Bir haftada ikinci acý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir haftada ikinci acý"

Transkript

1 Uslu devreye girdi, yer sorunu çözüldü Hemþehrimiz Genel Müdür Yardýmcýsý oldu Adalet Bakanlýðý Personel Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevine Tetkik Hakimi hemþehrimiz Veysal Bektaþ atandý. Bayat ilçesinde Sosyal Güvenlik Merkezi binasý ile ilgili baþlatýlan çalýþmalarda sona geliniyor. * HABERÝ 15 DE * HABERÝ 2 DE Kunduzlu Barajý hayýrlý olsun Ülkücüler bunu yemez Enerji kesintileri artabilir dedi, Meclis karýþtý * HABERÝ 6 DA Bayat halkýnýn özlemle beklediði Kunduzlu Barajý, Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðünce 2013/ kayýt numaralý Kunduzlu Gölet inþaatý yapým iþi olarak 6 Ocak 2014 tarihinde ihale edilecek. Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, dün þehir merkezinde belirli aralýklarla meydana gelen enerji kesintileri ile ilgili basýn açýklamasý yayýmladý. * HABERÝ 5 DE * HABERÝ 8 DE ÝÞYERÝ HEKÝMLÝÐÝ EÐÝTÝMÝNDE ÞOK FÝYAT DEVAM EDÝYOR 1500 (KDV DAHÝL) ÝÞ GÜVENLÝÐÝ UZMANLIÐI EÐÝTÝMÝ 1100 (KDV DAHÝL) 14 ARALIK 2013 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Üçtutlar Mah. 14. Sokak No: 3/21 (Carrefour Arkasý) Tel: Fax: Gsm: Bir haftada ikinci acý Çorum da ayrýlmalarý istenen niþanlý çift, ailelerine sitem dolu mektup býraktýktan sonra intihar etti. Geçtiðimiz Salý günü eski niþanlý çiftin ölümüyle sonuçlanan hadisenin yarasý henüz kapanmadan gelen bu acý haber, Çorum halkýný ikinci kez hüzne boðdu. Berat Özay Ayrýlmak istemeyen niþanlýlar intihar etti Abdulkadir molla için gýyabi cenaze namazý kýlýndý. Bangladeþ hükümetinin idam ettiði Abdulkadir Molla için gýyabi cenaze namazý kýlýndý. Þehit Aldulkadir Molla ya son görev * HABERÝ 3 DE Çorumlu tiyatrocu hayatýný kaybetti En yaþlý oyuncu sahnelere veda etti Tiyatro sanatçýsý hemþehrimiz Zafer Önen (92) dün sabah vefat etti. Yaklaþýk 6 aydan beri Ýstanbul un Pendik ilçesindeki bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gören usta tiyatrocu kalp yetmezliði sonucu yaþamýný yitirdi. Zafer Önen Bangladeþ'in zalim hükümeti tarafýndan haksýz yere idam edilerek þehit edilen Abdulkadir molla için gýyabi cenaze namazý kýlýndý. * HABERÝ 7 DE Genç çiftin cesetleri araç yanýnda bulundu. Polisten þafak operasyonu * HABERÝ 11 DE ÝTÜ den iþbirliði teklifi geldi Ýstanbul Üniversitesi Açýk ve Uzaktan Eðitim Fakültesi nin Hitit Üniversitesi ile ortak çalýþma talebi üzerine yapýlan görüþmeler olumlu sonuç verdi. Kendilerine Gazeteciler grubu adýný veren dolandýrýcýlar yakalandý. Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Harun Kaplan, Cemaati Ýslami Hareketinin Genel Sekreteri Abdülkadir Molla için kýlýnan gýyabi cenaze namazýndan sonra yaptýðý açýklamada, Bangladeþ'i ikinci Ýsrail olmakla suçladý. * HABERÝ 7 DE Harun Kaplan * HABERÝ 3 DE 301 bilirkiþi yemin etti Çorum Adli Yargý Adalet Komisyonu nda bilirkiþi olarak görev alacak 301 kiþi için dün yemin töreni düzenlendi. * HABERÝ 4 DE Çorum gözde þehirler kategorisinde Kültür ve Turizm Bakanlýðý nýn resmi internet sitesinde yer alan Türkiye Turizm Portalý en gözde þehirler kategorisinde belirlenen 29 þehirden 7 si Karadeniz de bulunuyor. * HABERÝ 5 DE Çorum polisi tarafýndan örgütlü bir þekilde hayvan dolandýrýcýlýðý yaptýklarý öne sürülen ve kendilerine Gazeteciler grubu adýný veren þebekeye yönelik düzenlenen þafak operasyonunda 18 kiþi gözaltýna alýndý. Bangladeþ ikinci Ýsrail dir 2014 yýlý boyunca görev alacak 301 bilirkiþi için yemin töreni organize edildi. * HABERÝ 10 DA Yaðýþýn azalmasý verimi düþürdü. Verim düþtü, fiyatlar yükseldi Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezlerinden Çorum'da, hasat sezonundaki yaðýþlarýn verimi düþürmesi, stoklarýn da hýzla tükenmesi nedeniyle pirinç fiyatlarýnýn arttýðý bildirildi. * HABERÝ 8 DE

2 2 CUMARTESÝ 14 ARALIK 2013 Yarýþa 1-0 geriden baþlayýnca ün Hakimiyet'te Dyer alan 'Bozok 10, Hitit 35'inci' haberi dikkat çekiciydi. Komþumuz Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Uçar, akademik çalýþmalar açýsýndan Çorum, Nevþehir ve Kýrþehir gibi illeri geride býraktýklarýný söylemiþ. Orta Doðu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü'nün hazýrladýðý 'Üniversiteler Akademik Performans Deðerlendirmesi (URAP)' raporuna göre, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Uçar, Türkiye'nin köklü yükseköðretim kurumlarýný geride býraktýklarýný ifade etmiþ. '2000 Yýlýndan Sonra Kurulan Üniversiteler Genel Sýralamasý'na göre Bozok Üniversitesi 10'uncu olurken, ayný kategoride yer alan komþu üniversiteler Ahi Evran Üniversitesi 13'üncü, Nevþehir Üniversitesi 14'üncü, Hitit Üniversitesi ise 35'inci sýrada yer almýþ. Deðerlendirme 2000 yýlýndan sonra Hakimiyet te yer alan 'Bozok 10, Hitit 35'inci' haberini deðerlendirdik. kurulan 51 üniversite içerisinde yapýlmýþ. Üniversitelerin baþarýsý deðerlendirilirken, öðretim üyesi baþýna düþen yayýn sayýsý, atýf kulurmasýna raðmen bilimsel ve fiziksel olarak daha hýzlý bir ilerleme göstermiþ. Esasýnda Bozok Üniversitesi Rektörü'nün açýklamalarý geçtiðimiz Ekim ayýnda yayýnlanan araþtýrma raporuna dayanýyor yýlýnda Hitit Üniversitesi ile birlikte kurulan Bozok Üniversitesi'nin bizden daha fazla geliþme gösterdiðini hissedebiliyorduk. Rakamlarla da sonuç ispatlanmýþ oluyor. Yalnýz hatýrlatmakta fayda var; 2006 yýlýnda Bozok Üniversitesi Kurucu Rektörü ile Hitit Üniversitesi vekil ve Kurucu Rektörü'nün performanslarýný, gerek akademik camia gerek yerel dinamikler gerekse siyaset ve bürokrasi ile kurduklarý diyalog, üniversitesanayi ve þehir bütünleþmesi arasýndaki farklarý görmek lâzým. Yani yarýþa bir sýfýr geriden baþlamýþtýk zaten. Yeni dönemde Hitit Üniversitesi'nde gözlenen hýzlý çalýþma temposunu þehrin tamamý hissediyor, somut olarak gözlemliyor. Þehrin tüm dinamikleri ile kurulan sýcak diyalog ve iþbirlikleri kurularak aradaki açýklar kapatýlmaya, kayýp yýllar telafi edilmeye çalýþýlýyor. Hitit Üniversitesi'nin yakýn zamanda komþularýmýzýn yaný sýra hatýrý sayýlýr üniversiteleri de geride býrakacaðýndan þüphemiz yok. Sýralamada Bozok Üniversitesi 10 uncu, Ahi Evran Üniversitesi 13'üncü, Nevþehir Üniversitesi 14'üncü, Hitit Üniversitesi ise 35'inci sýrada yer almýþtý. Hemþehrimiz Genel Müdür Yardýmcýsý oldu A dalet Bakanlýðý Personel Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevine Tetkik Hakimi hemþehrimiz Veysal Bektaþ atandý. Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüðü Yönetim Kurulu Üyeliðine Selami Ýncedalcý yeniden atanýrken, Adalet Bakanlýðý'nda boþ bulunan müsteþar yardýmcýlýklarýna Kanunlar Genel Müdürü Yüksel Hýz, Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Daire Baþkaný Mustafa Erol, Uluslararasý Hukuk ve Dýþ Ýliþkiler Genel Müdür Yardýmcýsý Bilal Çalýþkan getirildi. Adalet, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Millî Eðitim ile Millî Savunma Bakanlýklarýna Ait Atama Kararlarý Resmi Gazete'de yayýmlandý. Adalet Bakanlýðý müsteþar yardýmcýlýklarýna Kanunlar Genel Müdürü Yüksel Hýz, Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Daire Baþkaný Mustafa Erol, Uluslararasý Hukuk ve Dýþ Ýliþkiler Genel Müdür Yardýmcýsý Bilal Çalýþkan atandý. Ceza Ýþleri Genel Müdürlüðü'ne Ceza Ýþleri Genel Müdür Yardýmcýsý Metin Kýratlý, Ceza Ýþleri Genel Müdür Yardýmcýlýðý'na Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Asiye Karababa, Ceza Ýþleri Genel Müdür Yardýmcýlýðý'na Sincan Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Aytekin Sakarya, Ceza ve Tevkifevleri Genel ava sýcaklýklarý ülke genelinde mev- normallerinin altýnda seyrede- Hsim cek. Yapýlan son deðerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalý, yer yer çok bulutlu, Marmara'nýn batýsý, Batý ve Orta Karadeniz kýyýlarý, Doðu ve Güneydoðu Tetkik Hakimi hemþehrimiz Veysal Bektaþ genel müdür yardýmcýsý oldu. Müdür Yardýmcýlýðý'na Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Daire Baþkaný Burhanettin Eser getirildi. Adalet Bakanlýðý Bakanlýk yüksek müþavirliðine Adli Sicil ve Ýstatistik Genel Müdür Yardýmcýsý Refatullah Karakaya'nýn, Personel Genel Müdür Yardýmcýlýðý'na Bakanlýk Tetkik Hakimi Veysal Bektaþ'ýn, Adalet Bakanlýðý Avrupa Birliði Genel Müdür Yardýmcýlýðý'na Bakanlýk Tetkik Hakimi Cengiz Tanrýkulu'nun atamalarý yapýldý. -ADALET MÜ- FETTÝÞLÝKLERÝNE ATAMA- Adalet Müfettiþliklerine Bor Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Tufan Yücel, Yargýtay Tetkik Hakimi Hakan Koçak, Danýþtay Tetkik Hakimi Hüseyin Akdaþ, Gazipaþa Cumhuriyet Savcýsý Erhan Erbil, Keþan Hakimi Bayram Ünlüsoy, Akseki Cumhuriyet Savcýsý Ercan Kurnaz, Danýþtay Tetkik Hakimi Mehmet Emre Þimþek, Sapanca Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Beyazýt Þahin, Gemlik Cumhuriyet Savcýsý Faruk Çelik, Anamur Hâkimi Hakký Alkan atandý. -TÜRKÝYE PET- ROLLERÝ A.O.'YA ATAMA- Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüðü Yönetim Kurulu Üyeliðine Selami Ýncedalcý'nýn yeniden atamasý yapýldý. Kocaeli Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan baþka bir göreve atanmak üzere görevinden alýndý. Kýrýkkale Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne Hacý Ali Okur'un atamasý yapýlýrken, Milli Eðitim Bakanlýðý Bakanlýk Müþavirliðine Abdulkerim Taþ getirildi. -ASKERÝ YAR- GITAY'DA ATAMA- Askeri Yargýtay 1'inci Daire Üyeliðinden Hakim Albay Semih Palavaroðlu Askeri Yargýtay 4'üncü Daire Baþkanlýðý'na ve Askerî Yargýtay 3'üncü Daire Üyeliðinden Hakim Albay Remzi Ýðrek Askeri Yargýtay 2'nci Daire Baþkanlýðý'na 1 Eylül 2013 tarihinden geçerli olmak üzere atandý. Ayrýca beþ Hâkim Subay'ýn atamasý yapýldý. ANKA Sýcaklýk mevsim normalleri altýnda Anadolu, Ýzmir ve Manisa'nýn kuzeyi, Rize, Artvin, Bayburt ve Hatay çevrelerinin karla karýþýk yaðmur ve kar yaðýþlý geçeceði tahmin ediliyor. Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü'nden alýnan tahminlere göre, hava sýcaklýðýnda önemli bir deðiþiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normallerinin altýnda seyredecek. Rüzgar, ülke genelinde kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Güney Ege ile Akdeniz'in kýyý kesiminde yer yer kuvvetlice (30-50 km/s) esecek. Radikal Gazetesi nde Yazar Ýsmail Beþikçi nin onursal doktora ünvaný aldýðý belirtildi. Ýsmail Beþikçi ye Beþikçi ye fahri doktora oðaziçi Üniversitesi'nde tarihi bir tören yaþandý. "Ali- Aþireti Üzerine Sosyolojik Bir Ýnceleme" adlý Bkan doktora teziyle girdiði akademik hayatý, "Marksist propaganda ve bölgecilik" suçlamasý nedeniyle Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden atýlmasýyla kesilen Ýsmail Beþikçi'ye onursal doktora verildi. Okuldan atýlmasý yine bir meslektaþýnýn baþvurusuyla olmuþtu, Marksist olmak bir suçtu elbette o zamanlar, ancak þikayetçi sosyoloji doçenti Orhan Türkdoðan ýn ikinci suçlamasý daha önemliydi: Bölgecilik denilen þey, aslýnda Beþiçi nin çalýþmalarýnýn Kürt varlýðýný inkara dayalý, akademinin de hakikat diye benimsediði ideolojik tutuma, adlý adýnca Kürt, Kürtçe, Kürdistan kavramlarýný kullanarak meydan okumasýydý. 12 Mart döneminde cezaevine giren, 1974 affýyla çýkan Ýsmail Beþikçi, Kürt varlýðýna yönelik politikalara taviz vermeden düþünüp yazmaktan hiç vazgeçmedi. Akademi dýþýna itilmek de onu çalýþmaktan alýkoymadýðý gibi, cezaevi de buna engel olamadý. 'BÝLÝM SAÇMALAYABÝLME ÖZGÜRLÜÐÜ- DÜR' Radikal.com.tr nin haberine göre Ýsmail Beþikçi, çeþitli aralýklarla serbest kalsa da 1999 a kadar ömrünün 20 yýla yakýn bir süresini cezaevlerinde geçirdi. Çýkardýðý hemen hemen her kitap yasaklandý. Akademi bu süre içinde onu ya hiç yokmuþ gibi yaptý ya da ýrkçýlýk, bölücülük gibi ithamlarla deðersizleþtirmeye çalýþtý. Kürtler arasýnda Sarý Hoca lakabýyla anýlan Ýsmail Beþikçi, Çorum Ýskilip doðumlu, Türk ve Hanefi bir aileden gelen bir isim olarak Kürt sorununa yönelik resmi ideolojinin bütün renkleriyle kökten ters düþerken, bilim vurgusundan hiç vaz geçmedi. Boðaziçi Üniversitesi nin verdiði doktora, genel akademik sistemin bugüne kadarki inkar ya da karalama politikalarýndaki payýnýn bir özrü niteliði de taþýyor. Beþikçi ise doktora töreninde söylediði sözlerle, bilim ve fikir özgürlüðüne dair tavizsiz tutumunun hiç kesilmeyeceðini de müjdeliyor: Bilim saçmalayabilme, yanlýþ yapabilme, suç olaný söyleyebilme özgürlüðüdür.

3 CUMARTESÝ 14 ARALIK Ayrýlmak istemeyen niþanlýlar intihar etti Ç Genç çiftin cesetleri araç yanýnda bulundu. Güvenlik güçlerdi olay yerinde inceleme yaptý. Jandarma, olayla ilgili soruþturma baþlattý. orum da ayrýlmalarý istenen niþanlý çift, ailelerine sitem dolu mektup býraktýktan sonra intihar etti. Olay, Çorum merkeze baðlý Güveçli köyü, Adalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, merkeze baðlý Türkayþe köyünde yaþayan Berat Özay (20) isimli genç, bir süre önce ayný köyde yaþayan Güleser Berat Özay Uygur (17) ile niþanlandý. Niþanýn ardýndan Özay, vatani görevini yapmak üzere askere gitti. Bu arada iddialara göre iki aile arasýnda anlaþmazlýk yaþanmaya baþladý. Bunun üzerine her iki aile niþanlý gençlerin ayrýlmalarýný istedi. Bu arada acemi eðitimini tamamlayan Özay, daðýtým izni için memleketine döndüðünde aileler arasýndaki anlaþmazlýktan haberdar oldu. Genç niþanlý daðýtým izninin ardýndan vatani görevini tamamlamak üzere Kýbrýs a gitti. Geçen hafta izne ayrýlan Özay, tekrar memleketi Çorum a geldi. Kendisi ve niþanlýsýnýn ailesinin ayrýlmalarý yönünde baský yapmalarý üzerine bugün sabah saatlerinde bir yakýnýna ait olduðu belirtilen 66 PD 240 plakalý otomobille niþanlýsý Güleser Uygur (17) ile birlikte köyden ayrýlarak Güveçli köyü Adalar mevkiine gittiler. Burada bir süre otomobilin içersinde niþanlýsý ile konuþan Berat Özay, araçta bulunan pompalý tüfekle niþanlýsýný vurduktan sonra ayný silahla intihar etti. Gençlerin, ölmeden önce ailelerine Þimdi mutlu musunuz? Bizi ayýrmakla elinize ne geçti þeklinde yazýlý bir not býraktýðý ileri sürüldü. Genç niþanlýlarýn cansýz bedenini akþam saatlerinde ava çýkan Mesut Dalyan adlý bir köylü buldu. Park halindeki otomobilin ön kýsmýnda 2 kiþinin hareketsiz yattýðýný gören avcý, köye dönerek olayý ailesine anlattý. Olayý öðrenen köy muhtarý konuyu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerinde jandarma ekipleri ve Cumhuriyet savcýsýnýn yaptýðý incelemenin ardýndan talihsiz gençlerin cesetleri otopsi için Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morguna kaldýrýldý. Genç çiftin cesetlerini bulan Mesut Dalyan, Ava gelmiþtim ben. Burada araba olduðunu gördüm. Genelde buraya avcýlar gelir. Herhalde yine avcýlar geldi diye düþünüp devam ettim. Baktým ilerde de kimse yok. Geri dönerken bu tarafa geçtim. Geldiðimde araba hala buradaydý. Ýlerde tümsek var. Tümsekten bakýnca birisinin yerde hareketsiz olarak yattýðýný gördüm. Onu görünce korktum. Hemen köye gittim. Olayý aileme anlattým. Babamda muhtara söyledi. Muhtarda jandarmaya haber verdi Olayla ilgili olarak baþlatýlan soruþturma çok yönlü olarak devam ediyor.(ýha) Hareket halindeki araç alev aldý Ç Ýhbar üzerine kýsa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangýna müdahale etti. (Ç.HAK:3458) Hareket halindeki otomobil alev aldý. orum'un Osmancýk ilçesinde bir otomobil, hareket halindeyken alev aldý. Edinilen bilgiye göre, akaryakýt istasyonundan yakýt aldýktan sonra þehir merkezine seyir halinde olan Aydýn Sönmez yönetimindeki 37 PE 066 plakalý otomobil, ilçe giriþinde motor kýsmýndan alev aldý. Çevrede bulunan vatandaþlar 110 u arayarak yardým istedi. Ýhbar üzerine kýsa sürede olay yerine gelerek yangýna müdahale eden itfaiye ekipleri, yangýný söndürdüler. Soðutma çalýþmalarýnýn ardýndan kýsmen yanan araç yol kenarýna çekildi. Olayla ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðü bildirildi.(ýha) Kendilerine Gazeteciler grubu adýný veren dolandýrýcýlar yakalandý. Polis ten þafak operasyonu Ç orum polisi tarafýndan örgütlü bir þekilde hayvan dolandýrýcýlýðý yaptýklarý öne sürülen ve kendilerine Gazeteciler grubu adýný veren þebekeye yönelik düzenlenen þafak operasyonunda 18 kiþi gözaltýna alýndý. Edinilen bilgilere göre, bir ihbarý deðerlendiren polis ekipleri, bir grubun Çorum ve Yozgat ta örgütlü bir þekilde büyük ve küçükbaþ hayvanlarý deðerinin üzerinde fiyatta alýp önce az bir peþinat verip, geri kalan kýsmýna ise senet düzenleyerek aldýklarý hayvanlarý deðerinden aþaðýya fiyatla sattýklarý bilgisine ulaþtý. Bunun üzerine polis ekipleri grubu teknik takibe aldý. Yaklaþýk 9 ay süren teknik ve fiziki takibin ardýndan polis operasyon için düðmeye bastý. Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri, Alaca Ýlçe Polis eþ zamanla þafak operasyonu düzenledi. Emniyet Müdürlüðü ve Özel Harekat polislerinin katýlýmýyla geçtiðimiz salý günü 30 ayrý adrese sabaha karþý baskýn düzenlendi. Operasyonda E.P., O.P., F.P., M.K., A.K., Y.A., A.Y., C.Y., H.K., S.Þ., M.G., A.C., K.M., S.S., A.A., F.D., S.Y. ve M.K. isimli þahýslar gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan þahýslarýn ev ve otolarýnda yapýlan aramalarda 3 adet tüfek, 1 adet tabanca, 291 adet mermi ila ayrýca suçta kullanýldýðý deðerlendirilen çok sayýda senet, hayvan pasaportu ve ajandasý ele geçirildi. Polis ekipleri tarafýndan gözaltýna alýnan zanlýlarýn kendilerini gazeteciler grubu olarak adlandýrdýðý öðrenildi. Þüpheliler- den M.K., K.M., A.A., S.S., S.Y., A.C. ve F.D. dün, diðer þüpheliler ise bugün sabah saatlerinde örgüt kurmak suretiyle hayvan dolandýrýcýlýðý suçundan haklarýnda düzenlenen soruþturma evraký ile birlikte Alaca ilçesindeki adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.(ýha)

4 4 CUMARTESÝ 14 ARALIK 2013 Ekmeðini Ýsraf Etme Mustafa Demirer Görevlisi A. Erkan Cihangir dýðý ve kutsal bir deðer tarafýndan Ek- atfettiði ekmekle ilgili kmek Ýsrafýný Ön- kampanyasý meðini Ýsraf Etme konu- üretim, tüketim, israf ve Eleme kapsamýnda Osmancýk lu sunum yapýldý. tüketici alýþkanlýklarý Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Öðretim Cihangir sunumunda, toplumun nimet say- hakkýnda bilgiler vererek, ekmek israfýnýn önlenmesinde nelere dikkat edilmesi gerektiðini hatýrlattý. Bu amaçla, ekmek israfý ile ilgili toplumda duyarlýlýðýn oluþturulmasý gereðine deðinen Cihangir, israfýn üretim ve tüketim aþamalarýnda önlenmesi, yine ekmeðin uygun yöntemlerle saklanmasýnýn Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu nda etkinlik düzenlendi. saðlanmasý, bayat veya ihtiyaç fazlasý ekmeðin insan gýdasý olarak deðerlendirilmesi konularýnda bilgiler verdi. Engelliler yaþadýklarýný anlattý A. Erkan Cihangir ÝTÜ den iþbirliði teklifi geldi Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Öðretim Görevlisi A. Erkan Cihangir, sunum yaptý. stanbul Üniversite- Açýk ve Uzaktan Ýsi Eðitim Fakültesi nin Hitit Üniversitesi ile ortak çalýþma talebi üzerine yapýlan görüþmeler olumlu sonuç verdi. Ýki üniversite arasýnda açýk ve uzaktan eðitim alanýnda iþbirliði yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Açýk ve Uzaktan Öðretim Fakültesi öðrencileri için Ýstanbul dýþý illerde ihtiyaç duyulan hizmetlerin üniversiteler bünyesinde yürütülmesine ve karþýlanmasýna dair protokol Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile Ýstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet arasýnda imzalandý. Ýmzalanan protokol gereðince Açýk ve Uzaktan Öðretim Fakültesi Öðrencilerine yönelik olarak akademik destek, danýþma, tanýtým ve bilgilendirme hizmetlerinin yerine getirileceði bir temsilcilik oluþturuldu. Açýk ve Uzaktan Eðitim Fakültesi hizmetleri için oluþturulan temsilcilikte görevli personel, AU- ZEF e gelen her türlü yazýþma, bilgi, belge doküman, yenilik, araþtýrma ve kaynaklarda doðrudan yerel aktör olarak çalýþacak. Üniversitede kurulan birim temsilcilik bölgesi içinde AUZEF tarafýndan yapýlan sýnavlarda temel koordinatör olarak görev yapacak ve sýnav hizmetlerinin yerine getirilmesinde AUZEF ile iþbirliði içinde olacak. Ýstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, yakýn çalýþma isteklerini kabul etmesinden dolayý Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan a yazýlý teþekkür mektubu gönderdi. Rektör Alkan da, yaptýðý açýklamada, Hitit Üniversitesi nin, bir dünya üniversitesi olma yolunda emin ve saðlam adýmlarla ilerlediðini, yurt içi ve yurtdýþý çalýþmalarla çok yönlü olarak hedef büyüterek vizyon geliþtirdiklerini bildirdi. itit Üniversitesi En- Öðrenci Birim Hgelli Koordinatörlüðü, Sungurlu Meslek Yüksekokulu ve Altýnokta Körler Derneði iþbirliðinde, Sungurlu Meslek Yüksekokulu öðrencilerine yönelik olarak Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý gerçekleþtirildi. Yapýlan etkinliðe Sungurlu Kýz Meslek Lisesi öðrencileri de katýldý. Zengin bir içeriðe sahip programda bilgilendirme sunumlarý yanýnda Sungurlu Meslek Yüksekokulu öðrencilerince hazýrlanan engellilik ile ilgili þiir dinletisi ve animasyon gösterisi de yer aldý. Engelli Öðrenci Birim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nur Þat, neden bu tür bir farkýndalýk çalýþmasý yaptýklarýný ve bu çalýþmalarýn önemini aktardý. Hitit Üniversitesi'nin bu konuda bugüne kadar neler yaptýðýný ve gönüllülük esaslý bu çalýþmalarla engellilerin nasýl bir fark yaratabileceklerini aktaran Þat, mesleki bilgi ve beceri ile entelektüel birikim saðlayan üniversitenin, engellilerin yaþama baðlanmalarýndaki önemini vurguladý. Sungurlu MYO Engelli Koordinasyonu Birim Temsilcisi Öðr. Gör. Kerim Aktaþ, Engelsiz Üniversite, Engelsiz Üniversite Birimi nin vermiþ olduðu hizmetler, eðiticilerin, öðrencilerin ve diðer personelin engellilere yaklaþýmlarý konularýnda bir sunum yaptý. Sungurlu MYO öðrencileri Yunus Kömürcü ve Samet Mehmet Erdoðan tarafýndan engellilik konusunda yapýlan þiir dinletisi ve sonrasýnda Sungurlu MYO tiyatro grubu tarafýndan konu ile ilgili hazýrlanan drama etkinliði gerçekleþtirildi. Altýnokta Körler Derneði Baþkaný Kürþat A. Ashýshalý, Altýnokta Körler Derneði nin tarihçesi, faaliyetleri, açtýklarý okullar ve görme engeli bireylerin topluma kazandýrýlmasý hususunda dernek olarak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Programda yerel yönetim ve hükümetin görme engelli bireyler için neler yapabileceði üzerinde konuþuldu. Altýnokta Körler Derneði Þube Sekreteri Fazlý Koçak ise, görme engelli olmanýn nasýl bir durum olduðu, görme engellilerin günlük yaþamlarýný nasýl sürdükleri, nelerle mücadele ettikleri, bu mücadelede cesaret, özgüven, empati gibi beceri ve özellikleri nasýl elde ettikleri konularýnda açýklamalarda bulundu. Koçak, Görme engelli bireylerin aldýklarý eðitimler, teknolojiden nasýl yararlandýklarý ve teknolojik araçlarý nasýl kullandýklarý hakkýnda uygulamalý olarak bilgiler verdi. Koçak, Braille alfabesi ve bu alfabeyi kullanarak nasýl yazý yazdýklarý, okuduklarý ve görme engelli bireylerin kullandýklarý hesap makinasý ve beyaz baston gibi araçlarý öðrencilere tanýttý. Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi personeli Özge Sarýþen de, görme engelli bir bayan çalýþan olarak özellikle çalýþma hayatýnda karþýlaþtýklarý problemler hakkýnda bilgi verdi. Konferans sonunda konuþmacýlar personel ve öðrencilerden gelen çok sayýda soruyu cevaplayarak böyle bir konferans fýrsatý verdikleri için Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokuluna teþekkür etti. Program bitiminde Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif ve Engelli Öðrenci Birim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nur Þat tarafýndan Altýnokta Körler Derneði Çorum Þubesi yöneticilerine ve Özge Sarýþen e programa katkýlarýndan dolayý teþekkür plaketi verildi. Hitit Üniversitesi Engelli Öðrenci Birim Koordinatörlüðü etkinliklerine devam etti. Altý Nokta Körler Derneði yöneticileri günlük hayatlarýný anlattý. Engellilerin yaþadýðý sorunlarý anlatan skeç sahnelendi. Hayrettin Karaman Alimler fýrkasý Bugün mevcut olan, 'alimler birliði' deðil, bu ismi taþýyan, ama gerçekte 'alimler fýrkasý'; yani bölünmüþ ümmetin küçük parçalarýný temsil eden gruplardýr. Ümmetin alimleri, ehl-i sünnet ve ötekiler, tasavvuf erbabý ve karþý çýkanlar, usulünce ictihada taraftar olanlar ve karþý çýkanlar, tek mezhebe baðlý olanlar ve olmayanlar, bir etnik veya dini gruba baðlý olanlar ve olmayanlar, kavmiyetçiler ve kavmiyetçi olmayanlar, belli bir siyasi partiyi destekleyenler ve karþý olanlar þeklinde bölünmüþ ve gruplaþmýþlardýr. 'Her grup kendine ait olana sarýlmakta, onunla tatmin olmaktadýr'. Âyetler, hadisler, ictihadlar, ibareler peþin hükümlere göre seçilmekte ve yorumlanmakta, sonuçta 'tek kitap, tek peygamber, tek kýble' sahibi ümmet 'tek yolda' olamamakta, farklý dinlerin halklarýna karþýlýk bir 'tek camia' teþkil edememektedirler. Allah Teâlâ, 'Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin, sizden olan ülü'l-emre de. Eðer bir hususta anlaþmazlýða düþerseniz Allah'a ve âhirete gerçekten inanýyorsanýz onu, Allah'a ve Peygamber'e götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakýmýndan hem hayýrlýdýr hem de en güzelidir' buyuruyor (Nisa: 4/59). Birçok müfessir 'ülülemr'i 'alimler olarak tefsir ediyorlar. Bu tefsire göre ümmet, ulemasýna itaat edecek; ama ümmetin ulemasý yok, fýrkalarýn ulemasý var. Ayrýca anlaþmazlýklarýn çözümü için Kur'an-ý Kerim'e ve Sünnet'e baþvurulacak; bunu kim yapabilir? Müctehid alimler yapabilir. Peki bugünkü anlaþmazlýklarý, problemleri Kitab'a ve Sünnet'e götürerek çözecek müctehidler var mý? Alimler fýrkalarýnýn çoðuna göre yok, olamaz ve iddia edenler de dýþlanýr. Bir kiþinin yapamadýðýný birden fazla alim bir araya geldiðinde yapabilir, alimler topluluðu birlikte çalýþarak ictihad da yapabilirler; bunu (þûra ictihadýný) kabul edenlerin sayýsý daha çoktur. Peki ümmetin ve ulema fýrkalarýnýn tamamýnýn itaat edeceði bir 'ictihad þârasý' oluþturmak mümkün mü? Teorik olarak ' evet, ama pratikte 'imkansýz'. Bu yazdýklarýmý abartýlý bulanlar olacaktýr; size ibretlik tecrübelerden, olup bitenlerden, vakýadan söz edeyim: Bu yýlýn Nisan ayýnda '30 alimin bir araya gelerek Türkiye Alimler Birliði'ni kurduklarý haberini okuduk. Yine Nisan ayýnda 'Türkiye Alimler Birliði Platformu', Grand Anka Oteli'nde gerçekleþtirilen basýn toplantýsýnda kuruluþ kararýný ilan etti. Bu platform, baþtaki birlik deðil. Ayný günlerde Diyarbakýr'da kurulan Ýslam Âlimleri Birliði açýlýþ toplantýsýnda konuþan alimler, Müslümanlarýn birlik beraberliðine vurgu yaparak, birlik beraberliðin yolunun alimlerin ittifakýndan geçtiðini belirtti. Bu birlik de yukarýdaki iki 'birlik'ten baþkadýr. Mýsýrlý ilim ve davet adamý Safvet Hicazî ve Muhammed Musa eþ-þerif hocanýn sekreterliðini yürüttüðü Dünya Ehl-i Sünnet Âlimleri Birliði (er-râbitatü'l-âlemiyye li Ulemâi Ehli's-Sünne)'nin kuruluþ aþamasýndaki toplantýlarýndan birine de Dâru'l- Hikme ev sahipliði yaptý. Karadavî'nin baþkanlýðýnda kurulmuþ olan 'Dünya Müslüman Alimler Birliði' var. Irak'ta 'Müslüman Alimler Birliði' var. Yine Irak'ta 'Þii ve Sünni Alimler Birliði' var. Lübnan, bilad-ý þam, sufi... alimler birlikleri var. Bu kadar ayrý birlik, birlik midir, fýrka mýdýr? Fýrka ise birlik nasýl olur? Cevabý gelecek yazýda. KUTLAMA Ak Parti Belediye Baþkan Adayý olarak tekrar aday gösterilen Çorumumuza yeni vizyon kazandýran Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer KÜLCÜ'yü yapmýþ olduðu bu güzel hizmetlerinden dolayý kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dilerim. Özyýlmaz Elektronik Cemal Özyýlmaz (Ç.HAK:3468)

5 CUMARTESÝ 14 ARALIK Enerji kesintileri artabilir Enise Aðbal terli enerjiyi üretemediði, alýk YEDAÞ Ýl Koordi- dün þehir linde elektrik kesinti/ký- dolayýsýyla da ülke gene- Çnatörlüðü, merkezinde belirli aralýklarla meydana gelen enerji dýðý belirtilirken, enerji tesýntý yapmak zorunda kal- kesintileri ile ilgili basýn minindeki zorlanmanýn açýklamasý yayýmladý. ülke genelinde ihtiyaç duyulan elektrik enerjisinin Ýl Koordinatörlüðü yüzde 50 yi aþan kýsmýnýn sorumluluk alanýnda bulunan TEÝAÞ a ait trafo mer- doðalgaz çevrim santrallerinden elde edilmesinden kaynaklanýyor. Ortakezlerinde önceden zamaný ve süresi belirtilmeksizin lama hava sýcaklýðýnýn Aralýk tarihlerinde mevsim normallerinin altýna inmesiyle birlikte, ba- yapýlan kesintilerin þirket sorumluluðunda olmayýp, zý hidroelektrik santraller TEÝAÞ kaynaklý olduðu de buzlanma meydana belirtilen açýklamanýn devamýnda þunlar kaydedildi; Enerji kesintilerinin TEÝAÞ kaynaklý olduðu belirtildi. gelmesi de öngörülen üretim düzeyine ulaþýlamamasý TEÝAÞ, enerji üretmekte sýkýntýlý engelliyor. 5 Aralýk tarihinden bu yana, doðalgaz iletim þebekesinde Türkiye, kýþ þartlarý nedeniyle her alanda zorlanýrken TEÝAÞ, doðalgaz temininde yaþanan sýkýntýya baðlý olarak arz talep dengesinde- santrallerinin devre dýþý kaldýðý arýzaya geçtiði de enerji kesimini te- gaz basýncýnýn regüle edilememesi sebebiyle bazý doðalgaz çevrim ki açýðý gideremediðinden yeterli enerji vermekte zorlanýyor. Enerjide tikleyen nedenler olarak öne çýkýyor. oluþan açýk, Karadeniz bölgesi dahil tüm yurtta etkili oluyor. 632 MW lik enerji açýðý var TEÝAÞ Milli Yük Tevzi Merkezi nin yeterli puantý karþýlayamamasýndan kaynaklanan kesintiler tüm yurtta olduðu gibi Orta Karade- iletim þebekesinde kýsýtlama yaþanmasý kesinti/azaltma uygulamasýna Kýþýn getirdiði olumsuz þartlara baðlý olarak BOTAÞ ýn doðalgaz niz bölgesini de kapsýyor. BOTAÞ ýn doðalgaz temininde yaþadýðý sýkýntýya baðlý olarak elektrik arz/talep dengesini saðlayamamasý nede- etkileniyor. TEÝAÞ Milli Yük Tevzi Merkezi tarafýndan hazýrlanan neden olurken, Sanayi Tesislerinin yaný sýra konutlar da kesintilerden niyle TEÝAÞ ýn, Elektrik Kesinti/Kýsýntý Eylem Planý çerçevesinde bazý bölgelerde aralýklarla enerjisi kesintisi yapýyor. Kýþ þartlarýný devam karþýlanabilecek güç ise MW olarak öngörülüyor. Rapora göre Alýnabilir Güç raporunda; tahmin edilen puant talebi MW, etmesi halinde kesintilerin artabileceði sinyalleri veriliyor. puant talebin 632 MW lýk kýsmý karþýlanamadýðýndan elektrik kesintilerine yol açýyor. Elektrik kesintilerinin daðýtým þirketleriyle ilgisi ol- Ülke genelinde kesinti var TEÝAÞ nin yeterli elektrik verememesi nedeniyle dün bir çok ilde enerji kýsýtlamasýna gidildi. TEÝAÞ ýn hava þartlarýndan dolayý yelinde arz/talep dengesinin normale döneceði madýðý belirtilirken, doðalgaz temini ve kýþ þartlarýnýn düzelmesi ha- kaydediliyor. Çorum gözde þehirler kategorisinde ültür ve Turizm Ba- resmi Kkanlýðý nýn internet sitesinde yer alan Türkiye Turizm Portalý en gözde þehirler kategorisinde belirlenen 29 þehirden 7 si Karadeniz de bulunuyor. Türkiye nin tarihi ve turistik önem taþýyan þehirlerin yer aldýðý turizm portalý listesinde Karadeniz Bölgesi ni 7 þehir temsil ediyor. Türkiye Turizm Portalý nda gezilmeye ve görülmeye deðer 29 þehir, ülkenin tarihi, kültürel, turistik ve sanatsal geçmiþini gözler önüne seriyor. Listede seçilen þehirlerin özellikleri kýsa tanýtýcý bilgilerle anlatýlýyor. Türkiye nin turizm potansiyelinin sadece Ege ve Akdeniz den ibaret olmadýðýný anlatmaya çalýþan Kültür ve Turizm ve Bakanlýðý, kültür ve turizmde 2023 stratejileri kapsamýnda Türkiye nin en gözde turizm þehirlerini belirledi. Sadece Ege ve Akdeniz sahillerinin deðil, ülkenin dört yanýnýn önemli tarihi ve kültür miraslarýyla dolu olduðunu göstermek isteyen Bakanlýk, bu amaçla Türkiye Turizm Portalý hazýrladý. Özenle seçilen en gözde 29 þehirden 7 si Karadeniz Bölgesi nde bulunuyor. Birbirinden farklý tarihi, kültürel ve turistik özelliðe sahip Karadeniz þehirleri Samsun, Rize, Trabzon, Amasya, Çorum, Kastamonu ve Bolu yerli ve yabancý turistleri bekliyor. sayfasýnda þehirlerle ilgili ayrýntýlý bilgiler verilirken, en popüler turistik yerler ise deðiþmedi. Alanya, Belek, Bodrum, Çeþme, Efes, Fethiye, Kapadokya, Kemer, Kuþadasý, Marmaris, Nemrut, Pamukkale, Side, Zeugma, Þirince ve Göcek, en popüler turistik mekanlar oldu. Unesco nun Dünya Mirasý Listesi nde Türkiye den Istanbul Tarihi Alanlarý, Safranbolu Þehri, Hattuþaþ 3 TIR birbirine girdi smancýk ilçesinde meyda- gelen kazada 3 TIR bir- Ona birlerine girdi. Olay önceki gün sabah saatlerinde emniyet ýþýklý kavþaðýnda meydana geldi. Kýrmýzý ýþýkta duran Ayhan Aydoðdu yönetimindeki 41 B 0535 plakalý TIR'ýn arkasýna Ýran plakalý TIR durdu. Yollarýn ýslak ve kaygan olmasý nedeniyle baþka bir TIR da kýrmýzý ýþýkta duramayýp arkadan çarptý. Çarptýðý TIR'da önündeki TIR'a çarptý. Böylece peþ peþe 3 TIR birbirlerine girdi. En arkadaki TIR'ýn ön kýsmýnda hasar oluþurken TIR'ýn dorsesi 2 þeritli yolu kýsmen kapattý. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu açmak için seferber olurken olay yerine yolun yýkanmasý için Ýtfaiye çaðrýldý. Çarpan TIR'dan asfalta dökülen yað ve akan antifriz yolu kirletti. Baþka bir kaza olmamasý için trafik ekipleri yolu kontrollü olarak açarken, kaza yapan araçlar yoldan kaldýrýlýncaya kadar Samsun-Ýstanbul D- 100 karayolu araç trafiði kontrollü olarak saðlandý. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor. (DHA) Alkollü sürücü duvara çarptý B ahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 19. Sokak ta meydana gelen kazada bir kiþi yaralandý. B.T. isimli genç sürücü aracýyla giderken direksiyon hakimiyetini kaybedip, cadde üzerindeki boþ binanýn duvarýna çarptý. Kaza sorasý yapýan kontrolde, sürücünün 211 promil alkollü olduðu belirlendi. (Boðazköy)-Hitit Baþkenti, Edirne Selimiye Camii,Nemrut Daðý, Xanthos-Letoon, Divriði Ulu Camii ve Þifahanesi, Truva Arkeolojik Kenti, Hierapolis-Pamukkale ve Göreme Milli Parký-Kapadokya nýn yer aldýðý hatýrlatýlýrken, Türkiye nin en önemli müzeleri ise þöyle sýralandý; Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Afrodisias Ören Yeri, Didim Ören Yeri, Milet Ören Yeri, (Ç.HAK:3185) Hititler gözde turizm merkezleri arasýnda yer alýyor. Asos Ören Yeri, Toria Ören Yeri, Zeugma Mozaik Müzesi, Bodrum Su Altý Arkeoloji Müzesi, Bodrum Mausoleion Anýt Müzesi, Semela Manastýrý, Nevþehir Derinkuyu Yer Altý Þehri, Göreme Açýk Hava Müzesi, Zelve Ören Yeri, Izmir Bergama Akrapol Ören Yeri, Bergama Asklepion Ören Yeri, Efes Müzesi, Ayasofya Müzesi, Istanbul Arkeoloji Müzeleri, Kariye Müzesi, Büyük Saraya Mozaikleri Müzesi, Topkapý Sarayý Müzesi, Türk ve Islam Eserleri Müzesi, Mevlana Müzesi, Atatürk ve Kurtuluþ Savaþý Müzesi, Ankara Etnografya Müzesi, Hatay Arkeoloji Müzesi, Istanbul Modern Sanat Müzesi, Pera Müzesi, Ishak Paþa Sarayý.(CÝHAN) ARALIK SONUNA KADAR TEÝAÞ a ait trafo merkezlerinde önceden zamaný ve süresi belirtilmeksizin kesintiler yaþandý. PTT den öðrencilere tebrik kartý eni neslin mektup ve tebrik kartý ile Ytanýþmasý, bu geleneðin devam etmesi amacýyla Ýzmir'deki öðrencilere tebrik kartý daðýtýldý. Hayatlarýnda ilk kez tebrik kartý gören ve yazan öðrenciler, yakýnlarýna farklý bir iletiþim yöntemiyle ulaþmanýn mutluluðunu yaþadý. PTT Ýzmir Baþmüdürlüðü ekipleri, iletiþim yöntemlerinin deðiþmesi, mektup ve tebrik kartýna olan ilginin azalmasý üzerine bu iletiþim yöntemini unutturmamak için Gazi Ortaokulu'nda tebrik kartý daðýttý. Okullarda 50 bin tebrik kartý daðýtýlacak PTT Ýzmir Baþmüdürü Selahattin Ekinci, yaptýðý açýklamada, PTT Genel Müdürlüðü'nün yýlbaþýnda, bayramlarda, özel günlerde çýkarmýþ olduðu tebrik kartlarýný öðrencilere ücretsiz þekilde daðýttýklarýný, öðrencilerin dedesine, ninesine, yakýnlarýna tebrik kartý yazmasýný önerdiklerini anlattý. Ekinci, þöyle konuþtu: "Buradaki asýl amacýmýz, haberleþmenin temel kaynaðý olan mektup, tebrik kartý ve posta kartýný geleceðimizin teminatý çocuklara, gençlere öðretmek, bilgilendirmek bunu gelecek yýllara taþýmak. Ýzmir bölgemize 180 bin adet tebrik kartý geldi. Ýzmir'deki okullarda ücretsiz 50 bin tebrik kartý daðýtacaðýz. 130 bin tebrik kartýný da ücretsiz olarak merkez ve þubelerimizde halkýmýzýn hizmetine sunduk. Vatandaþlarýmýz oradan 14 Aralýk 2013 Cumartesi günü yapýlacak olan tanýtým kokteyli ve test sürüþü etkinliðine tüm Çorum halký davetlidir. Ankara Yolu 3. km ÇORUM Tel: (0364) (pbx) alýp tebrik kartý yazýp gönderebilirler. 'Tebrik kartý bizden, yazmasý sizden' diyoruz. Öðrencilerimizi bu þeklide bilinçlendiriyoruz." Hayatlarýnda ilk kez tebrik kartý görüp, yazdýlar Ekinci, öðrencilere, yýlbaþý öncesinde daðýtýlan ve farklý görsellikteki tebrik kartlarýnýn geçmiþte haberleþme alanýndaki önemini anlattý. Hayatlarýnda ilk kez tebrik kartý gören ve bunun nasýl yazýlacaðýný da yetkililerden öðrenen öðrenciler, yakýnlarýna farklý bir iletiþim aracýyla ulaþmanýn mutluluðunu yaþadý. PTT yetkililerin verdiði pullarý tebrik kartýna yapýþtýran öðrenciler, özel olarak okula kurulan seyyar posta kutusuna tebrik kartlarýný attý. Gazi Ortaokulu 6. sýnýf öðrencilerinden Seda Sefer, ilk kez tebrik kartý gördüðünü ve yazdýðýný belirterek, "Tebrik kartýný anneme göndereceðim. Çok hoþuma gitti. Normalde bu tür özel günlerde yakýnlarýmý telefonla arýyorum. Ailem yanýmda oluyor. Ýlk kez tebrik kartý yazýp gönderiyorum. Çok güzel bir duygu" diye konuþtu. Ela Çýnar ise tebrik kartýyla daha önce birinin yeni yýlýný, özel gününü kutlamadýðýný dile getirdi. Çýnar, "Tebrik kartýný ablama yazdým ve yeni yýlýný kutladým. Özel günlerde yakýnlarýmý telefonla arýyorum. Ýlk kez tebrik kartý gönderiyorum" (AA)

6 6 CUMARTESÝ 14 ARALIK 2013 AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, bütçe görüþmelerinde partisi adýna konuþtu. MYK bütçesi üzerine konuþtu 014 yýlý Bütçe Kanunu Tasarýsý ile 2012 Yýlý Kesin 2Hesap Kanunu Tasarýsý'nýn TBMM Genel Kurulu'nda üçüncü gün 4. tur görüþmeleri yapýldý. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu nda bütçe görüþmeleri kapsamýnda Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Mesleki Yeterlilik Kurumu nun bütçesi üzerinde AK Parti Grubu adýna söz aldý. Uslu þöyle konuþtu; Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý na baðlý Mesleki Yeterlilik Kurumu bütçesi üzerinde AK Parti Grubumuz adýna söz almýþ bulunuyorum. Bu vesileyle sizleri saygýyla selamlýyorum. Günümüzde ihtiyaçlara duyarlý, bütüncül bakýþ açýsýyla oluþturulmuþ istihdam ve mesleki eðitim politikalarý uygulamak ve istihdam edilebilir niteliklere sahip, yeterli sayýda iþgücü yetiþtirmek önemli hale gelmiþtir. Geliþmiþ ülkelerde; hayat boyu öðrenme anlayýþýný yansýtacak ve iþgücü piyasasýnýn dinamik yapýsýna uyum saðlayabilecek þekilde, mesleki ve teknik eðitim verilmektedir. Bu sayede, eðitimde etkinliðin, iþyerinde verimliliðin ve küresel ölçekte rekabet edebilirliðin saðlanmasý ve sürdürülebilmesi için çözümler üretilmektedir. Burada en yaygýn uygulanan yöntemlerden birisi; mesleki yeterliliði, þeffaf ve güvenilir bir þekilde ortaya koyan, standartlara ve akreditasyona dayalý, kalite güvencesi saðlanmýþ ölçme, deðerlendirme ve belgelendirme sistemlerinin kurulup, iþletilmesidir. MYK; Küresel rekabet edebilecek iþgücünün yetiþtirilmesine ve bu iþgücünün yurt dýþýnda da mesleklerini icra edebilmelerine imkân saðlayacak, Avrupa Birliði ile uyumlu ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve iþletmek amacýyla, 2006 yýlýnda kurulmuþtur. Ulusal Yeterlilik Sistemi; eðitim ile istihdam iliþkisini güçlendiren, bireylerin iþ piyasasýnda geçerli olan bilgi ve beceriler kazanmasýna ve bunlarýn uluslararasý düzeyde kýyaslanabilir yeterlilik belgeleriyle kanýtlanmasýna imkân saðlayan faaliyetler bütünüdür. Türkiye de ulusal yeterlilik sisteminin varlýðý ve saðlýklý iþlemesi; çalýþanlarýn ve iþverenlerin iþgücü piyasasýndan beklentilerini karþýlamaya hizmet edecek, önemli bir araçtýr. MYK; 'kalifikasyon', 'yeterlilik', 'beceri' ve 'kariyer' gibi kriterlerin altýný doldurarak, emek piyasasýný yeniden düzenlemekte ve yeni bir vizyon kazandýrmaktadýr. Çünkü bu kriterler, 'bilgi temelli ekonomi'nin gerçekleþmesini ve hayat boyu öðrenmeyi saðlayacak kriterlerdir. laç ve eczanelerle ilgili Ýdevrim gibi 3 adým atýldý. Ýlaç ve eczaneler konusunda 3 önemli adým atýlýyor. Doktora reçete yazdýrtan ve reçetesiz ilaç satan eczanelere cezai yaptýrým geldi. Genel Kurulu'nda 39 maddesi kabul edilen ve kalan maddelerinin görüþülmesi bütçe sonrasýna kalan tam günle ilgili torba yasa tasarýsýna göre, sahte ilaç üretenlere, bilerek satanlara veya sattýranlara 5 yýla kadar hapis cezasý verilecek. Ýlacýn içeriði, ruhsatýndan farklý olanlaraysa 500 bin liraya kadar para cezasý kesilecek. Ýzinsiz tanýtýma ceza Ýlaçlarýn kanuna aykýrý tanýtým ve satýþýný yapanlarla pazarlayanlar, bu þekilde reçete oluþumunu teþvik edenlere, 100 bin liradan az olmamak üzere, ürünün son bir yýllýk satýþ tutarýnýn 5 katýna kadar ceza verilecek. Yetkili merciden izin almaksýzýn ürün tanýtýmý yapanlar 20 bin liradan 100 bin liraya kadar cezayý göze alacak. Reçete yazdýrana 50 bin Doktorlara reçete yazdýrtarak kendisine yönlendiren eczanelere 50 bin liraya kadar para cezasý verilecek. Bugüne kadar yasak olmasýna raðmen yaptýrýmý bulunmayan reçetesiz ilaç satýþýna da para cezasý uygulanacak. Cezanýn miktarý, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan ilan edilecek. Ýnternetten satýþ yasak Ýnternetten her türlü ilaç satýþý yasak olacak. Eczacýlar kendi adlarýna veya eczaneleri adýna internet sitesi kuramayacak. Ýþgücü piyasamýzýn bugünü ve geleceði açýsýndan kilit öneme sahip olan MYK, kýsa geçmiþine raðmen, kurumsallaþmasýný tamamlama aþmasýna gelmiþtir. Kurumsal altyapýsýný güçlendirmiþ, faaliyet alanlarýnýn tamamýnda önemli çalýþmalarý baþarmýþtýr. Kurum, meslek standartlarýný önemli ölçüde gerçekleþtirmiþ, bunlara baðlý yeterlilikleri geliþtirmiþ ve sýnav merkezlerini yetkilendirme çalýþmalarýný sürdürmektedir. Ulusal meslek standartlarýnýn hazýrlanmasý için Kurum; sektörlere ve mesleklere iliþkin yetkinliði ve temsil gücü olan iþçi, iþveren, meslek kuruluþlarý ve sivil toplum örgütleriyle iþbirliði ortamý oluþturmuþtur. Bu çerçevede, toplam 701 meslek standardýnýn hazýrlanmasýna baþlanmýþ; 2013 yýlý içinde 136 Ulusal Meslek Standardýnýn çalýþmalarý tamamlanmýþtýr. Bugüne kadar hazýrlanan meslek standardý sayýsý 636 ya, tamamlanan Ulusal Meslek Standardý sayýsý da 496 ya ulaþmýþtýr. 140 meslek standardý üzerindeki çalýþmalar da halen devam etmektedir. Bugün itibariyle, 68 mesleki yeterlilikte, sýnav ve belgelendirme yapýlmasý mümkün hale gelmiþtir. Ülke genelinde 12 adet sýnav ve belgelendirme merkezi yetkilendirilmiþtir. Bu merkezlerce yapýlan sýnavlarda baþarýlý olan 12 bin 332 kiþiye, Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmiþtir. Emek piyasasý, Kurumun faaliyetlerine olumlu tepki vermiþtir. Ekonomik ve sosyal aktörler, Kurum bünyesindeki yeni sisteminin hazýrlýk, kuruluþ ve geliþim sürecine iliþkin çalýþmalara, bilgi ve birikimleriyle katký vermiþtir. Son dönemde, sosyal taraflarýn MYK'daki üyelik külfetleri azaltýlmýþtýr. MYK, iþgücü piyasamýz açýsýndan yeni sorumluluklar almayý da sürdürmektedir. 7 Temmuz 2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararýyla yürürlüðe giren Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Ýliþkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planý nýn sekretaryasýnda MYK tarafýndan yürütülmektedir. MYK, eðitim ve istihdam dünyasýnýn tüm aktörleriyle uyum içinde çalýþarak, þimdiden ülkemizin saygýn ve baþarýlý kurumlarý arasýna girmiþtir. Kurumun, yakýn gelecekte, AB'deki denkleri arasýnda daha ileri ve güçlü bir konuma ulaþacaðýna olan inancýmýz tamdýr. MYK nun önümüzdeki süreçte daha baþarýlý hizmetler vereceðine olan inancýmý yineleyerek, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýmýzýn ve MYK nun 2014 yýlý bütçesinin hayýrlý olmasýný temenni eder, yüce heyetinize saygýlar sunarým. Ýlaç ve eczanelerle ilgili devrim gibi karar Ýlaç ve eczanelerle ilgili devrim gibi 3 adým atýldý. Buna aykýrý hareket edenlere de 50 bin liraya kadar para cezasý verilecek. Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, antibiyotik kul lanýmýný azaltmak amacýyla fazla antibiyotik yazan doktorlara ceza verilmesi için bir çalýþma baþlatacaklarýný söyledi. Sahte ilaç baskýný Ýstanbul polisinin, sahte kanser ilacý soruþturmasý büyüyor. Konuyla ilgili Ýstanbul'da dün, özel bir hastanede çalýþan 2 doktor ile 5 hasta bakýcý daha gözaltýna alýndý. Çetenin hastanelerin onkoloji servislerinde pusu kurup, kanser hastalarý ve yakýnlarýyla iletiþime geçtikleri ve sahte ilaçlarý yüzde 20 ucuza verme vaadiyle sattýklarý belirlendi. Sahte kanser ilaçlarýnýn içinde niþasta, tebeþir tozu ve patates püresi bulunurken, polisin 10 kanser hastasýný sahte ilaç kullanmamasý konusunda uyardýðý öðrenildi. Boþver zaten kanserden ölecek Teknik takipte bir çete üyesinin "Bu ilacý bu adama verirsek bu adam kesin ölür" derken, diðerinin "Ya boþver nasýl olsa zaten ölecek, boþver" diye konuþtuðu saptandý. Saðlýk Bakanlýðý, Ýstanbul dahil 9 ilde baþlatýlan ve 5 bin sahte ilaç kutusu ele geçirilen operasyonun ardýndan önemli bir adým atýyor. Çok pahalý ve çok ucuz olduðu için Türkiye'ye getirilmeyen ilaçlara verilen yüzde 15'lik esnek fiyat uygulamasýnda oran artýrýlacak. Yeni bir ilaç tebliði hazýrlayarak hayati öneme sahip kritik ürünlerde yüzde 15 fiyat artýrabilen Fiyat Deðerlendirme Komisyonu'na' esnek fiyat artýþý yetkisi getiriliyor. Komisyona verilen yüzde 15'lik artýþ yetkisinin o ürünün gelmesi için yeterli olmadýðýný belirleyen bakanlýk, firmalarý Türkiye pazarýna özendirecek. (Habertürk) Ülkücüler bunu yemez dedi, Meclis karýþtý HP Isparta Millet- Süleyman Mvekili Nevzat Korkmaz'ýn, CHP Ýzmir Milletvekili Mustafa Balbay'a yemin ettiði gün söz hakkýný devretmesi, MHP'li ve Ak Parti'li milletvekilleri arasýnda gerginliðe neden oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 2014 yýlý bütçesinin görüþülmesinde MHP Grubu adýna konuþan Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz, konuþmasýnýn baþýnda Meclis Idare Amiri Salim Uslu'nun attýðý kendisiyle ilgili tweeti hatýrlattý. Söz hakkýný Balbay a devretmiþti Ýlk gün söz hakkýný Mustafa Balbay'a devrettiðini dile getiren Korkmaz, þunlarý söyledi: "Hakikaten bu nezaketi alkýþlamak yerine- beni âdeta eleþtiren ve kendi seçmenimiz önünde zor duruma düþürmeye çalýþan -kendince- bir tweet atmýþ. Kim bu Salim Uslu? Bu, Salim Uslu arkadaþýmýz Meclis Idare Amiri yani burada bir sýkýntý olduðu zaman aðýrbaþlýlýðýyla, nezaketiyle olaylara el koyup herkesi sükûnete davet edecek adam. Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi'nin tavrýný aslýnda bütün Meclis burada anladý ama Sayýn Uslu ben size bir kez daha özel olarak anlatayým, burada galiba bir anlama sýkýntýnýz var, özel olarak anlatayým ben size. Adalet ve Kalkýnma Partisi ve BDP'nin sözde Kürdistan'ý kurma giriþimine karþý Milliyetçi Hareket Partisi 'Artýk bu sözün bittiði yerdir.' anlamýnda ilk gün konuþmama kararý aldý ve ben de bu konuþmama kararýna istinaden konuþmadým. Bu bir nezaket duruþu "Bu konuþma hakkýmý da dört yýl dokuz ay özgürlüðünden mahrum edilmiþ -hukuksuz bir yere- ve bunun iki buçuk yýlý -senin gibi, benim gibi seçilmiþ bir milletvekili olarakkendisine bu kürsüden söz hakký verilmemiþ Sayýn Mustafa Balbay'a devrettim. Devletin bütünlüðü, cumhuriyetin temel kazanýmlarý ve milletin birliði hususunda ortak paydasý olan, ister Adalet ve Kalkýnma Partisinden ister Cumhuriyet Halk Partisi'nden, hangi arkadaþýmýz olsa ben yine bu konuþma hakkýmý devrederim çünkü bu bir nezaket duruþudur." Sen kim, nezaket kim "Sayýn Uslu.. Tabii, nezaket duruþudur derken belki de hata ediyorum arkadaþlar, Sayýn Salim Uslu'yla 'nezaket' kelimesini yan yana getiriyorum. Hâlbuki kendisi, Mecliste aynen kendisi gibi seçilmiþ bir milletvekiline saldýrarak Meclis kayýtlarýna, Türk siyasi tarihine girmiþ bir insandýr. O yüzden, belki de þöyle demem lazým, sözümü þöyle baðlamam lazým: Sayýn Uslu, sen kim nezaket kim! Evet, Sayýn Baþkan, deðerli milletvekilleri; böyle bir giriþ yapmak zorunda kaldýðým için gerçekten üzgünüm." Ülkücüler bunu yemez "Siz kim, nezaket kim?" diyerek sataþma olduðunu belirtip söz alan Ak Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu ise, "Doðrusu ben böyle bir açýklamayý yapma fýrsatý verdiðim için bana teþekkür edeceðini zannediyordum. Ancak tam tersi, bize nezaket dersi vermeye kalktý sayýn Korkmaz. Evet, ben bir tweet attým. Burada yapýlan deðiþ tokuþ iþini herhâlde ülkücüler yemezler, bedel Ödemiþ ülkücüler dedim" Bu sözler üzerine MHP sýralarýndan Uslu'ya tepkiler yükseldi. Sen kendini ne zannediyorsun, fitneci MHP Grup Baþkanvekili Oktay Vural, "Sen hangi hakla ülkücüler üzerinden konuþma yapýyorsun! Sen kendini ne zannediyorsun! Fitneci!" diyerek tepki gösterdi. Uslu'nun "Bakýn, Yusufiyeli ülkücüler, bütün bu olaný biteni deðerlendiriyorlar; bir." sözlerine Vural, "Sen ne anlarsýn Yusufiyeli ülkücülerden! Sen ýsrarla git PKK'yla yaptýðýn iþ birliðini anlat!" karþýlýðýný verdi. "Nasýl izin vermiyorsunuz! Siz kimsiniz, ülkücülük kim!" diyen Uslu'ya MHP sýralarýndan tepkiler devam etti. Uslu'nun "Söz hakkýnýzý devrettiðiniz sayýn Balbay, bildiðiniz gibi gazetesinde genç subaylar rahatsýz diyerek millî iradeye nezaketsizlik yapmýþ ve bundan dolayý yargýlanan birisidir" sözlerine ise CHP sýralarýndan tepki geldi. Bu hakaret Vural da "Sen haddini bileceksin! Sen mütedeyyin insanlarý fiþleyenlerle ilgili hesabý ver!" Protestolar arasýnda Uslu konuþmasýný bitirdi. Daha sonra Uslu, "Bakýn, bu 'sarý sendika' dediðiniz sendikalar Ak Parti'den önce de vardý, bundan sonra da var olmaya devam edecek" ifadelerini kullandý. Vural, "Ülkücü harekete düþman birilerinin ülkücüler üzerinden siyaset yapmasý hakarettir ve dolayýsýyla da ondan dolayý söz istiyoruz. Ülkücülere düþman, milliyetçilere düþman bir zihniyetin ülkücüler üzerinden siyaset yapmasý bize hakarettir" diye konuþtu.(cýhan) TÜRK ÖZEL SEKTÖRÜ TEK TEK YABANCILARA SATILIY- Bir ülkenin geliþmiþliði o ülkede yapýlan üretim ile doðru orantýlýdýr. Eðer bir ülkenin üretimi ne kadar çeþitli ise gerçek geliþmiþlikte odur. Yani, petrol çýkartarak Eureko B.V, çoðunluk hissesini satýn aldý. Genel Sigorta: Çukurova Gruba ait bu þirketi Ýspanyol Mapfre aldý. kazandýðýnýz gelir, tek yönlü bir üretim olduðundan, Þekerbank: Üçte bir hisse Kazak bankacýlýk grubu yeterli geliþmiþlik deðeri taþýmayacaktýr. Turan Alem Securities'a satýldý. Sanayi Devrimi ile bir anda ayaða kalkan Avrupa, Cevahir Alýþveriþ Merkezi: Yüzde 50 hissesi yeni bir nemalanma bölgesi arayanlarýn yurdu Amerika, Kuveytli St. Martins Property'e satýldý. çeþitli tip üretim öðeleri ile geliþmiþliklerini ortaya koymuþlardýr. Son dönemde, özellikle de Merhum Özal ile baþlayan, çeþitli sanayi ve hizmet sektöründeki üretim teþvikleri, AK Parti iktidarýnýn da olmazsa olmaz unsurlarýndan biri olmuþtur. Ancak, hýzla geliþen Türk Efes: Dünyanýn en büyük ikinci bira üreticisi Ýngiliz SAB Miller, Efes'in yüzde 24 hissesini aldý. Bellini Gýda Sanayi: Yýldýz Holding bünyesindeki þirketin yüzde 50'sine JAPON NÝSSÝN FOOD ortak oldu. Sanayisi ne hikmettir ki, son dönemde özellikle de Yrd. Doç. Dr. SIRMASU: Fransýz DANONE, Türkiye'nin önde Amerikalý fon firmalarýnýn gözdesi haline gelmiþtir. Rahmi Akbaþ gelen su ve gazlý içecek markalarýndan Sýrma Su'ya Merhum Bülent Ecevit'i boykot ederek mal üretmeyen, üreteninde gýrtlaðýna sarýlan 79'larda, Bilecik Üniversitesi yüzde 50.1 hissesini satýn alarak, yönetim ve denetimi ele geçirdi. iktidarýn bile deðiþmesine neden olan özel sektör yapýsý, bu satýþlarla ''ÝSTEMEZUK'' pozisyonuna yatacaklar mýdýr? Devlet KÝT'lerini satýlýyor diye bas bas baðýranlar, iki aðaca eylem yapan unsurla, ülkemizin güzide þirketleri tek tek satýlýrken gýklarý çýkmamaktadýr. Peki, döneminde giderek yoðunlaþan yabancýya þirket satýþlarý ne durumdadýr. AMERÝKAN ÖZEL SERMAYE FONU ÞÝRKETÝ THE CARLYLE GROUP Bir dönem eski ABD Baþkaný George Bush ve eski Ýngiltere Baþbakaný John Major'un da çalýþtýðý 156 milyar dolarlýk KENT GIDA: sahibi olan Ýngiliz Cadbury Schweppes, Türkiye'de 'Falým' ve 'First' Sakýzlarýyla Ünlü INTERGUM GRUBU'nu 450 milyon dolara satýn almak üzere anlaþma imzaladý. LÝMAK: Ýskenderun Limaný'nýn yüzde 20'sini Avrupa Yatýrým Bankasý ile Fransýz ve Ýtalyanlarýn kamu fonlarýnýn ortak olduðu INFRAMED'e devretti. Aras Kargo: Yabancý ortak aldý. Türk Telekom: Suudi Arabistan orjinli SAUDÝ OGER, Türk Telekom'un yüzde 10 hissesi için 477 milyon dolar ö Amerikalý The Carlyle Group, bu durumda öne çýkan þirket Mustafa Nevzat Ýlaç Sanayii: Ýþletmenin Yüzde 95.6'lýk konumundadýr. Bu þirket Türkiye'de, hastaneden kadýn çorabýna, hissesi, 700 milyon dolar karþýlýðýnda ABD'li AMGEN'e satýldý. denizcilik sektöründen özel okula, uygun bulduðu her þirketi toplama amacýndadýr. Ortaklarý da malumdur. Amerikan özel Flormar: FRANSIZ kozmetik devi YVES ROCHER sermaye fon þirketi The Carlyle Group'un Türkiye'de dört yatýrýmý GRUBU, Türkiye'nin köklü kozmetik firmasý FLORMAR'ýn bulunmaktadýr. Bunlar; yüzde 51'ini satýn aldý. Medical Park Hastaneler Grubu'nun baðlý bulunduðu Kelebek Mobilya: Türkiye'nin en köklü markalarýndan olan Medical Park Saðlýk Hizmetleri A.Þ'nin, yüzde 40'ýný satýn Kelebek Mobilya'nýn yüzde 67 hissesi, International Furniture B.V almýþtýr. ortaklýðýna 34.8 milyon liraya satýldý. Penti: Çorap, iç çamaþýrý, ev giyim, mayo ve aksesuar Bento: Japon imalat þirketi NÝTTO DENKO, Türk sanayi tipi pazarýnda güçlü bir konuma sahip olan Penti'nin yüzde 30 yapýþkan film üreticisi BENTO'yu 100 milyon dolara satýn aldý. hissesini 130 ila 150 milyon dolar arasýnda bir bedele satýn almýþtýr. Graniser: Kazancý Ailesi'nin sahip olduðu granit sektörünün en büyüklerinden Graniser'in yüzde 75 hissesi, 75 milyon dolar Bahçeþehir Koleji: Carlyle Grubu, Bahçeþehir Kolejleri'nin karþýlýðýnda Ýngiliz yatýrým fonu Bancroft Private Equity LLP'ye yüzde 48'lik hissesini satýn aldý. satýldý. TVK Gemicilik: Carlyle daha önce de TVK Gemicilik'e PETKÝM: Yüzde 10,32'lik son kamu hissesi, 168 milyon 500 yatýrým yapmýþtý. bin dolara SOCAR'a satýldý. SATILAN DÝÐER TÜRK FÝRMALARI Polimer Kauçuk: 1957'de kurulan Türk hidrolik ve endüstriyel hortum imalatçýsý Polimer Kauçuk, ABD'li enerji Türkiye'de kurulmuþ birçok Türk firmasý da, çeþitli þekillerde yönetimi devi EATON CORPORATÝON'a satýldý. yabancýlara satýlmýþtýr. Bunlar; Hakan Plastik: Türkiye'nin önde gelen plastik boru üreticisi Eurobank Tekfen: Yeni sahibi Kuveytli Burganbank oldu. Hakan Plastik'in çoðunluk hissesi, Ýsviçreli boru üreticisi George Yapý Kredi Sigorta ve Yapý Kredi Emeklilik: Hisseleri 1.6 milyar liraya Alman devi Allianz'a satýldý. Abank: Yüzde 70.84'lük hissesi Katarlý Commercial Bank'a satýldý. Denizbank: bu kez de Rusya'nýn en büyük bankasý, Sberbank'a 3.54 milyar dolara satýldý. Garanti Sigorta: Hollandalý Fisher þirketine satýldý. BAYMAK: Türkiye ýsýtma sektörünün önde gelen kuruluþlarýndan 46 yýllýk Baymak'ýn yüzde 100'ü Hollandalý BDR Thermea'nin oldu. ÝDAÞ: New York merkezli Capital Partners, Ýdaþ'a 30 milyon lira ile ortak oldu.

7 Bangladeþ ikinci Ýsrail dir A nadolu Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Harun Kaplan, Cemaati Ýslami Hareketinin Genel Sekreteri Abdülkadir Molla için kýlýnan gýyabi cenaze namazýndan sonra yaptýðý açýklamada, Bangladeþ'i ikinci Ýsrail olmakla suçladý. Ulu Camii avlusunda kamuoyuna konuyla ilgili açýklamada bulunan Kaplan, "Cemaati Ýslami Hareketinin Genel Sekreteri Abdülkadir Molla Bangladeþ'in kukla hükümeti tarafýndan idam edilmiþtir. Bu idam Allah'a, Peygamberine ve ahiret gününe inanan her Müslüman'ýn nezdinde bir þehadettir. Biz, Allah'a, Peygamberine ve Ahiret gününe inanan Müslümanlar olarak öncelikle Abdülkadir Molla'nýn þehadetini tebrik ediyoruz. Yine biz inanýyoruz ki Efendimiz (sas), Þehit Abdülkadir Molla'nýn alnýndan öpecektir. O'na ne mutlu ki, Þehit Abdülkadir Molla, þehit Yasir ailesi ile, Bedir'in ve Uhud'un þehitleriyle birlikte olacaktýr." Bangladeþ'te kukla bir hükümet bulunduðunu anlatan Kaplan, Müslümanlar'a uyguladýðý zulümle Hindistan'ý ve Ýsrail'i geçer seviyeye geldiðini belirterek, bu zulme sessiz kalanlara lanet ettiklerini ifade etti. Anadolu Gençlik Derneði Baþkaný Harun Kaplan, yaptýðý basýn açýklamasýnda þunlarý söyledi, "Bangladeþ'in Müslüman halký elbette bizim kardeþimizdir. Ancak Müslüman kardeþlerimizin yaþadýðý Bangladeþ'te Müslümanlara karþý terör estiren ve insan müsveddelerinden oluþan kukla bir hükümet iþbaþýndadýr. Allah'ýn laneti bu hükümetin mensuplarýnýn üzerine olsun. Allahýn laneti bu kararý alan sözde yargý mensubu kasaplarýn üzerine olsun. Allahýn laneti bu infazý gerçekleþtiren insanlýktan nasibini almamýþ cellâtlarýn üzerine olsun. Allah'ýn laneti bu elçilik binasýnda oturup bizim bu tepkimizi Bangladeþ'e iletmeyen korkaklarýn üzerine olsun. Allah'ýn laneti bu idam karþýsýnda sessiz kalanlarýn üzerine olsun. Allah'ýn laneti bu hükümetin arkasýnda güçlere olsun. Allah'ýn laneti Bangaldeþ'i karýþtýran Hindistan'ýn üzerine olsun. Allah'ýn laneti yeryüzündeki tüm zulümlerin arkasýnda yer alan ABD'nin, AB'nin ve Ýsrail'in üzerine olsun. Kukla Bangladeþ Hükümetinin Cemaat-i Ýslami'nin önderlerine ve Müslüman halka karþý uyguladýðý insanlýk dýþý Harun Kaplan, Ulu Camii avlusunda kamuoyuna konuyla ilgili açýklamada bulundu. tutumu þiddetle lanetliyoruz. Cemaat-i Ýslami'nin suçu Müslümanlarý emperyalizme karþý birlik içerisinde olmaya davet etmektir. Bu suç bütün Müslümanlar için bir onurdur. Emperyalizmin iþbirlikçisi Avamiler, Cemaat-i Ýslami'nin Ýslam Birliði için olan gayretlerini savaþ suçu olarak nitelendirmiþlerdir. Öteden beri Hindistan'ýn güdümünde olan bu iþbirlikçi Avami hareketi miþ Baþbakaný Bayan Þaron'u en aðýr biçimde kýnýyor ve lanetliyoruz. Elbette bu lanet en kýsa sürede onlarý bulacak ve kendi halklarýnýn kanlarýnda boðulacaklardýr. Cemaat-i Ýslami'nin Genel Sekreteri Abdülkadir Molla'nýn idam kararýnýn hukuki deðil siyasi olduðu aþikârdýr. Taþeron Bangladeþ Hükümeti bu idamý ne kendi halkýna ne de Ýslam Dünyasýna izah edebilecek durumda deðildir. yaptýrým uygulamak insanlýðýn gereðidir. Bangladeþ'te bu infaz gerçekleþirken Türkiye'nin etkisiz açýklamalar yapmasý kabul edilemez. Sayýn Baþbakan'a ve Sayýn Dýþiþleri Bakaný'na düþen bundan sonraki süreçte Bangladeþ Hükümetine karþý daha net ve sert adýmlar atarak ülkemizin ve halkýmýzýn onurunu çiðnetmemelidirler. Bangladeþ Elçisi sabahý beklemeden pervaneli bir kargo göstermelik yargý Bangladeþ'te Müslü- uçaðý ile derhal sýnýr dýþý süreci ile Cemaat-i Ýslami'nin manlar sokaklardadýr. edilmelidir. Her plat- Genel Sekreteri Bu idam Dünyanýn her formda Bangladeþ Hümanlar Abdülkadir Molla'yý yerinde Müslümanlar tarafýndan kümetini yalnýz býrakacak idam ederek Bangledeþ'ten Ýslamý silip atacaðýný sanmaktadýr. Bunun nasýl da boþ bir hayal olduðunu en kýsa sürede protesto edilkümetini mektedir. Bayan Þaron kendi halkýnýn üzerine kolluk kuvvetlerini salarak tepkileri bastýrmaya adýmlar atýlmalýdýr. Hiçbir zaman þiddet olaylarýna karýþmamýþ olan Cemaat-i Ýslami'nin lider kadrosu tüm Ýslam anlayacaklardýr. çalýþmaktadýr. Olaylarda Ülkelerinde Müslümanmektedir. Ölümsüzleþen Þehit Abdülkadir Molla'nýn maneviyatý karþýsýnda yerle ölen ve yaralanan insanlarla ilgili basýna sansür uygulanmaktadýr. Aralar tarafýndan yakýndan tanýnmakta ve sevilmekte iken bu insanlara karþý bir olacaklar ve tepe taklak gideceklerdir. Cehennemin dibine gideceklerdir. Bangladeþ Hükümeti aynen Ýsrail'in Filistinli Müslümanlara uyguladýðý zulmü kendi halkýna karþý uygulamaktadýr. Bangladeþ'in kukla Baþbakaný Bayan Þeyh Hasina Vecid, insan kasabý Ariel Þaron'u aratmamaktadýr. Ýslam Dünyasý için Bangladeþ Hükümetini ikinci bir Ýsrail'dir. Hasina Vecid de hak ettiði üzere Bayan Þaron'dur. Emperyalizmin taþeronu Bangladeþ Hükümetini ve bu hükümetin iliþtiril- þimdiden tüm dünyaya ilan ediyoruz. Öte yandan biz inanýyoruz ki Cemaat-i Ýslami'nin hiçbir mensubu inançlarý uðruna çýktýklarý bu yolda geri adým atmayacaklardýr. Çünkü onlar Ýslam Birliði ve Ýslam'ý yaþamak uðruna þehit olmayý en þerefli mükâfat olarak görmektedirler. Biz inanýyoruz ki Þehadet ölümsüzlüðe atýlan ilk adýmdýr. Þehitlerimize cennetin kapýlarý açýlýrken Bangladeþ Hükümetinin eli kanlý mensuplarýnda elbette cehennemin kapýlarý açýlacaktýr. Diðer taraftan Orta Afrika Cumhuriyetinde yaþanan bir iþgal süreci var. Bu ülkenin Müslümanlar tarafýndan yönetilmesini hazmedemeyen emperyalist güçler önce çatýþma ortamý tezgâhladýlar ve akabinde de kendi askerlerini bu ülke topraklarýna soktular. Elbette emperyalistlerin gayesi barýþý tesis etmek deðil, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin yer altý zenginliklerini ve insan gücünü sömürmektir. Bu ülkeye Fransa'nýn müdahalesini de þiddetle protesto ediyoruz. Þimdi bütün bu olaylarý gözden geçirdiðimizde tüm Ýslam Coðrafyasýnda bir yangýn olduðunu görüyoruz. Arakan, Bangladeþ, Afganistan, Pakistan, Irak, Suriye, Filistin, Mýsýr, Yemen, Lübnan, Suriye, Gýyabi cenaze namazý sonrasý tepki açýklamasý yapýldý. Libya, Mali, Orta Afrika kan'da Budist yönetimin yürütülen kýyýma en sert Cumhuriyeti, iþgaller, Müslümanlara yaptýðýný tepkiler gösterilmelidir. darbeler, tutuklamalar, Bangladeþ'te Bayan Bizler Anadolu yargýsýz infazlar, çatýþmalar, akan kan ve dö- Þaron kendi halkýna yapmaktadýr. Ýþbirlikçi suplarý olarak bu idamý, külen gözyaþý. Gençlik Derneði men- Bangladeþ Hükümeti'nin mahkeme sürecini ve diðer tutuklamalarý þiddet- Sivil toplum kuruluþlarýnýn protestolarý, ve Bayan Þaron'un insanlýk dýþý uygulamalarýna karþý insan onuruna Bayan Þaron'u ve Hüküle protesto ediyoruz. telinler, lanetler, kýnamalar.. Netice deðiþmiyor. ve duyarlýlýðýna sahip metini en aðýr biçimde Yapýlmasý gereken bir an her kuruluþ tepki göstermelidir. Bangladeþ Hü- Cemaat-i Ýslami'nin ma gücü olan Ýslam Bir- lanetliyoruz. evvel birleþik bir savunkümetine karþý en aðýr öncü kadrosu ve mensuplarý serbest býrakýl- Anadolu Gençlik Derneliði'nin kurulmasýdýr. yaptýrýmlar uygulanmalýdýr. Cemaat-i Ýslami'nin madýðý müddetçe Bangladeþ Hükümetini Ýkinci her platformda Ýslam ði mensuplarý olarak biz yöneticilerine karþý iþletilen süreç her hali ile temel insan hak ve özgürmeye devam edeceðiz. meye devam edeceðiz. Ýsrail olarak nitelendir- Birliði çaðrýmýzý yinelelüklerinin hiçe sayýlmasýdýr. Bu durum bir inlarda ülkeyi seçimlere mücadeleden vazgeçme- Bu Hükümetin bu þart- Bu uðurda yaptýðýmýz sanlýk suçudur ve Bangladeþ Hükümetine karþý lik bir hamle olduðunu rýndýr ve zafer götürmesin de göstermeyeceðiz. Zafer inananla- yakýndýr." B angladeþ'in zalim hükümeti tarafýndan haksýz yere idam edilerek þehit edilen Abdulkadir molla için gýyabi cenaze namazý kýlýndý. Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi tarafýndan tertip edilen gýyabi cenaze namazý, pek çok sivil toplum kuruluþu tarafýndan da desteklenirken, cami cemaati de yaþanan zulme sessiz kalmadý. Ulu Camii'nde Cuma namazý sonrasýnda kýlýnan gýyabi cenaze namazýnda, eller mazlumlar ve þehitler için semaya açýlýrken, Bangladeþ'in en büyük Ýslami partisi olan Cemaati Ýslami'nin Genel Sekreter Yardýmcýsý Abdulkadir Molla'nýn þehitliðine þahitlik edildi. Cenaze namazýnýn kýlýnmasýnýn ardýndan Anadolu Gençlik Derneði Çorum Temsilcisi Harun Kaplan, yaptýðý açýklamada, gelinen süreci anlatarak, Bangladeþ'in ikinci bir Ýsrail olduðunu, Türkiye'nin daha net ve sert tavýrlarla Bangladeþ'e karþý duruþ sergilemesi gerektiðine iþaret etti. CUMARTESÝ 14 ARALIK Bir Molla öldü, bin Molla ya vesile oldu Parti Çorum Ýl AKGençlik Kollarý Baþkan Yardýmcýsý Ramazan Bolat, Bangladeþ Cemaat-i Ýslami Partisi Genel Sekreter Yardýmcýsý Abdülkadir Molla nýn asýlarak idam edilmesini kýnadý. Açýklamasýna; Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayýr, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. ayeti ile baþlayan Bolat, þunlarý kaydetti; Ayet-i kerime böyle buyurmuþtu, bin dörtyüz yýl öncesinden. Her zaman yolunda yürüdüðümüz o kutlu Nebi ye gönderilen kutlu sözlerdi. Ýnandýk iman ettik. Ve biz kýyamet gününde âlimlerin mürekkebi ile þehitlerin kaný tartýlýr, âlimlerin Abdulkadir molla için gýyabi cenaze namazý kýlýndý. Bangladeþ hükümetinin idam ettiði Abdulkadir Molla için gýyabi cenaze namazý kýlýndý. Þehit Aldulkadir Molla ya son görev mürekkebi þehitlerin kanýndan aðýr gelir." (Suyûti, el Câmiu's Saðir, nr 10026; Ýbn Abdilberr, Câmiu Beyâni'l- Ýlm, nr. 139.) hadis-i þerifine göre yine alimlerin þehit olacaðýna da yakýndan þahittik. Tek arzularý vardý Gýyabi cenaze namazý Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi tarafýndan tertip edildi. Cenaze namazý Ulu Camii de kýlýndý. onlarýn (alimlerin) ve o da kuru bir cihangirlik davasý deðildi. Tek arzularý vardý onlarýn, milleti eðitmek ve onun için cehennemde bile yanmaya razýydýlar Ýþte alim odur ki cemiyetin imaný için kendini feda etsin, iþte alim odur ki Üstad Necip Fazýl gibi ciðerinden kalemine kan çeksin ve gençliðe ve milletine hakký göstersin hakikati göstersin. Son olarak Bangladeþ hükümetinin, mütefekkir ve alim Abdulkadir Molla nýn idamý hakkýnda biz de Adnan Menderes in dediði gibi Dirimden korkmayacaktýnýz. Ama þimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes'in ölüsü ebediyete kadar sizi takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. diyor; Bangladeþ Hükümetinin bir Abdulkadir Molla öldürdüðünü ama bin Abdülkadir Molla ya vesile olduðunu söylüyor; bu hukuka aykýrý infazý ve müsebbiplerini en þiddetli þekilde kýnýyoruz. KUTLAMA Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden aday gösterilmesi nedeniyle Baþkanýmýz Muzaffer Sayýn KÜLCÜ'yü kutlar, gerek seçim sürecinde gerekse yeni hizmet döneminde baþarýlarýnýn devamýný dileriz. Uður Urhan Metal Ltd. Þti. Uður Urhan (Ç.HAK:3459)

8 8 CUMARTESÝ 14 ARALIK 2013 Kunduzlu Barajý B hayýrlý olsun ayat halkýnýn özlemle beklediði Kunduzlu Barajý, Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðünce 2013/ kayýt numaralý Kunduzlu Gölet inþaatý yapým iþi olarak 6 Ocak 2014 tarihinde ihale edilecek. Yapýlan açýklamaya göre, AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým ýn gayret ve giriþimleri sonucunda Kunduzlu Barajý ihalesi gerçekleþti. Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, yaptýðý açýklamada, ilçenin yýllardýr özlemini çektiði, Bayat halký için hayal olarak nitelendirilen Kunduzlu Barajý nýn ihalesinin yapýlmasýndan dolayý AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým. memnuniyetini dile getirerek, Bu barajýn yapýlmasýyla ilçemizin, Kunduzlu ve Eskialibey beldelerinin ve köylerimizin 100 yýllýk içme suyu ihtiyacý karþýlanmýþ olacaktýr. Suyun hayat olduðuna inanan bir siyasi zihniyete sahip olan AK Parti iktidarý sayesinde ilçemiz bu hizmete kavuþacaktýr. Kunduzlu Barajý nýn ilçemize kazandýrýlmasýnda emeði geçen baþta Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan olmak üzere Orman ve Su Ýþleri Bakanýmýz Sayýn Veysel Eroðlu, Milletvekillerimiz Sayýn Salim Uslu, Sayýn Cahit Baðcý, Sayýn Murat Yýldýrým, Müsteþarýmýz Sayýn Lütfi Akça, Valilerimiz Sayýn Nurullah Çakýr, Sayýn Sabri Baþköy, AK Parti Ýl Baþkanýmýz Sayýn Ahmet Sami Ceylan ve ekibine, AK Parti Ýlçe Baþkanýmýz Sayýn Sadýk Memiþ ve ekibine Bayat halký adýna teþekkür ederim. Ünlü, Görev süremizce biz geçici tedbirlerden ziyade vatandaþýmýzýn asli ihtiyaçlarýna uzun vadeli çözümler üretmek için gece gündüz demeden çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Sadece milletimizin hayýr duasýna talip oluyoruz. Bunun için yegâne þiarýmýz ekibimizle birlikte hizmet oldu. Çünkü biz halka hizmeti hakka hizmet olarak görüyoruz. Bu millete hizmetkâr olmaya devam edeceðiz. Kunduzlu Barajýmýz halkýmýza hayýrlý olsun. Verim düþtü, fiyatlar yükseldi ürkiye'nin önemli Tpirinç üretim merkezlerinden Çorum'da, hasat sezonundaki yaðýþlarýn verimi düþürmesi, stoklarýn da hýzla tükenmesi nedeniyle pirinç fiyatlarýnýn arttýðý bildirildi. Osmancýk Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Çalýþkan, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Çorum'un, Türkiye pirinç üretimindeki yüzde 8'lik payý ile sektörün önemli ürsetim merkezlerinden biri olduðunu söyledi. Yaklaþýk 6 bin 500 hektarlýk alanda ekim yapan Çorumlu üreticilerin yýllýk 61 bin 507 ton pirinç ürettiðini vurgulayan Çalýþkan, yörede ise en büyük ekim havzasýnýn 2 bin 123 hektarlýk alanla Osmancýk ilçesinde olduðunun altýný çizdi. Bu yýl hasat döneminde havalarýn soðuk ve yaðýþlý geçmesi nedeniyle üründe verimin düþtüðüne dikkati çeken Çalýþkan, yaklaþýk 30 bin ton pirinç üretiminin hedeflendiði Osmancýk'ta, 20 bin ton civarýnda pirinç elde edildiðini, bu durumun da stoklardaki ürünün hýzla azalmasýna neden olduðunu öne sürdü. Tüm bu geliþmelerin pirinç piyasasýný hareketlendirdiðini dile getiren Çalýþkan, "Ekim ayýnda baþlayan hasat sezonunda pirincin toptan fiyatý 2 lira civarýndan 2 lira 80 kuruþa, perakende fiyatý ise 2.5 liradan 3 liraya yükseldi" Randýman yüksek, verim düþük Bu yýl çeltikte yüksek kaliteyi yakaladýklarýný ancak verimde hedefe ulaþamadýklarýný dile getiren Çalýþkan, olumsuz hava þartlarý nedeniyle bazý havzalarda verimin yarý yarýya düþebildiðine dikkati çekerek, þunlarý kaydetti: "Bölgede ekilen tohumun cinsine göre ürün hasadý eylül-ekim aylarý arasýnda baþlýyor. Çeltiðin verimini, baþak dönemindeki iklim þartlarý fazlasýyla etkiliyor. Bu dönem havalarýn soðuk ve yaðýþlý olmasý, Kýzýlýrmak'taki suyun da soðumasý nedeniyle verimde büyük bir düþüþ yaþandý. Normal þartlarda dönüm baþýna bir tonun üzerinde verim alýnan arazilerde 600 kiloya kadar düþüþ yaþandý. Pirincin kalitesine baktýðýmýzda randýman ortalama 63 civarýnda. Pirincin kalitesi çok iyi ancak verimde yaþanan düþüþten dolayý üretim, beklenen hedeflerin altýnda gerçekleþti. Kalitenin yüksek olmasý nedeniyle de çeltik stoklarý hýzla eriyince fiyatta hýzlý bir artýþ yaþandý." Ýlçede pirinç üretimi gerçekleþtiren bir fabrikanýn yöneticilerinden Erkan Kanýtemiz de çeltik stoklarýnýn büyük bölümünün, sezonun ilk çeyreðinde eridiðini, þu an hasat döneminde elde edilen çeltiklerin iþlendiðini kaydetti. "Bu yýl Türkiye genelinde verim düþük" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Erkan Kanýtemiz de Çorum ölçeðinde yaþanan sorunun, Türkiye genelinde de yaþandýðýný belirterek, verim düþüklüðü nedeniyle birçok bölgede fiyatýn arttýðýný söyledi. Hasat sezonundaki soðuk ve yaðýþlar nedeniyle verimdeki düþüþün, önceki yýldan kalan stoklarýn kullanýlmasýyla karþýlandýðýný anlatan Kanýtemiz, þöyle devam etti: "Sadece hasat sezonunda deðil, ekim yapýlýrken havalarýn soðuk olmasý da verimi düþürdü. Çeltiðin olgunlaþma döneminde bölgede görülen soðuk hava, genel verim ortalamasýný etkiledi. Bu yýl Türkiye genelinde verim düþük. Bu nedenle pirinç fiyatlarýnda cüzi miktarda bir artýþ oldu ancak bu fiyatlar normal. Zaten fiyat artýþýnda aþýrý bir yükselme olsaydý TMO'nun müdahalesi olurdu." Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Bafra'da üreticilerin, Osmancýk'tan pirinç takviyesinde bulunmalarý konusunda destek istediklerini dile getireren Kanýtemiz, Osmancýk ta verimin düþmesi pirinç fiyatýný artýrdý. Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Erkan Kanýtemiz. Yaðýþýn azalmasý verimi düþürdü. "Üretim bölgeleri olarak birbirimize yardýmcý oluyoruz" Çorum'un, Türkiye pirinç üretimindeki yüzde 8'lik payýnýn, yüzde 35'ini Osmancýk'ýn karþýladýðýný ifade eden Kanýtemiz, þöyle konuþtu: "Ýl genelinde Osmancýk, Oðuzlar, Kargý, Dodurga ve Ýskilip ilçelerinde pirinç üretimi gerçekleþtiriliyor. En fazla üretim yapýlan bölgemiz 21 bin dönümlük alan ile Osmancýk'týr. Çorum'da üretilen pirinç, Türkiye'nin her bölgesine gönderiliyor ancak ihracatýmýz yok. Zaten Türkiye'nin pirinç ihracatý yok denecek kadar az. Ürün ihraç etmiyoruz ama Türkiye'nin ve yurt dýþýnda bazý ülkelerin ekimini yaptýðý pirincin markasý Osmancýk- 97'dir. Bu konuda Çorum olarak bir þansýmýz var."(aa) Bayat ýn Yatukçu Mahallesi Þehit Mehmet Bostancý Caddesi yol atýnda istinat taþ duvar çalýþmalarý yapýlýyor. Kar ve buzlanmaya önlem eçtiðimiz Cumartesi günü geç saatlerde etkili Golan kar yaðýþý nedeniyle Bayat Belediyesi Zabýta Amirliði'ne baðlý ekipler, yollarda buzlanma yaþanmamasý için kum ve tuzlama çalýþmasý yaptý. Trafikte olumsuzluklarýn yaþanmamasý amacýyla Cumartesi gecesi saat de kum ve tuzlama çalýþmasý yapýlarak Pazar-Pazartesi günleri de kumlama ve tuzlama çalýþmalarýna devam edildi. Bayat ta altyapý çalýþmasý ayat ilçesi Yeni BMahalle Zübeyde Haným Caddesi'nde meydana gelen kanalizasyon arýzasýna Belediye ekiplerince anýnda müdahale edildi. Yoðun kýþ þartlarý ve hava muhalefeti olmasýna raðmen mahalle sakinlerinin rahat edebilmesi için Belediye ekipleri tarafýndan çalýþmalar baþlatýlarak, 60 metrelik yeni hat ile ana hatta aktarma çalýþmalarý tamamlandý. Kazýlan yerler kilitli parke taþla yeniden döþenerek kullanýma açýldý. Bayat Belediyesi nden yapýlan Yol istinat duvar çalýþmasý Bayat ýn Yatukçu Mahallesi Þehit Mehmet Bostancý Caddesi yol atýnda istinat taþ duvar çalýþmalarý yapýlýyor. Karayollarý tarafýndan ihalesi yapýlan beþ bin metre3 taþ duvar, yüklenici firma tarafýndan yoðun kýþ þartlarýna raðmen devam ediyor. açýklamada, gece gündüz demeden, hava þartlarý ne olursa olsun imkânlar ölçüsünde su, yol, kanalizasyon ve çevre temizliði gibi hayati hizmetlerin Kanalizasyon arýzasýna Belediye ekiplerince anýnda müdahale edildi. Modern kaldýrým çalýþmasý smancýk Beledi- altyapý ça- Oyesi, lýþmalarý ve asfalt dökümü tamamen sona eren Orgeneral Ahmet Çörekçi Caddesi nde modern kaldýrým çalýþmalarýna baþladý. Kaldýrým yapým çalýþmalarýný yerinde inceleyen Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Alt yapý ve asfalt çalýþmasý tamamen biten Orgeneral Ahmet Çörekçi Caddesi nde kaldýrým yenileme çalýþmalarýna baþladýk. 75 cm. geniþletilen kaldýrýmlarýmýz ortalama 2,5 metre geniþliðe ulaþýyor. Yeni kaldýrýmlarýmýzýn yüzeyinde doðal taþ kaplamalý wash beton karo, beton küp taþý ve andezit taþýndan oluþan kaymayý önleyici malzeme çeþitleri kullanýlacaktýr. Ayrýca görme engelli vatandaþlarýmýz düþünülerek sarý renkli, kabartma çizgili karo taþlarý döþenecek, yine engelli vatandaþlarýmýzýn akülü araçlarýnýn kaldýrýmlara rahatça iniþ çýkýþý için özel rampalar yapýlacaktýr. Kaldýrýmlarýmýzda cadde boyunca led ýþýklandýrma sistemi bulunan aydýnlatma direkleri kullanýlacak, kaldýrým üzerindeki aðaçlarýmýzda gençleþtirme yapýlacaktýr. Modern þehircilik anlayýþý ile tasarlanan kaldýrýmlarýmýz bittiðinde; aydýnlatmasý, çevre donatý elemanlarý ile Osmancýk'lý hemþerilerimize yakýþan bir görünüme kavuþacaktýr. Orgeneral Ahmet Çörekçi Caddesi nde modern kaldýrým çalýþmalarý baþladý. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, çalýþmalarý yerinde inceledi.

9 CUMARTESÝ 14 ARALIK Bosna Hersek te gönülleri mest ettiler N Nurani Eðitim Kültür Edebiyat ve Yardýmlaþma Derneði Bosna Hersek te program düzenledi. TÝKA Temsilciliði ile Bosna Hersek e 6 günlük yolculuða çýkýldý. Grup üyeleri Saraybosna, Travning, Mostar, Blagay, Foynitsa, Ýskenderiya þehirlerinde ziyaretlerde bulundu. yar. Devran zikrinde asýl amaç Lailaheillallah (Allah tan baþka ilah yoktur) kelimesinin muhabbetini insanlara duyurmak ve yaþatmaktýr. Aslýnda tamamen bir davettir. Mevlevi kültürünü de içine alan zikir anmak, çaðýrmak ve esma etmek anlamlarýna gelip bunu belirli hareketler içerisinde hayata dökerek muhabbeti ve Allah a vuslatý saðlamak amacý ve beklentisi oluþturmaktadýr. Osmanlý kültürü olan mehter marþlarý ile çýkmýþ olduðumuz Bosna yolculuðunda Boþnak halkýnýn milli, tasavvufi ve kültürel ruhuna tanýtmak ve yaþatmak amacýyla orada bulunduk. Birçok Osmanlý tekkesini, külliyesini barýndýran bu beldeler yapýlan programlara yabancýlýk çekmeyip yoðun ilgi ile destek oldular. Birçok zulüm ve katliam görmüþ olan Boþnak halkýnýn gönüllerine su serpmek için çaba gösterdiðimiz bu hizmeti gerçekleþtiren Dersaadet Tasavvuf Yolu Federasyonu ve dernekleri üyelerine, ayrýca bize desteklerini esirgemeyen siyasilerimize ve TÝKA temsilcilerine bir teþekkürü borç biliyoruz. Mevlana ayý içerisinde bulunduðumuz bu ay içerisinde tasavvuf kültür ve yaþantýsýnýn artmasýný ve her bölgeden Yunus Emreler in, Mevlanalar ýn, Hacý Bektaþi Veliler in çýkmasýný temenni ediyoruz. Ýsmet Uslu ya cevap verdi E snaf Kefalet Kooperatifi nde sular durulmuyor. Bir süre önce kefillik yönünden gösterilmeden, ikaz ve ihtarda bulunmadan yönetim kurulundan ihraç edilen Ali Çorumlu, hukuken lehine alýnan karara raðmen Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný Ýsmet Uslu'nun yüksek yargýnýn kararýný beklemeden kendi koltuðunu korumak için yangýndan mal kaçýrýrcasýna kooperatifi kongreye çaðýrarak etik olmayan bir davranýþ sergilediðini belirtti. Yapýlan açýklamaya göre, geçtiðimiz günlerde Ýsmet Uslu'nun basýna verdiði beyanatýn içinin boþ olduðuna dikkat çeken Çorumlu Esnaf Kefalet Kooperatifi baþkanýnýn esnafýn yararýna hiçbir iþ yapmadýðýný iddia etti. Çorumlu, Esnaf Kefalet Kooperatifi esnaf arkadaþlarýma destek olmak adýna kefilliklerimden dolayý ve parti yönetimine girdiðim için beni istifaya zorlamýþtýr. Bunun üzerine ben yönetim kurulundan çeþitli görüþmeler yapmak ve bilgi edinmek için bir hafta süre talebinde bulundum. Gerek üst makamlarla, gerekse avukatlarla yaptýðým görüþmeler neticesinde istifama gerek olmadýðý bilgisine ulaþtým. Ýstifa etmeyeceðimi bildirmemin ardýndan Esnaf ve Kefalet Kooperatif yönetimi ihraç prosedürünü iþletmeden bana karþý ihraç kararý aldý. Bunun üzerine ben Ýskilip Sulh Hukuk Mahkemesine baþvurarak ihraç iptal davasý açtým ve davayý kazandým. Yönetim kurulu Yargýtay'a gönderdi. Yargýtay'da yerel mahkemede olduðu gibi benim lehime verilen kararý onayladý. Yargýtay'ýn bu kararýndan hemen sonra 4 Kasým 2013 tarihinde yazýlý baþvuru yaparak kooperatif yönetim kurulundaki görevime dönmeyi talep ettim. Yargýtay'ýn kararýný hiçe sayan Ýsmet Uslu baþkanlýðýndaki yönetim kurulu bu karara da itiraz etti. Ýtiraz etme haklarýna elbette saygý duyuyorum. Ancak bu itirazýn sonucunu beklemeden yangýndan mal kaçýrýrcasýna Genel Kurul yapma kararý alarak yangýndan mal kaçýrýrcasýna koltuðunu korumanýn derdine düþmüþtür. Düþünmeden ve itiraz sonucu beklemeden alýnan Genel Kurul kararýný kýnýyor, hukuki mücadeleme devam edeceðimin bilinmesini istiyorum. Esnafýn desteðe ihtiyacý olduðu halde yetkisini baþka alanlarda kullanmasýnýn ne kadar doðru olduðunu sorgulamakta kooperatifin içinden biri olarak sorgulamak eleþtirmek benim en doðal hakkýmdýr. Esnafýmýz Esnaf Kefalet Kooperatifinden destek istediðinde iþleri zorlaþtýrmaktan baþka yaptýðý baþka iþ yoktur. Kaç esnafýn derdine derman olunmuþtur? Sayýn Uslu bana cevap yetiþtireceðine önce bu sorumu yanýtlasýn. Faaliyetlerini esnafla ve kamuoyu ile paylaþsýn. Giriþimde bulunduðu genel kurul kararý benim ihraç edilmem kadar usulsüzdür. Bu hukuksuzluða önce yönetim kurulunun dur demesi gerekmektedir. Sayýn Ýsmet Uslu esnafa yardýmcý olacak yerde krallýk gibi yönettiði kooperatif baþkanlýðýndan artýk elini çekecektir. Buna sessiz kalan yönetim kurulundaki arkadaþlarýmýn da kurnazca hazýrlanan bu planýn bir parçasý olmamalarýný diliyorum. Her türlü hukuki mücadelemi devam ettireceðimi Ýskilip esnafýna ve kamuoyuna saygýyla duyuruyorum. diye konuþtu. Vali Sabri Baþköy, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi'ni ziyaret etti. Öðrencilere yemek ikramý V Mustafa Demirer ali Sabri Baþköy, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ýncelemeler sýrasýnda Milli Eðitim Müdür Vekili Ali Kurnaz ve Okul Müdürü Rýdvan Çiçek de hazýr bulundu yaþ grubundaki özel öðrencilere yönelik olarak 1. ve 2. kademe özel eðitim ile uygulamanýn birlikte verildiði ve 17 þubesinin bulunduðu Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi'nde incelemelerde bulunan Baþköy, okul idarecilerinden bilgi aldý. Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi'ndeki sýnýflarý gezerek özel öðrencilerle yakýndan ilgilenen Baþköy, "Özel öðrencilerimiz de toplumumuzun birer parçasýdýr. Onlarýn en çok sevgi ve þefkate ihtiyacý var. Onlarý bugün bu okullarda kucaklayan öðretmenlerimiz fedakarca hizmet etmektedirler." dedi Ayrýca okulun bahçesi ve yemekhanesinde de incelemelerde bulunan Baþköy, özel öðrencilere yemek daðýttý. Vali Baþköy, öðrencilerle yakýndan ilgilendi. Okul idareciler çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Ziyaretlerde Milli Eðitim Müdür Vekili Ali Kurnaz ve Okul Müdürü Rýdvan Çiçek de hazýr bulundu. Okulun bahçesi ve yemekhanesinde incelemelerde bulunuldu. KUTLAMA Muzaffer KÜLCÜ Çorum umuzun baþarýlý Belediye Baþkaný Sayýn 'yü partisi tarafýndan yeniden aday gösterilmesi nedeniyle candan kutlar, en samimi baþarý dileklerimizi sunarýz. FA-AL ÝNÞAAT Fazlý Uzun Alaattin Bardakcý Adres: Üçtutlar Mah. Osmancýk Cad. 4. Sk. No: 3/B (Eser Eczane Yaný) Ofis Tel: (Ç.HAK:3465) urani Eðitim Kültür Edebiyat ve Yardýmlaþma Derneði (Nur DER) ve Ýpekyolu Eðitim Kültür Derneði üyeleri, Türkiye Dersaadet Tasavvuf Yolu Federasyonu önderliðinde, Mevlana Celaleddini Rumi Hazretlerini anma programlarý kapsamýnda TÝKA Temsilciliði ile Bosna Hersek e 6 günlük yolculuða çýktý. Grup üyeleri Saraybosna, Travning, Mostar, Blagay, Foynitsa, Ýskenderiya þehirlerinde kültür merkezleri, üniversite binalarý gibi salonlarda 11 adet programla gönülleri mest etti. 50 kiþilik Tasavvuf ekibi, sazende ve hanendelerin katýldýðý programda Semazen, Devran ve raks zikir ekibinin yaný sýra 50 kiþilik de Mehter takýmý yer aldý. Mehter takýmýnýn marþlar ile sokaklarda yaptýðý yürüyüþlerle baþlayan programa Osmanlý ruhunu yaþayan Boþnak halký yoðun ilgi gösterdi. Toplam 100 kiþilik bir ekip ile Türkiye yi temsil eden Dersaadet Tasavvuf Yolu Federasyonu Baþkaný Eyyüb Fatih Nurullah Þaðban Hocaefendi, þu açýklamalarda bulundu; Halvet-i Uþþaki Devran; belirli hareketler ile yapýlan, bir ahengi temsil eden zikir þeklidir. Sesli þekilde Allah ýn isimlerinin anýldýðý zikir þekillerinden biri olan devran zikri, dýþ dünyadan kendini soyutlayarak yapýlan zikir, sesli þekilde tekrarlanarak bir ibadet sinsilesi ortaya ko-

10 10 CUMARTESÝ 14 ARALIK bilirkiþi yemin etti Ç Recep Mebet orum Adli Yargý Adalet Komisyonu nda bilirkiþi olarak görev alacak 301 kiþi için dün yemin töreni düzenlendi. Adalet Sarayý nda düzenlenen törene Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray, Adalet Komisyonu Baþkaný Yýlmaz Þengül, Komisyon Üyesi Barýþ Erdoðan ve bazý birim müdürleri ile bilirkiþi adaylarý katýldý. YEMÝN EDÝP BÝLÝRKÝÞÝ OLDULAR Kimlik kontrollerinin ardýndan Adliye yemekhanesinde yerlerini alan katýlýmcýlar, Bilirkiþi görevimi sadakat ve özenle, bilim ve fenne uygun olarak, tarafsýz ve objektif bir biçimde yerine getireceðime, namusum, þerefim ve kutsal saydýðým bütün inanç deðerlerim üzerine yemin ederim diyerek resmen bilirkiþi ünvanýný almýþ oldular. Adalet Sarayý nda düzenlenen törende komisyon üyeleri de hazýr bulundu. 3 AYRI ALANDA GÖREV ALACAKLAR Adli olaylarda bilgi ve tecrübelerinden yararlanýlmasý amaçlanan bilirkiþilerden 171 inin Hukuk Mahkemeleri nde, 121 inin Ceza Mahkemeleri nde 8 inin ise tercüman olarak görev alacaklarý açýklandý. Fakülte mezunu ve icra ettikleri meslekte en az 3 yýlý geride býrakan isimler arasýndan seçilen bilirkiþilerin 2014 yýlý sonuna kadar görev yapacaklarý belirtildi. Okul Geçit Görevlileri Eðitim Semineri nin ardýndan Fatih Caddesi nde pratik çalýþma yapýldý. Okul geçit görevlileri pratik eðitimden geçti Ç 2014 yýlý boyunca görev alacak 301 bilirkiþi için yemin töreni organize edildi. Katýlýmcýlar, kimlik kontrollerinin ardýndan salona alýndý. Aðýz Saðlýðý Haftalarý sürüyor Recep Mebet olarak gerçekleþtiriliyor. Dönem dönem Saðlýk Bakanlýðý nýn desteðiyle gerçekleþürk Periodontoloji Derneði ile Coltirilen kampanyada, binlerce serbest diþ gate iþbirliðinde düzenlenen Aðýz hekimi, onlarca diþ hekimliði fakültesi ve Saðlýðý Haftalarý devam ediyor. çeþitli illerdeki anne ve çocuk saðlýðý mer Hedef Mükemmel Aðýz Saðlýðý kezleri ile saðlýk ocaklarý yer alýyor. Kamsloganý ile düzenlenen Aðýz Saðlýðý Hafpanyaya gönüllülük esasýyla katýlan diþ talarý, 18 Aralýk 2013 tarihine kadar sürehekimleri, çalýþma saatlerinin bir kýsmýný cek. ücretsiz muayene olmak isteyen hastalara Çorum da 19 diþ hekiminin gönüllü ayýrýyor. Kampanya kapsamýnda yüzbinolarak görev aldýðý etkinlikte ücretsiz diþ lerce kiþiye aðýz ve diþ muayenesi yapýlýmuayenesi ve aðýz bakýmý eðitimi veriliyor, aðýz bakýmý eðitimi veriliyor ve diþ yor. macunu ile diþ fýrçasý hediye ediliyor. Aðýz Saðlýðý Haftalarý hakkýnda bilcolgate, topluma karþý olan sorumgi veren Diþ Hekimi Emine Kara Paydar, luklarýnýn bilincinde olarak daha önceki yakýnda sona erecek organizasyonun yýllarda da diþ hekimleri, Saðlýk Bakanlýðý amacýnýn aðýz ve diþ saðlýðýnýn önemine ve Milli Eðitim Bakanlýðý ile birlikte deðidikkat çekmek ve toplumu bu konuda biþik aðýz saðlýðý programlarý yürüttü ve çe Aðýz Saðlýðý Haftalarý devam ediyor. linçlendirmek olduðunu söyledi. þitli projelere destek verdi. Türkiye de aðýz ve diþ saðlýðý bilincini kazandýrmaya Tüm Çorum halkýný çeþitli hediyeleyönelik yapýlan en köklü kampanya Colgate ve TPD ortaklýðý ile 6 rin de yer aldýðý etkinliðe katýlmaya davet eden Dt. Emine Kara Paysene boyunca yürütülen Diþ Koruma Günleri dir. Kampanya süresindar, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: ce gönüllü diþ hekimleri tarafýndan ücretsiz aðýz ve diþ muayenesi HEDEF MÜKEMMEL AÐIZ SAÐLIÐI yapýlýyor. Aðýz Saðlýðý Haftalarý, Colgate ile Türk Periodontoloji DerneColgate ve TPD, Aðýz Saðlýðý Haftalarý ný gelecek yýllarda da ði (TPD) tarafýndan gerçekleþtirilen ve Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan artan katýlýmlarla sürdürmeyi hedefliyor. da desteklenen bir sosyal sorumluluk projesi. Türkiye de aðýz saðlýgönüllü HEKÝMLERDEN ÜCRETSÝZ MUAYENE ðý bilincinin yerleþtirilmesi için gerçekleþtirilen proje; geliþmiþ bir toplum olma yolunda, gönüllü diþ hekimleri ile birlikte atýlan önemaðýz Saðlýðý Haftalarý çerçevesinde gönüllü diþ hekimlerine li bir adým. muayene olmak isteyenlerin randevu almasý gerekiyor. Projenin misyonu, aðýz ve diþ saðlýðý konusunda toplumun bietkinlikte Diþ Hekimleri Emine Kara Paydar, Mehmed Erenalp linçlendirilmesi, düzenli olarak diþ hekimi kontrolüne gitme alýþkantemirtekin, Seval Songül Kakis, Ferhat Kakis, Gül Demet Dertsiz, lýðý kazandýrýlmasý, koruyucu Diþ Hekimliði uygulamalarýnýn yayahmet Bülent Ýyicioðlu, Uygar Yýlmaz, Evrim Sönmez, Gül Karagýnlaþtýrýlmasý, toplumun aðýz ve diþ saðlýðýnýn geliþimine katkýda çam, Gökhan Atay, Serdar Þahin, Esen Gübüt, Gökhan Özarslan, Aybulunulmasýdýr. þe Atay, Gamze Delikara Eliaçýk, Musa Saðlam (Alaca), Fatih GökÜlkemizde diþ macunu ve diþ fýrçasý tüketiminin, aðýz ve diþ göz (Sungurlu), Mustafa Gökgöz (Sungurlu), Þeyma Demirci (Sunsaðlýðýna önem verilen diðer ülkelerle kýyaslandýðýnda çok düþük segurlu) gönüllü olarak görev alýyor. viyelerde olduðu görülüyor. Aðýz Saðlýðý Haftalarý projesi her yýl daprogram detaylarý hakkýnda bilgi edinmek isteyenlerin 0800 ha da artan bir hekim ve hasta topluluðuyla, bu durumu deðiþtirmek numaralý ücretsiz bilgi hattýný arayabilecekleri ya da ve ülkemizin aðýz saðlýðýný daha üst bir seviyeye çýkarmak için yapý internet adresini ziyaret edebilecekleri lan bu ölçekteki lokal ve global tek proje. bildirildi. Her yýl düzenlenen Aðýz Saðlýðý Haftalarý, TPD ile ortaklaþa T Recep Mebet orum Emniyet Müdürlüðü ile Milli Eðitim Müdürlüðü iþbirliðinde Okul Geçit Görevlileri Eðitim Semineri düzenlendi. Geçtiðimiz günlerde 23 Nisan Ortaokulu salonunda düzenlenen uygulamalý eðitim seminerine Okul Müdürü Aydýn Akýn, Müdür Yardýmcýlarý, öðretmenler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Emniyet Müdürlüðü Trafik Eðitim Büro Amir Vekili Baþpolis memuru Hasan Çay ýn eðitimci olarak görev aldýðý seminerde 23 Nisan Ortaokulu Trafik Kulübü Rehber Öðretmeni Vahit Kolcu da hazýr bulundu. Trafik Kulübü üyesi öðrencilerin büyük ilgi gösterdiði seminerde, okul geçit görevlilerinin yetki ve sorumluluklarý hakkýnda bilgiler verildi. Tatbiki açýklamalarýn da yapýldýðý seminer sonucunda Çorum da görevli okul geçit görevlisi sayýsýnýn 200 e ulaþtýðý açýklandý. TRAFÝK MÜFETTÝÞÝ GÝBÝLER Okul geçit görevlileri, fahri trafik 23 Nisan da Okul Geçit Görevlileri Eðitim Semineri düzenlendi. Öðrenciler teorik bilgilerini uygulama sýrasýnda tatbik etme imkaný buldu. müfettiþleri gibi kurallara uymayan sürücüleri tutanakla Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü ne bildirebilecek. Okul önlerinde öðrencilerin güvenli bir þekilde karþýdan karþýya geçmelerine imkan tanýyan uygulamanýn Eðitim Öðretim Yýlý nda da süreceðini belirten yetkililer, okul geçit görevlilerinin ikazlarýna uymayan sürücülere tutanak karþýlýðýnda cezai iþlem uygulana- caðý kaydettiler. Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü ne teslim edilecek tutanaklar ýþýðýnda hazýrlanacak ceza makbuzlarýnýn posta ile sürücülerin adreslerine gönderileceði belirtildi.

11 CUMARTESÝ 14 ARALIK Çorumlu tiyatrocu hayatýný kaybetti Recep Mebet T iyatro sanatçýsý hemþehrimiz Zafer Önen (92) dün sabah vefat etti. Yaklaþýk 6 aydan beri Ýstanbul un Pendik ilçesindeki bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gören usta tiyatrocu kalp yetmezliði sonucu yaþamýný yitirdi. Pek çok Yeþilçam filminde rol alan ve Türk tiyatrosunun en yaþlý oyuncusu olarak tanýnan Önen in vefatý sanat camiasýný hüzne boðdu. Merhumun cenazesinin Ýstanbul da topraða verilmesi bekleniyor. ZAFER ÖNEN KÝMDÝR? Usta tiyatrocu Zafer Önen 1921 yýlýnda Çorum da doðdu. Muammer Karaca Tiyatrosu, Ýstanbul Tiyatrosu, Raþit Rýza Tiyatrosu, Mücap Ofluoðlu Tiyatrosu, Küçük Sahne, Dormen Tiyatrosu, Tevhit Bilge Tiyatrosu gibi tiyatrolarda çalýþtý. Yýldýz Kenter dýþýnda bütün isimlerle ayný sahnede rol aldý. Tevfik Bilge, Gazanfer Özcan, Mücap Ofluoðlu gibi tiyatrocularla çalýþtý. Çok yönlü bir sa- En yaþlý oyuncu sahnelere veda etti Usta tiyatrocu kalp yetmezliði sonucu yaþamýný yitirdi. Önen, tiyatro oyunlarý ve sinema filmlerinin yaný sýra seslendirme çalýþmasý da yaptý. natçý olan Zafer Önen, piyano ve keman çalýp þarký söylüyordu. Ýlham Gencer ile Þiþli Halkevi nde 17 yýl piyano çaldý. Devlet Operasý nda üç müzikalde oynadý, Devlet Tiyatrosunda bir oyunda 3 ay konuk oyuncu olarak görev yaptý. Sanatçýnýn sinemaya giriþi Lütfü Akad ýn Lüküs Hayat ý sinemaya çekmesiyle oldu. Lüküs Hayat ta Memiþ karakterini oynadý. Arkasýndan bir çok yönetmenle filmler çevirdi. Yýllarca dublaj yönetmenliði ve seslendirme yaptý. Devlet Opera ve Balesi nde, çeþitli sinema ve dizi filmlerde rol aldý, seslendirme yaptý. Özellikle çizgi film karakterlerine ve Sami Hazinses, Baykal Kent, Özcan Özgür, Semih Sezerli gibi oyunculara yaptýðý seslendirmelerle tanýnýr. 95 Yeþilçam filminde rol aldý. Cem Yýlmaz la birlikte bazý reklam filmlerinde de rol alan Önen, Þöminedeki Ceset ve Cibali Karakolu gibi birçok oyunda da sahne aldý. HAKÝMÝYET, Zafer Önen e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sanat camiasýna baþsaðlýðý diler. Zafer Önen in Nejat Uygur la birlikte rol aldýðý oyundan bir sahne. Sanatçý, Cem Yýlmaz la birlikte bir reklam filminde de rol almýþtý. Telafi sýnavýna girecekler Mazeret sýnavlarý bugün ve yarýn gerçekleþecek. illi Eðitim Bakanlýðýnca (MEB),bu Myýl ilk kez 8. sýnýflar için düzenlenen merkezi ortak sýnavlara katýlamayan 46 bin öðrenci için hafta sonu mazeret sýnavlarý yapýlacak. MEB tarafýndan bu yýl uygulamaya geçilen Ortaöðretime Geçiþ Ortak Sýnavlarý'na katýlamayan öðrenciler için bugün ve yarýn mazeret sýnavý yapýlacak. Bakanlýk, Kasým'da gerçekleþtirilen ortak sýnavlara 8. sýnýfta öðrenim gören 1 milyon 290 bin 717 öðrencinin, yurt içi ve yurt dýþý 972 sýnav merkezinde 14 bin 407 okulda ve 86 bin 25 sýnýfta katýlýmý planlanmýþ ve bu yönde her türlü hazýrlýk yapýlmýþtý. Ancak sýnavlara katýlým 1 milyon 244 bin 733 ile yüzde 96,4 oranýnda gerçekleþti, 45 bin 984 öðrenci ise sýnava katýlmadý. Okul Müdürlükleri tarafýndan ortak sýnavlar sonrasýnda sonrasýnda, mazeretlerini sýnavlardan önce bildiren ve sýnav günü mazeretli ya da mazeretsiz olarak ortak sýnavlara girmeyen öðrencilerin bilgileri sýnav günü son oturumdan sonra e-okul sistemine iþledi. E-Okul sistemine iþlenen bilgiler doðrultusunda Bakanlýk, mazeret durumuna bakýlmaksýzýn sýnava katýlmayan tüm öðrenciler için sýnav yerleþtirmesi yaptý. Bu doðrultuda hafta sonu gerçekleþtirilecek mazeret sýnavlarýna 45 bin 984 öðrenci katýlabilecek þekilde hazýrlýklar yapýldý. Öðrenciler, Bakanlýkça 818 merkezde sýnava alýnacak. Sýnavlarda yaklaþýk 8 bin 42öðretmenve 2 bin 601 idareci de görevli olacak. Mazeret sýnavlarýnýn ilki bugün yapýlacak. Ýlk gün Türkçe, matematik ve din kültürü ve ahlak bilgisi sýnav oturumlarý gerçekleþtirilecek. Öðrenciler 15 Aralýk Pazar günü ise fen ve teknoloji, T.C. Ýnkýlap Tarihi ve Atatürkçülük ve yabancý dil sýnavlarýna girecek.oturumlar 09.00, ve 11.20'de baþlayacak. Sýnavlar saat 12.00'de tamamlanmýþ olacak. Her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak, deðerlendirmede yanlýþ cevap sayýsý doðru cevap sayýsýný etkilemeyecek. Sýnav süresi 40 dakika sýnav arasý ise 30 dakika olacak. Mazeret sýnavýna giremeyen öðrenciler sýnava katýlmamýþ olarak deðerlendirilecek. Sýnavlara katýlmayan öðrencilerin durumlarý, puanla deðerlendirilmeyecek ancak dönem puaný ve ortaöðretime yerleþtirmeye esas puan hesaplamalarýnda sýnav adedi tam olarak alýnacak. Sýnavda öðrenci adýna düzenlenmiþ cevap kaðýdý bulunacak. Öðrenciler, ortak sýnavlarda, e-okul sisteminde kayýtlý olduðu zorunlu yabancý dil dersinden sorumlu olacak. Geç gelene ek süre verilmeyecek Öðrenciler, sýnav salonlarýna, saat fonksiyonu dýþýnda özellikleri bulunan saat, sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çaðrý cihazý, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletiþim araçlarý ile her türlü bilgisayar özelliði bulunan cihazlar bulunmaksýzýn alýnacak. Bunlarý bulundurduðu belirlenen öðrencinin sýnavý, sýnav kurallarýnýn ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayýlacak. Sýnav bitiminden önce gelen tüm öðrenciler sýnava alýnacak, sýnav bitmeden öðrenciler sýnýflarýndan çýkmayacak. Geç gelen öðrencilere ek süre verilmeyecek. Sýnav sonuçlarý Ocak ayýnda açýklanacak.(aa) 95 Yeþilçam filminde rol alan usta oyuncu Zafer Önen in vefatý sanat camiasýný üzdü. Sanat emektarý: Zafer Önen anat dünyasý bir çýnarýný daha kaybetti. Usta ti- Zafer Önen in vefatý sanat camiasýný Syatrocu üzdü. Hayattayken verdiði bir röportajda sanat yaþamýyla ilgili sorularý cevaplayan Zafer Önen, Adam gibi geldim, adam gibi yaþadým ve adam gibi gideceðim inþallah demiþti. KadýnMedya.com yazarý Özden Toprak, hayattayken usta tiyatrocuyla söyleþi yapan ender isimler arasýnda yer alýyor. Usta oyuncunun hatýralarý dahil pek çok bilgiyi günümüze taþýyan Özden Toprak ýn Bir Sanat Emekçisi Zafer Önen baþlýklý röportajýný okurlarýmýzla paylaþýyoruz: BÝR SANAT EMEKÇÝSÝ ZAFER ÖNEN TRT de seslendirme yaptýðým yýllarda meþhur bir koridorumuz vardý. Sezai Aydýn, Nüvit Candaner, Esen Günay, Ali Gül, Zafer Ergin, Nuri Gökaþan, Oya Küçümen, Mümtaz Sevinç, Kaya Akarsu, Zafer Önen ve adýný tebessümle andýðým onlarca deðerli seslendirme sanatçýsý Bundan yaklaþýk 13 yýl önce dublaj yapmayý öðrendiðim, ustalarýn yanýnda bir kelime söylemek için saatlerce beklediðim koridor. TRT Ýstanbul Televizyonu. Seslendirme Müdürü de çok sevdiðimiz bir isim: Tayfur Ersözlü. Hiçbir televizyon binasýnda ya da tabiri caizse medya plazada görülemeyecek bir samimiyet Henüz çocuk sayýlacak bir yaþta bu mesleðe âþýk olmamý saðlayan neden de buydu sanýrým. Dýþlanmadan, küçümsenmeden ustalarýn yanýnda yetiþen stajyer ya da aday seslendirme sanatçýlarý Ne büyük bir þanstý. Þu an o koridor eskisi kadar aktif deðil. O yýllarda koridordan taþan sesler, espriler, metinlerin prova okumalarý, koþuþturmalar artýk yok. Her gün o koridorda bir araya gelen ustalar da farklý farklý dizilerin baþrol oyuncusu þu an. Davetlerde, galalarda oluyor buluþmalar Ne kadar samimi olabilirse Bazýsý ebediyete intikal etti, Alev Sezer gibi, Mümtaz Sevinç gibi. Ýþte o yýllarda tanýdýðým bir usta isim daha oldu. Bana bu mesleði daha da sevdirecek, yol gösterici hatta aðabey olacak bir isim: Zafer Önen. Tiyatro, sinema, opera sanatçýsý, müzisyen Kendi deyimiyle komple bir sanatçý. Enerji dolu, pozitif, karizmatik, þýk bir centilmen. Esprileriyle her an içimizi ýsýtan, güzel sesiyle birçok dilde þarký söyleyen, vaktinin en büyük bölümünü halen dublaj stüdyolarýnda geçiren bir çýnar. Hayatýný sanata adamýþ biri Afife Ödülleri nden çýktýk, anlattý, anlattý kelimelerini yakalamaya çalýþarak not ettim. Bir oyunda smokinin altýna giydiðim pantolonun düðmesi yoktu. Kemer de yok Bir sirk sunucusunu canlandýrýyorum. Kostümü aceleyle çengelli iðneyle tutturdum ve sahneye koþtum. Sahnenin ortasýna geldim, ilk antrem Seyirciler gülüyorlar, tempo tutuyorlar, alkýþ, kýyamet, salon yýkýlýyor. Tamam dedim, oyun tuttu. Meðer pantolon düþmüþ. Fark edince alelacele kulise kaçtým. Tabii güç bela anonsumun sonuna gelerek. Sunucuyum ya Baþka smokin de yok Sahneye ikinci sunumumda farklý bir kýyafetle çýkmak zorunda kaldým. Bir defasýnda da Raþit Rýza ile Avni Dilligil bir heyet yapmýþtý. Turgut Boralý, Suat Sim, Mürüvvet Sim vardý kadroda. Samson diye bir oyunla Ýzmir e gittik. Ýlk gece oyunumuzu oynadýk. Ertesi gün kar yaðdý, yýllardýr kar yaðmayan Ýzmir e. O kar yüzünden orada rehin kaldýk. Raþit Rýza ayrýldý gitti. Biz Avni Dilligil ile Kadýn Ýsterse diye bir operetin provalarýna girdik. 1,5 ay boyunca sýcak yemek yüzü görmedik. Þehir Tiyatrosu oyuncularýndan Rýza Tüzün geldi daha sonra Ýzmir e. Onunla Evlendirme ne gidiyorduk. O keman çalýyordu, ben þarký söylüyordum, on beþer lira alýp geliyorduk. Bütün ekip aç, otel býrakmýyor, rehin durumdayýz Ýstanbul a dönecek 5 liramýz yoktu. Bir arkadaþ Aydýn dan bir teneke pekmez yollamýþtý. Ekmek kýrýntýsý buluyoruz oradan buradan. Banýp yiyorsun, on dakika sonra daha fena acýkýyorsun, miden kazýnýyor. Çok sýkýntýlý günler yaþadýk; ama çok güzel günler de yaþadýk. Bir arkadaþýmdan borç para alarak vapura bindim. Ýstanbul a dönmek için Kemanýmýn sapý koptuðu için iple baðlamýþtým. Bir de küçük valiz, içinde ikiþer parça eþya. Vapur kýyýya yanaþtý. Ýnmeye çalýþýrken kemanýmý baðladýðým ip koptu ve keman denize düþtü, atlayýp alamadýðým için arkasýndan bakakaldým Tekrar keman alma imkâným olmadý tabi. O günden sonra keman çalmayý býrakmak zorunda kaldým. Bir daha da hiç keman almadým. Biz çok sýkýntýlar çektik, açlýk çektik ama bu mesleði yine de çok sevdik. Ben 1943 yýlýnda operadaydým Ankara Devlet Opera ve Balesi 1936 da açýldý yanýlmýyorsam. Babam baþta hiç istememiþti girmemi de sýnava girdim. 87 kiþiyi eleyip sýnavý kazandým. Ankara ya konservatuara gittim. Leyli meccani (parasýz yatýlý)okuyordum. Üç ay sonra bir olay oldu; bir çocukla kavga ettik. Okul bana 3 ay tardý muvakkat, yani uzaklaþtýrma cezasý verdi. Ben de döndüm Ýstanbul a, Ses Opereti kurulmuþ Avni Dilligil yönetiminde. Ekrem Cemal Reþit kardeþlerin Hava Civa Opereti sahneye konulmuþtu. Oldukça kalabalýk bir kadro Ben de küçük bir rol alarak tiyatroya baþladým. 44 Lira maaþ alýyordum. Eþref Kolçak, Semiha Berksoy, Yýlmaz Duru, Halide Piþkin, Muzaffer Hepgüler gibi oyuncular kadrodaydý. Bir sezon devam ettik, turneye çýktýk. Ondan sonra da oynamadýðým özel tiyatro kalmadý. En sonunda da, Devlet Operasý nda üç müzikalde oynadým Ýstanbul Gülü, Çardaþ, Neþeli Günler Yýllarca buralarda oynayan tek alaylý oyuncu benim. Yýldýz Kenter dýþýnda bütün isimlerle ayný sahnede rol aldým. Tevfik Bilge, Gazanfer Özcan, Mücap Ofluoðlu Þehir Tiyatrolarýnda birçok ismin çalýþmasýnda rolüm oldu. Bu isimlerden biri de Aliye Uzunataðan dýr. Tiyatroyla ayný anda dublaja baþladým. Neredeyse 70 senedir dublaj yapýyorum. Þu anda NTV de seslendirme yapmaya devam ediyorum. Gücüm yettiði kadar da yapmayý düþünüyorum. En aþaðý 95 Yeþilçam filminde rol aldým. Yýlmaz Güney haricinde bütün sinema sanatçýlarý ile filmlerim oldu. Beni salon adamý kabul ettikleri için aksiyonlu filmlerin oyuncusu deðildim. Ýlk filmimi 1945 te çektim. Halide Piþkin in baþrol oynadýðý bir filmdi. Þayan Yakar karakteri. Komedi türlerinin aranýlan oyuncusuydum. Adam gibi geldim, adam gibi yaþadým ve adam gibi gideceðim inþallah. Münir Özkul þu an komada ama kimse hatýrlamýyor, Nejat Uygur da öyle Ýyi ki evlatlarý var. Hayattayken hatýrlanmayan, adý bile hiçbir yerde geçmeyen tiyatro oyuncularý, aktörler ebediyete göçtüðünde gazetelerde manþet olabiliyorlar. Bir gün Beþiktaþ Kültür Merkezinde Cem Yýlmaz ýn oyunu var Daha önce de hiç tanýþmamýþtýk. Rýza Pekkutsal ile beraber gittik. Haber verdik kulise. Geldi, bizi görünce çok sevindi, elimizi öptü. Bizi salonun soluna oturttular. Oyun baþladý, Cem oyunu bize oynuyor resmen Ýkinci perde baþladý. Sað taraflarda oturan bir haným, evladým biraz da bize oyna diye tepki gösterince teyzeciðim, hocalarým burada diyerek bizi onurlandýrdý. Aradan birkaç ay geçti, bir telefon Cem Bey yeni reklam filminde sizin rol almanýzý rica ediyor Evladým demiþ ki Zafer ve Rýza aðabeyi bulmazsanýz ben bu reklam filmini çekmem. Ýþte böyle vefalý evlatlarýmýz da var. Akrabalýk bazen biyolojik olmuyor. Evet, Zafer Baba Akrabalýk bazen gerçekten biyolojik deðil. Sizin gibi bazý büyüklerimizden bu sektörde görmediðimiz samimiyeti ve akrabalýðý gördük biz. Umarým daha uzun seneler boyunca dimdik ayakta olursunuz. Enerjinizle, pozitifliðinizle bize güç verirsiniz. Hatta kendimizle barýþýk olmadýðýmýz bazý anlarda yine umudunuzla, hayata baðlýlýðýnýzla bizi utandýrýrsýnýz kendimizden. 13 yýl geçmiþ sizi tanýdýðým ilk günlerden bu yana Sizin sanat serüveninizin baþlangýcý da 73 yýl öncesi. Sizden duymuþtum ben arkadaþlarýmýn çocuklarýyla, torunlarýyla da ayný sahnede oldum cümlesini Biz gençler ülkemizin sanat arþivine sizler gibi deðerli, bin bir zorluða katlanarak, özveriyle hazýrlanmýþ eserler býrakabilir miyiz bilemem ama isminizin ölümsüzleþmesi ve yeni nesillerin tanýyýp sizleri örnek almasý için kendi adýma elimden geleni yapacaðýma söz veriyorum. (Kaynak: Kadýnmedya.com )

12 12 CUMARTESÝ 14 ARALIK 2013 Aþýcýlýk ve budama kurslarý baþladý Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü E. Elfaz Ermiþ, kursun açýþ konuþmasýný yaptý. Eðitim Bir Sen önerileri MEB de ðitim Bir Sen Çorum Þubesi Mevzuat ve Toplu Söz- Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Tekin Çýnar, Eleþmeden Alan deðiþikliði daha fazla çözüm üretmelidir. Milli Eðitim Bakanlýðý Ýnsan Kaynaklarý Genel Müdürlüðü, 10/12/2013 tarihli ve sayýlý yazý ile öðretmenlerin 2013 yýlý alan deðiþikliklerinin ne þekilde gerçekleþtirileceðini duyurdu. Söz konusu yazýnýn, Eðitim Bir Sen Mevzuat Birimi tarafýndan deðerlendirildiðini belirten Tekin Çýnar, alan deðiþikliði ile ilgili üyelerden gelebilecek talepleri de dikkate alarak, çözüme dönük görüþ ve önerilerini Milli Eðitim Bakanlýðý na iletiklerini söyledi. Çýnar, konuyla ilgili açýklamasýnda þunlarý kaydetti; Buna göre öðretmenlerden adaylýðý kaldýrýlmýþ olmak kaydýyla Talim ve Terbiye Kurulu nun (TTK) 80 sayýlý Kararý na göre; Mezun olduðu alan dýþýnda baþka bir alana atanmýþ olanlar, (Üniversitelerin farklý bölümlerinden mezun olup da Bakanlýkça öðrenimleri dýþýndaki bir alana atananlar, örneðin ziraat fakültesi bölümü mezunu olan ancak sýnýf öðretmenliði yapan bir öðretmen, mezun olduðu alan itibarýyla laboratuvar hizmetleri, bahçe ve tarla bitkileri, tarým makineleri ve hayvan yetiþtiriciliði alanýna alan deðiþikliði yapabilecektir.) Öðrenimleri birden fazla alana kaynak teþkil edenler, (Ýlahiyat fakültesi mezunu olup da hem ÝHL meslek dersleri alanýna hem de din kültürü ve ahlak bilgisi alanýna atanabilecek durumda olanlar alan deðiþikliði yapabileceklerdir.) Görev yaptýðý alan dýþýnda baþka bir alanda yükseköðrenim bitiren, (Öðretmenlik görevini yürütmekte iken, görev yaptýðý alanýn dýþýnda farklý bir alanda yükseköðrenimi bitiren; örneðin, tarih öðretmenliði yapmakta iken Ýngilizce alanýnda öðretmenliðe kaynak teþkil eden bir fakülteden mezun olan birisi Ýngilizce öðretmenliðine alan deðiþikliði yapabilecektir.) 2012 yýlýnda il içi ve iller arasýnda alan deðiþikliði suretiyle yer deðiþikliði gerçekleþtirilenlerden daha önceki alanlara geçmek isteyenler, (Sýnýf öðretmeni olarak görev yapmakta iken, il içi ve iller arasýnda alan deðiþikliði yaparak zihinsel engelliler sýnýf öðretmenliðine geçenler ile herhangi bir alan öðretmeni olarak görev yapmakta iken teknoloji ve tasarým alanýna geçenler tekrar eski alanlarýna dönebileceklerdir.) Sýnýf öðretmeni olarak görev yapmakta iken, 2012 yýlýnda zihinsel engelliler sýnýfý öðretmeni olarak alan deðiþtiren ancak yargý kararý gereðince tekrar sýnýf öðretmenliðine döndürülenlerden 540 saatlik Prof. Dr. Muhsin Doðaroðlu arýcýlara seminer verecek. Üreticilere yönelik Aþýcýlýk ve Budama kurslarý baþladý. Tekin Çýnar Arýcýlara seminer rof. Dr. Muhsin Doðaroðlu Parýcýlara seminer verecek. Çorum Arý Yetiþtiricileri Birliði tarafýndan düzenlenen etkinlik, yarýn saatleri arasýnda Çorum Esnaf ve Sanatkârlarý Odalarý Birliði salonunda gerçekleþtirilecek. Seminere tüm birlik üyeleri davet edildi. ýda, Tarým ve Hayvan- Ýl Müdürlüðü ile Gcýlýk Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþbirliðinde dönemi üreticilere yönelik Aþýcýlýk ve Budama kurslarý baþladý. Kurslarda kursiyerlere yetiþtiricilik, budama ve zirai mücadele konularýnda teknik bilgi veriliyor. Þimdiye kadar düzenlenen altý adet kursa 243 üretici, 7. kursa ise 44 üretici katýldý. 7. kursun baþlangýcýnda katýlýmcýlara hitaben eðitimin açýþ konuþmasýný yapan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü E. Elfaz Ermiþ, eðitime gösterilen yoðun ilgiden ve kursta bir bayanýn olmasýndan da ayrýca bir memnuniyet duyduklarýný söyledi. Eðitim süresince olabildiðince görsel ve teknik bilgilerin uzman öðreticiler tarafýndan verileceðini, katýlýmcýlarýn sadece programlanmýþ konular deðil karþýlaþtýklarý problem ve sorunlarý da burada öðrenebileceðini ifade eden Ýl Müdürü Ermiþ, açýlan bu kurslarýn üreticilerin bakýþ açýsýný deðiþtireceðini, doðru bilinen yanlýþlarýn fark edileceðini, her katýlýmcýya ayrý bir özellik kazandýracaðýný ifade etti. Ermiþ ayrýca, ileriki dönemlerde talep olduðu takdirde Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ile Mimar Sinan Halk Eðitim Müdürlüðü iþbirliðiyle kurslara devam edileceðini de sözlerine ekledi. Mesai saatleri haricinde yapýlan eðitime ilgi gösteren katýlýmcýlara teþekkür eden Ermiþ, eðitimin verimli ve baþarýlý olmasýný temennisinde bulundu. Kursta teorik olarak 4 hafta eðitim verilecek ve uygulamalar da Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü bahçesinde yapýlacak. Eðitim konularý Çorum da yetiþtirilen meyvelerin çoðunu kapsayacak olup; budama, aþýlama, sulama, gübreleme, hastalýk ve zararlýlar ile mücadele ile çevreye duyarlý tarým konusunda bilgiler veri- zihinsel engelliler sýnýfý öðretmenliði programýný baþarýyla tamamlayanlar zihinsel engelliler sýnýfý öðretmenliði alanýna, Sýnýf öðretmeni olup 2012 yýlýnda alan deðiþtirerek zihinsel engelliler sýnýf öðretmenliðine atanan, daha sonra Danýþtay kararý ile atamalarý iptal edilenlerin; 540 saat teorik olarak zihinsel engelliler sýnýf öðretmenliði eðitim programý almalarý mümkün deðildir. Milli Eðitim Bakanlýðý, söz konusu öðretmenlerin teorik olarak aldýklarý eðitim programý ile birlikte zihinsel engelli sýnýflarda verdikleri uygulamalý eðitimi de deðerlendirmelidir. Aksi takdirde 540 saat teorik eðitim þartý öðretmenlerin maðduriyetini gidermeyecektir. Herhangi bir alan öðretmeni olarak görev yapmakta iken, 2012 yýlýnda teknoloji ve tasarým alanýna alan deðiþtiren ancak yargý kararý gereðince tekrar önceki alanýna döndürülenlerden, 90 saatlik teknoloji ve tasarým öðretmenliði eðitim programýný baþarýyla tamamlayanlar teknoloji ve tasarým alanýna alan deðiþikliði baþvurusunda bulunabileceklerdir. Ancak öðretmenler diplomalarýnda yazýlý yan alanlarý ile aylýk karþýlýðý okutabilecekleri derslerin öðretmenliðine alan deðiþikliði yapamayacaklardýr. Eðitim kurumu yöneticileri, görevli olduklarý okulda geçebilecekleri alanda boþ norm kadro olmasý halinde kendi eðitim kurumlarýný tercih edebilecekler ve bu alana atanmalarý halinde yöneticilikleri devam edecektir. Eðitim kurumlarý yöneticilerinin görevli olduklarý eðitim kurumlarýnda alan deðiþtirmeleri için alanlarýnda boþ norm þartýnýn aranmasý saðlýklý bir uygulama deðildir. Yöneticilerin görev yaptýklarý okullara alan deðiþtirmeleri için geçmek istedikleri branþlarda boþ norm kadro þartý aranmamalýdýr. Bakanlýk bu konuyu mutlaka çözmelidir. Kadrolarýnýn bulunduðu eðitim kurumu dýþýnda baþka bir eðitim kurumuna alan deðiþtirmek üzere baþvuran yöneticilerin ise, bu alana atanmalarý durumunda yöneticilik görevleri sona erecektir. Yurtdýþýnda görevlendirilenler ile aylýksýz izinli olan öðretmenlerden, en geç 17 Þubat 2014 tarihi itibarýyla görevine baþlayacaklarýný belgelendirenler alan deðiþikliði baþvurusunda bulunabileceklerdir. Merkez ve taþra teþkilatýnda geçici görevlendirilenler de alan deðiþikliði baþvurusunda bulunabilecek olup, alan deðiþikliði gerçekleþenlerin görevlendirmeleri sona erdirilerek yeni görevlerine baþlamalarý saðlanacaktýr. Baþvurular, elektronik ortamda yapýlacak, görevden ayrýlma ve baþlamalar yarýyýl tatilinde tamamlanacaktýr. K Tanýþma toplantýsý imse Yok Mu Dayanýþma ve Yardýmlaþma Derneði Çorum Þubesi, tanýþma toplantýsý düzenleyecek. Reha Yeprem in sunumuyla gerçekleþecek tanýþma toplantýsý, 18 Aralýk Çarþamba günü saat da Anvatar Otel de gerçekleþecek. Açýk uçlu sýnav sonuçlarý açýklandý çýk uçlu sýnav sonuçlarý açýklandý ÖSYM, açýk uç- sorularla yapýlan deneme sýnavýnýn sonuçlarýný Alu açýkladý. Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi(ÖSYM) Baþkanlýðý, açýk uçlu sorularla yapýlan deneme sýnavýnýn sonuçlarýný açýkladý. ÖSYM'den yapýlan açýklamaya göre, 3 Kasým'da yapýlan Açýk Uçlu Sorularla Deneme Sýnavý'nýn deðerlendirme iþlemleri tamamlandý. Sýnav sonuçlarý ÖSYM'nin internet adresinden öðrenilebilinecek.(aa) Vali Sabri Baþköy, Olmuksan Ýnternational Paker Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Þ. yi ziyaret etti. Olmuksan dan bilgi aldý Mustafa Demirer orum da sanayi ku- ziyaret Çruþlarýný ederek incelemelerde bulunan Vali Sabri Baþköy, bu kapsamda son olarak Olmuksan Ýnternational Paker Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Þ.'nin üretim bölümünde incelemelerde bulundu. Ankara Yolu 4. kilometrede bulunan ve oluklu mukavva ile ambalaj üretimi yapan Olmuksan Ýnternational Paker'in üretim bölümünde incelemelerde bulunan Baþköy, Genel Menajer Özay Özdemir'den firmanýn üretim kapasitesi, çalýþan sayýsý ve sektördeki konumu hakkýnda bilgi aldý. Son iki yýllýk dönem içerisinde fabrikanýn teknolojik olarak yenilenmeye devam ettiðini ve gelecek yýl içerisinde yeni yatýrýmlarýnýn olacaðýna dikkat çeken Menajer Özdemir, mensubu olduklarý þirketin kaðýt ve ambalaj konusunda dünyada lider olduðunu belirterek, yýllýk 55 bin ton oluklu mukavva ve 20 bin ton kaðýt ürettiklerini vurguladý. Olmuksan Ýnternational Paker'da çalýþan sayýsýnýn % 50 artýþla 150 kiþiye ulaþmasýnýn son derece memnuniyet verici olduðuna dikkat çeken Vali Baþköy; "Büyümesini sürdüren OSB ile OBS dýþýndaki sanayi kuruluþlarýmýzýn yeni yatýrýmlarý ile ilimizin ülkemiz ortalamasýnýn altýnda olan iþsizlik oraný daha da azalacaktýr. Dolayýsýyla yeni yatýrýmlar ve artan istihdam ile ilimiz ekonomisi de atýlým yapmaya devam edecektir." Çorum da sanayi kuruluþlarýnýn teknolojik olarak geliþimlerini sürdürdüðünü vurgulayan Baþköy, yeni ürünlerin Çorum'a yeni pazarlar kazandýracaðýný belirterek, Menajer Özdemir'e Çorum a katkýlarýndan dolayý teþekkür etti. Fabrika Ankara Yolu 4. kilometre üzerinde faaliyet gösteriyor. Baþköy, Genel Menajer Özay Özdemir'den bilgi aldý. Firmanýn üretim kapasitesi, çalýþan sayýsý ve sektördeki konumu hakkýnda bilgi verildi. Olmuksan Ýnternational Paker'da çalýþan sayýsýnýn % 50 artýþla 150 kiþiye ulaþmasýnýn Vali Baþköy, yeni yatýrýmlar ve artan istihdam ile ilimiz ekonomisi de atýlým yapmaya devam edecektir."

13 CUMARTESÝ 14 ARALIK Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:11 Safer: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:1 Kânûn-i Evvel 1429 Kasým: ARALIK Hiçbir þey, kaybedilmiþ vakti telâfi edemez. Ferîdüddîn-i Genc-i Þeker Rahmetullahi Aleyh Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM Abdalata ASM Ýkbal ASM Güneþ ASM Baðcýlar ASM VEFAT EDENLER 1- Hitit Üniversitesi Eðtim ve Araþtýrma Hastanesi çalýþaný Yaþar ÇOBAN ve Satýlmýþ ÇOBAN' ýn babasý; Ahmet ÇOBAN. 2- Çorum Belediyesi çalýþaný Vedat BULUT, SGK' dan emekli Sedat BULUT, Reþadiye Emniyet Müdürü Mithat BULUT ve Ondokuz Mayýs Ýlköðretim Okulu Öðretmeni Serhat BULUT' un babasý, Emekli Öðretmen; Mehmet BULUT. 3- Merhum Ali OCAK' ýn eþi, Sanayi Esnafýndan Muharrem OCAK' ýn annesi, YSE' den emekli Elvan ORYAÞAR' ýn kardeþi; Adalet OCAK. 4- Dodurga Ýlçesi Ayva Köyü' nden gelme, Osman, Abdullah, Arif, Adem ve Hasan COÞKUN' un annesi; Hayriye COÞKUN. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Güney Afrika'nýn lideri Mandela vefat etti. DEÐÝNMELER Mevlana'nýn eserleri bir insanlýk dersi gibi. Onlar her okunuþta insana yeni fikirler, kanaatler ka- Dünya kamuoyu Mandela'nýn temsil ettiði deðerleri tekrar gündemine aldý. zandýrýyor. Eserleri insanlýk hallerinin açýklamasý, yorumu, yapýcý.eleþtirisi. Kitaplarýnýn edebi yönü Neydi Mandela'nýn þahsýnda ifadesini bulan deðerler? kuvvetli. Okurunun anlayýþýný zenginleþtiren bir nitelikte. Ýnsanlar arasý eþitlik. Mevlana, insana yaratýldýðýný kendi lisanýyla Kendi ülkesindeki siyah beyaz ayrýmýnýn ortadan kalkmasýný istiyordu. güzelce anlatan bir mutasavvýf þair. O, yaþayarak konuþmuþ bir kiþi. Eserleri bize bunu söylüyor. Benlikten uzak bir tarzý var. Çünkü, inancý ve ahlaký gereði Zihniyet deðiþimi. Þahin ERTÜRK Baþarýlý da oldu. olgunlaþmasýnýn buna baðlý olduðunu ifade ediyor. Mandela, bildiðimiz kadarýyla ýlýmlý bir üslubun insanýydý. Þiddetten uzaktý. Yaþamaya, yaþatmaya, paylaþýma dayalerini açýklarken. Ýnsandaki her halin dini ve ahlaki bir so- Her fýrsatta, Ýslam dininin kaynaklarýndan yararlanýyor fikirnan bir anlayýþa sahipti. Bu sebeple spora çok önem veriyordumýþlýðýný dikkate alarak ayrýmsýz bakýyor. "Yaratýlmýþý hoþ rumluluk gerektirdiðinin altýný çiziyor. Ýnsana, onun yaratýl- Mandela, ayný zamanda entelektüel bir kültür insaný olarak da anýlacaktýr. Modern kabul edilen bazý çýkarcý bakýþ açýnimsemiþ. gör, yaratandan ötürü." Anlayýþýný O da Yunus Emre gibi belarýna insan merkezli bir noktadan yöneltilmiþ eleþtiri niteliðindedir onun çalýþmalarý. * Netice þu. * Ýnsanlýk, geçmiþten günümüze yaþayarak, düþünerek, biriktirerek geliyor. Aralýk ayýndayýz. Mevlana Celalettin - Rumi'nin vefat yýldönümü. Gündemimize her yýl bu ayda Mesnevi þairinin düþünceleriyle, hoþ Ýþte kütüphaneler, müzeler. üslubuyla gelmesi ne kadar güzel. Çünkü, insan unutabilen Yazýyor, çiziyor, inþa ediyor, iyiliklerin peþinden gidilmesinin öneriyor Ademoðlu. bir yapýya sahip. Doðrularýn, iyilerin, güzelliklerin uygun zaman ve zeminlerde hatýrlatýlmasý yararlý olur. Uygarlýk yolunda hep beraber kavgasýz gürültüsüz iler- Dünya imtihan dünyasý, kimi doðuþtan þanslý, kimi de ömür boyu çileli. Kimi varlýða isyan, kimi yokluða sabrediyor. Akýl duruyor, kafa yoruluyor, içinden çýkýlamýyor. Öðrencilik yýllarýnda sýkýntý çektiðimizden midir bilinmez, bir maðdur öðrenci gördüðümde, duyduðumda iþe yarayacak þekilde yardýmcý olamasam da hiç olmazsa üzülürüm. Kendime dert edinirim. Ben kendi adýma birine maddi baðlamda az çok yardýmcý olmaya çalýþacaksam öncelikle tasarrufuna harcamasýna bakarým. Þöyle ki telefonu benimkinden lüks mü? Sigara içiyor mu, içiyorsa en ucuzu mu yoksa pahalýsý mý? Yazýn yenecek sebzeyi kýþýn da mý yiyor? Giydiði, aldýðý marka mý yoksa ihtiyaç giderecek türden mi? Eðer bu ve buna benzer durumlar olumsuzsa o zaman ben ondan daha fakirim der ona yardýmcý olmam. Bazen aile büyükleri falan akrabalara yardýmcý ol dediðinde, ben onlardan daha fakirim. Bak ben tasarruf yapýyorum ama onlar tasarrufu cimrilik olarak algýlýyor derim. Hem fakir hem de zengin gibi yaþama hevesi içerisinde olan insanlara çokça rastlamýþýmdýr. Ýnce eleyip sýk dokuyan birisi olarak bir üniversite öðrencisi tanýyorum. Belki bu öðrenci ülkemizde binlerce öðrencilerden sadece bir tanesi. Uzak bir vilayetin ilçesinin dað köyünden ve benim kriterlerime tamamen uyan bir öðrenci profili. Geçmiþ yýllarda ablasý ve babasýný trafik kazasýnda kaybetmiþ. Diðer ablasý epilepsi hastasýdýr. Abisi büyükþehirde asgari ücretle çalýþan ve evini zor geçindirip ailesine maddi baðlamda faydasý olmayan biridir. Annesi eþinin ölümüyle beraber hayatýn zorluklarýný omuzlamýþ ve saðlýðýnda kocasýnýn arzusu olan kýzýnýn üniversiteyi bitirip kendi ayaklarý üzerinde durabilmesi için elinden geleni sonuna kadar yapabilmenin yollarýný aramakla meþgul cefakâr Anadolu kadýnýdýr. Lakin fakir bir köy olduðundan bunu baþarmak pekte kolay deðildir. Bunun için bir taraftan çalýþmak, diðer taraftan kýzýnýn hastalýðýyla boðuþmak ve üniversitede çocuk okutmak yýpratýcýdýr. Bu öðrenci harcamalarýnda % 100 tasarrufa riayet eder, israfa da, isyana da kaçmaz. Arkadaþlarý 'haydi bugün çið köfte yiyelim ' dese o bir bahane bulup dýþta kalýr. Çarþý pazara zorunlu olmadýkça çýkmaz. Biraz kaderci olup, zorda kaldýðýnda hep 'bunda da vardýr bir hayýr' der. Soðuklarýn iyiden iyiye kendini hissettirdiði þu günlerde botsuz ve kýþlýk mantosuz olarak okula gidip gelir. Dýþýnýn üþümesini içinin acýlarýyla ýsýtmaya çalýþýr. Hep mahzun durar. Her dokunaklý sözde gözleri dolar. Derin düþüncelere dalar Geçenlerde rahatsýzlanýr. Arkadaþlarý en yakýn özel hastanenin aciline götürürler. Acil de bir iðne yapýlýp, yarýn uzman hekime görün diyerek geri gönderirler. Ýkinci gün arkadaþlarý ' hastaneye beraber gidelim' deyince kabul etmez. 'Ben iyiyim gerek yok' der. Arkadaþlarý gitmesi için ýsrar edince 'Tamam ama ben tek baþýma hallederim, size zahmet vermek istemiyorum. Siz gelirseniz gitmem' der. Bu ýsrarýn üzerine arkadaþlarý serbest býrakýr. Evden hastaneye gidiyorum diye çýkar ama hastaneye gitmez. Marketlerde oyalanýr geri eve gelir. 'Çünkü yarýn uzman hekime görün denince, tekrar ücret ödeyecek miyiz diye sormuþ ve 30 TL ödemesi gerektiði ifade edilmiþtir. Bunu bildiðinden, cebinde de parasý olmadýðýndan dolayý HASTANEYE UÐRAMADAN Ýnsanlýk hali Bir üniversite öðrencisi Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný ARKADAÞLARINA MAHCUP OLMAMAK ÝÇÝN MARKETLERDE OYALANIP GERÝ EVE GELMÝÞTÝR. Zaten bu yüzden tek baþýna gitme rolü oynamýþtýr. Ýnsanlar aya benzer. Herkesin görünmeyen bir yüzü vardýr. Kimi varlýk içinde dardýr. Kimi de darlýk içinde isyansýz sabýrlýdýr. Vesselam bunda da bir hayýr vardýr. *Bir memur Kaymakamlýkta göreve yeni baþlamýþtý. Doðulu bir asker yol parasý talebi için gelir ama ilgilenen olmayýnca hüzünlenir aðlar. O memurda duygusaldýr çok üzülür. Hemen peþinden askerlik þubesine gider. Komutana 'müsaade ederseniz falan askere memleketine gitmesi için bilet parasý vermek istiyorum' deyince ' Tabi ki' der. O memur parayý býrakýp daireye geldiðimde okullarda ek ders talebi için, sabah ihtiyacýmýz yok, veremeyeceðiz denilmesine raðmen, öðleden sonra iki okulda birden ihtiyaç oluþur. O askere verilen bilet parasýnýn kaç katý anýnda geri gelir. 'Sadaka berekettir' sözüne canlý þahit olur. Ýmkâný olan Müslüman zengin kardeþim, bu ve buna benzer binlerce öðrenci vardýr. Onlarýn derdi bize de dert, sevinci yine bize sevinç olmalýdýr.(yardýmcý olmak isteyen varsa aracý olabilirim TEL: ) ÖNERÝ Çarþý pazarda çay ocaklarýnda üniversite öðrencileri için hiç olmazsa hafta sonlarý gönüllü SEPETTE ÇAY- SÝMÝTUYGULA- MASI YAPILSA Ýmkâný olanlar oraya çay parasý býraksa, iyi olur diye düþünüyorum. Çünkü çok veremesek te, BÝR ÇAY - BÝR SÝMÝT PARASI BIRAKABÝLÝRÝZ Yeter ki güven olsun, verilen yerini bulsun. Onun de denetimi basit. Çorum halký misafirperverdir. * SORUMLULUK Kar yaðdý, Ortalýk oldu bembeyaz Peþinden geldi kuru ayaz Sokaklarda aç açýk kalanlar var Botsuz, montsuz, kabansýz olanlar var Ne acý zenginler de bi-haber garibin halinden Gerçek fakir de ahvalini arz edemez çekindiðinden Böyle geçer acýlarýn gölgesine, yalan dünyada zaman Yaðmurlu havada hiç belli olmaz gülen aðlayan Uyan ey duyarsýz Müslüman zengin, artýk uyan Bak 21'nci asýrda hala var, sokaklarda aç açýk yatan Fatura korkusundan kombisinin ayarýný tam açamayan Elektrikli battaniyeye sarýlýp ta yataðýndan çýkamayan Elinde imkân varken, ayýptýr, günahtýr uzaktan BAKMAN Duy sesimi ne olur, KIYAMET KOPMADAN Al gariplerin duasýný, soðuklar canýný almadan Kadir Yüktaþýr com Takipteki Nurcular 1 METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: ARALIK 2013 CUMARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Yýllar boyu bu haller devam etti. "Nurcular.." Baþta Bediüzzaman ve talebeleri Bir asra yaklaþan bir zaman diliminde takip edildiler ve fiþlendiler.. Doðudan batýya, Güneyden kuzeye Halbuki kimsenin burnunu dahi kanatmamýþlardý.. Ama bu takipler bir asra yaklaþan zaman diliminde devam etti On bine yakýn savcý,hakim, ve polislerin rahatsýz ettikleri nurcular bu hallerden yýlmadý ve usanmadýlar. Takipler, iþkenceler, hapishane duvarlarý Görevden el çektirilen memur ve subaylar Üniversitelerden atýlan öðretim görevlileri Ailesinden ve akrabalarýndan tahkir gören nur talebeleri Ýki bine yakýn mahkemelerde yýlmadan davalarýný savunan nurcular Hep risale-i Nurlarý okudular ve yazdýlar Hem kendi imanlarýný hem de baþkalarýnýn imanýný kurtarmak için cansiperane çalýþtýlar. Bu haller hem derin devleti, hem de bazý siyasileri oldukça rahatsýz ediyordu. Halbuki Bediüzzaman ve talebeleri bu milleti ve gelecek nesli dalaleti mutlaktan muhafaza için dualarýna almýþlardý. (Sürecek) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 80,76 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER AKSOY G.BEY MAH. CEMÝLBEY CD. NO : 18/A - YENÝ GÖ- ÐÜS HASTANESÝ KARÞISI LEBLEBÝCÝOÐLU GAZÝ CAD. 8.SOK.3/B (ÖZBEYLER LOKANTASI KARÞISI) BULUT ÖZEL ELÝT PARK HASTA- NESÝ KARÞISI CUMARTESÝ SEDEF ÇORUM DEVLET HAST. YANI - DOÐUM EVÝ KAR- ÞISI KUBATLAR BAHABEY CAD. NO:8/E ( KIZ MESLEK LÝSESÝ KARÞISI ) PAZAR ÖZTÜRK BUHARA EVLER 2.CAD. ÖZEL HASTANE YANI ,58 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMARTESÝ 14 ARALIK 2013 Cumhuriyet gezisine çýktýlar Mustafa Demirer M illi Eðitim Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen Cumhuriyet gezileri kapsamýnda merkez ve ilçelerden seçilen 40 lise öðrencisi, Amasya, Ankara ve Çanakkale yolculuðuna çýktý. Milli Eðitim Þube Müdürü Hüseyin Ünlü'nün Koordina- 40 lise öðrencisi, Amasya, Ankara ve Çanakkale yolculuðuna çýktý. törlüðünde, Ömer Faruk Hallý ve Ali Ateþ'in nezaretinde blunan öðrenci kafile dün saat 14.00'te Milli Eðitim Müdürlüðü bahçesinden uðurlandý. Ýlk olarak Amasya, Ankara ve son olarak da Çanakkale'ye gidecek olan kafile 17 Aralýk Salý günü Çorum'a dönecek. Vali Sabri Baþköy, Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi'ni ziyaret etti. Özel öðrencilere ziyaret V Ýlk olarak Amasya, Ankara ve son olarak da Çanakkale'ye gidecek olan kafile 17 Aralýk Salý günü Çorum'a dönecek. Kuþlara can simidi O rman ve Su Ýþleri Bakanlýðý 11. Bölge Müdürlüðü görevlileri kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayatýna can simidi olmasý için Kýzýlýrmak Deltasý nda yemleme çalýþmasý yaptý. Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü nce yaban hayvanlarýnýn olumsuz kýþ þartlarýnda açlýða baðlý ölümlerin önüne geçmek maksadýyla hazýrladýðý 'Yaban Hayatý Destek Planý' kapsamýnda Orman ve Su Ýþleri 11. Bölge Müdürlüðü ekipleri Kýzýlýrmak Deltasý na 1 ton 100 kilogram yem býraktý. Sabah erken saatlerde arazi araçlarýyla Bafra ilçesinde bu- lunan Kýzýlýrmak Deltasý na gelen kurum çalýþanlarý, önceden belirledikleri birçok noktaya 500 kilogram kuþ yemi, 300 kilogram ekmek ve 300 kilo sebze ve sebze türlerinden oluþan yemler býraktý. Konu hakkýnda bilgi veren Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý 11. Bölge Müdür Vekili Hüseyin Özbay, Olumsuz kýþ þartlarýnda yaban hayatýn yaþanacak etkilerini azaltmak, yýrtýcý hayvanlarýn yerleþim yerine yaklaþmamalarý için yaban hayatý destekleme konusunda yemleme yapýyoruz. Kýzýlýrmak Deltasý nda yemleme yapýyoruz. Kuzeyden çok soðuk Kýzýlýrmak Deltasý nda yemleme çalýþmasý yapýldý. yerlerden biraz daha sýcak olan bu bölgeye gelen yaban hayvanlarýný yemliyoruz. Onlarýn kýþ þartlarýndan daha az etkilenmeleri saðlamaya çalýþacaðýz. Doðaya 1 ton civarýnda yem býraktýk. Biz ayrýldýktan sonra hayvanlar bu alanlara gelip yemleri yiyecekler" Müdür Vekili Özbay ayrýca, Yakakent ilçesinde sokak köpeklerinin de açlýktan öl- memesi için ilçenin çeþitli bölgelerine yiyecek býraktýklarýný, müdürlüklerine baðlý Amasya, Çorum, Ordu ve Tokat illerinde de yemleme çalýþmalarýnýn baþladýðýný söyledi.(ýha) Bankalardan makul ücret talebi B DDK Baþkaný Öztekin, bankalardan havale ve EFT ücretlerinin makul olmasýný isteyeceklerini söyledi. Öztekin, tüketicinin þikayetine 15 gün içinde cevap vermeyen bankaya da ceza vereceklerini açýkladý. Tüketicinin þikayet ettiði ücret ve komisyonlar makul düzeye iniyor. Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Baþkaný Mukim Öztekin, bankacýlýk sektörünün ücret ve komisyon kalemlerinde iptallerin olacaðýný belirterek bazý masraflarýn alýnmasýný istemediklerini söyledi. Bankalarýn BDDK'nýn da uyarýsýyla 'yanlýþ almayalým' dedikleri kalemlerin olduðunu ifade eden Öztekin, havale ve EFT ücretlerinin makul olmasýný isteyeceklerini söyledi. Mukim Öztekin "Þu kadar olsun da demeyeceðiz. Bunlarýn standartlarýný koyacaðýz" Bankalarýn vazgeçecekleri ücretler arasýnda hesap iþletim ve ipotek fek ücreti gibi komisyonlar yer alýyor. E-þikayet sistemi yolda Star Gazetesi'nin Ankara temsilciliðini ziyaret eden BDDK Baþkaný Öztekin, hem internet hem de telefon üzerinden þikayet alma döneminin baþlayacaðýný bildirdi. Konuya iliþkin kurulan Bilgi Edinme 'nin olmadýðýna dikkat çeken Öztekin "Reel sektörün yurt dýþý borcu var ama aðýrlýklý olarak yurt içinde" Ýran'a yönelik ambargonun Türkiye'yi olumsuz yönde etkilediðini aktaran Öztekin, ambargonun kalkmasýnýn ihracata katký saðlayacaðýný da söyledi. Aidatsýz karta taksit olabilir BDDK Baþkaný Öztekin, bankalardan havale ve EFT ücretlerinin makul olmasýný isteyeceklerini söyledi. Finansal Tüketici alýnan bedelin iadesi yadolarýn 2 lirada tuolarak isim deðiþtireceðipýlacak. Yapýlmazsa bitunmasýnýn ardýndan ni belirten Öztekin, interzim idari yaptýrýmlarýmýz BDDK Baþkaný Öztenetten e-þikayet yazýlým olacak" uyarýsý yaptý. kin'den, "Döviz yerine, sistemi kurulacaðýný açýkbireysel krediye TL'yi tercih edin" uyarýsý ladý. Çaðrý merkezi hizgeldi. FED kararlarýnýn ayar meti de alýnacaðýný ifade ardýndan faizlerin bir Bireysel kredilere eden Öztekin "Ýnternet miktar yükseldiðini aktayönelik düzenlemelere imkaný olmayan Türkiran Öztekin, Türk insanýdeðinen Öztekin, piyasaye'nin neresinde olursa nýn kendi parasýna yatýnýn bu alanda regüle edilolsun þikayetini telefonla rým yapmasý gerektiðini diðini söyledi. Bireysel yapabilecek. Anýnda bankaydetti. "Biz kendi parakredilerde daralma beklekaya düþecek þikayet. mýza güvenelim" diyen diklerini aktaran Öztekin Bankalara diyeceðiz ki, Öztekin þunlarý söyledi: "Arzumuz bireysel krediþikayeti 15 günde sonuç"niye ABD'yi finanse leri aþaðý çekmek. Buralandýracaksýnýz. Sonuçediyoruz. Biz talep ettikdan artan kaynaðý KOlandýrmadýðý taktirde otoçe 2 sente 100 dolar basýp BÝ'lere aktarmak" matik olarak suçlu kabul bize satýyorlar" Reel Öztekin bireysel kredileedilecek" diye konuþtu. sektörün yurt dýþýnda parin geri dönmeme oranýaleyhte bir karar çýkmasý rasý olduðunu aktaran nýn yüzde 3'ün biraz üzehalinde konunun hakem Öztekin, önemli kýsmýnýn rinde olduðunu dile getirheyetine gideceðini dile yatýrým kredileri þeklinde di. getiren Öztekin "Heyet olduðunu aktardý. Reel KENDÝ PARAMI- sektörün finansmanýnda müþteriyi haklý bulursa ZA GÜVENELÝM bedeli olacak. Müþteriye 2008 yýlýnda bile sorun Kredi kartlarýna taksit sýnýrlamasý getiren düzenlemenin yýlbaþýnda yürürlüðe girmesini hedeflediklerini açýklayan Öztekin, kamu kurumlarý ile diðer kuruluþlardan görüþlerin geldiðini söyledi. Görüþlerin deðerlendirileceðini ifade eden Öztekin "Buna göre düzenlemeler yapacaðýz. Bankacýlýk sektörünün talebi çok fazla. Makul olan talepleri de var" diye konuþtu. Aidatsýz kredi kartýnda bankalarýn taksit yapmasýnýn önünde engel olmadýðýný kaydeden Öztekin, yalýn kartýn aidat ve çip para promosyon içermeyeceðini kaydetti. Bankalararasý Kart Merkezi (BKM) aracýlýðý ve POS üzerinden taksit sýnýrlamasýnýn takip edileceðini ifade eden Öztekin, ödemesiz olsa bile taksitin 9 ay ile sýnýrlý olduðuna dikkat çekti. Türkiye'de konut kredilerinde balon olmadýðýnýn altýný çizen Öztekin, takibe dönüþüm oranýnýn oldukça düþük olduðunu kaydetti. Mustafa Demirer ali Sabri Baþköy, Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ýncelemeler sýrasýnda Milli Eðitim Müdür Vekili Ali Kurnaz ile Okul Müdür Yardýmcýlarý Ýsmail Karademir ve Levent Tuzcu da hazýr bulundu. 10 sýnýfta toplam 81 özel öðrenci ve 20 öðretmenle eðitime devam eden Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi'nde incelemelerde bulunan Vali Baþköy, okul idarecilerinden bilgi aldý yaþ gurubundaki orta ve aðýr düzeyde öðrenme güçlüðü çeken özel öðrencilere el sanatlarý, taký tasarým ve kaðýt kesme gibi el becerilerinin kazandýrýldýðý okuldaki sýnýflarý gezen Baþköy, özel öðrencilerle yakýndan ilgilendi ve onlara leblebi ikramýnda bulundu. Okulun yemekhanesi, bahçesi ve spor salonunda da incelemelerde bulunan ve beden eðitimi dersinde özel öðrencilere eþlik eden Baþköy, " Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi'nde kendine yetecek derecede baðýmsýz yaþam becerisi kazanmýþ özel öðrencilerimiz eðitim ve uygulama dersleri alýyor. Bu öðrencilerimiz önemli bir aþamayý geçerek bir nebze olsun bireysel bakýmlarýný yapabiliyorlar. Þimdiki aþama ise el becerisi kazanma aþamasýdýr. Bu okul ve merkezimizde görev yapan öðretmenlerimizin fedakarlýðý sayesinde özel öðrencilerimiz yeni aþamalar kaydederek kendi seviyesine göre geliþim ve ilerleme saðlamaktadýrlar." Vali Baþköy, öðrencilerle yakýndan ilgilendi. Baþköy, özel öðrencilere leblebi ikramýnda bulundu yaþ gurubundaki orta ve aðýr düzeyde öðrenme güçlüðü çeken özel öðrencilere çeþitli kurslar düzenleniyor. Vali Baþköy, okul idarecilerinden bilgi aldý. Baþköy, Bu öðrencilerimiz önemli bir aþamayý geçerek bir nebze olsun bireysel bakýmlarýný yapabiliyorlar dedi

15 Bayat SGM nin yer sorunu çözülüyor B ayat ilçesinde Sosyal Güvenlik Merkezi binasý ile ilgili baþlatýlan çalýþmalarda sona geliniyor. Sosyal Güvenlik Merkezi binasý yapýlmasý planlanan ve geçmiþte Tohum Eleme Tesisi olarak kullanýlmýþ Çankýrý Caddesi üzerinde bulunan 847 m2 yüzölçümlü taþýnmazýn tahsisi Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü nde bulunuyordu. Avrupa da yýlýn otomobili seçildi týranlar Facebook'ta yer alacak olan yarýþmaya katýldýklarý takdirde ipad sahibi olma þansýný da elde edecekler. H yundai'nin Türkiye'deki Ýzmit Fabrikasý'nda üretilen yeni nesil otomobili i10, Avrupa'da Yýlýn En Ýyi Otomobili ödülü olan AU- TOBEST 2014 ü kazanarak büyük bir baþarýya imza attý. Hyundai i10, Made In Turkey damgasýyla birlikte artýk ilk önemli ödülü olan AU- TOBEST 2014 unvanýyla tüm yollarda dolaþacak. Sadece 3 ay önce satýþa sunulan yeni Hyundai i10 un, kýsa sürede otomotiv endüstrisinde ve A segmentinde dengeleri deðiþtirdiðini söyleyen Karataþ Otomotiv Satýþ Müdürü Ýbrahim Saçmacý, Çekici tasarýmýndan üstün kalitesine, yüksek performansýndan düþük yakýt tüketimi ve zengin donanýmýna kadar tüm otoritelerden büyük bir övgü alan yeni i10'un elde ettiði bu baþarý, Hyundai'nin AU- TOBEST'ten üç yýl içerisinde kazanmýþ olduðu Tahsisin kaldýrýlarak Hazineye devredilmesi talebi 27 Mayýs 2013 tarihli yazý ile Bakanlýða bildirilmesine raðmen çözümlenmemiþti. AK Parti Bayat Ýlçe Baþkaný Sadýk Memiþ, konuyla ilgili sorunu AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ya aktararak yardým istedi. Sadýk Memiþ i makamýnda aðýrlayan Ýbrahim Saçmacý ikinci büyük ödül niteliði de taþýyor. Hyundai Elantra da AUTOBEST üyeleri tarafýndan 2012'de Yýlýn En Ýyi Otomobili ödülüne layýk görülmüþtü. Saçmacý, açýklamasýnýn devamýnda þu bilgilere yer verdi; Bu yýl 13. kez düzenlenen AUTO- BEST Yýlýn En Ýyi Otomobili oylamasýnda farklý segmentlerdeki otomobillerle kýyasýya mücadele eden Hyundai i10, konfor, sürüþ ve fonksiyonel özellikleri sayesinde ciddi rakipleri- Emniyet mensuplarýna konferans l Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube ÝMüdürlüðü koordinesinde engellilere yönelik toplumsal duyarlýlýðý artýrmak ve yapýlacak çalýþmalarda doðru yaklaþým sergileyerek bilinçli hizmet verilmesini saðlamak amacýyla halka doðrudan hizmet sunan Asayiþ, Trafik, Çocuk Toplum Destekli Þube Müdürlüðü ile Polis Merkezlerinde çalýþan 50 personele konferans verilecek. Kale Eðitim ve Uygulama Merkezi Müdür Yardýmcýsý Mehmet Armutçu tarafýndan verilecek Toplum Ýçerisinde Zihinsel Engelli Bireylerle Ýletiþim konulu konferans 16 Aralýk Pazartesi günü saat da Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplantý Salonunda baþlayacak. Buzlanma ve don uyarýsý eteoroloji Bölge Müdürlüðü, yapýlan son mete- analiz ve tahminlere göre bölgemizde et- Morolojik kili olan, kýyýlardaki hafif ve iç kesimlerdeki kuvvetli don olayýnýn önümüzdeki iki gün boyunca da devam edeceðini bildirdi. Don olayýnýn yol açabileceði olumsuzluklara karþý (zirai don, ulaþýmda aksamalar, su saatlerinde donma, vb.), tarýmsal faaliyette bulunan üreticiler baþta olmak üzere, ilgililerin ve vatandaþlarýn dikkatli ve tedbirli olmalarý istendi. ni geride býrakarak bu ödülü kazandý. Avrupa'nýn en prestijli otomobil ödüllerinden birisi olan AUTOBEST, tasarým baþta olmak üzere fiyat/kalite endeksi, teknik özellikler ve satýþ sonrasý gibi 13 farklý kategoriye göre yýlýn en iyi otomobilini belirliyor. Profesyonel ve deneyimli otomobil gazetecilerinden oluþan jüri üyeleri, aralarýnda Türkiye'nin de bulunduðu 15 ülkeden yarýþmaya katýlýyor. Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker de, Eylül ayýnda Hyundai Assan Ýzmit Fabrikasý'nda üretilmeye baþlanan ve ayný zamanda ülkemizin gururu haline gelen Yeni i10, Türk iþçisinin emeðiyle üretilerek Avrupa ve Orta Doðu'da 30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Satýþa sunulduðundan bu yana tüm dikkatleri üzerinde toplayarak önemli satýþ adetlerine ulaþan Yeni i10'dan 12 bin adet ihraç edilirken, ülkemizde de sadece iki aylýk süre içerisinde yakaladýðý 500 adedin üzerinde satýþla da segment liderliðine oturdu. Yeni i10'un kazandýðý AUTO- BEST 2014 ödülünün, önümüzdeki dönemlerde de satýþlara büyük bir katký yapacaðýna inanýyoruz. diye konuþtu. Ermeni sorununu masaya yatýrdýlar Son duraðý Anadolu Lisesi lman Kültür Merkezi Goethe AEnstitüsü tarafýndan yürütülen Almanca Yollarda adlý etkinlik kapsamýnda Türkiye yi il il dolaþan ve 240 okulu ziyaret eden otobüsün son duraðý Çorum Anadolu Lisesi olacak. Goethe Enstitüsü nün baþlattýðý bu çalýþma ile Almanca dersinin cazibesini artýrmak ve öðretmenleri motive etmek, Almanca nýn öðrenilmesini teþvik etmek amacýyla özel donanýmla hazýrlanan otobüs Çorum tatürkçü Düþünde Derneði A(ADD) nin hafta sonu Pazar günleri düzenlediði Söyleþi Günleri devam ediyor. Geçtiðimiz hafta Selahattin Aydemir in konuk olduðu programda, Aydemir, En Büyük Yalan Soykýrým adlý kitabýný tanýtýp imzaladý. Etkinlikte Ermeni Sorunu masaya yatýrýlýp enine boyuna tartýþýldý. Aydemir, gençlerle yaptýðý söyleþide, Anadolu'nun 10 bin yýllýk medeniyetler beþiði olduðunu ve çok farklý kültürlerin ortaya çýktýðýný belirterek, Bu medeniyetlerin mirasçýsý olan bizim gençlerimiz de de bu topluluklarýn özellikleri var. Bu nedenle Türk milleti faþist ve ýrkçý olmayacak. Aydemir, Ermeni soykýrýmý yalanýnýn Sevr i uygulatamamanýn hýncýndan ve Hristiyan dünyasýnýn Türk düþmanlýðýndan kaynaklanan çirkin bir iftira olduðunu savundu. Haftanýn konuðu Bahri Güven ADD li Gençler, Edebiyat, Kültür Salim Uslu Uslu, konuyu Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker'e ileterek, konunun çözümlenmesini saðladý. Uslu, Bayat ilçemizde geçmiþte Tohum Eleme Tesisi olarak kullanýlmýþ, yaklaþýk 10 yýldýr herhangi bir amaçla kullanýlmamakta ve harabe durumda olan taþýnmazýn hem ilçemize Sosyal Güvenlik Merkezi Binasý kazandýrýlmasý hem de çevre kirliliði arz eden Hyundai i10, Avrupa'da Yýlýn En Ýyi Otomobili ödülü ol yapýnýn kaldýrýlmasý ile ilgili Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanýmýz Mehdi Eker ile yaptýðým görüþmede Bakanýmýz konuyu olumlu karþýlamýþ ve tahsissin kaldýrýlmasý saðlanmýþtýr. Bakanýmýza teþekkür ediyoruz. Süreç devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumunun tahsisi almasý ile proje süreci baþlayacaktýr. Almanca Yollarda adlý etkinlik Anadolu Lisesi nde düzenlenecek. Anadolu Lisesi öðrencileri ile buluþacak. Almanca Formatör öðretmenlerinin de yer aldýðý bu eðitim otobüsünde çeþitli oyunlar, yarýþmalar ve müzik dinletileri öðrencilere sunulacak. Etkinliðin organizasyonunu Çorum Anadolu Lisesi Almanca öðretmenleri Mine Karakaya ve Leyla Çayan Tandað yapacak. Otobüs, 16 Aralýk Pazartesi günü saat da Anadolu Lisesi bahçesinde yerini alacak. ve Sanat Adamlarýyla Buluþuyor adý altýnda her Pazar saat de dernek salonunda gerçekleþtirilen etkinlikler dizisinin 3. sü Çorumlu yazar Bahri Güven ile devam edecek. ADD Þube Baþkaný Uður Demirer, Son derece keyifli ve verimli geçen söyleþilerin bu haftaki konuðu hemþerimiz yazar Bahri Güven. Tüm Çorumlu sanat ve edebiyatseverler ile dernek üyelerini söyleþiye katýlmaya davet ediyoruz. CUMARTESÝ 14 ARALIK Bayat AK Parti Kadýn Kollarý Yönetimi, Baþhekim Dr. Ali Adnan Çakan, Müdire Serap Kekilli, Dahile Uzmaný Hatice Saðlam ve yatan hastalarý ziyaret etti. AK kadýnlardan hasta ziyareti AK Parti Bayat Kadýn Kollarý Baþkaný Canan Aktaþ, Baþkan Yardýmcýsý Züleyha Çakýr ve Yönetim Kurulu üyeleri, Bayat Devlet Hastanesi yönetimi ve hasta ziyaretinde bulundu. Kadýn Kollarý Yönetimi, Baþhekim Dr. Ali Adnan Çakan, Müdire Serap Kekilli, Dahile Uzmaný Hatice Saðlam ve yatan hastalarý ziyaret etti. Ziyaret nedeniyle memnuniyetini ifade eden Bayat Devlet Hastanesi Baþhekimi Dr. Ali Adnan Çakan, yeni yapýlacak hastane hakkýnda bilgiler verdi. Çakan, Hastanemiz hakkýnda hastalarýmýzdan gelen tüm önerilere deðer veriyoruz. Bizler gelen hastalarýmýzýn burada güler yüzlü karþýlanarak, aldýðý saðlýk hizmetinden memnun olarak ayýrýlmasýný önemsiyoruz. Kan baðýþýna destek K ýzýlay Derneði Çorum Þubesi, Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu nda kan baðýþ kampanyasý düzenledi. Kampanya, önceki gün saatleri arasýnda Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu Öðretmen Ali Top Kütüphanesi nde gerçekleþtirildi. Kan baðýþýna okul öðretmenleri ve veliler yoðun ilgi gösterdi. Kýzýlay Derneði Çorum Kan Baðýþ Merkezi Kan Baðýþçýsý Kazaným Uzmaný Yasemin Çal, baðýþ kampanyasýndan bir gün önce okul öðrencilerine kan baðýþý konusunda bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Ýki oturumda gerçekleþen toplantýda, kan baðýþý ve Kýzýlay gönüllüsü olma ile ilgili öðrenciler bilgilendirildi. Yaklaþýk 300 öðrencinin izlediði toplantý sonunda öðrencilere velilerine iletilmek üzere davetiye daðýtýldý. AK Parti Bayat Kadýn Kollarý Baþkaný Canan Aktaþ, hastalara geçmiþ olsun temennisinde bulundu. Kadýn Kollarý lam ý ziyaret eden Kadýn bakanlar gördüm ama Baþkaný Canan Aktaþ, AK Parti iktidarý ile saðlýkta çýðýr açýldýðýný, Bakanlýðýn saðlýk alanýnda yaptýðý reformlarýn köklü ve kalýcý olduðunu ve vatandaþa olumlu yansýdýðýný ifade etti. Kollarý yönetimi, atamasý yeni yapýlan Dahiliye Uzmaný Saðlam a hayýrlý olsun temennisinde bulundu. Görüþmelerin ardýndan yatan hastalarý Aktaþ ve yönetim, Fatma Karakurt isminde Tayyip Baþbakanýmýz gibisi bu memleketin baþýna zor gelir. Allah ondan razý olsun, baþýmýzdan eksik etmesin. Kadýn Kollarý, diðer yatan hastalarýn bir sýkýntýlarýnýn olup olmadýðýný Daha sonra Hastane yaþlý bir hasta görüþtü. sorduktan Müdiresi Serap 100 yaþýnda olduðunu sonra geçmiþ olsun di- Kekilli ve Dahiliye belirten Karakurt, leklerini ileterek hastaneden Uzmaný Hatice Sað- Çok hükümetler, baþ- ayrýldý. Hem test edin hem eðlenin oyota nýn, Toyota Tkalitesini daha yakýndan tanýtmak amacýyla daha önce Þamlýoðlu Toyota Plaza da düzenlediði ve yoðun ilgi ile karþýlanan test sürüþ günleri ve hafta sonu þenlikleri Aralýk tarihlerinde de devam edecek. Toyota Plaza Þamlýoðlu, Yeni Corolla, Yaris, Auris ve Avensis'i test etmek ve yakýndan tanýma fýrsatý bulmak için bugün ya da yarýn otomobil meraklýlarýný bekliyor. Türkiye'nin 58 noktasýnda bulunan Toyota plazalarda düzenlenen ve büyük ilgi gören hafta sonu þenliklerinde, mükemmel sürüþ keyfi sunan Toyotalar ýn keyfine varmanýn yaný sýra, ailenin diðer fertleri de gün boyunca Çorum Toyota Plaza Þamlýoðlu nda düzenlenecek Kýzýlay Derneði Çorum Þubesi, Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu nda kan baðýþ kampanyasý düzenledi. aktivitelerde gönüllerince eðlenebilecek. Toyota Plaza Þamlýoðlu nda da düzenlenecek Test Sürüþ Günleri ne kayýt yap- Kan baðýþýna okul öðretmenleri ve veliler yoðun ilgi gösterdi.

16 16 CUMARTESÝ 14 ARALIK 2013 Su kaynaklarý araþtýrýldý O rman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Su Yönetimi Genel Müdürlüðü, iklim deðiþikliðinin Türkiye'deki su kaynaklarýna etkisi üzerine gerçekleþtireceði proje kapsamýnda, ulusal çapta tüm havzalarda çalýþma yürütecek yýllarýný kapsayan proje ile havzalardaki sýcaklýk ve yaðýþ deðiþiklikleri sonucu su kaynaklarýnýn ne durumda olacaðý araþtýrýlacak ve su potansiyeli ile ilgili Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Su Yönetimi Genel Müdürlüðü su kaynaklarýný araþtýrdý. modelleme çalýþmalarý Ama iklim deðiþikliði bu tüketim kapsamýnda, öncelikle yapýlarak, içmesuyu, etkilerin artmasýna ve alýþkanlýklarýndaki artýþ, tüm havzalarda, tarým, sanayi ve þiddetlenmesine sebep su kaynaklarýnýn büyük sýcaklýktaki ve yaðýþtaki ekosistem ana olacak" ifadesini kullandý. bir stres altýnda olacaðýný deðiþikliklerin nasýl sektörlerinin nasýl etkileneceði ortaya Ýklim deðiþikliði ile gösteriyor" olacaðý incelenecek. konulacak. kuraklýk olaylarýnýn Kýnacý, "Felaket Bununla ilgili zaten daha sýklýðýnýn ve þiddetinin senaryolarý yazmak bizim önceden yapýlan Konuya iliþkin AA artacaðýný, sýcaklýk çözümümüz deðil. Bizler çalýþmalar vardý. Ancak muhabirine açýklamalarda deðerlerinin de mühendisler olarak bu yapýlan çalýþmalarýn yeni bulunan Su Yönetimi yükseleceðini ve sonuç senaryolarýn en olasýsýna veri setleri ve senaryolar Genel Müdürü Cumali olarak ekosistemlerin karþý önlemler almaya kullanýlarak, daha da Kýnacý, Türkiye'nin, iklim bozulacaðýný vurgulayan çalýþýyoruz. Bunlarýn da hassasiyetinin artýrýlarak deðiþikliðinin dünyada Kýnacý, bu kapsamda hepsi uyum faaliyetleri. yapýlmasý gerekiyor. etkisini en çok Türkiye'deki su Yani önce iklim Projenin ilk adýmý bu. hissettireceði bölgelerden kaynaklarýnýn nasýl deðiþikliðinin etkilerinin Bunlarýn sonuçlarý biri olan akdeniz etkileneceðine iliþkin doðru ve en olasý alýndýktan sonra su havzasýnda yer aldýðýný geçmiþte TÜÝK'in çeþitli senaryolarla anlaþýlmasý, kaynaklarýnýn ne durumda anýmsatarak, bu çalýþmalarý bulunduðunu sonrasýnda da bunlara olacaðý ele alýnacak. Her kapsamda orman anýmsattý. nasýl uyum bir havzadaki hem yer altý yangýnlarýnýn þiddetinde, süresinde ve etki alanýnda "2030 yýlý bir saðlayacaðýmýzýn hem yer üstü sularýndaki bir artýþ beklendiðini dile kýrýlma noktasý olacak" belirlenmesi gerekiyor" deðiþimin nasýl olacaðý deðerlendirmesinde hesaplanacak. Bu getirdi. Bu çalýþmalara göre, bulundu. havzalarda hidrolik ve Cumali Kýnacý, 2030 yýlýna kadar hidrolojik modelleme "Bunun dýþýnda taþkýn ve Türkiye'deki toplam su "Tüm havzalarda çalýþmalarý ile suyun kuraklýk gibi bizim tüketiminin, nüfus artýþýna sýcaklýk ve yaðýþ miktarý anlaþýlacak. ekstrem iklim olaylarý baðlý olarak yaklaþýk 3 kat deðiþiklikleri Sonrasýnda su potansiyeli olarak tanýmladýðýmýz artacaðýnýn incelenecek" ile ilgili bir modelleme olaylarda, bunlarýn örüntüsünde bir deðiþiklik bekleniyor. Örneðin taþkýn olaylarýnýn sýklýðýnda, þiddetinde veya süresinde deðiþiklikler bekleniyor. Önceden de taþkýnlar veya kuraklýk olaylarý vardý. Yani iklim deðiþikliðine baðlý bir þey deðil bu. öngörüldüðünü aktaran Kýnacý, "2030 yýlý ise iklim deðiþikliðinin etkilerinin artýk iyiden iyiye hissedileceði, bir kýrýlma noktasý olarak deðerlendirilen yýllarýn baþlangýcý olacak. Dolayýsýyla hem nüfus artýþý, hem iklim deðiþikliði etkileri ve Bu kapsamda, iklim deðiþikliðinin Türkiye'deki su kaynaklarýna etkisi üzerine bir proje oluþturduklarýný ve ulusal çapta tüm havzalarda çalýþma yürütüleceðini belirten Kýnacý, þu bilgileri verdi: "Bu proje çalýþmasý yapýlacak. Son olarak da havzalardaki su kaynaklarýndan sektörlerin nasýl etkileneceðini analiz edeceðiz. Þimdilik 4 ana sektör ve 3 pilot havza belirlendi. Proje sayesinde, bu pilot havzalarda içmesuyu, tarým, sanayi ve Ýnce eleyip sýk dokuyoruz CHPÝl Baþkaný Cengiz Atlas, Çorum Belediye Baþkan Adaylýðý konusunda ince eleyip sýk dokuduklarýný belirterek, 30 Mart 2014'te yapýlacak Mahalli Ýdareler seçimlerinde seçmenlerin karþýsýna barýþ ve huzur ortamýna katký saðlayacak, kardeþliði büyütecek, herhangi bir yolsuzluða bulaþmamýþ, aðýr cezada yargýlanmamýþ ve kesinlikle çalýpçýrpmayacak bir baþkan adayýyla çýkacaklarýný söyledi. Aday belirleme çalýþmalarýný 22 Aralýk'ta yapýlacak parti meclisi toplantýsýna yetiþtirmek üzere sürdürdüklerini vurgulayan Atlas, "þunu hemen belirtmeyim ki, belirleyeceðimiz aday, siyasi görüþü ne olursa olsun her kesimden insanýn güvenerek rahatlýkla oy vereceði bir isim olacaktýr" Mahkemede aklansa da... Cengiz Atlas, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün AKP'den yeniden Belediye Baþkan Adayý gösterilmesini ise "mahkemede aklanan ancak vicdanlarda aklanmayan bir ismin yeniden aday gösterilmesi Çorum'a yakýþmadý' sözleriyle yorumladý. CHPÝl Binasýnda dün düzenlenen basýn toplantýsýnda Çorum Belediye Baþkanlýðý için aday belirleme süreciyle ilgili bir soruyu cevaplandýran Atlas, "CHP olarak aday belirleme sürecinde aday deðil, belediye baþkanýný çýkartacaðýz. Aday belirleme sürecinde parti olarak bir 'kýrmýzý çizgi' belirledik. Çorum'daki barýþ ve huzur ortamýna katký saðlayacak, kardeþliði büyütecek, herhangi bir yolsuzluða bulaþmamýþ, aðýr cezada yargýlanmamýþ ve kesinlikle çalýpçýrpmayacak bir aday kýrmýzý çizgilerimizdir. Atlas, belirleyecekleri baþkan adayýnýn 30 Mart seçimlerinde Çorum halkýnýn desteðiyle belediye baþkaný seçildiðinin ertesi günü parti rozetini çýkartarak kimseyi ötekileþtirmeden tüm Çorum halkýný ayný þekilde kucaklayacak bir isim olacaðýný kaydetti. Yoðun bir tempo Partisindeki aday CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, partisinin baþkan adaylarý konusunda ince eleyip sýk dokuðudunu söyledi. belirleme sürecinin yurt genelinde yoðun bir tempoda ilerlediðini ve açýklanan adaylar bakýmýndan da CHP'nin AKP'nin çok ilerisinde olduðunu savunan Atlas, "AKP bu güne kadar 61 belediye baþkan adayýný açýkladý, biz ise 295 adayýmýzý belirlemiþ durumdayýz. 22 Aralýk'ta yapýlacak Parti Meclisi Toplantýsýnda 300 belediye baþkan adayýmýzý daha belirleyeceðiz. Böylece bu ayýn sonuna kadar 600'e yakýn adayýmýzý açýklamýþ olacaðýz" En iyisini arýyoruz CHPÇorum Ýl Örgütü olarak Çorum Belediyesi baþta olmak üzere ilçe ve belde belediye baþkan adaylarýný belirlemede ince ve hassas davrandýklarýný vurgulayan Atlas, " Çorum Belediye Baþkanlýðý için þu anda bize baþvuran ve görüþmelerin halen devam ettiði 5 aday adayýmýz bulunmaktadýr. Bu aday adaylarýnýn hepsi de birbirinden deðerli isimlerdir. Çorum Ýl Örgütü olarak hepsine ayný mesafede durmaktayýz. Ancak bizim arayýþýmýz iyinin de iyisini bulmak þeklindedir. Belirleyeceðimiz aday tüm Çorum'u eþit þekilde kucaklayacak, kimseyi ötekileþtirmeyecek, þimdi olduðu gibi yaptýðýný 4 ay sonra bozmayacak, bu yolla birilerine milletin hakkýný transfer etmeyecek bir isim olacaktýr. Þunu belirtmeyim ki belirleyeceðimiz aday siyasi görüþü ne olursa olsun her kesimden insanýn güvenerek rahatlýkla oy vereceði bir isim olacaktýr. Þu anda aday belirleme çalýþmalarýný 22 Aralýk'ta yapýlacak Parti Meclisi toplantýsýna yetiþtirmek üzere sürdürüyoruz" diye ekosistem ana sektörlerinin nasýl etkileneceðini anlayacaðýz." Projenin 3 yýllýk bir zaman dilimini kapsayacaðýný ve 2016 yýlýnda söz konusu sonuçlarý elde edeceklerini aktaran Kýnacý, "Bizim en önemsediðimiz konulardan bir tanesi de bu projenin sonuçlarýnýn burada kalmayýp asýl iþe yarayacak olan diðer uygulayýcý kurumlar tarafýndan içselleþtirilerek kullanýlmasýdýr. Alýnacak önlemlerin bilimsel metotlarla tanýmlanabilmesi gerekiyor" ifadesini kullandý. Kýnacý, "Bilimsel alt yapýsý olan tespitler ortaya konulacak. Mevcut senaryolara göre gelecekteki durumlarýn tahmin edilip ortaya konulmasý ve kurumlarýmýzýn ona göre hazýrlýklý olmasý gerekiyor. Biz kurumlarýmýzýn eline, geleceði görmeleri ve planlamalarýný yapmalarý için bir araç vereceðiz. Bu proje ile temel olarak hedeflediðimiz þey bu" diye konuþtu. Bugüne kadar Türkiye'de yapýlan çalýþmalarýn, iklim deðiþikliðinin nasýl olacaðý üzerine yoðunlaþtýðýna dikkati çeken Kýnacý, "Ýlk defa biz, iklim deðiþikliðinin meydana gelmesi durumunda Türkiye bundan nasýl etkilenecek ve buna karþý ne tip önlemler alýnmasý gerekir, bu yönde bir çalýþmaya baþlamýþ oluyoruz. Yani bu, uyumla ilgili ilk çalýþma" (AA) konuþtu. Toplantýda bir gazetecinin Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün AKP'den yeniden Belediye Baþkan Adayý gösterilmesiyle ilgili bir sorusunu da yanýtlayan Cengiz Atlas "mahkemede aklanan ancak vicdanlarda aklanmayan bir kiþinin yeniden aday gösterilmesi Çorum'a yakýþmadý' Çorum a vefasýzlýk CHPÝl Baþkaný olarak seçimi kazanmak adýna Külcü'nün yeniden aday gösterilmesine sevindiðini ancak Çorumlu bir yurttaþ olarak üzüldüðünü belirterek, "Külcü'nün yeniden aday gösterilmesine CHPÝl Baþkaný olarak seviniyor, ancak Çorumlu bir yurttaþ olarak üzülüyorum. Çünkü belediye baþkanlarý þehirlerin 'þehri emin' kiþileridir. Her ne kadar mahkemede aklansa da vicdanlarda aklanmadýðýný düþünüyorum. Çorum'un böyle bir baþkan adayýný hak etmediðine inanýyorum. Külcü'nün yeniden aday gösterilmesini ise AKP'nin Çorum'a yaptýðý bir vefasýzlýk olarak deðerlendiriyorum. Bunu APartisi yada B partisi için söylemiyorum. Çorum'un mahkemede aklansa da vicdanlarda aklanmayan bir ismi hak etmediðini düþünüyorum. Çorum böyle adaylara layýk deðildir" CHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý ve Belediye Meclis Üyesi Ulaþ Yýldýrým, bütçe üzerine deðerlendirmelerde bulundu. Kýlýçdaroðlu nun mektubunu okudu HP Ýl Baþkan Yar- ve Belediye Cdýmcýsý Meclis Üyesi Ulaþ Yýldýrým, bütçe hakkýnýn demokrasilerde devletin yapacaðý harcamalarýn kapsamý ve büyüklüðüne, bu harcamalarýn finansmanýn saðlamak üzere vatandaþýn ne kadar vergi ödeyeceðine milletin kendisinin karar vermesi olduðunu belirterek, Bütçe Hakký egemenliðin millete ait olmasý ilkesinin doðal bir yansýmasýdýr" CHP Ýl Baþkanlýðýnda dün düzenlenen basýn toplantýsýnda CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun 2014 yýlý bütçesiyle ilgili olarak sivil toplum örgütlerine gönderdiði mektup okundu. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ile birlikte il ve merkez ilçe yöneticilerinin katýldýðý toplantýda Kýlýçdaroðlu'nun mektubu CHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý ve Belediye Meclis Üyesi Ulaþ Yýldýrým tarafýndan okundu. Tüm Türkiye'de CHP teþkilatlarýnda eþ zamanlý olarak saat 11.00'de Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu'nun sivil toplum örgütlerine gönderdiði mektubun okunacaðýný belirten CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, hükümetin halktan topladýðý vergileri Sayýþtay denetiminden kaçýrmayý yeðlediðini ve TBMM'nin denetimine tabi tutmak istemediðini öne sürdü. Daha sonra Ulaþ Yýldýrým tarafýndan Kýlýçdaroðlu'nun mektubunu okudu. Kýlýçdaroðlu mektubunda, Bütçe Hakký'nýn demokrasilerde devletin yapacaðý harcamalarýn kapsamý ve büyüklüðüne, bu harcamalarýn finansmanýný saðlamak üzere vatandaþýn ne kadar vergi ödeyeceðine milletin kendisinin karar vermesi anlamý taþýdýðýný kaydetti. Milletin bu hakkýný parlamentodaki seçilmiþ temsilciler aracýlýðýyla 'bütçe kanunlarý' çýkararak kullandýðýna iþaret eden Kýlýçdaroðlu, "Bu hak, vergilerin usulüne uygun olarak toplanýp toplanmadýðý ile harcamalarýn kanunlara ve amacýna uygun olarak yapýlýp yapýlmadýðýný denetlenmesini ve sonuçlarýnýn parlamentoya sunulmasýný da gerektirir. Parlamentolarýn 'bütçe hakký' iktidarlar tarafýndan yok sayýlýr veya kýsýtlanýrsa demokrasiden, kuvvetler ayrýlýðýndan, hak ve özgürlüklerden söz edilemez" Mektupta hükümeti eleþtiren Kýlýçdaroðlu, AK Parti Hükümeti'nin 2010 yýlýndan itibaren Sayýþtay denetimini Aniden rahatsýzlandý Ankara Yolu Bulvarý nda bir iþyerinde çalýþan iþçi hastanelik oldu. Ö.T. isimli iþçi iþyerinde çalýþýrken makinenin baþýnda aniden rahatsýzlanýp yere edüþtü. Bilinci kapalý halde Samsun a sevk edilen Ö.T. nin tedavisi sürüyor. CHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý ve Belediye Meclis Üyesi Ulaþ Yýldýrým uluslararasý standartlardan uzaklaþtýran müdahalelerde bulunduðunu ileri sürerek, Sayýþtay'ýn INTOSAI (Uluslararasý Sayýþtaylar Birliði) Denetim Standartlarý'na uygun performans denetimi yapma yetkisinin kaldýrýldýðýný, Temmuz 2012'de kabul edilen 6353 sayýlý kanunla da mali iþlem ve faaliyetlerin INTOSAI Denetim Standartlarý'na uygun olarak denetlenmesinin olanaksýz hale getirildiðini kaydetti. Sayýþtay yönetiminin bu kanunu gerekçe göstererek, kamu idarelerinin 2011 yýlý harcamalarýna iliþkin denetim sonuçlarýný kapsayan 132 adet Sayýþtay raporunu TBMM'ye sunmadýðýný anýmsatan Kýlýçdaroðlu, "Bunun sonucunda AK Parti Hükümeti'nin 2013 yýlý bütçesi ile 2011 yýlý kesin hesabý Sayýþtay raporlarý olmadýðýndan TBMM tarafýndan denetlenemeden yasalaþtý. Anayasa Mahkemesi, CHP'nin açtýðý dava sonucunda anýlan yasayý iptal etti. Ancak Sayýþtay yönetimi, bu iptal kararýna raðmen 132 sayfalýk Sayýþtay Raporu'nu TBMM'ye göndermedi" ifadelerini kullandý. Sayýþtay üst yönetiminin, bu yýl da Genel Uygunluk Bildirimi ile birlikte sunulan Sayýþtay raporlarýndan TBMM'ye gönderilen 2012 yýlý Kesin Hesap Kanun Tasarýsý'ný ilgilendiren yolsuzluk ve usulsüzlüklere iliþkin denetim bulgularýný, hükümetin arzusu üzerine çýkardýðýný iddia eden Kýlýçdaroðlu, mektubunda þöyle devam etti: "Böylece parlamentonun saðlýklý denetim hakký elinden alýnmýþ oldu. Biz CHP olarak, milletin 'Bütçe Hakký'na, 2014 Bütçesi'nin TBMM Genel Kurul'da görüþülmesi sürecinde de sahip çýkacaðýz. Milletimizin de bizi desteklemesini ve 'Bütçe Hakký'na sahip çýkmasýný bekliyoruz." Araçtan düþtü Ankara Yolu Bulvarý nda bir iþyerinde çalýþan genç iþçi aðýr yaralandý. E.Ç. iþyerine ait araca profil yükleyip iple baðlamaya çalýþýrken elindeki ip koptu. araçtan düþen E.Ç. isimli iþçi aðýr yaralandý. Gülabibey Mahallesi Velipaþa 1. Sokak ta ise oðlunun maðazasýnýn iinci katýndaki duvara resim çakmak için çýkan Z.Ü. merdivenden düþtü. Durumu aðýr olan Z.Ü. haytaneye kaldýrýldý.

17 CUMARTESÝ 14 ARALIK Kendine ait salonlarý bulunan ve bir çok merkez takýmýnýn mücadele ettiði Liseli Gençler Futsal da þampiyonluðu salonu olmayan ilçenin okulu kazandý. Oðuzlar Anadolu Öðretmen in büyük baþarýsý Yedi grupta 26 okulun mücadele ettiði Liseli Genç Erkekler Futsal da Oðuzlar Anadolu Öðretmen Lisesi tüm olumsuz þartlarýna raðmen mücadelesi ile þampiyonluðu kazandý. Final maçýnda Mehmetçik Anadolu Lisesi önünde ilk yarýsý golsüz biten maçýn ikinci yarýsýnda bulduðu gollerle 2-1 galip gelen Oðuzlar temsilcisi þampiyonluk sevincini yaþadý ve büyük takdir topladý. Liseli Genç Erkekler Futbol da zorlu mücadele sonunda Þampiyonluðu kazanan Oðuzlar Anadolu Öðretmen Lisesi nin kupasýný Milli Eðitim Þube Müdürü Hüseyin Ünlü verdi Ýnönü Anadolu üçüncü: 4-3 SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Celal Bayraklý, Ahmet Ecevit. ÝNÖNÜ ANADOLU LÝSESÝ : Doðancan, Deniz, Sefa, Doðancan Güney, Hakan, Deniz, Ýbrahimcan, Hüseyin, Erkan, Özgür Deniz, Yusuf, Alican. FATÝH ANADOLU LÝSESÝ : Harun, Emre Öztürk, A.Ýhsan, Furkan, Emre Korkmaz, F.Mehmet, Abidin, Hasan, Sadýk, Semih, Ýzzet. ÝLK YARI: 3-2. iseli Genç Erkekler Futsal da üçüncülük dördüncülük Lmaçýnda Fatih Anadolu yu 4-3 yenen Ýnönü Anadolu üçüncülük kupasýný aldý. Yarý final maçlarýný kaybeden iki takým Ýnönü Anadolu Lisesi ile Fatih Anadolu Lisesi arasýndaki maçýn ilk yarýsýný 3-2 önde tamamlayan Ýnönü Anadolu Lisesi ikinci yarýda da bu üstünlüðünü sürdürdü. Zevkli geçen maçýn ikinci yarýsýnda takýmlar karþýýklý birer gol bulunca salondan 4-3 galip ayrýlan Ýnönü Anadolu Lisesi üçüncü olurken Fatih Anadolu Lisesi ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu. SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Celal Bayraklý, Ahmet Ecevit. MEHMETÇÝK ANADOLU LÝSESÝ : Mert, Recep, Emre, Furkan, Metin, Esat, Selim, Ýsmet, Mustafa, Süleyman, Halil. OÐUZLAR ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ: A.Rahman, Ýsa, Oðuzhan, Murat, Yunus, Ahmet, Osman Berk, Ýbrahim, Durmuþ, Suat. ÝLK YARI: 0-0 iseli Genç Lerkekler Futsal da þampiyonluðu salonu bulunmayan ilçelerimizden Oðuzlar Anadolu Öðretmen Lisesi kazandý. Final maçýnda Mehmetçik Anadolu Lisesi ile karþýlaþan Oðuzlar Anadolu Öðretmen Lisesi ilk yarýsý golsüz berabere biten maçta ikinci yarýda Ýsa ve Murat ile bulduðu gollerle rakibini 2-1 yendi ve þampiyonluk kupasýnýn sahibi oldu. Merkezde 6 grupta 22 okul, Osmancýk ta ise bir grupta dört okul olmak üzere toplam 26 okul takýmýnýn mücadele ettiði liseli gençler futsal il birinciliðinde dün Tevfik Kýþ Spor Salonu nda þampiyonluk maçý oynandý. Yarý finali kaybeden iki takýmýn mücadelesi oldukça zorlu geçti. Maçýn ilk yarýsýnda takýmlarýn çabasý sonuç vermeyince ilk yarý golsüz beraberlikle sona erdi. Ýkinci yarýda iki takýmýnda þampiyonluk için mücadelesinden Oðuzlar Anadolu Öðretmen Lisesi Ýsa ve Murat ýn attýðý gollerle rakibi önünde 2-1 lük üstünlüðü saðladý ve bu skorla sahadan galip ayrýlarak þampiyonluðu kazandý. Merkezde bir çok okulun kendine Liseli Genç Erkekler Futsal da þampiyonluðu kazanan Oðuzlar Anadolu Öðretmen Lisesi takýmý kupa töreni sonunda okul ve ilçe idarecileriyle birlikte toplu halde görülüyor ait spor salonu olduðu çok daha büyük imkanlara sahip okullar arasýndan sýyrýlarak þampiyonluðu kazanan Oðuzlar Anadolu Öðretmen Lisesi imkansýzlýklar içinde zoru baþardý. Ýlçede futsal oynamaya uygun salon olmamasýna kapalý küçük alanlarda antrenman yapmalarýna raðmen güçlü rakiplerini geçerek þampiyonluðu kazanan Oðuzlar temsilcisinin bu baþarýsý büyük takdir topladý. Hakemin bitiþ düdüðüyle þampiyonluðu bir sevinç yaþadýlar. kazanan Oðuzlar Anadolu Öðretmen Maçlarýn sona Lisesi sporcu ve ermesinin ardýndan öðretmenleri hakký düzenlenen törenle Ýkinci olan Mehmetçik Anadolu Lisesi nin kupasýný Oðuzlar Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Mutlu Fýrat verdi genç erkeklerde dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyalarý veridi. Üçüncü olan Ýnönü Anadolu Lisesi nin kupasýný Okul Müdürü A. Rahman Yýldýz verdi Dördüncü olan Fatih Anadolu Lisesi nin kupasýný Mehmetçik Lisesi Müüdürü Ýsmail Madan verdi ÖÐRETMENDEN ÇÝZGÝLER Çizen: Neþet ANBAR Edebiyat; Gombrowicz'in söylediði ve pratiðini de yaptýðý gibi tamamlanmamýþ ve eksik olandan yanadýr. Belki de bu yüzden hayatýn en önemli gerçeði ve ayýrt edici özelliði samimiyettir. Eksik olaný görmek ve onu tamamlamaya taraf olmak samimiyetin emir subaylýðýdýr. Bu sebeple yaþamla iç içe ve ayrýlmaz bir baðý olan edebiyat; samimi oldukça edebiyat olacaktýr. Toplumun acýlarýný, ýzdýraplarýný, sevinçlerini, kaygýlarýný, heyecanlarýný, psikolojilerini yazýn iklimine taþýmayan edebiyat; edebi hususiyete ve edebi misyona tahvil olmamýþtýr. Zira edebiyat terminolojisine ismini 'klasikler' olarak yazdýran ölümsüzlerin hemen hepsi edebiyat ve yaþam iliþkisini çok iyi tahlil edip yaþamdan edebiyat veya edebiyattan yaþam çýkaran bir durum arz eder. Güneþin batýþý; dolunayýn gökyüzünde intizarý ne kadar tabii ise; ruhun yaþam içerisindeki yaþamsal eylemlere karþý kayýtsýz kalmayýp edebiyat sahasýna nakli de o kadar tabiidir. Yaþam aslýnda birçoðumuz için bir kabulleniþtir. Yaþamýn; ister sunduðu, ister dayattýðý, isterse tercihe býraktýðý her þey bir bakýma kabulleniþtir. Yazýmýn baþýnda; edebiyatý 'eksik olandan yanadýr' tanýmlamamýz devreye girdiðinde iþ aslýnda karýþýyor. Sorgulayýcý, tahlil edici bir diyalektik, yaþama karþý bir ret kültürü ve hareketi doðurur. Edebiyatýn bana göre asli fonksiyonlarýndan olan 'eksiði tamamlama' ise bir sosyal misyon yüklüyor. Ve bu misyonun kaygýsýný güden insanlar edebiyatý keþfetmiþler ise, kalemlerinden þah eserler çýkabiliyor. Edebiyat; yaþama dair gerçekliðin süzgeçten geçirildiði en güzel sahadýr. Bu gerçeklik karþýsýnda ele alýnan kalem, o insaný her seferinde farklý kulvar ve iklimlere götürebiliyor. Öfke, kin gibi Edebiyat ve yaþam insan beynini tasfiye ederek irade dýþý tavýra sebep olan Çýnar Altý hal ve hareketler; kalem ile karþýlaþtýðýnda sivri ucunu gösteriyor ama asla zarar vermiyor. Tabiri caizse kalemin teknesinde hamur misali yumuþak bir kývama eriyor. Ýþte edebiyat, yaþamýn güzelliklerine güzellik katan yönüne sahip olduðu kadar; yine ayný yaþamýn dayatmalarýna karþý bir söz eylemidir. Edebiyatýn eksik olan yaný tamamlama fonksiyonu da iyi idrak eden edipler, yazdýklarý eserlerde insanlara sadece edebi bir haz tattýrmamýþlar, bunun yanýnda topluma kýlavuzluk görevini ifa ederek sosyal misyonerlik de yapmýþlardýr. Ýþte insan bunun için yazar. Çünkü insana yaþam Gökçer ÖÐÜNÇ þartlarý ve yaþamýn dayatmalarý bazen yanlýþ, bazen anlamsýz gelebilmektedir. Bu haliyle edebiyat, yaþamý kurgulamaktýr aslýnda. Bir bakýma yaþamý öncelikle sorgulamak, sonra dizayn etmektir. Edebiyat sahasýnýn þiirleri bile bu misyonun bilincindedir. Yaþamýn hoþuna gitmediði, kabullenemediði ve elinden de bir þey gelmediði zamanlarda bile þairler; yaþamýn gerçeðine düþlerle karþý çýkmýþlardýr. Onlar o düþlerinde yeni dünyalar meydana getirip bizlere sunmuþlardýr. Aynalara inat düþsel paradigmalarla farklýlýðý dile getirmiþlerdir. Edebiyat biliminin en önemli araçlarýndan olan 'düþ' unsuru da bu misyonun sonucudur. Yaþamýn tekdüze, monoton ve rutin gerçekliðinden en kolay ayrýlýþ þekli düþsel paradigmalara sarýlýþtýr. O düþler yazara ve okuyucuya bazen edebi bir haz veriyor, bazen de alternatif bir yaþam ve dünya teklif ediyor. Ýþte bu sebeple edebiyat ve yaþam iç içe

18 18 CUMARTESÝ 14 ARALIK 2013 Ýskilip Belediyespor un dünki maçýndan bir ikili mücadele aný B ölgesel Amatör Lig deki temsilcilerimizden Ýskilip Belediyespor 12. haftada evinde oynadýðý maçta Sincan Belediyespor önünde ilk yarýsýný 1-0 önde kapattýðý maçtan 2-1 lik maðlubiyetle ayrýlarak kötü gidiþe bu haftada SAHA: Þehit Mikail Kaya. HAKEMLER: Erhan Altaþ, Mehmet Bulut, Furkan Þehirli. 4. Hakem: Serhat Korkmaz. ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR: Ahmet, Salih, Turgay, Enes, Ýlker, Engin (Mustafa Uçar), Pala Lamine (Emrecan), Ali (Bünyamin), Hüseyin, Osman, Mustafa Veran. SÝNCAN BELEDÝYESPOR: Emrah, Berkay (Fatih), Abdurrahim, Engin, Tolga, Uður, Atilla (Emrah Üstüner), Oðuzcan, Kadir, Ufuk (Haydar), Arif. GOLLER: 35. dak. Mustafa Veran (Ýskilip Belediyespor), 60. dak. Emrah Üstüner, 72. dak. Ufuk (Sincan Belediyespor). dur diyemedi. Ligde oynadýðý maçlarda ilk yarýda rakipleri önünde iyi bir mücadele ortaya koyan ve galip durumada yükselen Ýskilip Belediyespor ikinci yarýda fiziksel Çorumspor yarýn grubun þampiyonluk adaylarýndan Gölbaþý Belediyespor deplasmanýnda puan arayacak Çorumspor, Gölbaþý nda puan arayacak BAL 6. grupta Çorumspor ilk yarýnýn son deplasman maçýnda yarýn saat da Gölbaþý Belediyespor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek. Kýrmýzý Siyahlýlar Sunay Güneþ in Merzifonspor la anlaþmasýnýn ardýndan bu maça ilk kez antrenör Gökhan Karakuþ yönetiminde çýkacak. Hakem Mersin den Alkan Altan Alkan Altan Ýskilip, namaðlup Sincan ý salladý ancak deviremedi:1-2 ölgesel Amatör Lig 6. grupta 12. hafta maçlarýndan Bbeþi yarýn oynanacak. Bu grupta mücadele eden Çorumspor ilk yarýnýn son deplasman maçýnda yarýn Gölbaþý Belediyespor ile deplasmanda karþýlaþacak. Kýrmýzý Siyahlý takým sezon baþýndan buyana görev yapan Teknik Direktör Sunay Güneþ in hafta baþýnda Merzifonspor la anlaþarak ayrýlmasý üzerine kýrmýzý siyahlý takým yarýn sahaya antrenör Gökhan Karakuþ yönetiminde çýkacaklar. Ligde onbir haftada oynadýðý iç saha maçlarýnda galibiyet alamayan Çorumspor topladýðý puanlarýn büyük bölümünü deplasmanda aldý. Deplasmanda iki galibiyet birde beraberlik alarak 7 puan toplayan Çorumspor evinde sadece iki puan alabildi. Kýrmýzý Siyahlý takým yarýn oynayacaðý Gölbaþý Belediyespor deplasmanýnda da bu çýkýþý sürdürmek amacýnda. Ev sahibi Gölbaþý Belediyespor ise grupta þampiyonluk mücadelesi veriyor ve son haftalardaki çýkýþýný bu maçta sürdürmek amacýnda. Geçtiðimiz hafta MKE Kýrýkkalespor deplasmanýndan üç puanla dönerek büyük moral bulan Gölbaþý takýmý sahasýnda Çorumspor u yenerek çýkýþýný sürdürmeyi amaçlýyor. Gölbaþý otobüsü ÇESOB dan Hakemler açýklandý orumspor un yarýn Çdeplasmanda oynayacaðý Gölbaþý Belediyespor maçýna otobüs ÇESOB dan. Ýl Özel Ýdarespor tarafýndan verilen araç tahsisi yýl sonu olmasý ve ödenek yetersizliðinden iptal edilince devreye ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç girdi. Kýrmýzý Siyahlý takým bugün ÇESOB aracý ile Gölbaþý maçý için Ankara ya gidecek. Çorumspor Basýn Sözcüsü Güngör Atak, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç a bu desteðinden dolayý teþekkür etti. ölgesel Amatör Lig B6. grupta temsilcimiz Çorumspor un yarýn Gölbaþý Belediyespor deplasmanýnda oynayacaðý maçý Mersin Bölgesi hakemlerinden Alkan Altan yönetecek. MHK den yapýlan açýklamaya göre Gölbaþý Belediyespor - Çorumspor maçýnda Mersin bölgesi hakemleri Altan Alkan düdük çalarken Barýþ Öztürk ve Hakan Akkaya yardýmcýlýklarýný yapacak. Maçýn dödüncü hakemide Mikail Meþe. Ýskilip Belediyespor dün sahasýnda konuk ettiði Türkiye liglerinin namaðlup dört takýmýndan birisi olan Sincan Belediyespor önünde sezonun en iyi futbolunu ortaya koydu. Ýlk yarýda Mustafa Veran la öne geçen Ýskilip Belediyespor ikinci yarýda farký açacak pozisyonlarý buldu ancak bunlardan yararlanamadý. Sonradan 12 dakika içinde bireysel hatalardan kalesinde iki gol görünce haketmediði bir maðlubiyetle sahadan ayrýlan Ýskilip Belediyespor kötü gidiþe bu maçtada son veremedi. orum Amatör Futbolunda bugün Çve yarýn üç kategoride oynanacak maçlarý yönetecek hakemler açýklandý. Ýl Hakem Komitesinden yapýlan açýklamaya göre haftanýn maçlarý ve yönetecek hakemler þöyle: 1. KÜME U 19 LÝGÝ: Gençlerbirliði- Ýl Özel Ýdarespor: Yunus Dursun, Onur Alagöz, Mevlüt Burak Çelik. Çimentospor -Çorumspor: Özkan Kaya, Furkan Alagöz, Tarýk Bozkurt. Eti Lisesi Gençlik - HE Kültürspor: Emrah Okan, Abdullah Akkoyun, Muharrem Bekleviç. U 14 LÝGÝ: Mimar Sinan Gençlik - Osmancýkgücüspor: Mehmet Tuðluk. Sungurluspor - Çorum Belediyespor: Yalçýn Kara. Gençlerbirliði - Alaca Belediye: Fatih Derviþoðlu. Ulukavakspor - HE Kültürspor: Altuð Ataþ Gençlikspor- Osmancýkspor: Ercan Davarcýoðlu. Çimentospor - Ýl Özel Ýdarespor: Abdullah Akkoyun. 1. Amatör Küme Büyükler: Hitit Gençlikspor - Osmancýkspor: Mahmut Selçok, Doðan Metin, Ali Osman Susur. Eti Lisesi Gençlik - Osmancýk Belediyespor: Halil Sönmez, Furkan Alagöz, Tahsin Samed Avcý. Alaca Belediyespor - Ulukavakspor: Emrah Okan, Ömür Soytemiz, Barýþ Karakuþ. Ýskilipspor - Çimentospor: Serhat Sarkandý, Yalçýn Kara, Fatih Derviþoðlu. düþüþünde etkisiyle maðlup olmaya Sincan Belediyespor karþýsýnda devam etti. Sincan Belediyespor da futbolcularýn büyük bölümünün Açýk Öðretim sýnavýna girecek olmasý nedeniyle dün Ýskilip de oynanan maça iki takýmda kontrollü baþladý. Kýþ þartlarýna göre iyi bir zeminde oynanan maçta takýmlar ilk yarýda birbirlerine fazla üstünlük kuramadýlar. Ýskilip Belediyespor grupta þampiyonluk mücadelesi veren rakibi önünde ilk yarýda sezonun en iyi futbollarýndan birini oynadý. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran ve topa daha çok sahip olan Ýskilip Belediyespor aradýðý golü 35. dakikada buldu. Bu dakikada ceza sahasý sað çaprazýndan kazanýlan faul atýþýný Hüseyin ortaladý altý pas içinde iyi zamanlama yapan Mustafa Veran ayak içiyle sert vurdu top yan direðin içine çarparak Sincan Belediyespor aðlarýna gitti ve 1-0 öne geçti. Ýlk yarýnýn kalan dakikalarýnda yine topa sahip olan pozisyonlar bulan Ýskilip Belediyespor bunlarda baþarýlý olamayýnca soyunma odasýna 1-0 üstün durumda girdi. Ýkinci yarýyada iyi baþlayan Ýskilip Belediyespor rakibin oyuna hakim olmasýna izin vermeyince Türkiye liglerinin namaðlup takýmlarýndan Sincan Belediyespor da gerilim artmaya baþladý. Maçýn 55. dakikasýnda Osman Gýdýk ile ikinci gole çok yaklaþan Ýskilip Belediyespor ataðýnda bu dakikada golcü futbolcu ceza sahasýna girdi rakibinin hamlesiyle sendeledi düþse penaltý olacak pozisyonu devam ettirdi nyespor da eski teknik direktörlerden ÜOrhan Ýhtiyaroðlu sportif direktörlük görevine getirildi. Ligin alt sýralarýndan kurtulmak ve ibreyi üst sýralara çevirmek isteyen Ünyespor da eski teknik direktörlerden Orhan Ýhtiyaroðlu sportif direktörlük görevine getirildi. Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü ile yollarýn ayrýlmasýnýn ardýndan özüne dönmek amacýyla teknik ekip tercihini Çaðlar Çakýr, Ýbrahim Yýldýrým ve Fatih Demir den yana kullanan yeþil-beyazlý takým yönetimi ikinci hamlesini de Orhan Ýhtiyaroðlu nu göreve getirerek yaptý. Ünyespor da sportif direktörlük görevine getirilen kurt hoca Orhan Ýhtiyaroðlu Ünyespor da yýllarca futbolculuk ve deðiþik zamanlarda teknik direktörlük yaptýktan sonra en son sezonunda 2.Lig Kýrmýzý Grup ta mücadele eden yeþil-beyazlý takýmda Teknik Direktör Namýk Altunsoy un yardýmcýlýðýný yapmýþtý. vuruþunda kaleci Emrah mutlak golü önledi ve takýmýný bir anlamda maçýn içinde tutmayý baþardý. 60. dakikada bu kez Sincan Belediyespor un ceza sahasý dýþýndan kazandýðý faul atýþýnda Emrah Üstüner in vuruþunda kaleci Ahmet yumuþak gelen topa sahip olamayýnca konuk afta baþýnda Teknik Direktör Sunay HGüneþ in görevden ayrýlmasýnýn ardýndan Çorumspor u çalýþtýran antrenör Gökhan Karakuþ, Gölbaþý Belediyespor maçýnda öncelikli hedeflerinin yenilmemek olduðunu söyledi. Sunay Güneþ in futbolcular tarafýndan sevildiðini ona görev süresince takýma ve kendisine verdiði deðerden dolayý teþekkür eden Gökhan Karakuþ Hocamýzýn ayrýlmasýnýn ardýndan hafta boyunca onu hissettirmeyeye çalýþtýk. Ýyi bir hazýrlýk dönemi geçirdik. Ünye de Ýhtiyaroðlu sportif direktör oldu takým beraberlik golünü buldu: dakikada sað kanattan ceza sahasýna yapýlan ortada dört Ýskilip Belediyespor lu futbolcu arasýndaki topu bir türlü uzaklaþtýrmayý baþaramadý ayaklarda gezen topa son olarak önünde bulan Ufuk vurdu ve takýmýný 2-1 öne geçiren golü attý. Kalan bölümde Ýskilip Belediyespor beraberlik için baský kurdu ancak vuruþlarda baþarýlý olamayýnca sahasýndaki maçtan 2-1 galip ayrýlarak bu kez iyi oynadýðý bir maçtan maðlubiyetle ayrýlmak zorunda kaldý. Bu galibiyetle Sincan Belediyespor 24 puana yükselirken Ýskilip Belediyespor 6 puanda kaldý. Ýskilip Belediyespor da Teknik Direktör Nihat armutçu maç öncesinde futbolcularla galibiyet yeminini böyle yaptý Önceliðimiz puanla dönmek Çorumspor antrenörü Gökhan Karakuþ, Teknik Direktör Sunay Güneþ in görevden ayrýlmasýnýn ardýndan hafta boyunca iyi bir hazýrlýk dönemi geçirdiklerini ve Gölbaþý karþýsýnda önceliklerinin puanla dönmek olduðunu söyledi. Karakuþ, rakibin iniþli çýkýþlý bir grafik çizdiðini ancak güçlü bir kadroya sahip olduðunu ve puanla dönme mücadelesi vereceklerini belirtti. Rakibimiz grupta iniþli çýkýþlý bir grafik çizsede iyi bir kadroya sahip, Onlarla ilgili gerekli bilgileri aldýk ve hazýrlýklarýmýzý bu doðrutuda yaptýk. Ligde kalma adýna alýnacak her puanýn önemli olduðunun bilincindeyiz. Böylesine zorlu bir rakiple deplasmanda oynayacaðýmýz maçta önceliðimiz tabiki yenilmemek. Maçýn ilk bölümünde rakibin baskýsýký atlattýktan sonra son bölümlerde de kazanmak için hamleler yapacaðýz. Hazýrlýklarýmýzda futbolcularýn istekli ve hýrslý olmalarý bizleri umutlandýrýyor. Umurým bu maçtan Ankara dan gelecek taraftarlarýmýzýnda vereceði destekle sahadan istediðimizi alarak ayrýlýrýz HAFTA SONU PROGRAMI BUGÜN: Futbol: 1 Nolu Sentetik Çim Saha: Saat Gençlerbirliði- Ýl Özel Ýdarespor (U 19). Saat Çimentospor - Çorumspor (U 19). Mimar Sinan Sahasý: Saat Eti Lisesi - HE Kültürspor ( U19) II Nolu Sentetik Çim Saha: Saat Mimar Sinan - Osmancýkgücü (U 14) Saat Sungurluspor-Çorum Belediye (U 14) Saat Gençlerbirliði - Alaca Belediye (U 14) Halter : Tevfik Kýþ Spor Salonu : Saat Yýldýzlar ve Gençler il birinciliði. Muay Thai : Atatürk Spor Salonu: Saat Minik-Yýldýz-Genç ve Büyükler Ýl birinci YARIN : Futbol: II Nolu Sentetik Çim Saha: Saat Ulukavakspor - HE Kültürspor (U 14) Saat Çimentospor-Ýl Özel Ýdare ( U14). Saat Gençlik - Osmancýkspor (U 14) 1 Nolu Sentetik Çim Saha: Saat Eti Lisesi - Osmancýk Bele. (1. Küme) Alaca Sahasý: Saat Alaca Belediye-Ulukavak (1. Küme). Ýskilip Sahasý: Saat Ýskilipspor- Çimentospor (1. Küme) Mimar Sinan Sahasý: Saat Hitit Gençlik- Osmancýkspor (1. Küme) Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu: Saat Çorum Belediye-Erzurum B. Þehir Bel Muay Thai : Atatürk Spor Salonu: Saat Minik-Yýldýz-Genç ve Büyükler Ýl birinci

19 CUMARTESÝ 14 ARALIK ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 17 ARALIK T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum ili, Mecitözü ilçesi, Devletoðlan köyünde muhtelif yer ve fiyatlarda 3 adet tarla niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum 3. Ýcra 01 YG 637 plakalý, 2007 model Chevrolet marka, Aveo tipli, gri renkli aracýn satýþý iþi Yer: Ýtfaiye Otoparký Mecitözü Saat: ARALIK Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu 8 adet 27 kiþilik araç ile personel taþýma iþi. Yer: Çorum LTipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Toplantý Salonu Saat: Karayollarý Genel Müdürlüðü 7. Bölge Samsun Bölge Müdürlüðü KK nolu Çorum ili Ýskilip yolunun km sinde Haramidere Köprüsü nün yapýlmasý iþi. Yer: Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No: 380 Atakum / Samsun Saat: Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Motorin ve benzin alýmý iþi. Yer: Ýnönü Caddesi No: 72 Çorum Saat: ARALIK T.C. Çorum 2. Ýcra 55 BT 001 plakalý, 2005 model, BMW marka X5 tipinde, siyah renkte arazi taþýtýnýn satýþý iþi Yer: Baþak Oto Parký (Ankara Yolu 2. Km. - Çorum) Uzmanlar, baharat tüketiminin metabolizmayý hýzlandýrdýðýný belirtiyorb Metabolizma hýzýnýn kilo vermede çok önemli bir unsur olduðunu belirten uzmanlar, kekik, karabiber ve pul biber gibi baharatlarýn metabolizmayý hýzlandýrdýðýný kaydediyor. Uzmanlar, Baharat tüketiyorum diye fazla besin tüketmeyin! uyarýsýnda bulunuyor. Diyetisyen Serkan Tutar, Diyet yapsam da bir türlü kilo veremiyorum. diyenlerin sorunu metabolizmanýn hýzýnda aramasý gerektiðini ifade etti. Tutar, metabolizma hýzýnýn kilo vermede önemli bir unsur olduðunu kaydetti. Serkan Tutar, metabolizmayý hýzlandýran yiyecekleri ise þöyle sýraladý: Baharatlar: Yemeklerle birlikte tüketilen karabiber, pul biber, kekik gibi baharatlarý sýkça kullanan kiþilerin Saat: Çorum PTT Baþmüdürlüðü Ýþletme ve Teknik Birimler Müdürlüðü Hizmet binalarý ve eklerinin temizlik, ilaçlama, kalorifer yakma ve bahçe bakým iþi hizmet alýmý. Yer: Çorum PTT Baþmüdürlüðü Ýdari ve Mali Birimler Müdürlüðü Toplantý Salonu Saat: ARALIK Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Yavruturna Mahallesi 16 derslikli ortaokul yapýmý iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: T.C Ýskilip (Sulh Hukuk Mah) Satýþ Memurluðu Çorum Ýli, Ýskilip Ýlçesi, Bahabey Mahallesi 905 Ada l Parsel Nolu arsanýn satýþý iþi ,75 Yer: Ýskilip Belediye Mezat Salonu (Encümen Toplantý Salonu) Saat: T.C. 1. Ýcra 19 FH 405 plakalý, 1997 model, Ford marka, Cargo 2520 tipli aracýn satýþý iþi Yer: Kültür Otoparký (Çepni Mah. Ýskilip Cad. No: 75) Çorum Saat: ARALIK T.C. Çorum 3. Ýcra 19 TT 141 plakalý, 2001 model Peugeot marka, Partner 1.9 tipli sarý renkli aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ARALIK Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Özel güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Saat: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü 2014 mali yýlý 12 aylýk Çorum Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü ne baðlý kuruluþlarýn personel çalýþtýrýlmasýna dayalý 4 kiþilik teknisyen yardýmcýsý hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Valilik ek binasý 8. kat Saat: OCAK 2014 T.C. Bayat Ýcra Yeni mah. 40 ada 44 parsel de kain 5 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi Yer: Bayat Hükümet Konaðý giriþ kapýsý önü Saat: OCAK 2014 T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum ili, merkez ilçe, Tozluburun köyü, Acem mevkii, 163 parsel de kayýtlý ,00 m2, tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi ,00 TL Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra 19 AT 079 plakalý, 2009 model Ford marka, Transit Connect tipli, beyaz renkli kamyonetin satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra 19 FG 768 plakalý, 2010 model, Renault marka, Kango tipli kamyonetin satýþý iþi Yer: Ýskilip Belediye Otoparký Saat: OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra 19 FL108 plakalý, 2011 model Renault marka Symbol tipi 2011 model Sedan cinsi gri renkli aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra 19 TU 465 plakalý Renault marka Symbol Auth 1.5 DCI. tipi 2010 model, Sedan cinsi, gri (platin) renkli aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra 06 DM 6836 plakalý, 2012 model, Ford marka, Connect K210S tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum merkez Yavruturna Mah. Mecitözü Þosesi mevkiinde, cilt 12, sayfa no 1171, 875 ada 37 parsel üzerinde 974,00 m2 yüzölçümlü iki dükkan ve 32 daireli kargir apartman niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: OCAK T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il merkez ilçe Ýkipýnar Mahallesi, Köyiçi mevkii, 125 ada, 3 parsel nolu avlulu ev ve ahýr niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Baharat zayýflatýyor metabolizmalarýnýn daha hýzlý çalýþtýðý bilinmektedir. Buradaki en önemli konulardan birisi ise baharat kullanýyorum diye daha fazla besin tüketiminden kaçýnýlmalýdýr. Et ve türevleri: Özellikle termojenik etki dediðimiz (besinleri sindirirken vücudun harcamýþ olduðu enerji) etkinin en yüksek seviyede olduðu besin grubudur. Bu besin grubundan her gün bir öðün mutlaka tüketmeliyiz. Sadece sebze tüketerek kilo vermeyi hayal ediyorsanýz bu hep hayaliniz olarak kalacaktýr. Süt ve ürünleri: Gün içerisinde 2 su bardaðý süt veya 2 kâse yoðurta denk gelecek kadar kalsiyum almanýz metabolizmanýzýn daha hýzlý çalýþmasýna katký saðlayacaktýr. Yani sebze yediðiniz öðünlerde yanýna yoðurt eklemeniz hem kan þekeri dengesi açýsýndan hem kalsiyum alýmý açýsýndan hem de metabolizmanýn hýzlanmasý açýsýndan önemlidir. Yumurta: En kaliteli ve örnek protein kaynaðý olarak bilinen yumurta, doku ve organ geliþimi için önemlidir. Kahvaltýda omlet, menemen veya haþlanmýþ yumurta ile yapacaðýnýz kahvaltý tokluk sürenizin daha uzun olmasýný, kan þekerinin daha dengeli olmasýný saðlar ve sizi güne hazýr hale getirir. Yeþil çay: Yapýlan bilimsel çalýþmalarda düzenli yeþil çay tüketen bireylerin kilo verme hýzlarýnýn daha hýzlý olduðu saptanmýþtýr. Gün içerisinde 2-3 bardak yeþil çay içilmesi 9.047,92 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra 38 D 7396 plakalý, 2011 model, Ford marka, CCK1 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Can Yediemin Fen Lisesi Car No: 33 Çorum Saat: OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum ili merkez ilçe, 346 ada no, 44 parsel no, Terlemez Ýþ Merkezi nde 7 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra 1. Taþýnýr: Altan Makina Ýmalat Tic. Ltd. Þti etiketli 1 adet silo beþiker makinasý Taþýnýr: Markasý ve modeli belli olmayan 1 adet sarý renkli 1000*80 vals makinasý Taþýnýr: 10 adet 80 lik çamur taþýma bandý Yer: Ankara Yolu 12. km Çorum Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 496 ada no, 4 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde üzerindeki bina yýkýlýmýþ boþ arsanýn satýþý iþi. Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: hem vücuttaki ödemin atýlmasý için hem de dolaþým sisteminin daha hýzlý çalýþmasý açýsýndan önemlidir. Kahve: En önemli metabolizma hýzlandýrýcýlardan biridir. Doðru tüketildiðine faydalý olan yanlýþ miktarda tüketildiðinde problem çýkaran baþlýca içecektir. Özellikle egzersiz yapan bireylerin spordan dakika öncesinde koyu bir kahve içmesi egzersiz anýnda daha fazla yað yakýlacaðý anlamýna gelmektedir. (TRT Haber) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) SELHAS MADEN KÝMYA SAN. VE TÝC. A.Þ. Genel nitelikler: Grup Þirketimize baðlý, Çorum Organize Sanayi de bulunan fabrikamýzda görevlendirilmek üzere Operasyon Sorumlusu (Mali ve Ýdari Ýþler Elemaný) alýnacaktýr; Operasyon Sorumlusu- 900TL+SSK+Yol+Yemek * Ön muhasebe bilen, * Satýþ destek, tahsilat takibi ve fiziki sayým yapabilecek, * Tercihen ticaret meslek veya yüksek okullarýn ilgili bölümlerinden mezun, * MS Office programlarýna ileri düzeyde hâkim, Bayan Eleman aranýyor. Tel : (Ç.HAK:3457) SATILIK DAÝRELER Buharaevler 5. Caddede lüks (Ç.HAK:3412) KÝRALIK BÜROLAR Segam Ýþ Merkezinde 75 m2 ve 130 m2 bürolar kiralýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:3405) 4+1 daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Elemanlar Aranýyor Muhasebe bürosunda devamlý çalýþtýrýlmak üzere Bayan eleman ile Mali Müþavirliðini yaptýðýmýz Firmanýn Ýç Muhasebesini yapabilecek askerliðini yapmýþ Bay Muhasebe elemaný alýnacaktýr. Muzaffer ÖZTÜRK Mali Müþavir (Ç.HAK:3450) Yeniyol Mah. Sel Sokak No: 7/3 ÇORUM Tel: TOPLANTIYA ÇAÐRI Akkent Mah. Hz. Ebubekir Cami Yap. ve Yaþatma Derneðinin olaðan genel kurul toplantýsý 30/12/2013 Pazartesi Saat: de dernek binasýnda yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde bir hafta sonra ayný yer ve saatte yapýlacaktýr. Yönetim Kurulu GÜNDEM: 1- Geçici divan, ve 2013 yýlý bütçesinin ibrasý, yýlý tahmini bütçesi, 4- Yönetim kurulunun seçimi, 5- Denetleme kurulunun seçimi, 6- Dilek ve Temenniler, 7- Kapanýþ (Ç.HAK:3469) Dosya masrafýný geri aldý Özel bir bankadan çektiði krediyi tekrar yapýlandýrmak istediðinde çýkarýlan dosya masrafýný hakem heyetine götürerek geri aldý. Manisa'da fabrika iþçisi 32 yaþýndaki Muzaffer Keldi, 2008 yýlýnda bankadan çektiði 31 bin 500 liralýk konut kredisinin dosya masrafý ve yapýlandýrma parasý olan 1472 lirayý geri almayý baþardý. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çalýþan Muzaffer Keldi, özel bir bankadan 2008 yýlýnda 31 bin 500 lira konut kredisi aldý. Ýki yýl sonra faizlerin düþmesiyle birlikte bankaya gidip borcunu yapýlandýrmak isteyen Keldi'ye söz konusu iþlem için bin lira vermesi gerektiði bildirildi. Bin lirayý ödeyen Keldi, paranýn haksýz þekilde alýndýðýný düþünerek, 21 Haziran 2012'de Manisa Ticaret Ýl Müdürlüðü Tüketici Sorunlarý Hakem Heyeti'ne baþvurdu. Keldi'nin baþvurusunu inceleyen heyet parasýný geri alabileceði kararýný verdi. Yapýlandýrma parasýný geri almayý baþaran Keldi, bu kez de kredi alýrken verdiði 472 liralýk dosya masrafýnýn geri ödenmesi için Tüketici Sorunlarý Hakem Heyeti'ne gitti. Keldi yine heyet kararýyla 472 liralýk dosya masrafýný da geri aldý. Kredi alanlara çaðrýda bulunan Keldi, "Herkes üþenmeden hakkýný aramalý" (DHA) Çiðdem Tepe Bahçeleri Çorum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su. DERHAL TAPU VERÝLÝR (Ç.HAK:2070) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ELEMAN ARANIYOR Corel Draw - Auto Cad paket programlarýna hakim CNC Operatörlüðüne yetiþtirilmek üzere askerliðini yapmýþ eleman (Ç.HAK:3220) Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (Ç.HAK:3777) aranýyor. Tel: Eleman Arýyor Kalorifer kazaný imalatýnda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçý çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Sunulan imkanlar: SSK+Maaþ+Servis Ýletiþim: Adres: Küçük San. Sitesi 21.Cadde No:50 ÇORUM / Merkez (Ç.HAK:3401) Telefon: +90 (364) GSM: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

20 CUMARTESÝ 14 ARALIK 2013 Kadro bugün açýklanýyor orum Belediyespor yarýn oynayacaðý Erzurum ÇBüyükþehir Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý ter idmaný ile tamamlayacak, Dün yaptýðý taktik çalýþma ile Erzurum hazýrlýklarýný sürdüren kýrmýzý siyahlý takým bu çalýþmanýn ardýndan tam kadro olarak lojmanda kampa girdi. Önceki günki çalýþmaya hastalýðý nedeniyle katýlmayan Mehmet Akif ve hafif sakatlýðý bulunan Furkan dün takýmla birlikte çalýþtýlar. Teknik Direktör Sedat Özbað bugün saat da yapacaklarý ter antrenmaný ile Erzurum maçýnýn hazýrlýklarýný tamamlayacaklarýný söyledi. Özbað, bugünki çalýþmanýn ardýndan 18 kiþilik maç kadrosunu açýklayacaðýný ve bu kadronun lojmanda kampa devam edeceðini belirtti. Tatile tatlý girelim Çorum Belediyespor ilk yarýnýn son maçýnda yarýn saat da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda Erzurum Büyükþehir Belediyespor ile karþýlaþacak. Sýralamadaki en yakýn takipçisi konumundaki rakibi önünde alacaðý galibiyetle ilk yarýyý üç puanla kapatmak isteyen Belediyespor da tüm hesaplar bunun üzerine yapýlýyor. orum Belediyespor ye ortak olmak hemde yen Çorum Belediyespor son iki maçýndan Çilk yarýnýn son maçýnda rakibi ile arasýndaki pu- yarýn sahasýnda an farkýný açmak isti- beraberlikle ayrýlarak Erzurum Büyükþehir yor. lider olma þansýný iyi Belediyespor u konuk edecek. Kýrmýzý Siyahlýlar ilk yarýyý galibiyetle kapatarak hem zirve- Ligde dört hafta üst üste kazanan ve dokuz haftadýr yenilme- deðerlendiremedi. Son iki maçta kaybettiði puanlarýn ardýndan sahasýnda oynayacaðý sezonun son maçýný kazanmaktan baþka bir dü- Çorum Belediyespor muhtemel onbiri Çaðrýcan þüncesi bulunmuyor. Osman Nedim Ýmam Yakup Geçtiðimiz hafta Darýca deplasmanýndan Eray O. Yalçýn M. Akif Murathan golsüz beraberlikle dönerek haftayý bir puanla ren Oðuzhan Saraçoðlu ve Okan ile cezalý Ýbrahim noktada bitirmek amacýnda. Selen bu maçta for- Kývanç Emir lar devre arasýna taraftarlarý önünde alacaðý Konuk Erzurum dý nda baþlayacak maçý Turhan Kýlýçcýoðlu Sta- 3. Lig 2. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri kapatan kýrmýzý siyahlýma giyemeyecek. Saat da Dr. Yarýn Çorum Beledi-Erzurum B. Þehir:Yiðit Arslan (Ýzmir) Hacettepe-Sakaryaspor: Sertaç Þaroðlu (Ýstanbul), galibiyetle girmek istiyor. Bu maçta alacaðý galibiyetle üç puan almayý Büyükþehir Belediyespor da ligde son haftalarda çýkýþa geçen bir Ýzmir bölgesi genç hakemlerinden Yiðit Aslan yönetecek. Yardým- Elibol Sandýklý-Darýca Gençler: Sedat Sert (Hatay), ve lider Düzyurt- takým. Geçen hafta cýlýklarýný ise Volkan Balçova Bel- Sancaktepe Bel: Salih Salar (Ankara). spor un Maltephespor evinde Batman Petrolspor maçýný kazanan ma- Uður Göçmen yapacak. Cindemir ve Ýsmail Maltepespor-Düzyurtspor: Deniz Gültekin (Ýzmir). maçýnda puan kaybetmesi halinde ise liderlivi beyazlýlar Çorum Dördüncü hakem ise Bursa Nilüfer-M. Evrenseki: Volkan Yalýn (Kýrþehir) ðe yükselecek. Ünyespor-Çýksalýnspor: Emre Duz (Düzce). Belediyespor deplasmanýndan puan yada gözlemcisi ise Sam- Uður Topaloðlu. Maçýn Çorum Belediyespor da sakatlýklarý sü- puanlarla dönerek ilk sun dan Namýk Kara- Batman Petrol-Orhangazi: Erkoç Doðan (Ýstanbul). 68 Aksaray-Elazýð Bel.: Mehmet Kaftancý (Gaziantep) yarýyý zirveye yakýn man. Ý Çok zor mücadele olacak Erzurum Büyükþehir Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, lig ikincisi Çorum Belediyespor ile zorlu bir maç oynayacaklarýný Çorumlu futbol severlerin iyi bir mücadele izleyeceðini söyledi. Ýncedal, puan yada puanlar almak için çýkacaklarý maçta futbolcularýna inancýnýn tam olduðunu ve istediklerini alarak ayrýlacaklarýný belirtti. rzurum Büyükþehir Belediyespor Teknik Direktörü EYavuz Ýncedal, Çorum Belediyespor maçýnýn çok çetin geçeceðini ve amaçlarýnýn puanla dönmek olduðunu söyledi. Grupta ikinci sýrada bulunan Çorum Belediyespor ile zorlu bir mücadeleye çýkacaklarýný belirten Yavuz Ýncedal, Çorumlu futbol severler çok zor bir mücadele izleyecek. Takým olarak son haftalardaki çýkýþýmýzý sürdürmek istiyoruz ve Çorum a puan yada puanlar almak için gideceðiz. Kendimize güvenimiz tam ve sahadan istediðimiz almak için gerekli mücadeleyi vereceðiz. Bu konuda futbolcularýma inancým tam. Ýnanýyorumki futbolcularým sahada beni ve camiamýzý mahcup etmeyeceklerdir Mavi beyazlý takýmda sakat futbolcularýn tedavisinin devam ettiði oynayýp oynayamayacaklarýnýn bugün netlik kazanacaðý öðrenildi. Öte yandan kýrmýzý kart cezalýsý olan Kerem Kaya cezasýný tamamladýðý için yarýnki maçta forma giyebilecek. Yavuz Ýncedal Hedefe ulaþmak için kazanmak zorundayýz Taraftara erken gelin uyarýsý orum Belediyespor Tribün Liderleri yarýn oy- Erzurum Büyükþehir Belediyespor Çnanacak maçýna tüm taraftarlarý davet ettiler ve uyardýlar Maça erken gelin Tribün liderleri Erdoðan Zembil ve Fatih Ahýskalý takýmýn ilk yarý hedefine ulaþmasý için Erzurum Büyükþehir Belediyespor maçýnýn büyük önem taþýdýðýný belirterek bu zorlu maçta tüm Çorumlularý takýmlarýna sahip çýkmaya davet ettiler. Zembil ve Ahýskalý, ilk yarýnýn son maçýnda Çimentospor dan Belediyespor antrenmanýna ziyaret Çimentospor Baþkaný Murat Çaðlayan ve Yönetim Kurulu üyesi Okay Koca dün Çorum Belediyespor antrenmanýný ziyaret ettiler. Çimentospor da görev yapan Arif Ceylan a hizmetlerinden dolayý eþorfman, futbolculara ise tatlý ikram ettiler ve yarýnki maçta baþarýlar dilediler. Ç takýmýn taraftar desteðine büyük ihtiyacý olduðunu belirterek tüm taraftarlarý maça gelerek destek vermesini istediler. Tribün liderleri taraftarlarýn son haftalarda maçlara büyük ilgi gösterdiklerini ancak geç geldiklerini belirterek tüm taraftarlardan maça erken gelmelerini ve maç baþlamadan takýma destek vermelerinin önemine dikkat çektiler. Belediyespor Yönetimi ne de bilet fiyatlarýný açýk 1, kapalý 5 lira olarak sabit tuttuklarý için teþekkür ettiler. orum 1. Amatör Küme Ligi nde mücadele eden Çimentospor Yönetimi dün Çorum Belediyespor antrenmanýný ziyaret ederek takýmlarýnýn eski antrenörü Arif Ceylan a eþorfman, Belediyespor futbolcularýna ise tatlý ikram ettiler. Yarýn Erzurum Büyükþehir Belediyespor ile karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor un dün yaptýðý antrenmaný Çimentospor Baþkaný Murat Çaðlayan ve yönetim kurulu üyesi Okay Koca ziyaret ettiler. Ziyarette ilk olarak yeþil beyazlý kulüp Baþkaný Murat Çaðlayan, Çimentospor ku- Çimentospor Baþkaný Murat Çaðlayan dünki çalýþma öncesinde Çorum Belediyespor lu futbolculara tatlý ikram etti lübünde uzun dönem görev yapan ve geçtiðimiz yýl þampiyonluk yaþatan Arif Ceylan a kulüp olarak yaptýrdýklarý eþorfmaný hediye etti. Murat Çaðlayan, Arif Ceylan ýn Çimentospor kulübünde görev yaptýðý süre içinde verdiði hizmetleri hiç unutmayacaklarýný belirterek, Kendisi Çimentospor kulübünde görev yaptýðý sürede büyük hizmetler verdi. Kulüp yapýmýza uygun olarak yaptýðý bu hizmetler sonunda tek tesellimiz ilimiz profesyonel kulubünde göreve baþlamasý. Kendisine Çimentospor a yaptýðý hizmetlerden dolayý teþekkür ediyor bundan sonraki Ýlk yarý sonu hedeflerinin 32 puan olduðunu belirten Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað buna ulaþmak için Erzurum Büyükþehir maçýný kazanmak zorunda olduklarýný söyledi. lk yarýyý hedefledikleri puanda bitirmek mutlak kazanmalarý gereken bir maça çýkacaklarýný belirten Teknik Direktör Sunay Güneþ taraftarlarýnýn desteði ile devreyi üç puanla kapatmak istediklerini söyledi. Sezonun ilk yarýsýndaki hedeflerinin 32 puan olduðunu ve bu hedefe ulaþmak içinde Erzurum Büyükþehir Belediyespor maçýný kazanmak zorunda olduklarýný belirten Özbað Takým olarak ilk yarýyý istediðimiz yerde bitirmek istiyoruz. Grupta takýmlar arasýndaki güç dengesi çok yakýn ve her takým birbirini yenebilecek güçte. Bunun örnekleri oldukça fazla. Yarýn oynayacaðýmýz Erzurum Büyükþehir takýmý grubun þampiyonluk adaylarýndan. Onlarda ikinci yarýya daha umutlu baþlamak için buraya önce puan sonra puanlar için gelecektir. Bizim bu maçta en büyük dezavantýjýmýz saha þartlarý. Rakibimiz iç saha maçlarýnda bu tür sahalara alýþýk. Biz ise daha çok iyi sahada iyi futbol oynuyoruz. Bu hafta boyunca bu kötü saha þartlarýna futbolcularýmýzý gerek fiziksel gerekse taktiksel olarak hazýrlamaya çalýþýyoruz. Saha dezavantajýmýz var ancak seyirci avantajýmýzla bunu kapatacaðýmýza inanýyorum, Son haftalarda taraftarlarýmýzýn verdiði destek bizleri son derece mutlu ediyor. Ýnanýyorumki yarýnki maçtada Çorumlular tribünleri doldurarak bu takýma sahip çýkacak ve doksan dakika boyunca destek vereceklerdir. Kazanmak zorunda olduðumuz bir maça çýkýyoruz ve bunun içinde bizler sahadaki futbolcularýmla birlikte elimizden gelen mücadeleyi vereceðiz. Taraftarlarýmýzýnda sahada kazanmak için mücadele edecek futbolcularýna vereceði destekle devre arasýna üç puan ve hedefine ulaþmýþ olarak girmek istiyoruz Murat Çaðlayan verdiði hizmet nedeniyle Arif Ceylan a eþorfman hediye etti çalýþmalarýnda da baþarýlar diliyorum Çorum Belediyespor üyelerine bu jestinden dolayý çok teþekkür etti ve onlara 1. Küme maç- Murat Çaðlayan ve Yönetim Kurulu üyesi Okay Koca Çorum Be- Antrenörü Arif larýnda baþarýlar diledi. lediyespor futbolcularý- Ceylan da Çimentospor da çok güzel günler Arif Ceylan a kulübün Çaðlayan, daha sonra na tatlý ikram etti ve pazar günü oynayacaklarý zorlu Erzurum Büyükþehir Belediyespor ma- geçirdiðini belirterek eþofrmanýný hediye etti. Baþkan Murat Çaðlayan Ziyaret sýrasýnda çýnda baþarýlar dilediler. ve Yönetim Kurulu Çimentospor Baþkaný

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı