GOOD YEAR MÜTEAHHĠT ÇALIġMA ĠZNĠ VE GÜVENLĠK KURALLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GOOD YEAR MÜTEAHHĠT ÇALIġMA ĠZNĠ VE GÜVENLĠK KURALLARI"

Transkript

1 GOODYEAR LASTĠKLERĠ T.A.ġ. ĠZMĠT BĠTMĠġ MAMUL AMBARI ĠNġAATI ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN SÖZLEġME EKĠ GOOD YEAR MÜTEAHHĠT ÇALIġMA ĠZNĠ VE GÜVENLĠK KURALLARI ġubat 2014

2 SAYFA : 1/17 MÜTEAHHĠT ÇALIġMA ĠZNĠ BU FORM SATINALMA BÖLÜMÜ TARAFINDAN YAPILAN DEĞERLENDĠRME SONUCU, ĠġĠ YAPACAK OLAN MÜTEAHHĠTE FABRĠKA ALANINA GĠRMEDEN ÖNCE SATIN ALMA BÖLÜMÜ TARAFINDAN ĠMZALATILACAKTIR. GOODYEAR MÜHENDĠSLĠK SORUMLUSU: TEL: GOODYEAR SATINALMA SORUMLUSU: TEL: MÜTEAHHĠT FĠRMA YAPILACAK Ġġ SÜRESĠ ÇALIġMA ALANI : : : DEN A KADAR : SÖZLEġME NUMARASI : MÜTEAHHĠTĠN ADI, SOYADI : MÜTEAHHĠTĠN Ġġ GÜVENLĠĞĠ : YETKĠLĠSĠ / YETKĠLĠLERĠN ADI, SOYADI ÇALIġACAK ĠġÇĠ SAYISI : KAYNAK VE KESĠM YAPILACAK MI? EVET / HAYIR : FABRĠKA ALANI ĠÇĠNDEKĠ ARAÇLARI : Müteahhit, Goodyear Lastikleri T.A.ġ satınalma bölümü tarafından ekte verilen kuralları almıģ olduğunu ve bu kurallara uymayı kabul eder. Müteahhit, Goodyear Lastikleri T.A.ġ fabrika alanında sorumluluğu alanındaki iģlerden ve çalıģtırdığı elemanlardan Goodyear Lastikleri T.A.ġ ne karģı olduğunu, bu kurallara uymamaktan dolayı olabilecek zararları tazmin etmeyi ve cezaları herhangi bir ihtara veya mahkeme kararına gerek olmaksızın istihkakından ödemeyi kabul eder. Açıklama ve kuralları okudum, personelime anlattım kabul ediyorum. Müteahhit : Onaylayan Satınalma sorumlusu: Tarih : Tarih : 3 kopya olarak hazırlanacaktır. Dağıtım 1-Satınalma 2-Müteahhit 3-Personel Departmanı Yetkilisi

3 SAYFA : 2/17 GOODYEAR FABRĠKALARINDA ÇALIġACAK MÜTEAHHĠTLER ĠÇĠN UYULMASI GEREKEN KURALLAR ĠÇĠNDEKĠLER: 1. Açıklama 2. Kapı giriģleri ve kontroller 3. Fabrika güvenlik elemanlarının yetkileri 4. KiĢisel koruyucu ekipmanlar ve giysiler 5. Fabrika sahasına giriģ ve çalıģma 6. Sigara içme 7. Acil Durumlar 8. ĠĢ kazası 9. Acil telefon numaraları 10. Acil durum ekipmanları ve acil çıkģlar 11. KoĢma,ĢakalaĢma 12. Araç parketme 13. Araç kullanımı 14. Kafeterya,çay mahalleri ve servisler, 15. Yasak bölgeler 16. Tuvalet,banyo ve soyunma odaları 17. Ġçki, uyuģturucu ilaçlar,kesici alet ve silahlar 18. Goodyear malzemeleri 19. Müteahhit malzemeleri 20. Uyuma 21. Uygunsuz haberleģme 22. Cep telefonu,kamera ve fotoğraf makineleri 23. ÇalıĢma saatleri 24. Müteahhit ve elemanlarının sağlık kurallarına uyması 25. Müteahhit iģ güvenliği yetkisi 26. Makine emniyeti sistemleri 27. Güvenlik ve sağlık iģaretleri 28. Tehlikeli alanlar 29. Hasar 30. Tehlikeli enerjinin kontrolü 31. Patlayıcı malzemeler ile çalıģma 32. Asetilen ile kesim, kaynak ve açık alev kullanımı 33. Genel makine temizliği 34. Elektrik trafoları ve diğer güç sistemlerinde çalıģma 35. Hafriyat çalıģmaları 36. LPG, asetilen ve oksijen tüpleri 37. Merdiven ve platformlar 38. Yüksekte ve çatıda çalıģma 39. Hareketli kaldırıcılar ve yükleyiciler 40. Basınçlı hava 41. Tedbirlerin alınması ve çalıģmaya baģlama 42. ĠĢ sonu çalıģma alanının eski haline getirilmesi 43. Temizlik ve düzen 44. Artık / Atık malzemeler 45. Kuralların dağılımı ve müteahhitlere verilmesi 46. Revizyonların onaylanması 47. Kuralların yenilenmesi 48. Cezai Hükümler

4 SAYFA : 3/17 GOODYEAR FABRĠKALARINDA ÇALIġACAK MÜTEAHHĠTLER ĠÇĠN UYULMASI GEREKEN KURALLAR 1 - AÇIKLAMA Goodyear Lastikleri T.A.ġ Türkiye, fabrika içinde ve çalıģma alanlarında müteahhit ve çalıģanları ile gerekli koordinasyonu sağlamak ve gerek müteahhit elemanları ve gerekse Goodyear çalıģanları için emniyetli bir çalıģma ortamı sağlamak amacıyla bu kuralları hazırlamıģtır. Bu kurallar, Ģartlar gerektiğinde Mühendislik, ĠĢ Güvenliği ve Çevre, Fabrika Güvenliği / Personel Departmanlarınca yenilenecek ve ilgili müteahhitlere verilecektir. Müteahhitler kuralları dikkatli bir Ģekilde okuyarak yanında çalıģtırdığı elemanları eğitecek ve eğitimleri yılda 1 kez tekrarlayacaktır. Gerekli eğitimi almayan ve eğitimi güncel olmayan (eğitimin geçerliliği 1 yıldır) müteahhit elemanlarının fabrikaya giriģine izin verilmeyecektir. Müteahhit mevcut ve iģe yeni aldığı elemanlarına bu eğitimi verdiğine dair çalıģanların imzalarını içeren belgeyi Personel Departmanı na vermek zorundadır. Elemanlarının bu kurallara aykırı hareket etmesinden doğan sonuçların sorumluluğu müteahhitlere ait olacaktır. Müteahhit firmalar yürürlükteki ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Mevzuatlara uygun çalıģacaklar ve istendiğinde gerekli kayıt ve dökümanları Goodyear Lastikleri T.A.ġ. ne vereceklerdir. Müteahhitlerin çalıģmaları sırasında, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı MüfettiĢleri tarafından bulunan kusurlarda doğacak cezalar müteahhit firma tarafından ödenecektir. 2 - KAPI GĠRĠġLERĠ VE KONTROLLER a) 19 yaģından gün almamıģ, ağır ve tehlikeli iģlerde çalıģabilir sağlık raporu olmayan, çalıģtığı iģ ile ilgili mesleki eğitim almamıģ iģçiler ve sigortasız iģçi çalıģtırılamaz. b) Müteahhit, iģe baģlamadan önce Goodyear Lastikleri T.A.ġ Ġnsan Kaynakları Departmanı na baģvurarak çalıģtırmak istediği personel sayısını ve isimlerini yazılı olarak bildirerek ortak sağlık birimine kaydının yapılmasını isteyecektir. c) ġirkette yapmıģ olduğu iģlerin devamı süresince müteahhitler çalıģtırdıkları iģçilere ait aylık sigorta bildirgesini (SGK tasdikli) ayda bir ibraz etmek zorundadır. d) Fabrika sahası içinde çalıģacak müteahhitler ve iģçilri yakalarına MÜTEAHHĠT ĠġÇĠSĠ kartını mutlaka takacaklardır.her müteahhit çalıģtırdığı elemanlarının eskiyen,yırtık ve okunamayacak durumda olan kartını Ġnsan Kaynakları Departmanı na müracaat ederek değiģtirmek zorundadır. e) Bu kartın alınabilmesi için gerekli evraklar Ģunlardır: 1-Nüfus cüzdan sureti(muhtardan tasdikli) 2-Ġkametgah Belgesi 3-Ġki adet fotoğraf 4-Cumhuriyet savcılığından sabıkası olmadığına dair belge 5-Sigorta GiriĢ Bildirgesi (SGK dan tasdikli) 6-Ağır ve tehlikeli iģlerde çalıģabilir raporu (her yıl için) f) Yukarıdaki Ģartları yerine getirmeyen müteahhit ve iģçilerine hiçbir Ģekilde kart verilmez ve fabrika dahiline girmelerine müsaade edilmez. g) Kimlik kartları kırılıp katlanmayacak ve en iyi Ģekilde muhafaza edilecektir.baģkasının yerine kesinlikle kart basılmayacaktır.basılmasının tesbiti halinde, her iki kiģinin de iģyerine giriģ izinleri iptal edilecektir.herhangi bir nedenle kart basılmadığında güvenlik görevlilerine bizzat baģvurularak isim yazdırılacaktır.

5 3 - FABRĠKA GÜVENLĠK ELEMANLARININ YETKĠLERĠ SAYFA : 4/17 Fabrika güvenlik elemanları giriģ ve çıkıģ yapan müteahhit ve elemanlarının üzerini, paketlerini ve arabalarını kontrol etmeye yetkilidirler.fabrika güvenlik elemanları müteahhit veya elemanlarının içki veya ilaç aldığı Ģüphesinde oldukları zaman Ġnsan Kaynakları Departmanı na haber vererek bu birimin talimatına göre hareket etmek zorundadırlar. Fabrika güvenlik elemanları üzerinde tanıtma kartı olmayan, iģ sağlığı ve güvenliği, çevre ve fabrika kurallarına uymayan Ģahısları ilgili birimlerin talebi doğrultusunda dıģarı çıkarabileceklerdir. 4 - KĠġĠSEL KORUYUCU EKĠPMANLAR VE GĠYSĠLER Müteahhit, tüm elemanlarına iģ emniyet ayakkabısı, elbise ve gerekli diğer koruyucu ekipmanları sağlayacak ve kullandıracaktır.kullanılacak koruyucular Resmi Gazetede yayınlanan KiĢisel Koruyucu Donanımların ĠĢ Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğine uygun olacaktır. Yapılacak iģ: BaĢa bir cisim düģmesi tehlikesi olan iģlerde Yürüme yollarının dıģında / makine yakınında Kaynak, kesme vb. IĢlerde Tozlu ortamlarda Yağlı ortamlarda Genel bakım ve onarım iģlerinde Yüksek yerlerde (1,5 metreden fazla) Hammadde ve mamul madde ambarlarında Kullanılacak koruyucu ekipman: Baret Koruyucu gözlük Kaynak gözlüğü/siperi Toz maskesi Lastik veya nitril kauçuk kaplı eldiven Bez eldiven Emniyet kemeri ĠĢ güvenliği yeleği ĠĢbaĢı elbisesi, iģ emniyet ayakkabısı ve kulaklık giymeyen personel fabrika sahasına giremez. Müteahhit, elemanlarına vereceği elbiselerin önünde ve arkasında rahatça okunacak Ģekilde firma ismini yazdıracaktır. Müteahhit, elemanlarına fabrikada çalıģmaya baģladıkları ilk 5 gün sürecinde giymeleri için iģ güvenliği yeleği (reflektörlü) temin edecektir. ÇalıĢırken yüzük, kolye ve benzeri takılar, bol giysiler ve kol saati takılmamalıdır.uzun saçlı kiģiler saçlarını toplamalıdır. 5 - FABRĠKA SAHASINA GĠRĠġ VE ÇALIġMA a) Müteahhitler çalıģtıracakları personel listesini, yapacakları iģleri, çalıģmaya baģlamadan evvel açık bir Ģekilde belirterek fabrika güvenlik kısmına vereceklerdir. b) Müteahhit, ambarda sürekli çalıģanlar hariç, 17:00 den sonra ve resmi tatil günlerinde yapacağı çalıģmalar için güvenlikten Müteahhit Fazla ÇalıĢma Müsaade Formu alacaktır. c) Müteahhit Fazla ÇalıĢma Müsaade Formu en çok bir haftalık olarak düzenlenebilir. d) Müteahhit ve elemanlarının makine çalıģma alanlarının içine girmesi ve kendi çalıģma alanlarının dıģında dolaģmaları yasaktır.

6 SAYFA : 5/17 e) Goodyear Lastikleri T.A.ġ. müteahhite çalıģacağı yeri göstermekle yükümlüdür. Yapılacak çalıģmalarda öncelikle Mühendislik Müdürünün veya yetkilisinin onayı alınacaktır.çalıģmaya baģlamadan once çalıģma alan sorumlusunun haberi olması ve önlemlerin alınması sağlanacaktır. f) Müteahhit, fabrika sahası içinde ziyaretçi kabul edemez. ĠĢ görüģmeleri fabrika sahası dıģında yapılır. 6 - SĠGARA ĠÇME Fabrika alanları içinde sigara içmek kesinlikle yasaktır.sadece müteahhit elemanlarına tahsis edilen mahalde sigara içilebilir. 7 ACĠL DURUMLAR Müteahhit, çalıģtırdığı iģçilerine yangın eğitimi aldıracaktır. Ayrıca Goodyear Lastikleri T.A.ġ talebi ve yasal gereklilikler doğrultusunda acil durum ekipleri kurarak, kiģilerin isimlerini Goodyear Lastikleri T.A.ġ ne bildirecektir. Müteahhit firma çalıģanları herhangi bir acil durum (yangın, patlama, sızıntı vb.) meydana geldiğinde acil durum telefon numaralarını arayarak gerekli bildirimi yapmak zorundadır. Müteahhit, her on çalıģanı için sertifikalı bir ilkyardımcı istihdam ederek, Goodyear Lastikleri T.A.ġ Personel Departmanı na bildirecektir. Yangın veya acil bir durum olduğu zaman; - yangın küçük ise alarm düğmesine basıp yangın tüpü ile yangını söndürmeye çalıģacaktır. - yangın büyük boyutlara ulaģmıģsa; en yakın alarm düğmesine basarak / en yakın telefondan güvenlik bölümü aranarak açık ve net olarak olay anlatılacaktır. Elektrikle çalıģan makinalarda yangın söndürmek amacı ile ilk anda su kullanılmaz. Su ile çalıģan yangın söndürücüler yalnız açık alev ile çalıģma sırasında sıçrayabilecek kıvılcım veya erimiģ demir parçalarını soğutmak amacı ile kullanılır. 8 - Ġġ KAZASI Müteahhit çalıģtırdığı iģçilerin iģ sağlığı ve güvenliği yönünden yetkili elemanına sürekli kontrol ve nezaret ettirecektir. Müteahhit yapacağı iģle ilgili, bu sözleģmede açıklanan maddeler kapsamı dıģında kalan konular için, iģi veren Goodyear Lastikleri T.A.ġ. yetkilisi ile görüģerek, alınması gereken ilave tedbirleri belirleyecek ve uygulayacaktır. Alınan tedbirlere ve verilen eğitimlere rağmen, müteahhit elemanlarının fabrika sahasında geçirdikleri iģ kazalarından müteahhit ile müteahhit iģ güvenliği yetkilisi sorumlu olacaktır. Fabrika sahasında olan tüm yaralanmalar derhal Goodyear revirine bildirilecektir. Kaza ile ilgili yapılacak araģtırma için gerekli bilgiler Goodyear a verilecektir. Ayrıca karģılaģtıkları emniyetsiz koģulları ve yaģadıkları ucuz atlatmaları ĠĢ Güvenliği ve Çevre Bölümüne iletecektir. Müteahhit, iģ kazası olduğu zaman kaza tutanakları ile diğer belgeleri Goodyear a derhal verecek, Goodyear ın baģka istekleri var ise onları da yerine getirecektir. Müteahhit kazadan sonra gerekli tutanakları tanzim etmek, engeç 48 saat içinde bölge çalıģma müdürlüğüne ve SGK na ilgili formlarla bildirimde bulunmak zorundadır.

7 SAYFA : 6/ ACĠL TELEFON NUMARALARI ADAPAZARI ĠZMĠT YANGIN / GÜVENLĠK Ġġ GÜVENLĠĞĠ 8017/8163/ FABRĠKA GÜVENLĠĞĠ REVĠR KAPI ACĠL DURUM EKĠPMANLARI VE ACĠL ÇIKIġLAR Acil çıkıģ kapıları ve sedye dolaplarının, yangın söndürme ekipmanlarının ve yangın alarm düğmelerinin önü acil bir durumda kullanımı geciktirmemek için açık tutulacaktır. Geçit ve koridorların önüne geçiģi engelleyecek malzeme konmayacaktır. Acil tahliye ihbar sistemine uygun hareket edilecektir. Kullanılan (boģalmıģ ve mühürleri kopmuģ) yangın söndürücüler anında Personel Departmanı na bildirilecektir KOġMA/ġAKALAġMA Fabrika içinde koģmak, ĢakalaĢmak kesinlikle yasaktır ARAÇ PARKETME Müteahhit ve elemanları araçlarını gösterilen alanların dıģında park edemezler.kısa müddet için de olsa araçların giriģ kapıları önünde veya geçitlerde bırakılması yasaktır.fabrikaya malzeme veya parça getiren müteahhit malzemeyi teslim ettikten sonra, aracını hemen fabrika dıģındaki park yerine çekmek zorundadır ARAÇ KULLANIMI Fabrika alanı içinde saatte 20 km den hızlı araç kullanılmaz.ġmalat alanı içinde forklift veya çekiciler geçitlerde durarak korna ile ikaz edeceklerdir.forklift ve çekiciler ile yolcu taģınması yasaktır. Müteahhit firmaya ait forktift ve çekicilerin; - Üzerinde hangi firmaya ait olduğunu gösteren plaka olacaktır. - Bu ekipmanların üzerinde kapasite etiketi olacaktır. - Bu ekipmanları sadece ilgili sürücü belgesi olan kiģiler kullanacaktır.sürücü, belgesini yanında taģıyacaktır.her müteahhit firma, forklift kullanım yoğunluğuna göre belirlediği elemanlarının Forklift Operatörlüğü Belgesi almasını sağlayacaktır. Ehliyetlerin fotokopisi Goodyear Lastikleri T.A.ġ Personel Departmanı na bildirecektir. Forkliftler kullanım talimatına gore çalıģtırılacaktır. - Forkliftlerin emniyet mekanizmaları çalıģır durumda olacaktır.(geri ikaz düdüğü, korna, tepe lambası gibi) - Forkliftlerin periyodik bakım, kontrol ve test kayıtları düzenli bir Ģekilde tutulacaktır. ( 3 ayda bir MMO tarafından) Müteahhit, yerden kumandalı vinçler ile çalıģacak ise, yeterli sayıda sertifikalı Vinç&Forklift sertifikasına sahip personeli Goodyear Lastikleri T.A.ġ Personel Departmanı na bildirecektir.aytıca forklift,vinç ve kompresör gibi makinaların periyodik olarak Makina Mühendisleri Odası tarafından kontrol edilmesini sağlamalı ve kayıtlarının kopyasını Goodyear Lastikleri T.A.ġ ne ulaģtırmalıdır.

8 SAYFA : 7/ KAFETERYA, ÇAY MAHALLERĠ VE SERVĠSLER Fabrika Personel Departmanı Yetkilisinin yazılı izni olmadan müteahhit ve elmanları fabrika yemekhanesi ve çay mahallerinden faydalanamazlar. ġirketin elemanları için sağlamıģ olduğu otobüs servisinden müteahhit elemanları faydalanamazlar YASAK BÖLGELER AĢağıda yazılı bölgelere özel izin almadan müteahhit ve elemanları giremez. a) x-ray odası b) bilgisayar odası c) kumanda odaları d) siment odası ( Ġzmit fabrikası için ) e) spor salonu f) mutfak g) elektronik ve enstrüment laboratuarları h) laboratuar i) soyunma odaları ve duģlar j) telefon santrali k) yedek parça ambarı l) elektrik trafo ve güç merkezleri m) kazan dairesi n) eğitim merkezi yanı wc dıģındaki tüm lavabo ve wc ler. o) kapalı sahalar (GiriĢinde Ġzin Gereklidir tabelası asılı olan sahalar) p) arıtma tesisleri 16 - TUVALET, BANYO VE SOYUNMA ODALARI Müteahhit ve elemanları ofis tuvaletlerini kullanamazlar.ġmalat içinde kendilerine gösterilen tuvaletleri kullanabilirler.müteahhit elemanları Goodyear Lastikleri T.A.ġ personelinin soyunma odalarını, banyolarını ve lavabolarını kullanamazlar. Müteahhit firma, kendisine gösterilen lavabo, atelye, soyunma sahası ve duģların temizliğinden sorumludur. Kendi atelyelerini ve atelye önünü her gün süpürecek ve atıklarını tanımlı kovalarda toplayacaktır. Goodyear Lastikleri T.A.ġ ye ait olan kovalara, çalıģma sonrası çıkan kontamine atıklar atılmayacaktır. Müteahhit firma kendisine gösterilen duģ, wc, lavabo, atelye, soyunma sahalarındaki zemin temizleme iģlerini kaygan maddeler kullanmaksızın yapacaktır ve temizliği sürekli denetleyecektir.müteahhit firmaların birden fazla olması halinde yukarıdaki fıkrada açıklanan yerler müģtereken kullanılacak, bu yerlerin denetimi ve sorumluluğu kendi aralarında belirli süreler için seçecekleri kiģilerin sorumluluğuna verilecektir.bu uygulama da seçilen kiģilerin adı soyadı Goodyear Lastikleri T.A.ġ Personel Departmanına muntazaman bildirilecektir ĠÇKĠ, UYUġTURUCU ĠLAÇLAR, KESĠCĠ ALET VE SĠLAHLAR Müteahhit ve elemanları fabrika alanı içine içki, uyuģturucu ilaç ve özel izin olmadan zehirli madde, parlayıcı, patlayıcı madde sokamazlar. Fabrika alanına parlayıcı, patlayıcı madde getirilmesi kesinlikle yasaktır. Müteahhit ve elemanları fabrikaya her türlü kesici alet ve silah getiremezler, sokamazlar.buna uymayanların iģ akitleri derhal feshedilir.

9 SAYFA : 8/ GOODYEAR LASTĠKLERĠ T.A.ġ. MALZEMELERĠ a) Müteahhit ve elemanları Goodyear Lastikleri T.A.ġ malzemelerini (merdivenler, kaldırma araçları, arabalar, forkliftler gibi) kullanamazlar..eğer kullanmaları gerekiyorsa bunun için o kısmın bakım mühendisi veya alan sorumlusundan önceden izin almak zorundadırlar. Izin aldıktan sonra kullanılan malzemelerin kulllanımı sırasında olacak iģ kazası ve benzeri olaylardan tamamiyle müteahhit ve elemanları sorumludur. Bu malzemelere verilecek zararı müteahhit tazmin eder. b) Müteahhit elemanları Goodyear Lastikleri T.A.ġ ye ait herhangi bir malzeme veya eģyayı fabrika dıģına çıkaramazlar MÜTEAHHĠT MALZEMELERĠ Müteahhit ve elemanları fabrika içine sokacakları her türlü malzeme ve teçhizatlarını kapıda görevli güvenlik elemanına kayıt yaptıracaklar ve kapıda tanzim edilecek Müteahhit Malzeme GiriĢ formuna malzemelerini tek tek yazdıracaklardır.ġki nüsha olarak tanzim edilen formun bir kopyası müteahhite verilecektir.müteahhit bu formu saklamak zorundadır. Ġlgili malzeme dıģarı çıkarılmak istendiğinde ise; kapı çıkıģ müsaade formu hazırlanacak, malzeme çıkarma yetkilisine imzalatılacak, kapıda malzemenin giriģ listesine göre kontrolü yapıldıktan sonra çıkıģına müsaade edilecektir.bu prosedür dıģında hiç bir malzemenin çıkıģına izin verilmez. 20 UYUMA Fabrika alanları içinde hiçbir Ģekilde uyumaya müsaade edilmeyecektir UYGUNSUZ HABERLEġME Fabrika alanı içinde bağırarak, ıslık çalarak veya gürültü çıkararak haberleģmek yasaktır CEP TELEFONU, KAMERA VE FOTOĞRAF MAKĠNELERĠ Fabrika Direktörünün yazılı onayı olmadan, fabrika alanına fotoğraf makinesi, kamera, her türlü görüntü kaydedebilme özelliğine sahip kayıt cihazı ve görüntülü cep telefonu sokmak ve fotoğraf çekmek, FABRĠKA SAHASINDA Ġġ YAPARKEN, YANICI PATLAYICI, PARLAYICI MALZEMELERĠN DEPOLANDIĞI YERLERĠN YAKININDA VE FORKLĠFT, ÇEKĠCĠ KULLANIRKEN cep telefonu kullanmak kesinlikle yasaktır ÇALIġMA SAATLERĠ a) ÇalıĢma saatleri ve paydos saatleri kontrat imzalanırken belirtilecektir. b) Goodyear Lastikleri T.A.ġ, müteahhit elemanlarının çalıģmalarını her zaman denetlemek hakkına haiz olup, gerektiğinde çalıģmaları durdurarak gerekli önlemlerin alınmasını müteahhitten isteyebilir MÜTEAHHĠT VE ELEMANLARININ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ VE ÇEVRE KURALLARINA UYMASI Müteahhit firma Goodyear Lastikleri T.A.ġ ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Prosedür ve kurallarına uygun olarak çalıģacaktır.

10 SAYFA : 9/17 Müteahhit yapacağı iģlerle ilgili iģ güvenliği risk ve çevre etki değerlendirmesi yaparak analiz sonuçlarının bir örneğini çalıģtığı yer birim amirine verecektir. Söz konusu formlar iģ güvenliği bölümünde toplanacaktır. Gerekli iģ izinlerini alarak kiģisel koruyucu ekipman temin etmek ve diğer kontrol önlemlerini almak ile yükümlüdür. Goodyear Lastikleri T.A.ġ. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Politikası, çalıģanların sağlığını etkileyecek koģulları ortadan kaldırmayı ve yaralanmaları önlemeyi amaçlar.bu hedefe ulaģılabilmesi için Goodyear çalıģanları olduğu kadar, müteahhit çalıģanlarının da konuya önem vermesi Ģarttır.bunun için müteahhit ve elemanlarının aģağıdaki kurallara uyması gerekir: A - KĠMYASAL MADDELER (Hammadde, temizlik kimyasalları, yağlar vb.) a. Kimyasal maddelerde çalıģmalar sırasında, müteahhitin iģ güvenliği yetkilisi iģçilerin baģında tutulacak ve iģler müteahhitin sorumluluğu altında yapılacaktır. b. Kimyasal maddeler parlamaya ve patlamaya sebep vermeyecek ve çalıģanları (toz, duman, buhar gibi) etkilemeyecek Ģekilde taģınacak ve kullanılacaktır. c. Müteahhitler, elemanlarını kimyasal maddelerin zararlarından korumak için gerekli koruyucuları vereceklerdir. Müteahhit elemanları bunları kullanacaktır. (Eldiven, gözlük, maske gibi) d. Kimyasal malzemelerin bulunduğu yerde yemek yemek ve sigara içmek yasaktır. e. Müteahhit ve elemanlarının Goodyear Lastikleri T.A.ġ ye ait kimyasal maddeleri ve solventleri kullanmaları yasaktır. f. Müteahhit kendi kullanacağı bir kimyasal maddeyi fabrikaya sokmadan önce malzeme güvenlik bilgi formunun (MSDS) bir kopyasını getirerek ĠĢ Güvenliği ve Çevre Bölümünden izin alacaktır. Ġzin alınmadan söz konusu maddeyi fabrikaya sokmak yasaktır. g. Tüm kimyasallar mümkünse orjinal ambalajında veya tanımlı uygun bir kapta tutulacaktır. BoĢ kaplar baģka amaçla kullanılmayacaktır. h. Kimyasal maddelerin depolandığı ve kullanıldığı alanlarda malzeme güvenlik bilgi formları (MSDS) bulundurulacak, eğitimleri çalıģanlara verilecektir. B ASBEST a. Asbestle çalıģmalar (sökümü, uzaklaģtırılması), bu konuda yeterli bilgi ve deneyime sahip uzman kiģi veya kuruluģlarca yapılacaktır.bu tür çalıģmalarda Asbestle ÇalıĢma Ġzin Belgesi doldurulacaktır. b. Asbestle çalıģmalar sırasında müteahhidin iģ güvenliği yetkilisi iģçilerin baģında bulunacak ve iģler müteahhidin sorumluluğu altında yapılacaktır. c. Asbest tozlarını temizlemek için basınçlı hava kullanılması yasaktır. d. Asbest izolasyonunu ve yerleri temizlemeden once su ile iyice ıslatıp toz kaldırmadan temizleneceknaylon torbalara konarak kaldırılacaktır. C-SOLVENTLER (ÇÖZÜCÜLER) El, vücut ve elbise temizlemek amacı ile solvent kullanmak kesinlekle yasaktır. (Alkol, teksin, benzin) D-KAPALI ALANLAR

11 SAYFA : 10/17 Normalde insanın çalıģması için yapılmamıģ alanlar.(yakıt tankları, Dearetör tankları, Kazanlar, kapalı kanallar gibi) a. Kapalı alanlardaki iģlerin yapımı sırasında müteahhitin iģ güvenliği yetkilisi iģçilerin baģında bulunacak ve iģler müteahhitin sorumluluğu altında yapılacaktır. b. Müteahhit kapalı alanlarda çalıģma yapmadan önce kapalı saha çalıģma izni formunu dolduracak ve iģi veren mühendisinden yazılı izin alacaktır. c. Kapalı alanlarda çalıģmaya baģlamadan önce tehlikenin olmadığı ölçülerek kesinlikle tesbit edilmelidir.(gaz kaçağı, tamamen boģaltılmıģ solvent gibi) kapalı alan içi havalandırılacak çalıģanın soluk almasını zorlaģtıracak veya zehirleyebilecek gazlar ortamdan uzaklaģtırılmalıdır.ortamdaki gaz konsantrasyonu ölçülerek forma iģlenecektir. Yeterli oksijen yok ise çalıģma yapılmayacak ve ĠĢ Güvenliği Departmanı ile haberleģilecektir. Gerekirse Kazan Dairesi nden yardım istenebilir. (Ġzmit Tel: 3446, Adapazarı Tel : 8136 ) Kapalı alana giriģ yapacak personel için solunum testi yaptırılır ve raporlanır. E-PERĠYODĠK SAĞLIK KONTROLLERĠ a. Müteahhit firma elemanlarını yılda bir kez periyodik sağlık kontrolünden geçirerek Ağır ve Tehlikeli ĠĢlerde ÇalıĢabilir raporunu, her yıl Ocak ayında Personel Departmanına teslim eder.ayrıca gece vardiyalarında çalıģacak olan müteahhit elemanları için gece çalıģmasına uygun olduğu doktor raporu ile belgelenir ve bir kopyası da ĠĢçilik Bölümüne verilir. b. Banburi temizliği, ambar iģçiliği, katı atık toplama vb. iģlerde, Müteahhit firma elemanlarının röntgen filmlerini çektirerek, tozlu ortamda çalıģabilir raporunu 6 ayda bir Personel Departmanına teslim eder. c. AĢağıda bulunan sağlık kontrolleri belirtilen periyotlarda yapılacak ve kayıtları Goodyear Lastikleri T.A.ġ ye verilecektir. ĠĢ kazası kayıtları, sağlık dosyaları tutulmalıdır. SAĞLIK KONTROLLERĠ Kontrol Tipi Uygulanacak kiģi Uygulama Sıklığı ĠĢe GiriĢ Muayenesi Tüm personel Ġlk iģe giriģ ve 3 haftadan uzun süreli istirahat dönüģü Ağır ve Tehlikeli ĠĢler Sağlık Raporu Tüm personel Ġlk ĠĢe GiriĢte Periyodik Sağlık Muayenesi (Gerekli personel için kan, idrar ve solunum Tüm personel Yılda bir kez fonksiyon testi) Portör Muayenesi Yemekhane ve Çay Odasında ÇalıĢan 6 ayda bir Personel Göğüs Radyografileri Tozlu ĠĢlerde ÇalıĢan Personel 6 ayda bir Odyogram Ölçümleri Gürültülü ortamlarda çalıģan personel Yılda bir kez Periyodik Kan Testi Radyasyonlu ortamlarda çalıģan personel (X-Ray) Yılda bir kez 25 - MÜTEAHHĠT Ġġ GÜVENLĠĞĠ YETKĠSĠ Müteahhit kontratı imzaladıktan sonra elemanlarının sorumluluğunu almıģ demektir. Müteahhit iģin baģında bulunmadığı zamanlarda kendisi adına hareket edebilecek, iģin niteliğine uygun olarak yapılan çalıģmanın iģ sağlığı güvenliği ve çevre kurallarına göre yürütülmesini sağlamak üzere sorumlu kiģi veya kiģileri yazılı olarak beyan etmek zorundadır.bu yazılı beyan Goodyear Lastikleri T.A.ġ. ne bildirilecektir ve değiģiklik yapılması durumunda haber verilecektir. Müteahhit yeni bir personel istihdam etmesi durumunda saha ve güvenlik yetkilisi kiģiye sağlık ve

12 SAYFA : 11/17 emniyet eğitimlerini Goodyear Lastikleri T.A.ġ. eğitim merkezinde verecek ve kayıt altına alacaktır. Bu kayıtların bir kopyası müteahhit firma tarafından Personel Departmanına kart almak üzere verilir, aslı Eğitim Departmanına saklanmak üzere teslim edilir MAKĠNA EMNĠYET SĠSTEMLERĠ Yeni monte edilecek veya yenilenecek makina emniyet sistemleri (emniyet teli, emniyet plakası vb.) için, müteahhitt çalıģmaya baģlamadan önce ilgili kısmın ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörüne bilgi verecektir. Makina emniyet sistemleri hiçbir Ģekilde iptal edilemez.zorunlu durumlarda gerekli önlemler alındıktan sonra iptal edilebilir.bunun için öncelikle o kısmın bakım mühendisine ve alan sorumlusuna haber verilecektir.ġptal edilen emniyet sistemleri iģ bitince tekrar eski haline getirilecektir.uzun süren iģlerde emniyet sistemleri ancak gerektiği zaman gerekli emniyet tedbirleri alınarak iptal edilecek ve çalıģma bitiminde tekrar eski haline getirilecektir GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ Müteahhit ve elemanları fabrika içindeki her türlü yasak, zorunluluk ve ikaz iģaretlerine uymak zorundadır TEHLĠKELĠ ALANLAR a. Kısım Mühendislik yetkilisinin ve alan sorumlusunu izni olmadan çalıģan makinaların ve hareketli caraskalların hareket alanlarında çalıģma yapılamaz.çalıģan her tür konveyör, makina ve ekipmanın üzerinde yürümek, durmak, üzerine tırmanmak veya üzerinden atlamak yasaktır. Açılan bir presin önünde durmak yasaktır. b. ÇalıĢırken öncelikle izin alınarak Müteahhit ĠĢ Güvenliği Yetkilisinin sorumluluğunda ve denetiminde çalıģma yapılacak tehlike riski yüksek alanlar aģağıda belirtilmiģtir. - Siment odası ( Ġzmit fabrikası için ) - Tüber hatları ve üzerindeki siment kabinleri ( Ġzmit fabrikası için ) - Teksin tankları ve çevresi ( Ġzmit fabrikası için ) - Boyama kabinleri - LPG stok sahaları (ambar, kafeterya gbi) - Yakıt tankları ve çevresi - Son kontrol alanı (boya ve teksin stok yerleri) - Trafolar ve güç merkezleri - Toz toplayıcılar - Kapalı sahalar - Banbury sahası - Hurdalık ( Atık sahası ) Müteahhit bu sahalar için mevcut ve yazılacak olan özel çalıģma talimatlarına harfiyen uymak zorundadır. 29 HASAR Müteahhit ve elemanları Goodyear Lastikleri T.A.ġ. makine ve teçhizatlarına hasar vermemek için her türlü önlemi alacaktır.eğer hasar meydana gelirse en kısa zamanda o kısmın mühendislik yetkilisine rapor edilecek ve giderilecektir.müteahhit elemanlarının çalıģmaları sırasında fabrika araç, gereç ve makinalarına zarar vermeleri halinde bu zarar müteahhitin ilk istikakından kesilecektir TEHLĠKELĠ ENERJĠNĠN KONTROLÜ Aktif olan elektrik, basınçlı hava, buhar ve diğer boru hattı çalıģmalarında önce Ġlgili bakım veya proje mühendisinin onayı alınacak ve Makina Kilitleme / Kart Asma Prosedürüne uygun hareket edilecektir.

13 SAYFA : 12/17 31 PARLAYICI VE PATLAYICI MALZEMELER ĠLE ÇALIġMA Parlayıcı ve patlayıcı malzeme ile çalıģmaya baģlamadan önce Ġlgili bölüm yetkilisinin onayı alınacaktır.yangın sorumlusuna da bilgi verilecektir ASETĠLEN ĠLE KESĠM, KAYNAK VE AÇIK ALEV KULLANIMI a. Kaynak ve açık alev ile çalıģma kısım mühendislik ve alan sorumlusu onaylı Sıcak ĠĢlem Ġzin Belgesi ile yapılabilir.bu izin belgesi iģin yapılacağı yer için alınır, baģka yer için kullanılamaz.yapılan iģ Goodyear Lastikleri T.A.ġ çalıģanlarını etkileyebilecek yerde ise gerekli önlemler alınacaktır.(kaynak perdesi, barikat gibi).müteahhit ĠĢ Güvenliği Yetkilisinin nezareti ve sorumluluğu altında yapılacaktır. b. Kesme ve kaynak iģleri yangın departmanının bilgisi altında olacak, müteahhit firma fabrika sahasında yapacağı sıcak iģlemler için kendi yangın tüpünü dolu olarak yanında bulunduracaktır. - Yangın söndürme tüpü CO 2 (Karbondioksitli) model olacaktır. - Tüpün üzerinde müteahhit firmanın adı ve amblemi yer alacaktır. - BoĢ yangın söndürücü tüpü kesinlikle fabrika sahasında bulundurulmayacaktır. - Tüplerin aylık periyodik kontrolleri müteahhit firma sorumluluğunda Goodyear Lastikleri T.A.ġ. ın yetkili elemanı tarafından yapılır. - BoĢ yangın tüpleri derhal sorumlu müteahhit firma tarafından doldurulur. - Kaynak iģlemi sırasında her müteahhit kaynak battaniyesi (kendine ait) bulundurmak zorundadır. c. Sıcak iģlem izni alınan gün için geçerlidir.uzun sürecek kaynak ve kesim iģlerinde gerekli önlemler alındıktan sonra özel müsaade alınacaktır. d. Tüm imalatlar fabrika alanı dıģında Mühendislik Müdürü nün belirlediği yerde yapılacaktır. e. Müteahhit bu iģlerde kullanacağı LPG tüplerini kendisi temin edecektir GENEL MAKĠNA TEMĠZLĠĞĠ a. Genel makina temizliği bu konuda eğitim almıģ müteahhit elemanları tarafından yapılacaktır. b. Temizlenecek veya boyanacak makinada kilitleme / kart asma prosedürü uygulanacaktır. c. Temizlik sırasında benzin, tiner gibi patlayıcı malzemeler kesinlikle kullanılmayacak, bunların yerine su bazlı, solvent içermeyen maddeler kullanılacaktır. d. Elektrik pano, motor ve ekipmanı ıslatılmayacak ve içleri açılmayacaktır ELEKTRĠK TRAFOLARI VE DĠĞER GÜÇ SĠSTEMLERĠNDE ÇALIġMA a. Müteahhit ve elemanları elektrik trafoları ve diğer güç sistemlerinde (kazanlar, kompresörler, jeneratör vb.) çalıģmadan önce Mühendislik Müdürü veya yetkilisinin onayını alacaklardır. b. Güç sistemlerinde kesinti Goodyear Lastikleri T.A.ġ. yetkili elemanı tarafından yapılacak ve müteahhite teslim edilecektir.tekrar devreye alınması Goodyear Lastikleri T.A.ġ. yetkili elemanı tarafından yapılacaktır. Trafolarda çalıģma yapılırken olabilecek tersliklerde önlem alabilmesi yada yetkililere haber vermesi için dıģarıda, çalıģmayı izleyebilecek yerde bir emniyet elemanı bekleyecektir.

14 35 - HAFRĠYAT ÇALIġMALARI SAYFA : 13/17 Mühendislik Müdürü veya yetkilisinin yazılı izni olmadan hafriyat çalıģması yapılmayacaktır.çalıģmanın yapılacağı alanın etrafı barikatlar ile tamamen çevrilecek ve gerekli iģaretler konacaktır.hafriyattan sonra meydana gelen artık malzemeler hemen kaldırılamıyorsa, geçiģleri engellemeyecek Ģekilde yığın haline getirilip gerekli ikaz ve iģaretler konacaktır. Çevre mutlaka emniyet Ģeridi ile çevrilecektir. Hafriyat baģlamadan önce Mühendislik kısmı hafriyat alanında olabilecek yer altı kabloları boru hattı konusunda müteahhite gerekli bilgiyi verecektir.hafriyat aksi söylenmedikçe kesinlikle Goodyear Lastikleri T.A.ġ sahası içine dökülmeyecektir.hafriyat toprağı, inģaat ve yıkıntı atıkları belediyenin veya mülki amirin izin verdiği yere dökülecektir LPG, ASETĠLEN VE OKSĠJEN TÜPLERĠ Müteahhit elemanları basınçlı gaz tüplerini kullanımı sırasında ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği tüzüğü (Madde 164) ve ayrıca aģağıdaki kurallara uyacaklardır a. Tüpler cinslerine göre ayrılacaktır. b. Kullanılmadıkları zaman emniyetli bir yerde bağlı olarak vana koruyucusu olmayan tüplerde koruyucu baģlığı takılı olarak saklanacaktır. c. Tüpler atılmayacak, birbirine çarptılmayacak ve düģmesine müsaade edilmeyecektir. d. Tüpler her zaman dolu imiģ gibi düģünülecektir. e. Tüpler sıcak ortamda tutulmayacak ve ısıtılmayacaktır. f. Tüpler taģınırken özel arabalar içinde, zincirle bağlı olarak taģınacaktır. g. Kullanım alanında hortumlar ateģ ve kıvılcım düģme riskine karģı korunacaktır ve tüpler kullanım alanından en az 3m.uzakta tutulacaktır MERDĠVEN VE PLATFORMLAR Merdiven ve seyyar platformalar ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ güvenliği Tüzüğüne uygun olacaktır.her merdiven ve platformun üzerinde ait olduğu müteahhiti belirten bir iģareti veya etiketi olacaktır. Ayrıca periyodik kontrol tarihleri üzerinde görülecektir. Metal merdivenlerin kancaları ve ayakları elektrik geçirmez malzeme ile kaplanmıģ olacaktır.platform merdivenlerinde korkuluk olacaktır.tüm seyyar merdivenler yalıtkan malzemeden imal edilmiģ olacaktır YÜKSEKTE VE ÇATIDA ÇALIġMA Yüksekte / Çatıda çalıģmalarda Goodyear T.A.ġ. nin Ġzmit fabrikasında BPMS-WI-TRZ-ENG-007, Adapazarı fabrikasında BMPS-WI-TRA-SHE-017 numaralı çalıģma talimatlarına uyulması zorunludur. ÇalıĢmalar sadece eğitim ve her iģ için özel yazılı izin almıģ firma çalıģanlarınca yapılabilir. Diğer firmalar kesinlikle yüksekte/çatıda çalıģamaz. Yüksekte çalıģma yapacak kiģiler için yüksekte çalıģabilir raporu alınmalıdır HAREKETLĠ KALDIRICILAR VE YÜKLEYĠCĠLER Müteahhitlerin yanlarında getirdikleri caraskal, forklift, vinç gibi kaldırıcı ve yükleyicilerin ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğüne uygun olmaları ve kontrollerinin yapılmıģ olmaları Ģarttır.Eksikliği görülen malzemeler kullandırılamaz. (Kancalardaki emniyet pimleri gibi) Kaldırılan bir yükün altında durmak yasaktır.

15 SAYFA : 14/ BASINÇLI HAVA Kısım Mühendislik yetkilisinin onayı alınmadan müteahhit ve elemanları basınçlı hava hattını kullanamazlar.basınçlı hava temizlik amacı ile kullanılamaz TEDBĠRLERĠN ALINMASI VE ÇALIġMAYA BAġLAMA Müteahhit, yaptıkları iģlerle ilgili ÇalıĢma Talimatlarını oluģturacak oluģturduğu talimatlar doğrultusunda çalıģanlarına eğitim vererek tebliğ edecek ve bu kayıtları dosya halinde Goodyear Lastikleri T.A.S ne sunacaktır. Müteahhit personeli, yaptıkları iģlerle ilgili doldurmaları gerekli özel izin belgelerini eksiksiz doldurmak ve gereklerini yerine getirmekle sorumludurlar. Goodyear Lastikleri T.A.ġ çalıģma alanlarında yapılacak müteahhit çalıģmalarında öncelikle yapılacak iģ, sorumlu kısım amirine bildirilecek ve gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır (Malzeme kaldırılması gibi).çalıģan makinalar üzerinde müteahhit çalıģma yapamaz.makinalar durdurulacak, emniyete alınıp enerjisi kesilerek müteahhite teslim edilecektir. Bunun için eğer gerekli ise Goodyear Lastikleri T.A.ġ çalıģma programında değiģiklik yapılacaktır.çalıģma programında değiģiklik yapılamıyor, müteahhit çalıģması geciktirilemiyorsa çalıģma alanını ayırmak için mümkün olan emniyet tedbirleri alınacak ve baģında iģi bilen sorumlu bir emniyet görevlisi bulunacaktır Ġġ SONU ÇALIġMA ALANININ ESKĠ HALĠNE GETĠRĠLMESĠ ÇalıĢma alanı teslim alındığı gibi temiz olarak alan sorumlusuna teslim edilecektir TEMĠZLĠK VE DÜZEN Müteahhit ve çalıģanları çalıģma alanını daima temiz ve düzenli tutacaktır.yapılan iģten dolayı çevreyi kirletmemek için her türlü tedbir alınacaktır. 44 ARTIK ve ATIK MALZEMELER ÇalıĢma sonucu çıkan hurda malzemeler aksine bir anlaģma yoksa Goodyear Lastikleri T.A.ġ hurda malzemeleri iģlemini görür. Bu malzemelerin hurda olup olmadığına iģi veren Goodyear Lastikleri T.A.ġ yetkilisi karar verir. Müteahhit elemanları Goodyear Lastikleri T.A.ġ yetkilisinin yazılı izni olmadan hiçbir hurda malzemeyi alıp kullanamaz. Müteahhit kendi malzeme atıklarını (atık yağ, bitkisel atık yağ, atık akü, lastik, ambalaj atıkları, tehlikeli atıklar vb.) fabrika alanı dıģına çıkaracak, tüm atıklar çevre mevzuatına uygun bertaraf ettirilecek ve istenmesi halinde atık bertarafı ile ilgili kayıtlar Goodyear Lastikleri T.A.ġ. ne verilecektir. Ancak sözleģmelerinde çıkan atıklar Goodyear Lastikleri T.A.ġ tarafından bertaraf edilecek taahhüdü varsa, bu durumda müteahhit firma çıkan her türlü atık malzemeyi atık türüne gore poģetlemeli ve atık sahasına bırakmalıdır. Atıklar baģka bir amaçla kullanılamaz. Atık kontrol sahasına getirilen atıklar, özellikle atık yağların konduğu variller etiketlenecek ve Goodyear Lastikleri T.A.ġ yetkililerine atığın kaynağı ile ilgili bilgi verilecektir KURALLARIN DAĞILIMI VE MÜTEAHHĠTLERE VERĠLMESĠ Bu kurallar sorumlu departman müdürlerine verilecek, müdürler sorumluluk alanlarında müteahhitlerin bu kurallara uymasını sağlayacaklardır.ayrıca bu kurallar fabrika alanına giren her müteahhite satınalma bölümü tarafından mukavele imzalanırken mukavelenin Ģartı olarak tebliğ edecek bir nüshası müteahhite verilecektir.

16 SAYFA : 15/ REVĠZYONLARIN ONAYLANMASI Müteahhit ÇalıĢma Müsaadesindeki revizyonlar Satınalma Müdürü, Mühendislik Müdürü veya Yetkilisi, Çevre ve ĠĢ Güvenliği Müdürü tarafından onaylanır KURALLARIN YENĠLENMESĠ Bu kuralların yenilenmesi ve değiģtirilmesi Mühendislik Müdürü veya Yetkilisi ile Çevre ve ĠĢ Güvenliği Müdürünün onayı ile olur.müteahhit değiģtirilen veya yenilenen kurallara itiraz edemez.bunları kabul ederek uygulamak zorundadır. 48. CEZAĠ HÜKÜMLER 1 - ĠHTAR AĢağıdaki maddelerin ihlali halinde uygulanacaktır.bu kurallara uymayanların kartları alınacak, yazılı gerekçesi ile birlikte Personel Departmanı na gönderilecek, müteahhit elemanlarının kartı müteahhite veya yetkilisine gerekli ikaz yapıldıktan sonra verilecektir. Maddeler : 4, 5(c), 7, 8, 10, 12, 13, 21, 24A(a), 24A(b), 24A(d), 24D, 27, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42. AĢağıdaki maddelerin ihlali halinde yapılan iģ durdurulacak, gerekli önlemler alınıncaya kadar çalıģmaya müsaade edilmeyecektir. Maddeler: 4, 5(c), 24A(b), 24B(c), 24D(b), 25, 28(b), 30, 31, 32(a), 33(b), 34, 37, 38, YEVMĠYE KESĠNTĠSĠ Ġhlal edilen maddenin önemine göre 1-5 yevmiye ceza kesintisi müteahhite uygulanacaktır.mühendislik Müdürü veya Yetkilisi nin bilgisi dahilinde, Personel Departmanının Satınalma Bölümüne yapacağı yazılı müracaat ile müteahhitin ilk istihkakından kesinti yapılacaktır. 1 YEVMĠYE 3 YEVMĠYE 5 YEVMĠYE Bir ihtardan sonra MAD.5(b) MAD.10 MAD.4 kesilecek cezalar MAD.7 MAD.13 MAD.18(b) MAD.12 MAD.24A(b,d) MAD.21 MAD.24D(b) MAD.24A(d) MAD.24E(a,b) MAD.24A(f) MAD.34 MAD.39 MAD.36 MAD.42 MAD.37 Doğrudan kesilecek MAD.32(d) MAD.15 MAD.7, 8 cezalar (ihtarsız) MAD.16 MAD.12 MAD.18 MAD.24B MAD.38 MAD.26 MAD.32(a,b,d) MAD.33(c) MAD.44

17 SAYFA : 16/ MÜTEAHHĠT KARTININ ĠPTALĠ VE FABRĠKA DIġINA ÇIKARMA AĢağıdaki maddelerin ihlali halinde iģçi, Mühendislik Müdürü veya Yetkilisi nin bilgisi dahilinde fabrika alanının dıģına çıkarılacak ve fabrika alanına tekrar girmesine müsaade edilmeyecektir. Maddeler : 2, 3, 5(b) (c), 6, 11, 17, 18(b), 20, 22, 23(b), 24A (e), 24C, 32(d), ZARAR TAZMĠNĠ AĢağıdaki maddelerin ihlali sonucu doğacak zarar müteahhit tarafından tazmin edilecek ve bu zarar sırasında kaybolan iģ gücü ile birlikte istihkakından kesilecektir. Maddeler : 7, 18, 29, 29, 41, 44 5-GEÇĠCĠ UZAKLAġTIRMA VE ĠLĠġĠĞĠN KESĠLMESĠ AĢağıdaki maddelerin ihlali halinde müteahhit geçici olarak 3 gün uzaklaģtırılacaktır. Maddeler : 4, 14,16 26, 33(c) maddelerinin ihlalinin tekrarında ise iliģiği kesilecektir.

18 SAYFA : 17/17 ÇEVRE VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ MÜDÜRÜ.. ĠġÇĠLĠK / ĠNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ.. MÜHENDĠSLĠK / PROJE MÜHENDĠSLĠK MÜDÜRÜ.. SATINALMA MÜDÜRÜ.. MÜTEAHHĠT VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ YETKĠLĠSĠ. TARĠH: TEBLĠĞ EDEN ĠġVEREN TEBELLÜĞ EDEN MÜTEAHHĠT

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI .. ALT YÜKLENICI. POLITIKASI. FUV Mühendislik, alt yüklenicilik hizmeti alması gereken durumlarda kendi çalışma prensiplerini paylaşan firmaları tercih eder. Alt yüklenici firma seçimi, kalite yönetim

Detaylı

KİMYASAL MADDE ÜRETEN, DEPOLAYAN TESİSLERDE İŞ KAZASI, YANGIN VE PATLAMALARI ÖNLEMENİN EN ÖNEMLİ MEDODU RİSK BAZLI İŞ VE ATEŞ İZNİ FORMU DÜZENLENMESİ

KİMYASAL MADDE ÜRETEN, DEPOLAYAN TESİSLERDE İŞ KAZASI, YANGIN VE PATLAMALARI ÖNLEMENİN EN ÖNEMLİ MEDODU RİSK BAZLI İŞ VE ATEŞ İZNİ FORMU DÜZENLENMESİ KİMYASAL MADDE ÜRETEN, DEPOLAYAN TESİSLERDE İŞ KAZASI, YANGIN VE PATLAMALARI ÖNLEMENİN EN ÖNEMLİ MEDODU RİSK BAZLI İŞ VE ATEŞ İZNİ FORMU DÜZENLENMESİ Celal TOPRAKÇI Kimya Mühendisi, İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASBESTLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK mad men VE season GÜVENLĠK 6 episode 10 ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Aslıcan GÜLER İSG Uzman

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU Levha No Levha Temsili Resim Levha Boyutları (cm) Yükseklik x En UL-001 Makine, Alet ve Malzemelerinizi Özenli Kullanınız UL-002 Dikkat Tüpleri Bağlı Tut

Detaylı

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ HOŞGELDİNİZ İŞ KAZALARI Önlenebilir nedenlere bağlı olarak

Detaylı

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR Yeni iģ sağlığı ve güvenliği konusundaki yasalar iģverenlere birçok yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülüklerin yerine

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Hazırlayan Necdet DEMİR Tersane Kazaları ceza hukuk bilirkişisi Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Necdet DEMİR Kimdir? 1990 Yılı Yıldız Üniversitesi Endüstri

Detaylı

UYARI, BİLGİLENDİRME VE İŞ GÜVENLİĞİ PANOLARI

UYARI, BİLGİLENDİRME VE İŞ GÜVENLİĞİ PANOLARI OGM Kurum Kimliğinin Özgün Bir Şekilde Korunabilmesi İçin, Bütün Birimler Tarafından Kullanılmak Üzere ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OGM KURUMSAL KİMLİK KİTABINI Hazırlayarak Yürürlüğe Koymuştur. Vakıf İktisadi

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU A. STAJYER BİLGİLERİ B. İŞYERİ BİLGİLERİ Adı ve Soyadı:. Mesleği: Kimyager Staj süresi:5 gün(40 saat) 14-15-16-19-20 Mart 2012 Adresi:.. Telefon:0236 Faks:0236 E-posta...

Detaylı

İZLEME VE ÖLÇME PLANI

İZLEME VE ÖLÇME PLANI İZLEME VE ÖLÇME PLANI KONTROL / ÖLÇÜM / RAPOR / İZLEME İSG Faaliyet Planı YASAL YÜKÜMLÜLÜK MADDELERİ SORUMLU PERİYODU Madde: 15 Gerçekleşen Kontrol Tarihi Gelecek Kontrol Tarihi AÇIKLAMA Gerekli görüldüğünde

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İlk yardım, İmo işaretleri, ingilizce işaretler, çeşitli levhalar SAYFA:30-31

İÇİNDEKİLER. İlk yardım, İmo işaretleri, ingilizce işaretler, çeşitli levhalar SAYFA:30-31 İÇİNDEKİLER KiŞİSEL KORUNMA VE EMİR LEVHALARI Kafa Koruma - Baret/ Göz Koruma/ Emniyet Kemeri/ Kulak Koruma/ Yüz Koruma/ Toz - Gaz Maskesi/ El Koruma/ Ayak Koruma/ İş Elbisesi/ Göz ve Vücut Duşu/ Diğer

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/599 23/06/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ÖZ ALTINOVA GERİ DÖNÜŞÜM YAŞAR NİĞDELİOĞLU YENİ SANAYİ SİTESİ 13. SOK. NO:34 MERKEZ / KÜTAHYA İlgi: (a) 11/06/2014 tarihli ve 44771

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/55307 10.08.2015 Konu: Çevre İzin Konu Çıkarma/Kabul İRFAN ÇAPAN - ÇAPANOĞLU VARİL TİCARET ŞEKERPINAR MAH. BESTE SOK. NO:11 238 ADA 5 PARSEL ÇAYIROVA GEBZE/KOCAELİ İlgi: (a) 22.12.2011

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/51306 12.05.2015 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği CAN VARİL SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. ŞEKERPINAR MAH.MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SİTESİ AYÇİÇEK SK.NO:40-42 ÇAYIROVA / KOCAELİ ÇAYIROVA/KOCAELİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1757 31/01/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi HALİL KAYIKÇI KOZLUK MAH. 1 NOLU VAD. NO:3 ERENLER / SAKARYA İlgi: (a) 04/01/2013 tarihli ve 25276 sayılı e-başvurunuz.

Detaylı

CHEMPARK DORMAGEN E HOŞ GELDİNİZ

CHEMPARK DORMAGEN E HOŞ GELDİNİZ CHEMPARK DORMAGEN E HOŞ GELDİNİZ Powered by Güvenlik uyarıları Lütfen CHEMPARK a giriş yapmadan önce güvenlik uyarılarını okuyunuz - ve burada bulunduğunuz süre boyunca bu kurallara uyunuz! Teşekkürler!

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/48360 24.11.2014 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği HALİL KAYIKCI ATIK GERİ KAZANIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOZLUK MAH. 1 NOLU CAD. NO:3 ERENLER/SAKARYA İlgi: 02.10.2014

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1444 09/10/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi NİĞDE PLASTİK ANONİM ŞİRKETİ KARMA O.S.B. ANKARA YOLU ÜZERİ 9 KM BOR / NİĞDE İlgi: (a) 17/09/2012 tarihli ve 22401

Detaylı

Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik Test ve Kontroller Periyodik Test ve Kontroller İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) -

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) - GENEL BİLGİLER TABLO İşyeri Unvanı : İşyerinin Adresi : İşveren : İşveren Vekili (Adı, Soyadı, Unvanı) : Faaliyetin Yapıldığı Yerin Adresi* : Tehlike Sınıfı : SGK Sicil No. : Ticaret Sicil No : Vergi No.

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ADI SOYADI BÖLÜMÜ OKUL NUMARASI STAJ DOSYASI 2017 1 E-Posta sbmyo@siirt.edu.tr SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ BAŞVURU

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/77 22/09/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi RAL GERİ DÖNÜŞÜM ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. -2 ORGANİZE SAN BÖL. ATATÜRK CADDESİ No: 25 TOPRAKKALE TOPRAKKALE / OSMANİYE İlgi: (a) 29/07/2013

Detaylı

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARĠKÇĠ TANIMLAMA Ürün Adı : İzocam Tekiz Mineral Yün Yalıtımlı Çatı ve Cephe Panelleri & Kombi Paneller Üretici : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. Altayçeşme Mah.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-155.01/139 12/06/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ABRA ATIK İLETİŞİM MAK. A.Ş. SARAY KERESTECİLER SİTESİ. 3. CAD. NO:37-39 KAZAN / ANKARA İlgi: (a) 27/05/2011 tarihli

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık

İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık KAZA Beklenmedik bir anda ortaya çıkan ve maddi manevi zarar veren olaydır. Bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için gerekli olan koşullar yasayla belirlenmiştir. (506 sayılı

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-155.01/188 06/03/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi GÜLCAN METAL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Veliköy Sanayi Bölgesi, Osman Uzun Cad. ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ İlgi: (a) 10/03/2011

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi 1. Sınıf gayri sıhhi müessese Çalışma Ruhsatı Faaliyet

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1106 06/06/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi BERTARAF ARITMA TEKNOLOJİLERİ GERİ DÖNÜŞÜM TİC. VE SAN. A.Ş. KÖSEKÖY İSTASYON Mah. 243.Sok. No:2 KARTEPE / KOCAELİ

Detaylı

Dr.Yücel BENDER ĠĢyeri Hekimi

Dr.Yücel BENDER ĠĢyeri Hekimi Dr.Yücel BENDER ĠĢyeri Hekimi Yasal gereklilikleri karģılamak için, Yükümlülüklerin yerine getirildiğini kanıtlamak için, Erken tanı ve potansiyel problemlerin tespiti için, Ġzlenebilirlik sağlamak için,

Detaylı

EPDK SERTĠFĠKA YÖNETMELĠĞĠ GEREĞĠ DOĞUGAZ TARAFINDAN YETKĠLENDĠRĠLMĠġ SERTĠFĠKALI FĠRMA OLABĠLMEK ĠÇĠN GEREKLĠ ġartlar

EPDK SERTĠFĠKA YÖNETMELĠĞĠ GEREĞĠ DOĞUGAZ TARAFINDAN YETKĠLENDĠRĠLMĠġ SERTĠFĠKALI FĠRMA OLABĠLMEK ĠÇĠN GEREKLĠ ġartlar EPDK SERTĠFĠKA YÖNETMELĠĞĠ GEREĞĠ DOĞUGAZ TARAFINDAN YETKĠLENDĠRĠLMĠġ SERTĠFĠKALI FĠRMA OLABĠLMEK ĠÇĠN GEREKLĠ ġartlar MuĢ, Bitlis, Bingöl, Tatvan ve Güroymak Doğalgaz Dağıtım Bölgesi sınırları içerisinde

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

Periyodik Teknik Kontrol

Periyodik Teknik Kontrol Periyodik Teknik Kontrol www.uzmanis.com.tr iş güvenliği, - 1 - uzmanlık ister... PERİYODİK TEKNİK KONTROL HİZMETLERİ Uzman İş Güvenliği; işletmelerde kullanılan tüm makine ve ekipmanların muayenesi konusunda

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 15.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Egemen Avcu Dr. Makine Mühendisi Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği GiriĢ ĠĢ Kazaları ĠĢ yerinde

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.18.0.ÇYG. 0.09.01-155.01/55 22/08/2011 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi KONTAMİNE METAL GERİ KAZANIM SAN. TİC. LTD.ŞTİ. 2. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAYLACIK CAD. NO:10 SELÇUKLU / KONYA Selçuklu

Detaylı

ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Uygun Değilse Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme

Detaylı

Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ

Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ T.C. ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ FAKÜLTESĠ/YÜKSEKOKULU/ MESLEK YÜKSEKOKULU ĠġLETMELERDE Ġġ YERĠ STAJI SÖZLEġMESĠ FOTOĞRAF ÖĞRENCĠNĠN T.C. Kimlik Numarası Soyadı Öğrenci Numarası

Detaylı

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz.

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Radyatör, hidrolik yağ tankı ve boru hatları Koruyucu giysi giyiniz. paneli bölgesinde Çizme, bot vb. koruyucu ayakkabı kullanınız. paneli bölgesi Dikkat! Tehlike! Elektrik panosu,

Detaylı

EK-1 ĠSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARĠ MALZEME LĠSTESĠ

EK-1 ĠSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARĠ MALZEME LĠSTESĠ 1 EK-1 ĠSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARĠ MALZEME LĠSTESĠ a) Steteskop, b) Tansiyon aleti, c) Otoskop, ç) Oftalmoskop, d) Termometre, e) Işık kaynağı, f) Küçük cerrahi seti, g) Paravan, perde v.b, ğ)

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1595 25/11/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EFE ALÜMİNYUM SAN VE TİC LTD ŞTİ KIRKLARELİ ŞUBESİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 6.CAD NO:8 KIRKLARELİ MERKEZ

Detaylı

6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ve KANUNUN GETĠRDĠĞĠ YÜKÜMLÜLÜKLER. Mehmet TUNÇ UZMANĠġ OSGB Genel Koordinatör

6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ve KANUNUN GETĠRDĠĞĠ YÜKÜMLÜLÜKLER. Mehmet TUNÇ UZMANĠġ OSGB Genel Koordinatör 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ve KANUNUN GETĠRDĠĞĠ YÜKÜMLÜLÜKLER Mehmet TUNÇ UZMANĠġ OSGB Genel Koordinatör 6331 Sayılı Kanun Kapsamı 6331 sayılı ĠĢ sağlığı ve Güvenliği Kanun kapsamı; Bu

Detaylı

ELEKTRİKLİ MAKAS TALİMATI

ELEKTRİKLİ MAKAS TALİMATI ELEKTRİKLİ MAKAS TALİMATI 1. AMAÇ: Bu talimatın amacı, ANFA işletmesinin yürütmekte olduğu Parklarda, işletmelerde bulunan ELEKTRİKLİ MAKAS kullanımı, tamir, bakım, temizlik işleminde iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ Ġġ GÜVENLĠĞĠ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ Ġġ GÜVENLĠĞĠ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ Ġġ GÜVENLĠĞĠ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER KONTROLLERĠ ve DÜZENLENECEK BELGELER Periyodik kontroller ile ilgili Mevzuat : 1- İş Ekipmanlarının

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/165 04/04/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi VEBSAN ENDÜSTRİYEL ATIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ S.S. Orhan Gazi Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koop. 9. Blok No:3 Orhangazi

Detaylı

YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 1. Genel hususlar a. Yüksekte yapılan geçici işler uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda yapılamıyorsa, güvenli çalışma

Detaylı

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Birim Adı:.. Tarih :././... Birim Kodu:. Adresi : Telefon / Faks :... / Laboratuvar Tipi: L1 (.) L2 ( ) HSL Sorumlusu: Personel Durumu

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Patlamadan Korunma Dokümanı hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Patlamadan Korunma Dokümanı hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Her hakkı saklıdır. İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 6//00 tarih ve 58 sayılı Resmi

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

EYLÜL 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ. Çevre & ĠĢ Güvenliği

EYLÜL 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ. Çevre & ĠĢ Güvenliği EYLÜL 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ Çevre & ĠĢ Güvenliği MEVZUATIN ADI : AĞIR VE TEHLĠKELĠ ĠġLERDE ÇALIġTIRILACAK ĠġÇĠLERĠN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR TEBLĠĞĠN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TEBLĠĞ R. G. TARĠHĠ

Detaylı

Alpak BÖLÜM 8B ANNEX-A ANLAŞMALARA EK, SEÇ KOŞULLARI. 1.0 Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikası

Alpak BÖLÜM 8B ANNEX-A ANLAŞMALARA EK, SEÇ KOŞULLARI. 1.0 Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikası BÖLÜM 8B ANNEX-A ANLAŞMALARA EK, SEÇ KOŞULLARI Not: Müteahhit terimi, aşağıdaki terimlerin herhangi birini veya hepsini kapsamaktadır: Teklif veren - Ana müteahhit - İş müteahhiti - Taşeron. Müteahhit

Detaylı

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK. Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 28633

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK. Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 28633 ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi: 30.04.2013 Sayısı: 28633 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalıģanları sağlık ve güvenlik yönünden

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/737 04/08/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EKODEN GERİ DÖNÜŞÜM YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ATIK LABORATUVAR İNŞ. REK. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Kuzey Akdeniz

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

PERİYODİK KONTROL NEDİR?

PERİYODİK KONTROL NEDİR? PERİYODİK NEDİR? 25 Nisan 2013 perşembe tarihinde yayınlanan İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereğince 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2005/11 )

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2005/11 ) SAYI : B.18.0.ÇYG.0.04.00.02/ KONU : Tehlikeli Atık TaĢınımı T.C.. GENELGE (2005/11 ) Bakanlığımızca Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde hazırlanan ve 27 Ağustos 1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi

Detaylı

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni Yasal Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: RG 09.12.2003/25311

Detaylı

GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 1 ELEKTRIK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM 12.11.2015 2 3 12.11.2015 4 12.11.2015 5 12.11.2015 6 12.11.2015 İŞ KAZALARI 12.11.2015 7 İŞ GÜVENLİĞİ NEDEN ÇIKTI? GENEL İŞ SAĞLIĞI

Detaylı

SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAV TALİMATI

SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAV TALİMATI SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAV TALİMATI 1. Sınav Takvimi 29 Eylül 2017 :Sınav başvurusu için son tarihtir. Bu tarihten sonra sistem kapatılacağından, il emniyet müdürlüğünce müracaat kabul edilmeyecek ve

Detaylı

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR .. ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM TEKNĠK ġartname I. KONU II. KAPSAM III. ISTENEN ÖZELLIKLER IV. NAKLİYE V. MUAYENE VE KONTROL VI. GARANTİ DĠĞER HUSUSLAR I. KAPSAM II. TEKLİF EKİNDE VERİLECEK

Detaylı

ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM PROSEDÜRÜ

ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/6 ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/6 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı, Emek Boru (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde çalışan

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/479 12/11/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ÇEMAŞ ÇELİK VE METAL TİC.A.Ş. Ankara Asfaltı No:224 Bornova BORNOVA / İZMİR İlgi: (a) 28/10/2011 tarihli ve 10369 sayılı

Detaylı

FORKLĠFT KULLANMA EĞĠTĠMĠ

FORKLĠFT KULLANMA EĞĠTĠMĠ FORKLĠFT KULLANMA EĞĠTĠMĠ KURAL 1 Forklifti sadece eğitimini görmüģ ve yetkilendirilmiģ kiģiler kullanmalıdır. KURAL 2 Bir forklifti kullanırken baret, koruyucu gözlük, güvenlik ayakkabıları ve vücudu

Detaylı

Makine Atölyelerinde Çalışanlar Ġçin Genel Ġş Sağlığı Güvenliği Kuralları

Makine Atölyelerinde Çalışanlar Ġçin Genel Ġş Sağlığı Güvenliği Kuralları Makine Atölyelerinde Çalışanlar Ġçin Genel Ġş Sağlığı Güvenliği Kuralları GENEL Ġġ GÜVENLĠĞĠ KURALLARI Atölye duvarlarına, dikkati çekecek şekilde o atölye için geçerli özel güvenlik kuralları asılmalıdır.

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KARAYOLU YAPIM, BAKIM VE ONARIM İŞLERİ KURS PROGRAMI

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KARAYOLU YAPIM, BAKIM VE ONARIM İŞLERİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KARAYOLU YAPIM, BAKIM VE ONARIM İŞLERİ KURS PROGRAMI Ankara, 2017 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25328 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi ÇAYCUMA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi ÇAYCUMA İzleme ve Ölçme Takip Listesi ÇAYCUMA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi Sanayi Sicil Belgesi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin Amacı Çalışma ortamı gözetiminin tanımı ve kapsamı, İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi;

Detaylı

EĞİTİCİ EĞİTMENLİK PROGRAMI

EĞİTİCİ EĞİTMENLİK PROGRAMI 2016 EĞİTİCİ EĞİTMENLİK EĞĠTĠCĠ EĞĠTMENLĠK Ġçindekiler Tablosu 1.Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitici Eğitimi... 2 2.Yüksekte ÇalıĢma Eğitici Eğitimi...3-4 3.1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi...5-6 4.2. Seviye

Detaylı

PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ

PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ KONTROL EKİPMAN ADI PERİYODU(Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi Sayfa No: 1 / 6 1. AMAÇ Başhekimliğimiz ve bağlı istasyonlarımızın hizmet verdiği her türlü yapı, binanın kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU TRAFİK KURALLARI VE UYGULAMALARINA YÖNELİK USUL VE ESASLAR

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU TRAFİK KURALLARI VE UYGULAMALARINA YÖNELİK USUL VE ESASLAR ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU TRAFİK KURALLARI VE UYGULAMALARINA YÖNELİK USUL VE ESASLAR 1. AMAÇ VE GENEL ESASLAR 1.1. Trafik kuralları ve uygulamalarının amacı Kampus ta trafik kazalarını önlemek, park etme

Detaylı

Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com.

Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com. Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com.tr Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi 1 Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi Tıbbi atıkların geçici

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK 1. KONU

ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK 1. KONU ASANSÖR BAKIM VE ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK ġartname Madde 1. KONU Bu şartnamenin konusu;

Detaylı

ALTINTEL LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME SLAYTI

ALTINTEL LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME SLAYTI ALTINTEL LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME SLAYTI 24 EKİM 2013 TARİHLİ 28801 SAYILI YÖNETMELİK HAKKINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 ĠĢyeri Tescili 2 Teminat iadesi ĠliĢiksiz belgesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. ĠĢyeri

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Sayı : 85077348-54197341/420866611/ 952-2/ 07/01/2015 Konu : Koruyucu Güvenlik Talimatı İlgi: a) Başbakanlığın 18 Temmuz 1997

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU. Hazırlayanlar 4

ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU. Hazırlayanlar 4 LOGO 1... 2. 3 ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU Hazırlayanlar 4 Adı Soyadı Sertifika No... 5 1 2 3 4 5 Raporu hazırlayan kuruluģun logosu yer alacaktır. Raporu hazırlayan kuruluģun adı veya ünvanı yazılacaktır. Enerji

Detaylı

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI YAPI ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. YAPI MALZEMELERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI NİSAN 2011

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI YAPI ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. YAPI MALZEMELERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI NİSAN 2011 YAPI MALZEMELERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI NİSAN 2011 DOĞAL TAġ ÜRÜNLERĠ STANDARTLARI VE PĠYASA GÖZETĠMĠ VE DENETĠMĠ (89/106/EEC) DOĞAL TAġ STANDATLARI TS EN 12058 Doğal TaĢ Ürünleri Yer ve Merdivenler Ġçin Kaplama

Detaylı

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TATVAN MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERİ

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TATVAN MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERİ T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TATVAN MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERİ ÖĞRENCİNİN: Adı ve Soyadı :.. Numarası :.. Programı :.. Sınıfı :.. FOTOĞRAF Staj başlangıç tarihi :.//20. Staj bitiş tarihi :.//20.

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Tarar No: 84 Sayfa No: 1/17 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Tarar No: 84 Sayfa No: 1/17 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Tarar No: 84 Sayfa No: 1/17 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

BAKIM ONARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

BAKIM ONARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ BAKIM ONARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK İLGİLİ MEVZUAT İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ ONİKİNCİ BÖLÜM BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ İşyerinde çalışanlar; bina veya bina kısmında, inşaatta,

Detaylı

Personel Servisi Değerlendirme Formu

Personel Servisi Değerlendirme Formu 1. AMAÇ Sayfa: 1 / 5 Bu çalışmanın amacı firmamızın güvenliği açısından uygunluğunu denetlemek ve eksikliklerin belirlenerek giderilmesi konusunda çalışmalar yapmaktır. 2. FİRMA BİLGİLERİ Ünvanı : Adresi

Detaylı

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARĠKÇĠ TANIMLAMA Ürün Adı : İzocam Tekiz Poliüretan Yalıtımlı Çatı ve Cephe Panelleri & Fibro Paneller Üretici : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. Altayçeşme Mah.

Detaylı

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ 1 SUNUM İÇERİĞİ Neden Acil Durum Müdahale Ekibi ne (ADME) ihtiyaç var? ADME nin görev ve sorumlulukları ADME elemanlarının seçilme aşamasında aranacak kriterler

Detaylı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı İÇERİK İmalat Tesisi, Birimleri ve Genel Özellikleri Dokümantasyon, Personel Eğitimi ve Sağlık Kontrolü İmalat

Detaylı