enterprise europe hracata Yönelik Pazar Araflt rmalar nda nternet Kullan m Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "enterprise europe hracata Yönelik Pazar Araflt rmalar nda nternet Kullan m Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI"

Transkript

1 enterprise europe hracata Yönelik Pazar Araflt rmalar nda nternet Kullan m Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

2 Avrupa flletmeler A (A A) stanbul, SO, KOSGEB ve Sabanc Üniversitesi ortakl nda yürütülen ve k smen Avrupa Komisyonu taraf ndan finanse edilmekte olan bir giriflimdir. Bu yay n A A stanbul taraf ndan haz rlanm fl olup Avrupa Komisyonu ve di er Avrupa Birli i kurumlar n n resmi görüfllerini yans tmaz. Bu yay n n haz rlanmas esnas nda baflta GEME olmak üzere çeflitli kurumlardan elde edilen bilgiler kullan lm flt r. Bu yay nda ad geçen internet siteleri ele al nan konulara örnek teflkil etmeleri aç s ndan dile getirilmifl olup bu sitelerde yay nlanan içeri inin do rulu u ve objektifli inin A A stanbul taraf ndan garanti edildi i veya bu sitelerde beyan edilen fikirlerin desteklendi i anlam na gelmemektedir. Mart 2009, stanbul Avrupa flletmeler A STANBUL stanbul Sanayi Odas Tel: (212) Faks: (212) Web: Bask : Akbas m Matbaac l k ve Tic. Ltd. fiti. Ac badem, Ba Sk. Köflk Apt. No:11/22 Kad köy stanbul Tel: (212) pbx Faks: (212) e-posta:

3 hracata Yönelik Pazar Araflt rmalar nda nternet Kullan m Mart 2009

4

5 ÖNSÖZ stanbul Sanayi Odas olarak Türkiye nin Avrupa Birli i ne uyum sürecinde KOB lerin öncelikli olarak desteklenmesi gerekti ine inanmaktay z. Bu nedenle Odam z bünyesinde y llar aras nda faaliyetlerini tamamlayan ve özellikle KOB lere yönelik hizmet veren Avrupa Bilgi Merkezimiz, 2008 y l itibariyle KOB lere daha kapsaml hizmet sa lamak amac yla kurulan Avrupa flletmeler A üyesi olarak faaliyetlerini sürdürecek ve KOB lerimize Avrupa Birli i ne uyum sürecinde ve d fl pazarlara aç lma konusunda destek vermeye devam edecektir. D fl pazarlar hakk nda bilgi, hedef ülkelerdeki ifl koflullar, d fl ticaret ve d fl pazarlarla ilgili veri kaynaklar ve olas iflbirli i ortaklar na ulaflma yöntemleri Avrupa flletmeler A n n en fazla soru ald konular aras nda bulunmaktad r. Merkezimiz, bu sorular yan tlaman n yan s ra düzenli olarak bilgilendirici seminer de düzenlemektedir. Mevcut bilgi ihtiyac n karfl lamak amac yla KOB lere masa bafl hedef pazar araflt rmalar çerçevesinde faydalanabilecekleri bilgi kaynaklar ve araçlar ile ilgili ayd nlat c bir broflürün son derece faydal bir baflvuru kayna olaca kan s nday z. Bu amaçla haz rlanan hracata Yönelik Pazar Araflt rmalar nda nternet Kullan m isimli broflürümüzün çal flmalar n zda faydal olmas n diliyoruz. Mete MELEKSOY Genel Sekreter stanbul Sanayi Odas

6

7 Ç NDEK LER 1 - hracata yönelik pazar araflt rmalar n n olmazsa olmazlar Ürünlerinizi tan mlay n...6 a. Ürünleriniz ve faaliyetlerinizin s n fland rmas n belirleyin b. Arama olanaklar ndan faydalan n 3 - Ön de erlendirme yaparak olas hedef pazarlar n z belirleyin...8 * ITC Trademap ile hedef ülke analizi 4 - Hedef pazarlar araflt r n ve de erlendirin...17 a. Ülke profilleri b. Gümrük vergi oranlar, kotalar ve d fl ticaret prosedürleri c. Döviz kurlar d. Fuarlar e. Sektör bilgileri 5 - Olas müflterileri tespit edin...24 a. Arama motorlar b. Bölgesel veya dikey arama motorlar ve firma rehberleri c. lgili kurum ve kurulufllarla irtibat * Pazar Araflt rmalar n zda A A hizmetlerinden faydalan n...30 * Avrupa flletmeler A (A A) Enterprise Europe Network Nedir?...32 * Avrupa flletmeler A n n sa lad destek ve hizmetler...33

8

9 hracata yönelik pazar araflt rmalar n n olmazsa olmazlar 1 - hracata yönelik pazar araflt rmalar n n olmazsa olmazlar Pazar araflt rmas, bir firman n ürününü do ru pazar ve müflteriye ulaflt rmak için izleyece i ilk ad md r. Etkin bir pazarlama yapmak isteyen firmalar n ürünlerinin do ru kitleye ulaflt ndan emin olmak, ürünlerinin pazardaki konumland r lmas n n ve fiyatland rman n ne kadar isabetli oldu unu kontrol etmek için hem mevcut hem de hedef pazarlarda sürekli pazar araflt rmas yapmas gerekmektedir. Bu yay n pazarlama faaliyetlerinde pazar araflt rmas yapman n ne kadar önemli oldu unun alt n çizmek ve ihracata yönelik masa bafl araflt rmalar n n çeflitli aflamalar nda faydal olabilecek internet kaynaklar na eriflim için baz öneriler sunmak amac yla haz rlanm flt r. Pazar bilgilerinizi belli aral klarla güncelleyin. Sat fl yapan bir firman n sahip oldu u pazar bilgilerini mutlaka belirli aral klarla güncellemesi çok önemlidir. Ürünlerin karfl karfl ya kald koflullar hakk ndaki geliflmelerin belli aral klarla kontrol edilmesi, derlenen bilgilerin ka da dökülmesi etkin pazarlama faaliyetleri aç s ndan çok do ru bir al flkanl kt r. Bu al flkanl k piyasan n daha iyi tan nmas na izin verece i gibi gelece in daha etkin bir flekilde öngörülmesine, geliflen koflullara daha h zl bir flekilde uyum sa lanmas na ve rakiplerden bir ad m önde olunmas na yard mc olacakt r. Edindi iniz bilgilerin kalitesine dikkat edin. Pazar araflt rmas yaparken bir firman n ulaflt bilgiler çok çeflitlidir. Bilgi kalitesi aç s ndan bunlar iki temel grupta toplamak mümkündür. En kaliteli ve en de erli bilgi ilk elden al nan veya özel siparifl üzerine edinilen, firma için özel olarak haz rlanan ve derlenen birincil bilgilerdir. Örne in, bir firma yetkilisinin hedef pazar n bulundu u ülkeye gönderilerek piyasada araflt rma yapmas firman n birincil bilgiler edinmesini sa layacakt r. Do al olarak, bu tür bilgileri edinmenin maliyeti daha yüksek olmaktad r. Bas l, kamuya aç k veya herhangi benzer kaynaklardan elde edilen ve ikincil bilgi ad yla an lan verilere ulaflmak çok daha kolayd r. Herhangi bir ikincil kaynaktan elde edilen ve verece iniz kararlarda etkili olacak kadar önemli bilgilerin mutlaka bir sonraki aflamada test edilmesi, ilk elden temin edilecek bilgilerle güvenilirli inin teyit edilmesi önemlidir. kincil bilgilere ulaflmak için genellikle daha az zaman ve maliyet gerekirken, daha güvenilir veya daha uzmanlaflm fl bilgilere h zl bir flekilde ulaflmak kayda de er bedeller gerektirmektedir. Dolay s yla, firma için hangi durumlarda hangi kaynaklardan faydalan lmas n n uygun olaca ve hangi alanlarda bedel ödenmesinin veya araflt rmalar n do rudan kendisinin gerçeklefltirmesinin gerekti i firma yetkilileri taraf ndan dikkatle de erlendirilmelidir. 2

10 hracata yönelik pazar araflt rmalar n n olmazsa olmazlar Pazar araflt rmalar n za bütçe ay r n. Kulaktan dolma, ücretsiz ve genel bilgiler içeren kaynaklardan elde edilen ikincil bilgiler faydal olsa da bazen önemli bilgilere zaman nda ulaflmak için uzmanlaflm fl araflt rma flirketlerinden faydalanmak ve bunun için belli hizmet bedellerinin ödenmesi gerekebilmektedir. Her ne kadar bunlara iliflkin maliyetler ilk bak flta yüksek görünse de verileri ilk elden edinmek için yap lacak harcamalardan çok daha düflük mebla lar n söz konusu oldu unu göz ard etmemek gerekir. Devlet taraf ndan Pazar araflt rmas ve Pazarlama Deste i kapsam nda bu tür harcamalar n belli bir oranda destekleniyor olmas bu kaynaklardan hizmet al m n daha da cazip k lmaktad r. Pazar araflt rmas faaliyetlerine yat r m gözüyle bak n. Firman z için hayati olan bilgilerin hangileri oldu unu tespit etmeniz, bunlar için ödemeye haz r oldu unuz bedeli saptaman z ve yap lan bu de erlendirme sonucunda pazar araflt rmas için uygun bir bütçe ay rman z gerekmektedir. Pazar araflt rmalar n zda devlet desteklerinden faydalan n hracata yönelen firmalar n pazar araflt rmas ve pazarlama faaliyetlerinin getirdi i yükü hafifletmek, ihracat faaliyetlerinde olmazsa olmaz bir bilgi edinme ve pazarlama kanal olarak öne ç kan internetin kullan m n teflvik etmek üzere devletin sundu u hizmetler ve mali destekler bulunmaktad r. DTM hracat Gelifltirme ve Etüd Merkezi ( GEME) taraf ndan yürütülen Pazar Araflt rmas ve Pazarlama Deste i bu yay nda ad geçen birçok kayna kapsamakta olup pazar araflt rmas bütçenizi rahatlatacak nitelikte bir destektir. Pazar Araflt rmas ve Pazarlama Deste i (2006/6): Ülkemizde uygulanan ihracatta devlet yard mlar kapsam nda GEME nin uygulay c s oldu u Pazar Araflt rmas ve Pazarlama Deste i nden faydalanarak, üstlendi iniz pazar araflt rmas maliyetlerinin bir bölümünü geri alman z mümkündür. Pazar Araflt rmas ve Pazarlama Deste i Hakk ndaki 2006/6 say l Tebli 'in desteklenecek faaliyetler bölümünde belirtildi i gibi 4 farkl faaliyet destek kapsam ndad r. Bu ba lamda flirketler ve/veya sektörel d fl ticaret flirketlerine ait; 3

11 hracata yönelik pazar araflt rmalar n n olmazsa olmazlar 1. Ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçeklefltirilen pazar araflt rmas projeleri, 2. Yurtd fl na yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlar n n oluflturulabilmesi amac yla D fl Ticaret Müsteflarl nca uygun görülen pazar araflt rmas hizmeti veren kurum ve/veya kurulufllardan sat n alacaklar pazar araflt rmas raporlar ve istatistikler, 3. D fl Ticaret Müsteflarl taraf ndan koordine edilen ve tek bir sektör baz nda gerçeklefltirilen sektörel nitelikli ticaret heyeti programlar na ifltirak, 4. Ürünlerinin yurtd fl na yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amac yla D fl Ticaret Müsteflarl nca uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri desteklenmektedir. GEME'den ön onay alm fl e-ticaret siteleri listesine, GEME internet sitesinden ulaflmak mümkündür ( Marmara ve Ege Bölgesi nde yerleflik firmalar, Pazar Araflt rma ve Pazarlama Deste i baflvurular n do rudan GEME Marmara Bölge ve Ege Bölge Müdürlü ü ne yapabilmektedir. Kaynak/daha fazla bigi için: 4

12 hracata yönelik pazar araflt rmalar n n olmazsa olmazlar Pazar araflt rmalar n zda internetten maksimum fayda sa lay n. Eldeki bilgileri tazelemek isteyen firma yetkililerinin ilk ifli kuflkusuz masa bafl araflt rmas yapmak olacakt r. Masa bafl araflt rmalar, temel verilerin ve özellikle ikincil bilgilerin toplanmas na yönelik en h zl araflt rma yöntemidir. Bunun sebebi, günümüzde art k masa bafl pazar araflt rmalar n eskisine nazaran son derece etkin k lan ve neredeyse sonsuz bir bilgi deryas na eriflim sa layan bir platformun mevcut olmas d r: nternet. nternet art k masam zdan kalkmadan say s z bilgi ve belgeye ulaflmam za olanak veren vazgeçilmez bir mecrad r. Uygun bir bütçe ve ikincil bilgileri test etmeye yönelik flüpheci bir yaklafl m ile beraber internetin etkin kullan m, pazarlama faaliyetlerine büyük katk sa lamaktad r. nternet afla daki flekilde ad geçen, pazar araflt rmalar n n ço unda aranan bilgi çeflitlerine iliflkin birçok faydal veriye eriflim sa lamaktad r. Art k araflt rmac y ço u zaman zorlayan önde gelen unsur bilgi eksikli inden çok olas kaynaklar n bollu u ve bunlar aras nda bir seçim yapman n zorlu u olmaktad r. 5

13 Ürünlerinizi tan mlay n Her firman n ve her araflt rmac n n ihtiyaçlar na hizmet edecek internet kaynaklar farkl olsa da afla da internet arac l yla yap lacak araflt rmalarda kullan labilecek çevrimiçi araç ve adreslerden baz örnekler ve internetin ihracata yönelik araflt rmalar nda daha etkin kullan m na yönelik ipuçlar önerilmektedir. Afla da ad geçen birçok internet kayna, GEME nin internet sitesine ( ücretsiz üye olunarak eriflilmesi mümkün olan Ticari Bilgi Kaynaklar Rehberi nde listelenen benzer kaynak aras nda yer almaktad r. Bu siteler araflt rmalar n zda faydal birer bafllang ç noktas olarak öne ç kmaktad r. 2 - Ürünlerinizi tan mlay n a. Ürünleriniz ve faaliyetlerinizin s n fland rmas n belirleyin Dünya çap nda üretilen ürün türleri ve çeflitli kurulufllar n sürdürdü ü faaliyetlerin say s neredeyse sonsuzdur ve ne yaz k ki belli bir ürünü veya faaliyeti yeterince net ve standart bir flekilde tan mlamak her zaman yeterli olamamaktad r. Belli ürünler veya firmalar hakk nda veri toplayan ve takip eden istatistik kurumlar, gümrük ifllemlerini gerçeklefltiren kurumlar ve ürün-firma veritabanlar gelifltiren çeflitli kurulufllar bu soruna çözüm getirmek amac yla ürünleri s n fland rma yoluna gitmifl; faaliyetlerin, ürün grubu ve çeflitlerinin standart bir flekilde tan mlanmas na izin veren çeflitli ürün kod cetvelleri gelifltirmifltir. Her ne kadar bu tarz s n fland rma yöntemleri çok çeflitli olsa da, uluslararas alanda kullan lan baz standart kod cetvelleri bulunmaktad r. Örne in, faaliyetlerin s n fland r lmas için Kanada, Meksika ve ABD nde NAICS faaliyet kodu, Birleflmifl Milletler taraf ndan tutulan istatistiklerde ISIC kodlamas kullan lmaktad r. D fl ticaret alan nda kullan lan temel s n fland rmalar aras nda SITC (Standart Uluslararas Ticaret s n flamas ), HS (Dünya Gümrük Organizasyonu s n fland rmas ), AB ülkelerinin d fl ticaret verilerinin toplanmas amac ile kullan lan CN kodlamas ve bu s n fland rmaya sad k kal narak ve 4 basamak ekleyerek gelifltirilen ulusal GT P (Gümrük Tarife statistik Pozisyonu) bulunmaktad r. Yabanc içerikli site ve çevrimiçi araçlarda HS kodunun belirtilmesi gerekti i yerlerde ürünlerinizin GT P kodunu kullanman z istenecektir. 6

14 Ürünlerinizi tan mlay n D fl ticaret ile yak n ilgisi bulunmas sebebiyle bu alandaki kaynaklar n bir ço u, HS veya Gümrük Tarife statistik Pozisyonunu (GT P) kodlamas n temel almaktad r ve ürünlerinizle ilgili d fl ticaret verilerine ulaflmak için bu kodlar bilmeniz gerekecektir. Firman z n halihaz rda ihracat yap yor olmas durumunda ürünlerinize iliflkin GT P kodlar n firman z n hizmet ald gümrük müflavirinden edinmeniz mümkündür. GT P numaras n ö renmek için kullan labilecek di er kaynaklar aras nda TÜ K in, T.C. Baflbakanl k Gümrük Müsteflarl n n ve GEME nin internet siteleri bulunmaktad r ( GTIP/index.cfm?sec= reh). GT P ve NACE kodlar n n tamam n edinmek için TÜ K S n flama Sunucusunu kullanabilir, GT P ve di er kodlar aras nda dönüflüm yapmak için buradaki uygulamalardan faydalanabilirsiniz (tuikapp.tuik.gov.tr/diess/). Avrupa Birli i kaynakl veritabanlar ndaki bilgiler NACE faaliyet kodlar na göre s n fland r lm flt r. Araflt rmalar n z esnas nda firman z n ve hedef kitleniz kapsam ndaki olas firmalar n faaliyet kodlar n da önceden belirlemifl olman z size vakit kazand racakt r. NACE faaliyet kodlar n n listesi TÜ K S n flama Sunucusu ndan edinilebilmekte, (ec.europa.eu/comm/competition/ mergers/ cases/index/ nace_all.html) adresinden veya Türkçe olarak (tinyurl.com/abm-nace-tr) adresinden elde edilebilmektedir. b. Arama olanaklar ndan faydalan n Arama motorlar. Araflt rman n ilk aflamas nda son derece faydal olan arama motorlar, do ru bir flekilde kullan ld klar zaman aranan bilgilere ulaflmak için oldukça etkin araçlard r. Arama motorlar n n ço unun geliflmifl arama seçeneklerine sahip olmas araflt rmalar n daha h zl yap lmas na olanak sa lamaktad r. Baz arama motorlar internet genelinde arama yap lmas n mümkün k lar (örn.: Google ( Yahoo! ( Gigablast (gigablast.com), AllTheWeb ( Cuil ( Alta Vista ( Ask ( Lycos ( 7 Di er yandan belli konulara veya belli bir co rafyaya odaklanan arama motorlar da mevcuttur. Search Engine Guide sitesinde çeflitli kategorilere ayr lm fl birçok arama motorunun yer ald kapsaml bir rehber bulunmaktad r ( searchengines.html). Bu rehberden bölgesel ve konu odakl arama motorlar na eriflmek mümkündür ve ticarete yönelik k sm nda birçok sektör, firma, ürün baz nda arama yap labilen siteler listelenmektedir.

15 Ön De erlendirme Yaparak Olas Hedef Pazarlar n z Belirleyin Anahtar kelimeler. nternette yap lan aramalar n ço unda anahtar kelimeler kullan lmaktad r. Google veya Yahoo! gibi arama motorlar, çeflitli firma veya ürün veritabanlar ve e-ticaret siteleri vb. internet platformlar nda ürün veya al c lar n zla ilgili bilgilere ulaflmak için kelime bazl arama araçlar ndan faydalanabilirsiniz. Dolay s yla ürünlerinizi ve olas müflterilerinizi tan mlayan kelimelerin eflanlaml lar n içeren bir liste haz rlaman z faydal olacakt r. nternette bulunan kaynaklar n birço unun ngilizce olmas sebebiyle ürünlerinizin ngilizce tan m n, hatta araflt rmalar n z n daha ileri aflamalar nda hedefledi iniz pazarlarda kullan lan dillerdeki karfl l n ö renmeniz de faydal olacakt r. Bu aflamada sektörünüz ve ürünleriniz ile ilgili terminolojiyi iyi bilen bir uzmandan destek alman z do ru anahtar kelimeleri belirlemenize yard mc olacakt r. 3 - Ön de erlendirme yaparak olas hedef pazarlar n z belirleyin Hedef pazarlar n z belirlemek için ürünlerinize yönelik en çok talebin hangi ülkelerde bulundu unu tespit etmeniz önemlidir. Firma stratejiniz kapsam nda, ürünlerinize yönelik talebin artt, pazar hacminin yeterince büyük oldu u pazarlara yönelmek istedi inizde, ilk olarak ürünlerinizin ait oldu u ürün grubunu etkileyen makroekonomik e ilimleri bilmek, hangi pazarlarda talebin artt n ve özellikle Türkiye nin daha güçlü oldu unu tespit etmek için d fl ticaret istatistiklerinin incelenmesi iyi bir bafllang ç olacakt r. Türkiye nin d fl ticaret verilerini GT P kodlamas baz nda TÜ K, GEME veya sektörle ilgili ihracatç birli inden temin etmeniz mümkündür. Türkiye nin d fl ticaret verilerinin yan s ra di er ülkelere dair ticaret bilgilerine ve istatistiki verilere ulaflmak için önemli bir kaynak, Global Trade Atlas ( veri taban d r. nternetten eriflilebilen ancak ücretli bir kaynak olan bu uygulama, GEME kütüphanesinde firmalar n kullan m na aç kt r. Di er yandan, Birleflmifl Milletler Ticaret statistikleri Veritaban (UN Comtrade comtrade.un.org), bar nd rd ticaret verilerine ücretsiz eriflim sa lamaktad r. Bu aflamada, Avrupa Birli i, Dünya Ticaret Örgütü, OECD ve di er uluslararas örgütlerin yay nlad ve internet üzerinden eriflim sa lad verilerden de faydalanmak mümkündür. 8

16 Ön De erlendirme Yaparak Olas Hedef Pazarlar n z Belirleyin Genel bilgi ve istatistik aray fllar kapsam nda yararlan labilecek uluslararas kurumlar n resmi sitelerinden baz faydal örnekler flunlard r: Avrupa Birli i: europa.eu.int EUROSTAT: ec.europa.eu/eurostat AB hracat Yard m sayfas : export-help.cec.eu.int/ Dünya Ticaret Örgütü: Dünya Bankas : ; rru.worldbank.org (yat r m, ifl yapma, yasal engeller vd.), Birleflmifl Milletler: Birleflmifl Milletler - statistikler: unstats.un.org/unsd/default.htm APEC (Asya Pasifik Economik flbirli i Kurumu): COMESA- (Do u ve Bat Afrika Ortak Pazar, 20 ülke): Dünya Tar m Örgütü: Uluslararas Ticaret Merkezi-ITC: UNCTAD: OECD: Ülkeler ve ürünler aç s ndan ticaret analizlerinde faydal bir di er araç ise Dünya Ticaret Merkezi nin Interactive Trademap uygulamas d r ( Anlafl l r ve sade bir arayüze sahip ngilizce içerikli bir araç olan Trademap, GT P kodu baz nda ürünlerin dünya piyasalar ndaki arz-talep dengesi, talebin yo un oldu u ülkeler, hangi pazarlarda talebin artmakta oldu u gibi stratejik öngörüleri oluflturman za yard mc olacak verilere h zl eriflim sa lamaktad r y l n n bafl ndan bu yana ücretsiz eriflim olana sa layan Interactive Trademap sitesine sadece kaydolarak uygulamadan faydalanman z mümkündür. 9

17 Ön De erlendirme Yaparak Olas Hedef Pazarlar n z Belirleyin * ITC Trademap ile hedef ülke analizi Dünya Ticaret Merkezi nin ITC Trademap uygulamas ürününüzün ihracat m zdaki yerini, ilgilenilen ürün için dünya piyasalar ndaki talep durumunu ve hedeflenen pazarlarda hangi ülkelerden al m yap ld n h zl bir flekilde analiz etmenize yard mc olabilecek nitelikte bir araçt r. Trademap veritaban, kay tl ülkelerin gümrük idareleri taraf ndan beyan edilen ticaret verilerini temel almaktad r. Örne in belli bir türdeki ayakkab lar (GT P kod: ) yurtd fl na pazarlamay düflünen bir firman n, Trademap arac n afla daki flekilde kullanmas mümkündür. 1 adresinden Trademap a ücretsiz üye olup siteye girifl yap ld nda aç lan ekranda bulunan ilk kutucu a GT P kodu girilir. kinci kutucu a ülkenin (Türkiye) ad girilir, yukar da bulunan Exports seçene i seçilir ve Trade Indicators butonuna t klan r. 10

18 Ön De erlendirme Yaparak Olas Hedef Pazarlar n z Belirleyin 2 Yeni sayfa yüklendi inde önceki ekranda belirtilen ve benzer GT P kodlar ndaki ürünlere iliflkin ticaret ak fl bilgilerinin özetlendi i bir tablo sunulmaktad r. Bu ekranda Türkiye den ihraç edilen ve söz konusu GT P kaleminde bulunan ürünün bafll ca ihraç pazarlar, ürünün konumu ve ilgili trendler hakk nda önemli bilgiler verilmektedir. 3 Trademap, yukar daki tabloda söz konusu olan verilerin resmini çekmenizi sa layan araçlara sahiptir. Ekranda tablonun sol üst köflesinde bulunan Graph sekmesine t kland nda Bubble Map ad verilen grafik aç lmaktad r. Sekmelerin alt nda aç lan kutudaki seçili seçenek Bubble graph on prospect for market diversification olmal d r. Bu ekran Türkiye nin bu ürün kalemine iliflkin pazarlar n n foto raf n çekmektedir. Afla daki grafik incelendi inde yatay eksende Türkiye nin bu ülkeye yapt ihracat n ülkenin toplam ithalat ndaki pay, dikey eksende ise Türkiye nin o ülkeye gerçeklefltirdi i ihracat n y llar aras ndaki y ll k büyüme oran gösterilmektedir. 11

19 Ön De erlendirme Yaparak Olas Hedef Pazarlar n z Belirleyin Buna göre, yukar da örne i bulunan flekilden 2007 y l için afla daki sonuçlara varmak mümkündür: fiekildeki dairelerin konumuna bak ld nda, bir daire ne kadar yukar daysa söz konusu ülkedeki pazar o kadar h zl büyümektedir. Dikey eksende s f r noktas n n alt nda bulunan ülkelerde pazarda daralma yaflanmaktad r. Bu örnekte en h zl büyüyen pazarlar aras nda Rusya Federasyonu, Romanya, Bulgaristan ve Slovakya n n bulundu u görülmektedir. Bir daire ne kadar sa da gösteriliyorsa, o pazar n Türk ihracat ndaki önemi o kadar büyüktür. Buna göre Türkiye nin bu kalemde en önemli ihraç pazarlar aras nda ngiltere, Romanya, Yunanistan, Hollanda, Rusya Federasyonu ve Bulgaristan bulunmaktad r. Türkiye nin bu ürün grubunda yapt ihracat n toplam ithalattan daha yavafl artt ülkeler sar olarak gösterilmektedir (Fransa, Rusya Federasyonu, srail, Slovakya). Bu ülkeler, Türkiye nin pazar pay n n di er ülkelere nazaran düfltü ü ülkelerdir. 12

20 Ön De erlendirme Yaparak Olas Hedef Pazarlar n z Belirleyin Türkiye nin bu kalemde yapt ihracattaki büyümenin, söz konusu ülkeye tüm dünyadan yap lan ihracattan daha h zl oldu u ülkeler mavi olarak gösterilmektedir ( ngiltere, Romanya, Bulgaristan, spanya, talya). Bu ülkeler, Türkiye nin pazar pay n di er rakip ülkelere göre daha h zl art rd pazarlard r. Ülkeleri ifade eden dairelerin büyüklü ü, bu kalemdeki göreceli pazar büyüklü ünü ifade etmektedir. Bu örnekte en büyük pazarlar ABD, Almanya, ngiltere ve talya d r. Örnekteki sonuçlara göre Türkiye nin bu üründeki ihracat nda önemli paya sahip ülkeler aras nda: Romanya, Bulgaristan ve ngiltere Türkiye nin di er rakiplerine nazaran pazar pay n daha h zl art rd büyüyen pazarlar olarak öne ç kmaktad r. Rusya Federasyonu, Yunanistan ve Hollanda son y llarda geliflen, ancak Türkiye den yap lan ihracat n di er ülkelerden yap lan ihracata nazaran daha yavafl artt ülkelerdir. Di er ülkelere bak ld nda ise: H zl büyüyen ancak Türkiye nin daha az ihracat yapt pazarlar aras nda Slovakya, spanya, talya ve Polonya gibi ülkelerin bulundu u ve bunlar n aras nda özellikle spanya ve talya ya Türkiye den yap lan ihracat n rakiplere oranla h zl bir büyüme gösterdi i gözlemlenmektedir. Bu veriler özellikle Romanya ve Bulgaristan n h zla büyümeye devam eden pazarlar olarak cazip olabilece ine iflaret etmektedir. Rusya Federasyonu ve Hollanda n n da benzer flekilde cazip pazarlar olduklar ancak bu ülkelerde Türk ürünlerinin 2007 y l nda ciddi bir rekabete maruz kald görülmektedir. Do al olarak bu verilerden yola ç karak edinilen bu öngörünün baflka kaynaklardan teyit edilmesi ve mevcut durumun nedenleri hakk nda araflt rma yap lmas çok önemlidir. Hedef ülke seçimi esnas nda rekabetin hangi ülkelerden kaynakland n ve önde giden rakiplerin bu pazarlarda hangi avantajlara sahip oldu unu anlamaya çal flarak bu avantajlar firman z n hangi oranda sa lay p sa layamayaca n de erlendirmeniz gerekecektir. 13

21 Ön De erlendirme Yaparak Olas Hedef Pazarlar n z Belirleyin Örne in, Romanya pazar n Trademap arac l yla incelemek için karfl lama ekran nda imports seçene ini t klad ktan sonra ürün kodunu ve ülke kutucu unda Romanya y ( Romania ) seçerek aç lan yeni ekranda Graph sekmesi t kland nda afla daki grafik görüntülenecektir: Yeni flekilde beliren dairelerin çap, söz konusu ülkenin dünya ihracat pazar ndaki büyüklü ünü göstermektedir. Her ülke dairesi için mavi renk ihracat n di er ülkelerin ortalamas ndan daha h zl artm fl oldu unu, sar renk ise ihracat art fl n n ortalamadan daha düflük oldu unu göstermektedir. Söz konusu grafikten anlafl ld üzere, Romanya ayakkab pazar nda Türkiye nin en büyük rakiplerinin talya, Moldovya, Almanya ve Çin oldu u, ancak Türkiye nin bu pazarda 3. s rada yer ald görülmektedir. 14

22 Ön De erlendirme Yaparak Olas Hedef Pazarlar n z Belirleyin Türk ürünlerinin Romanya pazar ndaki rekabet gücünü incelemek için sekmelerin alt nda bulunan aç l r kutuda Bubble graph on Romania import growth vs. partner growth seçene ine t kland nda yeni bir grafik aç lacakt r: Yeni grafik Türk ürünlerinin Romanya pazar nda y llar aras ndaki performans hakk nda bilgiler içermektedir. Grafikte ihracat n Romanya ya daha h zl art rm fl ülkeler Türkiye nin sa nda bulunmaktad r. Bu ülkeler (örn. Hollanda, Hindistan, Yunanistan vb.) Romanya da y llar aras nda y ld z yükselen ülkelerdir. Ayn analizin olas hedef pazar olarak seçilmesi düflünülen her ülke için tekrar edilmesi, hem rakipler hem de pazar n özellikleri hakk nda öngörüler edinilmesini sa layacakt r. Ayn flekilde Rusya Federasyonu pazar ndaki rekabete bak ld nda en önemli rakiplerin Çin, talya, Vietnam ve Almanya oldu u gözlemlenmektedir. 15

23 Ön De erlendirme Yaparak Olas Hedef Pazarlar n z Belirleyin Romanya ve Rusya Federasyonu grafikleri karfl laflt r ld nda (özellikle fiyat aç s ndan avantajl olmas sebebiyle) Çin ürünlerinin Rusya Federasyonu nda 2007 y l nda daha baflar l oldu u, Romanya da ise talyan ürünlerinin daha önemli bir paya sahip oldu u görülmektedir. talya pazar na iliflkin Table (tablo) sekmesindeki veriler de bu gözlemi destekler niteliktedir. Tabloda 16

24 Hedef Pazarlar Araflt r n ve De erlendirin talya dan ithal edilen ürünlerin 2007 y l nda ton bafl na ortalama fiyat n n 19,912 ABD Dolar, Çin den ithal edilen ürünler içinse bu rakam n 4,807 ABD Dolar oldu u görülmektedir. Ancak ikinci grafikler arac l yla trendlere bak ld nda y llar aras nda Rusya Federasyonu nda talyan ürünlerine talebin çok daha h zl artm fl oldu u anlafl lmaktad r. ncelemeyi yapan firman n, kendi ürünlerinin di er ülkelerin ihraç etti i ürünlere göre hangi rekabet avantajlar na sahip oldu unu, Trademap arac l yla yap lan gözlemler fl nda hangi pazarda rekabet üstünlü ü sa layabilece ini anlamaya çal flmas ve hedeflemesini buna göre tan mlamas gerekecektir. Örne in, firman n ürünleri talyan ürünlerinin özelliklerine sahip, daha yüksek fiyatla baflar l tasar mlar raflara tafl yan ürünler olmas durumunda Romanya pazar n n k sa vadede daha cazip olma olas l daha yüksektir. Aksine, firman n fiyat üzerinden rekabet eden ürünlere sahip olmas durumunda k sa vadede Rusya Federasyonu bir nebze daha baflar l sat fllara yol açacakt r. Do al olarak, çok faydal bir araç olan Trademap n veritaban na dahil olan ülkelerin gümrükleri taraf ndan beyan edilen verileri içeriyor oldu unu, tüm istatistiklerde olabilece i gibi verilerdeki olas eksikliklerin, çeflitli ülkelerdeki uygulama farkl l klar ndan do an tutars zl klar n olabilece ini gözard etmemek, bu uygulama arac l yla oluflacak gözlemlerin ve sebep-sonuç iliflkilerinin baflka kaynaklar n araflt r lmas yla teyit edilmesi ve tamamlanmas gerekti ini unutmamak gerekir. 4 - Hedef Pazarlar Araflt r n ve De erlendirin Olas hedef pazarlar n z n hangileri olabilece ini belirledikten sonra gelinen aflamada seçmifl oldu unuz pazarlar hakk nda daha detayl bilgilere ulaflarak araflt rman z derinlefltirmeniz gerekecektir. Bu aflamada pazar n genel bir de erlendirmesini yapman z, pazardaki genel durum, makroekonomik koflullar ve istikrar, sosyopolitik durum, kültürel unsurlar, co rafi koflullar gibi genel verilere dayanarak genel bir de erlendirmede bulunman z faydal olacakt r. a. Ülke profilleri 17 Ülkeler hakk nda güncel bilgilerin araflt r lmas için kullanabilece iniz ana kaynak, birçok faydal bilgi kayna n internet üzerinden eriflime sunan D fl Ticaret Müsteflarl olacakt r. Türkiye nin ticari ve diplomatik iliflkide bulundu u ülkelerin büyük ço unlu unda ticaret müflavirli i ofislerinden oluflan genifl bir yurtd fl teflkilat bulunan Müsteflarl k, bu ofisler taraf ndan ilk elden üretilen güncel bilgileri Müflavirlikler Web Sitesinde yay nlamaktad r.

25 Hedef Pazarlar Araflt r n ve De erlendirin ( Her bir müflavirli in bulundu u ülke hakk ndaki bilgileri, raporlar, faydal kaynak listelerini derleyerek yay nlad sitede ayr ca ilgili ticaret müflavirinin irtibat bilgileri de mevcuttur. Di er yandan, D fl Ticaret Müsteflarl taraf ndan yönetilen GEME nin internet sitesine üye oldu unuz takdirde de birçok detayl ve güncel ülke raporuna ulaflman z mümkün olacakt r. nternette, ülkeler için Türkçe d fl ndaki dillerde de çok genifl bilgiler mevcuttur. Örne in, her ülke için genel bilgilerin bulundu u CIA World Factbook ( sitesi veya afla da sunulan di er siteler faydal birer bafllang ç noktas oluflturan kaynaklard r. Di er yandan, Uluslararas Ticaret Birlikleri Federasyonunun (FITA) sitesinde ( bölge ve ülke baz nda genel bilgiler, pazara girifl bilgileri, ülke riski, ifl yapma yöntemleri, vergiler vb. hakk nda birçok faydal bilgi bulunmaktad r. Ülke bilgileri araflt rmalar n z kapsam nda faydalanabilece iniz baz örnek siteler: GEME Ülke Profilleri: D fl Ekonomik liflkiler Kurulu (DE K) Ülke ve kili liflkiler Raporlar : DTM Pazar Girifl Servisi: Müflavirlikler Web Sitesi: The Economist Intelligence Unit Country Reports: db.eiu.com FITA: GlobalEdge: globaledge.msu.edu/countryinsights/ ABD Tar m Bakanl : ABD Ticaret Bakanl -Trade Information Center (TIC): dataweb.usitc.gov The National Trade Data Bank: Country Library of Tradeport (Ülke profilleri): countries/index.html Eurasianet Orta Asya Ülke ve Pazar bilgileri: 18

İhracata Yönelik Pazar Araştırmalarında İnternet Kullanımı

İhracata Yönelik Pazar Araştırmalarında İnternet Kullanımı İhracata Yönelik Pazar Araştırmalarında İnternet Kullanımı 1 2 İçindekiler * İhracata yönelik pazar araştırmalarının olmazsa olmazları 1 - Ürünlerinizi tanımlayın a. Ürünleriniz ve faaliyetlerinizin sınıflandırmasını

Detaylı

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016 www.ekonomi.gov.tr İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016 T. C. EKONOMĐ BAKANLIĞI 1 WEB PORTAL Ekonomi Bakanlığı hizmet ve faaliyetleri ile ilgili çok sayıdaki web sitesinin içeriği birleştirilerek

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

GTİP 730793 DEMIR/CELIKTEN UC UCA KAYNAK YAPILACAK BAGLANTI PARCALARI

GTİP 730793 DEMIR/CELIKTEN UC UCA KAYNAK YAPILACAK BAGLANTI PARCALARI Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 730793 DEMIR/CELIKTEN UC UCA KAYNAK YAPILACAK BAGLANTI PARCALARI MART 2012 Hazırlayan: ÖZGE SARIÇAY İSTANBUL SANAYİ

Detaylı

GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri

GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri Mart 2009 Hazırlayan: U. GÜR GENEL KOD BİLGİSİ: 8465 GTIP koduna giren alt dallar ve ürünler: 8465 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk,

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Türkiye de D fl Ticaret ve Gümrük Hakk nda Genel Bilgi 1980 lerden sonraki h zl ekonomik de iflim ile Türkiye nin D fl Ticaret hacmi büyük ölçüde artm

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Destekli Proje Başvuru Prosedürü

Destekli Proje Başvuru Prosedürü Destekli Proje Başvuru Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S DEN ZL SANAY ODASI Z YARET 4 MART 2011 / 11.00 stanbul Ticaret Odas Türkiye nin en büyük dünyan n ise be büyük odas ndan

Detaylı

GTİP 580610 KADIFE, PELUS VE TIRTIL MENSUCAT, DOKUNABILIR MADDELERDEN KURDELE

GTİP 580610 KADIFE, PELUS VE TIRTIL MENSUCAT, DOKUNABILIR MADDELERDEN KURDELE Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 580610 KADIFE, PELUS VE TIRTIL MENSUCAT, DOKUNABILIR MADDELERDEN KURDELE MAYIS 2012 Hazırlayan: ÖZGE SARIÇAY İSTANBUL

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES VOB-DOLAR/ONS ALTIN VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES V A D E L fi L E M V E O P S Y O

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Doç.Dr. Lerzan KAVUT stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Doç.Dr. Oktay TAfi stanbul Teknik Üniversitesi flletme Fakültesi Dr. Tuba fiavli

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

Reel Sektörün Cari İşlemler. Ekonomistler Platformu Ekonominin Nabzı Araştırmaları Şubat 2012

Reel Sektörün Cari İşlemler. Ekonomistler Platformu Ekonominin Nabzı Araştırmaları Şubat 2012 Reel Sektörün Cari İşlemler Açığı na Bakışı Araştırması Ekonomistler Platformu Ekonominin Nabzı Araştırmaları Şubat 2012 Giriş Ekonomistler Platformu tarafından Aksoy Pazar ve Kamuoyu Araştırma Şirketi

Detaylı

MEYVE SULARI. Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

MEYVE SULARI. Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MEYVE SULARI Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 İÇİNDEKİLER 1. EK ÜCRETLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 2 a. Tarife ve Kademe Ayarları (F4) Ekranında Yapılan

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası

GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası Haziran 2013 1 Genel kod bilgisi: VII PLASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLERİ; KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ 39 Plastikler ve mamulleri 3924 Plastikten

Detaylı

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM BAŞLANGIÇ REHBERİ KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM LEXPERA Yeni Nesil Hukuk Bilgi Sistemi, hukuki araştırmalarınızı

Detaylı

İSG Yasası & Uygulamalar

İSG Yasası & Uygulamalar İSG Yasası & Uygulamalar Dr. Rana GÜVEN, MSc. PhD. Genel Md. Yrd. 24 Mayıs 2013, Bursa İÇERİK Güvenlik Kültürü Kavramı Dünyada ve Türkiye de İSG İSG Yasası İSG Hizmetleri Yetkilendirme Hizmetleri Çalışma

Detaylı

Arama Motoru Optimizasyonu Eğitimi

Arama Motoru Optimizasyonu Eğitimi Arama Motoru Optimizasyonu Eğitimi İnternet Pazarlama Eğitimleri Hazırlayan: Aytaç Mestçi, İnternet Pazarlama - Sosyal Medya Strateji Danışmanı Hazırlanma Tarihi: 22 Nisan 2010 Sunum No: S.010-12 * Bu

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

Yap Katalo u 2007 RUSYA VE BDT ÜLKELER YAPI MALZEMELER SEKTÖRÜNE G RMENIN EN KISA YOLU Ürünü Öne Ç kard k 33 y ld r Türk Yap Sektörü nün en güvenilir bilgi kayna olan Yap Katalo u, ürünlerinizi sat nalmac

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi)

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama), Türk yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin ve bilimsel / akademik

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

Yönetimi. Patent Destek Sistemleri. Türkiye de. KOBİ lerde Etkin Fikri Mülkiyet Varlıkları. Eğiticilerin Eğitimi Programı

Yönetimi. Patent Destek Sistemleri. Türkiye de. KOBİ lerde Etkin Fikri Mülkiyet Varlıkları. Eğiticilerin Eğitimi Programı KOBİ lerde Etkin Fikri Mülkiyet Varlıkları Yönetimi Eğiticilerin Eğitimi Programı Türkiye de Patent Destek Sistemleri Mehmet Nurşad SÖZER, Patent Uzmanı, Türk Patent Enstitüsü 13 Kasım 2014, İzmir İçerik

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

ABBYY Ortakl k Program Türkiye

ABBYY Ortakl k Program Türkiye ABBYY Ortakl k Program Türkiye Aç klanan Ortakl k Program, 1Temmuz 2012 itibariyle Türkiye de geçerlidir. Ortakl k seviyeleri ABBYY, ortaklar yla büyüyen bir irkettir ve iki kademeli bir ortakl k modeli

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara

S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara mali ÇÖZÜM 159 KONS NYE HRACAT filemler VE KDV KARfiISINDAK DURUMU Nilüfer Altundal B YAN* I. G R fi S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara olan ba ml l azaltmak, pazar

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Evet Hayır Birim Personeli, Bağışlanmak istenen yayınların kabul Şube Müdürü, edilememe gerekçesi bağışçıya iletilir.

Evet Hayır Birim Personeli, Bağışlanmak istenen yayınların kabul Şube Müdürü, edilememe gerekçesi bağışçıya iletilir. BASILI YAYIN BAĞIŞI Basılı Yayın Bağışı Bağış, Yayın Kabul İlkelerine uygun mu? Tüzel ya da gerçek kişilerden gelen bağış talepleri ile ilgili yayınların içeriği hakkında bilgi alınır. ve Dokümantasyon

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi 1 İçindekiler KolayOfis e Hoş Geldiniz Sözleşme İmza İşleminin Tamamlanması Kullanıcı Bilgilerinin Hazırlanması Destek Hizmeti Kısa Mesaj Yönetimi Duruşma, Ara Karar ve İş Planı Bilgilendirmesi Duruşma,

Detaylı

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KOBİGEL Programının Amacı Nedir? Bu programın amacı; ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

Detaylı

ZA4728. Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey

ZA4728. Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey ZA4728 Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey Section 1: Genel Özellikler Q1. İşletmenizi nasıl tanımlarsanız? SADECE BİR CEVAP - bağımsız bir işletme olarak mı...1

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES NG LTERE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 C.D.O. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu Zaman Ayar : Büyük Britanya Birle ik Krall :

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı