Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor"

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Ali Kaim HESAP KÝTAP ÝÞÝ 2 DE Hasan Harmancý Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor Aðustos tarihlerinde Nevþehir'in Hacýbektaþ ilçesinde gerçekleþecek olan 45. Uluslararasý Hacý Bektaþ-ý Veli'yi anma törenleri öncesi Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Emekli Asker Ali Rýza Selmanpakoðlu ile Alevi örgütleri arasýndaki söz düellosu devam ediyor. Göreve geldiði 5 yýldan bu yana hiçbir etkinlikte Alevi örgütlerinin temsilcilerine söz vermeyen Selmanpakoðlu, bu sene de Alevi BDSP'den Hacýbektaþ açýklamasý Baðýmsýz Devrimci Sýnýf Platformu Sözcüsü Þinasi Topçu yapmýþ olduðu yazýlý açýklamada Hýzýr Paþalar ýn anma etkinliklerine damgasýný vurduðuna dikkat çekti. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Salmanpakoðlu nuda eleþtiren Topcu ; Devlet Aleviciliðinin icracýsý belediye baþkaný ve þürekâsý, son beþ yýldýr þenlikleri bu anlayýþa hizmet edecek tarzda örgütlüyor. Onlar, Alevileri ezen, yok sayan, aþaðýlayan ve büyük katliamlara imza atanýn bizzat devlet olduðu gerçeðinin üzerini örtmeye, böylece Alevilerin tarih bilincini yok etmeye çalýþýyorlar. Katliamcýlara çaðrýlar çýkarýyor, Bin operasyon un faili olan Mehmet Aðarlar ý, Muhsin Yazýcýoðullarý ný Serçeþme de baðýrlarýna basýyor, Alevi emekçilerin katilleriyle barýþmasý için çabalýyorlar. dedi. BDSP sözcüsü Þinasi Topçu nun açýklamasý: Haber: Aydýn Þimþek 6 DA kuruluþlarýnýn ortak belirledikleri bir konuþmacýyý kabul etmeyerek etkinlik öncesi gerilimi ateþledi. Belediye Baþkanýnýn söz konusu yasakçý tavrýný eleþtiren Türkiye Alevi Bektaþi Federasyonu ve Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri, alternatif bir anma programý düzenleyeceklerini açýkladýlar. 7 DE Zehra ve Binali Dede: Ona döktüðümüz göz yaþý yüreðimizin abdest suyu dur Duran aslana bakýn Yýlaný kamcý etmiþ Eri meydana bakýn Hey dost hey dost Ali Dost Bir keþkül kaldý bir post Binmiþ cansýz duvara Dostuna vara vara Akýl ermez bu sýrra Þah-ý Merdan a bakýn Dost meydanýnda dostlarla cemal cemaleyiz. Zehra nýn sesi, sözü Binali Dede nin sazý ile muhabbetin ortasýna düþüyor. Dinliyoruz, düþünüyoruz, sessizliðin üstünü deyiþler örtüyor.. Susuyor, baðlama, susuyor deyiþler..söze Zehra ile baþlýyoruz. Zehra 1990 doðumlu. Konya Ereðli den gelmiþ Hacýbektaþ a.. Sanat hayatýna yeni baþladýðýný söylüyor de sahne almaya baþlamýþ. Ama söylemek küçükken içinde olan bir duygu imiþ.. Neden deyiþ ve Türkü diye soruyoruz. Tezcanlý soluklarla kýsa ve öz yanýt veriyor. Özüm ve inancým nedeniyle deyiþ söylüyorum. Özümün ve inancýmýn gereði bu diyor, Zehra... Haber: Aydýn Þimþek 8 DE Alevi köye Alevi imam Köþe Yazýsý 4 DE 'Pir Sultan' Nevþehir de Anadolu destaný Pir Sultan Abdal, Aytekin Özen in yazýp yönettiði Susmayan Nefes Pir Sultan Abdal adlý oyunla 16 Aðustos ta Anadolu Meydan Sahnesi nde Nevþehir Hacý Bektaþ Þenlikleri kapsamýnda sahnelenecek. 16. yüzyýlda geçen oyun, dönemin uyguladýðý yanlýþ siyasetle, kardeþin kardeþi kýrdýðý, aðýr vergiler altýnda halkýn yokluða ve yoksulluða itildiði, acýmasýzca sömürüldüðü yýllarý anlatýyor. 3 DE Alevi gençler Hacýbektaþ ta buluþacak Alevi gençler, 17 Aðustos günü düzenlenecek gençlik buluþmasýna hazýrlanýyor. Alevi örgütlerinin gençlik komisyonlarýndan yapýlan ortak açýklamada Hacýbektaþ'ta bir Alevi Gençlik Forumu düzenleneceði duyuruldu. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Gençlik Komisyonu, Alevi Bektaþi Gençlik Platformu (AGEP), Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneði Gençlik Komisyonu ve Aydýnlýk Gençlik Meclisi Giriþimi Hacýbektaþ etkinlikleri çerçevesinde ortak bir gençlik forumu düzenleyecek. 7 DE

2 2 14 Aðustos 2008 Perþembe Ali Kaim HESAP KÝTAP ÝÞÝ 2007 Hacýbektaþ veli anma etkinlikleri deðerlendirme toplantýsýndan bu güne kadar yaklaþýk onaydýr yazmayý hiç düþünmediðim bir konuyu yaþlý bir amcamýzýn sözleri üzerine yazma gereðini duydum. Anma etkinlikleri atmosferini yaþadýðýmýz þu günlerde yazdýklarým insanlarýn kafasýnda kalsýn ve deðerlendirmeyi ona göre yapsýnlar istiyorum. Yaþlý amcamýz bana yaklaþýk cümlelerle þunu söyledi. Törenlerin konser bölümü meydanda yapýlalý salona ve sanatçýlara beþ kuruþ para harcanmýyormuþ. Eskiden kazanýlan paradan daha çoðu salona kira olarak verilirken. Gelen sanatçýlarýn içki ve otel masraflarý da milyarlarca lirayý geçiyormuþ tu. Diye bir söz etti. Bunu kim söylüyor diye sorduðumda en yetkili kiþiden duyduðunu söyledi. Bende bunun üzerine deðerlendirme toplantýsýna gidip gitmediðini sorduðumda toplantýya gitmediðini ama bunlarýn gerçek olduðuna inanýyorum dedi Benzer sözleri birkaç kiþiden daha duydum. Ben, o anma törenleri deðerlendirme toplantýsýna katýldým her toplantýda yaptýðým gibi önemli gördüðüm bütün konuþmalarý ve verilen bilgileri not aldým. Þimdi yazacaklarýmý aldýðým notlardan aynen aktaracaðým. Yanlýþýn var veya çarpýtýyorsun diyen var ise Erol ÜNLÜYURT öðretmenimin 2007 anma törenleri ile ilgili dosyasýna bakmalarýný öneririm. Bakýn Erol öðretmenin aktardýðýna göre törenlerde ne kadar para harcanmýþ: 1-Sanatçýlara elden ödenen para: YTL 2-Sanatçý ve diðer konuklarýn konaklama gideri: YTL 3-Tiyatroya verilen para:10 900,00 YTL 4-Þiir ve öykü yarýþmasý ödül gideri YTL 5-Seslendirme gideri: YTL 6-yemek gideri: YTL 7-Mazot: YTL 8-Temizlik: YTL 9-Kitap basýmý, çekim, çözüm gideri: YTL 10-Pansiyon konaklama yol parasý yardýmý gideri: YTL 11-Ýnsanlýk anýtý yapým gideri: YTL bazýlarýný not alammýþ olabilirim toplam olarak YTL harcama yapýldýðý bilgisi Erol öðretmen tarafýndan dinleyenlere aktarýldý. Yazýmýn baþýnda yazmayý düþünmediðim bir konu olduðunu söyledim. Neden böyle düþündüm çünkü bana, sanatçýlara ve tiyatroya yapýlan harcamalar dýþýnda yapýlan harcamalar normal geldi. Hacýbektaþ Veli Anma Etkinlikleri ben inanýyorum dünyada küçük bir kasabanýn düzenlediði önemli etkinliklerin baþýnda gelir. Söylenilen bu bütçeyle bir günlük karpuz festivalini bile zor yaparsýnýz. Anma etkinliklerinin bu kadar mütevazý bir bütçeyle yapýlmasý kültürümüzün zenginliðinden ve bu kültüre gönül vermiþ Hacýbektaþ halkýnýn,alevi Bektaþi toplumunun, sanatçý ve ozan dostlarýmýzýn öz verisinden kaynaklanmaktadýr. Ben en az 15 yýl bu etkinliklerde en alt düzeyden, görev alaný sorumluluðuna ve komite üyeliðine kadar bütün kademelerde görev yaptým. Söylem yerindeyse bu iþin cinini bilirim. Görev yaptýðým dönemlerde hiçbir etkinliðin tam anlamýyla yapýldýðýna inanmadým. Her zaman daha iyisinin yapýlabileceðini düþündüm. Bu düþüncelerimi ve gördüðüm aksaklýklarý anma törenleri hazýrlýk toplantýlarýnda açýklýkla dile getirdim. Hiç kimse söylediklerime itiraz etmedi çünkü orada görev alan insanlarda benim gibi düþünüyordu. Biz o etkinlikleri eksik aksak bulurken birde ne görelim son dört yýldýr beterinde beteri varmýþ denecek kadar törenlerin içi boþaltýldý. Koskoca anma törenleri basit sýradan gece konserlerine indirgendi. Pýlý pýrtý, terlik, cýncýk boncuk, döner, satýlan insanlarýn aylak aylak boþ amaçlarla dolaþtýðý bir panayýr görümüne dönüþtürüldü Bütün bunlarý tereddütsüz, net söylüyorum çünkü buna kanýt olarak onlarca neden sayabilirim. Anma Törenleri baþta Dünya Alevi Bektaþilerinden Alevi olmayýp ta bu kültüre gönül vermiþ devrimcilerden, demokratlardan, solculardan, demokratik kitle örgütlerinden,yazarlardan, ozanlardan meslek kuruluþlarýndan adeta kaçýrýldý, küçültüldü. Dostluk ve barýþ ödülü jürisi ortadan kaldýrýldý þimdi bu ödülü kimin verdiðini kimse bilmiyor. Alevi Bektaþi örgütleri baþta olmak üzere yazarlar sendikasý, karikatürcüler derneði, ozanlar derneði ve sendikasý, Sine Sen (sinema emekçileri sendikasý) AST, Ekin tiyatrolarý, Eðitim Sen,KESK, Halk Evleri gibi kurum ve kuruluþlarla istenilen düzeyde olmasa da yapýlan iþbirliði geliþtirileceðine bitirildi. Kitap stantlarý kenara köþeye atýldý. Törenlerin kültür boyutu yok sayýldý. Siz son yýllarda kendi çabalarýyla gelen yazarlar dýþýnda organizasyona dahil bir kitap imza günü gördünüz mü? Bir yazarýn ozanýn park söyleþilerine tanýk oldunuz mu? Sokak tiyatrosu ile karþýlaþtýnýz mý? Kendiliðinden oluþan meydan semah gösterisi izlediniz mi? Halkevi gençliðinin güncel olaylarý eleþtiren sokak oyunlarýna rastladýnýz mý? Çadýr kent þenlikleri þimdi yapýlabiliniyor mu? Tören açýlýþ meydanýnda kaç derneðin pankartýný saydýnýz? Tören açýlýþ protokolünü nasýl buluyorsunuz? Gece meydan konserlerini þöyle yüksek bir yerden dikkatlice izlediniz mi? Oraya gelip elinde bira raký þiþeleriyle dolaþýp aslan kesilen, çevre il ve ilçelerin sýrýtan faþistlerini gördünüz mü? Ailenizle, çocuklarýnýzla, misafirlerinizle birlikte rahatlýkla o konser meydanýn da oturabildiniz mi? Farklý fikirlerin tartýþýldýðý panel zenginliði yaþadýnýz mý? Daha ne söyleyeyim. Sanatçýlara harcanan paralara gelince. Arþivler belediyenin ilgili biriminde duruyor yýlýna ait ilk törenlerin programý da orada sanýrým. O programý ilk gördüðümde gözlerim yaþarmýþtý. O programýn deðerini 2008 programý ile yan yana koymadan anlayamazsýnýz. Yýllara göre kaç sanatçý gelmiþ bu sanatçýlara konaklama yol gideri vs ne kadar para harcanmýþ, gelen sanatçýlarýn tanýnmýþlýðý kalitesi sanat düzeyleri son yýllarla kýyaslanýp ona göre bir deðerlendirme yapýlmalýdýr. Eðitim sen Temsilciliði tiyatrolarý kaç paraya Hacýbektaþ a getiriyor dersiniz? En pahalýsýný YTL ye getiriyor. Yukarýdaki harcama tablosunda tiyatro giderine bakar mýsýnýz? Kapalý spor salonunun kirasýnýn pahalý olduðu söyleniyor. O günlerin parasý ile salonun üç günlük kira gideri iki buçuk milyar lira civarýnda idi. Orada çalýþan temizlikçilerin çaycýlarýn gideri, sanatçýlarýn çok eleþtirilen raký peynir giderinin toplamý üç yüz milyon lirayý geçmemiþtir. Bu arada üç günde en az on milyar lira bilet geliri elde edilmiþtir. Deðerlendirmesini sizler yapýn Törenlerinde spor salonunda yeni gençler yetiþsin ýsrarýma karþýn, kýramadýðým insanlarýn yoðun ýsrarý üzerine yeniden görev yaptým. Beklide tarihinde ilk kez, orada bulunan bütün görevliler tanýktýr, 50 kiþilik bir seyirci topluluðu ile konser baþlattýk. Konser etkinliklerinin meydanda yapýlmasý sanýldýðý gibi bir tercih deðil bir zorunluluktur. Hangi sanatçýyla siz salona seyirci getireceksiniz? Konser programýnýn meydanda yapýlmasý ustaca bir manevradýr. Nasýl olsa akþamlarý bedava konser var diyen yakýn çevreden beþ yüz bin kiþi o alaný çok çeþitli amaçlarla dolduruyor, bizde sanal bir baþarý duygusu yaþýyoruz.. Peki ne yapacaðýz? 45 yýldýr bu kültürle bu tecrübeyle yoðrulmuþ küçük beyinli Hacýbektaþ halký ne yapacaðýný, nasýl yapacaðýný fýrsat geldiðinde bütün dünyaya gösterecektir.

3 Alevi gençler Hacýbektaþ ta buluþacak Sulucakarahöyük/HACIBEKLTAÞ Alevi gençler, 17 Aðustos günü düzenlenecek gençlik buluþmasýna hazýrlanýyor. Alevi örgütlerinin gençlik komisyonlarýndan yapýlan ortak açýklamada Hacýbektaþ'ta bir Alevi Gençlik Forumu düzenleneceði duyuruldu. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Gençlik Komisyonu, Alevi Bektaþi Gençlik Platformu (AGEP), Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneði Gençlik Komisyonu ve Aydýnlýk Gençlik Meclisi Giriþimi Hacýbektaþ etkinlikleri çerçevesinde ortak bir gençlik forumu düzenleyecek. 17 Aðustos günü Nevþehir Hacýbektaþ ilçesindeki Süha Düðün Salonu'nda gerçekleþtirilecek Gençlerin Alevi örgütlerinden beklentileri ve gençlerin Alevi örgütlenmesine katkýlarý baþlýklý forum için çok sayýda ilden otobüsler kaldýrýlacak. HACI BEKTAÞ VELÝ HEYKELÝ ÇORUM - Çorum da Hacý Bektaþý Veli heykelinin açýlýþ törenine katýlan Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, AKP hükümetinin Alevi açýlýmýyla ilgili sorulara Biz hiç Alevilerden kopmadýk ki yeni açýlýmlar peþinde olalým diye yanýt verdi. Kültür Bakanlýðý nca Çorum Hacý Bektaþ Veli Vakfý bahçesinde inþa ettirilen Hacý Bektaþý Veli heykelinin açýlýþýna katýlan Bakan Günay, barýþýn simgesi olan güvercin uçurdu. Tören sýrasýnda bir gazetecinin AKP, Ýstanbul Milletvekili Reha Alevi gençler foruma iliþkin açýklamalarýnda þu ifadelere yer verdi: Yýllarca ayný retorikle beslendik: Gençlik gelecektir., Yarýnlarýmýz, gençlerimiz. Oysa gençlerimiz geleceðimiz deðil, gençlerimiz yarýnlarýmýz deðil, gençlerimiz bugün olmalý. Alevi örgütlülüðünün geliþtiði, büyüdüðü þu dönemde; tarihi bir adým daha atýlýyor. Alevi gençleri artýk yarýnlarýný 'Pir Sultan' Nevþehir de Anadolu destaný Pir Sultan Abdal, Aytekin Özen in yazýp yönettiði Susmayan Nefes Pir Sultan Abdal adlý oyunla 16 Aðustos ta Anadolu Meydan Sahnesi nde Nevþehir Hacý Bektaþ Þenlikleri kapsamýnda sahnelenecek. 16. yüzyýlda geçen oyun, dönemin uyguladýðý yanlýþ siyasetle, kardeþin kardeþi kýrdýðý, aðýr vergiler altýnda halkýn yokluða ve yoksulluða itildiði, acýmasýzca sömürüldüðü yýllarý anlatýyor. Sömürüye karþý duranlarýn, hakkýný arayanlarýn zindanlarda iþkence gördüðü, asýldýðý bir yüzyýla ayna tutan oyun, tarihin tozlu sayfalarýnda unutulmaya ya da unutturulmaya yüz tutmuþ bir destaný, Pir Sultan Abdal ý yeniden Anadolu halkýyla buluþturuyor. Oyunun proje danýþmanlýðýný; araþtýrmacý yazar Lütfi Kaleli, halkbilimci yazar Ali Haydar Avcý, þair yazar Ataol Behramoðlu, Cumhuriyet gazetesi yazarý Miyase Ýlknur, Karacaahmet Derneði Baþkaný Muharrem Ercan ve semah öðretmenleri Mehmet Aydoðmuþ ve Kamber Þimþek yapýyor. Cumhuriyet Çamuroðlu ile Alevi açýlýmý baþlattý. Ancak bunda baþarýlý olamadý. Sizin bu yaptýðýnýza da Ertuðrul Günay la birlikte yeni bir açýlým denilebilir mi? þeklindeki sorusu üzerine Günay, Biz hiç Alevilerden kopmadýk ki yeni açýlýmlar peþinde olalým. Her zaman Alevi kardeþlerimizin yanýnda olduk. AKP nin Alevilere yaklaþýmý ortadadýr dedi. Hacýbektaþ ilçesindeki Hacý Bektaþ Veli Türbesi ndeki yeni restorasyon çalýþmalarýnýn bir yýl gibi kýsa sürede MUCU tamamlanacaðýný anlatan Bakan Günay, konuþmasýný þöyle sürdürdü: Gecikmiþ saygýmýzý Hacý Bektaþ Veli efendimize bu vakýf sayesinde göstermiþ oluyoruz. Bugün benim evlilik yýldönümüm. Burada Hünkâr ýn karþýsýnda olmak bana büyük onur veriyor. Yine birkaç gün sonra Hacý Bektaþ Veli Hünkâr Efendimizin türbesi baþýnda olacaðýz. SEYFETTÝN METE Cumhuriyet YERALTI TEKÝNDÜÐÜN SALONU Siz Deðerli Halkýmýzýn Adres:TEKÝN TÝCARET Ýkinci Pazar Yeri - MUCUR Tel: beklemiyorlar; bugünlerine sahip çýkýyorlar. Alevi Bektaþi Federasyonu ve Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu tarafýndan çaðrýsý yapýlan Gençlerin Alevi Örgütlerinden Beklentileri ve Gençlerin Alevi Örgütlenmesine Katkýlarý baþlýklý foruma katýlacak gençler; ülkesine, bugünlerine ve yarýnlarýna sahip çýkacaklar. Alevi örgütlülüðünün geleceðini konuþacaklar; Türkiye nin dört bir yanýnda gençlerle bir araya gelip iletiþim kurma olanaðýný yakalayacaklar. Alevi kuruluþlarý gençlerine, Alevi gençleri kuruluþlarýna sahip çýkýyor. Tarihin seyircisi olmak istemeyen, yarýnlarý beklemeyip bugünün sahibi olmak isteyen tüm dostlarýmýzý 17 Aðustos 2008 günü, saat da Hacýbektaþ taki Süha Düðün Salonu na bekliyoruz. ATILIM Günay'a göre AKP Alevilerden kopmadý TEKÝN TÝCARET & KURUYEMÝÞ Düðün,Niþan,Sünnet,Mevlüt,Cenaze Toplantýlarýnýzda Masa Sandalye Çadýr ve Tüm Düðün Malzemeleri Kiraya Verilir. Ayrýca Alkol kuruyemiþ Çeþitlerimizle Hizmetinizdeyiz. Ramazan TEKÝN ve Oðullarý Merkez:2.Pazar Yeri MUCUR/KIRÞEHÝR Tel: Gsm: Þube:Karaburna Yolu Üzeri Cafer Baðýþ Apt. Altý Hacýbektaþ/NEVÞEHÝR SATILIK TARLA 250 dekar8 parça tarla satýlýktýr. Müracat: Hasan Danacý Tel: HACIBEKTAÞ SATILIK EV Nevþehir yolu üzeri Bego nun elmalýðý yaný 742 m bahçeli müstakil ev satýlýktýr. Müraacat: Tel: GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi

4 Kýzým, oðlum Sünni ile evlendiði için ceme alýnmýyorum. Dýþlandýðýmý hissediyorum. Bu sözler Bir Alevi köyü olan Finike ye baðlý Gökbük Köyü nde yaþayan bir Aleviye ait. Tüm toplumsal sorunlar içinde geleneðin katý yaptýrýmlarýnýn ne kadar iþleyip iþlemediðini bilmeden görmeden ve orta yaþ kuþaklarýn dahi cem yapýlmasýný unuttuðu bir köyde süren bir uygulama. Aleviliðin kendini korumak için bin bir koþul ve yaptýrýmýn geliþtirildiði o yüzyýllýk göç yolunda, þimdi bir týrmanýþ yaþanýyor. Alevi olunmaya, Alevi yaþam biçimine ve yaþam iliþkisine bir koþuþ. Gökbük bu köylerden sadece biri. Ancak yukarýdaki sözleri söyleyen ayný kiþi, aklýnda kalan eski yýllarda anlatýlan veya kendisinin de bildiði apayrý baþka bir kuralý da hatýrlatýyor bize; Musahipler Cuma akþamlarý bir araya gelirlerdi. Akþam yemeðini beraber yiyip, niyazlaþýrlardý. Köyden ikrar alan arttýkça küfür kalkacak. Bu sözlerin söylendiði köye araþtýrma ve tarama amaçlý ikinci gidiliþ. Köyün toplumsal yapýsý çok yönlü ve insanlarýn önemli bir kýsmý kentli. Yaþam daha çok kentli iliþkiler üzerinden sürüyor. Köyde ilkokul 1950 li yýllardan beri bulunuyor artýk çocuklarýn azalmasý ile taþýmalý sisteme geçmeleri ile okul atýl ve boþ-, bu nedenle köy okulunu ellerinde bulunan ve toplamayý amaçladýklarý Alevi/Tahtacý Etnografya Müzesine çevirmeyi istiyorlar. Bu bilinci taþýyacak kadar kentli olmanýn yanýnda gelenek ve yaþam biçimlerinin modernleþme ile deðiþmesinden dolayý genç kuþaklara ve insanlýða bir hazine armaðan etmek istiyorlar. Bu köye yolculuðumuzu çok yönlü yapýyoruz. Baþta Esat Korkmaz olmak üzere, Ankara dan Bekir Arslan, Bodrum dan Hýdýr Çam, Abidin Ayhan, Veli Deliduman, Milas tan Baki Kaya, Berlin den Hüseyin Eser Dede ortak bir planla Gökbük Köyü nde yapýlmasý kararlaþtýrýlan Hýdrellez kutlamasýna konuk oluyoruz. Gökbük etrafý su kaynaklarý, çam ve sedir aðaçlarý ile donanmýþ, þimdilerde ise tarlalarý nar aðaçlarý ile biçimlenmiþ eski bir Alevi yerleþimi. Köyün önemli bir bölümü artýk emeklilerden oluþuyor. Emekliler kadýnlý erkekli yüzyýllarla ölçülen tarihi çýnar aðaçlarýnýn ve kanyonun etrafýnda geçiriyor günlerini. Tahtacý Gökbük Köyü gökten saklanan, daðlar arasýnda salýnan bir dünya. Bülbüller gül dallarýna kona kona can almýþ, usanmamýþ. Binlerce aðacý sulayýp tarla baþlarýnda birike birike akan derelerin oluþturduðu uzun bir kanyon (15 km.) ile ayrý bir dünya. Yeni dönemde nar aðaçlarý dikilmeye ve nar yetiþtirmeye baþlanmýþ. Kendi kendine yeten bir köy. Ancak dilekleri kendileri gibi insan canlýsý dostlarýn köylerini ziyaret etmeleri. Bu amaçla köy konaðýný misafirhane yapmýþlar ve ayrýca köyün yakýnýnda, kanyonun dibinde nar aðaçlarý ile kaplý büyük bir arazide bir çiftlikte pansiyonculuða baþlamýþlar. Yemekleri nefis, içkileri (þarap) ev yapýmý ve doyulmaz tatta. Þimdilerde evlerini bir iki konuðu, aileyi barýndýrabilecek ölçüde turizme açmak istiyorlar, geçindirecek ölçüde kazanç saðlayacak turizm yapmak istiyorlar (çok parada gözümüz yok diyorlar). Kendi yaptýklarý yemekleri ve güler yüzlülüklerini paylaþmak istiyorlar. Köy eski bir Esat Korkmaz köyü. Ne mi demek istiyorum. Þöyle ki 68 Kuþaðý nýn Devrim yýllarýnda Esat ta bu orman köylerinde mühendis olarak görevli ve köylüleri örgütlemek Devrimcilerin bir kýsmýnýn öncelikli çalýþma alaný. Esat Korkmaz da Orman Mühendisi ve bu bölgelerde hem çalýþýyor hem de devrimcilik yapýyor. Ormanda açýlacak yollar ve düzenlemeler için çalýþacak iþçiler en yakýn köylerden seçiliyor. Esat Korkmaz ý o yýllardan tanýyoan Maya Ana köy gezimiz sýrasýnda objektiflerimize takýlýyor. Yol kýyýsýna oturmuþ gelen geçeni izliyor. Yaklaþýp sorular soruyorum ona. O bana, Eset nerde, Eset de geldi mi? diyor. Esat yakýnýmda, o arada ona beraber çekeyim diyorum sizi. Nereden bilebilirim ki 40 yýl aradan sonra Esat ýn o yollara düþtüðünde Maya Ana nýn da onu arayabiliyor olacaðýný. Esat Maya Ana ya kendi sezgileri ile yaklaþýyor. Hasan Harmancý Ona da Esat ý soruyor Maya Ana. Esat, benim Esat diyince bambaþka bir dünya oluþuyor orada. Çekeceðim fotoðraf kalmýyor, yaþam ve küçücük dünyanýn sesi, özlemi giriyor araya. Köy büyük ben devam ediyorum. Esat Korkmaz ý Maya Ana ya býrakýyorum. Aþýklýk geleneðinin kýsmen de olsa sürmesine karþýlýk, köyde dede bulunmamasý nedeniyle cem yapýlmýyor uzun süredir. Bu hýdrellez ile köyde cem yapýlmasý ve ikrar alýnmasý tartýþmaya açýlmýþ durumda. Abdal Musa ya bu kadar yakýn bir bölgede cem yapýlmamasý veya koþullarýnýn bozulmuþ olmasý insanýn kafasýný karýþtýrýyor. Okuma yazma oranýnýn çok yüksek olduðu köyde evini etnografya müzesine çevirmiþ insanlar bulunuyor. Buna raðmen Alevi geleneðinin bu sürdürücüleri cem yapma konusunda istedikleri gücü ve yapýyý kazanabilmiþ deðiller. Köy yapýsý itibari ile karýþýk. Eskiden Rumlarla ortak yaþanýlan bir köy. Sonradan Arap olduðu söylenen bazý kiþilerde yerleþmiþ. M. Ali Okur bu kiþilerden biri. Ali Dayý babasýnýn askerlik yapmadýðýný, pasaportunun olduðunu söylüyor -Kýpti olup olmadýðýný konuþmadýk-. Köyde sýhhiyelik ve ebelik iþlerine bakmýþ ve cenaze yýkama iþlerini yapýyor. Cenazeyi nasýl kaldýrýyorsunuz diye sorunca; 35 sendir cenaze yýkarým. Karþýlýðýnda para almam. Yahudiler gibi elbise giydiririz. Takým elbise. Baþýnýn altýna Alevi köye Alevi imam dar minderi koyarýz. Kadýnlarý yýkamam. Kadýnlar yýkarken arkadan söylerim. Evveli abdestini veriyorum. Aðzýna, burnuna, kulaðýna sað eli, sol eli, sað ayaðý, sol ayaðý Selavetini ya Allah, ya Muhammet, ya Ali, Ya Hacý Bektaþi Veli, ya Abdal Musa sen bunun yardýmcýsý ol Sýrtýna saðýna, soluna Ölüyü mezarlýkta yýkarýz. Öldüðü gün, malý mülkü yoksa yemeðini köylü getirir. Üçünde peynir, zeytin, reçel verilir, yedisinde davar kesilir (hali vakti yerindeyse, üçünde de), kýrkýnda kurban kesilir. Hali vakti olan yýlýnda da yapar. 12 erkanlý dedelerimiz Ýzmir den, Balýkesir den gelirler. Ayrýca uzun yýllar Kumluca-Baymak tan (Antalya) Þekerci Dede gelirdi Aydýnlýlar Mengi oynar. Biz iki erkek iki kancýk! (kadýn) oynarýz. Kancýk niyaz eder, kalkarsýn Tekeliler (Antalya- Elmalý) bizden sofudur. Bizim semahýmýz serbesttir. Akçaeniþ in yarýsý köylü Alevisi. Hem namaz kýlar hem semah döner. Kitap üzerine yaparlar Aleviliði Daha öce kýzlarýmýzý Sünnilere vermezdik, þimdi veriliyor Köyün yaþlýlarý ile arada yaptýðýmýz sohbetleri birleþtiriyorum. Ceme katýlanlar var aralarýnda. Ancak çok iyi hatýrlamýyorlar. Söz Musahipliðe geliyor; Musahibime kardeþim diyince ciðeri aðzýna gelirdi. Bu dünyada musahibinle bozulmadýysan divanda da musahip olarak devam edersin Bacý/Ana kabul etmezse musahip olunmaz. Koca ölünce musahiplik bozulur Dedemiz Ýzmir Yanyatýr Ocaðý ndan gelirdi. Þekerci Dede yi biliriz. Para verince almazdý. Eðer bana bir þey vermek istiyorsanýz, bir topak tuz verin yeter derdi. Þekerci Dede den sonra Hasan Dede geldi. O ise cebinde paran varsa talibi yapardý. Yoksa olamazdýn. O nedenle Þekerci Dede ölünce bizde de yol öldü diyorlar. Köyde cami var. Niye yapýldý diye soruyoruz; Burasý abdestsiz, namazsýz dedikodusu yüzünden cami yapýldý. Köyden, Finike de yaþayan, Hacca giden biri yaptýrdý camiyi. Geçtiðimiz yýllarda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ndan biri geldi. Ankara dan. Finike Müftüsü de yanýndaydý. Konuþtuðumuzda bana; 12 Ýmamlar ý say dedi. Saymam dedim. 12 Ýmamlardan bir þey okuyayým da gör dedim Biz de her Cuma akþamý tecelli etmek þarttýr. Evveli bacý gidip Dede ye niyaz eder, sonra gelip sana niyaz eder. Sonra herkes birbirine aþk-ý niyaz eder. Sonra tekrar eþin yanýna gidilir. Ocaða niyaz edilir. Dede; Niyazlar hak olsun. Hak muradýný versin denir Semah dönmek günahlarý dökmektir. Ýçimizdeki rüyamýzý, hayalimizi, her þeyi kanýtlamaktýr. Köyde geleneðe uygun yaþam sürdürülemese de dillerde toplanan sözler, özü yeterince ortaya seriyor. Köyde Aleviliðe yönelik uygulamalar tükenme noktasýna gelmiþ olsa da kendiliðinden bir yenilenme ihtiyaç olmuþ durumda. Ancak bu kadarla da sýnýrlý deðil her þey. Köyde cami var ve Ýmamý olmaz mý. Köylünün pek raðbet etmemesine karþýn köyün genç imamý caminin dolmasý ve Alevilerin imana gelmesi için tüm sabrýný ve emeðini kullanmakta. Hýdrellez ile ilgili etkinliklere Ýmam da katýlýyor. Kesilen kurbaný bizimle yiyor. Ýmamla din konularýný fazla konuþamýyoruz. Klasik nerelisin sorusuna, buralýyým diyor. Turunçova ya (Antalya) baðlý Menekþelik ten. Ben de Ehlibeytim diyor devamýnda. Anlamýyorum baþta. Þii kökenli olduðunu düþünüyorum. Ancak bunu söylediðine göre baþka bir durum olduðunu düþünüp, soruyorum; Alevi misin? diye. Ehlibeytim diyor yine. Bizim köyde Alevi- Bektaþi diyor. Bir türlü Alevi olduðunu söyleyemiyor. Bunu doðrultmak için; babanlar cem yapýyorlar mýydý? diye soruyorum. Evet yapýyorlardý. Ancak camiye de gidiyorlardý diyor. Konuþmamýzý o gün için sona erdiriyoruz. Ancak gün boyu ne etkinliklerde ne de akþamki görüþmelerde, þenlikte Ýmamla karþýlaþmýyoruz. Ýkinci gün çaðýrdýðýmýzda geliyor. Köylülere soruyoruz cami ile aralarýný. Doðru dürüst camiye giden olmaz diyorlar. Ýmamýn Alevi olup da, imamlýk yapmasýna da kýzgýnlar. Ancak hoþgörülüler. Ekmek parasý diyorlar. Diyanet in yeni anlayýþýnýn ürünü olarak Alevi köylerine bakýþýn nasýl olduðunu anlatýyor bize Ýmam Barýþ. Yanlýþ duymadýnýz imamýn adý Barýþ. Yeni dönem Alevi ad vurma geleneðine uygun bir ad, görevi ne olursa olsun. Sorular soruyoruz karþýlýklý Bize Alevilerin camiye neden uðramadýklarýný soruyor. Alevilerin Ýslam ý bilmediklerini tartýþýyor. Müftülüðün özellikle Alevi köylerle nasýl ilgilendiðini anlatýyor. Diyanet in yeni dönem politikalarýnýn Alevilerin Müslümanlýðý üzerine yoðunlaþmasý olarak görüyor. Alevilerin neden Müslümanlýðýn dýþýnda kaldýklarýný anlatýyor. Biz de Alevilerin neden böyle yaþamayý tercih ettiklerini anlatýyoruz. Barýþ tek örek deðil bu durumda olan. Yine onun köylüsü olan baþka bir Alevi Ýmam da yakýnlardaki bir baþka alevi köyünde görevli. Ancak bunu ikinci kuþaðýn bile cem görmediði, Dedeyi tanýmadýðý bir yer üzerinden yapmak ne yazýk ki mümkün deðil. Aleviliðin kurumsallaþmýþ yüzünün de buralara dönük olmamasý boþluðun kimler tarafýndan kolayca doldurulabileceðini gösteriyor. Bu süreçte Barýþ da imam olur, Alevi de ne yapacaðýný bilmekte zorlanýr. mail adresi spam botlara karþý korumalýdýr, görebilmek için Javascript açýk olmalýdýr Son Güncelleme ( Perþembe, 10 Temmuz 2008 )

5 Bakan Günay Heykel açýlýþýnda Eðri, Belediye Baþkaný Turan Atlamaz birer konuþma yaptý. Bakan Ertuðrul Günay, konuþmasýnda halkýn kardeþlik içerisinde yaþamak zorunda olduðunu belirterek, "Bu kin, nefret ve kardeþ kavgasý niye, Türkiye'nin kardeþliðe ve huzura ihtiyacý var." dedi. Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANI GÜNAY, ÇORUM'DA Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, Kültür Bakanlýðý ile Çorum Belediyesi tarafýndan ortaklaþa yaptýrýlan Hacý Bektaþi Veli Heykeli'nin açýlýþý için Çorum'a geldi. Heykeltýraþ Uður Özþengül, tarafýndan yapýlan Hacý Bektaþi Veli Heykeli, Hacý Bektaþi Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi bahçesinde düzenlenen törenle açýldý. Saygý duruþu ile baþlayan açýlýþ törenine Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, CHP Milletvekili Derviþ Günday, Vali Yardýmcýsý Ýsmail Çorumluoðlu, Belediye Baþkaný Turan Atlamaz, Ýl Jandarma Komutaný Albay Eyüp Bölük, Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Genel Baþkaný Ercan Geçmez, Hacý Bektaþi Veli Dergâhý postniþini Veliyeddin Ulusoy ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Açýlýþta, Bakan Ertuðrul Günay, Hacý Bektaþi Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þube Baþkaný Durmuþ Aslan, Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Genel Baþkaný Ercan Geçmez, Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Doç Dr. Osman Erzincan'da 9 askerin þehit edilmesinden büyük üzüntü ve acý duyduðunu ifade eden Bakan Günay, "Bu nefret, kin niye? Bize neler oluyor? Kardeþ kavgasýný niçin yapýyoruz. Dün vatan uðruna þehit olanlarýn Alevi, Sünni, Türk, Kürt ya da Çerkez olduðunu hiç kimse bilmiyordu, hepsi bir vasýtanýn içindelerdi, ancak Hacý Bektaþi Veli'nin yurt yaptýðý bu vatan topraklarýný, bugün kahraman askerlerimiz kanlarýyla vatan yapmaya devam ediyorlar. Hepimiz bu mehmetçiklerin haince uçurulan kamyonun içinde olduðu gibi birlikteyiz. Kardeþ kavgasý ile birbirimizin canýný yakmayalým. Teröre prim vermeyelim. Huzur ve mutluluk içerisinde yaþayalým." diye konuþtu. Türkiye'nin Edirne'den Kars'a, Kars'tan Antalya'ya, Ýstanbul'dan Hakkâri'ye ayný vatan topraklarý olduðunu ve tek amacýn kardeþlik ve demokrasi içerisinde yaþamak olmasý gerektiðini ifade eden Günay, "Ecdatlarýmýz bu vataný bize kardeþçe yaþamak için miras býrakmýþ ve bizler bugünde bu mirasa sahip çýkmalýyýz." þeklinde konuþtu. Konuþmalardan sonra Hacý Bektaþi Veli Heykeli, Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay tarafýndan açýldý. Törenin açýlýþ konuþmasýný yapan Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þube Baþkaný Durmuþ Aslan, heykelin yapýmýnda emeði geçen herkese teþekkür etti. CHA - Dursun karataþ öldü: Cenazesi Ýstanbul'a getiriliyor Tedavi edildiði hastanede ölen Dursun Karataþ"'ýn cenazesinin Ýstanbul'a getirileceði öðrenildi. Hollanda'da tedavi gördüðü hastanede sabah 05:30'da ölen Devrimci Halk Kurtuluþ Partisi/Cephesi (DHKP-C) lideri Dursun Karataþ'ýn cenazesinin Ýstanbul'a getirileceði öðrenildi. Karataþ'ýn avukatý "Tarih þimdilik belli deðil ancak cenazesi Ýstanbul'a getirilecek" diye konuþtu. Karataþ'ýn avukatý Taylan Tanay, Karataþ ailesi cenazenin Ýstanbul da defin edilmesini istiyor dedi. Karataþ ýn Ýstanbul da defnedilmesinin önünde herhangi bir yasal engel bulunmadýðýný ancak fiili bir engellemenin de sürpriz olmayacaðýný belirten Tanay, basýn ve iktidar tarafýndan geçmiþten beri Karataþ hakkýnda yalan haberler yayýldýðýný ifade ederek, Müvekkilimiz 10 yýldan beridir kanser tedavisi görüyor. Ve bu sabah 05.30'da yaþamýný yitirmiþtir dedi. Ailesinin cenazeyi almak için harekete geçtiðini belirten Tanay, Karataþ ailesi cenazeyi Ýstanbul'a defin etmek istiyor. Bu noktada bizlerde gerekli baþvurularda bulunacaðýz. Bizler avukatlarý olarak Karataþ'ýn sevenlerine baþ saðlýðý diliyoruz dedi. [Sesonline] Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor Aðustos tarihlerinde Nevþehir'in Hacýbektaþ ilçesinde gerçekleþecek olan 45. Uluslararasý Hacý Bektaþ-ý Veli'yi anma törenleri öncesi Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Emekli Asker Ali Rýza Selmanpakoðlu ile Alevi örgütleri arasýndaki söz düellosu devam ediyor. Göreve geldiði 5 yýldan bu yana hiçbir etkinlikte Alevi örgütlerinin temsilcilerine söz vermeyen Selmanpakoðlu, bu sene de Alevi kuruluþlarýnýn ortak belirledikleri bir konuþmacýyý kabul etmeyerek etkinlik öncesi gerilimi ateþledi. Belediye Baþkanýnýn söz konusu yasakçý tavrýný eleþtiren Türkiye Alevi Bektaþi Federasyonu ve Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri, alternatif bir anma programý düzenleyeceklerini açýkladýlar. Mevzu bahis açýklamadan sonra Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu tansiyonu daha da yüksek demeçlerde bulundu. Zaman Gazetesi'ne konuþan Selmanpakoðlu, "Bunlar bir avuç insan. Siyaset yapmaya çalýþýyorlar. Aleviliði siyasete alet ediyorlar. AB fonlarýndan yararlanmak için Alevileri azýnlýk olarak gösteren kiþi ve kurumlar bunlar" diyerek Hacýbektaþ Þenlikleri öncesi gerilimi artýrdý. 'Selmanpakoðlu, ulusalcý geçinip dincilerle iþbirliði yapýyor' Bunun üzerine kendisine ulaþtýðýmýz Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Genel Baþkaný ve ayný zamanda Türkiye Alevi Bektaþi Federasyonu MYK Üyesi olan Fevzi Gümüþ, "Selmanpakoðlu, ulusalcý geçinip dincilerle iþbirliði yapan bir isim. Þenliklere en baþta AKP'lileri davet etmesi de bunun bir göstergesidir. Diðer taraftan dinci Zaman Gazetesi'nde Alevileri, Alevilerin önder kurumlarýný aþaðýlayýcý, küçültücü ifadelerde bulunmasý kendisini daha iyi tanýmamýza vesile oluyor" diyerek açýklamalarýna devam etti. 'Hacýbektaþ'ý kýþla zihniyetine sokmak istiyor' "Selmanpakoðlu, diðer taraftan Hacýbektaþ'ý nizamileþtirip kýþla zihniyetine sokmak istiyor. Anma törenlerinin Alevi örgütlerinin de katýlýmýyla hep birlikte düzenlenmesini engelliyor ve konuþmacýlarýmýzý hazmedemiyor" diyen Gümüþ, Selmanpakoðlu'nun "Aleviliði siyasetin içine çekiyorlar" sözüne karþýlýk olarak da, "Alevilikle ilgili konuþmak, tarihsel ve güncel olarak siyasetin içinden de konuþmayý gerektirir. Bu gerçekten bihaber olmasý ve bu baðlamda kurduðu cümleler resmi zihniyetin bir tezahürüdür ayný zamanda. Yýllardýr bu zihniyetin unsurlarý tarafýndan insanlarýmýz uyutuldu zaten" þeklinde cevap verdi. Diðer taraftan Aleviliði tanýmlamanýn Baþkanýn da, Diyanet'in de haddini aþacaðýný söyleyen Gümüþ, Aðustos günlerinde tüm üyeleriyle Hacýbektaþ'ta olacaklarýný ve Hacý Bektaþ-ý Veli'yi anacaklarýný ifade etti. Ali Ersin Kelleci / Korsanhaber

6 BDSP'den Hacýbektaþ açýklamasý Haber: Aydýn Þimþek Baðýmsýz Devrimci Sýnýf Platformu Sözcüsü Þinasi Topçu yapmýþ olduðu yazýlý açýklamada Hýzýr Paþalar ýn anma etkinliklerine damgasýný vurduðuna dikkat çekti. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Salmanpakoðlu nuda eleþtiren Topcu ; Devlet Aleviciliðinin icracýsý belediye baþkaný ve þürekâsý, son beþ yýldýr þenlikleri bu anlayýþa hizmet edecek tarzda örgütlüyor. Onlar, Alevileri ezen, yok sayan, aþaðýlayan ve büyük katliamlara imza atanýn bizzat devlet olduðu gerçeðinin üzerini örtmeye, böylece Alevilerin tarih bilincini yok etmeye çalýþýyorlar. Katliamcýlara çaðrýlar çýkarýyor, Bin operasyon un faili olan Mehmet Aðarlar ý, Muhsin Yazýcýoðullarý ný Serçeþme de baðýrlarýna basýyor, Alevi emekçilerin katilleriyle barýþmasý için çabalýyorlar. dedi. BDSP sözcüsü Þinasi Topçu nun açýklamasý: Hacýbektaþ þenliklerini Hýzýr Paþalar ýn egemenliðinden kurtarmak için görev baþýna! 45. Ulusal 18. Uluslararasý Hacý Bektaþ Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri ne az bir süre kaldý. Son beþ yýldýr þenliklerin üzerine devlet güdümlü Alevicilik bir karabasan gibi çöktü. Ýlerici ve devrimci dinamikler dýþlanýrken, Hýzýr Paþalar þenliklere damgasýný vurmaya baþladý. Bu yýl da þenliklerin laik-anti laik çatýþmasýnýn ürünü bir anlayýþla kutlanmasý planlanýyor. Ýlerici, devrimci dinamikler, Alevi örgütleri yine yok sayýlýyor. Þenliklerin düzenleyen anlayýþ, Alevilerin siyasal yönelimlerini çarpýtarak, Hýzýr Belediye Baþkaný A.Rýza Salmanpakoðlu Paþalar ýn kanallarýna akýtmayý hedefliyor. Alevileri laik-anti laik ikilemi üzerine oturan politikaya yedeklemek için tüm gücüyle çabalýyor. Devlet Aleviciliðinin icracýsý belediye baþkaný ve þürekâsý, son beþ yýldýr þenlikleri bu anlayýþa hizmet edecek tarzda örgütlüyor. Onlar, Alevileri ezen, yok sayan, aþaðýlayan ve büyük katliamlara imza atanýn bizzat devlet olduðu gerçeðinin üzerini örtmeye, böylece Alevilerin tarih bilincini yok etmeye çalýþýyorlar. Katliamcýlara çaðrýlar çýkarýyor, Bin operasyon un faili olan Mehmet Aðarlar ý, Muhsin Yazýcýoðullarý ný Serçeþme de baðýrlarýna basýyor, Alevi emekçilerin katilleriyle barýþmasý için çabalýyorlar. Devlet Aleviciliði, 12 Eylül askeri faþist darbesinden sonra, özellikle de son beþ yýlda önemli kazanýmlar elde etti. Bu sayede Alevilerin önemli bir inanç merkezi olan Serçeþme de kutlanan þenliklere son beþ yýldýr damgasýný vurabiliyor. Hýzýr Paþalar ýn temsilcileri, þenlikler üzerinde ideolojik, politik ve kültürel hegemonyalarýný kurmak, mazlumun zalimi savunduðu bir ortamý yaratmak için seferberlik halinde çalýþýyorlar. Aleviler tarih boyunca farklý bir inanç grubu olmalarý nedeniyle ezildiler, horlandýlar, katliamlara maruz kaldýlar. Alevilerde bir tarih bilinci yaratmak, tarih boyunca çektiklerini nedenleriyle birlikte ortaya koymak, Pir Sultanlar da, Baba Ýshaklar da, Seyit Rýzalar da ve nice þehitte ifadesini bulan direniþçi tarihsel kimliklerini ortaya çýkarmak, ezilen bir kesim olarak istem ve taleplerini demokratik hak ve özgürlüklerin parçasý olarak ele almak acil bir ihtiyaçtýr. Ýlerici Alevi örgütlerin sorunlarý bu çerçevede dillendirmeleri, belli bir pratik çaba içinde olmalarý anlamlý ve önemlidir. Ancak bu örgütlerin, son 2 Temmuz eylemlerinde olduðu gibi, Maraþ, Sivas vb. katliamlardaki rolüyle tarihsel hafýzada yerini alan CHP vb. burjuva partileriyle birlikte iþ yapmaktan vazgeçmeleri tarihsel sorumluluklarýnýn bir gereðidir. Ýlerici Alevi örgütleri ve devrimci anlayýþlar yýllardýr, Hýzýr Paþalar ýn denetiminin dýþýnda alternatif Hacýbektaþ þenliklerinin örgütlenmesinin öneminden bahsediyorlar. Bu önemli bir saptamadýr. Ama önemli olan saptamak deðil, bu konuda iradi bir tutum ortaya koymaktýr. Bu açýdan dört yýllýk pratiðimize bakýldýðýnda, sergilenen çabanýn zayýf olduðu görülecektir. Hacýbektaþ þenliklerine devlet Aleviciliðinin, Hýzýr Paþalar ýn damgasýný vurmasýný engellemeye yönelik alternatif bir pratiði örgütleyemediðimiz açýktýr. Bu nedenle 45. Ulusal 18. Uluslararasý Hacý Bektaþ Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri ne yönelik devrimci müdahale sorumluluðunu omuzlama görevi önümüzde duruyor. Hacýbektaþ þenlikleri Hýzýr Paþalar a terk edilemez anlayýþýný ete-kemiðe büründürmek için görev baþýna! SATILIK EV Bala Mahallsi nde, Terminalin arkasýnda çift arsalý, yetiþmiþ aðaçlarý ve bað ý olan 180m2 üzerine kurulu,tribleks ev sahibinden satýlýktýr. Tel: Petrol KIRÞEHÝR< >HACIBEKTAÞ Otel Ýnþaatý Üniversite Üniversite Kampus Arazisi < BEÞTAÞ 643m2 587m2 626m2 638m2 617m2 634m2 609m2 610m2 Dedebað Fýrýn >MERKEZ Kýz Öðrenci Yurdu Erkek Öðr.Yurdu Hüseyin Sümen in evi SATILIK ARSALAR Çep: Tel: ÝNÞAAT ÝÞLERÝNÝZDE KOLAYLIK! Elektiriksiz çalýþma imkaný ile bilimum beton, mozaik, iþleri ve kaya kýrma, kuyu acma iþlerinizde gerekli donaným ile iþlerinizi kolaylaþtýralým. 7 deðiþik boydan hilti, jeneratör, Karot Makinasý, 20 mm den 200 mm ye kadar tozsuz beton delme makinalarý kiraya verilir.. Mehmet Güldiken Cep: Ev : Altýnyazý (Aflak) Köyü

7 39 milyon harcandý 21 yýldýr açýlmadý Nevþehir'in Kozaklý ilçesinde, 39 milyon dolar harcanarak yapýmý 1987 yýlýnda tamamlanan ve 21 yýldýr açýlmayý bekleyen hastane binasýnda mutlu sona yaklaþýldý. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan hastane binasýnda yürütülen bakým ve onarým çalýþmasý yýl sonunda tamamlanacak. Nevþehir'in Kozaklý ilçesinde 1987 yýlýnda Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) tarafýndan 39 milyon dolar harcanarak yapýmý tamamlanan ancak açýlýþý bir türlü yapýlamayan Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Kür Merkezi'nin, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan hizmete açýlmasý için bakým ve onarým çalýþmalarý yapýlýyor. Dönemin Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Hilmi Ýþgüzar tarafýndan temeli 1979 yýlýnda atýlan Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Kür Merkezi, yapýmý tamamlandýktan sonra aradan geçen 21 yýllýk sürede açýlmadý. Ardýndan geçen zaman nedeniyle viraneye dönen binanýn hizmete kazandýrýlmasý için kollarý sývayan Saðlýk Bakanlýðý, 7 milyon YTL harcayarak bakým ve onarým çalýþmasý yapýyor. Türkiye'nin en büyük Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Kür Merkezi olma özelliðini taþýyan Niðde Belediyesi, halka daha kaliteli hizmet sunmak, hizmetlerin aksayan yönlerini düzeltmek için Halkla Ýliþkiler Bürosu'nu hayata geçirdi. merkezin kapasitesi 216 oda, 400 yatak, 16 lojman, yüzme havuzlarý, 12 asansör ve 100 bin nüfuslu bir merkeze yetebilecek elektrik trafosu olmasýna karþýn, bugün bazý bölümleri yýkýlarak yeniden yapýlýyor. Kozaklý Belediye Baþkaný Erdoðan Çelik, AK Parti Nevþehir milletvekillerinin de yoðun gayretleri sonucu Saðlýk Bakanlýðý'nýn Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Kür Merkezi'ni kýsa sürede hizmete kazandýrmayý hedeflediðini ve bu konuda son 4 yýldýr ciddi çalýþmalar yapýldýðýný söyledi. Çelik, merkezin hizmete açýlmasýyla ilçelerinin kaderini deðiþtireceðini söyledi. Bakým ve onarým çalýþmalarýnýn 2008 yýlý sonuna kadar tamamlanacaðýný kaydeden Çelik, "Büyük bir hýzla onarým devam ediyor. Bunun için yaklaþýk 7 milyon YTL ödenek ayrýldý. Bakým ve onarým çalýþmalarý tamamlandýktan sonra inþallah Saðlýk Bakanlýðý bu tesisi hizmete açacak. Bu tesisin bizim ilçemiz açýsýndan önemi büyük. Ýlçemizdeki termal turizmin, eðlence ve dinlenme boyutu þu anda aðýrlýkta. Henüz saðlýkla ilgili boyutunu ilçemizde yerleþtiremedik. Bu hastanenin hizmete açýlmasý ile birlikte, 3 gün olan ortalama geceleme sayýsýnda 7 günü yakalayacaðýmýzý umuyoruz. Ýlçemizdeki konaklama tesislerinin doluluk oraný bu hastane ile birlikte çok üst düzeye çýkacak. Yapýlan ihaleye göre bakým ve onarým çalýþmalarý Temmuz 2008'de baþlayacaktý. Fakat güçlendirmeyle ilgili ilave bir inþaat söz konusu oldu. Bu sebeple yaklaþýk 2 ay gibi bir zaman kaybý yaþandý. Bunun tamamlanmasýyla sanýrým yýl sonunda merkezimiz hizmete hazýr hale gelecek" dedi. (iha/kent haber) Halkla Ýliþkiler Bürosu hayata geçti Halkla iliþkiler biriminin çalýþma sistemini deðerlendiren Niðde Belediye Baþkaný Murat Zeren, Gelen baþvuru, görevli tarafýndan kayýt altýna alýnýyor ve bilgisayar ortamýna aktarýlarak ilgili birime gönderiliyor. Ýlgili birim, çözüm için geçerli iþlemleri baþlatýyor. Ardýndan istek ve þikayetler hakkýnda çözüm aþamalarý için vatandaþa geri bildirim yapýlýyor. Niðde Belediyesi olarak fen iþleri, park iþleri ve temizlik iþleri hizmetlerinin yaný sýra halkýmýzýn her alandaki ihtiyacýna cevap verme ve yaþamlarýný kolaylaþtýrma çabasý içerisindeyiz dedi. SATILIK EV Karacaþar Kasabasý 4. Kültür Þenlikleri ve Buzaðý Yarýþmasý yapýldý Kültür Bakanlýðý, Gülþehir Ýlçesi Karacaþar Kasabasý Belediyesi ile Belde de kurulu bulunan S.S.Karacaþar Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifinin ortaklaþa organizasyonuyla gerçekleþtirilen Karacaþar Kasabasý 4.Kültür Þenlikleri ve Buzaðý Yarýþmasý festivali gerçekleþtirildi. Karacaþar Kasabasý Kültür Þenliklerine;Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Teþkilatlanma ve Destekleme Genel Müdür Yardýmcýsý M.Nihat DOLAÞ, Vali Yardýmcýsý Hüseyin ERGÝ, Nevþehir Ýl Tarým Müdürü Muhlis ATAY, Çevre ve Orman Ýl Müdürü Eren BÝRCAN, Mülkiye Baþmüfettiþi Hamit YÜKSEL, Gülþehir Kaymakamý Süleyman YILDIRIM, Ev sahibi ve organizasyonu gerçekleþtiren Karacaþar Belediye Baþkaný Salih ERDOÐDU, komþu Ýlçe ve Belde Belediye Baþkanlarý, Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkanlarý, Ziraat Odasý Baþkanlarý ve çok sayýda Kasaba halký ve misafir kültür þenliklerini izlemeye katýldý. Kültür Þenlikleri saygý duruþu ve Ýstiklal marþýnýn okunmasýyla baþladý. Protokolde yer alan katýlýmcýlardan;karacaþar Kasabasý Belediye Baþkaný Salih ERDOÐDU yaptýðý konuþmada; Kasaba da kurulan Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi, pekmez tesisi ve diðer yatýrýmlar ile bölge halkýnýn atýl iþ gücünün deðerlendirilerek, Beldeyi yaþanabilir çaðdaþ ve modern bir þehir haline getirmeyi hedeflediklerini, yapýlan festivallerinde birlik ve beraberliðe hizmet ettiklerini ifade ederek hem organizasyona katkýda bulunan baþta Kültür Bakanlýðý ile diðer kurumlara ve davetine katýlan bütün katýlýmcýlara teþekkür ederek festivalin neþeli ve eðlenceli geçmesi dileðinde bulundu. Nevþehir Ýl Tarým Müdürü Muhlis ATAY da bir konuþma yaparak; Nevþehir genelinde 2002 yýlýndan önce sadece 3 Tarýmsal kalkýnma kooperatifinin desteklendiðini,ancak yýllarý arasýndaki 5 yýllýk dönemde ise 20 kooperatifin desteklendiðini belirterek, Karacaþar Kasabasý Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi nin de bu yýllarda faaliyete geçen 200 Baþlýk Damýzlýk Süt Sýðýrý Projesi ile faaliyete geçerek baþarýlý olan kooperatifler arasýnda olduðunu, ayrýca yine Kasaba da Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Projesinden % 50 hibe ile 1 adet pekmez tesisinin yapýldýðýný ve tesisin üretmiþ olduðu bu ürünlerin büyük KURBANLIK SATIÞLARIMIZDA KREDÝ KARTI GEÇERLÝDÝR marketlerde yerini aldýðýný, yapýlan bu tesisler ile bölge insanýnýn atýl iþ gücünün deðerlendirildiðini ve üretime katýlarak ülke ekonomisine katkýda bulunduklarýný, Bakanlýk olarak bu tür faaliyetlerin desteklendiðini ve bundan sonra da destekleneceðini belirterek, kültür þenlikleri ve organizasyonda emeði geçenlere teþekkür etti. Gülþehir Kaymakamý Süleyman YILDIRIM da, yaptýðý konuþmadý;yeni geliþen tarým ve hayvancýlýk tekniklerini reel hayatta baþarýyla uygulamaya geçiren Karacaþar Kasabasý Belediye Baþkanýný ve Karacaþar halkýný tebrik ederek kültür þenliklerinde emeði geçenlere teþekkür etti. Nevþehir Vali Yardýmcýsý Hüseyin ERGÝ de yaptýðý konuþmada, Kültür Bakanlýðý katkýlarýyla Karacaþar Kasabasý ve Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifinin ortaklaþa tertiplediði geleneksel 4.Karacaþar Kasabasý Kültür Þenlikleri ve Buzaðý yarýþmasýnýn birlik beraberlik ve dayanýþmanýn güzel bir örneði olduðunu belirterek þenliklerin organizasyonunda emeði geçenlere teþekkür etti. Konuþmalardan sonra ise yapýlan Buzaðý yarýþmasýnda; 97 puan alarak 1.liði kazanan buzaðý sahibi Fevzi YÜKSEK, 90 puan alarak 2.liði kazanan buzaðý sahibi Mesut Ballý KAYA ve 89 puan alarak 3.lüðü kazanan buzaðý sahibi Erkut SEVÝNÇ adlý yetiþtiriciler birer altýn verildi. Buzaðý yarýþmasýnda dereceye giren yetiþtiricilerin ödülleri, protokole katýlan TEDGEM Genel Müdür Yardýmcýsý M.Nihat DOLAÞ, Vali Yardýmcýsý Hüseyin ERGÝ, Mülkiye Baþmüfettiþi Hamit YÜKSEL ve Gülþehir Kaymakamý Süleyman YILDIRIM tarafýndan verildi. 7 Protokol konuþmalarýndan sonra Hacýbektaþ Ýlçesi semah gösterisi ekibince bir gösteri düzenlendi. Düzenlenen semah gösterisi izleyicilerden büyük beðeni kazanarak uzun süre alkýþlandý. Semah gösterisinden sonra misafirlere Karacaþar Kasabasý halkýnýn yapmýþ olduðu gözleme ve ayran ikram edildi. Kültür þenliklerinin 2.bölümde Birbirinden güzel eserleri seslendiren ses sanatçýlarý; Sevcan Orhan, Figen Biricik ve Eþref katýlýmcýlara unutamayacaklarý bir müzik ziyafeti verdi. Hizmet almak için Belediye binasýna gelen vatandaþlarýn, belediye birimlerini dolaþarak çözüm aramasýnda yaþadýðý zorluðu önlemek ve tek elden istek ve þikayetlere çözüm üretmek amacýyla kurulan birim, numaralý telefondan da t- belediyecilik hizmeti veriyor. 2. Etap 10. Blok 1. Kat 5 nolu Daire satýlýktýr. Müraacat: Tel: KURBANLIK VE KESÝLMÝÞ KUZU ETÝ ÝSTÝYENLERE DUYURULUR CANLI KUZU AYAKTA YTL DEN BAÞLAYAN FÝYATLARLA OÐLAK TANE 100 YTL. SÝPARÝÞE GÖRE KUZU KESÝLÝR: KESÝLMÝÞ KUZU ETÝ BÜTÜN 1 Kg: 10 YTL EVLERE SERVÝSÝMÝZ VARDIR HALKIMIZA DUYURULUR Kamil ÖNTAÞ Tel: Adres: ÝLÝCEK KÖYÜ HACIBEKTAÞ/NEVÞEHÝR

8 Zehra ve Binali Dede: Ona döktüðümüz göz yaþý yüreðimizin abdest suyu dur Haber: Aydýn Þimþek Bin heybet ile gelir Duran aslana bakýn Yýlaný kamcý etmiþ Eri meydana bakýn Hey dost hey dost Ali Dost Bir keþkül kaldý bir post Binmiþ cansýz duvara Dostuna vara vara Akýl ermez bu sýrra Þah-ý Merdan a bakýn Dost meydanýnda dostlarla cemal cemaleyiz. Zehra nýn sesi, sözü Binali Dede nin sazý ile muhabbetin ortasýna düþüyor. Dinliyoruz, düþünüyoruz, sessizliðin üstünü deyiþler örtüyor.. Susuyor, baðlama, susuyor deyiþler..söze Zehra ile baþlýyoruz. Zehra 1990 doðumlu. Konya Ereðli den gelmiþ Hacýbektaþ a.. Sanat hayatýna yeni baþladýðýný söylüyor de sahne almaya baþlamýþ. Ama söylemek küçükken içinde olan bir duygu imiþ.. Neden deyiþ ve Türkü diye soruyoruz. Tezcanlý soluklarla kýsa ve öz yanýt veriyor. Özüm ve inancým nedeniyle deyiþ söylüyorum. Özümün ve inancýmýn gereði bu diyor, Zehra... Abdal Musa etkinliklerinde deyiþleriyle yer almýþ programda. Abdal Musa etkinliklerinde yerel sanatcýlara önem verildiðini söylüyor ve arkasýndan ekliyor Hacýbektaþ da yerel sanatcýlara önem verilmiyor. diyor... Binali Dede (Yýldýrým) ile etkinliklerde olmanýn mutluluðunu ve sevincini yaþýyor. Binali Dede ile tanýþmasýný anlatýyor Konya Ereðli Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði nde 7 yýldýr hizmet vermiþ Binali Dede. Derneðin Baþkaný Kemal Keser tanýþtýrmýþ Zehra ile Binali Dedeyi.. Çýktýðý etkinliklerde gördüðü ilgi karþýsýnda etkilenmiþ Zehra.. Seviniyor. Umuda güveriyor sesi.. Yaþadýðý zorluklarý sorduðumuzda ise güveren sesine kýrýlganlýk bulaþýyor. Tabi ki maddi sýkýntýlar diyor.. Hacýbektaþ a gelmekten mutlu Zehra. Çünkü Hacýbektaþ Zehra için Mübarek bir yer Bir cd veriyor bize. Etkinliklerden derlediði parçalardan oluþan bir cd bu.. Çalýþmalarýna devam edeceðini söylüyor. Ama sýkýlarak Umarým bizi birileri görür. Bu iþler çok zor. Yaptýðým iþten gurur duyuyorum. diyor.. Annesi Hüsniye Akalýn söze giriyor. Çocuðumun yoluna baþ koymuþum. Ben bu yola kurban olurum. Çocuðumu destekliyorum. Gittiði her yere birlikte gidiyorum. Etkinliklerde onu yalnýz býrakmýyorum diyor..hüsniye ana.. kendisine verilmiþ... Çalýþmalarý Çukurova Üniversitesi nde tez konusu olmuþ.. Binali Dede sýrtýnda taþýyacaðýný söylediði Zehra için bir temennide bulunuyor ; Gücü yerinde olan bir gün Zehra nýn elinden belki tutar. Zehra bir yere gelebilir. Yeter ki, sahip çýkýlsýn. Yýllardýr Hacýbektaþ a geliyormuþ Binali Dede.. Her gecen gün halkýn inancýnda aksaklýk olduðunu belirtiyor.. Ve ekliyor Hünkara geldiðimizde gözlerimizde yaþ, aðzýmýzda dua, saz, söz eksik olmazdý. Þimdi görüyorum ki; insanlar davullarla, zurnalarla Hacýbektaþ a gelip halay çekiyorlar. Oyun oynuyorlar. Bu bizi üzüyor, bizim kültürümüz bu deðil. Pir e yönelmiþ isek; ondan medet ummaya gelmiþiz. Ona döktüðümüz göz yaþý, bizim yüreðimizin abdest suyu dur Sol dan Sað a: Hüsniye Akalýn, Zehra Akalin, Binali Yýldýrým (Dede) Binali Yýldýrým (Dede); aslen Erzurumlu. Adana da yaþýyor dan bu yana Hacýbektaþ a geliþini Hünkar Hacý Bektaþ Veli ye geliyorum. Zakirlik yapýyorum sözleri ile anlatýyor bize.. Dertli Divani, Aþýk Hummani gibi Zakir lerle çalýþmýþ.. Eþiði küstürmekten çekinen insanlardan Binali Dede.. Mahsuri Mahlasý ile þiirler yazýyor. Hünkar Hacý Bektaþ Veli topraðýna geldikten sonra þiir yazmaya baþlamýþ.. Mahsuri Baba ile Adana da tanýþmýþ. Abdullah Papur, Ýhsani ve Aþýk Mahsuni ile sahne almýþ.. Mahsuri ocaðýna baðlý olmasý nedeniyle Mahsuri Mahlasý, Mahsuri Baba tarafýndan

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

50.ULUSAL 24.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

50.ULUSAL 24.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 50.ULUSAL 24.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 15-18 AĞUSTOS 2013 HACIBEKTAŞ TÖRENİN BİR GÜN ÖNCESİ 15 AĞUSTOS 2013 PERŞEMBE : 11.00 : Atatürk Anıtına Çelenk

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

51.ULUSAL 25.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

51.ULUSAL 25.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 51.ULUSAL 25.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 15-18 AĞUSTOS 2014 HACIBEKTAŞ TÖRENLERİN RESMİ AÇILIŞI 16 AĞUSTOS 2014 CUMARTESİ : Kemal KILIÇDAROĞLU Kültür

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Aleviler den Gül e sert tepki

Aleviler den Gül e sert tepki YIL:3 SAYI:714 35 YKR 18 AÐUSTOS 2008 PAZARTESÝ BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

44.ULUSAL 18.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

44.ULUSAL 18.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 44.ULUSAL 18.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 16-19 AĞUSTOS 2007 HACIBEKTAŞ I.GÜN 16 AĞUSTOS 2007 (Bir gün önce Saat:16:00 da Atatürk Anıtına çelenk konulacak)

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Atatürk ü kapýda karþýlayan Postniþin torunu: Veliyeddin Ulusoy

Atatürk ü kapýda karþýlayan Postniþin torunu: Veliyeddin Ulusoy YIL:3 SAYI:788 35 YKR 3 ARALIK 2008 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Atatürk ü kapýda karþýlayan Postniþin torunu: Veliyeddin Ulusoy Veliyeddin Ulusoy, "Bizi bize býrakýn.

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı