Alkol testinde yeni uygulama

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alkol testinde yeni uygulama"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi yapacak HABER 17 DE Barajlardaki doluluk oran geçen y l n gerisinde kald Baflbakanl k Toplu Konut daresi Baflkanl - n n (TOK ) Ankara Mamak'ta dar gelirli vatandafllar için infla edip 35 bin liradan sat fla ç - kard 448 konuta yo un talep geldi. Oturuma haz r, 180 ay vade ve 172 liradan bafllayan taksitlerle sat fla sunulan konutlara baflvuru, k sa sürede 613'ü buldu. Kura yöntemiyle sat lacak konutlardan almak isteyenlerin 8 Kas m'a kadar baflvuru yapmas gerekiyor. HABER 17 DE Alkol testinde yeni uygulama HABER 18 DE Adli T p Kurumunun talebi üzerine alkol muayene raporlar na standart getirilmesi için Sa l k Bakanl nca yeni formlar düzenlendi. Güvenli araç kullan p kullanamayaca n n belirlenmesinde ek göstergeye ihtiyaç duyulanlara düflünme, alg ve dil gibi beyinsel faaliyetlerin yerinde olup olmad n n tespiti için 100'den geriye 7'fler sayma, parmak-burun testi, düz çizgide yürüme ve dönme, gözler kapal yken ayakta durma gibi testler uygulanacak. NAMAZLA D R L fi KONFERANSINA YO UN LG Haberi 15 de MAMAK YEfi LE DOYDU Haberi 16 da YEN MAHALLE YABANCI KONUKLARI A IRLADI Haberi 15 de

2 2 YARIN SineMagazin Beren Saat ve Serenay Sar kaya hayatlar n yaz yor STANBUL - Sinema ve televizyonun iki baflar l ismi Beren Saat ve Serenay Sar kaya yaflad klar n sat r sat r kaleme al yor. Sade bir hayattan ç k p bir anda flöhreti yakalayarak ad m ad m zirveye ç kan Beren Saat ve Serenay Sar kaya n n ortak noktas ortaya ç kt. ki ünlü isim flaflaal hayat n içinden ç k p kendileriyle bafl bafla kald klar nda yaflad klar n kaleme al yor. Kimsenin bilmedi i iç dünyalar n yazan Beren ve Serenay, bir bak ma kendileriyle dertlefltiklerini söylüyor. Evde müzik dinlerken duygular n yazmaya bafllad n belirten Sar kaya, Yazmay çok seviyorum. Bir sürü defterim var. Beni etkileyen olaylar, sevinçlerimi, hüzünlerimi sat rlara dökmeyi seviyorum diye konufltu. YAZILARINI fi RE DÖNÜfiTÜRÜYOR Günlük tutan di er bir isim ise Beren Saat. Çocukluktan kalma al flkanl n yo un çal flma hayat na girdi inde bile b rakmayan güzel oyuncu, yazd klar ndan baz lar n fliire dönüfltürmeye bafllad n söyledi. Hayat n kay t alt nda tutmak amac yla günlük yazmaya bafllad n belirten Saat, günlü ünü evlilik karar ald niflanl s Kenan Do ulu yla da paylaflt n söyledi. 8 Kas m 2013 Haytarma filminin Türkiye galas Eskiflehir de yap lacak ESK fieh R - K r m Tatar sürgününü konu alan ve bu konuda ilk oldu u belirtilen sinema filmi Haytarma n n Türkiye galas, 16 Kas m da Eskiflehir de gerçeklefltirilecek. kinci Dünya Savafl s ras nda, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birli i rejimi taraf ndan soyk r m ve sürgüne maruz b rak lan K r m Tatarlar n n yaflad dram anlatan, ilk uzun metrajl sinema filmi olma özelli i tafl yan Haytarma, Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti etkinlikleri kapsam nda Eskiflehir de gösterime girecek. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleflkesi ndeki Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu ndaki filmin galas na, K r m n önde gelen kanaat önderlerinden ve K r m Tarar Milli Meclisi eski Baflkan Mustafa Abdülcemil K r mo lu, geçti imiz hafta K r m Tatar Milli Meclis Baflkanl na seçilen Refat Çubarov, Türkiye nin Kiev Büyükelçisi Mehmet Samsar ile Ukrayna n n Ankara Büyükelçisi Sergiy Korsunsky, Bahçesaray Valisi Hilmi Ömerov, K r m Müftüsü Hac Emirali Ablayev, filmin yap mc s ve oyuncular n n kat lmas bekleniyor. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Sev Beni, ki Kafadar: Chinese Connection, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kelebe in Rüyas, Vay Bafl ma Gelenler, Günce, Ç lg n H rs z 2, Riddick, fiirinler 2 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Paranoya, Kelebe in Rüyas, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kalbim Sende, Riddick, Ç lg n H rs z 2, Vay Bafl ma Gelenler, Zamanda Aflk, Büyük Kumar Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) ki Kafadar: Chinese Connection, Kalbim Sende, Vay Bafl ma Gelenler, Günce, Riddicik, Ç lg n H rs z 2, Büyük Kumar, Benimle Oynar M s n Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Sev Beni, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kelebe in Rüyas, ki Kafadar: Chinese Connection, Vay Bafl ma Gelenler, Ç lg n H rs z 2, Riddicik, Katliam Gecesi Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Sev Beni, Buraya Kadar, Yerçekimi, Kelebe in Rüyas, Ustura Dönüyor, ki Kafadar: Chinese Connection, Ç lg n H rs z2, Büyük Kumar, fieytan- Racim, fiirinler 2 Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Sev Beni, Buraya Kadar, ki Kafadar: Chinese Connection, Yerçekimi, Kelebe in Rüyas, Vay Bafl ma Gelenler, Ç lg n H rs z 2, Riddick Ankara Moviecity (Keçiören) (312) ki Kafadar: Chinese Connection, Riddick, Ç lg n H rs z 2, fieytan- Racim Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) ki Kafadar: Chinese Connection, Günce, Ç lg n H rs z 2, Benimle Oynar m s n Turbo, Neva, fiirinler 2 Ankara Cinemaximum (Armada) Paranoya, Buraya Kadar, ki Kafadar: Chinese Connection, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kelebe in Rüyas, Vay Bafl ma Gelenler, Riddick, Ç lg n H rs z2, Zamanda Aflk, Mavi Yasemin

3 8 Kas m 2013 SAMSUN - FATMA KALAY - Kad n ve erke in fliddet an ndaki baz davran fllar n n, kavgaya dönüflebilecek tart flmalarda riskleri azaltabilece i bildirildi. Samsun Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Murat Y ld r m, AA muhabirine yapt aç klamada, dünyada her 3 kad ndan birinin yaflamlar n n bir döneminde fiziksel fliddete maruz kald n söyledi. Türkiye'de ise her 10 kad ndan 4'ünün fiziksel fliddete u rad n belirten Y ld r m, fliddet ma duru bir kad n n, yaflad iliflkiyi veya evlili ini sonland rmak istedi inde daha fazla fiziksel, psikolojik ve duygusal fliddete maruz kalabildi ini aktard. fiiddete maruz kalan birçok kad n n, eflinin fliddetini kontrol edemedi ini ancak fliddet an nda riskleri azaltabilecek yöntemler bulabilece ini anlatan Y ld r m, "Örne in kendisi için bir güvenlik plan, ma durun seçeneklerini belirlemesinde, de erlendirmesinde ve riskini azaltacak bir plan oluflturmas nda önemli bir araçt r" dedi. "Güvenlik plan n z olufltururken, eflinizle kalmaya devam etmek, iliflkinizi bitirmek ve boflanmaya karar vermek, polise baflvurmak, dan flmanl k hizmeti almak gibi seçenekleriniz oldu unu unutmay n" diyen Y ld r m, flöyle konufltu: "Tart flma s ras nda daha güvenli bir yere do ru yönelebilirsiniz. Tart flt n z yerin banyo, mutfak, silahl aletlerin oldu u ve ç k fl olmayan bir yer olmamas na dikkat edin, tart fl rken bu mekanlardan uzaklaflmaya çal fl n. Arkadafl n zla daha önceden belirledi iniz kilit bir kelime, ihtiyaç duydu unuz takdirde arkadafl n z n harekete geçmesini sa layabilir. Çocuklar n zla aran zda kilit bir kelime belirleyin ki sizin yard ma ihtiyaç duydu unuzu anlad klar nda H CR RUM msak : kindi : Yaflam 5 Muharrem 26 Teflrin-i Evvel Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Tart fl rken banyo ve mutfaktan uzak durun yard m ça rabilsinler." Bu önerilerin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ile Turkcell iflbirli iyle haz rlanan "Kad na Yönelik fiiddete S f r Tolerans" adl kitapç klarda yer ald n vurgulayan Y ld r m, fliddet sonras eflinden ayr lan kad nlar n evinin güvenli i için kap s n n anahtar n de ifltirebilece ini, metal kap lar n tercih edilmesi gerekti ini ifade etti. Y ld r m ayr ca çocuklar n güvenli i için sosyal iletiflim a lar nda paylafl lan bilgilere dikkat edilmesi gerekti ini belirtti. - Erkeklere tavsiyeler Erkeklere de tavsiyede bulunan Y ld r m, flöyle devam etti: "fiiddet göstermeye neden olan duygular n z fark edebilir ve anlamaya çal flabilirsiniz. Gerginli i azaltmay ö renebilirsiniz. Nefes kontrolü yapabilirsiniz. Düflünsel rahatlama tekniklerini uygulayabilirsiniz. K zg nl k duygunuzu anlamaya ve kontrol etmeye çal flabilirsiniz. fiiddet davran fl na neden olan düflünce yap s na bakmak ve gerekirse farkl düflünce yap lar n da de erlendirmek sizin için bir yöntem olabilir. fiiddetten baflka çözüm yollar üzerinde çal flmak için sorunlar çözme yöntemini ö renebilir ve deneyebilirsiniz." Türkiye genelinde 12 ilde fiiddeti Önleme ve zleme Merkezi oldu unu anlatan Y ld r m, Samsun ve Ankara'daki merkezlerin ise en baflar l illerin bafl nda geldi ini vurgulad. - "Kanunlar fliddet gören kad n n arkas nda" Kad na yönelik fliddetin son y llarda artt na dair görüfller oldu una de inen Y ld r m, "Bizde fliddet zaten vard ama görünmüyordu, görünür hale geldi. statistiklere yans maya bafllad. Eskiden kad n, 'kocad r döver' mant na sahipti. 'Öncelik her zaman kocadad r' mant vard. Ekonomik fliddette en güzel örnek, kocan n ne kadar kazand n gizlemesidir. Kocan z n sizinle konuflmamas psikolojik fliddettir. Onun için fliddet türü de art nca, fliddet art fl göstermifl oldu" diye konufltu. Kanunlar n fliddet gören kad n n arkas nda oldu unu an msatan Y ld r m, fliddet söz konusu oldu u zaman kad nlar n fiiddet Önleme ve zleme Merkezlerine baflvurabilece ini, 183'ü arayarak yard m talebinde bulunabilece ini sözlerine ekledi. (AA) 100 lira için sadaka kutusunu çald lar STANBUL - ZZET TAfiKIRAN - Avc lar da hediyelik eflya dükkan ndan bir vakfa ait sadaka kutusunu çalan h rs zlar, güvenlik kameras na yakaland. Parseller deki ifl yerine ait güvenlik kameras kay tlar nda, müflteri olarak gelen iki kiflinin dükkan n içinde dolaflarak etraf kontrol etti i görülüyor. Kay tlarda, kiflilerden birinin para bozdurma bahanesiyle kasadaki dükkan sahibi fiaban fiahin e yaklaflarak koluyla kapatt sadaka kutusunu arkadafl n n almas na yer veriliyor. Görüntülerde, so ukkanl tav rlar yla dikkati çeken iki h rs z n, sadaka kutusunu ald ktan sonra hiçbir fley olmam fl gibi dükkandan h zla uzaklaflt klar izleniyor. - Önlem olarak yeni sadaka kutusunu masaya yap flt rd k Konuyla ilgili AA muhabirine aç klama yapan fiaban fiahin in kardefli Mehmet fiahin, a abeyinin h rs zl olaydan birkaç dakika sonra fark etti ini söyledi. fiahin, h rs zlardan birinin para bozdurma bahanesiyle kasaya yaklaflarak koluyla sadaka kutusunu kapatt n anlatarak, Di eri de o anda kolunun alt ndan kutuyu rahatça çekiyor. Daha sonra eline alarak hiçbir fley olmam fl gibi d flar ç k yor. Birkaç dakika sonra a abeyim sadaka kutusunu göremiyor. O an fark ediyor diye konufltu. Bir vak f yarar na para toplanan ve içinde yaklafl k 100 lira bulunan sadaka kutusunu çalanlar Allah a havale ettiklerini belirten fiahin, Bu olaydan biz de ders ç kard k. Yeni koydu umuz sadaka kutusunu masaya yap flt rmak suretiyle çal nmas na karfl ufak bir önlem ald k ifadelerini kulland. fiahin, olayla ilgili polise baflvurduklar n dile getirerek, h rs zlar n yakalanmas için çal flma bafllat ld n kaydetti. (AA)

4 4 YARIN A r turizmine akademik destek A RI - A r brahim Çeçen Üniversitesi Sürekli E itim Merkezi taraf ndan düzenlenecek Turizm Rehberli i Sertifikal E itim Program yla tarihi eserleri, da lar, yaylalar, gölleri, meteor çukuru, kapl calar, kanyonu, sulak alanlar yla önemli potansiyele sahip olan kentte turizmcilere akademik destek sa lanacak. Sürekli E itim Merkezi nin düzenleyece i programla A r n n geliflen ekonomik sektörlerinden biri olan turizm sektöründe çal flan ya da çal flmak isteyen bireylere, genel turizm alan nda temel bilgi ve becerileri kazand rma, alanda e itimli ara personel ihtiyac n karfl layacak eleman yetifltirme, mevcutta çal flan sektör elemanlar n n bilgilerini güncel tutma ve mesleklerinde ilerleme olana n n sa lanmas hedefleniyor. Turizm alan nda çal flan veya çal flmaya aday olarak haz rlanan, bu alandaki yeteneklerini gelifltirmek isteyen, en az lise ve dengi okul mezunu olan herkes programa kay t yapt rabilecek. Sürekli E itim Merkezi Müdürü Mustafa Öztürk, AA muhabirine yapt aç klamada, Turizm Rehberli i Sertifikal E itim Program n ilk kez düzenlediklerini belirterek, sertifika program n n 96 saati teorik, 32 saati uygulama dersleri olmak üzere toplam 128 dersten olufltu unu söyledi. Üniversite olarak turizme katk sa lamay amaçlad klar n n alt n çizen Öztürk, flunlar kaydetti: Üniversitenin yerelde bulundu u ilin turizm potansiyelini araflt rmas, taratmas ve bununla ilgili yap lacak olan çal flmalar n gün yüzüne ç kar l p faydaya dönüfltürülmesi önemli bir etkendir. A r da iki fleyi amaç edindik. Birincisi var olan turizm potansiyelini öne ç karmak, bunun anlafl labilirli ini ve turizm rehber flirketlerinin buraya tur düzenlemelerini sa layabilecek flekilde dikkatlerini çekmektir. Bir di eri de A r halk n n, kendi turizm de erlerini anlatabilecek özgüvene ve bilgiye sahip olmas gerekiyor. Bizler öncelikle bu konuda bir sertifika program düzenleyerek, A r da 500 kifliye ücretsiz turizm rehberli i ad alt nda bir program düzenleyece iz. (AA) Turizm 8 Kas m 2013 Sportif dal fl, macera olarak bafllad, milyonlarca dolarl k sektöre dönüfltü MU LA - LEVENT K fi - Ordudan emekli olan dalg çlar n 30 y l kadar önce Marmaris ve Bodrum da macera amac yla bafllatt klar sportif dal fllar, bugün Türkiye nin birçok yerine yay larak her y l milyonlarca dolar gelir getiren bir sektör haline dönüfltü. Türkiye yi ziyaret eden turistler ülkenin yeryüzü güzellikleri kadar, su alt zenginlerini de merak ediyor. Akdeniz ve Ege k y lar ndaki yüzlerce dal fl merkezinden suyun alt na inme f rsat n elde eden binlerce turist, önemli oranda döviz b rak yor. Deniz Ticaret Odas (DTO) Sualt Suüstü Meslek Komitesi Üyesi ve Paradise Diving Center Genel Müdürü Behcet Kutlu, AA muhabirine yapt aç klamada, daha önce dünyan n pek çok yerinde yap lan dal fl turizminin, Türkiye de ilk olarak Marmaris ile Bodrum da bafllad n söyledi. Sportif amaçl bafllayan dal fllar n zamanla bir turizm dal na dönüfltü üne iflaret eden Kutlu, bu ifli ilk bafllatanlar n ordudan emekli dalg çlar oldu unu anlatt. Türkiye Sualt Sporlar Federasyonunun kurulmas n n ard ndan dal fl merkezleri aç lmaya bafllad n belirten Kutlu, lk bafllarda macerayd, Bu iflin ticareti olur mu düflüncesiyle insanlar çekingen davran yordu. Zamanla dal fl n potansiyeli anlafl ld ve sektör haline geldi. Dal fl turizmi Marmaris ve Bodrum un ard ndan Antalya taraflar na da yay ld dedi. Bugün Türkiye nin birçok yerinde 400 e yak n dal fl merkezi bulundu unu ifade eden Kutlu, bu merkezlerin 300 e yak n n n turizm bölgelerinde oldu unu, büyük oranda yabanc lara yönelik hizmet verdiklerini dile getirdi. Sektörün ülkeye ciddi döviz girdisi sa lad na dikkati çeken Kutlu, flöyle konufltu: Sektör k sa sürede o kadar fazla büyüdü ki art k federasyonun yönetmelikleri ve talimatnameleri yeterli kalm yor. Sektör art k talimatlar n d fl na tafl yor, bunun için yeni düzenlemeler yap lmas gerekiyor. Turizm denildi inde genelde oteller göz önünde bulunduruluyor ama dal fl turizminin ekonomiye müthifl bir girdisi var. Milyonlarca dolar gelir getiriyor yafl s n r sektörün önündeki engel Federasyon yönetmeli ine göre Türkiye de dal fl yafl s n r n n 14 oldu unu bildiren Kutlu, birçok ülkede ise bu s n r n 9 oldu unu söyledi. Kutlu, flöyle devam etti: Yurt d fl nda farkl bir prosedür uygulan yor ve çocuklar 9 yafl ndan itibaren suyun alt yla tan fl yor. 14 yafl s n rlamas, önümüzü kesen en önemli konulardan birisi. S k nt lar afl l rsa dal fl sektörünün önü çok aç k. E lence sektöründe en iyi para, çocuklar üzerinden kazan l r. Dal fl da bir e lence oldu u için s n rland rma kalkmal. Dal fl yapmak isteyen bir kiflinin yaklafl k 100 lira ödemesi gerekti ini dile getiren Kutlu, sabah bafllayan tekne turunda iki de iflik noktada dal fl imkan sa land n ve ö le yeme i hizmeti verildi ini ifade etti. Hiç bilmeyen birisi için dal flla ilgili yeterli olacak k sa bir e itim verdiklerini anlatan Kutlu, flunlar kaydetti: lk defa deneyenler 2-2,5 metrede e itmen kontrolünde s f r riskli bir dal fl yap yor. Bal klara dokunabiliyorsunuz ve kendinizi akvaryum içindeymifl gibi hissediyorsunuz. Daha öce kurs alm fl olanlar ise bafllar nda rehberlik yapan bir dal fl lideri nezaretinde dal fllar n gerçeklefltiriyor. Herkes dal fl yapabilir, üst s n r yok. Sa l elveriyorsa 90 yafl ndaki birisi bile dalabilir. Sportif amaçl dal fllarda sadece çok ileri derece ast m hastas olan ve çok a r ameliyat geçirmifl olanlar n dalmas nda sak nca var. - Dal fl n merkezi Marmaris ve Bodrum Türkiye nin di er bölgelerine göre Marmaris in su alt n n çok fazla güzel olmad na de inen Kutlu, ancak ilçedeki dal fl merkezlerinin büyüklü ü ve turist yo unlu u nedeniyle dal fl turizminin çok etkin oldu unu dile getirdi. Marmaris in, Türkiye deki en yo un dal fl yap lan yerlerden birisi oldu unu anlatan Kutlu, sözlerini flöyle sürdürdü: Dal fl turizminin merkezi Bodrum ve Marmaris. En büyük dal fl merkezi tekneleri Marmaris te bulunuyor. Keçi Adas ve Cennet Adas baflta olmak üzere Kad rga Burnu na kadar olan bölgede dal fl yap labiliyor. Su alt tamamen do al, bat klar gibi yapay hiçbir fley yok. Marmaris DTO nun körfeze bir bat k yerlefltirilmesi düflüncesi var, bu konuda baz bürokratik engeller karfl m za ç kt. Onlar aflmaya çal fl yoruz. Ayr ca baz arkadafllar m z bat a karfl, denizin dibinin do al haliyle kalmas n n daha uygun olaca n düflünüyor. Onlar n düflüncesine de sayg duyuyoruz. Dal fl turlar na kat lan turistler aras nda ngilizlerin bafl çekti i bilgisini veren Kutlu, onlar Alman ve Ruslar n takip etti ini, son y llarda Arap ile Türk turistlerin de ilgisinin artt n kaydetti. (AA)

5 8 Kas m 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1.Bellek. Bir peygamber. 2. Paylama, itap. Ola anüstü, müthifl. 3. Gemileri iskeleye ya da baflka bir gemiye ba lamaya yarayan kal n halat. Sodyumun simgesi. 4. Tarlay iki kere sürmek. 5. Bir fleyin do ru oldu unu belirtmeye yarayan iflaret. Soru sözü. Tanr tan maz, dinsiz. 6. Erkek sesinde bir perde. 7. Kaba dokunmufl dayan kl bir yün kumafl. Kar f rt nas. 8. Haz r. Bir elektrotta eksi uç. 9. Deniz kuvvetlerinde bir aflama. 10. Gerekenden eksik. Akdeniz bölgesi bitki örtüsü. Seslenme sözü. 11. lgi eki. Eski dilde kas k. 12. Kökboyas. 13. Uzakl k anlat r. T p dilinde kuvvetsizlik. 14. Resim yapmada kullan lan kömür kalem. 15. Bal k ak n. Bafl, kumandan, amir. 16. Bir tür yaban mersini. herhangi bir kas kümesinin irade d fl hareketi. 17. Endonezya n n plaka iflareti. Baz vak f kurulufllar nda fakirlerin doyurulmas için ayr lan tahsisat. 18. Yank, akis. Fiyat yaftas. 19. Fakat, ama. Tellürün simgesi. 20. Eleme arac. Romanya n n para birimi. Yukar dan afla ya: 1.Bir tür tavla oyunu. Kesilen hayvan n iç organlar ile bafl ve ayaklar. Baflkas n n yapt zarar ödeme. 2. Üye. Kerestesi sert ve siyah renkli bir a aç. K sa ve özlü söz, veciz. 3. yiye yorulur olgu. Bizmutun simgesi. Ç plak, özgür, hür. spanyollar n ünlü sevinç nidalar. 4. Asya da bir ülke. Say lar göstermek için kullan lan iflaretlerden her biri. Mecburi, zorunlu, gerekli. Bir renk. 5. Küçük ve sevimli. K r lm fl tafl döflenip silindir geçirilerek yap lan yol. Efli olmayan, biricik, yegâne. 6. Soyluluk. Zay f, ince ve uzun boylu kimse. nsan öldüren kimse. 7. drarda bulunan azotlu madde. Fok bal n n bir türü. Emanet, vedia. Saat kadran. 8. Kal n sicim. Argoda tan fl yormufl gibi yaparak para s zd rma. Çözümlemeli. 9. Bir kimsenin borcuna karfl l k imzalad kâ t. Çiçek tozu. Yürürlük. 10. Çizgilerin, yüzeylerin, kat cisimlerin birbirlerine rastlad klar ve kesifltikleri yer. Babas ölmüfl olan çocuk. Bir kumafl türü. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi BURSA - Sabuncu, ekim ay ihracat rakamlar n de erlendirdi i yaz l aç klamas nda, otomotiv endüstrisinin ekim ay nda geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 7 oran nda art flla 1 milyar 751 milyon dolar ihracat gerçeklefltirdi- ini belirtti. Y l n 10 ayl k döneminde ise yüzde 12 yükseliflle 17,5 milyar dolarl k d fl sat fl yapan otomotiv endüstrisinin ihracatta liderli ini bir kez daha tescilledi ini kaydeden Sabuncu, sektörel bazda son 7 y l n ihracat flampiyonlu u madalyas n boynuna takan sektörün, 8. flampiyonluk için de gün saymaya bafllad n vurgulad. Otomotiv endüstrisinin ihracatta üst üste 5 ay çift haneli büyümenin ard ndan ekim ay nda tek haneli büyüme gerçeklefltirdi ini belirten Sabuncu, bu y l ihracatta hedeflerinin önünde ilerlediklerine dikkat çekti. hracat art fl h z nda da Türkiye genelinin önünde yer ald klar n vurgulayan Sabuncu, Türkiye ihracat n n ekim ay nda genel art fl h z yüzde 1,5 seviyesinde olurken, otomotiv endüstrimiz yine ülke genelinden h zl art flla yüzde 7 seviyesinde büyüdü. Y l n 10 ayl k döneminde de yüzde 12 yi bulan büyümemiz, 2013 için hedefledi imiz 20 milyar dolar aflaca m z sinyalini verdi için ihracat öngörümüzü milyar dolar seviyelerine yükselttik de erlendirmesinde bulundu. Sabuncu, y l içinde genel olarak AB ülkelerine yönelik ihracat art fl ve yeni pazarlardaki baflar lar n n hedefe ulaflmalar n sa lad n ifade etti. O B in ekim ay ihracat raporuna göre, binek otomobil ürün grubunda geçen y l n ayn dönemine göre gerileme yaflan rken, di er ürün gruplar nda art fllar yaflanmas dikkati çekti. Buna göre yan sanayi yüzde 7 yükseliflle 770 milyon dolarl k ihracata imza att. Binek otomobil ürün grubunda ise yüzde 6 azal flla 505 milyon dolar, eflya tafl maya mahsus motorlu tafl tlarda yüzde 27 yükseliflle 347 milyon dolarl k d fl sat fl gerçekleflti. Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda yüzde 19 büyüme ANKARA - Bahçeflehir Üniversitesi Ulaflt rma Mühendisli i Bölüm Baflkan Prof. Dr. Mustafa Il cal, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü nün, Bo aziçi Köprüsü nden daha fazla yoruldu unu çünkü kamyonlar n, TIR lar n geçti i bu köprüde dingil yükünün çok oldu unu belirterek, Köprüye bir kamyonun etkisi binlerce arac n etkisinden çok dedi. AA muhabirinin sorular n yan tlayan Il cal, asma köprülerdeki ask sistemlerinin ömrünün, köprü üstünden geçen dingil yüküne göre hesapland - n anlatt. Belirli bir seviyede köprü malzemelerinin yoruldu unu ve bunlar n yenilenmesi gerekti ini kaydeden Il cal, periyodik ve kal c bak mlarla yenilenmenin gerçeklefltirildi ini söyledi. Birinci Bo az Köprüsünde yap lmas gerekenin kal c bak m oldu unu vurgulayan Il cal, Birinci Bo az Köprüsü çok uzun zamandan beri a r tafl t geçifline kapal. Burada 40 y ll k süre sonunda çelik halatlar n yenilenmesi gayet normal. Bu köprü flansl, çünkü a r tafl t geçmiyor. Köprülerin bak m zamanlar n n belirlenmesinde üzerinden geçen a rl k etkili. Bu köprüde hizmet ömrünü dolduran malzemeler yenilenecek. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Bo aziçi Köprüsünden daha fazla yorulur çünkü dingil yükü ondan daha çok. Kamyonlar, TIR lar geçiyor. Köprüye bir kamyonun etkisi binlerce arac n etkisinden çok de erlendirmelerinde bulundu. Köprülerdeki beton malzemelerin ömrünün ortalama y l oldu unu ve bunlar n da yenilenebildi ini kaydeden Il cal, asma köprülerin çok uzun y llar ayakta kalabildi ine, bu duruma ABD deki birçok köprünün örnek gösterilebilece ine dikkat çekti. Il cal, sözlerini flöyle sürdürdü: Köprüler, geometrik standard n yani flerit say s veya rayl sistem eklenmesi gibi de ifliklikler söz konusu oldu unda y k labilir. Aksi takdirde normal ve kal c periyodik bak mlarla uzun y llar ayakta kalabilir. Örne in trafik yo unlu- unu karfl lamad için köprü y k labilir ve flerit say s art r labilir. Türkiye de mesela çok çok ilerde birinci Bo az Köprüsünden rayl sistem geçirilmesi düflünülebilir ve yenilenmesi söz konusu olabilir. Ayr ca zaman nda onar m yap lmam fl köprülerin de zorunlu olarak y k lmas gerekiyor. Karayollar Genel Müdürlü ünce Bo aziçi ile Fatih Sultan Mehmet köprülerinin büyük onar m ve yap sal takviyesi ifli ihale edilmiflti. Bo aziçi Köprüsü nün hizmete giriflinin 40. y l dolay - s yla yap lacak a r bak m çal flmalar ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü nün büyük onar m ve yap sal takviyesi için düzenledi i ihaleyi, en düflük teklifi veren Makyol-IHI ifl ortakl alm flt. 8 Kas m 2013 Otomotiv sektörü, ihracat ç tas n yükseltti Uluda Otomotiv Endüstrisi hracatç lar Birli i (O B) Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Sabuncu, Y l n 10 ayl k döneminde yüzde 12 yi bulan büyümemiz, 2013 için hedefledi imiz 20 milyar dolar aflaca m z sinyalini verdi için ihracat öngörümüzü milyar dolar seviyelerine yükselttik dedi. ve 97 milyon dolarl k ihracat gerçeklefltirilirken, di er bafll alt nda da yüzde yüzde 55 yükseliflle 32 milyon dolarl k d fl sat fl yap ld. Y l n 10 ayl k döneminde yan sanayide yüzde 10 büyümeyle 7,5 milyar, binek otomobilde yüzde 15 yükseliflle 5.7 milyar, eflya tafl maya mahsus motorlu tafl tlarda yüzde 14 geliflmeyle 3,1 milyar ve otobüs-minibüs-midibüsde yüzde 1 art flla 851 milyon dolarl k ihracata imza at ld. Di er bafll alt nda da yüzde 9 büyümeyle 309 milyon dolar d fl sat fl gerçekleflti. Ülke bazl ihracat verileri incelendi- inde ekim ay nda Almanya ya yüzde 4 art fl ve 272 milyon dolar, ngiltere ye yüzde 67 yükselifl ve 198 milyon dolar, Fransa ya ise yüzde 13 azal fl ve 191 milyon dolarl k ihracat yap ld. Bu ülkelerin yan s ra Rusya Federasyonu, spanya, Belçika ve Slovenya gibi ülkelere yüksek oranl art fllar dikkat çekti. Y l n 10 ayl k döneminde de Almanya ya binde 0,4 azal flla 2 milyar 469 milyon, Fransa ya yüzde 5 art flla 1 milyar 961 milyon, ngiltere ye ise yüzde 61 büyümeyle 1 milyar 746 milyon dolarl k d fl sat fl gerçekleflti.(aa) A r tafl tlar asma köprülerin ömrüden yiyor Bo aziçi Köprüsü nün hizmete giriflinin 40. y l dolay s yla yap lacak a r bak m kapsam nda onar m, yap sal takviye ve ask halat de iflimi çal flmalar 2014 te tamamlanacak. Söz konusu çal flmalarda 236 halat de ifltirilecek. Bo aziçi Köprüsü nün ilk dizayn nda köprünün sallanmas dolay s yla yaflanacak etkileri azaltmak amac yla kullan lan çapraz halatlar, dikey hale getirilecek y l nda hizmete giren Bo aziçi Köprüsü nün bak m çal flmalar nda dünyada kullan lan en ileri teknoloji ürünleri kullan lacak. Çal flmalar n ard ndan köprünün en az 40 y l daha hizmet vermesi bekleniyor. Bo aziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerindeki ana halatlara ve ankraj bloklar na, Japonya da da kullan lan son teknoloji ürünü nem alma sistemi kurulacak. Sistemle kuru hava verilecek halatlar n çürümesi önlenecek.

7 8 Kas m 2013 ZM R - Türk Metal Sendikas n n zmir 1 Nolu fiube Baflkan Halil brahim Tosun, AA muhabirine yapt aç klamada, BMC de üretimin bir süre önce Kirpi ile bafllad n söyledi. TMSF nin BMC yi devrald ktan sonra yeniden Türk ekonomisine kazand rmak için büyük gayret gösterdi ini belirten Tosun, 100 çal flanla üretilen 20 Kirpi nin bu ay n sonunda Türk Silahl Kuvvetleri ne teslim edilece ini kaydetti. TMSF nin BMC yi devrald ktan sonra öncelikle flirketin altyap s n inceledi ini kendileri ve yan sanayi firmalar yla görüflerek bir takvim belirledi ini anlatan Tosun, çal flmalar n söz konusu takvim çerçevesinde sürdü ünü dile getirdi. TMSF nin BMC ye el koydu u dönemde fabrikada üretimin yaklafl k bir y l önce durdu unu hat rlatan Halil brahim Tosun, Bir y l çal flmayan bir fabrikada üretime yeniden bafllamak çok kolay de il. TMSF flirketi çal flt rma yönünde tav r sergiledi. Sendika temsilcileri ve fabrikan n yedek parça tedarik etti i yan sanayi firmalar yla görüflerek bir takvim belirledi. Çal flanlardan 100 kifliye iflbafl yapt r larak fabrikada bak m bafllat ld. Ramazan Bayram öncesinde iflçilere alacaklar - na mahsuben bir miktar ödeme yap ld. flçilerin ödemeleri halen belirlenen takvim çerçevesinde devam ediyor dedi. BMC yi çal fl r halde satma Ekonomi yönünde tav r sergileyen TMSF yönetimine teflekkür eden Tosun, çal flmayan bir fabrikan n sat fl - n n zor oldu unu vurgulad. Tosun, BMC nin TMSF ye geçmeden önce alm fl oldu u siparifl kapsam nda Türk Silahl Kuvvetleri ne 1 y l içinde 287 Kirpi teslim etmesi gerekti ini hat rlatarak, bu teslimat n 20 sinin bu ay n sonunda yerine getirilece ini kaydetti. Teslimat n yan s ra 320 yeni Kirpi sipariflinin al nd na iflaret eden Tosun, flöyle konufltu: BMC Türk sanayi için çok büyük önem ifade ediyor. 50 y ll k bir ç nar. TMSF nin fabrikaya el koymas biz çal flanlar için iyi oldu. Devletin fabrikay yaflatma yönündeki gayretini takdirle karfl l yoruz. BMC de üretim TMSF ye geçmeden yaklafl k 1 y l önce tamamen durmufltu. Çürümeye terk edilen bantlarda çarklar yeniden dönmeye bafllad. Bin 650 çal flan n 100 ü ifle bafllad. Bizim için fabrikay özellefltirmeden kimin almas önemli de il. Üretimi sürdürecek birinin almas n temenni ediyoruz. BMC de ifle ça r lan iflçilerin Kirpi nin d fl nda di er üretim bantlar n da üretime haz r hale getirdi ini dile getiren Tosun, Fabrikadaki tüm üretim bantlar haz r. Kirpi nin d fl nda kamyon, kamyonet ve otobüs bantlar her an üretim yap lacakm fl gibi haz r tutuluyor. TMSF den önce al nan stanbul Büyükflehir Belediyesi ve zmir Büyükflehir Belediyesi nin otobüs sipariflleri yerine getirilemedi i için ihale yasa var. Belediyelerin siparifllerini almak için öncelikle bu yasa n kalkmas gerekiyor. Kirpi ile dönen çark n, belediyelerin verece i otobüs sipariflle- riyle daha da h zlanaca na inan yoruz diye konufltu. YARIN BMC, Kirpi ile yeniden üretime bafllad Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu nun (TMSF), 17 May s ta Çukurova Grubu na ait baz flirketlerle beraber yönetimini devrald BMC de çarklar, may na karfl koruma arac Kirpi üretimiyle dönmeye bafllad. Türk Silahl Kuvvetleri siparifli Kirpi lerden 20 sini ay sonunda teslim etmeye haz rlanan TMSF, 320 yeni siparifl ald. T.C. ANKARA 27. ASL YE HUKUK MAHKEMES NDEN LAN Esas No :2013/587 Karar No :2013/123 Davac, KAM L KANSAV HURM ile Daval, LG L NÜFUS MÜDÜRLÜ Ü aleyhine aç lan Nüfus ( sim Tahsihi) davas nda verilen ara karar gere ince; Davac n n davas n n; KABULÜNE, Ankara li Çankaya lçesi Emek Mah/Köyü C:28 H:292 BSN:4 TC Kimlik No: 'da nüfusa kay tl Bislan Salih ve Nilüfer'den olma, 12/10/1974 do umlu Kamil Kansav Hurmi nin nüfusta "Kamil Kansav" olan ad n n "Kamil Kanflav" ola ak DÜZELT LMES NE, Dair karar ilan olunur. (Bas n-14945) 779 ( Resmi lanlar 7 Yeni nesil kombiler sat fla sunuldu STANBUL - BDR Thermea bünyesinde bulunan Baymak, dee markal kombilerini sat fla sundu. Eni 36,8 santimetre, boyu 54,1 santimetre olan kombiler, ebatlar ile bir gazete kadar. Parça adedi 7, a rl 26 kilograma denk gelen dee, normal kombilere göre yüzde 30 daha küçük. Esnek kurulum, servis kolayl vaat eden kombiler, BDR Thermea CEO su Rob Van Banning ve Baymak Genel Müdürü Ender Çolak n kat ld bas n toplant s ile tan t ld. Toplant da BDR Thermea n n Avrupa da ve Rusya da ilgi gördü ünü ifade eden Rob Van Baning, Bu ilgiyi Baymak ile Türkiye de de yakalad k. dedi. Banning, Mart ay nda tamam n sat n ald klar Baymak ile ihracatlar n önemli miktarda art racaklar n dile getirdi. Banning, Türkiye nin yeni ürünlere aç oldu unu, iyi bir sat fl alan oldu unu vurgulad. Bu durumu görerek dee yi vitrine koyduklar n anlatan Banning, kombilerin daha küçük ve verimli oldu una iflaret etti. Baymak Genel Müdürü Ender Çolak ise Mart ay nda BDR Thermea n n Baymak sat n ald ndan söz ederken, Bu olay n ard ndan markam z, bir ivme yakalad. Hem üretim hem sat fl hem teknik hem bayi alan nda ayr flt. Bak n ilk 6 ayda s tma sektörü yüzde 5 daral rken, Baymak yüzde 7 büyüdü. fiirket ciroyu 143 milyona getirdi. Yo uflmal kombilerde de gücünü perçinledi. Geçen seneye göre sat fllar - n yüzde art rd. ifadelerini kulland. Merkezi s tmada sat fllar n n yüzde 186 artt n duyuran Ender Çolak, klimalar na ra betin de t rmand n bildirdi. Sat fl ve üretimin yan nda sat fl sonras - n da önemli gördüklerini belirten Çolak, 30 yeni servisi devreye ald klar n aç klad. Bu dönemde 166 yeni bayii açt klar na temas etti. Kentsel Dönüflüm ü önemli gördüklerini aktaran Çolak, yeni binalarda yeni s tma ürünlerinin kullan lmas ; yo uflmal kombiden yararlan lmas n n teflvik edilmesi, mecburi tutulmas temennisinde bulundu. (CHA)

8 8 Kas m YARIN Ekonomi Avrupa n n borç bata sürüyor Küresel piyasalarda son dönemde ABD Merkez Bankas n n (Fed) tahvil al m program ve 1 Ocak 2014 te göreve bafllamas beklenen yeni Baflkan Janet Yellen in izleyece i politikalara odaklanmas na ra men, son 5 y l n sürekli de iflen kararlara karfl n de iflmeyen sorunu Avrupa Birli i ve borç krizi güncelli ini korumay sürdürüyor. ANKARA (AA) - Avrupa Birli- i ne üye 28 ülkenin kamu borcunun Gayri Safi Yurtiçi Has laya (GSYH) oran, y l n ikinci çeyre i itibar yla yüzde 86,8, 17 üyeli Avro Bölgesi nde ise yüzde 93,4 seviyelerinde bulunuyor. AA muhabirinin Avrupa statistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derledi i bilgilere göre, birlik ülkelerinin kamu borç sorunu, son 5 y ld r defalarca uygulamaya konan kurtarma paketleri ve al nan tüm önlemlere ra men h z kesmeden art fl n sürdürüyor. Geçen y l n ikinci çeyre inde yüzde 89,9 olan Avro Bölgesi nin kamu borcunun GSYH ye oran, bu y l n ikinci çeyre inde yüzde 93,4 e yükseldi. Ayn dönemde 28 üyeli Birli in kamu borcu da yüzde 84,7 den yüzde 86,8 e ç kt. AB nin lokomotifi Almanya, Fransa, ngiltere ve talya, kamu borcunun GSYH ye oran n yüzde 60 la s n rlayan Maastricht kriterleri aç s ndan s n fta kald. Zira Birli in en büyük ekonomisi Almanya n n kamu borcunun GSYH ye oran, y l n ikinci çeyre- i itibar yla yüzde 79,6, 2. büyük ekonomisi ngiltere nin yüzde 89,6, 3. büyük ekonomisi Fransa n n yüzde 93,5, 4. büyük ekonomisi talya n n ise yüzde 133,3 seviyelerinde bulunuyor. AB ye üye 28 ülke aras nda bu kriteri karfl layabilen, Estonya ve Litvanya gibi küçük ülkelerin de DEN ZL - Denizli nin Çal Ziraat Odas Baflkan Ömer Ayhanc, serbest bölgelerde ran üzümünün, ambalaj de ifltirilerek Türk üzümü diye ihraç edildi ini söyledi. Çal çiftçisinin birinci gelir kayna n n ba c l k oldu unu vurgulayan Ayhanc, Türkiye de Manisa dan sonra Denizli, üzüm üretiminde ikinci s radad r y l kuru üzüm fiyatlar 3 4 TL seviyesindeyken 2012 y l nda rekolte yer ald yaln zca 13 ülke bulunuyor. Avrupa Birli i ülkeleri aras nda en fazla kamu borcuna sahip ülke yüzde 169,1 le Yunanistan. Daha önce birlik taraf ndan defalarca kurtar lan ve yeni bir kurtarma paketinin gündemde oldu u ülkenin kamu borcunun GSYH ye oran geçen y l n ikinci çeyre inde yüzde 149,2 seviyelerinde bulunuyordu. Birli in kamu borç sorunu yaflayan bir di er ülkesi de Portekiz. Ülkenin geçen y l n ikinci çeyre- inde 118,1 olan kamu borcu, bu y l n ayn döneminde yüzde 131,3 e yükseldi. Daha önce kurtarma paketinden yararlanan rlanda n n kamu borcu da söz konusu dönemde yüzde 110,2 den yüzde 125,7 ye, spanya n n yüzde 77,6 dan yüzde 92,3 e, Belçika n n da yüzde 102,7 den yüzde 105 ulaflm fl durumda. Kendisi ve ekonomisi küçük ancak tart flmalarda yaratt etki büyük Güney K br s Rum kesiminin ise GSYH sinin yüzde 98,3 seviyelerinde kamu borcu bulunuyor. Geçen y l Birlikten finansal yard m talep eden ülkenin kamu borcunun GSYH ye oran 2012 y l 2. çeyre inde yüzde 83,1 di. Türkiye nin, izlenen politikalar sonucunda 2012 y l nda yüzde 36,2 olan AB tan ml genel yönetim borç stokunun milli gelire oran gerilemeye devam ederek, 2013 y l n n ikinci çeyre inde de yüzde 35,9 a indi. Uluslararas Para Fonu (IMF) verilerine göre, Türkiye nin kamu borcunun GSYH ye oran n n bu y l sonunda yüzde 36, 2014 te yüzde 34, 2015 te ise yüzde 33,5 olarak gerçekleflmesi bekleniyor. ' ran üzümü, ambalaj de ifltirilerek Türk üzümü diye ihraç ediliyor' yüksekli i bahane edilerek 2,30 TL seviyesine kadar inmiflti y l nda ise rekoltede yüzde 60 lara varan düflüfl yafland, fiyatlar da 5 5,5 TL seviyelerine yükselmiflti. fiu anda 4,5 TL seviyelerine gerilemifl olan fiyatlar, üreticimizde kayg ya neden oldu. dedi. Rekolte yüksek oldu unda piyasa spekülatörlerinin fiyatlarda büyük k r mlar yapt na dikkat çeken Oda Baflkan Ayhanc, Rekolte düfltü ünde ise hileli flekilde ran üzümü, serbest bölgelerde ambalaj de ifltirilerek Türk üzümü ad yla yurtd fl na sat l yor. Bu durumda da fiyatlar düflüyor. diye konufltu. Ömer Ayhanc, ran üzümünü hileli yollarla Türk üzümü diye sat lmas n n engellenmesi için milletvekillerine mektup yazd n bildirdi. Narenciyede en fazla ihracat Rusya ya yap ld KOCAEL - Türkiye den y l n ilk 10 ay nda yap lan narinciye ihracat nda ilk s ray Rusya ald. Türkiye Yafl Meyve Sebze hracatç Birlikleri (TYMS B) verilerine göre, geçen y l n ilk 10 ay nda 538 milyon 927 bin dolar olan narenciye ihracat, bu y l n ayn döneminde yüzde 5 azalarak 512 milyon 690 bin dolara geriledi. Söz konusu dönemde ihraç edilen ürün miktar da yüzde 9 azal flla 707 bin 778 ton oldu. Bu dönemde en fazla ihraç edilen ürün olan limon, miktarda 285 bin 30 tonla narenciye ihracat n n yüzde 40 n, de erde ise 216 milyon 696 bin dolarla yüzde 42 sini kapsad. Y l n ilk 10 ay nda 179 bin 198 ton mandarin, 146 bin 243 ton portakal, 97 bin 282 ton greyfurt ihraç edilirken, mandarinden 127 milyon 776 bin dolar, portakaldan 101 milyon 532 bin dolar, greyfurttan da 66 milyon 675 bin dolar ihraç geliri elde edildi. Söz konusu dönemde yafl meyve sebze sektörünün en önemli pazarlar ndan Rusya ya yap lan narenciye ihracat miktarda yüzde 23, de erde ise yüzde 30 artt. Türkiye den 151 milyon 446 bin dolar narenciye ithal eden Rusya n n en fazla tercih etti i ürün ise 59 milyon 306 bin dolar de erinde 75 bin 260 tonla limon oldu. Bu ülkeyi 103 milyon 737 bin dolarla Irak, 63 milyon 967 bin dolarla Ukrayna, 31 milyon 742 bin dolarla Suudi Arabistan, 22 milyon 705 bin dolarla Romanya takip etti. Narenciyede ekim ay ihracat ise geçen y l n ayn ay na göre yüzde 43 artarak 108 milyon 126 bin dolar oldu.(aa)

9 8 Kas m 2013 Ekonomi YARIN 9 A r vas talar art k 'ak ll asfaltlar' denetleyecek Türk Giriflim ve fl Dünyas Konfederasyonu (TÜRKONFED) Baflkan Süleyman Onatça(resimde), AB kat l m müzakerelerinde 22 nci fasl n aç lm fl olmas n n Türkiye nin üyeli ine h z kazand raca n belirtti. ANKARA - Ulaflt rma Denizcilik ve Haberleflme Bakanl araçlar n denetimlerini kolaylaflt - racak bir proje üzerinde çal fl yor. Yeni projeye göre, denetimler bundan sonra ak ll sistemle gerçeklefltirilecek bir düzenleme ile hayata geçecek, insans z kontrol dönemi bafllayacak. Yollar n alt na yerlefltirilecek sensörlerle yap lacak denetimle, araçlar n uzunluklar, en ve boylar ve a rl klar hareket halindeyken ölçülecek. Yeni sistem, tüm araçlar n denetimine imkan sa larken; ayr ca zaman ve yak t tasarrufu da gerçekleflecek. Ayr ca bu sayede kusurlu araçlar n denetimden kaçmas n n önüne geçilecek. Ulaflt rma Denizcilik ve Haberleflme Bakanl ndan al nan bilgilere göre, sistem öncelikle Türkiye deki trafik yo unlu unun en fazla oldu u bölgelerde uygulanacak. Özellikle yük ve yolcu tafl yan araçlar n a rl klar n kontrol edecek sistem kontrol noktas n n metre ilerisine kurulacak. Yolun alt na kurulacak a rl k ölçen sensörler, araç hareket halinde iken a rl n, uzunlu unu ve geniflli ini de ölçecek donan ma sahip olacak. Sensörler denetim istasyonundaki mekanizma ile ba lant l olacak. Üzerinden geçen ZM R - zmir Ticaret Borsas ( TB) Yönetim Kurulu Baflkan Ifl nsu Kestelli, Mersin Ticaret ve Sanayi Odas (MTSO) nda düzenlenen Mersin TOBB Giriflimciler Kurullar genel kurul toplant s na misafir oldu. Buradaki aç klamas nda, araflt rmalar n kad n istihdam ndaki 5 puanl k art fl n yoksullu u yüzde 15 azaltt n ortaya koydu unu ifade etti. Aç l fl konuflmas n yapan MTSO Yönetim Kurulu Baflkan fierafettin Aflut, koordinatörlü ünü yürüttükleri Genç Giriflimciler ve Kad n Giriflimciler kurullar n n, giriflimcili in yük araçlar n n bilgileri, hareket an nda ölçülerek an nda istasyonun sistemine kaydedilecek. E er bilgiler belirlenen kriterlere uygun de ilse sistem sinyal vererek istasyonda bulunan görevliyi uyaracak. Görevli ise arac durdurarak istasyonda tekrar a rl n ölçecek. E er a rl istasyondaki ölçümlerde de do rulan rsa araca ceza kesilecek. Araçlar n geçiflleri de kamera sistemi ile 24 saat gözlenecek. özendirilmesi ad na projeler yürüttü ünü, k sa zamanda oldukça verimli çal flmalar yapt n aktard. TB Baflkan Kestelli de zmir ve Mersin in gelece in büyük Türkiye sinde çok önemli bir rol oynayaca na yürekten inand n belirterek, özellikle kad nlar n giriflim ve iflgücü piyasas nda daha yüksek oranda var olmas n n mecburiyetine dikkat çekti. Toplant ya kat lan giriflimci adaylar na ifl yaflam ndaki yükselifl süreci ve tecrübelerinden de bahsederek, Geliflmifl ülkelerde kad nlar n iflgücüne kat l m oranlar yüzde 60-80'ken ülkemizde yüzde 31 civar nda. Dolay s yla ülke olarak kad nlar n ifl hayat na daha fazla kat l m n özendirecek politikalar üretip uluslararas rekabet gücü sa lamal ve iflgücü piyasas n n daha sa l kl ifllemesinin de önünü açmal y z. diye konufltu. Mersin TOBB Kad n Giriflimciler Kurulu cra Komitesi Baflkan Ayla Harp ise 2013 y l nda komiteleriyle birlikte planlad klar Asistan m Olur Musun? projesi hakk nda bilgi verdi. Yönetici asistanlar yetifltirmeye yönelik çal flmalar n n devam etti ini belirterek, Üniversiteden yeni mezun k zlar m z, okulun Plakalar 24 saat kay t alt nda al - nacak. Herhangi bir kusur tespit edildi inde ve kontrol noktas na u ramayan araçlara, yüklü miktarda cezalar tespit edilen plakalar üzerinden gönderilecek. Sistemin Türkiye de hayata geçmesi ile birlikte, hem zaman hem de enerjiden tasarruf sa lanacak. Ayr ca, ak ll sensör sistemi kuruldu u her bölgede yola ç kan tüm yük ve yolcu araçlar n denetleyecek. Yani trafikte bundan böyle denetlenmeyen hiçbir araç kalmayacak. Daha önce, yol kontrolü yapan görevliler, yo unluktan dolay tüm araçlar denetleyemiyordu. Yeni sistem ise bu soruna kökten çözümü de beraberinde getiriyor. Sensörün kusurlu gördü ü araçlar, kontrol noktas na çekilecek ve gerekli ifllemler yap lacak. Kusuru olmayan araçlara ise gereksiz yere dokunulmayacak. Böylece hatas z yola ç kar araçlar hem zaman kayb yaflamas n n önüne geçecek hem de araçlar n rölantide bekletilmesinden do acak yak t israf n n ise da önüne geçilecek. Ayr ca görevlilerin tamamen tespit edilen kusurlu araçlarla yo unlaflmas na da imkan tan yacak. Al nan bilgilere göre, sistem ile ilgili ilk sensörler, sistemin uyguland ülkelerden ithal ediliyor. lk baflta 27 adet al nacak sensör sistemi, daha sonra cari aç k oluflturulmamas amac ile Türk sanayiciler taraf ndan üretilmesi için teflvik edilecek. Sistem, 2014 den sonra baz bölgelerde uygulanmaya bafllayacak; zamanla araç yo unlu unun yafland tüm önemli yollara da kurulacak. Ve Türkiye deki tüm araçlar bu sistemle denetlenecek. (CHA) 'Kad n istihdam ndaki 5 puanl k art fl yoksullu u yüzde 15 azalt yor' ard ndan k sa vadede meslek sahibi yapabilmek ad na çal flmalar içerisindeyiz. Bu konuyla ilgili olarak, iflverenlerin de yönetici asistan çal flt rma konusunda bilgilendirilecekleri k sa e itimler düzenleyece iz. dedi. Mersin TOBB Genç fladamlar Kurulu cra Komitesi Baflkan ve MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Maya da Mersin de giriflimcili in teflvik edilmesi için yeni kurulan firmalar n sahiplerine, ifl dünyas nda tecrübeli kiflilerle koordinasyonlu olarak haz rl k e itimleri düzenleyeceklerini söyledi. (CHA)

10 10 YARIN Ekonomi ANKARA - Antep f st n n bu y l rekoltesinin 'a açlardaki fizyolojik yorgunluk' yüzünden düfltü ü ifade edildi. Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Baflkan fiemsi Bayraktar, Antep f st nda 2 y l üst üste rekoltenin yüksek olmas n n a açlarda fizyolojik yorgunlu a neden oldu unu belirterek, bu yüzden rekoltenin yüzde 40,9 düfltü ünü kaydetti. TZOB, Antep f st ndaki rekolte düflüflü ile ilgili aç klama yapt. Aç klamada, üretimdeki düflüfle ra men kalitenin yüksek olaca n belirten birlik baflkan fiemsi Bayraktar, "2011 y l nda 112 bin, 2012 y l nda 150 bin ton olan Antep f st üretiminin bu y l 88 bin 600 tona gerileyece i tahmin ediliyor." dedi. Türkiye'de Antep f st yetifltiricili inin Hititlere kadar gitti ine dikkat çeken Bayraktar, "Buna ra men Antep f st yetifltiricili ine yeterince önem verilmemifltir. Bir zamanlar Türkiye den çuval çuval Antep f st götürerek üretime bafllayan ABD, bugün üretimde bizi geçmifl durumda." diye konufltu. Birleflmifl Milletler G da ve Tar m Örgütü (FAO) verilerine göre 2011 y l nda 942 bin 970 ton Antep f st üretimi yap ld. Bu üretimin yüzde 50,06 s n ran, yüzde 21,36 s n ABD, yüzde 11,88 ini Türkiye, yüzde 7,85 ini Çin, yüzde 5,90 n Suriye, yüzde 1,15 ini talya, yüzde 1,02 sini Yunanistan gerçeklefltirdi. ran n üretimi 472 bin 97 tonu, ABD'ninki 201 bin 995 tonu, Türkiye'ninki 112 bin tonu, Çin'inki 74 bin tonu bululyor. Türkiye statistik Kurumu nun verilerine göre Türkiye'de 2012'de 150 bin ton Antep f st üretildi. Bunun 56 bin 233 ton ile yüzde 37,49 unu Gaziantep karfl - lad. 49 bin 236 ton ile ikinci durumdaki fianl urfa'n n pay yüzde 32,82, 17 bin 478 tonla üçüncü Siirt'inki de yüzde 11,65 oldu. Antep f st ndan al - nan verimin ABD gibi geliflmifl ülkelere göre düflük oldu unu vurgulayan Bayraktar, bunun için kültürel ifllem ve sulaman n önemine dikkat çekti. Türkiye'deki veriminh a aç bafl na 4 kilo civar nda oldu unu aktaran birlik baflkan, flunlar dile getirdi: "Güneydo u Anadolu Projesi (GAP) ile sulamaya aç lan alanlarda yap lan kapama f st k bahçelerinin art r lmas bizde de verim ve kalitenin artmas n sa layacak. ran ve ABD'de sulu koflullarda yetifltirilen iri ve a z aç k f st klar görünüm bak m ndan albenisi yüksek olmas nedeniyle çok daha lezzetli ve aromas olan f st m z karfl s nda avantajl konumdad r. 8 Kas m 2013 DÇ Baflkan fiahin: Üretimin geldi i nokta büyük baflar zmir Demir Çelik A.fi. ( DÇ) Yönetim Kurulu Baflkan Halil fiahin, DÇ ve grup flirketlerinin geldi i noktadan gurur duydu unu belirterek, baflar n n alt nda çal flkan personel ve ça dafl yönetim prensipleriyle görev yapan profesyonel yöneticilerin imzas n n bulundu unu söyledi. ZM R - zmir Demir Çelik, fl Bankas ndan devral n fl n n 8 y l n kutlad. Temelleri at lan ve demir çelik sektöründe birçok ilke imza atan DÇ ve grup flirketleri için devrin gerçekleflti i 17 Ekim 2005 tarihinin önemli bir de iflikli in de bafllad tarih oldu u vurgulayan DÇ Yönetim Kurulu Baflkan Halil fiahin, 38 y ll k firma geçmiflinde, söz konusu tarihten itibaren yap lan yat r mlarla üretimin geldi i noktan n büyük bir baflar oldu u belirtti. fiahin, DÇ ve grup flirketlerinin geldi i noktadan gurur duydu- unu belirterek, bu baflar n n alt nda çal flkan personeli ve ça dafl yönetim prensipleriyle görev yapan profesyonel yöneticilerin imzas n n bulundu unu ifade eden fiahin, devir ifllemlerinin ard ndan artan üretim kapasiteleri hakk nda bilgi verdi. Firman n fiahin-koç Çelik Sanayi Anonim fiirketi taraf ndan devral nmas ndan sonra 85 ton kapasiteli oca n 150 tonluk yenisiyle de ifltirdi ini, çelikhane binas güçlendirilerek tavan vinçlerinin uygun hale getirildi i bilgisini veren fiahin, Daha büyük kütük kesitlerinin üretimine yönelik yüksek kapasiteli yeni bir kontinü döküm makinesi ile 4000 metreküplük ek oksijen tesisi yap ld. Kapasite gelifltirilirken çevreye duyarl davran larak toz toplama tesisleri ile di er ar tma tesisleri, geliflen çevre standartlar na uygun flekilde modernize edilmifl, 200 bin tona yak n kapasiteye sahip kapal hurda holü yap larak, hurda ele i ve makas devreye al nm flt r. Mamullerin yüklenilmesinde istenilen tonaja ulaflmak için mamul holleri ilave edilmifl, bu yat r mlarla y ll k çelikhane kapasitesi 850 bin tondan 1 milyon 500 bin tona, y ll k haddehane kapasitesi 750 bin tondan 950 bin tona ç kart lm flt r. dedi. Antep f st nda rekoltenin düflüklü ü 'fizyolojik yorgunluk'tan Verimi art rmak için gerek- li kültürel ifllemler ve sulama yap lmal. F st - m z n sulanmas, kültürel ifllemlerin gere i gibi yap lmas, bol ürün veren a açlara sahip ABD ve ran karfl s nda uluslararas pazarda geride kalan Antep f st - n n hak etti i yere gelmesini sa layacak. Küresel ticaretten alaca- m z pay da artacakt r." Öte yandan hasad n bafllad - na da dikkat çekilen aç klamada, üreticiler daha kaliteli ve verimli bir dönem için yapmalar gerekenler konusunda uyar ld.

11 STANBUL - Zorlu Enerji Grubu flirketlerinden Zorlu Enerji Elektrik Üretim Afi, faaliyet raporu ile ikinci defa MerComm Galaxy Alt n Ödülü ne lay k görüldü. Geçen sene 2011 Faaliyet Raporu ile Enerji dal nda Alt n Ödül alan flirket, bu sene ise 2012 Faaliyet Raporu ile Tasar m dal nda ödül elde etti Faaliyet Raporu, Bizim Enerjimiz Türkiye nin Enerjisi fikri ile yerli ve yenilebilir kaynaklara vurgu yap larak ortaya koyuldu. Raporun kapa nda Türkiye haritas nda yenilenebilir kaynaklar simgeleyen ö eler yer al rken; içinde yat r mlara dair foto raflara bulunuyor. Zorlu Enerji Genel Müdürü Sinan Ak, Mer- Ekonomi 8 Kas m Comm Galaxy Ödülleri nde elde edilen baflar hakk nda flunlar ifade etti: Giderek büyüyen ve be enilen bir flirket olarak elemanlar m z n güvenli ini temin etmek, çevreyi ve do al kaynaklar korumak, paydafllar m zla içten bir iletiflimde bulunmak, toplumsal ve kültürel hayata katk sunmak ad na gerekeni yap yoruz. Bu yönde tüm elemanlar m zla Türkiye de oldu u gibi ülke d fl nda da orijinal olmay hedefliyoruz. Zorlu Enerji olarak, faaliyet raporlar m zla bu sene Galaxy Ödülleri nde yeniden Alt n Ödül e lay k görülmekten mutluluk duyuyoruz. (CHA) YARIN Zorlu Enerji ye bir ödül daha Zorlu Enerji Genel Müdürü Sinan Ak TÜRSAB: Kredi kart na belirli kriterler konabilir, ancak k s tlamadan yana de ilim TRABZON - Türkiye Seyahat Acenteleri Birli i (TÜRSAB) Baflkan Baflaran Ulusoy, kredi kart yla turizm harcamalar na k s tlama getirilmesinden yana olmad n söyledi. Taksit say s n n 6 ay gibi makul seviyelere çekilebilece ini belirten Ulusoy, aksi kararlar n kooperatif evlerin yeniden artmas na yol açaca n savundu. TÜRSAB Baflkan Ulusoy, Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), aralar nda turizmin de bulundu u baz sektörlerde kredi kart n s n rlamaya dönük ikinci önlem paketini açmaya haz rlanmas yla ilgili de erlendirmelerde bulundu. fiuanda BDDK dan konuyla ilgili kendilerine intikal eden herhangi bir fleyin olmad n ifade eden Ulusoy, Tabi ald klar kararlara sayg duyar z ama burada s k nt flu olur; tatil bir ihtiyaç, lüks de il. Ve tatil al flkanl n biz yaflatmaya çal fl yoruz. Çünkü soysaekonomik bak m ndan Anadolu, özellikle iç turizmde bu hareket durdu u zaman esnaf duracak. Bu hareket durdu u zaman esnaf n ifl yapma imkan duracak. Yurt d fl nda ise siz bir k s tlama koyarsan z, yurt d fl da bir k s tlama koyar. Yani siz bofl kutluk gönderip dolu koltuk alamazs n z. (CHA) KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ H A F I Z A S A 2 A Z A R S Ü P E R 3 P A L A M A R N A 4 K L E M E K 5 S A H N E A T E 6 B A R T O N S 7 A Y A K T P 8 A N I K K A T O T 9 K O R A M R A L 10 A Z M A K E Y 11 T B K A N E 12 A L Z A R N T 13 T A A D N A M 14 K A R A K A L E M 15 C O R U M M R 16 E N R K T K 17 R T A M Y E 18 E K O E T K E T 19 M L A K N T E 20 E L E K L E Y N

12 12 YARIN Ekonomi ANKARA - Sendikan n yapt araflt rmaya göre özelde tedaviye ödenen para her geçen y l art yor. Fark ücretinin al nmaya baflland 2008 y l ndan beri devletin özel hastanelere yapt sa l k harcamalar son 5 y lda ciddi oranda art fl gösterdi. SGK özel sa l k kurulufllar na 2008 y l nda 4.1 milyar öderken, 2012 y l nda bu rakam 6,8 milyar liraya ç kt. Yani 5 y lda devletin özel hastanelere ödedi i para yüzde 64 artt. Özel hastanelerin alaca fark ücretlerinin yüzde 90 dan yüzde 200 e ç kar lmas üzerine Türk Sa l k-sen taraf ndan özelde tedavi ile ilgili bir araflt rma yap ld. Araflt rma sonucuna göre vatandafl n cepten sa l k harcamas her y l art yor. Katk paylar ve artan sa l k madde fiyatlar ile özelde tedaviyi her geçen y l pahal lafl yor. Fark ücretinin al nmaya baflland 2008 y l ndan beri yap lan sa l k harcamalar n de erlendirildi i araflt rmaya göre son 5 y lda vatandafl n da, devletin de özel sektöre ödedi i para h zla artt. Yap lan araflt rmada TÜ K taraf ndan yay nlanan sa l k madde fiyatlar ndaki art fllar da incelendi y l Eylül ay ile 2013 y l Eylül ay aras ndaki fiyatlar ele al nd. Türk Sa l k-sen in araflt rmas na göre 5 y lda sa l k madde fiyatlar n belirleyen 17 kalemdeki art fllar n ortalamas yaklafl k yüzde 121. Bu art fllar içerisinde en dikkat çekenleri ise yüzde 329 ultrason ücreti, yüzde 278 röntgen ücreti, yüzde 266 laboratuvar tahlil ücretleri oldu. Emar ücretinde yüzde 230, hastane yatak ücretinde yüzde 183, difl dolgu ücretinde yüzde 158, normal do um ücretinde yüzde 133, difl çekme ücretinde yüzde 91, ameliyat ücretinde yüzde 31 ve sezaryen do um ücretinde de yüzde 28 art fl yafland. Araflt rmada SGK n n özel sa l k kurulufllar na yapt ödemelere de yer verildi. SGK özel sa l k kurulufllar na 2008 y l nda 4.1 milyar öderken, 2012 y l nda bu rakam 6.8 milyar liraya ç kt. Yani 5 y lda devletin özele ödedi i para yüzde 64 artt. Araflt rmada 2013 y l n n ilk 6 ay nda da 3.7 milyar lira ücret ödendi i belirtilerek, geçmifl y llardaki y l içerisindeki art fllar dikkate al nd nda 2013 y l nda SGK n n özel hastanelere 7.8 milyar liraya yak n bir ödeme yapaca ifade edildi. Bu art fl dikkate al nd nda ise 6 y lda devletin özele ödedi i para miktar yüzde 90 artm fl olacak. Araflt rmada vatandafl n cepten yapt sa l k harcamalar da incelendi. Vatandafllar n sa l k hizmeti için kendi cebinden ödedi i para 2008 y l nda 10 milyar lira iken, 2012 y - l nda 11 milyar 750 milyon liraya ulaflt. Yani yaklafl k olarak yüzde 17.5 lik bir art fl meydana geldi. Türk Sa l k-sen in araflt rmas nda ayr ca 2012 y l nda özel hastanelerde 62 8 Kas m 2013 Özelde tedavi cep yak yor, hastanelere ödenen para 5 y lda yüzde 64 artt Türk Sa l k-sen, özel hastanelerde yap lan tedavi harcamalar ile ilgili yapt araflt rmada çarp c sonuçlara ulaflt. milyon muayenenin gerçeklefltirildi i belirterek vatandafl n cebinden özel sektör vas tas yla 744 milyon TL nin ç kt belirtildi. Türk Sa l k-sen olarak özel sektörün sa l k hizmeti vermesine karfl olmad klar n, fakat sa l n piyasan n insaf na b rak lmamas gerekti ini kaydeden Türk Sa l k-sen Genel Baflkan Önder Kahveci, konuyla ilgili flu de erlendirmede bulundu: 2008 y l nda yüzde 30 la bafllayan fark ücreti al m bugün yüzde 200 e ç kt. Özel sektörün sa l k hizmeti sunmas na karfl de iliz, fakat bu tür düzenlemelerle sa l n piyasan n insaf na terk edilmesine karfl y z. Say n Bakan' n da böyle bir düzenlemenin vatandafl n lehine olaca n ilan etmesini anlam fl de iliz. Türkiye de her geçen gün vatandafl n özelde sa l k hizmetlerine harcad para art yor. Cepten harcamalardaki, sa l k fiyatlar ndaki art fllar bunun somut örne idir. Özel sektörde fark ücretlerinin yüzde 200 art r lmas, 10 gün içinde ayn branflta farkl doktora gidenden 5 TL al nmas, sa l k madde fiyatlar n n her ay artmas, sa l n nas l paral hale geldi ini anlatmaya yeterlidir. Ne yaz k ki katk pay, reçete paras adeta bir vergiye dönüflmüfltür. Bu yüzden muayene kat l m pay gibi ücretlere son verilmeli ve özel sektörün alaca fark yeniden düzenlenmeli ve makul bir seviyeye çekilmelidir. (CHA) Babacan: flsizlik oran n yüzde 8,9 a düflürmeyi amaçl yoruz ANKARA - 0Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, döneminde 1 milyon 833 bin kiflilik yeni istihdam oluflturmay ve program dönemi sonunda iflsizlik oran n yüzde 8,9 a düflürmeyi amaçlad klar n söyledi. Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, Plan ve Bütçe Komisyonu nda sunum yapt bütçesine iliflkin yapt sunumda yeni döneme yönelik hedeflerini s ralayen Babacan, hükümetleri döneminde uzun vadeli programlar güvenilir ve gerçekçi biçimde uygulamay teme felsefe olarak belirlediklerini anlatt. Baflbakan Yard mc s, Bu çerçevede önümüzdeki 5 y ll k dönemi kapsayan ve 2013 hedeflerimiz do rultusunda haz rlanan 10. Kalk nma Plan TBMM de 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmifltir dönemini kapsayan orta vadeli program m z 8 Ekim 2013 tarihinde kamuoyuna ilan etmifl bulunuyoruz. Orta vadeli program m z n temel amac cari ifllemler aç n azaltmak enflasyonu düflürmek kamu maliyesinde güçlü duruflu sürdürmek büyüme ve istihdam art rmakt r. ifadelerini kulland. Orta vadeli programda 2014 y - l nda büyümeyi 4 olarak öngördüklerini belirten Babacan, 2015 ve 2016 y llar nda ise yüzde 5 olmas - n öngörüyoruz döneminde 1 milyon 833 bin kiflilik yeni istihdam oluflturmay ve program dönemi sonunda iflsizlik oran - n yüzde 8,9 a düflürmeyi amaçl - yoruz. Program döneminde enflasyonun düflüfl e ilimi sürdürülerek 2014 y l nda yüzde 5,3, 2015 ve 2016 y llar nda ise yüzde 5 seviyesinde gerçeklefltirmeyi hedefliyoruz. fleklinde konufltu. Son 10 y ll k dönemdeki mali disiplin etkin borçlanma stratejileri ile güçlü borç yükünün yaklafl k 40 puan düfltü ünü dile getiren Babacan, ayr ca flunlar söyledi: "AB tan ml borç stokunun gayri safi yurt içi has laya oran n n bu y l sonunda yüzde 35 seviyesinde gerçekleflmesini bekliyoruz. Borç yükündeki düflüflün orta vadeli program döneminde de devam etmesini 2016 y l sonunda yüzde 30 seviyesinde gerilemesini ön görüyoruz. Kamu net borç stokunun rakamlar na bak ld nda sadece milli gelire oranla de il norminal olarak bir düflüfl görmekteyiz. Kamu net borcu 2010 y l na göre 100 milyar TL azalarak 2013 y l n n ikinci çeyre i itibar yla 217,5 milyar TL seviyesine gerilemifltir." (CHA)

13 8 Kas m 2013 D fl Haberler YARIN 13 Güney Kore'de ilk kez bir parti, kapat lma aflamas na geldi SEUL - Güney Kore'deki afl r sol Birlefltirici lerici Parti, kapat lman n efli ine geldi. 1990'l y llarda tam olarak demokratik yönetime geçen Güney Kore'de bir ilk yaflan yor. Güney Kore Parlamentosu, Birlefltirici lerici Parti'nin kapat lmas için Anayasa Mahkemesi'ne baflvurulmas - na onay karar ald. fiimdiye kadar s k s k Kuzey Korecilikle ihtam edilen parti, ülkedeki rejimi tehdit etti i ve demokrasiye karfl t faaliyetlerde bulundu u ileri sürülüyor. Bir kaç sol parti ile birleflerek Birlefltirici lerici ismini alan parti, son 2012 genel seçimlerinde seçim bölgesi milletvekili oylar ndan ancak yüzde 5'ini toplarken, ülke geneli milletvekili oylar ndan yüzde 10'unu alarak büyük bir baflar yakalam flt. 300 koltuklu Güney Kore Parlamentosu'na 11 vekille giren Birlefltirici lerici Parti, adaylar n belirlenmesinde usulsüzlük yap ld skandal ile sars lm flt. Söz konusu skandal n büyümesi ile parti ikiye bölünmüfl ve sandalye say s 6'ya düflmüfltü. Birlefltirici lerici Parti'yi bir kaç ayd r meflgul eden konu ise vekillerinin Kuzey Korecilikle suçlan - yor olmas. Parti vekillerinde Lee Seok-gi ve Kim Jea-yeon bu suçtan yarg lan rken, tutuklu yarg lanan Lee'nin vekilli inin düflürülmesi öngörülüyor. ktidardaki Seanuri Partisi'nin ana muhalefet Demorkat Parti'den ald destekle bugün parlamentodan Anayasa Mahkemesi'ne baflvuru karar n ç kard. Anayasa mahkemesi ise tarihte ilk kez bir parti kapatma davas na bakacak. S k s k darbelerin yafland Güney Kore'de ilk defa parti kapatma 1958 y l nda gerçekleflmiflti. Dönemin Devlet Baflkan Lee Seung-man' n direktifi ile Güvenlik Müsteflarl, lerici Partiyi zorla kapatm flt. Kamuoyunda parti ismi olarak 'ilerici' isminde bir u ursuzluk oldu u konuflmaya baflland. (CHA) Savunma Fuar 'nda Türk standlar na yo un ilgi Tayland da düzenlenen Uluslararas Savunma ve Güvenlik Fuar 'nda Türkiye'den gelen firmalar n ürünleri yo un ilgi gördü. Fuara en çok firma ile kat l m unvan n, 15 firma ile Türkiye ald. BANGKOK - Savunma Sanayii Müsteflarl 'n n (SSM) fuardaki stand devlet yetkilileri ve komutanlar n ak - n na u rarken, gelen misafirleri Milli Savunma Bakan Yard mc s Hasan Kemal Yard mc ve Savunma Sanayii Müsteflar Yard mc s Sedat Güldo an karfl lad. Konuklara Türk kahvesi ve lokumu ikram edildi. Fuar hakk nda konuflan, Savunma Sanayii Müsteflar Yard mc s Sedat Güldo an, "Bugün bu fuara resmi olarak SSM flemsiyesi alt nda 15 firma ile birlikte kat l m sa l yoruz. Amac - m z son on y lda geliflmekte olan savunma sanayi ürünlerini di er ülkeler ile paylaflmak ve tan tmak. Bu bölge son dönemde önemli bir hale gelmeye bafllad. Bu tür fuarlar ürünlerimizi uluslararas platformda göstermek için önemli BERL N - Almanya Baflbakan Angela Merkel in Amerikan istihbarat taraf ndan dinlenildi- i iddias n n ard ndan Edward Snowden e s - nma hakk verilmesine Almanya s cak bakm - yor. Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Snowden ne s nma hakk verilmesi için flartlar tafl mad n söyledi. Amerika ile 2014 te yürürlü e girecek flekilde bir f rsat. Bizler burada Savunma Bakan yard mc m z, Savunma Sanayii Müsteflarl, 15 firma ve 50 ye yak n delegasyon ile temsil ediyoruz. ifadelerini kulland. Hava Savunma Sistemleri Program Direktörü Mustafa Kaval ise "Turkiye den fuara yo- un bir kat l m. Buradaki pazarlama ve sat fl faliyetlerimizin fuara önemli bir katk sa l yaca n düflünüyoruz. Fuarda sergiledi imiz yeni bir istihbarat anlaflmas haz rland iddialar hakk nda bilgi vermeyen Seibert, dinleme skandal ile ilgili Amerika ile Almanya aras nda görüflmelerin devam etti ini belirtti. Federal çiflleri Bakan Sözcüsü Jens Teschke ise NSA Araflt rma Komisyonu nun kurulmas halinde Snowden in s - nmac olarak kald Moskova da bilgisine baflvurulabilece ini söyledi. Yefliller Partisi Milletvekili Hans-Christian Ströbele ile görüflen Snowden, güvenli flekilde Almanya da veya ürünlerden biri ise hava savunma sistemi. (Kaideye Monteli Stinger Sistemi) Özellikle Tayland Kara Kuvvetleri ile bu konuda görüflmelerimiz sürmekte. diye konufltu. Tayland' pazar olarak önemsediklerini vurgulayan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Pazarlama ve hracat Dairesi Baflkan Akif Akgül, "Ülkenin Asya Pasifik'te bir hub olma durumu var. Burada ciddi anlamda bir savunma sanayi ürünleri pazarlarsak, çevre ülkelere de etkisi olacakt r. Firmam z olarak Tayland polisine hafif silahlar m z satt k." diyerek Tayland hükümetinin özellikle roket sistemleri ve piyade tüfekleri ile yak ndan ilgilendi ini belirtti. Fuara z rhl araçlar ile kat l yoruz diyen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, "Sirketimiz olarak 4 tondan 60 tona kadar bir çok de iflik tekerlekli ve paletli z rhl araç imal ediyoruz. Tayland' n z rhl araçlara ihtiyac var. Bunlar 4x4, 6x6, 8x8 olabiliyor ve burada bu flekil çal flmalar var burada ürünlerimizi tan t yoruz. Tayland silahl kuvvetlerin al mlar na kat labilmek için burday z. Tayland' n kalabal k bir ordusu var ve bölge'nin önemli ülkelerinden biri. fleklinde konufltu. (CHA) Almanya, Snowden e s nma hakk vermeyecek üçüncü bir ülkede kalabilece i güvencesin verilmesi durumunda bilgi vermek üzre Almanya ya gelebilece ini ifade etmiflti. (CHA)

14 14 YARIN St. Petersburg da yerel halk rkç gruplara vize vermedi MOSKOVA - Rusya n n St. Petersburg flehrinde 4 Kas m Ulusal Birlik Günü nde sokaklara ç - kan rkç gruplara yerel halk vize vermedi. Günler öncesinden yap - lan propaganda çal flmalar na itibar etmeyen St. Petersburglular, ya murlu tatil gününde dinlenmeyi tercih etti. fiehirdeki Tatar Camii nin bulundu u Gorkovski Metrosu önünde toplanan yaklafl k bin kiflilik rkç grup, ellerinde Stalin resimleri, bayraklar ve çeflitli pankartlar eflli inde Marsovo Pole Meydan 'na yürüdü. Etrafta genifl güvenlik önlemleri alan polis, Rus Yürüyüflü adl gösterinin gerçekleflece i yollar trafi e kapad. Marsovo Pole Meydan 'nda bir süre slogan atan gruplar, Orta Asya ülkelerine vize uygulanmas gerekti ine dair ortak bir bildiri okudu. Okunan bildirinin ard ndan meydanda bir süre bekleyen gruplar daha sonra alandan ayr ld. Polis izinli gösteride at lan slogan ve pankartlara herhangi bir müdahalede bulunmad. Eylemin ard ndan Ermitaj Meydan nda tekrar toplanan rkç gruptan yaklafl k 50 kifli, yüzlerinde maskelerle dans edip flark söylemeye bafllad. Polisin "da - l n" uyar s n n ard ndan alan terk etmeyen 30 kifli gözalt na al nd. Daha sonra eylemciler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. (CHA) D fl Haberler 8 Kas m 2013 Çin in Suriye ye insani yard m 11 milyon dolar Birleflmifl Milletler (BM) Güvenlik Konseyi nin Kas m ay dönem baflkanl n n Çin e geçmesi nedeniyle bir bas n toplant s düzenleyen Çin nin BM Daimi Temsilcisi Liu Jieyi, ülkesinin Suriye krizi ile ilgili tutumunun aç k oldu unu söyledi. Jieyi, ülkesinin Suriye de krizin biran önce bitmesini istedi ini belirterek bu amaçla 11 milyon dolarl k yard m yapt klar n dile getirdi. NEW YORK - BM Güvenlik Konseyi nde daimi 5 üyeden birisi olan Çin in, Suriye deki iç savafl n politik yoldan çözümünü destekledi ini vurgulayan Jieyi, bu amaçla Pekin in Cenevre 2 Konferans n destekledi ini kaydetti. Cenevre 2 nin gerçekleflebilmesi için taraflar n masaya ön koflulsuz gelmelerini savunan Jieyi, zaman kaybetmeden bar fl görüflmelerin bafllamas n istedi. Jieyi, Çin in Suriye deki krizin çözümü için destek verdi i ve kimyasal silahlar n imhas n n da olumlu geliflme olarak de erlendirdi ini söyledi. Jieyi, bu konuda Pekin in hem geliflmeleri yak ndan takip etti ini hem de çözüme yönelik katk lar n sürdürece ini vurgulad. Çin in Suriye de yaflan - lan insani krizin afl labilmesi için bugüne kadar ne kadar yard m yapt sorusuna Jieyi, bunun 11 milyon dolar oldu unu, ancak BM Tar m ve G da Organizasyonu na da 24 milyon dolar ba fl yapt klar n vurgulad. Suriye deki insani krizin geldi i boyut hakk nda Güvenlik Konseyi ne bilgi veren BM nsani Yard m Çal flmalar ndan Sorumlu Genel Sekreter Yard mc - s Valeri Amos un neler anlat n n sorulmas üzerine Jieyi, toplant ya kat lmad n ancak önceki bilgilendirmenin bir benzeri oldu unu çal flma arkadafllar ndan ö rendi ini kaydetti. Filistin sorununun çözümünde Konsey in üstlenebilece i ve Çin in bu konuda tak naca tavr n ne olaca sorusuna Jieyi flöyle cevap verdi: Ben Güvenlik Konseyi'nin Filistin sorunun çözümünde yap c katk sa layaca - Rasmussen: Pakistan ikmal hatlar n aç k tutmal na inan yorum. Biz tüm taraflar n bir araya gelerek soruna çözüm üretmesini istiyoruz. Çin olarak sorunun acil çözümünü istiyoruz ve Konsey de bu konuda üzerimize düflen görevlerde yap c rol üstlenece iz. Çin, BM Güvenlik Konseyi nin dönem baflkanl - n geçici üye Azerbaycan dan devir ald.(cha) BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, ABD'nin insans z hava araçlar yla sald r düzenlemesine öfkelenen Pakistan'a 'NATO'nun Afganistan'a ikmal hatlar n kapatmay n' ça r s yapt. Pakistan Taliban 'n n lideri Hakimullah Mehsud'un öldürülmesinin ard ndan slamabad yönetimi Washington'la iliflkileri gözden geçirece ini aç klam flt. Ayl k ola an bas n toplant s nda konuflan Rasmussen, söz konusu gerginli e ra men NA- TO'nun Afganistan'a giden ikmal hatlar n n kapat lmayaca ndan emin oldu unu söyledi ve "Çünkü bölgede istikrar ve güvene olumlu katk vermek Pakistan' n da ç - kar nad r." dedi. ATO Genel Sekreteri Rasmussen, Kosova'daki yerel seçimlerde ortaya ç kan fliddetin de flimdiye kadar Belgrad-Prifltine görüflmelerinde al nan mesafeyi bofla ç karmamas n istedi. (CHA)

15 8 Kas m 2013 Ankara YARIN Yenimahalle yabanc konuklar a rlad Citizens Projesi kapmas nda, Türkiye de vatandafllar n kamusal alanlardaki toplumsal kat l m n yerinde görmek, bu modellemeleri di er ülkelere karfl l kl ifl birli i içerisinde aktarabilmek amac yla yurt d fl ndan gelen konuklar Ankara Yenimahalle Belediyesi ni ziyaret etti. ANKARA - MKV Uluslararas Dan flmanl k fiirketi nin öncülü- ünde Slovenya, Portekiz ve Polonya belediyelerinden Ankara ya gelen 8 kiflilik ekip, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar ile makam nda bir araya geldi. Yabanc konuklar na Yenimahalle Belediyesi nin örnek ve öncü projeleri hakk nda bilgiler veren Yaflar, hayata geçirilen Bat kent Ticaret ve Kültür Merkezi, Onkoloji Hastanesi Belediye Konukevi, Yenimahalle Semt Pazar, Göçmenler Sosyal Tesisleri, Bat kent Kültür Merkezi ve Bat kent Spor Kompleksi gibi projeleri de minyatürleri üzerinden anlatt. lçeyi gezdiler ANKARA - Pursaklar Belediyesi Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ü taraf ndan düzenlenen 'Namazla Dirilifl' konferans yo un ilgi gördü. Abdurrahim Karakoç Kongre ve Kültür Merkezi nde düzenlenen konferansta binlerce Pursaklarl bir araya geldi. Konferans salonunu dolduran binlerce kifli, lahiyatç Yazar Ahmet Bulut un hikâyelerle desteklenen anlat m n dinlerken duygu dolu anlar yaflad. Kalabal k bir toplulu a hitap eden Bulut, Hz. Muhammed (sav) e peygamberli in pazartesi günü verildi- ini, sal günü ise namaz n emredildi ini belirterek namaz n önemine dikkat çekti. Sahabe dönemi Müslümanlar ile günümüzdeki Müslümanlar aras ndaki fark bir örnekle de erlendiren Bulut, flunlar söyledi: Sahabe gözleri fliflinceye kadar namaz k lard. Zamane Müslümanlar ise gözleri fliflinceye kadar uyuyor. Bedenimizin yeme e ne kadar ihtiyac varsa ruhumuzun da namaza o kadar ihtiyac var. Günlük yirmi dört saatimizin bir saatini namaza ay rmak çok zor de il. Unutmayal m ki iman m z varsa imkân m z da vard r. Takva elbisesini giydi imiz zaman yuvalar m zdan huzur eksik olmaz. Yaklafl k 90 dakika süren konferans n ard ndan Yazar Ahmet Bulut, okurlar için kitaplar n imzalad. Ahmet Bulut, Pursaklar Belediyesi nde böyle bir program düzenlendi i için Belediye Baflkan Selçuk Çetin e teflekkür etti. (CHA) Belediyenin vatandafllarla ele ele vererek hizmet üreten bir belediye oldu unun alt n çizen Yaflar, her yurttafl n n fikirlerini önemsedi ini vurgulad. Ziyarette Türkiye nin AB sürecine de de inen Yaflar, Sizleri Türkiye nin Baflkent i Ankara n n en gözde ilçesi Yenimahalle de a rlamaktan onur duyuyorum. Türkiye, Avrupa Birli i ne aday olmufl bir ülkedir. Türkiye nin AB ye girmesi, hem ülkemiz için hem de Avrupa ülkeleri için çok daha iyi olacakt r. Türkiye nin AB üyeli i Türkiye ye oldu u kadar AB ye de de er katacakt r. diye konufltu. Ziyaretin ard ndan Yenimahalle Belediyesi mar Müdürlü ü ne geçen heyete, burada imar çal flmalar ngilizce 'Namazla Dirilifl' konferans na yo un ilgi 15 haz rlanm fl bir slayt eflli inde anlat ld. Yabanc konuklar, belediye taraf ndan ç kart lan ve ilçenin tüm imar planlar n içeren mar Kitab - n da büyük bir be eniyle inceledi. Belediyenin hizmetlerinden çok etkilenen konuklar hayranl klar n 'Biz Avrupal lar olarak her fleyi bildi imizi iddia ederiz ancak Türkiye den ve Yenimahalle Belediyesi nden ö renecek çok fleyimiz var' sözleriyle ifade etti. Ard ndan YEN MEK kursiyerlerince haz rlanm fl birbirinden de- erli el yap m eserlerin tan t ld sergiyi gezen heyete, burada Ebru sanat hakk nda bilgiler verildi. Ebru yap l fl n dikkatle inceleyen misafirler, Ebru yap m n denemeyi de ihmal etmedi. Daha sonra Y ld z Kenter Salonu na geçen konuklar, salonda hofl bir sürpriz karfl lad. TUB L Halk Danslar toplulu u Ayd n yöresine ait sunduklar halk oyunlar gösterisiyle, heyetten büyük alk fl ald.(cha)

16 16 YARIN Ankara ANKARA - Toplam inflaat alan 27 bin metrekare olan 3 parsel arsan n ihalesi iki oturumda gerçeklefltirilecek. halenin ilk oturumu 11 Kas m da saat 14.30'da lbank Genel Müdürlü ü nde gerçeklefltirilecek. Bu oturum sonunda yap lacak de erlendirmeyle uygun görülecek istekliler, yaz ile ikinci oturuma davet edilecek. fiartnameye göre ihale, yerli ve yabanc inflaat firmalar na ve bunlar n kendi aralar nda ya da finans kurulufllar yla yapacaklar ortak giriflimlere de aç k. Tamam konut alan olarak de erlendirilecek arsalarla ilgili teknik flartname, plan notlar ve di er ihale dokümanlar Bankan n Atatürk Bulvar No:21 Opera/Ankara adresindeki Kaynak Gelifltirme Dairesi'nden al nabilecek. lbank' n gayrimenkul ihalelerinden elde edece i gelirlerle toplam kar art racaklar n ifade eden Çevre ve fiehircilik Bakan Erdo an Bayraktar, sa lanan kar n yüzde 51'inin her y l belediyelere kaynak olarak aktar ld n bildirdi. Bayraktar, konuyla ilgili yapt yapt - yaz l aç klamada, "Dolay s yla bu sat fllarla elde edece imiz kar n yükselmesiyle yerel yönetimlere ay raca m z kaynak oran da artacak ve yerel yönetimlerimiz halk - m za daha iyi hizmet verme flans elde edecektir." ifadesini kulland. (CHA) 8 Kas m 2013 lbank, Çankaya'da 3 arsay has lat paylafl m ile ihaleye ç kard Baflkentin gözde yerlerinden birinde bulunan arsan n sat fl ihalesine kat lmak için baflvurular 11 Kas m'a kadar devam edecek. Mamak'ta kifli bafl na yeflil alan miktar 7,74 m2 ANKARA - Ankara Mamak Belediyesi, ilçedeki yeflil alan miktar n her geçen y l art rarak vatandafla nefes ald r yor y l nda kifli bafl na düflen yeflil alan miktar n n 6,56 metrekare oldu u ilçede yap lan park, rekreasyon alan ve çevre düzenlemeleri çal flmalar yla bu miktar 4,5 y lda 7,74 metrekareye yükseldi. Park Bahçeler Müdürlü ü ekipleri, bu y l içinde 37 adet park n revizesiyle birlikte 32 adet yeni park yaparak, park say s n 295'e ç kard. Yeflil alanlar n varl n n bir ülkenin geliflmifllik düzeyinin en önemli göstergelerinden biri oldu unu vurgulayan Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, kifli bafl na düflen yeflil alan miktar n n Mamak'ta Avrupa standartlar olan 7 metrekarenin üzerine ç kt n kaydetti. 4,5 y lda 1 milyon yirmi bin a ac toprakla buluflturduklar n belirten Akgül, bu zaman diliminde 102 adet yeni park n yap m ve 160 adet mevcut park n da revizesini gerçeklefltirdiklerini kaydetti. Akgül, park yap m aflamas nda en ince ayr nt lar düflündüklerini ve özellikle kad n, çocuk, engelli vatandafllar n en iyi flekilde yararlanabilecekleri parklar yapt klar n söyledi. (CHA) Çevre ve fiehircilik Bakan Erdo an Bayraktar Baflkan Yaflar'dan müteahhitlere iskan uyar s ANKARA - Ankara Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Mal sahipleri müteahhitlere güvenip arsalar üzerine bina infla ettiriyor. Ancak müteahhidin iskan almadan kaçmas gibi sorunlarla ma dur oluyor. dedi. Yenimahalle Müteahhitler Derne- i Baflkan Suat Alp, yönetim kurulu üyeleri ve Evren Belediyesi eski baflkan brahim Eren, Ankara Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar makam nda ziyaret etti. Dernekte gerçeklefltirilen seçimin ard ndan baflkan oldu unu dile getiren Suat Alp, Baflkan Yaflar ile tan flmak için geldiklerini belirtti. Müteahhitlik mesle inin geliflmesi ad na hep birlikte y lmadan çal flacaklar n ifade eden Alp, Yenimahalle yi bugünlere getiren sizsiniz. lçemize katk n z çok büyük. Yeni dernek yönetimi olarak bizler de iyi ifller yapmak için elimizden geleni yapaca z. dedi. Yerel yönetimlerle müteahhitli in iç içe oldu unu, birbirinden ba ms z düflünülemeyece ini vurgulayan Yaflar ise Mal sahipleri müteahhitlere güvenip arsalar üzerine bina infla ettiriyorlar. Ancak vatandafl sonras nda müteahhidin iskan almadan kaçmas gibi ciddi sorunlarla karfl lafl yor ve ma dur oluyor. nsanlar n iskan paras n ödeyecek gücü olmayabilir. Dernek olarak meslektafllar n z uyar p bu gibi ma duriyetlerin önüne geçmelisiniz, çal flmalar yapmal s - n z. diye konufltu. lçeyi güzellefltirmek, yaflanabilir bir yer haline getirmek için çaba gösterdiklerini kaydeden Yaflar, Altyap ve üstyap çal flmalar bitmeden hiçbir yerde çal flma bafllatm yoruz. Bu çal flmalar ivedilikle bitirmemiz Yenimahalle de inflaat çal flmalar n n artmas na neden oluyor. Belediye olarak bu çal flmalarda zorlaflt r c de- il yasalar çerçevesinde kolaylaflt r c oluyoruz. Kamusal alanlar giderek ço alt yoruz. Yenimahalle ye güzellik katacak her fley için deste e haz - r m. dedi.(cha)

17 8 Kas m 2013 Genel YARIN MHP, yar n Ankara da Türkiye Mitingi yapacak MHP Genel Baflkan Yard mc s Semih Yalç n, MHP taraf ndan Ankara da yap lacak Türkiye mitinginin bölücü, ayr flt r c planlara karfl millet iradesinin nas l tecelli edece inin cayd r c provas mahiyetinde olaca n bildirdi. ANKARA - Yalç n, MHP taraf ndan yar n Ankara da yap lacak Türkiye Temal Aç k Hava Toplant s ile ilgili yaz l aç klamas nda, toplant n n Türkiye temal olmas n n üç temel gayesi bulundu- unu belirtti. Yalç n, Bunlardan birincisi, aziz milletimiz taraf ndan verilmifl olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ad n unutan gafillere, bu gerçekli- i hat rlatmakt r. kincisi; Türkiye nin devletler ailesi içinde yer ald flerefli konumu, milletimizin bin y l aflan varl k mücadelesine ve flanl tarihine borçlu oldu unu sat l k dima lara kaz makt r. Üçüncüsü ise devletimizin Türkiye ismiyle k yamete kadar yaflayaca n ve co rafyam zdan Türk ad n silmeye kimsenin gücünün yetmeyece ini hayk rmakt r ifadesini kulland. MHP taraf ndan Ankara da düzenlenecek Türkiye Mitingi nin 17 vatan topraklar ndan derlenen coflku ve heyecan n birleflerek ufuklar sard bir aç k hava toplant s olaca n dile getiren Yalç n, Türkiye Mitingi nde, flimdiye kadar Anadolu da yap lm fl olan mitinglerde ortaya ç kan kuvvetli mesajlar n kitleler taraf ndan yeniden tekrarlanaca n ifade etti. Türk milletinin; Anadolu kasabas yken hürriyet ve ba ms zl k ruhu afl layarak bir dünya baflkenti haline getirdi i Ankara da MHP nin yapaca Türkiye Mitingi; bölücü, ayr flt r c planlara karfl millet iradesinin nas l tecelli edece- inin cayd r c provas mahiyetinde olacakt r ifadesini kullanan Yalç n, bütün Türkiye sevdal lar n MHP nin yerel seçimler öncesinde Ankara da düzenleyece i Milli De erleri Koru ve Yaflat kapsam ndaki son aç k hava toplant s na kat lmaya davet etti.(aa) çme suyu barajlar ndaki doluluk oran geçen y l n gerisinde kald ANKARA - Çevre Dostu Yeflil Binalar Derne i Baflkan Duygu Erten, 2013 ün yeflil bina sektörü için hareketli bir y l oldu unu belirterek, 9 ay içinde 13 bina sertifika ald. 50 bina daha sertifika almak için çal flmalara bafllad dedi. Erten, AA muhabirine yapt aç klamada, ABD deki araflt rmalar n, yeflil binalar n enerji tüketiminde yüzde 24-50, karbondioksit sal - m nda yüzde 33-39, su tüketiminde yüzde 40 ve at klarda yüzde 70 e varan düflüfl sa lad n gösterdi ini söyledi. Türkiye de yeni yap lar n çevre dostu bina kriterlerine göre infla edilmesi ve mevcutlar n da bu kriterlere uygun dönüfltürülmesiyle hem çevreye zarar n azalaca n hem de büyük oranda tasarruf edilece ini dile getiren Erten, Ülkemizde yeflil bina örnekleri artt kça bilinçlenme de artacak. Çünkü hem MHP Genel Baflkan Yard mc s Semih Yalç n yat r mc lar hem de kullan c lar uzun dönemde yeflil binan n avantajlar n görecek dedi. Erten, ülkedeki sertifikal yeflil binalar ve bunlar n özelliklerine iliflkin çal flma yapt klar na dikkati çekerek, Türkiye deki sertifikal yeflil bina say s n n 2007 de 1, 2008 de 4, 2009 da 12, 2010 da 20, 2011 de 40, 2012 de 50, 2013 te ise 63 oldu unu vurgulad.(aa) Sertifika say s nda katlanan art fl Her y l sertifikal yeflil bina say - s n n katlanarak art na iflaret eden Erten, flöyle devam etti: Yeflil bina sektörü için 2013 hareketli bir y l olmufltur. lk 9 ay içinde 13 bina daha yeflil bina sertifikas ald, 50 bina daha sertifika almak için çal flmalara bafllad. Türkiye gibi yap sto u 19 milyon olan bir ülkede yeflil bina say lar az gibi görünse de art fl ivmesi göz önüne al nd nda sektörün h zla büyüdü ü görülür. Büyümenin nedeni hem konunun güncelli i hem de inflaat sektörünün çevre dostu uygulamalara yönelmesidir. Dünya Yeflil Binalar Konseyi ad alt nda kurulan derneklerinin yeflil bina sektörünün geliflmesine büyük katk sa lad n ifade eden Erten, 25 kurucu flirket ve üyeyle yola bafllad klar n, Ekim 2013 itibar yla 135 üyeye ulaflt klar n bildirdi. Pilot projeler gelifltirildi Erten, Türkiye deki inflaat sektörünün sürdürülebilir ilkeler fl nda geliflimine öncülük etmeyi amaçlad klar n belirterek, bu yönde hem kamu hem de özel kurumlarla yak n iliflki içerisinde bulunduklar n anlatt. Türkiye de yeflil binalar n yayg nlaflmas için e itimler ve konferanslar düzenlediklerini, pilot projeler gelifltirdiklerini dile getiren Erten, Kuruluflumuzdan bu yana yapt - m z çal flmalar, düzenledi imiz Uluslararas Yeflil Bina Zirvesi sonucunda sektörde yeflil bina kavram n n yayg nlaflt, sertifikal projelerin say s n n ve konuya ilginin art görülmektedir ifadelerini kulland. (CHA)

18 18 YARIN ANKARA - Güvenli araç kullan p kullanamayaca n n belirlenmesinde ek göstergeye ihtiyaç duyulanlara düflünme, alg ve dil gibi beyinsel faaliyetlerin yerinde olup olmad n n tespiti için 100 den geriye 7 fler sayma, parmakburun testi, düz çizgide yürüme ve dönme, gözler kapal yken ayakta durma gibi testler uygulanacak. Adli T p Kurumu Baflkanl, sa l k kurumlar nda sürücülerin alkol ve uyuflturucu muayenelerine standart getirilmesi için Sa l k Bakanl na yaz yazd. Kurumdan Sa l k Bakanl na gönderilen yaz da, 5237 say l Türk Ceza Kanunu nun Trafik güvenli ini tehlikeye sokma suçunu düzenleyen 179. maddesinin 3. f kras n n uygulanmas nda, sürücülerin alkol veya uyuflturucu madde etkisinde olup olmad n n, bu tesir alt nda olanlar n da emniyetli araç kullan p kullanamayaca n n tespitinin önem tafl d belirtildi. Sürücülerin 1 promilin üstünde veya 0,3 promilin alt nda alkollü olmas durumunda rapor haz rlanmas nda sorun yaflanmad ancak vakalar n önemli bir bölümünde alkol düzeyi bu aral kta bulundu u için güvenli araç kullan p kullanamayacaklar n n tespitinde ek veriye ihtiyaç duyuldu u bildirdi. Bu durumda karar vermeyi kolaylaflt racak en önemli verinin, sürücünün alkol ölçümünü takiben hekim taraf ndan k sa sürede muayene edilmesi oldu u vurgulanarak, detayl hekim muayenesinin olmad hallerde bilirkifli raporunun sürücünün emniyetli araç sevk edip edemeyece inin mevcut verilerle tespit edilemedi i fleklinde düzenlendi ine iflaret edildi. Mevcut dosyalarda, bu muayenenin gerekti i gibi yap lmad ve kollluk kuvvetlerince getirilen adli vakalar n önemli bir bölümünün Darp cebir muayenesi gibi alg land belirtilen yaz da, raporlarda, sürücülerin alkol tesiri alt nda olup olmad na yönelik muayenenin yeterli olmad, kay tl verilerin birbirini 8 Kas m 2013 Genel Alkol testinde yeni uygulama Adli T p Kurumunun talebi üzerine alkol muayene raporlar na standart getirilmesi için Sa l k Bakanl nca yeni formlar düzenlendi. desteklemedi i tespitine yer verildi. Muayenelerin büyük k sm n n alkol kokusu al n yor, genel durumu iyi, koopere, alkollü oldu u kanaatine var lm flt r, orta düzeyde alkollüdür benzeri sübjektif, kanaat edinmek için yeterli olmayan verilerden ibaret oldu u ifade edildi. Sürücülerin alkol tesirinde olup olmad klar n n tespiti için düflünme, alg ve dil gibi beyinsel faaliyetlerin yerinde olup olmad na bak lmas gerekti i belirtilerek, bundan sonraki muayenelerin düzenlenen standart örnek muayene formuna göre yap lmas istendi. Ucuz konuta yo un talep Sa l k Bakanl Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunca yay mlanan genelgede, alkol muayenelerinde standart sa lanmas için bundan böyle kamu hastanelerinde Adli T p Kurumunun önerdi i Alkol Muayene Formu nun kullan lmas gerekti i bildirildi. Sa l k kurumlar nda kullan lacak alkol muayene formunda, alkol seviyesiyle ilgili bilginin yan s ra fiziki ve nörolojik muayenede elde edilen bulgular da yer alacak. Fiziki muayenede tansiyon, solunum say s, genel durum, bilinç, kooperasyon (iflbirli i içinde olup olmad ), yer, zaman ve kifli ile ilgili oryantasyon, konuflma ve yürüyüfl ile ilgili tespitlere yer verilecek. Nörolojik muayenede ise 100 den geriye 7 fler sayd r larak dikkat ve hesaplama becerisi, parmak-burun, ard - fl k hareketleri yapabilme, gözler aç k ve kapal yken düz çizgide yürüme ve dönme, gözler kapal yken ayakta dik durma testleri yap lacak. Geriye sayma testi, kiflinin e itim durumu gözetilerek kolaylaflt r labilecek. Bu testler için yapamad, zorlanarak yapt, yapabildi, de erlendirilemedi fleklinde puanlamaya gidilecek.(aa) ANKARA - Baflbakanl k Toplu Konut daresi Baflkanl n n (TOK ) Ankara Mamak ta dar gelirli vatandafllar için infla edip 35 bin liradan sat fla ç kard 448 konuta yo un talep geldi. Oturuma haz r, 180 ay vade ve 172 liradan bafllayan taksitlerle sat fla sunulan konutlara baflvuru, k - sa sürede 613 ü buldu. Kura yöntemiyle sat lacak konutlardan almak isteyenlerin 8 Kas m a kadar baflvuru yapmas gerekiyor. TOK, Mamak ta infla etti i ve kura yoluyla hak sahiplerini belirleyece i 448 konutu 4 bin lira peflinat, 180 ay vadeyle sat yor. Mamak 2. Etap 448 Konut Alt Gelir Grubu Projesi kapsam nda infla edilen CY tipi bir oda bir salon niteli indeki konutlar n fiyatlar 35 bin ile 47 bin 500 lira aras nda de ifliyor. 47,65 metrekarelik konutlar n taksitleri 172 liradan bafll yor. 15 Kas m daki kura çekilifliyle hak sahipleri belirlenecek 448 konutluk projeden ev sahibi olmak isteyenlerin 8 Kas m a kadar Ziraat Bankas Hamamönü flubesine baflvurmas gerekiyor. TOK nin alt gelir grubu için sat fla sundu u konutlardan almak isteyenler, baflvuru bedeli olarak TOK hesab na bin lira yat rd ktan sonra kura çekilifline kat labilecek. Kurada ismi ç kan hak sahipleri için yat rd klar bu baflvuru bedeli peflinatlar na say lacak. Hak sahibi olamayanlara yat rd klar baflvuru bedeli iade edilecek. Oturuma haz r durumdaki konutlar, kura çekiliflinin ard ndan aral kta teslim edilecek. Kurada ismi ç kan hak sahipleri, 2-18 Aral k aras nda sözleflme imzalayarak konutlar n teslim alabilecek. Konutlar için taksit ödemesi de Ocak 2014 te bafllayacak. Alt gelir grubundaki 448 konut için baflvuruda bulunmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandafl olmalar, projenin bulundu u il veya ilçe s n rlar nda en az 1 y ld r ikamet etmeleri veya projenin bulundu u il veya ilçe nüfusuna kay tl olmalar gerekiyor. fiehit aileleri, maluller ile dul ve yetimlerinin ise ikametinin en az 3 y l olmas veya il, ilçe nüfusuna kay tl olmas flart aran yor. Ayl k hane gelirinin en fazla net 2 bin 600 lira olmas gerekiyor. Daha önce TOK den konut sat n al nmamas ve konut kredisi kullan lmamas da baflvuru flartlar aras nda bulunuyor. fiehit aileleri, maluller ile dul ve yetimleri ise bu flarttan muaf tutuluyor. Baflvurmak isteyenlerin, kendisine, efline veya velayeti alt ndaki çocuklara ait tapuda kay tl, ba- ms z herhangi gayrimenkulün bulunmajjjjjmas gerekiyor. fiehit aileleri, maluller ile dul ve yetimleri bu flarttan da muaf. Baflvuru sahiplerinin 25 yafl n doldurmufl olmas gerekirken, efli vefat eden çocuklu kad nlarda yafl flart aranm yor. Bir hane halk ad na yaln zca bir baflvuru yap labiliyor.(aa)

19 8 Kas m 2013 E itim "Meslek Lisesi Memleket Meselesi" Projesi'nin 7 y ll k serüveni kitaplaflt r ld STANBUL - Koç Holding'in, Milli E itim Bakanl iflbirli i ve Vehbi Koç Vakf 'n n deste iyle 2006 y l ndan bu yana yürüttü ü "Meslek Lisesi Memleket Meselesi" (MLMM) Projesi'nin 7 y ll k serüveni "Bizim Hikayemiz" adl kitapta topland. Projeye emek veren paydafllar n katk lar yla haz rlanan kitap, MLMM Projesi'nin hayata geçti i günden bu yana kat etti i yolu detayl bir flekilde ele al yor ve kurumsal sosyal sorumluluk alan nda referans niteli i tafl yor. Koç Holding'ten yap lan aç klamaya göre, Koç Holding'in Milli E itim Bakanl ve Vehbi Koç Vakf 'n n iflbirli inde 2006 y l ndan bu yana yürüttü ü MLMM Projesi, yedinci y l n tamamlad. MLMM kapsam nda gelifltirilen mikro projelerle 8 Koç Toplulu u flirketi ile 5 sektörde, 29 laboratuvar, 7 e itim merkezi, 1 meslek lisesi ve 1 meslek yüksekokulu kuruldu. 81 ildeki 264 meslek lisesinde, 8 bin ö renciye burs imkan sa layan Koç Holding, MLMM Projesi'nin yakt atefli "Bizim Hikayemiz-Meslek E itiminde Bir Kufla n Öyküsü" adl kitapta ve filmde bir araya getirdi. Projenin mimarlar, kahramanlar ve ifl dünyas n n önde gelen isimleri kitapta MLMM ile tan flma süreçlerini, öncesini ve sonras n anlatt. "Bizim Hikayemiz"in kaleme al nmas sürecinde proje ekibi Diyarbak r'dan zmit'e, Karamürsel'den zmir'e 5 bin 800 kilometre yol kat etti. Projeye zaman içerisinde dahil olan 264 meslek lisesi, 8 bin meslek lisesi ö rencisi, farkl ölçek ve sektörlerde 20 Koç Toplulu u flirketi ve 580 gönüllü çal flan n önemli bölümü ziyaret edildi; röportajlar gerçeklefltirildi. 20 gün süren çekim ve röportajlar için 8 kiflilik ekip, MLMM projesinin dokundu u onlarca farkl yaflam ve baflar öyküsünü dinledi. Meslek liselerini ve ö rencilerini MLMM Projesi'nin yaflanm fl hikayelerinin kahramanlar olarak anlatan "Bizim Hikayemiz" kitab n n lansman, Türkiye'nin dört bir yan nda MLMM Projesi'ne dahil olmufl Meslek Lisesi Koçlar, fiirket Sorumlular ve projenin bugün meslek lisesi mezunu olan ilk bursiyer ö rencilerinin kat l m yla gerçeklefltirildi. lk dönem bursiyer ö rencilerini temsilen Karaman Nefise Sultan Anadolu K z Meslek Lisesi mezunu Havva Eryi it, Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa V. Koç'a proje an s na özel bir hediye takdim etti. YARIN YYÜ, yeni yat r mlarla çehresini de ifltiriyor VAN - Yüzüncü Y l Ünivresitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, "Deniz yolu ulafl m n aktif hale getirdi imiz zaman Edremit ilçesi ile kampüsümüz aras nda sa lanacak ulafl m, üniversitemize ayr bir renk ve güç katacak" dedi. Van'da 23 Ekim ve 9 Kas m 2011'de meydana gelen depremler sonras en h zl toparlanan kurumlar n bafl nda gelen YYÜ, yap lan yat r mlarla yüzde 400 büyüme sa lad. Yap lan yeni binalar n tamamlanmas n n ard ndan çevre düzenlemesi çal flmalar n n bafllat ld kampüste, Van Gölü sahil fleridi ile deniz ve yaya yolu baflta olmak üzere birçok proje hayata geçiriliyor. Kampüsteki çal flmalar denetleyen YYÜ Retörü Prof. Dr. Peyami Battal, gazetecilere yapt aç klamada, 2 y l önce yaflanan depremler sonras üniversitenin sorunlar n çözmek için hummal bir çal flma bafllatt klar n söyledi. Depremde hasar gören yap lar n onar mdan geçirildi ini, bar nma ve e itimde kullan lacak yeni yap lar n infla edilerek k sa sürede faaliyete geçirildi ini belirten Battal, kampüsün en büyük sorunu olan çevre düzenlemesine bugüne kadar dikkat edilmedi ini, bu nedenle de birçok problem yafland n ifade etti. Battal, bu y ldan itibaren çevre düzenlemesine a rl k verdiklerini bildirerek, flöyle konufltu: "Çevreyle ilgili en büyük poreblemlerimizden bir tanesi mevcut yolun üniversitemizin ihtiyac na cevap vermemesiydi. Biz üniversitemizin art k bir çevre yoluna ihtiyac oldu unu düflündük ve projelerini yapt rd k. fiu anda da gördü- ünüz gibi projemizin uygulanmas devam ediyor. Bu yolumuz bitti i zaman üniversitemize ayr bir statü kazand racak. 6 kilometrelik yolun içerisinde sadece çevre yolu yok. Projede kald r m çal flmas, ayd nlatma ve yeflil 19 alan bölümleri de mevcut. Bunlar n yan nda kampüs alan içerisindeki yollar n asfaltlanmas ve çevre düzenlemesi de ihale kapsam ndad r." Çevre yolu projesi d fl nda haz rlad klar di- er projelerin de hayata geçmesiyle YYÜ kampüsünün tamamen cazibe merkezi haline gelece ini anlatan Battal, flunlar kaydetti: "Üniversitemiz önümüzdeki y l bu projelerin uygulamas yla Türkiye'nin en güzel kampüsüne sahip olacak. Üniversitemiz son iki y lda yüzde 50 ile 400 aras nda büyüme sa lad ve büyümeye de devam ediyor. Ulaflt rma Bakan Binali Y ld - r m'a vermek üzere bir rapor haz rlad k. Özellikle deniz yolu ulafl m na iliflkin çal flmay bakanl a sunaca z. Deniz yolu ulafl m n aktif hale getirdi imiz zaman Edremit ilçesi ile kampüsümüz aras nda sa lanacak ulafl m, üniversitemize ayr bir renk ve güç katacak."

20 20 YARIN Türk-Alman Yazarlar Birli i kuruldu KÖLN - Almanyal Türk yazarlar, Türk-Alman Yazarlar Birli i ni (TAB) kurdu. Türk dil ve medeniyetinin özelliklerini sanat yoluyla Alman toplumuna tafl may amaçlayan birlik farkl siyasi çizgileri takip eden yazarlar d fllamayan bir çal flma yürütecek. Almanyal Türk yazarlar Köln de Türk Alman Yazarlar Birli i ni (TAB) kurdu. Türk edebiyat n Alman toplumuna tafl may ve iki toplum aras nda sanat köprüleri kurmay hedefleyen birlik bas n toplant s düzenleyerek kendini tan tt. 80 li ve 90 l y llarda Türk ve Alman yazarlar n buluflma noktas olan Hotel Chelsea da gerçeklefltirilen bas n toplant s na birli e destek veren çok say da yazar kat ld. Birli in eflbaflkanlar Alaatin Diker ve Orhan Aras, daha demokratik bir yap yla hareket etmek için eflbaflkanl k sistemini tercih ettiklerini söyledi. Dil ve medeniyet ortak noktalar n esas ald klar n belirten Aras, farkl siyasi çizgilerden yazarlar n TAB destekledi i dile getirdi. Aras, Biz edebiyat m z Almanya da anlatamad k. dedi. Bas n aç klamas n okuyan TAB Genel Sekreteri Mahmut Aflkar ise flunlar söyledi: Entelektüellik seviyesi, okuma seviyesi son derece yüksek olan, alimlerin, filozof ve flairlerin yetiflti i bir ülkede yaflayan bizler için TAB n oluflumu çok önemlidir. Bir rüyay gerçeklefltirmifl olduk. Gelecek nesillere, iki kültürün kaynaflmas aç s ndan önemli bir miras b rakaca m z zannediyorum. Maddi, manevi destek bekliyoruz. Bas n aç klamas nda ayr ca göçmen yazar ve gazetecilerin bünyesinde çal flma imkan bulduklar STK lar n görüflleri do rultusunda damgaland klar ifade edildi. Bunun kas tl bir d fllama ve yok sayma politikas n n bir ürünü oldu u kaydedilen aç klamada, dile getirilen göç sanat n n da gerçek çerçevesine oturtulamad belirtildi. Almanca yazanlar n Alman edebi üslubuna teslim olurken, Türkçe yazanlar n da sadece Almanlar taraf ndan de il, Türk toplumu taraf ndan da yok say ld na iflaret eden TAB yetkilileri, sanatç lar için hem özgün, hem de üretken bir ortam oluflturmak için yola ç kt klar n ifade etti. TAB n amaçlar flu flekilde aç kland : Dilimiz ve mensup oldu umuz medeniyetin özelliklerini sanat vas tas yla yaflad m z topluma tafl mak. ki toplum aras nda sanat diliyle köprüler kurmak. Sanatç lar için çal flma saha ve ortamlar oluflturmak. Dinletiler, okumalar, gösteriler,sergiler yar flmalar düzenlemek. Toplant ya kat lan Köln Baflkonsolosu Hüseyin Emre Engin, TAB n kurucular n n zor bir göreve talip oldu una dikkat çekerek, kal c ve baflar l olmalar n diledi.toplant ya AT B Genel Baflkan hsan Öner ve TAB a destek veren yazarlardan Ozan Yusuf Polato lu, Hidayet Kaya, Cengiz yilik, Fahri Özcan, Berhan Hakk, Erol Göksu, Ali hsan Has rc o lu, Yasin Bafl Önder Küçük gibi isimler kat ld. Birli e toplant ya kat lamayan yazarlardan Yücel Feyzio lu, Hasan Kay han, Mustafa Can, Ali Köken, Kadri Akkaya, Ahmet Faruk Ça lar ve Cemil fiahinöz de destek veriyor. (CHA) Kültür Sanat KERKÜK MEKTUBU Dr.fiemsettin KÜZEC Temmuz 1959 y l nda Komünistlerce Türkmenlere karfl yap lan katliamda ilk hedef 14 Temmuz Kahvehanesi oldu. Bu kahvehanede oturanlar birer birer katledildiler. Cumhuriyetin 1. y ldönümünü kutlamak için Türkmenler, flehrin her yerinde geçit törenleri düzenlediler. Kerkük ün her soka na, her köflesine Irak Bayra ile süslenmifl taklar kurdular. Irak taki Krall k sistemine son verip Cumhuriyeti ilan eden 14 Temmuz 1958 devrimin y l dönümü münasebetiyle, Kerküklü Türkmenler çeflitli süs ve renkli yayg larla bezenmifllerdir. 14 Temmuz 1959 do uflunda bafllayan tören ve gösteriler, akflam saat 7 ye yaklafl rken, 14 Temmuz Kahvehanesi önünden geçildi inde ilk atefl sesi duyuldu. Kahvehaneyi, Cumhuriyet coflkusuna kat lmak amac yla bir güzel süslemifl olan Kahvehane iflletmecisi Day Osman, ilk kurban olmufltur. Tek suçuysa vatan n sevmek ve Türkmen olufluydu 14 Temmuz akflam saat Türkmenlerin düzenledi i büyük geçit töreni esnas nda, tertip peflinde araya kar flan Ulusal Cepheciler, önceden haz rlad klar tafl ve sopalarla halka sald rd lar. Pani e kap lan halk evlere s nd. Türkmenlerin sevincine tahammül edemeyen sald rganlar, halk birli inin yapt tek tak hariç, Irak Bayra ile süslenmifl ne kadar tak veya benzeri süs varsa hepsini yak p y kt lar. Türkmenlere ait, "14 Temmuz" ve "Bayat Kahvehanesi " ile "Alemin Sinemas "na sald rarak, sahiplerini öldürdüler, cesetlerini flehrin caddelerinde sürükledikten sonra a açlara ast lar. 2. ve 3. gün de devam eden katliam sonucu Türkmenlerin önde gelen liderleri tutukland. Ters yöne giden araçlarla cesetleri parçaland. Bir k sm de elektrik direklerine as larak, 3 gün 3 gece halka ibret olsun diye gösterildi. Böylece, Kerkük ün Kahvehaneleri yeni bir sürece girdi. Hükümet halk n bu kahvehanelerde propaganda yapmas na bu süreçte izin vermeyece ine yönelik bir tak m tamim ve gizli genelgeler yay nlad. Bu tamim ve genelgelerde insanlara tahdidi savuran uygulamalar gerçeklefltirildi. Birçok Türkmen suçsuz günahs z yere, Türkmenlere gözda göstermek amac yla bu kahvehanelerden al narak, sorguya çekildi. Baz lar da iktidara, Saddam ve Baas partisine karfl eylem içinde olduklar gerekçesiyle tutuklanarak, meflhur Abu Garip Cezaevine konuldular. Halk art k Kahvehanelere gelmekte çok tereddüt içinde 8 Kas m Temmuz Kahvehanesi oldu. Kerkük kahvehanelerine bir süre halk yerlilerin gelmedikleri gözlendi. Bu süreçten sonra, Hükümet Kerkük te Türkmenleri etkisiz hale getirmek için yeni planlar düzenledi. Kahvehaneleri denetim alt na almaya çal flt. Önce Irak Muhaberat teflkilat mensuplar n kahvehaneye göndermeye bafllad. Ard ndan da kahvehane sahiplerini sat n almaya bafllad. Nitekim birçok Kahvehane sahibi Irak muhalefeti ile iflbirli i içerisinde muhbir olarak çal flt saptanm flt r y llar nda Arap Baas partisinin Kerkük ü Araplaflt rma program çerçevesinde Kerkük e yerlefltirilen Araplar Kerkük Kahvehanelerine ak n etmeye bafllad lar, o eski Kahvehane gelene ini bozmaya bafllad lar. Saddam ve Baas iktidar aleyhine propaganda yapt klar, halk tamamen y pratm flt r. Kerkük te Bulunan Kahvehaneler (Çayhaneler) Cütkahve, Meyyas Çayhanesi, Kapal Çarfl (Kayseri) içinde Day la çayhanesi. Kürt Hasan iflletmecisi, Mecidiye Çayhanesi, Ahmet A a Çayhanesi (Güzgülü Çayhane), Züheyir Çayhanesi, Elmas mahallesi, 14 Temmuz Çayhanesi Aslan Yuvas, Musalla, Day Hasan ve Faik Demirci iflletmecisi, Osman Çayhanesi, fiak r Çayc, B rnav Çayhanesi, Keçel Ahmet Çayhanesi, Musalla mahallesi, Musalla Çayhanesi, smail, (S ma) Çayhanesi, Musalla Muhyettin Kebapç önü Yusuf Çayhanesi. Musalla mahallesi, Arap Çayhanesi, Sulu Çayhane, Sar kahya mahallesi, Mahmut Kevser Çayhanesi, Faz l Antik enin oturdu u yer. Musalla Lisesi karfl s Debahane çayhanesi, Arif A a n n oturdu u yer (Leylan)Kanber Çayhanesi, Türkmen Halk sanatç s Refle Küle R za n n oturdu u yer. Bayat Çayhanesi, Mal Çayhanesi, Veli Çayc Hame Necim Çayhanesi, A aba Gavurba Çayhanesi C rt Meydan Çayhanesi, Bayat Çayhanesi, Yalman Zeynelabdin Amcas Fatih Gedik.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri.

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri. Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanlığına, Son yıllarda patoloji kongrelerinin katılım ücretlerinin çok yüksek olduğu yakınmaları arttı. Bu nedenle kongrelerimizi daha ucuza yapmaya çalıştık. Hemen

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı