T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Başbakanlıktan: BAŞBAKANLIK PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyâkat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Başbakanlık merkez teşkilâtı ve Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünde çalışan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usûl ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi personelden Başbakanlık merkez teşkilâtı ve Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünde görev yapan ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacakları kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Kuruluşu : 7 Ekim İçindekiler 96. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 20 Ağustos 2014 Sayı : Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Birim: Başbakanlık merkez teşkilâtı hizmet birimleri ile Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünü, b) Genel Müdürlük: Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünü, c) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere, aynı veya başka hizmet sınıflarından görevde yükselme sınavı sonuçlarına göre yapılacak atamaları, ç) Görevde yükselme sınavı: Şube müdürü kadrolarına atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, diğer kadrolara atanacaklar için yapılan yazılı sınavı, d) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri, e) İş günü: Ulusal bayram ile genel tatil ve hafta sonu tatili hariç diğer günleri, f) Kurum: Başbakanlık merkez teşkilâtı ve Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünü, g) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tâbi görev grupları MADDE 5 (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tâbi görev grupları aşağıda belirtilmiştir: a) Yönetim hizmetleri grubu; 1) Şube müdürü, 2) Şef, 3) Koruma ve güvenlik şefi, koruma ve güvenlik amiri, b) Hukuk hizmetleri grubu; 1) Hukuk müşaviri, c) Savunma hizmetleri grubu; 1) Sivil savunma uzmanı, ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu; 1) Çözümleyici, d) İdarî hizmetler grubu; 1) Araştırmacı, 2) Ayniyat saymanı, 3) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, anbar memuru, satın alma memuru, santral memuru, tahsildar, koruma ve güvenlik görevlisi, sekreter, şoför, e) Destek hizmetleri grubu; 1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, berber, kaloriferci, bahçıvan. (2) Unvan değişikliğine tâbi kadrolar: Mühendis, avukat, mütercim, programcı, tekniker, hemşire, teknisyen, laborant.

3 20 Ağustos 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına tâbi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar MADDE 6 (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için; a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamındaki kadrolara atanabilmek için söz konusu bentte belirtilen hizmet süresine sahip olmak, b) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak, c) Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, daha alt düzeydeki kadroların birinde olmak üzere kadrolu veya 657 sayılı Kanuna tâbi olup 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre geçici olarak Kurumda en az altı ay çalışmış olmak, ç) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmak, gerekir. Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar MADDE 7 (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır: a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için; 1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, b) Şef kadrosuna atanabilmek için; 1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak, c) Koruma ve güvenlik amiri ve koruma ve güvenlik şefi kadrolarına atanabilmek için; 1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak, ç) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için; 1) Hukuk fakültesi mezunu olmak, d) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, e) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için; 1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında sertifika sahibi olmak, 3) En az iki güncel bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek, 4) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında veya dengi sınavlarda en az (D) düzeyinde başarılı olmak, f) Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için; 1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, g) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için; 1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak, ğ) Bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) Kurumca ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin belge ya da sertifikaya sahip olmak,

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 20 Ağustos 2014 Sayı : h) Memur, anbar memuru, satın alma memuru, santral memuru, tahsildar ve sekreter kadrolarına atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, ı) Şoför kadrosuna atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) Gerekli sürücü belgesine sahip olmak, i) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) 5188 sayılı Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak, gerekir. Unvan değişikliğine tâbi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar MADDE 8 (1) Unvan değişikliğine tâbi kadrolara atanabilmek için aşağıdaki özel şartlar aranır: a) Mühendis kadrosuna atanabilmek için; 1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak, b) Avukat kadrosuna atanabilmek için; 1) Hukuk fakültesi mezunu olmak, 2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak, c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için; 1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların mütercimlik ve tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak, 2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında veya dengi sınavlarda en az (A) düzeyinde başarılı olmak, ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için; 1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümü ile bu bölüme denk bölümlerden mezun olmak, 2) En az iki güncel programlama dilini bildiğini belgelemek, 3) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında veya dengi sınavlarda en az (D) düzeyinde başarılı olmak, d) Tekniker kadrosuna atanabilmek için; 1) En az iki yıl süreli meslekî veya teknik yükseköğretim mezunu olmak, e) Hemşire kadrosuna atanabilmek için; 1) 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununda öngörülen eğitim durumuna ilişkin şartları taşımak, f) Teknisyen ve laborant kadrolarına atanabilmek için; 1) Lise veya dengi meslekî veya teknik eğitim öğretim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak, gerekir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları Duyuru ve başvuru MADDE 9 (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama izni alınan boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı, yazılı sınav tarihi ve yeri, son başvuru tarihi, yazılı sınav konu başlıkları, yazılı sınavdan en az otuz gün önce Genel Müdürlükçe kurumsal internet sitesinde duyurulur.

5 20 Ağustos 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 (2) Adaylar, başvuru şartlarını taşıdıkları kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilirler. (3) Aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamaz. (4) Başvuru süresi beş iş gününden az olamaz. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinde aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde birimine başvuruda bulunur. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunmaları ve sınava katılmaları mümkündür. (5) Birimler, başvuru formlarını son başvuru tarihini izleyen üç iş günü içinde Genel Müdürlüğe gönderirler. Genel Müdürlükçe yapılan inceleme sonucunda aranan şartları taşıyan adaylar, kurumsal internet sitesinde ilan edilir. (6) Aday listesine üç iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir ve itirazlar beş iş günü içinde karara bağlanır. Sınav Kurulu MADDE 10 (1) Sınav Kurulu; Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısının veya Personel ve Prensipler Genel Müdürünün başkanlığında, genel müdür, genel müdür yardımcısı, başkan ve daire başkanları arasından Müsteşar tarafından belirlenecek toplam beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Kurul, üye tamsayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder. (2) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhrî hısımlarının sınava katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üyeler arasından görevlendirme yapılır. Sınav Kurulunun görev ve yetkileri MADDE 11 (1) Sınav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: a) Görevde yükselme sınavını yapmak veya yaptırmak, unvan değişikliği sınavını yaptırmak. b) Yazılı sınav usûlünü ve konu başlıklarını belirlemek, sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak. c) Sınava katılmaya hak kazananları ve sınav sonuçlarını ilan etmek. ç) Konuların ağırlığına göre yazılı sınav sorularının sayısını ve puan değerini belirlemek. d) İtirazları sonuçlandırmak. e) Sınavlara ilişkin diğer işleri yürütmek. Yazılı sınav MADDE 12 (1) Yazılı sınav, Kurumca yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Yazılı sınav usûlü sınav duyurusunda belirtilir. (2) Yazılı sınav konuları, ilan edilen kadronun nitelikleri dikkate alınarak Sınav Kurulunca tespit edilir ve duyuruda belirtilir. (3) Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Sözlü sınava girecek personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 20 Ağustos 2014 Sayı : (4) Kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların, başvuruda gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atanmış olanların ataması iptal edilir. Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması hâlinde ilgilinin sınavı bir tutanakla tespit edilerek geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem yapılır. Ayrıca bu fiillerden disiplin suçunu gerektirenler hakkında, 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri uygulanır. Sözlü sınav MADDE 13 (1) Şube müdürü kadrolarına atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır. (2) İlgili personel, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından; a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c) Liyâkati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, d) Genel kültürü ve genel yeteneği, e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar sözlü sınavda başarılı sayılır. Başarı sıralaması MADDE 14 (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması, diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumsal internet sitesinde ilan edilir. (2) Başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla; a) Hizmet süresi fazla olanlara, b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir. (3) Sınava giren personel, sınav sonuçlarına karşı sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz edebilir. İtirazlar en geç beş iş günü içinde sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Unvan değişikliği sınavı MADDE 15 (1) Unvan değişikliği sınavı, bu Yönetmeliğin yazılı sınavlara ilişkin hükümlerine göre yaptırılır. Bu sınava katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Kurum personeli başvurabilir. (2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

7 20 Ağustos 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanma MADDE 16 (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre en geç bir ay içinde atanır. Atanmaya hak kazananlardan 3056 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre Kurumda geçici olarak çalışan personelin atanmaları, aslî kadrolarının bulunduğu kurumun muvafakat vermesi şartına bağlı olup, kazanılmış hak teşkil etmez. Sekretarya hizmetleri MADDE 17 (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile bu kapsamda atanacak personele ilişkin sekretarya işlemleri Genel Müdürlükçe yapılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Görev grupları arasında geçişler MADDE 18 (1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tâbidir. Aynı görev grubunda kalmak kaydıyla, atama yapılacak kadronun gerektirdiği genel ve özel şartları taşıyanlar, aynı alt gruptaki diğer kadrolara veya daha alt düzey kadrolara sınavsız atanabilirler. Çeşitli hükümler MADDE 19 (1) Kurumda 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan kadrolara yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. İstisnaî memur kadrolarında görev yapanlar, bu Yönetmelik hükümlerine tâbi olmaksızın Kurumda durumlarına uygun kadrolara atanabilirler. (2) Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce görev yapılan kadrolar ile bu kadrolarla aynı düzey veya alt düzeydeki kadrolara, görevde yükselme sınavına tâbi tutulmadan atama yapılabilir. (3) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Kuruma yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar MADDE 20 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 21 (1) 29/7/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Başbakanlık Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Eğitim şartı istisnası GEÇİCİ MADDE 1 (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler. Yürürlük MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 23 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 20 Ağustos 2014 Sayı : Sosyal Güvenlik Kurumundan: GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 18/4/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (tt) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. tt) Yerleşim Yeri: Sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin 9 uncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. (10) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu bulunması halinde, geçici ya da sürekli görevle bu ülkede bulunanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin acil haller hariç sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından alınan sağlık hizmeti bedelleri Kurumca karşılanmaz. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bu ülkede Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu bulunması halinde acil haller hariç sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından alınan sağlık hizmeti bedelleri Kurumca karşılanmaz. MADDE 4 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5 Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 18/4/

9 20 Ağustos 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 Beykent Üniversitesinden: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 22/11/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin iki, üç ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (2) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli, Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek Lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanının yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ve mülakat sonucu da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezî yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato karar verir. ALES puanının % 50 den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. Bu durumda aranan ALES puanı Senato tarafından belirlenir. (3) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvara başvuranlar haricinde, ALES in sözel kısmından 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlilik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlilik programına başvuracak olanların sanatta yeterlilik programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 20 Ağustos 2014 Sayı : başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlilik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından yapılan düzenleme ile belirlenir. Ancak sanatta yeterlilik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senatoca karar verilir. ALES puanının % 50 den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES e eşdeğer kabul edilen ve Yüksek Öğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. (4) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için; Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senatoca belirlenecek Temel Tıp Puanına veya ALES in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları, Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Temel Tıp Puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavından (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, Temel Tıp Puanı veya ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar v.b.) Senato tarafından yapılan düzenleme ile belirlenir. Ancak Temel Tıp Bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir. Temel Tıp Puanının veya ALES puanının % 50 den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü yalnız Temel Tıp Puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 22/11/

11 20 Ağustos 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 Beykent Üniversitesinden: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 2/11/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir. (8) Öğrencinin mali kaydını yaptırdıktan sonra, derslere kısmen veya tamamen devam etmemesi ve/veya sınavlara girmemesi, öğrencinin veya öğrencinin ücretini ödeme taahhüdünde bulunan velisinin, öğrencinin kayıt olduğu akademik yılda almış olduğu derslerin AKTS kredi ücretinin veya yıllık eğitim-öğretim ücretinin iade edilmesini talep etme hakkını doğurmaz. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir. (8) Yıllık eğitim-öğretim ücretini veya birim AKTS kredi ücretini ödediği halde akademik takvimde belirtilen süreler içinde derse yazılma işlemi yapmayan ve kayıt yenilemeyen öğrencinin derse yazılması; öncelikli olarak alt yarıyıldan DZ, FF, FD, K, S notu alarak başarısız olduğu dersler ve hiç almadığı derslerden başlayarak bulunduğu dönemin dersleri olmak üzere çakışma kontrolü yapılarak, işbu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen kural ve ilkeler çerçevesinde, ekle-sil süresinden önce öğrenci işleri otomasyonu tarafından otomatik olarak yapılır ve tamamlanır. Bu şekilde yapılan ders kaydına öğrencinin itiraz hakkı yoktur. Öğrenci için, ekle-sil süresinde, otomatik olarak yazılan derslerden en fazla iki tanesi için danışman onayı ile ekle-sil işlemi yapılabilir. MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 2/11/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 6/2/ Beykent Üniversitesinden: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 27/8/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Beykent Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. b) Eğitim-öğretimde verimliliği ve başarı imkânlarını artırmak için hazırlık, önlisans, lisans programları öğrencilerine, daha önce aldıkları ve başarısız oldukları veya daha önce alıp başardıkları halde başarı notunu yükseltmek istedikleri dersleri yaz aylarında almalarına imkân sağlamak (başarı notunu yükseltmek amacıyla alınan derslerde son alınan not geçerlidir.), MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. (2) Yaz öğretiminde sadece daha önce alınmış ve devam koşulu sağlanmış dersler alınabilir. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Yaz öğretiminin başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir ve akademik takvimde gösterilir.

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 20 Ağustos 2014 Sayı : MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci, üçüncü, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (2) Yaz öğretiminde başarının değerlendirilmesinde, önlisans ve lisans öğrencileri için Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. (3) Hazırlık sınıfı yaz öğretiminde başarı değerlendirmesi Beykent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönergesi esaslarına göre yapılır. (6) Yaz öğretiminde alınan derslerin başarı notu Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) katılır. Yaz öğretimindeki başarı notları, transkriptlerde yaz döneminde alındığı belirtilecek şekilde gösterilir. (7) Yaz öğretimine diğer bir üniversitede öğrenci olduğunu belgeleyerek kaydolan öğrencilere yaz öğretiminde aldıkları derslerin adını, kodunu, ulusal kredisini, AKTS kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir. (8) Üniversitede açılmayan ve eşdeğerliliği ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurullarınca kabul edilen dersler, işbu Yönetmelikte belirlenen ders alma koşulları kapsamında olmak şartıyla, Üniversite dışından başka üniversitelerin yaz okullarında alınabilir. Diğer üniversitelerden alınan derslerin başarı notları, fakülte/yüksekokul yönetim kurullarınca belirlenen öğrencinin kayıtlı olduğu program ders planındaki eşdeğer dersin kodu ve adı ile öğrencinin transkriptine işlenir. Diğer üniversitelerden alınan yaz okulu derslerinin başarı notları devam eden akademik yıl güz dönemi ders kayıtları başlamadan en geç bir hafta önce öğrencinin kayıtlı bulunduğu fakülteye, ilgili üniversitenin orijinal belgesi ibraz edilmek suretiyle bildirilir. Güz dönemi ders kayıtları başladıktan sonra getirilen yaz okulu notları dikkate alınmaz ve işlem yapılmaz. MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (4) Yaz öğretiminde farklı fakülte, yüksekokul ve bölümlerin aynı kodlu dersleri ortak olarak açılabilir. MADDE 6 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 7 Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 27/8/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 1-19/4/ /2/ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/7/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 50 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (2) Tez izleme komitesi, biri tez danışmanı biri ilgili anabilim dalı içinden ve diğeri tez konusuna yakın ilgili EABD den veya en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun ilgili bilim alanından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Eğer varsa ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılabilir, ancak tez izleme komitesi üyesi olamaz. Tez danışmanı aynı zamanda izleme komitesi başkanıdır.

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28975 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Dairesi Başkanlığı PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Dairesi Başkanlığı PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı : 07/07/2015-E.18991 T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Dairesi Başkanlığı *BENF6N3Y* Sayı : 74315950-902.03- Konu : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.11.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25991 YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Nisan 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Nisan 2014 69471265-305-2705

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Temmuz 2013 CUMARTESİ Sayı : 28706 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/5050 631

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığından: İÇME SUYU TEMİN VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Uygulama Esasları; Bingöl Üniversitesi Enstitülerince yürütülen lisansüstü eğitim

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28943 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5884 5809

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Aralık 2013 PERŞEMBE Sayı : 28863 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik YÖNETMELİKLER 1 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik 2 7 MART PERŞEMBE RESMİ GAZETE SAYI: 28580 İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK (17.02.2005 25730 RG) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28625 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 24 Kasım 04 Aralık 2010 Yayımlandığı Tarih 05 Aralık 2010 Sayı 464 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Eylül 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül 2014 69471265-305-8193

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Sayı : 28763 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ankara Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Adalet Bakanlığından: ADALET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 657-14.7.1965 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 4 Temmuz 2012 - Sayı: 28343 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Aralık 2014 CUMARTESİ YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29204 ASKERLİK KANUNU İLE SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28706 Amaç ve kapsam TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 04.12.2005 tarih ve 26013 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İÇME SUYU VE KAYNAK SULARI ( İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik) Resmi Gazete Tarihi : 17/02/2005 -Sayısı: 25730

İÇME SUYU VE KAYNAK SULARI ( İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik) Resmi Gazete Tarihi : 17/02/2005 -Sayısı: 25730 İÇME SUYU VE KAYNAK SULARI ( İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik) Resmi Gazete Tarihi : 17/02/2005 -Sayısı: 25730 Değişiklik: 31/07/2009-27305 S.R.G BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı