Seslenis. 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seslenis. 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr"

Transkript

1 Seslenis Türklerin asýrlardan beri takip ettiði hareket devamlý bir istikamet muhafaza etti. Biz daima Þark'tan Garb'e yürüdük. ATATÜRK 30 Aðustos Zafer Bayramý coþkuyla kutlandý 30 AÐUSTOS Zafer Bayramý, tüm yurtta olduðu gibi ceza infaz kurumlarýnda da coþkuyla kutlandý. Büyük Zafer in 86. yýldönümünde, ceza infaz kurumlarýnda konferans, seminer vb. etkinlikler gerçekleþtirildi. Devamý 16 da 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr 77. Ýzmir Uluslararasý Fuarý, Aðustos tarihleri arasýnda gerçekleþtirildi. Yerli ve yabancý binlerce ziyaretçinin gezdiði fuarda; 20 ceza infaz kurumu stand açtý. Hükümlü ve tutuklularýn el emeði göz nuru ürünlerin ziyaretçilerce büyük ilgi gördüðü sergiyi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Ekrem Bakýr ve Tetkik Hâkimi Mustafa Onuk ziyaret etti. Bu yýl üçüncüsü açýlan sergide; çini, ayakkabý, halý-kilim, çeþitli süs eþyalarý, tarým ürünleri ve hayvansal gýdalar gibi ürünlerin satýþ ve tanýtýmý yapýldý. Devamý 2 de Fethiye de satranç turnuvasý Fethiye Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, hükümlüler, tutuklular, Kurum personeli ve Patlangýç Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu öðrencileri arasýnda satranç turnuvasý düzenledi. Turnuvaya; 9 u hükümlü ve tutuklu olmak üzere toplam 24 kiþi katýldý. 30 Haziran da yapýlan turnuvada; Ýlköðretimokulu öðrencisi Mustafa Ubeydullah Koç birinci olurken, tutuklu Hüseyin Aydýn ve Kurum 2. Müdürü Hakan Turan mansiyon ödülüne lâyýk görüldü. Dereceye girenlere madalyalarý, Kurum yöneticileri tarafýndan verildi. Ayrýca, Satranç Öðretmeni Ali Oltýnok ve dereceye giren öðrencilere, hükümlü ve tutuklularca yapýlan el iþi hediye edildi. Düzce, Balýkesir ve Edremit Adalet Saraylarý törenle açýldý Düzce, Balýkesir ve Edremit te yapýmý tamamlanan adalet saraylarý, Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin in katýldýðý törenle hizmete açýldý ADALET hizmetlerinin verildiði mekânlarýn çaðýn gereklerine uygun hâle getirilmesine yönelik baþlatýlan reform çerçevesinde yapýmý tamamlanan Düzce, Balýkesir ve Edremit Adalet Saraylarý törenle hizmete açýldý. GEÇTÝÐÝMÝZ ay yapýlan açýlýþ törenlerine; Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin'in yaný sýra, milletvekilleri, Müsteþar Ahmet Kahraman, HSYK Üyesi Ali Suat Ertosun, Müsteþar Yardýmcýsý Mustafa Kökçam, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman, Ýdarî ve Malî Ýþler Dairesi Baþkaný Enver Kaya, il ve ilçe yöneticileri ile vatandaþlar katýldý. Ayrýntýlar 8-9 da Ýzmir Fuarýnda hükümlülerin el ürünleri sergilendi Spor kulübü derneklerinden örnek çalýþmalar Ceza infaz kurumu gençlik ve spor kulübü dernekleri, kýsa bir zaman önce kurulmalarýna raðmen, örnek çalýþma ve baþarýlara imza adýyor. Hatay da Ýnfaz ve Gençlik Spor Kulübü Derneði, Reyhanlý ilçesinde yapýlan güreþ müsabakalarýnda birincilik ve üçüncülük elde ederken, Afyonkarahisar da Gençlik ve Spor Kulübü Derneði personel çocuklarý için futbol yaz okulu açtý. Devamý 6 da Hatay E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Ýnfaz ve Gençlik Spor Kulübü takýmý 6 Temmuz da Reyhanlý Ýlçesindeki güreþ müsabakalarýnda 3 birincilik 2 üçünclük elde etti. Prof. Dr. Orhan Kural dan hükümlülere konferans Prof. Dr. Orhan Kural, 22 Temmuz 2008 tarihinde, Uþak E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulara bir konferans verdi. Devamý 5 te Ankara Açýk ta belge daðýtým töreni Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, dart 1. kademe yardýmcý antrenör yetiþtirme, bilgisayar iþletmenliði ve yetiþkinler II.kademe okuma yazma kurslarýnýn belgeleri törenle daðýtýldý. Devamý 7 de Ýnebolu da konser coþkusu Ýnebolu M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklulardan oluþan Türk Halk Müziði Korosu 6. programýný gerçekleþtirirken, dinleyicilerden büyük beðeni topladý. Devamý 7 de Fethiye de konser coþkusu Fethiye Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Meðri FM çalýþanlarý tarafýndan hükümlü ve tutuklulara müzik eðlence programý sunuldu. Devamý 5 te Kurumlarda sigarayý býrakma eðitimi Ankara 2 No lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ve Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, hükümlü ve tutuklulara sigaranýn zararlarý ve sigarayý býrakmanýn yollarý konusunda eðitim verildi. Devamý 5 te Hükümlülere kene eðitimi / 15 te Kurumlarda veda töreni / 14 te Aksaray da el sanatlarý sergisi / 2 de

2 Sayfa 2 Seslenis 15 Eylül 2008 Ýzmir Fuarýnda hükümlülerin el ürünleri sergilendi Ceza Ýnfaz Kurumlarý Sergisine büyük ilgi Aðustos tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen 77.Ýzmir Uluslararasý Fuarýnda bu yýl üçüncü kez stand açan ceza infaz kurumlarýnýn sergisi ziyaretçi akýnýna uðradý. Hükümlü ve tutuklularýn el emeði göz nuru ürünlerinin büyük ilgi gördüðü sergiyi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Ekrem Bakýr ve Tetkik Hâkimi Mustafa Onuk ziyaret etti. Bu yýl 77 inci kez kapýlarýný açan Ýzmir Uluslararasý Fuarýnda hükümlü ve tutuklularýn el emeði, göz nuru ürünleri de sergilendi. Yerli ve yabancý binlerce ziyaretçinin gezdiði fuar, Aðustos tarihleri arasýnda gerçekleþtirildi. Fuarýn açýlýþý; Sanayi Ticaret Bakaný Zafer Çaðlayan, 25 ülkenin dýþiþleri bakaný, Ýzmir Valisi Cahit Kýraç ve Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu tarafýndan yapýldý. Fuarda, 20 ceza infaz kurumu da stand açtý. Hükümlü ve tutuklularýn el emeði göz nuru ürünlerin ziyaretçilerce büyük ilgi gördüðü sergiyi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Ekrem Bakýr, Tetkik Hâkimi Mustafa Onuk ve Cumhuriyet Savcýsý Yusuf Aslan birlikte ziyaret etti. Fuarda; Kütahya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu çini ürünleri, Foça Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu yoðurt, peynir, zeytin, zeytin yaðý ve tarým ürünleri, Ýzmir 1 ve 2 No lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarý boncuk iþleme, çini, resim vb. el iþleri, Midyat M Tipi Kapalý ve Ankara 2 No lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarý gümüþ takýlar, Ankara 1 No lu L Tipi Kapalý ve Ödemiþ M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarý yapay çiçek, Kozan M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu halý-kilim, Ermenek M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu bakýr kabartma tablo, Uþak E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu dokuma kumaþ ve kilim, Kýrýkhan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu ipek dokuma ve mefruþat ürünleri, Ýzmir Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu el iþleri, Kýrþehir Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu mermer süs eþyalarý, Çanakkale Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu mefruþat ve iç giyim ürünleri, Siirt Açýk Ýnfaz Kurumu kilim, seccade gibi dokuma ürünleri, Ayaþ Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu ayakkabý ve çanta, Denizli Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu mefruþat ve el iþleri, Adýyaman Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu mefruþat ve kilim, Balýkesir Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu deðerli taþlarla yapýlan takýlarý ziyaretçilerin beðenisine sundu. Bu yýl üçüncüsü açýlan sergiye ziyaretçiler büyük ilgi gösterirken, ürünlerin tamamýna yakýný satýldý. Aksaray da el sanatlarý sergisi Aksaray Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklularýn iþ yurdu faaliyetlerinde ürettikleri el emeði göz nuru ürünleri ile Halk Eðitim Merkezi iþ birliðiyle açýlan çinicilik ve taký tasarýmý kurslarýnda üretilen çalýþmalar Temmuz 2008 tarihleri arasýnda Belediye Sergi Salonunda satýþa sunuldu. Serginin açýlýþýna: Vali Sebati Buyuran, Belediye Baþkaný Nevzat Palta, Cumhuriyet Baþsavcýsý Durmuþ Akif Özbek, Alay Komutan Vekili Bnb. Osman Aslan, Cumhuriyet Savcýsý Veysel Yýlmaz, Kurum Müdür Vekili Abdullah Gürbüz, daire amirleri, Ceza Ýnfaz Kurumu yöneticileri ve personeli, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ve basýn mensuplarý katýldý. Açýlýþ kurdelesinin kesilmesinin ardýndan davetliler, sergiyi gezdiler. Ürünleri beðeniyle inceleyen davetliler, böylesine muhteþem ürünlerin yer aldýðý serginin hükümlü ve tutuklularýn topluma kazandýrýlmalarý açýsýndan önemine dikkat çektiler. 20 Temmuz tarihine kadar açýk olan sergide; Türk Bayraklarý, kök boyasý kilimler, ahþap malzemeler, çiniler, takýlar ve boncuk çalýþmalarý açýlýþa katýlan vatandaþlar tarafýndan büyük ilgi gördü.

3 15 Eylül 2008 Seslenis Sayfa 3 BEN SANA AVUNUYORUM HAYAL SENÝ SEVÝYORUM Bir þeyler saklýyorsun o ýslak dudaklarýnda; Bulut bulut olmuþ o kapkara gözlerin, Veda edercesine bu sessizlik, bu hüzün. Acý bana ben sana mahkumum. Yorgunum, sensizlik acýsýyla yorgunum; Bulanýk ve sisli bir yaþam içindeyim, Her köþe tutulmuþ, ulaþamýyorum sana, Acý bana ben sana mahkumum. Sessiz bir yaðmur var gece karanlýðýnda; Düþlerim taþ olmuþ kaybolmuþ çamurda. Çaresizim ama yine de aðlamýyorum, Dedim ya acý bana ben sana mahkumum. Gittin! Giden sen oldun býraktýn tek baþýma, Yüreðimden vurdun, ödün vermedim onurumdan. Ama sen yoksun yanýmda, Dedim ya acý bana ben sana mahkumum. Derya Arýkan Sivas E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu NEREDEN NEREYE Genç tanýþtým gayri meþruyla, Hayatýn gayri kanuni ortamlarýyla... Genç yaþýmda girdim mapus damýna; Ne insanlar gördüm, Kaderin puslu oyununda. Hepsi piþmanlýk içinde hayat okulunda, Bu zamana kadar kim kazanmýþ ki, Kanunsuzluðun sunduðunu. Tahminim o ki biz; Usturanýn sivri ve kesici tarafýndayýz. Ýki yol var önümüzde; Ya þu an bulunduðumuz güneþ görmeyen soðuk dört duvar arasý, Ya da hayat. Mahkûm insan bilir buranýn psikolojisini. Aklýma geldi geçen gece. Bundan sekiz sene önce. Okula giderken... Sýnýfýmýza öðretmenimiz girerdi, Günaydýn çocuklar dedi mi, Çocuksu bir çýðlýkla hep bir aðýzdan; "Saðol" derdik. Þimdi ise her sabah ve akþam sayýmýnda, Memurlar geldi mi sayým almaya, Ýyi günler gençler diye girdiklerinde odaya, "Saðol" diyoruz. Nereden nereye... Keþke ömrümce ilkokula giden çocuk kalsaydým, Keþke bu suç dünyasýna hiç bulaþmasaydým. Daha önce öðretmenim, Þimdi baþefendi. Dedim ya! Keþke ömrümce çocuk kalsaydým. Zalim hançer gibi kalbime saplanan duygularý, Yaþamasaydým. Atagün Kalýndamar Bergama M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Sürme üstüme üstüme karanlýk geceleri; Ümitlerimde hüznün simsiyah þemsiyesi, Yarým yamalak, bölük bölük hülyalarým, Mutluluklarýmýn tadý her dem buruk, Yine de özlenen istasyona varmak için avunuyorum. Gurbeti acý acý çalsa da kampana kederli küskün, Ömür saatini hep hüzne acýya kurulu olsa da, Kanatlarý kýrýk kuþlar misali de olsa umutlarým, Gecelerim týpký heder olup giden binlerce gecesi gibi olsa da. Gönül dergahýmda hayallerim bir bir tükense de, Yine de istenen duraða ulaþmak için avunuyorum. Kan damlasa da gözlerimden isyanlar içinde, Yalnýzlýðýn kahreden zehrini içsem de her gece,. Bir çaresizlik daha baþlasa gecenin sonunda... Ve adým daha atsa da yüreðime gamlar, Yine de gökyüzünün mavisine eriþmek için avunuyorum. Ulviye Sakarya Alaþehir M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz kurumu VEFALI DOSTUM Gecelerdir benim vefalý dostum olan; Bazen canýmý acýtýr, Ýhanet kadar acý deðildir acýsý. Tek yarimdir geceler, Vefalý tek dostumdur geceler. Bir tek geceler anlar içimdeki yarayý, En kötü anýmda yalnýz geceler vardý yanýmda. Gecelerdir elimi hiç býrakmayan, Gözyaþlarýma þahit olan, Ýsyanlarýma þahit olan haykýrýþlarýmý duyan, Yalnýz gecelerdir. Bazen sevincimi bazen de üzüntümü paylaþýrým, Beni sessizce dinleyen sadece gecelerdir. Ýhanet etmez bana geceler, Kötü insanlar gibi sýrtýmdan vurmaz geceler. Ýhanet nedir, üzmek nedir bilmez geceler, Bana yalan söylemeyen tek dostumdur geceler. Hayatýn gerçek yüzünü gösterendir, Acýlarla baþ etmesini öðretir geceler. Gecelerdir benim tek dostum, Vefalý tek sadýk yarim yalnýzca gecelerdir. Ayfer Sardoðan Alaþehir M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Baþýmý yastýða koyduðum zaman, Baþlýyorum atýp tutup hayal kurmaya. Zaman çok çabuk geçiyor o an, Maziler gerçek oluyor bir an. Eskiler yenileniyor, Umutlar yeþeriyor zaman zaman. Yaþam bir yolun yokuþu gibi, Bazen kendini býrakýrsan, Bazen ise sýmsýký sarýlýrsýn, Ama yaþam karanlýklarda bile olsa güzeldir. Çünkü her karanlýða güneþ doðar bir gün, Ki güneþ karanlýklarý aydýnlatmaya mecburdur. Her zaman sabýr tercihin olsun, Doðan güneþ umudun olsun. Yalnýz kalmak da kaderin olsun arkadaþ. Batan her güneþle yalnýzca bir umut ölür, Doðan her güneþle binlerce umut yeniden doðar. Bekle, bekle ve sabret gülüm, Dar günün ömrü kýsa olur, Gülüm unutma. Oktay Kýlýç Kozan M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu GÜZEL YURDUM Her köþesinde kanatlý melekler, Mor, pembe uçuþur kelebekler. Renk renk açýlmýþ çiçekler, Kýþýn ortasýnda denizde yüzerler, Benim güzel cennet yurdum. Berrak temiz yudum yudum, Her yanýný gezdim durdum, Dört mevsimi sende buldum, Çok þanslýyým sende doðdum, Benim güzel cennet yurdum. Sarmýþ her yaný baðlar, baðçalar, Açmýþ güller, hoþ kokulu çamlar, Bülbüller ötüþür uçan kuþlar, Nehirler akar denizler çaðlar, Benim güzel cennet yurdum. Dað ormanýyla zeytin dalý, Göz nuruyla dokunan halý, Güç veren tereyaðý ile balý, Pembe açmýþ badem aðacýnýn dalý, Benim güzel cennet yurdum. Sende sevdim ben o yârý, Yedim üzüm, incir, narý, Piþirip kestaneyi yiyince darý, Çiçeði peteðe çekince arý, Benim güzel cennet yurdum. Bu gönül seni kalbine kazdý, Dilim döndü kalem yazdý, Ne kadar anlatsam inan azdý, Yakýþýr renkleri kýrmýz beyazdý, Benim güzel cennet yurdum. Fuat Doðan Þanlýurfa Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Çok sevmiþtim seni, Öylesine saf gözükmüþtün ki gözüme, Uðrana ölümü bile göze almýþtým. Sensiz bir dakika bile ölüm geliyordu; Seni görmediðim an zaman duruyordu, Senin varlýðýn huzur veriyordu. Seninle o kadar güzeldi ki hayat; Sanki tatlý bir rüyada gibiydim. Sen býrakýp gidiyorsun beni, Artýk gözümdeki perde açýlýyordu, Bu güzel rüya burada bitiyordu. Beni hiç sorma ne haldeyim; Ne dertte ne kederdeyim. Hiç düþünme, sen git kendi yoluna, Sen git gönlünün istediði yere, Seni delice sevene. Ben hep burada olacaðým Yusuf Meco Alaþehir M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu ANA TARAFI FIKRA Temel ile Dursun, Ýstanbul da berbere giderler. Berber, Temel ile Dursun a Karadenizliler in cesur insanlar olduklarýný belirterek, övgüler dizer. Berberin övgüleri Temel ile Dursun un çok hoþuna gider. Sýradaki müþterinin traþý bitence, önce Dursun koltuða oturur. Berber, Cesur Karadenizliler in köpüksüz traþ olduklarýný söyleyerek, Dursun a nasýl traþ olacaðýný sorar. Dursun un da, köpüksüz olsun, der. Dursun, berberin jileti her vuruþunda büyük acý çeker, yüzü kan içinde kalýr. Yine de dayanýr. Dursun'un traþý canhýraþ biçimde bittikten sonra Temel koltuða oturur. Berber: - Siz de Karadenizlisiniz, sizinki de mi sabunsuz olsun, der. Temel: - Pen ana tarafundan Ýstanbulluyum, der. GÜZEL SÖZ Kalp kör olduktan sonra, gözün görmesinde yarar yoktur. (Hz. Ali) HERÞEYDE BÝR HAYIR VAR Bir zamanlar ülkenin birinde av meraklýsý bir padiþah yaþarmýþ. Padiþahýn canýný verecek kadar sevdiði bir dostu varmýþ. Bu dostu, Alice'yi, hiç yanýndan ayýrmaz, avlara hep beraber giderlermiþ. Padiþahýn dostu, ne yaþanýrsa yaþansýn "Hayýr vardýr bu iþte" dermiþ. Bir gün yine beraber ava çýkmýþlar. Av sýrasýnda güzel bir tavþana rastlamýþlar. Padiþah tam ateþ edecekmiþ ki, silâh tutukluk yapmýþ. Padiþah hemen tamir edeyim derken, baþ parmaðýný tetik mekanizmasýna sýkýþtýrarak, kopartmýþ. Padiþah acý içinde kývranýrken, dostu Alice "Hayýr vardýr bu iþte" demiþ. Padiþah bu söze öylesine sinirlenmiþ ki, "Ne hayrý, parmaðým koptu." diye gürlemiþ ve Alice'yi zindana attýrmýþ. Aradan yýllar geçmiþ, padiþah bir gün yine ava çýkmýþ adamlarý ile. Avlanýrken, insan yiyen yamyamlarýn eline düþmüþ. Yamyamlar kazanlarý hazýrlamýþ, sýra ile piþirip yiyorlarmýþ. Sýra padiþaha gelmiþ, bir bakmýþlar ki padiþahýn bir parmaðý yok. Ýnanýþlarýna göre vücut uzuvlarýndan biri eksik olan insanlarý yemiyorlarmýþ. Padiþahý serbest býrakmýþlar. Sarayýna dönen padiþah Alice'yi hatýrlamýþ. Onun "Her iþte bir hayýr var." sözünün doðru olduðunu anlamýþ. Hemen zindandan çýkarttýrýp, huzuruna getirtmiþ. - Dostum senin sözün doðru imiþ, seni boþ yere zindana attým. Çok üzgünüm çok piþmaným. Dile benden ne dilersen, demiþ. - Üzülme bu iþte de bir hayýr var, demiþ. - Nasýl olur? Ben seni boþ yere yýllardýr zindanda tuttum. Sen ise üzülme diyorsun, demiþ. - Dostum, sen beni zindana atmasaydýn ben her zaman ki gibi seninle olacaktým. Yamyamlar seni yemeyip, saðlam olduðum için beni yiyeceklerdi. Hayýr burada iþte, demiþ. Yaþamýmýzda her ne kadar kötü olaylar olursa olsun, hep iyi tarafýndan bakmalýyýz. Murat Topal Çanakkale E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu B U L M A C A SOLDAN SAÐA 1) Tutuklularýn bileklerine takýlan demir halka-eski dilde 1 ekmek. 2) Kalabalýk halk-eski dilde bir tartý birimi-bir nota. 3) 2 Bir mahkûmu görmeye gitmek- 3 Ýþaret. 4) Yüzün bir bölümü- Vücutta oluþan bir leke-aþikar tuzaða düþürülen ve kendisinden ya- 4 5 rarlanýlan kimse. 5) Teniste maç bölümü-kýrsal kesimde sözü geçen, topraklarý olan kiþi. 6) Kur- 6 çatovyum'un simgesi-ýki dað arasýndaki geçit-gün doðumu. 7) 7 8 Zýrnýk-Sodyumun simgesi. 8) Çin damasý-yer kürenin uydusu- 9 Nazi hücum kýtasý. 9) Anma- Arap Yarým adasýnda bir ülke. 10) 10 Anne-Özen göstermek. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1) Hýzlý oynanan bir Kafkas halk oyunu-þaþýrma ünlemi. 2) Bir iþin ustasý-keten, kenevir gibi türlü dokuma maddelerinden yapýlan ince bir halat. 3) Yaraþýr-Sindirimi kolaylaþtýrmak için içilen bir içecek. 4) Þimdi,þu anda- bir baðlaç. 5) Yaþlý,ihtiyar-Endüstri. 6) Sonsuzluk. 7) Zerafet- Müzikte bir nota. 8) Bir zamir. 9) Bir yük hayvaný-temel,esas. 10) Hediye. 11) Bir soru-boru içinde bir akýþkanýn akýþýný durdurmaya veya serbest býrakmaya yarayan alet-bir organýmýz. M. Nuri Öztoprak Hatay E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu a Geçen Sayýdaki Bulmacanýn Çözümü

4 Sayfa 4 Seslenis 15 Eylül 2008 USTALARDAN SEÇMELER MÝTHAT CEMAL KUNTAY ONBEÞ YILI KARÞILARKEN Kim derdi yarýlsýn da nihayet yerin altý, Bir anda dirilsin de þu milyonla karaltý. Topraklaþan ellerde birer meþale yansýn, Kim derdi ki þu milyonla adam birden uyansýn. Kim derdi seher yýldýzý doðsun da bir evden, Kaçsýn da cehennemler o bir damla alevden. Canlansýn ýþýk selleri olsun da o damla, Beþ devletin öldürdüðü devlet bir adamla. Kim der ki en son rakamlar da delirsin, On beþ asýr on beþ yýlýn eb'adýna girsin. Dünyalarý bir fert evet oynattý yerinden, Sarsýldý demirler evet azmin demirinden. Mâzi yýkýlýp gitti evet fesli, kafesli... Lâkin bugünün ey granit bünyeli nesli. Bir þey ele geçmez þerefin sade adýndan, Sen arþý býrak, varsa haber ve kanadýndan. Gökten ne çýkar? Gök ha büyükmüþ ha deðilmiþ, Sen alnýný göster ne ne kadar yükselebilmiþ. Gökler çýkabildin, uçabildinse derindir, Tarihini kendin yazýyorsan, eserindir. Bahsetme bugün sade dünün mucizesinden, Ýnsan utanýr sonra yarýn kendi sesinden. NEDEN GELMÝYOR? ÝLK AÞKIM UMUT ÝNSANIN EKMEÐÝ BENSE Ýnsan haklarý kavramý günümüzde oldukça popülerdir. Herkes insan haklarýný kendi gücüne göre yorumlayýp deðerlendirmektedir. Tarihe bir bakacak olursak insaný anlamak için yapýlan tüm tanýmlarýn tamamýna yakýn kýsmýnýn dünyadaki diðer canlýlara göre olduðunu görürüz. Ýnsaný dýþ görünüþüne göre tanýmlayýp deðerlendirmeyle ilgili anlatýlan pek çok öykü vardýr. Bunlardan bir örnek verecek olursak; Eflatun bir gün insaný, iki ayaklý tüysüz bir hayvan olarak tanýmlamýþ. Bu tanýmý duyan Diyojen ise, kucaðýna bir horoz alýp kalabalýða hitaben bu gördüðünüz Eflatun'un anlattýðý insandýr, demiþtir. Ya bizim Nasrettin Hoca'nýn 'Ye kürküm ye söylemi?' Ýnsaný dýþ görünüþüyle deðerlendirmek adýna oldukça düþündürücüdür. Tüm dinlere göre insan diðer canlýlardan üstündür. Doðadaki denge ise güçlünün egemen olmasý ilkesine dayanýr. Kurt sürüleri yaralanan arkadaþlarýný aralarýnda barýndýrmaz. Hatta onlarý parçalayýp yedikleri bile olur. Sosyal hayatta insanlarýn "güçlü olan yaþamaya deðerdir" ilkesini sýk sýk uyguladýklarýna iyi bir örnektir. Çaðdaþ insaný insan yapan ise, eþitlikçi olma özelliðidir. Ancak sadece bu yetmez. Günümüzde insanlar yalnýz kendi ülkelerindeki insanlarýn eþit hak ve özgürlükleri ile yetinmeyip baþka ülkelerde yaþayan insanlar için de mücadele vermelidir. II nci Dünya Savaþý ndan sonra insanlarýn kazandýklarý tüm haklarýn korunmasý, tüm dünyada geçerli olmasý için Birleþmiþ Milletler örgütü kurulmuþ, Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi yayýnlanmýþtýr. Çocuk Haklarý, Kadýnlara Karþý Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Kaldýrýlmasý Hakkýnda Sözleþmeler gibi. Ancak günümüzde de her zaman güçlü olanýn ortaya çýkýp, dünyayý kendisine ait futbol sahasý görüp kendisine zayýf rakipleri seçip yendikten sonra sýrada kim var diye beklemesi insan haklarý örgütlenme sözleþmeleri ve amaçlarý ile baðdaþýyor mu? Yoksa bu örgüt ve sözleþmeler sözde mi kalýyor? Ýnsan haklarýný savunmak adýna binlerce, milyonlarca insanýn aç kalmasýna, ölümüne yol açmak koca bir kandýrmaca deðil midir? Ne pahasýna olursa olsun, Umut insanýn ekmeði. Her kes kendisi için ne kadar hak istiyorsa, baþkalarýna da onun verilmesi için çaba göstermelidir. Daha güzel ve barýþ dolu bir dünya için bu gerçeðin tüm insanlarca benimsenmesi, insanlarýn yalnýzca insan olduklarý için kazandýklarý tüm haklarýn korunmasý gereklidir. Emine Halman Çetin Hâkim Asrýn yaþamak hakkýný vermez sana kimse; Sen asrýný üstünde izin varsa benimse; "Bayraklarý bayarak yapan üstündeki kandýr. toprak eðer uðurunda ölen varsa vatandýr." Mithat Cemal KUNTAY ( ) HAYATI 1885'te Ýstanbul'da doðdu. 1956'da Ýstanbul'da yaþamýný yitirdi. Tek romaný "Üç Ýstanbul"la büyük baþarý kazandý. Vefa Ýdadisi'ni ve Mektebi Hukuku bitirdi. Doktora sýnavýný verdikten sonra Hukuk Mektebi'nde idare hukuku asistanlýðý yaptý. Adliye Nezareti Özel Kalemi'ne girerek müdürlüðe kadar yükseldi. Birinci Hukuk Mahkemesi üyeliðinden sonra Beyoðlu Dördüncü Noteri oldu. 1956'da Ýstanbul'da ölümüne kadar bu görevi sürdürdü. Yazmaya þiirle baþladý. Ýlk þiiri "Elhamra" Resimli Kitap'ta yayýnlandý. 2'nci Meþrutiyet'e kadar çeþitli dergilerde yayýnlanan ve aruzun ustaca kullanýldýðý, ulusal duygularýn ön plana çýkarýldýðý þiirleriyle tanýndý. Milli Edebiyat Akýmý'nýn deðerlerini benimsedi. "Üç Ýstanbul" romanýnda da canlandýrdýðý Mehmet Akif'le tanýþmasý, sanatý ve düþünceleri üzerinde etkili oldu. Çýnaraltý dergisinde 'te yayýnlanan son dönem þiirlerinde Yahya Kemal Beyatlý'dan da etkilendiði görüldü. Yalýn bir dil kullandýðý "Kemal", "Yirmi Sekiz Kânun-ý Evvel" gibi oyunlarýnda yurt sevgisi konusunu iþledi. Tek romaný ve en önemli eseri "Üç Ýstanbul"da, 2'nci Abdülhamit, 2'nci Meþrutiyet ve Mütareke yýllarýnýn Ýstanbul'unu anlattý. Gerçekçi kiþiler, ayrýntýlý tahliller ve bu üç dönemin yaþantýsýndan sunduðu canlý kesitlerle dikkat çeken bu roman televizyon dizisi olarak da yayýnlandý ve büyük ilgi topladý. Edebiyat araþtýrmalarý yapan Kuntay, inceleme ve araþtýrmalarýný 1913'te yayýnlanan "Hitabet ve Münazara Dersleri", 1914'te yayýnlanan "Hitabet Dersleri" kitaplarýnda topladý. ESERLERÝ Þiir: Türk'ün Þehnamesinden (1945). Antoloji: Nefaisi Edebiye (1913). Oyun: Kemal (1912) ve Yirmi Sekiz Kânun-ý Evvel (1918). Roman: Üç Ýstanbul (1938). Biyografi: Mehmet Akif (1939, Ýstiklal Þairi Mehmet Akif adýyla 1944), Namýk Kemal (2 cilt, 1956) ve Sarýklý Ýhtilalci Ali Süavi (1946) Þu daðlarda kaldý mý kar, Nasýl geçti koca bahar. Benden büyük derdin mi var, Neden artýk yaz gelmiyor? Dað bayýr demeden giderim; Tutmaz oldu dizlerim, Kýrýlasý þu ellerim, Neden artýk saz çalmýyor? Þu halimi kim soracak, Yüreðim hep kanayacak. Onu eller mi alacak, Neden artýk yar gelmiyor? Güzel günler düþümde, Tütüyorsun gözümde, Her an canýmdasýn her an özümde... Bu günler de geçecek. Sevgi sevgi ise eðer, Sevgi uðrunda bin ömür verilecek. Munise Hersekli Çanakkale E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu EMMÝ DEDÝ Mahallenin sanki gülü, Saçýna takar kakülü, Yanýndan geçme kokulu, Dündü bana emmi dedi. Yaþý desen epey geçmiþ, Gözlerinin altý þiþmiþ, Diþlerinin dördü düþmüþ, Dündü bana emmi dedi. Senelerle vardýr iþi, Biraz gözlerinden þaþý, Diþleri de safi taþý, Dündü bana emmi dedi. Yanaklarý sanki pamuk, Çene altý yumuk yumuk, Azýcýk kalçadan yamuk, Dündü bana emmi dedi. Gözleri sanki fal taþý, Yiyor yemek bilmez aþý, Göbeði etekten taþýr, Dündü bana emmi dedi. Bir Salih'i iki görür, Göz etrafý sanki mühür, Saçlarýnda ak görünür, Dündü bana emmi dedi. Salih Akgül Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Mersin E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Çoktan beri gözümdeydin, Belli etmedim. Kraliçe kadar güzeldin, Dönüp bakmadým. Hâlbuki; Bir an bile aklýmdan çýkmadýn. Sabrettim durdum, Dýþýma vurmadým. Doldu taþtý kalbim, Senin sevginle. Sabredilmez oldu artýk, Geldi son demime. Bir gün, Gel dinle beni desem, Beni anlar da, Söyler misin sevdiðini? Þu an oturmaktayým, Cezaevinde ranzamda. Aklýma geldin. Dedim yazayým hakkýnda. Bilmem, Seni memnun edebildim mi satýrlarýmla? Eðer memnun edebildiysem, Ne mutlu bana. Nedim Dönertaþ Ödemiþ M Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu ÖZGÜRLÜÐÜ KOKLAMAK Yeniden gelmektir hayata, Kendini bulmak. Sevdiceðine vuslat günüdür Belki; O günde özgürlüðü koklamak. Belki de yaþamak adýna her ne varsa; Farkýna varmaktýr, Özgürlüðü koklamak... Nihat Ýnanç Muðla E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurum GÜZEL SÖZ En mükemmel adalet vicdandýr. (Victor Hugo) Göðsüme saplanmýþ kýzýl bir mýzrak ucu gibisin, Derinlemesine, kanatýrcasýna sinemin ta içindesin. Damar çeperlerime vuran kan misali, delicesine, Sana muhtaç bu vücut bak! Hem de hücre hücre Sarýda sen, yeþilde, mavide, kýrmýzýda hep sen, Sensiz evren nasýl renksiz, hep mat bir bilsen. Varoluþun bile baþýndan sonuna, her anlamýnda, Görünmez yazý gibi yazýlmýþsýn tam alnýmda. Mehtabý aramazdým gece, sen yanýmdayken, Uzak bir yýldýz gibiydi güneþ sen parýldarken. Hiç bitmesin isterdim geceleri, birlikteyken seninle, Derin bir deniz sanýrdým, ne zaman dalsam gözlerine. Bitmeyen gecelerde arýyorum þimdi her dem, Ve aðlayan karanlýk katreleri tutuyor matem. Anlam buluyor bu matem baykuþ çýðlýklarýnda, Gökteki yýldýzlar bile bitmeyen hasrete aðlamakta. Bülbül figan ediyor; gül periþan viran olmakta, Gülþen harab olmuþ, nergis seni çaðýrmakta. Son çýrpýnýþlarý gibi ürkek ve telaþlý zamanýn, Kapýsýnda dileniyormuþçasýna eli açýk fukaranýn. Tut ki elimi kurtulsun bu sefil esaretten, Tut ki dönebilsin, o gittiði kýzýl cehennemden. Bir güvercin gibi kanatlanarak gelsin yanýna, Ve kapansýn yýllarýn piþmanlýklarý ayaklarýna. Kudurmuþ bir ýrmak misali aksýn gönül sana, Bitsin artýk hasret, ayrýlýk ne kadar zor baksana. Býrak sarsýn kollarým seni sonsuza dek, Bu hayalle geçti çünkü asýrlar, bekleyerek. Her zaman gelincik de sendin bana, karanfil de sen, Doðada nehirdin akan, bahçemde rüzgardýn esen. Saçlarýndaydý bütün týlsýmý, binbir gecenin, Sabah bakýþlarýnda, þafaklar gülüþündeydi senin. Bense her gölgenin aksettiði bir suyum þimdi, Gurbet akþamlarýnýn baðrý yanýk yolcusuyum þimdi. Yine sana hasret, yine sönmez hayalinin vurgunuyum, Hasretin susuzluðunda, sensiz gecelerin mahkûmuyum. Ahmet Ufuk Türkiþ Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu

5 15 Eylül 2008 Seslenis Sayfa 5 Hakkari de konser coþkusu Hakkari Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda yürütülmekte olan sosyal ve kültürel faaliyetler çerçevesinde Ülkemizin ve Hakkari nin güzide sanatçýlarýndan Aydýn Aydýn tarafýndan 1 Temmuz tarihinde bir konser gerçekleþtirildi. Büyük bir beðeniyle izlenen konserde, hükümlü ve tutuklular da sanatçýya eþlik etti. Birbirinden güzel parçalar seslendiren sanatçý bu tür etkinliklere her zaman katýlmaya hazýr olduðunu belirtti. Müzik þölenine; Kurum Müdürü Adem Tatlýsoy, Kurum 2. Müdürü G. Yusuf Fidanoðlu, çok sayýda Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Prof. Dr. Kural dan Uþak E Tipi nde konferans Ülkemizin bütün þehirlerinde ve 30 ülkede üç binin üzerinde konferans vererek adýndan söz ettiren, çeþitli dergi ve gazetelerde köþe yazýlarý yazan ve gezmiþ olduðu 190'a yakýn ülkeden sonra "Modern Evliya Çelebi" olarak da tanýnan Prof. Dr. Orhan Kural, 22 Temmuz tarihinde, Uþak E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulara bir konferans verdi. Cumhuriyet Savcýsý Hayati Türk, Kurum Müdür Vekili Enver Peker, Kurum Öðretmenleri Süleyman Ay ve Metin Kartal, Sosyal Hizmet Uzmaný Davut Karataþ ile 160 hükümlü ve tutuklunun katýldýðý konferansta Prof. Dr. Kural, katýlýmcýlardan toplumsal olaylara karþý daha duyarlý olmalarýný istedi. Çevreye karþý, hayvan haklarýna karþý, insan saðlýðýný tehdit eden þeylere karþý, zamanýmýzý çalan fakat bizlere hiçbir faydasý olmayan þeylere karþý duyarlý olmalýyýz diyen ve katýlýmcýlardan bu yönde çaba gösterecekleri hususunda söz alan Prof. Dr. Kural, onlara deniz yýldýzý hikayesini anýmsatarak bir sivrisineðin bile yararsýz görülmemesini, tabiattaki dengenin bozulmasý halinde doðanýn intikamýný nasýl ve ne þekilde alacaðýný slayt gösterisi eþliðinde anlattý. Ceza infaz kurumlarýnda sigara býrakma eðitimi Ankara 2 No lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Sigarayla Savaþanlar Vakfý Baþkaný Tandoðan Müftüoðlu tarafýndan Sigaranýn Gerçek Yüzü konulu konferans gerçekleþtirildi. Müftüoðlu, 16 Temmuz da verdiði konferansta; Sigarayla Savaþlar Vakfýnýn, sigarayý felaket gören bir grup insanýn bir araya gelerek sigara ile savaþmak için kurulduðunu hatýrlatarak, amaçlarýnýn geniþ halk kesimlerinin sigaradan en az zarar görmesi, çocuklarýmýzýn bu beladan uzak kalmasý için çaba göstermek olduðunu vurguladý. Toplumumuzun sigara belasýndan uzak kalmasý için gönüllü olarak görev yapan Sigarayla Savaþanlar Vakfý adýna konuþma yapan Müftüoðlu birkaç saatliðine de olsa sigarayý býrakmak isteyip de býrakamayan hükümlü ve tutuklular ile Kurum çalýþanlarýna yardýmcý olabilmek adýna bilgi ve deneyimlerini paylaþarak akýllara "Acaba sigarayý býraksam mý?" sorunun yerleþmesi bile sigarayý býrakmak için bir adým olacaðýný vurguladý. Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda da 14 Aðustos tarihinde Ceza Ýnfaz Kurumunun Konferans Salonunda Pratisyen Doktor Levent Yangýn tarafýndan "Sigaranýn Zararlarý ve Sigarayý Býrakma Yöntemleri" konulu bir konferans verildi. Konferansa; Kurum Müdürü Ömer Ekinci ve 2. Müdürler, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Konferans sonunda Cumhuriyet Savcýsý Hayati Türk, Prof. Dr. Orhan Kural'a çiçek vererek, Uþak E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu'nu hatýrlatacak hediyeyi takdim ederken, Prof. Kural da 20 kitabýný ve hazýrlamýþ olduðu "Dünyayý Hep Birlikte Nasýl Kurtarýrýz" baþlýklý CD yi Kurum Kütüphanesine hediye etti. Yenipazar da bilgisayar eðitimi Yenipazar K1 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Cumhuriyet Savcýsý Ender Karadeniz'in giriþimleri ile ilçe Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðünce bilgisayar sýnýfý oluþturularak bilgisayar kursu açýldý. Dersler projeksiyon cihazýyla veriliyor. Cumhuriyet Savcýsý Karadeniz, "Bir þekilde cezaevine düþen insanlarý topluma kazandýrmak ve teknoloji ile tanýþtýrmak için böyle bir kursu açmayý uygun gördük. Bu kursu baþarý ile bitirip belgesini alan kiþileri cezaevinden tahliye olduktan sonra bir büronun bilgisayar ile ilgili iþlerini yapabilir duruma getirmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle bu kursu çok önemsiyoruz. dedi. Karadeniz, kursa talebin fazla olduðunu ancak ilk aþamada yirmi hükümlü ve tutuklu ile bilgisayar kursunu baþlattýklarýný belirterek, bilgisayar öðretmeni Halil Ýbrahim Karaaðaç yönetiminde haftanýn üç günü devam edecek olan kursta 160 saat eðitim verildiðiniðini söyledi. Hatay E Tipi'nde personele moral gecesi Hatay E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu personeli ve aileri, Defay Harbiye Tesislerinde düzenlenen moral gecesinde eðlendi. Her ay düzenli olarak yapýlan moral, iþbirliði ve dayanýþmayý simgeleyen gecede personel, aileleri ve çocuklarýyla eðlenerek stres attý. Mahalli sanatçýlarýn Türk Halk Müziði ve Türk Sanat Müziðinden oluþan þarký ve türkülerine, halay çekerek eþlik eden personel ve aileri, keyifli dakikalar yaþadýlar. Fethiye de konser BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM 11 Temmuz da gerçekleþtirilen programý; hükümlü ve tutuklularýn yaný sýra, Kurum Müdürü Ahat Çakmak, 2. Müdürler Ýbrahim Türkoðlu ve Hakan Turan, Kurum Öðretmeni Yücel Savaþ, Sosyal Çalýþmacýsý Aynur Batu ve diðer personel izledi. Sunuculuðunu DJ Yener'in yaptýðý program yaklaþýk 2 saat sürdü. Programda radyo çalýþaný DJ Enis tarafýndan hükümlü ve tutuklularýn istekleri doðrultusunda þarkýlar söylenip, çalýndý.

6 Sayfa 6 Seslenis 15 Eylül 2008 ÇALIÞAN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ÜCRET VE SOSYAL HAKLARI (2) E. ÜCRETLE ÝLGÝLÝ ULUS- LAR ARASI BELGELER Uluslar arasý belgelerden mahkumlara uygulanacak muameleye iliþkin standart asgari kurallardan; Kural:76 (1) Mahkumlarýn yaptýðý iþe karþýlýk adil bir ücret sistemi olacaktýr. (2) Bu sistemde mahkumlarýn kazançlarýnýn en az bir kýsmýný kullanmalarýna izin verilen þeylere harcayabilecek, bir kýsmýný da ailelerine gönderebilecektir. (3) Sistem ayný zamanda mahkumun kazancýnýn bir kýsmýnýn, tahliye edildiðinde kendisine verilmek üzere yönetim tarafýndan alýnýp biriktirilmesini içermelidir þeklinde düzenlenmiþtir. Ýç hukukumuzdaki uygulama da bu uluslar arasý belgedeki kurallara uygun olarak iþlemektedir. Yönetmeliðin 33/2 nci maddesinde hükümlü ve tutuklulara ödenecek gündelikler, her ayýn sonunda bordro düzenlenmek suretiyle tahakkuk ettirilir. Bu tahakkukta, iþ gözetmeninin düzenlediði puantaj cetveli esas alýnýr. Bordrolarda iaþe bedeli kesilmez, diðer yasal kesintiler düþüldükten sonra kalan tutar kendilerine ödenmek üzere Hükümlü Emanet Para Hesabýna aktarýlacaðý belirtilmiþtir. Ceza infaz kurumu uygulamasýnda hükümlüler, hükümlü emanet para hesaplarýndan harcama yapabilmektedirler. Kalan paralarý da kurumdan salýverilirken kendilerine verilmektedir. F. ÝAÞE GÝDERLERÝ Yönetmeliðin 33/2 nci maddesinden de anlaþýlacaðý üzere çalýþan hükümlü ve tutuklulardan iaþe bedeli alýnmamaktadýr. Bu yýl için ceza infaz kurumlarýndaki hükümlülerden günlük 3.00 YTL iaþe bedeli alýnmaktadýr. Böylelikle çalýþan hükümlü 3.00 YTL gibi bir gelir daha elde etmiþ olmaktadýr. Bu düzenlemenin de hükümlüleri çalýþtýrmaya özendirmek için olumlu katkýsý olduðu þüphesizdir. G. HÜKÜMLÜ VETUTUK- LULARIN SÝGORTALANMASI Ceza infaz kurumlarý iþyurtlarýnda çalýþtýrýlan hükümlü ve tutuklular, iþ kazasý, meslek hastalýðý, hastalýk ve analýk sigorta kollarýndan yararlanmaktadýrlar. Ýþyurtlarýnda çalýþtýrýlan hükümlü ve tutuklularýn sigortalanmasý 4958 sayýlý Kanunla deðiþik 506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanunun 2 nci maddesinde; ceza infaz kurumlarý ile tutukevleri bünyesinde oluþturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalýþtýrýlan hükümlü ve tutuklular hakkýnda yalnýz iþ kazasý ile meslek hastalýklarý, analýk ve hastalýk sigorta kollarý uygulanýr. Ancak bunlar istekleri halinde malullük, yaþlýlýk ve ölüm sigorta kollarý bakýmýndan bu Kanunun 85 inci maddesinde öngörülen þartlarý taþýmalarý kaydýyla isteðe baðlý sigortalý olabilirler. Bu þekilde çalýþtýrýlanlarýn iþvereni ceza infaz Kurumlarý ile tutukevleri Ýþyurtlarý Kurumu, iþveren vekilleri ceza infaz kurumlarý ile tutukevleri iþyurtlarýnýn sorumlu müdür ve amirleridir þeklinde düzenlenmiþtir. Bu dört sigorta kolundan iþyurtlarýnda çalýþan hükümlü ve tutuklunun eþi ve çocuklarý da yararlanabilmektedir. Ülkemiz açýsýndan bu sosyal hakkýn tanýnmýþ olmasý çok önemlidir. Çünkü Avrupa ülkelerinde insanlar ceza infaz kurumunda olsalar da sosyal güvenceye sahiptirler. Ancak ülkemizde bir çok vatandaþýmýz ne yazýk ki sosyal güvence hakkýna sahip deðildir. Ceza infaz kurumunda sosyal güvencesi olmayan hükümlü ve tutuklular çalýþmalarý halinde bu hakký eþi ve çocuklarý ile birlikte elde etmektedirler. Dýþarýda sigortalý çalýþan bir iþçinin eþi ve çocuklarý gibi tüm saðlýk hizmetlerinden çalýþan hükümlü ve tutuklularýn eþ ve çocuklarý da faydalanmaktadýrlar. Böylelikle çalýþan hükümlü dýþarýdaki eþi ve çocuklarýnýn maðduriyetini de önleyebilmektedir. Bu uygulama, aile birliðinin saðlanmasý ve hükümlünün ceza infaz kurumundan salýverilmesinden sonraki hayatýnda ailesi ile iliþkilerini olumlu yönde devam ettirmesine katký saðlamaktadýr. H. SONUÇ Çalýþan hükümlü ve tutuklulara tanýnan bu ücret ve haklarýn esas amacý, onlarý ceza infaz kurumundan sonraki hayatlarýna hazýrlamak, tekrar suç iþleyerek ceza infaz kurumuna dönmemelerini saðlamak, Mustafa ONUK Tetkik Hâkimi meslek edindirerek veya mesleðini geliþtirerek dýþarýda iþ bulabilmelerini saðlamak, sosyal hayata yeniden sorunsuz bir þekilde döndürmeye çalýþmak ve aile bütünlüðünün devamýna katký saðlamaktýr. Çalýþan hükümlüler bu imkanlar ile, ceza infaz kurumunda geçirmeleri gereken sürelerini daha kolay bir þekilde tamamlamaktalar ve en önemlisi de, kurumdan çýktýklarýnda sosyal hayata uyum saðlamakta fazla zorlanmamaktadýrlar. Sosyal hayata uyumu çok önemsememiz gerektiðini düþünüyorum. Çünkü bu insanlarla ayný otobüse biniyoruz, ayný mahallede oturuyoruz, ayný kamusal alanlarý kullanýyoruz, ayný parký ve sokaðý paylaþýyoruz. Bir þekilde birlikte yaþýyoruz. Bu nedenle deðiþik nedenlerle suç iþleyip ceza infaz kurumuna giren insanlara, kurum imkanlarýný en iyi þekilde deðerlendirerek topluma yeniden kazandýrýlmasý yollarýnýn araþtýrýlmasý ve uygulanmasý önem arz etmektedir. KAYNAKÇA 1. Coyle, Andrew; "Cezaevi yönetimine Ýnsan Haklarýný Göz Önüne Alan Bir Yaklaþým", Nursal, Necati;"Uluslar arasý Cezaevi standartlarý", Ankara, 2007 Gençlik ve spor kulüplerinden örnek çalýþmalar Afyonkarahisar Hatay Afyonkarahisar Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Gençlik ve Spor Kulübü, Kurum personelinin 9-14 yaþ grubundaki çocuklarý için futbol yaz okulu açtý. Baþkan Katip Adnan Þen, Baþkan Yardýmcýsý Ýnfaz Koruma Memuru Nurettin Atacan, Sayman Ýnfaz Koruma Baþmemuru Hasan Kaya, Katip Üye Ýnfaz Koruma Memuru Erol Ünal ve Üye Katip Celalettin Ulu dan oluþan Yönetim Kurulu, ilk olarak futbol hazýrlýk maçlarýnýn yapýlacaðý sahanýn teminine yönelik çalýþma baþlattý. Bu çerçevede, Kurumun ön kýsmýnda bulunan boþ arazide, gerekli çalýþmalar gerçekleþtirilerek, futbol sahasýna oluþturuldu. Kulüp Baþkaný Cezaevi Katibi Adnan Þen, Antrenör diplomasý bulunan Yönetim Kurulu üyesi ve Kurum Katibi Celalettin Ulu nun gayret ve çabalarý ile 9-14 yaþ grubu çocuklara yönelik, 1 Temmuz-30 Aðustos tarihleri arasýnda futbol yaz okulu açýldý. Yaz okuluna 30 öðrenci katýldý. Hatay'da ise Ceza Ýnfaz Kurumu Gençlik ve Spor Derneði ilk baþarýsýný elde etti. Hatay E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu personelince kurulan Ýnfaz ve Gençlik Spor Kulübü takýmý 6 Temmuz da Hatay'ýn Reyhanlý Ýlçesinde yapýlan Sezonu Aba Güreþleri müsabakalarýnda; 35, 45 ve 65 kg'de birincilik, 45 kg. 55 kg ve Aðýr Sýklette ise üçüncülük elde etti. Ýnfaz Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü Facir Akyürek ( Hatay Güreþ Ýl Temsilcisi), sezonunda Serbest Güreþ Türkiye 2. Liginde; Minik-Yýldýz ve Gençlerde Türkiye Þampiyonalarýnda takým olarak mücadele edeceklerini belirterek, amaçlarýnýn Milli Takýma Ýnfaz Gençlik ve Spor Kulübünden sporcu yetiþtirmek olduðunu söyledi. Akyürek, Bunu saðlayabilmemiz için alt yapýmýzý güçlendirmemiz ve spora gönül vermiþ olan personelimize gerekli destek ve çabayý saðlamamýz gerekmektedir. Sporcularýn gerek antrenman ve diðer ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý, gerekse moral deðerlerinin yüksek tutulmasý için onlarla birebir ilgilenecek elemanlara ihtiyaç bulunmaktadýr. Bu konuda Kurum yöneticilerine büyük görevler düþmektedir. þeklinde konuþtu.

7 15 Eylül 2008 Seslenis Sayfa 7 Ankara Açýk ta belge daðýtým töreni Elazýð da çocuklara iþ arama eðitimi Elazýð Çocuk Eðitimevinde çocuklar için Mesleki Rehberlik ve Ýþ Arama Teknikleri konulu konferans gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz ay, ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü Ýþ ve Meslek Uzmaný Þevki Esen tarafýndan sunulan konferansta; Kurumda bulunan çocuklara, mesleklerin tanýmý, iþ alanlarý ve iþ arama baþvurularý konusunda bilgiler verildi. Konferansa; Kurum 2. Müdürü Mustafa Dede, Psikolog Emel Doðan, Kurum Öðretmenleri Yaþar Tokgözlü ve Remzi Gölen, Kurum personeli ve çocuklar katýldý. Fethiye Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda kan baðýþý Fethiye Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Fethiye Kýzýlay Kan Merkezi iþ birliðiyle kan baðýþý kampanyasý düzenlendi. Kanýmýzýn yetmemesi kanýmýza dokunuyor isimli kampanyaya hükümlü ve tutuklular destek vererek kan baðýþýnda bulundular. Kurumda, kampanya çerçevesinde, 14 Temmuz da kan baðýþý yapýldý. 30 hükümlü ve tutuklu kan baðýþýnda bulunarak, kampanyaya destek oldu. BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Ceza Ýnfaz Kurumu konferans salonunda, 15 Temmuz tarihinde yapýlan programa; Adalet Bakanlýðý Baþmüfettiþi Ýbrahim Kýr, Cumhuriyet Baþsavcýsý Özkan Gültekin, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Murat Kýzýlyar, Protokol üyelerinin aileleri, Ýzleme Kurulu Baþkaný Þükrü Bayraktar ile Ýzleme Kurulu Üyeleri Salman Ganidaðlu ve Süleyman Balta, Kurum Müdürü Mehmet Öcal, Kurum 2. Müdürleri Ýsa Güldaþ, Bekir Yeþilyurt ve Kenan Demirkesen, Kurum personeli ile bayan hükümlü ve tutuklular katýldý. "Türk Halk Müziði Korosu", Kurumda daha önce erkek hükümlü ve tutuklular için icra edilen konserin ardýndan bu kez bayan tutuklu ve hükümlüler sahne aldý. Yurdumuzun deðiþik yörelerinden türküler ve oyun havalarýný baþarýyla seslendiren Koronun üyeleri Ýnfaz Koruma Memuru Hüseyin Kýlýçaslan ile hükümlü ve tutuklular, dinleyicilere unutulmaz anlar yaþattý. Programýn sonunda bir konuþma yapan Cumhuriyet Baþsavcýsý Özkan Gültekin, kurumda devam eden eðitim ve iyileþtirme faaliyetlerinin önemine deðinerek, bu faaliyetlerde katkýlarý bulunan tüm personel ile hükümlü ve tutuklulara teþekkür ettti. Cumhuriyet Baþsavcýsý Gültekin konuþmasýnda, Kurum olarak tutuklu ve hükümlülerin sosyal ve kültürel geliþimlerini saðlamak, toplumla bütünleþmelerine katkýda bulunmak ve moral ve motivasyonlarýný en üst 29 Temmuz da yapýlan törende; Mart tarihlerinde Erzurum da açýlan Dart 1.Kademe Yardýmcý Antrenör Yetiþtirme Kursunu baþarý ile bitiren Kurum 2 nci Müdürü Temel Göðüþ, Ýnfaz Koruma Memurlarý Kasým Ekþi ve Ýsa Kibaroðlu ile 28 Nisan-23 Haziran tarihleri arasýnda Ceza Ýnfaz Kurumunda açýlan bilgisayar iþletmenliði kursunu baþarý ile bitiren hükümlüler Aydemir Ardýç, Ergun Önal, Serkan Þahiner, Yetiþ Acarbaþ, Kerim Demirci, Hasan Ösgören ve Yetiþkinler II. Kademe Kursunu baþarý ile bitiren hükümlü Nihat Ulusoy a sertifikalarý verildi. Törene; Kurum Müdürü Hulûsi Saðýr, 2.Müdürler Ali Baþekin, Temel Göðüþ ve Kurum Öðretmeni Recai Yýldýz katýldý. Personel ve hükümlülere sertifikalarýný; Kurum Müdürü Hulûsi Saðýr ve baþka bir ceza infaz kurumuna 1.Müdür olarak atanan Ali Baþekin verdi. Sertifika töreninin akabinde Kurum personeli Hüseyin Coþkun, verdiði konser ile personel ve hükümlüleri coþturdu. Ýnebolu da konser coþkusu Bayburt M Tipi nde stand up gösterisi Bayburt M Tipi Ceza infaz Kurumunda, 4 Temmuz tarihinde Atalay Demirci, stand up gösterisi gerçekleþtirdi. Gösteriyi; Cumhuriyet Baþsavcýsý Mithat Kutanoðlu, Adlî Yargý Ýlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Baþkaný Ali Efendi Peksak, hâkim ve Cumhuriyet savcýlarý, Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ahmet Öztemür, Ceza Ýnfaz Kurumu personeli ile çok sayýda hükümlü ve tutuklu izledi. Demirci, gösterisinde, esprileriyle izleyicileri güldürerek, neþelendirdi. seviyede tutmak için sosyal ve kültürel faaliyetlere önem verildiðini, bu baðlamda þimdiye kadar deðiþik zamanlarda tiyatro gösterileri, bilgi yarýþmalarý, münazaralar, þiir dinletileri, halk ve sanat müziði konserleri düzenlendiðini, halk müziði konserinin altýncýsýný sýrf bayan hükümlü ve tutuklulara yönelik olarak tertip ettiklerini ve Kurumda bu tür etkinliklerin devam edeceðini belirtti. Cumhuriyet Baþsavcýsý Gültekin, tutuklu ve hükümlülere, salýverilme sonrasýnda sosyal hayata uyumlarýnýn saðlanmasý adýna kurumda bulunduklarý süreyi iyi deðerlendirmeleri ve özellikle çok kitap okumalarý yönünde tavsiyede bulundu. Ayrýca, 7 Temmuz da, hükümlü ve tutuklular tarafýndan "Þiir Dinletisi" gerçekleþtirildi. Ceza Ýnfaz Kurumu konferans salonundaki programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Özkan Gültekin, Cumhuriyet Savcýsý M. Tufan Tanrýkulu, Hâkim Adem Yýldýz, Hâkim Fahrettin Yýldýz, Ýzleme Kurulu Üyesi Salman Ganidaðlý, Kurum Müdürü Mehmet Öcal, Kurum 2.Müdürü Kenan Demirkesen, vekurum personeli ile çok sayýda hükümlü ve tutuklu katýldý.

8 Düzce, Balýkes Sayfa 8 Seslenis 15 Eylül 2008 Adalet Saraylar Yargý sisteminin en iyi þekilde çalýþabilmesi için hukuki, teknik ve fiziki eksikleri hýzla gideren Adalet Bakanlýðý, Türkiye'yi görkemli adalet saraylarýyla donatmaya devam ediyor. Son olarak inþaatlarý tamamlanan Düzce, Balýkesir ve Edremit Adalet Saraylarý törenle hizmete girdi. 1 ve 2 Aðustos 2008 tarihlerinde gerçekleþtirilen 3 adalet sarayýnýn açýlýþ törenlerine Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin'in yaný sýra, milletvekilleri, Müsteþar Ahmet Kahraman, Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu (HSYK) Üyesi Ali Suat Ertosun, Müsteþar Yardýmcýsý Mustafa Kökçam, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman, Ýdari ve Malî Ýþler Dairesi Baþkaný Enver Kaya, il ve ilçe yöneticileri ile vatandaþlar katýldý. "Düzce'ye 17 Bin Metrekarelik Adalet Sarayý" Yeni adalet sarayýna kavuþan Düzce'de, açýlýþ töreni halkýn yoðun katýlýmýyla gerçekleþti. Düzce Valisi Bülent Kýlýnç, Düzce Cumhuriyet Baþsavcýsý Ekrem Yiðit, Düzce Milletvekilleri Yaþar Yakýþ, Celal Erbay ve Metin Kaþýkoðlu ile Düzce Barosu Baþkaný Ali Dilber de açýlýþ törenine katýlan isimler arasýndaydý. Yaklaþýk 12 milyon YTL'ye mal olan ve 17 bin metrekarelik bir alana inþa edilen Düzce Adalet Sarayý, 21 duruþma salonuna sahip. Mehmet Ali Þahin, Düzce Adalet Sarayý'nýn açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada, adalet saraylarýnýn prestij açýsýndan çok önemli olduðunu vurguladý. Avrupa kentlerinde adliye binalarýnýn inþasýnda mimarîye ayrý bir özen gösterildiðini ifade eden Þahin, "Türkiye'de son yýllarda gerçekleþen atýlýmla, adliyeler eski imajýndan kurtuldu. Yeni yapýlan adalet saraylarýný gören vatandaþlarýmýz 'Benim ne güçlü devletim var' demeli." diye konuþtu. "Türkiye'nin bu kadar çok müstakil adliye sarayýna ihtiyacý var mý?'" þeklinde bir soru sorulabileceðinin altýný çizen Bakan Þahin, þöyle dedi: "Aslan yattýðý yerden belli olur. Büyük devletlerin, güçlü uluslarýn mekânlarýnýn da bu güce paralel olmasý lazým. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü ve büyük bir devlettir. Bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen bir ülkedir. Dolayýsýyla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurumlarýnýn bu güce ve büyüklüðe paralel olmasý gerekir. Ýþte bu adalet saraylarýný biz, birer simgesel kurum olarak gördük." "Burasý Müze mi?" Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, müze görünümlü eski adliye binalarýnýn yerini görkemli yeni adalet saraylarýnýn aldýðýný ifade ederek, yaþanan deðiþimi yaþanan ilginç bir olayla anlattý: "Arkadaþlarým anlatmýþtý; bir turist Muðla'da eski daktilolarla ve zemin katta yargý hizmetlerinin görülmekte olduðu bir adliyeye girmiþ. Turist, yanýndakilere sormuþ: 'Burasý müze mi?' Evet! Þimdi müze görünümlü adalet saraylarýndan, görkemli adalet saraylarýna geçiyoruz. Bu, Türkiye'nin geliþmekte olduðunu göstermektedir." Edremit, Yeni Adalet Sarayýna Kavuþtu Edremit Adalet Sarayý halk oyunlarý ve mehteran takýmýnýn gösterileriyle hizmete açýldý. 7 milyon YTL'ye yaptýrýlan adalet sarayýnda 1 aðýr ceza mahkemesi, 2 asliye ceza mahkemesi, 2 sulh ceza mahkemesi, 2 asliye hukuk mahkemesi, 2 sulh hukuk mahkemesi, 1 icra mahkemesi, 1 iþ mahkemesi, 1 kadastro mahkemesi, 1 aile mahkemesi ve denetimli serbestlik birimi yer alýyor. "Türkiye'deki deðiþim ve dönüþüm adalet saraylarýyla devam ediyor" Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin Edremit Adalet Sarayý'nýn açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada, "Türkiye kendisini yeniliyor. Deðiþim ve dönüþüm yaþýyor. Bu deðiþim ve dönüþüm adliye saraylarýmýzla da devam ediyor, cezaevlerimizle de devam ediyor. Her alanda bu deðiþime ve dönüþüme ihtiyacýmýz var. Çaðýn deðiþim ve dönüþümü büyük bir hýzla devam ederken, Türkiye yerinde sayamaz. Türkiye mutlaka bu deðiþim ve dönüþüme ayak uydurmak zorunda." diye konuþtu. Hükümet olarak bu anlayýþla çalýþtýklarýný belirten Mehmet Ali Þahin, þunlarý söyledi: "Her alanda Türkiye'nin çaðdaþ standartlarý yakalamasýný istiyoruz. Gerek demokraside, gerek insan haklarýnda, gerekse halka sunulacak hizmetlerde çaðýn yakaladýðý standartlarý yakalamak zorundayýz. Çünkü Cumhuriyet'i, Atatürk ve ar- Balýkesir Adalet Sarayý

9 15 Eylül 2008 Seslenis Sayfa 9 ir ve Edremit ý törenle açýldý kadaþlarý, muasýr medeniyetler seviyesini yakalayýn diye kurdu. Hatta onun önüne geçin diye kurdu. O halde bize düþen; onlara layýk olmak, onlara layýk hizmetler sunmaktýr." Balýkesir Adalet Sarayý, 2003'ten Bu Yana Açýlan 91'inci Adalet Sarayý Düzce ve Edremit Adalet Saraylarýnýn açýlýþýnýn ardýndan, Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin ve Bakanlýk bürokratlarý, Balýkesir Adalet Sarayý'nýn açýlýþýný gerçekleþtirdi. Balýkesir Adalet Sarayý, son beþ yýlda açýlan 91'inci adalet sarayý unvanýný aldý. Bakan Þahin, 18 duruþma salonu ile 47 hakim ve Cumhuriyet savcýsý odasýndan Edremit Adalet Sarayý oluþan ve yaklaþýk 12 milyon YTL'ye mal olan Balýkesir Adalet Sarayýnýn açýlýþ kurdelesini Vali Selahattin Hatipoðlu ve bazý AK Parti milletvekilleri ile birlikte kesti. Bakan Þahin burada yaptýðý konuþmada, yýl sonuna kadar 20 adalet sarayýnýn daha bitirileceði müjdesini verdi. Mehmet Ali Þahin, her þeyin azlýðýna veya yoksunluðuna tahammül edilebileceðini, ancak, adaletin azlýðýna ya da yoksunluðuna tahammül etmenin imkansýz olduðunun altýný çizerek þunlarý söyledi: "Bir toplumda adalet yoksa orada kargaþa ve huzursuzluk vardýr. O nedenle yargýya hizmet etmek toplumun huzurunun, barýþýnýn teminatýdýr. Yargý organlarýmýz ve yargý organlarýnda görev yapan hakim ve savcýlarýmýz, Türk toplumunun barýþýnýn, esenliðinin ve iç huzurun teminatýdýr. Böyle bir görev ifa ediyorlar. Onlarýn görevlerini çok daha iyi ortamlarda yerine getirebilmeleri için Türk yargýsýna hizmet etmek, onlarýn eksikliklerini tamamlamak, hizmet kalitelerini yükseltmek, Adalet Bakanlýðý olarak bizim görevimizdir."

10 Sayfa 10 Seslenis 15 Eylül 2008 ÝKÝ YIL VEYA DAHA AZ SÜRELÝ HAPÝS CEZASINA HÜKÜMLÜLERÝN HÜKÜMLÜLÜK SÜRELERÝNÝN YARISINI ÝYÝ HALLÝ GEÇÝRMELERÝ HALÝNDE KALAN YARISINDA KAMUYA YARARLI BÝR ÝÞTE ÇALIÞTIRILMALARI Vehbi Kadri KAMER Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný I. Giriþ 13 Aralýk 2004 tarihli ve 5275 sayýlý Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanunun infaz sistemimize getirdiði önemli yeniliklerden biri; iki yýl veya daha az süre ile hapis cezasýna hükümlü olanlarýn, ceza sürelerinin yarýsýný ceza infaz kurumunda iyi halli geçirmeleri halinde kalan ceza sürelerini ücretsiz olarak kamu yararýna çalýþarak ceza infaz kurumu dýþýnda tamamlayabilmeleridir. 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüðe giren 5275 sayýlý Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanunun 105 inci maddesinin dördüncü fýkrasýnda; "Ýki yýl veya daha az süre ile hapis cezasýna mahkûm olanlardan hükümlülük süresinin yarýsýný iyi hâlle geçirenlerin, istekleri bulunmak koþuluyla kendilerinin veya kanuni temsilcilerinin veya Cumhuriyet baþsavcýlýðýnýn istemi üzerine, mahkûmiyet sürelerinin geriye kalan yarýsýný ücretsiz olarak kamuya yararlý bir iþte çalýþtýrýlmasý suretiyle yerine getirilebileceði" hüküm altýna alýnmýþtýr. Bu makalede, iki yýl veya daha az süreli hapis cezasýna hükümlü olanlarýn ceza sürelerinin yarýsýný iyi halli ceza infaz kurumunda geçirmeleri halinde, kalan ceza sürelerini ceza infaz kurumu dýþýnda kamu yararýna çalýþarak tamamlayabilmeleri için gerekli koþullar ve infaz süreci açýklandýktan sonra iki yýllýk uygulama sonuçlarý deðerlendirilecektir. II. Kamuya Yararlý Bir Ýþte Çalýþtýrýlma Yaptýrýmýnýn Verilmesinin Koþullarý Ýki yýl veya daha az süreli hapis cezasýna hükümlü olanlarýn ceza sürelerinin yarýsýný iyi halli ceza infaz kurumunda geçirmeleri halinde, kalan ceza sürelerini ceza infaz kurumu dýþýnda kamu yararýna çalýþarak tamamlayabilmeleri için beþ koþulun birlikte gerçekleþmesi gerekmektedir. Birinci koþul denetimli serbestlik ve yardým merkezi þube müdürlüðünce "hizmetler listesi" hazýrlanmalý ve mahkemelere gönderilmelidir. Ýkinci koþul ise, mahkemece verilen hapis cezasýnýn süresi iki yýl veya daha az olmalýdýr. Burada önemli olan mahkemece verilen sonuç cezadýr. Üçüncü koþul, hükümlünün hapis cezasýnýn infazýna ceza infaz kurumunda baþlanmalýdýr. Dördüncü koþul, hükümlülük süresinin yarýsý iyi halle geçirilmiþ olmalýdýr. Beþinci koþul, hükümlünün veya kanuni temsilcisinin ya da Cumhuriyet baþsavcýlýðýnýn talebi bulunmalýdýr. Mahkeme kararýnda, mutlaka hükümlünün çalýþacaðý aðaçlandýrma çalýþmalarý, temizlik, onarým gibi "hizmet çeþidinin" ismi bulunmalý; ancak çalýþacaðý "kurumun" adýnýn yer almamasý gerekmektedir. Örneðin; iki yýl hapis cezasý alan hükümlü, ceza süresinin yarýsý olan bir yýlý ceza infaz kurumunda iyi halli geçirmesi halinde, mahkemeye kalan ceza süresi olan bir yýlý kamu yararýna çalýþarak tamamlama talebinde bulunabilecektir. Mahkemenin bu talebi uygun bulmasý halinde, hükümlü ceza infaz kurumundan salýverilecek ve kalan bir yýllýk hapis ceza süresini günde en az iki en fazla sekiz saat çalýþmak suretiyle tamamlayacaktýr. Bir yýl hapis cezasý kalan hükümlünün toplam saat çalýþmasý gerekmektedir. Günde beþ saat çalýþan hükümlü, çalýþma koþullarýna uymasý halinde 292 günde bu cezasýný tamamlayacaktýr. III. Kamuya Yararlý Bir Ýþte Çalýþtýrýlma Yaptýrýmýnýn Ýnfazý Yetiþkinler hakkýnda kamuya yararlý bir iþte çalýþtýrýlma yaptýrýmýnýn infazýnda; ilam, mahkemece Cumhuriyet baþsavcýlýðýna gönderilmektedir. Cumhuriyet baþsavcýlýðýnca ilam, "denetimli serbestlik genel defterine" kaydedildikten sonra denetimli serbestlik ve yardým merkezi þube müdürlüðüne gönderilmekte, þube müdürlüðünce ise ilam, "denetimli serbestlik defterine" kaydedilmektedir. Hakkýnda kamuya yararlý bir iþte çalýþtýrýlma yaptýrým kararý verilen hükümlüye, on gün içinde þube müdürlüðü veya büroya baþvurmasý hususunda bildirim yapýlmalýdýr. Hükümlünün; haklý, geçerli ve gerektiðinde belgelendirilebilen mazereti olmaksýzýn þube müdürlüðü veya büroya; on gün içinde baþvurmamasý hâlinde, þube müdürlüðü veya büroca ilgili defterdeki kayýt kapatýlarak durum Cumhuriyet baþsavcýlýðý aracýlýðýyla mahkemeye bildirilmelidir. Hükümlünün süresinde baþvurmasý hâlinde, denetim görevlisi veya denetleme memuru tarafýndan tanýma formu ile çalýþma protokolü dikkate alýnarak denetleme planý hazýrlanmalýdýr. Yetiþkinler hakkýnda kamuya yararlý bir iþte çalýþtýrýlma yaptýrýmýnýn infazýnýn sona ermesi iki þekilde gerçekleþmektedir. Ýhlal nedeniyle sona ermesi, uyarýya raðmen "denetleme planýna" uyulmamasý halinde gerçekleþmektedir. Ýnfazýn tamamlanmasý nedeniyle sona ermesi ise, mahkeme kararýnda belirtilen sürenin denetleme planýna uygun tamamlanmasý suretiyle gerçekleþmektedir. Çocuklar hakkýnda verilen kamuya yararlý bir iþte çalýþtýrýlma yaptýrýmýnýn infaz iþlemleri; ilamýn kaydý ile tebligat dýþýnda yetiþkinler ile ayný usule tabidir. Þube müdürlüðünce çocuklar için verilen ilam "çocuklarýn denetimine iliþkin deftere" kaydedilmelidir. Þube müdürlüðüne gelmesi konusunda yapýlacak tebligat ise çocuða deðil, çocuðun kanuni temsilcisine yapýlmalýdýr. IV. Deðerlendirme Kamuya yararlý bir iþte çalýþtýrýlma yaptýrýmý, denetimli serbestlik sisteminde ayrý bir öneme sahiptir. Bu yaptýrým ile iki yýl veya daha az süre ile hapis cezasýna mahkum olan hükümlüler, cezalarýnýn yarýsýný iyi halle geçirmiþ olmalarý halinde mahkemelerine baþvurabilmekte ve cezalarýnýn geriye kalan yarýsýný kamuya yararlý iþlerde çalýþarak tamamlayabilmektedirler. Bu kapsamda Temmuz 2008 tarihi itibari ile; iki yýl veya daha az hapis cezasý alan 129 hükümlü, ceza sürelerinin yarýsýný iyi halli olarak ceza infaz kurumunda geçirerek ceza sürelerinin kalan kýsmýný ceza infaz kurumundan salýverilerek ve saat kamuya yararlý bir iþte çalýþarak yerine getirmiþlerdir. Hükümlüler baþta eðitim kurumlarý, orman iþletme müdürlükleri, saðlýk kurumlarý, kütüphaneler ile kültür ve turizm müdürlükleri olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluþunda çalýþmýþlar ve kamunun ihtiyaç duyduðu hizmetleri saðlamýþlardýr. Niðde E Tipi nde hükümlü ve tutuklulara seminer Niðde Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü tarafýndan, Niðde Ýþkur Ýl Müdürlüðü ile iþbirliði yapýlarak Niðde Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda ve Niðde E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülere denetimli serbestlik ve koruma kurullarý hakkýnda bilgi amaçlý seminer düzenlendi. Þube müdürü Mustafa ER- ÇÝN ve þube müdürlüðü personeli tarafýndan gerçekleþtirilen seminerde; denetimli serbestlik ve yardým hizmetleri ile koruma kurullarý slayt gösterimi eþliðinde anlatýlýrken, Niðde Ýþkur Ýl Müdürlüðünde görevli Þube Müdürü Sebahattin DEMÝRBUÐA tarafýndan tutuklu ve hükümlülere iþ arama becerilerinin geliþtirilmesi, iþ arama teknikleri slayt gösterimi eþliðinde anlatýldý. Yapýlan sunumda tutuklu ve hükümlülere denetimli serbestlik hizmetlerinin amacý, kapsamý ve uygulamalarý, iþ arama izni, adli kontrol, konutta infaz, kamuya yararlý bir iþte ücretsiz çalýþtýrma kararlarý ve bunlardan ceza infaz kurumunda nasýl faydalanabileceði, koruma kurulu faaliyetleri, tahliye sonrasý koruma kuruluna baþvuru þartlarý ve yapýlan çalýþmalar ile iþ arama becerilerinin nasýl geliþtirilebileceði hakkýnda detaylý bilgiler verildi. S u n u- mun ardýndan katýlýmcýlarýn, sorularý cevaplandýrýlýrken katýlýmcýlarýn memnuniyetlerini ifade etmelerinin ardýndan seminer tamamlandý. Sungurlu da hükümlü ve tutuklulara konferans Sungurlu Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü tarafýndan Sungurlu Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlülere yönelik; denetimli serbestlik sistemi ve amacý, kamu yararýna çalýþma yaptýrýmý, salýverme öncesi düzenlenen rapor, koruma kurullarý, koruma kurullarýna baþvuru, konularý hakkýnda konferans verildi. Konferansa Sungurlu Kapalý Ceza Ýnfaz Kurum personeli ile tutuklu ve hükümlüler katýldý. Sungurlu Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürü Mustafa ERSOY tarafýndan "denetimli serbestlik sistemi ve amacý, kamu yararýna çalýþma", Denetleme Memuru Ramazan SALMANLI tarafýndan da "salýverme öncesi düzenlenen rapor, koruma kurullarý ile koruma kurullarýna baþvuru" konularý hakkýnda sunum yapýldý. Tutuklu ve hükümlüler tarafýndan büyük bir memnuniyetle karþýlanan konferans sorulan sorularýn cevaplanmasýyla son buldu.

11 15 Eylül 2008 Seslenis Sayfa 11 Nevþehir de hâkim ve Cumhuriyet savcýlarýna denetimli serbestlik semineri Nevþehir Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðünce, Nevþehir Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnda görevli Hakim ve Cumhuriyet Savcýlarý ile yazý iþleri müdürlerine denetimli serbestlik sistemi ile ilgili seminer verildi. Nevþehir Cumhuriyet Baþsavcýsý Necmettin SAYGIN, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Ahmet ÞANVERDÝ, Ýnfaz Savcýsý Ramazan USLU ile Nevþehir Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnda görev yapan Hakim, Cumhuriyet Savcýlarý ve yazý iþleri müdürlerinin katýlýmý ile gerçekleþen seminerde, Nevþehir Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürü Hikmet KELEN ile Denetim Görevlisi Meriç ÇAKINLI denetimli serbestlik, denetimli serbestlik kararlarý, sosyal araþtýrma raporlarý konularýnda sunumlar gerçekleþtirdi. Sunum sonunda özellikle þube müdürlüðü görev alanýna giren kararlar ve infazlarý üzerinde fikir alýþveriþi yapýlýrken, sosyal araþtýrma raporlarýnýn önemi üzerinde duruldu. Iðdýr da belge daðýtým töreni Burhaniye de kamu hizmeti Mahkeme kararý ile hakkýnda kamu cezasý verilen hükümlü M.G., ikamet ettiði mahalledeki okulun boya-badana iþlerini yerine getirerek cezasýný tamamlýyor. Hükümlü M.G; kamuya yararlý bir iþte çalýþma yaptýrýmý sayesinde, ceza infaz kurumuna girmediðini, kendi mesleðini icra ederek mahalle okulundaki öðrencilerin daha nezih bir ortamda eðitim görmelerine katkýda bulunmaktan mutlu olduðunu dile getirdi. Ýlçe Milli Eðitim ve okul idaresi görevlileri de, bu tür yaptýrýmlarýn gerek yapýlan iþ ve üretkenlik, gerekse topluma yeniden kazandýrma adýna memnuniyet verici olduðunu, bu tür kararlarýn artmasýyla birlikte kendilerinin de her türlü desteði vermek istediklerini belirtti. Nazilli E Tipi nde seminer Nazilli Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü tarafýndan Nazilli E-Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, 2 yýl ve daha az süreli hapis cezasýna hükmedilen hükümlülere yönelik bilgilendirme amaçlý seminer düzenlendi. Þube Müdürü Özgür BOZAT, denetimli serbestlik sistemi hakkýnda bilgi verirken, þube müdürlüðünde görev yapan Öðretmen H.Mehmet KONUÞ, kamuya yararlý bir iþte ücretsiz çalýþtýrma yaptýrýmý, SÖDR, koruma kurullarý konularýnda detaylý bilgiler verdi. Düzenlenen seminer dinleyicilerin sorularýnýn yanýtlanmasý ile son buldu. Iðdýr Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü tarafýndan denetim serbestlik tedbiri uygulanan çocuklara ve þube müdürlüðünde görevli personellere yönelik Iðdýr Valiliði ve Iðdýr Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþbirliði ile açýlan 2 ay süreli Gitar Kursu tamamlandý, baþarýlý olan çocuklara ve þube müdürlüðünde görevli personellere törenle sertifikalarý daðýtýldý. Sertifika törenine, Iðdýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Koruma Kurulu üyeleri ve þube müdürlüðü personeli ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmýþ çocuklar katýldý. Iðdýr Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürü Resul Emrah BÝLGÝN törende yapmýþ olduðu konuþmasýnda; þube müdürlüðü olarak denetimli serbestlik tedbiri uygulanmýþ çocuklara yönelik þimdiye kadar Güreþ Kursu, Masa Tenisi Kursu ve Gitar Kursu olmak Seydiþehir Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezleri Þube Müdürlüðüne iþ talebinde bulunan eski hükümlü iþe yerleþtirildi. Ceza infaz kurumundan 2005 yýlýnda salýverilen H.A. iþlemiþ olduðu suçta, karþý tarafýn kazandýðý tazminat davasýný ceza infaz kurumundan çýktýktan sonra ödeyemediðini, hakkýnda icra takibinin de bulduðunu, kendisine saðlanacak iþ imkaný ile hem geçimini saðlamak hem de borcunu ödemek istediðini belirten H.A. koruma kuruluna baþvurdu. Kiþi hakkýnda yapýlan araþtýrmalarýn olumlu sonuç vermesi neticesinde Seydiþehir Koruma Kurullarý Baþkanlýðýnca H.A. nýn yaþadýðý maddi sýkýntýlardan kurtulmasý ve hayatýnda yeni bir baþlangýç yapmasý için Beyteks Tekstil fabrikasýyla görüþüldü. Yapýlan görüþmeler sonucunda H.A. Beyteks Tekstil fabrikasýnda üzere 3 ayrý kurs açtýklarýný, bu kurslar ile þube müdürlüðü personeli ve çocuklar arasýnda adeta sýcak bir aile ortamýnýn oluþtuðunu, çocuklarýn her fýrsatta þube müdürlüðünü ziyarete geldiklerini, þube müdürlüðünce kendilerine danýþmanlýk hizmeti verildiðini, þube müdürlüðünce çocuklara yönelik geliþtirmiþ olduklarý farklý projelerin de taslak aþamasýnda olduðunu belirterek, çocuklarýmýz bizim geleceðimizdir, onlara ne kadar zaman ayýrýr ve sýkýntýlarýný paylaþýrsak yarýnlarýmýzý o kadar güvence altýna alýp, saðlam zeminler üzerine oturtmuþ oluruz diyerek kurslar süresince kendilerine desteklerini esirgemeyen Iðdýr Valiliði ve Iðdýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Koruma Kurulu üyelerine teþekkürlerini sundu. Tören, çocuklarýn gitar dinletisi ve sertifikalarýn daðýtýmý ile son buldu. Seydiþehir de eski hükümlüye iþ çalýþmaya baþladý. H.A. ve iþ yerinin sorumlularýyla yapýlan görüþmelerle kiþinin her hangi bir sorun yaþamadýðý ve iþinden memnun olduðu anlaþýlýrken, yapýlan görüþmede H.A iþinden memnun olduðunu, kendine bu imkaný saðlayan Seydiþehir Koruma Kurullarý Baþkanlýðýna teþekkür ettiðini belirtti.

12 Sayfa 12 Seslenis 15 Eylül 2008 HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARLA ÝLGÝLÝ DÝSÝPLÝN CEZALARININ UYGULANMASI VE SONUÇLARI (1) Daha önceki son iki yazýda hatalý verilmiþ disiplin kurulu kararlarýna deðinilmiþ ve bu konuda çeþitli uyarýlarda bulunulmuþtur. Bu yazýda ise verilen disiplin cezalarýnýn uygulama esaslarý üzerinde durulacak ve bu uygulamalarýn sonuçlarý deðerlendirilecektir. Bu konunun seçilmesinde, hükümlü ve tutuklulara yönelik disiplin iþlemlerinin yerine getirilmesi sýrasýnda farklý bazý usullerin uygulanýyor olmasý etkili olmuþtur. Bu farklý uygulamalarýn, her ne kadar konunun mevzuatta açýk olarak ortaya konulmamýþ olmasýndan kaynaklandýðý ifade edilse de, hükümlü ve tutuklularýn maðduriyetine sebebiyet vermemek için, uygulamalara esas olan bu farklý yorumlarýn, onlarýn lehlerine olacak þekilde yapýlmasýný zorunlu kýlmaktadýr. Bu nedenle, konuya öncelikle mevzuat açýsýndan bakmamýzda fayda bulunmaktadýr. Disiplin iþlemleriyle ilgili olarak mevzuatta yer alan hükümler incelendiðinde, disiplin cezalarýnýn infazýyla alakalý düzenlemenin 5275 sayýlý Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanun'un 48 inci maddesinin 3 üncü fýkrasýnda aþaðýda belirtildiði þekilde yapýldýðý ve Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Tüzük"ün 153 maddesinin 3 üncü fýkrasýnda da aynen tekrarlandýðý belirlenmiþtir. "DÝSÝPLÝN CEZASINI GEREK- TÝREN EYLEMLERÝN TEKRARI, DÝSÝPLÝN CEZALARININ ÝNFAZI VE KALDIRILMASI Madde 48 (3) Disiplin cezalarýnýn infazý; a) Hücreye koyma cezasýnýn infazýna, infaz hâkiminin onayý ile baþlanýr. Hücreye koyma cezasýna iliþkin diðer hükümler saklý kalmak üzere, kesinleþen disiplin cezalarýnýn infazýna derhâl baþlanýr. Birden fazla disiplin cezasý verilmiþ olmasý hâlinde, bu cezalar kesinleþme tarihleri sýrasýna göre ayrý ayrý infaz edilir. Bir cezanýn infazý tamamlanmadan diðerinin infazýna baþlanmaz. b) Disiplin cezalarýnýn tamamý infaz edilip kaldýrýlmadýkça koþullu salýverilme iþlemi yapýlmaz, ancak bu süre hakederek salýverme tarihini geçemez. c) Hücreye koyma cezasýna iliþkin disiplin cezalarýnýn infazýndan önce ve infazý sýrasýnda hükümlü, hekim tarafýndan muayene edilir. Ýlgilinin bu cezaya katlanamayacaðý anlaþýlýrsa cezanýn infazý sonraya býrakýlýr veya hekiminin belirleyeceði aralýklarla infaz edilir. Koþullu salýverilme tarihine kadar hükümlünün iyileþemeyeceðinin tam teþekküllü Devlet veya üniversite hastanesi saðlýk kurulu raporu ile saptanmasý hâlinde hücreye koyma cezasý infaz edilmez; yerine ziyaretçi kabulünden yoksun býrakma cezasý iki katý süreyle uygulanýr. Raporlar infaz dosyasýna konulur.". Disiplin cezalarýnýn infazýyla ilgili olarak, 5275 sayýlý Kanun'un 48 inci maddesindeki düzenlemenin yanýnda, 4675 sayýlý Ýnfaz Hakimliði Kanunu'nun 5 inci maddesinin dördüncü fýkrasýnda da aþaðýda belirtilen farklý bir düzenlemenin de mevcut olduðu görülmektedir. "Þikâyet yoluna baþvurulmasý, yapýlan iþlem veya faaliyetin yerine getirilmesini durdurmaz. Ancak, infaz hâkimi giderilmesi güç veya imkansýz sonuçlarýn doðmasý ve iþlem veya faaliyetin açýkça hukuka aykýrý olmasý koþullarýnýn birlikte gerçekleþmesi durumunda iþlem veya faaliyetin ertelenmesine veya durdurulmasýna karar verebilir." Yukarýda belirtilen Kanun maddelerinde yer alan hükümler birlikte incelendiðinde, yazýnýn konusunu oluþturan ve kurumlar tarafýndan farklý yorumlar yapýlarak, farklý uygulamalara neden olan hususun, 5275 sayýlý Kanun'un 48 inci maddesinin üçüncü fýkrasýnýn ( a ) bendinin ikinci cümlesinde yer alan "...Hücreye koyma cezasýna iliþkin diðer hükümler saklý kalmak üzere, kesinleþen disiplin cezalarýnýn infazýna derhâl baþlanýr..." hükmü ile 4675 sayýlý Ýnfaz Hakimliði Kanunu'nun 5 inci maddesinin dördüncü fýkrasýnýn ilk cümlesinde bulunan "Þikâyet yoluna baþvurulmasý, yapýlan iþlem veya faaliyetin yerine getirilmesini durdurmaz..." hükmü arasýndaki farklý düzenlemeler- Yusuf Kenan ÇAÐLAR Kontrolörler Kurulu Baþkaný den kaynaklandýðý anlaþýlmaktadýr. Buna göre; 5275 sayýlý Kanun'da yer alan düzenleme uyarýnca, bir disiplin cezasýnýn uygulanabilmesi için verilmiþ olan bu cezanýn mutlaka kesinleþmiþ olmasý gerekmektedir. Ancak; 4675 sayýlý Kanun'daki ilgili düzenlemenin dikkate alýnmasý halinde, cezanýn kesinleþmesinin beklenmesine gerek bulunmadýðý þeklinde bir yorum yapýlarak, verilen disiplin cezalarýnýn uygulanmasýna derhal baþlanabileceði de ifade edilebilmektedir. Burada önemli olan husus, bu konunun farklý yorum ve uygulama olarak deðerlendirilip geçilecek kadar basit bir konu olmadýðýdýr. Disiplin cezalarýnýn uygulanmasý, sonuçlarý bakýmýndan da hükümlülerin koþullu salýverilmeleriyle doðruda ilgili olduðundan son derece önemli olarak görülmelidir. Bu nedenle; Hükümlü ve tutuklulara yönelik disiplin cezalarýnýn uygulanmasýnda, tüm ceza infaz kurumlarýnda usul haline gelmiþ ortak bir uygulamanýn hayata geçirilmesinde zorunluluk bulunmaktadýr. Bu ortak usulün tespitindeki en uygun yorum ve buna baðlý uygulamanýn; öncelikli olarak cezanýn hakim denetimine açýlmasý ve kesinleþtikten sonra da cezanýn uygulanmasý olduðu düþünülmelidir. Ankara 2 No lu F Tipi nde personele bilgi yarýþmasý Urla da hükümlü ve tutuklulara konser Urla Kapalý Ceza Ýnfaz kurumunda sosyal ve kültürel faaliyetler çerçevesinde hükümlü ve tutuklular için Türk Halk Müziði konseri gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz ay sunulan konsere; Urla Kaymakamý, Urla Cumhuriyet Baþsavcýsý, hâkimler ve Cumhuriyet savcýlarý, Urla Belediye Baþkaný, Ýlçe Emniyet Müdürü, Ýlçe Jandarma Komutaný, Ýlçe Nüfus Müdürü, Ýlçe Mal Müdürü, Ýlçe Tapu Müdürü, Ýlçe Kadastro Müdürü ve diðer daire amirleri katýldý. Program içerisinde hükümlü ve tutuklular ile personel birlikte türküler söyleyerek halaylar çektiler. Ankara 2 No lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda personel arasýnda ilk kez bilgi yarýþmasý yapýldý. Yarýþmada derece giren personele ödülleri, 26 Haziran da gerçekleþtirilen törende verildi. Ýki aþamalý olarak yapýlan yarýþmada; ilk olarak 25 personel arasýndan kura yoluyla 5 kiþilik 5 grup oluþturuldu. 5 grup arasýndaki yarýþmada, birinci olanlar finalde yarýþmaya hak kazandý. 26 Haziran daki finalde birinci olan Ýnfaz ve Koruma Memuru Gürbüz Güçlü ye çeyrek altýn, ikinci olan Ýnfaz ve Koruma Memuru Yüksek Koçak a adalet tanrýçasý heykeli, üçüncü olan Fahrettin Atlar a ise kitap hediye edildi. Ayrýca, yarýþmacýlara katýlým belgesi verildi. Kurum Müdürü Ayhan Çapacý, ödül daðýtýmý sýrasýnda yaptýðý konuþmada; büyük bir sorumluluk anlayýþýyla, yoðun bir iþ temposu içinde çalýþan personel için bu tür etkinlikleri çok önemsediklerini belirterek, Ceza infaz kurumunda, kapalý bir ortamda görev yapan personelimizin, bir nebze de olsa iþ ortamýnýn stresinden uzaklaþarak, keyifli anlar yaþamasýný önemsiyoruz. Ayrýca, personelimiz bu yarýþma ile genel kültür ve genel yetenek alanlarýnda bilgilerini arkadaþlarý ile paylaþýrken, bir taraftan da kendilerini geliþtirmektedir. dedi.

13 15 Eylül 2008 Seslenis Sayfa 13 Ali Suat ERTOSUN Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu Üyesi YAÞAM VE ÖLÜM Meryem, Hatay'da göçer olarak yaþayan altý çocuklu bir çingene ailesinin kýzýydý. Uzun siyah saçlarý, esmer teni, iri kara gözleri, biçimli yüzü ve serbest hareketleriyle ilk bakýþta dikkati çekiyordu. Bir aðabeyi, dört kýz kardeþi vardý. Halk arasýnda "Canolar" olarak tanýnýyorlardý. Belli bir iþleri yoktu. Panayýr takip ediyor, bohçacýlýk yapýyor, parasýz kalýnca dilencilik ve hýrsýzlýk yapmaktan da geri kalmýyorlardý. Bu yüzden sýk sýk polis ve jandarma ile baþlarý derde giriyor; adliyelerden de ayaklarý eksilmiyordu. Onlar, hiçbir ülkenin vatandaþý olmadýklarýndan haymatlosdular. Meryem'de ailesinin diðer fertleri gibi okula gitmemiþti. Aslýnda Meryem, sürdürdükleri yaþantýdan hiç de memnun deðildi. Sersefil yaþýyorlardý. Yerleþik bir düzene geçmeyi; evlenip, çoluk çocuk sahibi olmayý düþlüyordu. Ancak, babasýnýn hiç de böyle bir niyeti yoktu. Nerede akþam, orada sabah bir yaþantý sürüyor, devamlý sarhoþ geziyor, ellerine geçen parayý alýp keyfine göre harcýyor, sýk sýk da cezaevine düþüyordu. Annesi, zavallý birisiydi ve kocasýnýn her dediðini yapýyordu. Altý yaþýnda iken Meryem'in gönlü Þahin'e düþmüþtü. Þahin Kýrýkhanlýydý. Babasý ile çiftçilik yapýyordu. Askerden yeni gelmiþti. Yaðýzdý, tertemizdi, sanki gönlünün güzelliði çehresine vurmuþtu. Panayýr yerinde birbirlerini görüp tanýmýþlardý. Meryem ve ailesi açtýklarý çadýrda büyük bir kerevetin üzerine serdikleri sigaralara halka attýrýyorlardý. Meryem ça- dýrýn önünde çýðýrtkanlýk yapýyor; kollarýna ve bir sopaya geçirdiði tahtadan halkalarý müþterilere veriyor; atýlan halka tam olarak sigaranýn üzerine geçtiðinde, müþteri sigarayý kazanýyordu. Ýyice kurumuþ hafif halkalar, tahta ayaklar üzerinde duran ve altý boþ olan sert bir aðaçtan kesilmiþ kerevete vurunca sýçrýyor, çok azý sigaralara geçiyordu. Þahin çadýrýn önünden ayrýlmaz olmuþtu. Yüzü kýzararak Meryem'den halka alýp sigaralara atan Þahin, cebindeki parayý halkalara verir olmuþtu. Aslýnda Þahin'in amacý sigara kazanmak da deðildi. Çünkü o sigara kullanmýyordu. Onun amacý devamlý düþündüðü ve aklýndan bir türlü çýkaramadýðý Meryem'i görmekti. Bu tür bakýþlara alýþýk olan Meryem'de, Þahin'in kendisine yönelen ilgisini fark etmiþti. Panayýr sonunda bu ilginin sona ereceðini düþünse de o da bu ilgiye karþýlýksýz kalamamýþtý. Þahin'e herkese verdiðinden fazla halka vermeye, kereveti sallayarak onun attýðý halkalarýn sigaralara geçmesi için yardým etmeye baþlamýþ; bir seferinde de halkayý geçiremediði hâlde bir sigara paketini ailesine fark ettirmeden vermiþti. Panayýr'ýn sonlarýna doðru Meryem'in de Þahin'e ilgisiz kalmadýðýný fark eden babasý onu sert bir biçimde "Bana bak, kemiklerini kýrarým, bu tür iliþkilere girme" diyerek uyarmýþtý. Babasýnýn amacý Meryem'i korumaktan ziyade, kýzýnýn albenisinden yararlanarak para kazanmaktý. Günler su gibi akýp geçmiþ, panayýr bitmiþti. Yeni bir panayýr yerine gitmek üzere hazýrlanýyorlardý. Meryem'in aklý Þahin'deydi. Onu son bir kez görmek için iþi aðýrdan alýyor, babasýnýn baðýrýþlarýný duymazlýktan geliyordu. Sonunda Þahin gelmiþti. Panayýrda henüz toplanmayan bir çay bahçesine oturmuþ, ona bakýyordu. Eþyalarýný arabalarýna yükleyip hareket ettiklerinde Meryem'in hüznü artmýþ, kaçýrdýðý gözlerinden boþalan yaþlarý saklamaya çalýþmýþ; Þahin'de belli belirsiz el sallayarak onu uðurlamýþtý. * * * Þahin, Meryem'in gittiði panayýrlarý takibe baþlamýþ, uzaktan uzaða onu gözlemiþ; Meryem de gittikleri her yerde onu arar olmuþ; arkadaþlýklarý ilerleyerek kýsa ve kaçamak buluþmalarýn ardýndan sevgiye dönüþmüþ; yaþamlarýna bir anlam gelmiþti. Kýzýyla Þahin arasýndaki iliþkinin sürdüðünü gören babasý bir keresinde Meryem'i iyice dövmüþ, "O çocuðu seninle görürsem, ikinizi de öldürürüm" diyerek tehdit etmiþ; onu panayýrýn kalabalýk olduðu zamanlar haricinde çadýrýn dýþýna çýkarmamaya baþlamýþtý. * * * Bir yýl sonra zamaný gelmiþ, Kýrýkhan'da yine Panayýr kurulmuþ, Meryem ve ailesi de sigaralara halka attýrdýklarý çadýrlarýný açmýþlardý. Babasý her ne kadar kontrol altýnda tutsa da albenisiyle müþteri toplayan Meryem'i dýþarýya çýkarmazlýk da edemiyordu. Az da olsa birbirlerini görüyorlardý. Ancak panayýrýn bitme günü yaklaþmýþtý. Artýk, Þahin'in panayýr takip edecek; Meryem'in de bekleyecek gücü kalmamýþtý. Her ikisinin aileleri de bu birlikteliðe karþýydýlar. Onlar kararlarýný vermiþlerdi. Her ne pahasýna olursa olsun birlikte olmak istiyorlardý. Kaçacaklardý. * * * Panayýrýn bitiþinden bir gün önce kaçtýlar. Meryem'in kaçtýðýný öðrenen babasý hemen þikâyetçi olmuþ, kolluk görevlileri onlarý Adana Oto Terminalinde yakalamýþ ve Kýrýkhan Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna teslim etmiþlerdi. Meryem "Rýzasýyla kaçtýðýný ve Þahin'i sevdiðini", Þahin de "Meryem'le evlenmek istediðini" söyleyince; Cumhuriyet Savcýsý Ercan, Þahin'i serbest býrakmýþ; babasýnýn kinini ve gözü karalýðýný bilen Meryem'i de "Ne olur, beni babama teslim etmeyin, beni öldürürler" diye yalvarmasýna karþýn, yaþýnýn on sekizden küçük olmasý nedeniyle, o yýllarda teslim edecek baþkaca bir kurum da bulamadýðýndan, "Þikâyetini geri aldýðýný ve kýzýnýn evlenmesine karþý olmadýðýný" söyleyen babasýna gerekli tembihatta bulunarak teslim etmiþti. * * * Ertesi sabah jandarmanýn "Karayolunun kenarýnda yaþlarýnda bir kýz cesedi var" diyen telefonuyla uyanan Cumhuriyet Savcýsý Ercan'ýn aklýna birden Meryem geldiðinden, "Acaba Meryem mi?" diye düþünmüþ, daha sonra da kafasýna üþüþen bu düþünceyi kovmaya çalýþarak ölü muayenesi ve otopsiye gitmiþti. Üzerindeki gazete kaðýtlarý kaldýrýlan cesedi görünce, düþüncelerinin gerçekleþtiðini anlayan Cumhuriyet Savcýsý Ercan'ýn burnunun direði sýzlamýþtý. Öldürülen Meryem'di. Yapýlan soruþturma sonunda da babasýnýn azmettirmesiyle aðabeyi tarafýndan öldürüldüðü anlaþýlmýþtý. Not: Olay, Yargýtay 6. Ceza Dairesi Üyesi Erkan Öztürk'den alýnmýþ olup, özü korunmakla birlikte, kiþi ve yer isimleri deðiþtirilerek öyküleþtirilmiþtir. GÜZEL SÖZLER Sevgi canlý kalmaktýr, göçüp gittikten sonra bile... Ölüm hayata son verir, iliþkiye deðil. Micth Albom Yalnýz kendisini düþünen insan, yumurtasýný piþirmek için komþusunun evini yakar. Bacon Kuþlar gibi uçmayý, balýklar gibi yüzmeyi öðrendik, fakat bu arada çok basit bir sanatý unuttuk. Ýnsan gibi yaþamak... Martin Luther King Ýnsanlar yaþadýkça yaþlandýklarýný sanýrlar, halbuki yaþamadýkça yaþlanýrlar. Ýskoçya Atasözü Salihli de belge daðýtým töreni Salihli C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda yetiþkinler II.kademe okuma yazma kursunda baþarýlý olan 12 hükümlü ve tutukluya belgeleri törenle verildi. 25 Temmuz da gerçekleþtirilen törene; Kurum Müdürü Kadir Avara, II. Müdür Kahraman Topaloðlu, Kurum Öðretmeni Hurþit Kayan, Kurum Diþ Hekimi Aydan Özbek, hükümlü ve tutuklu tutuklular ile yakýnlarý katýldý. Seslenis Yýl: 7 Sayý: Eylül 2008 YAYIN KURULU Ekrem BAKIR Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Yayýn Kurulu Baþkaný Feyzullah TAÞKIN Durmuþ KARAÇALI Tetkik Hâkimi Tetkik Hâkimi Tülay ÇELEBÝ Þube Md. (Psikolog) Hamit KANSIZ Öðretmen Özlem ÞAHÝNKOL Þube Md. (Sos. Hiz. Uzm.) Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Koordinatörü Naci BÝLMEZ Recai YILDIZ Öðretmen Öðretmen Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Adýna Sahibi Hulûsi SAÐIR Kurum Müdürü Dizgi: Hasan KORKMAZ - Ýsa KÝBAROÐLU Baský: Þeref KARAAÐAÇ - Hüseyin CENGÝZ Montaj: Zafer KARAKAYA Ýdare Yeri: Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Ulucanlar / ANKARA Tel: Faks: Baský: Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Matbaasý Ulucanlar / ANKARA Tel: Yayýn Türü: Aylýk, Yerel, Süreli Basým Tarihi: 15 Eylül 2008 Kurum Müdürü Kadir Avara, hükümlü ve tutuklular ile yakýnlarýna hitaben yaptýðý konuþmada "Ceza Ýnfaz Kurumumuz eðitim faaliyetlerine büyük önem vermektedir. Hükümlü ve tutuklulara gerekli kolaylýklarýn saðlanarak, tahliye sonrasý topluma kazandýrýlmalarý ilkesinden yola çýkarak onlara yararlý olacak kurslarýn açýlmasý için büyük gayret gösteriyoruz. II. kademe okuma yazma kursu da bunlardan biridir. Hükümlü ve tutuklu yakýnlarý olarak sizleri törene davet etmemizin amacý yapýlan çalýþmalarý yerinde görmeniz, onlara moral vermenizdir. dedi. Kurum Müdürü Avara, konuþmasýnýn ardýndan II.kademe okuma yazma kursunda baþarý gösteren 12 hükümlü ve tutukluya belgelerini verdi. Nevþehir E Tipi nde konser coþkusu Nevþehir E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda, Nevþehir Belediyesi Fasýl ve Folklor Ekibi sanatçýlarý tarafýndan gerçekleþtirilen Türk Halk Müziði konseri ile halk oyunlarý ekibinin gösterisi izleyenleri coþturdu. 28 Temmuz'daki konseri 220 hükümlü ve tutuklu ile Kurum personeli izledi. Kurum personeli ile hükümlü tutuklular birlikte halay çekerek eðlendiler. Konser ve halk oyunlarý gösterisinin sonunda Açýk Ýlköðretim Okulundan mezun olan beþ hükümlü ve tutukluya ödül verildi.

14 Sayfa 14 Seslenis 15 Eylül 2008 Kurumlarda veda töreni Ankara 1 No lu F Tipi Yüksek Güvenli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu 2. Müdürü Fazlý Çiftçi nin emekliliði nedeniyle veda yemeði gerçekleþtirildi. Ceza Ýnfaz Kurumunun açýlýþýný müteakiben 26 Aralýk 2000 tarihinden beri Kurumda II. Müdür olarak görev yapan Çiftçi için 22 Aðustos ta, Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünde düzenlenen yemeðe; Kurum Müdürü Ali Demirtaþ, II. Müdürler ve Kurum personeli, Ankara Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Emrullah Turan, 2 No lu F Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ayhan Çapacý, Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ferit Çaydaþý katýldý. Yemeðin ardýndan duygulu bir veda konuþmasý yapan 2. Müdür Çiftçi ye teþekkür belgesi, Kurum adýna plaket ve personel adýna ise hediye verildi. Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 30 yýlý aþkýn bir süredir baþarý ile görev yapan Muhasebe Yetkilisi Mehmet Alkan ýn emekli olmasý nedeniyle veda töreni tertiplendi. 15 Aðustos ta yapýlan veda törenine; Cumhuriyet Savcýsý Onur Oðuzer, Kurum Müdürü Ömer Ekinci, 2. müdürler ve çok sayýda personel katýldý. Cumhuriyet Savcýsý Onur Oðuzer veda töreninde, emekli olan Alkan a teþekkür belgesi ve plâket verdi. Kurum Müdürü Ömer Ekinci de takdir belgesi takdim etti. Ýnebolu M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise baþka bir ceza infaz kurumuna atanan 2. Müdür Ýsa Güldaþ için veda yemeði düzenlendi. 1 Aðustos ta Ýnebolu Yakamoz Tatil Köyü'nde gerçekleþtirilen yemeðe; Adalet Baþmüfettiþi Ýbrahim Kýr, Cumhuriyet Baþsavcýsý Özkan Gültekin, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Tuðrul Hançerkýran, Cumhuriyet Savcýlarý M. Tufan Tanrýkulu ve Osman Sarý, Kurum Müdürü Mehmet Öcal, Kurum 2. Müdürleri Ýsa Güldaþ, Bekir Yeþilyurt ve Kenan Demirkesen ile Kurum personeli katýldý. Cumhuriyet Baþsavcýsý Özkan Gültekin yaptýðý konuþmada; Kurum 2. Müdürü Ýsa Güldaþ a yapmýþ olduðu baþarýlý çalýþmalardan ötürü teþekkür ederek ve bu baþarýlý çalýþmalarýný yeni kurumunda da devam ettirmesini istedi. Adalet Baþmüfettiþi Ýbrahim Kýr ve Cumhuriyet Baþsavcýsý Özkan Gültekin, 2. Müdür Ýsa Güldaþ a üstün ve baþarýlý hizmetlerinin anýsýna çeþitli hediyeler verdiler. 2. Müdür Ýsa Güldaþ, veda konuþmasýnda; böylesine güzel bir ilçede ve güzel bir kurumda çalýþmaktan onur duyduðunu vurgulayarak, herkese teþekkür etti. Hakkâri'de iki yýldýr görev yapan Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Apaçýk, Hakimler Birol Bilen ve Figen Apaçýk'ýn tayinlerinin çýkmalarý nedeniyle Hakkâri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda veda yemeði verildi. 7 Temmuz da gerçekleþtirilen yemeðe; Hakkari Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Apaçýk ve eþi Hakim Figen Apaçýk, Hakimler Faruk Zeybek, Birol Bilen ve Nazan Çiçek, Cumhuriyet Savcýlarý Abdullah Çiçek ve Enes Polat, Kurum Müdürü Adem Tatlýsoy, Kurum Öðretmeni Adnan Oztürk ve diðer personel katýldý. Ayrýca, Hakkâri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda iki yýldýr görev yapan Kurum Müdürü Adem Tatlýsoy'un baþka ceza infaz kurumana atanmasý, Ýnfaz Koruma Memuru Halil Faruk un 30 yýllýk hizmetinin ardýndan emekli olmasý nedeniyle 22 Temmuz da veda yemeði düzenlendi. Tatlýsoy a, Kurum personeli tarafýndan plaket takdim edildi. Ýnfaz ve Koruma Memuru Halil Faruk a da teþekkür belgesi ve plâket verildi. Veda yemeðine; Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Abdullah Çiçek, Cumhuriyet Savcýsý Enes Polat, Hâkimler Faruk Zeybek ve Nazan Çiçek, Kurum 2. Müdürleri G. Yusuf Fidanoðlu ve Zafer Çolakoðlu ve çok sayýda personel katýldý. Düzce B Tipi nde tiyatro gösterisi Düzce B Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Avrupa Ýnsan Haklarý Beyannamesinin kabulünün 60. yýldönümü etkinlikleri çerçevesinde hükümlü ve tutuklular ile personele yönelik tiyatro oyunu sahnelendi. Düzce Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðünün katkýlarýyla Selçuk Develi Sanat Evi oyuncularý tarafýndan sahnelenen "Aþk Grevi" adlý 2 perdelik komedi türündeki oyunu; Cumhuriyet Savcýlarý Hakan Ergin, Ömer Ziyaeddin Aydýn ve Selçuk Demir, Denetimli Serbestlik Þube Müdürü, Ýzleme Kurulu üyeleri, Kurum Müdürü Mehmet Evin, 2.Müdür Abdurrahman Yýldýrým, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular izledi. Hükümlü ve tutuklularýn beðeniyle izledikleri oyunda; eski çaðlarda Türk kadýnlarýnýn asker olan eþlerine barýþ yapmalarý için uyguladýklarý aþk grevini konu alýyor.

15 15 Eylül 2008 Seslenis Sayfa 15 Kurumlarda bilgisayar sýnýfý açýlýþý Salihli Salihli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Manisa ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü iþ birliðiyle yürütülen Bilgisayar Ýþletmenliði ve Ýnternet Kullanýmý projesi çerçevesinde 10 bilgisayardan oluþan bilgisayar sýnýfý kuruldu. Bilgisayar sýnýfýnýn açýlýþý 25 Temmuz da yapýlan törenle gerçekleþtirildi. Törene; Ýzleme Kurulu üyeleri, Kurum Müdürü Kadir Avara, Kurum II. Müdürleri Kahraman Topaloðlu ve Murat Çiftçi, Kurum Öðretmeni Hurþit Kayan, Kurum Diþ Hekimi Aydan Özbek, kurs öðretmenleri ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Açýlýþý yapýlan bilgisayar sýnýfýnda, 20 hükümlüden oluþan ilk grubun eðitimine, 21 Temmuz tarihinde baþlandý. Ünye M Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda ise ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü ve Ýlçe Halk Eðitim Müdürlüðü iþ birliðiyle oluþturulan bilgisayar sýnýfý yapýlan törenle açýldý. 10 bilgisayardan oluþan sýnýfýn açýlýþýna; Ünye Cumhuriyet Baþsavcýsý Cem Saðdýç, Cumhuriyet Savcýsý Ozan Kaya, ÝÞKUR Ýl Müdürü Mehmet Döktür, Halk Eðitim Müdürü Celal Acar, Ceza Ýnfaz Kurumu 1. Müdür ve 2. müdürleri, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Cumhuriyet Baþsavcýsý Cem Saðdýç, açýlýþ konuþmasýnda; projeye katký saðlayan ÝÞKUR Ýl Müdürlüðüne, Halk Eðitim Müdürlüðü ile Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürlüðüne ve emeði geçen herkese teþekkür etti. Ceza Ýnfaz Kurumlarýný birer eðitim yuvasý haline getirmeyi amaçladýklarýný ifade eden Cumhuriyet Baþsavcýsý Saðdýç, Bu çalýþmalarla, hükümlü ve tutuklularýn salýverilme sonrasýna meslek sahibi olarak hazýrlanmalarýný ve böylece topluma kazandýrýlmalarýný saðlamayý amaçlýyoruz. dedi. Kurumlarda kene eðitimi Burdur E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, 17 Temmuz tarihinde, Burdur Ýl Saðlýk Müdürlüðünde görevli Bulaþýcý Hastalýklar Þube Müdürü Dr. Sevinç Kant Sökel tarafýndan Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) Hastalýðý konulu konferans verildi. Konferansta; Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular hastalýk konusunda bilgilendirildi. Sivas E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise 24 Temmuz tarihinde Ýl Tarým Ýl Müdürlüðünden Veteriner Hekim Ramazan Akbaþ ve Saðlýk Teknisyeni Deniz Civelek tarafýndan slayt gösterisi eþliðinde Kene ve Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi Hastalýðý ve Korunma Yollarý konulu bir konferans gerçekleþtirildi. Özellikle Sivas ve çevre illerde etkili olan ve erken müdahale edilmediðinde ölüme yol açan Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi Hastalýðý sebebiyle öncelikle hükümlü ve tutuklularý bilinçlendirmek amacýyla verilen konferansta KKKA hastalýðýnýn kene tarafýndan ýsýrýldýktan sonra nasýl yayýldýðý ve keneden korunma yollarý ile alýnacak tedbirler anlatýldý. Konferansa; Kurum Müdürü Veysel Yüksel, 2. Müdür Bektaþ Çelik, Kurum Öðretmenleri Halis Duman ve Murat Þanlý, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Ýskenderun Ünye Hakkâri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulara yönelik olarak 14 Temmuz tarihinde Dr. Yusuf Karakaþ tarafýndan Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) konulu bir seminer verildi. Dr. Karakaþ, Ülkemizde son günlerde ölümlere yol açan hastalýðýn ciddi bir tehlike oluþturduðunu ve bu tehlikeyi en az ölümle atlatýlmasý için hastalýðýn bilinmesi gerektiði belirterek, KKKA klinik özellikleri, virüsün özellikleri, hastalýðýn bulaþma yollarý, baþlangýç semptomlarý, nairovirüsler, kanama bulgularý, ciddi ve aðýr seyreden olgularda hastalýðýn ilerleyen dönemlerdeki bulgularý, laboratuar bulgularý, hastalýðm taný, ayýrýcý taný tedavi ve hastalýktan korunma yollarý hakkýnda önemli bilgiler verdi. Seminere; Kurum 2. Müdürü G. Yusuf Fidanoðlu, Kurum Personeli ile çok sayýda hükümlü ve tutuklu katýldý. Ýskenderun M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda da yine ÝÞKUR un katkýlarýyla 8 bilgisayardan oluþan bilgisayar sýnýfý oluþturuldu. Bilgisayar sýnýfýnýn açýlýþý nedeniyle 27 Haziran da törende yapýldý. Sýnýfýn açýlýþýný Ýskenderun Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Alper ve Cumhuriyet Savcýsý Mustafa Tarsuslu birlikte yaptý. Açýlýþ törenine; Ýskenderun Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Alper, Cumhuriyet Savcýsý Mustafa Tarsuslu, hâkim ve Cumhuriyet Savcýlarý, Ýlçe Jandarma Komutaný Bnb. Zafer Durukan, Ýlçe Emniyet Müdürü Yusuf Cinel, Ýzleme Kurulu üyeleri, Kurum Müdürü Ýsmet Aktürk, Kurum 2. Müdürü Sedat Erdoðdu ve Kurum personeli katýldý. Kurum Müdürü Ýsmet Aktürk, 8 bilgisayardan oluþan sýnýfý, yeni projelerle geniþleterek, daha çok hükümlü ve tutuklunun eðitim almasýný hedeflediklerini söyledi. Bergama M Tipi nde bilgilendirme toplantýsý Bergama M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, yapýlan bilgilendirme toplantýsýnda personele Ýstihdam Edibilirlik Proje Eðitimi Semineri verildi. 6 Temmuz tarihinde, Kurumun çok amaçlý salonunda yapýlan bilgilendirme toplantýsýna; Kurum Müdürü Adem Çakmak, Kurum Öðretmenleri Nafiz Civelek ve Neþe Baþer konuþmacý olarak katýldý. Toplantýda; Haziran 2008 tarihlerinde Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Ýstanbul Eðitim Merkezinde yapýlan Ýstihdam Edilebilirlik Proje Eðitimi Semineri'nde anlatýlan konularla ilgili bilgi paylaþýmý yapýldý. Adalet Bakanlýðýnýn Ceza Ýnfaz Kurumlarýna ve bu konudaki eðitimlere bakýþ açýsýnýn, bu kurumlarda verilen eðitimin öneminin anlatýldýðý toplantýda; mesleki eðitimin istihdama yönelik yapýlmasý gerektiðine dikkat çekildi.

16 Sayfa 16 Seslenis 15 Eylül Aðustos Zafer Bayramý büyük bir coþkuyla kutlandý 30 Aðustos Zafer Bayramý nýn 86 inci yýldönümü tüm yurtta olduðu gibi ceza infaz kurumlarýnda da coþkuyla kutlandý. Kurtuluþ Savaþý nýn kazanýlarak, yurdumuzun düþmandan tamamen temizlenmesini saðlayan Büyük Taarruz Baþkomutanlýk Meydan Muharebesi nin 30 Aðustos 1922 tarihinde zaferle sonuçlanmasý ile her yýl 30 Aðustos Zafer Bayramý olarak kutlanýyor. Dr. Yusuf Kobal, Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda konferans verdi Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda 'Zafer Haftasý' münasebetiyle iki etkinlik gerçekleþtirildi. Ýlk olarak 25 Aðustos ta Ankara Devlet Türk Halk Müziði Korosu sanatçýlarý tarafýndan Türk Halk Müziði konseri verilirken, 27 Aðustos ta ise Hacettepe Üniversitesi Atatürk ilkeleri ve Ýnkýlap Tarihi Enstitüsü Öðretim Görevlisi Dr. Yunus Kobal tarafýndan "Büyük Taarruzun Türk Tarihindeki Yeri" konulu konferans sunuldu. Kutlama etkinlikeri çerçevesinde, Kurumun çok amaçlý salonunda, Kültür Bakanlýðý Güzel Sanatlar Genel Müdürlüðü Ankara Devlet Türk Halk Müziði Korosu Sanatçýlarýndan Ses Sanatçýsý Ferman Kaya, Baðlamada Arif Çelik, Kemanda Levent Civan, Nefesli Sazda Ümit Tokgöz ve Ritimde Bülent Yanýk ile Yaþar Altýndaþ ýn eþliðinde verdiði konserle hükümlüler ve personeli coþturdu. Programa; Kurum Müdür Vekili Celalettin Doðan, 2.Müdür Temel Göðüþ, Kurum Öðretmeni Recai Yýldýz, Kurumda Görevli Öðretmen Mehmet Büker, Bilgisayar Ýþletmenliði Kursu Öðretmeni Barbaros Karahan, Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Ramazan Danacý, diðer personel ve hükümlüler katýldý. 27 Aðustos tarihinde ise Hacettepe Üniversitesi Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi Enstitüsü Öðretim Görevlisi Dr. Yunus Kobal tarafýndan "Büyük Taarruzun Türk Tarihindeki Yeri" konulu konferans verildi. Kobal, konferansýnda; Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra Anadolu topraklarýnýn iþgali ile Mustafa Kemal Atatürk ün Anadolu'ya geçiþi sonrasý yaptýðý çalýþmalarý anlatarak, 30 Aðustos Zaferi ne götüren 1. Ýnönü ve 2. Ýnönü Savaþlarý, Sakarya Meydan Savaþý ve sonuçta Baþkumandanlýk Meydan Savaþýna deðindi. Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise çocuk ve genç tutuklu ve hükümlülere 29 Aðustos ta Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan görevlendirilen Ankara merkez vaizlerinden Musa Karakaþ tarafýndan 30 Aðustos Zafer Bayramý konulu konferans gerçekleþtirildi. Ayrýca, Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatý ve 30 Aðustos Zafer Bayramý konulu bilgi yarýþmasý düzenlendi ve yarýþmayý kazanan guruba çeþitli hediyeler verildi. Ýncesu Çocuk Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda da 30 Aðustos Zafer Bayramý kutlamalarý çerçevesinde Mustafa Özkan Anadolu Lisesi Tarih Öðretmeni Fethi Demir tarafýndan konferans verildi. 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn slayt gösterisiyle anlatýldýðý programda, çalýnan marþ ve türküler çocuklarý coþturdu. Programa; Kurum Müdürü Ýsmail Aksoy, Mustafa Özkan Anadolu Lisesi Müdürü Yunus Baþeðmez, Kurum Öðretmeni Durmuþ Bülent Bayraktar, Kurum Sosyal Çalýþmacýsý Hasan Basri Coþkun, Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Muharrem Bakýr ve diðer personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Ýzmir Çocuk Eðitimevinde, 30 Aðustos Zafer Bayramý kutlamalarý her yýl olduðu gibi bu yýl da coþku içerisinde, tüm personel ve çocuklarýn katýlýmý ile gerçekleþtirildi. Tören, baþta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silâh arkadaþlarýnýn manevi huzurundaki saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþladý. Kurum Öðretmeni H. Necdet Örnek günün önem ve anlamýný belirten bir konuþma yaptý. 30 Aðustos Zafer Bayramý ile ilgili çocuklarýn þiir okumasýndan sonra Kurum Müdürü Mustafa Koçer, Kurumda sürdürülen "Ýyiye Doðru Öfke Kontrol Programý" grup çalýþmasýna katýlan ve baþarýlý olan 6 çocuða belgelerini verdi. Osmaniye C Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, Anadolu Teknik Endüstri Meslek Lisesi Tarih Öðretmeni Mehmet Çetinkaya tarafýndan "Müslüman Türk'ün Zaferler Ayý Aðustos" konulu konferans verildi. Konferansa; Kurum Müdürü Ertuðrul Kozanlý, Kurum Öðretmeni Adem Çimen, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Çetinkaya konferansýnda; "Tarihe baktýðýmýz zaman Aðustos ayýnýn genelde savaþlarýn yapýldýðý ve zaferlerin kazanýldýðý bir ay olduðunu görüyoruz. Bunun en büyük sebebi ise genel itibarý ile sefer hazýrlýklarýnýn Nisan, Mayýs ayýnda baþlamasý, yaz döneminde ise sefere çýkýlmasýdýr. Bu yüzden Temmuz, Aðustos ayýnda büyük savaþlar yapýlmýþtýr." dedi. Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Osmaniye C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Yapýlan savaþlar sonucunda kazanýlan zaferlerin en önde geleninin, Anadolu'nun kapýlarýný sonuna kadar açan 1071 Malazgirt Zaferi' olduðunu ifade eden Çetinkaya sözlerine þöyle devam etti: Bu zafer sonucunda Anadolu'ya Türkmen boylarý yerleþmeye baþlamýþtýr. Malazgirt Zaferi sonrasý Anadolu'nun tapusunun alýndýðý bir diðer zaferimiz ise Miryakefalon Zaferidir." Çetinkaya, daha sonra þunlarý kaydetti: 1071 yýlýndan 1922 yýlýna kadar tam dokuz asýr boyunca Batý dünyasý, Türklere kýlýç çekmiþtir yýlýna kadar Avrupa'nýn bir çok yerini fetheden Türkler, bu tarihten itibaren geri çekilmeye baþlamýþlar, bu geri çekilme 1922 yýlýna kadar sürmüþtür. Bugün bayram olarak kutladýðýmýz 30 Aðustos Zaferi 26 Aðustos'ta baþladý, 30 Aðustos 1922'de sona erdi. Müslüman Türkler Malazgirt Meydan Muharebesi ile bir vatan kurmuþlardýr. Baþkomutanlýk Meydan Muharebesi ile de Anadolu'nun ebedi olarak Türk yurdu olduðu tüm dünyaya ilân edilmiþtir." Ýnebolu M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 30 Aðustos Zafer Bayramýnýn 86. yýl dönümü tüm yurtta olduðu gibi coþkuyla kutlandý. Türk tarihinin en önemli ve en parlak zaferlerinden biri olan 30 Aðustos Baþkomutanlýk Meydan Muharebesinin kazanýldýðý Büyük Zaferinin yýldönümünü, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular birlikte kutladý. 2 Eylül tarihinde yapýlan kutlama etkinliðine; Kurum 2. Müdürleri Bekir Yeþilyurt ve Kenan Demirkesen, Ýdare Memuru Salman Akýn, infaz koruma baþmemur ve memurlarý ile çok sayýda hükümlü ve tutuklu katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklâl Marþý nýn ardýndan, Eðitim Servisi tarafýndan hazýrlanan 30 Aðustos Baþkomutanlýk Meydan Muharebesi ile ilgili kýsa film ve belgesel gösterildi. Büyük Zafer in Türk Tarihi açýsýndan taþýdýðý önemin vurgulandýðý programda, hükümlü ve tutuklular da günün anlam ve önemine dair konuþmalarý ve okuduklarý þiirlerle programa renk kattýlar.

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim Ebru Yiðit x Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 07 Eylül 2007 Besteciler.org Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN Tek aþkýn

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Seslenis. 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Büyük baþarýlar, kýymetli analarýn yetiþtirdikleri seçkin evlâtlar sayesinde olmuþtur. ATATÜRK 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen.

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen. Samet Kalkan Onaylayan Administrator Pazartesi, 17 Aralýk 2007 Son Güncelleme Pazartesi, 02 Haziran 2008 Besteciler.org GÝZEMLÝ MAVÝ Deniz mavisi gözlerin Dünya tatlýsý gülüþün Can alýcý sözlerin Sana

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Seslenis. 15 Ekim 2008 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 79. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Ekim 2008 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 79. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Cumhuriyet, fazileti ahlâkiyeye müstenit bir idaredir. (Ahlâk erdemliðine dayalý bir yönetimdir) ATATÜRK 15 Ekim 2008 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 79 Ceza ve Tevkifevleri Genel

Detaylı

Seslenis. 15 Ocak 2009 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 82. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Ocak 2009 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 82. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Ben yaþayabilmek için mutlaka baðýmsýz bir milletin evlâdý kalmalýyým. Bu sebeple millî baðýmsýzlýk bence bir hayat meselesidir. ATATÜRK 15 Ocak 2009 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünce,

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünce, Azimle Gelen BAÞARI Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu hükümlülerinden görme engelli Sadýk Zeki Özay, örgün olarak öðrenimine devam etmekte olduðu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksek Okulu

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2008 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 77. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Bayrampaþa Cezaevine kilit

Seslenis. 15 Aðustos 2008 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 77. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Bayrampaþa Cezaevine kilit Seslenis 15 Aðustos 2008 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 77 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Her safhasýyla düþünülmüþ, hazýrlanmýþ, idare edilmiþ ve zaferle sonuçlandýrýlmýþ

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türkiye'nin asýl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layýk olan köylüdür. ATATÜRK 15 Ocak 2010 Cuma Ücretsizdir Ayda

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türk gençliði, saðlýklý yetiþip spor yaparsa ulusumuzun geleceði güvence altýndadýr. ATATÜRK 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Ankara Üniversitesi ile örnek iþ birliði

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Ankara Üniversitesi ile örnek iþ birliði Seslenis Bir ulus, sýmsýký birbirine baðlý olmayý bildikçe yeryüzünde onu daðýtabilecek bir güç düþünülemez. ATATÜRK 15 Þubat 2010 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 95 Ceza ve Tevkifevleri

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Seslenis. 15 Þubat 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 59. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Þubat 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 59. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Þubat 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 59 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Baþarýlý olmak için aydýnlarla halkýn düþünce ve gayesi arasýnda bir uygunluk olmasý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Seslenis. 15 Ocak 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 58. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Ocak 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 58. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Ocak 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 58 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Milletimiz tek bir vücut gibi gösterdiði sarsýlmaz birlik ve gayret sayesinde baþarýya

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2008 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 80. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2008 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 80. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Bilelim ki, millî benliðini bilmeyen milletler baþka milletlere yem olurlar. ATATÜRK Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, katýlýmcýlar ellerinde Türk Bayraklarýyla 10. Yýl Marþý ný hep

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bir ulus, sýmsýký birbirine baðlý olmayý bildikçe; yeryüzünde onu daðýtabilecek

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bizim akýl, mantýk, zekâ ile hareket etmek þiarýmýzdýr. Bütün hayatýmýzý dolduran

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2008 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 75. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2008 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 75. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Amasya a E Tipi Kapalý K Ceza Ýnfaz Kurumu Spor KulübK ulübü ü Derneði üyeleri Samsun da maraton koþusuna k katýldýlar týldýlar. Kurumlarda 19 Mayýs coþkusu 19 Mayýs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramý,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Temmuz 2009 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 88 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Kosova Adalet Bakaný Nekibe Kelmendi Türkiye yi ziyaret etti Ceza ve Tevkifevleri

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2007 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 65. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aðustos 2007 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 65. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Baðýmsýzlýk, uðruna ölmesini bilen toplumlarýn hakkýdýr. ATATÜRK 15 Aðustos 2007 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 65 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Ýzleme Kurullarýna

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2006 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 53. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aðustos 2006 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 53. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Aðustos 2006 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 53 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Benim naçiz vücud- Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Seslenis. 15 Temmuz 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 64. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Temmuz 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 64. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Ben sporcunun zeki, çevik ve ayný zamanda ahlâklýsýný severim. ATATÜRK 15 Temmuz 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 64 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Ceza infaz

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Müsteþar Kahraman, Konya Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret etti

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Müsteþar Kahraman, Konya Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret etti Seslenis Kadýnlarýmýzýn genel görev ve çalýþmalarda paylarýna düþen iþlerden baþka, en önemli, en hayýrlý, en faziletli bir ödevleri de iyi anne olmalarýdýr. ATATÜRK Genel Müdür Kalaman, kurum müdürlüðüne

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Zamanýn deðiþmesiyle hükümlerin siz almakta ol- Gençler, deðiþmesi duðunuz

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Seslenis. 15 Temmuz 2006 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 52. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr.

Seslenis. 15 Temmuz 2006 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 52. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Seslenis 15 Temmuz 2006 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 52 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr olduðumuz bir iþi derhal yapmalýyýz. ATATÜRK Benim naçiz vücud- Lûzumuna kani

Detaylı

Seslenis. 15 Mayýs 2007 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 62. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Yargý camiasý sizi unutma

Seslenis. 15 Mayýs 2007 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 62. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Yargý camiasý sizi unutma Seslenis Türk gençliði amaca, bizim yüksek ülkümüze, durmadan, yorulmadan yürüyecektir. ATATÜRK 15 Mayýs 2007 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 62 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Detaylı

Ozan Doðulu. Sen Çaðýr Yeter. Söz: Kenan Doðulu. Müzik: Ozan Doðulu. Alýþmak çok zor inan. Sebebim düþün bir an. Yakýþmaz bize haram

Ozan Doðulu. Sen Çaðýr Yeter. Söz: Kenan Doðulu. Müzik: Ozan Doðulu. Alýþmak çok zor inan. Sebebim düþün bir an. Yakýþmaz bize haram Ozan Doðulu Onaylayan Administrator Salý, 22 Mayýs 2007 Besteciler.org Sen Çaðýr Yeter Alýþmak çok zor inan Sebebim düþün bir an Yakýþmaz bize haram Ayrýlmak kayýp zaman Biz neyin kavgasýný ezberledik

Detaylı

Seslenis. 15 Mayýs 2010 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý: 98. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Mayýs 2010 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý: 98. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türk gençliði, saðlýklý yetiþip spor yaparsa ulusumuzun geleceði güvence altýndadýr. ATATÜRK Eskipazar da çocuk parký ve ziyaret mahalli törenle açýldý 15 Mayýs 2010 Cumartesi Ücretsizdir Ayda

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Haziran 2010 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý: 99 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Cumhuriyet, düþüncesi hür, anlayýþý hür, vicdaný hür nesiller ister. ATATÜRK 15 Ekim 2010 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:103 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Çocuk ve

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı