Sudan daha de erli olan nedir? Temiz s cak su. 274 Y ll k Teknolojik Deneyim. [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] [ Buderus ] AKILLI ISITMA S STEMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sudan daha de erli olan nedir? Temiz s cak su. 274 Y ll k Teknolojik Deneyim. [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] [ Buderus ] AKILLI ISITMA S STEMLER"

Transkript

1 [ ava ] [ Su ] ISISAN BUDERUS duoclean JYEN K BOYLERLER ve AKÜMÜLATÖR TANKLARI [ Toprak ] [ Buderus ] Sudan daha de erli olan nedir? Temiz s cak su. 274 Y ll k Teknolojik Deneyim AKILLI ISITMA S STEMLER

2 AKILLI ISITMA S STEMLER duoclean MKT Teknolojisi: Buderus duoclean ijyenik Boylerin iç yüzeyi C s cakl kta termoglasür ad verilen cam katk l bir alafl mla kaplan r. Bu kaplama, boyler içinde depo edilen kullanma suyunun hijyenik olarak korunmas n sa lamaktad r. Termoglasür kaplama ile oluflan pürüzsüz yüzey hem hijyen özelliktedir, hem de korozyona ve kireç birikimine engel olur. Gelifltirilen yeni MKT Teknolojisi ile termoglasür alafl m, tek bir ifllemde uygulanmaktad r. Bu yeni üretim tekni i ile termoglasür kaplama daha yo un ve homojen oldu undan; Daha yüksek kapasite s cak su üretim kapasitelerinde bir önceki sisteme göre ayn toplam s transfer yüzeyinde yaklafl k %10 art fl sa lanm flt r. Dayan m artt ndan boyler ömrü uzamaktad r. Cam benzeri MKT Termoglasür, kimyasal olarak nötr ve krom nikel içermeyen boyler iç yüzeyi sayesinde, kullanma s cak suyunda hijyen garanti edilmifltir. S cak su üretim kapasiteleri artm flt r. Yak t Tasarrufu: Buderus duoclean ijyenik Boyler etraf nda 10 cm ye kadar poliüretan (CFC içermeyen) izolasyon vard r. Bundan dolay termos özelli i tafl r. Is t lan su çok uzun süre s cak kal r. Kazan n devreye girme say s ve süresi azalt larak çok daha az yak t harcan r. Ayr ca Logamatic panel, boylerdeki su istenilen s cakl a gelmeden hesaplad süre kadar önce brülörü durdurarak, kazandaki s n n tamam na yak n n n boylere transfer edilmesini sa lar, kazanda art k su b rakmaz. Ömür: Cam bazl olmayan malzemeler klordan zarar görmektedir. Ancak termoglasür malzeme s t lan su içinde ayr flan klor ve di er korozif maddelerden etkilenmez. 30 y ldan fazla ömre sahiptir. Yüksek Kapasite: Küçük depolama hacimlerine karfl n saatteki kapasitesi çok yüksektir litre depo hacimli dikey ve yatay modeller ile l/h aras nda kapasiteler (10 45 C) elde edilebilir. Elektrikli Is t c : stenildi i takdirde SU/SB modellere 2 kw 9 kw aral nda, LT/LF modellere ise 2,2 kw 36 kw aral nda elektrikli s t c takmak mümkündür. Buderus boylerlerdeki silindirik gövde ve yüzeyi iki ifllevi birden yapmaktad r: Çelik gövde bas nç kuvvetlerine dayan rken Termoglasür cam yüzey ise korozyonu önleyip hijyeni att rmaktad r.

3 duoclean JYEN K BOYLERLER ve AKÜMÜLATÖR TANKLARI Yukar daki termal resim düzgün s t lm fl bir boylerin nas l göründü üne dair bir fikir vermektedir. Özel tasar ml serpantin sayesinde boyler en alt noktas na kadar s t lmakta ve böylelikle resimde de görüldü ü gibi boyler içerisinde so uk bir bölge kalmamaktad r. 1 duoclean MKT Termoglasür yüzey 2 Silindirik çelik gövde 3 Poliüretan izolasyon (100 mm e kadar) 4 D fl gövde C C C C. Q S. Q S. Q S. Q S Tam Is t lm fl K smen Boflalm fl K smen Boflalm fl ve S cakl k Katmanl Tam Is t lm fl Buderus duoclean ijyenik Boylerlerde, boyler serpantini boylerin en alt noktas na kadar indi inden boylerdeki su, so uk bölge kalmayacak flekilde en alt noktaya kadar homojen olarak s t l r. Böylece boylerin kapasitesi tam olarak kullan l r. S cak su kullan m sonras nda boylerin konstrüktif yap s sayesinde so uk ve s cak su birbirine kar flmaz ve s cak su boylerin üst k sm nda kullan ma haz r olarak bekler. Buderus duoclean ijyenik Boyler; Buderus kazan, brülör ve Logamatic panel ile beraber bir sistem olarak kullan ld nda s cak su haz rlama ifllemi, gecikme olmaks z n en konforlu flekilde, programlanan saatler aras nda problemsiz olarak devam eder. Buderus Logamatic panelde maksimum tasarrufun sa lanmas için gelifltirilen Boyler Optimizasyonu özelli i sayesinde kazanda at k s b rak lmaz. Boylerde istenen s cakl a yaklafl ld kça panel; o andaki kazan suyu s cakl n ve boylerde ihtiyaç duyulacak olan enerjiyi hesaplar ve brülörü devre d fl b rakarak kazan suyu s cakl, boylerde istenen su s cakl na ulaflanadek, boyler pompas n çal flt r r. Böylece kazanda at k s b rak lmaz ve optimum iflletme flartlar sa lan r, sistem verimi artar.

4 AKILLI ISITMA S STEMLER Dik Tip duoclean ijyenik Boylerler S 120 SU/SB1 SU/SB 200 SU/SB 300 SU SU SU SU Çap Ø D Ø DSP Is t c ak flkan girifli Is t c ak flkan dönüflü So uk su girifli Ø Temiz su sirkülasyonu Kullanma s cak su ç k fl Net a rl k EZ Ø AB AB S 120 Model Maks. iflletme bas nc Maks. iflletme s cakl 1) Primer devre, 2) Sekonder devre 6 1) / 16 2) 110 1) / 95 2) 16 1) / 10 2) 1 1) / 95 2) D S AB D AB EZ AB EZ SU/SB ) Duyar Eleman Kovan ) ) SU/SB 300 Ölçüleridir. SU 1000 AB AB SB/SU Modeller SB modeller mavi, S 120 / SU modeller beyaz, SU 1000 modeller mavi renklidir. Temizleme Kapa (Ayn zamanda elektrikli s t c ba lant flanfl olarak da kullan labilmektedir.) Magnezyum Anot EZ EZ Duyar Eleman Kovan /EL ØD D SP

5 duoclean JYEN K BOYLERLER ve AKÜMÜLATÖR TANKLARI Dik Tip duoclean ijyenik Boyler Kapasiteleri Boyler Serpantin Su Girifl S cakl tv SÜRL REJ MDE BOYLER ÇIKIfi SUYU SICAKLI I 45 C C l/h kw l/h kw Primer Devre Su Debisi m 3 /h Serpantin Direnci mbar S , ,9 2,0 52 SU/SB ,7 44, ,9 39,5 2,0 3,4 1 SU/SB ,7 44, ,9 39,5 2,0 3,4 1 SU/SB ,6 53, ,2 47,5 5,0 7,4 223 SU ,8 77, ,8 65,0 7,0 9,3 250 SU ,8 93, ,8 82,0 5,0 5,9 SU ,4 117, , ,3 5,0 SU ,9 130, , ,8 4,5 Dik Tip duoclean ijyenik Akümülatör Tanklar SF 300 SF SF SF SF Ø D Çap Ø D Ø D SP Kullanma so uk su girifli Ø 1/ Temiz su sirkülasyonu EZ Kullanma s cak su ç k fl Ø AB AB S cak su girifli Ø AL AL Net a rl k Maks. iflletme bas nc 10 Maks. iflletme s cakl 95 Not: LOGALUX SF Dik Tip duoclean Akümülatör Tanklar siparifl üzerine getirilmektedir. D SP D 1 /D 2 AB AB AL AL A 1 EZ EZ M1 1) Rp A 2 M2 1) 1) Sensör ba lant s

6 AKILLI ISITMA S STEMLER Yat k Tip duoclean ijyenik Boylerler 3 EZ 2 EZ EZ 1) Enerji ba lant s na ihtiyaç göstermeyen Duyar Eleman (R 1 1/4) B D A L L SP A 2 A 3 A AB FTRo 1) AB FTRo 1) AB FTRo 1) 3 2 AB EZ Çap Genifllik Uzunluk Ø D B L L SP 2 3 LT L2T L3T A LT / L2T Ayak aras uzunluk Is t c ak flkan girifli Is t c ak flkan dönüflü So uk su girifli Temiz su sirkülasyon Kullanma s cak su ç k fl Primer devre su hacmi Net a rl k Maks. iflletme bas nc Maks. iflletme s cakl A L3T A 2 A 3 Ø 2 3 Ø 2 3 Ø 2 3 Ø EZ EZ 2 EZ 3 EZ Ø AB AB 2 AB 3 AB LTN LTN LTD L2TN L2T L2TD L3TN L3T L3TD LTN LT LTD L2TN L2T L2TD L3TN L3T L3TD x 2 x x 3 x x10 2x10 2x9 2x9 2x10 2x10 2/2x10 2/2x10 2/2x9 2/2x9 2/2x10 2/2x10 3/2x10 3/2x10 3/2x9 3/2x9 3/2x10 3/2x x x x14 2x12 2x10 2/2x14 2/2x12 2/2x10 3/2x14 3/2x12 3/2x Not: LOGALUX LT..L2T..L3T.. Yat k Tip duoclean ijyenik Boylerler siparifl üzerine getirilmektedir x x 1. 2 x x 2. 2 x x14 2x12 2x10 2/2x14 2/2x12 2/2x x18 3x14 3x10 2/3x18 2/3x14 2/3x x9 4x14 4x10 2/4x9 2/4x14 2/4x / / x18 5x14 5x10 2/5x18 2/5x14 2/5x / / x18 5x14 5x10 2/5x18 2/5x14 2/5x (Primer devre) / 10 (Sekonder devre) 1 (Primer devre) / 95 (Sekonder devre)

7 duoclean JYEN K BOYLERLER ve AKÜMÜLATÖR TANKLARI Yat k Tip duoclean ijyenik Boyler Kapasiteleri LOGALUX LTN YATIK T P duoclean JYEN K BOYLERLER LTN Boyler Serpantin Su Girifl S cakl tv SÜRL REJ MDE BOYLER ÇIKIfi SUYU SICAKLI I 45 C C l/h kw l/h kw Primer Devre Su Debisi m 3 /h Serpantin Direnci mbar LTN LTN LTN LTN 1 LTN BUDERUS LOGALUX LT LTN LTN LOGALUX LT YATIK T P duoclean JYEN K YÜKS KAPAS TEL BOYLERLER LT Boyler Serpantin Su Girifl S cakl tv SÜRL REJ MDE BOYLER ÇIKIfi SUYU SICAKLI I 45 C C l/h kw l/h kw Primer Devre Su Debisi m 3 /h 9 10 Serpantin Direnci mbar LT LT LT LT LT 2000 LT BUDERUS LOGALUX L2T LT LOGALUX LTD YATIK T P duoclean JYEN K BUAR BOYLERLER LTD LTD 550 LTD LTD 950 Ç k fl Suyu S cakl 45 0,1 bar 81/15 81/15 0,3 bar 105/15 105/15 KAPAS TE (kw) / KONDENSTOP ÇAPI 0,5 bar 122/15 122/15 1,0 bar 163/15 163/15 2,0 bar 233/15 209/15 3,0 bar 279/15 256/15 4,0 bar 326/15 302/15 5,0 bar 372/15 349/15 Logalux LT model duoclean LTD /15 122/15 157/15 157/15 186/15 186/15 244/15 244/15 349/15 314/15 419/20 384/20 488/20 454/20 558/20 523/20 ijyenik Boylerler LTD /15 163/15 209/15 209/15 244/15 244/15 326/15 326/15 465/20 419/20 558/20 512/20 651/20 5/20 744/25 698/25 3 kat kullan larak LTD 2 LTD /15 204/15 204/15 204/15 262/15 262/15 262/15 262/15 308/15 308/15 308/15 308/15 407/20 407/20 407/20 407/20 582/20 523/20 582/20 523/20 698/25 640/25 698/25 640/25 814/25 756/25 814/25 745/25 930/25 872/25 930/25 872/25 kapasite l/h e kadar ç kabilmektedir.

8 AKILLI ISITMA S STEMLER Yat k Tip duoclean Akümülatör Tanklar B D 3 LF AB L2F EZ 3 AL FTRo 1) L3F 2 x x x x x 1. 2 x x 2. 2 x x 3 x x 2 EZ AB 2 AL FTRo 1) Çap Genifllik Uzunluk Ø D B L LSP EZ 2 AB AL FTRo 1) Ayak aras uzunluk S cak su girifli ALF / L2F AL3F A2 A3 Ø AL AL 2AL / / AL A L L SP Kullanma so uk su girifli Ø / / Ø EZ Temiz su sirkülasyon EZ 2EZ EZ Ø AB 1/2 1/2 Kullanma s cak su ç k fl AB 2AB AB LF Net a rl k L2F L3F AB Maks. iflletme bas nc Maks. iflletme s cakl Not: LOGALUX LFL2FL3F Yat k Tip duoclean Akümülatör Tanklar siparifl üzerine getirilmektedir. AL EZ A 2 A 3 A ) Enerji ba lant s na ihtiyaç göstermeyen Duyar Eleman (R 1 1/4)

9 duoclean JYEN K BOYLERLER ve AKÜMÜLATÖR TANKLARI Günefl duoclean Enerjisi Boylerler Sistemi ve Boylerleri Akümülatör Tanklar Buderus PL Termosifon Kombi Tip Boyler Kullan m suyu s tmas Logalux PL /2S ve PL 1000/2S Termosifon Kombi Tip Boyler in içindeki konik kullan m suyu haznesinden sa lan r. çinde günefl enerjisi serpantini bulunan özel s iletim borusunun d fl nda kullan m suyu vard r. Kullan m suyu boylerinin etraf ndaki depo boyler, s tmaya destek boyleridir. Böylece tek bir boyler ile hem kullan m suyu s tmas hem de s tmaya destek yap l r. Patenti Buderus a ait olan özel s iletim borusu sayesinde kademeli olarak boyler s tmas sa lan r. Günefl enerjisi serpantini direkt olarak en so uk kullan m suyuyla temasta oldu undan sistemin verimi çok yüksektir. Buderus PL Termosifon Kombi Tip Boyler PL / 2S PL 1000/ 2S Çap izolasyonlu/ izolasyonsuz Ø D/Ø D Sp / /0 So uk su girifli Ø Tesisat s cak su boflaltma Ø EL Günefl tesisat / kullan m s cak su boflaltma Ø EL1/Ø EL2 R 1/2 R 1/2 Günefl tesisat boyler dönüfl Ø 1 Günefl tesisat boyler gidifl Ø 1 Kullan m suyu yo uflmal kazan dönüfl ba lant s Ø 2 Kullan m suyu yo uflmal kazan gidifl ba lant s Ø 3 S v / gaz s cak su kazan / s pompas dönüfl Ø 3 S v / gaz s cak su kazan / s pompas gidifl Ø 5 Is tma tesisat dönüfl Ø 4 Is tma tesisat gidifl Ø 4 Kazan (kat yak t) dönüfl Ø 5 Kazan (kat yak t) gidifl Ø 2 Sirkülasyon girifl Ø EZ S cak su ç k fl Boyler hacmi Depo boyler hacmi Kullan m s cak su boyler hacmi/ faydal hacim Günefl enerji serpantini su hacmi Günefl enerji serpantini alan Faydal s Ø AW (m 2 ) (kwh/24h) ~275 ~300/~150 1,4 1,0 3,7 940 ~380 ~300/~150 1,6 1,2 4,57 MB1 Kullan m suyu ölçüm noktas MB2 Günefl enerjisi ölçüm noktas M1M8 S cakl k ölçüm noktalar ; tesisat tipine göre M1M8 aras duyar eleman ba lant klipsleri, yan görünümde döndürülerek gösterilmifltir. Buderus PL / 1 Termosifon Tip Depo Boyler Güç katsay s N L 3,8 3,8 Sürekli güç (80/ 45/ 10 C koflullar nda) kw/(l/h) 28(688) 28(688) Kolektör say s A rl k Maks.iflletme bas nc (kolektör/ s tma/boyler) 8/3/10 8/3/10 Maks.iflletme bas nc (kolektör/ s tma/boyler) 95/95 95/95 Buderus PL / 1 Termosifon Tip Depo Boyler Silindirik dik tip depo boylerler, tekli veya ikili özel iletim borulu serpantin yap lar sayesinde her hacimde yüksek verimle s tmaya destek sa lamaktad r. Termosifon prensibi sayesinde de iflken debi kontrollü Buderus Kumanda Panelleri ile uyum içerisinde yüksek verimlerde çal fl r. PL PL 1 Çap izolasyonlu/ izolasyonsuz Ø D/Ø D Sp /800 1./ Günefl tesisat boyler dönüfl Günefl tesisat boyler gidifl Boyler dönüfl Ø Boyler gidifl Ø Ayak A A Boyler hacmi 1. Günefl enerji serpantini su hacmi 2,4 5,4 Günefl enerji serpantini alan Faydal s (m 2 ) (kwh/24h) 3 3,7 7,2 5,31 Logalux PL Logalux PL 1 Kolektör say s A rl k Maks.iflletme bas nc (kolektör/ s tma/boyler) Maks.iflletme bas nc (kolektör/ s tma/boyler) / /3 95 M1M4 S cakl k ölçüm noktalar ; seçimi tesisattaki komponentlere, hidrolik ba lant lara ve tesisat n kumanda tipine göre M1M4 aras duyar eleman ba lant klipsleri, yan görünümde döndürülerek gösterilmifltir. 24 Tesisat komponentlerine ve hidrolik ba lant s na göre 24 Tesisat komponentlerine ve hidrolik ba lant s na göre

10 AKILLI ISITMA S STEMLER Günefl Enerjisi Sistemi Boylerleri Buderus SL Termosifon Tip Günefl Enerjisi Boyleri Buderus SL Günefl Enerjisi Boylerleri termosifon tip özel boylerlerdir. Boyler hacmi içinde s nan su, yo unluk fark sayesinde boylerin üst bölümüne ç kar ve yukar dan afla ya do ru kademeli bir s nma sa lan r. Kullan m suyunun bu flekilde katmanlar halinde s t lmas ile kazan deste i de en aza indirgenir. Çok düflük fl n mlarda bile Günefl Enerji Sisteminden faydalan l r. Termosifon prensibi ile çok k sa sürede s cak kullan m suyu haz rlayabilecek iç dizayna ve serpantin yap s na sahiptir. duoclean yap sayesinde hijyen tam olarak sa lanmaktad r. Boyler içerisinde kullan m suyu ile temas eden tüm yüzeyler çift kat termoglasür kapl d r. Bu yap boyler içinde korozyon korumas, kireçlenmeye karfl direnç ve bakteri üremesini engelleyecek pürüzsüz ve hijyenik bir yüzey sa lamaktad r. Boylerlerin yan taraflar 100 mm, üst taraflar 150 mm kal nl kta izolasyon malzemesi ile yal t lm flt r. Bu sayede s kayb en aza indirgenmifltir. Buderus Boylerler farkl ihtiyaçlara cevap verebilecek çeflitlilikte ve kompakt yap dad rlar. Montaj haz r, kablolanm fl halde tüm duyar elemanlar ile beraber teslim edilmektedir. Teslimat kapsam ndaki üç yollu termostatik vanalar sayesinde boylerler güvenle yüksek s cakl klara ayarlanabilir ve kullan mda hafllanma riski önlenmifl olur. Buderus Günefl Enerjisi Kumanda Panelleri, Logamatic Paneller, KS veya solar modüllü Logamatic Paneller ile uyum içerisinde çal fl r. SL3001 SL3002 SL2 SL2 Boyler çap izoleli/ izolesiz Ø D/Ø D Sp 770/ / / / So uk su girifli/boflaltma /EL Ç k fl (G.E.S. taraf ) Girifl (G.E.S taraf ) Boyler ç k fl Boyler girifl Sirkülasyon hatt girifl EZ S cak su ç k fl Ø AW AW Elektro s tma parças E Ayak mesafesi A1/A2 380/ / /0 440/0 Boyler hacmi/ haz r hacim 300/ 300/ / 180 / 230 Solar s de ifltiricisi hacmi 0,9 0,9 1,4 1,4 Serpantin yüzeyi (m 2 ) 0,8 0,8 1 1 Faydal s (kwh/24h) 2,51 2,51 2,85 3,48 Güç katsay s (üstteki s de ifltirici) N L 2,2 4,0 6,5 Sürekli güç (üstteki s de ifltirici) 80/45/10 C kw(l/h) Net a rl k Maks.çal flma bas nc (kolektör/ s tma/boyler) 8//10 8/16/10 8/16/10 8/16/10 Maks.çal flma s cakl (kolektör/ s tma/boyler) 135//95 135/110/95 135/110/95 135/110/95 Logalux SL 3001 Logalux SL...2 M1M4 S cakl k ölçüm noktalar ; seçimi tesisattaki komponentlere, hidrolik ba lant lara ve tesisat n kumanda tipine göre M1M4 aras duyar eleman ba lant klipsleri, yan görünümde döndürülerek gösterilmifltir. Mg Magnezyum anot

11 duoclean JYEN K BOYLERLER ve AKÜMÜLATÖR TANKLARI Günefl duoclean Enerjisi Boylerler Sistemi ve Boylerleri Akümülatör Tanklar DÜfiÜK GÜNEfi IfiINIMINDA, ÖZEL ISI LET M BORUSUNDAN SICAK KULLANIM SUYUNUN ÇIKIfiI TAM GÜNEfi IfiINIMINDA, TERMOS FON BOYLER YÜKLENME SÜREC AW AW 1 AW AW 40 C 40 C C 30 C 2 1 V 2 20 C 30 C 20 C V V V 1 R Buderus SM Çift Serpantinli Günefl Enerjisi Boyleri Logalux SM 300, SM ve SM çift serpantinli boylerler, günefl enerjisi ile kullan m suyu s tmas nda kullan l rlar. Günefl fl n m n n az oldu u zamanlarda yeterli miktarda s cak su elde etmek için, boylerin üst taraf nda ikinci bir serpantin vard r. kinci serpantin sayesinde ihtiyaç duyuldu unda klasik bir s cak su kazan ile kullan m suyu s tmas yapmak mümkündür. Logalux SM 300 boylerlerde 50 mm kal nl nda sert köpük izolasyon, Logalux SM ve SM boylerlerde 100 mm kal nl nda yumuflak köpük izolasyon vard r. R R 1 S cakl k katmanlar ayr m tabakas, 2 Özel iletim borusunda aç k silikon klape, 3 Kapal silikon klape So uk su girifl, R Günefl enerjisi dönüflü, V Günefl enerjisi gidifli, AW S cak kullan m suyu ç k fl R SM 300 SM SM Boyler çap izoleli/ izolesiz Ø D/Ø D Sp 672/ 850/ / So uk su girifli/ boflaltma /EL Ç k fl (G.E.S. taraf ) Girifl (G.E.S. taraf ) Boyler ç k fl Boyler girifl Sirkülasyon hatt girifl EZ S cak su ç k fl Ø AW AW Ayak mesafesi A A Boyler hacmi/ haz r hacim 2/ 120 3/ 165 4/ 215 Alt k s mdaki serpantin hacmi 8 9,5 13,2 Serpantin yüzeyi (m 2 ) 1,2 1,3 1,8 Faydal s (kwh/24h) 2,1 3,07 3,68 Güç katsay s (üstteki s de ifltirici) N L 2,9 4,0 6,5 Sürekli güç (üstteki s de ifltirici) 80/45/10 C kw(l/h) Kolektör say s Net a rl k Maks.çal flma bas nc s tma suyu/ kullanma suyu 16/10 Maks.çal flma s cakl s tma suyu/ kullanma suyu 1/95 M1 ve M2 S cakl k ölçüm noktalar KLAS K Ç FT SERPANT NL BOYLER ISITMASI TERMOS FON T P Ç FT SERPANT NL BOYLER ISITMASI

12 Is tma Bizim flimiz! AKILLI ISITMA S STEMLER duoclean MKT Teknolojisi: Buderus duoclean ijyenik Boylerin iç yüzeyi 8700 C s cakl kta termoglasür ad verilen cam katk l bir alafl mla kaplan r. Bu kaplama, boyler içinde depo edilen kullanma suyunun hijyenik olarak korunmas n sa lamaktad r. Termoglasür kaplama ile oluflan pürüzsüz yüzey hem hijyen özelliktedir, hem de korozyona ve kireç birikimine engel olur. Gelifltirilen yeni MKT Teknolojisi ile termoglasür alafl m, tek bir ifllemde uygulanmaktad r. Bu yeni üretim tekni i ile termoglasür kaplama daha yo un ve homojen oldu undan; Daha yüksek kapasite s cak su üretim kapasitelerinde bir önceki sisteme göre ayn toplam s transfer yüzeyinde yaklafl k %10 art fl sa lanm flt r. Dayan m artt ndan boyler ömrü uzamaktad r. Cam benzeri MKT Termoglasür, kimyasal olarak nötr ve kromnikel içermeyen boyler iç yüzeyi sayesinde, kullanma s cak suyunda hijyen garanti edilmifltir. S cak su üretim kapasiteleri artm flt r. leri teknoloji, profesyonel ve kaliteli montajla desteklenmelidir. Türkiye geneline da lm fl 300 ü aflk n yetkili bayimiz, Is san Buderus ürünleri ve uygulamalar hakk nda detayl bilgiler için hizmetinizdedir. Tüm ürünlerimiz, uzman yetkili servislerimizin güvencesindedir. Yayg n servis a m z, 7 gün 24 saat hizmetinizdedir. Ürünlerimizi daha yak ndan tan mak için showroomlar m z ya da web sayfam z ziyaret edebilirsiniz. Is tma ihtiyaçlar n z için profesyonel dan flman n z Teknik verilerde haber vermeden de ifliklik yapma hakk üretici firmaya aittir. ISISAN ISITMA VE KL MA SANAY A.fi. MERKEZ Bestekâr fievki Bey Sokak, No.1 Balmumcu STANBUL Tel. (0212) Faks: (0212) AMANA BUZDOLABI SOWROOM Barbaros Bulvar, No.38 Balmumcu STANBUL Tel. (0212) Faks: (0212) SERV S MÜDÜRLÜ Ü Ankara Asfalt üzeri, Onur Sokak, No.16 Kofluyolu, Kad köy STANBUL Tel. (0216) Faks: (0216) STANBUL MERKEZ DEPO Osmangazi Mahallesi, Battalgazi Caddesi, No.45 Samand ra STANBUL Tel. (0216) Faks: (0216) STANBUL ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Ankara Asfalt üzeri, Onur Sokak, No.16 Kofluyolu, Kad köy STANBUL Tel. (0216) Faks: (0216) ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Turgut Özal Bulvar, No.129 Migros karfl s ADANA Tel. (0322) Faks: (0322) ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Akay Caddesi, No.22 Dedeman Oteli karfl s ANKARA Tel. (0312) Faks: (0312) ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Ali Çetinkaya Caddesi, No.152 PTT karfl s ANTALYA Tel. (0242) Faks: (0242) BUA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Yalova Yolu, 9. km, No.28 Ovaakça BUA Tel. (0224) Faks: (0224) ZM R BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Akçay Caddesi, No. 283 Emlak Bankas Konutlar karfl s, Gaziemir ZM R Tel. (0232) Faks: (0232)

duoclean BOYLER . Q S Tam Is t lm fl K smen Boflalm fl K smen Boflalm fl ve S cakl k Katmanl Tam Is t lm fl

duoclean BOYLER . Q S Tam Is t lm fl K smen Boflalm fl K smen Boflalm fl ve S cakl k Katmanl Tam Is t lm fl duocean OYER OGOUX SU Dik Tip duocean OYER OGOUX T2T3T Yat k Tip duocean OYER OGOUX SF Dik Tip duocean AKÜMÜATÖR TANKI OGOUX F2F3F Yat k Tip duocean AKÜMÜATÖR TANKI GÜNEfi ENERJ S S STEM OYER duocean MKT

Detaylı

Buderus. duoclean Hijyenik Boylerler. duoclean Hijyenik Boylerler. Sudan daha değerli olan nedir? Temiz sıcak su.

Buderus. duoclean Hijyenik Boylerler. duoclean Hijyenik Boylerler. Sudan daha değerli olan nedir? Temiz sıcak su. Buderus duoclean duoclean Sudan daha değerli olan nedir? Temiz sıcak su. duoclean Hijyenik Boylerler duoclean MKT Teknolojisi Ömür Cam bazlı olmayan malzemeler klordan zarar görmektedir. Ancak termoglasür

Detaylı

Buderus. duoclean Hijyenik Boylerler. duoclean Hijyenik Boylerler. Sudan daha değerli olan nedir? Temiz sıcak su.

Buderus. duoclean Hijyenik Boylerler. duoclean Hijyenik Boylerler. Sudan daha değerli olan nedir? Temiz sıcak su. Buderus duoclean duoclean Sudan daha değerli olan nedir? Temiz sıcak su. duoclean Hijyenik Boylerler duoclean MKT Teknolojisi Buderus duoclean in iç yüzeyi 870-900 C sıcaklıkta termoglasür adı verilen

Detaylı

GÜNEfi ENERJ S S STEMLER

GÜNEfi ENERJ S S STEMLER GÜNEfi ENEJ S S STEMLE Buderus Günefl Enerjisi Sistemleri; yüksek verimli günefl kollektörü, debi kontrollü pompal kumanda paneli ve termoglasür kapl h zl duoclean günefl enerjisi boylerinden oluflan setler

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

KM 24-150 SBU-GT. KM 24-150 SBU-GT Vakum Tüplü Güneş Enerji Sistemleri TÜP SAYISI 24. SICAK SU KAPASİTESİ SOĞUK SU KAPASİTESİ EMİCİ YÜZEY 2,4 m 2

KM 24-150 SBU-GT. KM 24-150 SBU-GT Vakum Tüplü Güneş Enerji Sistemleri TÜP SAYISI 24. SICAK SU KAPASİTESİ SOĞUK SU KAPASİTESİ EMİCİ YÜZEY 2,4 m 2 KM 24-150 SBU-GT KM 24-150 SBU-GT Vakum Tüplü Güneş Enerji Sistemleri TÜP SAYISI 24 150 Lt 50 Lt EMİCİ YÜZEY 2,4 m 2 BOYUTLAR A 1695 mm B 1780 mm C 1555 mm D 420 mm E 1830 mm >Krom Nikel iç kazan >Florin

Detaylı

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2 BOYLERLER PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER Paslanmaz Çelik Boyler UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 80, 120 ve 200 Litre Kapasiteli Paslanmaz Çelik Boylerler Genel Özellikler İmmergas ın

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler

AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler Tek Serpantinli Boyler Tek Serpantinli Boyler tek ısı kaynaklı sistemlerde - katı/sıvı/gaz yakıtlı kazan veya güneş enerjisi - sıcak su elde etmek için kullanılınır.

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI 71AT Serisi Ürün No: 71 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Ø80/125 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318035 YO UfiMALI Ø80 mm ayr k 80cm ayr k baca seti 3318370

Ø80/125 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318035 YO UfiMALI Ø80 mm ayr k 80cm ayr k baca seti 3318370 Baca boru aksesuarlar Ø60/100 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318000 Baca boru aksesuarlar YO UfiMALI Ø60/100 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318073 Ø60/100 mm koaksiyel 75cm yatay baca seti 3318001

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klimalar Soğutma Kapasitesi : 18.000 -.000 Btu/h Isıtma Kapasitesi :.000-52.000 Btu/h Salon Tipi Klimalar Soğutma Kapasitesi : 24.000 -.000

Detaylı

LOGOBLOC 3 GEÇ fil KAZAN

LOGOBLOC 3 GEÇ fil KAZAN LOGOBLOC 3 GEÇ fil KAZAN Yüksek Is l Verim %9 Alman Teknolojisi Estetik Dizayn Eliptik Kazan Gövdesi 3 Tam Geçiflli Kazan Yap s Düflük S cakl k Kazan Thermomix Teknolojisi Logobloc Kazan Teknik Özellikleri

Detaylı

Su Tesisat Vanalar. Malgorani Bas nç Düflürücü Vana. Çal flma fiartlar. Teknik Özellikler T P: EUROBRASS 143. Ölçü ve Boyutlar

Su Tesisat Vanalar. Malgorani Bas nç Düflürücü Vana. Çal flma fiartlar. Teknik Özellikler T P: EUROBRASS 143. Ölçü ve Boyutlar Su Tesisat Vanalar Su Tesisat Vanalar Malgorani Bas nç Düflürücü Vana Çal flma fiartlar Kullan ld ak flkan : Su ve hava Maksimum çal flma s cakl : 80 C Maksimum girifl bas nc : 25 bar Ç k fl bas nc ayar

Detaylı

MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 62EWH-M Serisi Ürün No: 62 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr

Detaylı

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (2 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (2 kw X) Yo uflmal Kombi Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw mmergas Victrix Superior kw çevre dostu yo uflmal

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Apartman ve siteler gibi kentsel dönüşüm projeleri, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, De, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar, Otel, tatil

Detaylı

SICAK SU GRUBU. AQUA Boylerler

SICAK SU GRUBU. AQUA Boylerler SICAK SU GRUBU AQUA Boylerler SICAK SU GRUBU AQUA TEK SERPANTİNLİ BOYLERLER Sıcak suyun hazırlanması ve depolanması amacıyla kullanılır Boyler iç yüzeyleri ileri teknoloji titanyum katkılı emaye kaplama

Detaylı

2014 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER

2014 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER 2014 LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER Versiyon: 2014 - I Güncelleme: 03.02.2014 BUDERUS GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ KOLEKTÖRLER VE KUMANDA PANELLERİ GÜNEŞ ENERJİSİ BOYLERLERİ MONTAJ SETLERİ VE AKSESUARLAR

Detaylı

Buderus Güneş Enerjisi Sistemleri. Güneş Enerjisi Sistemleri. Doğadaki Enerjiyi Evinize Taşıyın!

Buderus Güneş Enerjisi Sistemleri. Güneş Enerjisi Sistemleri. Doğadaki Enerjiyi Evinize Taşıyın! Buderus Güneş Enerjisi Güneş Enerjisi Doğadaki Enerjiyi Evinize Taşıyın! Güneş Enerjisi Güneş Enerjisi Sistem Kontrolü Giderek artan çevre kirliliği, küresel iklim değişikliği, enerji kaynaklarının tükenmesi

Detaylı

Yüksek kapasiteli boyler Modul-plus

Yüksek kapasiteli boyler Modul-plus Yüksek kapasiteli boyler Modul-plus Temiz kullanım sıcak suyu için doğru seçim 1 Neden Modul-plus? Modul Plus, tüm dünyada otel renovasyonları için temiz sıcak su üretiminde ilk tercihtir. Spor tesislerinde,

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 3.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.SICAK SU TESİSATI Yapılardaki sıcak su tesisatı, aranılan konfora, mevcut ısıtma kaynaklarına, enerji durumuna,

Detaylı

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç www.gedikdokum.com API Seri 526 Rafineriler Kimya endüstrisi Petrokimya endüstrisi Petrol ve Gaz 1" 8" ölçü aralı, D T orifis seçenekleri Malzemeler : WCB, CF8M, WC6, LCB, API 526 standardına uygun tasarım

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

2015 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER

2015 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER 2015 LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER Versiyon: 2015 - I Güncelleme: 01.01.2015 BUDERUS GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ KOLEKTÖRLER VE KUMANDA PANELLERİ GÜNEŞ ENERJİSİ BOYLERLERİ MONTAJ SETLERİ VE AKSESUARLAR

Detaylı

BOYLERLER ve TANKLAR SICAK SU ÜRETİM - DEPOLAMA - ISITMA DESTEĞİ

BOYLERLER ve TANKLAR SICAK SU ÜRETİM - DEPOLAMA - ISITMA DESTEĞİ OYRR ve TANAR SIA SU ÜRTİM - DPOAMA - ISITMA DSTĞİ ISITMA I SU ISITMA I YNİNİİR NRİ YNİİR RÇŞN 0 YII ÜYÜM Yıllardır Ariston ürünlerini seçen ailelerin evlerine, günlük yaşamlarını daha iyileştirmek ve

Detaylı

M A D E I N U S A. Daima taze...

M A D E I N U S A. Daima taze... M A D E I N U S A Daima taze... Amerika ya 1850 li y llarda giden ve IOWA eyaletinde yaflamaya bafllayan bir Alman göçmen grubu ile Amana kasabas kuruldu. Geçimlerini tar m ve hayvanc l kla sa lad klar

Detaylı

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler Isı İstasyonları Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Genleşme Paslanmaz Proses Denge Kapları Tortu

Detaylı

MERKEZİ SİSTEM KAZAN. Yakut Serisi Çelik Kazan. Elmas Serisi Çelik Paket Kazan. Logobloc 3 Geçiflli Çelik Kazan. Safir Serisi Çelik Paket Kazan

MERKEZİ SİSTEM KAZAN. Yakut Serisi Çelik Kazan. Elmas Serisi Çelik Paket Kazan. Logobloc 3 Geçiflli Çelik Kazan. Safir Serisi Çelik Paket Kazan MERKEZİ SİSTEM KAZAN Yakut Serisi Çelik Elmas Serisi Çelik Paket Logobloc Geçiflli Çelik Safir Serisi Çelik Paket MERKEZİ SİSTEM İKİ GEÇİŞLİ ÇELİK KAZAN Yakut Serisi Çelik.000 kcal/h 0.000 kcal/h kapasiteler

Detaylı

HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına

HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına Se.Fa, 90 lı yılların başında kurulmuştur. Şirketimiz, sahip olduğu teknoloji,teknik dizayn ve üretim deneyimi ile şuanda hidrolik,otomasyon

Detaylı

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri Tip Kitapç BT 117/-8 Movi-Eco S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel

Detaylı

FERD VE TOPLU KULLANIMLARA UYGUN, GEN fi BOYLER SER S

FERD VE TOPLU KULLANIMLARA UYGUN, GEN fi BOYLER SER S Boyerer FERD VE TOPLU KULLANIMLARA UYGUN, GEN fi BOYLER SER S KAZAN BOYLER BACD Çok konumu tek serpantini boyer, ba ant kiteri sayesinde sistem kazanar ie birikte ça fma imkan KAZAN VE GÜNEfi ENERJ S STEMLER

Detaylı

2013 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER

2013 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER 01 LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER Versiyon: 01 - II Güncelleme: 15.0.01 BUDERUS GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ KOLEKTÖRLER VE KUMANDA PANELLERİ GÜNEŞ ENERJİSİ BOYLERLERİ MONTAJ SETLERİ VE AKSESUARLAR KUMANDA

Detaylı

2015 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER

2015 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER 2015 LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER Versiyon: 2015 - III Güncelleme: 01.08.2015 BUDERUS GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ KOLEKTÖRLER VE KUMANDA PANELLERİ GÜNEŞ ENERJİSİ BOYLERLERİ MONTAJ SETLERİ VE AKSESUARLAR

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları 3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE Sıcak Su Kazanları 1 Hoval 3-geçişli sıvı/gaz yakıtlı sıcak su kazanlarının avantajları Ürünlerimiz teknolojinin son örneğini temsil ederken, yaratıcı

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

Radyal Vantilatörlü. ADA S cak Hava Apareyi

Radyal Vantilatörlü. ADA S cak Hava Apareyi Radyal Vantilatörlü ADA S cak Hava Apareyleri deal Is tma Apareyi ATA S cak Hava Apareyi Alarko 19 y l nda kuruldu unda ilk apareyini tasarlad, üretti ve satt. O günden bu yana Türkiye de onbinlerce aparey

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

BOYLERİN TANIMI VE KULLANIM ALANLARI; HAKKIMIZDA

BOYLERİN TANIMI VE KULLANIM ALANLARI; HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA BOYLERİN TANIMI VE KULLANIM ALANLARI; Apaydın Ailesi olarak ticaret hayatımızda bir asırı bulan geçmişimiz, son 20 yılda sanayi sektörü ile birleşerek hedeflerimize ulaşmamızda bizlere güç katmıştır.

Detaylı

Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Aç k Alanda Neden Çukurova Is?

Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Aç k Alanda Neden Çukurova Is? www.cukurovaisi.com Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Is tma n n oldu u ço u yerde (ev,ofis, dükkan vb.) Hava s t larak ortamda gereken konfor sa lan r. Aç k ortamlarda havay s tmak mümkün olmad için,

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol G"

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 Hydrocontrol G Oventrop kalite yönetim sistemi DIN-EN-ISO 9001 e göre sertifika edilmifltir. Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol G" Kullan m alan : Oventrop kolon ayar vanalar, s cak

Detaylı

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri 2 electrolux wtc Kompakt çözüm Electrolux ün yeni, kompakt tip konveyörlü bulafl k makineleri bulafl k sorununuz için mükemmel çözümler sunar; maksimum hijyen

Detaylı

2016 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER

2016 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER 2016 LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER Versiyon: 2016 - V Güncelleme: 03.11.2016 BUDERUS GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ KOLEKTÖRLER VE KUMANDA PANELLERİ GÜNEŞ ENERJİSİ BOYLERLERİ MONTAJ SETLERİ VE AKSESUARLAR

Detaylı

BUDERUS GB162 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN FİYAT LİSTESİ

BUDERUS GB162 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN FİYAT LİSTESİ BUDERUS GB112 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI FİYAT LİSTESİ Açıklama Kapasite [kcal/h] * 29 kw ve 43 kw kazanlar, 3 bar emniyet ventili üzerinde montajlı halde teslim edilmektedir. * Logamatic 4000 Panel kullanıldığında,

Detaylı

MARINE SU ISITICILARI MARINE & ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

MARINE SU ISITICILARI MARINE & ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI MARINE SU ISITICILARI MARINE & ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 63EWH-M Serisi Ürün No: 63 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

The World s future energy by

The World s future energy by SUNSET ten Kullanım Suyu Isıtma ve Isınma Desteği İçin Güneş Enerjisi Sistemleri Exclusiv Plus Yeni yollardan mı yürümek istiyorsunuz? Mümkün olduğu kadar çok güneş enerjisini anlamlı bir şekilde kullanmak

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

VIESMANN VITOCELL 300-H Yatay tip boyler litre

VIESMANN VITOCELL 300-H Yatay tip boyler litre VIESMANN VITOCELL 300-H Yatay tip boyler 1-500 litre Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCELL 300-H Tip EHA Yatay tip boyler Paslanmaz çelik 5441 2 TR 6/2009 Ürün hakkında

Detaylı

VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile

VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOSOL 222-T

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

Bosch Termosifon Tip Paket Güneş Enerji Sistemi: Müstakil evler ve apartmanlar için uygun fiyatlı, hijyenik ve çevre dostu sıcak su.

Bosch Termosifon Tip Paket Güneş Enerji Sistemi: Müstakil evler ve apartmanlar için uygun fiyatlı, hijyenik ve çevre dostu sıcak su. Bosch Termosifon Tip Paket Güneş Enerji Sistemi: Müstakil evler ve apartmanlar için uygun fiyatlı, hijyenik ve çevre dostu sıcak su. Güneş enerjisinden yararlanmak artık çok kolay. Termosifon Tip Paket

Detaylı

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz Çift yönlü piflirme ile yiyeceklerin her iki taraf n da çevirmeden piflirebilen yeni sistem! FAYDALI MODEL TESCiLi Zamanlay c (Timer) Otomatik kapanma ve uyar zili Üstte ve altta ayr ayr rezistanslar Yap

Detaylı

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi - Baxi Group, De Dietrich, Remeha Tek Kademeli Gaz Brülörleri BG Serisi BG serisi tek kademeli brülörlerde sabit gaz ve

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 53EWH Serisi Ürün No: 53 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

viesmann Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazanlar 01 Mart 2017

viesmann Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazanlar 01 Mart 2017 Pos Ürün tanımı Kontrol paneli Boyler Yakıt Sipariş No. Liste fiyatı 1 Vitodens 200-W, 26/29 kw Vitotronic 100 Eşanjörlü D.gaz/LPG B2KB084 2.392,00 2 Vitodens 200-W, 26/29 kw Vitotronic 200 Eşanjörlü D.gaz/LPG

Detaylı

2014 FİYAT LİSTESİ - ISITMA

2014 FİYAT LİSTESİ - ISITMA 2014 LİSTESİ - ISITMA Versiyon: 2014 - I Güncelleme: 12.03.2014 BUDERUS KOMBİLER YOĞUŞMALI KOMBİLER (GB012-GB042-GB072) KONVANSİYONEL KOMBİLER (U042-U072) STOKLARLA SINIRLI KONVANSİYONEL KOMBİLER (U052

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 54EWH Serisi Ürün No: 54 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet BOYA FİLTRASYON BESLEYİCİ SİSTEMLERİ OCAK VE POTA ASTARLARI METALURJIK VE DÖKÜM KONTROL SISTEMLERI REÇİNELER POTALAR INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI Kolay astarlama Yüksek

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300 Tip CR3B Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan Doğalgaz ve LPG

Detaylı

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol F"

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm Kolon ayar vanalar PN 16 Hydrocontrol F Oventrop kalite yönetim sistemi DIN-EN-ISO 9001 e göre sertifika edilmifltir. Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol F" Kullan m alan : Oventrop kolon ayar vanalar, s cak

Detaylı

reflex Sıcak su boylerleri

reflex Sıcak su boylerleri reflex Sıcak su boylerleri reflex Sıcak su boylerleri er sisteme uygunluk! Günümüzde enerji tasarrufu her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır. Modern yaşam şartları artan sıcak su talepine yol açmıştır.

Detaylı

BÜYÜK BİNALARA UZUN ÖMÜRLÜ ÇÖZÜMLER

BÜYÜK BİNALARA UZUN ÖMÜRLÜ ÇÖZÜMLER Plakalı Eşanjör BÜYÜK BİNALARA UZUN ÖMÜRLÜ ÇÖZÜMLER ALARKO PLAKALI EŞANJÖRLER Kullanım kolaylığını ve güvenliği esas alan tasarımları ve yapılarındaki görünür kaliteleriyle öne çıkan Alarko Plakalı Eşanjörler,

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Victrix 24 kw Duvar tipi yo uþmal kombi (24 kw) Duvar tipi yo uþmal kat kaloriferi (24 kw X) Yoðuþmalý Kombi Yo uþmal Kombi Victrix 24 kw Victrix 24 kw X mmergas 24 kw çevre

Detaylı

Teknik bilgi 4/2000. Termostatik radyatör vanalar. Oventrop kalite yönetim sistemi DIN-EN-ISO 9001 e göre sertifika edilmifltir. Çal flma prensibi:

Teknik bilgi 4/2000. Termostatik radyatör vanalar. Oventrop kalite yönetim sistemi DIN-EN-ISO 9001 e göre sertifika edilmifltir. Çal flma prensibi: Teknik bilgi 4/2000 Oventrop kalite yönetim sistemi DIN-EN-ISO 9001 e göre sertifika edilmifltir. Termostatik radyatör vanalar Çal flma prensibi:, yard mc enerjiye ihtiyaç duymaks z n, oransal çal flan,

Detaylı

BETABLOC. Blok Tip Santrifüj Pompa. Mil S zd rmazl. Kullan m Alanlar. Tan mlama. flletme Bilgileri. Motor. Dizayn. Kaplin Koruyucu

BETABLOC. Blok Tip Santrifüj Pompa. Mil S zd rmazl. Kullan m Alanlar. Tan mlama. flletme Bilgileri. Motor. Dizayn. Kaplin Koruyucu Tip Kitapç E/1215/ 02-82 BETABLOC Blok Tip Santrifüj Pompa Kullan m Alanlar Su temini Ya murlama-tar m Havaland rma S cak su Deniz suyu Az kirli sular Ya lar flletme Bilgileri Debi Basma Yüksekli i Pompa

Detaylı

Yatık Tip Serpantinli Modüler Boyler

Yatık Tip Serpantinli Modüler Boyler Yatık Tip Serpantinli Modüler Boyler - BOYLER Yatık Tip Serpantinli Modüler Boyler - BOYLER Tek Serpantinli Boyler tek ısı kaynaklı sistemlerde - katı/sıvı/gaz yakıtlı kazan veya güneş enerjisi - sıcak

Detaylı

Home Station. Isı İstasyonu Çözümleri

Home Station. Isı İstasyonu Çözümleri Home Station Isı İstasyonu Çözümleri Merkezi ısıtma sistemlerinde, daire ısıtma ve termostatik kontrollü sıcak su için ALNA HOME STATION su ısıtıcısı ve fark basınç kontrolü ile tam bir çözümdür. Özellikler

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

275 Y ll k Teknolojik Deneyim

275 Y ll k Teknolojik Deneyim [ Hava ] Is tma Bizim flimiz! AKII ISITMA S STEMER [ Su ] [ Toprak ] ogamax Plus [ Buderus ] Plazma Polimerizasyon Tekni i Bu teknik gaz formlu tekil moleküllerden oluflan özel bir kaplama yüzeyi oluflturarak

Detaylı

VIESMANN VITOCELL 100-B. Teknik Bilgi Föyü VITOCELL 100-B. Çift serpantinli boyler 300, 400 ve 500 litre

VIESMANN VITOCELL 100-B. Teknik Bilgi Föyü VITOCELL 100-B. Çift serpantinli boyler 300, 400 ve 500 litre VIESMANN VITOCELL 100-B Çift serpantinli boyler 300, 400 ve 500 litre Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCELL 100-B Tip CVB Dikey tip, serpantinli Ceraprotect emaye

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

Esnek olun, uzun yaflay n!

Esnek olun, uzun yaflay n! Is tma Bizim flimiz! AKII ISITMA S STEMER [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] Ecostream Üflemeli lü Esnek Döküm Kazanlar Kazan Tipi ogano G 5 ogano G 25 ogano GE 5 ogano GE 55 ogano GE 65 ogano Plus* GE 55 ogano

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

BETABLOC. Blok Tip Santrifüj Pompa. Mil S zd rmazl. Kullan m Alanlar. Tan mlama. flletme Bilgileri. Motor. Dizayn. Kaplin Koruyucu

BETABLOC. Blok Tip Santrifüj Pompa. Mil S zd rmazl. Kullan m Alanlar. Tan mlama. flletme Bilgileri. Motor. Dizayn. Kaplin Koruyucu Tip Kitapç E/E / - BETABLOC Blok Tip Santrifüj Pompa Kullan m Alanlar Su temini Ya murlama-tar m Havaland rma S cak su Deniz suyu Az kirli sular Ya lar flletme Bilgileri Debi Basma Yüksekli i Pompa Ç k

Detaylı

2013 FİYAT LİSTESİ - ISITMA

2013 FİYAT LİSTESİ - ISITMA 2013 LİSTESİ - ISITMA Versiyon: 2013 - I Güncelleme: 02.01.2013 BUDERUS KOMBİLER KONVENSİYONEL KOMBİLER (U042-U052-U062) YOĞUŞMALI KOMBİLER (GB012-GB042-GB072) BUDERUS DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZANLAR BUDERUS

Detaylı

konforal S v ve Gaz Yak tl Döküm Kazan Konforal GARANTi 76-930 kw Avrupa Standartlar nda

konforal S v ve Gaz Yak tl Döküm Kazan Konforal GARANTi 76-930 kw Avrupa Standartlar nda S v ve Gaz Yak tl Döküm Kazan Konforal GARANi - 90 kw Avrupa Standartlar nda Zengin Seçenek: 5.000-00.000 Kcal/saat kapasite aral nda model. Esnek Döküm ekni i: Döküm dilimli kazanlar, EN GJL 00 malzemeden

Detaylı

2012 FİYAT LİSTESİ - ISITMA

2012 FİYAT LİSTESİ - ISITMA 2012 LİSTESİ - ISITMA Versiyon: 2012 - I Güncelleme: 01.04.2012 BUDERUS KOMBİLER KONVENSİYONEL KOMBİLER (U042-U052-U062) YOĞUŞMALI KOMBİLER (GB012-GB042-GB072) BUDERUS DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZANLAR BUDERUS

Detaylı

274 Y ll k Teknolojik Deneyim

274 Y ll k Teknolojik Deneyim Is tma Bizim flimiz! AKILLI ISITMA S STEMLER [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] Atmosferik Brülörlü [ Buderus ] Is san Buderus Atmosferik Brülörlü * Çok sessiz ve titreflimsiz çal fl r. Fans z ve motorsuz brülör

Detaylı