YED TEPE ÜN VERS TES DERG S

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YED TEPE ÜN VERS TES DERG S"

Transkript

1 YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S 7 4 C LT 1 SAYI ISSN YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES

2 7 Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dergisi Sahibi Yeditepe Üniversitesi Diflhekimli i Fakültesi ad na Prof. Dr. Türker Sandall Editör Prof. Dr. Tülin Arun Yay n Kurulu Prof. Dr. Gündüz Bay rl (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Senih Çal kkocao lu (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Kenan Eratalay (Hacettepe Üniversitesi) Prof. Dr. Erdal Iflıksal (Ege Üniversitesi) Prof. Dr. Ender Kazazo lu (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Cengizhan Keskin ( stanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Koray Oral (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Recep Orbak (Atatürk Üniversitesi) Prof. Dr. Yasemin Özkan (Marmara Üniversitesi) Prof. Dr. Hesna Sazak Öveço lu (Marmara Üniversitesi) Prof. Dr. Hilmi Sabuncu (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Nüket Sandall (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Peker Sandall (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Kemal fiençift (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Mübin Soyman (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Selçuk Y lmaz (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Özen Do an Onur ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Leyla Kuru (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Nurhan Güler (Yeditepe Üniversitesi) Yard mc Editörler Doç. Dr. Fulya Ifl k Doç. Dr. P nar Kurso lu Görsel Yönetmen Ömer Ülkenciler ISSN Bask Lacivert Bas m

3

4 çindekiler Editörün Mesaj...5 Özdemir D. N., Baflal N., Kayahan B. Gömülü Maksiller Kaninlerin Ototransplantasyonu: Olgu Raporu...7 Sar E., Kurtulmufl H., Özen J. Klearway Apareyi le Osa'n n Tedavisi: Vaka Raporu...14 Pekiner F., Gümrü B., Sinano lu A. Erythema Multiforme Major (Stevens- Johnson Sendromu): Bir Olgu Nedeniyle...18 Pekiner F., Gümrü B., Sinano lu A. Herpes Zoster in (Zona) Klini i ve Tedavi Yaklafl mlar : Bir Olgu Nedeniyle...22 Kuflçu Ö. Ö., Sandall N., Ça lar E. Molar Incisor Hipomineralizasyonu (MIH): Tan, Tedavi ve Koruyucu Yöntemler...26 Ça lar E., Sandall N., Kuflçu Ö. Ö. Mouthguard Uygulamalar...33 Çapa N., Kurso lu P., Ebeo lu B., Kazazo lu E. Fiber Post ve Üzerine Core le Kuron Uygulanmas n n Aflamalar...38 Akflit S. K., Mandal G. Hareketli Diflüstü Tam Protezlerin Tutuculu unda Molloplast-B nin Kullan lmas...43 Dilek Ö. C., Sandall P. Altçene Total Diflsiz Skleroderma Hastas nda Mini Dental Implant Uygulamas : Vaka Sunumu...47 Varol N. Sa l k Hizmetlerinde Difl Hekiminin Yasal Sorumlulu u...52 Haberler...56 Yayın Kuralları...62

5 4

6 De erli Meslektafllar m; Yo un ve dopdolu bir e itim y l n ard m zda b rak p, hepsi birbirinden de erli olan 7. dönem diflhekimlerimizi de keyifle mezun ettik. Duygulu bir mezuniyet töreni, sonras nda ise tüm Yeditepe Diflhekimli i ailesi olarak çok güzel bir mezuniyet balosu yaflad k. Haberlerde bu iki önemli güne ait detaylar bulacaks n z. E itim y l n ard m zda b rakt k derken, tatile girdik zannetmeyin. Akademik faaliyetler tüm h z yla devam ediyor. Yeterlilikler ve doktora s navlar için en uygun dönemler Haziran, Temmuz ve Eylül aylar oldu u için, ve de genifl bir lisansüstü ö renci kadromuz da mevcut oldu undan, neredeyse her hafta s nav var fakültede. Biz ö retim üyeleri de, bazen dan flman bazen de jüri üyesi olarak pek ço unda görev al yoruz bu s navlar n. S nav günlerinin atmosferi de farkl oluyor asl nda. Heyecan, sevinç, gurur ve yorgunluk birbirini izliyor ço u zaman. Ama yorgunlu u unutturacak lezzetli kutlamalarla bitiriyoruz her zaman o unutulmaz anlar. Geçti imiz e itim y l nda fakültemizin 10.y l etkinlikleri kapsam nda yer alan ve 1 Kas m Haziran 2007 tarihleri aras nda gerçekleflen "E itim Seminerleri " serisini de, siz de erli meslektafllar m z n yo un kat l m ile tamamlad k. Dergimizin bilimsel içeri ine göz atacak olursak, bu say m zda ilginizi çekece ini umdu umuz Ortodonti, Protez, Pedodonti ve A z Hastal klar konular nda haz rlanm fl de erli klinik çal flmalar n yan s ra Halk Sa l kürsüsünden gelen "Hekimin Sorumluluklar " üzerine haz rlanm fl güncel bir derleme yer ald. Bilimsel gündemi yo un bir flekilde yaflarken, asl nda bu günlerde siyasi anlamda da çok yo un günlerin yafland bir ortamday z. Gelece imizle ilgili olarak alaca m z kararlar bireysel ve toplumsal olarak önemli etkiler oluflturacak. Dergimiz yay nland nda seçimler çoktan bitmifl, sonuçlar n yafl yor olaca z y l n n tüm dünyada ekolojik dengeyi bozan küresel s nma, ülkemizde yaflayan siyasi çekiflmeler ve tekrarlayan orman yang nlar ile hat rlanacak olmas üzücü olsa da. Umal m ki, 2008 ülkemiz için hem sosyal hem de siyasi aç dan bolluk ve bereket dolu bir y l olsun. Do al afetler, susuzluk, açl k ve salg n hastal klardan uzak olsun ülkemiz. Editör Prof. Dr. Tülin ARUN 5

7 6

8 Gömülü Maksiller Kaninlerin Ototransplantasyonu: Olgu Raporu ÖZET Gömülü maksiller kaninlerin sürdürülmesinde kaninin cerrahi olarak ekspozisyonu ile birlikte ortodontik kuvvet uygulamas uzun süre sabit apareylerin kullan lmas n gerektirdi inden, estetik ve sosyal kayg lar bulunan eriflkin hastalar n tedaviyi reddetmelerine sebep olabilmektedir. Bu hastalar için alternatif olabilecek cerrahi-ortodonti iflbirli ini gerektiren bir baflka tedavi flekli de kaninlerin ototransplantasyonudur. Bu olgu raporunda eriflkin bir erkek hastan n üst çenesinde palatinalde çift tarafl olarak gömük kalm fl kanin difllerinin ortodonti-cerrahi-endodonti iflbirli i ile ototransplantasyonlar sunulmaktad r. Anahtar Kelimeler: Ototransplantasyon, gömük maksiller kanin, eriflkin hasta Yrd. Doç. Dr. Didem Nalbantgil Özdemir Yeditepe Ün. Diflhekimli i Fakültesi Ortodonti Anabilim Dal Ö retim Üyesi Dr. Noyan Baflal Serbest Difl Hekimi Yrd. Doç. Dr. Baybora Kayahan Yeditepe Ün. Diflhekimli i Fakültesi Endodonti Anabilim Dal Ö retim Üyesi G R fi Maksiller kaninler tüm difller içerisinde üçüncü molarlardan sonra en s k gömülü kalan difller olup, genellikle sürdürülmeleri s ras nda cerrahi ekspozisyon ile birlikte ortodontik kuvvet uygulamas gerektirirler. 1 Maksiller kaninlerin palatinalde gömülü kalmas labiale göre daha s k görülürken, 2,3 bu hastalar n %8' inde çift tarafl gömüklük mevcuttur. 4 Labial pozisyondaki gömülü maksiller kaninler e er arkta yeterli yer haz rlan rsa cerrahi ekspozisyona ihtiyaç duymadan kendi kendilerine sürebilirken, palatal pozisyondaki kaninlerin sürmesi kal n kortikal kemik ve dirençli palatal mukoza taraf ndan engellenmektedir. 5 Gömülü maksiller kaninlerin sürdürülmesinde kaninin cerrahi olarak ekspozisyonu ile birlikte ortodontik kuvvet uygulamas bu konuda baflvurulan yöntemlerin bafl nda gelmektedir. 6 Ancak bu tedavi yöntemi ile uzun süre sabit ortodontik apareylerin kullan lmas gereklili i, estetik ve sosyal kayg lar bulunan eriflkin hastalar n tedaviyi reddetmelerine sebep olabilmektedir. 7 Bu hastalar için alternatif olabilecek cerrahi-ortodonti iflbirli ini gerektiren bir baflka tedavi flekli de kaninlerin ototransplantasyonudur. 7,8,9 lk kez 1915 y l nda Widman taraf ndan sunulan bu yöntem için günümüzde birçok araflt r c farkl baflar oranlar bulmufltur Son y llarda yap lan çal flmalarda ise fiksasyonun daha gevflek ve k sa süreli yap lmas ve apeksi kapanm fl vakalarda endodontik tedaviye transplantasyondan sonra 4 hafta içerisinde bafllanmas halinde baflar oran n n premolarlardan farkl olmad ve %90 n üzerine ç kt gösterilmifltir. 8,10,11,

9 7tepe klinik Transplant n baflar l olmas ndaki en önemli faktörlerden bir tanesi cerrahi ifllem s ras nda periodonsiyuma zarar verilmemesidir. 18 Ancak maksillada palatinalde horizontal pozisyonda gömülü olan kaninlerin kronlar n n, keserlerin apekslerine yak n olmalar durumunda transplantasyonun atravmatik yap lmas oldukça zordur. Berglund ve ark. bu gibi durumlarda transplantasyondan önce ortodontik tedavi ile kaninleri daha uygun bir pozisyona getirerek, ifllemin atravmatik bir cerrahi ile yap labilece ini bildirmifllerdir. Ayr ca araflt r c lar bu yöntem ile ortodontik tedavi süresinde ve hastalar n kontrol say s nda azalma oldu unu da eklemifllerdir. 9 Bu olgu raporunda maksillada palatinalde çift tarafl olarak gömük kalm fl kanin difllerinin ortodonti-cerrahiendodonti iflbirli i ile ototransplantasyonlar sunulmaktad r. Yap lan sefalometrik analizde hastan n, sagital yönde S n f I iskeletsel iliflki ve vertikal yönde normal büyüme modeline sahip oldu u belirlendi (Resim 5). Transversal yönde herhangi bir uyumsuzlu a rastlanmam flt r. OLGU RAPORU 23 yafl ndaki bir erkek hasta ortodonti klini imize dama ndan bir diflin sürmeye bafllamas flikayeti ile baflvurmufltur. Klinik olarak incelendi inde, S n f I molar oklüzyonu olan hastan n düz bir profile sahip oldu u görülmüfltür (Resim 1a-b). Tedavi öncesi röntgenleri incelendi inde, üst çenede sa ve sol süt kanin difllerinin persiste oldu u ve daimi kaninlerinin gömülü kald görülmüfltür (Resim 2). Üst sa gömük kaninin palatinalden sürmekte oldu u, üst sol kaninin ise mezyale do ru aç l olarak sol kesici difllerin apekslerine çok yak n bir flekilde konumland gözlenmifltir (Resim 3). Hastan n a z içi muayenesinde üst çenede anterior bölgede 1.5mm' lik yer fazlal, alt çenede ise 2mm' lik yer darl bulunmufltur. Hastan n overjeti 2.5 mm, overbite' da 4.5 mm olarak ölçülmüfltür (Resim 4a-e). Resim 2: Bafllang ç panoramik radyografisi. Resim 3: Bafllang ç oklüzal radyografisi. Resim 1a-b: Cephe ve profil bafllang ç görüntüleri. Resim 4a: Bafllang ç a z içi görüntüsü. 8

10 Gömülü Maksiller Kaninlerin Ototransplantasyonu: Olgu Raporu Resim 4b: Bafllang ç a z içi görüntüsü. Resim 5: Bafllang ç sefalometrik radyografisi Resim 4c: Bafllang ç a z içi görüntüsü. Resim 4d: Bafllang ç a z içi görüntüsü. TEDAV PLANI Yap lan ilk tedavi planlamas nda mevcut süt kaninlerinin çekilmesini takiben cerrahi ve ortodonti iflbirli i ile sabit mekanikler kullan larak kaninlerin sürdürülmesi amaçlanm flt r. Ancak bu tedavi yöntemi uzun süre sabit ortodontik apareylerin kullan lmas n gerektirdi i için estetik ve sosyal kayg lar nedeniyle hasta tedaviyi reddetmifltir. Hastan n her iki tarafta da S n f I oklüzyona sahip olmas nedeniyle gömük olan kanin difllerine ototransplantasyon ifllemi ile birlikte k sa dönem bir ortodontik tedavi uygulamas, alternatif bir tedavi seçene i olarak hastaya sunulmufltur. Hasta, detayl olarak tedavi ve olas komplikasyonlar hakk nda bilgilendirildikten sonra sunulan bu tedaviyi kabul etmifltir. Tedavi planlamas nda belirlenen hedef, kaninlerin transplantasyonunun iki aflamal olarak yap lmas d r. Birinci cerrahi giriflimde, sa taraftaki gömük kaninin ototransplantasyonu ve sol taraftaki kesicilerin apekslerine çok yak n olarak konumlanm fl olan gömük kaninin cerrahi olarak aç l p, bir buton yap flt r larak ortodontik tedavi ile oblik pozisyonun düzeltilmesi amaçlanm flt r. Bu flekilde soldaki gömük kanin için yap lmas planlanan cerrahi ve transplantasyon ifllemi daha kolay hale getirilerek, bu kaninin yak n kontaktta oldu u kesicilerin köklerinde olas bir rezorpsiyon önlenmek istenmifltir. Üst çenede yap lacak olan ortodontik tedavi ile efl zamanl olarak alt çenede de k sa süreli bir ortodontik tedavi uygulamas ile alt çenede mevcut olan hafif yer darl n n elimine edilmesi planlanm flt r. Resim 4e: Bafllang ç a z içi görüntüsü. TEDAV SEYR Gömük sol kaninle yak n kontakta bulunan keser difllerde özellikle buko-lingual yönde bir hareket gerçekleflmemesi için üst çenede sabit mekanikler, ark teli 9

11 7tepe klinik difllerden pasif geçecek flekilde uygulanm flt r. Daimi kaninler için her iki tarafta da gerekli olan 1.5 mm'lik yer hafif kuvvetlerle, aç k yaylar kullan larak iki ayda sa lanm flt r. Bu aflamada daha rijit olan paslanmaz çelik köfleli ark teli uygulanm fl, sa taraftaki gömük kaninin ototransplantasyonun yap lmas ve gömük sol kaninin cerrahi olarak aç l p bir buton yap flt r lmas için hasta cerrahiye sevk edilmifltir. Lokal anestezi alt nda gerçeklefltirilen operasyonda Peter-Novak insizyonu yap ld ktan sonra sa süt kaninin çekilmesini takiben transplant n yeri haz rlanm flt r. Alveol soketi kaninin kök formuna göre bir miktar daha genifl haz rlanm flt r. Daha sonra gömük olan sa kaninin kronu bir frez ile dikkatlice aç lm fl ve semente yak n olan k s mda ince bir kemik tabaka b rak lm flt r. B rak lan bu ince tabaka bir elevatör yard m yla kald r l p, kanin difl serbest hale getirilmifltir. Kaninin oklüzyon ve artikülasyon için en uygun yere yerlefltirilebilmesi için sokette yap lan son düzeltmeler esnas nda difl serum fizyolojik içerisinde bekletilmifltir. Transplant, kemik konta olmadan ve oklüzyonun çok az alt nda kalacak flekilde difle braket yap flt r larak ve tel ligatür ile gevflek bir flekilde fikse edilmifltir. Diflin a z d fl nda kalma süresi 6 dakika sürmüfl ve tüm bu ifllemler s ras nda atravmatik çal fl larak diflin periodontal membran na mümkün oldu unca zarar verilmemeye özen gösterilmifltir. Sa kaninin ototransplant tamamland ktan sonra gömük olan sol kaninin üstü aç larak bir buton yap flt r lm fl ve bu butona ligatüre edilen tele ba lanan elastik iplik yard m yla kanini keser difllerden uzaklaflt rmak amac yla hafif ve distal yönlü bir kuvvet uygulanmaya bafllanm flt r. Operasyon sonras nda hastaya bir hafta boyunca günde dört defa 150mg antibiyotik (Klindan Bilim laç, stanbul) ve 0.2mg/ml klorhekzidin a z gargaras (Klorhex, Drogsan, stanbul) kullanmas önerilmifltir. Operasyonu takiben alt çenedeki difllere de sabit ortodontik mekanikler uygulanm fl ve transplante edilmifl difli olas bir oklüzal travmadan korumak amac yla posteriorda kapan fl yükseltilmifltir (Resim 6a-e). Resim 6b: Birinci cerrahi girifliminden sonra a z içi görüntüsü. Resim 6c: Birinci cerrahi girifliminden sonra a z içi görüntüsü. Resim 6d: Birinci cerrahi girifliminden sonra a z içi görüntüsü. Resim 6a: Birinci cerrahi girifliminden sonra panoramik görüntüsü. Resim 6e: Birinci cerrahi girifliminden sonra a z içi görüntüsü. 10

12 Gömülü Maksiller Kaninlerin Ototransplantasyonu: Olgu Raporu Üç ay sonra al nan radyografide gömük olan sol kaninin keser difllerin köklerinden yeterli düzeyde uzaklaflt görülmüfl ve bu diflin de ototransplant ayn cerrahi prosedürler takip edilerek gerçeklefltirilmifltir. Ototransplantasyon ifllemleri yap ld ktan sonra bu difllerin mezyallerinde kalan boflluklar 0.017x0.025 beta-titanyum (CNA) retrüzyon ark kullan larak keser difllerin geriye al nmas yla kapat lm flt r. Her iki transplant n kanal tedavilerine, operas yonlar ndan sonra 4 hafta içinde bafllanm fl ve kök kanallar na geçici olarak kalsiyum hidroksit (Sultan Healthcare Inc., Hannover, Germany) yerlefltirilmifltir. Kanallar HERO 642 (Micro-mega, Besançon, France) döner alet ile flekillendirilmifltir. fiekillendirme s ras nda kök kanal sistemi %5.25 sodyum hipoklorit solüsyonu ile y kanm flt r. 6 ay sonra kanallar guta-perka ve AH-Plus (DeTrey, Konstanz, Germany) kullan larak lateral kondansasyon tekni iyle doldurulmufltur. Transplantlar n iyileflmelerine yönelik klinik ve radyolojik kontrollerin yap lmas ndan sonra ortodontik mekanikler ç kart lm fl ve nüksü önlemek için sabit pekifltirme ayg tlar uygulanm flt r. Toplam aktif tedavi zaman 7.5 ay sürmüfl, hastan n klinik ve radyolojik kontrollerine 2 sene boyunca 6 ayda bir devam edilmifltir. Resim 7a: Tedavi tamamland ktan sonraki 2 senelik takip radyografisi. Resim 7b: Tedavi tamamland ktan sonraki 2 senelik takip radyografisi. BULGULAR Hastan n maksillada palatinalde çift tarafl olarak gömük kalm fl kanin difllerinin ortodonti-cerrahi-endodonti iflbirli i ile yap lan ototransplantasyonlar n n baflar l olduklar görülmüfltür. Operasyonlardan sonra hastada enfeksiyon veya afl r a r flikayeti gibi komplikasyonlara rastlanmam flt r. Transplantasyon s ras nda mümkün oldu unca atravmatik çal fl larak semente zarar verilmemeye özen gösterilmifltir. Cerrahi ifllemlerden sonra ve klinik kontroller s ras nda al nan takip radyografilerinde transplantlar n çevresinde operasyondan k sa bir süre sonra kemik rejenerasyonun meydana geldi i izlenmifltir. Bununla birlikte endodontik tedavileri tamamland ktan sonraki 2 senelik takip radyografilerinde bu difllerin köklerinde rezorpsiyona veya herhangi bir lezyona rastlanmam flt r (Resim 7a-b). Yap lan ortodontik tedavi sonucunda hastan n overbite ve overjeti ideal hale getirilmifl, üst çenedeki boflluklar kapat lm fl ve alt çenedeki yer darl da giderilmifltir. Transplante edilen kaninleri oklüzal travmalardan koruyabilmek için bu difllerin pozisyonlar buko-lingual yönde bir miktar overjetli olacak flekilde aç land r lm fl ve oklüzyonun çok az alt nda konumland r lm fllard r (Resim 8a-e). Resim 8a: A z içi bitim görüntüsü. Resim 8b: A z içi bitim görüntüsü. 11

13 7tepe klinik Resim 8c: A z içi bitim görüntüsü. Resim 9: Cephe bitim görüntüsü. Resim 8d: A z içi bitim görüntüsü. Resim 8a-e: A z içi bitim görüntüsü. Ortodontik tedavisi bittikten 6 ay sonra yap lan klinik kontrolünde transplantlar n çevresindeki difletlerinde herhangi bir enflamasyona rastlanmam fl ve difleti cebi derinlikleri 1-2 mm aras nda ölçülmüfltür. Tedavinin sonunda hasta transplante edilen kaninlerinin difleti seviyelerinin gülümseme esteti inde meydana getirdi i iyileflmeden çok memnun kald n belirtmifltir (Resim 9). TARTIfiMA Gömülü maksiller kaninlerin sürdürülmesinde kaninin cerrahi olarak ekspozisyonu ile birlikte ortodontik kuvvet uygulamas uzun süre sabit ortodontik apareylerin kullan lmas n gerektirdi inden ototransplantasyon, estetik ve sosyal kayg lar bulunan eriflkin hastalar için alternatif olabilecek bir tedavi yöntemidir. 7,8 Son y llarda yap lan çal flmalarda ototransplantasyonun baflar oran n n %90 n üzerine ç kt n n gösterilmesi, bu yöntemin tedavi planlamas yaparken daha uzun süren konvensiyonel tedavilerin yan nda dikkate al nmas gerekti ini göstermektedir. Bu yöntemin baflar l olmas nda en büyük etkenlerden bir tanesi kullan lan cerrahi tekniktir. Operasyon s ras nda atravmatik çal fl lmas, fazla miktarda kemik kald r lmas, diflin mümkün oldu unca orijinal pozisyonunda b rak lmas ve difl için genifl bir soket haz rlanmas çok büyük önem tafl maktad r. Bu detaylara dikkat edilmedi inde kemik rejenerasyonunda problem ve rezorbsiyon meydana gelmesi kaç n lmaz olacakt r. 7 Operasyondan sonra kullan lan fiksasyonun gevflek ve k sa süreli yap lmas da bu yöntemin baflar s ndaki etkenlerden biridir. 9 Fiksasyon için cerrahi sutur kullan labilece i gibi ortodontik apareylerden de faydalanabilinir. Sagne ve ark. fiksasyon için ortodontik apareylerin kullan lmas n n, diflin hareketine k smen izin verip fonksiyona hemen kat lmas n sa layarak yeni kemik formasyonunu stimüle edece ini belirtmifllerdir. 7 12

14 Gömülü Maksiller Kaninlerin Ototransplantasyonu: Olgu Raporu Ortodontik tedavinin fiksasyon için kullan lmas n n yan s ra, Berglund ve ark.' n n önerdi i flekilde horizontal pozisyondaki gömülü kaninlerin kronlar n n, keserlerin apekslerine yak n olmalar durumunda, operasyondan önce kaninleri daha uygun bir pozisyona getirmek için bu tedavinin yap lmas büyük bir avantaj sa lamaktad r. Operasyon öncesi ortodontik tedavi ile difli destekleyen yap lar n organize olmas sonucu periodontal aral k genifllemekte ve buna ba l olarak da diflin mobilitesi artarak atravmatik çekimi kolaylaflt rmaktad r. Ayr ca araflt r c lar, transplant n kökünü kaplayan dokular n daha kal n görünmesinden dolay bu flekilde periodontal membrana verilebilecek zarar n azalt ld n bildirmifllerdir. 9 Yap lan araflt rmalarda ototransplantasyonun baflar s z olmas ndaki etkenlerden birinin de, kanal tedavisinin operasyon s ras nda yap lmas sonucu uzun süre a z d fl nda kalan diflin periodontal membran n n zarar görmesi olarak aç klanm flt r. 9 Bu vakada Berglund ve ark.' n n yapt gibi etkeni ortadan kald rmak için, kaninlerin revaskülarizasyonu beklenmeden ototransplantasyon ifllemlerinden sonra 4 hafta içinde kanal tedavilerine bafllanm fl ve 6 ay sonra kanallar guta-perka konlar n n kullan ld so uk lateral kondansasyon tekni i ile doldurulmufltur. Sealer olarak AHPlus, dezenfektan olarak da kalsiyum hidroksit kullan lm flt r. Bu difllerin apekslerinin kapal olmas ndan dolay revaskülarizasyonu beklemeye gerek duyulmam flt r. Sagne ve ark.' lar ise endodontik tedaviye operasyondan 6-8 hafta sonra ve ortodontik apareyler ç k nca bafllanmas gerekti ini bildirmifllerdir. O bölgede bulunan organize olmam fl kan p ht s n n enfekte olmamas için bu iflleme operasyondan sonra en erken 4 hafta sonra bafllanabilece ini eklemifllerdir. Ayn araflt r c lar kanal n daimi dolgusunun ise, iyileflmekte olan dokulara kimyasal veya mekanik bir travma riskini en aza indirgemek için bir sene sonra yap lmas gerekti ini belirtmifllerdir. 8 Sonuç olarak, gömülü kaninlerin sürdürüldü ü konvansiyonel tedavilere k yasla ototransplantasyon iflleminde daha k sa süre sabit ortodontik apareylerin kullan lmas, bu yöntemi eriflkin hastalar için alternatif bir tedavi haline getirmifltir. Horizontal pozisyondaki gömülü kaninlerin kronlar n n, keserlerin apekslerine yak n olmalar durumunda ise, kaninleri daha uygun bir pozisyona getirmek için operasyondan önce ortodontik tedavinin yap lmas büyük bir avantaj sa lamaktad r. KAYNAKLAR: 1. Jacoby H. The etiology of maxillary canine impactions. Am J Orthod 1983, 84: Bednar JR, Wise RJ. The management of unerupted maxillary cuspids. Orthod Dialogue 1992, 4: Fournier A, Turcotte J, Bernard C. Orthodontic considerations in the treatment of maxillary impacted canines. Am J Orthod 1982, 81: Bishara SE. Impacted maxillary canines: a review. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1992, 101: Tin P, Fine JB. Closed flap technique for surgical management of impacted canines. Columbia Dental Review 2000, 5: Andreasen GF. A review of the approaches to treatment of impacted maxillary cuspids. Int J Oral Surg 1971, 31: Sagne S, Lennartsson B, Thilander B. Transalveolar transplantation of maxillary canines. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1986, 90: Sagne S, Thilander B. Transalveolar transplantation of maxillary canines. A follow-up study. Eur J Orthod 1990, 12: Berglund L, Kurol J, Kvint S. Orthodontic pre-treatment prior to autotransplantation of palatally impacted maxillary canines: case reports on a new approach. Eur J Orthod 1996, 18: Gardiner GT. The autogenous transplantation of maxillary canine teeth. A review of 100 consecutive cases. Br Dent J 1979, 146: Hardy P. Autogenous transplantation of maxillary canines. Br Dent J 1982, 153: Ahlberg K, Bystedt H, Eliasson S, Odenrick L. Long-term evaluation of autotransplanted maxillary canines with completed root formation. Acta Odontol Scand 1983, 41: Lownie JF, Cleaton-Jones PE, Fatti P, Lownie MA. Autotransplantation of maxillary canine teeth. A follow-up of 35 cases up to 4 years. Int J Oral Maxillofac Surg 1986, 15: Schatz JP, Byloff F, Bernard JP, Joho JP. Severely impacted canines: Autotransplantation as an alternative. Int J Adult Orthodon Orthognath Surg 1992, 7: Andreasen JO, Paulsen HU, Yu Z, Bayer T, Schwartz O. A long-term study of 370 autotransplanted premolars. Part II. Tooth survival and pulp healing subsequent to transplantation. Eur J Orthod 1990b, 12: Schatz JP, Joho JP. Long-term clinical and radiologic evaluation of autotransplanted teeth. Int J Oral Maxillofac Surg 1992, 21: Schatz JP, Joho JP. A clinical and radiologic study of autotransplanted impacted canines. Int J Oral Maxillofac Surg 1993, 22: Andreasen JO. Autotransplantation of canines. In: Andreasen JO (ed). Atlas of replantation and transplantation of teeth. Chapter 6. Munksgaard, Copenhagen, pp

15 Klearway Apareyi le Osa'n n Tedavisi: Vaka Raporu ÖZET Bu olgu sunumunun amac, uyku problemi olan bir erkek hastaya Klearway apareyinin uygulanmas n göstermektir. Polisomnografi sonucuna göre, 67 yafl ndaki erkek hastan n, Obstrüktif Uyku Apnesi (OSA) oldu u tespit edildi. Hastan n s rma kayd, George Gauge ayg t kullan larak, maksimum protrüzyon pozisyonunun 2/3' ünde al nd. Klearway apareyi uyguland ktan sonra, al nan polisomnografik tetkikle hastan n Apne-Hipopne Indeksinin (AHI) 24,4'ten 12,1'e düfltü ü gözlenmifltir. Sefalometrik de erlendirmeye göre PAS uzunlu u 8mm'ye yükselmifl ve MP-H uzunlu u 1mm'ye düflmüfltür. Bu sonuçlar, Klearway apareyinin OSA' n n tedavisi için etkili oldu unu göstermifltir. Anahtar Kelimeler: Obstrüktif Uyku Apnesi (OSA), Klearway apareyi Dr. Emel Sar Ortodonti Uzman Kas mpafla Askeri Hastanesi, stanbul Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kurtulmufl Protez Klini i, Ege Difl Hekimli i Fakültesi, zmir Doç. Dr. Jülide Özen Protez Klini i, Gülhane Askeri T p Akademisi, Ankara G R fi Obstrüktif uyku apnesinin patofizyolojisi anatomik ve nörolojik faktörleri içerir. REM döneminde üst solunum yolu kas tonusunun fonksiyonel düflüflü ve kaslar n gevflemesi gibi anatomik anomaliler, hipotoni ve atoni, uykunun nörolojik patolojisine neden olur. 1 Amerika Uyku Bozukluklar Derne i (ASDA)'nin önerilerine göre, OSA tedavisinde kullan lan apareyleri (Oral Apareyler- [OA]), kilo kayb ve uyku pozisyonu de iflikli i gibi konservatif tedavilere cevap vermeyen hafif ve orta OSA hastalar için ve nasal Continuous Positive Airway Pressure (ncpap) tedavisine uyum göstermeyen, uvulapalatofarengoplasti (UPPP) operasyonunu kald ramayan OSA hastalar için önermifltir. ASDA, Respiratory Disturbance Index-solunum rahats zl indexi (RDI) 15'den küçük ise hafif derecede OSA, RDI 15 ile 30 aras nda ise orta derecede OSA, RDI 30'dan büyük ise fliddetli derecede OSA olarak tan mlam flt r. 2 OSA tedavisi için literatürde bir çok aparey ve protez tan mlanm flt r. Bunlar yumuflak damak kald r c aparey (soft palatal lift appliance), dil pozisyonland r c lar (tongue retaining device [TRD], snor-x) ve alt çeneyi önde konumland ran apereylerden (mandibular advancement splint [MAS], nokturnal hava yolu apareyi [NAPA], OSAP uyku apareyi, uyku apnesi Goldilock apareyi [SAGA], Snore Free, Snore Guard, Thera Snore, Klearway apareyi, elastik mandibular ilerletici [EMA] Hilsen ayarlanabilir pozisyonland r c, Silencer Sistem, Silent Nite, Snoreaid, Thornton ayarlanabilir positioner [TAP]) oluflur. Çeneyi 14

16 7tepe klinik önde konumland ran apareyler, çeneyi ilerde tutar ve hastan n rahatl sa lan rken, apneyi de ortadan kald r r. 3 MAS kullan m yla, farengeal hava yolunun boyutunun artmas sa lan rken dil kollaps da engellenir. Bu apareyle, dil pasif olarak çeneyle beraber önde konumlan rken, hyoid kemi in yukar ve ileride tutulmas ile üst solunum yolunun aç k olmas sa lan r. Böylece dilin arkas nda boflluk yarat larak farengeal lümen uyku s ras nda sabitlenir. Ayr ca MAS, solunum yolunun genifllemesiyle, havan n h zl geçmesini sa lar ve yumuflak dokular n titremesini önler. 1,4,5 MATERYAL VE YÖNTEM 67 yafl ndaki bir erkek hasta kulak-burun-bo az klini inden klini imize horlama ve muhtemel OSA tedavisi için müracaat etti. Vücut a rl k indeksi (BMI) 30,3 ve boyun çevresi 42 cm idi. Hastam z n, yumuflak dokular da içeren a z içi muayenesi, periodontal muayenesi, temporomandibular eklem muayenesi yap ld. Panoramik ve sefalometrik filmleri de erlendirildi. Sefalometrik filme göre PAS uzunlu u 4mm., PNS-P 35mm., MP-H uzunlu u 3mm. ve SNA ve SNB ac lar ise 82 ve 86 derece olarak tespit edildi (Resim-1). 6 Hastaya tüm gece boyunca polisomnografik uyku tetkiki uygulanm flt r. Uyku yeterlili i (Sleep efficiency) % 87,6 olarak bulunmufltur. Hastan n gece boyu horlad görülmüfltür. Ayr ca tüm gece hastada yayg n obstrüktif tipte hipopneler ve seyrek apneler ile bunlara efllik eden desatürasyonlar ve arousallar saptanm flt r. Apne-hipopne indexi (AHI) 24,4 olarak bulunmufltur. Uykuda oksijen satürasyonunun %76'ya kadar düfltü ü görülmüfltür. Hastaya, nasal continuous positive airway pressure (ncpap) ve uvulapalatofarengoplastiye (UPPP) alternatif olarak, Klearway apareyi uygun görülmüfltür. 7 Klearway vücut s cakl nda yumuflayan elastik bir akrilikten (Variflex Heat Softing Arylic, Great Lakes Orthodonics Ltd. Tonawanda, NY) yap lm flt r (Resim-2). Bu aparey uyku s ras nda çenenin yan ve dikey yöndeki hareketlerine izin vermektedir. Çenenin yaklafl k 1-3 mm. yan hareketlerini ve 1-5 mm. dikey hareketlerini yapabilmesi temporomandibular eklem disfonksiyonunu azalt rken, çene kaslar n n rahats zl klar n ortadan kald rmakta ve nazofarengeal obstrüksiyondan dolay a zdan nefes alma zorlu u çeken hastalar n a z solunumuna imkan vermektedir. Ayr ca, Klearway kullanan bireyler öksürebilir, esneyebilir veya su içerken apareyini ç kartmayabilir. Difl yüzeyinin tamam n n kaplanmas yla bukal yönde olabilecek Resim 1: Sefalometrik filmde SNA, SNB, PNS-P, PAS, M-H de erleri OSA'n n teflhisinde kullan labilir. Resim 2: Klearway apareyi OSA tedavisinde kullan lan bir apareydir7. Resim 3: Hastan n sentrik oklüzyonu (A) ve George Guage ile s rma kayd n n al nas. 15

17 Klearway Apareyi le Osa'n n Tedavisi: Vaka Raporu oklüzal de iflim engellenir. Klearway apareyinde yer alan vida (11mm- rapid expander [A ], Leone S.p.A. Fiorentino-Italy) sayesinde, istendi inde alt çene daha da öne do ru aktive edilebilmektedir. 7 Klearway apareyi alt çenenin maximum protruzyonunun üçte iki mesafesinin George Gauge (Grate Lakes Orthodontics, Tonowada NY) s rma kayd yla tesbit edilmesi ile alç modeller üzerinde haz rlanm flt r. 8 Hastam zda kullan lan George Gauge çatal 5mm'lik beyaz çatald r (Resim-3) [A-B]). Aparey a za tak lmadan önce 4-5 dk kadar s cak su içinde bekletilmifltir. Klearway önce üst difllere yerlefltirilmifl daha sonra hastaya alt çenesini kapatmas söylenmifltir (Resim-4). Hasta a z ndan apareyi ç kartmadan önce l k suyla a z n çalkalanmas önerilmifltir. Bir hafta sonra hasta kontrol randevusuna geldi inde, horlaman n kesildi ini ve gündüz uykusuzluk flikayetlerinin ortadan kalkt n ifade etmifltir. Bu durumda vidan n aç lmas na gerek duyulmam flt r. Resim 4: Klearway apareyinin a z içinde görüntüsü. BULGULAR Tedavi süresince, hasta Klearway apareyine çok iyi uyum göstermifltir. Ancak apareyi sabah ç kard nda difllerinde hassasiyet ve aparey a zdayken afl r tükrük birikimi flikayeti olmufltur. Tüm bu flikayetler bir hafta içinde ortadan kalkm flt r. Hastada eklem problemlerine rastlanmam flt r. Klearway apareyi uyguland ktan sonra al nan polisomnografide, AHI 24.4'den 12.1'e düflmüfltür. PAS uzunlu u 8mm 'ye ç km fl, MP-H ise 1 e inmifltir. PNS- P uzunlu u ise de iflmemifltir (Resim-5, Tablo-1). TARTIfiMA Obstrüktif uyku apnesinin tedavisinde çok çeflitli OA kullan lmaktad r. Bunlar dili önde tutan apareyler ve alt çeneyi ilerde konumlayan apareyler olarak iki farkl çeflide ayr labilir. Klearway çeneyi 5mm. açarak, alt çeneyi maksimum protrüzyonun 2/3 pozisyonunda tutan bir oral apareydir. Çeflitli araflt rmalar, OA'n n OSA vakalar ndaki baflar s n, RDI' n n 15'ten afla ya düflüp düflmedi ine göre de erlendirmifltir. Ferguson ve ark. 9 Snore Guard apareyinin %56 ve Ono ve ark 10 TRD'inin %42 baflar oran oldu unu rapor etmifltir. Lowe ve ark 7., orta dereceli OSA hastalar nda Klearway apareyinin %80 anlaml düzeyde apneyi azaltt n göstermifltir. Ayn çal flmada, %80 baflar n n nedeni, Klearway apareyinin uyku s ras nda çok Resim-5:Hastan n Klearway apareysiz (A) ve apareyle (B) sefalometrik filmi. Tablo 1: Klearway apareyi öncesi ve sonras sefalometrik de erler. Ölçümler Normlar Tedavi Öncesi Tedavi Sonras SNA(º) 82± SNB(º) 80± PNS-P (mm) 35± PAS (mm) 11±1 4 8 MP-H (mm) 15±

18 7tepe klinik iyi tutuculuk sa lamas ile aç klanm flt r. Lowe ve ark.'a göre, Klearway apareyinin di er bir baflar nedeni ise, alt çenenin %85, baflka bir deyiflle 9-14mm önde konumlanmas d r. Alt çeneyi ilerde konumlayan di er çal flmalarda, alt çenenin maksimum %50-%75 kadar önde konumland r ld bildirilmifltir. 11,12 Bu olguda, apareyin vidas n açma gere i duyulmadan, apne fliddeti azalm flt r. Bu tür hastalara flikayetlerin devam halinde, bu flikayetler ortadan kalk ncaya kadar, hastaya apareyin vidas n haftada iki defa açmas tavsiye edilebilir. Günümüzde Klearway apareyinden kaynaklanan temporomandibular eklem rahats zl n gösteren bir çal flma mevcut de ildir. 7 Bu olguda da temporomandibular eklem rahats zl gözlemlenmemifltir. Ayr ca, Klearway apareyinin termoplastik maddeden yap lmas hastalara kullan m kolayl sa lamaktad r. SONUÇ OA az ya da hafif derecede OSA'l hastalarda kullan labilmektedir. Klearway apareyi termoplastik akrilikten yap lm fl oldu undan uyku s ras nda hasta kolayca uyum sa lar, vidas ile de çenenin ad m ad m öne al nmas AHI'yi azaltarak hastan n rahat uyumas n sa lar. KAYNAKLAR: 1. Clark GT, Arand D, Chung E, Tong D. Effect of anterior mandibular positioning on obstructive sleep apnea. Am Rev Respir Dis 1993;147: Meyer JB, Knudson RC. The Sleep Apnea Syndrome. Part I: Diagnosis. J Prosthet Dent 1989;62: Grisius R, Moore DJ. Miscellaneous Prostheses, Obstructive Sleep Apnea In Maxillofacial Rehabilitation: Prosthodontic And Surgical Considerations. (Ed) Beumer J, Curtis TM, Marunick MT. St. Louis-Tokyo, 1996; Lyons MF, Cameron DA, Banham SW. Snoring, sleep apnoea and the role of dental appliances. Dent Update 2001;28: Hans MG, Nelson S, Luks VG, Lorkovich P, Baek SJ. Comparison of two dental devices for treatment of obstructive sleep apnea ssyndrome (OSAS). Am J Orthod Dentofacial Orthop 1997;111: Fujita S, Woodson BT, Clark JL, Witting R. Laser midline glossectomy as a treatment for obstructive sleep apnea. Laryngoscope 1991,101: Lowe AA, Sjöholm TT, Ryan CF, Fleetham JA, Ferguson KA, Remmers JE. Treatment, airway and compliance effects of a titratable oral appliance. Sleep 2002; 23(4): George Pt. A new instrument for functional appliance bite registration. J Clin Orthod 1992;26: Ferguson KA, Ono T, Lowe AA, Keenan SP, Fleetham JA. A randomized crossover study of an oral appliance vs nasal-continous positive airway pressure in the treatment of mild- moderate obstructive sleep apnea. Chest 1996;109: Ono T, Lowe AA, Ferguson KA, Fletham JA. A tongue retaining device and sleep-stage genioglossus muscle activity in patients with obstructive sleep apnea. Angle Orthod 1996;66: Clark Gt, Arand D, Chung E, Tong D. Effect of anterior mandibular positioning on obstructive sleep apnea. Am Rev Respire Dis 1993;147: Sjöholm T, Polo OJ, Rauhala ER, Vuoriluoto J, Helenius HY. Mandibular advancement with dental appliances in obstructive sleep apnoea. J Oral Rehabil 1994;21:

19 Erythema Multiforme Major (Stevens - Johnson Sendromu): Bir Olgu Nedeniyle ÖZET Erythema Multiforme (EM) deri ve mukoza tutulumu olan vezikülobüllöz bir hastal kt r. Genellikle çocuklar ve genç eriflkinleri etkileyen bu sistemik hastal a çeflitli etyolojik faktörlerin sebep oldu u düflünülmekle birlikte, kesin nedeni belli de ildir. Stevens ve Johnson taraf ndan "Erythema Multiforme Majör" ad ile tan mlanan Stevens-Johnson Sendromu (SJS) ise yayg n deri-mukoza tutulumu ile birlikte göz ve genital tutulum gösteren erythema multiforme grubunda bir hastal kt r. Ayr ca hastalarda atefl, bafl a r s, gö üs a r s, öksürük gibi sistemik belirtiler de ortaya ç kabilmektedir. Bu olgu raporunda, Stevens-Johnson Sendrom'lu 27 yafl ndaki erkek hastada etyolojik ve fiziksel özellikler irdelenerek sunulmaktad r. Anahtar Kelimeler: Erythema Multiforme, Stevens-Johnson Sendromu Yrd. Doç. Dr. Filiz Pekiner Marmara Üniversitesi Diflhekimli i Fakültesi, Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dal Dr. Birsay Gümrü Marmara Üniversitesi Diflhekimli i Fakültesi, Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dal Dt. E. Alper Sinano lu Marmara Üniversitesi Diflhekimli i Fakültesi, Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dal G R fi Erythema multiforme (EM); eritemli makül, papül ve veziküllerin gözlendi i mukokütanöz lezyonlar ile karakterize bir hastal kt r. Patogenezi tam olarak bilinmemektedir. Ancak hipersensitivite reaksiyonu oluflturabilen bir çok etyolojik faktöre ba l oluflan bir immün defekt oldu u düflünülmektedir. 1-7 Olgular n ço unda (%25-50) al nan anamnezde etyolojik faktörü saptamak mümkün olamamas na ra men, bu faktörler enfeksiyon ve ilaç fleklinde iki gruba ayr lmaktad r (Tablo1). Bunun d fl nda malignite, afl lar, oto-immün hastal klar ve radyoterapinin de olas etyolojik faktörler aras nda olabilece i bildirilmektedir. 8 Genellikle çocuklarda ve genç eriflkinlerde, çok de iflik flekillerde ortaya ç kabilir. Akut olarak hem deride hem de muköz membranda karakteristik lezyonlar gözlenebilir. Mukoza lezyonlar yaln z olarak da gözükebilir. Ço u kez herpes labialisten sonra s n r belirgin olmayan, dudaklar ve oral mukozada eritem, daha sonra epitel kayb n takiben çok a r l, yap flkan eksüdal erozyonlar oluflur. Dudaklarda tipik siyah kabuk oluflumu mevcuttur. Sistemik olarak hastalarda bafl a r s, hafif atefl ve lenfadenopati gözlenebilir. 1-7 Erythema multiforme'nin 3 klinik formu vard r: 1) EM minör, 2) kronik EM minör ve 3) EM majör. EM majör formu Stevens-Johnson Sendromu (SJS) olarak da isimlendirilmektedir. 5 SJS genç bireylerde nadir olarak prodromal belirtilerle bafllayan, s kl kla a z, göz, deri, genital ve solunum sistem tutulumu gibi mukoza ve organ tutulumunun 18

20 7tepe klinik oldu u makülopapülden büllöz döküntülere kadar de iflen deri lezyonlar n n bulundu u formdur. 2-8 Erythema multiforme olgular yla enfeksiyonlar aras nda, özellikle de Herpes Simpleks Virüsü ve Mycoplasma Pneumoniae enfeksiyonu, Stevens-Johnson Sendromlu olgularda ise ilaç kullan m n n etyolojide di er faktörlere göre daha fazla etkin oldu unu bildiren araflt rmalar bulunmaktad r. 8 Bu makalade, Stevens-Johnson Sendrom'lu erkek hastaya ait etyolojik ve klinik özellikler sunularak irdelenmektedir. TARTIfiMA lk kez 1922 y l nda Stevens ve Johnson taraf ndan Erythema Multiforme Majör ad ile tan mlanan Stevens- Johnson Sendromu atefl, stomatit ve konjuktivit ile karakterli yayg n deri ve mukoza tutulumu olan bir hastal kt r. 9 Çocuklarda eriflkinlerden daha s k olmak üzere y lda / kifli oran nda ve erkeklerde kad nlara oranla daha s k görüldü ü bildirilmektedir. 10 OLGU RAPORU Bu olgu raporunda Marmara Üniversitesi Diflhekimli i Fakültesi Oral Diagnoz Klini i'ne fliddetli a r flikayeti ile baflvuran 27 yafl ndaki erkek hasta sunulmaktad r. Hastadan al nan medikal anamnezde herhangi bir sistemik hastal a rastlanmam flt r. Hastan n 26 no'lu diflinin tarihinde özel bir klinikte çekildi i, bu ifllem sonras nda verilen antibiyotik ve analjezik ilaçlar n kullan m n takiben tarihinde sa yana nda flifllik ve genital mukozada ülserasyon olufltu u saptanm flt r. Hasta taraf ndan genital mukoza d fl nda vücudunun herhangi baflka bir yerinde ülserasyon olmad da belirtilmifltir. Hastan n intra-oral muayenesinde sert damak, sa -sol yanak ve a z taban mukozas nda üzeri psödomembran ile kapl genifl ülsere alanlar ve üst dudakta hemorajik kabuk saptanm flt r (Resim 1a, 1b, 1c). Tüm bu ülserasyonlar n sebep oldu u a r nedeni ile hasta a z n açamamaktad r. Al nan anamnez ve klinik muayene bulgular do rultusunda hastaya "Erythema Multiforme Majör" ön tan s konularak, genital mukoza tutulumu nedeni ile üroloji ve dermatoloji konsültasyonlar na yönlendirilmifltir. Antibiyotik ve analjezik kullan m n n etyolojik faktör oldu u düflünülen olguda bu ilaçlar kesilerek a z mukozas ndaki tutulumun tedavisi için kortikosteroidli sprey, genital mukoza tutulumunun tedavisinde ise dermatoloji klini i taraf ndan uygun antihistaminik, antibakteriyel, kortikosteroidli tablet ve krem tedavileri uygulanm flt r. Hastan n 7 gün sonraki kontrol randevusunda a zdaki ülserasyonlar n fark edilir derecede azald ancak genital mukozadaki ülserasyonun devam etti i, 14. günde ise oral mukozadaki lezyonlar n tümüyle ortadan kalk p genital mukozadaki ülserasyonun azalmas na ra men hala mevcut oldu u saptanm flt r. Bir senelik takipte ise rekürense rastlanmam flt r. Resim 1a. Hastan n 3. gün dudak mukozas ndaki kanamal kabuk ve yanak mukozas ndaki ülserasyon alan. Resim 1b. 3. gün yanak iç mukozas ndaki genifl ülserasyon. Resim 1c. 3. gün a z taban ndaki ülsere alan. 19

21 Erythema Multiforme Major (Stevens - Johnson Sendromu): Bir Olgu Nedeniyle Forman ve ark 11 Erythema Multiforme grubu hastalar de erlendirdikleri bir araflt rmada, çocuk hastada 61 olgu saptayarak ortalama görülme yafl n n 4.8 y l ve olgular n %60.6's n n erkek oldu unu bildirmifllerdir. Hastalar n %61'inde mukozal tutulum oldu unu ve bunun %95'inin a z, %39'unun göz, %50'sinin ano-genital mukoza utulumu oldu unu saptam fllard r. Bu hasta grubu tiçinde %1.6's n n sepsis ve multi-organ yetmezli i nedeniyle öldü ü de belirtilmifltir. Colic-Hadzic ve ark 12 da SJS tan s ile takip edilen 14 hastan n tümünün erkek, yafllar n n 11 ay ile 11.6 y l aras nda de iflti ini ve olgular n %71.4'ünde antiepileptiklerin, %21.4'ünde antibiyotiklerin irritan faktör oldu unu, %7.1'inde ise etkenin saptanamad n bildirmifllerdir. Ak ve ark 8 taraf ndan SJS'nin her yaflta ve her cinste görülebildi i, ancak bunun 30 yafl alt ve 60 yafl üzerinde daha s k oldu u ve spesifik olmayan çeflitli laboratuar bulgular n n da (anemi, lenfopeni, lökositoz, azotemi, eritrosit sedimentasyon h z nda art fl) ortaya ç kabildi i belirtilmifltir. Stevens-Johnson Sendromu'nun tedavisinde kortikosteroidleri önerenler oldu u gibi kullan lmamas gerekti ini bildirenler de vard r Etyolojisinde ilaç tedavisi düflünülüyorsa hemen kesilmesi ve semptomatik tedavi önerilmektedir. Enfeksiyon görülen olgularda uygun antibiyotik kullan m, Herpes Simpleks Virüsü'ne ba l olgularda ise antiviral tedavi yap lmas gerekti i bildirilmifltir. 1-8 Sunulan olgu da literatür bilgileri ile uyum göstermekte idi. Antibiyotik ve analjezik kullan m n n etyolojik faktör oldu u düflünülen olguda, bu ilaçlar kesilerek a z mukozas ndaki tutulumun tedavisi için kortikosteroidli sprey, genital mukoza tutulumunun tedavisinde ise dermatoloji klini i taraf ndan uygun antihistaminik, antibakteriyel, kortikosteroidli tablet ve krem tedavileri uygulanm flt r. Sonuç olarak, özellikle ilaçlar n önemli rol oynad SJS'li hastalarda benzer reaksiyonlar zaman içinde geliflebilir. Bu nedenle hastalara bu ihtimal anlat lmal ve bu grup ilaçlar kullanmamalar konusunda bilgilendirilmelidirler. Tablo 1. Erythema Multiforme ve Stevens-Johnson Sendromu Etyolojisinde Rol Oynayan Faktörler 8 Enfeksiyonlar Herpes simpleks virüsü tip 1,2 Mycoplasma pneumoniae Hepatit B ve C virüsleri Epstein-Barr virüsü Streptokoklar Yersinia enterocolitica HIV Adenovirüs ve koksakivirüs Riketsiya Histoplasma capsulatum laçlar Antibiyotikler Sülfonamidler Penisilinler Sefalosporinler Makrolidler (eritromisin) Tetrasiklinler (doksisiklin, minosiklin) Fluorokinolonlar (siprofloksasin) Glikopeptidler (vankomisin) Antitüberküloz ilaçlar Rifampisin Etambutol Streptomisin Antiretroviraller Nevirapin Didanozin Antikonvülsanlar Karbamazepin Fenobarbital Fenitoin Valproik asid Analjezikler Oksikam ve türevleri Sulindak Naproksen Allopurinol Oral kontraseptifler Di er sebepler Kollajen-vasküler hastal klar Radyoterapi Neoplazmalar mmünizasyon; hepatit B afl s, tüberkülin testi, k zam k afl s 20

22 7tepe klinik KAYNAKLAR: 1. Langlais RP, Miller CS. Color Atlas of Common Oral Diseases. 3rd ed., Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 2003: Cawson RA, Odell EW, Porter S. Cawson's Essentials of Oral Pathology and Oral Medicine. 7th ed., London, Churchill Livingstne, 2002: Regezi JA, Sciubba JJ, Jordan RC. Oral Pathology Clinical Pathologic Correlations. 4th ed., St. Louis, Saunders, 2003: Neville BW, Damm DD, Allen CM, Bouquot JE. Oral& Maxillofacial Pathology. 2nd ed., Philadelphia, W.B. Saunders, 2002: Sapp JP, Eversole LR, Wysocki GP. Contemporary Oral and Maxillofacial Pathology. 2nd ed., St. Louis, Mosby, 2004: Laskaris G. Color Atlas of Oral Diseases. 3rd ed., Stuttgart, Thieme, 2003: Özbayrak S. A z Hastal klar Atlas. Tan kriterleri, ayr c tan ve tedavi yaklafl mlar. 1. Bask stanbul, Quintessence Yay nc l k Ltd. fiti., 2003: Ak Ö, Özer S. nfeksiyon yönüyle Erythema Multiforme ve Stevens-Johnson Sendromu: On Olgunun rdelenmesi. Klinik Dergisi 2002;15: Stevens AM, Johnson PC. A new eruptive fever assosiated with stomatitis and ophtalmica: Report of two cases in children. Am J Dis Child 1922;24: Ifl k B, Atabeko lu S. Stevens-Johnson Sendromlu olguda anestetik yaklafl m (Olgu Sunumu). nönü Üniversitesi T p Fakültesi Dergisi 2004;11: Forman R, Koren G ve ark. Erythema Multiforme, Stevens-Johnson Syndrome and Toxic Epidermal Necrolysis in children. Drug Safety 2002;25: Colic-Hadzic CB, Mladina N ve ark. The Stevens-Johnson Syndrome personel experience. Med Arch 2002;56: Yates AB, deshazo RD. Allergic and nonallergic drug reactions. Sauthern Medical Association 2003;96: Smith GB, Shribman AJ. Anaesthesia and severe skin disease. Anaesthesia 1984;39:

23 Herpes Zoster in (Zona) Klini i ve Tedavi Yaklafl mlar : Bir Olgu Nedeniyle ÖZET Herpes Zoster, varicella zoster enfeksiyonunun tekrarlayan fleklidir. Primer enfeksiyondan sonra virüs dorsal spinal gangliona yerleflerek latent döneme geçer. mmunsupresyon, alkol ba ml l, sitotoksik ilaç kullan m gibi nedenler sonucu virüs aktive olur. Klinik bulgular ile kolayl kla tan konulabilir, serolojik testler ve virüs de erlendirmesi gibi yöntemler de tan ya yard mc olmaktad r. Bu makalede bir Herpes Zoster olgusu nedeni ile hastal n etyolojisi ve klini i sunulmaktad r. Anahtar Kelimeler: Herpes Zoster, varicella zoster, antiviral tedavi Yrd. Doç. Dr. Filiz Pekiner Marmara Üniversitesi Diflhekimli i Fakültesi, Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dal Dr. Birsay Gümrü Marmara Üniversitesi Diflhekimli i Fakültesi, Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dal Dt. E. Alper Sinano lu Marmara Üniversitesi Diflhekimli i Fakültesi, Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dal G R fi Herpes Zoster; etkeni bir DNA virüsü olan varisellazoster virüs'ün neden oldu u bir hastal kt r. Primer infeksiyon suçiçe idir. Suçiçe inin seyri s ras nda virüsler deri ve mukozalardaki duyu sinirlerinin uçlar ndan girer ve duyu lifleriyle duyu ganglionlar na tafl n r. Ganglionda latent bir infeksiyon meydana gelir. Latent durumdaki virüsler nöronlara zarar vermeden kal rlar. Bunlar infeksiyöz de ildir ve ço almazlar. Ancak infeksiyon yapma yeteneklerini kaybetmezler. Ganglionda latent halde bulunan virüs, reinfeksiyonla veya baz faktörlerin etkisi ile reaktive olarak Herpes Zosteri meydana getirirler. Herpes Zoster geçirenlerin %4'ünde hastal k tekrarlar, 3. tekrar ise nadirdir. 1-3 Mekanizmas bilinmemekle birlikte, virüs reaktivasyonunda etkili olan faktörler; Hodgkin hastal ve di er malign hastal klar, immunsupresif ilaçlar, dorsal kök ganglionlar veya çevresine rastlayan travmalar, a r metal zehirlenmeleri ve tedavileri, yafll l k, kötü beslenme, fiziksel ve duygusal stres, yorgunluk gibi immun direnci azaltan durumlar fleklinde s ralanabilir. 1-5 Normal bir konakta, küçük miktarlarda virüs antijenlerinin kan dolafl m na kar flmas, kona n hümoral ve hücresel immunitesinin süreklili ini sa lar ve direnci yükseltir. Konak direncinin oldukça azald durumda, virüs ganglion içinde reaktive olur ve ço alarak yay l r. Nöron nekrozu nedeniyle oluflan yo un iltihap fliddetli a r y ortaya ç kar r. nfeksiyöz virüs duyu sinirleri yoluyla yay l r, fliddetli nevrit'e (sinir iltihab ) yol açar, sinirlerin derideki uçlar ndan çevreye yay larak Herpes Zosterin deri lezyonlar n olufltururlar. 5-8 Bu makalade, Herpes Zoster etkeni, klinik özellikleri ve tedavisi bir olgu nedeniyle sunulmaktad r. 22

24 7tepe klinik OLGU RAPORU Bu olgu raporunda Marmara Üniversitesi Diflhekimli i Fakültesi Oral Diagnoz Klini i'ne palatinal bölgeden bafllayarak tüm oral mukoza ve perioral bölgeye yay lan ülserasyonlar ve fliddetli a r -yanma flikayeti ile baflvuran 24 yafl ndaki erkek hasta sunulmaktad r. Hastadan al nan medikal anamnezde herhangi bir sistemik hastal a rastlanmam flt r. Bafllang çtan 1-2 gün önce duygusal travma geçirdi i bunu takiben fliddetli a r -yanma flikayeti oldu u ve a z içi ve yüz bölgesinde yaralar n olufltu u ö renilen hastan n, intra-oral muayenesinde palatinal ve bukkal mukozada cm çap nda ülserasyonlar, dilde ödem, dudak kenar ve köflesinde veziküller, halitosis oldu u ve ülserasyonlar n farenks bölgesine do ru yay l m gösterdi i de saptanm flt r (Resim1, 2, 3). Ekstra-oral muayenede sol submandibular lenfadenopati, göz çevresi, yanak ve al n derisinde veziküller mevcut oldu u da belirlenmifltir (Resim 4). ntra/ekstra-oral muayene, al nan anamnez ve lezyonlar n tek tarafl tutulum göstermesi nedeni ile hastaya "Herpes Zoster" tan s konulmufl ve dermatoloji klini ine yönlendirilmifltir. A z içi lezyonlar için analjezik içeren a z gargaras tavsiye edilmifltir. Dermatoloji klini inde antiviral tablet ve krem (valacyclovir 500mg 3x2, silver sulfadiazine), ayr ca yay l m n h z ve fliddeti nedeniyle antinevraljik tablet (octotiamine-vit B 2 2X1) uygulamas bafllanm flt r (Resim 5 ve 6) ve perioral bölgedeki veziküllerin kabuklaflmaya, intra-oral ülserasyonlar n iyileflmeye bafllad gözlenmifltir. Bafllang çtan 21 gün sonra perioral lezyonlar n tümünün iyileflmesine karfl n, intra-oral lezyonlarda tam olarak iyileflme olmad saptanm flt r (Resim 7). Yaklafl k bir ay sonra da tüm lezyonlar n kayboldu u izlenmifltir (Resim 8, 9, 10) Hasta takip edilmekte olup, herhangi bir rekürans saptanmam flt r. Resim 2: 2. gün dudak köflesi ve yanak mukozas n n görüntüsü. Resim 3: 2. gün palatinal mukozadaki ülserasyon. Resim 4: 2. güne ait ekstra-oral görüntü. Resim gün perioral bölge ve dilin görüntüsü. Resim 5: laç kullan m sonras dudakta kabuklaflmalar ve dil yüzeyinde iyileflmekte olan ülserasyonlar. 23

25 Herpes Zoster in (Zona) Klini i ve Tedavi Yaklafl mlar : Bir Olgu Nedeniyle Resim 6: Bafllang çtan 9 gün sonraya ait ekstra-oral görüntü. Resim 10: Bir ay sonra palatinal mukozan n görüntüsü. Resim 7: 21. güne ait dudak mukozas n n ve dil mukozas n n görüntüsü. Resim 8: Bir ay sonraya ait ekstra-oral görüntü. Resim 9: Dilin bir ay sonraki görüntüsü. TARTIfiMA Herpes Zoster herhangi bir yaflta ortaya ç kabilmesine ra men ço unlukla ileri yafllarda görülebilen ve deri segmentindeki di er doku ve organlar da etkileyebilen bir hastal kt r. Prodromal dönemde halsizlik, yorgunluk, tutulum olan segmentte nevraljik a r ve hafif atefl görülebilir. 2-5 lk bulgu, fliddetli yanma duygusudur. Bunun hemen ard ndan deri çizgilerine uygun olarak oval, hafif kabar k, keskin s n rl eritem ortaya ç kar. Eritemi gruplar halinde oluflan papüller takip eder. Oluflan papüller k sa süre içinde veziküllere dönüflür. 2-7 gün sonra opak-pürülan sar ms bir görünüm halini alan veziküller, bir hafta sonunda kurumaya bafllar ve kabuk oluflumu gözlenir. S kl kla atefl ve bölgesel lenfadenopati efllik eder. Lezyonlar 7-10 gün kal r. 2-3 hafta sonunda ise tümüyle iyileflme gerçekleflir. Ancak nekrotizan inflamasyon veya sekonder infeksiyon oluflursa iyileflme skatris b rakarak olur. 4 Yayg n olarak servikal, trigeminal ve lumbosakral dermatomlar etkilenir. A z veya deri lezyonlar veya her ikisi birden görülmeden önce genellikle bafl a r s, halsizlik ve ateflle birlikte a r ve hassasiyet prodromal semptomlard r. Geliflmifl olan Herpes Zoster'in klinik görüntüsündeki tek tarafl lezyon lokalizasyonu hastal n belirlenmesinde karakteristiktir. Ancak deri lezyonlar ortaya ç k ncaya kadar di er a r nedenleri ile ay r c tan yap lmal d r. E er tipik bulgu yoksa serolojik testler, virüs de erlendirmesi, floresan antikor tayini teknikleri tan y koymaya yard mc olabilir. Trigeminal sinirin ikinci ve üçüncü dal n n tutulumunda, a z içi belirtileri de ortaya ç kar. Herpes Zoster'in en önemli komplikasyonu nevrit sonras geliflen fibroza ba l postherpetik nevraljidir. Oftalmik tutulumun gerçekleflti i olgularda kornea ülserleri ve konjuktiva skatrisleri olabilmektedir. D fl kulak ile beraber iç kulak tutulumunda akustik ve fasiyal paralizi sonucu Ramsay-Hunt Sendromu geliflebilir

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S 7 4 C LT 2 SAYI 4 2010 ISSN 1307-8593 YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES 7 Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dergisi Sahibi Yeditepe

Detaylı

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S 7 1 C LT 1 SAYI 1 2005 YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES 7 Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dergisi Sahibi Yeditepe Üniversitesi Diflhekimli

Detaylı

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S 7 2 C LT 2 SAYI 2 2008 ISSN 1307-8593 YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES 7 Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dergisi Sahibi Yeditepe

Detaylı

YED TEPE ÜN VERS TES. D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S

YED TEPE ÜN VERS TES. D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S 7 3 C LT 1 SAYI 3 2007 YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES 7 Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dergisi Sahibi Yeditepe Üniversitesi Diflhekimli

Detaylı

Horlama ve Obstrüktif Uyku Apnesinde Tan ve Tedavi

Horlama ve Obstrüktif Uyku Apnesinde Tan ve Tedavi Derleme EÜ Di hek Fak Derg 2007; 28: 19-31 Derleme EÜ Di hek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Horlama ve Obstrüktif Uyku Apnesinde Tan ve Tedavi Diagnosis and Treatment in Snoring and Obstructive Sleep Apnea Hüseyin

Detaylı

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S 7 3 C LT 2 SAYI 3 2009 ISSN 1307-8593 YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES 7 Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dergisi Sahibi Yeditepe

Detaylı

Türk Diflhekimli i edergisi

Türk Diflhekimli i edergisi Türk Diflhekimli i edergisi De erli Türk Diflhekimli i Dergisi Okuyucular, 23 y ldan bu yana yay nlanmakta olan dergimizi, iletiflim teknolojilerini kullanarak e-dergi haline dönüfltürüyoruz. 03 / 2012

Detaylı

Estetik diflhekimli i

Estetik diflhekimli i ISSN: 1303-9784 Estetik Diflhekimli i ve Klinik Uygulamalar Editörler Prof.Dr. Taner Yücel Prof.Dr. Reha Kiflniflçi Diflhekimi Tatyos Bebek içindekiler Önsöz... 09 Ön bölge difllerde direkt restorasyonlar...

Detaylı

TONS LL T VE FARENJ TLER

TONS LL T VE FARENJ TLER Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Solunum Yolu Enfeksiyonlar Sempozyumu 21 Ocak 2000, stanbul, s. 43-72 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT TÜRK ÜROLOGLARI gündem DR. KENAN KORKMAZ Derne imiz üyesi ürologlar n mail adreslerine yollad m z anketler oldukça ilgi gördü ve 605 ürolog taraf nda anket formu k smen veya tamamen doldurulup gönderildi.

Detaylı

Bu e itim kitapç, T.C. Sa l k Bakanl Küresel Fon HIV/AIDS Önleme ve Destek Program kapsam nda emniyet mensuplar na yönelik e itimlerde kullan lmak

Bu e itim kitapç, T.C. Sa l k Bakanl Küresel Fon HIV/AIDS Önleme ve Destek Program kapsam nda emniyet mensuplar na yönelik e itimlerde kullan lmak Bu e itim kitapç, T.C. Sa l k Bakanl Küresel Fon HIV/AIDS Önleme ve Destek Program kapsam nda emniyet mensuplar na yönelik e itimlerde kullan lmak üzere Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar (KL

Detaylı

GAZ ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S

GAZ ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark GAZ ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S The Journal of Gazi University Faculty of Dentistry Cilt / Volume : 26 Say / Number :

Detaylı

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal Önsöz T p, bilim ve teknoloji üçgenindeki geliflmeler ve do um oranlar ndaki azalma, toplumlar n yafllanmas nda temel tafl oluflturmufltur. Özellikle kalp hastal klar ve inmeye ba l mortalitedeki düflüfl,

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan

Yönetim Kurulu Baflkan Sevgili Osmano lu Dostlar, Dergimizin yeni say s nda da birlikte olman n mutlulu unu yafl yoruz. Dergimizin özelli i hem sizleri güncel t bbi bilgilerden haberdar etmek ayn zamanda da Türk T bb na aktüel

Detaylı

T.K.B.B.V. Akademi Toplant lar Mezuniyet Sonras E itim Kitapç klar Serisi. Septorinoplastiler. Editör Prof. Dr. H. Halis Ünlü

T.K.B.B.V. Akademi Toplant lar Mezuniyet Sonras E itim Kitapç klar Serisi. Septorinoplastiler. Editör Prof. Dr. H. Halis Ünlü T.K.B.B.V. Akademi Toplant lar Mezuniyet Sonras E itim Kitapç klar Serisi 5 Septorinoplastiler Editör Prof. Dr. H. Halis Ünlü Celal Bayar Üniversitesi T p Fakültesi KBB Anabilim Dal Manisa Türk Kulak Burun

Detaylı

Saf horlama hastal ve hafif-orta t kay c uyku apnesi sendromunda palatal implant tedavisi

Saf horlama hastal ve hafif-orta t kay c uyku apnesi sendromunda palatal implant tedavisi ARAfiTIRMA / RESEARCH ARTICLE TKBBV 2008 Gelifl tarihi / Received: Ekim / October 4, 2007 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: Mart / March 5, 2008 Online yay n tarihi / Published online:

Detaylı

Hemoroidal Hastal k. Hemorrhoidal Disease

Hemoroidal Hastal k. Hemorrhoidal Disease TEMEL KONU - GÜNCELLEME & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Hemoroidal Hastal k Hemorrhoidal Disease. ETHEM GEÇ M Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, bni-sina Hastanesi Genel

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli stanbul da Sa l k Okurlar stanbul da I. basamak sa l k hizmetlerinde yepyeni bir sayfa aç ld. 1 Kas m 2010 tarihini stanbul için bir milat olarak kabul edebiliriz. Çünkü

Detaylı

T.K.B.B.V. Akademi Toplant lar Mezuniyet Sonras E itim Kitapç klar Serisi. Rinosinüzitler. Editör Prof. Dr. Atilla Tekat

T.K.B.B.V. Akademi Toplant lar Mezuniyet Sonras E itim Kitapç klar Serisi. Rinosinüzitler. Editör Prof. Dr. Atilla Tekat T.K.B.B.V. Akademi Toplant lar Mezuniyet Sonras E itim Kitapç klar Serisi 4 Rinosinüzitler Editör Prof. Dr. Atilla Tekat Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi Kulak Burun Bo az ve Bafl Boyun Cerrahisi

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S. Uyku Apne Sendromu. ve Uyku Testleri. (Polisomnografi)

TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S. Uyku Apne Sendromu. ve Uyku Testleri. (Polisomnografi) TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Uyku Apne Sendromu ve Uyku Testleri (Polisomnografi) Türk Toraks Derne i Uyku Bozukluklar Çal flma Grubu TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Türk Toraks Derne

Detaylı

ÜROTÜRK. ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE ESU BAfiKANI DR. HEIN VON POPPEL DERNE M Z Z YARET ETT

ÜROTÜRK. ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE ESU BAfiKANI DR. HEIN VON POPPEL DERNE M Z Z YARET ETT ÜROTÜRK B R TÜRK ÜROLOJ DERNE YAYINIDIR. SAYI 6 / fiubat 2009 gazete / newspaper / zeitung / journal /giornale /periodico 7 ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE

Detaylı

Tüberküloz Tedavisinde Temel lkeler ve Direnç Sorunu

Tüberküloz Tedavisinde Temel lkeler ve Direnç Sorunu Klimik Dergisi Cilt 14, Say :2 2001, s:71-82 71 Tüberküloz Tedavisinde Temel lkeler ve Direnç Sorunu Metin Otkun Girifl Tüberküloz tarih boyunca tedavisi için u rafl lan bir hastal kt r. M.Ö. 4. yüzy lda

Detaylı

Editörlerden. Eylül - Aral k 2008. Pulmoner Hipertansiyonda Sa kal m. Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonda Kombinasyon Tedavisi

Editörlerden. Eylül - Aral k 2008. Pulmoner Hipertansiyonda Sa kal m. Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonda Kombinasyon Tedavisi Say : 4 Eylül - Aral k 2008 Pulmoner Hipertansiyonda Sa kal m Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonda Kombinasyon Tedavisi Sistemik Sklerozda Damar Hasar n n Patogenezi: Vaskülopati Editörlerden De erli Meslektafllar

Detaylı

POSTERLER / POSTER PRESENTATIONS (P-1 / P-392)

POSTERLER / POSTER PRESENTATIONS (P-1 / P-392) (P-1 / P-392) 87 OTURUM I 12 Kas m 2009, P-1 / P-126 Salon Ad : POSTER ALANI Oturum Saati: 07:30-18:30 89 P-1 Afazi ile Seyreden Olas Aural Migren: Bir Olgu Sunumu Hakan Akgün, Ömer Karadafl, Bilgin Öztürk,

Detaylı

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

CİLT 3 SAYI 1 ISSN 1307-8593

CİLT 3 SAYI 1 ISSN 1307-8593 1 CİLT 3 SAYI 1 2011 ISSN 1307-8593 Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Sahibi Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimligi Fakültesi adına Prof. Dr. Türker Sandallı Editör Prof. Dr. Tülin Arun

Detaylı

Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu**

Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu** Poster Presentations 13 P-1 Sunum Tipi: Poster Kategori: Yenido an YEN DO AN KONVULS YONU NEDEN YLE TAK P ED LEN KONJEN TAL TOKSOPLAZMOZ SL OLGU Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu** *Erzurum Çat

Detaylı

Merdiven Ç kmak Prof. Dr. Sad k Perek (Genel Cerrahi Uzman ) Kalsiyumun Yarar ve Kad nlar çin Önemi Dyt. Zuhal Güler Çelik (Beslenme ve Diyet Uzman )

Merdiven Ç kmak Prof. Dr. Sad k Perek (Genel Cerrahi Uzman ) Kalsiyumun Yarar ve Kad nlar çin Önemi Dyt. Zuhal Güler Çelik (Beslenme ve Diyet Uzman ) Y l n en güzel renkli günlerini yafl yoruz sonbahar aylar nda. Osmano lu Hastanesi olarak yaz aylar nda durmak bir yana SGK anlaflmas n n Osmano lu sizin ve ailenizin Hastanesi, çünkü eskiden kendileri

Detaylı

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7 AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR Aile Eğitim Serisi : 7 ANKARA 2007 T.C. BAfiBAKANLIK A LE VE SOSYAL ARAfiTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü YAYINLARI Genel Yay n No : 128 Seri : E itim Serisi ISBN : 975-19-3889-9

Detaylı

INFORMATION ABOUT PUBLICATION:

INFORMATION ABOUT PUBLICATION: Sahibi / Owner Bak rköy Ak l Hastanesi Vakf ad na Dr. Halil TOPLAMAO LU Editör / Editor Dr. M. Emin CEYLAN Editör Yard mc s / Associate Editor Dr. Can GER Türkçe Editörü / Turkish Editor Dr. Neslihan ERGEN

Detaylı