GOOD YEAR MÜTEAHHĠT ÇALIġMA ĠZNĠ VE GÜVENLĠK KURALLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GOOD YEAR MÜTEAHHĠT ÇALIġMA ĠZNĠ VE GÜVENLĠK KURALLARI"

Transkript

1 GOODYEAR LASTĠKLERĠ T.A.ġ. ĠZMĠT BĠTMĠġ MAMUL AMBARI ĠNġAATI ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN SÖZLEġME EKĠ GOOD YEAR MÜTEAHHĠT ÇALIġMA ĠZNĠ VE GÜVENLĠK KURALLARI ġubat 2014

2 SAYFA : 1/17 MÜTEAHHĠT ÇALIġMA ĠZNĠ BU FORM SATINALMA BÖLÜMÜ TARAFINDAN YAPILAN DEĞERLENDĠRME SONUCU, ĠġĠ YAPACAK OLAN MÜTEAHHĠTE FABRĠKA ALANINA GĠRMEDEN ÖNCE SATIN ALMA BÖLÜMÜ TARAFINDAN ĠMZALATILACAKTIR. GOODYEAR MÜHENDĠSLĠK SORUMLUSU: TEL: GOODYEAR SATINALMA SORUMLUSU: TEL: MÜTEAHHĠT FĠRMA YAPILACAK Ġġ SÜRESĠ ÇALIġMA ALANI : : : DEN A KADAR : SÖZLEġME NUMARASI : MÜTEAHHĠTĠN ADI, SOYADI : MÜTEAHHĠTĠN Ġġ GÜVENLĠĞĠ : YETKĠLĠSĠ / YETKĠLĠLERĠN ADI, SOYADI ÇALIġACAK ĠġÇĠ SAYISI : KAYNAK VE KESĠM YAPILACAK MI? EVET / HAYIR : FABRĠKA ALANI ĠÇĠNDEKĠ ARAÇLARI : Müteahhit, Goodyear Lastikleri T.A.ġ satınalma bölümü tarafından ekte verilen kuralları almıģ olduğunu ve bu kurallara uymayı kabul eder. Müteahhit, Goodyear Lastikleri T.A.ġ fabrika alanında sorumluluğu alanındaki iģlerden ve çalıģtırdığı elemanlardan Goodyear Lastikleri T.A.ġ ne karģı olduğunu, bu kurallara uymamaktan dolayı olabilecek zararları tazmin etmeyi ve cezaları herhangi bir ihtara veya mahkeme kararına gerek olmaksızın istihkakından ödemeyi kabul eder. Açıklama ve kuralları okudum, personelime anlattım kabul ediyorum. Müteahhit : Onaylayan Satınalma sorumlusu: Tarih : Tarih : 3 kopya olarak hazırlanacaktır. Dağıtım 1-Satınalma 2-Müteahhit 3-Personel Departmanı Yetkilisi

3 SAYFA : 2/17 GOODYEAR FABRĠKALARINDA ÇALIġACAK MÜTEAHHĠTLER ĠÇĠN UYULMASI GEREKEN KURALLAR ĠÇĠNDEKĠLER: 1. Açıklama 2. Kapı giriģleri ve kontroller 3. Fabrika güvenlik elemanlarının yetkileri 4. KiĢisel koruyucu ekipmanlar ve giysiler 5. Fabrika sahasına giriģ ve çalıģma 6. Sigara içme 7. Acil Durumlar 8. ĠĢ kazası 9. Acil telefon numaraları 10. Acil durum ekipmanları ve acil çıkģlar 11. KoĢma,ĢakalaĢma 12. Araç parketme 13. Araç kullanımı 14. Kafeterya,çay mahalleri ve servisler, 15. Yasak bölgeler 16. Tuvalet,banyo ve soyunma odaları 17. Ġçki, uyuģturucu ilaçlar,kesici alet ve silahlar 18. Goodyear malzemeleri 19. Müteahhit malzemeleri 20. Uyuma 21. Uygunsuz haberleģme 22. Cep telefonu,kamera ve fotoğraf makineleri 23. ÇalıĢma saatleri 24. Müteahhit ve elemanlarının sağlık kurallarına uyması 25. Müteahhit iģ güvenliği yetkisi 26. Makine emniyeti sistemleri 27. Güvenlik ve sağlık iģaretleri 28. Tehlikeli alanlar 29. Hasar 30. Tehlikeli enerjinin kontrolü 31. Patlayıcı malzemeler ile çalıģma 32. Asetilen ile kesim, kaynak ve açık alev kullanımı 33. Genel makine temizliği 34. Elektrik trafoları ve diğer güç sistemlerinde çalıģma 35. Hafriyat çalıģmaları 36. LPG, asetilen ve oksijen tüpleri 37. Merdiven ve platformlar 38. Yüksekte ve çatıda çalıģma 39. Hareketli kaldırıcılar ve yükleyiciler 40. Basınçlı hava 41. Tedbirlerin alınması ve çalıģmaya baģlama 42. ĠĢ sonu çalıģma alanının eski haline getirilmesi 43. Temizlik ve düzen 44. Artık / Atık malzemeler 45. Kuralların dağılımı ve müteahhitlere verilmesi 46. Revizyonların onaylanması 47. Kuralların yenilenmesi 48. Cezai Hükümler

4 SAYFA : 3/17 GOODYEAR FABRĠKALARINDA ÇALIġACAK MÜTEAHHĠTLER ĠÇĠN UYULMASI GEREKEN KURALLAR 1 - AÇIKLAMA Goodyear Lastikleri T.A.ġ Türkiye, fabrika içinde ve çalıģma alanlarında müteahhit ve çalıģanları ile gerekli koordinasyonu sağlamak ve gerek müteahhit elemanları ve gerekse Goodyear çalıģanları için emniyetli bir çalıģma ortamı sağlamak amacıyla bu kuralları hazırlamıģtır. Bu kurallar, Ģartlar gerektiğinde Mühendislik, ĠĢ Güvenliği ve Çevre, Fabrika Güvenliği / Personel Departmanlarınca yenilenecek ve ilgili müteahhitlere verilecektir. Müteahhitler kuralları dikkatli bir Ģekilde okuyarak yanında çalıģtırdığı elemanları eğitecek ve eğitimleri yılda 1 kez tekrarlayacaktır. Gerekli eğitimi almayan ve eğitimi güncel olmayan (eğitimin geçerliliği 1 yıldır) müteahhit elemanlarının fabrikaya giriģine izin verilmeyecektir. Müteahhit mevcut ve iģe yeni aldığı elemanlarına bu eğitimi verdiğine dair çalıģanların imzalarını içeren belgeyi Personel Departmanı na vermek zorundadır. Elemanlarının bu kurallara aykırı hareket etmesinden doğan sonuçların sorumluluğu müteahhitlere ait olacaktır. Müteahhit firmalar yürürlükteki ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Mevzuatlara uygun çalıģacaklar ve istendiğinde gerekli kayıt ve dökümanları Goodyear Lastikleri T.A.ġ. ne vereceklerdir. Müteahhitlerin çalıģmaları sırasında, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı MüfettiĢleri tarafından bulunan kusurlarda doğacak cezalar müteahhit firma tarafından ödenecektir. 2 - KAPI GĠRĠġLERĠ VE KONTROLLER a) 19 yaģından gün almamıģ, ağır ve tehlikeli iģlerde çalıģabilir sağlık raporu olmayan, çalıģtığı iģ ile ilgili mesleki eğitim almamıģ iģçiler ve sigortasız iģçi çalıģtırılamaz. b) Müteahhit, iģe baģlamadan önce Goodyear Lastikleri T.A.ġ Ġnsan Kaynakları Departmanı na baģvurarak çalıģtırmak istediği personel sayısını ve isimlerini yazılı olarak bildirerek ortak sağlık birimine kaydının yapılmasını isteyecektir. c) ġirkette yapmıģ olduğu iģlerin devamı süresince müteahhitler çalıģtırdıkları iģçilere ait aylık sigorta bildirgesini (SGK tasdikli) ayda bir ibraz etmek zorundadır. d) Fabrika sahası içinde çalıģacak müteahhitler ve iģçilri yakalarına MÜTEAHHĠT ĠġÇĠSĠ kartını mutlaka takacaklardır.her müteahhit çalıģtırdığı elemanlarının eskiyen,yırtık ve okunamayacak durumda olan kartını Ġnsan Kaynakları Departmanı na müracaat ederek değiģtirmek zorundadır. e) Bu kartın alınabilmesi için gerekli evraklar Ģunlardır: 1-Nüfus cüzdan sureti(muhtardan tasdikli) 2-Ġkametgah Belgesi 3-Ġki adet fotoğraf 4-Cumhuriyet savcılığından sabıkası olmadığına dair belge 5-Sigorta GiriĢ Bildirgesi (SGK dan tasdikli) 6-Ağır ve tehlikeli iģlerde çalıģabilir raporu (her yıl için) f) Yukarıdaki Ģartları yerine getirmeyen müteahhit ve iģçilerine hiçbir Ģekilde kart verilmez ve fabrika dahiline girmelerine müsaade edilmez. g) Kimlik kartları kırılıp katlanmayacak ve en iyi Ģekilde muhafaza edilecektir.baģkasının yerine kesinlikle kart basılmayacaktır.basılmasının tesbiti halinde, her iki kiģinin de iģyerine giriģ izinleri iptal edilecektir.herhangi bir nedenle kart basılmadığında güvenlik görevlilerine bizzat baģvurularak isim yazdırılacaktır.

5 3 - FABRĠKA GÜVENLĠK ELEMANLARININ YETKĠLERĠ SAYFA : 4/17 Fabrika güvenlik elemanları giriģ ve çıkıģ yapan müteahhit ve elemanlarının üzerini, paketlerini ve arabalarını kontrol etmeye yetkilidirler.fabrika güvenlik elemanları müteahhit veya elemanlarının içki veya ilaç aldığı Ģüphesinde oldukları zaman Ġnsan Kaynakları Departmanı na haber vererek bu birimin talimatına göre hareket etmek zorundadırlar. Fabrika güvenlik elemanları üzerinde tanıtma kartı olmayan, iģ sağlığı ve güvenliği, çevre ve fabrika kurallarına uymayan Ģahısları ilgili birimlerin talebi doğrultusunda dıģarı çıkarabileceklerdir. 4 - KĠġĠSEL KORUYUCU EKĠPMANLAR VE GĠYSĠLER Müteahhit, tüm elemanlarına iģ emniyet ayakkabısı, elbise ve gerekli diğer koruyucu ekipmanları sağlayacak ve kullandıracaktır.kullanılacak koruyucular Resmi Gazetede yayınlanan KiĢisel Koruyucu Donanımların ĠĢ Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğine uygun olacaktır. Yapılacak iģ: BaĢa bir cisim düģmesi tehlikesi olan iģlerde Yürüme yollarının dıģında / makine yakınında Kaynak, kesme vb. IĢlerde Tozlu ortamlarda Yağlı ortamlarda Genel bakım ve onarım iģlerinde Yüksek yerlerde (1,5 metreden fazla) Hammadde ve mamul madde ambarlarında Kullanılacak koruyucu ekipman: Baret Koruyucu gözlük Kaynak gözlüğü/siperi Toz maskesi Lastik veya nitril kauçuk kaplı eldiven Bez eldiven Emniyet kemeri ĠĢ güvenliği yeleği ĠĢbaĢı elbisesi, iģ emniyet ayakkabısı ve kulaklık giymeyen personel fabrika sahasına giremez. Müteahhit, elemanlarına vereceği elbiselerin önünde ve arkasında rahatça okunacak Ģekilde firma ismini yazdıracaktır. Müteahhit, elemanlarına fabrikada çalıģmaya baģladıkları ilk 5 gün sürecinde giymeleri için iģ güvenliği yeleği (reflektörlü) temin edecektir. ÇalıĢırken yüzük, kolye ve benzeri takılar, bol giysiler ve kol saati takılmamalıdır.uzun saçlı kiģiler saçlarını toplamalıdır. 5 - FABRĠKA SAHASINA GĠRĠġ VE ÇALIġMA a) Müteahhitler çalıģtıracakları personel listesini, yapacakları iģleri, çalıģmaya baģlamadan evvel açık bir Ģekilde belirterek fabrika güvenlik kısmına vereceklerdir. b) Müteahhit, ambarda sürekli çalıģanlar hariç, 17:00 den sonra ve resmi tatil günlerinde yapacağı çalıģmalar için güvenlikten Müteahhit Fazla ÇalıĢma Müsaade Formu alacaktır. c) Müteahhit Fazla ÇalıĢma Müsaade Formu en çok bir haftalık olarak düzenlenebilir. d) Müteahhit ve elemanlarının makine çalıģma alanlarının içine girmesi ve kendi çalıģma alanlarının dıģında dolaģmaları yasaktır.

6 SAYFA : 5/17 e) Goodyear Lastikleri T.A.ġ. müteahhite çalıģacağı yeri göstermekle yükümlüdür. Yapılacak çalıģmalarda öncelikle Mühendislik Müdürünün veya yetkilisinin onayı alınacaktır.çalıģmaya baģlamadan once çalıģma alan sorumlusunun haberi olması ve önlemlerin alınması sağlanacaktır. f) Müteahhit, fabrika sahası içinde ziyaretçi kabul edemez. ĠĢ görüģmeleri fabrika sahası dıģında yapılır. 6 - SĠGARA ĠÇME Fabrika alanları içinde sigara içmek kesinlikle yasaktır.sadece müteahhit elemanlarına tahsis edilen mahalde sigara içilebilir. 7 ACĠL DURUMLAR Müteahhit, çalıģtırdığı iģçilerine yangın eğitimi aldıracaktır. Ayrıca Goodyear Lastikleri T.A.ġ talebi ve yasal gereklilikler doğrultusunda acil durum ekipleri kurarak, kiģilerin isimlerini Goodyear Lastikleri T.A.ġ ne bildirecektir. Müteahhit firma çalıģanları herhangi bir acil durum (yangın, patlama, sızıntı vb.) meydana geldiğinde acil durum telefon numaralarını arayarak gerekli bildirimi yapmak zorundadır. Müteahhit, her on çalıģanı için sertifikalı bir ilkyardımcı istihdam ederek, Goodyear Lastikleri T.A.ġ Personel Departmanı na bildirecektir. Yangın veya acil bir durum olduğu zaman; - yangın küçük ise alarm düğmesine basıp yangın tüpü ile yangını söndürmeye çalıģacaktır. - yangın büyük boyutlara ulaģmıģsa; en yakın alarm düğmesine basarak / en yakın telefondan güvenlik bölümü aranarak açık ve net olarak olay anlatılacaktır. Elektrikle çalıģan makinalarda yangın söndürmek amacı ile ilk anda su kullanılmaz. Su ile çalıģan yangın söndürücüler yalnız açık alev ile çalıģma sırasında sıçrayabilecek kıvılcım veya erimiģ demir parçalarını soğutmak amacı ile kullanılır. 8 - Ġġ KAZASI Müteahhit çalıģtırdığı iģçilerin iģ sağlığı ve güvenliği yönünden yetkili elemanına sürekli kontrol ve nezaret ettirecektir. Müteahhit yapacağı iģle ilgili, bu sözleģmede açıklanan maddeler kapsamı dıģında kalan konular için, iģi veren Goodyear Lastikleri T.A.ġ. yetkilisi ile görüģerek, alınması gereken ilave tedbirleri belirleyecek ve uygulayacaktır. Alınan tedbirlere ve verilen eğitimlere rağmen, müteahhit elemanlarının fabrika sahasında geçirdikleri iģ kazalarından müteahhit ile müteahhit iģ güvenliği yetkilisi sorumlu olacaktır. Fabrika sahasında olan tüm yaralanmalar derhal Goodyear revirine bildirilecektir. Kaza ile ilgili yapılacak araģtırma için gerekli bilgiler Goodyear a verilecektir. Ayrıca karģılaģtıkları emniyetsiz koģulları ve yaģadıkları ucuz atlatmaları ĠĢ Güvenliği ve Çevre Bölümüne iletecektir. Müteahhit, iģ kazası olduğu zaman kaza tutanakları ile diğer belgeleri Goodyear a derhal verecek, Goodyear ın baģka istekleri var ise onları da yerine getirecektir. Müteahhit kazadan sonra gerekli tutanakları tanzim etmek, engeç 48 saat içinde bölge çalıģma müdürlüğüne ve SGK na ilgili formlarla bildirimde bulunmak zorundadır.

7 SAYFA : 6/ ACĠL TELEFON NUMARALARI ADAPAZARI ĠZMĠT YANGIN / GÜVENLĠK Ġġ GÜVENLĠĞĠ 8017/8163/ FABRĠKA GÜVENLĠĞĠ REVĠR KAPI ACĠL DURUM EKĠPMANLARI VE ACĠL ÇIKIġLAR Acil çıkıģ kapıları ve sedye dolaplarının, yangın söndürme ekipmanlarının ve yangın alarm düğmelerinin önü acil bir durumda kullanımı geciktirmemek için açık tutulacaktır. Geçit ve koridorların önüne geçiģi engelleyecek malzeme konmayacaktır. Acil tahliye ihbar sistemine uygun hareket edilecektir. Kullanılan (boģalmıģ ve mühürleri kopmuģ) yangın söndürücüler anında Personel Departmanı na bildirilecektir KOġMA/ġAKALAġMA Fabrika içinde koģmak, ĢakalaĢmak kesinlikle yasaktır ARAÇ PARKETME Müteahhit ve elemanları araçlarını gösterilen alanların dıģında park edemezler.kısa müddet için de olsa araçların giriģ kapıları önünde veya geçitlerde bırakılması yasaktır.fabrikaya malzeme veya parça getiren müteahhit malzemeyi teslim ettikten sonra, aracını hemen fabrika dıģındaki park yerine çekmek zorundadır ARAÇ KULLANIMI Fabrika alanı içinde saatte 20 km den hızlı araç kullanılmaz.ġmalat alanı içinde forklift veya çekiciler geçitlerde durarak korna ile ikaz edeceklerdir.forklift ve çekiciler ile yolcu taģınması yasaktır. Müteahhit firmaya ait forktift ve çekicilerin; - Üzerinde hangi firmaya ait olduğunu gösteren plaka olacaktır. - Bu ekipmanların üzerinde kapasite etiketi olacaktır. - Bu ekipmanları sadece ilgili sürücü belgesi olan kiģiler kullanacaktır.sürücü, belgesini yanında taģıyacaktır.her müteahhit firma, forklift kullanım yoğunluğuna göre belirlediği elemanlarının Forklift Operatörlüğü Belgesi almasını sağlayacaktır. Ehliyetlerin fotokopisi Goodyear Lastikleri T.A.ġ Personel Departmanı na bildirecektir. Forkliftler kullanım talimatına gore çalıģtırılacaktır. - Forkliftlerin emniyet mekanizmaları çalıģır durumda olacaktır.(geri ikaz düdüğü, korna, tepe lambası gibi) - Forkliftlerin periyodik bakım, kontrol ve test kayıtları düzenli bir Ģekilde tutulacaktır. ( 3 ayda bir MMO tarafından) Müteahhit, yerden kumandalı vinçler ile çalıģacak ise, yeterli sayıda sertifikalı Vinç&Forklift sertifikasına sahip personeli Goodyear Lastikleri T.A.ġ Personel Departmanı na bildirecektir.aytıca forklift,vinç ve kompresör gibi makinaların periyodik olarak Makina Mühendisleri Odası tarafından kontrol edilmesini sağlamalı ve kayıtlarının kopyasını Goodyear Lastikleri T.A.ġ ne ulaģtırmalıdır.

8 SAYFA : 7/ KAFETERYA, ÇAY MAHALLERĠ VE SERVĠSLER Fabrika Personel Departmanı Yetkilisinin yazılı izni olmadan müteahhit ve elmanları fabrika yemekhanesi ve çay mahallerinden faydalanamazlar. ġirketin elemanları için sağlamıģ olduğu otobüs servisinden müteahhit elemanları faydalanamazlar YASAK BÖLGELER AĢağıda yazılı bölgelere özel izin almadan müteahhit ve elemanları giremez. a) x-ray odası b) bilgisayar odası c) kumanda odaları d) siment odası ( Ġzmit fabrikası için ) e) spor salonu f) mutfak g) elektronik ve enstrüment laboratuarları h) laboratuar i) soyunma odaları ve duģlar j) telefon santrali k) yedek parça ambarı l) elektrik trafo ve güç merkezleri m) kazan dairesi n) eğitim merkezi yanı wc dıģındaki tüm lavabo ve wc ler. o) kapalı sahalar (GiriĢinde Ġzin Gereklidir tabelası asılı olan sahalar) p) arıtma tesisleri 16 - TUVALET, BANYO VE SOYUNMA ODALARI Müteahhit ve elemanları ofis tuvaletlerini kullanamazlar.ġmalat içinde kendilerine gösterilen tuvaletleri kullanabilirler.müteahhit elemanları Goodyear Lastikleri T.A.ġ personelinin soyunma odalarını, banyolarını ve lavabolarını kullanamazlar. Müteahhit firma, kendisine gösterilen lavabo, atelye, soyunma sahası ve duģların temizliğinden sorumludur. Kendi atelyelerini ve atelye önünü her gün süpürecek ve atıklarını tanımlı kovalarda toplayacaktır. Goodyear Lastikleri T.A.ġ ye ait olan kovalara, çalıģma sonrası çıkan kontamine atıklar atılmayacaktır. Müteahhit firma kendisine gösterilen duģ, wc, lavabo, atelye, soyunma sahalarındaki zemin temizleme iģlerini kaygan maddeler kullanmaksızın yapacaktır ve temizliği sürekli denetleyecektir.müteahhit firmaların birden fazla olması halinde yukarıdaki fıkrada açıklanan yerler müģtereken kullanılacak, bu yerlerin denetimi ve sorumluluğu kendi aralarında belirli süreler için seçecekleri kiģilerin sorumluluğuna verilecektir.bu uygulama da seçilen kiģilerin adı soyadı Goodyear Lastikleri T.A.ġ Personel Departmanına muntazaman bildirilecektir ĠÇKĠ, UYUġTURUCU ĠLAÇLAR, KESĠCĠ ALET VE SĠLAHLAR Müteahhit ve elemanları fabrika alanı içine içki, uyuģturucu ilaç ve özel izin olmadan zehirli madde, parlayıcı, patlayıcı madde sokamazlar. Fabrika alanına parlayıcı, patlayıcı madde getirilmesi kesinlikle yasaktır. Müteahhit ve elemanları fabrikaya her türlü kesici alet ve silah getiremezler, sokamazlar.buna uymayanların iģ akitleri derhal feshedilir.

9 SAYFA : 8/ GOODYEAR LASTĠKLERĠ T.A.ġ. MALZEMELERĠ a) Müteahhit ve elemanları Goodyear Lastikleri T.A.ġ malzemelerini (merdivenler, kaldırma araçları, arabalar, forkliftler gibi) kullanamazlar..eğer kullanmaları gerekiyorsa bunun için o kısmın bakım mühendisi veya alan sorumlusundan önceden izin almak zorundadırlar. Izin aldıktan sonra kullanılan malzemelerin kulllanımı sırasında olacak iģ kazası ve benzeri olaylardan tamamiyle müteahhit ve elemanları sorumludur. Bu malzemelere verilecek zararı müteahhit tazmin eder. b) Müteahhit elemanları Goodyear Lastikleri T.A.ġ ye ait herhangi bir malzeme veya eģyayı fabrika dıģına çıkaramazlar MÜTEAHHĠT MALZEMELERĠ Müteahhit ve elemanları fabrika içine sokacakları her türlü malzeme ve teçhizatlarını kapıda görevli güvenlik elemanına kayıt yaptıracaklar ve kapıda tanzim edilecek Müteahhit Malzeme GiriĢ formuna malzemelerini tek tek yazdıracaklardır.ġki nüsha olarak tanzim edilen formun bir kopyası müteahhite verilecektir.müteahhit bu formu saklamak zorundadır. Ġlgili malzeme dıģarı çıkarılmak istendiğinde ise; kapı çıkıģ müsaade formu hazırlanacak, malzeme çıkarma yetkilisine imzalatılacak, kapıda malzemenin giriģ listesine göre kontrolü yapıldıktan sonra çıkıģına müsaade edilecektir.bu prosedür dıģında hiç bir malzemenin çıkıģına izin verilmez. 20 UYUMA Fabrika alanları içinde hiçbir Ģekilde uyumaya müsaade edilmeyecektir UYGUNSUZ HABERLEġME Fabrika alanı içinde bağırarak, ıslık çalarak veya gürültü çıkararak haberleģmek yasaktır CEP TELEFONU, KAMERA VE FOTOĞRAF MAKĠNELERĠ Fabrika Direktörünün yazılı onayı olmadan, fabrika alanına fotoğraf makinesi, kamera, her türlü görüntü kaydedebilme özelliğine sahip kayıt cihazı ve görüntülü cep telefonu sokmak ve fotoğraf çekmek, FABRĠKA SAHASINDA Ġġ YAPARKEN, YANICI PATLAYICI, PARLAYICI MALZEMELERĠN DEPOLANDIĞI YERLERĠN YAKININDA VE FORKLĠFT, ÇEKĠCĠ KULLANIRKEN cep telefonu kullanmak kesinlikle yasaktır ÇALIġMA SAATLERĠ a) ÇalıĢma saatleri ve paydos saatleri kontrat imzalanırken belirtilecektir. b) Goodyear Lastikleri T.A.ġ, müteahhit elemanlarının çalıģmalarını her zaman denetlemek hakkına haiz olup, gerektiğinde çalıģmaları durdurarak gerekli önlemlerin alınmasını müteahhitten isteyebilir MÜTEAHHĠT VE ELEMANLARININ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ VE ÇEVRE KURALLARINA UYMASI Müteahhit firma Goodyear Lastikleri T.A.ġ ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Prosedür ve kurallarına uygun olarak çalıģacaktır.

10 SAYFA : 9/17 Müteahhit yapacağı iģlerle ilgili iģ güvenliği risk ve çevre etki değerlendirmesi yaparak analiz sonuçlarının bir örneğini çalıģtığı yer birim amirine verecektir. Söz konusu formlar iģ güvenliği bölümünde toplanacaktır. Gerekli iģ izinlerini alarak kiģisel koruyucu ekipman temin etmek ve diğer kontrol önlemlerini almak ile yükümlüdür. Goodyear Lastikleri T.A.ġ. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Politikası, çalıģanların sağlığını etkileyecek koģulları ortadan kaldırmayı ve yaralanmaları önlemeyi amaçlar.bu hedefe ulaģılabilmesi için Goodyear çalıģanları olduğu kadar, müteahhit çalıģanlarının da konuya önem vermesi Ģarttır.bunun için müteahhit ve elemanlarının aģağıdaki kurallara uyması gerekir: A - KĠMYASAL MADDELER (Hammadde, temizlik kimyasalları, yağlar vb.) a. Kimyasal maddelerde çalıģmalar sırasında, müteahhitin iģ güvenliği yetkilisi iģçilerin baģında tutulacak ve iģler müteahhitin sorumluluğu altında yapılacaktır. b. Kimyasal maddeler parlamaya ve patlamaya sebep vermeyecek ve çalıģanları (toz, duman, buhar gibi) etkilemeyecek Ģekilde taģınacak ve kullanılacaktır. c. Müteahhitler, elemanlarını kimyasal maddelerin zararlarından korumak için gerekli koruyucuları vereceklerdir. Müteahhit elemanları bunları kullanacaktır. (Eldiven, gözlük, maske gibi) d. Kimyasal malzemelerin bulunduğu yerde yemek yemek ve sigara içmek yasaktır. e. Müteahhit ve elemanlarının Goodyear Lastikleri T.A.ġ ye ait kimyasal maddeleri ve solventleri kullanmaları yasaktır. f. Müteahhit kendi kullanacağı bir kimyasal maddeyi fabrikaya sokmadan önce malzeme güvenlik bilgi formunun (MSDS) bir kopyasını getirerek ĠĢ Güvenliği ve Çevre Bölümünden izin alacaktır. Ġzin alınmadan söz konusu maddeyi fabrikaya sokmak yasaktır. g. Tüm kimyasallar mümkünse orjinal ambalajında veya tanımlı uygun bir kapta tutulacaktır. BoĢ kaplar baģka amaçla kullanılmayacaktır. h. Kimyasal maddelerin depolandığı ve kullanıldığı alanlarda malzeme güvenlik bilgi formları (MSDS) bulundurulacak, eğitimleri çalıģanlara verilecektir. B ASBEST a. Asbestle çalıģmalar (sökümü, uzaklaģtırılması), bu konuda yeterli bilgi ve deneyime sahip uzman kiģi veya kuruluģlarca yapılacaktır.bu tür çalıģmalarda Asbestle ÇalıĢma Ġzin Belgesi doldurulacaktır. b. Asbestle çalıģmalar sırasında müteahhidin iģ güvenliği yetkilisi iģçilerin baģında bulunacak ve iģler müteahhidin sorumluluğu altında yapılacaktır. c. Asbest tozlarını temizlemek için basınçlı hava kullanılması yasaktır. d. Asbest izolasyonunu ve yerleri temizlemeden once su ile iyice ıslatıp toz kaldırmadan temizleneceknaylon torbalara konarak kaldırılacaktır. C-SOLVENTLER (ÇÖZÜCÜLER) El, vücut ve elbise temizlemek amacı ile solvent kullanmak kesinlekle yasaktır. (Alkol, teksin, benzin) D-KAPALI ALANLAR

11 SAYFA : 10/17 Normalde insanın çalıģması için yapılmamıģ alanlar.(yakıt tankları, Dearetör tankları, Kazanlar, kapalı kanallar gibi) a. Kapalı alanlardaki iģlerin yapımı sırasında müteahhitin iģ güvenliği yetkilisi iģçilerin baģında bulunacak ve iģler müteahhitin sorumluluğu altında yapılacaktır. b. Müteahhit kapalı alanlarda çalıģma yapmadan önce kapalı saha çalıģma izni formunu dolduracak ve iģi veren mühendisinden yazılı izin alacaktır. c. Kapalı alanlarda çalıģmaya baģlamadan önce tehlikenin olmadığı ölçülerek kesinlikle tesbit edilmelidir.(gaz kaçağı, tamamen boģaltılmıģ solvent gibi) kapalı alan içi havalandırılacak çalıģanın soluk almasını zorlaģtıracak veya zehirleyebilecek gazlar ortamdan uzaklaģtırılmalıdır.ortamdaki gaz konsantrasyonu ölçülerek forma iģlenecektir. Yeterli oksijen yok ise çalıģma yapılmayacak ve ĠĢ Güvenliği Departmanı ile haberleģilecektir. Gerekirse Kazan Dairesi nden yardım istenebilir. (Ġzmit Tel: 3446, Adapazarı Tel : 8136 ) Kapalı alana giriģ yapacak personel için solunum testi yaptırılır ve raporlanır. E-PERĠYODĠK SAĞLIK KONTROLLERĠ a. Müteahhit firma elemanlarını yılda bir kez periyodik sağlık kontrolünden geçirerek Ağır ve Tehlikeli ĠĢlerde ÇalıĢabilir raporunu, her yıl Ocak ayında Personel Departmanına teslim eder.ayrıca gece vardiyalarında çalıģacak olan müteahhit elemanları için gece çalıģmasına uygun olduğu doktor raporu ile belgelenir ve bir kopyası da ĠĢçilik Bölümüne verilir. b. Banburi temizliği, ambar iģçiliği, katı atık toplama vb. iģlerde, Müteahhit firma elemanlarının röntgen filmlerini çektirerek, tozlu ortamda çalıģabilir raporunu 6 ayda bir Personel Departmanına teslim eder. c. AĢağıda bulunan sağlık kontrolleri belirtilen periyotlarda yapılacak ve kayıtları Goodyear Lastikleri T.A.ġ ye verilecektir. ĠĢ kazası kayıtları, sağlık dosyaları tutulmalıdır. SAĞLIK KONTROLLERĠ Kontrol Tipi Uygulanacak kiģi Uygulama Sıklığı ĠĢe GiriĢ Muayenesi Tüm personel Ġlk iģe giriģ ve 3 haftadan uzun süreli istirahat dönüģü Ağır ve Tehlikeli ĠĢler Sağlık Raporu Tüm personel Ġlk ĠĢe GiriĢte Periyodik Sağlık Muayenesi (Gerekli personel için kan, idrar ve solunum Tüm personel Yılda bir kez fonksiyon testi) Portör Muayenesi Yemekhane ve Çay Odasında ÇalıĢan 6 ayda bir Personel Göğüs Radyografileri Tozlu ĠĢlerde ÇalıĢan Personel 6 ayda bir Odyogram Ölçümleri Gürültülü ortamlarda çalıģan personel Yılda bir kez Periyodik Kan Testi Radyasyonlu ortamlarda çalıģan personel (X-Ray) Yılda bir kez 25 - MÜTEAHHĠT Ġġ GÜVENLĠĞĠ YETKĠSĠ Müteahhit kontratı imzaladıktan sonra elemanlarının sorumluluğunu almıģ demektir. Müteahhit iģin baģında bulunmadığı zamanlarda kendisi adına hareket edebilecek, iģin niteliğine uygun olarak yapılan çalıģmanın iģ sağlığı güvenliği ve çevre kurallarına göre yürütülmesini sağlamak üzere sorumlu kiģi veya kiģileri yazılı olarak beyan etmek zorundadır.bu yazılı beyan Goodyear Lastikleri T.A.ġ. ne bildirilecektir ve değiģiklik yapılması durumunda haber verilecektir. Müteahhit yeni bir personel istihdam etmesi durumunda saha ve güvenlik yetkilisi kiģiye sağlık ve

12 SAYFA : 11/17 emniyet eğitimlerini Goodyear Lastikleri T.A.ġ. eğitim merkezinde verecek ve kayıt altına alacaktır. Bu kayıtların bir kopyası müteahhit firma tarafından Personel Departmanına kart almak üzere verilir, aslı Eğitim Departmanına saklanmak üzere teslim edilir MAKĠNA EMNĠYET SĠSTEMLERĠ Yeni monte edilecek veya yenilenecek makina emniyet sistemleri (emniyet teli, emniyet plakası vb.) için, müteahhitt çalıģmaya baģlamadan önce ilgili kısmın ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörüne bilgi verecektir. Makina emniyet sistemleri hiçbir Ģekilde iptal edilemez.zorunlu durumlarda gerekli önlemler alındıktan sonra iptal edilebilir.bunun için öncelikle o kısmın bakım mühendisine ve alan sorumlusuna haber verilecektir.ġptal edilen emniyet sistemleri iģ bitince tekrar eski haline getirilecektir.uzun süren iģlerde emniyet sistemleri ancak gerektiği zaman gerekli emniyet tedbirleri alınarak iptal edilecek ve çalıģma bitiminde tekrar eski haline getirilecektir GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ Müteahhit ve elemanları fabrika içindeki her türlü yasak, zorunluluk ve ikaz iģaretlerine uymak zorundadır TEHLĠKELĠ ALANLAR a. Kısım Mühendislik yetkilisinin ve alan sorumlusunu izni olmadan çalıģan makinaların ve hareketli caraskalların hareket alanlarında çalıģma yapılamaz.çalıģan her tür konveyör, makina ve ekipmanın üzerinde yürümek, durmak, üzerine tırmanmak veya üzerinden atlamak yasaktır. Açılan bir presin önünde durmak yasaktır. b. ÇalıĢırken öncelikle izin alınarak Müteahhit ĠĢ Güvenliği Yetkilisinin sorumluluğunda ve denetiminde çalıģma yapılacak tehlike riski yüksek alanlar aģağıda belirtilmiģtir. - Siment odası ( Ġzmit fabrikası için ) - Tüber hatları ve üzerindeki siment kabinleri ( Ġzmit fabrikası için ) - Teksin tankları ve çevresi ( Ġzmit fabrikası için ) - Boyama kabinleri - LPG stok sahaları (ambar, kafeterya gbi) - Yakıt tankları ve çevresi - Son kontrol alanı (boya ve teksin stok yerleri) - Trafolar ve güç merkezleri - Toz toplayıcılar - Kapalı sahalar - Banbury sahası - Hurdalık ( Atık sahası ) Müteahhit bu sahalar için mevcut ve yazılacak olan özel çalıģma talimatlarına harfiyen uymak zorundadır. 29 HASAR Müteahhit ve elemanları Goodyear Lastikleri T.A.ġ. makine ve teçhizatlarına hasar vermemek için her türlü önlemi alacaktır.eğer hasar meydana gelirse en kısa zamanda o kısmın mühendislik yetkilisine rapor edilecek ve giderilecektir.müteahhit elemanlarının çalıģmaları sırasında fabrika araç, gereç ve makinalarına zarar vermeleri halinde bu zarar müteahhitin ilk istikakından kesilecektir TEHLĠKELĠ ENERJĠNĠN KONTROLÜ Aktif olan elektrik, basınçlı hava, buhar ve diğer boru hattı çalıģmalarında önce Ġlgili bakım veya proje mühendisinin onayı alınacak ve Makina Kilitleme / Kart Asma Prosedürüne uygun hareket edilecektir.

13 SAYFA : 12/17 31 PARLAYICI VE PATLAYICI MALZEMELER ĠLE ÇALIġMA Parlayıcı ve patlayıcı malzeme ile çalıģmaya baģlamadan önce Ġlgili bölüm yetkilisinin onayı alınacaktır.yangın sorumlusuna da bilgi verilecektir ASETĠLEN ĠLE KESĠM, KAYNAK VE AÇIK ALEV KULLANIMI a. Kaynak ve açık alev ile çalıģma kısım mühendislik ve alan sorumlusu onaylı Sıcak ĠĢlem Ġzin Belgesi ile yapılabilir.bu izin belgesi iģin yapılacağı yer için alınır, baģka yer için kullanılamaz.yapılan iģ Goodyear Lastikleri T.A.ġ çalıģanlarını etkileyebilecek yerde ise gerekli önlemler alınacaktır.(kaynak perdesi, barikat gibi).müteahhit ĠĢ Güvenliği Yetkilisinin nezareti ve sorumluluğu altında yapılacaktır. b. Kesme ve kaynak iģleri yangın departmanının bilgisi altında olacak, müteahhit firma fabrika sahasında yapacağı sıcak iģlemler için kendi yangın tüpünü dolu olarak yanında bulunduracaktır. - Yangın söndürme tüpü CO 2 (Karbondioksitli) model olacaktır. - Tüpün üzerinde müteahhit firmanın adı ve amblemi yer alacaktır. - BoĢ yangın söndürücü tüpü kesinlikle fabrika sahasında bulundurulmayacaktır. - Tüplerin aylık periyodik kontrolleri müteahhit firma sorumluluğunda Goodyear Lastikleri T.A.ġ. ın yetkili elemanı tarafından yapılır. - BoĢ yangın tüpleri derhal sorumlu müteahhit firma tarafından doldurulur. - Kaynak iģlemi sırasında her müteahhit kaynak battaniyesi (kendine ait) bulundurmak zorundadır. c. Sıcak iģlem izni alınan gün için geçerlidir.uzun sürecek kaynak ve kesim iģlerinde gerekli önlemler alındıktan sonra özel müsaade alınacaktır. d. Tüm imalatlar fabrika alanı dıģında Mühendislik Müdürü nün belirlediği yerde yapılacaktır. e. Müteahhit bu iģlerde kullanacağı LPG tüplerini kendisi temin edecektir GENEL MAKĠNA TEMĠZLĠĞĠ a. Genel makina temizliği bu konuda eğitim almıģ müteahhit elemanları tarafından yapılacaktır. b. Temizlenecek veya boyanacak makinada kilitleme / kart asma prosedürü uygulanacaktır. c. Temizlik sırasında benzin, tiner gibi patlayıcı malzemeler kesinlikle kullanılmayacak, bunların yerine su bazlı, solvent içermeyen maddeler kullanılacaktır. d. Elektrik pano, motor ve ekipmanı ıslatılmayacak ve içleri açılmayacaktır ELEKTRĠK TRAFOLARI VE DĠĞER GÜÇ SĠSTEMLERĠNDE ÇALIġMA a. Müteahhit ve elemanları elektrik trafoları ve diğer güç sistemlerinde (kazanlar, kompresörler, jeneratör vb.) çalıģmadan önce Mühendislik Müdürü veya yetkilisinin onayını alacaklardır. b. Güç sistemlerinde kesinti Goodyear Lastikleri T.A.ġ. yetkili elemanı tarafından yapılacak ve müteahhite teslim edilecektir.tekrar devreye alınması Goodyear Lastikleri T.A.ġ. yetkili elemanı tarafından yapılacaktır. Trafolarda çalıģma yapılırken olabilecek tersliklerde önlem alabilmesi yada yetkililere haber vermesi için dıģarıda, çalıģmayı izleyebilecek yerde bir emniyet elemanı bekleyecektir.

14 35 - HAFRĠYAT ÇALIġMALARI SAYFA : 13/17 Mühendislik Müdürü veya yetkilisinin yazılı izni olmadan hafriyat çalıģması yapılmayacaktır.çalıģmanın yapılacağı alanın etrafı barikatlar ile tamamen çevrilecek ve gerekli iģaretler konacaktır.hafriyattan sonra meydana gelen artık malzemeler hemen kaldırılamıyorsa, geçiģleri engellemeyecek Ģekilde yığın haline getirilip gerekli ikaz ve iģaretler konacaktır. Çevre mutlaka emniyet Ģeridi ile çevrilecektir. Hafriyat baģlamadan önce Mühendislik kısmı hafriyat alanında olabilecek yer altı kabloları boru hattı konusunda müteahhite gerekli bilgiyi verecektir.hafriyat aksi söylenmedikçe kesinlikle Goodyear Lastikleri T.A.ġ sahası içine dökülmeyecektir.hafriyat toprağı, inģaat ve yıkıntı atıkları belediyenin veya mülki amirin izin verdiği yere dökülecektir LPG, ASETĠLEN VE OKSĠJEN TÜPLERĠ Müteahhit elemanları basınçlı gaz tüplerini kullanımı sırasında ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği tüzüğü (Madde 164) ve ayrıca aģağıdaki kurallara uyacaklardır a. Tüpler cinslerine göre ayrılacaktır. b. Kullanılmadıkları zaman emniyetli bir yerde bağlı olarak vana koruyucusu olmayan tüplerde koruyucu baģlığı takılı olarak saklanacaktır. c. Tüpler atılmayacak, birbirine çarptılmayacak ve düģmesine müsaade edilmeyecektir. d. Tüpler her zaman dolu imiģ gibi düģünülecektir. e. Tüpler sıcak ortamda tutulmayacak ve ısıtılmayacaktır. f. Tüpler taģınırken özel arabalar içinde, zincirle bağlı olarak taģınacaktır. g. Kullanım alanında hortumlar ateģ ve kıvılcım düģme riskine karģı korunacaktır ve tüpler kullanım alanından en az 3m.uzakta tutulacaktır MERDĠVEN VE PLATFORMLAR Merdiven ve seyyar platformalar ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ güvenliği Tüzüğüne uygun olacaktır.her merdiven ve platformun üzerinde ait olduğu müteahhiti belirten bir iģareti veya etiketi olacaktır. Ayrıca periyodik kontrol tarihleri üzerinde görülecektir. Metal merdivenlerin kancaları ve ayakları elektrik geçirmez malzeme ile kaplanmıģ olacaktır.platform merdivenlerinde korkuluk olacaktır.tüm seyyar merdivenler yalıtkan malzemeden imal edilmiģ olacaktır YÜKSEKTE VE ÇATIDA ÇALIġMA Yüksekte / Çatıda çalıģmalarda Goodyear T.A.ġ. nin Ġzmit fabrikasında BPMS-WI-TRZ-ENG-007, Adapazarı fabrikasında BMPS-WI-TRA-SHE-017 numaralı çalıģma talimatlarına uyulması zorunludur. ÇalıĢmalar sadece eğitim ve her iģ için özel yazılı izin almıģ firma çalıģanlarınca yapılabilir. Diğer firmalar kesinlikle yüksekte/çatıda çalıģamaz. Yüksekte çalıģma yapacak kiģiler için yüksekte çalıģabilir raporu alınmalıdır HAREKETLĠ KALDIRICILAR VE YÜKLEYĠCĠLER Müteahhitlerin yanlarında getirdikleri caraskal, forklift, vinç gibi kaldırıcı ve yükleyicilerin ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğüne uygun olmaları ve kontrollerinin yapılmıģ olmaları Ģarttır.Eksikliği görülen malzemeler kullandırılamaz. (Kancalardaki emniyet pimleri gibi) Kaldırılan bir yükün altında durmak yasaktır.

15 SAYFA : 14/ BASINÇLI HAVA Kısım Mühendislik yetkilisinin onayı alınmadan müteahhit ve elemanları basınçlı hava hattını kullanamazlar.basınçlı hava temizlik amacı ile kullanılamaz TEDBĠRLERĠN ALINMASI VE ÇALIġMAYA BAġLAMA Müteahhit, yaptıkları iģlerle ilgili ÇalıĢma Talimatlarını oluģturacak oluģturduğu talimatlar doğrultusunda çalıģanlarına eğitim vererek tebliğ edecek ve bu kayıtları dosya halinde Goodyear Lastikleri T.A.S ne sunacaktır. Müteahhit personeli, yaptıkları iģlerle ilgili doldurmaları gerekli özel izin belgelerini eksiksiz doldurmak ve gereklerini yerine getirmekle sorumludurlar. Goodyear Lastikleri T.A.ġ çalıģma alanlarında yapılacak müteahhit çalıģmalarında öncelikle yapılacak iģ, sorumlu kısım amirine bildirilecek ve gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır (Malzeme kaldırılması gibi).çalıģan makinalar üzerinde müteahhit çalıģma yapamaz.makinalar durdurulacak, emniyete alınıp enerjisi kesilerek müteahhite teslim edilecektir. Bunun için eğer gerekli ise Goodyear Lastikleri T.A.ġ çalıģma programında değiģiklik yapılacaktır.çalıģma programında değiģiklik yapılamıyor, müteahhit çalıģması geciktirilemiyorsa çalıģma alanını ayırmak için mümkün olan emniyet tedbirleri alınacak ve baģında iģi bilen sorumlu bir emniyet görevlisi bulunacaktır Ġġ SONU ÇALIġMA ALANININ ESKĠ HALĠNE GETĠRĠLMESĠ ÇalıĢma alanı teslim alındığı gibi temiz olarak alan sorumlusuna teslim edilecektir TEMĠZLĠK VE DÜZEN Müteahhit ve çalıģanları çalıģma alanını daima temiz ve düzenli tutacaktır.yapılan iģten dolayı çevreyi kirletmemek için her türlü tedbir alınacaktır. 44 ARTIK ve ATIK MALZEMELER ÇalıĢma sonucu çıkan hurda malzemeler aksine bir anlaģma yoksa Goodyear Lastikleri T.A.ġ hurda malzemeleri iģlemini görür. Bu malzemelerin hurda olup olmadığına iģi veren Goodyear Lastikleri T.A.ġ yetkilisi karar verir. Müteahhit elemanları Goodyear Lastikleri T.A.ġ yetkilisinin yazılı izni olmadan hiçbir hurda malzemeyi alıp kullanamaz. Müteahhit kendi malzeme atıklarını (atık yağ, bitkisel atık yağ, atık akü, lastik, ambalaj atıkları, tehlikeli atıklar vb.) fabrika alanı dıģına çıkaracak, tüm atıklar çevre mevzuatına uygun bertaraf ettirilecek ve istenmesi halinde atık bertarafı ile ilgili kayıtlar Goodyear Lastikleri T.A.ġ. ne verilecektir. Ancak sözleģmelerinde çıkan atıklar Goodyear Lastikleri T.A.ġ tarafından bertaraf edilecek taahhüdü varsa, bu durumda müteahhit firma çıkan her türlü atık malzemeyi atık türüne gore poģetlemeli ve atık sahasına bırakmalıdır. Atıklar baģka bir amaçla kullanılamaz. Atık kontrol sahasına getirilen atıklar, özellikle atık yağların konduğu variller etiketlenecek ve Goodyear Lastikleri T.A.ġ yetkililerine atığın kaynağı ile ilgili bilgi verilecektir KURALLARIN DAĞILIMI VE MÜTEAHHĠTLERE VERĠLMESĠ Bu kurallar sorumlu departman müdürlerine verilecek, müdürler sorumluluk alanlarında müteahhitlerin bu kurallara uymasını sağlayacaklardır.ayrıca bu kurallar fabrika alanına giren her müteahhite satınalma bölümü tarafından mukavele imzalanırken mukavelenin Ģartı olarak tebliğ edecek bir nüshası müteahhite verilecektir.

16 SAYFA : 15/ REVĠZYONLARIN ONAYLANMASI Müteahhit ÇalıĢma Müsaadesindeki revizyonlar Satınalma Müdürü, Mühendislik Müdürü veya Yetkilisi, Çevre ve ĠĢ Güvenliği Müdürü tarafından onaylanır KURALLARIN YENĠLENMESĠ Bu kuralların yenilenmesi ve değiģtirilmesi Mühendislik Müdürü veya Yetkilisi ile Çevre ve ĠĢ Güvenliği Müdürünün onayı ile olur.müteahhit değiģtirilen veya yenilenen kurallara itiraz edemez.bunları kabul ederek uygulamak zorundadır. 48. CEZAĠ HÜKÜMLER 1 - ĠHTAR AĢağıdaki maddelerin ihlali halinde uygulanacaktır.bu kurallara uymayanların kartları alınacak, yazılı gerekçesi ile birlikte Personel Departmanı na gönderilecek, müteahhit elemanlarının kartı müteahhite veya yetkilisine gerekli ikaz yapıldıktan sonra verilecektir. Maddeler : 4, 5(c), 7, 8, 10, 12, 13, 21, 24A(a), 24A(b), 24A(d), 24D, 27, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42. AĢağıdaki maddelerin ihlali halinde yapılan iģ durdurulacak, gerekli önlemler alınıncaya kadar çalıģmaya müsaade edilmeyecektir. Maddeler: 4, 5(c), 24A(b), 24B(c), 24D(b), 25, 28(b), 30, 31, 32(a), 33(b), 34, 37, 38, YEVMĠYE KESĠNTĠSĠ Ġhlal edilen maddenin önemine göre 1-5 yevmiye ceza kesintisi müteahhite uygulanacaktır.mühendislik Müdürü veya Yetkilisi nin bilgisi dahilinde, Personel Departmanının Satınalma Bölümüne yapacağı yazılı müracaat ile müteahhitin ilk istihkakından kesinti yapılacaktır. 1 YEVMĠYE 3 YEVMĠYE 5 YEVMĠYE Bir ihtardan sonra MAD.5(b) MAD.10 MAD.4 kesilecek cezalar MAD.7 MAD.13 MAD.18(b) MAD.12 MAD.24A(b,d) MAD.21 MAD.24D(b) MAD.24A(d) MAD.24E(a,b) MAD.24A(f) MAD.34 MAD.39 MAD.36 MAD.42 MAD.37 Doğrudan kesilecek MAD.32(d) MAD.15 MAD.7, 8 cezalar (ihtarsız) MAD.16 MAD.12 MAD.18 MAD.24B MAD.38 MAD.26 MAD.32(a,b,d) MAD.33(c) MAD.44

17 SAYFA : 16/ MÜTEAHHĠT KARTININ ĠPTALĠ VE FABRĠKA DIġINA ÇIKARMA AĢağıdaki maddelerin ihlali halinde iģçi, Mühendislik Müdürü veya Yetkilisi nin bilgisi dahilinde fabrika alanının dıģına çıkarılacak ve fabrika alanına tekrar girmesine müsaade edilmeyecektir. Maddeler : 2, 3, 5(b) (c), 6, 11, 17, 18(b), 20, 22, 23(b), 24A (e), 24C, 32(d), ZARAR TAZMĠNĠ AĢağıdaki maddelerin ihlali sonucu doğacak zarar müteahhit tarafından tazmin edilecek ve bu zarar sırasında kaybolan iģ gücü ile birlikte istihkakından kesilecektir. Maddeler : 7, 18, 29, 29, 41, 44 5-GEÇĠCĠ UZAKLAġTIRMA VE ĠLĠġĠĞĠN KESĠLMESĠ AĢağıdaki maddelerin ihlali halinde müteahhit geçici olarak 3 gün uzaklaģtırılacaktır. Maddeler : 4, 14,16 26, 33(c) maddelerinin ihlalinin tekrarında ise iliģiği kesilecektir.

18 SAYFA : 17/17 ÇEVRE VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ MÜDÜRÜ.. ĠġÇĠLĠK / ĠNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ.. MÜHENDĠSLĠK / PROJE MÜHENDĠSLĠK MÜDÜRÜ.. SATINALMA MÜDÜRÜ.. MÜTEAHHĠT VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ YETKĠLĠSĠ. TARĠH: TEBLĠĞ EDEN ĠġVEREN TEBELLÜĞ EDEN MÜTEAHHĠT

1/67. Operasyon ve Entegre Yön. Sis. Md. Yönetim Temsilcisi. SUNUġ:

1/67. Operasyon ve Entegre Yön. Sis. Md. Yönetim Temsilcisi. SUNUġ: SUNUġ: Endüstriyel geliģmelere paralel olarak ĠĢ Sağlığı Güvenliği (ĠSG) çalıģmalarının önemi de artmaktadır. Bunun nedeni; iģ kazalarından çalıģanın, iģ yerinin ve ülke ekonomisinin uğradığı maddi ve

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı

ALT İŞVEREN İSG TEKNİK ŞARTNAMESİ

ALT İŞVEREN İSG TEKNİK ŞARTNAMESİ TSayfa ihi No 1/9 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TAŞERON / ALT YÜKLENİCİ TAAHHÜTNAMESİ AMAÇ DARÜŞŞAFAKA CEMİYİYETİ VE BAĞLI KURUMLARI çalışanlarının ve iş yeri güvenliğinin sağlanması amacıyla; çalışanların sağlık

Detaylı

MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA GERĠLĠM (OG) ALÇAK GERĠLĠM (AG) ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekelerġnġn ARIZA ONARIM BAKIM ĠġLERĠ ÖZEL ġartnamesġ SĠSTEM ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM

Detaylı

BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ AĢağıdaki yönerge 2005 yılında yapılmıģ olup kitap halinde yayınlanmıģtır ve 30.01.2009 tarihinden geçerli olarak güncellenmiģtir. ONAY hanesindeki isimler değiģmeyeceği için aynı Ģekilde korunmuģtur.

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği Basım Tarihi: Temmuz 2013 1. Revizyon Tarihi: 06.06.2014 2. Revizyon Tarihi: 15.03.2015 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği FYT Müh.İnş. ve Alüm. San.Tic.Ltd.Şti. 1. Amaç: İşçi sağlığı ve iş güvenliği

Detaylı

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 GENEL 1.1KAPSAM BOT-SPEC-KÇB-001 Bu şartnamede, Boru Hatları, İstasyon ve İnşaat yapım projelerine yönelik Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMA VE GENEL TALİMATLAR

KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMA VE GENEL TALİMATLAR KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMA VE GENEL TALİMATLAR 1 HAZIRLAYAN İNDEKS - TALİMATLAR T01.İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı T02.Sosyal Tesisler Konuşlanma Talimatı T03.İnşaat Sahası Güvenlik Talimatı T04.Güvenlik

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler DeğiĢiklik Çizelgesi Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. I. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZ ÇEġĠTLERĠ II. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZI BAKIM VE KONTROLÜ

ĠÇĠNDEKĠLER. I. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZ ÇEġĠTLERĠ II. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZI BAKIM VE KONTROLÜ YANGIN YÖNERGESĠ 1 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM I. AMAÇ II. KAPSAM III. TANIMLAR IV. HEDEFLER V. YETKĠ VE SORUMLULUK ĠKĠNCĠ BÖLÜM I. YANGIN ÇIKMASININ ÖNLENMESĠ II. YANGIN ÇIKMASININ NEDENLERĠ III. YANGIN

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI REV / OO ĠĢyeriĠncelemesi Tarihi :30.12.2013 Geçerlilik Tarihi :30.12.2019 Acil Durumda Ġlk Aranacaklar: Fahrettin ERDOĞAN : ( 0 332 ) 223

Detaylı

ZEYTĠNBURNU BELEDĠYESĠ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ

ZEYTĠNBURNU BELEDĠYESĠ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ ZEYTĠNBURNU BELEDĠYESĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ 1 ZEYTĠNBURNU BELEDĠYESĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ; MADDE 1 - (a) Bu İç

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESĠ Amaç Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 25/02/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. İÇİNDEKİLER Konular Sayfa no Genel Esaslar... 7 Genel Kurallar... 20 Çalışma İzni Gerektiren Hallerde

Detaylı

AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ NĠSAN 2013 1 BĠRĠNCĠ KISIM AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ. İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ. İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. 1 1 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. Çalışanlarımızı İş Güvenliği ve Sağlığı konularında duyarlı hale getirmek Kurumsal sorumluluğumuzdur. Tüm sistem

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TÜZÜĞÜ. Madde 1 1475 sayılı ĠĢ Kanunu kapsamına giren iģyerlerinde, iģçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve diğer

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TÜZÜĞÜ. Madde 1 1475 sayılı ĠĢ Kanunu kapsamına giren iģyerlerinde, iģçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve diğer 2389 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4/12/1973, No: 7/7583 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No: 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11/1/1974, No: 14765

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI Amaç Bu iç düzenlemenin amacı; Et Kombinası Müdürlüğü ne ait her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi,

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI TC. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI Mustafa C. AKPINAR ĠĢ Güvenliği Uzmanı Haziran-2011 ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ ĠÇĠNDEKĠLER BİRİNCİ

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ (TALĠMATNAMESĠ) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak AMAÇ: MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI

PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI Doküman Kodu: 02.PSS İlk Yayınlanma Tarihi: 06 Ocak 2009 Revizyon Numarası: 1 Revizyon Tarihi: 27 Mart 2014 REVİZYON SAYFASI Sayfa i PAT SAHASI KULLANMA SÜREÇ EL KİTABI

Detaylı

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ MADDE 1 - YÖNERGENĠN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TÜZÜĞÜ. Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 4.12.1973 - No: 7/7583 Resmi Gazete Tarihi/No: 11.1.

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TÜZÜĞÜ. Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 4.12.1973 - No: 7/7583 Resmi Gazete Tarihi/No: 11.1. ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 4.12.1973 - No: 7/7583 Resmi Gazete Tarihi/No: 11.1.1974 / 14765 BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler - KAPSAM: 1475 sayılı ĠĢ Kanunu kapsamına

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYE TEŞKİLATININ ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYE TEŞKİLATININ ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYE TEŞKİLATININ ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,İlkeler, Esaslar Amaç Madde

Detaylı

ORHANELİ DEVLET HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 2013

ORHANELİ DEVLET HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 2013 AFT.PL.01 25/10/2013 0 1/48 ORHANELİ DEVLET HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 2013 AFT.PL.01 25/10/2013 0 2/48 GENEL DURUM 1.1) Kurumun Adı: TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu İç Yönetmelik Giresun Belediyesine ait işçi çalıştıran birimlerde sağlık ve

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR 1. GİRİŞ İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliğine yönelik faaliyetlerin, etkili, sürekli ve sistematik olarak yürütülebilmesi, belge

Detaylı