Fatura ile beraber bayi hesab na puan Profi Club üyesi perakendeci veya kullan c ya sat fl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fatura ile beraber bayi hesab na puan Profi Club üyesi perakendeci veya kullan c ya sat fl"

Transkript

1

2 Henkel Yap Kimyasallar ve Yap flt r c lar Bölümü ürünlerini tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Henkel Profi Club bayi hediye katalo unda size yepyeni hediyeler sunmaktan mutluluk duyuyoruz. HENKEL PROFI CLUB sistemi nas l çal fl r? HENKEL PROFI CLUB üyesi siz de erli bayi ve perakendecilerimiz, yan sayfada logosu görülen Henkel Yap Kimyasallar ve Yap flt r c lar Bölümü ürünlerinden yaln zca al rken de il, ayn zamanda satarken de kazanacaks n z. Kazanaca n z lar ile bu hediye katalo undan diledi iniz ürünü/ürünleri seçebilirsiniz. HENKEL PROFI CLUB üyesi bayi/perakendeci olmak için gerekli koflullar nelerdir? Her sat fl noktas nda bir adet minimum Windows XP iflletim sistemi yüklü bilgisayar ve internet ba lant s bulunmas gerekmektedir. HENKEL PROFI CLUB sistemi nas l çal fl r? Bilgisayar n za yüklenecek yaz l m ile sisteme dahil olacaks n z. Yaz l m, muhasebe sisteminden tamamen ba ms z çal fl yor. Sistemde lar afla daki flekilde kazan l yor. 1- Bayilerimiz hem al rken hem de satarken kazan yorlar. Bayi Henkel den al m Fatura ile beraber bayi hesab na Bayi Profi Club üyesi perakendeci veya kullan c ya sat fl Sat fl n bayi taraf ndan sisteme girilmesiyle bayi hesab na Bayi Henkel'den al m yapt nda 100 TL = 1 Bayi Profi Club üyesi perakendeci ve kullan c ya sat fl yapt nda 100 TL = 1 2- Perakendecilerimiz de hem al rken hem de satarken kazan yorlar. Perakendeci Bayiden al m Bayi sat fl sisteme iflledi inde perakendeci hesab na Perakendeci Profi Club üyesi kullan c ya sat fl Sat fl n perakendeci taraf ndan sisteme girilmesiyle perakendeci hesab na Perakendeci Profi Club üyesi bayiden al m yapt nda 100 TL = 2 Perakendeci Profi Club üyesi kullan c ya sat fl yapt nda 100 TL = 2 3- Sat fl Temsilcileri çal flt klar bayi veya perakendeci al m yapt nda kazan yorlar. Bayi Perakendeci Henkel den al m Bayiden al m Profi Club üyesi Bayi, Henkel den al m yapt nda Bayi Sat fl Temsilcisinin kazanaca = Profi Club üyesi Perakendeci, bayiden al m yapt nda Perakendeci Sat fl Temsilcisinin kazanaca = Henkel sat fl sisteme iflledi inde bayi sat fl temsilcisi hesab na Bayi sat fl sisteme iflledi inde perakendeci sat fl temsilcisi hesab na Profi Club Üyesi Bayinin Al mdan Kazand Puan (100 TL = 1 Puan) Profi Club Üyesi Bayi Sat fl Temsilcisi Say s Profi Club Üyesi Perakendecinin Al mdan Kazand Puan (100 TL = 2 Puan) Profi Club Üyesi Perakendeci Sat fl Temsilcisi Say s Sat fl yaparken kazanabilmeniz için yapaca n z sat fl n tutar n (KDV hariç) sat fl yapt n z Profi Club üyesinin kart numaras na ifllemeniz yeterlidir. Aksi takdirde kazanamayaca n z gibi sat fl yapt n z Profi Club üyesi de kazanamayacakt r. ade edilen ürün al mlar ndan kazan lan lar n, sistemden düflürülmemesi durumunda da taca n z lar yetersiz kal r. Her bayi ve perakendeciye sat lan ürünlerin de eri belli oldu u için, sat fllardan elde edilebilecek maksimum merkez taraf ndan kontrol edilebilecektir. HENKEL PROFI CLUB lar nas l kontrol edilir? Bilgisayar n za yüklenmifl olan Profi Club sistem program üzerinden, no'lu ça r merkezine telefon ederek. HENKEL PROFI CLUB lar nas l hediyeye çevrilir? Bilgisayar n za yüklenmifl olan Profi Club sistem program üzerinden, Katalo un arkas ndaki Hediye stek Formu'nu INTERLINK thalat hracat ve Pazarlama A.fi. Yeflilce Mah. Diken Sok. No:1, 4.Levent - stanbul adresine postayla yollayarak, Katalo un arkas ndaki Hediye stek Formu'nu (0212) no'lu faksa yollayarak. Katalo un arkas ndaki Hediye stek Formu'nu fotokopi ile ço altarak, formu birden fazla kullanabilirsiniz. Talep etti iniz hediyeler size ortalama 1 ay içerisinde ulaflt r lacakt r. Organizasyon: INTERLINK fi RKETLER GRUBU 2

3 HENKEL PROFI CLUB Sosyal Sorumluluk Projeleri TESYEV (Türkiye Engelliler Spor Yard m ve E itim Vakf ) flbirli i HENKEL PROFI CLUB, biriktirdi iniz larla TESYEV vas tas yla engelli vatandafllara yard mda bulunma f rsat veriyor. Hediye katalo unda TESYEV arac l yla engelli vatandafllar m za ba fllanabilecek tekerlekli sandalye, iflitme cihaz, protez bacak gibi ürünlerin listelendi i özel bir sayfa ayr lm flt r. Hediyelerde oldu u gibi ba fllanacak ürünler için de lar belirlenmifl olup, ba fllar n gerçeklefltirilmesi için lar hediyeye çevirirken yapm fl oldu unuz ifllemleri yapman z yeterli olacakt r. HENKEL PROFI CLUB sisteminden faydalanaca n z umar, HENKEL PROFI CLUB üyesi olman n ayr cal n yaflaman z temenni ederiz. Sayg lar m zla, HENKEL YAPI K MYASALLARI VE YAPIfiTIRICILAR BÖLÜMÜ BAUTECHNIK Bu katalog yeni bir katalog yay nlanana kadar geçerlidir. D KKAT ED LECEK HUSUSLAR!!! 1. Bu katalog 16 Ocak Aral k 2012 tarihleri aras nda geçerlidir. 2. Hediye taleplerinizi en geç 5 Aral k 2012 tarihine kadar bildirebilirsiniz. 3. Hediye katalo unda yer alan ürünler stoklarla s n rl d r. Model, desen, özellik ve renklerde de ifliklik olabilir. 4. Seçti iniz hediyenin teknik nedenlerden dolay sa lanamamas ya da stoklar n tükenmesi durumunda efl de erde bir hediye sunulur veya hakk n z sakl kalmak suretiyle size yeni bir seçim yapma imkan verilir. 5. Katalogda yer alan ürünler üretici ve ithalatç firmalar n garantisi alt nda olup, garanti belgesinde belirtilen hükümlere tabidir. 6. Talep etti iniz hediye veya hediyelerin toplam ile hesab n zdaki aras nda fark olmas durumunda, hesab n zdaki dikkate al nacakt r. 7. Teslimat s ras nda ürün pakedinin aç larak hediyelerinizin sa laml kontrol edilmelidir. Herhangi bir hasar tespit edildi inde, ürünü teslim eden kargo firmas taraf ndan tutulacak hasar zab t formu ile birlikte ürün iade edilmelidir. Aksi halde teslimat onay ndan sonra taraf m za yap lacak hasar tespiti ve itirazlar kabul edilmeyecektir. Nakliyeden do acak hasarlar kargo firmas na aittir. 8. HENKEL, gerekli gördü ü takdirde kampanyan n içeri ini de ifltirme, katalogda yer alan ürün ve hizmetlerin bir k sm n kampanyadan ç karma, bu ürün ve hizmetleri de ifltirme hakk n sakl tutar. 9. Hediyeler nakite çevirilemez. 10. Hediye siparifli verilmesi, üyelik sözleflmesinde yer alan tüm flartlar n kabulü anlam na gelir. 11. Bask dan oluflacak hatalar n ba lay c l yoktur. 3

4 HENKEL PROFI CLUB ÜYEL K SÖZLEfiMES Madde 1- Henkel Profi Club sistemi (Profi Club) ve Profi Club Card (Kart) Mülkiyeti Türk Henkel Kimya San. Ve Tic A.fi (Türk Henkel) e aittir. Profi Club sistemine kay tl üyeleri veya üyelik baflvurusunda bulunan gerçek ve tüzel kifliler, kartlar n kullanarak toplamak koflulu ile hediye talep edilmesini sa layan bir üyelik organizasyonunun parças olurlar. Üyeler isimlerine kart düzenlendi inde afla daki flartlar n tamam n kabul ettiklerini, beyan ve taahhüt ederler. Madde 2- Henkel Profi Club; bir kart üyelik sistemidir. Kart sahiplerine Henkel Yap Kimyasallar ve Yap flt r c lar ürünlerini almalar ve/veya satmalar karfl l nda kazand ran ve kart sahiplerine bu lar n, Profi Club hediye katalo unda yer alan ürünleri lar karfl l talep ederek hediyeye dönüfltürme f rsat veren bir liyakat ödüllendirme sistemidir. Madde 3- Henkel Profi Club üyeleri (Üye) üye olurken ya da üye kayd yaparken verdikleri/doldurduklar bilgilerin do ru oldu unu beyan ve taahhüt ederler. Madde 4- Türk Henkel, Profi Club sistemini önceden haber vermeksizin ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin durdurabilir ya da tamamen kald rabilir. Bu durumda Üye 30 gün içerisinde hediye lar karfl l hediye talebinde bulunmal d r, aksi takdirde iflbu talep hakk ndan vazgeçmifl addolunacakt r. Madde 5- Türk Henkel gerekli gördü ünde Üye nin üyeli ine son verebilir, kart n iadesini isteyebilir. Madde 6- Üye, üye olmas esnas nda verdi i bilgilerin gerek Türk Henkel, gerekse Türk Henkel taraf ndan belirlenen üçüncü kifliler taraf ndan posta, e-posta, sms vb. yolu ile gönderilebilecek aktivitelere davet ve kampanya duyurular için kullan lmak üzere paylaflt n kabul ve beyan eder. Madde 7- Türk Henkel gerekli gördü ü takdirde Üye nin belli bir dönem ya da bir ifllem için kazanabilece i lar s n rlayabilir ve bu s n rlamay diledi inde de ifltirebilir. Madde 8- PROFI CLUB S STEM ÜYE ÇEfi TLER 8.1- Bayi üyelik; Türk Henkel taraf ndan yap labilir Perakendeci üyelik; Türk Henkel ya da üye bayiler taraf ndan yap labilir Kullan c /Uygulamac üyelik; Türk Henkel, üye bayiler ya da üye perakendeciler taraf ndan yap labilir Bayi/Perakendeci Sat fl Temsilcisi üyelik; Türk Henkel taraf ndan yap labilir. Madde 9- S STEM N filey fi VE ÜYELER N PUAN KAZANMA KOfiULLARI Profi Club sistemi internet üzerinde veri aktar lmas n sa layan bir iflletim sistemi ile çal flmaktad r. Bu iflletim sistemi; bayi ve perakendeci üyelerde bulunan yeterli donan ma sahip bir bilgisayara yüklenen Profi Club iflletim sistemi ile çal fl r Profi Club sistemi yaz l m bilgisayar nda yüklü olmayan bayi ve üye perakendeciler yaln zca al fllar ndan hediye kazanabilir Profi Club sistemi yaz l m bilgisayar nda yüklü olmayan üye bayilerden al fl yapan üye perakendeciler bu al fllar karfll hediye kazanamaz Profi Club sistemi yaz l m bilgisayar nda yüklü olmayan üye bayi ve üye perakendecilerden al fl yapan üye kullan c lar bu al fllar karfl l nda hediye kazanamazlar Bayiler; Türk Henkel den yapacaklar al fllar ve Perakendeci ve Kullan c /Uygulamac Üye lere yapacaklar sat fllar karfl l nda hediye kazan rlar Perakendeciler; Kullan c /Uygulamac Üye lere yapacaklar sat fllar karfl l nda hediye kazan rlar Kullan c /Uygulamac lar; Bayi ve Perakendeci Üyeler den yapacaklar al fllar karfl l nda hediye kazan rlar Bayi Sat fl Temsilcileri; çal flan olduklar Bayi Üyeler in Henkel den yapacaklar al fllar karfl l nda hediye kazan rlar Perakendeci Sat fl Temsilcileri; çal flan olduklar Perakendeci Üyeler in Bayi Üyeler den yapacaklar al fllar karfl l nda hediye kazan rlar Bayi üyeler bayi üyelere, perakendeci üyeler perakendeci üyelere yapacaklar sat fllardan hediye kazanamazlar. Madde 10- YAPILAN ALIfi VE SATIfiLARIN PUAN KARfiILI ININ BEL RLENMES KOfiULLARI Üyelerin yapacaklar al fl ve sat fllardan kazanacaklar karfl l Türk Henkel taraf ndan belirlenerek o gün için geçerli hediye kataloglar nda ilan edilir Üyeler için 16 Ocak 2012 tarihi itibariyle geçerli hediye oranlar : Bayiler için: Perakendeciler için: Bayi Sat fl Temsilcileri için: Perakendeci Sat fl Temsilcileri için: Kullan c /Uygulamac lar için: Her 100 TL al fl = 1 hediye Her 100 TL sat fl = 1 hediye Her 100 TL al fl = 2 hediye Her 100 TL sat fl = 2 hediye Bayinin yapt ; Her 100 TL al fl = 1 hediye / bayide çal flan sat fl temsilcisi say s Perakendecinin yapt ; Her 100 TL al fl = 2 hediye / perakendecide çal flan sat fl temsilcisi say s Her 100 TL al fl = 20 hediye Türk Henkel bu oranlar kendi inisiyatifiyle belirler, diledi inde de ifltirebilir ya da diledi i Üyeye farkl oran uygulayabilir ya da diledi i üyenin Türk Henkel taraf ndan belirlenecek al fl/sat fllar için vermeyebilir, verilmifl lar iptal edebilir Madde 10.3 te belirtilen al fl ve sat fl: Profi Club üyeleri ile yap lan al fl ve sat fl ifade eder Al fl ve sat fl n bedeli: KDV hariç, iskontolar düflülmüfl net al fl tutar n ifade eder. 4

5 Madde 11- ÜYELERE PUAN VER LMES KOfiULLARI Bayiler ve perakendeciler; kendilerinden al fl yapan Üye nin al fl tutar n Profi Club yaz l m vas tas yla Üye hesab na ifllerler. Yaz l m bu al fl tutar n otomatik olarak hediye na çevirir Y l içinde kazan lan lar, ayn y l n 5 Aral k tarihine kadar hediyeye çevrilmelidir. Aksi takdirde hediye lar sistemden silinir. Bu durumda üye bir hak ve talepte bulunamaz Üyeler hediye kazanabilmek için yapt klar al fl ve sat fllar en geç lar n sistemden silinece i gün içerisinde sisteme girmelidirler. Madde 12- BAY VE PERAKENDEC LER N SORUMLULUKLARI Türk Henkel gerekli gördü ü takdirde bayi ve perakendeci Üye den yapt sat fla ya da al fla dair belge sunmas n isteyebilir. Bu durumda Üye istenilen belgeyi Türk Henkel e verir. Verilen belge gizli nitelikte olup, Türk Henkel taraf ndan 3. flah s ve firmalar ile paylafl lmaz Yap lan sat fl ile Profi Club yaz l m nda kay t edilen sat fl tutarlar aras nda farkl l k olmas halinde Türk Henkel Üye yi yaz l veya sözlü olarak uyar r. Üyelerin ilgili ifllemden dolay kazand klar lar n, varsa talep edilmifl hediyelerini kendi inisiyatifi ile iptal edebilir ve gönderilmifl hediyelerini geri alabilir. Hediyenin Türk Henkel taraf ndan talep edilmesi durumunda, Üye hediyeyi hasars z olarak iade eder ya da hediye bedelini Türk Henkel e ödemekle yükümlüdür. ade edilen hediyenin hasarl olmas durumunda, Üye Türk Henkel e hediye bedelini ödemekle yükümlüdür. Bu durumun tekrar halinde Türk Henkel Üye nin kazan lm fl tüm lar n iptal eder ve Üye nin üyeli ine son verebilir Bayi/perakendeci Üye; kullan c /uygulamac Profi Club üyelerine yapacaklar sat fllar do ru olarak Profi Club yaz l m na girmemelerinden dolay oluflabilecek ma duriyetlerden tek bafl na sorumludur. Bu durumda Türk Henkel hukuken hiçbir sorumluluk kabul etmez ve oluflabilecek ma duriyetleri ilgili Üye ye rucu ettirir Türk Henkel üye bayilerin ve perakendecilerin yapacaklar sat fllar takip eder. Bayi nin yapt sat fllarda perakendeci/kullan c sat fllar oran nda ve perakendeci üyelerin sat fllar nda üye kullan c ya sat fl/toplam al fl oran nda genel temayüllere ayk r bir durum tespit etti inde Bayi nin üyeli ini ve kazand hediye lar n dondurabilir, üyeli ine son verebilir. Madde 13- HED YELER N TALEP ED LMES KURALLARI Üyeler en fazla Profi Club sisteminde görünen lar de erinde hediye talep edebilirler Bayi veya perakendeci Üye, bayi hediye katalo undan; Kullan c &Uygulamac Üye ise kullan c &uygulamac hediye katalo undan hediye seçer Talep edilen hediye Türk Henkel taraf ndan onaya tabidir. Onaylan r ise hediye tedarikçiden (üretici ya da ithalatç ) temin edilerek Üye nin adresine gönderilir Türk Henkel bu aflamada da gerekli gördü ü takdirde Üye den kazand lar ispatlayan sat fl evrak talep edebilir. Evrak verilmez ise hediyeyi göndermeyebilir ve kazan lan lar iptal edebilir Hediye kataloglar ndaki lar ve hediye kataloglar n n geçerlilik tarihleri önceden haber verilmeksizin Türk Henkel taraf ndan de ifltirilebilir Bas m hatalar ndan kaynaklanan yanl fll klar ba lay c de ildir Kataloglardaki hediyeler üretici firmalar n stoklar ile s n rl olup, talep edilen hediye temin edilemez ise Türk Henkel muadil veya bir üst model hediyeyi Üye ye temin eder Hediyelerin garanti ve kalite sorumlulu u üretici/ithalatç firmalara aittir, Türk Henkel sorumluluk kabul etmez Profi Club Üyelik Sözleflmesi sebebiyle kazan lan/elde edilen hediyelerin herhangi bir flekilde ar zalanmas durumunda Türk Henkel hiçbir flekilde sorumluluk kabul etmez Motorlu tafl tlar için plaka, ruhsat ve muamele ifllemlerinin bedelleri hak kazanan kifliye aittir, Türk Henkel sorumluluk kabul etmez Hediyelerin teslim yeri Üye nin Profi Club sisteminde belirtti i adresidir. Bu adres T.C. Tebligat Kanunu gere i yasal tebligat adresidir ve do rulu u Üye nin sorumlulu unda olup Turk Henkel sorumluluk kabul etmez. Madde 14- ÜYELERE PUAN VER LMES KOfiULLARI Üye kart n n çal nmas veya kaybolmas halinde durumu derhal Türk Henkel e bildirir. Türk Henkel kart iptal ederek Üye ye yeni bir kart tahsis eder Profi Club sisteminin kurulumu, iflletilmesi ve hediyelerin tedarik edilerek Üye lere gönderilmesi Türk Henkel ad na nterlink thalat hracat ve Paz. A.fi. firmas taraf ndan yap lmaktad r. Türk Henkel, nterlink firmas n n sorumluluklar n yerine getirmemesi halinde Üye lerin oluflabilecek zararlar nedeniyle sorumluluk kabul etmez. Madde 15- Tüm bu koflullar Üye nin ayr ca imzas na gerek olmaks z n üyelik için baflvuruda bulunmas, sistemden kay tl olarak fiili kullan mla yararlan yor olmas ya da hediye talep etmesi ve/veya gönderilen hediyeyi teslim almas ile iflbu hükümlere tabidir ve hükümler hukuken geçerli olur. flbu koflullar n uygulanmas ndan do abilecek her türlü uyuflmazl n çözümünde stanbul Kad köy Mahkemeleri ve cra Müdürlükleri yetkili olacakt r. Madde 16- Türk Henkel taraf ndan belirtilmedikçe, gerek iflbu sözleflme nin imzalanmas ndan önce ya da fiilen uygulamaya kat lmas halinde ve sözleflme nin imzalanmas n takiben yürürlükte kald süre boyunca gerekse de sözleflme nin herhangi bir sebeple sona ermesinden itibaren, Türk Henkel in aktaraca tüm bilgiler ya da Türk Henkel in herhangi bir flekilde temin edece i, ticari iliflki içinde bulundu u 3. gerçek ya da tüzel kifliler ile ortakl klar n veya ba l oldu u ortakl klara ait tüm bilgiler (ki bundan böyle Gizli Bilgiler diye an lacakt r) Türk Henkel in mülkiyetinde olup; gizli bilgilerin iflbu Sözleflme nin herhangi bir flekilde ihlali söz konusu olmaks z n kamuya mal olan k s mlar, adli ya da idari mercilerin yasalar çerçevesinde Gizli Bilgi yi talep etmesi halleri istisna olmak üzere, ÜYE edindi i iflbu Gizli Bilgileri hiçbir flekilde iffla etmeyecektir. Üye, iflbu Gizli Bilgileri, sadece sözleflmenin gerçeklefltirilmesi amac ile kullanabilecek, baflka hiçbir flekilde kullanmayacakt r. flbu koflullar n uygulanmas ndan do abilecek her türlü uyuflmazl n çözümünde stanbul Kad köy Mahkemeleri ve cra Müdürlükleri yetkili olacakt r. 5

6 FIAT DOBLO PANORAMA KOD silindir, 1248 cc silindir hacmi, 146 km/sa azami h z, 60 lt yak t kapasitesi. (Araçlar fabrika ç k fl standart aksesuarl d r. Görseller temsilidir.) FIAT LINEA KOD silindir, 1248 cc silindir hacmi, 165 km/sa azami h z, 45 lt yak t kapasitesi. (Araçlar fabrika ç k fl standart aksesuarl d r. Görseller temsilidir.) FIAT DOBLO CLASSIC COMBI KOD silindir, 1248 cc silindir hacmi, 146 km/sa azami h z, 60 lt yak t kapasitesi. (Araçlar fabrika ç k fl standart aksesuarl d r. Görseller temsilidir.) FIAT PANDA KOD silindir, 1242 cc silindir hacmi, 162 km/sa azami h z, 35 lt yak t kapasitesi. (Araçlar fabrika ç k fl standart aksesuarl d r. Görseller temsilidir.) 6

7 PHILIPS 22 LCD TV KOD x768 çözünürlük, 6 ms tepki süresi, 2x3 W ses ç k fl gücü, Nicam Stereo ses sistemi, CVBS girifli PHILIPS 32 LCD TV KOD x1080 çözünürlük, LCD ekran, Full HD, 2 adet HDMI girifli, girifli, 2x10 W ses gücü. HONDA SCOOTER KOD cc motor hacmi, su so utmal, 4 zamanl SOHC tek silindirli, PGM-FI elektronik yak t enjeksiyonu, dijital transistörlü elektronik avansl ateflleme SAFTER MOTORLU TEKNE KOD Tohatsu 2 zamanl 18 hp motor, minder tak ml, elektrik tesisatl, masal, merdivenli, tenteli, 30 m çapa+ip, kürekli, vardelal, yerli zehirli boyal, farfl tahtal, dufllu. 7

8 SONY 40 3D LED TV KOD x1080 çözünürlük, 4 adet HDMI, 1 adet girifli, Wi-Fi, 3D gösterim, 24p sinema modu, 2x10 W ses gücü PHILIPS 40 LED TV KOD x1080 çözünürlük, Full HD, LED ekran, 2 ms tepki süresi, 3 adet HDMI ç k fl, ba lant s, otomatik ses sabitleyici, 2x20 W ses ç k fl gücü. SONY 46 3D LED TV KOD x1080 çözünürlük, LED ekran, Full HD, 3D, 3B Comb filtre, 4 adet HDMI,, PC giriflleri, 2x10 W ses gücü SONY 55 3D TV KOD x1080 çözünürlük, 3D, X-Reality görüntü, S-Force 3D ses modu, hereket sensörü, Wi-Fi, USB girifli, 4 adet HDMI girifli. 8

9 495 PHILIPS ALARMLI SAATL RADYO KOD W ses ç k fl gücü, alarml, alarm tekrar özelli i, AM/FM radyo, 4 basamakl LED ekran, arka fl kland rmal SONY ALARMLI SAATL RADYO KOD ipod ve iphone ile uyumlu, flarj edilebilme özelli i, CD çalar, saatli radyo, beyaz LCD ekran. 795 PHILIPS PORTAT F MÜZ K SET KOD parçal k programlanabilen CD, MP3-CD çalabilme, FM/MW stereo radyo, dinamik bas kuvvetlendirme SONY M KRO MÜZ K SET KOD Toplam 40 W ses ç k fl gücü, 2 yollu hoparlör sistemi, iphone-ipod yuvas, oynatma, RDS fonksiyonlu, WMA/MP3/CD-R/CD-RW çalma. 9

10 550 VESTEL UYDU ALICISI KOD toplam kanal kapasitesi, DVB elektronik program rehberi, favori kanal listesi, tüm kanallara flifre olana, RCA soket. PHILIPS BLU-RAY DVD PLAYER KOD çözünürlük, Blu-Ray, DivX Plus HD, Dolby True HD ve DTS-HD MA HD, 7.1 surround ses, flash/hard disk oynatma, HDMI ba lant SONY DVD PLAYER KOD çözünürlük, PhotoTV HD, DVD/Xvid/WMA/AAC/JPEG/MP3/MP4 oynatma özelli i, ve HDMI ba lant s, USB ye kay t. SONY EV S NEMA S STEM KOD W, 5.1 kanal surround ses, 1080p kalitesinde DVD görüntü yükseltme, ba lant s, 20 istasyon haf zal FM tuner

11 940 APPLE IPOD SHUFFLE KOD Gb bellek, 20 Hz ile Hz aral nda frekans tepkisi, 3.5 mm stereo kulakl k ç k fl, MP3/WAV/AIFF formatlar n çalabilme özelli i. APPLE IPOD NANO KOD Gb kapasite, 1.54 ekran, frekans aral 20Hz Hz, HE- AAC/MP3/AIFF/WAV formatlar n çalabilme özelli i, 37.5x40.9x8.79 mm, 21 gr SONY MP3 PLAYER KOD Gb bellek, MP3/WMA oynatma, 3 sat r LCD ekran, 5 bant ekolayzer, çalma listesi, ba lant s APPLE IPOD TOUCH KOD Gb kapasite, 3.5 ekran, Wi-Fi, 3.5 mm stereo kulakl k ç k fl, girifli, 110x62x8 mm, 120 gr. 11

12 1.390 SONY OTO RADYO CD ÇALAR KOD FM 18, MW 6, LW 6 kanal, RDS/EON, bas, tiz ayar, LCD ekran, CD/MP3 formatlar n çalabilme özelli i, 45 W ses ç k fl gücü SONY OTO RADYO CD ÇALAR KOD W ç k fl gücü, Aux girifli, 18 FM istasyon haf zas, RDS/EON özelli i, yüksek geçiflli filtre, USB girifli. 675 ALPINE OTO HOPARLÖR KOD W, 45 W RMS, 15x23 cm SONY SUBWOOFER KOD W, 42 Hz Hz frekans yan t, daha yüksek ve derin baslar için 5 kenarl Polipropilen kapaks z koni at m dengeleyici, kauçuk çerçeve. 12

13 1.365 SONY D J TAL RES M ÇERÇEVES KOD LED ekran, MS Duo/SD/SDHC kart yuvalar, ba lant s, JPEG/TIFF/BMP/RAW dosyalar n görüntüleme, 4 adet slayt gösterisi SONY KAMERA KOD Full HD 1920x p kay t, 30x optik, 42x geniflletilmifl zoom, Optical SteadyShot modu, hassas 1/5.8 Exmor R sensör, 3.3 megapiksel foto raf çekimi, 3 LCD ekran, ba lant s SONY KAMERA KOD x geniflletilmifl, 30x optik, 350x dijital zoom, 37 mm filtre çap, 3 LCD ekran, Full HD, projektör özelli i, çekim modlar SONY KAMERA KOD Full HD 1920x p kay t, 25p aflamal kay t modu, CinemaTone Gamma ve CinemaTone Color özelli i, 10x optik, 14x geniflletilmifl zoom, süper hassas CMOS sensör, 12.3 megapiksel, 3 LCD ekran. 13

14 SONY D J TAL FOTO RAF MAK NES KOD megapiksel, 4x optik zoom, 16x dijital zoom, 3D panoramik çekim, Full HD video kayd, yüz alg lama özelli i. SONY D J TAL FOTO RAF MAK NES KOD megapiksel, 5x optik zoom, 3D panoramik çekim, çok aç l çekim özelli i, optik SteadyShot özelli i CANON D J TAL FOTO RAF MAK NES KOD megapiksel, 10x optik zoom, CMOS sensör, 3 LCD ekran, HD kalitesinde video kay t. CANON FOTO RAF MAK NES KOD megapiksel, 2.8 LCD ekran, 5x optik zoom, optik vizör, HD kalitesinde video kay t, HDMI ç k fl, ak ll çekim. 14

15 APPLE IPAD 2 KOD LED ekran, Apple A5 1 Ghz çift çekirdek, 8.8 mm kal nl k, 32 Gb, Wi-Fi, Bluetooth, 601 gr APPLE IPAD 2 KOD LED ekran, Apple A5 1 GHz çift çekirdek, 8.8 mm kal nl k, 32 Gb, Wi-Fi, 3G, Bluetooth, 613 gr APPLE IPAD 2 KOD LED ekran, Apple A5 1 GHz çift çekirdek, 8.8 mm kal nl k, 64 Gb, Wi-Fi, Bluetooth, 601 gr APPLE IPAD 2 KOD LED ekran, Apple A5 1 GHz çift çekirdek, 8.8 mm kal nl k, 64 Gb, Wi-Fi, 3G, Bluetooth, 613 gr HP NOTEBOOK KOD ekran, Intel Core i5-480m 2.66 GHz ifllemci, 640 Gb sabit disk, dijital ortam okuyucu, web cam, Bluetooth, Windows 7 Home Premium 64 iflletim sistemi EXPER NETBOOK KOD ekran, Intel Atom N GHz ifllemci, 160 Gb HDD, Wireless LAN, Windows 7 Starter iflletim sistemi ESCORT B LG SAYAR KOD Intel Celeron Ghz, 512k 800 Mhz, 16 DVD Ram, 52x32x52 CD Writer Combo, 512 MB DDR Ram 667 Mhz, 17 LCD monitör, Windows iflletim sistemi. 15

16 APPLE MACBOOK KOD GHz Intel Core i5 ifllemci, 3 Mb L3 ön bellek, 13.3 LED ekran, 128 Gb flash bellek, Wi-Fi, Bluetooth, SD kart yuvas, Web cam, Q Türkçe klavye, ç k fl, Mac OS X Lion iflletim sistemi APPLE MACBOOK KOD GHz Intel Core i5 ifllemci, 3 Mb L3 ön bellek, 11.6 LED ekran, 64 Gb flash bellek, Wi-Fi, Bluetooth, Web cam, Q Türkçe klavye, ç k fl, Mac OS X Lion iflletim sistemi APPLE MACBOOK KOD GHz Intel Core i5 ifllemci, 3 Mb L3 ön bellek, 13.3 LED ekran, 320 Gb SATA HDD, 8x Super Drive, AirPort Extreme Wi-Fi, Bluetooth, Web cam, Q Türkçe klavye, ç k fl, Mac OS X Lion iflletim sistemi FREEBOOK TOUCHPAD KOD RockChip 2818A 660 Mhz ifllemci, Android 2.1 iflletim sistemi, Wi-Fi, ba lant s, 4 Gb HDD, 1.3 megapiksel kamera, 7 dokunmatik TFT ekran. APPLE MACBOOK KOD GHz Intel 2 Duo ifllemci, 3 Mb L2 ön bellek, 13.3 LED ekran, 250 Gb SATA HDD, 8x Super Drive, AirPort Extreme Wi-Fi, Bluetooth, Web cam, Q Türkçe klavye,, HDMI ç k fl, Mac OS X Lion iflletim sistemi. 16

17 100 HP BELLEK KOD Gb kapasite, 2.0, Mac OS ve Windows iflletim sistemine uyumlu. 350 HP BELLEK KOD Gb kapasite, 2.0, Mac OS ve Windows iflletim sistemine uyumlu. HP BELLEK KOD Gb kapasite, 2.0, Mac OS ve Windows iflletim sistemine uyumlu VINN MODEM KOD G, 7.2 Mb/s indirme, 5.76 Mb/s veri yükleme h z, k sa mesaj al p gönderme, SD kart girifli. 165 FINE LIGHT CD KUTUSU KOD CD lik. 17

18 155 CASIO HESAP MAK NES KOD haneli, 100 ad m ifllem kontrolü, otomatik ifllem gösterimi, büyük toplam, yüzde, karekök, geri silme tufllar CASIO fier TL HESAP MAK NES KOD haneli LCD ekran, maliyet, sat fl ve kar marj hesaplama, otomatik üç basamak virgülleme, iki renk bask. HP ÇOK FONKS YONLU YAZICI KOD Yazd rma-fotokopi-tarama fonksiyonlu, dakikada 20 sayfaya kadar siyah beyaz, 16 sayfaya kadar renkli bask alabilme, 1200 dpi ye kadar optik tarama HP LAZER YAZICI KOD Dakikada 18 sayfa siyah beyaz bask h z, 600x600 dpi, lazer, 150 yaprakl k girifl tepsisi. HP RENKL LAZER YAZICI KOD x600 çözünürlük, dakikada 16 sayfa siyah beyaz, 4 sayfa renkli bask, 150 yaprakl k girifl tepsisi, 50 yaprakl k ç kt haznesi. 18

19 7.875 CANON FOTOKOP MAK NES KOD x600 dpi tarama, 1200x600 dpi bask, dakikada 22 kopya, otomatik çift tarafl fotokopi. 965 CANON TARAYICI KOD x4800 dpi çözünürlük, 16 saniyede 300dpi A4 tarama, foto raflar üzerinde kullan fll toz ve çizik azaltma, otomatik tarama modu ELEGANZA M SAF R KOLTU U KOD Plastik kol dayamal, plastik ayakl. DES EV-OF S ALARM S STEM KOD Elektrik kesilmelerinde 10 saat çal flma, 8 adet kablosuz manyetik kontaktör ba lama, siren özelli i. 19

20 GARMIN NAV GASYON C HAZI KOD QVGA renkli TFT ekran, 4 saate kadar çal flma süresi, 3D harita görüntüsü, alternatif rota çizimi, yüksek hassasiyetli GPS al c s SUNNY TAVAN MON TÖRÜ KOD LCD ekran, 1280x900 çözünürlük, 2x AV girifli, 15 W güç tüketimi BLACK&DECKER ARAÇ BUZDOLABI KOD lt kapasite, 2 adet bardak tutucu, araç içi 12 V DC aksesuar giriflinden çal fl r. 265 ROTACAR TRAF K SET KOD Tüv Türk flartnamesine uygun, kaymay önleyici bantl. 20

21 80 AND YASTIK KOD farkl renk seçenekli. BEBE CONFORT PUSET KOD Tenteli, katlanabilir, ya murluklu, 360 derece dönebilen tekerlekler, genifl alt sepet FAUGEN OTO BEBEK KOLTU U KOD Kg tafl ma kapasitesi, 0-18 ay yafl aral için, 3 nokta çocuk emniyet kemeri, özel plastik tutma kolu, kolay montaj imkan. 680 AND MASAJLI HAVA YATA I KOD x80x29 cm ebatlar nda, vücudun her noktas na masaj yapabilen tek kiflilik yatak. 21

22 270 TTEC PLUS DECT TELEFON KOD Arayan numaray gösterme, fl kl ekran, 20 isim haf zal telefon rehberi, son aranan 5 numara haf zas, 300 m aç k alan, 50 m kapal alan çekim mesafesi. 500 PHILIPS DECT TELEFON KOD saat konuflma, 220 saat bekleme süresi, FSTN ekran, 8 saat flarj süresi, 100 isim ve numara defteri, 20 numara tekrar arama kapasitesi SIEMENS DECT TELEFON KOD x160 piksel renkli 6 sat r ekran, fl kland r lm fl tufl tak m, tarih ve zaman göstergesi, 150 adet telefon rehberi, son arayan numaray gösterme, 300 m aç k alan, 50 m kapal alan çekim mesafesi. 220 JARBA BLUETOOTH KULAKLIK KOD saat konuflma, 240 saat bekleme süresi, ayn anda çift cihaz ile eflleflme, Bluetooth 2.1 ve esco&edr ile optimize edilmifl ses kalitesi. 22

23 APPLE CEP TELEFONU IPHONE 4 KOD saat konuflma, 300 saat bekleme süresi, 5 megapiksel kamera, 16 Gb haf za, 3.5 renkli ekran, 115x59x9 mm, 137 gr. NOKIA CEP TELEFONU E6 KOD saat konuflma, 681 saat bekleme süresi, 8 megapiksel kamera, 3G, Symbian Anna OS iflletim sistemi, ikinci VGA kamera, 115x59x10 mm, 133 gr NOKIA CEP TELEFONU C7 KOD saat konuflma, 552 saat bekleme süresi, 3G, Symbian 3 iflletim sistemi, Bluetooth, MicroSD deste i, 8 megapiksel kamera, 117x57x10 mm, 130 gr BLACKBERRY CEP TELEFONU 9300 KOD saat konuflma, 456 saat bekleme süresi, 2 megapiksel kamera, 3G, Wi-Fi, tam QWERTY klavye, 109x60x14 mm, 104 gr BLACKBERRY CEP TELEFONU BB9800 KOD saat konuflma, 310 saat bekleme süresi, 5 megapiksel kamera, MicroSD haf za kart, Wi-Fi, BLACKBERRY OS iflletim sistemi, 111x62x15 mm, 161 gr. BLACKBERRY CEP TELEFONU 9900 KOD QWERTY klavye, TFT dokunmatik ekran, 5 megapiksel LED flafl kamera, 3G, Wi-Fi, ba lant s, BLACKBERRY OS 7.0, 115x66x10 mm, 130 gr. 23

24 SAMSUNG CEP TELEFONU S5233 Wi-Fi KOD saat konuflma, 800 saat bekleme süresi, 3.2 megapiksel kamera, dokunmatik ekran, Bluetooth, Wi-Fi, MP3, 104x53x12 mm, 92 gr. NOKIA CEP TELEFONU 6700 KOD saat konuflma, 414 saat bekleme süresi, Quad-band, 5 megapiksel kamera, TCP/IP deste i, 3G, 110x45x11 mm, 113 gr NOKIA CEP TELEFONU N8 KOD saat konuflma, 390 saat bekleme süresi, 3.5 ekran, 12 megapiksel kamera, Bluetooth,, HDMI ba lant lar, Wi-Fi, navigasyon, 114x59x13 mm, 135 gr SAMSUNG CEP TELEFONU B7722 KOD saat bekleme, 12 saat konuflma süresi, 5 megapiksel kamera, çift hat kullanabilme, 3G, 3.2 dokunmatik ekran, 3G mobil TV, 113x55x14 mm, 112 gr SAMSUNG CEP TELEFONU I 9100 GALAXY S II KOD saat bekleme, 18 saat konuflma süresi, 8 megapiksel kamera, 3G mobil TV, AMOLED Plus ekran, Wi-Fi, Android iflletim sistemi, 125x66x8 mm, 116 gr. SAMSUNG CEP TELEFONU I9003 LATONA KOD saat konuflma, 610 saat bekleme süresi, 4 LCD dokunmatik ekran, 5 megapiksel kamera, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, radyo, MP3, 124x64x11 mm, 131 gr. 24

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

fliniz için ak l kâr çözümler Vodafone fl Orta m da. SAYI 5 OCAK 2012

fliniz için ak l kâr çözümler Vodafone fl Orta m da. SAYI 5 OCAK 2012 fliniz için ak l kâr çözümler Vodafone fl Orta m da. SAYI 5 OCAK 2012 MOB L MOB L MOB L Mobil Ses Mobil Ses Tarifeleri Ortak Havuz Tarifesi Esnaf Tarifeleri Esnek Paketler Mobil Mesajlaflma SMS MMS htiyac

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2490 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1461 RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM Yazarlar smail GÜRKAfi (Ünite 1) Gürcan ÇOLPAN (Ünite 2) Mehmet KER MO LU (Ünite 3) Hilmi

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

TÜRK YE RAHATLIK STED

TÜRK YE RAHATLIK STED TÜRK YE RAHATLIK STED ARÇEL K D ZÜSTÜ HED YES YLE GELD Aral k 2010 AYIN EN GÖZDE ÜRÜNÜ GNB 1545 A1 MT Türkiye nin en bonkör kart Üstelik World le flimdi al +8 taksitle öde, ya da May s 2011 de ödemeye

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı