EKONOMĠ VE BÖLGESEL ĠġBĠRLĠKLERĠ 1.EKONOMĠK KRĠZ DÖNEMLERĠNDE TRANSFORMASYONEL LĠDERLĠĞĠN FIRSAT YÖNETĠMĠNE ETKĠSĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKONOMĠ VE BÖLGESEL ĠġBĠRLĠKLERĠ 1.EKONOMĠK KRĠZ DÖNEMLERĠNDE TRANSFORMASYONEL LĠDERLĠĞĠN FIRSAT YÖNETĠMĠNE ETKĠSĠ"

Transkript

1 BÖLÜM 11 EKONOMĠ VE BÖLGESEL ĠġBĠRLĠKLERĠ 1.EKONOMĠK KRĠZ DÖNEMLERĠNDE TRANSFORMASYONEL LĠDERLĠĞĠN FIRSAT YÖNETĠMĠNE ETKĠSĠ 1.1. GiriĢ Prof. Dr. Tahir AKGEMCĠ, Selçuk Üniversitesi ArĢ.Gör. Adem ÖĞÜT, Selçuk Üniversitesi ArĢ. Gör. Burcu DOĞANALP, Selçuk Üniversitesi ĠĢ dünyası açısından günümüzün temel karakteristikleri olan hızlı değiģimler, sınırların anlamını yitirmesi ve bunların sonucunda oluģan olumlu ve olumsuz geliģmelerin etkileri küresel boyutlara ulaģmakta ve iģletmeleri bu değiģimlere ayak uydurmak, kendi içsel mekanizmalarını bu doğrultuda uyarlamak ve yenilemekle yüz yüze getirmektedir. Bu geliģmeler kimi zaman açık sistemler olarak iģletmeler üzerinde olumsuzluklar yaratmakta ve ciddi krizlere neden olabilmektedir. ĠĢletmelerin üst düzey hedeflerini tehdit etmesi ve bazen de sürekliliğini tehlikeye atması gibi nitelikleri nedeniyle acil tepki gösterilmesini zorunlu kılan kriz, iģletmelerde yönetilmesi gereken istikrarsız ve kaotik bir durumu nitelemektedir. (Oben vd., 2006: 29). Kaotik ortama özgü belirsizlik ve düzenin bozuluģu yönetime olan gereksinimi maksimum düzeye çıkarmaktadır. (DemirtaĢ, 2006). Kaotik bir dünyada temel yöneticilik yeteneklerinin neler olması gerektiği sorgulandığında (Kırım, 2003: 74-75): bilgiyi araģtırabilme (çevreyi sürekli gözlemleyebilme ve geliģmeleri izleyebilme becerisi), kavramsal esneklik (farklı alternatifleri aynı anda düģünebilme becerisi), çalıģanları geliģtirebilme ve değiģimi yönetebilme becerilerinin öne çıktığı ve gerçek anlamına kavuģtuğu gözlemlenmektedir. Kriz dönemlerinde liderin sahip olması gereken en önemli özelliklerden birinin kararsızlık ve panik sonucunda zincirleme karar ve yaklaģım hatalarına yer vermeyen çabuk ve doğru karar verme yeteneği olduğu da unutulmamalıdır (Batchelor, 2003: 21). Örgütsel iģleyiģin bozulmasına ve günlük uygulamaların etkisiz kalmasına neden olan kriz dönemleri nde etkili bir liderlik, ortaya çıkabilecek fırsatları gözden kaçırmadan ve bunlardan yarar sağlayarak örgütsel hedeflere tekrar bağlanmayı ve krizden daha güçlü bir Ģekilde çıkmayı sağlayabilir (Sezgin, 2006). Bünyelerinde fikir üreten yaratıcı yöneticileri barındıran iģletmeler bu konuda en Ģanslı olan iģletmelerdir (Aras, 2004: 252). Transformasyonel liderler, diğer etkili liderlerin kiģisel niteliklerine sahiptirler. Bunlara ek olarak, transformasyonel liderlerin ortak vizyon oluģturma ve bu vizyonun paylaģılmasını sağlama, çalıģanlar üzerinde bireyselleģtirilmiģ ilgiye sahip olma, zihinsel uyarımda bulunma ve yaratıcı olma, karizmaya sahip olma, 311

2 değerlere dayalı yönetim anlayıģını benimseme ve uygulama ve örgütsel öğrenmeyi teģvik etme özellikleri dönüģümü sağlamada yararlanılan stratejik araçlar olarak yer almaktadır. Transformasyonel liderden esinlenen izleyicilerin davranıģlarında, kimliğini liderle bulma, liderin vizyonunu paylaģma, sorgusuz lideri izleme ve iģ üzerindeki sahip olduğu gücün arttığını hissetme yer alırken; lider tüm bu izleyen davranıģlarını paylaģılan bir vizyon yaratma, tasarım ve etkiyi yönetme becerilerini kullanarak sağlamaktadır. ÇalıĢma açısından önemle vurgulanması gereken nokta, transformasyonel liderliğin kriz dönemlerinde daha etkili olduğu gerçeğidir. Bu üç etken ıģığında önemli örgütsel değiģimler gerçekleģtirilebilmekte, izleyenlerin güveni ve gruba bağlılıkları artırılabilmektedir. Transformasyonel liderin sahip olduğu özellikler çerçevesinde örgütsel iģ baģarımı üzerinde meydana getirdiği etki transaksiyonel liderlikte olduğu gibi olağan bir artıģ seyri olarak gerçekleģmemekte; örgüsel iģ baģarımı süratle yükselmektedir. Dolayısıyla çalıģma kapsamında transformasyonel liderliğin performans (iģ baģarımı) boyutlarından yenilikçilik üzerinde olumlu ve radikal bir etki bıraktığı vurgulanmıģtır Krizin Yönetimi Ve Transfomasyonel Liderlik Büyük veya küçük günlük olarak tüm kiģiler krizlerden etkilenmektedir. Büyük bir iģletmede çalıģılması önemli olmaksızın kiģilerin krizlerin neden bugünün dünyasının bir parçası haline geldiğini ve eğer varsa etkilerini azaltmak için neler yapılabileceğini anlaması gerekmektedir (Mitroff, 2000: 5). Günlük yaģamda kriz, aģırı tehlike veya güçlüğün yol açtığı dengesiz durum olarak adlandırılmaktadır (Kersten, 2005: 545). Kriz iģletmenin sürekliliğini veya ortak hedeflerine ulaģma kabiliyetini tehdit eden herhangi bir olaydır (Batchelor, 2003: 12). Krizin bir diğer tanımı, ivedi çalıģma veya özen gerektiren acil durum veya koģuldur (Daughty, 2000: 40). Örgütsel anlamda kriz, iģletmelerin sürekliliğini tehdit eden, risk engelleyici önlemlerini yetersiz kılabilecek niteliğe sahip, ivedi tepki gerektiren beklenmedik ve hızlı değiģikliklerin söz konusu olduğu, günlük uygulamaların anlamını yitirdiği, planlama ve karar mekanizmalarına olumsuz biçimde tesir eden, gerilimli bir durum olarak nitelendirilebilir. Diğer bir bakıģ açısına göre ise değiģimi gerektiren bir sınırsız zaman dilimi olması nedeniyle kriz iģletmenin yeni bilgiler ve deneyimler kazanmasına ve bunu bir fırsat haline dönüģtürmesine olanak sağlayarak bir dönüm noktası da olabilir (Cener, 2006). Ekonomik kriz ise, ekonomide aniden ve beklenmedik bir Ģekilde ortaya çıkan olayların makro açıdan ülke ekonomisini, mikro açıdan ise, firmaları ciddi anlamda sarsacak sonuçlar ortaya çıkarmasıdır (Aktan, 2007). Ekonomik krizler; herhangi bir mal, hizmet, üretim faktörü veya döviz piyasasındaki fiyat ve/veya miktarlarda, kabul edilebilir bir değiģme sınırının ötesinde gerçekleģen Ģiddetli dalgalanmalar olarak tanımlanabilir. Söz konusu krizlerin ortaya çıkıģı ve olası sonuçlarının bir ülkedeki politik istikrarsızlıkla yakından iliģkili olduğu genelde kabul edilen bir görüģtür (Kibritçioğlu, 2001). Her kriz baģarısızlığın kökleri kadar baģarının tohumlarını da kendi içinde taģır. Bu potansiyel baģarıyı saptamak, geliģtirmek ve sonuçlarını almak kriz yönetiminin özünü teģkil eder. Kötü kriz yönetiminin temeli ise durumu kötü görme ve daha da kötüleģtirme eğilimine kapılmaktır (Augustine, 2000: 13-14). Krizin negatif bir deneyimden çok, pozitif bir unsur olduğunu varsayan bakıģ açısına göre krizler, bir tehdit unsuru olmakla birlikte, iģletmelerde radikal değiģmelere yol açabilecek potansiyele sahip olan önemli bir transformasyon dönemi olarak da algılanabilir (Karadal, 2002: ). 312

3 Liderlik teorisindeki son geliģmeleri tayin etmek için birçok giriģim bulunmaktadır. Özellikler teorisi, davranıģ teorisi ve durumsal teori bu yaklaģımlardan daha geleneksel olanları temsil etmektedir (Tannenbaum vd., 1961: 23). Geleneksel liderlik yaklaģımının ideal liderlik konusunda net bir sonuca ulaģmamıģ olması global rekabetle yeniden Ģekillenen iģ çevresinin ihtiyaçlarına cevap verecek farklı liderlik yaklaģımlarının ortaya çıkmasına neden olmuģtur. Bu yaklaģımlardan, kriz dönemlerinde dönüģümü sağlaması ve yenilikçi bakıģ açısına sahip olması bağlamında fırsat yönetimine olumlu etkisi açısından transformasyonel liderlik çalıģma kapsamında yer almaktadır. Yeni ekonominin getirdiği yeni iģletmeler geleneksel iģletmelerle karģılaģtırıldığında aralarındaki farklar konusunda Ģu tespitler ortaya çıkmaktadır (Llyod, 2003: 144;): kiģisel geliģime daha çok odaklanma, yenilikçilik ve değiģime daha çok odaklanma, iģletmenin uzun dönem yararı için bir bütün olarak kullanılan iģletmedeki tüm yeteneklerin koordinatif bir düzlemde birleģtirilmesi daha fazla önem verme. Bu yeni örgütlenme karģısında liderlik kurumunun değiģmesi gerekliliği gerçeği ortadadır. Günümüze değin liderler iģletmelerini kiģisel değerlerini, tavırlarını ve tarzlarını destekleyen yollarla Ģekillendirmek için güce sahipti; oysa teknolojinin geliģmesi, insanların örgütsel etkililik için anahtar olduğu bilincinin artması ve iģletmelerin hem ekonomik hem de sosyal bir varlık olduğunun kavranması hangi sektörde faaliyette bulunursa bulunsun liderin otonomisini aģındırmıģtır (Beckhard, 1996: ). Aracısız, dijital, moleküler, yenilikçi olan yeni ekonomide bir iģgücü ve ortaklık ruhu olmaksızın rekabet edilmesi oldukça güçtür (Covey, 1996: 156). Diğer bir deyiģle; bütün yönetsel soru ve sorunlara uygun yanıt ve çözümleri bilen ya da bildiği varsayılan yöneticiden, iyi personellerinin gerçekleģtireceklerine karģı güven duyabilen ve bununla ilgili delegasyon ve hedef belirlemede etkili olan yöneticiye bir geçiģ söz konusudur (Essex ve Kusy, 1999: 18-19; ġimģek ve Öğüt, 2002: 824). Ayrıca yeni yüzyılın yönetici tipi, daha önce olduğu gibi fiziksel özellikleri ya da mesleki bilgisiyle öne çıkan değil, yeniçağın sunduğu fırsatları görüp değerlendirebilen ve yeni oluģan tehditlere karģı çözümler üretebilen kiģidir (Atay ve Artan, 2002: 824). Yeni ekonominin yeni çalıģan sınıfı olarak tasvir edilebilecek bilgi çalıģanları için örgütsel öğrenme yolları inģa eden, oto kontrolü teģvik eden, yönetiģim yoluyla güçlendiren bir anlayıģa sahip olunması da önem taģımaktadır (Bridge, 2003:10; Özer, 2003: 1). Geçtiğimiz yıllarda Burns (1978) Bass (1985) tarafından ortaya çıkarılan transformasyonel liderlik düģüncesi hem araģtırmacılar hem de uygulamacılar arasında çok büyük bir popülarite kazanmıģtır. Transformasyonel liderlik, paylaģılan bir vizyona tercüman olmak, düģünsel olarak iģ görenleri uyarmak, iģ görenlerdeki bireysel farklılıkları izlemek konularında liderin yeteneği olarak karakterize edilmektedir (Brown ve Keeping, 2005: 246). James M. Burns e göre transformasyonel liderlik; liderlerin ve izleyicilerinin birbirini moral ve motivasyon açısından daha yüksek düzeye çıkartma sürecidir (kobifinans.com.tr, 2006). Global rekabet için ihtiyaç duyulan karģılıklı bağımlılık ve bütünleģmenin seviyesi, mevcut amaçların normal bir performans seyriyle gerçekleģtirildiği transaksiyonel liderliği içeren fakat onun da ötesinde zihinsel olarak uyarıcı, esin veren, gelecek odaklı, çalıģanlarının yetkinliklerini bilen, onları uygun iģlerde görevlendiren ve güçlendiren liderliğe ihtiyaç duymaktadır (Zhu vd., 2005: 41). Tüm bu özellikler, Bass ve Avolio tarafından bileģenleri idealize edilmiģ etki (karizma), ilham verici motivasyon, zihinsel uyarı ve bireyselleģtirilmiģ ilgi olarak formüle edilen transformasyonel liderliğe iģaret etmektedir (Macit, 2003: 89). Ayrıca istikrarlı durumların istikrarsız durumlara göre oldukça az bir orana sahip 313

4 olduğu günümüzde değiģimi, gelecek odaklı paylaģılan vizyonu ve karmaģıklıkla baģa çıkma becerisini gerektiren bir anlayıģ bağlamında transformasyonel liderliğin baģarısı araģtırmalarla kanıtlanmıģtır (Bridge, 2003: 33-34, Özel, 1998:15). Her iki tarzdan hangisinin kriz ortamında daha baģarılı olabileceği James MacGregor ve Burns tarafından yapılan araģtırma sonuçlarından da ortaya çıkmaktadır. Burada belirtilen en büyük ayrımlar transformasyonel liderin ideal ve vizyonla, transaksiyonel liderin ise görevle ilgili olması; transformasyonel liderin ilham verici, transaksiyonel liderin tabi kılıcı yapıya sahip olması; transformasyonel liderin uzun dönemli, transaksiyonel liderin kısa ve orta dönemli planlama yapmasıdır. (Georgiades and Macdonell, 1998: 98.) Kriz Sürecinde Transformasyonel Liderliğin Öne Çıkan Özellikleri Transformasyonel liderler, diğer etkili liderlerin kiģisel niteliklerine sahiptirler. Bunlara ek olarak, transformasyonel liderlerin ortak vizyon oluģturma ve bu vizyonun paylaģılmasını sağlama, çalıģanlar üzerinde bireyselleģtirilmiģ ilgiye sahip olma, zihinsel uyarımda bulunma ve yaratıcı olma, karizmaya sahip olma, değerlere dayalı yönetim anlayıģını benimseme ve uygulama ve örgütsel öğrenmeyi teģvik etme özellikleri dönüģümü sağlamada bu lider tarafından kullanılan araçlar olarak yer almaktadır. Ġzleyenlerin davranıģları, liderin davranıģları ve durumsal faktörler olmak üzere üç etmenden söz edilmektedir. Transformasyonel lidere tabi izleyenlerin davranıģlarında, kimliğini liderle bulma, liderin vizyonunu paylaģma, sorgusuz lideri izleme ve iģ üzerindeki sahip olduğu gücün arttığını hissetme yer alırken; lider tüm bu izleyen davranıģlarını paylaģılan bir vizyon yaratma, tasarım ve etkiyi yönetme becerilerini kullanarak sağlamaktadır. Ve çalıģma açısından önemle vurgulanması gereken bilgi, transformasyonel liderliğin kriz dönemlerinde daha etkili olduğu gerçeğidir. Bu üç etken ıģığında önemli örgütsel değiģimler gerçekleģtirilebilmekte, izleyenlerin güveni ve gruba bağlılıkları artmaktadır. (Erçetin, 2000: 61.) Ortak Vizyon OluĢturma ve PaylaĢma Vizyon, iģletme ve iģleyiģi için tutulan duyguların bir ifadesidir. Kısa dönemde iģletmeler alıģkanlıkları ve geçmiģ deneyimleri ile faaliyette bulunabilir; ama uzun dönemde vizyon zorunludur: bir iģletmenin bununla ilgili herkes için elde ettiği ve devam ettirdiği kiģisel anlamlardır. Vizyon içinde bulundukları durumla ilgilenen insanlardan doğar. Liderin rolü insanların vizyonun önemini anlamalarına yardımcı olmak ve gelecekte onlara neler getireceğini anlatmaktır (Vaill, 1998: 95). Warren Bennis ve Burt Nanus yaptıkları araģtırmalar sonucunda transformasyonel liderleri diğerlerinden ayıran özelliklerin gereken vizyonu geliģtirmek, iģletme üyelerinin tümü için vizyonu anlamlı kılmak, iģletmeyi vizyona tamamıyla inanacak Ģekilde konumlandırmak ve örgütsel öğrenme sürecini bütünüyle olanaklı kılan iç iģletme durumunu meydana getirmek olduğunu belirtmiģlerdir (Miles, 1997: 13) BireyselleĢtirilmiĢ Ġlgi BireyselleĢtirilmiĢ ilgiyi kullanan lider, iģ görenlerin bireysel olarak tüm potansiyellerini ortaya koymalarına olanak sağlar. ĠĢ görenlerle etkileģimin bireyselleģtirilmesi sonucunda bir iģ gören sadece bir çalıģan değil, bir birey olarak 314

5 düģünülür (Celep, 2004: 78-79). Transformasyonel liderlerin temel sorumluluğu astlarının kendi kendilerine öncülük edebilecek düzeyde geliģmelerini sağlamaktır. Bunu gerçekleģtirebilmek için transformasyonel liderler izleyicilerinin her biriyle ayrı ayrı ilgilenerek, kiģisel geliģimlerini sağlayabilecek koģulları hazırlar (Özalp, 2001: 352) Ġlham Verici Etki Bass, arzu edilen hedefleri ve onlara nasıl ulaģılabileceğini göstermesinden dolayı liderin önerilenlerinin bir sonucu olarak iģ görenler kendilerini daha güçlü hissederlerse, o zaman lider ilham vericidir ifadesini kullanmaktadır. Ġlham verici etkiye sahip olan liderler, iģ görenlerin de bir takım ruhu canlandırırlar (Celep, 2004: 77-78) Zihinsel Uyarım ve Yaratıcılık Zihinsel uyarı; iģleri yapma yollarını yeniden düģünmeleri için izleyicileri uyarmada yeni fikirler önermeyi, problemlere çoklu üstünlük sağlayan bakıģa açısıyla bakabilmeleri yönünde onları cesaretlendirmeyi ve daha önce aģılamayacak gibi görünen engelleri ortadan kaldıracak yaratıcı devrimleri (hamleleri) teģvik etmeyi içerir (Bartol ve Martin, 1998: 435). DönüĢümcü lider, astların iģlerine bilinçli olarak sarılmalarını, sorunlarına hassaslıklarını, yüksek nitelikte çözüm seçeneklerini yaratmalarını sağlamak için imgelem güçlerini uyandıracak olanaklar düzenleyerek yenilik ve reformun gerekliliğini aģılayarak onları Ģoka sokmakta, baģarı grafiğini kısa bir düģüģten sonra transaksiyonel liderlikte olduğundan çok daha yükseklere tırmandırmaktadır (Eren, 2000: ) Karizma (Ġdeal Etki) Karizma, belirli bir kiģinin özel ve müstesna kutsallık, kahramanlık veya örnek alınacak karakterine ve bu kiģiden açığa çıkan veya bu kiģi tarafından mukadder kılınan normatif modellere bağlılıktır (Dubrin, 2001: 60). Bass a göre transformasyonel liderler taģıdıkları karizma ile izleyicilerinden sorgusuz itaat sağlamakta ve bu durum onların paylaģılan vizyon etrafında kenetlenerek ortak amaçlar için maksimum çaba harcamalarını beraberinde getirmektedir Fırsat Yönetimi Ya Da Krizin Fırsata DönüĢtürülmesi Yöneticiler, problemleri kriz, tehdit veya fırsat olarak kabul ve kategorize edebilirler. Bu kategorileģtirme sürecinin karakteristikleri problemin nasıl algılandığına bağlı olarak değiģir. Tablo 1. de bu karakteristiklerin problemin fırsat ya da kriz olarak algılanması sonucunda nasıl değiģkenlik gösterdiği ifade edilmektedir. Bir problem kriz olarak algılandığında birçok alternatif yüzeysel olarak sınanır. Güçlü zaman baskısı hakimdir ve bilgi toplamada zorluklarla karģılaģılır. Temel mantık krizden bir an önce kurtulabilmektir. Dolayısıyla kısa dönemli bir bakıģ açısı, aciliyet hissi, yüzeysellik, hızlı bir süreç söz konusudur. Oysa problem bir fırsat olarak algılandığında; derinlemesine değerlendirme, adem-i merkeziyetçilik, farklı fikirlerin değerlendirilmesi, uzun dönemli bakıģ açısı ortaya çıkar ve temel mantık krizi fırsata çevirebilmek tir. Aslında karıģık sistemlerin yaģayabilirliğini belirlemeye yönelik olarak ortaya çıkan iki yaklaģımın karģılaģtırılması yoluyla da fırsat ya da kriz algılamasına bir açıklık getirilebilir. Bu teoriler Yüksek (Emniyet) Güvenilirlik Teorisi ve Normal 315

6 Kaza Teorisidir. Yüksek Güvenilirlik Teorisi, yöneticiler tarafından öncelikli konuma yerleģtirilen güven, insan kaynakları ve maddi kaynaklardaki fazlalık ve yüksek güven kültürünün geliģimini vurgularken; Normal Kaza Teorisi, karģıt bir mesajı içerir: karmaģık organizasyonların kazalardan kaçınabileceğini düģünmek boģtur (aldatıcıdır). Bunun yanında; karmaģık teknolojik sistemlerde karmaģıklığın beklenmeyen etkileģimleri zorunlu kıldığını belirtmektedir (Lagadec, 1997: 24). Tablo 1. Kriz ve Fırsat Algılamalarının Farklı Reaksiyonları Karar Alma Sürecinin Kriz Olarak Fırsat Özellikleri Algılandığında Algılandığında Kapsamlılık Birçok alternatif düģünülür, kısa dönemli bakıģ açısı hakimdir, derinlemesine önemli yanların yüzeysel değerlendirilmesi olarak sınanması söz konusudur. konusudur. Finansal Raporlama Güçlü zaman baskısı, bilgi toplamada zorlanma söz konusudur. Projeler katı bir biçimde finansal açıdan değerlendirilir. Olarak Az sayıdaki alternatifin bilgi toplanması yoluyla ve durumun sorgulanması söz Projenin örgüt içinde ve dıģında haklı gösterilmesi için çaba harcanması ve bu yolla değerlendirilmesi Katılım Departmanlar arası yakın iģbirliği Daha hiyerarģik adem-i merkeziyetçilik ve orta yönetim katılımı Politika Politika yoktur. TartıĢmalar krizden kurtulmak için gerçekler ve fikirler üzerine odaklanır. Süre-Sürecin Hızlı süreç. Temel kriter Zamanlaması uygulama hızıdır. Kısa Dönem-Uzun Dönem DavranıĢı Kısa dönem Politik faaliyet öğeleri belirir. Projenin uygunluğunu sorgulayan farklı gruplar ortaya çıkar. Daha az zaman baskısı Uzun dönem Kaynak: (Vassilis M. Papadakis, Yiannis Kaloghirou, Maria Iatrelli, Strategic Desicion Making: From Crisis to Opportunity, Business Strategy Rewiev, Volume: 10, Issue: 1, 1999, p. 31.) Kaos ortamında faaliyet gösteren iģletmeleri ele alacak olursak; karmaģıklığın hakim olduğu bir ortamda yüksek güvenilirliğin esas olduğu bir kültür geçersiz olacaktır. Çünkü; sürekli emniyetini korumayı düģünen bir iģletme karģılaģtığı problemleri kriz olarak algılama eğilimde olacaktır. Krizden hemen kurtulup güveni yeniden inģa etmeye odaklanacaktır. Oysa normal kaza teorisi bakıģ açısına sahip bir iģletme problemlerin ortaya çıkıģını değiģimin oldukça hızlı olduğu bir ortamda normal atfedecek dolayısıyla paniğe kapılmadan bu problemden yararlanma yoluna gidecektir. Aynı durumu çatıģmaya karģı geliģtirilen geleneksel ve modern bakıģ açılarında da görmek söz konusudur. Krizlerin daha sık yaģandığı günümüzde bu yaklaģımı benimsemek yerinde olacaktır. Örneğin Fransa da Tarım Bakanlığı 1998 de yaklaģık 50 kriz olayı kaydetmiģtir ve 1999 da 500 krizle baģ 316

7 etmek zorunda kalmıģtır. Bu trendin bir sonucu olarak Danone gibi büyük iģletmeler kriz yönetimi farkındalığı yaratmak için etkili tüketicilerle direkt ve etkili kontakt kurma yoluna gitmektedir (Robert ve Lajtha, 2002: 181). ĠĢletmelerce yaģanan problemler yapılan iģi (kendilerinkini) etkilediği zaman kriz olarak adlandırılır, nedense pek çok iģletme krizin baģkalarının krizi olduğunu düģündükleri için pek harekete geçmez. Oysaki iģletmelerin hazırlıklı olmaları krizin risk ve fırsatı içermesi nedeniyle sektörlerinde hatta ilgili diğer sektörde krizin etkisinin hissedilmeye baģlandığı anda dahi krizden en az etkilenme ve iģletmeleri için fırsat anlamına gelecektir (Bozgeyik, 2002). Arman Kırım iģletmelerin günümüz kaos ortamında birer ekosistem olarak sadece ilgili oldukları sektörü değil tünel vizyondan radar vizyona geliģen bakıģ açısıyla diğer sektörleri de dikkate almaları gerektiğini belirtmektedir. Krizlerden olumlu sonuçlar çıkarılabilmesi için krizin nedenlerinin, boyutlarının, etkilerinin ve yönünün iyi analiz edilmesi, sağlam verilere dayalı projeksiyonlar yapılması, gerekli önlemlerin yerinde, zamanında ve uygulanabilir bir biçimde alınması gerekir (Bozgeyik, 2004: 57). Kriz sonrası dönemde dimdik ayakta kalabilmek, müģterileri, insan kaynakları, borsada iģlem gören hisse senetlerindeki istikrarı korumak bu fırsatları iyi değerlendiren yönetimler için geçerlidir (danismend.com, kirbas.com, 2006). Örneğin, ülkemizde ekonomik istikrarı sağlamak için uygulamaya konulan 5 Nisan 1994 ekonomik tedbirleri sonucu döviz kurunda yaģanan yükselme, döviz üzerinden satıģ yapan, güçlü ihracat faaliyetleri bulunan iģletmelere önemli karlar sağlamıģtır (ecodialog.com). Yine aynı dönemde mevduata uygulanan yüksek faiz politikası sonucu iģletmelerin faaliyet dıģı gelirlerinde önemli artıģlar olduğu gözlenmiģtir (HaĢit, 2000: 20) Sonuç Ve Öneriler Örgütsel varlığı ve sürekliliği tehdit eden gerilimli bir durum olarak olumsuz algılanan kriz ve kriz yönetimi, gerçekte iģletmenin yaģamında iģbaģarımını sıra-dıģı artırmaya fırsat sağlayan yönetimsel bir sınavdır. Etkili bir transformasyonel liderlik, krizden daha güçlü bir Ģekilde çıkmayı sağlayabilir. Bu bağlamda, bilgiyi araģtırabilme (çevreyi sürekli gözlemleyebilme ve geliģmeleri izleyebilme becerisi), kavramsal esneklik (farklı alternatifleri aynı anda düģünebilme becerisi), çalıģanları geliģtirebilme ve değiģimi yönetebilme becerilerinin transformasyonel liderliği yansıttığını söylemek mümkündür. Bilgiyi araģtırabilme becerisine dayanan yenilikçi yapısı ile yeni iģbirlikleri kurabilir, yeni rekabet stratejileri ortaya koyabilir, yeni yönetim tekniklerini uygulamaya koyabilir, AR-GE faaliyetlerine ağırlık verir; bireysel ilgi, zihinsel uyarım ve ilham verici etki yoluyla çalıģanların geliģmesini ve iģlerine bağlanmasını sağlayabilir, yarattığı ortak vizyonun paylaģılmasını sağlayarak ve sahip olduğu karizma ve ilham yeteneği ile çalıģanların üstün çabasını elde edebilir. Kriz yönetimi ile fırsat yönetimi arasında köprüler doğru kurulduğu zaman krizlerin iģletmelere hangi yönde fırsatlar sağladığı konusunda Ģunları söylemek mümkündür (Altan, 2004: 61): Yeni rekabet avantajları için fırsatlar doğar (Tutar, 2000: 95): Bu bağlamda; elde edilen yeni bilgiler stratejik planlama sürecine aktarıldığında geliģtirilen yeni rekabet stratejileri iģletme için bir fırsat anlamına gelebilir. Ayrıca, yeni stratejileri uygulama fırsatı oluģur ve iģletmenin rekabet gücü test edilmiģ olur (Örnek, 2006: ). Kaos ortamında, hiçbir Ģey eskisi gibi olamayacağı ve hiçbir sorunun da 317

8 eskisi gibi çözülemeyeceği için iģletmeler muhtelif düģüncelere ve farklı bakıģ açılarına ihtiyaçlar duyar (Bozgeyik, 2004: 57). Farklı bakıģ açıları ise yeni stratejilerin oluģturulmasını beraberinde getirir. Ayrıca kriz dönemleri iģletmelerin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkaran bir zaman dilimi olması niteliğiyle rekabet gücünün de bu bağlamda test edilmesi için uygun zemini hazırlar. Kriz dönemlerinin yarattığı diğer bir fırsat ise iģletmelerin üst düzey ve teknik alandaki insan kaynaklarının güçlendirilmesi olanağıdır. Kriz dönemlerinde iģten ayrılmak veya çıkarılmak durumunda kalanlar, eğer alanlarında baģarılı iseler, iģletmeye transfer edilebilir ve böylece mevcut insan kaynaklarının geliģtirilmesi rakipler karģısında avantaj sağlayabilir. Ayrıca, kriz zamanları zor zamanlardır. Zor zamanlar uzun vadeli hedefler doğrultusunda yeni iģ iliģkileri kurmak için uygun zemin olabilir. Bu dönemlerde, iģletmeye yeni pazarlar ve yeni satıģ kanalları açılabilir. Fırsatlardan bir diğeri, güven tazeleme ve iģletmenin örgütsel değerleri ile toplumsal değerleri buluģturduğu yönetim refleksinin oluģmasıdır (KadıbeĢegil, 2001: 170). Kriz durumlarında coģkusal bağlılık ve örgütsel değerlerle bütünleģme görülür. Lider böyle olağanüstü durumlarda sergileyeceği davranıģlarla örgütsel kültürün güçlenmesini sağlayabilir (Hoy ve Miskel, 1991: 298). MüĢterinin önemi anlaģılır. Kar elde edebilmek ve yaģamının sürekliliğini sağlayabilmek iģletmelerin genel amaçları olduğuna göre bunu baģarabilmenin yolunun müģteriden geçtiğine Ģüphe yoktur (Örnek ve Aydın, 2006: 36). Kriz dönemlerinde kalitenin de ön plana çıkması yine müģteri odaklılıkla bağdaģtırılabilir. Krize fırsat sunan bir olgu olarak yaklaģan bir iģletme müģterinin gözünde kendi yerini görebilme açısından krizin sunduğu fırsatı değerlendirerek kriz dönemlerinde yenilikçiliği teģvik eden örgüt yapısıyla, daha kaliteli üreterek, müģteri isteklerine daha çabuk ve iyi ulaģabilir. ĠĢletmelerin karlılık genel amacının yaģanan krizle birlikte daha belirgin hale gelmesi maliyetlerin azaltılması yönünde bir baskı unsuru oluģturur (Örnek ve Aydın, 2006: 36). Dolayısıyla normal dönemlerde göze batmayan maliyetlerin gereksiz olanları elemine edilerek kriz dönemlerinde gerçekten gerekli olan maliyetler ortaya çıkarılır. Gereksiz harcamaları görme adına kriz bu bağlamda fırsat sunmaktadır. ÇalıĢanların iģletmeye ve iģlerine verdikleri önem artabilir. Krizi atlatmada en önemli unsur kuģkusuz iģletmenin sahip olduğu insan kaynağıdır. ĠĢletme çalıģanlarının kriz iletiģim planı nda yer alması sonucunda krizle ilgili doğru ve güvenilir bilgi edinmesi neler yapması gerektiği yönünde bilgi sahibi olmasını beraberinde getirir. Dolayısıyla zor bir durumdan kurtulmak hatta bu durumdan fırsat sağlamak yönünde hem çalıģan hem de merkezi karar alma mercii olarak üst yönetim kuvvetlerini birleģtirip çaba harcayacaktır. Eğer kriz önlenmezse iģten çıkarmaların yaģanabileceği kriz dönemlerinde çalıģanların ekstra çaba harcamaları ve iģlerine daha çok odaklanmaları söz konusudur. Fakat; iģletme yönetimi kriz iletiģiminde çalıģanların katılımını sağlamadığında, hiçbir çabaya gerek duymaksızın ve açıklamaya yer vermeksizin küçülme politikası izlediğinde çalıģanlar yaģanan gerginlik dolayısıyla motive olup iģlerine odaklanmakta zorluk çekebilirler. Yöneticilerin istikrar dönemlerinde gizlenen eksikliklerinin ortaya çıkmasına, dolayısıyla iģletmede liderlik fonksiyonunu öneminin anlaģılmasını sağlar (BaltaĢ, 2003: 43): Kriz yönetimi üst yönetim için yönetimsel bir sınav niteliğindedir. Ayrıca, krizin çabaların birleģtirip sinerjinin yaratılması yönünde ekip çalıģması için uygun bir zemin oluģturduğu söylenebilir. Tabii uygun kriz iletiģimi nin 318

9 kurulup çalıģanların sağlıklı bir Ģekilde doğru bilgilerle donatılması ve stresle ve panikle baģa çıkılması böyle bir ortamın yaratılması için ön koģullardır. Geleneksel yönetim tekniklerinde, hızlı bir değiģim sağlanması söz konusu olur. ĠĢletmeler belirli bir büyüklüğe ulaģıp baģarılı oldukça daha bürokratik ve tutucu bir yapıya bürünmekte, anlamaları gereken çevresel olaylara daha az tepki gösterir bir duruma gelmektedir. Artan büyüklük kiģisel inisiyatifi azaltan, kontrolü ve etkinliği sağlamak için biçimsel yöntemlere ağırlık veren bir yapıyı ortaya çıkarmaktadır. Kontrolü sağlamak için iģletmelerin biçimsel politikalara aģırı değer vermesi iģletmede dinamizmi ortadan kaldırmakta, damar sertliğinin oluģmasına zemin oluģturmaktadır. Örgütsel damar sertliği ne yakalanan iģletmeler, yeni ürünlerin geliģtirilmesinde de isteksiz davranmakta, rakiplerinin yeni ürünler geliģtirmesini bekleyerek rakiplerini temel alan reaktif bir tutumla hareket etmektedir (Özalp, 2001: 539). Oysa belirsizliğin hakim olduğu kaos ortamı hem genel yönetim tekniklerinin baģarısız olacağını ispatlamakta, yeni yönetim tekniklerine geçiģin ve esnek yönetimin gerekliliğine iģaret etmekte hem de tüm bunların uygulanabilmesi için uygun bir zemin sunmaktadır (Kırım, 2003: 74-75). Yeni durumların ve yeni iģ rollerinin gerektirdiği becerileri kazanmak ve yetkinlikleri geliģtirmek açısından eğitim etkinlikleri artar (BaltaĢ, 2004, 27). Kriz yönetimi eğitimleri: geleceği öngörme kabiliyeti, takım çalıģması yeteneği, kısa dönemde tepki vermeyi yeteneğini öğrenme, stres yönetiminin değerini daha iyi anlama, iģletmenin yargıda bulunma becerisini kuvvetlendirme, yanal ve yaratıcı düģünmeyi geliģtirme, anormal durum sinyallerine karģı daha duyarlı olma ve değiģimin daha kolay ve çok kabullenilmesi gibi yönetim nitelikleri ve becerileri geliģtirir. Örgütsel sorunlar ortaya çıkar; yapısal olarak yeni düzenlemelere gidilebilir: ĠĢletmenin örgüt yapısında görülebilecek sorunlar Ģöyledir: karar verme ve uygulamada yavaģlık, sık sık yapılan önemli hatalar, iģveren-iģgören iletiģim kopukluğu, aģırı merkezcil yönetim politikası, yenilik ve yaratıcılık yönünden yetersizlik, çatıģmalar, koordinasyon sorunları, denetim alanının aģırı geniģ ya da dar olması, amaçların belirgin olmaması, iģgören devir hızının ve devamsızlıkların yüksek olması, aģırı iģ yükü, sinirsel gerilim, iģ ortamında hoģnutsuzluk (Öncül vd., 2000: 29). Kriz ortamı bu tarz sorunları vurgulayan ve ortaya çıkaran bir zaman dilimidir. Bu bağlamda; normal zamanlarda görülemeyen problem kaynağı tanımlanarak sorunlu alanlarda reformlar yapılıp problemi yaratan unsur tamamen ortadan kaldırılabilir. Yöneticilerle çalıģanlar birbirlerine yaklaģır (Örnek, 2006: ): Zor bir durumdan kurtulmak hatta bu durumdan fırsat sağlamak yönünde hem çalıģan hem de merkezi karar alma mercii olarak üst yönetim kuvvetlerini birleģtirip çaba harcayacaktır. Zor durumdan kurtulmaya odaklanma ve bunun ancak sinerji yaratılarak oluģturulabileceği gerçeği ise yönetici ve çalıģanları birbirine yaklaģtıracaktır. Kriz deneyimi örgütsel çevikliği (organizational agility) artırır. BaĢarısızlığı öğrenme sürecinin bir parçası olarak kabul eden iģletmeler yaptıkları değerlendirme sonucunda ulaģtıkları vargıları örgütsel hafızalarında içselleģtirmelidirler. Yapılan araģtırmalar, hatalardan öğrenilenlerin, daha sonraki baģarılardaki temel faktör olduğunu ortaya koymuģtur (Öztürk, 2003: 256). Hiçbir iģletme bütün krizleri önleyemez; fakat her iģletme, yaģamıģ olduğu krizler sonucunda öğrendikleri ile krizin meydana çıkma ihtimallerini azaltabilir, krize 319

ġġrketlerde ĠNSAN KAYNAKLARI NIN EĞĠTĠMĠ VE GELĠġTĠRĠLMESĠ FONKSĠYONU NUN GELECEK ĠÇĠN YENĠDEN TASARLANMASI

ġġrketlerde ĠNSAN KAYNAKLARI NIN EĞĠTĠMĠ VE GELĠġTĠRĠLMESĠ FONKSĠYONU NUN GELECEK ĠÇĠN YENĠDEN TASARLANMASI T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ġġrketlerde ĠNSAN KAYNAKLARI NIN EĞĠTĠMĠ VE GELĠġTĠRĠLMESĠ FONKSĠYONU NUN GELECEK ĠÇĠN YENĠDEN TASARLANMASI Yüksek Lisans Tezi SERAY NÂSIRLI ĠSTANBUL, 2012 T.C. BAHÇEġEHĠR

Detaylı

Bu araçların yanı sıra daha önce bahsedilen iģ analizleri de ĠKP için önemli bir veri kaynağını oluģturmaktadır.

Bu araçların yanı sıra daha önce bahsedilen iģ analizleri de ĠKP için önemli bir veri kaynağını oluģturmaktadır. Beceri envanteri: Mevcut çalışanların özellikleri, becerileri, mesleki yetişkinlik düzeyleri, etkinlikleri ve gizli bazı yönleri ile ilgili bilgi toplanmasıdır. Personel devir oranı (PDO): Bir işletmede

Detaylı

ĠLĠġKĠ YÖNETĠMĠNDE ĠÇ VE DIġ MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠN SAĞLANMASI

ĠLĠġKĠ YÖNETĠMĠNDE ĠÇ VE DIġ MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠN SAĞLANMASI KMU ĠĠBF Dergisi Yıl:10 Sayı:14 Haziran/2008 ĠLĠġKĠ YÖNETĠMĠNDE ĠÇ VE DIġ MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠN SAĞLANMASI Özet Selen DOĞAN * Selçuk KILIÇ ** Günümüzde pazarlamada yoğun bir değişim yaşanmaktadır. Ürün

Detaylı

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA Hazırlayan Ġbrahim AKGÖBEK ĠĢletme Ana

Detaylı

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM ANA BĠLĠM DALI HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠLĠM DALI ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi AYġE MELEK TOPALAK ĠSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ Araştırma Makaleleri KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ Nihat GÜLTEKİN Yrd. Doç. Dr., Harran Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Emel ABA Yüksek Lisans Öğrencisi

Detaylı

OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK ARAġTIRMA

OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK ARAġTIRMA T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI ĠġLETME BĠLĠM DALI OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK

Detaylı

EĞİTİMDE DUYUŞSAL BOYUT VE DUYUŞSAL ÖĞRENME AFFECTIVE DIMENSION IN EDUCATION AND AFFECTIVE LEARNING

EĞİTİMDE DUYUŞSAL BOYUT VE DUYUŞSAL ÖĞRENME AFFECTIVE DIMENSION IN EDUCATION AND AFFECTIVE LEARNING - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.1159-1177, TURKEY EĞİTİMDE DUYUŞSAL BOYUT VE DUYUŞSAL ÖĞRENME Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ Ayşe Ülkü KAN ** ÖZET Bu

Detaylı

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI KONAKLAMA ĠġLETMELERĠ ĠÇĠN ULUSLARARASILAġMA YOLLARI VE ULUSLARARASILAġMA YOLU OLARAK DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI. HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI. HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Hazırlayan Alparslan AVġAR Tez DanıĢmanı Yrd.Doç.Dr.Zeki

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sistemi Kalite nedir? Öğr. Grv. Dr. M. Volkan TÜRKER T.C. Marmara Üniversitesi ĠĠBF - ĠĢletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı vturker@marmara.edu.tr www.volkanturker.com.tr

Detaylı

TÜRKĠYE DE E-ÖĞRENME: GeliĢmeler ve Uygulamalar II

TÜRKĠYE DE E-ÖĞRENME: GeliĢmeler ve Uygulamalar II TÜRKĠYE DE E-ÖĞRENME: GeliĢmeler ve Uygulamalar II Yrd. Doç.Dr. Birim Balcı DEMĠRCĠ Doç. Dr. Gonca Telli YAMAMOTO Prof. Dr. Uğur DEMĠRAY Haziran 2011, Ġstanbul Önsöz Sevgili okurlar bir kez daha merhaba

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

HARĠTA VE KADASTRO SEKTÖRÜNDE BĠR YENĠDEN DÜZENLEMENĠN PARADĠGMASI

HARĠTA VE KADASTRO SEKTÖRÜNDE BĠR YENĠDEN DÜZENLEMENĠN PARADĠGMASI KÖKTÜRK, Erol, Harita ve Kadastro Sektöründe Bir Yeniden Düzenlemenin Paradigması, 6. Harita Kurultayı, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 3-7 Mart 1997, Ankara, 22 s. HARĠTA VE KADASTRO SEKTÖRÜNDE

Detaylı

1-8 KST117 İş Güvenliği Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr KBUZEM

1-8 KST117 İş Güvenliği Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr KBUZEM 1-8 KST117 Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 1.1. ne Giriş İşci, işveren, iş ilişkisi Bir iş sözleşmesine dayanarak

Detaylı

REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ)

REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ P REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR

Detaylı

2008 Küresel Ekonomik Krizinin Örgütsel Etkileri ve Bir Ölçek Geliştirme

2008 Küresel Ekonomik Krizinin Örgütsel Etkileri ve Bir Ölçek Geliştirme Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 12, Sayı: 23, ss. 79-105, 2014 2008 Küresel Ekonomik Krizinin Örgütsel Etkileri ve Bir Ölçek Geliştirme Lütfiye ÖZDEMİR* Özet Araştırmanın amacı, 2008 küresel ekonomik krizinin

Detaylı

POLĠTĠKA ANALĠZĠ KAMU POLĠTĠKALARININ ANALĠZ. EDĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN DÜNYA UYGULAMALARI

POLĠTĠKA ANALĠZĠ KAMU POLĠTĠKALARININ ANALĠZ. EDĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN DÜNYA UYGULAMALARI T.C. BAġBAKANLIK POLĠTĠKA ANALĠZĠ VE KAMU POLĠTĠKALARININ ANALĠZ EDĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN DÜNYA UYGULAMALARI BAġBAKANLIK UZMANLIK TEZĠ Hazırlayan M. NURĠ DĠLEKCĠ Tez DanıĢmanı AYTEKĠN YILMAZ Ankara-2013 BaĢbakanlık

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak Ahmet DOĞAN Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRKĠYE DE ĠNTERNET BANKACILIĞI ADAPTASYONUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN TEKNOLOJĠ-ORGANĠZASYON- ÇEVRE MODELĠ ĠLE ARAġTIRILMASI

TÜRKĠYE DE ĠNTERNET BANKACILIĞI ADAPTASYONUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN TEKNOLOJĠ-ORGANĠZASYON- ÇEVRE MODELĠ ĠLE ARAġTIRILMASI T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TÜRKĠYE DE ĠNTERNET BANKACILIĞI ADAPTASYONUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN TEKNOLOJĠ-ORGANĠZASYON- ÇEVRE MODELĠ ĠLE ARAġTIRILMASI Doktora Tezi SavaĢ BAYOĞLU

Detaylı

TELEVİZYON DİZİLERİNDE GÜCÜN TEMSİLİ 1 ÖZET

TELEVİZYON DİZİLERİNDE GÜCÜN TEMSİLİ 1 ÖZET 67 TELEVİZYON DİZİLERİNDE GÜCÜN TEMSİLİ 1 Nergiz Karadaş 2 ÖZET Ġnsanlık tarihi güç savaģlarına dayanır. Zaman içerisinde süregelen biçimde, gruplar ve kurumlar sahip oldukları iktidar, otorite, statü,

Detaylı

tepav tepav 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Sanayi Politikasının Yönetişimi 27-28 Ocak 2011, ANKARA

tepav tepav 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Sanayi Politikasının Yönetişimi 27-28 Ocak 2011, ANKARA tepav 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Sanayi Politikasının Yönetişimi Bu kitap, TEPAV ve ODTÜ Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı (KBAM) işbirliği ile 27-28 Ocak 2011 tarihlerinde düzenlenen

Detaylı

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ PİLOT ÇALIŞMASI HAZIRLAYAN: İLTER EROL GÜROL DANIŞMAN: YASİN

Detaylı

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ÖRGÜTLERDE İŞGÖREN MOTİVASYONU SÜRECİ

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ÖRGÜTLERDE İŞGÖREN MOTİVASYONU SÜRECİ STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ÖRGÜTLERDE İŞGÖREN MOTİVASYONU SÜRECİ Adem ÖĞÜT * Tahir AKGEMCİ ** M. Tahir DEMİRSEL *** ÖZET Küresel rekabet ortamında örgütlerin rakip işletmelerin önünde

Detaylı

ÜLKE MARKASI İNŞA SÜRECİNDE TÜRKİYE NİN TANITIMI:

ÜLKE MARKASI İNŞA SÜRECİNDE TÜRKİYE NİN TANITIMI: T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÜLKE MARKASI İNŞA SÜRECİNDE TÜRKİYE NİN TANITIMI: KURUMLAR,

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ Hazırlayan Fatih ŞEN İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı