TÜVTURK ve Araç Muayenesi ile lgili En Çok Merak Edilenler, Sorulanlar ve Yanlı Bilinenler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜVTURK ve Araç Muayenesi ile lgili En Çok Merak Edilenler, Sorulanlar ve Yanlı Bilinenler"

Transkript

1 TÜVTURK ve Araç Muayenesi ile lgili En Çok Merak Edilenler, Sorulanlar ve Yanlı Bilinenler 1

2 Aracım bulundu um ehirde muayene edilemiyormu! Do ru mu? Ula tırma Bakanlı ı, TÜVTURK ve Özelle tirme daresi kuzey güney ayrımının yeniden düzenlenmesine yönelik olarak üçlü mutabakatla imtiyaz sözle mesimnin ilgili maddesini revize ettiler. Kontrat revizyonu Danı tay 1. Dairesinin onayından 7 ubat 2009 da çıkmı tır. 7 ubat 2009 tarihi itibariyle Kuzey- Güney bölge ayrımı kalkmı olup, aracınızı diledi iniz her ilde ve istasyonda muayene ettirebilirsiniz. 2

3 Eski araçlar muayeneden geçemiyormu, 20 ya ındaki araçlardan sıfır araç gibi performans beklenmesi haksızlık de il mi? Periyodik ta ıt muayenesi, tamamen aracın yolda seyir güvenli ine uygun olup olmadı na yöneliktir. Aracınız alındı ı tarihten itibaren düzenli bakım gördüyse, çok uzun yıllar seyir güvenli ine tehdit olu turmayacaktır. stasyonlarımızda ilk muayenede kusursuz raporu alan 1952 model aracın yanısıra, 1970 li yıllara ait bir çok araç kusursuz olarak geçmi tir Model Willy Jeep ubat ayında Trabzon istasyonumuzdan ilk muayenede geçmi tir Model bu araç A ustos ayında zmir istasyonumuzdan ilk muayenede geçmi tir. 3

4 Eski araçlar muayeneden geçemiyormu, 20 ya ındaki araçlardan sıfır araç gibi performans beklenmesi haksızlık de il mi? Tüm ekipmanları, emniyet kemerleri tamam I ıklandırmaları eksiksiz Tüm yürüyen aksam, lastikler, yol güvenli i için uygun Görü artlarını engelleyen bir unsur ya da eksiklik yok Fren de erleri yerinde Direksiyon ve ilgili sistemleri problemsiz Ruhsat bilgileri araç ile uyu makta Sonuç : lk muayenede kusursuz! 4

5 Araç muayenesi çok sıkı, bunları gev etme imkanınız yok mu? Kusur Kriterlerini belirleme yetkisi T.C. UBAK Kara Ula tırması Genel Müdürlü ü ndedir. 20 A ustos 2008 de yayınlanan genelge ile Araç Muayenesinde kontrol edilecek noktalar belirtilmi, Araç Muayenesi Kusurlar Tablosu ile de kusurlar ve kusurların dereceleri tanımlanmı tır. Kusurlar tablosu bir çok farklı yönetmelik kriterlerine göre düzenlenmi tir. 5

6 Aracımın Motor Numarası bulunamadı, servise yönlendirildim, neden? Periyodik Muayene de: Periyodik Araç Muayenesinde Hafif Kusur olarak de erlendirilmektedir ve sonuç olarak araç muayeneden geçmekte ve ikinci bir tekrar muayenesine ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu nedenle sizin çin problem te kil etmez. Tespit ve Ek-1 için Mutlaka görülmelidir. Motor no silikse, bulunamıyorsa ya da okunamıyorsa, TÜVTURK uzmanı emin olamıyorsa, tespit i lemini gerçekle tirmez. Neden Göremiyoruz? Yurt dı ında Motor No bir tespit unsuru de ildir. Bu nedenle üretici firmalar motor numarasını gözle direkt olarak görülemeyecek yerlerin altına koymaktadırlar. TÜVTURK, sadece gözle görülebilen noktalar için muayene yapmaktadır ve herhangi bir açma- sökme i lemi yapma yetkimiz yoktur. Motor No bulunamayan araçlar tespit edilmesi amacıyla yetkili servislere yönlendirilir. 6

7 Muayenede tespit etti iniz basit kusurları yerinde tamir etseniz olmaz mı? Haksız rekabeti önlemek, ba ımsız ve tarafsız denetim yapabilmeyi teminen uluslararası ISO Akreditasyon standartına göre; Araçların tamir, bakım faaliyetkerinde bulunulması engellenmekte; Yedek parça satı ı yasaklanmaktadır. Ancak TÜVTURK tesisinin dı ında isteyen ki i ve kurulu lar bu tarz hizmetleri verebilirler. 7

8 Boyada çizik olması A ır Kusurmu, do ru mu? Yanlı. TÜVTURK, sadece aracın trafikte güvenli seyrine yönelik muayene yapmaktadır. Dı görünümü iyi de il, Kaportası çizik, Boyası a ınmı, Kaportada bazı eziklikler var, Kaportada bölgesel paslanma var eklinde a ır ya da emniyetsiz kusur yoktur. Ancak Ta ıyıcı parçalarda ( dingil, amortisor vs.) olu abilecek paslanma ve yıpranma araç güvenli ini tehlikeye ataca ından dolayı kusur olarak de erlendirilir. Kirlenme, paslanmadan dolayı aracın asi numarası görünmüyor ise bu bir emniyetsiz kusur olarak de erlendirilmektedir. 8

9 AB standartlarında muayene Türkiye için erken de il mi? Yollarımızın durumu belli, Avrupa standartında yolumuz mu var da araçlar Avrupa standartında olacak? TÜVTURK, T.C. UBAK Kara Ula tırması Genel Müdürlü ü tarafından belirlenen kriterler, kusurlar ve a a ıdaki yönetmeliklere göre denetim yapmaktadır. Araç Muayene stasyonları Yönetmeli i (Ula tırma Bakanlı ı) 2918 Sayılı Trafik Kanunu (Emniyet Genel Müdürlü ü) Karayolları Trafik Yönetmeli i (Emniyet Genel Müdürlü ü) Tip Onay Yönetmelikleri (Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı) A TM Hakkında Yönetmelik (Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı) 96/96/EC Araç muayene istasyonlarının açılması ve i letilmesine yönelik direktif (Avrupa Birli i) Denetim kriterleri ve uygulamaları insan hayatına de er verilen tüm geli mi ülkelerde farklı versiyonlarla uygulanmaktadır. 9

10 Gecikmelerinde %5 fazla ücret alıyorsunuz, Bir günlük gecikme için 1 aylık fazla ücret alınması do ru mu? 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu nun 35. maddesi uyarınca muayene süresi geçirilen araçlardan gecikilen beher ay için %5 fazla muayene ücreti tahsil edilmektedir. Tahsil edilen tutarların tamamı Maliye Bakanlı ı Gelirler daresi Ba kanlı ı na aktarılmaktadır. Yasalar gere i gecikmeler 30 günlük dilimler halinde olmaktadır, 1 günlük veya 20 günlük gecikme 1 ay olarak de erlendirilmektedir. 10

11 Farklı lastik markaları nedeniyle araç muayeneden kalıyormu! Do ru mu? Yanlı, TÜVTURK Araç Muayenesi nde lastiklerin di derinli i kontrol edilir, 1.6 mm altında ise araç muayeden kalır. Lastik desenlerinin farklı olması A ır Kusur de ildir. Lastiklerin durumu kontrol edilir; lastiklerde araç güvenli ini tehlikeye atacak yıpranma, patlama, hasar var ise A ır Kusur olarak muayene raporu tutulur. 11

12 Çelik Jant nedeniyle araç muayeneden kalıyormu! Do ru mu? TÜVTURK de araç muayenesi yapılırken araç jantlarının çelik ya da ala ım olup olmadı ına bakılmaz. Araç üzerinde bulunan jantların araçla uygunlu u kontrol edilir. Jant ölçüleri araca uygunsa aracın muayenesi onaylanır. 12

13 Yazı ve görseller nedeniyle muayeneden kalınıyormu! Do ru mu? Araçların üzerlerindeki reklam ve logo tescil edilerek kullanılabilir. Bunların dı ında vasıtaların üzerinde basılı malzeme bulunması 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu na göre aykırıdır. ehirler arası yük ve yolcu ta ıyan araçlarda reklam ve logoların ruhsata i lenme zorunlulu u yoktur. 13

14 Araç muayene ücretleri neden bu kadar yüksek ve binek araç muayene ücreti olan TL neye göre belirlenmekte? Muayene ücretleri, her yıl T.C. Maliye Bakanlı ı tarafından yayınlanan Yeniden De erleme Artı Oranı baz alınarak Kara Ula tırması Genel Müdürlü ü genelgesi ile belirlenir yılı için ücretler a a ıdaki gibi belirlenmi tir; 14

15 Traktörümü muayene için köyden merkeze 100 km lik yolda nasıl getirece im? 81 il ve 88 ilçe merkezinde toplam 189 adet sabit Muayene stasyonu mevcuttur. Bunlara ilaveten 79 il merkezinde istasyon olmayan 724 ilçeye hizmet vermek üzere hazır tutulan mobil isatsyonlarımız bulunmaktadır. 15

16 Neden vergi kontrolü yapıyorsunuz? Araç Muayenesi ile ilgisi ne? Motorlu Ta ıtlar Vergisi Kanunu Madde 13 d: Ta ıtlarla ilgili Fenni Muayene Komisyonları, Liman ve Deniz letme Bölge Müdürlükleri, Belediyeler veya Liman ba kanlıkları ile Ula tırma Bakanlı ı Sivil Havacılık Genel Müdürlü ü ta ıtların Fenni Muayeneleri yapmadan, Denize veya Uçu a Elveri li belgelerini vermeden önce, verginin ödenip ödenmedi ini ara tırmak zorundadırlar. Vergisi ödenmemi ta ıtlara ait Fenni Muayene yapılamaz, Denize ve Uçu a Elveri li belgesi verilemez sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanunun Madde 48: Araç Muayenesi yapan kurumlar araçların muayenesinin yapılması için Fenni Muayene zin belgesini talep ve kontrol eder. Bu yasal zorunluluklar nedeniyle Araç Muayenesi öncesinde vergi borcu kontrolü yapılmaktadır. * Fenni Muayene zin Belgesi, Vergi Dairelerinden alınan ve aracın vergi borcu, OGS ve trafik cezası olmadı ını ibraz eden belgedir. 16

17 Uzun bekleme süreleri nasıl ve ne zaman azalacak? Araç satı larının özellikle yılın son iki ayında yo unla mı olması nedeniyle muayene geçerlilik sürelerinin bu aylarda sona ermesi, 2008 Aralık ayında Kurban Bayramı tatili nedeniyle muayene talebinin di er günlere dengesiz da ılması, Muayenesi gecikmi araçların muayene ücretini sonraki yıla yeni fiyatlar ile ödememek istememeleri nedeniyle; Uzun bekleme süreleri Aralık ve Ocak aylarında ya anmı tır; Alınan Tedbirler; Muayene uzmanı sayısı artırıldı, Düzenlenen e itimler ile muayene uzmanlarının performansı arttırıldı, Çalı ma saatleri uzatıldı, Randevu sistemi uygulaması ba latıldı Türkiye genelinde bekleme sürelerinden kaynaklı sorunlar minimuma indirilmi tir. yile tirme çalı maları devam etmektedir. 17

18 Benim aracım muayeneden geçer mi? Tadilat onayı var ise (üstü açık olması) 2- Jant büyüklü ü araca uygun ise 3- I ıklandırma sistemi çalı ıyor durumda ise 4- Görü artlarını engelleyen bir durumu yok ise 5- Yan barların sökülmesi gerekli Ek olarak; Araç ile ruhsat bilgileri uyumlu ise Fren tertibatı uygun ise Aks, jant, lastik ve süspansiyon gibi yürüyenaksamları uygun ise ase ve ase ba lantıları iyi durumda ise Ekipmanlar (ilk yardım çantası, yangın tüpü vb.) tam ve çalı ır durumda ise 18

TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları

TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları 15-04-13 Slide 1 Eski araçlar muayeneden geçemiyormuş, 20 yaşındaki araçlardan sıfır araç gibi performans beklenmesi haksızlık değil mi? Periyodik taşıt muayenesi, tamamen

Detaylı

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER ANKARA / Aralık 1998 T.C. SAYI TAY BA KANLI I Performans Denetimi Raporu Karayolları Genel Müdürlü ü YOL YAPIM,

Detaylı

Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sa lık Bakanlı ı ndan Resmi Gazete Tarih : 08.07.2001 Sayı : 24454 Amaç Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeli i B R NC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S

TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU METN Esas No: 1/439../03/2010 Kara No: KAMU HASTANE B RL KLER KANUNU TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Bakanlar Kurulunun belirleyece

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI KONYA İLİ DURUM ANALİZİ Ahmet ÇELİK

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI KONYA İLİ DURUM ANALİZİ Ahmet ÇELİK 1. GİRİŞ Karayolu Trafik Kanunu gereğince, motorlu araçların, modeline bakılmaksızın belirli aralıklarla teknik denetimlerinin (periyodik muayene) yapılması gerekmektedir. Araç muayeneleri, 1985 yılına

Detaylı

KARAYOLLARINDA YÜK TA IMACILI ININ 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü

KARAYOLLARINDA YÜK TA IMACILI ININ 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü KARAYOLLARINDA A IR TA IT TRAF N N VE YÜK TA IMACILI ININ ÖZELL KLER VE E L MLER 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü UBAT 2011

Detaylı

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

DEVLET YOLLARI TRAF K AKIMI ÖZELL KLER VE TRAF K PARAMETRELER

DEVLET YOLLARI TRAF K AKIMI ÖZELL KLER VE TRAF K PARAMETRELER DEVLET YOLLARI TRAF K AKIMI ÖZELL KLER VE TRAF K PARAMETRELER MEVS MSEL FAKTÖRLER K FAKTÖRÜ YÖNSEL DA ILIM KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI I. Giri Ekrem CANDAN Türkiye de kamu yatırım projelerinin finansmanında ya anan iç kaynak yetersizlikleri,

Detaylı

FUARA KATILIM SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR:

FUARA KATILIM SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR: FUARA KATILIM SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR: 1.1. bu sözle me a a ıda ticari unvanı ve adresi belirtilmi bulunan AGORAS Fuarcılık Hizmetleri Ltd. ti. ile bilgileri sözle menin ön yüzündeki Tablo 1 de bulunan ve

Detaylı

çinin Kitapl Çal ma Ya am nda Kas m-aral k 2009 TÜRK- 'in Gündeminden 2010 Y l n n Ba lama Vuru u: Açl k S n r 812.- Lira Ethem Ezgü'yü Kaybettik

çinin Kitapl Çal ma Ya am nda Kas m-aral k 2009 TÜRK- 'in Gündeminden 2010 Y l n n Ba lama Vuru u: Açl k S n r 812.- Lira Ethem Ezgü'yü Kaybettik Say : 387 eker Fabrikalar n n Özelle tirilmesine Tepki tfaiye çisi Direniyor Asgari Ücrete Günde 1 Lira Zam Türkiye Kurumu Genel Kurulu Yap ld SGK Genel Kurulu Yap ld TÜRK YE Ç SEND KALARI KONFEDERASYONU

Detaylı

T.C. AMASYA VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu)

T.C. AMASYA VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu) SIRA NO 1 T.C. AMASYA VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu) HİZMETİN ADI Yeni Kayıt (Faturalı) Araçlardan İstenen Belgeler Tamamlanmamış Kamyonet

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi nden

Akfen Holding Anonim irketi nden Akfen Holding Anonim irketi nden Ortaklı ımızın çıkarılmı sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut ortakların sahip oldu u 10.355.890.-TL

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINDA TEK ÇATI ÇALI MALARI ÜZER NE

SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINDA TEK ÇATI ÇALI MALARI ÜZER NE SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINDA TEK ÇATI ÇALI MALARI ÜZER NE Ercüment ÖZTÜRK I- G R Ülkemizde uzun yıllara dayanan sosyal sigorta kurumlarında reform çalı maları yürütülmektedir. Reform çalı malarına gerekçe

Detaylı

HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran 2009 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran 2009 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 30 Haziran Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim irketi Kurulu Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi

Detaylı

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Bakanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim 01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim Firmasının Uygunluk Görü"ü 09 Özet Yönetim Kurulu Raporu

Detaylı

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Doç. Dr. Halil brahim DURAK Tıp - Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Ba kanlı

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU Kiracı Adı-Soyadı : T.C. kimlik No : Fatura Adresi : İş Adresi : İş Tel : E-mail : Ev Adresi : Faks no : Ev Tel : Gsm 1 : Ehliyet No : Gsm 2 : Eh. Verildiği Yer : Eh. Verildiği

Detaylı

amurattekin@gmail.com

amurattekin@gmail.com TEKN K NEZARETÇ K ( A ) SERT KALI GÜVENL UZMANI amurattekin@gmail.com A.Murat Tekin Maden Yüksek Mühendisi Ankara / 2009 TEKN K NEZARETÇ NED R? TEKN K NEZARETÇ : letmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

TÜRK VERG YARGISI S STEM NDE OLA ANÜSTÜ KANUN YOLLARI

TÜRK VERG YARGISI S STEM NDE OLA ANÜSTÜ KANUN YOLLARI TÜRK VERG YARGISI S STEM NDE OLA ANÜSTÜ KANUN YOLLARI Murat ARSLAN G R evletin ki ilerle olan ve vergilendirmeden do an ili kilerine vergi Dhukuku ili kisi denilmektedir. Bu ili kide zaman zaman uyu mazlıklar

Detaylı

YAPIM LER NDE SÖZLE MEN N MZALANMASINDAN. Ali ÖZEK Sayı tay Ba denetçisi

YAPIM LER NDE SÖZLE MEN N MZALANMASINDAN. Ali ÖZEK Sayı tay Ba denetçisi YAPIM LER NDE SÖZLE MEN N MZALANMASINDAN SONRA KE FTEK B R M F YATLARIN DE T R L P DE T R LEMEYECE Ali ÖZEK Sayı tay Ba denetçisi G R : 2886 Sayılı Devlet hale Kanunu'nun 9'uncu maddesinde muhammen bedelin

Detaylı

YÖNETMELİK. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Nisan 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29329 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı

Detaylı

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE ADABANK ANON M RKET ESAS SÖZLE MES NC BÖLÜM KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE Madde 1 - KURULU : Bu esas sözle menin ikinci maddesinde ad ve soyadlar ile adresleri yaz ve tamam

Detaylı

LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI ODA RAPORU. Yayın No: MMO/581. tmmob makina mühendisleri odası. Nisan 2012

LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI ODA RAPORU. Yayın No: MMO/581. tmmob makina mühendisleri odası. Nisan 2012 tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI Revize Edilmiş Dördüncü Baskı Nisan 2012 Yayın No: MMO/581 tmmob makina mühendisleri odası Meşrutiyet

Detaylı

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 24 Mayıs 2008 1 Yosun Ofset Ltd. Şti. 0.312. 342 11 94 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA

Detaylı