ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ"

Transkript

1 T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI FAALĠYET RAPORU

2 2

3

4 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM 1.1. GENEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM Eğitim Birimleri Ġtibariyle Öğrenci Sayıları Eğitim Öğretim Yılı BaĢarı Durumu Üniversitemiz Birimlerinden Ayrılan Öğrenci Durumu Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin Durumu Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Takvimi Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Didim Meslek Yüksekokulu, Karacasu Meslek Yüksekokulu (Sadece Turizm Programı Dahil) Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi 11 9 ĠKĠNCĠ BÖLÜM 2. BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR VE ETKĠNLĠKLER YAYINLAR Kitaplar Hakemli Yurt Ġçi Makaleleri Hakemli Yurt DıĢı Makaleleri Diğer Makaleler (Hakemsiz Dergi Makaleleri) Yurt Ġçi Bildiriler Yurt DıĢı Bildirileri Konferans, Panel Sunumları Diğerleri ARAġTIRMA PROJELERĠ Tamamlanan AraĢtırma Projeleri ADÜ Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu Destekli Tamamlanan AraĢtırma Projeleri TÜBĠTAK Destekli Tamamlanan AraĢtırma Projeleri Devam Eden AraĢtırma Projeleri 75 I

5 TÜBĠTAK Destekli Devam Eden AraĢtırma Projeleri ADÜ Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu Destekli Devam Eden AraĢtırma Projeleri Avrupa Birliği SAN-TEZ Projeleri ETKĠNLĠKLER 93 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3.1. GENEL SEKRETERLĠK HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ YAZI VE KURUL ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN VE BASIM EVĠ MÜDÜRLÜĞÜ BASIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ ARġĠV MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA VE GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Akademik Personel Ġdarî Personel Durumu Sicil ĠĢlemleri Disiplin, Ödül ve Ceza Durumu Hizmetiçi Eğitim SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Kültür Hizmetleri ġube Müdürlüğü Spor Hizmetleri ġube Müdürlüğü Satın Alma ve Tahakkuk ġube Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ġube Müdürlüğü KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI Ġdarî Hizmetler Teknik Hizmetler Okuyucu ve Bilgi Hizmetleri BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Bilgi ĠĢlem ġube Müdürlüğü Teknik Destek ġube Müdürlüğü 165 II

6 ĠDARÎ VE MALÎ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI Ayniyat ve Ambar ĠĢlemleri Satın Alma Hizmetleri Tedavi-Tahakkuk Giderleri Destek Hizmetleriyle Ġlgili ÇalıĢmalar Destek Hizmetleri Birimi Araç ĠĢletme Birimi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Bütçe ĠĢlemleri ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERĠ Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Çiftlik Hayvanları Islahı AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Gençlik Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (ADÜGENÇ) Jeotermal Enerji AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (ADÜTEM) Tıp ve Sağlık Bilimleri AraĢtırma ve Uygulama Merkezi ÇağdaĢ Akdeniz Dilleri AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Bilim ve Teknoloji AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Avrupa AraĢtırmalar Merkezi REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi Bölümü Enformatik Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Türk Dili Bölümü Yabancı Diller Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ UYGULAMA ANAOKULU 190 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4.1. BĠRĠMLER VE YERLEġĠM Fiziksel Yapı 192 III

7 Merkez YerleĢke Güney YerleĢkesi Batı YerleĢkesi Doğu YerleĢkesi Sümer YerleĢkesi Didim-Akbük YerleĢkesi Süleyman Pekgüzel YerleĢkesi Muzaffer Özuysal YerleĢkesi YerleĢkeler DıĢındaki Birimlerimiz BAġLANAN VE DEVAM EDEN ĠNġAATLAR ÇEVRE DÜZENLEMESĠ VE PEYZAJ ÇALIġMALARI 198 IV

8 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 1.1. GENEL BĠLGĠLER Adnan Menderes Üniversitesi, tarihinde 3837 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ve 78 ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun la kurulmuģtur. Fakülteler (6) Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi Nazilli Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Tıp Fakültesi Veteriner Fakültesi Ziraat Fakültesi Enstitüler (3) Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimleri Enstitüsü Devlet Konservatuarı Yüksekokullar (4) Aydın Sağlık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Söke Sağlık Yüksekokulu ( EğitimÖğretime açılmamıģtır) Meslek Yüksekokulları (15) Atça Meslek Yüksekokulu Aydın Meslek Yüksekokulu Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Çine Meslek Yüksekokulu Didim Meslek Yüksekokulu Karacasu Memnune Ġnci Meslek Yüksekokulu Kocarlı Meslek Yüksekokulu Kuyucak Meslek Yüksekokulu Nazilli Meslek Yüksekokulu Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Söke Meslek Yüksekokulu Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Yenipazar Meslek Yüksekokulu 1

9 Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Genel Toplam 1.2. EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM Eğitim Birimleri Ġtibariyle Öğrenci Sayıları Bölüm Adı I. ÖĞRETĠM II. ÖĞRETĠM TOPLAM Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tıp Fakültesi Veteriner Fakültesi Ziraat Fakültesi Nazilli ĠĠBF Devlet Konservatuvarı Aydin Sağlık Y.O Turizm ĠĢl.ve Otelcilik Y.O Beden Eğt ve.spor Y.O Aydın Meslek Y.O Aydın S.Hiz.M.Y.O Bozdoğan M.Y.O Çine M.Y.O Didim M.Y.O Karacasu M.Y.O Koçarlı M.Y.O Kuyucak M.Y.O Nazilli M.Y.O Söke M.Y.O Sultanhisar M.Y.O Yenipazar M.Y.O Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Toplam /2008 Eğitim Öğretim Yılı BaĢarı Durumu Birimin Adı Bölüm / Program Güz Yarıyılı Bahar Yarıyılı Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Müzik Öğretmenliği Okul Öncesi Öğretmenliği Resim-ĠĢ Öğretmenliği Sınıf Öğretmenliği Sınıf Öğretmenliği (Ġ.Ö) Sosyal Bilgiler Öğretmeliği Arkeoloji Biyoloji

10 Nazilli Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fakültesi Tıp Fakültesi Biyoloji (Ġ.Ö.) Felsefe Fizik Fransız Dili Ve Edebiyatı Kimya Kimya (Ġ.Ö.) Matematik Sosyoloji Tarih Türk Dili Ve Edebiyatı Ġktisat Ġktisat (Ġ.Ö.) ĠĢletme ĠĢletme (Ġ.Ö.) Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (Ġ.Ö.) Maliye Maliye (Ġ.Ö.) Sosyal Hizmet Uluslararası ĠliĢkiler (Yıllık) Veteriner Fakültesi Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği Aydın Sağlık Yüksekokulu Beden Eğitimi Ve Spor Y.O. Ebelik HemĢirelik Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi (Ġ.Ö.) Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Rekreasyon Rekreasyon (Ġ.Ö.) Spor Yöneticiliği Turizm ĠĢlt.Ve Otelcilik Y.O. Devlet Konservatuarı Aydın Meslek Yüksekokulu Konaklama ĠĢletmeciliği Konaklama ĠĢletmeciliği (Ġ.Ö.) Seyahat ĠĢlt.Ve Turizm Rehberliği Seyahat ĠĢlt.Ve Turizm Rehberliği (Ġ.Ö.) Yiyecek-Ġçecek ĠĢletmeciliği Yiyecek-Ġçecek ĠĢletmeciliği (Ġ.Ö.) Piyano (Yıllık) Yaylı Çalgılar 95 (Yıllık) Bilgisayar Tek.Ve Prog.(6016) Bilgisayar Tek.Ve Prog.( ) Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Çocuk GeliĢimi Çocuk GeliĢimi (Ġ.Ö.) Elektrik 50 45

11 Aydın Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Çine Meslek Yüksekokulu Didim Meslek Yüksekokulu Karacasu Meslek Yüksekokulu Elektrik (Ġ.Ö.) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (Ġ.Ö.) ĠnĢaat ĠnĢaat (Ġ.Ö.) ĠĢletme Makine (Ġ.Ö.) Makine-Resim Konstrüksiyon Makine-Resim Konstrüksiyon (Ġ.Ö.) Matbaacılık Mobilya Ve Dekorasyon Mobilya Ve Dekorasyon (Ġ.Ö.) Muhasebe Muhasebe (Ġ.Ö.) Otomotiv (Ġ.Ö.) Pazarlama Tekstil Tekstil (Ġ.Ö.) Ambulans Ve Acil Bakım Teknikerliği Çevre Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Tıbbi Laboratuvar Hayvan YetiĢtiriciliği Ve Sağlığı Hayvan YetiĢtiriciliği Ve Sağlığı (Ġ.Ö.) Pazarlama Arıcılık Besicilik Et Endüstrisi Et Endüstrisi (Ġ.Ö.) Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (Ġ.Ö.) Süt Ve Süt Ürünleri Süt Ve Süt Ürünleri (Ġ.Ö.) Zeytin YetiĢtiriciliği Ve Değerlendirilmesi Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (Ġ.Ö.) Turizm Ve Otel ĠĢletmeciliği Turizm Ve Otel ĠĢletmeciliği (Ġ.Ö.) Turizm Ve Seyahat ĠĢletmeciliği Turizm Ve Seyahat ĠĢletmeciliği (Ġ.Ö.) Dericilik DıĢ Ticaret DıĢ Ticaret (Ġ.Ö.) ĠĢletme

12 Koçarlı Meslek Yüksekokulu Kuyucak Meslek Yüksekokulu Nazilli Meslek Yüksekokulu Söke Meslek Yüksekokulu Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Yenipazar Meslek Yüksekokulu ĠĢletme (Ġ.Ö.) Muhasebe Muhasebe (Ġ.Ö.) Pazarlama Pazarlama (Ġ.Ö.) Seramik Takı Tas. Ve Süs TaĢ.ĠĢlemeciliği Turizm Ve Otel ĠĢletmeciliği Turizm Ve Otel ĠĢletmeciliği (Ġ.Ö.) Endüstri Bitkileri YetiĢtirme Ve Değ Kanatlı Hayvan YetiĢtiriciliği Peyzaj Uygulama Ve Süs Bitkileri Tarım Alet Ve Makineleri ĠĢletme ĠĢletme (Ġ.Ö.) Kooperatifçilik Muhasebe Muhasebe (Ġ.Ö.) Pazarlama Pazarlama (Ġ.Ö.) Bankacılık Bankacılık (Ġ.Ö.) DıĢ Ticaret DıĢ Ticaret (Ġ.Ö.) Makine Menkul Kıy.Ve Sermaye Piyasası Menkul Kıy.Ve Sermaye Piyasası (Ġ.Ö.) Mobilya Ve Dekorasyon Tekstil Tekstil (Ġ.Ö.) Elektrik Elektrik (Ġ.Ö.) Otomotiv Otomotiv (Ġ.Ö.) Tekstil Tekstil (Ġ.Ö.) Fidan Ve Fidecilik Hasat Sonrası Teknolojisi Kuaförlük Seracılık Seracılık Ve Süs Bitkileri YetiĢtiriciliği Tarımsal ĠĢletmecilik Tarımsal ĠĢletmecilik (Ġ.Ö.) Tarımsal Pazarlama Tarımsal Pazarlama (Ġ:Ö.) Tohumculuk Bankacılık Bankacılık (Ġ.Ö.) Emlak ve Emlak Yönetimi ĠĢletme

13 ĠĢletme (Ġ.Ö.) Muhasebe Muhasebe (Ġ.Ö.) Sigortacılık Sigortacılık (Ġ.Ö.) ÜNĠVERSĠTE BAġARI ORANI Üniversitemiz Birimlerinden Ayrılan Öğrenci Durumu BĠRĠMĠN ADI Kendi Ġsteği ile Kayıt Sildiren AYRILIġ ġeklġ Mezun Yatay GeçiĢ Yönetim Kurulu Kararı Ziraat Fakültesi Veteriner Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Nazilli Ġkt. Ve Ġdr.Bil. Fakültesi Tıp Fakültesi Turizm ĠĢletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Aydın Sağlık Yüksekokulu Devlet Konservatuarı Aydın Meslek Yüksek Okulu Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Bozdoğan Meslek Yüksek Okulu Çine Meslek Yüksek Okulu Didim Meslek Yüksek Okulu Karacasu Meslek Yüksek Okulu Koçarlı Meslek Yüksek Okulu Kuyucak Meslek Yüksek Okulu Nazilli Meslek Yüksek Okulu Söke Meslek Yüksek Okulu Sultanhisar Meslek Yüksek Okulu Yenipazar Meslek Yüksek Okulu TOPLAM GENEL TOPLAM

14 Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin Durumu Birim Adı Eğitim Eğitim-Öğretim Yılı Disiplin Cezası Alan Öğrenci Durumu Uyarma Kınama 1 Hafta UzaklaĢt. 2 Hafta UzaklaĢt. 3 Hafta UzaklaĢt. 1 YY UzaklaĢt. 2 YY UzaklaĢt. 1 Ay UzaklaĢt. Toplam Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Nazilli Ġkt. ve Ġdr.Bil. Fakültesi Veteriner Fakültesi Ziraat Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Y.O Turizm ĠĢlt. ve Otelcilik Y.O Aydın Meslek Yüksekokulu Bozdoğan Meslek Y.O Çine Meslek Yüksekokulu Didim Meslek Yüksekokulu Karacasu Meslek Y.O Kuyucak Meslek 17 Yüksekokulu Nazilli Meslek Yüksekokulu Sultanhisar Meslek Y.O Yenipazar Meslek Y.O TOPLAM

15 Yılı Akademik Takvimi ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ İLK KAYITLAR BAġLANGIÇ BĠTĠġ Yatay GeçiĢ Son BaĢvuru Tarihi Yeni Öğrenci Kayıt Tarihleri Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı Tarihi Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Tarihi Temel Bilgi Teknolojileri Muafiyet Sınavı Tarihi GÜZ YARIYILI Kayıt Yenileme Tarihleri Derslerin BaĢlama/BitiĢ Tarihleri Mazeret Kaydı BaĢvuru Tarihleri Mazeret Kayıt Tarihleri Derslerin Ekleme/Silme Tarihleri OBĠS'in Kayıt Yenileme ĠĢlemine Kapatılması (*) Yarıyıl Sonu Sınavı Tarihleri Sınav Sonuçlarının ÖĠB na Son Teslim Tarihi Tek Ders Sınavı BaĢvuru Tarihleri Tek Ders Sınavı Tarihleri Ek Sınav BaĢvuru Tarihleri Ek Sınav Tarihleri Sınav Sonuçlarının ÖĠDB na Son Teslim Tarihi BAHAR YARIYILI Kayıt Yenileme Tarihleri Derslere BaĢlama/BitiĢ Tarihleri Mazeret Kaydı BaĢvuru Tarihleri Mazeret Kayıt Tarihleri Derslerin Ekleme/Silme Tarihleri OBĠS'in Kayıt Yenileme ĠĢlemine Kapatılması Yarıyıl Sonu Sınavı Tarihleri Sınav Sonuçlarının ÖĠB na Son Teslim Tarihi Tek Ders Sınavı BaĢvuru Tarihleri Tek Ders Sınavı Tarihleri Ek Sınav BaĢvuru Tarihleri Ek Sınav Tarihleri Sınav Sonuçlarının ÖĠDB na Son Teslim Tarihi YAZ OKULU Kayıt Tarihleri Açılacak Derslerin ÖĠDB na Gönderilmesi Derslere BaĢlama/BitiĢ Tarihleri Yaz Okulu Sonu Sınavı Tarihleri Sınav Sonuçlarının ÖĠB na Son Teslim Tarihi Tek Ders Sınavı BaĢvuru Tarihleri Tek Ders Sınavı Tarihleri Ek Sınav BaĢvuru Tarihleri Ek Sınav Tarihleri Mezuniyet Bilgilerinin ÖĠDB'na Son Teslim Tarihi

16 FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ VE SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ORTAÖĞRETĠM ALAN ÖĞRETMENLĠĞĠ YAZ ÖĞRETĠMĠ 3. YARIYIL Kayıt Yenileme Tarihleri Derslere BaĢlama/BitiĢ Tarihleri Yaz Öğretimi Sonu Sınavı Tarihleri (*) Devlet Konservatuarında dersler yıllık olduğu için Güz Yarıyılı sonu sınavı yapılmayacaktır TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ VE OTELCĠLĠK YÜKSEKOKULU DĠDĠM MESLEK YÜKSEKOKULU KARACASU MESLEK YÜKSEKOKULU (SADECE TURĠZM PROGRAMI DÂHĠL) EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ İLK KAYITLAR BAġLANGIÇ BĠTĠġ Yatay GeçiĢ Son BaĢvuru Tarihi Yeni Öğrenci Kayıt Tarihleri Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı Tarihi Temel Bilgi Teknolojileri Muafiyet Sınavı Tarihi GÜZ YARIYILI Kayıt Yenileme Tarihleri Derslere BaĢlama/BitiĢ Tarihleri Mazeret Kaydı BaĢvuru Tarihleri Mazeret Kayıt Tarihleri Derslerin Ekleme/Silme Tarihleri OBĠS'in Kayıt Yenileme ĠĢlemine Kapatılması Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Sonuçlarının ÖĠB na Son Teslim Tarihi Tek Ders Sınavı BaĢvuru Tarihleri Tek Ders Sınavı Tarihleri Ek Sınav BaĢvuru Tarihleri Ek Sınav Tarihleri Sınav Sonuçlarının ÖĠDB na Son Teslim Tarihi BAHAR YARIYILI Kayıt Yenileme Tarihleri Derslere BaĢlama/BitiĢ Tarihleri Mazeret Kaydı BaĢvuru Tarihleri Mazeret Kayıt Tarihleri Derslerin Ekleme/Silme Tarihleri OBĠS'in Kayıt Yenileme ĠĢlemine Kapatılması Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Sonuçlarının ÖĠB na Son Teslim Tarihi Tek Ders Sınavı BaĢvuru Tarihleri Tek Ders Sınavı Tarihleri Ek Sınav BaĢvuru Tarihleri Ek Sınav Tarihleri Sınav Sonuçlarının ÖĠDB na Son Teslim Tarihi YAZ OKULU Kayıt Tarihleri Açılacak Derslerin ÖĠDB na Gönderilmesi Derslere BaĢlama/BitiĢ Tarihleri Yaz Okulu Sonu Sınavları Sınav Sonuçlarının ÖĠB na Son Teslim Tarihi Tek Ders Sınavı BaĢvuru Tarihleri Tek Ders Sınavı Tarihleri

17 Ek Sınav BaĢvuru Tarihleri Ek Sınav Tarihleri Mezuniyet Bilgilerinin ÖĠDB'na Son Teslim Tarihi (*) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü, Devlet Konservatuvarı bölümleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümlerinin ön kayıt ve kesin kayıt tarihleri daha sonra alınacak Senato Kararları ile belirlenecektir. 10

18 TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ İLK KAYITLAR BAġLANGIÇ BĠTĠġ Yatay GeçiĢ Son BaĢvuru Tarihi Yeni Öğrenci Kayıt Tarihleri Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Tarihi Temel Bilgi Teknolojileri Muafiyet Sınavı Tarihi Temel Tıp Bilimleri Dönemi (1. Sınıflar) Kayıt Yenileme Tarihleri Derslerin BaĢlama/BitiĢ Tarihleri Katkı Payı 2. Taksitini Yatırma Tarihleri Derslere BaĢlama/BitiĢ Tarihleri Yılsonu Sınavı Tarihleri Bütünleme Sınavı Tarihleri Temel Tıp Bilimleri Dönemi (2. Sınıflar) Kayıt Yenileme Tarihleri Derslere BaĢlama/BitiĢ Tarihleri Katkı Payı 2. Taksitini Yatırma Tarihleri Derslere BaĢlama/BitiĢ Tarihleri Yılsonu Sınavı Tarihleri Bütünleme Sınavı Tarihleri Klinik Tıp Bilimleri Dönemi (3. ve 4. Sınıflar) Kayıt Yenileme Tarihleri Derslere BaĢlama/BitiĢ Tarihleri Katkı Payı 2. Taksitini Yatırma Tarihleri Bütünleme Sınavı Tarihleri Klinik Tıp Bilimleri Dönemi (5. Sınıflar) Kayıt Yenileme Tarihleri Derslere BaĢlama/BitiĢ Tarihleri Katkı Payı 2. Taksitini Yatırma Tarihleri Bütünleme Sınavı Tarihleri Ġntörnlük Dönemi (6.Sınıflar) Kayıt Yenileme Tarihleri Derslere BaĢlama/BitiĢ Tarihleri Katkı Payı 2. Taksitini Yatırma Tarihleri

19 Kitaplar Kitap Bölümü Hakemli Dergi Makaleleri Hakemsiz Dergi Makaleleri YurtdıĢı Bildirileri Yurtiçi Bildirileri Konferans, Panel Sunumları Diğerleri Tamamlanan Projeler Devam Eden Projeler TOPLAM ĠKĠNCĠ BÖLÜM 2. BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR VE ETKĠNLĠKLER Eğitim Öğretim Yılında GerçekleĢtirilen Bilimsel ÇalıĢmaların Birimlere Göre Dağılımı Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Nazilli Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Tıp Fakültesi Veteriner Fakültesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Devlet Konservatuvarı Aydın Sağlık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik YO Aydın Meslek Yüksekokulu Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek YO Çine Meslek Yüksekokulu Didim Meslek Yüksekokulu Karacasu Meslek Yüksekokulu Koçarlı Meslek Yüksekokulu Kuyucak Meslek Yüksekokulu Nazilli Meslek Yüksekokulu Söke Meslek Yüksekokulu Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Yenipazar Meslek Yüksekokulu AraĢtırma Merkezleri Rektörlüğe Bağlı Bölüm BaĢkanlıkları TOPLAM

20 2.1. Yayınlar (Ana bilim / Bölüm) Kitaplar Eğitim Fakültesi 1. Türkoğlu A.,Ġflazoğlu A.,KarakuĢ M.,Ġlköğretimde Ödev,Ġstanbul,Morpa, Türkoğlu A.,Kent Enstitüleri,Ankara,Anı Yayıncılık, Sarpkaya R., Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (Editör), Ankara Saracaloğlu A.S.,Bahar H.H.,Öğretim Ġlke ve Yöntemleri,Ġstanbul,Lisans Yayıncılık,2007,2007,Güz. 5. Türkoğlu A.,Ġflazoğlu A.,KarakuĢ M.,Ġlköğretimde Ödev,Ġstanbul,Morpa, Kösecioğlu Ö. ÇOCUKLARIMIZA ġarkilar,ġzmġr,kanyilmaz,2004,2007,güz. Nazilli Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 7. Mustafa ÖZÇAĞ, Ġklim DeğiĢikliğine Neden Olan Ġktisadi Faktörler, Bağlam Yayınları, Küresel Isınma ve Kyoto Protokolü 8. Sezgin DEMĠR ve Adem ÇATALOĞLU, Genel Muhasebe, Üniversitem Kitabevi, Nazilli, Ece AKSU ARMAĞAN, Pazarlama Açısından Etik, ÇağdaĢ Pazarlama YaklaĢımlarından Seçmeler (Editör: Prof. Dr. Ġnci VARĠNLĠ, Yrd. Doç. Dr. Kahraman ÇATI), ss Detay Yayıncılık, Ankara, ġansel ÖZPINAR, Bir MeĢrulaĢtırma Aracı Olarak Ġktisat Bilimi, Bilim ve Ġktidar, Dipnot Yayınları, Ankara, Murat Necip ARMAN, Avrupa Birliği nin Batı Balkanlar GeniĢlemesi: Bir DıĢ Politika Aracı Olarak Kimlik DönüĢümü, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Yayınları, Ġzmir, Murat Necip ARMAN, Akdeniz in Sorunlu adası Kıbrıs: AB-Kıbrıs ĠliĢkilerine Dair Bir Değerlendirme, Avrupa-Akdeniz Ortaklığı: Mare Nostrum dan Bir Arada YaĢamaya (Editör: Prof.Dr. Canan BALKIR), Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Yayınları, Ġzmir, Fatma Neval GENÇ, 2007, GloballeĢme, Sosyal Sorunlar ve Sosyal Belediye, Küresel Esintiler ve Yerel Etkiler Sarmalında Türk Kamu Yönetimi (Editör: Abdullah Yılmaz, Yavuz Bozkurt), Gazi Kitabevi, Ankara. 14. Fatma Neval GENÇ, 2007, Türkiye nin KüreselleĢme politikaları ve Kamu Yönetimine Etkileri, Kamu Yönetimi Yazıları- Teoride DeğiĢim, Yeniden Yapılanma, Sorunlar ve TartıĢmalar (Editör: Bilal Eryılmaz, Musa Eken, Mustafa Lütfi ġen), Nobel Yayın Dağıtım. 15. Fatma Neval GENÇ, H. ÖZGÜR, A. YILMAZ, 2008, Söke Kentsel Alanının Yönetimi ve Sorunları, DönüĢen Kentler ve DeğiĢen Yerel Yönetimler, Gazi Kitabevi, Ankara. 16. Mustafa DEMĠRCĠ, 2007, Kamu Yönetimi Etiğinin Normatif Temelleri, Kamu Yönetimi Yazıları-Teoride DeğiĢim, Yeniden Yapılanma, Sorunlar ve TartıĢmalar (Editör: Bilal Eryılmaz, Musa Eken, Mustafa Lütfi ġen), Nobel Yayın Dağıtım Tıp Fakültesi 17. BaĢaloğlu H. Temel Nöroanatomi ve BeĢ Duyu 1.baskı Aydın, Emre Dijital Baskı ve Ofset Baskı merkezi 2008: Gürsoy E, BaĢaloğlu H.K., Ergin K. Histoloji ve Embriyoloji Laboratuar Uygulama Kitabı. Emre Dijital- Ofset Baskı Merkezi, Kasım 2007: Ertabaklar H, Ertuğ S. Bölüm II Protozoon Hastalıklarında Ġmmunite, Trichomoniasis ve Ġmmunolojisi, Ed:Özcel MA, Turgay N, Ġnci A, Köroğlu E,Tıbbi ve Veteriner Ġmmunoparazitoloji, Türkiye Parazitoloji Derneği META Basım Bornova-Ġzmir. Yayın no: : Ertuğ S, Ertabaklar H Bölüm II Protozoon Hastalıklarında Ġmmunite, Giardiosis ve Ġmmunolojisi, Ed:Özcel MA, Turgay N, Ġnci A, Köroğlu E. Tıbbi ve Veteriner Ġmmunoparazitoloji, Türkiye Parazitoloji Derneği META Basım Bornova-Ġzmir. Yayın no: : Özensoy Töz S, Ertabaklar H, Bölüm II Protozoon Hastalıklarında Ġmmunite, Afrika Trypanosomiasisi ve Ġmmunolojisi, Ed:Özcel MA, Turgay N, Ġnci A, Köroğlu E. Tıbbi ve Veteriner Ġmmunoparazitoloji, Türkiye Parazitoloji Derneği META Basım Bornova-Ġzmir. Yayın no: : Özensoy Töz S, Ertabaklar H, Özbel Y. Trypanasomiasis, Ed: Özcel MA, Tıbbi Parazit hastalıkları Türkiye Parazitoloji Derneği META Basım Bornova-Ġzmir. Yayın no: :

21 23. Üner A, Ertuğ S. Trichinellosis. Özcel MA (ed). Tıbbi Parazit Hastalıkları Türkiye Parazitoloji Derneği META Basım Bornova-Ġzmir. Yayın no: : Üner A, Ertuğ S. Çengelli Solucan Hastalıkları (Anclostomosis-Necatoriosis). Özcel MA (ed). Tıbbi Parazit Hastalıkları Türkiye Parazitoloji Derneği META Basım Bornova-Ġzmir. Yayın no: : Eyigör M.,Bölüm 5 Antijen ile temel etkileģim, Dr.Ilıman M.N, Dr. Yıldız M (ed.ler). Roitt's Temel Ġmmünoloji 11.Baskı, Ankara, Atlas Kitapçılık, 2008: Yenigün A.Sinüzitler ve Alerji Pediatrik Alerji.Güncel Çocuk Sağlığı Pulat Basımevi /Ankara 2007 :1(2): Yenigün A.Besin Alerjilerinde yeni görüģler, teoriler Alerjik Hastalıklar ve Astım Kongresi Program ve Bildiri Özet Kitabı Ġstanbul Mart ġendur N. Tırnak hastalıkları. Dermatoloji. Ed. Tüzün Y, Gürer MA, Serdaroğlu S, Oğuz O, Aksungur VL.,3. Baskı, Nobel Tıp Kitapevleri, 2008 ( Bölüm Editörü) 29. ġendur N.,Uslu M. Panniculitis. Dermatology. Ed. Bolognia JL, Jorizzo JL, Rapini RP. Nobel GüneĢ Tıp Kitapevleri, 2008 (Basımda) 30. ġendur N.,Uslu M. Lipodystrophies. Dermatology. Ed. Bolognia JL, Jorizzo JL, Rapini RP. Nobel GüneĢ Tıp Kitapevleri, 2008 (Basımda) 31. Karaman G. Tırnak hastalıkları. Dermatoloji de. Ed. Tüzün Y (basımda) 32. ġavk E: Tırnak hastalıkları. Dermatoloji de. Ed. Tüzün Y (basımda) 33. ġendur OF (Çeviri Editörü) Tan JC:Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Pratik El Kitabı, 2.Baskı,GüneĢ Tıp Kitabevi, Sendur OF.Transplantasyon Tıbbı:Rehabilitasyon yaklaģımı.arasıl T.(Çeviri, Ed) (DeLisa JA Ed.) FTR Ġlkeler ve Uygulamalar.4.Baskı 2007, ġendur OF.Eroziv Osteoartrit.Eryavuz M (Ed) Osteoartrit.1. Baskı 2007, Polatlı M. Pulmoner embolide tanı ve tedavi. In: Kaya A, Sevinç C. Solunum Acilleri. Poyraz Tıbbi Yayıncılık, Ankara, 2007: Polatlı M. KOAH da teofilin kullanımı. In: Saryal S, Acıcan T, Kaya A. Güncel Bilgilerle KOAH da Farmakolojik Tedavi. Poyraz Tıbbi Yayıncılık, Ankara, 2007: Polatlı M. Akciğer Fonksiyon Testleri (Çeviri). Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Pratik El Kitabı. Çeviri Editörü: ġendur ÖF. Bölüm 2.6. Çeviren: GüneĢ Tıp Kitabevleri Tan JC. Practical manual of physical medicine and rehabilitation. 2008: Sayıner A, Çöplü L, Polatlı M. Akut bronģit, KOAH ve BronĢektazi Alevlenmelerinde Antibiyotik Kullanımı. Türk Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Ulusal Tanı ve Tedavi Rehberi, (Baskıda) 40. Polatlı M. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında yeni rehberler. In: Erdinç E, Umut S, eds. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı. Toraks Kitapları Serisi, 2008 (Baskıda) 41. Polatlı M. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Takibinde Ġzlem Kriterleri. In: Erdinç E, Umut S, eds. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı. Toraks Kitapları Serisi, 2008 (Baskıda) 42. Polatlı M. YoğunlaĢtırılmıĢ ekspirasyon havası (YEH) ölçümü. TTDO 11. Yıllık Kongresi Kurs Notları. Poyraz Tıbbi Yayıncılık, Sentez Matbaacılık. 2008: Ceylan E. Hava Yolu Yönetimi Ve Endotrakeal Entübasyon: Solunum Acilleri Kitabı. Akın Kaya, Can Sevinç (Eds) 44. T. ġentürk. Behçet hastalığı etyopatogenezi. Ege Ulusal Dahili Tıp Bilimleri Kongre kitapcığı. s: T. ġentürk. Erken artrite yaklaģım. Ege Dahili Tıp Günleri Özet kitabı 46. T. ġentürk. Romatolojide yeni biyolojik ajanlar. Anadolu Romatoloji Günleri, özet kitabı. 47. YAġA M.Hadi, Karaoğlu AÖ, Yükselen V. Kolonun Diğer hastalıkları. Ed: Tözün N, ġimģek H, Özkan H, ġimģek Ġ, Gören A. Klinik Gastroenteroloji ve Hepatoloji. Sayfa: Baskı, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, Primer On Kidney Disease Kitabında 5 Bölümün Türkçe ye çevrilmesi 49. Primer On Kidney Disease Kitabında 7 Bölümün Türkçe ye çevrilmesi 50. De Jong s The Neurological Examination çevirisi GüneĢ tıp kitabevi Hipoglossal sinir bölüm 20 çevirisi. 6. Baskı Dereboy F. Ego Psikolojisi Kuramı. Çuhadaroğlu F, Pehlivantürk B, Ünal F, Uslu R, ĠĢeri E, Türkbay T, CoĢkun A, Miral S, Motavallı N (Editörler) Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı. 1. Baskı. Ankara: Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Yayınları, 2008: Eskin, M. Aile Terapileri: Temel Kavramlar, SeçilmiĢ Modeller. Temel Psikiyatri Kitabı. Editörler: Köroğlu E ve Güleç C. Ankara: Hekimler Yayın Birliği, Mayer JM, Tuncyurek P. Pancreatic Trauma: Diagnosis, Treatment, Complications, and Late Outcome. In: Beger HG, Matsuno S, Cameron JL(eds). Diseases of the Pancreas Current Surgical Therapy. Springer Berlin Heidelberg, 2008: ÖzbaĢ S, Cerrahide Etik, (Sabiston dan ceviri), (Editör: A.N. Ulusoy) (baskıda). 14

22 55. Koçak S, ÖzbaĢ S, Tiroid, (Sabiston dan ceviri), (Editör: A.N. Ulusoy) (baskıda). 56. ÖzbaĢ S, Koçak S, Meme. Cerrahi Prensipler (Principles of Surgery den çeviri-2004 baskısı) (Editör:E. Geçim), (Baskıda). 57. ÖzbaĢ S, Koçak S, Tiroid, Paratiroid ve Adrenal. Cerrahi Prensipler (Principles of Surgery den çeviri-2004 baskısı) (Editör:E. Geçim), (Baskıda). 58. ÖzbaĢ S. Differansiye tiroid kanserlerinde kemik metastazlarının tedavisi, Metastatik tiroid kanserlerinde spinal kord basısının tedavisi ve Differansiye tiroid kanserlerinde beyin metastazlarının tedavisi, Essentials of Thyroid Cancer Management dan çeviri-2006 baskısı), (Editör: E. Tarcan), (Baskıda). 59. Fakodinamikleri - Fakoemulsifikasyon Cerrahisinin Alet ve Tekniklerinde UstalaĢma. Çeviren: Prof. Dr. Volkan DAYANIR, ISBN , 4. Baskı ANKARA Kır E. Göz kapakları. Spalton DJ, Hıtchings RA, Hunter PA. Çeviri Editörü Saatçi AO. Klinik Oftalmoloji Atlası. 3. Baskı, Ġzmir: Ġzmir Güven Kitapevi. 61. Çullu E. Total Kalça Artroplastisine Ticari BakıĢ (Bölüm Çevirisi) In: John J Callaghan, Aaron G Rosenberg, Harry E Rubash. (Eds.) The Adult Hip 1ts ed. Lippincott-Raven, 2005: 62. Çullu E. Ortopedide Sonuç AraĢtırmaları: Derleme (Bölüm Çevirisi) In: John J Callaghan, Aaron G Rosenberg, Harry E Rubash (Eds.) The Adult Hip 1st ed. Lippincott-Raven, 2005: 63. Hakan Gemalmaz. Böbrek kanserlerinde tedavi sonrası evrelere göre izlem prensipleri. Ed: Haluk Özen, Levent Türkeri, Üroonkoloji Kitabı, Cilt 2, Bölüm 74, Sayfa , 1. Baskı (Ertem Basın Yayın), 2007, Ankara 64. Hakan Gemalmaz. Sistemik Hastalıklar ve Ġnkontinans. Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu 4. Hazırlık Sınavı Kursu Ders Notları Kitabı, Ed: Serdar Tekgül, Ankara, Ünal Ofset, Bölüm: Kadın Ürolojisi ve Nöroüroloji, sayfa 540-6, Haluk Erol. Türkiye Klinikleri Üroloji Aciller özel sayısı editörlüğü 66. Ġzzet Koçak. Kolik Renal ve Akut Obstrüksiyonlar: Ürolojik Aciller Özel Sayısı.Türkiye Klinikleri dergisi 2007, 3 (20):3-7 VETERĠNER FAKÜLTESĠ 67. Balkaya M, Görme, ĠĢitme ve Denge, Koku ve Tad Alma, Kas Fizyolojisi, Termoregülasyon ve Termal Çevre, Duke s Veteriner Fizyoloji Türkçe Çevirisi, Ed. Yıldız, s: , , Medipres, Malatya, Önol, A. Sütçü Sığırların Beslenmesi. Ed: Sarı, M., Bolat, D., Çerçi, Ġ. H., Deniz, S., Azman, M. A., Güler, T., ġahin, K., Seven, P. T., Karslı, M.A., ġahin, N., Nursoy, H., Çiftçi, M., Bingöl, N. T. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. Medipres, Malatya, (2008). 69. Sarı, M. Köpek ve Kedi Beslenmesi. Ed: Bolat, D., Önol, A. G., Çerçi, Ġ. H., Deniz, S., Azman, M. A., Güler, T., ġahin, K., Seven, P. T., Karslı, M.A., ġahin, N., Nursoy, H., Çiftçi, M., Bingöl, N. T. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. Medipres, Malatya, (2008). 70. Sarı, M. (2008). Balık Besleme. Ed: Bolat, D., Önol, A. G., Çerçi, Ġ. H., Deniz, S., Azman, M. A., Güler, T., ġahin, K., Seven, P. T., Karslı, M.A., ġahin, N., Nursoy, H., Çiftçi, M., Bingöl, N. T. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. Medipres, Malatya, Sarı, M. (2008). Organik Hayvancılık. Ed: Bolat, D., Önol, A. G., Çerçi, Ġ. H., Deniz, S., Azman, M. A., Güler, T., ġahin, K., Seven, P. T., Karslı, M.A., ġahin, N., Nursoy, H., Çiftçi, M., Bingöl, N. T. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. Medipres, Malatya Önol, A. (2008). Teknik süt sığırcılığı rehberleri türkçe çevirisi, 5 ayrı kitap, Üreme ve Genetik Seleksiyon (Yrd. Doç. Dr. Bayazıt MUSAL), Sütçü Düvelerin YetiĢtirilmesi (Yard. Doç. Dr. Özcan CENGĠZ), Besleme ve Yemleme (Dr. Mehmet DAġKIRAN), Laktasyon ve Sağım (Yrd. Doç. Dr. Bayazıt MUSAL), Süt Sığırcılığı ĠĢletmelerinin Yönetimi (Doç. Dr. M. Kenan TÜRKYILMAZ), Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları, Aydın. AYDIN SAĞLIK YÜKSEKOKULU 73. Karaçam Z.,Normal Postpartum Dönemin Fizyolojisi ve Bakımı,Kadın Sağlığı,Prof. Dr. Ahsen ġirin Yrd. Doç. Dr. Oya Kavlak,Bedray Basın Yayıncılık LTD. ġtġ., MemiĢ S.,Sağlıklı YaĢlanmak ve YaĢamdan Zevk Almak: YaĢlanmak Güzeldir,Ankara Alban Yayıncılık, MemiĢ S.,YaĢlılarda Çoklu Ġlaç Kullanımı,Sağlıklı YaĢlanmak ve YaĢamdan Zevk Almak: YaĢlanmak Güzeldir.,Emine Didem Evci, Sakine MemiĢ,Ablan Tanıtım, Sarıkaya S.,Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu,Çamdibi Aile Okulu Proje Kitabı,Esen A.,Parlar S., Sarıkaya Karabudak S., Er S., Özçelik H,-, Gezer N.,Artroskopi,HemĢirelik Bakım Planları,Prof.Dr.Nalan Albayrak Yrd.Doç:Dr.Sibel Erkal Yrd.Doç:Dr.Gülsüm Ançel Dr. S.Ayla Albayrak,Alter Yayımcılık,2007. BEDEN EĞĠTĠMĠ ve SPOR YÜKSEKOKULU 78. Tekin T.A. Futbol Altyapıda Saha Ġçi Uygulamalar. Erol Ofset, Ocak 2008, Fedayi Aksoy. 15

23 79. GüreĢ A. Orta- Uzun Mesafe YürüyüĢ Türkiye Atletizm Federasyonu Eğitim Dizisi-3, Ankara, Nisan GüreĢ, ġ. Türkiye Atletizm Federasyonu Eğitim Dizisi: Antrenörlük Kuramı 1 Spor Beslenmesi Bölümü, Spor Yayın Evi ve Kitap Ev, Tekin T.A., Topkaya Ġ. Futbolda Probleme Dayalı Oyunla Taktik Beceri Öğretimi, Nobel Basımevi, 2007, Ankara DĠDĠM MESLEK YÜKSEKOKULU 82. Yuksel A. (Ed.). Tourist Satisfaction and Complaining Behavior: Measurement and Management Issues in the Tourism and Hospitality Industry. Nova Science Publishers, Yuksel, A., Mil, B & Bilim Y. (Ed.). Nitel AraĢtırma: Neden, Nasıl, Niçin?. Detay Yayıncılık, 2007, Ankara KARACASU MESLEK YÜKSEKOKULU 84. PAJO A., DıĢ Ticaret ĠĢlemleri KUYUCAK MESLEK YÜKSEKOKULU 85. Kore Toplumu, Kültürü, Siyaseti, Orion Yayınevi, 2008, ANKARA Makaleler (Hakemli Yurtiçi dergilerde yayınlanmıģ olanlar) EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 86. Saracaloğlu A.S.,Yenice N.,Karacaoğlu Ö.C.,The Views of the Classroom Teacher Candidates Related to the Environmental Science Course and the Environmental Sensibility,Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching.,9,1,Article 9.,2008,2008,Bahar. 87. Özsoy, N., AĢan S., Matematik Öğretiminde Hacivat Karagöz Oyunu, Ġlköğretmen Eğitimci Dergisi, Haziran sayı:20. s: Özsoy, N., Yüksel, S., Matematik Öğretiminde Drama. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. ISSN: , 2007, s: Sarpkaya R.,Türk Eğitim Sisteminin Amaçları ve Temel Ġlkeleri, Tüek Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Yayıncılık, Akar-Vural R., Yılmaz, S., Çengel M., Gömleksiz M. (2008). Düzey Derslikleri: Ġlköğretim Ġkinci Kademe Öğrencileri Üzerine Bir Durum ÇalıĢması, 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1-3 Eylül, Sakarya/ Türkiye. 91. Özdemir A.,Türkozan O.,Güçlü Ö.,Embryonic Mortality in Loggerhead Turtle (Caretta caretta) Nests: A Comparative Study on Fethiye and Göksu Delta Beaches,Turkish Journal of Zoology,32, , Akar-Vural, R., Gömleksiz, M., Kilimci, S., Demir, Ö., Koçoğlu-Meek, Ç. Erdal, E. (2008). Okul Bahçeleri Mercek Altında: ġiddet ve Çocuk Hakları Üzerine Nitel Bir ÇalıĢma, İlköğretim Online E-Dergi, vol 7. Mayıs. 93. Söylemez, M., Moldova Summart Painters Campus ünden Ġzlenimler, Ġmpressions From Summart Painters Campus, Katalog Yazısı, Söylemez, M., Ġronik Söylemin Ġzinde Kurgu Estetiği ve Yıldız Ersağdıç,Artist Dergisi Ekim Feyzioğlu B., Akçay, H., Tüysüz, C., Oguz, B. Bilgisayar Tabanlı ve Bilgisayar Destekli Kimya Öğretiminin Öğrenci Tutum ve BaĢarısına Etkisi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4,2, Özenoğlu Kiremit, H., Investigation on the Flora of Hornworts (Antocerotopsida) and Liverworts (Marchantiopsida) of Bafa Lake National Park (C11), Pakistan Journal of Biological Sciences 10 (12): (2007). 97. Özenoğlu Kiremit, H., SUKATAR, A., GÖKLER, Ġ., Studies on the Hornworts and Liverworts Flora of Antalya, Turk. J. Bot. 31, (2007). 98. Özenoğlu Kiremit, H., A Note on Riccia sorocarpa Bisch. in Turkey, Journal of Applied Biological Sciences 2 (2): (2008). 99. Saracaloğlu A.S.,Yenice N.,Karasakaloğlu N.,Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin DüĢünme Stillerinin ÇeĢitli DeğiĢkenler Açısından KarĢılaĢtırılması, Uluslararası Sosyal AraĢtırmalar Dergisi, 1,5, ,2008,2008,Bahar 100. Özsoy N.,Ġlköğretim Matematik Derslerinde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması.,Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5,ISSN , Sayı:2, ,2003,2007,Güz Özsoy N.,Using Concept Maps and VEE diagrams as a Learning Tool On The Unit Of Function,Journal of Gazi Faculty of Education,24,sayı:2,15-24,2004,2007,Güz Özsoy N.,Yağdıran E.,Öztürk G., Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Geometrik DüĢünme Düzeyleri.,EJER (Eğitim AraĢtırmaları Dergisi, Ankara.),ISSN X, SAYI:16, yaz, 50-63,2004,2007,Güz 103. Saracaloğlu A.S.,Varol R.,Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Yabancı Dile Yönelik Tutumları ve Akademik Benlik Tasarımları ile Yabancı Dil BaĢarıları Arasındaki ĠliĢki.,Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi.,3,1,39-59,2007,2007,Güz. 16

24 104. Kiremit H.Ö.,Investigation on the Flora of Hornworts (Antocerotopsida) and Liverworts (Marchantiopsida) of Bafa Lake National Park (C11).,Pakistan Journal of Biological Sciences,10,12, ,2007,2007,Güz Kiremit H.Ö.,Studies on the Hornworts and Liverworts Flora of Antalya.,Turk. J. Bot.,31,6, ,2007,2007,Güz Özsoy N.,Uzel D.,Kavram Haritası ve Vee Diyagramı Kullanımının Ġlköğretim 7. sınıf Matematik öğretiminde Öğrenci baģarısına Etkisi.,Buca Eğitim Fakültesi Dergisi.,sayı:15,-,57-65,2004,2007,Güz. NAZĠĠLĠ ĠLTĠSADĠ ve ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 107. Muhsin ÖZDEMĠR, Algın OKURSOY, Alper Turan DEVLĠ, 2008, KOBĠ lerde Tedarik Zincirinin Rolü ve Performansının Değerlendirilmesi: Aydın Ġli Uygulaması, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, No:1, ss Ali Ender ALTUNOĞLU, Filiz KARAMAN, 2007, Kamu Üniversiteleri Öğretim Elemanlarının ĠĢ Tatmini Düzeylerini Etkileyen Faktörler, Yönetim ve Ekonomi (Celâl Bayar Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Dergisi), Cilt: 14, Sayı:1, ss Ali Ender ALTUNOĞLU, Ali PETEK, 2008, KuĢadası ve Didim e Gelen Britanyalı Turistlerin Tatmin Düzeylerini Etkileyen Faktörler, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, No:1, ss Osman BAYRĠ, 2007, Nakit AkıĢ Raporlarının Standardizasyonu ve Nakit AkıĢ Muhasebesi Organizasyonu, DayanıĢma Dergisi, 97, Osman BAYRĠ, 2007, Finansal Raporlama Açısından Alınan Çeklerin Envanter ve Değerlemesi, Vergi Sorunları Dergisi, 225, Mustafa ÖZTÜRK, 2008, Gelir Getiren Emlâkin Değerlemesi, YaĢar Üniversitesi Dergisi, No: 10, Cilt: Mustafa ÖZTÜRK, 2007, ĠĢ Planları, Hazırlanması ve Önemi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 35, ss Mustafa ÖZTÜRK, Bora AKTAN, 2007, The New Bassal Capital Accord: In Search of Excellence at Bank Risk Management, Review of Social, Economic and Business Studies, Sayı: 7/8, ss Hüseyin ġenkayas, Aykut Hamit TURAN, 2007, Altı Sigma Uygulamalarının ĠĢletme Performansına Etkisi, Verimlilik Dergisi, 2007/ Hüseyin ġenkayas, 2007, Lojistik Performansını Artırma Yöntemleri, Makine Market Dergisi, Cilt: 11, ss Sezgin DEMĠR, Yusuf KADERLĠ, 2007, Beta Katsayılarının Ġstikrarı: Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda Bir Uygulama, Muhasebe ve Finansman Dergisi, MUFAD Yayınları Yusuf KADERLĠ, Sezgin DEMĠR, 2008, DüĢük FiyatlanmıĢ Halka Arz Firma Kalitesinin Bir Göstergesi Mi? Muhasebe ve Finansman Dergisi, MUFAD Yayınları Sezgin DEMĠR, Yusuf KADERLĠ, 2008, Ödül Beta YaklaĢımının ĠMKB de Uygulanması, Ġktisat-ĠĢletme-Finans Dergisi, Cilt:23, Sayı: 266, ss. 95/ Sezgin DEMĠR, 2008, Ekonomik Katma Değerin Diğer Performans Ölçülerine Göreceli Üstünlüğü: Türkiye Örneği, Muhasebe ve Denetime BakıĢ Dergisi, TÜRMOB Yayınları Aykut Hamit TURAN, B.Emine ÇOLAKOĞLU, 2008, Yüksek Öğrenimde Öğretim Elemanlarının Teknoloji Kabul ve Kullanımı: Adnan Menderes Üniversitesi nde Ampirik Bir Değerlendirme/Faculty s Acceptance and Usage of Technology in Higher Education: An Empirical Assessment at Adnan Menderes University, DoğuĢ Üniversitesi Dergisi, 9:1, Aykut Hamit TURAN, Muhsin ÖZDEMĠR, 2007, Elektronik MüĢteri Hizmetleri Yönetimi BaĢarısı: Etkileyen Faktörler 17

25 ve Süreç/ The Success of Customer Relationship Management: Factors and the Process, dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9:1, Ece AKSU ARMAĞAN, 2007, Tüketicilerin Market Markalı Ürünleri Algılamaları Üzerine Bir AraĢtırma, Pazarlama Dünyası Dergisi, Sayı:6, ss Muhsin ÖZDEMĠR, Algın OKURSOY, Alper Turan DEVLĠ, 2008, KOBĠ lerde Tedarik Zincirinin Rolü ve Performansının Değerlendirilmesi: Aydın Ġli Uygulaması, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, No:1, ss Ali Ender ALTUNOĞLU, Filiz KARAMAN, 2007, Kamu Üniversiteleri Öğretim Elemanlarının ĠĢ Tatmini Düzeylerini Etkileyen Faktörler, Yönetim ve Ekonomi (Celâl Bayar Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Dergisi), Cilt: 14, Sayı:1, ss TIP FAKÜLTESĠ 126. Ek RO., Temoçin S., Tekin TA, Yıldız Y, Futbolcularda Uygulanan Bazı Motorsal Egzersizlerin Birbirlerine Etkilerinin Ġncelenmesi. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 8(1):19-22, Erpek S, Bilgin MD, Kacar F. Elektromanyetik alanın (50Hz, 6mT) sıçan karaciğer ve böbreğine etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2007: 8(1): Eyigör M, Gültekin B, AYDIN N. Klinik örneklerden izole edilen Streptococcus pneumonıae kökenlerinin antibiyotik direnci. ANKEM Derg, 2008; 22(1) : Yılmaz Ö., Kırdar S., Doğan Y., Kavukçu S., Sarıoğlu S., Ünsal E., Bahar Ġ:H., Yuluğ N. Ailesel Akdeniz AteĢi hastalarında serum antigliadin ve antiendomisiyum antikorlarının karģılaģtırılması. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi. 2007, 37: Köse H, Ek RO, Temoçin S. ADÜ BESYO GiriĢ Yetenek Sınavlarında Bazı Motorik Testlerin Yıllara Göre GeliĢimi Üzerine bir ÇalıĢma. Selçuk Üniversitesi Beden eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 2004:6 (1-2): (Not: dergi 2007 yılında geriye dönük olarak basılmıştır Gemalmaz A, DiĢcigil G, Söylemez A. Kentsel Bölgede 1. basamakta osteoporoz taraması: Sıklık ve iliģkili faktörler Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri 2007;27(5): Nevin Semerci, Ferah Sönmez, Sezen Özkısacık, Nimet Uzun : Bulanık Periton Sıvısı - Eozinofilik Peritonit Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 3: , Odabası AR., H. Yüksel, S. Demircan Sezer, K. Temoçin, F. Bal, S. Yapıcı, M. Türkmen, E. Onur. Ġkinci Trimester Genetik Amniyosentez ĠĢleminin Sonuçları: Türkiye deki 22 Merkezin Sonuçlarıyla Birlikte, Adnan Menderes Üniversitesi Deneyimi Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst, 17, (2007) M, Türkmen., P. Özkan, T. Ünüvar, Y. Öztürk, A. Abacı. Galaktozemili bir yenidoğanda hipotiroksinemi. Güncel Pediatri 5, (2007) M, Türkmen., SA. Aydoğdu, Ö. Uygur, AR. OdabaĢı, H. Yüksel, A. Tosun. Diyabetik anne bebeklerinin yenidoğan dönemi sorunları Türkiye Klinikleri J Pediatr 17, 8-14 (2008) AyĢe TOSUN, Emine GÖKSOY, Emre ÇEÇEN, Ayvaz AYDOĞDU, Yusuf ZĠYA ARAL. Bir olgu nedeni ile nörobruselloz. Ege Pediatri Bülteni 2007, 14 (3): Münevver Türkmen, S.Ayvaz Aydoğdu, Özgün Uygur, A.Rıza OdabaĢı, Hasan Yüksel, F.AyĢe Tosun. Diyabetik anne bebeklerinin yenidoğan dönemi sorunları. Türkiye Klinikleri J Pediatr 2008, 17: S.A.Aydoğdu, M.Türkmen, P.Özkan. Adnan Menderes Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi nde izlenen bebeklerde doğumsal kalp hastalığı sıklığı. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2008;9(1): Uysal KM, Çetingöz R, GüneĢ D, Demiral A, Özer E, Çakmakçı H, Çeçen E, Sarıalioğlu F, Olgun N. Clinical characteristics and therapy outcome of pediatric Hodgkin s lymphoma - a single centre experience from the west part of Turkey. Turkish Journal of Cancer Volume 37, No. 3, Mete E. Özdemir Ö., Aral YZ, Değirmencioğlu H. Atopik Dermatit Ve Tedavide Yeni YaklaĢımlar. Turkiye Klinikleri J Pediatr 2007: 16: Kaya Z, Aral YZ, Gürsel T, Bozkurt R, Koçak Ü. Çocuklarda anemi sıklığı ve enfeksiyon anemi iliģkisi. Ege Tıp Dergisi 2007; 46(1): Koçak Ü, Aral YZ, Kaya Z, Öztürk G, Gürsel T. Evaluation of clinical characteristics, diagnosis and management in childhood immune thrombocytopenic purpura: a single center s experience. Turk J Pediatr 2007; 49: Gökben S, Tosun A, Bayram N, Serdaroglu G, Polat M, Kavakli K, Tekgul H. Arterial ischemic stroke in childhood: risk factors and outcome in old versus new era. J Child Neurol Oct;22(10): Türkmen M, Eliaçik K, Temoçin K, ġavk E, Tosun A, Dikicioğlu E. A rare cause of neonatal seizure: 18

26 Ġncontinentia Pigmenti. Turk J Pediatr Jul-Sep;49(3): Gökben S, Tosun A, Bayram N, Serdaroglu G, Polat M, Kavakli K, Tekgul H. Arterial ischemic stroke in childhood: risk factors and outcome in old versus new era. J Child Neurol Oct;22(10): Cakir D, Tosun A, Polat M, Celebisoy N, Gokben S, Aydogdu S, Yagci RV, Tekgul H. Subclinical neurological abnormalities in children with celiac disease receiving a gluten-free diet. J Pediatr Gastroenterol Nutr Sep;45(3): Aydoğdu S A, Türkmen M, Özkan P. Adnan Menderes Üniversitesi yenidoğan yoğun bakım ünitesi nde izlenen bebeklerde doğumsal kalp hastalığı sıklığı. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2008; 9: Ertuğrul M. B. Ürosepsis. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci. 2007:3; Ceylan E, Ertuğrul M.B. Hematolojik Hastalıklar ve Kemik Ġliği Transplantasyonu DıĢı Ġmmunsuprese Hastada Akciğerin Fungal Ġnfeksiyonları. Klimik Derg. 2008: 21 (Ek 2): 150. ġendur ÖF, Turan Y. Bruselloz Hastalarında Kas Ġskelet Sistemi Tutulumu. Derleme. Nobel Med 2007; 3(3): ġendur ÖF, Turan Y. Anterior Diz Ağrısı. Derleme. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi. 2007;53 (supplement 2); ġendur ÖF, Turan Y. Romatoid artritte omurga tutulumu. Derleme. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi. 2008: 54 Özel Sayı; 1:15-9; 153. BozbaĢ G, Gürer G. Juvenil idiyopatik artritte klinik değerlendirme ve tanı. Lokomotor dergisi 2008;45: Bal S, Turan Y, Gürgan A. Diz Osteoartritli Hastalarda Transkutan Elektriksel Sinir Stimulasyonunun Etkinliği. Romatol Tıp Rehab 2007;18(1): Duruöz MT, Turan Y, Var A, Güvenç Y, Cerrahoglu L. Romatoid artritli hastalarda serum hiyaluronik asit düzeyi. Lokomotor sistem dergisi 2007;11: Duruoz MT, Cerrahoglu L, Tıkız C, Turan Y. Bel ağrısı olan hastalarda disabilitenin değerlendirilmesi Lokomotor Dergisi 2007;44: Ceylan E, Sırthan E, Karadağ F, Dayanır Y, Özgün H, Polatlı M, Çildağ O. KOAH hastasinda nadir bir öksürük komplikasyonu: rektus kasi hematomu. Dispne 2008; 3: ġahbaz S, Kılınç O, Günay T, Ceylan E. Sigara içme ve demografik özelliklerin sigara bırakma tedavilerinin sonuçlarına etkileri. Toraks Dergisi 2007; 8(2): Ceylan E., Kılınç O., Nalbant Ġ., Pabuççuoğlu U., Birlik M., Uçan E.S., Akkoçlu A. A case of Tracheobronchopathia osteochondroplastica associated with chronic psoriatic arthritis in a patient with asbestosis exposure. Turkish Respiratory Journal 2008;9(1): E. Ceylan, A. Akkoçlu, G. Ergör, F. Yıldız, O. Ġtil. Astımlı hastalarda inhaler kullanımının ve cihazlarla ilgili tercihlerin değerlendirilmesi. Solunum 2008;10(1): Oğurlu M, ġen S, Polatlı M, Sırthan E, Gürsoy F, Çildağ O.YaĢlı hastalarda spinal anestezi uygulamasının solunum fonksiyon testlerine etkisi. Tüberküloz ve Toraks, 55(1), (2007) ġen S, Uğur B, Polatlı M, Yüksel H, Oğurlu M, Gezer E. Gebelerde sezaryen operasyonu için uygulanan spinal anestezinin solunum fonksiyon testlerine etkisi. Toraks Dergisi 8(2), (2007) Polatlı M. KOAH Tedavisi. Güncel Konu. Güncel Göğüs Hastalıkları 2008;1(1): Önde M, Ergin F, Atasoylu G, Çıbık A, Aydın da yaģ arası kadınlarda tetanoz bağıģıklamasında kaçırılmıģ fırsatlar, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007; 8(1): Ġrfan YavaĢoğlu, TaĢkın ġentürk, Osman Alper OnbaĢılı, Tarkan Tekten, Öznur ġentürk. Echocardiographic evaluation of left ventricular function in patients with Rheumatoid Arthritis. Türkiye Klinikleri Dergisi 2007 ; 19(2): YavaĢoglu Ġ, Kadıköylü G, Köseoğlu K, Bolaman Z. YaĢlı hastada kronik mezenterik iskeminin stentle baģarılı tedavisi, Turk J Geriat, 10, (2007) 167. YavaĢoglu Ġ, Kadıköylü G, Bolaman Z. Komayla seyreden bir nörobruselloz olgusu, Klimik Dergisi, 20, 63. (2007) Bolaman Z. Hodgkin hastalığına klinik yaklaģım, Türkiye Klinikleri, Hematoloji-Onkoloji, 3, (2007) Bolaman Z. Non-Hodgkin lenfomalı hastaların genel değerlendirilmesi, Türkiye Klinikleri, Hematoloji- Onkoloji, 3, (2007) Yüksel H, Odabası AR, Kafkas S, Sezer SD, KınaĢ MG, Kadıköylü G, ÇetinĢahin M. Kadın hastalıkları ve doğum servislerinde kan kullanımı, ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 7, (2006) 171. Casleman hastalığı ve ekstranodal lenfomalar, Türkiye Klinikleri, Hematoloji-Onkoloji, 3, (2007) YAġA M.Hadi. Kronik Hepatit B Tedavisinde Adefovir Kullanımı. 4.Hepatogastroenteroloji Kongre Kitabı. S: Eylül 2007, Antalya Yavuz Yeniçerioğlu. Oligüri-anuri: temel yaklaģım ve tedavi 3(20): Ceyhun Ceyhan* M.D., Tarkan Tekten M.D., Alper Onbasili M.D. the evaluatıon of the effect of metoprolol xl ın patıents wıth dılated cardıomyopathy wıth the usage of pulse wave myocardıal tıssue doppler ımagıng metoprolol and myocardıal tıssue doppler ımagıng. J Of Cardiac Res. 2007,6:

27 175. Tarkan Tekten*, MD., Alper Onbasili, MD., Ceyhun Ceyhan, MD.Serial Evaluation of Tissue Doppler Velocities After Percutaneus Transluminal Coronary Angioplasty During Acute Myocardial Infarction.2007:5; Eskin M. Ġntiharda BiliĢsel DavranıĢçı Sağaltım (BDT) YaklaĢımları. Kriz Dergisi, 2007: 15; Karaman CZ, TaĢkın F, Çildağ B, Ünsal A. Rutin toraks BT incelemesinde süperior perikardiyal boģluk posterior bölümünün görülebilirliği. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2007; 55: Erdoğan S, Özkara E, Köseoğlu K, YaĢa H, Çevikel H, AfĢin H. Anjiyodisplaziye bağlı GIS kanamasının Tc- 99m iģaretli eriyrosit çalıģması ile değerlendirilmesinde tesadüfi jejenal anjiyomyolipom teģhisi. Turk J Nucl Med 2007, 16: Akgül A, Aydin ON, Dayanir V, Sen S, Ugur B, Kir E. Usage of remifentanil and fentanyl in intravenous patientcontrolled sedo-analgesia. Agri 2007; 19: Uğur B., ġen S, Oğurlu M, OdabaĢi A.R, Yüksel H, Gezer E, Aydın O.N. Probe Küretaj Uygulamalarında Remifentanil-Propofol ve Fentanil-Propofol Kombinasyonlarının KarĢılaĢtırılması, Türkiye Klinikleri-Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 2007:17: Gürsoy H. Kaynak Yönetimi ve Ġlgili Bilgi Teknolojileri Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2008: 9 (1): Koçak S, ÖzbaĢ S. Laparoskopik Adrenal Cerrahisi. Türkiye Klinikleri Dergisi, (Baskıda) Soyder A, Meteoğlu Ġ, ÖzbaĢ S. Ġpsilateral Memede Filloid Tümör ve Ġnvaziv Duktal Kanser Birlikteliği. Meme Sağlığı Dergisi 2008: 4: Koçak S, ÖzbaĢ S. Endoskopik Adrenalektomi. Türkiye Klinikleri Dergisi 2007: 3: Kanlıoğlu N. AKCĠĞERĠN ĠNVAZĠV MANTAR HASTALIKLARINA CERRAHĠ YAKLAġIM Klimik dergisi Özel sayı( akciğerin fungal enfeksiyonları) dizgide OdabaĢı AR, Yüksel H, Demircan Sezer S, Temoçin K, Bal F, Yapıcı S, Türkmen M, Onur E. Ġkinci Trimester Genetik Amniyosentez ĠĢleminin Sonuçları: Türkiye deki 22 Merkezin Sonuçlarıyla Birlikte, Adnan Menderes Üniversitesi Deneyimi. T. Klin. Jinekol. Obst. 2007;17: OdabaĢı AR., Yüksel H., Demircan Sezer S, Uğur B, Turgut O, Baz A, Nergiz S, Onur E. Abdominopelvik Cerrahi GeçirmiĢ Olgularda, Laparoskopi Yardımlı Vajinal Histerektominin Klinik Sonuçları. Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel GeliĢmeler Dergisi. 2007;4: Özkısacık EA, Altun Ç, DiĢcigil B, Gürcün U, Boğa M, Badak MĠ, Karul A. Does cardiopulmonary bypass change serum neuron-specific enolase levels? Anadolu Kardiyol Derg Dec;7(4): Özkısacık E.A., Badak Ġ., Boğa M., Sirek N.,Gürcün U., Köseoğlu K. Üst Ekstremite Derin Ven Trombozu: Paget-Schrotter Sendromu Olgu Sunumu. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007:8(1): Aydın V. Samancıoğlu H. Osteoporotik Omurga Çökme Kırığının Balon Kifoplasti Ġle Tedavisi. Olgu Sunumu. Hipokrat Lokomotor. 2007:7(44): Karabekir H.S., Yaycıoğlu S.Lomber Disk Hernileri The Journal of Turkish Spinal Surgery 2007; 18 (2): Alparslan B, Özkan Ġ, Acar U,Çullu, ġavk ġö: Diz eklemlinde tam kat kıkırdak lezyonlarının tedavisinde mikrokırırk yöntemi.acta Orthop Traumatol Turc 2007;41 Suppl 2: Döger F. Non-Hodgkin Lenfoma: Patogenez ve Histogenez. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci 2007;3(19): Meteoğlu Ġ. Hodgkin Lenfoma: Patogenez ve Histogenez. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci 2007;3(19): Tataroğlu C, Kesen Z. Tiroidin onkositik değiģiklik gösteren tümörlerine dört olgu eģliğinde genel bakıģ. Adnan Menderes Üniveritesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007;8(1): Hakan Gemalmaz. BPH de klinik uygulama kılavuzları. Türk Üroloji Dergisi 33(1):92-99, Hakan Gemalmaz. Hemorajik sistit. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2007, 3(20): Ek RO., Temoçin S., Tekin TA, Yıldız Y, Futbolcularda Uygulanan Bazı Motorsal Egzersizlerin Birbirlerine Etkilerinin Ġncelenmesi. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 8(1):19-22, VETERĠNER FAKÜLTESĠ 199. AkĢit H., Bildik A, Apoptozis, YYÜ Vet Fak Derg,19,(1),55-63 (2008) Yurdakul, Ġ., Özçelik A., Belge, A. Bir buzağıda gözlenen omfalofilebitis ve karaciğer apsesi olgusu. T. Veteriner Hekimliği Dergisi, 1, 46 48, (2008) 201. Kılıçalp D, Yurdakul Ġ. Belge A. Cardiovascular Effects of Xylazine Hydrochloride and Chloral Hydrate Anaesthesia in Dogs Veteriner Cerrahi Dergisi 14, 1 (2008) 202. Serin G, Serin Ġ, Ceylan A, Folliküler ve Luteal Faz Sırasında Elde Edilen Sığır Oositlerinin in vitro Değerlendirilmesi, Fırat Üniv Sağlık Bil Derg, 22, , (2008) UlutaĢ PA, Voyvoda H, UlutaĢ B, Aypak S. Miks Helmint Enfeksiyonlu Keçilerde Haptoglobin, Serum Amiloid-A ve Seruloplazmin Konsantrasyonları. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 32 (3), , Aysul N, Karagenç T, Eren H, Aypak S, Bakırcı S. Aydın Ġli Sığırlarında Tropikal Theileriosisin Yaygınlığı ve T. annulata ġizont AĢısının Sahada Etkinliğinin Değerlendirilmesi. T Parazitol Derg., 32(4): (2008). 20

28 205. AkĢit D, Kum C, GökkuĢağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) nda Sık Görülen Patojen Mikroorganizmaların Tespiti ve Antibiyotik Duyarlılık Düzeylerinin Belirlenmesi, YYÜ. Vet. Fak. Derg., 19, 1-7 (2008) Arslan E. S., Bozkaya, S. Atatürk Türkiye sinde ( ) Ziraat Hayvancılık Alanındaki GeliĢmeler ve Türk Ġktisadi YaĢamındaki Yeri, Prizma, Özel Sayı. 10 Kasım , (2008) Makaleler (Hakemli YurtdıĢı dergilerde yayınlanmıģ olanlar) EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 207. Özdemir A. Ilgaz Ç.,Avcı A.,KumlutaĢ Y.,Baran Ġ.,,New Locality Records Extended the Distrubution of Telescopus nigriceps (Ahl, 1924), Black Headed Cat Snake, in Southeastern Anatolia, Turkey,Russian Journal of Herpetology,14,3, , Sarpkaya P.,Günal S.; (2007) Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı : Akar-Vural, R. Gömleksiz, M., (2008). Should The Positive Discrimination Be Persisted In The Society? A Research On Prospective Elementary School Teachers, Second Biennial International Women s studies Conference, Gender and Positive Action: Empowering or Disabling?, Izmir Economy University, June, Ġzmir Akar-Vural, R., Çengel, M., Yılmaz, S., Gömleksiz, M. (2008). Öğrenciler Düzey Derslikleri Uygulamasını Nasıl Değerlendiriyor: Ġlköğretim 7. Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir AraĢtırma, Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Bildiri) Mayıs, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale (kongre kitabında tam metin basılmıģtır) Akar- Vural, R., Yılmaz, S., Çengel, M., Gömleksiz, M. (2008). GökkuĢağı Projesi Kapsamında GerçekleĢtirilen Anne- Baba Okulu Projesinin Katılımcı GörüĢlerine Göre Değerlendirilmesi, Uluslararası Okul Öncesi Kongresi, 29 Nisan-3 Mayıs, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Akar Vural, R., Akbulut, H., Erdal, E., Gunes, M. (2007). Child Play and Toy in two Generations: Upon a Childhood History, verbal presentation, Change and Resistance, An International Conference of social Transformation and Education. University of Gdansk, Institute of Education, Gdansk, Poland (Sözlü bildiri olarak sunulmuģtur, kongre kitabında özet basılmıģtır) Akar Vural, R. Sarı, M., Cenkseven, F., (2007). The examination of the Turkish youths life satisfaction according to their just world belief, level of political participation and orientation, verbal presentation, Change and Resistance, An International Conference of social Transformation and Education. University of Gdansk, Institute of Education, Gdansk, Poland. (Sözlü bildiri olarak sunulmuģtur, kongre kitabında özet basılmıģtır). TIP FAKÜLTESĠ 214. Bozkurt Ö, Bilgin MD, Severcan F. The effect of Diabetes Mellitus on rat skeletal extensor digitorum longus muscle tissue: An FTIR Study. Spectroscopy- An International Journal. 2007: 21: Kozaci LD, Bilgin MD, Ek RO, Kafienah W. Effects of electromagnetic fields on chondrocytes: An in vitro study. Tissue Engineering. 2007: 13: Ek RO., Serter M., Ergin K., Yildiz Y., Cecen S., Kavak T., Yenisey C. The Effects of Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE) on TNBS-induced Colitis in Ovariectomized Rats. Dig Dis Sci., 53: (2008) 217. Ek RO., Yildiz Y., Cecen S., Yenisey C., Kavak T. Effects of Tamoxifen on Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury Model in Ovariectomized Rats. Mol Cell Biochem.,308: (2008) 218. Ek RO., Zencirci SG., Dost T., Birincioglu M., Bilgin MD. Effects of Melatonin Supplementary on the Sciatic Nerve Conduction Velocity in the Ovariectomized-Aged Rat. Neuro Endocrinol Lett.;28(5): (2007) 219. Gürsoy E., Ergin K, BaĢaloğlu H, BaĢımoğlu Koca Y, Seyrek K. Expression and localisation of Bcl-2 and Baxproteins in Developing Rat Ovary. Research of Veterinary Science 2008:84: Ergin K., H. Aktuğ, H. BaĢaloğlu, H.K. BaĢaloğlu, M.Ġ. Yılmaz, M. Turgut. The Effect of Leptin on Adrenal Glands in Rats with Streptozotocin-Induced Diabetes: An Experimental Study. Anal. Quant. Cytol. Histol., 2007: 29(5): Karadam Yaman S, Ertuğ S, Ertabaklar H, Okyay P. 2008, The comparision of IgG antibodies spesific to Toxocara spp. Among eosinophilic and non-eosinophilic groups. New Microbiol 31, Östan Ġ, Sağlam H, Limoncu ME, Ertabaklar H, Özensoy Toz S, Özbel Y, Özbilgin A. 2007, In vitro and in vivo activities of Haplophyllum myrtifolium against Leishmania tropica, New Microbiol, 30: Eyigör H, Eyigör M, Gunel C, GultekIn B, Basak S, AydIn N. Characterization of fungi in chronic rhinosinusitis using polymerase chain reaction and sequencing. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2008; 265 (6): Aytekin FO, Teke Z., Aydın C., Kabay B., Yenisey Ç., Sacar S., Demir E.M., Tekin K. Effects of a membranepermeable radical scavenger, Tempol, on healing of colonic anastomoses in the cecal ligation and puncture model of polymicrobial sepsis in rats. Am J Surg Jun;193(6):

29 225. Teke Z., Sacar M., Yenisey Ç., Atalay A.O., Kavak T., Erdem E. Activated Protein C Attenuates Intestinal Mucosal Injury After Mesenteric Ischemia/Reperfusion. J Surg Res Nov 21 (Basımda) Teke Z., Sacar M., Yenisey Ç., Atalay A.O., Bıçakçı T., Erdem E. Activated protein C attenuates intestinal reperfusion-induced acute lung injury: an experimental study in a rat model. Am J Surg Jun;195(6): Teke Z., Kabay B., Aytekin F.O., Yenisey Ç., Demirkan N.C., Sacar M., Erdem E., Özden A. Pyrrolidine dithiocarbamate prevents 60 minutes of warm mesenteric ischemia/reperfusion injury in rats. Am J Surg ;194(2): Gemalmaz A, Aydın S, BaĢak O, DiĢcigil G, Karul A. Prevalence of the Metabolic Syndrome in a Rural Turkish Population: Comparison and Concordance of Two Diagnostic Criteria. Turk J Med Sci 2008; 38(2): Kara ĠH, Aydın S, Gemalmaz et. al. Habitual Tea Drinking and Bone Mineral Density in Postmenopausal Turkish Women: Investigation of Prevalence of Postmenopausal Osteoporosis in Turkey (IPPOT Study). Int. J. Vitam. Nutr. Res. 2007;77(6): Aydın S, Gemalmaz A. What do Residents Know About Patient s Right, Informed Concent and Euthanasia? Middle East J of Age and Ageing 2007;4(4): 231. Gemalmaz A, Aydin S, Sensoy N. Reproductive/sexual health knowledge, opinions and attidudes of university students. Middle East J of Fam Med 2007;6(1): Gemalmaz A, Aydın S. Domestic violence experiences of university students. TJFMPC 2007;3: DiĢçigil G, Aydoğdu A, BaĢak O, Gemalmaz A, Gürel F.S. Prevalence and Predictors of Hypertension in Primary School Students: A population based study in Aydin,Turkey. TJFMPC 2007;2: Discigil G, Özkısacık E, Badak Ġ, Gunes T Obesity and open-heart surgery in a developing country. Anadolu Kardiyol Derg Feb;8(1): Gemalmaz A, DiĢcigil G, Ceylan C. Diagnostic Performance of QUS for Identifying Osteoporosis in Postmenopausal Turkish Women Turk J Med Sci, 37, (2007), Harlak H, Dereboy Ç, Gemalmaz A. Validation of Communication Skills Attitude Scale on Turkish Medical Students. Educ Health 2008;21(1): BiliĢik A,Yenigün A, Bıçakçi A,Eliaçık K, Canitez Y Malyer H, Sapan N. An observation study of airborne polen fall in Didim (SW Turkey ): years Int J of Aerobiology /s Berdeli A, Mir S, Yavascan O, Serdaroglu E, Bak M, Aksu N, Oner A, Anarat A, Donmez O, Yildiz N, Sever L, Tabel Y, Dusunsel R, Sonmez F, Cakar. N.NPHS2 (podicin) mutations in Turkish children with idiopathic nephrotic syndrome.pediatr Nephrol : Sönmez F, Akçanal B, Altincik A, Yenisey C.Urinary calcium excretion in healthy Turkish children. Int Urol Nephrol. 2007;39: Mir S, Yavascan O, Mutlubas F, Yeniay B, Sonmez F. Clinical outcome in children with Henoch-Schonlein nephritis. Pediatr Nephrol : Bakiler AR, Özer EA, Kanık A, Kanıt H, AktaĢ FN. Accuracy of Prenatal Diagnosis of Congenital Heart Disease with Fetal Echocardiographi. Fetal Diagnosis and Therapy. 2007:22: Güven H, Bakiler AR, Ulger Z, ĠĢeri B, Kozan M. Evaluation of Children With a Large Percardial Effusion and Cardic Tamponad. Acta Cardiologica. 2007:62: Özyürek AR, Gürses D, Ülger Z, Levent E, Bakiler AR, Berdeli A. Allelic frecuency of the MCP-1 promoter polimorphism in the Turkish population and in the Turkish patients with juvenil rheumatoid arthritis. Clin Rheumatol. Apr; 26(4): , Bakiler AR, YavaĢcan O, Harputluoğlu N, Kara OD, Aksu N. Evaluation of aortic stiffness in children with chronic renal failure. Pedaitr Nephrol. 22(11):: , Akman SA, Okçu SC, Halıcıoğlu O, Anıl M, KızılgüneĢler A, Bakiler AR. Therapeutic efficacy of seqential and simultaneous treatments with interferon-alpha and lamivudine in children with chronic hepatitis B. Pediatr Int. 49(6): , Türkmen, M., K. Eliaçık, K. Temoçin, E. ġavk, A. Tosun, E. Dikicioğlu, A rare cause of neonatal seizure:incotinentia pigmenti, Turk J Pediatr 49, (2007) Oral R., A. Floryanovich, J. Goodman, M. Türkmen, Characteristics of houshold falls in children under 2 years of age, Turk J Pediatr 49, (2007) Cecen E, Uysal KM, Harmancioglu O, Balci P, Kupelioglu A, Canda T. Phyllodes tumor of the breast in an adolescent girl.pediatr Hematol Oncol Jan-Feb;25(1): Cecen E, Uysal KM, Ozguven A, Gunes D, Irken G, Olgun N.Veno-occlusive disease in a child with rhabdomyosarcoma after conventional chemotherapy: report of a case and review of the literature.pediatr Hematol Oncol Dec;24(8): Review Ayhan Abacı, Ece Böber, Tolga Ünüvar, Ali AtaĢ, Atilla Büyükgebiz. Case report of two siblings with familial ovarian dysgenesis. Minerva Pediatrica 2007; 59:

30 251. Ayhan Abacı, Özlem Bekem, Tolga Ünüvar, Erdener Özer, Ece Böber, Nur Arslan, YeĢim Öztürk, Atilla Büyükgebiz. Hepatic glycogenosis: a rare cause of hepatomegaly in Type 1 diabetes mellitus. Journal of Diabetes and its Complications Ġhsan Esen, Ayhan Abacı, Tolga Ünüvar, Nur Arslan, Ece Böber. Two cases presenting with pubertal delay and diagnosed as Celiac Disease. Clinical Pediatrics, Uslu G, ġendur N, Uslu M, ġavk E, Karaman G, Eskin M. Acne:prevalence, perceptions and effects on psychological health among adolescents in Aydın, Turkey. JEADV 2008; Turgut M, Ozsunar Y, Oncu S, Akyüz O, Ertuğrul MB, Tekin C, Gültekin B, Sakarya S.Invasive fungal granuloma of the brain caused by Aspergillus fumigatus: a case report and review of the literature. Surg Neurol Feb;69(2): Kostoff RN, Morse SA, Oncu S. The seminal literature of anthrax research. Crit Rev Microbiol. 2007;33(3): Sacar M, Onem G, Baltalarli A, Sacar S, Turgut H, Goksin I, Ozcan V, Sakarya S. Neuraminidase produces a decrease of adherence of slime-forming Staphylococcus aureus to gelatin-impregnated polyester fiber graft fabric: an experimental study. J Artif Organs. 2007; 10(3): Ertuğrul M.B.,O. Basak,M. Eyigör, A. Yenigün, H.S. Basak. Two Cases of Extraordinary Chronic Rhinosinusitis in Pediatrics: Take Care of Antibiotic Overprescribing in Primary Care! International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology Extra 2008;3(3): Aydin, S., B. Ertugrul, B. Gultekin, G. Uyar, E. Kir. Treatment of two postoperative endophthalmitis cases due to Aspergillus flavus and Scopulariopsis spp. with local and systemic antifungal therapy. BMC Infectious Diseases. 2007; 7: Ozyigit, M.T., T. Turkaslan, O. Ertugrul, B. M. Ertugrul, U. Cevikbas, Z. Ozsoy. Protective Effects of Carvedilol on Ischemia-Reperfusion Injury in Rat Epigastric Island Skin Flaps. European Journal of Plastic Surgery 2007;30: Dost T, Cohen MV, Downey JM. Redox signaling triggers protection during the reperfusion rather than the ischemic phase of preconditioning. Basic Res Cardiol Liu Y, Yang XM, Iliodromitis EK, Kremastinos DT, Dost T, Cohen MV, Downey JM. Redox signaling at reperfusion is required for protection from ischemic preconditioning but not from a direct PKC activator. Basic Res Cardiol. 103(1): Ek RO, Zencirci SG, Dost T, Birincioglu M, Bilgin MD. Effects of melatonin supplementary on the sciatic nerve conduction velocity in the ovariectomized-aged rat. Neuro Endocrinol Lett. Oct:28(5), , Turan Y, Bal S, Gürgan A, Topac H, Köseoglu M. Serum Hyaluronic Acid Levels in Patients with Knee Osteoarthritis. Clin Rheumatol. 2007;26(8): Turan Y, Duruöz T, Bal S, Guvenc A, Cerrahoğlu L, Gurgan A. Assesment of fatigue in patients with ankylosing spondylitis. Rheumatol Int 2007; 27 (9): Turan Y, Duruöz T, Cerrahoğlu L. Quality of life in patients with ankylosing spondylitis: a pilot study. Rheumatol Int. 2007;27(10): Bal S, Turan Y, Koçyiğit H, Güvenç A, Gürgan A, Deniz G. Cardiac involvement of ochronosis:a case report. Rheumatol Int. 2008;28(5): Duruöz MT, Turan Y, Cerrahoğlu L, Ġsbilen B. Serum hyaluronic acid levels in patients with ankylosing spondylitis. Clin Rheumatol. 2008;27(5): Sendur OF, Tastaban E, Turan Y, Serter M. The relationship between serum trace element levels and clinical parameters in fibromyalgia patients. Rheumatol Int May 22. [Epub ahead of print] 269. ġavk E.B.,ġavk ġ.ö.,ġendur Ö.F. Transcutaneous electrical nerve stimulation offers partial relief in notalgia paresthetica patients with a relevant spinal pathology. J Dermatol. 2007; 34(5): Karadag F, Ozcan H, Karul AB, Ceylan E, Cildag O. Correlates of erectile dysfunction in moderate-to-severe chronic obstructive pulmonary disease. Respirology 2007; 12: Karadag F, Ozcan H, Karul AB, Yilmaz M, Cildag O. Correlates of non-thyroidal illness syndrome in chronic obstructive pulmonary disease. Respiratory Medicine 2007; 101: Karadag F, Kirdar S, Karul AB, Ceylan E. The value of C-reactive protein as a marker of systemic inflammation in stable chronic obstructive pulmonary disease. European Journal of Internal Medicine 2008; 19: Karadag F, Ozcan H, Eskin M, Karul AB, Ceylan E, Tufek Y, Cildag O. Psychological distress in chronic obstructive pulmonary disease patients. Stress and Health 2008; 24: Karadag F, Ozcan H, Karul AB, Yilmaz M, Cildag O. Sex hormone alterations and systemic inflammaton in chronic obstructive pulmonary disease. Int J Clin Pract 2007; doi: /j x 275. Karadag F, Karul AB, Cildag O, Yilmaz M, Ozcan H. Biomarkers of systemic inflammation in stable and exacerbation phases of COPD. LUNG dergisinde yayına kabul edildi Güryay MS, Ceylan E, Günay T, Karaduman S, Bengi F, Parlak I, Ciçek M, Cimrin AH. Can spirometry, pulse oximetry and dyspnea scoring reflect respiratory failure in patients with chronic obstructive pulmonary disease 23

31 exacerbation? Med Princ Pract. 2007;16(5): Polatli M,Çakir A,Çildağ O,Bolaman AZ,Yenisey Ç,Yeniçerioğlu Y. Microalbuminuria, von Willebrand factor and fibrinogen levels as markers of the severity in COPD exacerbation. J Thromb Trombolysis Jul 10; [Epub ahead of print] (2007) 278. Polatli M,Tuna HT,Serter M,Çildag O. Lung function and IFN-lamda levels in the sera of silica-exposed workers.journal of Ġnterferon and Cytokine Research 2008;28: Evci ED, Bilgin MD, Akgör S, Zencirci SG, Ergiń F, BeĢer E., Measurement of selected indoor physical environmental factors in hairdresser salons in a Turkish City., Environ Monit Assess. 2007;134(1-3): Ergin, F., Okyay, P., Atasoylu, G. ve BeĢer, E., Nutritional status and risk factors of chronic malnutrition in children under five years of age in Aydın, a western city of Turkey, The Turkish Journal of Pediatrics 2007; 49: Okyay, P., H. Ertabaklar, E. ġavk ve S. Ertuğ, Prevalence Of Demodex Folliculorum in Young Adults: Relation with Socio-Demographic/Hygienic Factors and Acne Vulgaris, JEADV 2007; 21, Response/Tothe Editor 282. Irfan Yavasoglu, Taskin Senturk, Alper OnbaĢılı. Diastolic dysfunction in rheumatoid arthritis and duration of disaese. Rheumatol Int. 2008; 22: 283. Kadikoylu G, Yavasoglu I, Barutca S, Meydan N, Bolaman Z. Chronic myeloid leukemia following the treatment of rectal adenocarcinoma. Med Oncol. Mar 29, Yavasoglu I, Tombuloglu M, Kadikoylu G, Donmez A, Cagirgan S, Bolaman Z. Cholesterol levels in patients with multiple myeloma, Ann Hematol, 87, (2008) Yasa MH, Bolaman Z, Yukselen V, Kadikoylu G, Karaoglu AO, Batun S. Factor V Leiden G1691A, prothrombin G20210A, and MTHFR mutations in Turkish inflammatory bowel disease patients, Hepatogastroenterology, 54, (2007) Yavasoglu I, Kadikoylu G, Akyol A, Bolaman Z. Therapeutic apheresis: Results from a single center in Turkey. Transfus Apher Sci, 36, (2007) Bolaman Z, Kok F, Kadikoylu G, Kiylioglu N, Guney E, Akyol A. The changes of coagulation parameters and microvascular complicatıons in diabetes mellitus. Endocrinologist, 17, (2007) 288. Yavasoglu I, Kadikoylu G, Bolaman Z. Low-density lipoprotein apheresis: plasma eschange or dextran sulfate adsorption apheresis, Ther Apher Dial, 12, (2008) Yavasoglu I, Kadikoylu G, Bolaman Z. Gingival bleeding due to venlafaxine, Ann Pharmacother, 42, (2008) Yavasoglu I, Kadikoylu G, Bolaman Z. Foot drop and lymphomas, Eur J Intern Med, 18, 556 (2007) Yavasoglu I, Kadikoylu G, Bolaman Z. Treating hypertriglyceridemia, CMAJ, 177, (2007) Yavasoglu I, Kadikoylu G, Bolaman Z. Image 102. Abnormal neutrophil inclusions in a patient with a myelodysplastic syndrome, Bloodmed.com (2007) Yukselen V, Vardar E, Yukselen O, Oruc N, Yenisey C, Karaoglu A, Ozutemiz O. Infliximab in experimental alkali burns of the oesophagus in the rat. Acta Gastroenterol Belg. 2008;71: Makay O, Yukselen V, Vardar E, Yenisey C, Bicakci T, Ersin S, Ozutemiz O. Role of allopurinol on oxidative stress in caustic burn: cure for stricture? Pediatr Surg Int. 2007;23: Yukselen A. Treatment options of gastrointestinal problems in elderly. Turkish Journal of Geriatrics 2008; Suppl,1: Soysal N, Ayhan M, Guney E, Akyol A. Differential diagnosis of Charcot arthropathy and osteomyelitis.neuro Endocrinol Lett Oct;28(5): Guney E, Kisakol G, Ozgen AG, Yilmaz C, Kabalak T. Effects of bisphosphonates on lipid metabolism.neuro Endocrinol Lett Apr;29(2): Renal Behçet's Disease: An Update. Semin Arthritis Rheum Jan 24. [Epub ahead of print] Akpolat T, Dilek M, Aksu K, Keser G, Toprak O, Cirit M, Oguz Y, Taskapan H, Adibelli Z, Akar H, Tokgöz B, Arici M, Celiker H, Diri B, Akpolat I Sagliker Y, Acharya V, Ling Z, Golea O, Sabry A, Eyupoglu K, Ookalkar DS, Tapiawala S, Durugkar S, Khetan P, Capusa C, Univar R, Yildiz I, Cengiz K, Bali M, Ozkaynak PS, Sagliker HS, Paylar N, Adam SM, Balal M, Paydas S, Demirhan O, Tasdemir D, Ben Maiz H, Redulescu D, Garneata L, Mircescu G, Hong-Liang R, Lun L, Yildizer K, Emir I, Yuksekgonul M, Yenicerioglu Y, Akar H, Sagliker C, Esenturk M, Kiralp N. International study on Sagliker syndrome and uglifying human face appearance in severe and late secondary hyperparathyroidism in chronic kidney disease patients. J Ren Nutr Jan;18(1): Tekten T, Yenisey C, Ceyhan C, Onbasili AO, Discigil G, Kaya M, Unal S. Correlation between N-terminal pro B-natriuretic peptide and ultrasonic backscatter: implications for diastolic dysfunction in hypertension. Echocardiography. 2007;24(8): Ceyhan C, Unal S, Yenisey C, Tekten T, Ceyhan FB. The role of N terminal pro-brain natriuretic peptide in the evaluation of left ventricular diastolic dysfunction: correlation with echocardiographic indexes in hypertensive patients. Int J Cardiovasc Imaging ;24(3):

32 302. Ceyhan C, Unal S, Yenisey C, Tekten T, Ceyhan FB. The role of N terminal pro-brain natriuretic peptide in the evaluation of left ventricular diastolic dysfunction: correlation with echocardiographic indexes in hypertensive patients. Int J Cardiovasc Imaging ;24(3): Tataroglu C, Bicerol B, Kiylioglu N, Ozkul A, Akyol A.Proximal femoral conductions in patients with lumbosacral radiculoplexus neuropathy.clin Neurol Neurosurg Oct;109(8): Ozkul A, Akyol A, Yenisey C, Arpaci E, Kiylioglu N, Tataroglu C.Oxidative stress in acute ischemic stroke.j Clin Neurosci Nov;14(11): Muftuler FZ, Unak P, Teksoz S, Acar C, Yolcular S, Yurekli Y. 131I labeling of tamoxifen and biodistribution studies in rats. Appl Radiat Isot Feb;66(2): Unak P, Teksoz S, Muftuler FZ, Medine EI, Acar C, Yurekli Y. 99mTc-glucoheptonate-guanine: Synthesis, biodistribution and imaging in animals J Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2008: 275 (2): Dereboy Ç, Demirkıran F. Eskin M, Ertekin K, Risk factors for and protective factors against adolescent suicidal behavior in Turkey Crisis: The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention, 2007: 28 ; ; 308. Eskin, M., Ertekin, K., & Demir, S. Efficacy of a Problem-Solving Therapy for Depression and Suicide Potential in Adolescents and Young Adults. Cognitive Therapy and Research, 2008: 32; Unsal A, Kocak Ġ, Kazak E, Karaman CZ. Iatrogenic Ureterovaginal Fistula of Left-sided Double Ureter after Hysterectomy: A Case Report. EJR Extra 2007;64(1): Ünsal AĠ, Ünsal A, Özkan SB, Karaman CZ. The effect of strabismus surgery on retrobulbar hemodynamics. JAAPOS 2007; 11: Turgut AT, KarakaĢ HM, Ozsunar Y, et al. Age-related changes in the incidence of pineal gland calcification in Turkey: A prospective multicenter CT study. Pathophysiology Jun;15(1): Dayanir V, Topaloğlu A, Ozsunar Y, Keceli M, Okyay P, Harris A. Orbital blood flow parameters in unilateral pseudoexfoliation syndrome. Int Ophthalmol Feb Turgut M, Ozsunar Y, Oncü S, Akyüz O, Ertuğrul MB, Tekin C, Gültekin B, Sakarya S.Invasive fungal granuloma of the brain caused by Aspergillus fumigatus: a case report and review of the literature. Surg Neurol Feb;69(2):169-74; discussion 174. Epub 2007 Sep Ugur B, Ogurlu M, Gezer E, Aydin O.N, Gursoy F. Effects of Esmolol, Lidocaine and Fentanyl on Haemodynamic Responses to Endotracheal Intubation: A Comparative Study. Clin. Drug Invest. 2007:27: Ugur B, Dundar S.O, Ogurlu M, Gezer E, Ozcura F, Gursoy F. Ropivacaine Versus Lidocaine for Deep-Topical, Nerve-Block Anaesthesia in Cataract Surgery: A Double-Blind Randomized Clinical Trial. Clin. Experiment. Ophthalmol. 2007:35: Aydin ON, Ugur B, Ozgun S, Eyigör H, Copcu O. Pain prevention with intraoperative ketamine in outpatient children undergoing tonsillectomy or tonsillectomy and adenotomy.j Clin Anesth. 2007;19: Sen S. Why Bazett s Formula?Letters to the Editor ANESTHESIA & ANALGESIA 2007 :105: Ugur B, Odabasi A.R. Yüksel H,Sen S, Ogurlu M, Tekten T. Effects of Positioning in Laparoscopic Adnexal Surgery on QT Dispersion and Heart Rate Variability Under Sevoflurane Anesthesia, J. Laparoendosc. Adv. Surg. Tech. 2007:17: Cevikel MH, Tuncyurek P, Ceylan F, Meteoglu I, Kozaci D, Boylu S. Supplementation with high-dose ascorbic acid improves intestinal anastomotic healing.eur Surg Res. 2008: 40(1): Tuncyurek P, Mayer JM, Klug F, Dillmann S, Henne-Bruns D, Keller F, Stracke S. Everolimus and mycophenolate mofetil sensitize human pancreatic cancer cells to gemcitabine in vitro: a novel adjunct to chemotherapy? Eur Surg Res. 2007: 39(6): Demirkiran F, Balkaya NA, Memis S, Turk G, Ozvurmaz S, Tuncyurek P. How do nurses and teachers perform breast self-examination: are they reliable sources of information? BMC Public Health : 5: 7(147): Ozgün H, Tuncyurek P, Boylu S, Erpek H, Yenisey C, Köse H, Culhaci N. The right method for midline laparotomy: what is the best choice for wound healing? Acta Chir Belg. 2007: 107(6): Soylu L, Ozbas S, Uslu HY, Kocak S. The evaluation of the causes of subjective voice disturbances after thyroid surgery. Am J Surg 2007: 194: Sen S, DiĢçigil B, Boga M, Ozkisacik E, Inci I. Thoracic outlet syndrome with right subclavian artery dilatation in a child - transaxillary resection of the pediatric cervical rib.thorac Cardiovasc Surg. 2007: 55(5): Dayanir V, Cakmak H, Berkit I. The one-eye trial and fellow eye response to prostaglandin analogues. Clin Experiment Ophthalmol Mar;36(2): Dayanir V, Topaloğlu A, Ozsunar Y, Keceli M, Okyay P, Harris A. Orbital blood flow parameters in unilateral pseudoexfoliation syndrome. Int Ophthalmol Feb 23. [Epub ahead of print] 327. Dayanır V, Aydin S, Okyay P. The association of office intraocular pressure fluctuation in ocular hypertension with frequency doubling technology perimetry abnormality. Int Ophthalmol Oct 16. [Epub ahead of print] 328. Aydin S, Ertugrul B, Gultekin B, Uyar G, Kir E. Treatment of two postoperative endophthalmitis cases due to 25

33 Aspergillus flavus and Scopulariopsis spp. with local and systemic antifungal therapy. BMC Infect Dis Jul 31;7: Akgül A, Aydin ON, Dayanir V, Sen S, Ugur B, Kir E. Usage of remifentanil and fentanyl in intravenous patientcontrolled sedo-analgesia. Agri Jul;19(3): Kafkas S, Kalkan Ü, Bolaman Z, Sancı M, Yüksel H, OdabaĢı A.R. Evaluation of smoking as a risk factor for activated protein C resistance during pregnancy. Gynecologic and Obstetric Investigation.64:89-94 (2007) 331. Odabasi AR, Yuksel H, Karul A, Kozaci D, Sezer SD, Onur E. Effects of standard and low dose 17beta-estradiol plus norethisterone acetate on body composition and leptin in postmenopausal women at risk of body mass index and waist girth related cardiovascular and metabolic disease. Saudi Med J. 2007;28: Yüksel H, Odabasi AR, Cetin G, Eben M, Nergiz S, Onur E. Folate and vitamin B12 levels in abnormal pap smears: a case control study. Eur J Gynaecol Oncol. 2007;28: Yüksel H, Odabasi AR, Demircan S, Köseoğlu K, Kizilkaya K, Onur E. Effects of postmenopausal hormone replacement therapy on body fat composition. Gynecol Endocrinol. 2007;23: OdabaĢi AR, Yüksel H, Demircan SS, Kaçar DF, Culhaci N, Ozkara EE. A prospective randomized comparative study of the effects of intranasal and transdermal 17 beta-estradiol on postmenopausal symptoms and vaginal cytology. J Postgrad Med. 2007;53: Eyigor H, Eyigor M, Günel C, Gultekin B, Basak S, Aydın N. Characterization of fungi in chronic rhinosinusitis using polymerase chain reaction and sequencing. Eur Arch Otorhinolaryngol 2007 Nov 17. [Epub ahead of print] 336. Bulent M. Ertugrul, Okay Basak, Mete Eyigor, AyĢe Yenigun, Sema Basak. Two cases of extraordinary chronic rhinosinusitis in pediatrics: Take care of antibiotic overprescribing in primary care Volume 3, Issue 3, September 2008, Pages Daldal A, Odabasi O, Serbetcioglu B. The protective effect of intratympanic dexamethasone on Cisplatininduced ototoxicity in guinea pigs. Otolaryngology- Head and Neck Surgery. 2007, 137 (5), Kirkim G, Serbetcioglu B, Odabasi O, Mutlu B. Hearing loss and communication difficulty in the elderly. Mediterr J Otol 2007;3: Turgut M: Re: The pathophysiologic mechanism of cerebellar mutism (Ozgur et al. Surg Neurol 2006; 66:18-25). Surg Neurol 68: , Turgut M: Illustrations of neurosurgical techniques in early period of Otoman Empire by ġerefeddin Sabuncuoğlu. Acta Neurochir (Wien) 149: , Ergin K, Aktug H, BaĢaloğlu H, BaĢaloğlu HK, Yılmaz I, Turgut M: Effects of leptin on adrenal glands of streptozotocin-induced diabetic rats: role of sympathetic nervous system: an immunohistochemical study. Anal Quant Cytol Histol 29: , Uyanikgil Y, Baka M, Ates U, Turgut M, Yavasoglu A, Ulker S, Sozmen EY, Sezer E, Elmas C, Yurtseven ME. Neuroprotective effects of melatonin upon the offspring cerebellar cortex in the rat model of BCNU-induced cortical dysplasia. Brain Res. 1160: , Turgut M, Erdoğan S, Ergin K, Serter M: Melatonin ameliorates blood-brain barrier permeability, gluthatione, and nitric oxide levels in the choroid plexus of the infantile rats with kaolin-induced hydrocephalus. Brain Res 1175: , Turgut M: Early bone-setting procedures and epileptic seizure at the times of Alexander of Tralles. Childs Nerv Syst 24: 1-2, Turgut M, Döğer K: A case of diastematomyelia associated with hamartoma masquerading as meningocele in the newborn infant. Pediatr Neurosurg 44: 85-87, Turgut M, Özsunar Y, Öncü S, Akyüz O, Ertuğrul MB, Tekin C, Gültekin B, Sakarya S: Invasive fungal granuloma of the brain caused by Aspergillus fumigatus - case report and literature review. Surg Neurol 69: , Turgut M: Complete recovery of acute paraplegia due to pyogenic thoracic spondylodiscitis with an epidural abscess. Acta Neurochir 150: , Turgut M: Cerebellar mutism syndrome. J Neurosurg: Pediatrics 1: 262, Turgut M: Surgical intruments utilized in foetal hydrocephalus to prevent the mother s death at the time of ġerefeddin Sabuncuoğlu ( AD). Childs Nerv Syst 24: 783, Turgut M: Serefeddin Sabuncuoğlu ( ) on pediatric skull fractures. Historical vignette. Pediatr Neurosurg 44: , Turgut M, ErkuĢ M: Giant schwannoma of the cauda equina-report of a case. Zentralbl fur Neurochir 69: , Doger FK, Meteoglu I, Yasa H, Levi E. Helicobacter Pylori-Induced Changes in the Gastric Mucosa are Associated with Mitogen-activated Protein Kinase (MAPK) Activation. Apll Immunohistochem Mol Morphol 2007;15 (2): Tataroğlu C, Karabacak T, Apa DD. b-catenin and CD44 expression in keratoacanthoma and squamous cell carcinoma of the skin. Tumori 2007;93:

34 354. Tataroğlu C, Sarıoğlu S, Kargı A, Özkal S, Aydın Ö. Fibrosis in Hodgkin and non-hodgkin lymphomas. Pathol Res Pract 2007;203(10): Copcu E Unreported complication of breast implants: inversion of port and detection with ultrasound. Ann Plast Surg Sep;59(3): Copcu E. The cheapest headlamp in Plastic Surgery. Internet Journal of Plastic Surgery 2007 Vol.5 N o: Koçak Ġ Ünsal A,, Kazak E, Karaman CZ. Iatrogenic ureterovaginal fistula of left sided double ureter after hysterectomy: A case report. European Journal of Radiology extra 2007: 64: Bilgin MD, Bozkurt Ö, Severcan F. The effect of Diabetes Mellitus on rat skeletal extensor digitorum longus muscle tissue: An FTIR Study. Spectroscopy- An International Journal. 2007: 21: VETERĠNER FAKÜLTESĠ 359. Turan E, Unsal C, Yildirim IG. The elecrophysiological bulbocavernosus reflex test in female dogs: Its technique and applicability. Res Vet Sci; 84:321-5 (2008) 360. Dabanoglu I., Park C. J., Park J. E., Karpova T. S., Soung N. K., Yu L.R., Song S., Lee K. H., Xia X., Kang E., Oh D.Y., Zhang J.Y., Kang Y. H., Wincovitch S., Huffaker T. C., Veenstra T. D., Mcnally J. G., Lee K. S. Requirement for the budding yeast polo kinase cdc5 in proper microtubule growth and dynamics Eukaryotic Cell, 7;3, (2008) 361. Ceylan A, Serin Ġ, AkĢit H, Seyrek K, Concentrations of Some Elements in Dairy Cows with Reproductive Disorders, Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 52,1, (2008) Seyrek K,Yaylak E,AkĢit H, Serum Sialiac Acid, Malondialdehyde, Retinol, Zinc, and Copper Concentrations in Cows with Lameness, B. Vet. I. Pulawy, 52, 2, (2008) Seyrek K, Gürsoy E, Ergin K, BaĢaloğlu H, Koca Y, Expression and Localisation of Bcl-2 and Bax-proteins in Developing Rat Ovary. Res. Vet. Sci. 84(1), (2008) 364. Seyrek K Ergin K, Gürsoy E, BaĢımoğlu Koca Y, BaĢaloğlu H,,Immunohistochemical detection of insulin-like growth factor-i, transforming growth factor-b2, basic fibroblast growth factor and epidermal growth factorreceptor expression in developing rat ovary. Cytokine (2008) UlutaĢ PA, Sarıözkan S, Bucak MN, Tuncer PB, Bilgen A, The influence of cysteine and taurine on microscopicoxidative stress parameters and fertilizing ability of bull semen following cryopreservation. Cryobiology. Dec 3. [Epub ahead of print] (2008) Ulutas PA, Musal B, Kiral F, Bildik A, Acute phase protein levels in pregnancy and oestrus cycle in bitches. Res Vet Sci. Nov 6. [Epub ahead of print](2008) Ulutas PA, Ulutas B, Tan T, Serum trace elements and ceruloplasmin levels in cattle infected with bovine viral diarrhoea virus Indıan Veterinary Journal 85, 1, (2008) 368. Kiral F., Ulutas PA., Fidanci, UR, Lipid peroxidation and antioxidant enzymes in rats exposed to cigarette smoke Ankara Unıversıtesı Veterıner Fakultesı Dergısı 55, 3, (2008) 369. Kilic N., Cardiopulmonary, biochemical, and haematological changes after detomidine-midazolam-ketamine anaesthesia in calves, Bull Vet Inst Pulawy 52, , (2008) Kılıç N., Pasa S, The use of propofol as an anaesthetic agent in dogs with visceral leishmaniasis, J Anim Vet Adv 7, (2008) Pasa S., Kilic N., Atasoy A., Derincegöz O, ve A. Karul Serum Cystatin C Concentration as a Marker Acute Renal Dysfunction in Critically Ill Dogs, J Anim Vet Adv 7, (2008) Serin G,Kıral FK,Serin Ġ, Serum sialic acid fractions in Kangal Breed bitches with transmissible venereal tumours Ankara Üniv Vet Fak Derg,55,95-98,(2008) Serin G, Kıral FK, Serin Ġ, Acute effect of ovariohysterectomy operations on lipid peroxidation and some antioxidant levels in dogs, Bull Vet Inst Pulawy,52, , (2008) Ceylan A, Tan MT, Karaoğlu T, Serin Ġ, Effect of Persistent BVDV Infection on Some Reproductive Parameters of Dairy Cows. Indian Vet. J., 84, (2008) Donmez N., Belge F., Yur F., Tatar M. The Effects of Protein Deficiency on Na,K-ATPase Activity in Rat Kidney Ind Vet J, 85, , (2008). 27

35 376. Unsal H, Balkaya M, Ünsal C, Bıyık H, BaĢbülbül G, Poyrazoğlu E, The Short-Term Effects of Different Doses of Dexamethasone on the Numbers of some Bacteria in the Ileum, Dig Dis Sci, 53, (2008) AkĢit M, Altan Ö, Karul AB, Balkaya M, Özdemir D, Effects of cold temperature and vitamin E supplementation on oxidative stress, troponin-t level and other ascites related traits in broilers, Archiv für Geflügelkunde European Poultry Science,72,5, , (2008) Cengiz, Ö., Önol, A.G., Sevim, Ö., Öztürk, M., Sarı, M., Daskıran, M. Influence of excessive lysine and/or methionine supplementation on growth performance and carcass traits in broiler chicks. Revue de Médecine Vétérinaire, 159 (4): (2008). Cengiz, Ö Yalçın S., Özsoy, B.,., Bülbül, T. Effects of dietary L-carnitine supplementation on growth performance and some biochemical parameters in Japanese quails (Coturnix coturnix japonica) Revue de Médecine Vétérinaire, 159 (10): (2008). Cengiz, Ö., Çakir, S., Midilli, M., Erol, H., ġimģek, N., Çınar, N., AltıntaĢ, A., Alp, H., AltıntaĢ, L., Antalyalı, A. Use of combined probiotic-prebiotic, organic acid and avilamycin in diets of Japanese quails. Revue de Médecine Vétérinaire 159 (11): (2008) Cengiz, Ö., Çakır, S., ġehu, A., EĢsiz, D., Ergün, E., Ergün, L., AltıntaĢ, L. Effects of Moldstop on aflatoxicosis in quails. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 52, (2008) Eren, Ü., M. Sandıkçı, S. Kum, and V. Eren, MHC Class II+ (HLA-DP-like) Cells in the Cow Reproductive Tract: I. Immunolocalization and Distribution of MHC Class II+ Cells in Uterus at Different Phases of the Estrous Cycle. Asian-Aust. J. Anim. Sci, 21, (2008) Pasa S, Kilic N, Atasoy A, Derincegoz OO, Karul A, Serum Cystatin C Concentration as A Marker Acute Renal Dysfunction in Critically Ill dogs, Journal of Anımal and Veterınary Advances, 7, , (2008) Bayramlı, G. ve Ulutas, B. Acute phase protein response in dogs with experimentally induced gastric mucosal injury. Vet Clin Pathol. 37 (3), , (2008) Ural, K., Ulutas, B. ve Kar, S. Eprinomectin treatment of psoroptic mange in hunter/jumper and dressage horses: A prospective, randomized, double-blinded, placebo-controlled clinical trial. Vet Parasitol. 156 (3-4): , (2008) Ural, K., Ulutas, B. (2008). Immunization with Trichophyton verrucosum vaccine in hunter/jumper and dressage horses with naturally occuring Trichophyton equinum infection: a prospective, randomized, double-blinded, placebo-controlled clinical trial. J. Eq. Vet. Sci. 28,10, , (2008) 387. Z. Vatansever., A. Gargili, N.S. Aysul,., G. Sengoz, A. Estrada- Pena. Ticks biting humans in the urban area of Ġstanbul. Parasitol Res.(102), (2008) Türkyılmaz, M.K., The effect of stocking density on stres reactions in broiler chickens during summer Turk. J. Vet. Anim. Sci., 32, (2008) Oral Toplu HD, Dereli Fidan E, Effect of Cage Stockin Density on Growth and Carcass Characteristics of Japanese Quail, Indian Vet. J., 85, (2008) Oral Toplu HD, Altınel, A, Some Production Traits of Indigenous Hair Goats Bred under Extensive Conditions in Turkey. 1 st Communication: Reproduction, Milk Yield and Hair Production Traits of Does, Arch. Tierz., Dummerstorf, 51, (2008) Oral Toplu HD, Altınel, A, Some Production Traits of Indigenous Hair Goats Bred under Extensive Conditions in Turkey. 2 st Communication: Viability and Growth Performances of Kids, Arch. Tierz., Dummerstorf, 51, (2008) 392. Birincioğlu S.S.,Avcı H.,Aydoğan A.,Seminoma and Cholangiocarcinoma in an 18-Year-Old Male Camel,Turk. J. Vet. Anim. Sci.,32,1 (2008) Toplu N.,Yazıcıoğlu Ö.,Pathological findings and immunohistochemical diagnosis of canine distemper in naturally infected dogs,revue Méd Vet,159,7, (2008) Tunca R.,Sözmen M.,Erdoğan H.M.,Çıtıl M.,Özen H.,Gökçe E.,Determination of cardiac troponin I in the blood and heart of calves with foot-and-mouth disease,journal of Veterinary Diagnostic Investigation,20,5,598-28

36 605 (2008) F. Sayın, N. Metin, SS. Türkütanıt. Ġmmunohistochemical detection of PCNA and P53 in mammary tumours and normal Revue Méd Vet. 159, 5, (2008) 396. Tan MT Yıldırım Y, Kırmızıgül AH,, Gökçe E, Irmak, K, Seroprevalence of Equine Viral Arteritis in Donkeys in Kars District, Turkey, J Anim Vet Adv, 7 (9), (2008) Tan MT, Yıldırım Y, Bilge-Dağalp S, Kalaycıoğlu AT, Seroprevalance of the Rotavirus and Coronavirus Infections in Cattle, J Anim Vet Adv, 7 (10), (2008) Tan MT, Oguzoglu TÇ, Demir AB, Bilge-Dagalp SB, Karaoglu T, Ozkul A, Alkan F, Burgu I, Haas L, Greiser- Wilke I, Border disease virus (BDV) infections of small ruminants in Turkey: A new BDV subgroup?, Vet Microbiol, xxx, (2008) 399. Gökbulut C, Karademir U, Boyacioglu M, McKellar QA. The effect of sesame and sunflower oils on the plasma disposition of ivermectin in goats. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutic, (2008) Gökbulut C., Turgut C., Cutright T., Contents and sources of DDT impurities in Dicofol formulations in Turkey, Environ Sci Pollut Res, 15, 7, (2008) Gökbulut C., Turgut C., Organochlorine contamination in mineral water in Turkey, Fresenius Environmental Bulletin, 5, , (2008) Kum C, Kirkan S, Sekkin S, Akar F, Boyacioglu M, Comparison of In Vitro Antimicrobial Susceptibility in Flavobacterium psychrophilum Isolated from Rainbow Trout Fry, J. Aquat. Anim. Health, 20, (2008) Savasan S, Kaya O, Kırkan ġ, Çiftci A, Balık kökenli Enterococcus faecalis suģlarının antibiyotik dirençlilikleri, A Ü Vet Fak Derg, 55(2): , (2008). Kirkan, S., O. Kaya, S. Tekbiyik, U. Parin, Detection of Coxiella burnetii in Cattle by PCR, Turk. J. Vet. Anim. Sci., 32, (2008) Türkyılmaz, S., Antibiotic Susceptibility Patterns of Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Dogs with Otitis Externa Turk. J. Vet. Anim. Sci., 32, (2008) Turan E, Unsal C, Yildirim IG. The elecrophysiological bulbocavernosus reflex test in female dogs: Its technique and applicability. Res Vet Sci; 84:321-5 (2008) Diğer Makaleler (Hakemsiz dergilerde yayınlanmıģ olanlar) EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 407. Öksüz, C., Yapılandırmacı Öğrenme Sürecinde Teknolojinin Öğretime Entegrasyonu: Matematik ve Fen Karma Örnek Olay Ġncelemesi, Özel Tevfik Fikret Okulları Eğitimde Yeni Yönelimler-IV, Yapılandırmacılık ve Öğretmen, Kasım TIP FAKÜLTESĠ 408. Kanser: Çağımızın en korkulan hastalığı. Doç. Dr. Sabri Barutca. Famaktüel. 2(16): 62-3; 2007 VETERĠNER FAKÜLTESĠ 409. Cengiz, Ö. (2008). Organik iz mineraller modern beslemenin önemli bir bölümüdür, Yem Magazin, Mart, 50: Cengiz, Ö., Yalçın S. (2008). Küresel bakıģ açısıyla yem 411. AYDIN SAĞLIK YÜKSEKOKULU 412. Karaçam Z.,Atık M.,DemırtaĢ N.Ö.,Öztürk S.,Aydın'da planlanmamıģ ve istenmeyen gebeliklerin durumu: Tanımlayıcı bir çalıģma,hemģirelik Forumu,1,2, , Öner H.,GüneĢ Z.,Aksu H.,Hastenelerde Destek Hizmeti Veren Personelin Ruhsal Sorunlu Bireylere Yönelik Tutumları,HemĢirelik Forumu,11,1,17-21, Gezer N.,Hasta TaĢıma,Türk Cerrahi Ve Ameliyathane HemĢireleri Derneği Bülteni 7,1,3-6, Gezer N.,Kocaoğlu T.,Çağatay S.,Akman Z.,Sarıgün S.,Ebelik Ve HemĢirelik ÖğrencilerininOrgan Nakli Hakkındaki Bilgi Ve GörüĢlerinin Ġncelenmesi,Türk Cerrahi ve Ameliyathane HemĢireliği Kongresi (uluslararası katılımlı) Bildiri kitabı, Gezer N.,Üniversite ve Devlet Hastanesinde ÇalıĢan HemĢirelerin DeğiĢime KarĢı Tutumlarının Ġncelenmesi?,Türk Cerrahi ve Ameliyathane HemĢireliği Kongresi (uluslararası katılımlı) Bildiri kitabı.,2007. BEDEN EĞĠTĠMĠ ve SPOR YÜKSEKOKULU 29

37 417. ġentürk, V. Badminton Nedir? Ege Yakası, GüreĢ A. Sağlıklı YaĢam Ġçin Bilinçli Spor Eğitimi. Fama Aktüel, Sayı 20, Sayfa 12-13, Aydın, GüreĢ A. Çocuk Sağlığı ve Fiziksel Aktivite. Fama Aktüel, Sayı 21, Sayfa , Aydın, Tekin T.A. Ege ve Futbol. Futbol + Plus, Yıl 7, Fasikül No 75, Sayfa 66, GüreĢ A. Fiziksel Aktivite ve Sağlıklı YaĢam Fama Aktüel, Sayı 19, Sayfa 12-13, Aydın, KARACASU MESLEK YÜKSEKOKULU 422. Mihrunur G., Türk Mutfağının Vazgeçilmezi Asma Yaprağı, F&B Gastronomi Platformu Dergisi, Temmuz- Ağustos Aykut P., Konaklama ĠĢletmelerinde SatıĢ ve Pazarlama, F&B Gastronomi Platformu Dergisi, Temmuz-Ağustos Zekeriya M., Her ġey Dahil ve Kalite, F&B Gastronomi Platformu Dergisi, Temmuz-Ağustos Mihrunur G., Mevsim DeğiĢiyor Menülerimizde Salatalara Yer Verelim, F&B Gastronomi Platformu Dergisi Eylül-Ekim Aykut P., Resaurant ve Barlarda SipariĢ FiĢi Yerine Bilgisayar Kullanımı,F&B Gastronomi Platformu Dergisi Eylül-Ekim Bildiriler: Yurtiçi (Sözlü/ Sunusu) EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 427. Özek, N., 25.Uluslararası Türkiye Fizik Kongresi Radyoaktif Bozulmanın Mekanik Simulasyonu Eylül Özsoy N.,Koçak Z.F.,Engın Ġ.,Engın A.,Matematik Öğretiminde Bilgisayar Destekli Senaryo Yönteminin Kullanılması,Akademik biliģim 2007, 31 ocak-2 Ģubat 2007, Kütahya,sözlü,02/02/1007,2007,Güz 429. Öztürk A.A.,MĠLLET MEKTEPLERĠ NĠN TÜRK HALK EĞĠTĠMĠNDEKĠ ROLÜ,XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi Eylül Pamukkale Üniversitesi,Sözlü (Bildiri),29/09/2005,2007,Güz 430. Öztürk A.A.,Girit'ten Aydın Vilayetine Yapılan Göçler( ),XV.Türk Tarih Kongresi,sözlü(Bildiri),13/09/2006,2007,Güz Öztürk A.A., CUMHURĠYET ĠN ĠLK YILLARINDA HALK EĞĠTĠMĠNDE HALKEVLERĠNĠN ROLÜ,XIV. EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ SEMPOZYUMU Eylül 2005,Sözlü(Bildiiri),29/09/2005,2007,Güz Öztürk A.A.,Kuva-yı Milliyenin Aydın da KuruluĢu ve Faaliyetleri,VI. ULUSLARARASI ATATÜRK KONGRESĠ,BĠLDĠRĠ,15/11/2007,2007,Güz Öztürk A.A.,TÜRKĠYE DE MESLEKĠ VE TEKNĠK EĞĠTĠME ÖĞRETMEN YETĠġTĠRĠLMESĠNDE YABANCI UZMANLARIN ROLÜ,ÜÇÜNCÜ SOSYAL BĠLĠMLER KONGRESĠ (Çukurova Ünüversitesi Eğitim Fakültesi9,Bildiri,10/04/2007,2007,Güz 434. Kömleksiz M.,Kesici A.E.,Kadına Yönelik Toplumsal Cinsiyetçilik Öğretmen Adayları Üzerinde Bir ÇalıĢma,16. ULUSAL EĞĠTĠM BĠLIMLERI KONGRESĠ, 5-7 EYLÜL 2007 GAZI OSMAN PAġA ÜNIVERSITESI, EĞITIM FAKÜLTESI, TOKAT/ TÜRKĠYE,Sözlü Bildiri,05/09/2007,2007,Güz Saracaloğlu A.S.,Yenice N.,Karasakaloğlu N.,Lisansüstü Eğitim Yapan Öğrencilerin Fen ve Sosyal Bilimlere ĠliĢkin GörüĢleri ve akademik Güdülenme Düzeylerinin ÇeĢitli DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi,III. Lisansüstü Eğitim Bilimleri Sempozyumu: Lisansüstü Eğitimde Sorunlar ve Çözüm Önerileri,Sözlü Bildiri,18/10/ Saracaloğlu A.S.,Yenice N.,Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenlerinin Öz-Yeterlilik Ġnançlarının Bazı DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi,XVI. Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 2007,Sözel,06/09/ Saracaloğlu A.S.,Karasakaloğlu N.,Yenice N.,Adnan Menderes Üniversitesi Sınıf Öğretmeni Adaylarının Problem Çözme Becerileri ile Okuma Ġlgi ve AlıĢkanlıkları Arasındaki ĠliĢki,VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Nisan 2007: ,Sözel,28/04/ Saracaloğlu A.S.,Karasakaloğlu N.,Yenice N.,Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Güdülenme Düzeyleri, Fen ve Sosyal Bilimlere ĠliĢkin GörüĢleri ile Akademik BaĢarıları Arasındaki ĠliĢki,VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 594?596.,Sözel,03/05/ Saracaloğlu A.S.,Yenice N.,Gencel Ġ.E.,Fen Öğretimine Yönelik Öğretmen Tutum Ölçeğinin GeliĢtirilmesi,17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,Sözel,02/09/ Karasakaloğlu N.,Lisansüstü Eğitim Yapan Öğrencilerin Fen ve Sosyal Bilimlere ĠliĢkin GörüĢleri ve Akademik Güdülenme Düzeylerinin ÇeĢitli DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi,EskiĢehir Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Kongresi,Sözlü Bildiri,18/10/ Saracaloğlu A.S.,Karasakaloğlu N.,Yenice N.,Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Güdülenme Düzeyleri, Fen ve Sosyal Bilimlere ĠliĢkin GörüĢleri ile Akademik BaĢarıları Arasındaki ĠliĢki,VII. Ulusal Sınıf 30

38 Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 594?596.,Sözel,03/05/ Saracaloğlu A.S.,Karasakaloğlu N.,Gencel Ġ.E.,Türkçe / Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretimine Yönelik Tutum Ölçeğinin GeliĢtirilmesi,17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,Sözel,02/02/ Baysan S.,Teberler M.,Yıldırım C.,Türk Seyahat Acentalarının Turizmin Çevresel Etkilerine KarĢı Tavırları,II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi,Sözlü Bilidiri,20/04/2006,2007,Güz Güneş M.,II.Dünya SavaĢı Yıllarında Bodrum,I. Uluslararası Osmanlı'dan Cumhuriyete Bodrum Sempozyumu,Sözlü,25/10/ Türkoğlu A.,Akbulut T.,Ġlköğretim Yeni Sosyal Bilgiler Programının Pilot Uygulamasının Öğretmen GörüĢleri Açısından Değerlendirilmesi,XIV. Egitim Bilimleri Kongresi,Sozlu Bildiri,29/09/2005,2007,Güz Koruklu N.,Ġlköğretim Birinci Kademe Rehberlik Hizmetlerinin Etkililiğini Artırmaya Yönelik Bir ÇalıĢma,IX. Ulusal Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Kongresi,Sözel,17/10/2007,2007,Güz Güneş M.,GüneĢ G.,Cumhuriyet'in Ġlk Yıllarında Aydın'da Sıtma Hastalığı ve Sıtma ile Mücadele,I. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi,Sözlü,22/05/ Yılmaz, S.,Sarpkaya, P. (2008). Eğitim Örgütlerinde YabancılaĢma ve Yönetimi. II.Eğitim Bilimleri Kongresi (25-26 Nisan 2008) EskiĢehir 449. Koruklu N.,Öğretmen Adayları Ġçin Ġlköğretimde Akran Arabuluculuğu Ve ĠletiĢim Becerileri,II.Ulusal PDR Uygulamaları Sempozyumu,Sözlü,19/06/2008,2008,Bahar Koruklu N.,Yıldız C.,Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Altı YaĢ Grubu Çocuklara Okunan Hikayelerin Çocukların Yüz Ġfadelerindeki Duyguları Tanıma Düzeylerine Etkisi,II. Ulusal Pdr Uygulamaları Sempozyumu,Sözlü,18/06/2008,2008,Bahar 451. Özenoğlu Kiremit, H., Boynuzsu Ot (Anthocerotopsida) ve Ciğerotları (Marchantiopsida) Floralarının Türkiye deki Son Durumları, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi Haziran 2008, Trabzon. (Sözlü Bildiri) Özenoğlu Kiremit, H., Ciğerotlarından Ġki Riccia L. Türünün Morfolojik, Anatomik, Üreme ve Habitat Özelliklerinin KarĢılaĢtırılmalı Olarak Ġncelenmesi, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi Haziran 2008, Trabzon Özenoğlu Kiremit, H., Türkiye Ciğerotu Florasına B7 (EskiĢehir) Karesinden Yeni Kayıtlar, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi Haziran 2008, Trabzon Abbasova Ġ.,GĠACOMO PUCCĠNĠ'NĠN ġġddetlġ AġK MÜCADELERĠNE DAYANMIġ OPERALARINDA KADIN ĠMGESĠ.,Bir Bilim Kategorisi Olarak "Kadın". Edebiyat, Dil ve Kültür ÇalıĢmalarında Kadın. Uluslararası Sempozyum.,Sözlü Bildiri sunumu,02/05/2008,2008,bahar Budak L.,MĠLLĠ MÜCADELE ÖNCESĠ ÇĠNE'NĠN SOSYO-EKONOMĠK YAPISI,KUVAYĠ MĠLLĠYE MÜZESĠ AÇILIġ ETKĠNLĠĞĠ "KURTULUġ SAVAġI VE ÇĠNE PANELĠ",Bildiri,16/06/2008,2008,Bahar. NAZĠLLĠ ĠKTĠSADĠ ve ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 456. ġakir GÖRMÜġ, Halil UÇAL, Türkiye ile Güney Kıbrıs Arasındaki Ticaret Potansiyelinin Çekim Teorisi Yöntemiyle Tahmini, Güncel Ekonomik Soru(n)lar Kongresi, 28 Ekim 2007, KuĢadası Abdullah ÖZDEMĠR, Mesut ÇAKIR, Türkiye de Enerji Sektörünün Çarpan Katsayıları, Girdi-Çıktı Yöntemiyle, Güncel Ekonomik Soru(n)lar Kongresi, 28 Ekim 2007, KuĢadası Abdullah ÖZDEMĠR, Dilek Elvan ÖZ, Jeo-ekonomik Süreçte Yenilenebilir enerji Kaynaklarının Rolü, IV. Enerji Sempozyumu, 2008, Ġzmir Osman PEKER, Marshall-Lerner KoĢulunun Türkiye Açısından Analizi, Güncel Ekonomik Soru(n)lar Kongresi, 28 Ekim 2007, KuĢadası 460. Hakan HOTUNLUOĞLU, Recep TEKELĠ, Karbon Vergisinin Ekonomik Analizi ve Etkileri: Karbon Vergisinin Emisyon Azaltımına Etkisi Var mı?, Güncel Ekonomik Soru(n)lar Kongresi, 28 Ekim 2007, KuĢadası 461. Selçuk ÇOLAKOĞLU, Doğu Asya da ÇatıĢma ve ĠĢbirliği: Kore Yarımadası ndan Bir BakıĢ, Asya-Pasifik te Siyaset, Ekonomi ve Güç: KüreselleĢme ve DeğiĢim Konferansı, 14 Mayıs 2008, Ankara 462. Fatma Neval GENÇ, The Role of NGO s in Disasters, 5th EUPRA General Conference, Fatma Neval GENÇ, Doğal Afet Riskleri ve Türkiye de KentleĢme, ICANAS 38 (Asya ve K. Afrika ÇalıĢmaları Kongresi), Fatma Neval GENÇ, Orta Ölçekli Kentsel Alanların Yönetimine Aydın Ġlinden Ġki Örnek: KuĢadası-Söke, Aydın Merkez, KAYFOR 5 (5. Kamu Yönetimi Forumu), Kamusal Bilinç, Kent ve Çevre: Güncel Sorunlar ve Çözümler,

39 465. Fatma Neval GENÇ, Mevzuat ve Uygulamalar Çerçevesinde Türkiye de Kentsel DönüĢüm, KAYFOR 5 (5. Kamu Yönetimi Forumu), Kamusal Bilinç, Kent ve Çevre: Güncel Sorunlar ve Çözümler, Fatma Neval GENÇ, Kentsel Sit Alanlarının Korunması ve Yenilenmesi ve KarĢılaĢılan Sorunlar: Söke KemalpaĢa Mahallesi Örneği, TMMOB, Yerel Yönetimlerde DönüĢüm Sempozyumu, Fatma Neval GENÇ, Yerel Yönetim Personelinin Eğitim Ġhtiyacı, TMMOB, Yerel Yönetimlerde DönüĢüm Sempozyumu, Fatma Neval GENÇ, Planlama Paradigmalarında DeğiĢim Çerçevesinde Türkiye de Stratejik Planlama, 8 Kasım Dünya ġehircilik Günü 31. Kolokyumu, TMMOB, Fatma Neval GENÇ, Türkiye de KentleĢme ve Doğal Afet Riskleri ile ĠliĢkisi, TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası, Mustafa DEMĠRCĠ, Ġhtiyatlılık Ġlkesi TartıĢması, KAYFOR 5 (5. Kamu Yönetimi Forumu), Kamusal Bilinç, Kent ve Çevre: Güncel Sorunlar ve Çözümler, TIP FAKÜLTESĠ 471. Bildirinin adı Sunulduğu kongre / Sempozyum 472. Çeri N, Eyigör H, BaĢaloğlu HK, Turgut M, Aksu A, Uluslararası Katılımlı XI. Tellioğlu A, BaĢaloğlu H Validity of metric Ulusal Anatomi Kongresi assessment of the mastoid triangle in sex Denizli determination 473. BaĢaloğlu H, Turgut M, Çeri N, BaĢaloğlu HK Aksu A, Tellioğlu A The morphology of the foramen Vesalius 474. Çeri N, Turgut M, BaĢaloğlu HK, Aksu A, Tellioğlu A, BaĢaloğlu H Morphological evaluation of the bony bridging of the jugular foramen 475. Cobanlar S, Kaymak S, Paköz A, Demirkıran F, KarakaĢ S, memiģ S, Tuğrul E, ġahbaz M. HemĢirelik öğrencilerinin beslenme alıģkanlıkları, benlik saygıları ve kendilerini kabullenmeleri 476. KarakaĢ S, Karul A, AltınıĢık M, Türkmen M,Temoçin K, Öztürk R. Anthropometric measurements and serum leptin consentration in cord blood of newborns 477. Özlem S, KarakaĢ S, Polatlı M, Gülen ġ T, BaĢoğlu H, Çildağ O, Bilgin M.D. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında vücut kompozisyonunun analizi ve vücudun biyoelektriksel özelliğinin tayini 478. KarakaĢ S, Türkmen M, Karul A, AltınıĢık M, Temoçin K, TanınmıĢ A. Yenidoğanlarda kraniofasiyal ölçümler 479. Bilgin MD, Zencirci ġg, Birincioğlu M, Özlem S. Periferik Sinirdeki Ezme Hasarında Sitikolinin Nöroprotektif Etkisi Bilgin MD, Kozacı LD, Ek RO, Elektromanyetik alanın kondrosit hücre kültürü üzerine etkileri Bozkurt Ö, Bilgin MD, Camacho NC, Boskey A, Severcan F. Diyabetin kemik dokusu üzerindeki etkilerinin FTIR mikroskopisi yöntemiyle Uluslararası Katılımlı XI. Ulusal Anatomi Kongresi Denizli Uluslararası Katılımlı XI. Ulusal Anatomi Kongresi Denizli 6.Ulusal HemĢirelik Öğrencileri Kongresi, Ġstanbul XI. Ulusal Anatomi Kongresi, Denizli 19. Ulusal Biyofizik Kongresi, Konya 16.Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya VII. Ulusal Sinirbilim Kongresi, Adana 19. Ulusal Biyofizik Kongresi, Konya 19. Ulusal Biyofizik Kongresi, Konya Tarih Ekim Ekim Ekim Haziran Ekim Eylül Nisan / Nisan/ / Eylül/ / Eylül/ 2007 Sunu Ģekli Sözlü 32

40 incelenmesi 482. Zencirci ġg, Bilgin MD, Özlem S, BaĢoğlu H, Deneysel Siyatik Sinir Hasarında Melatonin Etkisinin Elektrofizyolojik ve Fonksiyonel Olarak Ġncelenmesi, 483. Ünsal C, Ek RO, Çeçen S, Yenisey Ç, Serter M, Ünsal H, Baklaya M. Sistemik Hipoksi Modelinde Eritropoetinin Kan ve Bazı Organlardaki Antioksidanlar Üzerine Etkisi 484. Yıldız Y, Ek RO, Dost T, Çeçen S, Özkayran H, Gökalp F, Yenisey Ç, GençĢimĢek N, Meteoğlu M, Birincioğlu M. Ooferektomize Sıçanlarda Östrodiolün TNBS Kolit i Üzerine Etkileri 485. Ek RO, Çeçen S, Yıldız Y, Kavak T, Yenisey Ç. Ooferektomize Sıçanlarda Kardiyak Ġskemi/Reperfüzyon Hasarına Seçici Östrojen Reseptör Modülatörlerinin Etkisi 486. Ergin K, Gürsoy E, Boylu T. Fertilizasyon sonrası uterusta damar morfolojisi 487. Gürsoy E., Boylu T.: Gestasyonel trofoblastik hastalıklardan mol hidatiformlu plasentaların histolojik görünümü 488. Erpek S., Bilgin M.Dinçer, Tataroğlu Canten. Streptozotosinle diyabet olusturulmus sıçanlarda selenyum tedavisinin testis histolojisine etkisi Ertabaklar H, Dayanır V, Efeler P, Ertug S, Walochnik J, Acanthamoeba Keratiti: Olgu Sunumu 490. Yaman Karadam S, Ertabaklar H, Sarı C, Dayanır Y, Ertuğ S, Eozinofil sayısı yüksek olanlarda kistik ekinokokkozis araģtıralım mı? 491. Ertuğ S, Ertabaklar H, Yaman Karadam S, Dayanır Y, Kist Hidatik:Aile enfeksiyonu XV. Ulusal Parazitoloji Kongresi Yaman Karadam S, Ertabaklar H, Ertug S, Aydın da Üç Farklı KreĢ ve Anasınıfındaki Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı, 493. Gültekin B, YavaĢoğlu Ġ, Eyigör M, Kadiköylü G, Bolaman Z, Aydın N. Akut myelositer lösemili iki olguda Blastoschizomyces capitatus fungemisi., Çanakkale, P Eyigör M.,Yükselen A.,Gültekin B.,CoĢkun A., Karaoğlu A.Ö. Helıcobacter pylorı' nin doku hızlı üreaz testi, kültür, polimeraz zincir reaksiyonu, seroloji ve dıģkıda antijen arama testi ile araģtırılması Telli M, Tiryaki Y, Eyigör M, Aydın N. Beta hemolitik streptokoklarda makrolidlere direnç oranları ve direnç fenotipleri 496. Kırdar S, ġener AG, Yurtsever SG, Aslan U, Payzın B, Bozdoğan B. Vankomisin dirençli Enterococcus faecium salgınının moleküler yöntemlerle incelenmesi Makay O, Icoz G, Ozgen G, Yenisey C, Akyildiz M, Yetkin E. Hipertiroidi ve oksidatif stress: allopurinol savunmada etkili olabilir mi? 19. Ulusal Biyofizik Kongresi, Konya 33. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Kıbrıs 33. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Kıbrıs 33. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Kıbrıs XI. Ulusal Anatomisi Kongresi (Uluslar arası katılımlı)- Denizli IX. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı) - Adana Uluslararası Katılımlı IX. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi -Adana XV. Ulusal Parazitoloji Kongresi. Kayseri XV. Ulusal Parazitoloji Kongresi. Kayseri XV. Ulusal Parazitoloji Kongresi. Kayseri XV. Ulusal Parazitoloji Kongresi. Kayseri 5. Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi, Çanakkale 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. NevĢehir 8. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, Ġstanbul 23. ANKEM Kongresi, ÇeĢme -Ġzmir 3. Türkiye Tiroit Hastalıkları Kongresi, TRABZON 5-7/ Eylül/ Ekim Ekim Ekim Ekim Mayıs 2008 Sözlü Sözlü 20/05/ Kasım, Kasım, Kasım, Kasım, Haziran Ekim Nisan Mayıs-1 Haziran 2008 Nisan 17-20, 2008 Poste r Sözlü sunum Sözlü En iyi 2. bildiri. 33

41 498. Kırdar S, Serter M, Ceylan E, ġener A, Kavak T, Karadağ F. Stabil KOAH ve akut alevlenmede sistemik inflamatuvar yanıtın bir biyomarkırı olarak adiponektin Kılıçarslan N., Gürbüz H.H., Demir E.M., Genç ġimģek N., Kavak T., Serter M., Kozacı L.D., AltınıĢık M., Karul A., Yenisey Ç. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvarında Analiz Edilen Karaciğer ve Lipid Paneli Analitlerinin Referans Aralıkları 500. Gürbüz H.H., Kılıçarslan N., Demir E.M., Genç ġimģek N., Kavak T., Serter M., Kozacı L.D., AltınıĢık M., Karul A., Yenisey Ç. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvarında Analiz Edilen Tiroid Paneli Analitlerinin Referans Aralıkları 34 Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi,. Antalya Türk Klinik Biyokimya Derneği VIII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Bodrum, Muğla Türk Klinik Biyokimya Derneği VIII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Bodrum Muğla Hekim kusuru açısından aort diseksiyonu olgusu 3.Ulusal Adli Tıp Kongresi Nisan Çocukta ölümle sonuçlanan fiziksel istismar olgusu 8.Adli Bilimler Kongresi Mayıs Aydın'da yaģlı ölümleri 8.Adli Bilimler Kongresi Mayıs Aydın Girne Çocuk ve Gençlik Merkezi Multidisipliner Bir Çocuk Ġstismar Merkezi Deneyimi 505. Yenigün A, Gel Ö, ġen Hakan, Erdoğan S, Gültekin B. Yenigün A,Özkan P, Karayel E: Aydın ilinde Prick Deri testi ile Zeytin Duyarlılığı 506. Yenigün A, Özkınay F,Onay H, Özkan P, Alpman A, Itırlı G:Türk astımlı çocuklarda Ġnterlökin-1 reseptör antogonisti genindeki variable of tandem repeat (VNTR) Polimorfizmlerinin astımla iliģkisi 507. Son dönem böbrek yetmezliği geliģen Joubert Sendromlu bir olgu 508. Çocukluk Çağında MBL Gen Polimorfizmi ve Serum MBL Düzeyinin Tüberküloza Yatkınlıktaki Rolü 8.Adli Bilimler Kongresi Mayıs Gatroözefageal reflüde Besin Alerjisinin Ġmmun blotting yöntemi ile değerlendirilmesi Allerjik Hastalıklar ve Astım Kongresi Allerjik Hastalıklar ve Astım Kongresi (En baģarılı 2. poster sunumu seçildi ) 4. Uludağ Pediatri KıĢ Kongresi 43. Türk Pediatri Kongresi Bodrum 509. Antthropometric measurements and serum leptin concentration in cord blood of newborns. Uluslarası katılımlı XI. Ulusal Anatomi Kongresi, Denizli Yenidoğanlarda kraniyofasiyal ölçümler. 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, 511. Postmortem tanı koyulan trizomi 13 olgusu. 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, 512. Ağır Hipernatremik dehidratasyon olgusu Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, 513. Hipoksik iskemik, ensefalopatili olguların, X. Ulusal Çocuk Nörolojisi değerlendirilmesi Kongresi, Trabzon 514. AyĢe Tosun, Yusuf Ziya Aral, Emre Çeçen, Ayvaz X.Ulusal Çocuk Nörolojisi Aydoğdu, Bilin Çetinkaya Çakmak. Süt çocuklarında Kongresi vitamin B12 eksikliğinin tedavisinde geliģen istemsiz hareketler Mart 2008 Ġstanbul Mart 2008 Ġstanbul Mayıs 2007 Ģu ba t Sözlü Sözlü sunum S-04 sunumu P-11 Sözlü ekim Mayıs Trabzon

42 515. Münevver Türkmen, AyĢe Tosun, Celil Yılmaz, Yelda Özsunar, Ayvaz Aydoğdu, Bilin Çetinkaya Çakmak. Hipoksik iskemik ensefalopatili olguların değerlendirilmesi Emre Çeçen, Dilek GüneĢ, Kamer Mutafoğlu Uysal, Erdener Özer, Nurullah Yüceer. Beyinde Atipik Teratoid/Rabdoid Tümör: Ġnvitro Fertilizasyon ile iliģkili mi? 517. Emre Çeçen, Nur Olgun, Kamer Mutafoğlu Uysal, Mustafa Olguner, Dilek GüneĢ, Erdener Özer Çocukluk Çağında EĢzamanlı Wilms tümörü ve Ganglionöroblastom 518. Aral YZ, Çeçen RE, Eliaçık K, Özkan P, Tosun A, BaĢak S. Solid Boyun Kitlesi ile BaĢvuran ve Brankial Kist Tanısı Alan ve DüĢük Trombosit Sayısıyla Operasyona Verilen Kronik Ġmmun Trombositopenik Purpuralı Bir Olgu Sunumu 519. Aral YZ, Yılmaz C, Apaydın ġ, Tosun A, Çeçen RE. Kalaazarlı Bir Olguda Hemofagositik Lenfohistiyositozis 520. Çeçen E, Uygur Ö, Aral YZ, Bakiler AR, Tosun A, Yenigün A. Kloralhidrat ile Sedasyon Sonrası Solunum ve Merkezi Sinir Sistemi Depresyonu Görülen Bir Olgu 35 X.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi XV. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi XV. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Girne/Kıbrıs 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Girne/Kıbrıs 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Girne/Kıbrıs 521. Yenidoğan döneminde invajinasyon olgularımız 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi 522. Periferik yerleģimli santral katetere sekonder 16. Ulusal Neonatoloji karaciğer apsesi ve asit Kongresi 523. OtuzbeĢ Yılda Serebral Felcin DeğiĢen Görünümü 2. Ulusal Cerebral Palsy ve geliģimsel Bozukluklar Kongresi 524. Tekrarlayan Febril Konvülziyonlu Çocuklarda Risk Faktörleri. X. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 525. Akut Topiramat Ġntoksikasyonu. X. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 526. Hipoksik Ġskemik Ensefalopatili Olguların Değerlendirilmesi Malign Migratuvar Parsiyel Epilepsi: Üç Olgu Sunumu. X. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi X. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 528. ADEM li Olgularda Ġzlem. X. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 529. Tip 1 diyabetli adölesanlarda insülin infüzyon pompa uygulamasının klinik ve metabolik parametreler üzerine etkisi 530. Boy kısalığı ile baģvuran familial ovarian disgenezili iki kardeģ olgu 531. Pubertal gecikme ile baģvuran ve Çölyak hastalığı tanısı konulan iki olgu 532. Seboreik keratoz tedavisinde kriyoterapi etkinliğinin araģtırılması Renal transplant hastasında yaygın verruka vulgarisin asitretin ile tedavisi 12. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi - EskiĢehir 12. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi - EskiĢehir 12. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi - EskiĢehir XVIII. Prof.Dr. Lütfü Tat Simpozyumu XVIII. Prof.Dr. Lütfü Tat Simpozyumu Mayıs Trabzon Mayıs Mayıs Kasım Kasım Kasım Nisan Nisan Kasım Mayıs Mayıs Mayıs Mayıs Mayıs Ekim Ekim Ekim Kasım Kasım Ġzmir Ġzmir poster poster Sözel

43 534. Generalize erüptif histiositozis'li bir olgu XVIII. Prof.Dr. Lütfü Tat Simpozyumu 535. Rozasede düģük doz izotretinoin ile sağaltımın eritem ve sebum ölçümü ile izlemi: Hasta ve hekim değerlendirmeleri ne kadar güvenilir? 536. Oral eroziv liken planusun sağaltımında pimekrolimus 537. YanlıĢ tanı, yanlıģ tedavi ve ihmal: Porfiria kutanea tarda 36 XVIII. Prof.Dr. Lütfü Tat Simpozyumu XVIII. Prof.Dr. Lütfü Tat Simpozyumu XVIII. Prof.Dr. Lütfü Tat Simpozyumu 538. Multipl Aksesuar Tragus XVIII. Prof.Dr. Lütfü Tat Simpozyumu 539. Seboreik dermatit tedavisinde %1 pimekrolimus krem etkinliğinin MPA 5 cihazı ile değerlendirilmesi XVIII. Prof.Dr. Lütfü Tat Simpozyumu 540. Generalize erüptif histiositozis'li bir olgu XVIII. Prof.Dr. Lütfü Tat Simpozyumu 541. Rozasede düģük doz izotretinoin ile sağaltımın eritem ve sebum ölçümü ile izlemi: Hasta ve hekim değerlendirmeleri ne kadar güvenilir? 542. Diyabetik Ayak Osteomiyeliti Tanısında Fizik Muayene ve Laboratuar Bulgularının Önemi 543. Diyabetik Ayak Osteomiyelitinde Eritrosit Sedimantasyon Hızının Önemi 544. Dost T, Özkayran H, Birincioğlu M, Gökalp F, Yenisey Ç. Sıçanlarda Deneysel Kolit Modelinde Hypericum Perforatum (St. Johns Wort)Un Etkisi Behçet Hastalığı ve Ankilozan Spondilit Birlikteliği Olan Bir Olgu Etanersept Uygulaması Sonrası Erizipel GeliĢen Bir Olgu 547. Etanersept Uygulaması Sonrası Anjioödem GeliĢen Romatoid Artritli Bir Olgu. XVIII. Prof.Dr. Lütfü Tat Simpozyumu 1. Ulusal Diyabetik Ayak Ġnfeksiyonları Simpozyumu XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 19. Ulusal Farmakoloji Kongresi. Trabzon 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 548. Gutu Taklit Eden Romatoid Artrit Olgusu 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 549. Tek taraflı RS3PE Sendromu olan Ankilozan Spondilitli Bir Olgu 550. Fibromiyaljide Eser Element Düzeyinin Klinik Parametrelerle ĠliĢkisi Psöriatik Spondiloartropati ve Gut Birlikteliği Olan Bir Olgu. 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Kasım Sözlü Kasım bildiri Kasım Kasım Kasım Sözlü Kasım bildiri Kasım Sözlü Kasım bildiri Mayıs Sözlü Bildiri Ekim Ekim 2007, Antalya Ekim 2007, Antalya Ekim 2007, Antalya Ekim 2007, Antalya Ekim 2007, Antalya Ekim 2007, Antalya Ekim 2007,,

44 552. Atlantoaksiyel Fikse Rotatuvar Subluksasyon: Vaka Sunumu Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 553. Ġnmeli Hastalarda Ġzlenen Komplikasyonlar. 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 554. Benign hipermobilite sendromunda otonomik disfonksiyon 555. Lomber spinal stenozda gabapentin tedavisinin etkinliği 556. Mekanik Bel Ağrısı Olan Hastalarda Metabolik Sendromun Değerlendirilmesi Ankilozan Spondilit Hastalarında Serum IL-8 Düzeyi ile Hastalığın Klinik Parametreleri Arasındaki ĠliĢki Anormal Kemik Sintigrafisi Olan Osteopoikilozlu Bir Olgu. 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 3.Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi. 3.Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi. 3.Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi Spondiloartropatili Hastaların Klinik Özellikleri. 3.Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi Diz Osteoartritli Hastalarda YaĢam Kalitesi: Kesitsel Bir ÇalıĢma Romatoid Artiritli Hastalarda Hastalık Aktivitesinin YaĢam Kalitesi Üzerine Etkisi Ailesel Akdeniz AteĢi ile Birliktelik Gösteren Romatoid Artrit Olgusu Osteoporoz Patogenezi Üzerine Antioksidan Enzimlerin ve Nitrik Oksitin Etkileri Postmenapozal Osteoporoz Patogenezinde Nitrik Oksit ve RANKL ĠliĢkisi Primer Fibromiyalji Sendromunda Antioksidan Enzim Düzeyleri Osgood Schlatter Sendromu ile Birlikteliği Olan Atipik Bir Psöriatik Artrit Olgusu. 3.Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi. 3.Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi. 3.Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi. 3.Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi. 3.Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi. 3.Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi. 3.Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi. Antalya Ekim 2007, Antalya Ekim 2007, Antalya Ekim 2007, Antalya Ekim 2007, Antalya Mayıs 2008, Antalya Mayıs 2008, Antalya Mayıs 2008, Antalya Mayıs 2008, Antalya Mayıs 2008, Antalya Mayıs 2008, Antalya Mayıs 2008, Antalya Mayıs 2008, Antalya Mayıs 2008, Antalya Mayıs 2008, Antalya Mayıs 2008,

45 567. Paget Hastalığı ve Psöriatik Artrit Birlikteliği Olan Bir Olgu Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi Ollier Hastalığı Olan Bir Olgu. 3.Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi Osteoporoz hastalarımızda risk faktörlerinin değerlendirilmesi 570. Ceylan E, DemirtaĢ N, Karadağ F, Gültekin B, Polatlı M, Çildağ O. Astımlı hastalarda eviçi ortamın ve atopinin hastalık kontrolüne etkisi. TP Ceylan E, Çildağ O, Bayrak S, Gülen ġ, Karadağ F, Polatlı M. Sağlık çalıģaninda iģle iliģkili alerjik ve solunumsal semptomlar. TP Kırdar S, Serter M, Ceylan E, ġener A, Kavak T, Karadağ F. Stabil KOAH ve akut alevlenmede sistemik inflamatuvar yanıtın bir biyomarkırı olarak adiponektin. TP BeĢer E, Ergin F, Eskin M, Atasoylu G, Demiröz H, BaĢar P, Akgör ġ, BeĢer A, Okyay P, Kafkas S, Gavcar L. Aydın Ġline Bağlı 10 Köyde Din ÇalıĢanları Yoluyla Üreme Sağlığı Düzeyinin Yükseltilmesi: Toplum Tabanlı Müdahale ÇalıĢması Örneği 574. BaĢar P, Demiröz H, Ergin F, BeĢer E, Çocuk BağıĢıklamasında KaçırılmıĢ Fırsatlar 575. Ergin F, Atasoylu G, Uslu M, BeĢer E, Kadınların GüneĢin Zararlı Etkilerinı Bilme Ve Korunma Düzeyi 576. BeĢer E: Sektörler arası ĠĢbirliği ve Toplum Sağlığına Yönelik Müdahale ÇalıĢması Örnekleri- Aydın Örneği Evci DE, Vural AR, Cengel M, Onde M, Arslantas H, Memis S, BeĢer E: Sağlıklı YaĢlanma ve YaĢlılarda Üreme Sağlığı Için Destek Modeli Projesi nin katılımcı görüģlerine göre değerlendirilmesi 578. Evci ED, Önde M, Aksu H, Balkaya NA, BeĢer E: yaģ kadınlarda yüksek riskli gebelikler ve anne-bebek sağlığı üzerine etkileri 579. The rate of metabolic syndrome in a sample of patients with breast cancer 580. Hodgkin-dıĢı lenfoma etiyolojisinde Human Papilloma virüsün rolü (ön çalıģma) 581. Folliküler Hodgkin-dıĢı lenfoma ve ailevi Akdeniz ateģi 582. Miyeloproliferatif hastalıklarda yaģam beklentisi, öz ve soygeçmiģte kanser yoğunluğu 3.Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi. Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, Antalya Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, Antalya Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, Antalya 11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Denizli. 11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Denizli 11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Denizli 5th Metabolic Syndrome Symposium 33.Ulusal Hematoloji Kongresi 33.Ulusal Hematoloji Kongresi 33.Ulusal Hematoloji Kongresi Antalya Mayıs 2008, Antalya Mayıs 2008, Antalya Mayıs 2008, Antalya Ekim 2007, Denizli Ekim 2007, Denizli Ekim 2007, Denizli Ekim Ekim Ekim April Ekim, Ankara, Ekim, Ankara, Ekim, T. poster T. poster T. poster Sözlü Sunumposter Sözlü sunum- Sözlü Sunum

46 583. Multipl miyelomun ilk belirtisi olarak hemoptizi 33.Ulusal Hematoloji Kongresi 584. Yalancı Trombositopeni gerçekten yalancı mı? Yalancı trombositopenide agregasyon testleri etkileniyor 585. Losartanın yeni tanı hipertansiyon hastalarında trombosit agregasyonu ve hematolojik parametreler üzerine etkisi: Klinik çalıģma 586. Non-Hodgkin lenfomalarda yandaģ hastalık, öz ve soygeçmiģte kanser yoğunluğu 33.Ulusal Hematoloji Kongresi 9.Ulusal Ġç Hastalıkları Kongresi, 9.Ulusal Ġç Hastalıkları Kongresi, 587. Miyeloproliferatif hastalıklarda QT dispersiyonu 9.Ulusal Ġç Hastalıkları Kongresi, 588. Ġmmun trombositopenik purpuralı olgularımız 9.Ulusal Ġç Hastalıkları Kongresi, 589. Akut miyelositer lösemili iki olguda blastoschizomyces capitatus fungemisi 590. Hipertrigliseridemiye bağlı geliģen Ģiddetli akut pankreatitin tedavisinde plazmaferezin yeri 591. Hepatobiliyer hastalıklarda helikobakter pilori, üst gastrointestinal sistem endoskopik bulguları ve tümör markırlarının değerlendirilmesi 592. Alt GĠS endoskopisinde malignite oranları ve yerleģim yerleri 5.Ulusal Mantar Hastalıkları ve klinik Mikoloji Kongresi, 24.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 24.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, NevĢehir 593. Üst GĠS endoskopisinde malignite oranlarımız 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, NevĢehir 594. Asemtomatik olarak saptanan özofageal leiyomyoma olgusu 595. Helicobacter pylorinin doku hızlı üreaz testi, kültür, PCR, seroloji ve dıģkıda antijen arama testi ile araģtırılması 596. Hepatobiliyer hastalıklarda Hp, üst GĠS endoskopi bulguları ve Tm markırlarının değerlendirilmesi 597. Sternoklaviküler eklem tutulumu ile baģvuran ülseratif kolit olgusu 598. Hipertrigliseridemiye bağlı olarak geliģen Ģiddetli akut pankreatitin tedavisinde plazmaferezis 599. Alt gastrointestinal sistem endoskopisinde malignite oranlarımız 600. Üst gastrointestinal sistem endoskopisinde malignite oranlarımız 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, NevĢehir 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, NevĢehir 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, NevĢehir 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, NevĢehir 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, NevĢehir 3. Hepatogastroenteroloji Kongresi, Antalya 3. Hepatogastroenteroloji Kongresi, Antalya Ankara, Ekim, Ankara, Ekim, Ankara, Eylül, Antalya, Eylül, Antalya, Eylül, Antalya, Eylül, Antalya, Haziran, Çanakkale, Ekim, NevĢehir, Ekim, NevĢehir, Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Eylül Eylül

47 601. Panik bozukluk, major depresyon hastaları ve sağlıklı kontrollerde uyku ile nitrik oksid ve lipid düzeyleri arasındaki iliģki 8 Ulusal uyku ve bozuklukları kongresi 602. Over Ca metastazına bağlı geliģen hemikore Ulusal Parkinson-hareket bozuklukları kongresi 603. Parkinson hastalığında pramipexole ve rasagilin Ulusal Parkinson-hareket tedavisi ile geliģen hipersexualite bozuklukları kongresi 604. Akut iskemik inmede insulin direnci Ulusal Beyin damar hastalıkları Kongresi 605. BaĢlangıç Bulgusu koreiform hareket bozukluğu olan Ulusal Beyin damar moyamoya hastalığı olgusu hastalıkları Kongresi 606. Abdominal organlarda perfüzyon bilgisayarlı TÜRKRAD2007 Ulusal tomografi uygulamaları Radyoloji Kongresi 607. Damar içi kontrast madde kullanımıyla tetiklenen TÜRKRAD2007 Ulusal nefropatinin renkli Doppler ultrasonografi ile Radyoloji Kongresi değerlendirilmesi 608. Akut sereral iskemide beyin perfüzyon BT: Neden, ne zaman ve nasıl uygulanmalıdır? 609. Bilateral kronik maksiller sinüs atelektazisi: olgu sunumu 610. Çakır E, Köseoğlu K, Karul A, GençĢimsek N, Yeniçerioğlu Y, Karaman C. Damar içi kontrast madde kullanımıyla tetiklenen nefropatinin renkli Doppler US ile değerlendirilmesi ve laboratuvar verileriyle karģılaģtırılması 611. Köseoğlu K, Erpek H, Kazak E.EriĢim Yolu güç olan hastalarda intraabdominal koleksiyonlarda bilgisayarlı tomografi eģliğinde perkutan drenaj 612. Köseoğlu K, Akar H, Eraslan C. Dsifonksiyon gösteren hemodiyaliz arteriyovenöz fistüllerinde besleyici arterin drenaj veni anjiyoplastisinden sonra renkli Doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi 613. Ünsal, A., Kazak, E., Erol, H., Eraslan, C., Karaman, C.Z. Hematürili hastalarda ultrasonografi seçiciliğinde görüntüleme algoritmasının etkinliğinin araģtırılması Kazak, E., Ünsal, A., Erol, H., Uz, B., Karaman, C.Z. Hematürili hastalarda mesanenin BT sistografi ve pozitif sanal sistoskopi ile incelenmesi KarakaĢ S, Karul A, AltınıĢık M, Türkmen M, Temoçin K, Öztürk R. Anthropometric measurements and serum leptin concentration in cord blood of newborns Tosun A, Türkmen M, Temoçin K, EriĢen S, Çakmak B, Meteoğlu Ġ. Postmortem tanı koyulan bir Trizomi 13 olgusu KarakaĢ S, Türkmen M, Karul A, AltınıĢık M, Temoçin K, TanınmıĢ A. Yenidoğanlarda kraniyofasiyal ölçümler CoĢkun S, Bozkurt G. Amerika BirleĢik Devletleri Populasyonlarının Y-ArdıĢık Tekrarlayan Dizi Polimorfizmleri Yönünden KarĢılaĢtırılması 619. Kurtgöz S, Bozkurt G. Amerika BirleĢik Devletleri Populasyonlarının Otozomal-ArdıĢık Tekrarlayan Dizi Polimorfizmleri Yönünden KarĢılaĢtırılması 620. Renal kisthidatiğin Ultrasonografi EĢliğinde Perkutan Aspirasyonu TÜRKRAD2007 Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD2007 Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD2007 Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD2007 Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD2007 Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD2007 Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD2007 Ulusal Radyoloji Kongresi Uluslararası Katılımlı XI. Ulusal Anatomi Kongresi 16. Ulusal Neonataloji Kongresi 16. Ulusal Neonataloji Kongresi Uluslararası katılımlı VIII. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi Uluslararası katılımlı VIII. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi 9. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi 30 ekim-3 kasım Nisan Nisan /05/ /05/ /05/ /05/2008 Ekim 2007 Ekim 2007 Ekim 2007 Ekim / / / Ekim Ekim Ekim Denizli 9-12 Nisan Nisan mayıs 2008 Çanakkale 6-9 mayıs 2008 Çanakkale 8-11.Kasım 2007 poster poster poster poster poster Sözlü Sunum Sözlü Sunum Sözlü Bildiri 621. Sünnet Sırasında Tanı Konulan Dorsal Ġnkomplet 9. Ulusal Çocuk Ürolojisi 8-40

48 Üretral Duplikasyon Olgusu Kongresi 11.Kasım Ratlarda Tek Taraflı Hidroüreteronefrozda Alfa Lipoik Asit Kullanımının Böbrek Hasarına olan Etkisinin Ġncelenmesi 9. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi 8-11.Kasım Böbrek Ġskemi-Reperfüzyon Hasarında Ard KoĢullama Yapılması Böbreüği Koruyor Mu? 624. Dekspantenol kullanımı iskemi-reperfüzyon hasarından böbreği koruyor mu? 625. Yabancı cisim aspirasyonlarında tanısal algoritmalar halen geçerli mi? 626. Hiyaluronik asit/karboksimetil selüloz bariyerinin Hartmann kolostomi kapatılmasındaki etkinliği 627. Hyalüronik asit/ karboksimetilsellüloz bariyerinin karın duvarı yapıģıklıklarına etkisi 628. DüĢük insuflasyon basıncı tromboembolizm riskini azaltmamaktadır: Prospektif randomize bir çalıģma 629. Toksik multinodular guatrlı hastalarda operasyondan önce ve sonrasında eritrosit, plazma ve serum antioksidan aktivitelerinin karģılaģtırılması Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi 26. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 26. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 8-11.Kasım Haziran Haziran 2008 TartıĢmal ı TartıĢmal ı Ulusal Cerrahi kongresi 28 Mayıs 1 Haziran 2008 Ulusal Cerrahi Kongresi 28 Mayıs 1 Haziran 2008 Ulusal Cerrahi Kongresi 28 Mayıs 1 Haziran 2008 Ulusal Cerrahi Kongresi Sözel bildiri yaģ üzeri hemģire ve ebelerde meme kanseri riski 9. Ulusal Ġç Hastalıkları Kongresi yaģ üzeri hemģire ve ebelerde meme kanseri 9. Ulusal Ġç Hastalıkları riski,, Antalya, Kongresi 632. Erken evre meme kanserinde sadece izosulfan mavisi 9. Ulusal Meme Hastalıkları kullanılarak yapılan sentinel lenf nodu biyopsisi Kongresi 633. Mastektomi ile eģ zamanlı meme 9. Ulusal Meme Hastalıkları rekonstrüksiyonunda yöntem seçimi Kongresi 634. Ġpsilateral memede invaziv duktal karsinom ve filloid 9. Ulusal Meme Hastalıkları tümör birlikteliği Kongresi 635. Sağ alt lobektomi yapılan ve bronģektazik kistler Türk Toraks Derneği 11 ci içinde scedosporium apiospermum kolonizasyonu Yıllık Kongresi saptanan kistik bronģektazi olgusu 636. Transskleral intraoküler lens implantasyonlarında sütür ekspozisyonunun önlenmesi 637. Diyabetik Ratlarda Ġntravitreal Triamsinalon Asetatın Retinada Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü (VEGF) Salınımına Etkisi 638. Diyabetik Ratlarda Ġntravitreal Bevacizumabın Retinada Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü (VEGF) Salınımına Etkisi 639. OdabaĢı AR, Yüksel H, Güner Z, Yapıcı S, Onur E. 2.Trimesterde, Benign Kistik Teratom Nedeniyle Laparoskopik Adneksektomi: Bir Olgu Sunumu Vezikovajinal fistül Yüksel H, OdabaĢı AR 641. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Antenatal Ġzlem Polikliniğine BaĢvuran Gebelerin Risk Faktörleri ġeker S.,OdabaĢı A.R.,Yüksel H.,Onur E. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji kongresi. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji kongresi. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji kongresi. II. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, Ġzmir. II. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, Ġzmir. V. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Sözel bildiri 2007 Sözel bildiri 2007 Sözel bildiri Nisan Ekim Ekim Ekim 2007 PS Bildiri Bildiri 2007 Video Sözlü Sunu Platelet parameters in pre-eclampsia. Demircan S, Türk-Alman Jinekoloji 16-

49 Yüksel H, OdabaĢı AR. Derneği VII. Kongresi Ege Bölgesi Kardiyoloji ve kalp Damar Cerrahisi Kronik Aort diseksiyonu Toplantısı zemininde geliģen akut Ege Bölgesi Kardiyoloji-Kalp Damar Cerrahisi aylık toplantısı 645. Üç Tıp Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet aģamasında eğitim programına yönelik değerlendirmeleri 646. Solid Boyun Kitlei ile BaĢvuran ve Brankial Kist Tanısı Alan ve DüĢük Trombosit Sayısıyla Opersyona Verilen Kronik Ġmmün Trombositopenik Purpuralı Bir Olgu Sunumu Aral YZ, Çeçen RF, Eliaçık K, Özkan P, Tosun A, BaĢak S Bilateral Kronik Maksiler Sinüs Atelektazisi: Olgu Sunumu Karaman C, BaĢak S V. Aydın. GeçirilmiĢ BronĢite Sekonder Kronik Otitis Media, Mastoidit Ve Beyin Absesi: Olgu Sunumu 649. V. Aydın. EriĢkin Hastada Kauda Ekuinanın Meningothelyamatöz Menenjiyomu: Olgu Sunumu 650. V. Aydın. Yenidoğanda Skalp YerleĢimli Hemanjiyoperisitoma: Olgu Sunumu 651. V. Aydın. Foraminal Enjeksiyon Sonrası GeliĢen Spinal Epidural, Paravertebral Ve Psoas Absesi: Vaka Sunumu 652. S. Yaycıoğlu. Konus medullaris sendromu belirtileri ile seyreden torakal schwannom: Olgu sunumu perikard tamponadı. Renal cell karsinomu olgusunda inferior vena cava replasmanı V. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi TÜRKRAD2007 Ulusal Radyoloji Kongresi Türk NöroĢirürji Derneği XXII. Bilimsel Kongresi Türk NöroĢirürji Derneği XXII. Bilimsel Kongresi Türk NöroĢirürji Derneği XXII. Bilimsel Kongresi Türk NöroĢirürji Derneği XXII. Bilimsel Kongresi Turk Norosirurji Dernegi 22. Bilimsel Kongresi 653. S. Yaycıoğlu. Sakrokoksiyal Kordoma: Olgu sunumu Turk Norosirurji Dernegi 22. Bilimsel Kongresi 654. S. Yaycıoğlu. Median ve ulnar sinirlerin Turk Norosirurji Dernegi 22. kendiliginden gelisen hematom basisi sonrasi sinir Bilimsel Kongresi harabiyeti: olgu sunumu 655. S. Yaycıoğlu. Lomber disk hernilerinde radyolojik iyilesmeyle klinigin beraber degerlendirilmesi: 2 Olgu sunumu 656. BaĢaloğlu H, Turgut M, Çeri N, BaĢaloğlu HK, Aksu A, Tellioğlu A: The morphology of the foramen Vesalius Turgut M: Foetal encephalotripsia technique by ġerafeddin Sabuncuoğlu ( AD) Turgut M: ġemseddin-i Ġtaki ( ) s illustrations on human embryology Çeri N, Eyigör H, BaĢaloğlu HK, Turgut M, Aksu A, Tellioğlu A, BaĢaloğlu H: Validity of metric assessment of the mastoid triangle in sex determination Çeri N, Turgut M, BaĢaloğlu HK, Aksu A, Tellioğlu A, BaĢaloğlu H: Morphological evaluation of the bony bridging of the jugular foramen Turgut M, Akyüz O, AktaĢ A, Raimondo S, Geuna S, Dağlıoğlu S, Serter M, Bozkurt H, Tataroğlu C, Kaplan S: Sıçanlarda Akut Prenatal Etanol Verilmesine Bağlı GeliĢen Postnatal Teratojenik Turk Norosirurji Dernegi 22. Bilimsel Kongresi 11th National Anatomy Congress Uluslararası Katılımlı IX. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi Uluslararası Katılımlı IX. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi 11th National Anatomy Congress 11th National Anatomy Congress Uluslararası Katılımlı 18. Ulusal Elektron Mikroskobi Kongresi 22 ġubat 2008 KonuĢma cı KonuĢma cı 7/5/2008 Kasım 2007 Ekim Nisan Nisan Nisan Nisan Nisan Nisan Nisan Nisan Ekim Mayıs, Mayıs, Ekim Ekim Ağustos, 2007 Sözlü sunusu sunusu Sözlü sunusu sunusu Sözlü 42

50 DeğiĢiklikler Üzerine Eksojen Melatonin Uygulamasının Etkileri: Elektron Mikroskobik ve Stereolojik ÇalıĢma Ġzole Kapitellum Kırıklarının Tedavi sonuçları XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 663. Diabetik Ayak osteomyelitinde erirosit XX. Milli Türk Ortopedi ve sedimantasyon hızının önemi Travmatoloji Kongresi 664. Femur boyun uzatma osteotomisinin orta dönem XX. Milli Türk Ortopedi ve sonuçları Travmatoloji Kongresi 665. Ġpsilateral suprakondiler humerus kırığı ve montegia XX. Milli Türk Ortopedi ve kırığı 666. Çulhacı N, Erol H, Meteoğlu Ġ, Turhan H, Dündar M. Burned-out tumor of the testis presenting as inguinal lymphadenopathy. Travmatoloji Kongresi 17 th National Congress of Pathology Ekim Ekim Ekim Ekim Eylül Meteoğlu Ġ. Amyloid Guatr: Olgu Sunumu 17. Ulusal Patoloji Kongresi 8-13 Eylül Meteoğlu Ġ. Anemi ile baģvuran hastada splenik 17. Ulusal Patoloji Kongresi 8-13 Eylül angiosarkom: Olgu Sunumu Tataroğlu C. Mesane kanseri olgularında fibroblast Tıbbi Biyoloji ve Genetik 6-9 Eylül büyüme faktörü reseptör3 (FGFR3) A248C, S249C, Kongresi 2007, G372C, T375C mutasyonlarının varlığı Antalya Ġleri derece Jinekomasti onarımında yeni bir teknik: Moufarrege mammaplasti 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, EskiĢehir Ekim 2007 Sözlü Sözlü Sözlü VETERĠNER FAKÜLTESĠ 671. Kilimci Sevil F, Kayhan EB, Kara ME, Yildiz H, Sarikanat M, TavĢan Femur'unun Biyomekanik Özelliklerinin Sonlu Elemanlar Metodu ile Analizi V. Ulusal Anatomi Kongresi, Van, Turan E. Özsunar Y, Yıldırım ĠG. Köpekte karpal kanalın yüksek çözünürlüklü ultrasonografi ile incelenmesi. V. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, Van, Sarıerler M, Yıldırım ĠG, Öcal MK, Tripler pelvik osteotomi nin proximal femur geometrisine etkisi, V. Ulusal veteriner Anatomi Kongresi, Van, Çayır N., Dabanoğlu Ġ. Kedilerde böbreklerin farklı görüntüleme yöntemleriyle morfometrik incelenmesi V. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, Haziran 2008 Van Serin G, UlutaĢ PA, Ovariohisterektomi operasyonu geçiren köpeklerde akut faz proteinlerinin iyileģme sürecinin izlenmesi amacıyla değerlendirilmesi, III. Veteriner Jinekoloji Kongresi-Antalya, Belge A., Kılıç N., Sarıerler M., Firet O., Yaygıngül R., Deveci V. Buzağılarda KarĢılaĢılan Kırıkların Retrospektif Değerlendirilmesi: 146 Olgu ( ). XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, KuĢadası, Belge A., Sarıerler M., Kılıç N., Derincegöz O.Ö., Köklü S.,Buzağılarda Patella Çıkığı: 13 Olgu, XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi Haziran 2008, KuĢadası Belge A., Sarıerler M., Bozkan Z., Yazıcı M.F., Kılıç N. Köpeklerde Kalça Çıkıklarının Modifiye Margaret Terrance Yöntemi ile Sağaltımı: 6 Olgu XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi Haziran 2008, KuĢadası Belge A, Avcı H, Derincegöz OÖ, Metin N. Bir Atta Penis Tümörü Olgusu. XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi Haziran 2008, KuĢadası Akın Ġ., Yaygıngül R., Bozkan Z., Belge A. Bir Katırda Transversal Dil Kesiği Olgusu XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi Haziran 2008, KuĢadası Belge A., Köklü S., Atasoy A., Derincegöz O.Ö., Akın Ġ., Kılıç N. Bir Buzağıda Abomasal Impaction ve Trikobezoar Olgusu. XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi Haziran 2008, KuĢadası Belge A., Köklü S., Bozkan Z., Yaygıngül R., Akın Ġ. Bir Devede Mandibula Kırığı Olgusu. XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi Haziran 2008, KuĢadası Belge A., Derincegöz O.Ö., Yaygıngül R., Köklü S. Bir Oğlakta Üretral Divertikül Olgusu. XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi Haziran 2008, KuĢadası. 43

51 684. Belge A., Derincegöz O.Ö., Sarıerler M., Kürklü Ç. Bir Köpeğin Özefagusunda Çoklu Yabancı Cisim Olgusu. XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi Haziran 2008, KuĢadası Kılıç N., Derincegöz O.Ö., Bozkan Z., Sarıerler M., Köklü S. Bir Devede Uveitis Anterior Olgusu. XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, , Haziran, KuĢadası, Kılıç N., O.Ö. Derincegöz, R. Yaygıngül Köpeklerde Halotan ve Ġzofluran Ġle OluĢturulan Genel Anestezinin KarĢılaĢtırılması XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, , Haziran, KuĢadası, Köklü S., N. Kılıç Postoperatif Ġntraabdominal Adezyonların Önlenmesinde Non-Steroideal Antienflamatuar Grubu Bazı Ġlaçların Etkilerinin Değerlendirilmesi XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, , Haziran, KuĢadası, Musal B, UlutaĢ PA, Türkyılmaz S. Meme içi antibiyotik sağaltımı uygulanan subklinik mastitisli ineklerin kanında Vitamin C, Vitamin A, -karoten, serüloplazmin, glutasyon ve malondialdehit konsantrasyonları, III. Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, Ekim, Lara/Antalya, Serin G.,Tarımcılar T.,Bir köpekte ileri gebelik ve puerperal döneme ait obstetrik doppler usg bulguları, III. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya,,23/10/ Oral H.,Serin G.,Sözmen M., Kaya S.,Ġneklerde postpartum metritislerin tanısında vaginoskopi, transrectal ultrasonografi yöntemleri ile cytobrush (endometrial sitoloji) tekniğinin karģılaģtırılması,iii. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya,,23/10/ Serin G.,Tarımcılar T.,6 haftalık gebe bir köpekte görülen fötal ölümlerin B-mod ve doppler ultrasonografi bulgularının değerlendirilmesi, III. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya,,23/10/ Köker A.,Kocamüftüoğlu M.,Serin G.,Alaçam E.,Sütçü ineklerde kontrollü tohumlama amacı ile uygulanan PGF2alfa+ GnRH kombinasyonunun follikül dinamiğine etkisinin ultrasonografi ve bazı hormon düzeylerinin ölçümü ile araģtırılması, III. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Sözlü sunu, 23/10/ Balkaya M, Akmaz A, Ünsal C, Spermidinin sıçanlarda kolon anastomozu iyileģmesine etkileri, 34. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 64, Erzurum, Ünsal H, Ünsal C, Balkaya M, SıçanlardaYüzdürme Stresi ve Deksametazon Uygulamasının Bağırsak Mikrobiyotasına Etkileri, 84, Erzurum, Çınar A., F. Belge, A. TaĢ, F. Çelebi C Vitamini Uygulanan ve Uygulanmayan Tavuklarda ACTH nın EKG ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 34. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 6-10 Ekim, Erzurum, Eren, Ü, ġ. Kum, M. Sandıkçı ve V. Eren, Ġneklerde Ovidukt ve Vaginada MHCII+ Hücreler Uluslararası Katılımlı, IX. Ulusal Histoloji Ve Embriyoloji Kongresi, Mayıs, Adana, GüleĢ, Ö., Ü. Eren, Ratlarda Ksilol ve Formalin Ġnhalasyonunun Testis Dokusu Üzerine Etkisi Uluslararası Katılımlı, IX. Ulusal Histoloji Ve Embriyoloji Kongresi, Mayıs, Adana, DemirtaĢ-Saydam, S., Ü. Eren, Bıldırcın ve Ratlarda Karın BoĢluğunda Lokal Savunma Odaklarının AraĢtırılması, Uluslararası Katılımlı, IX. Ulusal Histoloji Ve Embriyoloji Kongresi, Mayıs, Adana, Sandıkçı, M., Ü. Eren ve ġ. Kum, Ratlarda Ksilen ve Formaldehit Ġnhalasyonunun Perifer Kan ve BronĢ Çevresi Lenfoid Dokusu T Lenfositlerine Etkisi: Enzimhistokimyasal ve Ġmmunohistokimyasal ÇalıĢmalar Uluslararası Katılımlı, IX. Ulusal Histoloji Ve Embriyoloji Kongresi, Mayıs, Adana, Bozkurt, M., Sandıkçı, M., Kuluçkadan ÇıkıĢtan Sonra farklı yaģ Gruplarındaki Civcivlerin Barsak Mukozası Üzerinde Histolojik ÇalıĢmalar, Uluslararası Katılımlı, IX. Ulusal Histoloji Ve Embriyoloji Kongresi, Mayıs, Adana, Yaldız, P. ve ġ. Kum, Kuluçkadan Çıktıktan Sonra Ġyot Kullanımının Civcivlerin Tiroid Bezi Histolojisine Etkisi Uluslararası Katılımlı, IX. Ulusal Histoloji Ve Embriyoloji Kongresi, Mayıs, Adana, Karagenç, L., Çıray N., Bahçeci M. Östradiolin laboratuar koģullarında büyütülen tek hücre aģamasındaki fare embriyolarının implantasyonu ve yaģama gücü üzerine etkisi. IX. Ulusal Histoloji Ve Embriyoloji Kongresi, Mayıs, Adana, Birincioğlu S.S.,ÇalıĢ Ġ.,Avcı H.,Erdağ B. Koyunlarda Ashodelus aestivus'neden olduğu nöronal lipofuscinozis üzerine patolojik ve immunohistokimyasal bulgular IV Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi Sözlü Sunu, 30/10/2008, Antalya. 44

52 704. Toplu N. Avcı H., Metin N. Canine viseral leishmaniozis ve ko-enfeksiyonlar: Hepatozoonozis, toksoplazmozis ve canine distemper. 4. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi,, 30/10/2008, Antalya Ġlhan F.S.,Metin N.,Birincioğlu S.S. Köpeklerde meme tümörleri ile normal meme dokularında PCNA ve p53 proteinlerinin immunohistokimyasal olarak saptanması. 4. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi. Sözlü Sunu. 01/11/2008 Antalya Tunca R.,Toplu N.,Kırkan ġ.,avcı H.,Aydoğan A.,Epikmen E.T.,Tekbıyık S. Salmonella gallinarum ile doğal enfekte muhabbet kuģlarında (Melopsittacus unulatus) patolojik, mikrobiyolojik ve immunohistokimyasal incelemeler 4. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Sözlü Sunu, 31/10/2008 Antalya Tunca R.,Sözmen M.,Erdoğan H.,Çitil M.,Uzlu E.,Özen H.,Gökçe E. ġap hastalıklı buzağıların kan örnekleri ve kalp kası dokularında kardiak troponin I'nın belirlenmesi 4. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi,, 30/10/2008 Antalya Tunca R.,Devrım K.,Sözmen M.,Çıtıl M.,Karapehlivan M.,Ergınsoy S.D.,Yapar K. Deneysel olarak obezite oluģturulan farelerde ovarioektomi operasyonu ve gemfibrozilin peroksizom proliferatörleri ile aktive olan reseptörler (PPARs) ve obezite üzerine etkilerinin araģtırılması, 4. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi 30/10/2008 Antalya Tunca R.,Sözmen M.,Ergınsoy S.D.,Beytut E.,ġahın M.,Otlu S.,Çelebı Ö. Antraksın hızlı tanısına yönelik immunohistokimyasal araģtırmalar. 4. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Sözlü 30/10/2008 Antalya Sözmen M.,Tunca R.,Erginsoy S.D. Farelerde 3-methylcholanthrene ile oluģturulan fibrosarkomlarda apoptozis, nitrit oksit sentetaz (ĠNOS), superoksit dismutaz (Cu/Zn-SOD) ve cyclin-a ekspresyonu. 4. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi.. 30/10/2008 Antalya Sözmen M.,Devrim K.,Tunca R.,Bayezit M.,Erginsoy S.D.,EĢsiz D. Fumonisin B1 uygulanan farelerde silymarin'in hücre siklusu markırları, apoptozis sinyal faktörleri, hücre onarımı, fibrogenezis ve anjiyogenezis üzerine etkilerinin tespiti ve apoptozisin in situ demonstrasyonu., 4. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, 30/10/2008 Antalya Tunca R.,Sözmen M.,Çıtıl M.,Karapehlıvan M.,Ergınsoy S.D.,Yapar K. Pirin ile sitokrom P450 1A1, INOS ve metallothioneinin indüklenmesi ve silimarinin koruyucu etkileri. 4. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi,, 30/10/2008, Antalya Erginsoy S.D.,Tunca R.,Sözmen M.,Yapar K.,Özen H.,Çitil M. Suriye hamsterlerinde fenilhidrazin toksisitesi ve silimarinin MT-I/II sentezi üzerine etkileri. 4. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi,, 30/10/ Birincioğlu S.S.,Metin N.,SavaĢan S.,Avcı H.,Aydoğan A.,Sayın F. Aydın ve Muğla Bölgesinde gökkuģağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss, 1792) görülen hastalıkların patolojik ve bakteriyel yönden incelenmesi. 1. Ulusal Alabalık Sempozyumu,, 14/10/2008 Burdur Toplu N.,Albayrak H.,Aydoğan A.,Epikmen E.T.,Metin N. GökkuĢağı alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) enfeksiyöz pankreatik nekrozu'nda (IPN) patolojik bulgular, apoptozis, immunohistokimyasal ve PCR tanı. 4. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi,, 30/10/2008 Antalya Avcı H.,Aydoğan A.,Epıkmen E.T.,Tuna E.,Toplu N. Bir köpekte inguinal bölgede görülen anjiyolipom olgusu. XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi,, 26/06/2008 KuĢadası 717. Yıldırım Y, Kırmızıgül AH, Tan MT, Gökçe E, ġahin M, Kars ve Ardahan Yörelerinde Equine Viral Arteritis Enfeksiyonunun Seroprevalansı, VIII. Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüs, Van, Kırkan ġ, Keskin D, Atay O, Gökdal Ö, Eren V, Tekbıyık S, Kaya O. Kıl Keçisi Sütlerinde Brucella melitensis Varlığının PCR ile AraĢtırılması, VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Cilt I, , Van, Savasan S, Diker KS, Atabay HĠ, Ġshalli ve Sağlıklı Köpeklerde Campylobacter upsaliensis Sıklığı, VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Cilt I, , Van, Akan M, Sareyyüpoğlu B, Cantekin Z, Çelik S, Ġça T, Çiftçi A, Sığır Mastitislerinden Ġzole Edilen Stafilokok SuĢlarının Virulens Faktörlerinin Genetik Analizi, VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Cilt I, , Van, Türkyılmaz, S., Hazımoğlu, ġ., Bozdoğan, B., Hindilerden Ġzole Edilen Salmonella Serovarlarının Multiplex- PZR ile Ġdentifikasyonu ve Antibiyotik Dirençleri VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Ekim, , VAN Türkyılmaz, S., Kırdar, S., Ocak, F., Hazımoğlu, ġ. Detection of Bordetella avium by Polymerase Chain 45

53 Reaction in Lungs and Tracheas of Turkeys with Pneumonia VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Ekim, , VAN Türkyılmaz, S., Mısırlıoğlu, Ö. Z., Ġzmir ve Bandırma Yörelerinde Chicken Infectious Anemia Virus Antikorlarının ELISA ile Saptanması VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Ekim, , VAN Bildiriler: YurtdıĢı (Sözlü/ Sunusu) EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 724. Saracaloğlu A.S.,Kumral O.,Kanmaz A.,Ortaöğretim Sosyal Alanlar Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Yeterlikleri, Kaygıları ve Akademik Güdülenme Düzeyleri,Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu.,Sözel,15/05/2008,2008,Bahar Sarpkaya, R., Eğitim Örgütlerinde YönetiĢim Kavramına EleĢtirel Bir YaklaĢım, III.Eğitim Yönetimi Kongresi Saracaloğlu A.S.,Yenice N.,Karasakaloğlu N.,Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin DüĢünme Stillerinin ÇeĢitli DeğiĢkenler Açısından KarĢılaĢtırılması,Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu,Sözel,15/05/ Yenice N.,AktamıĢ H.,An Identification Multiple Intelligence Areas Of The Primary School Education Students,XIII. IOSTE Symposium, The Use of Science and Technology Education for Peace and Sustainable Development,Sözlü Bildiri,25/09/ Saracaloğlu A.S.,YoldaĢ C.,Kesercıoğlu T.,Tarı I.,Öğretmen Adaylarında Entelektüel Cesaret Eğilimi Ölçeği (Measuriıng the Inclination of Intelectual Courage in the Candidate Teachers),International Conference on Educational Sciences. ICES 08. Magosa, /Kuzey Kıbrıs),Sözel,24/06/2008,2008,Bahar Acar E.,Creating a Supportive Classroom Environment with The Textbooks for the Social Productivity in Turkish Society.,The European Conference on Educational Research,Bildiri (Paper),08/09/2008,2008,Bahar Acar E.,How do classroom task structures produce different academic achievements?,the European Conference on Educational Research,Bildiri (Paper),09/09/2008,2007,Güz Türkoğlu A.,Kılımcı S.,The Education Systems in Germany, France, England and Turkey: A Comparative Perspective,WCCES XIII World Congress Comparative Education Living Together Education and Intercultural Dialogue, Comparative Education Societies,Sozlu Bildiri,05/09/2007,2007,Güz Öztürk A.A.,Aydın Vilayetine Yapılan Göçler ve KentleĢmeye Etkileri,ĠCANAS 38 Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika ÇalıĢmaları Kongresi,Bildiri,11/09/2007,2007,Güz Öztürk A.A.,Girit ten Aydın Vilayetine Yapılan Göçler ve Mutfak Kültürüne Etkileri,ĠCANAS 38 Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika ÇalıĢmaları,Bildiri,11/09/2007,2007,Güz 733. Feyzioğlu B Tüysüz C.,.,Akçay H.,Aydın H.,Developing Computer Based Experiment For Science Teaching,IOSTE, Izmir.,,23/09/ Feyzioğlu B.,Akçay H.,Pekmez E.ġ.,Tüysüz C.,Developing Effective Teaching Material Based on The 7 E Model in Chemical Bonding Unit,IOSTE, Izmir,Sözlü,22/09/ Feyzioğlu B Tatar E.,Tüysüz C.,.,Demırdağ B.,Determining Misunderstanding Of Primer Teacher Candidate About Seperation Of Mixture,9th European Conference on Research in Chemical Education, ECRICE, Istanbul.,,08/07/ Feyzioğlu B.,Demırdağ B.,Tüysüz C.,Akçay H.,Tatar E.,A Comparative Application Of Different Learning Process For Removing Of Misconceptions About Chemical Bonding,9th European Conference on Research in Chemical Education, ECRICE, Istanbul.,,08/07/ Feyzioğlu B. Tüysüz C.,,Tatar E.,An Investigation Of Students? Views About The Effects Of Computer Based Puzzles in Their Science and Technology Lesson,9th European Conference on Research in Chemical Education, ECRICE, Istanbul.,Sözlü,07/07/ Feyzioğlu B. Akçay H.,,Tüysüz C.,Students Opinion About Computer Based Puzzles Effects in Science Education,9th European Conference on Research in Chemical Education, ECRICE, Istanbul.,Sözlü,07/07/ Feyzioğlu B. Tatar E.,,Tüysüz C.,Demırdağ B.,Identification Of Alternative Conception Of University Students On Matter Phase,9th European Conference on Research in Chemical Education, ECRICE, Istanbul.,Sözlü,07/07/ Feyzioğlu B. Demırdağ B.,,Tüysüz C.,Tatar E.,Sekı Y.,Students Views Concerning Problem Based Learning,9th European Conference on Research in Chemical Education, ECRICE, Istanbul,Sözlü,07/07/ Feyzioğlu B.,Akçay H.,Öğrencilerin Kimyaya KarĢı Tutumları Ġle BaĢarıları ve Hazır BulunuĢlukları Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi,8th International Educational Technology Conference, Famagusto, North Cyprus.,Sözlü,22/05/ Feyzioğlu B., Tüysüz C.,Kartal M.,Fen Bilimleri Eğitiminde Laboratuar Kullanımına Yönelik Öğretmen Ve 46

54 Öğrenci GörüĢlerinin KarĢılaĢtırılması,8th International Educational Technology Conference, Famagusto, North Cyprus.,Sözlü,22/05/ Tüysüz C.,Feyzioğlu B.,Kartal M.,Öğretmen Ve Öğrenciler Ġçin Etkin Laboratuar Kullanımı Tutum Ölçeğinin GeliĢtirilmesi,8th International Educational Technology Conference, Famagusto, North Cyprus.,Sözlü,22/05/ Asakawa, Y., Toyota, M., BaĢer, K.H.C., Reub, S., König, W., Erol, B., Özenoğlu, H. & Gökler, Ġ. Volatile Components of Turkish liverworts. 51 st TEAC, 2007, Japonya, p Özenoğlu Kiremit, H., Gökler, Ġ., & Karadeniz Bölgesi Ciğerotları ve Floramızdaki Yeri. Blacksea International Environmental Symposium, August 25-29, 2008, Giresun, Turkey. NAZĠLLĠ ĠKTĠSADĠ ve ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 746. Ġsmet ATEġ, S. DEMĠR, The Effects of Economic Relations Between Turkey and European Union on Turkey s Candidate Procesu and Macro Economic Performance, International Scientific Conference, European Integration-New Challenges for Romanian Economy, 4th Edition, Oredea, May 30-31, 2008, Romania Ġsmet ATEġ, S. DEMĠR, The Development in Transition Economics in European Union Participation Process, International Scientific Conference, European Integration-New Challenges for Romanian Economy, 4th Edition, Oredea, May 30-31, 2008, Romania Fuat ERDAL, Use of e-commerce in Small and Medium Sized Enterprises: An Application in Ankara, 3rd International Conference on Current Economic Issues in a Globalizing World, IEU and SUNY Cortland, 1-2 Mayıs 2008, Ġzmir ġakir GÖRMÜġ, Recep TEKELĠ, Osman PEKER, Similarities and Differences of the 1994 and 2001 Turkish Financial Crises: A Signal Approachs, 3rd International Conference on Current Economic Issues in a Globalizing World, IEU and SUNY Cortland, 1-2 Mayıs 2008, Ġzmir Halil MUTĠOĞLU, Fahriye GÖZGÜ, Bir Alevi Köyünde Alamancı Kimliği FarklılaĢması: Alamut Köyü Örneği, Ġç/DıĢ/Göç ve Kültür Uluslararası Sempozyumu, 17 Eylül, Funda ÇONDUR, ġansel ÖZPINAR, KüreselleĢme ve Kadın Yoksulluğu, IV. Uluslararası Sivil Toplum KuruluĢları Kongresi, Küresel Yoksulluk, Ekim 2007, Çanakkale Abdullah ÖZDEMĠR, Mesut ÇAKIR, Türkiye de Yoksulluğun Ġnsani GeliĢme Endeksiyle Ġncelenmesi, IV. Uluslararası Sivil Toplum KuruluĢları Kongresi, Küresel Yoksulluk, Ekim 2007, Çanakkale Ömer ÖZPINAR, ġansel ÖZPINAR, KüreselleĢme, ĠĢgücü Piyasaları ve Yoksulluk, IV. Uluslararası Sivil Toplum KuruluĢları Kongresi, Küresel Yoksulluk, Ekim 2007, Çanakkale Sezgin DEMĠR, Ayla BALABANOĞLU, Alternatif Ödeme Aracı Olarak KOBĠ Finansmanında Ticari Kartın Yeri ve Önemi: Aydın Ġli Örneği, 6. Uluslararası Türk Dünyası Kongresi, Mayıs 2008, Calalabat/KIRGIZĠSTAN Funda ÇONDUR, ġansel ÖZPINAR, KüreselleĢme ve Kadın Yoksulluğu, IV. Uluslararası Sivil Toplum KuruluĢları Kongresi, Küresel Yoksulluk, Ömer ÖZPINAR, ġansel ÖZPINAR, KüreselleĢme, ĠĢgücü Piyasaları ve Yoksulluk, IV. Uluslararası Sivil Toplum KuruluĢları Kongresi, Küresel Yoksulluk, Ferhat BaĢkan ÖZGEN, Kamu Hizmet Arzında Verimlilik Açısından E 758. Ferhat BaĢkan ÖZGEN, Aykut Hamit TURAN, Usage and Adoptation of Online Tax Filing and Payment System in Tax 47

55 Management: An Empirical Assessment with Technology Acceptance Model (TAM) in Turkey, 9th International Scientific Conference, Management Horizons: Visions and Challenges, 27 TIP FAKÜLTESĠ 759. Bildirinin adı Sunulduğu kongre / Sempozyum Tarih Sunu Ģekli 760. Ergin, K., M. Serter, S. Temoçin, T. Boylu, Ç. Yenisey, M. Turgut, The effect of P-Chlorophenylalanine (P-CPA) on Leptin levels at swimming exercised rats 15th Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation, BCLF Congress, volume XIV (1), Session Abstracts, 132, Antalya Eyigör M.,Evcil G.,Gültekin B.,Aydın N., Burkholderia spp. contamination detected in ultrasound gels. Eyigör H, Eyigor M, Gunel C, GultekIn B, Basak S, AydIn N. Detectıon of fungı ın chronıc rhınosınusıtıs wıth or wıthout nasal polyps usıng polymerase chaın reactıon Uğur A, Sevin K, Yüksekkaya S, Tuncer I, Bozdoğan B. Molecular epidemiological analysis of Serratia marcescens outbreak in a neonatal intensive care unit by pulsed field gel electrophoresis, rapd-pcr and plasmid typing methods 764. Makay O, Icoz G, Simsek NG, Ozgen G, Yenisey Ç, Akyildiz M, Yetkin E. Effects of allopurinol on oxidative stress and antioxidant defense systems in experimental hyperthyroidism Makay O, Firat O, Gurcu B, Gokce G, Sapaz N, Zeytunlu M, Yenisey C, Coker A. Oxidaive stres in portal vein embolization;fact or fiction? 766. Yenigün A, Söylemez A, Uygur Ö,Çalık A.Effect of passive smoking on children and behavior of the parents 767. Yenigun A, Özkınay F, Onay H, Alpman A,Itırlı G.The Relation between varıable of tandem repeat polymorpısm in interleukın- 1 receptör antagonist gene and asthma in Turkısh asthmatic children 768. Assessement of myocardial involvement in predicting neonatal mortality due to hypoxic-ischemic encephalopathy: is it a significant predictor? 769. Aydoğdu Süleyman Ayvaz, Bakiler Ali Rahmi, EriĢen Seda, Atay Yüksel. Konstrüktif perikarditin nadir bir nedeni: kamptodaktili-artropati-koksa varaperikardit(cacp) sendromu 770. Aral YZ, Çeçen RE, Eliaçık K, Özkan P, Tosun A, BaĢak S. Solid Boyun Kitlesi ile BaĢvuran ve Brankial Kist Tanısı Alan ve DüĢük Trombosit Sayısıyla Operasyona Verilen Kronik Ġmmun Trombositopenik 18th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Barcelona-Spain 6th European Congress of Oto-Rhinolaryngology Head and Neck Surgery. Vienna, Austria. ICCAID 2008 Uluslararası Orta Asya Ġnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Alma Ata, Kazakistan ESES 3 rd Biennial Congress, Barcdelona, ĠSPANYA 8 th World Congress ofinternational Hepato-Pancreato-Biliary Association, Mumbai World astma meeting WAM 2007 Istanbul /Türkiye The XXVI EAACI Congress in Barcelona-Spain 4th EURAIBI International Meeting - ITALY 51.Türkiye Milli Pediatri Kongresi 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Girne/Kıbrıs June 30th - July 4th, Mart 2008 April 24-26, 2008, April 18-22, June June 2008 TP-078 TP April 2008 Oral Comm unicati ons 7-11 Kasım Kıbrıs 8 Kasım

56 Purpuralı Bir Olgu Sunumu 771. Aral YZ, Yılmaz C, Apaydın ġ, Tosun A, Çeçen RE. Kalaazarlı Bir Olguda Hemofagositik Lenfohistiyositozis 772. Çeçen E, Uygur Ö, Aral YZ, Bakiler AR, Tosun A, Yenigün A. Kloralhidrat ile Sedasyon Sonrası Solunum ve Merkezi Sinir Sistemi Depresyonu Görülen Bir Olgu 773. The effect of insulin detemir on metabolic control in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus Diabetic neuropathic cachexia in a girl with type 1 diabetes mellitus 775. Serum adiponectin level in children with type 1 diabetes mellitus: relationship to metabolic control and pubertal development. 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Girne/Kıbrıs 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Girne/Kıbrıs 45th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology 45th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology, Netherland 46th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology, Finland 49 9 Kasım Kasım Haziran 3 Temmuz Haziran 3 Temmuz Haziran 776. Portal of entry for erysipelas 5. EADV Bahar Simpozyumu Mayıs Two cases of severe arthropod bite 5. EADV Bahar Simpozyumu Mayıs reaction First step for improving phototherapy 5. EADV Bahar Simpozyumu Mayıs quality: patient impressions and feedback 2008 regarding the phototherapy unit 779. Retrospective study of the efficacy of cryotherapy in the treatment of seborrhoic keratoses 5. EADV Bahar Simpozyumu Mayıs Portal of entry for erysipelas 5. EADV Bahar Simpozyumu Mayıs Two cases of severe arthropod bite 5. EADV Bahar Simpozyumu Mayıs reaction Oncu S, Oncu S. Antibiotic prescription The Second International Congress of Mart habits of physicians in a primary health Central Asia Infectious Diseases 2008 care center in Aydin Turhan Dost, Michael V.Cohen, Jams Downey. Redox signaling triggers protection during the reperfusion rather than the ischemic phase of preconditioning. Ezgi Turunç, Sibel Konyalıoğlu, Turhan Dost, Mustafa Birincioğlu, Ayfer Yalçın. Protective effect of melatonin on the DNA damage in aged rat brains treated by kainic acid., Turhan Dost, Michael V. Cohen, and James M. Downey. Redox Signaling Triggers Protection During the Reperfusion Rather Than the Ischemic Phase of Preconditioning. ġen S.,Dost T.,Aydın O.N.,Serter M.,Temoçin S., Gürsoy F.,The effects of nitroglycerin-lornoxicam combination on antinociception in rats, 28th European Section Meeting of the International Society for Heart Research. Athens/Greece, Balkan Journal of Clinical Laboratory, XIV. Antalya University of South Alabama, College of Medicine Research Forum. Mobile,AL USA 5th Congress of the European Federation of IASP Chapters (EFIC), Istanbul, European Journal of Pain, May 28-May 31, September 2007, /09/ Sexual functions and ankylosing EULAR Barcelona 2007

57 spondylitis:preliminary results of the controlled trial 788. Progressive pseudorheumatoid dysplasia: report of three patients in a family 789. Serum TNF -alpha levels of in patients with ankylosing spondylitis Atypical etiologic cause with camptocormia: case report Efficacy of oral magnesium therapy on primary fibromyalgia syndrome Quality of life in patients with osteoarthritis and osteoporosis Cardiac involvement in patients with ochronosis: a case report Correlation of fatigue and disease activity in rheumatoid arthritis Relationship between Serum Trace Element Levels and Clinical Parameters in Fibromyalgia Patients 796. The relation between hand bone mineral density and joint erosions in the patients with Rheumatoid Arthritis 797. One year results of raloxifene and calcitonın treatments in postmenopausal osteoporosis 798. The comparison of effects of alendronate and raloxifene treatment in postmenauposal women with osteoporosis 799. The comparision of effects of calcitonin and alendronate treatments in male osteoporosis 800. Transient hip osteoporosis: a male case report 801. Karadag F, Kirdar S, Karul AB, Ceylan E. The value of C-reactive protein as a marker of systemic inflammation in stable chronic obstructive pulmonary disease Karadag F, Ozcan H, Eskin M, Karul AB, Ceylan E, Tufekci Y, Cildag O. Psychological distress in chronic obstructive pulmonary disease patients A Population Based Study on Awereness of Heart Attack in Turkey 804. Multiple Causes for Delay in Arrival at Hospital in Accute Stroke Patients in Evci E.D.,Bilgin M.D,Akgör ġ., ġ.g. Zencirci,Ergin F.,BeĢer E.,Measurement of Selected Ġndoor Physical Environmental Factors in Hairdresser Salons in a Turkish City,Environ Monit Ases,2007:134, Aydın,Turkey 805. Is Blastocystis hominis a new etiologic factor or a coincidence in iron deficiency anemia? The effects of losartan on platelet aggregation and the hematological parameters in patients with newly diagnosed hypertension EULAR Barcelona EULAR Barcelona EULAR Barcelona EULAR Barcelona EULAR Barcelona EULAR Barcelona EULAR Barcelona EULAR France ECCEO 2008 ECCEO 2008 ECCEO 2008 ECCEO Nisan Nisan Nisan Nisan 2008 ECCEO Nisan 2008 ERS Annual Congress, Stockholm T. poster ERS Annual Congress, Stockholm T. poster 2nd Ġnternational Conference on Hypertansion,Lipids,Diabets&Stroke Prevention 2nd Ġnternational Conference on Hypertansion,Lipids,Diabets&Stroke Prevention 12th Congress of the European Hematology Association 12th Congress of the European Hematology Association 6-8 Mart Mart 2008 Haziran 2007 Haziran

58 807. Peripheral blood stem cell transplantation in multiple myeloma (A single centre experience) 808. Therapeutic apheresis: Results from a single center in Turkey 809. Adult systemic lupus erythematosus and secondary atroventricular block 12th Congress of the European Hematology Association 12th Congress of the European Hematology Association 34th International Congress on Electrocardiography 810. Mitoxantrone-induced bradycardia 34th International Congress on Electrocardiography 811. Vitamin B12 deficiency and thrombosis 11th Congress of the European Hematology Association 812. Adductor T reflex abnormalities in patients 13th european congress of clınıcal with decreased patellar reflexes neurophysıology - istanbul 813. Developmental characteristics of 18. World Congress of the adolescents: an exploratory study in a high International Association for Child and school sample Adolescent Psychiatry and Allied 814. Factor structure of the Identity Confusion Assessment Scale 815. Predictors of psychopharmacological treatment among institutionalized developmentally disabled children Professions 18. World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions 18. World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions 816. Psychological distress in chronic obstructive pulmonary disease patients. 17. European Respiratory Society Annual Congress 817. Dating violence among university students 6. Uluslar arası Katılımlı Ulusal and affecting factors HemĢirelik Öğrencileri Kongresi 818. Congenital complete absence of the 18th World Congress World Society of Cardio-Thoracic Surgeons Kos Island - pericardium with esophageal leiomyoma; Yunanistan an unique presentation 819. Detection of fungi in chronic rhinosinusitis 6 th European Congress of Oto-Rhinowith or without nasal polyps using Laryngology Head and Neck Surgery polymerase chain reaction 820. Etiopathogenesis of rhinitis in hypothyroid 6 th European Congress of Oto-Rhinorats Laryngology Head and Neck Surgery 821. Tataroğlu C. Epidermal langerhans cells 21st European Congress of Pathology, and dermal mast cells in benign and Ġstanbul malignant neoplastic skin lesions 822. Application of porous polyerthylene V. Balkan Plastik, implants in CLN patients as a salvage Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi procedure Kongresi 823. Oxymetazoline in rhinoplasty V. Balkan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 824. Bioactive glass of facial defects V. Balkan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 825. Hypospadias with urethral quadriplication V. Balkan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi VETERĠNER FAKÜLTESĠ Haziran 2007 Haziran 2007 Haziran 2007 Haziran 2007 Haziran Mayıs-8 Mayıs Nisan-3 Mayıs Nisan-3 Mayıs Nisan-3 Mayıs Eylül Haziran / June 30 th July 4 th June 30 th July 4 th Eylül Mayıs Mayıs Mayıs Mayıs 2007 poster Sözel Sözel Sözel Sözel Sözel Sözlü Sözlü Sözlü 826. Ulutas B, Ural K, Ulutas PA, Serum Concentration of C-Reactive Protein in Dogs with Generalized- Demodicosis: A preliminary Study. 6th World Veterinary Congress of Dermatology, Hong Kong November (2008) 51

59 827. Ural, K., Ulutas, B. Immunization with Trichophyton verrucosum vaccine in horses with naturally occuring T. equinum infection. 6. World Congress of Veterinary Dermatology, p:54-55, Hong Kong, (2008) 828. Ural, K., Ulutas, B., Kar, S. Eprinomectin treatment of psoroptic mange in hunter/jumper and dressage horses. 6. World Congress of Veterinary Dermatology, p:54, Hong Kong, (2008) 829. Karagenc T, Bakirci S, Sarali H, Unlu H, Aydin L, Latıf A, Eren H. Distribution of Tick Species of Cattle in the West Aegean Region of Turkey. VI International Conference on Ticks and Tick-borne Pathogens. Book of Proceedings. P September, Buenos Aires, Argentina, (2008) Ataseven VS, Bilge-Dağalp S, Güzel M, BaĢaran Z, Tan MT, Geraghty B, An Investigation of Equine Herpesvirus-1 (EHV-1) and Equine Herpesvirus-4 (EHV-4) Infections in some Equidae Species, Proceeding of the 10th Internationla Congress of World Equine Veterinary Association, 28 Jan-1 Feb, Moscow, Russia (2008) Turgut C., AteĢ D., Atatanır L., Gökbulut C., Körükmez N., The passive sampling of pesticides in olive gardens for ensuring organic farming, SETAC Warsaw, Polonya, (2008) Türkyılmaz, S., Tekbıyık, S., Bozdogan, B. Molecular Epidemiology and Antimicrobial Resistance Mechanisms of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Isolated from Bovine Milk 48th Annual Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC ) and the Infectious Diseases Society of America (IDSA) 46th Annual Meeting. Walter E.Washington Convention Center Washington DC, USA, (2008) AYDIN SAĞLIK YÜKSEKOKULU 833. MemiĢ S.,Tuğrul E.,Evci E.D.,Ergin F.,BeĢer E.,Multiple causes for delay in arrival at hospital in acute stroke patients in Aydin, Turkey,2nd International Conference on Hypertension, Lipids, Diabetes and Stroke Prevention, Prague, Czech Republic, March 6-8, 2008,,07/03/ MemiĢ S.,Evci E.D.,Ergin F.,BeĢer E.,A Population Based Study on Awareness of Heart Attack in Turkey,2nd International Conference on Hypertension, Lipids, Diabetes and Stroke Prevention, Prague, Czech Pepublic, March 6-8, 2008.,,07/03/ Aksu H.,BaĢak O.,Yenıçerı N.,Kaya ġ.,emergency Contraception:Practice, Knowledge and Attitudes of Turkish Pharmacy Staff,Wonca Europe 2008 Ġstanbul Conference,sözel bildiri,04/09/ Harlak H.,Eskin M.,Demirkıran F.,The development and the psychometric investigation of the Muslim Religious Orientation Scale (MROS),XXIX. International Congress of Psychology,Sözlü bildiri,21/07/ Sarıkaya S.,A Case Analysis According to Giger and Davidhizar?s Transcultural Assesment Model,1st ETNA International Conference,Sözlü Bildiri,04/06/ Sarıkaya S.,Examination Of Mothers? Attitudes Towards Traditional Practices Related To Infant Care,1st ETNA International Conference,Sözlü Bildiri,05/06/2008 BEDEN EĞĠTĠMĠ ve SPOR YÜKSEOKULU 839. Hazar F. Determination of The Effect of Balance on Agility in Prepubertal Girls. 4. International Mediterranean Sport Sciences Congress, Antalya, 9 11 November Hazar F., Hazar H. Effect of Gender in Relation to Effect of Balance on Agility in Prepubertal Children. 4. International Mediterranean Sport Sciences Congress, Antalya, 9 11 November Hazar F., Kürkçü R., Hazar H. The Determination of The Effect of Flexibility on Isometric Leg Strength and Speed in Postpubertal Boys. 4. International Mediterranean Sport Sciences Congress, Antalya, 9 11 November Kartal R., Hazar F. Determination of Effect of Training on Aerobic Capacity (VO 2 max) Development in Pre- 52

60 Pubescent Children. 4. International Mediterranean Sport Sciences Cong., Antalya, 9 11 November Kartal R., Hazar F., Effects of Soccer Training on Respiratory Functions in Pubertal Soccer Players. 4. International Mediterranean Sport Sciences Congress, Antalya, 9 11 November Kartal R., Hazar F. Comparison of Visual and Auditory Reaction Times of Pubertal Wrestlers and Soccer Players. 4. International Mediterranean Sport Sciences Congress, Antalya, 9 11 November Kürkçü R., Hazar F., Kartal R., Özdağ S., Özkan H. The Determination of Anthropometric and Somatotype Characteristics of Pubertal Soccer Players. 4. International Mediterranean Sport Sciences Congress, Antalya, 9 11 November Bozkurt, H. Spor Pazarlamasında Halkla ĠliĢkilerin Yeri 4. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi- Sözlü Sunum TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ ve OTELCĠLĠK YÜKSEKOKULU 847. Keser E.,Özbey S.,REKREASYON ve SPOR TURĠZMĠ, BĠR SOSYAL ARAġTIRMA ALANI OLARAK PRADĠGMASINI DEGĠġTĠRMELĠ MĠ?,10.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi,,21/09/ KonuĢmacı veya yönetici olarak gerçekleģtirilen Panel, Konferans ve Kurslar Eğitim Fakültesi S.No Kongre, sempozyum, kurs / Panel ve konferansın adı 1. Türkoğlu, A., XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 13. Ergen Günleri 2. Koruklu, N., Avrupa Birliği Aktif Ġstihdam Tedbirleri Hibe Planı Proje Hazırlama Eğitimi ġubat Koruklu, N., ADÜ Aydın Meslek Yüksek Okulu Motivasyon Konulu Seminer 11 Nisan Koruklu,N., Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Sınav Kaygısı ve BaĢetme Yolları konulu Seminer 13.Mart Koruklu, N., Çocuklar ve Ergenler Ġçin Tematik Atölye ÇalıĢmaları Koruklu,N., DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve ĠZÜNĠDER tarafından düzenlenen Bilimde Yazım 22 Mart Koruklu, N., ADÜ Personeline Yönelik Ġnsan ĠliĢkileri, ĠletiĢim ve Stresle baģ etme Yolları konulu Seminer Koruklu,N., GazipaĢa Ġlköğretim Okulu Velilerine Ergenlik Dönemi Öncesi Anne-Baba Çocuk ĠliĢkileri konulu Seminer , 53

61 Tıp Fakültesi S.No Kongre, sempozyum, kurs / Panel ve konferansın adı KonuĢmanın konusu Tarih Katılım Ģekli 1) M.Dinçer BĠLGĠN: NATO RTA& EMF exposure systems for in vivo, in 1-5/Ekim/ 2007 Kursiyer GAZĠ BĠYOFĠZĠK VE GNRK SEMĠNERLERĠ, ANKARA vitro and volunteer studies and SAR on simulation and calculations 2) M.Dinçer BĠLGĠN: ERASMUS The effects of non-ionizing radiation in 28/ Mayıs/ 2008 KonuĢmacı SEMĠNERĠ, UNĠVERSITY OF BRISTOL, BRĠSTOL, ĠNGĠLTERE biological systems 3) S.TEMOÇĠN: Doping semineri Muğla Vücut geliģtirme sporları ve doping 17 Kasım 2007 Sunucu 4) S.TEMOÇĠN: TÜFAD Aydın GeliĢim Doping Nisan 2008 Sunucu seminerleri 5) H. ERTABAKLAR: Parazit Hastalıklarında Moleküler Tanı Parazit Hastalıklarında Moleküler Tanı Trichomonas vaginalis Kasım, KonuĢmac ı Trichomonas vaginalis tanısında Polimeraz Zincir Reaksiyonu, tanısında Polimeraz Zincir Reaksiyonu, ) B.GÜLTEKĠN: ADÜ Asistan uyum Laboratuvar tetkikleri: neler yapılıyor, Mayıs KonuĢmacı programı 7) B. BOZDOĞAN: Bakterilerde Antimikrobiyal Direncin Belirlenmesinde Moleküler Yöntemlerin Kullanımı Kursu nasıl istenir? Gram Pozitif Bakterilerde Fenotipik ve Genotipik Direnç Saptama Yöntemleri 8) B. BOZDOĞAN: ANKEM, ÇeĢme Gram Pozitif Koklarda Direncin Belirlenmesinde Moleküler Yöntemlerin yeri 9) B. BOZDOĞAN: ICCAID Almaty- Kazakhstan Epidemiology of drug-resistance in H. influenzae and N. meningitides Haziran.2008 Izmir 28.Mayıs.2008 ÇeĢme Almaty- Kazakhstan KonuĢmacı KonuĢmacı KonuĢmacı 10) B. BOZDOĞAN: IV. Uygulamalı Klonlama Teknolojisi 3 Eylül KonuĢmacı Moleküler Mikrobiyoloji Kursu. Malatya 11) Tıpta uzmanlık eğitimi öğrencileri uyum Hasta hakları, onam, malpraktis 20.Mayıs.2008 Eğitici programı 12) Aile hekimliği 1. aģama Uyum 9 günlük eğitim programı 9-18 Temmuz eğitici Eğitimi 2007, ADANA 13) Sigarayı Bıraktırma Ve Toplum Sağlığı Kursu Gebelikte sigara kullanımı Kursta sunum 14) Sigarayı Bıraktırma Ve Toplum Sağlığı Kursu Ulusal Mevzuat Kursta sunum 15) Aydın Onkoloji Günleri Sigara ve Sigara bırakma yöntemleri konuģmacı 16) XV. Ulusal Alerji ve Klinik Immunoloji Kongresi Panel: Diyet alerjiyi etkiliyor mu? Ek besinlere baģlama ve Alerjik Ekim 2007 Beldibi Antalya KonuĢmacı Hastalıklar 17) Alerjik Hastalıklar ve Astım Kongresi Besin Allerjileri :Yeni görüģler,teoriler 30. Mart 2008 KonuĢmacı Pazar Ġstanbul 18) III Aydın Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Allerjik yürüyüģ (MarĢ ) ve Allerjik 6 Aralık 2007 KonuĢmacı Günü hastalıklar 19) Çocuklarda Ġleri YaĢam Desteği Solunum Yetmezliği ve ġokun Nisan 2008 KonuĢmacı (ÇĠLYAD) Programı tanımlanması 20) Çocuklarda Ġleri YaĢam Desteği Solunum Yetmezliği ve ġokun Mayıs KonuĢmacı (ÇĠLYAD) Programı tanımlanması ) III. Aydın Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocukta hipertansiyona YaklaĢım 6. Aralık,2007 KonuĢmacı Günü 22) 4.Uludağ Pediatri KıĢ Kongresi Sodyum dengesi Bozuklukları 17. ġubat2008 KonuĢmacı 23) III. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi 28 Kasım-02 Aralık 2007 Oturum BaĢkanı 24) EriĢkin Konjenital Kalp Hastalıkları ÇalıĢma Grubu Toplantısı Haziran Oturum BaĢkanı

62 25) III. Aydın Pediatri Günleri Çocukta Kardiyak Aciller 6 Aralık 2007 KonuĢmac 26) 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Sıvı Elektrolit tedavisi Antalya, 27) Yenidoğan yoğun bakım kursu Yenidoğana yoğun bakım ünitelerinde Kasım 2007 KonuĢmacı kateter kullanımı 28) III. Aydın çocuk sağlığı ve hastalıkları Temel yenidoğan sağlığı 6 kasım 2007 KonuĢmacı günü 29) Yenidoğan yoğun bakım kursu Yenidoğanlarda sıvı elektrolit tedavisi Kasım 2007 KonuĢmacı 30) 44. Türk Pediatri kongresi Yenidoğan sepsisleri 15 haziran 2008 Oturum baģkanı 31) Çocuklara ileri yaģam desteği (ÇĠLYAD) kursu Çocuklara ileri yaģam desteği mayıs 2008 Kurs organizasy onu/konuģ m. 32) Neonatal resüsistasyon kursu (NRP) Yenidoğan canlandırılması Mayıs 2008 Kurs organizasy onu/konuģ m. 33) Neonatal resüsistasyon kursu (NRP) Yenidoğan canlandırılması 2-4 Nisan 2008, UĢak 34) Çocuklara ileri yaģam desteği Çocuklara ileri yaģam desteği (ÇĠLYAD) kursu konuģmacı Nisan 2008 Kurs organizasy onu/konuģ m. 35) Asistan uyum programı Yenidoğan yoğun bakım ünitesinin tanıtımı Mayıs 2008 KonuĢmacı /yönetici 36) 3.Aydın Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Üfürümlü çocuğa yaklaģım 6 aralık 2007 KonuĢmacı Günü-Aydın 37) Çocuklarda ileri yaģam desteği Aritmi tedavisi nisan 2008 KonuĢmacı kursu(aydın) 38) Çocuklara ileri yaģam desteği (Antalya) Aritmi tedavisi mayıs 2008 KonuĢmacı 39) Asistan uyum programı(dekanlık) Kollaps ritmi tedavisi 30 mayıs 2008 KonuĢmacı 40) III. Aydın Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocukluk Çağı Kanserlerinde Belirti ve 6 Aralık 2007 KonuĢmacı Günü Bulgular 41) III. Aydın Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kanamaya eğilimli çocukta hemostaz 6 Aralık 2007 KonuĢmacı Günü testlerinin yorumlanması 42) Denaris (Deneysel AraĢtırma ve AraĢtırmalarda veri denetimi 26 Aralık 2007 KonuĢmacı Ġstatistik ÇalıĢma Grubu) 43) Dünya Hemofili Günü Toplantısı (Ġzmir) vwh tedavisi 17 Nisan 2008 KonuĢmacı 44) Kemik Ġliği Yetmezliği Sempozyumu Çok Merkezli ÇalıĢma Düzenleme 25 Nisan 2008 Oturum BaĢkanı 45) Yenidoğan Sağlığı Günleri IVK-PVL koruma ve tedavi Aralık. KonuĢmacı Yenidoğan Yoğun Bakım Kursu ) Yenidoğan sağlığı Günleri Ġntrakraniyal Kanamalar Aralık. KonuĢmacı Yenidoğan HemĢireliği Kursu ) III. Aydın Pediatri Günleri Çocukta Nonepileptik Paroksismal 6 Aralık 2007 KonuĢmacı Fenomenler 48) Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kısa boylu çocuğa yaklaģım 6-7 Mart 2008 KonuĢmacı 9. Pediatri Günleri 49) 7. Dermatolojide GeliĢmeler Bacağın ağrılı nodüllerinde tanı ve Haziran KonuĢmacı Sempozyomu, tedavi- Algoritmik YaklaĢım 2007, Ġstanbul 50) XVIII. Prof.Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu Akne vulgaris ve rozasea tedavisinde kozmetiklerin yeri KonuĢmacı 6-10 Kasım 2007 Sheraton Hotel Convention Center, Ankara 51) EADV Spring Sempozyum Mayıs 2008 Ġstanbul Düzenleme komite üyesi 55

63 52) Pediatrik Dermatoloji 4-8 Haziran 2008 Trabzon 53) Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı ve Türkiye Dermatoveneroloji Derneği aylık bilimsel toplantısı Bacakta ağrılı noduslar 28 Mart 2008 Ġzmir Bilim.Değe r. Kurulu üyesi KonuĢmacı 54) IV. Ege Dermatoloji Günleri Paederus dermatiti 7-10 Mayıs 2008 KonuĢmacı 55) 7. Çukurova Dermatoloji Günleri Atopik dermatit tedavisi Nisan 2008 KonuĢmacı 56) Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı ve Türkiye Dermatoveneroloji Derneğinin aylık bilimsel toplantı Annuler eritemler 23 Kasım 2007 KonuĢmacı 57) 5. EADV Bahar Simpozyumu Ağrı ve kaģıntı workshop Pruritus sağaltımı 23 Mayıs 2008 Ġstanbul Oturum baģkanı ve konuģmacı 58) ESCMID Postgraduate Education Surgical Prophylaxis in Turkey 26 Mart 2008 KonuĢmacı Course 59) The Second International Congress of Central Asia Infectious Diseases Sözlü sunumların değerlendirilmesi Mart 2008 Oturum baģkanı 60) Ege Sağlık Hizmetleri ile ĠliĢkili Damariçi kateter infeksiyonlarında 8 Kasım 2008 KonuĢmacı Ġnfeksiyonlar ve Kontrolü Sempozyumu (8-10 Kasım 2007, Ġzmir ) tedavi yaklaģımı ve infeksiyon kontrol önlemleri 61) Klimik Aylık Bilimsel Toplantıları Örneklerle Antibiyogram Bildirim 31 Ocak 2008 KonuĢmacı TartıĢmaları 62) Klimik Aylık Bilimsel Toplantıları EriĢkinde AĢılama 2 ġubat 2008 Oturum baģkanı 63) Klimik Aylık Bilimsel Toplantıları Ġnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Konsültasyonları 25 Nisan 2008 Oturum BaĢkanı 64) Klimik Aylık Bilimsel Toplantıları Toksinle OluĢan Sinir Sistemi Ġnfeksiyonları:Tetanos, Botulizm, Difteri 30 Mayıs 2008 KonuĢmacı 65) Klimik KıĢ Okulu 2008 Ilgaz/Kastamonu 66) KLĠMĠK Güz Okulu 2008 KuĢadası/Aydın 67) KLĠMĠK Derneği Aydın- Denizli Bilimsel Toplantıları Aydın 68) Ulusal Diyabetik ayak sempozyumu KuĢadası 69) KLĠMĠK Derneği Aydın- Denizli Bilimsel Toplantıları 70) 1. Ulusal Diyabetik Ayak Ġnfeksiyonları Simpozyumu 71) Klimik Derneği Aydın - Denizli Bilimsel Toplantıları 72) Hastanelerde Enfeksiyon Kontrolü Hizmet Ġçi Eğitimi Endotel ve Ġmmün Sistem 9-13 Mart 2008 KonuĢmacı Sağlık Hizmetleri Ġle ĠliĢkili Ġnfeksiyonlar da soyutlanan bakterilede Antibiyotik duyarlılık sonuçları Mart 2008 KonuĢmacı EriĢkin AĢılama 29 ġubat 2008 KonuĢmacı Diyabette endotel fonksiyon bozuklukları Mayıs 2008 Oturum BaĢkanı/ko nuģmacı Toksinlerle oluģan sinir sistemi enfeksiyonu 30 Mayıs 2008 Oturum BaĢkanı Diyabetik Ayak Osteomiyelitinde 17 Mayıs 2008 KonuĢmacı Görüntüleme DıĢı Tanı Yöntemleri Ġnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 25 Nisan 2008 KonuĢmacı Mikrobiyoloji Konsültasyonları Özel Ġnfeksiyonlarda Hasta Yönetimi 13 ġubat, 12 KonuĢmacı Mart, 9 Nisan 2008 Hastanelerde Tadilat Sırasında 13 Mart 2008 KonuĢmacı GeliĢebilecek Ġnfeksiyonların Kontrolü Antibiyotik Testlerinde Standardizasyon 31 Ocak 2008 KonuĢmacı 73) Klimik Bahar Okulu 2008: Sağlık Hizmetleri ile ĠliĢkili Ġnfeksiyonlar 74) Klimik Derneği Ġzmir Bilimsel Toplantıları 75) I. SPA ve Wellness Kongresi Fitoterapi Ocak 2008 KonuĢmacı 76) I. SPA ve Wellness Kongresi Antiaging de kullanılan bitkisel ilaçlar Ocak 2008 KonuĢmacı 77) I. SPA ve Wellness Kongresi Fitokozmetikler Ocak 2008 KonuĢmacı 56

64 78) 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Gut Hastalığı ve Ayırıcı Tanısı Mayıs KonuĢmacı Kongresi-Antalya ) 3. Romatizmal Hastalıklar Kongresi Osteoporozda kalsiyum ve D vitamini Mayıs2008 KonuĢmacı tedavisi 80) 3. Romatizmal Hastalıklar Kongresi EriĢkin Stil Sendromu Mayıs2008 KonuĢmacı 81) FTR günleri.iii Romatoid Artrit ve Omurga Kasım KonuĢmacı ) 21.Ulusal FTR Kongresi Ön Diz ağrıları Ekim 2007 KonuĢmacı 83) Ege FTR dernekleri toplantısı Gut ile Romatoid artrit iliģkisi Kasım 2007 KonuĢmacı 84) Ege FTR dernekleri toplantısı RS2PE olgusu Kasım 2007 KonuĢmacı 85) Ege FTR dernekleri toplantısı Monoartritli hastaya yaklaģım Kasım 2007 KonuĢmacı 86) 2.Selçuk FTR günleri Mekanik Bel Ağrıları Mayıs- Yönetici ) 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Behçet Hastalığı Mayıs Yönetici Kongresi-Antalya ) TRASD Bahar Sempozyumu-Sıvas Osteoartrit Mayıs Yönetici ) Verem Haftası Etkinlikleri Tüberküloz ve Doğrudan Gözetim Moderatör Tedavisi 90) TUSAD Ġzmir ġubesi Etkinlikleri Astma Tedavisinde YaĢanan Güçlükler Moderatör 91) Aydın Onkoloji Günleri Akciğer kanseri ve plevra maligniteleri sempozyumu 22-24/05/2008 Moderatör/ konuģmacı 92) TÜSAD Ġzmir ġubesi Aydın Toplantısı Zor astım konuģmacı 93) Aydın Onkoloji Günleri-Akciğer ve KHDAK de Klinik Tanısal YaklaĢım konuģmacı Plevra Kanserlerinde Güncel Tedaviler Sempozyumu 94) Aydın Onkoloji Günleri-Akciğer ve Plevra Kanserlerinde Güncel Tedaviler Akciğer ve plevra kanserlerinde güncel bilgi ve yaklaģımlar-i oturum baģkanı Sempozyumu 95) Verem SavaĢ Haftası Tüberküloz patogenez, tanı, klinik konuģmacı 96) TÜSAD Ġzmir ġubesi Aydın Toplantısı Astımda Kontrol Kavramı konuģmacı 97) Aydın Onkoloji Günleri-Akciğer ve Plevra Kanserlerinde Güncel Tedaviler Sempozyumu Akciğer kanserinde etiyoloji ve risk faktörleri konuģmacı 98) Türk Toraks Derneği Ġzmir ġubesi Aylık Toplantı Olgu Sunumu 30 Ekim 2007, Ġzmir Atatürk Kültür Merkezi. 99) Sağlıklı YaĢam Konferansı. Sigara ve Sağlık Çakırbeyli Köyü, Aydın. 9-Kasım ) Dünya KOAH Günü. Hekim Eğitim Toplantısı Aydın Devlet Hastanesi, 14 Kasım ) Tüberküloz ve Doğrudan Gözetimli Tedavi Paneli Tüberküloz tedavisinde Temel Prensipler 57 10/01/2008, Aydın, Aydın Devlet Hast. 102) Akciğer Kanseri Derneği Aylık Toplantısı Olgu Sunumu 103) Kanser Haftası (Panel) Sigara ve Kanser. 11 Nisan 2008 Halk Eğitim Merkezi, Aydın KonuĢmacı KonuĢmacı KonuĢmacı KonuĢmacı 09/04/2008, Ġzmir KonuĢmacı 104) Sağlıklı YaĢam ve Sigara Paneli Sigara ve Sağlık Nazilli Bereketli Köyü, 14 Nisan ) Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi Kursu 106) Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi YoğunlaĢtırılmıĢ Ekspirasyon havası Ölçümü. Güncel Konu: KOAH da preoperatif değerlendirme ve Postoperatif takip Nisan 2008, Antalya Nisan 2008, Antalya. KonuĢmacı KonuĢmacı KonuĢmacı KonuĢmacı

65 107) Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi 108) Sağlıklı yaģam tarzı ve sigara (Çakırbeyli Köyü) 109) Sağlıklı yaģam tarzı ve sigara (Bereketli Köyü) 110) Üreme Sağlığı Hizmetlerinde Sivil Toplum KuruluĢlarının Rolleri Kongresi, Antalya. 111) Hastane Hekim Bilgilendirme Toplantıları, Aydın 112) Kültür ve Turizm Bakanlığı Sağlıklı Kentler-Çevre Sağlığı ve Hijyen Toplantısı 113) Sağlıklı Kentler Birliği Sağlıklı ġehir Planlaması Semineri 114) 11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Denizli 115) EXPO 2015 için bir ıģık;sağlık Turizmi,5.Turizm Sempozyumu 116) Sağlıklı Kentler Birliği Van Toplantısı: Yerel Yönetimler Olarak Sağlıklı Kent Olma Yolunda Neredeyiz? TartıĢmalı : KOAH Nisan Oturum 2008, Antalya. BaĢkanı Sağlıklı yaģam biçimleri 09 Kasım 2007 KonuĢmacı Sağlıklı yaģam biçimleri 14 Nisan 2008 KonuĢmacı Güvenli Adolesanlık için Acarlar Modeli Projesi Ocak 2008 Panelist Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Ekim 2007 KonuĢmacı Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporu Yönetmeliği Sağlıklı YaĢam Ortamları 26 Nisan 2007 KonuĢmacı ġehir, Çevre ve Sağlık: Nisan 2007 KonuĢmacı Sağlık Sektöründen Beklenenler 21. Yüzyılda Sağlıklı ġehirler Hareketi Ekim 2007 KonuĢmacı EXPO 2015 ve Sağlık Turizmi 26 Ekim 2007 KonuĢmacı ġehir Sağlığı Nisan 2008 KonuĢmacı 117) Litvanya Erasmus DeğiĢim Programı Program Tanıtımı 11 Haziran 2008 KonuĢmacı 118) Ulusal Romatoloji Kongresi 2007 Fethiye, Muğla 1-5 Eylül 2007 Oturum BaĢkanı 119) Prof Dr Eker DoğanavĢargil 1. Ulusal Dahili Tıp Bilimleri Öğrenci Kongresi., ÇeĢme/Ġzmir. Behçet hastalığı etyopatogenezi Ekim 2007 KonuĢmacı 120) Anadolu Romatoloji Günleri Erzurum Romatolojide yeni biyolojik ajanlar Mart KonuĢmacı 121) VII. Ege Dahili tıp Günleri Erken artrite yaklaģım 1-4 Nisan KonuĢmacı 122) Semptomdan tanıya romatizmal Romatoid artrit 5 Nisan 2007 KonuĢmacı hastalıklar, Denizli 123) Romatolojide son 10 yıl toplantısı, Ġzmir B hücreleri 9-11 Mayıs 2007 KonuĢmacı 124) 3. Akdeniz Romatoloji Sempozyumu Antalya. Osteoporoz ve tedavisi Mayıs Oturum baģkanlığı 125) Türkiye de ve Dünyada Üniversiteler ve GiriĢ 13. Mart.2008 Moderatör Bilim 126) Aydın Kanser Haftası Panel Kanser Genel Bilgiler Nisan 2008 KonuĢmacı 127) Aydın Kanser Haftası Kapsamında Kanser Mayıs 2008 KonuĢmacı Güzel Sanatlar Lisesi 128) Aydın Onkoloji Günleri Akciğer ve Plevra Kanserlerinde Güncel Tedaviler Sempozyumu Akciğer Nöro-Endokrin Kanserlere YaklaĢım 23 Mayıs 2008 KonuĢmacı 129) Aydın Onkoloji Günleri Akciğer ve Plevra Kanserlerinde Güncel Tedaviler Sempozyumu Akciğer ve Plevra Kanserlerinde Güncel Bilgi ve YaklaĢımlar-II 22 Mayıs 2008 Oturum BaĢkanı 130) 5. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi Sözel Bildiriler Haziran ) 5. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi Meme kanserinde ilk sıra hormon Haziran dirençli olgularda tedavi seçenekleri ) Aydın Onkoloji Günleri Akciğer ve Plevra Kanserlerinde Güncel Tedaviler Sempozyumu 133) Aydın Onkoloji Günleri Akciğer ve Plevra Kanserlerinde Güncel Tedaviler Sempozyumu Antalya Kemik metastazlarında bifosfonatlar 24 Mayıs 2008 KuĢadası Ülkemizde onkoloji hekimlik pratiğinde hukuki sorunlar 22 Mayıs 2008 KuĢadası TartıĢmacı KonuĢmacı KonuĢmacı Oturum BaĢkanı

66 134) Meme Kanseri Toplantısı Meme Kanserinde Trastuzumab 24 Nisan 2008 Denizli KonuĢmacı ve Oturum BaĢkanı KonuĢmacı 135) 4. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi GĠST Eylül 2007 Antalya 136) Diyabetik ayak sempozyumu Diyabetik ayağın medikal tedavisi Mayıs 2007 KonuĢmacı 137) 13.Ege Onkoloji Günleri Üst gastrointestinal lenfomalar Mayıs 2007 KonuĢmacı 138) Akciğer ve Plevra Kanserleri Kanserli hastalarda anemi ve Mayıs KonuĢmacı Sempozyumu nötropeniye yaklaģım ) Hematolojide destek tedavileri ve Kanser ve Anemi: EPO Kullanım Kasım KonuĢmacı infeksiyonlar Kursu kılavuzu ) 3.Ulusal Hemaferez Kongresi Ġmmunadsorbsiyon, Ülkemizde 1-4 Kasım 2007 KonuĢmacı alternatif cihazlar ve metodlar 141) II. Hepatoloji Okulu Yağlı Karaciğer Hastalığı Mayıs Yönetici ) 5.Hepatogastroenteroloji Konu: Kronik Hepatit B tedavisinde 4.Eylül 2007 Panelist Kongresi, , Adefovir kullanımı: Ne zaman? KonuĢmacı ANTALYA. Neden?. Panel Konusu: Kronik Hepatit 143) 24.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, , NEVġEHĠR. 144) Onkolojide Güncel Tedaviler Sempozyumu, Mayıs 2007, KuĢadası, AYDIN. 145) 9-11.Kasım.2007 ANTALYA 146) 6.Ulusal hepatoloji Kongresi, Haziran 2007, ĠSTANBUL 147) Ġnternational Euroasian Congress of astroenterology and Surgery,7-9 December 2007, Ġsfahan /Ġran. 148) 2.Hepatoloji Okulu, Mayıs 2008, ANTALYA. 149) Ġç Hastalıkları araģtırma Görevlileri Eğitim Proğramı B Tedavisinde Son Durum. Konu: Serbest Bildiriler Oturum BaĢkanlığı Kolon Kanserlerine Güncel YaklaĢım, KonuĢmacılar: Dr.Hakan Erpek, Dr. Kutsi Köseoğlu, Dr.Firüzan Kaçar, 25. Mayıs, 2007, II.Türkiye Viral Hepatit Tanı ve Tedavi Rehberi, Konsensus Toplantısı, Karaciğer hastalıklarında albümin kullanım endikasyonları. Konu: Serbest Bildiriler: Konu: Nonsirotik Portal Hipertansiyon, KonuĢmacılar: Prof.Dr. Erol AvĢar: Portal Ven Trombozu, Prof.Dr. Yusuf Bayraktar: Konjenital Hepatik Fibrozis, Prof.Dr.Selim Karayalçın: Budd Chiari Sendromu, 25. Mayıs Oturum BaĢkanlığı: 9-11.Kasım.2007, B Hepatit Komisyon Üyeliği 8/6/2007, Panelist ĠSTANBUL , Saat: th 30.Mayıs 2008 KonuĢmacı Oturum BaĢkanlığı: Oturum BaĢkanlığı Kronik hepatit B de Son Durum Hizmet içi Eğitim Semineri 150) 1. Kocatepe 2007 Toplantısı, NSAID in GĠS te kullanım alanları ve 25, 08, 2007 KonuĢmacı Gastroenteroloji Sorunlarına YaklaĢım yan etkileri 151) 2. International Geriatrics 2008 Treatment options of gastrointestinal 6, 04, 2008 KonuĢmacı Congress problems in elderly 152) 3. International Geriatrics 2008 Gastroesophageal reflux disease in the 6, 04, 2008 Yönetici Congress elderly 153) 1. Tiroid Günleri Gebelik ve tiroid nodülü Haziran KonuĢmacı ) 11. Pratisyen Hekim Kongresi Metabolik sendrom Haziran KonuĢmacı ) Ege Bölgesi Endokrinoloji Olgu Olgu sunumu 26 Ocak 2008 KonuĢmacı Toplantısı 156) Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı Tip 2 Diyabet tedavisinde erken kombinasyonun önemi 1 ġubat 2008 Oturum BaĢkanı 59

67 157) Tiroid Hastalıkları Sempozyumu Gebelik ve hipotiroidi 8 ġubat 2008 KonuĢmacı + Oturum BaĢkanı 158) 4. PGR Sempozyumu Vakalarla diyabet tedavisi ġubat 2008 KonuĢmacı 159) Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı BGT olan hastalarda tip 2 diyabet 29 ġubat 2008 KonuĢmacı geliģiminin önlenmesi 160) Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı Diabetes Mellitus ta tanı ve tedavi 1 Mart 2008 KonuĢmacı yaklaģımları 161) 1. Ulusal Diyabetik Ayak Ġnfeksiyonları Sempozyumu Diyabetik ayakta sınıflama önerileri Mayıs 2008 Oturum BaĢkanı 162) Ulusal Nefroloji Kongresi Hipertansif atak (Urgency) Kasım 2007 KonuĢmacı 163) Nefroloji KıĢ okulu Hemodiyaliz hastasında hipertansiyon Mart 2008 KonuĢmacı 164) Aydın onkoloji günleri. Akciğer Kanser hastalarında nefrotoksiste ve Mayıs 2008 KonuĢmacı kanserleri sempozyumu tedavisi 165) Integrated care approach Congress of International society for Haziran 2008 KonuĢmacı peritoneal dialysis 166) 9. Ege Hipertansiyon Eğitim Kursu Uyku Apne Sendromu ve Hipertansiyon Mayıs 2007 KonuĢmacı 167) 10. Ege Hipertansiyon Eğitim Kursu Hipertansiyon tanım ve Sınıflaması Mayıs 2008 KonuĢmacı 168) Panel ON-Target ÇalıĢması Sunumu Mart 2008 Oturum BaĢkanı 169) Çanakkale Kardiyoloji Günleri SVT ve VT lerde Olgu sunumları Haziran 2008 Oturum BaĢkanı 170) TKD Lipid ÇalıĢma Grubu Ġzmir Olgu Sunumunda panelist Aralık 2007 KonuĢmacı Toplantısı 171) 9. Ege Hipertansiyon Eğitim Kursu Uyku Apne Sendromu ve Hipertansiyon Mayıs 2007 KonuĢmacı 172) 10. Ege Hipertansiyon Eğitim Kursu Hipertansiyon tanım ve Sınıflaması Mayıs 2008 KonuĢmacı 173) Panel ON-Target ÇalıĢması Sunumu Mart 2008 Oturum BaĢkanı 174) Çanakkale Kardiyoloji Günleri SVT ve VT lerde Olgu sunumları Haziran 2008 Oturum BaĢkanı 175) TKD Lipid ÇalıĢma Grubu Ġzmir Olgu Sunumunda panelist Aralık 2007 KonuĢmacı Toplantısı 176) Türk kardiyoloji kongresi Atriyal fibrilasyon 20/11/2007 konuģmacı 177) Tkd Ege -Akdeniz Bölgesi Eğitim Kalp yetersizliği tedavisi 15/12/2007 konuģmacı Toplantısı 178) 1. Aile Hekimliği Kongresi Hipertansif aciller 12/1/2008 konuģmacı 179) Ege Kardiyoloji-Kalp Damar Cerrahisi Opak nefropatisi 22/2/2008 konuģmacı Toplantısı 180) BaĢağrısı tedavi paneli-nevģehir Migren baģağrıları 24 kasım 2007 KonuĢmacı 181) BaĢağrısı kıģ okulu-antalya Primer baģağrıları olgu sunumları Ģubat 2008 Oturum baģkanı 182) Ulusal epilepsi kongresi-çeģme sunumları 4-7 haziran 2008 Oturum baģkanı 183) Multipl sklerozis paneli-denizli MS çalıģma gurubu periodik toplantıları 5 Nisan 2008 Oturum baģkanı 184) Ege Nöroloji günleri paneli-ġzmir Olgu sunumları 17 Nisan2008 Oturum baģkanı 185) BaĢağrısı tedavi paneli-safranbolu Migren baģağrıları 13 haziran 2008 KonuĢmacı 186) Onkolojide Güncel YaklaĢımlar Akciğer Kanserlerinde PET/BT KonuĢmacı 187) 16. Anadolu Psikiyatri Psikiyatri ġizoobsesif bozukluğun, fenomenolojisi, Haziran Panelist Günleri nörobiyolojisi, tedavisi ) 5. Ulusal Anksiyete Kongresi Beden Dismorfik bozukluğun kliniği, 5-9 Mart 2008 Panelist nörobiyolojisi ve tedavisi 189) Suçla Mücadelede Aile Eğitiminin Suçlu çocuk, ergen ve genç yetiģkinlerde Mayıs Panelist Önemi ve Türkiye de Denetimli Serbestlik Uygulamaları demografik ve klinik etkenlerle suç davranıģı arasındaki iliģki: Bir profil ) 18. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi araģtırması Kimlik Bocalamasının Değerlendirilmesi Nisan 2008 Panelist

68 191) 12. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Ġntihar süreci. 5-8 Temmuz Panelist Kongresi ) Türk Toraks Derneği 10. Yıllık KOAH Hastalarında psikolojik distress Nisan Panelist Kongresi ) ADÜ-Tıp Fakültesi DENARĠS Ölçekler: Geçerlik/güvenirlik ve tıpta 13 ġubat, 2008 KonuĢmacı toplantıları kullanımı 194) 2. Psikiyatri HemĢireliği Kongresi Sorun Çözme Terapisi Nisan2008 Kurs Eğitmeni 195) 2. Psikiyatri HemĢireliği Kongresi Yatan Hastalarla Rol Çözümlemesi Grup Terapisi Kursu Nisan 2008 Kurs Eğitmeni 196) ADÜ-GENÇ Seminerleri Gençlik, Etik, Ahlak 25 Nisan 2008 KonuĢmacı 197) TÜRKRAD 2007 Ulusal Radyoloji BağıĢıklığı baskılanmıģ hastalarda 28/09/2007 KonuĢmacı Kongresi enfeksiyon dıģı akciğer sorunları 198) TÜRKRAD 2007 Ulusal Radyoloji Kongresi Serbest Bildiriler: Toraks ve meme radyolojisi 29/09/2007 Oturum baģkanı 199) Aydın Onkoloji Günleri Sempozyumu Radyolojide geliģmeler Mayıs 2008 KonuĢmacı 200) Türk Toraks Radyolojisi Derneği 12. BaskılanmıĢ bağıģıklıkta akciğer 6 Haziran 2008 KonuĢmacı Yıllık Bilimsel Toplantı enfeksiyonları 201) Türk Toraks Radyolojisi Derneği 12. Yıllık Bilimsel Toplantı Enfeksiyonlar 6 Haziran 2008 Oturum baģkanı 202) Türk Radyoloji Kongresi, Antalya Abdominal BT tuzakları Ekim 2007 KonuĢmacı 203) Türk Radyoloji Derneği Ġzmir ġubesi Transrektal US EĢliğinde Sistematik KonuĢmacı Aylık Eğitim Toplantısı Prostat Biyopsisinde Güncel Protokoller: Nasıl? Kime? Ne Zaman? 204) Muğla Tabip Odası Tanıda Genetik Testler ve Geleceği KonuĢmacı 205) Toplum Eğitimi / F tipi Cezaevi Akraba Evlikliklerinin Sakıncaları KonuĢmacı 206) 1.Uyku Bozuklukları Kongresi Uyku ve Bozukluklarının Genetiği KonuĢmacı 207) Akciğer ve Plevra Kanserlerinde Güncel Genetik alanında geliģmeler KonuĢmacı Tedaviler Sempozyumu 208) Uluslararası katılımlı Genetik Epidemiyoloji Yönetici VIII. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi 209) Denaris ÇalıĢma Grubu Tıpta Moleküler Genetik Analizlerinin KonuĢmacı Kullanımı 210) Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Alkolizm ve Yoğun Bakım Ekim Panelist Derneği 41. Kongresi 2007 Antalya 211) III. Aydın Onkoloji Günleri Akciğer ve Plevra kanserlerinde ağrı Mayıs KonuĢmacı sağaltımı ) TARK 2007 Anestezi ve Maliyet (TĠVA) Ekim 2007 KonuĢmacı 213) TARK Ege-Akdeniz bölgesi Anestezi Doğumda Ağrı 23 ġubat 2007 KonuĢmacı günleri 214) ÇĠLYAD, Çocuk ileri yaģam desteği kursu 215) ÇĠLYAD, Çocuk ileri yaģam desteği kursu Çocuklarda hava yolu açılması ve solunumun sağlanması Çocuklarda damar yolu açma Nisan 2008 Eğitimci Çocuklarda hava yolu açılması ve Mayıs 2008 Eğitimci solunumun sağlanması Çocuklarda damar yolu açma EriĢkinde Temel YaĢam Desteği Haziran 2008 Eğitimci 216) ADÜ Tıp Fak. Asistan Adaptasyon Programı 217) Aydın Onkoloji Günleri Rezeksiyon sonrası akciğer hasarı Mayıs KonuĢmacı ) Asistan Uyum Programı Ġleri yaģam desteği Mayıs KonuĢmacı ) Çocuklarda ileri yaģam desteği programı Kardiak arreste damar yolu açma Nisan 2008 KonuĢmacı ÇĠLYAD 220) Ege-Akdeniz Sempozyumu Pediyatrik rejyonal anestezi Ġzmir KonuĢmacı 221) Ege-Akdeniz Sempozyumu Nöroanestezide yenilikler Oturum Denizli BaĢkanı 222) 10. Ulusal ağrı ve 9. Ulusal rejyonal Lokal anestezi kaynaklı KonuĢmacı anestezi kongresi komplikasyonların önlenmesi Ġstanbul 61

69 223) ADÜ Pediatri AD. Konferansları Konjenital Bronkopulmoner Anomaliler 14 Kasım 2007 (Harun Gürsoy) Misafir KonuĢmacı 224) ADÜ Tıp Fakültesi Uyum Kursu Profesyonellik nedir? 20 Mayıs 2008 (Harun Gürsoy) KonuĢmacı 225) Acil hekim eğitim programı (ÇĠLYAD Eğitim Modülü) Travma durumunda resüsitasyon ve omurga stabilizasyonu Nisan 2008 (Sezen Özkısacık) KonuĢmacı 226) Acil hekim eğitim programı (ÇĠLYAD Eğitim Modülü) Travma durumunda resüsitasyon ve omurga stabilizasyonu Mayıs 2008 (Sezen Özkısacık) KonuĢmacı 227) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Meme Kanseri 8 Mart 2008 KonuĢmacı 228) Benign Meme Hastalıkları ve Meme Cerrahisi Kursu / 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 229) Metastatik Meme Kanserinde Cerrahi Tedavinin DeğiĢen Rolü / Ulusal Cerrahi Kongresi ) Adenomlarda Cerrahi YaklaĢım / Ulusal Cerrahi Kongresi ) Meme Hastalıkları / Ulusal Cerrahi Kongresi ) Benign Meme Hastalıkları ile Meme Kanseri Tanı ve Tedavisindeki GeliĢmeler (MHDF 1. Bölgesel Toplantısı) Meme Koruyucu Cerrahide Kozmezis Eylül 2007 KonuĢmacı Lokal Ġleri Evre ve Metastatik Meme Kanseri Mayıs 2008 KonuĢmacı Güncel Paratiroid Cerrahisi Uygulamaları Mayıs 2008 KonuĢmacı Sözlü Bildiri Oturumu Mayıs 2008 Oturum BaĢkanı Onkoplastik Meme Cerrahisi Nisan 2008 Oturum BaĢkanı 233) Akciğer ve plevra kanserlerinde güncel Ġnvaziv Tanısal YaklaĢım Mayıs KonuĢmacı tedaviler sempozyumu ) Akciğer ve plevra kanserlerinde güncel tedaviler sempozyumu Akciğer ve plevra kanserlerinde güncel bilgi ve yaklaģımlar-i Mayıs 2008 Oturum BaĢkanı 235) European Vision and Eye Research Pseudoexfoliation 3-6 Ekim 2007 KonuĢmacı 236) TOD 41. Ulusal Kongre - Antalya Glokom Cerrahisi 30 Ekim 2 Kasım 2007 Kurs KonuĢmacı 237) Olgularla Glokom Vaka Sunumu Haziran ) 5.Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Hormonal Kontraseptiflerin Non Planlaması Kongresi, Ankara Hormonal Yararları 239) Denizli Bölgesel TJOD Hizmet Ġçi Eğitimleri 240) Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Endoskopi Kongresi 241) 3.Ege Jinekolojik Endoskopi Kongresi Laparoskopik Sistem Kurulumu ve Hasta Hazırlığı sı KonuĢmacı 2007 KonuĢmacı Ali Rıza OdabaĢı Fertilite Artırıcı Endoskopik ĠĢlemler 2007 KonuĢmacı Ali Rıza OdabaĢı Adezyon Bariyerleri 2008 Endoskopi Kursu Eğitimcisi ve KonuĢmacı Ali Rıza OdabaĢı 2008 Endoskopi Kursu Eğitimcisi Ali Rıza OdabaĢı 62

70 242) 6.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 243) Samet Kafkas,Ömer Faruk ġendur,levent Sevinçok. Türkiye Romatizmal AraĢtırma ve SavaĢ Derneği(TRSAD)Panel. 244) Samet Kafkas,Ömer Faruk ġendur. Türkiye Romatizmal AraĢtırma ve SavaĢ Derneği(TRSAD)Panel. 245) Türkiye Romatizmal AraĢtırma ve SavaĢ Derneği(TRSAD) ile Aydın Eczacılar Odası Paneli. 246) Ege Bölgesi Kardiyoloji ve kalp Damar Cerrahisi Toplantısı 247) Ege Bölgesi Kardiyoloji-Kalp Damar Histerosalpingografi ve Sonohisterografinin Ġnfertilitedeki Yeri Kadın ve Sağlık. Menopoz ve Osteoporozun Hormonal ve non Hormonal Tedavi Yöntemleri. Dünya Kadınlar Günü Anlamı ve Kadın Sağlığı. Menopoz ve Osteoporozun Hormonal ve non Hormonal Tedavi Yöntemleri. Kadın ve Sağlık,Menopoz ve Osteoporoz. Güncel yaklaģım,tanı ve tedavileri. Kronik Aort diseksiyonu zemininde geliģen akut perikard tamponadı. Renal cell karsinomu olgusunda inferior KonuĢmacı ve Oturum BaĢkanı Ali Rıza OdabaĢı 14 Mayıs 2007 Aydın. 8 Mart 2008 Aydın 8 Mart 2007, Aydın KonuĢmacı Samet Kafkas KonuĢmacı Samet Kafkas KonuĢmacı Samet Kafkas KonuĢmacı 22 ġubat 2008 KonuĢmacı Cerrahisi aylık toplantısı vena cava replasmanı 248) Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu Endoskopik Sinüs Cerrahisi Yönetici 249) TKBBV Ġzmir Toplantısı Disfoniler 29/4/2008 KonuĢmacı 250) V. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Öğrenci Oturumu 8/5/2008 Yönetici 251) 8. Kulak Burun Boğaz ve BaĢ Boyun Ağız tabanı tümörlerinde 16/5/2008 Yönetici Cerrahisi Kongresi rekonstrüksüyon 252) TKBBV Ġzmir ġubesi, Eğitim Alerjik Rinit Tedavisi 15 ġubat 2008 KonuĢmacı Toplantıları 253) Otolojide güncel baģlıklar Orta kulak hastalıklar 6-9 Eylül 2007 Oturum BaĢkanı 254) 4. Kokler Ġmplantasyon Otoloji- Nörotoloji Odyoloji Kongresi., Meniere Hastalığı ve Tanısına Güncel YaklaĢım Kasım 2007 Panelist 255) 6. KBB Akademi Toplantısı. ÇeĢme- Ġzmir. 256) Türk KBB Vakfı Ġzmir ġubesi Eğitim Toplantısı. Ġzmir. 257) 8.th International Conference on Cholesteatoma &Ear Surgery. Antalya, Turkey. 258) Turk Norosirurji Dernegi 22. Bilimsel Kongresi Otolojik Cerrahi de fasiyal sinir Nisan Panelist Timpanoplasti 23 Mayıs Panelist Staging of tympanoplasty in cholesteatoma Nörokutenöz hastalıklar ve nörofibromatozis Haziran 2008 Panelist 22/04/2008 KonuĢmacı S. Yaycıoğlu 259) Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği, Ege-Akdeniz ġubesi Sempozyumu Spinal Cerrahide Yenilikler 03 Mayıs 2008 KonuĢmacı V. Aydın 260) Kemik Eklem Hastalıklarına Güncel Osteoartritte medial eklem tutulumunda Haziran Moderatör YaklaĢım. Gazi OsmanpaĢa Üniver. cerrahi tedavi ) KTÜ Tıp Fakültesi Trabzon Konferans : Osteoporoz ve Güncel 11 Temmuz 2007 KonuĢmacı Tedavi YaklaĢımları. 262) XX.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Osteoporoz: Tedavide Yeni Açılımlar 25 Ekim 2007 Moderatör KonuĢmacı 263) XX.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Gonartrozda Protez DıĢı Tedavi 24 Ekim 2007 KonuĢmacı Kongresi seçenekleri. Artroskopik Tedavi 264) Fenerbahçe Spor Kulübü 100.Yıl Spor Ön Çapraz Bağ Cerrahisi 29 Kasım-01 Moderatör ve Bilim Kongresi-Ġstanbul Aralık ) 3. Bahar Toplantısı TUSYAD Ġstanbul Çoklu Bağ Yaralanmaları-Akut Diz 30 Kasım 2007 Moderatör ġubesi -Ġstanbul Çıkığı 266) I. Artroskopi ve Diz Cerrahisi Bilgi Yenileme Kursu Adana Dejeneratif Artrit-Artroplasti DıĢı Yöntemler Ocak 2008 Moderatör

71 267) 3.Ġzmir Fiziksel Tıp-Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Günleri Sporcularda Diz Yaralanmaları 268) 7. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri - Kıkırdak Yaralanmalarının Tedavisi ve Marmaris elimizdeki Kanıtlar ġubat 2008 Moderatör ġubat 2008 Moderatör 269) 4. Ortopedi BuluĢması Nisan 2008 Moderatör 270) I. Ġntramedüler çivileme kursu Humerus proksimal uç kırıkları Ocak 2008 KonuĢmacı 271) XX. Milli Türk Ortopedi ve Çoçuk Humerus Kırıkları Ekim 2007 KonuĢmacı Travmatoloji Kongresi 272) IV. Ege Dermatoloji Günleri Tırnak cerrahisi 7-10 Mayıs 2008 KonuĢmacı 273) Ulusal Romatizma hastalıkları kongresi Romatizmal hastalıklarda kalça cerrahisi Mayıs KonuĢmacı ) 1. Ulusal Diabetik ayak infeksiyonları Diabetik Ayakta ortopedik yaklaģım ve Mayıs KonuĢmacı Simpozyumu amputasyon ) 1. Ulusal Diabetik ayak infeksiyonları Ortopedik sorunlar ve Charcot Mayıs KonuĢmacı Simpozyumu Artropatisi ) 2008 Mezuniyet Sonrası Ortopedi ve Humerus proksimal uç kırıkları 12 ġubat 2008 KonuĢmacı Trav. Konferansları Aydın 277) 4. Ortopedi BuluĢması Kilitli plakların baģarısızlığının Nisan 2008 KonuĢmacı biyolojik ve biyomekanik sebepleri önlemler ve çözümler 278) 2. Ulusal Serebral Palsi ve GeliĢimsel Serebral Palside Ayak Ayak Bileği 2-4 Kasım 2007 KonuĢmacı Bozukluklar Kongresi Sorunları 279) XX. Milli Türk Ortopedi ve Topallayan Çocuk Ekim 2007 KonuĢmacı Travmatoloji Kongresi 280) 2. Geleneksel Tralles Fizyoterapi CP de Cerrahi Tedavi 15- ġubat 2008 KonuĢmacı Günleri 281) Frig Vadisi Aylık Ortopedi Toplantıları CP de Alt Ekstremite Cerrahisine genel 27 ġubat 2008 KonuĢmacı - EskiĢehir yaklaģım 282) 1. GeliĢimsel Nöroloji günleri -Denizli SP de Ortopedik Sorunlar ve tedavileri 13 Nisan 2008 KonuĢmacı DKÇ Muayenesi 283) Serebral palsi tedavisinde güncel Serebral Palside Diz sorunları Mayıs Moderatör yaklaģımlar sempozyumu ) 4. Ortopedi BuluĢması Kalça Artrografisi Nisan 2008 KonuĢmacı 285) 2008 Mezuniyet Sonrası Ortopedi ve Trav. Ortez Protez Uygulamaları 17 Haziran 2008 Moderatör Konferansları Aydın 286) XX.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 287) I. Artroskopi ve Diz Cerrahisi Bilgi Yenileme Kursu Adana 288) 3.Ġzmir Fiziksel Tıp-Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Günleri 289) TOTBĠD-TOTEK Temel Bilimler AraĢtırma Okulu - Erzurum 290) 2008 Mezuniyet Sonrası Ortopedi ve Travmatoloji Konferansları Aydın 291) Dikicioğlu E. Akciğer ve Plevra Kanserlerinde Güncel Tedaviler Sempozyumu Artroskopinin sistemik komplikasyonları Pediatrik dizde artroskopi Menisküs yaralanmaları tedavi prensipleri Kıkırdak yaralanmaları Konferans: Patello-femoral ligament rekonstrüksiyonu Akciğer ve Plevra Kanserlerinde Güncel Bilgi ve YaklaĢımlar-III 25 Ekim 2007 KonuĢmacı Ocak 2008 KonuĢmacı ġubat 2008 KonuĢmacı 27 ġubat 01 Mart 2008 KonuĢmacı 15 Mayıs 2008 KonuĢmacı Mayıs 2008 Oturum BaĢkanı 292) Çulhacı N. I. Ulusal Diyabetik Ayak Ġnfeksiyonları Simpozyumu 293) Meteoğlu Ġ. Akciğer ve plevra kanserlerinde güncel tedaviler sempozyumu 294) Balkan Associatons of Plastic Surgeons International Congress Osteomyelit Histopatolojisi Mayıs 2008 KonuĢmacı Patolojide geliģmeler 22 Mayıs 2007 KonuĢmacı Flaps 23 Mayıs 2007 Oturum BaĢkanı 64

72 295) Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu 4. Hazırlık Sınavı Kursu, Kartepe, Kocaeli 296) Ege Üroloji Derneği Bilimsel Toplantıları. Ġzmir. 297) Türk Üroloji Derneği 3. Bahar Toplantısı Sistemik Hastalıklar ve Ġnkontinans 4 7 Kasım 2007 KonuĢmacı Kılavuzlar eģliğinde BPH 13 Aralık 2007 KonuĢmacı Perkütan Nefrolitotomi: Son geliģmeler 14-15/12/2007 KonuĢmacı Veteriner Fakültesi Sıra Katılan öğretim Toplantının adı - No elemanının adı niteliği 1. Ali BELGE XI.Ulusal Veteriner Cerrahi kongresi 2. Nuh KILIÇ XI.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi 3. Murat SARIERLER XI.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi 4. Tülin KARAGENÇ Kenelerle Biyolojik Mücadele toplantısı 5. M. Erkut KARA II. Bilimsel AraĢtırmalarda Deney Hayvanları Kursu 6. Özcan CENGĠZ Farmavet Hayvan Besleme Sempozyumu 7. Hasan. EREN Tarım Ġl Müdürlüğü Konferans 8. Tülin KARAGENÇ Wellcome Trust proje toplantısı 9. Tülin KARAGENÇ 6.International Conference on Ticks and Tick-Borne Pathogens Tarihi (ay-yıl)- yeri Katılım Ģekli Sunum veya konu baģlığı (Varsa) Haziran Düzenleyici KuĢadası Haziran, Düzenleyici KuĢadası, Haziran, Düzenleyici KuĢadası, ,Mayıs 2008 Katılımcı Tarım ve Köy iģleri Bakanlığı Tarımsal AraĢtırmalar Genel Müd. Kasım 2008, GATA, Eğitimci Deney Hayvanları Ankara Anatomisi Mart 2008 Katılımcı Yem, Yumurta Ġçeriği ve MarkalaĢma Haziran 2008 Katılımcı Keneler ve Medikal Önemleri 26-31/10/2008 Katılımcı -Control of Tunus Tropical Theileriosis in Turkey -Buparvaquone resistance to Theileria annulata -Distribution of tick species of cattle in the Eylül 2008 Buenos Aires, Argentina Katılımcı west aegean region of Distribution of tick species of cattle in the west aegean region of Turkey Aydın Sağlık Yüksekokulu 1) 2) 3) 4) Konferans Konferans Kurs Kurs Düzenleyici Yrd.Doç.Dr.N.Balkaya Öğr.Gör.H.Ö.Altıok Düzenleyici Yrd.Doç.Dr.N.Balkaya Öğr.Gör.H.Öner Altıok KonuĢmacı Yrd.Doç.Dr.H.ÇalıĢır KonuĢmacı Yrd.Doç.Dr.H.ÇalıĢır Beyin Gücü ve Motivasyon Türk HemĢireler Derneği ve HemĢirelikte GeliĢmeler Neonatal Resüsitasyon Programı Neonatal Resüsitasyon Programı Yenidoğanın Doğum Odasında Canlandırılması Yenidoğanın Doğum Odasında Canlandırılması Aydın Aydın Muğla Aydın

73 5) 6) 7) Kurs Kurs Panel KonuĢmacı Yrd.Doç.Dr.H.ArslantaĢ KonuĢmacı Yrd.Doç.Dr.N.Balkaya Düzenleyici Öğr.Gör.H.Öner Altıok ÇalıĢma Grubu Neonatal Resusitasyon Kursu Ebelik-HemĢirelik Haftası Etkinlikleri Yatan Hastalarda Yeni Bir Grup Terapi Tekniği: KiĢilerarası ĠliĢkilerde Rol Çözümleme. Göğüs Kompresyonu HemĢirelerde ve Ebelerde Örgütsel ÇatıĢma Türleri Paneli Ġstanbul Aydın Aydın Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu S.No Kongre, sempozyum, kurs / Panel ve konferansın adı 1. Bozkurt, H. Halkla ĠliĢkiler ve DavranıĢ Kuralları Hizmet Ġçi Eğitim Semineri / Görevde Yükselme/ ADÜ rektörlüğü Bilgi ĠĢlem Toplantı Salonu/ Bozkurt, H. Gençlerle ĠletiĢim Seminer / ADÜ Atatürk Konferans Salonu Tekin, A.T. Sporda Ölçme ve Değerlendirme I. Kademe Basketbol Antrenör Kursu / Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü / Aydın /3-14 Temmuz 2008Vural, G. I. Kademe Basketbol Antrenör Kursu / Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü / Aydın /3-14 Temmuz Tekin, A.T. Sporda Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri I. Kademe Basketbol Antrenör Kursu / Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü / Aydın /3-14 Temmuz Vural, G. I. Kademe masa Tenisi Antrenör Kursu/ Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü / Aydın / 28 Ocak-8 ġubat Tekin, A.T. Spor Pedagojisi, Futbolda Eğitim, Öğretim ve Öğrenme Ġlke Yöntemleri. Futbol Amatör Aday Antrenör Kursu, TÜFAD Aydın, 7 Mayıs Tekin, A.T. Futbolcu Merkezli Antrenmanlar, Özellikleri, Yararları. Futbol A, B, Amatör Lisanslı Antrenörler Zorunlu GeliĢim Semineri, Aydın Sanayi Odası Toplantı Salonu, 26 Mayıs Vural, G. Masör Kursu/ Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü / Aydın / Mayıs ġentürk, V. Beceri Öğrenimi. Korfbol Antrenör Kursu (I.Kademe), Aydın, Tekin, A.T. Çocuk, Genç ve YetiĢkin Futbolunda Psikolojinin Yeri, Motivasyon, Stres, Takım Olma. Futbol Amatör Aday Antrenör Kursu, TÜFAD Aydın, 7 Mayıs Tekin, A.T. Sporda Öğretim Yöntemleri. Korfbol I. Kademe Antrenör YetiĢtirme Kursu, G.S.Ġ.M. Aydın, 28 Mayıs Tekin, A.T. Sporda Ölçme ve Değerlendirme. Korfbol I. Kademe Antrenör YetiĢtirme Kursu, G.S.Ġ.M. Aydın, 28 Mayıs

74 13. Tekin, A.T. Futbolda Antrenman Yöntemleri. TÜFAD ġeref Varol GeliĢim Semineri, Pamukkale Üniversitesi Toplantı Salonu, Denizli, 2 Haziran GüreĢ, A. 4. Kademe Atletizm Antrenör Kursu, Ankara, 24 Eylül GüreĢ, A. Atletizm Temel Eğitim Projesi. Hizmet Ġçi Eğitim, Ankara, 4 Eylül ġentürk, V. Beceri Öğrenimi. I.Kademe Masa Tenisi Kursu, Aydın, GüreĢ, A. Korfbol I. Kademe Antrenör Kursu, Aydın, 25 Mayıs GüreĢ, A. Üst Düzey Antrenör Eğitim Semineri, Hacettepe Üniversitesi, 6 Nisan GüreĢ, A. 3. Kademe Atletizm Antrenör Kursu, Ġzmir, 4 Nisan GüreĢ, A. Temel Spor Eğitim Projesi, Ankara, 17 Mart GüreĢ, A. Eğitim Semineri, Aydın, 29 ġubat GüreĢ, A. Atletizm Eğitim Semineri, Ġzmir, 3 ġubat GüreĢ, A. I. Kademe Masa Tenisi Yardımcı Antrenör Kursu, Aydın, 1 ġubat GüreĢ, A. Atletizm Eğitim Planı Projesi, Ġzmir, 11 Ocak Bozkurt, H. HaberleĢme Hizmet Ġçi Eğitim Semineri / Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Bozkurt, H. Kurs / Çim Hokeyi II. Kademe Antrenör YetiĢtirme Kursu, Büyükçoban, H. Sağlık Bilgisi dersi. Çim Hokeyi II. Kademe Antrenör Kursu / Vural, G. II. Kademe Çim Hokeyi Antrenör Kursu / Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü / Aydın / 5-9 Aralık Tekin, A.T. Sporda Ölçme ve Değerlendirme. II. Kademe Çim Hokeyi Antrenör Kursu / Adakule Hotel KuĢadası/ Aydın / 28 Kasım Tekin, A.T. Sporda Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri. II. Kademe Çim Hokeyi Antrenör Kursu / Adakule Hotel KuĢadası/ Aydın / 28 Kasım GüreĢ, A. II. Kademe Çim Hokeyi Antrenör Kursu, KuĢadası/ Aydın, 27 Kasım GüreĢ, A. 4. Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, 10 Kasım GüreĢ, A. I. Kademe Basketbol Antrenör Kursu, Aydın, 8 Kasım GüreĢ, A. Bebestad ve King Atletiks, Ġtalya, 2 Temmuz GüreĢ, A. Antrenman Bilimi Sempozyumu-2, Ankara, 1 Temmuz ġentürk, V. Beceri Öğrenimi. II. Kademe Çim Hokeyi Antrenör Kursu, KuĢadası-Aydın, Aydın Sağlık Meslek Yüksekokulu KonuĢmacının adı - Kongre, sempozyum, kurs / Panel ve konferansın adı KonuĢmanın konusu Tarih Katılım Ģekli 67

75 Öğr.Gör.KILIÇ.N- Panel- Toprak Kaynaklarına ĠliĢkin Ekolojik Sorunlar ve Çözüm Önerileri Öğr.Gör.EK.HNurcan Panel- Küresel Isınma ve Türkiye Öğr.Gör.Perihan ÖĞDÜM- Fotoğrafçılık ve Görme Biçimleri Öğr.Gör.Perihan ÖĞDÜM- Germencik Devlet Hastanesi Tıbbi Sekreterlik Hizmet Ġçi Eğitim Kursu/Germencik Erozyon ve ÇölleĢme 25 Nisan 2008 KonuĢmacı Türkiye de Küresel Isınmanın Boyutları 08 Mayıs 2008 KonuĢmacı Fotoğraf 11 Mart 2008 KonuĢmacı Tıbbi Sekreterlik 12 Mart 2008 Eğitimci Sultanhisar Meslek Yüksekokulu S.No Kongre, sempozyum, kurs / Panel ve konferansın adı 1. Türkiye III. Tohumculuk Kongresi, Üç ekmeklik buğday melezinde (Triticum aestivum L.) protein oranının kalıtımı. 2. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Aydın ekolojik koģullarında ileri arpa hatlarında verim, verim öğeleri ve agronomik özelliklerin saptanması. 3. Aydın Ġli Atça Beldesi Ali SÖNMEZ Ġlköğretim okulu öğrencilerine Seracılık Programı öğrencileri tarafından verilen Küresel Isınma-Çevre Semineri 4. II. Ulusal Kozmetoloji Eğitimi Kongresi 5. I.Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi 6. I. Ulusal Spa ve Wellness Kongresi 7. Etkili Öğrenme - Öğretme Stratejileri Semineri 8. Nysa Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde düzenlenen Voleybol Turnuvası 9. I. Saçlarımı Seviyorum Günleri Semineri 10. M.E.B. Hizmetiçi Eğitim Kursları Vücut Bakımı ve Masaj Kursu 11. Hidroterapi Kursu, I. Ulusal Spa ve Wellness Kongresi Diğer (Hazırlanan Ders notu, Teksir vb.) Eğitim Fakültesi Adı Güneş M. Panel KonuĢmacı Antik Çağdan Günümüze Kadın Cumhuriyet Birimi Döneminde Kadın Haklarının Kazanılması Serbest Muhasebeciler Odası Eğitim Fakültesi Güneş M. Konferans Düzenleyici Prof.Dr.Erol Manisalı nın KonuĢmacı olarak Katıldığı, Türkiye-AB ĠliĢkileri ve Bunlar Arasındaki ÇeliĢkiler Aydın ġükran Güngör Tiyatro Salonu Eğitim Fakültesi 68

76 Güneş M. Panel KonuĢmacı Köy Enstitülerinin KuruluĢunun 78. Yıldönümü Köy Enstitülerinin Kapatılmalarının Ardındaki Gerçekler ADÜ Eğitim Fakültesi 17/04/2008 Güneş M. Panel KonuĢmacı Antik Çağdan Günümüze Kadın Kadın Haklarının Kazanılması Serbest Muhasebeciler Odası 08/03/2008. Eğitim Fakültesi Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Adı Birimi Sınıf Ders/ Staj kurulu Türü H.BAġALOĞLU: Tıp Fakültesi için Terminoloji ve Hareket sistemi Anatomisi Tıp fakültesi 1 Kas Ġskelet Ders notu 69

77 2.2. ARAġTIRMA PROJELERĠ Tamamlanan araģtırma Projeleri ADÜ Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu Destekli Tamamlanan AraĢtırma Projeleri SIRA NO PROJE KODU ASYO ASYO ÇMYO ÇMYO EĞF EĞF EĞF EĞF EĞF EĞF EĞF EĞF FBE FBE FEF FEF FEF PROJE YÖNETĠCĠSĠ AYDIN SAĞLIK YÜKSEKOKULU Yrd.Doç.Dr.Sakine MEMĠġ Yrd.Doç.Dr.Sakine MEMĠġ (Yıldız DENAT) ÇĠNE MESLEK YÜKSEKOKULU Yrd.Doç.Dr.Okan ATAY Dr.Dilek KESKĠN Prof.Dr.Muharrem ġen ArĢ.Gör.Canan YILDIZ Prof.Dr.Nesrin ÖZSOY ArĢ.Gör.Çiğdem ALDAN Yrd.Doç.Dr.Servet ġen Öğr.Gör.Selcen AKUYSAL Prof.Dr.Müfit KÖMLEKSĠZ Yrd.Doç.Dr.Adem ÖZDEMĠR Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Gör. Meltem ÇENGEL) EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 70 (Ar. Prof. Dr. Müfit KÖMLEKSĠZ ( Ar. Gör. Serap YILMAZ) Prof. Dr. Müfit KÖMLEKSĠZ ( Ar. Gör. Gonca URAL) FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ Doç.Dr.Mete KARACAOĞLU (ArĢ.Gör.Aytül UÇAK) Prof. Dr. Erdener KARADAĞ (Tayfun KARIġTI) Yrd.Doç.Dr.Yüksel ġahġn (ArĢ.Gör.Funda AKBULUT) Prof.Dr.Erdener KARADAĞ Y.L.Ö. H.Berna DURUKAN Yrd.Doç.Dr.Halil BIYIK Erman ORYAġIN Y.L.Ö. PROJE ADI Parkinson Hastalarının ve Bakıcılarının YaĢam Kalitesi, Etkileyen Faktörler ve Yapılan Bireysel Eğitimin YaĢam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi Fekal Ġnkontinanslı Hastalarda Ġki Farklı Bakım Ürününün Perineal Dermatit OluĢumuna Etkisinin Ġncelenmesi YetiĢtirici KoĢullarında Kıl Keçisi Sürülerinde Oğlaklama ve Büyütme Sonuçlarına Göre Kimi Dölverimi Ölçütlerinin Belirlenmesi Çine Yöresinde YetiĢtirilen Kıl Keçilerin Sütlerinin Brucella Melitensis Yönünden Taranması 6-7 YaĢ Çocuklarının Resimlerden OluĢturdukları Öykülerdeki Dil Yapıları Düzey Dersliklerinin Ġlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine ĠliĢkin Akademik BaĢarıları ve Benlik Saygısı Üzerine Etkisi 6 YaĢ Çocuklarının Geometrik ġekil ve Sayı Kavramlarının GeliĢiminde Kavram Eğitim Programının Etkisi Epistemolojik Ġnançlar ve Otoriteryan Tutumlar: Sınıf Öğretmenliği Öğrencileri Üzerine ÇalıĢma Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Çevreci DavranıĢlarının Belirleyicileri Ġlköğretim Dördüncü Sınıf Bilgisayar Dersi Programının Değerlendirilmesi KubaĢık Öğrenmenin Ġlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersine iliģkin Akademik BaĢarılarına ve Birlikte ÇalıĢma Tutumlarına Etkisi KubaĢık Öğrenmenin Ġlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersine iliģkin Akademik BaĢarılarına ve Benlik Kavramları Üzerine Etkisi Kafkas Irkı ve Anadolu Arısı Ege Ekotipi Ġle KarĢılıklı Melezlerinin Ege Bölgesi KoĢullarında Koloni GeliĢimi Sodyum Metakrilat Ġçeren Çapraz Bağlı Akrilamid Esaslı Kopolimerlerin HazırlanıĢı, Karakterizasyonu Ve Biyopotansiyel Kullanım Kapasitelerinin AraĢtırılması Elektrofilik Bor BileĢiklerinin Sentezleri Kimyasal Çapraz Bağlı Poli (Akrilamid/Sitrakonik Asit) Kopolimerlerinin HazırlanıĢı, Karakterizasyonu ve Soğurum Özelliklerinin AraĢtırılması Aydın Merkez Ġlçe Sınırları Ġçerisindeki ÇeĢitli Kaynaklardan Ġzole Edilen Enterekoklar Üzerinde

78 FEF FEF FEF ĠĠBF ĠĠBF ĠĠBF ĠĠBF ĠĠBF MARL TPF TPF TPF TPF TPF TPF TPF TPF TPF Yrd.Doç.Dr.Serdar KOCA Y.L.Ö. Hatice SARI Prof.Dr.A.Ersin KARAGÖZLER Y.L.Ö. Mert SOYSAL Prof.Dr.Hatice KANDAMAR 71 Antimikrobiyal Aktivite Denemeleri Dichlorvosk un Aliium Cepa L. Kök Ucu Meristem Hücrelerinde Mitoz Bölünme ve Kromozomlar Üzerine Etkileri Aydın-Denizli-Muğla Ġllerinde Üretilen Balların Uçucu BileĢenlerinin Katı Faz Mikroekstaksiyon ve Gaz Kromatografi-Kütle Spektrofoto-metresi Ġle Belirlenmesi Hece Tabanlı Türkçe Metinden KonuĢma Sentezleme Sistemi NAZĠLLĠ ĠKTĠSADĠ ve ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ Doç.Dr.Fuat ERDAL Yrd.Doç.Dr.Sezgin DEMĠR Dr.Esin SAYIN Yrd. Doç. Dr.Recep TEKELĠ (Ar. Gör Hakan HOTUNLUOĞLU) Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ġenkayas (Canan BAġALOĞLU) MERKEZ ARAġTIRMA LABARATUVARI Yrd.Doç.Dr.Tülin KARAGENÇ Prof.Dr.Neriman AYDIN Yrd.Doç.Dr.Barlas ETENSEL (Dr.Sezen KARACA-uzmanlık) Yrd.Doç.Dr.Sacide KARAKAġ Yrd.Doç.Dr.Hatice ERTABAKLAR Doç.Dr.Ali Önder KARAOĞLU Doç.Dr.ġükrü BOYLU Yrd.Doç.Dr.Füruzan KAÇAR DÖĞER Yrd.Doç.Dr.Füruzan KAÇAR DÖĞER TIP FAKÜLTESĠ Bölgeler ve Ġller Arasında GeliĢme Düzeylerinin Yakınsamasında Kamu Yatırımlarının Rolü: Ege Ġlleri Örneği Finansal Araç Olarak Ticari Kartların Kullanımının ĠĢletmenin Finansman Dengesine Etkisi: Aydın Ġli Örneği ENAPS(EuropeanNetwork for Performance Studies) Kriterlerinin Aydın Ġli Ġçerisindeki Organize Sanayiindeki ĠĢleetmelerine Uygulanması Karbon Vergisinin Macro Ekonomik Etkileri Altı Sigma ve Toplam Kalite Yönetimi Uygulayan ĠĢletmelerde Altı Sigma nın Uygulanabilirliği Sığırlara Ait Kan Parazitlerinin Reverse Line Blot Hibridizasyon Tekniği Ġle Tespit Edilmesi ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde Görülen Hastane Ġnfeksiyonlarının Epidemiyolojik Yönden Ġncelenmesi Helicobacter Pylorinin Hipertrofik Plorstenozu Etiyolojisindeki Rolü DüĢük Doğum Ağırlıklı Yenidoğanlarda Antropemetrik Ölçümlerin Bazı Biyokimyasal Belirteçlerle Korelasyonu Aydın Ġlinde Ġnsan ve Hayvan Sağlığını Tehdit Ederek Ciddi Ekonomik Kayıplara Neden Olan Kist Hidatik ve Fasciolosis in Epidemiyolojisi,Tanı,Tedavi ve Kontrolü Helicobacter Pylori Ġnfeksiyonlarında Predispozan Faktörlerin Saptanması ve Tanıda Kültür,ELĠSA ve PCR Yöntemlerinin KarĢılaĢtırılması Toksik Multinodüler Guatrlı Hastalarda Tedavi Öncesi ve Definitif Tedavi Sonrasında Eritrosit, Plazma ve Serum Antioksidan Aktivitelerinin KarĢılaĢtırılması Niteliği Kolorektal Karsinomlarda APC, Beta/Catenin,TP53 Gene Mutasyonları Ġle MUC-1 ve MUC-2 Gene Expresyonun Önemi Kolorektal Karsinomlarda APC, Beta/Catenin,TP53 Gene Mutasyonları Ġle MUC-1 ve MUC-2 Gene Expresyonun Önemi Ġskemi-Reperfüzyon ve Ezilmeye Bağlı Deneysel Periferik Sinir 60 Yrd.Doç.Dr.L.Didem KOZACI Hasarına Captopril,Melatonin, Glutation ve Cape nin Etkileri Hastane Kaynaklı Ġnfeksiyonlardan Ġzole Edilen Metisilin TPF- 58 Yrd.Doç.Dr.Sevin KIRDAR Rezistan Staphylococcus Aureus Kökenlerinin Moleküler Epidemiyolojik Analizi TPF- Ovariektomize Sıçanlarda Kardiyak Ġskemi-Reperfüzyon 57 Yrd.Doç.Dr.R.Onur EK Hasarına Raloksifen ve Tak-moksifenin Etkileri TPF- Yrd.Doç.Dr.Yavuz Periton Diyalizi Uygulanan Ratlarda Atorvastatinin YENĠÇERĠOĞLU Peritoneal Fibrozis GeliĢimine Etkisi Farmakolojik Dozlardaki Östrojenin Sıçan Deneysel TPF- 38 Yrd.Doç.Dr.Yüksel YILDIZ Kolit Modelinde Doku Antioksidan Sistem Parametrelerine Etkileri 16 TPF- Prof.Dr.Turgay O.AKTUNÇ Oküler Hipertansiyon Hastalarının Goldmann

79 Aplanasyon Tonometresi ve Pascal Dinamik Kontur Tonometre Ġle KarĢılaĢtırmalı ÇalıĢılması TPF- Prof.Dr.AyĢe YENĠGÜN Dr.Kayı Omega-3 Yağ Asitlerinden Zengin Diet Ġle Astım ELĠAÇIK Ġmmunmodülasyonu Mesane Transizyonel Hücreli Karsinomlarında Hücre Siklus Proteinlerinin Apopitozla ĠliĢkisi TPF TPF TPF TPF TPF TPF TPF TPF Yrd.Doç.Dr.Nil ÇULHACI Dr.Emel ÜNAL Y.Doç.Dr.Füruzan K.DÖGER Dr.Zehra K.ERKUL Doç.Dr.Ġzzet KOÇAK ÇALIġKAN Yrd.Doç.Dr.Varol AYDIN Dr.Cengiz TEKĠN Dr.Tamer Yrd.Doç.Dr.Mehmet TURGUT Dr.Orhan AKYÜZ Yrd.Doç.Dr.Alev AKDĠLLĠ Dr.Ediz ÇAKIR (Devir Doç. Kutsi KÖSEOĞLU) Doç.Dr.Mustafa ALTINIġIK Dr.Mustafa YILMAZ Prof.Dr. Haluk EROL (Ar.Gör.Dr.Taner TANINMIġ) VETERĠNER FAKÜLTESĠ 72 Benign, Borderline ve Malign Over Yüzey Epitel Tümörlerinde Bcl-2, p53, E-Cadherin, Cyclin D1, PCNA ve GLUT-1 in Ekspresyonlarının KarĢılaĢtırılması Fertil ve Ġnfertil Olgularda Seminal Plazma Chlamydia Trachomatis ve Human Papilloma Virus Enfeksiyonu Varlığı Ġle Seminal Sıvı Stokinleri ve Sperm Parametrelerine Olan Etkisi Geranyl Geranyl Aceton un Deneysel Akut Omurilik Yaralanmalarında Ġkincil Hasarlanma Üzerindeki Etkilerinin AraĢtırılması Sıçanlarda Akut Prenatal Etanol Verilmesine Bağlı GeliĢen Postnatal Teratojenik DeğiĢiklikler Üzerine Eksojen Melatonin Uygulamasının Etkilerinin Değerlendirilmesi Damar içi Kontrast Madde Kullanımıyla Tetiklenen Nefropatinin Renkli Doppler US Ġle Değerlendirilmesi ve Laboratuar Verileriyle KarĢılaĢtırılması Astımlı YetiĢkin Hastalarda Serum Leptin, IFN-y, IL-4, IL-10, Nitrik Oksit Konsantrasyonları ve Solunum Fonksiyonları Arasındaki ĠliĢkiler Serum Ve Seminal Plazma Magnezyum Düzeyinin Prematür Ejakülasyonlu Hastalardaki Yeri VTF- Östrus Siklusunun Farklı Evrelerinde ve Gebe Köpeklerde Akut 96 ArĢ.Gör.Pınar ALKIM Faz Proteinleri Düzeylerinin Ġncelenmesi VTF- Prof.Dr.Ahmet G.ÖNOL Pirinç Kepeği Kapsayan Etlik Piliç Rasyonlarına Fitaz (ArĢ.Gör.Onur TATLI) Katkısının Performans Üzerine Etkisi VTF- Folliküler ve Luteal Faz Sırasında Elde Edilen Sığır 40 Dr.GüneĢ SERĠN Oositlerinin Ġn Vitro Değerlendirilmesi Geleneksel Olarak HazırlanmıĢ Tulum Peyniri ve Peynir VTF- Yrd.Doç.Dr.Ergün Ö.GÖKSOY Altı Suyundan Lactococcus Lactis SuĢlarının Ġzolasyonu, ArĢ.Gör.Sadık BÜYÜKYÖRÜK Ġdentifikasyonu ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu Ġle Moleküler Düzeyde Karakterizasyonu GökkuĢağı Alabalıklarında (onchoyncus) RFTS ye VTF- Prof.Dr.Ferda AKAR (Rainbow Trout Fry Syndrome) Neden Olan ArĢ.Gör.Murat BOYACIOĞLU Flavabocterium Physchrophilum Etkeninin Ġzalasyonu ve Antibakteriyel Sağlatım Seçeneğinin Belirlenmesi Aydın ve Ġzmir Bölgesindeki Sığırlardan Pasteurella VTF- Prof.Dr.Osman KAYA 39 Multocida nın Ġzolasyonu, Tiplendirilmesi ve ArĢ.Gör.Göksel ERBAġ Antibiyotiklere Duyarlılıkları VTF- Doç.Dr.Serdar PAġA Theileriosis li Sığırlarda Buparvaquone nin (Buparvon) ArĢ.Gör.BarıĢ SARUHAN Terapotik Etkinliği VTF- Prof.Dr.Ülker EREN Bıldırcın ve Ratlarda Karın BoĢluğunda Lokal Savunma ArĢ.Gör.Senem DEMĠRTAġ Odaklarının AraĢtırılması VTF- Yrd.Doç.Dr.Funda KIRAL Sigara Kullanımının Oksidatif Stres ve Serum Mineral ArĢ.Gör.Sanem ATAMAN Madde Düzeyleri Üzerine Etkisi VTF- Yrd.Doç.Dr.Cavit KUM Alabalıklarda Bakteriyel Floranın Tespiti ve Antibiyotik ArĢ.Gör.Dilek ġ.akġġt Duyarlılık Düzeylerinin Belirlenmesi Farklı Enerji Düzeylerinde Hazırlanan Broyler VTF- Prof.Dr.Ahmet G.ÖNOL 77 Rasyonlarında L-karnitin Kullanılmasının Performans ArĢ.Gör.Tufan CĠHAN Üzerine Etkileri 5 VTF- Prof.Dr.AyĢegül BĠLDĠK Deneysel OlarakFibrosarkoma OluĢturulan Ratların

80 ArĢ.Gör.Dilek SAÇU Serumlarında Ġnterlökin 6 ve Tümör Nekrosis Faktör a Düzeylerinin Belirlenmesi Yumurta Tavuğu Rasyonlarına Keten Tohumu Ve/Veya VTF- Prof.Dr.Mustafa SARI (ArĢ.Gör. Bakır Katkısının Bazı Verim Özellikleri Ve Yumurta Meltem ÖZTÜRK) Sarısı Kolesterol Düzeyi Üzerine Etkileri VTF VTF VTF VTF VTF VTF VTF VTF VTF VTF ZRF ZRF ZRF ZRF ZRF ZRF ZRF ZRF ZRF ZRF Yrd.Doç.Dr. Selim SEKKĠN (Erhan BAYSAN) Yrd.Doç.Dr.Süheyla TÜRKYILMAZ (Serkan S.ġengül) Doç.Dr.Hüseyin VOYVODA (Serdar AKTAġ) Yrd.Doç.Dr.Mehmet Tolga TAN (H.Ayla SARI) Yrd.Doç.Dr.ġükrü KIRKAN (Halit KUM) Doç.Dr.Cengiz GÖKBULUT (Ramazan ULUDAĞ) Prof.Dr. Ali BELGE (Orçun FĠRET) Doç.Dr. Nuh KILIÇ (Serdar KÖKLÜ) Doç.Dr. Bülent ULUTAġ (G.Emek TUNA) Doç.Dr.Murat SARIERLER (ArĢ.Gör.Ġbrahim AKIN) Yrd.Doç.Dr.Mehmet KARAGÖZ Yrd.Doç.Dr.Engin ERTAN Prof.Dr.Kemal BENLĠOĞLU (ArĢ.Gör.Ümit ÖZYILMAZ) Yrd.Doç.Dr.Ömer ERĠNCĠK Yrd.Doç.Dr.Osman EREKUL Doç.Dr.Tülin AKġĠT (ArĢ.Gör.Gamze ÖZER) Dr.Ġbrahim ÇAKMAK Yrd.Doç.Dr.Saime SEFEROĞLU Dr.Uğur ġġrġn Yd.Doç.Dr.Hayriye E.TUNÇAY ZĠRAAT FAKÜLTESĠ Aydın Yöresinde Sığırlarda Solunum Yolu Enfeksiyonuna Neden Olan Pasteurella Spp.Etkenlerinin Ġzolasyon, Ġdentifikasyon Ve Antibiyotiklere Olan Duyarlılığın AraĢtırılması Aydın Yöresinde Broiler Damızlık S.Enteritidis/S. Typhimurium a KarĢı OluĢan Antikorların ELĠSA Ġle Saptanması Köpeklerde Bikarbonatlı Ringer Solüsyonu Ġnfizyonunun Hematolojik Ve Biyokimyasal DeğiĢkenlere Etkileri Beyaz Peynirlerde Escherichia Coli O157:H7 Serotipinin AraĢtırılması Nazofaringeal Örneklerden Streptococcus Pneumonia nın Ġdentifikasyonu Ve Antibiyotik Direncinin AraĢtırılması Tüketime Sunulan Ballarda Sülfonamid AraĢtırılması Kliniğimize Getirilen Buzağılarda KarĢılaĢılan Kırıklar Ve Sağaltım Olanakları Postoperatif Ġntraabdominal Adezyonların Önlenmesinde Non-Steroideal Antienflamatuvar Grubu Bazı Ġlaçların Etkilerinin Değerlendirilmesi Trombositopenili Köpeklerde Ehrlichia Canis Ve Babesia Canis Enfeksiyonlarının Prevalansı Süt Sığırlarında Bazı Tırnak Hastalıklarının ĠyileĢme Sürecinde Kan Serumu Ve Tırnak Dokusu Ġz Element Düzeyleri Ġle Yeni OluĢan Tırnak Dokusunun Histolojik Kalitesi Arasındaki ĠliĢki Aydın Ġlinde Antepfıstıklarında Zarar Yapan Böcek Türleri, Önemlilerinin Tanınmaları, Zarar ġekilleri ve Ekonomik Önemleri Üzerinde ÇalıĢmalar Farklı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinin Örtüaltında YetiĢtirilme Olanakları Aydın Ġlinde Çilek Kök Hastalıklarına KarĢı Antagonist Bakterilerle Biyolojik Mücadele Aydın Yöresi Kestaneliklerinde Kestane Kanseri Etmeni Cryphonectria Parasitica (Murrill) Barr nın Yayılmasında Seksüel Askosporların Rolünün Belirlenmesi Bazı Yeni Yonca ÇeĢitlerinin Aydın KoĢullarındaki Performansları Üzerine AraĢtırmalar Aydın ĠlindeBekiroğlu ve Papaz Eriklerinde Zararlı Hoplocampa sp nin Biyolojisi ve Mücadelesine Yönelik ÇalıĢmalar Aydın Ġli Örtü Altı Çilek Alanlarında Zararlı Kırmızı Örümceklerin Mücadelesinde Phytoseiulus Persimilis ve Amblyseiulus Californicus un Kullanılma Olanakları Karasuyun Mısır Bitkisi YetiĢtiriciliğinde Gübre ve Herbisit Olarak Kullanım Olanaklarının AraĢtırılması Farklı Besin Formülasyonlarının Katı Ortam Kültüründe YetiĢtirilen Gerbera da Verim ve Kaliteye Etkisi Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Çevresindeki Alan Kullanımlarının Park Üzerindeki 73

81 ZRF ZRF ZRF ZRF ZRF ZRF ZRF ZRF ZRF ZRF ZRF Prof.Dr.Tülin BAġ ArĢ.Gör.Sunay ORTAK Doç.Dr.Mustafa AKġĠT Zir.Müh.GülĢah DURGUT Doç.Dr.Mürsel ÖZDOĞAN ArĢ.Gör.Kadriye TURHANER Prof.Dr.Tufan ALTIN ArĢ.Gör.YeĢim ÖZDEMĠR Yrd.Doç.Dr.Kadir KIZILKAYA ArĢ.Gör.Burcu KURT Yrd.Doç.Dr.Engin ERTAN Zir.Müh.Selime HAFIZOĞLU Doç.Dr.Gonca G.DALKILIÇ Zir.Müh.Tuğrul TOMBA Prof.Dr.Gönül AYDIN Y.L.Ö. Ali FEDAĠ Doç.Dr.Ġbrahim YALÇIN (Emre ÜÇER) Prof.Dr.Serap AÇIKGÖZ (Fatih ÖZÇĠÇEKÇĠ) Doç.Dr.Cafer TURGUT (Hakan ÖRNEK) Baskılarının Ġrdelenmesi ve Planlama Önerileri GeliĢtirilmesi Çilek YetiĢtiriciliğinde Bitkisel Organik Artıkların Verim ve Kalite Üzerine Olan Etkileri Etlik Piliç Yemlerine KarıĢtırılan Zeytin Karasuyunun Piliçlerin Bazı Verim Özellikleri Ġle Et Kalite Özelliklerine Etkisi Farklı Düzeylerde Kullanılan Pamuk Tohumu Küspesinin (Nazilli 84S) Etlik Piliçler üzerine Etkileri Karya Tipi Koyunlarda Vücut Kondisyonunun Yıllık DeğiĢimi Japon Bıldırcınlarında Bazı Yumurta Kalite Özelliklerine Ait Genetik Parametre Tahminlerinin Gibbs Örnekleme Yöntemi Ġle Elde Edilmesi Kestanenin MeĢe Üzerine AĢılanabilirliği ve AĢı KaynaĢmasının Anatomik GeliĢimi Ġle Toplam Flavan Ġçeriklerinin Mevsimsel DeğiĢimi Fıstıkçamının Somatik Embriyogenesis ve Tomurcuk Kültürü Yoluyla Ġn Vitro Çoğaltımı Aydın Ġli Söke Ovası Tuzlu Alkali Toprakların Bazı Özellikleri ve Jipsin Islah Materyali Olarak Etkinliği Örnek Süt Sığırcılığı ĠĢletmelerindeki Süt Sağım Mekanizasyonunda ĠĢgücü Gereksinmeleri Ve Maliyetlerin Belirlenmesi Ġncir Mozaik Hastalığının Aydın Ġlindeki Yaygınlığı, Hastalık Oranı, Hastalık ġiddeti Ve Fidanlardaki Zararlarının Saptanması Ġle Hastalık Etmeninin, Konukçu Çevresi Ve Serolojik Yöntemlerle Karakterizasyonunun Belirlenmesi Ege Bölgesi Bağlarından Elde Edilen YaĢ Ve Kuru Üzümlerde Bazı Pestisit Kalıntılarının Ve Risk Durumunun AraĢtırılması TÜBĠTAK Destekli Tamamlanan AraĢtırma Projeleri SIRA NO PROJE NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ 1 104O181 SEHER BENLĠOĞLU 2 104O117 TÜLĠN AKġĠT 3 104O420 ĠBRAHĠM ÇAKMAK 4 104S434 DĠDEM KOZACI 5 104V109 KENAN TÜRKYILMAZ 74

82 Devam Eden AraĢtırma Projeleri TÜBĠTAK Destekli Devam Eden Projeler SIRA NO PROJE NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ 1 104V128 ORHAN KARACA 2 104T294 KURTULUġ OLGUN 3 104T360 YÜKSEL ġahġn 4 104O601 OLCAY ARABACI 5 104S297 SARHAN SAKARYA 6 104T203 M.EMĠN GÜNAY 7 104Y393 HALĠL BIYIK 8 105O178 HÜSEYĠN BAġPINAR 9 105O228 TUFAN ALTIN O400 MUSTAFA AKġĠT T370 YÜKSEL ġahġn S388 BÜLENT BOZDOĞAN K043 SUAT ATEġLĠER O208 GÖNÜL AYDIN M365 YÜKSEL ġahġn T242 OĞUZ TÜRKOZAN T248 FEVZĠ BARDAKÇI Y015 EġBAH TUNCAY G072 ÖZHAN BOZ T507 ÖZKAN EREN T581 KUBĠLAY METĠN T587 SELÇUK HAZIR K288 RUKEN A. VURAL O841 F.MEHMET ġġmġek K124 GÜLSEN DEMĠR K030 ENGĠN AKDENĠZ K098 ġenol ÇAVUġ M009 SĠNAN AKGÖL O048 ÖMER ERĠNCĠK O170 CAFER TURGUT T164 BÜLENT BOZDOĞAN K203 GÜLSEN DEMĠR K230 KAYHAN DELĠBAġ K412 CUMALĠ ÖKSÜZ K555 GÜLSEN DEMĠR 75

83 36 108T256 MESUT KIRMACI T162 KURTULUġ OLGUN O055 CEMAL ATICI ADÜ Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu Destekli Devam Eden Projeler SIRA NO PROJE KODU ASYO BESYO BMYO PROJE YÖNETĠCĠSĠ Yrd.Doç.Dr.Hüsniye ÇALIġIR AYDIN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ ve SPOR YÜKSEKOKULU Dr. Pınar SARPKAYA Dr. Levent KARAGENÇ PROJE ADI Doğumdan Sonraki Bir Yıllık Süreçte Annelik DavranıĢı ve Annelik Rol BaĢarımını Etkileyen Faktörler Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarındaki Yönetici ve Öğretim Elemanlarının ÇatıĢma Yönetim Stratejileri Denizli Tavuk Irkının Korunmasında Ortotopik Ovaryum Transplantosyonun Kullanılması 4 5 ÇMYO ÇMYO Yrd.Doç.Dr.Özdal GÖKDAL Yrd. Doç. Dr. Okan ATAY 6 EGF Doç. Dr. Ruhi SARPKAYA ÇĠNE MESLEK YÜKSEOKULU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ Kıvırcık Erkek Kuzularda Ergenlik Çağının Tanımlanması ve Spermatolojik Özelliklerin Belirlenmesi YetiĢtirici KoĢullarında Kıl Keçilerinin Kimi Verim Özelliklerinin Ġncelenmesi Öğretim Elemanlarının ĠĢ Doyumu Ve TükenmiĢlik Düzeyleri: ADÜ Örneği 7 EGF Prof. Dr. Nail ÖZEK Ortaöğretim Düzeyinde Enerji Konusunun Öğrencilerin Zihinlerinde Yapılandırılmasına Yönelik Meteryal GeliĢtirme 8 EĞF Prof.Dr.A.Seda SARACALOĞLU Stilleri,Öğrenme Stratejileri ve DuyuĢsal Özellikleri ile Tercih Edilen Strateji,Yöntem ve Teknikler Arasındaki ĠliĢki Türkçe ve Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Öğrenme 9 EĞF Yrd.Doç.Dr.Sultan BAYSAN Öğrenme Stilleri ve Stratejilerinin Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Derslerinde Uygulanması (ADÜ Eğitim Fakültesi Ġlköğretim Sınıf Öğretmenliği Öğrencileri Örneği) FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Yrd.Doç.Dr.Osman EREKUL 10 FBE (ArĢ.Gör.Feride ÖNCAN) Ekmeklik Buğday ÇeĢitlerinde Bitki Sıklığı ve Azot Dozlarının Verim, Verim Unsurları Agromonik Ve Kalite Özellikler Üzerine Etkileri ve Özellikleri Arası ĠliĢkiler Yrd. Doç. Dr. M. Emin GÜNAY 11 FBE (Rukiye GÜMÜġADA) Paladasiklik Komplekslerin Sentezi Ve Katalitik Özellikleri 76

84 Doç. Dr. Sinan AKGÖL 12 FBE (Gülay DOĞAN) Yeni Nesil Polimerik Nanoyapıların Hazırlanması Ve Enzim Ġmmobilazasyonunda Kullanılması Doç. Dr. A.Alev 13 FBE KARAGÖZLER Örnek ACAR) Doç. Dr. Yüksel ġahġn 14 FBE (Erkan FIRINCI) (Dila Üreaz Enziminin Ca-Alginat Üzerine Ġmmobilizasyon KoĢullarının Ġncelenmesi Yeni Amino Ve Fosforildiboranların Sentezi Ve Bazı Özelliklerinin Ġncelenmesi Prof. Dr. Hatice KANDAMAR 15 FBE (Nihal BABA GÜNEL) Yrd. Doç. Dr. Hüseyin DERĠN 16 FBE (Fatih ERSAN) Prof. Dr. Mustafa DEMĠR 17 FBE (S.Ebru SOYSAL) Üreaz Enziminin Ca-Alginat Üzerine Ġmmobilizasyon KoĢullarının Ġncelenmesi Vakumda BuharlaĢtırma Yöntemiyle Hazırlanan Cu2s Ġnce Filmlerin Optik Özelliklerinin Elipsometrik Ġncelenmesi Katı Destek Üzerine Ġmobilize EdilmiĢ Bazı Bakteriler Ġle Ağır Metal Ġyonlarını Ayırma Ve DeriĢtirme ġartlarının AraĢtırılması Yrd. Doç. Dr. Nursabah 18 FBE SARIKAVAKLI t Tuba ÇAKICI) Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim CEMAL 19 FBE (Fatih ERDOĞAN) (Hikme Hidrazon TaĢıyan Oksim Türevlerinin Metal Kompleksleri, Yapılarının Aydınlatılması Ve Anti-Mikrobiyal Özelliklerinin AraĢtırılması. Yerli Gen Kaynağı Çine Çaparı Koyunların Süt Verim Özellikleri Ve Β-Laktoglobulin Gen Prof. Dr. M. Ali KAYNAK 20 FBE (Hilal FARSAK) Yrd.Doç.Dr. Mürsel ÖZDOĞAN 21 FBE (Erkan TOPAL) Doç. Dr. Mehmet AYDIN 22 FBE (Metin ÖZTÜRK) Prof. Dr. Gönül AYDIN 23 FBE (Mustafa HORZUMLU) Prof. Dr. Gönül AYDIN 24 FBE (Bülent CEYHAN) Prof.Dr.Gönül AYDIN 25 FBE (Cengiz KÖSE) Doç. Dr. Hüseyin BAġAL 26 FBE (Remzi ALTINKAYA) Doç. Dr. M. Ali DEMĠRAL 27 FBE (Erkan KASIRGA) Doç. Dr. Ġbrahim GENÇSOYLU 28 FBE (Fatma IġIK) Kolza ÇeĢitlerinde Sıra Arası Uzaklığının Verim Ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi Karma Yemlere KarıĢtırılan Biyodizel Yan Ürünü Gliserolün etlik Piliçler Üzerine Etkisi Bazı KıĢlık Yem Bitkilerinde Çinkolu Gübrelemenin Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri Near Infrared Spectroscopy Kullanarak Toprakların Nem Ġçeriklerinin Tahmin Edilmesi Aydın Ovası A2 Sulama Sahasında Rezervdeki Su Miktarından Tahsise Göre Sulama Planlamasının Gıs Ortamında Yapılması Aydın Ġli Çine Ġlçesi Topçam Sulama Sahasına Ait Verilerin Tespiti Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Sorgulanması Farklı Pix Ve Azotlu Gübreleme Doz Uygulamalarının Pamukta Verime Ve Verim Kompenetleri Üzerine Etkisi Tuzluluğun Gemlik Zeytin (Olea Europaea L.) ÇeĢidine Etkilerinin Ġncelenmesi Pamukta Yapraktan Gübre Uygulanan Alanlarda Zararlıların, Doğal DüĢmanların Popülasyon DeğiĢimleri, Verim Ve Lif Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 77

85 Yrd. Doç. Dr. Atakan KOÇ 29 FBE (Özgür ÇELĠK) Doç. Dr. Mehmet Ali 30 FBE DEMĠRAL (Ferhat BOZKAYA) Prof. Dr. Mete KARACAOĞLU 31 FBE (Ahmet ERDOĞAN) Yrd. Doç. Dr. Ersel YILMAZ 32 FBE (Bünyamin ÇETĠN) Yrd. Doç. Dr. Saime SEFEROĞLU 33 FBE (Serap ÖZTÜRK) Prof. Dr. Fuat SEZGĠN 34 FBE (Yeliz AYRAN) Doç. Dr. Ömer Faruk DURDU 35 FBE (Abdurrahman KARAKAYA) Doç. Dr. Mehmet AYDIN 36 FBE (Fulya ÇAKIR) Prof.Dr.Orhan KARACA 37 FBE (Elif Burcu KONAR) Prof. Dr. Tufan ALTIN 38 FBE (Ezgi GEÇGĠN) Doç. Dr. Alev KARAGÖZLER 39 FBE (Deniz AKTAġ UYGUN) Doç. Dr. Celal ÜLGER 40 FBE (Oğuz TÜRKOZAN) (Özgür GÜÇLÜ) Doç. Dr Yüksel ġahġn 41 FBE (Emrah GĠZĠROĞLU) Prof. Dr. Erdener KARADAĞ 42 FBE (Ömer BarıĢ ÜZÜM) Yrd. Doç. Dr. Halil BIYIK 43 FBE (Burcu ĠġMAN) Prof. Dr. Mustafa DEMĠR 44 FBE (GülĢen GÜVEN) Prof. Dr. KurtuluĢ OLGUN 45 FBE (Emine Pınar PAKSUZ) Prof. Dr. Aydın ÜNAY 46 FBE (Ġlkay YAVAġ) Aydın Ġlinde Bazı Süt Sığır ĠĢletmelerinde YetiĢtirilen Siyah- Alaca Irkı Sığırların ÇeĢitli Meme Özellikleri Ve Süt Verim Ve Kalitesi Arasındaki ĠliĢkiler. Dolu Yılında Zeytin (Olea Europaea L.) Bitkisinde Mineral Bitki Besin Maddelerinin Mevsimsel DeğiĢiminin Ġncelenmesi. Anadolı Arısı (Apiz Mellifera Anatoliaca) Ege Ekotipi Ġle Ġtalyan (Apis Mellifera Ligustica) Xege Melezi Bal Arılarının Ve Farklı Yüksük Sayılarının Arı Sütü Verimleri Üzerine Etkileri Aydın KoĢullarında Ġkinci Ürün Mısır Bitkisinde Qemisoyl Kullanımının Etkinliğinin Belirlenmesi Aydın Söke Ovasında Yoğun Sulu Tarım Yapılan Bazı Pilot Alanlardaki Yer Altı Sularının Kirlilik Durumlarının Belirlenmesi Sultanhisar Yöresindeki Çilek Bahçelerinde Kullanılan Damla Sulama Sistemlerinin Ġncelenmesi Üzerine Bir AraĢtırma. Büyük Menderes Havzasında Damla Sulama Sistemlerinin Tarla KoĢullarında Performanslarının Değerlendirilmesi. Yüksek Düzeyde Bor Ġçeren Topraklarda YetiĢen Bazı Yabancı Ot Türlerinin Ġncirde Beslenme Dengesi Üzerine Etkileri Bir Kıl Keçisi Sürüsüne Ait Bazı Verim Özellikleri Karya Koyunlarda Yapağı Verimi Ve Özellikleri. Protein SaflaĢtırılması Ġçin Magnetik Nano Yapıların Hazırlanması Ve Karakterizasyonu Tükiye deki Nil YumuĢak Kabuklu Kaplumbağası, Trionyx Triunguis (Testudines Trionychidae), Popülasyonlarının Genetik Yapısı Yeni Bor Polihedrallerinin Sentezi Yeni Akrilamid Esaslı Anyonik IPN Lerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve ġiģme/soğurum/denetimli Salınım Potansiyellerinin AraĢtırılması Gıda Ve Sularda Bulunan Önemli Bakteri Gruplarının Floresans In Situ Hibritlemesi Ve Standart Mikrobiyolojik Yöntemler Kullanılarak Belirlenmesi Ve Yöntemlerin KarĢılaĢtırılması Bazı Mikroorganizmalar Yardımıyla ÇeĢitli Metal Ġyonlarının Ayırma,ZenginleĢtirmeve Türlendirme Olanaklarının AraĢtırılması Myotis Myotis in (Büyük Farekulaklı Yarasa)Embriyo GeliĢim Evreleri Ve Bu Evrelerdeki Bazı Hücrelerarası Madde BileĢenlerinin Dağılımının Ġncelenmesi Ege Bölgesi Ekmeklik Buğdaylarında Kurağa Dayanıklılık Özelliklerinin Saptanması 78

86 Prof.Dr.M.Bülent 47 FBE COġKUN ġġmġek) Prof.Dr.Cengiz 48 FBE ÖZARSLAN AKBAġ) (Erkan (Taner Yrd.Doç. Dr. Engin ERTAN 49 FBE Saadet Sevil KILINÇ) Prof. Dr. Tufan ALTIN 50 FBE (Seval ÖZDEMĠR) Pamuk Tarımında Kullanılacak Termal Esaslı Yaprak Dökücü Tasarımı Ve GeliĢtirilmesi Otamatik Pamuk Seyreltme Makinesının GeliĢtirilmesi Erkenci Bazı Erik Ve Kayısı ÇeĢitlerinin Örtü Altında YetiĢtirilme Olanaklarının Belirlenmesi Üzerinde AraĢtırmalar Karya Koyunlarında Doğum Ve Emzirme Dönemi Analık Ve Kuzu DavranıĢları Ġle Serum Kortizol Düzeyleri FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 51 FEF Prof.Dr.Serap YILMAZ Yrd.Doç.Dr.Halil BIYIK 52 FEF ArĢ.Gör.Gamze BAġBÜLBÜL 53 FEF Yrd.Doç.Dr.Suat ATEġLĠER 54 FEF Prof.Dr.Halil YARANERĠ 55 FEF Yrd.Doç.Dr.Bengi ERDAĞ 56 FEF Doç. Dr. A.Alev KARAGÖZLER 57 FEF Yrd.Doç.Dr.Kubilay METĠN Prof. Dr. Mustafa DEMĠR (Burcu 58 FEF KESER) Prof. Dr. A. Ersin KARAGÖZLER 59 FEF ( Asiye ARDAĞ) Prof. Dr. Fevzi BARDAKCI 60 FEF (Turgut ÖZTÜRK) Doç. Dr. A. Alev KARAGÖZLER 61 FEF (Özen GÖRÜNMEZOĞLU) Yrd. Doç. Dr. M. Emin GÜNAY 62 FEF (Melih UÇAK) Yrd. Doç. Dr. Serdar KOCA 63 FEF (Zahide ġahġn) Yrd. Doç. Dr. Sinan AKGÖL (Firdevs 64 FEF COġKUN) Menderes Havzasına Demiryolunun GiriĢi: Osmanlı Aydın Demiryolunun Bölge Tarihindeki Yeri ÇeĢitli Doğal Kaynaklardan Ġzole Edilen Termofilik Bakterilerin Ürettikleri Bakteriyosinlerin Karakterizasyonu ve SaflaĢtırılması Aydın Ġli,Koçarlı Ġlçesi,Çulhalar,TaĢköy,ÇeĢmeköy,Sapalan,Karaağaç ve Karacaören Köyleri Çevresi Klasik Dönem Savunma ve Mezar Mimarisine Yönelik Arkeoloji AraĢtırması Bazı Nonlineer Ortamlarda Dalga Hareketlerinin Özelliklerinin Ġncelenmesi Doritoechas Hastata Boiss.& Heldr.Ex Bentham ın Doku Kültürü Teknikleri Kullanılarak Çoğaltımı Bitki ve Hayvan Dokularının Melatonin Ġçeriğinin HPLC Yöntemi Ġle Tayini Farklı Kaynaklardan Ġzole Edilen Fungus ların Lipolitik ve Amilolitik Enzimlerinin Taranması ve Bazı Biyokimyasal Özelliklerinin Ġncelenmesi Aydın Ġlinde Büyük Menderes Nehri Ġle Sulanan Bölgelerde YetiĢen Bazı Sebze Ve Meyvelerdeki Ağır Metal Kirliliğinin AraĢtırılması Antioksidan Kapasite Tayin Yöntemlerinin Analitik Açıdan KarĢılaĢtırılması Türk Populasyonunda Kalsitonin Reseptör (CTR) Geni Polimorfizminin PCR-RFLP Yöntemi Ġle Belirlenmesi Kayısı Ve Ġncir Meyvelerinin Antioksidan Kapasitelerinin AraĢtırılması N-Heterosiklik Karben (NHC) Ligandlı Paladosiklik Komplekslerin Sentezi Ve Katalitik Özellikleri Büyük Menderes Nehri Ġle Sulanan Aydın Bölgesindeki Genetoksisitesinin Allium Test Sistemi Ġle Belirlenmesi EĢ Boyutlu Nanokürelerin Hazırlanması Ve Lizozim Adsorpsiyonunda Kullanılması Yrd. Doç. Dr. Kubilay METĠN 65 FEF (Ar.Gör. Z.Burcu BAKIR ATEġLĠER) 79 Doğal Kaynaklardan Ġzole EdilmiĢ Termofilik Bakterilerin Lipolitik Enzimler Bakımından Taranarak En Ġyi Aktivite

87 Yrd. Doç. Dr. Tülay AĢkın ÇELĠK 66 FEF (Ali ÖZMEN) Yrd. Doç. Dr. Tülay AĢkın ÇELĠK 67 FEF (Özlem Sultan ASLANTÜRK) Yrd. Doç. Dr. Bengi ERDAĞ 68 FEF (Yelda EMEK) Gösteren Enzimin SaflaĢtırılası Ve Karekterizasyonu Aydın Yöresinde YetiĢen Bazı Endemik Bitkilerden Elde Edilen Ekstraktların Sitotoksik Aktivitelerinin Belirlenmesi Aydın Yöresinde Kullanılan Bazı Tıbbi Bitkilerin Antioksidant Ve Sitotoksik Etkilerinin AraĢtırılması Rhoponticoides Mykalea (Hub.-Mor.) M.V. Agab. & Greuter nin Ġn Vitro KoĢullarda Çoğaltılması Ve Bu Süreçlere Etki Eden Faktörlerin AraĢtırılması 69 FEF Yrd. Doç. Dr. M. Emin GÜNAY Paladosiklik Kompleksleri Ve Katalitik Özellikleri 70 FEF Yrd. Doç. Dr. Tülay AĢkın ÇELĠK 71 FEF Yrd. Doç. Dr. Halil BIYIK 72 FEF Prof. Dr. Erdener KARADAĞ 73 FEF Prof. Dr. A. Ersin KARAGÖZLER 74 FEF Doç. Dr. Yüksel ġahġn 75 FEF Doç. Dr. Selçuk HAZIR 76 FEF Yrd. Doç. Dr. Fatih Mehmet ġġmġek 77 FEF Yrd. Doç. Dr. Ġlknur BABAHAN Bazı Tıbbi Bitki Ekstraklarının Ġnsan Kromozomları üzerindeki in vitro etkisinin araģtırılması Aydın Ġl Merkezi Sınırları Ġçerisinde Bulunan Bazı Ġlköğretim Okullarının Ev Ġçi Ve Ev DıĢı Havasının Fungus Yoğunluğunun Belirlenmesi PEG Destekli Yeni Polielektrolit Hidrojelerin SenUzmanlık Tezii, DeğiĢik Ortamlardaki ġiģme Karakterizasyonları Ve Potansiyel Soğurum Özelliklerinin AraĢtırılması Aydın Yöresinde Üretilen Zeytinyağlarının Antioksidan Kapasitesinin Yağın Depolanma KoĢullarına Ve Süresine Bağlı Olarak Elektrokimyasal Yöntemle Ġzlenmesi Strecker Tipi Aminatif Siyanasyon Reaktifi 1,2- Disiyano Diboranların Sentezi Kestane Meyve Zararlıları Curculio Elephas (Curculionidae: Coleoptera) Ve Cydia Splendana (Totricidae: Lepidoptera) 'Nın Kontrolünde Entomohatojenik Nametodların Etkinliğinin AraĢtırılması Türkiyede Anopheles Maculupennis Kompleksi (Diptera : Culicidae ) 'Nin Sistematiği Ve Biyolojik-Ekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Hidrazonların Vic-Dioksim Tetraoksimli Türevlerinin Metal Komplekslerinin Sentezlenerek Metal Seçiciliklerinin AraĢtırılması NAZĠLLĠ ĠKTĠSADĠ ve ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 78 ĠĠBF Yrd.Doç.Dr.Ferhat B.ÖZGEN Türkiye de E-Vergi Uygulamaları ve E-Vergilendirme Sisteminin GeliĢtirilmesi Ġçin Öneriler 79 ĠĠBF Y.Doç.Dr.Ertuğrul ACARTÜRK Türkiye de Belediyelerde Ölçek Sorunu 80 ĠĠBF Yrd.Doç.Dr.ġakir GÖRMÜġ 1994 ve 2001 Krizlerinin Nedenlerinin ve 2006 Yılında Kriz Olma Olasılığının Sinyal YaklaĢımı Yöntemiyle AraĢtırılması 81 ĠĠBF Yrd.Doç.Dr.Recep TEKELĠ KüreselleĢme ve Ulusal Vergi Politikaları 82 ĠĠBF Dr.Fatma YÜKSEL Aydın Ġlindeki KOBĠ lerin Rekabet Üstünlüklerinin Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri 80

88 83 ĠĠBF Yrd.Doç.Dr.Funda ÇONDUR 84 ĠĠBF Yrd.Doç.Dr.ġansel ÖZPINAR Doç. Dr. Fuat ERDAL 85 ĠĠBF (Ar. Gör. Aslı YENĠPAZARLI) Finansal Yenilikler Kapsamında Finansal Kiralama (Leasing) nın Aydın daki KOBĠ ler Ölçeğinde Değerlendirilmesi Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumlarına Bağlı Çocuk Yuvaları ve YetiĢtirme Yurtlarında Kalan Çocukların Sosyo-Ekonomik Profili ve Gelecek Beklentileri: Aydın Ġli Örneği Ekonomik Özgürlükler ve Ekonomik Büyüme Üzerine etkisi: Türkiye Üzerine Bir Zaman Serisi Analizi Doç. Dr. Fuat ERDAL 86 ĠĠBF (Ar. Gör. Mustafa ÖZÇAĞ) 87 ĠĠBF Prof. Dr. Selim BEKÇĠOĞLU 88 ĠĠBF Doç.Dr. FeriĢtah SÖNMEZ Ġnsan Kaynaklı Ġklim DeğiĢikliği ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Üzerine Bir Analiz Aydın Ġlindeki Esnaf ve Sanatkarların Finansal Sorunlarının Tespit Edilmesi Aydın ilinde Ġmalat Sanayisinde Faaliyet Gösteren KOBĠ lerde Yönetimsel Kararların Alınmasında Yönetim Muhasebesinin Fonksiyonu ve Avrupa Birliği Uyum Süreci Açısından Bir Değerlendirme Türkiye de Uygulanan Vergi Cezalarının Vergi Tahsilatı 89 ĠĠBF Yrd.Doç.Dr.S.Hadi AKDEDE Üzerine Etkisi 90 ĠĠBF Dr. Aykut Hamit TURAN Yükseköğrenimde Öğretim Görevlilerin Teknoloji Kabulü Ve Kullanımı : Ampirik Bir Model Uygulaması 91 KOMYO Prof. Dr. Tufan ALTIN KOÇARLI MESLEK YÜKSEKOKULU MERKEZ ARAġTIRMA LABARATUVARI Uygulamalı Eğitime Yönelik Etlik Hindi/Piliç Üretim Tesisi Projesi 92 MARL Prof.Dr.Kemal BENLĠOĞLU Ġndirekt Fluoresan Antikor Boyama Yöntemi (IFAS) ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) Ġle Domates Tohumlarında Bakteriyel Kanser Etmeni Clavibacter Michiganensis in Saptanması 93 MARL Yrd.Doç.Dr.Cengiz GÖKBULUT Aydın ve Muğla Ġli Sınırları Ġçerisinde Tüketime Sunulan Kültür Balıklarında Bazı Antibiyotik Kalıntılarının Belirlenmesi 94 MARL Dr.Cafer TURGUT Aydın Ġli (Merkez) Sınırları Ġçerisinde Bulunan Yer altı Sularında Pestisit Kalıntılarının Belirlenmesi ve Toksikolojik Risk Tahminlerinin Yapılması 95 MARL Doç.Dr.Yüksel ġahġn Organobor BileĢiklerinin Sentezleri ve Borpolihedrallerine DönüĢtürülmesi 96 NAMYO Yrd. Doç. Dr. Hulusi DOĞAN NAZĠLLĠ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Yrd. Doç. Dr. Hayrullah 97 SAE KÖSE BAġOĞLU) (Harun Cuprizone Ġle OluĢturulan Demiyelinizasyon Hasarında Dekspantenol Ve Darbeli Elektromanyetik Alan Uygulamasının Elektrofizyolojik Olarak Ġncelenmesi 81

89 Doç. Dr. Nihat TOPLU 98 SAE (Erkmen Tuğrul EKĠPMEN) Yrd. Doç. Dr. Tülin 99 SAE KARAGENÇ ( Hakan SARALĠ) Prof. Dr. Ahmet G. ÖNOL 100 SAE (Hüseyin ÖZKAN) Yrd.Doç. Dr. M.Tolga 101 SAE Ramazan KONAK) Doç. Dr. Hüseyin 102 SAE VOYVODA ( IĢık Oğuz ELMASOĞLU) TAN ( Doç. Dr. Mustafa 103 SAE SANDIKÇI ( Fahri ġġmġek) Yrd. Doç. Dr. ġükrü KIRKAN 104 SAE (Uğur PARIN) Doğal Küçük Ruminant Vebası (Peste Des Petits Ruminants)' Nın Tanısında Patolojik Ve Immunohistokimyasal Ġncelemeler Köpeklerdeki Dirolefilaria Türlerinde Wolbachia'nın Belirlenmesi Prinç Kepeği Kapsayan Etlik Piliç Rasyonuna Enzim KarıĢımı Katkısının Performans Üzerine Etkisi Avian Leucosis Virüs Enfeksiyonunun Halk Elindeki Kümeslerde Antijenik Olarak AraĢtırılması Akut Ġshalli Buzağılarda Serum Demir, Bakır Ve Çinko Konsantrasyonlarının Değerlendirilmesi Ratlarda Kastrasyonun Böbrek Histolojisine Ekisi Sığırlarda Brucella Ve Leptospira Türlerinin Multiplex Polimeraz Zincir Reaksiyonu (Mpcr) Ġle Tanımlanması Yrd. Doç. Dr. Tolga TAN 105 SAE ( Selami OKKA) Doç. Dr. M. Dinçer 106 SAE BĠLGĠN (Serçin ÖZLEM) Yrd. Doç. Dr. GüneĢ 107 SAE SERĠN ( BarıĢ ULUTAġ) Doç. Dr. M. Dinçer 108 SAE BĠLGĠN (ġ. Gökçe ZENCĠRCĠ) Yrd. Doç. Dr. Serap 109 SAE SAVAġAN (Murat ÇELEBĠ) Yrd. Doç. Dr. Pınar Alkım 110 SAE ULUTAġ (Bedia AKAY) Yrd. Doç. Dr. Serap 111 SAE SAVAġAN (Hale ÖNAY) 112 SAE Yrd. Doç. Dr. Selim SEKKĠN Yrd. Doç. Dr. Süheyla 113 SAE TÜRKYILMAZ ( Seyhan KAYNARCA) Prof. Dr. Nursal METĠN 114 SAE ( Ahmet AYDOĞAN) Prof. Dr. Osman KAYA 115 SAE ( Selcen ÖNCÜ) Prof. Dr. Osman 116 SAE KAYA (Serten TEKBIYIK) Denizli Yöresi Alabalık ĠĢletmelerinde Yersinia Ruckeri Varlığının AraĢtırılması Toxoplazma Gondii Üzerinde Darbeli Ve Sürekli Elektromanyetik Alanın Etkilerinin Ġncelenmesi Suböstrüslü Sütçü Ġneklerde Norgestomet Kullanımının Fertilite Üzerine Etkisi Deneysel Siyatik Sinir Hasarında Melatonin Etkisininelektrofizyolojik Ve Teorik Olarak Ġncelenmesi Yeni Bir Ġnfeksiyöz BronĢitis Virüsü Olan 4/91 (793B)'Ġn Ege Bölgesinde Varlığının Ortaya Konulması Sığırlarda Kan Akut Faz Proteinleri Düzeyleri Üzerine Hemoliz, Lipemi Ve Bilirubineminin Etkileri Sığır Ve Koyun Serumlarının Brusellozis Yönünden Tüp Aglutinasyon Testi Ve Elisa Ġle Ġncelenmesi Resveratrolün Streptozotosin Tarafından OluĢturulan Genotoksik Hasarı Önleyici Etkisi Sığır Mastitislerinden Ġzole Edilen Stafilokoklarda Metisilin Direnci Ve Slime Pozitifliği Köpek Meme Tümörlerinin Tanısında Histopatolojik Ve Ġmmunohistokimyasal Ġncelemeler Birinci Basamak Sağlık KuruluĢlarına BaĢvuran Hastalarda Tetanoz Immünitesi Birinci Basamak Sağlık KuruluĢlarına BaĢvuran Hastalarda Tetanoz Immünitesi 82

90 Prof. Dr. Ahmet G. ÖNOL 117 SAE (Vadullah EREN) Prof. Dr. Mustafa SARI Devir Prof. Dr. Gökhan 118 SAE ÖNOL (Atacan ERKAN) Prof. Dr. Ahmet NAZLIGÜL 119 SAE (Evrim DERELĠ FĠDAN) Köpeklerde Sistemik Mantar Ġnfeksiyonu OluĢturan Aspergillus Fumigatus Ve Bazı Patojen Candida Türlerinin Nested PCR Ġle Saptanması Rasyona Eklenen Organik Ġz Minerallerin Gebe Koyun Ve Yeni Doğan Kuzularında Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Ġle Birikim Ve Atılma Düzeylerinin Belirlenmesi Üzüm Çekirdeği Yağı Ve/Veya Vitamin E+Organik Selenyum Ġlavesinin Etlik Piliçlerde Performans, BağıĢıklık Parametreleri Ve Oksidatif Stabilite Üzerine Etkileri Yrd. Doç. Dr. Nevin Akdolun 120 SAE BALKAYA (Belgin YILDIRIM (ÖZERUS) Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU 121 SBE Gülçin ÇELĠK Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU 122 SBE Özlem TUNCER Yrd. Doç. Dr. Ruken A. VURAL 123 SBE Belma Alper UÇAR SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ Denizli Tavuklarında YetiĢtirme Parametreleri, Parametreler Arası Fenotopik Korelasyonlar Ġle Kafes Pozisyonu Ve Yoğunluğunun Yumurtlama Döneminde Stres Algılama Ve Performansa Etkisi Ġlköğ.4.Sınıf Ġng.Öğretim Porg.Nın Öğretmen GörüĢlerine Göre Değerlendirilmesi Aydın Örnğ. Ġlköğ.3.Sınıf Hayat Bil.Öğretim Prog.Nın Öğretmen GörĢ.Göre Değerlendirilmesi ( Aydın Ġli Örneği) Birlikte Deneyle Öğrenme Tek.9.Sınıf Öğr.Lerinin Fizik Dersindeki Akd. BaĢarıya Etkisi Yrd.Doç.Dr. Ruken A.VURAL 124 SBE Günay GÜREġ Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU 125 SBE Canan Karaca GÜN Prof. Dr. A.Seda SARACALOĞLU 126 SBE Ertan SEVER Prof. Dr. A.Seda SARACALOĞLU 127 SBE Nurhak DEDEBALĠ Prof. Dr. A.Seda 128 SBE SARACALOĞLU Suna ÇÖĞMEN Doç. Dr. Ruhi SARPKAYA 129 SBE Murat ÖZPINAR Doç. Dr. Ruhi SARPKAYA 130 SBE Hüseyin GÜVEN Yrd. Doç. Dr. Nermin Öner 131 SBE KORUKLU ĠNCĠ Yrd. Doç. Dr. Nilgün 133 SBE YENĠCE Ġlke YILMAZ Emine Yrd. Doç. Dr. Ruken Akar VURAL 134 SBE Ġmge ÇELEN KubaĢık Oku.Yaz.Din.Ve Kon.Tek.Nin Ġlkö.4.Snf.Öğrn.Nin Akd.BaĢ.Ve Ġng.Dersine ĠliĢkin Tutumlarına Etkisi Ortaöğ. 9.Sın.Matematik Ders Kit. ĠliĢkin Öğretmen Ve Öğrenci GörüĢleri. Öğrenme Stilleri-Ġlköğ.7.Snf.Öğrn.Lerine Yön.Bir Ölçek Gel.ÇalĢ. Hızlı Ok.Tek.8.Snf.Öğr.Lerinin Okuma Hızlarına Ve Oku.Anlama Düz.Etkisi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kullandıkları Okuduğunu Anlama Stratejileri Köyde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Sorunları (Aydın Ġli Örneği) Ġlköğretim Okulu Yöneticilerinin Eğitim Programlarının Yönetiminde KarĢılaĢtıkları Sorunlar Aydın Ġli Örneği 5 Ve 12 YaĢ Arası Öğrencilerin Değerlere Yönelik Tutumlarının Bazı DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi Fen Ve Teknol.Dersinde Çoklu Zeka Uyg.Larının Snf.Öğtr.Leri GörüĢlerine Göre Değerlendirilmesi Eğitimde Dramada Uzm.Rolü YaklaĢımı Ve Ġng.Öğretimi (Ġlköğ.4.Snf.Öğr.Üzerine Bir AraĢtırma) 135 SBE-0815 Yrd. Doç. Dr. Sezgin DEMĠR Eser YEġĠLBAĞ Likidite Ġle Hisse Senedi Getirisi Arasındaki ĠliĢki-Nin Ölçülmesi ĠMKB Uyg 83

91 Yrd. Doç. Dr. Nermin Öner 132 SBE KORUKLU Uzm. Gökçe ÖZDĠL SUMYO SUMYO SULTANHĠSAR MESLEK YÜKSEKOKULU Yrd.Doç.Dr.ġ.Nalan AKAROĞLU Yrd. Doç. Dr. E. Mennan YILDIRIM 138 TPF Yrd. Doç. Dr. Berna GÜLTEKĠN 139 TPF Prof.Dr.Ufuk KATKICI TIP FAKÜLTESĠ KiĢilerarası Prob.Çözme Eğt.Prog.Nın Okul Öncesi Kurumlara Devam Eden Çocukların KiĢilerarası Prob.Çöz.Bec.Ne Etkisi Örtüaltında YetiĢtirilen Çilek Bitkilerinde Karbondioksit Gübresi Uygulamasının Verim, Kalite ve Zararlılara KarĢı Etkilerinin AraĢtırılması Örtüaltı YetiĢtiricilikte Liriomyza Spp. ( Diptera: Agromyzidae)'Ye KarĢı Bazı Alternatif Mücadele Yöntemlerinin Kullanılması Kadınlarda Sevikal Ġntraepitelyal Neoplazilerde Human Papillomavirus Adli Otopsilerde Troid Bezinin Patolojik ve Morfolojik Ġncelenmesi Yrd.Doç.Dr.F.Serdar GÜREL Zeytinyağından Zengin Bir Diyet Ġle Beslenmenin Serum 140 TPF Adiponectin Düzeyine Etkisi Erken Evre Meme Kanserinin Cerrahi Tedavisinde Aksillanın 141 TPF Yrd.Doç.Dr.Yakup YÜREKLĠ Evrelemesinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisinin Değeri 142 TPF Yrd.Doç.Dr.Hasan YÜKSEL 143 TPF Yrd.Doç.Dr.A.Rıza ODABAġI Yrd.Doç.Dr.Sevin KIRDAR 144 TPF Dr.Gonca EVCĠL Yrd.Doç.Dr.Berna GÜLTEKĠN 145 TPF Dr.Vesile YAZICI 147 TPF Yd.Doç.Dr.Bülent BOZDOĞAN 148 TPF Doç.Dr.Haluk EROL 149 TPF Prof.Dr.Ferah SÖNMEZ 150 TPF Doç.Dr.Mehmet DÜNDAR 151 TPF Yrd.Doç.Dr.Gülcan GÜRER 152 TPF Prof.Dr.Hadi YAġA 153 TPF Yrd.Doç.Dr.Hakan ERPEK 154 TPF Yrd.Doç.Dr.Selda ġen Histerektomize Hastalarda Ġntranazal,Oral ve Transdermal Östrojen Yerine Koyma Tedavisinin, Kardiyovasküler Hastalıklardan Koruyucu Etkisini Belirlemek ve Kıyaslamak Üzere Serum Homosistein, Ġnterlökin-6 ve Plazminojen Aktivatör Ġnhibitör-1 Seviyelerinin Ölçülmesi DüĢük Doz Ġki Farklı Oral Kontraseptif Steroidin, Ateroskleroz ve Kardiyovasküler Hastalık Risk Etkeni Olarak Serum Total Homosistein ve Plazminojen Aktivatör Ġnhibitör-1 ve Damar Endotel Hasar Belirteci Olarak Ġnterlökin-6 Üzerindeki Etkilerinin Kıyaslanması Gebe Kadınlarda CMV Ġnfeksiyonunun Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle AraĢtırılması Gastroenteritli Olgularda Campylobacter, Aeromanos, Yersinia, Enterohemorajik Escherichia Coli, Rotavirüs ve Adenovirüslerin DeğiĢik Yöntemlerle AraĢtırılması Bağırsak Kanserleri Ġle Flora Bakterilerinin ĠliiĢkisinin AraĢtırılması Endotel ĠĢlev Bozukluğu ve Bununla ĠliĢkili Öncelikli Sağlık Sorunlarının Ġncelenmesi: Aydın Ġlinde Toplum Tabanlı Bir AraĢtırma Peritonit OluĢturulmuĢ Sıçanlarda Aloe vera Yaprak Jeli Özütünün Etkinliği ve Toksik Etkileri Antibiyotik Tedaviye PSA Yanıtının Prostat Biyopsi Sonucunu Öngörmedeki Rolü YaĢlılarda Denge ve Postür Egzersizlerinin Postür ve DüĢme Riskine Olan Etkisi Hepatit B ve Hepatit C Virüslerinde Mutasyon Analizi ve Tedavi Ġle ĠliĢkisi Hypericum Perforatum L. nin Ratlarda Yara ĠyileĢmesi Üzerine Etkileri Lornoksikam ve Lornoksikam-nitrogliserinin Kronik Kullanımının Kemik Dokusu Üzerine Etkileri 84

92 Prof.Dr.Orhan ÇĠLDAĞ Sağlık ÇalıĢanlarında Latex ĠliĢkili Solunumsal Semptom 155 TPF Varlığı ve Sıklığının Değerlendirilmesi 156 TPF Prof.Dr.Can KARAMAN Akut Beyin Ġnmesinde, BT Anjiografi (BTA) ve BT Perfüzyon(BTP) Görüüntülemenin Tanı ve Tedaviye Katkıları Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Alevlenmesinde 157 TPF Yrd.Doç.Dr.Emel CEYLAN BNP, Renin, Anjiotensin II ve Aldosteron un Ödem Patogenezindeki Rolü 158 TPF Prof.Dr.Erdoğan GÜRSOY Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklarda Plasental Hormonların Yeri 159 TPF Yrd.Doç.Dr.Mukadder SERTER 160 TPF Yrd.Doç.Dr.Kemal ERGĠN 161 TPF Doç.Dr.Münevver TÜRKMEN Meme CA Etiyolojisinde Viral Etkenlerin Varlığı,Lipid Peroksidasyonu, Antioksidan Parametreler, Nitrik Oksit ve Ġnterlökin-18 in Düzeyleri ve Aralarındaki Olası ĠliĢkinin AraĢtırılması Sıçanlarda Döllenme Sonrasında Uterustaki DeğiĢikliklerin Histolojik ve Ġmmunohistokimyasal Olarak Ġncelenmesi Transkutan Bilirubin Ölçümü (Bili Check) Ġle Total Serum Bilirubini ve HPLC Ġle ĠliĢkisi 162 TPF Doç.Dr.Çiğdem YENĠSEY Hormon Replasman ve Östrojen Replasman Tedavisinde Kullanılan Farklı Ġlaçların Etkilerinin AraĢtırılması: Monosit Kemoatraktant Protein-1, Endotelin-1, Homosistein, Nitrik Oksid, Myeloperoksidaz, Oksidan ve Antioksidan Sistemlerin Ölçülmesi 146 TPF-0612 Yrd.Doç.Dr.Didem EVCĠ Solar Ultraviyole Radyasyon, Isı, Nem ve Aydınlatma Düzeylerinin Ölçül-mesi, UV Ġndeks OluĢturulması ve Sağlık Etki Değerlendirmesinin Yapılması Doç.Dr. Didem KOZACI 163 TPF (Ar.Gör. Dr. Tülay KAVAK) Yrd.Doç.Dr. Ayvaz AYDOĞDU 164 TPF (Ar.Gör.Dr.Özgün UYGUR) Doç.Dr. Mesut YAZICI 165 TPF (Ar.Gör. Dr. YeĢim AKSU) Doç.Dr. Gürhan KADIKÖYLÜ 166 TPF (Ar.Gör.Hilal BektaĢ UYSAL) Kolorektal Tümörlerde MMP- 9, Nitrik Oksit Ve MDA Konsantrasyonları Üzerine Melatoninin Etkisi Çocuklarda Normal EKG Değerleri Gebe Ratlarda 5- Alfa Redüktaz Ġnhibitörü (Diplaprots, Biofarma) Kullanılarak Androjen Bağımlı Genital Organlarda OluĢturulan DeğiĢikliklerin Makroskopik Ve Mikroskopik Olarak Ġncelenmesi Ve Tri-Ġodo-Tironin (T3) Ġle Epidermal Büyüme Faktörü(EGF) Düzeyinde ArtıĢ Sağlanmasıyla Bu DeğiĢiklikler Üzerine Olan Önleyici Etkisinin Ve Doğan Erkek Ratlarda Üretra Hasarında Yara ĠyileĢmesi Üzerine Olan Etkilerinin AraĢtırılması Atorvastatinin Lenfosit Alt Grupları Ve Monositler Ġle Ġnflamatuar Belirteçlerin Ġlgisi Yrd.Doç.Dr. Yusuf Ziya ARAL 167 TPF (Ar.Gör.Dr.Celil YILMAZ) Prof. Dr. TaĢkın 168 TPF ġentürk ( ArĢ. Gör. Dr. Songül ÇĠLDAĞ) Yrd.Doç.Dr. Selda ġen 169 TPF (Ar.Gör.Dr.Zerrin AKÇAL) Prof. Dr. Ferah SÖNMEZ 170 TPF (Ar.Gör.Dr.Semra SOYLU) Talasemi Major Ve Ġntermedialı Çocuklarda Serum Hepcidin Düzeyileri Akciğer tutulumu saptanmıģ olan Romatoid Artiritli hastalarda ak ciğer tutulumunun hastalık aktivitesi ve serum anti- CCP düzeyleri ile korelasyonu Tramadol Nitrogliserinin (Nitrik Oksitin) Ratlarda Akut Ġnflamatuvar Ağrı Ve Ġmmun Sistem Üzerine Etkileri Nefrotik Sendrom Ve BronĢial Hiperreaktivite Tanılı Çocuklarda Ġdrar Kalsiyum Düzeyinin AraĢtırılması 85

93 Doç.Dr. Münevver TÜRKMEN 171 TPF (Ar.Gör.Dr.Pınar ÖZKAN) Yrd.Doç.Dr. Sadun TEMOÇĠN 172 TPF (Ar.Gör.Dr.Bilge ALAÇAM) Prof. Dr. Erdoğan GÜRSOY 173 TPF (Ar.Gör.Dr.N.Tülin BOYLU) Yrd.Doç.Dr. Emel CEYLAN 174 TPF (Ar.Gör.Dr.Nimet DEMĠRTAġ) Yrd.Doç.Dr. Emel CEYLAN 175 TPF (Ar.Gör.Dr.Suna BĠLGĠN BAYRAK) 176 TPF Doç.Dr. Dinçer BĠLGĠN 177 TPF Doç.Dr. Osman Nuri AYDIN 178 TPF Prof. Dr. Sema BAġAK 179 TPF Yrd.Doç.Dr. Erdem Ali ÖZKISACIK 180 TPF Doç.Dr. Harun AKAR 181 TPF Doç. Dr. Sema O. DÜNDAR 182 TPF Doç. Dr. Mesut YAZICI Aydın Ġlindeki Anne Ve Yenidoğanlarında Ġdrar Ġyot Düzeyleri Ve Tiroid Fonksiyon Testleri Niteliği Ratlarda Alt Ekstiremite Ġskemi Reperfüzyon Hasarına Egzersiz Ve Karnozinin Etkisi Normal Ve Abnormal Plesanta Tipleri( Gestasyonel Trofoblastik Hastalık Ve Pre-Eklemtik Hastalarda) Ve Bunların Ġçerdiklerihormonların Histokimyasal Ġmmünohistokimyasal Ve Morfometrik Olarak Değerlendirilmesi Astımlı Hastalarda Ev Ġçi Ortam Değerlendirmesi Ve Atopi Özellikleri Akciğer Kanserinin Kemik Metastazlarında Kemik Metabolik Belirleyicilerinin Yeri Deneysel Siyatik Sinir Hasarında Melatonin Etkisinin Elektrofizyolojik Ve Teorik Olarak Ġncelenmesi Ratlarda OluĢturulan Nöropatik Ağrı Modelinde Nitrik Oksit Eklenen Gabapentinin Antinosisepsiyon Ve Sinir Rejenerasyonuna Etkisi Deneysel Hipotiroidi OluĢturulan Ratlarda Rinit Etyopatogenezi Aspirin Klopidogrel Ve Tirofibanın Rat Aortlarında Endotel Fonksiyonları Üzerine Olan Etkisi Ratlarda Diyabetik Nefropati Modelinde Tedavide Mezenkimal Kök Hücre Uygulamasının Etkileri Beva Cizumab ın VEGF Salınımı Üzerine Etkinliği Ve Dolayısı Ġle Diyabetik Retinopati Tedavisindeki Yerinin Değerlendirilmesi Ratlarda Tek Taraflı Hidronefrozda Alfa Lipoik Asit Kullanımının Böbrek Hasarına Olan Etkisinin Ġncelenmesi 183 TPF Prof. Dr. Sema ERTUĞ 184 TPF Yrd.Doç.Dr. Murat TELLĠ Aydın Ġlinde Ġnsandan Ġzole Edilen Giardia Ġntestinalis Genotiplerinin Tanımlanması Streptococcus Pneumoniae Klinik Ġzolatlarında Makrolid Direncinin Fenotipik Ve Genotipik Olarak Belirlenmesi, Serotip Ve Klonal Dağılımının Gösterilmesi Gastroözofageal Reflü Hastalığı Olan Çocuklarda 185 TPF Prof.Dr. AyĢe YENĠGÜN Helicobacter Pylori nin Yeri 186 TPF Yrd.Doç.Dr. Ġbrahim METEOĞLU Renal Hücreli Karsinomlarda, Proliferasyon, Apoptozis Ve Anjiogenezin Prognostik Faktörlere Ve Survi Üzerine Etkisi 187 TPF Prof. Dr. Ali AKYOL Prof. Dr. Ferah SÖNMEZ 188 TPF Uzm. Dr. Nevin SEMERCĠ Prof. Dr. Göksun 189 TPF KARAMAN Dr. Eylem YILMAZ Doç. Dr. Ġbrahim KURT 190 TPF Dr. Metin ÖZTÜRK Obstrüktif Uyku Apne Hastalarında Asetil Salisilik Asit Resistansı Ve Tedavi ĠliĢkisi Fokal Segmentel Glomeruloskleroz Modelinde DüĢük Molekül Ağırlıklı Heparinlerin Histopatolojik Skoru ĠyileĢtirme Etkisi Serum Adiponektin Düzeyinin Behçet Hastalığı Etyopatogenezindeki Rolünün AraĢtırılması Pulmoner Endotelde Ġskemiye Bağlı Hasara Sekonder Endotel Fonksiyon Bozukluklarının Değerlendirilmesi 86

94 Prof. Dr. Ferah SÖNMEZ 191 TPF Dr. Arzu ÇALIK 192 Prof. Dr. AyĢe YENĠGÜN TPF Dr. Özgür GEL 193 Doç. Dr. Engin GÜNEY TPF Dr. Münire KURU Doç. Dr. Münevver 194 TPF TÜRKMEN Dr. Ömer SÖZ Yrd. Doç. Dr. Canten 195 TPF TATAROĞLU Dr. Hicran TURHAN Yrd.Doç. Dr. Mukadder 196 TPF SERTER Dr. Ece Mine DEMĠR Doç. Dr. Tarkan TEKTEN Dr. Gaffar 197 TPF KARADOĞAN Doç.Dr. Tarkan TEKTEN Dr. Serkan 198 TPF KOCAKUġAK 199 TPF Prof. Dr. Neriman AYDIN 200 TPF Yrd. Doç. Dr. Mete EYĠGÖR Çocuklarda Ġdrar Yolu Enfeksiyonu Patogenezinde Yangının Rolünün AraĢtırılması Farelerde Besin Allerji Modelinin OluĢumu Ve Bunun Omega 3 Ten Zengin Diyetle Önlenebilmesi Diyabetik Nefropati OluĢturulmuĢ Ratlarda Piaglitazonun Antioksidan Parametrelere Ve Patolojik Süreçlere Etkileri Yenidoğan Ratlarda Hipoksik Ġskemik Ensefalopati Modelinde Pentoksifilin Ve Mentolinin Etkinliğinin AraĢtırılması Kolorektal Karsinomlarda Adezyon Molekülleri Ve Anjiogenez'in Klinikopatolojik Parametrelerle ĠliĢkileri Deneysel Fibrosarkom Modelinde Curcumin'in Apopitozis Üzerine Etkisi Tip 2 Diyabet Hastalarında Beta -2 Mikroglobülin Düzeyinin Diyastolik Disfonksiyon Ve Endotel Disfonksiyonu Arasındaki ĠliĢki Tip 2 Diyabet Hastalarında Serum Cystatin-C Düzeyi Ġle Diyastolik Disfonksiyon Ve Endotel Disfonksiyonu Arasındaki ĠliĢki Risk Grubu Ġnsanlarda, Kedi Ve Köpek Lerde Bartonella Türlerinin Serolojik Moleküler Yöntemlerle AraĢtırılması Coxiella Burnetti'nin DüĢük YapmıĢ Gebelerde Ve EĢlerinde Serolojik Ve Moleküler Yöntemler Ġle AraĢtırılması 201 TPF Yrd.Doç. Dr. Semra ERPEK 202 TPF Yrd.Doç. Dr. Meltem USLU 203 TPF Yrd. Doç. Dr. Emre ÇEÇEN 204 TPF Prof. Dr. Göksun KARAMAN 205 TPF Yrd. Doç. Dr. Samet KAFKAS 206 TPF Prof. Dr. Neslihan ġendur 207 TPF Doç. Dr. Füsun KARADAĞ Sıçanlarda Elekromanyetik Alanın (50HZ6Mt)OluĢturduğu Testis Hasarına KarĢı Melatonin Ve Kafeik Asit Fenetil Ester (CAPE) 'Ġn Koruyucu Etkisi Psoriasisli Hastalarda Plazma, Psoriatrik Plak Ve Normal Derideki Homosistein Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sıçanlarda Doksorubisin Toksisitesi Üzerine Silybum Marianum'un Etkisi Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisine Ġngilizce Makale Kabulünün BaĢ Vuran Yayın Sayısına Etkisinin AraĢtırılması Ooferektomize Sıçanlarda Fizyolojik Ve Farmakolojik Dozda Uygulanan Estradiol'ün Adiponektin Düzeyine Etkisi Psoriazisde Serum Adiponektin Düzeyi Ve Periferik Ġnsülin Direncinin Rolü; Kardiyovasküler Risk Faktörlerinin Hastağa Etkileri Küçük Hücreli - DıĢı Akciğer Kanseri Hastalarında Kilo Kaybında Adipokinlerin Rolü Ve Sistemik Ġnflasyonla ĠliĢkisi 208 VTF Yrd.Doç.Dr.Bülent ULUTAġ VETERĠNER FAKÜLTESĠ Aydın Yöresinde Hayvancılık Ekonomisi ve Halk Sağlığı Üzerine Etkisi Olan Buzağı Ġshallerinin Etiyolojisinin AraĢtırılması Prof.Dr.Ülker EREN 209 VTF ArĢ.Gör.Deniz KORKMAZ Bıldırcın (Coturnix Japanica) Erkek Genital Sisteminin Yapısı Üzerinde IĢık ve Elektron Mikroskobik ÇalıĢmalar 87

95 Prof.Dr.Hasan EREN 210 VTF ArĢ.Gör.Serkan BAKIRCI Yrd.Doç.Dr.Ergün Ö.GÖKSOY 211 VTF ArĢ.Gör.Sadık BÜYÜKYÖRÜK Prof.Dr.Hasan EREN 212 VTF ArĢ.Gör.Hüseyin B.BĠLGĠÇ 213 VTF Yrd.Doç.Dr.Ġlker SERĠN Doç.Dr.Murat SARIERLER 214 VTF (Harun TERCANLIOĞLU) Doç.Dr.Ġlknur DABANOĞLU 215 VTF (Nur ÇAYIR) Doç.Dr.Kamil SEYREK 216 VTF (Biyolog Bilal GÖKÇÖL) Yrd.Doç.Dr.Pınar Alkım 217 VTF ULUTAġ (Biyolog Binnaz PAZARÇEVĠREN) Yrd.Doç.Dr.Serap SAVAġAN 218 VTF (Erdem ÇĠÇEK) Batı Anadolu Sığırlarında Görülen Kene Türleri ve Keneler Tarafından Nakledilen Kan Parazitlerinin Yaygınlığı Geleneksel Olarak HazırlanmıĢ Tulum Peyniri ve Peynir Altı Suyundan Lactococcus Lactis SuĢlarının Ġzolasyonu, Ġdentifikasyonu ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu Ġle Moleküler Düzeyde Karakterizasyonu Theileria Annulata nın Epidemiyolojik AraĢtırmalarında Kullanılmak Üzere Rekombinant ELISA Testinin GeliĢtirilmesi Fertilizasyon Mediumuna Ġlave Edilen Antibiyotik Sığır Oositlerinin Ġn-vitro Fertilizasyonu Üzerine Etkisinin AraĢtırılması Kliniğimize Getirilen Köpeklerde KarĢılaĢılan Femur Kırıkları Ve Sağaltım Olanakları Kedilerde Farklı Görüntüleme Yöntemleri Ġle Böbreklerin Morfometrik Ġncelenmesi Köpeklerde Ovario-Hysterectomie nin Serum Bakır, Çinko, Kalsiyum ve Fosfor Konsantrasyonları Üzerine Etkisi Ġshalli Buzağılarda Bazı Akut Faz Proteinleri Düzeylerinin Belirlenmesi Ve Klinik Önemi Ege Bölgesindeki Sığırların Süt Ve DıĢkı Örneklerinden Escherichia Coli O157:H7 Ġzolasyonu Ve Verotoksinlerinin Belirlenmesi 219 VTF Doç.Dr. Serdar PAġA (Okan USLU) Köpeklerde Lyme Hastalığının AraĢtırılması Prof. Dr. Hasan EREN 220 VTF (Murat HOġGÖR) Prof. Dr. Ferda AKAR 221 VTF (Tansu ÇINAR) Prof.Dr. Osman KAYA (Lütfi 222 VTF AVSEVER) Prof.Dr.Osman KAYA Sinem 223 VTF Gökçe SEKMEN Prof.Dr.Serap BĠRĠNCĠOĞLU 224 VTF (AraĢ.Gör.Hamdi AVCI) 225 VTF Doç.Dr.Murat SARIERLER 226 VTF Doç.Dr. Nihat TOPLU 227 VTF Yrd.Doç.Dr.Osman Selçuk ALDEMĠR 228 VTF Yrd.Doç.Dr. Cavit KUM Aydın Ve Yöresinde Sığır Ve Kenelerde Ehrlichia/Anaplasma Türlerinin Karakterizasyonu. Sıçanlarda TNBS Ġle OluĢturulmuĢ Deneysel Kronik Kolit Modelinde Angiotensin DönüĢtürücü Enzim Ġnhibitörleri Ġle Angiotensin Reseptör Blokörlerinin Etkilerinin KarĢılaĢtırılması Kerevit Vebasının Ġleri Tanı Yöntemleri Ġle AraĢtırılması Broiler Piliçlerinden Escherichia Coli O157:H7 Serotipinin Ġdentifikasyonu Ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi Vibrio Anguillarum Ġle Enfekte Edilen GökkuĢağı Alabalıklarında (Oncorhynchus Mykiss Walbaum, 1792) Morfolojik Ve Ġmmunohistokimyasal Ġncelemeler Sağlıklı Sivas-Kangal Irkı Köpeklerde Kalça Ekleminin Geometrik Yapısının Radyografik Olarak Ġncelenmesi Köpeklerde Doğal Viseral Leishmaniosis in Tanısında Ġmmunohistokimyasal Yöntemlerinin Uygulanması Koyun Sarcocystis Enfeksiyonunda Abort OluĢturma Mekanizmasının Prostaglandin F2α Düzeyi Ġle ĠliĢkiisis AraĢtırılması Koyunlarda Meloksikam Ve Ketoprofen in Akut Faz Proteinleri Üzerine Etkinliğinin Değerlendirilmesi 88

96 229 VTF Ar.Gör.Dr. Nuran AYSUL Ege Bölgesi Kenelerinde Kırım Kongo Kanamalı Humması Etkenlerinin Nested RT-PCR Yöntemiyle Aranması Doç.Dr.Funda KIRAL devir 230 VTF (Doç. Dr. Kamil SEYREK) 231 VTF Doç.Dr.Muharrem BALKAYA 232 VTF Yrd. Doç. Dr. Nural EROL 233 VTF Dr. H. Değer ORAL 234 ZRF Yrd.Doç.Dr.Ersel YILMAZ 235 ZRF Doç.Dr.Tuna DOĞAN ZĠRAAT FAKÜLTESĠ Sığır Karaciğer Alkali Fosfataz Enziminin Kısmi SaflaĢtırılması Ve Bazı Fizikokimyasal Ve Kinetik Özelliklerinin Gösterilmesi Kalori Kısıtlamasının PıhtılaĢma Faktörleri Üzerine Etkisi Ve Monosit-Makrofaj Sisteminin Olası Rolü Aydın Ve Ġzmir Bölegesindeki Kedilerde Feline Immunodeficiency Virus (FIV) Ve Feline Leukemia Virüs (Felv) Enfeksiyonlarının AraĢtırlması Eksantif KoĢullarda YetiĢtirilen Kıl Keçilerinin Büyüme Karkas Ve Et Kalitesiyle Ġlgili Bazı Özellikleinin Belirlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma Aydın Ovası Kısıtlı Sulama KoĢullarında Geleneksel Olarak Azot Gübresinden Sonra Uygulanacak Potasyum Gübresinin Bitki GeliĢimine,Yaprak Alanı Ġndeksine ve Su-Verim ĠliĢkisi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi Çilek Hasadının Otomasyonu Üzerinde Bir AraĢtırma 236 ZRF Doç.Dr.Seher BENLĠOĞLU Verticillium Dahliae Ġzolatlarının Vejetatif Uyum Gruplarının Saptanması Aydın Ġlinde Zeytin ve Pamuk Alanlarından Elde Edilen 237 ZRF Dr.Cafer TURGUT Doç.Dr.Tuna DOĞAN 238 ZRF (Zir.Müh.N.Hayrullah TUVAY) Aydın Bölgesindeki Ġçme Sularının Pestisit ve Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi ve Toksikolojik Risk Tahminlerinin Yapılması Sofralık Zeytinin Sınıflandırılmasının Otomasyonu Üzerine Bir AraĢtırma Yrd.Doç.Dr.Ayhan YILDIZ 239 ZRF BAYÖZEN) (AyĢenur Aydın Ġli Biber ve Çilek Alanlarında Sorun Olan Toprak Kaynaklı Bazı Fungal Hastalıklara KarĢı Mikorizal Fungusların Kullanım Olanakları ve Bitki GeliĢimine Etk. 240 ZRF Yrd.Doç.Dr.Kadir KIZILKAYA 241 ZRF Yrd.Doç.Dr.Göksel ARMAĞAN 242 ZRF Yrd.Doç.Dr.M.Nedim DOĞAN 243 ZRF Prof.Dr.Gönül AYDIN 244 ZRF Prof.Dr.Mete KARACAOĞLU 245 ZRF Prof.Dr.Serap AÇIKGÖZ 246 ZRF Yrd.Doç.Dr.Atakan KOÇ Genetik Parametre Tahmininde Çok DeğiĢkenli Student-t Dağılımının Kullanımı Üzerine Bir AraĢtırma Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye de Bazı Ġllerde Süt Sığırcılığı ĠĢletmelerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri ve Yeniden Yapılandırılması Üzerine Bir AraĢtırma Aydın Ġli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otlarla Mücadelede En Uygun Herbisit Uygulama Stratejilerinin Belirlenmesi Söke Ovasında Uydu Verileri Yardımıyla Toprak Tuzluluğunun Belirlenmesi ve Tuzluluk Haritalarının OluĢturulması Ġtalyan ve Kafkas Irkları Bal Arıları Ana Arılarında ve Anadolu Arısı Ege Ekotipi Ġle Melezleri Ana Arılarında Üreme Özellikleri Aydın Yöresindeki Kestane Kanseri Etmeninin Tiplerinin Multipleks PCR Yöntemle Belirlenmesi Aydın da Bazı Süt Sığırı ĠĢletmelerinde YetiĢtirilen Siyah- Alaca ve Montbeliarde Irkı Sığırların Verim Özellikleri 89

97 Prof.Dr.M.Bülent COġKUN 247 ZRF ArĢ.Gör.Ahmet KILIÇKAN Prof. Dr. Ġsmail TURGUT 248 ZRF ArĢ.Gör.Yakup Onur KOCA Prof.Dr.Tülin BAġ 249 ZRF ArĢ.Gör.Özlem SERDAROĞLU Doç.Dr.Mustafa AKġĠT 250 ZRF ArĢ.Gör.Demir ÖZDEMĠR Prof.Dr.Seher BENLĠOĞLU 251 ZRF ArĢ.Gör.Özlem DOĞAN Prof.Dr.Orhan KARACA 252 ZRF (.Seda E.EVĠRGEN) Prof.Dr.Mete KARACAOĞLU 253 ZRF (Aslı BAĞCE) Prof.Dr.Cengiz ÖZARSLAN 254 ZRF (Esra SINAV) Yrd.Doç.Dr.Mustafa ÇETĠN 255 ZRF (Müge YILMAZ) Yrd.Doç.Dr.Saime SEFEROĞLU 256 ZRF (Serdar TOPRAK) Prof.Dr.Kemal BENLĠOĞLU 257 ZRF (Murat Önder AKPINAR) Yrd.Doç.Dr.Ġbrahim ÇAKMAK 258 ZRF (Oktay KUġTUTAN) Yrd.Doç.Dr.Ömer ERĠNCĠK 259 ZRF (Yasemin KAVAK) Pnömatik Bir Pamuk Hasat Makinası Tasarımı Aydın Bölgesinde, Birinci ve Ġkinci Ürün Mısırda Verim, Verim Öğeleri, Fizyolojik ve Diğer Bazı Özellikler Arasındaki Farklılıklar Aydın da Bazı Börülce Ekotiplerinde Yabancı Tozlanma Oranlarının Belirlenmesi Yüksek Sıcaklıklarda Denizli Irkı Tavuklarında HSP 70 Sentezi ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Bir AraĢtırma Bazı Fungusitlerin Ġncir Ġç Çürüklüğü Hastalığına Etkilerinin Saptanması Aydın Ġlinde Yapay Tohumlamada Yaygın Olarak Kullanılan Siyah Alaca Boğalarının Değerlendirilmesi Arıcılıkta Kullanılan Temel Peteklerde Naftalin Kalıntısının Belirlenmesi Üzerinde Bir AraĢtırma Aydın Yöresinde Pamuk Hasat Makinalarının Kullanım Olanakları Ve GeliĢimi Aydın Ġlin de 10 dan Fazla Hayvana Sahip Fazla Süt Sığırcılığı ĠĢletmelerinin Süt Sağım Mekanizasyon Düzeylerinin Belirlenmesi Kestanede Bitki Besin Maddelerinin Mevsimsel DeğiĢimi Pamukta Fide Kök Çürüklüğü Etmenlerine KarĢı Bazı Biyolojik Preparatların Etkinliğinin Saptanması Avcı Akar Amblyseius Californicus (Mcgregor) Un Bazı Biyolojik Özelliklerinin Laboratuvar KoĢullarında Belirlenmesi Eriklerde Tranzschelia Discolor (Fuckel) Tranzschel And Litv. In Neden Olduğu Pas Hastalığının Aydın Yöresinde Yaygınlığının Saptanması Ve Kimyasal SavaĢım Olanaklarının AraĢtırılması. Doç.Dr.M.Nedim DOĞAN 260 ZRF KIR) (Kamil Mısır Ekim Alanlarında Foramsulfuron un Minimum Dozlarının Belirlenmesi Doç.Dr.Tuna DOĞAN 261 ZRF Müh. Fikret ÖZGÜVEN Ziraat Ispanak (spinacia oleracea L.) Tohumlarının Ekim Mekanizasyonunun ĠyileĢtirilmesi Üzerine Bir AraĢtırma Doç.Dr.Tuna DOĞAN 262 ZRF (Ziraat Müh. H. Ebru YURTSEVEN) Prof.Dr.Orhan KARACA 263 ZRF (AraĢ.Gör.Onur YILMAZ) Prof.Dr.Orhan KARACA 264 ZRF (Öğr.Gör.Engin YARALI) Bazı Yerli Ceviz ÇeĢitlerinin Fiziko Mekanik Ve Meyveye ĠliĢkin Özellikleri Karya Tipi Koyunlarda Mikrosatelit DNA Polimorfizmine Dayalı Ebeveyn Tayini Karya Tipi Koyunlarda Farklı YetiĢtirme Ve Besi KoĢullarında Bazı Et Verim Ve Kalite Özellikleri 90

98 Prof.Dr.Bülent MĠRAN 265 ZRF (AraĢ.Gör.Murat CANKURT) 266 ZRF Yrd.Doç.Dr.Bülent DENĠZ Aydın Yöresinde Traktör Talebi Satınalma DavranıĢları Ve Kullanım Memnuniyetlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma Bazı Doğal Bitki Türlerinin Peyzaj Düzenleme ÇalıĢmalarında Kullanılmak Üzere Kültüre Alınmasına Yönelik Bir AraĢtırma 267 ZRF Yrd.Doç.Dr.Mürsel ÖZDOĞAN Kuzu Besisinde Eterik Yağ KarıĢımı Kullanımının Performans, Kan Ve Karkas Kalitesi Üzerine Etkisi 268 ZRF AraĢ.Gör.Dr.Ercan YEġĠLIRMAK 269 ZRF Prof.Dr.Aydın ÜNAY 270 ZRF Doç.Dr.Cavit BĠRCAN 271 ZRF AraĢ.Gör.Dr.Levent ATATANIR 272 ZRF Doç.Dr.Necdet DAĞDELEN 273 ZRF Dr.Hulusi AKÇAY Büyük Menderes Havzası Bazı Hidroklimatik DeğiĢkenlerin Zamansal DeğiĢimlerinin Analizi Büyük Menderes Havzasında Su TaĢkınlarına Toleranslı Buğday Ve Tritikale ÇeĢitlerinin Belirlenmesi DeğiĢik Method ve Uygulamaların Aflatoksin Miktarı Üzerine Etkisi Büyük Menderes Deltası Zamansal DeğiĢimi Ġle Tarımsal Ve Çevresel Problemlerinin Belirlenmesi Farklı Sulama Rejimlerinin Silajlık Mısır ÇeĢitlerinin GeliĢim, Verim, Su Kullanım Performansı Ve Silaj Kalitesi Üzerine Etkisinin AraĢtırılması DeğiĢik Düzeylerde ADF Ġçeren Rasyonlarla Beslenen Koyunlarda Sıcaklık Stresi Altında Ham Besin Maddelerinin Sindirilebilirliği Ve Azot Dengesi 274 ZRF Dr.AraĢ.Gör.Semra KÜÇÜK Akvaryum Balığı YetiĢtiriciliği 275 ZRF Yrd.Doç.Dr.Ġbrahim CEMAL Yerli Gen Kaynağı Çine Çaparı Koyunlarda Genetik ÇeĢitliliğin Mikrosatelit Gen Belirteçleri ile Tanımlanması 276 ZRF Prof. Dr. Orhan KARACA Yerli Gen Kaynağı Çine Çaparı Koyunların Korunmasında Laparoskip Tohumlanmadan Yararlanma Olanakları 277 ZRF Doç. Dr. Ö. Faruk DURDU 278 ZRF Prof. Dr. Tülin AKġĠT 279 ZRF Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇELĠK Büyük Menderes Havzası Yüzey Ve Yer Altı Su Kaynaklarının Coğrafik Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Hidrolojik Modellemesi Sphaerolecanium Prunastri (Fonsclombe) (Hom:Coccidae)'Nin Aydın Ġlinde YeĢil Eriklerde Biyo Ekolojisi Ve Bazı Ġnsektisitlerin Etkileri Aydında YetiĢtirilen Bazı Üzüm ÇeĢitlerinin Bazı Amerikan Asma Anaçlarına AĢınabilirliklerinin Ve Fidan Randımanlarının Belirlenmesi 280 ZRF Yrd. Doç. Dr. Renan TUNALIOĞLU Türkiye'de Meyvesuyu Sanayisinde Verimlilik Ve Rekabet Gücünün Belirlenmesi 281 ZRF Prof. Dr. Tufan ALTIN Ġzolasyonun Koyunlarda DavranıĢ Üzerine Etkisi 282 ZRF Yrd. Doç.Dr. BarıĢ KARA KuĢadası Kentsel YerleĢim Alanlarındaki Büyümenin Zamansal DeğiĢiminin Belirlenmesi 283 ZRF Doç. Dr. M. Ali DEMĠRAL 284 ZRF Doç. Dr. Ġbrahim ÇAKMAK 285 ZRF Doç. Dr. Mehmet AYDIN Zeytin Bitkisinde Mineral Bitki Besin Maddelerinin ve Bazı Biyokimyasal Parametrelerinin Mevsimsel DeğiĢiminin Ġncelenmesi Sancassania sp.(acari: Acaride )'nin Bazı Biyolojik özelliklerinin Belirlenmesi Yüksek Düzeyde Bor Ġçeren Topraklarda Kalsiyumlu Gübrelemenin Ġncirin GeliĢme Ve Kalitesi Üzerine Etkisi ve Bor Toksitesine Dayanıklılık 91

99 286 ZRF Yrd. Doç. Dr. AyĢe Deniz ÇARDAK Aydın Piyasasında Tüketime Sunulan Çiğ Süt ve Bazı Süt ürünlerinin Türk Standartları Enstitüsü Standartlarına Uygunluğu Ġle Bazı Mineral Madde içerikleri Ve Ağır Metal Kirlilik Düzeyinin Belirlenmesi AVRUPA BĠRLĠĞĠ VE SAN-TEZ PROJELERĠ SIRA NO POROJE KODU PROJE YÖNETĠCĠSĠ 1 LLP-LdV.TOI.2007-TR OKAY BAġAK 2 WELCOME /A-04Z TÜLĠN KARAGENÇ 3 141STZ2007 M.BÜLENT COġKUN 92

100 Kongre Organizasyonu Kongreye Katılım Sempozyum Panel Konferans Seminer Hizmetiçi Eğitim Toplantı Tören Kurs Bilimsel Gezi Basın Toplantısı Fuar Münazara SöyleĢi Sergi Spor Müsabakası Tiyatro ġiir Dinletisi TV Programı Gezi Film Matinesi Kermes Konser Kutlama Kokteyl Sanat Gecesi Show, ġölen Balo Festival TOPLAM 2.3. ETKĠNLĠKLER Eğitim-Öğretim Yılında GerçekleĢtirilen Etkinliklerin Birimlere Göre Dağılımı Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Nazilli Ġ.Ġ.B.Fakültesi Tıp Fakültesi Veteriner Fakültesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Devlet Konservatuvarı Aydın Sağlık Y.O Beden Eğitimi ve Spor Y.O Turizm ĠĢlet. ve Otl. Y.O Aydın Meslek Y.O Aydın Sağlık Hiz. M.Y.O Bozdoğan M.Y.O Çine M.Y.O Didim M.Y.O Karacasu M.Y.O Koçarlı M.Y.O Kuyucak M.Y.O Nazilli M.Y.O Söke M.Y.O Sultanhisar M.Y.O Yenipazar M.Y.O Atatürk Ġlk.veĠnk.Tar. ArĢ.Uyg.Merk ÇağdaĢ Akdeniz Dil. ArĢ.Uyg.Merk Gençlik Sor.ArĢ. Uyg.Merkezi Avrupa AraĢtırmalar Merkezi Güzel Sanatlar Bölümü Türk Dili Bölümü Gen. Sekr. Bağlı Birimler

101 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3.1. GENEL SEKRETERLĠK HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ Fiziksel Yapı Hukuk MüĢavirliği Rektörlük binasında tahsis edilen donanımlı 4 odadan oluģan birimde faaliyetlerini yürütmektedir Hukuk MüĢavirliğinin Örgüt Yapısı HUKUK MÜġAVĠRĠ AVUKATLAR MEMURLAR Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1.Bilgi Kaynakları Adet 1. Kitap Süreli Yayın 1 (BaĢbakanlık Mevzuatı) 3.Ġcra Takip Programı 1 4.Mevzuat ve Ġçtihat Programı Teknolojik Kaynaklar 1.Bilgisayar 8 2.Yazıcı 4 3.Faks 1 4.Telefon 2 5.Telsiz Telefon 6 6.Güç Kaynağı 5 7.Fotokopi Mak Ġnsan Kaynakları (Ġdari Personel) Kadro Unvanı Hukuk MüĢaviri Avukat Avukat Avukat (SözleĢmeli) Adı - Soyadı Av. Meryem Gönül TURAN Av. Bengü ARGUN ġahġn Av. Meltem YATAĞAN Av. Huriye MORAL EKEROL 94

102 Memur Hizmetli(Takip Memuru) Memur Memur Dilek ESER Olgun HATUN Yasemen YAKUT Mehmet BĠNGÖL Bütçe Uygulama Sonuçları *MüĢavirliğimizin hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılan harcamalarımız aģağıdaki tablolarda gösterilmiģtir Personel MaaĢ ve Sosyal Güvenlik Prim Giderleri Yılı 2008 Toplam Ödenek Kullanılan Personel MaaĢları ,00-YTL ,38-YTL SözleĢmeli Personel MaaĢı 2.500,00-YTL 2.350,00-YTL Mesai Ücretleri 5.500,00-YTL 3.186,00-YTL Görev Giderleri (Mahkeme Harç ve Giderleri) Yılı 2008 Toplam Ödenek Kullanılan Mahkeme Harç ,00-YTL ,87-YTL ve Giderleri PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Adli Yargı Dosyaları Dava Ġcra Toplam Dosya 356 adet 515 adet Devam Eden Dosya 61 adet 115 adet Açılan Dosya (2008) 29 adet 81 adet Sonuçlanan Dosya (2008) 27 adet 120 adet Ġdari Yargı Dosyaları Devam Eden Dosya Sonuçlanan Dosya (2008) Toplam Dosya 179 adet 26 adet 433 adet 95

103 YAZI VE KURUL ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠKLER ADI KABUL KABUL RESMĠ GAZETEDE EDĠLDĠĞĠ SENATO EDĠLDĠĞĠ SENATO YAYINLANDIĞI TARĠH/SAYISI OTURUMU TARĠHĠ OTURUMU SAYISI 1. ADÜ 05/ /20 BaĢbakanlık Mevzuatı Kütüphaneler GeliĢtirme ve Yayın Yönetmeliği Genel Müdürlüğünün 17/01/2008 tarih /70 sayılı yazısı ile yayınlanmasına gerek bulunmadığı bildirildi. 2. ADÜ Ön 04/06/ /09 29/06/2008 tarih ve Lisans ve sayılı Resmi Lisans Eğitim- Gazetede yayınlandı. Öğretim ve Sınav Yönetmeliği YÖNERGELER ADI KABUL EDĠLDĠĞĠ KABUL EDĠLDĠĞĠ SENATO OTURUMU TARĠHĠ SENATO OTURUMU SAYISI 1. ADÜ Yayın Yönergesi 09/01/ /01 2. ADÜ Güvenlik Hizmetlerinin 09/01/ /01 Yürütülmesine Dair Yönerge 3. ADÜ Lisans/Önlisans Öğretimi Öğrenci 13/02/ /03 DanıĢmanlığı Yönergesi 4. ADÜ Sosyal Tesis ve Konukevi 26/03/ /05 Yönergesi 5. ADÜ BiliĢim Kaynakları Yönergesi 25/ /10 6. ADÜ Aydın Sağlık Yüksekokulu 16/07/ /11 Öğrenci Kıyafet Yönergesi 7. ADÜ Devlet Konservatuvarı Mesleki 13/08/ /12 Hazırlık Yönergesi 8. ADÜ Ġktisadi ĠĢletme Yönergesi 24/09/ /14 9. ADÜ Ġktisadi ĠĢletmesi Öğrenci Yurtları ÇalıĢma Usul ve Esasları Yönergesi /14 96

104 YAYIN VE BASIM EVĠ MÜDÜRLÜĞÜ Üniversitemizin yayın ve basımla ilgili hizmetlerinin yürütüldüğü birim, 1997 yılından beri faaliyetlerini sürdürmekte ve birimde 7 personel görev yapmaktadır yılında Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten 10 Temmuz 2007 tarihinden itibaren Üniversitemiz Ġktisadi ĠĢletme bünyesinde çalıģmalarını sürdürmektedir. Birimimizde baskı, harman, selefon ve cilt hizmetlerinin yanı sıra grafik-tasarım hizmetleri de verilmektedir Eğitim Öğretim Yılında Baskısı GerçekleĢtirilen ÇalıĢmaların Dökümü Basılan ĠĢin Türü Basılan Miktar Evrak Adet Defter Cilt Davetiye Adet Kitapçık Adet Cilt Cilt AfiĢ Adet Kart Adet Belge 750 Adet Dergi Adet Kitap Adet BroĢür Adet Dosya Adet BASIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ Fiziksel Yapı Birimimiz 1 Koordinatörlük odası ve 2 idari bürodan oluģmaktadır Örgüt Yapısı ġu anda birim, Koordinatörlük görevini yürütmekte olan bir Doçent, bir ġube Müdürü,1 sekreter, 3 memur, bir kameraman, bir fotografiker ile çalıģmalarını yürütmektedir. 97

105 REKTÖR KOORDİNATÖR ŞUBE MÜDÜRÜ SEKRETER MEMUR MEMUR MEMUR KAMERAMAN FOTOGRAFİKER Ġnsan Kaynakları ġu anda birim, Rektör oluru ile Koordinatörlük görevini yürütmekte olan bir Doçent, bir ġube Müdürü,1 sekreter, 2 memur, 1 geçici iģci, 2 sözleģmeli eleman ile çalıģmalarını yürütmektedir Sunulan Hizmetler Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğümüz Üniversitemizin dıģarıya açılan penceresi olarak çalıģmalarını yürütmektedir. ÇalıĢmalarımıza hızlı bir ivme kazandırmak için 10 Ocak 2007 tarihinde Rektörlük Makamınca Ġnsan Kaynakları GeliĢtirme ve Basın ve Halkla ĠliĢkiler Koordinatörlüğü oluģturulmuģtur. ġu anda birim, Koordinatörlük görevini yürütmekte olan bir Doçent, bir ġube Müdürü,1 sekreter, 3 memur, bir kameraman, bir fotografiker ile çalıģmalarını yürütmektedir. Müdürlüğümüzde, koordinatörlüğün kurulmasıyla birlikte kurum içi halkla iliģkileri geliģtirmeye yönelik çeģitli uygulamalar yapılmıģtır. Bu bağlamda Üniversitemiz Web sayfasındaki haber giriģlerinin sorumluluğu birimimize aktarılmıģtır. Böylece kurum içi yayınlanması öngörülen bilimsel, sosyal ve kültürel aktiviteler birimimiz tarafından duyurulmaktadır. Kurum çalıģanları Web üzerinden Üniversitemiz bünyesindeki faaliyetlerden bilgilendiği gibi, tüm kamu kurum ve kuruluģlarından gelen duyuruları da yakından takip edebilmektedir. Gelen her bilgiyi kurumumuz çalıģanlarına duyurmak adına Web sayfamızda yayınlanamayacak bazı yazı ve duyurular tüm akademik ve idari personelimizin e-postalarına Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı aracılığı ile gönderilmektedir. Gerekli düzenlemeler birimimiz tarafından yapılmaktadır. Üniversitemiz diğer birimleri tarafından gerçekleģtirilen sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel etkinliklerin organizasyonunda davetiye-afiģ dağıtımı, yerel ve ulusal basına duyurulması, protokol düzenlemesi, program sunumunun yapılması, fotoğraf ve kamera çekiminin yapılması gibi hususlarında çeģitli destekler sağlanmıģtır. Bu akademik yılda birimimiz tarafından kurumsal standart oluģturmak adına Rektörün onayı ile Katılım 98

106 Belgesi, Teşekkür Belgesi yaptırılmıģ ve çeģitli etkinlikler için tüm birimlerimizin kullanımına sunulmuģtur. Yaptığımız çalıģmalar ve uygulamaya koyduğumuz projelerimiz ile üst yönetimden en alt yönetime kadar sorumluluğumuzun bilincinde olup, Üniversitemizi en iyi Ģekilde temsil etmeye çalıģmaktayız. Buna bir örnek; 2008 yılı içersinde Üniversite olarak 1992 yılında nasıldık, Ģu anda neredeyiz? cevaplarını verecek, kurum geliģim süreçlerimizi ortaya koyarak Aydın ili içerisinde her anlamda ne kadar önemli bir yer kapladığımızı gösterecek farklı bir projeye imza attık. Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi nde gerçekleģen Dünden Bu Güne Adnan Menderes Üniversitesi konulu fotoğraf sergisi için arģivlerimizdeki 5000 adet fotoğraf taranmıģ, yapılan değerlendirmeler sonucunda ancak 250 adedi sergilenebilmiģtir. Sergi amacına ulaģmıģ, yüzlerce kiģi ziyaret ederek olumlu geri bildirimlerde bulunmuģlardır. ÇalıĢmalarımızın karģılığı olarak sergi, ulusal ve uluslararası yayın yapan TRT de tarihinde Haber Vizyon programında yayınlanmıģtır. Müdürlüğümüz, Gelişim için sürekli değişim ilkesinden hareket ederek Üniversitemizi en iyi Ģekilde tanıtıp hedef kitlemizi geniģletmek ve kaliteli öğrenci sayımızın artıģına doğru oranda katkı sağlamak için aralıksız çalıģmaktadır. Bu bağlamda her yıl bilgilerimizi güncelleyip, Üniversitemiz tanıtım kataloğu ve CD sini hazırlayıp yeterli sayıda basımını sağlamaktayız yılı içersinde birimimiz üniversiteye hazırlanan öğrencilere Üniversitemizi yakından tanımaları için 3 mesleki tanıtım fuarına katılmıģtır. Bu tanıtım fuarlarında lise ve dengi okul öğrencileri, eğitmenler, öğrenci velileri üniversitemiz hakkında bilgilendirilmiģ, ayrıca birimimize bilgi amaçlı ulaģan il ve ilçe lise müdürlükleri ve dershanelerden gelen istekler doğrultusunda 80 adet kamu kurum/kuruluģ ve kiģiye Üniversitemizi tanıtıcı 160 adet materyal gönderilmiģtir. Bunun yanısıra Üniversitemizi tanımak üzere ilimizden ve çeģitli illerden gelerek kampüs alanımızı ziyaret etmek isteyen 11 liseye gezi programı hazırlanmıģ, Üniversitemize yakıģır bir Ģekilde tanıtım yapılarak 24 gözetmen öğretmen ile 508 öğrenciye kurumumuz hakkında bilgi verilmiģtir. AĢağıda 2008 yılında Üniversitemizin katılmıģ olduğu fuarların tablosu yer almaktadır. Konya-Meram Tanıtım Günlere FUARIN ADI TARĠHĠ ĠLĠ STANDIMIZI ZĠYARET EDEN SAYISI Yükseköğretim ġubat 2008 Konya Educaturk Eğitim Fuarı Mart 2008 Ġzmir Akdeniz Uluslararası Yükseköğretim Tanıtım Günleri Mart 2008 Antalya T O P L A M Birimimiz dönem içerisinde düzenlenen etkinlikleri ulusal ve yerel basına duyurulmasını sağlamıģ ve önemli gün/haftalarla ilgili olarak basın açıklamalarını basın kuruluģlarına ileterek, kamuoyunu bilgilendirmiģtir. Bu bağlamda dönem içerisinde 16 adet basın açıklaması yayın organlarında yer almıģtır. 99

107 Üniversitemizin tanıtımına yönelik önemli günlere iliģkin hazırlanan konuģma kitapçığı ve üç ayda bir yayımlanan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ HABER) Bülteninin hazırlanması ve 3500 adet derginin dağıtımı gibi tanıtım iģlemleri yapılmıģtır. Yıl içerisinde ulusal ve yerel basında çıkan Üniversitemize, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı ve diğer Üniversitelere ait önemli haberler derlenerek daha önce yapılan fotokopi çekimi yöntemi yerine Rektörümüze Web sayfamız üzerinden Ģifreli bir sayfada internetin olduğu her yerden günlük okuyabileceği bir sistem geliģtirilmiģtir. Aynı zamanda Halkla ĠliĢkiler Web sayfamız üzerinden tüm bilgisayar kullanıcılarına Üniversitemiz ile ilgili haberleri okuma olanağı sunulmuģtur. Bu yöntemle birimimiz genel medya ve yerel medyada yer alan toplam 570 adet haber taraması yapmıģtır. Bu haberlerin 499 adeti üniversitemiz ile ilgi, 71 adeti ise üniversitemiz dıģı haberlerdir. Üniversitemizin tüm görsel (video, kamera) verileri birimimizde depolanmaktadır. Bu görüntüler çok çeģitli amaçlarla kullanılmakta ve ileride de tarihsel geliģimimizi görmemiz açısından önemli bir kaynak olma özelliğini taģımaktadır. Bundan yola çıkarak yapılan araģtırmalar sonucunda daha henüz hiçbir üniversitede yapılmayan bir projeyi yönetimin desteği ve onayı ile gerçekleģtirmeyi istedik. Söz konusu proje ile ilgili video ve fotoğraf görüntülerini arģivleme ve Web üzerinden kullanıma sunma çalıģmaları 2008 yılında baģlanılmıģ, gerekli alt yapının oluģturulması ve ona uygun arģivlemeyle ilgi düzenlemelerin yapılması hızlı bir Ģekilde sürdürülmektedir Yılında birimimiz içinde planlı çalıģma sistemi geliģtirilmeye çalıģılmıģ, yürüttüğümüz her iģ günlük bir plan doğrultusunda arģivlenmiģtir. Bir yıllık çalıģma programımız aģağıda yer almaktadır. OCAK ARALIK 2008 aylarına ait çalıģmalarımız; 04 Ocak 2008 Cuma Peter MEKAEW ve Elena YUSUPOVA konseri fotoğraf ve kamera görüntüleri 06 Ocak 2008 Pazar Uygulama oteli matine fotoğraf görüntüleri 09 Ocak ÇarĢamba ADUGENÇ panel fotoğraf çekimleri 10 Ocak 2008 PerĢembe Oratoryum fotoğraf görüntüleri 17 Ocak 2008 ÇarĢamba Yazar Gaye YILMAZ fotoğraf ve kamera görüntüleri 25 Ocak 2008 Cuma Ġrade ABBASOVA 4 el piyano konser fotoğraf ve kamera görüntüleri 06 ġubat 2008 ÇarĢamba Üniversitemiz Faaliyet Raporu hazırlanarak YÖK e gönderildi. Faaliyet Raporu Üniversitemiz Web sayfasında yer aldı. 06 ġubat 2008 ÇarĢamba BahçeĢehir Kolejli tanıtım Koyteyline katılım ve fotoğraf görüntülerinin alınması 07 ġubat 2008 PerĢembe Haber Dergisi Birim Temsilcileri ile Sosyal Tesislerde yemekli toplantı (Haber dergisindeki sorunlar görüģüldü ve sorunlara çözümler üretildi.) 11 ġubat 2008 Pazartesi Personel Daire BaĢkanlığının düzenlediği Dosyalama, YazıĢma ve ArĢiv ÇalıĢmaları konularında Hizmet içi eğitim programına birimden katılım ve görüntü alma. 100

108 11 ġubat 2008 Pazartesi Mustafa KÖSOĞLU ve Ayhan KARACA nın hazırladığı Doğadan Kovana isimli fotoğraf sergisine katılım ve görüntü alma 12 ġubat 2008 Salı Hastane BaĢhekim Yardımcısı Doç.Dr.Barlas ETENSEL gözetiminde inģaatı devam eden hastanemizin durumunu gösteren fotoğraf ve kamera görüntülerinin alınması. 13 ġubat 2008 ÇarĢamba Prof.Dr.AfĢar TĠMUÇĠN in Adnan Menderes Havalimanından karģılanması ve Aydın programında ona eģlik edilmesi. 14 ġubat 2008 PerĢembe Türban ile ilgili senato kararının üniversitelere ve basına dağıtımının yapılması 14 ġubat 2008 PerĢembe Prof.Dr.AfĢar TĠMUÇĠN in AĢk ve Felsefe Konulu vermiģ olduğu konferansın fotoğraf ve kamera görüntülerinin çekimi 15 ġubat 2008 Cuma Prof. Dr. Adil DENĠZLĠ nin Polimerler ve Sağlık Alanında Kullanımları konulu konferansın fotoğraf çekimlerinin yapılması 15 ġubat 2008 Cuma Aydın Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç.Dr.Nil ÇULHACI nın odasında okula ait tanıtım kataloğu yapılması hususunda toplantı. 16 ġubat 2008 Cumartesi SKS 13.Spor ġenlikleri baģladı. Basketbol ve Voleybol karģılaģmalarının çekimlerinin yapılması 18 ġubat -16 Haziran 2008 Pazartesi ġube Müdürü Gülay GÜNDEAY Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı EPÖ 510 DüĢünme Eğitimi (303) dersini aldı. 20 ġubat 2008 ÇarĢamba ADÜ Sosyal Tesislerinin fotoğraf görüntülerinin çekimi 20 ġubat 2008 ÇarĢamba Doç.Dr.Tevfik ALICI nın (Muğla Ünv. Fen- Edebiyat Fakültesi Psikoloji Böl.) Gençlik ve Bağımlılık konulu konferansının görüntülerinin çekimi 21 ġubat 2008 PerĢembe Fizik Tedavi Merkezinin Kurulması ile ilgili Üniversitemiz ve Belediye BaĢkanlığı arasında gerçekleģen protokol imzalama törenin görüntülerinin çekimi (Aydın Belediyesi) 21 ġubat 2008 PerĢembe ADÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Tanıtım Toplantısını görüntülerinin çekimi 22 ġubat 2008 Cuma Etkili Eğitim, ARGE ve Topluma Hizmet Seminerinin görüntülerinin alınması 22 ġubat 2008 Cuma Üniversitemiz Merkez Laboratuarlarının görüntülerinin çekimi 22 ġubat 2008 Cuma Üniversitemiz KOSGEB ortaklığında düzenlenen Genç GiriĢimci Programı Sertifika Töreni (Rektörlük Senato Salonu) görüntülerinin çekimi 101

109 24 ġubat 2008 Pazar Doğa yürüyüģlerine destek amaçlı Efes Antik Kenti, Selçuk Meryem Ana ziyaret programlarının görüntülerinin çekimi 25 ġubat 2008 Pazartesi Web Sayfası Genel Duyurular bölümünde çekimini yaptığımız etkinliklerin görüntülerinin yayınlanması 26 ġubat 2008 Salı Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğüne ait Web sayfasının düzenlenmesi çalıģmalarına baģlandı ġubat 01 Mart 2008 Konya da düzenlenen Yükseköğretim Tanıtım Günleri fuara üniversitemizi tanıtmak üzere katıldık. 28 ġubat 2008 PerĢembe Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Müzik Öğrt. ABD Lisans 1. sınıf öğrencilerinin Piyano konseri görüntülerinin çekimi 28 ġubat 2008 PerĢembe Akdeniz Flamenko Dans Topluluğu nun gösterisinin görüntülerinin çekimi 03 Mart 2008 Pazartesi ADÜ, Muğla, Pamukkale ve Süleyman Demirel Ünv. Öğrencilerinin karģılaģacağı Futsal Turnuvası görüntülerinin çekimi 03 Mart 2008 Pazartesi Grup DüĢsel in katıldığı KaynaĢma Partisinin görüntülerinin çekimi 04 Mart 2008 Salı ADÜ, Muğla, Pamukkale ve Süleyman Demirel Ünv. Öğrencilerinin karģılaģacağı Futsal Turnuvası görüntülerinin çekimi 04 Mart 2008 Salı Jeotermal Kaynakların Kullanımı ile ilgili olarak Aydın Kent Konseyi Yön.Kur. BaĢk. Rektörümüz Prof. Dr. ġükrü BOYLU nun Aydın Belediyesi Encümen Salonunda yapmıģ olduğu basın açıklamasının görüntülerinin çekimi 05 Mart 2008 ÇarĢamba Prof.Dr.Abdullah YAYLALI nın sunduğu Tralleis Antik Kenti Arkeolojik Kazıları konulu konferansın görüntülerinin çekimi 06 Mart 2008 PerĢembe Dünya Kadınlar günü nedeniyle Üniversitemiz Devlet Konservatuvarının düzenlediği Balerin Selin UZUN un konuk sanatçı olarak katıldığı konserin hazırlanması ile ilgili yazı davetiye iģlemlerinin yapılması ve görüntülerinin çekiminin yapılması 07 Mart 2008 Cuma ġair-yazar Cezmi ERSÖZ ve Yazar Nalan TUNTAġ ın katıldığı söyleģinin görüntülerinin çekiminin yapılması 13 Mart 2008 PerĢembe Prof. Dr. Erdal BEġER e ait Acar lar projesi ile ilgili çekimlerin yapılması 14 Mart 2008 Cuma Tıp Fakültesi Resim YarıĢması Ödülü Törenin görüntülerinin çekimi 17 Mart 2008 Pazartesi Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi ile ortaklaģa düzenlenen ġehitleri Anma Günü Programı görüntülerinin çekimi 17 Mart 2008 Pazartesi Doğan Grubu YenibiriĢ.com dan Ege Bölgesi Yönetmeni Ġffet KOCAÇAM ile Rektörlük

110 kat toplantı salonunda öğrencilerimize yönelik verilecek bir hizmet için Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter Yardımcısı, Ġns.Kay.Gel.Bas.Halk.ĠlĢk. Koordinatörü, Bilgi ĠĢlem Dai.BĢk., Öğrenci ĠĢleri Dai.BĢk nın katıldığı toplantı 18 Mart 2008 Salı Belediye ile Üniversite iģbirliği ile Zindan Deresi Ağaçlandırma çalıģması Mart Akdeniz Uluslararası Yükseköğretim Tanıtım Günleri ile ilgili Antalya Cam Pramit de gerçekleģen fuara üniversitemizi temsilen öğrencilerimizle birlikte katıldık. 19 Mart 2008 ÇarĢamba 14 Aday memurun asaletlerinin tasdiki ile ilgili Personel Yemin Töreni programının görüntülerinin çekimi 19 Mart 2008 ÇarĢamba ADÜSEM in Ġlk Yönetim Kurulu Toplantısının görüntülerinin çekimi 19 Mart 2008 ÇarĢamba Aydın Cumhuriyet Lisesi 35 öğrencisinin Kampus alanının gezdirilmesi programının ayarlanması, öğrencilere üniversitemize ait katalog verilmesi ve görüntülerinin çekilmesi 19 Mart 2008 ÇarĢamba Prof. Dr. Hatice KANDAMAR ın sunduğu Eski Akdeniz Matematikçileri konulu konferansın duyurusunun yapılması ve görüntülerinin çekilmesi 19 Mart 2008 ÇarĢamba Kongre Merkezi Binasının inģaat görüntülerinin çekimi 20 Mart 2008 PerĢembe Yenipazar Lisesi 50 öğrencisinin Kampus alanının gezdirilmesi programının ayarlanması, öğrencilere üniversitemize ait katalog verilmesi ve görüntülerinin çekilmesi 20 Mart 2008 PerĢembe Eğitim semineri 20 Mart 2008 PerĢembe Yenilenen Kampüs alanının görüntülerinin güncellenmesi amaçlı çekim yapıldı 21 Mart 2008 Cuma Valiliğin organize ettiği Kampüs alanımızda gerçekleģen Nevruz Kutlamaları görüntülerinin çekimi 21 Mart 2008 Cuma Rektör adına ġube Müdürünün Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mustafa AKAYDIN ı makamında ziyaret etmesi. 21 Mart 2008 Cuma 8. Akdeniz Uluslararası Yükseköğreti Tanıtım Günleri ile ilgili Sheraton Otel de gerçekleģen Gala yemeğine ekibimizle birlikte katıldık 21 Mart 2008 Cuma Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Fakültesi Panel 25 Mart 2008 Salı Futsal Müsabakaları 26 Mart 2008 ÇarĢamba ADÜSEM Panel çekimi 26 Mart 2008 ÇarĢamba Sosyal Tesislerde Türkiye nin eski ve ilk özel sektör Ģarap üreticisi Kavaklıdere firmasının 103

111 müzikli Ģarap tanıtım toplantısının görüntülerinin çekimi 27 Mart 2008 PerĢembe Kampus fotoları çekimi 27 Mart 2008 PerĢembe Ġzmir EĢrefpaĢa Lisesi 40 öğrencisinin Kampus alanının gezdirilmesi programının ayarlanması, öğrencilere üniversitemize ait katalog verilmesi ve görüntülerinin çekilmesi 28 Mart 2008 Cuma Milas Selimiye Timuçin Biliktan Çok Programlı Lisesi 80 öğrencisinin Kampus alanının gezdirilmesi programının ayarlanması, öğrencilere üniversitemize ait katalog verilmesi ve görüntülerinin çekilmesi 28 Mart 2008 Cuma Rektör Yardımcısının odasında Rahmi KOÇ a Fahri Doktora Ünvanının verilmesi programı ile ilgili Ġnsan Kaynakları GeliĢtirme Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Koordinatörü, SKS Daire BaĢkanı, Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürü ve Özel Kalemden bir kiģinin katılımı ile toplantı. 01 Nisan 2008 Salı Ġzmir Kiraz Çok Programlı Lisesi 34 öğrencisinin Kampus alanının gezdirilmesi programının ayarlanması, öğrencilere üniversitemize ait katalog verilmesi ve görüntülerinin çekilmesi 01 Nisan 2008 Salı Hastane BaĢhekim Yardımcısı Doç.Dr.Barlas ETENSEL gözetiminde inģaatı devam eden hastanemizin durumunu gösteren fotoğraf ve kamera görüntülerinin alınması. 01 Nisan 2008 Salı KreĢ Hokkabaz Gösterisi 02 Nisan 2008 ÇarĢamba Öğr.Gör.Abdullah KIVRAK ın Rektörlük Tören Alanında Ġlkel Toplum ve Modern Toplum, Eğitim Fakültesi önünde Okuma Ağacı adlarında yapmıģ olduğu heykellerin AçılıĢ görüntülerinin çekimi 02 Nisan 2008 ÇarĢamba Prof.Dr.Duran NEMUTLU nun sunduğu Sözcüklerin Dili konulu konferansın duyurusunun yapılması ve görüntülerinin çekilmesi 03 Nisan 2008 PerĢembe Ġhale Mevzuatı ile Ġlgili seminerin görüntülerinin çekimi 03 Nisan 2008 PerĢembe Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Turgay AKTUNÇ un ADÜ Kültür ve Spor Salonunda ve Bey Camiinde yapılan Cenaze töreninin görüntülerinin çekimi 03 Nisan 2008 PerĢembe Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Bolümü çok sesli Korosunun Konseri görüntülerinin çekimi 07 Nisan 2008 Pazartesi Merkez Kampüs inģaatlarının çekimleri 09 Nisan 2008 ÇarĢamba ABD Ankara Büyükelçiliği Halkla ĠliĢkiler AteĢeliği nden Rose Red EIK ın sunduğu Masal Anlatıcı dinletisinin görüntülerinin çekimi. 104

112 09 Nisan 2008 ÇarĢamba Üniversitemiz Türk Halk Müziği Korusunun Konser görüntülerinin çekimi 10 Nisan 2008 PerĢembe Nazilli Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Ġsabeyli inģaatlarının görüntülerinin çekimi 14 Nisan 2008 Pazartesi Hastane Organizasyonu Toplantısı 15 Nisan 2008 Salı Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Nail Özek'in Paneli 16 Nisan 2008 ÇarĢamba Buldan Anadolu Lisesi öğrencilerine Kapmüs alanımız gezdirildi ve Üniversitemiz hakkında bilgi verildi. 18 Nisan 2008 Cuma Panel ADÜ Genç 21 Nisan 2008 Pazartesi KreĢ Sergisi 22 Nisan 2008 Salı Basın Toplantısı 22 Nisan 2008 Salı Yrd. Doç. Talip Kabadayı nın Sunacağı Bilime Felsefeyle Bakmak Konulu Konferans 22 Nisan 2008 Salı ADÜGENÇ in hazırladığı Prof.Dr.Ferhan DEREBOY un sunduğu Gençlik-Etik-Ahlak konulu konferansın çekimleri 23 Nisan 2008 ÇarĢamba 23 Nisan Programında Rektörün çekimlerinin yapılması 24 Nisan 2008 PerĢembe 23 Nisan KreĢ Gösterisi 24 Nisan 2008 PerĢembe Mezuniyet Töreni ile ilgili yapılan toplantı 26 Nisan 2008 Cumartesi Atatürk Meydanı 23 Nisan Çocuk Boyama etkinliği 28 Nisan 2008 Pazartesi Ekonomist Prof. Dr. Erol Manisalı Paneli 28 Nisan 2008 Pazartesi Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yaylı Sazlar Bölümü oda müziği Topluluğu nun Konseri 29 Nisan 2008 Salı Yazar YaĢar Canatan 'ın Sunacağı Akdenizli Tanrılar Konulu Konferansı 30 Nisan 2008 ÇarĢamba Prof. Dr. Berent DiĢçigil BaĢkanlığında Hastane Toplantısı 30 Nisan 2008 ÇarĢamba Türk Sanat Müziği Konseri 30 Nisan 2008 ÇarĢamba Panel Eğitim Fakültesi 01 Mayıs 2008 PerĢembe Fahri Doktora (Rahmi KOÇ) ünvanı töreni için multivizyon sunumu çalıģmaları 02 Mayıs 2008 Cuma Ġzmir Bornova Güzelcan KardeĢler Lisesi öğrencilerine Kapmüs alanımız gezdirildi ve Üniversitemiz hakkında bilgi verildi. 02 Mayıs 2008 Cuma Konser Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü 02 Mayıs 2008 Cuma Spor Müsabakaları Kupa Töreni 02 Mayıs 2008 Cuma Prof.Dr. Berent DĠġÇĠGĠL BaĢkanlığında Hastane Toplantısı 03 Mayıs 2008 Cumartesi Okul Öncesi Eğitim Semineri 03 Mayıs 2008 Cumartesi TRT Konseri 05 Mayıs 2008 Pazartesi Resim Sergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Konseri 05 Mayıs 2008 Pazartesi Prof. Dr. Berent DiĢçigil BaĢkalığında Hastane Toplantısı 06 Mayıs 2008 Salı Ġnci Holding Protokol imzalama Töreni Senato Toplantı Salonu 06 Mayıs 2008 Salı Türkü Gecesi 07 Mayıs 2008 ÇarĢamba Tiyatro Teyzem 105

113 07 Mayıs 2008 ÇarĢamba Erasmus Tanıtım Konferansı 07 Mayıs 2008 ÇarĢamba Halk Sağlığı Poliklinikleri çekimi 08 Mayıs 2008 PerĢembe Fotoğraf Sergisi AçılıĢı 09 Mayıs 2008 Cuma Prof. Dr. Can Aktan Konferansı 09 Mayıs 2008 Cuma Yeni Türkü Konseri 09 Mayıs 2008 Cuma Prof. Dr.Berent DiĢçigil BaĢkanlığında Hastane Toplantısı 10 Mayıs 2008 Cumartesi Aylin Aslı 14 Mayıs 2008 ÇarĢamba Aydın ġehir Merkezi'nin Fotoğraf çekimleri 15 Mayıs 2008 PerĢembe Merkez Kampüs Fotoğrafları 16 Mayıs 2008 Cuma Dans Topluluğu Gösterisi 19 Mayıs 2008 Pazartesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Programı 22 Mayıs 2008 PerĢembe Memnune Ġnci Karacasu Meslek Yüksekokulu Temel Atma Töreni 23 Mayıs 2008 Cuma Gripin ve Göksel Konseri 23 Mayıs 2008 Cuma Mezuniyet Töreni 26 Mayıs 2008 Pazartesi Rahmi Koç'a Fahri Bilim Doktoru Unvanı verilmesi ve Eğitim Fakültesi Fizik Laboratuvarının AçılıĢ Törenine ait tüm programın gerçekleģtirilmesi 27 Mayıs 2008 Cuma Zeytin iģletme Toplantısı Ticaret Borsası 28 Mayıs 2008 Pazartesi Prof.Dr.Berent DiĢçigil BaĢkanlığında Hastane Toplantısı 30 Mayıs 2008 Cuma ADÜ Genç panel Haziran 2008 ġube Müdürü Gülay GÜNDEAY Türkiye Orta Doğu Amme Ġdaresi Enstitüsünün hazırladığı Yönetsel Yaratıcılık ve İletişim Teknikleri Seminerine katıldı. 06 Haziran 2008 Salı Acarlar Eğitim toplantısı 06 Haziran 2008 Salı Personele Plaket Verilmesi Töreni Rektörlük 13 Haziran 2008 Salı KreĢ Öğrencileri'nin Mezuniyeti 13 Haziran 2008 Salı KreĢ Öğrencileri'nin Mezuniyeti 17 Haziran 2008 Salı Ġdari Mali iģler Genel Müdürlüğü panel 18 Haziran 2008 ÇarĢamba Ticaret Odası, Üniversite iģbirliği ile Sektörlerarası Arama Konferansı 19 Haziran 2008 PerĢembe Ticaret Odası, ADVAK plaket töreni 20 Haziran 2008 Cuma Tıp Fakültesi Mezuniyet töreni 03 Temmuz 2008 PerĢembe Belediye protokol imzalama töreni 08 Temmuz 2008 Salı Buharkent Belediyesi ile Üniversite arasında imzalanan protokol 10 Temmuz 2008 PerĢembe Ticaret Odasına Sektörlerarası Arama Konferansı ile ilgili Toplantı Raporu gönderildi. 10 Temmuz 2008 PerĢembe Senato Salonunda Fransız Kültür Merkezi ile toplantı 17 Temmuz 2008 PerĢembe Tralles çevre düzenleme toplantısı 18 Temmuz 2008 Cuma Rektörlük binası 18 Temmuz 2008 Cuma Kongre Merkezi görüntüleri 12 Ağustos 2008 Salı Kongre Merkezi görüntüleri 13 Ağustos 2008 ÇarĢamba Stratejik Planlama Toplantısı Eğitim Fakültesi 106

114 14 Ağustos 2008 PerĢembe Ticaret Odası ile yapılan Sektörlerarası Arama Konferansı sonrasında Birimimizde Üniversitemiz Sektör Masası kuruldu. Konu hakkında çeģitli kurumlara Rektör imzalı bilgilendirme yazısı gönderildi. 15 Ağustos 2008 Cuma Prof. Dr. Berent DĠġÇĠGĠL katılımıyla hastane toplantısı 20 Ağustos 2008 ÇarĢamba Nazilli taģınma görüntüsü 25 Ağustos 2008 Pazartesi Besyo seçmeleri 28 Ağustos 2008 PerĢembe Çakırbeyli de Rektör Beyin katılımıyla yerel yönetimle toplantı 01 Eylül 2008 Pazartesi Yöreyem Sinan Yılmaz a görüģme (Haber yapmak için) 02 Eylül 2008 Salı Emniyet ile ADÜ el ele haberinin Web sayfasında yayınlanması ve fotoğraflanması 02 Eylül 2008 Salı Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. KurtuluĢ Olgun a ait haberin çekimi 08 Eylül 2008 Pazartesi Kongre Merkezi binasının çekimleri 15 Eylül 2008 Pazartesi Kongre Merkezi binasının çekimleri 15 Eylül 2008 Pazartesi Erasmus Röpörtaj ve çalıģmaları 15 Eylül 2008 Pazartesi Kongre Merkezi binasının çekimleri 16 Eylül 2008 Salı Hastane binasının çekimleri 16 Eylül 2008 Salı Kongre Merkezi binasının çekimleri 16 Eylül 2008 Salı Prof. Dr. Kamil Öcal ile röpörtaj 16 Eylül 2008 Salı Rektörlük Merkez Kampüs çekimi 17 Eylül 2008 ÇarĢamba Görevde yükselme sınavı çekimleri 17 Eylül 2008 ÇarĢamba Prof. Dr. Ġsmail Turgut ile röpörtaj 17 Eylül 2008 ÇarĢamba Ziraat Fakültesi çekimleri 18 Eylül 2008 PerĢembe Erasmus ile ilgili senato odasında toplantı 18 Eylül 2008 PerĢembe Osman Özdoğan Turizm Otelcilik Yüksek Okulu Koordinatörü ile röportaj 22 Eylül 2008 Pazartesi Yılı Akademik AçılıĢı törenin hazırlanması 22 Eylül 2008 Pazartesi Atatürk Kongre Merkezi binasının açılıģı 22 Eylül 2008 Pazartesi Konser ve Kokteyl 6 Ekim 2008 Pazartesi Üniversitemiz haber dergisi Nisan Mayıs Haziran sayısı ve ADÜ doğa yürüyüģleri bülteninin dağıtımı 7 Ekim 2008 Salı Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin beyaz önlük giyme töreninin kamera ve fotoğraf görüntüleri 13 Ekim 2008 Pazartesi Nazilli Sümer kampüsüne Atatürk portresinin fotoğraf görüntüleri çekilmek üzere gidildi 17 Ekim 2008 Cuma Didem hocanın baģkanlığında birim personelinin ve bilgi iģlem daire baģkanlığından Toros KATILMIġ ın katıldığı toplantı yapıldı. 28 Ekim 2008 Salı Atatürk kongre merkezi Miletos salonunda cumhuriyet 107

115 ve kazanımları konulu panelin fotoğraf ve kamera görüntüleri 14 Kasım 2008 Cuma Isparta Güzel Sanatlar Lisesine Kapmüs alanımız gezdirildi ve Üniversitemiz hakkında bilgi verildi Kasım 2008 Pazartesi Dünden Bugüne Adnan Menderes Üniversitesi konulu fotoğraf sergisi Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ait Güzel Sanatlar Galeri salonunda açıldı. 20 Kasım 2008 PerĢembe Sergi ile ilgili röportajlar Vali, Belediye baģkanı ve Ġl Kültür ve Turizm Müdürü ile yapıldı. 21 Kasım 2008 Cuma Çine Lisesine Kapmüs alanımız gezdirildi ve Üniversitemiz hakkında bilgi verildi. 24 Kasım 2004 Pazartesi Öğretmenler günü nedeniyle Prof. Dr. Süleyman Çetin ÖZOĞUL un 24 Kasım Öğretmenler Günü konferansı fotoğraf ve kamera görüntüleri 25 Kasım 2008 Salı Kütüphanenin fotoğraf ve kamera görüntüleri 25 Kasım 2008 Salı YeĢillendirilecek alanlar gezildi ve fotoğraf çekimi 26 Kasım ÇarĢamba 2007 yılında kamu personelini sınavını kazanan 20 personelin yemin töreni fotoğraf ve kamera görüntüleri 27 Kasım 2008 PerĢembe Valilik toplantı salonunda Aydınoğulları beyliğinin 700. kuruluģ yıldönümü anma etkinlikleri ile ilgili basın toplantısının kamera ve fotoğraf görüntüleri 28 Kasım Cuma Ġncirliova Acarlar Çok Programlı Lisene Kapmüs alanımız gezdirildi ve Üniversitemiz hakkında bilgi verildi. 3 Aralık 2008 ÇarĢamba Belediye ve Üniversitenin ortaklaģa düzenlediği Levent KIRCA ile söyleģisi fotoğraf ve kamera görüntüleri 4 Aralık 2008 PerĢembe Emrah YAVUZ bilgisayar donanımları hakkında bilgi almak için YaĢar Üniversitesine gönderildi. 19 Aralık 2008 Cuma Prof. Dr. IĢıl BULUT un Türkiye de Sosyal Hizmetler Eğitimi ve Doç. Dr. Ertan KAHRAMANOĞLU nun Bir Disiplin ve Meslek olarak Sosyal Hizmetler konulu panelin fotoğraf ve kamera görüntüleri 22 Aralık 2008 Pazartesi Tanıtım CD si için çekim ekibi geldi ve görüģme yapıldı 23 Aralık 2008 Salı Tanıtım CD si çekimleri baģladı. DıĢ mekân çekimleri 23 Aralık 2008 Salı Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Halkla ĠliĢkiler Programı öğrencileri Rektörlüğe geldi ve birimimizin iģleyiģi ile ilgili bilgi verildi 24 Aralık 2008 ÇarĢamba Tanıtım CD si için Fakültelerde çekimler. 24 Aralık 2008 ÇarĢamba Rektörlük senato salonunda akademik yükselme gösteren hocaların cübbe giyme töreni fotoğraf ve kamera görüntüleri 108

116 25 Aralık 2008 PerĢembe Tanıtım CD si için iki kamera ile çekim yapıldı. Birinci kamera ile Rektörlük Kampus alanında ve Fen-Edebiyat Fakültesinde Jimi Cip ile çekimler yapıldı. Ġkinci kamera ile diğer Fakültelerde çekimler yapıldı 25 Aralık 2008 PerĢembe Tıp Fakültesinin Pediyatri günleri etkinliğinin fotoğraf ve kamera görüntüleri alındı. 29 Aralık 2008 Pazartesi Öğrenciler yararına yapılan kermese destek verildi. Haberi Web sayfasında duyuruldu. Fotoğraf ve kamera görüntüleri alındı Diğer Hizmetler Bilgi Edinme Bürosu ÇalıĢmaları 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan bilgi edinme baģvuruları değerlendirilmektedir yılından itibaren yapılan çalıģmalar aģağıda yer almaktadır; Mail ile ulaģan bilgi edinme isteği toplam: 1900 Eksik ve hatalı bilgi edinme isteği dolayısı ile cevaplanamayan: 31 Toplam cevaplanan bilgi edinme isteği: 1765 Yazılı cevap istenen bilgi edinme: 85 Cevaplanan: 85 Yazılı istenen bilgi edinme isteği: ARġĠV MÜDÜRLÜĞÜ Fiziksel Yapı Ġdari Bina Alanları Büro ArĢiv 45 m2 42 m Örgüt Yapısı REKTÖR ARġĠV MEMURU GENEL SEKRETER GENEL SEK. YRD. ARġĠV MÜDÜRÜ YARDIMCISI HĠZMETLĠ 109

117 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Yazılımlar ArĢiv Müdürlüğünde Ģu an kullanılmakta olan bir yazılım yoktur. ArĢivlenen evraklarla ilgili bilgiler bilgisayarlarda Word ve Excel belgeleri olarak saklanmaktadır Bilgisayarlar Cinsi Adet Masaüstü Bilgisayar 4 TaĢınabilir Bilgisayar Kütüphane Kaynakları Adet Kitap 5 Basılı Periyodik Yayın - Elektronik Yayın Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Adet Yazıcı 1 Kâğıt Kesme Makinesi Ġnsan Kaynakları ArĢiv Müdürlüğü Personel Sayısı Müdür 1 Memur 1 Yardımcı Hizmetler 1 Yardımcı Hizmetler 1 TOPLAM Sunulan Hizmetler Birim ArĢiv ĠĢlemleri: 110

118 Evrakın tasnifini gösteren dosya planı yapılması, dosya planına uygun açılacak klasörlerin sırt kısımlarına ait olunan birim, konu kodu, iģlem yılı unsurlarının yazılması, Birimlerin ellerinde bulunan ve kurum arģivine teslim edilmeyen belgelerin her türlü zararlı etkenlerden korunması, mevcut asli düzenleri içinde düzenli bir Ģekilde saklanması, Her yıl iģlemi biten önceki yıla ait arģivlik malzemenin ihtiyaç durumuna göre ayrılması, ArĢivlik malzemenin kurum arģivine devredilmek üzere 5 yıl tutulması ve aynı düzen içersine kurum arģivine teslim edilmesi, Birim arģivinde saklanma süresini tamamlayan dosyaların ArĢivlik Belge Devir Teslim Listesi doldurularak envanter sırasına göre, dosya ve klasör düzeni bozulmadan kurum arģivine devredilmesi. Merkez ArĢiv ĠĢlemleri: Birim arģivlerinden gelen dosyalara ait dosya içerik formaları ile envanterlerinin kontrolü, evraklarla tutarlıklarının tespiti ve hataların düzeltilmesi, Kurum arģivine devredilen malzemenin arģivde birimler için ayrılan bölümlerde mevcut düzenleri bozulmadan asli düzeni içinde yerleģtirilerek muhafaza edilmesi, Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğünce belirlenen sürelere göre yıl arasında kurum arģivinde korunması, Ġhtiyaç duyan birimlerin kurum arģivinden evraklarına ulaģmalarının sağlanması, Kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin ayıklama ve imha iģlemlerinin gerçekleģtirilmesi, Ayıklama ve imha iģlemleri için Üniversitemiz Ayıklama ve Ġmha Komisyonunun tüm birimlerimizi kapsayacak Ģekilde kurulması, Ayıklama iģlemine tabi tutulan malzemenin; ayıklanan, imhasına karar verilen ve Devlet ArĢivlerine gönderilen Ģeklinde düzenlenmesi, Ġmha edilecek malzeme için imha listelerinin düzenlenmesi ve söz konusu listelerin Rektörün onayı ile kesinlik kazanarak Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü ne kontrol edilmek üzere gönderilmesi, Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü nün onayı ile kesinlik kazanan imha listelerinin içeriklerindeki arģivlik malzemenin kâğıt kesme makinesi ile imhasının gerçekleģtirmesi, 111

119 Ġmha iģleminin sona ermesini takiben imha tutanaklarının hazırlanması ve arģivin yeniden yerleģtirilmesi, Tasnif iģlemleri bittikten sonra evrakların damgalanarak merkez arģivde muhafazası, Ayıklama ve Ġmha iģlemleri sonucunda arģiv malzemesi olduğuna karar verilen ve kurum arģivinde saklama süresini tamamlayan malzemenin Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü ne devredilecekler Ģeklinde ayrılarak devir teslim envanter formları ile birlikte devredilmesi Merkez arģivde yer alacak tüm klasörlerin etiketlenmesi, Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü ne yollanacak faaliyet raporunun hazırlanması, ArĢiv malzemesi ile arģivlik malzemenin korunması, merkez arģivde saklanması ile ilgili fiziksel Ģartların sağlanması Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi ArĢiv Müdürlüğü; Üniversitemizde oluģan arģiv malzemesi ve ileride arģiv malzemesi haline gelecek arģivlik malzemenin tespit edilmesi, herhangi bir sebepten dolayı bunların kayba uğramaması, gerekli Ģartlar altında korunmalarının sağlanması, gerektiğinde söz konusu malzemelere ulaģılması ve muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklanması ve imhası ile görevlidir. ArĢiv Müdürlüğü hizmet ve faaliyetlerini Genel Sekreterin gözetim ve denetiminde Devlet ArĢiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sürdürmekle sorumludur. Üniversitemiz bünyesindeki tüm fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü, daire baģkanlıkları ile koordineli olarak çalıģmaktadır. Bu birimlerde oluģan arģivlik malzemeler birimimiz kontrolünde düzenlenmekte ve merkez arģivde muhafaza edilmektedir. Müdürlüğümüz aynı zamanda Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü ne bağlı olarak çalıģmaktadır. Her yıl düzenlenen faaliyet raporu Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü ne gönderilmektedir. ArĢivlik malzemenin ayıklanması imhası iģlemi yine Genel Müdürlüğün uygun görüģü ile gerçekleģtirilmektedir. Kurumumuz arģivinde bekleme süresini dolduran bazı arģiv malzemeleri saklanmak üzere Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü ArĢivi ne teslim edilmektedir. ArĢiv Müdürlüğünün bütçesi olmadığından malzeme satın alınması, ihale hazırlığı gibi iģlemler yapılmamaktadır. Bu sebeple mali yönetim ve iç kontrol sisteminin uygulanması söz konusu değildir. 112

120 Performans Bilgileri Birimimizin performans hedeflerine ulaģması birimin iģlevsel personel ve yazılım bakımından desteklenmesi ile gerçekleģebilecektir Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyet Bilgileri Faaliyet Türü Kurum ArĢivine Devredilen Evrak Ayıklama ĠĢlemine Tabi Tutulan Evrak TOPLAM Sayısı Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi ArĢiv Müdürlüğü 2008 yılı içerisinde ilgili yönetmelik hükümlerine göre birimlerden gelen evrakları düzenleyerek tasniflemiģtir. Ancak Üniversitemizin fiziksel ve ekonomik koģullarının elvermemesi nedeniyle yeni bir arģiv deposu ve bilgisayar programı sağlanması hedefimiz gerçekleģememiģtir KORUMA VE GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ Merkez Kampusü Koruma ve Güvenlik biriminde 1 ġef, 23 Koruma ve Güvenlik personeli bulunmaktadır. Koruma ve Güvenlik Personelinin Dağılımı: Merkez Kampüs : 30 Yakın Koruma : 1 Tıp Fakültesi : 9 Aydın Sağlık Yüksekokulu : 7 Nazilli Sümer Kampüsü : 24 Kuyucak MYO : 6 113

121 Söke MYO : 4 BESYO : 6 Didim-Akbük Kampüsü : 8 Yenipazar MYO : 6 KuĢadası MYO : 4 Bozdoğan MYO : 6 Çine MYO : 4 Karacasu MYO : 4 Veterinerlik Fakültesi : 6 Sultanhisar MYO : 6 Ziraat Fakültesi : 12 Ġsabeyli Kampüsü :6 Atça MYO :6 Koruma ve Güvenlik Personeli bulunmaktadır. Merkez kampusumuzun 24 saat güvenlik hizmetleri yerine getirilmektedir. Rektörlük binası protokol kapısı ve personel giriģi, merkez yerleģke güney ve doğu ana giriģleri, Eğitim Fakültesi ve ek binası, Fen Edebiyat Fakültesi A B ve C blokları ile Aydın Meslek Yüksekokulu ve Kütüphane binasında nöbet tutulmaktadır. Merkez yerleģke çevresi devriye gezilerek kontrol edilmektedir. Atatürk Kongre Merkezinde yapılan etkinlikler, spor karģılaģmaları ve törenlerde gerekli güvenlik tedbirleri alınarak faaliyetlerin huzur ve güven ortamında devam etmesi sağlanmaktadır. Milli bayramlarda ve belirli günlerde merkez yerleģkemizdeki binaların bayrak asma iģlerini koordine etmekte ve Rektörümüzün Atatürk Anıtına çelenk koymasına eģlik edilmektedir. Bahar Ģenliklerinde, mezuniyet törenlerinde güvenlik ile ilgili önlemler alınmaktadır. Merkez YerleĢkemizde faaliyet gösteren ĠnĢaat Firmaları, Yemekhane, Kantin ve Kafeterya çalıģanları kimlik bilgileri alınarak kontrol edilmektedir. Kampus alanına giriģ çıkıģ yapan araçlar kayıt altına alınmakta yerleģke alanın girip çıkan Ģahısların kimlik kontrolü ve kayıtları yapılmaktadır. Merkez yerleģkede çalıģan Koruma ve Güvenlik personelimiz, normal çalıģma saatlerinin üzerinde çalıģarak sayısal olarak yetersiz olduğundan bekçi olan personelden destek alınarak meydana gelecek aksaklıklar önlenmektedir. Özellikle doğu yolu varyantında sürekli araçla devriye dolaģılarak alkollü olanlar ve uygunsuz davranıģta bulunanlar engellenmektedir. Güvenlik personelimiz sürekli kontrol edilerek zaman zaman eğitim uygulamaları ve toplantılar yapılarak bilgi ve becerileri güncelleģtirilmektedir. Merkez YerleĢkemize ait Koruma Planları güncelleģtirilmiģtir. Koruma ve Güvenlik birimimizde 75 kiģilik hizmet satın alınarak genel koruma ve güvenlik kadromuz 149 kiģiye çıkartılmıģtır PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Akademik Kadro ve Personel Durumu Üniversitemize tahsis edilen toplam 2220 adet kadronun (2008 yılı Kasım ayı itibariyle) 1551 adedi serbest, 669 adedi saklıdır. (Eylül 2007 tarihi itibariyle) Serbest bulunan 1501 adet kadronun 24 Eylül 2007 tarihinde 1056 adedi dolu, 445 adedi boģ 114

122 bulunmakta iken, 22 Eylül 2008 tarihi itibarıyla 1081 adedi dolu, 470 adedi boģ bulunmaktadır. Akademik Personel Dolu Kadro Durumu Prof. Doçent Yard.Doç. Öğr.Gör. Okutman Uzman ArĢ.Gör. Toplam Akademik Personel BoĢ Kadro Durumu Prof. Doçent Yard.Do ç. Öğr.Gö r. Okutm an Uzma n ArĢ.Gö r. Çeviric i Eğt.-Öğrt. Planlamac ısı Açıktan ve Naklen Atanan Akademik Personel Durumu Topla m Prof. Doçent Yard.Doç Öğr.Gör. Okutma n Uzman ArĢ.Gör. Toplam Açıktan Naklen Toplam Ayrılan Akademik Personel Durumu Ünvanı Nakil Emekli Ġstifa Diğer Toplam Prof Doçent Yard.Doç Öğr.Gör Okutman Uzman

123 ArĢ.Gör Toplam KADROLAR Üniversitemizde eğitim-öğretim yılında 1081 akademik personel görev yapmıģtır. Birimlere göre dağılımı tabloda verilmiģtir. Profesör Doçent Y.Doç. Öğr.Gör. Okutman ArĢ. Gör. 116 Uzman Çevirici Eğt.Öğr. Pln. BĠRĠMĠ Dolu Dolu Dolu Dolu Dolu Dolu Dolu Dolu Dolu Dolu REKTÖRLÜK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ FEN-EDB.FAK TIP FAKÜLTESĠ NAZĠLLĠ Ġ.Ġ.B.F ZĠRAAT FAK VETERĠNER FAK. TURĠZM Ġġ.OT.Y.O. BED. EĞT.VE SP.Y.O AYDIN S.H.M.Y.O AYDIN S.Y.O AYDIN M.Y.O BOZDOĞAN M.Y.O DĠDĠM M.Y.O SÖKE S.H.M.Y.O SÖKE M.Y.O ÇĠNE M.Y.O NAZĠLLĠ MES.Y.O. YENĠPAZAR M.Y.O TOPLAM

124 SULTANHĠSAR M.Y.O. KARACASU M.Y.O. KUYUCAK M.Y.O. KOÇARLI M.Y.O DEVLET KONS SOSYAL BĠL.ENS FEN BĠL.ENS SAĞLIK BĠL.ENS TOPLAM : NOT : ilgi yazınızda belirtilen zaman aralığı içinde Üniversitemiz SAKLI kadrolarının 50 adedine kullanma izni verilmiģtir. (Ekli 29 Kasım 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete) Ġdari Kadro ve Personel Durumu Üniversitemize tahsis edilen Merkez ve Döner Sermaye iģletmelerine ait toplam 1973 idari kadronun 1362 adedi serbest, 611 adedi de saklıdır. 22 Eylül 2008 tarihi itibariyle 832 adet dolu kadro mevcudu bulunmaktadır. Eylül/2008 ayı itibariyle idari kadro ve personel durumu aģağıdaki gibidir. MERKEZ TEġKĠLAT SERBES T KADRO DOLU KADRO BOġ KADRO GĠH SHS THS AHS EÖH DHS YHS TOPLAM DÖNER SERMAYE 117

125 GĠH TOPLAM SERBEST KADRO DOLU KADRO - - Açıktan ve Naklen Atanan Ġdari Personel Durumu SINIFI GĠH SHS THS AHS EÖH DHS YHS TOPLAM AÇIKTAN NAKLEN TOPLAM Ayrılan Ġdari Personel Durumu ÜNVANI ÖLÜM NAKĠL EMEKLĠLĠ K ĠSTĠFA CEZA TOPLA M Hukuk MüĢaviri 1 1 Fakülte Sekreteri 1 1 Enstitü Sekreteri 1 1 AraĢtırmacı 1 1 ġef (ÖzelleĢtirme) 3 3 Memur Koruma ve 1 1 Güv.Gör. ġoför 1 1 DiĢ Tabibi 1 1 HemĢire 3 3 Sağlık Teknikeri 1 1 Sağlık Memuru 1 1 Öğretmen 1 1 Kaloriferci 1 1 Hizmetli

126 Bekçi 1 1 TOPLAM Üniversitemizde ÇalıĢan 4/B SözleĢmeli Personel Durumu BĠRĠMĠ SAYISI Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığı- (Büro Personeli) 10 Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığı- (Destek Personeli) 19 Hukuk MüĢavirliği-(Avukat) 1 TOPLAM 30 Üniversitemizde ÇalıĢan Sürekli ĠĢçi Durumu BĠRĠMĠ SAYISI Ziraat Fakültesi Sicil ĠĢlemleri Üniversitemiz 801 idarî personelinin 2007 yılı sicil raporları düzenlenip sıralı sicil amirlerine gönderilerek doldurulması sağlanmıģ, Personel Dairesi BaĢkanlığına intikallerini müteakip gerekli kontrolleri yapılarak olumsuz sicil alan personelin bulunup bulunmadığı ve yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığı kontrol edilmiģtir yılı içerisinde sicil raporlarında olumsuz sicil alan personel bulunmamaktadır. 119

127 Ayrıca, tarihi itibarıyla idarî personelin sicilleri, 657 sayılı kanunun 37. ve 64. maddeleri uyarınca kontrol edilerek son 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ın üstünde olan 55 kiģi, birer kademe ilerlemesiyle ödüllendirilmiģtir. Sicil Notu Ortalaması 90 ın Üstünde Olan Personel Yüksekokul Sekreteri 4 ġb. Müdürü 1 ġef 1 Memur 12 Daktilograf 2 Bilgisayar ĠĢletmeni 1 Sekreter 1 Tekniker 1 Koruma ve güvenlik görevlisi 8 Teknisyen 8 Ambar Memuru 1 Santral Memuru 1 Teknisyen Yrd. 1 HemĢire 5 Ebe 2 ġoför 3 Hizmetli 3 TOPLAM 55 Üniversitemizdeki 1029 akademik personelin 2008 yılı sicil raporları hazırlanıp sicil amirlerine gönderilerek doldurulması sağlanmıģtır, Personel Dairesi BaĢkanlığına intikallerini müteakip gerekli kontrolleri yapılarak olumsuz sicil alan personelin bulunup bulunmadığı ve yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığı kontrol edilmiģ, 2008 yılında olumsuz sicil alan personel bulunmamaktadır Disiplin, Ödül ve Ceza Durumu Üniversitemizde disiplin suçlarıyla ilgili olarak Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanları ve Memurları Disiplin Yönetmeliği uyarınca soruģturma açılan personele verilen cezalar aģağıdaki gibidir; Ġdarî Personel ÜNVANI UYARMA KINAMA KADEME ĠLERLEMESĠ 120 AYLIKTAN KESME

128 Memur Bilg.ĠĢlt Teknisyen Koruma ve Güvenlik Görevlisi Hizmetli Akademik Personel ÜNVANI UYARM A KINAM A KADEME ĠLERLEM ESĠ Prof AYLIKTA N KESME GÖREVDE N ÇIKARIL MIġ SAYILMA - 1 YÖNETĠM GÖREVĠND EN AYRILMA Yrd.Doç ArĢ.Gör. 3 Okutman 3 Öğretim Görevlisi 1 24 Eylül Eylül 2008 tarihleri arasında ödül alan personelimiz bulunmamaktadır Hizmet Ġçi Eğitim Üniversitemize yıllarında açıktan atama yoluyla alınan 17 personel lise ve dengi okul mezunu, 23 personel yüksekokul mezunu toplam 40 personelimize, 657 sayılı yasanın 214. maddesi uyarınca tarihleri arasında 12 er gün toplam 13 ders (60 saat) olmak üzere hizmet içi eğitim programı verilmiģtir. Hizmet Ġçi Eğitim Programı sonundaki sınavda 40 personel baģarılı olup sertifika almaya hak kazanmıģtır. Üniversitemize 2007 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bakılan ve korunan çocuklar arasından açıktan atama yoluyla alınan 11 personelimize tarihleri arasında toplam 5 ders 15 saat olmak üzere iģe uyum eğitimi verilmiģtir. Üniversitemizde hizmette verimliliğin ve bütünlüğün arttırılması amacıyla hizmet içi eğitim programı kapsamında yazıģma kuralları ve dosyalama usulleri, arģivleme tekniği, 121

129 sekreterlik ve büro yönetimi ve insan iliģkileri, iletiģim, stresle baģ etme yolları ile ilgili tarihleri arasında hizmet içi eğitim kursu düzenlendi. Üniversitemize 2007 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bakılan ve korunan çocuklar arasından açıktan atama yoluyla alınan 7 personelimize tarihleri arasında toplam 5 ders 15 saat olmak üzere iģe uyum eğitimi verilmiģtir SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KÜLTÜR HĠZMETLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TARĠH FAALĠYET TÜRÜ AÇIKLAMA YER ve SAAT 29 Ekim 2007 Konferans Okutman Seda SARIKAYA ADÜ Spor ve SARIDEMĠR tarafından Kültür Salonu verilen Atatürk ve Cumhuriyet konulu Saat: konferans. 10 Kasım 2007 Konferans Okutman Mustafa ġükran Güngör AKKAYA tarafından Tiyatro Salonu verilen Atatürk ü Anmak ve Anlamak konulu Saat: konferans. 16 Kasım 2007 Kutlama Yemeği Üniversitemizin 15. Yıl KuĢadası Adakule KuruluĢu Kutlama Yemeği. Otel 13 Aralık 2007 Konser Ġzmir Devlet Türk Müziği Korosu Konseri. 30 Aralık 2007 Gezi Aydın Valiliği, Aydın Belediyesi, Amatör Tiyatrolar Birliği ve Üniversitemiz iģbirliği ile hazırlanmıģtır. Saat: ġükran Güngör Tiyatro Salonu Saat: Güzergahı Ġmamköy, Ilıcalar Vadisi, Narlıdere Kanyonu, Dünya BarıĢ Yolu olan gezi programı. Saat: da baģlamıģtır. 04 Ocak 2008 Keman-Piyano Resitali Elena YUSUPOVA ve Peter ġükran Güngör MEKAEV tarafından Tiyatro Salonu sunulmuģtur. Saat: Ocak 2008 Konferans Ekonomist Gaye YILMAZ ADÜ Eğitim 122

130 tarafından Hizmetin Emeği ve Üniversite Gençliğini Bekleyen Sorunlar konulu konferans verilmiģtir. 14 ġubat 2008 Konferans ġair ve Yazar Prof.Dr. AfĢar TĠMUÇĠN in AĢk ve Felsefe konulu konferans verilmiģtir. Fakültesi Konferans Salonu Saat : ADÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonu Saat: TARĠH FAALĠYET TÜRÜ AÇIKLAMA YER ve SAAT 28 ġubat 2008 Dans Gösterisi Akdeniz Flamenko Dans ADÜ Spor ve Topluluğu Kültür Salonu Saat: Mart 2008 Konser Grup DüĢsel ADÜ Kültür ve Spor Salonu 07 Mart 2008 SöyleĢi ġair-yazar Cezmi ERSÖZ ve Yazar Nalan TUNTAġ ile söyleģi programı Saat: ADÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonu Saat: ġükran Güngör Tiyatro Saloınu 17 Mart 2008 Anma Programı Çanakkale 18 Mart ġehitleri Anma Programı. Üniversitemiz Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisi ve Saat: Çanakkale Üniversitesi Öğrenci Topluluklarının tiyatro gösterisi Kutlama Töreni Nevruz ADÜ Merkez Kampus Alanı Konser Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü Çok Sesli Korosunun Konseri Konser Üniversitemiz Türk Halk Müziği Korosunun Konseri Konferans Emekli Senatör ve Yazar Saadettin DEMĠRAYAK ın Milli Mücadele Yıllarında Aydın konulu Konferansı Konferans Ekonomist Prof.Dr. Erol MANĠSALI nın Saat: ġükran Güngör Tiyatro Salonu Saat: ġükran Güngör Tiyatro Salonu Saat: ADÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonu Saat: ġükran Güngör Tiyatro Salonu 123

131 Türkiyenin Ġç ve DıĢ Dengeleri konulu Konferansı Konser Çukurova Üniversitesi Yaylı Sazlar Bölümü Oda Müziği Topluluğu Konseri Saat: ġükran Güngör Tiyatro Salonu Saat: TARĠH FAALĠYET TÜRÜ AÇIKLAMA YER ve SAAT Konser Adnan Menderes ADÜ Kültür ve Üniversitesi Türk Sanat Spor Salonu Müziği Korosu Konseri Bahar ġenlikleri TRT 4 Canlı Yayın YaĢamın Sesi Türküler programı GülĢen KUTLU ve sürpriz konuklar Bahar ġenlikleri ADÜ Resim Topluluğu Sergisi Saat: ADÜ Merkez Kampus Tören Alanı Saat: ġükran Güngör Tiyatro Salonu Bahar ġenlikleri Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Yaylı Sazlar Konseri Bahar ġenlikleri Halk Dansları ve Türkü Gecesi Bahar ġenlikleri Ġzmir Devlet Tiyatrosu Teyzesi adlı Tiyatro Oyunu Bahar ġenlikleri ADÜ Fotoğraf Topluluğu Sergisi Bahar ġenlikleri Modern Dansçı, Koreograf Ġlyas Odman ın Yorgun 3 isimli temsili Bahar ġenlikleri BESYO Animasyon ve Dans Gösterisi Saat: ġükran Güngör Tiyatro Salonu Saat: ADÜ Merkez Kampus Tören Alanı Saat: ġükran Güngör Tiyatro Salonu Saat: Devlet Resim Heykel Galerisi Saat: ADÜ Kültür ve Spor Salonu Saat:20.30 ADÜ Kültür ve Spor Salonu Saat: Bahar ġenlikleri Yeni Türkü Konseri ADÜ Merkez 124

132 Kampus Alanı Tören Saat: TARĠH FAALĠYET TÜRÜ AÇIKLAMA YER ve SAAT Bahar ġenlikleri Aylin ASLIM Konseri ADÜ Merkez Kampus Tören Alanı Mezuniyet Töreni Eğitim-Öğretim Yılı mezuniyet töreni Saat: Aydın Mukan Perinçek Stadyumu Konser Gripin ve Göksel in konuk olduğu konser AçılıĢ töreni eğitim-öğretim yılı açılıģ töreni Konser Bursa Devlet Senfoni Orkestrası Saat: ADÜ Merkez Kampus Tören Alanı Saat: Atatürk Meydanı Saat: ADÜ Atatürk Kongre Merkezi Saat:

133 SPOR HĠZMETLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ Spor ġube Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmetler; Üniversitemiz öğrencilerinin sportif faaliyetlerini gerçekleģtirebilmeleri için mekanlar oluģturmak, spor salonunun hazırlanması, ilgili branģlarda saha-salonların organizasyonun yapılması, Öğrencilerimizin sportif faaliyetler esnasında kullanacakları malzemeleri sağlamak, eģofman, forma, top, sağlık çantası ve diğer malzemelerin sağlanması, Öğrenci ve personelimize yönelik spor müsabakaları düzenlemek, saha, hakem, gözlemci, sağlık görevlisi ve çalıģtırıcılarını Daire BaĢkanın onayı ile görevlendirmek, DeğiĢik spor dallarında Üniversiteler arası karģılaģmalara katılmak ve müsabakalar düzenlemek Üniversiteler Spor Federasyonunca düzenlenen müsabakalara takımların hazırlanması, yarıģmalara gönderilmesi, ayrıca üniversiteler arası 10 Kasım Atatürk ü Anma KoĢusu gibi organizasyona katılmak, Üniversitemiz Kültür-Sanat ve Spor ġenliklerinde gerçekleģtirilen Sportif faaliyetleri organize etmek, Gençlik ve Spor Ġl BaĢkanlığı, Spor Klüp ve KuruluĢları ile iģbirliği yapmak, saha organizasyonu, antreman maçları yapmak, Üniversitenin mevcut spor tesislerinin bakımını yapmak, bu tesislerden geniģ bir kesimin yararlanması sağlamak amacıyla gerekli önlemler almak, Üniversitenin tüm spor, tesis ve malzemelerinin tek elden kullanılmasını, elemanların planlı bir Ģekilde çalıģmalarını ve bir merkezden yönetilmelerini sağlamak, spor salonunun Üniversite takımlarına ve birimlerden gelen çalıģma taleplerinin organizasyonu, Bu çalıģmalarla birlikte salonda yapılacak olan sportif faaliyetlerin yanında diğer organizasyonlara destek sağlar. Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Spor Hizmetleri ġubesi olarak yaptığımız faaliyetler; Üniversiteler federasyonunca organize edilen sportif etkinliklere katılıyoruz, Üniversitemiz Öğrencilerinin ve personelinin boģ zamanlarını değerlendirmeleri ve sağlıklı bir yaģam sürdürmeleri için futbol; futsal, basketbol, voleybol, masatenisi ve satranç branģlarında müsabakalar organize etmekteyiz. Her yıl yapılmakta olan ve bu yılda 13. sü yapılan Spor ġenlikleri, geçen yıllarda yaklaģık olarak 3 4 hafta içinde yapılırken, bu yıl daha uzun zamana yayılarak 1. lig ve 2. lig olarak gerçekleģtirildi. 126

134 eğitim öğretim yılında yapılan 13. Spor ġenliklerinde 2. lig maçlarını baģlattık burada gruplarında baģarılı olan ekipler birinci lige yükselerek maçlarını devam ettirmekteler, aynı sezon 1, ligden 2. lige düģen takımlar daha sonraki yıl 2. ligde mücadele ederler. Önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında ise bu süreyi daha da uzatarak 2. lig maçlarını Eğitim Öğretim döneminin birinci döneminde; 1. lig maçlarını ise ikinci dönemde yapmayı planlamaktayız. BRANġLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM MAÇ SAYILARI FUTBOL BASKETBOL VOLEYBOL FUTSAL SATRANÇ MASATENĠSĠ : 43 MAÇ :51 MAÇ :47 MAÇ :15 MAÇ :50 MAÇ :36 MAÇ 13. Spor ġenlikleri Hizmet Süreci: Öncelikle eğitim ve öğretim yılı baģında birimlerimizle yazıģmalar yapılarak spor temsilcileri ve katılacakları spor branģları belirlenmektedir, BaĢkanlığımızın bağlı olduğu Rektör Yardımcısı ve Daire BaĢkanı tarafından Spor ġenlikleri Organizasyon Komitesi, Yürütme ve Teknik Kurul üyeleri belirlenerek gerekli yazıģmalar yapılarak, müsabakalar boyunca görevlendirilmektedirler. Daha sonra Organizasyon ve Teknik Kurul üyeleri, Birim temsilcilerinin katıldığı bir toplantıyla müsabakalar için kura çekimi yapılıp grupların belirlenmesiyle fikstür oluģturulmaktadır. OluĢturulan fikstür üst yazıyla ve ile bütün birimlere duyurulmaktadır. Ayrıca, müsabakalar esnasında bir aksaklık olmaması için, Kurum içi ve kurum dıģı yazıģmalar (sağlık tedbirleri, güvenlik, araç tahsisi, teknik sorunlar ) yapılarak yaklaģık Eğitim-Öğretim yılı baģından itibaren 1 aylık süre içerisinde hazırlık aģaması tamamlanmaktadır. 13. Spor ġenlikleri Müsabakaları ise 4 ay içinde tamamlanarak kupa töreni ile sona ermiģtir. ĠLK ADIM PROJESĠ VE FUTSAL TURNUVASI eğitim ve öğretim yılında daha önceki yıllarda yapılmayan yakın üniversitelerle ortaklaģa sportif organizasyonları baģlattık. Üniversitemiz öncülüğünde dört üniversitenin katıldığı toplantıda ortak kararlar alınarak, ĠLK ADIM PROJESĠ de dediğimiz futsal, futbol, voleybol ve basketbol branģlarında hem öğrenci takımlarının hem de personel takımlarının yer aldığı müsabakalar yapılması kararlaģtırılmıģtır. Futsal müsabakaları Üniversitemizce organize edilerek ilimizde yapıldı, voleybol müsabakaları Denizlide, futbol müsabakaları Muğla da ve basketbol müsabakaları ise Isparta da yapılmıģtır. Her Üniversite aģağıda belirtildiği gibi bir branģın organizasyonunu üstlenmiģlerdir. 127

135 FUTSAL: ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ 3 4 MART 2008 VOLEYBOL: PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ MART 2008 BASKETBOL: SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ NĠSAN 2008 FUTBOL: MUĞLA ÜNĠVERSĠTESĠ MAYIS Mart 2008 Tarihlerinde Üniversitemiz ev sahipliğinde yapılan FUTSAL Turnuvası Dostluk kardeģlik ve sportmenlik çerçevesinde geçmiģtir. Ġlk gün yapılan müsabakalardan sonra Sporla beraber Müziği ve eğlenceyi de birleģtirerek katılımcılara hoģ ve güzel vakit geçirmeleri için konser tertip edilmiģtir. Ġkinci gün yapılan Müsabakalar sonucunda kupa töreni yapılarak takımların aldığı derecelere göre kupaları ve katılım belgeleri verilmiģtir. Törenin bitiminden sonra ekipler ayrılmıģlardır. Turnuva sonucunda dereceye giren takımlar aģağıda belirtilmiģtir. Ġlk Adım Projesi Futsal Turnuvası Hizmet Süreci; Ġlk toplantı Üniversitemizde, daha sonra sırasıyla Muğla, Isparta Süleyman Demirel ve Denizli Pamukkale Üniversitelerinde yapılan toplantılar ve ön hazırlık süresi yaklaģık 1 ay lık bir süreyi kapsamıģtır. İLK ADIM FUTSAL TURNUVASI SONUÇLARI BAYAN ÖĞRENCĠLER 1- MUĞLA ÜNĠVERSĠTESĠ 2- ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ 3- PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 4- SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ PERSONEL TAKIMI 1-ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ 2-MUĞLA ÜNĠVERSĠTESĠ 3-PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 4-SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNÜVĠRSĠTESĠ ERKEK ÖĞRENCĠLER 1-ADNAN MENDERES ÜNUVĠRSĠTESĠ 2-MUĞLA ÜNĠVERSĠTESĠ 3-SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ 4-PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 128

136 ĠLK ADIM BASKETBOL TURNUVASI: Isparta da yapılan ilk adım basketbol turnuvası sonunda Bayan takımımız 1.,Erkek Öğrenci takımımız ve Personel takımımız 4. olmuģlardır. ĠLK ADIM VOLEYBOL TURNUVASI: Denizli de yapılan ilk adım voleybol turnuvası sonunda personel takımımız 2., bayan öğrenci takımımız 3., erkek öğrenci takımımız 1. olmuģlardır. ĠLK ADIM FUTBOL TURNUVASI: Muğla da yapılan Ġlk adım Futbol Turnuvasında öğrenci Futbol takımımız 3., personel takımımız 2. olmuģtur EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILINDA YAPILAN ÜNĠVERSĠTELER ARASI YAPILAN SPOR FAALĠYETLERĠ Üniversiteler arası sportif faaliyetler; Üniversitelerarası Spor Federasyonu tarafınca organize edilir. Eğitim-Öğretim yılı baģında federasyondan gelen teklif üzerine Üniversiteler katılacakları branģları belirler ve federasyona bildirirler. Bizde gelen teklifi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ile birlikte değerlendirdikten sonra Federasyona bildiririz. Daha sonra yarıģma takvimi belli olduktan sonra takımlarımızı çalıģtırmak üzere BESYO na gerekli yazıģmalar yapılarak, Rektörlük oluru ile Antrenör görevlendirilir. SKS Spor ġubesi olarak bu takımlarımıza Malzeme ve Saha desteği verilerek antrenman yapmaları sağlanır. YarıĢma tarihi gelince takımlarımızın yarıģmalara katılabilmeleri için yazıģmalar (Rektörlük Oluru, Onaylı Kafile isim listeleri, ulaģımları için araç, konaklamaları için otel) yapılır. Sporcu kafilesinin ihtiyaçları için idareci tarafından alınan avansla beslenme; sağlık ve diğer zaruri ihtiyaçları karģılanır. Üniversitelerarası Spor Müsabakaları Hizmet Süreci; Yılı Üniversitelerarası YarıĢma Takvimi 27 Aralık 2007 tarihinde baģlayıp, 18 Mayıs 2008 tarihinde sona ermiģtir. Takımlarımızın müsabakalara katılabilmeleri için yapılan yazıģmalar ve hazırlıklar 5 6 gün içerisinde tamamlanmaktadır. Ancak, müsabaka süreleri Federasyon tarafından belirlenmektedir. ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN KATILDIĞI ÜNĠVERSĠTELERARASI SPOR BRANġLARI VE SONUÇLARI HENTBOL BAYAN-ERKEK: Üniversitemiz Hentbol bayan ve erkek takımlarımız 27Kasım 01 Aralık 2007 tarihlerinde Isparta da yapılan C Kategorisi Hentbol Müsabakalarına KatılmıĢ olup, Müsabakalar sonunda bayan ve erkek takımımız Gruplarında Ġkinci olarak B kategorisine yükselmiģlerdir. VOLEYBOL ERKEK: Üniversitemiz Voleybol Erkek takımımız; Mart 2008 tarihlerinde Afyon da yapılan C kategorisi Voleybol müsabakalarına katılmıģ olup, müsabakalar sonunda Üniversitemiz Voleybol takımı 3. olmuģtur. BASKETBOL ERKEK: Üniversitemiz Basketbol Erkek takımımız; Aralık 2007 tarihlerinde Muğla da yapılan Üniversiteler arası Basketbol C kategorisi müsabakalarına katılmıģ olup müsabakalar sonunda takımımız 2. olmuģtur. 129

137 BASKETBOL BAYAN: Üniversitemiz Basketbol Bayan takımımız;16 20 Mart 2008 tarihlerinde EskiĢehir de düzenlenen Üniversiteler arası Basketbol B kategorisi müsabakalarına katılmıģ olup müsabakalar sonunda 5. olarak B Kategorisinde kalmıģtır. HALK OYUNLARI: Üniversitemiz halk Oyunları Ekibi EskiĢehir de Nisan 2008 tarihlerin de yapılan Grup birinciliği yarıģmasında geleneksel dalda 4. ve stilize dalda ise 5. olmuģtur. KROS: Üniversitemiz Bay ve Bayan Kros takımımız; 19 Mart 2008 tarihinde Denizli de yapılan Üniversiteler arası Kros Türkiye Birinciliğinde Bayan Takımımız 18 Üniversite arasında Türkiye 3., Erkek Takımımız ise 24 Üniversite arasından Türkiye üçüncüsü olmuģlardır. BAYAN VOLEYBOL: :Üniversitemiz Voleybol Bayan takımımız; Mart 2008 tarihlerinde Afyon da yapılan C kategorisi Voleybol müsabakalarına katılmıģ olup, müsabakalar sonunda Üniversitemiz Voleybol takımı 3. olmuģtur. FUTBOL: Üniversitemiz Futbol Takımımız; Nisan 2008 tarihlerin de Muğla Marmaris te düzenlenen 6. Üniversite Oyunlarına katılmıģ olup Müsabakalar sonunda Türkiye üçüncüsü olmuģtur. BAYAN SALON FUTBOLU(FUTSAL): Üniversitemiz Bayan Futsal takımımız; Nisan 2008 tarihleri arasında Konya da organize edilen Üniversiteler arası Futsal Grup Birinciliği müsabakalarına katılmıģ olup müsabakalar sonunda 8. olmuģtur. ERKEKLER SALON FUTBOLU(FUTSAL): Üniversitemiz Futsal erkek takımı Mart 2008 tarihinde Ġzmir de 12 Üniversitenin katıldığı Grup maçları sonunda birinci olarak Final grubuna yükselmiģtir Mayıs 2008 tarihleri arasında Samsun da 16 Üniversitenin katıldığı müsabakalar sonunda Türkiye 4. sü olmuģtur. ATLETĠZM: Üniversitemiz Bayan ve Erkek Atletizm Takımımız Nisan 2008 tarihlerinde Muğla da 6. Üniversite Oyunlarına katılmıģ olup yapılan yarıģmalar sonucunda Bayanlarda 10. cu Erkeklerde ise 5. olmuģtur. Ferdi olarak ise 1 altın, 2 gümüģ ve 1 bronz madalya kazanmıģtır. TAEKWONDO: Üniversitemiz Bayan ve Erkek Taekwondo takımlarımız Nisan 2008 tarihlerinde Marmaris te yapılan 6. Üniversite Oyunlarına katılmıģ olup dereceye girememiģtir. SATRANÇ: Üniversitemiz Bayan ve Erkek Satranç takımlarımız Nisan 2008 tarihlerinde Marmaris te yapılan 6. Üniversite Oyunlarına katılmıģ olup dereceye girememiģtir. BOKS: Üniversitemiz ferdi olarak; 51 kg da 2. lik, 75 kg da4. lük, 91 kg da 2. lik, 81 kg da 3. lük almıģtır. Takım olarak 5. olmuģtur. 130

138 SATINALMA VE TAHAKKUK ġube MÜDÜRLÜĞÜ Ġlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığının 2007 ve 2008 mali yılı bütçesinden eğitim hizmetlerine iliģkin giderleri gerçekleģtirmiģtir. Görevlerini 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 47.maddesi, Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor ĠĢleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğine göre yerine getirmektedir. ġube Müdürlüğü, Üniversitemiz personeli ile enstitü, fakülte ve yüksekokul öğrencilerinin beslenmeleri ile öğrencilerin sağlık, kültür, spor ve sosyal faaliyetlerine iliģkin mal ve hizmet alımları, öğrenci faaliyetlerine bağlı olarak öğrenci ve personel görevlendirmelerine iliģkin yolluk harcamaları, menkul ve gayrimenkul mal alımları ve bakım onarımları ile ilgili hizmetleri satın almak ve tahakkuk belgelerinin mevzuata uygun olarak hazırlanması iģlemlerini gerçekleģtirmektedir. Bu çerçevede eğitim öğretim yılında aģağıda belirtilen hizmetler gerçekleģtirilmiģtir. BaĢkanlığın temel fonksiyonlarının yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri temin edilmiģtir. Ġdari birimlerimiz ile öğrenci hizmetinde bulunan birimlerimizin eğitim ve öğretime yönelik kırtasiye ve sarf malzemeleri, mevcut bilgisayar ve diğer makine teçhizatın gerekli yedek parçalarının satın alınmıģtır. Ġhtiyaç duyulan diğer mal ve hizmetlerin satınalma iģlemleri yapılmıģtır. Ġhale usulü alım gerektiren iģlerin dokümanları hazırlanmıģtır. Öğrenci ve personelimizin beslenme ihtiyaçlarının karģılanmasını teminen yemek hizmeti alımı ihalesi gerçekleģtirilmiģtir. Mediko Sosyal Merkezinin tüm tıbbi malzemeleri ile hijyenik ortamın sağlanması açısından temizlik malzemesi ihtiyaçları karģılanmıģtır. Mediko Sosyal Merkezinde bulunan diģ ünitesinin arızalanması nedeniyle değiģik zamanlarda bakım ve onarımları yaptırılmıģtır. Bakmakla yükümlü olduğumuz öğrencilerimizin tedavi giderleri kapsamında reçete bedellerinin eczanelere, öğrencinin ödediği reçete bedelinin kendisine, ayakta ve yatarak tedavilerde ilgili hastanelere gerekli ödemeler için tahakkuk belgeleri hazırlanmıģtır. Öğrencilerin kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları tüm malzemeler ve hizmetler temin edilmiģtir. YarıĢma takımları ile tüm fakülte ve yüksekokulların talepleri doğrultusunda spor malzemeleri alımı yapılmıģ, ayrıca sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri katılan öğrencilerin yol, yemek ve ulaģımları sağlanmıģ ve gerekli ödemeleri yapılmıģtır. Kadrosu BaĢkanlığımızda bulunan personelimiz ile bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin il dıģındaki hastanelerde yapılan tedavileri için harcırah ödemeleri yapılmıģtır. Kadrosu BaĢkanlığımızda bulunan personellerimizin maaģlarının hazırlanması, ödeme emirlerinin tamamlanması gerçekleģtirilmiģtir. Fakülteler ve yüksekokullar arası düzenlenen spor turnuvalarında görev alan hakem ve görevli personele ücretleri ödenmiģtir. Üniversite Sporları Federasyonunca organize edilen, il dıģında yapılan üniversitelerarası spor müsabakalarına Üniversitemizi temsilen katılan spor kafilelerinin müsabakalar ile öncesi ve sonrasında gerekli beslenme, sağlık, konaklama, ulaģım gibi zorunlu ihtiyaçları karģılanmıģtır. 131

139 BaĢkanlığımız bünyesinde faaliyetlerini yürüten 36 adet öğrenci topluluğunun, danıģmanlarının talebi doğrultusunda tüm mal ve hizmet ihtiyaçları karģılanmıģtır. Resmi bayramlar, önemli günler ile Üniversitemizin düzenlediği kültürel etkinliklerde davet edilen konuģmacı, grup ve misafirlerin bütçe uygulamaları ve imkanları çerçevesinde geliģ ve gidiģleri için harcırahları ve diğer ihtiyaçlarına iliģkin giderleri karģılanmıģtır. Fakülte ve yüksekokullarda ihtiyaç sahibi öğrencilere yemek hizmeti verilmiģtir. Üniversitemiz Türk Sanat Müziği Korosunun çalıģmalarında ve konserlerinde ihtiyaç duydukları müzisyenlerden gerekli hizmet alımları sağlanmıģtır. Merkez kampüste yeni açılan Atatürk Kongre Merkezi için hizmetin gerekliliği kapsamında sonradan alınması gereken demirbaģları ile tüketime yönelik malzemeleri satın alınmıģtır. Merkez kampüste yeni açılan spor salonunun alınması gereken basketbol potaları, voleybol direkleri ve fileleri, dijital skor tabelası ve ekipmanları ihtiyaçları karģılanmıģtır. Üniversitemiz için ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları sadece ilimizden değil, ihtiyaca cevap verecek nitelikte diğer Ģehirlerden de karģılanmıģtır. Fonksiyon el Kod Ekonomik Kod YILI MALİ BİLGİLERİ: 01 Genel Kamu Hizmetler i 02 Savunma Hizmetler i 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetler i 07 Sağlık Hizmetler i Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetler i 09 Eğitim Hizmetleri Toplam , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 1

140 , , ,00 0,00 9 Toplam , , , YILI MALĠ BĠLGĠLERĠ: Fonksiyone l Kod Ekonomik Kod 01 Genel Kamu Hizmetleri 02 Savunma Hizmetler i 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetler i Sağlık Hizmetler i Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetler i 09 Eğitim Hizmetleri TOPLAM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

141 TOPLAM , ,42 YÖNETĠM VE ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ HARCAMA YETKĠLĠSĠ (Bütçeyle ödenek tahsis edilen birimin üst yöneticisi) Filiz BAYHAN (Daire BaĢkan V.) Fevzi ÇAVDAR (Daire BaĢkanı) GERÇEKLEġTĠRME GÖREVLĠSĠ (DÜZENLEYEN) (Harcama yetkilisinin görevlendirdiği personel) Mehmet BEZCĠ (ġb. Md. V.) Diğer ekonomik kodlarda Mehmet TÜRKER (Memur) 01.2, 01.4, 02.2, 02.4 Ekonomik kodlarında ÖN MALĠ KONTROL GERÇEKLEġTĠRME GÖREVLĠLERĠ (DÜZENLEYEN) Harcama Biriminde Mehmet BEZCĠ (ġb. Md. V.) Diğer ekonomik kodlarda Mehmet TÜRKER (Memur) 01.2, 01.4, 02.2, 02.4 Ekonomik kodlarında PĠYASA ARAġTIRMA GÖREVLĠLERĠ (Harcama yetkilisinin görevlendirdiği personel) Yakup TEKOĞLU, Ahmet ALKANAT, Ġbrahim DURAN HARCAMA YETKĠLĠSĠ MUTEMETLERĠ (Harcama yetkilisinin görevlendirdiği personel) Yakup TEKOĞLU, Ahmet ALKANAT, Ġbrahim DURAN, Orhan ÇINAR, Oya OĞULTEKĠN BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1- Bütçe Giderleri GĠDER TÜRÜ 2008 Bütçe BaĢlangıç Ödeneği (YTL) GerçekleĢme Toplamı (YTL) 01 - Personel Giderleri , , Sosyal Güvenlik Kurumlarına , ,00 Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , Cari Transferler GerçekleĢme Oranı (%)

142 06 - Sermaye Giderleri BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI , ,45 Bütçe hedef ve gerçekleģmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; Maliye Bakanlığınca tarihinde yayınlanan Tasarruf Tedbirleri gereğince bütçe tertiplerimizde hedeflenen harcamalara ulaģılamaması sapmalara nedeni olmuģtur. 2- Bütçe Gelirleri GELĠR TÜRÜ 2008 Bütçe Tahmini (YTL) 2008 GerçekleĢme Toplamı (YTL) 03 - TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , Alınan BağıĢ ve Yardımlar , , Diğer Gelirler 0,00 0,00 BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI , ,94 GerçekleĢme Oranı (%) MALĠ DENETĠM SONUÇLARI BaĢkanlığımız iç ve dıģ mali denetim geçirmemiģtir. ĠNSAN KAYNAKLARI BĠRĠMĠ 22/10/2007 tarihinden itibaren 5620 sayılı yasayla 29 adet vizeli geçici iģçimiz 657 4/b sözleģmeli personel pozisyonuna geçiģleri yapılmıģ mali ve sosyal haklarda iyileģme sağlanmıģtır. Birimimizde 29 KiĢi SözleĢmeli Personel Statüsünde çalıģmaktadır Kasım ayından itibaren200 kiģi Kısmi Zamanlı Öğrenci ÇalıĢtırılmıĢtır. 2007/2008 Eğitim Öğretim Yılı baģlarken Okul ve Birimlerden talepler alınmıģ ve bütçe imkânları çerçevesinde kontenjanlar belirlenmiģ Üniversite Yönetim Kurulu nda onaylandıktan sonra ADÜ Web sayfasında ilan edilmiģtir. 2007/2008 Eğitim Öğretim Yılında Birim sayısı 31 e çalıģan öğrenci sayısı da 200kiĢiye çıkmıģtır. Ayrıca saat ücreti de 4,00.YTL. ye yükseltilmiģtir SOSYAL HĠZMETLER ġube MÜDÜRLÜĞÜ Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi bünyesinde bulunan Sosyal Hizmetler ġube Müdürlüğü; öncelikli hedef kitlemiz olan öğrencilerimiz ile birlikte personele kaliteli yemek çıkarılmasını sağlayarak, beslenme ile ilgili problemlerin çözülmesinde yardımcı olmaktadır 135

143 eğitim ve öğretim yılında Üniversitemizde, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen ekonomik durumu iyi olmayan 507 öğrenciye Sağlık Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığının gelirlerinden yemek bursu karģılanmıģtır. Yemek Hizmetinden Yararlanma Sayısı Toplam Öğün Sayısı: Öğrenci Personel ve 243,162 öğün KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI KÜTÜPHANE HĠZMETLERĠ: Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi hizmetleri üç ana bölümde gruplandırılmıģtır. Bunlar; ĠDARĠ HĠZMETLER 1- Sekreterlik, Yazı ĠĢleri ve ArĢiv Hizmetleri, 2- Ġnsan Kaynakları Yönetimi, 3- Stratejik Planlama, Ġstatistik, Raporlama ve Değerlendirme, 4- Bütçe Planlaması ÇalıĢmaları, 5- Ġhtiyaç Maddeleri Araç-Gereç ve Malzeme Temini, 6- Bina Temizlik, Bakım-Onarım ve Tamirat ĠĢleri, 7- Güvenlik, Yönlendirme ve Vestiyer Hizmetleri, 8- Bilgisayar ve Donanımlarının Bakımı, Takibi ve Onarımlarının Yaptırılması, 9- Ciltleme ve Onarım Hizmetleri, 10- Diğer Hizmetler, TEKNĠK HĠZMETLER 1-Koleksiyon GeliĢtirme, Sağlama ve TaĢınır ĠĢlemleri Servisi a- Koleksiyon GeliĢtirme Sağlama Hizmetleri, b- Tahakkuk ĠĢlemleri, c- TaĢınır ĠĢlemleri (Kayıt, takip ve sayım), d- Birim Kütüphaneleri Destek ve Koordinasyon, 2-Kataloglama ve Sınıflandırma Hizmetleri Servisi a- Kütüphane Otomasyon Programı Ġle Ġlgili ĠĢlemler, b- Kataloglama ve Sınıflandırma ĠĢlemleri, c- Kitap Sırtı ĠĢlemleri; KaĢe, Güvenlik, Etiket, Barkod ĠĢlemleri, 3-Süreli Yayınlar Servisi; a- Koleksiyon GeliĢtirme ve Sağlama ĠĢlemleri, b- Kayıt ve Takip ĠĢlemleri, 136

144 c- Yararlandırma ve Ödünç Verme ĠĢlemleri, 4-Elektronik Yayınlar Servisi a- Veri Tabanları, E-Kitaplar, E-Dergiler, - Seçme, Deneme ve Değerlendirme ÇalıĢmaları, - Abonelik, Satın Alma ve Bağlantı ĠĢlemleri, - Duyuru, Takip, EriĢim Denetleme ve Ġstatistik ĠĢlemleri, b- Elektronik Belge Sağlama Hizmetleri, c- Web Sayfası Hizmetleri, 5-Görsel-ĠĢitsel Materyaller Servisi a- Koleksiyon GeliĢtirme ve Sağlama ĠĢlemleri, b- Kayıt ve Koruma ĠĢlemleri, c- Yararlandırma Hizmetleri, OKUYUCU VE BĠLGĠ HĠZMETLERĠ 1- Tanıtım, Yararlandırma ve Kullanıcı Eğitimi Servisi, a- Kütüphane Hizmetleri Tanıtımı, b- Kullanıcı Eğitimi Hizmetleri, c- DanıĢma Hizmetleri, d- Yararlandırma, Okuyucu Salonu Kontrol ve Denetimi, e- Ġnternet Hizmetleri, 2- Ödünç Verme Servisi, a- Üye Kaydı ĠĢlemleri, b- Ödünç Verme, Süre Uzatımı, Ayırtma (Rezerv) ĠĢlemleri, c- Ġade ve Gecikme Cezası ĠĢlemleri, d- Üyelik Ġptali ve ĠliĢik Kesme ĠĢlemleri, 3- Fotokopi ve Çıktı Hizmetleri Servisi, a- Fotokopi Hizmetleri, b- Bilgisayar Çıktısı Verme Hizmetleri, 4- Kütüphaneler Arası ĠĢbirliği Hizmetleri Servisi, a- Kütüphaneler Arası Ödünç Verme Hizmetleri, b- Basılı Belge Sağlama Hizmetleri, c- Diğer Hizmetler, ĠDARĠ HĠZMETLER 1- Sekreterlik, Yazı ĠĢleri ve ArĢiv Hizmetleri, 2- Ġnsan Kaynakları Yönetimi, 3- Stratejik Planlama, Ġstatistik, Raporlama ve Değerlendirme, 4- Bütçe Planlaması ÇalıĢmaları, 5- Ġhtiyaç Maddeleri Araç-Gereç ve Malzeme Temini, 6- Bina Temizlik, Bakım-Onarım ve Tamirat ĠĢleri, 7- Güvenlik, Yönlendirme ve Vestiyer Hizmetleri, 8- Bilgisayar ve Donanımlarının Bakımı, Takibi ve Onarımlarının Yaptırılması, 9- Ciltleme ve Onarım Hizmetleri, 10- Diğer Hizmetler, 137

145 1- Sekreterlik, Yazı ĠĢleri ve ArĢiv Hizmetleri: Daire BaĢkanlığı sekreterlik iģleri, her türlü gelen-giden evrak iģlemleri; evrak kaydı, gelen evraklarla ilgili gerekli duyuruların yapılması, tüm birimlerin iģleriyle ilgili yazıģmaların yapılması, personelin sevk, izin, rapor vb iģleri ile ilgili yazıların yazılması, vb. çalıģmaların yürütülmesi ve dosyalama-arģiv iģlemlerini de yapar. Ekim 2007 Eylül 2008 arasında gerçekleģen iģlemler aylar itibariyle aģağıdaki tabloda verilmiģtir. AYLAR Giden Evrak Gelen Evrak Sevkler Ġdari Hizmetler Fotokopi Çekimi Fax Telefon ĠĢlemleri Eki Kas Ara Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül TOPLAM Ġnsan Kaynakları Yönetimi: Kütüphane hizmetlerinin en iyi Ģekilde yürütülebilmesi ve hizmet sürekliliği çerçevesinde gerekli personel organizasyonun planlanması ve verimlilik esasında değerlendirme ve denetim çalıģmalarını kapsar. Gerekli görüldüğü taktirde; hizmet içi eğitim çalıģmaları, personelin hizmetler ile ilgili yapılan seminer, konferans, sempozyum ve panellere katılması ve staj ya da ara zamanlı öğrenci çalıģtırma organizasyonu planlanır ve yürütülür. Bu çerçevede; personelin uyumlu, etkin ve verimli olabilmeleri için gerekli planlamalardan olan Birim Faaliyet Raporları düzenli olarak alınarak verimlilikleri izlenmektedir. Eylül 2008 itibariyle kütüphane hizmetleri; 1 daire baģkanı, 4 uzman, 1 kütüphaneci, 1 sekreter, 6 memur, 1 güvenlik görevlisi, 1 hizmetli, 2 geçici iģçi kadrolarında çalıģtırılan personel olmak üzere toplam 17 personel ile yürütülmektedir. Kütüphane personelinin bilgi ve görgüsünü artırmak amacıyla, bilgi ve belge yönetimi alanındaki geliģmeleri takip edebilmeleri için, aģağıda belirtilen tarihlerdeki toplantılara katılımları sağlanmıģtır. Toplantı Adı Toplantı yeri Tarih Konusu Kimin Katıldığı Springer E-Kitap Semineri Dokuz Eylül Ünv. ĠZMĠR 17 Ekim Springer Elektronik Kitapları Altan Çolakkol, Sema Üreten, Cevher Atıgan, Nevin OKUR, ULAKBĠM Ulusal Dokuz Eylül 24 Ekim Web of Science ve Nazan Uzun, Altan

146 Lisans Projesi Bölgesel Eğitim Programı Ġhale Programı Eğitimi(DĠYOS_WEB) Ġhale Mevzuat Eğitimi ANKOS 8. Yıllık Toplantısı ÜNAK-OCLC Konsersiyum Toplantısı TÜBĠTAK ULAKBĠM 2008 Toplantısı Balkan Ülkeleri Küt. Arası Bilgi-Belge Yönetimi ve ĠĢbirliği Sempozyumu Ünv. ĠZMĠR 2007 Journal Citation Reports veri tabanları AYMES Bil.Lab. Eğitim Fak.Konf.Salonu EskiĢehir ANKOS Ankara TOBB Ünv. ÜNAK Ġzmir ÇeĢme Sheraton Otel Edirne Trakya Ünv Nisan Nisan Nisan Mayıs Mayıs Haziran 2008 Ġhale Programı Kamu Ġhale Mevzuatı Veri Tabanları Kataloglama ve Veri Tabanları Ulusal Akademik Lisans ÇalıĢması Kütüphanecilikteki geliģmeler Çolakkol, Sema Üreten, Cevher Atıgan, Altan Çolakkol, Timur Akyüz, Fazlı Uzan, Erdoğan ErbiĢ, Altan Çolakkol, Timur Akyüz, Erdoğan ErbiĢ, Altan Çolakkol, Nevin Okur, Cevher Atıgan, Erdoğan ErbiĢ, Hicran T Öztürk, Erdoğan ErbiĢ, Sema Üreten, 3- Stratejik Planlama, Ġstatistik, Raporlama ve Değerlendirme: Üniversitemizin temel misyonunda yer alan; hedeflenmiģ olan eğitim-öğretim düzeyine eriģilmesi ve araģtırma faaliyetlerinin gerçekleģtirilebilmesi amacına yönelik, gerekli olan bilgi ve belge hizmetlerini çağın gerektirdiği Ģekilde stratejik amaçlar belirlenerek Kütüphanemizin stratejik planı hazırlanmıģ ve yapılan plan 2007 Haziran ayında üst yönetime sunulmuģtur. Stratejik planda belirtilen hedeflerin gerçekleģtirilme oranlarını saptamak amacıyla, istatistiki bilgiler ve raporlar bir bütün haline getirilerek değerlendirilmesi iģlemlerini kapsar Yılı Ġçinde Hazırlanan Raporlar Türkiye Ġstatistik Kurumu Raporları YÖK Web of Science veri tabanında yer alan yayınlar raporu Basın Halkla ĠliĢkiler için Kütüphane tanıtım raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı Faaliyet Raporu TaĢınır Mal Yönetmeliği Yıl Sonu Raporları Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı ĠĢ Süreçleri Bütçe Uygulama Sonuçları Raporu Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Raporu Süreç Risk Kriter Puanları ve Tablosu Kamu Ġç Kontrol Standartları Değerlendirme Formu 4- Bütçe Planlaması ÇalıĢmaları: Üniversitemiz öğretim elemanı ve öğrencilerimizin elektronik veri tabanları, elektronik kitaplar, basılı yayın, görsel ve iģitsel materyal talepleri istenilen düzeyde karģılanamamaktadır. Kütüphane hizmetlerinin, üniversitemizde eğitim- 139

147 öğretim kalitesinin arttırılmasında üzerine düģen görevi en iyi Ģekilde yerine getirebilmesi amacıyla bütçe planlama çalıģmaları yapılmaktadır. AĢağıda 2008 yılı bütçe ödenekleri ve harcama durumu verilmiģtir. Bütçe Harcama Kalemleri 2008 Yılı Bütçe Durumu Ödenek Miktarı Kalan Kullanılan Toplam Ödenek Miktarı Memur MaaĢları 175, YTL (Üretime yönelik mal ve YTL 14,75 YTL ,25 YTL malzeme alımları) (Tüketime yönelik mal ve YTL 329,96 YTL ,04 YTL malzeme alımları) (Yolluklar) YTL 259,5 YTL 2.240,50 YTL (Menkul Mal-Gayri Maddi YTL 30,98 YTL ,02 YTL Hak Alım, Bakım Onarım) (Sermaye giderleri) YTL 5.509,54 YTL ,46 YTL GENEL TOPLAM YTL 5.885,2 YTL ,34 YTL Ġstenilen Ek Ödenekler Toplamı YTL 5- Ġhtiyaç Maddeleri, Araç-Gereç ve Malzeme Temini: Birimlerimiz tarafından ihtiyaç duyulan her türlü temizlik, kırtasiye, araç-gereç ve malzeme istekleri ilgili Rektörlük birimleri ile görüģülerek karģılanmakta, dağıtımı ve takibi yapılmaktadır. Kütüphanemizin oturma kapasitesinin arttırılması için 130 sandalye ve 3 satranç masası alımı yapılmıģtır. Ayrıca Üniversitemiz iģliklerinde 35 masa, 49 raf, 2 dolap, 5 gazetelik, 7 vestiyer dolabı yaptırılmıģtır. 6- Bina Temizlik Bakım-Onarım ve Tamirat ĠĢleri: Kütüphane binası ile ilgili her türlü bakım, onarım hizmetlerinin yürütülmesi çalıģmalarını kapsamaktadır. Kütüphanemizin mevcut çatı sisteminde giderilemeyen sorunlar (yağmur suyu almaması) için gerekli ön çalıģmalar yaptırılmıģ ve konu Yapı ĠĢleri Daire BaĢkanlığına aktarılmıģtır. Ayrıca 2008 yılı içerisinde 2 adet duvar tipi klimanın bakımı arızası giderilmiģ ve kütüphane ikinci kat merdiven altı pimapen ile kapattırılmıģtır. Öğrenci tuvaletinin giriģ kısmının tadilat iģleri yaptırılmıģtır. Kütüphane binamızın tüm temizlik iģleri; 2008 yılında 2 geçici iģçi statüsündeki personel ile yürütülmüģtür. 7- Güvenlik, Yönlendirme ve Vestiyer Hizmetleri: Binanın genel güvenliğinin sağlanması ve denetlenmesi, hırsızlık ve yangın için önlemler alınması, kütüphane giriģinde ve gerekirse salonlarda sessizliğin ve kütüphane kurallarına uyulmasının sağlanması, kütüphane giriģindeki güvenlik sisteminin sağlıklı bir Ģekilde çalıģmasının sağlanması, cep telefonlarının 140

148 kapattırılması ve sistem içinden geçirilmemesi, öğrencilerin palto, çanta vb. eģyalarını kilitli bölmelere koydurarak vestiyer hizmetlerinin yürütülmesi hizmetlerini kapsar. Ayrıca iģlem yaptırılmadan kütüphane materyalinin dıģarıya çıkarılmasına engel olunur ve kurallara uymayanlar hakkında tutanak düzenlenir. GiriĢ çıkıģların sessiz ve uygun Ģekilde yapılması, vestiyer ve genel güvenlik hizmetleri sağlanmıģtır. 8- Bilgisayar Ve Donanımlarının Bakımı, Takibi Ve Onarımlarının Yaptırılması: -Kütüphanede bulunan bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, barkod vb. makinelerin düzenli ve uyumlu çalıģmasının sağlanması ve bu konuda çalıģmalar yapılması, -Kütüphanede kullanılan bilgisayar ve ilgili diğer elektronik alet ve makinelerin arızalanmaları halinde, arızaların giderilmesi için ilgili birimlere gönderilmesi ve takiplerinin yapılması, -Mevcut bilgisayar, elektronik alet ve makineler ile iģletim sistemlerinin denetim altında tutularak yeni teknolojilerin takip edilmesi, sistemin sürekli geliģtirilmesi için önerilerde bulunulması, -Kütüphane bilgisayar sistemlerinin virüslere karģı gerekli koruma için programların kurulması, -Bilgisayar kullanımı konusunda personele destek sağlanması vb. çalıģmaları yürütür. - Bakımı yaptırılmak üzere Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığına 22 adet bilgisayar 2 adet yazıcı gönderilmiģtir. Elektronik Donanımlar Personel Bilgisayarı 13 Yazıcılar 6 Tarama Terminali(Thin 7 Fotokopi 2 Client) Thin Client (Personel ) 2 Fax 1 Kioks 2 Barkod Okuyucu 2 Öğrenci Bilgisayarı 15 Sayım Cihazı 1 Güvenlik Sistemi 1 9- Ciltleme ve Onarım Hizmetleri: Bilgi kaynaklarının ciltlenmesi ve cilt onarımı iģlemlerinin yapılması, yaptırılması ve takibi çalıģmalarını yürütür. Kütüphanemizde çeģitli nedenlerden dolayı ciltlerinde problem olan kitaplar seçilerek bir tutanakla yeniden ciltlenmek üzere Yayın ve Basımevi Müdürlüğüne gönderilir. Bu dönemde ciltleme iģlemi yaptırılmamıģtır TEKNĠK HĠZMETLER Kütüphane bünyesinde, bilgi kaynaklarının seçilip sağlanmasından okuyucuların hizmetine sunulmasına kadar bir dizi iģlem gerçekleģtirilmektedir. Teknik hizmetler olarak adlandırdığımız bu iģlemlerin amacı, bilgi kaynaklarını hızlı bir Ģekilde ve belirli bir sisteme dayalı olarak organize etmek, sınıflandırmak, korumak ve hizmete sunmaktır. Bu hizmetler aģağıdaki Ģekilde organize edilmiģtir. 1-Koleksiyon GeliĢtirme, Sağlama ve TaĢınır ĠĢlemleri Servisi a- Koleksiyon GeliĢtirme Sağlama Hizmetleri, 141

149 b- Tahakkuk ĠĢlemleri, c- TaĢınır ĠĢlemleri (Kayıt, takip ve sayım), d- Birim Kütüphaneleri Destek ve Koordinasyon, 2-Kataloglama ve Sınıflandırma Hizmetleri Servisi a- Kütüphane Otomasyon Programı Ġle Ġlgili ĠĢlemler, b- Kataloglama ve Sınıflandırma ĠĢlemleri, c- Kitap Sırtı ĠĢlemleri; KaĢe, Güvenlik, Etiket, Barkod ĠĢlemleri, 3-Süreli Yayınlar Servisi; a- Koleksiyon GeliĢtirme ve Sağlama ĠĢlemleri, b- Kayıt ve Takip ĠĢlemleri, c- Yararlandırma ve Ödünç Verme ĠĢlemleri, 4-Elektronik Yayınlar Servisi a- Veri Tabanları, E-Kitaplar, E-Dergiler, - Seçme, Deneme ve Değerlendirme ÇalıĢmaları, - Abonelik, Satın Alma ve Bağlantı ĠĢlemleri, - Duyuru, Takip, EriĢim Denetleme ve Ġstatistik ĠĢlemleri, b- Elektronik Belge Sağlama Hizmetleri, c- Web Sayfası Hizmetleri, 5-Görsel-ĠĢitsel Materyaller Servisi a- Koleksiyon GeliĢtirme ve Sağlama ĠĢlemleri, b- Kayıt ve Koruma ĠĢlemleri, c- Yararlandırma Hizmetleri, 1-Koleksiyon GeliĢtirme, Sağlama ve TaĢınır ĠĢlemleri Servisi a- Koleksiyon GeliĢtirme Sağlama Hizmetleri: Ġhtiyaç duyulan her türlü bilgi materyalinin kütüphane koleksiyonuna katılmasını sağlayan iģlemler bütünüdür. Servis istatistikleri aģağıda gösterilmiģtir. BağıĢ Satınalma Birimlere Alınan TaĢınır Adet Değeri Adet Değeri Adet Değeri Grubu Tezler Sözlükler ,45 Atlas ,75 Mevzuat Katalog Kitap , ,69 VCD/DVD ,74 TOPLAM , ,69 b- Tahakkuk ĠĢlemleri: Satın alması tamamlanan demirbaģ malzemenin ve sağlanan yayınların satın alma iģlemleri sonucu ilgililere ödeme iģlemlerinin yapılmasıdır. Daire BaĢkanlığı tarafından 2008 yılında gerçekleģtirilen tüm ödemeler aģağıda gösterilmiģtir: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı 2008 Yılı Bütçe Kullanımı Durum Tablosu Ödenek Tertibi Ödenek Tutarı: YTL Ödeme Tarihi Firma Adı Açıklama 142 Ödeme Tutarı

150 Abdullah Yılmaz 11, TL Harcamalar 11, ,75 Kalan Toplamı TL YTL Ödenek Tertibi Ödnek Tutarı: YTL Çözüm Büro Makineleri TL Aydin Kitabevi 1, TL Abonet Aktif 1. Taksit 3, TL ADÜ Kamu Ġktisadi ĠĢ TL ÖZATA Tük. Gıda. 2, TL Çözüm Büro Makineleri 2, TL Abonet Aktif 2. Taksit 4, TL Karabulutlar Giyim TL Harcamalar 14, Toplamı TL Kalan 329,96 Ödenek Tertibi Ödenek Tutarı: YTL Balıkcıoğlu Mobilya 9, TL Çözüm Büro Mak,1.Taksidi TL Özçelik Madeni EĢya San. 11, TL Sistem Soğutma TL Gemini Büro Sistemleri,1.Taksidi 1, TL Erkar Soğutma TL Çözüm Büro Mak,2.Taksidi TL Panatech Fotokopi TL Gemini Büro Sistemleri,2.Taksid 1, TL Mikrobeta Ltd.ġti,1,Taksidi 1, TL Harcamalar Toplamı 25, Kalan Genel Toplam , Ödenek Toplamı: YTL Firma Adı Veri Tabanı Adı Ebrary Ebrary Proquest Central Proquest Search SpringerLink Blackwell Swets MatsciNet Ödeme Tutarı 6, YTL 8, YTL 0.00 YTL 0.00 YTL 55, YTL Genel Kalan 375.7

151 Jstor Art and 2, Science YTL Jstor I,II,III Wiley Wiley Interscience 11, YTL Ebsco Annual Rewiev 6, YTL Cochrane Library 2, YTL Swets Springer Books 99, YTL Swets Springer Books 53, YTL Ezkiya Kitap Alımı 21, YTL Ebsco Annual Rewiev 8, YTL Ġzmirtıp Kitap Alımı 17, YTL Ödenenler Toplamı 294, Kalan 5, Memur MaaĢları Ödeme Tarihi Açıklama Ödeme Tutarı MaaĢ Ödemesi 11, YTL MaaĢ Farkı Ödemesi YTL MaaĢ Ödemesi 11, YTL MaaĢ Ödemesi 11, YTL 1, HicranTokgöz YTL 1, Fazile ÇoĢkun YTL MaaĢ Ödemesi 13, YTL May-08 MaaĢ Ödemesi 13, YTL Haz-08 MaaĢ Ödemesi 13, YTL Tem-08 MaaĢ Ödemesi 15, YTL Tem-08 MaaĢ farkı YTL Ağu-08 MaaĢ Ödemesi 15, YTL Eyl-08 MaaĢ 19,

152 Ödemesi YTL Eki-08 MaaĢ Ödemesi 16, YTL Kas-08 MaaĢ Ödemesi 16, YTL Ara-08 MaaĢ Ödemesi 15, YTL Genel Toplam 175, YTL Yolluklar 2500 YTL Erdoğan ErbiĢ YTL Altan Çolakkol YTL HicranTokgöz YTL Nevin Okur YTL Cevher Atıgan YTL Erdoğan ErbiĢ YTL Sema Üreten YTL Erdoğan ErbiĢ YTL Altan Çolakkol YTL HicranTokgöz YTL Harcamlar Toplamı 2, YTL Kalan Ek Mesai YTL ġubat YTL Mart 2, YTL Nisan 2, YTL Mayıs 2, YTL Haziran YTL Ekim YTL 9, Harcamlar Toplamı YTL Kalan c- TaĢınır ĠĢlemleri (Kayıt, takip ve sayım): 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre alımı yapılan ve çıkıģı yapılan her malzemenin taģınır iģlemleri Üniversitemizin satın almıģ olduğu Ayniyat Programı kullanılarak yapılmaktadır. Ġlgili kanuna göre her yıl sonunda taģınırların sayımı yapılmaktadır. TaĢınır ĠĢlem FiĢi Kesilen TaĢınır Sayısı Malzeme Yayın Deposu Deposu Kesilen taģınır ĠĢlem FiĢi Sayısı Yayın Malzeme deposu Deposu 145

153 d- Birim Kütüphaneleri Destek ve Koordinasyon: Merkez Kütüphane önerisi ve Üniversite yönetimin uygun görüģü ile Merkez Kampus dıģındaki birimlerde 9 Birim kütüphanesi oluģturulması ve desteklenmesi öngörülmüģtür. Kütüphanemiz bu bağlamda materyal kayıt giriģi, kataloglama, sınıflama, ödünç verme hizmetlerine yerinde ve uzaktan yardım Ģeklinde destek olmaktadır. Ayrıca birim kütüphanelerinde çalıģan personele Merkez Kütüphanede hizmet içi eğitim verilmektedir yılı içersinde TĠOYO Kütüphanesi, Ziraat Fakültesi, Karacasu MYO ve Yenipazar MYO dan gelen personel ve öğrencilere eğitim verilmiģtir. Birim Kütüphanelerinden Ziraat Fakültesi Kütüphanesinin tam otomasyona geçmesi için programa girilen kayıtların eksiklik ve yanlıģlıkları düzeltilerek sınıflama numaraları verilme iģlemi yapılmaktadır. Ziraat Fakültesinin 4000 kaydından 3000 nin iģlemleri bitirilerek program üzerinden ödünç verme iģlemleri için bilgilendirmeler yapılmıģtır. Birim Kütüphaneleri Destek ĠĢlemleri Kataloglama ve Sınıflama Yapılan Materyal sayısı Birim Kütüphaneleri Düzenlenen Kayıt NĠĠBF Kütüphanesi TĠOYO Kütüphanesi Didim MYO Kütüphanesi Ziraat Fakültesi Kütüphanesi Söke MYO Kütüphanesi Karacasu MYO Kütüphanesi Kuyucak MYO Kütüphanesi Yenipazar MYO Kütüphanesi Çine MYO Kütüphanesi TOPLAM Kataloglama ve Sınıflandırma Hizmetleri Servisi 146

154 a- Kütüphane Otomasyon Programı ile Ġlgili ĠĢlemler: 2004 yılında kullanılmaya baģlanan MĠLAS Kütüphane Otomasyon Programı, kullanım sürecinde gerekli görülen yeni talepler doğrultusunda ilgili firma tarafından geliģtirilmekte ve bu geliģmeler sistemimize yeni versiyonlarının yüklenmesi ile yansıtılmaktadır. Aynı zamanda karģılaģılan iģletme aksaklıkları firma ile görüģülerek giderilmektedir. Yıl içerisinde gerçekleģen programla ilgili geliģmeler aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Talep Edilen Ebrary Elektronik Kitaplar Marc Kayıtlarının aktarılması Kitap Springer Elektronik Kitaplar Marc Kayıtlarının aktarılması 8700 Marc kayıtlarının aktarılmasında Türkçe karekter problemi Katalog kayıtlarının yeni kayıt ve düzenleme tarihi olarak istatistiki bilgilerinin alınması Geciken materyallerin ile otomatik bildirilmesi Ödünç verme ile ilgili yaģanan sorunlar iletildi GerçekleĢme Durumu Aktarıldı 6000 kayıt aktarıldı GerçekleĢmedi GerçekleĢmedi GerçekleĢmedi Kısmen Giderildi b- Kataloglama ve Sınıflandırma ĠĢlemleri: Kitapların, tezlerin ve diğer materyallerin kullanımlarını düzenli ve hızlı bir Ģekilde sağlamak amacıyla, kataloglama ve sınıflama iģlemlerinin yapılması, katalog bilgilerinin bilgisayara aktarımı, konu baģlıklarının Türkçe olarak verilmesi iģlemleri ile kullanıma hazır hale getirilmesi için diğer iģlemleri kapsar. Kataloglama ve sınıflama iģlemlerinde kütüphanemiz, uluslar arası nitelik taģıyan ve çoğunlukla üniversite kütüphanelerinin kullandığı Kongre Kütüphanesi Sınıflandırma Sistemi (Library of Congress Classification System) ni ve konu baģlıklarını (subject headings) kullanmakta, kataloglamada ise (AACR2) ye göre iģlem yapmaktadır. Güncellenen kütüphane otomasyonu ile internet bağlantısı bulunan her yerden kütüphane koleksiyonumuz, adresindeki katalog sorgulama linkinden eriģilerek tarama iģlemi yapılabilmektedir yılında adet bazında 4988 kitabın kayıtları otomasyon programına aktarılmıģtır. Kütüphanemizde bulunan tüm kitapların konusal dağılımı aģağıda tabloda verilmiģtir. c- Kitap sırtı iģlemleri (kaģe, güvenlik, etiket, barkod): Kataloglama ve sınıflandırma iģlemleri tamamlanan kitapların barkod, kitap sırtı etiket ve koruma bantı iģlemleri ile ödünç vermeye yönelik kitap cebi, ödünç verme kartı ve iade takip fiģi iģlemleri yapılarak kitaplar kullanıma sunulmaktadır. 147

155 KĠTAPLAR ANSĠKLOPEDĠ LER SÖZLÜKLER ATLASLAR KATALOGLAR MEVZUAT KĠTAPLARI TEZLER Merkez Kütüphane Basılı Materyallerinin 2008 Yılı Sonu Ġtibariyle Konusal Bazda Dağılımı KONU BAġLIKLARI Basılı Materyal Toplamları A - Genel B - Felsefe, Psikol., Din C - Tarihe Yard. Bilim. D - Tarih E - Tarih (A.B.D. Genel) F - ABD Bölgesel Tar. G - Coğrafya, Antropol. H - Sosyal Bilimler J - Siyasal Bilimler Genel Müracaat TOPLAM Koleksiyon Gen. Koleks Müracaat Toplam Gen. Koleks Müracaat Toplam Genel Koleks Müracaat Toplam Gen. Koleks Müracaat Toplam Gen. Koleks Müracaat Toplam Gen. Koleks Müracaat Toplam Gen. Koleks Müracaat Toplam Gen. Koleks Müracaat Toplam Gen. Koleks

156 K- Hukuk L - Eğitim M - Müzik N - Güzel Sanatlar P - Dil ve Edebiyat Q - Bilim R - Tıp S - Tarım T - Teknoloji U - Askerlik V - Denizcilik Z - Kütüphanecilik Müracaat Toplam Gen Koleks. Müracaat Toplam Gen Koleks. Müracaat Toplam Gen Koleks. Müracaat Toplam Gen Koleks. Müracaat Toplam Gen Koleks. Müracaat Toplam Gen Koleks. Müracaat Toplam Gen Koleks. Müracaat Toplam Gen Koleks. Müracaat Toplam Gen Koleks. Müracaat Toplam Gen Koleks. Müracaat Toplam Gen Koleks. Müracaat Toplam Gen Koleks. Müracaat

157 AKAD. ĠDA. ÖĞR. TOPLAM DEĞĠġĠM Toplam T O P L A M Süreli Yayınlar Servisi a- Koleksiyon GeliĢtirme ve Sağlama ĠĢlemleri: 2008 yılında; 106 adet basılı Türkçe süreli yayın, 5 adet ulusal gazete aboneliği ile ücretsiz olarak kütüphaneye gelen 11 adet yerel gazete (düzensiz) ve 268 adet Türkçe süreli yayın olmak üzere toplam 390 adet süreli yayının izleme kayıtları ile abonelik takipleri yürütülmüģtür. Ayrıca, 500 adet artık kütüphanemize yeni sayıları gelmeyen bir baģka deyiģle aktif olmayan süreli yayın mevcuttur. b- Kayıt ve Takip ĠĢlemleri: 2008 yılı içerisinde süreli yayın koleksiyonumuz yeniden gözden geçirilmiģ ve kullanılmayan tek sayı, bülten vb. yayınlar ayıklanmıģtır. c- Yararlandırma ve Ödünç Verme ĠĢlemleri: Ekim 2007 Eylül 2008 yararlandırma ve ödünç verme istatistikleri aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir: AYLA R Ekim 2007 Eylül 2008 Yılı Süreli Yayınlar Servisi Ġstatistikleri TOPLAM KULLANIM ÖDÜNÇ VERME AKAD. ĠDA. ÖĞR. KiĢ i Der gi KiĢ i Der gi 150 KiĢ i Der gi TOPLA M KiĢ i Der gi FOTOKOP Ġ KĠġ Ġ DER GĠ MAKALE KAYIT TOPL AM MAKA LE SAYIS I Ekim Kasım Aralık Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Hazira n Temm Ağust Eylül TOPL AM Elektronik Yayınlar Servisi a) Veri Tabanları, E-Kitaplar, E-Dergiler: -Seçme, Deneme ve Değerlendirme ÇalıĢmaları: Elektronik ortamlardan bilgi eriģim hizmetleri (internet üzerinden bilgi eriģim araçları ve kullanımları vb.) ile elektronik araç-gereçler yardımıyla kullanılabilen veya elektronik ortamda çevrimiçi (online) olarak eriģilebilen materyal ve yayınların (CD-ROM lar, veri tabanları, e-kitaplar, e-dergiler vb.) seçimi, satın alınması, kullanıma sunulması, veri tabanlarının deneme ve abonelik

158 eriģimlerinin sağlanması ve denetlenmesi, ücretsiz olarak eriģilebilenlerin tespit edilmesi, duyurulması, kullanım durumlarının tespiti ve değerlendirilmesi çalıģmalarını yürütür. Merkez Kütüphane koleksiyon geliģtirme politikalarına uygun olarak, mevcut ve yeni olarak piyasaya sürülen tüm veri tabanları hakkında; sürekli bilgi sahibi olunması, dergi listelerinin analizlerinin yapılması, fiyat durumlarının değerlendirilmesi, üniversitemiz birimlerinin eğitim-öğretim nitelikleri itibariyle öncelik sırasının belirlenmesi çalıģmalarını yürütür. Bu çerçevede; -Veri tabanı alımlarının en ekonomik Ģekilde sağlanabilmesi için iģbirliği olanaklarının araģtırılması ve ortaklaģa konulardaki çalıģmalar, -Abone olunacak olan veri tabanlarının lisans antlaģmalarını gözden geçirme, -Veri tabanlarının lisans antlaģmaları vb. incelenerek arģivleme özelliklerinden dolayı geleceğe yönelik politikalar oluģturma, -Abone olunan veri tabanlarından en iyi Ģekilde faydalanılabilmesi için veri tabanlarının gerekli duyurularını yapma, -Yeni çıkan veri tabanlarının araģtırmacılara tanıtılması ve faydalanılmasını sağlamak amacıyla deneme amaçlı kullanım çalıģmalarında bulunma, -Veri tabanlarının düzenli eriģimde olup olmadıklarının kontrolünü yapma, -Veri tabanlarının kullanımdan kaynaklanan sorunlar hakkında araģtırmacılara bilgilendirme ve rehberlik, -Veri tabanlarının içerik değiģimleri hakkında araģtırmacılara güncel bilgiler sunma, -Ücretsiz veri tabanlarının kütüphanemiz web sayfasından eriģimini sağlama, -Abone olunan veri tabanlarının belli aralıklarla istatistiklerinin alınması ve kullanımlarının yakından takip edilmesi ve bu verilerin abonelik yenilemelerinde değerlendirilmesi iģlemleri yürütülmektedir. - Abonelik, Satın Alma ve Bağlantı ĠĢlemleri: Değerlendirmesi yapılan elektronik kaynaklar bütçe olanakları çerçevesinde öncelik sırasına göre belirlenerek abonelik iģlemleri yapılır. Abone olunan veri tabanları aģağıda verilmiģtir. Ödemesini Ulakbim in Yaptığı Veritabanları Ödemesini Üniversitemizin Yaptığı Veritabanları 1 Academic Search Complete 1 Annual Reviews 2 BMJ Clinical Evidence 2 Wiley-Blackwell 3 Book Index with Reviews (BIR) 3 Ebrary Academic Complete 4 British Medical Journal 4 The Cochrane Library 5 Business Source Copmlete (BSC 5 Springerlink 6 Cab Abstract 6 JSTOR 7 Computers & Applied Sciences Complete 7 MathsciNet (CASC 8 Dynmed 8 Central Search 9 Ei Engineering Village 2 9 Springer E-Book Environment Complete 11 ERIC 12 Health Source: Nursing / Academic Edition 13 History Reference Center 14 Humanities Interanational Complete 15 IEEE/IEE Electronic Library 30 Journal Citations Reports

159 Ekim Kasım Aralık Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmu z Ağustos Eylül TOPLA M 17 Legal Collecton 18 Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text 19 MasterFILE Premier 20 Medline 21 Newspaper Source 22 Professional Development Collection 23 Psyahology & Behavioral Sciences Collection 24 Regional Business News 25 Religion and Philosophy 26 ScienceDirect + IDEAL 27 Serials Directory 28 Taylor & Francis 29 Web of Science Ekim 2007 Eylül 2008 Veri Tabanı Kullanım Ġstatistikleri Veri Tabanı BMJ ONLINE BMJ Clinical Evidence Ebrary EBSCOH OST Veri tabanları IEEE JSTOR Veri tipi Maka le Sayıs ,675 ı Maka le Sayıs ı Sayfa sayısı Maka le Sayıs ı Maka le Sayıs ı Maka le , , ,

160 MathSciN et Sciencedir ect Springer E-Books SpringerL INK Wiley Web of Science Cab Abstracts Taylor and Francis The Cochrane Library Sayıs ı Tara ma Sayıs ı Maka le Sayıs ı Kitap Sayıs ı Maka le Sayıs ı Maka le Sayıs ı Tara ma Sayıs ı Görü nt.ka yıt Sayıs ı Tara ma Sayıs ı Görü nt. Kayıt Sayıs ı Maka le Sayıs ı Tara ma Sayıs ı Maka le sayısı ,82 4 4,22 1 5,20 8 1,77 7 5, ,24 6 4,28 8 3,51 3 4,53 2 5,42 6 3,84 8 3, , , , , , ,550, , , ,

161 Ekim 2007 Eylül 2008 dönemi itibariyle abonesi bulunulan veri tabanlarından adet tam metin makale, Ebrary elektronik kitap paketinden sayfa, Springer elektronik kitap paketinden adet kitap ve bliyografik veri tabanlarından da kez tarama niteliğinde yararlanılmıģtır. - Duyuru Takip, EriĢim Denetleme ve Ġstatistik ĠĢlemleri: Mevcut ve yeni çıkan elektronik yayınlar firmalarla iletiģime geçilerek belirli aralıklarla deneme eriģimine açtırılmaktadır yılı içerisinde 32 adet veri tabanı deneme kullanımına açılmıģtır Yılında Deneme Amaçlı Açtırılan Veri Tabanları ve Deneme Süreleri Sıra No Veri Tabanı Adı Deneme Süreleri 1 Literature Online ġubat MLA International Bibliography Nisan ProQuest Dissertations and Thesis Nisan Periodicals Archive Online Nisan Nisan-10 Haziran Bentham Science Nisan-30 Mayıs Mary Ann Liebert Nisan-17 Haziran MD Consult Core Thieme Haziran World Bank Mayıs PNAS, Proceedings of The National 21 Mayıs-13 Haziran Academy of Sciences Mayıs-13 Haziran PsychiatryOnline CHEST, Cardiopulmonary and Critical Care 21 Mayıs-13 Haziran Journal HukukTürk 02 haziran-15 Temmuz Haziran-15 Temmuz BMJ Learning Royal Society Chemistry 1 Eylul - 10 Ekim

162 20 Oxford Reference Online Eylul 14 Kasim SAFARI Business Books Online Eylul 14 Kasim SAFARI IT Books Online KARGER 15 Eylul-30 Ekim Eylul 31 Ekim Ebrary Online Sheet Music American Medical Association (AMA) dergileri 20 Eylül-7 Kasım Eylul 14 Kasim ProQuest ProQuest Dissertations and Thesis Abstract 15 Eylul 14 Kasim SourceOECD 25 Eylül-1 Kasım Eylul-21 Kasim Kompass Global Market Information Database 10 Ekim-9 Kasım XPharm Veri Tabani 15 Ekim-31 Aralık BioMed Central 16 Ekim-15 Kasim 2008 b) Elektronik Belge Sağlama Hizmetleri: Elektronik ortamda yayın ve makale sağlama, tez fotokopisi sağlama, yayın taraması gibi çeģitlilikler göstermektedir. Bu materyaller, ULAKBĠM, üniversite kütüphaneleri, çeģitli kamu kurum kütüphaneleri ile diğer araģtırma ve bilgi merkezlerinden sağlanmaktadır. c) Web Sayfası Hizmetleri: Kütüphanenin amacına, hedeflerine ve görevlerine uygun bir biçimde hizmetlerinin internet ortamından eriģilebilir hale getirilmesi, internette dağınık bilgiye düzenli eriģimin sağlanması amacıyla web sayfası tasarımı yapılması ve bu sayfanın dinamik ve güncel olarak sürekli eriģimde kalmasının sağlanmasını kapsar. 5-Görsel-ĠĢitsel Materyaller Servisi a- Koleksiyon GeliĢtirme ve Sağlama ĠĢlemleri: Kütüphane koleksiyon geliģtirme politikalarına uygun olarak, mevcut ve yeni olarak piyasaya sürülen tüm görsel ve iģitsel materyallerin, fiyat durumlarının değerlendirilmesi ve sağlanması çalıģmalarını yürütür yılı sonu itibariyle kitap dıģı materyallerin konusal dağılımı aģağıda verilmiģtir. b- Kayıt ve Koruma ĠĢlemleri: Sağlama iģlemleri gerçekleģtirilmiģ olan materyallerin kayıt altına alınarak, otomasyon sistemine aktarılması ve materyalin dıģ etkenlerden ve olumsuzluklardan korunması, uygun Ģartlarda hizmete sunulması iģlemlerini yürütür. c- Yararlandırma Hizmetleri: Kütüphane tarafından belirlenen genel kullanım kuralları doğrultusunda görsel-iģitsel materyallerin ödünç verilmesi ile ilgili esaslar ilgili servis sorumlusu tarafından belirlenir ve uygulanır yılı içerisinde toplam 19 kiģiye 51 adet CD ödünç verilmiģtir. 155

163 CDLER HARĠTAL AR DĠSKETL ER Braille Kitapları Video Kasetler Ses Kasetleri Merkez Kütüphane Kitap DıĢı Materyallerin 2008 Yılı Sonu Ġtibariyle Konusal Bazda Dağılımı KONU BAġLIKLARI Kitap DıĢı Materyal Toplamı A - Genel 8 8 B - Felsefe, Psikol., Din C - Tarihe Yard. Bilim. D - Tarih E - Tarih (A.B.D. Genel) 2 2 F - ABD Bölgesel Tar. 2 2 G - Coğrafya, Antropol H - Sosyal Bilimler J - Siyasal Bilimler K- Hukuk L - Eğitim M - Müzik N - Güzel Sanatlar 8 8 P - Dil ve Edebiyat Q - Bilim R - Tıp S - Tarım T - Teknoloji U - Askerlik 1 1 V - Denizcilik 3 3 Z - Kütüphanecilik 2 2 T O P L A M OKUYUCU VE BĠLGĠ HĠZMETLERĠ 1- Tanıtım, Yararlandırma ve Kullanıcı Eğitimi Servisi, a- Kütüphane Hizmetleri Tanıtımı, b- Kullanıcı Eğitimi Hizmetleri, c- DanıĢma Hizmetleri, d- Yararlandırma, Okuyucu Salonu Kontrol ve Denetimi, e- Ġnternet Hizmetleri, 2- Ödünç Verme Servisi, a- Üye Kaydı ĠĢlemleri, b- Ödünç Verme, Süre Uzatımı, Ayırtma (Rezerv) ĠĢlemleri, 156

164 c- Ġade ve Gecikme Cezası ĠĢlemleri, d- Üyelik Ġptali ve ĠliĢik Kesme ĠĢlemleri, 3- Fotokopi ve Çıktı Hizmetleri Servisi, a- Fotokopi Hizmetleri, b- Bilgisayar Çıktısı Verme Hizmetleri, 4- Kütüphaneler Arası ĠĢbirliği Hizmetleri Servisi, a- Kütüphaneler Arası Ödünç Verme Hizmetleri, b- Basılı Belge Sağlama Hizmetleri, c- Diğer Hizmetler, 1-Tanıtım, Yararlandırma ve Kullanıcı Eğitimi Servisi a- Kütüphane Hizmetleri Tanıtımı: Kütüphanemizin, eğitim öğretim yılı baģlangıcında öğrencilerimize tanıtımını gerçekleģtirir. Ayrıca kütüphane hizmetleri tanıtım filmi çalıģmaları devam etmektedir Eğitim - Öğretim döneminde ortaöğretim ve lise düzeyinde verilen tanıtım hizmetlerinin okullara göre dağılımı aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Tarih Ad Katılımcı Sayısı Yenipazar Lisesi 2 20 SelimiyeTimuçin Biliktan Çok 70 Programlı Lise NĠĠBF ĠĢletme Çine Lisesi 34 Acarlar Çok Programlı Lise 25 Toplam 169 b- Kullanıcı Eğitimi Hizmetleri: AraĢtırmacı ve kullanıcılara kütüphaneden yararlanma, kaynak sağlama, yayın tarama iģlemlerinde yardımcı olunmakta ve kullanıcı eğitimi yapılmaktadır. c- DanıĢma Hizmetleri: Kütüphaneye gelip bilgi arayan kullanıcılara, kütüphane içi ve dıģı kaynaklardan yararlanarak, faydalı olacak bilgilerin en kısa sürede bulunması faaliyetidir. Bu faaliyet kapsamında; - Telefonla veya kütüphaneye gelinerek sorulan sorulara cevap verilir. - Sorulan sorulara, özelliklerine göre, hemen ya da araģtırma sonucunda cevap verilir. - Okuyucunun aradığı bilgi ya da kitapları bulmasında yardımcı olunur. d- Yararlandırma, Okuma Salonu Kontrol ve Denetimi: Okuyucular, kütüphanede açık raf sistemi uygulandığından aradıkları bilgiyi kendileri bulabilirler. Bilgisayar terminalleri, okuyucunun aradığı bilgiye kolaylıkla ulaģabilmesini sağlamak ve elektronik kütüphane hizmetinden faydalanmak amacıyla okuyucu salonun da bulunmaktadır. Kütüphanede bulunan bilgisayarlar aracılığıyla, kitaba, kitabın adından, yazarından, kitap adında geçen herhangi bir kelimeden, konusundan, ISBN numarasından, yayın evinden ve yayın tarihinden kitaplara ulaģılabilir. Kütüphane koleksiyonuna, internet üzerinden ulaģılabilir yılı içerisinde günlük salon içinde kullanılan kitaplar hariç iade kitaplardan ve koleksiyona yeni dahil edilen 4988 olmak üzere toplam adet kitabın raflara 157

165 yerleģtirme iģlemi yapılmıģtır. Ayrıca, istenilen kitapların yerinde bulunabilmesi için düzenli olarak raf kontrolleri yapılmaktadır. e- Ġnternet Hizmeti: Hizmetin amacı, okuyucuların kütüphanenin belirlediği hedeflerine uygun olarak bilgisayar teknolojilerinden azami düzeyde faydalanmalarını sağlamaktır. Kütüphane giriģ katında 15 adet bilgisayar ile bu hizmet verilmektedir. Ekim 2007 Eylül 2008 tarihleri arasında 15 bilgisayardan toplam 7729 kiģi olmak üzere günlük ortalama 31 kiģi yararlanmıģtır. Ekim 2007 Eylül 2008 Bilgisayar ve Ġnternet Hizmetleri Ġstatistiği Aylar KiĢi sayısı Bilgisayar Sayısı Açık Gün Sayısı Ortalama-I (KiĢi/Bilgisayar Sayısı) Ortalama- II (KiĢi/Gün) Ekim ' Kasım ' Aralık ' Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Toplam Ödünç Verme Servisi a- Üye Kaydı ĠĢlemleri, b- Ödünç Verme, Süre Uzatımı, Ayırtma (Rezerv) ĠĢlemleri, c- Ġade ve Geciktirme Cezası ĠĢlemleri, d- Üyelik Ġptali ĠliĢik Kesme ĠĢlemleri, Kütüphane koleksiyonunun kütüphane dıģında kullanımını sağlamak için Kütüphane Yönetmeliği nin ilgili maddeleri gereğince üye kaydı, materyallerin ödünç verilmesi, istenilmesi halinde süre uzatmalarının yapılması, ödünç verilen materyallerin takibi ve iadesi iģlemleri, geciktirilen materyaller ile ilgili iģlemler, kütüphaneden iliģik kesme iģlemleri vb. çalıģmaları yürütülür Yılı Eylül sonu itibariyle Merkez Kütüphanemizin 682 akademik, 289 idari ve 4689 öğrenci olmak üzere toplam 5660 üyesi bulunmaktadır. Ekim 2007 Eylül 2008 döneminde Merkez Kütüphanemiz 252 gün açık kalmıģ, toplam kiģi kütüphaneyi kullanmıģ, ortalama günlük kullanım da 482 kiģi olarak gerçekleģmiģtir. AĢağıdaki tabloda görüldüğü gibi 18 ġubat tan sonra eğitim-öğretim dönemi süresince Kütüphane hafta içi saat 20:00 a kadar ve Cumartesi günleri de 09:00-16:30 arasında açık tutulmuģ, 94 günde toplam 5469 kiģi kütüphaneden yararlanmıģtır. Mesai dıģı saatlerde ortalama günlük kullanım 58 kiģi olmuģtur. 158

166 Ayrıca, kiģi kitap ödünç alma iģlemi gerçekleģtirmiģtir. Eğitim öğretim dönemi boyunca, 410 kiģiden tahsil edilen toplam 2.499,65 TL tutarındaki ceza miktarları Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı na yatırılmıģtır. Ekim 2007 Eylül 2008 Dönemi Merkez Kütüphane Genel Kullanım ve Ödünç Verme Servisi Ġstatistikleri Genel Kullanım Tarih Bilgileri Ödünç Verme Bilgileri Topla Açı Günlü Ekim m k k Günlük Geciktirm Akademi 2007 Kütüp Gü Ortala Ġdari Ortalam e Cezaları k Öğrenci Toplam Eylül h. n ma Personel a Ödünç Personel 2008 Kullan Say Kullan Verme ımı ı. ım AYLA R KiĢ i Kit ap KiĢ i Kit ap KiĢ i Kit ap KiĢ i Kit ap KiĢ i Kit ap KiĢ i Ücret Ekim 11, Kasım 16, Aralık 12, Ocak 12, ġubat 7, Mart 15, Nisan 14, Mayıs 16, Hazira , n 5 Temm , uz 5 Ağusto , s 5 Eylül 3, TOPL AM 121, NOT: Kütüphane genel kullanımı istatistiği alınırken %20 hata payı ile hesaplama yapılmıģtır

167 Merkez Kütüphane Ekim 2007 Eylül 2008 Dönemi mesai dıģı kütüphane kullanım istatistiği AYLAR Numaratöre Kabul Günlük Toplam göre Hata Payı edilen kiģi Ortalama Gün Sayısı Kullanım %10 sayısı Kullanım Sayısı ġubat (18 ġubat'tan Ġtibaren) MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN (7 Haz.'a kadar) Ara Toplam Fotokopi ve Çıktı Hizmetleri Servisi: Kütüphanede bulunan kaynakların; çeģitli niteliklerinden dolayı ödünç verilemeyen materyallerden araģtırmacıların yararlanmalarını sağlamak üzere fotokopi ve elektronik ortamda derlenen ve üretilen bilgilerin çıktı hizmetlerini sağlayan ve yürüten servistir. Ekim 2007 Eylül 2008 Döneminde toplam sayfa fotokopi çekilmiģtir. Ekim 2007 Eylül 2008 Dönemi Fotokopi Hizmetleri Ġstatistiği Aylar Yazıcı Resmi Fireli Paralı Fotokopi Tutarı Yazıcı Tutarı Tutarlar Toplamı Top.Çekim B.Kontur S.Kontur Eki , Kas , Ara , Ocak ,6 38,25 153, ġubat ,2 42,15 161, Mart ,95 19,2 231, Nisan ,1 35,1 198, Mayıs ,4 17,55 155, Haziran ,85 2,85 48, Temmuz ,05 7,35 31, Ağustos ,15 1,05 40, Eylül ,85 1,2 62, TOPLAM Kütüphaneler Arası ĠĢbirliği Hizmetleri Servisi a- Kütüphaneler Arası Ödünç Verme Hizmetleri: Üniversite kütüphaneleri arası iģbirliği çerçevesinde, kendi üniversite kütüphaneleri aracılığı ile ödünç verme hizmetlerinden yararlanabilirler. Merkez Kütüphanemizde bulunmayan kitap ve makaleleri Kütüphaneler 160

168 Aylar KiĢi Ġsten. adet Gelen adet KiĢi Ġsten. adet Gelen adet KiĢi Ġsten. adet Gelen adet KiĢi Ġsten. adet Gelen adet KiĢi Ġsten. adet Gelen adet KiĢi Ġsten. adet Gelen adet KiĢi Ġsten. adet Gelen adet arası ĠĢbirliği Politikaları çerçevesinde yurt içi ve yurt dıģı kütüphane ve bilgi merkezlerinden temin etmek mümkündür. Bu dönemde, diğer üniversite kütüphanelerinden 78 kiģi için 364 adet ödünç kitap talebinde bulunulmuģ, bunlardan 281 adedi getirtilerek istekli kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuģtur. Kütüphaneler Arası Ödünç Verme Hizmetleri- Kitap Ġstekleri Ġstatistikleri 2008 Bilkent Üniv. Boğaziçi Üniv. Gazi Üniv. ODTÜ ĠTÜ DĠĞER Toplam Ek Kas Ara Ocak Çukurova Afyon 1 1 ġubat Mart Anadolu Nisan Mayıs Hazira n Temm uz Ağust os Eylül Topla m Selçuk, 1 Koç Koç, 1 DTCF 2 Koç, 1 Dumlupın 17 ar 1 Dokuz Eylül b- Basılı Belge Sağlama Hizmetleri: Belge Sağlama Hizmetlerinin amacı, ihtiyaç duyulan kaynakları, (makale, kitap, tez bölümleri gibi) kurum içi ya da kurum dıģı bilgi kaynaklarından yararlanarak sağlamaktır. Kütüphanemizde Belge Sağlama Hizmetleri; ULAKBIM Ulusal Belge Sağlama Sistemi (UBSS) aracılığı ile Web tabanlı bir sistem üzerinden, Türkiye'nin her yerinden uzaktan belge sağlama istekleri karģılanmaktadır. 161

169 BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Bilgi ĠĢlem ġube Müdürlüğü Üniversiteye bağlı tüm birimlerden gelen talepler, öncelikli olmak kaydıyla Bilgi ĠĢlem ġube Müdürlüğümüz tarafından incelenmekte, aciliyet ve önem sırasına göre üniversite birimlerinin ve çalıģanlarının beklentilerini azami ölçüde karģılayabilecek Ģekilde en ekonomik Ģartlarda, güvenilir, kaliteli ve sürekli bir hizmet anlayıģı ile mevcut yürütülen projeler dahilinde cevap verilmektedir. Bilgi ĠĢlem ġube Müdürlüğü e-üniversite olarak adlandırdığımız Üniversite Otomasyon Bilgi Sistemi için çalıģmalarını devam ettirmekte olup, amaç üniversitemizde akademik ve idari birimler tarafından verilen hizmetleri bilgisayar ağları ve veri tabanı ortamına taģıyarak, girilen her türlü bilginin elektronik ortamda, hızlı ve doğru Ģekilde birimlere ulaģmasını sağlamak, hizmetlerde verimliliği ve hızı arttırarak Ülkemizin geliģen e- Devlet sürecinde yer almak ve kendi alanında öncülük etmektir. Üniversitemizde öğrenci ile ilgili iģlemlerin günümüzün teknolojik imkanlarından yararlanarak, hızlı ve sorunsuz Ģekilde yerine getirilmesi amacıyla; Bilgi ĠĢlem ġube Müdürlüğü- Yazılım GeliĢtirme Grubu tarafından yaklaģık 2,5 yılda tamamlanan Öğrenci [ĠĢleri] Bilgi Sistemi otomasyonu (OBĠS), tüm okullarımızda devreye girmiģ ve Ģeklinde çalıģmakta olup, halen değiģen ihtiyaçlara göre bir taraftan teknik desteği verilerek diğer taraftan geliģtirilmesine devam edilmektedir Yılı Faaliyet Raporu nda belirtilen hedeflerimize ulaģılmıģ olup; öğrencilerimizin internet üzerinden kayıt yenileme iģlemleri, OBĠS otomasyonumuz ile yapılabilmektedir. Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı olarak 1997 yılından günümüze kadar ürettiğimiz, çalıģan ve halen teknik destek verdiğimiz diğer programlardan bazıları aģağıda görüldüğü gibidir; GeliĢtirme ve Servis Desteği Süren Program/Proje Adı Üniversitemizdeki Son Durumları Öğrenci ĠĢleri Projesi (OBĠS) Sistem Devrede ve ÇalıĢıyor. GeliĢtirme Devam Ediyor. Kütüphane Süreli Yayınlar Takip Programı ÇalıĢıyor. Kütüphane Satın alma Programı ÇalıĢıyor. Araç Takip Programı ÇalıĢıyor. Medikososyal Hizmetler Programı ÇalıĢıyor. Bilgi ĠĢlem Takip Programı ÇalıĢıyor Bilgi ĠĢlem ġube Müdürlüğü Yazılım GeliĢtirme Grubu tarafından yürütülen faaliyetler kapsamı açısından Üniversiteye bağlı birimler ve dıģ kurumlara verdiği hizmetler olarak ikiye, çalıģma grupları açısından Yazılım GeliĢtirme Grubu (Y.G.G.), Web Tasarım Grubu (W.T.G.), Multivizyon Tasarım Grubu ( M.T.G.) olmak üzere üçe ayrılır. Yazılım GeliĢtirme Grubu Faaliyetleri OBĠS te tüm raporlarda kullanılmak üzere imza yetkileri formu hazırlanmıģtır. 162

170 OBĠS' te ECTS kredileri için düzenlemeler yapılmıģ ve diploma eki hazırlanmıģtır. Merkez Öğrenci iģlerinin öğrencilere vereceği diploma no ları için giriģ ekranı hazırlanmıģ ve raporlara eklenmiģtir. Öğrenci kimlik basımı için üniversitemizde eğitim görmekte olan tüm öğrenci bilgileri düzenlenmiģ ve fotoğrafları hazırlanarak merkez öğrenci iģlerine gönderilmiģtir. YÖK tarafından istenen Burs, öğrenim ve katkı tahsis iģlemlerinde gerekli olan öğrenci bilgileri düzenlenerek Merkez Öğrenci iģlerine gönderilmiģtir. OBĠS için kullanım sonuçlarına dayalı geri bildirimlere dayanılarak çalıģmalar yapılmıģ, değiģen ve geliģen ihtiyaçlara göre geliģtirmeler dikkate alınarak, OBĠS te kullanılan Raporlarda düzenlemeler yapılmıģtır. OBĠS te kullanılmakta olan tüm raporların büyük bir çoğunluğu, Cyrstal Reports ortamından, MS SQL Server 2005 Reporting Services ortamına geçirilmiģtir ve bu dönüģtürme iģlemi devam etmektedir. Fakülte ve Yüksekokulların bölüm adları Ġngilizceye çevrilerek OBIS veritabanına iģlenmiģtir. Yeni kayıtlanacak öğrenciler için; bilgi izlem formları ve muafiyet sınavı dilekçeleri internet üzerinden doldurup, çıktı alarak kayda gelmeleri sağlandı. Ayrıca muafiyet sınavına girecek öğrenci sayıları sınav tarihlerinden önce bilgileri birimlere bildirildi. OBIS otomasyonun yönetmelikte değiģen kısımlara göre uyarlanması.(ör: not vize ortalamalarının birimlere göre uyarlanması.) Yeni Kayıt Kayıt Yenileme Ek YerleĢtirme Dikey GeçiĢ öğrencilerinin otomasyon üzerine aktarılması ve kayıt iģlemlerinin otomasyon üzerinden yapılması sağlandı. OBĠS otomasyonunda kullanılan ana makinalar (serverlar) değiģtirilerek daha geliģmiģ özellikte yeni serverların (Blade Server) kurulumları gerçekleģtirilmiģ ve otomasyon yeni serverlara aktarılmıģtır. Yeni Blade Server makinalara geçiģ sürecinde otomasyonda kullanılan yazılımlarında güncel versiyonlara güncellemesi yapılmıģtır. (sql server NET 2005 vb.) Üniversitemiz birimlerinin lisanslı yazılım ihtiyaçlarını karģılayabilmek amacıyla Microsoft Kampus AnlaĢması ile kullandığımız/kullanacağımız yazılımların lisanslaması yapılmıģtır. Kütüphane Daire baģkanlığı tarafından Süreli yayınlar Servisinde kullanılan programla ilgili istenen değiģiklikler yapılmıģ ve yeni bir sorgu ekranı hazırlanmıģtır. Veriler aktarıldıktan sonra program aktif hale gelecektir. Mediko Sosyal Hizmet Takibi programı olan MEDBĠS desteği devam etmektedir Pamukkale Üniversitesi nden alınan tahakkuk programı üniversitemiz tahakkuk Ģubesinde halen kullanılmakta olup zaman içinde gerekli görülen değiģiklikler için PAÜ ile irtibatlarımız devam etmektedir. Program tarafından alınamayan bazı rapor ve uygulamalar için veritabanı kullanılarak tahakkuk Ģubesine destek verilmektedir. Her ay maaģ döneminde veriler banka formatında düzenlenerek banka disketi, eczane listeleri ve döner sermaye raporları hazırlanmaktadır. Tahakkuk Ģubesi tarafından belirli dönemlerde istenen yabancı dil tazminatı listeleri, idari görev listeleri, emekli kesenekleri listeleri vb. listeler hazırlanmıģtır. Devredilen Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından On-Line Kesenek ve Emeklilik Programında girilmesi istenilen ve üniversitemiz Akademik Ģube tarafından hazırlanan personel bilgileri sisteme aktarılmıģtır. Atatürk Devlet Hastanesinin Hastane Yönetim Sistemi Otomasyonu devamı niteliğinde hizmet alımı için Rektörlüğümüzden talep ettiği teknik görüģ ve raporu çalıģması yapılmıģ ve sonuçlandırılmıģtır. 163

171 Pamukkale Üniversitesi nde ADIMAK kapsamında düzenlenen Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlıkları Yazılım GeliĢtiricilerinin üretilen projelerin tanıtımı (Öğrenci ĠĢleri Otomasyonu) sunumu amacıyla düzenlenen toplantıda Üniversitemiz kendi OBĠS sunumuyla temsil edilmiģtir. Uzaktan Eğitim, Web Tasarım ve Multivizyon Tasarım Grubu Faaliyetleri Öğrenci Memnuniyet Anketi Hazırlıkları ve Ġstatistikleri Birim Web Site Yönetimi 2.0 geliģtirme çalıģmaları baģlamıģtır. Üniversitemiz akademik personelinin yer aldığı akademik personelin yaptığı akademik çalıģmaları bilgileri, Üniversitemiz de istendiğinde dünyanın her yerinden görülebilmesi için yapılmıģ olan AKBĠS (Akademik Bilgi Sistemi) ile eklenen her yayın, tez, makale vb. dünyanın her yerinden sorgulanabilir hale getirilmiģtir. Proje, adresinde çalıģmakta olup, gelen istekler doğrultusunda servis ve geliģtirme desteği sürmektedir. BĠLĠM TV Alt yapısı hazırlanmıģ ve Basın Halkla iliģkiler birimi ile ortak çalıģma yaparak görüntüler dijital ortama aktarılmıģ ve devam eden etkinliklere ait görüntülerde aktarılmaya devam etmektedir. Bu kapsamda yapılan çalıģmalar, adresi ile yayına sunulmuģtur. Tıp Fakültesi Birimleri için tanıtım filmleri hazırlanmıģtır. Aday Öğrenci Tanıtım Sitesi Hazırlandı. Halen güncellemeleri devam etmektedir. Eğitim-Öğretim Rehberi ve Öğrenci Bilgilendirme CD si Hazırlandı. Gelecek yıl için çalıģmalara baģlanmıģtır. Eğitim-Öğretim Rehberi ve Öğrenci Bilgilendirme CD si 8000 adet çoğaltılarak birimlere dağıtılmıģtır. Üniversitemizin tanıtımı için kullanılacak tanıtım CD si hazırlıkları yapılmıģ, montaj ve kurgu sürecinden sonra seslendirmeler eklenerek mezuniyet töreninde ve üniversitenin diğer etkinliklerinde kullanılmak üzere çoğaltılmıģtır. Gelecek yıl için çalıģmalar baģlamıģtır. Üniversitemiz Rektörlüğünün onayı ile Aydın Fen Lisesi web sitesi hazırlanmıģ ve yetkili personele eğitim verilerek, eğitim sonunda hazırlanan web sitesi tüm yapılandırma yetkileri ile Aydın Fen Lisesi Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personele devir edilmiģtir. Halen güncellemeleri devam etmektedir. Üniversitemize ait resimleri bir araya toplamak ve bu resimlerden sunum, proje vb. kapsamlarda yararlanmak isteyenlere sunmak amacıyla sitesi hazırlanmıģtır. Halen güncellemeleri devam etmektedir. Birimlerin ihtiyaçları olan lisanslı bilgisayar programlarını bir araya toplamak ve istenen bilgisayar programına Üniversitemiz personelinin daha hızlı ulaģmasını sağlamak amaçlı sitesi hazırlanmıģtır. Halen güncellemeleri devam etmektedir. Akademik Personel Değerlendirme Anketi hazırlanmıģtır. Halen güncellemeleri devam etmektedir. Adnan Menderes Üniversitesi ve TOKĠ arasında yapılacak protokol için ön çalıģma amaçlı anket hazırlanmıģtır. Halen güncellemeleri devam etmektedir. Rektörlük tarafından hazırlanan telefon rehberi internet üzerinden sorgulanabilecek Ģekilde hazırlanmıģtır. Birimlerden gelen talepler doğrultusunda birim tarafından bildirilen personele eğitim verilerek telefon rehberinin internet ortamında sürekli güncellenebilmesi için gerekli ortam sağlanmıģtır. Halen güncellemeleri devam etmektedir. 164

172 Yeniden yapılanan üniversitemiz ağ alt yapısı ile oluģan değiģiklikler sistemde bulunan sayfalara uyarlanarak, web sayfaları ile ilgili gerekli çalıģmalar tamamlanmıģtır. Halen güncellemeleri devam etmektedir. Birim web sitelerine çok dilli yayımlamaya destek verecek Ģekilde ek özellikler eklenmiģtir. Halen güncellemeleri devam etmektedir. Google Analitik üzerinden sitelerin istatistiklerini tutabilmek için sitelere ek özellikler eklenmiģtir. Halen güncellemeleri devam etmektedir. Haber Merkezi Sistemi geliģtirilerek habere ulaģmayı kolaylaģtırmak için düzenlemeler yapılmıģtır. Halen güncellemeleri devam etmektedir. Ġhale Ġlan Sistemi 1.0 hazırlanmıģ olup. Halen güncellemeleri devam etmektedir. MaaĢ Görüntüleme Sistemi 2.0 için güvenlik açıkları tespit edilerek düzeltilmiģ. Halen güncellemeleri devam etmektedir. Stajyer Öğrencilere veritabanı yönetimi ile ilgili eğitim verildi. Elektronik Posta kullanıcıları için Parolamı Unuttum servisi hizmete sunulmuģtur. Yeni personel bilgileri eklenerek halen güncellemeleri devam etmektedir. Sicil Notu Ġzleme Sistemi 1.0 hazırlanmıģ olup Personel Daire BaĢkanlığı ile koordineli çalıģma yapılarak bilgelerin güncel tutulması sağlanmaktadır. Ayrıca personellere tek tek Ģifreleri verilmekte olup yeni personel sisteme ilave edilmeye devam etmektedir. Merkez kampuste yapılan tüm etkinliklerde sinevizyon ve bilgisayar konusunda destek verildi. Bazı birimlerin CD kopyalamaları için bilgisayarlara modifiye edilerek kurulmuģ ve birimlere teslim edilmiģtir. Sitelerde kullanılan veritabanın limitlerinin aģılması nedeni ile yeni tip bir veritabanına geçilmek üzere ar-ge çalıģmaları baģlamıģtır. Personel kimliklerinin değiģtirilmesi nedeni ile tüm personel fotoğrafları iģlemiģ ve bilgiler kontrol edilerek üretici firmaya gönderilmiģtir. ÖSYM den gelmeyen öğrenci fotoğrafları taranmıģtır. Yeni öğrenciler geldiğinde tarama iģlemi devam etmektedir. Dijital Ġçerik PaylaĢımı ve Çevrimiçi Soru Bankası çalıģmalarına baģlanmıģ olup, Alpha seviyesi bitirilmiģtir. Beta testleri için Tıp Fakültesi ile çalıģmalara baģlanmıģtır. Halen güncellemeleri devam etmektedir. Üniversitedeki tüm birimlerin ortak bir veritabanı üzeriden kolay kullanımı için e- etiket programı hazırlanmıģtır. Halen güncellemeleri devam etmektedir. Medikososyal Hizmetler Müdürlüğü için yazılmıģ olan Medbis projesindeki son güncellemeler yapılarak yazılım geliģtirme grubuna devredilmiģtir. Uzaktan eğitim kapsamındaki dijital içerik paylaģımı projelerinin test edilmesi için bir test sunucusu yayına baģlatılmıģtır. Kütüphane otomasyonundaki MĠLAS programındaki kitap bilgileri yeni Ayniyat Takip programına uygun olarak iģlenerek ilgili birime teslim edilmiģtir Teknik Destek ġube Müdürlüğü Teknik Destek Şube Müdürlüğü Görev Tanımı Üniversitenin ihtiyaç duyacağı bilgi iģlem hizmetlerini yerine getirmek için donanım ihtiyaçlarını belirlemek, Üniversitede mevcut bilgisayar donanımının her türlü bakımonarım ve servis hizmetlerini yürütmek, kontrol ve koordine etmek, ulusal ve uluslararası 165

173 bilgi ağlarının birimlere ulaģması ve sağlıklı çalıģması için gereken teknik iģlemleri yapmak amaçları ile Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanının kontrol ve koordinesinde çalıģır. Diğer Görev Alanları : Üniversite içinde bilgisayar alt yapısının oluģmasında teknik danıģmanlık yapmak, Birimlerdeki mevcut bilgisayar ve yan donanımlarının bakım ve onarımlarından sorumlu olmak, bakım anlaģması ile garanti kapsamında bulunanların servis hizmetleri için gerekli koordinasyonu sağlamak, Akademik ve idari tüm birimlerin, ulusal ve uluslararası; Internet, Ulakbim ve benzeri bilgi ağlarından yararlanmalarını sağlamak için gerekli olan teknik iģlemleri yapmak, Kabul Edilebilir Kullanım Politikaları 'nın hazırlanmasını sağlamak, uygulanabilirliğini denetlemek, Ulusal ve uluslararası bilgi ağları ile sağlanan iletiģimin en iyi Ģekilde devam etmesi için gerekli servis hizmetini vermek, Sunucuların kurulum, konfigürasyon ve yönetimleri, LAN (iç ağ), WLAN (uzak iç ağ) ve WAN (uzak internet ağı) bağlantılarının sürekliliğinin sağlanması, ağ cihazlarının bakımı, kurulumu ve konfigürasyonun yapılması, üniversitemiz Ġntranet ağına dıģarıdan gelebilecek saldırılara karģı korumak amacıyla güvenlik duvarı (firewall) yönetilmesi gibi sistem ve network hizmetlerini zamanında ve sürekli yapmak, Üniversiteye alınacak bilgisayar ve yan donanımlar için ''Teknik ġartnameler" oluģturmak, satınalma/muayene/kabul vb. komisyonlarda yer almak, Döner sermaye amaçlı donanımlar üretmek ve teknik bakım hizmeti vermek, ĠDARÎ VE MALÎ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI Ayniyat ve Ambar ĠĢlemleri Üniversitemiz, Rektörlük Merkez Ayniyat Saymanlığı, ayniyat ve ambar iģlemlerini tarihi itibariyle 5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu nun yürürlüğe girmesiyle ve bu kanunun TaĢınır Mal Yönetmeliğine göre yapmaktadır. Elektronik ortamda yeni bir Ayniyat Proğramı alarak bu proğramı tüm harcama birimlerinin kullanımını sağlanılmıģtır.böylece ayniyat iģlemlerinde farklılıklar kaldırılarak standart getirilmiģtir.ġu anda tam 32 harcama birimi bu proğramı kullanmaktadır.bu Proğramın kullanımı kısmında ilgili harcama birimlerine merkez olarak yardımcı olunmuģtur. TaĢınır iģlemleri, TaĢınıra konu olan mal ve hizmetlerin satınalma aģamasından baģlayıp, kabulü, muayenesi, depolanması, tasniflenmesi ve ihtiyaç sahiplerine ulaģtırılması aģamalarından oluģur. Ayniyat Saymanlığı, 2-TaĢınır Kayıt Kontrol Yetkilisi 1-Teknisyen Yrd.sından oluģmaktadır. Birimimizde oluģturulan komisyonlar Muayene ve kabul komisyonu, Malzeme takdir, satıģ ve imha komisyonudur. Muayene ve kabul komisyonunda TKKY. Mustafa TEKMEN 166

174 Cevat ÖZEN ve Ayniyat Memuru Cihat ALTIN dan oluģmaktadır. Malzeme takdir, satıģ ve imha komisyonunun da Komisyon BaĢkanı üç üyeden oluģmaktadır. Komisyon BaĢkanı: Fulya YILDIRIM, Üye:,Ahmet ÜLKE Üye:M.TEKMEN Malzemenin özelliğine göre teknik üyeden oluģmaktadır mali yılı içinde ayniyata konu olan mal ve hizmetler depolarda depolanmak yerine birimlerin ihtiyacı olan kalemler en kısa zamanda alınıp veya temin edilip ihtiyaç sahibi birime ulaģtırılmıģ, Bu tür malzemelerin gereksiz depolanması önlenmiģtir. Birimlerin tespit ettiği TaĢınır Kayıt Kontrol Yetkilileriyle Saymanlık olarak hizmetlerin yürütülmesi konusunda sürekli iletiģim halinde geçmiģtir. Bu nedenle ihtiyaçlar kısa zamanda çözülmüģtür. Ayniyat Saymanlığı olarak 115 adet (giriģ) taģınır iģlem fiģi, 300 adet (çıkıģ) taģınır iģlem fiģi yapılmıģtır. TAġINIR KESĠN HESAP ĠCMAL CETVELĠ TaĢınır TaĢınırın Adı Kodu 150 Ġlk Madde ve Malzemeler 253 Tesis, Makine ve Cihazları Geçen Yıl Ġçinde Toplam Yıl Ġçinde Yıldan Devreden Tutar Giren Tutar Tutar Çıkan Tutar Gelecek Yıla Devreden Tutar , , , , , , , , , , TaĢıtlar , , ,81 0, , DemirbaĢlar , , , , ,39 167

175 Satın Alma Hizmetleri Görev Tanımı Satın alma ġube Müdürlüğümüzün görevi bütçe ile verilen ödenekler çerçevesinde geliģen ve son teknolojiler dikkate alınarak baģta 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu ve diğer tebliğ, kanun tüzük ve yönetmelikleri uygulamak suretiyle ihtiyaç olan malzeme ve hizmetlerin en iyisini ve en ucuzunu Üniversitemize satın almak suretiyle temin etmektedir. Müdürlüğümüz 1 ġube Müdürü, 1 ġef, 3 Memur, 3 Hizmetli kadrosunda satın alma memuru olarak görevli personelden oluģmaktadır. Faaliyetler ġube Müdürlüğümüz 24 Eylül Eylül 2008 tarihleri arasında Üniversitemizin baģta Rektörlük merkez birimleri olmak üzere Rektörlüğe Bağlı Bölümler ve Merkezlerin ihtiyaç duydukları her türlü hizmet ve malzemelerini bütçe imkanlarını en iyi Ģekilde kullanılmasını sağlayarak satın alma iģlemlerini gerçekleģtirmiģtir. Müdürlüğümüz 2008 yılında BaĢkanlığımız birimlerinin yapmıģ olduğu harcamalara ait ödenekleri takip etmek, serbest bırakmaları, ek ödenek ve aktarma taleplerini hakkında yazıģmaları yapmak ve sonuçlarını takip etmektedir. Ayrıca, Müdürlüğümüz yeni hizmete giren veya ödenekleri yetersiz olan okullara ve Rektörlük merkez birimleri olmak üzere Rektörlüğe Bağlı Bölümler ve Merkezlerin 03.2 Tüketime yönelik Mal ve Malzeme Alımları, 03.4 Görev Giderleri, Hizmet alımları, 03.6 Temsil ve tanıtma giderleri, 03.7 Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri, 03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri, Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara Ödemeler, 06 Sermaye Giderleri, Mamul Mal Alımları, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ile 06.7.Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri harcama kaleminden yapılan malzeme ve hizmet alımlarının satın alma iģlemlerini yapmaktadır. Müdürlüğümüz satın alma hizmetlerini 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Maliye Bakanlığının resmi gazetede yayınlanan bütçe uygulama talimatları ile BaĢbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgeleri vb. mali mevzuat hükümlerine göre yerine getirmektedir. Talep formu ile ulaģan birimlerin malzeme ihtiyaçları öncelikle Ayniyat Saymanlığınca değerlendirilir. Ġstenilen malzeme depolarda mevcut ise öncelikle depodan verilir. Ayniyat Saymanlığınca depolardan karģılanamayan malzemeler için birimlerce düzenlenen satın alma istek formlarında belirtilen malzemelerin alınması için Satın alma ġube Müdürlüğüne ulaģtırılır. Söz konusu malzemelerin satın alma iģlemlerinde Ģu prosedür uygulanmaktadır. Malzeme için piyasadan yaklaģık maliyet araģtırması yapılır ve harcama yetkilisinden onay alınır. YaklaĢık maliyeti KDV Hariç YTL. nin altında ise doğrudan temin usulü ile eğer üstünde ise Açık Ġhale Usulü ile ihale iģlem dosyası hazırlanır. Satın alma bu teklifleri değerlendirir. En uygun teklife karar verilir ve sipariģi yapılır. Gelen malzemelerin Muayene Kabul Komisyonunca uygun bulunmasından sonra firmalardan faturası istenerek ayniyat ve ambar giriģ iģlemleri yapılır. 168

176 Ödeme evrakı hazırlanıp gerekli onaylan hazırlandıktan sonra hakediģ tutarı sahibine ödenmek üzere Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığına teslim edilir Sayılı Kanunun 53. maddesine göre ihale bilgi formları Kamu Ġhale Kurumuna gönderilir ve iģlem tamamlanmıģ olur. Üniversitemizde 01/01/ /12/2008 tarihine kadar Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri ile Eğitim- Öğretim Hizmetlerini, 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 / a-b-d maddesi gereğince Doğrudan Temin Usulü, 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19. maddesi gereğince Açık Ġhale Usulü, 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 21/f maddesi gereğince Pazarlık Usulü, 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3/e maddesi gereğince istisna kapsamına giren kuruluģlardan yapılan alımlar ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35.maddesini uygulayarak 2008 Mali Yılı Bütçesinden karģılanarak yapılan harcamalar toplamı aģağıda belirtilmiģtir. Satın alma ġube Müdürlüğümüz tarihleri arasında Aydın ili ve diğer illerden toplam ,18- YTL. harcama yapılmıģtır Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , Görev Giderleri 9.061, Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri ,66 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri , Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri , Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara Yapılan Ödemeler , Mamul Mal Alımları , Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri , Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri ,76 TOPLAM ,18 Ayrıca birimimiz 2886 Sayılı D.Ġ.K. un 51/g Maddesi gereğince ve Devlete Ait TaĢınmaz Mal SatıĢ, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği hükümlerine göre 2008 yılında aģağıda belirtilen kiralama ihalelerini yapmıģtır. Ziraat Fakültesi kantin kiralama ihalesi yapılıp, sözleģmesi imzalanmıģtır. Koçarlı Meslek Yüksekokulu kantin kiralama ihalesi yapılıp, sözleģmesi imzalanmıģtır. Ġsabeyli Nazilli ĠĠBF kantin kiralama ihalesi yapılıp, sözleģmesi imzalanmıģtır. Nazilli Sümer Kampusünde bulunan kantinin kiralama ihalesi yapılıp, sözleģmesi imzalanmıģtır. Eğitim Fakültesi fotokopi çekim ihalesi yapılıp, sözleģmesi imzalanmıģtır. Fen-Edebiyat Fakültesi çay ocağı ihalesi yapılmıģ olup, sözleģme imzalanmıģtır. Ayakkabı Tamirciliği kiralama ihalesi yapılmıģ olup, sözleģme imzalanmıģtır. Merkez kampus içindeki yemekhane yanında bulunan büfenin kiralama ihalesi yapılmıģ olup, sözleģme imzalanmıģtır. 169

177 Türkiye ĠĢ Bankası bankamatik cihaz yeri kiralama ihalesi yapılmıģ olup, sözleģme imzalanmıģtır. Yrd. Doç.Dr. Özkan EREN proje kapsamında kazandere çöplüğü yanındaki 750m2 lik arazinin kiralama ihalesi yapılarak 3.852,00YTL peģin tahsil edilmiģtir. Yılı dolan Karacasu MYO, Kuyucak MYO, Bozdoğan MYO ile Fen-edebiyat Fakültesi yap-iģlet devret kantin kiralama ihaleleri için artıģ yazıları yazılarak firmalara tebliğ edilmiģtir Tedavi-Tahakkuk Giderleri Tedavi Giderleri GÖREV TANIMI: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimleri ile Yüksekokullarda görevli personel ve bakmakla yükümlü olduğu kiģilerin, Resmi Gazetede yayımlanan Tedavi Yardımına ĠliĢkin Uygulama Tebliğleri doğrultusunda tedavi giderlerinin kurumlarca düzenlenen faturalar çerçevesinde, bütçeye uygun olarak ödeme iģlemlerinin yapılma aģamalarını kapsar Tedavi Hizmetleri biriminde, l ġube Müdürü, l Birim Sorumlusu ve l Memur görev yapmaktadır. FAALĠYETLER: 1- Ġl içi ve dıģında bulunan ve Kurumumuzla anlaģması olan eczanelerden gelen personele ait faturaların ödeme evraklarının düzenlenmesi, 2- Ġl içi ve dıģında bulunan Hastanelerden gelen kurumumuz personeline ait tedavi faturalarının ödeme iģlemlerine esas olacak evrakların düzenlenmesi, 3- Ġl içi ve dıģında bulunan Optikçilerden gelen kurumumuz personeline ait faturaların ödeme evraklarının düzenlenmesi 4- Kurumumuz personelinin tedavi amacıyla Ġl içi ve dıģında gerçekleģen tedavi yolluklarının ödeme evraklarının düzenlenmesi, 5- KiĢilerin Hastane dıģında özel kurumlarda yaptırdıkları tahlil faturalarının ödeme iģlemlerinin düzenlenmesi, 6- Kurumumuz personelinin Ġl içi ve dıģında anlaģmalı olduğumuz eczaneler dıģında almıģ olduğu ilaç giderlerinin karģılanması 2008 Yılında GerçekleĢen KiĢi Ödemeleri : ,29 YTL Yılında Diğer Kurumlara Yapılan Ödemeler : ,62 YTL Yılında Eczanelere Yapılan Ödemeleri : ,76 YTL Yılında Optikçilere Yapılan Ödemeler : 8.476,17 YTL. 170

178 2008 Yılında ADÜ Hastanesine Yapılan Ödemeler : ,07 YTL. Toplam : ,91 YTL YILI TEDAVİ GİDERLERİ KİŞİ FATURALARI 1% 16% 5% 23% ECZANE FATURALARI TEDAVİ KURUMLARI 55% OPTİK FATURALARI ADÜ FATURALARI KĠġĠ FATURALARI ,29 ECZANE FATURALARI ,76 TEDAVĠ KURUMLARI ,62 OPTĠK FATURALARI 8.476,17 ADÜ FATURALARI ,07 TOPLAM ,91 171

179 Eksik evrak iade IS AKIS SEMASI -Hastane -Kisi -Eczane -Optikçi -Eczane Reçeteleri -Hastane faturalari -Optik Faturalari -Kisilere yapilan tedavi yol giderleri -Kisilerin ozel tahlilleri -Kisilere ait Receteler Tedavi Yönetmeliði Evrak Kontrol Harcama Belgeleri Yönetmeligi Tahakkuk Strateji Dai.Bsk. BUMKO Arsiv Onay Destek Hizmetleriyle Ġlgili ÇalıĢmalar Ġdare Müdürlüğümüz, Destek Hizmetleri birimi, Araç ĠĢletme biriminden oluģmaktadır Destek Hizmetleri Birimi Destek hizmetleri 1 sorumlu ġef, 16 adet geçici iģçi ile Rektörlük merkez bina, Kütüphane, Bilgi ĠĢlem ve merkeze bağlı birimlerde evrak fotokopi, temizlik, bakım onarım iģleriyle, Ģenlikler, konferans, panel ve sınav hizmetlerinde, kültürel ve sportif faaliyetlerinde görevlendirilmektedir.müdürlüğümüz Merkez Kampusun haberleģme hizmetlerini hızlı ve sorunsuz bir Ģekilde sağlamaktadır. 172

180 Araç ĠĢletme Birimi 1 adet BaĢĢoför, 8 adet Ģoförden oluģan birimimiz, Üniversitemizin merkez birimiyle tüm Fakülte, yüksekokulların Eğitim-Öğretim hizmetleri, kültürel faaliyetleri ile Ġl içi veya Ġl dıģı tüm sportif aktiviteleri, nakliye, ulaģım ve sınav hizmetlerine; 1 i makam aracı olmak üzere 15 araçla hizmet vermektedir. Üniversitemizin resmi iģlerini yürütmek üzere bulunan araçların periyodik bakımının takibi, akaryakıt temini ve Ģoförlerin eğitim çalıģmaları yapılmaktadır. Bünyemizde bulunan 3 adet midibüsle ücret karģılığında sabah ve akģam olmak üzere personel taģıması yapılmaktadır. Tip ve kapasite olarak araçların eskimesi sonucu ekonomik olmayan tamiratlar araçların yenilenmesi ve sürücü sayısının artırılması gerekmektedir Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu A) BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ BĠRĠMĠNĠN YÜRÜTTÜĞÜ HĠZMETLER Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi, 1 Fon Saymanı ve 3 Memur kadrosuyla, Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu ve Bilimsel Etkinlikleri Değerlendirme Kurulu ile koordineli olarak: 1) Gelen Bilimsel AraĢtırma, Bilimsel Yayın ve Bilimsel Toplantı Katılımı proje önerilerini tasnife tabi tutarak Komisyona ve Değerlendirme Kuruluna sunar. 2) Bu önerilerin mali büyüklüklerini toparlayarak o yıl bütçesiyle mukayesesini yapar ve bu konuda hazırladığı raporu komisyona sunar. 3) Komisyonda kabul edilen ve desteklenen projeleri kurul kararı haline getirip duyurusunu yapar. 4) 6554 sayılı Kararname eki esaslar çerçevesinde, döner sermaye iģletmesi destekli projeler ile 2004/7113 sayılı kararname esasları gereği TÜBĠTAK, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 08/01/1985 tarih 3143 sayılı yönetmenliği gereği SAN-TEZ destekli projeler ve Yurt dıģı destekli AB projelerinin tamamının gerektirdiği her türlü mal ve hizmet alımlarını gerçekleģtirir, satın alma ve ödeme evraklarını hazırlar; 2008 yılından önceki yıllarda kabul edilen ve halen devam eden Özel Ödenek Destekli projelerin ise fakülte ve yüksekokullar tarafından hazırlanan satın alma evraklarının kontrol ve takibini yaparak ödeme belgelerini düzenler 5) Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonunun ve Bilimsel Etkinlikleri Değerlendirme Kurulunun her türlü kurul iģlemlerini yürütür. 6) Birimlerden ve Alt Komisyonlardan Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonuna, Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonundan birimlere ve Alt Komisyonlara yönelik her türlü yazıģmayı yapar. 7) Strateji GeliĢtirme Dairesiyle koordineli olarak, Bilimsel AraĢtırma Projeleri Bütçesinin Gelir ve Gider boyutuyla takip ve kontrolünü yapar. 8) Projenin kabulünden sonlanmasına kadar geçen süreçte, proje sözleģmelerini hazırlar, geliģme ve bitirme raporlarını takip eder. 173

181 9) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlar ve bu faaliyetlerle ilgili sonuçları YÖK e, SayıĢtay BaĢkanlığına ve Maliye Bakanlığına sunar. B) DESTEKLENEN PROJELER Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonunca desteklenmesine karar verilen araģtırma projeleri için gerekli fonlar aģağıda belirtilen kaynaklardan sağlanır. a) Yükseköğretim Kurumunun Döner Sermaye ĠĢletmelerinden elde ettiği her türlü gayrisafi hâsılatın %5 inden az olmamak üzere, Yönetim Kurulunca belirlenen oranda her yıl aktarılacak meblağlar b) Bilimsel AraĢtırma Projelerinden elde edilen gelirler c) Bilimsel AraĢtırma Projeleri için yapılacak bağıģ ve yardımlar d)yurtiçi ve yurt dıģındaki kuruluģlarla yapılacak ortak araģtırmalar için ilgili kuruluģlardan alınan tutarlar e) Diğer gelirler AĢağıdaki tabloda da görüldüğü üzere, kuruluģundan günümüze kadar geçen sürede Bilimsel AraĢtırma Projeleri hem sayısal hem de bütçe büyüklüğü bazında sürekli artan ve büyüyen bir seyir izlemiģtir. Diğer taraftan, Bilimsel AraĢtırma Projeleri Yönergesinde 2004 yılında yapılan bir değiģiklikle, Bilimsel Yayın Projeleri ve Bilimsel Toplantı Katılım Projeleri de destek kapsamına alınmıģ ve Bilimsel Etkinlik katılımcısı Öğretim Elemanlarının teģviki sağlanmıģtır. Bu amaç için ayrılan YTL.lık kaynaktan, 31,12,2008 itibariyle Değerlendirme Kurulunda değerlendirilen 32 Bilimsel Yayın, 39 YurtdıĢı Bilimsel Toplantı Katılımı ve 58 Yurtiçi Bilimsel Toplantı Katılımı baģvurusuna, toplam YTL.- lik finansman desteği verilmiģtir. YILLAR ĠTĠBARĠYLE DESTEKLENEN PROJELER TABLOSU YIL PROJE SAYISI DESTEK TUTARI (2004 Yılına kadar MilyonTL) (2005, 2006,2007,2008 yılları YTL.)

182 ,- DPT. Projesi SANTEZ PROJESĠ AB PROJESĠ ( avro) AB PROJESĠ (gbp) ,54 TÜBĠTAK Projeleri YILINDA DESTEKLENEN PROJELERĠN BĠRĠMLER ĠTĠBARĠYLE DAĞILIMI Sıra Birimi Destek Miktarı (YTL.) No Proje Sayısı 1 Tıp Fakültesi Ziraat Fakültesi Veteriner Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Eğitim Fakültesi Enstitüler Yüksek Okullar BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJ.TOPLAMI 9 Yayın ve Toplantı Katılım Projeleri GeçmiĢ Yıllardan Devam Eden Projeler ÖZEL ÖDENEK DESTEKLİLER TOPLAMI 11 SAN-TEZ PROJELERĠ (Özel Hesap) ,- (YTL) 12 AB PROJELERĠ (Özel Hesap) (DÖVĠZ) ,29 13 TÜBĠTAK Projeleri (Özel Hesap) (YTL) C) 2008 YILI BÜTÇE GERÇEKLEġMELERĠ Döner Sermaye ĠĢletmesinin 2008 yılı Gelir Bütçesi %5 ine tekabül eden AraĢtırma- GeliĢtirme Projeleri payı YTL.dir. Destekleme dağılımı da bu rakam üzerinden yapılmıģtır. GeçmiĢ yıllarda desteklenmesi kabul edilip henüz tamamlanmamıģ projelerin bitirilebilmesi için 2008 yılı gelirlerinden pay ayrılması kararlaģtırılmıģtır. Desteklenmesi 175

183 kararlaģtırılan Bilimsel Etkinlik Projeleri (Bilimsel Yayın ve Bilimsel Toplantı Katılımı) de dikkate alındığında, Bilimsel AraĢtırma Projeleri 2008 yılı tahmini bütçesinin dağılımı, aģağıda belirtildiği Ģekilde gerçekleģmiģtir. a) 2008 yılı AraĢtırma-GeliĢtirme Projeleri için : YTL b) 2008 yılı Bilimsel Etkinlik Projeleri için : YTL c) GeçmiĢ yıllardan devam eden projelen için : YTL. TOPLAM : YTL d) TÜBĠTAK Projeleri için (Özel Hesaptan) : YTL e) SAN-TEZ Projeleri için (Özel Hesaptan : YTL GENEL TOPLAM : YTL f) AVRUPA BĠRLĠĞĠ Projeleri için (Özel Hesaptan) : ,29 DÖVĠZ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Üniversitemizin Stratejik Yönetim ve Planlama, Performans ve Kalite Ölçütlerini GeliĢtirme, Yönetim Bilgi Sistemi ile Mali Hizmetler fonksiyonları kapsamındaki hizmetlerinin yürütüldüğü BaĢkanlığımızda 20 personel görev yapmaktadır. BaĢkanlığımız; stratejik planlama çalıģmalarının koordinasyonu, performans programı hazırlıklarının koordinasyonu, bütçenin hazırlanması, yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonu, ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanması ve uygulanması, bütçe iģlemlerinin gerçekleģtirilmesi ve kaydedilmesi, ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi, gelirlerin tahakkuku, gelir ve alacakların takip ve tahsili, ön malî kontrol iģlemleri, taģınır ve taģınmaz kayıtlarının tutulması, muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe kesin hesabının hazırlanması, bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması, harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak idare faaliyet raporunun hazırlanması, yatırım değerlendirme raporunun hazırlanması, malî iģ ve iģlemlerin diğer idareler nezdinde izlenmesi ve danıģmanlık hizmeti sunmaktadır. BaĢkanlığımızca, 2008 Mali yılında; idare bütçesi, ayrıntılı harcama programı, bütçe kayıtları, her türlü aktarma, ekleme, revize gibi bütçe iģlemleri, bütçe kesin hesabı, ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi ve bütçe hareketleri, ödenek kullanımlarının takibi, gelirlerin tahakkuk ve tahsilatı, Üniversitemiz yatırım programının hazırlanması, uygulama sonuçlarının izlenmesi, yıllık yatırım değerlendirme raporunun hazırlanması, muhasebe hizmetleri, Üniversitemizin taģınır ve taģınmaz mallarına iliģkin ayniyat icmal kayıtlarının 176

184 tutulması, mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgi ve danıģmanlığı, iç düzenleme ve ön malî kontrol faaliyetleri yerine getirilmiģtir yılı BaĢkanlığımız faaliyetleri; 01 Ocak Eylül 2008 tarihleri arasında BaĢkanlığımızca yürütülen iģlemler aģağıda yer almaktadır yılı kesin hesap cetveli hazırlanmıģtır yılı Ayrıntılı Finansman Programı (AFP) teklifi hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilmiģ, onaylanan AFP vize cetvellerine göre detay programı oluģturulmuģtur. AFP detay programına göre birimlerin serbest üçer aylık ödeneklerine göre ödenek gönderme belgeleri hazırlatılarak onaylanmıģtır. Üniversitemizin 2008 yılı Ocak-Haziran dönemine iliģkin bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık dönemine iliģkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerini içeren 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyuna sunulmuģtur. Üniversitemizin yıllarını kapsayan bütçe teklifi ve tasarısı hazırlanarak Maliye Bakanlığına sunulmuģtur dönemi yatırım teklifi hazırlanmıģtır. MaaĢ, iģçi ücretleri, ek ders, fazla mesai, özlük haklarına iliģkin ödemeler ile yolluk, tedavi, elektrik, su, telefon, tarifeye bağlı ödemeler, ilan ve sigorta giderleri, mahkeme harç ve yargılama giderlerine ait ödeme emri belgeleri ile muhasebe iģlem belgeleri kontrol edilerek say 2000i sistemine girilmiģtir. ( 2008 Eylül sonu itibariyle adet yevmiye kaydı say2000i sistemine girilmiģtir.) Bütçe ĠĢlemleri 2008 Yılı Bütçe Gelir GerçekleĢmeleri Üniversitemiz bütçe gelirleri, 2007 yıl sonu itibari ile ,96 TL. olarak gerçekleģmiģ olup, 2008 bütçe baģlangıç ödeneğinde gelirimiz YTL iken Gelir gerçeklememizin YTL si öz gelirimizden YTL si de hazine yardımından olmak üzere yıl sonunda bu rakam YTL. olmuģtur. Gelir gerçekleģmeleri aģağıdaki grafikte gösterilmiģtir. 177

185 Öz Gelirlerimiz Hazine Yardımı 2008 KBÖ Gerçekleşme Yılı Bütçe Gider GerçekleĢmeleri Üniversitemizin 2007 yıl sonu gider gerçekleģmesi TL. olarak gerçekleģmiģtir Eylül sonu itibari ile gider gerçekleģmesi YTL. olarak gerçekleģmiģ olup, ekonomik sınıflandırmaya göre ödene Personel GiderleriSosyal Güvenlik Mal ve Hizmet Cari TransferlerSermaye Giderleri 2008 Yıl Sonu Ödenek Eylül Gerçekleşme k ve harcama icmali aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Grafikten de anlaşıldığı gibi 2008 yılı ödeneklerimiz arasında en büyük pay Sermaye Giderlerine ayrılmıştır. Üniversitemiz 2008 Yılı Bütçesinin Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı 2007 yılı sonu itibariyle TL. ödeneğe karģılık TL. gerçekleģme olmuģ, 2008 yılı Eylül sonu itibari TL. lik gerçeklemeye ait Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre ödenek ve harcama durumları grafikte gösterilmiģtir. Eğitim Hizmetleri Dinlenme ve Kültür Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Genel Kamu Hizmetleri Genel Kamu Hizmetleri Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Dinlenme ve Kültür Hizmetleri Eğitim Hizmetleri 2008 Eylül Sonu Ödenek Eylül Gerçekleşme

Çevre 2 Tıbbı Doküman ve Sekreterlik 2 Tıbbi Laboratuvar 2 Antrenörlük Eğitimi 2

Çevre 2 Tıbbı Doküman ve Sekreterlik 2 Tıbbi Laboratuvar 2 Antrenörlük Eğitimi 2 Üniversite Önlisans/Lisans Y. Lisans Doktora Anlaşma Yapılan Üniversiteler ve Bölümleri Öğrenci Sayısı Öğretim Üyesi Sayısı Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm Makine Mobilya Dekorasyon Teknik Bilimler Meslek

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TABAN VE TAVAN PUANLARI EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TABAN VE TAVAN PUANLARI EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TABAN VE TAVAN PUANLARI PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK GENEL BAŞARI SIRASI* EN BÜYÜK OKUL BİRİNCİSİ EN EN KÜÇÜK BÜYÜK KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. Eğitim Fakültesi

Detaylı

Program Adı Puan. Türü

Program Adı Puan. Türü 2013-ÖSYS 0,12 başarı sırası ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Aydın İktisat Fakültesi 100310688 Ekonomi ve Finans TM-1 103 103-243,50607 421,30871 100330286 Ekonomi ve Finans (İÖ) TM-1 103 103-231,87006

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Anlaşma Yapılan Üniversiteler ve Bölümleri Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm Öğrenci Önlisans/Lisans Y. Lisans Doktora Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kamu Yönetimi 2 Uluslararası

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları

Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2017-2018 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ LARI ÖNEMLĠ : Üniversitemizi tercih edecek öğrencilerin kayıtlı oldukları Üniversite ile Uludağ Üniversitesi arasında ikili anlaģma

Detaylı

DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve ÜCRETLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)

DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve ÜCRETLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Sınavsız geçişle ilgili diğer bilgileri ve yerleştirme

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi

Detaylı

TABLO 3A: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI KURUMLARARASI YATAY GECİŞ KONTENJANLARI

TABLO 3A: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI KURUMLARARASI YATAY GECİŞ KONTENJANLARI TABLO 3A: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 202203 EĞİTİMÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI KURUMLARARASI YATAY GECİŞ LARI YATAY GEÇİŞ I 4 Aydın Meslek Yüksekokulu 7 00354 Basım ve Yayın Teknolojileri

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI TABLO 4: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI LİSANS PROGRAMLARI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI EN DÜŞÜK TABAN PUANLARI 5. YARIYIL

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Sınav Sonuçlarının ÖİB na Son Teslim Tarihi 29.01.2010 Tek Ders Sınavı Başvuru Tarihleri 01.02.2010 05.02.2010 Tek Ders Sınavı Tarihleri 08.02.2010 19.02.2010 Ek Sınav Başvuru Tarihleri

Detaylı

ÖD : ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ

ÖD : ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ Taraf Kurum Koordinatörü Taraf Kurum Koordinatörü KAFKAS ÜNİVERSİTESİ D36-FARABİ-01 Doç. Dr. Onur ATAKİŞİ Tel: 0474 5 11 57-0474 5 11 50..56 ( 1117) Faks: 0474 5 11 61 E-Posta : farabi@kafkas.edu.tr ATATÜRK

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 90 3 74 17800 --- 435,43258 1 3 16 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 74, 90 38200 --- 394,08744 -

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : OCAK 0 TOPLANTI SAYISI : 0 KARAR 6: Üniversitemize, 0-06 öğretim yılında, yurtdışından öğrenci kabul edilecek aşağıda belirlenen yükseköğretim programları ve kontenjanların

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI -3-4 AYNI PUAN TÜRÜ BÖLÜM/PROGRAM

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI -3-4 AYNI PUAN TÜRÜ BÖLÜM/PROGRAM -1 - ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 015-016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ ENJANLARI -3-4 AYNI FARKLI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 4 4 8 8 1 1 Maliye 1 1 Kamu Yönetimi İktisat TM-1

Detaylı

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KONTENJANLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI 108210011 Diş Hekimliği Fakültesi 5 2 108210841 Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 4 3 Eğitim Fakültesi

Detaylı

Seçmeli Ders Havuzu Ders Kaydı Tarihi

Seçmeli Ders Havuzu Ders Kaydı Tarihi TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ İLK KAYITLAR VE KAYIT YENİLEME BAŞLANGIÇ BİTİŞ 1. Sınıf i Katkı Payı 1. Taksitini Yatırma Tarihleri (Kayıt Yenileme Tarihleri) 12.08.2013 04.09.2013

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI SINIF 2 SINIF 3 SINIF 4 SINIF 5 2014-2015 eğitim öğretim yılı Güz yarıyılında Akdeniz Üniversitesi diploma programlarına yatay geçiş ile uluslararası öğrenci alınacak olup, Yükseköğretim Kurulu tarafından

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS / ÖNLİSANS KONTENJANLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS / ÖNLİSANS KONTENJANLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS / ÖNLİSANS KONTENJANLARI Fakülte / Yüksekokul / Konservatuar Süresi Kontenjan Özel Koşul Yıllık Ücreti Ceyhan Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği

Detaylı

ĠġL NÖ 1 34 DavranıĢ Bilimleri I 09:00 ĠġL ĠÖ 1 32 D06 TĠO NÖ 1 8 Ġstatistik

ĠġL NÖ 1 34 DavranıĢ Bilimleri I 09:00 ĠġL ĠÖ 1 32 D06 TĠO NÖ 1 8 Ġstatistik .0.05 Pazartesi T.C. NEVSEHĠR HACI BEKTAġ VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 0-05 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ DÖNEMĠ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI (-30 OCAK 05) T/G Saat Bölüm Ders Adı ÖS Öğr.

Detaylı

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ PROTOKOL İMZALANAN ÜNİVERSİTELER

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ PROTOKOL İMZALANAN ÜNİVERSİTELER MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 00 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ BAHAR YARIYILLARINDA FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DÜŞÜNÜLEN ÖĞRENCİ DEĞİŞİM LARI İLANI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KOD BÖLÜM 08. Tarih.

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 3A)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 3A) 1015041 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu Meslek Y.O. Kooperatifçilik YGS 5 70 70 231,216 1015204 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Gerede Meslek Y.O. Bilgisayar Programcılığı YGS 1 45 45 2010,3,1,92 223,334

Detaylı

TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları TABLO-3A. Ek İle Öğrenci Alan 100150547 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Meslek Yüksekokulu / Bahçe Tarımı YGS-6 10 3 196,16163 100150538 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Meslek

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ ENJANLARI - - -3 AYNI FARKLI TIP FAKÜLTESİ MF-3 - MF-3 İLE ALAN TÜM BÖLÜMLER İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 50 4

Detaylı

2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015)

2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015) 2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015) Ağlasun Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 5 2 7 Bilgisayar Programcılığı 64 44 108 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.)

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Sağlık Yüksekokulu / Hemşirelik YGS-2 2 2 339,89654 383,57907 100110487 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

2010 YILI AKADEMĠK BĠRĠMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARININ ALANLARA GÖRE DAĞILIMI*

2010 YILI AKADEMĠK BĠRĠMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARININ ALANLARA GÖRE DAĞILIMI* 2010 YILI AKADEMĠK BĠRĠMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARININ ALANLARA GÖRE DAĞILIMI* Fakülte,YO,MYO, Araş. Merkezi, Bölüm ve Programları Tam Zamanlı Öğr.Üyesi Sayısı

Detaylı

S.NO ANLAŞMALI ÜNİVERSİTELER. Sayısı (Her Bölüm İçin)

S.NO ANLAŞMALI ÜNİVERSİTELER. Sayısı (Her Bölüm İçin) S.NO ANLAŞMALI ÜNİVERSİTELER 1 4 ADIYAMAN AFYON KOCATEPE AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN AKDENİZ BÖLÜMLER Türk Dili Edebiyatı İ.Ö, İşletme, İşletme İ.Ö, İktisat, İktisat İ.Ö, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Siyaset

Detaylı

EN KÜÇÜK EN BÜYÜK PUAN YERLEŞTİRME PUAN PUAN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ ÖNCELİKLERİ (OBP) (OBP)

EN KÜÇÜK EN BÜYÜK PUAN YERLEŞTİRME PUAN PUAN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ ÖNCELİKLERİ (OBP) (OBP) Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT Ü. (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri 2035467 Anestezi 36 36 SAY-1 228.643 264.520 2035475 Anestezi (Burslu) 4 4 SAY-1 284.974 295.331 2035483 Fizyoterapi

Detaylı

Seçmeli Ders Havuzu Ders Kaydı Tarihi 21.08.2013 23.08.2013

Seçmeli Ders Havuzu Ders Kaydı Tarihi 21.08.2013 23.08.2013 TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ İLK KAYITLAR VE KAYIT YENİLEME BAŞLANGIÇ BİTİŞ 1. Sınıf i Katkı Payı 1. Taksitini Yatırma Tarihleri (Kayıt Yenileme Tarihleri) 12.08.2013 04.09.2013

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Taban Puanları

Çukurova Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumları olarak, kurumlarımız arasında Farabi Değişim Programı kapsamında işbirliği yapmayı kararlaştırmış bulunmaktayız.

Detaylı

5.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 3.SINIF EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2.

5.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 3.SINIF EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2. 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2.SINIF KONTENJAN FAKULTE PROGRAM YIL Yurt İçi Yurt Dışı ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR. 2016_2017 3 ADALET MESLEK

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ Ağlasun Meslek Yüksekokulu ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 1 Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 8 3 11 Bilgisayar Programcılığı 36 31 67 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 23 15 38 Büro Yönetimi ve Yönetici

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

Seçmeli Ders Havuzu Ders Kaydı Tarihi 21.08.2013 23.08.2013

Seçmeli Ders Havuzu Ders Kaydı Tarihi 21.08.2013 23.08.2013 TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ İLK KAYITLAR VE KAYIT YENİLEME BAŞLANGIÇ BİTİŞ 1. Sınıf i Katkı Payı 1. Taksitini Yatırma Tarihleri (Kayıt Yenileme Tarihleri) 12.08.2013 04.09.2013

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI Taban Tavan Puanı Puanı TIP FAKÜLTESİ 543,699 527,246 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 412,719 351,322 Çalışma Ekonomisi

Detaylı

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu ÖD: Öğrenci Değişimi Meslek okulu Kod 11.3 11.3 01.9 01.9 Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Organik Tarım Organik Tarım 01.9 Seracılık 01.9 Seracılık 0.9 0.9 0. 0. 0.9 0.9 Bankacılık ve

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 16.09.2015

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 16.09.2015 Ağlasun Meslek Yüksekokulu ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ.09.05 Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 3 5 Bilgisayar Programcılığı 9 38 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 3 3 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Detaylı

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları Fakülte/MYO Adı Bölüm/Program Adı 3. Yarıyıl 5.Yarıyıl 7.Yarıyıl Özel Koşullar (*) Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya 1 1 Coğrafya

Detaylı

T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI.

T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI. T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2017-2018 GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI BaĢvuru Tarihi 31 Temmuz-14 Ağustos 2017 Online BaĢvuru Adresi http://www.adu.edu.tr/lisansustu

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Detaylı

Sempozyum BaĢkanı Dr. Ahmet Emin ERBAYCU. Organizasyon Komitesi Hem. Gülnur GÜL Dr. Yavuz HAVLUCU Dr. Oya ĠTĠL Hem. Feriha ÖZ Hem.

Sempozyum BaĢkanı Dr. Ahmet Emin ERBAYCU. Organizasyon Komitesi Hem. Gülnur GÜL Dr. Yavuz HAVLUCU Dr. Oya ĠTĠL Hem. Feriha ÖZ Hem. Sempozyum BaĢkanı Dr. Ahmet Emin ERBAYCU Organizasyon Komitesi Hem. Gülnur GÜL Dr. Yavuz HAVLUCU Dr. Oya ĠTĠL Hem. Feriha ÖZ Hem. Mine YILDIZ Sempozyum Koordinatörleri Hem. Pınar BOL Hem. Nesile ÇENGEL

Detaylı

BİRİM. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI EK MADDE-1 (Merkezi Yerleştirme Puanı ile Geçişler) KONTENJANLARI

BİRİM. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI EK MADDE-1 (Merkezi Yerleştirme Puanı ile Geçişler) KONTENJANLARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI EK MADDE-1 (Merkezi Yerleştirme Puanı ile Geçişler) KONTENJANLARI BİRİM TIP FAKÜLTESİ Tıp - 270 275 275 275 230 225 81 83 83 83 69 68 İktisat

Detaylı

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇĠġ BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇĠġ BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ -2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇĠġ BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ BaĢvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi BaĢlangıç BitiĢ BaĢlangıç

Detaylı

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim larının; - Minimum (taban) puan: a en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: a en yüksek puanla yerleşen öğrencinin puanı - OBK Minimum puan:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Universitesi

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ MİKTARLARI 2017 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ MİKTARLARI 2017 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER ALT ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BAHÇE TARIMI 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA

Detaylı

Kontenjan Sayısı Programı Adı Hazırlık 1.sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği

Kontenjan Sayısı Programı Adı Hazırlık 1.sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Kontenjan Sayısı Programı Adı Hazırlık 1.sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği - 2-2 5 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YÖS KONTENJANLARI 2017

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YÖS KONTENJANLARI 2017 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YÖS KONTENJANLARI 2017 FAKULTE-MYO BİRİM KONTENJAN AÇIKLAMA AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MESLEK Y.O. BANKACILIK VE SİGORTACILIK 8 AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MESLEK Y.O. BANKACILIK VE SİGORTACILIK

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ Ağlasun Meslek Yüksekokulu ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 1 Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 8 3 11 Bilgisayar Programcılığı 68 46 114 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 31 26 57 Büro Yönetimi ve Yönetici

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖD: Öğrenci Değişimi

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖD: Öğrenci Değişimi FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Taraf Kurum Koordinatörü Taraf Kurum Koordinatörü DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ D43 - FARABİ- 01 Prof. Dr. Kaan ERARSLAN Farabi Kurum Koordinatörü Evliya Çelebi Yerleşkesi Rektörlük

Detaylı

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110115 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji (İngilizce) SAY 2 2 253,13368 261,96973 100110124 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

Detaylı

Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doktora Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doktora Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doç.Dr. ZEYNEP GÜNEŞ Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eğitim Bilgileri 1992-1994 Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 1997-2003 Doktora Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Detaylı

Yıllık Öğrenim Ücreti (2015-2016) Öğretim Kurumu ve Önlisans / Lisans Programı. Öğrenim Süresi. Özel Koşul. Kontenjan. Ceyhan Mühendislik Fakültesi

Yıllık Öğrenim Ücreti (2015-2016) Öğretim Kurumu ve Önlisans / Lisans Programı. Öğrenim Süresi. Özel Koşul. Kontenjan. Ceyhan Mühendislik Fakültesi Öğretim Kurumu ve Önlisans / Lisans Programı Öğrenim Süresi Kontenjan Özel Koşul Yıllık Öğrenim Ücreti (2015-2016) Ceyhan Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (Türkçe) 4 1-1.548 TL Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumları olarak, kurumlarımız arasında Farabi Değişim Programı kapsamında işbirliği yapmayı kararlaştırmış bulunmaktayız.

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR Fakülte / Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları En Küçük En Küçük Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği MF-3 475,84818 MF-3 451,90389 MF-3 449,49584 Diş

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI z 2.SINIF KONTENJAN 3.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 5.SINIF KONTENJAN FAKULTE BOLUM PROGRAM YIL Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI -3-4 AYNI PUAN TÜRÜ BÖLÜM/PROGRAM

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI -3-4 AYNI PUAN TÜRÜ BÖLÜM/PROGRAM ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI -1-2 BÖLÜM/PROGRAM PUAN TÜRÜ 3.YY KONTENJANI 5.YY KONTENJANI -3-4 AYNI PUAN TÜRÜ FARKLI PUAN TÜRÜ KURUMİÇİ

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

Özgeçmiş. : Cevdet Cengiz. Kişisel Bilgiler. : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor. Yerleşkesi, 17100 Çanakkale.

Özgeçmiş. : Cevdet Cengiz. Kişisel Bilgiler. : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor. Yerleşkesi, 17100 Çanakkale. Özgeçmiş Cevdet Cengiz Kişisel Bilgiler İsim ve Adres Ad, Soyad : Cevdet Cengiz Adres : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü,

Detaylı

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü.

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ġahġn baģkanlığında toplandı. KARAR 04.01- Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın 18.05.2011 tarih ve 4027

Detaylı

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm.

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm. 2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm Yerleşen Sayı En Büyük OYP_PUAN En Küçük OYP_PUAN 7374 1 81,718 81,718 DUMLUPINAR

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 85 Tarih : 18.03.2015 Toplantıda Bulunanlar : 1- Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Rektör Hukuk Fakültesi Dekanı (Tedviren) Güzel Sanatlar,

Detaylı

Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doktora Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doktora Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doç.Dr. ZEYNEP GÜNEŞ Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eğitim Bilgileri 1992-1994 Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 1997-2003 Doktora Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 80 2 445,48056 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 - - - - 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

Kont. Kont. Kont. Kont. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM / BÖLÜM. 5. Sınıf Kont. 5. Sınıf Yurtdışı

Kont. Kont. Kont. Kont. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM / BÖLÜM. 5. Sınıf Kont. 5. Sınıf Yurtdışı 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf 5. Sınıf Altıntaş M.Y.O. GIDA TEKNOLOJİSİ PR. 2 1 Altıntaş M.Y.O. GIDA TEKNOLOJİSİ PR. (İÖ) 2 1 Altıntaş M.Y.O. SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ PR. 2 1 Altıntaş M.Y.O. GIDA KALİTE

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

Ek 2 BİRİMLERDE KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI

Ek 2 BİRİMLERDE KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI Ek 2 BİRİMLERDE KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI Birimler / Bölümler Kadın Erkek Toplam Altıntaş Meslek Yüksekokulu 323 172 495 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 82 24 106 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ) 46

Detaylı

Alan kodu Derece Yükseköğretim Kurumu Toplam. Doktora. Alan kodu Derece Yükseköğretim Kurumu Toplam. Doktora

Alan kodu Derece Yükseköğretim Kurumu Toplam. Doktora. Alan kodu Derece Yükseköğretim Kurumu Toplam. Doktora ÖD: i ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU Alan kodu Derece öğretim Kurumu Toplam 10.0 alet ALAÇAM MESLEK YÜKSEKOKULU Alan kodu Derece öğretim Kurumu Toplam / 01.0 Bitki Koruma Bafra Meslek okulu Alan kodu Derece

Detaylı

Mart Üniversitesi Taban Puanları

Mart Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversit

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE BAŞVURU BELGELERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE BAŞVURU BELGELERİ 216-217 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE BAŞVURU BELGELERİ 1- Başvuru Dilekçesi 2- Transkript (1 lük Sistemde transkript veya Üniversitesinin Dönüşüm Tablosu)

Detaylı

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYM YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Program Seviyesi Program Türü Kontenjan Yerleşen Tercih Oranı Açıköğretim 5638 5638 100 Lisans Programları Tablo 4 Örgün Öğretim

Detaylı

2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf Yurt Đçi Yurt Dışı Yurt Đçi Yurt Dışı Yurt Đçi Yurt Dışı Yurt Đçi Yurt Dışı SÜRE PTR ÖGK KT YOPKODU YOPADI

2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf Yurt Đçi Yurt Dışı Yurt Đçi Yurt Dışı Yurt Đçi Yurt Dışı Yurt Đçi Yurt Dışı SÜRE PTR ÖGK KT YOPKODU YOPADI KT YOPKODU YOPADI SÜRE PTR ÖGK 3 Eğitim Fakültesi 7 1391898 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS-1 45 2 2 7 1396299 Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF-2 45 2 2 7 1393541 Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 74, 90 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS-1 7 1, 74 298,91338 100110027 Fen

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YANDAL PROGRAMI KONTENJANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YANDAL PROGRAMI KONTENJANLARI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 55 İktisat 5 Tüm İktisat (İÖ) 3 Tüm Maliye 5 Tüm İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programları Maliye (İ.Ö) 3 Tüm İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programları

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI 1- Başvuru Dilekçesi 2- Transkript 3-Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge 4-Ders İçerikleri 5- OSYM Sonuç Belgesi İnternet

Detaylı

BOŞ KONTENJAN. Programın Adı KODU

BOŞ KONTENJAN. Programın Adı KODU KODU Programın Adı BOŞ KONTENJAN Adalet Meslek Yüksekokulu 105350875 Adalet 2 105370313 Adalet (İÖ) 2 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. 105350293 Anestezi 1 105350309 Çocuk Gelişimi 2 105350893 Eczane Hizmetleri

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

BaĢvurular ġahsen olarak yapılacaktır. Posta yoluyla baģvuru kabul edilmeyecektir.

BaĢvurular ġahsen olarak yapılacaktır. Posta yoluyla baģvuru kabul edilmeyecektir. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠRSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI 2017-2018 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖN KAYIT BAġVURU ĠLANI BaĢvuru Adresi BaĢvuru Tarihleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 4 3129 1011053 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 5 3275 1011106 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 2 15 17 28 3133

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

2014-2015 Eğitim - Öğretim Bahar Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları

2014-2015 Eğitim - Öğretim Bahar Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları Fakülte/YO Adı Bölüm/Program Adı 2. Yarıyıl 4. Yarıyıl Özel Koşullar (*) Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya 1 1 Coğrafya (İÖ) 1 1 Fizik 5 Kimya 2 2 Biyoloji 2 2 Matematik(İÖ) 5 Türk Dili ve Edebiyatı 3 3

Detaylı

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 5.sınıf İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

* Yükseköğretim programının en küçük puanına karşılık gelen 0,15 AOBP'li (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Sırası Puanı) yaklaşık başarı sırasıdır.

* Yükseköğretim programının en küçük puanına karşılık gelen 0,15 AOBP'li (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Sırası Puanı) yaklaşık başarı sırasıdır. GENEL OKUL BİRİNCİSİ ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN EN EN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi 31 31 MF-3 500.259

Detaylı

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; - Minimum (taban) puan: Programa en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: Programa en yüksek puanla yerleşen öğrencinin

Detaylı

Trakya Üniversitesi Öğretim Yılı Yurtdışından Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kontenjan Dağılımları

Trakya Üniversitesi Öğretim Yılı Yurtdışından Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kontenjan Dağılımları Trakya Üniversitesi 2016-2017 Öğretim Yılı Yurtdışından Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kontenjan Dağılımları TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI YÖP

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ORDU Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca;

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

2013-DGS TERCİH TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

2013-DGS TERCİH TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir Birimler / Programlar Haz.

Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir Birimler / Programlar Haz. Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir. Birimler / Programlar Haz. 1 2 3 4 5 6 Genel Toplam Altıntaş Meslek Yüksekokulu 1 166

Detaylı

1 Kamu Yönetimi. Uluslararası İlişkiler

1 Kamu Yönetimi. Uluslararası İlişkiler ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 5 İktisat İktisat (İ.Ö) Maliye Tüm İkt. Ve İdari Bilimler Fak. Pr. Maliye (İ.Ö) Tüm İkt.

Detaylı