2012 YILI FAALĠYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 YILI FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. ANKARA VALĠLĠĞĠ Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü 2012 YILI FAALĠYET RAPORU Takdim Eden: Kasım KAYIHAN (Ankara Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürü) 1 / 133

2 SUNUġ: tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre ve ġehircilik Bakanlığı nın TeĢkilat ve Görevleri Hakkında KHK hükümleri ve tarih ve 1892 sayılı Bakanlık Makam Olur u ile belirlenen Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlükleri TeĢkilat Yapısı gereğince Müdürlüğümüz yeniden yapılandırılmıģtır. Ġlimizde Bayındırlık ve Çevre birimleri fiili olarak 15 Kasım 2011 tarihinde birleģmiģ olup, geçen bir yılda birimler arasında iģ ve sosyal anlamda kaynaģma büyük oranda sağlanmıģtır. Kurulduğumuz ilk günden beri Ankara Çevre ve ġehircilik ailesi olarak aynı duygu ve heyecanı taģıyor, kol kola hareket ediyoruz. Devlet ve Milletin bize yüklediği sorumluluğun bilincinde olarak hızlı, Ģeffaf, etik ve vatandaģ memnuniyetini ilke edinerek hizmet vermekteyiz. YaĢadığımız bu çağda vatandaģlarımızın hak ettiği hizmet bizden beklenmektedir, olumsuzluklara kimsenin tahammülü yoktur. Müdürlüğümüzde 2012 yılında gelen: adet ve giden: adet olmak üzere toplam: adet evrak iģlem görmüģtür. Elektronik ortamda yapılan 284 baģvuru yanıtlanmıģ, bunun yanı sıra adet ĠnĢaat ustasına belge, adet de müteahhidimize sicil numarası verilmiģtir. Personel sayımız azalmasına rağmen evrak iģleminde % 300 artıģ olmuģtur yılında Müdürlüğümüzce EĞĠTĠM teması üzerinden faaliyetlerimiz yürütülmüģ, hem Bakanlığımız, hem de Müdürlüğümüzde hizmet içi eğitimler düzenlenmiģtir. MüfettiĢlerimiz bize Yapı denetim ve Kooperatifler konularında eğitim vermiģlerdir. Bu çalıģma raporunda yapılan eğitimler ile ilgili bilgileri de bulacaksınız. Eğitimler firmalara yapılan teknik geziler ile zenginleģtirilmiģ, uygulamalı olarak personelin bilgisinin artırılması yoluna gidilmiģtir yılında Bilgiyi ve Zamanı iyi kullanıp, Sinerji oluģturarak doğru hedefe kanalize edip baģarıyı yakaladık. SAĞLAM VE GÜVENLĠ BĠNALARDAN OLUġAN; YAġANABĠLĠR ÇEVRE, HAYAT KALĠTESĠ YÜKSEK YERLEġMELER VE MARKA ġehġrler oluģturmak hedefi ile GELECEĞE GÜVENLE BAKMAK ĠÇĠN HER AġAMADA DENETĠM diyoruz Yılında yapmıģ olduğumuz faaliyetleri bu raporda toplayarak sizlerin bilgi ve takdirlerine sunuyoruz. Bu çalıģmalarda bize her zaman destek veren Sayın Bakanımıza, Bakan Yardımcımıza, MüsteĢarımıza, Sayın Valimize, Bakanlığımızın değerli Bürokratlarına, Milletvekillerimize, Ġl Genel Meclisi BaĢkan ve Üyelerine, Özel Ġdare Genel Sekreterimiz ile Siyasi Parti Temsilcilerine ve ayrıca özveri ile çalıģan Müdürlüğümüz ÇalıĢanlarına teģekkürlerimi sunuyorum Kasım KAYIHAN ĠnĢaat Mühendisi Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürü 2 / 133

3 ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI NIN TARĠHÇESĠ 1848 yılında Nafıa Nezareti adı altında çalıģmalarına baģlayan Bayındırlık Bakanlığı tarih ve 3 sayılı Kanunla Nafıa Vekâleti adını almıģtır. Bakanlık tarih ve 2443 sayılı KuruluĢ Kanunu ile demiryolları, limanlar, karayolları ve köprüler inģa etmek, PTT tesislerini kurup iģletmek, su iģlerini düzenlemek ve devlet daire ve müesseselerinin her türlü yapı iģlerini yapmakla görevlendirilmiģtir tarih ve 3611 sayılı Kanun, iģletmeleri teģkilat dıģı bırakarak Bakanlığı yatırımcı bir kuruluģ haline getirmiģtir tarih ve 1609 sayılı Kanun ile Bayındırlık Bakanlığının kuruluģ ve görevleri yeniden düzenlenmiģtir. Daha sonra 1958 yılında 7116 sayılı Kanun ile kurulan ve bölge, Ģehir kasaba ve köylerin planlanması, mesken politikası, yapı malzemesi konuları ile uğraģmak, afetlerden önce ve sonra gerekli tedbirleri almak, kentsel altyapıyı gerçekleģtirmek. Belediyelerle iliģkileri düzenlemek konularında görevlendirilen Ġmar ve Ġskân Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığı tarih ve 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince birleģtirilerek Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı adını almıģtır tarih ve 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığın kuruluģ ve görevleri yeniden düzenlenmiģtir. 4 Temmuz 2011 tarih ve (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanan Çevre ve ġehircilik Bakanlığının teģkilat ve görevleri hakkında 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 17 Ağustos 2011 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanan ( KHK ile değiģik) sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığın kuruluģ ve görevleri yeniden düzenlen ve Çevre ve ġehircilik Bakanlığı olarak hizmetine devam etmektedir. 3 / 133

4 ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI TEġKĠLAT BĠLGĠLERĠ Bakanlık Merkez teģkilatı aģağıdaki Genel Müdürlük hizmet birimlerinden oluģmaktadır: Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Yapı ĠĢleri Genel Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel DönüĢüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Bağlı Kuruluş: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İlgili Kuruluş: Ġlbank A.ġ. Taşra Teşkilatı: Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlükleri (81 Adet) 4 / 133

5 MÜDÜRLÜĞÜMÜZ Müdürlüğümüz, Çevre ve ġehircilik Bakanlığının teģkilat ve görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince Çevre ve ġehircilik Bakanlığına verdiği görevleri il bazında sürdürmektedir. Arsa-Hizmet Binası Bilgileri; Ankara- Merkez, Çankaya Ġlçesi M. Kemal mah. (Karakusunlar), Ada :13911 Parsel : 8 Arsa Yüzölçümü :10.336,60 m2. GENEL TOPLAM BĠNA ALANI : 8.463m2 5 / 133

6 KURULUġUMUZUN MĠSYONU YaĢanabilir Çevre ve Marka ġehir. KURULUġUMUZUN VĠZYONU Hayat kalitesi yüksek Ģehirler ve sürdürülebilir çevreyi temin etmek üzere; planlama, yapım, dönüģüm ve çevre yönetimine iliģkin iģ ve iģlemleri düzenleyici, denetleyici, katılımcı ve çözüm odaklı bir anlayıģla yapmak. ANKARA ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ ġemasi Kasım KAYIHAN Çevre ve Şehircilik İl Müdürü M. Süleyman KARA Müdür Yardımcısı Nigar DUVAN Müdür Yardımcısı Vicdan KARAKAYA Müdür Yardımcısı Tuna CEBECİOĞLU Müdür Yardımcısı Buket SAĞIROĞLU YAPIM(1) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Orhan KESKİN YAPIM(2) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Banu ALMACI PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Dilek YILMAZ İNAN İMAR-İSKAN- KOOP. ŞUBE MÜD. A. İhsan GÜNDOĞAN YAPI MALZ. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Halil HANER YAPI DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Yılmaz ŞENGÜL ÇEVRESEL ETKİ DEĞ. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Ebru D. ÇAKIR ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Adem KARACİF ÇEVRE DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Aslı DEVRİM ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Bekir GÜÇBEY ÖZEL ÇEVRE KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Bekir GÜÇBEY TABİAT VARLIKLARI KORUMA ŞB.MÜDÜRLÜĞÜ Bünyamin ÖZCAN İNSAN KAYN. VE DES. HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 6 / 133

7 ġube MÜDÜRLÜKLERĠMĠZ 1. Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri ġube Müdürlüğü 2. Yapım 1 ġube Müdürlüğü 3. Yapım 2 ġube Müdürlüğü 4. Yapı Malzemeleri ġube Müdürlüğü 5. Yapı Denetim ġube Müdürlüğü 6. Proje ġube Müdürlüğü 7. Ġmar-Ġskân ve Kooperatifler ġube Müdürlüğü 8. Çevre Yönetimi ġube Müdürlüğü 9. Çevre Denetimi ġube Müdürlüğü 10. Çevre Ġzinleri ġube Müdürlüğü 11. Çevresel Etki Değerlendirme ġube Müdürlüğü 12. Tabiat Varlıklarını Koruma ġube Müdürlüğü 13. Özel Çevre Koruma ġube Müdürlüğü 7 / 133

8 1. ĠNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HĠZMETLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKĠLER 1. Personel ihtiyacını karģılamak için Bakanlığa teklifte bulunmak, 2. Kurum içi, kurum dıģı nakil ve açıktan atama, müktesep üstü kadrolara atama, vekâlet ve geçici görevlendirmelerde, göreve baģlama ve ayrılıģ tarihlerini bildirmek, 3. Personelin SGK sigortalı iģten ayrılıģ ve iģe giriģ bildirgelerini yapmak, Bakanlığa göndermek, 4. Asaleti tasdik edilecek personelin Bakanlığa teklifini yapmak, tasdik edilen personele "Yemin Belgesi" imzalatarak Bakanlığa göndermek, 5. Yeni iģe baģlayan memurlara "Etik SözleĢmesi" imzalatarak Bakanlığa göndermek, 6. Personelin her türlü izin iģlemlerini takip etmek, sayılı Kanun uyarınca personel hakkında yürütülen adli soruģturma ve kovuģturma safahatını takip etmek ve periyodik olarak Bakanlığa bilgi vermek, disiplin iģlemi yapılan personele iliģkin tüm bilgi ve belgeleri Bakanlığa göndermek, 8. Emekliye ayrılan iģçi ve geçici personele kıdem tazminatının ödenebilmesi için Bakanlığa teklifte bulunmak, 9. Birimler itibariyle memur, iģçi, sözleģmeli ve geçici personelin unvanlarına göre sayısal ortamda takibini yapmak, 10. Ġl Müdürlüğü lojmanlarında ikamet eden il teģkilatı personelinin takibini yapmak, kurumdan ayrılanları veya atananları Bakanlığa bildirmek, sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde e-posta yolu ile yapılan baģvuruları cevaplandırmak ve ilgili birime havale iģlemlerini yapmak, 12. ÇalıĢan personelin sendikaya üyelik ve çekilme iģlemlerini takip etmek, sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu gereği yetkili sendika ile kurum idari kurulu toplantısında alınan kararları takip etmek, 14. Yetkili sendikanın belirlenmesi için tutanakları hazırlamak ve Bakanlıkla koordinasyonu sağlamak, 15. Personel Dairesi BaĢkanlığı tarafından yapılan derece-kademe terfilerinin maaģ bordrolarına girilmesini sağlamak, 16. SGK ya tabi geçen hizmetler ile okul bitirme, hazırlık sınıfı okuma, yüksek lisans, doktora ve askerlik hizmeti hakkında yapılan intibak iģlemlerini maaģ bordrolarına girmek, 17. MaaĢ ve kesenek karģılıklarını hesaplamak, kesenek karģılığını Sosyal Güvenlik Kurumu hesabına yatırmak, kiģiye alacağının ödenmesini sağlamak, 18. Bakanlık tarafından aylık rutin olarak gönderilen kıdem aylığına esas hizmet süresi olurlarının personelin maaģına yansıtmak üzere saymanlığa göndermek, 19. Personelin SGK ya tabi geçen hizmetlerini (TH sınıfında olanların çalıģma belge asıllarının ilgili personelden temin ettirilerek) birleģtirmek ve emekliliğe esas fiili hizmet süresi ile ilgili talepleri Bakanlığa göndermek, 20. Emeklilik talebinde bulunan personelin talep dilekçesini Bakanlığa iletmek ve alınan emekliye sevk olurunu ilgili personele tebellüğ ettirmek, emekli ikramiye ve maaģı 8 / 133

9 bağlanabilmesi için tahsis iģlemlerine esas olmak üzere istenilen bilgi ve belgeleri Bakanlığa göndermek, 21. Vefat eden personelin dul ve yetimlerine maaģ bağlanabilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri vefat eden personel yakınlarından temin ederek Bakanlığa göndermek, 22. Hizmet borçlanması talebinde bulunan personelin (askerlik, ücretsiz izin, yurtdıģında geçen hizmetlerini vb.) borçlanma dilekçesi ile borçlanmaya ait bilgi ve belgelerini Bakanlığa göndermek, 23. Egzoz gazı emisyon ölçüm pul ve ruhsatlarını Bakanlıktan tedarik etmek, muhafaza etmek ve egzoz gazı emisyon ölçümü yapmaya yetkili istasyonlara dağıtımının yapılmasını sağlamak, 24. SatıĢ iģlemleri yapılan her tür (Egzoz Pulu, Egzoz Emisyon Ruhsatı, Ulusal Atık TaĢıma Formu, Gemi Transfer Formu, 1/ ölçekli plan pafta örneği vb.) matbu belgelerin takip, giriģ-çıkıģ ve temin iģlemlerini yürütmek, 25. Yemekhane ve misafirhane ile ilgili gelir ve giderlerin hesabını yapmak, mevzuata uygun olarak defter tutmak, ilgili yerlere gelir ve giderleri kaydetmek, 26. Genel Evrak ve arģiv iģlemlerinin, posta ve kurye iģlemlerinin yürütülmesini sağlamak, 27. ArĢiv ve dosyalama iģlemlerini yapmak, arģivde bulunan evrakların uygun koģullarda muhafaza edilmesini sağlamak, mevzuata göre miadı dolmuģ evraklarla ilgili iģ ve iģlemleri yapmak, arģivler arası evrakların transferini yapmak, yılsonunda üst makamlara gönderilmesi gereken raporları düzenleyerek raporların üst makamlara ulaģmasını temin etmek, 28. Yangınla ilgili olarak söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekiplerini oluģturmak, gerekli olan talimatları hazırlayıp uygun yerlere asılmasını sağlamak, bina güvenliği için gerekli olan tedbiri almak, aldırmak binada bulunması gereken yangın söndürme ile ilgili alet edevat ve tüplerin periyodik dolum ve bakımını yaptırmak, sivil savunma ile ilgili iģ ve iģlemleri takip etmek, 29. Aylık icmallerin Bakanlığa gönderilmesini sağlamak, 30. Hizmet binası ihtiyaçlarını belirlemek, giderilmesi ve takibini sağlamak, 31. Rutin hizmetlerin yürütülmesinde hizmet ihtiyaçlarını belirleyerek giderilmesini sağlamak, hizmet alımları ile ilgili iģlemleri yürütmek, 4734 ve 4735 sayılı Kanuna göre; Ġl Müdürlüğünün malzeme ve hizmet alımı ihtiyacını karģılamak, 32. Hizmet binasının temizlik iģlerinin yapılmasını sağlamak, 33. Hizmet binasının güvenliğini sağlamak, güvenlik görevlilerinin sevk ve idare edilmesini sağlamak, 34. Hizmet binasının bakım ve onarım iģlerinin yapılmasını sağlamak, 35. ĠĢyeri tabldot iģlerini yürütmek, 36. UlaĢım giderleri ile ilgili alım iģleri ve iģlemleri yürütmek, 37. Sosyal tesis hizmetleri koordine ve takip etmek, sosyal tesislerin (lojman, misafirhane, yemekhane vb.) iģ ve iģlemlerini yapmak, 38. Ödemesi yapılacak hak ediģleri Saymanlığa göndermek üzere koordine etmek ve tahakkuka bağlamak, icra iģleri ile mahkeme iģlerini yürütmek, 39. HakediĢ ödemelerinde teminat iģlerini takip edip iģlemleri bitince neticesinde teminat iadelerini yapmak, 9 / 133

10 40. Ayniyat iģlemlerini takip etmek ve Bakanlığa bilgi vermek, 41. Memur ve ĠĢçi personelin giyim yardımlarını yönetmelik uyarınca iģ ve iģlemlerini yapmak, 42. Bakanlık Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü Kurumsal Hesabına yatırılan tüm hizmet bedellerinin elektronik sistem üzerinden takip ve teyit iģlemini yapmak ve ilgili firma veya kiģiye hizmet bedeli karģılığı fatura düzenlemek, sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile yine aynı Kanuna tabi 4/b ve 4/c li personelin yıllık ödenek ihtiyaçlarını tespit etmek ve Bakanlıktan talep etmek, 44. ĠĢ Kanununa tabi çalıģan personelin yıllık ödeneklerini tespit ederek Bakanlıktan talep etmek, 45. Müdürlüğün elektrik, su, telefon, internet ve ilan giderlerini alacaklı kurum ve kuruluģlara ödemek, sayılı TaĢıt Kanununa tabi hizmet veren araçların sevk ve idaresini sağlamak, taģıtların tamir ve bakımını yaptırmak, ruhsat, zorunlu trafik sigortası, muayene iģlemlerini takip etmek, akaryakıt ve tamir giderlerini kontrol ederek kaydını yapmak, 47. Su, doğalgaz, elektrik, telefon, kalorifer, pis su, klima asansör vb. tesisatların iģletilmesi, bakımının yapılması veya yaptırılmasını sağlamak, 48. Ġl Müdürlüğü Sosyal Tesis Muhasebe Takip Sistemi kayıtlarını tutmak, 49. Personele verilen ödül ve baģarı belgelerini Bakanlığa göndermek, 50. Görevden uzaklaģtırılan personele ait iģlemleri takip etmek ve periyodik olarak Bakanlığa bilgi vermek, 51. Bakanlık ve Ġl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 10 / 133

11 YILI GELEN GĠDEN EVRAK AKIġI YILI GELEN EVRAK SAYILARI GĠDEN EVRAK SAYILARI TOPLAM YILI GELEN GĠDEN EVRAK AKIġ GRAFĠĞĠ 11 / 133

12 2011 YILI MEMUR, SÖZLEġMELĠ, ĠġÇĠ VE BAġKA KURUM PERSONELĠNĠN GENEL ĠCMALĠ SINIFI ĠÇ GÖREV DIġ GÖREV TOPLAM MEMUR (657 S.K.Tabi) SÖZLEġMELĠ (4/B 657 S.K.Tabi) 1 1 ĠġÇĠ ( 4857 S.K. Tabi) MEMUR (BaĢka Kurum Personeli) 1 1 ĠġÇĠ ( 4857 S.K. Tabi BaĢka Kurum Personeli) 1 1 TOPLAM YILI MEMUR, SÖZLEġMELĠ, ĠġÇĠ VE BAġKA KURUM PERSONELĠNĠN GENEL ĠCMALĠ SINIFI ĠÇ GÖREV DIġ GÖREV TOPLAM MEMUR (657 S.K.Tabi) SÖZLEġMELĠ (4/B 657 S.K.Tabi) 1 2 ĠġÇĠ ( 4857 S.K. Tabi) MEMUR (BaĢka Kurum Personeli) 8-8 ĠġCĠ (4857 SK. Tabi BaĢka Kurum Personeli) 2 2 TOPLAM / 133

13 ġekil (1) 2011 Yılı ve 2012 Yılı Mevcut Personel Durumu ġekil (2) 2011 Yılı Ve 2012 Yılı Mevcut Personel Sayısı 13 / 133

14 RESMĠ HĠZMET ARAÇLARI S.N. PLAKA NO MARKASI MODELĠ CĠNSĠ 1 06 BM 900 TOYOTA 2010 OTOMOBĠL 2 06 AVR 55 RENAULT 1991 OTOMOBĠL 3 06 ETR 74 TOFAġ-FĠAT 1992 OTOMOBĠL 4 06 ZVD 86 TOFAġ-FĠAT 1998 OTOMOBĠL 5 06 N 6047 RENAULT 9 GLT 1987 OTOMOBĠL 6 06 ZVK 93 DOĞAN S 1998 OTOMOBĠL 7 06 ZFG 45 TOYOTA 2002 OTOMOBĠL 8 06 AG 6763 FORD 2004 KAMYONET 9 06 KHB 77 RENAULT 2000 OTOMOBĠL 10 06DE 1315 Ġsuzu 2011 Kamyonet YGK 22 Ford transit 2003 Minibüs 12 06DN 6847 Mercedes sprinter 2011 Minibüs ARACIN AĠT OLDUĞU KURUM Çevre ve ġehir. Ġl Müd. Çevre ve ġehir. Ġl Müd. Çevre ve ġehir. Ġl Müd.. Çevre ve ġehir. Ġl Müd.. Çevre ve ġehir. Ġl Müd.. Çevre ve ġehir. Ġl Müd.. Çevre ve ġehir. Ġl Müd.. ĠL ÖZEL ĠDARE GEN. SEKR. ĠL ÖZEL ĠDARE GEN. SEKR. Çevre ve ġehir. Ġl Müd.. Çevre ve ġehir. Ġl Müd. Çevre ve ġehir. Ġl Müd. Kurumumuz 2012 yılı içerisinde özel firmadan araç kiralayarak hizmetlerine devam etmiģtir. 14 / 133

15 Kazan dairemiz yeniden bakım ve onarımı yapılarak daha güzel bir görüneme kavuģturulmuģtur. Kurum santralımız değiģtirilerek kapasite artırımına gidilmiģtir. Müdüriyet toplantı salonu yapılarak kurum içerisinde tüm toplantıların daha güzel bir ortamda yapılması sağlanmıģtır. 15 / 133

16 Kurum giriģ turnikeleri yapılarak daha güvenli bir sistem oluģturulmuģtur. Kurum ve kurum dıģından gelen özürlü vatandaģ ve personelimizin kullanımı için özürlü asansörü yapılmıģtır. 16 / 133

17 Kurum yemekhanesine tepsi taģıma üniteleri alınarak kolay bir çalıģma ortamı sağlanmıģtır. Kurum yemekhanemize yeni bir bulaģık makinesi alınarak takviye edilmiģtir. Kurum yemekhanemize gelen yemek ve malzemeleri daha iyi Ģartlarda taģımak için yük asansörü yapılmıģtır. 17 / 133

18 Kurum asansörlerinin bakım yenileme iģlemi yapılmıģ olup, özürlüler için tüm donanımlar elden geçirilmiģtir. Temizlik hizmetleri firma elemanları alınmıģtır. Misafirlerimizin oturup bekleyebilmesi amacı ile hazırlanmıģ misafir kabul salonu ve Müdürlüğümüze güvenlik sistemi kontrol ünitesi yapılmıģtır. 18 / 133

19 2-3. YAPIM 1-2 ġube MÜDÜRLÜKLERĠ GÖREV VE YETKĠLER 1. Genel bütçe kapsamındaki kamu kurum ve kuruluģlarına ait bina ve tesislerin inģa, güçlendirme, tadil ve esaslı onarımlarını yapmak veya yaptırmak, maliyet hesaplarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, 2. Talep edilmesi ve uygun görülmesi halinde, özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumlarının yatırım programında bulunan bina ve tesislerin maliyet hesabı ve inģaatlarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, 3. Talimatı verilen ihalelerin, 4734 sayılı Kanun, 4735 sayılı Kanun, 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak, kayıtlarını tutmak, 4. Yapım iģlerine ait hakediģ, mukayeseli keģif, kesin hesap ve diğer iģlemleri yapmak, bu iģlere ait inceleme, değerlendirme ve onay sürecini yürütmek, 5. Kontrollük hizmetleri verilen inģaatların, geçici ve kesin kabul iģlemlerini yapmak, 6. Yapım hizmetleri ile ilgili talimat ve Ģikâyetleri mahallinde inceleyerek alınacak sonuca göre iģlemleri tekemmül ettirmek, hatalı uygulamaları önlemek ve önerilerde bulunmak, 7. Kesin hesap ve sözleģme hükümlerine iliģkin olarak bilgi isteyen kuruluģlara gerekli bilgileri vermek, yargıya intikal etmiģ iģlerde, bilirkiģi raporları hususlarında gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek, 8. SözleĢme gereğince iliģiği kalmayan iģlere ait teminat mektuplarının iadesi için gerekli iģlemleri yaparak ilgili birimlere göndermek, 9. Ġdare ve müteahhitler arasındaki ihtilafların sulhen çözümünü sağlamak, idareye borçlu müteahhitlerin yasal yoldan takibini yapmak ve borçlarını tahsil ettirmek, 10. Yıllık yatırım programına iliģkilendirilerek hazırlanmıģ olan çalıģma programlarına ait bilgileri Yatırım Takip Sistemi (YTS) programına güncel olarak iģlemek, sayılı Kanun gereği yasak fiil ve davranıģlarda bulunan isteklilerin yasaklama iģlemlerini yapmak, borçlu müteahhitlerin kamu kurum ve kuruluģlarında yapılacak ihalelere katılmalarını önlemek, 12. Ġhalesi Ġl Müdürlüklerince yapılan yapım ve hizmet alımı iģlerine ait iģ deneyim belgelerini düzenlemek, 13. Bakanlık ve Ġl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 19 / 133

20 YATIRIMCI KURULUġ DÖNEM RAPORU 1- TOPLANTI DÖNEMĠ I ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL 2- YATIRIMCI KURULUġUN ADI MÜDÜRLÜĞÜ 3- TOPLAM PROJE SAYISI PROJELERĠN SEKTÖRLERE DAĞILIMI: a) TARIM SEKTÖRÜ 1 b) KONUT SEKTÖRÜ 8 c) EĞĠTĠM SEKTÖRÜ 3 d) SAĞLIK SEKTÖRÜ e) GENEL ĠDARE SEKTÖRÜ 15 f) GÜVENLĠK SEKTÖRÜ 17 g) DĠĞER KURULUġLAR 6 5- TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKĠ YILLAR HARCAMASI YILI ÖDENEĞĠ YILI FĠĠLĠ ÖDENEK - 9- DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA PROGRAM YILI ÖDENEĞĠNE GÖRE NAKTĠ GERÇEKLEġME % FĠĠLĠ ÖDENEĞĠNE GÖRE NAKTĠ GERÇEKLEġME % FĠZĠKĠ GERÇEKLEġME % BĠTEN PROJE SAYISI DEVAM EDEN PROJE SAYISI ĠHALE AġAMASINDAKĠ PROJE SAYISI BAġLANMAYAN PROJE SAYISI TASFĠYE OLAN PROJE SAYISI BAġLAMAMA NEDENĠ 19-ÇÖZÜMLENMESĠ ĠSTENEN SORUN VE DARBOĞAZLAR 20- SORUN VE DARBOĞAZLAR NEDENLERĠ 21- ALINMASI ĠSTENĠLEN ÖNLEMLER 22- DĠĞER BĠLGĠ VE NOTLAR 20 / 133

21 1. YILI ĠNġAAT ĠġLERĠMĠZ GENEL DAĞILIMLARI 2012 yılında ihalesi yapılmıģ olan toplam 53 adet yapım, onarım vb. iģ gerçekleģtirilmiģ ve gerçekleģtirilmektedir yılı iģlerimizin iģlerin ihale bedelleri toplamı ,99 TL dir. 21 / 133

22 22 / 133

23 2012 YILINDA BĠTEN ĠġLERĠMĠZĠN LĠSTESĠ GENEL ĠDARE 1. BaĢbakanlık Lojman Onarım ĠĢi 2. BaĢbakanlık Merkez Bina Tadilat ve Yenileme ĠĢi 3. BaĢbakanlık Merkez Bina ve Ek Hizmet Tadilat ve Yenileme ĠĢi 4. BaĢbakanlık Saraçoğlu Lojmanlarının Tadilat ve Yenileme ĠĢi 5. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Merkez Hizmet Binası Bakım ve Onarım ĠĢi 6. Çevre ve ġehircilik Bakanlığına Kiralanan Ehlibeyt Mah.1271.Sok.No:13 Balgat Ankara Adresindeki Binanın Onarım ĠĢi 7. Çubuk KYK Mevcut Loj.Güçlendirme ve Öğrenci Yurduna DönüĢtürme ĠĢi 8. Devlet ArĢivleri Gn.Md. Kazan Dai.Depo,Yangın.Pom.ve Hidrofor Yap. ĠĢi 9. Etimesgut Hükümet Konağı 10. Hazine MüsteĢarlığı Hiz.Bn.Teras Yalıtımı ve Otopark Asfaltlama ĠĢi 11. Hazine MüsteĢarlığı Lojmanları Muhtelif Onarım ve Tadilat ĠĢi 12. MĠT Müst. Bölge BĢk.Bekçi Barınakları ve Evrak Ġmha Ocağı ĠnĢ.ĠĢi 13. MĠT Müst. Çamlıdere Tesis Müd.Açık AtıĢ Poligonu Hiz.Bn.Yapılması ĠĢi 14. MĠT Müst. Mrk. Marmara KöĢkü Yıkılması-Yeniden ĠnĢası & Otopark Yapımı 15. MĠT Müst. Saray Tesisleri Binaları Tadilat ve Onarımı ĠĢi 16. MĠT Müst. Sosyal Tesisleri ĠĢletmeler Daire BaĢkanlığı 2.Kat Tadilat ve Onarım 17. MĠT Müst. Y.mahalle YerleĢkesi Kuzey Nizamiye Binası Ek.3 no lu Hiz. Bin.Tad.Ve Onr. ĠĢi. 18. MĠT Müst. Yenimahalle YerleĢkesi 25 ve 51 no lu Hizmet Binaları Muhtelif Tadilat ve Onarımı, Otopark Yapılması, Ġstinat Duvarı ile Yürüme Yolları Bordür Yenileme ĠĢi 19. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlük Hizmet Binası (ĠnĢaat + Donanım) 20. Bakanlığımız Merkez TeĢkilatı Hizmet Birimleri Ġçin Kiralanan (Ehlibeyt Mahallesi 1271 Sok.No:3 Balgat) Binanın Tadilat ve Onarım ĠĢi 21. MĠT Müst. Saray Tesisleri Binaları Tadilat ve Onarımı ĠĢi 23 / 133

24 22. MĠT Müst. Sosyal Tesisleri ĠĢletmeler Daire BaĢkanlığı 2.Kat Tadilat ve Onarım 23. MĠT Müst. Y.mahalle YerleĢkesi Kuzey Nizamiye Binası Ek.3 no lu Hiz.Bin.Tad.Ve Onr.ĠĢi. 24. MĠT Müst. Yenimahalle YerleĢkesi 25 ve 51 no lu Hizmet Binaları Muhtelif Tadilat ve Onarımı, Otopark Yapılması, Ġstinat Duvarı ile Yürüme Yolları Bordür Yenileme ĠĢi 25. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlük Hizmet Binası (ĠnĢaat + Donanım) 2012 YILINDA BĠTEN ĠġLERĠMĠZĠN LĠSTESĠ ÖZEL ĠDARE 1. Haymana Ġlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Onarımı ĠĢi 2. Kalecik Ġlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Lojmanlarının PVC Kapı ve Pencere Doğrama iģi. 3. Kızılcahamam Ġlçe Emniyet Müdürlüğüne Ait Polis Lojmanları Kapı ve Pencere Doğramalarının PVC Doğrama ile DeğiĢimi ĠĢi 4. Mamak Ġlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Onarımı ĠĢi DĠĞER ĠDARELER 1. Akyurt Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü Ana Bakım Tamirhane Atölyeleri ve Depoları ĠnĢ. 2. Sincan Kaymakamlığı Hükümet Konağı Bakım Onarımı ĠĢi 3. Vilayetler Hizmet Birliği Ġstanbul Vilayetlerevi Onarım ĠĢi 24 / 133

25 2012 YILINDA DEVAM EDEN ĠġLERĠMĠZĠN LĠSTESĠ GENEL ĠDARE 1. AKM CSO Konser Salonu ve Koro ÇalıĢma Binaları ĠnĢaatı ĠĢi 2. Ankara Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü Onarımı ĠĢi 3. Ankara ĠĢkur Genel Müdürlük Hizmet Binası ĠnĢaatı 4. Ankara Merkez Milli Emlak Daire BaĢkanlığı Dikmen Keklik Pınarı Mahallesi 910.Sokak 3 Nolu Binanın (1.Blok) Arkasındaki Ġstinat Duvarı Güçlendirme ve Onarımı ĠĢi 5. BaĢbakanlık Merkez Bina ve Ek Hizmet Binalarının Tadilat ve Yenileme ĠĢi 6. Jandarma Bando Komutanlığı Hizmet Binası DıĢ Cephe Mantolama ĠnĢaatı ĠĢi 7. Jandarma Gn.Kom. Anıttepe Jandarma Lojmanları DıĢ Cephe Mantolama (1 adet 3'lü Blok Ataker-Fırat-Çelebican) + 2 Adet 2'li Blok (Yasin Kılıç-Berk Öz-Onur-Doruk) + 4 adet Tekli Blok (Akın-Mataracı-Kanatlı-Gönerli) ĠnĢaatı ĠĢi 8. Jandarma Gn.Kom. Anıttepe Merkez Sosyal Hizmet (A-B-C1-C2 Blok) Binası DıĢ Cephe Mantolama ĠnĢaatı 9. Jandarma Gn.Kom. AS Mahkemesi AS Savcılık ve Merasim Bölük Komutanlığı DıĢ Cephe Mantolama ĠĢi 10. Jandarma Gn.Kom. Ayrancı Subay Lojmanları DıĢ Cephe Mantolama ĠnĢaatı ĠĢi 11. Jandarma Gn.Kom. Bahçelievler Lojmanları DıĢ Cephe Mantolama ĠĢi 12. Jandarma Gn.Kom. Bando Karargah Binası Mantolama ĠĢi 13. Jandarma Gn.Kom. Destek Kıtaları Grup Komutanlığı ve UlaĢtırma Bölük Komutanlığı Binası DıĢ Cephe Mantolama 14. MĠT Müst. Çamlıdere Tesis Müdürlüğü ENH ve Postalarının Yenilenmesi ĠĢi 15. MĠT Müst. Merkez MüsteĢarlık 2 Nolu Binanın Makam Katı Onarımı, 25 Nolu Bina Zemin ve 2.Kat Tadilat ve Onarımı ĠĢleri 16. MĠT Müst. Merkez MüsteĢarlık Merkez Site Hizmet Binası Isıtma Sistemleri Ayrılması Etimesgut Hizmet Binaları Doğalgaz DönüĢümü ĠĢi 25 / 133

26 2012 YILINDA DEVAM EDEN ĠġLERĠMĠZĠN LĠSTESĠ ÖZEL ĠDARE Ankara Ġlçe Emniyet Müdürlüklerine Bağlı Birimlere Doğalgaz Tesisatı DöĢenmesi ve Abonmanlık ĠĢleri Yapılması Bitkisel Biyoteknoloji Merkezi Laboratuvarı Yapım ĠĢi Emniyet Müdürlüğü Eğitim ġube Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu Çatı ve AtıĢ Poligonu Tadilat ĠĢi Mahalle Görme Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi Md. Hizmet Binasının Deprem Güçl. ĠĢi. DĠĞER ĠDARELER Keçiören Belediyesine Ait Ovacık Binasının Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Müh. ve Doğa Bil. Fakültesine DönüĢtürülmesi ĠĢi Vali Erdoğan ġahinoğlu Eğt. ve Dinlenme Tesisleri Tadilat ve Onarımı ĠĢi Vilayetler Hiz. Bir. Vali Ali Galip Demirel Ankara Vilayetler Evi Tesisleri ĠnĢ. Tad. ve Onarımı ĠĢi 2012 YILINDA GERÇEKLEġEN DĠĞER ĠġLERĠMĠZĠN LĠSTESĠ GENEL ĠDARE DPT MüsteĢarlığı KreĢ Binası Onarımı ĠĢi Ankara 2000 KiĢilik Öğrenci Yurdu ĠnĢaatı ĠĢi DURDURULDU. TASFĠYE EDĠLDĠ. 26 / 133

27 ĠHALE BÜROSU 2012 YILI GERÇEKLEġME VERĠLERĠ 2012 YILI İHALELERİ - TÜRLERİNE GÖRE TOPLAM Doğrudan temin Pazarlık usulü 5 12 Açık İhale Usulü YILI 2011 YILI 27 / 133

28 BELGE TETKĠK BÜROSU 2012 YILI GERÇEKLEġME VERĠLERĠ 28 / 133

29 2012 YILI ĠġLERĠMĠZDEN ÖRNEKLER ĠġKUR GENEL MÜDÜRLÜK HĠZMET BĠNASI ĠNġAATI Yüklenici MEHMET FUAT EKġĠOĞLU ĠnĢ. San. Ve Tic. A. ġ.+ KARAAHMETOĞLU ĠnĢ. Taah. San. Turz. Ve Tic.Ltd.ġti. (Ortak GiriĢim) SözleĢme Bedeli ,88 TL BaĢlangıç Tarihi Son Süresine Göre BitiĢ Fiziki GerçekleĢme Tarihi (%) 99,00 Nakdi GerçekleĢme (%) 97,00 Toplam ĠnĢaat Alanı m 2 29 / 133

30 2012 YILI ĠġLERĠMĠZDEN ÖRNEKLER ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZĠ CUMHURBAġKANLIĞI SENFONĠ ORKESTRASI KONSER SALONU VE KORO ÇALIġMA BĠNALARI ĠNġAATI Yüklenici ÇAĞDAN Müh.Mak. San.ve Tic.Ltd.ġti. SözleĢme Bedeli ,00 TL (2012 yılı güncellemesi) BaĢlangıç Tarihi Son Süresine Göre BitiĢ Fiziki GerçekleĢme Tarihi (%) 55,02 Nakdi GerçekleĢme (%) 86,22 Toplam ĠnĢaat Alanı m 2 30 / 133

31 2012 YILI ĠġLERĠMĠZDEN ÖRNEKLER BĠTKĠSEL BĠYOTEKNOLOJĠ LABORATUARI ĠNġAATI Yüklenici MĠLTAġ ĠnĢaat Turz.Teks.Mob.Ġth.San.Tic.Ltd.ġti. SözleĢme Bedeli ,00 TL BaĢlangıç Tarihi Son Süresine Göre BitiĢ Fiziki GerçekleĢme Tarihi (%) 85,00 Nakdi GerçekleĢme (%) 83,41 Toplam ĠnĢaat Alanı m 2 31 / 133

32 2012 YILI ĠġLERĠMĠZDEN ÖRNEKLER ETĠMESGUT HÜKÜMET KONAĞI ĠNġAATI Yüklenici KARACAN GRUP ĠnĢ.Mak.Müh.Ġth.Ġhr.Ltd.ġti. SözleĢme Bedeli ,00 TL BaĢlangıç Tarihi Son Süresine Göre Fiziki GerçekleĢme BitiĢ Tarihi 100 Nakdi GerçekleĢme (%) 100 Toplam (%) ĠnĢaat Alanı m 2 32 / 133

33 2012 YILI ĠġLERĠMĠZDEN ÖRNEKLER YÜKSEK ÖĞRENĠM KREDĠ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK ĠNġAATI Yüklenici SONBAY AYSOY SÖĞÜTÖZÜ ORTAK GĠRĠġĠMĠ SözleĢme Bedeli ,00 TL BaĢlangıç Tarihi Son Süresine Göre Fiziki GerçekleĢme BitiĢ Tarihi 100 Nakdi GerçekleĢme (%) 100 Toplam (%) ĠnĢaat Alanı m 2 33 / 133

34 4. YAPI MALZEMELERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKĠLER 1. Yapı malzemeleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde Yıllık Denetim Programı veya gelen Ģikâyetler doğrultusunda yapı malzemelerinin piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerini gerçekleģtirmek, bu faaliyetleri eģzamanlı olarak Yapı Malzemeleri Denetim Sistemi (YDMS) üzerinden veri tabanına iģlemek, 2. Yapılan denetim faaliyetleri neticesinde uygunsuz ve güvensiz olduğu tespit edilen yapı malzemeleri ile ilgili olarak 4703 sayılı Kanun da öngörülen yaptırım kararlarını uygulamak, sonuçları hakkında Bakanlığa bilgi vermek, 3. Üretici, dağıtıcı ve ilgili tüm tarafları yapı malzemeleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde bilgilendirmek, 4. Yapı Malzemeleri ile ilgili mevzuatın hazırlanmasında görüģ vermek, 5. Uygunluk Değerlendirme KuruluĢları ve OnaylanmıĢ KuruluĢların ara denetimlerinin yerine getirilmesini sağlamak, 6. Piyasa Gözetim ve Denetimi (PGD) kimlik kartı verilmiģ personelin tam zamanlı olarak piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürütmesini sağlamak, 7. Kamu kurum ve kuruluģları ile özel kuruluģlardan PGD kapsamında gelen deney taleplerini gerçekleģtirmek, sonuçlarını raporlamak ve yapı malzemeleri denetim sistemine giriģini yapmak, 8. Ġl laboratuvarlarının ihtiyaçları doğrultusunda malzeme ve ekipman taleplerini yapı malzemeleri denetim sistemi üzerinden yapmak, 9. Eğitici kuruluģları, Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uzmanlarını, EKB ler ile ilgili gerekli denetlemeyi, incelemeyi ve raporlamayı yapmak ve gelen Ģikâyetleri incelemek, yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde değerlendirmek, 10. Ġl Müdürlüklerine ait binalara ve hazırlanan projelere EKB hazırlamak, 11. YetkilendirilmiĢ ölçüm Ģirketleri ve bölgesel ısı dağıtım ve satıģ Ģirketleri tarafından yetki belgesi müracaatı yapılmasını müteakip, mevzuat çerçevesinde görevlendirilecek heyet tarafından, kuruluģun faaliyet göstereceği ofis ve kuruluģun asgari Ģartları taģıyıp taģımadığı hakkında rapor düzenlemek, 12. YetkilendirilmiĢ ölçüm Ģirketleri ve bölgesel ısı dağıtım ve satıģ Ģirketleri hakkında gelecek olan Ģikâyetleri değerlendirmek ve mevzuat çerçevesinde gerekli iģlemleri yapmak, 13. Ġl Müdürlüğü bünyesinde bulunan yapı malzemeleri laboratuarlarının faaliyetlerini yürütmek, PGD ve ücretli yapı malzemelerine yönelik testleri yapmak, taze beton, karot ve demir çelik deneyleri yapmak ve raporlarını hazırlamak, 14. Kamu binalarındaki donatı tespitini yapmak ve raporlamak, 15. Yıllık rayiç, birim fiyat hazırlanmasına veri oluģturmak, 16. Kamu kurum ve kuruluģlarında kullanılacak olan kalorifer kazanı ve basınçlı kapların standartlara uygunluk ve güvenilirlik kontrolünü yapmak, 17. Bakanlık ve Ġl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 34 / 133

35 ġubemizdeki Aktif Olarak ÇalıĢan Personel Durumu: SIRA NO ÜNVANI SAYISI 01 ġube Müdürü 1 02 ĠnĢaat Mühendisi 2 03 Makine Mühendisi 3 04 Elektrik Mühendisi 1 05 Kimya Mühendisi 2 06 Jeoloji Mühendisi 1 07 Endüstri Mühendisi 1 08 ĠnĢaat Teknikeri 1 09 Makine Teknikeri 1 10 Elektrik-Elektronik Teknikeri 1 11 ĠnĢaat Teknisyeni 1 12 Elektrik Teknisyeni 1 13 Memur 2 14 ĠĢçi Personel 3 TOPLAM: YILI FAALĠYETLERĠ: 1. Binanı gözet, enerjiden tasarruf et isimli proje nin paydaģ toplantısı 2. Isı yalıtım eğitim seminerleri 3. TSE 825 yalıtım paket programı 4. Binanı gözet, enerjide tasarruf et projesi kamuoyu bilgilendirme toplantısı 5. Persan çatı - cephe - yalıtım sistemleri Ģirketinin ürünleri ile ilgili tanıtım seminere il müdürümüz ve Ģubemiz personelleri katılmıģtır. 6. Müdürlüğümüz ile baymak firması tarafından güneģ enerjisi ve kollektörleri, enerji tasarruf cihazları vb. sistemleri semineri. 7. Hilti firmasının inģaat sektöründeki ürünlerinin tanıtım semineri ile teknik personellere bilgi verilmiģtir. 8. Hız yönetimi çalıģtayına Ģube müdürlüğümüz personeli katılmıģtır 9. AytaĢ alçı a.ģ nin il müdürlüğümüz personellerine yönelik olarak alçı taģından, aygips ve aypan markaları ile ürettikleri toz alçı ve alçı levha imalatının, fabrikada üretim aģamalarının tanıtıldığı ve örnek uygulamaların gösterildiği teknik gezi düzenlenmiģtir. 10. Yapı malzemeleri bölgesel eğitim semineri Ankara Maltepe akar otelde bakanlığımızla ortak Ģekilde düzenlenmiģtir. 11. Alp kanal fabrikasına il müdürlüğümüz personellerin katılımıyla teknik gezi düzenlenmiģtir. 35 / 133

36 2012 YILI YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETİ Sıra No Yapı Malzemeleri ġubesinde Yapılan (P.G.D.) Piyasa Denetimi ÇalıĢmaları Denetim Sayısı 01 BĠMS (Pomza ) Ġmalatı Yapılan Fabrikaların Denetimi 1 02 Isı Yalıtımı Sıvası Malzemelerinin Denetimi 1 03 PVC (Kapı ve Pencereler ) Ġmalatı Yapılan Fabrikaların Denetimi Doğal TaĢ ( Andezit, Mermer vb) Ġmalatı Denetimi Boya (Su Bazlı Boyalar ) Ġmalatı Yapılan Fabrikaların Denetimi ĠnĢaatlardan ve Beton Santrallerinden Alınan Hazır Beton Denetimi Hazır Beton Santrallerinin Denetimi Çimento Ġmalatı Yapılan Fabrikaların Denetimi 3 09 Beton Elemanları 3 10 Agrega 7 11 ĠnĢaat Demiri 2 12 Yapı Kimyasalları Tuğla 3 14 Su Yalıtım Malzemelerinin Denetimi 4 15 Isı Yalıtım Malzemelerinin Denetimi Yalıtım Camları Denetimi Kapı Kilitleri Denetimi 4 18 Yangın Dolabı 4 19 Kalorifer Kazanı Muayenesi Enerji Verimliliği Kanunu ile Ġlgili VatandaĢ Talepleri ve Bilgilendirme 23 TOPLAM: / 133

37 YAPI MALZEMELERİ ŞUBESİNDE YAPILAN (P.G.D.) PİYASA DENETİMİ ÇALIŞMALARI 37 / 133

38 YILLARA GÖRE DENETİM SAYILARI 2011 YILI YAPILAN PGD MALZEME ÇEŞİTLERİ VE DENETİM SAYILARI 38 / 133

39 2012 YILI YAPILAN PGD MALZEME ÇEŞİTLERİ VE DENETİM SAYILARI KANUNĠ DAYANAKLARIMIZ VE ĠġLEYĠġĠMĠZ tarih sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile AB Teknik Mevzuatı çerçevesinde 4703 sayılı Yapı Malzemeleri Kanunu ve ilgili mevzuat uygulamalarında ve AB nin 89/106/EEC sayılı Yapı Malzemeleri Direktifinin uyumlaģtırılması çalıģmaları yürütmek üzere Bakanlığımız görevlendirilmiģtir. CE ve G iģareti taģıması gereken ürünle, iģareti olmadan piyasaya arz edilemeyecektir. Bakanlığımız tarihinden itibaren P.G.D. yetkisini Müdürlüğümüze verilmiģtir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre; bina ve diğer inģaat mühendisliği iģlerini içermek üzere tüm yapı iģlerinde kalıcı olarak kullanılmak üzere üretilen bütün malzemeler, yönetmelik kapsamındadır. 39 / 133

40 GÜVENLĠ MALZEMELER GÜVENLĠ BĠNALAR Denetimler, ġubemiz personeli tarafından, PGD eğitim almıģ denetçiler tarafından yapılmaktadır. Müdürlüğümüz Yapı Malzemeleri ġube Müdürlüğü; Ġlimizdeki Hazır Beton ve Yapı Malzemeleri Denetimine (PGD) iliģkin faaliyetleri sürdürmektedir. Ġlgili Yönetmelik çerçevesinde; rutin denetimler esnasında önce iģaret ve belge kontrolü yapılmaktadır. 40 / 133

41 Ayrıca ürünleri duyusal incelemeye, olağan veya Ģikayet üzerine yapılan denetimlerde de güvensizlik Ģüphesi ile direkt numune alma, test ve muayene ettirmek üzere standardın öngördüğü miktarda numune alımı yoluna gitmektedir. Denetim faaliyetleri; ürünlerin üretildiği, iģlendikleri, ambalajlandıkları, montaj ve dolum yapıldıkları yerlerde fabrika, mağaza, dükkân, ticarethane, depo, ambar, Ģantiye mahalleri ve nakil araçları vb. her türlü mekân ve ortamlarda, depolandığı veya satıldığı yerlerde gerçekleģtirilmektedir. Ġlimizdeki; piyasaya arz edilen yapı malzemelerinin üreticiler tarafından güvenli ürün arz etmelerini sağlamak ve Ġlde dolaģıma giren tüm ürünlerin piyasaya gözetimi ve denetimi faaliyetlerini periyodik olarak Bakanlığımıza bildirerek, Bakanlığın veri tabanına günlük denetimleri iģleyerek denetimlerin yurt çapında izlenebilirliğini sağlamaktadır. Piyasaya arz edilmiģ ürünlerden ve hazır beton üreten beton santrallerinden ilgili teknik Ģartnamesine uygunsuzluğu tespit edilenler için, Bakanlık görüģü alınarak, imalatçı veya ürünün yetkili temsilcisine, kanunların ön gördüğü cezai müeyyideleri uygulamaktadır. Piyasa denetimi ve gözetimi alt yapısının geliģmesi için çalıģmalar yapmakta, ürünlerin sektörleri, ilgili kuruluģlar ile iģbirliği yaparak eğitim çalıģmaları düzenlemektedir. 41 / 133

42 Ġl içi veya Ġl dıģındaki Kamu Kurum ve KuruluĢlarınca yapım iģlerinde sözleģmesine uygun makina tesisat iģlerinden; Ġlimiz sınırları içerisinde üretilen, seri imalat yapılmayan kalorifer kazanı, sıcak su boyleri, yakıt tankı gibi basınçlı kaplar yönetmeliğinde belirtilen iģler için ġube Müdürlüğümüzde görevli personeller tarafından muayene ve kontrolü yapılmaktadır. Ayrıca tarihinde kabul edilen ve gün sayılı resmi gazetede yayınlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile gün sayılı ve gün ve sayılı resmi gazetede yayınlanan Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında enerjinin etkin kullanılması, enerji israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasına iliģkin; Bakanlığımızın verdiği talimatlar çerçevesinde çalıģmalara devam edilmektedir YILI FAALĠYETLERĠMĠZ 1. BĠNANI GÖZET, ENERJĠDEN TASARRUF ET ĠSĠMLĠ PROJE NĠN PAYDAġ TOPLANTISI TARĠHĠNDE YAPILMIġTIR. 42 / 133

43 YALITIMSIZ MALZEME İLE YAPILMIŞ BİR BİNADA OLUŞAN GENEL ISI KAYIPLARI EN ÖNEMLİ ISI KAYBI DUVAR ELEMANLARINDA OLUŞMAKTADIR 35% 15% 25% Tek Katlı Bina Çok Katlı Bina 2. ISI YALITIM EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ TARĠHĠNDE YAPILMIġTIR. 43 / 133

44 3. TSE 825 YALITIM PAKET PROGRAMI (20-24) TARĠHĠNDE YAPILMIġTIR. 4. BĠNANI GÖZET, ENERJĠDE TASARRUF ET PROJESĠ KAMUOYU BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI TARĠHĠNDE YAPILMIġTIR. 44 / 133

45 5. PERSAN ÇATI - CEPHE - YALITIM SĠSTEMLERĠ ġġrketġnġn ÜRÜNLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ TANITIM SEMĠNERE ĠL MÜDÜRÜMÜZ VE ġubemġz PERSONELLERĠ KATILMIġ OLUP, TARĠHĠNDE YAPILMIġTIR. 6. MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ĠLE BAYMAK FĠRMASI TARAFINDAN GÜNEġ ENERJĠSĠ VE KOLLEKTÖRLERĠ, ENERJĠ TASARRUF CĠHAZLARI vb. SĠSTEMLERĠ SEMĠNERĠ TARĠHĠNDE YAPILMIġTIR. 45 / 133

46 7. HĠLTĠ FĠRMASININ ĠNġAAT SEKTÖRÜNDEKĠ ÜRÜNLERĠNĠN TANITIM SEMĠNERĠ ĠLE TEKNĠK PERSONELLERE BĠLGĠ VERĠLMĠġ OLUP, TARĠHĠNDE YAPILMIġTIR. 8. HIZ YÖNETĠMĠ ÇALIġTAYINA ġube MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONELĠ KATILMIġ ve TARĠHĠNDE YAPILMIġTIR. 46 / 133

47 9. AYTAġ ALÇI A.ġ NĠN ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONELLERĠNE YÖNELĠK OLARAK ALÇI TAġINDAN, AYGĠPS VE AYPAN MARKALARI ĠLE ÜRETTĠKLERĠ TOZ ALÇI VE ALÇI LEVHA ĠMALATININ, FABRĠKADA ÜRETĠM AġAMALARININ TANITILDIĞI VE ÖRNEK UYGULAMALARIN GÖSTERĠLDĠĞĠ TEKNĠK GEZĠ TARĠHĠNDE YAPILMIġTIR. 10. YAPI MALZEMELERĠ BÖLGESEL EĞĠTĠM SEMĠNERĠ ANKARA MALTEPE AKAR OTELDE BAKANLIĞIMIZLA ORTAK ġekġlde DÜZENLENMĠġ OLUP, TARĠHĠNDE YAPILMIġTIR. 47 / 133

48 11. ALP KANAL FABRĠKASINA ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONELLERĠN KATILIMIYLA TEKNĠK GEZĠ TARĠHĠNDE DÜZENLENMĠġTĠR. 48 / 133

49 2012 YILI ( ĠLE ) TARĠHLERĠ ARASINDA YAPILAN YAPI MALZEMELERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜNÜN 12 AYLIK FAALĠYETLER ÇĠZELGESĠ Sıra Yapı Malzemeleri ġubesinde Yapılan (P.G.D.) Piyasa Denetim No Denetimi ÇalıĢmaları Sayısı 01 BĠMS (Pomza ) Ġmalatı Yapılan Fabrikaların Denetimi 1 02 Isı Yalıtımı Sıvası Malzemelerinin Denetimi 1 03 PVC (Kapı ve Pencereler ) Ġmalatı Yapılan Fabrikaların Denetimi / 133

50 04 Doğal TaĢ ( Andezit, Mermer vb) Ġmalatı Denetimi Boya (Su Bazlı Boyalar ) Ġmalatı Yapılan Fabrikaların Denetimi ĠnĢaatlardan ve Beton Santrallerinden Alınan Hazır Beton Denetimi / 133

51 07 Hazır Beton Santrallerinin Denetimi / 133

52 08 Çimento Ġmalatı Yapılan Fabrikaların Denetimi 3 09 Beton Elemanları 3 10 Agrega 6 52 / 133

53 11 ĠnĢaat Demiri 2 12 Yapı Kimyasalları Tuğla 3 53 / 133

54 14 Su Yalıtım Malzemelerinin Denetimi 4 15 Isı Yalıtım Malzemelerinin Denetimi Yalıtım Camları Denetimi / 133

55 17 Kapı Kilitleri Denetimi 4 18 Yangın Dolabı Denetimi 4 55 / 133

56 19 Kalorifer Kazanı ve Basınçlı Kaplar Muayenesi Enerji Verimliliği Kanunu ile Ġlgili VatandaĢ Yazılı Talepleri ve Bilgilendirme (BĠMER) 23 TOPLAM: YILI ĠÇERĠSĠNDE GERÇEKLEġTĠRĠLEN ĠDARĠ PARA CEZA MĠKTARLARI PGD FAALĠYETĠ KAPSAMINDA TUĞLA SEKTÖRÜ : TL. HAZIR BETON SEKTÖRÜ : TL TOPLAM : TL 56 / 133

57 5. YAPI DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKĠLER sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiģ olan iģ ve iģlemleri yürütmek, 2. Yapı laboratuvarlarının ara denetimlerini yapmak, kısmi denetim ve kapsam geniģletme incelemelerini yapmak, yapı malzemesi laboratuvarlarının belgelendirme, vize, onay ve ara denetimlerini ve diğer iģ ve iģlemleri yürütmek, Laboratuvarların belgelendirme incelemesini yapmak, 3. Yapı Denetim Sistemi üzerinde, yapı denetim kuruluģu, denetçiler, yapı denetim kuruluģu çalıģanları, Ģantiye Ģefi adresi vb. bilgi değiģikliklerinin güncelleme/kayıt iģlemlerini yürütmek, Ģantiye Ģeflerinin ve proje müelliflerinin bilgilerini güncellemek, 4. Yapı Denetim KuruluĢu, Yapı Laboratuvarı ve Denetçi Belgelerinin vizelerinin yapılması iģlemlerini yürütmek, Yapı denetim kuruluģlarına yapı denetim sisteminde kullanılmak üzere kontör yüklemek, 5. Yapı Denetim Kanunu kapsamında Ģikâyetlerin değerlendirilerek, sorumluları hakkında gereğinin yapılması ve/veya ilgilisinin bilgilendirilmesi iģlemlerini yürütmek, 6. Yapı denetim kuruluģlarında çalıģacak olan proje ve uygulama denetçisi, uygulama denetçisi, kontrol elemanı, yardımcı kontrol elemanlarının yapı denetim sistemine giriģleri, iģe baģlatma iģlemleri, istifa iģlemleri, bilgi güncelleme iģlemlerini yürütmek, 7. Proje ve uygulama denetçilerinin ve uygulama denetçilerinin denetçi belgelerinin vize iģlemlerini yürütmek, 8. Yapı ustalarına geçici ustalık belgesi düzenlemek, 9. Yapı denetim kuruluģlarının Ģantiye ve büro denetimlerini yapmak, 10. Yapı denetim kuruluģları hakkında bildirilen Ģikâyet konularını incelemek, 11. Yapı denetim kuruluģlarının üstlenmiģ oldukları iģlerde yapı denetim mevzuatı açısından sorun tespit edilmesi halinde, Ġl Yapı Denetim Komisyonlarında konuların değerlendirilmesine iliģkin gerekli iģlemleri yürütmek, 12. Ġnceleme raporlarının oluģturulması aģamasında gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek, 13. Mevzuat uygulamalarında karģılaģılan sorunlara iliģkin görüģ bildirmek, 14. Yapı denetim kuruluģlarınca hazırlanıp, ilgili idarelerce onaylanan hakediģ raporlarını tahakkuka bağlanmak üzere Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine veya mal müdürlüklerine göndermek, 15. Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen idareler hakkında Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğüne bildirimde bulunmak, 16. Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen müteahhitler hakkında belediyeye bildirimde bulunmak, 17. Yapı denetim kuruluģlarının aylık denetim bilgilerini güncellemek, 18. Kontrol, yardımcı kontrol elemanları ile proje müelliflerinin bilgilerini güncellemek, 19. Denetçi belgesi vize iģlemlerini gerçekleģtirmek, denetçi mimar ve mühendisler ile kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının iģe baģlama ve iģten ayrılıģ iģlemlerini yürütmek, 20. Denetçi ve kontrol, yardımcı kontrol elemanlarının SGK kayıtlarını kontrol etmek, denetim faaliyeti durdurulan kontrol elemanı ve denetçi mimar, mühendisler hakkında suç duyurusunda bulunmak, 21. Yapı denetim hizmet sözleģmesinin feshedilmesi sonrasında mevzuatta belirtilen iģlemleri yürütmek, 57 / 133

58 22. Her türlü altyapı ve tesisat dâhil olmak üzere, yapı müteahhitliği alanında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kiģilerin kayıtlarının tutulmasında gerekli iģ ve iģlemleri yapmak ve takibini sağlamak, 23. ĠnĢaat ve tesisat müteahhitlerine Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası verilmesine iliģkin iģ ve iģlemleri yürütmek ve inģaat ve tesisat müteahhitlerinin elektronik ortamda kayıtlarını tutmak, Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası iptali ve iptalin kaldırılmasına iliģkin gerekli iģlemleri yapmak, 24. Yapı ustalarının eğitimi ve belgelendirilmesine iliģkin konularda ilgili kurum ve kuruluģlarla iģbirliğini geliģtirmek ve koordinasyonu sağlamak, 25. Bakanlık ve Ġl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. YAPI DENETĠM KANUNUNUN TARĠHÇESĠ Depremden sonra, 10 Nisan 2000 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve 10 Temmuz 2000 tarihinde yürürlüğe giren 595 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki K.H.K. 27 Pilot ilde uygulanmaya baģlanmıģ, Ancak Anayasa Mahkemesi nin gün ve E. 2000/35, K. 2001/90 sayılı kararıyla bu K.H.K. iptal edilmiģtir. Uygulamadan doğacak ve sonradan giderilmesi imkânsız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmi Gazete de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA tarihinde karar verilmiģ olup, Yürürlüğü Durdurma kararı tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun tarihinde kabul edilip, tarih ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girmiģ ve 19 Pilot ilde uygulanmaya baģlanmıģtır tarihli ve 2010/624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 19 ilde uygulanmakta olan 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun tarihinden itibaren bütün illerde uygulanmasına karar verilmiģtir. 58 / 133

59 PERSONEL LĠSTESĠ HALĠL HANER ġb. MD. V. MEHMET ACAR ĠNġ. MÜH. FATMA BATTAL MĠMAR EREN KAYA ĠNġ. MÜH. ÖZLEM ÖZDAMAR ĠNġ. TEK. MUSTAFA ERSEN ĠNġ. MÜH. EMĠNE GÜLERTAN KAYA ĠNġ. TEK. ÇĠĞDEM BALABAN ĠNġ. MÜH. ZEYNEL ABĠDĠN ġahġn ĠNġ. TEK. HANDAN BAYSAN ĠNġ. MÜH. ġükran BEKAR ĠNġ. TEK. NECDET VURDEM MAK.MÜH. ÖZGE ASLAN ĠNġ. TEK. LATĠF TÜRK MAK.MÜH. CELAL ARTAM ĠNġ. TEK. GÜRSAN ALKAN MAK.MÜH. CANAN BĠRBEN ĠNġ. TEK. HALUK EMRE SOLAK MAK.MÜH. REGAĠP ÖZKAN ELK. TEK. BELGĠN SÜMER MAK.MÜH. HULUSĠ YEġĠLYURT ELK. TEK. HARUN ÖZTAġKIN JEO.MÜH. FERĠH YALÇIN ELK. TEK. ERDEM BAġAR JEO. MÜH. SALĠH ÇĠMEN MEMUR SEDA KÖSE JEO. MÜH. ALĠ UFUK YÜRÜK TEKNĠSYEN BĠLGE GÜLER JEO. MÜH. SEBAHATTĠN EKĠNCĠ TEKNĠSYEN ÖZLEM TOPUZ JEO. MÜH. MUAMMER GEÇMEZ TEKNĠSYEN MUSTAFA B. ÇĠÇEKLĠ MĠMAR YUSUF KAYA S/S KEZBAN ÇETĠNYOKUġ MĠMAR HASAN ARAZ S/S M. PINAR TUTAY MĠMAR ENGĠN ÇELĠK S/S ÜLKER BAġPINAR MĠMAR GÜLSEREN BÜYÜKTOPÇU S/S 2012 YILI FAALĠYETLERĠ GEÇĠCĠ USTALIK YETKĠ BELGESĠ VERĠLMESĠ ĠġLEMLERĠ MÜTEAHHĠTLĠK YETKĠ BELGESĠ NUMARASI VERĠLMESĠ HAKEDĠġ ÖDEME PLANI OLUġUMLARI KOMĠSYON KARARLARI DĠĞER ĠġLEMLER TOPLAM ĠġLEM SAYISI ORTALAMA GELĠR adet adet adet 71 adet adet adet TL. 59 / 133

60 ZEMĠN VE YAPI MALZEMESĠ LABORATUVARLARININ DENETĠMLERĠNĠN YAPILMASI tarihinde Yapı denetim firmalarının Ģantiyelerinin denetlenmesi yapılmıģtır. Yapı denetim hizmet sözleģmesinin fesih iģlemlerini Yapı Denetim Sisteminde yapılması ve Ġlgili Ġdarece incelenerek ruhsat ve eki projelere aykırı, eksik veya kusurlu imalatlar tespit edilerek Müdürlüğümüze bildirilen yapılarda yeniden inceleme yapılarak rapor düzenlenmesi tarihinde Yapı denetim firmalarının çalıģmalarının denetlenmesi yapılmıģtır. 60 / 133

61 MÜTEAHHĠTLĠK YETKĠ BELGESĠ NUMARASININ VERĠLMESĠ GEÇĠCĠ USTALIK YETKĠ BELGESĠNĠN VERĠLMESĠ 61 / 133

62 MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESĠNDE 4 ADET YAPI DENETĠMĠ HAKKINDA SEMĠNER DÜZENLENMĠġTĠR ve tarihleri arasında Yapı Denetim Kanunu ve Uygulamaları Yönetmeliği hakkında bilgilendirme toplantıları yapılmıģtır. ANKARA DAKĠ YAPI DENETĠM UYGULAMALARI ANKARA DAKĠ YĠBF SAYISI TOPLAM YĠBF SAYISI / 133

63 Ankara daki Yapı Denetim KuruluĢlarının tarihi itibariyle Denetlediği Toplam Alan: m² YİBF SAYISI % 7 %93 Ankara Diğer İller Toplam YDK sayısı Faal Bulunan Müdürlüğümüzde 193 adet 155 adet Türkiye deki Toplam YDK sayısı: adet Yapı Denetim Kuruluşları Sayısı 193 ANKARA YDK 1499 DİĞER İLLER YDK 63 / 133

64 ANKARA DAKĠ YAPI DENETĠM UYGULAMALARI Sistemde Ankara da Ġkamet eden eleman sayısı; Denetçi Mimar-Mühendis Kontrol elemanı Yardımcı kontrol elemanı TOPLAM TÜM ĠLLERDEKĠ TOPLAM ELEMAN kiģi kiģi 197 kiģi kiģi kiģi 64 / 133

65 6. PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKĠLER 1) Projelerin inģaat ihalesine hazır duruma getirilmesini sağlamak, yatırımcı kuruluģlardan gelen projelerin tetkik ve tasdik iģlemlerini yürütmek, devam eden inģaatlar hakkında iletilen teknik problemleri gerekçeleri ile incelemek ve bunlara iliģkin görüģ vermek, gerektiğinde inģaatların proje ve detaylarına uygunluğunun mahallinde takibini sağlamak, 2) Görev kapsamındaki kamu kurum ve kuruluģlarına ait bina ve tesislerin taģıyıcı sistemi ile zemin mekaniği mühendislik hesaplarını ve her türlü zemin etüt iģlerini yapmak veya yaptırmak, her türlü inģaat mühendisliği projelerini tanzim veya tadil etmek veya ihale yoluyla yaptırılmasını sağlamak, güçlendirme projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, projeleri onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, 3) Yapıların taģıyıcı sistemi veya arsa zeminine iliģkin ortaya çıkan sorunlarıyla ilgili inceleme yapmak, çözümler üretmek, 4) Talimatı verilen proje ve meslekî kontrollük hizmeti ihalelerinin yapılmasını temin etmek ve uygulamaları takip etmek, 5) Proje ile ilgili bedel hesabına esas olacak yaklaģık maliyet, ihale, süre, kabul komisyonlarının teģkilini sağlamak, görevlendirme ve takip iģlerini yapmak, 6) Mimarlık, mühendislik, sanat anlayıģı ile mevcut tarihi, kültürel doku ve yörenin Ģartlarına uygun malzemeler seçerek iģletme maliyeti yönünden ekonomik çözümü olan projeler hazırlamak, 7) Kamu yapılarında uygulanacak betonarme, mimari ve tesisat projelerine iliģkin Bakanlık tarafından belirlenen prensip, görüģ ve talimatları uygulamak, 8) Yapım ile ilgili bedel hesabına esas olacak yapım yaklaģık maliyetlerini hazırlamak, 9) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim kurumları ve Sağlık Bakanlığına bağlı özel hastaneler ve özel sağlık birimlerine ait binaların kontrol formlarını doldurmak, görüģ ve kanaat belirtmek, muayenehanelere ait deprem etkileri altındaki performans raporlarını incelemek, özel sağlık ve sosyal hizmet kuruluģlarına görüģ vermek, 10) Görev kapsamındaki kamu kurum ve kuruluģlarına ait bina ve tesislerin mimari, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği projelerini tanzim veya tadil etmek veya serbest mühendislik bürolarına ihale yoluyla yaptırılmasını sağlamak, projeleri onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, 11) Talep edilmesi ve uygun görülmesi halinde özel bütçeli kurumların yatırım programlarında bulunan bina ve tesislerin mimari, inģaat mühendisliği, makine mühendisliği ve elektrik mühendisliği projelerini, teknik Ģartnamelerini hazırlamak, hazırlatmak, 12) Kamu kurum ve kuruluģlarının talepleri doğrultusunda mimarlık ve mühendislik branģlarında teknik uygunluk görüģü vermek, 13) Müdürlüğün hazırladığı veya onayladığı bina ve tesislere ait tüm branģ projelerinin arģivlenmesini sağlamak, 14) Yatırım programındaki iģlerin parsele yönelik jeolojik zemin etüt raporlarını incelemek ve onaylamak, 15) Yatırım programı ile ilgili iģlerin hazırlıklarını yapmak, 16) Ġl koordinasyon raporu, aylık-yıllık brifing dosyası, yıllık faaliyet raporu ve yatırım programlarını hazırlamak, 17) Kamu binalarının kıymet takdirini yapmak, 18) Bakanlık ve Ġl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 65 / 133

66 PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALĠYETLERĠMĠZ Probina ile ilgili eğitim seminerlerine katılım sertifika töreni düzenlenmesi ( ) Proje ġube Müdürlüğü tarihinde teknik heyet olarak yeģil binayı gezmiģ teknik incelemelerde bulunmuģtur. (1) 66 / 133

67 Proje ġube Müdürlüğü tarihinde teknik heyet olarak yeģil binayı gezmiģ teknik incelemelerde bulunmuģtur. (2) Proje ġube Müdürlüğü tarihinde teknik heyet olarak yeģil binayı gezmiģ teknik incelemelerde bulunmuģtur. (3) 67 / 133

68 Ġġ TANIMI ĠNCELENEN PROJELER HAZIRLANAN PROJELER HAZIRLANAN PLANKOTELER HAZIRLANAN YAPIM YAKLAġIK MALĠYETĠ (Özürlülerle ilgili düzenlemeler; 43 iģ) HAZIRLANAN PROJE YAKLAġIK MALĠYETĠ TEKNĠK GÖRÜġ VEYA RAPOR VERĠLEN KAMU KURUM VE KURULUġLARI TEKNĠK RAPOR VERĠLEN ÖZEL HASTANE TEKNĠK RAPOR VERĠLEN ÖZEL TÜP BEBEK MERKEZĠ TEKNĠK RAPOR VERĠLEN ÖZEL GENETĠK TANI MERKEZĠ DENETLENEN DEVLET HASTANESĠ (yangın yönetmeliğine uyumu) SAYISI DENETLENEN ÖZEL HASTANE (toplam 28 hastane yılda 2 kere denetlenmektedir) - DENETLENEN ÖZEL TÜP BEBEK MERKEZĠ (toplam 21 merkez yılda 2 kere denetlenmektedir) - TEKNĠK RAPOR VERĠLEN SHÇK BAĞLI ÖZEL KREġ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERĠ ĠNCELENEN DEPREME DAYANIKLI PERFORMANS RAPORLARI ADSEP-UDSEP-ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ÇALIġMALAR VE ÖZÜRLÜLERLE ĠLGĠLĠ ULAġILABĠLĠRLĠK STRATEJĠSĠ 31 TOPLAM / 133

69 01 Ocak 17 Kasım 2012 Dönemi Faaliyetlerimiz ĠNCELENEN HAZIRLANAN SAYISI PROJELER 36 DOKTOR MUAYENEHANELERĠNDE ĠNCELENEN DEPREME DAYANIKLI PERFORM. RAPORLARI PROJELER 31 PLANKOTELER 11 YAPIM YAKLAġIK MALĠYETĠ (Özürlülerle ilgili düzenlemeler; 43 iģ) 365 PROJE YAKLAġIK MALĠYETĠ 26 ADSEP-UDSEP-ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJ. ĠLE ĠLGĠLĠ ÇALIġMA.VE ÖZÜRLÜLERLE ĠLGĠLĠ ULAġILABĠLĠRLĠK 31 TEKNĠK GÖRÜġ/RAPOR VERĠLEN STRATEJĠLERĠ KAMU KURUM VE KURULUġLARI 35 TEKNĠK RAPOR VERĠLEN DENETLENEN İŞ TANIMI ÖZEL HASTANE 21 ÖZEL TÜP BEBEK MERKEZĠ - ÖZEL GENETĠK TANI MERKEZĠ 3 SHÇK BAĞLI ÖZEL KREġ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERĠ 34 DEVLET HASTANESĠ (yangın yönetmeliğine uyumu) 3 ÖZEL HASTANE (toplam 28 hastane yılda 2 kere denetlenmektedir) - ÖZEL TÜP BEBEK MERKEZĠ (toplam 21 merkez yılda 2 kere denetlenmektedir) - TOPLAM / 133

70 2012 YILI CEVAP VERİLEN İŞ ORANLARI 10,60% 89,40% Devam edilen işler Cevap verilen işler 2012 de baģlayan iģler : den devreden işler : 30 (Tamamı bitti.) Cevap Verilen ĠĢler : 621 Devam Eden ĠĢler 73 TOPLAM 694 MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN TALEPTE BULUNAN KURUM VE KURULUġLAR 1 OCAK-17 ARALIK 2012 DÖNEMĠ MÜDÜRLÜĞÜMÜZE TALEPTE BULUNAN KURUM VE KURULUġLAR (GELEN Ġġ ORANI) VALİLİK VE KAYMAKAMLIKLA R ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAK. JANDARMA GN. K. 1% 0% 0% 1% 1% 1% 2% 5% 0% 6% 22% 8% 9% 34% 10% AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAK. MİT MÜSTEŞARLIĞI İÇİŞLERİ BAK. BELEDİYELER MALİYE BAK. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV. BAK. ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAK. GENÇLİK VE SPOR BAK. EKONOMİ BAK. 70 / 133

71 71 / 133

72 YENĠ HĠZMET BĠNASI PROJESĠ MEVCUT BĠNAMIZ PROJE ĠHALESĠ / ĠHALE ÖNCESĠ HAZIRLIKLAR ARSA HUKUKĠ BĠLGĠLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ÇALIġMALAR: Kamu Ġhale Kanununun 62. Maddesi C Bendine göre arsa hukuki bilgileri konusunda aģağıdaki iģlemlerin yapılması gerekmektedir. Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mah. (KarakuĢunlar) nde bulunan, Yüzölçümü: 20, m2 olan, ada, 2 nolu parsel, tarihinde TOKĠ tarafından ifraz yapılarak tescil edilmiģtir. Buna göre söz konusu parsel; ada, 7 ve 8 nolu parsel olmak üzere 2 parçaya ayrılmıģtır ada, 7 nolu parsel 9883,40 m2 olup TOKĠ adına, ada, 8 nolu parsel 10336,60 m2 olup ABB ve Maliye Hazinesi adına(836,60 m2 si Belediye hissesi, 9500 m2 si Maliye hissesi) tescil edilmiģtir. 72 / 133

73 ABB ne ait olan kısmın Maliye Hazinesi hissesine devri gerçekleģmiģ olup, ada, 8 nolu parselin (10336,60 m2) tamamının tarafımıza devrinin yapılması için tarih ve sayılı yazımızla talepte bulunulmuģ olup, Defterdarlık Milli Emlak Daire BaĢkanlığı ile yazıģmalar devam etmektedir. ASKĠ Genel Müdürlüğü, BaĢkent Elektrik Dağıtım A.ġ. Genel Müdürlüğü, BaĢkent Doğalgaz Dağıtım A.ġ. Genel Müdürlüğü, Türk Telekom Bölge Müdürlüğü nden yeni bina yapımı için gerekli olan bilgiler istenmiģtir. ASKĠ Genel Müdürlüğü ve BaĢkent Elektrik Dağıtım A.ġ. Genel Müdürlüğü nden bağlantı hatları ve diğer altyapı bilgileri gönderilmiģtir. Mevcut hâlihazır haritası bulunmaktadır. Mevcut imar planı bulunmaktadır. 73 / 133

74 MEVCUT BĠNA BĠLGĠLERĠ: Ana Bina (Brüt): 2.Bodrum Kat 1.Bodrum Kat Zemin Kat 1.Kat 2.Kat 3.Kat 4.Kat 5.Kat 6.Kat 7.Kat 8.Kat Toplam 558 m m m m2 597 m2 597 m2 597 m2 597 m2 597 m2 597 m2 321 m m2 Misafirhane Binası (Brüt): 1.Bodrum Kat Zemin Kat 1.Kat Toplam 238 m2 224 m2 231 m2 693 m2 TOPLAM BĠNA ALANI BAHÇE ALANI 8463 m m2 TOPLAM PERSONEL SAYISI: / 133

75 TASARIM KONSEPTĠ Yenilenen Bakanlığımızın en önemli görevlerinden olan kentsel dönüģüm öncesi, kurumumuzu insanların hafızasında daha güçlü ve etkin kılacak, diğer yapılacak kamu binalarına yön verecek çağdaģ ve özgün kimliği olan yeni bir Ġl Müdürlüğü Hizmet Binası projesi oluģturulmuģtur. ġehrin ortasında üst üste yığılmıģ, tepesinde bir kule vinci ile merkez Ģantiye görünümüyle kentsel dönüģümün odak noktası olduğu güçlü bir Ģekilde vurgulanmıģtır. Yapıldığı çağı yansıtan, sade ve kararlı bir kütle içerisinde esnek, kullanıģlı ve ferah iç mekânlar artan ve gelecekte daha da artacak personel sayısına uzun yıllar hizmet edebilecek Ģekilde planlanmıģtır. BĠNA TEKNĠK BĠLGĠLERĠ 2 Bodrum Kat + Zemin Kat + 17 KAT + Tesisat Katı olmak üzere TOPLAM 20 Kat + 1 Tesisat Katından oluģmaktadır. Kat yüksekliği 4 mt. dir. 1 adet Ġl Müdür Odası (Dinlenme Odası + WC) 4 adet Ġl Müdür Yardımcısı Odası (4 adet Sekreter Odası) 2 adet MüfettiĢ Odası 18 adet ġube Birimi 1 adet 300 kiģilik Çok Amaçlı Salon 1 adet 100 kiģilik Toplantı Salonu ArĢiv (Toplam 1050 metrekare) 1 adet 246 kiģilik Yemekhane (Yerinde yemek yapılacak boyutta sahip. mutfağa 3 adet Yolcu Asansörü + 1 adet Servis Asansörü + 1 adet MonĢer asansörü 1 adet Yangın Merdiveni Kafe + Restoran KreĢ Bay Bayan Kuaför, Terzi + Kuru Temizleme Kapalı Otopark (26 araç) Açık Otopark (96 araç) olmak üzere 75 / 133

76 TOPLAM ALAN m2 dir. Mevcut durumda EMSAL: 1 olup, bu oranın ihtiyacı karģılamadığından (13911 ada, 7 nolu parselde Emsal:3 olarak belirlenmiģtir.) ve aynı iģlevdeki kamu binalarının emsalleri 2 olduğundan, EMSAL:2 olması gerekmektedir. PROJELENDĠRME ĠLE ĠLGĠLĠ ÇALIġMALAR Ġhtiyaç programı belirlenmiģ olup, bu çerçevede AVAN PROJE Müdürlüğümüzce hazırlanmıģtır. Avan Proje üzerinden binanın PROJE YAKLAġIK MALĠYET BEDELĠ: TL dir. (mimari, statik, tesisat, elektrik) (Zemin etüdü doğrudan temin yoluyla yaptırılacaktır.) Mimari Uygulama Projesinin Müdürlüğümüzce hazırlanması halinde PROJE YAKLAġIK MALĠYET BEDELĠ : TL dir. YAPI YAKLAġIK MALĠYETĠ : ,00 TL YENĠ BĠNA PROJESĠ ÖRNEK RESĠMLERĠ 76 / 133

77 77 / 133

78 78 / 133

79 7. ĠMAR, ĠSKÂN VE KOOPERATĠFLER ġube MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKĠLER 1) Bakanlığın kentsel ve mekânsal geliģme konularında belirlediği politika ve stratejilerin uygulanmasını ve izlenmesini sağlamak, kentsel ve mekânsal geliģmeyle ilgili konularda veri üretmek, derlemek, güncellemek ve raporlamak, 2) Mekânsal strateji planlarının hazırlanması, onaylanması, uygulanması ve izlenmesi aģamalarında, plan kapsamında kalan illerde, ildeki kurum ve kuruluģlarla iģbirliği sağlayarak gerekli katkılarda bulunmak, her türlü tedbiri almak, planlama ve uygulama faaliyetlerinin bu stratejilere göre yürütülmesini sağlamak, 3) Bakanlığımıza sunulacak 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Ġmar Planı tekliflerine iliģkin iģ ve iģlemleri yürütmek, 4) Çevre düzeni planları da dâhil her tür ve ölçekteki plan tekliflerine iliģkin yerel düzeyde gerekli çalıģmaları yapmak, çevre düzeni planlarının uygulanmasını sağlamak, izlemek, ilgili idareler ile koordinasyonu sağlamak, 5) Bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe konulan planların alt ölçekli planlara doğru biçimde aktarılmasını sağlamak üzere mahalli idareler ile birlikte çalıģmalar yapmak ve uygulamaları izlemek ve denetlemek, 6) Çevre düzeni planına aykırı alt ölçekli plan kararlarının veya uygulamalarının tespiti halinde, alt ölçekli planların çevre düzeni planı kararlarına uygun hale getirilmesi için gerekli iģlemleri yapmak ve Bakanlığa bilgi vermek, 7) Planlama çalıģmaları kapsamında, diğer kurumların koordinasyonunda yürütülecek yerseçimi veya tespit çalıģmalarına katılmak ve Bakanlığa bilgi vermek, 8) Bakanlar Kurulunca belirlenen proje kapsamı içerisinde kalmak kaydıyla kamuya ait tescilli araziler ile tescil dıģı araziler ve muvafakatleri alınmak koģuluyla özel kiģi veya kuruluģlara ait arazilerin yeniden fonksiyon kazandırılıp geliģtirilmesine yönelik olarak Bakanlıkça istenilen her tür ve ölçekte etüt, harita ve kamulaģtırma iģlemlerini yapmak, 9) Ġdarelerin ihtilafı halinde, genel imar düzeni ve uyumunu sağlamak üzere, Bakanlıkça yapılacak her tür iģ ve iģlemlere esas olmak üzere, bilgi ve belge toplamak, koordinasyon sağlamak ve toplanan bilgileri Bakanlığa göndermek, 10) Ġmar Kanununun ilgili maddeleri gereğince yapılacak parselasyon planına ve buna göre gerçekleģtirilecek arsa ifraz ve tevhit iģlemlerine iliģkin konularda inceleme yapmak ve teknik görüģ vermek, 11) Bakanlıkça belirlenen finans ve ticaret merkezleri, fuar ve sergi alanları, eğlence merkezleri, Ģehirlerin ana giriģ düzenlemeleri gibi Ģehirlerin marka değerini artırmaya ve Ģehrin geliģmesine katkı sağlayacak özel proje alanlarına dair her tür ve ölçekte etüt, harita, parselasyon planı ve yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamulaģtırma, ruhsat ve yapım iģlerinin gerçekleģtirilmesini sağlamak, yapı kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyeti kurulmasını temin etmek, 12) 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından yapılan uygulamalara iliģkin her tür ve ölçekte etüt, harita ve parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak, onaylamak, ruhsat iģlerini gerçekleģtirmek, 13) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti hazineye, kamu kurum veya kuruluģlarına veya gerçek kiģilere veyahut özel hukuk tüzel kiģilerine ait olan taģınmazlar üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleģtirilecek olan yatırımlara iliģkin olarak ilgililerce hazırlandığı veya hazırlatıldığı halde yetkili idarece üç ay içerisinde onaylanmayan harita, parselasyon planlarını ve 79 / 133

80 değiģikliklerini teklif halinde Bakanlığa göndermek, teklifle ilgili inceleme ve kontrolleri yapmak, bu konuda Bakanlığı bilgilendirmek, 14) 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında bulunan alanlara iliģkin kıyı kenar çizgisi tespit ve aktarım iģ ve iģlemlerini yürütmek, bu alanlardaki imar planı tekliflerine iliģkin iģ ve iģlemleri Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine ĠliĢkin Tebliğe uygun olarak yürütmek, 15) 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında bulunan alanlara iliģkin uygulamaya esas görüģ vermek; tereddüte düģülen konularda gerekli tüm teknik bilgi ve belgelerin aslı gibidir onaylı örnekleri ile birlikte varsa her tür ve ölçekteki onaylı imar plan bilgileriyle birlikte bir rapor dahilinde görüģ alınmak üzere Bakanlığa iletmek, 16) Belediye mücavir alan tekliflerine iliģkin iģ ve iģlemleri yürütmek, 17) Mahalli idarelere yapılacak yardımlar ödeneğinin kullanım esasları uyarınca taģra teģkilatına ait iģ ve iģlemleri yapmak, turizm öncelikli yöre belediyelerine iliģkin projeye esas mali yardım talep dosyalarını incelemek, onaylamak ve Bakanlığa iletmek, proje ve yaklaģık maliyetlerin onaylanması ve yapım aģamasında iģlerin yapılıp yapılmadığı ile ilgili denetim yapmak ve rapor hazırlamak, 18) Risk belirleme, zarar azaltma ve sakınım planlarının uygulanmasına iliģkin, mahallinde çalıģmalar yapmak, diğer kurum ve kuruluģların yaptıkları çalıģmalara katılmak, sürecin iyileģtirilmesi ve geliģtirilmesine katkı sağlamak, mahallindeki diğer paydaģ kurum ve kuruluģlarla iģbirliği yapmak, 19) Ġmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarını meri mevzuat çerçevesine göre değerlendirerek onaylamak, 20) Bakanlık talimatları doğrultusunda, ilgili kurumlarla koordine sağlayarak mikro bölgeleme etüt çalıģmalarına katılmak, 21) 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrası (ç), (ğ) ve (h) bentleri ile 7 nci maddesinin birinci fıkrası (e) bendi uyarınca yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlemek, 22) Bakanlığa gerçek ve tüzel kiģiler tarafından iletilen; yapılaģma koģulları, ruhsatsız yapılaģma, kaçak eklentiler vb. konulara dair Ģikayetleri, illerin yetki sınırları dahilinde 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu, 3194 sayılı Ġmar Kanunu, imar planı ve notları, yönetmelikler ve tüm mevzuat hükümleri kapsamında incelemek, 23) Devlet eliyle iskân çalıģmaları kapsamında, yerleri kamulaģtırılan ailelerin, göçmenlerin ve göçebelerin iskânlarının sağlanması ile ilgili her türlü etüt ve hak sahipliği çalıģmalarını yapmak veya yaptırmak, serbest göçmenlere iliģkin iģ ve iģlemleri, ilgili diğer kurum ve kuruluģlar ile koordineli olarak yürütmek, iskân mevzuatı ile öngörülen diğer hizmetleri yürütmek, 24) Fizikî yerleģim çalıģmaları kapsamında, köy nakli, köy toplulaģtırması, köy geliģme alanı ve afet nedeniyle parçalanmıģ köylerin birleģtirilmesi uygulamalarına iliģkin her türlü etüt ve hak sahipliği çalıģmalarını yapmak veya yaptırmak, 25) Ġskân Kanunu uyarınca kullanılacak olan yerleģim yerlerinin, arsaların, arazilerin ve konutların tahsisi, kamulaģtırılması ve satın alma iģ ve iģlemlerini yürütmek, borçlandırma, kredilendirme iģ ve iģlemleri ile bunlara iliģkin geri ödemelerin takibini yapmak, diğer kamu kurum ve kuruluģları ile koordineli olarak iskân hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesine iliģkin plân ve projeler geliģtirmek, 26) Kooperatifçiliğin geliģtirilmesi amacıyla yeni kurulacak yapı kooperatifleri için arsa üretimi ve kredilendirme iģlemlerini yapmak, yapı kooperatifleri ve üst birliklerinin kuruluģ ve ana sözleģme değiģikliği iģlemlerini gerçekleģtirmek; kooperatiflerin kayıt ve sicillerini tutarak uygulamalarını denetlemek, kooperatifler ile ilgili uygulamaları e-kooperatif sistemine giriģ iģlemlerini ve güncellemeleri yapmak, 80 / 133

81 27) VatandaĢlardan, kamu kurum-kuruluģlarından ve adli makamlardan gelen kooperatif ve üst birliklerine iliģkin bilgi ve belge taleplerinin karģılanmasını sağlamak, 28) VatandaĢlardan, kamu kurum ve kuruluģlarından ve adli makamlardan vb. gelen Ģikâyetlere esas denetim taleplerini karģılamak, 29) Yapı kooperatifleri ve üst birliklerinin genel kurul toplantılarına Bakanlık temsilcisi görevlendirmek, 30) Belediyeler tarafından yürütülen imar uygulamalarında tereddüte düģülen konularda 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre görüģ vermek, 31) 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca yapılan iģlemlerle ilgili Bakanlığımız aleyhinde açılan davalarda Hukuk MüĢavirliğine görüģ vermek, 32) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Hazineye ait taģınmazların kiralama ve satıģına esas yürürlükteki imar planı ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca Defterdarlık (Milli Emlak Müdürlüğü) Mal Müdürlüğüne görüģ vermek, 33) Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 14 üncü maddesi çerçevesinde, ilgili mevzuatlar uyarınca imar planına esas görüģ bildirmek, 34) 644 sayılı Çevre ve ġehircilik Bakanlığının Yetki ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a) bendine göre belediyeler ve il özel idarelerince yapılıp gönderilen imar planlarını ilgili mevzuata göre inceleyerek arģivlemek, 35) Bakanlık ve Ġl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, 2012 YILI FAALĠYETLERĠMĠZ 13 Haziran 2010 tarih ve sayılı Resmî Gazete yayımlanarak 13 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe giren olan 5983 sayılı KOOPERATĠFLER KANUNU ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN ile tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun bazı maddelerinde değiģiklik yapılmıģtır. Yapılan değiģiklik ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yürütülmekte olan; Yapı Kooperatifleri ve Üst KuruluĢları ile ilgili baģlatılmıģ veya planlanmıģ iģ ve iģlemler ile bunlara dair her türlü hak, yetki ve görevler, Bakanlığımıza devredilmiģtir. 644, 648 ve 653 sayılı Kararnameler Ġmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporları Kontrol Ve Onay Süreci ÖÇK Ġçerisindeki Köy YerleĢik Alanlarında Ruhsat ĠĢlemleri Belediyesince Onaylanmayan Plan Ve Ruhsatlandırılmayan Yapılarla Ġlgili Süreçler 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkındaki Kanun un uygulanması ile ilgili imar ve tüm süreçlerde Ģubemize görev olarak verilmiģtir. 81 / 133

82 ONAYLANAN JEOLOJĠK RAPORLARIN ĠLÇELERE GÖRE DAĞILIMI İlçe Onaylanan Rapor Onaylanan Rapor İlçe sayısı sayısı Altındağ 8 Kazan 1 Ayaş 2 Keçiören 9 Bala 4 Kızılcahamam 2 Beypazarı 2 Mamak 23 Çankaya 17 Nallıhan 1 Çubuk 15 Polatlı 13 Etimesgut 18 Sincan 13 Gölbaşı 22 Şereflikoçhisar 3 Haymana 3 Yenimahalle 14 Kalecik 3 Toplam Onaylanan Rapor Sayısı 173 Toplam Onaylanan Alan (Hektar) 9828, Yılı Ġmar Faaliyetlerimiz 1 adet Ġmar Planı ve Jeolojik Etüt hazırlandı ve Bakanlığımızca onaylandı. 1 adet Ġmar Planı teklifi yapıldı. Sonuç Bekleniyor. 1. Müdürlüğümüzce onaylanan Jeolojik Jeoteknik rapor sayısı : Sonuçlanan Ön Etüt Sayısı: Hazırlanan YaklaĢım Maliyetler: a) Ġl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası b) Emniyet Genel Müdürlüğü Bağlum Polis Merkezi Amirliği Yeni Hizmet Binası 82 / 133

83 4. ADSEP Ankara Deprem Strateji Eylem Planı içerinde bulunan ġube Müdürlüğü görev ve yetkisi içerisinde bulunan Eylem A ve Eylem A ile ilgili kurum ve kuruluģlarla gerekli yazıģmalar yapıldı. 5. Çankaya Belediyesinde Mülkiye MüfettiĢi yanında bilirkiģilik yapıldı. 6. Polatlı Zafer Mahallesi 2275 ada 1 parsel üzerinde Huzurevi ĠnĢaatının yapılması için Zemin Etüt ġartnamesi Hazırlanması devam etmektedir. 7. Balıkesir Ayvalık Vilayetler Hizmet Birliği Sosyal Tesisleri Ek Binalar Zemin Etüt ÇalıĢması (Sondaj Kontrolü) ÇANKAYA OR-AN ADA 1 PARSEL (ESKĠ MECLĠS LOJM.) ĠMAR VE RUHSAT SÜRECĠ: Toplam 22 adet yapıdan oluģmaktadır. (17 adet Çok Katlı Blok,3 GiriĢ Nizamiyesi,1 Sosyal Tesis,1 Ticaret Merkezi. )17 adedinin Yapı Kullanma Ġzin Belgeleri verildi.5 adedinin ĠnĢaatı değiģik seviyelerde devam etmektedir Yılı Ġskân Faaliyetlerimiz 5543 SAYILI ĠSKÂN KANUNU UYGULAMALARI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ĠġLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 5543 sayılı Ġskân Kanunun 16. Maddesi kapsamında, köy nakli için kendi evini yapana yardım metodu ile konut kredisi verilmektedir. Ġlimiz Nallıhan Ġlçesi Soğukkuyu Köyü 1. ve 2. Kısım Bakanlığımızın (Yapı ĠĢleri Genel Müdürlüğü) yatırım programında yer almıģtır. 1. Kısım da yer alan 39 hak sahibi için 2011 yılı içerisinde hakediģler baģlamıģ olup 2012 yılı itibariyle 34 hak sahibinin inģaatları tamamlanmıģ, 5 hak sahibinin son hakediģleri kalmıģtır. 39 hak sahibine ek borçlandırma sözleģmeleri düzenlenerek imza altına alınmıģtır. Söz konusu kanunun 2009/07 sayılı Genelgesinin 10. Maddesi kapsamında, her haksahibi için 5 er adet düzenlenen borçlandırma sözleģmeleri, dağıtımlı olarak Nallıhan Tapu Müdürlüğü ne Mal Müdürlüğü ne Ziraat Bankası Nallıhan ġubesi ne ve Bakanlığımıza iletilmiģtir. Dağıtımlı yazıda, taģınmazlar üzerine borçlandırma sözleģmesinde belirtilen tutarın %100 ü üzerinden kanunun 27. Maddesine göre ipotek tesis edilmesi sağlanmıģtır. Yapılan borçlandırmalar 2 yıl ödemesiz 10 eģit taksitle olup vadeleri 1 er yıllıktır. 1. Nallıhan Ġlçesi Soğukkuyu Köyü 2. Kısım da yer alan 12 haksahibi nin TL üzerinden borçlandırma sözleģmeleri imza altına alınmıģtır. Dağıtımlı yazı ile borçlandırma bedelinin %100 ü üzerinden ipotek tesis edilmesi ve borç kayıtlarına girmesi sağlanmıģtır. Yapılacak yeni konut projelerinin vaziyet planı çizilmektedir. ĠĢi yapacak Müteahhidin sözleģmesi ve vekâletnameleri Müdürlüğümüze iletilmiģtir. Mevsim Ģartları dolayısıyla inģaata henüz baģlanılmamıģtır. 83 / 133

84 5543 SAYILI ĠSKÂN KANUNUN 9. MADDE 1. FIKRA Ç BENDĠ YERLERĠ KAMULAġTIRILANLARIN ĠSKÂN ĠġLEMLERĠ 2012 yılı içerisinde, Boyabat Barajı HES Projesi yapımı nedeniyle, Mahalli Ġskân Komisyonu Kararı ile hak sahibi olan Çorum, Samsun, Sinop illerinden yerleri kamulaģtırılan ailelerden gelen talepler üzerine konut satın alma iģlemleri yapılmıģtır. 2011/09 sayılı genelgenin 17. Maddesi gereğince ġehirsel Ġskân kapsamında konut veya iģyeri satın alınması talebi için müracaat dilekçeleri değerlendirilmiģtir. Müracaat eden hak sahiplerinden istedikleri konuta ait tapu, yapı kullanma izin belgesi onaylı mimari projesi, satıģ vaadi, sözleģmesi ve taahhütnameleri istenmiģtir. Öncelikle Kıymet Takdir Komisyonu ve UzlaĢma Komisyonu tarafından değerlendirilerek tespit edilen bedel üzerinden, hazine adına konut satın alınmıģtır. Daha sonra hak sahiplerine 5543 Sayılı Ġskân Kanunun 18. Maddesi gereği Mahalli Ġskân Komisyonu marifetiyle hak sahipleri ve aile bireyleri adlarına eģit hisselerle temnik cetvelleri düzenlenmiģtir. 16 haksahibine5 er adet borçlandırma sözleģmesi düzenlenmiģtir. Dağıtımlı yazı ile 5 yıl ödemesiz 15 yıl eģit taksitle ve %0 faizle borç kayıtlarına alınma iģlemleri ve borcunun %100 ü üzerinden ipotek tesis iģlemleri yapılmıģ olup, hak sahipleri adına düzenlenen tapular Müdürlüğümüze iletilmiģtir. ĠSKAN HĠZMETLERĠ YATIRIM PROGRAMI (5543 SAYILI ĠSKAN KANUNU) PROJE NO İŞİN ADI PROJE TUTARI 2012 YILI TOPLAM HARCANAN DEVAM EDEN 2012 YILI ÖDENEĞİ HARCANAMAYAN ÖDENEK 1995K K FİZİKSEL İSKAN Nallıhan Soğukkuyu 1. ve 2.Kısım ,00 TL ,00 TL 39 AİLE ,00 TL ,00 TL ,00 TL - 12 AİLE ,00 TL 84 / 133

85 İlimiz Nallıhan İlçesi Soğuk kuyu Köyü İskân Çalışmaları devam etmektedir Yılı Kentsel DönüĢüm Faaliyetlerimiz KENTSEL DÖNÜġÜM FAALĠYETLERĠ: tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamındaki ilimiz sınırlarındaki altyapı ve kentsel dönüģüm hizmetleri ile ilgili iģ ve iģlemler için Altyapı ve Kentsel DönüĢüm çalıģmaları baģlamıģtır. ĠLĠMĠZDE GERÇEKLEġTĠRĠLEN KENTSEL DÖNÜġÜM FAALĠYETLERĠ: 6 adet Riskli Yapı Raporu Ġncelendi. Sincan ilçesi -Doğankent Sitesi 5 Blok (50 daire) Sincan ilçesi - GüneĢevler 1 Blok (20 daire) Bahçelievler ilçesi - 1 Blok (10 daire) Keçiören ilçesi - 1 Blok (8 daire) olmak üzere toplam 8 Bloğa Riskli Yapı ġerhi konulmuģtur. Etimesgut ilçesinde 1 blok Askeri Lojman Binası, Keçiören ilçesinde 1 blok Ģahıs binası ile Sincan ilçesi Doğankent Sitesinde 5 Blok Kentsel DönüĢüm hizmetleri kapsamında yıkılmıģtır. 85 / 133

86 Etimesgut Ġlçemiz sınırlarında 1 adet Askeri lojmanın yıkım iģi gerçekleģtirilmiģtir. Keçiören Ġlçemiz sınırlarında yer alan 1 blok (8 daire) yıkım iģi gerçekleģtirilmiģtir 86 / 133

87 Sincan Ġlçemiz sınırlarında yer alan 5 katlı 15 Bloktan oluģan Doğankent Sitesinin 5 adet Blokunda yıkım iģi gerçekleģtirilmiģtir tarihinde yıkım programına Sayın Bakanımız Erdoğan BAYRAKTAR da teģrif etmiģlerdir. 87 / 133

88 88 / 133

89 ANKARA ĠLĠ, GÖLBAġI ĠLÇESĠ, KARġIYAKA MAHALLESĠ, 582 ada 1 nolu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiģikliği 89 / 133

90 2012 Yılı Kooperatif Faaliyetlerimiz ANKARA İLİNDE KURULU BULUNAN YAPI KOOPERATİFLERİ SAYISI Toplam Yapı Kooperatifleri Sayısı Konut Yapı Kooperatifleri Sayısı (Faal:2973,Terkin:3510,Münfesih:3410,Tasfiye:1676) Toplu ĠĢyeri Yapı Kooperatifleri Sayısı (Faal:83,Terkin:125,Münfesih:63,Tasfiye:51) 340 Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifleri Sayısı (Faal:21,Terkin:13,Münfesih:16,Tasfiye:9) 67 Toplam Yapı Kooperatifleri Birliği Sayısı 141 Hukuki Durumuna göre; Faal Tasfiye Münfesih Terkin Ġl Müdürlüğümüzce 2012 yılı içerisinde 75 adet Yapı Kooperatifi KuruluĢu ve 38 adet madde tadili iģlemi gerçekleģtirilmiģtir. Ġlimiz sınırlarında bulunan Konut Yapı Kooperatifleri, Toplu ĠĢyeri Yapı Kooperatifleri ve Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinin yıl içerisindeki olağan veya olağanüstü genel kurul müracaatları sayısı (yaklaģık) : 4000 adet Bakanlık Temsilcisi Katılımı sağlanan toplantı sayısı (yaklaģık) : 2400 adet Toplantı Katılmadı Yazıları (yaklaģık) : 760 adet Kooperatiflerin Denetimine iliģkin Cumhuriyet BaĢsavcılıklarından, Bilgi Edinme BaĢvuruları (BĠMER) ve vatandaģtan gelen toplam Ģikâyet yazıları(yaklaģık) : 360 adet Ġncelenen Ģikâyet sayısı (yaklaģık) Ġncelemesi devam eden Ģikayet sayısı : 200 adet (Bilgilendirme ve Savcılık Yazıları) : 160 adet (Bilgilendirme ve Savcılık Yazıları) 90 / 133

91 İLLERE GÖRE YAPI KOOPERATİFLERİ İSTATİKSEL ÇALIŞMASI: ġubeye GĠREN EVRAK TOPLAM = (G.K.) = EVRAK ġubeden ÇIKAN EVRAK TOPLAM = EVRAK 91 / 133

92 8. ÇEVRE YÖNETĠMĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKĠLER 1. Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili mevzuat çerçevesinde çalıģmalar gerçekleģtirmek, koordinasyon sağlamak, Bakanlıkça belirlenen hedef, ilke ve politikaların uygulanmasını sağlamak, 2. Faaliyet ve tesisler için, alıcı ortam özelliklerine göre çevre kirliliği yönünden ilgili mevzuat kapsamında görüģ vermek, atıksu arıtma tesisleri iģleyiģ projelerinin onayını yapmak, 3. Yer üstü, yer altı sularına ve içme suyu kaynaklarına, denizlere, havaya ve toprağa olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti belirlemek, çevreyi olumsuz yönde etkileyen hallerde olumsuz etkilerin kontrolü, azaltılması veya bertaraf edilmesi için gerekli tedbirleri almak, aldırmak, havza koruma eylem planlarının takibini yapmak, 4. Acil durumlardan kaynaklanan deniz kirliliğine karģı hazırlıklı olma ve müdahale ile ilgili gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve yerinde incelemeleri yaparak Bakanlığa raporlamak, ulusal ve bölgesel acil müdahale planları kapsamında yer alan görev ve sorumlulukları yerine getirmek, 5. Karasularımızda tarifeli sefer yapan gemilerin yolcu almak için yanaģtığı limanlara, balıkçı barınaklarına ve yat yanaģma kapasitesi elli yat altında olan yat limanlarına ġube Müdürlüğünce belirlenecek kapasite ve kriterde atık kabul tesislerini kurdurmak ve takibini yapmak, 6. Atık ve kimyasallarla kirlenmiģ veya kirlenmesi muhtemel sahalar ile kirlenmeye sebep olan veya olması muhtemel sektörleri tespit etmek, kirliliğin giderilmesi konusunda çalıģmaları yapmak, yaptırmak, 7. Çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda Bakanlık tarafından elektronik ortamda oluģturulan atık takip, veri kayıt ve çevresel bilgi sistemlerinin uygulanmasını sağlamak, endüstriyel iģletmelere iliģkin bilgiler dahil ulusal emisyon envanterine yönelik verileri toplamak, kullanıcı kodu ve Ģifre vermek, takibini yapmak ve Bakanlıkça gönderilen çevresel envanter formlarını doldurarak Bakanlığa göndermek, 8. Yerli ve ithal katı yakıtların uygunluk, dağıtım ve satıģına yönelik taleplerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak, katı yakıtlara iliģkin Bakanlıkça talep edilen envanter bilgilerini göndermek, 9. Atık geri dönüģüm ve geri kazanım bilincinin arttırılması için kamu, özel ve sivil toplum örgütleriyle planlanan çalıģmaları yürütmek, eğitim faaliyetlerinde bulunmak, geri kazanılmıģ ürünlerin kullanımını özendirmek, 10. Atıkların yönetim planlarını değerlendirmek, planın uygulanmasını sağlamak, istatistikî verileri temin etmek, gerekli raporlamaları yapmak, atık üreticisinin ve belediyenin atık yönetim planlarını esas alan üç yıllık atık yönetim planını hazırlamak, 11. Üretici sorumluluğu kapsamında piyasaya sürenleri, tedarikçileri, satıģ noktalarını, aktarma merkezleri, sanayi iģletmeleri ile her türlü atık üreticilerini kayıt altına almak, yıllık beyanları değerlendirmek, 12. Tıbbi atıkların toplanması, taģınması ve bertarafında uygulanacak ücreti mahalli çevre kurulu aracılığıyla belirlemek, 13. Orman sayılan alanlarda katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerine verilecek izin aģamasında seçilen yer ile ilgili olarak mahalli çevre kurulu kararı almak, 14. Hava kalitesi ölçüm sonuçlarını değerlendirmek, hava kalitesi planları ve eylem planlarının hazırlanması, onaylanması ve uygulanmasına yönelik çalıģmaları 92 / 133

93 yürütmek/koordine etmek, halkın bilgilendirilmesi ve Bakanlığa raporlama iģlemlerini gerçekleģtirmek, 15. Çevrenin korunması ve iyileģtirilmesi, kirliliğin önlenmesi amacıyla, çevre mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde Mahalli Çevre Kurul kararlarının alınması maksadıyla gerekli çalıģmaları yapmak ve alınan kararları Bakanlığa bildirmek, 16. Ġlgili kurum ve kuruluģlarla iģbirliği içinde atık ve kimyasalların taģınması ile tehlikeli atık ve kimyasalların taģınma lisanslarına iliģkin esasların uygulanmasını sağlamak, çevre ve insan sağlığına yönelik risklere ve kirlenmiģ alanların iyileģtirilmesine iliģkin çalıģmaları yapmak ve yaptırmak, 17. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile nükleer güvenlik konusunda faaliyetleri düzenlemek ve takibini yapmak, 18. Mevcut elektroliz tesislerinde kullanılan kritozil asbest içeren diyaframlar hariç olmak üzere, kritozil asbest liflerini içeren eģyaları elinde bulunduranları tespit etmek, etiketleme yapmalarını sağlamak, 19. Evsel ve kentsel arıtma çamurlarının toprakta kullanılmasına yönelik izin vermek, 20. KirlenmiĢ veya kirlenme riski olan sahaları saptamak, kirlenmiģ sahalarda alınacak tedbirleri belirlemek ve kirliliğin giderilmesi konusunda çalıģmalar yapmak, yaptırmak, 21. Tekstil üreticileri tarafından hazırlanan/hazırlattırılan temiz üretim planlarını onaylamak, uygulanmasını sağlamak ve takibini yapmak, temiz üretim planlarına ait geliģme raporlarını değerlendirmek ve uygulamaları kontrol etmek, 22. Arıtma Tesisi Belgesi ile ilgili iģ ve iģlemleri yürütmek, 23. Atık alım gemilerinin lisanslandırılmasına iliģkin iģ ve iģlemleri yürütmek, 24. Atık kabul tesisi onay belgeli tesislerin il müdürlüğü tarafından denetlenmesi, mevzuata aykırılık veya ihlal tespiti durumunda idari yaptırımın uygulanmasını sağlamak, 25. Ġklim değiģikliği ve ozon tabakasını incelten maddeler ile mücadele çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen mevzuat, hedef, ilke ve politikaların uygulanmasını sağlamak ve Ġklim DeğiĢikliği Eylem Planı'nın il düzeyinde izlenmesine yönelik koordinasyon görevini yürütmek, 26. Limanlarda kurulu bulunan atık kabul tesisleri ile uygulamaların takibini yapmak, limanlardaki atıkların bertaraf/geri dönüģüme komisyon marifetiyle gönderilmesini sağlamak, 27. Atıksu Arıtma Tesislerinin TeĢvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik çerçevesindeki iģ ve iģlemleri yürütmek, 28. Çevrenin korunması, iyileģtirilmesi ve temizlenmesi çalıģmaları kapsamında, katı atık bertaraf tesisi, atıksu arıtma tesisi, kanalizasyon projesi, müģavirlik hizmetleri ve çevre kirliliğinin giderilmesi projeleri için Ģartlı nakdi yardım talebinde bulunan idarelerin taleplerini incelemek, yerinde inceleme yaparak tetkik formlarını oluģturmak ve eksikliklerini gidererek Bakanlığa göndermek, 29. Ambalaj atıklarının yönetimi ile ilgili piyasaya sürenleri, tedarikçileri, ambalaj üreticilerini kayıt altına almak ve ilgili tüm tarafları denetlemek, eğitim faaliyeti yapmak, geçici faaliyet belgeli veya lisanslı toplama ayırma ve geri dönüģüm tesislerine ekonomik iģletmelere ve belediyelere ambalaj atıkları elektronik yazılım programı kullanıcı kodu ve Ģifre vermek, ambalaj atıkları yönetim planı kapsamında belediyeleri izlemek, denetlemek, belgelendirmeleri incelemek, 93 / 133

94 30. Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu oluģan atıkların geri kazanım veya bertaraf amacıyla bölgeden çıkarılmasına onay vermek, 31. Ġl sınırları içinde faaliyet gösteren ve çevre izin/lisansına tabi olmayan araç lisansı ile geçici depolama, ömrünü tamamlamıģ araç teslim yeri, ömrünü tamamlamıģ lastik geçici depolama yerlerine ilgili mevzuat çerçevesinde izin vermek, takibini yapmak, gerekli durumlarda belgeyi iptal etmek, 32. Belediye birliklerinin/belediyelerin/büyükģehir belediyelerinin hazırlamıģ olduğu entegre atık yönetim planının Bakanlığa sunulmasını ve planın uygulanmasını sağlamak, 33. Katı Atık Karakterizasyonu ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri Bilgi Güncelleme Formunun süresi içerisinde Bakanlığa gönderilmesini sağlamak, 34. Katı atık düzenli depolama tesislerinin ÇED aģamasından lisans aģamasına kadar olan süreçte bütün faaliyetlerin kontrolü ve denetimini yapmak, gerekli görülmesi halinde Bakanlığa rapor etmek, 35. Ġl sınırları içinde oluģan, toplanan, geri kazanılan ve bertaraf edilen hafriyat toprağı ve inģaat/yıkıntı atıkları ile ilgili istatistikî bilgileri belediyelerden temin etmek, yılsonunda Bakanlığa göndermek ve ilgili Yönetmelik kapsamında yer alan atıkların oluģumundan bertarafına kadar tüm süreci kapsayan bütün faaliyetlerin kontrolünü ve denetimini yapmak, 36. Tıbbi atık taģıma araçlarına taģıma lisansı vermek, lisans verilen araç, belediye ve firma bilgileri ile ilgili raporlama yaparak yılsonunda Bakanlığa göndermek, 37. Ġl sınırları içinde oluģan, toplanan ve bertaraf edilen tıbbi atıkların miktarı ile ilgili bilgileri sağlık kuruluģlarından ve belediyelerden temin etmek, değerlendirmek ve yılsonunda rapor halinde Bakanlığa göndermek, tıbbi atık üreten sağlık kuruluģları ile bu atıkların taģınması ve bertarafından sorumlu belediyelerin/özel sektör firmalarının tıbbi atık yönetimiyle ilgili personeline eğitim vermek, 38. AAT tip proje baģvuruları kapsamında, AAT tip proje yerinde inceleme formlarını doldurmak ve tip proje baģvuru dosyasını Bakanlığa göndermek, 39. KullanılmıĢ PCB, PCB içeren madde ve ekipmanları elinde bulunduranları tespit etmek, etike tleme yapmalarını sağlamak, 40. Bakanlık ve Ġl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 94 / 133

95 Personel Durumu Teknik Personel Memur İşçi 5 adet 1 adet 1 adet Evrak Akışı Gelen Evrak 7500 Giden Evrak 940 Çevre Yönetimi Şubesi Evrak Dağılımı Ulusal Atık Taşıma Formu Şube Kaydı Ulusal Atık Taşıma Formu Kaydı (Tıbbi Atık) Ulusal Atık Taşıma Formu Kaydı (Diğer) 4978 Atık Ambalaj Bildirim ve Belgeleneme İşlemleri 900 Katı Yakıt Kaydı, İzni, ve Diğer İşlemleri 750 Çevre Danışmanlık Hizmetleri Kontrol ve Kayıt İşlemleri 480 Çevre Bilgi Sistemi-Bildirim İşlemleri (Bitkisel Atık Yağ, Atık Yağ, EEE Uygunluk, Atık Akü Bildirimlerin Kontrol ve Kayıt İşlemleri) 940 Kullanıcı Kodu ve Şifre Düzenlenmesi İşlemleri (Çevre Bilgi Sistemi) 740 Kullanıcı Kodu ve Şifre Düzenlenmesi İşlemleri (Atık Ambalaj Sistemi) 160 Endüstriyel Atık Yönetim Planı İnceleme-Onay İşlemi (Kasım-Aralık) 90 Şubemiz Görevi Dahilindeki Diğer İşlemler / 133

96 9. ÇEVRE DENETĠMĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKĠLER 1. Serbest bölgeler de dahil olmak üzere il sınırları içerisinde; büyük endüstriyel kaza riski taģıyan tesislerin denetimi, piyasa gözetimi ve denetimi de dahil tüm denetim, gözetim iģlerini yapmak/yaptırmak, mevzuata aykırılık veya ihlal tespiti durumunda idari yaptırımları uygulamak, 2. Görev alanına iliģkin plan, proje ve yıllık denetim programını hazırlamak, onay için Bakanlığa sunmak, denetim raporlarını hazırlamak, Bakanlığın hazırlayacağı çevre denetim planlarına katkı sağlamak, onaylanmıģ programları kurum ve kuruluģlarla iģbirliği ve koordinasyonu sağlayarak uygulamak, 3. Çevre Kanunu kapsamında kurum/kuruluģların denetim yetki devrine iliģkin iģ ve iģlemleri takip etmek, 4. Görev alanına giren konularda eğitici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak, 5. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, ÇED Yeterlik ve Çevre DanıĢmanlık Belgesi alan firmaların denetimlerini yapmak ve/veya Bakanlıkça yapılacak denetimlere katılmak, 6. Gerçek zamanlı uzaktan atık su izleme sistemlerinin çalıģmasını kontrol etmek, denetlemek, 7. Bakanlıkça belirlenen alıcı ortamlarda izleme çalıģmaları yapmak ve/veya yaptırmak, 8. Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği uygulamaları kapsamında; sistemlerin düzenli çalıģmasını kontrol etmek, denetlemek, 9. Egzoz Gazı Emisyon Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki denetimleri yapmak, egzoz emisyon yetki belgesi almıģ iģletme/tesisleri denetlemek, asayiģ birimleri ile koordineli egzoz emisyon pulu denetimi yapmak, 10. Hava kalitesi ölçüm istasyonlarının bakım, onarım ve kalibrasyon iģlerini düzenli olarak kontrol etmek, istasyonların elektrik kesintisi, güvenlik, kabin fiziksel kontrolü, istasyon teknik arıza durumlarını ve ölçüm sonuçlarını takip etmek, 11. Alınan numuneye ait Ģahit numuneleri belirli aralıklarla Bakanlık laboratuarına ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiģ diğer laboratuarlara göndermek, analiz sonuçlarını karģılaģtırarak olası uygunsuzluklarda Bakanlığa bilgi vermek, 12. ÇED Yönetmeliğine göre kabul edilen projeleri; inģaat, gerçekleģme ve iģletme süreçlerinde yönetmelik hükümlerine göre izlemek ve kontrolünü yapmak, yaptırmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak, 13. Çevre Bilgi Sistemlerine sorumluluk alanlarına giren konularda veri giriģini sağlamak, 14. Çevre Kanunu gereği yetki devri yapılmayan alanlarda gürültü kaynaklarına iliģkin Ģikâyetlere istinaden denetim yapmak, gerektiğinde gürültü kaynakları için akustik rapor veya çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu hazırlattırmak, bu raporları incelemek ve değerlendirmek, gerektiğinde idari yaptırım uygulamak. 15. Çevre kirliliğini önleme ve çevre kalitesini iyileģtirmeye yönelik her türlü faaliyet ile bunlarla alakalı bütün konularda uygulama ve izleme süreçlerini yürütmek, gerekli tedbirleri almak ve aldırmak, tesis ve faaliyetleri denetlemek, 16. KıĢ sezonunda ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğini önlemeye yönelik olarak Belediyelerle koordineli Ģekilde bina/apartman/sitelerin yakıt ve emisyon denetimlerini yapmak, sayılı Çevre Kanununun Geçici 4 üncü maddesi kapsamında atıksu arıtma ve evsel nitelikli katı atık bertaraf tesisini kurmamıģ belediyeler ile atıksu arıtma tesisini kurmamıģ organize sanayi bölgeleri, diğer sanayi kuruluģları ile yerleģim birimlerinin 96 / 133

97 atıksu arıtma tesisi ve evsel nitelikli katı atık bertaraf tesislerinin iģ termin planlarını takip etmek, gerekli denetimleri ve iģlemleri yapmak, sayılı Çevre Kanununa göre ceza kesme iģlemlerini yapmak, 19. Bakanlık ve Ġl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 01 Ocak 31 Aralık 2012 Dönemi Faaliyetlerimiz DENETİMLER / İZİNLER Çevre Denetimi 521 Atık Yönetim Planı Onayı 21 Tesisi İçi Geçici Depolama İzni 3 Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı 5 EVRAK DURUMU Gelen Evrak 3181 Giden Evrak / 133

98 10. ÇEVRE ĠZĠNLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKĠLER 1) Ġl sınırları içinde faaliyet gösteren iģletmelerin geçici faaliyet belgesi ve çevre izin/çevre izin ve lisansı baģvurularını değerlendirerek sonuçlandırmak, uygun bulunması durumunda geçici faaliyet belgesi, çevre izin/çevre izin ve lisansı belgesi düzenlemek, gerekli durumlarda belgeyi iptal etmek, 2) Ġl sınırları içinde faaliyet gösteren iģletmelerin çevre izni/çevre izni ve lisansı iģlemlerinde kullanılmak üzere yönetmelik kapsamında ihtiyaç duyulan belgeler (il müdürlüğü uygunluk yazıları, valilik tespit raporları vb.) ile ilgili talepleri değerlendirmek, uygun bulunması durumunda bu belgeleri vermek, 3) Çevre izni/çevre izni ve lisansı ile ilgili mevzuatın ve mevzuatın uygulanmasına esas teģkil eden yazılım programının uygulanmasında karģılaģılan sorunları Bakanlığa bildirmek, 4) Çevre izni/çevre izni ve lisansı ile ilgili süreçlerde talep edilen numuneleri almak veya alınmasını sağlamak, 5) Egzoz gazı emisyon ölçümleri yetki belgesi düzenlenmesi ile ilgili iģ ve iģlemleri yapmak, yetkili istasyonlar tarafından egzoz emisyon ölçümüne tabi tutularak pul satıģı yapılan araç listeleri ve aylık pul ve ruhsat bildirimleri ile ilgili iģ ve iģlemleri yürütmek, 6) Arıtma tesislerinin çıkıģlarına kurulan gerçek zamanlı uzaktan atık su izleme sistemlerinin devreye alınması için kabul ve onay iģlemlerini yapmak, 7) Ġkinci seviye kalite güvence sistemi (KGS2) raporlarını ve Yıllık Geçerlilik Testini (YGT) incelemek, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği uygulamaları kapsamında; fizibilite, KGS2 ve YGT raporlarını Bakanlığa sunmak, 8) Çevre Bilgi Sistemlerine sorumluluk alanlarına giren konularda veri giriģini sağlamak, 9) Bakanlık ve Ġl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Çevre Ġzinleri ġube Müdürlüğü olarak toplam 7 teknik personel ile Ġlimizde faaliyet gösteren tesislerin Çevre Kanununca Alınması Gereken Ġzin Lisanslar Hakkında Yönetmelik (ÇKAGĠLHY) kapsamında çevre izni/lisansları iģlemleri ile Müdürlüğümüzce verilen diğer görevler yerine getirilmektedir. PERSONEL DURUMU Mühendis 5 Kimyager 1 Biyolog 1 EVRAK DURUMU ( ) GELEN EVRAK GĠDEN EVRAK 3350 adet 2079 adet 98 / 133

99 ġubemġzce YÜRÜTÜLEN Ġġ VE ĠġLEMLER Ġlimizde faaliyet gösteren tesisler Müdürlüğümüzce ÇKAGĠLHY kapsamında değerlendirilerek alınması gereken izin ve lisanslara iliģkin bilgilendirilmektedir. Ġlgili yönetmelikten muaf olduğu tespit edilen tesisler kayıt altına alınmaktadır. Çevre Ġzni/Lisansı baģvurusu öncesinde istenilen baģvuru belgeleri arasında yer alan Ġl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı, Atıksu DeĢarjı/Gürültü/Hava Emisyonu Muafiyet Değerlendirme Yazısı, Valilik Tespit Raporu Müdürlüğümüzce düzenlenmektedir. Bu kapsamda; GENEL ĠġLEMLER ÇKAGĠLHY kapsamında Çevre izni/lisansından muaf olduğu 167 tespit edilen tesis sayısı Çevre Ġzni/lisansı Uygunluk Yazısı düzenlenen tesis sayısı 380 Atıksu DeĢarj Muafiyeti verilen tesis sayısı 115 Gürültü Muafiyeti verilen tesis sayısı 379 Valilik Tespit Raporu düzenlenen tesis sayısı 97 ÇKAGĠLHY Ek-2 kapsamında kalan tesislerin faaliyetlerinin E-izin yazılım portalı üzerinden elektronik ortamda değerlendirilmesi ve Geçici Faaliyet Belgesi ile Çevre Ġzni/lisansı düzenlenmesi iģlemleri Müdürlüğümüzce gerçekleģtirilmektedir. ELEKTRONĠK ORTAMDA DEĞERLENDĠRĠLEREK SONUÇLANAN BAġVURULAR ( ) Geçici Faaliyet Belgesi 187 baģvuru Çevre Ġzni/lisansı 54 baģvuru Ġlimizde Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği kapsamında Tehlikesiz Atık Toplama-Ayırma iģlemi yapılan tesisler denetlenerek Bakanlığımızın belirlediği formatta Tehlikesiz Atık Toplama-Ayırma Belgesi düzenlenmektedir. TEHLĠKESĠZ ATIK TOPLAMA-AYIRMA BELGESĠ TALEPLERĠ BaĢvuru Sayısı Belge Düzenlenen Eksik Bildirilen Tesisler Tesisler / 133

100 Tehlikeli Atık / Atık Yağ / Bitkisel Atık Yağ / Tıbbi Atık / Atık Akü TaĢıyan Araçlar Ġçin Lisans Belgelerinin Düzenlenmesi ve Yenilenmesi iģlemleri Müdürlüğümüzce yürütülmekte olup, uygun olduğu teknik personelimizce tespit edilen araçlara ve araç sahibi firmalara Bakanlığımızın Mobil Takip Sistemi yazılım portalı üzerinden belgeleri düzenlenmektedir. Ġlimizde Özel Atık (Ömrünü TamamlamıĢ Lastik, Atık Akümülatör ve Bitkisel Atık Yağ Geçici Depolama faaliyetinde bulunan tesislerden ilgili yönetmelik hükümlerindeki Ģartları sağlayanlara Müdürlüğümüzce Özel Atık Geçici Depolama Ġzni düzenlenmektedir. DÜZENLENEN ÖZEL ATIK GEÇĠCĠ DEPOLAMA ĠZĠNLERĠ Ömrünü TamamlamıĢ Lastik Geçici Depolama Ġzni Bitkisel Atık Yağ Geçici Depolama Ġzni Atık Akü Geçici Depolama Ġzni 4 adet 7 adet 10 adet Ġlimizde egzoz gazı ölçümü konusunda faaliyet gösteren tesislere Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi Müdürlüğümüzce düzenlenmektedir yılında Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı adına olan 111 tesisin yetki belgeleri yenilenmiģ olup, yeni baģvurusu bulunan 43 tesise yetki belgesi düzenlenmiģtir. Ayrıca yetki belgeli tesislerin yaptıkları ölçümlere iliģkin alınan aylık raporlar Müdürlüğümüzce değerlendirilerek Egzoz Emisyon Ölçümü yazılım portalına kaydedilmektedir. DÜZENLENEN ATIK TAġIMA ARACI LĠSANS BELGESĠ TaĢıma Lisansı Konusu Firma Araç Tehlikeli Atık TaĢıma Lisansı Atık Yağ TaĢıma Lisansı Bitkisel Atık Yağ TaĢıma Lisansı 5 26 Tıbbi Atık TaĢıma Lisansı 1 20 Atık Akü TaĢıma Lisansı TOPLAM / 133

101 11. ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME ġube MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKĠLER 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaģlara duyuru yapmak, 2. ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan baģvuruları değerlendirmek, 3. ÇED Yönetmeliği gereğince düzenlenen Halkın Katılımı Toplantısı yerini proje sahibi ile birlikte belirlemek ve toplantı yeri, günü ve saati hakkında Bakanlığa bilgi vermek, Halkın Katılımı Toplantısı ile ilgili zamanlama ve iletiģim bilgilerini halka duyurmak, 4. Halkın Katılımı Toplantısı nı Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürünün veya görevlendireceği bir yetkilinin baģkanlığında yapmak, halkın proje hakkında bilgilendirilmesini, görüģ, soru ve önerilerinin alınmasını sağlamak ve toplantı tutanağının bir suretini Bakanlığa göndermek, halkın görüģ ve önerilerini belirlenen takvim içerisinde komisyona sunmak, 5. ÇED Yönetmeliği gereğince Bakanlık tarafından verilen ÇED Olumlu veya ÇED Olumsuz kararının içeriğinin, karara esas gerekçelerin ve halkın görüģ ve önerilerinin nihai ÇED Raporuna yansıtıldığını uygun araçlarla halka duyurmak, 6. ÇED Yönetmeliği nin seçme eleme kriterlerine tabi projelerini inceleyip değerlendirmek ve bu projelerle ilgili olarak ÇED Gereklidir veya ÇED Gerekli Değildir belgesini vermek, 7. Yeterlik Belgesi Tebliği kapsamında, Bakanlıkça verilen iģ ve iģlemleri yapmak, 8. ÇED Yönetmeliği nin Ek-I Listesine tabi çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak projelerle ilgili olarak, süresi içerisinde halkın bilgilendirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak, 9. Bakanlıkça belirlenen periyotlara ve formata göre, ilgili kurum ve kuruluģlarla iģbirliği yaparak, çevre durum raporlarının ülke ve il düzeyinde hazırlanması veya hazırlatılması çalıģmalarını yapmak, çevre göstergelerini oluģturmak, değerlendirmek ve raporlamak, çevre sorunları ve öncelikleri envanterinin hazırlanması çalıģmalarını yapmak, 10. Çevre Bilgi Sistemlerine sorumluluk alanlarına giren konularda veri giriģini sağlamak, 11. Bakanlık ve Ġl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 101 / 133

102 ÇED YÖNETMELĠĞĠ KAPSAMINDA YAPILAN ĠġLEMLER 2011 yılı arası Valiliğimiz Tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı Alınan Faaliyetler Valiliğimiz Tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir Kararı Alınan Faaliyetler Bakanlığımız Tarafından ÇED Olumlu Kararı Alınan Faaliyetler Mevzuat Açısından Sakıncalı Olup Ġade Edilen Faaliyetler Geçici 3. Maddeden Dolayı ÇED Yönetmeliği Kapsamı DıĢında Değerlendirilen Faaliyetler ÇED Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 de Yer Almayan Faaliyetler Kapasiteden Dolayı ÇED Yönetmeliği Kapsamı DıĢında Değerlendirilen Faaliyetler Toplam / 133

103 ANKARA ĠLĠ ÇEVRESEL FAALĠYETLERĠ Ankara Ġli, uzun yıllar ticaret, memur ve tarım kenti kimliği ile var olmuģ ancak Cumhuriyetten sonra kamu kuruluģlarına ait fabrikaların kentte kurulması ile baģlayan sanayileģme, artan üretim ihtiyacına paralel olarak geliģmiģtir. Bugün Ankara ülke genelinde illerin ekonomik faaliyet konularındaki ağırlığı itibariyle sanayi ağırlıklı iller arasında yer almakta olup, Ankara sanayisinin büyük çoğunluğunu büyük sanayi kuruluģlarının yanında küçük ve orta ölçekli sanayi iģletmeleri (KOBĠ'ler) oluģturmaktadır. Toplam 7 adet Organize Sanayi Bölgesi bulunan Ankara Ġlinde faaliyet gösteren sanayi siteleri de üretim sektörünün gruplandığı alanlar olarak görülmektedir. Ġlimizde bulunan OSB ve sanayi sitelerine iliģkin bilgi aģağıda verilmekte olup, Sincan, Yenimahalle, Kazan, GölbaĢı, Çankaya, Etimesgut, Akyurt/Çubuk ilçelerinde münferit faaliyet gösteren tesisler de sanayi yoğunluğunun bir bölümünü oluģturmaktadır. ĠLĠMĠZDE FAALĠYET GÖSTEREN OSB VE SANAYĠ SĠTELERĠ 1 ASO I. Organize Sanayi Bölgesi Sincan 2 ASO II. ve III. Organize Sanayi Bölgesi Temelli, Sincan 3 OSTĠM Organize Sanayi Bölgesi Yenimahalle 4 Ġvedik Organize Sanayi Bölgesi Yenimahalle 5 BaĢkent Organize Sanayi Bölgesi Temelli, Sincan 6 Ankara Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Temelli, Sincan 7 Polatlı Organize Sanayi Bölgesi Polatlı 1 Hurdacılar Sanayi Sitesi Yenimahalle 2 Keresteciler Sanayi Sitesi Kazan 3 Hasanoğlan Sanayi Sitesi Elmadağ 4 Gersan Sanayi Sitesi Etimesgut 5 Mobilyacılar Sitesi Siteler / Altındağ 6 Ata, Demir ve Büyük Sanayi Sitesi Altındağ 7 ġaģmaz Oto Sanayi Sitesi Etimesgut 8 Tuzcular Sanayi Sitesi ġereflikoçhisar Tablo: (Sanayi Siteleri ve OSB Bilgileri) Ġlimizde Müdürlüğümüzde kayıtlı toplam 5226 adet faaliyet bulunup Sanayi (1451), Maden (832), Gıda (882), Atık-Kimya (710), Turizm (267), Enerji (84) Ģeklinde sektörel bir dağılım söz konusu olup, Çevre Bilgi Sisteminden alınan verilere göre Ġlimizde sanayi açısından en yoğun olan ilçeler Yenimahalle (694), Sincan (339), Kazan (212), Altındağ (149), Etimesgut (105) Ģeklinde sıralanmaktadır. 103 / 133

104 ġekil: Sektörel ve Ġlçe Bazında Dağılım Grafiği ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIġMALAR tarihi itibariyle 41 adet faaliyetin Bakanlıkta ÇED süreci devam etmektedir. Müdürlüğümüzde süreci devam eden Proje Tanıtım Dosyası sayısı ise 164 tür tarihleri arasında ÇED süreci kapsamında 17 iģletmeye ,10 TL idari para cezası verilmiģ, 10 tesisin faaliyetine ise ÇED Yönetmeliği hükümlerini yerine getirinceye kadar son verilmiģtir. Ayrıca Ġl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalıģmalar neticesinde patlatma yöntemi ile üretim yapacak madencilik faaliyetlerinin kullanacağı patlayıcı miktarını belirten Patlayıcı Madde Kullanım Ruhsatı Müdürlüğümüz görüģü alındıktan sonra düzenlenmekte ve patlatma nedeni ile oluģacak çevresel etkiler minimize edilmektedir. HAVA KĠRLĠLĠĞĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YAPILAN ÇALIġMALAR Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği: Ġlimiz sınırlarında bulunan sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; hava kirlenmeleri sebebi ile ortaya çıkacak olumsuz etkileri önlemek/azaltmak amacıyla sanayi tesislerinde gerekli önlemlerin alınması sağlanarak Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenen limit değerleri aģmayan tesislere Müdürlüğümüzce hava emisyonu konusunda çevre izni verilmektedir. Ġlimizde 2012 yılında 125 tesise hava emisyonu konulu çevre izni düzenlenmiģtir. Ġzin aģamasında emisyon ölçümü yaptıran tesisler, sundukları teyit ölçümleri ile kontrol edilmektedir. Ayrıca çimento fabrikaları, enerji üretim tesisleri vb. büyük ölçekli tesisler kurulu bulunan sürekli ölçüm cihazları ile takip edilmektedir. Ġlimizde sürekli ölçüm cihazı kurulu 3 çimento fabrikası (atık ek yakıt olarak kullanan) ve 1 enerji üretim tesisi bulunmaktadır. 104 / 133

105 Isınma Kaynaklı Hava Kirliliği: Isınma Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında katı yakıtların denetimi ve idari yaptırım kararı verme hususunda Ankara BüyükĢehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Polatlı Belediyesi ne yetki devri yapılmıģtır. Yetki devri yapan belediyeler yaptıkları denetim sayılarını periyodik olarak Müdürlüğümüze sunmaktadırlar. Bu kapsamda; 2012 yılında 2634 denetim gerçekleģtirilmiģtir. Yetki Devri Yapılan Belediyelerce Yapılan Katı Yakıt Denetimleri Yetki Devri Yapılan Belediye Denetim Sayısı Ankara BüyükĢehir Belediyesi 2568 Çankaya Belediyesi 54 Polatlı Belediyesi 12 Ortak (Müdürlüğümüz ve 7 BüyükĢehir Belediyesi) Tablo: Denetim Bilgileri (2012) Isınma maksatlı kullanılan katı yakıt satıģlarının düzenlenmesine iliģkin gerekli izinler ġube Müdürlüğümüz tarafından verilmektedir yılında düzenlenen belgeler ve sayıları aģağıda verilmiģtir. Düzenlenen Katı Yakıt Belgeleri Katı Yakıt Satış İzin Belgesi Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi Katı Yakıt Dağıtıcısı Kayıt Belgesi ġekil karģılaģtırması Motorlu Taşıtlardan Kaynaklı Hava Kirliliği: Ġlimizde, trafikte seyreden motorlu kara taģıtları egzoz emisyonlarının belirlenen standartlara uygunluğunun belgelenmesi, izlenmesi ve denetlenmesi Müdürlüğümüzce gerçekleģtirilmektedir yılında Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı adına 111 tesise düzenlenmiģ olan Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi Çevre ve ġehircilik Bakanlığı olarak yenilenmiģ, 2012 yılında baģvurusu bulunan 45 tesise belge düzenlenmiģ olup Ġlimizde toplam 156 adet yetkilendirilmiģ firma bulunmaktadır. Yetkili muayene istasyonları olan TÜV-TÜRK Muayene Ġstasyonlarında araç muayenesi esnasında egzoz emisyon ölçümü ve kontrolü yapılmaya baģlanmıģ ve araç sahiplerinin egzoz ölçümlerini yaptırma oranlarında ciddi artıģlar sağlanmıģtır. Ayrıca gerek Müdürlüğümüz denetim ekiplerince gerekse de Polis ve Jandarma trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 105 / 133

106 Ġstasyonlar egzoz emisyon ölçümü yaptırılıp yaptırılmadığı hususları kontrol edilmektedir. Egzoz ölçümünü zamanında yaptırmayanlara 782 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Bu kapsamda 2012 yılında 84 adet araç sahibine idari para cezası uygulanmıģtır. Bizzat Müdürlüğümüz denetim ekiplerince zaman zaman emniyet ekipleri ile irtibat kurularak egzoz pulu kontrolleri yapılmaktadır. Hava Kalitesinin Korunması Çevre ve ġehircilik Bakanlığı nın Ulusal Hava Kalitesi Ġzleme Ağı na bağlı olarak Ġlimizde Bahçelievler, Cebeci, Demetevler, Dikmen, KayaĢ, Keçiören, Sıhhiye ve Sincan da olmak üzere 8 adet hava kalitesi ölçüm istasyonu bulunmaktadır. Ġstasyonlarda PM 2.5, PM 10, SO 2, NO X, Ozon, CO vb. kirleticiler ile meteorolojik ölçümler 24 saat süreyle yapılmakta olup adresinde anlık olarak yayınlanmaktadır. Ayrıca istasyonların rutin kontrolleri ve gerekli kalibrasyon iģlemleri Ġl Müdürlüğümüz teknik personelinin de katılımı ile düzenli olarak yapılmakla birlikte; arıza tespitinde en kısa sürede müdahale edilmektedir. KıĢ sezonunda ölçüm sonuçları günlük olarak Valiliğimize bildirilmektedir kıģ sezonu ve yıllık ortalamalar aģağıda gösterilmekte olup PM 10 ve SO 2 parametrelerinde hiçbir istasyonda sınır değerler aģılmamıģtır. Gürültü 01 EKĠM MART 2012 KIġ DÖNEMĠ ORTALAMALARI PM 10 Sınır Sınır SO Değer 2 Değer Bahçelievler Cebeci Demetevler Dikmen KayaĢ Keçiören Sıhhiye Sincan Tablo: PM 10 ve SO 2 değerleri Ġlimizde, gürültü kontrolü ile ilgili Ankara BüyükĢehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Mamak Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi ve Altındağ Belediyesi ne yetki devri yapılmıģtır. Yetki devri yapılan belediyeler tarafından 2012 yılında da gürültü denetimleri gerçekleģtirilmiģtir. Ġlimizde gürültü kirliliğinin önlenmesi ile ilgili yapılan çalıģmaların sonucunda; - Mahalli Çevre Kurulu nun tarih ve 2012/49 sayılı karar alınmıģ olup; bu karar ile tarihi itibariyle ilimiz merkez ilçelerinde (Çankaya, Altındağ, Mamak, Keçiören, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, GölbaĢı ve Pursaklar) ses yayın cihazı kullanarak veya davul zurna ile sokak aralarında veya meskun mahalle bitiģik 106 / 133

107 yerlerde, resmi açılıģ, kutlama ve mahalli kurtuluģ günleri haricinde her türlü eğlence, düğün, kutlama vb. faaliyetlerin icrası yasaklanmıģtır. - Resmi kutlama, resmi açılıģ ve mahalli kutlama günleri dıģında saat 22:30 dan sonra havai fiģek atılması kesin olarak yasaklanmıģtır. Müdürlüğümüzce Çevre Kanununca Alınması Gereken Ġzin Lisanslar Hakkında yönetmelik doğrultusunda sanayi tesislerden kaynaklanan gürültü konusunda Ġlimizde faaliyet gösteren tesisler değerlendirilmekte olup, 2012 yılında 379 tesis gürültü konusunda değerlendirilerek ilgili yönetmelikten muaf olduğu bildirilmiģtir. Ġlimizde Gürültü Kontrolü konusunda izin almıģ 3 tesis bulunmaktadır. ATIKLAR ĠLE ĠLGĠLĠ YAPILAN ÇALIġMALAR 1- Evsel Nitelikli Katı Atıklar: Ġlimizde Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Altındağ, Keçiören, Pursaklar, Sincan, Etimesgut, GölbaĢı (Merkez Ġlçeler), Akyurt, Çubuk, Elmadağ, Kalecik, Bala, AyaĢ, Kazan ( tarih ve 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu) BüyükĢehir Belediyesi Mücavir Alan sınırlarının geniģlemesiyle Merkeze dâhil olan ilçeler) Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Çamlıdere, Kızılcahamam, Polatlı, Haymana, ġereflikoçhisar, Evren (Mücavir Alan sınırları dıģında kalan Ġlçeler) olmak üzere toplam 25 ilçe mevcuttur. Ġlimizde, Mamak Mevkii nde bulunan ve 1980 yılından beri katı atık döküm alanı olarak kullanılan düzensiz depolama alanı 49 yıllık bir süre için Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı tarafından ITC Invest Trading Consulting AG firmasına ihale edilmiģtir. Bahse konu firma tarafından Mamak depolama sahasının ıslahı gerçekleģtirmiģ olup, alanda metan gazı toplama sistemi, kompost tesisi, elektrik üretim tesisi, ambalaj toplama-ayırma ve plastik geri dönüģüm tesisi ile hafriyat geri dönüģüm tesisleri kurularak entegre atık yönetimi gerçekleģtirilmektedir. Ancak rehabilite edilen bu alana Çankaya, Mamak, Altındağ, Keçiören, Yenimahalle, GölbaĢı ilçelerinden alınan evsel atıkların dökümü halen devam etmektedir. Ayrıca 1999 yılında inģaası tamamlanan Sincan Çadırtepe Düzenli Katı Atık Depolama Alanına 2007 yılına kadar bireysel dökümlerin dıģında atık kabul edilmemiģ, 2007 yılından itibaren Etimesgut, Sincan ve Kazan Ġlçelerinden alınan evsel katı atıklar dökülmeye baģlanmıģtır. Alanda ambalaj atıkları toplama-ayırma tesisi ve gaz toplama bacaları kurularak elektrik üretimine baģlanmıģ, sızıntı suları ise herhangi bir arıtıma tabi tutulmadan ASKĠ kollektörüne bağlanmıģtır. ġereflikoçhisar Ġlçesi ve tuz gölü havzasında yer aldığından Mülga Özel Çevre Koruma Kurumu desteği ile katı atık düzenli depolama alanı kurulmuģ olup, Ġlçe Belediyesi tarafından iģletilmektedir. 2- Hafriyat ve ĠnĢaat/Yıkıntı Atıkları: Ġlimizde, inģaat ve yıkım faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan moloz ve hafriyat atıklarının yönetimine iliģkin sorumluluklar 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu (Madde 7 (i)) ve ilgili yönetmelik gereğince Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı na 107 / 133

108 verilmiģ olup, BüyükĢehir Belediyesi Mücavir Alan sınırları içerisinde belirlenen ve BüyükĢehir Belediyesi nce izin verilen fiili döküm yapılan alanlar; 1. Bağlum Beldesi Güneybatı Mevkii eski taģocağı 2. Yakacık-Memlik arası 3. Alacaatlı taģ ocağı (DökülmüĢ Atıkları kapatmak amacı ile ) 4. Sincan Fatih Mah. Belören Mevkii TaĢ Ocakları, 5. Mamak Çöplüğü ve Yakupabdal Köyü arasında belirlenmiģ alan Ģeklindedir. Ayrıca bu alanların dıģında Ġl genelinden toplanan hafriyat inģaat/yıkıntı atıkları BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı tarafından rehabilitasyon ve geri kazanım amacıyla Mamak Katı Atık Depolama Sahasına yönlendirilmekte yada altyapı çalıģmalarında kullanılmaktadır. BüyükĢehir Mücavir Alan dıģında kalan yerlerde ise hafriyat toprağı ve inģaat/yıkıntı atıkları Ġlçe Belediyelerince belirlenen döküm yerlerinde depolanmaktadır. Ayrıca hafriyat atıklarını izinsiz olarak veya çevre kirliliğine sebep olacak Ģekilde kontrolsüz dökerek çevre kirliliğine sebebiyet verdiği tespit edilen kuruluģ veya Ģahıslar hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır. 3- Ambalaj Atıkları: Ġlimizde oluģan ambalaj atıklarının (kâğıt-karton, cam, plastik, metal, kompozit vb.) kaynağında ayrı olarak biriktirilmesi ve lisanslı firmalar tarafından toplanması ve geri dönüģümlerinin sağlanması yönündeki sistemin geliģtirilerek devamının sağlanması yönünde çalıģmalar sürdürülmektedir. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde yapılan değiģiklik ile ilimizde faaliyet gösteren ambalaj üreticileri, ürünlerini ambalajlı olarak piyasaya süren iģletmeler, ambalaj atığı toplama-ayırma tesisleri ve ambalaj atığı geri dönüģüm tesislerinin bildirim-belgeleme ve lisanslandırılması iģlemleri vb. konularda 2009 yılında yetki devri yapılmıģtır. Ürünlerini ambalajlı olarak piyasaya süren iģletmelerin bildirim ve belgeleme sorumlulukları da Müdürlüğümüzce takip edilmektedir. Özellikle alıģ-veriģ merkezleri ve diğer satıģ noktalarında (200 m 2 den büyük olanlar) ambalajlı olarak satılan ürünlerin kontrol ve takip iģlemleri Müdürlüğümüz tarafından yapılmakta ve ambalajları ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemiģ firmaların ürünlerinin satıģının yapılmaması sağlanmaktadır. Ġlimizde bulunan Çankaya, Yenimahalle, Altındağ, Beypazarı Kalecik, Kazan, Akyurt, Çubuk, Keçiören, Polatlı, Etimesgut, Pursaklar, GölbaĢı ilçelerine ait ambalaj atığı yönetim planları onaylanmıģ ve bu ilçelerde özellikle hanelerden oluģan ambalaj atıklarının toplanması çalıģmaları baģlatılmıģtır. Belirli bir geliģim programı dâhilinde yürütülen çalıģmalar doğrultusunda; tüm ilçe geneline yaygınlaģtırılması (Ġlçe genelindeki tüm cadde ve sokaklara ambalaj atığı toplama konteynerleri konulması, eğitim çalıģmalarının okullar baģta olmak üzere tüm hanelerde gerçekleģtirilmesi, satıģ noktalarında atık toplama alanları oluģturulması gibi) ile ilgili süreç devam etmektedir. Ġlimizde 5 adet çevre izni/lisansı, 3 adet geçici faaliyet belgesine sahip toplam 8 adet Ambalaj Atıkları Toplama-Ayırma Tesisi, 8 adet çevre izni/lisansı, 1 adet geçici faaliyet belgesine sahip toplam 9 adet Ambalaj Atığı Geri DönüĢüm Tesisi, (8 adet plastik, 1 adet cam) faaliyetine devam etmektedir. 108 / 133

109 4- Tehlikeli Atıklar: Ġlimizde Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Tehlikeli Atık Yazılım Portalına kayıtlı 2072 adet tesis mevcut olup, Bakanlığımızca yayımlanan 2009 yılı tehlikeli atık istatistiklerine göre Ġlimizdeki tehlikeli atık miktarı ton/yıl dır. Müdürlüğümüzce ilimizde faaliyet gösteren tesislerin üretim, bakım-onarım, büro/ofis faaliyetleri sonucunda oluģan tehlikeli atıklarının kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, taģınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, yeniden kullanılması, arıtılması, enerjiye dönüģtürülmesi ve nihai depolanması konularında yürütülen faaliyetleri denetlenmekte ve tesislerce hazırlanan 3 Yıllık Endüstriyel Atık Yönetim Planları değerlendirilerek onaylanmaktadır. Ayrıca tehlikeli atık üreticilerinin internet aracılığı ile online olarak gönderdiği beyan formları da Müdürlüğümüzce incelenmekte olup 2011 yılında 1300 firmanın bildirimi incelenmiģ ve onaylanmıģtır yılında 980 firma Çevre Bilgi Sistemi ne kaydedilerek kendilerine kullanıcı adı ve parolası verilmiģtir. Ayda 1000 kg üzerinde tehlikeli atık üreten tesislere Müdürlüğümüzce Tehlikeli Atık Geçici Depolama Ġzni verilmekte olup, 2012 yılında 3 tesise atıklarını kendi alanlarında depolaması için izin verilmiģtir. Tehlikeli atıkların taģınmasında gerekli olan lisans için yapılan baģvurular Müdürlüğümüzce incelenmekte ve uygun bulunan araçlar için Tehlikeli Atık TaĢıyan Araçlar Ġçin Lisans Belgesi düzenlenmektedir. Bu kapsamda 47 firmanın 129 adet aracına Tehlikeli Atık TaĢıyan Araçlar Ġçin Lisans Belgesi verilmiģtir. Ġlimizde tehlikeli atık bertarafı/gerikazanım konusunda faaliyet gösteren ve Bakanlığımızdan gerekli izinleri almıģ olan; 2 adet çimento fabrikası, 1 adet tehlikeli atık ara depolama tesisi, 1 adet düzenli depolama (1. Sınıf tehlikeli atık) tesisi, 13 adet de tehlikeli atık geri kazanım tesisi mevcut olup bu tesislerin denetimleri Müdürlüğümüzce gerçekleģtirilmekte ve faaliyetleri takip edilmektedir. 5- Tıbbi Atıklar: Ġlimizde 90 adet Büyük Miktarda Atık Üreten Sağlık KuruluĢu, 250 adet Orta Miktarda Atık Üreten Sağlık KuruluĢu, 660 adet Küçük Miktarda Atık Üreten Sağlık kuruluģu bulunmaktadır. Sağlık kuruluģlarından kaynaklanan tıbbi atıklar, evsel ve ambalaj atıklarından ayrı olarak kaynağından ayrı toplanmakta olup, Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı tarafından yetkilendirilmiģ Tek Tıbbi Atık TaĢıma ve Temizlik Hiz. Ltd. ġti. nin 13 adet lisanslı aracı ile alınmakta ve Sincan Çadırtepe bölgesinde bulunan tıbbi atık düzenli depolama alanında düzenli depolama yapılarak bertarafı gerçekleģtirilmektedir. Tıbbi Atık TaĢıma araçları Müdürlüğümüzce lisanslandırılmıģ olup, ilimizde belediye mücavir alanı dıģındaki ilçelerdeki sağlık kuruluģları da dâhil olmak üzere etkin bir toplama sağlanmaktadır. Ancak Polatlı Ġlçesi nde oluģan tıbbi atıklar EskiĢehir Ġlinde bulunan sterilizasyon tesisine gönderilmektedir. 109 / 133

110 Ġlimizde sağlık kuruluģlarından tıbbi atıkların toplanmasına iliģkin bedel yıllarında uygulanacak tıbbi atık bertaraf ücreti sefer baģına 8 TL (Sekiz Türk Lirası), kg baģına 0.75 (YetmiĢbeĢ KuruĢ) olarak belirlenmiģtir. Sağlık kuruluģlarından kaynaklanan Tehlikeli Atıklarla (kimyasal atıklar, amalgam atıkları, kontamine ambalajlar ve absorbanlar, atık ilaçlar, rontgen suları, civalı atıklar, elektronik ekipman atıkları vb.) ilgili olarak sağlık kuruluģlarına Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki yükümlülükleri bildirilmekte ve gerekli düzenlemeleri yapmaları için denetim ve kontrol çalıģmaları devam etmektedir. Tıbbi atıklar konusunda Müdürlüğümüz tarafından sağlık kuruluģlarına ve belediyelere her yıl düzenli olarak eğitimler düzenlenmekte, bu eğitimlerde diğer atıklarla ilgili (evsel nitelikli atıklar, ambalaj atıkları, tehlikeli atıklar vb) bilgilendirmelerde yapılmaktadır. Ankara da yaklaģık 22 ton/gün tıbbi atık toplanarak bertaraf edilmektedir. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nin Tıbbi Atıkların TaĢınmasına ĠliĢkin Kurallar BaĢlıklı 27. Maddesi nde yapılan değiģiklikle tarihi itibariyle taģıma için Ulusal Atık TaĢıma Formunun kullanılması zorunlu hale gelmiģ olup Müdürlüğümüze gönderilen formların teknik personelimiz tarafından takip ve kontrolü gerçekleģtirilmektedir yılı Temmuz-Kasım ayı itibari ile sağlık kuruluģları tarafından doldurulan 7298 adet UATF kontrol edilmiģtir. 6- Atık Yağlar: Ġlimizde faaliyet gösteren tesis ve iģletmelerden kaynaklanan atık yağların (madeni ve sentetik motor, makine, Ģanzıman, hidrolik, gress vb.) aynı zamanda tehlikeli atık olmaları nedeni ile özel Ģartlar dâhilinde toplanması, depolanması, taģınması ve bertarafı/ geri dönüģümünün sağlanması yönünde denetim ve izleme çalıģmaları, atık madeni yağların kategorilerinin belirlenerek bu doğrultuda geri kazanım/bertaraf edilmesine iliģkin izleme çalıģmaları ve atık yağ geri kazanım tesislerinin denetlenmesi/kontrolü ve Atık Yağ Beyan Formlarının üreticiden alınarak değerlendirilip Bakanlığa gönderilmesi iģlemleri Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Atık yağların taģınmasında gerekli olan lisans baģvuruları Müdürlüğümüzce incelenmekte olup, uygun bulunan araçlar için Atık Yağ TaĢıyan Araçlar Ġçin Lisans Belgesi düzenlenmektedir. Bu kapsamda 13 firmanın 28 aracına belge düzenlenmiģtir. 7- Özel Atıklar (Atık Pil ve Akümülatör, Bitkisel Atık Yağ, Ömrünü Tamamlamış Lastik, Ömrünü Tamamlamış Araç): Atık Pil ve Akümülatörler: Ġlimizde faaliyetleri sonucu atık akümülatör üreten tesislerin denetlenmesi, atık akümülatörlerin geçici depolanması amacıyla baģvuran firmalara 1 yıl süreyle depolama izinleri düzenlenmesi/denetlenmesi ve atık akümülatör taģıyan araçların lisanslandırılması vb. iģlemler yürütülmektedir. Ġlimizde 10 tesise Atık Akümülatör Geçici Depolama Ġzni düzenlenmiģtir. Ayıca 16 firmanın 35 aracına Atık TaĢıyan Araçlar Ġçin Lisans Belgesi düzenlenmiģtir. Atık Piller ile ilgili TAP (TaĢınabilir Pil Üreticileri ve Ġthalatçıları) Derneği tarafından çalıģmalar yürütülmektedir. Ġlimiz genelinde atık pillerin toplanması amacı ile çeģitli bölgelerde, okullara, alıģveriģ merkezlerine ve bazı satıģ noktalarına atık pil toplama kutuları bırakılmıģtır. 110 / 133

111 Bitkisel Atık Yağlar: Ġlimizde bitkisel atık yağ üreten tesislerin (otel, restaurant vb.) denetimlerinin sağlanması, yetki devri yapılan Belediyelerin (Çankaya, Mamak, Yenimahalle) çalıģmalarının izlenmesi vb., bitkisel atık yağ taģıyan araçlara lisans verilmesi, bitkisel atık yağ depolayan tesislere Atık Bitkisel Yağ Geçici Depolama Ġzni düzenlenmesi iģlemleri Müdürlüğümüzce yürütülmektedir yılında 7 tesise Bitkisel Atık Yağ Geçici Depolama Ġzni ve 5 firmanın 26 aracına Bitkisel Atık Yağ TaĢıyan Araçlar Ġçin Lisans Belgesi düzenlenmiģtir. Ömrünü TamamlamıĢ Lastikler: Ömrünü TamamlamıĢ Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği uyarınca 2012 yılı içerisinde Ġlimiz genelinde bu atıklarla iģtigal eden kiģi kurum ve Ģahısların tespit edilmesine yönelik çalıģmalar devam etmekte olup, bu atıkların geçici depolanması ile iģtigal eden kiģi ve kuruluģlardan yapılan izin baģvuruları Müdürlüğümüzce değerlendirilmektedir. Uygun Ģartlara sahip alanlar için Ömrünü TamamlamıĢ Lastik Geçici Depolama Ġzni verilmektedir. Mevcutta 4 tesisin Ömrünü TamamlamıĢ Lastik Geçici Depolama Ġzni bulunmaktadır. Ġlimizde 1 adet ÖTL geri kazanım tesisi bulunmaktadır. Ömrünü TamamlamıĢ Araçlar: Ġlimizde Ömrünü TamamlamıĢ Araçlar (ÖTA) için arındırma ve geçici depolama iģlemi yapan 38 tesise uygunluk belgesi verilmiģtir. ÖTA depolama tesislerinin denetimleri gerçekleģtirilerek çevre lisansına baģvurmaları sağlanmaktadır. Ayrıca Ġlimiz Yenimahalle Ġlçesi Yıldız Sanayi Sitesinde tesislerin alanlarının çok küçük olması sebebiyle tüm ÖTA geçici depolama tesislerinde söküm iģlemlerinin yapıldığı alan oluģturulmuģ, tesis alanlarının sadece showroom amaçlı kullanılması sağlanmıģtır. Bakanlığımızın yürüttüğü Müdürlüğümüzün de dahil olduğu bu proje ülkemizde ilk kez uygulanmıģtır. 8- PCB ve PCT İçeren Atıklar: PCB ve PCT lerin Kontrolü Yönetmeliği uyarınca 2011 yılı içerisinde koordinasyonunda Ġlimiz genelinde baģlanılmıģ olan envanter çalıģmaları 2012 yılında da devam ettirilmektedir. 9- Tehlikesiz Atıklar: Ġlimizde Tehlikesiz atıkların toplanması ayrılması faaliyeti gösteren tesislere Tehlikesiz Atık Toplama-Ayırma Belgesi Müdürlüğümüzce düzenlenmektedir.2012 yılında bu konuda faaliyet gösteren ve ilgili mevzuata uygun çalıģtığı tespit edilen 45 tesise belgeleri düzenlenmiģtir. Ayrıca Ġlimizde tehlikesiz atık geri kazanımı konusunda faaliyet gösteren 14 tesise çevre izni/lisansı düzenlenmiģtir. TEHLĠKELĠ KĠMYASALLAR ĠLE ĠLGĠLĠ YAPILAN ÇALIġMALAR Tehlikeli Kimyasalların Kontrolü Yönetmeliği uyarınca Kimyasal Envanterleri ve Büyük Endüstriyel Kazaların bildirimlerine iliģkin Bakanlığımız tarafından düzenlenen Kimyasallar Veri GiriĢi yazılım portalı üzerinden firmaların sisteme giriģine iliģkin düzenlenen Ģifre ve kod iģlemi Müdürlüğümüz onayından sonra aktif hale gelmektedir. Bu 111 / 133

112 konuda pilot olarak seçilen Müdürlüğümüz tarafından toplam 150 tesisin/firmanın giriģ bilgilerinin onay iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir. SU VE TOPRAK KĠRLĠLĠĞĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YAPILAN ÇALIġMALAR Ġlimizde bulunan 25 Ġlçenin 9 tanesinin atık suları (Çankaya, Altındağ, Keçiören, Pursaklar, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan, GölbaĢı) ASKĠ Genel Müdürlüğüne ait kanalizasyon sistemine bağlıdır ve Sincan Ġlçesi Tatlar Mevkiinde bulunan merkezi atık su arıtma tesisinde arıtılarak Ankara Çayı na deģarj edilmektedir. Nallıhan Ġlçesi ne bağlı Çayırhan Belediyesi nin atık su arıtma tesisi bulunmaktadır. Evren, Çubuk, Akyurt, Elmadağ, AyaĢ, Kazan, Kalecik Ġlçeleri atık su arıtma tesislerinin inģası tamamlanmıģ ve faaliyete baģlamıģtır. ġereflikoçhisar, Kızılcahamam, Polatlı, Çamlıdere, Bala, Haymana Ġlçelerinde atıksu arıtma tesisi kurulması çalıģmaları devam etmektedir. Ankara Çayı nın ve Hatip Çayı nın ıslahı ile ilgili projenin ÇED süreci tamamlanmıģ ve inģaatı devam etmektedir. Ankara Çayı, kolları ile Sakarya Nehrine doğrudan atık su deģarj eden iģletmeler hem Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hem de çevre mevzuatındaki diğer Yönetmelikler kapsamında denetlenmektedir. Enerji Teşvik Uygulamaları: tarih ve sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanunu nun 29.Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin TeĢvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik gereği atıksu arıtma tesisi enerji teģvikinden faydalanmak isteyen firmalar için Ġl Müdürlüğümüz resmi internet sayfasından bildirim yapılmıģtır. Gerekli baģvuru Ģartlarını sağlamıģ olan firma ve belediyelerin dosyaları Bakanlığımıza sunulmuģ olup atıksu arıtma tesisleri için Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ( Bel-Ka A.ġ.), Çayırhan Belediye BaĢkanlığı ve Bak Piliç A.ġ. harcadıkları elektrik giderinin %50 si oranında geri ödeme hakkı kazanmıģlardır DÖNEMĠNDE ĠLĠMĠZDE YAPILAN DENETĠMLER VE ÇEVRE ĠZĠN/LĠSANSI DÜZENLENEN TESĠSLER Çevre Denetimi 542 Geçici Faaliyet Belgesi 182 Çevre Ġzni/Lisansı 54 Tablo: Denetim ve Ġzin durumu 112 / 133

113 ĠDARĠ PARA CEZALARI ADET MĠKTAR (TL) GERÇEK KĠġĠ TÜZEL KĠġĠ TOPLAM Tablo: Ġdari Para Cezaları ġekil: Ġdari Para Cezaları Adet KarĢılaĢtırması 113 / 133

114 ġekil: Ġdari Para Cezaları Miktar KarĢılaĢtırması ESENBOĞA HAVALĠMANI KÖTÜ KOKULARINDAN ARINDI BaĢkent Ankara nın uluslar arası öneme sahip bir havaalanı olan Esenboğa Havalimanı nın, çevresindeki besicilik iģletmeleri nedeniyle maruz kaldığı ve sık sık Ģikayetlere sebep olan koku problemi, Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ilgili Belediye ve kurumlarla iģbirliği yapılarak çözüme kavuģturulmuģtur. - Bu amaçla 2007 yılından itibaren bölgede denetimler yapılmıģtır. Sadece 2012 yılında yaklaģık 150 adet denetim gerçekleģtirilmiģtir yılından bu güne kadar bölgede bulunan ve faaliyeti nedeniyle çevre kirliliğine sebebiyet veren besi iģletmelerine TL idari para cezası uygulanmıģ ve suç duyurusunda bulunulmuģtur yılında bölgede bulunan tüm ruhsatsız besi iģletmeleri kapatılmıģtır. - Bu süre zarfında bölgeden yaklaģık büyükbaģ besi hayvanının bölge dıģına çıkarılması sağlanmıģtır. DÖKÜM KUMLARI SORUNU ÇÖZÜME KAVUġTU Ġlimizde özellikle ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi ve Dökümcüler Sitesinde olmak üzere faaliyet gösteren döküm iģletmelerinin faaliyetleri neticesinde oluģan döküm kumu atıkları dere ve yol kenarlarına, boģ arsalara, hafriyat döküm alanlarına ve muhtelif yerlere dökülerek ciddi çevre kirliliğine sebebiyet vermektedir. Müdürlüğümüz önderliğinde Ankara Madeni Dökümcüler Odası ile koordinasyon sağlanmıģ, bu bölgedeki döküm kumlarının tek elden toplanması sağlanmıģ, mevzuatta muhtemel tehlikeli atık olarak nitelendirilen bu atıklardan numune alınarak analizleri yaptırılmıģ ve bu atıkların 2. Sınıf düzenli depolama alanında bertaraf edilmesi gerektiği tespit edilmiģtir. Ayrıca BaĢtaĢ Çimento A.ġ. firması ile görüģülerek bu atıkların çimento üretiminde kullanılması konusunda çalıģmalar yapılmıģ ve bu fabrika tarafından döküm kumu atıkları ek hammadde üretimi amacıyla alınmaya 114 / 133

115 baģlanmıģtır yılı Aralık döneminden itibaren bu atıkların uygun bertaraf ve geri kazanımı sağlanmaya baģlanmıģ ve bu atıklardan kaynaklanan çevre kirliliğinin önüne geçilmiģtir. HURDACILAR SĠTESĠNDE FAALĠYET GÖSTEREN TESĠSLERĠN MEVZUATLARA UYGUN ÇALIġMASI ĠÇĠN BĠLGĠLENDĠRME VE DENETĠM ÇALIġMALARINA BAġLANDI. Ġlimiz, Yenimahalle Ġlçesi, Ġvedik Mahallesinde Yuvaköy Mevkii nde konumlanmıģ bulunan Hurdacılar Sanayi Sitesi gerek site içerisindeki faaliyetler gerek site dıģında bulunan faaliyetler ve sahipsiz atıklar nedeniyle BaĢkentimize yakıģmayan görüntü kirliliğinin yanında, ciddi çevre kirliliği oluģmaktadır. Bölgedeki soruna çözüm bulabilmek ve çevre mevzuatı uygulamalarının sorunsuz olarak yürütülebilmesi amacıyla Hurdacılar Odası Yönetimi ile iģbirliği yapılmıģtır. Sitede mevcut faaliyette olan tesislerin sayıları belirlenmiģ ve sektörlerine göre ayrılarak en yoğun faaliyet konusunun Tehlikesiz Atık (metal) Toplama- Ayırma olduğu anlaģılmıģtır. Bu doğrultuda sitede faaliyet gösteren tesis sahipleri ile 2 kez toplantı yapılarak, faaliyet konularının kapsadığı mevzuatlar ve uygulamaları ile ilgili bilgilendirilmiģtir. Ocak 2012 tarihinden beri yürütülen bu çalıģma sonucunda toplam 93 tesisin baģvurusu değerlendirilerek uygun olan 45 tesise Tehlikesiz Atık Toplama- Ayırma Belgesi düzenlenmiģtir. Resim (1) Sanayici Bilgilendirme tarihinde toplantıları yapılmıģtır. 115 / 133

116 Resim (2) Sanayici Bilgilendirme tarihinde toplantıları yapılmıģtır. ÇEVRE DANIġMANLIK HĠZMETĠ VEREN FĠRMALAR ĠLE TOPLANTI DÜZENLENDĠ. Ġlimizde faaliyet gösteren sanayi kuruluģlarına çevre konusunda danıģmanlık hizmeti veren firmaların yetkili temsilcileri ile Ġl Müdürümüz Sn. Kasım KAYIHAN baģkanlığında tarihinde paylaģım toplantısı düzenlenmiģtir. Toplantıda özellikle çevre yönetimi ve çevre izin/lisans baģvurusu için Ġlimizdeki tesislere çevre danıģmanlık hizmeti veren firmalarla yapılan çalıģmalar hakkında görüģ alıģveriģinde bulunulmuģ, soru ve sorunlar dile getirilmesi için bir ortak bir platform oluģturulmuģtur tarihinde DanıĢman Firmalarla toplantı yapılmıģtır. 116 / 133

117 ÇEVRE PROJELERĠ DEĞERLENDĠRĠLDĠ. Bakanlığımızca çevrenin korunması, iyileģtirilmesi ve temizlenmesi gayeleri dahilinde kullanılmak üzere Çevre Kanunu nun 18. Maddesi ile Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat KarĢılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik in 7. Maddesine istinaden; atık su arıtma, katı atık bertaraf ve geri kazanım tesislerinin projelendirilmesi ve yapımı için genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ve bunların oluģturdukları birlikler ile belediye baģkanlıklarına Bakanlığımız bütçe imkanları dahilinde Ģartlı nakdi yardım yapılmaktadır. Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ASKĠ Genel Müdürlüğü Atık Su Laboratuvarı ile ilgili projeler değerlendirilerek Bakanlığa gönderilmiģtir. Kent yaģamının iklim değiģikliğine olan etkilerinin ortadan kaldırılması, insanlarımızın ruh ve beden sağlığının korunması, yakıt kullanımını azaltıcı faaliyetlerin desteklenmesi suretiyle enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını temin etmek, kentsel gürültünün engellenmesi ve ülkemizin; taraf olduğu uluslararası sözleģmelerden kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi maksadıyla bisiklet yolları, araç trafiğine kapalı örnek yaya yollarının ve gezinti sahaları, parkların inģa edilmesi, çevre düzeni planlarına uygun geliģmelerin sağlanması, kentler için yapılmıģ olan gürültü haritalarına ve planlarına uygun tedbirler alınması v.b. gerekli görülen projelerin desteklenmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda, Elmadağ, Keçiören ve Altındağ Belediyelerinin Bisiklet Yolu Projeleri değerlendirilerek Bakanlığa gönderilmiģtir. 5 HAZĠRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ EĞĠTĠM TEMALI BĠR HAFTALIK ETKĠNLĠKLER ZĠNCĠRĠ ĠLE KUTLANDI. TIBBĠ ATIK YEREL EĞĠTĠM ÇALIġMASI Ġlimizde bulunan sağlık kuruluģlarının ve belediye çalıģanlarının bilgilendirildiği çalıģma yılda bir kez Müdürlüğümüzce düzenlenmekte olup, sağlık kuruluģlarından kaynaklanan atıkların yönetim esasları, atık yönetim planları ve tıbbi atıkların bertaraf yöntemleri ile ilgili bilgiler verilen seminerler sonrasında katılımcılara katılım belgesi takdim edilmektedir Yılı Tıbbi Atık Yerel Eğitim Programı tarihinde düzenlenmiģtir. 117 / 133

118 ĠLKÖĞRETĠM OKULLARINA YÖNELĠK EĞĠTĠM ÇALIġMASI Müdürlüğümüzce Ġlköğretim 5. Sınıf öğrencilerine yönelik Çevre ve Okul konulu eğitim verilmiģtir. Faaliyetin sonunda öğrencilere çeģitli hediyeler ile bez çanta dağıtılmıģtır tarihinde Çevre ve Okul konulu eğitim düzenlenmiģtir. SĠVĠL TOPLUM KURULUġLARINCA DÜZENLENEN EĞĠTĠMLERE DESTEK Çevre Mühendisleri Odası Ankara ġube Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Çevre Mevzuatı ve Uygulamaları" konulu söyleģiye çevre grubu Ģube müdürleri tarafından katılım sağlanarak çevre mühendislerine yönelik bir bilgilendirme çalıģması yapılmıģtır tarihinde Çevre Mevzuatı ve Uygulamaları" konulu söyleģi düzenlenmiģtir. 118 / 133

119 5 HAZĠRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ KUTLAMA ETKĠNLĠĞĠ Dünya Çevre Günü kutlamaları çerçevesinde; Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen etkinliklere; Çevre ve ġehircilik Bakan Yardımcısı Sn. Muhammet Balta, Ankara Valisi Sayın Alâaddin Yüksel, Vali Yardımcısı Mehmet Kurt, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı MüsteĢar Yardımcısı Sedat Kadıoğlu, Altındağ Belediye BaĢkanı Veysel Tiryaki, Çevre Firmaları Temsilcileri, çeģitli okullardan gelen öğrencilerimiz katılım sağlamıģtır. Öğrenci etkinlikleri, halk oyunları gösterisi, geri kazanım firmalarına ait stantların bulunduğu etkinlikte resim, Ģiir ve kompozisyon yarıģmalarında dereceye girenlerin ödülleri verilmiģtir Dünya Çevre Günü kutlamaları (1) Dünya Çevre Günü kutlamaları (2) 119 / 133

120 Dünya Çevre Günü kutlamaları (3) Dünya Çevre Günü kutlamaları (4) ĠLĠMĠZĠN ÖNCELĠKLĠ ÇEVRE SORUNLARI 1- Ġlimizde katı atık ve atık su yönetimi en önemli çevre sorunudur. Ġlimizin en önemli çevre sorunu katı atıkların toplanması, taģınması, geri kazanılması, bertarafı ile kanalizasyon ve arıtma tesislerinin yapımı/faaliyete geçirilmesi olarak görülmektedir. 120 / 133

121 Ġlimizde atıksu altyapı sistemleri ve atıksu arıtma tesislerine iliģkin çalıģmalarda son yıllarda önemli aģamalar kaydedilmiģ olup, halen arıtma tesisi bulunmayan Polatlı, Kızılcahamam, Haymana, Nallıhan, Beypazarı, ġereflikoçhisar, Çamlıdere, Bala Ġlçelerinde atıksu sorunu devam etmektedir. Belediyelerimizin katı atık ve atıksu yönetimi konusunda faaliyetleri yetersiz olmakla birlikte evsel nitelikli katı atık bertaraf tesisi ve atıksu arıtma tesislerinin yapımı/ iģletilmesi için sunulan iģ termin planlarına uyulmamaktadır. 2- Ġlimizde; katı atık, ambalaj atığı, hafriyat atıkları, özel/tehlikeli atıkların hanelerden toplanması, taģınması ve geri kazanım/bertaraf iģlemlerine iliģkin sorunlar yaģanmaktadır. Bu alanda yetki ve sorumluluk yerel yönetimlere (Belediyelere) verilmiģtir. Ancak Entegre Atık Yönetimi ilkesi benimsenerek buna yönelik çalıģmalar henüz baģlatılamamıģ olup, BaĢkentimize yakıģmayacak Ģekilde atık yönetimi gerçekleģtirilmektedir. Sokak toplayıcıları Ġlimiz gerçeği haline gelmiģtir. 3- Ġlimiz GölbaĢı Ġlçesi sınırları dâhilinde muhtelif bölgelerde çok sayıda taģ kesme ve iģleme tesisleri bulunmakta olup, taģ kesimi esnasında oluģan atıksuların Sukesen deresi aracılığı ile Mogan Gölüne ulaģması, taģ kesme/iģleme tesislerinin iģlemleri sonrasında oluģan kırık taģ parçaları veya iģlenemeyen parçalar ile arıtma çamurlarının atık olarak ortaya çıkması Ġlimizin önemli çevre sorunlarından biridir. (Gölbaşı Bölgesinde bulunan tüm taş işleme tesislerinde Müdürlüğümüz elemanlarınca denetimler yapılmış, özellikle kesim esnasında ortaya çıkardıkları sulu çamurları herhangi bir arıtma v.b. işlemlerden geçirmeden dereye veren tesislere 2872 Sayılı Çevre Kanunu na göre idari para cezaları uygulanarak çevrenin kirletilmesi dolayısıyla savcılığa Suç Duyurusunda bulunulmuştur. Bu kapsamda 13 adet tesise 2872 Sayılı Çevre Kanunun 20 j maddesine göre idari para cezası uygulanarak suç duyurusu yapılmıştır. Ayrıca bu tesisler atık sularını arıtarak/dinlendirerek geri dönüşümlü kullanmaları, bu esnada oluşan çamurları da susuzlaştırarak uygun şekilde bertaraf etmeleri konusunda bilgilendirilmiştir. Bölgede denetimler mesai saatleri dışında ve devam etmiş olup, (ani denetimler için Jandarma Çevre Timlerinden yardım istenmiştir.) gerekli uyarı - bilgilendirme işlemleri de bu esnada yapılmıştır. Bunun üzerine bölgede bulunan taş işleme tesislerinin gerekli önlemleri almaları sağlanmıştır. Bu çalışmalar denetimler ve idari para cezaları neticesinde dereye atık su deşarjlarında ciddi azalma sağlanmıştır. Ancak yinede az da olsa zaman zaman atık su dinlendirme havuzların temizlenmesi adına bu havuzlardaki atık suların dereye kaçak olarak kısa sürede deşarjı söz konusu olabilmektedir. Bölgede hâlihazırda 31 adet taş kesme/işleme tesisi faaliyet göstermekte olup, 29 tesisin atıksu arıtma tesisi proje onayları yapılmıştır. Diğer taraftan susuzlaştırılan ve katı formuna dönüştürülen arıtma çamurlarından numuneler alınarak analizleri yaptırılmış ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamında 2. Sınıf Düzenli Depolama Alanına gitmesi gereken atıklar olarak belirlenmiştir. Halen Gölbaşı Belediyesi nce belirlenen alana dökülmekte olan bu çamurların bertaraf edilebileceği düzenli depolama alanın kurulması için halen çalışmalar devam etmektedir. 121 / 133

122 Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan Yurtbeyi Mahallesi bölgesinde faaliyet gösteren taş keme/işleme tesislerin Sukesen Deresi ve dolayısıyla Mogan Gölüne olan kirletici unsurların ortadan kaldırılması amacıyla Mülga Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Aksaray Özel Çevre Koruma Müdürlüğü başkanlığında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Gölbaşı Belediye Başkanlığı, Andezit Üreticileri Birliği temsilcileri ile kurumumuzun paydaşlığında ortak bir platform oluşturularak komisyon olarak bölgede keşif yapılmış, bahse konu tesislerden kaynaklanan arıtma çamurlarının depolama alanları yer seçimi, kırık taş atıklarının (maden atıkları) depolanması konuları için çözüm arayışına gidilmiştir. Konuyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda Andezit Üreticileri Birliği tarafından İnert Maden Atıklarının Alan Islahı, Restorasyon, Dolgu Maksadıyla Kullanımı veya Depolanmasına İlişkin Genelge (2010/3) gereğince rapor hazırlanması, atık arıtma çamurlarının analiz raporlarının değerlendirilerek Atıkların Düzenli Depolanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında değerlendirilmesine, bölgede belirlenecek bir alanda hem arıtma çamurlarının hem de kırık taş atıklarının depolanması için düzenleme çalışmalarının yapılmasına karar verilmiştir. Sorunun giderilmesi için ilgili taraflarca üzerine düşen sorumluluklar yerine getirilmeye çalışılmaktadır yılından beri yapılan çalışmalar neticesinde bölgede bulunan andezit taşı işleme tesislerinden kaynaklanan kirlilikler önemli ölçüde azaltılmış olup, çalışmalar devam etmektedir.) 4- Ġlimiz, Mamak Ġlçesinde faaliyette bulunan taģ ocakları ve kırma-eleme tesisleri ile Elmadağ Ġlçesinde faaliyette bulunan kireç ocakları, Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler olmaları sebebiyle hava kirliliği açısından, sorun olarak karģımıza çıkmaktadır. Bu bölgelerin yerleģim yerlerine de yakın olması sebebiyle tarafımıza ulaģan yoğun Ģikayetlere istinaden sık sık denetim yapılmakta ve önemli bir mesai harcanmaktadır. (Bölgede 18 adet kireç Ocağı, 8 adet taş ocağı kırma- eleme tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerden 12 tanesine çevre izni düzenlenmiş, izin koşullarını yerine getiremeyen 7 tesisin kapatıldığı bilgisi Müdürlüğümüze ulaşmıştır.) 122 / 133

123 12. TABĠAT VARLIKLARINI KORUMA ġube MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKĠLER 1. Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, mevzuat çerçevesinde konuların önemi ve özelliğini göz önüne alarak toplantı tarihi ve gündem sırasını belirlemek, baģvurulara iliģkin eksik belgelerin tamamlanmasını sağlamak, 2. Yapılan baģvurulardan; dosya incelemesi veya yerinde inceleme sonucunda, uzman raporuyla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarında değerlendirilmesine gerek olmadığı tespit edilen baģvurulara yazılı olarak yanıt vermek, 3. Korunan alanlarda hazırlanan her tür ve ölçekte planlara iliģkin teklif dosyalarını 3194 sayılı Ġmar Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda incelemek, plan teklif dosyası, varsa eksik bilgi ve belgeler ile düzeltmeleri tamamlatarak teknik inceleme raporu ile birlikte Bakanlığa sunmak, 4. Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları içerisinde ilgili mevzuat ve varsa imar planı kararlarına uygun her türlü inģa faaliyeti, izin, inģaat ruhsatı, yapı kullanma izni, sondaj, ÇED sürecine iliģkin görüģ ve bunun gibi taleplere iliģkin iģ ve iģlemleri ilke kararları doğrultusunda sonuçlandırılmak üzere ilgili TVK Bölge Komisyonuna intikalini sağlamak, 5. TVK Bölge Komisyonlarınca alınan kararın mevzuatla çeliģmesi halinde üyelere bilgi vermek, karar onaylanmadan ve dağıtımı yapılmadan, durumu belgeleriyle birlikte ivedilikle Bakanlığa ileterek görüģ istemek, Bakanlık görüģünün, TVK Bölge Komisyonunun ilk toplantısında değerlendirilerek karara bağlanmasını sağlayarak kararlara iliģkin dosyaları il, ilçe, köy, mahalle, pafta, ada, parsel gibi veriler dikkate alarak hazırlamak, tasnif ederek arģivlemek, 6. Hazine, kamu kurum ve kuruluģlarının mülkiyetinde bulunan korunması gerekli tabiat varlıkları ve doğal sit alanları içerisinde kalan taģınmazlara iliģkin 2863 sayılı yasanın, 13 üncü ve 14 üncü maddelerinde tanımlanan satıģ, hibe, kiralama, tahsis, irtifak hakkı gibi iģlemlere iliģkin baģvuruları ve 15 inci ve 17 nci maddelerinde tanımlanan takas ve kamulaģtırma ile ilgili iģ ve iģlemlere iliģkin baģvuruları, yapılan araģtırma sonucu hazırlanan uzman raporu ile TVK Bölge Komisyonuna sunmak, 7. Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların tescil, onay ve ilanına dair Bakanlıkça gelen talimatlar doğrultusunda iģ ve iģlemleri yürütmek, 8. Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değiģiklik ve ilanına dair iģ ve iģlemleri yürütmek, tespit ve tescil edilen alanlara iliģkin sınır ve koordinatlar ile tespit ve tescile esas olan gerekçelere dair bilgi ve belgeleri muhafaza etmek, 9. Orman alanları dıģında yer alan korunması gerekli taģınmaz tabiat varlıkları, koruma alanları ve doğal sit alanlarının Bakanlıkça belirlenen ilke kararlarına, onaylanan planlara uygun olarak kullanılmak üzere tahsisinin gerçekleģtirilmesine dair iģ ve iģlemleri yürütmek, uygulamaların tahsis Ģartlarına uygun olarak gerçekleģmesini izlemek ve denetlemek, 10. Yatırım ve AR-GE projelerine yönelik ihtiyaç analizleri ve envanter çalıģmalarını yaparak bu konulara iliģkin talepleri toplamak ve değerlendirmek, uygun olanların talep dosyasındaki eksikliklerini ve projelerini tamamlatarak Bakanlığa iletmek, korunması gerekli tabiat varlıkları ve doğal sit alanlarında yer alan turizm tesisi, resmi 123 / 133

124 ve kamu tesisleri, ticari amaçlı yapılar, sanayi yapıları, konut kooperatifleri vaziyet planları, spor tesisleri, kültür tesisleri, akaryakıt servis istasyonları, tarım ve hayvancılık yapıları, günübirlik ve nokta günübirlik alanlarda yapılacak tesisler, günübirlik hizmet noktaları, sahil ve kıyı bandı düzenlemeleri, yeģil alanlar, parklar ve rekreasyon alanları, iskele, liman yat çekek projelerinin (mimari-peyzaj) incelenerek yasal mevzuat doğrultusunda uygunluk görüģlerini vermek, 11. Korunması gerekli tabiat varlıkları ve doğal sit alanlarında yer alan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taģınmazların tahsis, kullanım izni, kiralama ve iģletme iģlemlerini yürütmek, denetlemek ve takibini yapmak, 12. Korunan alanlarda ve doğal sit alanlarında çevre eğitimi ve bilinçlendirme konularıyla ilgili iģ ve iģlemleri yürütmek, 13. Doğal sit alanlarına ait koruma amaçlı imar planı tekliflerini Bölge Komisyonu kararı ile birlikte, tabiat varlıkları ve doğal sitler ile tarihi, arkeolojik, kentsel sitler ve diğer koruma statülerinin çakıģtığı alanlarda ise ilgili bakanlıkların görüģü alındıktan sonra, Bölge Komisyonu kararı ile birlikte Bakanlığa sunmak, 14. Askı süresi içinde planlara yapılan itirazları teknik görüģü ile birlikte Bakanlığa sunmak, 15. Ġmar durumu hakkında bilgi edinilmesine yönelik baģvuruları sonuçlandırmak, mevzuata aykırı yapı ve uygulamalarla ilgili gerekli yazıģmaları yapmak, 16. Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yapı yasağı getirilen özel mülkiyete ait taģınmazların, hazine taģınmazlarıyla değiģtirilmesine (trampa) ya da kamulaģtırılmasına iliģkin iģ ve iģlemleri yürütmek, 17. Kara ve deniz alanları, tür ve habitat, yönetim planı, su kaynakları, enerji, Sosyoekonomik yapı, katı atık yönetimi ve benzeri konularda gerçekleģtirilecek her türlü proje ile ilgili iģ ve iģlemleri yürütmek, gerektiğinde kontrollük, hak ediģ ve kabul iģlemlerini yapmak, 18. Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları içerisinde gerekli değerlendirmeleri ve gerekirse arazi incelemelerini yapmak ve inceleme raporu hazırlamak, hazırlanan inceleme raporunu TVK Bölge Komisyonuna intikalini sağlamak, bulunmaması halinde Bakanlığa göndermek, 19. Bakanlık veya komisyonlara sunulmak üzere hazırlanan araģtırma raporlarının ön incelemesini yapmak üzere araģtırma raporu değerlendirme ekibi kurmak, gerektiğinde araģtırma çalıģmalarını yerinde denetlemek, 20. Tabiat varlıkları ve doğal sit alanlarında Bakanlıkça yapılacak yatırım projeleriyle ilgili kontrollük iģlemleri, hakediģ ve kabul iģlemlerini yapmak, 21. Bakanlık ve Ġl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 124 / 133

125 GÖREV ALANIMIZ FAALĠYETLERĠMĠZ Ankara 1 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında 14 adet toplantı yapmıģtır. Bu toplantılarda 51 adet karar alınmıģtır. 125 / 133

126 Ankara 1 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu 2012 yılı içerisinde toplantılarını Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda gerçekleģtirmiģtir. Ankara 2 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında 14 adet toplantı yapmıģtır. Bu toplantılarda 72 adet karar alınmıģtır. 126 / 133

127 Ankara 2 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu 2012 yılı içerisinde toplantılarını Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda gerçekleģtirmiģtir. FAALĠYETLER Toplantı Sayısı Karar Sayısı Ankara 1 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu Ankara 2 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu TOPLAM / 133

128 Ġl Müdürümüz Kasım KAYIHAN, Tabiat Varlıklarını Koruma ġube Müdürü Bekir GÜÇBEY, ANKARA 1 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu BaĢkanı Alâaddin VAROL ve ANKARA 2 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu BaĢkan Vekili Ümit TURAN tarihli Ġl Genel Meclisi toplantısına katılmıģlardır. ANKARA 1 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu BaĢkanı Alâaddin VAROL ve ANKARA 2 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu BaĢkan Vekili Ümit TURAN komisyonların görev alanları ve Komisyon üyeleri hakkında bilgi vererek yapılan çalıģmalar hakkında Ġl Genel Meclisine bilgi sunmuģlardır. 128 / 133

129 13. ÖZEL ÇEVRE KORUMA ġube MÜDÜRLÜĞÜ Özel Çevre Koruma Bölgeleri, tabiat, tarih ve kültür değerleri bakımından zengin, biyolojik ve ekolojik dengesi bozulmamıģ ve gelecek vadeden bölgelerdir. Tarihi, doğal ve kültürel değerler açısından bütünlük gösteren ve gerek ülke, gerekse dünya ölçeğinde ekolojik önemi olan alanlardır. Müdürlüğümüz yetki ve sorumluluk alanı olan Ankara ili sınırları içerisinde iki adet Özel Çevre Koruma Bölgesi bulunmaktadır. GÖLBAġI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĠ Alanı : 274 km / 133

130 GölbaĢı nın yüzünü değiģtirecek olan dıģ cephe yenileme projesi, GölbaĢı Belediyesi ve Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında bulunan birinci etapta 57 binanın dıģ cephesi yenilendi. DıĢ cephe yenileme projesi kapsamında (2013 yılı içinde 50 bina) toplam 107 binanın dıģ cephesi yenilenmiģ olacak. Proje bittikten sonra binaların dıģ cephesini bozacak görüntü kirliliğine neden olan tabela gibi unsurlarda kaldırılarak, esnafların tabelalarında Türkçe isimler kullanması konusunda teģvik edilecek. GÖLBAŞI BELEDİYESİ CEPHE YENİLEME VE SAĞLIKLAŞTIRILMASI YAPIM İŞİ TOPLAM TL A) TARİHİNE KADAR YAPILAN TOPLAM IMALAT( Kdv Hariç ) 899, B) KURUM ÖDEME ORANI 423, C) BİR ÖNCEKİ HAKEDİŞİN TOPLAM TUTARI 0 D) BU HAKEDİŞİN TUTARI( B - C ) 423, E) KDV %18( D X 0,18 ) 76, F) TAHAKKUK TUTARI ( D + E ) 500, G) TEMİNAT KESİNTİSİ (%6) 25, H) ÖDENECEK TOPLAM TUTARI ( F G ) 474, TVKGM ce TAHSİS EDİLEN ÖDENEK 500, NOT 1: TEMİNAT KESİNTİSİ KESİN KABULDEN SONRA ÖDENECEKTİR NOT 2: BU HAKEDİŞ BİLGİSİ TVKGM SUNULDU 130 / 133

131 TUZ GÖLÜ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĠ (Ankara Ġl sınırları içi) Alanı : 870 km 2. (ANKARA ĠL SINIRLARI içi) Ankara-Konya-Aksaray illeri ortak alanı TOPLAM 7414 km 2 dir.) 1. KAMU KURUM VE KURULUġLARINA BĠLGĠ VE GÖRÜġ SUNULMASI a. Bakanlıklara 9 Adet b. Genel Müdürlüklere 34 Adet c. Ġl Müdürlüklerine 1 Adet d. Belediyelere 24 Adet e. Üniversitelere 2 Adet f. Kaymakamlıklara 6 Adet g. Ġl Özel Ġdaresine 2 Adet 2. ġubeler ARASINDA BĠLGĠ VE GÖRÜġ PAYLAġILMASI a. ÇED ġube Müdürlüğüne 7 Adet b. Proje ġube Müdürlüğüne 2 Adet c. Yapım ġube Müdürlüğüne 1 Adet d. Çevre Denetimi ġube Müdürlüğüne 1 Adet e. Ġnsan Kaynakları ġube Müdürlüğüne 1 Adet 3. ġube MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONELĠNĠN ĠL ĠÇĠNDE VE DIġINDA DĠĞER KAMU VE KURULUġLARINDA GÖREVLENDĠRĠLMESĠ A. Savcılık Emrine 1 Adet 4. BĠLGĠ TALEBĠ A. Dilekçe yoluyla 3 Adet B. BĠMER yoluyla 1 Adet 131 / 133

Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Şube Müdürü Erhan TÜMER

Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Şube Müdürü Erhan TÜMER Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Erhan TÜMER 1) İl Müdürlüğü bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojileri, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama

Detaylı

T.C. ORDU VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORDU VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİSYONUMUZ Hayat kalitesi yüksek şehirler ve sürdürülebilir çevreyi temin etmek üzere; planlama, yapım, dönüşüm ve çevre yönetimine ilişkin uygulamaları düzenleyici, denetleyici, katılımcı ve çözüm odaklı

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ:

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ: 1-İl müdürlüğü bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojileri, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER DAĠRE BAġKANI Yapı ĠĢleri ve Teknik Rektörlük Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nın en üst yöneticisi, temsilcisi, harcama yetkilisidir. Dairede çalıģan

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN SIRA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESĠ 1-1- BaĢvuru Dilekçesi ( Amaca

Detaylı

.. [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU KOMĠSYON KARARI. Ġlgi : Ġl ÇalıĢma Biriminin.. tarihli ve. nolu teknik inceleme raporu.

.. [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU KOMĠSYON KARARI. Ġlgi : Ġl ÇalıĢma Biriminin.. tarihli ve. nolu teknik inceleme raporu. EK-1/1 YAPI ĠNCELEME VE DENETĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN RAPOR ÖRNEĞĠ [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU Karar Tarihi : Karar No : [ İl plaka no-yıl-karar no_örn 06-2011-001 ] Konu :Denetim faaliyetinin geçici durdurulmasına

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü Personel Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, bünyesinde görev yapan personelimiz; 1 2 8 7 1 3 1 Şube Müdürü (Vekil) Mimar Mühendis Tekniker Teknisyen Kontrol Teknisyeni Şef Kastamonu Çevre ve Şehircilik

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

YAPI DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ VE 01.01.2015-04.08.2015TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN FAALİYETLER

YAPI DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ VE 01.01.2015-04.08.2015TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN FAALİYETLER YAPI DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ VE 01.01.2015-04.08.2015TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN FAALİYETLER 1) 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiş olan iş ve işlemleri

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1- Bu yönetmelik, Belediye Kanunu ile bağlayıcı yasa, yönetmelik, talimatlar ve

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi:04.08.2017 Karar Sayısı: 84516765-301-05/47 Meclis BaĢkanı: ĠnĢ. Müh. Hasan ARSLAN Belediye BaĢkanı MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi GENELGE 2014/01 Amaç: Madde 1) Muğla Valiliği Yatırım Ġzleme

Detaylı

ĠMAR VE ġehġrcġlġk DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDART TABLOSU

ĠMAR VE ġehġrcġlġk DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDART TABLOSU SIRA NO ĠMAR VE ġehġrcġlġk DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDART TABLOSU HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠ TAMAMLANM A SÜRESĠ HĠZMETĠ SAĞLAYA N BĠRĠM Panonun ölçülendirilmiģ tasarım örneği

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN BİRİMLERİN ADI DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) MAHALLİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ. TekirdağĠl Sağlık Müdürlüğü

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN BİRİMLERİN ADI DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) MAHALLİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ. TekirdağĠl Sağlık Müdürlüğü SIRA NO 1 2 KURUM KODU 060 STAND ART DOSYA PLANI KODU 1E+08 HİZMETİN ADI 02Temel Prosedürler ve bağlı iģler 04Talimatlar 05Formlar Atıklarla ilgili iģlemler 01Tıbbi Atıklar 99Diğer HİZMETİN TANIMI Kalite

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmet Başvuruda İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi 1- Ġskân dilekçesi 2- Temel vizesi,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

Birim Sorumlu Yedek Görevli Görevler

Birim Sorumlu Yedek Görevli Görevler Atama Servisi (Merkez Birimler) Hülya BİÇEROĞLU Remziye TÜRK Merkez birimlerine görevli olan İl atamalı ve Bakanlık atamalı in atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak ve Bakanlık ile bu e ilişkin

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKĠ,SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKĠ,SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKĠ,SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

EK-1 HAVRAN ĠLÇE DEVLET HASTANESĠ HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU

EK-1 HAVRAN ĠLÇE DEVLET HASTANESĠ HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HĠZMETĠN ADI HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HĠZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZĠ ĠDARE TAġRA BĠRĠMLERĠ MAHALLĠ ĠDARE DĠĞER (ÖZEL

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 - Bu yönetmelik Konak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün KuruluĢ,

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Yapı Kontrol Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇERİK NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 1 NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 22 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ OCAK - 2012 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Sayı : B.05.4.VLK.0.60.43.00-010.04-10 02/01/2012 Konu : Hükümet Konağı Amirliği Uygulama Yönergesi ile imzalanmıģtır. ERBAA

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye

Detaylı

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUġ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi.

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. ERYĠĞĠT (Katılmadı)-Dilek TEKĠN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMĠRCĠ -Muharem Aziz

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN ORTALAMA. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLK HĠZMETĠN ADI. BAġVURU MAKAMI SEKTÖR VB.) DĠĞER (ÖZEL

HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN ORTALAMA. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLK HĠZMETĠN ADI. BAġVURU MAKAMI SEKTÖR VB.) DĠĞER (ÖZEL B070BHM0360000 045020700 B070BHM0350000 045020600 B070BHM0340000 045020500 B070BHM0330000 045020400 B070BHM0320000 045020300 B070BHM0310000 045020200 B070BHM0300000 045020100 KURUM STANDT VE MADDE NUMAS

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 1 Ġmar Durumu(Ġmar Çapı) 2 Su Basman vizesi 3 4 Ġmar Planı DeğiĢikliği

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 TOPLANTI TARĠHĠ : 17.04.2013 TOPLANTI SAATĠ : 10:00 TOPLANTI YERĠ : TMO Genel Müdürlüğü Toprak Mahsulleri Ofisi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat

Detaylı

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 SatıĢ, Kiralama, Ġrtifak Hakkı Tesisi (Bakanlık onay süresi hariç) 60 GÜN 2 Ecrimisil bedeli tahsilatı (SatıĢ, kira, irtifak

Detaylı

2011 YILI FAALĠYET RAPORU

2011 YILI FAALĠYET RAPORU T.C. ANKARA VALĠLĠĞĠ Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü 2011 YILI FAALĠYET RAPORU 31 Aralık 2011- ANKARA TAKDĠM EDEN : Kasım KAYIHAN (Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürü) 1 / 73 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ Ġl haritası Ġlinin

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

14) Gümüşhane Torul-Kirazlık Söüğütağıl 30 Daireli Afet Konutu İnşaatı

14) Gümüşhane Torul-Kirazlık Söüğütağıl 30 Daireli Afet Konutu İnşaatı 14) Gümüşhane Torul-Kirazlık Söüğütağıl 30 Daireli Afet Konutu İnşaatı SÖZLEŞME BEDELİ BAŞLAMA YILI BİTİŞ YILI 2011 BEDELİ 1.165.000 2006 2006 1.685.988 15) Gümüşhane Merkez Balyemez Konağı İnşaatı SÖZLEŞME

Detaylı

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI HAZİRAN AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/38 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/38 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/38 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 13/4/2006 Resmi Gazete Sayısı: 26138 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 304)

Resmi Gazete Tarihi: 13/4/2006 Resmi Gazete Sayısı: 26138 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 304) Resmi Gazete Tarihi: 13/4/2006 Resmi Gazete Sayısı: 26138 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 304) 13/12/1983 tarih ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI A) TEMEL EĞİTİM : Okul öncesi eğitimi yaygınlaģtıracak ve geliģtirecek çalıģmalar yapmak, Ġlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı