BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY"

Transkript

1 ISSN T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI

2 CÜLT: 73 SAYI: 2006/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama Þube MŸdŸrlŸÛŸ'nce hazýrlanmaktadýr. DanÝßma, eleßtiri ve šneriler i in haberleßme adresleri: Adres : Mill KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ, Bah elievler/ankara Telefon : (0312) /7256, 7406 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yatýrýlmasý gereken hesap numarasý: KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ Dšner Sermaye Ankara Üßletme MŸdŸrlŸÛŸ Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi Hesap No.: ANKARA/T RKÜYE YÝllÝk abone bedeli: YTL. Tek bir sayýnýn fiatý: 5.00 YTL. VOLUME: 73 NUMBER: 2006/7 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bah elievler ANKARA/T RKÜYE Telephone : (90) (312) /7256, 7406 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi (ANKARA/T RKÜYE) Ministry of Culture and Tourism D SÜM Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD MÜLLë K T PHANE BAÞKANLIÚI ANKARA-2009

3 SUNUŞ Bilimsel ve teknolojik gelişmenin bir sonucu olarak ortaya çõkan bilgi patlamasõ, baş döndürücü bir hõzla insanõ çepeçevre sarmaktadõr. İnsanõn bu bilgi patlamasõndan en iyi ve en verimli bir şekilde faydalanabilmesi; bu bilgiyi denetleyebilmesine, kontrol edebilmesine ve en yüksek düzeyde kullanabilmesine bağlõdõr. Çağõmõzda büyük bir hõzla artan internet kullanõmõ bilgi erişim teknolojisinin hangi düzeye ulaştõğõnõn bir göstergesidir. Gerek elektronik ortamda, gerekse klâsik basõlõ materyaller aracõlõğõ ile bilgiye ulaşmak yaşadõğõmõz çağda bilgi toplumu olmanõn vazgeçilmez unsurlarõndan biridir. Bu nedenle; geriye dönük bilginin denetlenebilmesi ve ileriye yönelik plân ve programõn yapõlabilmesinde bibliyografik çalõşmalarõn önemli bir yeri vardõr. Ulusal bir bibliyografya niteliği taşõyan Türkiye Bibliyografyasõ 1928 yõlõndan beri yayõnlanmakta olup 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu na göre derlenerek, Milli Kütüphane ye gönderilen yayõnlara ait bibliyografik kayõtlardan oluşur. Türkiye Bibliyografyasõ daha önce basõlõ ortamda hazõrlanmakta iken, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak 2003 yõlõna ait sayõlardan itibaren CD ortamõna, taşõnarak yayõnlanmaya başlanmõştõr. Arama tarama özelliği ve PDF formatõyla hizmete sunulan bu çalõşmanõn araştõrmacõlara kolaylõklar sağlamasõnõ diliyoruz. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle değerli bilim adamõ ve araştõrmacõlarõmõza daha iyi hizmetler sunmak dileğiyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Başkanõ III

4 P R E S E N T A T I O N The information explosion, which is occured as a result of scientific and technological developments, surrounds the man all around with an amazing speed. Man's making the best and most efficient use of this information explosion depends on his ability to control and manipulate it in the highest level. The Internet utilization, which increases rapidly in our age, is an indicator of the level at which the information technology has reached. Accessing to the information either in electronic environment or through the conventional formats of printed materials is one of the indispensable factors of becoming an information society in the age we live. Consequently, the bibliographic works are very important to be able to control the retrospective information and make a plan for the future. The Turkish National Bibliography, has been publishing since 1928 and is compiled according to the Legal Deposit Act number 2527 and is consisted of bibliographic records sent to the National Library. The Turkish National Bibliograply has formerly been issued in printed form only. But due to the developments in ICT (Information and Communication Technology) starting from 2003 on, it has also been issued in electronic formats. We hope that this work, which is offered to the users with the searchscan feature and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realization of new projects we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yayõnlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini içeren bibliyografik kayõtlardan oluşur. TB ilkin 1928 yõlõnda, o zamanki Maarif Vekâleti tarafõndan yayõnlanmaya başlamõş, 1935 yõlõnda bibliyografyanõn yayõn sorumluluğunu Derleme Müdürlüğü devralmõş ve 1955 yõlõndan itibaren de Millî Kütüphane tarafõndan hazõrlanmaya başlanmõştõr. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallarõ) 2.bs revizyonuna göre kataloglanmakta ve Dewey Onlu Sõnõflama 20. edisyonuna göre sõnõflanmaktadõr. Kataloglama ve Sõnõflama Şube Müdürlüğü, Süreli Yayõnlar Şube Müdürlüğü ile Kitap Dõşõ Materyaller Şube Müdürlüğü'nce hazõrlanan bibliyografik kayõtlar Bibliyografya Hazõrlama Şube Müdürlüğü'ne gönderilir, bibliyografya düzenine uygun hale getirildikten sonra aylõk olarak yayõnlanõr Ocak fasikülünden itibaren bilgisayara dayalõ olarak çõkarõlan TB, 1993 Ocak fasikülünden sonra yeni bir bilgisayar programõ kullanõlarak hazõrlanmaya başlanmõştõr. Yeni bilgisayar programõyla birlikte, bibliyografyada düzen ve içerik açõsõndan bir takõm yenilikler yapõlmõştõr. Bibliyografik kayõtlar, ilgili olduklarõ konular altõnda türlerine göre bölümlenerek listelenmiştir. Bunlar sõrasõyla şöyledir: 1. Kitaplar, 2. Süreli Yayõnlar, 3. Görsel-İşitsel Materyaller. Bibliyografik kayõtlar listelenirken, öncelikle esas alõnan konu numaralarõdõr. Aynõ konu numarasõnda yer alan bibliyografik kayõtlar ise alfabetik olarak listelenmiştir. Konu numaralarõ, her bibliyografik kaydõn sonunda ayrõca belirtilmiştir. İki veya daha fazla konu numarasõna sahip bibliyografik kayõtlar erişilebilirliği kolaylaştõrmak amacõyla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. İlk konu numarasõ bibliyografik kayõtlarõn sol üst köşesinde bulunur ve dizinlerden ulaşõmõ sağlar. Fakat gönderme yapõlan bibliyografik kayõtlarõn başõnda konu numaralarõ yer almaz. Eserin Millî Kütüphane'deki yer numarasõ, bibliyografik kayõtlarõn sağ üst köşesinde verilmektedir. Her fasikülün sonunda yazar adlarõ, eser adlarõ, süreli yayõn adlarõ, görsel işitsel materyal, ISBN ve ISSN olmak üzere altõ ayrõ dizin bulunur. Yõllõk dizinlerde, fasikül numaralarõ Romen rakamlarõyla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en önemli aracõ olan TB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren, yukarõda açõklanan biçim ve içerikte yayõnlanmaktadõr yõlõna ait fasiküllerden itibaren Türkiye Bibliyografyasõ, CD ortamõnda aylõk olarak üretilmeye başlanmõştõr. Ayrõca yõllõk dizinle birlikte yõllõk olarak da hazõrlanmasõ planlanmaktadõr. V

6 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are six separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, audio-visual materials, ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole data VI

7 P R E F A C E of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. VII

8 KISALTMALAR ABBREVIATIONS anlatan, -lar anl. arranged arr. arranger arr. Auflage Aufl. augmented augm. ausgabe ausg. ayrõca bakõnõz ayr. bkz. bakõnõz bkz. Band (Almanca) Bd. basõ bs. basõlõş bsl. basõm bs. baskõ bsk. başlangõç bşl. bearbeited bearb. boyut, -u byt. bölüm, -ü blm. bulletin bull. Bülten, -i Bült. century cent. cilt c. Company Co. copyright c Corporation Corp. çõkaran, -lar çõk. çizen, -ler çiz. dergi, -si derg. derleyen, -ler derl. derme-ci derm. dõşkapak d.k. diagram, -s diagr., diagrs. diyagram, -lar diyagr. doğum, -u d. doküman dok. düzenlenmiş dznlm. düzenleyen dznl. edition ed. édition éd. englarged enl. engraved engr. Eser adõ (başka) E.a. (b) Eser adõ (paralel) E.a. (p) Eser adõ E.a. et alii et al. et cetera etc. facsimile, -s facsim.,facsims. faksimile faksim. fascicle fasc. fasikül fsk. folded fold. folio fol. foot, feet ft. fotoğraf fotog. geliştirilmiş genişleten genişletilmiş government gözden geçiren gözden geçirilmiş grafik harita, -lar hazõrlayan, -lar herausgegeben hour, -s Incorporated içkapak id est iğreti ad ilave eden ilave, -ler illustrated illustration, -s imtiyaz sahibi including İntroduction İsadan Önce İsadan Sonra işbirliği eden-ler işleyen, -ler katlanmõş, katlõ kesim kõsaltan kõsaltõlmõş kişisel yayõn levha Limited metni hazõrlayan, -lar milimetre muharrir mukaddeme müdür, -lüğü müessis, -i müstensih mütercim nakleden naşir neşreden neşriyat müdürü new series notlar ekleyen, -ler notlar ilave eden. -ler nouveau, nouvelle number, -s numbered numer numero (Fransõzca) gelişt. gnşl. gnşlm. govt. gözd. geç. gözd. gçrlm. grf. hrt. haz. hrsg. hr. Inc. i.k. i.e. iğr. ad ilv. ed. ilv. illus. illus. imt. sah. incl. İntrod. İ.Ö. İ.S. işb. ed. işl. katl. ksm. ksl. kslm. kiş. yay. lvh. Ltd. met. haz. mm. mhr. mkd. md., mdl. mües. müst. mtrc. nakled. nşr. neşred. neşr. md. new. ser. notl. ekl. not. ilv. ed. nouv. no. numb. nr. no. VIII

9 KISALTMALAR numero (İspanyolca) no. numero (İsveççe) no. numero (İtalyanca) n. nummer nr. ortak yazar ort. yaz. Ortaklõk, -õ Ort. önsöz öns. önsöz yazan, -lar öns. yaz. pafta, -lar pft. part, -s pt., pts. parte pt. parti pt. partie, -s ptie, pties plan pl. planş numarasõ pln. nu. planş pln. portre, -ler prtr. preface pref. preliminary prelim. printing print. privately printed priv. print. pseudonym pseud. publishing pub. rapor rpr. renkli rnk. report rept. resimli res. revised rev. sadeleştirilmiş sadlm. sahip, -bi sah. saniye san. santimetre cm. sayfa, -lar s., ss. second, -s. sec. seçen, -ler seç. seçilmiş seçil. selected sel. selection sel. series ser. sesli sl. ABBREVIATIONS sessiz sz. signature sig. siyah-beyaz s.b. supplement suppl. sütun st. şekil şkl. şerheden şerhed. Şirket, -i Şt., Şti. Şube, -si Şb. tablo tbl. tahminen thm. takõm tk. takma ad t. ad tarih yok t. y. Teil, Theil T., Th. tercüman terc. Territory Ter. tõpkõ basõm tpk. bs. tõpkõ baskõ tpk. bsk. title page t.p. tome t. tomo t. toplayan, -lar topl. translated tr. Türkiye Bibliyografyasõ TB typographical typog. typographie, typographique typ. ulantõ, -lar ul. umgearbeitet umgearb. unaccompained unacc. ve başkalarõ v.b. versus vs. volume, -s v. yaklaşõk yak. yaprak y. yayõn yay. yayõnlayan yayl. yazan, -lar yaz. yer yok Y.y. yüzyõl yy. IX

10 000 GENEL KONULAR Bilgi Sistemler Veri ißleme Bilgisayar bilimi Bilgisayar programlama, programlar zel bilgisayar yšntemleri BÜBLÜYOGRAFYA Belirli konulardaki eserlerin K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME KŸtŸphanelerin ißleyißi DiÛer bilgilendirme kaynaklarý GENEL S RELÜ YAYINLAR VE DÜZÜNLERÜ Üspanyolca ve Portekizce DiÛer dillerde GENEL KURULUÞLAR VE M ZECÜLÜK MŸzecilik (MŸze bilimi) HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK DiÛer coûrafi bšlgelerde GENEL KOLEKSÜYONLAR DiÛer dillerde FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ Felsefe eûitimi, araßtýrmasý EPÜSTEMOLOJÜ, NEDENSELLÜK, ÜNSANLIK ÜnsanlÝk NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR Parapsikoloji ve okkÿltizm (gizcilik) RŸyalar ve esrarlar PSÜKOLOJÜ AlgÝlama, duygular, fizyolojik itkiler Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi UygulamalÝ psikoloji MANTIK ETÜK (AHLAK FELSEFESÜ) Ekonomik ve meslek etiûi ANTÜK, ORTA AÚ, DOÚU FELSEFESÜ DoÛu felsefesi StoacÝ felsefe Orta aû BatÝ felsefesi MODERN BATI FELSEFESÜ Almanya ve Avusturya DÜN KUTSAL KÜTAP Ünciller ve Olaylar Mektuplar HIRÜSTÜYAN DÜNBÜLÜMÜ Kurtuluß (Soterioloji) ve merhamet HIRÜSTÜYAN AHLAKI VE ÜBADET DÜNBÜLÜMÜ...15

11 248 HÝristiyan deneyimi, pratiûi, hayatý HIRÜSTÜYAN SOSYAL DÜNBÜLÜMÜ Misyonlar Dini eûitim Tinsel yenilenme HIRÜSTÜYAN KÜLÜSESÜ TARÜHÜ Kilise tarihinde mezhepler HIRÜSTÜYANLIK DIÞINDAKÜ DÜNLER Hint kškenli dinler Üslam DiÛer dinler TOPLUM BÜLÜMLERÜ Sosyoloji ve antropoloji Toplumsal etkileßim Toplumsal sÿre ler Toplumsal davranýßý etkileyen etmenler Sosyal gruplar KŸltŸr ve kurumlar Topluluklar SÜYASAL BÜLÜMLER Yšnetim ve devlet sistemleri Devletin šrgÿtlÿ gruplarla ilißkisi YurttaßlÝk haklarý ve siyasal haklar Siyasal sÿre UluslararasÝ gš ve sšmÿrgecilik UluslararasÝ ilißkiler Yasama sÿreci EKONOMÜ Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Toprak ekonomisi Kooperatifler Sosyalizm ve ilgili sistemler Kamu maliyesi UluslararasÝ ekonomi retim Makroekonomi ve ilgili konular HUKUK UluslararasÝ hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, iß, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku zel hukuk Mahkemeler Yasalar, yasal dÿzenlemeler, davalar KAMU Y NETÜMÜ Merkezi idarelerin...65

12 352 Yerel yšnetimlerin (Belediyeler) TŸrkiye'de Askerlik bilimi Deniz kuvvetleri ve savaßý TOPLUMSAL HÜZMETLER VE DERNEKLER Genel toplumsal sorunlar ve refah Toplumsal refah sorunlarý ve hizmetleri DiÛer toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Dernekler Sigorta eßitli dernek tÿrleri EÚÜTÜM Okul yšnetimi ÜlkšÛretim OrtašÛretim Okullar ve din YŸksekšÛretim Devlet dÿzenlemeleri, denetimi, desteûi TÜCARET, ÜLETÜÞÜM, TAÞIMACILIK UluslararasÝ ticaret (DÝß ticaret) Posta iletißimi Ületißim TelekomŸnikasyon TaßÝmacÝlÝk YŸzey taßýmacýlýûý GELENEKLER, G RG, HALKBÜLÜM Giyim ve kißisel gšrÿnÿm Ev yaßamýna ait adetler Genel adetler GšrgŸ kurallarý Halkbilim (folklor) DÜL VE DÜLBÜLÜM Standart kullaným T RK DÜLÜ TŸrk e'nin yazý sistemi ve fonolojisi TŸrk e ile ilgili sšzlÿkler TŸrk e'nin yapýsal sistemi (grameri) TŸrk e'nin tarihi, coûrafi gelißimi TŸrk e'nin kullanýmý ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE Üngilizce'nin kullanýmý CERMEN DÜLLERÜ ALMANCA Almanca'nÝn kullanýmý ROMAN DÜLLERÜ FRANSIZCA FransÝzca'nÝn yapýsal sistemi (grameri) FransÝzca'nÝn kullanýmý ÜSPANYOL VE PORTEKÜZ DÜLLERÜ Üspanyolca'nÝn yapýsal sistemi DÜÚER DÜLLER...122

13 491 DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt dilleri Afro-Asyatik diller Sami dilleri DOÚA BÜLÜMLERÜ VE MATEMATÜK EÛitim, araßtýrma, ilgili konular DoÛa tarihi Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß MATEMATÜK Cebir ve sayý kuramý Topoloji šzÿmleme Geometri OlasÝlÝklar ve uygulamalý matematik ASTRONOMÜ VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Belirli gšk cisimleri ve olaylarý Kronoloji FÜZÜK Klasik mekanik KatÝ mekaniûi IßÝk ve parafotik olaylar IsÝ Elektrik ve elektronik KÜMYA VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Fiziksel ve kuramsal kimya Analitik kimya YER BÜLÜMLERÜ Jeoloji, hidroloji, meteoroloji Ekonomik jeoloji YAÞAM BÜLÜMLERÜ Biyoloji Mikrobiyoloji BÜTKÜ BÜLÜMLERÜ (BOTANÜK BÜLÜMLER) Bitkibilim Gymnospermae (Pinophyta) ZOOLOJÜ BÜLÜMLERÜ (HAYVANBÜLÜMLERÜ) SoÛukkanlÝ omurgalýlar BalÝklar Aves (Kußlar) TEKNOLOJÜ (UYGULAMALI BÜLÜMLER) Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß TIP BÜLÜMLERÜ TIP Ünsan anatomisi Ünsan fizyolojisi SaÛlÝÛÝn gelißtirilmesi HastalÝk oranlarý, korunma Farmakoloji ve tedavi HastalÝklar Cerrahi ve ilgili konular KadÝn hastalýklarý ve doûum Deneysel týp M HENDÜSLÜK VE ÜLGÜLÜ ÜÞLER...144

14 621 UygulamalÝ fizik Madencilik ve ilgili ißler Askeri ve denizcilik mÿhendisliûi Hidrolik (su) mÿhendisliûi MŸhendisliÛin diûer dallarý TARIM VE ÜLGÜLÜ TEKNOLOJÜLER Tarla ve plantasyon ŸrŸnleri Meyve bah eleri, meyveler, ormancýlýk Bah e bitkileri (Bah ecilik, hortikÿltÿr) HayvancÝlÝk EV EKONOMÜSÜ VE AÜLE YAÞAMI Yiyecek ve i ecek Yemekler ve yemek servisi Dikiß, giyim, kißisel yaßam Kamuya ait evlerin yšnetimi ocuk yetißtirme ve evde bakým Y NETÜM VE YARDIMCI HÜZMETLER BŸro hizmetleri YazÝlÝ iletißim ißlemleri Muhasebe Genel yšnetim ReklamcÝlÝk ve halkla ilißkiler KÜMYA M HENDÜSLÜÚÜ Sanayi kimyasallarý teknolojisi GÝda teknolojisi ÜMALAT Dokumalar BELÜRLÜ R NLERÜN ÜMALATI Kesinlik ara larý ve diûer aletler Deri ve kÿrk eßyalar, ilgili ŸrŸnler DiÛer nihai ŸrŸnler ve paketleme BÜNALAR Belirli tip malzemeler SANATLAR G ZEL SANATLAR EÛitim, araßtýrma ilgili konular Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß KENT VE PEYZAJ SANATLARI Fiziksel planlama (Kent sanatý) MÜMARLIK Kamu yapýlarý Dini ve benzeri ama lý binalar Konutlar ve ilgili binalar PLASTÜK SANATLAR HEYKELTRAÞLIK NŸmismatik ve mÿhÿrcÿlÿk ÜZGÜ SANATLARI VE DEKORATÜF SANATLAR izim ve izimler Dekoratif sanatlar Ü dekorasyon...169

15 750 RESÜM SANATI VE RESÜMLER Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß GRAFÜK SANATLAR BASKI ÜÞLERÜ BaskÝlar FOTOÚRAF ILIK VE FOTOÚRAFLAR M ZÜK Genel ilkeler ve mÿzikal bi imler Vokal mÿzik Klavyeli algýlar ve diûer algýlar Telli algýlar (Kordofonlar) DÜNLENCE, EGLENCE VE G STERÜ SANATLARI Topluluk šnÿndeki gšsteriler Sahne gšsterileri Salon oyunlarý ve eûlenceleri Salon beceri oyunlarý Atletik ve a Ýkhava sporlarý ve oyunlarý AtlÝ sporlar ve hayvan yarýßmalarý EDEBÜYAT VE RETORÜK Felsefe ve kuram Retorik ve edebi eser koleksiyonlarý Edebi tarih ve eleßtirel deûerlendirme T RK E EDEBÜYAT TŸrk e ßiir TŸrk e tiyatro TŸrk e roman ve hikaye TŸrk e denemeler TŸrk e sšylevler TŸrk e mektuplar TŸrk e hiciv ve mizah TŸrk e eßitli eserler OsmanlÝca edebiyat ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE EDEBÜYAT Üngiliz ßiiri Üngiliz tiyatrosu Üngiliz romaný ve hikayesi Üngiliz edebiyatýnda denemeler Üngiliz edebiyatýnda eßitli eserler CERMEN (TEUTONÜK) DÜLLER EDEBÜYATI Almanca roman ve hikaye Almanca eßitli eserler DiÛer Cermen (Teutonik) edebiyatý LATÜN K KENLÜ DÜLLER EDEBÜYATI FransÝzca tiyatro FransÝzca roman ve hikaye FransÝzca denemeler FransÝzca eßitli eserler ÜTALYANCA, RUMENCE EDEBÜYAT Rumence ve Reto-Rumen edebiyatý...227

16 860 ÜSPANYOL VE PORTEKÜZ DÜLLERÜ EDEBÜYATI Üspanyolca roman ve hikaye Üspanyolca eßitli eserler Portekizce KLASÜK YUNAN EDEBÜYATI Klasik Yunan sšylevleri Modern Yunan edebiyatý DÜÚER DÜLLERÜN EDEBÜYATI DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatý Afro-Asyatik edebiyat Sami edebiyatý Sami olmayan Afro-Asyatik edebiyat DoÛu ve GŸneydoÛu Asya edebiyatý COÚRAFYA VE TARÜH Tarih eûitimi, araßtýrmasý, ilgili konular DŸnya tarihi COÚRAFYA VE SEYAHAT Tarihi coûrafya YeryŸzeyinin grafik sunumu Asya'da coûrafya ve seyahat BÜYOGRAFÜ, ÞECERE, NÜÞANLAR (ÜNSÜGNÜA) Þecere, isimler, nißanlar (insignia) 'A KADAR ESKÜ AÚ TARÜHÜ 'a kadar diûer bšlgeler GENEL ASYA TARÜHÜ UZAKDOÚU OrtadoÛu (YakÝndoÛu)...236

17 000 GENEL KONULAR 001 Bilgi 2006 BD Þenyuva, Hamide Z Metot gelißtirme ve validasyonu i in basit kullaným klavuzu = A simple users guide to method development and validation / Hamide Z Þenyuva, John Gilbert. Ñ Ankara : Hamide Z. Þenyuva John Gilbert, , 32 s : ßkl., tbl., ; 27 cm. Metin, TŸrk e-üngilizce paralel S.N.: ; D.M I. Gilbert, John. I II(p) BD SPSS uygulamalý ok deûißkenli istatistik teknikleri / editšr: Þeref KalaycÝ. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Asil YayÝn DaÛÝtÝm, s : tbl ; 27 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: ss S.N.: ; D.M ISBN I. KalaycÝ, Þeref AD Baß, TŸrker Anket / TŸrker Baß. Ñ 4. bsk. Ñ Ankara : Se kin, s : ßkl ; 24 cm. Kaynak a: ss. Ü indekiler: Anket nasýl hazýrlanýr? - Anket nasýl uygulanýr? - Anket nasýl deûerlendirilir? S.N.: ; D.M ISBN : [13.50 YTL] AD 7618 Sezen, LŸtfi, Halk bilimi ve derleme metotlarý / LŸtfi Sezen. Ñ 5. bsk. Ñ Ankara : Kurmay Kitap YayÝn DaÛÝtÝm, , AD Sitchin, Zecharia Kozmik ßifre / Zecharia Sitchin ; eviren: Yasemin TokatlÝ. Ñ Üstanbul : Ruh ve Madde YayÝncÝlÝk, , [5] s : ßkl ; 20 cm. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. zgÿn eseradý: Thecosmic code. DŸnya tarih esi dizisinin altýncý kitabýdýr S.N.: ; D.M ISBN : [7 YTL]. I. TokatlÝ, Yasemin. I AD Eldem, Burak, Fraternis : kayýp kitaplar, gizli kardeßlik / Burak Eldem. Ñ Üstanbul : ÜnkÝl p, s ; 21 cm. Eser, SaklÝ tarih serisinin 2. kitabýdýr. Kaynak a: ss S.N.: ; D.M ISBN : [21 YTL] , Sistemler 2006 BD Ko ak, Ceyhan KozanoÛlu Special topics in operations research / Ceyhan KozanoÛlu Ko ak. Ñ Üstanbul : BoÛazi i University, s : tbl ; 30 cm. Bibliyografik bilgi i erir S.N.: ; D.M ISBN X Veri ißleme Bilgisayar bilimi 2006 AD Balay, Mustafa Bilgisayar kullanýmý ve internet / Mustafa Balay, Neße Erses ; editšr: Aysan ÞentŸrk. Ñ 2. bsk. Ñ Bursa : Ekin Kitabevi, xii, 328 s : res., ßkl ; 24 cm. Kaynak a: ss. 1

18 Ü indekiler: Bilgi teknolojilerinin genel kavramlarý - MS Windows XP - MS Word XP - MS Excel XP - MS PowerPoint XP - Ünternet S.N.: ; D.M ISBN X : [12 YTL]. I. Erses, Neße. II. ÞentŸrk, Aysan. III. E.a. 004, BD Baßaran, Ülhami DonanÝm / Ülhami Baßaran. Ñ Ankara : zne YayÝn-DaÛÝtÝm, s : res., ßkl., tbl ; 28 cm. Kaynak a: 134. s S.N.: ; D.M ISBN AD SarÝ, Üsmail Bilgisayar, 2 / Üsmail SarÝ, mer BaÛcÝ. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Se kin, s : ßkl ; 24 cm. Ñ (Bilgisayar kitaplarý dizisi ; 98) S.N.: ; D.M ISBN : YTL. I. BaÛcÝ, mer. I III. Seri AD Bilißim sšzlÿûÿ / [hazýrlayan]: AtÝf naldý. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : MediaCat KitaplarÝ, s ; 24 cm. Eserde, hazýrlayanýn kýsa biyografisi vardýr. Metin, TŸrk e-üngilizce paralel S.N.: ; D.M ISBN : 10 YTL. I. naldý, AtÝf BD Polat, Canan Ticaret meslek liselerinde okutulmakta olan bilgisayar 1 dersi šûretim programýnýn ders okutan šûretmenlerin gšrÿßlerine gšre deûerlendirilmesi : (Ankara ili šrneûi) / Canan Polat. Ñ viii, 105 y : tbl ; 29 cm. Tez (YŸksek lisans) - Gazi niversitesi. Kaynak a: yy. Metin TŸrk e; Üngilizce šzet vardýr S.N.: ; B.N. 2006/ , AD 7251 Balay, Mustafa Bilgisayar kullanýmý ve internet / Mustafa Balay, Neße Erses ; editšr: Aysan ÞentŸrk. Ñ 2. bsk. Ñ Bursa : Ekin Kitabevi, , BD Karahasan, Meray Ünternet ve aû sistemleri / Meray Karahasan. Ñ Ankara : zne YayÝncÝlÝk, s : ßkl ; 27 cm. Kaynak a: 128. s S.N.: ; D.M ISBN BD AltÝn, Ferhat Ünternet kullanýmýnýn gen lere etkisi : Kastamonu ili šrneûi / Ferhat AltÝn. Ñ xi, 133, [7] y : tbl ; 29 cm. Anket formu i erir. Tez (YŸksek lisans) - Gazi niversitesi. Kaynak a: yy. Metin TŸrk e; Üngilizce šzet vardýr S.N.: ; B.N. 2006/ , SŸreli YayÝnlar 2006 SB Tribudat pc. Ñ 3. yýl, 1. sayý (Ocak 2006)-. Ñ [Y.y.] : Santa Farma, c : res ; 30 cm. SŸre belirlenemedi, Ocak S.N.:

19 005 Bilgisayar programlama, programlar 2006 AD alýßkan, Deniz Bilgi ve iletißim teknolojileri / Deniz alýßkan, Ali Albayrak, ZŸlfali Aras. Ñ [Y.y : yayl.y, 2006?] xxiv, 272 s : res., ßkl ; 23 cm. Eser, orta šûretim kurumlarý Bilgi ve Teknoloji Dersi šûretim programý dikkate alýnarak hazýrlanmýßtýr. Kaynak a: s S.N.: ; D.M ISBN : [7 YTL]. I. Albayrak, Ali. II. Aras, ZŸlfali. II BD ner, Feda Bilgisayar, I-II / Feda ner, Metin Orbay. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Pegem A YayÝncÝlÝk, s : ßkl ; 28 cm. S.N.: ; D.M ISBN I. Orbay, Metin. I BD Ulucak, Emir M Bilgi ve iletißim teknolojisi / Emir M Ulucak, Metin zdamar. Ñ Ankara : zne YayÝncÝlÝk, s : ßkl ; 27 cm. Kaynak a: 255. s S.N.: ; D.M ISBN X I. zdamar, Metin. I 005 Kaynak a eserin sonundadýr S.N.: ; D.M ISBN : 9.90 YTL. II. Seri AD Gšnen, N. PÝnar Sunu hazýrlama ve yayýmlama / N. PÝnar Gšnen. Ñ Ankara : zne YayÝncÝlÝk, 2005 (Üstanbul : Vebsan) 128 s : ßkl ; 24 cm. Kaynak a: 128. s S.N.: ; D.M ISBN : [7.50 YTL] AD Demirli, Nihat Excel XP : makro štesi / Nihat Demirli, YŸksel Ünan. Ñ 5. bsk. Ñ Ankara : Palme YayÝncÝlÝk, xxii, 439 s : ßkl ; 24 cm. Ñ (Palme yayýnlarý ; 311. Palme zirvedeki beyinler ; 4) S.N.: ; D.M ISBN : [10 YTL]. I. Ünan, YŸksel. I III. Seri AD GŸlesin, Mahmut, Unigraphics NX ile modelleme / Mahmut GŸlesin, Abdulkadir GŸllŸ, Übrahim UtanÝr. Ñ Gšzd. g rl. 2. bsk. Ñ Ankara : Asil YayÝn DaÛÝtÝm, [12], 397 s : izelge, ßkl ; 24 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: 393. s S.N.: ; D.M ISBN X : [11 YTL]. I. GŸllŸ, Abdulkadir. II. UtanÝr, Übrahim. II , AD GšzcŸ, Þerif Oyun programcýlýûýna giriß / Þerif GšzcŸ. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Se kin, s : ßkl ; 24 cm. Ñ (Bilgisayar kitaplarý dizisi ; 87) AD SolidWorks ile modelleme : ayrýntýlý anlaßýlýr uygulamalý / Mahmut GŸlesin...[ve baßkalarý]. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Asil YayÝn DaÛÝtÝm, [8],479 s : izelge, ßkl ; 24 cm.

20 Dizin vardýr. Kaynak a: 479. s. i indekiler: 2B taslak izim ve katý modelleme - Teknik resim gšrÿnÿßleri Ýkarma - Sac metal par a modelleme - YŸzey modelleme - Montaj ve simÿlasyon S.N.: ; D.M ISBN : [12 YTL]. I. GŸlesin, Mahmut , AD Vatansever, Fahri Üleri programlama uygulamalarý / Fahri Vatansever. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Se kin, s : ßkl., tbl ; 24 cm. Ñ (Bilgisayar kitaplarý dizisi ; 8) Dizin vardýr. Kaynak a: ss S.N.: ; D.M ISBN : YTL. II. Seri BD 2783 Üstanbul Barosu UYAP bilgilendirme kitap ÝÛÝ / yayýna hazýrlayan: Üstanbul Barosu Bilgi Üßlem Servisi. Ñ Üstanbul : Üstanbul Barosu, , AD SaÛÝroÛlu, Þeref, Her yšnÿyle elektronik imza : e-imza / Þeref SaÛÝroÛlu, Mustafa Alkan. Ñ 1. bs. Ñ Ankara : Grafiker YayÝnlarÝ, xix, 254 s : ßkl., tbl ; 24 cm. Ñ (Grafiker YayÝnlarÝ ; 27) Dizin vardýr. Kaynak a: ss S.N.: ; D.M ISBN : 25 YTL. I. Alkan, Mustafa. I III. Seri zel bilgisayar yšntemleri 2006 AD Baßak, HŸdayim, VBA ve AutoCad uygulamalarý / HŸdayim Baßak ; editšr: Üsmail Þahin. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Asil YayÝn DaÛÝtÝm, [16], 503 s : ßkl ; 24 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: 495. s S.N.: ; D.M ISBN : [15 YTL]. I. Þahin, Üsmail. I AD Cesur, Hatice CorelDRAW Graphics Suite 12 / Hatice Cesur. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Pusula, viii, 152 s : res., ßkl., tbl ; 20 cm. Ñ (Pusula ; 143) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr S.N.: ; D.M ISBN : [7 YTL]. II. Seri BÜBLÜYOGRAFYA 016 Belirli konulardaki eserlerin 2006 AD MŸzeler ve mÿzecilik bibliyografyasý : ( ) / [hazýrlayan]: SŸmer Atasoy, Nevra ErtŸrk. Ñ Üstanbul : Ü.. Edebiyat Fak, s ; 24 cm. Ñ (Üstanbul niversitesi ; yayýn no: Edebiyat FakŸltesi ; yayýn no: 3434) Dizin vardýr S.N.: ; D.M ISBN X : TL. I. Atasoy, SŸmer. II. ErtŸrk, Nevra. III. Seri BD Teršr ve teršrizm biblografyasý / [derleyenler]: Zakir Avßar, Cenan Mazifer. Ñ Ankara : Emniyet Genel MŸdŸrlŸÛŸ, s ; 24 cm. Ñ (Emniyet Genel MŸdŸrlŸÛŸ ; yayýn no: 394. AraßtÝrma Planlama ve Koordinasyon Dairesi ; yayýn no: 244) 4

21 S.N.: ; D.M ISBN I. Avßar, Zakir. II. Mazifer, Cenan. III. Seri K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME 025 KŸtŸphanelerin ißleyißi 2006 AD E-takip taleplerinin olußturulmasý / Adalet BakanlÝÛÝ Bilgi Üßlem Dairesi BaßkanlÝÛÝ] ; [hazýrlayan: Ankara Barosu BaßkanlÝÛÝ]. Ñ Ankara : Ankara Barosu BaßkanlÝÛÝ, 2002 (AfßaroÛlu Matbaa) 37 s : ßkl ; 24 cm. Eser, "Ulusal YargÝ AÛÝ Projesi" kapsamýnda hazýrlanmýßtýr S.N.: ; D.M [1 YTL]. I. Adalet BakanlÝÛÝ Bilgi Üßlem Dairesi BaßkanlÝÛÝ]. II. Ankara Barosu BaßkanlÝÛÝ] AD YÝlmaz, Erol, Bilgi merkezlerinde toplam kalite yšnetimi / Erol YÝlmaz. Ñ 1. bs. Ñ Ankara : Alp YayÝnevi, xix, 496 s : ßkl., tbl ; 24 cm. Ñ (Alp YayÝnevi ; yayýn no: 24. KŸtŸphanecilik dizisi ; 1) Dizin vardýr. Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Anket formu i erir. Kaynak a: ss S.N.: ; D.M ISBN : [8 YTL]. II. Seri DiÛer bilgilendirme kaynaklarý 2006 BD Hik ye defteri / hazýrlayan: Mustafa Bakici. Ñ Ankara : Can Matematik YayÝnlarÝ, [2006?] 128 s : rnk. res ; 27 cm. Eser, 4 ve 5. sýnýflar i in hazýrlanmýßtýr S.N.: ; D.M I. Bakici, Mustafa BD Hik ye defteri / hazýrlayan: Mustafa Bakici. Ñ Ankara : Can Matematik YayÝnlarÝ, [2006?] 128 s : rnk. res ; 27 cm. Eser, 2. ve 3. sýnýflar i in hazýrlanmýßtýr S.N.: ; D.M I. Bakici, Mustafa BD Kitap kurdu'nun notlarý / hazýrlayan: Erdin GŸndoÛan. Ñ Ankara : Ata YayÝncilÝk, [2006?] 96 s : rnk. res ; 27 cm. S.N.: ; D.M ISBN I. GŸndoÛan, Erdin BD Okunan kitaplar bilgi defteri / hazýrlayan: Eren Ka maz. Ñ Ankara : GšnŸl YayÝncÝlÝk, [2006?] [78] s : res ; 28 cm. S.N.: ; D.M ISBN I. Ka maz, Eren BD Okunan kitaplarýn gÿnlÿûÿ / hazýrlayan: Durali KarapÝnar. Ñ Ankara : Evrensel Ületißim YayÝnlarÝ, [2006?] [78] s ; 27 cm. S.N.: ; D.M I. KarapÝnar, Durali

22 050 GENEL S RELÜ YAYINLAR VE DÜZÜNLERÜ 056 Üspanyolca ve Portekizce 2006 AD 7341 Þiir defteri : ßiir ve hayat 2006 / [hazýrlayanlar]: Þeref Bilsel, Cenk GŸndoÛdu. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Toroslu KitaplÝÛÝ, , DiÛer dillerde SŸreli YayÝnlar 2006 SB Didim. Ñ 2. sayý (25 Haziran 2005)-. Ñ AydÝn : Didim Belediyesi, c : res ; 30 cm. SŸre belirlenemedi, Haziran Didim Belediyesinin yayýn organýdýr S.N.: SB Samsun city life. Ñ 1. yýl, 3. sayý (KÝß 2006/3 2005)-. Ñ Samsun : Samsun Turizmciler DerneÛi, c : res ; 30 cm. YÝlda dšrt sayý, KÝß S.N.: SB Samsun vip. Ñ 1. yýl, 1. sayý (Ocak 2006)-. Ñ Samsun : Nail BayraktaroÛlu, c : res ; 33 cm. AylÝk, Ocak S.N.: SB Eksi on sekiz. Ñ 5. sayý (MayÝs 2006)-. Ñ Üstanbul : Merkez Dergi YayÝncÝlÝk, c : res ; 28 cm. HaftalÝk, MayÝs Yeni AktŸelin Ÿcretsiz ekidir. Yetißkinlere yasak dergi S.N.: SB Kuzey noktasý. Ñ 1. yýl, 1. sayý (KasÝm 2005)-. Ñ Ordu : Alp DaÛÝtÝm, c : res ; 30 cm. AylÝk, KasÝm Ekonomi, kÿltÿr, sanat, turizm, politika S.N.: GENEL KURULUÞLAR VE M ZECÜLÜK 069 MŸzecilik (MŸze bilimi) 2006 BD Isparta MŸzesi / hazýrlayanlar: Jale DedeoÛlu... [ve baßkalarý]. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ KŸltŸr VarlÝklarÝ ve MŸzeler Gn. Md, s : fotoû ; 28 cm. Ñ (T.C. KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ yayýnlarý ; KŸltŸr VarlÝklarÝ ve MŸzeler Genel MŸdŸrlŸÛŸ ; 112) S.N.: ; D.M ISBN X I. DedeoÛlu, Jale. II. Seri , HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK 2006 AD Cumhuriyet dšneminde ilk'ler / derleyen: Orhan Top uoûlu. Ñ TÝpkÝ bs. Ñ Ankara : [yayl.y.], 1999 (DemircioÛlu MatbaacÝlÝk) 192 s ; 20 cm. S.N.: ; B.N. 2005/ I. Top uoûlu, Orhan AD Akman, Nuriye, KalabalÝklar / Nuriye Akman. Ñ Üstanbul : Benseno YayÝnlarÝ, 2001.

23 312 s : res ; 21 cm. Ñ (Benseno YayÝnlarÝ ; 4. Nuriye Akman dizisi ; 4) S.N.: ; B.N. 2005/ ISBN : [2 YTL]. II. Seri AD Altan, etin, KadÝn, ÝßÝk ve ateß : kšße yazýlarý / etin Altan ; hazýrlayan: Solmaz K muran. Ñ Üstanbul : ÜnkÝl p, s ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [8 YTL]. I. K muran, Solmaz. I AD AtsÝz, YaÛmur, mrÿmÿn ilk 65 yýlý / YaÛmur AtsÝz. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : TŸrk EdebiyatÝ VakfÝ, s : fotoû ; 22 cm. Ñ (TŸrk EdebiyatÝ VakfÝ yayýnlarý ; 103) S.N.: ; D.M ISBN : [15 YTL]. II. Seri AD Azak, GŸrbŸz, B bý li'den ge en adam : hatýralar / GŸrbŸz Azak. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : TŸrk EdebiyatÝ VakfÝ, , [2] s ; 22 cm. Ñ (TŸrk EdebiyatÝ VakfÝ yayýnlarý ; 110) S.N.: ; D.M ISBN : [11 YTL]. II. Seri BD BasÝnda TOBB : 61. Genel Kurul / [derleyen: TOBB]. Ñ [Ankara : TOBB, 2006] (Ankara : Nurol MatbaacÝlÝk) 259 s : res ; 32 cm. S.N.: ; D.M I. TOBB AD 7793 Baltzer, Anna Witness in Palestine : journal of jewish American woman in the occupied territories / Anna Baltzer. Ñ 1st ed. Ñ Boulder, Colorado : Paradigm Publishers, 2006 (Ankara : Yorum Printing Publication Industry Ltd. Co) , , AD Saral, Zeki, Biz bir aileyiz : aný / Zeki Saral. Ñ 3. bsk. Ñ Ankara : Yurt Kitap-YayÝn, s ; 20 cm. Ñ (Yurt-Kitap YayÝn ; 194) S.N.: ; D.M ISBN X : [10 YTL]. II. Seri DiÛer coûrafi bšlgelerde 2006 AD KoloÛlu, Orhan, l929-. OsmanlÝdan 21. yÿzyýla basýn tarihi / Orhan KoloÛlu. Ñ [Üstanbul] : Pozitf YayÝnlarÝ, s : res., tbl ; 21 cm. Ñ (Pozitif YayÝnlarÝ. Sosyal tarih dizisi) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr S.N.: ; D.M ISBN : [7 YTL]. II. Seri GENEL KOLEKSÜYONLAR 089 DiÛer dillerde 2006 AD Akarsu, Bedia, DeÛißen dÿnya deûißen deûerler / Bedia Akarsu. Ñ Üstanbul : ÜnkÝl p, s ; 20 cm. Bibliyografik bilgi i erir S.N.: ; D.M ISBN : [6 YTL]

24 2006 AD 7500 AkÝllÝ ajanda : eûitim ve šûretim yýlý. Ñ Ankara : Ankara BŸyŸkßehir Belediyesi Alfa AltÝnpark Üßletmeleri, , AD 7632 AkÝllÝ ajanda : eûitim ve šûretim yýlý. Ñ Kocaeli : Kocaeli BŸyŸkßehir Belediyesi, 2004 (Ankara : Varan MatbaacÝlÝk) 529.3, AD Akman, Nuriye, Baßka sorum yok / Nuriye Akman. Ñ Üstanbul : Benseno YayÝnlarÝ, s ; 21 cm. Ñ (Benseno YayÝnlarÝ ; 13. Nuriye Akman dizisi ; 6) S.N.: ; B.N. 2005/ ISBN : [2 YTL]. II. Seri AD Yavuz, Hilmi, Biz bu dÿnyadan deûil miydik? : polemik yazýlarý / Hilmi Yavuz. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : DŸnya YayÝncÝlÝk, s ; 20 cm. Ñ (DŸnya kitaplarý ; 426. Eleßtiri ; 3) Dizin vardýr S.N.: ; D.M ISBN : [7 YTL]. II. Seri FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ 2006 AD Comte-Sponville, AndrŽ, Felsefeyi takdimimdir / AndrŽ Comte- Sponville ; TŸrk esi: S. Seza YÝlancÝoÛlu. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : AltÝn Kitaplar, s ; 20 cm. zgÿn eseradý: PrŽsentations de la philosophie. Kaynak a: ss. Metin TŸrk e, FransÝzca'dan eviri S.N.: ; D.M ISBN : [8 YTL]. I. YÝlancÝoÛlu, S. Seza. I Felsefe eûitimi, araßtýrmasý 2006 BD niversiteye hazýrlýk Felsefe : Ÿniversiteye hazýrlýk konu anlatýmlý soru bankasý. Ñ Üstanbul : ArtÝbir YayÝncÝlÝk, s : ßkl ; 28 cm. S.N.: ; D.M BD niversiteye hazýrlýk SS felsefe grubu ( psikoloji - sosyoloji - felsefe - mantýk : (soru bankasý) / [hazýrlayanlar]: Hasan C GŸrpÝnar, Ebru Þimßek. Ñ Ankara : Zafer YayÝnlarÝ, [2006?] 368 s ; 27 cm. Eser, yeni sýnav sistemine gšre hazýrlanmýßtýr. Eser, 1979 soru, 20 konu šzeti, 77 konu testi i erir. S.N.: ; D.M I. GŸrpÝnar, Hasan C. II. Þimßek, Ebru. II EPÜSTEMOLOJÜ, NEDENSELLÜK, ÜNSANLIK 128 ÜnsanlÝk 2006 AD Arvas, Seyyid Ahmet, Kendini arayan insan / S. Ahmet Arvasi. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : BabÝali KŸltŸr YayÝncÝlÝÛÝ, s ; 21 cm. Ñ (BabÝali KŸltŸr YayÝncÝlÝÛÝ ; 19. DŸßŸnce ; 1 1. BŸtŸn eserleri ; 1) 8

25 S.N.: ; D.M ISBN : 7.50 YTL. II. Seri. 128, AD Sartre, Jean-Paul, Ümgelem / Jean-Paul Sartre ; eviren: Alp TŸmertekin. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Üthaki, s ; 21 cm. Ñ (Üthaki yayýnlarý ; 468. Tarih-toplum-kuram ; 76) zgÿn eseradý: L'imagination. Bibliyografik bilgi i erir. Metin TŸrk e, FransÝzca'dan eviri S.N.: ; D.M ISBN X : [5 YTL]. I. TŸmertekin, Alp. I III. Seri , NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR 133 Parapsikoloji ve okkÿltizm (gizcilik) 2006 AD YaßanmÝß esrarengiz olaylar / [derleyen]: Berrin TŸrkoÛlu. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Kozmik Kitaplar, s ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [3 YTL]. I. TŸrkoÛlu, Berrin AD Miller, Susan 2005 yýldýz falýnýz : aßk, saûlýk, para, iß ve aile / Susan Miller ; yayýna hazýrlayan: Eren CansÝz. Ñ Üstanbul : Tempo, [2005?] 50 s ; 16 cm. EseradÝ dýß kapaktan alýnmýßtýr. Tempo dergisinin ekidir S.N.: ; B.N. 2005/ [10 YTL]. I. CansÝz, Eren. I AD Vijh, Vineet Ün aßk falý / yazan: Vineet Vijh ; eviren: Didem Tulga. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Dekolte YayÝncÝlÝk, s : res., tbl ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [7 YTL]. I. Tulga, Didem. I AD Tektaß, Basit, Burcunuza gšre aßkta mutlu olmanýn yollarý / Basit Tektaß. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Yakamoz YayÝncÝlÝk, s ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : 5 YTL RŸyalar ve esrarlar 2006 AD RŸyalar ve yorumlarý / editšrler: Tansel TŸzel, Ebru Tutu ; fotoûraflar: Photo Disc, Boyut YayÝn Grubu Arßivi. Ñ Üstanbul : Boyut YayÝncÝlÝk, s : rnk. fotoû ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [5 YTL]. I. TŸzel, Tansel. II. Tutu, Ebru. III. Photo Disc. IV. Boyut YayÝn Grubu Arßivi AD TŸrkoÛlu, Berrin A'dan Z'ye rÿya yorumlarý / Berrin TŸrkoÛlu. Ñ Üstanbul : Kozmik Kitaplar, s ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [6.50 YTL]

26 150 PSÜKOLOJÜ 2006 AD Morgan, Clifford Thomas Psikolojiye giriß / Clifford T Morgan ; evirenler HŸsnŸ ArÝcÝ... [ve baßkalarý]. Ñ 16. bsk. Ñ Ankara : Hacettepe niv. Psikoloji BšlŸmŸ, xvi, 473 s : res., grf., ßkl., tbl ; 24 cm. Ñ (Hacettepe niversitesi Psikoloji BšlŸmŸ yayýnlarý ; yayýn no: Y ) Dizin vardýr. Kaynak a: ss. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. zgÿn eseradý: A brief introduction to pyschology. S.N.: ; D.M [15 YTL]. I. ArÝcÝ, HŸsnŸ. I III. Seri AD Psikoloji terimleri sšzlÿûÿ : Üngilizce TŸrk e / H. Belgin AyvaßÝk... [ve baßkalarý]. Ñ Ankara : TŸrk Psikologlar DerneÛi, [2000?] iii, 213 s ; 24 cm. Ñ (TŸrk Psikologlar DerneÛi yayýnlarý ; no: 22) Kaynak a: ss S.N.: ; D.M ISBN : [5 YTL]. I. AyvaßÝk, H. Belgin. II. Seri AlgÝlama, duygular, fizyolojik itkiler 2006 AD 7544 Chapman, Gary Gen ler i in beß sevgi dili / Gary Chapman ; Üngilizceden eviren: Elif Akbaß. Ñ 6. bs. Ñ Üstanbul : Sistem YayÝncÝlÝk, , , BD AdalÝ, Fatih Mehmet yaß kýz ve erkek basketbolcularýn atýlganlýk ile sÿrekli kaygý dÿzeylerinin sosyo-demografik yapýlarýna gšre karßýlaßtýrýlmasý / Fatih Mehmet AdalÝ. Ñ viii, 86 y : tbl ; 29 cm. Anket formu i erir. Tez (YŸksek lisans) - Gazi niversitesi. Kaynak a: yy. Metin TŸrk e; Üngilizce šzet vardýr S.N.: ; B.N. 2006/ , Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka 2006 AD 7603 Sartre, Jean-Paul, Ümgelem / Jean-Paul Sartre ; eviren: Alp TŸmertekin. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Üthaki, , AD 8371 TunalÝ, Murat, Anlayarak hýzlý okuma / Murat TunalÝ. Ñ Üstanbul : Yakamoz YayÝncÝlÝk, , AD 7403 Horn, Sam SšzlŸ dšvÿß sanatý / Sam Horn ; eviren: ZŸlfŸ Dicleli. Ñ 8. bsk. Ñ Üstanbul : Boyner YayÝnlarÝ, , AD Gardner, Howard Zihniyetleri deûißtirmek : kendimizin ve baßkalarýnýn zihniyetini deûißtirmenin sanatý ve bilimi / Howard Gardner ; eviren: Ahmet Kardam ; yayýma hazýrlayan: ZŸlfŸ Dicleli. Ñ istanbul : MESS, s ; 24 cm. Ñ (MESS ; yayýn no. 438) zgÿn eseradý: Changing minds. Kaynak a: ss. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri S.N.: ; D.M ISBN : [10 YTL]. I. Kardam, Ahmet. II. Dicleli, ZŸlfŸ. III. E.a. IV. Seri

27 2006 AD Carter, Philip Kendini keßfet : šz ~ eûlen : kißiliûinizi, yaratýcýlýûýnýzý, zek nýzý ve dÿßÿnme yeteneûinizi deûerlendirmenin 1000 yolu / Philip Carter, Ken Rssell ; Üngilizce aslýndan eviren: Senem Onan. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Sistem YayÝncÝlÝk, s : ßkl., tbl ; 20 cm. Ñ (Sistem YayÝncÝlÝk ; 530. Kißisel gelißim dizisi - šz eûlen) zgÿn eseradý: Psychometric testing. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : 11 YTL. I. Rssell, Ken. II. Onan, Senem. II IV. Seri AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi 2006 AD Kšknel, zcan, Kißilik / zcan Kšknel. Ñ 17. bs. Ñ Üstanbul : AltÝn Kitaplar, s ; 20 cm. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [12 YTL] AD Lelord, Fran ois "Zor kißilikler"le yaßamak / Fran ois Lelord, Christophe AndrŽ ; eviren: RÝfat Madenci. Ñ 15. bsk. Ñ Üstanbul : Ületißim, s : ßkl., tbl ; 20 cm. Ñ (Ületißim yayýnlarý ; 597. Baßvuru dizisi ; 8) zgÿn eseradý: Comment gžrer les personnalitžs difficiles. Kaynak a: ss. Metin TŸrk e, FransÝzca'dan eviri S.N.: ; D.M ISBN : [10 YTL]. I. AndrŽ, Christophe. II. Madenci, RÝfat. II IV. Seri BD Ko, Zihni Lise šûrencilerinin zorbalýk dÿzeylerinin yordanmasý / Zihni Ko. Ñ xiv, 237, [8] y : ßkl., tbl ; 29 cm. Anket formu i erir. Tez (Doktora) - Gazi niversitesi. Kaynak a: yy. Metin TŸrk e; Üngilizce šzet vardýr S.N.: ; B.N. 2006/ , BD 2550 Üzin, Naile Dil becerilerinin gelißiminde šz gÿven / Naile Üzin. Ñ , , AD Dškmen, Zehra YaßÝn, Toplumsal cinsiyet : sosyal psikolojik a Ýklamalar / Zehra YaßÝn Dškmen. Ñ 2. bs. Ñ Üstanbul : Sistem YayÝncÝlÝk, x, 276 s : res ; 20 cm. Ñ (Sistem YayÝncÝlÝk ; 430. Psikoloji dizisi) Kaynak a: ss S.N.: ; D.M ISBN : [8 YTL]. II. Seri , AD Semerci, Z. Bengi Birlikte bÿyÿtelim : ocuk ruh saûlýûý : (0-12 yaß) / Z. Bengi Semerci. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Alfa, xiv, 241 s ; 20 cm. Ñ (Alfa yayýnlarý ; Psikoloji ; 30) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Kaynak a: 241. s S.N.: ; D.M ISBN : [10 YTL]. II. Seri BD Baßaran, Nuran Erken šûrenme becerilerini deûerlendirme aracýnýn Tokat 11

28 šrnekleminde aylýk TŸrk ocuklarýna uyarlanmasý / Nuran Baßaran. Ñ x, 186, [13] y : tbl ; 29 cm. Anket formu i erir. Tez (YŸksek lisans) - Gazi niversitesi. Kaynak a: yy. Metin TŸrk e; Üngilizce šzet vardýr S.N.: ; B.N. 2006/ , BD Alpan, Yasemin Ankara šrnekleminde aylýk bebek ve ocuklar i in sosyal ve duygusal deûerlendirme aracýnýn TŸrk ocuklarýna uygulanmasý / Yasemin Alpan. Ñ xvi, 184 y : tbl ; 29 cm. Tez (YŸksek lisans) - Gazi niversitesi. Kaynak a: yy. Metin TŸrk e; Üngilizce šzet vardýr S.N.: ; B.N. 2006/ , AD Chapman, Gary Gen ler i in beß sevgi dili / Gary Chapman ; Üngilizceden eviren: Elif Akbaß. Ñ 6. bs. Ñ Üstanbul : Sistem YayÝncÝlÝk, s ; 20 cm. Ñ (Sistem YayÝncÝlÝk ; 350. Ana-baba- ocuk) zgÿn eseradý: The five love languages of teenagers. Bibliyografik bilgi i erir. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri S.N.: ; D.M ISBN : [9 YTL]. I. Akbaß, Elif. I III. Seri , , UygulamalÝ psikoloji S.N.: ; D.M ISBN : [3 YTL] AD Ogden, Michael Ya ßimdi ya da hi : ok ge olmadan yapýlacak 100 ßey / Michael Ogden, Chris Day ; eviri: Merve Duygun. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Kaizen, xiv, 197, [10] s : res., ßkl ; 21 cm. zgÿn eseradý: 2do before I die. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri S.N.: ; D.M ISBN : 8.75 YTL. I. Day, Chris. II. Duygun, Merve. II AD YÝlmaz, Hasan Bize neler oluyor? : yaßamak bir ßšlendir / Hasan YÝlmaz. Ñ 2. bs. Ñ Üstanbul : Sistem YayÝncÝlÝk, s : res., ßkl., tbl ; 20 cm. Ñ (Sistem YayÝncÝlÝk ; 513. Kißisel gelißim dizisi) Kaynak a: ss S.N.: ; D.M ISBN : 9 YTL. II. Seri AD YÝlmaz, Hasan Bize neler oluyor? : yaßamak bir ßšlendir / Hasan YÝlmaz. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Sistem YayÝncÝlÝk, s : res., ßkl., tbl ; 20 cm. Ñ (Sistem YayÝncÝlÝk ; 513. Kißisel gelißim dizisi) Kaynak a: ss S.N.: ; D.M ISBN : 9 YTL. II. Seri AD Edige, Bihin Denge : [yaßamýn keyfini ÝkarÝn] / Bihin Edige. Ñ [Üstanbul] : Marka YayÝnlarÝ, s : ßkl., tbl ; 21 cm AD CŸceloÛlu, DoÛan, BaßarÝya gštÿren aile / DoÛan CŸceloÛlu. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 2006.

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/03 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/08 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/06 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/6 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/6 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/07 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/01 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/09 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 76 SAYI: 2009/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5 000 GENEL KONULAR...1 001 Bilgi...1 004 Veri ißleme Bilgisayar bilimi...1 005 Bilgisayar programlama, programlar...2 006 zel bilgisayar yšntemleri...4 010 BÜBLÜYOGRAFYA...4 016 Belirli konulardaki eserlerin...4

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/02 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/4 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/4 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/11 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/11 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/1 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/1 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/2 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/12 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/12 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

Birim Yazışma Kodları

Birim Yazışma Kodları .: REKTÖRLÜK Birim Yazışma Kodları 10081436 UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 25651002 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 91782296 KURULLAR 57985012 SENATO 89451496 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU 72881189 ÜNİVERSİTE DİSİPLİN

Detaylı

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 06.06.2011 İNCELEMELERİ 1. Bulgaristan'da Türk Gazeteciliği (1865-1985) M. Türker Acaroğlu, Mayıs 1990, VIII+113+f S., Gazeteciler Cemiyeti Yayınları:

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/10 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/10 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

KAYNAKÇA. Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının

KAYNAKÇA. Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının KAYNAKÇA Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının Kaynaştırılmasının Öğrenci Başarı ve Tutumlarına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,

Detaylı

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik SAY 166.365 10101 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 183.585 10102 1013043 Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ Web of Science 1 WEB OF SCIENCE Institute for Scientific Information (ISI) tarafından üretilen, dünyanın önde gelen fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve beşeri bilimler konularındaki süreli yayınlardan

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

İlgiler ve Meslekler

İlgiler ve Meslekler İlgiler ve Meslekler Sosyal Bilimlere ilginiz varsa; Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe Sağlık Eğitimi, Sağlık İdaresi, Antropoloji, Arşivcilik, Gazetecilik, Rehberlik-Danışmanlık, Sanat Tarihi, Sosyal Antropoloji,

Detaylı

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi 994694 REKTÖRLÜĞÜ REKTÖRLÜĞÜ 0 74804604 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ 854 604560 084 96547 99866 6806 ANLAŞMAZLIK

Detaylı

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI Yazıların nitelikleri Cumhuriyet YERBİLİMLERİ Dergisi nde yayınlanması istemiyle gönderilecek yazıların, yerbilimlerinin herhangi bir alanında (jeoloji, maden, jeofizik,

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı. UASL Eğitim Programı. 10 Mayıs, 2006

IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı. UASL Eğitim Programı. 10 Mayıs, 2006 IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı UASL Eğitim Programı TÜBİTAK-ULAKBİM 10 Mayıs, 2006 2004 MIKRO 1 Institute of Electrical and Electronics Enineers (IEEE) Hakkında

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/9 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/9 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Büyük PUAN 27241 84,529 84,529 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tel: 335 87 38 / 1279 E-mail: gurolbaba@gmail.com

Tel: 335 87 38 / 1279 E-mail: gurolbaba@gmail.com AKADEMİK BİRİM KOORDİNATÖRLERİ BİGA İİBF Yrd. Doç. Dr. Gürol BABA Tel: 335 87 38 / 1279 E-mail: gurolbaba@gmail.com Bölüm Koordinatörleri İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler Kamu Yönetimi Maliye Çalışma

Detaylı

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR (1982-2011) (21 AYRI KAYNAKÇA, 35 CİLT) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 6 Eylül 2012 1982 1 Osmanlı Yıllıkları: Salnameler Ve Nevsaller. Bibliyografya Ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI TARİH Tarih COĞRAFYA Coğrafya SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 016-017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI Anabilim Dalı Lisansüstü Programın Adı / Dışı Yüksek Lisansa Başvuruda Bulunabilecek Lisans

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türk Dili ve Edebiyatı TARİH Tarih COĞRAFYA Coğrafya SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI Anabilim Dalı Lisansüstü Programın Adı Alan

Detaylı

c. Muhtemel Münhal Yeri : Güzelyurt Türk Maarif Koleji + Erenköy Lisesi (1)

c. Muhtemel Münhal Yeri : Güzelyurt Türk Maarif Koleji + Erenköy Lisesi (1) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ VE MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI MUHTEMEL ÖĞRETMEN MÜNHALLERİ COĞRAFYA

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

ÖZEL ZAFER DERSHANELERİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR SINAV TAKVİMİDİR

ÖZEL ZAFER DERSHANELERİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR SINAV TAKVİMİDİR 2014 2015 ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR 1. SINAV 12 EKİM 2014 PAZAR 1. TARAMA 25-26 EKİM 2014 TARİHLERİNDE DAĞITILIR 2. DENEMEYE AİT. 2. SINAV 2 KASIM 2014 PAZAR 3. SINAV 7 ARALIK 2014 PAZAR 2. TARAMA 20-21

Detaylı

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný 1. Bu tablodaki bilgiler 7 sütun halinde düzenlenmiþtir. Önce alfabetik sýra ile üniversitelerin adlarý verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1),

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS' DE ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINATERCİH ETME DURUMU Program Adı Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Tercih Sayısı Doluluk Durumu Amerikan Kültürü ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Muammer Mete Taşlıova (Doç. Dr.) Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 E-posta: (kurum/özel) metetasliova@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-4667533

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 MF-3 501,71474 MF-3 517,91975 MF-3 538.863 MF-3 541.674

Detaylı

BRANŞ SIRA NO. KİMLİK NO. PUAN Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60

BRANŞ SIRA NO. KİMLİK NO. PUAN Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60 Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60 Beden Eğitimi (B) Öğretmenliği 1 209812 39 Beden Eğitimi (E) Öğretmenliği 1 185582 61 Beden Eğitimi (E) Öğretmenliği 2 162701

Detaylı

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON.

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı ÖSYM Kodu Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 369 MF-3 501,71474

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

2014-2015 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANS EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI. Öğrenim Süresi

2014-2015 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANS EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI. Öğrenim Süresi Öğretim Kurumu ve Önlisans / Lisans Programı Yıllık Öğrenim Ücreti (2013-2014) Diş Hekimliği Fakültesi 5 2-1.976 TL Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 4 5 Bkz.83 1.136 TL Almanca Öğretmenliği (İÖ )

Detaylı