Kuruluşlar Arasõ (B2B) E-Ticaret Modeli ve Savunma Sanayiinden Örnekler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuruluşlar Arasõ (B2B) E-Ticaret Modeli ve Savunma Sanayiinden Örnekler"

Transkript

1 AFCEA Türkiye Şubesi, Kasõm 2001 Etkinliği Kuruluşlar Arasõ (B2B) E-Ticaret Modeli ve Savunma Sanayiinden Örnekler Elif BAKTIR ASELSAN, MST Grubu

2 Sunuş L E-ticarete genel bakõş L Katõlõmcõlar L E-ticaret işleyişi L Ürünler ve servisler L İş modelleri L Market tipleri L Tümleşik model L Savunma sanayiinden örnekler

3 E-Ticarete Genel Bakõş

4 L L L L İnternet Üzerinden Pazarlama Web siteleri satõşlarõ Online - reklamlar Basõn duyurularõ E-Ticaret Uygulamalarõ e-katalog e-pazaryeri e-satõnalõm (e-procurement) E-İş Uygulamalarõ Müşteri İlişkileri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Girişim Kaynak Planlama Sanal İttifaklar Yeni Ekonomi Tüm bağlantõlarõn İnternet üzerinden gerçekleştirildiği ve devlet, kamu kuruluşlarõ, finansal kurumlar, işyerleri ve tüketicilerin yer aldõğõ yeni düzen E-Ticaret Yeni Ekonomi E-İş E-İş E-Commerce E-Ticaret İnternet Üzerinden Pazarlama

5 B2B E-Ticaret L B2B Ticaret (Gartner Group) Dünya K 1999 : 145 milyar $ K 2004 (tahmin): 7.29 trilyon $ Avrupa K 1999 : 31.8 milyar $ K 2004 (tahmin): 2.34 trilyon $ L Büyüme Hõzõ ( ) Japonya : 77% Asya/Pasifik : 108% Latin Amerika : 124 % L Endüstri liderlerinin B2B işlemlerinin İnternet üzerinde gerçekleşme oranlarõ %60 tan %100 e çõkacak (AMR Research)

6 Katõlõmcõlar

7 B2B E-Ticaret Katõlõmcõlarõ Aracõlar ve Servis Sağlayõcõlarõ Satõcõlar Alõcõlar Teknoloji-Platform Sağlayõcõlarõ

8 Tümleşik Model Yansõmasõ Market İnternet Satõcõlar Alõcõlar İşlemler Aracõlar ve Servis Sağlayõcõlar Teknolojik Altyapõ Teknoloji-Platform Sağlayõcõlarõ

9 E-Ticaret İşleyişi

10 İşleyiş Akõşõ Satõcõlar OEM Sistem Entegratörleri Dağõtõcõlar Alõcõlar Tasarõmcõlar Sistem Entegratörleri Dağõtõcõlar İçerik Yönetimi İstek İşleme ve Eşleştirme Bilgi Para Ürün Sipariş İşlemleri Finans, Vergi ve Ödeme İşlemleri Nakil İşlemleri

11 Tümleşik Model Yansõmasõ Market İnternet İşlemler Satõcõlar Aracõlar ve Servis Sağlayõcõlar Alõcõlar Teknolojik Altyapõ Teknoloji-Platform Sağlayõcõlarõ

12 Ürünler ve Servisler

13 Web Sitesinden Satõş L Bu grupta yer alan şirketlerin ürettikleri ürünler, e-katalog ve içerik yönetimi için gereken altyapõyõ sağlarlar. L Ayrõca istek işleme, stok yönetimi, ve sipariş yönetimi konusundaki ürünler de bu grup altõndadõr.

14 Pazaryeri Kurma L Bu gruptaki ürünler özellikle pazaryeri kurmak için gerekli altyapõnõn sağlanmasõna yönelik teknolojileri içerir. L Bu grupta yer alan firmalar bu amaçla değişik donanõm ve yazõlõm ürünleri sağlarlar.

15 İşbirliği L Bu gruptaki firmalar uzun dönemli (longterm) iş ortaklarõnõn İnternet üzerinden entegrasyonu için her türlü ürünü sağlarlar. L Ortaklar arasõnda gerekli ağ (özel ağlar veya sanal ağlar) altyapõsõnõn kurulmasõ da bu grup içerisinde değerlendirilir.

16 Ağ Servisleri L Ağ servisi sağlayan şirketler, gerekli yazõlõm ve donanõmlarõ barõndõran teknolojik altyapõyõ müşterileri için oluştururlar. L Bu grup İnternet bağlantõsõnõn oluşturulmasõndan, uygulama servislerinin sağlanmasõna kadar olan ürünleri içerir.

17 Tümleşik Model Yansõmasõ Market İnternet İşlemler Satõcõlar Alõcõlar Aracõlar ve Servis Sağlayõcõlar Teknolojik Altyapõ İşbirliği Ağ Servisleri Pazaryeri Kurma Web-Sitesi Satõşõ

18 Finans ve Diğer Tamamlayõcõlar L B2B e-ticaret firmalarõ için tek duraklõk alõşveriş olanaklarõnõ sağlamak hayati önem taşõr. L Bu amaçla pek çok firma İnternet pazarlarõna entegre olabilecek servisler önerir. Bu servisler finans, sigorta, veri güvenliği, firma güvenirliliği, ürün taşõmacõlõğõ ve teslimatõ işlemleri şeklinde gruplanabilir.

19 Özel İşlem Yönetimi L Bu firmalar, endüstriye özel (sağlõk endüstrisi, inşaat ve emlakçõlõk uygulamalarõ, taşõmacõlõk, v.b. gibi) veya belirli bir fonksiyona özel (firma seyahat, insan kaynaklarõ v.b. gibi) web-tabanlõ işlem yönetimi ürünleri sağlarlar.

20 Alõşveriş Topluluklarõ L Alõşveriş topluluklarõ pazaryerleri, giriş noktalarõ (portal) veya ilgi topluluklarõ şeklinde olabilir. L Bu firmalar alõcõlar, satõcõlar ve diğer katma değer üreticilerinin (3rd party) bir araya gelmeleri için bilgi, ürün ve para (veya kombinasyonlarõ) iletimine olanak sağlayan bir altyapõ oluştururlar. L Sağladõklarõ avantajlar, zaman tasarrufu, gecikmelerin, hatanõn ve maliyetlerin azaltõlmasõdõr.

21 Tümleşik Model Yansõmasõ Market İnternet Satõcõlar Alõcõlar İşlemler Aracõlar ve Servis Sağlayõcõlar Özel İşlem Yönetimi Finans ve Tamamlayõcõlar Alõşveriş Topluluklarõ Teknolojik Altyapõ İşbirliği Ağ Servisleri Pazaryeri Kurma Web-Sitesi Satõşõ

22 İş Modelleri

23 Yeni Ekonomi İş Modelleri L E-Vitrin (E-Storefront): Yeni ekonomi gösteri ve satõş noktalarõ L Bilgi Aracõlarõ (Infomediary): Aynõ zamanda içerik toplayõcõlarõ (content aggregator) olarak da adlandõrõlõrlar. Değişik bilgi toplama servisleriyle etkileşim için gerekli altyapõyõ sağlarlar. L Güven Arabulucularõ (Trust Intermediary): Alõcõ ve satõcõ arasõnda ticaret için gerekli olan güven ortamõnõ yaratõrlar.

24 Yeni Ekonomi İş Modelleri L E-iş Olanağõ Sağlayõcõlarõ (E-Business Enabler): Diğer e-mağaza ve bilgi iletişimcileri için tamamlayõcõ ürün ya da servis sağlarlar. L Altyapõ Sağlayõcõlarõ (Infrastructure Provider): Ortak bir altyapõ oluşturulmasõ için gerekli teknolojiyi sağlarlar.

25 Tümleşik Model Yansõmasõ Market İnternet Satõcõlar İşlemler Teknolojik Altyapõ Aracõlar ve Servis Sağlayõcõlar Özel İşlem Yönetimi Finans ve Tamamlayõcõlar Alõşveriş Topluluklarõ İşbirliği Ağ Servisleri Pazaryeri Kurma Alõcõlar Web-Sitesi Satõşõ E-Vitrin Bilgi Aracõlarõ Güven Arabulucularõ E-İş Olanağõ Sağlayõcõlarõ Altyapõ Sağlayõcõlarõ

26 Market Tipleri

27 E-Vitrin (E-Storefront) L Firmalarõn İnternet üzerindeki vitrinleri ya da satõş mağazalarõdõr. L İnterneti, firmalarõnõ, servislerini ve ürünlerini tanõtõm amacõyla kullanõrlar. L Firmalara sağladõğõ yararlar: taleplerin artmasõ, düşük maliyet, dünya çapõnda hizmet verme, satõş ve promosyon maliyetlerinin düşürülmesidir. L Müşterilere sağladõğõ yararlar: Detaylõ ve güncel bilgiye ulaşõm, seçme, satõnalma ve teslimat olanaklarõdõr.

28 E-Pazaryerleri (E-Marketplace) L Alõcõlarõn ve satõcõlarõn kolayca ve çabucak iletişim kurabilecekleri ortamlarõ yaratõrlar. L Pazaryerleri tek taraflõ (alõcõ/satõcõ ağõrlõklõ) veya iki taraflõ (ya da tarafsõz) olurlar. L İki değişik mekanizma kullanõrlar Eşleştirme (matching) Toplama (aggregation) Satõcõ Satõcõ Satõcõ Satõcõ B2B Satõcõ B2B Alõcõ B2B Alõcõ Alõcõ Alõcõ Alõcõ

29 E-Pazaryerleri Sõnõflandõrmasõ Firmalarõn Ne Aldõklarõ Firmalarõn Nasõl Aldõklarõ Sistematik Tek İşletme Girdileri MRO Yield Manager Üretim Girdileri Catalog Exchange

30 Giriş Noktalarõ (Portal) L Giriş noktalarõ (portal), kullanõcõlarõn İnternet e bağlandõklarõnda başlama noktasõ olarak kullandõklarõ veya sõk sõk ziyaret ettikleri yer olarak tanõmlanõrlar. L Giriş noktalarõnda, çok sayõda içerik ve izleyici bir araya getirilerek, ziyaretçi sayõsõ arttõrõlmasõ hedeflenir. L Giriş noktasõ, değişik içerik ve servisleri tek yerde toplayarak, kullanõcõya elverişli, hõzlõ ve verimli olarak kullanabileceği bir ortam sağlar.

31 İlgi Topluluklarõ (CoIN) L İlgi topluluklarõ, endüstriye özel içerikleriyle potansiyel alõcõ ve satõcõlarõn, bir araya çekildiği sitelerdir. L Ortama bilgi ekleyen üyeler, gereken katma değeri yaratõrlar. L İlgi topluluklarõ, özel ilgi alanlarõnda, sağladõklarõ ortam, içerik ve kullanõcõlarla, işlem ve arama maliyetlerini düşürürler.

32 Tümleşik Model

33 Tümleşik Model Market Tipleri Firmalar Nasõl Alõrlar Sistematik Tek İşletme Girdileri MRO Yield Manager Pazaryeri Firmalar Ne alõrlar Üretim Girdileri Catalog Exchange E-Vitrin İlgi Topluluğu PORTAL İnternet İşlemler Satõcõlar Aracõlar ve Servis Sağlayõcõlar Özel İşlem Yönetimi Finans ve Tamamlayõcõlar Alõşveriş Topluluklarõ Alõcõlar E-Vitrin Bilgi Aracõlarõ Güven Arabulucularõ E-İş Olanağõ Sağlayõcõlarõ Teknolojik Altyapõ İşbirliği Ağ Servisleri Pazaryeri Kurma Web-Sitesi Satõşõ Altyapõ Sağlayõcõlarõ

34 Savunma Sanayiinden Örnekler

35 Havacõlõk ve Savunma Sanayii Pazaryeri: Exostar L Lockheed Martin Corp. U.S.A. (1.) L Boeing Co. U.S.A. (2.) L Raytheon Co. U.S.A. (3.) L BAE Systems U.K. (4.) L RollsRoyce plc. U.K. (15.) Not: Parantez içinde, Defence News, 30 Temmuz - 5Ağustos 2001 sayõsõ, İlk 100 Savunma Firmasõ Özel Raporundaki sõralama değerleri verilmiştir.

36 Exostar

37 İlgi Topluluklarõ (CoIN)

38 Portal

39 Türkiye de Neler var? L Bilgi ve haber portali Haftalõk bülten Tdn_TurkSavunmaSanayii tartõşma listesi L Tr2023_Savunma tartõşma listesi

40 Savunma Sanayiinde neler yapõlabilir?

41 Referanslar L "The Impulse Economy", R. H. Reid, Business 2.0, March 1, L "The 10 Driving Principles of the New Economy", Business 2.0, March 1, L "A purchasing Manager's Guide to the e-procurement Galaxy", A. M. Porter, Purchasing, vol. 129, pp , L "Web Based E-Catalog Systems in B2B Procurement", J. P. Baron, M. J. Shaw, and A. D. Bailey. Jr, Communications of the ACM, vol. 43, pp , L "The B2B İnternet Report Collaborative Commerce C. Phillips and M. Meeker, Morgan Stanley Dean Witter, Research Report April L "E-hubs: The new B2B Marketplaces" S. Kaplan, and M. Sawhney, Harvard Business Review, May-June 2000, pp

42 Referanslar (devam) L L L L L L Net Ready: Strategies for Success in E-conomy, Hartman and Sifonis, McGraw Hill, "Top 100 Defense Firms", A. L. Wittman and P. Woodward, Defense News, July 30- August 5. "Exostar Strengthens Global Leadership Position with Addition of Rolls-Royce as Fifth Founding Partner", Exostar LLC. June 15, "Aerospace & Defense Leaders Announce Exostar: the Industry's Largest B2B Exchange", Exostar LLC. July 25, "Exostar: The trading exchange revolutionizing A&D", A. Plyler, Ascet, vol. 3, BAE systems, Boeing, Lockheed Martin and Raytheon to create B2B Exchange for the Aerospace and Defense Industry, NewYork, March 28, 2000.

43 Teşekkürler

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA Mustafa Fatih YEGÜL YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Ocak 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. KURUMSAL

Detaylı

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ MARKALAR VE ALAN İSİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hasibe IŞIKLI Planlama Uzmanõ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 1 T.C. BAŞBAKANLIK Herkes için Bilgi Toplumu e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 2 e-türkiye Eylem Planõnõ Yayõma Hazõrlayanlar KOORDİNATÖRLER Ahmet AYVALI Rahmi AKTEPE EDİTÖRLER Ahmet

Detaylı

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Giriş GIS Her Yerde...1 GIS Her Yerde Semineri Sunum Özetleri e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Uydu görüntüleri satõşõnda web tabanlõ GIS uygulamasõ...10

Detaylı

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR TÜRKİYE DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR 1 İÇİNDEKİLER KULLANILAN KISALTMALAR LİSTESİ... ÖNSÖZ... DEĞERLENDİRME VE BAŞLICA ÖNERİLER... BÖLÜM 1 TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK VE ORTA

Detaylı

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU...

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... - II. E-TİCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TİCARET İÇİN

Detaylı

ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI

ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI Kutay GÜNEŞ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ NİSAN 2007 T.C.

Detaylı

Araştırma Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi. Tarih: 06.01.2006. Sayı : 2006 42 / 07 Konu : Elektronik Ticaret ve KOBİ ler

Araştırma Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi. Tarih: 06.01.2006. Sayı : 2006 42 / 07 Konu : Elektronik Ticaret ve KOBİ ler KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi Tarih: 06.01.2006 Araştırma Raporu Sayı : 2006 42 / 07 Konu : Elektronik Ticaret ve KOBİ ler Hazırlayan: Seyida TURAN ELEKTRONİK TİCARET VE KOBİ LER GİRİŞ Günümüzde

Detaylı

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR Mustafa Sinan YARDIM 1, Güzin AKYILDIZ 2 SUMMARY The aim of this study is to give information about Intelligent Transportation Systems (ITS) which

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI E-TİCARET ÇERÇEVESİNDE MOBİL TİCARET İN İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜ ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRK

Detaylı

B2B e-ticaret ve e-pazaryerleri

B2B e-ticaret ve e-pazaryerleri T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi B2B e-ticaret ve e-pazaryerleri ARALIK 2008 ANKARA Bu eserin telif hakkı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ne aittir. 5846 sayılı

Detaylı

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER - ÖNSÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GĠRĠġ... - I.1. ELEKTRONĠK TĠCARET (E-TĠCARET) NEDĠR?... - I.2. E-TĠCARETĠN GELĠġĠMĠNĠN TARĠHSEL BOYUTU... - II. E-TĠCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TĠCARET ĠÇĠN

Detaylı

E-İş Entegrasyonu - B2B

E-İş Entegrasyonu - B2B E-İş Entegrasyonu - B2B B2B, şirketler için tedarik pazarı olarak kullanılmaktadır. İnternet üzerinden, mal ve hizmet üretim aşamasında ihtiyaç duyulan ürünlerin veya ara malların toptan satışlarının kolaylıkla

Detaylı

Profesyoneli 2. Software Professional 2

Profesyoneli 2. Software Professional 2 Yazõlõm Profesyoneli 2 Software Professional 2 Yazan: Fulya SATAR Engin ÖREN Editörler: Tamer ŞAHİNER Tuncer KARAARSLAN Yayõna Hazõrlayan: Selçuk TÜZEL Grafik Uygulama: Zeynep ÇÖMLEKÇİ Kapak Tasarõmõ:

Detaylı

Araştõrmalar, yazõlõ planlarla hareket eden şirketlerin savruk kararlarla

Araştõrmalar, yazõlõ planlarla hareket eden şirketlerin savruk kararlarla EYLÜL 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 3! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 5! Veri Tabanlarõ 6! Süreli Yayõnlar 7! Seçilmiş Makaleler 8! Seçilmiş

Detaylı

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme dinamo Temel Özellikler İçindekiler!!!!!!!!!!!!! Ana İşlem Prensibi Standart Görünüm Çok Dövizlilik Kullanõcõ Tanõmlõ Formlar Kullanõcõ Tanõmlõ Raporlar Barcode Kullanõmõ Güvenlik Parametrik Tanõmlama

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı

GELENEKSEL TİCARETTEN YENİ EKONOMİYE ELEKTRONİK TİCARETİN TEMEL EKONOMİK ETKİLERİ

GELENEKSEL TİCARETTEN YENİ EKONOMİYE ELEKTRONİK TİCARETİN TEMEL EKONOMİK ETKİLERİ GELENEKSEL TİCARETTEN YENİ EKONOMİYE ELEKTRONİK TİCARETİN TEMEL EKONOMİK ETKİLERİ Doç. Dr. Serdar ALTINOK Selçuk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü saltinok@selcuk.edu.tr Arş.Gör. İbrahim Halil SUGÖZÜ Selçuk

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

SANAL YÖNETİMİN İŞLETME VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

SANAL YÖNETİMİN İŞLETME VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ SANAL YÖNETİMİN İŞLETME VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Meriç BEBİTOĞLU DIGITURK Kampanyalar Müdürü Anadolu Üniv. Yön. ve Org. Doktora Programõ GİRİŞ Yönetim, sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir olgu olma

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ Hilmi YÜKSEL *

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ Hilmi YÜKSEL * Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 4, Sayı:3, 2002 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ Hilmi YÜKSEL * ÖZET Tedarik zincirinin yönetimi, son yıllarda, işletmeler

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI INTERNET İŞ MODELLERİNİN MODERN İŞLETMECİLİK SİSTEMİNE KATTIĞI DEĞERLER VE TÜRKİYE VERİLERİYLE BİR UYGULAMA

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KOBİLERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ALTYAPISI VE TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİNDE ETKİNLİĞİ ÜZERİNE MERSİN SERBEST BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

İçerik. E-Dönüşüm Süreci E-ticarette Efsaneler ve Gerçekler

İçerik. E-Dönüşüm Süreci E-ticarette Efsaneler ve Gerçekler İçerik E-Dönüşüm Süreci E-ticarette Efsaneler ve Gerçekler Giriş İnternet'in yaygınlaşması ile birlikte bir dot.com patlaması yaşandı. Amazon, yahoo, google gibi efsane markalar ortaya çıktı Bu iş herkes

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN MUHASEBE SORUNLARI

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN MUHASEBE SORUNLARI TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN MUHASEBE SORUNLARI Hazırlayan: Serdar CANBAZ Danışman: Doç. Dr. Fehmi YILDIZ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim

Detaylı

İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ *

İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ * Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.2 s.187-206. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

Ana Başlıklar. BİT ler dünya ekonomisinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor

Ana Başlıklar. BİT ler dünya ekonomisinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor Information and Communications Technologies OECD Information Technology Outlook: 2004 Edition Summary in Turkish Bilişim ve İletişim Teknolojileri OECD Bilişim Teknolojisi Tahmin Raporu: 2004 Türkçe Özet

Detaylı

LOGO. Yrd. Doç. Dr. Uçman ERGÜN

LOGO. Yrd. Doç. Dr. Uçman ERGÜN LOGO e-ticaret Yrd. Doç. Dr. Uçman ERGÜN 0 e-ticaret nedir? e-iş ş nedir? Electronic Commerce = e-commerce = ec Elektronik Ticaret = e-ticaret = et Electronic Business = e-business = eb Elektronik İş =

Detaylı