Karar No : 283 Karar Tarihi : 22/11/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karar No : 283 Karar Tarihi : 22/11/2008"

Transkript

1 Karar No : 283 Karar Tarihi : 22/11/2008 Kurulumuz Başkanlığına, 5747 sayılı Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un 2. ve Geçici 1. maddelerinin uygulanmasına ilişkin olarak şahsen verilen, gönderilen ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları aracılığı ile gönderilen ve kararımıza ekli listede yazılı olanların başvuru dilekçelerinde özetle; 22/03/2008 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un Geçici 1. maddesi ile 2007 adrese dayalı nüfus kayıt sonuçlarına göre, nüfusu in altında olan belediyelerin gösterildiği listede ismi yazılı belediyelerin tüzel kişiliğinin kanundan dolayı ortadan kalkacağının hüküm altına alınmış bulunduğu, ancak söz konusu Yasa Ana Muhalefet Partisi tarafından Anayasa ya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi ne götürülerek iptali yönünde talepte bulunulduğu, 5747 sayılı Yasa nın Geçici 1. maddesi ile tüzel kişilikleri kaldırılarak köye dönüştürüleceği öngörülen belediyelerin belirlenmesinde esas alınan unsurun, 21/01/2008 tarihinde resmi internet sitesinde ilanı yapılan 2007 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile belirlenen ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 31/12/2007 tarihi itibariyle tespit edilmiş nüfuslar olduğu, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun un 8. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre, seçim dönemini takip eden beşinci yılın 1 Ocak gününün seçimin başlangıç tarihi olduğu, 2009 yılı Mart ayının son Pazar günü yerel seçimler için oy kullanma günü olduğu ve seçim sürecinin başladığı, Söz konusu belediyelerin tüzel kişiliklerinin kaldırılması işleminin yasal dayanağı olan 5747 sayılı Yasa nın Anayasa Mahkemesi nde incelenmekte olduğundan ve ayrıca söz konusu işlemin sebep unsuru olan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları taraflarca hukuki uyuşmazlık konusu yapıldığından, söz konusu yasal düzenlemenin yok sayılmasını talep etme zorunluluğunun doğmuş olduğu, seçim hazırlıkları yapılması halinde, Yüksek Mahkeme tarafından verilecek kararın uygulanmasının olanaksız olacağı, 2972 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca, 2009 yılının Mart ayının son Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimlerinin başlangıç tarihinin 01 Ocak 2009 olduğu ve Anayasa nın öngördüğü bir yıllık sürenin başlangıcının 01 Ocak 2008 günü dolduğu, 5747 sayılı Yasanının 1. maddesinin (11), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25) ve (26) nolu fıkralarında yapılan düzenlemenin, seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek nitelikte olduğundan ve söz konusu yasa hükümleri Anayasa da öngörülen bir yıllık süreden az kalan bir zaman diliminde yürürlüğe sokulduğundan Anayasa nın 67. maddesine aykırılık teşkil ettiği, belirtilerek, 5747 sayılı Yasa ile 2972 sayılı Kanunun 8. madde hükmünün Anayasa nın 67. maddesinin son fıkrasında yer alan Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz. hükmünün uygulanmaması istenilmiş olmakla, yukarıda belirtilen konulara ilişkin tüm başvuru dilekçeleri birleştirilerek birlikte incelendi;

2 GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Türkiye Cumhuriyeti Anayasa sının 67. maddesinin son fıkrasında; Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz. hükmüne amirdir sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun un değişik 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; Mahalli idareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür. hükmü uyarınca, mahalli idareler seçimleri 29 Mart 2009 Pazar günü yapılacaktır. 22/03/2008 tarihli Resmi Gazete nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un Geçici 1. maddesi ile bu Kanunun ekinde yer alan (44) sayılı listede gösterilen belediyelerin tüzel kişilikleri, ilk genel mahalli idareler seçiminden geçerli olmak üzere kaldırılarak köye dönüştürülmüştür. Anayasa Mahkemesi nin 31/10/2008 tarih ve Esas: 2008/34, Karar: 2008/153 sayılı kararı ile; 06/03/2008 tarih ve 5747 sayılı Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un Geçici 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının kararda belirlenen belediyeler yönünden Anayasa ya aykırı olduğuna ve iptaline, 44 sayılı listede kalan bölümün Anayasa ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin reddine, 18/11/2008 tarihli Resmi Gazete nin sayısında yayımlan Anayasa Mahkemesi nin 31/10/2008 tarih ve Esas: 2008/34, Karar: 2008/25 (Yürürlüğü Durdurma) kararı ile de; 5747 sayılı Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un Geçici 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının Yasa ya ekli (44) sayılı listede gösterilen belediyelerden bir bölümü yönünden 31/10/2008 günlü, E. 2008/34, K. 2008/153 sayılı kararla iptaline karar verildiğinden, uygulanmasından doğacak, sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmi Gazete de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA, (44) sayılı listede kalan bölüme ilişkin iptali istemi 31/10/2008 günlü, E. 2008/34, K. 2008/153 sayılı kararla reddedildiğinden, YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE, karar verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 127. maddesinde; mahalli idareler seçimlerinin 67. maddedeki esaslara göre beş yılda bir yapılacağı öngörülmüş ve mahalli idareler seçimlerinin esas kanunu olan 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun un 8. maddesinin birinci fıkrasında da, Anayasadaki amir hükme paralel olarak; mahalli idareler seçimlerinin aynı şekilde beş yılda bir yapılacağı ve beşinci yılın Mart ayının son Pazar gününün oy verme günü olduğu, ilkesi benimsenmiştir. Bundan dolayı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 67. maddesinin son fıkrasının, 22/03/2008 tarihli Resmi Gazete nin (Mükerrer) sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, mahalli idareler seçimlerinin tarihi olan 29 Mart 2009 Pazar günü dikkate alındığında bir yılı doldurmuş olduğundan bu konudaki itirazların reddine, İdari yargıda dava açmış olan beldeler yönünden ise, Anayasa Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararında açıklanan hükümler çerçevesinde değerlendirilme yapılması gerektiğine, karar verilmesi gerekmiştir. S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle;

3 1-22/03/2008 tarihli Resmi Gazete nin (Mükerrer) sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, mahalli idareler seçimlerinin tarihi olan 29 Mart 2009 Pazar günü dikkate alınarak bir yılı doldurmuş olduğundan, Anayasa nın 67/son maddesinin uygulanması istemine ilişkin itirazların reddine, 2- İdari yargıda dava açmış olan beldeler yönünden ise, Anayasa Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararında açıklanan hükümler çerçevesinde değerlendirilme yapılması gerektiğine, 3- Karar örneğinin ve başvuruda bulunanlara ilişkin listenin, ilgililerin bilgilendirilmesi amacıyla Kurumumuz resmi internet sitesine (portal) konulmasına, 22/11/2008 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi. Başkan Başkanvekili Üye Üye Muammer AYDIN Ahmet BAŞPINAR Hasan ERBİL Necati SÖZ Üye Üye Üye Üye Hüseyin EKEN Bahadır DOĞUSOY Mehmet KILIÇ Kırdar ÖZSOYLU (M) Üye Üye Sadri BOZKURT M. Zeki ÇELEBİOĞLU (M) - K A R Ş I O Y - Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 67 nci maddesinin birinci fıkrasında; vatandaşların, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahip olduğu vurgulanmıştır. Anayasa nın 67. maddesinin son fıkrasında ise; seçim kanunlarında yapılan değişikliklerin, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmayacağı öngörülmüştür. Seçim hukukunda seçimin başlangıç tarihi, seçim işlemlerinin ve seçim sürecinin işlemeye başladığı tarih olması nedeniyle önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle, Anayasa mızın 67. maddesinin son fıkrasının bu yönde mütalaa edilmesi gerekmektedir sayılı Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un Geçici 1. maddesi ile bu Kanunun ekinde yer alan (44) sayılı listede gösterilen belediyelerin tüzel kişilikleri, ilk genel mahalli idareler seçiminden geçerli olmak üzere kaldırılarak köye dönüştürülmüş ve bu yasal düzenleme 22/03/2008 tarihli Resmi Gazete nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasada yapılan bu düzenlemenin doğrudan seçim hukuku ile ilgili olduğu kuşkusuzdur sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun un değişik 8. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, mahalli idareler seçimleri 29 Mart 2009 Pazar günü yapılacak olup, söz konusu seçimin başlangıç tarihi ise anılan yasal hüküm gereği 01 Ocak 2009 gününe isabet etmektedir. Bu tarih esas alındığında, 5747 sayılı Kanunun yürürlük tarihi üzerinden bir yılı aşan süre geçmemiş olacağından, köye dönüştürülen belediyelerde 5747 sayılı Kanun hükmü uygulanamayacağından, söz konusu belediyelerde 29 Mart 2009 tarihinde seçim yapılması gerektiği düşüncesiyle çoğunluk kararına katılmıyoruz. Üye Bahadır DOĞUSOY Üye M. Zeki ÇELEBİOĞLU

4 SIRA BAŞVURUDA BULUNANIN NO ADI - SOYADI İL İLÇE BELEDİYE 1 AHMET EKER ADANA CEYHAN BİRKENT 2 TALAT DAYAN ADANA CEYHAN KURTKULAĞI 3 İBRAHİM ÖZEN ADANA TUFANBEYLİ BOZGÜNEY 4 HÜSEYİN ÖZAYDIN ADANA YÜREĞİR ÇELEMLİ 5 HAKKI İNCİ AFYONKARAHİSAR ÇAY KARAMIK 6 KOÇBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAKUP GÜLBAHAR AFYONKARAHİSAR ÇAY KOÇBEYLİ 7 MUSTAFA KÜÇÜKER AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ AŞAĞIPİRİBEYLİ 8 YUSUF CERİT AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ BADEMLİ 9 MUSA ÖZENBOY AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI KARAPINAR 10 YILMAZ ALBAYRAK AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI KIRCA 11 AYAZİNİ BELEDİYESİ VEK. AFYONKARAHİSAR İHSANİYE AYAZİNİ 12 KARACAÖREN BELEDİYESİ VEK. AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KARACAÖREN 13 YAYLADÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HAMİT AYSU AĞRI ELEŞKİRT YAYLADÜZÜ ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 14 RECEP DAĞ AKSARAY MERKEZ ARMUTLU 15 SEVİNÇLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI NECATİ COŞKUNER AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ 16 GALİP KANTAROĞLU AMASYA GÖYNÜCEK GEDİKSARAY 17 AYDINCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İBRAHİM KOÇAK AMASYA MERKEZ AYDINCA 18 HÜSEYİN GAZELCİ YASSIÇAL BELEDİYESİ VEK. AMASYA MERKEZ YASSIÇAL 19 MUSTAFA GEDİZLİ AMASYA TAŞOVA AKINOĞLU 20 SITKI KIYMET AMASYA TAŞOVA ALPASLAN 21 NAZIM SARAY AMASYA TAŞOVA BALLIDERE 22 ABBAS ÜN AMASYA TAŞOVA BELEVİ 23 AHMET ÖZ AMASYA TAŞOVA DESTEK 24 İLHAN ARDUÇ AMASYA TAŞOVA ESENÇAY 25 SEBAHATTİN ÜSTÜN AMASYA TAŞOVA ÖZBARAKLI 26 HÜSEYİN AKÇAEL AMASYA TAŞOVA ULUKÖY 27 HAMZA DÖNER AMASYA TAVŞANLI BAROBAY 28 HASAN ER UYGUR BELEDİYESİ VEK. AMASYA MERKEZ UYGUR 29 CENGİZ YILMAZ ANKARA BEYPAZARI KIRBAŞI 30 ÇAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALİ AKÇA ANKARA GÜDÜL ÇAĞA 31 YEŞİLÖZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HASAN ÇOBAN ANKARA GÜDÜL YEŞİLÖZ 32 EMİN ÖZTÜRK ANKARA AYAŞ OLTAN 33 HİDAYET DEMİRHAN ANKARA KIZILCAHAMAM ÇELTİKCİ ALAATTİN B. TÜRKOĞLU 34 TEMELLİ BELEDİYESİ ANKARA MERKEZ TEMELLİ VEK. AV. LÜTFİ CİNGİ 35 BADEMLİ BELEDİYESİ VEK. ANTALYA AKSEKİ BADEMLİ

5 36 KUYUCAK BELEDİYESİ VEK. ANTALYA AKSEKİ KUYUCAK 37 YARPUZ BELEDİYESİ VEK. ANTALYA AKSEKİ YARPUZ 38 HÜSEYİN İNAN ANTALYA GÜNDOĞMUŞ SENİR 39 MUSTAFA DİNCAY ANTALYA KORKUTELİ BÜYÜK KÖY 40 ÇOMAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUSTAFA AKMAN ANTALYA KORKUTELİ ÇOMAKLI 41 BELKIS BELEDİYESİ VEK. AV. SALİH ÇELEN ANTALYA SERİK BELKIS 42 ADNAN GÜNDOĞDU ARDAHAN ÇILDIR AŞIKŞENLİK 43 SELÇUK FIRINCI ARTVİN YUSUFELİ KILIÇKAYA 44 MURSALLI BELEDİYESİ VEK. AYDIN GERMENCİK MURSALLI 45 MEHMET BAŞALAN ATAEYMİR BELEDİYESİ VEK. AYDIN KARACASU ATAEYMİR 46 HÜSEYİN KUNAK AYDIN KARACASU GEYRE 47 YENİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜLENT SAYAR YENİCE BELEDİYESİ VEK. AYDIN KARACASU YENİCE 48 ABİDİN ARSLAN AYDIN KOÇARLI BIYIKLI 49 MEHMET ÇAKAR BAŞARAN BELEDİYESİ VEK. AYDIN KUYUCAK BAŞARAN 50 HÜSEYİN ÖZER SALAVATLI BELEDİYESİ VEK. AYDIN SULTANHİSAR SALAVATLI 51 MUSTAFA TEPELİ BALIKESİR BALYA ILICA ŞİFA 52 ŞEVKET BARKIR GÖLCÜK BELEDİYESİ VEK. BALIKESİR SINDIRGI GÖLCÜK 53 MEHMET ZENGİN YAYLABAYIR BELEDİYESİ VEK. BALIKESİR SINDIRGI YAYLABAYIR 54 ALİ OSMAN ERGİN BİLECİK SÖĞÜT KÜRE 55 RAMAZAN ALBAŞ BOLU MENGEN PAZARKÖY 56 MÜLAYİM TEKİN BOLU MUDURNU TAŞKESTİ 57 AHMET YANIKARA BURDUR BUCAK GÜNDOĞDU 58 MUSTAFA AKGÜL BURDUR BUCAK ÜRKÜTLÜ 59 TEKİNAY OLPAK SERVET OLPAK BURDUR GÖLHİSAR İBECİK 60 ALİ ERDOĞAN BURDUR MERKEZ BÜĞDÜZ 61 ŞEVKET AKSÖZ BURDUR MERKEZ KOZLUCA 62 BAYRAM DEMİR BURSA GEMLİK KURŞUNLU 63 NECDET ÖZDEMİR ÇANAKKALE YENİCE PAZARKÖY 64 ŞERAFETTİN IŞIK ÇANKIRI ATKARACALAR ÇARDAKLI 65 SAÇAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ABDURRAHMAN TÜRKOĞLU ÇANKIRI ÇERKEŞ SAÇAK 66 SATILMIŞ DOĞAN ÇANKIRI KURŞUNLU ÇAVUNDUR 67 AHMET SARIHAN TAŞKARACALAR ÇANKIRI KURŞUNLU TAŞKARACALAR

6 68 ELMALIK BELEDİYESİ ÇANKIRI ORTA ELMALIK 69 HİDAYET DUDOĞLU ÇANKIRI ORTA YAYLAKENT 70 AHMET KARATAŞ DODURGA BELEDİYESİ VEK. AV. AHMET AKGÜL ÇANKIRI ORTA DODURGA 71 ÖMER KARAAĞAÇ İLE ÇANKIRI ORTA KALFAT ŞABAN DEMİRÖZÜ 72 DUMANLI BELEDİYE VEK. AV. AHMET AKGÜL AV. PINAR ÇANKIRI ŞABANÖZÜ DUMANLI AKGÜL ÖMER AVÇAROĞLU GÜMERDİĞİN BELEDİYESİ 73 ÇANKIRI ŞABANÖZÜ GÜMERDİĞİN MUSTAFA KARAKAYA GÜRPINAR BELEDİYESİ 74 ÇANKIRI ŞABANÖZÜ GÜRPINAR 75 YUKARIÖZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI RECEP KAPUSUZ ÇANKIRI YAPRAKLI YUKARIÖZ 76 BÜYÜKHIRKA BELEDİYESİ VEK. ÇORUM ALACA BÜYÜKHIRKA 77 ABDULKADİR YILMAZ ÇORUM ALACA ÇOPRAŞIK 78 EVCİ BELEDİYESİ ÇORUM BOĞAZKALE EVCİ 79 HACIHAMZA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HAYATİ BAHÇEVAN HACIHAMZA BELEDİYESİ VEK. ÇORUM KARGI HACIHAMZA 80 ÇAMLICA BELEDİYESİ VEK. ÇORUM LAÇİN ÇAMLICA 81 NARLI BELEDİYESİ VEK. ÇORUM LAÇİN NARLI 82 ELVANÇELEBİ BELEDİYESİ VEK. ÇORUM MECİTÖZÜ ELVANÇELEBİ 83 KONAKLI BELEDİYESİ VEK. ÇORUM MERKEZ KONAKLI 84 BAŞPINAR BELEDİYESİ VEK. ÇORUM OSMANCIK BAŞPINAR 85 KAVŞUT BELEDİYESİ ÇORUM SUNGURLU KAVŞUT 86 DARIVEREN BELEDİYESİ VEK. AV. HASAN OYMAK DENİZLİ ACIPAYAM DARIVEREN 87 KELEKÇİ BELEDİYESİ VEK. AV. HASAN OYMAK DENİZLİ ACIPAYAM KELEKÇİ ALİM OKTAY 88 YEŞİLDERE BELEDİYESİ VEK. AV. DENİZLİ ACIPAYAM YEŞİLDERE HASAN OYMAK 89 YALÇIN TOSUN DENİZLİ BEKİLLİ KUTLUBEY 90 YÜKSEL TOPAL DENİZLİ ÇAL DENİZLER

7 91 HÜSEYİN KÖŞKER DENİZLİ ÇAL HANÇALAR 92 HACI ŞAKİR DURANOĞLU DENİZLİ ÇAL ORTAKÖY 93 HÜDAİ KÖLGESİZ DENİZLİ ÇAL SELCEN 94 MUSTAFA MÜFTÜOĞLU GÖLBAŞI BELEDİYESİ VEK. DENİZLİ KALE GÖLBAŞI 95 NAZMİ GÜNDÜZ DENİZLİ MERKEZ CANKURTARAN 96 SALİH SAKARYA EDİRNE İPSALA HACI 97 GALİP GÖREN EDİRNE İPSALA İBRİKTEPE 98 İBRAHİM GÜREL EDİRNE İPSALA SULTAN 99 İZZET TOPÇU EDİRNE UZUNKÖPRÜ ÇÖPKÖY 100 İLTER AKINCI EDİRNE UZUNKÖPRÜ KURTBEY 101 HANKENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI AVNİ KESKİN ELAZIĞ MERKEZ HANKENDİ 102 SIRRI ERDEM ERZİNCAN MERCAN ALTUNKENT 103 H.ŞÜKRÜ BEYİTOĞLU ERZİNCAN MERKEZ BAHÇELİKÖY 104 MAARİF KARAGÜL ERZİNCAN TERCAN MERCAN 105 ERCAN BEKTAŞ ERZİNCAN ÜZÜMLÜ ALTINBAŞAK 106 YUSUF POLAT ERZİNCAN ÜZÜMLÜ BAYIRBAĞ 107 YENİKÖY BELEDİYESİ VEK. AV. AHMET GÜL ERZURUM AŞKALE YENİKÖY 108 NİHAT TÜRKER ERZURUM İSPİR ÇAMLIKAYA 109 HÜSEYİN BOZHALİL ERZURUM MERKEZ DUMLU 110 ŞEKERLİ BELEDİYESİ VEK. AV. AHMET GÜL ERZURUM NARMAN ŞEKERLİ 111 ESAT AÇIKEL ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ GÜMÜŞKONAK 112 ÜMİT İRDELP ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ KAYAKENT 113 MUSTAFA KEMAL USLU ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK DİNEK 114 İSMAİL HAKKI YAVUZ ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK YUNUSEMRE 115 ALİ FİDAN ESKİŞEHİR SARICAKAYA LAÇİN 116 AHMET ÖZÇETİN ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR DÜMREK 117 MUSTAFA AKKUŞ ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR KAYMAZ 118 NEVRES TUNÇ GÜMÜŞHANE KÖSE SALYAZI 119 KEMAL TANIŞ GÜMÜŞHANE MERKEZ ARZULAR 120 RAHMİ ERTÜRK GÜMÜŞHANE MERKEZ TEKKE 121 MEHMET AKAR ISPARTA MERKEZ BÜYÜK GÖKÇELİ HANEFİ BAYRAKCI 122 GÖKSÖĞÜT BELEDİYESİ VEK. ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ GÖKSÖĞÜT ZEYTİNOVA BELEDİYESİ 123 ALİ DOĞU İZMİR BAYINDIR ZEYTİNOVA 124 OSMAN YURTSEVEN İZMİR FOÇA YENİFOÇA 125 NURGÜL UÇAR İZMİR MENEMEN SEYREK 126 MEHMET KESKİN İZMİR ÖDEMİŞ BOZDAĞ 127 MUSTAFA KANTAR İZMİR ÖDEMİŞ KONAKLI 128 ENDER SUBAKAN İZMİR TORBALI KARAKUYU 129 BOZHÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALİL TOKAÇ KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN BOZHÜYÜK 130 ÇARDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HAMİ ÖZDİL KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN ÇARDAK 131 ORTALICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YUSUF ARPACI ORTALICA BELEDİYESİ VEK. KASTAMONU TOSYA ORTALICA 132 SELAHATTİN BAYDAN KAYSERİ AKKIŞLA GÖMÜRGEN 133 BAHADIR KÖSE KAYSERİ KOCASİNAN AMARAT 134 YUSUF YILMAZ KAYSERİ KOCASİNAN DÜVER

8 135 AHMET ORHAN KAYSERİ KOCASİNAN EBİÇ 136 MEHMET ŞEREFLİOĞLU KAYSERİ KOCASİNAN ERKİLET 137 HASAN YILMAZ KAYSERİ KOCASİNAN GÜNEŞLİ 138 MUSTAFA KÖKER KAYSERİ KOCASİNAN HİMMETDEDE 139 RIDVAN İLKAYA KAYSERİ MELİKGAZİ KIRANARDI 140 NAİL ŞAHAN KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 141 YÜKSEL YALÇIN KAYSERİ TALAS BAŞAKPINAR 142 MUSTAFA ERTUĞRUL KAYSERİ TALAS ERCİYES 143 RASİM GÖLBAŞI KAYSERİ TALAS KEPEZ 144 ÜNAL ŞAHİN KAYSERİ TALAS KURUKÖPRÜ 145 KADİR YILMAZ KAYSERİ TOMARZA EMİRUŞAĞI 146 CELAL ÖCAL KIRIKKALE SULAKYURT HAMZALI İLHAN ERİŞ 147 SİNANLI BELEDİYESİ VEK. KIRKLARELİ BABAESKİ SİNANLI 148 ERDOĞAN ZANBAK SAKIZKÖY BELEDİYESİ VEK. KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ SAKIZKÖY 149 HASAN AYKAN YENİCE BELEDİYESİ VEK. KIRKLARELİ PINARHİSAR YENİCE 150 BAYRAM SEVEN KIRŞEHİR AKÇAKENT MAHSENLİ 151 OSMAN GÜL KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI BOĞAZEVCİ 152 HASAN DURMUŞ KIRŞEHİR KAMAN HAMİT 153 MESUT KOÇAK KIRŞEHİR KAMAN İSAHOCALI 154 DURAN GÜNAYDIN KIRŞEHİR KAMAN ÖMERHACILI 155 ŞEREF SATILMIŞ KIRŞEHİR KAMAN YELEK 156 RAMAZAN DEDE KIRŞEHİR MERKEZ ÇAYAĞZI 157 YAVUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İ. HAKKI CANNACAR KİLİS MERKEZ YAVUZLU 158 ATAKENT BELEDİYESİ VEK. KONYA AKŞEHİR ATAKENT 159 GÖLÇAYIR BELEDİYESİ VEK. KONYA AKŞEHİR GÖLÇAYIR 160 MEVLÜT İBİŞ KONYA AKŞEHİR REİS 161 YAZLA BELEDİYESİ VEK. KONYA AKŞEHİR YAZLA 162 MUSTAFA ŞANAL ADAKÖY BELEDİYESİ VEK. KONYA BEYŞEHİR ADAKÖY 163 MUSTAFA GÜR AKÇABELEN BELEDİYESİ VEK. KONYA BEYŞEHİR AKÇABELEN BAYAFŞAR BELEDİYESİ VEK. 164 ZUHAL KONYA BEYŞEHİR BAYAVŞAR TOSUNBAYRAKTAR EMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 165 RAMAZAN KAPTAN EMEN BELEDİYESİ VEK. KONYA BEYŞEHİR EMEN 166 FUAT BAYIR ESENCE BELEDİYESİ VEK. KONYA BEYŞEHİR ESENCE 167 GÖKÇİMEN BELEDİYESİ VEK. KONYA BEYŞEHİR GÖKÇİMEN

9 168 RIZA NAMLI VE GÖLYAKA BELEDİYESİ VEK. KONYA BEYŞEHİR GÖLYAKA 169 İSMAİL GÖKMEN KAYABAŞI BELEDİYESİ VEK. KONYA BEYŞEHİR KAYABAŞI 170 KURUCUOVA BELEDİYESİ VEK. KONYA BEYŞEHİR KURUCUOVA 171 SEVİNDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HASAN SAY SEVİNDİK BELEDİYESİ VEK. KONYA BEYŞEHİR SEVİNDİK 172 ÜSTÜNLER BELEDİYESİ VEK. KONYA BEYŞEHİR ÜSTÜNLER 173 MEHMET SAĞ KONYA BEYŞEHİR YENİDOĞAN YEŞİLDAĞ BELEDİYESİ VEK. 174 KONYA BEYŞEHİR YEŞİLDAĞ 175 TAHSİN DURMAZER DEREİÇİ BELEDİYESİ VEK. KONYA BOZKIR DEREİÇİ 176 MUSTAFA ŞAHİN DEREKÖY BELEDİYESİ VEK. KONYA BOZKIR DEREKÖY 177 HARMANPINAR BELEDİYESİ VEK. KONYA BOZKIR HARMANPINAR 178 RAMAZAN ÖĞÜT SÖĞÜT BELEDİYESİ VEK. KONYA BOZKIR SÖĞÜT 179 ZİYA KUZ KONYA BOZKIR ÜÇPINAR 180 GÜVERCİNLİK BELEDİYESİ VEK. KONYA ÇUMRA GÜVERCİNLİK GENÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEHMET YAŞAR TÜREDİ 181 GENCEK BELEDİYESİ VEK. KONYA DEREBUCAK GENCEK GÖNYEM BELEDİYESİ VEK. GÖYNEM 182 ZUHAL KONYA DEREBUCAK TOSUNBAYRAKTAR (YUKARIKAYALAR) 183 PINARBAŞI BELEDİYESİ VEK. KONYA DEREBUCAK PINARBAŞI 184 BAYRAM ÇAVDAR KONYA DOĞANHİSAR AYASLAR 185 SALİM UÇAR KONYA DOĞANHİSAR ÇINAROBA 186 DURSUN KARA KONYA DOĞANHİSAR DEŞTİĞİN 187 MEHMET ERGÜL KONYA DOĞANHİSAR KARAAĞA 188 DURSUN ARTVİN KONYA DOĞANHİSAR KOÇAŞ 189 SÜLEYMAN PEKMEZ KONYA DOĞANHİSAR KONAKKALE 190 NAMIK KURT KONYA DOĞANHİSAR YENİCE MAHMUT USLU 191 IŞIKLAR BELEDİYESİ VEK. KONYA EMİRGAZİ IŞIKLAR 192 KUTÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI UĞUR AKDOĞAN KUTÖREN BELEDİYESİ VEK. KONYA EREĞLİ KUTÖREN 193 SAZGEÇİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONYA EREĞLİ SAZGEÇİT

10 BÜLENT ERSÜLLÜ SAZGEÇİT BELEDİYESİ VEK. 194 ALİ SELÇUK KONYA HADİM BAĞBAŞI İBRAHİM MEKİ 195 BOLAT BELEDİYESİ VEK. KONYA HADİM BOLAT 196 MUSA ŞEVİK YALINÇEVRE BELEDİYESİ VEK. KONYA HADİM YALINÇEVRE 197 BURUNSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI DURSUN GEZER KONYA HÜYÜK BURUNSUZ 198 ÇAVUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEHMET ÇİĞDEM KONYA HÜYÜK ÇAVUŞ 199 HÜRRİYET ŞAHİN İLMEN BELEDİYESİ VEK. KONYA HÜYÜK İLMEN 200 MEHMET NAZLI İMRENLER BELEDİYESİ VEK. KONYA HÜYÜK İMRENLER 201 KIRELİ BELEDİYESİ VEK. KONYA HÜYÜK KIRELİ KÖŞK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 202 HÜSEYİN AKTAŞ KONYA HÜYÜK KÖŞK 203 BAŞKUYU BELEDİYESİ VEK. KONYA KADINHANI BAŞKUYU 204 MEHMET YÜZER KONYA KULU KARACADAĞ 205 MEHMET ALTUN KONYA KULU KIRKPINAR 206 HATUNSARAY BELEDİYESİ VEK. KONYA MERAM HATUNSARAY 207 KAVAK BELEDİYESİ VEK. KONYA MERAM KAVAK 208 ÇEŞMELİSEBİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ABBAS ÜNLÜ KONYA SARAYÖNÜ ÇEŞMELİSEBİL ÇEŞMELİSEBİL BELEDİYESİ VEK. 209 GÖZLÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HULKİ ÖZDEMİR GÖZLÜ BELEDİYESİ VEK. KONYA SARAYÖNÜ GÖZLÜ 210 KADIOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEHMET YILDIRIM KADIOĞLU BELEDİYESİ VEK. KONYA SARAYÖNÜ KADIOĞLU 211 ALİ İHSAN ÖZCAN KONYA SELÇUKLU BAŞARAKAVAK 212 NEVZAT ÇIĞIR KONYA SELÇUKLU SIZMA 213 AKÇALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FERHAT SARI KONYA SEYDİŞEHİR AKÇALAR 214 BOSTANDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI AHMET SOYLU BOSTANDERE BELEDİYESİ VEK. KONYA SEYDİŞEHİR BOSTANDERE

11 215 ÇAVUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEHMET ÖZER ÇAVUŞ BELEDİYESİ VEK. KONYA SEYDİŞEHİR ÇAVUŞ 216 TACETTİN YILDIZ KESECİK BELEDİYESİ VEK. KONYA SEYDİŞEHİR KESECİK 217 İBRAHİM KÖSE KETENLİ BELEDİYESİ VEK. KONYA SEYDİŞEHİR KETENLİ 218 AFŞAR BELEDİYESİ VEK. KONYA TAŞKENT AFŞAR 219 ÇETMİ BELEDİYESİ VEK. KONYA TAŞKENT ÇETMİ 220 SARAY BELEDİYESİ VEK. KONYA YUNAK SARAY 221 HACIKEBİR BELEDİYESİ VEK. KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR HACIKEBİR 222 İSMAİL HAKKI KURT KÜTAHYA EMET AYDINCIK AHMET YEL 223 ÇERTE BELEDİYESİ VEK. KÜTAHYA EMET ÇERTE 224 MEHMET ALKAN KÜTAHYA EMET EĞRİÖZ HALİL DUMAN 225 ÖRENCİK BELEDİYESİ VEK. KÜTAHYA EMET ÖRENCİK 226 MEHMET TOPÇU YENİCE BELEDİYESİ VEK. KÜTAHYA EMET YENİCE 227 MEHMET ALİ ACAR KÜTAHYA GEDİZ AKÇAALAN HİLMİ BİRCAN 228 KAYAKÖY BELEDİYESİ VEK. KÜTAHYA GEDİZ KAYAKÖY 229 YUNUSLAR BELEDİYESİ VEK. KÜTAHYA GEDİZ YUNUSLAR 230 MEHMET ALTAY HASANLAR BELEDİYESİ VEK. KÜTAHYA HİSARCIK HASANLAR 231 HASAN ERDOĞAN KARBASAN BELEDİYESİ VEK. KÜTAHYA HİSARCIK KARBASAN 232 MEDET DEMİRBAĞ ŞEYHLER BELEDİYESİ VEK. KÜTAHYA HİSARCIK ŞEYHLER 233 MEHMET ALİ ÖZDEMİR SOFULAR BELEDİYESİ VEK. KÜTAHYA PAZARLAR SOFULAR 234 MEHMET ÇETİN HİSARBEY BELEDİYESİ VEK. KÜTAHYA SİMAV HİSARBEY 235 KARACAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTAHYA SİMAV KARACAHİSAR MEHMET ALİ ARSLAN 236 MUSTAFA EMİR YENİKÖY BELEDİYESİ VEK. KÜTAHYA SİMAV YENİKÖY

12 237 ŞERİF GERİKAYA KÜTAHYA SİMAV YAYKIN RAMAZAN KÜÇÜKÇAKIR 238 KARAMANCA BELEDİYESİ VEK. KÜTAHYA ŞAPHANE KARAMANCA 239 GÖKKAYA BELEDİYESİ VEK. MANİSA AHMETLİ GÖKKAYA 240 İCİKLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALİ BOZKURT MANİSA DEMİRCİ İCİKLER BÜLENT ECEVİT KÜP DOĞANTEPE BELEDİYESİ 241 MANİSA MERKEZ DOĞANTEPE 242 HACIHALİLLER BELEDİYESİ VEK. MANİSA MERKEZ HACIHALİLLER 243 OSMAN KARAN HAMZABEYLİ BELEDİYESİ VEK. MANİSA MERKEZ HAMZABEYLİ HALİL İBRAHİM BAYIR SANCAKLI İĞDECİK BELEDİYESİ 244 VEK. MANİSA MERKEZ SANCAKLIİĞDECİK 245 SELİMŞAHLAR BELEDİYESİ VEK. MANİSA MERKEZ SELİMŞAHLAR 246 YASİN HALAT ÜÇPINAR BELEDİYESİ VEK. MANİSA MERKEZ ÜÇPINAR 247 HALİM AKAN YENİKÖY BELEDİYESİ VEK. MANİSA MERKEZ YENİKÖY 248 HAMZA CAN MANİSA SALİHLİ MERSİNLİ HASAN KARAPEHLİVAN 249 NURİYE BELEDİYESİ VEK. MANİSA SARUHANLI NURİYE 250 CEMİL KARAPINAR MANİSA SOMA YAĞCILLI 251 İBRAHİM KARA MANİSA AHMETLİ GÖKKAYA 252 HİLMİ ÇALIŞKAN MUĞLA KAVAKLIDERE ÇAMLIBEL 253 ÇAYBOYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEHMET DEMİR MUĞLA KAVAKLIDERE ÇAYBOYU 254 ALİ FUAT FİDAN MUĞLA MARMARİS TURUNÇ 255 AKİF ARI NEVŞEHİR ACIGÖL İNALLI 256 GÖYNÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI RECEP ÖZBEK NEVŞEHİR AVANOS GÖYNÜK MAHMAT BELEDİYESİ 257 MUSTAFA ÖZDEMİR NEVŞEHİR AVANOS MAHMAT 258 SARILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HABİP YILMAZ NEVŞEHİR AVANOS SARILAR 259 TOPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FARUK ŞİMŞEK TOPAKLI BELEDİYESİ VEK. NEVŞEHİR AVANOS TOPAKLI 260 YUSUF KOÇAK NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ KARABURNA 261 İBRAHİM GÜVEN NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ KIZILAĞIL 262 AHMET ÇİNAR NEVŞEHR KOZAKLI KALECİK 263 MEHMET KARACA NEVŞEHR KOZAKLI KANLICA 264 FUAT YILMAZ NEVŞEHR KOZAKLI KARAHASANLI 265 HÜDAİ ÖZDEMİR NEVŞEHR KOZAKLI KARASENİR 266 YAHYA ÖZKAN NİĞDE BOR KIZILCA

13 267 KAYIRLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞEVKİ ASLAN NİĞDE MERKEZ KAYIRLI 268 OVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALİ AKSOY NİĞDE MERKEZ OVACIK 269 PELİTÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SELAHATTİN SUCU PELİTÖZÜ BELEDİYESİ VEK. ORDU AYBASTI PELİTÖZÜ 270 RIZA ALTAYLI ORDU FATSA GEYİKÇELİ 271 MUSTAFA ÇOLAK ORDU FATSA KÖSEBUCAĞI 272 ALANYURT BELEDİYESİ VEK. ORDU GÖLKÖY ALANYURT 273 KARAHASAN BELEDİYESİ VEK. ORDU GÖLKÖY KARAHASAN 274 ESKİKÖY BELEDİYESİ VEK. ORDU GÜRGENTEPE ESKİKÖY 275 KAYNARTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HÜSEYİN KORKMAZ KAYNARTAŞ BELEDİYESİ VEK. ORDU İKİZCE KAYNARTAŞ HANYANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI BAHATTİN TAŞ 276 HANYANI BELEDİYESİ VEK. ORDU ÜNYE HANYANI HASAN HAMARAT 277 YENİKENT BELEDİYESİ VEK. ORDU ÜNYE YENİKENT 278 YEŞİLKENT BELEDİYESİ VEK. ORDU ÜNYE YEŞİLKENT 279 GEYİKÇELİ BELEDİYESİ VEK. ORDU FATSA GEYİKÇELİ 280 MUSTAFA AYDIN ORDU GÖLKÖY DİREKLİ 281 ALİ MURTAZA DOĞAN OSMANİYE MERKEZ KIRMITLI 282 KOCAMAN BELEDİYESİ VEK. SAMSUN TERME KOCAMAN 283 AMBARTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KEMAL AKBULUT AMBARTEPE BELEDİYESİ VEK. SAMSUN TERME AMBARTEPE GÖLYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSA BAŞ 284 GÖLYAZI BELEDİYESİ VEK. SAMSUN TERME GÖLYAZI 285 GÜZELKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HÜSEYİN ÖZCAN SİNOP TÜRKELİ GÜZELKENT 286 DELİİLYAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI HACI DEMİRKOPARAN MEVLÜT ÖKSÜZ SİVAS ALTINYAYLA DELİİLYAS DELİİLYAS BELEDİYESİ VEK. 287 MUAMMER ÖZKAN KALE BELEDİYESİ VEK. SİVAS ALTINYAYLA KALE 288 HÜSEYİN ERDAL ÇEPNİ BELEDİYESİ VEK. SİVAS GEMEREK ÇEPNİ 289 EĞERCİ BELEDİYESİ SİVAS GEMEREK EĞERCİ

14 290 HASAN ÇELİK EĞERCİ BELEDİYESİ VEK. HİLAL YILDIZ İNKIŞLA BELEDİYESİ VEK. SİVAS GEMEREK İNKIŞLA 291 YUSUF ATMACA HAVUZ BELEDİYESİ VEK. SİVAS KANGAL HAVUZ 292 GÜMÜŞDERE BELEDİYESİ VEK. SİVAS MERKEZ GÜMÜŞDERE 293 BAHARÖZÜ BELEDİYESİ VEK. SİVAS ULAŞ BAHARÖZÜ 294 YENİKARAHİSAR BELEDİYESİ VEK. SİVAS ULAŞ YENİKARAHİSAR KALIN BELEDİYESİ 295 HALİL ŞENER SİVAS YILDIZELİ KALIN İBRAHİM KEKLİK 296 KAVAK BELEDİYESİ VEK. SİVAS YILDIZELİ KAVAK 297 KÜMBET BELEDİYESİ VEK. SİVAS YILDIZELİ KÜMBET 298 ŞEYHHALİL BELEDİYESİ VEK. SİVAS YILDIZELİ ŞEYHHALİL 299 MEHMET ÜNAL ŞEREFİYE BELEDİYESİ VEK. SİVAS ZARA ŞEREFİYE 300 FINDIK BELEDİYESİ VEK. ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK FINDIK 301 BALABANCI BELEDİYESİ VEK. TEKİRDAĞ MALKARA BALABANCI 302 KOZYÖRÜK BELEDİYESİ VEK. TEKİRDAĞ MALKARA KOZYÖRÜK 303 SELAMİ ALTINAY BANARLI BELEDİYESİ VEK. TEKİRDAĞ MERKEZ BANARLI 304 KUMBAĞ BELEDİYESİ VEK. TEKİRDAĞ MERKEZ KUMBAĞ 305 ALİ GÖKÇE TOKAT ALMUS ATAKÖY ÖMER YETER 306 BAĞTAŞI BELEDİYESİ VEK. TOKAT ALMUS BAĞTAŞI 307 ALİ KURT CİHET BELEDİYESİ VEK. TOKAT ALMUS CİHET 308 ÖMER YETER DİKİLİ BELEDİYESİ VEK. TOKAT ALMUS DİKİLİ SALİH AKYOL GÖLGELİ BELEDİYESİ VEKİLİ 309 TOKAT ALMUS GÖLGELİ AV. CAN DOĞUSOY ERDOĞAN ÇOBAN 310 GÖRÜMLÜ BELEDİYESİ VEK. TOKAT ALMUS GÖRÜMLÜ

15 311 KINIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUSTAFA GÜRSOY TOKAT ALMUS KINIK 312 ZEKİ AHMET KARABIYIK TOKAT ERBAA ÜZÜMLÜ BÜYÜKYILDIZ BELEDİYE 313 BAŞKANLIĞI TOKAT MERKEZ BÜYÜKYILDIZ VEYİS YARAR 314 ERDAL KIRAN KEMALPAŞA BELEDİYESİ VEK. TOKAT MERKEZ KEMALPAŞA AV. CAN DOĞUSOY 315 YAĞMURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALİ HAYDAR BİNGÖL TOKAT MERKEZ YAĞMURLU 316 AYHAN ÖZTÜRK TOKAT NİKSAR GÖKÇELİ 317 ZEKİ KARAKAŞ TOKAT NİKSAR GÜNEBAKAN MÜNİR TÜRKOĞLU 318 KUYUCAK BELEDİYESİ VEK. TOKAT NİKSAR KUYUCAK AV. CAN DOĞUSOY 319 DURMUŞ ÖZDEMİR ÖZALAN BELEDİYESİ VEK. TOKAT NİKSAR ÖZALAN SERENLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 320 NURETTİN KELEŞ TOKAT NİKSAR SERENLİ URAL GEZGİN 321 DEREKÖY BELEDİYESİ VEK. TOKAT PAZAR DEREKÖY AV. CAN DOĞUSOY 322 BEKİR SAMİ ŞEN BÜŞÜRÜM BELEDİYESİ VEK. TOKAT REŞADİYE BÜŞÜRÜM AV. CAN DOĞUSOY 323 CİMİTEKKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI CAVİT GÜR TOKAT REŞADİYE CİMİTEKKE 324 CENGİZ GÜL ÇEVRECİK BELEDİYESİ VEK. TOKAT REŞADİYE ÇEVRECİK AV. CAN DOĞUSOY 325 DEMİRCİLİ BELEDİYESİ VEK. TOKAT REŞADİYE DEMİRCİLİ 326 KENAN BAŞARAN KIZILCAÖREN BELEDİYESİ VEK. TOKAT REŞADİYE KIZILCAÖREN 327 MUSTAFA YILDIRIM KUZBAĞI BELEDİYESİ VEK. TOKAT REŞADİYE KUZBAĞI 328 NAZMİ YÜCEL SOĞUKPINAR BELEDİYESİ VEK. TOKAT REŞADİYE SOĞUKPINAR AV. CAN DOĞUSOY YOLÜSTÜ BELEDİYESİ 329 MEHMET KAYA TOKAT REŞADİYE YOLÜSTÜ 330 SEFER ÇAKIN TOKAT TURHAL ÇAYLI ÇAYLI BELEDİYESİ VEK.

16 331 AV. CAN DOĞUSOY ULUTEPE BELEDİYESİ VEK. TOKAT TURHAL ULUTEPE 332 YAZITEPE BELEDİYESİ VEK. TOKAT TURHAL YAZITEPE 333 GÜZELBEYLİ BELEDİYESİ VEK. TOKAT ZİLE GÜZELBEYLİ 334 ZÜLFİKAR TANKUÇ TOKAT MERKEZ AKBELEN 335 REMZİ AKKOÇ TOKAT MERKEZ AVLUNLAR 336 MUSA SEVİM TRABZON AKCAABAT ADACIK 337 AHMET MARUFOĞLU TRABZON AKCAABAT ŞİNİK ATAYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 338 GALİP KELEŞ TRABZON ARSİN ATAYURT 339 FINDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEHMET KUL TRABZON ARSİN FINDIKLI 340 HASAN HÜSEYİN ALGAN TRABZON BEŞİKDÜZÜ TÜRKELLİ 341 ZÜLKÜF DİLLİ TRABZON BEŞİKDÜZÜ YEŞİLKÖY 342 MUSTAFA YILDIRIM TRABZON ÇAYKARA ATAKÖY 343 REFİK ALBAYRAK TRABZON ÇAYKARA TAŞKIRAN 344 GÜLDEREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MURAT ÖZTÜRK TRABZON HAYRAT GÜLDEREN 345 BALLICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HASAN ÇAKIR TRABZON OF BALLICA 346 CUMAPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TRABZON OF CUMAPAZARI AHMET SARAL 347 ESKİPAZAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TUFAN AYAZ TRABZON OF ESKİPAZAR 348 ÖMER İMAMOĞLU TRABZON OF GÜRPINAR 349 BÜYÜKOTURAK BELEDİYESİ VEK. UŞAK BANAZ BÜYÜKOTURAK 350 MUZAFFER KÜÇÜKARSLAN UŞAK EŞME GÜLLÜ AĞAÇBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 351 ŞADAN AKÇAY AĞAÇBEYLİ BELEDİYESİ VEK. UŞAK SİVASLI AĞAÇBEYLİ 352 VELİ ACAR UŞAK ULUBEY KIŞLA 353 FARUK TÜRKMEN YOZGAT BOĞAZLIYAN DEVECİPINAR 354 FAZLI AÇIKGÖZ YOZGAT BOĞAZLIYAN OVAKENT 355 İLHAMİ ŞAŞMAZ YOZGAT BOĞAZLIYAN UZUNLU 356 BAŞKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZİYA AKÇA YOZGAT KADINHANI BAŞKUYU 357 OSMAN DURSUN YOZGAT MERKEZ OSMANPAŞA 358 İDRİS ARSLAN YOZGAT SARAYKENT ÇİÇEKLİ 359 İLHAMİ ERDOĞAN YOZGAT SARAYKENT DEDEFAKILI 360 HAŞİM GÖREN YOZGAT SORGUN AHMETFAKILI 361 MUSTAFA BÖLÜKBAŞI YOZGAT SORGUN KARAKIZ 362 İDRİS ÖZTÜRK YOZGAT ŞEFAATLİ PAŞAKÖY 363 TAHSİN ÖZKAN YOZGAT YENİFAKILI BEKTAŞLI

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

EK:1 A CETVELİ - GELİR BÜTÇESİ

EK:1 A CETVELİ - GELİR BÜTÇESİ EK:1 A CETVELİ - GELİR BÜTÇESİ KODLAR GELİR KALEMLERİ TAHMİNİ GELİR TAHSİLAT TAHMİNİ KALAN 01 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR 20.083.539,00 4.017.000,00 0,00 01 Merkezi Yönetim Bütçesinden

Detaylı

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ADANA CEYHAN HATAY İSKENDERUN ERDEMLİ MERSİN - ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA GİRMEYE HAK KAZANAN VE TA BARINMAK İSTEYEN(Hazırlık ve.sınıf Öğrencileri-) ADANA

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA KOZAN ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL İLÇE CİNSİYET ADANA MERKEZ ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA KOZAN ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KIZ AFYONKARAHİSAR

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA KOZAN ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2018 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

ÇIKIŞ VARIŞ TON/TL TIR/TL KG/TL

ÇIKIŞ VARIŞ TON/TL TIR/TL KG/TL MÜŞTERİ FİYATLARI ÇIKIŞ VARIŞ TON/TL TIR/TL KG/TL 10-Avc ADANA 118,65 TL 3.084,90 TL 0,119 TL 10-Avc ANKARA 78,75 TL 2.047,50 TL 0,079 TL 10-Avc ANTALYA 111,30 TL 2.893,80 TL 0,111 TL 10-Avc BALIKESİR

Detaylı

MÜŞTERİ FİYATLARI ÇIKIŞ VARIŞ TON/TL TIR/TL KG/TL

MÜŞTERİ FİYATLARI ÇIKIŞ VARIŞ TON/TL TIR/TL KG/TL MÜŞTERİ FİYATLARI ÇIKIŞ VARIŞ TON/TL TIR/TL KG/TL 10-Avc ADANA 113,40 TL 2.948,40 TL 0,113 TL 10-Avc ANKARA 75,60 TL 1.965,60 TL 0,076 TL 10-Avc ANTALYA 106,05 TL 2.757,30 TL 0,106 TL 10-Avc BALIKESİR

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

Bilgi Raporu. Sayı : 2008/05/37 Konu : SON NÜFUS SAYIMI VE KONYA YA ETKİLERİ. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih:

Bilgi Raporu. Sayı : 2008/05/37 Konu : SON NÜFUS SAYIMI VE KONYA YA ETKİLERİ. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Bilgi Raporu Tarih: 01.02.2008 Sayı : 2008/05/37 Konu : SON NÜFUS SAYIMI VE KONYA YA ETKİLERİ Hazırlayan: Seyida ERKEK SON NÜFUS SAYIMI VE KONYA YA ETKİLERİ Giriş

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014 2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI Mart, 2014 İllerin Kazanacak Partilere Göre Dağılımı AK Parti CHP MHP BDP/HDP Rekabetin Olduğu İller 2 BAĞIMSIZ ZİHNİ ALDIRMAZ ADANA AK PARTİ CHP MHP

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İl Başkanlıkları İLİ GSM KURUM TELEFON KURUM FAKS ADANA 15 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Gürdal ERSOY 5358962272 adana@tocbirsen.org.tr ADANA 31 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Durmuş Bilal AKKUŞ 5052426404 322 457 06 453

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11 MERKEZ TEŞKİLATI BOŞ LARINI GÖSTERİR TABLO İLİ İLÇESİ KURUM KURUMU SINIFI UNVAN DERECELERE GÖRE MÜNHAL LAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 214816 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ AHM AVUKAT 5935 1 3 3 2 5

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 86,38341 87,59066 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YURT YÖNETİM MEMURU (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 87,38906

Detaylı

Yedeği biten il ve ilçeler için yurt başvuruları başladı

Yedeği biten il ve ilçeler için yurt başvuruları başladı On5yirmi5.com Yedeği biten il ve ilçeler için yurt başvuruları başladı Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilere kapılarını açan KYK, bir yandan yedek sırası bekleyen öğrencileri

Detaylı

TABLO-1. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR (KPSS 2019/3)

TABLO-1. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR (KPSS 2019/3) 290791017 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİKER ADANA CEYHAN Taşra 5 3318 7225 290791024 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİKER ADANA KARATAŞ Taşra 1 3318 7225 290791031 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010893 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,84770 72,84770 210011557 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 4 0 84,35911 84,61694

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ

İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ 1 ADANA ADANA BAŞMÜDÜRLÜK EMRİNE DAĞITICI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 15 2 ADANA KOZAN PTT MERKEZİ. AFYONKARAHİSAR DAĞITICI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

Detaylı

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ Öğretim Üyesi Sayıları

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ Öğretim Üyesi Sayıları ÜNİVERSİTE ADI DEVLET ÜNİVERSİTELERİ Sayıları Tarihi PROFESÖR Dolu Kadro Yüzdelik ı Doçent DOÇENT DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Doktor ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 21.07.2010 11 13,41 15 18,29 56 68,29 ADANA ALPARSLAN

Detaylı

10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI

10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI 10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI İL ADANA MERKEZ GENEL YURT TOPLAMI 134 183 62 44 ÜCRETİ FARKLI YURT TOPLAMI 10 21 6 9 ADANA CEYHAN CEYHAN YURDU GENEL YURT 15 127

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461

ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461 MESLEK 2006 YILI TABAN PUANLARI OKULUN ADI KONT TABAN PUAN KAZ % TEAS ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461 ADANA MESLEK Karma 20 280.336 26.43 577 ADANA KOZAN MESLEK Karma 40 284.874 24.73 1423

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI TERCİHİNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI TERCİHİNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI İNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - LARI 7 ADANA CEYHAN 23283 İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İ.H.L. İngilizce 82 11 165,257 306,446 7 ADANA KOZAN 5482 Kozan İmam Hatip Lisesi ve And. İmam Hatip

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783

İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783 İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783 ÖZEL BÜRO ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 73364886 ALIM VE MUHAFAZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

TEŞVİK BÖLGESİ BEDELSİZ ARSA İNDİRİMİ SIRA NO İL OSB ADI

TEŞVİK BÖLGESİ BEDELSİZ ARSA İNDİRİMİ SIRA NO İL OSB ADI ADANA ADANA HACI SABANCI 2 50% 1 2 ADANA ADANA KOZAN OSB 2 60% 3 ADIYAMAN ADIYAMAN 3 70% 4 ADIYAMAN ADIYAMAN BESNİ 3 90% 5 ADIYAMAN ADIYAMAN GÖLBAŞI 3 90% 6 ADIYAMAN ADIYAMAN KAHTA 3 90% 7 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB ADI Sütun1 Sütun2 Sütun3 Sütun4 Sütun5 Sütun6 Sütun7 Sütun8 Sütun10 Sütun11 Sütun12Sütun13Sütun14Sütun15Sütun16Sütun17Sütun18Sütun19Sütun20Sütun21Sütun22Sütun23Sütun24Sütun25Sütun26Sütun27 210890001 25333

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2014 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2015 tarihinde 2014 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle;

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON GAZİANTEP (735) EK - 2 SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR 2 DİYARBAKIR Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 230 15 10 1 1 1 1 4 263 3 DİYARBAKIR Diyarbakır 2 Nolu

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

1 of 130 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 of 130 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 3210101 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU Merkez 1 0 87,835 87,835 3210103 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU Merkez 1 0 87,718 87,718 3210105 ABANT İZZET

Detaylı

KPSS 2018/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

KPSS 2018/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) saglikpersoneli.org KPSS 2018/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) KOD KURUM ADI KADRO ADI GENEL KONTENJAN BOŞ KONTENJAN

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT.

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KURUM ADI KADRO ADI 1241011 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 2 0 88,10220 88,56604 1241013 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 1 0 85,43244

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,55615 87,55615 110010005 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYİ (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 85,02996

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) kodu D İL İLÇE TEŞ SINIF KD A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 92 11 12 13 14 15 16 17 210010007 25226 ABANT İZZET

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

TABLO-1. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR

TABLO-1. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR KKODU KURUM ADI KADRO UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 2021437 İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ (BOLU) AMBAR MEMURU( BOLU ) GİH 10 1 3001 6505 7268 2021439 İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ KAMU HASTANE BİRLİKLERİ 5 GENEL HİZMET BİLGİLERİ RAPORU BÜLTENİ www.tkhk.gov.tr 1 KAMU HASTANE BİRLİKLERİ GENEL HİZMET BİLGİLERİ RAPORU BÜLTENİ - 2015 Telif Hakkı Sahibi: Türkiye Kamu neleri Kurumu, 2016.

Detaylı

2017 YILI BİLİM SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRETMEN ATAMASI SONUCU OLUŞAN İL-ALAN BAZLI TABAN PUANLAR

2017 YILI BİLİM SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRETMEN ATAMASI SONUCU OLUŞAN İL-ALAN BAZLI TABAN PUANLAR 2017 YILI BİLİM SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRETMEN ATAMASI SONUCU OLUŞAN İL-ALAN BAZLI TABAN PUANLAR Alan Adı İl Adı Atama Puanı Ek2 Puanı Hizmet Süresi Başvuru Atama Bilişim Teknolojileri ANKARA 42,000 10 3269

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 179 180 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 04.11.2017 tarih ve 45/56 sayılı

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

T.C. TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı

T.C. TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Eskişehir Teknik Üni. Evrak Tarih ve Sayısı: 25/02/2019-E.2478 *BENF56YF4* T.C. TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI Sayı : 53325897-115.01-E.35424 24/02/2019 Konu : Üniversite Öğrencileri

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

2015 TEOG FEN LİSESİ TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

2015 TEOG FEN LİSESİ TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ FEN LİSESİ TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İl / İlçe Okul Adı Süresi Pansiyon Durumu Kontenjanı 2014 Taban Puanı 1 62419 ANKARA / ÇANKAYA Ankara Fen 4 yıl Pansiyon(Kız/Erkek) 120 495,4233 0,07 2 61326

Detaylı

2007 OKS - ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE BOŞ KONTENJAN LİSTESİ KONTENJAN ADI

2007 OKS - ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE BOŞ KONTENJAN LİSTESİ KONTENJAN ADI I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE LİSTESİ ADI ADAY 1 ADANA SEYHAN 9360 Adana İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi KIZ/ERKEK İngilizce 90 78 12 407.505 2 ADANA CEYHAN 2868 Ceyhan Ticaret Borsası Anadolu Öğretmen Lisesi

Detaylı

1 / 5 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 5 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110160001 BARTIN ÜNİVERSİTESİ Teknisyen (BARTIN MERKEZ Merkez) 1 0 89,00512 89,00512 110160003 BARTIN ÜNİVERSİTESİ Kaloriferci (BARTIN MERKEZ Merkez) 2 0 91,82970 93,92348 110470001 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

OSB ADI TÜKETİCİLER İÇİN ÜRETİCİLER İÇİN

OSB ADI TÜKETİCİLER İÇİN ÜRETİCİLER İÇİN ADI TÜKETİCİLER İÇİN ÜRETİCİLER İÇİN TT: 1,3130 Kr/kWh TT: 0,9860 Kr/kWh SH: 3,1040 Kr/kWh ÇT: 0,7270 Kr/kWh Adana Hacı ÇT: 0,9681 Kr/kWh Güç Bedeli: 108,0300 Sabancı Güç Bedeli: 198,6800 Güç Aşım Bedeli:

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İLLERE GÖRE FEN VE SOSYAL LİSELERİ TABAN-TAVAN PUANLARI

İLLERE GÖRE FEN VE SOSYAL LİSELERİ TABAN-TAVAN PUANLARI Tercih Yabancı Okul Adı Kodu İLLERE GÖRE FEN VE SOSYAL LİSELERİ TABAN-TAVAN PUANLARI Dili Öğretim Süresi ADANA / CEYHAN / 26664 Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen ADANA / KOZAN / 24697 Kozan Fen ADANA /

Detaylı

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 79,46687 79,46687 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SEKRETER (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 74,89333 74,89333 290940017

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI İDARİ VE HİZMET BİRİMLERİ KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI İDARİ VE HİZMET BİRİMLERİ KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI İDARİ VE HİZMET BİRİMLERİ KADRO STANDARTLARI YÖNETME SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI İDARİ VE HİZMET BİRİMLERİ KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 04.01.2012-28163

Detaylı

24 İle Yeni Vali Atandı

24 İle Yeni Vali Atandı 24 İle Yeni Vali Atandı Valililer kararnamesinin açıklanmasıyla birlikte 24 ile yeni vali atanırken, 36 ilin valisi de kendi arasında yer değiştirdi. 01.06.2016 / 10:00 Valiler kararnamesi imzalandı. 24

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

saglikpersoneli.org KPSS 2018/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans)

saglikpersoneli.org KPSS 2018/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans) saglikpersoneli.org KPSS 2018/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans) KOD KURUM ADI KADRO ADI GENEL KONTENJAN BOŞ KONTENJAN

Detaylı

Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (1) ( 2017 )

Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (1) ( 2017 ) Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (1) İller ve Bölgeler (2) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam İstanbul 18.257

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı