DAGITIM ŞEBEKELERINDE ASENKRON MOTORLARA YOL VERİLMESİ SONUCU OLUŞAN KISA SÜRELi GERİLİM DÜŞÜMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAGITIM ŞEBEKELERINDE ASENKRON MOTORLARA YOL VERİLMESİ SONUCU OLUŞAN KISA SÜRELi GERİLİM DÜŞÜMLERİ"

Transkript

1 6Cilt, 2Say (Temmuz 2002) Dağtm Şebekelerinde Asenkrn Mtrlara Yl Verilmesi Snucu Oluşan Kasa Süreli Gerilim Düşürleri AS Y1Jmaz, E Yanlkğlu, z Demir DAGITIM ŞEBEKELERINDE ASENKRON MOTORLARA YOL VERİLMESİ SONUCU OLUŞAN KISA SÜRELi GERİLİM DÜŞÜMLERİ Ahmet Serdar Ylmaz, Ertan Yankğlu, Zafer Demir Ö zet Enerji kalitesi incelemelerinde gerilim değişin eri önemli bir yer tutmaktadr Ksa devreler ve mtra yl verne iki önemli düşü sebebidir Bunlardan ilki ikincisinden daha şiddetli ve ksa süreli düşmeye yl açmaktadr İkincisi ise daha sğ fakat daha uzun süreli gerilim d üşmelerine yl açmaktadr Bu makalede mtra yl verilmesi snucu luşan geruim düşümleri dikkate alnmaktadr Sanayi tesislerindeki rta gerilirnde çalşan büyük asenkrn mtrlara dğrudan yl verilmektedir Böylece meydana gelen gerilim düşürünün süresi ksa devre kaynakl düşmelere göre daha uzun lmaktadr Ayrca bu lay rtak kaynaktan beslenen diğer yükleri ve mtrlar da etkilemektedir Anahtar kelimeler Gerilim düşümleri, Dağtm sistemleri Abstract Vltage variatins have an imprtant rle in pwer quality investigatins Sbrt circuit faults and ntr starting are the tw main canses f vltage sags The first ne can cause mre severe and shrter vltage sags than secnd ne The mtr starting prduces shallw sags but f lnger duratin In this pa per, vl ta ge sa gs du e t mtr starting are cnsidered Medium vltage large inductin mtrs are started directly in industrial plants S sag duratin can be lnger than sags due t shrt circuits This event als affects ther lads and mtrs that are supplied with cmmn surce Key wrds Vltage sags, Distributin systems ASYlmaz, EYamkğlu, ZDemir, SAÜ Müh Fak E1ektrik Etektrn1k Müh Bölümü, Sakarya, I GİRİŞ Ksa süreli gerilim düşümleri, gerilimin efektif değerinde meydana gelen ve çeşitli sebeplere dayanan bir takm azalmalar larak tammlanmaktadr En çk karşlaşlan iki sebep mevcuttur; Ksa devre arzalar ve büyük güçlü yükleri n yada mtrlarn devreye alnmas [ 1] Bunun yan sra gerilim düşürünü karakterize etmek üzere iki önemli öğe bulunmaktadr Bunlar genlik ve süre kavramlardr [2] Özellikle meydana gelen gerilim değişiminin tanmn yaparken bu iki öğe önem kazanmaktadr Buna göre meydana gelen gerilim d ümünün nminal genliğin /lo'u ile %90' arasnda lmas ve bu la yn O 5 periyt ile 1 dakika arasnda sürmesi gerekmektedir Aksi takdirde başka bir tanma göre adlandnlr Mtrlara yl verilmesi snucu luşan gerilim düşümü analizlerini iki ksm altnda deriemek mümkündür İlk larak yl alan tüm sistem üzerinde meydana gelen gerilim azalmas ve bunun yayln, ikinci larak ise sistemde faal durumda lan yüklerin ve mtrlarn bu durumdan etkilenmesi şeklinde iki başlk altnda incelenebilir Asenkrn mtrlar sabit güç yükü özelliği göstermektedirler Bir mtra direkt larak yl verildiğinde ilk anda nminal akmnn 6 kat arasnda akm çeker Bu srada meydana gelen gerilim düşürünün / 15'i geçmemesi gerekir Gerilim %5'den daha aşağya indiği taktirde, mtnn yl alma işlemi başarsz lur [3] Asenkrn mtrlara yl verilmesi srasnda ayru ve kmşu fiderlerden beslenen yükler ve diğer asenla n mtrlarda lumsuz yönde etkilenrnektedirler Gerilirnde yaşanan azalma snucu yüklerin karakteristiğine bağl larak kayplar yaşanrken, diğer mtrlarda daha farkl değişimler yaşanr Diğer mtrlarda gerilimdeki azalmaya bağl larak yüksek reak:tif akm çekme, yavaşlama ve mment değişmeleri ile karşlaşhr Bu makalede esas larak incelenen knu, rta gerilirnde 1

2 6Cilt, 2Say (Temmuz 2002) Dağtm Şebekelerinde Asenkrn :\tltrlara Yl Verilmesi Snucu Oluşan Ksa Süreli Gerilim Düşürleri AS Ylmaz, E Yankğlu, z Dernir büyük güçlü bir asenkrn mtrun yl almas srasnda ayn sistem içerisindeki diğer asenkrn mtr larn bundan etkilenmelerinin rtaya knulmasdr Yaplan bilgisa yar benzetimlerinde bir sana yi tesisindeki rta gerilim (3 3 k V) mtrlarnn yl almas ve bundan hem ayn gerilimdeki ve hem de 3 0 V alçak gerilim mtrlarnn etkilenneleri incelenmiştir ll ENDÜSTRİYEL DAGITIM ŞEBEKELERİ Dağtm sistemlerinde iki tür karakteristik yük tipi bulunmaktadr Endüstriyel yiikler ve yerleşim merkezlerinin luşturduğu yükler Yerleşim merkezlerinden kastedilen köyler, kentler ve metrpllerdir Endüstriyel karakteristikli yükler ise fabrikalar, ağu sanayi tesisleri gibi çk büyük güç seviyelerinde ve farkl karakteristikleri lan yüklerdir Endüstriyel yükler endüktif lup, reaktif gücün gerilimle değişimi yönünden ldukça hassas ve güç faktörü daha düşüktür Yaklaşk güç faktörü O 5 civarndadr Ark fnnlan, rta ve alçak gerilim asenkrn mtrlan endüstriyel yilideri luştururlar Yerleşim merkezleri ise elektriksel larak endüktifliği az lan yaklaşk larak 09 ve 099 arasmda güç faktörüne sahip yükler<lir Aydnlatma, elektrikli stma,sğutma ve iklirnlendirme sistemleri ise bu tür yüklerin önemli bir ksmn luştururlar [ ] Gününüzde petrkimya tesisleri, rafneriler, metalurji tesisleri, kimya ve kağt sana yi gibi örnekleri bulunan endüstriyel yüklerin beslernesi 35 ky ve 15 kv'luk dağtm traf merkezlerinden sağlanmaktadr Özellikle rafineriler ve ark fnnlar gibi fabrikalar 15 kv'luk hat üzerinden enterknnekte şebekeye bağlamp, tesis girişinde uygun gerilime (ll kv35 k V) indirilirler Bu tür fabrikalar şebeke üzerinde yüksek randa gerilim değişmelerine yl açtğndan diğer yüklerin etkilenrneyeceği şekilde şebekeden beslenmektedirler Daha az güce sahip fabrikalar ise 35 kv'luk OG dağtm şebekesine bağlanmaktadr Bu makalede incelenen ve Şekil l 'de tek hat diyagraiid verilen örnek sistem 15/35 kv'luk traf üzerinden şebekeye bağlanmakta ve 11 kv'a düşürülerek fabrika girişine uygulann1aktadr B 15 b aras, salnm baras larak seçilntiştir Şekil 'den de göüleceği gibi yaplan analizlerde ayn tesis içerisindeki yükterin yl alma layndan etkilernesi sunulmuştur Bu örnek sistem İŞLETME ve OGY baras 35 kv, OGM baras 35 kv ve AGM ile AGY baralar ise 0 ky anma gerilimindedir OGM barasnda 7 adet 15 MV A anma gücünde mtr çalşr durumda bulunmaktadr Mtrlar %0 yükte çalşn1aktadrlar AGM barasma bağl lan 00 V'luk mtrlar adet lup herbiri l 00 k W anma gücüne sahiptir İki tanesi %0, diğerleri ise %70 rannda yüklennektedir ler AGY barasndald sabit empedans yükü ise =21 +j 1 MV A anma değerindedir Mtrlar ve diğer elemanlara ait karakteristik değerler EK'te verilmektedir Yaplan benzetimde OGM barasna diğerleri ile ayn özelliklere sahip mtrun daha yüklenmesi gerçekleştirilmiştir T=05 s arnnda devreye giren bu mtrlar, meydana getirdikleri gerilim düşürnü ile ayn baraya bağlandklar OG mtrlarn ve AGM barasna bağl AG mtrlann lumsuz etkilemektedir III ASENKRON MOTOR MODELİ Asenkrn mtrlann kul1anm alan, yükler içerisinde /60% 70 civarndadr Sn derece nnlineer lup, düşük gerilimlerde devre dş kalabilmektedir Gerilim ve hz azaldğnda yüksek randa reaktif güç çekmektedir [ 5] Gerilim düşünü incelemelerinde kullanlan eşdeğer mtr mdeli Şekil2, den görüleceği gibi sürekli hal mdelidir [,5] Burada indisi statru, 2 indisi ise rtru temsil etmektedir Burada s semblü mtrun kaymasm göstermektedir ( 1 )'de kaymaya ait bağnt veriln1ektedir Rtr direncinin kaymaya bağl değişimi RR=R2/s dönüşün1ü yaplarak eşdeğer direnç ve reaktanslar (2) ve (3)'teki gibi bulunur l X R OGM P, O v, R/s B l 5 B35 Şekil2 Asenkrn M trun Eşdeğer Devresi AGY OGY AGM _ Şekil 1 Örnek Sistemin Tek Hat Şemas 2

3 6Cilt, 2 Sayt (Temmuz 2002) Dağatm Şebekelerinde Asenkrn Mtrlara Yl Verilmesi Snucu Oluşan Ksa Süreli Gerilim Düşürleri AS Y1lmaz, E Yamkğlu, z Demir nsn S= DS (1) hzdaki dğrusal artş mmente karesel artş şeklinde yansmaktadr Örnek alnan sistemdeki tüm OG mtrlar ayru türdeki yüklere sahiptirler AG mtrlan ise sabit mment karakteristiğine sahiptir Re= R R XM RR2 +(X +XM)2 X e = R RXM2 +XXM(X +XM) R R 2 +(X +X M)2 (2) (3) 360 U(kV) Mtrun elektriksel veya elektrmagnetik mmentinin rtr milindeki mment ve hzn karesine bağl larak değişmektedil Buna göre n1tr mmenti ( )'deki gibi lacaktr m katsaysnn sfra eşit lmas sabit mmenti ifade etnektedir 300 Şekil3 B35 Baras Efektif Gerilimi 360 U(kV) ME =Mr(ls) m 2 R =12 sw0 () r Burada w=31 {50 Hz için)'dir şekilde hesap lan r Rtr akm ise şu 300 (5) Burada w1 ve w2 eşitlikleri aşağdaki şekilde lmaktadr (6) Şekil İŞLETME Baras EfektifGerilimi 36 U(kV) Buna göre mtrun terninallerinde ölçülecek aktif ve reaktif güç şu şekilde lacaktr (7) 32 ( \ 2 () Şekil 5 OGM Baras Efektif Gerilimi (9) 360 U(kV) IV ASENKRON MOTORA YOL VERİLMESİ SONUCU OLUŞAN KISA SÜRELi GERİLİM DÜŞDMLERİ 320 OG mtrlarnn yl almas srasnda çekilen yüksek akm kendi barasnda daha fazla lmak üzere tüm baralarda gerilirnde bir miktar azalmann luşmasna sebep lmuştur Yl alan mtnn elektrmagnetik mmenti, hzn karesiyle rantl lmasndan dlay 20 Şekil 6 OGY Baras Efektif Gerilimi 3

4 6Cilt, 2Say (Temmuz 2002) Dağtam Şebekelerinde Asenkrn Mtrlara Yl Verilmesi Snucu Oluşan Ksa Süreli Gerilim Düşürleri AS Ylmaz, E Yankğlu, Z Demr 00 U(V) 100 ME(Nm) Şekil 7 AG:tv1 Baras Efektif Gerilimi f U(V) \' ( 75 Şekill O AG Mtr Mment Değişimi 2, ME (knm) Şekil AGY Baras EfektifGerilimi Şekil ll Mment Değişimi Yukarda verilen gerilim değişimleri her bir barann efektif gerilimine aittir En büyük gerilim düşümü OGM 1000 n(pu) barasnda yani yl verilen mtrlann bağl lduğu barada gerçekleşmiştir Tabl 1 'de karşlaştrmal larak 0750 tüm bara gerilimlerinde yaşanan azalma ram verilmektedir AGM ve OGM barasndaki çalşr 0500 durumdaki asenkrn mtrlarda bu gerilim azalmasndan etkilenmektedir Asenkrn mtrlar sabit güç yükleri 0250 snfna gimektedir Gerilirnde yaşanan azalma srasnda çekilen akmda artna ve elektrmagnetik mmentte azalmalar yaşanr Bu durum mtrun hz kaybetmesine yl açar Böylelikle mtrun yüke verdiği mmentte 0000 azalacak yani mtr yavaşlamaya başlayacaktr Şekil12 Hzlanma Eğrisi ME (Nm) Şekil9 OG Mtr Mment Değişimi T=05 nci saniyede dört mtra ayn anda direkt yl verilmesi işlemi bilgisayarda prgramlanmştr Söz knusu mtrlarn hzlanma ve elektrmagnetik mment değişimleri aşağda gösterilmektedir Şekil ll 'deki mment değişiminden de görüleceği gibi ilk anda çekilen yüksek akm ile mmentte yüksek frekansl ve genlikli salnmlar luşmuştur Daha snra salnnuar sna ermiş ve n1tr devrini yakalayp, kararl bir nkta ya geldiğinde, n1ment, kararl bir çalşma nktasnda turmuştur Benzer larak Şekil12 'deki hzlanma eğrisinde de mtfwl yaklaşk 56 saniye içerisinde anma devrine ulaştğ görülmüştür Ancak ilk anda çekilen kuvvetli aklldln bara geriliminde meydana getirdiği azalma sistemin her nktasnda kendini his settirmiş tir

5 SAU Fen B1limleri Enstitüsil Dergisi 6Cilt, 2Say (Temmuz 2002) Dağtm Şebekelerinde Asenkrn Mtrlara Yl Verilmesi Snucu Oluşan Ksa Süreli Gerilim DüşUanleri AS Y1lmaz, E Yamk lu, Z Demir Benzerimierin gerçekleştirildiği SIMPOW [ 6] yazlm İsveç merkezli ABB şirketi tarafndan üretilen bir güç sistem ana lizi yazlm dr Yazlm Windws NT rtannda çalşmaktadr V SONUÇLAR Elektrik dağtm sistemlerinde yaşanan prblemierin önenli bir ksm gerilinlde yaşanan düşmeler yada kesintilerdir Özellikle gerilime duyarl yükler bu durumlarda ya devreden çkmakta yada anzalanmaktadr Bu tür gerilim düşmelerinin sebeplerinden biri lan büyük güçlü mtrlarn devreye girnesi snucunda tam yük akmnn 56 kat daha fazla akn1 çekmektedir [7] Bu yüksek akmn kaynaktan mtra gelene kadar mevcut bulunan hat yada kabldan akmakta ve gerilim düşümü ayn randa yüksek çkmaktadr Yine bu gerllim düşümü tüm şebekeye yaylarak aradaki uzaklğa yani enpedansa göre değişen ranlarda gerilirnde düşmeler luşmaktadr Eğer bu layn yaşandğ nktann yaknnda bir fderden beslenen duyarl yilider varsa nlan anzalanmas, yanlş kşullarda çalşmas yada devreden çlanas kaçnlmaz lacaktr Bununda maddi kayplara yl açmas gerilim düşümlerinin n1eydana getirdiği skntlan arttrmaktadr Bu durumdan krunnann yllar mevcuttur Uygulanabilecek en basit yöntem gerilim değişiinine duyarl yükleri yani bilgisayar, elektrnik cihazlar, kağt, iplik, dkuma vb duyarl yülder ile şebekeye önemli bir yük getiren söz knusu tesislerin mümkün lduğu kadar birbirlerinden uzakta ve fark1 traf istasynlarndan beslenmesi gerekmektedir Hatta bu tür yükler için 15 ky hat üzerinden ayn bir besleme yaplnas uygulama klaylğ lan bir önlemdir Bunu yan stra alnacak önlemler arasnda kritik yüklerdeki gerilim düşmesini öteleyerek nminal değere getirecek bir takm esnek kntrl cihazlan saylabilir Dinamik gerilin düzenleyicileri, statik seri gerilim regülatörleri bu alanda geliştidirneye başlanan uygulama alaruna yeni yeni knulan cihazlardrr Bu tür cihazarn ek mali yük getireceği ve ileri teknlji gerektirdikleri göz önünde bulundurulmaldr OG mtr I arna direkt yl verilmesi baz büyük fabrikalarda tercih edilmektedir Pahal yl verme cihazar ve bu mtrlarn sk devreye girip çkmamas, bu tercihi avantajl yapnuştr Bu gibi durumlarda işletmeye ilk kez alnacak büyük güçlü OG mtrlannn direkt yl verilmesi srasnda kitik yüklerin bir süre devreden çkanlmas, mtr yl aldktan snra tekrar duyarl yüklerin devreye girmesi önerilen alternatiflerden biridir Snuç larak, ksa süreli gerihm düşümlerinin sebeplerinden lan mtrlara yl verilmesi şebekedeki diğer yüklere ve özellikle diğer mtrlara zarar verebilmektedir Bu makalede asenkrn mtrlarn yl almas srasnda şebekenin davranş ve mtrlann etkilenmesi bilgisayar benzetinleri ile rtaya knmuştur EKÖrnek Sistem Parametreleri ADağtn Şebekesi ve Transfrmatörler SBAZ=lOO MV A (Temel güç) Trl (Bl5B35): 25 MVA, 15/35 kv, x=%10, Y, Tr2 (B15B35) : 25 MVA, 15/35 kv, x==%10, Y, Tr3 (B35İŞLETME) : 75 MV A, 35/11 kv, x=/ 75, Y,Y Tr (İŞLETMEAGM) : 5 MV A, 35/0 kv, x=%55, Y,Y Tr5 (OGYAGY) : 5 MVA, 35/0 kv, x=/55, Y,Y Hat 1 (B35İŞLETME) : R00001 pu, X=OOl pu Hat 2 (İŞLETMEOGY) : R=00005 pu, X=0003 pu B OG Mtrlar (Empedanslar birim mtrlarn kendi temel değerine göre birim değerde verilmiştir Bu barada 7 adet ayn özellikte mtr vardr Smadan devreye giren mtrda mevcut mtrlarla özdeştir) 15 MVA, UN=33 kv, H=05 pu R1=00105 pu X1=0152 pu X2=0092 pu XM=516 pu RM=O pu C AG Mtrlar (Empedanslar birim mtrlarn kendi temel değerine göre birim değerde verilmiştir Bu barada 5 adet 100 kw'lk mtr vardr Mtrlar özdeştir) SN=O l MVA, UN=0k\f, H=025 pu R1=003 pu X1=0139 pu X2=0119 pu XM=31 pu RM=O pu D Statik Yükler AGY Baras (30 V, =21+j 1 MV A, Sbt EmpYükü ) KAYNAKLAR [ 1] Zhang, L, and Bllen, MHJ, Characteristics f Vltage Dips (Sags) in Pwer Systems, IEEE Trans n Pwer Delivery, V115, N2, April 2000, pp27 32 [2] Cuad, LE, (Chairman), Prpsed chapter 9 fr predicting vltage sags (dips) in revisin t std 93, IEEE Trans n Industry App1icatins, Vl30, 199, pp052 5

6 SAU Fen Bilimleri Enstitüsil Dergisi 6Cilt, 2Say (Temmuz 2002) Dağtm Şebekelerinde Asenkrn Mtrlara Yl Ve ilmesi Snucu Oluşan Ksa Süreli Gerilim Düşürleri AS Ylmaz, E Yamkğlu, Z Denir [3] Das, JC, Effects f Mmentary V altage Dips n the Operatin f Inductin and Synchrnus Mtrs, IEEE Trans n Industry Applicatins, Vl26, N, July/Aug 1990, pp [ ] K und ur, P, Pwer System Stability and Cntrl, IEEE Press, 199 [5] Mrrisn, K, Mdeling fr vltage stability studies, seminer ntu, June 21, 1993 [6] SIMPOW User Manual Release 10, ABB Pwer Systems, Pwer System Analysis Dept, Vasteras, S w eden [7] Dugan, R,C, and et al, Electric Pwer Systems Quality, M egra w Hill,

ENERJİ İLETİM SİSTEMLERİNDE FERROREZONANS OLA YLARI

ENERJİ İLETİM SİSTEMLERİNDE FERROREZONANS OLA YLARI SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6.Cilt, 2.Say (Temmuz 2002) Enerji İletim Sistemlerinde Ferrorezonans Olaylar ENERJİ İLETİM SİSTEMLERİNDE FERROREZONANS OLA YLARI FatihAkça Özet - F errorezonans lineer

Detaylı

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

ŞEBEKEYE PARALEL ÇALIŞAN GENERATÖRLER İÇİN FAZ- TOPRAK ARIZA ANALİZİNİN BİLGİSİYAR DESTEKLİ İNCELENMESİ

ŞEBEKEYE PARALEL ÇALIŞAN GENERATÖRLER İÇİN FAZ- TOPRAK ARIZA ANALİZİNİN BİLGİSİYAR DESTEKLİ İNCELENMESİ ŞEBEKEYE PARALEL ÇALIŞAN GENERATÖRLER İÇİN FAZ- TOPRAK ARIZA ANALİZİNİN BİLGİSİYAR DESTEKLİ İNCELENMESİ Nuran YÖRÜKEREN, Musa UÇAN Kocaeli Üniversitesi Müh.Fak.Elektrik Müh.Böl.Umuttepe,41380 KOCAELİ.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALTERNATİF AKIM ESASLARI ANKARA 007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 6 FM DEMODÜLATÖRÜ

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 6 FM DEMODÜLATÖRÜ Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektrnik Mühendisliği Bölümü EEM 36 Haberleşme I DENEY 6 FM DEMODÜATÖRÜ 6. AMAÇAR. Faz kilitli çevrimin (P) prensibinin çalışılması. P M565 in karakteristiğinin anlaşılması

Detaylı

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU EEEN EEKTİK-EEKTONİK MÜHENDİSİĞİNİN TEMEEİ DES NOT 00-0 DOĞ AKM DEVE ANAİZİ BÖÜM DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ. EEKİK ENEJİSİ ve ÖZEİKEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük

Detaylı

Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü

Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Engineering 23 (2), 9-28, 2 23 (2), 9-28, 2 Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü Ebru ÖZBAY, Muhsin Tunay GENÇOĞLU Fırat

Detaylı

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No: 18, 06041, Ankara. Geliş Tarihi/Received : 18.11.2008, Kabul Tarihi/Accepted : 24.04.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No: 18, 06041, Ankara. Geliş Tarihi/Received : 18.11.2008, Kabul Tarihi/Accepted : 24.04. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, 2009, Sayfa 227-252 Öğrenme Etkili Erken/Geç Tamamlanma Çizelgeleme Problemleri İçin bir Literatür Araştırması A Literature Survey

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

Temel Devre Elemanlarının Alternatif Gerilim Etkisi Altındaki Davranışları

Temel Devre Elemanlarının Alternatif Gerilim Etkisi Altındaki Davranışları Temel Devre Elemanlarının Alternatif Gerilim Etkisi Altındaki Davranışları Direnç (R) Alternatif gerilimin etkisi altındaki direnç, Ohm kanunun bilinen ifadesini korur. Denklemlerden elde edilen sonuç

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021) TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 1 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

ORTA GERİLİM ŞEBEKESİ

ORTA GERİLİM ŞEBEKESİ ORTA GERİLİM ŞEBEKESİ HAZIRLAYAN : VEHİT SUPHİ KIB-TEK TESİS ŞUBESİ 1 ORTA GERİLİM ŞEBEKESİ YENİ GELİŞMELER ORTA GERİLİMDE 22kV ta GEÇİŞ DÖNEMİ (1) 11kV orta gerilim (OG) seviyesi günden güne artan ve

Detaylı

Dinamik faz kaydırıcılar (senkron motor) ile, Statik faz kaydırıcılar (kondansatör) ile,

Dinamik faz kaydırıcılar (senkron motor) ile, Statik faz kaydırıcılar (kondansatör) ile, KOMPANZASYON NEDİR? Voltaj ile akım arasında, idealde faz farkı olmaz. İndüktif ya da kapasitif yüklerin oluşturduğu etki neticesinde, akım sinyalinin, voltaj sinyaline göre maximum ±90 derecelik fazı

Detaylı

Yap s ve Özellikleri

Yap s ve Özellikleri Genel Tan t m Akım sınırlayıcı sigortalar, arıza akımının ortaya çıkardığı ısı enerjisiyle eriyerek arızalı devreden akan büyük kısa devre akımlarının kesilmesini sağlayan ve aynı zamanda ayırma işlemi

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL MANTIK DEVRELERİ 522EE0245 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi itüdergisi/d mühendislik Cilt:1 Sayı:1 Ağustos 00 Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi Güven KÖMÜRGÖZ *, Nurdan GÜZELBEYOĞLU İTÜ Elektrik Elektronik

Detaylı

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt Orta gerilim ürünleri UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt "ndeks 1. UniGear ZS1 4 Tan m 8 IEC S # fland rmas 10 Tasar m özellikleri 12 Tam tip testli 14 Güvenlik 18 Vakumlu

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ KABLOSUZ HABERLEġME ĠLE DOĞRU AKIM MOTOR KONTROLÜ 6. PROJE TASARIM YARIġMASI Mehmet YILDIZ ELEKTRĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ HAZĠRAN 2010 ĠSTANBUL

Detaylı

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Nihat IŞIK Doç. Dr., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü nihatis@kmu.edu.tr Efe Can KILINÇ Arş. Gör.,

Detaylı

İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ OPTİMİZASYONU TABANLI PI-KONTROLÖR

İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ OPTİMİZASYONU TABANLI PI-KONTROLÖR Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 3,, 3-2, 2 J. of Thermal Science and Technology 2 TIBTD Printed in Turkey ISSN 3-365 İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ

Detaylı

Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü)

Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü) ABB - Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü) A.G.-O.G. ŞALT TANITICI REKLAM AKILLI YÜK YÖNETİMİ YÜKLERİ OPTİMİZE EDEREK ENERJİ KESİNTİLERİNİ AZALTAN YENİ DEVRE

Detaylı

1 BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR

1 BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR 1 BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR Üç fazlı motorların bir fazlı motorlardan daha iyi çalışma performansı olmasına rağmen, çoğu zaman üç fazlı şebeke bulunmayabilir. Özellikle şehir merkezlerinde bir fazlı

Detaylı

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA Kas m BAYNAL Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i Bölümü

Detaylı

D ış YAPILAN DÜZENLEMELER DIŞ BORÇLANMA VE DIŞBORÇLARIMIZDA. Tü/ay Evgin* EKONOMIK Y AKLA~IM 15 DIŞ BORÇLANMA: TANIM/, AMAÇLARI VE SONUÇLARI

D ış YAPILAN DÜZENLEMELER DIŞ BORÇLANMA VE DIŞBORÇLARIMIZDA. Tü/ay Evgin* EKONOMIK Y AKLA~IM 15 DIŞ BORÇLANMA: TANIM/, AMAÇLARI VE SONUÇLARI EKONOMIK Y AKLA~IM 15 DIŞ BORÇLANMA VE DIŞBORÇLARIMIZDA YAPILAN DÜZENLEMELER DIŞ BORÇLANMA: TANIM/, AMAÇLARI VE SONUÇLARI D ış Tü/ay Evgin* brçlanma bir tanım larak, bir devletın ya da devlet kuruluşunun

Detaylı

ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA

ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA Beykoz Akademi Dergisi, 1(2), s.47-75. doi: 10.14514/BYK.m.21478082.2013.1/2.47-75 MAKALE ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA UMUT RIFAT TUZKAYA (1), İREM AKSU (2) ÖZ

Detaylı

FAZ KAYDIRICI TRANSFORMATÖRLERİN STATİK GERİLİM KARARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

FAZ KAYDIRICI TRANSFORMATÖRLERİN STATİK GERİLİM KARARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 3, 43-52, 203 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 3, 43-52, 203 FAZ KAYDIRICI TRANSFORMATÖRLERİN STATİK GERİLİM KARARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN

Detaylı

Elektrik flebeke korumas. Sepam 10 serisi

Elektrik flebeke korumas. Sepam 10 serisi Elektrik flebeke korumas Sepam 0 serisi Sepam 0 serisi İçindekiler Introduction 3 Sepam protection relays, the product of experience 3 Selection guide for all applications 4 Panorama of Sepam applications

Detaylı

ANKARA DA ORAJ TÜRLERİ VE YIL İÇİNDEKİ DAĞILIŞLARI

ANKARA DA ORAJ TÜRLERİ VE YIL İÇİNDEKİ DAĞILIŞLARI ANKARA DA ORAJ TÜRLERİ VE YIL İÇİNDEKİ DAĞILIŞLARI ÖZET M. Ali ÖZDEMİR Okan BOZYURT Ankara, İç Anadolu bölgesinde orajların en sık görüldüğü yerlerdendir. Bu bölgede, ilkbahar sonu yaz başları olan mayıs-haziran

Detaylı