(F21d19b2a Pafta, 112 Ada, 9 Parsel) YÖNETİM PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(F21d19b2a Pafta, 112 Ada, 9 Parsel) YÖNETİM PLANI"

Transkript

1 ESTON ŞEHİR (F21d19b2a Pafta, 112 Ada, 9 Parsel) YÖNETİM PLANI GİRİŞ İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Tatarcık Mevkii, F21d19b2a Pafta, 112 Ada, 9 Parselde bulunan ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre mülkiyeti kat irtifakına ve bilahare kat mülkiyetine çevrilecek olan Eston Şehir 1. Mahalle Sitesi 112 Ada, 9 Parsel adlı olup da her biri bir bağımsız bölümden oluşan JK)8 adet dubleks bahçeli ev, 19 adet tripleks bahçeli ev, 96 adet katlı bahçeli ev ve 80 adet apartman dairesi olmak üzere toplam 303 bağımsız bölüm konuf" içeren anagayrimenkul, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak koşulu ile bu yönetim planı ve irtifak haklarına uygun olarak yönetilir. Kat malikleri de işbu yönetim planını kabul ve tescil etmişlerdir. I. GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 - AMAÇ Yönetim planı kat malikleri arasında sözleşme mahiyetindedir. Anagayrimenkulün ve Eston Şehir 1. Mahalle Sitesinin yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini, kat malikleri ve sakinlerinin hak ve yükümlülüklerini, yönetim ve işletme masraflarının temelini teşkil eden gelirlerin toplanmasını ve sarfını tanzim eder. Bu yönetim planının amacı, Eston Şehir 1. Mahalle Sitesinde güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir tasarruf düzeninin kurulup devam etmesini sağlamaktır. MADDE 2 - KAPSAM Bu yönetim planının kapsamı aşağıdaki bentlerde gösterilmiştir. a) Yer bakımından kapsam: Yönetim planının hükümleri, Eston Şehir 1. Mahalle Sitesi sınırları içinde kalan arazi ile bunların üstünde ve altında meydana getirilmiş bütün bina ve tesisleri, ağaçları ve doğa! bitki örtüsünü, Sitenin tamamına ya da bağımsız bölümlere göre mütemmim cüz, eklenti yahut teferruat niteliği taşıyan bütün objeleri, bu nitelikte olmasa bile Sitede bulunan veya bulundurulan sair eşya ve malları kapsar. b) Kişi bakımından kapsam: Yönetim planının hükümleri, Eston Şehir 1. Mahalle Sitesindeki bağımsız bölüm malikleri ile bunlara bağımlı olarak bulunan, herhangi bir suretle yararlanan ve Sitenin tamamı veya bir bölümü yahut bağımsız bölümleri üzerinde her ne türden olursa olsun başkaca ayni veya şahsi hak sahibi olan bütün kişileri bağlar. c) İlişkiler bakımından kapsam: Yönetim planı, kat mülkiyeti esasına göre tasarruf edilecek Eston Şehir 1. Mahalle Sitesi üzerinde bu tasarruf biçiminden doğan bütün ilişkileri, bu meyanda Sitenin tamamından, bağımsız bölüm ve eklentilerden ve ortak yerlerden yararlanılmasından, bunların kullanılmasından, işletilmesinden, korunmasından, bakım ve onarımından, doğacak her türlü ilişkiyi, Site, bağımsız bölümler ve eklentiler ile ortak yerler üzerindeki hukuki ve maddi tasarruflar dolayısıyla kat malikleri, kat irtifakı ve diğer ayni hak sahipleri ile kişisel hak sahipleri

2 ve bunlara bağlı olarak Sitede oturan, bulunan veya herhangi bir suretle zilyet olan kişilerin aralarında meydana gelebilecek her çeşit ilişkiyi kapsar. MADDE 3 - YÖNETİM PLANINDA HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER Yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, tapu sicilinde tescilli irtifak hakları kapsamı ile kat maliklerinin sözleşmeleri ve bunlarda da hüküm bulunmayan hallerde Kat Mülkiyeti Kanunu, bu kanunda değişiklik yapan 2814 Sayılı Kanun ile bu kanunlarda yapılacak değişiklikler, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. MADDE 4 - YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ Eston Şehir 1. Mahalle Sitesi Yönetim planının ilgili hususlarının değiştirilmesi için parseldeki kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Tapu kütüğüne tescil edilmiş irtifak haklarının kapsamının değiştirilmesi ve terkini için ise kanundaki hükümler uygulanır. II. YÖNETİM VE DENETİM ORGANLARI A - PARSEL KAT MALİKLERİ KURULU MADDE 5 - OLUŞMASI VE YETKİ ALANI Eston Şehir 1. Mahalle Sitesi (112 Ada, 9 Parselin) kat maliklerinden oluşan parsel kat malikleri kurulu, bu parseldeki bütün bağımsız bölümleri birlikte ilgilendiren genel sorunları görüşür ve karara bağlar. MADDE 6 -TOPLANMA VE ÇAĞRI Parsel (Site) kat malikleri kurulu her yıl Nisan ayı içerisinde olağan toplanır. Toplantının nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı ve gündemi yönetim organı tarafından tespit edilerek, toplantıdan en az on beş gün önce bütün kat maliklerine veya bunlara tebligat yapılamazsa bağımsız bölümde bulunanlara taahhütlü mektupla veya imza karşılığında tebliğ edilir. Bağımsız bölümde bulunanlara da tebligat yapılamaması halinde ilan panosuna asılmak suretiyle tebligat yapılmış sayılır, önemli bir sebebin çıkması halinde, yönetim veya denetim organının ya da kat maliklerinden üçte birinin yazılı istemi üzerine yönetim organı tarafından toplantı için istenen tarihten en az on beş gün önce bütün kat maliklerine veya bunlara tebligat yapılamazsa bağımsız bölümde oturanlara imzalatılacak bir çağrı veya taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla, parsel kat malikleri kurulu, her zaman olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Olağanüstü toplantı çağrılarında da kat maliklerine veya bağımsız bölümde bulunanlara tebligat yapılamaması halinde ilan panosuna asılmak suretiyle tebligat yapılmış sayılır. ilk çağrı yapılırken, birinci toplantıda yeter sayısının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarih ve saatte yapılacağı belirtilir. İkinci toplantının en geç bir hafta içinde yapılması zorunludur. İlk parsel kat malikleri kurulu, Eston Yapı A.Ş. veya onun kuracağı ya da seçeceği geçici yönetimin çağrısı ile, geçici yönetimin görev süresinin bittiği tarihte ya da gerek görülürse görev süresi içinde bir tarihte toplanır; yönetim ve işletme konularını görüşür. MADDE 7 -TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI Parsel kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar verir. kut l/r

3 Toplantı yeter sayısı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılamazsa, ikinci toplantıda yeter sayı aranmaksızın toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilir. Kat Mülkiyeti Kanunu'nda karar yeter sayısı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır. Parsel kat malikleri kurulunda arsa payına bakılmaksızın anataşınmazdaki her bağımsız bölümün maliki ( kat maliki) bir oy hakkına sahiptir. Aynı şahıs birden fazla bağımsız bölüme malikse, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkı vardır. Ancak bir şahsın sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz. Bir bağımsız bölüme birden fazla kimse malikse parsel kat malikleri kurulunda bunları, içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden her biri, diğer kat malikleri veya dışarıdan vekalet verecekleri bir vekil tarafından temsil olunabilirler, ancak bir şahsın asaleten ve vekaleten vereceği oy sayısı bütün oyların üçte birini geçemez. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ( çocuk, akıl hastası v.s. ) ise onun yerine parsel kat malikleri kuruluna, kanuni mümessili ( vekili veya vasisi) katılır. Alınacak karar doğrudan doğruya kendisini ilgilendiren kat maliki, parsel kat malikleri kuruluna ve görüşmelere katılabilir fakat o işle ilgili oylamaya katılamaz. MADDE 8 -TOPLANTININ YÖNETİMİ Toplantıyı yönetmek üzere, kat malikleri arasından ya da dışarıdan bir Toplantı Başkanı, bir Yazman ve iki kişi de Oy Saymanı seçilir. Toplantı başkanı, toplantıyı, kanuna, yönetim planına, eşitlik ve dürüstlük kuralları gibi temel ilkelere uyarak gündeme göre yönetir. Toplantı başkanı özellikle; a) Toplantıya çağrının kurallara uygun olarak yapılıp yapılmadığını, b) Toplantı yeter sayısının mevcut olup olmadığını, c)her kat malikinin arsa payına bakılmaksızın sadece bir oy hakkına sahip olduğunu, d) Birden fazla bağımsız bölümü olanların, bütün oyların üçte birinden fazla oy kullanamayacağını, e) Birden fazla maliki olan bağımsız bölümler için, ancak bir vekil vasıtasıyla oy kullanılabileceğini, f)ehliyetsiz olanlara ait oyların Kanuni temsilcileri tarafından kullanılıp kullanılmadığını, g) Oylamaya katılacakların, kararla doğrudan doğruya ilgilerinin bulunup bulunmadığını, h) Vekaleten oy kullanacak kimselerde, gerçekten bu yetkinin bulunup bulunmadığını ve aynı vekilin, oy sayısının üçte birinden fazlası için vekil sıfatıyla oy kullanamayacağını titizlikle gözetir. Toplantı başkanı yukarda sayılanları veya bunlara benzeyen görevleri yerine getirmemişse, ve bundan ötürü bir zarar meydana gelmişse, kat maliklerine karşı sorumlu olur. MADDE 9 - KARARLAR Parselin (Eston Şehir 1. Mahalle Sitesi) kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetim organı ve denetim kurulu arasında çıkan anlaşmazlık parsel kat malikleri kurulunca çözülür ve karara bağlanır. Bu konularla ilgili olarak mevcut parsel kat malikleri kuruluna başvurulmadan ve bir karar alınmadan mahkemeye başvurulamaz. Parsel kat malikleri kurulunun kararları (1) 'den başlayıp sırası ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli tek bir deftere yazılarak, altı özellikle toplantı başkanı, yazman ve oy saymanlarınca imzalanır. Toplantıda bulunan

4 kat malikleri kararı imzalayabilecekleri gibi toplantı başlangıcında imzalanmış bulunan hazurun cetvellerinin karar altına yapıştırılması yolu ile de imzanın ikmal edilmesine toplantı başında karar verilebilir. Karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek ayrıca imza ederler. Kararlar ilan panosuna en az bir hafta süreyle asılır. Kararların suretleri yazılı olarak isteyen kat maliklerine ve bağımsız bölümde oturanlara verilir. MADDE 10 -MAHKEMEYE MÜRACAAT Parsel kat malikleri kurulunca verilen karara razı olmayan kat maliklerinden biri veya bağımsız bölümlerde kiracı veya herhangi bir sebeple oturanların veya devamlı suretle faydalanan kimselerin kanunda veya yönetim planında, eklerinde, tapu sicilinde veya kat maliklerinin sözleşmelerinde ve kurul kararlarında belirlenmiş bulunan borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden dolayı zarar gören kat malikleri veya yönetim organı, taşınmazın bulunduğu yerin Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak hakimin anlaşmazlığa konu teşkil eden husus hakkında karar vermesini isteyebilir. MADDE 11 -KARARLARIN BAĞLAYICILIĞI Bütün kat malikleri ile onların varisleri veya o bağımsız bölümü sonradan herhangi bir suretle iktisap edenler veya o bölümde kiracı yahut başka sebeplerle oturanlar veya faydalananlarla yönetici ve denetçiler, parsel kat malikleri kurulunca verilmiş veya verilecek kararlara uymakla yükümlüdürler. B - SİTE (PARSEL) YÖNETİCİSİ MADDE 12-SEÇİMİ Site kat malikleri kurulu her yıl Nisan ayında yapacağı olağan toplantıda dışarıdan profesyonel bir yönetici ya da kendi aralarından bir kişiyi yönetici ve iki kişiyi de yönetici yardımcısı olarak seçer. Dışarıdan seçilecek profesyonel yönetici bir tüzel kişi olabilir. Yönetim organı, kat maliklerinin hem sayısı hem de arsa payı çoğunluğu tarafından 1 yıl için seçilir. Eski yönetim organının yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim organının ücreti ve koşulları, teminat istenip istenmeyeceği, istenecekse yöntemi, miktarı, yönetici dışarıdan profesyonel gerçek veya tüzel kişiler arasından tayin edilirse onunla yapılacak sözleşmenin başta ücret olmak üzere koşulları ve sözleşmeyi parsel kat malikleri kurulu adına imzalayacak kişi parsel kat malikleri kurulunca saptanır. Yönetim organının ad ve soyadları ile iş ve ev adresleri ve telefon numaraları ilan panolarına asılır. Kat malikleri, yönetim organı seçiminde anlaşamazlarsa, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine yönetici Sulh Hukuk Mahkemesince tayin edilir. MADDE 13 - SORUMLULUĞU VE GÖREVLERİ Yönetim organı, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve diğer kanunlarla, sözleşme ve yönetim planında belirtilen görevleri ve özellikleri aşağıdaki yönetim işlerini yapar; a) Parsel kat malikleri kurulunca kabul edilmiş bir işletme projesi yoksa seçilmesini takip eden 20 gün içinde bir işletme projesi hazırlayarak kat maliklerine veya bunlara tebligat yapılamazsa bağımsız bölümde bulunanlara imza karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirir. Bağımsız bölümde bulunanlara da tebligat yapılamazsa ilan panosuna asılmak suretiyle tebligat yapılmış sayılır. Bu projede ; aa) Eston Şehir 1. Mahalle Sitesine ait (112 Ada, 9 parsel) bir yılık yönetim ve işletmesine ilişkin tahmini gelir ve gider tutarları,

5 l) Bütün giderlerden her kat malikine, yönetim planındaki esaslara göre düşecek tahmini miktar m) Tahmini giderler ile diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin vermesi gereken avans tutarı ve ödeme zamanı gösterilir. Kat maliklerinden biri işletme projesine 7 gün içinde itiraz ederse durum kat malikleri ana kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurullarının yönetim ve işletme giderleri ile ilgili kararları, icra ve iflas Kanunun 68 'inci Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır. b) Dönem sonunda, yapılan harcamalardan her bir bağımsız bölüme, Kat Mülkiyeti Kanunu ve yönetim planındaki esaslar dairesinde isabet eden miktar ile dönem boyunca ödenen avansların karşılaştırılmasıyla belirecek alacak ve borç durumlarını gösterir kesin hesap çizelgelerini hazırlar. c) Kat malikleri kurulunca verilen kararları yerine getirir. d) Sitenin yönetim, işletme ve bakım işleriyle ortak giderleri için gerekli paraları avans olarak toplar. Eston Şehir 1. Mahalle Sitesi ile ilgili olarak topladığı paranın tamamını Yönetim hesabına gecikmeksizin aktarır. Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında kanuni yollara başvurur. e) Parselin gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakım ve onarımı ile parseldeki ortak tesislerin işletilmesi için gerekli tedbirleri alır. f ) Parsel kat malikleri kurulunun koyabileceği sınırlar içinde kalmak şartı ile ücretini kendisinin saptayacağı profesyonel yardımcılar ile yeteri kadar güvenlik elemanı, temizlik ve servis elemanı, teknisyen, bahçıvan gibi yardımcı eleman çalıştırır. Ya da bu hizmetlerin tümünü profesyonel şirketlerden alır. g) Kanunun emredici hükümlerine, kat malikleri kurulları kararlarına, ve yönetim planına aykırı olmamak kaydıyla sitenin yönetimi, işletilmesi, kullanılması, korunması, bakım ve onarımı ile ilgili her kararı alır ve bunları parselin içinde uygun biçimde bütün kat maliklerine ve bağımsız bölümleri kullananlara duyurur. h ) Yardımcı personelin kıdem tazminatlarını karşılamak üzere bankada bir fon oluşturur ve her yıl fona her birinin bir aylık ücreti tutarında ödeme yapar. ı) Yaptığı sözleşme ve protokoller ile yapılan ihtar ve tebligatı ve bütün belgeleri tasnifli olarak saklar. Bütün giderleri noterden tasdikli işletme defterine tarih sırası ile yazar. Bu defteri her yıl Ocak ayında Noter'e kapattırır. j) Site ile ilgili konularda kat maliklerinin mahkemelerde ve icra dairelerinde ve üçüncü kişiler nezdindeki temsili, ilzamı ve yasal haklarının korunması yönetim organına aittir. Yönetim organı bu temsil yetkisini kendi sorumluluğu altında dışarıdan birine tevdi edebilir.

6 C - PARSEL DENETÇİSİ MADDE 14 -SEÇİMİ VE GÖREVLERİ Parsel kat malikleri kurulu her yıl olağan toplantısında yönetim organının hesaplarını kendi adına denetlemesi için kat malikleri arasından bir denetçi seçer. Denetçi, önemli bir durum olmadıkça ilke olarak üç ayda bir hesap denetlemesi yapar. Bu denetlemede gerekirse parsel kat malikleri kurulu kararı ile ve sözleşme ile görevlendireceği gerçek veya tüzel profesyonel yardımcıdan kendi sorumluluğu saklı kalmak üzere yararlanabilir. Denetçi, her üç ayda bir denetim sonuçlarını açıklar ve hesap dönemi sonuçları ile görüşlerini de rapor halinde her yıl parsel kat malikleri kurulunun olağan toplantısına sunar. Bir örneğini yönetim organına gönderir. Denetçinin imzalı raporları, noterden tasdikli denetim defterine tarih sırası ile yapıştırılır. MADDE 15 - TOPLANMA VE ÇAĞRI Yönetim olağan toplantıları bu konuda değişik bir ilke kararı alınmamış ise her üç ayda bir ve toplantı yapılacak ayın ilk Cumartesi günü saat 14.00'da Eston Şehir 1. Mahalle Site yönetim binasında ( veya önceden kararlaştırılmış diğer uygun bir yerde) yapılır. Ancak toplantıların yılda en az iki defa ve birinin Mart ayında yapılması zorunludur. Olağan toplantılar için üyelere çağrı tebliği mecburi değildir. Olağan dışı toplantılar için site yöneticisi tarafından toplantı tarihinden 7 gün önce yönetici yardımcılarına veya bunlara tebligat yapılamazsa bağımsız bölümlerinde bulunanlara imzalattırılacak bir çağrı veya taahhütlü mektupla toplantıya davet edilir. Çağrıda toplantının yer, saat ve gündemi belirtilir. Site yöneticisi yukarıdaki usullere uyarak kurulu her zaman toplantıya çağırabilir ancak kurul üyelerinin ikisinin yazılı talebi halinde kurulu gecikmeksizin toplantıya çağırmakla yükümlüdür. Toplantı talebinde bulunan kurul üyeleri taleplerinde toplantının gündemini de belirtmek zorundadır. MADDE 16 - KARARLAR Yönetim kurulunun kararları (1)'den başlayıp sırası ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası Noter mührüyle tasdikli bir deftere yazılarak altı toplantıda bulunan kurul üyelerince imzalanır. Karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza ederler. D - GEÇİCİ YÖNETİM VE DENETİM MADDE 17 - GEÇİCİ YÖNETİM Eston Şehir 1. Mahalle Sitesi, bir bütün olarak planlanmış ve yapılmış olacağından, kullanım, hizmetler ve sitenin büyüklüğü, bağımsız bölüm adetlerinin çokluğu ve mevcut tesislerden tam anlamı ile yararlanılabilmesi, hizmetlerin modern bir biçimde ifa edilebilmesi için yönetimin ve işletmenin tam kadro ve teşkilatla profesyonelce organize edilmesi öngörülmüştür. Eston Şehir 1. Mahalle Sitesi kapsamındaki bütün yapılar, ortak yer, yapı ve tesisler tamamlanıncaya ve istikrar tesis edilinceye kadar işbu yönetim planında parsel kat malikleri kurulları, parsel (site) yöneticisi ve yardımcıları olarak tanımları yapılmış yönetim organları için öngörülmüş tüm hak ve yetkiler bu sıfatla Eston Şehir 1. Mahalle Sitesinin yönetim ve işletmesinin başladığı tarihten itibaren azami üç yıllık bir süre için

7

8 yapımcı Eston Yapı A.Ş. veya onun kuracağı ya da seçeceği bir ya da birden fazla gerçek veya tüzel kişiye aittir. Kat malikleri bu hususu peşinen kabul ederek, uymak mükellefiyetini üstlenmişler ve Eston Şehir 1. Mahalle Sitesi'nde mülk edinme kararlarını bu hususun varlığı ile somutlaştırmışlardır. Bu nedenle kat malikleri yönünden bu madde satış akdinin esaslı bir unsuru olup yapımcı şirket bu hakkından feragat etmedikçe hiçbir şekil ve suretle bu hak bertaraf edilemez. Üçüncü yılın sonunda geçici yönetim görev ve yetkilerini bu yönetim planına göre oluşturulacak yönetim organlarına devredecektir. Yapımcı firma üç yıldan önce herhangi bir safhada kat malikleri kurullarını toplayarak yönetim ve işletme konularını karara bağlayabilir, yönetimi, yönetim planına göre oluşturulacak yönetim organlarına bırakabilir. MADDE 18 - GEÇİCİ DENETİM İlk parsel kat malikleri kurullarına kadar yapımcı firma Eston Yapı A.Ş. Sitenin hesaplarını bizzat kendisi ya da görevlendireceği denetçiler vasıtası ile önemli bir durum olmadıkça ilke olarak her ay denetler, ve her üç ayda bir denetim sonuçlarını açıklar. Hesap dönemi sonuçları ise her yıl hazırlanacak kesin hesap çizelgeleri ve işletme projeleri ile birlikte kat maliklerine duyurulur. I I I - KAT MALİKLERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ A - BAĞIMSIZ BÖLÜMLER.TAHSİSLİ ALANLAR VE ORTAK YERLER MADDE 19-BAĞIMSIZ BÖLÜMLER Ekli bağımsız bölüm listesinde ve vaziyet planında gösterilen yatay ve dikey bloklar olarak birbirleri ile bitişik ya da tek olarak inşa edilmiş bulunan ve her biri ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan konut üniteleri bağımsız bölümleri oluşturur. Kat malikleri bağımsız bölümleri üzerinde Kat Mülkiyeti Kanunu ve diğer kanunlar ile tapu sicili, irtifak hakları, yönetim planı, ekleri ve kat maliklerinin sözleşmelerindeki hükümler sakiı kalmak şartıyla Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. Bağımsız bölümler, işbu yönetim planının ayrılmaz parçasını oluşturan ekli bağımsız bölüm listesinde gösterilen toplam 303 adet bağımsız bölümden ibarettir. MADDE 20 - TAHSİSLİ ALANLAR Ekli bağımsız bölüm listesinde, parsel yerleşim planında ve Tahsisli Alanlar Tablosunda gösterildiği üzere her bir bağımsız bölümün münhasır kullanımına bırakılmış alanlar tahsisli alanlardır. Tahsisli alanlar otopark ve bahçe alanlarından ibaret olup şöyledir. Ekli bağımsız bölüm listesinde, parsel yerleşim planında ve Tahsisli Alanlar Tablosunda toplam 303 adet bağımsız bölümün tahsisli otoparkı da gösterilmiş olup, 606 araçlık tahsisli otoparktan ibarettir.

9 Ekli bağımsız bölüm listesinde, parsel yerleşim planında ve Tahsisli Alanlar Tablosunda toplam 303 adet bağımsız bölümün tahsisli bahçe alanı da gösterilmiş olup, 223 adet villa ve 10 adet apartman bloğu bahçesinden ibarettir. Tahsisli otoparklar ve bahçe alanları, tahsis edildikleri bağımsız bölümün ve beher apartman bloğundaki dairelerin bütünleyici parçasını oluşturup, bağımsız bölümden ayrı olarak bir tasarrufa konu olamazlar. Tahsisli alanlar, münhasıran, tahsis edildikleri bağımsız bölüm malikinin ya da sakininin kullanımına aittir. Tahsisli alanlar amacı dışında kullanılamaz. Tahsisli alanların bu yönetim planında belirtilenler dışında kullanım usul ve esasları ile yapısını ve amacını değiştirmeyecek düzenlemeler, tahsis edildikleri bağımsız bölüm maliklerinin beşte dört oy çokluğu ile alacakları kararlar ile belirlenir. Tahsisli alanların parsel içindeki mevkileri işgal ettikleri alan, ölçü ve boyutları ile diğer nitelik ve özellikleri bu yönetim planının ayrılmaz parçası olan parsel vaziyet planı ve projedeki çizimler ile Eston Şehir 1. Mahalle Sitesi tamamlandıktan sonra çıkarılacak son durum ölçü tutanakları ve bunlarda yer alan öteki teknik bilgilere ve işaretlere göre belli olur. MADDE 21 - BLOK YAPI ORTAK YERLERİ Blok yapı, parsel sınırları içinde olup da yatay ve dikey olarak gruplanmış bağımsız bölümleri içeren yapılardır. Münhasıran bir blok yapıya ait olup da, o blok yapıda yer alan bağımsız bölümlerin dışında kalan, korunma ve ortaklaşa kullanma ve yararlanmaya yarayan, örneğin, çatı ve cepheler, yağmur olukları, bacalar, temeller ve ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, taban ve tavanlar, ortak soğuk ve sıcak su tesisatları, elektrik tesisatları, müşterek sayaçlar, ortak ısı merkezi, su deposu, sığınaklar, merdivenler, ortak TV antenleri ve telefon için ortak şebeke, antenler ve her tür tesisatlar v.b. blok yapı ortak yerleridir. MADDE 22 - PARSEL ORTAK YERLERİ Parsel, üzerinde bulunan bütün bağımsız bölümler, tahsisli alanlar ve ortak yerler ve yerüstü ve yer altında yapılmış bütün yapı ve tesisleri içerecek biçimde anlaşılır. Bağımsız bölümler, tahsisli alanlar ve blok yapı ortak yerleri kapsamı dışında kalan, fakat parsel sınırları ile çevrelenmiş alanda bulunan ve projesinde parsel sakinlerinin hizmeti için ayrılmış yerler örneğin, ağaç, bitki ve benzerleri, otoparklar, spor sahaları ve tesisler, genel parklar ve dinlenme mahalleri, havuzlar ve çeşmeler, parsel içi yollar, kaldırımları ve genel araç park yerleri, yürüme yolları, derin su kuyusu, çevre koruma duvarları, çitleri, güvenlik ile ilgili tesisler, bakım onarım tesisleri ve depolar, parsel alt yapı tesisleri, ortak çöp toplama üniteleri, su deposu, ortak motorlar, pompalar, soğuk su tesisatları, tanklar ve sayaçlar, ortak TV antenleri ve TV sistemi, elektrik ve telefon şebeke ve tesisatı, genel giriş kapıları, kamelya v.b. parsel ortak yerleridir. Site ortak yerleri ve şeylerinin belirlenmesinde tapu idaresine verilen onaylı plan ve projeler ile yönetim planının ayrılmaz parçasını oluşturan parsel vaziyet planı ve bunlarda yer alan diğer teknik bilgi ve işaretler esas alınır. Yönetim planında özel olarak 33

10 zikredilmese bile yapısı gereği ortak yer ve şey olarak gözüken alan, tesis, yapı ve benzerleri site ortak yer ve şeyi sayılır. Site ortak yer ve şeyleri, sosyal donatı ve tesisler ve teknik alt yapı tesisleri tüm site kat malikleri tarafından ortaklaşa kullanılırlar. B - HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER MADDE 23 -HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERDE EŞİTLİK Ortak yerlerin ve şeylerin kullanılmasında, bakımında, korunmasında, işletilmesinde ve bu yerlerden yararlanılmasında kat maliklerinin bu yönetim planında aksine hüküm olmadıkça aynı durumda olmaları esastır. MADDE 24 - YÜKÜMLÜLÜKLER Kat malikleri gerek kendi bağımsız bölümlerini, eklentilerini, tahsisli alanlarını ve gerekse ortak yerleri kullanırken hüsnüniyet kaidelerine uymak, diğer kat maliklerini rahatsız edecek hareketlerden kaçınmak, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymak zorundadırlar. Kat Malikleri özellikle ; a) Parselin, blok yapının ve bağımsız bölümün mimari durumu ve güzelliklerini korumaya mecburdurlar. Buralarda mevcut tesisat, havuz, kamelya, veranda, pist, bahçe, otopark ve benzeri türden yerler alan olarak genişletilemez, daraltılamaz, değiştirilemez, başka amaçla kullanılır hale getirilemez, çit ve benzeri manialarla çevrilemez, yükseltilemez veya alçaltılamaz. Ağaçlar hariç olmak üzere bahçelerdeki mevcut çiçek ve bitkilerin yerlerinin ve türlerinin değiştirilmesi bu yasağa tabi değildir. Ancak kat malikleri bahçelerini her zaman temiz ve bakımlı tutmak zorundadırlar. Yeniden ağaç dikilmesi için site yöneticisinin iznini almak zorundadırlar. Bakımsız ve terk edilmiş bahçeler yönetim organı tarafından projesindeki duruma uygun hale getirilir ve masrafı o bağımsız bölüm malikinden tahsil edilir. b) Bütün kat maliklerinin rızasını almadıkça, ortak yerlerde inşaat, onarım ve tesisler ile değişik renkte dış badana ve boya yapamazlar, balkonların ve parmaklıklarının rengini değiştiremezler ; balkonları kapayamazlar, demir parmaklık yapamazlar, dış cephede renk ve malzeme değişikliği ile binanın mimari özelliğini bozacak eklentiler yapılamaz. Bağımsız bölümlerde bulundurulacak televizyon, radyo ve telsiz antenlerinin yapının mimari ve doğal görünümünü bozmayacak boyutta olması ve estetik bakımdan elverişli nitelikleri taşıması şarttır. Standart ölçüleri aşan büyüklükte anten kullanılmasını gerektiren özel durumlarda yönetim organından izin alınması gerekir. c) Her ne sebeple olursa olsun bağımsız bölümlerde proje değerlerine aykırı fazla kapasiteleri gerektirecek cihazları kullanamazlar. Ancak yönetim organının izni ile ve tespit edilen şartlar dairesinde kullanabilirler. d) Bulundukları yapıya kat ilave edemezler.çekme katlarını tam kata çeviremezler, tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bağımsız bölümlerini işyeri ( dükkan) haline getiremezler. 1010

11 e) Sitede, parsel ve blok yapılar kapsamındaki ortak yer ve tesislerden yararlanırken yer ve tesislere zarar verecek veya diğer kat maliklerini ve sakinlerini rahatsız edecek davranışlarda bulunamazlar, bunlardan yararlanmaya yönelik olarak yetkili kurullarca belirlenmiş kural ve düzene aykırı davranamazlar. Ortak yerler ve ortak şeylerin kullanılması, bakımı, onarımı ve işletilmesi ve ortak yerlerden yararlanılması konularında ayrıntıyı düzenlemek üzere ayrıca yönergeler yürürlüğe konur. Yönergeler yönetim organınca hazırlanır ve yönergelerin hükümleri işbu yönetim planının ayrılmaz parçası sayılır ve bütün ilgililer ve halefleri için yönetim planının bir cüzü olarak bağlayıcı niteliktedir. f) Kendi bağımsız bölümlerini randevuevi, kumarhane veya benzeri yer gibi ahlak ve adaba aykırı bir şekilde kullanamazlar, kullandıramazlar. g) Kat Mülkiyeti kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde hiç bir şekilde hastane, dispanser, klinik, poliklinik ve ecza laboratuarı gibi müesseseler kuramazlar. Kat Mülkiyeti kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu gibi eğlence yerlerini açamazlar. Kat Mülkiyeti kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde Avukat Yazıhanesi, Doktor Muayenehanesi, Ticari Şirket Bürosu, Çocuk Yuvası ve Kreş açabilirler. Banka şubesi, para makineleri v.s. kolaylık tesisleri kurabilirler. h) Kendi bağımsız bölümlerinde kedi, köpek gibi evcil hayvan dışında hayvanlar besleyemezler. Tahsisli alanlarda ve ortak yerlerde hiçbir hayvan besleyemezler. Bu meyanda tavuk, horoz, kaz, ördek türünden kümes hayvanları ile at, eşek gibi yük ve çeki hayvanlarının beslenmesi ve bulundurulması da yasaktır. Kurbanlık hayvanların muhafaza şekli ve kurban kesilmesi konularında yönetim organınca belirlenen esaslara uyulur. Yönetim organı gerektiğinde bağımsız bölümde beslenebilecek evcil hayvanlar yönünden de sayı, tür ve cins olarak yasak ve sınırlamalar koyabilir. I) Kendi bağımsız bölümlerinde, tahsisli alanlarda veya ortak yerlerde diğer kat maliklerini rahatsız edecek nitelikte toplantılar tertip edemezler, gürültülü hareketlerde bulunamazlar. Nişan, düğün gibi istisnai sebeplerle tertip edilecek toplantılarda diğer kat maliklerini rahatsız etmemeye itina göstermeye mecbur oldukları gibi, kat malikleri kurulu izin vermedikçe bu gibi toplantıları ortak yerlerde yapamazlar. i) Radyo ve müzik aletleri ile benzeri şeyleri diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde kullanamazlar. j) Balkon ve pencerelerden çöp atamazlar, halı silkeleyemezler, su dökemezler. Bağımsız bölümler çöplerini sıkıca bağlanmış sağlam plastik torbalar içinde günlük çöp toplama saatinde kapılarının önüne çıkaracaklardır. Çöp toplama saati haricinde çöp çıkarmak kesinlikle yasaktır. Bahçelere ve balkonlara çamaşır ipi gerilemez, çamaşır aşılamaz, çamaşırlar ancak portatif çamaşırlıkta yönetim organının belirleyeceği yerlerde kurutulabilir.

12 k) Bağımsız bölümleriyle tahsisli alanlarda ve ortak yerlerde, patlayıcı ve pis kokulu maddeler bulunduramazlar ve diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde sarsıntı yapamazlar, koku, duman, toz çıkaracak hareketlerde bulunamazlar, odun, kömür v.s. kıramazlar, ortak yerlere boş veya dolu ambalaj sandığı, çuval, fıçı, balya, çöp kutusu, ayakkabı, ayakkabılık v.s. gibi eşyalar koyamazlar. I) Bağımsız bölüm ve tahsisli alanlar ve ortak yerlere doğal, mimari ve estetik görünümü bozacak şekilde direk, levha, tabela ve benzeri şeyler asmak, çakmak, dikmek, çamaşır sermek ve sergilemek, tanıtıcı bayrak, poster, flama asmak ve teşhir etmek, aşırı ve göz alıcı şekilde aydınlatma yapmak, çadır, çardak ve benzeri şeyler kurmak yasaktır. m) Ortak yerlerde yönetim organının belirleyeceği ilan panolarından başka yerlere ilan aşılamaz. İlan panolarının kullanımı yönetim organına aittir. n) Bağımsız bölüm, blok yapı veya parsel ve site dış duvarları, giriş yolları, giriş kapıları ve bahçe gibi yerlerine hiç bir şekilde ilan ve reklam konulamaz. o) Genel yollar, araçların ve yayaların geçiş ve seyrine tahsis edilmiştir. Bu yollarda, araçları kısa duruşlar dışında park etmek, bırakmak yolun tıkanmasına neden olacak şekilde hareket ettirmek yasaktır. Genel yollarda, taşınma, bağımsız bölümde onarım ihtiyacından doğan nakliyat gibi zorunlu haller dışında, kamyon ve benzeri türden araç kullanılamaz ve bulundurulamaz. Bu yolarda ve genel olarak taşınmazda, at, eşek gibi binek hayvanlarının veya bunların çektiği arabaların kullanılması, bulundurulması ve sürülmesi de yasaktır. Yayaların genel yollar üzerinde, geliş geçişi engelleyecek şekilde topluca durmaları, spor yapmaları, oyun oynamaları, eşya vesaire bırakarak yoldan geçişi tıkamaları veya zorlaştırmaları yasaktır. p) Gezinti yolları, sitede hak sahibi olanlarla, onlara tabi kişilerin gezmeleri, yürüyüş yapmaları ve havalanmaları için kullanılacak yollardır. Bu yollara araçla girmek, buralarda geliş geçişi engelleyecek yük ve eşya taşımak, oyun oynamak, hafif koşu dışında spor yapmak yasaktır. q) Genel otoparklar, bağımsız bölümlerin malikleri veya bağımsız bölümlerde kiracı, sükna hakkı sahibi sıfatı ile oturan kimselerin binek arabalarını park etmeleri amacına tahsis edilmiştir. Kamyon ve benzeri araçların genel otoparklara ve tahsisli kapalı otoparklara park etmesi yasaktır. Genel otoparkların kullanımı ve işletilmesine ilişkin ayrıntılar yönetim organınca hazırlanacak yönergeler ile saptanır. Yönerge hazırlanırken, bağımsız bölümlerin durumu göz önünde tutulur ve buna göre sayı, mekan itibariyle sınırlamalar yapılabilir. Yönergede ayrıca konuklara ait araçların park edilmesine ilişkin hükümlere de yer verilir.

13 MADDE 25 - MÜSAADE MECBURİYETİ Kat malikleri, bağımsız bölümde başka sıfatla oturanlar, diğer bağımsız bölümlerde eklenti ve ortak yerlerde meydana gelen bir hasar veya bozukluğun giderilmesi veya tesislerin yeniden yapılması için kendi bağımsız bölümlerine girilmesi gerekiyorsa, buna müsaade etmek mecburiyetindedirler. Ancak, bu gibi işlerin taraflarca en uygun bir zamanda yapılması ve bu müsaade sebebiyle kat malikleri veya o bölümde oturanların uğrayacakları zararların lehine müsaade edilen tarafından derhal ödenmesi veya giderilmesi mecburidir. MADDE 26 - İLAVELER Ortak yerlerde faydalı yenilik ve ilavelerin yapılması kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar vermesine bağlıdır. C - ORTAK GİDERLER VE PAYLAŞIMI MADDE 27 - ORTAK GİDER GRUPLARI Ortak giderler beş grupta toplanır a) Su giderleri b) Tahsisli alanların yönetim planında belirtilen usullerdeki bakımının kat maliklerince ihmal edildiği hallerde yapılan masraflar c) Blok yapı ortak giderleri e) Site Ortak Giderleri MADDE 28 - ORTAK GİDERLERE KATILMA a ) Suyun m3 bedelini günün şartlarına göre yönetim belirler. Bağımsız bölümlerin sarfettikleri suyun bedeli kendi sayaçlarına bakılarak belirlenir. Bağımsız bölümlerde kullanılan su toplamı ile parsel su sayacının gösterdiği sarfiyat arasındaki fark parselin ortak su sarfiyatı olup gideri parsel kat maliklerine eşit olarak bölüştürülür. b ) Kat malikleri tahsisli alanlarının bakımını yönetim planında, yönergelerde, yönetim organları ve kat malikleri kurulları kararlarında belirtilen şekilde yapmadıklarında bu bakım, onarım ve koruma site yöneticisi tarafından bir kez ihtardan sonra site yönetimi tarafından yaptırılır ve gideri o bağımsız bölüm malikinden % 50 cezalı olarak Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri çerçevesinde tahsil edilir. c ) Blok yapı ortak giderlerine o blok yapıda bulunan kat malikleri, site ortak giderlerine ise Eston Şehir 1, Mahalle Sitesinde bulunan bütün kat malikleri aşağıdaki esaslara göre katılırlar. ca) Kat malikleri aşağıda sayılan giderlere ve bu giderler için toplanacak avansa eşit paylarla katılırlar.

14 Yönetim ve denetim organları, müdürler, muhasebeciler, idari personel, güvenlik, temizlik, servis, teknik ve bahçe personeli gibi her tür yardımcı personele, yönetim ve hizmet şirketine ödenecek ücret, Personelin ihbar ve kıdem tazminatı giderleri. Personel için alınacak giysi, kırtasiye, posta, ilan, banka, noter, yargı, yol giderleri, v.s giderler. Ortak su ve dışarıdan tankerle alınan veya artezyen, kuyu, arıtma v.b. temin edilen ortak su giderleri. cb) Kat malikleri aşağıda sayılan giderlere ve bu giderler için toplanacak avansa eğer bu giderler blok yapı ya da parseli ilgilendiriyorsa parseldeki arsa payları oranında (Arsa payı/parsel arsa payları toplamı) katılırlar. Bahçe, teknik alt yapı alanı, hidroforlar, motorlar, pompalar, su tesisatları, tanklar, depolar, sayaçlar ( bağımsız bölümlere bağlı özel sayaçlar hariç), havuzlar, ortak otoparklar, spor alanları v.s. için yapılan işletme, bakım, aydınlatma, sulama, onarım ve yenileme giderleri, jeneratör, TV ve telefon sitemi, kanal ve kablo sistemi v.s. için periyodik bakım, onarım ve malzeme giderleri, temizlik malzemesi, teknik sarf malzemesi taşıma giderleri, ilaçlama, ilaç, mevsimlik bitki v.s. giderleri, Ortak taşınmazların, tesis ve ekipmanların sigorta giderleri, Yukarıda sayılanlar dışındaki tüm giderler. MADDE 29 - İNŞAATIN BİTMEMİŞ OLMASI HALİ Yapılardan bir kısmının henüz tamamlanmamış olması halinde kat irtifakı sahiplerinin ortak giderlerinden hangilerine hangi ölçüde katılacaklarını yönetim organı belirler. MADDE 30 - GİDERLERE KATILMA ZORUNLULUĞU Kat malikleri geçici yönetim ve işletmenin başlamasını müteakip belirlenecek esaslara göre tüm giderleri ödemekle yükümlü olup ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. MADDE 31 - GİDERİ TAZMİN BORCU Ortak giderlere kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümlerinden herhangi bir suretle faydalanan kimsenin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, ortak gider o kat maliki tarafından ödenir. MADDE 32 - MÜTESELSİL SORUMLULUK Kat malikinin payına düşecek genel gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı suretle faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Ancak kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup yaptığı ödeme kira borcundan düşülür. Kat maliklerinin, gider borcunu ödemeyen kat maliki veya diğer sorumlulardan olan alacakları önceliklidir. MADDE 33 - GİDER VE AVANS BORÇLARININ TAHSİLİ VE YAPTIRIMLAR Gider ve avans payını ödemeyen kat maliki hakkında diğer kat maliklerinin her biri veya yönetim organı tarafından yönetim planına, kat mülkiyeti kanununa ve genel hükümlere

15 göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki, ödemede geciktiği günler için aylık yüzde on hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ortak gider ve avans payını zamanında ödemeyen kat maliklerine diğer yaptırımlarla birlikte yönetim organı kararı ile borcunu ödeyinceye kadar ortak yer, tesis ve hizmetlerden ve sudan yararlanmasının durdurulması yaptırımı da uygulanabilir. MADDE 34 -BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DEVRİNİ İSTEME Kat maliklerinden biri borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o malikinin bağımsız bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının Kat Mülkiyeti Kanununun 25. maddesi uyarınca kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler. IV- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER MADDE 35 - KİRACILARIN BİLDİRİMİ Kat malikleri bağımsız bölümünü kiraya vermiş ise kiracının, kendisi dışında başka bir nam altında oturuluyor ise bunların ad ve soyadları ile iş adreslerini ve telefonlarının on gün içinde yönetim organına vermekle yükümlüdür.

B A N U E V L E R Đ ISPARTAKULE

B A N U E V L E R Đ ISPARTAKULE B A N U E V L E R Đ ISPARTAKULE 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA GÖRE HAZIRLANMIŞ Y Ö N E T İ M P L A N I 1 B A N U E V L E R Đ ISPARTAKULE Y Ö N E T İ M P L A N I G İ R İ Ş B İ R İ N C İ B Ö L Ü M G

Detaylı

634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA GÖRE HAZIRLANMIŞ Y Ö N E T İ M P L A N I

634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA GÖRE HAZIRLANMIŞ Y Ö N E T İ M P L A N I 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA GÖRE HAZIRLANMIŞ Y Ö N E T İ M P L A N I 1 B A N U E V L E R İ: Y Ö N E T İ M P L A N I G İ R İ Ş B İ R İ N C İ B Ö L Ü M G E N E L H Ü K Ü M L E R MADDE 1 - AMAÇ MADDE

Detaylı

DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşmenin altında adları, soyadları ve adresleri ile imzaları bulunan kişiler (aşağıda Devre Mülk Hakkı Sahibi ve Ortak Malik olarak anılacaktır.), aşağıdaki şartlarla

Detaylı

HÜKÜMLER ANA GAYRİMENKUL'ÜN YÖNETİMİ

HÜKÜMLER ANA GAYRİMENKUL'ÜN YÖNETİMİ YÖNETİM PLANI 1. Bölüm GENEL HÜKÜMLER ANA GAYRİMENKUL'ÜN YÖNETİMİ Madde 1-634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre kat irtifakına çevrilecek olan; İstanbul İli, Ümraniye ilçesi ÇEKMEKÖY Beldesi

Detaylı

BAHÇELİ VADİ TOPLU YAPISI

BAHÇELİ VADİ TOPLU YAPISI BAHÇELİ VADİ TOPLU YAPISI Y Ö N E T İ M P L A N I Daylık Avukatlık 2012 1 Y Ö N E T İ M P L A N I G İ R İ Ş B İ R İ N C İ B Ö L Ü M - G E N E L H Ü K Ü M L E R MADDE 1- MADDE 2- MADDE 3- MADDE 4- AMAÇ

Detaylı

Gizkent Hobi Bahçeleri Site Yöneticiliği. Yönetim Planı. Beynam Mahallesi Karaali Yolu Kümeevleri Bala-ANKARA

Gizkent Hobi Bahçeleri Site Yöneticiliği. Yönetim Planı. Beynam Mahallesi Karaali Yolu Kümeevleri Bala-ANKARA Gizkent Hobi Bahçeleri Site Yöneticiliği Yönetim Planı Beynam Mahallesi Karaali Yolu Kümeevleri Bala-ANKARA Ankara,2014 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1-634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine

Detaylı

OASIS RESIDENCE YÖNETİM PLANI

OASIS RESIDENCE YÖNETİM PLANI OASIS RESIDENCE YÖNETİM PLANI 1. Genel Hükümler ve Tanımlar 1.1 Kapsam Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Şeker Mahallesi 1414. Cadde 46368 Ada ve 4 parsel üzerine belediyece onaylı yerleşim planı ve uygulama

Detaylı

YÖNETİM PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

YÖNETİM PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER YÖNETİM PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1-634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerine göre Mülkiyeti Kat Mülkiyetine çevrilecek olan; MUSTAFA AKBAŞ ve Müşterekleri ne ait olan Uzun mehmet Mahallesinde

Detaylı

Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin 4/5'inin oyu şarttır.

Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin 4/5'inin oyu şarttır. BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1-634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilecek olan... bulunan...ada... parsel sayılı gayrimenkul kanunun emredici hükümleri

Detaylı

1- Kadastro Müdürlüğünden alınacak cins değişikliği beyannamesi, nüfus cüzdanı, pasaport, avukat kimlik belgesi) ve tüzelkişi ise yetki belgesi,

1- Kadastro Müdürlüğünden alınacak cins değişikliği beyannamesi, nüfus cüzdanı, pasaport, avukat kimlik belgesi) ve tüzelkişi ise yetki belgesi, Kat Mülkiyeti Kurmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir Kat Mülkiyeti Nedir: Kat mülkiyeti kanunun 1.maddesine göre tamamlanmış bir yapının kat,daire, büro, dükkan, mağaza, depo,mahzen gibi kullanılmaya elverişli

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER YÖNETİM PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE-1: 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmiş olan Kapaklı ilçesi Dreamcity 290 Ada 1 parsel, 291 ada 1 parsel, 292 ada

Detaylı

ÖRNEK APARTMAN ( BİNA ) YÖNETİM PLANI

ÖRNEK APARTMAN ( BİNA ) YÖNETİM PLANI ÖRNEK APARTMAN ( BİNA ) YÖNETİM PLANI 1. Bölüm GENEL HÜKÜMLER Ana gayrimenkul ün Yönetimi Madde 1- Kat mülkiyetine çevrilmiş bulunan,.. ili, ilçesi,..mahallesi, sokakta(caddesinde ),..ada, parsel sayılı

Detaylı

...SİTESİ SİTE YÖNETİM PLANI

...SİTESİ SİTE YÖNETİM PLANI SİTE YÖNETİM PLANI...SİTESİ SİTE YÖNETİM PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilecek olan kuzeyi..., güneyi...yolu

Detaylı

Sefaköy I.Oyak Sitesi Yönetim Planı

Sefaköy I.Oyak Sitesi Yönetim Planı Sefaköy I.Oyak Sitesi Yönetim Planı 2007 Dönemi Yönetimi tarafından orjinalinden bilgisayar ortamına aktarılarak çoğaltılmıştır.05/2007 1 SEFAKÖY OYAK SĐTESĐ I.KISIM YÖNETĐM PLANI BĐRĐNCĐ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

APARTMAN YÖNETİM PLANI

APARTMAN YÖNETİM PLANI APARTMAN YÖNETİM PLANI ÖRNEK APARTMAN ( BİNA ) YÖNETİM PLANI 1. Bölüm GENEL HÜKÜMLER Ana gayrimenkul'ün Yönetimi Madde 1- Kat mülkiyetine çevrilmiş bulunan,... ili,... ilçesi,...mahallesi,...sokakta(caddesinde

Detaylı

ŞAHİN TEPESİ KONUTLARI SİTESİ YÖNETİM PLANI. 634 sayılı kat mülkiyeti kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin

ŞAHİN TEPESİ KONUTLARI SİTESİ YÖNETİM PLANI. 634 sayılı kat mülkiyeti kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin ŞAHİN TEPESİ KONUTLARI SİTESİ YÖNETİM PLANI 634 sayılı kat mülkiyeti kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin 5711 sayılı kanunla 634 sayılı kanuna dokuzuncu bölüm olarak Eklenen TOPLU YAPILARA İLİŞKİN

Detaylı

İSTANBUL İLİ-BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ BAHÇEŞEHİR TOPLU KONUT ALANI SPRADON QUARTZ EVLERİ 217/1-561/1-563/1-564/1 ADALAR TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI

İSTANBUL İLİ-BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ BAHÇEŞEHİR TOPLU KONUT ALANI SPRADON QUARTZ EVLERİ 217/1-561/1-563/1-564/1 ADALAR TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI Not : Bilgilerinize sunulan bu yönetim planı, aslından kopyala yapıştır ile hazırlanmış site yaşam kuralları olarak önem arz eden bazı hususları kapsamaktadır. İSTANBUL İLİ-BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ BAHÇEŞEHİR

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26969 TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ESTON ARDIÇLI EVLER ESTON ARDIÇLI EVLER TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI

ESTON ARDIÇLI EVLER ESTON ARDIÇLI EVLER TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI ESTON ARDIÇLI EVLER TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI 1 ÇİNDEKİLER I. BÖLÜM... 4 GENEL HÜKÜMLER... 4 MADDE 1: YÖNETİM PLANININ KAPSAMI VE AMACI... 4 MADDE 2: YÖNETİM PLANININ NİTELİĞİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ... 5 MADDE

Detaylı

YAŞAM PARK EVLERİ SİTE YÖNETİMİ 1

YAŞAM PARK EVLERİ SİTE YÖNETİMİ 1 YAŞAM PARK EVLERİ SİTE YÖNETİMİ 1 DOKUZUNCU BÖLÜM: Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler Kapsam MADDE 66- Toplu yapı, bir veya birden çok imar parseli üzerinde, belli bir onaylı yerleşim plânına göre yapılmış

Detaylı

BAŞAKŞEHİR 2.ETAP TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI

BAŞAKŞEHİR 2.ETAP TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Kapsam : BAŞAKŞEHİR 2.ETAP TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI MADDE 1 : İstanbul Küçükçekmece İlçesi İkitelli köyü 433 ada 5 parsel, 435 ada 3 parsel, 553 ada 1 parsel, 554 ada 1 parsel ve

Detaylı

KARGEN SİTESİ YÖNETİM PLANI I. GENEL HÜKÜMLER

KARGEN SİTESİ YÖNETİM PLANI I. GENEL HÜKÜMLER Madde 1. Yönetim Planının Kapsamı KARGEN SİTESİ YÖNETİM PLANI I. GENEL HÜKÜMLER Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek Kavşağı, Tuluntaş Köyünde bulunan ada ve parsel numaraları ilgili imar planında belirtilmiş

Detaylı

KUYUMCUKENT TOPLU YAPI YÖNETİM PLÂNI

KUYUMCUKENT TOPLU YAPI YÖNETİM PLÂNI SAYFA : 1/45 KUYUMCUKENT TOPLU YAPI YÖNETĐM PLÂNI SAYFA : 2/45 ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa Numarası 1. Bölüm: Genel Esaslar Madde 1: Yönetim Plânı nın Konusu. :5 Madde 2: Yönetim Plânı nın Amacı :5 Madde 3: Yönetim

Detaylı

EVİDEA YÖNETİM PLANI

EVİDEA YÖNETİM PLANI EVİDEA YÖNETİM PLANI I. GENEL HÜKÜMLER Site nin Yeri Madde 1 İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Yukarı Dudullu Köyü, Şerif Ali Çiftliği mevkii nde kain ve tapunun 1 Pafta, 14037 no lu parsel üzerinde EVİDEA

Detaylı

ISI YALITIMI YASAL ZORUNLULUKTUR

ISI YALITIMI YASAL ZORUNLULUKTUR ISI YALITIMI YASAL ZORUNLULUKTUR 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğine göre 1 Ocak 2011'tarihi itibari ile 50 m² üzeri inşaat

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

BAŞAKŞEHİR II.ETAP TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI

BAŞAKŞEHİR II.ETAP TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI BAŞAKŞEHİR II.ETAP TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Kapsam : MADDE 1 : İstanbul Küçükçekmece İlçesi İkitelli köyü 433 ada 5 parsel, 435 ada 3 parsel, 553 ada 1 parsel, 554 ada 1 parsel ve

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

YÖNETİM PLANI 48-50-51-52-54 PARSELLER

YÖNETİM PLANI 48-50-51-52-54 PARSELLER INNOVIA 2 TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI 48-50-51-52-54 PARSELLER 10.06.2011 INNOVIA 2 TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI 1 INNOVIA 2 TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI I. GENEL HÜKÜMLER KAPSAM VE KONU : MADDE 1. İstanbul, Esenyurt

Detaylı

Asansörlerde eşya taşımayınız, eşyaları merdivenlerden çıkartırken mermerlere, duvarlara ve dış kapılara zarar vermeyiniz.

Asansörlerde eşya taşımayınız, eşyaları merdivenlerden çıkartırken mermerlere, duvarlara ve dış kapılara zarar vermeyiniz. Kat maliki veya kiracı olarak oturduğunuz konutlarda huzur ve güven içerisinde yaşamanız ve konutlarınızın kıymetinin artmasını istiyorsanız site yönetimi tarafından konulan kurallara mutlaka riayet etmeniz

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

ŞELALE 2 EVLERİ S İ T E S İ YÖNETİM PLANI

ŞELALE 2 EVLERİ S İ T E S İ YÖNETİM PLANI ŞELALE 2 EVLERİ S İ T E S İ YÖNETİM PLANI A - GENEL HÜKÜMLER Madde 1 Bu yönetim planı, AYDIN İli, KUŞADASI İlçesi, TÜRKMEN Mahallesi, CANDAN TARHAN BULVARI üzerinde bulunan, Tapunun 77 pafta 472 ada 152

Detaylı

TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI (...Mahalle Ada.. Parsel...Aynı Ada. Parsel.Parsel e İlişkindir)

TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI (...Mahalle Ada.. Parsel...Aynı Ada. Parsel.Parsel e İlişkindir) TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI (...Mahalle Ada.. Parsel...Aynı Ada. Parsel.Parsel e İlişkindir) I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Kapsam Madde 1- İşbu bu yönetim planı ;..İlçesi,... Mahallesi ada..parsel..ada.parsel.ada...parsellerde

Detaylı

YÖNETİM PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER İKİNCİ BÖLÜM KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI

YÖNETİM PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER İKİNCİ BÖLÜM KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI YÖNETİM PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1: 634 sayılı KAT MÜLKİYETİ Kanunu hükümlerine göre mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilecek olan Muğla ili, Milas ilçesi, Dörttepe Köyü, Hisar Mevkiinde kain

Detaylı

23 Haziran 1965 Tarihli ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Sazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun

23 Haziran 1965 Tarihli ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Sazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 197 23 Haziran 1965 Tarihli ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Sazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 14.4.1983 Sayı : 18018)

Detaylı

Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası

Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası Kat mülkiyeti kanununu önemseyen her yöneticinin bütçe ayırması gereken bir poliçe Ortak alanları olan tüm siteler ve hasar sorumluluğu almak istemeyen objektif

Detaylı

SOYAK OLYMPIAKENT SİTESİ YÖNETİM PLANI

SOYAK OLYMPIAKENT SİTESİ YÖNETİM PLANI BİRİNCİ BÖLÜM SOYAK OLYMPIAKENT SİTESİ YÖNETİM PLANI GENEL HÜKÜMLER : İşbu yönetim planı, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, İkitelli Halkalı mevkii, 527 ada 1 parsel, 528 ada 1 parsel, 529 ada 1 parsel,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER . SİTESİ YÖNETİM PLANI 634 sayılı kat mülkiyeti kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin 5711 sayılı kanunla 634 sayılı kanuna dokuzuncu bölüm olarak Eklenen TOPLU YAPILARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLERİN 66-67-69-70-71-72-73-74.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

ALTINKUM S İ T E S İ SİTE YÖNETİM PLANI

ALTINKUM S İ T E S İ SİTE YÖNETİM PLANI ALTINKUM S İ T E S İ SİTE YÖNETİM PLANI A - GENEL HÜKÜMLER Madde 1 - Bu yönetim planı, Yalova İli, Çınarcık İlçesi, Kocadere köyü, Çakalorman mevkinde ikame den, Tapunun 3/1 pafta, 1029 parselinde kayıtlı

Detaylı

SİTELERDE ORTAK KULLANIM ALANLARININ KİRAYA VERİLMESİNE VERGİSEL BAKIŞ

SİTELERDE ORTAK KULLANIM ALANLARININ KİRAYA VERİLMESİNE VERGİSEL BAKIŞ SİTELERDE ORTAK KULLANIM ALANLARININ KİRAYA VERİLMESİNE VERGİSEL BAKIŞ I-GİRİŞ: İkamet amaçlı sitelerde konut sahiplerine tahsisli ortak kullanım alanlarının kiraya verilmesi olağan bir durum olarak karşımıza

Detaylı

Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı. Türk Medeni Hukukunda. Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi

Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı. Türk Medeni Hukukunda. Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Medeni Hukukunda Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1

Detaylı

ÇİÇEK EVLER SİTESİ YÖNETİM PLANI

ÇİÇEK EVLER SİTESİ YÖNETİM PLANI ÇİÇEK EVLER SİTESİ YÖNETİM PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1. İzmir ili, ÇİÇEK EVLER Projesi uygulama alanında bulunan 13876 Ada 4 Parselde kayıtlı, Karabağlar Belediyesi nce onaylı yerleşim planı

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ UĞUR SİTESİ DENETİM KURULU RAPORU

ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ UĞUR SİTESİ DENETİM KURULU RAPORU ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ UĞUR SİTESİ DENETİM KURULU RAPORU Uğur Sitesi Yönetiminin 01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arasındaki döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş aşağıdaki hususlar

Detaylı

57 ADA MANOLYA 3 SİTESİ YÖNETİM PLANI

57 ADA MANOLYA 3 SİTESİ YÖNETİM PLANI 57 ADA MANOLYA 3 SİTESİ YÖNETİM PLANI İçindekiler I GENEL HÜKÜMLER... 4 1. KAPSAM... 4 2. YÖNETİM PLANINDA HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE KMK NUN UYGULANMASI... 4 3. YÖNETİM PLANININ BAĞLAYICILIĞI... 4 4. YÖNETİM

Detaylı

Yeni Yönetim Planı (5711 sayılı yasaya uyarlanmıştır.) MARMARA UYUMKENT SİTESİ YÖNETİM PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR: KONU

Yeni Yönetim Planı (5711 sayılı yasaya uyarlanmıştır.) MARMARA UYUMKENT SİTESİ YÖNETİM PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR: KONU Yeni Yönetim Planı (5711 sayılı yasaya uyarlanmıştır.) MARMARA UYUMKENT SİTESİ YÖNETİM PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR: KONU Madde 1: İşbu yönetim planının konusu, İstanbul İli, Silivri İlçesi, Alipaşa

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇİNDEKİLER Kat Mülkiyeti Kanunu Metni 1 A) 634 Sayılı Kanuna İlişkin Hükümet Tasarısının Gerekçesi 27 a)tasarının Hazırlanış Safhaları ve Prensipleri 27 bjbölümlere ilişkin Gerekçeler 35 B) 28U Sayılı

Detaylı

İZMİR İLİ - KARŞIYAKA İLÇESİ İZMİR YAMAÇVELER 700 KONUT TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI

İZMİR İLİ - KARŞIYAKA İLÇESİ İZMİR YAMAÇVELER 700 KONUT TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI İZMİR İLİ - KARŞIYAKA İLÇESİ İZMİR YAMAÇVELER 700 KONUT TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI İÇİNDEKİLER I. KISIM GENELHÜKÜMLER 3 Kapsam 3 Yönetim Planında Hüküm Bulunmayan Hallerde Kat Mülkiyeti Kanunun Uygulanması

Detaylı

PLATO EVLERİ YÖNETİM PLANI

PLATO EVLERİ YÖNETİM PLANI YENİ BASIN YAYIN KOOPERATİFİ EVLERİNİN ZEKERİYAKÖY KÖYİÇİ YÖRESİNDEKİ KONUTLARA İLİŞKİN PLATO EVLERİ YÖNETİM PLANI A. KONUSU VE UYGULAMA ALANI Madde 1 Bu Yönetim Planı, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası

Detaylı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: YÖNETİM

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: YÖNETİM Sayın Ortaklarımız, Sanayi Sitemizin düzenli bir şekilde yönetilmesi amacıyla TOKİ tarafından standart olarak imzalatılan yönetim planı sanayi sitemize uyarlanmış halini ekte bilgilerinize sunarız, bu

Detaylı

Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi TOPLU YAPILARDA YÖNETİM

Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi TOPLU YAPILARDA YÖNETİM Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi TOPLU YAPILARDA YÖNETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN ÖNSÖZÜ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

YÖNETİM PLANI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

YÖNETİM PLANI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER YÖNETİM PLANI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 KONU Bursa İli, Osmangazi ilçesi Emek Köyünde kâin ve tapuda H21B25D4C pafta, 519 ada 14 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine, tasdikli projesi ve vaziyet planına

Detaylı

YÖNETİM PLANI. Bu Yönetim Planının ekleri; Yönetim Planının ayrılmaz tamamlayıcı belgeleri olup, Yönetim Planı hükümleri ile aynı önceliktedir.

YÖNETİM PLANI. Bu Yönetim Planının ekleri; Yönetim Planının ayrılmaz tamamlayıcı belgeleri olup, Yönetim Planı hükümleri ile aynı önceliktedir. YÖNETİM PLANI I GENEL HÜKÜMLER MADDE 1. KAPSAM Ankara ili, Çankaya ilçesi, imarın 28375 ada 2 parselde kayıtlı, 737. Sokak No : 15 Çankaya ANKARA adresinde bulunan 1 adet Ana Gayrimenkul üzerinde Belediyece

Detaylı

Bilgi içindir esas olan poliçeniz ve hukuki ayrılmaz ekleridir.

Bilgi içindir esas olan poliçeniz ve hukuki ayrılmaz ekleridir. Ev sigortası Yangın, yıldırım, infilak Hırsızlık Sel / su baskını Deprem Dahili su hasarları Fırtına Kar ağırlığı Hava taşıtları çarpması Kara taşıtları çarpması Yer kayması Duman Grev, lokavt, kargaşalık,

Detaylı

ANKARA İLİ - ETİMESGUT İLÇESİ ERYAMAN VI. ETAP 46534 ADA TOPLU KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI I. KISIM

ANKARA İLİ - ETİMESGUT İLÇESİ ERYAMAN VI. ETAP 46534 ADA TOPLU KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI I. KISIM ANKARA İLİ - ETİMESGUT İLÇESİ ERYAMAN VI. ETAP 46534 ADA TOPLU KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI I. KISIM GENEL HÜKÜMLER Kapsam Madde 1- Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Eryaman Mahallesindeki VI. Etap 46534

Detaylı

Kordon Yönetmeliği Yasal Dayanak Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3- Tanımlar Madde 4-

Kordon Yönetmeliği Yasal Dayanak Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3- Tanımlar Madde 4- Kordon Yönetmeliği Atatürk Caddesinin (Birinci Kordon) Cumhuriyet Meydanı ile Alsancak Limanı Arasında Yapılan Düzenleme ve Bu Alanın Kullanım Esaslarına Ait Yönetmelik Yasal Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11.30 da Şirket merkezi olan Savur yolu 6.km. MARDİN

Detaylı

İSTANBUL İLİ, BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ, KIRAÇ BELDESİ, N

İSTANBUL İLİ, BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ, KIRAÇ BELDESİ, N İSTANBUL İLİ, BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ, KIRAÇ BELDESİ, N. KEMAL MAHALLESİ, F21D23C2B PATTA, 343 ADA, 4 PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN BEYZADE KONAKLARI SİTESİ YÖNETİM PLANI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Kapsam Madde

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

1. Temel Mülkiyet ve Gayrimenkul Kavramları. 2. Tapu İşlemleri. 3. Türkiye de Kat Mülkiyeti Mevzuatı İle Site ve Bina Yönetimi

1. Temel Mülkiyet ve Gayrimenkul Kavramları. 2. Tapu İşlemleri. 3. Türkiye de Kat Mülkiyeti Mevzuatı İle Site ve Bina Yönetimi 1. Temel Mülkiyet ve Gayrimenkul Kavramları 2. Tapu İşlemleri 3. Türkiye de Kat Mülkiyeti Mevzuatı İle Site ve Bina Yönetimi 4. Gayrimenkule İlişkin Diğer Mevzuat 5. İmar Uygulama Süreçleri 1 6. Türkiye

Detaylı

Sayın Site Sakinlerimiz;

Sayın Site Sakinlerimiz; Sayın Site Sakinlerimiz; Her genel kurulda görüşüldüğü halde sitemizde bazı kuralların olduğu ve bunlara riayet etmek zorunda olduğumuzu bazı sakinlerimiz bilmediği göz önüne alınarak, site yönetim planını

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

BATIKENT İNÖNÜ MAHALLESİ 60. YIL SİTESİ KAT MALİKLERİ TOPLU YAPI YÖNETİM PLÂNI 25 MART 2008

BATIKENT İNÖNÜ MAHALLESİ 60. YIL SİTESİ KAT MALİKLERİ TOPLU YAPI YÖNETİM PLÂNI 25 MART 2008 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ YASASI NI DEĞİŞTİREN 5711 SAYILI YASA İLE TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN 2008/1-1651 SAYILI GENELGESİ HÜKÜMLERİNE UYARLANARAK 02.03.2008 TARİHLİ 2007 YILI KAT MALİKLERİ KURULU

Detaylı

İSTANBUL İLİ - KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ HALKALI III. ETAP TOPLU KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI

İSTANBUL İLİ - KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ HALKALI III. ETAP TOPLU KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI İSTANBUL İLİ - KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ HALKALI III. ETAP TOPLU KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI İÇİNDEKİLER I. KISIM GENELHÜKÜMLER 3 Kapsam 3 Yönetim Planında Hüküm Bulunmayan Hallerde Kat Mülkiyeti Kanunun

Detaylı

PARSEL KAT MALİKLER KURULU OLUŞMASI YETKİ ALANI

PARSEL KAT MALİKLER KURULU OLUŞMASI YETKİ ALANI PARSEL KAT MALİKLER KURULU OLUŞMASI YETKİ ALANI MADDE 7 7.4. Parsel kat malikler kurulu genel işletme bütçesi içerisinden kendilerine ait bütçeyi kabulünü, reddini veya değişiklik kısmını tartışıp karar

Detaylı

FLORA EVLERi SiTESi TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI

FLORA EVLERi SiTESi TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI FLORA EVLERi SiTESi TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI MADDE 1: KONU VE UYGULAMA ALANI Bu yönetim planı, istanbul ili,sarıyer İlçesi.Zekeriyaköy Harmanlar Mevkii'inde kain ve tapunun 1 pafta,232 parselinde kayıtlı

Detaylı

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ (TOPLU YAPI) YÖNETİM PLANI. İLİ :İstanbul İLÇESİ :Pendik MAHALLESİ :Yayalar ADA : - PARSEL :1158 1190

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ (TOPLU YAPI) YÖNETİM PLANI. İLİ :İstanbul İLÇESİ :Pendik MAHALLESİ :Yayalar ADA : - PARSEL :1158 1190 ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ (TOPLU YAPI) YÖNETİM PLANI İLİ :İstanbul İLÇESİ :Pendik MAHALLESİ :Yayalar ADA : - PARSEL :1158 1190 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1: KAPSAM İSTANBUL ili,pendik ilçesi,yayalar

Detaylı

VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ

VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ .A.Ş. 1 2 VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI VE İÇTÜZÜK: 1.1.... (1) tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 58 inci maddesine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDATÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDATÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDATÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK Resmi Gazete: 28 Nisan 2006 - Sayı : 26152 MADDE 1 31/1/1973 tarihli ve 7/5734 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

BARIŞKENT SİTESİ-1 YÖNETİM PLANI (TASLAK)

BARIŞKENT SİTESİ-1 YÖNETİM PLANI (TASLAK) BARIŞKENT SİTESİ-1 YÖNETİM PLANI (TASLAK) GENEL HÜKÜMLER Madde 1 KOCAELİ ile KARTEPE ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kemalpaşa Caddesi No:12, KARTEPE tapu sicil muhafızlığında G24-D-01-B-2-D pafta, 377 ada,

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

Serbest Muhasebeci Mali

Serbest Muhasebeci Mali SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Serbest Muhasebeci, Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SÖZLEŞMESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SÖZLEŞMESİ PROJE KOD NO: 2012-.. -.. -.... /.. /2012 I TARAFLAR Madde 1: 2547 sayılı kanunun değişik 58. maddesine dayanılarak çıkarılan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/105 İstanbul 27 Aralık 2005 KONU : Sponsorluk Harcamalarının

Detaylı

(İŞLETME PROJESİ) Düzce Memursen Evleri Toplu Yapı Yönetim Bütçesi

(İŞLETME PROJESİ) Düzce Memursen Evleri Toplu Yapı Yönetim Bütçesi 2016-2017 (İŞLETME PROJESİ) Düzce Memursen Evleri Toplu Yapı Yönetim Bütçesi Oluşturulan her yönetimin (Blok veya Toplu Yapı) mutlaka bir bütçesinin olması ve uygulanması kaçınılmaz ve zaruridir. Çeşitli

Detaylı

Kat Mülkiyeti Kanunu 1.Bölüm. Written by AGDEM

Kat Mülkiyeti Kanunu 1.Bölüm. Written by AGDEM BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler A) Kat mülkiyeti ve kat irtifakı: I - Genel kural: Madde 1 Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı

Detaylı

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında SİRKÜLER Sayı : 2017/21 Tarih : 16.05.2017 Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında 26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

Büyükçekmece Alkent 2000 Çamlıca Sitesi Yönetim Planı

Büyükçekmece Alkent 2000 Çamlıca Sitesi Yönetim Planı Büyükçekmece Alkent 2000 Çamlıca Sitesi Yönetim Planı G İ R İ Ş Tapuda, İstanbul İli, Büyükçekmece ilçesinde, Pafta : 2, Pafta: F21d18a3b3c ve Pafta F21d18a3a3d de yer alan : Pafta 2 : (Ada: 226, Parsel:

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Konu; İSG Kurulları Amaç; Elliden fazla çalışanı olan işyerlerinde kurulması zorunlu olan İSG kurullarının oluşumu, görevleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır.

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 1 2 6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 3 İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 29.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/49 SİRKÜLER ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ASMALI EVLER SiTESi YASAM REHBERi

ASMALI EVLER SiTESi YASAM REHBERi ASMALI EVLER SiTESi YASAM REHBERi Asmalı Evler Sitesine Hoşgeldiniz. Dekar DK Konut A.Ş. tarafından inşa edilmiş olan Asmalı Evler projesinden almış olduğunuz konutun hayırlı olmasını, aileniz ve sevdiklerinizle

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI 18/1/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik, İSGK kapsamına giren, 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Yeminli Mali Müşavirler

Detaylı

6331 sayılı İş sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulları

6331 sayılı İş sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulları 6331 sayılı İş sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Bu yazıda, 30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan ve

Detaylı

EMİR APARTMANI YÖNETİM PLANI

EMİR APARTMANI YÖNETİM PLANI 1. Bölüm GENEL HÜKÜMLER Ana gayrimenkulün Yönetimi EMİR APARTMANI YÖNETİM PLANI Madde 1- Kat mülkiyetine çevrilmiş bulunan, Kahraman Maraş ili, Merkez 12 Şubat ilçesi, Haydar bey mahallesi, 32137 sokakta

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesinin bağlı birimlerinde

Detaylı