Hava Yolu Obstrüksiyonunu Gösteren Ölçütler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hava Yolu Obstrüksiyonunu Gösteren Ölçütler"

Transkript

1 Hava Yolu Obstrüksiyonunu Gösteren Ölçütler Uğur GÖNLÜGÜR, Arzu MİRİCİ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ÇANAKKALE ÖZET Astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı tanısı hava akımı kısıtlanmasının gösterilmesini esas almaktadır. Spirometri, zorlu ekspiratuar akım hızlarındaki kısıtlanmayı gösteren ucuz, basit ve standardize bir yöntemdir. Spirometrik değerlendirme bir kısa etkili bronkodilatör inhalasyonu sonrasında yapılmalıdır. Hava yolu obstrüksiyonunda /FVC deki düşüklük en önemli parametredir. Anormalliklerin saptanmasında %5 persentilin altındaki değerlere bakılması önerilmektedir. Zirve akım hızı (PEF) ölçümü ekspiratuar eforun noninvazif bir göstergesi olsa da küçük hava yolu disfonksiyonunu göstermede düşük bir duyarlılığa sahiptir. Ekspiryum ortası akım hızı (FEF 25-75% ) ise her ne kadar solunumsal efora bağlı olmasa da küçük hava yolu fonksiyonunu göstermede düşük bir tekrarlanabilirliğe sahiptir. Rezidüel volümün total akciğer kapasitesine oranı (RV/TLC) hava hapsini göstermek için kullanılabilir. FEF 50 /FIF 50 veya /PEF oranlarındaki artışlar olası bir üst hava yolu obstrüksiyonunun belirteçleridir. ANAHTAR KELİMELER: Solunum fonksiyon testleri, hava yolu obstrüksiyonu, spirometri Geliş tarihi: 29 Aralık 2008 Düzeltme sonrası kabul tarihi: 21 Ocak 2009 SUMMARY THE CRITERIA THAT PREDICT AIRWAY OBSTRUCTION The diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and asthma was based on the airflow limitation. Spirometry is a standardized, simple, and non-expensive tool for the assessing of limitation in forced expiratory flow (FEF) rates. Spirometric evaluation must be performed after a short-acting bronchodilator inhalation. The decrease in /FVC is the most important parameter for airway obstruction. The values below fifth percentile have been recommended for use in identifying abnormalities. Peak expiratory flow (PEF) is a non-invasive marker of expiratory effort but it has a low sensitivity on the small airway dysfunction. Although mid-expiratory flow rate (FEF 25-75% ) is not dependent to respiratory effort, it has a low reproducibility for the small airway function. The ratio of residual volume to total lung capacity (RV/TLC) can be used for showing airway trapping. The increases in FEF 50 /FIF 50 or /PEF are possible indicators of upper airway obstruction. KEY WORDS: Respiratory function tests, airway obstruction, spirometry Received: December 29, 2008 Accepted after revision: January 21,

2 Hava Yolu Obstrüksiyonunu Gösteren Ölçütler Astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), bronşektazi ve kistik fibroz hava yolu obstrüksiyonu ile kendini gösteren hastalıklardır. Kronik bronşit tanısı hastanın verdiği enformasyona (birbirini izleyen en az 2 yıl içinde en az 3 aylık sürenin çoğu gününde öksürük ve balgam yakınmaları) dayandığından klinik bir tanıdır. Amfizem ise (terminal bronşiyal distalindeki hava boşluklarında, belirgin fibroz olmaksızın, duvar hasarı ile birlikte anormal ve kalıcı genişleme) anatomik bir tanıdır. Buna karşın KOAH, kronik bronşit ve amfizeme bağlı olarak gelişen, tam olarak geriye döndürülemeyen ilerleyici bir hava akımı kısıtlanması (hava yolu obstrüksiyonu) ile karakterizedir (1). Bu açıdan bakıldığında KOAH tanısı fizyolojik bir tanı olup, en önemli fizyolojik tanı aracı spirometridir. Türkçe literatürde hava yolu obstrüksiyonunun belirteçlerini gösteren güncel ve sistematik bir kaynak olması için bu derlemeyi yazmayı amaçladık. KOAH tanısında altın standart yöntem olan spirometri hava yolu obstrüksiyonunu gösteren objektif, ulaşılabilir, pahalı olmayan ve standardize bir metottur. İlk kez karşılaşılan ve KOAH ön tanısı nedeniyle spirometri yapılacak olan bir olguda test mutlaka kısa etkili bir bronkodilatör (400 µg salbutamol) inhalasyonu sonrasında yapılmalıdır (1). Bunun nedeni spirometri manevrası esnasında akciğerin uygun boşalmasını sağlamak ve test değişkenliğini en aza indirmektir. Asimetrik bir organ olan akciğerde hava akımlarının homojen olmadığı Ksenon-133 gibi radyoaktif gazlarla gösterilmiştir (2). Spirometride klasik olarak zorlu vital kapasite (FVC) manevrası yapılmaktadır. Bu manevrada total akciğer kapasitesine (TLC) kadar maksimum inspirasyon yaptıktan sonra rezidüel volüme kadar zorlu ekspirasyon yapılmaktadır. Avrupa Solunum Derneği, vital kapasite ölçümünde 3 yöntem önermiştir: İnspiratuar vital kapasite (IVC), ekspiratuar vital kapasite veya yavaş vital kapasite (EVC veya SVC), zorlu vital kapasite (FVC). Sağlıklı bireylerde bu üç ölçümün birbirine oranı arasındaki fark %3 civarındadır. Ancak hava yolu obstrüksiyonu olduğunda IVC, SVC den daha yüksek çıkar. Aynı şekilde SVC- FVC > 200 ml olduğunda hava yolu obstrüksiyonu olduğunu düşündürmektedir (3). Tanı doğruluğunun artması için spirometri kabul edilebilirlik ve tekrarlanabilirlik gibi standartlara uygun yapılmalıdır. Kabul edilebilir bir FVC manevrası için (kaçak hacmini azaltacağından) ekspiryuma hızla başlanmalı (zirve akıma ulaşma süresi 120 msn den kısa olmalı), test başlangıcı iyi olmalı (ekstrapolasyon volümü FVC nin %5 ini geçmemeli veya 150 ml den az olmalı), akım-volüm eğrisinde artefakt olmamalı (öksürmemeli, efor değişikliği olmamalı, ağızlıktan kaçak olmamalı) ve ekspiryum süresi en az 6 saniye olmalıdır Tekrarlanabilirlik kriteri olarak 3 kez yapılmış manevralar arasında hem FVC hem de için farklılık 150 ml veya %5 i geçmemelidir (4). İnspiryumda intratorasik hava yolları genişleme, ekspiryumda ise daralma eğiliminde olduğundan hava yolu akım kısıtlamasını göstermede ekspiryum akım hızı parametreleri ideal ölçütlerdir. Ekspiryum akım hızlarındaki ilerleyici azalma KO- AH da en tipik solunum fonksiyon testi bozukluğudur. (birinci saniyede çıkartılan zorlu ekspiryum volümü), FEV 6 (altıncı saniyede çıkartılan zorlu ekspiryum volümü), PEF (zirve ekspiratuar akım hızı) bazı ekspiryum akım hızı parametreleridir. Kılavuzlar, FVC manevrasında maksimum ekspiratuar efor yapılmasını önermektedir. Oysa artmış ekspiratuar efor torasik gaz kompresyonuna neden olduğu için i azaltabileceğinden test sırasında maksimum efor yerine submaksimal efor yapılmasının daha uygun olduğu belirtilmektedir (5). Manevranın iyi yapılmaması FVC nin düşük çıkmasına neden olur (6). Bu durumda de genellikle düşük çıkar. Ancak zayıf efor, hava yollarının dinamik kompresyonundaki azalmaya neden olabileceğinden nadiren beklenenin üzerinde de çıkabilir. Nispeten zayıf efor ile test yapılacak olursa beklenenin üzerinde ama FVC düşük çıkacağından /FVC oranı KOAH lı bir hastada normal sınırlara ulaşabilir. Bu da KOAH tanısında yanlış negatifliğe yol açacaktır. HAVA YOLU OBSTRÜKSİYONU PARAMETRELERİ deki azalma büyük hava yolu obstrüksiyonunu düşündürür (7). KOAH da hava yolu obstrüksiyonunun ağırlığı değerine göre sınıflandırılmaktadır (1). Restriktif hastalıklarda da düştüğünden hava yolu obstrüksiyonuna özgü bir parametre değildir. Ancak deki ciddi düşmeye rağmen KO- AH da maksimum inspiratuar akım oldukça iyi korunmuştur. Bu da KOAH da rijit bir hava yolu daralması değil de hava yollarının stabilitesini kaybetmesine bağlı dinamik bir daralma olduğunu göstermektedir. Sakin ekspiryum pasif bir olay olup, inspiryum boyunca uzayan elastik liflerin üzerinde bi- 123

3 Gönlügür U, Mirici A. riken güç tarafından gerçekleştirilir. Dolayısıyla sakin ekspirasyonda akım hızını belirleyen faktör elastik liflerin geri çekim gücü ve niteliğidir. Zorlu ekspirasyon ise aktif bir olay olup, havayı akciğerlerden boşaltmaya çalışan elastik geri dönüş gücü ile havanın çıkmasını kısıtlayan hava yolu direnci arasındaki dengeye bağlıdır. Elastik geri dönüş gücü azalırsa hava yolunda çökme eğilimi meydana gelir. Amfizemde elastik geri dönüş gücü azaldığı için, kronik bronşitte ise hava yolu direnci arttığı için azalır (2). Elastik geri dönüş gücü akciğer dokusunun fizik özelliğine ve alveoler duvarları döşeyen sıvının yüzey gerilimine bağlıdır. Hava-sıvı yüzeyindeki gerilim akciğer kompliyansını azaltıcı etki gösterir. /FVC oranı hava yolu obstrüksiyonunu gösteren en önemli parametredir. Çünkü in normal çıktığı durumlarda bile morbidite ve mortalite ile çok yakın bir ilişki göstermektedir (8). KOAH da, vital kapasiteden çok daha önce azalır. Ayrıca, hafif KOAH da /VC oranı bozulsa bile normal sınırlar içinde kalabilir (9). KOAH da hem de hem de /FVC oranında düşüklük tipiktir (1). Yıllara göre değişik kuruluşların KOAH tanısında /FVC oranının ne olması gerektiği kriteri Tablo 1 de sunulmuştur (10). /FVC oranının (Tiffeneau indeksi) bronkodilatör sonrası %70 in altında olması hava yolu obstrüksiyonunu gösteren kabul görmüş bir parametredir. Genç erişkinlerde oran %70-75 olup, yaşla birlikte azalmaktadır. Oranın %85 in üzerine çıkması ise restriktif hastalığı düşündürmektedir. Tiffeneau indeksi büyük hava yolu obstrüksiyonu parametresi olarak sınıflandırılmaktadır (7). GOLD, Johannessen ve arkadaşlarının çalışmasına dayanarak hava yolu obstrüksiyonu kriteri olarak /FVC < %70 i önermiştir (20). Ancak Johannessen ve arkadaşlarının kullandığı spirometri cihazı zorlu ekspirasyonun ilk 6 saniyesine kadar olan akım hızını ölçebildiği için FEV 6 değerlerini FVC gibi algılamıştır. Hava yolu obstrüksiyonu olan durumlarda FEV 6 ile FVC arasındaki farkın arttığı düşünüldüğünde bu cihazda FVC için manevra başarıyla yapıldı kriterinin ne olduğu da belli değildir (21). Normal sağlıklı bireylerde /FVC oranı erkeklerde 42 yaş civarında, kadınlarda ise 45 yaş civarında %70 düzeyine inmektedir (22). Yaşlılık akciğerin elastik geri dönüş gücünü azalttığı için 50 yaşın üstündeki popülasyonda %70 sınırının kullanılması normal, yaşlı popülasyonun en az %5 ini KOAH lı gibi göstermektedir (1). NHANES III çalışmasına alınan hiç sigara içmemiş 7526 kişide /FVC < %70 sınırının kullanılması yaş arasındakilerin %16-18 ine, yaş arasındakilerin ise %25-30 una yanlışlıkla KOAH tanısı koydurmaktadır (23). Diğer yandan %70 lik bu sabit sınır yaşlı hastalarda yanlış pozitifliği artırırken, genç hastalarda da yanlış negatifliği artırmaktadır. /FVC oranının bu problemlerini azaltmak için /SVC kullanılmasının daha uygun olabileceği belirtilmiştir (22). Bu olumsuzlukları nedeniyle Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü /FVC parametresi yerine yaş ile düşüş hızı sınırlı olan /FEV 6 oranının Tablo 1. KOAH tanısında değişik kuruluşların önerdiği kriterler. Kuruluş Yıl Kriter Kaynak ECCS 1983 /VC veya /FVC < NAS 11 ATS 1987 /FVC < ATS 1991 /FVC < NAS 13 ECCS/ERS 1993 /VC veya /FVC < NAS 14 ERS 1995 /VC < beklenenin %88 (erkekte)-%89 (kadında) 15 BTS 1997 /FVC < 0.70 ve < beklenenin %80 16 NLHEP 2000 /FVC veya /FEV 6 < NAS ve < NAS 17 ATS/ERS 2004 Postbronkodilatör /FVC < ATS/ERS 2005 /VC < NAS 19 GOLD 2006 Postbronkodilatör /FVC < KOAH: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, ECCS: European Community Coal and Steel, ATS: American Thoracic Society, ERS: European Respiratory Society, BTS: British Thoracic Society, NLHEP: National Lung Health Education Program, GOLD: Global Initiative for Lung Diseases, NAS: Normalin alt sınırı. 124

4 Hava Yolu Obstrüksiyonunu Gösteren Ölçütler kullanılmasını önermiştir (17). Ancak bu konuda yapılmış geniş bir spirometrik analiz çalışması /FVC ile kıyaslandığında /FEV 6 parametresinin %4.1 oranında daha fazla yanlış negatiflik yarattığını, hava yolu obstrüksiyonu tanısını koymada spirometri duyarlılığını %70 e düşürdüğünü göstermiştir (24). Parametrenin bu zayıflıkları özellikle yaşlı ve hafif obstrüksiyonu olanlarda daha belirgindir. Günümüzde KOAH tanısında kurum ve kuruluşlar arasında önemli çelişkiler vardır. Mesela /FVC oranı 0.70 in altında olup, %80 in üzerinde olan birisinde İngiliz Toraks Cemiyeti kriterlerine göre KOAH yoktur (16). Oysa aynı kişi GOLD kriterlerine göre Evre I KOAH tanısı almaktadır (1). Bugün için KOAH tanısında ideal ölçütün bronkodilatör inhalasyonu sonrası /FVC değerinin normalin alt sınırından düşük çıkması gösterilmektedir. Normalin alt sınırı hesaplanırken o toplumdaki sigara içmemiş bireylerin yaş, cinsiyet ve boya göre /FVC değerleri ölçülür, %5 persentil ve üstü değerler normal sınırı oluşturur. Bununla beraber yaşın artışı ile Tiffeneau indeksinin düşüş hızı arasındaki postbronkodilatör referans düzeyler şu an için dünyada standardize edilmemiştir. PEF, derin inspirasyondan sonra zorlu ekspirasyon sırasında elde edilen maksimum akım hızıdır. Sağlıklı bireyde büyük hava yollarının çapı ve ekspiratuar kasların gücünü yansıtır. PEF, ekspiratuar eforun noninvaziv bir göstergesidir (5,22). PEF ölçümü efor ile değiştiğinden ve özellikle küçük hava yolu obstrüksiyonuna daha az duyarlı olduğu için tanıda spirometrenin gerisinde kalmaktadır (17). Hava yolu obstrüksiyonunu olduğundan düşük gösterme riski vardır (1). Diğer yandan US National Health and Nutrition Examination Survey verileri PEF tetkikinin KOAH tanısında duyarlılığı iyi (> %90) olsa da özgüllüğünün düşük olduğunu göstermiştir. FEF 25-75% zorlu ekspirasyon ortası akım hızı olarak tanımlanır. Zorlu ekspirasyonun ilk ve son çeyrek kısımları arasında kalan efora bağlı olmayan akım hızıdır. Beklenenin %60 ının altındaki değerler patolojik kabul edilmektedir (7). Orta ve küçük hava yolu obstrüksiyonunu gösterdiği düşünülmektedir. Küçük hava yolları çapı 2 mm nin altındaki hava yolları olup, bronş jenerasyonları arasında yer almaktadır (25). Bununla beraber küçük hava yolu fonksiyonunu göstermede değerinin den daha az olduğunu ve bu nedenle küçük hava yolu obstrüksiyon belirteci olarak kullanılmamasını önerenler de vardır (26). Yüksek değişkenliği nedeniyle den hatta FVC den üstünlüğü gösterilememiştir (22). Hava Yolu Direnci Bir boruda oluşacak olan akım o borunun iki ucu arasındaki basınç farkına ve borunun iç direncine bağlıdır. Yetişkinlerde nazal solunumda burun hava yolu direncinin %50 sinden sorumludur. İstirahatte ağız solunumunda hava yolu direncinin yaklaşık %20-30 unu ağız, farenks, larenks ve trakea oluştururken, efor sırasında bu oran %50 lere ulaşabilmektedir. Dolayısıyla hava yolu direnci ölçümü, 7. bronş jenerasyonunun üstünü yansıttığından, büyük ölçüde (%80-90) çapı 2 mm nin üzerindeki (büyük) hava yolu obstrüksiyonunu göstermektedir (2). Buna karşın 5 yaşından küçük çocuklarda hava yolu direncinin %50 sinden fazlasından küçük hava yolları sorumludur (27). Akım-Volüm Eğrisi Akım-volüm eğrisinin volüm-zaman eğrisine göre bir üstünlüğü görsel olarak bilgi aktarmasıdır. Özellikle çapı 2 mm den küçük hava yollarının değerlendirilmesinde kullanılır. Akım-volüm eğrisinin yukarıdaki ekspiryum bölümünün son kısmındaki azalmış akım hızlarının küçük hava yolu obstrüksiyonunu göstereceği önerilmişse de çok kabul görmemiştir (28). Rezidüel volüm (RV) maksimum ekspirasyondan sonra akciğerde kalan hava miktarıdır. Göğüs kafesinin genişleme gücüne, akciğerin elastik geri dönüş gücüne, ekspiratuar kasların gücüne ve hava yolu akım kısıtlanmasına göre RV düzeyi değişir. Akciğer volümlerinin ölçümünde vücut pletismografisi altın standarttır. Bir akciğer volümü beklenenin % si arasında ise normal kabul edilir. Küçük hava yolu obstrüksiyonu parametresi olarak kabul edilmektedir (7). Hava yolu obstrüksiyonu olanlarda nitrojen yıkama testleri veya helyum dilüsyon teknikleri akciğer volümlerini olduğundan düşük göstermektedir. Diğer yandan astım, kronik bronşit veya amfizem arasındaki ayırıcı tanıda akciğer volümleri tetkikinin faydası yoktur (29). RV ile beklenen arasında güçlü bir korelasyon vardır. deki her %10 luk azalışa RV de yaklaşık %14 lük bir artış eşlik ettiği bildirilmiştir (29). RV/TLC Rezidüel volümün zorlu bir ekspirasyondan sonra akciğerde kalan hava hacmini ifade ettiği hatırlanacak olursa RV nin total akciğer kapasitesine ora- 125

5 Gönlügür U, Mirici A. nının artışı akciğerdeki hava hapsini göstermektedir. Klasik olarak RV/TLC oranının %40 ın üzerine çıkması hava yolu obstrüksiyonu ölçütü olarak sunulmaktadır. Ancak bu konuda yapılan çalışmalar yaşla birlikte /FVC oranı düşerken kapanma volümünün ve rezidüel volümün arttığını göstermiştir. Araştırmalar hava yolu obstrüksiyonu ölçütü olarak RV/TLC > %47-48 veya RV/TLC > beklenenin % sınırlarının kullanılmasının daha uygun olduğunu göstermiştir. Rezidüel volüm ölçümünde kullanılan yönteme göre sınırlar değişmektedir (30). KOAH da küçük hava yollarındaki inflamasyon, fibroz ve luminal eksüdasyonun derecesi ile hem /FVC oranı arasında hem de deki düşüklük arasında korelasyon vardır (1). Ancak teorik bir model olarak kişide sadece küçük hava yolu obstrüksiyonu olduğunu farz edelim. Saf küçük hava yolu obstrüksiyonu olan birisi zorlu vital kapasite manevrası yaptığında büyük ve orta hava yollarındaki havayı kısa zamanda boşaltabilir. Bu durumda /FVC, PEF ve parametreleri restriktif bir hastalıkla uyumlu gelecektir. Çünkü hapis olmuş bir kısım hava akış sensörlerinden geçmemiştir. Bu tür durumlarda yani saf küçük hava yolu obstrüksiyonunun restriktif bozukluktan ayırımında RV/TLC oranına bakılmalıdır. Obstrüktif hastalıklarda oran artarken restriktif hastalıklarda azalmaktadır (31). KÜÇÜK HAVA YOLU OBSTRÜKSİYONUNU GÖSTEREN DİĞER TESTLER Statik kompliyans glottis açıkken ve solunum kasları istirahatte iken belli bir basınç değişikliğine verilen volüm değişikliğidir. Ölçüm sırasında özefagusa balon yerleştirilmesi nedeniyle özel teknisyene ihtiyaç duyan invaziv bir işlemdir. Dinamik kompliyansın, pahalı ve invaziv bir işlem olmakla beraber küçük hava yolu obstrüksiyonunu gösteren en duyarlı test olduğu öne sürülmüştür (7). Tek soluk nitrojen arınma yöntemiyle ölçülen kapanma volümü, yüksek değişkenlik gösterdiği, uygulanmasındaki zorluk ve pahalı olması nedeniyle küçük hava yolu obstrüksiyonunu göstermede pratik kullanımda geri planda kalmıştır (7,9). Tidal volüm esnasında hava yolu direncini ölçen impuls osilometri yöntemi ile küçük hava yolu fonksiyonu değerlendirilebilir. Ancak bu yöntemin standart referans değerleri belli değildir. Yine aynı amaç için periferik hava yolu direncini ölçebilecek bir kateter, bronkoskop ile yerleştirilebilir (25). ÜST HAVA YOLU OBSTRÜKSİYONUNU GÖSTEREN PARAMETRELER FEF 50 /FIF 50 oranı üst hava yolu obstrüksiyonunu saptamak için kullanılan bir parametre olup normali 0.9 dur. FIF 50, zorlu inspirasyonun %50 sindeki hava akımıdır. Fikse obstrüksiyonlarda hem FIF 50 hem de FEF 50 azalacağından oran 1 civarında kalabilir. Ancak değişken ekstratorasik obstrüksiyonlarda inspiryum akım hızı düşeceğinden oran 1 in üzerine çıkar. PEF, e göre daha proksimal (santral) hava yollarını gösterdiğinden /PEF > 10 üst hava yolu obstrüksiyonu tanısında kullanılabilecek bir parametredir (32). Sonuç olarak, basit spirometrik testler hava yolu obstrüksiyonu tanısını koymada standartlara uymak şartıyla yeterlidir. Basit spirometrik testler içinde /FVC en önemli parametredir. Büyük hava yolu obstrüksiyonu belirteci olarak /FVC deki azalma, küçük hava yolu obstrüksiyonu belirteci olarak RV veya RV/TLC deki artış kullanılabilir. Basit spirometrik incelemede hava yolu obstrüksiyonu saptanmış olanlarda akciğer volümlerine bakmaya gerek yoktur. İlk spirometrik incelemede hava yolu obstrüksiyonu gibi gözüken olguların üçte birinde bronkodilatör sonrası normal sonuçlar çıktığından bu olgularda KOAH tanısının dışlanabilmesi için mutlaka test öncesi bronkodilatör verilmelidir. GOLD hazırladığı kılavuzda pratisyen doktorları hedeflediği için tanıda /FVC oranı için %70 lik basit bir sınır çizmiştir (23). Oysa ideal parametre, /FVC normalin alt sınırıdır. Günümüzde ne yazık ki pek çok spirometre çıktısında (prebronkodilatör) /FVC oranının normalinin alt sınırı yazmamaktadır. Buna ek olarak henüz dünyada hiçbir toplumda postbronkodilatör /FVC değerlerinin belirli bir yaş, cinsiyet ve boy için normal düzeyinin ne olduğu belli değildir. KAYNAKLAR 1. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. NHLBI/WHO Workshop Report. National Institutes of Health. Updated version Altose MD. Pulmonary mechanics. In: Fishman AP, Elias JA, Fishman JA, Grippi MA, Kaiser LR, Senior R, eds. Fishman s pulmonary diseases and disorders. 4 th ed. New York: McGraw Hill, 1998; Constan EG, Medina JP, Silvestre AH, et al. Difference between the slow vital capacity and forced vital capacity: Predictor of hyperinflation in patients with airflow obstruction. The Internet Journal of Pulmonary Medicine 2005;4:2. 126

6 Hava Yolu Obstrüksiyonunu Gösteren Ölçütler 4. Brusasco V, Crapo R, Viegi G. Coming together: The ATS/ERS consensus on clinical pulmonary function testing. Eur Respir J 2005;26: Krowka MJ, Enright PL, Rodarte et al. Effect of effort on measurement of forced expiratory volume in one second. Am Rev Respir Dis 1987;136: Derom E, Van Weel C, Liistro G, et al. Primary care spirometry. Eur Respir J 2008;31: Kostopoulos C, Rassidakis A, Sfikakis PP, et al. Small airways dysfunction in systemic sclerosis. A controlled study. Chest 1992;102: Pellegrino R, Viegi G, Brusasco V, et al. Interpretative strategies for lung function tests. Eur Respir J 2005;26: Erk M. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında yapısal değişikliklerin akciğer fonksiyonları ile ilişkisi. Toraks Dergisi 2000;1: Swanney MP, Ruppel G, Enright PL, et al. Using the lower limit of normal for the FEV1/FVC ratio reduces the misclassification of airway obstruction. Thorax 2008;63: Standardized lung function testing. In: Quanjer H, ed. Report Working Party. Standardization of lung function tests of ECCS. Bull Europ Physiopath Respir 1983;19 (Suppl 5): American Thoracic Society. Standards for the diagnosis and care of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and asthma. Am Rev Respir Dis 1987; 136: American Thoracic Society. Lung function testing: Selection of reference values and interpretative strategies. Am Rev Respir Dis 1991;144: Quanjer PH, Tammeling GJ, Cotes JE, et al. Lung volumes and forced ventilatory flows. Report Working Party Standardization of Lung Function Tests, European Community for Steel and Coal. Official statement of the European Respiratory Society. Eur Respir J 1993;6(Suppl 1): Siafakas NM, Vermeire P, Pride NB, et al. Optimal assessment and management of chronic obstructive pulmonary disease. A consensus statement of the European Resiratory Society. Eur Respir J 1995;8: BTS guidelines for the management of chronic obstructive pulmonary disease. Thorax 1997;52: Ferguson GT, Enright PL, Buist AS, Higgins MW. Office spirometry for lung health assessment in adults: A consensus statement from the National Lung Health Education Program. Chest 2000;117: ATS/ERS Task Force: Standards for the diagnosis and treatment of patients with COPD: A summary of the ATS/ERS position paper. Eur Respir J 2004;23: Pellegrino R, Viegi G, Brusasco V, et al. Interpretative strategies for lung function tests. Series ATS/ERS Task Force: Standardisation of lung function testing. Eur Respir J 2005;26: Johannessen A, Lehmann S, Omenaas ER, et al. Postbronchodilator spirometry reference values in adults and implications for disease management. Am J Respir Crit Care Med 2006;173: Miller MR, Steenbruggen I, Quanjer PH, et al. Defining the lower limit of normal FEV1/FVC. Am J Respir Crit Care Med 2007;176: Crapo RO, Jensen RL, Hargreave FE. Airway inflammation in COPD: Physiological outcome measures and induced sputum. Eur Respir J 2003;(Suppl 41): Hansen JE, Sun XG, Wasserman K. Spirometric criteria for airway obstruction: Use percentage of FEV1/FVC ratio below the fifth percentile, not < 70%. Chest 2007; 131: American Thoracic Society. Standardization of Spirometry, 1994 Update. Am J Respir Crit Care Med 1995; 152: Sturton G, Persson C, Barnes PJ. Small airways: an important but neglected target in the treatment of obstructive airway diseases. Trends Pharmacol Sci 2008;29: Petty TL. Commentary: Quality of spirometry testing. Am J Med Qual 2001;16: Mead J. The lung s quite zone. N Engl J Med 1970; 282: Stanescu D. Small airways obstruction syndrome. Chest 1999;116: Dykstra BJ, Scanlon PD, Kester MM, et al. Lung volumes in 4,774 patients with obstructive lung disease. Chest 1999;115: Diez Herranz A. RV/TLC% ratio: Alternative criteria of normality. Eur Respir J 1995;8: Stanescu D, Veriter C. A normal FEV1/VC ratio does not exclude airway obstruction. Respiration 2004;71: Lee DKC, Borade PS, Innes NJ, FEV1/PEF ratio: The forgotten measure of upper airway obstruction. Thorax 2000;55:536. Yazışma Adresi Uğur GÖNLÜGÜR Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ÇANAKKALE 127

Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında Solunum Fonksiyon Testleri Spirometri

Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında Solunum Fonksiyon Testleri Spirometri Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında Solunum Fonksiyon Testleri Spirometri Doç. Dr. Funda Coşkun Uludağ Üniversitesi Göğüs Hastalıkları 1. Ulusal ADHAD Kongresi 26-29 Mayıs 2016 Kıbrıs Amaç Solunum

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR ÖĞRENİM HEDEFLERİ SFT parametrelerini tanımlayabilmeli, SFT ölçümünün doğru yapılıp yapılmadığını açıklayabilmeli, SFT sonuçlarını yorumlayarak olası tanıyı

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Doç Dr Tunçalp Demir

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Doç Dr Tunçalp Demir SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Doç Dr Tunçalp Demir SFT-SINIFLANDIRMA A-)Spirometrik inceleme 1. Basit spirometri 2. Akım-volüm halkası a)maksimal volenter ventilasyon (MVV) b)reversibilite c)bronş provokasyonu

Detaylı

Sema Umut. Üniversitesi Cerrahpaşa a Tıp T. İstanbul. kları Anabilim Dalı

Sema Umut. Üniversitesi Cerrahpaşa a Tıp T. İstanbul. kları Anabilim Dalı Sema Umut İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa a Tıp T Fakültesi Göğüs s Hastalıklar kları Anabilim Dalı SPİROMETR ROMETRİK İNCELEME Solunum fonksiyonlarını değerlendirmede erlendirmede kullanılan lan temel

Detaylı

FONKSİYONEL PARAMETRELERİN TANIMLARI. Prof Dr Sevgi BARTU SARYAL AÜTF Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

FONKSİYONEL PARAMETRELERİN TANIMLARI. Prof Dr Sevgi BARTU SARYAL AÜTF Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı FONKSİYONEL PARAMETRELERİN TANIMLARI Prof Dr Sevgi BARTU SARYAL AÜTF Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı SPİROMETRİ Bir bireyin inhale ya da ekshale ettiği hava volümünün zamanın bir fonksiyonu olarak değerlendirildiği

Detaylı

Solunum Fonksiyon Testleri. Prof Dr Mustafa Erelel İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Solunum Fonksiyon Testleri. Prof Dr Mustafa Erelel İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Fonksiyon Testleri Prof Dr Mustafa Erelel İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Fonksiyon Laboratuvarı Göğüs Hastalıklarının En Gürültülü Yeri İyi ventile edilmiş Nem %2080 Isı 1430

Detaylı

Temel SFT Yorumlama. Prof. Dr. Gamze KIRKIL Fırat Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD

Temel SFT Yorumlama. Prof. Dr. Gamze KIRKIL Fırat Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD Temel SFT Yorumlama Prof. Dr. Gamze KIRKIL Fırat Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD SPİROMETRİ ENDİKASYONLARI A. Semptom, bulgu veya anormal laboratuar sonuçları varlığında akciğer hastalığı tanısını doğrulamak

Detaylı

Spirometreye Giriş ve Standardizasyon Prof Dr Tunçalp DEMİR

Spirometreye Giriş ve Standardizasyon Prof Dr Tunçalp DEMİR Spirometreye Giriş ve Standardizasyon Prof Dr Tunçalp DEMİR Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD SPİROMETRE Spirometre soluk alma ya da verme sırasında oluşan akım ya da volüm değişikliklerini

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Prof.Dr.Nurhayat YILDIRIM

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Prof.Dr.Nurhayat YILDIRIM SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ ProfDrNurhayat YILDIRIM Spirometrik ölçüm sakin solunum, zorlu inspirasyon, zorlu ekspirasyon, derin ve hızlı olarak belli bir sürede yapılan solunum esnasında ölçülen zaman,

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ DEĞERLENDİRMESİ. Dr. Levent Cem MUTLU Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ DEĞERLENDİRMESİ. Dr. Levent Cem MUTLU Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ DEĞERLENDİRMESİ Dr. Levent Cem MUTLU Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Spirometri üç temel ölçümü sağlar: FVC ( Zorlu vital kapasite) FEV1 (bir saniyedeki

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Sema Umut

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Sema Umut SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Sema Umut SPİROMETR ROMETRİK İNCELEME Solunum fonksiyonlarını değerlendirmede erlendirmede kullanılan lan temel testtir. Spirometre soluk alıp verme sırasında oluşan akım veya

Detaylı

27.09.2012. Testlerinin Değerlendirilmesierlendirilmesi. A.Ü. Tıp Fakültesi ACİL TIP A.B.D. Dr. Murat BERBEROĞLU

27.09.2012. Testlerinin Değerlendirilmesierlendirilmesi. A.Ü. Tıp Fakültesi ACİL TIP A.B.D. Dr. Murat BERBEROĞLU Solunum Fizyolojisi ve Solunum Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesierlendirilmesi Solunum sistemi fizyolojisi Ventilasyon; havanın alveollere girip çıkması. Pulmoner gaz değișimi; alveol ve kapiller

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ PARAMETRELERİNİN TANIMLANMASI. Dr. Candan Öğüş Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ PARAMETRELERİNİN TANIMLANMASI. Dr. Candan Öğüş Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı SOLUNUM FONKSİYON TESTİ PARAMETRELERİNİN TANIMLANMASI Dr. Candan Öğüş Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Sunu planı Solunum fonksiyon testleri endikasyonları, kontrendikasyonları

Detaylı

AKCİĞER VOLÜMLERİ Sema Umut. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

AKCİĞER VOLÜMLERİ Sema Umut. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD AKCİĞER VOLÜMLERİ Sema Umut İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD VOLÜM VE KAPASİTELER Akciğerin tek kompartmanlarına volüm birden fazla kompartmanlarına kapasite denir AKCİĞER VOLÜMLERİ

Detaylı

Restriktif Akciğer Hastalıklarında Spirometrik Veriler ve Hasta Örnekleri

Restriktif Akciğer Hastalıklarında Spirometrik Veriler ve Hasta Örnekleri Restriktif Akciğer Hastalıklarında Spirometrik Veriler ve Hasta Örnekleri Dr. Candan Öğüş Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı AC lerin mekanik özellikleri Kompliyans Elastik

Detaylı

SPİROMETRİK AKCİĞER VOLÜM ÖLÇÜM KRİTERLERİ. Dr. Sibel Atış

SPİROMETRİK AKCİĞER VOLÜM ÖLÇÜM KRİTERLERİ. Dr. Sibel Atış SPİROMETRİK AKCİĞER VOLÜM ÖLÇÜM KRİTERLERİ Dr. Sibel Atış SUNUM PLANI Akciğer volüm ölçümlerinin faydaları Akciğer volümleri ölçüm yöntemleri Yeni uzlaşı raporlarına (ATS/ERS Akciğer Volümleri Standardizasyon

Detaylı

Prof Dr Bilun Gemicioğlu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD

Prof Dr Bilun Gemicioğlu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD ASTIM TANISINDA SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Prof Dr Bilun Gemicioğlu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD Astım kronik hava yolu inflamasyonu sonucu gelişen bronş aşırı duyarlılığı ile reversibl,

Detaylı

VÜCUT PLETİSMOGRAFI VE HAVAYOLU DİRENCİ. Doç. Dr. Gaye Ulubay Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD

VÜCUT PLETİSMOGRAFI VE HAVAYOLU DİRENCİ. Doç. Dr. Gaye Ulubay Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD VÜCUT PLETİSMOGRAFI VE HAVAYOLU DİRENCİ Doç. Dr. Gaye Ulubay Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD 1 Tanım Plethysm (yunanca)= basınç Pletismograf= bir vücut kısmının basıncını ölçen, kaydeden alet

Detaylı

ÇOCUKLARDA SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı ÇOCUKLARDA SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Akciğer fonksiyon testleri değerlendirilen fonksiyonlara göre çeşitli gruplara ayrılır

Detaylı

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyatın Riski Ameliyatın Riski Major akciğer ameliyatı yapılacak hastalarda risk birden fazla faktöre bağlıdır. Ameliyatın Riski

Detaylı

Akciğer Difüzyon Kapasitesinde Standartlar

Akciğer Difüzyon Kapasitesinde Standartlar Akciğer Difüzyon Kapasitesinde Standartlar Tanseli E. GÖNLÜGÜR*, Uğur GÖNLÜGÜR** * Sultan 1. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, ** Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs

Detaylı

ÇOCUKLARDA SOLUNUM FONKSĠYON TESTLERĠ. Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA SOLUNUM FONKSĠYON TESTLERĠ. Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı ÇOCUKLARDA SOLUNUM FONKSĠYON TESTLERĠ Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Akciğer fonksiyon testleri değerlendirilen fonksiyonlara göre çeģitli gruplara ayrılır

Detaylı

SİGARA ve OBEZİTENİN SOLUNUM FONKSİYONLARINA ETKİSİ

SİGARA ve OBEZİTENİN SOLUNUM FONKSİYONLARINA ETKİSİ T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI SİGARA ve OBEZİTENİN SOLUNUM FONKSİYONLARINA ETKİSİ Dr. Yusuf ÇEKMECE UZMANLIK TEZİ DANIŞMAN Prof. Dr. Ertan MERT MERSİN-2015 TEŞEKKÜR

Detaylı

Solunum Fonksiyon Testleri Tanısal yaklaşım. Doç.Dr.Gaye Ulubay Başkent Üniversitesi TF Göğüs Hast. AD TTD MGO Ocak 2010

Solunum Fonksiyon Testleri Tanısal yaklaşım. Doç.Dr.Gaye Ulubay Başkent Üniversitesi TF Göğüs Hast. AD TTD MGO Ocak 2010 Solunum Fonksiyon Testleri Tanısal yaklaşım Doç.Dr.Gaye Ulubay Başkent Üniversitesi TF Göğüs Hast. AD TTD MGO Ocak 2010 1979 ATS tarafından SFT standardizasyonu 1987 ATS spirometri standartları yenilendi

Detaylı

DİNAMİK VE STATİK AKCİĞER VOLÜMLERİ

DİNAMİK VE STATİK AKCİĞER VOLÜMLERİ DİNAMİK VE STATİK AKCİĞER VOLÜMLERİ Prof Dr Sevgi BARTU SARYAL AÜTF Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı AKCİĞER VOLÜMLERİ STATİK Zamanla ilişkilendirilmeden manevraların tamamlanması esasına dayanır DİNAMİK

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Deniz İNAL İNCE, Nur TUNALI, Sema SAVCI, Hülya ARIKAN Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, ANKARA

Detaylı

KOAH da dinamik hiperinflasyonun egzersiz dispnesi, egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesine etkisi

KOAH da dinamik hiperinflasyonun egzersiz dispnesi, egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesine etkisi KOAH da dinamik hiperinflasyonun egzersiz dispnesi, egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesine etkisi Eylem Sercan ÖZGÜR 1, Sibel ATIŞ 1, Arzu KANIK 2 1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Astımda akciğer difüzyon kapasitesinin hava yolu obstrüksiyonu ile ilişkisi

Astımda akciğer difüzyon kapasitesinin hava yolu obstrüksiyonu ile ilişkisi Astımda akciğer difüzyon kapasitesinin hava yolu obstrüksiyonu ile ilişkisi Fikret Kanat 1, Hüseyin Çiçek 2, Turgut Teke 1 1 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya

Detaylı

Solunum Fonksiyon Testleri

Solunum Fonksiyon Testleri BÖLÜM 1 Solunum Fonksiyon Testleri Solunum sistemi hastalıkları, çocukluk çağında hastane başvuruları ile hastaneye yatışların önemli bir kısmını oluşturur ve çocukluk döneminin önemli morbidite ile mortalite

Detaylı

AKCİĞER HACİM VE KAPASİTELERİ. Prof. Dr. H. Oktay SEYMEN 2006

AKCİĞER HACİM VE KAPASİTELERİ. Prof. Dr. H. Oktay SEYMEN 2006 AKCİĞER HACİM VE KAPASİTELERİ Prof. Dr. H. Oktay SEYMEN 2006 Genel çerçeve Ölü boşluk tayinleri a)anatomik b) Fizyolojik ölü boşluk Akciğer hacim ve kapasiteleri Fonksiyonel rezidüel kapasite tayini a)açık

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Fonksiyonel Parametrelerin Tan mlar

Fonksiyonel Parametrelerin Tan mlar Fonksiyonel Parametrelerin Tan mlar Prof. Dr. Sevgi BARTU SARYAL Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, ANKARA e-mail: saryal@medicine.ankara.edu.tr Solunum fonksiyon testleri

Detaylı

KOAH DA HAVA YOLU OBSTRÜKS YONUNUN KISA ETK L NHALE BRONKOD LATÖRE YANITININ FEV 1 VE FIV 1 LE DE ERLEND R LMES

KOAH DA HAVA YOLU OBSTRÜKS YONUNUN KISA ETK L NHALE BRONKOD LATÖRE YANITININ FEV 1 VE FIV 1 LE DE ERLEND R LMES zmir Gö üs Hastanesi Dergisi, Cilt XIX, Say 2, 2005 KOAH DA HAVA YOLU OBSTRÜKS YONUNUN KISA ETK L NHALE BRONKOD LATÖRE YANITININ FEV 1 VE FIV 1 LE DE ERLEND R LMES EVALUATION OF THE RESPONSE OF AIRWAY

Detaylı

Spirometrik Hava Yolu Ak m Ölçüm Kriterleri

Spirometrik Hava Yolu Ak m Ölçüm Kriterleri Spirometrik Hava Yolu Ak m Ölçüm Kriterleri Türk Toraks Derne i Okulu Prof. Dr. Sema UMUT stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, STANBUL e-mail: umutsema@hotmail.com

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Dr. Öznur AKKOCA Solunum fonksiyon testleri (SFT) solunum hastalıklarının klinik değerlendirmelerinde yaygın olarak kullanılan bir laboratuvar yöntemidir. Solunum sisteminin

Detaylı

KOAH lı olgularda kardiyopulmoner egzersiz testi ile egzersiz kapasitesi ve dinamik hiperinflasyonun değerlendirilmesi

KOAH lı olgularda kardiyopulmoner egzersiz testi ile egzersiz kapasitesi ve dinamik hiperinflasyonun değerlendirilmesi KOAH lı olgularda kardiyopulmoner egzersiz testi ile egzersiz kapasitesi ve dinamik hiperinflasyonun değerlendirilmesi Gaye ULUBAY, Aslı GÖREK, Şerife SAVAŞ, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU Başkent Üniversitesi Tıp

Detaylı

KOAH riski altında olan (Evre 0) olguların önemi ve klinik farklılıkları

KOAH riski altında olan (Evre 0) olguların önemi ve klinik farklılıkları KOAH riski altında olan (Evre 0) olguların önemi ve klinik farklılıkları Nuray KÖMÜS 1, Kemal Can TERTEMİZ 2, Can SEVİNÇ 2 1 Nizip Devlet Hastanesi, Gaziantep, 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

ASTIMLI HASTALARDA VE SAĞLIKLI KİŞİLERDE DİSPNE DÜZEYİNİN

ASTIMLI HASTALARDA VE SAĞLIKLI KİŞİLERDE DİSPNE DÜZEYİNİN ASTIMLI HASTALARDA VE SAĞLIKLI KİŞİLERDE DİSPNE DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hazal Sonbahar 1, Deniz İnal İnce 1, Melda Sağlam 1, Naciye Vardar Yağlı 1, Ebru Çalık Kütükcü 1, Hülya Arıkan 1, Cemile Bozdemir

Detaylı

BIPAP Cihaz Özellikleri ve Endikasyonları. Doç. Dr Remzi Altın ZKÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

BIPAP Cihaz Özellikleri ve Endikasyonları. Doç. Dr Remzi Altın ZKÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı BIPAP Cihaz Özellikleri ve Endikasyonları Doç. Dr Remzi Altın ZKÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı BIPAP Bilevel Positive Airway Pressure (İki Seviyeli Pozitif Havayolu Basıncı) Uyku apne sendromu nedeniyle

Detaylı

Astımlı Hastalarda ve Sağlıklı Kişilerde Dispne Düzeyinin Karşılaştırılması

Astımlı Hastalarda ve Sağlıklı Kişilerde Dispne Düzeyinin Karşılaştırılması Özgün araştırma Astımlı ve Sağlıklı Kişilerde Dispne Düzeyi Astımlı Hastalarda ve Sağlıklı Kişilerde Dispne Düzeyinin Karşılaştırılması Hazal Sonbahar 1, Deniz İnal İnce 1, Melda Sağlam 1, Naciye Vardar

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar. Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar. Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya Ventilatör Çeşitleri Transpulmoner P(P L ): P A -P pl

Detaylı

TÜTÜN VE ASTIM. Kısa Ders 2 Modül: Tütünün Solunum Sistemine Etkileri

TÜTÜN VE ASTIM. Kısa Ders 2 Modül: Tütünün Solunum Sistemine Etkileri TÜTÜN VE ASTIM Kısa Ders 2 Modül: Tütünün Solunum Sistemine Etkileri Kısa Dersimizin Hedefleri KISA DERSİMİZİN AMACI: Öğrencileri tütünün astım üzerindeki zararlı etkileri ile astım hastalarına ve ebeveynlerine

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Yaşam Kalitesi ve Solunum Fonksiyon Testi ile İlişkisi #

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Yaşam Kalitesi ve Solunum Fonksiyon Testi ile İlişkisi # Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Yaşam Kalitesi ve Solunum Fonksiyon Testi ile İlişkisi # Serkan AKBAY*, Bahar KURT*, Arzu ERTÜRK*, Meral GÜLHAN*, Nermin ÇAPAN* * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar Dr.Kürșat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Bilim Dalı SEVGİDE GÜNEŞ GİBİ OL Solunum yetmezliğinde NIV

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Dr Esen Kıyan İstanbul Üniversitesi Solunum fonksiyon testleri tanı ve tedavide sık kullanılan testlerdir. Bu nedenle cihazların ölçüm yöntemlerinin standardizasyonu, laboratuvar

Detaylı

KOAH lı hastalarda egzersiz kapasitesi ve dinamik hiperinflasyonun değerlendirilmesi

KOAH lı hastalarda egzersiz kapasitesi ve dinamik hiperinflasyonun değerlendirilmesi JCEI / 2014; 5 (3): 424-428 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.03.0432 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE KOAH lı hastalarda egzersiz kapasitesi ve dinamik

Detaylı

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında yaşam kalitesinin belirlenmesinde SF-36 sağlık taramasının değeri

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında yaşam kalitesinin belirlenmesinde SF-36 sağlık taramasının değeri Kronik obstrüktif akciğer hastalığında yaşam kalitesinin belirlenmesinde Şadan SOYYİĞİT, Müzeyyen ERK, Nazlı GÜLER, Günseli KILINÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Dr. Sevgi Saryal Ankara Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD. Solunum fonksiyon testleri özellikle son 30 yılda fizyoloji çalışmalarında kullanılan araçlar olmaktan çıkıp solunum

Detaylı

KOAH lı olgularda depresyon durumu, solunum fonksiyon testi, egzersiz performansı ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

KOAH lı olgularda depresyon durumu, solunum fonksiyon testi, egzersiz performansı ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi KOAH lı olgularda depresyon durumu, solunum fonksiyon testi, egzersiz performansı ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Gaye ULUBAY, Sevinç SARINÇ ULAŞLI, Berna AKINCI, Aslı GÖREK, Şule

Detaylı

Solunum Sistemi Fizyolojisi

Solunum Sistemi Fizyolojisi Solunum Sistemi Fizyolojisi 1 2 3 4 5 6 7 Solunum Sistemini Oluşturan Yapılar Solunum sistemi burun, agız, farinks (yutak), larinks (gırtlak), trakea (soluk borusu), bronslar, bronsioller, ve alveollerden

Detaylı

Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Giriş ve Amaç

Detaylı

ƒ ( ) Fonksiyonel Değerlendirme Dr Göksel Altınışık

ƒ ( ) Fonksiyonel Değerlendirme Dr Göksel Altınışık ƒ ( ) Fonksiyonel Değerlendirme Dr Göksel Altınışık İçerik Solunum Fonksiyon Testleri Basit spirometri Akciğer volümleri Difüzyon testi Arter kan gazı analizi Rezeksiyon cerrahisi öncesinde-genel preop.

Detaylı

Yapılan Sporun Karakteristiği Solunum Fonksiyonlarını Etkiler mi? Voleybol ve Judo Sporcularının Karşılaştırılması: Pilot Çalışma

Yapılan Sporun Karakteristiği Solunum Fonksiyonlarını Etkiler mi? Voleybol ve Judo Sporcularının Karşılaştırılması: Pilot Çalışma Yapılan Sporun Karakteristiği Solunum Fonksiyonlarını Etkiler mi? Voleybol ve Judo Sporcularının Karşılaştırılması: Pilot Çalışma Tuğba KOCAHAN 1, Bihter AKINOĞLU 2, 2, Necmiye ÜN YILDIRIM 2 Öz Sporcular

Detaylı

Koroner Arter Greflemesi Ameliyatından Önce ve Sonra Solunum Fonksiyon Testleri

Koroner Arter Greflemesi Ameliyatından Önce ve Sonra Solunum Fonksiyon Testleri Koroner Arter Greflemesi Ameliyatından Önce ve Sonra Solunum Fonksiyon Testleri Ahmet ERGÜN*, Mustafa ŞIRLAK** * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, ** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul ÖZGEÇMİŞ...(Pejman Golabi)......Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doğum Tarihi : 05.05.1974 Doğum Yeri İş Adresi : Tahran-İran : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul Telefon:

Detaylı

Astım hastalığı, kronik yani süreklilik gösteren ve ataklar halinde seyir gösteren bir hava yolu

Astım hastalığı, kronik yani süreklilik gösteren ve ataklar halinde seyir gösteren bir hava yolu Bölüm 21 Astımla Karışan Hastalıklar Dr. Alpaslan TANOĞLU ve Dr. Mustafa DİNÇ Astım hastalığı, kronik yani süreklilik gösteren ve ataklar halinde seyir gösteren bir hava yolu hastalığıdır. Hastalığın en

Detaylı

AKCİĞER FONKSİYON TESTLERİ Nurhayat YILDIRIM

AKCİĞER FONKSİYON TESTLERİ Nurhayat YILDIRIM AKCİĞER FONKSİYON TESTLERİ Nurhayat YILDIRIM SPİROMETRİK İNCELEME Solunum fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılan en temel test yöntemidir. Obstrüktif ve restriktif hastalıkların tanısında, hastalığın

Detaylı

KOAH: TANIM VE EPİDEMİYOLOJİ

KOAH: TANIM VE EPİDEMİYOLOJİ KOAH: TANIM VE EPİDEMİYOLOJİ Doç.Dr. Hakan Günen İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) en önemli ölüm ve sağlık yoksunluğu

Detaylı

AKCİĞER FONKSİYON TESTLERİ

AKCİĞER FONKSİYON TESTLERİ AKCİĞER FONKSİYON TESTLERİ Nurhayat YILDIRIM SPİROMETRİK İNCELEME Solunum fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılan en temel test yöntemidir. Obstrüktif ve restriktif hastalıkların tanısında, hastalığın

Detaylı

Diyarbakır İlinde Okul Çocuklarında Solunum Fonksiyon Testleri Sonuçları

Diyarbakır İlinde Okul Çocuklarında Solunum Fonksiyon Testleri Sonuçları Diyarbakır İlinde Okul Çocuklarında Solunum Fonksiyon Testleri Sonuçları Erkan YURDUSEVEN*, Ahmet YARAMIŞ*, Abdurrahman ŞENYİĞİT**, Kenan HASPOLAT*, Fuat GÜRKAN*, Orhan DERMAN*, Ahmet KAYA* * Dicle Üniversitesi

Detaylı

KOAH lı Hastalarda Salmeterol ve Formoterolün Etkinliklerinin. karşılaştırıldı. Ali TUNÇ*, Teyfik TURGUT**, Mehmet Hamdi MUZ** ÖZET SUMMARY

KOAH lı Hastalarda Salmeterol ve Formoterolün Etkinliklerinin. karşılaştırıldı. Ali TUNÇ*, Teyfik TURGUT**, Mehmet Hamdi MUZ** ÖZET SUMMARY KOAH lı Hastalarda Salmeterol ve Formoterolün Etkinliklerinin Karşılaştırılması Ali TUNÇ*, Teyfik TURGUT**, Mehmet Hamdi MUZ** * Elazığ Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, ** Fırat Üniversitesi

Detaylı

Öksürük. Pınar Çelik

Öksürük. Pınar Çelik Öksürük Pınar Çelik Öksürük Öksürük, akciğerleri aspirasyondan koruyan, sekresyonların atılmasını sağlayan, istemli veya istemsiz refleks yolla oluşan, ani patlayıcı ekspirasyon manevrasıdır. Öksürük refleksinin

Detaylı

Orta ve Şiddetli Obstrüksiyonu Olan KOAH lı Hastalarda Altı Dakikalık Yürüme Testini Belirleyen Faktörler

Orta ve Şiddetli Obstrüksiyonu Olan KOAH lı Hastalarda Altı Dakikalık Yürüme Testini Belirleyen Faktörler Orta ve Şiddetli Obstrüksiyonu Olan KOAH lı Hastalarda Altı Dakikalık Yürüme Testini Belirleyen Faktörler Sema SAVCI, Deniz İNAL İNCE, Hülya ARIKAN Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Detaylı

ATS 16-20 mayıs 2015-Denver. Dr. Zühal Karakurt

ATS 16-20 mayıs 2015-Denver. Dr. Zühal Karakurt ATS 16-20 mayıs 2015-Denver Dr. Zühal Karakurt 1 17 mayıs 2015-Denver Oturum: Pulmonary critical care and sleep medicine: finding value in medicine in the era of modern medicine Bu oturumda hasta bakımı,

Detaylı

Sigara Kullanımına Bağlı Gelişen Hava Yolu Obstrüksiyonunun Erken Dönem Tanısında FEVj/FVG FEV/Vc< LLN. FEV 1

Sigara Kullanımına Bağlı Gelişen Hava Yolu Obstrüksiyonunun Erken Dönem Tanısında FEVj/FVG FEV/Vc< LLN. FEV 1 Araştırma Sigara Kullanımına Bağlı Gelişen Hava Yolu Obstrüksiyonunun Erken Dönem Tanısında FEVj/FVG FEV/Vc< LLN. ve GOLD Kriterlerinin Karşüaştırılması The Comparision of FEV/FVC, FEV/VC< LLN. FEV and

Detaylı

BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ. Prof. Dr. Tunçalp Demir

BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ. Prof. Dr. Tunçalp Demir BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ Prof. Dr. Tunçalp Demir BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ 1.)REVERSİBİLİTE 2.)BRONŞ PROVOKASYON TESTLERİ REVERSİBİLİTE Tanım Havayolu obstrüksiyonu bulunan olgularda, farmakolojik bir

Detaylı

Stabil KOAH lı Hastalarda Salbutamol ve İpratropium Bromidin Arteryel Kan Gazları Üzerine Etkileri

Stabil KOAH lı Hastalarda Salbutamol ve İpratropium Bromidin Arteryel Kan Gazları Üzerine Etkileri Stabil KOAH lı Hastalarda ve İpratropium Bromidin Arteryel Kan Gazları Üzerine Etkileri Tülay ÖZDEMİR*, Esra GEÇKİN*, Candan ÖĞÜŞ*, Aykut ÇİLLİ* * Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Solunum Fonksiyon Testleri. Doç.Dr.Gaye Ulubay Başkent ÜTF Göğüs H AD TTD Kış Okulu Ocak 2010

Solunum Fonksiyon Testleri. Doç.Dr.Gaye Ulubay Başkent ÜTF Göğüs H AD TTD Kış Okulu Ocak 2010 Solunum Fonksiyon Testleri Doç.Dr.Gaye Ulubay Başkent ÜTF Göğüs H AD TTD Kış Okulu Ocak 2010 Sunum planı Akciğer hacimlerini etkileyen faktörler SFT endikasyonları, kontrendikasyonları İdeal spirometri

Detaylı

Solunum Fonksiyon Testleri DR. Z. TOROS SELÇUK NISAN 2016

Solunum Fonksiyon Testleri DR. Z. TOROS SELÇUK NISAN 2016 Solunum Fonksiyon Testleri DR. Z. TOROS SELÇUK NISAN 2016 Hedefler SFT kısımlarını öğrenmek İndikasyonlar, kontrindikasyonlar Sık görülen hastalıklardaki paternler SFT nin ayırıcı tanıya katkısı Kollajen

Detaylı

MEKANİK VENTİLATÖRLERDE BASINÇ-VOLUM EĞRİSİ

MEKANİK VENTİLATÖRLERDE BASINÇ-VOLUM EĞRİSİ MEKANİK VENTİLATÖRLERDE BASINÇ-VOLUM EĞRİSİ İnspiratuvar direnci arttıran durumlar: Entübasyon tüpünün bükülmesi Hastanın tüpü ısırması Ekspiratuvar direnci arttıran durumlar: Sekresyonlar Bronkospazm

Detaylı

Tıkandım, Nefes Alamıyorum. Tunçalp Demir

Tıkandım, Nefes Alamıyorum. Tunçalp Demir Tıkandım, Nefes Alamıyorum Tunçalp Demir Olgu 1 55 yaşında erkek hasta 2-3 yıldır nefes darlığı, öksürük, balgam çıkarma yakınmaları mevcut. Nefes darlığı düz yolda giderken bile oluyor. Geçen yıl 1 kez

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTİNDE YERLEŞİK HAVA AKIMI OBSTRÜKSİYONU YAPAN NEDENLER

SOLUNUM FONKSİYON TESTİNDE YERLEŞİK HAVA AKIMI OBSTRÜKSİYONU YAPAN NEDENLER TC ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI SOLUNUM FONKSİYON TESTİNDE YERLEŞİK HAVA AKIMI OBSTRÜKSİYONU YAPAN NEDENLER Dr. Özden UÇAR UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr.

Detaylı

Dr. Nalan Ogan. Ufuk Ü.T.F. Göğüs Hastalıkları A.D.

Dr. Nalan Ogan. Ufuk Ü.T.F. Göğüs Hastalıkları A.D. Dr. Nalan Ogan Ufuk Ü.T.F. Göğüs Hastalıkları A.D. Giriş Astım ve KOAH, en sık görülen kronik akciğer hastalıkları Her ikisi de havayolu obstruksiyonu ve kronik havayolu inflamasyonu ile karakterize Sigara

Detaylı

Solunum Sistemi Fizyolojisi

Solunum Sistemi Fizyolojisi Solunum Sistemi Fizyolojisi Solunum Sistemi Ne İş Yapar? O 2 değişimi Havadan kana Kandan hücrelere CO 2 değişimi Hücrelerden kana Kandan havaya Kan ph sının düzenlenmesi Ses çıkartma Solunum Sistemi:

Detaylı

AİLE HEKİMLERİNE YÖNELİK OFİS SPİROMETRESİ VE PEAK FLOW METRE KULLANMA EĞİTİMİ HAZIRLANMASI VE ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AİLE HEKİMLERİNE YÖNELİK OFİS SPİROMETRESİ VE PEAK FLOW METRE KULLANMA EĞİTİMİ HAZIRLANMASI VE ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI AİLE HEKİMLERİNE YÖNELİK OFİS SPİROMETRESİ VE PEAK FLOW METRE KULLANMA EĞİTİMİ HAZIRLANMASI VE ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Arş. Gör.

Detaylı

Dr. Nahit Çakar İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilimdalı Yoğun Bakım Bilim Dalı

Dr. Nahit Çakar İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilimdalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Dr. Nahit Çakar İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilimdalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Set Point ( ayarlanan hedef değer uygulanır sürdürülür VC, PC) Dual (Volume Assured pressure-support vent.) Servo

Detaylı

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) TANIMI SINIFLAMASI RİSK FAKTÖRLERİ PATOFİZYOLOJİSİ EPİDEMİYOLOJİSİ

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) TANIMI SINIFLAMASI RİSK FAKTÖRLERİ PATOFİZYOLOJİSİ EPİDEMİYOLOJİSİ KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) TANIMI SINIFLAMASI RİSK FAKTÖRLERİ PATOFİZYOLOJİSİ EPİDEMİYOLOJİSİ ÖĞRENİM HEDEFLERİ KOAH tanımını söyleyebilmeli, KOAH risk faktörlerini sayabilmeli, KOAH patofizyolojisinin

Detaylı

ÖNEMLİ NOKTALAR KOAH geçmişteki tanımlama sorunları nedeniyle hakkında yeterli epidemiyolojik verilerin olmadığı bir hastalıktır.

ÖNEMLİ NOKTALAR KOAH geçmişteki tanımlama sorunları nedeniyle hakkında yeterli epidemiyolojik verilerin olmadığı bir hastalıktır. 3. KOAH EPİDEMİYOLOJİSİ, YÜKÜ VE ULUSAL KONTROL PROGRAMI ÖNEMLİ NOKTALAR KOAH geçmişteki tanımlama sorunları nedeniyle hakkında yeterli epidemiyolojik verilerin olmadığı bir hastalıktır. Hastalık yeterince

Detaylı

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ BARAN E 1, KOCADAĞ S 1, AKDUR R 1, DEMİR N 2, NUMANOĞLU

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO: 8 VENTİLATÖR TESTİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO: 8 VENTİLATÖR TESTİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO: 8 VENTİLATÖR TESTİ Ventilasyon: Spontan solunum ya da spontan ventilasyon, havanın

Detaylı

FONKSİYONEL ETKİNİN ORTAYA KONULMASI, TANININ KANITLANMASI, İŞ YERİNDEKİ FAKTÖRLER. Dr. Mustafa ÖZESMİ

FONKSİYONEL ETKİNİN ORTAYA KONULMASI, TANININ KANITLANMASI, İŞ YERİNDEKİ FAKTÖRLER. Dr. Mustafa ÖZESMİ FONKSİYONEL ETKİNİN ORTAYA KONULMASI, TANININ KANITLANMASI, İŞ YERİNDEKİ FAKTÖRLER Dr. Mustafa ÖZESMİ Üniversitelerimizde Çevresel ve Meslek Hastalıkları Ana Bilim Dallarının bir an evvel kurulması dileklerimle

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Erkek Olgularda Amfizem ve Karbonmonoksit Difüzyon Kapasitesi

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Erkek Olgularda Amfizem ve Karbonmonoksit Difüzyon Kapasitesi Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Erkek Olgularda Amfizem ve Karbonmonoksit Difüzyon Kapasitesi Emel BULCUN, Mesut ARSLAN, Aydanur EKİCİ, Erol ŞENTÜRK, Mehmet Savaş EKİCİ Kırıkkale Üniversitesi

Detaylı

TÜTÜN VE KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) Kısa Ders 1 Modül: Tütünün Solunum Sistemi Üzerindeki Etkileri

TÜTÜN VE KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) Kısa Ders 1 Modül: Tütünün Solunum Sistemi Üzerindeki Etkileri TÜTÜN VE KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) Kısa Ders 1 Modül: Tütünün Solunum Sistemi Üzerindeki Etkileri KOAH hastalarının sigara bırakma danışmanlığı almasının önemini kavrayabilecektir. Kısa

Detaylı

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ LALE AKKAYA Periton Diyaliz Hemşiresi CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 25. ULUSAL BÖBREK HASTALIKLARI DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ

Detaylı

OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU

OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU Dr. Gökhan Kırbaş Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi TORAKS DERNEĞİ UYKU BOZUKLUKLARI ÇALIŞMA GRUBU MERKEZİ KURSLAR

Detaylı

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ N Emiralioğlu, U Özçelik, G Tuğcu, E Yalçın, D Doğru, N Kiper Hacettepe Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Genel Bilgiler Primer

Detaylı

KOAH lı Hastalarda Sağlık Eğitiminin Etkisinin Değerlendirilmesi

KOAH lı Hastalarda Sağlık Eğitiminin Etkisinin Değerlendirilmesi KOAH lı Hastalarda Sağlık Eğitiminin Etkisinin Değerlendirilmesi Ayşe GÜNER*, Nazlı ATAK* * Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Yüksek Okulu, ANKARA ÖZET Bu çalışma, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)

Detaylı

KOAH PATOGENEZİ VE FİZYOPATOLOJİSİ

KOAH PATOGENEZİ VE FİZYOPATOLOJİSİ İlknur BAŞYİĞİT Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye e-mail: ilknur.basyigit@gmail.com PATOGENEZ Zararlı partikül ve gazlara karşı hava yollarında ve akciğer

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE SOLUNUM SİSTEMİ TETKİKLERİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE SOLUNUM SİSTEMİ TETKİKLERİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE SOLUNUM SİSTEMİ TETKİKLERİ Adem KOYUNCU Uzm. Dr. Hacettepe Üniv. Tıp Fak. İş ve Meslek Hastalıkları BD. Ahmet Uğur DEMİR Prof. Dr., Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları

Detaylı

EKSPİRASYON AKIM VOLÜM EĞRİSİ İLE CİNSİYET, YAŞ VE BOY KESTİRİMİ Sema COŞĞUN Yüksek Lisans Tezi Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

EKSPİRASYON AKIM VOLÜM EĞRİSİ İLE CİNSİYET, YAŞ VE BOY KESTİRİMİ Sema COŞĞUN Yüksek Lisans Tezi Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı EKSPİRASYON AKIM VOLÜM EĞRİSİ İLE CİNSİYET, YAŞ VE BOY KESTİRİMİ Sema COŞĞUN Yüksek Lisans Tezi Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Haberleşme Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İ. Yücel ÖZBEK 2014 Her

Detaylı

Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması. Dr. Ahmet U. Demir

Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması. Dr. Ahmet U. Demir Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması Dr. Ahmet U. Demir Solunum fizyolojisi Bronş Ağacı Bronş sistemi İleti havayolları: trakea (1) bronşlar (2-7) non respiratuar bronşioller (8-19) Gaz değişimi: respiratuar

Detaylı

CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları. Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD

CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları. Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD Ventilasyonun değisik modları Basıncın verilme yolu İnvaziv Noninvaziv Pozitif

Detaylı

Solunum Sisteminde Ventilasyon, Difüzyon ve Perfüzyon

Solunum Sisteminde Ventilasyon, Difüzyon ve Perfüzyon Solunum Sisteminde Ventilasyon, Difüzyon ve Perfüzyon Prof Dr.Fadıl ÖZYENER Fizyoloji AD Tartışma konuları: Akciğer hacim ve kapasiteleri Solunum zarı ve özellikleri Pulmoner basınç ve dolaşım Pulmoner

Detaylı

KOAH Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

KOAH Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir? KOAH NE DEMEKTİR? KOAH Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir? Hastalar için özet bilgiler KOAH nedir? KOAH, hastalığın belli başlı özelliklerinin tanımını içinde barındıran Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı teriminin

Detaylı

KOAH da Hiperinflasyonun Solunum Kasları ve Solunum Paterni Üzerine Etkisi

KOAH da Hiperinflasyonun Solunum Kasları ve Solunum Paterni Üzerine Etkisi KOAH da Hiperinflasyonun Solunum Kasları ve Solunum Paterni Üzerine Etkisi Öznur AKKOCA*, Gizem DEMİR*, Sevgi SARYAL*, Gülseren KARABIYIKOĞLU* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ

SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ Egzersiz sırasında çalışan kaslar, ihtiyaç duydukları enerji için oksijen (O 2 ) kullanır ve karbondioksit (CO 2 ) üretir. Akciğerler, hava ile kanın karşılaştığı ı organlardır.

Detaylı

KOAH lı olgularda pulmoner hemodinamik ve spirometrik parametrelerin değerlendirilmesi Özkan YETKİN, Gülseren KARABIYIKOĞLU Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.

Detaylı

Halı Mağazası Çalışanlarında Solunumsal Yakınmalar ve Solunum Fonksiyon Testleri #

Halı Mağazası Çalışanlarında Solunumsal Yakınmalar ve Solunum Fonksiyon Testleri # Halı Mağazası Çalışanlarında Solunumsal Yakınmalar ve Solunum Fonksiyon Testleri # Sibel ÖZKURT*, Fatma FİŞEKÇİ*, Sevin BAŞER*, Remzi ALTIN*, Beyza AKDAĞ** * Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs

Detaylı

KOAH değerlendirme testinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği

KOAH değerlendirme testinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği KLİNİK ÇALIŞMA/RESEARCH ARTICLE Tuberk Toraks 2012; 60(4): 314-320 Geliş Tarihi/Received: 28/09/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 13/11/2012 KOAH değerlendirme testinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği

Detaylı

KOAH hastalarının progresyonlarını ne ölçüde tahmin edebiliriz?

KOAH hastalarının progresyonlarını ne ölçüde tahmin edebiliriz? KOAH hastalarının progresyonlarını ne ölçüde tahmin edebiliriz? Sibel ATIŞ 1, Arzu KANIK 2, Eylem Sercan ÖZGÜR 1, Suzan EKER 1, Münir TÜMKAYA 1, Cengiz ÖZGE 1 1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs

Detaylı