SKUAMÖZ HÜCRELİ LARİNKS KANSERİNDE P53 MUTASYONU VE P21 SİKLİN BAĞIMLI KİNAZ İNHİBİTÖRÜ EKSPRESYONUNUN SAĞKALIM VE PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SKUAMÖZ HÜCRELİ LARİNKS KANSERİNDE P53 MUTASYONU VE P21 SİKLİN BAĞIMLI KİNAZ İNHİBİTÖRÜ EKSPRESYONUNUN SAĞKALIM VE PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ"

Transkript

1 SKUAMÖZ HÜCRELİ LARİNKS KANSERİNDE P53 MUTASYONU VE P21 SİKLİN BAĞIMLI KİNAZ İNHİBİTÖRÜ EKSPRESYONUNUN SAĞKALIM VE PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ Nergis Salman, 1 stemihan Akın, 2 Sema Hücümeno lu 3 1 Ankara Çocuk Sa lı ı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji E itim ve Ara tırma Hastanesi, KBB Bölümü, Ankara 2 Ankara Dı kapı Yıldırım Beyazıt E itim ve Ara tırma Hastanesi, KBB Klini i, Ankara 3 Ankara Dı kapı Yıldırım Beyazıt E itim ve Ara tırma Hastanesi, Patoloji Klini i, Ankara ÖZET Amaç: Bu çalışmada, p53 tümör supresör gen ve hücre siklus regulatuar proteini olan p21 in larinks kanserlerinde sağkalım ve prognostik faktörlerle ilişkisinin araştırılması amaçlandı. Materyal ve Metod: Larinks karsinomu tanısı ile larenjektomi geçiren tamamı erkek 20 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Kliniğimizde takip edilen hastaların sağkalımları tespit edildi. Tümör dokuları p53 tümör supresör geni ve hücre siklus regülatuar proteini olan p21 yönünden yapılan immünohistokimyasal incelemelerle değerlendirildi. p21 ve p53 açısından boyanma özellikleri ile hastaların sağkalımları ve klinik evre, tümör yeri, histolojik derece, tümör boyutu, lenf nodu metastazı, ekstrakapsüler yayılım (EKY) gibi prognostik faktörlerle ilişkisi değerlendirildi. Bulgular: 20 erkek hastanın, yaş ortalaması 56,9 (42-70) yıldı. 10 hastada (%50) p53 için immünolojik boyanma gösterirken, 18 hastada (%90) p21 için boyanma saptanmıştır. Sonuç: p21 ile boyanma istatistiksel olarak p53 ile boyanmadan daha fazla saptandı (p<0,05). p53 tümör supresör gen ve siklin bağımlı kinaz inhibitörü (CDKI) p21 ekspresyonu ile larinks kanserli hastaların sağkalımları ve klinik evre, tümör yeri, histolojik derece, tümör boyutu, lenf nodu metastazı, EKY arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0,05). Larengeal kanserde p21 ve p53 ekspresyonunun klinik önemini ortaya koyacak daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Anahtar Kelimeler: Larinks kanseri, p53 tümör supresör gen, siklin bağımlı kinaz inhibitörü p21 Nobel Med 2014; 10(1):

2 THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPRESSION OF THE CYCLIN-DEPENDENT KINASE INHIBITOR p21 AND MUTATION OF p53 TUMOR SUPRESSOR GENE AND THE SURVIVAL AND PROGNOSTIC FACTORS IN THE SQUAMOUS CELL LARYNX CARCINOMA ABSTRACT Objective: The purpose of this study was to examine the expression of the p21 cyclin-dependent kinase inhibitor (CDKI) and p53 tumor suppressor gene of the larynx carcinoma for prognostic effects and survival. Material and Method: We analyzed expression of CDKI p21 and p53 protein presence in squamous cell carcinomas of the larynx in 20 male cases, retrospectively. The survivals of followed patients were determined and the expression of the CDKI p21 and mutation of p53 tumor suppressor gene was detected using immunohistochemistry. The relationship between immunohistochemical staining with survival, clinical stage, tumor localization and size, histological stage, lymph node metastasis and extracapsular extension were evaluated. Results: Twenty male patients had a mean age of 56.9 (min-max, 42-70) years. In immunohistochemical analysis, we found 10 patients (50%) positive for p53 and 18 patients (90%) positive for p21. Conclusion: We found the expression of p21 higher than p53 in larynx carcinoma (p<0.05). No correlation was observed between p53 and p21 expression and tumor location, stage, histopathological grade, lymph node metastasis and extracapsular extension (p>0.05). Further studies should be undertaken to evaluate whether the assessment of p21 and p53 expression have clinical significance in larynx carcinoma. Key Words: Cancer of larynx, tumor suppressor protein p53, cyclin-dependent kinase inhibitor p21. Nobel Med 2014; 10(1): GİRİŞ Larinks kanseri, baş boyun kanserlerinin %25 ini oluşturur ve 40 yaşından sonra daha sık rastlanmaktadır. Tüm kanserler içinde kadınlarda %0,4, erkeklerde %2-3 oranında görülür. 1,2 Larinks kanserinde etyolojik ve prognostik faktörler üzerinde çalışmalar halen devam etmektedir. Klinik evre, tümör yeri, histolojik derece, tümör boyutu, lenf nodu metastazı, hastanın genel durumu prognostik önemi olan faktörlerdir. 1,3-7 p53, DNA replikasyonunu, hücre proliferasyonunu ve hücre ölümünü düzenleyen nükleer fosfoproteindir. 8 p53, tümör supresör gen olup, DNA tamirinde önemli rol oynar ve baş-boyun kanserlerinde %39-45 oranında mutasyona uğramıştır Bazı çalışmalarda larinks kanserlerinde p53 ekspresyonunun artması ile gösterilen proliferasyon kontrolünün bozulmasının kanser gelişimiyle ilgili olduğu anlaşılmış ve prognostik olarak anlamlı bulunmuştur. 1,13-16 Yüksek p53 ekspresyonunun larinks kanserlerinin %60 ında gözlendiği rapor edilmiştir. 13 p53 mutasyonunun karsinogenezdeki birçok basamaktan biri olduğu düşünülmektedir. Siklin bağımlı kinaz inhibitörü (CPKIs) p21, hücre döngüsünü kontrol eden protein ailesinin bir parçasıdır ve mitoz bölünmenin G0 dinlenme fazından G1 fazına aşamalı geçişine aracılık etmede önemlidir. 17,18 p21 ekspresyonu p53 tarafından kontrol edilmektedir ve apoptozis ve hücre siklus durdurulması gibi bazı tümör supresör etkileri düzenlediği düşünülmektedir. p21 in genetik bozuklukları sık görülmektedir. 19 Peschos ve ark. nın yaptıkları çalışmada 69 larinks karsinomasında p21 ekspresyonu %58,9 oranında bulunmuş ve kanser hücrelerinde p21, siklin D ve E arasında güçlü pozitif bir ilişki gösterilmiştir ve bu durumun yüksek proliferatif agresif tümörlerde, siklinlerle p21 in koekspresyonunu gösterdiği rapor edilmiştir. 20 Patel ve ark. yaptıkları çalışmada larinks kanserinde aberran p21 ekspresyonu olduğunu rapor etmişlerdir. 21 Yüksek p21 seviyeleri ile larinks ve baş-boyun kanserlerinde klinik seyir arasında ters korelasyon olduğu rapor edilmiştir Scambia ve ark. yaptıkları çalışmada neoplastik laringeal dokularda yüksek p21 ekspresyonunun malign fenotip ile ilişkili olabileceğini ve p21 seviyesinin larinks kanserinde normal dokudan daha yüksek olduğunu öne sürmüşlerdir. 25 Çalışmamızda larinks skuamöz hücreli karsinomunda p53 ve p21 ekspresyonunun sağkalıma etkisi ve prognostik parametrelerle olan ilişkisinin saptanması amaçlanmıştır. MATERYAL ve METOD Çalışmamızda larinks skuamöz hücreli kanser tanısı alıp total/parsiyel larenjektomi, radikal/fonksiyonel boyun diseksiyonu operasyonu geçiren ve endikasyon olması durumunda radyoterapinin tedaviye eklendiği 20 vaka üzerinde rastlantısal olarak çalışıldı. Hasta kayıtları retrospektif olarak incelenerek demografik bilgiler (yaş, cinsiyet), tümörün anatomik yerleşimi, patolojik materyalde metastatik lenf nodu tutulumu ve ekstrakapsüler yayılım (EKY) varlığı, histolojik diferansiasyon derecesi, pre-operatif trakeotomi SKUAMÖZ HÜCRELİ LARİNKS KANSERİNDE P53 MUTASYONU VE P21 SİKLİN BAĞIMLI KİNAZ İNHİBİTÖRÜ EKSPRESYONUNUN SAĞKALIM VE PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ

3 Tablo 1: Vakaların p53 ve p21 boyanma özelliklerine göre dağılımı Boyanma Yok n (%) Hafif n (%) Orta n (%) Şiddetli n (%) p53 10 (%50) 1 (%5) 2 (%10) 7 (%35) p21 2 (%10) 5 (%25) 0 13 (%65) Şekil 1: Vakaların histolojik diferansiasyonlarına göre dağılımı. ısıda etüvde bir gece bekletildi. İmmunohistokimyasal boyama strept-avidin-protein peroksidaz boyama yöntemi ile yapıldı. Doku kesitlerinde p21/waf1 Ab-3 (DCS-60.2) Mouse M.ab (Neomarker), p53 (clone D0-7, Novocastra) antiserumları kullanıldı. İmmünohistokimyasal Çalışmanın Değerlendirilmesi Lamlar patolog tarafından p53 pozitifliği, nükleer boyanmanın tüm tümör parankimi içindeki oranları belirlenerek kaydedildi. p53 için nükleusların hiç boyanmadığı olgular 0, nükleusların %10 un altında boyanma gösterdiği olgular (+1) / Hafif, %10-50 arasında boyanma +2/ Orta, %50 nin üzerinde boyanma +3/ Şiddetli olarak değerlendirildi. p21 için %5 ten az boyanma düşük, %5 ten fazla olması ise yüksek olarak gruplandırıldı. İstatistiksel Analiz Şekil 2: Vakaların evrelere göre dağılımı NO N1 N2 N3 Şekil 3: Lenf nodu evresine göre EKY nin dağılımı N Evre LN Metastazı EKY açılıp açılmadığı tespit edildi. Klinik evrelendirme 2002 Amerikan Kanser Komitesi (AKK) nin TNM sınıflamasına göre yapıldı. Sigara-alkol kullanım varlığı, kullanım süre ve miktarları sorgulandı. Kliniğimizde takip edilen hastaların sağkalımları tespit edildi. Tümör dokuları p53 tümör supresör geni ve hücre siklus regulatuar proteini olan p21 yönünden, hastanemiz patoloji kliniğinde immünohistokimyasal olarak değerlendirildi. Doku örnekleri %10 luk formalinle tespit edilip ve parafine gömülerek 4-5 mikrometre kalınlığında kesitler elde edildi. İmmunohistokimyasal boyama aşamasında, olası doku kayıplarına karşı boyasız kesitler 1/10 oranında distile su ile dilüe edilmiş poly-l-lysine solüsyonunda 5 dakika ve 60 derecelik Çalışmamızda istatistiksel analizde nitel verilerin karşılaştırılmalarında ki-kare gerçeklik testi (Fisher s Exact Testi) kullanıldı. İkili grupların karşılaştırılmasında ise Mann-Whitney-U testi kullanıldı. p<0,05 anlamlı olarak değerlendirildi. BULGULAR Çalışma grubumuzu oluşturan 20 vakanın tamamını skuamöz hücreli larinks kanseri tanısı alıp total/parsiyel larenjektomi yapılan hastalar oluşturuyordu. Hastaların tamamı erkek, yaş ortalaması 56,9 (42-70) yıldı. Histopatolojik olarak 12 vaka (%60) orta derecede diferansiye, 8 vaka (%40) iyi derecede diferansiye olarak rapor edildi (Şekil 1). T ve N evrelendirmesine göre 7 hasta (%35) T4, 6 hasta (%30) T2, 4 hasta (%20) T3 ve 3 hasta (%15) da T1 evresinde idi. Vakaların 2 si (%10) N1, 2 si (%10) N2b ve 1 i (%5) de N3 olarak saptandı. 15 (%75) hasta N0 olarak değerlendirildi. Evrelere göre vakaların dağılımı ise 8 hasta (%40) evre 4, 7 hasta (%35) evre 2, 5 hasta (%25) evre 3 olarak tespit edilmiştir (Şekil 2). Ameliyat materyalinin histopatolojik incelemesinde boyun diseksiyonu yapılan 17 vakanın 6 sında metastatik lenf nodu tutulumu, 3 ünde EKY tespit edildi. Metastatik lenf nodu tutulumu N evresine göre 2 tane N1 evresindeki hastada, 2 tane N2b evresindeki hastada, 1 tane N3 evresindeki hastada ve 1 tane de N0 hastada tespit edildi. EKY olan hastalar N2b (n=2) ve N3 (n=1) evresindeki hastalardı (Şekil 3). 70

4 Tablo 2: Hastaların Klinikopatolojik Bulguları Hasta No Yaş T N Tm Yerleşimi LN Met.(ad.) Histolojik Diferansiasyon Preop. Trakeotomi Tümör Boyutu (cm) EKY Sigara Alkol Sağ Kalım (Ay) Ex SG Orta Var 3x2,5 Yok SG 3 Orta Yok 3x3 Yok SG 3 İyi Yok 4x3 Yok b SG 7 Orta Yok 10x7 Var TG Orta Yok 9x6 Yok SG İyi Yok 9,5x7,5 Yok TG Konglomere Orta Yok 4x4 Yok SG İyi Yok 2x1,5 Var SG 10 Orta Yok 3x2 Yok TG Orta Yok 4x2 Yok TG İyi Yok 2,5x2 Yok SG Orta Yok 2x2 Yok G İyi Var 3,5x2 Yok TG Orta Yok 1.6x1 Yok TG Orta Yok 6x5 Yok TG İyi Yok 1,5x1,5 Yok TG İyi Yok 4x2,5 Yok SG İyi Yok 4x2,5 Yok G Orta Yok 2x2 Yok b TG 8 Orta Yok 4x2 Var Tm:Tümör, LN met: Lenf nodu metastazı, EKY: Ekstrakapsüler yayılım, SG: Supraglottik, G: Glottik, TG: Transglottik Hastalarımızın 10 (%50) u p53 için immünolojik boyanma göstermemiştir. Boyanma oranlarına göre 1 hasta (%5) p53 için hafif immünolojik boyama gösterirken (Şekil 4), 2 hasta (%10) orta, 7 hasta (%35) da şiddetli boyanma göstermiştir (Şekil 5). p21 için ise %5 ten az boyanma düşük (Şekil 6), %5 ten fazla olması ise yüksek olarak gruplandırıldı (Şekil 7). Hastalarımızdan biri p53 ve p21 in her ikisi için de immünolojik boyanma göstermemiştir. 9 hasta p53 için boyanma göstermezken p21 için boyanma göstermiş; 1 hasta da p21 için boyanma göstermezken p53 için boyanma göstermiştir. Vakaların p21 ve p53 için immünolojik boyanma özellikleri Tablo 1 de gösterilmiştir. Vakalarımızın p53 ve p21 ile immünohistokimyasal boyanma ile yaş, tümör diferansiasyonu, tümör evresi, tümör yerleşim yeri, metastatik lenf nodu tutulumu varlığı, EKY, sigara içim süre ve miktarı, alkol kullanımı ve sağkalım değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Metastatik lenf nodu tutulumu ile p21 boyanması karşılaştırıldığında p=0,079 olarak bulundu. Vakalarda p21 ile immünolojik boyanma p53 ile boyanmadan istatistiksel olarak yüksek saptandı (p<0,05). 71 Şekil 4: p53 ile hafif boyanma x440. Şekil 5: p53 ile şiddetli boyanma x220. Şekil 6: p21 düşük ekspresyonu x440. Şekil 7: p21 yüksek ekspresyonu x440. Hastaların tümör diferansiasyonu, tümör yerleşimi, evre, T ve N evresi, metastatik lenf nodu tutulumu, EKY, sağkalım ve alkol-sigara kullanımı ile ilgili özellikleri Tablo 2 de verilmiştir. TARTIŞMA Larinkste en sık karşımıza çıkan malignite skuamöz SKUAMÖZ HÜCRELİ LARİNKS KANSERİNDE P53 MUTASYONU VE P21 SİKLİN BAĞIMLI KİNAZ İNHİBİTÖRÜ EKSPRESYONUNUN SAĞKALIM VE PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ

5 hücreli kanserdir. Etyolojik ve prognostik faktörleri üzerinde çalışmaların halen devam ettiği larinks kanserlerinde dünyaca kabul gören prognostik faktörler mevcuttur. Bunlar tümör yerleşim yeri, boyunda metastatik lenf nodu varlığı, histolojik diferansiasyon derecesi, klinik evredir. 26 Bu faktörlerin yanı sıra onkogen ve tümör supresör genlerin de larinks kanserinin davranışında etkili olabileceği belirtilmiştir. 27,28 Son zamanlarda larinks skuamöz hücreli kanserlerinde p53 gen mutasyonlarının ve p21 ekspresyonunun prognostik önemini araştıran çalışmalar yapılmıştır. 11,15 p53 tümör supresör genin karsinogenezdeki rolü bilinmektedir ve larinks karsinomunda moleküler marker olarak rolü yaygın olarak bildirilmiştir. Barbatis ve ark. yaptıkları çalışmada 28 displazi ve 41 larinks karsinom vakasında kontrol grubuna kıyasla yüksek p53 ekspresyonu saptamışlardır. 29 Garazzo ve ark. p53 yüksek ekspresyonunu kanser gelişimi ile ilişkili bulmuşlardır. 30 Jeannon ve ark. 114 larinks displazisi olan hastada yaptıkları çalışmada p53 ve p21 ekspresyonu ile displazi derecesi veya larinks kanser riski arasında ilişki saptanmadığı rapor edilmiştir. 31 Yapılan çalışmalarda larinks kanserlerinde p53 ekspresyonu immünohistokimyasal olarak yaklaşık %50 oranında tespit edilmiştir. 13,32 Bizim çalışmamızda da p53 ile immünohistokimyasal olarak boyanma oranı %50 olarak tespit edildi ve bu oran birçok çalışmayla paralellik göstermektedir. p53 ekspresyonu ile klinikopatolojik parametreler arasındaki ilişkiyi araştıran bazı çalışmalarda anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. 33 Çalışmamızda p53 ekspresyonu ile tümör diferansiasyonu, tümör yerleşim yeri, evre, metastatik lenf nodu tutulumu, EKY ve sağkalım arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptamadık. Poljak ve arkadaşları, epitelyal hiperplaziden karsinomaya kadar olan değişikliklerde, morfolojik değişikliğin ciddiyetine göre p53 pozitifliğinin arttığını rapor etmişler. 13 Çalışmamızda p53 için immünolojik boyanma ile tümör evresi arasında istatistiksel fark olmamakla birlikte, erken evre tümörlerde p53 ile immünohistokimyasal olarak boyanmama oransal olarak daha fazla idi. Çalışmamızda tümör yerleşim yeri ile p53 için immünohistokimyasal boyanma arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Ancak supraglottik tümörlerde oransal olarak p53 ile boyanma daha fazla tespit edildi. Vücutta diğer birçok tümörde (mide, küçük hücreli dışı akciğer, prostat ve meme karsinomu) p21 ekspresyonu kötü prognozla ilişkili olarak rapor edilmiştir. Fakat p21 ekspresyonunun larinks kanserindeki prognostik önemi halen bilinmemektedir. 34,35 Pruneri ve arkadaşları yaptıkları çalışmada düşük p21 ekspresyonu ile metastatik lenf nodu tutulumu arasında ilişki rapor edilmiştir. 35 Çalışmamızda p21 ile immünohistokimyasal boyanma ile metastatik lenf nodu tutulumu arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p=0,079). Ancak bu bulgu, vaka sayının artırılarak yapılacağı çalışmaların bu ilişkiyi ortaya koymaya yardımcı olacağını düşündürmektedir. Yuen ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada p21 ekspresyonu ile yaş, tümörün yerleşim yeri ve T evresi arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır. 34 Bu çalışma ile uyumlu olarak vakalarımızda tümör yerleşim yeri, evre, EKY ile p21 arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p>0,05). Jeanon ve arkadaşları yaptıkları çalışmada iyi diferansiye larinks kanserinde yoğun, kötü diferansiye kanserde p21 ile zayıf boyanma rapor edilmiştir. 22 Çalışmamızda iyi diferansiye olan vakalarımızda oransal olarak daha fazla p21 ile yüksek boyanma olduğunu tespit ettik. Ancak bu oran istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05). Histolojik diferansiasyon ile p53 ekspresyonu arasında da istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı (p>0,05). Perez ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada da p53 proteini ile sağkalım arasında anlamlı fark olmadığı rapor edilmiştir. 36 Yuen ve ark., Jeannon ve ark. ile Pruneri ve ark. yaptıkları çalışmalarda p21 ekspresyonunun yaşam süresini azalttığı bildirilmiştir. 22,34,35 Bazı çalışmalarda p53 ile hayatta kalma süresi arasında ilişki olduğu, bazı çalışmalarda ise olmadığı belirtilmiştir. 37,38 Çalışmamızda hayatını kaybeden hastalarımızdan 3 ü p53 ile şiddetli, 1 i orta boyanma gösterirken; 4 ü p21 ile yüksek, 1 i de düşük boyanma gösteriyordu. Hayatını kaybeden 6 hastadan 4 ü T4 tümörü olan hastalardı. p53 ve p21 ekspresyonlarını ayrı ayrı sağkalımla analiz ettiğimizde istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı (p>0.05). Pruneri ve ark. yaptıkları çalışmada p53 gen mutasyonu ile tümörün p21 ekspresyonu arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığını bildirmişlerdir. 35 Çalışmamızda p21 ile boyanma istatistiksel olarak p53 ile boyanmadan daha fazla saptandı (p<0.05). SONUÇ p53 gen mutasyonunun larinks karsinogenezinde rol oynadığı bilinmektedir. Ancak prognostik faktörlerle direkt bir ilişki tam olarak ortaya konamamıştır. Bu durum p53 gen mutasyonunun karsinogenezin sadece ilk aşamalarında etkili olduğunu düşündürmektedir. 72

6 Bu çalışmada p53 tümör supresör gen ve CDKI p21 ekspresyonu ile larinks kanserli hastaların sağkalım ve prognostik faktörlerle arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır. p21 in hücre siklusu üzerine etkileri larinks kanseri ile ilişkisi açısından merak uyandırmaktadır. p53 tümör supresör gen ve p21 in larinks kanserli hastalarda tümör progresyonu ve prognoz üzerindeki rolünün anlaşılması için vaka sayısının artırılarak daha kapsamlı çalışmalar yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. LET M Ç N: Nergis Salman Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Dışkapı, Ankara GÖNDERD TAR H: 27 / 07 / 2013 KABUL TAR H : 24 / 12 / 2013 KAYNAKLAR 1. Kaya S. Larenks Kanseri. Larenks Hastalıkları. Bölüm 17. Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara 2002: Gopal H, Frankenthaler R, Freid M. Advanced Cancer of the Larynx. In: Bailey BJ, Calhoun KH eds. Head and Neck Surgery-Otolaryngology. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, Third edition. 2001; 2: Silvestri F, Bussani R, Stanta G, Cosatti C, Ferlito A. Supraglottik versus glottik laryngeal cancer. Epidemiological and pathological aspects. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec 1992; 54: Wiernick G, Millard PR, Haybittle JL. The predictive value of histologic classification into degrees of differentiation of squamous cell carcinoma of the larynx and hypopharynx compared with the survival of patients. Histopathology 1991; 19: Small W Jr, Mittal BB, Brand WN, et al. Results of radiation therapy in early glottic carcinoma. Multivariate analysis of prognostic and radiation therapy variables. Radiology 1992; 183: Barona de Guzman R, Martorell MA, Basterra J, et al. Prognostic value of histopathological parameters in 51 supraglottic squamous cell carcinomas. Laryngoscope 1993; 103: Gallo O, Libonati GA, Gallina E, et al. Langerhans cells related to prognosis in patients with laryngeal carcinoma. Arch Otolaryngol Head and Neck Surg 1991; 117: Foster BA, Coffey HA, Morin MJ, Rastinejad F. Pharmacological rescue of mutant p53 conformation and function. Science 1999; 286: Kastan MB, Onyekwere O, Sidransky D, Vogelstein B, Craig RW. Participation of p53 protein in the cellular response to DNA damage, Cancer Res 1991; 51: Smith B, Haffty B, Sasaki CT. Moleculer markers in head and neck squamous cell carcinoma: Their biological function and prognostic significance. Ann Otol Rhinol Laryngol 2001; 110: Chomchai JS, Du W, Sarkar FH, et al. Prognostic Significance of p53 Gene Mutations in Laryngeal Cancer, Laryngoscope 1999; 109: Wolf C, Flechtenmacher C, Dietz A, et al. p53 Positive Tumor Distant Squamous Epithelia of the Head and Neck Reveal Selective Loss of Chromosome 17, Laryngoscope 2004; 111: Poljak M, Nina G, Vinko K, Dusan F, Janez F. Overexpression of p53 protein in benign and malignant laryngeal epithelial lesions. Anticancer Research 1996; 16: Kumar V, Cotran RS, Robbins SL. Robbins Basic Pathology, 7. Edition W.B. Saunders Company Philadelphia 2003; pp Vielba R, Bilbao J, Ispizua A, et al. p53 and Cyclin D1 as Prognostik Factors in Squamous Cell Carsinoma of the Larynx. Laryngoscope 2003, 113: Nogueira CP, Dolan RW, Gooey J, et al. Inactivation of p53 and Amplification of Cyclin D1 Correlate With Clinical Outcome in Head and Neck Cancer, Laryngoscope 1998; 108: Morgan DO. Principles of CDK regulation. Nature 1995; 374: Pines J. Cyclins & cyclin-dependent-kinases: a biochemical view. Biochem J 1995; 308, El-Deiry WS, Harper JW, O Connor PM, et al. WAF1/CIP1 is induced in p53-mediated G1 arrest and apoptosis. Cancer Res 1994; 54, Peschos D, Tsanou E, Stefanou D, et al. Expression of cyclin-dependent kinases inhibitors p21(waf1) and p27(kip1) in benign, premalignant and malignant laryngeal lesions. correlation with cell cycle regulatory proteins. In Vivo 2004; 18: Patel V, Jakus J, Harris CM, et al. Altered expression and activity of G1/S cyclins and cyclin-dependent kinases characterize squamous cell carcinomas of the head and neck. Int J Cancer 1997; 73: Jeannon JP, Soames J, Lunec J, et al. Expression of cyclin-dependent kinase inhibitor p21(waf1) and p53 tumour suppressor gene in laryngeal cancer. Clin Otolaryngol 2000; 25: Hirvikoski P, Kellokoski JK, Kumpulainen EJ, et al. Down-regulation of p21/waf1 is related to advanced and dedifferentiated laryngeal squamous cell carcinoma. J Clin Pathol 1999; 52: Erber R, Klein W, Andl T, et al. Aberrant p21 (CIP1/WAF1) protein accumulation in head-and-neck cancer. Int J Cancer 1997; 74: Scambia G, Catozzi L, Benedetti-Panici P, et al: Expression of ras oncogene p21 protein in normal and neoplastic laryngeal tissues: correlation with histopathological features and epidermal growth factor receptors. Br J Cancer 1994; 69: Rosai J. Larynx and trachea. Ackerman s Surgical Pathology, 8th edition, New York: Mosby 1996; Sarkar FH, Sakr WA, Li YW, Jacops J, Crissman JD. Tumor supressor p53 gene mutation in squamous cell carcinoma of the larynx. Diagn Mol Pathol 1996; 5: Rowley H, Roland NJ, Helliwell TR, et al. p53 protein expression in tumours from head and neck subsites, larynx and hypopharynx, and differences in relationship to survival. Clin Otolaryngol 1998; 23: Barbatis C, Loukas L, Grigoriou M, et al. Overexpression in laryngeal squamous cell carcinoma and dysplasia. J Clin Pathol Clin Mol Pathol 1995; 48: Garozzo A, Cutrona D, Palmeri S, et al. The role of p53 tumour suppressor gene as a prognostic factor in laryngeal squamous cell carcinoma. Acta Otorhinol Ital 1999; 19: Jeannon JP, Soames JV, Aston V, Stafford FW, Wilson JA. Molecular markers in dysplasia of the larynx: expression of cyclin-dependent kinase inhibitors p21, p27 and p53 tumour suppressor gene in predicting cancer risk. Clin Otolaryngol Allied Sci 2004; 29: Field JK, Pavelic ZP, Spandidos DA, et al. The role of the p53 tumor supressor gene in squamous cell carcinoma of the head and neck. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1993; 119: Shin DM, Kim J, Ro JY, et al. Activation of p53 gene expression in premalignant lesions during head and neck tumorigenesis. Cancer Res 1994; 54: Yuen PW, Lam KY, Choy JT, Ho WK, Wei W. Clinicopathological Significance of p53 and p21 Expression in the Surgical Treatment of Laryngeal Carcinoma. Anticancer Research 2000; 20: Pruneri By G, Pignataro L, Carboni N, et al. Clinical Relevance of Expression of the CIP/KIP Cell-Cycle İnhibitors p21 and p27 in Laryngeal Cancer. J Clin Oncol 1999; 17: Perez-Carro Rios A, Lozano Ramirez A, Garcia Cabellero T, Labella T, Clemente Garcia A: An immunohistochemistry study of p53 protein in squamous cell carcinoma of the larynx. Acta Otorinolaryngol Esp 2003; 54: Kropveld A, Slootweg PJ, Blankenstein MA, Terhaard CH, Hordijk GJ. Ki- 67 and p53 in T2 laryngeal cancer. Laryngoscope 1998; 108: Narayana A, Vaughan ATM, Gunaratne S, et al. Is p53 an independent prognostic factor in patients with laryngeal carcinoma? Cancer 1998; 82: SKUAMÖZ HÜCRELİ LARİNKS KANSERİNDE P53 MUTASYONU VE P21 SİKLİN BAĞIMLI KİNAZ İNHİBİTÖRÜ EKSPRESYONUNUN SAĞKALIM VE PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ

MEME KANSERİNDE C-ERBB-2 EKSPRESYONU İLE DİĞER PROGNOSTİK FAKTÖRLER ARASINDA İLİŞKİ VAR MI? ÖZET SUMMARY GİRİŞ

MEME KANSERİNDE C-ERBB-2 EKSPRESYONU İLE DİĞER PROGNOSTİK FAKTÖRLER ARASINDA İLİŞKİ VAR MI? ÖZET SUMMARY GİRİŞ Ege Tıp Dergisi 42 (3): 161-165, 2003 MEME KANSERİNDE C-ERBB-2 EKSPRESYONU İLE DİĞER PROGNOSTİK FAKTÖRLER ARASINDA İLİŞKİ VAR MI? IS THERE ANY RELATIONSHIP BETWEEN C-ERBB-2 EXPRESSION AND OTHERS PROGNOSTIC

Detaylı

Derleme GİRİŞ. Aydan EROĞLU 1, Egemen ÇİÇEK 2

Derleme GİRİŞ. Aydan EROĞLU 1, Egemen ÇİÇEK 2 Yeni Tıp Dergisi 2014;31:83-87 Derleme Meme Kanserinde Moleküler Alt Tiplere Göre Cerrahi Tedavi Yaklaşımları (Surgical treatment approaches according to the molecular subtypes in breast cancer) Aydan

Detaylı

Merkez sinir sistemi metastazı yapan küçük hücreli dışı akciğer tümörlerinde ezrin, Ki-67 ve CD34 ekspresyonunun prognostik önemi

Merkez sinir sistemi metastazı yapan küçük hücreli dışı akciğer tümörlerinde ezrin, Ki-67 ve CD34 ekspresyonunun prognostik önemi Türkiye Ekopatoloji Dergisi 2003; 9 (3-4): 63-70 Merkez sinir sistemi metastazı yapan küçük hücreli dışı akciğer tümörlerinde ezrin, Ki-67 ve CD34 ekspresyonunun prognostik önemi Prognostic significance

Detaylı

Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi

Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI DERLEME / REVIEW International Journal of Hematology and Oncology Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi İlhan ÖZTOP Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü,

Detaylı

İnvazif mesane tümörlerinde ilk ve son TUR-T ile radikal sistektomi arasında geçen süreler ve TUR-T sayısının lenf nodu pozitifliği ile ilişkisi

İnvazif mesane tümörlerinde ilk ve son TUR-T ile radikal sistektomi arasında geçen süreler ve TUR-T sayısının lenf nodu pozitifliği ile ilişkisi Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(1):13-17 13 Üroonkoloji Urooncology İnvazif mesane tümörlerinde ilk ve son TUR-T ile radikal sistektomi arasında geçen süreler ve TUR-T sayısının

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI SKUAMÖZ HÜCRELİ LARİNKS KANSERLERİNDE; HUMAN PAPİLLOMAVİRÜS VARLIĞI, TP53 VE E-KADERİN EKSPRESYONLARI VE BULGULARIN KLİNİKOPATOLOJİK

Detaylı

Meme Kanserinde Aksilla Negatif Olguları Doğru Belirlemek İçin En Az 10 Lenf Nodu Çıkarılması Yeterli midir?

Meme Kanserinde Aksilla Negatif Olguları Doğru Belirlemek İçin En Az 10 Lenf Nodu Çıkarılması Yeterli midir? Açta Oncologica Turcica 2006; 39: 8 0-8 4 Meme Kanserinde Aksilla Negatif Olguları Doğru Belirlemek İçin En Az 10 Lenf Nodu Çıkarılması Yeterli midir? Is Minimum 10 Nodes Removed to Correctly Determine

Detaylı

ENDOMETRİAL KANSER SAPTANAN OLGULARDA OPERASYON SONUÇLARININ VE BAZI PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENDOMETRİAL KANSER SAPTANAN OLGULARDA OPERASYON SONUÇLARININ VE BAZI PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ENDOMETRİAL KANSER SAPTANAN OLGULARDA OPERASYON SONUÇLARININ VE BAZI PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Results and Some Prognostic Factors in Patients with Endometrial Cancer Gökhan

Detaylı

Meme kanseri farklı histolojik alt tiplerden oluşan heterojen MEME KANSERİNDE YEREL KONTROLE ETKİ EDEN PREDİKTİF MOLEKÜLER VE GENETİK FAKTÖRLER

Meme kanseri farklı histolojik alt tiplerden oluşan heterojen MEME KANSERİNDE YEREL KONTROLE ETKİ EDEN PREDİKTİF MOLEKÜLER VE GENETİK FAKTÖRLER REVIEW/DERLEME MEME KANSERİNDE YEREL KONTROLE ETKİ EDEN PREDİKTİF MOLEKÜLER VE GENETİK FAKTÖRLER Ayfer Haydaroğlu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir PREDICTIVE MOLECULAR

Detaylı

Meningiom Olgularında Ki-67 Proliferasyon İndeksi, Histopatolojik ve Klinik Parametreler ile İlişkisi

Meningiom Olgularında Ki-67 Proliferasyon İndeksi, Histopatolojik ve Klinik Parametreler ile İlişkisi Meningiom Olgularında Ki-67 Proliferasyon İndeksi, Histopatolojik ve Klinik Parametreler ile İlişkisi Ebru Çağrı Çakır, Deniz Bulduk, Erencan Gündoğdu, Burcu Yalçın, Adil Uğur Yavuz Danışman: Dr Eylem

Detaylı

Uterus sarkomlu 29 olgunun retrospektif analizi: Tek merkez deneyimi

Uterus sarkomlu 29 olgunun retrospektif analizi: Tek merkez deneyimi Dicle Tıp Dergisi / 2015; 42 (2): 175-180 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.02.0554 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Uterus sarkomlu 29 olgunun retrospektif analizi: Tek merkez deneyimi

Detaylı

SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ ÜROONKOLOJİ/Urooncology ÜROGENİTAL SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ RETROSPECTIVE ANALYSIS OF SARCOMAS OF THE UROGENITAL SYSTEM Engin KANDIRALI*, Öner ŞANLI**, Fikret ERDEMİR***, Faruk ÖZCAN**,

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİYİ YÖNLENDİRİCİ BİYOLOJİK BELİRTEÇLER: RRM-1, SINIF III

Detaylı

NODAL DİFFÜZ BÜYÜK B- HÜCRELİ LENFOMA

NODAL DİFFÜZ BÜYÜK B- HÜCRELİ LENFOMA T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği Şef: Doç. Dr. Erol Rüştü Bozkurt NODAL DİFFÜZ BÜYÜK B- HÜCRELİ LENFOMA OLGULARINDA ZAP-70 EKSPRESYONUNUN MORFOLOJİK VARYANT

Detaylı

Van Yöresi Melanom Dışı Deri Kanserlerinin Retrospektif Analizi

Van Yöresi Melanom Dışı Deri Kanserlerinin Retrospektif Analizi Van Tıp Dergisi: 13 (4):126-130, 2006 Van Yöresi Melanom Dışı Deri Kanserlerinin Retrospektif Analizi Bekir Atik*, Önder Tan**, Lütfi Tekeş*, Necmettin Akdeniz***, Şenay Türe**** Özet : Amaç: Bu çalışmada

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

Prostat Doku Örneklerinde İnsan Papillomavirüs Enfeksiyonu ve IL-10-1082 Polimorfizmi Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Prostat Doku Örneklerinde İnsan Papillomavirüs Enfeksiyonu ve IL-10-1082 Polimorfizmi Arasındaki İlişkinin Araştırılması URL: http://www.mjima.org/ ARAŞTIRMA l RESEARCH ARTICLE http://www.mjima.org/ Prostat Doku Örneklerinde İnsan Papillomavirüs Enfeksiyonu ve IL-10-1082 Polimorfizmi Arasındaki İlişkinin Araştırılması The

Detaylı

Malign Plevral Efüzyonlarda Leptin: Yeni Bir Markır Olabilir mi?

Malign Plevral Efüzyonlarda Leptin: Yeni Bir Markır Olabilir mi? DAHİLİ BİLİMLER / MEDICAL SCIENCES Araştırma Makalesi / Research Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2011, 64(3) DOI: 10.1501/Tıpfak_000000796 Plevral Efüzyonlarda Leptin: Yeni Bir Markır

Detaylı

Tiroglobulin Seviyesi Yüksek, İyot-131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi Negatif Diferansiye Tiroid Kanserli Olgularda F-18 FDG PET/BT Görüntülemenin Rolü

Tiroglobulin Seviyesi Yüksek, İyot-131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi Negatif Diferansiye Tiroid Kanserli Olgularda F-18 FDG PET/BT Görüntülemenin Rolü Okmeydanı Tıp Dergisi 27(3):153160, 2011 doi:10.5222/otd.2011.153 Araştırma Tiroglobulin Seviyesi Yüksek, İyot131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi Negatif Diferansiye Tiroid anserli Olgularda F18 FDG PT/BT

Detaylı

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. MUSTAFA ÜNSAL UTERUS SARKOMLARI 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların

Detaylı

Sigara: Kanser Patogenezinde Önlenebilir Bir Etken

Sigara: Kanser Patogenezinde Önlenebilir Bir Etken Derleme Sigara: Kanser Patogenezinde Önlenebilir Bir Etken Hüseyin ENGİN*, A. Salih EMRİ** * Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, ** Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. İmtiyaz Sahibi Genel Yayın Yönetmeni Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yürütme Kurulu Dr. Kemal KÖYMEN Dr. Can SOLAKOĞLU Dr. Alpay ÖRKİ Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Orhun

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Kayseri 2

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Kayseri 2 SERVİKS KANSERİ İÇİN RİSKİ OLAN KADINLARDA HPV TİPLENDİRMESİ VE HPV SIKLIĞININ RİSK FAKTÖRLERİ VE SERVİKAL SMEARLE İLİŞKİSİ Dr. Celalettin Ero lu, 1 Dr. Recep Ke li, 2 Dr. Mehmet Ali Eryılmaz, 3 Dr. Ya

Detaylı

MESANENİN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU SMALL CELL CARCINOMA OF THE URINARY BLADDER

MESANENİN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU SMALL CELL CARCINOMA OF THE URINARY BLADDER ÜROONKOLOJİ/Urooncology MESANENİN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU SMALL CELL CARCINOMA OF THE URINARY BLADDER Yusuf KİBAR*, Yaşar ÖZGÖK*, Serdar GÖKTAŞ*, Okan KUZHAN**, Lütfü TAHMAZ*, A.Fuat PEKER* * Gülhane Askeri

Detaylı

BIRADS 3 ve 4 Meme Lezyonlarına Yaklaşım: Hangi Olgulara Biyopsi Yapılmalı?

BIRADS 3 ve 4 Meme Lezyonlarına Yaklaşım: Hangi Olgulara Biyopsi Yapılmalı? İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (1) 19-24 (2009) BIRADS 3 ve 4 Meme Lezyonlarına Yaklaşım: Hangi Olgulara Biyopsi Yapılmalı? Deniz Gazioğlu*, Oktay Büyükaşık*, A. Oğuz Hasdemir**, Hülagü Kargıcı*

Detaylı

Primer böbrek kaynaklı küçük hücreli karsinom: Olgu sunumu

Primer böbrek kaynaklı küçük hücreli karsinom: Olgu sunumu Olgu Sunumları / Case Reports Primer böbrek kaynaklı küçük hücreli karsinom: Olgu sunumu Orhan Tanrıverdi 1, Mustafa Kadıhasanoğlu 1, Mustafa Aydın 1, Müveddet Banu Yılmaz 2, Cengiz Miroğlu 3 ÖZET: Primer

Detaylı

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ 38 PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ Dr. Uğur SUNGURTEKİN Anal bölge kanserleri nadir görülen kanser türü olarak bilinmekte ise de görülme sıklığı 1973-1979 dönemiyle karşılaştırıldığında 1994-2000 döneminde

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Adana

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Adana 109 ÜROLOJİDE SİNTİGRAFİ KULLANIMI I THE USE OF SCINTIGRAPHY IN UROLOGY Ürolojik Malignitelerde F-18 Florodeoksiglikoz Pozitron Emisyon Tomografisi F-18 Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography

Detaylı

TIPDERGİSİ ORTADOĞU. Tetrasikline Bağlı Gelişen Özofagus Ülserinde Displazi. Kanserde Psikososyal Destek. Parkinson Hastalığında Non-Motor Semptomlar

TIPDERGİSİ ORTADOĞU. Tetrasikline Bağlı Gelişen Özofagus Ülserinde Displazi. Kanserde Psikososyal Destek. Parkinson Hastalığında Non-Motor Semptomlar ORTADOĞU TIPDERGİSİ 3 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi Aralık 2009, Yıl:1 Sayı:1 5 TL ISSN NO : 1309-3630 Tetrasikline Bağlı Gelişen Özofagus Ülserinde Displazi Kanserde Psikososyal Destek Parkinson

Detaylı

Tek taraflı endoskopik sinüs cerrahisi yapılan hastaların değerlendirilmesi

Tek taraflı endoskopik sinüs cerrahisi yapılan hastaların değerlendirilmesi TKBB & BBCD 2012 doi: 10.5152/tao.2012.13 ARAfiTIRMA / RESEARCH ARTICLE Tek taraflı endoskopik sinüs cerrahisi yapılan hastaların değerlendirilmesi E. Erkul, İ. E. Çekin, O. Kurt, A. Güngör, M. A. Babayiğit

Detaylı