SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİVAS İL ÖZEL İDARESİ"

Transkript

1 SİVAS İL ÖZEL İDARESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU TEHLİKE SINIFI: TEHLİKELİ GEÇERLİLİK TARİHİ:

2 İŞYERİ SGK NO İŞ YERİ TEHLİKE SINIFI RAPOR NO SAYFA SAYISI RAPOR TARİHİ RAPOR GEÇERLİLİK TARİHİ İDARE İŞVEREN VEKİLİ H AZIRLAYANLAR : :Tehlikeli sınıf :1 :224 :30/04/2015 : 15/05/2019 : M evlüt SOYSAL Genel Sekreter Yardımcısı) : Yunis HANGÜNEY A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı) Cevat Türkay İşyeri hekimi) ÇALIŞAN YEMSİLCİSİ DESTEK ELEMANLARI ADRES : Bekir ÇAM : İBRAHİM SAYAR, Y.KENAN SOLMAZ, HALİL NAR : Ana Bina; Akdeğirmen Mahallesi Mehmet Akif Ersoy cad. No:l Sivas Ek bina ve bağlı İlçe Özel İdare Müdürlükleri) TEL /FAKS/E-POSTA RİSK DEĞERLENDİRM E YÖNTEM İ ÇALIŞAN SAYISI : / / sivasilozelidaresi.gov.tr : 5x5 Risk Analiz Matrisi Metodu :

3 RİSK DEĞERLENDİRM ESİ YAPILMASININ NEDENLERİ NELERDİR? 1. Daha önce hiç lendirmesi yapılmamış olması X 2. Yeni bir makina veya ekipman alınması 3. İş organizasyonunda ve iş akışında değişiklikler yapılması 4. Yeni hammadde ve yarı mamul maddelerin üretim sürecine girmesi 5. Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması 6. Yeni tekniklerin geliştirilmesi 7. İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi 8. İş kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile yangın, parlama ve patlama gibi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğini ciddi şekilde etkileyen olayların olması 9. Kanun ve Yönetmeliklerde Getirilen Yükümlülükler Nedeniyle X

4 BİLGİ VE VERİ TOPLAMA Yürütülen işler ve bu işlerin süresi ve sıklığı Değişken/sürekli Alınmış Olan Belgeler ISO 9000, 4000, 18000, ve serisi gibi) Çalışanların Görüşleri Alındı mı? Anket doldurma yöntemi ile resmi yazı vasıtasıyla çalışanlardan tehlike veya li durumlar hakkında yaşamış olduğu durumlar veya öngörmüş olduğu tehlikeler ile ilgili gerekli olan bilgiler toplandı. ın periyodik bakımları ve belgeleri tam mı? Kısmen Risk Değerlendirme İçin Denetim Yapıldı mı? Evet, ilgili incelemeler yapıldı. Son Yıllar da meydana gelmiş olan iş kazaları: aşağıda istatistik bilgiler çıkarılmıştır. l ü k -

5 M EVCUT TEHLİKELER NELERDİR? 1. Kayma, takılm a ve benzeri nedenlerle düşme X 2. Y üksekten düşme X 3. Cisim lerin düşm esi X 4. Gürültü ve titreşim X 5. Uygun olm ayan duruş ve çalışm a şekilleri X 6. Radyasyon ve ultraviyole ışınlar X 7. Seyyar el aletlerin kullanım ı X 8. Sabit m akina ve tezgâhların kullanım ı X 9. H areketli erişim ekipm anları m erdivenler, platform lar) X 11. Ürünler, em isyonlar ve atıklar X 12. Yangın, parlam a ve patlam a X 13. Elle taşım a işleri X 14. Elektrikli aletler X 15. Basınçlı kaplar X 16. Aydınlatm a X 17. Ekranlı araçlarla çalışm a 18. Termal konfor koşulları sıcaklık, nem ve havalandırm a) X 19. Kimyasal faktörler gaz ve buharlar, solventler, tozlar) X

6 \ İŞ KAZALARI Adı Soyadı Tarih Ölümlü Yaralanmalı Olayın meydana Gelişi Kazadan Sonra Yaralanm a Varsa Durumu X kazası M ustafa Yıldırım Iş makinesi nakili yaparken trafik Ihsan Arslan Iş m akinesi nakili yaparken trafik kazası Nurettin Mert Zara ilçesine araç bakımına diderken trafik kazası Idris Kara Zara ilçesine araç bakımına diderken trafik kazası Turan O zdem ir Iş makinesi nakilinden dönerken X devrilm e Bilal Göktepe Iş makinesi nakil aracı öncüsü iken trafik kazası Y usuf Çataltepe Iş makinesi nakilinden dönerken devrilm e İbrahim Deve Iş makinesi bakımı yaparken kayma düşme Cem al Çubuk Iş yeri dışında Trafik kazasına X uğram ası. İsmail Baltepe Araç seyir halindeyken hakimiyeti kaybetm e devrilm e M. Nadir Acar Buzlanmadan dolayı aracın kayması trafik kazası H afif yaralanma H afif yaralanma H afif yaralanma H afif yaralanma Derhal Doku zedelenm esi kulak ve omuz O m uz-kol-bacak et ezikliği kırılma Deride kesilme baş) Derhal H afif yaralanma sağ omuz sağ el Et ezikliği Ayhan Y üzüak X Trafik kazası - O m er Yazıcı Trafik kazası - O m er Yazıcı Trafik kazası - Cem al U ngör - Dozerin bıçağının döndürülm esi Parm ak kırılması. N usret Ozcan 2012 X Zara-Kaplan köyünde yol çalışmaları esnasında greyderin çocuğu Derhal

7 20. Biyolojik ajanlar m ikroorganizm alar, bakteriler, virüsler) X 23. İş stresi X 24. Kapalı yerlerde çalışm a X 25. Yalnız çalışm a X 26. M otorlu araçların kullanım ı, iş m akinaları ile çalışm alar, taşım acılık ve yollar X 27. Şiddet, hakaret veya tacize m aruz kalm a X 28. İstenmeyen insan davranışları dikkatsizlik, yorgunluk, aldırmazlık, anlama güçlüğü, öfke, kavga etm ek) X 29. İşyeri koşullarına göre diğer tehlike kaynakları X 30 Yangın X

8 Tehlikeye maruz kalanlar kimlerdir? 1. İdari Personel X 2. Bakım -onarım personeli X 3. söfor-operatörler X 4. Teknik personel X 5. Büro personeli X 6. Denetim personeli X 7. Ziyaretçiler X 8. Yardımcı personeller X 9. Güvenlik personeli X 10. Diğerleri Özel tıbbi rahatsızlığı olanlar, engelliler, işe yeni başlamış olanlar, çocuklar, çıraklar ve diğer tüm çalışanlar) X Mevcut Kontrol Önlemleri Nelerdir? 1. Genel ve Lokal havalandırma Kısmen 2. Makina koruyucuları Kısmen 3. Kişisel koruyucuların kullanımı Kısmen 4. Yangına karşı korunma Kısmen 5. Mevcut acil durum süreçleri S.S.H/ kısmen J ilk -

9 6. Diğerleri Tanımlayınız) Paratoner ve Yangın Acil Durum Sireni Kısmen Risklerin indirgenmesi için alınması gerekli ilave önlemler nelerdir? 1. Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak Kısmen 2. Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek Kısmen 3. Toplu koruma önlemlerini, kişisel koruma önlemlerine tercih etmek Kısmen 4. Mühendislik önlemlerini uygulamak Kısmen 5. Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak Kısmen 6. İSG Eğitimleri Yok 7. Ortam ölçümleri Kısmen 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı, Sivas İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerinde tehlikelerin tanımlanması, lerin lendirilmesi ve kontrol altına alınması için uygun m etotların belirlenm esidir. 2- KAPSAM Sivas İl Özel İdaresi ve bağlı birim lerinde bünyesinde gerçekleştirilen; - Rutin ve rutin olm ayan tüm faaliyetler İş yerindeki tüm çalışanların faaliyetlerini - Olağanüstü durum larıdeprem, sel fırtına, iş kazası, yıldırım düşmesi vb.) - Ram ak kala yaşanan olaylar İş yerinde organizasyon ya da diğer bir kaynak tarafından sağlanan olanaklar) İş yerindeki tüm tesisleri kapsar.

10 3- TANIM LAR Edilebilir Risk Seviyesi: Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanm a oluşturmayacak Herhangi bir faaliyet gerektirm eyen lerdir. Bunlar için m evcut kuralların takip edilm esi yeterlidir. Edilebilir Risk: Yasa ve yönetmelikte belirlenen şartlara uyum sağlanması ve tüm tedbirlerin alınarak yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile hasar ve zarara yol açm ayacak seviyesidir Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılm aksızın kam u veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişiyi İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı İşyeri: Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyonu İş G üvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip. Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya m im arlık eğitimi veren fakültelerin m ezunları ile teknik elemanı İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapm ak üzere Bakanlıkça yetkilendirilm iş, işyeri hekim liği belgesine sahip hekimi, M eslek hastalığı: M esleki lere m aruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı, Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verm e potansiyelidir. Tehlikelerin tanımlanması: Tehlikeler tanım lanırken çalışma ortam ı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır. a) İşyeri bina ve eklentileri. b) İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler. c) Üretim süreç ve teknikleri, ç) İş ekipm anları. d) Kullanılan m addeler. e) Artık ve atıklarla ilgili işlemler. i) O rganizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorum luluklar. g) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri. ğ) İşe başlam adan önce ilgili m evzuat gereği alınacak çalışm a izin belgeleri. h) Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları. ı) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu. i) İşyerinin teftiş sonuçları.

11 j) M eslek hastalığı kayıtları, k) İş kazası kayıtları. 1) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğram asına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar. m) Ramak kala olay kayıtları. n) M alzeme güvenlik bilgi formları. o) Ortam ve kişisel m aruziyet düzeyi ölçüm sonuçlan. ö) Varsa daha önce yapılm ış lendirm esi çalışm aları. p) Acil durum planları. Olay: Kazaya neden olan ya da olma potansiyeli olan oluşumdur. Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanm a ya da başka zararlı sonuç m eydana gelm e ihtimalini Ramak Kala Olay: İşyerinde m eydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili leri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü Risk Değerlendirme: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin e dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan lerin analiz edilerek derecelendirilm esi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılm ası am acıyla yapılm ası gerekli çalışm aları, Tolere : Organizasyon yasal yüküm lülükleri ve İSG politikası çerçevesinde taham m ül seviyeye indirilmiş tir. Proaktif Önleyici ) Bariyer: Kazaların kritik durumların oluşmasına yol açan tehlikelerin kontrol edilebilmesi için kullanılan proaktif önlem lerdir.eğitim ler, tatbikatlar, em niyet valileri, uyarılar, talim atlar ve prosedürler vb.) Reaktif Bariyer: Kaza oluşumundan sonra sonuçları hafifletmek için kullanılan reaktif önlemlerdir. Acil durum senaryoları, yangın detektörleri, yangın duvarları, drenaj, boşaltm a veya tahliye sistemleri vb.) Risk lendirmesi ekibi: Risk lendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk lendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur. a) İşveren veya işveren vekili. b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizm etini yürüten iş güvenliği uzm anları ile işyeri hekim leri. c) İşyerindeki çalışan temsilcileri, ç) İşyerindeki destek elem anları. d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile ler konusunda bilgi sahibi çalışanlar. 4. SORUM LULAR Tehlikelerin belirlenm esi, kazalara gerekli önlem lerin alınm asından işveren adına, işveren, işyeri yönetim i ve personel sorum ludur. İşverenler; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdürler. İşverenler, alt işveren ve taşeronların iş güvenliği ile ilgili her türlü önlemi alm alarını sağlam a kontrolünü yapm a sorum luluğunu taşırlar.

12 Ç alışanlar; iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önlem e uym akla yüküm lüdürler. İşverenler: işverenler, İşveren vekilleri, Birim Müdürleri, İlçe Özel İdare Müdürleri işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, çalışanları karşı karşıya bulundukları mesleki ler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi veya Konuyla ilgili yetkilendirilen iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve işyeri sağlık çalışanı ile koordineli gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini verm ek zorundadırlar. R isk analiz raporunun da belirtilen hususlarda alınm ası gereken tedbir ve önlem leri alm akla sorum ludur. 5. M ETOD Ö nem li olarak lendirilen her türlü, İSG yönetim sistem i altında kontrol edilebilm elidir. Sivas İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerinde Tehlikeli ve sınıfta 5x5 Risk Analiz Matrisi metodu uygulanmaktadır. Operasyondaki tehlikeler incelenerek kazaya yol açabilecek tüm tehlikelere karşı proaktif bariyerler belirlenir. A yrıca hataların ve kazaların tekrarlanm ası için gerekli önlem ler geliştirilir. 5 \ 5 Risk Analiz M atrisi metodu doğrultusunda tehlikelerin lendirilm esi ve analizlerinin yapılm ası aşağıdaki sıralam ayla yapılm aktadır. > Faaliyet alanının belirlenmesi > Faaliyetlerin belirlenmesi > Tehlikelerin belirlenm esi > Zararların belirlenmesi > M evcut durum un belirlenmesi > Risk A nalizinin yapıldığı tarih > Tehlikenin, olasılığının m evcut durum düşünülerek ilgili tabloya göre belirlenm esi > Tehlikenin, şiddetinin mevcut durum düşünülerek ilgili tabloya göre belirlenmesi > Tehlikelere ve olası kazalara göre seviyelerinin belirlenmesi > İlk Risk Değerlendirm esi sonucu 6 ve altında puan olması durum unda Düzeltici/Önleyici faaliyet yapılm asına gerek olm ayacaktır. > İlk Risk Değerlendirmesi sonucu 8 ve üzeri puan olması durumunda yapılması gereken faaliyet ve Saha Aksiyon Planı Yapılacak işin ne şekilde yapılacağı), planlanan tarih ve sorum lusunun belirlenerek yapılacak. > D üzeltici/önleyici Faaliyet sonrası seviyesi yeniden belirlenerek, 6 ve daha aşağı e düşüp düşm ediği lendirilecektir. > Riskin lendirilmesinin tarihi ile Düzeltici/Önleyici faaliyet sonrası in lendirilmesi tarihi tabloda belirtilecek, Düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin sahada uygulam aları takip edilecektir. 5.1.TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ Tehlikeler Öncden oluşan iş kazaları, işletme prosesleri ve yapılan inceleme ve denetimler ile tecrübeye dayanılarak belirlenmektedir. Bu prosedürde listelenen tehlikelerin ve bu tehlikelerin yol açabileceği kazaların belirlenmesinde çalışanların katılımı sağlanmıştır. Bu sayede sistemdeki tüm tehlikelere ve olası kazalara ulaşılm aya çalışılm ıştır. 5.2.TEHLİKELERE VE OLASI KAZALARA GÖRE RİSK SEVİYELERİNİN BELİRLENM ESİ

13 Tehlikelerin seviyelerinin lendirilmesi Risk analiz ekibi tarafından yapılır. Tehlikelerin lendirilmesi ve lerin seviyelerine bakılırken yapılan işler, tehlikeler ve olası kazalar sınıflandırılarak listeler oluşturulmalıdır. Ayrıca, daha önceki kazalar ve ramak kala olaylarına bakılmalı ve zararın olasılığı, şiddeti, tehlikeye maruz kalabilecek personel sayısı kontrol edilme seviyesi, vb. faktörler, insan kaynaklı nedenler, fiziksel nedenler ve işyeri nedenleri göz önüne alınmalıdır. Tehlikelerin lendirilmesi yapılırken 5x5 M atris analizinden faydalanılır. 5x5 M atris analizi için İSG Tehlikeleri Değerlendirme 5x5 M atris oluşturulmuştur. Bu matriste tehlikelerin 5 değişik parametreye olan bağlantıları İncelenmektedir. Bu şekilde ler Çok Ciddi, Ciddi, Orta, Hafif, Çok H afif olarak ayrılabilm ektedir. Bu lendirm e sonucunda Tehlikelere Göre Risk Seviyesi D eğerlendirm e Tablosu oluşturulm uştur. Yasal zorunluluğun lendirildiği örnek aşağıda verilmiştir: Burada ilgili tehlikeye ait kaza hangi lendirmeye uyuyorsa, tehlikenin karşısına yasal zorunluluk için ilgili lendirmenin i girilir. Tehlike ve olası kazaya maruz kalabilecek bölüm Tehlikelere Göre Risk Seviyesi Değerlendirme Tablosunda yer alır. Tehlikelere Göre Risk Seviyesi Değerlendirme Tablosu ana lerin başlıkları altında işletmede yer alan tüm lerin belirtilmesi ile oluşturulur. Değişik bölüm lerden gelm iş tam am en aynı ler, gözden geçirm e sırasında tek m adde altında toplanır. RİSK MATRİSİ R: Risk O: Olasılık D: Zarar verme derecesi Şiddet) R= O X Ş 4 13 J i & r -

14 Olasılık Ortaya çıkma olasılığı/frekans için derecelendirme basamakları) ÇOK KÜÇÜK KÜÇÜK ORTA YÜKSEK ÇOK YÜKSEK Yılda bir Üç ayda bir Ayda bir Haftada bir Her gün r i s k m a t r i s i SONUÇ DERECELENDİRM E ÇOK HAFİF HAFİF ORTA CİDDİ ÇOK CİDDİ İş saati kaybı yok, ilk yardım gerektiren İş günü kaybı yok, ilk yardım gerektiren Hafif yaralanma, tedavi gerekir Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı Birden çok ölüm, sürekli iş göremezlik. 14

15 5.3. TOPLAM DEĞERLENDİRM E, İSG PROGRAM LARI; Toplam Değerlendirme Risk Değerlendirme Tablosunda yapılır. Bu şekilde her tehlike 5 değişik parametre için incelenerek, Toplam Değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucu aşağıdaki kurallara göre yapılır: Edilemez Risk: Önemli olarak belirlenen ve tolere tüm ler etkileri kontrol altına alınmaya çalışılır. Tolere edilmeyecekler için gerekli hedefler belirlenir. Bu hedefler için neler yapılacağı belirlenir. Dikkate Değer Risk: Bu ler içinde gerekli olanlara dokümanlar hazırlanabilir. Ayrıca sürekli gelişim dikkate alınarak gerek duyulursa hedefler belirlenebilir. Bu da ISG konusunda tedbirli davranıldığını gösterir. RİSK DÜZEYİ VEYA RİSK SKORU R= 0 X Ş RİSK R ) O L A S IL IK O ) X ŞİDDET Ş ) SONUÇ OLASILIK ÇOK CİDDİ c i d d i ORTA HAFİF ÇOK HAFİF ÇOK YÜKSEK YÜKSEK YÜKSEK YÜKSEK ORTA DUŞUK YÜKSEK YÜKSEK YÜKSEK ORTA ORTA DUŞUK ORTA ORTA ORTA ORTA DUŞUK DUŞUK KUÇUK ORTA ORTA DUŞUK DUŞUK DUŞUK ÇOK KUÇUK DUŞUK DUŞUK DUŞUK DUŞUK DUŞUK

16 KABUL EDİLEMEZ RİSK DİKKATE DEĞER RİSK KABUL EDİLEBİLİR RİSK SONUÇ EYLEM 15,16,20,25 KABUL EDİLEMEZ RİSK Bu lerle ilgili hemen çalışma yapın 8,9,10,12,15 DİKKATE d e ğ e r r i s k Bu lere mümkün olduğu kadar çabuk müdahale edin 1,2,3,4,5,6 KABUL EDİLEBİLİR RİSK Acil tedbir gerektirmeyebilir 5.4. RİSKLERİN GÖZDEN GEÇİRİLM ESİ Risk analizi, oluşan kazalar dikkate alınarak proses ve sistem değişikliklerinde, en az yılda 1 defa toplantılarda gözden geçirilmelidir.

17 SONUÇ EYLEM Katlanılamaz Riskler 25) Belirlenen kabul bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen i düşürmek mümkün olmuyorsa, faaliyet engellenmelidir. Önemli Riskler 15,16,20) Belirlenen azaltılıncaya kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Risk işin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir. Orta Düzeydeki Riskler 8,9,10,12) Belirlenen leri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Bu faaliyetler yapılacak plana göre gerçekleştirilmelidir. Katlanılabilir Riskler 2,3,4,5,6) Belirlenen leri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir. Önemsiz Riskler 1) Belirlenen leri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri planlamaya ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir.

18 Faaliyetlerin Sınıflandırılm ası Tehlikelerin Tanım lanm ası Uygunsuzlukların Tanım lanm ası r L * * Risklerin Belirlenm esi i Sürekli İyileştirm e H H H İ A n n B r ^ Sürekli İletişim Risklerin Derecelendirilm esi İyileştirm e&iletişim... ^ 1 Alınacak Ö nlem lerin Belirlenm esi Faaliyetlerin Yerine Getirilm esi İçin Sorum luların Belirlenm esi * * Risklerin Edilebilir Seviyelere İndirilip İndirilm ediğinin Sürekli İzlenmesi TEHLİKE TANIM LAM A VE RİSK DEĞERLENDİRM E PROGRAMI AKIŞ ŞEMASI 18, JW4r-

19 SİVAS İL ÖZEL İDARESİ İŞLETME İŞTİRAKLER MÜD. ATÖLYE-1 RIS K SIR A NO TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TEHLİKELERİN BELİRLEN MESI RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Faaliyet Alanı Faaliyet T ehlike M evcut Ö nlem O lasılık Şiddet Risk Değeri Riskin T anım ı Y apılm ası G ereken Düzeltici/Ö nleyici Faaliyet T arih: DUZELTICI/ONLEYICI FAALİYET TESPİT TABLOSU DUZELTICI/ONLEYICI FAALİYET SONRASI RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ DO F SIRA NO T erm in Olasılık Şiddet Risk Değeri R iskin T anım ı O) Ş) <OxŞ) O) Ş) OxŞ 1 2 tn C6o> V s < *n o* s < Kaynak Arabası Oksijen - Asetilen Tüpleri Kaynak arabası üzerine yerleştirilen kaynak makinesinin aşırı sınmasından dolayı oksijen-asetilen tüpünün çok yakın olmasından dolayı patlama, yangın Oksijen -Asetilen Tüplerinin ortalıkta ve dışarıda rastgele bırakılması sonucu patlama, yangın yaralanma veya ölüm. Yok Dikkate Yok Dikkate Kaynak arabası üzerine yerleştirilen kaynak makinesinin küçüğünün konulması, kaynak yapılması sırasında aşırı ısınmayı önleyecek havalandırma yapılması ve oksijen-asetilen tüpünün elektrik kaynağından uzakta çalışmasını sağlanması. Oksijen Asetilen Tüplerinin parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan işyerlerinde ve işlerde alınacak tedbirler hakkında tüzüğünün Maddeleri göre işlem yapılması. Periyodik kontrolden geçirilmesi 1 Derhal 2 Derhal

20 3 Atölye içerisi Kaynak yapılacak malzemeler ve artan malzemeler Tertip düzen eksikliği sonucu takılma, düşme sonucu yaralanma Yok Dikkate Tertip düzen eksikliğinin giderilmesi, kullanılmayan malzemelerin ortalıktan kaldırılması ve düzenli bir şekilde dizilmesi. 4 Atölye çay Dışarıya buluna LPG Yok Dikkate Dışarıya buluna LPG 4 ocağı LPG tüplerinin patlaması tüplerinin etrafı kapatılıp üstü *S2 Tüpleri sonucu yaralanma. açık olacak şekilde yapılması S t*.2* <L> :0 < 3 Derhal 5 Kaynak Kaynak arabasında Yok Dikkate Kaynak arabasında bulunan 5 2 ay arabasında bulunan kompresörün kompresörün periyodik c/5 bulunan bakımsız olmasından bakımının yapılması. Cm S o* kompresör dolayı patlaması <u yaralanma veya ölüm. :0 < 6 Açık kanal Açık durumdaki kanala Yok Dikkate Kanalın üstünün metal veya 6 Derhal düşülmesi sonucu tahta parçalarından yapılmış A yaralanma. malzemeler ile işleyişi Im 91 c> engellemeyecek şekilde <u kapatılması. O < > C)

21 7 8 Atölye içerisi Atölye içerisi Dağınıklık ve düzensizlik. Makine ve ekipman Kullanılan parça, makine ekipmanın ve artık malzemelerin rastgele ortalıkta ve tezgahların üzerinde olmasından dolayı çarpma takılma, düşme vb. nedenlerden dolayı kesilme çarpmadan vb. nedenlerden dolayı yaralanma Makine ve ekipman uygun denetimden geçmemiş bakımları yapılmammış olmasından dolayı kaza yaralanma, ölüm. Var ama yetersiz Dikkate Yok Dikkate Kullanılan makine, ekipmanın ve malzemelerin belirli bir düzen içerisinde her şeyin yerinin belli olması, çalışma yapılırken atölye tertip ve düzenine uyulması. Artık malzemelerin atölye dışarısına çıkarılması. Makine ve ekipmanların bakımlarının kontrollerinin yapılması, makine kartlarının oluşturulup takibinin yapılması. 7 Derhal 8 3 AY 9 Kaynakha- Kaynakhanede ve işin Yok Kaynakhanenin yerinin Derhal ne gereği aracın yanında değiştirilmesi. Bu mümkün yapılan kaynaktan çıkan değilse yapılacak kaynak 9 zehirli ve zararlı gazların edilemez işlerinin azami ölçüde kaynak c/5 ve ışınların ortama için ayrılan yerin *C 6o* yayılması. hazırlanacak İsgb tarafından) > >> Talimata uygun düzenleme o yapılarak hareket edilmesi. < 10 Kişisel Kişisel Koruyucu Dikkate Kişisel Koruyucu Donanım 10 Risk Koruyucu ekipmanlar kullanılması gerekiyor. Analizi 'S c oo kullanılmamasından Yok ve ortam dolayı yaralanma. ölçümle u rinden :0 A sonra <

22 Atölye içerisi Atölye içerisi Atölye içerisi Atölye içerisi Bileme - Taşlama makinesi Uyarı levhaları Atölye içerisinde masalar Makine ve ekipman bileme-taşlama makinesinin koruyucusu yoktur. Buna bağlı yaralanma, uzuv kaybı olması. Uyarı levhalarının yetersiz, uygun olmayan yerlerde, standarta uyguın olamayan şekilde kullanılması sonucu dikkatli bir çalışma ortamının oluşmaması ve çalışan personelin dikkatini çekememesi sonucu yaralanma ve meslek hastalığının oluşması. Atölye içerisinde masalarda rastgele oturulmasından dolayı meydana gelebilecek kazalar ve dikkat dağıtılması. Makine Tezgahlarda Toma-freze- radyal matkap -honlama v.b) parça veya parçacık sıçramasından dolayı yaralanmalar. Yok Yok edilemez Dikkate Yok Dikkate Yok Dikkate makina ve tezgâhta görevli personelin iş kazaları karşı koruyacak, parça sıçraması gibi durumları da önleyecek koruması olacaktır. Uyarı levhalarının standartlara uygun belirlenerek, çalışma alanına uygun yerlerde ve görülecek, dikkati çekecek şekilde yerleştirilmesi. Atölye içerisinde masaların ve sandalyelerin kaldırılması. İşi olmayan personelin dinlenme salonunda beklemesi. Makine Tezgâhlarda Tomafreze- radyal matkap - honlama v.b) gerekli koruyucu mekanizmaların oluşturulması ve koruyucu KKD kullanılması. Makine kullanım talimatlarının ve makine kartlarının asılması 11 Derhal 1 ay Derhal 14 1 ay 1 2 2

23 Atölye içerisi Atölye içerisi Atölye içerisi ' /i t* S Dozer yürüyüş takımında yayın sökülmesi Basınçlı hava Elektrik çarpması Lift Atölyede veya arazide Dozer yürüyüş takımında yayın sökülmesi esnasında kriko kullanılmaması sonucu yaralanma, ölüm Basınçlı hava ile çalışanların üstlerini temizlemesi sonucu zerrecik boyutunda yabancı cisimlerin vücuda girmesi ve yaralanma, ölüm Elektrikle çalışan Tezgâhların kullanım yerlerinde yere tahta konulmaması veya makinelerin topraklama hatlarının kontrol edilmemesinde dolayı elektrik çarpması Tamir bakım için kullanılan liften kaynaklanabilecek yaralanma veya ölüm. yok Dikkate Yok Dikkate Yok Dikkate Yok Dikkate Atölyede veya arazide Dozer yürüyüş takımında yayın sökülmesi esnasında kriko kullanılmaması. Kriko olmaması durumunda yeniden alınması. Basınçlı hava ile çalışanların üstlerini temizlenmemesi ve bu konuyla ilgili eğitim verilmesi. Elektrikle çalışan Tezgâhların kullanım yerlerinde yere tahta konulması veya makinelerin topraklama hatlarının Periyodik kontrollerinin kontrol yaptırılması. Liftin yıllık periyodik bakımları yapılmalı ve lift altında çalışan personele eğitim verilip KKD kullanması sağlanmalıdır. 15 Derhal 16 1 ay 17 1 ay 18 Derhal u >> :<5 <

24 19 Atölye içerisi Elektrik panosu Elektrik Panosunun etrafı korumasız olduğundan ve kontrolü herkese açık olduğundan elektrik çarpması sonucu yaralanma veya ölüm. Yok Dikkate Elektrik Panosunun etrafı tel örgü ile kapatılmalı. Kapsının kilidi yetkili ve kontrollü görevlilerde olmalı. Elektrik Panosunun önüne yalıtkan paspas konulmalı, Elektrik Panosunun toprak koruma ve diğer periyodik kontrollerinin yapılması. Panoyla ilgili kullanım talimatları aşılmalı. Elektrik işleriyle uğrasan personele eğitim verilmeli ay 20 Takoza Takoza alman araçların Var Dikkate Takoza alınan araçların kriko 20 Derhal alınan takozdan kayıp düşmesi ama ile desteklenerek tamiratının 'A araçlar sonucu yaralanma veya yetersiz yapılması. Gerekirse yedek c s o ölümler takoz kullanılmasının d> sağlanması. >> :0 < 21 Seyyar Seyyar elektrik 24 volt Yok Seyyar elektrik 24 volt 21 elektrik olmayan kablolar ve olmayanlarının kabloları kablolarının iş bittikten Dikkate dönüştürülmesi, kablolarının Derhal uö sonra toplanmaması iş bittikten sonra t«o u sonucu takılma sonucu toplanmaması. u yaralanma veya elektrik s çarpması. < 2 6

25 22 23 Atölye içerisi Forklift Manitu) Hava Tankı Dalgakıra n 1999 Forkliftin uygun çalışmamasından dolayı meydana gelebilecek iş kazasından dolayı yaralanma veya ölüm Hava Tankının patlaması sonucu yaralanma veya ölüm. Yok Dikkate Yok edilemez Forkliftin üzerine çalışma alanında yeterli miktarda uyarı ışati olmalı, Deforme olan hidrolik hortumlar değiştirilm eli, fren lambaları çalışır hale getirilmeli, Forkliftte yeteri miktarda yangın söndürücü bulundurulmalı. Forkliftin bakım-onarım ve periyodik bakım kontrol dosyalan oluşturulup güncel kayıtları tutulmalı Forklifte kanca güvenlik mandalı takılmalı, ataşman hareketi sırasında hidrolik hortumların zarar görmesi engellenmeli. Hava Tankının Periyodik Kontrol raporu düzenlenmiş bu rapor neticesinde yapılması gerekenler şunlardır. Manometre Emniyet ventili arızalı olduğundan değiştirilmeli ve çalışma basıncı 2 katı kadar büyüklükte olmalı, Emniyet ventili çalışma basıncının 1.1katı oranında ayarlan yapılmalı, 22 Derhal 23 2 ay hava emiş filtreleri temizlenmeli, su yağ gibi maddeleri tutmak amacıyla separatör takılmalı, kompresör dairesindeki basınçlı boru tesisatına Atölye duvar ve tavan bağlantıları sağlam olmalı, hava tankı yere sabitlenmeli, Bakım-onarım ve periyodik kontrol dosyaları oluşturulmalı,,yapılan işlemler işlenmeli, hava tankı sabit olmalı Elektrik panolarında kaçak akım rölesi olmalı ve adreslemeleri yapılmalı, Kompresörün tehlike anında uzak bir yerden durdurulması sağlayacak elektrik tesisatı olmalı, hidrolik testlerin yapılması için blöf vanası konulmalı.

26 24 25 Atölye içerisi Atölye içerisi Hava Tankı komsan- Seri no: Hava Tankı Dalkıran 2011 Hava Tankının patlaması sonucu yaralanma veya ölüm. Hava Tankının patlaması sonucu yaralanma veya ölüm. Yok Dikkate Yok edilemez Hava Tankının Periyodik Kontrol raporu düzenlenmiş bu rapor neticesinde yapılması gerekenler şunlardır. Emniyet ventili çalışma basıncının 1.1 katı oranında ayarları yapılmalı, su, yağ gibi maddeleri tutmak amacıyla separatör takılmak, Bakım-onarım ve periyodik kontrol dosyalan oluşturulmalı,.yapılan işlemler işlenmeli, hava tankı sabit olmalı Elektrik panolarında kaçak akım rölesi olmalı ve adreslemeleri yapılmalı, Kompresörün tehlike anında uzak bir yerden durdurulması sağlayacak elektrik tesisatı olmalı, hidrolik testlerin yapılması için blöf vanası konulmalı. Hava Tankının Periyodik Kontrol raporu düzenlenmiş yapılmış bu rapor neticesinde yapılması gerekenler şunlardır. Emniyet ventili çalışma basıncının 1.1 katı oranında ayarları yapılmalı, Bakım-onarım ve periyodik kontrol dosyaları oluşturulmalı,.yapılan işlemler işlenmeli, hava emiş filtreleri temiz olmalı, hava tankı sabit olmalı, Elektrik panolarında kaçak akım rölesi olmalı ve adreslemeleri yapılmalı, kompresör dairesindeki basınçlı boru tesisatının duvar ve tavan bağlantıları sağlam olmalı, Kompresörün tehlike anında uzak bir yerden durdurulması sağlayacak elektrik tesisatı olmalı 24 2 ay 25 2 ay

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO Akademi OHSAS 18001 (Occupational Healt And safety Assessment) İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Yönetim Sistemi RİSK ANALİZİ Eğitimi 04.04.2013 Şükrü AĞAÇSAPAN (IRCA Lead Auditor & educationalist)

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 HAZIRLAYAN SELİN KALIN MAKİNA MÜHENDİSİ- C SINIFI İSG UZMANI 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 5 1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI TC. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI Mustafa C. AKPINAR ĠĢ Güvenliği Uzmanı Haziran-2011 ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ ĠÇĠNDEKĠLER BİRİNCİ

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER 19.11.2014 SANAL OSGB 27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER Erkan Öztürk SANALOSGB.COM 6331 SAYILI KANUN SPOT BİLGİLERİ 1)İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi : 30 gün

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ 1 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO: BİRİNCİ BÖLÜM v Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM v İstatistikler, Formlar ve Bildirimler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM v İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ. İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ. İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. 1 1 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. Çalışanlarımızı İş Güvenliği ve Sağlığı konularında duyarlı hale getirmek Kurumsal sorumluluğumuzdur. Tüm sistem

Detaylı

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI XII

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI XII 1) Bütün maddeler zehirdir. Zehir olmayan hiçbir madde yoktur. Uygun doz, zehir ve ilaç arasındaki farkı yaratır. Sözü kime aittir? A) Platon B) Galen C) Paracelsus D) Hipokrat 2) İşyerindeki güvenlik

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ 1 Bu iç yönetmelik el kitapçığı Marmara Üniversitesi nin uygulama faaliyetlerinde kullanılan büro malzemeleri, makine, ekipman ve diğer çalışma

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre her yıl yaklaşık 2.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıklarından

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 2013 MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 0 ÖNSÖZ Değerli Meslek Mensuplarımız Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği Basım Tarihi: Temmuz 2013 1. Revizyon Tarihi: 06.06.2014 2. Revizyon Tarihi: 15.03.2015 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği FYT Müh.İnş. ve Alüm. San.Tic.Ltd.Şti. 1. Amaç: İşçi sağlığı ve iş güvenliği

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

ZEYTĠNBURNU BELEDĠYESĠ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ

ZEYTĠNBURNU BELEDĠYESĠ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ ZEYTĠNBURNU BELEDĠYESĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ 1 ZEYTĠNBURNU BELEDĠYESĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ; MADDE 1 - (a) Bu İç

Detaylı

SORU 12: Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum türlerinden biri değildir? A)Yangın B)Organizasyon yapısının değişmesi C)Sanayi kazaları D)Deprem

SORU 12: Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum türlerinden biri değildir? A)Yangın B)Organizasyon yapısının değişmesi C)Sanayi kazaları D)Deprem ERMAN AKADEMİ İSG UZMANLIĞI HAZIRLIK SORULARI ACİL DURUM PLANLARI SORU 1 : "İş yerinde herhangi bir soruna yönelik, hazırlanacak eylem planı güvenlik önlemleri açısından en az..., kontroller için en az...,

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu İç Yönetmelik Giresun Belediyesine ait işçi çalıştıran birimlerde sağlık ve

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ

GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ Ankara, 2014 1 Bu çalışma; Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi (MİYE) Projesi kapsamında Prof. Dr. İlker Yılmaz, Doç. Dr. Sarp Üner,

Detaylı

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2005 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal

Detaylı

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı