T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET Yazarlar Prof.Dr. Bülent GÜNSOY (Ünite 1) Doç.Dr. Vedat EKERG L (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Ayfle Sevgi ÖZTÜRK (Ünite 4) Yrd.Doç.Dr. Neval OKAN (Ünite 5) Yrd.Doç.Dr. Zübeyr YILDIRIM (Ünite 6) Doç.Dr. Celal Hakan KA NICIO LU (Ünite 7) Yrd.Doç.Dr. Arman Aziz KARAGÜL (Ünite 8) Editör Yrd.Doç.Dr. Arman Aziz KARAGÜL ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2013 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yard mc s Arfl.Gör.Dr. rem Erdem Ayd n Ö retim Tasar mc lar Doç.Dr. T. Volkan Yüzer Ö r.gör. Bülent Batmaz Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Ölçme De erlendirme Sorumlusu Uzm. Bülent Gezen Dil Yaz m Dan flman Okt. Gönül Yüksel Grafikerler Burhan Bilgiç Nihal Sürücü Ayflegül Dibek Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Elektronik Ticaret ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Ocak 2013

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... vii Bilgi Ekonomisi ve Elektronik Ticaret... 2 LKEL TOPLUMDAN B LG TOPLUMUNA DÖNÜfiÜM SÜREC... 3 lkel Toplum ve lkel Ekonomi... 3 Tar m Toplumu ve Tar m Ekonomisi... 3 Sanayi Toplumu ve Sanayi Ekonomisi... 4 Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi... 4 Bilgi Ekonomisi... 5 Bilgi Ekonomisinin Do ufluna Yol Açan Geliflmeler... 5 Bilgi Ekonomisinde Üretim Faktörleri... 6 Emek... 6 Sermaye... 7 Toprak... 7 Giriflimci... 7 Bilgi... 7 Bilgi Ekonomisinin Temel Özellikleri... 8 Bilgi Ekonomisinin Ölçülmesi Bilgi Ekonomisi ve Yeni Ekonomi B LG EKONOM S VE ELEKTRON K T CARET Elektronik Ticaretin Türleri Elektronik Ticaretin Avantajlar Elektronik Ticarette Tercih Edilen Ürün ve Hizmetler Elektronik Ticaret Aç s ndan Geliflmifl Ülkelerin Durumu Elektronik Ticaret Aç s ndan Geliflmekte Olan Ülkelerin Durumu Elektronik Ticaretin Türkiye'deki Geliflimi Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Elektronik Ticaretin Altyap s G R fi E-T CARET VE NTERNET L fik S E-T CARET N ALTYAPISI A lar Teknoloji Altyap s A Türleri nternet ntranet ve Extranet Bilgi Da t m ve Raporlama (Messaging) Teknolojileri Dosya Aktar m letim Protokolü (FTP) Basit Posta letim Protokolü (SMTP) A Haberleri Aktarma letim Protokolü (NNTP) WWW ve Hiper Metin letiflim Protokolü (HTTP) E-T CARETTE ÖDEME ARAÇLARI (S STEMLER ) ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler Elektronik Para Elektronik Çek Kredi Kartlar Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 4. ÜN TE Elektronik Ticarette Güvenlik E-T CARETTE GÜVENL K KAVRAMI, ÖLÇÜTLER VE TEHD TLER Girifl Güvenlik Planlamas Güvenlik Ölçütleri ve Tehditleri Güvenlik Ölçütleri Güvenlik Tehditleri GÜVENL K SALDIRILARINI ÖNLEME nternet letifliminin Korumas fiifreleme Say sal mza Say sal Zarflar Say sal Sertifikalar ve Aç k Anahtar Altyap s letiflim Kanallar n n Korunmas Güvenli Yuva Katman (Secure Sockets Layer - SSL) Güvenli HTTP Protokolü (S-HTTP) Sanal Özel A lar (VPN-Virtual Private Networks) A lar n Korunmas Güvenlik Duvarlar Proxy Sunucular Sunucu ve stemci Korumas Faaliyet Sistemi Kontrolleri (Operating System Controls) Anti-Virüs Yaz l m Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar E-Pazarlama...70 PAZARLAMA VE E-PAZARLAMA KAVRAMLARININ AÇIKLANMASI NTERNETTE PAZARLAMANIN GELENEKSEL PAZARLAMADAN FARKLI YÖNLER filetmeler N E-PAZARLAMA KULLANIM DÜZEYLER INTERNET N SA LAYACA I PAZARLAMA FIRSATLARI PAZARLAMA KARMASI UNSURLARI AÇISINDAN E-PAZARLAMA Ürün Fiyat Yer (Da t m Kanallar ) Tutundurma (Pazarlama letiflimi) E-PAZARLAMADA MÜfiTER ÇEKMEYE YÖNEL K TUTUNDURMA STRATEJ LER Online Reklamlar... 81

5 çindekiler v E-Bültenler ve E-posta letiflimi Arama Motorlar ve Di er Rehber Sayfalar Di er Sitelerden Al nan Ba lant lar: Ortak Markalama ve Sponsorluk Viral Pazarlama Sosyal Medya Çevrim D fl Tutundurma Teknikleri Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Elektronik Ticaret ve lgili Hukuki Düzenlemeler ELEKTRON K T CARETTE TEMEL HUKUKSAL SORUNLAR ELEKTRON K T CARET VE F KR MÜLK YET HAKLARI Bir Web Varl n n Oluflturulmas Alan Adlar Alan Ad Çekiflmeleri Fikri Mülkiyet Haklar Marka Patent Fikrî Mülkiyet Haklar ve Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü ELEKTRON K T CARET VE HAKSIZ REKABET E-Ticaret Yönergesi ELEKTRON K T CARETTE filem GÜVENL VE ELEKTRON K MZA (E- MZA) fllem Güvenli i Elektronik mza ELEKTRON K SÖZLEfiMELER ELEKTRON K T CARET VE TÜKET C LER N KORUNMASI Tüketici Sözleflmeleri ve Tüketici Haklar Mesafeli Sözleflmeler ve Tüketici Haklar Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Elektronik Ticaret ve Vergilendirme GENEL OLARAK VERG HUKUKU AÇISINDANELEKTRON K T CARET ELEKTRON K T CARET N VERG LEND R LMES NE L fik N GÖRÜfiLER ELEKTRON K T CARET N VERG LEND R LMES NE L fik N ÇALIfiMALAR Amerika Birleflik Devletleri Avustralya Türkiye Di er Ülkeler Uluslararas Çal flmalar ÜN TE 6. ÜN TE

6 vi çindekiler Avrupa Birli i (AB) OECD (Ekonomik flbirli i ve Kalk nma Teflkilat ) GEL R ÜZER NDEN ALINAN VERG LER VE ELEKTRON K T CARET HARCAMALAR ÜZER NDEN ALINAN VERG LER VE ELEKTRON K T CARET Katma De er Vergisi Gümrük Vergisi Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Damga Vergisi Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 8. ÜN TE Elektronik Ticaret ve Lojistik G R fi LOJ ST K VE LOJ ST K YÖNET M LOJ ST K YÖNET M N N filetmelerdek ROLÜ VE GELECE LOJ ST K YÖNET M NDE B LG TEKNOLOJ LER Lojistik Yönetiminde Bilgi Teknolojisinin Amaçlar Lojistik Yönetiminde Bilgi Teknolojisinin Önemi LOJ ST K YÖNET M NDE E-T CARET LOJ ST K YÖNET M VE INTERNET LOJ ST K YÖNET M NDE YEN GEL fimeler VE E-LOJ ST K E-LOJ ST K FAAL YETLER Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Elektronik Ticaret ve Bilgi Sistemleri B LG S STEMLER B LG S STEMLER N N GEL fi M BÜTÜNLEfi K B LG S STEMLER KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI S STEMLER ELEKTRON K T CARET N TÜRLER filetmeler ARASI E-T CARET (B2B) Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar

7 Önsöz vii Önsöz letiflim ve bilgisayar teknolojilerindeki geliflmeler iflletmelerin ifl yapma biçimlerinin de de iflmesine yol açm flt r. Müflterilerden siparifllerin al nmas, siparifllerin ifllenmesi, üretim faaliyetleri, pazarlama faaliyetleri, muhasebe-finansman faaliyetleri, araflt rma-gelifltirme faaliyetleri vb faaliyetler günümüzde iletiflim ve bilgisayar teknolojileri temelinde sürdürülmektedir. Dünya da 90 l y llardan itibaren, ülkemizde de 2000 li y llar n bafl ndan itibaren iletiflim ve bilgi teknolojilerindeki geliflmelerin bir sonucu olan internet ve internet teknolojileri iflletme faaliyetleri içindeki yerini almaya bafllam flt r. Internet ve teknolojilerinin iflletme içi ve iflletme d fl bilgi ak fl n sa l kl bir flekilde düzenlemesi iflletme faaliyetlerinde etkinlik ve verimlili i art rm fl ve bu art fl n da somut olarak ölçülebilmesi internetin iflletme faaliyetlerinde kullan m nda büyük bir art - fla yol açm flt r. Böylelikle iflletmeler gerek tedarikçileri gerek müflterileri gerekse de kredi kurumlar ile aralar nda internet teknolojilerine dayal iliflkiler oluflturmaya bafllam fllard r. Elektronik ticaret (E-ticaret) olarak adland r lan bu iliflkiler bütünü tüm dünyay iflletmenin bir pazar haline getirmifltir. Bu kitab n amac E-Ticareti ekonomik etkileri, altyap s, hukuki düzenlemeler, pazarlama ve lojistik faaliyetlerindeki yeri ve bilgi sistemleri kapsam nda ö retmektir. Bu kapsam sizlere 8 ünite çerçevesinde aç klanacakt r. Siz ö rencilerimize yararl olmas dileklerime baflar lar diliyorum. Editör Yrd.Doç.Dr. Arman Aziz KARAGÜL

8 1ELEKTRON K T CARET Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Dünyadaki toplumsal sistemlerin geliflim sürecini aç klayabilecek, lkel toplum, tar m toplumu, sanayi toplumu ve bilgi toplumunun temel özelliklerini saptayabilecek, Bilgi ekonomisini tan mlayarak özelliklerini analiz edebilecek, Elektronik ticareti tan mlayabilecek ve son dönemdeki h zl gelifliminin nedenlerini aç klayabilecek, Elektronik ticaret aç s ndan geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerin durumunu de erlendirebilecek, Türkiye'nin elektronik ticaretteki durumunu analiz edebileceksiniz. Anahtar Kavramlar Bilgi Bilgi Toplumu Bilgi Ekonomisi Bilgi ve letiflim Teknolojileri nternet Elektronik Ticaret çindekiler Elektronik Ticaret Bilgi Ekonomisi ve Elektronik Ticaret LKEL TOPLUMDAN B LG TOPLUMUNA DÖNÜfiÜM SÜREC B LG EKONOM S VE ELEKTRON K T CARET

9 Bilgi Ekonomisi ve Elektronik Ticaret LKEL TOPLUMDAN B LG TOPLUMUNA DÖNÜfiÜM SÜREC nsano lu yeryüzündeki varl n yaklafl k yar m milyon y ld r sürdürmektedir, insanlar n kurdu u uygarl klar n tarihi ise y l öncesine dayan r. Günümüze kadar olan insan varl n n bütün süresini bir gün olarak düflünürsek tar msal yaflam gece 23.56'da, uygarl klar ise 23.57'de meydana gelmifl olur ki ça dafl toplumlar n geliflme süreci 23.59'da ve 30 saniye gibi oldukça yak n bir zaman dilimini temsil etmektedir (Giddens, 2000: 550). Yaflamlar n refah içinde sürdürebilmek için çaba gösteren toplumlar gereksinimlerini oluflturan mal ve hizmetleri elde ederken bu faaliyetler evrim geçirmekte, sürekli olarak de iflmekte ve dönüflmektedir. nsan n toplumsal ve ekonomik tarihi, çeflitli kriterlere göre birbirini izleyen dört ana döneme ayr labilir ve her dönemin sistemi bir önceki sistem ile ba lant l d r. Bu dönemler flu flekilde s ralanmaktad r: lkel toplum, tar m toplumu, sanayi toplumu ve bilgi toplumu (Özsa r, 2007: 20). fiimdi bu toplumlar n genel yap lar n ve ekonomik sistemlerinin özelliklerini görelim. lkel Toplum ve lkel Ekonomi lin ve Segal (1998: 18)'de belirtildi i üzere, bütün yaflam kültürünü do rudan kendisinden yafll olanlardan ö renen Tafl Devri insan sadece çok basit gereksinimlerini üretebiliyordu. M.Ö 'den beri var olan ve bugün yok olmak üzere olan ilkel toplumda henüz bugünkü anlam yla üretim söz konusu de ildir ve küçük gruplar halinde yaflayan insanlar avc l k, bal kç l k ve toplay c l kla geçinmektedir. Buna geçimlik ekonomi ad verilmektedir. Bu sistemde her türlü kural geleneklere ba l d r. Temel enerji kayna n n insan enerjisi oldu u ve haberleflmenin temel arac n n konuflma oldu u görülmektedir. Avlanman n erkekler, toplaman n kad nlar taraf ndan yap lmas n n en basit flekildeki ekonomik ifl bölümünü temsil etti i bu sistemde uzun bir dönem göçebe yaflam biçimi hakim olmufltur. (Özsa r, 2007: 21; Erkan, 1993: 74; Belek, 1999: ) Tar m Toplumu ve Tar m Ekonomisi McNeill (2003: 19)'da belirtildi i üzere avc l k ve toplay c l n, yerini ne zaman çiftçili e ve çobanl a b rakt tam olarak bilinememektedir. Yap lan tahminlere göre, yaklafl k on iki bin y l önce gerçekleflen iklim de iflikli inden sonra insanlar n ovalara, rmak ve göl k y lar na yerleflmesi ve köy lerin ortaya ç kmas yla bir-

10 4 Elektronik Ticaret DÜfiÜNEL M SORU likte tar msal üretime geçilmifl ve daha önce avlanan baz hayvanlar evcillefltirilmifltir. nsan, hayvan ve rüzgâr gibi do al enerji kaynaklar ve bunlardan yararlanmay sa layan basit aletlerin (su de irmeni, yelkenli vb.) kullan ld tar m toplumunda temel yiyecek SIRA maddelerinin S ZDE üretimine dayal köy ekonomisi ve basit ifl bölümü varl n yerel topluluklarda sürdürmüfltür. Politik sistemin kontrolü; din adamlar, soylular, toprak sahipleri ve askerlere, toplumsal sistemin genifl ailelere dayal oldu- DÜfiÜNEL M u ve feodalizm ad verilen bir toplumsal yap oluflmufltur. Tar m toplumunda ilkel ekonomideki ifl bölümü daha da geliflerek ticareti ortaya ç karm fl ve zamanla kentler oluflmufltur SORU (Özsa r, 2007: 22; Erkan, 1993: 74; Belek, 1999: ). D KKAT Burada aç klanan D KKAT toplumsal sistemlerin birbirlerini ortadan kald rarak ortaya ç kt n düflünmeyiniz. Dünya üzerinde flu anda burada aç klanan dört toplumsal sistemin hepsi de ayn anda varl n sürdürmektedir. Örne in say lar çok azalm fl olsa da ilkel toplumlar ve hatta ma arada yaflayan insanlar bile modern dünyada mevcuttur. Ayn ülkede ayn zaman dili- mi içinde bile farkl geliflmifllik seviyesine sahip topluluklar yaflamlar n sürdürmektedir. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ Fordist Üretim(Seri Üretim): Birbirinin K T Aayn s P olan ürünlerin çok say da (kitlesel) üretimi. Sahibi oldu u otomobil fabrikalar nda 1914'ten TELEV ZYON itibaren bu flekildeki üretimin öncülü ünü yapt için ad n Henry Ford'tan almaktad r. Hiyerarfli: NTERNET Herhangi bir kurulufl, kurum ve toplulukta çal flmakta olan bireyleri görev ve yetkileri ve ast-üst iliflkilerine göre s n fland ran sistemdir. Sanayi Toplumu ve Sanayi Ekonomisi 18. yüzy l n ortalar nda ngiltere'de buharl makinenin icad ve kömür petrol gibi fosil yak tlardan K T Ayararlanarak P demir elde etme yönteminin gelifltirilmesiyle birlikte imalat sanayi üretiminde büyük bir s çrama yaflanm fl, eme in yerine geçecek makineler fabrikalarda ve ulaflt rmada kullan lmaya bafllanm flt r. Sanayi Devrimi olarak bilinen TELEV ZYON bu süreç aniden ortaya ç kmad gibi Tanilli (2008: 120)'nin belirtti i üzere halen de sürmektedir. Sanayi Devrimi sonras nda, daha fazla üretmek temel bir sorun olmaktan ç km flt r. Seri üretime, yani kitlesel düzeyde standart üretime (Fordist Üretim) ve piyasa ekonomisine geçilmifltir. Standart çal flma düzenine ve kal plar na, devasa boyutta hiyerarflik kurum ve kurulufllara, s n rl uz- NTERNET manl k yetene ine göre flekillenmifl ifl yeri biçimleri ortaya ç km flt r. Bu dönemin temel üretim faktörü fiziksel sermayedir (Özsa r, 2007: 22; Erkan, 1993: 74; Belek, 1999: ). 1 lkel toplum, SIRA tar m S ZDE toplumu ve sanayi toplumu ad verilen toplumsal sistemlerin ve bunlar n ekonomik düzenlerinin temel özelliklerini aç klayabilir misiniz? DÜfiÜNEL M SORU D KKAT Bilgi Toplumu DÜfiÜNEL M ve Bilgi Ekonomisi AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P TELEV ZYON nsano lunun ulaflt son toplumsal aflama bilgi toplumudur. Uzay çal flmalar n n bafllad ve SORU k sa bir süre içinde çok h zl bir flekilde geliflti i dönem olan 1950'li y llar n ikinci yar s ile birlikte Bilgi Ça 'n n da bafllad kabul edilmektedir. Bilgi ça toplumunda sosyal de erlerde bireycilik, eflitlik ve çeflitlilik ön plana ç kmakta; kat l mc demokrasi politik sistemlere giderek daha fazla hakim olmakta, teknik D KKAT beceriler, bilim ve araflt rma önem kazanmakta, e itim sistemine de süreklilik ve bütünlefltirme SIRA damgas n S ZDE vurmaktad r. Fosil yak tlar yan nda nükleer enerjinin ve do al enerji kaynaklar n n da yayg nlaflt, üretim sistemlerinin kitlesel üretimden uzaklaflt ve esnekleflti i, fabrikalarda robotlar n ifl gücünün yerini almaya bafllad bir sistem olan bilgi toplumunda ulafl m ve haberleflme sistemlerinde elektronik araçlar hakim olmakta ve bireysel iletiflim s n rs z bir flekilde genifllemektedir. Bilgi toplumunda K T A ülkeler P aras iliflkiler giderek geliflmekte ve her alanda küresel bir bütünleflme yaflanmaktad r. Bu genifl kapsaml geliflmeler bilgi toplumundaki ekonomik yap y da etkilemekte ve geleneksel ekonomi yerini bilgi ekonomisi ne b rakmaktad r. fiimdi bilgi ekonomisi ad verilen bu ekonomi biçimini inceleyelim. TELEV ZYON NTERNET NTERNET

11 K T A P K T A P TELEV ZYON 1. Ünite - Bilgi Ekonomisi ve Elektronik Ticaret TELEV ZYON 5 Dünyada ve Türkiye'de bilgi toplumu ile ilgili istatistik ve haberlere ulaflmak NTERNET için adresine baflvurabilirsiniz. Bilgi Ekonomisi Bilgi temelli ekonomi, e-ekonomi, dijital ekonomi, a ekonomisi, tekno-ekonomi, a rl ks z ekonomi, endüstri sonras ekonomi, yenilik ekonomisi gibi isimlerle de an lan bilgi ekonomisi, üretimde, bilginin stratejik konuma geldi i, katma de er yaratmada bilginin öne ç kt ekonomik paradigma d r. Bilginin üretimi, ifllenmesi, küresel a lar üzerinde dolafl ma girmesi ve paylafl m n n yaratt ekonomik de er üzerine kurulu olan ekonomik faaliyetlere bilgi ekonomisi denir. Bilgi toplumu aflamas na gelmifl toplumlarda ekonomik yap bilgi yo un bir yap ya dönüflmüfltür. Gelifltirilen iletiflim a lar, uydular, sabit ve mobil telefon hatlar ekonominin iflleyiflini de ifltirmifltir. Bilgi otoyollar olarak adland r lan bilgi-iletiflim alt yap lar ekonomideki para, mal ve hizmetlerin dolafl m n n önündeki fiziksel engelleri kald rm flt r. Bu sayede bu ekonomik de erlerin ulusal ve küresel düzeyde daha h zl ve daha ekonomik dolafl m uygun hale gelmekte, bilgi otoyollar sayesinde piyasalar dinamikleflmekte, rekabet ulusal düzeyden küresel düzeye ç kmakta ve küçük ekonomik birimlerin küresel düzeyde dolafl m kabiliyetleri artmaktad r (Özsa r, 2007: 24-27). Bilgi Ekonomisinin Do ufluna Yol Açan Geliflmeler Bilgi ekonomisinin ortaya ç kmas nda rol oynayan faktörlerin bafl nda teknolojik geliflmeler yer almaktad r. Bilgisayar ve iletiflim maliyetlerinin çok h zl bir flekilde düflmesi ve tüketicilerin gereksinimlerine yan t verebilmesi bu dönüflümde önemli rol oynamaktad r. fiekil 1'de, 1940'lar n sonunda transistörün icad yla bafllayan bilgi ve iletiflim devrimi sonras nda (Pohjola, 2002: 134) ortaya ç kan yenilikler gösterilmektedir. Bilgi teknolojisi, elektronik bilgi ifllem sistemleri (bilgisayar) ve iletiflim (telekomünikasyon) teknolojilerini kapsamaktad r. Bilgi teknolojisinin bafll ca bileflenleri flunlard r (Aktan ve Vural, 2004: ): Bilgi ifllem teknolojisi (Biliflim teknolojisi); Uydu teknolojisi; Mikro-elektronik teknolojisi (mikroelektronik, nanoteknoloji ve mikro-nano teknoloji; Telekomünikasyon teknolojisi (lazer teknolojisi, internet, telekonferans, fiber optik teknolojisi, dijital teknoloji); Esnek otomasyon teknolojisi; Jenerik teknolojiler (geliflmifl malzeme teknolojileri, biyoteknoloji, enerji teknolojisi, nükleer enerji, uzay ve havac l k teknolojisi, esnek otomasyon teknolojileri). Bilgi ekonomisinin ortaya ç kmas nda rol oynayan önemli faktörlerden bir di eri mal, sermaye, teknoloji ve hizmetler ile üretim ve da t m süreçlerinde küresel düzeyde serbestleflme yani küreselleflmedir. Mal ve hizmetler üzerine konulan gümrük vergilerinin (tarifelerin) giderek azalt lmas, finans ve sermaye hareketlerinin serbest b rak lmas sonucunda birçok sektör uluslararas ticarete aç lmakta ve fiziksel engeller ortadan kalkt için dünya küresel bir bilgi toplumuna dönüflmektedir. Tüketim kültürünün küreselleflmesi ile birlikte tüketici talebinde kaliteye verilen önemin artmas, temel tüketim mallar yerine bofl zaman de erlendirmeye dönük hizmetlere (gezi, e lence, dinlenme vb.) daha fazla harcama yap lmas da bilgi ekonomisinin ortaya ç kmas nda önemli bir unsur olmufltur. Bu süreç, yaz l m, ilaçlar ve biyoteknoloji gibi bilgiye dayal veya bilgi yo un mallar n ortaya ç kmas na yol açmaktad r (Aktan ve Vural, 2004: ). Di er yandan dünya genelinde ortalama kifli bafl na gelirin sürekli olarak artmakta oluflu da bu süreci finansal aç dan destekleyici bir unsur olmaktad r. NTERNET Paradigma: Belirli bir bilimsel alanda çal flanlar n paylaflt klar ortak de erler ve düflünceler sistemi. Model veya teorik çerçeve olarak da adland r labilir. Bilgi Otoyolu: Her tür kablo, telefon, uydu, internet ve benzeri kanallardan oluflan, ifl yeri, ev, okul, hastane gibi mekanlar birbirine ba layan bilgi ve iletiflim alt yap s. Mikroelektronik: Mikron ölçe inde elemanlar kapsayan devrelerle ilgili elektronik dal ve üretim sektörü. Bir mikron metrenin milyonda biridir. Nanoteknoloji: Maddeyi moleküler ve atomik düzeyde iflleme ve kontrol etme bilimidir. Bir nanometre metrenin milyarda biridir. Telekonferans: Genellikle uydu veya internet üzerinden çal flan, ses ve görüntünün uza a iletilebilmesi sayesinde farkl mekanlardaki kifli veya gruplar n birbiriyle konuflma ve görüflme yapmalar n sa layan sistem. Fiber optik: Genellikle plastik veya camdan yap lan ve fl k sinyali yard m yla ses, veri ve görüntü ileten yüksek kapasiteli iletiflim teknolojisi. Transistör: Elektronik araçlar n temel yap tafllar n oluflturan, yar iletken malzemeden yap lm fl elektronik devre eleman.

12 6 Elektronik Ticaret fiekil 1.1 DÜfiÜNEL M Bilgi, letiflim ve Bilgisayar SORU Teknolojilerinde De iflim TELEV ZYON NTERNET 2 Bilgi ekonomisinin ortaya ç kmas nda rol oynayan faktörleri s ralayabilir misiniz? Radyo DÜfiÜNEL M Elektronik flalter Dijital ilefltiflim letiflim uydular Video teyp Direkt mesafeli arama Mikro dalga linkler Kablolu TV Teyp SORU TELEV ZYON NTERNET letiflim Teknolojileri Kiflisel telefonlar, Dijital a lar Özel uydular Genifl çapl a lar Hücreli radyo Yerel bölge a lar Telekonferans Video diskler Paket elektronik anahtar El radyosu Faks Uydu ba lant l kiflisel mobil hizmetler, Anahtarl genifl bant hizmetleri, 3G, 4G... Kaynak: D KKAT Dicker D KKAT (1998: 150)'den aktaran Aktan ve SIRA Vural S ZDE (2004: 138) ve kendi ilavelerimiz. On-line Araflt rma, Profesyonel (Mesleki) Veri Tabanlar AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ Yönetim Bilgi Sistemleri, Veri iflleme, Uzaktan kumandal aletler Bilgi Teknolojileri Malzeme planlama, Stok Kontrol ve Programlama, E-posta ve Telekonferans, Bilgisayarla Tasar m ve Üretim, Uzaktan Kumandal Aletler K T A P K T A P Basit fonksiyonlu bilgisayarlar Yap sal programlama Programlama dilleri Ticari bilgisayarlar Bilgi yönetimi sistemleri Mikro ifllemciler letili bilgi yöntemi sistemleri Entegre elektronik devre Mini bilgisayarlar Yap sal programlama Tafl nabilir bilgisayarlar Bilgisayar Teknolojileri Optik disk depolama Uzman sistemler Bilgi ak fl süreçleri Küçük çapl entegrasyon Ultra kabiliyetli makinalar Biyo-çipler Optik çipler Do al dil tan mlama Paralel ifllem ö renme yetene i Çipler Jenerik Teknoloji: Etkileri itibariyle ekonominin bütün faaliyet alanlar n kapsayan teknoloji türüdür. Sanayi Devrimi'ndeki buhar teknolojisi bu teknolojiye örnek olarak verilebilir. Esnek Otomasyon: Kitlesel üretimden farkl olarak siparifllere veya ekonomik dalgalanmalara göre hem büyük hem de küçük hacimli ve düflük maliyetli üretim yapma olana sa layan esnek üretim sistemi veya di er ad yla Post-Fordizm. Bu üretim sistemi bilgisayar destekli üretim sistemleri ile bütünleflmifl olarak çal fl r ve üretim modellerinin k sa zamanda de ifltirilebilmesine olanak sa lar. Risk sermayesi: Sermaye arayan firmalara veya yarat c yeni fikirleri ve bulufllar olan giriflimcilere bu riski karfl lamaya haz r sermayedarlar taraf ndan verilen finansal destek. Bilgi Ekonomisinde Üretim Faktörleri Günümüz ekonomilerinde mal ve hizmet üretiminde dört temel üretim faktörü (emek, sermaye, toprak ve giriflimci) yan nda beflinci bir üretim faktörü olarak bilgi ön plana ç kmaktad r. fiimdi bu üretim faktörlerini k saca inceleyelim. Emek ster beyin gücü ister kas gücüyle çal fls n üretime kat lan her türlü befleri kaynak emek olarak adland r l r. E itimli ve yetifltirilmifl eme in ortaya koydu u bilgi birikimi ve yeteneklere befleri sermaye (insani sermaye) denir. Bilgi ekonomisine geçifl ile birlikte, bilgi teknolojilerinde beceri kazanm fl eme e olan talep artm flt r. Bilgi ekonomilerinde vas fs z ifl gücüne (mavi yakal lar) duyulan gereksinim giderek düflmekte, vas f gerektirmeyen ifller için daha çok robotlar kullan lmakta, yüksek vas fl ifl gücüne (beyaz yakal lar) olan talep artmakta ve bilgi yo un mesleklerin miktar artmaktad r (Özcan ve Barca, 2008: 82). Say lar her geçen gün artan ve nitelikli ifl gücü isteyen mesleklerden baz lar flunlard r: Web tasar mc s, veri taban uzmanl, ça r merkezi yöneticili i, ifl mimar, biyo teknoloji uzmanl, mikroelektronik mühendisli i, çözüm mimarlar, risk sermayesi uzmanl, vadeli piyasalar uzmanl ve e-ticaret uzmanl. Drucker bu yüksek vas fl ifl gücüne bilgi iflçisi ad n vermektedir ve Toffler'a göre yeni üretim sistemleri art k üretken, yenilikçi, e itimli ve ferdiyetçi iflçilere gereksinim duymaktad r ve eski üretim sistemlerinde oldu u gibi tek tip, standart, tekrara dayal ifl

13 1. Ünite - Bilgi Ekonomisi ve Elektronik Ticaret 7 yapan iflçilere gereksinim azalm flt r. Bilgi ekonomisinde bilgiyi iflleme, sorun çözme, hem ba ms z olarak hem de tak m halinde çal flabilme yetene ine sahip, dinamik, risk alabilen, hayal gücüne ve yarat c düflünebilme yetene ine sahip, özgüvenli, sorumluluk alabilen, sürekli ö renme iste ine sahip, iletiflimi güçlü, çok ifllevli insanlar n yetifltirilmesi önem kazanmaktad r (Özsa r, 2007: 46-47, 65-71). Sermaye Geleneksel olarak sermaye denildi inde ilk akla gelen aletler, makine ve teçhizatlar ile fabrikalard r. Mal ve hizmet üretiminde fiziksel varl ile kullan lan bu unsurlar fiziksel sermaye olarak adland r l r. Buna karfl l k fiziksel varl olmamas na ra men bilgi toplumunda büyük önem kazanm fl olan sermaye türü entelektüel sermayedir. Entelektüel sermaye, bir iflletmede çal flanlar n n beceri, deneyim, e itim ve bilgi birikimleri; iflletmenin pazar pay, müflteri say s, yaratt bilgi gibi maddi olmayan ekonomik de erlerini ifade etmektedir. Sanayi ekonomisinde bir iflletmenin baflar düzeyi, fiziksel sermayesini etkin kullanabilme derecesine ba l iken bilgi ekonomisinde entelektüel sermayesini katma de er art fl nda kullanabilme becerisine ba l d r. Toprak Do al kaynaklar da denilen bu üretim faktörü topra n hem kendisini hem de alt nda ve üstünde yer alan varl klar kapsamaktad r. Madenler, petrol, su, do al gaz rezervleri, ormanlar, denizler, göller, tar msal araziler bu kapsamda yer al r. Metal ve mineral gibi varl klar kendini yenileyemeyen, ormanlar ve denizler gibi kaynaklar kendini yenileyebilen kaynaklara örnek gösterilmektedir. nsano lunun bilgisi artt kça do al kaynaklar n da miktar artmaktad r (Ünsal, 2007: 9). Dolay s yla bilgi ekonomisinde kaynaklar n k tl bilgi ve teknoloji yard m yla afl labilmekte ve yeni alternatifler bulunabilmektedir. Bitecek gözüyle bak lan ve kayg uyand ran kaynaklar yerine h zl bir flekilde yenileri ikame edilmektedir. Giriflimci Giriflimci, tüm üretim faktörlerini bir araya getirerek üretimin organizasyonunu yapan ve bunun karfl s nda kâr elde eden gerçek veya tüzel kiflilere verilen isimdir. Bilgi toplumundaki giriflimci tipi daha önceki toplum tiplerindekine göre daha yarat c, yenilikçi, risk alabilen, bilgi ve iletiflim teknolojilerinden ileri derecede yararlanmas n bilen, h zl karar veren bir yap ya sahiptir. Bilgi Veri (data), bilgi (information) ve üstbilgi/yerleflik bilgi (knowledge) kavramlar s kl kla birbiriyle kar flt r lmaktad r. Herhangi bir konu hakk nda elde edilen verilerin ifllenmesi ile bilgiye, bunlar n çeflitli alanlarda kullan labilecek hale getirilmesi ile üstbilgi/yerleflik bilgiye ulafl lmaktad r. Davenport ve Prusak' n tan mlamalar na göre veri, olaylar hakk nda birbirinden ayr, nesnel gerçekleri ifade eden ve belli biçimlerde tutulmufl kay tlar; bilgi verilerin amaca yönelme, kategorize etme, hesaplama, düzeltme ve özetleme gibi yöntemlerle de er kat l m halidir ve verilerden farkl olarak bilgi bir anlam tafl r ve bu nedenle bilgiye fark yaratan veri de denir. Üstbilgi/yerleflik bilgi ise belli bir düzen içindeki deneyimlerin, de erlerin, amaca yönelik bilginin bir araya getirilmesi ve de erlendirilmesi ile ortaya ç kan olgu, gerçek ve ilkeler bütünüdür, anlam na gelir. Türk Dil Kurumuna göre bilgi, in-

14 8 Elektronik Ticaret 3 san zekas n n çal flmas sonucunda ö renme, araflt rma veya gözlem yoluyla elde edilen düflünce ürünüdür. Üstbilgi/yerleflik bilgi, kullan labilecek hale gelmifl özelleflmifl bilgi anlam na gelir. K sacas, üstbilgi/yerleflik bilgi veri ve bilgiyi de kapsayan bir kavram olup veri ve bilginin üstbilgi/yerleflik bilgi haline gelebilmesi için insan akl n n devreye girmesi gerekmektedir. Dolay s yla bilgi veriden, üstbilgi/yerleflik bilgi ise bilgiden do ar ve bilginin üstbilgi/yerleflik bilgiye dönüflümü insan beyni taraf ndan gerçeklefltirilir (Yumuflak, 2009: 7-8). Ünitemizin izleyen bölümlerinde bilgi ve üstbilgi kavramlar ayr ayr vurgulanmay p bilgi olarak yer alacakt r. Bilgi ekonomisinde fiziksel girdilere ve do al kaynaklara dayal bir yap dan entelektüel varl klara (bilgi, teknoloji, entelektüel mülkiyet ve tecrübe) dayal bir yap ya do ru de iflim yaflanmaktad r. Bilgi ekonomilerinde üretim teknolojisi yani bir ürünün nas l üretilece i ile ilgili bilgi ve tecrübe üretimde çok önemli bir üretim faktörü niteli ine ulaflm flt r. Teknik bilgi, bilimsel süreçlerden geçerek üretilmifl ve üretimde girdi olarak kullan lan bilgidir. Bilgi toplumunda temel üretim faktörü olan bilgi, sermaye ve toprak gibi k t bir üretim faktörü olmad için bilgi üretim fonksiyonunda de iflken girdi olarak kullan ld nda azalan verimler yasas yerine artan verim yasas geçerlidir. Çünkü bilgi di er üretim faktörlerinin aksine, kullan ld kça verimlili i, paylafl ld kça miktar artan bir üretim faktörüdür. Öte yandan bilgi, sermaye ve toprak gibi birbirini tamamlayan üretim faktörleri de ildir, aksine onlar n yerine ikame edilebilen bir üretim faktörüdür (Özsa r, 2007: 48, 53). Veri, bilgi ve SIRA üstbilgi/yerleflik S ZDE bilgi aras ndaki farklar aç klayabilir misiniz? Bilgi Ekonomisinin Temel Özellikleri DÜfiÜNEL M Bilgi toplumunun DÜfiÜNEL M ekonomik yap s di er toplumsal yap lara göre önemli farkl l klar göstermektedir. Stoiner ve Topsctt'a göre bilgi ekonomisinin bafll ca özellikleri SORU flu flekilde s ralanabilir SORU (Özsa r, 2007: 35-40; Aktan ve Vural, 2004: 155, ; fiahin, 2001: 5-6): i. Bilgi ekonomisinde hizmet üretimi ön plana ç kmaktad r: Bilgi ekonomisinde hizmet sektörü, sanayi ve tar m sektörlerine göre daha büyük pay almaktad r. D KKAT D KKAT Bilginin katma de erin ana kaynaklar ndan biri haline gelmesi ve bir mal olarak kabul edilmeye bafllanmas ndan sonra ileri teknoloji, yenilik ve icatlara dayal ve bilgi yo un olan hizmetler sektörü ulusal verimlilik ve rekabet gücü aç s ndan son derece önemli hale gelmifltir. Sanayi ürünlerinin üretiminde yüksek derecede kodlanm fl bilgi AMAÇLARIMIZ kullan l rken, bilgi yo un hizmetler sunan firmalar n ürettikleri ürün ve AMAÇLARIMIZ hizmetler yüksek derecede gayri maddi ve özgün bilgi içermektedir. K T A P ii. Bilgi K ekonomisi T A P krediye dayanan bir ekonomidir: Bilgi ekonomisinde al flverifllerde kredi kart, çek, senet ve elektronik para gibi araçlar n ödemelerdeki pay giderek artmaktad r. Elektronik para, kiflide bulunan elektronik bir araca yüklenmifl mali bir de er veya kiflisel fondur ve harcand kça miktar azal r ve bu araca yeniden yükleme yap labilir. ki tür elektronik para vard r: Ak ll kart (smart card) ve TELEV ZYON TELEV ZYON elektronik cüzdan (electronic wallet). Ak ll kartlar, sahip olduklar elektronik yap sayesinde parasal de erleri üzerinde tutabilir ve bu kartlara tekrar yükleme yap labilir. Elektronik NTERNET cüzdan ise tümüyle yaz l m yoluyla gelifltirilmifltir ve kiflilerin NTERNET kendi bilgisayarlar na flifreleme yoluyla yüklenen bir yap y temsil ederler. iii. Bilgi ekonomisi küresel bir ekonomidir: Bilgi ekonomisinde flirketler s n r ötesi sabit sermaye yat r m, s n r ötesi ortakl k, fason imalat anlaflmalar ve benzeri yöntemlerle mal ve hizmet üretim faaliyetlerini kendi ülkeleri d fl na yaymaktad rlar.

15 1. Ünite - Bilgi Ekonomisi ve Elektronik Ticaret 9 iv. Bilgi ekonomisi dijital bir a ekonomisidir: Bilgi ekonomisinde insanlar n ve firmalar n haberleflmesi, hükümet kararlar n n gönderilmesi, iflletme faaliyetleri, fon de iflimi vb. gibi ifllemler s f r ve bire dayal dijital kodlamalar yard m yla gerçekleflmekte, bilgi otoyollar ve dijital a lar içinde sanal ekonomi ve sanal piyasalar ortaya ç kmaktad r. Üretici ve tüketiciler aras ndaki arac nitelikteki fonksiyonlar dijital iletiflim a lar sayesinde ortadan kalkm flt r. Bilgi ekonomisi dijital iletiflim a lar yla bütünleflen bir ekonomidir. v. Bilgi ekonomisinde en önemli üretim faktörü beyin gücüdür: Bilgi ekonomisinde ekonomiye art de er katan temel unsur kas gücünden çok beyin gücüdür. Bilgi ekonomisinde mallar n ve hizmetlerin bilgisel içeri i artmakta, tüketici fikirleri, bilgi ve teknoloji mal ve hizmetlerin bir parças olmaktad r. Bilgi ekonomisinde ekonomik de erin oluflturulmas bilgiye ba l hale gelmektedir. vi. Bilgi ekonomisi sürekli yenilikler getiren bir ekonomidir: Bilgi ekonomisinde rekabetin artmas n n da etkisiyle sürekli yeni bilgiler üretilmekte ve bu bilgi ürüne dönüfltürülmektedir. Bu yenilikler, olmayan bir ürünü veya hizmeti meydana getirmek, bir ifli daha önce yap lmad bir biçimde yapmak, do ada var olan ama daha önce keflfedilmeyen bir süreci yaflama geçirmek fleklinde olabilir. Bu çerçevede, bilgi ekonomisinde Ar-Ge (araflt rma ve gelifltirme) harcamalar n n önemi büyüktür. Firmalar n yeniyi yakalamalar n n yolu Ar-Ge bölümlerinde istihdam edecekleri yenilikçi personelin çal flmalar ndan geçmektedir. Bilgi üretme, keflif ve icat yapma çabalar firmalar ve kurumlar Ar-Ge harcamalar na yöneltmektedir. vii. Bilgi ekonomisi tüketicinin özel zevklerine uygun üretimi ön plana ç karmaktad r: Bilgi ekonomisinde kitlesel üretimin a rl eskisi kadar büyük de ildir. Bilgi ekonomisinde üreticiler, tek tek bireylerin zevk ve tercihlerini karfl layacak ürünler gelifltirme çabas içinde tüketicileri üretim sürecine dahil etmektedirler. Firmalar özel siparifl üzerine yeni modeller ve ürünler gelifltirme yetene ine sahiptirler. viii. Bilgi ekonomisinde h z önemli bir baflar faktörüdür: Bilgi ekonomisinde gerçeklefltirilen teknolojik geliflmeler sayesinde bilgi ifllem, haberleflme ve ulafl m ola anüstü h zlanm flt r. Dolay s yla h zl olmak rekabet edebilirlikte ve firma baflar s nda anahtar bir faktör ve de iflken haline gelmifltir. ix. Bilgi ekonomisinde rekabet en üst düzeydedir: Firmalar, piyasa güçlerini art rmak ve lider olabilmek amac yla sürekli olarak yeni bir ürün gelifltirmeye ve mevcut ürünlerin yerini alacak yeni ürünler ortaya koymaya çal fl rlar. Bunu sa lamak için Ar-Ge alan nda yo un yat r mlarda bulunurlar. Bilgi ekonomisinde oldukça önemli yenilik ve icatlar her an ortaya ç kabilece i için piyasa lideri firmalar takipçi firmalardan biri taraf ndan liderlikten indirilebilir. Bilgi ekonomisinde liderlik çok az bir süre için sürdürülebilir, dolay s yla yeni ekonomi geçici ve k r lgan tekeller (monopoller) ile doludur ve güçlü bir rekabet vard r. x. Bilgi ekonomisi esnek organizasyon yap s na dayal d r: Sanayi ekonomisinde Taylorcu organizasyon biçimi hakimdi. Taylorizmde iflçilerin yapmas gereken, sadece kendilerine verilen görevleri yapmak ve konulan teknik ve ifl standartlar n izlemektir. Taylorcu üreticiler, standart ürünlerin üretiminde ölçek ekonomileri yoluyla üst düzeyde verimlilik elde ederler. Bilgi ekonomisinde, sadece verilen standart görevleri yerine getiren iflçilere dayal Taylorcu organizasyon biçimi yerini esnek organizasyonlara b rakmaktad r. Esnek organizasyonlar kaynak israf n azalt r ve üretim sürecinin her aflamas na de iflen koflullar dikkate alan yarat c düflünce tarz n ekleyerek emek ve sermayenin verimlili ini art r r.

16 10 Elektronik Ticaret DÜfiÜNEL M 4 Bilgi ekonomisi SIRA ile S ZDE yenilikler aras ndaki iliflkiyi aç klayabilir misiniz? Tablo 1.1'de, inceledi imiz özelliklerini de dahil ederek bilgi ekonomisi ile sanayi ekonomisinin DÜfiÜNEL Mbir karfl laflt r lmas yap lmaktad r. Tablo SORU 1.1 Sanayi Ekonomisi ile Bilgi Ekonomisinin Karfl laflt r lmas D KKAT Kaynak: Kurtulmufl (2001), Özsa r (2007) ve kendi eklemelerimiz. Sanayi Ekonomisi SORU(Eski Ekonomi) Kaynaklar n K tl Kol gücü (yabanc laflm fl, D KKAT mavi yakal, vasat iflçiler) Mal ve hizmet SIRA üretiminde S ZDE geliflmenin bafllang c nda buhar makinesi yer al r AMAÇLARIMIZ fl gücü kalifiye AMAÇLARIMIZ de il, tek bir alanda uzman, yabanc laflm fl, mavi yakal iflçiler K T A P K T A P Ürün odakl stratejiler Bilgi Ekonomisi (Yeni Ekonomi) Kaynaklarda çeflitlilik, çokluluk Üstün nitelikli beyin gücü (beyaz yakal lar) Mal ve hizmet üretiminde geliflmenin bafllang c nda bilgi ve iletiflim teknolojileri yer almaktad r fl gücü yüksek nitelikli (bilgili, tecrübeli, çok yönlü beceri sahibi), yenilikçi, yarat c, beyaz yakal iflçiler Pazar odakl stratejiler TELEV ZYON NTERNET Bireysel gereksinimlerin TELEV ZYON tatmini Sanayi sektörünün a rl Üretim ve rekabet NTERNET alan ulusal Hiyerarflik-bürokratik organizasyon Mekanize kitle üretimi (üretim hatlar ) Büyümenin belirleyicisi sermaye-ifl gücü Karfl laflt rmal üstünlü ün kayna ölçek ekonomileri, düflük maliyetler Ar-Ge düflük öneme sahip Di er firmalarla iliflkiler söz konusu de il Maddi varl klar görece daha önemli Bireysel sözleflmeler, daha sonra toplu sözleflme Kompleks gereksinimlerin tatmini (daha iyi çal flma koflullar, ifl yerinde yönetime kat lma vb. gibi) Hizmetler sektörünün a rl Üretim ve rekabet alan küresel A örgüsü, flebeke fleklinde örgütlenme Tam zaman nda yal n-esnek üretim Büyümenin belirleyicisi yenilik, icatlar ve bilgi Karfl laflt rmal üstünlü ün kayna kapsam ekonomileri, yenilik ve kalite Ar-Ge yüksek öneme sahip Di er firmalarla ifl birli i, ortakl k, sinerji, birleflme söz konusu Gayri maddi varl klar görece daha önemli Bireysel sözleflmelere dönüfl Bilgi Ekonomisinin Ölçülmesi Dünya ülkelerinin ekonomik ve toplumsal geliflme sürecinin son aflamas olan bilgi toplumunda, bilgi ekonomisi altyap s ve düzeyi aç s ndan hangi noktada oldu unu ortaya koymak için baz endeksler gelifltirilmifltir. Bunlar aras nda en çok bilineni Dünya Bankas 'n n gelifltirdi i Bilgi Endeksi (KI) nin temel bileflenlerinden birisi olan Bilgi Ekonomisi Endeksi (KEI) dir. Bilgi Endeksi, bilginin üretilme, kullanma ve yay lma düzeyini ölçen ve e itim, yenilik ve bilgi-iletiflim teknolojisi (ICT) verilerinden oluflan bir endeks olup bilgi ekonomisi endeksini de kapsar. Bilgi ekonomisi endeksi bilgi ve kalk nma aras nda iliflki kurmaktad r ve ülkelerin e itim, ekonomik teflvikler, bilgi-iletiflim teknolojisi, kurumsal rejim ve yenilik alanlar ndaki performanslar na verilen puanlar n ortalamas na dayanan bir endekstir. fiekil 2'de bilgi endeksi ve bilgi ekonomisi endeksinin hangi unsurlardan olufltu u görülmektedir.

17 1. Ünite - Bilgi Ekonomisi ve Elektronik Ticaret 11 fiekil 1.2 Bilgi Endeksleri Bilgi Endeksinin Unsurlar Bilgi Ekonomisi Endeksi Ekonomik Teflvikler Endeksi E itim Endeksi Bilgi Endeksi Yenilik Endeksi Enformasyon ve letiflim Teknolojileri Endeksi Kaynak: World Bank'tan haz rlayan Yumuflak vd., (2009), s. 18. Tarife ve Tarife d fl Engeller Yetiflkin Okuryazarl k Oran Telif Ödemeleri Telefon Say s Hukuki Düzenlemeler lkö retim Okullaflma Oran Patent Say s Bilgisayar Sayas Mevzuat n Niteli i Ortaö retim Okullaflma Oran Dergi Say s nternet Kullan c Say s fiekil (1.2) aç klanan unsurlara göre hesaplanm fl olan bilgi ekonomisi endeksinde ulaflt klar puanlara göre 2008 y l için yap lan s ralamada birinci gelen ülke Danimarka'd r, onu sveç ve Finlandiya izlemektedir. Tablo 1.2'de görülece i üzere Türkiye bilgi ekonomisi s ralamas nda dünya ülkeleri aras nda 53'üncü gelmektedir. Dünyadaki çeflitli bölgelere göre yap lan s ralamada ise do al olarak en üstte en geliflmifl yedi ülke (G7), daha sonra Bat Avrupa ile Do u Asya ve Pasifik gelmektedir. Bilgi ekonomisi endeksine göre yap lan s ralamada beklendi i üzere Afrika ve Güney Asya ülkeleri en sonda yer almaktad r. Bilgi Ekonomik Bilgi Yenilik Ülke Ekonomisi Teflvikler Fark Endeksi Endeksi Endeksi Endeksi E itim Endeksi Bilgi ve letiflim Teknolojileri Endeksi 1 - Danimarka sveç Finlandiya Hollanda Norveç Kanada , sviçre ngiltere ABD Avustralya Türkiye Tablo 1.2 Bilgi Ekonomisi Endeksine Göre Çeflitli Ülkeler ve Bölgeler Kaynak: World Bank, org/etools/kam2/kam_ page5.asp ( )

18 12 Elektronik Ticaret BÖLGELER 1 - G B. Avrupa D.Asya ve Pasifik Avrupa ve Orta Asya Dünya Orta Do u ve K. Afrika Latin Amerika Afrika Güney Asya DÜfiÜNEL M dot.com (.com): nternet üzerinden elektronik ticaret yapan SORU flirket. D KKAT Bilgi Ekonomisi ve Yeni Ekonomi Günümüzde, bilgi ekonomisi yerine neredeyse bir slogan niteli ine dönüflmüfl olan yeni ekonomi terimi daha çok kullan lmaktad r. Bu de iflimin kayna ABD ekonomisinde ilgili dönemde yaflanan geliflmelerdir (Eliasson vd., 2004: 290). ABD ekonomisinde 1990'l y llarda görülen yüksek büyüme oran ( ortalamas yüzde 4,1) birçok araflt rmac n n ilgisini çekmifl ve enflasyon oranlar n n düfltü ü ( ortalamas yüzde 1,7), iflsizli in azald ( ortalamas yüzde 4,6) bu baflar l SIRA dönem S ZDE ve yüksek performans n nedenleri araflt r lm flt r. Araflt rmac lar n birço u bu baflar n n alt nda bilgi ve iletiflim teknolojilerine yap lan yat r mlar n yol açt verimlilik DÜfiÜNEL M art fllar n n yatt görüflündedir ve bu yüksek ekonomik performansa yeni ekonomi (new economy) ad verilmektedir. 2000'li y llar n bafl nda ICT ve dot.com 'lara olan talep patlamas ABD hisse senedi piyasas nda balon oluflturmufl, yani borsa endeksi afl r yükselme SORU yaflam flt r. Çeflitli yay nlarda D KKAT bilgi ekonomisi ve yeni ekonomi kavramlar birbiri yerine kullan lmaktaysa da bunlar tamamen örtüflen kavramlar de illerdir. Bilgi Ekonomisi ve Yeni Ekonomi bafll alt nda bu iki kavram aras ndaki fark aç klanmaktad r. Yeni ekonomide ekonominin temel yasalar nda de iflen bir fley yoktur, de iflen AMAÇLARIMIZ sadece ifl yapma biçimleri, kurumlar n stratejileri ve kullan lan yöntemlerdir. Zaten AMAÇLARIMIZ bu nedenle yeni ekonomi bilimi (new economics) de il yeni ekonomi (new economy) terimi kullan lmaktad r (Küçükgörkey, 2002). Bilgi ve iletiflim teknolojilerinin geliflip K yay lmas yla T A P ortaya ç kan ekonomik ortam olarak tan mlanan yeni K T A P ekonomi, teknolojik de iflimin getirdi i imkanlarla bilginin çok h zl ve dinamik bir flekilde toplanmas, ifllenmesi, dönüfltürülmesi ve da t lmas yla ilgili bütün süreçleri ve TELEV ZYON yenilikleri kapsamakta (Yumuflak vd., 2009:27) ve ayn zamanda küre- TELEV ZYON selleflmeyi de içermektedir. Dolay s yla içinde bulundu umuz dönem ile ilgili de- erlendirmelerde bilgi ekonomisi yerine yeni ekonomi daha çok kullan lmaktad r. Business Week'te Mart 2000 tarihinde yay mlanan bir anketin sonuçlar na göre NTERNET NTERNET Amerikal lar n yüzde 57'si yeni bir ekonomi türüne geçildi ine inanmaktad r (Pohjola, 2002: 134). Burada belirtmek gerekiyor ki, yeni ekonomi terimi ile bilgi ekonomisi terimi aras nda önemli bir fark yoktur, yeni ekonomi denilince daha çok bilgi ekonomisinde 1990'l y llarda yaflanm fl olan yeni geliflmeler kastedilmektedir. Yeni ekonomiyi ölçmeye dönük baz endeksler gelifltirilmifltir. Örne in ABD'de isimli sitede yay mlanan yeni ekonomi endeksi 5 kategoriye ayr lm fl olan 21 gösterge yard m yla yeni ekonomiyi ölçmektedir. Bu

19 1. Ünite - Bilgi Ekonomisi ve Elektronik Ticaret 13 befl kategori flunlard r: Bilgi meslekleri, küreselleflme, ekonomik dinamizm ve rekabet, dijital ekonomiye dönüflüm, teknolojik yenilik kapasitesi. B LG EKONOM S VE ELEKTRON K T CARET Günümüzde ticari ifllemlerinin yap l fl flekli geleneksel yöntemlerden uzaklaflmakta, al m-sat m ifllemleri elektronik ortamlarda ve özellikle internet arac l ile gerçeklefltirilmektedir. Ayn e ilim pazarlama, finansman, bankac l k gibi ifllemler ve devlet hizmetleri için de geçerlidir. Bugün art k internet dünya genelinde ticari kazanc n arac haline gelmifl ve e-ekonomi (elektronik ekonomi) denilen sistem ortaya ç km flt r. Suarez-Villa'ya göre e-ekonomi, Bilgi teknolojisine dayal, insanlar n beden gücünden çok beyin gücüyle ifl yapt, biliflim teknolojilerinin sa lad - olanaklarla küresel rekabetin yafland ekonomik sistem dir. Elektronik ekonominin en önemli unsurunu elektronik ticaret (e-ticaret) oluflturur. Drucker'a göre e-ticaret...demiryolunun endüstri için tafl d anlam bilgi devriminde yüklenen unsur dur (Özcan ve Barca, 2008: 95-96). Coppel'e göre elektronik ticaret en dar biçimde, nternet gibi aç k a lar üzerinden, tüketicilere yönelik olarak, ticari ifllem ve ödemelerin yap lmas olarak tan mlanabilir veya en basit flekliyle e-ticaret nternet üzerinden ifl yapmak t r (Yumuflak vd., 2009: 82). ETKK'nin tan mlamas na göre e-ticaret, Mal ve hizmetlerin üretim, tan t m, sat fl, sigorta, da t m ve ödeme ifllemlerinin bilgisayar a lar üzerinden yap lmas d r. Buna göre e-ticaret, ticari ifllemlerden biri veya tamam n n elektronik ortamda gerçeklefltirilmesi yoluyla reklam ve pazar araflt rmas, siparifl ve ödeme ile teslim olmak üzere DÜfiÜNEL M üç aflamadan DÜfiÜNEL M oluflmaktad r. Yap lan e-ticaret tan mlar n n ortak noktas, art k geleneksel ticaretin elektronik ortamda güçlü bir rakibinin var oldu udur. SORU SORU Elektronik ticaret, 1960'l y llardan beri ABD'de EDI (Elektronik Veri De iflimi) tekni i kullan larak herkese aç k olmayan a lar yard m yla ve yüksek maliyetler ile perakendecilik ve da t m sektöründe uygulanmaktayd (Hamzaçebi, D KKAT 2003). D KKAT 1970'lerin sonlar nda bafllam fl olan telefon, televizyon ve benzeri araçlar yard m yla bir katalogdan yap lan sat fl da bir tür elektronik ticarettir. Ancak bu tarz elektronik ticaret çok s n rl düzeyde kalm fl ve yayg nl k kazanamam flt r. Genifl kitle- lere ulaflma yetene i olan internetin 1960'l y llar n sonunda askeri amaçlar do rultusunda ABD'de ortaya ç kmas, çift yönlü, h zl ve sürekli bilgi AMAÇLARIMIZ ak fl sa layabildi- AMAÇLARIMIZ i için bu konuda yeni f rsatlar oluflturmufltur. nternet ilk olarak askeri amaçlar do rultusunda gerçeklefltirilmifl, daha sonra kamu hizmetleri ve akademik faaliyetlere do ru yönelmifl ve en sonunda ticari faaliyetlere konu olmufltur y l nda K T A P K T A P ortaya ç kan ilk web siteleri, statik bir ana bilgi sayfas ndan öteye geçememiflken 1995 y l nda iflletmelerin web talebinde büyük art fl yaflanm fl ve 1996'ya gelindi- TELEV ZYON TELEV ZYON inde ise flirketlerin birço u internette yer alman n bir zorunluluk oldu unu düflünmeye bafllam flt r (Özbay ve Devrim'den aktaran Alt nok ve Sugözü, 2002). nternetle ilgili çeflitli ve güncel veri ve tablolar için NTERNET ve adreslerine baflvurabilirsiniz. NTERNET Elektronik ticaret; temel olarak iki tip faaliyeti içine al r. Bunlardan birisi dolayl elektronik ticarettir ve burada gerçek mallar n (cep telefonu, oyuncak, g da, giysi vb.) elektronik siparifli yap l r ve bu mallar geleneksel kanallar üzerinden fiziksel olarak teslim edilir. Dolays z (do rudan) elektronik ticarette ise fiziksel varl olmayan mallar ve hizmetler (bilgisayar yaz l mlar, bilgi hizmetleri, e lence içerikleri vb.) on-line olarak siparifl, ödeme ve teslim sürecine tabi olur (Alt nok ve Su-

20 14 Elektronik Ticaret gözü, 2002). Finansal ödeme sistemde kredi kart baflta olmak üzere yeni araçlar n gelifltirilmesi ve internetin ucuzlamas e-ticaretin yayg nlaflmas na büyük katk sa lam flt r. E-ticaret sisteminde müflteriler gereksinim duyduklar ürünleri pazarland web portallar veya sanal ma azadan (elektronik pazar yeri) siparifl eder ve kredi kart bilgilerini elektronik ortamda web sitesine gönderir. Bu ifllem VPOS denilen oldukça güvenli ve gizlilik sistemleri geliflmifl bir ödeme mekanizmas yla yap l r. VPOS sistemi di er al flverifllerde s kça kulland m z POS cihazlar n n internete uyarlanm fl biçimidir (Akgöz, 2009: 9). Elektronik Ticaretin Türleri Elektronik ticaretin belli bafll alt türü bulunmaktad r (Yumuflak vd., 2009: 84-85; Özgener, 2002). i. flletmeden iflletmeye e-ticaret (B2B, Business to Business): Al c ve sat c iflletmelerin elektronik ortamda bir araya gelerek al m, sat m, siparifl takibi vb. ifllemler yapmas ve bayiler, tedarikçiler ve da t c larla olan ifl iliflkilerinin düzenlenmesi. ii. flletmeden tüketiciye e-ticaret (B2C, Business to Consumer): Tüketicilerin internet ortam nda iflletmelerden mal ve hizmet sat n almas. iii. flletmeden devlete e-ticaret (B2G, Business to Government): Devletin internet ortam nda iflletmelerden mal ve hizmet sat n almas. iv. flletme içi e-ticaret: Büyük iflletmelerin çeflitli ifl birimleri yoluyla elektronik ortamlarda kendi içlerinde ticari ifllemleri destekleyen bir ifl ak fl uygulamas. v. Tüketiciden tüketiciye e-ticaret (C2C, Consumer to Consumer): Elektronik posta ya da al flverifl için kurulmufl web siteleri gibi araçlar n kullan lmas yoluyla, tüketicilerin kendi aralar nda mal ve hizmet al p satmas. vi. Devletten tüketiciye e-ticaret (G2C, Government to Consumer): Hükümetlerin, sosyal güvenlik primleri ve vergileri internet üzerinden ödeyebilme ve buna benzer hizmetleri mükelleflere ve vatandafllara sunacak sistemler kurmas. Bu tür ticaret vatandafla ve kuruma daha iyi kamusal hizmet sunmay amaçlayan elektronik devlet (e-devlet) kavram yla örtüflmektedir. vii. Devletten iflletmeye e-ticaret (G2B, Government to Business): Kamu kurulufllar n n düzenlemifl olduklar ihaleleri elektronik ortamda duyurmas ve iflletmelerin de bunlara elektronik ortamda yan t vermesi. viii. Devletten devlete e-ticaret (G2G, Government to Government): Devletin kendi içindeki kurumlar n birbirleri ile yapt klar al m sat m ve ödemeler ile di er ekonomik ve idari faaliyetler için elektronik ortam kullanmas. Elektronik Ticaretin Avantajlar Günümüz ekonomilerinde say lar giderek artan elektronik ticaret ifllemlerinden baz lar flunlard r: mal ve hizmetlerin elektronik ortamdaki al flverifli, finansal ifllemler, vadeli ifllemler, mal siparifli verme, vergi ifllemleri, borsadan hisse al p satma, gümrük ifllemleri, her türlü anlaflma-sözleflme yapma, tasar m, do rudan pazarlama, çeflitli alanlarda h zl bilgi üretimi ve bu bilgilerin çeflitli kanallardan aktar lmas, ifl yerlerine eleman bulunmas. Bu e ilimi ortaya ç karan sebep elektronik ticaretin sahip oldu u avantajlard r. Sharma (2000) ve Körpe (2001)'nin tespitlerine göre elektronik ticaretin üretici, tüketici, devlet ve genel ekonomi için sa lad - avantajlar flunlard r (Özcan ve Barca, 2008: 96-97; Yumuflak vd., 2009: 86-87): Ticaret, finansman ve tedarik ifllemleri için gerekli belgelerin elektronik ortamda çok düflük maliyetlerle haz rlanmas ve h zl bir flekilde iletilebilmesi ile birlikte iletiflim kurma, ifl yapma ve uygulama h z nda büyük çapl art fllar n sa lanmas.

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ali KARTAL (Ünite 2, 3, 6, 7) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2901 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1858 KONGRE VE ETK NL K YÖNET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Deniz YÜNCÜ (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807 PAZARLAMA LET fi M Yazarlar Prof.Dr. B. Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ferruh UZTU (Ünite 2) Arfl.Gör. Emrah GÜLMEZ (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI Yazarlar Dr. Deniz KARAGÖZ (Ünite 1, 2, 6, 7) Yrd.Doç.Dr. Ça l Hale ÖZEL (Ünite 3, 4, 5, 8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

ULUSLARARASI filetmec L K

ULUSLARARASI filetmec L K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2591 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1560 ULUSLARARASI filetmec L K Yazarlar Prof.Dr. Celil KOPARAL (Ünite 1-3) Doç.Dr. Hatice Zümrüt TONUS (Ünite 4) Doç.Dr. Nezihe

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ender SUVACI (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. fienay LEZK (Ünite 3) Oktay UYSAL (Ünite 4, 6) Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Mehmet Baba KARAN (Ünite 1, 4, 7) Prof.Dr. Hatice DO UKANLI (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Güler

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2374 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1371 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I Yazarlar Erhan ULA (Ünite 1-4) Nergis COfiKUNER BATI (Ünite 5) Haluk fianli (Ünite 5, 6) Editör Yrd.Dç.Dr.

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2422 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1406 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II Yazarlar Nurdan YAYLAZ (Ünite 1, 2) Gülseren VERANYURT (Ünite 3, 4) Baflak B LG N (Ünite 5, 6) Editör

Detaylı

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2345 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1342 YEN TOPLUMSAL HAREKETLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Aylin AKPINAR (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Filiz GÖKTUNA YAYLACI (Ünite 2, 3, 4) Prof.Dr.

Detaylı

ULUSLARARASI KT SAT POL T KASI

ULUSLARARASI KT SAT POL T KASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2918 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1875 ULUSLARARASI KT SAT POL T KASI Yazarlar Doç.Dr. Elif UÇKAN DA DEM R (Ünite 1, 3) Prof.Dr. S. R dvan KARLUK (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2404 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1395 TEKNOLOJ TAR H. Yazar Prof.Dr. Ergun TÜRKCAN (Ünite 1-8)

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2404 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1395 TEKNOLOJ TAR H. Yazar Prof.Dr. Ergun TÜRKCAN (Ünite 1-8) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2404 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1395 TEKNOLOJ TAR H Yazar Prof.Dr. Ergun TÜRKCAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Hasan ÇALIfiKAN ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas

Detaylı

KAMERA TEKN NE G R fi

KAMERA TEKN NE G R fi T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2157 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1185 KAMERA TEKN NE G R fi Yazarlar Prof.Dr. Levend KILIÇ (Ünite 6) Doç. Nedim GÜRSES (Ünite 5) Yrd.Doç.Dr. Hakan U URLU (Ünite

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE M LLETLERARASI T CARET ODASI Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular fl Dünyas çin Yol Haritas Fifth Edition - 2004 2004 A r a l k 2 0 04 (Yay n No. TÜS AD-T/2004/1

Detaylı

YÖNET M ORGAN ZASYON

YÖNET M ORGAN ZASYON TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1457 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 774 YÖNET M ORGAN ZASYON Yazarlar Prof.Dr. nan ÖZALP (Ünite 1-3, 14, 15) Prof.Dr. Mehmet fiah N (Ünite 4, 5, 10, 13) Prof.Dr. Günefl

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Asl AFfiAR (Ünite 1, 4-5) Yrd.Doç.Dr. Nuray SLAT NCE (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Bengül GÜLÜMSER

Detaylı

B ilgi alan nda ortaya ç kan ilerlemeler, beraberinde birçok kavram n da ortaya

B ilgi alan nda ortaya ç kan ilerlemeler, beraberinde birçok kavram n da ortaya ENTELEKTÜEL SERMAYE VE YÖNET M Yrd.Doç.Dr.Sami KARACAN Kocaeli Üniversitesi..B.Fakültesi flletme Bölümü Ö retim Üyesi 1. G R fi B ilgi alan nda ortaya ç kan ilerlemeler, beraberinde birçok kavram n da

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II Yazarlar Prof.Dr. Ümit Gücenme GENÇO LU (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Saime ÖNCE (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Vedat EKERG

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı