Yiiksek PeifonnanSl1 BetOJllarrft Yol Kaplanta Malzemesi Olarak Kullanllabilirliginin trdelenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yiiksek PeifonnanSl1 BetOJllarrft Yol Kaplanta Malzemesi Olarak Kullanllabilirliginin trdelenmesi"

Transkript

1 Prof.Dr. Miilt.Ergin ARIOGLV ltd Maden Miiltemlisligi Boliimu Dr. Mii.1t.Ozgiir Siimer KOYLDOGLV Yapl MerJlezi-Ar-Ge boliimii Yiiksek PeifonnanSl1 BetOJllarrft Yol Kaplanta Malzemesi Olarak Kullanllabilirliginin trdelenmesi ciris Yolmuhendisliginde, verilen tasanm ve iklim kosullannda kaplama malzemesinin secimi, projenin en incelikli bblumunu olusturmaktadlr. Yol kaplama malzemesinin secimini belirleyen ana etmenler (Sekil 1) bunlann birbirleri ile etkilesiminin karmaslkligl gbz bnunde tutuldugunda, problemin zorlugu bir kat daha artmaktadlr. Sekil 1'in dikkatle incelenmesi sonucunda, yol kaplama malzemesinin secimini denetleyen klasik etmenler olan aderans, yol surus konforu, ekonomi faktbrlerinin yanlsll-a, bzellikle cagdas yol tasanmlnda estetik ve surds gurultusu gibi etmenlerin de aglrllkll olarak rol oynadlklan gbzlenmektedir. Klasik yol muhendisligi IiteratOrOnde maizeme secimi icin baz olusturan, degisik kaplama maizemeierlnin ekonomik analizinde, sadece yol icin yapltan yatlnm maliyetleri (amortisman+faiz yokul ve yoiun tamiri ve baklml icin Yllilk masraflar gbzetiimek suretiyle bir karsltastjrma yapllmaktadlr. Ancak bu karsllastlrma, Sekil 1'de de anllan 8tmenlerin Islglnda, malzeme secimine tam cevap getirmemektedir. Burada SU eksiklik bzellikle vurgulanmalldlr. Yol kapiama malzemesinin yanlis seciminden dolayi veya yol yaplml slraslnda uygulanan mohendisligin. yeterli dozeyde olmamaslndan kaynaklanan maliyetler (can ve mal kaybl, zaman kaybl ve bunlarln maliyetleri) bu analize yanslmamaktadlr. Daha aclk anlatlm ile, bir yolun servis soresi boyunca tasan" mlndan, uygulamaprojesine kadar.su veya bu sekilde eksik yapllmaslndan kaynakianan risklerin maliyeti analitik maiiyet analiz modellerinde kesinkes dikkate ailnmall, bbylece rasyonel bir karsllastlrma yapllma imkanl yaratlimalldlr. (1) Bu sekildp yapllan bir maliyet degerlendirmesi ayrlntil1 bir sekilde Cizelge 1'de takdim edilmistir. Bu analizle i1gili boton unsurlar Cizelge 1'de verildi~i icin burada tekrar. edilmeyecektir. Kiasik yol mohendisligi literatoronde bitomlo kaplama (asfalt yoll ile beton kaplama arasmda secim, uzun Yillardan beri her iki kaplama toronon kendine has yararlan gbzetilmek suretiyle yapllagelmektedir. Mevcut projeierin yerinde, servis tifnro boyunca baklm-onanm masraflan dikkate alrndlglnda ve iyi tasarianmls beton kaplamall yollarln, asfalt kaplamal, vonara nazaran daha ekonomik oldugu ybnonde bulguiar vardlr. (2) Ozellikle 1980'li YIlJarda beton teknolojisinde katedilen teknolojik yenilikler (soperpiastiklestirici katkllar, hava surokleyici katkllar, mineral katkl-silika fume, ucucu kul vb.- Ci:zelge~1 Degi;;ik Yol Kaplamalannm Ekonomik Yanden 'Kar$lla;mnlmasl. - -Gc.)<;:me. Rislzine Gare-. iii BitOmlD kaplamali yolun Yillik toplam malivet yoko (esnek kaplama) Vi r +rt 1 M 1 = + M(t+b)1 + P{G 1 } M 9,1,TUYII (1+rt1 Wfllk yatlnm maliyeti \, " Beton kaplamali yolun Yllilk toplam maliyet yoku (rijit kaplama); iii! fvi 2 = V 2 T (1+rt 2 (1+rt2-1 + M(t+b)2 + P{G 2 } M 9,2,TUYII Ekonomik karsllastlrma fvi1 ile M2 Ylfllk maliyet boyutunda karsilastlrillr; kocok olanl tercih edilir. Siraslyia bitomlo kapiama ve beton kaplama vol seceneklerine karsi gelen ilk yatlnm miktan Faiz Slraslyla bitomlo kaplama ve beton kaplama yol seceneklerine ait servis, bmor, YII. BOyuk blcode kaplama torone, tamir+baklmlna gbsterilen bzen dozeyine bagll olarak degisir. Seceneklere ait Yllilk (tamir+baklm) yoko,tuyii Seceneklere gbre Yllilk gbcme riski. Daha bnceki proje deneyim sonuclannln degerlendinlmesiyle gbcme riskleri belirlenebilir. Gbcme oiayi (donma-cbzolme, C02 difozyonu sonucunda karbonatlasma ve korozyon, alkali silika reaksiyonu sonucl;l[lda yolda "kabarma"nln gbzlemlenmesi vb) sonucunda olusan hasann toplam parasal boyutu. 70 HAZIR BETON ~ EYLUL EKiM

2 BETON VOLLAR t II Kaplama malzemesinin porozloiogo II TaSlt hlzl (Kent iei otoyoll lilil Tekerlek lastiginin yapisl -baslnclkullanlm yasi II Uygulanan drenaj sistemi ve et~inligi. II Kaplama yuzeyi lie tekerlek araslndaki su filmi kallnligl VOL KAPLAMA MALZEMESiNiN SE<;iMiNi BELiRlEVEN ANA ETMENlER _V_O_l_&_S_U_R_U_~--,~r EKONOMi _ KONFORU "--_ t II Enine-boyuna geometrik anomaliler ve bu kusurlann dalga uzunluklan o Aglr trafik yoko o Yeterli ruitlikte ve kahnllkta olmayan kaplamatemel-temel am (malzeme seeimi-uygulanan iseilik dozeyil o Zeminin taslma goconon yeterli olmamasl (su geliri-zemin cins! vb,) Ii T8$lt hlzl II Yolda yaplan tamir+bc;klm islemlerinden sonra aynl kallnhk-rijitlikte kaplamanln gerceklestir!lmemesi r II Kaplama kahnllgl II Temel-temel alu malzeme kallnllklan ve cins! III Trafik yoko III Tamir+baklm kolayhgl II iklim kosullan III Tamir+baklm slkllgl ve parasal boyutu II Aderans ve yol-soros konforunun temin edilememesindendogan kazalann toplumsalekonomik yoko II Enine-boyuna geometrik anomaliler tasrt yaklt toketimini artjnr Seidl.1 Yol Kaplama Malzeme Se<;:imini Belirleyen Ana Etmeoler ~ ~ ESTETiK-SURO~ ~~ GURULTUSU t II Kaplama turo (asfalt-beton vb,) II Kaplamanln porozloiogo II Yol drenajl III Tasrt hlzl-tasltve lastik titres!mi kullanlml, verlestirme ve slklstlrma islemlerinde vapllan ivilestirmeler) savesinde betonun davanlm bzelliklerinin vanlslra servis soresi bovunca dis ajanlann etkilerine (makro ve mikro dozevde asmma, karbonmonoksit ve karbondioksit difozvonu, karbonatlasma, korozvon, tuz difuzvonu,donma-cbzonme) davanlklliigl (durabilitesi) bnemiiblcode artlnimlstlr. Bu bzellikleri taslvan beton ise "voksek performansll beton" kavraml olarak g,.jmoz beton IIteratOrOne verlesmis durumdadlr. Bu teknolojik ivilestirmeleri saglamak baklmmdan "voksek performansll beton" Oretiminde voksek kalite kontrolo uvgulanmasl, servis soresince "davanlm. ve davanlkllllk" bzelliklerini koruvabilmesi i icin vapi bzellikleri, cevre sartlan, vokleme durumu, malzeme secimi ve insa kolav!lgl parametrelerinin kanslm tasanmmda dikkatle degerlendirilmesi esas teskil etmektedir. AClktlr ki, sbzkonusu vol kaplamalannda beton kullanlml ile saglanab!len vararlar da VOk 3ek performansll beton kullanlml ile daha da yukanva cekilmektedir. Bu callsmada, voksek dayanlmll beton kullanlml, yol kaplama malzeme secimi acismdan klsaca irdelenecek, beton kaplamalann kaplamanm bmro baklmlndan asfalt kaplamalara OstOnlOgO brnek projeler Ozerinde gbsterilecek, asmma hlzi baklmmdan beton ve asfalt kaplamalann bir karsllastlrmasi yapllarak, yoksek performansll beton uvgulanacak kalite denetiminin esaslan, Avustralva'da uvgulanan bir vol projesi brnegi Ozerinden belirli bir avnntl ieinde verilecektir. 2 TaStYlclllk Af;lsmdan Yuksek Performansll Beton KuUammmm Yararlarl Yol kaplamalarlnda yoksek performansll beton kullanlmjnjn normal betona nazaran tasiylclilk aclsjndan saglavabiiecegi vararlar hesap voluvla Clkartl!arak Cizelge 2'de bzetlenmistir. Betonun baslnc davanlml ile varma-cekme davanlml araslnda vazarlar taraflndan Ostel bir bagmtl olarak ifade edilen kuvvetil ilinti (3) kullanllarak ve varma cekme davanlml ile egilme davanlml arasmdaki cevirim kullanllarak 71 HAZIR BETON ~ EYlUl-EKIM

3 II Kaplamanln egilme moment kapasitesl -elastik K P (4) kesit egilme gerilmeleri verilen baglntl yardlmlyla hesaplanabiimektedir. Bu baglntl beton dayanlml baklmlndan degerlendirildiginde SU iki sonuc hemen goze carpmaktadlr. Sabit beton kaplama kallnllgl icin, yoksek dayanlmll beton kullanllmasl halinde egiime dayanlml artaeaglndan kaplamanln taslyaeagl "trafik yoko" artaeaktlr. Tersi olarak, aynl "trafik yoko" icin ise yoksek dayan!mll beton kullanlldlglnda, gerekenkaplama kallnllgl azalaeaglndan "ekonomi" saglanaeaktlr. -;~~i'~~~':;-;~7~:;~:-'a-la-;l-:~:-~::s~:-;:=:;l Beton KullannTIlnm Saglayabilecegi Yararlar. III f eg M maks W h f b f b,1 f b 2 fy.'c A,B Yol kaplamaslnda olusan egilme gerilmesi ve boyutlandlrma kosulu: Mmaks f eg = W Mmaks B ~ Kfy,c = K.AJ b 1.h 2 M maks ~ K.A.h2J~ 6 Beton kalitesinin yokseltilmesi sonueunda temin edilen yararlar: fb,2 > f b,1 Mmaks,2 > Mmaks,1. P2 >P1 Elde edilen sonuc: Yol kaplamasjnln daha aglr trafik yokonde callsma imkanl olusturul.maktadlr. f b,2> f b,1 Trafik yoko aynl, diger deyis He h2 <h1 h= sabit kaplama' kallnll~li Mmaks = sabit Elde edilen sonuc : Daha ekonomik kaplama kesiti Egilme gerilmesi Kaplamadaki maksimum egilme...momenti Kesitin mukavemet momenti Beton kaplama kallnllgl Beton baslnc dayanlml (silindir, 015x30 em) Normal beton baslnc.dayanlml YOksek perfon:nansll betonun baslnc dayanlml Varma cekme dayantml Regresyon KatsaYllari (A=0.724, B=0.256, Anoglu, KoylOoglu, 1996) (Ersoy, 1985, s.34) Tekerlek YOkO 3 Uygulama ProjeJerinde Beton Kapiama VnU~'W'~n Asi:"dt Kajl:#~ama KaI~$ila$t~r~hna!:a BugOne kadar uygulanmls olan projelerde, aynl iklim sartlannda asfalt yollarla beton yollann servis omrobaklmjndan performanslarl, brnegin A.B.D'de eyalet karayollarl birimlerinee izlenerek kaydedilmistir. Aglr kls sartlanna ve yaz sleaklanna maruz kalan ve aglr araclan taslyan bu yollann performanslan izlendiginde, SekH 2'de gorolen sonuclar elde edilmistir. (2) GorOleeegi gibi beton yollann servis bmorieri (tamire ihtiyac gosterme sores!) eyaletler bazlnda yli eivannda olurken, asfalt yollarda 6-14 YII olmaktadlr. Yazarlar tarafjndan servis omorlerinin oranlan hesaplanarak, beton kaplama omronon asfalt kaplama bmrone oranlnln 1.7 ila 4.5 araslnda degistigi, aglrllkll olarak ise bu oranln civannda oldugu gorolmektedir. KaplamanJn omro soresinee verdigi hizmetin kalitesininkarsllastlnlmasl baklmlndan yapllan bir puanlama ile yollann Yillara g.ore "bozunma hlzl" da graflk gosterim He belirtilmistir. Buna gore, ilk bes YII icinde asfalt yolun kalitesi betona gore daha OstOn olmaslna ragmen, hlzla bozunmakta, asfalt yol %80 performansa yaklaslk 7 Yllda Inerken, beton vol aynt performans dozeyine yaklasrk 13 Yllda inmektedlr. Diger blr ilgi cekiei sonuc Ise, asfalt tamir kaplamasmtn "bozunma hlzr"nln yeni asfalttn da cok Ozerinde oldugu, tamir kaplamaslntn omronon 7 yrlda% 70'e indigi ve 20 Yllda tamamen ortadan kalktlgldrr. ABD'deki bazi aglr yok otoyollannln performans kaylt Ian degerlendirildiginde ortaya Clkan sonuclar, beton kaplamanln zaman icindeki performansrnl tekrar vurgulamak bakrmlndan asaglda klsaea bzetlenmistir(2): Kurulus Beton Asfalt Oran (I) (li) (I/Il), Wiseonsin* 20-25; 12-14' Minnesota* 35 20(12;;) 1.8(2.9) Kentueky* New York* Colorado* FHWA (1985)* FHWA (1971)* * Aglr arac trafrgl otoyollan i Drenajl yapllmlssa %25 daha uzun ii 12 Yllda 38 mm tamlr kaplamasl, 20 Yllda kalln tamir kaplamasl Seidl.2 ABD'de Cesitli Eyaletlerde Yol Kaplamalannln Servis bmro ve Beton lie AsfaltJn ve Tamlr Kaplamalannln Bozulma Hlzlnln,." KarSllastlnlmasl I 72 -'-- HAZIR BETON ~ EYlUl-EKIM

4 WASHINGTON OTOYOLU 100 PERFORMANS EGRILERI Ui ro E c ro 80 Veni b c ro eto n Y61 c ir,x-: /7/~ c c9/~ 0'~/t E 40 ~;, '- 0 ~ c :o~ E. ro 20 ~~ E 0).- ro TI I~ Washington: Washington'daki otoyollann performans degerlendirmesi kaplamanln durumu, yasi ve trafik VDkD gozondne allnarak degerlendirildiginde Seidl 3'de gordlen egriler elde edilmektedir. Buna gore, asfalt kaplamalann performanslilk dosendiginden itibaren, beton kaplamalara klvasla % kere daha hlzl! ddsmekte, asfalt tamir kaplamalarl ise veni asfalta gore %50 kere daha hlzll azalmaktadlr. Oregon: Eyaletteki bazllan 30 Ylldan da eski olan tom beton kaplama yollann performansl cok ivi bulunmustur. Eski betonlann bazllan planlanan trafik ydkdndn 6 katl trafik taslmalanna ragmen ivi durumda olduklan gordlmostor. Kentucky: 1;362'den beri tutulan kayltlar, beton kaplamalan %41 'inin ortalama 20 Vllda bir tamir kapiamasl gerektirdigi, % 59'unun ise ilk kaplamalannm halen kullanllmakta oldugu, bunlann vansjnln 23 ila 31 vas araslnda oiduklan rapor edilmistir. Asfait kaplamalann %94'Dnde ise ortalama 12 ylida tamir kapiamasl uvgulanmlstlr. illinois: Illinois eyaletlerarasi vollanndaki beton kaplamalar tasariandlklan performanstn cok Ozerinde bir performans gostererek planlanantn katl kamyon trafigi taslmaslna ragmen ortalama 20 YII dayanmlstlf. louisiana: Villan arasmda ir,lsa edilen beton kaplamall yollann %14'Onde ortalama 18 YIIda bir tamir kaplamasl yapllmls, %86'sl ise ortalama 20 YII servis vermistir. Asfalt kaplamalann %77'si 14 VI Ida bir tamir gormostor. ' 4-A$mma Balommdan Beton ve Asfalt Kaplamalarm Kar$lla$tlrllmasl Beton ve asfalt yollann astnma dayanlmlannjn kar Siiastlnimasl icin Norvecli arastlrmacilar taraftndan yapllan asjnma deneylerinin (5) sonuclan bu bo 10mde irdeleneeektir. Denev datalan bu callsmanjn yazarlan taraftndan'degerlendirilerek, regresyon analiz sonuclan sekil 3'de sunulmustur. Elde edilen sonuclar Sayle ozetlenebilir: iii Beton kaplamalarda astnma miktan normal dayanlmll betonlarda (20 MPa) kuru halde asfaltm %60'1, Islak halde ise asfalttn 1/3'0 Kadar olmaktadlr: iii Beton oayanlml artlkca asjnma miktan azalmakta, cok yoksek.dayanlmli beton ( MPa) kullanllmasl durumunda ise aslnma miktan dogal granite esdeger bir degere ulasmaktadlr. II Betonun aslnma dayanlml,"kuru" halde,"lslak" kaplamaya gore daha fazladlr. Bununla birlikte, artan beton dayanlml ile aradaki fark kapanmaktadlf. II ASlnma dayanlml, kullanllan "agrega toro" ile de yaktndan i1intilidir. Klnlganllk indisi kdcdk olan kuvarz diyoritin aslnmasi syenitporfitr ve hornfe!se klvasla biraz daha yoksek bulunmaktadlr. Cok yoksek dayanlmlarda, klnlganllk indisi kuvars dioritin 1.6 katl ve astnma indisi yaklaslk iki katl olan jasper tasi lie Oretilen beton araslnda aslnma baklmlndan bir fark gozlenmemektedir. II Agrega toronden baglmslz olarak, dogal hava sartlan altlnda betonun servis omrd normal dayammlarda (20 MPa) asfalttn iki katl ile baslaylp, yoksek dayanlmlarda (80 MPa) asfalttn 4 katma Clkmakta, cok yoksekdayanlmlarda (160 MPa) Ise asfaltm 27 katlna Kadar ulasabilmektedir. III Oogal kum verine tas kumu kullanllmaslyla aslnmada iyilestirme saglanabilmektedir.(5) 5. Yuksek Performansll Kaplama Betonlarl i~in Kalite Denetimi d Avustralya UyguJamasl Avustralya'daki ornek uygulamalada (6), yoksek performans ozellikle betonun "Dniform"lugunun saglanmasl anlammda dosonolmektedir. Betonun Oniformlugunun sagianmasl baklmlndan, sartnamaier DC farkll yonden yoklenieileri slnlriamaktadlrlar. Bu smlrlamadan birineisi, her 50 m 3 'te bir alman iki numunenin basmc dayanlmlan fe ve bu iki degerin ortalamasl fe ile ilgili olarak verilen alt ve Ost Slnlf degerleridir. Her iki degere ait slnlrlamalar!a i1gili yaptlnmlar Sekil.4'te ozetlenmistir. Ikinei olarak, kanslm tasanml slkl bir denetim altmda tutulmaktadlr. Bununla ilgili Avustralya orneginde sartnamede yer alan degiskenlik limitlerl vine Sekil.4'te verilmistiro UcunCD olarak ise, betonun yerlestirilmesinin denetim altmda tutulmasl baklmmdan s!klsma miktan, her baslnc numunesi ile birlikte karot numunesi de almarak, Sekil.4'te aclklanan yontemle kontrol edilmesi sartnameee sart kosulmaktadlr. Bu kosullan saglamak icin ve cezalardan da kacmabilmek icin, moteahhit kanslm tasanmlnda saglanaeak olan "ortalama dayanlm" ve "standart sap- 73 HAZIR BETON EI EYlUl EKiM

5 BETON YOLlAR Kuru Sye~Dorfir Hornfels <) Kuvarz divorit *" Jasper Islak Sy&oitpcrfir ~ Hornfeis Kuvarz,.9iyorit * ~i Jasper / w~;-l.-~--n ~ V:= e O. vll '28 l '" j..,:'k. -., I r =: ; n =6!... D09al hava ~artlanna benzer ~artlarda servis bmrli Kuru I Islak f ~ - ", I, _B- '/' j, Ill!' -.4., 'v, Ii, I Bagl.'ntl j-\,-,u. r, I :-11" n I,:-/ 1 1 d - A': B-r'~"--+--'.1..'~.()C»iS r-~n'008~i.i09')0 I 16!!~1'/! ==;r-j l Oi-FF r- i" ni '-.L' 28 - i v., " '-' I Ii ~ d',h.j.. '-~) J.) I. LJ n - ( r. {'I'"7') n n /1 10 9'-4 ~6' 0 6,'1 1 I'., nc::') r: gf - - i I?,. I (_'l_=_-'_l._+_b 1n,'28 4.0:~ -v.01-l: i.::> I 161~~_i--.L.fJ:.- J.~Jj I -! I,-{ --!!.d O.8SG I I 16 I: I I i 13 I L_ d =_.:..;;./:..;;.'1.;..e_ ; c.'.-. J. J.,I 28 _+- --~...L----_.J.i------tl--:--ill i I I. f :'_'8_'_,_,, I ~~ 930 L16 1~ ro:93'71 13 I I Y = Aef :? ! $ekil.3 Dayamm-Beton Kaplama A~mma,Miktan ve Dayamm-Servis isuresi llintileri ile Asfalt ve Masif Granit Ta~mm Aym Ozellikleri ile Kar~Ila~tmlmash-(Eniyi regresyonlar <;;izelgelerde koyu belirtilmi~ ve graflk uzerinde <;;izilmi$tir) HAZIR BETON Ii! EYiIJl-EKiM

6 BETON KAliTESiNi <uniformlugunu> Basme; Dayamm Degerinin Saglanmasl Sahada Kar'l$lm Tasarlml Uzerinde izin Verilen Degi$kenlik Kaplamanm Slkl$ma Miktarmm Saglanm~sl f c,alt=32 Mpa:s: f C f c,ost=42 Mpa:s: f C tanlmlanmall f c,alt=29 Mpa:s: fc f c,ost=45 Mpa:s: f c tanlmlanmall cezalar: f c < fc,alt ise veya f c > fc,ost ise beton sakoiop degistirilir fc,alt:s:fc:s:fc,att iseveya fc,ost :s: f c:s: - c,ost ise cezall bdeme Betoncu kanslm tasanmlnl bnceden YOkleniciye vermeli Tekrar onay alinmaslnl gerektirmeden yapilabilecek degisiklikler tanlmlanmal!. Ornegin, "cimento miktan 10 kg/m 3 'ten cok, agrega miktan aglrllkca %5'ten cok degistirilmemeli" gibi slnlrlaylcl ifadeler olmall Yerinde slklsma miktarl denetlenmeli: "Karat numunenin ralatif slklsmasl" belli limitler dahilinde olmal!. Karat numune "rblatif slklsmasl" sayle tanlmianabilir. karotagl~lik haclm SiHndir numuneaglrllk hacim Bu oran %97'den kocok ise beton sbkolmeli. SekiL4 Uniform Kalitecle Beton (32 MPa) Saglamak l<;in Avustralya Omeginde.5artnamede Ongon:.ilen Slmrlamalar ma" hedeflerini kendisi risk analizleri yardlmlyla hesapladlktan sonra kanslm tasanmlnl yapmakta, Sekil.4'de verilen unsurlann birbiriyle etkilisimi de bu analize yansltilmaktadlr. Yol kaplamalannda bazl yerlerde elle beton dbkolmesi gerektigi icin elle dbkulecek beton ii:;in kanslm tasanmlaynca dosoncilmekte, laboratuvar sartlannda elde edilen kansim tasanml sahada da denenmektedir. Avustralya arnegi icin hazlrlanmls alan kanslm tasanml vebu tasanmla saglanrnasl hedeflenen ortalama davanlm, standart 5apma degerleri flkir vermek baklrnlndan SekilSte verilmektedir. Yukanda cok klsa anlatllan kalite denetiminin slkl Slkiva yapllrnasl, incelikle dosonolen kanslm tasanmlnln saglanrnasl baklmlndan boyok Q~;l :taslmasl nedeniyle, yoklenicinin aldlgl bnlemlerin basllcalan sayle 5lralanabiiir: * Beton Oreticisi yanlsira, ba~lmslz bir kurulusa beton deneylerinin yaptlnlmasl, * KanSlm bilesenlerinin kalite Oniformlugunun izlenmesi ve saglanmasl * KanSlm bilesenlerinin kesin degerleriyle kullanllmasl ve burlun komputerize bir sisternle yapllmasl * Kanstlrma ve deney sirasinda VOksek kalitenin saglanmasl * Agrega gradasyonunun sikl bir sekilde denetlenmesi * Betondaki hava miktannln her 100 m"te blcoimesi (%3-7 araslnda slnlrlandlnlmls) * Cbkmenin her beton gelisinde blculrnesi (40-60 mm ±10 mrn) Bu bnlernler sonucunda elde edilen betonun 28 gonlok dayanlml 32 ila 42 MPa arasmda kalmls, standart sapmasl 5= MPa bulunmus, diger bir deyisle hedefler bire bir tutturulabilmistjr. Bu kalite denetiminin sonuclan baklmlndan cok carplci bir brnek olusturmaktadlr. 6-S0NUClAR IIllll Yol kaplama rnalzemesinin secimi, bugone kadar sadece kaplamanln ekonomik yoko dikkate allnarak yapllmakta, tasanmda ise kaplamanln davanlm dozeyi ana parametre olarak dikkate allnarak yapllmaktadlr. Oysa tecrobeler gbstermistir ki, diger pa- 75 HAZIR BETON meylul EKiM

7 Makine ile Elle Yapllan!maliyet Cimento, kg/m analizi sonucunda i Iri agrega (20 mm) ceza riskini minimize Iri agrega (10 mm) Kum, kg/m Su, kg/m Su azaltlci katkl, ml Hava sorukleyici, ml i, eden ertalama dayannn duzeyi 37 MPa, standart sapma degeri ise MPa Cbkme, mm olarak belirlenmi~tir. $ekil.5 Risk Analizleri He Karar Verilen Kan;;IID TasanIDl (6) rametreler (aderans, vol suros konforu; estetik ve soros goroltusq) de vol kaplamaslnln maliyetini onemh blcode etkilemektedir (Sekil 1l. Bu nedenle, vol kaplamalannln maliyet analizinde, Ctzelge 1'de verilen, gbcme risk maliyetine dayandlnlan hesap ybnteminin uygulanmasl daha gercekci olacaktlr. III Asfalt ve beton yolkaplamalan maliyet ve per formans aclslndan karslllstlnldlgmda SU sonuclar dikkat cekicidir. Beton kaplamalann ilk yatlnm mahyetleri yoksek, ilk Ylilardaki performansl ise asfalta gore dusuk olmaktadlr. Ancak beton kaplamalann servis bmronon asfalta nazaran cok yoksek oldugu (1.8~2.0 katl) gbzonone ailndlglnda, uzun vadeli isletme kosullannda (20+YI\) hem maliyet baklmlndan, hem de performans baklmmdan asfalta klyasla OstOnlOkler taslmaktadlr.<sekil-2) III BugOnkO cagdas beton teknolojisinde "yoksek performansll beton kavraml" verlesmistir ve tlygulama alanlan da giderek genisiemektedir.yuksek performansln getirecegi dayanlm ve dayanlkllilk artlml, beton kaplamanm gerek ekgnomiklik aclsmdan, gerekse durabilite aclsmdan asfalta nazaran saglamls oldugu avantajlan (Sekil-3) daha da belirgin hale getirecektir. III Yuksek performansli beton, yuksek kalite denetimini beraberinde getirmektedir. Beton.kaplamalann kalite denetimini saglamak baklmlndan idareler cok dikkatle hazlrlanmls kurallar koymali ve bunlara ihskin cezalan belirlemelidir'(sekil-4) Diger taraftan, yuklenici de bu kalite duzeyini saglamak baklmlndan tom onlemleri alarak kendisini bu vaptlnmlara karsi koruyabilmelidir. (Sekil-51. BolOm 5'te aynca, yoklenicinin Oretim slraslnda gozetmesi gereken ana ilkeler belirtilmistir. KAYNAKLAR (1) Siemens,T., Vrouwenvdder, T., "Durabbility -A Probabilistic Approach", IARSE Periodica-Proceedings l:p 85/85,1985, s (2) Packard, R.G., "Pavement Costs and Quality, " Concrete International, Vol.16, No.8, August 1994, s (3) Anoglu,Ergin,Koybioglu, 6.S..,"Yarma (<;ekme) Dayamm-Basmc,: Dayanum llintilerinin Gozden Gec,:irilmesi; MPa Normal Dayanunh, Yuksek Dayammh, Uc,:ucu KuUu ve Ate~e Maruz Kalnll~ Betonlar ic,:in Gec,:erli Olan Bagmtmm <;lkarnlmasl ve Yiiksek Dayammh Betonlarm Nihai Birim Uzama Buyilklugunde Uygulanmasl", Yapl Merkezi ARiGE lc,: Raporu, Haziran, (4) Ersoy, U.,Betonarme, Evrim Yaymevi, 3.Baskl, (5) Gjorv, O.E., Baerland, T.,Ronning, H.R., "Abrasion Resistance of High-Strength Concrete Pavements" Concrete International, Vol. 12, No.1, Jan.1990, s (6) Leshchinsky, A., Pattison, J.," High-Performance Concrete for Austrian Freeways" Concrete International, Vol. 16, No.10, October 1994,s BiBLlYOGRAFYA:- Agar,E., Suta~, 1., "Kentsd Yollarda Kaplama Sec,:imi", in~aat Miihendisligi Teknik Kongresi, s Oglesby, C.H.,Hicks,R.G.,"Highway Engineering" John Wiley de Sons,1982 Ins!~tute of Transportation Engineers, Transportation a:qd TraffIC Engineering Handbook, Second Edition, Prentice Hall, Umar, F., YayJ-a, N.,Yol ln~aati, tt.d. ln~aat Fakultesi, :- HAZIR BETON B EYLUL,EKiM

YUKSEK DAYANIMLI BETONLARDA STATiK ELASTiK MODUL VE MAKSiMUM BiRiM KISA.LMANIN AGREGA DAYANIMIYLA BELiRLENMESi

YUKSEK DAYANIMLI BETONLARDA STATiK ELASTiK MODUL VE MAKSiMUM BiRiM KISA.LMANIN AGREGA DAYANIMIYLA BELiRLENMESi .. YUKSEK DAYANML BETONLARDA STATiK ELASTiK MODUL VE MAKSiMUM BiRiM KSA.LMANN AGREGA DAYANMYLA BELiRLENMESi GERiLMEDE 1. Giri Betonun birleik malzeme bzelliginden hareket ederek, elastik modoonontayini

Detaylı

r.c SARTIN il OZEL ioaresi PLAN PROJE YATIRIM VE in$aat MOOORLOGO TEKLiF MEKTUBU

r.c SARTIN il OZEL ioaresi PLAN PROJE YATIRIM VE in$aat MOOORLOGO TEKLiF MEKTUBU r.c SARTIN il OZEL ioaresi PLAN PROJE YATIRIM VE in$aat MOOORLOGO TARiH : 08/07/2014 SAYI :55 Adl Soyadi/Ticaret Gnvam Tebligat Adresi Bagll Oldugu Vergi Dairesi Vergi Numarasl T.C.Kimlik Numarasl Telefon

Detaylı

ihale Makaml lsln Adl : YUVA ANAOKULU ONARIMI (Yuzdeler toplam yaklasrk maliyete qoredir) Sayfa: 1 YOzdesi (%) No I i,grubunun Adl Tutan

ihale Makaml lsln Adl : YUVA ANAOKULU ONARIMI (Yuzdeler toplam yaklasrk maliyete qoredir) Sayfa: 1 YOzdesi (%) No I i,grubunun Adl Tutan lsln Adl : YUVA ANAOKULU ONARIMI ihale i~gruplarinin MALiYETTEKi ORANLARI (Yuzdeler toplam yaklasrk maliyete qoredir) No I i,grubunun Adl Tutan Sayfa: 1 YOzdesi (%) Ana Grup 100,0000 1 lnsaat lrnalatlan

Detaylı

PROMAK PRES OTOMASYON MAKINA SAN. VE TIC. LTD. S T I.

PROMAK PRES OTOMASYON MAKINA SAN. VE TIC. LTD. S T I. Servo Sürücüler PROMAK PRES OTOMASYON MAKİNA SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ. Perpa Ticaret Merkezi B Blok K11 No: 2032 Okmeydanl/Istanbul Tel : +90 212 320 85 10 Fax : +90 212 320 85 44 E-mail : makgol@promakmakina.com

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR RCC-SSB Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ SİLİNDİRLE SIKI TIRILMI BETON (SSB) Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB),

Detaylı

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler:

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler: ÖRNEK: Endüstriyel bölgede yapılacak bir betonarme yapı için TS EN 206-1 standardına göre XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisine karşı dayanıklı akıcı kıvamda bir beton karışım

Detaylı

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır 1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır Beton karışım hesabı yapılırken; Betonun döküleceği elemanın boyutları Elemanın maruz kalacağı çevresel etkiler (sülfat ve klorür gibi zararlı kimyasal etkiler,

Detaylı

Master Panel 1000 WT Cephe

Master Panel 1000 WT Cephe GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 WT Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma

Detaylı

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları BETON* Beton Beton, çimento, su, agrega kimyasal ya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil rilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: EĞİLME (BÜKÜLME) DAYANIMI TANIM: Eğilme dayanımı (bükülme dayanımı veya parçalanma modülü olarak da bilinir), bir malzemenin dış fiberinin çekme dayanımının ölçüsüdür. Bu özellik, silindirik

Detaylı

Master Panel 1000 R5T Çatı

Master Panel 1000 R5T Çatı GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 R5T Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen

Detaylı

Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri

Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri Prof. Dr. Mustafa ŞAHMARAN Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İstanbul, Eylül 2017 Hayatımızda

Detaylı

Master Panel NOVA 5TM Çatı

Master Panel NOVA 5TM Çatı Master Panel NOVA 5TM Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen binalarda güvenle kullanılırken beş hadveli formuyla geniş açıklıkların güvenle geçilmesini

Detaylı

Yeni Oretim. OstOn Kalite. tum darbe etkilerini yutar, yap' r;ukuru doldurulurken o lu~bil ece k hasarlan emler, zemin

Yeni Oretim. OstOn Kalite. tum darbe etkilerini yutar, yap' r;ukuru doldurulurken o lu~bil ece k hasarlan emler, zemin Yeni Oretim Fondaline. yoksek yunluklu polietilenden uretilen ve yapl",n nerne ve baslnh zemin sulanna ka r 1 korunmasmda gorev alan, ok amar;h bir malzemedir. Toprak altlnda yaptlan su yahtlmlannln korunmasmda

Detaylı

Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık - Betonda Dayanıklılık - Alkali Silika Reaksiyonu - Alkali Silika Reaksiyonuna

Detaylı

KARAYOLU ESNEK ÜSTYAPISININ PROJELENDĐRĐLMESĐ; D655-01 KARAYOLU ÖRNEĞĐ

KARAYOLU ESNEK ÜSTYAPISININ PROJELENDĐRĐLMESĐ; D655-01 KARAYOLU ÖRNEĞĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KARAYOLU ESNEK ÜSTYAPISININ PROJELENDĐRĐLMESĐ; D655-01 KARAYOLU ÖRNEĞĐ Ercan ÖZGAN 1, Sercan SERĐN 1, Şebnem SARGIN 1,

Detaylı

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Hafif Agrega Nedir? Hafif Agregalar doğal ve yapay olarak sınıflandırılabilir; Doğal Hafif Agregalar: Pomza

Detaylı

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering Uygulama Sorusu-1 Şekildeki 40 mm çaplı şaft 0 kn eksenel çekme kuvveti ve 450 Nm burulma momentine maruzdur. Ayrıca milin her iki ucunda 360 Nm lik eğilme momenti etki etmektedir. Mil malzemesi için σ

Detaylı

beton karışım hesabı

beton karışım hesabı 9 beton karışım hesabı Paki Turgut Kaynaklar 1) TS 802 Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et al., Concrete, 2nd Edition 4) Portland

Detaylı

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1)

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1) BETON TASARIMI (Beton Karışım Hesabı) İstenen kıvamda İşlenebilir İstenen dayanımda Dayanıklı Hacim sabitliğinde Ekonomik bir beton elde edebilmek amacıyla gerekli: Agrega Çimento Su Hava Katkı Maddesi:

Detaylı

Master Panel 1000 W Cephe

Master Panel 1000 W Cephe GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS:0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 W Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma

Detaylı

SONUC VE OEGERLENOiRME

SONUC VE OEGERLENOiRME EK-E 5 SONUC VE OEGERLENOiRME 1. Donanma Komutanllglnda 6 arallk 2010 tarihinde yapllan aramada bulunan ve Hava Kuvvetleri Komutanllgl ile ilgili hususlan ic;:erdigi iddia edilen dosyalan inceleyen " Bilirkilli

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ AMAÇ: İnşaat ve madencilik sektöründe beton, dolgu vb. içerisinde kullanılacak olan agreganın uygun gradasyona (üniform bir tane boyut dağılımına)

Detaylı

~... HR (Me-kan,k dayan,khhg' arttrrrlm 1~.Ievha) ge~ir.imsizji~ine sahip, esnek olmasf nedeniyle ~atlamayan, kes,njikle

~... HR (Me-kan,k dayan,khhg' arttrrrlm 1~.Ievha) ge~ir.imsizji~ine sahip, esnek olmasf nedeniyle ~atlamayan, kes,njikle Onduline Sistemi ~at,lann ana bileieni Onduline HR ~at' kaplama [evhasfdrr. "High Resistance = Yuksek Dayannn" tipi Onduline levhalan, bitum emdirilmi~ organik elyafla ozel bir re~inenin bileliminden olulmaktadrr.

Detaylı

ÇIMENTO VE AGREGALAR KULLANILARAK MATEMATİKSEL MODELLENMESİ. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

ÇIMENTO VE AGREGALAR KULLANILARAK MATEMATİKSEL MODELLENMESİ. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi BETONDA ALKALİ SiLiKA REAKSiYONUNUN FARKLI ÇIMENTO VE AGREGALAR KULLANILARAK MATEMATİKSEL MODELLENMESİ Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi 1 TASLAK Amaç Deneyde Kullanılan Malzemeler Deney Tasarımı Verilerin

Detaylı

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi K.Ramyar *, O.E. Köseoğlu *, Ö. Andiç GİRİŞ Genelde, betonun dayanımı hakkında şüphe olduğunda veya gerçek dayanımı

Detaylı

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ Arazide bir yapı temeli veya toprak dolgu altında kalacak, veya herhangi bir başka yüklemeye maruz kalacak zemin tabakalarının gerilme-şekil değiştirme davranışlarını

Detaylı

CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI

CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI Y.Doç.Dr. Murat KARACASU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı Nisan 2011 TÜRKİYE DE SON 6 YILDA

Detaylı

AASHTO Metodunda Rijit Üstyapı Kaplama Kalınlığına Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi

AASHTO Metodunda Rijit Üstyapı Kaplama Kalınlığına Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey AASHTO Metodunda Rijit Üstyapı Kaplama Kalınlığına Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi N. Kuloğlu 1, B. V.

Detaylı

Mukavemet. Betonarme Yapılar. Giriş, Malzeme Mekanik Özellikleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği

Mukavemet. Betonarme Yapılar. Giriş, Malzeme Mekanik Özellikleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Mukavemet Giriş, Malzeme Mekanik Özellikleri Betonarme Yapılar Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği GİRİŞ Referans kitaplar: Mechanics of Materials, SI Edition, 9/E Russell

Detaylı

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak BETON Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak açısından ilginçtir. Bu formülde dayanımı etkileyen en önemli faktör çimento hamuru içindeki çimento miktarıdır.

Detaylı

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAC 40 ın Beton İmalatlarında Kullanımı - ISIDAC 40 Esaslı Beton İmalatları 20. YY başlarından bu yana üzerinde sıklıkla

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N

BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N Çatlaklar Yorulma çatlağı Blok kırılma Kenar kırılması Boyuna kırılma (tekerlek izinde) Boyuna kırılma (tekerlek izi dışında)

Detaylı

PNÖMATIK SÜRÜCÜLER 50 YILI AS KIN TECRÜBE DAHA HIZLI SÜRÜCÜLER

PNÖMATIK SÜRÜCÜLER 50 YILI AS KIN TECRÜBE DAHA HIZLI SÜRÜCÜLER PRES AKSESUARLARI PNÖMATİK SÜRÜCÜLER 50 YILI AŞKIN TECRÜBE 1954 ylllndan bu yana Pres Aksesuarlarl ve Ekipmanlarl üreten PA firmasl sahip olduğu tecrübe ile Pres Otomasyonu konusunda dünyanln saylll firmalarlndan

Detaylı

Köpük Beton - I. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Köpük Beton - I. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Köpük Beton - I Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Köpük Beton Köpük betonu basitçe tanımlayacak olursak; içinde %75 e varan oranda hava kabarcıkları olan harçtan yapılmış hafif betonlardır

Detaylı

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR Rijit Üstyapı: Oldukça yüksek eğilme mukavemetine sahip ve Portland çimentosundan yapılmış, tek tabakalı plak vasıtasıyla yükleri taban zeminine dağıtan üstyapı tipidir. Çimento

Detaylı

Vakum Teknolojisi. Üretiminizdeki Doğru Çözüm!

Vakum Teknolojisi. Üretiminizdeki Doğru Çözüm! Vakum Teknolojisi Üretiminizdeki Doğru Çözüm! Vakum Teknolojisi Pfeiffer Vacuum Doğru Tercihiniz! Pfeiffer Vacuum yenilikçi çözümler üreterek ileri teknoloji içeren ürünlerini güçlü satlş ve servis ağl

Detaylı

3.2 Bitümlü Bağlayıcılar

3.2 Bitümlü Bağlayıcılar 3.2 Bitümlü Bağlayıcılar Bitümlü karışımlarda agrega danelerini bir arada tutmak, geçirimsizliği sağlamak, dayanımı artırmak gibi bazı özelliklerin kazandırılması için bitümlü bağlayıcılar kullanılır.

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

Master Panel 1000 R5 Çatı

Master Panel 1000 R5 Çatı Master Panel 1000 R5 Çatı Ürün Tanımı Beş hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır.

Detaylı

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ercan ÖZGAN 1, Metin Mevlüt UZUNOĞLU 1, Tuncay KAP 1 tuncaykap@hotmail.com, metinuzunoglu@hotmail.com

Detaylı

BETONARME BİR YAPININ MALZEME KALİTESİNİN TAHRİBATSIZ VE TAHRİBATLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

BETONARME BİR YAPININ MALZEME KALİTESİNİN TAHRİBATSIZ VE TAHRİBATLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BETONARME BİR YAPININ MALZEME KALİTESİNİN TAHRİBATSIZ VE TAHRİBATLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ Can Arda KİREMİTÇİ YAPI MALZEMELERİ Anabilim

Detaylı

Master Panel Nova 5 Çatı

Master Panel Nova 5 Çatı Master Panel Nova 5 Çatı Beş hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır. Hadveli

Detaylı

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır.

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMESİ LABORATUVARINDA DÖNER SERMAYE ÇERÇEVESİNDE YAPILACAK DENEY, ÖLÇME VE MUAYENELERİN 2017 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. Uludağ

Detaylı

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR YAPI MALZEMESİ AGREGALAR 1 YAPI MALZEMESİ Agregalar en önemli yapı malzemelerinden olan betonun hacimce %60-%80 ini oluştururlar. Bitümlü yol kaplamalarının ağırlıkça % 90-95, hacimce %75-85 ini agregalar

Detaylı

Master Panel Nova3 Çatı

Master Panel Nova3 Çatı Master Panel Nova3 Çatı Ürün Tanımı Üç hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır.

Detaylı

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerin Mikro Yapısı ve Çimento-Agrega Arayüzü

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerin Mikro Yapısı ve Çimento-Agrega Arayüzü Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerin Mikro Yapısı ve Çimento-Agrega Arayüzü Mikro Yapı Nedir? Mikro yapı gözün göremediği 0.2 mm altındaki yapıyı ifade etmektedir. Mikro yapıyı çimentolu

Detaylı

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ prekast Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

Şekil 1.1. Beton çekme dayanımının deneysel olarak belirlenmesi

Şekil 1.1. Beton çekme dayanımının deneysel olarak belirlenmesi Eksenel çekme deneyi A-A Kesiti Kiriş eğilme deneyi A: kesit alanı Betonun çekme dayanımı: L b h A A f ct A f ct L 4 3 L 2 2 bh 2 bh 6 Silindir yarma deneyi f ct 2 πld Küp yarma deneyi L: silindir numunenin

Detaylı

BÖLÜM 2. ESNEK ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 2. ESNEK ÜSTYAPILAR BÖLÜM 2. ESNEK ÜSTYAPILAR Esnek üstyapılar, taşıtlar için gerekli performansı (sürüş konforu ve emniyeti sağlayabilme özelliğine) sağlayan ve taşıtların neden olduğu gerilmelere karşı yeterince stabiliteye

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR ONARIM VE GÜÇLENDĐRME MALZEMELERĐ-2 Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ İDEAL BİR B R ONARIM / GÜÇG ÜÇLENDİRME MALZEMESİNİN

Detaylı

Master Panel Nova4 Çatı

Master Panel Nova4 Çatı Master Panel Nova4 Çatı Ürün Tanımı Dört hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır.

Detaylı

BETONARME KESİT DAVRANIŞINDA EKSENEL YÜK, MALZEME MODELİ VE SARGI DONATISI ORANININ ETKİSİ

BETONARME KESİT DAVRANIŞINDA EKSENEL YÜK, MALZEME MODELİ VE SARGI DONATISI ORANININ ETKİSİ Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 26-30 Mayıs 2003, İstanbul Fifth National Conference on Earthquake Engineering, 26-30 May 2003, Istanbul, Turkey Bildiri No: AT-124 BETONARME KESİT DAVRANIŞINDA

Detaylı

Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe

Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel in en büyük avantajı panel bağlantı elemanlarının, panel birleşim noktasını örten

Detaylı

Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe Faydalı Eni Minimum boy Maksimum boy 1000 mm 3 metre Nakliye Koşullarına Bağlıdır Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel

Detaylı

Karayolu Üstyapı Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Karayolu Üstyapı Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Karayolu Üstyapı Mühendisliğine Giriş Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN What is pavement? Bir karayolu üstyapısı, doğal zemin veya dolgu üzerine (taban zemini) üzerine, taşıt yüklerini dağıtma amacıyla yapılan

Detaylı

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir.

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir. ÇEKME DENEYİ Genel Bilgi Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altındaki mekanik özelliklerini belirlemek ve malzemelerin özelliklerine göre sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan, mühendislik

Detaylı

YAPI MALZEMESİNDE ÖZEL KONULAR -7-2-

YAPI MALZEMESİNDE ÖZEL KONULAR -7-2- Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİNDE ÖZEL KONULAR -7-2- Doç. Dr. Halit YAZICI Yüksek Performanslı betonlar http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ BETONUN ÇELİĞİ KOROZYONDAN

Detaylı

mineral katkılar Paki Turgut

mineral katkılar Paki Turgut 2 mineral katkılar Paki Turgut Kaynaklar 1) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applications, Cement Admixture Association 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et

Detaylı

Beton Yol Kalınlık Tasarımı. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Beton Yol Kalınlık Tasarımı. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Beton Yol Kalınlık Tasarımı Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Esnek, Kompozit ve Beton Yol Tipik Kesitleri Beton Yol Tasarımında Dikkate Alınan Parametreler Taban zemini parametresi Taban zemini reaksiyon modülü

Detaylı

Bölüm TS (Şubat 2001) TS EN 206 (Nisan 2002) Tanım ve atıf yapılan standardlarda değişiklikler Kivam Çökme Çökme-Vebe Sıkışabilme - Yayılma

Bölüm TS (Şubat 2001) TS EN 206 (Nisan 2002) Tanım ve atıf yapılan standardlarda değişiklikler Kivam Çökme Çökme-Vebe Sıkışabilme - Yayılma Bölüm TS 11222 (Şubat 2001) TS EN 206 (Nisan 2002) Tanım ve atıf yapılan standardlarda değişiklikler Kivam Çökme ÇökmeVebe Sıkışabilme Yayılma Çimento seçimi Çimento Agrega seçimi agrega ve su ve pigment

Detaylı

BETON KALİTESİNİN DENETİMİ

BETON KALİTESİNİN DENETİMİ BETON KALİTESİNİN DENETİMİ Halit YAZICI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İN AAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMESİ ANABİLİM DALI MALZEMELERİN KALİTE KONTROLÜ BETON DİZAYNI DENEME DÖKÜMÜ AGREGA, SU, ÇİMENTO, MİNERAL

Detaylı

Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi

Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J. of Fırat Univ. 17 (4), 681-685, 25 17 (4), 681-685, 25 Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi Salih YAZICIOĞLU,

Detaylı

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe GROUP ENERJI SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master

Detaylı

SIFCON ÇİMENTO SU SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI SİLİKA DUMANI ÇOK İNCE KUM HACİMCE % 4-20 ÇELİK LİF (YÜKSEK DONATI İÇERİĞİ)

SIFCON ÇİMENTO SU SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI SİLİKA DUMANI ÇOK İNCE KUM HACİMCE % 4-20 ÇELİK LİF (YÜKSEK DONATI İÇERİĞİ) 8. SİFCON SIFCON UN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Yüksek tokluk, Yüksek çekme dayanımı, Yüksek eğilme dayanımı, Yüksek basınç dayanımı, Yüksek kesme dayanımı KULLANIM ALANLARI Patlama ve darbe etkisine maruz kalabilecek

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM HESABI Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter ŞEMATİK BETON YAPISI Boşluklar Katılar

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mert EKŞİ

Yrd.Doç.Dr. Mert EKŞİ PEYZAJ YAPILARI 1 DERSİ Zemin hazırlığı Peyzaj Mimarlığında Zemin Kaplamaları Zemin hazırlığı Derinlik Öngörülen trafiğe Toprak koşullarına İklime Döşeme malzemesine bağlıdır. Yrd.Doç.Dr. Mert Eksi İstanbul

Detaylı

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri- Çiçeklenme

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri- Çiçeklenme Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri- Çiçeklenme Betonda Dayanıklılık - 2000 li yıllarda Beton algısı değişmeye başlamıştır - Yüksek Mukavemete odaklanmanın

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ MEKANİK ve MUKAVEMET BİLGİSİ Prof.Dr. Zekai Celep MEKANİK VE MUKAVEMET BİLGİSİ 1. Gerilme 2. Şekil değiştirme 3. Gerilme-şekil değiştirme bağıntısı 4. Basit mukavemet halleri

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ (TEK EKSENLİ EĞİLME DENEYİ) ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR. AHMET TEMÜGAN DERS ASİSTANI ARŞ.GÖR. FATİH KAYA

Detaylı

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER Laboratuvar Adı: Yapı Malzemesi ve Beton Laboratuvarı Bağlı Olduğu Kurum: Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. M. Haluk Saraçoğlu E-Posta: mhsaracoglu@dpu.edu.tr

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II GİRİŞ Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter DERS UYGULAMA ŞEKLİ: TEORİK + LABORATUVAR UYGULAMALARI

Detaylı

TS TS EN 206 nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standard

TS TS EN 206 nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standard TS 13515 TS EN 206 nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standard STANDART ÖZETİ İnş.Yük.Müh.YASİN ENGİN www.betonvecimento.com yasin.engin@gmail.com TS EN 206'nın uygulamasına yönelik tamamlayıcı standart

Detaylı

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-I Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 5 Eğilmede Kirişlerin Analizi ve Tasarımı Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ)

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ) SVS Doğaltaş Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. uhdesinde bulunan Sivas İli, İmranlı İlçesi sınırları dahilindeki 20055289 (ER: 3070586), 20055290 (ER: 3070585), 20065229 (ER: 3107952) ruhsat numaralı II.B

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM IM HESABI

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM IM HESABI Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM IM HESABI ŞEMATİK K BETON YAPISI Boşluklar Katılar Hava ve Çimento+su İnce Kaba serbest su (hidrate çimento)

Detaylı

11/6/2014 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. MEKANİK ve MUKAVEMET BİLGİSİ MEKANİK VE MUKAVEMET BİLGİSİ

11/6/2014 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. MEKANİK ve MUKAVEMET BİLGİSİ MEKANİK VE MUKAVEMET BİLGİSİ MEKANİK VE MUKAVEMET BİLGİSİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ MEKANİK ve MUKAVEMET BİLGİSİ Prof.Dr. Zekai Celep 1. Gerilme 2. Şekil değiştirme 3. Gerilme-şekil değiştirme bağıntısı 4. Basit mukavemet halleri

Detaylı

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması.

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. 1 Deneyin Adı Çekme Deneyi Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. Teorik Bilgi Malzemelerin statik (darbesiz) yük altındaki mukavemet özelliklerini

Detaylı

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir.

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir. Beton Kullanıcısının TS EN 206 ya Göre Beton Siparişinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Hazırlayan Tümer AKAKIN Beton siparişi, TS EN 206-1 in uygulamaya girmesiyle birlikte çok önemli bir husus olmıştur.

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON BETON KARIŞIM HESABI Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON Malzeme Türk

Detaylı

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ MAK-LAB15 1. Giriş ve Deneyin Amacı Bilindiği gibi malzeme seçiminde mekanik özellikler esas alınır. Malzemelerin mekanik özellikleri de iç yapılarına bağlıdır. Malzemelerin

Detaylı

Köprü Açıklığının Tanımı

Köprü Açıklığının Tanımı Alp Caner 1 Köprü Açıklığının Tanımı Tasarım açıklığı Kiriş uzunluğu Köprü döşeme genişliği = 30 metre (basit açıklık) = 31 metre = 12 metre Tablo 2.5.2.6.3-1 e göre öngerilmeli hazır I-kirişli üst yapının

Detaylı

Master Panel 1000 R5M Çatı

Master Panel 1000 R5M Çatı Master Panel 1000 R5M Çatı Ürün Tanımı Teras çatı kaplamalarında kullanılır. Panelin alt yüzey metal (boyalı galvanizli sac), üst yüzeyi ise PVC membranlı veya TPO membranlı olarak üretilir. Böylece şantiyede

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II SERTLEŞMİŞ BETONUN DİĞER ÖZELLİKLERİ Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter EĞİLME DENEYİ ve EĞİLME

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI-

BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI- BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI- Yrd. Doç. Dr. Güray ARSLAN Arş. Gör. Cem AYDEMİR 28 GENEL BİLGİ Betonun Gerilme-Deformasyon Özellikleri Betonun basınç altındaki davranışını belirleyen

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

YENİ NESİL ERKEN YAŞ YÜKSEK DAYANIMLI ÇİMENTO BAĞLAYICILI ONARIM MALZEMESİ

YENİ NESİL ERKEN YAŞ YÜKSEK DAYANIMLI ÇİMENTO BAĞLAYICILI ONARIM MALZEMESİ YENİ NESİL ERKEN YAŞ YÜKSEK DAYANIMLI ÇİMENTO BAĞLAYICILI ONARIM MALZEMESİ Doç. Dr. Mustafa ŞAHMARAN Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapılar Kaliteli Yaşamı Destekler

Detaylı

SOĞUK KARIġIM TASARIMI VE KATKI MALZEMESĠ MĠKTARI-KÜR SÜRESĠ ĠLĠġKĠSĠ

SOĞUK KARIġIM TASARIMI VE KATKI MALZEMESĠ MĠKTARI-KÜR SÜRESĠ ĠLĠġKĠSĠ SOĞUK KARIġIM TASARIMI VE KATKI MALZEMESĠ MĠKTARI-KÜR SÜRESĠ ĠLĠġKĠSĠ Dr. Süreyya TAYFUR 1 Dr. Halit ÖZEN 2 B. Kadri EREN 3 ABSTRACT In our country, there are big differences between the regions in terms

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler Toleranslar

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler Toleranslar Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler Toleranslar İçerik Tolerans nedir? Boyut toleransı Geçme Yüzey pürüzlülüğü Örnekler 2 Tolerans nedir? Tasarım ve üretim süreci arasında boyut

Detaylı

BÖLÜM 1. TEMEL BİLGİLER. 1.1 Giriş

BÖLÜM 1. TEMEL BİLGİLER. 1.1 Giriş BÖLÜM 1. TEMEL BİLGİLER 1.1 Giriş Bir yol üstyapısı, değişik elemanlardan oluşur. Bu elemanlar üstyapının proje ömrü boyunca emniyetli bir şekilde ve her türlü iklim koşulları altında hizmet verebilmesini

Detaylı

Karayolu Üstyapıları (Rijit-Esnek) İçin Alternatif Prefabrik Plak Yönteminin Geliştirilmesi

Karayolu Üstyapıları (Rijit-Esnek) İçin Alternatif Prefabrik Plak Yönteminin Geliştirilmesi Karayolu Üstyapıları (Rijit-Esnek) İçin Alternatif Prefabrik Plak Yönteminin Geliştirilmesi Doç.Dr. Muhammet Vefa AKPINAR Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Detaylı

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan ELASTİSİTE TEORİSİ I Yrd. Doç Dr. Eray Arslan Mühendislik Tasarımı Genel Senaryo Analitik çözüm Fiziksel Problem Matematiksel model Diferansiyel Denklem Problem ile ilgili sorular:... Deformasyon ne kadar

Detaylı

Burma deneyinin çekme deneyi kadar geniş bir kullanım alanı yoktur ve çekme deneyi kadar standartlaştırılmamış bir deneydir. Uygulamada malzemelerin

Burma deneyinin çekme deneyi kadar geniş bir kullanım alanı yoktur ve çekme deneyi kadar standartlaştırılmamış bir deneydir. Uygulamada malzemelerin BURMA DENEYİ Burma deneyinin çekme deneyi kadar geniş bir kullanım alanı yoktur ve çekme deneyi kadar standartlaştırılmamış bir deneydir. Uygulamada malzemelerin genel mekanik özelliklerinin saptanmasında

Detaylı

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel in en büyük avantajı panel bağlantı elemanlarının, panel birleģim noktasını örten

Detaylı

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ ZEMİNLERİN KYM İRENİ Problem 1: 38.m çapında, 76.m yüksekliğindeki suya doygun kil zemin üzerinde serbest basınç deneyi yapılmış ve kırılma anında, düşey yük 129.6 N ve düşey eksenel kısalma 3.85 mm olarak

Detaylı