Fatura ile beraber bayi hesab na puan Profi Club üyesi perakendeci veya kullan c ya sat fl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fatura ile beraber bayi hesab na puan Profi Club üyesi perakendeci veya kullan c ya sat fl"

Transkript

1

2 Henkel Yap Kimyasallar ve Yap flt r c lar Bölümü ürünlerini tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Henkel Profi Club bayi hediye katalo unda size yepyeni hediyeler sunmaktan mutluluk duyuyoruz. HENKEL PROFI CLUB sistemi nas l çal fl r? HENKEL PROFI CLUB üyesi siz de erli bayi ve perakendecilerimiz, yan sayfada logosu görülen Henkel Yap Kimyasallar ve Yap flt r c lar Bölümü ürünlerinden yaln zca al rken de il, ayn zamanda satarken de kazanacaks n z. Kazanaca n z lar ile bu hediye katalo undan diledi iniz ürünü/ürünleri seçebilirsiniz. HENKEL PROFI CLUB üyesi bayi/perakendeci olmak için gerekli koflullar nelerdir? Her sat fl noktas nda bir adet minimum Windows XP iflletim sistemi yüklü bilgisayar ve internet ba lant s bulunmas gerekmektedir. HENKEL PROFI CLUB sistemi nas l çal fl r? Bilgisayar n za yüklenecek yaz l m ile sisteme dahil olacaks n z. Yaz l m, muhasebe sisteminden tamamen ba ms z çal fl yor. Sistemde lar afla daki flekilde kazan l yor. 1- Bayilerimiz hem al rken hem de satarken kazan yorlar. Bayi Henkel den al m Fatura ile beraber bayi hesab na Bayi Profi Club üyesi perakendeci veya kullan c ya sat fl Sat fl n bayi taraf ndan sisteme girilmesiyle bayi hesab na Bayi Henkel'den al m yapt nda 100 TL = 1 Bayi Profi Club üyesi perakendeci ve kullan c ya sat fl yapt nda 100 TL = 1 2- Perakendecilerimiz de hem al rken hem de satarken kazan yorlar. Perakendeci Bayiden al m Bayi sat fl sisteme iflledi inde perakendeci hesab na Perakendeci Profi Club üyesi kullan c ya sat fl Sat fl n perakendeci taraf ndan sisteme girilmesiyle perakendeci hesab na Perakendeci Profi Club üyesi bayiden al m yapt nda 100 TL = 2 Perakendeci Profi Club üyesi kullan c ya sat fl yapt nda 100 TL = 2 3- Sat fl Temsilcileri çal flt klar bayi veya perakendeci al m yapt nda kazan yorlar. Bayi Perakendeci Henkel den al m Bayiden al m Profi Club üyesi Bayi, Henkel den al m yapt nda Bayi Sat fl Temsilcisinin kazanaca = Profi Club üyesi Perakendeci, bayiden al m yapt nda Perakendeci Sat fl Temsilcisinin kazanaca = Henkel sat fl sisteme iflledi inde bayi sat fl temsilcisi hesab na Bayi sat fl sisteme iflledi inde perakendeci sat fl temsilcisi hesab na Profi Club Üyesi Bayinin Al mdan Kazand Puan (100 TL = 1 Puan) Profi Club Üyesi Bayi Sat fl Temsilcisi Say s Profi Club Üyesi Perakendecinin Al mdan Kazand Puan (100 TL = 2 Puan) Profi Club Üyesi Perakendeci Sat fl Temsilcisi Say s Sat fl yaparken kazanabilmeniz için yapaca n z sat fl n tutar n (KDV hariç) sat fl yapt n z Profi Club üyesinin kart numaras na ifllemeniz yeterlidir. Aksi takdirde kazanamayaca n z gibi sat fl yapt n z Profi Club üyesi de kazanamayacakt r. ade edilen ürün al mlar ndan kazan lan lar n, sistemden düflürülmemesi durumunda da taca n z lar yetersiz kal r. Her bayi ve perakendeciye sat lan ürünlerin de eri belli oldu u için, sat fllardan elde edilebilecek maksimum merkez taraf ndan kontrol edilebilecektir. HENKEL PROFI CLUB lar nas l kontrol edilir? Bilgisayar n za yüklenmifl olan Profi Club sistem program üzerinden, no'lu ça r merkezine telefon ederek. HENKEL PROFI CLUB lar nas l hediyeye çevrilir? Bilgisayar n za yüklenmifl olan Profi Club sistem program üzerinden, Katalo un arkas ndaki Hediye stek Formu'nu INTERLINK thalat hracat ve Pazarlama A.fi. Yeflilce Mah. Diken Sok. No:1, 4.Levent - stanbul adresine postayla yollayarak, Katalo un arkas ndaki Hediye stek Formu'nu (0212) no'lu faksa yollayarak. Katalo un arkas ndaki Hediye stek Formu'nu fotokopi ile ço altarak, formu birden fazla kullanabilirsiniz. Talep etti iniz hediyeler size ortalama 1 ay içerisinde ulaflt r lacakt r. Organizasyon: INTERLINK fi RKETLER GRUBU 2

3 HENKEL PROFI CLUB Sosyal Sorumluluk Projeleri TESYEV (Türkiye Engelliler Spor Yard m ve E itim Vakf ) flbirli i HENKEL PROFI CLUB, biriktirdi iniz larla TESYEV vas tas yla engelli vatandafllara yard mda bulunma f rsat veriyor. Hediye katalo unda TESYEV arac l yla engelli vatandafllar m za ba fllanabilecek tekerlekli sandalye, iflitme cihaz, protez bacak gibi ürünlerin listelendi i özel bir sayfa ayr lm flt r. Hediyelerde oldu u gibi ba fllanacak ürünler için de lar belirlenmifl olup, ba fllar n gerçeklefltirilmesi için lar hediyeye çevirirken yapm fl oldu unuz ifllemleri yapman z yeterli olacakt r. HENKEL PROFI CLUB sisteminden faydalanaca n z umar, HENKEL PROFI CLUB üyesi olman n ayr cal n yaflaman z temenni ederiz. Sayg lar m zla, HENKEL YAPI K MYASALLARI VE YAPIfiTIRICILAR BÖLÜMÜ BAUTECHNIK Bu katalog yeni bir katalog yay nlanana kadar geçerlidir. D KKAT ED LECEK HUSUSLAR!!! 1. Bu katalog 16 Ocak Aral k 2012 tarihleri aras nda geçerlidir. 2. Hediye taleplerinizi en geç 5 Aral k 2012 tarihine kadar bildirebilirsiniz. 3. Hediye katalo unda yer alan ürünler stoklarla s n rl d r. Model, desen, özellik ve renklerde de ifliklik olabilir. 4. Seçti iniz hediyenin teknik nedenlerden dolay sa lanamamas ya da stoklar n tükenmesi durumunda efl de erde bir hediye sunulur veya hakk n z sakl kalmak suretiyle size yeni bir seçim yapma imkan verilir. 5. Katalogda yer alan ürünler üretici ve ithalatç firmalar n garantisi alt nda olup, garanti belgesinde belirtilen hükümlere tabidir. 6. Talep etti iniz hediye veya hediyelerin toplam ile hesab n zdaki aras nda fark olmas durumunda, hesab n zdaki dikkate al nacakt r. 7. Teslimat s ras nda ürün pakedinin aç larak hediyelerinizin sa laml kontrol edilmelidir. Herhangi bir hasar tespit edildi inde, ürünü teslim eden kargo firmas taraf ndan tutulacak hasar zab t formu ile birlikte ürün iade edilmelidir. Aksi halde teslimat onay ndan sonra taraf m za yap lacak hasar tespiti ve itirazlar kabul edilmeyecektir. Nakliyeden do acak hasarlar kargo firmas na aittir. 8. HENKEL, gerekli gördü ü takdirde kampanyan n içeri ini de ifltirme, katalogda yer alan ürün ve hizmetlerin bir k sm n kampanyadan ç karma, bu ürün ve hizmetleri de ifltirme hakk n sakl tutar. 9. Hediyeler nakite çevirilemez. 10. Hediye siparifli verilmesi, üyelik sözleflmesinde yer alan tüm flartlar n kabulü anlam na gelir. 11. Bask dan oluflacak hatalar n ba lay c l yoktur. 3

4 HENKEL PROFI CLUB ÜYEL K SÖZLEfiMES Madde 1- Henkel Profi Club sistemi (Profi Club) ve Profi Club Card (Kart) Mülkiyeti Türk Henkel Kimya San. Ve Tic A.fi (Türk Henkel) e aittir. Profi Club sistemine kay tl üyeleri veya üyelik baflvurusunda bulunan gerçek ve tüzel kifliler, kartlar n kullanarak toplamak koflulu ile hediye talep edilmesini sa layan bir üyelik organizasyonunun parças olurlar. Üyeler isimlerine kart düzenlendi inde afla daki flartlar n tamam n kabul ettiklerini, beyan ve taahhüt ederler. Madde 2- Henkel Profi Club; bir kart üyelik sistemidir. Kart sahiplerine Henkel Yap Kimyasallar ve Yap flt r c lar ürünlerini almalar ve/veya satmalar karfl l nda kazand ran ve kart sahiplerine bu lar n, Profi Club hediye katalo unda yer alan ürünleri lar karfl l talep ederek hediyeye dönüfltürme f rsat veren bir liyakat ödüllendirme sistemidir. Madde 3- Henkel Profi Club üyeleri (Üye) üye olurken ya da üye kayd yaparken verdikleri/doldurduklar bilgilerin do ru oldu unu beyan ve taahhüt ederler. Madde 4- Türk Henkel, Profi Club sistemini önceden haber vermeksizin ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin durdurabilir ya da tamamen kald rabilir. Bu durumda Üye 30 gün içerisinde hediye lar karfl l hediye talebinde bulunmal d r, aksi takdirde iflbu talep hakk ndan vazgeçmifl addolunacakt r. Madde 5- Türk Henkel gerekli gördü ünde Üye nin üyeli ine son verebilir, kart n iadesini isteyebilir. Madde 6- Üye, üye olmas esnas nda verdi i bilgilerin gerek Türk Henkel, gerekse Türk Henkel taraf ndan belirlenen üçüncü kifliler taraf ndan posta, e-posta, sms vb. yolu ile gönderilebilecek aktivitelere davet ve kampanya duyurular için kullan lmak üzere paylaflt n kabul ve beyan eder. Madde 7- Türk Henkel gerekli gördü ü takdirde Üye nin belli bir dönem ya da bir ifllem için kazanabilece i lar s n rlayabilir ve bu s n rlamay diledi inde de ifltirebilir. Madde 8- PROFI CLUB S STEM ÜYE ÇEfi TLER 8.1- Bayi üyelik; Türk Henkel taraf ndan yap labilir Perakendeci üyelik; Türk Henkel ya da üye bayiler taraf ndan yap labilir Kullan c /Uygulamac üyelik; Türk Henkel, üye bayiler ya da üye perakendeciler taraf ndan yap labilir Bayi/Perakendeci Sat fl Temsilcisi üyelik; Türk Henkel taraf ndan yap labilir. Madde 9- S STEM N filey fi VE ÜYELER N PUAN KAZANMA KOfiULLARI Profi Club sistemi internet üzerinde veri aktar lmas n sa layan bir iflletim sistemi ile çal flmaktad r. Bu iflletim sistemi; bayi ve perakendeci üyelerde bulunan yeterli donan ma sahip bir bilgisayara yüklenen Profi Club iflletim sistemi ile çal fl r Profi Club sistemi yaz l m bilgisayar nda yüklü olmayan bayi ve üye perakendeciler yaln zca al fllar ndan hediye kazanabilir Profi Club sistemi yaz l m bilgisayar nda yüklü olmayan üye bayilerden al fl yapan üye perakendeciler bu al fllar karfll hediye kazanamaz Profi Club sistemi yaz l m bilgisayar nda yüklü olmayan üye bayi ve üye perakendecilerden al fl yapan üye kullan c lar bu al fllar karfl l nda hediye kazanamazlar Bayiler; Türk Henkel den yapacaklar al fllar ve Perakendeci ve Kullan c /Uygulamac Üye lere yapacaklar sat fllar karfl l nda hediye kazan rlar Perakendeciler; Kullan c /Uygulamac Üye lere yapacaklar sat fllar karfl l nda hediye kazan rlar Kullan c /Uygulamac lar; Bayi ve Perakendeci Üyeler den yapacaklar al fllar karfl l nda hediye kazan rlar Bayi Sat fl Temsilcileri; çal flan olduklar Bayi Üyeler in Henkel den yapacaklar al fllar karfl l nda hediye kazan rlar Perakendeci Sat fl Temsilcileri; çal flan olduklar Perakendeci Üyeler in Bayi Üyeler den yapacaklar al fllar karfl l nda hediye kazan rlar Bayi üyeler bayi üyelere, perakendeci üyeler perakendeci üyelere yapacaklar sat fllardan hediye kazanamazlar. Madde 10- YAPILAN ALIfi VE SATIfiLARIN PUAN KARfiILI ININ BEL RLENMES KOfiULLARI Üyelerin yapacaklar al fl ve sat fllardan kazanacaklar karfl l Türk Henkel taraf ndan belirlenerek o gün için geçerli hediye kataloglar nda ilan edilir Üyeler için 16 Ocak 2012 tarihi itibariyle geçerli hediye oranlar : Bayiler için: Perakendeciler için: Bayi Sat fl Temsilcileri için: Perakendeci Sat fl Temsilcileri için: Kullan c /Uygulamac lar için: Her 100 TL al fl = 1 hediye Her 100 TL sat fl = 1 hediye Her 100 TL al fl = 2 hediye Her 100 TL sat fl = 2 hediye Bayinin yapt ; Her 100 TL al fl = 1 hediye / bayide çal flan sat fl temsilcisi say s Perakendecinin yapt ; Her 100 TL al fl = 2 hediye / perakendecide çal flan sat fl temsilcisi say s Her 100 TL al fl = 20 hediye Türk Henkel bu oranlar kendi inisiyatifiyle belirler, diledi inde de ifltirebilir ya da diledi i Üyeye farkl oran uygulayabilir ya da diledi i üyenin Türk Henkel taraf ndan belirlenecek al fl/sat fllar için vermeyebilir, verilmifl lar iptal edebilir Madde 10.3 te belirtilen al fl ve sat fl: Profi Club üyeleri ile yap lan al fl ve sat fl ifade eder Al fl ve sat fl n bedeli: KDV hariç, iskontolar düflülmüfl net al fl tutar n ifade eder. 4

5 Madde 11- ÜYELERE PUAN VER LMES KOfiULLARI Bayiler ve perakendeciler; kendilerinden al fl yapan Üye nin al fl tutar n Profi Club yaz l m vas tas yla Üye hesab na ifllerler. Yaz l m bu al fl tutar n otomatik olarak hediye na çevirir Y l içinde kazan lan lar, ayn y l n 5 Aral k tarihine kadar hediyeye çevrilmelidir. Aksi takdirde hediye lar sistemden silinir. Bu durumda üye bir hak ve talepte bulunamaz Üyeler hediye kazanabilmek için yapt klar al fl ve sat fllar en geç lar n sistemden silinece i gün içerisinde sisteme girmelidirler. Madde 12- BAY VE PERAKENDEC LER N SORUMLULUKLARI Türk Henkel gerekli gördü ü takdirde bayi ve perakendeci Üye den yapt sat fla ya da al fla dair belge sunmas n isteyebilir. Bu durumda Üye istenilen belgeyi Türk Henkel e verir. Verilen belge gizli nitelikte olup, Türk Henkel taraf ndan 3. flah s ve firmalar ile paylafl lmaz Yap lan sat fl ile Profi Club yaz l m nda kay t edilen sat fl tutarlar aras nda farkl l k olmas halinde Türk Henkel Üye yi yaz l veya sözlü olarak uyar r. Üyelerin ilgili ifllemden dolay kazand klar lar n, varsa talep edilmifl hediyelerini kendi inisiyatifi ile iptal edebilir ve gönderilmifl hediyelerini geri alabilir. Hediyenin Türk Henkel taraf ndan talep edilmesi durumunda, Üye hediyeyi hasars z olarak iade eder ya da hediye bedelini Türk Henkel e ödemekle yükümlüdür. ade edilen hediyenin hasarl olmas durumunda, Üye Türk Henkel e hediye bedelini ödemekle yükümlüdür. Bu durumun tekrar halinde Türk Henkel Üye nin kazan lm fl tüm lar n iptal eder ve Üye nin üyeli ine son verebilir Bayi/perakendeci Üye; kullan c /uygulamac Profi Club üyelerine yapacaklar sat fllar do ru olarak Profi Club yaz l m na girmemelerinden dolay oluflabilecek ma duriyetlerden tek bafl na sorumludur. Bu durumda Türk Henkel hukuken hiçbir sorumluluk kabul etmez ve oluflabilecek ma duriyetleri ilgili Üye ye rucu ettirir Türk Henkel üye bayilerin ve perakendecilerin yapacaklar sat fllar takip eder. Bayi nin yapt sat fllarda perakendeci/kullan c sat fllar oran nda ve perakendeci üyelerin sat fllar nda üye kullan c ya sat fl/toplam al fl oran nda genel temayüllere ayk r bir durum tespit etti inde Bayi nin üyeli ini ve kazand hediye lar n dondurabilir, üyeli ine son verebilir. Madde 13- HED YELER N TALEP ED LMES KURALLARI Üyeler en fazla Profi Club sisteminde görünen lar de erinde hediye talep edebilirler Bayi veya perakendeci Üye, bayi hediye katalo undan; Kullan c &Uygulamac Üye ise kullan c &uygulamac hediye katalo undan hediye seçer Talep edilen hediye Türk Henkel taraf ndan onaya tabidir. Onaylan r ise hediye tedarikçiden (üretici ya da ithalatç ) temin edilerek Üye nin adresine gönderilir Türk Henkel bu aflamada da gerekli gördü ü takdirde Üye den kazand lar ispatlayan sat fl evrak talep edebilir. Evrak verilmez ise hediyeyi göndermeyebilir ve kazan lan lar iptal edebilir Hediye kataloglar ndaki lar ve hediye kataloglar n n geçerlilik tarihleri önceden haber verilmeksizin Türk Henkel taraf ndan de ifltirilebilir Bas m hatalar ndan kaynaklanan yanl fll klar ba lay c de ildir Kataloglardaki hediyeler üretici firmalar n stoklar ile s n rl olup, talep edilen hediye temin edilemez ise Türk Henkel muadil veya bir üst model hediyeyi Üye ye temin eder Hediyelerin garanti ve kalite sorumlulu u üretici/ithalatç firmalara aittir, Türk Henkel sorumluluk kabul etmez Profi Club Üyelik Sözleflmesi sebebiyle kazan lan/elde edilen hediyelerin herhangi bir flekilde ar zalanmas durumunda Türk Henkel hiçbir flekilde sorumluluk kabul etmez Motorlu tafl tlar için plaka, ruhsat ve muamele ifllemlerinin bedelleri hak kazanan kifliye aittir, Türk Henkel sorumluluk kabul etmez Hediyelerin teslim yeri Üye nin Profi Club sisteminde belirtti i adresidir. Bu adres T.C. Tebligat Kanunu gere i yasal tebligat adresidir ve do rulu u Üye nin sorumlulu unda olup Turk Henkel sorumluluk kabul etmez. Madde 14- ÜYELERE PUAN VER LMES KOfiULLARI Üye kart n n çal nmas veya kaybolmas halinde durumu derhal Türk Henkel e bildirir. Türk Henkel kart iptal ederek Üye ye yeni bir kart tahsis eder Profi Club sisteminin kurulumu, iflletilmesi ve hediyelerin tedarik edilerek Üye lere gönderilmesi Türk Henkel ad na nterlink thalat hracat ve Paz. A.fi. firmas taraf ndan yap lmaktad r. Türk Henkel, nterlink firmas n n sorumluluklar n yerine getirmemesi halinde Üye lerin oluflabilecek zararlar nedeniyle sorumluluk kabul etmez. Madde 15- Tüm bu koflullar Üye nin ayr ca imzas na gerek olmaks z n üyelik için baflvuruda bulunmas, sistemden kay tl olarak fiili kullan mla yararlan yor olmas ya da hediye talep etmesi ve/veya gönderilen hediyeyi teslim almas ile iflbu hükümlere tabidir ve hükümler hukuken geçerli olur. flbu koflullar n uygulanmas ndan do abilecek her türlü uyuflmazl n çözümünde stanbul Kad köy Mahkemeleri ve cra Müdürlükleri yetkili olacakt r. Madde 16- Türk Henkel taraf ndan belirtilmedikçe, gerek iflbu sözleflme nin imzalanmas ndan önce ya da fiilen uygulamaya kat lmas halinde ve sözleflme nin imzalanmas n takiben yürürlükte kald süre boyunca gerekse de sözleflme nin herhangi bir sebeple sona ermesinden itibaren, Türk Henkel in aktaraca tüm bilgiler ya da Türk Henkel in herhangi bir flekilde temin edece i, ticari iliflki içinde bulundu u 3. gerçek ya da tüzel kifliler ile ortakl klar n veya ba l oldu u ortakl klara ait tüm bilgiler (ki bundan böyle Gizli Bilgiler diye an lacakt r) Türk Henkel in mülkiyetinde olup; gizli bilgilerin iflbu Sözleflme nin herhangi bir flekilde ihlali söz konusu olmaks z n kamuya mal olan k s mlar, adli ya da idari mercilerin yasalar çerçevesinde Gizli Bilgi yi talep etmesi halleri istisna olmak üzere, ÜYE edindi i iflbu Gizli Bilgileri hiçbir flekilde iffla etmeyecektir. Üye, iflbu Gizli Bilgileri, sadece sözleflmenin gerçeklefltirilmesi amac ile kullanabilecek, baflka hiçbir flekilde kullanmayacakt r. flbu koflullar n uygulanmas ndan do abilecek her türlü uyuflmazl n çözümünde stanbul Kad köy Mahkemeleri ve cra Müdürlükleri yetkili olacakt r. 5

6 FIAT DOBLO PANORAMA KOD silindir, 1248 cc silindir hacmi, 146 km/sa azami h z, 60 lt yak t kapasitesi. (Araçlar fabrika ç k fl standart aksesuarl d r. Görseller temsilidir.) FIAT LINEA KOD silindir, 1248 cc silindir hacmi, 165 km/sa azami h z, 45 lt yak t kapasitesi. (Araçlar fabrika ç k fl standart aksesuarl d r. Görseller temsilidir.) FIAT DOBLO CLASSIC COMBI KOD silindir, 1248 cc silindir hacmi, 146 km/sa azami h z, 60 lt yak t kapasitesi. (Araçlar fabrika ç k fl standart aksesuarl d r. Görseller temsilidir.) FIAT PANDA KOD silindir, 1242 cc silindir hacmi, 162 km/sa azami h z, 35 lt yak t kapasitesi. (Araçlar fabrika ç k fl standart aksesuarl d r. Görseller temsilidir.) 6

7 PHILIPS 22 LCD TV KOD x768 çözünürlük, 6 ms tepki süresi, 2x3 W ses ç k fl gücü, Nicam Stereo ses sistemi, CVBS girifli PHILIPS 32 LCD TV KOD x1080 çözünürlük, LCD ekran, Full HD, 2 adet HDMI girifli, girifli, 2x10 W ses gücü. HONDA SCOOTER KOD cc motor hacmi, su so utmal, 4 zamanl SOHC tek silindirli, PGM-FI elektronik yak t enjeksiyonu, dijital transistörlü elektronik avansl ateflleme SAFTER MOTORLU TEKNE KOD Tohatsu 2 zamanl 18 hp motor, minder tak ml, elektrik tesisatl, masal, merdivenli, tenteli, 30 m çapa+ip, kürekli, vardelal, yerli zehirli boyal, farfl tahtal, dufllu. 7

8 SONY 40 3D LED TV KOD x1080 çözünürlük, 4 adet HDMI, 1 adet girifli, Wi-Fi, 3D gösterim, 24p sinema modu, 2x10 W ses gücü PHILIPS 40 LED TV KOD x1080 çözünürlük, Full HD, LED ekran, 2 ms tepki süresi, 3 adet HDMI ç k fl, ba lant s, otomatik ses sabitleyici, 2x20 W ses ç k fl gücü. SONY 46 3D LED TV KOD x1080 çözünürlük, LED ekran, Full HD, 3D, 3B Comb filtre, 4 adet HDMI,, PC giriflleri, 2x10 W ses gücü SONY 55 3D TV KOD x1080 çözünürlük, 3D, X-Reality görüntü, S-Force 3D ses modu, hereket sensörü, Wi-Fi, USB girifli, 4 adet HDMI girifli. 8

9 495 PHILIPS ALARMLI SAATL RADYO KOD W ses ç k fl gücü, alarml, alarm tekrar özelli i, AM/FM radyo, 4 basamakl LED ekran, arka fl kland rmal SONY ALARMLI SAATL RADYO KOD ipod ve iphone ile uyumlu, flarj edilebilme özelli i, CD çalar, saatli radyo, beyaz LCD ekran. 795 PHILIPS PORTAT F MÜZ K SET KOD parçal k programlanabilen CD, MP3-CD çalabilme, FM/MW stereo radyo, dinamik bas kuvvetlendirme SONY M KRO MÜZ K SET KOD Toplam 40 W ses ç k fl gücü, 2 yollu hoparlör sistemi, iphone-ipod yuvas, oynatma, RDS fonksiyonlu, WMA/MP3/CD-R/CD-RW çalma. 9

10 550 VESTEL UYDU ALICISI KOD toplam kanal kapasitesi, DVB elektronik program rehberi, favori kanal listesi, tüm kanallara flifre olana, RCA soket. PHILIPS BLU-RAY DVD PLAYER KOD çözünürlük, Blu-Ray, DivX Plus HD, Dolby True HD ve DTS-HD MA HD, 7.1 surround ses, flash/hard disk oynatma, HDMI ba lant SONY DVD PLAYER KOD çözünürlük, PhotoTV HD, DVD/Xvid/WMA/AAC/JPEG/MP3/MP4 oynatma özelli i, ve HDMI ba lant s, USB ye kay t. SONY EV S NEMA S STEM KOD W, 5.1 kanal surround ses, 1080p kalitesinde DVD görüntü yükseltme, ba lant s, 20 istasyon haf zal FM tuner

11 940 APPLE IPOD SHUFFLE KOD Gb bellek, 20 Hz ile Hz aral nda frekans tepkisi, 3.5 mm stereo kulakl k ç k fl, MP3/WAV/AIFF formatlar n çalabilme özelli i. APPLE IPOD NANO KOD Gb kapasite, 1.54 ekran, frekans aral 20Hz Hz, HE- AAC/MP3/AIFF/WAV formatlar n çalabilme özelli i, 37.5x40.9x8.79 mm, 21 gr SONY MP3 PLAYER KOD Gb bellek, MP3/WMA oynatma, 3 sat r LCD ekran, 5 bant ekolayzer, çalma listesi, ba lant s APPLE IPOD TOUCH KOD Gb kapasite, 3.5 ekran, Wi-Fi, 3.5 mm stereo kulakl k ç k fl, girifli, 110x62x8 mm, 120 gr. 11

12 1.390 SONY OTO RADYO CD ÇALAR KOD FM 18, MW 6, LW 6 kanal, RDS/EON, bas, tiz ayar, LCD ekran, CD/MP3 formatlar n çalabilme özelli i, 45 W ses ç k fl gücü SONY OTO RADYO CD ÇALAR KOD W ç k fl gücü, Aux girifli, 18 FM istasyon haf zas, RDS/EON özelli i, yüksek geçiflli filtre, USB girifli. 675 ALPINE OTO HOPARLÖR KOD W, 45 W RMS, 15x23 cm SONY SUBWOOFER KOD W, 42 Hz Hz frekans yan t, daha yüksek ve derin baslar için 5 kenarl Polipropilen kapaks z koni at m dengeleyici, kauçuk çerçeve. 12

13 1.365 SONY D J TAL RES M ÇERÇEVES KOD LED ekran, MS Duo/SD/SDHC kart yuvalar, ba lant s, JPEG/TIFF/BMP/RAW dosyalar n görüntüleme, 4 adet slayt gösterisi SONY KAMERA KOD Full HD 1920x p kay t, 30x optik, 42x geniflletilmifl zoom, Optical SteadyShot modu, hassas 1/5.8 Exmor R sensör, 3.3 megapiksel foto raf çekimi, 3 LCD ekran, ba lant s SONY KAMERA KOD x geniflletilmifl, 30x optik, 350x dijital zoom, 37 mm filtre çap, 3 LCD ekran, Full HD, projektör özelli i, çekim modlar SONY KAMERA KOD Full HD 1920x p kay t, 25p aflamal kay t modu, CinemaTone Gamma ve CinemaTone Color özelli i, 10x optik, 14x geniflletilmifl zoom, süper hassas CMOS sensör, 12.3 megapiksel, 3 LCD ekran. 13

14 SONY D J TAL FOTO RAF MAK NES KOD megapiksel, 4x optik zoom, 16x dijital zoom, 3D panoramik çekim, Full HD video kayd, yüz alg lama özelli i. SONY D J TAL FOTO RAF MAK NES KOD megapiksel, 5x optik zoom, 3D panoramik çekim, çok aç l çekim özelli i, optik SteadyShot özelli i CANON D J TAL FOTO RAF MAK NES KOD megapiksel, 10x optik zoom, CMOS sensör, 3 LCD ekran, HD kalitesinde video kay t. CANON FOTO RAF MAK NES KOD megapiksel, 2.8 LCD ekran, 5x optik zoom, optik vizör, HD kalitesinde video kay t, HDMI ç k fl, ak ll çekim. 14

15 APPLE IPAD 2 KOD LED ekran, Apple A5 1 Ghz çift çekirdek, 8.8 mm kal nl k, 32 Gb, Wi-Fi, Bluetooth, 601 gr APPLE IPAD 2 KOD LED ekran, Apple A5 1 GHz çift çekirdek, 8.8 mm kal nl k, 32 Gb, Wi-Fi, 3G, Bluetooth, 613 gr APPLE IPAD 2 KOD LED ekran, Apple A5 1 GHz çift çekirdek, 8.8 mm kal nl k, 64 Gb, Wi-Fi, Bluetooth, 601 gr APPLE IPAD 2 KOD LED ekran, Apple A5 1 GHz çift çekirdek, 8.8 mm kal nl k, 64 Gb, Wi-Fi, 3G, Bluetooth, 613 gr HP NOTEBOOK KOD ekran, Intel Core i5-480m 2.66 GHz ifllemci, 640 Gb sabit disk, dijital ortam okuyucu, web cam, Bluetooth, Windows 7 Home Premium 64 iflletim sistemi EXPER NETBOOK KOD ekran, Intel Atom N GHz ifllemci, 160 Gb HDD, Wireless LAN, Windows 7 Starter iflletim sistemi ESCORT B LG SAYAR KOD Intel Celeron Ghz, 512k 800 Mhz, 16 DVD Ram, 52x32x52 CD Writer Combo, 512 MB DDR Ram 667 Mhz, 17 LCD monitör, Windows iflletim sistemi. 15

16 APPLE MACBOOK KOD GHz Intel Core i5 ifllemci, 3 Mb L3 ön bellek, 13.3 LED ekran, 128 Gb flash bellek, Wi-Fi, Bluetooth, SD kart yuvas, Web cam, Q Türkçe klavye, ç k fl, Mac OS X Lion iflletim sistemi APPLE MACBOOK KOD GHz Intel Core i5 ifllemci, 3 Mb L3 ön bellek, 11.6 LED ekran, 64 Gb flash bellek, Wi-Fi, Bluetooth, Web cam, Q Türkçe klavye, ç k fl, Mac OS X Lion iflletim sistemi APPLE MACBOOK KOD GHz Intel Core i5 ifllemci, 3 Mb L3 ön bellek, 13.3 LED ekran, 320 Gb SATA HDD, 8x Super Drive, AirPort Extreme Wi-Fi, Bluetooth, Web cam, Q Türkçe klavye, ç k fl, Mac OS X Lion iflletim sistemi FREEBOOK TOUCHPAD KOD RockChip 2818A 660 Mhz ifllemci, Android 2.1 iflletim sistemi, Wi-Fi, ba lant s, 4 Gb HDD, 1.3 megapiksel kamera, 7 dokunmatik TFT ekran. APPLE MACBOOK KOD GHz Intel 2 Duo ifllemci, 3 Mb L2 ön bellek, 13.3 LED ekran, 250 Gb SATA HDD, 8x Super Drive, AirPort Extreme Wi-Fi, Bluetooth, Web cam, Q Türkçe klavye,, HDMI ç k fl, Mac OS X Lion iflletim sistemi. 16

17 100 HP BELLEK KOD Gb kapasite, 2.0, Mac OS ve Windows iflletim sistemine uyumlu. 350 HP BELLEK KOD Gb kapasite, 2.0, Mac OS ve Windows iflletim sistemine uyumlu. HP BELLEK KOD Gb kapasite, 2.0, Mac OS ve Windows iflletim sistemine uyumlu VINN MODEM KOD G, 7.2 Mb/s indirme, 5.76 Mb/s veri yükleme h z, k sa mesaj al p gönderme, SD kart girifli. 165 FINE LIGHT CD KUTUSU KOD CD lik. 17

18 155 CASIO HESAP MAK NES KOD haneli, 100 ad m ifllem kontrolü, otomatik ifllem gösterimi, büyük toplam, yüzde, karekök, geri silme tufllar CASIO fier TL HESAP MAK NES KOD haneli LCD ekran, maliyet, sat fl ve kar marj hesaplama, otomatik üç basamak virgülleme, iki renk bask. HP ÇOK FONKS YONLU YAZICI KOD Yazd rma-fotokopi-tarama fonksiyonlu, dakikada 20 sayfaya kadar siyah beyaz, 16 sayfaya kadar renkli bask alabilme, 1200 dpi ye kadar optik tarama HP LAZER YAZICI KOD Dakikada 18 sayfa siyah beyaz bask h z, 600x600 dpi, lazer, 150 yaprakl k girifl tepsisi. HP RENKL LAZER YAZICI KOD x600 çözünürlük, dakikada 16 sayfa siyah beyaz, 4 sayfa renkli bask, 150 yaprakl k girifl tepsisi, 50 yaprakl k ç kt haznesi. 18

19 7.875 CANON FOTOKOP MAK NES KOD x600 dpi tarama, 1200x600 dpi bask, dakikada 22 kopya, otomatik çift tarafl fotokopi. 965 CANON TARAYICI KOD x4800 dpi çözünürlük, 16 saniyede 300dpi A4 tarama, foto raflar üzerinde kullan fll toz ve çizik azaltma, otomatik tarama modu ELEGANZA M SAF R KOLTU U KOD Plastik kol dayamal, plastik ayakl. DES EV-OF S ALARM S STEM KOD Elektrik kesilmelerinde 10 saat çal flma, 8 adet kablosuz manyetik kontaktör ba lama, siren özelli i. 19

20 GARMIN NAV GASYON C HAZI KOD QVGA renkli TFT ekran, 4 saate kadar çal flma süresi, 3D harita görüntüsü, alternatif rota çizimi, yüksek hassasiyetli GPS al c s SUNNY TAVAN MON TÖRÜ KOD LCD ekran, 1280x900 çözünürlük, 2x AV girifli, 15 W güç tüketimi BLACK&DECKER ARAÇ BUZDOLABI KOD lt kapasite, 2 adet bardak tutucu, araç içi 12 V DC aksesuar giriflinden çal fl r. 265 ROTACAR TRAF K SET KOD Tüv Türk flartnamesine uygun, kaymay önleyici bantl. 20

21 80 AND YASTIK KOD farkl renk seçenekli. BEBE CONFORT PUSET KOD Tenteli, katlanabilir, ya murluklu, 360 derece dönebilen tekerlekler, genifl alt sepet FAUGEN OTO BEBEK KOLTU U KOD Kg tafl ma kapasitesi, 0-18 ay yafl aral için, 3 nokta çocuk emniyet kemeri, özel plastik tutma kolu, kolay montaj imkan. 680 AND MASAJLI HAVA YATA I KOD x80x29 cm ebatlar nda, vücudun her noktas na masaj yapabilen tek kiflilik yatak. 21

22 270 TTEC PLUS DECT TELEFON KOD Arayan numaray gösterme, fl kl ekran, 20 isim haf zal telefon rehberi, son aranan 5 numara haf zas, 300 m aç k alan, 50 m kapal alan çekim mesafesi. 500 PHILIPS DECT TELEFON KOD saat konuflma, 220 saat bekleme süresi, FSTN ekran, 8 saat flarj süresi, 100 isim ve numara defteri, 20 numara tekrar arama kapasitesi SIEMENS DECT TELEFON KOD x160 piksel renkli 6 sat r ekran, fl kland r lm fl tufl tak m, tarih ve zaman göstergesi, 150 adet telefon rehberi, son arayan numaray gösterme, 300 m aç k alan, 50 m kapal alan çekim mesafesi. 220 JARBA BLUETOOTH KULAKLIK KOD saat konuflma, 240 saat bekleme süresi, ayn anda çift cihaz ile eflleflme, Bluetooth 2.1 ve esco&edr ile optimize edilmifl ses kalitesi. 22

23 APPLE CEP TELEFONU IPHONE 4 KOD saat konuflma, 300 saat bekleme süresi, 5 megapiksel kamera, 16 Gb haf za, 3.5 renkli ekran, 115x59x9 mm, 137 gr. NOKIA CEP TELEFONU E6 KOD saat konuflma, 681 saat bekleme süresi, 8 megapiksel kamera, 3G, Symbian Anna OS iflletim sistemi, ikinci VGA kamera, 115x59x10 mm, 133 gr NOKIA CEP TELEFONU C7 KOD saat konuflma, 552 saat bekleme süresi, 3G, Symbian 3 iflletim sistemi, Bluetooth, MicroSD deste i, 8 megapiksel kamera, 117x57x10 mm, 130 gr BLACKBERRY CEP TELEFONU 9300 KOD saat konuflma, 456 saat bekleme süresi, 2 megapiksel kamera, 3G, Wi-Fi, tam QWERTY klavye, 109x60x14 mm, 104 gr BLACKBERRY CEP TELEFONU BB9800 KOD saat konuflma, 310 saat bekleme süresi, 5 megapiksel kamera, MicroSD haf za kart, Wi-Fi, BLACKBERRY OS iflletim sistemi, 111x62x15 mm, 161 gr. BLACKBERRY CEP TELEFONU 9900 KOD QWERTY klavye, TFT dokunmatik ekran, 5 megapiksel LED flafl kamera, 3G, Wi-Fi, ba lant s, BLACKBERRY OS 7.0, 115x66x10 mm, 130 gr. 23

24 SAMSUNG CEP TELEFONU S5233 Wi-Fi KOD saat konuflma, 800 saat bekleme süresi, 3.2 megapiksel kamera, dokunmatik ekran, Bluetooth, Wi-Fi, MP3, 104x53x12 mm, 92 gr. NOKIA CEP TELEFONU 6700 KOD saat konuflma, 414 saat bekleme süresi, Quad-band, 5 megapiksel kamera, TCP/IP deste i, 3G, 110x45x11 mm, 113 gr NOKIA CEP TELEFONU N8 KOD saat konuflma, 390 saat bekleme süresi, 3.5 ekran, 12 megapiksel kamera, Bluetooth,, HDMI ba lant lar, Wi-Fi, navigasyon, 114x59x13 mm, 135 gr SAMSUNG CEP TELEFONU B7722 KOD saat bekleme, 12 saat konuflma süresi, 5 megapiksel kamera, çift hat kullanabilme, 3G, 3.2 dokunmatik ekran, 3G mobil TV, 113x55x14 mm, 112 gr SAMSUNG CEP TELEFONU I 9100 GALAXY S II KOD saat bekleme, 18 saat konuflma süresi, 8 megapiksel kamera, 3G mobil TV, AMOLED Plus ekran, Wi-Fi, Android iflletim sistemi, 125x66x8 mm, 116 gr. SAMSUNG CEP TELEFONU I9003 LATONA KOD saat konuflma, 610 saat bekleme süresi, 4 LCD dokunmatik ekran, 5 megapiksel kamera, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, radyo, MP3, 124x64x11 mm, 131 gr. 24

SONY BLUETOOTH SPEAKER KOD 268-70480 S-Master dijital amplifikatör, NFC tek dokunuflla Bluetooth ba lant s, USB girifli, 30 W ses ç k fl gücü.

SONY BLUETOOTH SPEAKER KOD 268-70480 S-Master dijital amplifikatör, NFC tek dokunuflla Bluetooth ba lant s, USB girifli, 30 W ses ç k fl gücü. SONY ALARMLI SAATL RADYO KOD 268-62306 LED ekran, alarml, FM radyolu, 490 gr a rl k, fl k ve modern tasar m. 27.500 TL 1.150 TL 5.350 TL SONY BLUETOOTH SPEAKER KOD 268-70480 S-Master dijital amplifikatör,

Detaylı

STAR TAVLA KOD 221-19753 CITIZEN D J TAL TANS YON ALET KOD 221-30682

STAR TAVLA KOD 221-19753 CITIZEN D J TAL TANS YON ALET KOD 221-30682 1.500 TL L K ALIMLARINIZDA BLACK&DECKER CIRCIRLI TORNAV DA SET KOD 221-22185 45 parça. STAR TAVLA KOD 221-19753 Kenarlar ahflap, oyun zemini ise orjinal kaplama, uzun ömürlü, 25 cm en, 47.5 cm uzunluk,

Detaylı

Organizasyon: INTERLINK fi RKETLER GRUBU. www.interlink.com.tr

Organizasyon: INTERLINK fi RKETLER GRUBU. www.interlink.com.tr NASIL ÜYE OLACAKSINIZ? Katalo un arkas ndaki üyelik formunu doldurup INTERLINK thalat hracat ve Pazarlama A.fi. adresine göndererek veya www.yurtbayclub.com sitesinden üyelik ifllemlerinizi gerçeklefltirerek

Detaylı

2017 y l nda yapaca n z lastik al mlar nda sizlere avantaj sa lamak üzere yepyeni bir hediye katalo u haz rlad k.

2017 y l nda yapaca n z lastik al mlar nda sizlere avantaj sa lamak üzere yepyeni bir hediye katalo u haz rlad k. De erli fl Orta m z, 2017 y l nda yapaca n z lastik al mlar nda sizlere avantaj sa lamak üzere yepyeni bir hediye katalo u haz rlad k. 1 fiubat 2017-31 May s 2017 tarihleri aras nda, detaylar afla da belirtilen

Detaylı

UZAKTAN YÜKLEMEL PROMOSYON KONTÖR

UZAKTAN YÜKLEMEL PROMOSYON KONTÖR De erli fl Ortaklar m z; Bir k fl sezonunu daha geride b rakt k. Önümüzdeki s cak yaz günlerine, serinletici bir Valvoline Kampanyas ile merhaba demek istiyoruz. Valvoline markal ürünlerimizin afla da

Detaylı

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz Çift yönlü piflirme ile yiyeceklerin her iki taraf n da çevirmeden piflirebilen yeni sistem! FAYDALI MODEL TESCiLi Zamanlay c (Timer) Otomatik kapanma ve uyar zili Üstte ve altta ayr ayr rezistanslar Yap

Detaylı

Bu sisteme yeni üye olan tüm kullan c lar m za bafllang ç olarak 30 hoflgeldin puan hediye edilecektir.

Bu sisteme yeni üye olan tüm kullan c lar m za bafllang ç olarak 30 hoflgeldin puan hediye edilecektir. Henkel Yap Kimyasallar ve Yap flt r c lar Bölümü ürünlerini tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Henkel Profi Club kullan c ve uygulamac hediye katalo unda size yepyeni hediyeler sunmaktan mutluluk

Detaylı

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox Solo Ürünler 2 Tamboy Fırınlar 1227 multi turbo 4g - inox 0+6 pişirme programlı grill fonksiyonlu multi turbo fırın 24 Saat programlanabilir dijital saat çıkartılabilir ve temizlenebilir full iç cam sistemi

Detaylı

NASIL PUAN KAZANACAKSINIZ? HED YEN Z NASIL ALACAKSINIZ? HED YEN Z NASIL TESL M ALACAKSINIZ?

NASIL PUAN KAZANACAKSINIZ? HED YEN Z NASIL ALACAKSINIZ? HED YEN Z NASIL TESL M ALACAKSINIZ? NASIL KAZANACAKSINIZ? Koramic Yap Kimyasallar A.fi. CERMIX markal ürünlerini Türkiye pazar na yetkili da t c ve sat c lar kanal ile pazarlamaktad r. Koramic Yap Kimyasallar taraf ndan belirlenen ve duyurulacak

Detaylı

Bulaşık Makineleri 31 Tam Ankastre Bulaşık Makineleri 31 Yarı Ankastre Bulaşık Makineleri 31

Bulaşık Makineleri 31 Tam Ankastre Bulaşık Makineleri 31 Yarı Ankastre Bulaşık Makineleri 31 Fırınlar 2-7 60 cm Fırınlar 2-5 Ethos Kompakt Buharlı Pişirici / Kompakt Fırın/ Kompakt Mikrodalga 6 Expression Kompakt Buharlı Pişirici 7 Classic Kompakt Fırın 7 Mikrodalgalar 8-10 Kahve Makinası 11 Isıtma

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m?

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m? Club VitrA Fix Avrupa normalar nda kaliteli ürünleri siz de erli ustalar m zla buluflturmak amac yla 2007 y l nda faaliyetlerine bafllad m z Club VitrA Fix zengin hediye seçenekleriyle kampanyalar na devam

Detaylı

De erli fl Ortaklar m z,

De erli fl Ortaklar m z, De erli fl Ortaklar m z, IMMERGAS olarak 2008 y l ndan bu yana %100 kendi sermayemiz ile girdi imiz Türkiye pazar nda kalitemizden asla ödün vermeden günümüze kadar gelmifl ve hemen her ilde bayi, servis

Detaylı

De erli Boya Profesyoneli,

De erli Boya Profesyoneli, De erli Boya Profesyoneli, Casati olarak size ayr cal klarla dolu, rengarenk bir dünyan n kap lar n açman n mutlulu unu yafl yoruz. Casati'm ad n verdi imiz bu sistemde ayn tak m n oyuncular olarak gördü

Detaylı

De erli Erifl Yem Müflterisi,

De erli Erifl Yem Müflterisi, De erli Erifl Yem Müflterisi, Sizlerden gelen yo un talep üzerine sistemini tekrar bafllatt k. Bu senede sizler için özel olarak haz rlad m z ve birbirinden de erli hediyeler kazanaca n z kampanyam za

Detaylı

AKÇANSA Ç MENTO YAPI CLUB ÜYEL K SÖZLEfiMES

AKÇANSA Ç MENTO YAPI CLUB ÜYEL K SÖZLEfiMES AKÇANSA Ç MENTO YAPI CLUB ÜYEL K SÖZLEfiMES Madde 1- Yap Club sistemi (Yap Club) ve Yap Club Card (Kart) Mülkiyeti AKÇANSA Ç MENTO SAN. ve T C. A.fi. ye aittir. Yap Club sistemine kay tl üyeler veya üyelik

Detaylı

80 PUAN 1 ÇUVAL. De erli Yetifltiricilerimiz,

80 PUAN 1 ÇUVAL. De erli Yetifltiricilerimiz, De erli Yetifltiricilerimiz, Sizlere hediye puanlar kazand racak, bir çok özel hediyelere sahip olabilece iniz Çaml Club n kuruldu unu müjdelemek isteriz. Üye kartlar n z en k sa zamanda sizlere ulaflt

Detaylı

De erli Eternity Kulüp Üyesi;

De erli Eternity Kulüp Üyesi; De erli Eternity Kulüp Üyesi; 2005 Eylül ay nda bafllayan Eternity Kulüp uygulamas 2008 y l nda da cazip hediyelerle devam ediyor. Hediye katalo umuz, sizlerin ihtiyaçlar ve daha çok talep edilen ürünler

Detaylı

FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR!

FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR! FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR! 23.90 19 HAZİRAN-2 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR. dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz. Yüklemelerinizde işlem ücreti alınmamaktadır. Omo Active Fresh 5 kg

Detaylı

HEDİYE KATALOĞU BORU 26 78

HEDİYE KATALOĞU BORU 26 78 BORU 26 78 1050 1480 3330 320 SONY 32 LED TV / KOD 134-62303 SONY 40 LED TV / KOD 134-62302 SONY 55 LED TV / KOD 134-56961 SONY BLURAY / KOD 134-61084 1388x768 çözünürlük, LED ekran, 24p gerçek sinema,

Detaylı

Kameralar. Pazarizyon Online Al??veri? http://www.pazarizyon.com/

Kameralar. Pazarizyon Online Al??veri? http://www.pazarizyon.com/ URUN ADI: Wireless USB DVR 4 Kanal Destekli 2.4GHz Kablosuz Video ve Ses Aktar?m? Sa?lay?n MODEL: 130328033225 FIYAT: 94.90? URUN ADI: Çok Fonksiyonlu Hareket Alg?lama Özellikli Spy Kamera DVR R/C Alarml?

Detaylı

www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları 1-4 Ateş Ölçerler 5-14 15-19 Bebek Tesizleri 20-23 Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler 24-26

www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları 1-4 Ateş Ölçerler 5-14 15-19 Bebek Tesizleri 20-23 Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler 24-26 2014 www.loobex.com www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları Ateş Ölçerler Bebek Tesizleri Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler Mama Isıtıcılar 1-4 5-14 15-19 20-23 24-26 27-29 buhar makinaları

Detaylı

HAZİRAN-TEMMUZ 2011 HEDİYE KATALOĞU KDV Hariç Ciro/Puan TL. No. ÜRÜN MARKA MODEL RESİM 1 48 EKRAN LCD TV VESTEL 19VH

HAZİRAN-TEMMUZ 2011 HEDİYE KATALOĞU KDV Hariç Ciro/Puan TL. No. ÜRÜN MARKA MODEL RESİM 1 48 EKRAN LCD TV VESTEL 19VH 1 48 EKRAN LCD TV VESTEL 19VH5906 9.700 2 82 EKRAN LCD TV VESTEL 32VH3004 23.250 3 106 EKRAN LCD TV PHILIPS 42PFL5405H/12 46.250 4 106 EKRAN LED TV PHILIPS 40PFL5605H/12 59.500 5 106 EKRAN LCD TV VESTEL

Detaylı

PERFORMANS UYGUN F YAT

PERFORMANS UYGUN F YAT YÜKSEK Nisan 2011 PERFORMANS UYGUN F YAT * 76 TL fiyat ; PC 2210 A2 DC model Grundig masaüstü bilgisayar n Worldcard ile al mlar nda geçerlidir. Bu modelin peflin fiyat na 3 taksit fiyat 834 TL dir. Grundig

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

De erli fl Orta m z, TÜRK DEM RDÖKÜM FABR KALARI A.fi.

De erli fl Orta m z, TÜRK DEM RDÖKÜM FABR KALARI A.fi. De erli fl Orta m z, Türkiye s tma sektörünün lider firmas olarak, siz de erli ifl ortaklar m za özel olarak oluflturdu umuz yeni sistemimiz DEM R CLUB ile sektörümüzdeki öncülük misyonunu sürdürüyoruz.

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

NETAFIM VIP CLUB PROMOSYON KATALOGU

NETAFIM VIP CLUB PROMOSYON KATALOGU NETAFIM VIP CLUB PROMOSYON KATALOGU NETAFİM VIP CLUB NEDİR? NETAFİM VIP CLUB Netafim Yelek - 001 Netafim T-Shirt - 002 Netafim Şapka - 003 Netafim Gömlek - 004 NETAFİM ayrıcalıklı dünyasını çiftçilerinin

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: 452 52 52 - Fax: 487 31 27 İhale No : 2014/ 1249 İlgili Birim : DÖN.SER.AYNİYAT

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ Elazığ ili SODES BİR ELDE SEN TUT Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Ankastre Kış Fırsatları

Ankastre Kış Fırsatları Ankastre Kış Fırsatları Ankastre Setler 3.769 7060 Multi Turbo Fırın 1.361 3904 Vitroseramik Ocak 972 8743 Davlumbaz 1.436 0+15 Fonksiyon Dijital programlanabilir dokunmatik kontrol paneli Fırın içi sökülebilir

Detaylı

TOPTAN FİYAT LİSTESİ / 2015-1. İç Ticaret ve Pazarlama A.Ş.

TOPTAN FİYAT LİSTESİ / 2015-1. İç Ticaret ve Pazarlama A.Ş. TOPTAN FİYAT LİSTESİ / 2015-1 İç Ticaret ve Pazarlama A.Ş. İç Ticaret ve Pazarlama A.Ş. 2015-1 TOPTAN FiYAT LiSTESi TAMBOY FIRIN SERİSİ (60*60) 6010 Tamboy Elk. Fırın (Beyaz) * Düğmeden Ateşlemeli * Gizli

Detaylı

15 Eylül - 31 Ekim 2013. Makel de Yılın Kampanyası başlıyor Muhteşem Hediyeler kazandırıyor...

15 Eylül - 31 Ekim 2013. Makel de Yılın Kampanyası başlıyor Muhteşem Hediyeler kazandırıyor... 15 Eylül - 31 Ekim 2013 Makel de Yılın Kampanyası başlıyor Muhteşem Hediyeler kazandırıyor... Toplam kalite anlayışını çalışanlarından tüm dünyadaki iş ortaklarına kadar bir bütün olarak gören Makel Şirketler

Detaylı

www.cermix.com.tr İnternet Sitesinden Nasıl Faydalanacağım?

www.cermix.com.tr İnternet Sitesinden Nasıl Faydalanacağım? CLUB CERMIX Avrupa normlarında kaliteli ürünleri siz değerli ustalarımızla buluşturan Cermix Yapı Kimyasalları bundan böyle birbirinden değerli hediyeler kazandırıyor. Karo seramik uygulama sektörünün

Detaylı

ÖZGÜRLÜ E KDV S Z SAH P OLUN

ÖZGÜRLÜ E KDV S Z SAH P OLUN Eylül 2011 Ürün görseli temsilidir. ÖZGÜRLÜ E KDV S Z SAH P OLUN Eylül ay nda tüm ürünlerde %18 KDV indirimi sizi bekliyor. GNB 1445 A2 P6 942 TL798 TL Bonus kampanyas 01/09/2011-31/10/2011 tarihleri aras

Detaylı

ELEKTRONİK ve ARAÇ PROMOSYON ÜRÜNLERİ

ELEKTRONİK ve ARAÇ PROMOSYON ÜRÜNLERİ 2016 ELEKTRONİK ve ARAÇ PROMOSYON ÜRÜNLERİ www.elektropromosyon.com COMEKS ELEKTRONİK VE MEDİKAL SİSTEMLERİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. 2006 yılında Türkiyedeki teknoloji mağazalarına en yeni teknolojik ürünleri

Detaylı

Konfor, ferahlık ve rahatlık

Konfor, ferahlık ve rahatlık Konfor, ferahlık ve rahatlık Pratik kapılar yana kayıp açıldığında geniş bir çalışma alanı sizi bekliyor. Geniş mesafe dolayısıyla rahat biniş-iniş ve esnek koltuk kapasitesi seçenekleri. 540mm Sınıfının

Detaylı

29, 90 19, 7, 50 39, 90 5, 90 24, 90 6, 90 29, 90 ÜRÜN GELECEK. Kütahya Porselen Atatürk İmzalı Fincan Seti 2 Kişilik. /adet /adet

29, 90 19, 7, 50 39, 90 5, 90 24, 90 6, 90 29, 90 ÜRÜN GELECEK. Kütahya Porselen Atatürk İmzalı Fincan Seti 2 Kişilik. /adet /adet Kütahya Porselen Atatürk İmzalı Fincan Seti 2 Kişilik 24, 90 19, 90 9, 90 /adet 7, 50 /adet Güral Porselen Atatürk Kupa Stok adedi: 5.500 Stok adedi: 3.000 29, 90 19, 15, 90 29, 90 4, 90 6, 90 90 LAV Derin

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m?

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m? Club VitrA Fix Avrupa normalar nda kaliteli ürünleri siz de erli ustalar m zla buluflturmak amac yla 2007 y l nda faaliyetlerine bafllad m z Club VitrA Fix zengin hediye seçenekleriyle kampanyalar na devam

Detaylı

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N G da için dizayn edilen bu termometre; genellikle ev mutfaklar nda, pikniklerde ve g da sanayinde g da s cakl k ölçümünde kullan l r. Ölçüm Hassasiyeti: ± 1 C, Prob uzunlu u:

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ Dijital Fotoğraf Makinesi Nasıl çalışır? Dijital fotoğraf makineleri 4 elemandan oluşur. Bu elemanlar Objektif,

Detaylı

PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI

PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI T.C. ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI / /2014 İdaremizce 4734 sayılı K.İ.K.'nun 22.maddesine göre aşağıda cinsi,özellikleri ve miktarı yazılı malzemeler satın alınacaktır, /

Detaylı

Ürün Tan m. 4250 Entegre Lavabo, 60 cm. 0016 Armatür deliksiz, su taflma deliksiz, sifon dahil. (polyester resin) Metal ayaklar ve sifon dahil.

Ürün Tan m. 4250 Entegre Lavabo, 60 cm. 0016 Armatür deliksiz, su taflma deliksiz, sifon dahil. (polyester resin) Metal ayaklar ve sifon dahil. Tak mlar Takımlar 2007.1 stanbul Banyo Tak m nda VitrA-Artema Yetkili servislerince sadece perakende sat fllar nda bedelsiz montaj hizmeti verilmektedir. Tak m n tüm lavabo, klozet ve bideleri VitrAclean

Detaylı

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG İlan no: 302363 Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG Sahibinden Garantisi Devam eden, SEAT LEON 1.6 TDI 105 HP DSG S&S, 2013 64.000 TL İlan tarihi: 9 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Adana,

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar DARBES Z MATKAP D 6SH 6.5 mm / 240 W 6.5mm mandren kapasitesi yüksek delme h z ; 4500 dev/dak. kompakt yap tümü ile izoleli yap

Detaylı

Puan: 1000 KOD:AKT-162. Puan: 1000 KOD:AKT-163

Puan: 1000 KOD:AKT-162. Puan: 1000 KOD:AKT-163 HEDİYE KATALOĞU 2017 Aktif_Hediye_Kataloğu_20x20cm.indd 1 14.02.2017 13:22:22 Puan: 1000 KOD:AKT-161 LG 47 LED TV 1920x1080p çözünürlük, 3D, Smart TV, dahili Wi-Fi. Puan: 1000 KOD:AKT-163 Puan: 1000 KOD:AKT-162

Detaylı

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m?

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m? Club VitrA Fix Avrupa normalar nda kaliteli ürünleri siz de erli ustalar m zla buluflturmak amac yla 2007 y l nda faaliyetlerine bafllad m z Club VitrA Fix zengin hediye seçenekleriyle kampanyalar na devam

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon.

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon. Unimog U 4000 Unimog U 4000 2,5 ton kategorisinde Üstün arazi kabiliyetli (4x4) taktik tekerlekli En çetin koflullarda kendini spatlam fl güvenilir teknoloji TSK ya 10.000 i aflk n Unimog U4000 teslim

Detaylı

FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR! 20-26 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR. 10.90

FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR! 20-26 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR. 10.90 FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR! 20-26 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR. www.facebook.com/sokmarketler www.twitter.com/sokmarketler dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz. Yüklemelerinizde işlem

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAME TİP 1

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAME TİP 1 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAME TİP 1 İŞLEMCİSİ EN AZ Intel Core i5 işlemci OLMALIDIR. 15,6" EKRANA SAHİP OLMALIDIR. EN AZ 2 GB HARİCİ EKRAN KARTINA SAHİP OLMALIDIR. 1920X1080 EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNE SAHİP

Detaylı

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01 Döküm Fırını Tamir ve İmalatı Sağlık Bakanlığı Onaylı Toz Maskeleri Toz ve Çapak Gözlükleri İş Güvenliği Malzemeleri Santrifüj Bakın ve Onarımı Her Türlü Kumlama Bakım ve Onarımı www.sertekniklab.com DÖKÜM

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet)

TEKNİK ŞARTNAME. Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet) Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet) 1) İşlemci : En az 2.3 GHz 6 MB paylaşımlı L3 önbelleğe sahip, Intel Core i7 işlemci (3.5 GHz'e kadar Turbo Boost) olmadır. 2) Ram : En az 16 GB 1600 MHz DDR3L

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

Hyundai i20 1.2 Team

Hyundai i20 1.2 Team İlan no: 275333 Hyundai i20 1.2 Team Sahibinden İlk Sahibinden Yeni İ20 Style Pan MultiMadia Navigasyon 51.500 TL İlan tarihi: 5 Nisan 2016 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Mamak, Mamak Model yılı

Detaylı

VACUCLEAN REHAU VACUCLEAN MERKEZİ TOZ EMME SİSTEMİ

VACUCLEAN REHAU VACUCLEAN MERKEZİ TOZ EMME SİSTEMİ VACUCLEAN REHAU VACUCLEAN MERKEZİ TOZ EMME SİSTEMİ 1 İÇİNDEKİLER 1. MERKEZİ TOZ EMME CİHAZLARI...1 2. HORTUM SETLERİ...2 UZAKTAN KUMANDALI İŞLETİM...2 KABLOLU İŞLETİM...3 3. VAKUM PRİZLERİ...3 UZAKTAN

Detaylı

άretici firman n φnceden belirtmeden model, teknik φzellikler, donan m ve aksesuar de iflikli i yapma hakk sakl d r. Bu dokόman n bas m ndan (Nisan 2012) sonra όzerinde de ifliklikler olmufl olabilir.

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ Elazığ ili SODES ENGELSİZ YAŞAMLA SAĞLIKLI GÜNLERE Projesi kapsamında Bilgisayar Ekipman alımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

1957 den beri ısıtıyoruz

1957 den beri ısıtıyoruz 1957 den beri ısıtıyoruz 2017 ürün kataloğu www.sufurucusoba.com Hakkımızda Firmamız 1957 yılında Soba imalatı ve perakende satışına başlamıştır. Sektörde lider kuruluşların ürünlerini tüm illerde pazarlama

Detaylı

Bakmadan almam. 42" Led TV. 400 Hz PMR. Şİmdİ Türkİye'de 22 yerde Size en yakın mağaza adresi için: www.mediamarkt.com.tr

Bakmadan almam. 42 Led TV. 400 Hz PMR. Şİmdİ Türkİye'de 22 yerde Size en yakın mağaza adresi için: www.mediamarkt.com.tr 400 Hz PMR 42" 106 cm Led TV media markt FİyaTi 10 159, 90 TakSİTLİ FİyaT 1899,- 42Lm640 3D LED TV Derinlik kontrolü. 3D Sound Zooming. Dual Play fonksiyonu. Smart Share özelliği. Toplam stok adedi: 500.

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ Elazığ ili SODES ÇOCUKLARIMIZ, GENÇLERİMİZ VE GELECEĞİMİZ YENİDEN DOĞUYOR Projesi kapsamında çocuk merkezi oluşturulmasına yönelik Elektronik

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr sintra 2 Sintra bir Asy a Trafik A.Ş. ma rka sıdır. 2016 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2016 Üretim Kapasitemiz Sintra markalı sinyalizasyon sistemlerimiz, trafik ve yol güvenliği standartlarına uygun

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5)

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) 1. Dizüstü Bilgisayar en az Intel Core i5 2,3 GHz hızında işlemcisi olmalıdır. 2. Dizüstü bilgisayarın 4 GB DDR3 1333 MHz belleğe sahip olmalıdır. 3. Dizüstü bilgisayar ekran kartının

Detaylı

Az daha çoktur. Ross Lovegrove dan MOD Koleksiyonu

Az daha çoktur. Ross Lovegrove dan MOD Koleksiyonu Az daha çoktur. Ross Lovegrove dan MOD Koleksiyonu Daha az hammadde, daha az enerji, daha az ambalaj kullan larak üretilen, üstelik daha az su tüketen çok özel bir seri. MOD, baflar l mimarileri ve modern

Detaylı

BORUUstalar Kulübü 26 78 Dan flma Hatt. Hafta içi 08:00-17.00 HED YE KATALO U USTALAR KULÜBÜ

BORUUstalar Kulübü 26 78 Dan flma Hatt. Hafta içi 08:00-17.00 HED YE KATALO U USTALAR KULÜBÜ BORUUstalar Kulübü 26 78 Dan flma Hatt Hafta içi 08:00-17.00 HED YE KATALO U USTALAR KULÜBÜ USTALAR KULÜBÜ De erli Ustalar Kulübü Üyeleri, Bugüne kadar sundu umuz yüksek kalitedeki ürün ve hizmetlerimize,

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

OKYAY01 Çayomat 100 Bardak 13 Litre OKYAY02 Çayomat 200 Bardak 23 Litre OKYAY03 Çayomat 300 Bardak 23 Litre OKYAY04 Çayomat 400 Bardak 36 Litre

OKYAY01 Çayomat 100 Bardak 13 Litre OKYAY02 Çayomat 200 Bardak 23 Litre OKYAY03 Çayomat 300 Bardak 23 Litre OKYAY04 Çayomat 400 Bardak 36 Litre OKYAY SANAYİ ÜRÜNLERİ İMALAT VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. Bostancı Yolu Hattat Sok No: 12 Yukarı Dudullu / İstanbul Tel: 0216 4994550 / Fax: 0216 4994552 Web: www.okyayltd.com.tr E-Mail: okyay@okyayltd.com.tr

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU MAL ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU MAL ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU MAL ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Niğde Üniversitesi Öğrenci Yurdunda kullanılmak üzere muhtelif mal ve malzeme alınacak olup, alınacak mal ve malzemelerin özellikleri aşağıda

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

1 Aral k 2006-31 Ocak 2007 tarihli al mlarda geçerlidir.

1 Aral k 2006-31 Ocak 2007 tarihli al mlarda geçerlidir. 1 Aral k 2006-31 Ocak 2007 tarihli al mlarda geçerlidir. De erli SONY Dostu, Sony yetkili sat fl noktalar ndan yapt n z al flverifli daha keyifli, daha e lenceli hale getirmeyi amaçlad m z bu kampanyam

Detaylı

çindekiler Sayfa Mikrodalgalar 10-12 Kahve Makinas 12 Is tma Çekmeceleri 13

çindekiler Sayfa Mikrodalgalar 10-12 Kahve Makinas 12 Is tma Çekmeceleri 13 çindekiler Sayfa F r nlar 2-7 60 cm F r nlar 2-7 90 cm F r nlar 7 Expression Kompakt Buharlı Piflirici/Kompakt F r n/ Kompakt Mikrodalga 8 Classic Kompakt F r n/kompakt Mikrodalga 9 Mikrodalgalar 10-12

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 6MFA 165 mm / 1010 W 1010 W güçlü motor paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl tungsten karbid uçlu

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

9631 YS 9641 Y Ç FT BÖLMEL FIRINLAR

9631 YS 9641 Y Ç FT BÖLMEL FIRINLAR Ç FT BÖLMEL FIRINLR 9631 YS Gümüfl Çift Bölmeli F r n (Üst Bölme Statik / lt Bölme Turbo F r n) 3 Gözü Gazl, 1 Gözü Elektrikli Ocak Programlanabilir Dijital Saat Teleskopik Raf (lt Bölmede) Katalitik rka

Detaylı