SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİVAS İL ÖZEL İDARESİ"

Transkript

1 SİVAS İL ÖZEL İDARESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU TEHLİKE SINIFI: TEHLİKELİ GEÇERLİLİK TARİHİ:

2 İŞYERİ SGK NO İŞ YERİ TEHLİKE SINIFI RAPOR NO SAYFA SAYISI RAPOR TARİHİ RAPOR GEÇERLİLİK TARİHİ İDARE İŞVEREN VEKİLİ H AZIRLAYANLAR : :Tehlikeli sınıf :1 :224 :30/04/2015 : 15/05/2019 : M evlüt SOYSAL Genel Sekreter Yardımcısı) : Yunis HANGÜNEY A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı) Cevat Türkay İşyeri hekimi) ÇALIŞAN YEMSİLCİSİ DESTEK ELEMANLARI ADRES : Bekir ÇAM : İBRAHİM SAYAR, Y.KENAN SOLMAZ, HALİL NAR : Ana Bina; Akdeğirmen Mahallesi Mehmet Akif Ersoy cad. No:l Sivas Ek bina ve bağlı İlçe Özel İdare Müdürlükleri) TEL /FAKS/E-POSTA RİSK DEĞERLENDİRM E YÖNTEM İ ÇALIŞAN SAYISI : / / sivasilozelidaresi.gov.tr : 5x5 Risk Analiz Matrisi Metodu :

3 RİSK DEĞERLENDİRM ESİ YAPILMASININ NEDENLERİ NELERDİR? 1. Daha önce hiç lendirmesi yapılmamış olması X 2. Yeni bir makina veya ekipman alınması 3. İş organizasyonunda ve iş akışında değişiklikler yapılması 4. Yeni hammadde ve yarı mamul maddelerin üretim sürecine girmesi 5. Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması 6. Yeni tekniklerin geliştirilmesi 7. İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi 8. İş kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile yangın, parlama ve patlama gibi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğini ciddi şekilde etkileyen olayların olması 9. Kanun ve Yönetmeliklerde Getirilen Yükümlülükler Nedeniyle X

4 BİLGİ VE VERİ TOPLAMA Yürütülen işler ve bu işlerin süresi ve sıklığı Değişken/sürekli Alınmış Olan Belgeler ISO 9000, 4000, 18000, ve serisi gibi) Çalışanların Görüşleri Alındı mı? Anket doldurma yöntemi ile resmi yazı vasıtasıyla çalışanlardan tehlike veya li durumlar hakkında yaşamış olduğu durumlar veya öngörmüş olduğu tehlikeler ile ilgili gerekli olan bilgiler toplandı. ın periyodik bakımları ve belgeleri tam mı? Kısmen Risk Değerlendirme İçin Denetim Yapıldı mı? Evet, ilgili incelemeler yapıldı. Son Yıllar da meydana gelmiş olan iş kazaları: aşağıda istatistik bilgiler çıkarılmıştır. l ü k -

5 M EVCUT TEHLİKELER NELERDİR? 1. Kayma, takılm a ve benzeri nedenlerle düşme X 2. Y üksekten düşme X 3. Cisim lerin düşm esi X 4. Gürültü ve titreşim X 5. Uygun olm ayan duruş ve çalışm a şekilleri X 6. Radyasyon ve ultraviyole ışınlar X 7. Seyyar el aletlerin kullanım ı X 8. Sabit m akina ve tezgâhların kullanım ı X 9. H areketli erişim ekipm anları m erdivenler, platform lar) X 11. Ürünler, em isyonlar ve atıklar X 12. Yangın, parlam a ve patlam a X 13. Elle taşım a işleri X 14. Elektrikli aletler X 15. Basınçlı kaplar X 16. Aydınlatm a X 17. Ekranlı araçlarla çalışm a 18. Termal konfor koşulları sıcaklık, nem ve havalandırm a) X 19. Kimyasal faktörler gaz ve buharlar, solventler, tozlar) X

6 \ İŞ KAZALARI Adı Soyadı Tarih Ölümlü Yaralanmalı Olayın meydana Gelişi Kazadan Sonra Yaralanm a Varsa Durumu X kazası M ustafa Yıldırım Iş makinesi nakili yaparken trafik Ihsan Arslan Iş m akinesi nakili yaparken trafik kazası Nurettin Mert Zara ilçesine araç bakımına diderken trafik kazası Idris Kara Zara ilçesine araç bakımına diderken trafik kazası Turan O zdem ir Iş makinesi nakilinden dönerken X devrilm e Bilal Göktepe Iş makinesi nakil aracı öncüsü iken trafik kazası Y usuf Çataltepe Iş makinesi nakilinden dönerken devrilm e İbrahim Deve Iş makinesi bakımı yaparken kayma düşme Cem al Çubuk Iş yeri dışında Trafik kazasına X uğram ası. İsmail Baltepe Araç seyir halindeyken hakimiyeti kaybetm e devrilm e M. Nadir Acar Buzlanmadan dolayı aracın kayması trafik kazası H afif yaralanma H afif yaralanma H afif yaralanma H afif yaralanma Derhal Doku zedelenm esi kulak ve omuz O m uz-kol-bacak et ezikliği kırılma Deride kesilme baş) Derhal H afif yaralanma sağ omuz sağ el Et ezikliği Ayhan Y üzüak X Trafik kazası - O m er Yazıcı Trafik kazası - O m er Yazıcı Trafik kazası - Cem al U ngör - Dozerin bıçağının döndürülm esi Parm ak kırılması. N usret Ozcan 2012 X Zara-Kaplan köyünde yol çalışmaları esnasında greyderin çocuğu Derhal

7 20. Biyolojik ajanlar m ikroorganizm alar, bakteriler, virüsler) X 23. İş stresi X 24. Kapalı yerlerde çalışm a X 25. Yalnız çalışm a X 26. M otorlu araçların kullanım ı, iş m akinaları ile çalışm alar, taşım acılık ve yollar X 27. Şiddet, hakaret veya tacize m aruz kalm a X 28. İstenmeyen insan davranışları dikkatsizlik, yorgunluk, aldırmazlık, anlama güçlüğü, öfke, kavga etm ek) X 29. İşyeri koşullarına göre diğer tehlike kaynakları X 30 Yangın X

8 Tehlikeye maruz kalanlar kimlerdir? 1. İdari Personel X 2. Bakım -onarım personeli X 3. söfor-operatörler X 4. Teknik personel X 5. Büro personeli X 6. Denetim personeli X 7. Ziyaretçiler X 8. Yardımcı personeller X 9. Güvenlik personeli X 10. Diğerleri Özel tıbbi rahatsızlığı olanlar, engelliler, işe yeni başlamış olanlar, çocuklar, çıraklar ve diğer tüm çalışanlar) X Mevcut Kontrol Önlemleri Nelerdir? 1. Genel ve Lokal havalandırma Kısmen 2. Makina koruyucuları Kısmen 3. Kişisel koruyucuların kullanımı Kısmen 4. Yangına karşı korunma Kısmen 5. Mevcut acil durum süreçleri S.S.H/ kısmen J ilk -

9 6. Diğerleri Tanımlayınız) Paratoner ve Yangın Acil Durum Sireni Kısmen Risklerin indirgenmesi için alınması gerekli ilave önlemler nelerdir? 1. Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak Kısmen 2. Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek Kısmen 3. Toplu koruma önlemlerini, kişisel koruma önlemlerine tercih etmek Kısmen 4. Mühendislik önlemlerini uygulamak Kısmen 5. Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak Kısmen 6. İSG Eğitimleri Yok 7. Ortam ölçümleri Kısmen 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı, Sivas İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerinde tehlikelerin tanımlanması, lerin lendirilmesi ve kontrol altına alınması için uygun m etotların belirlenm esidir. 2- KAPSAM Sivas İl Özel İdaresi ve bağlı birim lerinde bünyesinde gerçekleştirilen; - Rutin ve rutin olm ayan tüm faaliyetler İş yerindeki tüm çalışanların faaliyetlerini - Olağanüstü durum larıdeprem, sel fırtına, iş kazası, yıldırım düşmesi vb.) - Ram ak kala yaşanan olaylar İş yerinde organizasyon ya da diğer bir kaynak tarafından sağlanan olanaklar) İş yerindeki tüm tesisleri kapsar.

10 3- TANIM LAR Edilebilir Risk Seviyesi: Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanm a oluşturmayacak Herhangi bir faaliyet gerektirm eyen lerdir. Bunlar için m evcut kuralların takip edilm esi yeterlidir. Edilebilir Risk: Yasa ve yönetmelikte belirlenen şartlara uyum sağlanması ve tüm tedbirlerin alınarak yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile hasar ve zarara yol açm ayacak seviyesidir Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılm aksızın kam u veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişiyi İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı İşyeri: Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyonu İş G üvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip. Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya m im arlık eğitimi veren fakültelerin m ezunları ile teknik elemanı İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapm ak üzere Bakanlıkça yetkilendirilm iş, işyeri hekim liği belgesine sahip hekimi, M eslek hastalığı: M esleki lere m aruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı, Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verm e potansiyelidir. Tehlikelerin tanımlanması: Tehlikeler tanım lanırken çalışma ortam ı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır. a) İşyeri bina ve eklentileri. b) İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler. c) Üretim süreç ve teknikleri, ç) İş ekipm anları. d) Kullanılan m addeler. e) Artık ve atıklarla ilgili işlemler. i) O rganizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorum luluklar. g) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri. ğ) İşe başlam adan önce ilgili m evzuat gereği alınacak çalışm a izin belgeleri. h) Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları. ı) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu. i) İşyerinin teftiş sonuçları.

11 j) M eslek hastalığı kayıtları, k) İş kazası kayıtları. 1) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğram asına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar. m) Ramak kala olay kayıtları. n) M alzeme güvenlik bilgi formları. o) Ortam ve kişisel m aruziyet düzeyi ölçüm sonuçlan. ö) Varsa daha önce yapılm ış lendirm esi çalışm aları. p) Acil durum planları. Olay: Kazaya neden olan ya da olma potansiyeli olan oluşumdur. Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanm a ya da başka zararlı sonuç m eydana gelm e ihtimalini Ramak Kala Olay: İşyerinde m eydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili leri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü Risk Değerlendirme: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin e dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan lerin analiz edilerek derecelendirilm esi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılm ası am acıyla yapılm ası gerekli çalışm aları, Tolere : Organizasyon yasal yüküm lülükleri ve İSG politikası çerçevesinde taham m ül seviyeye indirilmiş tir. Proaktif Önleyici ) Bariyer: Kazaların kritik durumların oluşmasına yol açan tehlikelerin kontrol edilebilmesi için kullanılan proaktif önlem lerdir.eğitim ler, tatbikatlar, em niyet valileri, uyarılar, talim atlar ve prosedürler vb.) Reaktif Bariyer: Kaza oluşumundan sonra sonuçları hafifletmek için kullanılan reaktif önlemlerdir. Acil durum senaryoları, yangın detektörleri, yangın duvarları, drenaj, boşaltm a veya tahliye sistemleri vb.) Risk lendirmesi ekibi: Risk lendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk lendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur. a) İşveren veya işveren vekili. b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizm etini yürüten iş güvenliği uzm anları ile işyeri hekim leri. c) İşyerindeki çalışan temsilcileri, ç) İşyerindeki destek elem anları. d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile ler konusunda bilgi sahibi çalışanlar. 4. SORUM LULAR Tehlikelerin belirlenm esi, kazalara gerekli önlem lerin alınm asından işveren adına, işveren, işyeri yönetim i ve personel sorum ludur. İşverenler; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdürler. İşverenler, alt işveren ve taşeronların iş güvenliği ile ilgili her türlü önlemi alm alarını sağlam a kontrolünü yapm a sorum luluğunu taşırlar.

12 Ç alışanlar; iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önlem e uym akla yüküm lüdürler. İşverenler: işverenler, İşveren vekilleri, Birim Müdürleri, İlçe Özel İdare Müdürleri işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, çalışanları karşı karşıya bulundukları mesleki ler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi veya Konuyla ilgili yetkilendirilen iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve işyeri sağlık çalışanı ile koordineli gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini verm ek zorundadırlar. R isk analiz raporunun da belirtilen hususlarda alınm ası gereken tedbir ve önlem leri alm akla sorum ludur. 5. M ETOD Ö nem li olarak lendirilen her türlü, İSG yönetim sistem i altında kontrol edilebilm elidir. Sivas İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerinde Tehlikeli ve sınıfta 5x5 Risk Analiz Matrisi metodu uygulanmaktadır. Operasyondaki tehlikeler incelenerek kazaya yol açabilecek tüm tehlikelere karşı proaktif bariyerler belirlenir. A yrıca hataların ve kazaların tekrarlanm ası için gerekli önlem ler geliştirilir. 5 \ 5 Risk Analiz M atrisi metodu doğrultusunda tehlikelerin lendirilm esi ve analizlerinin yapılm ası aşağıdaki sıralam ayla yapılm aktadır. > Faaliyet alanının belirlenmesi > Faaliyetlerin belirlenmesi > Tehlikelerin belirlenm esi > Zararların belirlenmesi > M evcut durum un belirlenmesi > Risk A nalizinin yapıldığı tarih > Tehlikenin, olasılığının m evcut durum düşünülerek ilgili tabloya göre belirlenm esi > Tehlikenin, şiddetinin mevcut durum düşünülerek ilgili tabloya göre belirlenmesi > Tehlikelere ve olası kazalara göre seviyelerinin belirlenmesi > İlk Risk Değerlendirm esi sonucu 6 ve altında puan olması durum unda Düzeltici/Önleyici faaliyet yapılm asına gerek olm ayacaktır. > İlk Risk Değerlendirmesi sonucu 8 ve üzeri puan olması durumunda yapılması gereken faaliyet ve Saha Aksiyon Planı Yapılacak işin ne şekilde yapılacağı), planlanan tarih ve sorum lusunun belirlenerek yapılacak. > D üzeltici/önleyici Faaliyet sonrası seviyesi yeniden belirlenerek, 6 ve daha aşağı e düşüp düşm ediği lendirilecektir. > Riskin lendirilmesinin tarihi ile Düzeltici/Önleyici faaliyet sonrası in lendirilmesi tarihi tabloda belirtilecek, Düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin sahada uygulam aları takip edilecektir. 5.1.TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ Tehlikeler Öncden oluşan iş kazaları, işletme prosesleri ve yapılan inceleme ve denetimler ile tecrübeye dayanılarak belirlenmektedir. Bu prosedürde listelenen tehlikelerin ve bu tehlikelerin yol açabileceği kazaların belirlenmesinde çalışanların katılımı sağlanmıştır. Bu sayede sistemdeki tüm tehlikelere ve olası kazalara ulaşılm aya çalışılm ıştır. 5.2.TEHLİKELERE VE OLASI KAZALARA GÖRE RİSK SEVİYELERİNİN BELİRLENM ESİ

13 Tehlikelerin seviyelerinin lendirilmesi Risk analiz ekibi tarafından yapılır. Tehlikelerin lendirilmesi ve lerin seviyelerine bakılırken yapılan işler, tehlikeler ve olası kazalar sınıflandırılarak listeler oluşturulmalıdır. Ayrıca, daha önceki kazalar ve ramak kala olaylarına bakılmalı ve zararın olasılığı, şiddeti, tehlikeye maruz kalabilecek personel sayısı kontrol edilme seviyesi, vb. faktörler, insan kaynaklı nedenler, fiziksel nedenler ve işyeri nedenleri göz önüne alınmalıdır. Tehlikelerin lendirilmesi yapılırken 5x5 M atris analizinden faydalanılır. 5x5 M atris analizi için İSG Tehlikeleri Değerlendirme 5x5 M atris oluşturulmuştur. Bu matriste tehlikelerin 5 değişik parametreye olan bağlantıları İncelenmektedir. Bu şekilde ler Çok Ciddi, Ciddi, Orta, Hafif, Çok H afif olarak ayrılabilm ektedir. Bu lendirm e sonucunda Tehlikelere Göre Risk Seviyesi D eğerlendirm e Tablosu oluşturulm uştur. Yasal zorunluluğun lendirildiği örnek aşağıda verilmiştir: Burada ilgili tehlikeye ait kaza hangi lendirmeye uyuyorsa, tehlikenin karşısına yasal zorunluluk için ilgili lendirmenin i girilir. Tehlike ve olası kazaya maruz kalabilecek bölüm Tehlikelere Göre Risk Seviyesi Değerlendirme Tablosunda yer alır. Tehlikelere Göre Risk Seviyesi Değerlendirme Tablosu ana lerin başlıkları altında işletmede yer alan tüm lerin belirtilmesi ile oluşturulur. Değişik bölüm lerden gelm iş tam am en aynı ler, gözden geçirm e sırasında tek m adde altında toplanır. RİSK MATRİSİ R: Risk O: Olasılık D: Zarar verme derecesi Şiddet) R= O X Ş 4 13 J i & r -

14 Olasılık Ortaya çıkma olasılığı/frekans için derecelendirme basamakları) ÇOK KÜÇÜK KÜÇÜK ORTA YÜKSEK ÇOK YÜKSEK Yılda bir Üç ayda bir Ayda bir Haftada bir Her gün r i s k m a t r i s i SONUÇ DERECELENDİRM E ÇOK HAFİF HAFİF ORTA CİDDİ ÇOK CİDDİ İş saati kaybı yok, ilk yardım gerektiren İş günü kaybı yok, ilk yardım gerektiren Hafif yaralanma, tedavi gerekir Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı Birden çok ölüm, sürekli iş göremezlik. 14

15 5.3. TOPLAM DEĞERLENDİRM E, İSG PROGRAM LARI; Toplam Değerlendirme Risk Değerlendirme Tablosunda yapılır. Bu şekilde her tehlike 5 değişik parametre için incelenerek, Toplam Değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucu aşağıdaki kurallara göre yapılır: Edilemez Risk: Önemli olarak belirlenen ve tolere tüm ler etkileri kontrol altına alınmaya çalışılır. Tolere edilmeyecekler için gerekli hedefler belirlenir. Bu hedefler için neler yapılacağı belirlenir. Dikkate Değer Risk: Bu ler içinde gerekli olanlara dokümanlar hazırlanabilir. Ayrıca sürekli gelişim dikkate alınarak gerek duyulursa hedefler belirlenebilir. Bu da ISG konusunda tedbirli davranıldığını gösterir. RİSK DÜZEYİ VEYA RİSK SKORU R= 0 X Ş RİSK R ) O L A S IL IK O ) X ŞİDDET Ş ) SONUÇ OLASILIK ÇOK CİDDİ c i d d i ORTA HAFİF ÇOK HAFİF ÇOK YÜKSEK YÜKSEK YÜKSEK YÜKSEK ORTA DUŞUK YÜKSEK YÜKSEK YÜKSEK ORTA ORTA DUŞUK ORTA ORTA ORTA ORTA DUŞUK DUŞUK KUÇUK ORTA ORTA DUŞUK DUŞUK DUŞUK ÇOK KUÇUK DUŞUK DUŞUK DUŞUK DUŞUK DUŞUK

16 KABUL EDİLEMEZ RİSK DİKKATE DEĞER RİSK KABUL EDİLEBİLİR RİSK SONUÇ EYLEM 15,16,20,25 KABUL EDİLEMEZ RİSK Bu lerle ilgili hemen çalışma yapın 8,9,10,12,15 DİKKATE d e ğ e r r i s k Bu lere mümkün olduğu kadar çabuk müdahale edin 1,2,3,4,5,6 KABUL EDİLEBİLİR RİSK Acil tedbir gerektirmeyebilir 5.4. RİSKLERİN GÖZDEN GEÇİRİLM ESİ Risk analizi, oluşan kazalar dikkate alınarak proses ve sistem değişikliklerinde, en az yılda 1 defa toplantılarda gözden geçirilmelidir.

17 SONUÇ EYLEM Katlanılamaz Riskler 25) Belirlenen kabul bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen i düşürmek mümkün olmuyorsa, faaliyet engellenmelidir. Önemli Riskler 15,16,20) Belirlenen azaltılıncaya kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Risk işin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir. Orta Düzeydeki Riskler 8,9,10,12) Belirlenen leri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Bu faaliyetler yapılacak plana göre gerçekleştirilmelidir. Katlanılabilir Riskler 2,3,4,5,6) Belirlenen leri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir. Önemsiz Riskler 1) Belirlenen leri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri planlamaya ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir.

18 Faaliyetlerin Sınıflandırılm ası Tehlikelerin Tanım lanm ası Uygunsuzlukların Tanım lanm ası r L * * Risklerin Belirlenm esi i Sürekli İyileştirm e H H H İ A n n B r ^ Sürekli İletişim Risklerin Derecelendirilm esi İyileştirm e&iletişim... ^ 1 Alınacak Ö nlem lerin Belirlenm esi Faaliyetlerin Yerine Getirilm esi İçin Sorum luların Belirlenm esi * * Risklerin Edilebilir Seviyelere İndirilip İndirilm ediğinin Sürekli İzlenmesi TEHLİKE TANIM LAM A VE RİSK DEĞERLENDİRM E PROGRAMI AKIŞ ŞEMASI 18, JW4r-

19 SİVAS İL ÖZEL İDARESİ İŞLETME İŞTİRAKLER MÜD. ATÖLYE-1 RIS K SIR A NO TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TEHLİKELERİN BELİRLEN MESI RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Faaliyet Alanı Faaliyet T ehlike M evcut Ö nlem O lasılık Şiddet Risk Değeri Riskin T anım ı Y apılm ası G ereken Düzeltici/Ö nleyici Faaliyet T arih: DUZELTICI/ONLEYICI FAALİYET TESPİT TABLOSU DUZELTICI/ONLEYICI FAALİYET SONRASI RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ DO F SIRA NO T erm in Olasılık Şiddet Risk Değeri R iskin T anım ı O) Ş) <OxŞ) O) Ş) OxŞ 1 2 tn C6o> V s < *n o* s < Kaynak Arabası Oksijen - Asetilen Tüpleri Kaynak arabası üzerine yerleştirilen kaynak makinesinin aşırı sınmasından dolayı oksijen-asetilen tüpünün çok yakın olmasından dolayı patlama, yangın Oksijen -Asetilen Tüplerinin ortalıkta ve dışarıda rastgele bırakılması sonucu patlama, yangın yaralanma veya ölüm. Yok Dikkate Yok Dikkate Kaynak arabası üzerine yerleştirilen kaynak makinesinin küçüğünün konulması, kaynak yapılması sırasında aşırı ısınmayı önleyecek havalandırma yapılması ve oksijen-asetilen tüpünün elektrik kaynağından uzakta çalışmasını sağlanması. Oksijen Asetilen Tüplerinin parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan işyerlerinde ve işlerde alınacak tedbirler hakkında tüzüğünün Maddeleri göre işlem yapılması. Periyodik kontrolden geçirilmesi 1 Derhal 2 Derhal

20 3 Atölye içerisi Kaynak yapılacak malzemeler ve artan malzemeler Tertip düzen eksikliği sonucu takılma, düşme sonucu yaralanma Yok Dikkate Tertip düzen eksikliğinin giderilmesi, kullanılmayan malzemelerin ortalıktan kaldırılması ve düzenli bir şekilde dizilmesi. 4 Atölye çay Dışarıya buluna LPG Yok Dikkate Dışarıya buluna LPG 4 ocağı LPG tüplerinin patlaması tüplerinin etrafı kapatılıp üstü *S2 Tüpleri sonucu yaralanma. açık olacak şekilde yapılması S t*.2* <L> :0 < 3 Derhal 5 Kaynak Kaynak arabasında Yok Dikkate Kaynak arabasında bulunan 5 2 ay arabasında bulunan kompresörün kompresörün periyodik c/5 bulunan bakımsız olmasından bakımının yapılması. Cm S o* kompresör dolayı patlaması <u yaralanma veya ölüm. :0 < 6 Açık kanal Açık durumdaki kanala Yok Dikkate Kanalın üstünün metal veya 6 Derhal düşülmesi sonucu tahta parçalarından yapılmış A yaralanma. malzemeler ile işleyişi Im 91 c> engellemeyecek şekilde <u kapatılması. O < > C)

21 7 8 Atölye içerisi Atölye içerisi Dağınıklık ve düzensizlik. Makine ve ekipman Kullanılan parça, makine ekipmanın ve artık malzemelerin rastgele ortalıkta ve tezgahların üzerinde olmasından dolayı çarpma takılma, düşme vb. nedenlerden dolayı kesilme çarpmadan vb. nedenlerden dolayı yaralanma Makine ve ekipman uygun denetimden geçmemiş bakımları yapılmammış olmasından dolayı kaza yaralanma, ölüm. Var ama yetersiz Dikkate Yok Dikkate Kullanılan makine, ekipmanın ve malzemelerin belirli bir düzen içerisinde her şeyin yerinin belli olması, çalışma yapılırken atölye tertip ve düzenine uyulması. Artık malzemelerin atölye dışarısına çıkarılması. Makine ve ekipmanların bakımlarının kontrollerinin yapılması, makine kartlarının oluşturulup takibinin yapılması. 7 Derhal 8 3 AY 9 Kaynakha- Kaynakhanede ve işin Yok Kaynakhanenin yerinin Derhal ne gereği aracın yanında değiştirilmesi. Bu mümkün yapılan kaynaktan çıkan değilse yapılacak kaynak 9 zehirli ve zararlı gazların edilemez işlerinin azami ölçüde kaynak c/5 ve ışınların ortama için ayrılan yerin *C 6o* yayılması. hazırlanacak İsgb tarafından) > >> Talimata uygun düzenleme o yapılarak hareket edilmesi. < 10 Kişisel Kişisel Koruyucu Dikkate Kişisel Koruyucu Donanım 10 Risk Koruyucu ekipmanlar kullanılması gerekiyor. Analizi 'S c oo kullanılmamasından Yok ve ortam dolayı yaralanma. ölçümle u rinden :0 A sonra <

22 Atölye içerisi Atölye içerisi Atölye içerisi Atölye içerisi Bileme - Taşlama makinesi Uyarı levhaları Atölye içerisinde masalar Makine ve ekipman bileme-taşlama makinesinin koruyucusu yoktur. Buna bağlı yaralanma, uzuv kaybı olması. Uyarı levhalarının yetersiz, uygun olmayan yerlerde, standarta uyguın olamayan şekilde kullanılması sonucu dikkatli bir çalışma ortamının oluşmaması ve çalışan personelin dikkatini çekememesi sonucu yaralanma ve meslek hastalığının oluşması. Atölye içerisinde masalarda rastgele oturulmasından dolayı meydana gelebilecek kazalar ve dikkat dağıtılması. Makine Tezgahlarda Toma-freze- radyal matkap -honlama v.b) parça veya parçacık sıçramasından dolayı yaralanmalar. Yok Yok edilemez Dikkate Yok Dikkate Yok Dikkate makina ve tezgâhta görevli personelin iş kazaları karşı koruyacak, parça sıçraması gibi durumları da önleyecek koruması olacaktır. Uyarı levhalarının standartlara uygun belirlenerek, çalışma alanına uygun yerlerde ve görülecek, dikkati çekecek şekilde yerleştirilmesi. Atölye içerisinde masaların ve sandalyelerin kaldırılması. İşi olmayan personelin dinlenme salonunda beklemesi. Makine Tezgâhlarda Tomafreze- radyal matkap - honlama v.b) gerekli koruyucu mekanizmaların oluşturulması ve koruyucu KKD kullanılması. Makine kullanım talimatlarının ve makine kartlarının asılması 11 Derhal 1 ay Derhal 14 1 ay 1 2 2

23 Atölye içerisi Atölye içerisi Atölye içerisi ' /i t* S Dozer yürüyüş takımında yayın sökülmesi Basınçlı hava Elektrik çarpması Lift Atölyede veya arazide Dozer yürüyüş takımında yayın sökülmesi esnasında kriko kullanılmaması sonucu yaralanma, ölüm Basınçlı hava ile çalışanların üstlerini temizlemesi sonucu zerrecik boyutunda yabancı cisimlerin vücuda girmesi ve yaralanma, ölüm Elektrikle çalışan Tezgâhların kullanım yerlerinde yere tahta konulmaması veya makinelerin topraklama hatlarının kontrol edilmemesinde dolayı elektrik çarpması Tamir bakım için kullanılan liften kaynaklanabilecek yaralanma veya ölüm. yok Dikkate Yok Dikkate Yok Dikkate Yok Dikkate Atölyede veya arazide Dozer yürüyüş takımında yayın sökülmesi esnasında kriko kullanılmaması. Kriko olmaması durumunda yeniden alınması. Basınçlı hava ile çalışanların üstlerini temizlenmemesi ve bu konuyla ilgili eğitim verilmesi. Elektrikle çalışan Tezgâhların kullanım yerlerinde yere tahta konulması veya makinelerin topraklama hatlarının Periyodik kontrollerinin kontrol yaptırılması. Liftin yıllık periyodik bakımları yapılmalı ve lift altında çalışan personele eğitim verilip KKD kullanması sağlanmalıdır. 15 Derhal 16 1 ay 17 1 ay 18 Derhal u >> :<5 <

24 19 Atölye içerisi Elektrik panosu Elektrik Panosunun etrafı korumasız olduğundan ve kontrolü herkese açık olduğundan elektrik çarpması sonucu yaralanma veya ölüm. Yok Dikkate Elektrik Panosunun etrafı tel örgü ile kapatılmalı. Kapsının kilidi yetkili ve kontrollü görevlilerde olmalı. Elektrik Panosunun önüne yalıtkan paspas konulmalı, Elektrik Panosunun toprak koruma ve diğer periyodik kontrollerinin yapılması. Panoyla ilgili kullanım talimatları aşılmalı. Elektrik işleriyle uğrasan personele eğitim verilmeli ay 20 Takoza Takoza alman araçların Var Dikkate Takoza alınan araçların kriko 20 Derhal alınan takozdan kayıp düşmesi ama ile desteklenerek tamiratının 'A araçlar sonucu yaralanma veya yetersiz yapılması. Gerekirse yedek c s o ölümler takoz kullanılmasının d> sağlanması. >> :0 < 21 Seyyar Seyyar elektrik 24 volt Yok Seyyar elektrik 24 volt 21 elektrik olmayan kablolar ve olmayanlarının kabloları kablolarının iş bittikten Dikkate dönüştürülmesi, kablolarının Derhal uö sonra toplanmaması iş bittikten sonra t«o u sonucu takılma sonucu toplanmaması. u yaralanma veya elektrik s çarpması. < 2 6

25 22 23 Atölye içerisi Forklift Manitu) Hava Tankı Dalgakıra n 1999 Forkliftin uygun çalışmamasından dolayı meydana gelebilecek iş kazasından dolayı yaralanma veya ölüm Hava Tankının patlaması sonucu yaralanma veya ölüm. Yok Dikkate Yok edilemez Forkliftin üzerine çalışma alanında yeterli miktarda uyarı ışati olmalı, Deforme olan hidrolik hortumlar değiştirilm eli, fren lambaları çalışır hale getirilmeli, Forkliftte yeteri miktarda yangın söndürücü bulundurulmalı. Forkliftin bakım-onarım ve periyodik bakım kontrol dosyalan oluşturulup güncel kayıtları tutulmalı Forklifte kanca güvenlik mandalı takılmalı, ataşman hareketi sırasında hidrolik hortumların zarar görmesi engellenmeli. Hava Tankının Periyodik Kontrol raporu düzenlenmiş bu rapor neticesinde yapılması gerekenler şunlardır. Manometre Emniyet ventili arızalı olduğundan değiştirilmeli ve çalışma basıncı 2 katı kadar büyüklükte olmalı, Emniyet ventili çalışma basıncının 1.1katı oranında ayarlan yapılmalı, 22 Derhal 23 2 ay hava emiş filtreleri temizlenmeli, su yağ gibi maddeleri tutmak amacıyla separatör takılmalı, kompresör dairesindeki basınçlı boru tesisatına Atölye duvar ve tavan bağlantıları sağlam olmalı, hava tankı yere sabitlenmeli, Bakım-onarım ve periyodik kontrol dosyaları oluşturulmalı,,yapılan işlemler işlenmeli, hava tankı sabit olmalı Elektrik panolarında kaçak akım rölesi olmalı ve adreslemeleri yapılmalı, Kompresörün tehlike anında uzak bir yerden durdurulması sağlayacak elektrik tesisatı olmalı, hidrolik testlerin yapılması için blöf vanası konulmalı.

26 24 25 Atölye içerisi Atölye içerisi Hava Tankı komsan- Seri no: Hava Tankı Dalkıran 2011 Hava Tankının patlaması sonucu yaralanma veya ölüm. Hava Tankının patlaması sonucu yaralanma veya ölüm. Yok Dikkate Yok edilemez Hava Tankının Periyodik Kontrol raporu düzenlenmiş bu rapor neticesinde yapılması gerekenler şunlardır. Emniyet ventili çalışma basıncının 1.1 katı oranında ayarları yapılmalı, su, yağ gibi maddeleri tutmak amacıyla separatör takılmak, Bakım-onarım ve periyodik kontrol dosyalan oluşturulmalı,.yapılan işlemler işlenmeli, hava tankı sabit olmalı Elektrik panolarında kaçak akım rölesi olmalı ve adreslemeleri yapılmalı, Kompresörün tehlike anında uzak bir yerden durdurulması sağlayacak elektrik tesisatı olmalı, hidrolik testlerin yapılması için blöf vanası konulmalı. Hava Tankının Periyodik Kontrol raporu düzenlenmiş yapılmış bu rapor neticesinde yapılması gerekenler şunlardır. Emniyet ventili çalışma basıncının 1.1 katı oranında ayarları yapılmalı, Bakım-onarım ve periyodik kontrol dosyaları oluşturulmalı,.yapılan işlemler işlenmeli, hava emiş filtreleri temiz olmalı, hava tankı sabit olmalı, Elektrik panolarında kaçak akım rölesi olmalı ve adreslemeleri yapılmalı, kompresör dairesindeki basınçlı boru tesisatının duvar ve tavan bağlantıları sağlam olmalı, Kompresörün tehlike anında uzak bir yerden durdurulması sağlayacak elektrik tesisatı olmalı 24 2 ay 25 2 ay

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI Konu Başlıkları 1. Temel Kavramlar ve Tanımlar 2. İlgili Mevzuat 3. Risklerden Korunma Yöntemleri

Detaylı

İşveren veya işveren vekili (temsilcisi)

İşveren veya işveren vekili (temsilcisi) RİSK DEĞERLENDİRME İşveren veya işveren vekili (temsilcisi) 1 İş güvenliği uzmanı (A, B, C Sınıfı) İşyerindeki işçi temsilcileri 4 2 3 6 7 İşyeri hekimi 5 İşyerindeki destek elemanları İşyerindeki bütün

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL Risk Değerlendirme No: 1 S.M.M.M AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU Tarih: 31.12.2012 İşveren: Risk Değerlendirilmesinin Geçerlilik Tarihi İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? AHMET DEMİR ÖRTÜN

Detaylı

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 1 / 14 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni Yasal Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: RG 09.12.2003/25311

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. DAYANAK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Risk değerlendirmesi

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

T.C. BİTLİS VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİTLİS VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİTLİS VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER I.İŞYERİNE AİT BİLGİLER... 2 II.İŞYERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ... 2 1. GİRİŞ... 3 2.RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Çalışan Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişidir. Çalışan Temsilcisi İş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

RİSK ANALİZİ TALİMATI

RİSK ANALİZİ TALİMATI AĞRI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ RİSK ANALİZİ TALİMATI DÖK. KOD NO : AĞRI-112-YÖN-TL- 22 YAY. TRH: 31.02.2014 REV.TRH: REV.NO: SA YFA NO: 5 1. AMAÇ: Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde hizmet

Detaylı

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 1 GÜNDEM Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 2 RİSK ANALİZİNDE YASAL DURUM 6311 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Risk değerlendirmesi, kontrol,

Detaylı

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ OBA CROWN RESORT SİTESİ OBA KASABASI FABRİKA CD. NO:18/ ALANYA / ANTALYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ GEÇERLİLİK TARİHİ OCAK-019 HAZIRLAYAN Taner Aybek OSGB Saray Mah. Güzelyalı Cd. Kahyaoğlu Apt.

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY İçindekiler 1. GİRİŞ... 2 2. AMAÇ... 2 3. METOT... 2 4. TANIMLAR... 2 5. RİSK ANALİZİNİN YAPILMASI... 4 5.1. Bilgilendirme... 5.2. Tehlike Kaynaklarının Belirlenmesi... 4 5.2.1. İşin Düzenlenmesi ve Organizasyona

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Risk Değerlendirme Yükümlülüğü İLKER KIYAK MAKİNA MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) www.ilkmak.com Risk Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR 20.06.2012 Tarih ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 29.12.2012 Tarih ve 28512 Resmi Gazete Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ. Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ. Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı TEHLİKE VE RİSK KAVRAMLARI Tehlike : Makine ve İş Ekipmanları Kullanımı Riskler: a)

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ

BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ Murat EVLİCE ÇEVRE MÜHENDİSİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI TEL: 0507 179 80 98 0553 293 87 62 E- POSTA: murate@kayalarosgb.com muratevlice@gmail.com BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME

Detaylı

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş Cam

Detaylı

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ:

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: 12 39 Slayt 1/6 RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: Kazaların önlenmesinde, mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarımız, görevlerimiz ve yetkilerimiz hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme 2016 Güz

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

RİSK DEĞERLENDİRMESİ SKORU SINIFI DEĞERLENDİRMESİ DEĞ. TARİHİ İLK DEĞ. BÖLÜM FAALİYET İLK FOTOGRAF TANIMI M-1 Kıyma makinesinde Kıyma çekilmesi Kıyma Makinesi Et Besleme Noktası El Girecek Genişlikte Olması Kıyma Makinesine

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin Amacı Çalışma ortamı gözetiminin tanımı ve kapsamı, İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi;

Detaylı

İZLEME VE ÖLÇME PLANI

İZLEME VE ÖLÇME PLANI İZLEME VE ÖLÇME PLANI KONTROL / ÖLÇÜM / RAPOR / İZLEME İSG Faaliyet Planı YASAL YÜKÜMLÜLÜK MADDELERİ SORUMLU PERİYODU Madde: 15 Gerçekleşen Kontrol Tarihi Gelecek Kontrol Tarihi AÇIKLAMA Gerekli görüldüğünde

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU A. STAJYER BİLGİLERİ B. İŞYERİ BİLGİLERİ Adı ve Soyadı:. Mesleği: Kimyager Staj süresi:5 gün(40 saat) 14-15-16-19-20 Mart 2012 Adresi:.. Telefon:0236 Faks:0236 E-posta...

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ Ali Kaan ÇOKTU İSG Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi Giriş Genel

Detaylı

İSG RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ .0 AMAÇ : BAŞAKŞEHİR 'nin kanundan doğan, yapmakla mükellef olduğu "İş Sağlığı ve Güvenliği" risklerinin nasıl değerlendirileceğini belirlemek,.0 KAPSAM : BAŞAKŞEHİR N'de uygulanan "İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 O İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirilmesi Yönetmeliği

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com I.BÖLÜM www.ankaraisguvenligi.com TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli. (6331 sayılı İSG Kan.) TEHLİKE: Bir

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU Levha No Levha Temsili Resim Levha Boyutları (cm) Yükseklik x En UL-001 Makine, Alet ve Malzemelerinizi Özenli Kullanınız UL-002 Dikkat Tüpleri Bağlı Tut

Detaylı

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 1)Duyma eşiği kaç desibeldir?.0.87.80. 30.50 23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 2)işveren kulaklık almakla almamak arasında kalmıştır işyerinde gürültü seviyesi kaç db(a) ise

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı Ahi Evran Üniversitesi birimlerinde çalışan tüm personelin, alt işverenlerin, hizmet alımı yöntemi ile çalışanların, stajyer ve öğrenci statüsünde çalışanların

Detaylı

GİRİŞ Ağustos 2005 tarihinde Belediyemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı istihdam edilerek, gerek yasal zorunluluğumuz olan çalışmalar ve gerekse

GİRİŞ Ağustos 2005 tarihinde Belediyemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı istihdam edilerek, gerek yasal zorunluluğumuz olan çalışmalar ve gerekse GİRİŞ Ağustos 2005 tarihinde Belediyemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı istihdam edilerek, gerek yasal zorunluluğumuz olan çalışmalar ve gerekse OHSAS 18001 Yönetim Sistemi çalışmaları paralel yürütülmüştür.

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ANKARA - MART 2017 1 SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Karacabey Devlet Hastanesi faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen veya olası risklerin kontrol altına alınmasına

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetinden kaynaklanabilecek

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik* (*26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

Detaylı

Periyodik Teknik Kontrol

Periyodik Teknik Kontrol Periyodik Teknik Kontrol www.uzmanis.com.tr iş güvenliği, - 1 - uzmanlık ister... PERİYODİK TEKNİK KONTROL HİZMETLERİ Uzman İş Güvenliği; işletmelerde kullanılan tüm makine ve ekipmanların muayenesi konusunda

Detaylı

Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik Test ve Kontroller Periyodik Test ve Kontroller İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik

Detaylı

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI Elektrik işi ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar Elektrik BEKLENİR KESİN ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ EK - 2.9 RİSK ALTINDAKİLER

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 2014 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PARS DANIŞMANLIK 20.02.2014 5763 Sayılı Kanun ( İş Kanunu ve bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) Kabul Tarihi:15.05.2008 İçerik 4857 sayılı İş kanunu dahil

Detaylı

İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir.

İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir. 1. GİRİŞ İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir. 1 Limanlar, Türkiye ekonomisinin en önemli destek üniteleridir.

Detaylı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Bahadır Kılıç İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu Bilgi İşlem Sorumlusu 06.06.2016 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 1 Sunu Planı 1 2 3 4 İş Sağlığı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği açısından en uygun tehlike tanımıdır? a) Büyük zarara yol açabilecek durum b) Malın, malzemenin ya da işyeri

Detaylı

HAKKIMIZDA. Ülkemizde henüz yapılamayan muayene metotları üzerine çalışmalar yürüten Teknik Muayene, bu konularda öncü olmayı hedeflemektedir.

HAKKIMIZDA. Ülkemizde henüz yapılamayan muayene metotları üzerine çalışmalar yürüten Teknik Muayene, bu konularda öncü olmayı hedeflemektedir. HAKKIMIZDA Teknik Muayene, 2008 yılında kurulmuş bağımsız, tarafsız ve güvenilir bir uygunluk değerlendirme kuruluşudur. 2009 yılında A Tipi Muayene Kuruluşu olarak, 2015 yılında İş Hijyen Ölçüm Laboratuvarı

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU GİRİŞ Bu Tehlike ve Risk Değerlendirme Raporu 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazetede yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Detaylı

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti kurumsal 2001 yılından beri kurumsal firmalara Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri başta olmak üzere Eğitim, Yönetim ve Danışmanlık hizmetleri sunduk. MEB onaylı mesleki eğitimler verdik.

Detaylı

TEHLİKE DEĞERLENDİRME VE RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

TEHLİKE DEĞERLENDİRME VE RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ nin faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen veya olası risklerin kontrol

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete de Yayımlandı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete de Yayımlandı İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete de Yayımlandı İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenleme k üzere

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI XX İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM İşveren Yükümlülüğü ve Risk Değerlendirmesi Ekibi İşveren yükümlülüğü MADDE 5 (1) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık

Detaylı

Sağlıklı ve güvenli alandasınız!

Sağlıklı ve güvenli alandasınız! Sağlıklı ve güvenli alandasınız! Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi nedir? İş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nca yetkilendirilen birimdir. OSGB ler,

Detaylı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları. Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları. Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd. Sunum Planı 6331 sayılı İSG Kanunu nda öne çıkan yükümlülükler ve cezai müeyyideler nedir? İSG teftişlerine

Detaylı

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) -

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) - GENEL BİLGİLER TABLO İşyeri Unvanı : İşyerinin Adresi : İşveren : İşveren Vekili (Adı, Soyadı, Unvanı) : Faaliyetin Yapıldığı Yerin Adresi* : Tehlike Sınıfı : SGK Sicil No. : Ticaret Sicil No : Vergi No.

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Burhanettin KURT, İSG Uzmanı Mayıs, 2013 Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum; gerçekleşme ihtimali bulunan

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız.

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız. DİKKAT!!!! İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALMAYA BAŞLAMADINIZ MI???? İşyeriniz Çok Tehlikeli ve Tehlikeli işler kapsamında ise ya da, İşyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında ancak çalışan sayınız 50 nin üstünde

Detaylı

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti NEDEN ENERJİNİN KONTROLÜ? Kontrolsüz Enerji Ölümcüldür! TEHLİKELİ

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

saatleri dışında olmak üzere güne en fazla kaç saattir?

saatleri dışında olmak üzere güne en fazla kaç saattir? 1) Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde en fazla kaç saattir? a) 4 b) 6 c) 7 d) 7,5 e) 8 4) Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri,eğitim

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili;

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili; 11.09.2014 Sayın İlgili; Değişik sektörlerde, birbirlerinden farklı özellikte çalışma şartlarına sahip işletmelerin çalışmalarını gerçekleştirirken, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli

Detaylı

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Risk Değerlendirmesi ve İSG-YS konulu İSGİP Semineri 1 9 Temmuz 2010, Ankara İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Heikki Laitinen Tehlike, kaza ve hastalıklara örnekler Yaralanma/hastalığın

Detaylı

İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI

İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME ve DERECELENDİRME İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi : İşletmemizdeki

Detaylı

KUAFÖRLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

KUAFÖRLER İÇİN KONTROL LİSTESİ KUAFÖRLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç ve dış zeminler (salon girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme,

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

Kimyasal Maddeler. Tehlikeli Kimyasal Maddeler. Patlayıcı, alevlenebilir, kanserojen, tahriş edici v.b gibi maddeler

Kimyasal Maddeler. Tehlikeli Kimyasal Maddeler. Patlayıcı, alevlenebilir, kanserojen, tahriş edici v.b gibi maddeler Kimyasal Maddeler Tehlikeli Kimyasal Maddeler Patlayıcı, alevlenebilir, kanserojen, tahriş edici v.b gibi maddeler Kimya sanayinin faaliyet alanı doğal maddelerin kimyasal yapısını değiştirerek diğer endüstrilerde

Detaylı

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin 2014 Sunum Amacı Cephe iskelelerinin güvenli bir şekilde kurulum ve söküm işlerinin

Detaylı

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Hazırlayan Necdet DEMİR Tersane Kazaları ceza hukuk bilirkişisi Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Necdet DEMİR Kimdir? 1990 Yılı Yıldız Üniversitesi Endüstri

Detaylı

Kaynak İşlerinde Güvenlik

Kaynak İşlerinde Güvenlik Kaynak İşlerinde Güvenlik 1 Kaynak İşleri İle İlgili Kazalar Kazanın oluş nedeni Kaza oranı Yangın ve patlama % 3 Gözde Yaralanma - Göze yabancı cisim kaçması - Kaynağın gözü alması Sıcak metal kıvılcım

Detaylı

PKD DEĞERLENDİRME FORMU

PKD DEĞERLENDİRME FORMU Tarih: PKD DEĞERLENDİRME FORMU Değerlendiren Kişi: 1 Kuruluşun Unvanı 2 Kuruluşun Adresi 3 İşveren/Vekili 4 Kuruluşun SGK Sicil No. 5 Kuruluşun Vergi No. 6 Kuruluşun Telefon ve faks Tel: Faks: 7 E-mail

Detaylı

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI 6331 Sayılı Kanun: Madde:11-12 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal

Detaylı

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İSG. Uzm. Ahmet ASLANCAN Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı 1 İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 6331 KANUNUNDAKİ TANIMLAR-1

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü

Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Genel olarak kaynak teknolojisinden, bina kurulmasından, cihaz onarımlarına, ağır sanayiden

Detaylı

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm 4857 SAYILI İŞ KANUNU VE YÖNETMELİKLERİNE GÖRE İŞVERENLERİN

Detaylı

OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 1- Okul bahçe kapılarının önüne kara yolları şube şefliği ile irtibata geçilerek OKUL GEÇİDİ TABELASIkonulmalıdır. Okul önünde Okul Geçidi

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. ORGANİZASYONDAKİ YERİ görev yapar. : : İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlu Koordinatörüne bağlı GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: İş Yeri Hekiminin Görevleri: (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Çalışanların Eğitimi, Bilgilendirilmesi ve Katılımların Sağlanması Yükümlülüğü Çalışanların bilgilendirilmesi (m. 16) (1) İşyerinde iş sağlığı ve

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği Sunanlar: Cem Taşkın Öktem 1133022 Büşra Duman 1133024 Sunum Tarihi: 06.03.2014 İrem Bengisu Ay 1133016 Kübra Yaman 1133036 İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin Gelişimi Geçmişi daha eskiye

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İşyerlerinde, işlerin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan, sağlığa zararlı durumlardan korunmak amacı ile yapılan sistemli çalışmalara iş sağlığı ve iş güvenliği

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ. Hüsamettin ÇOBAN ÇEDFEM

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ. Hüsamettin ÇOBAN ÇEDFEM İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ Hüsamettin ÇOBAN ÇEDFEM yasal dayanak 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Bölüm:2 Madde:10 Fıkra:4 İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların

Detaylı

Ders No: 29 Hoş Geldiniz

Ders No: 29 Hoş Geldiniz Acil Durum Planları Ders No: 29 Hoş Geldiniz Eğitimimizin Amacı Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Öğrenim

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ T Ü R K İ Y E K A M U - S E N G E N E L S E K R E T E R İ T Ü R K S A Ğ L I K - S E N G E N E L B A Ş K A N

Detaylı