AKÇANSA Ç MENTO YAPI CLUB ÜYEL K SÖZLEfiMES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKÇANSA Ç MENTO YAPI CLUB ÜYEL K SÖZLEfiMES"

Transkript

1

2

3

4 AKÇANSA Ç MENTO YAPI CLUB ÜYEL K SÖZLEfiMES Madde 1- Yap Club sistemi (Yap Club) ve Yap Club Card (Kart) Mülkiyeti AKÇANSA Ç MENTO SAN. ve T C. A.fi. ye aittir. Yap Club sistemine kay tl üyeler veya üyelik baflvurusunda bulunan gerçek ve tüzel kifliler, kartlar n kullanarak puan toplamak koflulu ile hediye talep edilmesini sa layan bir üyelik organizasyonunun parças olurlar. Üyeler isimlerine kart düzenlendi inde afla daki flartlar n tamam n kabul ettiklerini, beyan ve taahhüt ederler. Madde 2- Yap Club; bir kart üyelik sistemidir. Kart sahiplerine AKÇANSA Ç MENTO NUN 5, 25 ve 50 kg Torbal Çimento ürünlerini almalar karfl l nda puan kazand ran ve kart sahiplerine bu puanlar n, Yap Club hediye katalo unda yer alan ürünleri puanlar karfl l talep ederek hediyeye dönüfltürme f rsat veren bir liyakat ödüllendirme sistemidir. Madde 3- Yap Club üyeleri (Üye) üye olurken ya da üye kayd yaparken verdikleri/doldurduklar bilgilerin do ru oldu unu beyan ve taahhüt ederler. Madde 4- AKÇANSA Ç MENTO, Yap Club sistemini önceden haber vermeksizin ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin durdurabilir ya da tamamen kald rabilir. Bu durumda Üye 30 gün içerisinde hediye puanlar karfl l hediye talebinde bulunmal d r, aksi takdirde iflbu talep hakk ndan vazgeçmifl addolunacakt r. Madde 5- AKÇANSA Ç MENTO gerekli gördü ünde Üye nin üyeli ine son verebilir, kart n iadesini isteyebilir. Madde 6- Üye, üye olmas esnas nda verdi i bilgilerin gerek AKÇANSA Ç MENTO, gerekse AKÇANSA Ç MENTO taraf ndan belirlenen üçüncü kifliler taraf ndan posta, e-posta, sms vb. yolu ile gönderilebilecek aktivitelere davet ve kampanya duyurular için kullan lmak üzere paylaflt n kabul ve beyan eder. Madde 7- AKÇANSA Ç MENTO gerekli gördü ü takdirde Üye nin belli bir dönem ya da bir ifllem için kazanabilece i puanlar s n rlayabilir ve bu s n rlamay diledi inde de ifltirebilir. Madde 8- YAPI CLUB S STEM ÜYE ÇEfi TLER 8.1- Bayi üyelik; AKÇANSA Ç MENTO taraf ndan yap labilir Müflteri üyelik; AKÇANSA Ç MENTO ya da üye bayiler taraf ndan yap labilir. Madde 9- S STEM N filey fi VE ÜYELER N PUAN KAZANMA KOfiULLARI Yap Club sistemi internet üzerinde veri aktar lmas n sa layan bir iflletim sistemi ile çal flmaktad r. Bu iflletim sistemi; üye bayilerde bulunan yeterli donan ma sahip bir bilgisayara yüklenen Yap Club iflletim sistemi ile çal fl r Müflteriler; yapacaklar al fllar karfl l nda hediye puan kazan rlar. Madde 10- YAPILAN ALIfi VE SATIfiLARIN PUAN KARfiILI ININ BEL RLENMES KOfiULLARI Üyelerin yapacaklar al fllardan kazanacaklar puan karfl l AKÇANSA Ç MENTO taraf ndan belirlenerek o gün için geçerli hediye kataloglar nda ilan edilir Üyeler için 01 Haziran 2014 tarihi itibariyle geçerli hediye puan oranlar : Müflterilerin 25 kg ve 50 kg Torbal Çimento al fllar için: Her 1 kg al fl = 1 hediye puan Müflterilerin 5 kg Torbal Çimento al fllar için: Her 1 kg al fl = 2 hediye puan AKÇANSA Ç MENTO bu oranlar kendi inisiyatifiyle belirler, diledi inde de ifltirebilir ya da diledi i üyeye farkl oran uygulayabilir ya da diledi i üyenin AKÇANSA Ç MENTO taraf ndan belirlenecek al fllar için puan vermeyebilir, verilmifl puanlar iptal edebilir. Madde 11- ÜYELERE PUAN VER LMES KOfiULLARI Bayiler; kendilerinden al fl yapan Üye nin al fl tutar n Yap Club yaz l m vas tas yla Üye hesab na ifllerler. Yaz l m bu al fl tutar n otomatik olarak hediye puan na çevirir Üyeler hediye puan kazanabilmek için yapt klar al fllar en geç puanlar n sistemden silinece i gün içerisinde sisteme girmelidirler. Madde 12- BAY VE MÜfiTER SORUMLULUKLARI AKÇANSA Ç MENTO gerekli gördü ü takdirde Bayi ve Müflteri den yapt al fla dair belge sunmas n isteyebilir. Bu durumda Üye istenilen belgeyi AKÇANSA Ç MENTO ya verir. Verilen belge gizli nitelikte olup, AKÇANSA Ç MENTO taraf ndan 3. flah s ve Firmalar ile paylafl lmaz. 04

5 12.2- Yap lan sat fl ile Yap Club yaz l m nda kay t edilen sat fl tutarlar aras nda farkl l k olmas halinde AKÇANSA Ç MENTO Üye yi yaz l veya sözlü olarak uyar r. Üyelerin ilgili ifllemden dolay kazand klar puanlar n, varsa talep edilmifl hediyelerini kendi inisiyatifi ile iptal edebilir ve gönderilmifl hediyelerini geri alabilir. Hediyenin AKÇANSA Ç MENTO taraf ndan talep edilmesi durumunda, Üye hediyeyi hasars z olarak iade eder ya da hediye bedelini AKÇANSA Ç MENTO ya ödemekle yükümlüdür. ade edilen hediyenin hasarl olmas durumunda, Üye AKÇANSA Ç MENTO ya hediye bedelini ödemekle yükümlüdür. Bu durumun tekrar halinde AKÇANSA Ç MENTO Üye nin kazan lm fl tüm puanlar n iptal eder ve Üye nin üyeli ine son verebilir Bayi üye; Müflteri Yap Club üyelerine yapacaklar sat fllar do ru olarak Yap Club yaz l m na girmemelerinden dolay oluflabilecek ma duriyetlerden tek bafl na sorumludur. Bu durumda AKÇANSA Ç MENTO hukuken hiçbir sorumluluk kabul etmez ve oluflabilecek ma duriyetleri ilgili Üye ye rucu ettirir AKÇANSA Ç MENTO üye bayilerin yapacaklar sat fllar takip eder. Bayi nin yapt sat fllarda Müflteri sat fllar oran nda ve Müflteri üyelerin sat fllar nda üye kullan c ya sat fl/toplam al fl oran nda genel temayüllere ayk r bir durum tespit etti inde Bayi nin üyeli ini dondurabilir, üyeli ine son verebilir. Madde 13- HED YELER N TALEP ED LMES KURALLARI Üyeler en fazla Yap Club sisteminde görünen puanlar de erinde hediye talep edebilirler Üye Müflteri, hediye katalo undan hediye seçer Talep edilen hediye AKÇANSA Ç MENTO taraf ndan onaya tabidir. Onaylan r ise hediye tedarikçiden (üretici ya da ithalatç ) temin edilerek Üye nin adresine gönderilir AKÇANSA Ç MENTO bu aflamada da gerekli gördü ü takdirde Üye den kazand puanlar ispatlayan sat fl evrak talep edebilir. Evrak verilmez ise hediyeyi göndermeyebilir ve kazan lan puanlar iptal edebilir Hediye kataloglar ndaki puanlar ve hediye kataloglar n n geçerlilik tarihleri önceden haber verilmeksizin AKÇANSA Ç MENTO taraf ndan de ifltirilebilir Bas m hatalar ndan kaynaklanan yanl fll klar ba lay c de ildir Katalogda belirtilen ürünler tedarikçi stoklar yla s n rl d r. AKÇANSA Ç MENTO, tedarikçi stoklar nda bulunmayan ürünler için eflde erde farkl marka ve model ürün temin ederek gönderebilir ya da puan hakk n z sakl kalarak yeni hediye seçimine yönlendirebilir Hediyelerin garanti ve kalite sorumlulu u üretici/ithalatç firmalara aittir, AKÇANSA Ç MENTO sorumluluk kabul etmez Hediyelerin teslim yeri Üye nin Yap Club sisteminde belirtti i adresidir. Bu adres T.C. Tebligat Kanunu gere i yasal tebligat adresidir ve do rulu u Üye nin sorumlulu unda olup AKÇANSA Ç MENTO sorumluluk kabul etmez. Madde 14- ÜYELERE PUAN VER LMES KOfiULLARI Üye kart n n çal nmas veya kaybolmas halinde durumu derhal AKÇANSA Ç MENTO ya bildirir. AKÇANSA Ç MENTO kart iptal ederek Üye ye yeni bir kart tahsis eder Yap Club sisteminin kurulumu, iflletilmesi ve hediyelerin tedarik edilerek Üye lere gönderilmesi AKÇANSA Ç MENTO ad na INTERLINK thalat hracat ve Paz. A.fi. firmas taraf ndan yap lmaktad r. AKÇANSA Ç MENTO, INTERLINK firmas n n sorumluluklar n yerine getirmemesi halinde Üye lerin oluflabilecek zararlar nedeniyle sorumluluk kabul etmez. Madde 15- Tüm bu koflullar Üye nin ayr ca imzas na gerek olmaks z n üyelik için baflvuruda bulunmas, sistemden kay tl olarak fiili kullan mla yararlan yor olmas, ya da hediye talep etmesi ve/veya gönderilen hediyeyi teslim almas ile iflbu hükümlere tabidir ve hükümler hukuken geçerli olur. flbu koflullar n uygulanmas ndan do abilecek her türlü uyuflmazl n çözümünde stanbul Kad köy Mahkemeleri ve cra Müdürlükleri yetkili olacakt r. Madde 16- AKÇANSA Ç MENTO taraf ndan belirtilmedikçe, gerek iflbu sözleflme nin imzalanmas ndan önce ya da fiilen uygulamaya kat lmas halinde ve sözleflme nin imzalanmas n takiben yürürlükte kald süre boyunca gerekse de sözleflme nin herhangi bir sebeple sona ermesinden itibaren, AKÇANSA Ç MENTO nun aktaraca tüm bilgiler ya da AKÇANSA Ç MENTO nun herhangi bir flekilde temin edece i, ticari iliflki içinde bulundu u 3. gerçek ya da tüzel kifliler ile ortakl klar n veya ba l oldu u ortakl klara ait tüm bilgiler (ki bundan böyle Gizli Bilgiler diye an lacakt r) AKÇANSA Ç MENTO nun mülkiyetinde olup; gizli bilgilerin iflbu Sözleflme nin herhangi bir flekilde ihlali söz konusu olmaks z n kamuya mal olan k s mlar, adli ya da idari mercilerin yasalar çerçevesinde Gizli Bilgi yi talep etmesi halleri istisna olmak üzere, ÜYE edindi i iflbu Gizli Bilgileri hiçbir flekilde iffla etmeyecektir. Üye, iflbu Gizli Bilgileri, sadece sözleflmenin gerçeklefltirilmesi amac ile kullanabilecek, baflka hiçbir flekilde kullanmayacakt r. flbu koflullar n uygulanmas ndan do abilecek her türlü uyuflmazl n çözümünde stanbul Kad köy Mahkemeleri ve cra Müdürlükleri yetkili olacakt r. 05

6 KAMPANYA MEKAN AKÇANSA Ç MENTO ürünlerini tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Yap Club hediye katalo unda size yepyeni hediyeler sunmaktan mutluluk duyuyoruz. YAPI CLUB sistemi nas l çal fl r? YAPI CLUB üyesi siz de erli Müflterilerimiz Kampanya Katalo unda logosu görülen AKÇANSA Ç MENTO ürünlerinden al rken kazanacaks n z. Kazanaca n z puanlar ile bu hediye katalo undan diledi iniz ürünü/ürünleri seçebilirsiniz. YAPI CLUB üyesi olmak için gerekli koflullar nelerdir? Her sat fl noktas nda bir adet minimum Windows XP iflletim sistemi yüklü bilgisayar ve internet ba lant s bulunmas gerekmektedir. YAPI CLUB sistemi nas l çal fl r? Bilgisayar n za yüklenecek yaz l m ile sisteme dahil olacaks n z. Yaz l m, muhasebe sisteminden tamamen ba ms z çal flmaktad r. Sistemde puanlar afla daki flekilde kazan lmaktad r; 1-Müflterilerimiz al rken puan kazan yorlar. Müflteriler 25 kg ve 50 kg Torbal Çimento al fllar için: Her 1 kg al fl = 1 hediye puan Müflteriler 5 kg Torbal Çimento al fllar için: Her 1 kg al fl = 2 hediye puan Bayilerden al m yapan müflterilerin puan kazanabilmesi için tonaj Bayi taraf ndan kart numaran za ifllenmelidir. Aksi takdirde puan kazan lamayacakt r. ade edilen ürün al mlar ndan kazan lan puanlar n, sistemden düflürülmemesi durumunda da taca n z puanlar yetersiz kal r. YAPI CLUB puanlar nas l kontrol edilir? internet sitesi üzerinden, Bilgisayar n za yüklenmifl olan Yap Club sistem program üzerinden, no'lu ça r merkezine telefon ederek. YAPI CLUB puanlar nas l hediyeye çevrilir? Bilgisayar n za yüklenmifl olan Yap Club sistem program üzerinden, Katalo un arkas ndaki Hediye stek Formu'nu INTERLINK thalat hracat ve Pazarlama A.fi. brahim Karao lano lu Cad. Yay nc lar Sok. No: Seyrantepe - stanbul adresine postayla yollayarak, Katalo un arkas ndaki Hediye stek Formu'nu (0212) no'lu faksa yollayarak. sitesinden hediye baflvurusu yapabilirsiniz. Katalo un arkas ndaki Hediye stek Formu'nu fotokopi ile ço altarak, formu birden fazla kullanabilirsiniz. Talep etti iniz hediyeler size ortalama 20 ifl günü içerisinde ulaflt r lacakt r. 06

7 D KKAT ED LECEK HUSUSLAR - Bu katalog 01 Haziran May s 2015 tarihleri aras nda geçerlidir. - AKÇANSA, önceden bildirim yapmadan ve herhangi bir neden göstermeden bu kampanyay durdurabilir, kald rabilir veya uzatabilir. - Bu katalogdan veya sitesinden hediye taleplerinizi bildirebilirsiniz. - Üye kartlar n n yenilenmesi halinde eski kartlardaki bilgiler yeni kartlara aynen tafl nacakt r. - Hediye siparifli verilmesi, üyelik sözleflmesinde yer alan tüm flartlar n kabulü anlam na gelir. - Kampanya ile ilgili her türlü soru ve sorunlar n z, için Yap Club Ça r Merkezi ni ( ) hafta içi 09:00-18:00 saatleri aras nda arayabilirsiniz. Ayr ca adresinden bize ulaflabilirsiniz. - Hediye stek Formu, Üyelik Baflvuru Formu nu dolduran kifli taraf ndan haz rlanmal d r. Yap Club Üyesi, Hediye stek Formu nu do ru olarak doldurdu unu ve formda belirtilen bilgilere göre teslimatlar n yap lmas n kabul eder. Hediyelerin gönderilebilmesi için, hediye talep eden üyenin AKÇANSA bayisine gecikmifl borcunun ve aç k hesab n n olmamas gerekmektedir. - Hediyenin teslim edilece i adres, hafta içi saatleri aras nda bulunaca n z ve Hediye stek Formu nda belirtilen adres olmal d r. Hediyeler, Firma yetkilisine de il Hediye stek Formu nda belirtilen adrese gönderilir. Hediye ürünlerin teslimat, üyenin gecikmifl borcu ve aç k hesab olmamas halinde, en geç 20 ifl günü içinde yap lacakt r. - stenilirse Hediye stek Formu fotokopi ile ço alt labilir ancak bilgilerin form ço alt ld ktan sonra doldurulmas gerekmektedir. - Kurulum gerektiren ürünler için, ürünü ald ktan sonra ilgili servis hatt n n aranmas gerekmektedir. - Hediye katalo unda yer alan ürünler stoklarla s n rl d r. Model, desen, özellik ve renklerde de ifliklik olabilir. - Seçti iniz hediyenin teknik nedenlerden dolay sa lanamamas ya da stoklar n tükenmesi durumunda efl de erde bir hediye sunulur veya hakk n z sakl kalmak suretiyle size yeni bir seçim yapma imkân verilir. - Katalogda yer alan ürünler üretici ve ithalatç firmalar n garantisi alt nda olup, garanti belgesinde belirtilen hükümlere tabidir. - Herhangi bir anlaflmazl k durumunda AKÇANSA kay tlar esas al nacakt r. Talep etti iniz hediye veya hediyelerin toplam puan ile hesab n zdaki puan aras nda fark olmas durumunda, hesab n zdaki puan dikkate al nacakt r. - Hediye puanlar n z nakite çevrilemez, bir sonraki y la devredilemez ve baflka sat fl noktalar ile birlefltirilemez. - Teslimat s ras nda ürün paketinin aç larak hediyelerinizin sa laml kontrol edilmelidir. Herhangi bir hasar tespit edildi inde, ürünü teslim eden kargo firmas taraf ndan tutulacak hasar zab t formu ile birlikte ürün iade edilmelidir. Aksi halde teslimat onay ndan sonra taraf m za yap lacak hasar tespiti ve itirazlar kabul edilmeyecektir. Nakliyeden do acak hasarlar kargo firmas na aittir. - AKÇANSA, gerekli gördü ü takdirde kampanyan n içeri ini de ifltirme, katalogda yer alan ürün ve hizmetlerin bir k sm n kampanyadan ç karma, bu ürün ve hizmetleri de ifltirme hakk n sakl tutar. - Hediyeler nakite çevirilemez. - Katalog bask s nda ve web sitesinde oluflabilecek tipografik ve bask hatalar ndan kaynaklanan sorunlardan dolay AKÇANSA ve INTERLINK thalat hracat ve Pazarlama A.fi. sorumlu de ildir. Ürünler, resimde göründü ünden farkl l k gösterebilir. - Kazand n z puanlar adresinden veya Yap Club Ça r Merkezi nden ( ) ö renebilirsiniz. - Puan n z, AKÇANSA bayilerinden ald n z ürünlerin faturas kesildi i tarihten sonra hesab n zda görünecektir. - Döviz kurlar nda, beklenenin üzerinde meydana gelebilecek de iflikliklerde hediye puanlar ve bu hediyeleri haketmek için gerekli cirolar de iflebilir. TAT L KATILIM fiartlari GENEL KOfiULLAR Afla daki tüm ürün ve hizmetler rezervasyon ve doluluk durumuna göre karfl lanacakt r. Tüm hizmetlerin sa lanmas nda Tuaregtours in kontrolü d fl nda geliflebilecek gecikmeler, iptaller, bagaj kayb, hasar ya da müflterinin vas tay kaç rmas, pasaport veya vizesinde sorun ç kmas, seyahati hastal k vb. nedenlerle yar da b rakmas, kanunlara riayetsizlik etmesi gibi olumsuzluklardan ve tur programlar esnas nda meydana gelebilecek kazalardan dolay Tuaregtours ve/veya Hediye Puan Kampanyas n gerçeklefltiren di er kifliler sorumlu tutulamaz, hizmetin yanmas halinde puan iade/baflka bir hediye talebinde bulunulamaz. Belirtilen hizmetlerin mücbir sebeplerden dolay yerine getirilememesi durumunda vaadedilen hizmetin sa lanamamas ndan Tuaregtours ve/veya Hediye Puan Kampanyas n ( Kampanya ) gerçeklefltiren di er kifliler sorumlu de ildir. Tuaregtours seyahat hizmet talepleri ve rezervasyonlar en az 15 gün önce yap lmas gerekmektedir. KAMPANYA DAH L NDE YAPILACAK REZERVASYONLAR Rezervasyonlar uçak ve otel yer durumu ile s n rl d r. Kampanya dahilindeki rezervasyonlar oda+kahvalt olarak yap l r. Resmi tatil tarihleri, özel günler, bayramlar, y lbafl, christmas, yerel festivaller, kongre ve fuar gibi yo un dönemlerde kampanya kapsam nda rezervasyon kabul edilmeyecektir. Kampanyaya gidifl dönüfl ekonomi s n f uçak bileti, belirtilen gece say s nda belirtilen pansiyon durumuna (oda+kahvalt /yar m pansiyon/her fley dahil) göre konaklama, transferler dahildir. Pasaport, harç pulu, havaliman vergileri, seyahat sigortas ve vize ücretleri ile programlarda belirtilmeyen sair harcamalar fiyatlara dâhil de ildir. Havayolu olarak, müsaitlik veya ba lant durumuna göre belirlenecek olan Havayollar kullan lacakt r. Kesin rezervasyonlar yap ld ktan sonra meydana gelebilecek de ifliklik ve iptal durumlar nda, ilgili havayolu ve tesisler taraf ndan belirlenen tüm cezai flartlar uygulan r. Vize al namamas durumunda do acak aksakl klardan Tuaregtours ve/veya Kampanyay gerçeklefltiren di er kifliler sorumlu de ildir. UMRE Z YARET GENEL KOfiULLARI Yar m pansiyon konaklama, uçak bileti, transfer, dini ziyaretler, havaliman vergileri, vize ve lokal rehberlik/dini görevlililer hizmeti dâhildir. Suudi Arabistan vize ifllemleri için en az 1 y l geçerli pasaport, kimlik fotokopisi, 2 adet vesikal k resim, efller için evlilik cüzdan veya nüfus kay t örne i, 46 yafl alt bayanlar için mahreminin yak nl k derecesini belirten noter tasdikli akrabal k belgesi gerekmektedir. Umre programlar Nisan-Eylül aras d r. HED YE ÇEK KULLANIM fiartlari TURA TUR ZM HED YE ÇEK : Bu çek indirim, kampanya, ön rezervasyon vs. gibi uygulamalardan etkilenmez. Ödenecek son rakam ç kt ktan sonra para gibi kullan labilir. Her seyahat için sadece 1 çek kullan labilir. Çekin kullan m süresi al nd tarinten itibaren 1 y ld r. Seyahat çekleri stanbul, zmir, Ankara Tura Turizm Merkez Ofislerinde geçerli olup çeklerin arkas nda adresler mevcuttur. Yurt içi ve yurt d fl seyahatleri için geçerlidir. Bu çekin mülkiyeti Tura Turizm ve D fl Tic. Ltd. fiti ye aittir ve istendi inde iade edilmesi zorunludur. Çal nmas, kaybolmas veya bulunmas durumunda Cumhuriyet Caddesi No:109 Park Apt. Elmada / stanbul adresine gönderilmesi veya numaral telefona bilgi verilmesi rica olunur. M GROS HED YE ÇEK : Bu çek, teslim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde kullan labilir. Bu çek, toplu Tekel al mlar nda kullan lamaz. CARREFOUR HED YE ÇEK : Bu çek, tüm CarrefourSa ve CarrefourSa Expres lerde çek üzerinde belirtilen süre içerisinde kullan labilir. Üzerinde yaz l tutar kadar fayda sa lar. Alkollü içecekler, tütün mamülleri, GSM TL yükleme harcamalar ve kuyum al flverifllerinde geçerli de ildir. Nakde çevrilemez. Hediye kart al mlar nda ve toplu al flverifllerde kullan lamaz. Bu çek ile al nan mallar nakde çevrilemez. Bu çekin kaybolmas ve 3. Kiflilerce kullan lmas durumunda CarrefourSa sorumlu de ildir. Geçerlilik tarihi biten çekler kullan lamaz, iade edilemez ve kullan m sureleri uzat lamaz. Al flverifl bafl na kullan labilecek çek tutar TL ile s n rl d r. OPET AKARYAKIT KARTI: Bu çekin kullan labilmesi için, plaka bildirme zorunlulu u vard r. TEKNOSA HED YE ÇEK : Teknosa ç ve D fl Ticaret A.fi. yetkilerinin kafle ve imzas n tafl mayan çekler geçersizdir. Bu çek sadece Teknosa ç ve D fl Ticaret A.fi. ma azalar nda kullan labilir. Shop in Shop ma azalar nda ve Teknosa içerisindeki Shop in Shop ma azalar nda kullan lamaz. Bu çek karfl l nakit ödeme yap lamaz, çek nakde çevrilemez. Çekin kaybedilmesi halinde Teknosa ç ve D fl Ticaret A.fi. nin Hiçbir sorumlulu u yoktur. Bu çek hamiline düzenlenmifl olup çeki ibraz eden hak sahibidir. Bu hediye çekinde yazan miktara KDV dahildir. Turkcell, Avea ve Vodafone kontör al mlar nda kullan lamaz. Ürün faturas, hediye çeki tutar kadar eksik verilir. Bu çek tek kullan ml k olup bölünerek kullan lamaz. Bakiyesi için para üstü, hediye çeki vb. talep edilemez. Son kullanma tarihi çek üzerinde yer alan ay ve y l gösteren rakamlar iflaretlenerek belirtilmifltir. Birden fazla iflaretlenmifl çeklerde en eski tarih geçerli olacakt r. Bu çek, kampanya indirim ve nakit fiyatlarda kullan lamaz. Organizasyon: INTERLINK fi RKETLER GRUBU 07

8 DVD PLAYER KOD DVD/DivX/MP3/JPEG/CD oynatabilme, HDMI ve USB girifli, kompakt tasar m BLU-RAY PLAYER KOD Blu-Ray/DVD oynatabilme, Wi-Fi, HDMI, USB, Ethernet giriflleri. BLU-RAY PLAYER KOD Blu-Ray oynatma, 3D, Wi-Fi, HDMI ve USB giriflleri EV S NEMA S STEM KOD W, Blu-Ray/WMV/MPEG-1/MP3/AAC formatlar n destekler, Dolby Dijital ses, BRAVIA Sync özelli i, HDMI girifli EV S NEMA S STEM KOD W, Blu-Ray/DVD/CD/XviD/MPEG/AAC/JPEG oynatabilme, 20 adet FM radyo haf zas, Bluetooth, Wi-Fi, USB ve HDMI girifli. 08

9 " LED TV KOD x768 çözünürlük, LED ekran, 24p gerçek sinema, 1 adet HDMI, 1 adet USB girifli, 2x8 W ses ç k fl gücü " LED TV KOD x1080 çözünürlük, LED ekran, 24p gerçek sinema, 1 adet HDMI, 1 adet USB girifli, 2x8 W ses ç k fl gücü " LED TV KOD x1080 çözünürlük, LED ekran, 24p gerçek sinema, 3D, Wi-Fi, NFC, 4 adet HDMI, 3 adet USB girifli, 2x10 W ses ç k fl gücü " LED TV KOD x1080 çözünürlük, LED ekran, 24p gerçek sinema, 3D, Wi-Fi, NFC, 4 adet HDMI, 3 adet USB girifli, 2x10 W ses ç k fl gücü " LED TV KOD x1080 çözünürlük, LED ekran, 4 adet HDMI, 3 adet USB girifli, Wi-Fi, 2x10 W ses ç k fl gücü, 24p gerçek sinema özelli i " LED TV KOD x1080 çözünürlük, LED ekran, 3D, Wi-Fi, 4 adet HDMI, 3 adet USB girifli, 2x10 W ses ç k fl gücü. 09

10 MP3 PLAYER KOD Gb kapasite, 3 dakikada flarj olabilme, USB ba lant s MP3 PLAYER KOD Gb kapasite, 1.7 TFT ekran, ekolayzer, 30 istasyon haf zal FM radyo, USB girifli KULAKLIK KOD db/mw hassasl k, 2.5 saat sarj süresi, 13 saat kullan m süresi, tek dokunuflla Bluetooth ba lant s, dahili mikrofon. MP3 PLAYER KOD MP3/WMA/AAC-LC oynatabilme, 4 Gb kapasite, 1.5 saat sarj süresi, 8 saat kesintisiz müzik çalma, USB ba lant s, 2 metre su geçirmezlik RECEIVER KOD /24p sinema gösterimi, 4K, ekolayzer, 4 adet HDMI girifli, 3D, 30 kanal haf zal FM radyo. 10

11 ALARMLI SAATL RADYO KOD FM/AM radyo, dijital ekran, saat, takvim, radyo alarm, buzzer alarm. ALARMLI SAATL RADYO DOCK KOD FM/AM radyo istasyon haf zal, ipod yuvas, alarm, saat, dijital ekran ALARMLI SAATL RADYO DOCK KOD adet FM, 10 adet AM radyo istasyonu, dijital ekran, saat, takvim, alarm, ipod, iphone, ipad uyumlu, 2x3.5 W ses ç k fl gücü. PORTAT F RADYO KASET ÇALAR KOD CD-R/RW/MP3 formatlar n oynatabilme, 20 istasyon haf zal dijital FM radyo, 2x1 W ses ç k fl gücü, ses yüksekli i kontrolü M KRO MÜZ K SET KOD CD/MP3 oynatabilme, 20 kanal FM, 10 kanal AM haf zal radyo, dijital ekran, USB girifli, 50 W ses ç k fl gücü M KRO MÜZ K SET KOD CD çalar, ipod/iphone uyumlu, 20 istasyon haf zal FM radyo, dijital ekran, 120 W ses ç k fl gücü. 11

12 APPLE MACBOOK AIR KOD Intel Core i5 1.3 GHz, 13.3 LED ekran, 128 Gb Flash bellek, Q klavye, 3 adet USB girifli, Mac OS iflletim sistemi APPLE MACBOOK PRO KOD Intel Core i7 4600M 2.0 Ghz ifllemci, 256 Gb SDD bellek, 15 LED ekran, USB ve HDMI girifli, Mac OS iflletim sistemi HP PROBOOK KOD Intel Core i5 4200M 2.5 GHz ifllemci, 500 Gb bellek, 15.6 LED ekran, HDMI ve USB giriflleri, Microsoft Windows 8 iflletim sistemi HP NOTEBOOK KOD ekran, Intel Core i5-4200m 2.5 GHz ifllemci, 500 Gb hard disk, Bluetooth, HDMI girifli, Microsoft Windows 8 iflletim sistemi HP NOTEBOOK KOD Intel Core i3-3110m 2.40 GHz ifllemci, 500 Gb bellek, 15.6 LED ekran, HDMI ve USB giriflleri, Microsoft Windows 8 iflletim sistemi HP NOTEBOOK KOD Intel Core i5-3317u 1.70 GHz ifllemci, 256 Gb SSD, 15.6 LED ekran, 3 adet USB girifli, Wi-Fi, Microsoft Windows 8 iflletim sistemi. 12

13 SAMSUNG TABLET KOD GHz ifllemci, 1 Gb RAM, 8 Gb bellek, 7 TFT ekran, 2 megapiksel kamera, USB girifli, Android 4.1 iflletim sistemi SAMSUNG TABLET KOD GHz 4 çekirdekli ifllemci, 16 Gb bellek, 8 TFT ekran, Wi-Fi, Bluetooth, USB girifli, SD kart yuvas, 211x136x8 mm, 345 gr SAMSUNG TABLET KOD Gb kapasite, 10.1 LCD ekran, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, USB girifli, maksimum 10 saat kullan m süresi. APPLE IPAD M N RETINA 16 GB Wi-Fi KOD LED ekran, 2048x1536 piksel çözünürlük, 16 Gb haf za, A7 ifllemci, Bluetooth, Wi-Fi, 200x134.7x7.5 mm, 331 gr. APPLE IPAD M N RETINA 16 GB Wi-Fi 4G KOD LED ekran, 2048x1536 piksel çözünürlük, 16 Gb haf za, 4G, A7 ifllemci, Bluetooth, Wi-Fi, 200x134.7x7.5 mm, 331 gr APPLE IPAD AIR 16 GB Wi-Fi KOD LED ekran, 2048x1536 piksel çözünürlük, 16 Gb haf za, A7 ifllemci, Bluetooth, Wi-Fi, 240x169.5x7.5 mm, 469 gr. APPLE IPAD AIR 16 GB Wi-Fi 4G KOD LED ekran, 2048x1536 piksel çözünürlük, 16 Gb haf za, 4G, A7 ifllemci, Bluetooth, Wi-Fi, 240x169.5x7.5 mm, 469 gr

14 GARMIN NAV GASYON C HAZI KOD TFT ekran, Türkiye haritas, araç h z göstergesi, GPS koordinat konumlama, harita ekleme, USB girifli. NAVKING NAV GASYON C HAZI KOD ARM 550 MHz ifllemci, FM radyo, Bluetooth, 4 Gb kapasite, 5 LCD ekran, Microsoft WINCE.NET 6.0 iflletim sistemi FINE LIGHT CD KUTUSU KOD CD lik HP YAZICI KOD Yaz c, fotokopi, tarama, 1200x600 dpi yaz c, 1200x2400 dpi tarama, 600 dpi fotokopi, USB ba lant s, Wi-Fi, LCD ekran HP LAZER YAZICI KOD Dakikada 25 sayfa S/B bask, 600x600 dpi bask kalitesi, 250 yaprakl k tepsi, USB ba lant s. NOVELLA MÜDÜR KOLTU U KOD Krom ayakl, tilt mekan zmal tekerlek HP LAZER YAZICI KOD Yazma, fotokopi, tarama, faks özellikleri, 14 sayfa bask h z, dokunmatik renkli ekran, USB girifli. 14

15 SAMSUNG CEP TELEFONU N-9000 NOTE3 KOD saat konuflma, 420 saat bekleme süresi, 1.9 GHz ifllemci, 32 Gb kapasite, 5.7 Super AMOLED ekran, 13 megapiksel kamera, 3G mobil TV, Wi-Fi, Bluetooth, 151x79x8 mm, 168 gr. APPLE CEP TELEFONU IPHONE 6 16 GB KOD saat konuflma, 150 saat bekleme süresi, 16 Gb kapasite, Wi-Fi, 4.7 ekran, 8 megapiksel kamera, ios 8 iflletim sistemi, 138x67x7 mm, 129 gr APPLE CEP TELEFONU IPHONE 5S KOD saat konuflma, 250 saat bekleme süresi, 8 megapiksel kamera, 16 Gb haf za, ios 7 iflletim sistemi, 124x58x7.6 mm, 112 gr. APPLE CEP TELEFONU IPHONE 5C KOD saat konuflma, 250 saat bekleme süresi, A6 çip, 16 Gb, 4 LCD ekran, 8 megapiksel kamera, Bluetooth, Wi-Fi, 124x59x9 mm, 132 gr SAMSUNG CEP TELEFONU GALAXY S5 KOD saat konuflma süresi, 16 Gb bellek, 5.1 SUPER AMOLED ekran, 16 megapiksel kamera, Bluetooth, Wi-Fi, USB girifli, 142x72x8 mm, 145 gr. SAMSUNG CEP TELEFONU GALAXY S4 KOD saat konuflma, 370 saat bekleme süresi, 5 SUPER AMOLED ekran, 13 megapiksel kamera, 16 Gb kapasite, Wi-Fi, NFC, Bluetooth, 137x70x8 mm, 130 gr. 15

16 CEP TELEFONU XPERIA SP KOD saat konuflma, 635 saat bekleme süresi, 4.6 TFT ekran, 8 Gb kapasite, 8 megapiksel kamera, 3G Mobil TV, 131x67x10 mm, 155 gr. CEP TELEFONU XPERIA Z1 KOD saat konuflma, 880 saat bekleme süresi, 5.0 Full HD ekran, 20.7 megapiksel kamera, Bluetooth 4.0, 144x74x9 mm, 169 gr HUAWEI CEP TELEFONU Y320 KOD Gb bellek, 2 megapiksel kamera, 4 TFT ekran, Bluetooth, Wi-Fi, Micro SD, USB, 3G Mobil TV, 123x63x11 mm, 123 gr. HUAWEI CEP TELEFONU G610 KOD Gb bellek, 5 megapiksel kamera, 5 TFT ekran, Micro SD, Buletooth, Wi-Fi, 3G Mobil TV, 142x74x10 mm, 170 gr, SAMSUNG CEP TELEFONU GALAXY S4 M N I-9190 KOD saat konuflma, 300 saat bekleme süresi, 8 megapiksel kamera, Bluetooth, Micro SD kart girifli, 124x61x9 mm, 107 gr. SAMSUNG CEP TELEFONU GALAXY S3 M N KOD saat konuflma, 450 saat bekleme süresi, Android 4.1 iflletim sistemi, 4 Super AMOLED ekran, 5 megapiksel kamera, Wi-Fi, Bluetooth, 122x63x10 mm, 112 gr. 16

17 SAMSUNG CEP TELEFONU 7390 KOD saat konuflma, 350 saat bekleme süresi, 4 TFT ekran, 3.15 megapiksel kamera, 3G Mobil TV, 121x63x11 mm, 126 gr. SAMSUNG CEP TELEFONU S5830 ACE KOD saat konuflma, 640 saat bekleme süresi, Android iflletim sistemi, dokunmatik TFT ekran, MP3, Radyo, Bluetooth, Wi-Fi, 5 megapiksel kamera, 112x60x11 mm, 113 gr GIGASET DECT TELEFON KOD saat konuflma, 200 saat bekleme süresi, son 10 numaray gösterme, 50 metre kapal, 300 m aç k alan çekim kapasitesi. TTEC BLUETOOTH KULAKLIK KOD saat konuflma, 100 saat bekleme süresi, LED fl k, ak ll tufl, USB ba lant s ile flarj edebilme SAMSUNG CEP TELEFONU E2250 KOD kifli telefon rehberi, 2 TFT ekran, tufl tak m, 5 megapiksel kamera, 113x46x14 mm, 79 gr GIGASET DECT TELEFON KOD saat konuflma, 530 saat bekleme süresi, 1.8 TFT renkli ekran, 50 metre kapal, 300 metre aç k alan çekim mesafesi. GIGASET DECT TELEFON KOD saat konuflma, 200 saat bekleme süresi, fl kl ekran, kapal alanda 50 metre, aç k alanda 300 metre çekim alan. 17

18 CASIO D J TAL FOTO RAF MAK NES KOD x optik, 5x dijital zoom, 14.1 megapiksel, odak modlar, HD video kaydetme, 2.7 LCD ekran, USB girifli D J TAL FOTO RAF MAK NES KOD megapiksel, DSLR kalitesi, Wi-Fi, NFS, Full HD video kayd, LCD ekran D J TAL FOTO RAF MAK NES KOD megapiksel, 5x optik, 10x dijital zoom, HD video kayd, 3 LCD ekran, USB ba lant s D J TAL FOTO RAF MAK NES KOD megapiksel Super HAD CCD görüntü, 63x optik zoom, görüntü sabitleme, HD video kayd 3 LCD ekran, USB ba lant s KAMERA KOD x optik zoom, 160x dijital zoom, Exmor R CMOS sensör, 3 LCD ekran, dahili projektör, SteadyShot özelli i KAMERA KOD x optik zoom, 9.2 megapiksel kamera, 2.7 LCD ekran, Micro SD haf za kart girifli, Exmor R CMOS sensör. 18

19 HOBBY FINE PURO TAfiIYICI KOD adet puro yeri, kapakl, deri kapl. HOBBY FINE MATARA KOD Deri kapl, kapa n kaybolmas n önleyen özel tutucu, çelik iç yüzey. HOBBY FINE S GARA KUTUSU KOD adet sigara kapasiteli, deri kapl, kilitli SEDEF OKEY TAKIMI KOD A aç malzemeden üretilmifltir HOBBY FINE TAVLA TAKIMI KOD PVC çanta, pul saklama gözü LEYE OTO BEBEK KOLTU U KOD Kg kapasiteli, emniyet kemeri özelli i, extra destekli omuz koruma bölümü, dayan kl ve sa lam gövde yap s. 19

20 CASIO BAY KOL SAAT KOD Alarm, kronometre, 200 m su geçirmezlik, rak m ölçümü, barometrik bas nç ölçümü, mineral cam, pil seviye göstergesi. CASIO BAY KOL SAAT KOD Çelik kordon, mineral bombeli cam, vidal tepe, kronometre, 100 m su geçirmezlik CASIO BAY KOL SAAT KOD Çelik kasa ve kordon, 3 katlamal tek basmal klips, 100 m su geçirmezlik, tam otomatik takvim CASIO BAY KOL SAAT KOD Çelik kasa, deri kordon, anolog, kronometre, kristal cam, 50 m su geçirmezlik CASIO BAY KOL SAAT KOD Su geçirmez, mineral cam, deri kordon CASIO KOL BAY SAAT KOD Uzun pil ömrü, su geçirmez, mineral cam, deri kordon. 20

SONY BLUETOOTH SPEAKER KOD 268-70480 S-Master dijital amplifikatör, NFC tek dokunuflla Bluetooth ba lant s, USB girifli, 30 W ses ç k fl gücü.

SONY BLUETOOTH SPEAKER KOD 268-70480 S-Master dijital amplifikatör, NFC tek dokunuflla Bluetooth ba lant s, USB girifli, 30 W ses ç k fl gücü. SONY ALARMLI SAATL RADYO KOD 268-62306 LED ekran, alarml, FM radyolu, 490 gr a rl k, fl k ve modern tasar m. 27.500 TL 1.150 TL 5.350 TL SONY BLUETOOTH SPEAKER KOD 268-70480 S-Master dijital amplifikatör,

Detaylı

Organizasyon: INTERLINK fi RKETLER GRUBU. www.interlink.com.tr

Organizasyon: INTERLINK fi RKETLER GRUBU. www.interlink.com.tr NASIL ÜYE OLACAKSINIZ? Katalo un arkas ndaki üyelik formunu doldurup INTERLINK thalat hracat ve Pazarlama A.fi. adresine göndererek veya www.yurtbayclub.com sitesinden üyelik ifllemlerinizi gerçeklefltirerek

Detaylı

2017 y l nda yapaca n z lastik al mlar nda sizlere avantaj sa lamak üzere yepyeni bir hediye katalo u haz rlad k.

2017 y l nda yapaca n z lastik al mlar nda sizlere avantaj sa lamak üzere yepyeni bir hediye katalo u haz rlad k. De erli fl Orta m z, 2017 y l nda yapaca n z lastik al mlar nda sizlere avantaj sa lamak üzere yepyeni bir hediye katalo u haz rlad k. 1 fiubat 2017-31 May s 2017 tarihleri aras nda, detaylar afla da belirtilen

Detaylı

STAR TAVLA KOD 221-19753 CITIZEN D J TAL TANS YON ALET KOD 221-30682

STAR TAVLA KOD 221-19753 CITIZEN D J TAL TANS YON ALET KOD 221-30682 1.500 TL L K ALIMLARINIZDA BLACK&DECKER CIRCIRLI TORNAV DA SET KOD 221-22185 45 parça. STAR TAVLA KOD 221-19753 Kenarlar ahflap, oyun zemini ise orjinal kaplama, uzun ömürlü, 25 cm en, 47.5 cm uzunluk,

Detaylı

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz Çift yönlü piflirme ile yiyeceklerin her iki taraf n da çevirmeden piflirebilen yeni sistem! FAYDALI MODEL TESCiLi Zamanlay c (Timer) Otomatik kapanma ve uyar zili Üstte ve altta ayr ayr rezistanslar Yap

Detaylı

HEDİYE KATALOĞU BORU 26 78

HEDİYE KATALOĞU BORU 26 78 BORU 26 78 1050 1480 3330 320 SONY 32 LED TV / KOD 134-62303 SONY 40 LED TV / KOD 134-62302 SONY 55 LED TV / KOD 134-56961 SONY BLURAY / KOD 134-61084 1388x768 çözünürlük, LED ekran, 24p gerçek sinema,

Detaylı

De erli fl Ortaklar m z,

De erli fl Ortaklar m z, De erli fl Ortaklar m z, IMMERGAS olarak 2008 y l ndan bu yana %100 kendi sermayemiz ile girdi imiz Türkiye pazar nda kalitemizden asla ödün vermeden günümüze kadar gelmifl ve hemen her ilde bayi, servis

Detaylı

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox Solo Ürünler 2 Tamboy Fırınlar 1227 multi turbo 4g - inox 0+6 pişirme programlı grill fonksiyonlu multi turbo fırın 24 Saat programlanabilir dijital saat çıkartılabilir ve temizlenebilir full iç cam sistemi

Detaylı

De erli Boya Profesyoneli,

De erli Boya Profesyoneli, De erli Boya Profesyoneli, Casati olarak size ayr cal klarla dolu, rengarenk bir dünyan n kap lar n açman n mutlulu unu yafl yoruz. Casati'm ad n verdi imiz bu sistemde ayn tak m n oyuncular olarak gördü

Detaylı

UZAKTAN YÜKLEMEL PROMOSYON KONTÖR

UZAKTAN YÜKLEMEL PROMOSYON KONTÖR De erli fl Ortaklar m z; Bir k fl sezonunu daha geride b rakt k. Önümüzdeki s cak yaz günlerine, serinletici bir Valvoline Kampanyas ile merhaba demek istiyoruz. Valvoline markal ürünlerimizin afla da

Detaylı

Bulaşık Makineleri 31 Tam Ankastre Bulaşık Makineleri 31 Yarı Ankastre Bulaşık Makineleri 31

Bulaşık Makineleri 31 Tam Ankastre Bulaşık Makineleri 31 Yarı Ankastre Bulaşık Makineleri 31 Fırınlar 2-7 60 cm Fırınlar 2-5 Ethos Kompakt Buharlı Pişirici / Kompakt Fırın/ Kompakt Mikrodalga 6 Expression Kompakt Buharlı Pişirici 7 Classic Kompakt Fırın 7 Mikrodalgalar 8-10 Kahve Makinası 11 Isıtma

Detaylı

NASIL PUAN KAZANACAKSINIZ? HED YEN Z NASIL ALACAKSINIZ? HED YEN Z NASIL TESL M ALACAKSINIZ?

NASIL PUAN KAZANACAKSINIZ? HED YEN Z NASIL ALACAKSINIZ? HED YEN Z NASIL TESL M ALACAKSINIZ? NASIL KAZANACAKSINIZ? Koramic Yap Kimyasallar A.fi. CERMIX markal ürünlerini Türkiye pazar na yetkili da t c ve sat c lar kanal ile pazarlamaktad r. Koramic Yap Kimyasallar taraf ndan belirlenen ve duyurulacak

Detaylı

HAZİRAN-TEMMUZ 2011 HEDİYE KATALOĞU KDV Hariç Ciro/Puan TL. No. ÜRÜN MARKA MODEL RESİM 1 48 EKRAN LCD TV VESTEL 19VH

HAZİRAN-TEMMUZ 2011 HEDİYE KATALOĞU KDV Hariç Ciro/Puan TL. No. ÜRÜN MARKA MODEL RESİM 1 48 EKRAN LCD TV VESTEL 19VH 1 48 EKRAN LCD TV VESTEL 19VH5906 9.700 2 82 EKRAN LCD TV VESTEL 32VH3004 23.250 3 106 EKRAN LCD TV PHILIPS 42PFL5405H/12 46.250 4 106 EKRAN LED TV PHILIPS 40PFL5605H/12 59.500 5 106 EKRAN LCD TV VESTEL

Detaylı

www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları 1-4 Ateş Ölçerler 5-14 15-19 Bebek Tesizleri 20-23 Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler 24-26

www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları 1-4 Ateş Ölçerler 5-14 15-19 Bebek Tesizleri 20-23 Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler 24-26 2014 www.loobex.com www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları Ateş Ölçerler Bebek Tesizleri Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler Mama Isıtıcılar 1-4 5-14 15-19 20-23 24-26 27-29 buhar makinaları

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m?

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m? Club VitrA Fix Avrupa normalar nda kaliteli ürünleri siz de erli ustalar m zla buluflturmak amac yla 2007 y l nda faaliyetlerine bafllad m z Club VitrA Fix zengin hediye seçenekleriyle kampanyalar na devam

Detaylı

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m?

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m? Club VitrA Fix Avrupa normalar nda kaliteli ürünleri siz de erli ustalar m zla buluflturmak amac yla 2007 y l nda faaliyetlerine bafllad m z Club VitrA Fix zengin hediye seçenekleriyle kampanyalar na devam

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

PERFORMANS UYGUN F YAT

PERFORMANS UYGUN F YAT YÜKSEK Nisan 2011 PERFORMANS UYGUN F YAT * 76 TL fiyat ; PC 2210 A2 DC model Grundig masaüstü bilgisayar n Worldcard ile al mlar nda geçerlidir. Bu modelin peflin fiyat na 3 taksit fiyat 834 TL dir. Grundig

Detaylı

FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR!

FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR! FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR! 23.90 19 HAZİRAN-2 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR. dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz. Yüklemelerinizde işlem ücreti alınmamaktadır. Omo Active Fresh 5 kg

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: 452 52 52 - Fax: 487 31 27 İhale No : 2014/ 1249 İlgili Birim : DÖN.SER.AYNİYAT

Detaylı

15 Eylül - 31 Ekim 2013. Makel de Yılın Kampanyası başlıyor Muhteşem Hediyeler kazandırıyor...

15 Eylül - 31 Ekim 2013. Makel de Yılın Kampanyası başlıyor Muhteşem Hediyeler kazandırıyor... 15 Eylül - 31 Ekim 2013 Makel de Yılın Kampanyası başlıyor Muhteşem Hediyeler kazandırıyor... Toplam kalite anlayışını çalışanlarından tüm dünyadaki iş ortaklarına kadar bir bütün olarak gören Makel Şirketler

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ Dijital Fotoğraf Makinesi Nasıl çalışır? Dijital fotoğraf makineleri 4 elemandan oluşur. Bu elemanlar Objektif,

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

80 PUAN 1 ÇUVAL. De erli Yetifltiricilerimiz,

80 PUAN 1 ÇUVAL. De erli Yetifltiricilerimiz, De erli Yetifltiricilerimiz, Sizlere hediye puanlar kazand racak, bir çok özel hediyelere sahip olabilece iniz Çaml Club n kuruldu unu müjdelemek isteriz. Üye kartlar n z en k sa zamanda sizlere ulaflt

Detaylı

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N G da için dizayn edilen bu termometre; genellikle ev mutfaklar nda, pikniklerde ve g da sanayinde g da s cakl k ölçümünde kullan l r. Ölçüm Hassasiyeti: ± 1 C, Prob uzunlu u:

Detaylı

De erli Erifl Yem Müflterisi,

De erli Erifl Yem Müflterisi, De erli Erifl Yem Müflterisi, Sizlerden gelen yo un talep üzerine sistemini tekrar bafllatt k. Bu senede sizler için özel olarak haz rlad m z ve birbirinden de erli hediyeler kazanaca n z kampanyam za

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

ELEKTRONİK ve ARAÇ PROMOSYON ÜRÜNLERİ

ELEKTRONİK ve ARAÇ PROMOSYON ÜRÜNLERİ 2016 ELEKTRONİK ve ARAÇ PROMOSYON ÜRÜNLERİ www.elektropromosyon.com COMEKS ELEKTRONİK VE MEDİKAL SİSTEMLERİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. 2006 yılında Türkiyedeki teknoloji mağazalarına en yeni teknolojik ürünleri

Detaylı

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m?

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m? Club VitrA Fix Avrupa normalar nda kaliteli ürünleri siz de erli ustalar m zla buluflturmak amac yla 2007 y l nda faaliyetlerine bafllad m z Club VitrA Fix zengin hediye seçenekleriyle kampanyalar na devam

Detaylı

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar DARBES Z MATKAP D 6SH 6.5 mm / 240 W 6.5mm mandren kapasitesi yüksek delme h z ; 4500 dev/dak. kompakt yap tümü ile izoleli yap

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

NETAFIM VIP CLUB PROMOSYON KATALOGU

NETAFIM VIP CLUB PROMOSYON KATALOGU NETAFIM VIP CLUB PROMOSYON KATALOGU NETAFİM VIP CLUB NEDİR? NETAFİM VIP CLUB Netafim Yelek - 001 Netafim T-Shirt - 002 Netafim Şapka - 003 Netafim Gömlek - 004 NETAFİM ayrıcalıklı dünyasını çiftçilerinin

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Fatura ile beraber bayi hesab na puan Profi Club üyesi perakendeci veya kullan c ya sat fl

Fatura ile beraber bayi hesab na puan Profi Club üyesi perakendeci veya kullan c ya sat fl Henkel Yap Kimyasallar ve Yap flt r c lar Bölümü ürünlerini tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Henkel Profi Club bayi hediye katalo unda size yepyeni hediyeler sunmaktan mutluluk duyuyoruz. HENKEL

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Kameralar. Pazarizyon Online Al??veri? http://www.pazarizyon.com/

Kameralar. Pazarizyon Online Al??veri? http://www.pazarizyon.com/ URUN ADI: Wireless USB DVR 4 Kanal Destekli 2.4GHz Kablosuz Video ve Ses Aktar?m? Sa?lay?n MODEL: 130328033225 FIYAT: 94.90? URUN ADI: Çok Fonksiyonlu Hareket Alg?lama Özellikli Spy Kamera DVR R/C Alarml?

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Puan: 1000 KOD:AKT-162. Puan: 1000 KOD:AKT-163

Puan: 1000 KOD:AKT-162. Puan: 1000 KOD:AKT-163 HEDİYE KATALOĞU 2017 Aktif_Hediye_Kataloğu_20x20cm.indd 1 14.02.2017 13:22:22 Puan: 1000 KOD:AKT-161 LG 47 LED TV 1920x1080p çözünürlük, 3D, Smart TV, dahili Wi-Fi. Puan: 1000 KOD:AKT-163 Puan: 1000 KOD:AKT-162

Detaylı

Ankastre Kış Fırsatları

Ankastre Kış Fırsatları Ankastre Kış Fırsatları Ankastre Setler 3.769 7060 Multi Turbo Fırın 1.361 3904 Vitroseramik Ocak 972 8743 Davlumbaz 1.436 0+15 Fonksiyon Dijital programlanabilir dokunmatik kontrol paneli Fırın içi sökülebilir

Detaylı

ÇOK FONKSİYONLU FOTOKOPİ MAKİNESİ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇOK FONKSİYONLU FOTOKOPİ MAKİNESİ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇOK FONKSİYONLU FOTOKOPİ MAKİNESİ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Bu teknik şartname yayım tarihinden itibaren geçerlidir. 2. Bu teknik şartnamede, Türk Kızılayı nın yazılı izni alınmadan değişiklik

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

1 Aral k 2006-31 Ocak 2007 tarihli al mlarda geçerlidir.

1 Aral k 2006-31 Ocak 2007 tarihli al mlarda geçerlidir. 1 Aral k 2006-31 Ocak 2007 tarihli al mlarda geçerlidir. De erli SONY Dostu, Sony yetkili sat fl noktalar ndan yapt n z al flverifli daha keyifli, daha e lenceli hale getirmeyi amaçlad m z bu kampanyam

Detaylı

S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç İnternet Paketli Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname )

Detaylı

GRAM ALTIN 1 GR 140.000 NETLİFT MANUEL TRANSPALET KOD 223-63440 2500 kg. kaldırma kapasitesi, 185x50 mm yön tekerleği, 80x70 mm yük tekerleği, 160x60 mm çatal ölçüsü. 696.000 NETLIFT TRANSPALET KOD 223-71300

Detaylı

www.cermix.com.tr İnternet Sitesinden Nasıl Faydalanacağım?

www.cermix.com.tr İnternet Sitesinden Nasıl Faydalanacağım? CLUB CERMIX Avrupa normlarında kaliteli ürünleri siz değerli ustalarımızla buluşturan Cermix Yapı Kimyasalları bundan böyle birbirinden değerli hediyeler kazandırıyor. Karo seramik uygulama sektörünün

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

1 Mart - 30 nisan Tarihleri Arasında Yapacağınız Toplam 2.500 Alımlarda

1 Mart - 30 nisan Tarihleri Arasında Yapacağınız Toplam 2.500 Alımlarda Aldıkça Kazandıran Tek Site! 1 Mart - 30 nisan Tarihleri Arasında Yapacağınız Toplam 2.500 Alımlarda PHILIPS ERKEK BAKIM KİTİ Hediye Kodu: FYT101 Emsan Sharp 6 Parça Bıçak Seti Kırmızı Hediye Kodu: FYT102

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye,

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları-Yeni den ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı GSM hattı

Detaylı

VANT LATÖRLER VE HAVA NEMLEND R C

VANT LATÖRLER VE HAVA NEMLEND R C VANT LATÖRLER VE HAVA NEMLEND R C AT 4 TAKS T TOPLAM F YAT 293 VT MASA ÜSTÜ VANT LATÖR / 12 INCH MASA / BEYAZ 55 11 11 55 294 VT MASA ÜSTÜ VANT LATÖR / 16 INCH MASA / BEYAZ 60 12 12 60 K-8710 HN HAVA NEMLEND

Detaylı

VODAFONE A.C.A.İ.P. AKILLI TELEFON KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE A.C.A.İ.P. AKILLI TELEFON KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Değerli TREND CARD Sahipleri;

Değerli TREND CARD Sahipleri; Değerli TREND CARD Sahipleri; İnegöl Alışveriş Merkezi nden yapacağınız alışverişlerde puan dönemi başladı ve Trend Card ile yapılan alışverişler şimdi çok daha avantajlı. Artık alışverişiniz sonucu puan

Detaylı

Bu sisteme yeni üye olan tüm kullan c lar m za bafllang ç olarak 30 hoflgeldin puan hediye edilecektir.

Bu sisteme yeni üye olan tüm kullan c lar m za bafllang ç olarak 30 hoflgeldin puan hediye edilecektir. Henkel Yap Kimyasallar ve Yap flt r c lar Bölümü ürünlerini tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Henkel Profi Club kullan c ve uygulamac hediye katalo unda size yepyeni hediyeler sunmaktan mutluluk

Detaylı

FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR! 20-26 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR. 10.90

FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR! 20-26 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR. 10.90 FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR! 20-26 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR. www.facebook.com/sokmarketler www.twitter.com/sokmarketler dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz. Yüklemelerinizde işlem

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org.

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org. STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU www.bilgim.org.tr Lütfen form içerisindeki sizden istenen bilgileri eksiksiz

Detaylı

29, 90 19, 7, 50 39, 90 5, 90 24, 90 6, 90 29, 90 ÜRÜN GELECEK. Kütahya Porselen Atatürk İmzalı Fincan Seti 2 Kişilik. /adet /adet

29, 90 19, 7, 50 39, 90 5, 90 24, 90 6, 90 29, 90 ÜRÜN GELECEK. Kütahya Porselen Atatürk İmzalı Fincan Seti 2 Kişilik. /adet /adet Kütahya Porselen Atatürk İmzalı Fincan Seti 2 Kişilik 24, 90 19, 90 9, 90 /adet 7, 50 /adet Güral Porselen Atatürk Kupa Stok adedi: 5.500 Stok adedi: 3.000 29, 90 19, 15, 90 29, 90 4, 90 6, 90 90 LAV Derin

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

PERAKENDE FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2013

PERAKENDE FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2013 PERAKENDE FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2013 YENİ! HİPERAKTİF DU 2900 İçindekiler Elektrikli Süpürgeler 02-18 Buharlı Temizleyiciler 19-20 İçecek Hazırlama 21-28 Gıda Hazırlama 29-31 Isıtma 32 Ev Gereçleri 33-35

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

De erli fl Orta m z, TÜRK DEM RDÖKÜM FABR KALARI A.fi.

De erli fl Orta m z, TÜRK DEM RDÖKÜM FABR KALARI A.fi. De erli fl Orta m z, Türkiye s tma sektörünün lider firmas olarak, siz de erli ifl ortaklar m za özel olarak oluflturdu umuz yeni sistemimiz DEM R CLUB ile sektörümüzdeki öncülük misyonunu sürdürüyoruz.

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ Elazığ ili SODES BİR ELDE SEN TUT Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

De erli Eternity Kulüp Üyesi;

De erli Eternity Kulüp Üyesi; De erli Eternity Kulüp Üyesi; 2005 Eylül ay nda bafllayan Eternity Kulüp uygulamas 2008 y l nda da cazip hediyelerle devam ediyor. Hediye katalo umuz, sizlerin ihtiyaçlar ve daha çok talep edilen ürünler

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAME TİP 1

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAME TİP 1 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAME TİP 1 İŞLEMCİSİ EN AZ Intel Core i5 işlemci OLMALIDIR. 15,6" EKRANA SAHİP OLMALIDIR. EN AZ 2 GB HARİCİ EKRAN KARTINA SAHİP OLMALIDIR. 1920X1080 EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNE SAHİP

Detaylı

çindekiler Sayfa Mikrodalgalar 10-12 Kahve Makinas 12 Is tma Çekmeceleri 13

çindekiler Sayfa Mikrodalgalar 10-12 Kahve Makinas 12 Is tma Çekmeceleri 13 çindekiler Sayfa F r nlar 2-7 60 cm F r nlar 2-7 90 cm F r nlar 7 Expression Kompakt Buharlı Piflirici/Kompakt F r n/ Kompakt Mikrodalga 8 Classic Kompakt F r n/kompakt Mikrodalga 9 Mikrodalgalar 10-12

Detaylı

Bakmadan almam. 42" Led TV. 400 Hz PMR. Şİmdİ Türkİye'de 22 yerde Size en yakın mağaza adresi için: www.mediamarkt.com.tr

Bakmadan almam. 42 Led TV. 400 Hz PMR. Şİmdİ Türkİye'de 22 yerde Size en yakın mağaza adresi için: www.mediamarkt.com.tr 400 Hz PMR 42" 106 cm Led TV media markt FİyaTi 10 159, 90 TakSİTLİ FİyaT 1899,- 42Lm640 3D LED TV Derinlik kontrolü. 3D Sound Zooming. Dual Play fonksiyonu. Smart Share özelliği. Toplam stok adedi: 500.

Detaylı

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN EVOTRON 40-60 - 80 EVOTRON D 60-80 EVOTRON SOL 40-60 - 80 EVOTRON SAN 40-60 - 80 EVOTRON SER S POMPALAR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce

Detaylı

Konfor, ferahlık ve rahatlık

Konfor, ferahlık ve rahatlık Konfor, ferahlık ve rahatlık Pratik kapılar yana kayıp açıldığında geniş bir çalışma alanı sizi bekliyor. Geniş mesafe dolayısıyla rahat biniş-iniş ve esnek koltuk kapasitesi seçenekleri. 540mm Sınıfının

Detaylı

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) ipad (16GB, 32GB, 64GB), ipad Retina(16GB, 32GB, 64GB), Samsung Galaxy Note 10.1 cihazlarına ilişkin

Detaylı

NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 22.06.2012 tarihinden itibaren düzenlenen Notebook Kampanyası ndan ( Kampanya ) Bireysel abone olarak yararlanmak

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı

Fiat Bravo 1.6 16V SX

Fiat Bravo 1.6 16V SX Fiat Bravo 1.6 16V SX İlan no: 226405 İlan detayları Sahibinden 13.500 TL 09 Nis 2015 13.500 TL 02 Mar 2015 12.000 TL Hastasına temiz kullanım İlan tarihi: 2 Mart 2015 İlan detayları İl Muğla, Bodrum,

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

9631 YS 9641 Y Ç FT BÖLMEL FIRINLAR

9631 YS 9641 Y Ç FT BÖLMEL FIRINLAR Ç FT BÖLMEL FIRINLR 9631 YS Gümüfl Çift Bölmeli F r n (Üst Bölme Statik / lt Bölme Turbo F r n) 3 Gözü Gazl, 1 Gözü Elektrikli Ocak Programlanabilir Dijital Saat Teleskopik Raf (lt Bölmede) Katalitik rka

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 Ana Parçaları ve çalışma şekli Nu. PARÇA AÇIKLAMA 1 Ana kontrol paneli 2 Sarıcı gövdesi 3 Baglantı aynası Dokunmatik ekran ile donatılmış, Operatör makine ve bileşenlerini

Detaylı

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı)

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) İlan no: 189102 Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LUX VIP

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

Ürün Tan m. 4250 Entegre Lavabo, 60 cm. 0016 Armatür deliksiz, su taflma deliksiz, sifon dahil. (polyester resin) Metal ayaklar ve sifon dahil.

Ürün Tan m. 4250 Entegre Lavabo, 60 cm. 0016 Armatür deliksiz, su taflma deliksiz, sifon dahil. (polyester resin) Metal ayaklar ve sifon dahil. Tak mlar Takımlar 2007.1 stanbul Banyo Tak m nda VitrA-Artema Yetkili servislerince sadece perakende sat fllar nda bedelsiz montaj hizmeti verilmektedir. Tak m n tüm lavabo, klozet ve bideleri VitrAclean

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ Elazığ ili SODES ENGELSİZ YAŞAMLA SAĞLIKLI GÜNLERE Projesi kapsamında Bilgisayar Ekipman alımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı