AKÇANSA Ç MENTO YAPI CLUB ÜYEL K SÖZLEfiMES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKÇANSA Ç MENTO YAPI CLUB ÜYEL K SÖZLEfiMES"

Transkript

1

2

3

4 AKÇANSA Ç MENTO YAPI CLUB ÜYEL K SÖZLEfiMES Madde 1- Yap Club sistemi (Yap Club) ve Yap Club Card (Kart) Mülkiyeti AKÇANSA Ç MENTO SAN. ve T C. A.fi. ye aittir. Yap Club sistemine kay tl üyeler veya üyelik baflvurusunda bulunan gerçek ve tüzel kifliler, kartlar n kullanarak puan toplamak koflulu ile hediye talep edilmesini sa layan bir üyelik organizasyonunun parças olurlar. Üyeler isimlerine kart düzenlendi inde afla daki flartlar n tamam n kabul ettiklerini, beyan ve taahhüt ederler. Madde 2- Yap Club; bir kart üyelik sistemidir. Kart sahiplerine AKÇANSA Ç MENTO NUN 5, 25 ve 50 kg Torbal Çimento ürünlerini almalar karfl l nda puan kazand ran ve kart sahiplerine bu puanlar n, Yap Club hediye katalo unda yer alan ürünleri puanlar karfl l talep ederek hediyeye dönüfltürme f rsat veren bir liyakat ödüllendirme sistemidir. Madde 3- Yap Club üyeleri (Üye) üye olurken ya da üye kayd yaparken verdikleri/doldurduklar bilgilerin do ru oldu unu beyan ve taahhüt ederler. Madde 4- AKÇANSA Ç MENTO, Yap Club sistemini önceden haber vermeksizin ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin durdurabilir ya da tamamen kald rabilir. Bu durumda Üye 30 gün içerisinde hediye puanlar karfl l hediye talebinde bulunmal d r, aksi takdirde iflbu talep hakk ndan vazgeçmifl addolunacakt r. Madde 5- AKÇANSA Ç MENTO gerekli gördü ünde Üye nin üyeli ine son verebilir, kart n iadesini isteyebilir. Madde 6- Üye, üye olmas esnas nda verdi i bilgilerin gerek AKÇANSA Ç MENTO, gerekse AKÇANSA Ç MENTO taraf ndan belirlenen üçüncü kifliler taraf ndan posta, e-posta, sms vb. yolu ile gönderilebilecek aktivitelere davet ve kampanya duyurular için kullan lmak üzere paylaflt n kabul ve beyan eder. Madde 7- AKÇANSA Ç MENTO gerekli gördü ü takdirde Üye nin belli bir dönem ya da bir ifllem için kazanabilece i puanlar s n rlayabilir ve bu s n rlamay diledi inde de ifltirebilir. Madde 8- YAPI CLUB S STEM ÜYE ÇEfi TLER 8.1- Bayi üyelik; AKÇANSA Ç MENTO taraf ndan yap labilir Müflteri üyelik; AKÇANSA Ç MENTO ya da üye bayiler taraf ndan yap labilir. Madde 9- S STEM N filey fi VE ÜYELER N PUAN KAZANMA KOfiULLARI Yap Club sistemi internet üzerinde veri aktar lmas n sa layan bir iflletim sistemi ile çal flmaktad r. Bu iflletim sistemi; üye bayilerde bulunan yeterli donan ma sahip bir bilgisayara yüklenen Yap Club iflletim sistemi ile çal fl r Müflteriler; yapacaklar al fllar karfl l nda hediye puan kazan rlar. Madde 10- YAPILAN ALIfi VE SATIfiLARIN PUAN KARfiILI ININ BEL RLENMES KOfiULLARI Üyelerin yapacaklar al fllardan kazanacaklar puan karfl l AKÇANSA Ç MENTO taraf ndan belirlenerek o gün için geçerli hediye kataloglar nda ilan edilir Üyeler için 01 Haziran 2014 tarihi itibariyle geçerli hediye puan oranlar : Müflterilerin 25 kg ve 50 kg Torbal Çimento al fllar için: Her 1 kg al fl = 1 hediye puan Müflterilerin 5 kg Torbal Çimento al fllar için: Her 1 kg al fl = 2 hediye puan AKÇANSA Ç MENTO bu oranlar kendi inisiyatifiyle belirler, diledi inde de ifltirebilir ya da diledi i üyeye farkl oran uygulayabilir ya da diledi i üyenin AKÇANSA Ç MENTO taraf ndan belirlenecek al fllar için puan vermeyebilir, verilmifl puanlar iptal edebilir. Madde 11- ÜYELERE PUAN VER LMES KOfiULLARI Bayiler; kendilerinden al fl yapan Üye nin al fl tutar n Yap Club yaz l m vas tas yla Üye hesab na ifllerler. Yaz l m bu al fl tutar n otomatik olarak hediye puan na çevirir Üyeler hediye puan kazanabilmek için yapt klar al fllar en geç puanlar n sistemden silinece i gün içerisinde sisteme girmelidirler. Madde 12- BAY VE MÜfiTER SORUMLULUKLARI AKÇANSA Ç MENTO gerekli gördü ü takdirde Bayi ve Müflteri den yapt al fla dair belge sunmas n isteyebilir. Bu durumda Üye istenilen belgeyi AKÇANSA Ç MENTO ya verir. Verilen belge gizli nitelikte olup, AKÇANSA Ç MENTO taraf ndan 3. flah s ve Firmalar ile paylafl lmaz. 04

5 12.2- Yap lan sat fl ile Yap Club yaz l m nda kay t edilen sat fl tutarlar aras nda farkl l k olmas halinde AKÇANSA Ç MENTO Üye yi yaz l veya sözlü olarak uyar r. Üyelerin ilgili ifllemden dolay kazand klar puanlar n, varsa talep edilmifl hediyelerini kendi inisiyatifi ile iptal edebilir ve gönderilmifl hediyelerini geri alabilir. Hediyenin AKÇANSA Ç MENTO taraf ndan talep edilmesi durumunda, Üye hediyeyi hasars z olarak iade eder ya da hediye bedelini AKÇANSA Ç MENTO ya ödemekle yükümlüdür. ade edilen hediyenin hasarl olmas durumunda, Üye AKÇANSA Ç MENTO ya hediye bedelini ödemekle yükümlüdür. Bu durumun tekrar halinde AKÇANSA Ç MENTO Üye nin kazan lm fl tüm puanlar n iptal eder ve Üye nin üyeli ine son verebilir Bayi üye; Müflteri Yap Club üyelerine yapacaklar sat fllar do ru olarak Yap Club yaz l m na girmemelerinden dolay oluflabilecek ma duriyetlerden tek bafl na sorumludur. Bu durumda AKÇANSA Ç MENTO hukuken hiçbir sorumluluk kabul etmez ve oluflabilecek ma duriyetleri ilgili Üye ye rucu ettirir AKÇANSA Ç MENTO üye bayilerin yapacaklar sat fllar takip eder. Bayi nin yapt sat fllarda Müflteri sat fllar oran nda ve Müflteri üyelerin sat fllar nda üye kullan c ya sat fl/toplam al fl oran nda genel temayüllere ayk r bir durum tespit etti inde Bayi nin üyeli ini dondurabilir, üyeli ine son verebilir. Madde 13- HED YELER N TALEP ED LMES KURALLARI Üyeler en fazla Yap Club sisteminde görünen puanlar de erinde hediye talep edebilirler Üye Müflteri, hediye katalo undan hediye seçer Talep edilen hediye AKÇANSA Ç MENTO taraf ndan onaya tabidir. Onaylan r ise hediye tedarikçiden (üretici ya da ithalatç ) temin edilerek Üye nin adresine gönderilir AKÇANSA Ç MENTO bu aflamada da gerekli gördü ü takdirde Üye den kazand puanlar ispatlayan sat fl evrak talep edebilir. Evrak verilmez ise hediyeyi göndermeyebilir ve kazan lan puanlar iptal edebilir Hediye kataloglar ndaki puanlar ve hediye kataloglar n n geçerlilik tarihleri önceden haber verilmeksizin AKÇANSA Ç MENTO taraf ndan de ifltirilebilir Bas m hatalar ndan kaynaklanan yanl fll klar ba lay c de ildir Katalogda belirtilen ürünler tedarikçi stoklar yla s n rl d r. AKÇANSA Ç MENTO, tedarikçi stoklar nda bulunmayan ürünler için eflde erde farkl marka ve model ürün temin ederek gönderebilir ya da puan hakk n z sakl kalarak yeni hediye seçimine yönlendirebilir Hediyelerin garanti ve kalite sorumlulu u üretici/ithalatç firmalara aittir, AKÇANSA Ç MENTO sorumluluk kabul etmez Hediyelerin teslim yeri Üye nin Yap Club sisteminde belirtti i adresidir. Bu adres T.C. Tebligat Kanunu gere i yasal tebligat adresidir ve do rulu u Üye nin sorumlulu unda olup AKÇANSA Ç MENTO sorumluluk kabul etmez. Madde 14- ÜYELERE PUAN VER LMES KOfiULLARI Üye kart n n çal nmas veya kaybolmas halinde durumu derhal AKÇANSA Ç MENTO ya bildirir. AKÇANSA Ç MENTO kart iptal ederek Üye ye yeni bir kart tahsis eder Yap Club sisteminin kurulumu, iflletilmesi ve hediyelerin tedarik edilerek Üye lere gönderilmesi AKÇANSA Ç MENTO ad na INTERLINK thalat hracat ve Paz. A.fi. firmas taraf ndan yap lmaktad r. AKÇANSA Ç MENTO, INTERLINK firmas n n sorumluluklar n yerine getirmemesi halinde Üye lerin oluflabilecek zararlar nedeniyle sorumluluk kabul etmez. Madde 15- Tüm bu koflullar Üye nin ayr ca imzas na gerek olmaks z n üyelik için baflvuruda bulunmas, sistemden kay tl olarak fiili kullan mla yararlan yor olmas, ya da hediye talep etmesi ve/veya gönderilen hediyeyi teslim almas ile iflbu hükümlere tabidir ve hükümler hukuken geçerli olur. flbu koflullar n uygulanmas ndan do abilecek her türlü uyuflmazl n çözümünde stanbul Kad köy Mahkemeleri ve cra Müdürlükleri yetkili olacakt r. Madde 16- AKÇANSA Ç MENTO taraf ndan belirtilmedikçe, gerek iflbu sözleflme nin imzalanmas ndan önce ya da fiilen uygulamaya kat lmas halinde ve sözleflme nin imzalanmas n takiben yürürlükte kald süre boyunca gerekse de sözleflme nin herhangi bir sebeple sona ermesinden itibaren, AKÇANSA Ç MENTO nun aktaraca tüm bilgiler ya da AKÇANSA Ç MENTO nun herhangi bir flekilde temin edece i, ticari iliflki içinde bulundu u 3. gerçek ya da tüzel kifliler ile ortakl klar n veya ba l oldu u ortakl klara ait tüm bilgiler (ki bundan böyle Gizli Bilgiler diye an lacakt r) AKÇANSA Ç MENTO nun mülkiyetinde olup; gizli bilgilerin iflbu Sözleflme nin herhangi bir flekilde ihlali söz konusu olmaks z n kamuya mal olan k s mlar, adli ya da idari mercilerin yasalar çerçevesinde Gizli Bilgi yi talep etmesi halleri istisna olmak üzere, ÜYE edindi i iflbu Gizli Bilgileri hiçbir flekilde iffla etmeyecektir. Üye, iflbu Gizli Bilgileri, sadece sözleflmenin gerçeklefltirilmesi amac ile kullanabilecek, baflka hiçbir flekilde kullanmayacakt r. flbu koflullar n uygulanmas ndan do abilecek her türlü uyuflmazl n çözümünde stanbul Kad köy Mahkemeleri ve cra Müdürlükleri yetkili olacakt r. 05

6 KAMPANYA MEKAN AKÇANSA Ç MENTO ürünlerini tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Yap Club hediye katalo unda size yepyeni hediyeler sunmaktan mutluluk duyuyoruz. YAPI CLUB sistemi nas l çal fl r? YAPI CLUB üyesi siz de erli Müflterilerimiz Kampanya Katalo unda logosu görülen AKÇANSA Ç MENTO ürünlerinden al rken kazanacaks n z. Kazanaca n z puanlar ile bu hediye katalo undan diledi iniz ürünü/ürünleri seçebilirsiniz. YAPI CLUB üyesi olmak için gerekli koflullar nelerdir? Her sat fl noktas nda bir adet minimum Windows XP iflletim sistemi yüklü bilgisayar ve internet ba lant s bulunmas gerekmektedir. YAPI CLUB sistemi nas l çal fl r? Bilgisayar n za yüklenecek yaz l m ile sisteme dahil olacaks n z. Yaz l m, muhasebe sisteminden tamamen ba ms z çal flmaktad r. Sistemde puanlar afla daki flekilde kazan lmaktad r; 1-Müflterilerimiz al rken puan kazan yorlar. Müflteriler 25 kg ve 50 kg Torbal Çimento al fllar için: Her 1 kg al fl = 1 hediye puan Müflteriler 5 kg Torbal Çimento al fllar için: Her 1 kg al fl = 2 hediye puan Bayilerden al m yapan müflterilerin puan kazanabilmesi için tonaj Bayi taraf ndan kart numaran za ifllenmelidir. Aksi takdirde puan kazan lamayacakt r. ade edilen ürün al mlar ndan kazan lan puanlar n, sistemden düflürülmemesi durumunda da taca n z puanlar yetersiz kal r. YAPI CLUB puanlar nas l kontrol edilir? internet sitesi üzerinden, Bilgisayar n za yüklenmifl olan Yap Club sistem program üzerinden, no'lu ça r merkezine telefon ederek. YAPI CLUB puanlar nas l hediyeye çevrilir? Bilgisayar n za yüklenmifl olan Yap Club sistem program üzerinden, Katalo un arkas ndaki Hediye stek Formu'nu INTERLINK thalat hracat ve Pazarlama A.fi. brahim Karao lano lu Cad. Yay nc lar Sok. No: Seyrantepe - stanbul adresine postayla yollayarak, Katalo un arkas ndaki Hediye stek Formu'nu (0212) no'lu faksa yollayarak. sitesinden hediye baflvurusu yapabilirsiniz. Katalo un arkas ndaki Hediye stek Formu'nu fotokopi ile ço altarak, formu birden fazla kullanabilirsiniz. Talep etti iniz hediyeler size ortalama 20 ifl günü içerisinde ulaflt r lacakt r. 06

7 D KKAT ED LECEK HUSUSLAR - Bu katalog 01 Haziran May s 2015 tarihleri aras nda geçerlidir. - AKÇANSA, önceden bildirim yapmadan ve herhangi bir neden göstermeden bu kampanyay durdurabilir, kald rabilir veya uzatabilir. - Bu katalogdan veya sitesinden hediye taleplerinizi bildirebilirsiniz. - Üye kartlar n n yenilenmesi halinde eski kartlardaki bilgiler yeni kartlara aynen tafl nacakt r. - Hediye siparifli verilmesi, üyelik sözleflmesinde yer alan tüm flartlar n kabulü anlam na gelir. - Kampanya ile ilgili her türlü soru ve sorunlar n z, için Yap Club Ça r Merkezi ni ( ) hafta içi 09:00-18:00 saatleri aras nda arayabilirsiniz. Ayr ca adresinden bize ulaflabilirsiniz. - Hediye stek Formu, Üyelik Baflvuru Formu nu dolduran kifli taraf ndan haz rlanmal d r. Yap Club Üyesi, Hediye stek Formu nu do ru olarak doldurdu unu ve formda belirtilen bilgilere göre teslimatlar n yap lmas n kabul eder. Hediyelerin gönderilebilmesi için, hediye talep eden üyenin AKÇANSA bayisine gecikmifl borcunun ve aç k hesab n n olmamas gerekmektedir. - Hediyenin teslim edilece i adres, hafta içi saatleri aras nda bulunaca n z ve Hediye stek Formu nda belirtilen adres olmal d r. Hediyeler, Firma yetkilisine de il Hediye stek Formu nda belirtilen adrese gönderilir. Hediye ürünlerin teslimat, üyenin gecikmifl borcu ve aç k hesab olmamas halinde, en geç 20 ifl günü içinde yap lacakt r. - stenilirse Hediye stek Formu fotokopi ile ço alt labilir ancak bilgilerin form ço alt ld ktan sonra doldurulmas gerekmektedir. - Kurulum gerektiren ürünler için, ürünü ald ktan sonra ilgili servis hatt n n aranmas gerekmektedir. - Hediye katalo unda yer alan ürünler stoklarla s n rl d r. Model, desen, özellik ve renklerde de ifliklik olabilir. - Seçti iniz hediyenin teknik nedenlerden dolay sa lanamamas ya da stoklar n tükenmesi durumunda efl de erde bir hediye sunulur veya hakk n z sakl kalmak suretiyle size yeni bir seçim yapma imkân verilir. - Katalogda yer alan ürünler üretici ve ithalatç firmalar n garantisi alt nda olup, garanti belgesinde belirtilen hükümlere tabidir. - Herhangi bir anlaflmazl k durumunda AKÇANSA kay tlar esas al nacakt r. Talep etti iniz hediye veya hediyelerin toplam puan ile hesab n zdaki puan aras nda fark olmas durumunda, hesab n zdaki puan dikkate al nacakt r. - Hediye puanlar n z nakite çevrilemez, bir sonraki y la devredilemez ve baflka sat fl noktalar ile birlefltirilemez. - Teslimat s ras nda ürün paketinin aç larak hediyelerinizin sa laml kontrol edilmelidir. Herhangi bir hasar tespit edildi inde, ürünü teslim eden kargo firmas taraf ndan tutulacak hasar zab t formu ile birlikte ürün iade edilmelidir. Aksi halde teslimat onay ndan sonra taraf m za yap lacak hasar tespiti ve itirazlar kabul edilmeyecektir. Nakliyeden do acak hasarlar kargo firmas na aittir. - AKÇANSA, gerekli gördü ü takdirde kampanyan n içeri ini de ifltirme, katalogda yer alan ürün ve hizmetlerin bir k sm n kampanyadan ç karma, bu ürün ve hizmetleri de ifltirme hakk n sakl tutar. - Hediyeler nakite çevirilemez. - Katalog bask s nda ve web sitesinde oluflabilecek tipografik ve bask hatalar ndan kaynaklanan sorunlardan dolay AKÇANSA ve INTERLINK thalat hracat ve Pazarlama A.fi. sorumlu de ildir. Ürünler, resimde göründü ünden farkl l k gösterebilir. - Kazand n z puanlar adresinden veya Yap Club Ça r Merkezi nden ( ) ö renebilirsiniz. - Puan n z, AKÇANSA bayilerinden ald n z ürünlerin faturas kesildi i tarihten sonra hesab n zda görünecektir. - Döviz kurlar nda, beklenenin üzerinde meydana gelebilecek de iflikliklerde hediye puanlar ve bu hediyeleri haketmek için gerekli cirolar de iflebilir. TAT L KATILIM fiartlari GENEL KOfiULLAR Afla daki tüm ürün ve hizmetler rezervasyon ve doluluk durumuna göre karfl lanacakt r. Tüm hizmetlerin sa lanmas nda Tuaregtours in kontrolü d fl nda geliflebilecek gecikmeler, iptaller, bagaj kayb, hasar ya da müflterinin vas tay kaç rmas, pasaport veya vizesinde sorun ç kmas, seyahati hastal k vb. nedenlerle yar da b rakmas, kanunlara riayetsizlik etmesi gibi olumsuzluklardan ve tur programlar esnas nda meydana gelebilecek kazalardan dolay Tuaregtours ve/veya Hediye Puan Kampanyas n gerçeklefltiren di er kifliler sorumlu tutulamaz, hizmetin yanmas halinde puan iade/baflka bir hediye talebinde bulunulamaz. Belirtilen hizmetlerin mücbir sebeplerden dolay yerine getirilememesi durumunda vaadedilen hizmetin sa lanamamas ndan Tuaregtours ve/veya Hediye Puan Kampanyas n ( Kampanya ) gerçeklefltiren di er kifliler sorumlu de ildir. Tuaregtours seyahat hizmet talepleri ve rezervasyonlar en az 15 gün önce yap lmas gerekmektedir. KAMPANYA DAH L NDE YAPILACAK REZERVASYONLAR Rezervasyonlar uçak ve otel yer durumu ile s n rl d r. Kampanya dahilindeki rezervasyonlar oda+kahvalt olarak yap l r. Resmi tatil tarihleri, özel günler, bayramlar, y lbafl, christmas, yerel festivaller, kongre ve fuar gibi yo un dönemlerde kampanya kapsam nda rezervasyon kabul edilmeyecektir. Kampanyaya gidifl dönüfl ekonomi s n f uçak bileti, belirtilen gece say s nda belirtilen pansiyon durumuna (oda+kahvalt /yar m pansiyon/her fley dahil) göre konaklama, transferler dahildir. Pasaport, harç pulu, havaliman vergileri, seyahat sigortas ve vize ücretleri ile programlarda belirtilmeyen sair harcamalar fiyatlara dâhil de ildir. Havayolu olarak, müsaitlik veya ba lant durumuna göre belirlenecek olan Havayollar kullan lacakt r. Kesin rezervasyonlar yap ld ktan sonra meydana gelebilecek de ifliklik ve iptal durumlar nda, ilgili havayolu ve tesisler taraf ndan belirlenen tüm cezai flartlar uygulan r. Vize al namamas durumunda do acak aksakl klardan Tuaregtours ve/veya Kampanyay gerçeklefltiren di er kifliler sorumlu de ildir. UMRE Z YARET GENEL KOfiULLARI Yar m pansiyon konaklama, uçak bileti, transfer, dini ziyaretler, havaliman vergileri, vize ve lokal rehberlik/dini görevlililer hizmeti dâhildir. Suudi Arabistan vize ifllemleri için en az 1 y l geçerli pasaport, kimlik fotokopisi, 2 adet vesikal k resim, efller için evlilik cüzdan veya nüfus kay t örne i, 46 yafl alt bayanlar için mahreminin yak nl k derecesini belirten noter tasdikli akrabal k belgesi gerekmektedir. Umre programlar Nisan-Eylül aras d r. HED YE ÇEK KULLANIM fiartlari TURA TUR ZM HED YE ÇEK : Bu çek indirim, kampanya, ön rezervasyon vs. gibi uygulamalardan etkilenmez. Ödenecek son rakam ç kt ktan sonra para gibi kullan labilir. Her seyahat için sadece 1 çek kullan labilir. Çekin kullan m süresi al nd tarinten itibaren 1 y ld r. Seyahat çekleri stanbul, zmir, Ankara Tura Turizm Merkez Ofislerinde geçerli olup çeklerin arkas nda adresler mevcuttur. Yurt içi ve yurt d fl seyahatleri için geçerlidir. Bu çekin mülkiyeti Tura Turizm ve D fl Tic. Ltd. fiti ye aittir ve istendi inde iade edilmesi zorunludur. Çal nmas, kaybolmas veya bulunmas durumunda Cumhuriyet Caddesi No:109 Park Apt. Elmada / stanbul adresine gönderilmesi veya numaral telefona bilgi verilmesi rica olunur. M GROS HED YE ÇEK : Bu çek, teslim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde kullan labilir. Bu çek, toplu Tekel al mlar nda kullan lamaz. CARREFOUR HED YE ÇEK : Bu çek, tüm CarrefourSa ve CarrefourSa Expres lerde çek üzerinde belirtilen süre içerisinde kullan labilir. Üzerinde yaz l tutar kadar fayda sa lar. Alkollü içecekler, tütün mamülleri, GSM TL yükleme harcamalar ve kuyum al flverifllerinde geçerli de ildir. Nakde çevrilemez. Hediye kart al mlar nda ve toplu al flverifllerde kullan lamaz. Bu çek ile al nan mallar nakde çevrilemez. Bu çekin kaybolmas ve 3. Kiflilerce kullan lmas durumunda CarrefourSa sorumlu de ildir. Geçerlilik tarihi biten çekler kullan lamaz, iade edilemez ve kullan m sureleri uzat lamaz. Al flverifl bafl na kullan labilecek çek tutar TL ile s n rl d r. OPET AKARYAKIT KARTI: Bu çekin kullan labilmesi için, plaka bildirme zorunlulu u vard r. TEKNOSA HED YE ÇEK : Teknosa ç ve D fl Ticaret A.fi. yetkilerinin kafle ve imzas n tafl mayan çekler geçersizdir. Bu çek sadece Teknosa ç ve D fl Ticaret A.fi. ma azalar nda kullan labilir. Shop in Shop ma azalar nda ve Teknosa içerisindeki Shop in Shop ma azalar nda kullan lamaz. Bu çek karfl l nakit ödeme yap lamaz, çek nakde çevrilemez. Çekin kaybedilmesi halinde Teknosa ç ve D fl Ticaret A.fi. nin Hiçbir sorumlulu u yoktur. Bu çek hamiline düzenlenmifl olup çeki ibraz eden hak sahibidir. Bu hediye çekinde yazan miktara KDV dahildir. Turkcell, Avea ve Vodafone kontör al mlar nda kullan lamaz. Ürün faturas, hediye çeki tutar kadar eksik verilir. Bu çek tek kullan ml k olup bölünerek kullan lamaz. Bakiyesi için para üstü, hediye çeki vb. talep edilemez. Son kullanma tarihi çek üzerinde yer alan ay ve y l gösteren rakamlar iflaretlenerek belirtilmifltir. Birden fazla iflaretlenmifl çeklerde en eski tarih geçerli olacakt r. Bu çek, kampanya indirim ve nakit fiyatlarda kullan lamaz. Organizasyon: INTERLINK fi RKETLER GRUBU 07

8 DVD PLAYER KOD DVD/DivX/MP3/JPEG/CD oynatabilme, HDMI ve USB girifli, kompakt tasar m BLU-RAY PLAYER KOD Blu-Ray/DVD oynatabilme, Wi-Fi, HDMI, USB, Ethernet giriflleri. BLU-RAY PLAYER KOD Blu-Ray oynatma, 3D, Wi-Fi, HDMI ve USB giriflleri EV S NEMA S STEM KOD W, Blu-Ray/WMV/MPEG-1/MP3/AAC formatlar n destekler, Dolby Dijital ses, BRAVIA Sync özelli i, HDMI girifli EV S NEMA S STEM KOD W, Blu-Ray/DVD/CD/XviD/MPEG/AAC/JPEG oynatabilme, 20 adet FM radyo haf zas, Bluetooth, Wi-Fi, USB ve HDMI girifli. 08

9 " LED TV KOD x768 çözünürlük, LED ekran, 24p gerçek sinema, 1 adet HDMI, 1 adet USB girifli, 2x8 W ses ç k fl gücü " LED TV KOD x1080 çözünürlük, LED ekran, 24p gerçek sinema, 1 adet HDMI, 1 adet USB girifli, 2x8 W ses ç k fl gücü " LED TV KOD x1080 çözünürlük, LED ekran, 24p gerçek sinema, 3D, Wi-Fi, NFC, 4 adet HDMI, 3 adet USB girifli, 2x10 W ses ç k fl gücü " LED TV KOD x1080 çözünürlük, LED ekran, 24p gerçek sinema, 3D, Wi-Fi, NFC, 4 adet HDMI, 3 adet USB girifli, 2x10 W ses ç k fl gücü " LED TV KOD x1080 çözünürlük, LED ekran, 4 adet HDMI, 3 adet USB girifli, Wi-Fi, 2x10 W ses ç k fl gücü, 24p gerçek sinema özelli i " LED TV KOD x1080 çözünürlük, LED ekran, 3D, Wi-Fi, 4 adet HDMI, 3 adet USB girifli, 2x10 W ses ç k fl gücü. 09

10 MP3 PLAYER KOD Gb kapasite, 3 dakikada flarj olabilme, USB ba lant s MP3 PLAYER KOD Gb kapasite, 1.7 TFT ekran, ekolayzer, 30 istasyon haf zal FM radyo, USB girifli KULAKLIK KOD db/mw hassasl k, 2.5 saat sarj süresi, 13 saat kullan m süresi, tek dokunuflla Bluetooth ba lant s, dahili mikrofon. MP3 PLAYER KOD MP3/WMA/AAC-LC oynatabilme, 4 Gb kapasite, 1.5 saat sarj süresi, 8 saat kesintisiz müzik çalma, USB ba lant s, 2 metre su geçirmezlik RECEIVER KOD /24p sinema gösterimi, 4K, ekolayzer, 4 adet HDMI girifli, 3D, 30 kanal haf zal FM radyo. 10

11 ALARMLI SAATL RADYO KOD FM/AM radyo, dijital ekran, saat, takvim, radyo alarm, buzzer alarm. ALARMLI SAATL RADYO DOCK KOD FM/AM radyo istasyon haf zal, ipod yuvas, alarm, saat, dijital ekran ALARMLI SAATL RADYO DOCK KOD adet FM, 10 adet AM radyo istasyonu, dijital ekran, saat, takvim, alarm, ipod, iphone, ipad uyumlu, 2x3.5 W ses ç k fl gücü. PORTAT F RADYO KASET ÇALAR KOD CD-R/RW/MP3 formatlar n oynatabilme, 20 istasyon haf zal dijital FM radyo, 2x1 W ses ç k fl gücü, ses yüksekli i kontrolü M KRO MÜZ K SET KOD CD/MP3 oynatabilme, 20 kanal FM, 10 kanal AM haf zal radyo, dijital ekran, USB girifli, 50 W ses ç k fl gücü M KRO MÜZ K SET KOD CD çalar, ipod/iphone uyumlu, 20 istasyon haf zal FM radyo, dijital ekran, 120 W ses ç k fl gücü. 11

12 APPLE MACBOOK AIR KOD Intel Core i5 1.3 GHz, 13.3 LED ekran, 128 Gb Flash bellek, Q klavye, 3 adet USB girifli, Mac OS iflletim sistemi APPLE MACBOOK PRO KOD Intel Core i7 4600M 2.0 Ghz ifllemci, 256 Gb SDD bellek, 15 LED ekran, USB ve HDMI girifli, Mac OS iflletim sistemi HP PROBOOK KOD Intel Core i5 4200M 2.5 GHz ifllemci, 500 Gb bellek, 15.6 LED ekran, HDMI ve USB giriflleri, Microsoft Windows 8 iflletim sistemi HP NOTEBOOK KOD ekran, Intel Core i5-4200m 2.5 GHz ifllemci, 500 Gb hard disk, Bluetooth, HDMI girifli, Microsoft Windows 8 iflletim sistemi HP NOTEBOOK KOD Intel Core i3-3110m 2.40 GHz ifllemci, 500 Gb bellek, 15.6 LED ekran, HDMI ve USB giriflleri, Microsoft Windows 8 iflletim sistemi HP NOTEBOOK KOD Intel Core i5-3317u 1.70 GHz ifllemci, 256 Gb SSD, 15.6 LED ekran, 3 adet USB girifli, Wi-Fi, Microsoft Windows 8 iflletim sistemi. 12

13 SAMSUNG TABLET KOD GHz ifllemci, 1 Gb RAM, 8 Gb bellek, 7 TFT ekran, 2 megapiksel kamera, USB girifli, Android 4.1 iflletim sistemi SAMSUNG TABLET KOD GHz 4 çekirdekli ifllemci, 16 Gb bellek, 8 TFT ekran, Wi-Fi, Bluetooth, USB girifli, SD kart yuvas, 211x136x8 mm, 345 gr SAMSUNG TABLET KOD Gb kapasite, 10.1 LCD ekran, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, USB girifli, maksimum 10 saat kullan m süresi. APPLE IPAD M N RETINA 16 GB Wi-Fi KOD LED ekran, 2048x1536 piksel çözünürlük, 16 Gb haf za, A7 ifllemci, Bluetooth, Wi-Fi, 200x134.7x7.5 mm, 331 gr. APPLE IPAD M N RETINA 16 GB Wi-Fi 4G KOD LED ekran, 2048x1536 piksel çözünürlük, 16 Gb haf za, 4G, A7 ifllemci, Bluetooth, Wi-Fi, 200x134.7x7.5 mm, 331 gr APPLE IPAD AIR 16 GB Wi-Fi KOD LED ekran, 2048x1536 piksel çözünürlük, 16 Gb haf za, A7 ifllemci, Bluetooth, Wi-Fi, 240x169.5x7.5 mm, 469 gr. APPLE IPAD AIR 16 GB Wi-Fi 4G KOD LED ekran, 2048x1536 piksel çözünürlük, 16 Gb haf za, 4G, A7 ifllemci, Bluetooth, Wi-Fi, 240x169.5x7.5 mm, 469 gr

14 GARMIN NAV GASYON C HAZI KOD TFT ekran, Türkiye haritas, araç h z göstergesi, GPS koordinat konumlama, harita ekleme, USB girifli. NAVKING NAV GASYON C HAZI KOD ARM 550 MHz ifllemci, FM radyo, Bluetooth, 4 Gb kapasite, 5 LCD ekran, Microsoft WINCE.NET 6.0 iflletim sistemi FINE LIGHT CD KUTUSU KOD CD lik HP YAZICI KOD Yaz c, fotokopi, tarama, 1200x600 dpi yaz c, 1200x2400 dpi tarama, 600 dpi fotokopi, USB ba lant s, Wi-Fi, LCD ekran HP LAZER YAZICI KOD Dakikada 25 sayfa S/B bask, 600x600 dpi bask kalitesi, 250 yaprakl k tepsi, USB ba lant s. NOVELLA MÜDÜR KOLTU U KOD Krom ayakl, tilt mekan zmal tekerlek HP LAZER YAZICI KOD Yazma, fotokopi, tarama, faks özellikleri, 14 sayfa bask h z, dokunmatik renkli ekran, USB girifli. 14

15 SAMSUNG CEP TELEFONU N-9000 NOTE3 KOD saat konuflma, 420 saat bekleme süresi, 1.9 GHz ifllemci, 32 Gb kapasite, 5.7 Super AMOLED ekran, 13 megapiksel kamera, 3G mobil TV, Wi-Fi, Bluetooth, 151x79x8 mm, 168 gr. APPLE CEP TELEFONU IPHONE 6 16 GB KOD saat konuflma, 150 saat bekleme süresi, 16 Gb kapasite, Wi-Fi, 4.7 ekran, 8 megapiksel kamera, ios 8 iflletim sistemi, 138x67x7 mm, 129 gr APPLE CEP TELEFONU IPHONE 5S KOD saat konuflma, 250 saat bekleme süresi, 8 megapiksel kamera, 16 Gb haf za, ios 7 iflletim sistemi, 124x58x7.6 mm, 112 gr. APPLE CEP TELEFONU IPHONE 5C KOD saat konuflma, 250 saat bekleme süresi, A6 çip, 16 Gb, 4 LCD ekran, 8 megapiksel kamera, Bluetooth, Wi-Fi, 124x59x9 mm, 132 gr SAMSUNG CEP TELEFONU GALAXY S5 KOD saat konuflma süresi, 16 Gb bellek, 5.1 SUPER AMOLED ekran, 16 megapiksel kamera, Bluetooth, Wi-Fi, USB girifli, 142x72x8 mm, 145 gr. SAMSUNG CEP TELEFONU GALAXY S4 KOD saat konuflma, 370 saat bekleme süresi, 5 SUPER AMOLED ekran, 13 megapiksel kamera, 16 Gb kapasite, Wi-Fi, NFC, Bluetooth, 137x70x8 mm, 130 gr. 15

16 CEP TELEFONU XPERIA SP KOD saat konuflma, 635 saat bekleme süresi, 4.6 TFT ekran, 8 Gb kapasite, 8 megapiksel kamera, 3G Mobil TV, 131x67x10 mm, 155 gr. CEP TELEFONU XPERIA Z1 KOD saat konuflma, 880 saat bekleme süresi, 5.0 Full HD ekran, 20.7 megapiksel kamera, Bluetooth 4.0, 144x74x9 mm, 169 gr HUAWEI CEP TELEFONU Y320 KOD Gb bellek, 2 megapiksel kamera, 4 TFT ekran, Bluetooth, Wi-Fi, Micro SD, USB, 3G Mobil TV, 123x63x11 mm, 123 gr. HUAWEI CEP TELEFONU G610 KOD Gb bellek, 5 megapiksel kamera, 5 TFT ekran, Micro SD, Buletooth, Wi-Fi, 3G Mobil TV, 142x74x10 mm, 170 gr, SAMSUNG CEP TELEFONU GALAXY S4 M N I-9190 KOD saat konuflma, 300 saat bekleme süresi, 8 megapiksel kamera, Bluetooth, Micro SD kart girifli, 124x61x9 mm, 107 gr. SAMSUNG CEP TELEFONU GALAXY S3 M N KOD saat konuflma, 450 saat bekleme süresi, Android 4.1 iflletim sistemi, 4 Super AMOLED ekran, 5 megapiksel kamera, Wi-Fi, Bluetooth, 122x63x10 mm, 112 gr. 16

17 SAMSUNG CEP TELEFONU 7390 KOD saat konuflma, 350 saat bekleme süresi, 4 TFT ekran, 3.15 megapiksel kamera, 3G Mobil TV, 121x63x11 mm, 126 gr. SAMSUNG CEP TELEFONU S5830 ACE KOD saat konuflma, 640 saat bekleme süresi, Android iflletim sistemi, dokunmatik TFT ekran, MP3, Radyo, Bluetooth, Wi-Fi, 5 megapiksel kamera, 112x60x11 mm, 113 gr GIGASET DECT TELEFON KOD saat konuflma, 200 saat bekleme süresi, son 10 numaray gösterme, 50 metre kapal, 300 m aç k alan çekim kapasitesi. TTEC BLUETOOTH KULAKLIK KOD saat konuflma, 100 saat bekleme süresi, LED fl k, ak ll tufl, USB ba lant s ile flarj edebilme SAMSUNG CEP TELEFONU E2250 KOD kifli telefon rehberi, 2 TFT ekran, tufl tak m, 5 megapiksel kamera, 113x46x14 mm, 79 gr GIGASET DECT TELEFON KOD saat konuflma, 530 saat bekleme süresi, 1.8 TFT renkli ekran, 50 metre kapal, 300 metre aç k alan çekim mesafesi. GIGASET DECT TELEFON KOD saat konuflma, 200 saat bekleme süresi, fl kl ekran, kapal alanda 50 metre, aç k alanda 300 metre çekim alan. 17

18 CASIO D J TAL FOTO RAF MAK NES KOD x optik, 5x dijital zoom, 14.1 megapiksel, odak modlar, HD video kaydetme, 2.7 LCD ekran, USB girifli D J TAL FOTO RAF MAK NES KOD megapiksel, DSLR kalitesi, Wi-Fi, NFS, Full HD video kayd, LCD ekran D J TAL FOTO RAF MAK NES KOD megapiksel, 5x optik, 10x dijital zoom, HD video kayd, 3 LCD ekran, USB ba lant s D J TAL FOTO RAF MAK NES KOD megapiksel Super HAD CCD görüntü, 63x optik zoom, görüntü sabitleme, HD video kayd 3 LCD ekran, USB ba lant s KAMERA KOD x optik zoom, 160x dijital zoom, Exmor R CMOS sensör, 3 LCD ekran, dahili projektör, SteadyShot özelli i KAMERA KOD x optik zoom, 9.2 megapiksel kamera, 2.7 LCD ekran, Micro SD haf za kart girifli, Exmor R CMOS sensör. 18

19 HOBBY FINE PURO TAfiIYICI KOD adet puro yeri, kapakl, deri kapl. HOBBY FINE MATARA KOD Deri kapl, kapa n kaybolmas n önleyen özel tutucu, çelik iç yüzey. HOBBY FINE S GARA KUTUSU KOD adet sigara kapasiteli, deri kapl, kilitli SEDEF OKEY TAKIMI KOD A aç malzemeden üretilmifltir HOBBY FINE TAVLA TAKIMI KOD PVC çanta, pul saklama gözü LEYE OTO BEBEK KOLTU U KOD Kg kapasiteli, emniyet kemeri özelli i, extra destekli omuz koruma bölümü, dayan kl ve sa lam gövde yap s. 19

20 CASIO BAY KOL SAAT KOD Alarm, kronometre, 200 m su geçirmezlik, rak m ölçümü, barometrik bas nç ölçümü, mineral cam, pil seviye göstergesi. CASIO BAY KOL SAAT KOD Çelik kordon, mineral bombeli cam, vidal tepe, kronometre, 100 m su geçirmezlik CASIO BAY KOL SAAT KOD Çelik kasa ve kordon, 3 katlamal tek basmal klips, 100 m su geçirmezlik, tam otomatik takvim CASIO BAY KOL SAAT KOD Çelik kasa, deri kordon, anolog, kronometre, kristal cam, 50 m su geçirmezlik CASIO BAY KOL SAAT KOD Su geçirmez, mineral cam, deri kordon CASIO KOL BAY SAAT KOD Uzun pil ömrü, su geçirmez, mineral cam, deri kordon. 20

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

fliniz için ak l kâr çözümler Vodafone fl Orta m da. SAYI 5 OCAK 2012

fliniz için ak l kâr çözümler Vodafone fl Orta m da. SAYI 5 OCAK 2012 fliniz için ak l kâr çözümler Vodafone fl Orta m da. SAYI 5 OCAK 2012 MOB L MOB L MOB L Mobil Ses Mobil Ses Tarifeleri Ortak Havuz Tarifesi Esnaf Tarifeleri Esnek Paketler Mobil Mesajlaflma SMS MMS htiyac

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KRED KARTI ÜYEL K SÖZLE MES Banka ve Kart Hamili a a daki hükümler çerçevesinde mutab k kalm lard r: 1. bu Sözle me nin uygulanmas nda; Asgarî Ödeme Tutar Alacak Belgesi

Detaylı

SYKONSEPT. Ocak - fiubat 2012 Y l: 8 Say : 43 ki ayda bir yay nlan r.

SYKONSEPT. Ocak - fiubat 2012 Y l: 8 Say : 43 ki ayda bir yay nlan r. SYKONSEPT Ocak - fiubat 2012 Y l: 8 Say : 43 ki ayda bir yay nlan r. D fl Ticaretin Ordinaryüsü: Gümrük Müflavirleri Uluslar Aras Teslim fiekilleri Yaflamsal Uzmanl k: Sat fl Ata Karnesi Nedir? K fla Özel

Detaylı

100 soruda yeni teflvik uygulamas

100 soruda yeni teflvik uygulamas 100 soruda yeni teflvik uygulamas (2009/15199 say l BKK) ndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnas Faiz deste i Sigorta prim deste i Tafl nma deste i Yat r m yeri tahsisi Sunufl

Detaylı

YEN TEfiV K S STEM REHBER

YEN TEfiV K S STEM REHBER G R fi G R fi 13 14 G R fi G R fi Günümüzde kendini her alanda hissettiren küresel mali krizin etkisi, iflletmelerin sermaye yap s n da bozmufltur. Yaflan lan bu kriz ortam nda beklentilerin, ekonomik

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

B rak n evinizi arac n z korusun! KAS-KON

B rak n evinizi arac n z korusun! KAS-KON B rak n evinizi arac n z korusun! KAS-KON 1936 dan bugüne... KAS-KON İÇİNDEKİLER I- KAS-KON...4 TEM NATLAR...4 KLOZLAR...5 II- KAS-KON AS STANS H ZMETLER...8 KASKO AS STANS...8 KONUT AS STANS...10 III-

Detaylı

TÜRK YE RAHATLIK STED

TÜRK YE RAHATLIK STED TÜRK YE RAHATLIK STED ARÇEL K D ZÜSTÜ HED YES YLE GELD Aral k 2010 AYIN EN GÖZDE ÜRÜNÜ GNB 1545 A1 MT Türkiye nin en bonkör kart Üstelik World le flimdi al +8 taksitle öde, ya da May s 2011 de ödemeye

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PART S

ADALET VE KALKINMA PART S YAYINI YIL: 17 SAYI: 324 15 HAZ RAN 2015 Yerli Mal Belgesi ile %15 e kadar fiyat avantaj Sanayicilerin y llard r talep etti i, kamu ihalelerinde yerli ürün imal eden firmalara avantaj sa lanmas na yönelik

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2490 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1461 RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM Yazarlar smail GÜRKAfi (Ünite 1) Gürcan ÇOLPAN (Ünite 2) Mehmet KER MO LU (Ünite 3) Hilmi

Detaylı