Organizasyon: INTERLINK fi RKETLER GRUBU.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Organizasyon: INTERLINK fi RKETLER GRUBU. www.interlink.com.tr"

Transkript

1

2 NASIL ÜYE OLACAKSINIZ? Katalo un arkas ndaki üyelik formunu doldurup INTERLINK thalat hracat ve Pazarlama A.fi. adresine göndererek veya sitesinden üyelik ifllemlerinizi gerçeklefltirerek üye olabileceksiniz. NASIL KAZANACAKSINIZ? Gerçekleflen ürün al mlar yla birlikte belirlenmifl olan oranda hediye puanlar kazanacak ve puanlar n z diledi iniz zaman harcayabileceksiniz. HED YEN Z NASIL SEÇECEKS N Z? Biriktirdi iniz puanlar, Hediye Katalo u'nda hedefledi iniz hediyenin puan na ulaflt nda, Hediye Katalo u'nun arkas ndaki Hediye istek Formu'nu doldurarak servis sa lay c m z INTERLINK thalat hracat ve Pazarlama A.fi. brahim Karao lano lu Cad. Yay nc lar Sok. No: Seyrantepe/ STANBUL adresine posta yoluyla veya a faks yolu ile iletebilirsiniz. Ayr ca taleplerinizi isterseniz adresinden bildirebilirsiniz. HED YEN Z NASIL ALACAKSINIZ? Yurtbay Seramik taraf ndan onaylanan hediyeleriniz adresinize kargo ile ulaflt r lacakt r. Kargo bedelleri Yurtbay Seramik taraf ndan karfl lanacakt r. D KKAT ED LECEK HUSUSLAR! 1. Yurtbay Seramik taraf ndan haz rlanan bu kampanya tarihleri aras nda geçerli olup, Yurtbay Seramik önceden bildirim yapmadan ve herhangi bir neden göstermeden bu kampanyay durdurabilir veya uzatabilir. 2. Bu katalogdan hediye taleplerinizi en son tarihine kadar verebilirsiniz. 3. Kazand n z puanlar adresinden ö renebilirsiniz. 4. Hediye stek Formu, hediyeyi talep eden kifli taraf ndan doldurulup imzalanmal d r. Club Üyesi, Hediye stek Formunun do ru olarak dolduruldu unu ve formda belirtilen bilgilere göre teslimatlar n yap lmas n kabul eder. 5. Hediye stek Formuna yazaca n z hediyenin yollanaca adres, hafta içi saatleri aras nda bulunaca n z adres olmal d r. 6. stenilirse Hediye stek Formu fotokopi ile ço alt labilir ancak bilgilerin form ço alt ld ktan sonra doldurulmas gerekmektedir. 7. Katalogta yer alan ürünler üretici ve ithalatç firmalar n garantisi alt nda olup, garanti belgelerindeki hükümlere tabidir. 8. Kurulum gerektiren ürünler için, ürünü ald ktan sonra ilgili servis hatt n n aranmas gerekmektedir. 9. Hediye Katalo u nda yer alan ürünler stoklarla s n rl d r. Gerekli görüldü ünde model, desen, özellik ve renklerde de ifliklik olabilir. 10. Seçilen hediyelerde herhangi bir de ifliklik yap lamaz. Seçti iniz hediyenin herhangi bir nedenle sa lanamamas durumunda, eflde erde bir ürün ya da bir üst modeli taraf n za gönderilir. 11. Seçti iniz hediyelerin sipariflini katalogda bulunan formu doldurarak verebilece iniz gibi adresinden de sizin için tan mlanm fl kullan c ad ve flifre ile sisteme girifl yaparak da ayn ifllemi gerçeklefltirebilirsiniz. 12. Teslimat s ras nda hediyelerinizin hasarl olup olmad n kontrol ediniz. Hasarl ürünleri teslim almay n z ve kargoya hasar tespit tutana tutturunuz. 13. Yurtbay Seramik ürünlerinden yapm fl oldu unuz iadelerde o ürünler için kazanm fl oldu unuz puanlar puan hesab n zdan düflücektir. 14. Hediye puanlar n z nakde çevrilemez. 15. Katalog bask s nda oluflabilecek Tipografik ve bask hatalar ndan kaynaklanan sorunlardan dolay Yurtbay Seramik ve INTERLINK thalat hracat ve Pazarlama A.fi. sorumlu de ildir. 16. Kampanyan n bafllamas n takiben teknik destek ile ilgili durumlarda adresine e-posta gönderebilir, di er tüm sorular n z için Aktif Sat fl Sorumlunuz ile irtibata geçebilirsiniz. 17. Hediye talep formunu doldurarak hediye siparifli verilmesi, burada yer alan tüm kampanya flartlar n n kabulü anlam na gelir. TAT L KATILIM fiartlari 1. Tatil taleplerinin tatil bafllamadan en az 30 gün önceden belirtilmesi gerekmektedir. 2. Tatil tarihleri, talep edenin istedi i tarih öncelikli olmakla birlikte, anlaflmalar çerçevesinde TUR fi RKET baflka tarih önerebilir. 3. Tatil taleplerini iptal etmek mümkün de ildir. 4. Yurt d fl tatillerde vize, alan vergileri, yurtd fl ç k fl fonlar vs. gibi ekstra ödemeler ve ifllemler, tatil talebinde bulunan kifli/kiflilere aittir. Bunlardan dolay do abilecek sorunlar talebi iptal etmez. 5. Yurtiçi ve Yurtd fl gezi programlar fuar, kongre, dini ve resmi tatil, y lbafl /noel dönemleri haricinde olmal d r. Organizasyon: INTERLINK fi RKETLER GRUBU 2

3 SONY PORTAT F DVD PLAYER KOD DVD/CD/VCD/MP3/JPEG oynatabilme, yüksek çözünürlüklü LCD ekran, dokunmatik tufllar, h zl flarj. SONY BLU-RAY OYNATICI KOD Blu-Ray 3D dönüfltürme, BDLive, DVD/XviD/JPEG/MP3/MPEG2/MPEG4 formatlar n oynatabilme, 2 adet HDMI, 2 adet USB girifli, Wi-Fi SONY PORTAT F RADYO KASET ÇALAR KOD CD-R/RW/MP3 formatlar n oynatabilme, 20 istasyon haf zal dijital FM radyo, 2x1 W ses ç k fl gücü, ses yüksekli i kontrolü. SONY M KRO MÜZ K SET KOD CD oynatabilme, fl k ve kompakt tasar m, USB girifli, dijital gösterge paneli SONY EV S NEMA S STEM KOD W, HD görüntüde DVD izleme, HDMI ve USB giriflleri, USB den izleme ve USB ye kay t. SONY EV S NEMA S STEM KOD W güç ç k fl, Bluetooth, Dolby Digital Plus, MP3/BluRay/WMA/DVD/JPEG formatlar n destekler, HDMI girifli. 3

4 PHILIPS 32" LED TV KOD x1080 çözünürlük, LED ekran, Smart TV, Wi-Fi, 2 adet USB ve HDMI girifli, 2x10 W ses ç k fl gücü SONY 32" LED TV KOD x768 çözünürlük, BRAVIA Sync özelli i, USB girifli, 2x5 W ses ç k fl gücü. SONY 40" LED TV KOD x1080 çözünürlük, LED ekran, 4 adet HDMI girifli, 3 adet USB girifli, Wi-Fi, 2x10 W ses ç k fl gücü PHILIPS 42" LED TV KOD x1080 çözünürlük, Full HD, 4 adet HDMI girifli, USB girifli, Wi-Fi, Smart TV özelli i. SONY 42" LED TV KOD x1080 çözünürlük, LED ekran, 2 adet HDMI, 1 adet USB girifli, 2x5 W ses ç k fl gücü SONY 47" LED TV KOD x1080 çözünürlük, LED ekran, 4 adet HDMI, 3 adet USB girifli Wi-Fi, 2x10 W ses ç k fl gücü. 4

5 NAVKING NAV GASYON C HAZI KOD ARM9 550 Mhz ifllemci, 4 Gb bellek, 4.3 TFT ekran, Microsoft Windows CE 6.0 iflletim sistemi, Türkiye haritas dahil güncel 104 ülke haritas ALPINE MULT MEDYA NAV GASYON ÜN TES KOD ekran, navigasyon özelli i, DVD oynat c, FM radyo, MP3 çalma, USB girifli, Bluetooth SONY ALARMLI SAATL RADYO KOD radyo band nda ön ayarl kanallar, saat, LCD ekran, 6.6 cm çapl hoparlör PHILIPS MP4 ÇALAR KOD Gb kapasite, 1.8 ekran, USB girifli, pil flarj göstergesi, MP3/WAV/WMA/FLAC formatlar n destekler SONY RECEIVER KOD p video yükseltici, 100 W, 7.1 kanal, 4 adet HDMI girifli, 3D, gelifltirilmifl otomatik ses düzeyi SONY 3D K fi SEL S NEMA S STEM KOD x720 çözünürlük OLED panel, 45 derece görüntü alan, 3D, 105 db/mw kulakl k, Blu-Ray oynatabilme.

6 APPLE IPAD MINI KOD ekran, 1024x768 piksel çözünürlük, 16 Gb haf za, A5 ifllemci, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, 308 gr. APPLE IPAD MINI KOD ekran, 1024x768 piksel çözünürlük, 16 Gb haf za, 4G, A5 ifllemci, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, 308 gr. APPLE IPAD MINI KOD ekran, 1024x768 piksel çözünürlük, 32 Gb haf za, 4G, A5 ifllemci, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, 308 gr APPLE IPAD RETINA KOD retina ekran, 16 Gb, 4G, Wi-Fi, A6X çipli çift çekirdek ifllemci, 2048x1536 piksel ekran çözünürlü ü, 9.4 mm kal nl k, 652 gr a rl k SAMSUNG TABLET KOD Gb haf za, 1 Gb RAM, 7 ekran, 1.0 GHz çift çekirdekli ifllemci, Wi-Fi, Bluetooth, 3.2 megapiksel ön kamera SONY TABLET KOD TFT ekran, NVIDIA Tegra 3 mobil ifllemci, 16 Gb haf za, SD bellek kart yuvas, Bluetooth, 8 megapiksel arka kamera. SONY NOTEBOOK KOD Intel Core U ifllemci, 750 Gb HDD, 15.5 LED ekran, USB girifli, SD kart yuvas, Microsoft Windows 8 iflletim sistemi SONY NOTEBOOK KOD Intel Core i7-3632qm 2.20 GHz ifllemci, 750 Gb HDD, 17.3 LED ekran, 1 adet HDMI girifli, Microsoft Windows 8 iflletim sistemi. 6

7 5.305 SONY TAfiINAB L R HAR C HARD D SK KOD , 500 Gb, USB 3.0 ile yüksek veri h z CASIO MASA ÜSTÜ HESAP MAK NES KOD haneli, geri silme tuflu, otomatik üç virgülleme, çift s f r tuflu, ondal k seçici, pilli ve günefl enerjili BROTHER FAKS MAK NES KOD Faks ve kopyalama, 99 adet çoklu kopya, %50 - % 150 aras büyütme küçültme, arayan bilgisini gösteren ekran, hoparlör, arayan kayd FINE LIGHT CD KUTUSU KOD CD lik. HP ÇOK FONKS YONLU YAZICI KOD Yazd rma, fotokopi, tarama, 1200 dpi tarama, 300 dpi fotokopi, 4800x1200 dpi yazd rma, dakikada 4 sayfa renkli, 12 sayfa siyah/beyaz bask CANON ÇOK FONKS YONLU YAZICI KOD Yaz c, fotokopi, tarama, faks, Wi-Fi, internet üzerinden bask, TFT ekran, çift tarafl bask, 250 sayfa faks belle i, tekrar arama, USB ba lant s. 7

8 SONY D J TAL FOTO RAF MAK NES KOD x optik zoom, 18.2 megapiksel, Full HD video çekimi, 3.3 OLED dokunmatik ekran, suya, toza, donmaya ve darbeye dayan kl, ak ll çekim modlar, USB girifli SONY D J TAL FOTO RAF MAK NES KOD megapiksel, 5x optik zoom, HD video çekimi, SteadyShot özelli i, 2.7 LCD ekran, k rm z göz düzeltme. SONY KAMERA KOD megapiksel, Exmor R CMOS sensör, dahili projektör, 10x optik zoom, 3 dokunmatik LCD ekran SONY D J TAL FOTO RAF MAK NES KOD x optik zoom, 52x dijital zoom, 3 LCD ekran, 20.1 megapiksel, Smile Shutter özelli i, SteadyShot özelli i. SONY KAMERA KOD Full HD, Exmor CMOS sensör, 8.9 megapiksel kamera, 32x geniflletilmifl zoom, 27x optik zoom, 2.7 ekran SONY D J TAL FOTO RAF ÇERÇEVES KOD LED ekran, MS Duo/SD/SDHC kart yuvalar, USB ba lant s, JPEG/TIFF/BMP/RAW dosyalar n görüntüleme, 4 adet slayt gösterisi. 8

9 NOKIA CEP TELEFONU N500 KOD saat konuflma, 480 saat bekleme süresi, 5 megapiksel kamera, 3.2 dokunmatik ekran, RDS özellikli FM Radyo, Entegre GPS, geniflletilebilir haf za, 111x54x14mm, 93 gr BLACKBERRY CEP TELEFONU 9360 KOD saat konuflma, 336 saat bekleme süresi, 5 megapiksel kamera, Wi-Fi, Bluetooth, 2.4 TFT ekran, QWERTY klavye, 109x60x11 mm, 99 gr SAMSUNG CEP TELEFONU S5830 ACE KOD saat konuflma, 640 saat bekleme süresi, Android iflletim sistemi, dokunmatik TFT ekran, MP3, Bluetooth, Wi-Fi, 5 megapiksel kamera, 112x60x11 mm, 113 gr. GIGASET DUVAR T P TELEFON KOD adet h zl arama girifli, son aramay tekrar arama, 0.40 metreden 3 metreye uzanan esnek kablo, duvara monte özelli i, LED li tufl tak m GIGASET DECT TELEFON KOD saat konuflma 170 saat bekleme süresi, 2 sat rl ekran, 20 isim ve numara haf za GIGASET DECT TELEFON KOD dokunmatik ekran, 500 kiflilik telefon rehberi, Bluetooth ve mini USB ba lant s, 14 saate kadar konuflma, 200 saate kadar bekleme süresi, Handsfree özelli i. 9

10 APPLE IPHONE 5 16 GB KOD saat konuflma, 225 saat bekleme süresi, 8 megapiksel kamera, 16 Gb haf za, 4 renkli ekran, 124x58x7.6 mm, 112 gr SONY CEP TELEFONU XPERIA L C2105 KOD saat konuflma, 498 saat bekleme süresi, 8 megapiksel kamera, Bluetooth, Wi-Fi, 128x65x10 mm, 137 gr SAMSUNG GALAXY S4 KOD saat konuflma süresi, Android 4.2, 5 SUPER AMOLED ekran, 13 megapiksel kamera, 16 Gb kapasite, W -F, NFC, Buletooth, 137x70x8 mm, 130 gr NOKIA CEP TELEFONU LUMIA 820 KOD saat konuflma, 330 saat bekleme süresi, 8 megapiksel kamera, Windows 8 iflletim sistemi, 4.3 AMOLED ekran, Wi-Fi, Bluetooth, USB girifli, 124x68x10 mm, 160 gr BLACKBERRY CEP TELEFONU 9900 KOD QWERTY klavye, TFT dokunmatik ekran, 5 megapiksel LED flafll kamera, 3G, Wi-Fi, USB ba lant s, Blackberry OS 7.0, 115x66x10 mm, 130 gr SONY CEP TELEFONU XPERIA S KOD saat konuflma, 450 saat bekleme süresi, 12 megapiksel kamera, Android iflletim sistemi, Wi-Fi, 3G, Bluetooth, HDMI girifli, 4.3 LCD ekran, 128x64x11 mm, 144 gr. 10

11 645 HOBBY FINE S GARA KUTUSU KOD adet sigara kapasiteli, deri kapl, kilitli HOBBY FINE PURO KUTUSU KOD Ahflap kutu, puronun kurumas n engelleyen nem dengeleyici HOBBY FINE PURO TAfiIYICI KOD adet puro yeri, kapakl, deri kapl. 245 GREAT PROGRESS AHfiAP ÇERÇEVE KOD x12 cm, küçük boy. SEDEF TAVLA KOD Kaplamal, orta boyutta. 760 HOBBY FINE OKEY TAKIMI KOD Plastik staka, PVC tafl ma çantas

12 CASIO BAYAN KOL SAAT KOD CASIO BAYAN KOL SAAT KOD Su geçirmez, mineral cam, metal kay fl Uzun pil ömrü, su geçirmez, mineral cam CASIO BAYAN KOL SAAT KOD Su geçirmezlik, mineral ve bombeli cam, çelik kordon, 3 katmanl klips. CASIO BAYAN KOL SAAT KOD Çelik kasa, deri kordon, mineral cam, analog CASIO BAY KOL SAAT KOD Uzun pil ömrü, deri kordon, su geçirmez, mineral cam CASIO BAY KOL SAAT KOD Çelik kasa, çelik kordon, mineral cam, analog, 5 metre su geçirmezlik. CASIO FONKS YONLU BAY KOL SAAT KOD Alarm, kronometre, 200 m su geçirmezlik, rak m ölçümü, barometrik bas nç ölçümü, mineral cam, pil seviye göstergesi CASIO BAY KOL SAAT KOD Çelik kordon, 3 katlamal tek basmal klips, bombeli cam, 50 m su geçirmezlik, tam otomatik takvim. 12

13 4.405 BLACK&DECKER fiarjli ARAÇ SÜPÜRGES KOD V, 610 ml toplama haznesi kapasitesi, çift filtre sistemi, 5 mt kablo uzunlu u AND OLTA SET KOD metre kam fl, düz rulmanl, ultra hafif gövde, uzun döküm makara sistemi. LEYE OTO BEBEK KOLTU U KOD Kg kapasiteli, emniyet kemeri özelli i, extra destekli omuz koruma bölümü, dayan kl ve sa lam gövde yap s EZETIL OTO BUZDOLABI KOD V, 2 Lt kapasite, 22x10.5x22 cm KITCHEN KING BARBEKÜ KOD cm zgara çap, 56 cm yükseklik, tekerlekli, kolay temizlenebilir, zgaral k, çelik gövdeli AND OTOMAT K PLAJ ÇADIRI KOD Kolay kurulum, su geçirmez, 190x130 cm, yükseklik 90 cm. 13

14 AMSTERDAM TAT L KOD gece 4 gün, çift kiflilik odada kifli bafl, oda-kahvalt, vize, alan vergileri, harçlar tatil talebinde bulunan kiflilere aittir. BUDAPEfiTE TAT L KOD gece 4 gün, tek kiflilik oda, oda-kahvalt, vize, alan vergileri, harçlar tatil talebinde bulunan kiflilere aittir. BUDAPEfiTE TAT L KOD gece 4 gün, çift kiflilik odada kifli bafl, oda-kahvalt, vize, alan vergileri, harçlar tatil talebinde bulunan kiflilere aittir PAR S TAT L KOD saat, 2 gece, butik otel, çift kiflilik odada kifli bafl, vize, alan vergileri, harçlar tatil talebinde bulunan kiflilere aittir. KIEV TAT L KOD gece, 5 gün, tek kiflilik oda, oda-kahvalt, vize, alan vergileri, harçlar tatil talebinde bulunan kiflilere aittir AFYON KARAH SAR THERMAL RESORT ORUÇO LU KOD gece, 3 gün, çift kiflilik odada kifli bafl, yar m pansiyon. JABA 3 LÜ BAVUL SET KOD Büyük boy, 71x20x47 cm, orta boy, 60x17x40 cm, küçük boy, 50x34x14 cm, su geçirmeyen kumafl, çift fermuarl, bilyal traktör teker

15 BLACK&DECKER CIRCIRLI TORNAV DA SET KOD parça MEIJIA ALET SET KOD Çok amaçl, 10 fonksiyon, ahflap kaplama tutma yerleri, özel tafl ma çantal BOSCH AKÜLÜ MATKAP VE V DALAMA KOD Nm maksimum tork, 8 mm çelik, 20 mm ahflap delme kapasitesi, dak. boflta devir say s, entegre PowerLight özelli i. BLACK & DECKER fiarjli TORNAV DA KOD V, 6 saat akü flarj süresi, 180 dev/dak yüksüz h z, otomatik mil kilidi, döner kafa. 865 NEFTLIFT ALET ÇANTASI KOD , kilitli kapak, alet tak mlar hariçtir ATTLAS KARIfiTIRICI KOD W girifl gücü, 700 dev/dk yüksüz h z, 55 Lt kar flt rma kapasitesi, 1 adet kar flt r c uç. 15

16 VOIT BASKETBOL TOPU KOD PU malzeme, %100 kauçuk iç lastik, su tutmaz yüzey VOIT FULBOL TOPU KOD Standart ölçülerde VOIT VOLEYBOL TOPU KOD Yumuflak yüzey, IVF standartlar na uygun HASBRO MONOPOLY KOD Dünya n n en popüler aile oyunu, emlak sat n alma, kiralama ve satma yoluyla ak ll yat r mlar ve anlaflmalar yap n, zengin olun SONY PS3 OYUN KONSOLU KOD DVD player, kablosuz oyun ve internet imkan, Dolby Digital/Dolby Digital Plus, 500 Gb HDD, AV ç k fl, 1 adet oyun FINE PAINT BOYA SET KOD Kalemtrafl, makas, ataç, sulu boya, pastel boya, kuru boya, keçeli kalem, 150 parça, ahflap çantal ORB S 26 JANT B S KLET KOD jant, 21 vites. AL fi AKÜLÜ JEEP KOD yafl, 85x50x45 cm, 9 kg, 6 V, 4 km/h, ileri/geri vitesli, elektronik korna. 16

17 FELIX TIRAfi MAK NES KOD Islak/kuru kullan m, flarjl, tüy toplama haznesi, 24 V, kesici bloklar ç kar l p temizlenebilir, koruyucu kapak BLACK&DECKER fiarjli EL SÜPÜRGES KOD V, slak ve kuru kullanabilme, 175 ml toz haznesi kapasitesi. ARZUM SAÇ KURUTMA MAK NES KOD W, 2 kademeli h z ve s cakl k ayar, so uk hava üfleme, y kanabilir filtre BOSCH BUHARLI ÜTÜ KOD W, 3 aflamal buhar düzeni, 40 g/dk sabit buhar ç k fl, 180 g/dk flok buhar ç k fl, 400 ml su tank, damla emniyet sistemi. BOSCH ELEKTR K SÜPÜRGES KOD W, elektronik emifl gücü ayar, Air Clean II hijyenik filtre, 4 Lt toz torba kapasitesi, toz torbas doluluk göstergesi S NBO D J TAL BASKÜL KOD kg maksimum kapasite, ultra ince tasar m, genifl LCD ekran, otomatik aç lma-kapanma özelli i. 17

18 BOSCH ÇAMAfiIR KURUTMA MAK NES KOD B s n f enerji, buhar fonksiyonlu, 8 kg kapasite, 1400 dev/dak, özel programlar, k r fl k azaltma, LED ekran. BAYMAK KL MA KOD A s n f enerji, so utma kapasitesi Btu, s tma kapasitesi Btu BOSCH SEB L KOD Lt so uk su, 1.2 Lt s cak su kapasitesi, LED gösterge, enerji tasarruflu açma kapama tufllar BOSCH BULAfiIK MAK NES KOD A s n f enerji, 14 Lt su tüketimi, 12 kiflilik, 3 adet programl, 1 adet özel fonksiyonlu, LED li program takip göstergesi, su taflma emniyeti, servo kilit BOSCH FIRIN KOD gözü gazl ocak, gaz emniyet sistemi, 58 Lt f r n iç hacmi, manuel h zl ön s tma, elektronik saat, 8 piflirme program, dü meden otomatik ateflleme BOSCH Ç FT KAPILI BUZDOLABI KOD A s n f enerji, toplam brüt hacim 514 Lt, so utucu bölmesi net hacmi 400 Lt, LED li elektronik s ayar, CrisperBox. 18

19 HOMEND SU ISITICI KOD W, paslanmaz çelik gövde, gizli rezistans, 1.7 litre kapasite, otomatik kapanma fonksiyonu BOSCH TOST MAK NES KOD W, alt-üst s tma ile zgara, tost ve s cak tutma imkan, özel kaplamal döküm plaklar. BOSCH KATI MEYVE PRES KOD W, 2 kademeli h z ayar, paslanmaz çelik süzgeç ve b çaklar BOSCH MUTFAK ROBOTU KOD W, 4 kademeli h z ayar, dilimleme, rendeleme, püreleme, ö ütme ve do rama b çaklar INDESIT BÜRO T P BUZDOLABI KOD A s n f enerji, 94 Lt so utucu, 14 Lt dondurucu bölümü hacmi, 1 adet sebzelik, de ifltirilebilir kap yönü BOSCH M KRODALGA FIRIN KOD W mikrodalga, 1200 W zgara, dijital ekran ve saat, 4 deforst program, 3 piflirme program, 25 Lt kapasite. 19

20 KITCHEN KING ÇAYDANLIK TAKIMI SARI LAC VERT KOD Paslanmaz çelik su haznesi, ayr renklerde porselen demlik, estetik özel silindir form. KITCHEN KING ÇAYDANLIK TAKIMI SARI KIRMIZI KOD Paslanmaz çelik su haznesi, ayr renklerde porselen demlik, estetik özel silindir form KITCHEN KING TAVA SET KOD Yap flmaz teflon yüzey, 23 cm, 25 cm, 27 cm ebatlar nda CHEF MASTER BIÇAK SET KOD Özel kesme tahtas, paslanmaz çelik bileylenmeye ihtiyaç olmayan b çaklar, 6 adet ergonomik b çak. KITCHEN KING Ç.K.B. SET KOD parça, yemek çatal, yemek b ça, tatl çatal, tatl kafl, bordo renginde. 390 KITCHEN KING BAHARAT SET KOD parça, kapakl, metal tafl ma standl KITCHEN KING TENCERE SET KOD parça, seramik kaplama. KITCHEN KING BULAfiIKLIK KOD Çatal, kafl k, b çak koyma yeri, su damlama tepsisi, 43x32x33 cm. 20

21 ÜYEL K BAfiVURU FORMU Lütfen büyük harflerle ve okunakl olarak doldurunuz. Bu formu fotokopi ile ço altabilirsiniz. Baflvuru Tarihi Sat fl Noktas Ad ve Kodu Firma Ad Ad n z Soyad n z Do um Tarihiniz Haketti iniz hediyelerin gönderimi bu adrese yap laca ndan adresinizi tam ve do ru giriniz. fiehir Ad Semt Cadde Bina No Posta Kodu Cep Telefonu Fax Vergi Dairesi lçe Mahalle Sokak Daire No E-Posta fl Telefonu T.C. Kimlik No Vergi No *Formdaki Alt Çizgili Alanlar n Doldurulmas Zorunludur. Lütfen bu formu INTERLINK THALAT HRACAT ve PAZARLAMA A.fi. brahim Karao lano lu Cad. Yay nc lar Sok. No: 4 Seyrantepe / stanbul adresine iadeli taahhütlü olarak gönderiniz veya (0212) a fakslay n z. Form Gelifl Tarihi : Sisteme Girifl Tarihi : BU BÖLÜM INTERLINK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR Aç klama : fllemi Yapan : fllemi Yapan mza : 21

22 HED YE STEK FORMU Lütfen büyük harflerle ve okunakl olarak doldurunuz. Bu formu fotokopi ile ço altabilirsiniz. Tarih : Yurtbay Club Card No: Firma : Ad n z : Soyad n z : Adresiniz : (Lütfen hafta içi 09:00-18:00 aras nda bulunaca n z adresi yaz n z.) fiehir : Semt : Posta Kodu : Telefonunuz: Cep : fl : Faks : 1 Hediye Kodu : Hediye Puan : Hediye Kodu : Hediye Puan : Hediye Kodu : Hediye Puan : Hediye Kodu : Hediye Puan : 243 BU BÖLÜM INTERLINK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR mza: Form Gelifl Tarihi : Sisteme Girifl Tarihi : fllemi Yapan : fllemi Yapan mza : Aç klama : Lütfen bu formu INTERLINK thalat hracat ve Pazarlama A.fi. brahim Karao lano lu Cad. Yay nc lar Sok. No:4 Seyrantepe - STANBUL adresine iadeli taahhütlü olarak gönderiniz veya (0212) no ya fakslay n z. 22

23

24

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

fliniz için ak l kâr çözümler Vodafone fl Orta m da. SAYI 5 OCAK 2012

fliniz için ak l kâr çözümler Vodafone fl Orta m da. SAYI 5 OCAK 2012 fliniz için ak l kâr çözümler Vodafone fl Orta m da. SAYI 5 OCAK 2012 MOB L MOB L MOB L Mobil Ses Mobil Ses Tarifeleri Ortak Havuz Tarifesi Esnaf Tarifeleri Esnek Paketler Mobil Mesajlaflma SMS MMS htiyac

Detaylı

TÜRK YE RAHATLIK STED

TÜRK YE RAHATLIK STED TÜRK YE RAHATLIK STED ARÇEL K D ZÜSTÜ HED YES YLE GELD Aral k 2010 AYIN EN GÖZDE ÜRÜNÜ GNB 1545 A1 MT Türkiye nin en bonkör kart Üstelik World le flimdi al +8 taksitle öde, ya da May s 2011 de ödemeye

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

Güvenlik Sistemleri Ürün Kataloğu 2011-2012

Güvenlik Sistemleri Ürün Kataloğu 2011-2012 hakkımızda NEXT & NEXTSTAR GÜVENL K S STEMLER Ev ve işyeri güvenliğine yatırım yapmak, uzunca bir süre Türkiye'de lüks harcama olarak algılanmaktaydı. Oysa sevdiklerimizin huzur içinde yaşaması, yıllarca

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

Annem için en güzel hediye Philips ten!

Annem için en güzel hediye Philips ten! Annem için en güzel hediye Philips ten! Philips Tüketici Ürünleri Katalog ve Fiyat Listesi www.philips.com.tr Tüketici Danışma Hattı: 444 7 445 Buhar Kazanlı Ütüler GC6520/02 GC7430/02 GC7540/02 GC8560/02

Detaylı

World e özel 36 taksit! World e özel 36 taksit!

World e özel 36 taksit! World e özel 36 taksit! Masaüstü veya dizüstü bilgisayar n z Arçelik ten al n, çok uygun fiyatlardan siz de yararlan n. PEfi N F YATINA 3 TAKS T PEfi NAT + 5 TAKS T PEfi NAT + 10 TAKS T World e özel 36 taksit! PEfi N PEfi NAT

Detaylı

almam Bakmadan 15,6" LCD ekran TV SES SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR OYUN/DVD/CD TELEFON FOTO BEYAZ EŞYA

almam Bakmadan 15,6 LCD ekran TV SES SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR OYUN/DVD/CD TELEFON FOTO BEYAZ EŞYA Bu fiyat listesindeki fiyatlar 28.12-31.12.2011 için geçerlidir.bu fiyat listemizde yer alan ürünlerimiz stoklarımızla sınırlıdır. Tüm ürünlerde KDV oranı, promosyon tarihinde belirtilen oranlar çerçevesinde

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER Sistem Armada ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER 2 Kutup + Toprak, Hijyen ve Sa l k (s. 13) Ifl kl gösterge (s. 09) Hareket dedektörlü engel ayd nlatma (s. 09) S STEM Armada Çal flma alanlar n z

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi DIVATOP MICRO KOMB LER 24, 32 ve 37 kw l k üç farkl kapasite seçene i Fan modülasyonu ile her kapasitede yüksek verim EN 13203 e göre üç y ld zl s cak kullan m suyu konforu 92/42 EEC direktifine göre üç

Detaylı

Önsöz. De erli Meslektafllarımız, Saygılarımızla

Önsöz. De erli Meslektafllarımız, Saygılarımızla Önsöz De erli Meslektafllarımız, Koza Güvenlik Sistemleri Ltd. fiti. 2005 yılında faaliyetine bafllamıfl ve bu güne kadar dünya güvenlik sektöründeki geliflmeleri yakından takip ederek en yeni ve en sa

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı