Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve uygulanma şekli hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası d/151)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve uygulanma şekli hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası d/151)"

Transkript

1 Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI : 199 Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve uygulanma şekli hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası d/151) t T. C. Başbakanlık 2. VII Muamelât Umum Müdürlüğü Tetkik Müdürlüğü Sayı: 71/1886, 6/1873 Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve uygulanma şekli hakkında Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 3.VI tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. Başbakan A. Menderes GEEEKÇB Yeni Türk Ticaret Kanununun uygulanmasını kolaylaştırmak ve kanun yürürlüğe girmeden önce yapılan muamelelerin ve meydana gelmiş olan müesseselerin hukuki durumunu açık hükümlere bağlamak maksadiyle hazırlanmış olan işbu kanun iki-bölümden ibarettir. I - îlk bölümün ihtiva ettiği intikal hükümleri Medeni Kanunun sureti meriyet ve şekli tatbiki hakkında kanundaki esaslara uygun olarak tanzim edilmiştir. Kanunun makabline şâmil olmaması esası kabul edilmekle beraber bu esasın bâzı istisnaları teklif edilmiştir. Bu istisnalar bilhassa âmme menfaati mülâhazasiyle münasip görülmüştür. II - Kanunun ikinci bölümü Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesi yüzünden kaldırılması veya değiştirilmesi lâzımgelen diğer kanunların hükümlerini ihtiva etmektedir. 1. Kaldırılması teklif edilen Borçlar Kanununun maddelerine tekabül eden hükümler yeni Ticaret Kanununda mevcuttur. Borçlar Kanununun 179 ve 180 nci maddelerinin tercümesi düzeltilerek yeni Ticaret Kanununun esaslarına uygun bir şekilde kaleme alınmıştır. (Ticaret Kanununa mütaallik gerekçe $ 16 Be). Kaldırılmış olan Ticaret Kanununun 845 nci maddesi ipka edilmiş olan Borçlar Kanununun 416 ncı maddesine nazaran daha geniş olduğundan Borçlar Kanununun 416 ncı maddesi dışında kalan haller hakkında yeni 430 neu madde teklif edilmiştir. (Madde 40, No. 1) Komisyon sözleşmesinde vekâlet hükümleri de tatbik olunduğundan vekâlet veren kimsenin (âmir) olarak değil (müvekkil) olarak adlandırılması iktiza eder. (Madde 40, No. 2) 453 ncü maddeye eklenmiş olan yeni fıkra, kaldırılmış olan Ticaret Kanununun 100 ncü maddesinin yerine geçmiştir. (Madde 40, No. 3) 2. İcra ve İflâs Kanununun bâzı maddelerinin teklif edilen şekilde değiştirilmesine sebep, gemi üzerindeki akdî rehin haklarına ipotek mahiyetinin verilmiş olmasıdır. Diğer değişiklikler yalnız eski terimlerin yerlerine yenilerinin konmasından ibarettir. (Madde 41, No. 1-12, 16, 18, 21) Ticari rehin hakkındaki özel kaideler kaldırıldıktan sonra 27. V gün ve 2228 sayılı Kanunla 45 nci maddeye eklenmiş olan son fıkranın hikmeti vücudu kalmamıştır. Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye'deki malları iflâsa tâbi olduğun-

2 2 dan yetkili mahkemenin gösterilmesi faydalı görülmüştür. (Madde 41 No. 13) Kooperatifler, kanunlarına bakılmaksızın ticaret ortaklığı mahiyetini haiz olduğu ve limitet ortaklıkların da yalnız esas sermayeleriyle mesul oldukları için kanunun 179 ve 200 ncü maddelerinin değiştirilmesi lâzımgelmiştir. (Madde 41, No. 15, 17) Kolektif ve komandit ortaklıklar mevzuatımıza göre tüzel kişiliğe sahibolduğundan 345 nci maddenin son fıkrası kaldırılmıştır. İhtiyati haciz hakkındaki teklif edilen hüküm gemi alacağının hukuki mahiyetinden istihracedilen zaruri bir neticedir. (Madde 41, No. 20) Kambiyo senetleri hakkındaki takipte teminat, takibin konusunu teşkil edemediğinden buna dair hüküm kaldırılmıştır. (Madde 41, No. 14) Yeni Ticaret Kanununun 468 nci maddesiyle güdülen maksadı temin etmek üzere, anonim ve sair ticaret ortaklıkları tarafından müstahdem ve işçileri lehine ayrılmış olan yardım akçelerine mütaallik borçları ikinci sıraya dercetmek zaruri görülmüştür. (Madde 41, No. 19) 3. Denizde Can ve Malkoruma hakkındaki Kanunun tadillerine gelince : Ticaret Kanununa mütaallik gerekçede ($ 37 1 I) gösterildiği gibi (denize elverişlilik) başka, (yola elverişlilik) başka bir şeydir. Bu tefrik adı geçen kanunda da fiilen yapılmış olduğu halde her nedense (denize elverişlilik belgesi) tâbiri değil, sehven (yola elverişlilik belgesi) 'tâbiri kullanılmış ki bu hata Ticaret Kanunu tasarısının 817 nci maddesine uygun olarak düzeltilmiştir. Deniz raporunun tesbit şekli Alman mehazına uygun ve maksada elverişli bir tarzda Ticaret Kanunu tasarısının nci maddelerinde düzeltildikten sonra 4922 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin son cümlesinin kaldırılması ve aynı maddenin ilk cümlesiyle 27 nci maddenin yazılış şeklinin yeni hükümlere göre değiştirilmesi lâzımgelmiştir. 4. Ceza Kanununun 201 nci maddesinin birinci fıkrasının yeni şekli, maddenin mânasını tahrif eden bir tercüme hatasının düzeltilmesinden ibaredir. 349 ncu maddenin 2 nci fıkrasına gelince : Bugünkü şekil kambiyo senetleriyle emtia senetlerinin tedavül emniyetini kâfi derecede temin edemediğinden fıkra, 1947 de Brüksel'de toplanmış olan Sekizinci Ceza Hukuku Birleştirilmesi Milletlerarası Konferansında teklif edilen projeye uygun olarak değiştirilmiştir. 5. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 11 nci maddesinin tadiline sebep; gemi ile yajpılmış olan ticaret işlerinde, geminin kayıtlı bulunduğu yerin değil, belki bağlama limanının merkez yerini teşkil etmesidir. ( S. Sayısı : 199 )

3 BİRİNCİ BÖLÜM İntikal hükümleri A) Genel hükümler I) Kanunun makabline şâmil olmaması 1 - Esası a) Hâdise ve muameleler ~ 3 HÜKÜMETİN TBKLÎFÎ Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve uygulanma şekli hakkında kanun tasarısı MADDE 1. Bu kanunda aksi hüküm bulunmadıkça: 1. Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmeden önceki hâdiselerden doğmuş olan hukuki neticeler bu hâdiselerin vukuları zamanında yürürlükte olan kaideler; 2. Zikri geçen tarihten önce yapılmış olan muamelelerin hüküm ifade edip etmemeleri ve hukuki neticeleri bu tarihten sonra dahi vukuları zamanında yürürlükte olan kaidelere; 3. Zikri geçen tarihten sonra vukubulmuş olan hâdiseler ise yeni kaidelere; tâbidir. b) Sözleşmelerin şekli MADDE 2. Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmeden önce yapılan bir sözleşme; şekli itibariyle yeni kaidelere uymasa dahi muteber kalır. c) Zamanaşımı MADDE 3. Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmeden önce başlamış olan zamanaşımı ve hakkı düşürme süreleri eski kaidelere tâbidir. Şu kadar ki, yeni kaidelerin tâyin ettiği süreler eskilerinkinden dûn ise sürelerin cereyanı ancak bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren başlar. Aynı ândan itibaren zamanaşımı ve hakkı düşürmenin diğer bütün hususları da yeni kaidelere tâbidir. 2. İstisnaları a) Muhtevası kanunca tanzim edilmiş münasebetler MADDE 4. Muhtevası tarafların arzu ve iradeleri nazara alınmaksızın kanunca tanzim edilen hukuki münasebetler yeni kanunun yürürlüğe girmesinden önce vücut bulmuş olsa bile kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yeni kaidelere tâbidir. b) Yeni kaidelere göre talep haklarım doğuran hâdiseler MADDE 5. Eski kanun yürürlükte iken vukubulmuş olup da Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmeden önce hukukan himaye edilmiş bir talep hakkına vücut vermemiş olan hâdiselerin hukuki neticeleri yürürlük tarihinden itibaren yeni kaidelere tâbidir. II - Atıflar MADDE 6. işbu kanunla Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe ıgirmeleriyle kaldırılmış veya değiştirilmiş sayılan maddelere diğer mevzuat tarafımdan yapılmış olan atıflar zikri geçen maddelere tekabül eden kaidelere yapılmıç gibi telâkki olunur. III - Ticari dâvalar MADDE 7. Türk Ticaret Kanununun ticari dâvalara mütaallik 4 ve 5 nci maddeleri kanunun yürürlüğe girmesinden sonra açılan dâvalarda uygulanır. Şu kadar ki : 1. Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki muamele ve işlere mütaallik deliller ve bunlarm ikamesi hakkında eski kaideler; 2. Kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılmış olup da yürürlük zamanında kesin hükme bağlanmamış dâvalar hakkında ise ticaret mahkemelerinin iş sahasına mütaallik 5 nci maddenin son fıkrası uygulanır. IV Ticari rehnin paraya çevrilmesi MADDE 8. Ticari rehnin paraya çevrilmesi hakkında Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesinden önce vâki olan taleplere vukuları zamanındaki kanunun hükümleri uygulanır. ( S. S&ym : 199 )

4 B. Özel hükümler I - Tüzel kişilik MADDE 9. Türk Ticaret Kanununa tâbi olan tüzel kişilerin haklardan istifade ehliyetlerinin şümul ve derecesi, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yeni kaidelere göre tesbit olunur. // - Kanuni faiz MADDE 10. Türk Ticaret Kanununun ticari işlerdeki kanuni faize anütaallik 9 ncu maddesi, borcun oluş zamanına bakılmaksızın vâde bitimi veya ihtar günü kanunun yürürlüğe girmesinden sonra olan (borçlar hakkında uygulanır. Şu kadar ki, verilen avans veya yapılan masraflar için kanuni faiz istenir veyahut sözleşmede muayyen faiz miktarı tâyin edilmiyerek kanuni faizin verilmesi kararlaştırılmışa bu nevi borçların oluşları zamanındaki kanuni faize mütaallik kaideler uygulanır. III.- Ticari satım MADDE 11. Türk Ticaret Kanununun temerrüt halinde bulunan alıcıya karşı caiz olan tedbirlere mütaallik 25 nci maddesinin 2 nci bendi, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra mahkemelerce verilecek satış izinleri hakkında uygulanır. IV - Hapis hakkı MADDE 12. Türk Ticaret Kanununun tanıdığı hapis hakkı kanunun yürürlüğe girmesinden önce alacaklının eline geçmiş olan mallar hakkında dahi cari olacağı gibi zikri geçen andan önce meydana gelmiş alacaklar için de uygulanabilir. V - Ticaret sicili 1. Genel olur ak MADDE 13. Eski kaidelere göre tutulan ticaret sicilleri yeni kanunun uygulanışı bakımından da ticaret sicili sayılır. Türk Ticaret Kanununun 28 nci maddesi saklıdır. Ticaret sicilindeki kayıtların ilânı hakkında, kaydına tâbi olan hususun vukubulduğu zamandaki kaideler uygulanır. KS.--.Sa2 2. Ticaret unvanı MADDE 14. Türk Ticaret Kanunu gereğince bir ticaret unvanı seçerek işletmelerini ve varsa şubelerini ticaret siciline kaydettirmeye mecbur olup da kanunun yürürlüğe girmesinden önce bu görevi: 1. Eski kaidelere uygun bir surette tamamlamış olanların hakları saklı kalmaktadır. Şu kadar ki, bunlar hakkında yeni kanunun 42 nci maddesinin 2-4 ncü fıkralariyle 45, 47 ve 50 nci maddeleri cari olacağı gibi kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ticaret unvanına mütaallik ilâve, değişme ve devirler hakkıoıda yeni kaideler uygulanır. 2. Hiç veya eski kaidelere uygun bir surette yapmamış olanlar kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde kayıt muamelesini yeni kaideler uyarınca yapmaya mecburdurlar. Bu süre geçtikten sonra kanunun 35 ve 40 nci maddeleri uygulanır. 3. İsletme adı MADDE 15. Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesi zamanında bir işletme adını kullanıp da bunu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde tescil ettirmezse kullandığı işletme adı üzerindeki hakkını kaybedeceği gibi hakkında kanunun 53 ve 54 ncü maddeleri uygulanrı. 4. Tüccar memuru ve tüccar mümessilleri MADDE 16 Umumi vekâlete istinaden (tüccar memuru) veya (tüccar mümessili) sıfatiyle ticaret siciline kaydolunan kimseler (ticari mümessil) sayılır. Umumi vekâlete istinadetmeksizin (tüccar memuru) veya (tüccar mümessili) sıfatiyle ticaret siciline kaydolunan kimseler (ticari vekil) sayılır. Mezkûr kayıtlar Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesinden üç ay sonra re'sen silinir. Meğer ki ilgili tacir mezkûr kimseleri ticari mümessil olarak tâyin ettiğini aynı süre içind'e ticaret sicili memurluğuna gereği gibi bildirmiş ola. 5. Kolektif ve komandit ortaklık MADDE 17 Ortak olmamakla beraber kolektif ve komandit ortaklığı idare hak ve ı : 199)

5 görevini haiz olan kimse (ticari mümessili) sayılır. VI - Ticari defterler MADDE 18 Türk Ticaret Kanununun ticari defterlere mütaallik bölümünden: 1. 66, 67, 69, 70, 71, 76, ve 77 nci maddeleri kanunun yürürlüğe girmesi gününde veya o günden sonra başlıyan iş yılı; 2. 72, 75, , 489 ve 453 ncü maddeleri kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak envanter ve bilançolar; nci maddesi kanunun yürürlüğe girmesinden sonra toplanan kurulları; nci maddeleri kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılmış olupta yürürlüğe girmesi zamanında kesin hükme bağlanmamış dâvalar; hakkında uygulanır. 68 nci maddedeki saklama süresi hesabına kanunun yürürlüğe girmesinden önce geçen süre dâhil olur. VII - Anonim ortaklık * 1. Genel olarak MADDE 1,9. Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesi zamanında ticaret sicilline kaydedilmiş olan anonim ortaklıklar hakkında yeni kanunun , , ( 370, 374, nci maddeleriyle ana sözleşmelerinin hükümlerine aykırı olmıyan diğer maddeleri de uygulanır. Yeni kanunun denetçilerin haiz olmaları lâzımgelen niteliklere mütaallik 347 nci maddesinin 4 ncü fıkrası kanunun yürürlüğe girmesinden sonra seçilecek olan denetçiler hakkında uygulanır., 2. Ana sözleşmenin yeni kaidelere uydurulması MADDE 20. Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesi zamanında ticaret siciline kaydedilmiş olupta ana sözleşmeleri yeni kaidelere uymıyan anonim ortaklıklar zikri geçen andan itibaren bir yıl içinde ana sözleşmelerini yeni kaidelere uydurmazlarsa işbu kanunun 23 ncü maddesi saklı kalmak üzere btı sürenin geçmesiyle münfesih sayılır. Esas sermayesi yüz bin Türk lirasından aşağı olan bir anonim ortaklık Türk Ticaret Kanu- 5 XS, Sayı» ;19») nunun 563 ncü maddesi uyarınca bir limitet ortaklığa çevrilirse aynı kanunun 554 ncü maddesi, ve eğer esas sermaye yüz bin liraya kadar çoğaltılırsa aynı kanunun 391 nci maddesi uygulanmaz. Bu maddedeki işlere mütaallik genel kurul kararları hakkında yeni kanunun 388 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının son cümlesiyle 5 ve 6 nci fıkraları uygulanır. Bakanlar Kurulunun müsaadesi alınmıyacaktır. 3. Müstahdem ve işçiler lehinde yardim akçesi MADDE 21. Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesinden önce anonim ortaklığı müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları ve sair yardım tesisatı kurulmuş ve idamesi maksadiyle akçe ayrılmış ise akçeye tahsis olunan mallar, zikri geçen andan itibaren bir yıl içinde, ortaklık mallarından ayrılacak ve bunlarla Medeni Kanun hükümleri gereğince bir tesis kurulacaktır. Türk Ticaret Kanununun 468 nci maddesinin 3 ve 4 ncü fıkraları da uygulanır. 4. Ortaklıkça iktisabedilmiş olan pay senetleri a MADDE 22. Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesi zamanında kendi paylarına malik olan anonim ortaklık hakkında yeni kanunun 329 ncu maddesinin son fıkrası uygulanır. 5. Pay senetlerinin itibari kıymeti MADDE 23. Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesinden önce anonim ortaklıklar tarafından çıkarılmış olup da itibari kıymeti yüz Türk lirasından aşağı olan pay senetleri ileride de muteber olacağı gibi zikri geçen andan itibaren üç yıl içinde yapılacak olan esas sermayenin azaltılmasından dolayı pay senetlerinin itibari kıymeti yüz Türk lirasından aşağı olabilir. Şu kadar ki, birinci fıkraya göre muteber sayılan pay senetlerinin en az yirmi lira veya yirmi liranın misli olması lâzımdır. VIII - Sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklık MADDE 24. îşbu kanunun anonim ortaklıklara mütaallik ncü maddeleri Türk Ticaret Kanununun 476 nci maddesinin çizdiği çer-

6 -e çeve içinde sermayesi paylara bölünmüş kornan- dit ortaklıklar hakkında da uygulanır. IX - Kooperatif ortakhk MADDE 25. işbu kanunun anonim ortaklıklara mütaallik nci maddeleri Türk Ticaret Kanununun 489 ncu maddesinin çizdiği çerçeve içinde kooperatif ortaklıklar hakkında da uygulanır. Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde 492 nci maddesinin son fıkrasının birinci cümlesi uyarınca ortaklar listesinin ticaret siciline tevdii mecburidir. Ay-^ nı fıkranın son cümlesi bu liste hakkında uygulanmaz. X - Limitet ortakhk MADDE 26. Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesi zamanında ticaret siciline kaydedilmiş olup da, ortaklık sözleşmeleri yeni kaidelere uymıyan limitet ortaklıklar zikri geçen andan itibaren bir yıl içinde ortaklık sözleşmelerini yeni kaidelere uydurmaya ve lazımsa esas I sermayelerini kanunun 507 nci maddesinde yazılı miktara kadar çoğaltmaya mecburdurlar. Aksi takdirde bu sürenin geçmesiyle münfesih sayılırlar. Bu süre içinde de yeni kaideler uygulanır. Meğer ki, ortaklık sözleşmesinin hükümlerine aykırı olsun. Şu kadar ki, ortaklık sözleşmesinin hükümlerine aykırı olsa dahi yeni kanunun nci maddeleri kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren uygulanır. Eski sözleşmeyi yeni kaidelere uydurma işleri hakkında yeni kanunun 513 ncü maddesinin 2 nci fıkrası uygulanmaz. XI - Kıymetli evrak 1. Nama yazûı senetler I MADDE 27. Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesinden önce nama yazılı senet ola- I rak tanzim edilen tasarruf cüzdanı; depo senetleri gibi evraka borçlu sarahaten, evrak ibraz I edilmeden veya iptal kararı alınmadan borcunu I yerine getirmiyeceğine dair bir ihtirazi kayıt koymamış olsa bile yeni kanunun 569 ncu maddesi zikri geçen evrak hakkında da uygulanır. i M. Emnbiyo ««netleri MADDE 28. Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesinden önce tanzim edilen kambiyo senetleri bütün hususlar itibariyle eski kaidelere tâbidir. Şu kadar ki, zikri geçen andan sonra çekilecek protestolar hakkında yeni kaideler uygulanır. 3. Emtia senetleri MADDE 29. Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesinden önce tanzim edilen konişanentü, makbuz senedi, varant, taşıma senedi gibi emtiayı temsil eden senetler bütün hususları itibariyle eski kaidelere tâbidir. XII - Denig ticarşti 1. Gemi sicüi a) Genel olarak MADDE 30. Türk Ticaret Kanununun 865 nci maddesi saklı kalmak şartiyle eski kaidelere göre tutulan gemi sicilleri yeni kanunun uygulanışı bakımından da gemi sicili sayılır. b) Âmme itimadı prensibi MADDE 31. Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesi zamanında gemi sici'inin muhtevası gerçek hukuki duruma uymadığı takdirde sicil kaydına istinadeden kimse; hakkı tescil edilmemiş veya yanlış tescil edilmiş yahut hüjriimsüz bir takyit veya tahdidin tescili neticesinde hakkına dokunulmuş bulunan kimseye karşı Türk Ticaret Kanununun 885 nci maddesi hükmünü dermeyan edebilir. Meğer ki, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren cereyan etmeye başlıyan üç aylık süre içinde gemi sicilinin kaydı tâdil edilmiş veyahut bir muhalefet şerhi verilmiş ola., 2. Gemi a) Mülkiyeti tebeddülü MADDE 32. Gemi mülkiyetine mütaallik bir tebeddül gemi siciline geçirilmek üzere Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesinden önce sicil memurluğuna bildirilmiş ise değişikliklerin teseiîî hakkındaki eski hükümler uygulanır.

7 b) îktisabi zaman a %rm 7 MADDE 33. Gemiler hakkındaki iktisabi zamanaşımı yürürlüğe girmesinden itibaren Türk Ticaret Kanununa tâbidir. Şu kadar ki eski kanun yürürlükte bulunduğu zaman, yeni kanunda dahi muteber bîr zaman aşımı başlamış olduğu takdirde yeni kanunun yürürlüğe girmesine kadar geçen süre yeni kanunun kabul ettiği zaman aşanı süresine mütenasiben mahsubedilir. c) Gemi refrni MADDE 34. Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesi zamanında gemi sicilinde kayıtlı bulunan rehin hakkı o andan itibaren (gemi ipoteği) sayılır. Zikri geçen zamanda bir gemi ipoteğine sahibölan alacaklı, derece sırasına göre ön gelenin veya aynı derecede bulunan diğer bir gemi ipoteğinin sükutu halinde bunun terkinini, Türk Ticaret Kanununun 932 nci maddesine göre kendi lehinde bir şerh mevcutmuş gibi istemek hakkını haizdir. Zikri geçen zamanda bir gemi payı üzerindeki rehin hakkı o andan itibaren bir hak üzerindeki Tehin hakkı sayılarak hakkında Medeni "Kanunun nci maddeleri uygtûanır. d) Cebri icra MADDE 35. Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesinden önce bir genrinin cebrî satışına hükmedilmiş veya yapılmakta olan bir gemi haczedilmiş ise paraya çevrilme iıususunda eski hükümler uygulanır. 3. Deniz raporu MADDE 36. Türk Ticaret Kanununun deniz Taporuna mütaallik nci maddeleri kanunun yürürlüğe girmesinden önce vukubulan ve fakat o zaman rapora henüz bağlanmamış olan hâdiseler hakkında uygulanır. 4. Dispeç MADDE 37. Türk 'Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesinden önce vukubulan hâdiselere mütaallik dispeçler eski kaidelere tâbidir. Dispeç ile ilgili olan taşıma sözleşmelerinden yalnız bîri, zikri geççn andan önce yapılmışsa bu andan (&Saw n49j>) sonra "vukubulan hâdiselere mütaallik dispeç dahi eski kaidelere tâbidir. 5. Tabyanın tazminat borcunun en yüksek haddi MADDE 38. Para kıymetinin değişmesi halinde bıkanlar Kurulu, Türk Ticaret Kanununca 1114 ncü maddesinde tesbit edilen tazsnv nat borcunun en yüksek haddini Hali» icabına uygun olarak yeniden tesbit etmeye yetkilidir. XIII - Sifföftatar MADDÎT39. Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesi zamanmda mevcudolup da kanunun 1264 ncü maddesine aykırı sigorta sözleşmeleri, eski kaidelere göre muteber oldukları takdirde eskiden gibi hüküm ifade «der. Yenilenmeleri halinde yeni kaideler uygulanır. ÎKÎNCI BÖLÜM Diğer kanunların kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümleri Birinci Kısım Böfçfor Xfrft»ft«MADDE 40. Borçlar Kânununun 48 nei maddesiyle 103 ncü maddesinin son cümlesi ve nci maddeleriyle 473 ve 477 nci maddelerinin 2 nci fıkraları kaldırılmış ve 179, 180, 416, 430 ve 453 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir , 180 ve 430 ncu maddelerin yeni şekilleri : Bir mamelekim, veya bir işletmenin temi^mkü Madde 179. Bir mameleki veya bir ticari işletmeyi aktif ve pasifleriyle birlikte temellük eden kimse bunu alacaklılara ihbar veya gazetelerde ilân ettiği tarihten itibaren onlara -karşı mamelekin veya işletmenin borçlarından mesul olur, Şu kadar ki, iki yıl müddetle evvelki borçlu dahi yenisiyle birlikte müteselsilen mesul kalır; bu müddet muaccel borçlar için'ihbar veya ilân tarihinden ve daha sonra muaccel olacak borçlar için de muacceliyet tarihinden itibaren işlemeye başlar.

8 Borçların bu suretle naklinden doğan hükümler tek bir borcun nakli akdinden mütevellit olan hükümlerin aynıdır. Bir ticari işletmenin diğeriyle birleşmesi ve şeklini değiştirmesi Madde 180. Ticari bir işletme diğer bir işletme ile, aktif ve pasiflerin karşılıklı olarak temellükü suretiyle birleştirilirse, her iki işletmenin alacaklıları bir mamelekin temellükünden doğan hakları haiz olup bütün alacaklarını yeni işletmeden istifa edebilirler. Evvelce gerçek veya tüzel bir kişiye aidolup da kolektif veya komandit ortaklık haline konulan ticari bir işletmenin borçları hakkında da aynı hüküm tatbik olunur. Diğer komisyon işleri Madde 430. Malzemesi iş sahibi tarafından verilmek suretiyle imal edilecek menkul eşya hakkındaki komisyon işleri, eşya mislî şeylerden olmasa da, alım ve satım komisyonu hükmündedir. Alım ve satım komisyonu sayılmıyan işleri ücret mukabilinde kendi namına ve müvekkili hesabına deruhde eden alım ve satım komisyoncusu ile'komisyon işlerini kendisine sanat etmeyip bunları arızi olarak deruhde eden tacir hakkında da bu babın hükümleri tatbik olunur. Taşıma işleri komisyonculuğu hususi hükümler mahfuzdur. hakkındaki ncu maddelerdeki (âmir) kelimesinin yerine (müvekkil) kelimesi geçmiştir. 8 ' Madde 28. Gayrimenkul dâvalarında davacının lehine hüküm sadır olduğu takdirde mahkeme davacının talebine hacet kalmaksızın hükt(s. Sayıaı : 199) ncü maddeye şu fıkra eklenmiştir : Mağaza içinde müşterilerin kolaylıkla görebilecekleri şekilde, aksi ilân edilmedikçe toptan, yari toptan, veya perakende satış mağazası memur ve müstahdemleri o mağazanın mûtat Satış muamelelerinin hepsini icra ve ifasına, bunların ifa edilmesi veya hiç, yahut gereği gibi ifa edilmediği hakkındaki beyanlarla mukavelelerin ifası için teslim edilen mallara dair ayıp ihbarlarını ve muamelelerle ilgili bütün ihtar, ihbar gibi hak koruyan beyanları mağaza sahibi namına kabule ve yapmaya salahiyetli sayılırlar. Şu kadar ki, kendilerine sarih mezuniyet verilmedikçe mağaza dışında ve eğer kasa memuru varsa mağaza içinde de semeni talep ve kabzedemezler. İkinci Kısım İcra ve İflâs Kanunu, MADDE 41. İcra ve iflâs Kanununun 45 ve 345 nci maddelerinin son fıkraları kaldırılmış ve 23, 26, 27, 28, 29, 31, 43, 45, 73, 94, 97, 136, 144, 153, 154, 167, 168, 173, 176, 179, 190, 191, 200, 206, 257 ve 288 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ncü maddenin yeni şekli şudur : Kanundaki ıstılahlar Madde 23. Bu kanunun uygulanmasında : (ipotek) tâbiri ipotekleri, ipotekli borç senetlerini, irat senetlerini, gemi ipoteklerini eski hukuk hükümlerine göre yapılmış gayrimenkul rehinlerini, gayrimenkul mükellefiyetlerini, bâzı gayrimenkul üzerindeki hususi imtiyazları ve gayrimenkul teferruatı üzerine rehin muamelelerini, (Menkul rehni) tâbiri teslimi meşrut rehinleri, hayvan rehinlerini, hapis hakkını, alacak ve sair hakların terhini, Sadece (rehin) tâbiri, (ipotek) ve (menkul rehni) tâbirlerine giren bütün menkul ve gayrimenkul rehinlerini ihtiva eder. (Gayrimenkul) tâbiri gemi siciline kayıtlı olan gemilere de şâmildir nci maddedeki (gemi) tâbirinin yerine (gemi siciline kayıtlı olan gemi) kelimeleri geçmiştir nci maddeye şu fıkra eklenmiştir : Gemi siciline kayıtlı olan gemi borçlunun yedinde bulunmazsa alacaklı borçlunun gemiyi işgal etmekte olan şahsa karşı sahibolduğu hakları haiz olur. Şu kadat ki gemi üçüncü bir şahıs tarafından dâvadan sonra ve hükümden önce gemi siciline geçirilmiş bir akde müsteniden işgal edilmekte ise birinci fıkranın hükmü tatbik olunur nci maddenin yeni şekli şudur : Gayrimenkul dâvalarında hükümlerin tapu ve gemi sicili dairelerine tebliği

9 mün tefhimi ile birlikte hulâsasını tapu veya gemi sicili dairelerine bildirir. İlgili daire bu ciheti hükmolunan gayrimenkul veya geminin kaydına şerh verir. Gayrimenkul dâvası ileride davacının aleyhine kesinleşirse mahkeme derhal bu hükmün hulâsasını da tapu veya gemi sicili dairesine bildirir neu maddenin yeni şekli şudur : Gayrimenkul hakkındaki hükümden sonra yedin tebeddülü Madde 29. Hükmün tapu veya gemi sicili dairesine bildirilmesinden sonraki tebeddüllerin icra muamelelerine tesiri olmaz. Hükümde gösterilen şey kimin yedinde ise ondan alınıp alacaklıya teslim olunur. Şu kadar ki o yer veya gemide bulunan üçüncü şahıs yedini veya mülkiyetini borçludan telâkki etmeyi doğrudan doğruya işgal ettiğine dair tapu veya gemi sicili kaydı gösterirse mahkemeye müracaatla dâva açması için kendisine yedi gün mühlet verilir. Bu müddet içinde dâva açılırsa icra geri bırakılır nci maddenin yeni şekli şudur : İrtifak haklariyle gemi üzerindeki haklarına mütedair ilânlar intifa Madde 31. Bir irtifak hakkının veya gemi siciline kayıtlı olan bir gemi üzerindeki intifa hakkının kaldırılmasına yahut öyle bir hakkın tahmiline mütedair ilâm icra dairesine verilince icra memuru 24 ncü maddede yazılı şekilde yedi günlük bir icra emri gönderir. Borçlu muhalefet ederse ilâmın hükmü zorla icra olunur , 45, 73, 167, 173, 176 ve 191 nci maddelerde (emre muharrer senet) tâbirinin yerine (bono) tâbiri geçmiştir ncü maddenin 2 nci fıkrasının yeni şekli şudur : Borçlunun reddetmediği miras ve başka bir sebeple iktisap eyleyip henüz tapuya veya gemi siciline tescil ettirmediği mülkiyet ve diğer ayni hakların borçlu namına tescili, alacaklı tarafından istenebilir. Bu talep üzerine icra dairesi alacaklının bu muameleyi takip edebileceğini tapu veya gemi sicili dairelerine ve icabında mahkemeye bildirir. ( S. Sayısı : 199 ) nci maddenin 7 nci fıkrasının yeni şekli şudur : Kiralanan yer veya gemilerdeki hapis hakkına tâbi eşyaya mütaallik istihkak dâvaları Borçlar Kanununun 268 nci maddesinin birinci fıkrasında yazılı hükümlere (uygun) olmadıkça talik emri verilemez 'nci maddenin yeni şekli şudur : Gemiler hakkında Madde 136. Gemi siciline kayıtlı olan gemilere de şâmil olan bu faslın hükümlerinin uygulanışı bakımından (tapu) ve (tapu sicilli) tâbirleri (gemi sicilini); (irtifak hakkı) tâbiri ise gemi üzerindeki intifa hakkını ihtiva eder ncü maddeye şuı fıkra eklenmiştir : Gemi siciline kayıtlı olan bir gemiyi paraya çeviren icra dairesi o gemi üzerindeki ipotek ve intifa haklarına dair kayıtların gemi sicilinden terkin ve nakillerini de yaptırır ncü maddeye şu fıkra eklenmiştir: Türk Ticaret Kanununun gemi ipoteği hakkındaki 930 ve 931 nci maddeleri saklıdır ncü maddeye şu fıkra eklenmiştir: Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmeler hakkında salahiyetli merci, Türk Ticaret Kanununun 42 nci maddesinin 4 ncü fıkrası gereğince tâyin edilen temsilcinin ikametgâhı n- daki icra dairesidir nci maddenin birinci fıkrasının ikinci bendinin yeni şekli şudur: 2. Borç ve masrafların beş gün içinde Ödenmesi ncu maddenin yeni şekli şudur: Anonim, Limited ve kooperatif ortaklıkların iflâsı Madde 179 Anonim, Limited ve kooperatif bir ortaklığın borçları mevcut ve alacağından ziyade olduğu ortaklığın yönetim ve temsilile görevli kimseler ve ortaklık tasfiye halinde ise tasfiye memurları tarafından beyan veya alacaklı tarafından ispat edilirse Önce takibe hacet kalmaksızın iflâsına karar verilir mcı maddenin son fıkrasının yeni şekli şudur: Bu mallar iflâsın ilânından evvel taşıma senedi, konişmento, makbuz senedi, varant gibi emtiayı temsil eden bir senetle hüsnüniyet sahibi

10 üçüncü bir şahsa satılmış veya rehnedilmiş olursa bunlar geri alınamaz ncü maddenin son fıkrasının yeni şekli şudur: Anonim, limited ve kooperatif bir ortaklığın iflâsı halinde ana sözleşme gereğince verilmesi lâzımgelen pay bedellerinin henüz ödenmemiş olan kısımları veya konması taahhüt edilen ve fakat konmamış olan sermaye, ortaklığın borçlariyle takas edilemez neı maddenin 3 ncü fıkrasına şu cümle eklenmiştir :. Alacakları gemi ipoteği ile temin edilmiş olan alacaklılarla gemi alacaklıları hakkında bu hususlara mütaallik Türk Ticaret Kanununun Özel hükümleri tatbik olunur ncı maddenin 4 ncü fıkrasının (ikinci sıra) adlı bendine şu hüküm eklenmiştir : Patronların; müstahdem ve işçiler için yardım sandıklan ve sair yardım tesisatı kurulması ve idamesi maksadiyle ayrılmış ve tesis olarak tüzel kişiliği kazanmış yardım akçelerine olan borçlan nci maddeye şu fıkra eklenmiştir : Gemi alacaklıları Ticaret Kanununun ncı maddelerinde yazılı bulunan şey ve alacaklardan başkalarını ihtiyaten haczettiremezler nci maddenin birinci fıkrasının yeni şekli şudur : Tetkik merciince mühlet ilân olunur ve icra dairesiyle tapu ve gemi sicili idarelerine bildirilir. Borçlu tacirden ise ticaret sicili memurluğuna ve deniz ticaretiyle meşgul ise liman idaresine de haber verilir. Üçüncü kısım Denizde Can ve Mal Koruma hakkında Kanun MADDE Yi gün ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma hakkındaki Kanunun 4, 5, 6, 13, 20 ve 27 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 1. 4, 5, 6 ve 20 nci maddelerdeki (yola elverişlilik belgesi) kelimelerinin yerine (denize elverişlilik belgesi) kelimeleri geçer ncü maddenin yeni şekli şudur : (S: Sayı^i 190) Madde 13. Türk Ticaret Kanununun 980 ve 984 ncü maddeleri gereğince yetkili mahkemeye deniz raporu tesbit ettirmekle ödevli her kaptan, bu raporun tasdikli bir suretini d«kazadan sonra uğradığı, liman başkanlığı bulunan ilk limanda, liman başkanlığına verir nci maddenin yeni şekli şudur : Madde 27. Türk Ticaret Kanununun deniz kazalarından bahseden bölümünün (çatma) ve (kurtarma ve yardım) kısımlariyle Belediye Kanununun 15 nci maddesinin 9 ncu fıkrası ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun gemilerin sağlık bakımından denetlenmesine ait hükümleri saklıdır. Dördüncü kısım Ceza Kanunu MADDE 43. Ceza Kanununun 201 nd maddesinin birinci fıkrasiyle 349 ncu madde* sinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir nci maddenin birinci fıkrasının yeni şekli şudur : Madde 201 : Herkim cebrüşiddet veya tehdit ile sanat veya ticaret, serbestisini her ne suretle olursa olsun tahdit veya menederse bir aydan iki seneye kadar hapis ve otuz liradan yüz elli liraya kadar ağır para cezasına mahkûm olur ncu maddenin 2 nci fıkrasının yeni ekli şudur : Emre veya hamile yazılı olarak tanzim edilen kambiyo -senetleriyle emtiayı temsil eden evrak resmî varaka hükmündedir. Beşinci kısım Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu MADDE 44. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun II nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : Madde II - Suç açık denizlerde veya yabancı liman ve kara sularında Türk bayrağını taşıyan deniz ve hava nakil vasıtalarında veya böyle bir nakil vasıtasiyle işlenmişse suçun işlenmesinden sonra vasıtanın Türkiye'de ilk uğradığı yerin veya bağlama limanının mahkemesi salahiyetlidir.

DÖRDÜNCÜ KİTAP. Deniz Ticareti BİRİNCİ FASIL. Gemi BİRİNCİ KISIM. Umumi Hükümler

DÖRDÜNCÜ KİTAP. Deniz Ticareti BİRİNCİ FASIL. Gemi BİRİNCİ KISIM. Umumi Hükümler DÖRDÜNCÜ KİTAP Deniz Ticareti BİRİNCİ FASIL Gemi BİRİNCİ KISIM Umumi Hükümler A) Tarifler: I - Gemi, ticaret gemisi: Madde 816 Tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılması, denizde hareket etmesi imkanına

Detaylı

Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir.

Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir. TÜRK TİCARET KANUNU Kanun Numarası: 6762 Kabul Tarihi: 29/06/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/07/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9353 BAŞLANGIÇ A - KANUNUN TATBİK SAHASI: I - TİCARİ HÜKÜMLER:

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 287 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana SayfaKanunlarKHKTüzüklerYönetmeliklerTebliğlerMülga KanunlarAndlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Yazdır 2751

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı

Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir.

Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir. TÜRK TĐCARET KANUNU Kanun Numarası: 6762 Kabul Tarihi: 29/06/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/07/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9353 BAŞLANGIÇ A - KANUNUN TATBĐK SAHASI: I - TĐCARĐ HÜKÜMLER:

Detaylı

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/997.html

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/997.html 1 of 244 12/19/2008 7:07 PM TÜRK TĐCARET KANUNU Kanun Numarası: 6762 Kabul Tarihi: 29/06/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/07/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9353 BAŞLANGIÇ A - KANUNUN TATBĐK

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı

Ayrıca icra memuru olmıyan yerlerde bu vazife mahkeme başkatipleri tarafından görülür.

Ayrıca icra memuru olmıyan yerlerde bu vazife mahkeme başkatipleri tarafından görülür. İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2128 BİRİNCİ BAP: TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER İCRA DAİRELERİ

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı:

İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2128 BİRİNCİ BAP: TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER İCRA DAİRELERİ

Detaylı

İCRA İFLAS KANUNU * BİRİNCİ BAP. Teşkilat ve Muhtelif Hükümler

İCRA İFLAS KANUNU * BİRİNCİ BAP. Teşkilat ve Muhtelif Hükümler İCRA İFLAS KANUNU * Kanun No: 2004 Kabul Tarihi: 9/6/1932 BİRİNCİ BAP Teşkilat ve Muhtelif Hükümler İcra daireleri ve memurları Madde 1. (Değişik: 18/2/1965 538/1 md.) Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde

Detaylı

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 2481 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6183 Kabul Tarihi : 21/7/1953 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/7/1953 Sayı : 8469 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 34 Sayfa

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1)(2)

HARÇLAR KANUNU (1)(2) 3903 HARÇLAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 733

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 733 3903 HARÇLAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 62 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana SayfaKanunlarKHKTüzüklerYönetmeliklerTebliğlerMülga KanunlarAndlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Yazdır 3903

Detaylı

Bu kimsenin icabını zamanında vasıl olmuş addetmeğe hakkı vardır. Vaktinde gönderilen kabul haberi icabı yapana geç varır ve o kimse onunla mülzem

Bu kimsenin icabını zamanında vasıl olmuş addetmeğe hakkı vardır. Vaktinde gönderilen kabul haberi icabı yapana geç varır ve o kimse onunla mülzem 569 BORÇLAR KANUNU Kanun Numarası : 818 Kabul Tarihi : 22/4/1926 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/5/1926 Sayı : 366 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 762 * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

MADDE 1 - İki taraf karşılıklı ve birbirine uygun surette rızalarını beyan ettikleri takdirde, akit tamam olur.

MADDE 1 - İki taraf karşılıklı ve birbirine uygun surette rızalarını beyan ettikleri takdirde, akit tamam olur. KANUN NO: 818 BORÇLAR KANUNU (*) Kabul Tarihi: 22 Nisan 1926 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Mayıs 1926 - Sayı: 366 3.t. Düstur, c.7 - s.763 (*) 4.2.2011 tarih 27836 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.1.2011

Detaylı

Madde 2 - Müddeabih para ise mahkemenin vazifesini tayinde miktarı esas ittihaz olunur.

Madde 2 - Müddeabih para ise mahkemenin vazifesini tayinde miktarı esas ittihaz olunur. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERĐ KANUNU Kanun Numarası: 1086 Kanun Kabul Tarihi: 18/06/1927 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02, 03, 04/07/1927 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 622, 623, 624 BĐRĐNCĐ BAP : UMUMĐ

Detaylı

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TÜZÜK (1)

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TÜZÜK (1) 1723 TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TÜZÜK (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24.7.1965, No : 6/5100 Dayandığı Kanunun Tarihi : 17.2.1926, No : 743 Yayımlandığı

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNU

KOOPERATİFLER KANUNU KOOPERATİFLER KANUNU Kanun Numarası : 1163 R.G. Tarihi : 10.5.1969 Kabul Tarihi : 24.4.1969 R.G. Sayısı : 13195 BİRİNCİ BÖLÜM KOOPERATİF VE KURULUŞU A. TARİF 1 Madde 1 - Tüzel kişiliği haiz olmak üzere

Detaylı

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1)

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) 1721 MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3780 Kabul Tarihi : 18/ 1/1940 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/ 1/1940 Sayı : 4417 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 21 Sayfa : 274 BİRİNCİ FASIL

Detaylı

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI Ticaret Kanunu Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir.

Detaylı

FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU

FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU YASA No. : 5846 KABUL TARİHİ : 05 Aralık 1951 RESMİ GAZETE No. : 7981 RESMİ GAZETE TARİHİ : 13 Aralık 1951 A) Tarif: BİRİNCİ BÖLÜM Fikir ve Sanat Eserleri Madde 1 - Bu Kanuna

Detaylı

5846 Sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERi KANUNU

5846 Sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERi KANUNU 5846 Sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERi KANUNU Kanun Numarası : 5846 Kabul Tarihi : 5/12/1951 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/12/1951 Sayı: 7981 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 33 Sayfa: 49 A) Tarif:

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Fikir ve Sanat Eserleri

BİRİNCİ BÖLÜM Fikir ve Sanat Eserleri FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5846 Kabul Tarihi : 5/12/1951 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/12/1951 Sayı: 7981 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 33 Sayfa: 49 Amaç (2) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KURULUġ, TÜZEL KĠġĠLĠĞĠN KAZANILMASI VE ANASÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠĞĠ, UNVAN, MERKEZ, SÜRE, AMAÇ VE FAALĠYET KONULARI KURULUġ: Madde 1- Bu anasözleşmede isimleri,

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT [] 17.05.2013 17:42:53 Özel Durum Açıklaması (Genel)

AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT [] 17.05.2013 17:42:53 Özel Durum Açıklaması (Genel) AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT [] 17.05.2013 17:42:53 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : MECLİSİ MEBUSAN CD. NO. 67 FINDIKLI- İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0212 393 43 00-334 39 00 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ

TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ TOPLU ĠġYERĠ YAPI KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KURULUġ, TÜZEL KĠġĠLĠĞĠN KAZANILMASI VE ANASÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠĞĠ, UNVAN, MERKEZ, SÜRE, AMAÇ VE FAALĠYET

Detaylı

Madde 1 - İki taraf karşılıklı ve birbirine uygun surette rızalarını beyan ettikleri takdirde, akit tamam olur.

Madde 1 - İki taraf karşılıklı ve birbirine uygun surette rızalarını beyan ettikleri takdirde, akit tamam olur. BORÇLAR KANUNU Kanun Numarası: 818 Kabul Tarihi: 22/04/1926 Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 29/04/1926 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 359 BĠRĠNCĠ KISIM : UMUMĠ HÜKÜMLER BĠRĠNCĠ BAP : BORÇLARIN TEġEKKÜLÜ

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı

TEBLİGAT KANUNU (1) BİRİNCİ BAP Umumi Hükümler BİRİNCİ FASIL Kanunun Şümulü

TEBLİGAT KANUNU (1) BİRİNCİ BAP Umumi Hükümler BİRİNCİ FASIL Kanunun Şümulü TEBLİGAT KANUNU (1) Kanun Numarası : 7201 Kabul Tarihi : 11/2/1959 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1959 Sayı : 10139 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 40 Sayfa : 147 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı