SKUAMÖZ HÜCRELİ LARİNKS KANSERİNDE P53 MUTASYONU VE P21 SİKLİN BAĞIMLI KİNAZ İNHİBİTÖRÜ EKSPRESYONUNUN SAĞKALIM VE PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SKUAMÖZ HÜCRELİ LARİNKS KANSERİNDE P53 MUTASYONU VE P21 SİKLİN BAĞIMLI KİNAZ İNHİBİTÖRÜ EKSPRESYONUNUN SAĞKALIM VE PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ"

Transkript

1 SKUAMÖZ HÜCRELİ LARİNKS KANSERİNDE P53 MUTASYONU VE P21 SİKLİN BAĞIMLI KİNAZ İNHİBİTÖRÜ EKSPRESYONUNUN SAĞKALIM VE PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ Nergis Salman, 1 stemihan Akın, 2 Sema Hücümeno lu 3 1 Ankara Çocuk Sa lı ı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji E itim ve Ara tırma Hastanesi, KBB Bölümü, Ankara 2 Ankara Dı kapı Yıldırım Beyazıt E itim ve Ara tırma Hastanesi, KBB Klini i, Ankara 3 Ankara Dı kapı Yıldırım Beyazıt E itim ve Ara tırma Hastanesi, Patoloji Klini i, Ankara ÖZET Amaç: Bu çalışmada, p53 tümör supresör gen ve hücre siklus regulatuar proteini olan p21 in larinks kanserlerinde sağkalım ve prognostik faktörlerle ilişkisinin araştırılması amaçlandı. Materyal ve Metod: Larinks karsinomu tanısı ile larenjektomi geçiren tamamı erkek 20 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Kliniğimizde takip edilen hastaların sağkalımları tespit edildi. Tümör dokuları p53 tümör supresör geni ve hücre siklus regülatuar proteini olan p21 yönünden yapılan immünohistokimyasal incelemelerle değerlendirildi. p21 ve p53 açısından boyanma özellikleri ile hastaların sağkalımları ve klinik evre, tümör yeri, histolojik derece, tümör boyutu, lenf nodu metastazı, ekstrakapsüler yayılım (EKY) gibi prognostik faktörlerle ilişkisi değerlendirildi. Bulgular: 20 erkek hastanın, yaş ortalaması 56,9 (42-70) yıldı. 10 hastada (%50) p53 için immünolojik boyanma gösterirken, 18 hastada (%90) p21 için boyanma saptanmıştır. Sonuç: p21 ile boyanma istatistiksel olarak p53 ile boyanmadan daha fazla saptandı (p<0,05). p53 tümör supresör gen ve siklin bağımlı kinaz inhibitörü (CDKI) p21 ekspresyonu ile larinks kanserli hastaların sağkalımları ve klinik evre, tümör yeri, histolojik derece, tümör boyutu, lenf nodu metastazı, EKY arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0,05). Larengeal kanserde p21 ve p53 ekspresyonunun klinik önemini ortaya koyacak daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Anahtar Kelimeler: Larinks kanseri, p53 tümör supresör gen, siklin bağımlı kinaz inhibitörü p21 Nobel Med 2014; 10(1):

2 THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPRESSION OF THE CYCLIN-DEPENDENT KINASE INHIBITOR p21 AND MUTATION OF p53 TUMOR SUPRESSOR GENE AND THE SURVIVAL AND PROGNOSTIC FACTORS IN THE SQUAMOUS CELL LARYNX CARCINOMA ABSTRACT Objective: The purpose of this study was to examine the expression of the p21 cyclin-dependent kinase inhibitor (CDKI) and p53 tumor suppressor gene of the larynx carcinoma for prognostic effects and survival. Material and Method: We analyzed expression of CDKI p21 and p53 protein presence in squamous cell carcinomas of the larynx in 20 male cases, retrospectively. The survivals of followed patients were determined and the expression of the CDKI p21 and mutation of p53 tumor suppressor gene was detected using immunohistochemistry. The relationship between immunohistochemical staining with survival, clinical stage, tumor localization and size, histological stage, lymph node metastasis and extracapsular extension were evaluated. Results: Twenty male patients had a mean age of 56.9 (min-max, 42-70) years. In immunohistochemical analysis, we found 10 patients (50%) positive for p53 and 18 patients (90%) positive for p21. Conclusion: We found the expression of p21 higher than p53 in larynx carcinoma (p<0.05). No correlation was observed between p53 and p21 expression and tumor location, stage, histopathological grade, lymph node metastasis and extracapsular extension (p>0.05). Further studies should be undertaken to evaluate whether the assessment of p21 and p53 expression have clinical significance in larynx carcinoma. Key Words: Cancer of larynx, tumor suppressor protein p53, cyclin-dependent kinase inhibitor p21. Nobel Med 2014; 10(1): GİRİŞ Larinks kanseri, baş boyun kanserlerinin %25 ini oluşturur ve 40 yaşından sonra daha sık rastlanmaktadır. Tüm kanserler içinde kadınlarda %0,4, erkeklerde %2-3 oranında görülür. 1,2 Larinks kanserinde etyolojik ve prognostik faktörler üzerinde çalışmalar halen devam etmektedir. Klinik evre, tümör yeri, histolojik derece, tümör boyutu, lenf nodu metastazı, hastanın genel durumu prognostik önemi olan faktörlerdir. 1,3-7 p53, DNA replikasyonunu, hücre proliferasyonunu ve hücre ölümünü düzenleyen nükleer fosfoproteindir. 8 p53, tümör supresör gen olup, DNA tamirinde önemli rol oynar ve baş-boyun kanserlerinde %39-45 oranında mutasyona uğramıştır Bazı çalışmalarda larinks kanserlerinde p53 ekspresyonunun artması ile gösterilen proliferasyon kontrolünün bozulmasının kanser gelişimiyle ilgili olduğu anlaşılmış ve prognostik olarak anlamlı bulunmuştur. 1,13-16 Yüksek p53 ekspresyonunun larinks kanserlerinin %60 ında gözlendiği rapor edilmiştir. 13 p53 mutasyonunun karsinogenezdeki birçok basamaktan biri olduğu düşünülmektedir. Siklin bağımlı kinaz inhibitörü (CPKIs) p21, hücre döngüsünü kontrol eden protein ailesinin bir parçasıdır ve mitoz bölünmenin G0 dinlenme fazından G1 fazına aşamalı geçişine aracılık etmede önemlidir. 17,18 p21 ekspresyonu p53 tarafından kontrol edilmektedir ve apoptozis ve hücre siklus durdurulması gibi bazı tümör supresör etkileri düzenlediği düşünülmektedir. p21 in genetik bozuklukları sık görülmektedir. 19 Peschos ve ark. nın yaptıkları çalışmada 69 larinks karsinomasında p21 ekspresyonu %58,9 oranında bulunmuş ve kanser hücrelerinde p21, siklin D ve E arasında güçlü pozitif bir ilişki gösterilmiştir ve bu durumun yüksek proliferatif agresif tümörlerde, siklinlerle p21 in koekspresyonunu gösterdiği rapor edilmiştir. 20 Patel ve ark. yaptıkları çalışmada larinks kanserinde aberran p21 ekspresyonu olduğunu rapor etmişlerdir. 21 Yüksek p21 seviyeleri ile larinks ve baş-boyun kanserlerinde klinik seyir arasında ters korelasyon olduğu rapor edilmiştir Scambia ve ark. yaptıkları çalışmada neoplastik laringeal dokularda yüksek p21 ekspresyonunun malign fenotip ile ilişkili olabileceğini ve p21 seviyesinin larinks kanserinde normal dokudan daha yüksek olduğunu öne sürmüşlerdir. 25 Çalışmamızda larinks skuamöz hücreli karsinomunda p53 ve p21 ekspresyonunun sağkalıma etkisi ve prognostik parametrelerle olan ilişkisinin saptanması amaçlanmıştır. MATERYAL ve METOD Çalışmamızda larinks skuamöz hücreli kanser tanısı alıp total/parsiyel larenjektomi, radikal/fonksiyonel boyun diseksiyonu operasyonu geçiren ve endikasyon olması durumunda radyoterapinin tedaviye eklendiği 20 vaka üzerinde rastlantısal olarak çalışıldı. Hasta kayıtları retrospektif olarak incelenerek demografik bilgiler (yaş, cinsiyet), tümörün anatomik yerleşimi, patolojik materyalde metastatik lenf nodu tutulumu ve ekstrakapsüler yayılım (EKY) varlığı, histolojik diferansiasyon derecesi, pre-operatif trakeotomi SKUAMÖZ HÜCRELİ LARİNKS KANSERİNDE P53 MUTASYONU VE P21 SİKLİN BAĞIMLI KİNAZ İNHİBİTÖRÜ EKSPRESYONUNUN SAĞKALIM VE PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ

3 Tablo 1: Vakaların p53 ve p21 boyanma özelliklerine göre dağılımı Boyanma Yok n (%) Hafif n (%) Orta n (%) Şiddetli n (%) p53 10 (%50) 1 (%5) 2 (%10) 7 (%35) p21 2 (%10) 5 (%25) 0 13 (%65) Şekil 1: Vakaların histolojik diferansiasyonlarına göre dağılımı. ısıda etüvde bir gece bekletildi. İmmunohistokimyasal boyama strept-avidin-protein peroksidaz boyama yöntemi ile yapıldı. Doku kesitlerinde p21/waf1 Ab-3 (DCS-60.2) Mouse M.ab (Neomarker), p53 (clone D0-7, Novocastra) antiserumları kullanıldı. İmmünohistokimyasal Çalışmanın Değerlendirilmesi Lamlar patolog tarafından p53 pozitifliği, nükleer boyanmanın tüm tümör parankimi içindeki oranları belirlenerek kaydedildi. p53 için nükleusların hiç boyanmadığı olgular 0, nükleusların %10 un altında boyanma gösterdiği olgular (+1) / Hafif, %10-50 arasında boyanma +2/ Orta, %50 nin üzerinde boyanma +3/ Şiddetli olarak değerlendirildi. p21 için %5 ten az boyanma düşük, %5 ten fazla olması ise yüksek olarak gruplandırıldı. İstatistiksel Analiz Şekil 2: Vakaların evrelere göre dağılımı NO N1 N2 N3 Şekil 3: Lenf nodu evresine göre EKY nin dağılımı N Evre LN Metastazı EKY açılıp açılmadığı tespit edildi. Klinik evrelendirme 2002 Amerikan Kanser Komitesi (AKK) nin TNM sınıflamasına göre yapıldı. Sigara-alkol kullanım varlığı, kullanım süre ve miktarları sorgulandı. Kliniğimizde takip edilen hastaların sağkalımları tespit edildi. Tümör dokuları p53 tümör supresör geni ve hücre siklus regulatuar proteini olan p21 yönünden, hastanemiz patoloji kliniğinde immünohistokimyasal olarak değerlendirildi. Doku örnekleri %10 luk formalinle tespit edilip ve parafine gömülerek 4-5 mikrometre kalınlığında kesitler elde edildi. İmmunohistokimyasal boyama aşamasında, olası doku kayıplarına karşı boyasız kesitler 1/10 oranında distile su ile dilüe edilmiş poly-l-lysine solüsyonunda 5 dakika ve 60 derecelik Çalışmamızda istatistiksel analizde nitel verilerin karşılaştırılmalarında ki-kare gerçeklik testi (Fisher s Exact Testi) kullanıldı. İkili grupların karşılaştırılmasında ise Mann-Whitney-U testi kullanıldı. p<0,05 anlamlı olarak değerlendirildi. BULGULAR Çalışma grubumuzu oluşturan 20 vakanın tamamını skuamöz hücreli larinks kanseri tanısı alıp total/parsiyel larenjektomi yapılan hastalar oluşturuyordu. Hastaların tamamı erkek, yaş ortalaması 56,9 (42-70) yıldı. Histopatolojik olarak 12 vaka (%60) orta derecede diferansiye, 8 vaka (%40) iyi derecede diferansiye olarak rapor edildi (Şekil 1). T ve N evrelendirmesine göre 7 hasta (%35) T4, 6 hasta (%30) T2, 4 hasta (%20) T3 ve 3 hasta (%15) da T1 evresinde idi. Vakaların 2 si (%10) N1, 2 si (%10) N2b ve 1 i (%5) de N3 olarak saptandı. 15 (%75) hasta N0 olarak değerlendirildi. Evrelere göre vakaların dağılımı ise 8 hasta (%40) evre 4, 7 hasta (%35) evre 2, 5 hasta (%25) evre 3 olarak tespit edilmiştir (Şekil 2). Ameliyat materyalinin histopatolojik incelemesinde boyun diseksiyonu yapılan 17 vakanın 6 sında metastatik lenf nodu tutulumu, 3 ünde EKY tespit edildi. Metastatik lenf nodu tutulumu N evresine göre 2 tane N1 evresindeki hastada, 2 tane N2b evresindeki hastada, 1 tane N3 evresindeki hastada ve 1 tane de N0 hastada tespit edildi. EKY olan hastalar N2b (n=2) ve N3 (n=1) evresindeki hastalardı (Şekil 3). 70

4 Tablo 2: Hastaların Klinikopatolojik Bulguları Hasta No Yaş T N Tm Yerleşimi LN Met.(ad.) Histolojik Diferansiasyon Preop. Trakeotomi Tümör Boyutu (cm) EKY Sigara Alkol Sağ Kalım (Ay) Ex SG Orta Var 3x2,5 Yok SG 3 Orta Yok 3x3 Yok SG 3 İyi Yok 4x3 Yok b SG 7 Orta Yok 10x7 Var TG Orta Yok 9x6 Yok SG İyi Yok 9,5x7,5 Yok TG Konglomere Orta Yok 4x4 Yok SG İyi Yok 2x1,5 Var SG 10 Orta Yok 3x2 Yok TG Orta Yok 4x2 Yok TG İyi Yok 2,5x2 Yok SG Orta Yok 2x2 Yok G İyi Var 3,5x2 Yok TG Orta Yok 1.6x1 Yok TG Orta Yok 6x5 Yok TG İyi Yok 1,5x1,5 Yok TG İyi Yok 4x2,5 Yok SG İyi Yok 4x2,5 Yok G Orta Yok 2x2 Yok b TG 8 Orta Yok 4x2 Var Tm:Tümör, LN met: Lenf nodu metastazı, EKY: Ekstrakapsüler yayılım, SG: Supraglottik, G: Glottik, TG: Transglottik Hastalarımızın 10 (%50) u p53 için immünolojik boyanma göstermemiştir. Boyanma oranlarına göre 1 hasta (%5) p53 için hafif immünolojik boyama gösterirken (Şekil 4), 2 hasta (%10) orta, 7 hasta (%35) da şiddetli boyanma göstermiştir (Şekil 5). p21 için ise %5 ten az boyanma düşük (Şekil 6), %5 ten fazla olması ise yüksek olarak gruplandırıldı (Şekil 7). Hastalarımızdan biri p53 ve p21 in her ikisi için de immünolojik boyanma göstermemiştir. 9 hasta p53 için boyanma göstermezken p21 için boyanma göstermiş; 1 hasta da p21 için boyanma göstermezken p53 için boyanma göstermiştir. Vakaların p21 ve p53 için immünolojik boyanma özellikleri Tablo 1 de gösterilmiştir. Vakalarımızın p53 ve p21 ile immünohistokimyasal boyanma ile yaş, tümör diferansiasyonu, tümör evresi, tümör yerleşim yeri, metastatik lenf nodu tutulumu varlığı, EKY, sigara içim süre ve miktarı, alkol kullanımı ve sağkalım değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Metastatik lenf nodu tutulumu ile p21 boyanması karşılaştırıldığında p=0,079 olarak bulundu. Vakalarda p21 ile immünolojik boyanma p53 ile boyanmadan istatistiksel olarak yüksek saptandı (p<0,05). 71 Şekil 4: p53 ile hafif boyanma x440. Şekil 5: p53 ile şiddetli boyanma x220. Şekil 6: p21 düşük ekspresyonu x440. Şekil 7: p21 yüksek ekspresyonu x440. Hastaların tümör diferansiasyonu, tümör yerleşimi, evre, T ve N evresi, metastatik lenf nodu tutulumu, EKY, sağkalım ve alkol-sigara kullanımı ile ilgili özellikleri Tablo 2 de verilmiştir. TARTIŞMA Larinkste en sık karşımıza çıkan malignite skuamöz SKUAMÖZ HÜCRELİ LARİNKS KANSERİNDE P53 MUTASYONU VE P21 SİKLİN BAĞIMLI KİNAZ İNHİBİTÖRÜ EKSPRESYONUNUN SAĞKALIM VE PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ

5 hücreli kanserdir. Etyolojik ve prognostik faktörleri üzerinde çalışmaların halen devam ettiği larinks kanserlerinde dünyaca kabul gören prognostik faktörler mevcuttur. Bunlar tümör yerleşim yeri, boyunda metastatik lenf nodu varlığı, histolojik diferansiasyon derecesi, klinik evredir. 26 Bu faktörlerin yanı sıra onkogen ve tümör supresör genlerin de larinks kanserinin davranışında etkili olabileceği belirtilmiştir. 27,28 Son zamanlarda larinks skuamöz hücreli kanserlerinde p53 gen mutasyonlarının ve p21 ekspresyonunun prognostik önemini araştıran çalışmalar yapılmıştır. 11,15 p53 tümör supresör genin karsinogenezdeki rolü bilinmektedir ve larinks karsinomunda moleküler marker olarak rolü yaygın olarak bildirilmiştir. Barbatis ve ark. yaptıkları çalışmada 28 displazi ve 41 larinks karsinom vakasında kontrol grubuna kıyasla yüksek p53 ekspresyonu saptamışlardır. 29 Garazzo ve ark. p53 yüksek ekspresyonunu kanser gelişimi ile ilişkili bulmuşlardır. 30 Jeannon ve ark. 114 larinks displazisi olan hastada yaptıkları çalışmada p53 ve p21 ekspresyonu ile displazi derecesi veya larinks kanser riski arasında ilişki saptanmadığı rapor edilmiştir. 31 Yapılan çalışmalarda larinks kanserlerinde p53 ekspresyonu immünohistokimyasal olarak yaklaşık %50 oranında tespit edilmiştir. 13,32 Bizim çalışmamızda da p53 ile immünohistokimyasal olarak boyanma oranı %50 olarak tespit edildi ve bu oran birçok çalışmayla paralellik göstermektedir. p53 ekspresyonu ile klinikopatolojik parametreler arasındaki ilişkiyi araştıran bazı çalışmalarda anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. 33 Çalışmamızda p53 ekspresyonu ile tümör diferansiasyonu, tümör yerleşim yeri, evre, metastatik lenf nodu tutulumu, EKY ve sağkalım arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptamadık. Poljak ve arkadaşları, epitelyal hiperplaziden karsinomaya kadar olan değişikliklerde, morfolojik değişikliğin ciddiyetine göre p53 pozitifliğinin arttığını rapor etmişler. 13 Çalışmamızda p53 için immünolojik boyanma ile tümör evresi arasında istatistiksel fark olmamakla birlikte, erken evre tümörlerde p53 ile immünohistokimyasal olarak boyanmama oransal olarak daha fazla idi. Çalışmamızda tümör yerleşim yeri ile p53 için immünohistokimyasal boyanma arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Ancak supraglottik tümörlerde oransal olarak p53 ile boyanma daha fazla tespit edildi. Vücutta diğer birçok tümörde (mide, küçük hücreli dışı akciğer, prostat ve meme karsinomu) p21 ekspresyonu kötü prognozla ilişkili olarak rapor edilmiştir. Fakat p21 ekspresyonunun larinks kanserindeki prognostik önemi halen bilinmemektedir. 34,35 Pruneri ve arkadaşları yaptıkları çalışmada düşük p21 ekspresyonu ile metastatik lenf nodu tutulumu arasında ilişki rapor edilmiştir. 35 Çalışmamızda p21 ile immünohistokimyasal boyanma ile metastatik lenf nodu tutulumu arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p=0,079). Ancak bu bulgu, vaka sayının artırılarak yapılacağı çalışmaların bu ilişkiyi ortaya koymaya yardımcı olacağını düşündürmektedir. Yuen ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada p21 ekspresyonu ile yaş, tümörün yerleşim yeri ve T evresi arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır. 34 Bu çalışma ile uyumlu olarak vakalarımızda tümör yerleşim yeri, evre, EKY ile p21 arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p>0,05). Jeanon ve arkadaşları yaptıkları çalışmada iyi diferansiye larinks kanserinde yoğun, kötü diferansiye kanserde p21 ile zayıf boyanma rapor edilmiştir. 22 Çalışmamızda iyi diferansiye olan vakalarımızda oransal olarak daha fazla p21 ile yüksek boyanma olduğunu tespit ettik. Ancak bu oran istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05). Histolojik diferansiasyon ile p53 ekspresyonu arasında da istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı (p>0,05). Perez ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada da p53 proteini ile sağkalım arasında anlamlı fark olmadığı rapor edilmiştir. 36 Yuen ve ark., Jeannon ve ark. ile Pruneri ve ark. yaptıkları çalışmalarda p21 ekspresyonunun yaşam süresini azalttığı bildirilmiştir. 22,34,35 Bazı çalışmalarda p53 ile hayatta kalma süresi arasında ilişki olduğu, bazı çalışmalarda ise olmadığı belirtilmiştir. 37,38 Çalışmamızda hayatını kaybeden hastalarımızdan 3 ü p53 ile şiddetli, 1 i orta boyanma gösterirken; 4 ü p21 ile yüksek, 1 i de düşük boyanma gösteriyordu. Hayatını kaybeden 6 hastadan 4 ü T4 tümörü olan hastalardı. p53 ve p21 ekspresyonlarını ayrı ayrı sağkalımla analiz ettiğimizde istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı (p>0.05). Pruneri ve ark. yaptıkları çalışmada p53 gen mutasyonu ile tümörün p21 ekspresyonu arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığını bildirmişlerdir. 35 Çalışmamızda p21 ile boyanma istatistiksel olarak p53 ile boyanmadan daha fazla saptandı (p<0.05). SONUÇ p53 gen mutasyonunun larinks karsinogenezinde rol oynadığı bilinmektedir. Ancak prognostik faktörlerle direkt bir ilişki tam olarak ortaya konamamıştır. Bu durum p53 gen mutasyonunun karsinogenezin sadece ilk aşamalarında etkili olduğunu düşündürmektedir. 72

6 Bu çalışmada p53 tümör supresör gen ve CDKI p21 ekspresyonu ile larinks kanserli hastaların sağkalım ve prognostik faktörlerle arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır. p21 in hücre siklusu üzerine etkileri larinks kanseri ile ilişkisi açısından merak uyandırmaktadır. p53 tümör supresör gen ve p21 in larinks kanserli hastalarda tümör progresyonu ve prognoz üzerindeki rolünün anlaşılması için vaka sayısının artırılarak daha kapsamlı çalışmalar yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. LET M Ç N: Nergis Salman Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Dışkapı, Ankara GÖNDERD TAR H: 27 / 07 / 2013 KABUL TAR H : 24 / 12 / 2013 KAYNAKLAR 1. Kaya S. Larenks Kanseri. Larenks Hastalıkları. Bölüm 17. Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara 2002: Gopal H, Frankenthaler R, Freid M. Advanced Cancer of the Larynx. In: Bailey BJ, Calhoun KH eds. Head and Neck Surgery-Otolaryngology. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, Third edition. 2001; 2: Silvestri F, Bussani R, Stanta G, Cosatti C, Ferlito A. Supraglottik versus glottik laryngeal cancer. Epidemiological and pathological aspects. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec 1992; 54: Wiernick G, Millard PR, Haybittle JL. The predictive value of histologic classification into degrees of differentiation of squamous cell carcinoma of the larynx and hypopharynx compared with the survival of patients. Histopathology 1991; 19: Small W Jr, Mittal BB, Brand WN, et al. Results of radiation therapy in early glottic carcinoma. Multivariate analysis of prognostic and radiation therapy variables. Radiology 1992; 183: Barona de Guzman R, Martorell MA, Basterra J, et al. Prognostic value of histopathological parameters in 51 supraglottic squamous cell carcinomas. Laryngoscope 1993; 103: Gallo O, Libonati GA, Gallina E, et al. Langerhans cells related to prognosis in patients with laryngeal carcinoma. Arch Otolaryngol Head and Neck Surg 1991; 117: Foster BA, Coffey HA, Morin MJ, Rastinejad F. Pharmacological rescue of mutant p53 conformation and function. Science 1999; 286: Kastan MB, Onyekwere O, Sidransky D, Vogelstein B, Craig RW. Participation of p53 protein in the cellular response to DNA damage, Cancer Res 1991; 51: Smith B, Haffty B, Sasaki CT. Moleculer markers in head and neck squamous cell carcinoma: Their biological function and prognostic significance. Ann Otol Rhinol Laryngol 2001; 110: Chomchai JS, Du W, Sarkar FH, et al. Prognostic Significance of p53 Gene Mutations in Laryngeal Cancer, Laryngoscope 1999; 109: Wolf C, Flechtenmacher C, Dietz A, et al. p53 Positive Tumor Distant Squamous Epithelia of the Head and Neck Reveal Selective Loss of Chromosome 17, Laryngoscope 2004; 111: Poljak M, Nina G, Vinko K, Dusan F, Janez F. Overexpression of p53 protein in benign and malignant laryngeal epithelial lesions. Anticancer Research 1996; 16: Kumar V, Cotran RS, Robbins SL. Robbins Basic Pathology, 7. Edition W.B. Saunders Company Philadelphia 2003; pp Vielba R, Bilbao J, Ispizua A, et al. p53 and Cyclin D1 as Prognostik Factors in Squamous Cell Carsinoma of the Larynx. Laryngoscope 2003, 113: Nogueira CP, Dolan RW, Gooey J, et al. Inactivation of p53 and Amplification of Cyclin D1 Correlate With Clinical Outcome in Head and Neck Cancer, Laryngoscope 1998; 108: Morgan DO. Principles of CDK regulation. Nature 1995; 374: Pines J. Cyclins & cyclin-dependent-kinases: a biochemical view. Biochem J 1995; 308, El-Deiry WS, Harper JW, O Connor PM, et al. WAF1/CIP1 is induced in p53-mediated G1 arrest and apoptosis. Cancer Res 1994; 54, Peschos D, Tsanou E, Stefanou D, et al. Expression of cyclin-dependent kinases inhibitors p21(waf1) and p27(kip1) in benign, premalignant and malignant laryngeal lesions. correlation with cell cycle regulatory proteins. In Vivo 2004; 18: Patel V, Jakus J, Harris CM, et al. Altered expression and activity of G1/S cyclins and cyclin-dependent kinases characterize squamous cell carcinomas of the head and neck. Int J Cancer 1997; 73: Jeannon JP, Soames J, Lunec J, et al. Expression of cyclin-dependent kinase inhibitor p21(waf1) and p53 tumour suppressor gene in laryngeal cancer. Clin Otolaryngol 2000; 25: Hirvikoski P, Kellokoski JK, Kumpulainen EJ, et al. Down-regulation of p21/waf1 is related to advanced and dedifferentiated laryngeal squamous cell carcinoma. J Clin Pathol 1999; 52: Erber R, Klein W, Andl T, et al. Aberrant p21 (CIP1/WAF1) protein accumulation in head-and-neck cancer. Int J Cancer 1997; 74: Scambia G, Catozzi L, Benedetti-Panici P, et al: Expression of ras oncogene p21 protein in normal and neoplastic laryngeal tissues: correlation with histopathological features and epidermal growth factor receptors. Br J Cancer 1994; 69: Rosai J. Larynx and trachea. Ackerman s Surgical Pathology, 8th edition, New York: Mosby 1996; Sarkar FH, Sakr WA, Li YW, Jacops J, Crissman JD. Tumor supressor p53 gene mutation in squamous cell carcinoma of the larynx. Diagn Mol Pathol 1996; 5: Rowley H, Roland NJ, Helliwell TR, et al. p53 protein expression in tumours from head and neck subsites, larynx and hypopharynx, and differences in relationship to survival. Clin Otolaryngol 1998; 23: Barbatis C, Loukas L, Grigoriou M, et al. Overexpression in laryngeal squamous cell carcinoma and dysplasia. J Clin Pathol Clin Mol Pathol 1995; 48: Garozzo A, Cutrona D, Palmeri S, et al. The role of p53 tumour suppressor gene as a prognostic factor in laryngeal squamous cell carcinoma. Acta Otorhinol Ital 1999; 19: Jeannon JP, Soames JV, Aston V, Stafford FW, Wilson JA. Molecular markers in dysplasia of the larynx: expression of cyclin-dependent kinase inhibitors p21, p27 and p53 tumour suppressor gene in predicting cancer risk. Clin Otolaryngol Allied Sci 2004; 29: Field JK, Pavelic ZP, Spandidos DA, et al. The role of the p53 tumor supressor gene in squamous cell carcinoma of the head and neck. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1993; 119: Shin DM, Kim J, Ro JY, et al. Activation of p53 gene expression in premalignant lesions during head and neck tumorigenesis. Cancer Res 1994; 54: Yuen PW, Lam KY, Choy JT, Ho WK, Wei W. Clinicopathological Significance of p53 and p21 Expression in the Surgical Treatment of Laryngeal Carcinoma. Anticancer Research 2000; 20: Pruneri By G, Pignataro L, Carboni N, et al. Clinical Relevance of Expression of the CIP/KIP Cell-Cycle İnhibitors p21 and p27 in Laryngeal Cancer. J Clin Oncol 1999; 17: Perez-Carro Rios A, Lozano Ramirez A, Garcia Cabellero T, Labella T, Clemente Garcia A: An immunohistochemistry study of p53 protein in squamous cell carcinoma of the larynx. Acta Otorinolaryngol Esp 2003; 54: Kropveld A, Slootweg PJ, Blankenstein MA, Terhaard CH, Hordijk GJ. Ki- 67 and p53 in T2 laryngeal cancer. Laryngoscope 1998; 108: Narayana A, Vaughan ATM, Gunaratne S, et al. Is p53 an independent prognostic factor in patients with laryngeal carcinoma? Cancer 1998; 82: SKUAMÖZ HÜCRELİ LARİNKS KANSERİNDE P53 MUTASYONU VE P21 SİKLİN BAĞIMLI KİNAZ İNHİBİTÖRÜ EKSPRESYONUNUN SAĞKALIM VE PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Cem Sezer 1, Mustafa Yıldırım 2, Mustafa Yıldız 2, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1,Utku Dönem Dilli 1, Sevil Göktaş 1, Nurullah Bülbüller

Detaylı

CORRELATION of CLINICAL and HISTOPATHOLOGICAL PARAMETERS to SURVIVAL and NECK METASTASIS in LARYNGEAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA

CORRELATION of CLINICAL and HISTOPATHOLOGICAL PARAMETERS to SURVIVAL and NECK METASTASIS in LARYNGEAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA YASSI HÜCRELÝ LARENKS KANSERÝNDE KLÝNÝK ve HÝSTOPATOLOJÝK PARAMETRELERÝN SAÐKALIM ve BOYUN METASTAZI ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ CORRELATION of CLINICAL and HISTOPATHOLOGICAL PARAMETERS to SURVIVAL and NECK METASTASIS

Detaylı

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ Dinç Süren 1, Mustafa Yıldırım 2, Vildan Kaya 3, Ruksan Elal 1, Ömer Tarık Selçuk 4, Üstün Osma 4, Mustafa Yıldız 5, Cem

Detaylı

MEME KARSİNOMLARINDA GATA 3 EKSPRESYONU VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ

MEME KARSİNOMLARINDA GATA 3 EKSPRESYONU VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ MEME KARSİNOMLARINDA GATA 3 EKSPRESYONU VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ Aslı ÇAKIR 1, Özgür EKİNCİ 2, İpek IŞIK GÖNÜL 2, Bülent ÇETİN 3, Mustafa BENEKLİ 3, Ömer ULUOĞLU 2 1 Çorlu Devlet Hastanesi

Detaylı

MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ

MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ ve MOLEKÜLER PROGNOSTİK FAKTÖRLER Prof. Dr. Levent Türkeri Üroloji Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesane Tümörü (Transizyonel Hücreli Karsinom) Yüzeyel

Detaylı

Larinks Kanserinde TNM Evrelendirmesi: Günümüzdeki Klinik Önemi. Doç.Dr.Halit AKMANSU Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi K.B.B. Hastalıkları A.D.

Larinks Kanserinde TNM Evrelendirmesi: Günümüzdeki Klinik Önemi. Doç.Dr.Halit AKMANSU Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi K.B.B. Hastalıkları A.D. Larinks Kanserinde TNM Evrelendirmesi: Günümüzdeki Klinik Önemi Doç.Dr.Halit AKMANSU Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi K.B.B. Hastalıkları A.D. Yıllar içinde çok sayıda evreleme sistemi geliştirilmişse de

Detaylı

Larenks kanserlerinde tümör yerleşimine göre invazyon derinliği ve tümör çapının değerlendirilmesi

Larenks kanserlerinde tümör yerleşimine göre invazyon derinliği ve tümör çapının değerlendirilmesi Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2008;18(5):284-288 KLİNİK ÇALIŞMA Larenks kanserlerinde tümör yerleşimine göre invazyon derinliği ve tümör çapının değerlendirilmesi Evaluation of depth of invasion and tumor

Detaylı

KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA HPV NİN ROLÜ VE KARSİNOGENEZ AÇISINDAN P53 VE BCL-2 İLE İLİŞKİSİ

KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA HPV NİN ROLÜ VE KARSİNOGENEZ AÇISINDAN P53 VE BCL-2 İLE İLİŞKİSİ KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA HPV NİN ROLÜ VE KARSİNOGENEZ AÇISINDAN P53 VE BCL-2 İLE İLİŞKİSİ Ruksan ELAL 1, Arsenal SEZGİN ALİKANOĞLU 2, Dinç SÜREN 2, Mustafa YILDIRIM 3, Nurullah BÜLBÜLLER 4, Cem SEZER 2

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Deniz Eda Orhan, Ayşenur Şahin, Irmak Üstündağ, Cenk Anıl Olşen, Aziz Mert İpekçi Danışmanlar: Doç. Dr. Ömer Dizdar Dr.

Detaylı

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLERİ EVRE İN-OPERABL VEYA METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI ALMIŞ HASTALARIMIZDA SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr.Nurgül Yaşar Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştıma Hastanesi Tıbbi

Detaylı

Glottik Tümörlerin Tedavisinde Vertikal ve Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi

Glottik Tümörlerin Tedavisinde Vertikal ve Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16: 51-55/Ocak 2015 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Glottik Tümörlerin Tedavisinde Vertikal ve Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi Vertical and Supracricoid

Detaylı

KHDAK da Güncel Hedef Tedaviler

KHDAK da Güncel Hedef Tedaviler KHDAK da Güncel Hedef Tedaviler Prof.Dr. Adnan Aydıner İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü İstanbul William, WN et al. Nature Reviews, 2009 a Güncel Hedef Tedaviler EGFR İnhibitörleri EGFR: transmembran

Detaylı

DİLDE EPİDERMOİD KANSERLERDE YAŞ, CİNSİYET, SİGARA VE ALKOL KULLANIMININ PROGNOZA ETKİLERİ

DİLDE EPİDERMOİD KANSERLERDE YAŞ, CİNSİYET, SİGARA VE ALKOL KULLANIMININ PROGNOZA ETKİLERİ K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2000, 8(1): 46-50, DİLDE EPİDERMOİD KANSERLERDE YAŞ, CİNSİYET, SİGARA VE ALKOL KULLANIMININ PROGNOZA ETKİLERİ PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF AGE, SEX, SMOKING AND ALCOHOL

Detaylı

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Emine AKSOY, Güliz ATAÇ, Emin MADEN, Nil TOKER, Tülin SEVİM S.B. İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları

Detaylı

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Tiroid kanserleri bütün kanserler içinde yaklaşık % 1 oranında görülmekte olup, özellikle kadınlarda

Detaylı

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Erman Alçı, Özer Makay, Adnan Şimşir*, Yeşim Ertan**, Ayşegül Aktaş, Timur Köse***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız Ege Üniversitesi Hastanesi, Genel

Detaylı

Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi

Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi Özer Makay, Murat Özdemir, Yasemin Giles Şenyürek, Fatih Tunca, Mete Düren, Mehmet Uludağ, Mehmet Hacıyanlı, Gökhan İçöz, Adnan İşgör, Serdar Özbaş,

Detaylı

Dr. Filiz FİLİZ. T.C.S.B. Nusaybin Devlet Hastanesi

Dr. Filiz FİLİZ. T.C.S.B. Nusaybin Devlet Hastanesi Dr. Filiz FİLİZ T.C.S.B. Nusaybin Devlet Hastanesi MEME KARSİNOMU Meme kanseri dünyada kadınlar arasında en sık görülen malign tümördür. Spesifik morfolojik ve immünhistokimyasal özellikleri ve klinik

Detaylı

PAPİLLER TİROİD KARSİNOMLU OLGULARIMIZDA BRAF(V600E) GEN MUTASYON ANALİZİ. Klinik ve patolojik özellikler

PAPİLLER TİROİD KARSİNOMLU OLGULARIMIZDA BRAF(V600E) GEN MUTASYON ANALİZİ. Klinik ve patolojik özellikler PAPİLLER TİROİD KARSİNOMLU OLGULARIMIZDA BRAF(V600E) GEN MUTASYON ANALİZİ Klinik ve patolojik özellikler Neslihan KURTULMUŞ,, Mete DÜREN, D Serdar GİRAY, G Ümit İNCE, Önder PEKER, Özlem AYDIN, M.Cengiz

Detaylı

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM Tanım Az diferansiye tiroid karsinomları, iyi diferansiye ve anaplastik

Detaylı

Endometrium Karsinomları

Endometrium Karsinomları Endometrium Karsinomları Prof. Dr. Türkan KÜÇÜKALİ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Ankara Endometrium Adenokarsinomlarının Histolojik Tipleri Endometrioid adenokarsinom Silli

Detaylı

MİDE KANSERİNDE P53 EKSPRESYONUNUN PROGNOSTİK ÖNEMİ: META- ANALİZ

MİDE KANSERİNDE P53 EKSPRESYONUNUN PROGNOSTİK ÖNEMİ: META- ANALİZ MİDE KANSERİNDE P53 EKSPRESYONUNUN PROGNOSTİK ÖNEMİ: META- ANALİZ Mustafa Yıldırım 1, Vildan Kaya 2, Özlem Demirpençe 3, Hakan Bozcuk 4 1-T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Batman İli

Detaylı

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz?

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Prof. Dr. Banu Bilezikçi Ankara Güven Hastanesi, Patoloji Bölümü Ankara Meme Hastalıkları Derneğinin III. Toplantısı 24 Kasım

Detaylı

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Mide Kanserinde Kemik Metastazı Klinik çalışmalarda; %0.7 - %3.4 Otopsi çalışmalarında;

Detaylı

KOLOREKTAL KARSİNOMA VE ÖNCÜ LEZYONLARINDA MİKROSATELLİT İNSTABİLİTESİNİN İMMÜNHİSTOKİMYASAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

KOLOREKTAL KARSİNOMA VE ÖNCÜ LEZYONLARINDA MİKROSATELLİT İNSTABİLİTESİNİN İMMÜNHİSTOKİMYASAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ KOLOREKTAL KARSİNOMA VE ÖNCÜ LEZYONLARINDA MİKROSATELLİT İNSTABİLİTESİNİN İMMÜNHİSTOKİMYASAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Seher YÜKSEL 1, Berna SAVAŞ 2, Elçin KADAN 3, Arzu ENSARİ 2, Nazmiye KURŞUN 4 1 Gümüşhane

Detaylı

Larenks Kanserli Hastalarda Yaklaşımımız

Larenks Kanserli Hastalarda Yaklaşımımız Larenks Kanserli Hastalarda Yaklaşımımız Hakan Çankaya, Mehmet Fatih Garça, Engin Deniz Miçooğulları, Ahmet Faruk Kıroğlu Özet Amaç: Larenks kanseri nedeniyle 1994-2011 tarihleri arasında kliniğimizde

Detaylı

Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler. Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi?

Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler. Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi? Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi? Dr. Taner Kıvılcım Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Sunum Planı Ê Güncel

Detaylı

Larenks kanserinin preoperatif, intraoperatif ve postoperatif evrelemelerinin karşılaştırılması

Larenks kanserinin preoperatif, intraoperatif ve postoperatif evrelemelerinin karşılaştırılması TKBB & BBCD 2012 Larenks kanserleri indirekt ve direkt laringoskopi ile saptanır. Bu metodlar, tümörün gerçek sınırlarını ve büyüklüğünü göstermede yetersiz kalmaktadır. Çünkü sadece mukozal yüzeyler gözlenmekte,

Detaylı

Oral kavite skuamöz hücreli kanserlerinde evreleme ile perinöral, vasküler ve ekstrakapsüler invazyon bulgularının ilişkisi

Oral kavite skuamöz hücreli kanserlerinde evreleme ile perinöral, vasküler ve ekstrakapsüler invazyon bulgularının ilişkisi KBB Uygulamaları 2016;4(1):12-16 doi: 10.5606/kbbu.2016.96158 Özgün Makale / Original Article Oral kavite skuamöz hücreli kanserlerinde evreleme ile perinöral, vasküler ve ekstrakapsüler invazyon bulgularının

Detaylı

Supraglottik larinks karsinomlarında tümör ilişkili doku eozinofilisinin prognostik parametreler ile ilişkisi

Supraglottik larinks karsinomlarında tümör ilişkili doku eozinofilisinin prognostik parametreler ile ilişkisi Dicle Tıp Dergisi / A. Süner ve ark. Supraglottik larinks karsinomları 2013; 40 (1): 45-49 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.01.0222 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Supraglottik

Detaylı

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gleason Derecelendirme Sistemi 1960 lar Dr Gleason 1920-2008 40 yılda Prostat kanserinde neler değişti? serum PSA (tarama programları) Tümörler lokal

Detaylı

Meme Olgu Sunumu. Gürdeniz Serin. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı. 3 Kasım Antalya

Meme Olgu Sunumu. Gürdeniz Serin. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı. 3 Kasım Antalya Meme Olgu Sunumu 3 Kasım 2016 Antalya Gürdeniz Serin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Olgu 35 yaşında kadın Sağ meme de kitle Özgeçmişinde: SLE - Renal Tx Radyoloji Mamografi: Sağ

Detaylı

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI 27.11.2014 GEBELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE MEME KANSERİ Dr.Pınar Uyar Göçün Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 41 y, kadın Sağ memeden

Detaylı

Prostat Tümörlerinde WHO 2016 Sınıflandırması DR. BORA GÜREL KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI

Prostat Tümörlerinde WHO 2016 Sınıflandırması DR. BORA GÜREL KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI Prostat Tümörlerinde WHO 2016 Sınıflandırması DR. BORA GÜREL KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI Giriş En son WHO sınıflandırması 2004 yılında Son 12 yılda hatırı sayılır yenilikler

Detaylı

Akciğer Karsinomlu Olgularda İntraoperatif Plevra Yıkama Sıvısında Malign Hücre Saptanmasının Sağkalıma Etkisi #

Akciğer Karsinomlu Olgularda İntraoperatif Plevra Yıkama Sıvısında Malign Hücre Saptanmasının Sağkalıma Etkisi # Akciğer Karsinomlu Olgularda İntraoperatif Plevra Yıkama Sıvısında Malign Hücre Saptanmasının Sağkalıma Etkisi # Şaban ÜNSAL*, Alpaslan ÇAKAN*, İbrahim TAYLAN*, Mehmet AŞKIN*, Teoman BUDUNELİ*, Sülün ERMETE**

Detaylı

Larenks Kanserli Hastalarımızda K-Ras Mutasyonları

Larenks Kanserli Hastalarımızda K-Ras Mutasyonları Orjinal Araştırma/ Original Article International Journal of Clinical Research 2014;2(1):6-11 Larenks Kanserli Hastalarımızda K-Ras Mutasyonları K-Ras Mutations in Laryngeal Cancer Patients Medine Kara

Detaylı

Larenks kanserlerinde, servikal metastaz sıklığı ile tümöre ait faktörlerin ilişkisi ve bu olguların cerrahi tedavi sonuçları

Larenks kanserlerinde, servikal metastaz sıklığı ile tümöre ait faktörlerin ilişkisi ve bu olguların cerrahi tedavi sonuçları 214 JCEI / E. Şengül ve ark. Larenks kanserlerinde servikal metastaz 2012; 3 (2): 214-222 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.02.0147 RESEARCH ARTICLE Larenks

Detaylı

Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri

Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri Mine Önenerk 1, Fügen Vardar Aker 1, Gülistan Gümrükçü 1, Nilüfer Gürsan 1, Meryem Doğan 1, Günay Gürleyik

Detaylı

KOLON ADENOKARSİNOMLARINDA TÜMÖR-STROMA ORANI, TÜMÖR KÖK HÜCRELERİ İLE ENTROPİNİN İLİŞKİSİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ. Yasemin Çakır DEÜTF Tıbbi Patoloji AD

KOLON ADENOKARSİNOMLARINDA TÜMÖR-STROMA ORANI, TÜMÖR KÖK HÜCRELERİ İLE ENTROPİNİN İLİŞKİSİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ. Yasemin Çakır DEÜTF Tıbbi Patoloji AD KOLON ADENOKARSİNOMLARINDA TÜMÖR-STROMA ORANI, TÜMÖR KÖK HÜCRELERİ İLE ENTROPİNİN İLİŞKİSİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ Yasemin Çakır DEÜTF Tıbbi Patoloji AD Amaç/Hipotez Bu araştırmada kolon tümörlerinde bir kısmı

Detaylı

PROSTAT ADENOKARSİNOMLARINDA MAMMALIAN TARGET OF RAPAMYCIN (mtor) YOLAĞININ PROGNOZA ETKİSİ

PROSTAT ADENOKARSİNOMLARINDA MAMMALIAN TARGET OF RAPAMYCIN (mtor) YOLAĞININ PROGNOZA ETKİSİ PROSTAT ADENOKARSİNOMLARINDA MAMMALIAN TARGET OF RAPAMYCIN (mtor) YOLAĞININ PROGNOZA ETKİSİ Uzm. Dr. Nilhan KAYA* Prof. Dr. Kutsal YÖRÜKOĞLU* *Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim

Detaylı

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Op. Dr. Sabri Özden, Op. Dr. Şiyar Ersöz, Dr. Bulut Özkan, Doç. Dr. Barış Saylam, Doç. Dr. Mesut Tez Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi Nöroendokrin tümörlerde 2004 WHO sınıflaması Tümör Tipi Tipik Karsinoid Atipik Karsinoid Büyük Hücreli nöroendokrin

Detaylı

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Murat Özdemir, Özer Makay, Tevfik Demir*, Berk Göktepe, Kamil Erözkan, Barış Bingül**, Yeşim Ertan**, Hüsnü Buğdaycı***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız

Detaylı

Kolorektal kanserler: Tek merkez 12 yıllık sonuçları

Kolorektal kanserler: Tek merkez 12 yıllık sonuçları 208 JCEI / Küçüköner ve ark. Kolorektal kanserler 2013; 4 (2): 208-212 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.02.0267 RESEARCH ARTICLE Kolorektal kanserler: Tek

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib Medicine (Baltimore). 2015 Jun;94(22):e887. doi: 10.1097/MD.0000000000000887. Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Detaylı

SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ. Dr. Orhan TÜRKEN

SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ. Dr. Orhan TÜRKEN SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ Dr. Orhan TÜRKEN Sentinel Lenf Nodu (SLN) Tartışma SLN (yalancı-?) SLNmi SLNİ+ SLN + AD +/ SLN Biopsisi Makrometastaz: > 2 mm (SN+) Mikrometastaz (mi):

Detaylı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Genel olarak; Tümör hacmi arttıkça Evre ilerledikçe Kombine

Detaylı

Larenks, orohipofarenks ve oral kavite yassı hücreli karsinomlarında lenf nodu boyutu ile metastaz ve ekstrakapsüler yayılım arasındaki ilişki

Larenks, orohipofarenks ve oral kavite yassı hücreli karsinomlarında lenf nodu boyutu ile metastaz ve ekstrakapsüler yayılım arasındaki ilişki Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2008;18(1):7-13 KLİNİK ÇALIŞMA Larenks, orohipofarenks ve oral kavite yassı hücreli karsinomlarında lenf nodu boyutu ile metastaz ve ekstrakapsüler yayılım arasındaki ilişki

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

HASEKi TIP BULTENI. the medical bulletin of haseki hospital. Editör: Doç. Dr. Mustafa YENİGÜN HASEKİ HASTANESİ VAKFI VAYIN ORGANI

HASEKi TIP BULTENI. the medical bulletin of haseki hospital. Editör: Doç. Dr. Mustafa YENİGÜN HASEKİ HASTANESİ VAKFI VAYIN ORGANI HASEKi TIP BULTENI the medical bulletin of haseki hospital HASEKİ HASTANESİ VAKFI VAYIN ORGANI Editör: Doç. Dr. Mustafa YENİGÜN TEMMUZ-AGUSTOS-EYLÜL-1997 /CİLT: 35 SAYI: 3 HASEKİ TIP BÜLTENİ CİLT: 35,

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarının EGFR Mutasyon Analizinde Real-Time PCR Yöntemi ile Mutasyona Spesifik İmmünohistokimyanın Karşılaştırılması

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarının EGFR Mutasyon Analizinde Real-Time PCR Yöntemi ile Mutasyona Spesifik İmmünohistokimyanın Karşılaştırılması Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarının EGFR Mutasyon Analizinde Real-Time PCR Yöntemi ile Mutasyona Spesifik nın Karşılaştırılması Dr.M.Çisel Aydın, Doç.Dr.Sevgen Önder, Prof.Dr.Gaye Güler Tezel Hacettepe

Detaylı

GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR?

GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR? P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project Quantity Item Code Description Price Each Amount GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR? Dr.Aytekin Altıntaş Total GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER

Detaylı

PTEN geni; 10. kromozomda (10q23.3) lokalize tümör. Mide adenokarsinomlar nda PTEN ekspresyonu ve prognostik parametrelerle iliflkisi

PTEN geni; 10. kromozomda (10q23.3) lokalize tümör. Mide adenokarsinomlar nda PTEN ekspresyonu ve prognostik parametrelerle iliflkisi Mide adenokarsinomlar nda PTEN ekspresyonu ve prognostik parametrelerle iliflkisi Cumhur Selçuk Topal 1, Müberra Se men Y lmaz 2, Murat Hakan Karabulut 2, Dilek Yavuzer 3, Nimet Karaday 3 Araflt rmalar

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

THE ETIOLOGICAL ROLE OF SMOKING IN HEAD AND NECK TUMORS

THE ETIOLOGICAL ROLE OF SMOKING IN HEAD AND NECK TUMORS THE ETIOLOGICAL ROLE OF SMOKING IN HEAD AND NECK TUMORS Dr. Tevfik PINAR* Dr. Recep AKDUR** Dr. Arslan TUNÇBÝLEK* ÖZET Araþtýrmamýzda baþ-boyun tümörlerinin oluþumunda sigaranýn etiyolojik rolü incelenmiþtir.

Detaylı

JİNEKOLOJİK KANSERLERDE SÜREN-ÜMİT VAAT EDEN ÇALIŞMALAR

JİNEKOLOJİK KANSERLERDE SÜREN-ÜMİT VAAT EDEN ÇALIŞMALAR JİNEKOLOJİK KANSERLERDE SÜREN-ÜMİT VAAT EDEN ÇALIŞMALAR Prof Dr Funda Tanay Eren MarmaraÜ niversitesitıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı OVER YÜZEY EPİTELYAL TÜMÖRLERİ Seröz Müsinöz Endometrioid Berrak

Detaylı

Böbrek Tümörlerinin Prognostik Kategorizasyonu

Böbrek Tümörlerinin Prognostik Kategorizasyonu Böbrek Tümörlerinin Prognostik Kategorizasyonu Dr. Özgür Yaycıoğlu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Ürolojik Cerrahi Derneği Böbrek Tümörü ve BPH Toplantısı,

Detaylı

N0 boyun tedavisinde selektif boyun disseksiyonunun tedavideki rolü ve etkinliği

N0 boyun tedavisinde selektif boyun disseksiyonunun tedavideki rolü ve etkinliği BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2009;19(4):1-6 Klinik Çalışma / Original Article 1 N0 boyun tedavisinde selektif boyun disseksiyonunun

Detaylı

MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ

MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ Sait Murat Doğan, A. Pınar Erçetin, Zekiye Altun, Duygu Dursun, Safiye Aktaş Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İzmir Slayt 1 / 14 Meme Kanseri

Detaylı

Larinks skuamöz hücreli karsinomlarında fas, fas ligand ekspresyonu ve klinikopatolojik

Larinks skuamöz hücreli karsinomlarında fas, fas ligand ekspresyonu ve klinikopatolojik Araştırmalar / Researches Larinks skuamöz hücreli karsinomlarında fas, fas ligand ekspresyonu ve klinikopatolojik parametreler ile ilişkisi Murat Hakan Karabulut 1, Müberra Seğmen Yılmaz 1, Cumhur Selçuk

Detaylı

KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ VE KARSİNOGENEZ

KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ VE KARSİNOGENEZ KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ VE KARSİNOGENEZ Gökhan Erdem GATA Tıbbi Onkoloji BD 19 Mart 2014 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 19-23 Mart 2014, Antalya EPİDEMİYOLOJİ Epidemiyoloji, sağlık olaylarının görünme

Detaylı

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği İnsidental kanser Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Tanım Preoperatif tanı yöntemleriyle saptanamayan, ancak benign hastalıklar nedeniyle

Detaylı

Baş ve boyun yassı epitel hücreli kanserlerinde boyun yayılım modelleri

Baş ve boyun yassı epitel hücreli kanserlerinde boyun yayılım modelleri BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg ;(5):49-54 Çalışma - Araştırma / Original Article 49 Baş ve boyun yassı epitel hücreli kanserlerinde

Detaylı

Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi

Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Akciğer karsinomlarının gelişiminde preinvaziv epitelyal lezyonlar; Akciğer karsinomlarının gelişiminde

Detaylı

Tiroid Patolojisi Slayt Semineri

Tiroid Patolojisi Slayt Semineri Tiroid Patolojisi Slayt Semineri PROF. DR. SUNA ERKıLıÇ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESI PATOLOJI AD 25. Ulusal Patoloji Kongresi Bursa 14-17 Ekim 2015 OLGU 2 OLGU 1 OLGU 3 OLGU 1 OLGU 2 OLGU 3 OLGU

Detaylı

Tartışma. Dr.Ali Arıcan

Tartışma. Dr.Ali Arıcan MİDE KANSERİNDE P53 EKSPRESYONUNUN PROGNOSTİK ÖNEMİ: META-ANALİZ Tartışma Dr.Ali Arıcan 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 22.Mart.2014 Antalya Mide Kanserinde P53 Ekspresyonunun Prognostik Önemi: Meta-analiz

Detaylı

LARİNKS SKUAMÖZ HÜCRELİ KANSERİ PAPİLLER TİROİD KANSERİ BİRLİKTELİĞİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMI

LARİNKS SKUAMÖZ HÜCRELİ KANSERİ PAPİLLER TİROİD KANSERİ BİRLİKTELİĞİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMI KLİNİK ÇALIŞMA LARİNKS SKUAMÖZ HÜCRELİ KANSERİ PAPİLLER TİROİD KANSERİ BİRLİKTELİĞİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMI Dr. Nilda SÜSLÜ 1, Dr. Ali Şefik HOŞAL 1, Dr. Yeşim Gaye GÜLER TEZEL 2 1 Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012, Antalya

10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012, Antalya 10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012, Antalya Meme Kanserlerinde Lokal Kontrole Etki Eden Prognostik Faktörler Patolojik Faktörler Prof Dr Tülay CANDA Dokuz Eylül Üniv.Tıp Fak. Meme

Detaylı

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL - Rutine giren tiroid incelemeleri Yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi - Tiroid nodülü sıklığı -Yaklaşım Algoritmaları

Detaylı

Kolorektal kanserlerde c-erbb-2 ve p53 ekspresyonunun prognostik önemi

Kolorektal kanserlerde c-erbb-2 ve p53 ekspresyonunun prognostik önemi 80 JCEI / 0; (): 808 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi:.7/ahinjs.0.0.0.03 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Kolorektal kanserlerde cerbb ve p3 ekspresyonunun prognostik önemi Prognostic

Detaylı

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi METASTATİK MALİGN MELANOM Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 49 yaşında erkek hasta Özgeçmiş:özellik yok Soygeçmiş:özellik

Detaylı

Santral Bölge Diseksiyonunda Lenf Bezi Diseksiyon Genişliği ve Lokalizasyonunun Değerlendirilmesi

Santral Bölge Diseksiyonunda Lenf Bezi Diseksiyon Genişliği ve Lokalizasyonunun Değerlendirilmesi Santral Bölge Diseksiyonunda Lenf Bezi Diseksiyon Genişliği ve Lokalizasyonunun Değerlendirilmesi Evren Besler 1, Nurcihan Aygün 1, Sıtkı Gürkan Yetkin 1, Mehmet Mihmanlı 1, Adnan İşgör 2, Mehmet Uludağ

Detaylı

Düşük Riskli Diferansiye Tiroid Kanserlerinde RAİ Tedavisi

Düşük Riskli Diferansiye Tiroid Kanserlerinde RAİ Tedavisi Düşük Riskli Diferansiye Tiroid Kanserlerinde RAİ Tedavisi 14.04.2017 Dr. Ebru YILMAZ İstanbul Üniveristesi İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Neden evreleme yapıyoruz? Prognostik bilgi Hastalık

Detaylı

KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA VENÖZ İNVAZYON SAPTANMASINDA MORFOLOJİK BULGULARIN ve EVG nin ROLÜ

KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA VENÖZ İNVAZYON SAPTANMASINDA MORFOLOJİK BULGULARIN ve EVG nin ROLÜ KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA VENÖZ İNVAZYON SAPTANMASINDA MORFOLOJİK BULGULARIN ve EVG nin ROLÜ Saime Sezgin Ramadan, Burcu Saka, İlknur Türkmen Çetinaslan, Aslı Ünlü Akhan, Gülbin Oran, Aslı Çakır, Elif Çakır,

Detaylı

Dr Ahmet Midi Maltepe Üniversitesi Patoloji

Dr Ahmet Midi Maltepe Üniversitesi Patoloji Dr Ahmet Midi Maltepe Üniversitesi Patoloji Genel bilgiler Tümör hücreleri, Subkapsüler sinüzoid İntraparankimal sinüzoid Histiositlerde burada bulunur Genel bilgiler Kanser hücreleri genellikle grup oluşturur

Detaylı

MEME KANSERLERİNDE, TÜMÖR KÖK HÜCRE BELİRTEÇLERİNİN (ALDH1, SOX2) PROGNOZ ve DİĞER PROGNOSTİK PARAMETRELER ile İLİŞKİSİ

MEME KANSERLERİNDE, TÜMÖR KÖK HÜCRE BELİRTEÇLERİNİN (ALDH1, SOX2) PROGNOZ ve DİĞER PROGNOSTİK PARAMETRELER ile İLİŞKİSİ MEME KANSERLERİNDE, TÜMÖR KÖK HÜCRE BELİRTEÇLERİNİN (ALDH1, SOX2) PROGNOZ ve DİĞER PROGNOSTİK PARAMETRELER ile İLİŞKİSİ Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Dr.Tülay KOÇ Dr. Şahande

Detaylı

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi?

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Sunum Akışı Giriş Lokal ileri

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde(KHDAK) Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde(KHDAK) Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde(KHDAK) Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji KHDAK Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri

Detaylı

ENDOMETRİAL KARSİNOM SPORADİK Mİ? HEREDİTER Mİ? Dr Ş.Funda Tanay Eren Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

ENDOMETRİAL KARSİNOM SPORADİK Mİ? HEREDİTER Mİ? Dr Ş.Funda Tanay Eren Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı ENDOMETRİAL KARSİNOM SPORADİK Mİ? HEREDİTER Mİ? Dr Ş.Funda Tanay Eren Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 26.ULUSALPATOLOJİ KONGRESİ ANTALYA 2016 Kalıtsal kanser sendromlarının tespit

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

Supraglottik larenks kanserlerinin cerrahi tedavisinde onkolojik sonuçlar m z

Supraglottik larenks kanserlerinin cerrahi tedavisinde onkolojik sonuçlar m z Klinik Araflt rma / Clinical Research J Med Updates 2013;3(1):8-12 doi:10.2399/jmu.2013001003 Supraglottik larenks kanserlerinin cerrahi tedavisinde onkolojik sonuçlar m z Oncologic outcomes of surgical

Detaylı

Baş-Boyun Kanserlerinde Organ Koruyucu Yaklaşım RADYOTERAPİ. Dr. Fadime Akman DEÜTF Radyasyon Onkolojisi AD UKK 2011-Antalya

Baş-Boyun Kanserlerinde Organ Koruyucu Yaklaşım RADYOTERAPİ. Dr. Fadime Akman DEÜTF Radyasyon Onkolojisi AD UKK 2011-Antalya Baş-Boyun Kanserlerinde Organ Koruyucu Yaklaşım RADYOTERAPİ Dr. Fadime Akman DEÜTF Radyasyon Onkolojisi AD UKK 2011-Antalya Baş Boyun Kanserleri Tedavisi? Birincil amaç: Kür sağlamak İkincil amaç: Uygun

Detaylı

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği Dr. A. Nimet Karadayı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği MEME TÜMÖRLERİNDE PATOLOJİ RAPORLARINDA STANDARDİZASYON Amaç, hasta

Detaylı

Mide Rezeksiyon Materyallerine Yaklaşım, Evreleme ve Raporlama

Mide Rezeksiyon Materyallerine Yaklaşım, Evreleme ve Raporlama Mide Rezeksiyon Materyallerine Yaklaşım, Evreleme ve Raporlama Banu Bilezikçi Güven Hastanesi Patoloji Bölümü, Ankara 25. Ulusal Patoloji Kongresi 6. Sitopatoloji Kongresi 14-17 Ekim 2015, Bursa 2014

Detaylı

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Mehmet Zeki Buldanlı, İbrahim Ali Özemir, Oktay Yener,

Detaylı

TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile)

TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile) TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile) 1. Gün 1. Oturum: Meme kanserine giriş, Patoloji ve Alt

Detaylı

Total larenjektomi sonrası stomal nüks: Risk faktörlerinin klinik ve patolojik analizi

Total larenjektomi sonrası stomal nüks: Risk faktörlerinin klinik ve patolojik analizi BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2009;9():6-50 Çalışma - Araştırma / Original Article 6 Total larenjektomi sonrası stomal nüks:

Detaylı

Near Total Larenjektomi Tecrübelerimiz

Near Total Larenjektomi Tecrübelerimiz Our Experience in Near Total Laryngectomy Bayram VEYSELLER1, Fadlullah AKSOY1, Yavuz Selim YILDIRIM1, Orhan ÖZTURAN1 1SB Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Kulak Burun Boğaz Kliniği, İSTANBUL ÖZET

Detaylı

ELAZIĞ İLİNDEKİ TİROİD KANSER SIKLIĞI VE ALT TİPLERİ: BEŞ YILLIK DENEYİM

ELAZIĞ İLİNDEKİ TİROİD KANSER SIKLIĞI VE ALT TİPLERİ: BEŞ YILLIK DENEYİM ELAZIĞ İLİNDEKİ TİROİD KANSER SIKLIĞI VE ALT TİPLERİ: BEŞ YILLIK DENEYİM Adile Ferda Dağlı 1, Gökhan Artaş 1 1 Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ ÖZET Amaç: Günümüzde

Detaylı

OLGU SUNUMU. Araştırma Gör. Dr. N. Volkan Demircan

OLGU SUNUMU. Araştırma Gör. Dr. N. Volkan Demircan OLGU SUNUMU Araştırma Gör. Dr. N. Volkan Demircan Anamnez 32 yaş, kadın Öğretmen Ek hastalık yok G2P2 Premenopozal Kullandığı ilaç yok Annede rektum ca Estetik amaçlı bilateral redüksiyon mammoplasti+

Detaylı

Düşük dereceli B-hücreli Hodgkin-dışı lenfomalardan oluşan olgu sunumları OLGU IV

Düşük dereceli B-hücreli Hodgkin-dışı lenfomalardan oluşan olgu sunumları OLGU IV Düşük dereceli B-hücreli Hodgkin-dışı lenfomalardan oluşan olgu sunumları OLGU IV Dr. Süheyla Uyar Bozkurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.B.D Olgu Sunumu 60 yaş, K Aksiller lenfadenopati

Detaylı

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. PSA nın tanımı Prostate Specific Antigen PSA yı hasta nasıl

Detaylı

TRİPLE NEGATİF MEME KANSERİNE YAKLAŞIM RADYOTERAPİ

TRİPLE NEGATİF MEME KANSERİNE YAKLAŞIM RADYOTERAPİ TRİPLE NEGATİF MEME KANSERİNE YAKLAŞIM RADYOTERAPİ Dr. Zümre ARICAN ALICIKUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD Mart 2014 Sunum Planı: Meme Kanserinde Radyoterapinin Yeri Triple Negatif Meme

Detaylı

Transoral robotik cerrahi uygulanan baş boyun yassı hücreli kanser hastalarında human papilloma virüs insidansı

Transoral robotik cerrahi uygulanan baş boyun yassı hücreli kanser hastalarında human papilloma virüs insidansı KBB Uygulamaları 2016;4(2):45-49 doi: 10.5606/kbbu.2016.37450 Özgün Makale / Original Article Transoral robotik cerrahi uygulanan baş boyun yassı hücreli kanser hastalarında human papilloma virüs insidansı

Detaylı

Akciğer Kanserinde Cilt Metastazları

Akciğer Kanserinde Cilt Metastazları Dursun TATAR, Ebru YILMAZ GÜNEŞ, Rıfat ÖZACAR, Hüseyin HALİLÇOLAR İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İZMİR ÖZET Daha önce yapılan birçok çalışmada, cilt metastazlarının

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastaz ( PBAM) Sistemik Tedavinin Yeri. o Dr. Mehmet Aliustaoğlu

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastaz ( PBAM) Sistemik Tedavinin Yeri. o Dr. Mehmet Aliustaoğlu Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastaz ( PBAM) Sistemik Tedavinin Yeri o Dr. Mehmet Aliustaoğlu William Halsted 1907 yılında ( üç hastada meme tm olmadan 1-2 yıl önce aksilla tutulumu) PBAM insidans % 0,12

Detaylı

Kliniğimizde Alt Dudak Kanseri Nedeniyle Opere Edilen Hastaların Retrospektif Analizi

Kliniğimizde Alt Dudak Kanseri Nedeniyle Opere Edilen Hastaların Retrospektif Analizi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Kliniğimizde Alt Dudak Kanseri Nedeniyle Opere Edilen Hastaların Retrospektif Analizi Dr. Hüseyin KARANFİL, a Dr. Aykut MISIRLIOĞLU, a Dr. Serdar TOKSOY, a Dr. Mustafa KARACA, a Dr.

Detaylı