Sudan daha de erli olan nedir? Temiz s cak su. 274 Y ll k Teknolojik Deneyim. [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] [ Buderus ] AKILLI ISITMA S STEMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sudan daha de erli olan nedir? Temiz s cak su. 274 Y ll k Teknolojik Deneyim. [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] [ Buderus ] AKILLI ISITMA S STEMLER"

Transkript

1 [ ava ] [ Su ] ISISAN BUDERUS duoclean JYEN K BOYLERLER ve AKÜMÜLATÖR TANKLARI [ Toprak ] [ Buderus ] Sudan daha de erli olan nedir? Temiz s cak su. 274 Y ll k Teknolojik Deneyim AKILLI ISITMA S STEMLER

2 AKILLI ISITMA S STEMLER duoclean MKT Teknolojisi: Buderus duoclean ijyenik Boylerin iç yüzeyi C s cakl kta termoglasür ad verilen cam katk l bir alafl mla kaplan r. Bu kaplama, boyler içinde depo edilen kullanma suyunun hijyenik olarak korunmas n sa lamaktad r. Termoglasür kaplama ile oluflan pürüzsüz yüzey hem hijyen özelliktedir, hem de korozyona ve kireç birikimine engel olur. Gelifltirilen yeni MKT Teknolojisi ile termoglasür alafl m, tek bir ifllemde uygulanmaktad r. Bu yeni üretim tekni i ile termoglasür kaplama daha yo un ve homojen oldu undan; Daha yüksek kapasite s cak su üretim kapasitelerinde bir önceki sisteme göre ayn toplam s transfer yüzeyinde yaklafl k %10 art fl sa lanm flt r. Dayan m artt ndan boyler ömrü uzamaktad r. Cam benzeri MKT Termoglasür, kimyasal olarak nötr ve krom nikel içermeyen boyler iç yüzeyi sayesinde, kullanma s cak suyunda hijyen garanti edilmifltir. S cak su üretim kapasiteleri artm flt r. Yak t Tasarrufu: Buderus duoclean ijyenik Boyler etraf nda 10 cm ye kadar poliüretan (CFC içermeyen) izolasyon vard r. Bundan dolay termos özelli i tafl r. Is t lan su çok uzun süre s cak kal r. Kazan n devreye girme say s ve süresi azalt larak çok daha az yak t harcan r. Ayr ca Logamatic panel, boylerdeki su istenilen s cakl a gelmeden hesaplad süre kadar önce brülörü durdurarak, kazandaki s n n tamam na yak n n n boylere transfer edilmesini sa lar, kazanda art k su b rakmaz. Ömür: Cam bazl olmayan malzemeler klordan zarar görmektedir. Ancak termoglasür malzeme s t lan su içinde ayr flan klor ve di er korozif maddelerden etkilenmez. 30 y ldan fazla ömre sahiptir. Yüksek Kapasite: Küçük depolama hacimlerine karfl n saatteki kapasitesi çok yüksektir litre depo hacimli dikey ve yatay modeller ile l/h aras nda kapasiteler (10 45 C) elde edilebilir. Elektrikli Is t c : stenildi i takdirde SU/SB modellere 2 kw 9 kw aral nda, LT/LF modellere ise 2,2 kw 36 kw aral nda elektrikli s t c takmak mümkündür. Buderus boylerlerdeki silindirik gövde ve yüzeyi iki ifllevi birden yapmaktad r: Çelik gövde bas nç kuvvetlerine dayan rken Termoglasür cam yüzey ise korozyonu önleyip hijyeni att rmaktad r.

3 duoclean JYEN K BOYLERLER ve AKÜMÜLATÖR TANKLARI Yukar daki termal resim düzgün s t lm fl bir boylerin nas l göründü üne dair bir fikir vermektedir. Özel tasar ml serpantin sayesinde boyler en alt noktas na kadar s t lmakta ve böylelikle resimde de görüldü ü gibi boyler içerisinde so uk bir bölge kalmamaktad r. 1 duoclean MKT Termoglasür yüzey 2 Silindirik çelik gövde 3 Poliüretan izolasyon (100 mm e kadar) 4 D fl gövde C C C C. Q S. Q S. Q S. Q S Tam Is t lm fl K smen Boflalm fl K smen Boflalm fl ve S cakl k Katmanl Tam Is t lm fl Buderus duoclean ijyenik Boylerlerde, boyler serpantini boylerin en alt noktas na kadar indi inden boylerdeki su, so uk bölge kalmayacak flekilde en alt noktaya kadar homojen olarak s t l r. Böylece boylerin kapasitesi tam olarak kullan l r. S cak su kullan m sonras nda boylerin konstrüktif yap s sayesinde so uk ve s cak su birbirine kar flmaz ve s cak su boylerin üst k sm nda kullan ma haz r olarak bekler. Buderus duoclean ijyenik Boyler; Buderus kazan, brülör ve Logamatic panel ile beraber bir sistem olarak kullan ld nda s cak su haz rlama ifllemi, gecikme olmaks z n en konforlu flekilde, programlanan saatler aras nda problemsiz olarak devam eder. Buderus Logamatic panelde maksimum tasarrufun sa lanmas için gelifltirilen Boyler Optimizasyonu özelli i sayesinde kazanda at k s b rak lmaz. Boylerde istenen s cakl a yaklafl ld kça panel; o andaki kazan suyu s cakl n ve boylerde ihtiyaç duyulacak olan enerjiyi hesaplar ve brülörü devre d fl b rakarak kazan suyu s cakl, boylerde istenen su s cakl na ulaflanadek, boyler pompas n çal flt r r. Böylece kazanda at k s b rak lmaz ve optimum iflletme flartlar sa lan r, sistem verimi artar.

4 AKILLI ISITMA S STEMLER Dik Tip duoclean ijyenik Boylerler S 120 SU/SB1 SU/SB 200 SU/SB 300 SU SU SU SU Çap Ø D Ø DSP Is t c ak flkan girifli Is t c ak flkan dönüflü So uk su girifli Ø Temiz su sirkülasyonu Kullanma s cak su ç k fl Net a rl k EZ Ø AB AB S 120 Model Maks. iflletme bas nc Maks. iflletme s cakl 1) Primer devre, 2) Sekonder devre 6 1) / 16 2) 110 1) / 95 2) 16 1) / 10 2) 1 1) / 95 2) D S AB D AB EZ AB EZ SU/SB ) Duyar Eleman Kovan ) ) SU/SB 300 Ölçüleridir. SU 1000 AB AB SB/SU Modeller SB modeller mavi, S 120 / SU modeller beyaz, SU 1000 modeller mavi renklidir. Temizleme Kapa (Ayn zamanda elektrikli s t c ba lant flanfl olarak da kullan labilmektedir.) Magnezyum Anot EZ EZ Duyar Eleman Kovan /EL ØD D SP

5 duoclean JYEN K BOYLERLER ve AKÜMÜLATÖR TANKLARI Dik Tip duoclean ijyenik Boyler Kapasiteleri Boyler Serpantin Su Girifl S cakl tv SÜRL REJ MDE BOYLER ÇIKIfi SUYU SICAKLI I 45 C C l/h kw l/h kw Primer Devre Su Debisi m 3 /h Serpantin Direnci mbar S , ,9 2,0 52 SU/SB ,7 44, ,9 39,5 2,0 3,4 1 SU/SB ,7 44, ,9 39,5 2,0 3,4 1 SU/SB ,6 53, ,2 47,5 5,0 7,4 223 SU ,8 77, ,8 65,0 7,0 9,3 250 SU ,8 93, ,8 82,0 5,0 5,9 SU ,4 117, , ,3 5,0 SU ,9 130, , ,8 4,5 Dik Tip duoclean ijyenik Akümülatör Tanklar SF 300 SF SF SF SF Ø D Çap Ø D Ø D SP Kullanma so uk su girifli Ø 1/ Temiz su sirkülasyonu EZ Kullanma s cak su ç k fl Ø AB AB S cak su girifli Ø AL AL Net a rl k Maks. iflletme bas nc 10 Maks. iflletme s cakl 95 Not: LOGALUX SF Dik Tip duoclean Akümülatör Tanklar siparifl üzerine getirilmektedir. D SP D 1 /D 2 AB AB AL AL A 1 EZ EZ M1 1) Rp A 2 M2 1) 1) Sensör ba lant s

6 AKILLI ISITMA S STEMLER Yat k Tip duoclean ijyenik Boylerler 3 EZ 2 EZ EZ 1) Enerji ba lant s na ihtiyaç göstermeyen Duyar Eleman (R 1 1/4) B D A L L SP A 2 A 3 A AB FTRo 1) AB FTRo 1) AB FTRo 1) 3 2 AB EZ Çap Genifllik Uzunluk Ø D B L L SP 2 3 LT L2T L3T A LT / L2T Ayak aras uzunluk Is t c ak flkan girifli Is t c ak flkan dönüflü So uk su girifli Temiz su sirkülasyon Kullanma s cak su ç k fl Primer devre su hacmi Net a rl k Maks. iflletme bas nc Maks. iflletme s cakl A L3T A 2 A 3 Ø 2 3 Ø 2 3 Ø 2 3 Ø EZ EZ 2 EZ 3 EZ Ø AB AB 2 AB 3 AB LTN LTN LTD L2TN L2T L2TD L3TN L3T L3TD LTN LT LTD L2TN L2T L2TD L3TN L3T L3TD x 2 x x 3 x x10 2x10 2x9 2x9 2x10 2x10 2/2x10 2/2x10 2/2x9 2/2x9 2/2x10 2/2x10 3/2x10 3/2x10 3/2x9 3/2x9 3/2x10 3/2x x x x14 2x12 2x10 2/2x14 2/2x12 2/2x10 3/2x14 3/2x12 3/2x Not: LOGALUX LT..L2T..L3T.. Yat k Tip duoclean ijyenik Boylerler siparifl üzerine getirilmektedir x x 1. 2 x x 2. 2 x x14 2x12 2x10 2/2x14 2/2x12 2/2x x18 3x14 3x10 2/3x18 2/3x14 2/3x x9 4x14 4x10 2/4x9 2/4x14 2/4x / / x18 5x14 5x10 2/5x18 2/5x14 2/5x / / x18 5x14 5x10 2/5x18 2/5x14 2/5x (Primer devre) / 10 (Sekonder devre) 1 (Primer devre) / 95 (Sekonder devre)

7 duoclean JYEN K BOYLERLER ve AKÜMÜLATÖR TANKLARI Yat k Tip duoclean ijyenik Boyler Kapasiteleri LOGALUX LTN YATIK T P duoclean JYEN K BOYLERLER LTN Boyler Serpantin Su Girifl S cakl tv SÜRL REJ MDE BOYLER ÇIKIfi SUYU SICAKLI I 45 C C l/h kw l/h kw Primer Devre Su Debisi m 3 /h Serpantin Direnci mbar LTN LTN LTN LTN 1 LTN BUDERUS LOGALUX LT LTN LTN LOGALUX LT YATIK T P duoclean JYEN K YÜKS KAPAS TEL BOYLERLER LT Boyler Serpantin Su Girifl S cakl tv SÜRL REJ MDE BOYLER ÇIKIfi SUYU SICAKLI I 45 C C l/h kw l/h kw Primer Devre Su Debisi m 3 /h 9 10 Serpantin Direnci mbar LT LT LT LT LT 2000 LT BUDERUS LOGALUX L2T LT LOGALUX LTD YATIK T P duoclean JYEN K BUAR BOYLERLER LTD LTD 550 LTD LTD 950 Ç k fl Suyu S cakl 45 0,1 bar 81/15 81/15 0,3 bar 105/15 105/15 KAPAS TE (kw) / KONDENSTOP ÇAPI 0,5 bar 122/15 122/15 1,0 bar 163/15 163/15 2,0 bar 233/15 209/15 3,0 bar 279/15 256/15 4,0 bar 326/15 302/15 5,0 bar 372/15 349/15 Logalux LT model duoclean LTD /15 122/15 157/15 157/15 186/15 186/15 244/15 244/15 349/15 314/15 419/20 384/20 488/20 454/20 558/20 523/20 ijyenik Boylerler LTD /15 163/15 209/15 209/15 244/15 244/15 326/15 326/15 465/20 419/20 558/20 512/20 651/20 5/20 744/25 698/25 3 kat kullan larak LTD 2 LTD /15 204/15 204/15 204/15 262/15 262/15 262/15 262/15 308/15 308/15 308/15 308/15 407/20 407/20 407/20 407/20 582/20 523/20 582/20 523/20 698/25 640/25 698/25 640/25 814/25 756/25 814/25 745/25 930/25 872/25 930/25 872/25 kapasite l/h e kadar ç kabilmektedir.

8 AKILLI ISITMA S STEMLER Yat k Tip duoclean Akümülatör Tanklar B D 3 LF AB L2F EZ 3 AL FTRo 1) L3F 2 x x x x x 1. 2 x x 2. 2 x x 3 x x 2 EZ AB 2 AL FTRo 1) Çap Genifllik Uzunluk Ø D B L LSP EZ 2 AB AL FTRo 1) Ayak aras uzunluk S cak su girifli ALF / L2F AL3F A2 A3 Ø AL AL 2AL / / AL A L L SP Kullanma so uk su girifli Ø / / Ø EZ Temiz su sirkülasyon EZ 2EZ EZ Ø AB 1/2 1/2 Kullanma s cak su ç k fl AB 2AB AB LF Net a rl k L2F L3F AB Maks. iflletme bas nc Maks. iflletme s cakl Not: LOGALUX LFL2FL3F Yat k Tip duoclean Akümülatör Tanklar siparifl üzerine getirilmektedir. AL EZ A 2 A 3 A ) Enerji ba lant s na ihtiyaç göstermeyen Duyar Eleman (R 1 1/4)

9 duoclean JYEN K BOYLERLER ve AKÜMÜLATÖR TANKLARI Günefl duoclean Enerjisi Boylerler Sistemi ve Boylerleri Akümülatör Tanklar Buderus PL Termosifon Kombi Tip Boyler Kullan m suyu s tmas Logalux PL /2S ve PL 1000/2S Termosifon Kombi Tip Boyler in içindeki konik kullan m suyu haznesinden sa lan r. çinde günefl enerjisi serpantini bulunan özel s iletim borusunun d fl nda kullan m suyu vard r. Kullan m suyu boylerinin etraf ndaki depo boyler, s tmaya destek boyleridir. Böylece tek bir boyler ile hem kullan m suyu s tmas hem de s tmaya destek yap l r. Patenti Buderus a ait olan özel s iletim borusu sayesinde kademeli olarak boyler s tmas sa lan r. Günefl enerjisi serpantini direkt olarak en so uk kullan m suyuyla temasta oldu undan sistemin verimi çok yüksektir. Buderus PL Termosifon Kombi Tip Boyler PL / 2S PL 1000/ 2S Çap izolasyonlu/ izolasyonsuz Ø D/Ø D Sp / /0 So uk su girifli Ø Tesisat s cak su boflaltma Ø EL Günefl tesisat / kullan m s cak su boflaltma Ø EL1/Ø EL2 R 1/2 R 1/2 Günefl tesisat boyler dönüfl Ø 1 Günefl tesisat boyler gidifl Ø 1 Kullan m suyu yo uflmal kazan dönüfl ba lant s Ø 2 Kullan m suyu yo uflmal kazan gidifl ba lant s Ø 3 S v / gaz s cak su kazan / s pompas dönüfl Ø 3 S v / gaz s cak su kazan / s pompas gidifl Ø 5 Is tma tesisat dönüfl Ø 4 Is tma tesisat gidifl Ø 4 Kazan (kat yak t) dönüfl Ø 5 Kazan (kat yak t) gidifl Ø 2 Sirkülasyon girifl Ø EZ S cak su ç k fl Boyler hacmi Depo boyler hacmi Kullan m s cak su boyler hacmi/ faydal hacim Günefl enerji serpantini su hacmi Günefl enerji serpantini alan Faydal s Ø AW (m 2 ) (kwh/24h) ~275 ~300/~150 1,4 1,0 3,7 940 ~380 ~300/~150 1,6 1,2 4,57 MB1 Kullan m suyu ölçüm noktas MB2 Günefl enerjisi ölçüm noktas M1M8 S cakl k ölçüm noktalar ; tesisat tipine göre M1M8 aras duyar eleman ba lant klipsleri, yan görünümde döndürülerek gösterilmifltir. Buderus PL / 1 Termosifon Tip Depo Boyler Güç katsay s N L 3,8 3,8 Sürekli güç (80/ 45/ 10 C koflullar nda) kw/(l/h) 28(688) 28(688) Kolektör say s A rl k Maks.iflletme bas nc (kolektör/ s tma/boyler) 8/3/10 8/3/10 Maks.iflletme bas nc (kolektör/ s tma/boyler) 95/95 95/95 Buderus PL / 1 Termosifon Tip Depo Boyler Silindirik dik tip depo boylerler, tekli veya ikili özel iletim borulu serpantin yap lar sayesinde her hacimde yüksek verimle s tmaya destek sa lamaktad r. Termosifon prensibi sayesinde de iflken debi kontrollü Buderus Kumanda Panelleri ile uyum içerisinde yüksek verimlerde çal fl r. PL PL 1 Çap izolasyonlu/ izolasyonsuz Ø D/Ø D Sp /800 1./ Günefl tesisat boyler dönüfl Günefl tesisat boyler gidifl Boyler dönüfl Ø Boyler gidifl Ø Ayak A A Boyler hacmi 1. Günefl enerji serpantini su hacmi 2,4 5,4 Günefl enerji serpantini alan Faydal s (m 2 ) (kwh/24h) 3 3,7 7,2 5,31 Logalux PL Logalux PL 1 Kolektör say s A rl k Maks.iflletme bas nc (kolektör/ s tma/boyler) Maks.iflletme bas nc (kolektör/ s tma/boyler) / /3 95 M1M4 S cakl k ölçüm noktalar ; seçimi tesisattaki komponentlere, hidrolik ba lant lara ve tesisat n kumanda tipine göre M1M4 aras duyar eleman ba lant klipsleri, yan görünümde döndürülerek gösterilmifltir. 24 Tesisat komponentlerine ve hidrolik ba lant s na göre 24 Tesisat komponentlerine ve hidrolik ba lant s na göre

10 AKILLI ISITMA S STEMLER Günefl Enerjisi Sistemi Boylerleri Buderus SL Termosifon Tip Günefl Enerjisi Boyleri Buderus SL Günefl Enerjisi Boylerleri termosifon tip özel boylerlerdir. Boyler hacmi içinde s nan su, yo unluk fark sayesinde boylerin üst bölümüne ç kar ve yukar dan afla ya do ru kademeli bir s nma sa lan r. Kullan m suyunun bu flekilde katmanlar halinde s t lmas ile kazan deste i de en aza indirgenir. Çok düflük fl n mlarda bile Günefl Enerji Sisteminden faydalan l r. Termosifon prensibi ile çok k sa sürede s cak kullan m suyu haz rlayabilecek iç dizayna ve serpantin yap s na sahiptir. duoclean yap sayesinde hijyen tam olarak sa lanmaktad r. Boyler içerisinde kullan m suyu ile temas eden tüm yüzeyler çift kat termoglasür kapl d r. Bu yap boyler içinde korozyon korumas, kireçlenmeye karfl direnç ve bakteri üremesini engelleyecek pürüzsüz ve hijyenik bir yüzey sa lamaktad r. Boylerlerin yan taraflar 100 mm, üst taraflar 150 mm kal nl kta izolasyon malzemesi ile yal t lm flt r. Bu sayede s kayb en aza indirgenmifltir. Buderus Boylerler farkl ihtiyaçlara cevap verebilecek çeflitlilikte ve kompakt yap dad rlar. Montaj haz r, kablolanm fl halde tüm duyar elemanlar ile beraber teslim edilmektedir. Teslimat kapsam ndaki üç yollu termostatik vanalar sayesinde boylerler güvenle yüksek s cakl klara ayarlanabilir ve kullan mda hafllanma riski önlenmifl olur. Buderus Günefl Enerjisi Kumanda Panelleri, Logamatic Paneller, KS veya solar modüllü Logamatic Paneller ile uyum içerisinde çal fl r. SL3001 SL3002 SL2 SL2 Boyler çap izoleli/ izolesiz Ø D/Ø D Sp 770/ / / / So uk su girifli/boflaltma /EL Ç k fl (G.E.S. taraf ) Girifl (G.E.S taraf ) Boyler ç k fl Boyler girifl Sirkülasyon hatt girifl EZ S cak su ç k fl Ø AW AW Elektro s tma parças E Ayak mesafesi A1/A2 380/ / /0 440/0 Boyler hacmi/ haz r hacim 300/ 300/ / 180 / 230 Solar s de ifltiricisi hacmi 0,9 0,9 1,4 1,4 Serpantin yüzeyi (m 2 ) 0,8 0,8 1 1 Faydal s (kwh/24h) 2,51 2,51 2,85 3,48 Güç katsay s (üstteki s de ifltirici) N L 2,2 4,0 6,5 Sürekli güç (üstteki s de ifltirici) 80/45/10 C kw(l/h) Net a rl k Maks.çal flma bas nc (kolektör/ s tma/boyler) 8//10 8/16/10 8/16/10 8/16/10 Maks.çal flma s cakl (kolektör/ s tma/boyler) 135//95 135/110/95 135/110/95 135/110/95 Logalux SL 3001 Logalux SL...2 M1M4 S cakl k ölçüm noktalar ; seçimi tesisattaki komponentlere, hidrolik ba lant lara ve tesisat n kumanda tipine göre M1M4 aras duyar eleman ba lant klipsleri, yan görünümde döndürülerek gösterilmifltir. Mg Magnezyum anot

11 duoclean JYEN K BOYLERLER ve AKÜMÜLATÖR TANKLARI Günefl duoclean Enerjisi Boylerler Sistemi ve Boylerleri Akümülatör Tanklar DÜfiÜK GÜNEfi IfiINIMINDA, ÖZEL ISI LET M BORUSUNDAN SICAK KULLANIM SUYUNUN ÇIKIfiI TAM GÜNEfi IfiINIMINDA, TERMOS FON BOYLER YÜKLENME SÜREC AW AW 1 AW AW 40 C 40 C C 30 C 2 1 V 2 20 C 30 C 20 C V V V 1 R Buderus SM Çift Serpantinli Günefl Enerjisi Boyleri Logalux SM 300, SM ve SM çift serpantinli boylerler, günefl enerjisi ile kullan m suyu s tmas nda kullan l rlar. Günefl fl n m n n az oldu u zamanlarda yeterli miktarda s cak su elde etmek için, boylerin üst taraf nda ikinci bir serpantin vard r. kinci serpantin sayesinde ihtiyaç duyuldu unda klasik bir s cak su kazan ile kullan m suyu s tmas yapmak mümkündür. Logalux SM 300 boylerlerde 50 mm kal nl nda sert köpük izolasyon, Logalux SM ve SM boylerlerde 100 mm kal nl nda yumuflak köpük izolasyon vard r. R R 1 S cakl k katmanlar ayr m tabakas, 2 Özel iletim borusunda aç k silikon klape, 3 Kapal silikon klape So uk su girifl, R Günefl enerjisi dönüflü, V Günefl enerjisi gidifli, AW S cak kullan m suyu ç k fl R SM 300 SM SM Boyler çap izoleli/ izolesiz Ø D/Ø D Sp 672/ 850/ / So uk su girifli/ boflaltma /EL Ç k fl (G.E.S. taraf ) Girifl (G.E.S. taraf ) Boyler ç k fl Boyler girifl Sirkülasyon hatt girifl EZ S cak su ç k fl Ø AW AW Ayak mesafesi A A Boyler hacmi/ haz r hacim 2/ 120 3/ 165 4/ 215 Alt k s mdaki serpantin hacmi 8 9,5 13,2 Serpantin yüzeyi (m 2 ) 1,2 1,3 1,8 Faydal s (kwh/24h) 2,1 3,07 3,68 Güç katsay s (üstteki s de ifltirici) N L 2,9 4,0 6,5 Sürekli güç (üstteki s de ifltirici) 80/45/10 C kw(l/h) Kolektör say s Net a rl k Maks.çal flma bas nc s tma suyu/ kullanma suyu 16/10 Maks.çal flma s cakl s tma suyu/ kullanma suyu 1/95 M1 ve M2 S cakl k ölçüm noktalar KLAS K Ç FT SERPANT NL BOYLER ISITMASI TERMOS FON T P Ç FT SERPANT NL BOYLER ISITMASI

12 Is tma Bizim flimiz! AKILLI ISITMA S STEMLER duoclean MKT Teknolojisi: Buderus duoclean ijyenik Boylerin iç yüzeyi 8700 C s cakl kta termoglasür ad verilen cam katk l bir alafl mla kaplan r. Bu kaplama, boyler içinde depo edilen kullanma suyunun hijyenik olarak korunmas n sa lamaktad r. Termoglasür kaplama ile oluflan pürüzsüz yüzey hem hijyen özelliktedir, hem de korozyona ve kireç birikimine engel olur. Gelifltirilen yeni MKT Teknolojisi ile termoglasür alafl m, tek bir ifllemde uygulanmaktad r. Bu yeni üretim tekni i ile termoglasür kaplama daha yo un ve homojen oldu undan; Daha yüksek kapasite s cak su üretim kapasitelerinde bir önceki sisteme göre ayn toplam s transfer yüzeyinde yaklafl k %10 art fl sa lanm flt r. Dayan m artt ndan boyler ömrü uzamaktad r. Cam benzeri MKT Termoglasür, kimyasal olarak nötr ve kromnikel içermeyen boyler iç yüzeyi sayesinde, kullanma s cak suyunda hijyen garanti edilmifltir. S cak su üretim kapasiteleri artm flt r. leri teknoloji, profesyonel ve kaliteli montajla desteklenmelidir. Türkiye geneline da lm fl 300 ü aflk n yetkili bayimiz, Is san Buderus ürünleri ve uygulamalar hakk nda detayl bilgiler için hizmetinizdedir. Tüm ürünlerimiz, uzman yetkili servislerimizin güvencesindedir. Yayg n servis a m z, 7 gün 24 saat hizmetinizdedir. Ürünlerimizi daha yak ndan tan mak için showroomlar m z ya da web sayfam z ziyaret edebilirsiniz. Is tma ihtiyaçlar n z için profesyonel dan flman n z Teknik verilerde haber vermeden de ifliklik yapma hakk üretici firmaya aittir. ISISAN ISITMA VE KL MA SANAY A.fi. MERKEZ Bestekâr fievki Bey Sokak, No.1 Balmumcu STANBUL Tel. (0212) Faks: (0212) AMANA BUZDOLABI SOWROOM Barbaros Bulvar, No.38 Balmumcu STANBUL Tel. (0212) Faks: (0212) SERV S MÜDÜRLÜ Ü Ankara Asfalt üzeri, Onur Sokak, No.16 Kofluyolu, Kad köy STANBUL Tel. (0216) Faks: (0216) STANBUL MERKEZ DEPO Osmangazi Mahallesi, Battalgazi Caddesi, No.45 Samand ra STANBUL Tel. (0216) Faks: (0216) STANBUL ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Ankara Asfalt üzeri, Onur Sokak, No.16 Kofluyolu, Kad köy STANBUL Tel. (0216) Faks: (0216) ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Turgut Özal Bulvar, No.129 Migros karfl s ADANA Tel. (0322) Faks: (0322) ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Akay Caddesi, No.22 Dedeman Oteli karfl s ANKARA Tel. (0312) Faks: (0312) ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Ali Çetinkaya Caddesi, No.152 PTT karfl s ANTALYA Tel. (0242) Faks: (0242) BUA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Yalova Yolu, 9. km, No.28 Ovaakça BUA Tel. (0224) Faks: (0224) ZM R BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Akçay Caddesi, No. 283 Emlak Bankas Konutlar karfl s, Gaziemir ZM R Tel. (0232) Faks: (0232)

duoclean BOYLER . Q S Tam Is t lm fl K smen Boflalm fl K smen Boflalm fl ve S cakl k Katmanl Tam Is t lm fl

duoclean BOYLER . Q S Tam Is t lm fl K smen Boflalm fl K smen Boflalm fl ve S cakl k Katmanl Tam Is t lm fl duocean OYER OGOUX SU Dik Tip duocean OYER OGOUX T2T3T Yat k Tip duocean OYER OGOUX SF Dik Tip duocean AKÜMÜATÖR TANKI OGOUX F2F3F Yat k Tip duocean AKÜMÜATÖR TANKI GÜNEfi ENERJ S S STEM OYER duocean MKT

Detaylı

GÜNEfi ENERJ S S STEMLER

GÜNEfi ENERJ S S STEMLER GÜNEfi ENEJ S S STEMLE Buderus Günefl Enerjisi Sistemleri; yüksek verimli günefl kollektörü, debi kontrollü pompal kumanda paneli ve termoglasür kapl h zl duoclean günefl enerjisi boylerinden oluflan setler

Detaylı

274 Y ll k Teknolojik Deneyim

274 Y ll k Teknolojik Deneyim Is tma Bizim flimiz! AKILLI ISITMA S STEMLER [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] Atmosferik Brülörlü [ Buderus ] Is san Buderus Atmosferik Brülörlü * Çok sessiz ve titreflimsiz çal fl r. Fans z ve motorsuz brülör

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 16 - TEM Z SU TES SATI 16.1. SUYUN ARITILMASI 16.1.1. Filtrasyon 16.1.2. Su Yumuflatma 16.1.3. Renkten ve Kokudan Ar nd rma 16.1.4. Bakteriyolojik Ar tma 16.2. TEM Z SO UK

Detaylı

CSZ Serisi Tam Yo uflmal Boylerli Solar Kombi

CSZ Serisi Tam Yo uflmal Boylerli Solar Kombi 4 YILDIZ ENERJ VER ML L SINIFI CSZ Serisi Tam Yo uflmal Boylerli Solar Kombi CSZ-20/300 - CSZ-24/300 GÜNEfi KOLEKTÖRLER NE ENTEGRE HAZIR PAKET ÇÖZÜM Enerji tasarrufunda uzman marka Günefl kolektörleriyle

Detaylı

climate of innovation

climate of innovation Program 2013 climate of innovation Bir aile firmas olan Viessmann, üç nesil boyunca konforlu, ekonomik ve çevre dostu bir flekilde s elde etmeyi ve onu ihtiyaçlar do rultusunda kullan ma sunmay kendisine

Detaylı

Serin hava, temiz hava, daha çok hava...

Serin hava, temiz hava, daha çok hava... So utma Bizim ßimiz! Goodman, ARI enstitüsü taraf ndan s f r hata belgesiyle y llard r ödüllendirilmektedir. Serin hava, temiz hava, daha çok hava... leri teknoloji, profesyonel kaliteli montaj ve bak

Detaylı

BÖLÜM 5 5- ISITMA TES SATI ELEMANLARI

BÖLÜM 5 5- ISITMA TES SATI ELEMANLARI BÖLÜM 5 5- ISITMA TES SATI ELEMANLARI Is tma merkezi elemanlar n n seçimine ve projelendirilmesine, s kayb hesaplar ndan sonra geçilir. Bu amaçla gerekli bilgiler afla da s ralanm flt r. a- Sistemin s

Detaylı

Günefl Kolektörleri. KESiNTiSiZ VE TEMiZ ENERJi. TopSon F3-1 ve F3-Q. Enerji tasarrufunda uzman marka. GARANTi

Günefl Kolektörleri. KESiNTiSiZ VE TEMiZ ENERJi. TopSon F3-1 ve F3-Q. Enerji tasarrufunda uzman marka. GARANTi Günefl Kolektörleri KESiNTiSiZ VE TEMiZ ENERJi TopSon F3-1 ve F3-Q GARANTi Enerji tasarrufunda uzman marka Neden günefl enerjisi? Dünya da ihtiyaç duyulan enerjinin çok büyük bir k sm hala fosil kaynaklardan

Detaylı

Enerji Ekonomisi - S hhi Tesisat

Enerji Ekonomisi - S hhi Tesisat Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Say : 6 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel Yay n Yönetmeni Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç Yay n Kurulu Gürkan Ar Abdullah Bilgin

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 10 ISITMA TES SATI ELEMANLARI 10.1. SICAK SU KAZANLARI 10.1.1. Döküm Kazanlar 10.1.2. Çelik Kazanlar 10.1.3. Standart Do al Gaz Kazanlar 10.1.4. Modern Düflük S cakl k Kazanlar

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 23 - HAFTA SONU EVLER, V LLALAR 23.1. ISITMA TES SATI 23.1.1. Hafta Sonu Evleri çin Pratik Notlar 23.1.2. Villalar çin Is tma Sistem Seçimi 23.1.3. Villalar çin Kalorifer

Detaylı

BÖLÜM 1. 1- ISITMA TES SATI TASARIMI, TARTIfiMALAR VE PRAT K NOTLAR

BÖLÜM 1. 1- ISITMA TES SATI TASARIMI, TARTIfiMALAR VE PRAT K NOTLAR BÖLÜM 1 1- ISITMA TES SATI TASARIMI, TARTIfiMALAR VE PRAT K NOTLAR 1.1. ISITMA TES SATI TASARIMI 1.1.1. Kazan Seçimi Is tma amac ile kullan lan kalorifer kazanlar n n kapasitelerinin belirlenmesinde, söz

Detaylı

makale - article Mak. Yük. Müh. Rüknettin Küçükçal, Mak. Yük. Müh. Fatih Öner Özet

makale - article Mak. Yük. Müh. Rüknettin Küçükçal, Mak. Yük. Müh. Fatih Öner Özet makale - article Dergisi 59 (9) 19-25 ISSN 1302-2415 Kullan m Suyu Is tmas ve Is tma Deste i Sa layan Günefl Enerjili Sistemler Solar Energy Systems for Domestic Hot Water Heating and Central Heating Backup

Detaylı

Daima taze... 5KOMPRESÖR Üretici firma, haber vermeden teknik verilerde de ifliklik yapma hakk na sahiptir. YIL C HAZ 3GARANT S YIL GARANT S

Daima taze... 5KOMPRESÖR Üretici firma, haber vermeden teknik verilerde de ifliklik yapma hakk na sahiptir. YIL C HAZ 3GARANT S YIL GARANT S ISISAN ISITMA VE KL MA SANAY Afi www.isisan.com www.isisanservis.com AMANA BUZDOLABI SHOWROOM Barbaros Bulvar No. 72 Balmumcu / STANBUL Tel. (0212) 288 43 47-267 31 85 Faks: (0212) 288 43 68, isisanamana@isisan.net

Detaylı

Duvar Tipi. Tam Yo uflmal Kazan CGB 75-100 4 YILDIZ ENERJ PREST JL PROJELER Ç N PREM KS KAZANLAR VER ML L SINIFI. Kapasite aral 19-395 kw

Duvar Tipi. Tam Yo uflmal Kazan CGB 75-100 4 YILDIZ ENERJ PREST JL PROJELER Ç N PREM KS KAZANLAR VER ML L SINIFI. Kapasite aral 19-395 kw Duvar Tipi Tam Yo uflmal Kazan 4 YILDIZ ENERJ VER ML L SINIFI CGB 75-100 PREST JL PROJELER Ç N PREM KS KAZANLAR Kapasite aral 19-395 Sadeli in, Yüksek Verimin ve Gücün, Üstün Teknolojiyle buluflma noktas

Detaylı

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi ENERGY TOP B YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 80 kw, 123 kw, 159 kw ve 246 kw l k 4 farkl kapasite seçene i Premix yo uflma teknolojisi ile %109 luk yüksek yanma verimi* 1230 kw a kadar kaskad ba lant imkan

Detaylı

Çelik Kazan. S v ve Gaz Yak tl. 3 Geçiflli ACK 3 Serisi. Türkiye nin lk Yerli Üretim CE flaretli S caksu Kazan

Çelik Kazan. S v ve Gaz Yak tl. 3 Geçiflli ACK 3 Serisi. Türkiye nin lk Yerli Üretim CE flaretli S caksu Kazan S v ve Gaz Yak tl Çelik Kazan 3 Geçiflli ACK 3 Serisi GARANTi 93.63 kw Düflük S cakl k Kazan Türkiye nin lk Yerli Üretim CE flaretli S caksu Kazan leri Teknoloji Ürünü: Kazanlarda kullan lan üretim, tasar

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün MÜHEND SL K... enerji dolu ya am Roth güne enerjisi sistemleri...en modern teknolojiyle güne ten faydalan n Sistemle birlikte komple

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 9 - ISITMA S STEMLER NDE ÖZEL KONULAR 9.1. ISITMA S STEMLER NDE OTOMAT K KONTROL 9.1.1. Is t c Kontrolü 9.1.2. Kazan Kontrolü 9.1.2.1. D fl Hava S cakl Kompanzasyonlu Kazan

Detaylı

BÖLÜM 11 11- ISITMA S STEMLER NDE ÖZEL KONULAR

BÖLÜM 11 11- ISITMA S STEMLER NDE ÖZEL KONULAR BÖLÜM 11 11- ISITMA S STEMLER NDE ÖZEL KONULAR 11.1. KALOR FER TES SATI PROJELER N N HAZIRLANMASI 11.1.1. Veriler Yap n n infla edilece i yer/yön. Mimari kat plan. Kesitler. Yap elemanlar (Pencere/cam,

Detaylı

Is tmada Enerji Ekonomisi Energy Saving of Heating Systems

Is tmada Enerji Ekonomisi Energy Saving of Heating Systems TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE TURKISH SOCIETY OF HVAC& SANITARY ENGINEERS Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal

Detaylı

BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER

BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER y ll k geçmifliyle BAYMAK, bat l firma kültürüne sahip, kurumsallaflm fl, müflteri memnuniyeti ve kaliteden hiçbir zaman ödün vermeden her zaman ileri teknoloji ile üretim

Detaylı

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Rüknettin Küçükçal ; Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay plar aras nda baca

Detaylı

Kapal Genleflme Tanklar

Kapal Genleflme Tanklar Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Say : 7 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel Yay n Yönetmeni Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç Yay n Kurulu Gürkan Ar Abdullah Bilgin

Detaylı

Buhar Kazanlar nda ve Tesisat nda Enerji Tasarrufu

Buhar Kazanlar nda ve Tesisat nda Enerji Tasarrufu Buhar Kazanlar nda ve Tesisat nda Enerji Tasarrufu Prof. Dr. Ahmet Ar soy; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay

Detaylı

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi DIVATOP MICRO KOMB LER 24, 32 ve 37 kw l k üç farkl kapasite seçene i Fan modülasyonu ile her kapasitede yüksek verim EN 13203 e göre üç y ld zl s cak kullan m suyu konforu 92/42 EEC direktifine göre üç

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı