ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: YGER EK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr BUGÜN YENÝ ASYA ÝLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN ni as ya.com.tr ASIL UCUBE BU KANUN EMRE AKÖZ SORDU: KÝÞÝYE ÖZEL KANUN OLUR MU? BUNA HUKUK DENÝR MÝ? HEYKELLER VESAYET REJÝMÝNÝN PARASI n Yazar Aköz, Sabah'taki köþe yazýsýnda "ucube heykel" tartýþmasýna farklý boyut getirdi. Atatürk heykellerine dikkat çeken Aköz "Atatürk heykelleri, vesayet rejimini topluma benimsetmek için kullanýlýyor. Bunun için de Atatürk heykellerini totem ve tabu haline getirdiler. Bir kere dikildi mi, bir daha kaldýramýyorsun" diye yazdý. Aköz bunun bir ticaret metaý ve sektör halini aldýðýný da belirtti. ATATÜRK'Ü KORUMA KANUNU KALKMALI n Aköz sözkonusu yazýsýnda bununla ilgili olarak de bir teklifte bulundu: "Siyasilerin cesaret edeceklerini sanmýyorum, ama Atatürk'ü Koruma Kanununun kaldýrýlmasý gerek. Böyle kiþiye özel kanun olur mu? Buna hukuk denir mi? Tayyip Erdoðan asýl bu ucubeden bizi kurtarsa ne iyi olur. Ama tabiî daha anayasa'nýn giriþinde, özel isimden söz edersen, kanunda da o ismi korursun." Yazýsý 6 da Geçtiðimiz günlerde Ankara da elektrik teline takýlarak düþtüðü iddia edilen helikopter kazasýnda 5 üsteðmen þehit olmuþtu. FO TOÐ RAF: A A BU SORU, MÝLLÎ SAVUNMA BAKANI VECDÝ GÖNÜL'E SORULDU. He li kop ter ler ERDOÐAN, PARTÝSÝNÝN ÝL BAÞKANLARI TOPLANTISINDA KONUÞTU Kimsenin hayat tarzýna karýþmadýk HEYKELDEN ÝKÝ TARTIÞMALARINA KADAR PEKOK KONUYA CEVAP VERDÝ n Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan yaptýðý konuþmada 8 yýldýr hangi özgürlüðü kýsýtladýk? Özgürlük alanlarýný geniþletmekten baþka. 8 yýldýr kimin yaþam tarzýna müdahale ettik? Kimin yaþamýna, giyimine kuþamýna müdahale ettik? Herkes istediði gibi giyiniyor, istediði gibi eðleniyor, istediði gibi içiyor, hangisine dedik ki, sen ne kadar viski içiyorsun, þarap içiyorsun, ne kadar bira tüketiyorsun? Týksýrýncaya kadar içiyorlar dedi. Erdoðan, heykel tartýþmalarýna deðinerek, kendisini eleþtirenleri "entelektüel despot" olmakla suçladý. Ha be ri say fa 5 te ne den dü þü yor? OÐU ÜLKEDE UUÞLARI YASAK n Haf ta ba þýn da dü þen he li kop ter ler le il - gi li o la rak Ha ber türk te ki kö þe sin de bir de ðer len dir me ya pan Yi ðit Bu lut, en gen - ci 35 ya þýn da o lan, 7-10 yýl dýr ABD da hil bir çok ül ke de u çu þu ya sak la nan he li kop - ter le rin ne den kul la nýl dý ðý ný sor du. HURDALAR GEN SUBAYLARA MI? n En de ðer li su bay la rý ný hur da lar i çin de u çu ran bir ül ke i çin so ru la cak çok so ru ol - du ðu nu be lir ten Bu lut un, Genç su bay lar hur da la r i le u çar ken, mil yon do lar lýk he li - kop ter le ri pa þa lar ma kam a ra cý o la rak mý kul la ný yor? so ru su çar pý cý bu lun du. 6 da Yar gý mil le te ya ban cý laþ ma sýn n Ha kim ler ve Sav cý lar Yük sek Ku ru lu 1. Da i re si Ü - ye si Ýs ma il Ay dýn, Ka rar la - rý mý zý Türk mil le ti a dý na ve - rir ken bu mil le te ya ban cý laþ - ma dan ve ö te ki leþ me den ha re ket e der sek pek çok so - ru nun çö züm yo lu na gi re ce - ði kuþ ku suz dur de di. Ha be ri say fa 4 te Tür ki ye, kýs men öz gür n ABD de 70 yýl ön ce ku ru lan in san hak la rý ve öz gür lük le ri iz le me ör gü tü Fre e dom Ho u se ýn dün ya da öz gür lük ler ra po run da, bu yýl Tür ki ye ye 3 pu an ve ril di. Ra po ra gö re, ül ke ler en öz gür o lan dan en az öz gür o la na, 1 den 7 ye doð ru ra kam lar la not lan - dý rýl dý. Tür ki ye nin no tu hem si ya sî hak lar, hem si vil öz gür lük ler a la nýn da, 3 pu an la, kýs men öz gür ül ke ler ka te go ri sin de yer al dý. Ha be ri say fa 4 te GENEL BAÞKAN SEÝMÝ YAPILACAK DP nin Olaðan Kongresi bugün n De mok rat Par ti 10. o la ðan Bü yük Kon gre si bu gün An ka ra A ta türk Spor Sa lo nun da ger çek leþ ti re cek. Ge nel Baþ kan se çi miy le bir lik te Ge nel Ý da re Ku ru lu se çim le ri nin de ya pý la ca ðý Kon - gre nin çe kiþ me li geç me si bek le ni yor. Kongrede bin 325 kiþi oy kullanacak. Ha be ri say fa 5 te Yargýda re for m þart n Yar gý tay Baþ ka ný Ha san Ger çe ker, yar gý nýn, A dan Z ye ka dar, çok ge niþ bir yar - gý re for mu na muh taç ol du - ðu nu be lir te rek, Ar týk bý çak ke mi ðe da yan dý. So run lar kar to pu ha lin de çö züm süz bir yu mak ha li ne gel di. Va - tan da þa so run la rý mý zý ma ze - ret o la rak su na ma yýz de di. Ha be ri say fa 4 te ADRESLERÝNDE BULUNAMADILAR Ön ce tah li ye, son ra ya ka la ma ka ra rý n Tu tuk lu luk sü re si ni be lir le yen CMUK'un 102. mad de si nin yü rür lü ðe gir me siy le tah li ye e dil dik ten son ra im za at ma dýk la rý be lir le nen Hizbullah üyesi 12 ki þi hak kýn da ya ka la ma ka ra rý çý ka - rýl dý. Ka rar ü ze ri ne ev le ri ne bas kýn ya pý - lan 12 ki þi den hiç bi ri bu lu na ma dý. Ha be ri say fa 5 te Bre zil ya da sel fe lâ ke tinde ölenlerin sayýsý 500 ü geçti Bre zil ya nýn Ri o de Ja ne i ro þeh ri ya kýn la rýn da ki dað lýk böl ge de þid det li ya ðýþ lar son ra sý mey da na ge len sel fe lâ ke tin de ö len le rin sa yý sý 500 ü geç ti. Ha be ri say fa 11 de ISSN GÖSTERÝCÝLER BASKICI YÖNETÝMÝ PES ETTÝRDÝ Haberi sayfa 11 de SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý SiyahMaviKýrmýzýSarý Ýmanýnýzý yenileyiniz. Lâ ilâhe illallah" kelime-i tevhidini çokça söyleyiniz. Câ mi ü'ssa ðîr, No: 1915 / Ha di si Þe rif Me â l ÝL HAM DAN SA TI RA OS MAN ZEN GÝN os man zen ni as ya.com.tr Be di uz za man Sa id Nur si. Dinin yasakladýðý heykeller Memnu (yasaklanmýþ) heykel, sûretler, ya zulm-ü mütehaccir, ya mütecessid riyâ, ya müncemid hevestir. Ya týlsýmdýr; celb eder o habîs ervâhlarý. e þin ci Me se le: Ri vâ yet te var dýr ki, Â hir za man da Dec cal gi bi bir ký - sým þa hýs lar u lû hi yet dâ vâ e de cek - ler ve ken di le ri ne sec de et ti re cek - ler. (El-Hâ kim, el-müs ted rek, 4: 508) Al la hu a lem, bu nun bir te vi li þu dur ki: Na sýl ki pa di þa hý in kâr e den bir be de vî ku man dan, ken din de ve baþ ka ku man - dan lar da, hâ ki mi yet le ri nis be tin de bi rer kü çük pa di þah lýk ta sav vur e der. Ay nen öy le de, ta bi iy yun ve mad diy yun mez he - bi nin ba þý na ge çen o eþ has, kuv vet le ri nis - be tin de ken di le rin de bir ne vî ru bu bi yet ta hay yül e der ler ve ra i ye ti ni ken di kuv ve ti i çin ken di ne ve hey kel le ri ne u bu di yet kâ - râ ne ser fü ru et ti rir ler, baþ la rý ný rü kû a ge - ti rir ler de mek tir. Þu â lar, Be þin ci Þu â nýn Ý kin ci Ma ka mý ve Me se le le ri Dör dün cü e sas: Sa nem pe rest li ði þid det - le, Kur ân, men et ti ði gi bi; sa nem pe rest li - ðin bir ne vî tak li di o lan sû ret pe rest li ði de men e der. Me de ni yet i se, sû ret le ri ken di me hâ si nin den sa yýp, Kur ân a mu â ra za et - mek is te miþ. Hal bu ki göl ge li, göl ge siz sû - ret ler, ya bir zulm-ü mü te hac cir ve ya bir ri yâ-i mü te ces sid ve ya bir he ves-i mü te - ces sim dir ki; be þe ri zul me ve ri yâ ya ve he - vâ ya, he ve si kam çý la yýp teþ vik e der. Söz ler, 25. Söz, s. 374 Mem nu hey kel, sû ret ler, ya zulm-ü mü te hac cir, ya mü te ces sid ri yâ, ya mün - ce mid he ves tir. Ya týl sým dýr; celb e der o ha bîs er vâh la rý. Söz ler, Le me ât, s. 667 Ü çün cü sü: Þu a sýr da e nâ ni yet o de re ce diz gi ni e li ne al mýþ ki, çok in san lar bi rer kü çük Fi ra vun ve bi rer kü çük Nem rud hük mü ne geç miþ ler. Ýþ te ehl-i gaf let ve ehl-i da lâ let ve bu mað rur ehl-i e nâ ni yet na za rýn da ký yâs-ý bin nefs o la rak, e â zým-ý Ýs lâ mi ye nin nâm dar la rý ný, hâ þâ e nâ ni yet le it ti ham et tik le rin den, hem o ehl-i gaf let ve da lâ let ken di le ri Al lah ý ta ný ma dýk la rý i - çin, çok þey le re, çok zât la ra bi rer ne vî ru - bû bi yet ta hay yül et tik le ri bir hen gâm da ve sa nem pe rest li ðin, baþ ka bir ne vî o lan hey kel pe rest le rin ve sû ret pe rest le rin gâ - yet müt hiþ bir ri yâ kâr lýk mâ nâ sýn da o lan þan ve þe ref pe þin de koþ tuk la rý bir za man - da, e â zým-ý Ýs lâ mi ye nin tür be le ri ne câ hi - lâ ne ve müf ri tâ ne bir sû ret te a vâm la rýn tak dîs de re ce sin de hür met le ri, el bet te hik met-i þer i ye nok ta sýn da ka der mü nâ - sip gör me di ki; bu mu har rib le ri Ehl-i Sün ne te tas lît et ti. On lar la tâ dil e de cek. B o cuk luk yýl la rý mýz da, et ra fý mýz da ki in san la ra tâ bi o la rak si ne ma ya gi der dik. O yýl lar da, he men he men, An ka - ra nýn (yaz lýk ve kýþ lýk) bü tün si ne ma la rý na git miþ tik. Ta biî, ge rek o kul lar da ol sun, ge rek ce mi yet te ya pý lan yön len - dir me ler ne ti ce sin de ol sun, ço ðun lu ðu bi zim kül tü rü mü ze a it ol ma yan ya ban cý film ler ol du ðu gi bi, ba zý yer li film le ri de sey - ret miþ tik yaþ la rý mýz da Ce nâb-ý Hak kýn bi zi Ri sâ le-i Nur lar la þe ref len dir me sin den son ra, ar týk ya vaþ ya vaþ o ha let - ten u zak laþ ma ya baþ la mýþ týk. Bu me yan da ha týr la dý ðým ka da - rýy la bir-i ki fil me da ha git miþ tik ve bun la rýn en so nun cu su da, zan ne de rim o tuz beþ se ne ka dar ön ce git ti ðim, rah met li Mus ta fa Ak kad ýn yap tý ðý ve Pey gam be ri miz in (asm) ha ya tý - ný an la tan The Mes sa ge/að rý fil mi i di. On dan son ra, bu gü ne ka dar si ne ma ya git ti ði mi ha týr la mý yo rum. En te re san dýr, Pey gam be ri mi zi (asm) an la tan film den yýl lar son ra git ti ðim ilk film, Pey gam be ri mi zin (asm) ah fâ dýn dan ve bu a sýr da ki tem sil ci si o lan Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri nin ha ya tý - ný e sas a lan Hür A dam fil mi ol du. Fa kat, si ne ma sa lo nu na gi rin ce þa þýr dým. O bi zim yýl lar ön ce git ti ði miz ko ca man si ne - ma sa lon la rý kü çül müþ tü þim di. Doð ru su, o gün ler ha tý rý ma ge lin ce, bu me kân ba na si ne ma gi bi gel me di. Sa id Nur sî nin fil mi ni yap mak, hiç ko lay bir þey de ðil di. Yýl - lar ön ce böy le bir þe yi dü þü nen ve ya te þeb büs e den ler ol muþ - tu, a ma za man, me kân ve Üs ta dýn is min den da hi bah set me - nin key fî o la rak suç sa yýl dý ðý o yýl lar da böy le bir þey tat bik sa - ha sý na ko nu la ma mýþ tý. 60 lý yýl la rýn so nu ve 70 li yýl la rýn ba þý ný ha týr la yan lar bi lir. O yýl lar da, da ha zi ya de Hz. Ö mer in a da le - ti i le meþ hur ol muþ, Ab dul lah Kars a dýn da bir ti yat ro sa - n'at çý sý var dý. Hz. Ö mer in (ra) a da le ti ni, ib ret sah ne si a dý ný ver di ði ken di ti yat ro suy la bü tün Tür ki ye yi ge ze rek oy na mýþ - lar dý. Hat ta, be nim kar de þim de o o yun da rol al mýþ tý. Da ha son ra la rý Þu le Yük sel Þen ler i le ev le nen Ab dul lah Kars, 1974 se ne sin de, Sa id Öz de mir A ða be yin Ýh las Ki ta be vi nde ça lýþ tý - ðým gün le rin bi rin de o ra ya gel miþ ve soh bet et miþ tik. Soh bet es na sýn da Kars, Sa id A ða be ye dö ne rek, A ða bey, mü sa a de e - der se niz Üs ta dýn ha ya tý ný da oy na mak is ti yo rum de miþ ti. Ta bi î, bu dü þün ce ger çek le þe me miþ ti O za man u zak gör dü ðü müz þey, bu gün ger çek leþ miþ ol du El ham dü lil lah. Muh te rem Meh med Tan rýs ever ve e ki bi - nin gay ret le riy le, Üs ta dýn ha ya tý nýn çe ki le ce ði bir film - den bah se di lin ce, hem he ye can lan mýþ, hem de me rak - lan mýþ týk. He ye ca ný mýz, Üs ta dý mý zýn da ha ge niþ kit le le - re du yu rul ma sý a çý sýn dan dý. Me ra ký mýz i se; ha ya tý zah - met li, sý kýn tý lý mü ca de le ler le ge çen Üs ta dý mý zýn bu me - yan da uð ra dý ðý hak sýz lýk lar ve o na hak sýz lýk ya pan lar la o lan mü na se bet le rin den na sýl bah se di le ce ði i di. Da ha film gös te ri me gir me den, bir sü rü ký zýl ca-ký ya met ko par týl mýþ, ö zel lik le de M. Ke mal i le il gi li sah ne ye, ba z ke sim ler i ti raz et miþ ler di. On la ra gö re fa ni þa hýs kut sal dý ya, en çok on dan o la cak her hal de i ti raz la rý. Bu ve baþ ka sah ne le ri, fil mi sey ret tik ten son ra gö rüþ le ri mi zi di le ge ti - ri riz di ye dü þün müþ tük. Ger çek ten, zor o lan bir þey ya - pýl mýþ tý, Al lah ra zý ol sun mü seb bib ler den. Ya ni taþ ye - rin den oy na týl mýþ tý bir de fa. Bu ba kým dan ol duk ça mü - him bir me se le. A ma, gör dü ðü müz ve tes bit e de bil di ði - miz ba zý þey le ri de i fa de et me miz lâ zým. Film de, ta rih a çý sýn dan ko puk luk lar var. Ya ni, ký sa ký sa ge - çiþ ler ya pý la rak da ol sa, kro no lo jik o la rak de vam et sey di, da ha gü zel o lur du. Biz bil di ði miz i çin an la ya bi li yor duk, a - ma bil me yen ler a çý sýn dan ta rih ler a ra sýn da bir i le ri, bir ge r git mek an la þýl ma ya bi lir. Saff-ý ev vel a ða bey le rin gi yim-ku - þam la rý, ö zel lik le de a ða bey le rin baþ la rý na þap ka ko nul ma s bi raz ga rip gel di. Örf-i i da re mah ke me sin de ki Üs tad gö - rün tü sün de, Üs ta dýn sa rý ðý sol ta ra fa sar ký týl mýþ tý. Hal bu ki sa rýk ta ki sün net o lan öl çü nün, ya sað ta raf ve ya i ki o muz a - ra sýn da ar ka ya a tý la ca ðý ný çok i yi bi len ve i yi bir sün net-i se - niy ye ta kip çi si o lan Sa id Nur sî ye, bu ký sým uy ma mýþ tý. Ýs - tan bul da ki Di van-ý Harb-i Ör fi mah ke me sin de Üs ta dýn an ne ve ba ba sý nýn gö rün tü len me si ni de an la ya ma dým. Ger çek te öy le bir þe yin ol du ðu nu zan net mi yo rum. Yi ne M. Ke mal in i fa de si o la rak be lir ti len, a ma doð ru lu ðu su gö tü ren ga ze te ha be ri nin o film de ve ril me si nin mak sa dý ney di? Üs tad la o nu ba rýþ týr mak ve ya pa ra lel gi bi gös ter mek o la rak an la þý la cak bir gö rün tü, hoþ ol ma mýþ. Hü lâ sa; ek sik ve yan lýþ lýk lar ol sa da, yi ne de bir ta bu yu ye rin den oy nat mak, Üs ta dý ge niþ kit le le re ta nýt mak a çý sýn - dan teb ri ke þâ yân bir þey dir ya pý lan. Ta biî, de di ði miz gi bi ko lay de ðil bun la rý yap mak. Biz de bu ra da, ten kid e di ci bir dü þün ce den zi ya de, Üs ta dý mýz la bað daþ ma yan þey le ri na - za ra ver mek is te dik. Film den do la yý mey da na ge len ha di se ler den son ra, ya pý la - cak iþ le rin ba þýn da biz ce, müs ta kîm ve ehl-i ih ti sas bir hey et ta ra fýn dan Üs ta dýn ge niþ bir ta rih çe-i ha ya tý nýn ye ni den ya zýl - ma sý nýn i yi o la ca ðý dü þün ce si hâ sýl ol du. Baþ ta, Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý ndan o lan ve Üs ta dýn sað lý ðýn da o nun kon tro lün den ge çen Ta rih çe-i Ha yat ol mak ü ze re, þim di ye ka dar bu mev - zu da ya zý lan bü tün ki tap la rý kay nak a lýp yap mak lâ zým bu i þi. Ay rý ca, yi ne Nur Ta le be le rin den bu ko nu da ehl-i ih ti sas bir e ki bin se nar yo su nu ha zýr la ya ca ðý ye ni bir Be di üz za man fil - mi nin ya pýl ma sý za rû ret ol muþ tur dü þün ce sin de yim. Tek râ - ren söy le mek ge re kir se, bu sa ha da ön cü lük ya pýp, bir çý ðýr a - çan Meh med Tan rý se ver ve e ki bi ni, gay ret ve fe da kâr lýk la rýn - dan do la yý teb rik e di yo ruz. ser fü ru: Baþ eð me, söz din le me, i ta at. u lû hi yet: Ý lâh lýk. mad diy yun: Mad de ye ta pan, her þe yi mad - de de gö ren; Al lah ý in kâr e den ler; mad de ci ler, ma ter ya list ler. ru bu bi yet: Rab lik. u bu di yet kâ râ ne: Kul luk e der ce si ne. sa nem pe rest lik: Pu ta ta pý cý lýk, put pe rest lik. sû ret pe rest lik: Gö rü nü þe, sû re te çok kýy - met ver me. zulm-ü mü te hac cir: Taþ laþ mýþ zu lüm. ri yâ-i mü te ces sid: Ce sed hâ li ne gir miþ gös - te riþ. he ves-i mü te ces sim: Ci sim leþ miþ he ves. mem nu : Ya sak. Me ne dil miþ. Mâ ni o lun muþ. mün ce mid: Ka tý laþ mýþ; buz ke sil miþ, don - muþ. ha bîs: Pis, kö tü, hi le kâr. er vâh: Ruh lar. mu har rib: Yý kan, ha rab e den, bo zan, pe ri - þan e den. LÜ GAT E srýn mü ced di di nin tes bi - tiy le Müs lü ma nýn ta has - sün gâ hý o lan a i le ha ya tý - nýn cid dî sar sýn tý lar ge - çir di ði ni gör mek te yiz. A i le nin sað lam te mel ler ü ze ri ne ku rul ma sý ve ü ze ri ne bi na e di le cek le rin de sað lam ol ma sý þart - týr. Te me lin de i man o lan ve de va - mýn da da ha ya ta te sir e den bir i man al gý sýy la þe kil le nen ev li lik ler da ha baþ tan sar sýn tý la ra kar þý da ya nýk lý o la cak týr. Ýs lâ mi ye tin sos yal ha ya týn dü ze ni i çin ge tir di ði düs tur lar ay ný za man da a i le ha - ya tý ný da dü ze ne so kan for mül ler dir. Me se lâ, u huv ve te ve ih lâ sa da ir ne ka dar düs tur var sa, hep si nin ön ce lik li uy gu la - ma a la ný a i le ha ya tý dýr. Ev li lik ler hiç þüp he siz her za man gül lük gü lis tan lýk git mez. Her dö ne min ken di ne gö re prob lem le ri ve o prob lem le rin de çö züm le ri var dýr. Ye ter ki eþ ler çö zü me dö nük a dým at ma gay re tin de ol sun lar. Ev li lik te prob lem çö zü mün de en doð ru ve sað lýk lý o la ný, hiç þüp he siz eþ le rin kar þý lýk - lý a dým lar at ma la rý dýr. Fa kat bir ta raf a dým at mý yor ve ha lin den mem nun bir ta výr ser - gi li yor, fa kat kar þý ta raf bir þey le rin yan lýþ git ti ði ni his se di yor ve mut suz o lu yor sa, pe ki o za man ne yap mak ge re ke cek tir? Prob lem çö zü mün de ka dý nýn þöy le yap ma sý lâ zým, er ke ðin þöy le dav ran ma sý lâ zým söy le mi, ko lay bir söy lem dir. Fa kat a sýl sý kýn tý or ta da ki prob le mi çöz me de ta - raf lar dan bi ri nin hiç u mu run da ol ma ma - sý, di ðe ri nin ken di ni pa ra la ma sý dýr. Ýþ te böy le du rum lar da eh li dün ya yak la - þý mý, a man ne çe ki yor sun, ya zýk de ðil mi sa na, bo þan git sin tav si ye le ri dir. Be di üz - za man ýn be lirt ti ði gi bi bu, hay si ye ti mil li - ye mi ze ya kýþ maz. O hal de, ha ya tý Kur ân na za rýy la, hik met di liy le, pey gam ber gö - züy le o ku ma sý ge re ken din dar in san, bu me se le ye na sýl yak la þa cak týr. Ön ce lik le, biz bi ze dü þe ni yap mak tan so rum lu yuz. Ne ti ce yi halk et mek, prob - lem le ri or ta dan kal dýr mak Ce nâ bý Hakk ýn i þi dir. Bu yüz den ne ti ce ye ka rýþ - ma dan, ol ma sý ge re ken kul luk yak la þý mý i le a dým at mak doð ru o la cak týr. Ý kin ci o la rak bir þey le ri biz dü zel ti yor ve çö zü yor de ði liz. Ý yi lik ler Al lah tan, kö tü lük - ler nef sin den dir ha ki ka tin ce a dým at mak, ça ba sarf et mek le ve ih lâs i le Ce nâ bý Hakk ýn rah me ti ni cel be ça lýþ mak lâ zým dýr. Ü çün cü o la rak, prob lem çöz me de e leþ - ti ri ok la rý ný kar þý ta ra fa çe vir mek ye ri ne ken di mi ze çe vir mek iç mu ha se be mi zi yap mak ön ce lik li o lan dýr. Bu þe kil de ki yak la þým kar þý ta ra fý suç la mak tan zi ya de o lu þan prob lem ler de ken di ha ta ve ih mal - le ri nin de ol du ðu nu an la mak i çin ö nem li - dir. Böy le lik le mu ha se be ya pan, ken di ku - sur la rý ný gö ren kim se a dým at ma ya, ken - di ni de ðiþ tir me ye da ha ya kýn o la cak týr. Zi ra ka bul e di len ha ta lar, ka za ný lan za fer an la mýn da dýr. Mev lâ nâ, Ne mut lu o kim se ye ki ken di a yý bý ný gö rür. de miþ tir. Bu dün ya, im ti han dün ya sý dýr. Her kes bir þe kil de im ti han o la cak týr. Ým ti han so - ru la rý ki mi si ne rý zýk i le il gi li, ki mi si ne ço - cuk, ki mi si ne sað lýk, ki mi si ne e þi i le a i le ha ya tý, ki mi si ne de an ne ba ba sý nok ta sýn - da so ru lur. Bu þe kil de bir yak la þým la bir im ti han da ol du ðu nu ve so ru lan so ru la rý doð ru ce vap lan dýr dý ðý tak dir de dün ya im - ti ha ný ný ka za na ca ðý ný dü þün mek in sa nýn mu ka ve me ti ni art tý ra cak týr. Ýn san lar kul o - la rak im ti han la rý ný tek ba þý na ve rir ler. Bu im ti han da el bet te ki ho þa git me yen, zor la - ný lan, nef sin is te me di ði so ru lar o la cak týr. Bu yüz den ya þa nan sý kýn tý la rý nef si ter bi - ye ba sa ma ðý yap mak ve Ce nâ bý Hakk a yak laþ ma da bi rer ve si le o la rak te lak ki et - mek lâ zým dýr. Fa ra bi, Öl dür me yen her dert in sa ný da ha da ol gun laþ - tý rýr. de miþ tir. Ýþ te prob lem le ri ni çöz me de gay re te ge len eþ, bu sý - kýn tý sý ný bir ba kýþ a çý sý de ði þik li ði i le dün ya a hi - ret ka za ný mý na çe vi re bi - lir. Ev li lik ha ya týn da fe da kâr lý ðýn öl çü sü ne ol ma lý dýr? Fe da kâr lýk, bü tün iþ ler de ö zel lik le de a i - le i çi i liþ ki ler de çok ö nem li bir kav ram dýr. Zi ra kâ i na ta ba kýl dý ðýn da her mev cu dun yar dým laþ ma i çe ri sin de ol du ðu gö rü lür. Do la yý sýy la i de al o lan ev li lik ler de eþ ler ken di si ni dü þün dü ðü ka dar kar þý sýn da ki ni de dü þü nür. Bu dü þün me sen ve ben den zi ya de bi zi dü þün mek tir. Böy le o lun ca a i - le i çin de ki fe da kâr lýk a i le nin de va mý ve sað lýk lý lý ðý a çý sýn dan çok ö nem li dir. ün - kü fe da kâr lý ðýn ge re ði, ön ce ben duy - gu sun dan zi ya de ön ce ev li li ði miz, mut - lu lu ðu muz, biz di ye bil mek tir. Her o lum lu dav ra nýþ gi bi fe da kâr lýk ta da bir öl çü ol ma lý dýr. Zi ra der man had di a þar sa, dert hâ li ne ge lir. Bu yüz den fe da - kâr lý ðýn an la mý da ki þi ye ve ye re gö re de - ði þe cek tir. Bir dav ra ný þýn fe da kâr lýk o la - bil me si i çin ken di çý ka rý na rað men kar þý ta ra fý dü þü nen bir ya pý da ol ma sý ge re kir. Fe da kâr lýk ya pý la cak ki þi nin bu na lâ yýk o lup ol ma dý ðý ö nem li dir. E ðer fe da kâr lý - ðýn kar þý da ki ki þi ta ra fýn dan de ðe ri bi lin - mi yor sa ve o nu nan kör lü ðe sevk e di yor ve o ki þi nin kö tü lü ðü nü art tý rý yor sa, bu fe da kâr lýk doð ru de ðil dir. Fe da kâr lý ðýn sý nýr la rý ný i yi çiz mek ge re kir. Bir söz var dýr, Þe ref ve iz zet sa hi bi bi ri ne i - yi lik e der sen o nu el de e der sin, a þa ðý lýk ve kö tü bi ri si ne i yi lik e der sen o da ha da a zar ka i de sin ce, ya pý lan i yi li ðin ve fe da kâr lý ðýn kar þý ta raf ta ki et ki le ri ni i yi o ku mak ge re kir. Hâ sý lý, kar þý lýk sýz ya pý lan fe da kâr lýk ta tav rý mýz, kar þý ta raf ta ki nin ki þi li ði ne gö re de ði þir. Fe dar kâr lýk ya pý lan ki þi, fe da kâr lý - ðý gör dü ðü za man da ha fa zi let li dav ra ný yor - sa, o fe da kâr lýk a ma cý na u laþ mýþ de mek tir. A ma fa zi le ti de ðil, bi lâ kis nan kör lük ve ben - cil lik duy gu la rý ný art tý rý yor sa, fe da kâr lýk yap - mak doð ru de ðil dir. Ta biî ki bu nu da de ne - me den bil mek müm kün ol maz. A i le i çi i liþ ki ler de ve ri ci ol mak, her ke sin ka za na ca ðý bir þey dir. ün kü bu u zun va - de de mey ve ve ren bir se ci ye dir. Doð ru ki - þi ye fe da kâr lýk ya pý lýr sa, kay be dil mez ve a i - le i çin de her kes ka zanç lý çý kar, mut lu o lur. A EV LÝ LÝK ÝM TÝ HA NI VE FE DA KÂR LIK ÖL Ü SÜ Yýl lar son ra si ne ma ya git mek LÂ HÝ KA 2 la hi ni as ya.com.tr YE NÝ AS YA / 15 O CAK 2011 CU MARTESÝ YO RUM lu YO RUM YA SE MÝN YA ÞAR yya ni as ya.com.tr Ev li lik te prob lem çö zü mün de en doð ru ve sað lýk lý o la ný, hiç þüp he siz eþ le rin kar þý lýk lý a dým at ma sý dýr. Fa kat bir ta raf a dým at mý yor ve hâlin den mem nun bir ta výr ser gi li yor, kar þý ta raf da bir þey le rin yan lýþ git ti ði ni his se di yor ve mut suz o lu yor sa, pe ki o za man ne yap mak ge re ke cek tir?

3 HA BER 3 YE NÝ AS YA / 15 OCAK 2011 CUMARTESÝ Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA IK BAÞ Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Ha ber Mü dü rü Fa ruk A KIR An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut OBAN Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LE YÜZ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 11 Safer 1432 Ru mî: 2 K. Sani 1426 Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Yargýda derin kriz TAH LÝL KÂ ZIM GÜ LE YÜZ ir ti ni as ya.com.tr Son ge liþ me ler le gün de min ilk sý ra la rý na o - tu ran yar gý kri zi, as lýn da top ye kûn bir sis - tem kri zi nin yan sý ma sýn dan baþ ka bir þey de ðil. Bi ri ken dos ya lar, sü rek li er te le ne rek za - ma na þý mý na ta ký lýp dü þen dâ vâ lar, A ÝHM in hak sýz bu lup Tür ki ye yi mah kûm et ti ði ka rar lar. So ru nun ö nem li bir bo yu tu, a çý lan dâ vâ ve ka - rar bek le yen dos ya sa yý sýn da ki ar týþ ve yý ðýl ma. Bu nu, a ðýr la þan iþ yü kü di ye i fa de e di yor lar. Öy le ki, Yar gý tay Baþ ka ný ar týk dos ya la rý ko ya - cak yer da hi bu la maz ha le gel dik le ri ni söy lü yor. Pe ki, dâ vâ sa yý sý ni ye sü rek li ar tý yor? Bu, nü fus ar tý þý nýn da ge tir di ði nor mal bir du rum mu, yok sa sos yal bün ye de ki bo zul ma nýn mý i þa re ti? Her bir dâ vâ, ko nu su na ve i çe ri ði ne gö re ya ih ti lâf lý bir me se le nin ve ya il gi li ka nun da ta rif e - di lip ce za lan dý rý lan bir su çun var lý ðý na i þa ret. Ve dâ vâ sa yý sýn da ki ar týþ, ki þi ler a ra sý ih ti lâf la - rýn ve iþ le nen suç la rýn ar tý þý ný da i fa de e di yor. Böy le o lun ca, bun la rýn ya þan dý ðý top lu mu ma - sa ya ya tý rýp tah lil et mek ge re ki yor. Niye ih ti lâf lar ar tý yor ve ta raf la rý a ra sýn da çö zü le me yip mah ke - me le re ta þý ný yor? Ve neden suç lar ço ða lý yor? Or ta da ki tab lo nun, em ni yet ve a da let is ta tis - tik le rin de or ta ya ko nu lan so nuç lar dan ha re ket - le, a i le, e ði tim, ah lâk ve ma ne vi yat, e ko no mi gi bi bo yut la rýy la e ni ne bo yu na ir de len me si lâ zým. Ce vap bul ma sý ge re ken te mel so ru þu ol ma lý: Ne re ler de ha ta ya pý lý yor ki, prob lem li, ih ti lâf lý ve suç o ran la rý nýn art tý ðý bir top lum o lu þu yor? Be di üz za man ýn bir a sýr ön ce ses len dir di ði Bi zim düþ ma ný mýz ce ha let, za ru ret, ih ti lâf týr; bu üç düþ ma na kar þý sa n'at, ma ri fet ve it ti fak si - lâ hýy la ci had e de ce ðiz sö zü çer çe ve sin de bir e - ði tim, kal kýn ma ve sev gi se fer ber li ði ger çek leþ ti - ri le bil miþ ol say dý, bu tab lo or ta ya çý kar mýy dý? Top lu mun fýt ra týyla ve sos yal ger çek le riy le çe - li þen i de o lo jik þab lon lar bas ký cý yön tem ler le da - ya týl ma say dý, bu tab lo yu do ðu ran kim lik bu na lý - mý, yoz laþ ma ve de je ne ras yon ya þa nýr mýy dý? Yar gý da ki tý kan ma bir so nuç ve en ö nem li se - be bi de bu tes bit le i fa de si ne ça lý þý lan a cý ger çek. Kri zin yar gý bo yu tun da, ül ke ger çek le riy le i - nat la þan res mî i de o lo ji nin, bu çer çe ve de biz zat yar gý yý kul lan ma sý da çok ö nem li bir ro le sa hip. Hiç bir te sir al týn da kal ma dan sa de ce a da le ti te cel lî et tir mek le gö rev li bir ku ru mun res mî i de - o lo ji bek çi li ði ne so yu nup mu ha lif le ri ce za lan dýr - ma mis yo nu nu üst len me si bü yük bir ta lih siz lik. Bu nun, þim di iþ yü kü nün a ðýr lý ðýn dan ya ký - nan lar ca, i de o lo jik mak sat lar la a çý lan dâ vâ la rý ö ne çe kip sür at le so nuç lan dý ra rak ya pýl mýþ ol - ma sý, a da let kav ra mý a çý sýn dan ay rý bir skan dal. 17 A ðus tos dep re min den son ra, bin ler ce in sa - na me zar o lan çü rük bi na la rýn mü te ah hit le ri ne a çý lan dâ vâ la rýn gü nah ke çi si o la rak se çi len Ve li Gö çer hak kýn da ki ha riç he men hep si za - ma na þý mýn dan dü þer ken, ay ný dep re mi Ý lâ hî i - kaz o la rak yo rum la yan la ra a çý lan dâ vâ la rýn o la - ðan dý þý bir sür'atle gö rü lüp mah kû mi yet le so - nuç lan dý rýl ma sý, bu nun en ti pik ör nek le rin den. Ayný þekilde ma ne vî taz mi nat dâ vâ la rýn da ve - ri len ka rar la rýn, dâ vâ cý ve dâ vâ lý la rýn kim li ði ne gö re yüz sek sen de re ce de ði þe bil me si ve is ter is - te mez çif te stan dart e leþ ti risi ne ko nu ol ma sý da. Bu da top lum da ki a da let duy gu su nu ze de le ye - rek yar gý ya gü ve ni sar san çok cid dî bir prob lem. Son tar týþ ma lar da, kök lü bir yar gý re for mu nun ka çý nýl maz lý ðý ve â ci li ye ti en yet ki li a ðýz lar dan bir kez da ha tek rar lan dý. Ancak bu yön de ki söy lem - le rin hiç bir ye ni li ði ve o ri ji nal li ði bulunmuyor. Da ha sý, þim di ye ka dar de fa lar ca tek rar e dil - dik le ri hal de ge rek le ri ya pýl ma dý ðý ve ic ra a ta ak - set me di ði i çin, ya la ma ol du lar ve i nan dý rý cý lýk la - rý kal ma dý. Ar týk lâf de ðil, uy gu la ma bek le ni yor. Ve ya þa nan de rin sis tem kri zi nin yar gý ce na - hýn da ki yan sý ma la rý ný so na er dir mek i çin, gös te - riþ li a da let sa ray la rý in þa e dip, ye ni mah ke me ler kur mak, yük sek yar gý or gan la rýn da ye ni da i re ler ih das et mek, AYM ve HSYK yý tek rar ya pý lan - dýr mak yet mi yor. Hu kuk fa kül te le rin de ki e ði ti - me neþ ter a ta rak, hu kuk an la yý þý ný a da let ve de - mok ra si te me lin de ye ni le mek de i cab e di yor. SON dö nem ler de se nar yo la rýy la iz le yi ci le ri ek ran ba þý na ki lit le yen di zi le rin, i çer dik le ri ko nu la ra gö re bil gi li uz man ki þi ler eþ li ðin de çe kil me si ge rek ti ði bil - di ril di. Kon ya Sel çuk Ü ni ver si te si (SÜ) Me ram Týp Fa kül te si Psi ki yat ri A na bi lim Da lý Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Rüs tem Aþ kýn, yap tý ðý a çýk la ma da, ba zý o - lay la rý ge rek ti ðin den faz la a bar ta rak yan sý tan di zi le - rin, iz le yi ci de sar sýn tý ya ve ha ta lý yar gý la ra yol a ça bi - le ce ði ni söy le di. Ya yým da o lan di zi le rin ço ðun da o la - ðan dý þý bir duy gu sal lýk ve þid det i çe ri ði nin bu lun du - ðu nu be lir ten Aþ kýn, di zi le rin, ço cuk la rý da ko lay ca et ki le yip ger çek dün ya yý ha ta lý al gý la ma ya, uy gun suz tu tum ve dav ra nýþ la ra yö nel ti ci ni te lik te ol du ðu nu vur gu la dý. Ýz le yi ci nin ken di si ni di zi de ki ka rak ter le öz deþ leþ tir di ði ni, ya þan tý sý ný bu na gö re þe kil len dir di - ði ni i fa de e den Aþ kýn, bu ki þi le rin çev re si i le u yum so run la rý ya þa ya bil di ði ni, ken di ger çe ði i le di zi ler de ki ger çek a ra sýn da ki çe liþ ki ler den bu nal dý ðý ný be lirt ti. Bir ta kým o lay la rýn di zi ler de o la ðan dý þý ve a bar tý lý bi - çim de gös te ril di ði ni di le ge ti ren Aþ kýn, bu du ru mun a i le le ri kay gý lý ve en di þe li ya pa bil di ði ni be lirt ti. Duy - gu sal yö nü a ðýr ba san di zi le rin, iz le yi ci de ruh sal ör - se len me ye yol a ça bi le ce ði ni an la tan Aþ kýn, Di zi le rin hem psi ko lo jik yö nün den hem de i çer dik le ri me saj - lar la il gi li; týb bî, ta ri hî, di nî gi bi bir me saj var sa ya da u yuþ tu ru cuy la il gi li bir me saj i çe ri yor sa uz man la ra da ný þý la rak çe kil me si ge re ki yor. An cak bu bi zim film ve di zi le ri miz de ek sik de di. Di zi ler uz man eþ li ðin de çe kil sin SÜ ME RAM TIP FA KÜL TE SÝ PSÝ KÝ YAT RÝ A NA BÝ LÝM DA LI ÖÐ RE TÝM Ü YE SÝ PROF. DR. RÜS TEM AÞ KIN, DÝ ZÝ LE - RÝN, Ý ER DÝK LE RÝ KO NU LA RA GÖ RE EHÝL VE UZ MAN KÝ ÞÝ LER EÞ LÝ ÐÝN DE E KÝL ME SÝ GE REK TÝ ÐÝNÝ SÖYLEDÝ. YAYINDA o lan di zi le rin bir ço ðu nun iz le yi ci ye ya - rar lý bir þey ler ver me di ði ni vur gu la yan Aþ kýn, þun la rý kay det ti: Di zi ler de, ne ka dar a cýk lý, çar pýk ve þok e di ci un sur var sa o ka dar çok ko nu þu lan film o lur man tý ðý var. Bu yön le riy le kuþ ku suz il gi de çe ki yor lar. An cak bu du rum ka bul e di le bi lir bir þey de ðil. o ðu di zi de ba tý film le rin den e sin le ni - le rek, çok ka tý tö re sel un sur la rýn yu mu þa týl ma sý o lum lu ol sa da top lu mu mu za öz gü ge le nek sel say gý ve sev gi un sur la rý tah rip e dil mek te dir. Ör - ne ðin, ço cuk la rýn öz gür leþ me si, ku ral sýz bý ra kýl - ma sý an la mý na ge le bi li yor. Ye tiþ kin ev lât lar harç - lýk a lýr ken Türk ti pi e ði lim gös te rir ken, öz gür lük - le ri ni Ba tý ti pin de er gi le ye bil mek te dir ler. Yi ne yo - ðun hü zün ya da duy gu sal lýk i çe ren bir di zi ge liþ - miþ bir ül ke de hýz la red de di le bi lir ken, biz de baþ - ta mut suz ve hü zün lü ev ka dýn la rý mýz ol mak ü - ze re yo ðun bir kar þý lýk bu la bil mek te dir ler. E sa - sen þid det ve ku ral sýz lý ðýn ya ný sý ra di nî un sur la - rýn da ay ný þe kil de di zi ler de sö mü rül dü ðü nü, ki - þi le rin di nî duy gu la rý tah rik e di le rek de is tis mar e di le bil di ði ni ü zü le rek gör mek te yiz; bel ki bu hep sin den da ha ü zü cü. As lýn da di zi ler al kol ve si ga ra gi bi; ke yif ve ri ci a ma za rar lý. Kon ya / a a SÝ GA RA VE AL K O L G Ý B Ý Z A R A R L I Er zu rum da te fe ci le re eþ za man lý o pe ras yon ERZURUM DA dü zen le nen o pe ras yon da, te fe ci - lik ya pa rak hak sýz yol dan ka zanç el de et tik le ri i - le ri sü rü len 4 ki þi gö zal tý na a lýn dý. E di ni len bil gi - ye gö re, bir ih ba rý de ðer len di ren Ýl Em ni yet Mü dür lü ðü ne bað lý Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le e kip le ri, kent mer ke zi ve Pa - sin ler il çe sin de 6 fark lý ad re se eþ za man lý o pe - ras yon dü zen le di. O pe ras yon da, hak sýz ka zanç el de e de rek te fe ci lik yap týk la rý id di a e di len C.R, S.A, O.A ve F.A gö zal tý na a lýn dý. Zan lý la rýn ev ve iþ yer le rin de ya pý lan a ra ma da çok sa yý da çek, se net ve bu se net le re a it do ku man e le ge çi ril di. Ay rý ca o pe ras yon kap sa mýn da ö zel yet ki li cum - hu ri yet sav cý sý ne za re tin de bir a vu ka týn bü ro - sun da ya pý lan a ra ma da, zan lý lar ta ra fýn dan ha - zýr la nan ve müþ te ki va tan daþ la ra a it ol du ðu tes - bit e di len se net ve ve kâ let na me ler de bu lun du. O lay la il gi li so ruþ tur ma sü rü yor. Er zu rum / a a Ýki çiftçiyi gasbeden sanýklara 10 ar yýl hapýs ADANA DA ken di le ri ni po lis gi bi ta ný ta rak 2 çift çi yi gas bet ti ði id di a e di len 3 sa nýk, 10 ar yýl ha pis ce za sý na çarp tý rýl dý. A da na 1. A ðýr Ce za Mah ke me sin de gö rü len du ruþ ma da, 18 Mart 2010 da, mer kez Yü re ðir il çe si Si nan pa þa Ma - hal le si nde ken di le ri ni A da na Em ni yet Mü dür - lü ðü per so ne li gi bi ta ný ta rak, çift çi lik ya pan Hi - da yet Na il Ak ça ve Meh met Ca ner Tek de mir i ye re ya tý rýp söz de u yuþ tu ru cu a ra ma sý ya par ken cep le rin de ki yak la þýk 2 bin li ra yý gas bet ti ði id di a e di len tu tuk lu sa nýk lar Mus ta fa Bü yük ya zý cý, Vey sel Hü küm da roð lu ve Mus ta fa Er türk ha zýr bu lun du. Mah ke me he ye ti, sa nýk lar Mus ta fa Bü yük ya zý cý, Vey sel Hü küm da roð lu ve Mus ta fa Er türk ün 2 ki þi yi gas bet tik le ri id di a sýy la ve ri len 24 er yýl ha pis ce za sý ný, sa nýk la rýn müþ te ki le rin za rar la rý ný tan zim et tik le ri ve et kin piþ man lýk gös ter dik le rin den ön ce 12 þer yý la, müþ te ki le rin dâ vâ cý ol ma ma la rý dolayýsýyla da 10 ar yý la dü - þür dü. Sa nýk lar hak kýn da, müþ te ki le rin yak la þýk 2 bin li ra sý ný gas bet tik le ri id di a sýy la si lâh la yað - ma, bir den faz la ki þi ta ra fýn dan bir lik te yað ma, ge ce vak ti yað ma suç la rýn dan 30 ar yý la ka dar ha pis ce za sý is te miy le dâ vâ a çýl mýþ tý. A da na / a a Hýrsýzlýk þebekesine suçüstü SÝNCAN DA çok sa yý da ev den hýr sýz lýk yap týk la rý bil di ri len bir hýr sýz lýk þe be ke si or ta ya çý ka rýl dý. Sin can Ýl çe Em ni yet Mü dür lü ðü e kip le ri, hýr sýz - lýk o lay la rý nýn yo ðun laþ tý ðý böl ge ler de ö zel bir ça lýþ ma baþ lat tý. a lýþ ma lar sü rer ken pu su a - tan bir e kip, bir ev den hýr sýz lýk ya pan i ki ki þi yi su çüs tü ya ka la dý. Ya ka la nan ki þi le rin ya pý lan sor gu la ma sý so nu cu söz ko nu su ki þi le rin bir sü re ön ce Os ma ni ye den An ka ra ya ge le rek Ke çi ö ren e yer leþ tik le ri be lir len di. O pe ras - yo nun ge niþ le til me si ü ze ri ne söz ko nu su ki - þi le rin þe be ke o la rak ha re ket et tik le ri tesbit e di le rek, a ra la rýn da ak ra ba lýk ba ðý o lan Mu - rat L, Ýb ra him L, Em rah L, Fet hi T, Se dat T. ve Ya vuz G. ad lý ki þi ler gö zal tý na a lýn dý. Zan - lý la rýn ken di le ri ne a it a ra ba lar la her gün dü - zen li o la rak Sin can a gel dik le ri ve ev le re bal - kon ka pý la rýn dan gi re rek hýr sýz lýk yap týk la rý be lir len di. Gö zal tý na a lý nan ki þi le rin ev ler den pa ra ve al týn çal dýk la rý, bu al týn la rý U lus ta bir ku yum cu da boz dur duk la rý bil di ril di. Ku yum cu dük ka ný nýn sa hi bi A.Y. de gö zal tý na a lýn dý. Em - ni yet te sor gu la ma la rý ta mam la nan zan lý lar Sin - can Ad li ye si ne gön de ril di. An ka ra / a a SOSYAL pay la þým si te si Fa ce bo ok ta ku ru lan Sos yal So rum lu luk ad lý bir grup ta bu lu þan ve ço ðun lu ðu nu ü ni ver si te öð ren ci le ri nin o luþ tur - du ðu genç ler, her ay 3-4 kez bir a ra ya ge lip, Ýs - tan bul da ki hu zu rev le ri ni zi ya ret e de rek, ih ti - yaç sa hi bi ve kim se siz yaþ lý la ra, ki þi sel is tek le ri doð rul tu sun da eþ ya yar dý mýn da bu lu nu yor. Dün ya ü ze rin de mil yon lar ca ü ye si o lan ve ü ye sa yý sýy la ki mi ül ke le rin nü fu su nu aþ tý ðý be lir ti - len sos yal pay la þým si te si Fa ce bo ok, Tür ki ye de de ta kip çi le ri ta ra fýn dan, fo toð raf, bil gi ve vi de o pay laþ ma nýn ya ný sý ra sos yal faaliyet ler ve yar - dým se ver lik mak sa dýy la da kul la ný lý yor. Kur - duk la rý grup lar la bir a ra ya ge len, da ha ön ce bir bir le ri ni hiç gör me miþ in san lar, bu bu luþ - ma la rý ha yýr mak sa dýy la de ðer len di re rek, hem ih ti yaç sa hi bi in san la rý hem de ken di le ri - ni se vin di ri yor. Bu tür grup la rýn a ra sýn da ye ri ni a lan Sos yal So rum lu luk ad lý grup da 7 ku - ru cu ta ra fýn dan o luþ tu rul duk tan son ra 558 ü ye ye u laþ tý. Her ge çen gün ü ye sa yý sý ar tan grup ta bir a ra ya ge len genç ler, or tak ka rar la, im kân la rý nýn el ver di ði öl çü de her ay 3-4 kez bu lu þup, o haf ta ka rar laþ tý rý lan yer le re, yar dým zi ya ret le ri ne gi di yor. Ge çen haf ta Da rü la ce ze Mü es se se si Ok - mey da ný Hu zu re vi ne zi ya ret faaliyeti ne ka tý lan grup tan, fark lý ü ni ver si te ler den öð ren ci ler zi ya - ret et tik le ri hu zu re vi sa kin le ri ne al dýk la rý eþ ya - la rý da ðýt tý. Sos yal So rum lu luk gru bu nun ku - ru cu su Ka der Ba yýn dýr, E li miz den gel di ðin ce, hu zu rev le ri ni, ço cuk e sir ge me ku rum la rý ný zi - ya ret e dip ih ti yaç sa hi bi o lan la ra yar dým et mek mak sa dýy la böy le bir grup aç týk. Ýn ter net te, bi - zim gi bi dü þü nen baþ ka genç le re de u la þa rak gu ru bu mu zun ü ye si sa yý sý ný art týr dýk. Ve ü ye sa yý sý art týk ça, ay lýk ak ti vi te le ri miz, zi ya ret le ri - miz de ço ðal dý. Þim di bir a i le gi bi yiz di ye ko - nu þu yor. Ýs tan bul / a a Kur duk la rý grup lar la bir a ra ya ge len, da ha ön ce bir bir le ri ni hiç gör me miþ gençler, bu bu luþ ma la rý ha yýr mak sa dýy la de ðer len di re rek, ih ti yaç sa hi bi in san la rý se vin di ri yor. FOTOÐRAFLAR: AA Fa ce bo ok ta si ber ha yýr se ver lik a ðý SOS YAL SO RUM LU LUK AD LI BÝR GRUP TA BU LU ÞAN GEN LER, HER AY 3-4 DE FA BÝR A RA YA GE LE REK, HU ZU REV LE RÝ NÝ ZÝ YA RET E DÝ YOR LAR, KÝM SE SÝZ LE RE YAR DIM DA BU LU NU YOR LAR. BURS VE KRE DÝ Ý ÝN EK SÜ RE YÜKSEKÖÐRETÝM Kre di ve Yurt la rý Ku ru - mu (YURT KUR) Ge nel Mü dü rü Ha san Al - bay rak, kre di ve burs mü ra ca at la rý son ra sýn da ta ah hüt se net le ri ni za ma nýn da tan zim ve tas - dik et ti re me yen öð ren ci le ri i çin i kin ci de fa ek sü re ve ril di ði ni bil dir di. Al bay rak, yap tý ðý ya zý - lý a çýk la ma da, öð re tim dö ne min de kre di ve burs mü ra ca at la rý son ra sýn da ta ah - hüt se net le ri ni za ma nýn da tan zim ve tas dik et ti re me yen öð ren ci ler i çin O cak 2011 (31 O cak 2011 da hil) ta rih le ri a ra sýn da ek sü - re ve ril di ði ni be lirt ti. Ta ah hüt se net le ri ni no - ter de tan zim ve tas dik et ti re rek ku ru ma tes - lim et me le ri ha lin de bu öð ren ci le rin burs ve - ya öð re nim kre di le ri 10 Þu bat 2011 ta ri hin de ö de ne cek. YURT KUR, burs, öð re nim ve kat - ký kre di si i çin 31 A ra lýk 2010 da do lan baþ vu - ru sü re si ni, da ha ön ce 14 O cak 2011 gü nü ne ka dar u zat mýþ tý. An ka ra / a a HIZLI TREN GARI SAYISI ARTIYOR HIZLI tren pro je le ri nin hiz me te gir me si ne pa - ra lel o la rak Tür ki ye ge ne lin de 100 e ya kýn hýz lý tren ga rý ya pýl ma sý ön gö rü lü yor. A lý nan bil gi ye gö re, hýz lý tren að la rýy la ö rü len Tür ki - ye de, u ça ðýn yer de ki ra ki bi hýz lý tren le rin ko nak la ya ca ðý 100 e ya kýn hýz lý tren ga rý Yap- Ýþ let-dev ret (YÝD) mo de liy le hiz me te su nu la - cak. An ka ra da, mev cut ga rýn ya ný na in þa e di - le cek ilk hýz lý tren ga rý nýn ya ný sý ra pro je le ri ta mam la nan Ka yaþ ve E ti mes gut ol mak ü - ze re en az 3 hýz lý tren ga rý ya pý la cak. Ka - yaþ a ya pý la cak ga rýn i ha le si ne An ka ra-si vas hýz lý tren pro je si i ha le le ri nin ta mam lan ma - sý nýn ar dýn dan çý ký la cak. Son ra ki yýl lar da ih - ti yaç doð rul tu sun da Sin can da hýz lý tren ga rý ya pýl ma sý de ðer len di ri le cek. An ka ra-kon ya hýz lý tren pro je si nin de hiz me te gir me siy le Kon ya ya hýz lý tren ga rý ya pýl ma sý i çin de i ha - le ye çý ký la cak. An ka ra / a a ÖÐRENCÝLERE 5 GÜN SÜT ÝLKÖÐRETÝM öð ren ci le ri ne haf ta nýn 5 gü nü süt ve ril me si pro je sin de, so na yak la þýl dý ðý bil - di ril di. Na mýk Ke mal Ü ni ver si te si (NKÜ) Zi - ra at Fa kül te si Zo o tek ni Bö lü mü Baþ ka ný ve U lu sal Süt Kon se yi Baþ kan Yar dým cý sý Prof. Dr. Mu hit tin Öz der, yap tý ðý a çýk la ma da, Tür ki ye de süt tü ke ti mi nin ge liþ miþ ül ke le re gö re dü þük se vi ye de kal dý ðý ný söy le di. o - cuk la rýn ze ka ge li þi mi a çý sýn dan sü te ih ti yaç duy duk la rý ný be lir ten Öz der, Tür ki ye de ki tüm il köð re tim öð ren ci le ri ne haf ta nýn 5 gü - nü o kul sü tü ve ril me si yö nün de ki uy gu la ma, bu e ði tim-öð re tim dö ne mi ne ye tiþ me di. Ö - nü müz de ki dö ne me da ha kap sam lý bir ça lýþ - may la gi di le cek. Bu nun çe þit li ne den le ri var. Ýlk he de fi miz, il köð re tim ça ðýn da ki ço cuk la - rýn süt iç me si. Bu nu i kin ci ya rý yýl baþ la týp bir son ra ki yýl tüm Tür ki ye ye u laþ týr ma ya ça lý þý - yo ruz di ye ko nuþ tu. Te kir dað / a a

4 4 YE NÝ AS YA / 15 OCAK 2011 CUMARTESÝ HA BER FARK Türkiye nin önündeki ucube ler FA RUK A KIR ca ni as ya.com.tr Kars ta ya pý lan bir hey kel le il gi li tar týþ ma bir kaç kol dan de vam e di yor. Baþ ba kan R. Tay yip Er do ðan ýn bu a nýt/hey kel in ya - pýl ma sý na i ti raz et me si ve u cu be ye ben zet me si hey kel ci ler in tep ki si ne se bep ol du. Kül tür Ba - ka ný nýn, Bu ben zet me ge ce kon du lar i çin di, hey kel i çin de ðil di de me si de doð ru lan ma dý. Baþ ba kan u cu be ben zet me si ni hey kel i çin yap tý ðý ný tek rar la dý. Bü yük Türk çe Söz lük e gö re u cu be, ok a ca yip, þa þý la cak ka dar çir kin o lan þey an la mý - na ge li yor. Tar tý þý lan hey kel in u cu be o lup ol - ma dý ðýn dan zi ya de, te mel de hey kel le re ay rý lan pa ra nýn ve har ca nan e mek le rin baþ tan so na is - raf ol du ðu nu a ca ba hey kel se ven ler e kim ha - týr la ta cak? Hür A dam a dýy la ha ya tý fil me ko nu e di len Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri nin bu hu - sus ta dik kat çe ki ci bir de ðer len dir me si ol muþ. Av. Hu lu si Bit li si Ak türk ün Af yon Mah ke me si Mü da fa a sý nda ki ha tý ra ya gö re, Be di üz za man, An ka ra da gö rüþ tü ðü, tar týþ tý ðý ve ken di si ne mek tup ve rip na ma za dâ vet et ti ði M. Ke mal le an la þa ma yýn ca Van a git me ye ka rar ve rir. M. Ke - mal, tren le An ka ra dan Van a git mek i çin is tas - yon da bu lu nan Be di üz za man ýn ya ný na gi der. A - yak ü ze ri hey kel ko nu sun da ko nu þur lar. M. Ke - mal, o na bu ko nu da ki ka na at le ri ni so rar. Be di üz - za man da Müs lü man la rýn hey kel le ri; has ta ne ler, mek tep ler, ye tim le ri ko ru yan yurt lar, mâ bed ler, yol lar gi bi a bi de ler ol ma lý dýr þek lin de bir ce vap ve rir. (Nec met tin Þa hi ner, Bi lin me yen Ta raf la - rýy la Be di üz za man Sa id Nur sî, s.272) Þim di ye ka dar M. Ke mal e ve ri len mek tu bu, o nun la ya pý lan gö rüþ me yi in kâr e den ler muh te - me len bu gö rüþ me yi de in kâr e der ler. Bu gün i - çin bel ge si nin or ta ya çýk ma dý ðý, a ma þa hi di nin an lat tý ðý bu gö rüþ me ol ma mýþ ol sa bi le mâ nâ o - la rak doð ru dur... Tar týþ ma la rý, ne ti ce le ri i le bir lik te de ðer len - dir mek ge rek ti ði ne gö re; bu tar týþ ma yý da ne ti - ce le ri i le bir lik te de ðer len dir mek lâ zým. Yýl lar - dan be ri bir mâ nâ da çöp e a tý lan pa ra lar bel ki bun dan son ra a týl ma ya cak. Yal nýz, an la mak ta zor luk çek ti ði miz bir du - rum var, o da þu: Kars ta ki bu hey kel ler bir gün - de ya da bir haf ta da ya pýl ma dý ðý na gö re; i ti raz et mek i çin ni çin bun ca za man bek len di? Te me - le ilk harç ko nul du ðun da ve hat ta da ha da ön - ce sin de bu yan lý þa dur de mek ge rek mez miy - di? Bu hey kel le rin bir de pro je saf ha sý var ki, bun la rý da dü þü nün ce or ta da cid dî bir ha ta ol - du ðu an la þý lýr. Dü þü nün; pro je ya pýl mýþ, il gi li be le di ye i le an - laþ ma ya pýl mýþ, te mel a týl mýþ ve ne re dey se iþ ça- tý nýn ça kýl ma sý na gel miþ, an cak þim di i ti raz e di - li yor. Üs te lik mil le tin pa ra sý ný bu pro je ye ak ta ran ki þi de, ik ti dar par ti si ne men sup bir be le di ye baþ - ka nýy mýþ... Ben zer bir yan lýþ lýk, ge çen yýl lar da Ýz - mir in Bu ca il çe sin de ya þan mýþ, dað bü yük lü ðün - de bir rol yef ya pýl mýþ tý. O nu ya pan da ik ti dar par ti si ne men sup o lan bir be le di ye baþ ka nýy dý. Bu ca da ya pý lan rol yef 4 mil yon TL ye ( es ki pa - ra mýz i le 4 tril yon ol du ðu nu ha týr la ya lým) mâl ol muþ ve 3 yýl da ta mam lan mýþ tý. ( - ter net ha ber.com/news_de ta il.php?id=207086) De va sa o tel le rin bi le ka çak o la rak ya pýl dý ðý bir Tür ki ye de ma a le sef böy le ga rip lik ler, u cu - be ler o lu yor. Ol ma ma sý ný, mil le tin pa ra la rý nýn çö pe a tý lýp is raf e dil me me si ni ta lep e di yo ruz. U cu be ler ye ri ne; o kul lar, yol lar, has ta ha ne ler, köp rü ler, ca mi ler vs. ya pý la bi lir... Gerçeker: Yargý reforma muhtaç YAR GI TAY BAÞ KA NI GER E KER, YAR GI DA KÝ A CI TAB LO YA Ý ÞA RET ET TÝ: YAR GI, A DAN Z YE KA DAR, TE - ME LÝN DEN, ÝLK DE RE CE MAH KE ME LE RÝ NE KA DAR OK GE NÝÞ YAR GI RE FOR MU NA MUH TA DU RUM DA. YAR GITAY Baþ ka ný Ha san Ger çe ker, yar gý nýn, A dan Z ye ka dar, te me lin den, ilk de re ce mah - ke me le ri ne ka dar çok ge niþ bir yar gý re for mu - na muh taç ol du ðu nu be lir te rek, Ar týk bý çak ke mi ðe da yan dý. So run lar kar to pu ha lin de çö - züm süz bir yu mak ha li ne gel di. Ýn san lar, top - lum þi ka yet le rin de hak lý. Va tan da þa so run la rý - mý zý ma ze ret o la rak su na ma yýz de di. Ger çe ker, Yar gý tay Kon fe rans Sa lo nu nda dü zen le nen Yar gý tay Ka rar la rý er çe ve sin de Ce za Hu ku ku Sem poz yu mu nun a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, ce za hu ku kun da ya pý lan Ýnsan haklarý ve özgürlükleri izleme örgütü Freedom House'ýn yýllýk raporunda, Türkiye'nin notu hem siyasî haklar, hem sivil özgürlükler alanýnda, geçen yýllardaki gibi 3 oldu. Türkiye, kýsmen özgür FREEDOM HOUSE IN ÖZGÜRLÜKLER RAPORUNDA, TÜRKÝYE KISMEN ÖZGÜR ÜLKELER KATEGORÝSÝNDE YER ALDI. ABD DE 70 yýl ön ce ku ru lan in san hak la rý ve öz gür lük le ri iz le me ör gü tü Fre e dom Ho u se ýn dün ya da öz gür lük ler ra po run - da, bu yýl Tür ki ye ye 3 pu an ve ril di. Mer - ke zi Was hing ton da bu lu nan ör gü tün yýl - lýk ra po run da, ül ke ler en öz gür o lan dan en az öz gür o la na, 1 den 7 ye doð ru ra kam lar - la not lan dý rýl dý. Bu na gö re, Tür ki ye nin no tu hem si ya si hak lar, hem si vil öz gür - lük ler a la nýn da, ge çen yýl lar da ki gi bi 3 ol - du. Ra por da Tür ki ye ye, öz gür lük le rin sta - tü sü ko nu sun da kýs men öz gür ül ke ler ka te go ri sin de yer ve ril di. Fre e dom Ho u - se un A raþ týr ma Di rek tö rü Arch Pud ding - ton, ra por la il gi li dü zen le nen ba sýn top lan - tý sýn da, Tür ki ye i le il gi li bir so ru ü ze ri ne, Tür ki ye de i na nýl maz de re ce de bir si ya si ku tup laþ ma nýn ol du ðu nu, ABD de ya þa - nan ku tup laþ ma nýn, Tür ki ye de ki i le kar þý - laþ tý rýl dý ðýn da çok ba sit kal dý ðý ný söy le di. kök lü de ði þik lik le ri nin doð ru uy gu la ma i çin ö - nem ar z et ti ði ni söy le di. Ce za hu ku ku a la nýn - da uy gu la ma cý lar i le a ka de mis yen le rin bir lik te ça lýþ ma sý nýn ya rar ve kat ký sað la ya ca ðý ný i fa de e den Ger çe ker, ce za hu ku ku nun, te mel hak ve öz gür lük ler, in san hak la rýy la ya kýn dan il gi li ol - du ðu i çin ü ze rin de has sa si yet gös te ril me si ge - rek ti ði ni be lirt ti. Ce za hu ku ku a la nýn da yar gý or gan la rý a ra sýn da fark lý lýk lar da bu lun du ðu na i þa ret e den Ger çe ker, Gün cel ol du ðu i çin di le ge ti ri yo rum. Tu tuk la ma ko nu sun da fark lý uy - gu la ma lar ya pýl ma sý, mah ke me ler a ra sýn da Tür ki ye yi, yük sek no ta sa hip bir kýs - men öz gür ül ke o la rak gör dük le ri ni be lir - ten Pud ding ton, Tür ki ye de hem Baþ ba - kan Re cep Tay yip Er do ðan hü kü me ti nin ön ce sin de, hem de þu an ki hü kü met dö ne - min de bir di zi ö nem li re for mun ha ya ta ge - çi ril di ði ni kay det ti. Baþ ba kan Er do ðan ýn, hu ku kun üs tün lü ðü, a zýn lýk hak la rý, Kürt - ler le i liþ ki ler ve yö ne tim le a la ka lý bel li a lan - lar da ba zý ö nem li re form lar yap tý ðý ný i fa de e den Pud ding ton, An cak a þa ðý yu ka rý son bir yýl i çe ri sin de, Fre e dom Ho u se da ba zý kü çük a larm zil le ri nin çal ma sý na sebep o - lan ge liþ me ler ol du. Bun lar, kü çük bir mik - tar dý þýn da Tür ki ye nin no tu nu çok faz la a - þa ðý dü þür me di, an cak Türk hü kü me ti nin ö zel lik le ba sý na yö ne lik mu a me le sin den bü yük kay gý du yu yo ruz de di. Pud ding ton, Baþ ba kan Er do ðan ýn, ba sýn da ken di si ni e leþ ti ren ke sim le ri Gül den Al man ya ya da ha dikkatli ve ya pý cý ol un çaðrýsý CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, Rum ke si mi nin Av ru pa Bir li ði (AB) ü ye li ði ne, Bir li ðin te mel il ke - le ri ih lâl e di le rek a lýn dý ðý ný be lir te - rek, Av ru pa nýn en güç lü ül ke si - nin (Al man ya) da ha dik kat li ve ya - pý cý ol ma sý ný bek ler dim de di. Cum hur baþ ka ný Gül, Ba lý ke sir e ger çek leþ tir di ði zi ya ret çer çe ve sin - de Va li li ði zi ya ret et ti. Va li lik ö - nün de ki va tan daþ lar ta ra fýn dan çi - çek ler, ba lon lar ve kon fe ti ler le kar - þý la nan Gül ün boy nu na Ba lý ke sir Yö rük ler Fe de ras yo nu ü ye le rin ce key fi ye ta kýl dý ve ü ze rin de a dý ya zý - lý o lan Be þik taþ spor ku lü bü nün amb le mi nin bu lun du ðu min ya tür ha lý ar ma ðan e dil di. Tö ren man ga - sý ný se lâm la dýk tan son ra hal ka hi - tap et mek ü ze re Va li li ðin gi ri þi ne gel di ði sý ra da Va li lik bi na sýn da Cum hur baþ ka ný Gül ün ba þýn dan a þa ðý gül yap rak la rý dö kül dü. Gül, hal ka hi ta ben yap tý ðý ko nuþ ma da Ba lý ke sir li le re se lam la rý ný ve en i yi di lek le ri ni i let ti, gös te ri len sev gi ye te þek kür et ti. Gül, Si zin þah sý ma gös ter di ði niz bu sev gi, dev le tin ve mil le tin bir li ði nin sem bo lü dür di - ye ko nuþ tu. Cum hur baþ ka ný Gül, da ha son ra Ba lý ke sir Va li si Yýl maz Ars lan ýn ma ka mý na geç ti. Bu ra da ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la yan Gül, Al man ya Baþ ba ka ný An ge la Mer kel in Tür ki ye nin Kýb rýs ta iþ - gal ci ol du ðu yö nün de ki söz le ri ni na sýl de ðer len dir di ði ni sor ma sý ü - ze ri ne þöy le ko nuþ tu: Hü kü me tin bu ko nuy la il gi li a çýk la ma la rý ol du. Al man ya, Av ru pa nýn en güç lü, lo - ko mo tif ül ke si. Av ru pa nýn en güç - lü ül ke si nin bu tip so run lar la il gi li fark lý, Yar gý tay da fark lý lýk ol ma sý çok ü zün tü ve ri ci. Bu ya pý lan la rýn net ol ma dý ðý ný, ce za hu - ku ku nun ge nel li lik il ke si ne ay ký rý ol du ðu nu gös te ri yor de di. Ce za hu ku kun da ki fark lý lý ðýn top lum ca an la þýl ma sý nýn da zor ol du ðu nu i fa - de e den Ger çe ker, bu du ru mun bir an ön ce çö zül me si ge rek ti ði ni, ko nu ya i liþ kin ya sal ve mev zu at de ði þik li ði i çin ne ge re ki yor sa ya pa - cak la rý ný söy le di. Ger çe ker, Yok sa ka os or ta - mý na gi di yo ruz. Ce za hu ku kun da ka os or ta mý o lu þu yor. Ma hal le bas ký sý, ka mu o yu, top lum vic da ný bas ký sý biz le ri hiç bir za man ka nu nu, düþ man gi bi gör dü ðü nü ö ne sü re rek, ge rek Er do ðan, ge rek se sav cý la rýn ba sý na kar þý al dý ðý ted bir le ri ra hat sýz e di ci bul - duk la rý ný kay det ti. Pud ding ton, Ge nel dü ze ne bak tý ðý mýz da, de mok ra tik e ði lim - ler ta þý yan li der le rin bi le, o to ri ter bir yö - ne li me kay dýk la rýn da ilk o la rak ba sý ný he - def al dýk la rý ný gö rü rüz, Tür ki ye de de þu an da gör dü ðü müz bu i fa de si ni kul lan dý. ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý nýn De mok ra si, Ýn san Hak la rý ve a lýþ ma dan So rum lu Ba kan Yar dým cý sý Mic ha el Pos ner da top lan tý nýn ar dýn dan ga ze te ci le rin Tür ki - ye i le il gi li bir so ru su nu ce vap lar ken, Türk hü kü me tiy le a ra la rýn da ki güç lü i - liþ ki le re vur gu ya pa rak, Tür ki ye de ba zý a lan lar da son 10 yýl i çin de bü yük i ler le - me sað lan dý ðý ný, an cak ba sýn öz gür lü ðü gi bi a lan la ra da ir se kay gý la rý nýn bu lun du - ðu nu söy le di. Washington / a a da ha dik kat li, da ha ya pý cý ol ma sý ný bek ler dim. Rum ke si mi, AB nin te - mel il ke le ri ih lâl e di le rek Bir li ðe ü - ye a lýn dý. Rum ke si mi nin Kýb rýs so ru nu hal lol ma dan AB ye ü ye o - la ma ma sý ge re ki yor du. Kýb rýs dos - ya sý Bir leþ miþ Mil let ler de tar tý þý lýr - ken, Ba rýþ Gü cü var ken, so run lu bir A da yý ü ye a la rak AB te mel il - ke le ri ni çið ne miþ tir. Ba rý þýn ger - çek leþ me si i çin ya pý cý, ta raf la rý in - cit me ye cek þe kil de ha re ket e dil - me li te re fe ran du ma su nu lan An nan Pla ný, ay ný za man da AB nin de pla nýy dý. O dö nem AB nin Ge niþ le me den So rum lu Ko mi se ri o lan Gün ter Ver he u gen Rum lar bi zi kan dýr dý de di. Sa yýn Mer kel in bun la rý bi le rek ko nuþ - ma sý ge re kir di. A çýk la ma la rý na ü - zül düm. Balýkesir / a a Kitap Fuarýna ve Ýmza Gününe Davet ADANA Yer : Tüyap Fuar Alaný Tarih : 11 Ocak 2011 Salý - 16 Ocak 2011 Pazar günleri arasý Gazetemizin yazarlarýndan Ýslâm Yaþar 15 Ocak 2011 Cumartesi günü akþam saat da Zübeyir Gündüzalp Apt. 6. katta okuyucularýyla sohbet edecektir. Ayrýca 16 Ocak 2011 Pazar günü saat: 14.00'de Tüyap Fuar alanýnda Yeni Asya standýnda okuyucularý ile buluþup kitaplarýný imzalayacaktýr. Bütün okuyucularýmýz dâvetlidir. Bölge Toplantýsýna Da vet ADANA Adana Bölgesi Yeni Asya Gazetesi Temsilcileri Toplantýsý (Adana, Mersin, K. Maraþ, Osmaniye, Hatay illeri) aþaðýda belirtilen yer ve tarihte yapýlacaktýr. Tarih : 16 Ocak 2011 Pazar Saat: Yer : Baraj yolu Hasan Usta Kebap karþýsý MNG Kargo yaný Zübeyir Gündüzalp Apt. Kat: 6 Seyhan/ADANA Ýrtibat Tel. : (0505) Konferansa Da vet Ko nu : Gençlik ve Anne-Baba Ýliþkileri Ko nuþ ma cý : Sabahattin Yaþar Ta rih : 16 Ocak 2011 Pazar Sa at: Yer : Belediye Kültür Sarayý. Ýskenderun Tel : (0533) hu ku ka uy gun bir þe kil de uy gu la mak tan a lý - koy ma ma lý dýr di ye ko nuþ tu. Yar gý, A dan Z ye ka dar, te me lin den, ilk de re ce mah ke me - le ri ne ka dar çok ge niþ yar gý re for mu na muh - taç du rum da di yen Yar gý tay Baþ ka ný Ger çe - ker, Ar týk bý çak ke mi ðe da yan dý. So run lar kar to pu ha lin de çö züm süz bir yu mak ha li ne gel di. ö züm bu lun ma dý ðý tak dir de, so run lar git tik çe da ha çö züm süz ha le ge le cek. Ýn san lar, top lum þi kâ yet le rin de hak lý. Va tan da þa so run - la rý mý zý ma ze ret o la rak su na ma yýz de ðer len - dir me sin de bu lun du. An ka ra / a a Yar gý, mil le te ya ban cý laþ ma sýn nha KÝM LER ve Sav cý lar Yük sek Ku ru lu (HSYK) 1. Da i - re si Ü ye si Ýs ma il Ay dýn, Ka rar la rý mý zýn Türk mil le ti a dý - na ve rir ken bu mil le te ya ban cý laþ ma dan ve ö te ki leþ me - den ha re ket e der sek pek çok so ru nun çö züm yo lu na gi - re ce ði kuþ ku suz dur de di. Yar gý da Du rum A na li zi Top - lan tý la rý nýn 4. Gru bu E dir ne de baþ la dý. La le zar Res to ran - da baþ la yan ve bu gün so na e re cek o lan top lan tý da Ay dýn, ka mu o yun da sýk ça tar tý þý lan yar gý i le il gi li so run la rýn tes - bi ti, ha kim ve sav cý la rýn so run la rýn tesbi ti ve so run la rýn çö zü mü ne i liþ kin yol ha ri ta sý ný çiz mek i çin A da let A ka - de mi si i le iþ bir li ði ya pa rak bu top lan tý la rý dü zen le dik le ri - ni be lirt ti. Ge niþ an lam da hu kuk çu lar o la rak gö rev le ri nin hak kýn gö ze til me si ve ye ri ne ge ti ril me si an la mý na ge len a da le ti ger çek leþ tir mek ol du ðu nu i fa de e den Ay dýn, þöy - le de vam et ti: A da le tin ger çek leþ ti ril me si hýz lý et kin ve a dil ol mak týr. Bu du rum Av ru pa Ýn san Hak la rý söz leþ - me si nin 6. mad de sin de i fa de e dil di ði gi bi A na ya sa ya yan - sý ma sý da A na ya sa mý zýn 141/4 mad de sin de dâ vâ la rýn en az gi der le ve müm kün o lan sü rat le so nuç lan dý rýl ma sý yar gý nýn gö re vi dir þek lin de dü zen len miþ tir. A da le tin in - san la ra ge rek ti ði duy gu sun dan ha re ket le ger çek leþ ti ril - me sin de de in san hak la rý na ve in sa ni de ðer le ri ne say gý duy ma yý ih mal et me me miz ge rek ti ði a çýk týr. Ka rar la rý - mý zýn Türk mil le ti a dý na ve rir ken bu mil le te ya ban cý laþ - ma dan ve ö te ki leþ me den ha re ket e der sek pek çok so ru - nun çö züm yo lu na gi re ce ði kuþ ku suz dur. Ya pý la cak bu ça lýþ ma la rýn da so run la rýn tesbi ti ve çö zü mü ne kat ký sað - la ya ca ðý i nan cý mý tek rar la ya rak tüm mes lek taþ la rý ma i yi ça lýþ ma lar di li yor ba þa rý lar di li yo rum. E dir ne / a a TÜ BÝ TAK ve Ý TÜ den ýs lak im za i le il gi li farklý ra por n ÝR TÝ CA i le Mü ca de le Ey lem Pla ný'' bel ge si nin mü - rek kep ya þý nýn tes bi ti ne i liþ kin mah ke me nin ta le bi ü - ze ri ne TÜ BÝ TAK'tan ve Ý TÜ'den fark lý ra por lar gel - di. TÜ BÝ TAK öl çüm ya pa cak tek no lo jik yok der ken, Ý TÜ 'þart la rýn sað lan ma sý lâ zým' de di. Ýs tan bul 13. A - ðýr Ce za Mah ke me si nin dâ vâ ko nu su bel ge ü ze rin - de ki ya zý ve im za nýn mü rek kep ya þý nýn tesbi ti nin müm kün o lup ol ma dý ðý na i liþ kin Ý TÜ ve OD TÜ rek - tör lük le ri i le TÜ BÝ TAK a yaz dý ðý ya zý la ra ce vap ve ril - di. TÜ BÝ TAK tan ge len ya zý da, bil gi ta lep e di len hu - su sun ad lî týb býn ya zý ya þý nýn be lir len me si a la ný na gir di ði be lir ti le rek, bu tür öl çüm le ri a na li tik yön tem - ler le ya pan tek no lo ji nin dün ya da ha li ha zýr da mev - cut ol ma dý ðý vur gu lan dý. OD TÜ den ge len ya zý da i se il gi li bö lüm bu lun ma dý ðýn dan bi lir ki þi lik a la nýn da gö rev len dir me ya pýl ma dý ðý bil di ril di. Ý TÜ Kim ya- Me ta lur ji Fa kül te si Kim ya Mü hen dis li ði Bö lü mün - den gön de ri len ya zý da i se kâ ðýt ü ze ri ne ya zý lan ya zý ve im za lar da kul la ný lan mü rek kep le rin a na li zi ve mü rek kep ya þý nýn ta yi ni ko nu la rýn da an cak uy gun þart la rýn o luþ ma sý ve sað lan ma sý ha lin de ge rek li in ce - le me ve a na liz le rin ya pý la bil me si nin müm kün o la ca - ðý kay de dil di. Ya zý da, be lir ti len hu sus la ra gö re, ge - rek li in ce le me ve a na liz le rin ya pýl ma sý i çin ön in ce le - me so nu cun da tesbit e di le cek ge rek li a na liz üc re ti nin Ý TÜ Dö ner Ser ma ye Ýþ let me si Mü dür lü ðü he sa bý na ya tý rýl ma sý nýn is te nil di ði be lir til di. Ýs tan bul / a a ÝSKENDERUN

5 YE NÝ AS YA / 15 OCAK 2011 CUMARTESÝ HA BER 5 ANKARA Meðer uzlaþma da olabiliyormuþ? MEHMET KARA Si ya set te ki kav ga la rýn ve uz laþ maz dav ra nýþ la rýn mil let ta ra fýn dan tas vip gör me di ði ni, hat ta ku tup laþ ma la ra se bep ol du ðu nu sýk sýk gün de me ge ti ren ler de niz. An cak yýl lar son ra bir ge liþ me ol du ki þaþ týk kal dýk. Mec lis te gru bu bu la nan dört par ti a ra sýn da ki u yu mu gö ren ler de hay ret ler i çin de ka lýr ken, Ta ri hî bir gün dü di yen ler de çok ol du. A da let Ko mis yo nu Baþ ka ný Ah met Ý yi ma ya A ziz mil le tin da i ma ar zu la dý ðý uz laþ ma öz le mi nin bü yük Mec lis te ger çek leþ ti ði mut lu za ma nýn i çin de yiz di ye rek me se le yi ö zet le di as lýn da Üç yýl dýr Mec lis te bek le yen Borç lar ve Ti ca ret Ka nu nu par ti le rin uz laþ ma sý so nu cu üç sa at te geç ti. Gö rüþ me de u zun ko nuþ ma lar ya pýl ma dý, ö ner ge ve ril me di, yok la ma a lýn ma dý. Bir kaç mad de dý þýn da ko nuþ ma da hi ya pýl ma dý. TBMM Baþ kan ve ki li nin mad de yi oy la rý ný za su nu yo rum: Ka bul e den ler... Ka bul et me yen ler... Ka bul e dil miþ tir þek lin de ar dý ar dý na ge len söz le ri i le Mec lis gö rüþ me le ri nin bu dö ne mi i çin bir re kor da ký rýl mýþ ol du. DP de kon gre gü nü n DE MOK RAT Par ti (DP) 10. O la ðan Bü yük Kon gre si bu gün ya pý lý a cak. Kon gre de bin 325 ki þi, par ti yi se çi me gö tü re cek ge nel baþ kan a da yý ve a day la rý ný oy la ya cak. A ta türk Spor Sa lo nu nda bu gün sa at da baþ la ya cak ve u za ma sý du ru mun da ya rýn da sü re cek kon gre de; bin 100 se çil miþ de le ge, 60 GÝK ü ye si, 70 Mer kez Ka rar Ku ru lu ü ye si, 35 Yük sek Hay si yet Di va ný ü ye si, 58 Par ti Ku ru cu su, 1 mil let ve ki li (Me sut Yýl maz) ve Ge nel Baþ kan Hü sa met tin Cin do ruk, oy kul la na cak. Kýr mý zý be yaz renk ler le süs le ne cek ve de le ge le rin or ta da yer a la ca ðý kon gre sa lo nun da ge nel baþ kan lý ða a day ol mak i çin en az 50 kon gre de le ge si nin ya zý lý o na yý ný al mak ge re ki yor. Kon gre ön ce sin de DP Genç lik Kol la rý Ku ru cu Ge nel Baþ ka ný Ad nan Da ðýs tan lý, DP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Ah met Ö zal, es ki ba kan lar dan ve par ti ü ye si Na mýk Ke mal Zey bek, Bod rum Be le di ye Baþ ka ný Meh met Ko ca don, es ki Ge nel Ý da re Ku ru lu ü ye si Sa met O ca koð lu, DP Genel Baþkanvekili Salih Uzun ve es ki ba kan lar dan Rý fat Ser da roð lu, kon gre de a day ol duk la rý ný a çýk la dý. Ankara / aa Ba ðýþ. Re ka bet fas lý ný er te ye bi li riz n DEV LET Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ, re ka bet fas lý nýn a çý lý þý ný ge re kir se er te le me yi gö ze a la cak la rý ný AB dö nem baþ kan lý ðý na i let tik le ri ni söy le di.ba kan Ba ðýþ, Av ru pa Bir li ði a day ül ke AB ba kan la rý i le ge niþ le me ko nu sun da ki is ti þa re le re ka týl dý. Ma ca ris tan Dý þiþ le ri Ba kan lý ðýn da ger çek le þen top lan tý ya Ba ðýþ ýn ya ný sý ra AB Dö nem Baþ ka ný Ma ca ris tan ýn AB Ýþ le ri Ba ka ný E ni kö Gyö ri i le a day ül ke ler Hýr va tis tan, Ma ke don ya, Ýz lan da ve Ka ra dað ýn ba kan la rý iþ ti rak et ti. Dev let Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci Ba ðýþ, top lan tý nýn ar dýn dan ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Ma ca ris tan ýn dö nem baþ kan lý ðý i le il gi li me saj lar ver di. Ba ðýþ, þun la rý söy le di: Ma ca ris tan ýn bu dö nem le il gi li slo ga ný da ha güç lü bir Av ru pa, in san has sa si ye ti o lan da ha güç lü bir Av ru pa. Ta biî da ha güç lü bir Av ru pa nýn sað lan ma sý i çin de a day ül ke le rin po tan si yel le ri ni da ha i yi de ðer len dir me le ri ge rek ti ði ne i na ný yo ruz. Bi zim le il gi li o la rak re ka bet fas lý nýn mü za ke re le re a çýl ma sý i çin Ma car dö nem baþ kan lý ðý e lin den ge len ça ba yý ser gi le ye ce ði ni söy le di. Bi zim bu ko nu da ki tu tu mu muz bel li. Tür ki ye re ka bet fas lý nýn a çýl ma sý ný is ti yor. A ma re ka bet fas lý ný a ça ca ðým di ye de ken di e ko no mi mi zi ris ke a ta cak de ði liz. Biz ken di sý nýr la rý mý zý be lir le dik. O nu ko mis yon la, ü ye ül ke ler le pay la þý yo ruz. O sý nýr la rý mýz çer çe ve sin de bu fas lý aç ma ko nu sun da i ra de or ta ya ko yar lar sa ne a lâ. Koy maz da Tür ki ye nin, da ha mü za ke re le rin or ta sýn day ken di ðer ül ke le rin en so na bý rak tý ðý re ka bet fas lý na yo ðun laþ ma du ru mu ya ra týp, on dan son ra da biz den hak et me di ði bek len ti le re gi rer ler se biz ge re kir se bu fas lýn a çý lý þý ný er te le me yi de gö ze a la ca ðý mý zý çok a çýk ve net bir þe kil de di le ge tir dik. Bir mad de nin bi le bir gün de geç me di ði ni gö ren bi ri si o la rak 649 mad de lik bir ka nu nun bu ka dar ký sa sü re de geç me si bi zi hay ret ler i çin de bý rak tý. Ka nu nun 1926 ta rih li bir ka nun ol du ðu nu söy ler sek uz laþ ma i le ne ler ya pý la bil di ði ni göz ler ö nü ne ser miþ o lu ruz her hal de. Da rý sý de mok ra tik ve si vil bir a na ya sa ya di ye lim... «««BU SE FER DE A DAY MI O LA MA YA CAK? CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu nun son se çim ler de oy kul la na ma ma sý es pri ko nu su ol muþ, gün ler ce tar tý þýl mýþ tý. 12 Ey lül Re fe ran du mu nda oy kul la na ma ma tar týþ ma sý bit ti, bu se fer de bu yýl ya pý la cak se çim ler de a day o lup o la ma ya ca ðý tar tý þý lý yor. DSP Ge nel Baþ ka ný Ma sum Tür ker bir id di a yý or ta ya at tý. Bu id di a yý or ta ya a tar ken de, Þim di söy lü yo rum u yan sýn lar di ye, mu ha lif bi ri si gi der i ti raz e der di ye rek Ký lýç da roð lu ve CHP li yet ki li le ri u yar dý. Ýd di a þu: A na ya sa nýn ge çi ci 16. Mad de si Ký lýç da roð lu nun a day ol ma sý ný en gel le ye bi lir. ün kü, 16. Mad de ye gö re; oy kul lan ma eh li ye ti o lan ve ya oy kul la na bi le cek du rum da o lan lar, oy ver me me le ri ha lin de ilk 5 yýl i çin de ne a day o la bi lir, ne de oy kul la na bi lir. Ýd di a or ta ya a tý lýn ca ilk a çýk la ma yý ya pan TBMM A na ya sa Ko mis yo nu Baþ ka ný Bur han Ku zu ol du. Ku zu, O Mad de 12 Ey lül 1982 A - bulanan dört parti arasýndaki Yýllar sonra bir geliþme oldu ki þaþtýk kaldýk. Meclis te grubu uyumu görenler de hayretler içinde kalýrken, Tarihî bir gündü diyenler de çok oldu. na ya sa sý i çin ted bir o la rak ko nul muþ tu. Uy gu la ma sý bit miþ bir mad de. Bu gü ne ka dar uy gu lan ma dý di ye ce vap ver di. Ar dýn dan CHP söz cü le ri Ku zu nun bu gö rü þü ne des tek ver di ler. Þim di lik me se le pek ko nu þul ma sa da se çim ler ön ce sin de ka ra rý Yük sek Se çim Ku ru lu ve re cek tir. Ba ka lým Re fe ran dum da oy kul la na ma yan a na mu ha le fet par ti si nin li de ri a day o la bi le cek mi? A day o la maz sa li der ka la bi le cek mi? Bu ko nu nun ö nü müz de ki dö ne min tar týþ ma la rý nýn ba þýn da ge le ce ði ke sin «««MED YA VE SÝ YA SET Ay dýn Do ðan gru bu na a it ga ze te ve te le viz yon lar da ki ya zar ve yö ne ti ci le rin CHP ye geç me le ri dik kat çe ki ci bu lu nu yor. En son Hür ri yet te ki gö re vin den is ti fa e den Ok tay Ek þi nin de dü zen le nen tö ren le CHP ye ka týl ma sý fark lý yo rum la ra sebep ol du. Med ya dan çe ki le ce ði sýk sýk gün de me ge len grup la il gi li o la rak Do ðan si ya se te gi ri yor yo ru mu en i sa bet li o lan de ðer len dir me ol du. «««24 SA AT TE ABD ZÝ YA RE TÝ SO RU SU? Ba ðým sýz mil let ve ki li ol du ðu dö nem ler de da ha sýk Mec lis ge nel ku ru lun da sa taþ ma lar da bu lu nan Tun ce li Mil let ve ki li Ka mer Genç, CHP ye geç tik ten son ra da bu hu yun dan vaz geç miþ de ðil. Geç ti ði miz gün de ge nel ku rul da bir ka nun gö rü þü lür ken o tu ru mu yö ne ten Mec lis Baþ kan ve ki li i le ko nuþ ma-ko nuþ tur ma ma tar týþ ma sý ya þa nýr ken, A da let Ba ka ný Sa dul lah Er gin e sor du ðu so ru i se il ginç ti. A da let Ba ka ný 2 A ra lýk ta A me ri ka ya yir mi dört sa at te git ti ve dön dü. Han gi iþ i çin git ti? Bir kur ye lik gö re vi ni mi ya pý yor du? A me ri ka, on bir sa at gi diþ, on bir sa at de ge liþ; a þa ðý yu ka rý beþ al tý sa at mi, ye di sa at mi kal dý? Ken di si A me ri ka ya git ti, kim ler le gö rüþ tü? di ye sor du. Er gin, ABD ye gi di þi miz, A me ri kan A da let Ba kan lý ðýy la ya pý lan kar þý lýk lý zi ya ret ler se be biy le dir. En son A me ri kan A da let Ba ka ný Tür ki ye ye gel miþ tir, Türk A da let Ba ka ný o la rak biz o zi ya re tin kar þý lý ðý o la rak git tik de yin ce Genç tek rar sor du: Ö zel el çi ler le mi gö rüþ tü nüz Wi ki le aks le il gi li? Er gin, bu so ru ü ze ri ne de gö rüþ me de ya nýn da kim le rin ol du ðu nu a çýk la dý. 24 sa at sü ren zor lu bir yol cu luk ve ký sa cýk gö rüþ me ler de ne le rin ko nu þul du ðu mu am ma sý i se hâ lâ ce vap bek li yor! Kim se nin ha yatýna ka rýþ ma dýk BAÞBAKAN ERDOÐAN, AKP NÝN 8 YILLIK ÝKTÝDAR DÖNEMÝNDE, KÝMSENÝN HAYAT TARZINA KARIÞMADIKLARINI ÝFADE ETTÝ. BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, 8 yýl dýr han gi öz gür lü ðü ký sýt la dýk? Öz gür lük a lan la rý ný ge niþ let mek ten baþ ka. 8 yýl dýr ki min ya þam tar zý na mü da ha le et tik? Ki min ya þa mý na, gi yi mi ne ku þa mý na mü da ha le et tik? Her kes is te di ði gi bi gi yi ni yor, is te di ði gi bi eð le ni yor, is te di ði gi bi i çi yor, han gi si ne de dik ki, sen ne ka dar vis ki i çi yor sun, þa rap i çi yor sun, ne ka dar bi ra tü ke ti yor sun? de di. Er do ðan, AKP Ge nel Mer ke zin de dü zen le nen Ge niþ le til miþ Ýl Baþ kan la rý top lan tý sýn da ki ko nuþ ma sýn da, 2011 se çim le ri yak laþ týk ça, Tür ki ye de he men her se çim ön ce sin de tez ga ha sü rü len bir ta kým çir kin o yun lar, bir ta kým çir kin gün dem ler ve ka ra pro pa gan da nýn yi ne ay ný þe kil de tez gâ ha sü rül dü ðü nü söy le di. Baþ ba kan Er do ðan, gün dem de ki tar týþ ma la ra i liþ kin þöy le ko nuþ tu: Si ga ra ve al kol lü iç ki sa tý þý na yö ne lik son tar týþ ma lar do ðal a ký þý i çin de gi den tar týþ ma lar de ðil. Bu bir kam pan ya. Bun lar hü kü met a ley hi ne yü rü tü len zor la ma kam pan ya lar dýr. Bu kam pan ya lar her se çim ön ce sin de AK Par ti yi yýp rat mak i çin baþ la tý lan tez gâh la rýn ye ni si dir. AK Par ti, mu ha fa za kâr de mok rat par ti dir. Bi zim i çin a i le, ta ri hî þah si yet le rin ma ne vi de ðer le ri son de re ce ö nem li dir. Biz kök süz bir mil let, dev let de ði liz. Biz me de ni yet in þa et miþ bir mil le tiz. Mu ha fa za kâr ol du ðu muz ka dar de mok rat bir par ti yiz. Öz gür lük le re say gý du yan bir par ti yiz. Her ke sin ya þam tar zý na say gý lý yýz. Kim se nin gi yim ku þa mý na, ye me-iç me si ne, i nan cý na, i ba de ti ne ký sýt la ma ge tir me yen, tam ter si ne bu nok ta da en ge niþ öz gür lük le ri sa vu nan ve bu nun ge rek le ri ni ye ri ne ge ti ren bir par ti yiz. 8 yýl dýr, en kü çük, en mar ji nal ha di se ler bü yü tü le rek a de ta bir re jim me se le si ne dö nüþ tü rü lü yor. Bi ri le ri, ýs rar la ve i nat la bi ze giz li ni yet ler, giz li he def ler, giz li a jan da lar i za fe e di yor. So ru yo rum de ðer li ar ka daþ la rým, sev gi li mil le ti me ses le ni yo rum; 8 yýl dýr han gi öz gür lü ðü ký sýt la dýk? Öz gür lük a lan la rý ný ge niþ let mek ten baþ ka. 8 yýl dýr ki min ya þam tar zý na mü da ha le et tik? Ki min ya þa mý na, gi yi mi ne ku þa mý na mü da ha le et tik? Her kes is te di ði gi bi gi yi ni yor, is te di ði gi bi eð le ni yor, is te di ði gi bi i çi yor, han gi si ne de dik ki, sen ne ka dar vis ki i çi yor sun, þa rap i çi yor sun, ne ka dar bi ra tü ke ti yor sun? Böy le bir der di miz ol du mu? Ik sý rýn ca ya týk sý rýn ca ya ka dar i çi yor lar... An ka ra / a a Türkiye nin üyeliði Avrupa için avantaj Ý TAL YA Dý þiþ le ri Ba ka ný Fran co Frat ti ni, Tür ki ye nin AB ü ye li ði nin Av ru pa i çin bir a van taj o la ca ðý na i nan dý ðý ný söy le di. Frat ti ni, Al man Di e Welt ga ze te si ne ver di ði de meç te, ö zel lik le ken di si nin, Av ru pa nýn te me lin de Hris ti yan lýk i nan cý nýn bu lun du ðu nu, bu na rað men in san hak la rý na say gý gös te ren bir Müs lü man ül ke nin AB ye ü ye o la bi le ce ði ni söy le miþ ol du ðu nu be lir te rek, Tür ki ye nin AB ü ye li ði nin Av ru pa i çin a van taj o la ca ðý na i na ný yo ruz de di. MER KEL DEN Ö ZÜR BEK LÝ YO RUZ BAÞ BA KAN Er do ðan, Mer kel in a çýk la ma la rý na i liþ kin þöy le ko nuþ tu: Sa yýn Mer kel in a çýk la ma la rý, Türk ta ra fý ný ren ci de et ti ði ka dar, ta rih bil gi sin den yok - sun ve biz zat Sa yýn Mer kel in ön ce ki i fa de le riy le a le ni þe kil de çe li þen a çýk la ma lar dýr. Al man ya Baþ ba ka ný, Kýb rýs me se le si ne ne ka dar Fran sýz kal dý ðý ný bu son a çýk la ma lar la gös ter miþ tir. Bu ta výr ve a çýk la ma lar, u zak gö rüþ lü, viz yon sa hi bi bir li der gö rün tü sü ver me mek te dir. Sa yýn Mer kel in ta rih bil gi si ni göz den ge çir me si ni ve A da da uz laþ ma i çin her tür lü fe da kâr lý ðý gös te ren Türk ta ra fýn dan ö zür di le me si ni bek le di ði mi zi de bu - ra da i fa de et mek is ti yo rum. Biz den e ðer kal kýp da bu nok ta da an laþ ma lar çer çe ve sin - de ol ma yan þey ler is te ne cek o lur sa bu ra da hiç bir za man bu nu bu la ma ya cak sý nýz. Biz si ze Ku zey Kýb rýs tan bu nok ta da bir gram a la maz sý nýz, ve re me yiz. Bu nu bi le cek si niz. Ü ZE RÝ MÝ ZE DÜ ÞE NÝ YAP MA YA HA ZI RIZ LÜB NAN DA ya þa nan ge liþ me ler ko nu sun da i se Er do ðan þun la rý kay det ti: Tür ki ye o la rak, ö nü müz de ki dö nem de ü ze ri mi ze dü þe ni yap ma yý ve ge rek li tüm gi ri þim ler i çin de ak tif bi çim de yer al ma yý sür dü re ce ðiz. Lüb nan da tüm ta raf - lar la di ya log ku ra bi len bir ül ke o la rak, biz, kar de þi miz Lüb nan ýn hu zur, is tik rar ve em ni yet or ta mý na ka vuþ ma sý ný güç lü þe kil de des tek le me ye de vam e de ce ðiz. Tür ki ye yi bir teh li ke o la rak gör me nin Av ru pa nýn za yýf lý ðý nýn bir i þa re ti o la rak gö rü le bi le ce ði ni i fa de e den Frat ti ni, ken di le ri ni la ik o la rak gö ren ül ke le rin, hal kýn ço ðun lu ðu nun Hýris ti yan ol ma dý ðý bir ül ke nin AB ü ye si ol ma sý na kar þý çýk ma sý nýn tu haf ol du ðu nu kay det ti. Frat ti ni, Tür ki ye nin ü ye li ði nin ay ný za man da stra te jik bir ö ne mi ol du ðu nu, hiç kim se nin te rö riz me ve a þý rý din ci li ðe kar þý mü ca de le de Tür ki ye nin mer ke zi bir rol oy na dý ðý ný ya lan la ya ma ya ca ðý ný be lir te rek, Or ta do ðu ve Ak de niz böl ge si i çin Tür ki ye mer ke zi ö ne me sa hip. Tür ki ye nin sü rek li bir þe kil de tek ne de bu lun ma sý lâ zým i fa de si ni kul lan dý. Tür ki ye, Do ðu i le Ba tý a ra sýn da bir a ra bu lu cu mu ol sun? þek lin de ki bir so ru ya kar þý lýk da Frat ti ni, Bir köp rü o la bi lir. Tür ki ye, Ýs lâm dün ya sý na, Av ru pa nýn ar týk haç lý se fer le ri nin ya pýl dý ðý bir ký t'a ol ma dý ðý ný gös te re bi lir di ye ce vap ver di. Ber lin / a a HABERLER Ha ni 12 Ey lül pa þa la rýn dan he sap so ra cak tý nýz? n CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, A na ya sa de ði þik li ði i le 12 Ey lül pa þa la rýn dan he sap so ra ca ðým di yen le rin, sö zün de du ra ma dý ðý ný söy le di. Sa kar ya ge zi sin de De mir yol-ýþ Sen di ka sý ný zi ya ret e den Ký lýç da roð lu, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, hü kü me ti e leþ tir di. A na ya sa de ði þik li ði i çin re fe ran dum ya pýl dý ðý ný ha týr la tan Ký lýç da roð lu, Ne ol du? 12 Ey lül pa þa la rýn dan he sap mý sor du nuz? Yok. Biz söy le dik he sap so ra maz sý nýz di ye. 12 Ey lül, 1980 de ol du. A ra dan geç miþ 30 yýl. Sen dö nüp he sap mý so ra cak sýn? Za man a þý mý na uð ra dý za ten di ye ko nuþ tu. Ký lýç da roð lu, hü kü me te muh tý ra ve ren pa þa nýn dur du ðu nu ve o la yýn za man a þý mý na uð ra ma dý ðý ný vur gu la ya rak þöy le ko nuþ tu: Sen he sap sor mak mý is ti yor sun? Sa na muh tý ra ve ren pa þa bu ra da du ru yor. Sen bu yur he sap sor, za man a þý mý ný da uð ra ma dý. Ar tý sen o na kalk týn üs tün hiz met ö dü lü ver din. Ba kan lar Ku ru lu ka ra rý i le mil le ti kan dýr dý lar. Hiç bir he sap sor ma ya cak lar. So ru la maz da za ten. Bu na ben zer çok o lay var. Sa kar ya / ci han AKP li Ký lýç: Tah li ye ler Yar gý tay af fý n AKP Grup Baþ kan ve ki li Su at Ký lýç, CMK nýn 102. mad de sin den do la yý ya pý lan tah li ye le re i liþ kin, Ma a le sef Rah þan af fýn dan son ra Yar gý ta yýn at mýþ ol du ðu bu a dým, zi hin ler de, Yar gý tay af fý o la rak ye ri ni al mýþ o la cak de di. Ga ze te ci le rin, CMK nýn 102. mad de si nin yü rür lü ðe gir me si nin ar dýn dan ya pý lan tah li ye ler le il gi li so ru la rý ný ce vap la yan Ký lýç, Tür ki ye de tek bir Yar gý tay bu lun du ðu nu ve bu ku ru mun her ke sin Yar gý ta yý ol du ðu nu be lir te rek, ya pý lan yan lýþ la rýn, Yar gý ta yý an lam sýz kýl ma ya ca ðý ný, yal nýz ca yan lýþ la rý gö zö nü ne ge ti re ce ði ni söy le di. Tah li ye le ri hu ku ka uy gun bul ma dý ðý ný, bun la rýn, Yar gý ta yýn yan lýþ ka rar la rý ol du ðu nu i fa de e den Ký lýç, Ni te kim Yar gý ta yýn 6. ce za da i re sin den bir tek tah li ye ka ra rý nýn ve ril me miþ ol ma sý, 5. Ce za Da i re si Ü ye si Ni hat Ö me roð lu nun ay lar ön ce sin den, bir ma ka le si i le Yar gý tay Baþ kan lý ðý ný bu ko nu da u yar mýþ ol ma sý, Yar gý ta yýn yap tý ðý i þin, hu ku ken da ya nak sýz ve yan lýþ bir iþ ol du ðu nu or ta ya koy mak ta dýr. Ma a le sef Rah þan af fýn dan son ra Yar gý ta yýn at mýþ ol du ðu bu a dým, zi hin ler de, Yar gý tay af fý o la rak ye ri ni al mýþ o la cak di ye ko nuþ tu. Ankara / aa Ka yýp Hiz bul lah çý lar i çin ya ka la ma ka ra rý n TU TUK LU LUK sü re si ni be lir le yen Ce za Mu ha ke me si Ka nu nu nun (CMK) 102. mad de si nin yü rür lü ðe gir me siy le tah li ye e dil dik ten son ra im za at ma dýk la rý be lir le nen 12 ki þi hak kýn da ya ka la ma ka ra rý çý ka rýl dý. Ka rar ü ze ri ne ev le ri ne bas kýn ya pý lan 12 ki þi den hiç bi ri bu lu na ma dý. E di ni len bil gi ye gö re, 3 O cak 2011 de Di yar ba kýr D Ti pi Ce za e vin den sa lý ve ri len te rör ör gü tü Hiz bul lah a na dâ vâ sý nýn sa nýk la rýn dan E dip Gü müþ, Ce mal Tu tar, Fu at Bal cý, Ab dul ke rim Ka ya, Mus ta fa Ý pek ve Þeyh mus Ki nay ýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 9 ki þi i le 3 PKK lý nýn im za at ma dýk la rý be lir len di. Bu ki þi le rin im za at ma dýk la rý na da ir ha zýr la nan ve Di yar ba kýr Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðýn ca ön ce ki gün gön de ri len tu ta nak la il gi li Yar gý tay 9. Ce za Da i re si ka ra rý ný a çýk la dý. Yar gý tay 9. Ce za Da i re sin ce ya ka la ma ka ra rý nýn çý ka rýl ma sý ü ze ri ne po lis 12 ki þi nin ad res le ri ne bas kýn dü zen le di. Ya pý lan a ra ma lar da þa hýs lar dan hiç bi ri bu lu na ma dý. Di yar ba kýr / a a Ý sim le pa ra bu lun say dý, Ser vet bu lur du n DSP Ge nel Baþ ka ný Ma sum Tür ker, CHP li de ri Ký lýç da roð lu nun Ben pa ra bu lu rum, be nim a dým Ke mal de di ði ni ha týr la ta rak, Ý sim le pa ra bu lun say dý, en gü zel pa ra yý Ga la ta sa ray lý Ser vet bu lur du de di. Tür ker, Ýz mir in Bu ca il çe si Kay nak lar Kö yün de par ti si ta ra fýn dan dü zen le nen kah ve ha ne top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, Tür ki ye nin en bü yük so ru nu nun iþ siz lik ol du ðu nu, ü ni ver si te me zu nu genç le rin iþ bu la ma yýp, so ka ða çý ka ma dý ðý ný söy le di. Tür ker, þun la rý kay det ti: Tür ki ye nin der di e ko no mi de, enf las yon, gös ter ge de dü þük a ma kim se ge çi ne mi yor. 40 mil yon borç lu, 20 mil yo na ya kýn ye þil kart lý in sa ný mýz var. Ýk ti dar in sa ný mý za de ði þir sem fa iz ler ar tar, se nin bor cun se ni ba tý rýr di yor. A na mu ha le fet par ti si Ge nel Baþ ka ný ben pa ra bu lu rum di yor, ne re den bu lur sun di yo ruz, be nim a dým Ke mal, ben bu lu rum di yor. Ý sim le pa ra bu lun maz. En i yi is me ben sa hi bim, ben Ma sum um. Þim di is te di ðim ka dar Ma sum um di ye yim, bu i sim pa ra bu la maz. Ý sim le pa ra bu lun say dý, en gü zel pa ra yý Ga la ta sa ray lý Ser vet bu lur du; çün kü a dý Ser vet. Ser vet de top oy nar sa pa ra ka za ný yor, oy na maz sa pa ra ka zan mý yor. Ý z mir / a a TAZÝYE Muh te rem kar deþ imiz Nihat ve Sadýk Doðan'ýn babasý Mehmet Doðan'ýn ve fa tý ný te es sür le öð ren dik. Mer hu ma Ce nâ b-ý Al lah'tan rah met ve mað fi ret di ler, ke der li a i le si ve ya kýn la rý na sab r-ý ce mil ni yaz e der, ta zi yet le ri mi zi su na rýz. ADIYAMAN YE NÝ AS YA O KU YU CU LA RI

6 6 YE NÝ AS YA / 15 OCAK 2011 CUMARTESÝ MEDYA - POLÝTÝK AYAKÜSTÜ soh bet e di yor duk. Mo dern sa - nat tan an la yan, CHP sem pa ti za ný a ka de - mis yen bir ar ka da þým, Baþ ba kan ýn tu tu - mu na kar þý yým a ma laf a ra mýz da, o hey kel ha ki ka ten u cu be de di. Kars a gi dip hey ke le biz zat bak ma dým. Ek ran dan ve fo toð raf la rýn dan bi li yo rum. Tek nik a çý dan hey kel ol ma sý na hey kel de... Sa nat sý fa tý ný hak e de cek bir iþ mi? San mý yo rum. En i yi si þöy le di ye yim: ev rem de gör mek is te mem! (...) Ýs lam da hey kel so run lu bir a la ný o luþ tu - ru yor ya... Bi ze hey ke li mo dern leþ me, çað - daþ laþ ma, Ba tý lý laþ ma... Ha sý lý, me de ni leþ - me o la rak sun du lar. Keþ ke bu ka dar la kal - sa; sa nat çý lar hey kel ler yap sa, is te yen de bun la rý sa týn al say dý... Öy le ol ma dý ki! Bir ke re ba þý mý za A ta türk hey kel le ri di - ye bir þey çý kar dý lar. Þey di yo rum çün kü o lay a ca yip kap sam lý. Ön ce lik le bir sek tör: Bi ri le ri bu iþ ten pa - ra ka za ný yor. (Kim se nin ka zan cýn da gö zü - müz yok.) A sýl ö nem li si: A ta türk hey kel le ri, ve sa yet re ji mi ni top lu ma be nim set mek i çin kul la - ný lý yor. Bu nun i çin de A ta türk hey kel le ri ni to - tem ve ta bu ha li ne ge tir di ler. Bir ke re di kil - di mi, bir da ha kal dý ra mý yor sun. Ge çen gün bir ar ka daþ an lat tý: Es ki bir dev let bi na sý ný sa týn a lan þir ket, bi na yý yý kýp o tel yap mýþ. A ma çat lak pat lak A ta türk hey ke li ne do kun ma ya çe kin miþ - ler. O te lin bah çe sin de do la þýr ken, a la ka sýz bir yer de in san la rýn kar þý sýn da be li ri ve ri - yor muþ A tam Þu bat (1997) dar be dö ne min de i se ýl gýn Ke ma list ler, ge ri ci de dik le ri in san - la rýn ev le ri nin ö nü ne, A ta türk hey ke li di ki - yor du bir ge ce de. Dü þün se ni ze: Sa bah per de yi bir a çý yor - sun, kar þýn da be ton dan bir Mus ta fa Ke - mal. Kaþ la rý ný çat mýþ sa na ba ký yor. Üs te lik bu nu i zin al ma dan, ka rar çý kar - ma dan fi lan ya pý yor lar dý. Kim se bu a çýk su ça, suç di ye mi yor du. Not: Si ya si le rin ce sa ret e de cek le ri ni san - mý yo rum a ma A ta türk ü Ko ru ma Ka nu nu nun kal dý rýl ma sý ge rek. Böy le ki þi ye ö zel ka nun o lur mu? Bu na hu kuk de nir mi? Tay yip Er do ðan a sýl bu u - cu be den bi zi kur tar sa ne i yi o lur. A ma ta bii da ha A na ya sa nýn gi ri þin de, ö - zel i sim den söz e der sen, ka nun da da o is mi ko rur sun. Ney se... Hey kel e þit tir mo dern leþ me denk le mi bi zi bir baþ ka nok ta ya da ha ge tir - di: Her tür lü hey kel, sa nat di ye yut tu ru lur ol du. Hal bu ki yok böy le bir þey: Ken di ne her hey kel tý raþ di ye nin (ya da de ni le nin) yap tý ðý hey kel i yi sa nat de ðil ki! Ro man ya da þi ir gi bi dir bu iþ de: Ý yi si var, kö tü sü var. Ka li te li si var, ka li te si zi var. Gi din gü zel sa nat lar bö lüm le rin de ki ho - ca lar la ko nu þun: O ra ya bu ra ya di ki len, a - buk sa buk hey kel le ri tek tek say sýn lar... A ma e leþ ti ri le ri ni a ra mý za kal sýn kay - dýy la ya pa cak; ö zel du rum lar ha ri cin de med ya ya ka yýt dý þý ko nu þa cak lar dýr. Ho cam, a çýk ça söy le se niz den di ðin de i se du dak la rý na fer mu a rý çe ki ve rir ler. Ni ye? ün kü mes lek taþ la rý, Þe ri at çý - la rýn e li ne koz ve ri yor sun di ye bun la rýn üs tü ne yü rür. Oy sa ken di le ri de far kýn da, ör ne ðin Ýs - tan bul Be þik taþ Mey da ný nda ki hey ke lin zevk siz ve yer siz ol du ðu nun... Hey kel sa na tý ný ve þe hir ci li ði bi len uz - man lar, Et me yin ey le me yin, bu hey kel bu - ra ya ol maz, il le de is ti yor sa nýz baþ ka ye re di kin de miþ ti. Din le me di ler. Ý na dý na dik ti ler. Öy le ce du ru yor.(...) Em re A köz, Sa bah, 14 O cak 2011 BÝZÝM dev le tin ne ka dar ya sak çý ve ce be rut ol du ðu nu ru hun da ve i lik le rin de his set me - yen tek yurt taþ kal dý ðý ný san mý yo rum. Tek par ti dö ne min de ki Ýs tik lal Mah ke - me le ri nden çok par ti li dö nem le rin o la ða - nüs tü mah ke me le ri ne, jan dar ma bas ký sýn - dan JÝ TEM in fa i li meç hul ci na yet le ri ne, dar be le re ve iþ ken ce le re u za nan bas ký cý, ya - sak çý u zun bir ta ri hi sü reç ten ge çe rek bu - gün le re gel dik. Bu sa de ce bi ze öz gü bir du - rum da de ðil, ne re dey se dün ya nýn bü tün halk la rý ben zer sü reç ler den geç ti. Bu dev let le rin gö rü nen ka ba yü zü, bir de dev let le rin bü rok ra tik yü zü var... Ya sak ko - yan, en gel le yen, ö te le yen, iþ yap týr ma yan, bu gün git ya rýn gel di yen... Ön ce ki gün Ýs tan bul G-Mall si ne ma la - rýn da ün lü yö net men Si nan e tin in ye ni fil mi nin ga la sý var dý. e tin, u zun bir a ra dan son ra sar sý cý bir film le ge ri dön müþ tü. - Hür A dam ýn, Muh te þem Yüz yýl di - zi si nin tar tý þýl dý ðý, il gi gör dü ðü bir ze min de dev le tin ya sak çý zih ni ye ti ni an la tan bir fil - min ne ka dar il gi çe ke ce ði ni me rak e di yor - dum. Ýþ dün ya sý nýn, si ne ma ve med ya nýn ö - nem li i sim le ri nin gel di ði ga la da gö züm hep si ya set çi le ri a ra dý. A ma ben sa de ce BDP li le ri gör düm. Bir sü re BDP Eþ baþ ka ný Se la hat tin De mir taþ ve mil let ve ki li Se ba hat Tun cel le a yak üs - tü soh bet et tik. De mir taþ, film den ne bek le di ði ni gün cel tar týþ ma la rý ha týr la ta rak an lat tý: Tür ki ye de çok sa yý da u cu be var. Dev let bü rok ra si si de bun lar dan bi ri. Si nan e tin bu u cu be ye do ku na rak bir il ke im za a tý yor. Fil min a dý Kâ ðýt... Da ha a dý ný gör dü ðüm - de ak lý ma, es ki Ge nel kur may Baþ ka ný Ýl ker Baþ buð gel di. Ý ki yýl ön ce gün de me ge len Ýr ti ca i le Mü ca de le Ey lem Pla ný bel ge le ri or ta ya çýk tý ðýn da a le la ce le þöy le de miþ ti: Bu bir kâ ðýt par ça sý. Kâ ðýt fil mi bir kâ ðýt par ça sý nýn ne le re yol a ça bi le ce ði ni, top lu mu na sýl ge ri gö tü re - bi le ce ði ni, ha yat la rýn na sýl ka rar týl dý ðý ný çok çar pý cý bir si ne ma di liy le an la tý yor. Ba zen ir - ki li yor, ba zen öf ke le ni yor su nuz. He le bü rok ra tik ya sak çý zih ni ye tin tem - sil ci si Mü zey yen ha ným la, genç yö net men a ra sýn da ya sak la is yan a ra sýn da ki ba ða vur gu ya pan ko nuþ ma çok çar pý cý: Genç si ne ma cý so ru yor: - Dev let sa bah kah val tý sýn da zey tin ye - me yi ya sak la sa ne o lur? - Zey tin ye me yiz. - Ha yýr Mü zey yen ha ným yan lýþ ce vap. Her ya sak ken di is yan cý sý ný do ðu rur. Zey - tin se ver ler bir ör güt ku rar lar, ü ze rin de zey - tin dal lý amb le mi o lan bir bay rak la rý o lur, zey ti ne öz gür lük mar þý söy ler ler. Þim di so - ru yo rum si ze, zey tin se ver ler is yan e dip da - ða çýk sa on lar mý suç lu o lur yok sa zey tin ye - me yi ya sak la yan lar mý? Ken di si ya sal ta ri hi miz de Her ya sak ken di is yan cý sý ný do ðu rur... sö zü nün çok ör ne ði var. Faz la u za ða git me ye de ge rek yok. Dev le tin koy du ðu saç ma sa pan ya sak - la rýn ne le re yol aç tý ðý ný en çar pý cý bi çim de 12 Ey lül as ke ri dar be dö ne min de gör dük. Ha týr la yýn 2932 sa yý lý bir ya sa var dý. Bu ya sa, bu ül ke nin va tan da þý o lan mil yon lar ca Kür - dün a na di li Kürt çe nin ko nu þul ma sý ný ya - sak lý yor du. Bu ya sak la Di yar ba kýr Ce za e - vi nde ki iþ ken ce le rin bir a ra ya gel me si, kar - þý mý za kor kunç bir tab lo çý kar dý. Kâ ðýt ü - ze rin de ya zý lý bir kaç cüm le lik ya sa ðýn be de - li ni bu ül ke çok a ðýr ö de di, ha len de ö dü yor. Son yýl lar da bi le par ti ka pat ma lar dan ba þör tü sü ya sa ðý na, A le vi le rin ce me vi me - se le sin den Ro man la rýn a þa ðý lan ma sý na, hat ta mah ke me ler de Kürt çe ko nu þul ma sý - na ka dar bir di zi ya sa ðý tar tý þý yor ve bir çö - züm ü re te mi yo ruz. Ýþ te Si nan e tin bu saç ma lýk la ra bi raz da ken di ha yat hi kâ ye sin den yo la çý ka rak, do ku nu yor. Genç bir si ne ma cý nýn gö züy - le ya sak çý bü rok ra si nin top lu mu na sýl ge - ri let ti ði ne dik kat çe ki yor. Ye ni a na ya sa sý ný ha zýr la ma ya doð ru gi - den Tür ki ye top lu mu nun, ü ze rin de faz la du rul ma yan dev le tin ya sak çý yü zü nün ne le re mal ol du ðu nu gör mek i çin Kâ - ðýt a ku lak ver me si ge re ki yor. Film, dün - ya da ki ör nek le rin an la týl dý ðý so nuy la da bir hay li sar sý cý... Mah mut Ö vür, Sa bah, 14 O cak 2011 KUVEYT, Ka tar ve Ye men e ya pý lan zi - ya ret ler son ra sýn da bu ül ke ler le de ti ca - re ti, ya tý rým la rý ve si ya sal di ya lo ðu ar týr - ma ya hiz met e de cek an laþ ma lar ya pýl - dý. A ra la rýn da vi ze le rin kal dý rýl ma sý ko - nu su nun da ol du ðu bu an laþ ma lar, Tür ki ye nin a çý lým po li ti ka sý ný sý nýr kom þu la rý nýn ö te si ne ta þý dý ðý ný, ta þý ya - bil di ði ni gös te ri yor. Gi ri þim le rin e ko no mik mey ve le ri o - la ca ðý a þi kâr, dün ya da ki tüm dev let ler ti ca ret-ya tý rým i ki li si i çin den bir bir le ri - ne kar þý bu tür den a çý lým lar ger çek leþ ti - ri yor lar. Do la yý sýy la kü re sel sis tem de kim ki min le ya kýn laþ ma ya ni yet liy se, ko þul lar so nu na ka dar zor la ný yor. Ja - pon lar Mek si ka lý lar la, Gü ney Ko re li - ler Ye ni Ze lan da lý lar la iþ ya pý yor, ya - pý lan iþ le rin te mi na tý o la rak da si ya sal söz leþ me le re im za a tý yor lar. Ko nu Tür ki ye ol du ðun da i se iþ bir lik le ri nin e ko no mik bo yu tun dan çok si ya sal yö nü or ta ya çý ký yor, zi ra Tür ki ye nin Ba tý a çý lým la rý ne ya zýk ki Do ðu a - çý lým la rý o ra nýn da bir iv mey le yol a la - mý yor. Ba tý lý or tak lar bul ma a ma cýy la baþ ba kan ya da cum hur baþ ka ný dü ze - yin de zi ya ret ler ya pý la mý yor. Ba tý lý top lum lar la i liþ ki le ri ta ným lar ken kar - deþ lik me saj la rý ve ri le mi yor. Ö zel lik le a day ül ke ol ma sý ne de niy le Tür ki ye nin di ðer ül ke le re yö ne lik gi ri - þim le ri i le AB ü ye si ül ke ler le o lan i liþ ki - le ri kar þý laþ týr ma ya ta bi tu tu lu yor; bu i çe ri de ol du ðu ka dar dý þa rý da da ya pý - lý yor. Bu tür bir kar þý laþ týr ma pek a dil ol ma sa ge rek, zi ra Tür ki ye nin ü ye lik yo lun da iþ ler yap ma sý ný çok zor ha le ge ti ren ül ke ler bu lu nu yor. Mer kel- Sar kozy i ki li si ya da bu zih ni ye ti pay - la þan kad ro lar ik ti dar da ol du ðu sü re - ce, Tür ki ye nin AB i le da ha ya kýn la þa - cak a dým lar at ma sý ko lay de ðil. AB ye doð ru de ðil de Ye men e doð ru sey re den bir Tür ki ye al gý sý, muh te me - len ger çek le ri yan sýt mý yor. Bu nun la bir lik te, AB i le a týþ ma an la mý na ge len a - çýk la ma lar Tür ki ye Baþ ba ka ný Ku veyt, Al man ya Baþ ba ka ný da Kýb rýs tay ken ya pý lýn ca so ru i þa ret le ri do ðu yor. Mer - kel, Kýb rýs ko nu su na bun dan son ra da - ha faz la mü da hil o la cak la rý ný ve a da nýn Tür ki ye nin ö nün de en gel o la rak kul - la nýl ma sý ný biz zat Al man ya nýn yö ne - te ce ði ni i ma et ti. Ký sa ca sý Al man ya, Kýb rýs ýn Tür ki ye yi AB ye al ma mak i çin ha la çok i yi bir ne den o luþ tur du - ðu nu söy le di. Bu na kar þýn Tür ki ye Baþ ba ka ný da Müs lü man dün ya nýn ken di ken di si ne ye te bi le ce ði ni söy le - ye rek Tür ki ye nin AB ye ih ti ya cý ol - ma dý ðý ný, Kýb rýs ko nu sun da da bo yun e ðil me ye ce ði ni i ma et ti. Dün ya da ki tüm o yun cu la rýn bir bi ri - ne ih ti ya cý var ve hiç bir o yun cu ken di - si ni be lir li bir böl ge ye hap se de rek var o - la mý yor. AB na sýl ken di si ni böl ge ye hap set miþ ol ma nýn be de li ni e ko no mik kriz le ö dü yor i se bir bi ri ne ye te ce ði ni sa - nan tüm o yun cu la rýn da ba þý na ay ný sý ge le bi lir. Tür ki ye ken di si nin et kin o la - bi le ce ði bir alt böl ge kur ma a ra yý þýn da gi bi gö zü kü yor. Bu, e ko no mik a çý dan son de re ce o lum lu so nuç lar ve re bi le - cek bir pro je ol sa da, si ya si ba kým dan ba zý so run la rý da ba rýn dý rý yor. Tür ki - ye nin gi ri þim le ri AB ta ra fýn dan ken - di si ne al ter na tif bir sü reç o la rak al gý - la nýr sa, Tür ki ye-ab i liþ ki le ri gi de rek da ha ça týþ ma cý ha le ge le bi lir. Bu ih ti - mal Do ðu nez din de Tür ki ye ca zi be - si ni a zal týr. U nut ma ya lým Or ta do ðu ül ke le ri nin tek i liþ ki i çin de ol duk la rý ül ke Tür ki ye de ðil, ro ta la rý ný der hal baþ ka ül ke le re kay dý ra bi lir ler. Ö te yan dan Or ta do ðu a çý lým la rý nýn Or ta As ya a çý lým la rý ba ký mýn dan pek ta mam la yý cý ni te lik gös ter me di ði be lir - til me li. Or ta As ya ül ke le ri nin Tür ki ye gi ri þim le ri ne na sýl bak týk la rý ný iz le mek ge re ke bi lir, zi ra Tür ki ye a çý sýn dan son de re ce ö nem li gö rü len ba zý Or ta As ya ül ke li der le ri Or ta do ðu da ki ya kýn laþ - ma la rý Tür ki ye nin yi ti ril me si o la rak gö rü yor. Or ta do ðu a çý lým la rý ný AB ve Or ta As ya i liþ ki le ri ni ta mam la ya cak bir bo yu ta ta þý ma nýn ya ra rý, muh te me len i ki li i liþ ki le rin ya ra rýn dan bü yük o lur. Be ril De de oð lu, Star, 14 O cak 2011 U za ða de ðil u zak la ra gi de bil mek U cu be hey kel ler le do lu bu mem le ket Her ya sak ken di is yan cý sý ný do ðu rur Helikopterler neden düþüyor? ARÞAMBA gü nü ka týl dý ðým TV prog ram la - rýn da al tý ný çi ze rek þu nu be lirt tim: Ko nu hak - kýn da TSK nýn a çýk la ma yap ma sý doð ru de ðil, so rum lu luk ma ka mý Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý o lup, ne ol du ðu nu Türk ka mu o yu na an lat - mak ve so rum lu la rý da bu lup çý kar mak zo run - da dýr... Ba kan Gö nül, per þem be gü nü ko nu hak kýn da bir a çýk la ma yap tý ve Tek nik bîr a rý - za yok de di. YET MEZ! So ru la rý tek rar so ru yo - rum ve Türk hal ký a dý na mîl lî sa vun ma mý zý yö ne ten Ba kan Gö nül den ce vap bek li yo rum: 1- En gen ci 35 ya þýn da o lan, or ta la ma sý yaþ a ra sýn da ki bu he li kop ter ler ne den hâ lâ kul la ný lý yor? A me ri ka da hil bir çok ül ke de 7-10 yýl dýr kul la ný mý ya sak! 2- Tür ki ye a ra sýn da A me ri kan fir ma la rýn dan, ABD or du sun dan son ra en faz la he li kop ter a lan ül ke son ra sý a lým da ha da çe þit le ne rek ar tý yor. Ne re de a lý nan he li kop ter ler? 3- Bu gün en i yi mar ka bir A me ri kan as ke ri he li kop te ri mil yon do lar a ra sýn da, ta þý dý - ðý e kip man ve si lah do na ný mý na gö re de ði þi yor. Tür ki ye 2011 yý lýn da haf ta da mil yon do lar fa iz gi de ri ne kat la na cak. Bu tab lo eþ li ðin - de en de ðer li su bay la rý ný hur da lar i çin de u - çu ran bir ül ke i çin so ru la cak çok so ru var. Tril yon do lar lýk o lu yo ruz yay ga ra sý ya pa cak - sý nýz, son ra sýn da 27 pa ra bi le et me ye cek hur - da i le genç su bay la rý ný zý öð ren me ye yol la ya - cak sý nýz- Ne öð re ne cek ler bu hur da la rýn i çin - de? 4- Kay bet ti ði miz su bay la rý mýz, 80 dar be si ni gör me ye cek ka dar genç yaþ la rýn da, ne den baþ la - rýn da e ðit men ve ya tec rü be li bir pi lot ol ma dan, sis li bir ha va da, bu hur day la u çu þa gön de ril di ler. Bu ka ra rý ve ren he sap ver me ye cek mi? 5- Genç su bay lar hur da lar i le u çar ken, al dý - ðý mýz mil yon do lar lýk he li kop ter le ri pa þa lar ma kam a ra cý o la rak mý kul la ný yor? Sev gi li dost lar, bü tün bu so ru la ra Mil li Sa - vun ma Ba ka ný Gö nül den çok a ma çok a cil ce - vap bek li yo rum. Tür ki ye yi si vil ler yö ne tir de mek ko lay, ge re ði ni ya pýn ve so rum lu la rý Türk ka mu o yu na tes lim e din. Yi ðit Bu lut, Ha ber Türk, 14 O cak 2011 ELEMAN n ANKARA ANITTEPEDEKÝ balýk lokantamýzda çalýþmak üzere Motorlu Servis Elemaný alýnacaktýr. (0536) n ANTALYA ALANYA'da açýlacak olan Kreþimiz için sorumlu Müdür aranmaktadýr. Ýrtibat Telefonu: (0555) n GEBZE'de BULUNAN firmamýza doðalgaz tesisatý, proje ve takibinde deneyimli, autocad bilgisi yeterli, sürücü ehliyeti olan, Tekniker alýnacaktýr. Beþiroðlu Mühendislik GEBZE/KOCAELÝ 0(262) (0532) n ÝHRACATI FÝRMALARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. alýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) KÝRALIK DAÝRE n 75 m2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL n 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m 2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL n 100 m2, 2+1, bina yaþý 1620 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL 0(212) n 80 m 2 2+1, boyalýparkeli dýþ cephe mantolamalý 6.kat güneydoðu cephe Baþakþehir 1.Etap n 150 m 2 kiralýk sanayi ceyranlý dükkân, takaslý 500 TL. (0543) n 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit SATILIK DAÝRE n SAHÝBÝNDEN ANKARA Demetevlerde satýlýk daire Demet metrosunda önceleri muayenehane olan iþyerine de uygun 3+1 kombili 150 m 2 1. Cad. Hülya Ap. 3/3'de (0533) n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Baðlarbaþýnda Satýlýk Arsa Baðbaþý Belediyesi arkasý koruluk yaný 343 m 2 B+3 kat (0533) n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m 2 bahçeli TL Tel: (0 535) n DENÝZLÝ Albayrak Meydaný Pekdemir karþýsýnda 3+1 kaloriferli 0(258) (0533) SATILIK ARSA n KAYSERÝYE 18 km Uzaklýkta m 2 Tarla TL Þaban Yücetürk Yücetepe Zemin Market gmail.com n BURSA YENÝÞEHÝR'e 6 km mesafede m 2 bað vasfýnda tarla TL, m 2 meyve bahçesi TL 0(224) (0535) n BURSA ORHANGAZÝ'de iki fabrika arasýnda kelepir m 2 Meyve Bahçesi (0532) n ARNAVUTKÖY DURSUNKÖY'de m TL (vadeli) (0532) VASITA n 2006 GAZELLE sobol çok temiz km de vade ve takas olur, gaz2752 model, km de, motor hacmi cm 3, motor gücü arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el TL. 0(212) n LAND ROVER 3.9 Vogue 1992 model, km, gümüþ gri, motor hacmi cm 3, motor gücü arasý, yakýt benzin + LPG otomatik vites, 5 kapý, 4x4, ikinci el TL (0543) EÞÝTLÝ n 200 m 2, doðalgaz (merkezi), iþ yeri TL. (0535) n DEVREN KÝRALIK Þahin Mini Market Zuhuratbaba Mahallesi Türkiþ Caddesi No: 18/B Bakýrköy/ÝSTANBUL B.Köy TC NO: n CÝÐER ve KEBAP salonu devren satýlýktýr. 0(324) MERSÝN DÝNER NAKLÝYAT Garantili, Marangozlu 0(212 ) (216 ) (0532) n ÝSKÂNLI KAT mülkiyetli satýlýk iþyeri 150 m 2, takaslý, TL. (0543) ZAYÝ Öðrenci Kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Kübra Zýrhlý yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) ÝZMÝR'in TÝRE ilçesinde Mesul Müdürlük yapacak, çalýþacak Optisyen aranýyor. (0 505) Gözde Optik- Mustafa Kuru

7 8 E LÝF / 15 OCAK 2011 CUMARTESÝ PO ZÝ TÝF PEN CE RE 79 Namazla hayatýmýn kalitesi arttý YE NÝ AS YA NIN HAF TA LIK Ý LÂ VE SÝ DÝR 15 OCAK 2011 CUMARTESÝ e ni as ya.com.tr SEBAHATTÝN YAÞAR sya ho o.com Hep söy le mi þim dir, genç ler bir þey - le ri yap tý lar mý gü zel ya par lar. Ye - ter ki iþ le ri ne gel sin, iç le ri ne sin sin ve o nun öy le ya pý la ca ðý na i nan sýn lar. O za man, e be vey nin genç - ler le i le ti þim de ik na yý ve doð ru reh ber lik yap ma yý e - sas al ma sý ge re ki yor. Genç-e be veyn et ki le þi - mi cid dî bo yut lar da dýr. Doð ru da, yan lýþ da hýz la bu la þý yor. E be vey nin bu sü reç te sa kin ve se lâ met li bir yo lu ter cih et me si, ol - duk ça ö nem li dir. Hat ta gen cin u fak te fek si nir ve öf ke le ri ni de yi ne ol gun yak la þý mýy la din di re bil - me li dir. Ken di le ri ne uy ma yan bir du rum la kar þý laþ týk la - rýn da, Sen ba na baþ kal dý - rý yor sun ha!, Hak kým sa - na ha ram ol sun! di ye cüm le ler ku rul ma ma lý dýr. Ýþ te en za yýf hal ka bu - ra sý; Hak ký mý sa na he lâl et mem. A kan su lar du ru yor. ok a ðýr bir du rum. Ö zel lik le de ba ba lar a - çý sýn dan. O nun i çin ne ya pýp et me li, gün de mi bu nok ta la ra ge tir me me li. Hem genç a çý sýn dan hem de e be veyn a çý sýn dan bu ra la ra ge lin me me li dir. Ke mal i le za man za man ö zel ko nuþ - ma la rý mýz o lu yor. Ke mal, be ye fen di lik vas fý o lan bir genç. Ko nuþ ma sý düz gün. Ki min le ko nuþ tu - ðu na çok dik kat e der. Kar þý sýn da ki ki þi - nin ko nu mu nu çok in ce ler. Ke mal de ön plan da o lan þey, in cit me - mek tir. Ger çek ten kim se le ri in cit mez. Art ni yet ler le o nun ya ný na ge len ler, o - nun sa mi mi ye ti ve tat lý üs lû bu kar þý sýn da ni yet de ði þi mi ya þý yor lar. Ken di si ne an la - tý lan bir ha tý ra o nun na sýl bir ya pý da ol - du ðu nu gös te ri yor. Ken di si hak kýn da, ken di si ne son ra son ra an la tý lan hi kâ ye cik þöy le: Bir gün cid dî bir kýz gýn lýk hâ li i çe ri sin - de se nin ya ný na gel dim. Se nin hak kýn da ba na an la tý lan lar ol duk ça iç ka rar tý cý i di. Böy le bir yak la þým düþ man ca bir kar þý lýk ge rek ti ri yor du. Ben de bu düþ man lýk hâ li i çe ri sin de se nin bü ro na gel dim. Ba rut fý - çý sý gi biy dim. Yal va rý yor dum ki be ni tah - rik e de cek bir cüm le du ya yým. Bü ro yu ba þý na yý ka cak ka dar hýr çýn lýk var dý i çim - de. Hat ta ne ler ne ler ya pa ca ðý mýn pla ný ný a þa ma a þa ma dü þün müþ tüm. Far kýn da ol - ma dýn, ben bir kaç kez sa na cid dî sa taþ - ma lar yap tým. Ben sa na sa ta þý yor dum, sen tat lý tat lý gü lüm sü yor dun. Ben ne ka - dar sa taþ ma lar ya pý yor i diy sem, sen o ka - dar sa kin le þi yor dun. San ki ben dal ga, sen dal ga ký ran o lu yor - dun. Ý çin i çin de, ne - den böy le tep ki siz, ne den böy le be ni sa - kin leþ ti ri yor di ye ký - zý yor dum. So nun da pes et tim ve o tu rum - dan u zak laþ tým. Bü - ro dan u zak la þýr ken ken di mi çok cid dî bir ne fis ter bi ye sin den geç miþ his set tim. Se - nin du ru þun ba na tam bir ders ver miþ - ti. Hat ta zo ru ma gi - den de, se nin ya þý nýn be nim ya þým dan kü - çük ol ma sý na rað - men, sen ben den da - ha ol gun bir tu tum i çe ri sin de ol man dý. Hâ sý lý her dav ra nýþ ko nu þu yor. Kim, na sýl bir dav ra nýþ ta þý yor sa, kar þý ya o me - sa jý ver miþ o lu yor. Kemal, namazýn kemâlinin peþinde. O artýk bir namaz âþýðý. Geçenlerde bir cami köþesinde onun namaz kýlýþýný uzaktan uzaða izledim. Gerçekten þaþkýnlarý oynadým. Ke mal, sa kin ve sa mi mî bir genç. Son za man lar da din i le il gi len di ði ni ve ha ya týn da gös ter di ði cid di ye ti din ü ze rin - de ki o ku ma la rýn da da gös te ri yor du. O ku - du ðu her ki tap tan son ra ba zen sa at le ri bu lan ko nuþ ma la rý mý zýn ol ma sý, o nun ko nu yu ne ka dar cid di ye al dý ðý nýn gös ter - ge si i di. Ak lý na man tý ðý na yat ma yan hiç - bir þe yi ka bul et me yen bir ya pý sý var dý. En be lir gin ö zel li ði i se, o ku yup, an la yýp ve ka fa sýn da yer e den ko nu la rý bir bir ha - ya tý na kat ma sýy dý. Ya ni sa ha be ler de ol - du ðu gi bi, bir ha ki ka ti öð ren di ði an, o nu he men ha ya tý na ka tý yor du. Ge çen ler de u zun te le fon ko nuþ ma la - rýn dan bi ri si ni da ha yap týk. Doð ru su ben ne za man Ke mal le te le - fon laþ sam, ken dim de bü yük bir ra hat lýk his - se di yor ve mut lu o lu yo - rum. ün kü ruh hâ li yan sý yor ko nuþ ma la rý - na. Sö zün de ö zü nün yu mu þak lý ðý, sý cak lý ðý ve in cit me me yi e sas a - lan na if li ði var dý. Genç le re gü zel ah lâk da ha bir ya ký þý yor. Genç le re ah lâk a de ta taç o lu yor. En son yap tý ðý mýz te - le fon mu hab be ti be ni çok et ki le di. Cep te le fon la rý nýn i ca dý ný da ha bir an - lam lý bul dum. Ý yi ki de i cat et miþ ler de dim, nev îm le if ti har et tim. Ya ni ha ki ka ten tek - no lo ji ha ri ka la rý dost lar la bir lik te li ði, mu - hab be ti sað la yýn ca da ha bir an lam lý o lu yor. Ke mal in söz le ri ne ba kýn ne ka dar ha - yat do lu ve sa kin. A bi, son za man lar da na maz ü ze ri ne ki tap lar o ku dum. Bü yük le rin na maz la rý na im ren dim. Na maz la rý ma ye ni baþ tan baþ - la dým. Na maz ha ya tým da cid dî de ði þik lik - ler yap tým. Na ma zý þim di ler de da ha bir kýl ma ya baþ la dým. Bu göz le ba kýn ca da ha ön ce yap mýþ ol duk la rý mýn ne ol du ðu na þa þýr dým. Ö zel lik le be de ni yö ne ten ruh ol du ðun dan, na ma zýn da ha ya tý yö ne ten ruh ol ma sý, na ma zý da ha bir ö zel e le al - ma ya it ti. Þim di na maz la rý mý da ha ya kýn - dan ta ný yo rum. Ar týk, na ma - zým la da ha bir il gi li yim. Ý çim - den bir par ça o la rak o nu dü - þü nü yo rum. O nu her þe yin ö - te sin de de ðer len di ri yo rum. Be ni, Rab bim le gö rüþ tü ren, bu luþ tu ran ö zel bir sah ne. Ke mal in cüm le le ri sü rüp gi di yor Se vinç do lu. Ses to nu bi le mut lu luk do lu. Her bir cüm le si, po zi tif e - ner ji kay na ðý. Duy dum. Ken di si ba na söy - le me di, a ma ben duy dum. Na ma za e hem mi yet ver dik - çe, rýz ký ge niþ le miþ. Ya ni iþ ler, genç yaþ ta ol ma sý na rað men ol duk ça gü zel miþ. Ken di si nin, na maz la il gi li, si zin le pay laþ - ma yý u nut tu ðum bir cüm le si dik kat çe ki ci i di: Ha ya tý mýn ka li te si art tý. Ar ka daþ la rý nýn i fa de si, Ke - mal, na ma zýn ke mâ li nin pe - þin de. Ne re dey se her na ma zý - ný fark lý bir ca mi de e dâ e di - yor. O ar týk bir na maz a þý ðý. Ge çen ler de bir ca mi kö þe sin de o nun na maz ký lý þý ný u zak tan u za ða iz le dim. Ger çek ten þaþ - kýn la rý oy na dým. Ke mal a de ta bir me lek - ti. Rü kû su i le sec de si i le dal ga dal ga Ke - mal ö te le re u çu yor du. Gen cin na maz lý ol ma sý ne ka dar da gü - zel. Ö zel lik le de gen ce, er kâ ný na u yu lan na maz da ha bir ya ký þý yor. Ýþ te genç ler i ba det yap tý mý böy le ya - par lar. On lar, iç le rin de ki baþ kal dý rý duy gu la rý - ný; ha ram la rýn i na dý na, gü nah la rýn, se fa - het le rin i na dý na kul la nan; na ma zý dos - doð ru kýl mak ta, gab ya i nan mak ta, rý zýk - la rýn dan sa da ka o la rak ver mek te ve ken - di le rin den ön ce gel miþ o lan pey gam ber ve ki tap la ra i man et mek te is tih dam e den ha ki kî mut ta kî genç ler dir. Kul lu ðu genç ken ya þa mak, ne muh te - þem bir þey dir. Kut lu ve mut lu genç ler. Teb rik ler! Ha rim-i is me ti mi ze sap la nan bý çak: Müs teh cen lik ZEYNEP AKIR Ha rem: (1) Her ke se a çýk ol ma yan yer, (2) Müs lü man ev le rin de ya ban cý er kek le - rin gi re me di ði, yal nýz ca ka dýn la ra a it ký - sým, (3) Ka dýn, eþ, (4) Sa ray lar da ka dýn - la ra mah sus o lan da i re. Ha rim i se, yi ne ya kýn an lam la rý i - çe ri yor: (1) Bi ri i çin kut sal o lan þey, (2) Her ke sin gi re me ye ce ði yer, (3) Her ke sin do ku na ma ya - ca ðý þey. Ve ha rim-i is met: (1) Na mus o ca ðý, (2) Mu kad des o cak, (3) Kut sal a i le yu va sý mâ nâ sý na ge li yor. De ðer li o ku yu cu lar, ya zý mý za gi riz gâh - sýz, ha rem ke li me si nin lû gat an lam la - rý ný ve re rek baþ la ma mýz bo þu na de ðil. Ec da dý mýz a i le yu va sý nýn mah re mi ye - ti ni, kud si ye ti ni, do ku nul maz lý ðý ný, hu su sî li ði ni iþ te þu bir tek ke li me i - le i fa de et miþ ve a sýr lar bo yu da bu þe kil de kul lan mýþ. Bey ler ha - ným la rý na ha re mim de miþ me se lâ, ya ni e þim, sýr da þým, nâmah rem den giz - le di ðim, kem göz ler den ko ru du ðum. Ma lûm dur ki, di le yer le þen ke li me ler a it ol du ðu me de ni ye tin de ðer yar gý la rý ný yan - sý týr. Ýþ te ha rem ke li me si de mah re mi - ye te ri â yet et me de ki ti tiz li ðin hem di le yan sý mýþ, hem ta þa ka zýn mýþ sim ge si dir. Fa kat ne ka dar ha zin dir ki, Os man lý pa di - þah la rý ný ka ra la mak is te yen ler, i þe ilk ön ce Ha rem-i Hü ma yun dan baþ la mýþ ve bu - ra yý on la rýn zevk ve eð len ce i çin de yüz - dük le ri se fa hat ba tak lý ðý þek lin de lân se et - me ye ça lýþ mýþ lar dýr. Bu gün, müs teh cen lik ok la rýy la hem di mað la rý mýz, hem de a i le mah re mi ye ti - miz na sýl pa ram par ça e dil mek is te ni yor - sa, dü ne yö ne lik o la rak Os man lý ha re mi - ne u za tý lan dil de bun dan çok fark lý de - ðil dir. Os man lý Ha rem Teþ ki lâ tý na a it müs teh cen muh te va lý ya yýn ve tas vir ler, da ha ha re min ka pý sý na bi le u la þa ma mýþ ba zý Ba tý lý sey yah ve ya zar la rýn ha yal ü - rün le ri dir. Fa kat bu min val ü ze ri ne çe ki - len film ler, oy na nan ti yat ro gös te ri le ri, ya zý lan ro man lar, çi zi len tab lo lar þa þý la - cak de re ce de il gi u yan dý rýr. Bu il gi ol sa ol sa giz li o la ný if þa et me ar zu sun dan kay nak la nan ar sýz bir iþ ta hýn te za hü rü - dür. Mak sat za ten ger çe ði göz ler ö nü ne ser mek de ðil, zi - hin le ri bu lan dýr mak týr ve ma a le sef bir hay li de ba þa rý lý o lun muþ tur. Ha ki kat a ra yý cý la rý i çin bu mes net siz ve tah rip kâr ya yýn la rýn tek i yi ya ný (!) ger çe - ðin böy le ol ma dý ðý na, o la ma ya ca ðý na da ir vic da nî bir ka na at u yan dýr ma sý ve ta ri hin bun ca hak sýz it ham la ra ma ruz kal mýþ bir ku ru mu nun ta rih te ki a sýl hü vi ye tiy le bi - lin me si i çin gay re te ge tir me si dir. Ýn san bil me di ði nin düþ ma ný dýr der ler. Ta ri hî o lay la rý bu gü nün de ðil ken di dö ne - mi nin de ðer yar gý la rýy la de ðer len dir mek ge rek li li ði ta rih il mi nin te mel þart la rýn dan bi ri dir. Ha rem-i Hü ma yun i çin ko pa rý lan bun ca yay ga ra da iþ te bu bi lin mez lik ten kay nak la nýr. Ha rem de ki ca ri ye ler ve on - la rýn pa di þah i le o lan mü na se bet le ri ta rih - te ki ko nu muy la bi lin mez. Ý çoð la ný, ha re - ma ða sý, kýz lar a ða sý ta bir e di len sa ray men - sup la rý i se sýrf bu i sim le re sa hip ol duk la rý i - çin tür lü sa pýk lýk la rýn fa i li gi bi gös te ri lir. A me ri ka lý a raþ týr ma cý Les li e Pi er ce, Biz Ba - tý lý lar, Ýs lâm top - l u m u n d a cin sel li ði sap lan tý ha li ne ge tir mek gi bi es ki, a ma güç lü bir ge le ne ðin mi ras - çý la rý yýz. Ha rem, Müs lü man cin sel du yar lý lý ðý ü ze ri ne ku ru lu Ba tý ef sa ne le ri nin kuþ ku suz en yay gýn sim ge si dir i ti ra fýn da bu lu nu yor ve bu ra - sý nýn pa di þa hýn ka la ba lýk a i le siy le be ra ber ya þa dý ðý ev o la rak ni te li yor. Ha rem, pa di þah, an ne si, ha ný mý ve ya ha ným la rý, ha se ki ler, þeh za de ler, pa di þah kýz la rý ve hiz met kâr lar dan (us ta lar, kal fa - lar, ca ri ye ler) o lu þan bir ev dir. Fa kat fonk - si yo nu bu ka dar ba sit de de ðil dir. Dev le - tin bü tün ku rum la rýn da ol du ðu gi bi bu ra - da da a sýr lar dan be ri ge le nek leþ miþ bir teþ ki lât lan ma ve hi ye rar þi söz ko nu su dur ve na sýl dev le tin bi rin ci de re ce de so rum - lu su pa di þah i se, ha re min tek yet ki li is mi pa di þah an ne si o lan va li de sul tan dýr. En de run bö lü mü dev le tin dört bir ya - nýn dan ge len genç le ri nin ye tiþ ti ri lip en üst dü zey de dev let gö rev le rin de bu lun - ma la rý na im kân ve ren bir a ka de mi fonk si - yo nu nu ic ra et ti ði gi bi, ha rem de ter bi ye, ne za ket, in ce lik, za ra fet gi bi ka i de le rin im bik ler den sü zü lür ce si ne uy gu lan dý ðý bir ter bi ye mek te bi dir. Bu gün hâ lâ ö ve ö - ve bi ti ri le me yen Ýn gi liz sa ray teþ ri fa tý nýn çok fev kin de bir sis tem dir. ün kü o ra da za ten soy lu lu ða da ya lý bir yük sel me söz ko nu su dur. Os man lý sa ra yýn dan first lady (ha ným sul tan, ya ni pa di þah e þi) ma - ka mý na çýk mýþ o lan lar i se kü çük lü ðün de sa ra ya ge ti ril miþ ya bir er kez ký zý dýr ya da bir Gür cü ve ya Uk ray na lý. Pe ki, o hal de ne dir bu ca ri ye lik? Ve pa - di þah lar Türk kýz la rý du rur ken ne den ca - ri ye ler le ev len miþ tir? Sa vaþ so nu e sir düþ me ya da sa týn a - lýn ma yo luy la el de e di - len kö le dir ca ri ye. Sa de ce sa - ray da de ðil, he men her Türk e vin de bu - lu nur. A i le nin ge lir se vi ye si ne gö re sa yý - la rý ar týþ gös te rir ve sa nýl dý ðý gi bi er ke ðin de ðil, e vin ha ný mý nýn hiz met kâ rý dýr lar. O ev de bel li bir sü re hiz met gör me si ne kar þý lýk Türk â det le ri ne gö re çok i yi bir þe kil de ye tiþ ti ri lip, ge lin lik ça ðý na ge lin ce de çe yi ziy le en gü zel bir þe kil de ev len di - ri lir. Bu nu her Müs lü man a i le ken di ne di nî bir ve ci be sa yar, bir ha yýr i þi gö rür. Ev le nen bu kýz lar ço cuk la rý na ba ba e vi o la rak bu ra yý be nim se tir ler; a ra la rýn da ki gö nül ba ðý hiç bir za man kop maz. Min net bor cu ö den mez, klâ sik Türk ro man la rý na ba ký nýz: E vin hiz met kâ rý o lan kýz lar as lýn da hep bu ca ri ye ler dir. A ma öy le si ne a i le fert le rin - den bi ri o la rak be - nim se nir ler ki, e - vin ço cuk la rý i - çin ger çek bi - rer ab la dýr lar. Yaþ lýy sa lar da dý dýr - lar. (Ö mer Sey fet - tin in Ka þa ðý hi kâ ye sin - de ki Per vin i ha týr la yý nýz.) (DEVAMÝ 2. SAYFADA)

8 2 E LÝF / 15 OCAK 2011 CUMARTESÝ MAKALE E LÝF / 15 OCAK 2011 CUMARTESÝ ÞÝÝR 7 (BAÞ TARAFI 1. SAYFA'DA) Ký rým Har bi son ra sý (1856) Fran sýz el çi si nin mi sa fi ri o lan Du rand de Font man ge bu ger çe ði þu i fa de ler le di le ge ti ri yor: Ha re min hiz me tin de bu lu nan la ra kö le den me si si zi þa þýrt ma sýn; Tür ki ye de kö le ke li me si nin mâ nâ sý biz de kin den çok fark lý. Bu in san lar öy le si ne hoþ tu tu lu yor ve öy le si ne az iþ ya pý yor lar ki, gö ren on la rý a i le nin bir fer di sa ný yor. Bu ca ri ye ler ha ným la rý nýn et ra fýn da kü çük bir top lu luk teþ kil e di yor. O nun la bir lik te gez me ye çý ký yor lar. Ký sa ca sý bu ül ke de kö le lik, genç kýz la rýn kü çük yaþ ta a i le ye a lý nýp ye tiþ ti ril me si, bü yü yün ce de a i le i çin de ya da dý þýn da ev len di ril me si mâ nâ sý ný ta þý yor. Os man lý pa di þah la rý baþ lan gýç ta Bi zans, Bal kan pren ses le ri ve ya A na do lu bey lik le ri nin kýz la rýy la ev len me yi ter cih e der ler di ki, ev li lik yo luy la ku ru lan ak ra ba lýk bað la rýn dan ö tü rü si ya sî re ka bet ve hu sû met or ta dan kalk sýn ve dev le tin sý nýr la rý ko run sun. Za man la dev let güç le nip bey lik ler ve a dý ge çen dev let ler za ten Os man lý e ge men li ði ne gir di ði i çin bu u sûl de ta biî o la rak or ta dan kalk tý. Fa tih ve 2. Ba ye zid dev rin den i ti ba ren ca ri ye ler le ev len me ge le ne ði baþ la dý. Pa di þah la rýn Türk kýz la rýy la ev len mek ye ri ne, kö le sta tü sün de o lan ca ri ye le ri ter cih et me si nin se be bi de yi ne ha ne da nýn ko run ma sý a ma cý na ma tuf tu. Türk a i le le ri nin ak ra ba lýk yo luy la sa ra ya nü fuz et me sin den, ha ne dan da hak id di a e dil me sin den ve da ha sý sa ra yýn i çiþ le ri ne mü da ha le e di lip o to ri te za fi ye ti ne mey dan ve ril me sin den çe ki ni li yor du. Ca ri ye i le ev li lik iþ te bü tün bu mah zur la rý or ta dan kal dý rý yor du. Bu u sû le mu ha le fet e dip i ki ev li li ði ni de sa ray dý þýn dan ya pan pa di þah 2. Os man dýr (Genç Os man). ün kü bu u sûl za man la sa ra yýn halk tan u zak la þýp i çe ka pan ma sý ný ne ti ce ve re cek tir. Pa di þah lar ca ri ye ler le ev len miþ ler dir, bu doð ru. A ma sa ray da ki her ca ri ye nin pa di þah la zev ci yet mu a me le si ne gir di ði ni dü þün mek bi le mu hal dir. Bu nu biz de ðil, 1960 lý yýl lar da ha re min res to ras yo nun da gö rev a lan Fran sýz ta rih çi Ro bert An heg ger i le ev li o lan Mu al la An heg ger söy lü yor: Ha rem pa di þa hýn di le di ði ka dýn la be ra ber ol mak i çin dü zen len miþ bir ku rum de ðil, mi ma ri si bi le bu na gö re dü zen len me miþ. Pa di þah la rýn ca ri ye le ri gö re bil me si ve a ra la rýn dan bi ri ni se çe bil me si müm kün de ðil, ka pý lar, da i re ler, ge çiþ ler bu na gö re plan lan ma mýþ. Ca ri ye ler 25 ki þi lik ko ðuþ lar da ya tý yor, üst kat ta ya tan kal fa la rýn sý ký de ne ti mi söz ko nu su. Pa di þa hýn an ne si ken di bö lü mün de, pa di þa hýn ka dýn la rý ken di bö lüm le rin de, pa di þah i se ken di da i re sin de Pa di þa hýn ka dý ný ný, an cak an ne si va li de sul tan se çip oð lu na su na bi lir. Pa di þa hýn kal kýp ca ri ye ler bö lü mü ne ge çe bil me si i çin kuþ o lup uç ma sý lâ zým. Ha rem bir ü ni ver si te gi bi dü þü nül müþ, ca ri ye ler i se öð ren ci. Za ten ca ri ye le rin ya þa dý ðý bö lüm de Al lah ým, bi ze de ha yýr lý ka pý lar aç! ya zý yor ve bu ya zý doð rul tu sun da ço ðu pa di þah ta ra - fýn dan çe yiz le ri ve ri lip ev len di ril miþ. ün kü ca ri ye kö le de ðil, cin sel kö le hiç de ðil, ben ce doð ru de yim ca ri ye nin pa di þa hýn ev lât lý ðý ol du ðu dur. Ay rý ca ha re min as ke rî bir teþ ki lât gi bi sý ký bir di sip lin le i da re e dil di ði ni ve bu ka pa lý lý ðýn ge zin ti ve göç (me se lâ yaz lýk sa ra ya ge çiþ) du rum la rýn da bi le ta viz siz uy gu lan dý ðý ný be lir ti yor. Ha rem, a dý üs tün de, mah re mi ye tin sim ge si de miþ tik. Yi ne bir Ba tý lý ya zar D oh - sonn (1790) Os man lý Ým pa ra tor lu ðu ad lý e se ri nin ha rem-i hü ma yun la il gi li bö lü mün de, Dok tor lar dan baþ ka hiç bir er kek ha re me a yak ba sa maz. On lar bi le pa di þa hýn ö zel iz niy le ve ha rem a ða la rý nýn eþ li ðin de gi rer ler. Has ta ka dýn ve çev re sin de ki ler u zun þal la ra bü rü nür ler. Dok tor nab zý na bak mak is ter se has ta nýn bi le ði bir tül le ör tü lür, di li ni ve göz le ri ni gör mek is ti yor sa yü zün ka lan ký sým la rý ta ma mýy la ör tük ol mak þar týy la gös te re bi lir. Kýz lar a ða sý (Ha rem-i Hü - ma yun mu ha fý zý) bi le ha rem de ki ka dýn lar dan bi ri ne dik kat li ce ba ka maz i fa de le riy le bu sa kýn ma ha li nin ti tiz li ði ni di le ge ti ri yor. Her ko nu da e de be ri a yet kâr ol ma yý þi ar e din miþ bu me de ni ye tin in sa ný is ter pa di þah ol sun, is ter se sý ra dan bir a i le re i si hiç fark et mez, þah sî ha ya tý nýn i zin ver di ði ser bes ti yet te bi le bu has let ten ta viz ver me di ði ni bu say fa lar da ne ka dar ör nek len dir sek de bi ti re me yiz. Ko nak la rýn hep sin de bir ha rem da i re si ve ca ri ye ler var. An cak bu ca ri ye ler e vin ha ný mý na a it hiz met çi ler. E vin er ke ði öm rü bo yun ca bun la rý yol da gör se ta ný maz, ne ka dar ga rip de ðil mi? di ye so ru yor Lady Mon ta qu e (Ýn gi liz el çi si nin ha ný mý). Bu gün þir ket ler zin ci ri ne sa hip bir pat ro nun ve ya yö ne ti ci nin em ri al týn da ça lý þan ka dýn hiz met li yi ta ný ma ma sý gi bi bir ör nek len dir mey le an cak bu i þi bir de re ce kav ra ya bi li riz de ðer li o ku yu cu lar. Yi ne Du rand de Font man ge: Þark lý nýn ö zel ha ya tý na gir mek im kân sýz. Bir Tür ke ka rý sý ný, an ne si ni ya da kýz kar de þi ni sor ma yý kim se ak lýn dan bi le ge çir mez. Ko nuþ ma sý ra sýn da an cak þöy le de ne bi lir: Ha re mi ni zin sýh hat te ol du ðu nu ü mit e de rim. Se fa re te ge len pa þa la ra biz böy le söy le yin ce, Ham dol sun ço cuk lar i yi di ye ce vap ve ri yor lar dý di ye rek e þiy le il gi li u lu or ta ko nuþ mak tan sa ký nan bir in ce li ði na za ra ve ri yor. Ta ri hî ger çek le re ma ga zin man tý ðýy la yak laþ mak ye ri ne, ya þa nan her þe yi o dev rin an la yý þý ka bul e de rek o na gö re tah lil et mek ge re ki yor. Ca ri ye le ri dil le ri ne do la yan lar ma dal yo nun di ðer yü zü ne hiç bak mý yor lar ne den se. O da þu ki, pa di þah kýz la rý ve kýz kar deþ le ri de as len dev þir me (kö le sta tü sün de) o lup ze kâ ve ka bi li yet le ri ne gö re yük se len ve zir-i a zam ve ya ve zir ler le ev len di ri li yor lar. Ka nu nî nin ký zý Mih ri mah Sul tan la ev li o lan Rüs tem Pa þa ve ya 2. Se lim in ký zý Ýs mi han Sul tan la ev li o lan So kul lu Meh med Pa þa gi bi. Bu ra da du rup dü þün mek lâ zým; kö le lik ve ca ri ye lik mü es se se si ni yer den ye re vur mak mý lâ zým, yok sa çað da þý dev let ler de, bý ra kýn kö le o lan la rý, hür va tan daþ la rý ný bi le çe þit li sý nýf fark la rýy la i nim i nim in le tip in san lýk o nu ru a yak lar al týn da çið ne nir ken, te ba a sý o lan bir er kek kö le yi dev le tin baþ ba kan lýk gi bi bir ma ka mý na o tur tan, ha ne da na bi rin ci de re ce den ak ra ba e den, ka dýn kö le den i se Per tev ni yal, Bez mi â lem, Ha ti ce Tar han, Kö sem, Hür rem sul tan lar çý ka rýp de vir le ri nin en et ki li i sim le rin den bi ri ha li ne ge ti ren ve yap týr dýk la rý ha yýr ku rum la rýy la ký ya me te ka dar i sim le ri nin yâd e dil me si ne fýr sat ve ren bir me de ni ye ti al kýþ la mak mý? Tak dir si ze kal mýþ. Biz an la mak ta ne ka dar zor lan sak da, iþ te bu sýr dan ö tü rü Os man lý ya kö le ol mak, ken di mem le ket le rin de hür ol mak tan üs tün tu tul muþ ve hat ta o ka dar ki, ba zý er kez an ne ler kýz la rý ný Os man lý sa ra yýn da ih ti þam i çin de ol ma la rý ný te ren nüm e den nin ni ler le bü yü tür ler i miþ. Kay nak lar: 1- Os man lý da Ha rem: Prof. Dr. Ah met Ak gün düz. 2- Ký rým Har bi Son ra sýn da Ýs tan bul: Du - rand de Font man. HÜR A DAM BE DÝ ÜZ ZA MAN Hür ri yet â þý ðý sýn sen Üs ta dý mýz, Be di üz za man Ü zül me Üs ta dým bi te cek bu is tib dat bir za man Ri sâ le-i Nur lar la gö re ce ðiz bi tiþ le ri her za man Ar týk her þey çýk tý mý or ta ya, ol du mu a hir za man Der ya gi bi Ri sâ le-i Nur da, ha ki kat ler or ta da her an A la lým ar týk þu e ser le ri o ku yup an la ta lým her za man Ma-bad, o ku maz i sek piþ man o lu ruz çok za man. Bun dan son ra çok ko nu þu la cak týr Üs tad Be di üz za man E vet geç kal mýþ tý, a ma ar týk ya pýl dý film bu za man De rin ler den ses ler ge li yor bu gün ler de za man za man Ý nat e di li yor an la þýl mý yor hâ lâ Üs tad Be di üz za man Üs te lik ko nu þu yor lar bil me dik le ri hal de, çok za man Za man gel di çat tý ar týk an la þýl sýn meh di-i za man Zi ra an la þýl maz sa da ha da kö tü ye gi de bi li riz her an. Al dýk mý Ri sâ le-i Nur la rý o ku duk mu çok za man Ma þal lah de mez mi bi ze Üs ta dý mýz Be di üz za man Al lah a þü kür ler ol sun de riz iþ te biz o za man Ne þe li gün ler bi zim dir ar týk, o gün den son ra her za man. HÜ ZÜN Du var lar ar ka sýn da sak lý ka lan hüz nüm, gü lis tan da a sý lý ka lan göz ya þým... Ey hü zün! Yi ne ku yun da þu var lý ðým... Tu tu na ma yan göz yaþ la rý mý ve yi tik kalp ký rýn tý la rý mý a rý yo rum.. A yýn ak si düþ müþ yü zü ne bir rüz gâr ok þu yor te ni ni.. Dal ga la ný yo rum.. Yu suf gi bi a týl ma dým ku yu ya.. Be ni kur ta ra cak ker van lar bek le mi yo rum.. Bý ra ký ver dim be de ni mi a pan sýz boþ lu ðu na.. Hü zün yað mur la rý yý ka sýn di yo rum.. Bi rik tir di ðim hü zün ký rýn tý la rý.. Sav ru lur ken bir boþ luk ta.. Bir rah met e li de ði yor göz ya þý ma.. Ge ce nin ku yu sun dan gü ne þin tan a ðar ma sý ný gö rü yo rum vakt-i se her de.. HI LÂL DE MÝR KAY MAK AB DUL LAH EM RE BEN LÝ CE Sey ret tim se ni Hür A dam Bar la ol muþ tu Ri sa le-i Nur la rýn ilk mek te bi Sap ma dý ta le be le ri nin ar dýn dan hiç he de fi Ya sak lar ol du da ne ol du, hak ye ri ni bul du Üs ta dým öl müþ ol sa da; ru hen hür a dam ol du Al la hým! Mâ nâ du rur ken mad de ye ta pý lýr mý? Bir ku la bu ka dar zu lüm ya pý lýr mý? Sa dan hep gür dü. San dý lar kor kup að la dýn Hal bu ki sen on la rý haþ me tin le bað la dýn Dü þün dü ler son ça re miz bu dur de di ler Üs ta dý mý ze hir le yip yok et mek is te di ler San dý lar ki sen suç lu sun; el le rin de tut sak Hal bu ki ça re siz di ler hep dü þün dü ler ne yap sak Sen ça re siz de ðil din; on lar kal mýþ ça re siz Ne ya zýk ki nur lar dan kal mýþ lar pa ye siz Sen mâ nâ ya ö nem ver din on lar mad de ye Bir den nur la rý kat la mýþ lar bil me den i ki ye Na fi le ö mür tü ket ti ler ya sak týr di ye di ye Bi le me di ler ki biz dün ya ya ni ye gel dik, ni ye? Ha pis te i ken ma nen hür dün; in san lý ðý ar dý na sü rü dün Dâ vân uð ru na sý rat-ý müs ta kim de gün düz yü rü dün Dâ vân da hak lý i din, hak i çin mü ca de le ver din Sen cen net-i a lâ da yü ce ma kam la ra er din Kar pen ce re den i çe ri gir di sen so ðuk tu u yu dun Ben se yat tý ðým sý cak ya tak tan u tanç duy dum Sür gün e din ce san dý lar ki sen yok tun Nur pos ta la rý i le ev le re nur la rý sok tun Za lim ler sen den kaç mýþ, Bar la sa na ku cak aç mýþ Kah ra man la rýn ye di den yet mi þe nur la rý ný saç mýþ Sý la ke ki ði ni kok lar ken i çin i çin að la dým Se ni sey re der ken yü rek le ri mi zi dað la dýn Fil mi ni sey re der ken san ki sa da ný duy dum Bu gün se nin i çin çor ba ma ke kik koy dum Her za man hak ol muþ tur, hep maz lûm dan ya na Sen þim di cen net ýr mak la rýn dan iç ka na ka na Zu lüm le re ma ruz kal dýn, za lim le rin maz lû mu sun Nur lar dan yok sun la ra ha yat ve ren can su yu sun am Da ðýn da yak mýþ sýn sön me yen bir me þa le Nur ýr ma ðýn dan a kýt mýþ sýn her yö ne bir þe lâ le Þim di Bar la dað la rý Med re se tüz zeh ra ol du O ra lar e ði tim gö ren Nur er le ri i le dol du Yýl la ra mey dan o ku dun gö nül ler sul ta ný sýn HÜR A DAM ol dun dün ya se ni böy le ta ný sýn. NAZ MÝ YE KE SE LÝ

9 6 E LÝF / 15 OCAK 2011 CUMARTESÝ GÖRÜÞ E LÝF / 15 OCAK 2011 CUMARTESÝ OKUDUKA 3 SELÝM GÜNDÜZALP Yu nus ça Yu nus Em re ARZU KONAN Yu nus ki ne re de ve ne za man doð muþ, ne re de ve fat et miþ, na sýl ha yat sür müþ bel ki mu am mâ, a ma a þi kâr o lan bir þey var ki, þi ir le ri a sýr lar ca zevk le ve hay ran lýk la dil den di le ses bul muþ, i lâ hi le ri o kun muþ. Yu nus o ki, yal nýz bi zim de ðil, bir çok ül ke nin de Yu nus u. Bir çok ül ke de de il gi u yan dýr mýþ müs tes nâ bir þah si yet. On lar ca ki tap ta yer al mýþ, iç le rin de a dý geç miþ, a ma ken di si nin ki ta bý ol ma mýþ. Bir çok dil de þi ir le ri, se si, gö nül de sev gi si yer al mýþ; lâ kin o nun se si yok. Yu nus ki göz le rin de hep hü zün, di lin de yü re ðin de ki de niz le rin dal ga la rý o lan. Kal biy le ya zan, kal biy le o ku yan. Hal kýn söz lü kül tü rü nün a da mý, Hak ve halk þa i ri, kül tür ve san at sed di.. Yu nus ki, çi le li yol dan geç me den sev gi li ye (Al lah a) ka vu þu la ma ya ca ðý ný bi len. Ü mit ve kor ku bir a ra da. NAGEHAN BAYRAM O Yu nus ki, çý kan if ti ra la rý sus tur mak a dý na þey hi ni, kö yü nü terk e de cek ka dar i ra de li. Kul ol muþ tu Tap tuk Em re nin ka pý sý na. O Yu nus ki, E te ke mi ðe bü rün müþ, Yu nus di ye gö rün müþ de rin mâ nâ lar ta þý yan, Hak ký bu lan, ken din den ge çip Yu nus u bu lan þah si yet. Yu nus tur o, þi ir le rin de Ý lâ hî aþk, var lýk ve yok luk, ha yat ve ö lüm, dün ya nýn fa ni li ði, ka bir, öm rün ge çi þi, Al la hu Te â lâ ya i man ve yal var ma, in san lý ðýn yal nýz lý ðý ve ha ya týn ga ye si gi bi u mu mî ko nu la ra yer ve ren. Yu nus tur ki o, er dem li, e dep li, al çak gö nül lü, e li a çýk, ol gun bir e ren. Ken di ni se ven Al lah ý se ver, Al lah ý se ven ken di ni se ver. ün kü sev gi, ken di ni baþ ka sýn da, baþ ka sý ný ken din de bul mak týr düs tu ruy du Yu nus un. Bü tün â þýk lar gi bi Sev gi li ye ka vuþ ma nýn en di þe si ni ta þý mýþ. Ha ya tý bo yun ca Al lah ý dü þü nüp öz le miþ bir â þýk. Ý lim di Yu nus, in san dý in san la ra ya kýn, dün ya fa ni li ðin den u zak, ve re nin yal nýz Al lah (cc) ol du ðu - nu bi len, tak di re rý za gös te ren. Her ke se fay da lý ol mak ül kü süy dü. Yu nus ki, çok ko nuþ maz dý. Öz dü sö zü, sýr lar la ve mâ nâ lar la do lu. Gö nül kýr maz dý. O Yu nus ki, Pey gam be ri miz (asm) i le bü tün ya kýn la rý nýn, dört ha li fe nin ve bü tün Ýs lâm â le mi nin ha ki kî â þý ðý... Yu nus Em re ki, kim bi lir gur be tin han gi ku ca ðýn da, hav sa la sýn da ve di lin de han gi þi i riy le bir lik te top rak la bü tün leþ miþ. Ve fa tý üç gün son ra du yul ma mýþ bel ki. Be de ni so ðuk su i le yu yul ma mýþ. Lâ kin o va ra ca ðý a sýl va ta ný na u laþ mýþ... Yu nus ki, ve fa týn dan 700 se ne son ra kab ri a çýl dý ðýn da be de ni hiç bo zul ma mýþ. Bir e li yü zün de, bir e li kal bi nin ü ze rin de u zan mýþ ya tan. Kab ri yýl lar son ra baþ ka bir tür be ye ta þý nan gü zel in san Yu nus Em re. Kal bin dal ga la rý ka le min mü rek ke biy le bu lu þup a ci za ne an lat tý Yu nus u. Der ya dan bir dam la na sip len mek bi zim ki si... E lif o ku duk ö tü rü Pa zar ey le dik gö tü rü Ya ra dý la ný hoþ gör Ya ra dan dan ö tü rü A cep þu yer de var mo la, Þöy le ga rib ben ci le yin. Bað rý baþ lý, gö zü yaþ lý, Þöy le ga rib ben ci le yin. Bir ga rip öl müþ di ye ler, Üç gün den son ra du ya lar, So ðuk su i le yu ya lar, Þöy le ga rib ben ci le yin. Ru hun ha ki ka te has ret... Ko ca man bir þeh ri i çin de ba rýn dý rý yor ru hum. San ki bir so ru yu ma ðý. Baþ lý ba þý na bir so ru, so ru lup ce vap bu lu nan, her ce vap ta fark lý u fuk lar a çan bir ha zi ne ru hum. Ruh ta ki kar ma þa yý bir kez çöz sün di ye so ru lan so ru lar... Ru hun ö nün de ki per de le ri bir bir kal dý ran ce vap lar... Dü nün ö nü ne per de çe ke rek, giz li kal mýþ so ru la rý çö ze rek, ru hu mu o la bil di ði ne so ru la ra bo ðu yo rum. Ru hum da ki per de yi kal dý ran ce vap lar bu lu yo rum. Kay bol muþ par ça la rý ye ri ne ko ya rak... Ru hu mu keþ fe çý ký yo rum. Bir a ma ca yö nel me den, hiçbir þe ye il gi duy ma dan ön ce in san ru hun is te ði ni bil me li. Ýn san an cak o za man mut ma in o lur. An cak o za man ha ki ka tin se si ni du ya bi lir. Ru hu ma Be lâ Gü nü nü tek rar ya þa tý yo rum. Be den el bi se si giy di ril me den ev vel E les tü bi rab bi küm (Ben si zin Rab bi niz de ðil mi yim?) so ru su na ce vap o la rak ver di ði Be lâ (E vet, Rab bi miz sin)) sö zü nü ha týr la týp sar sý yo rum. Be den el bi se si giy di ril di ði va kit, in san ruh i le be de ni a ra sýn da im ti ha na tâ bi tu tul du. Be de ni ni ön ce le di, yü celt me si ge re ken ru hu na ke lep çe vur du. Do la yý sýy la ken di nin ne ol du ðu nu, ni çin ya ra týl dý ðý ný u nut tu. Be lâ Gü nü nü u nut tu ðu gi bi... Bir gün u nu tul ma ya yüz tut tu ðun da si man, be de nin çü rü me ye mah kûm ol du ðun da, se ni terk et me yen tek var lýk ru hun o la cak ken, ru hu nun þif re si ni çöz me den mi ay rý la cak sýn bu ra dan? Ka pi ta list dün ya nýn ih ti þa mý na mý kap týr dýn ru hu nu? Ne fes al dýr mý yor mu or tam? Yan lýþ lar öv gü ye þâ yân ken, doð ru lar hor mu gö rü lü yor? Dü þün me ye fýr sat ver mi yor mu dün ya? ok mu zor ar týk ru hu nun keþ fi? Kal dýr ru hun da ki çir kin mak - Kulak kesil ruhuna, o seni Rabbine götürecek. Öyle âlî dakikalar yaþayacaksýn ki, her serzeniþinde, her yakarýþýnda yeniden sarsýlacaksýn. Topla ruhunu daðýttýðýn dünyadan; o seni, verdiðin sözü tutmaya götürecek. ya jý; ha ki kat bir dir, ru hu nun ar zu su da ha ki kat tir. Ýn san ru hu nun ar zu su nu a maç e din me li. Na sýl ne fes a lýr a ca ba, al dý ðý ne fes na sýl ci ðer le ri ni yak maz? Ý çin de ki a cý ya ku lak ver, se ni ru hu na gö tü re cek... Ka rak te ri ne, ru hun þe kil ve re cek. Ger çek kim li ði ni bu la cak sýn. Ö ze doð ru yol cu lu ðun baþ la ya cak. Yol cu luk bo yun ca yol se ni E les tü bi rab bi küm ger çe ði ne gö tü re cek. Þöy le bir do kun ru hu na, yol bo yun ca Cen net ko ku la rý ge le cek. U nut tu ðun kim li ðin iþ le ne cek hav sa la na. Sen be den den i ba ret de ðil sin i öð re te cek. Ku lak ke sil ru hu na, o se ni Rab bi ne gö tü re cek. Öy le â lî da ki ka lar ya þa ya cak sýn ki, her ser ze ni þin de, her ya ka rý þýn da ye ni den sar sý la cak sýn. Top la ru hu nu da ðýt tý ðýn dün ya dan; o se ni, ver di ðin sö zü tut ma ya gö tü re cek. Ru hu nu Rah man a u laþ tý ra cak, Cen net ko ku lu re çe te ler su na cak. MERHAMET Pey gam ber E fen di miz in (asm) sev gi li ký zý Hz. Zey nep Va li de mi zin oð lu A li, a ðýr bir has ta lý ða ya ka lan mýþ tý. Bel li ki, ve fat e de ce ði sa at ler ya kýn dý. Hz. Zey nep, ba ba cý ðý ný ça ðýr dý. Re su lul lah (asm) gel di, ev le ri ni þe ref len dir di. Zey nep üz gün dü, ev hal ký üz gün dü. Þüp he siz Al lah ýn al dý ðý da, ver di ði de ken di si ne a it tir. Al lah ýn in din de her þe yin be lir len miþ bir e ce li var dýr A TA SÖ ZÜ Hep a kýl lar bir ol say dý, iþ ler de ay ný o lur du. Kýb rýs A ta sö zü DOST Dert ler ta ný dýk la rý mý zý e le di ði miz e lek ler gi bi dir. E lek ten ge çe me ye cek ka dar bü yük o lan lar dost la rý mýz dýr. Ar le ne Fran cis KÝ TAP Fay da lý bir ki ta bý ilk de fa o ku du ðum za man, ye ni bir dost e din dim sa ný rým. Be ðen di ðim, sev di ðim bir ki ta bý tek rar o ku du ðum za man da es ki bir dos ta ka vuþ muþ gi bi o lu rum. O li ver Gold smith HA ZIR CE VAP Af fe der si niz Prus ya kra lý I I. Fre de rich, bir a ra bay la bir ye re gi der ken, a ra ba cý kul lan dý ðý a ra ba yý de vi rir. Kral hid det le: Ne yap týn be a dam? de yin ce, Af fe der si niz e fen dim. Si zin hiç sa vaþ kay bet ti ði niz yok mu? de yin ce, kral bu söz den et ki le ne rek a ra ba cý nýn gön lü nü al mýþ. bu yu ra rak on la rý te sel li et ti. Son ra to ru nu A li yi ku ca ðý na al dý. A li, ru hu nu tes lim et mek ü ze rey di. Re su lul lah (asm), að la ma ya baþ la dý. Mü ba rek göz le rin den in ci ta ne le ri gi bi yaþ lar dö kü lü yor du. O nun böy le að la dý ðý ný gö ren Sa d b. U ba de, az ön ce söy le di ði söz ler den son ra, ne den ü zü lüp að la dý ðý ný me rak e di yor du, sor du: BEN OL SAY DIM... Yað mur, se ni bek le yen bir taþ da ben ol say dým öl de se ni öz le yen bir kuþ da ben ol say dým Do kun du ðun kü çük bir na kýþ da ben ol say dým Sa na sý rýl sýk lam bir ba kýþ da ben ol say dým Uð run da ko pa rý lan bir baþ da ben ol say dým Ba hi ra dan sü zü len bir yaþ da ben ol say dým Ok þa dý ðýn bir par ça ku maþ da ben ol say dým Se nin i çin gö rü len bir düþ de ben ol say dým Yer yü zün de se ni bir gör müþ de ben ol say dým Se nin vi sâ lin le bir gül müþ de ben ol say dým Sa na hic ret e den bir Ku reyþ de ben ol say dým Da mar da mar se nin le, hep se nin le dol say dým Bâ tý lý yýk mak i çin ku þan dý ðýn ký lý cýn Kab za sýn da bir dir hem gü müþ de ben ol say dým. (Nu rul lah Genç, Hz. Pey gam ber (asm) i çin yaz dý ðý Yað mur þi i rin den...) Yâ Re su lal lah se nin bu ha lin ne dir? Pey gam ber A ley his se lâm þöy le ce vap ver di: Al lah ýn, kul la rý nýn kal bi ne koy du ðu bir mer ha met tir. Al lah, kul la rýn dan an cak mer ha met li o lan la ra mer ha met e der! Az son ra A li ve fat et ti ve cen ne tin bir ku þu ol du. Bir Gül De me ti, S. Gün dü zalp, s. 80 O CUK LAR o cuk lar, din le dik le ri nin ni le rin rü ya sý ný gö rür ler. Se la had din Þim þek Ü ZÜN TÜ Ý LÂ CI Hiç bir ü zün tüm yok tur ki, bir sa at ki tap o ku ma i le geç me sin. Mon tes ki yo OL MAK Ý ÝN... Ol ma mýz ge re ken þe yi, ol du ðu muz gi bi ka la rak o la ma yýz. Max de Pre e SÖY LE NE GE LEN DU Â LAR Ye ni ev li le re: Ba þa çý ka sý nýz. Bir yas týk ta ko ca ya sý nýz. Al lah im ti zaç ver sin. Ka dýn ko ca sýn dan mem nun ol du ðun da: A na sý a ta sý, nur göl le rin de ya ta. ÂYET-Ý KERÝME Ey Rab bi miz! U nu tur ve ya ha ta ya dü þer de bir ku sur iþ ler sek, bi zi o nun la he sa ba çek me. Ba ka ra, 286 NEFSÝN ARZULARI Nef sin ar zu la rý na uy mak tan sa ký nýn. ün kü o, (in sa ný) doð ru ya kar þý sa ðýr ve kör ya par. Ha dis-i Þe rif Hz. A li (ra) yað mur di le ðin de bu lun du ðu bir du â sýn da þöy le de di: Al lah ým bi zi bu lut la rýn zor lu o lan la rýy la de ðil, uy sal o lan la rýy la su la. LEZZET VE ELEM Ze val-i e lem lez zet ol du ðu gi bi, ze vali lez zet da hi e lem dir. Be di üz za man, Söz ler, 68 HAK TAN FERMAN GELMEDÝKE Hak tan ba har fer ma ný gel me dik çe, top rak sýr rý ný aç maz. Mev lâ nâ Ce lâ led din Rû mî Me za ra ko nan bir ki þi ye a i le si yas týk u za ta bi lir mi? Ha yýr. O nun yas tý ðý a mel le ri dir ar týk. Amr ib ni Zerr AÞK Aþk öy le bir de niz dir ki, di bi bu lun maz; öy le bir sýr dýr ki, her gö nül kal dýr maz, eh li ol ma yan la ra an la týl maz. Ýs ken der Pa la TOPRAÐIN ÖRTMEDÝÐÝ... Bir ö mür ki ba na yet mez; þey tan i le pay la þa mam. Se dat Tu ran NE OLMALI? Ner de gör sen gön lü ký rýk, mer hem ol sen. Öy le maz lûm yol da kal sa hem dem ol sen. Ho ca Ah met Ye se vî KABÝRDEKÝ YASTIK! BAÞKA HABERLER! Ne çok þey o lu yor bir yýl da. Me se lâ ha ný mel le ri çi çek a çý yor. Mu zaf fer Öz de mir BÝR YAÐMUR DUÂSI DUÂ Al lah ým gü zel ha ber ler ve ren, gü zel þey ler den bah se den gü zel in san la rý lut fet, dün ya mý za mi sa fir et. S. G.

10 4 E LÝF / 15 OCAK 2011 CUMARTESÝ MAKALE E LÝF / 15 OCAK 2011 CUMARTESÝ KÜTÜP-HANE 5 A jan da ve ya sür gün de ki gü zel lik le ri miz MUHSÝN DURAN Bir yý la yak la þý yor, dev le te a it bir diþ has ta ne si ne e þi min diþ le ri ni te da vi i çin gi dip ge li yo ruz. Ni ha yet te dâ vi nin so nu na gel di ði miz de, has ta ne de ki tek nik ki þi: Si zin te da vi niz bit ti, öl çü le ri ni zi al dýk. Diþ le ri niz haf ta ya ta ký la cak. Biz si zi te le fon la ça ðý ra ca ðýz, a jan da mý za no tu mu zu al dýk de di ler. Biz de: Bir yý la ya kýn dýr gi dip ge li yo ruz. A ma mut lu so na yak laþ týk. Ýn þal lah haf ta ya di þi miz ta ký lýr di ye se vi ne rek e vi mi ze dön dük. Bir haf ta geç ti a ra ma dý lar. Ol sun bir haf ta nýn ne ö ne mi var, ko ri dor lar bi zim gi bi ga ri ban la do lu. On la rýn i þi gö rü lü yor dur di ye dü þün dük. Er te si haf ta yi ne ha ber gel me di. Ü çün cü haf ta te da vi ol du ðu muz kli ni ðe gi de rek ha týr lat ma yap tým. Bir ba yan bi raz da üst per de den: Be ye fen di ça ðý ra ca ðýz me rak et me yin de di. Ben: Bir te le fon ve rin, hiç de ðil se so ra lým. U zak tan ge li yo ruz de di ðim de: T e l e f o n ve re mi yo ruz, biz ça ðý rý rýz ce va bý ný al dým. Da ha son ra ki haf ta lar da da ça ðýr ma dý lar. Tabiî o la rak bu a ra da bi zim, bil has sa ha ný mýn sab rý taþ tý. Kalk týk has ta ne ye git tik. Ha ným ö nü ne ge le ni ke li me nin tam an la mýy la haþ la dý. Gö rev li ler ih mal le ri ni an cak an la mýþ ol ma lý lar ki ö zür di le me ne za ke ti nin dý þýn da her tür lü mah cu bi yet tep ki si ni gös ter di ler. A jan da: La tin ce a jan ke li me sin den tü re til miþ Fran sýz ca bir ke li me dir. A jan; giz li, sak lý, sýr bil gi le ri düþ man gru bu a dý na top la yan kim se dir. Bu gün kü kul la ný mýy la a jan da: Gün de mi ak sat ma mak i çin, mut la ka ya pýl ma sý ge re ken le rin kay de dil di ði her gü ne bir yap rak ay rýl mýþ o lan tak vim li not def te ri dir. Ku ral lý ya þa ma yý ken di si ne pren sip e din miþ kim se ler le, ba þa rý lý ol ma ya ka rar ver miþ, ku rum sal laþ ma he de fi o lan bi rim le rin gün lük ha yat ta kul lan dýk la rý def ter de de ni le bi lir. De mek a jan da öy le ya rar lý bir i cat ki, ki þi ler de, ku rum lar da kul lan ma ya ka rar ver miþ ler. Bu sebep le a jan da be nim sen miþ bir tek nik, da ha bü yük ba þa rý, i cat ve ke þif le ri bul ma me to du, yo lu, yor da mý, u sû lü an la mý ka zan mýþ týr. Fer di o la rak kim ler a jan da la rý na ö nem ve rir ler bil mem, a ma ku rum o la rak a jan - da yý en ya rar lý kul la nan la rýn as ker ler ol du ðu nu bi li yo rum. Son yüz yýl lýk ta ri hi miz de ba tý dan bir çok za rar lý ge le nek ve gö re nek le ri, o ku lu na gi der ken bir þe ker le me kar þý lý ðýn da e lif cü zü nü ve ren ço cuk mi sa li sor ma dan, sor gu la ma dan al dýk. Fay da lý o lan tek nik ve tek no lo ji yi i se yi ne he men a la rak, is raf de re ce sin de kul lan ma ya baþ la dýk. Bun lar dan a jan da kul la ný mý da al dý ðý mýz çok fay da lý bir bu luþ ve tek nik ol du ðu na i na ný yo rum. An cak biz o nu da iþ lev siz ha le ge tir dik. Ev le ri miz de bir yý ðýn kul la nýl ma yan a jan da lar ol du ðu gi bi, kul la ný lan lar da a ma cý na uy gun de ðil. Ben de niz ki þi le ri ve ya ku rum la rý gü ve ni lir ya pan sýr rýn, mu ha tap la rý na de ðer ver me le ri, söz le rin de dur ma la rý, ran de vu la rý na ti tiz lik le uy ma la rý o la rak bi li yo rum. Bu an l a - y ý þ k a n u n î mü ey yi de ler le as la yer leþ mez. Bu an la yýþ, bir i nanç, bir fel se fe o la rak her fer de, her va tan da þa yer leþ me dik çe kal kýn ma nýn ne ih ti ma li ne de ö ne mi var dýr. Top lum, dý þý sað lam, i çi kurt lu bir mey ve ye ben zer. Bu gün ol du ðu gi bi... A jan da tek ni ði, i þi ne ö nem ver me an la yý þý dýr. Ba tý nýn plan lý, pro je li iþ ya pa rak mad de ten kal kýn ma sý nýn te me li ni o luþ tur mak ta dýr. A jan da bir ki þi nin bu gün ne ya pa ca ðý ný plan la ma sý, bir ku ru mun i se i þi ne sa hip çýk ma sý nýn be lir ti si dir. A jan da sýz bir ki þi ve ya ku rum as la i de al le ri ne u la þa maz. Bu an lam da a jan da il la da bir not def te ri de mek de ðil dir. Bir sü re den be ri bi zim zi hin a jan da mýz bo þal týl mýþ. O nu çok tan dýr kul lan ma dý ðý mýz i çin lüks a jan da lar bir i þe ya ra mý yor. On la ra a lý nan not lar an lam sýz ka lý yor. Ken di mi zin öð ren mek is te me di ði bir i þi, can sýz var lýk o lan bir def te re na sýl öð re te bi li riz? As lýn da bi zim zi hin a jan da mýz da o ka dar muh te þ e m n o t - lar var ki; E fen di miz (asm) genç lik yýl la rýn da, bir ke re sin de ar ka da þý i le bu luþ mak i çin söz leþ miþ ler di. An cak ar ka da þý nýn ver di ði sö zü u nu ta rak bu luþ ma ye ri ne gel me me si ne kar þý lýk O, bu lu þu la cak yer de üç gün ar ka da þý nýn gel me si ni bek le miþ ti. Ý na nýl ma sý zor a ma ger çek. E fen di mi zi n (asm) ken di si ni üç gün bek le di ði ni öð re nen ar ka da þý, yap tý ðý dav ra nýþ yan lýþ lý ðýn dan do la yý On dan ö zür di le miþ, O da sa de ce, be ni çok bek let tin de miþ ti. (Si yer-i Ne be vî) E fen di miz (asm) kýz ma dý, kö pür me di, da rýl ma dý, fa kat mu ha ta bý nýn kal bi ne öy le bir to hum at tý ki, o to hum kö kü 1400 yýl ön ce sin de, dal la rý ký ya me te ka dar mey ve le ri ni u za tan bir Ýn san lýk a ða cý ol du. Fa kat mer hum  kif sö zün de dur ma yan, ran de vu su na gel me yen ar ka da þý na E fen di miz (asm) ka dar mü sa ma ha lý ol ma mýþ; se nin le dost luk ol maz di ye rek ir ti ba tý ný kes miþ tir. Bel ki in san lar a ra sýn - da gü zel lik le rin ya þa ma sý a dý na böy le sert dav ra na rak o da (ký sa sýn hik me ti mi sa li) biz le re ka lý cý bir ders ver miþ tir. Ýs lâm ýn ilk yýl la rýn da mu al la kat-ý seb a sa hi bi þâ ir Le bid Kâ be nin çev re sin de ku ru lu U kaz pa na yý rýn da ça dý rýn da, yi ne þâ i re ký zý i le is ti ra hat e di yor du. Dý þa rý dan genç Müs lü man lar dan bi ri si nin o ku du ðu; Sen, em ro lun du ðun gi bi dos doð ru ol! (Hûd Sû re si, 112) â yet-i Ce li le si ni i þi tin ce he men sec de ye git ti. Ký zý te lâþ lý bir va zi yet te, he ye can la sor du. Ba ba Müs lü man mý ol dun? Ha yýr ký zým, Þu duy du ðum sö zün (Al lah ke lâ mý nýn) be lâ ga tý na, e de bî li ði ne sec de et tim de di. Ha ki kat de bu de ðil mi? Ta rih bo yun ca doð ru luk ve dü rüst lük gi bi des tan sý dav ra nýþ lar kar þý sýn da e ðil me yen bir baþ, tit re me yen bir kalp dü þü nü le bi lir mi? E f e n d i m i z i n (asm) þu sö zü de ol duk ça e de bî ve an lam lý dýr: Al - lah a i nan dým de, son ra da dos doð ru ol. Bu söz de; Al lah a i nan dým di yen her in sa nýn ke sin lik le doð ru ol ma sý em re di li yor. Zi râ, Al lah a i man la doð ru luk ey le mi ay ný cüm le de geç mek te dir. Þun lar, þu yýl ba þý gün le rin de top la dý ðý mýz a jan da la rý mý za bir yýl bo yun ca ya za ma dý ðý mýz ve hâ lâ gün de mi miz de ol ma yan, bir a sýr dan be ri sür gü ne gön der di ði miz gü zel lik le rin lis te si mi dir, a ca ba? Ýn sa na de ðer ver me, sö zün de dur ma, al dat ma ma, ah de ve fâ, her ke si nef sin gi bi bil me, top lu mu a i le miz gi bi ka bul et me, i þi ne ö zen gös ter me, doð ru ko nuþ ma, â dil, müþ fik ol ma, a yý rým yap ma ma, ký sa ca sý Os man lý ca i fa de siy le E fen di, Be ye fen di ol ma, gi bi er dem le ri hâ lâ lüks a jan da la rý mý za ya za ma ya cak mý yýz, ne der si niz? Ey bir as ra ya kýn dýr sür gün de o lan e fen di li ði miz! Sen ne za man ve han gi yýl da yur du ma dö ne cek sin? Se ni hep Av ru pa lar da, Ýn gil te re ler de, A me ri ka lar da mý gö re ce ðiz? Ne za man ger çek va ta ný na, do ðu ya ge le cek sin? Bi zi has ret bý rak tý ðýn yet mez mi? Se ni sür gün et ti ði miz di yar lar dan va ta ný na dön dür mek i çin, han gi Av ru pa Bir li ði u yum ya sa la rý ný çý kar ma mýz ge re ki yor, lüt fen söy ler mi sin? Yok lu ðun u za dýk ça a sýl biz ken di mi zi sür gün de his se di yo ruz. Ne o lur tez gel!.. or han gu ma il.com ORHAN GÜLER Bil has sa cer be ze nin had saf ha ya var dý ðý gü nü müz de çar pý tý lan Ýs lâ mî mef hum la ra en mü him ör nek ler den bi ri si o lan ci had ý mev zu a lan bir in ce le me. E ser beþ bö lüm den mey da na ge li yor: 1- Ge nel An lam da Ci had, 2- Ci ha dýn Ký sým la rý, 3- Ýs lâm da Ül ke Kav ra mý ve Va tan Sev gi si, 4- Me de ni yet ve Ci had, 5- So nuç De ta yý ný da ha faz la ve re me di ði miz Ý çin de ki ler kýs mýn dan bi le, e se rin ga yet sis te ma tik bir hu su si yet arz et ti ði, ya ni pro fes yo nel ce ha zýr lan dý ðý an la þý lý yor. Doð ru su, böy le mü him bir mev zu ya bu e mek de ðer di ve deð miþ de!... Tak dim de de be lir til di ði ü ze re, ci had, Ýs lâm ý baþ ka la rý na u laþ týr mak i çin sa býr la ve gay ret le ça lýþ mak týr; ay ný za man da ci had, din le ri ni ya þa ma la rý i çin in san la rý teþ vik et me, ne fis ve þey tan la mü ca de le, top lum da ki kö tü lük le ri or ta dan kal dýr mak i çin a za mî gay ret gös ter me an lam la rý na da gel mek te dir. (s. 9) Ci had ýn mâ nâ sý ký sa ca böy le. Pe ki ki ta býn çý kýþ mak sa dý?... O da þöy le i fa de e dil miþ: Farz bir i ba det o la rak em re di len ci had, gü nü müz dün ya sýn da, ek sik ve yan lýþ yo rum lar yü zün den te rör le eþ de ðer gös te ril mek te dir! Ýs lâm coð raf ya sýn da ya þa nan þid det o lay la rý nýn ba zý grup lar ta ra fýn dan ci had kap sa mýn da de ðer len di ri lip sa hip le nil me si i se, bu o lum suz ka na a ti dün ya ka mu o yun da pe kiþ tir mek te dir. Ben ze ri þid det ve te rör o lay la rý, ö zel lik le Hý ris ti yan dün ya da bu mü ba rek kav ram a ley hi ne u zun sü re den be ri o luþ tu ru lan sa vaþ la eþ de ðer li ði ve Ýs lâm ýn ký lýç di ni o lu þu ha va sý nýn yay gýn laþ ma sý ve yer leþ me si ne hiz met ten baþ ka bir fonk si yon ic râ et me mek te dir.( ) / Ýs lâm dün ya sýn dan bek le nen, di ni mi zin doð ru yo rum ve uy gu la ma la rý ný en yay gýn ve et ki li bi çim de or ta ya koy mak i ken, ne ya zýk ki, fýr sat çý ve Mak ya ve list si ya sal Ýs lâm an la yý þý nýn gi de rek yay gýn laþ ma sý ve et ki li hâ le gel me si yü zün den bu bek len ti ger çek le þe me mek te dir. Bu du rum, sa mi mî ve gi di þâ týn va ha me ti ni gö ren Müs lü man top lu luk lar i çin bü yük bir ü zün tü kay na ðý o luþ tur mak ta dýr. / Bü tün dün ya nýn ve Ýs lâm â le mi nin mut lu lu ðu i çin, ci had i ba de ti nin ne ol du ðu nun dün ya ya an la týl ma sý, bu gün dün den da ha ö nem li dir. An cak sa de ce an lat ma ça ba sý ye ter li de ðil dir; zu lüm den kur tul mak i çin bi le ol sa baþ vu ru lan can lý bom ba, kun dak la ma gi bi ey lem ler ve ka la ba lýk la ra yö ne lik im ha gi ri þim le ri der hâl terk e dil me li dir. (s. 9-10) Hoþ gö rü nü ze sý ðý na rak, fev ka lâ de gü zel ha zýr lan mýþ Tak dim den bu kez de, e se rin muh te va sýy la il gi li þu pa sa jý ak ta ra lým: Bu ça lýþ ma, ci ha dý en ge niþ þe kil de e le Müs lü man ýn ci ha dý te rör ol ma mýþ týr ve o la maz KUR ÂN, SÜN NET VE RÝ S LE-Ý NUR I ÞI ÐIN DA CÝ HAD (Kalp ve Gö nül le rin Fet hi) Ya zan: Meh met A li Ka ya. Say fa Sa yý sý: 240. E bat la rý: 13,5x19,5 cm. Tü rü: Ýn ce le me. Ya yýn la yan: Ye ni As ya Neþ ri yat. Ya yýn Ta ri hi: Ey lül al ma ya ça lý þa rak, yan lýþ an la ma la rý or ta dan kal dýr ma gay re ti nin bir ü rü nü dür. / Ki tap ta, ci ha dýn sa vaþ ve ya si lâh lý mü ca de le bo yu tun dan çok, gü nü müz de ar týk mâ ne vî yö nü, ya ni il mî ve fik rî bo yu tu nun ön pla na çýk tý ðý is pat lan mak ta ve me tot la rý a çýk lan mak ta dýr. Fer dî, iç ti maî ve e ko no mik bo - yut la rý nýn bu lun du ðu; en ö nem li ve ön ce lik li kýs mý nýn ne fis mü ca de le si ol du ðu vur gu lan mak ta dýr. / E li niz de ki e ser, dün ya yý ab lu ka ya a lan fe sat þe be ke le ri nin Ýs lâm ý te rör le eþ an lam lý gös ter me ça ba la rý na kar þý, Ri sâ le-i Nur pen ce re sin den ba ký la rak ha zýr la nan bir ir þat gay re ti dir. Ci had hak kýn da pek çok so ru ya ce vap ver mek te ve bu la nýk/muð lak an la yýþ la rý net leþ ti re rek, zi hin le ri Kur ân ýn nu ru na dâ vet et mek te dir. (s. 10) E vet, üm met o la rak, pek ul vî ga ye le ri o lan ci had mef hu mu nun bil has sa ma ne vî yö nü nü an la yýp uy gu la ma ya çok muh ta cýz! Bu mef hu mun da ha faz la is tis ma rý na i zin ver me me miz, Pey gam ber E fen di mi zin (asm) çok mâ nâ lý bi çim de bu yur du ðu ü ze re bü yük ci had a ön ce lik ver me miz ge re ki yor! Hem Üs tad ýn i fa de siy le, bu za man da ci had, ma ne vi dir; bu ci ha dýn si lâ hý da hak ve hak ka ni ye tin ma ne vî ký lýç la rý, ya ni i man-ý tah ki ki ký lýn cý dýr. (s. 26) E se rin so nun da (s ) o ku yu cu yu gü zel bir sür priz bek li yor: Me di ne Söz leþ me si. Ya ni Pey gam be ri mi zin (asm) Hic ret ten son ra Me di ne de yap tý ðý, Ku reyþ li ve Me di ne li mü min ler i le gay ri müs lim le ri kap sa yan an laþ ma Ü ze rin de dü þü nül me si ge re ken, ta ri hî bir bel ge! Ve kü çük not la rý mýz (sý ray la): * Re dak si yon ha ta la rýy la kar þý laþ týk. Ör nek 1: Gi riþ te Kur ân-ý Ke rim bu yu ru yor ki de ni le rek seh ven â yet in ti bâý ve ri len i ba re (s. 12) as lýn da (Üs tad Be di üz za man Sa id Nur sî nin mü el li fi ol du ðu RNK nýn Mek tu bat ki ta býn dan On Be þin ci Mek tub ta ge çen), Mâ i de Sû re si nin 32. â ye ti nin tef si ri dir. Ý ba re nin ba þý na mâ nâ-i i þâ rî/i þa ret e di len mâ nâ ol du ðu nu be lir ten bir i fa de ve de so nu na dip not kon sa yan lýþ an la ma ya ze min ol maz her hâl de... Ör nek 2: Üs tad a a it bir i fa de de (s. 14), RNK dip no tu ye ri ne seh ven sû re-â yet dip no tu dü þül müþ (1 no lu dip not). Ör nek 3: Hz. E bû be kir (ra) seh ven i kin ci ha li fe o la rak zik re dil miþ (s. 45). El bet te o, ilk ha li fe dir. Ör nek 4: Kur tu bi bu â ye ti i zah e der ken þöy le der di ye baþ la yan ik ti ba sýn ( ) ne re de bit ti ði an la þýl mý yor. Ör nek 5: Ka to lik-hý ris ti yan te o log Tho mas Mic hel [S. J.], Ý tal yan (s. 226) de ðil, ABD li dir. * E se rin ba zý yer le rin de (s. 42, 43, 151) ay rý ay rý dip not lan dý rýl ma sý ge re ken ik ti bas la ra, ne den se on lar alt al ta sý ra lan dýk tan son ra en so nun cu sun da bir a ra da/top lu o la rak dip not dü þü le rek dip not me tin le ri mü te sel si len di zil miþ. Bu, doð ru bir me tot ol ma sa ge rek; çün kü bil has sa ik ti bas la ra dip not met nin de bir den faz la a týf ol ma sý du ru mun da o ku yu cu nun ak lý ka rý þa bi lir! Doð ru su, ay rý ay rý dip not dü þül me si dir her hâl de. * U mu mi yet le ha dis ler de (ke za ba zý RNK i ba re le rin de) kay nak prob le mi mev cut, ya ni e pey mik tar da ik ti ba sýn kay na ðý meç hul. Hâ liy le bu, bü yük e mek sarf e dil miþ e se rin gü zel li ði ne bi raz göl ge dü þü rü yor gi bi Ne ti ce ten, a dý ü ze re, e le a lý nan mev zu nun e sas kay nak la ra da ya lý o la rak hak kýy la in ce len di ði, il gi li â yet-ha dis-ve ci ze le rin us ta ca yo rum lan dý ðý, cid dî ve gü zel bir e ser.

11 Gösteriler diktatörü sarstý GÖSTERÝLERLE SARSILAN TUNUS TA ÜLKEYÝ 23 YILDIR BASKIYLA YÖNETEN LÝDER ZEYNEL ABÝDÝN BÝN ALÝ, 2014 DE CUMHURBAÞKANLIÐINA ADAY OLMAYACAÐINI AIKLADI. MUHALEFET ULUSAL BÝRLÝK HÜKÜMETÝ AÐRISINDA BULUNDU. 11 YE NÝ AS YA / 15 OCAK 2011 CUMARTESÝ DÜNYA DOÐU VEYA BATI ÞÜKRÜ BULUT Da ha ön ce ki ya zý la rý mýz da dik ka ti ni zi çek me ye ça lýþ tý ðý - mýz ö nem li bir nok ta var dý. Av ru pa ve A me ri ka da ki Ýs lâm kar þýt lý ðý nýn ört tü ðü bir hu sus var ki, med ya yý yön len di ren ler ce mü - te mâ di yen na zar lar dan ka çý rýl ma ya ça lý þý lý yor. Bu i ki kýt a da ki Müs lü - man nü fu su nu ve on la rýn AB ve ABD de ki sos yal sta tü le ri ni in ce le - di ði miz de, ha kî ka ten Müs lü man la - rýn hiç de prob lem çý ka ra ma ya cak ka dar kü çük bi rer a zýn lýk ve e ko - no mik-po li tik güç ten mah rum ol - duk la rý ný gö re cek si niz... Du rum bu hal de, med ya da ve si ya set te çý ka rý - lan pa týr tý ve gü rül tü le ri me rak e - di yor su nuz. Ýs lâ mýn a ley hin de ha re ket e den ce re ya nýn men sup la rý nýn ki li se i le ve hat ta top lu mun say gý sý ný ka zan - mýþ si vil top lum ha re ket le riy le de sý kýn tý lý ol duk la rý, ma a le sef Müs lü - man la rýn na za rýn dan ka çý yor. Ýs lâ - mi yet düþ man lý ðý ný ba zen ýrk çý lýk - la, ba zen ka dýn hür ri yet le riy le ve ba zen de ce ha let ten do ðan yan lýþ la - rý mýz la kö rük le yen le rin a sýl he def le - ri nin ki li se, Ý se vî Ba tý nýn de ðer le ri ve Av ru pa me de ni ye ti nin i lim den al dý ðý te mel e sas la rý yýk mak ol du ðu - nu, Müs lü man lar hâ lâ an la ya ma - dý Söz ko nu su glo bal din siz ve ah - lâk sýz ce re yan la rýn biz den þi kâ yet le - ri, bi zim ki li se ye sað la dý ðý mýz ha - ya tî des tek tir. Yâ ni Ýs lâ mi ye tin; din siz li ði ve se fa he ti kök ten mah ve - den düs tur ve pren sip le ri ni çok az da ol sa Av ru pa da tem sil et me miz, on la rýn iþ le ri ni zor laþ tý rý yor. Hem i - man e sas la rýn da, hem i bâ de tin lü - zû mu nu his set tir me de ve hem de sos yal mu a me lât ta, Müs lü man la rýn Hý ris ti yan lar ü ze rin de ki et ki si ni, baþ ta ki li se i ti raf e di yor. Ku zey Av ru pa top rak la rýn dan dün ya ya da ðý lan Þi mal ce re ya ný - nýn Fran sýz ih ti lâ li ni ta kip e den yýl lar da Hý ris ti yan lý ðý mað lûp et - me ye baþ la dý ðý ný ve bu sü re cin bol - þe vik le rin dün ya yý fe sa da ver me ye baþ la ma sýy la hýz ka zan mýþ ten son ra bu ce re ya nýn Ýs lâ mi yet ö nün de uð ra dý ðý he zi met le Hý ris ti - yan lar tek rar si per le ri ne dö ne bil di - ler. Bu Þi mal ce re ya ný ný mað lûp e den Müs lü man lar la ya kýn ir ti ba ta ge çe rek, on la rýn da ehl-i cen net o la bi le cek le ri ni kon sül le rin de ka - rar al tý na al dý lar. Bu mü nâ se be ti ya þa yan ku zey li ve þim di glo bal le - þen din siz lik ce re ya ný Hý ris ti yan - la rý ta ma men saf dý þý bý rak ma nýn, an cak Ýs lâ mi ye ti de mað lûp et mek - le o la ca ðý na i nan dýk la rýn dan, bil di - ði niz glo bal Ýs lâm kar þý tý fa ci a lar, sa vaþ lar ve deh þet li pro je ler or ta ya çý ký yor. Ku zey li din siz le rin Hý ris ti yan lar - la sa va þý bit mi yor ve bi te ce ðe de ben ze mi yor. Ka to lik ki li se sin de ki ev len me me pren si bi nin mün fe rit ha di se ler le su-i is ti ma le uð ra ma sý - ný bir kaç se ne dir med ya da iþ le yen söz ko nu su din siz ler, ki li se nin hem ge ri a dým at ma sý ný, hem sus ma sý ný ve hem de ö nem li e le man la rý ný fe - da et me si ni sað la ya rak tek rar hü - cum ta ar ru zu na gi riþ ti ler. Müs lü - man la rýn bu deh þet li iç ça týþ ma - dan ha ber dar ol ma yýþ la rý, el bet te ki ki li se nin a ley hi ne o lu yor. HIRÝSTÝYANLIKTA HÜRRÝYETÝN SINIRLARI BELLÝ DEÐÝL Da ha çok Sig mud Fre ud, Wil - helm Re ich ve A dur no gi bi ah lâk - sýz ve din siz fey le sof la rýn pren sip - le riy le Av ru pa da bü yük tah ri bat lar ger çek leþ ti ren le re ki li se sus kun Zî ra e lin de bel li bir öl çü bu lun mu - yor. Bu ra da Ki li se nin yar dý mý na bir a vuç Müs lü man far ký na var ma dan ko þu yor lar. Di nin ha ram ve he lâl çiz gi le ri, on la rýn ha ya tý ný di ðer le - rin kin den fark lý laþ tý rý yor. Or ta ya sað lam bir a i le ha ya tý çý ký yor. A i le - de ve top lum da ki a da let li pay la þým da ay rý bir hu sus. Müs lü man la rýn ka dýn la rý na ve kýz ço cuk la rý na ver - dik le ri de ðe re ha sed e den ah lâk - sýz din siz ler, te set tür lü bir ha ný mý be be ðiy le so kak ta gör dük le rin de bas bas ba ðý rý yor lar. Müs lü man lar 2020 de Av ru pa yý e le ge çi re cek - ler On la rý bu kýt a dan ko vun! Ý - þin doð ru ya ný, Av ru pa lý si ya set çi - ler, hür ri yet a dý al týn da in san lý ðýn te mel pren sip le riy le sa va þan la rý dur dur maz lar sa, çok ya kýn da Av - ru pa tek rar in san it ha li ne baþ la ya - cak. Fa kat Ku zey li din siz ler, Müs - lü man la rýn AB ye ve ABD ye gel - me si ni is te mi yor lar. Müs lü man la rýn ol maz sa ol maz - la rý o lan if fet, mah re mi yet, gü zel ah lâk, Al lah kor ku su, ha þir de ki mu ha se be ve te miz he lâl ye me pren sib le riy le a lay e den ne o li be ral - le rin bir tem sil ci si ki li se sa va þýn da bi raz i le ri gi di yor. FDP nin Ge nel Sek re te ri Chris ti an Lüd ner, dev le - tin ki li se ler i çin top la dý ðý ver gi ye ve yap tý ðý yar dý ma son ver me si ni is ti yor. Ý þin il gin ci de Müs lü man la - rý ba ha ne e de rek Hý ris ti yan lý ða sal - dý rý yor. Bu ra da ki di nî ce ma at le ri dev re dý þý bý rak ma uð ru na ba zý Tür ki ye li sal dýr gan a te ist le re bir - çok der nek ku ran ve Rots hild am - ca la rý nýn pa ra la rýy la di nî ce ma at le - ri Tür ki ye Ke ma list le ri gi bi zabt u rabt al tý na al ma ya ça lý þan FDP- CDU hü kü me ti, ki li se düþ man lý ðý - ný da sýr tý mýz da yü rüt me ye ça lý þý - yor. Ýlk gel dik le rin de de Müs lü - man la rý ba ha ne e de rek Hý ris ti yan - la rýn sem bol le ri ni dev let mü es se se - le rin de top la mýþ lar dý. Hem din siz - li ði ve hem de mü na fýk lý ðý bir lik te yü rü ten bu glo bal ce re ya nýn a sýl ra kî bi nin AB ve ABD Müs lü man - la rý ol ma dý ðý ný, med ya da a ley hi mi - ze ya pý lan pro pa gan da nýn bir bü - yük iç sa va þý ka muf le et ti ði ni, her Müs lü man se si yet ti ði ka dar hay - kýr ma lý dýr, di yo ruz. Ba zý din siz Av ru pa lý po li ti ka cý la - rý nýn Ýs lâ mi ye te, if fe te, a dâ le te ve ba zý in sa nî de ðer le re ge tir me ye ça - lýþ týk la rý ya sak lar, Be di üz za man Haz ret le ri nin 1935 ler de Es ki þe hir mah ke me sin de ki mü da fa a sý ný ha - týr la tý yor. Hür ri ye tin dün ya nýn dört bir ya ný ný tut tu ðu bir za man - da, ne o li be ral ler el le rin den gel se Av ru pa yý tek rar es ki vah þet ve be - de vi yet çað la rý na çe ke cek ler. Ken di dün ya gö rüþ le ri dý þýn da ki fi kir le ri ve ha yat bi çim le ri ni ya sak la ma ar - zu sun da ol duk la rý, i fa de le ri nin sa - týr a ra la rýn da a de ta sý rý tý yor. Hür ri - ye tin bu den li in san lýk a ley hin de kul la nýl dý ðý na, ma a le sef Av ru pa bir da ha þa hit o lu yor NE TÝ CE AB ve ABD de ki ga rip Müs lü - man lar, ma hi ye tin den ha ber dar ol - ma dýk la rý bü yük bir ça týþ ma nýn mer ke zin de bil me den yer al mýþ lar. Med ya ya yan sý yan pa týr tý ve gü rül - tü le ri di rekt ken di a lâ ka dar zan nýy - la ba zen pa ni ðe ka pý la bi li yor lar. Zî - ra bu ra lar da Müs lü man la rý Av ru pa ve ya Al man ya düþ ma ný o la rak i lân e den Kris ti na Schrö der gi bi o ka - dar sað po li ti ka cý var ki Troç ki yi tec hiz e de rek Rus ya ya gön de ren Rots hild in þer rin den de ve di þi po li ti ka cý lar ürk müþ o la cak lar ki, þim di lik mey da ný hür ri ye ti in san lý - ðýn dý þýn da ta rif e den e kip le re bý - rak mýþ gö rü nü yor lar. Fa kat bu na rað men, ge rek SPD de ve ge rek se CSU da ki ha re ket len me ler, Bi rin ci Av ru pa i le ehl-i Ýl min ha re ke te geç mek ü ze re ol du ðu nun ilk i þa - ret le ri ol ma lý. Av ru pa da ki Müs lü - man la rý da genç le riy le bir lik te Ýs - lâm di ni ne sa hip çýk ma ya zor la yan ne o con ve ne o li be ral si ya set çi le re, bel ki bir gün te þek kür e de ce ðiz Avrupa da savaþ, özde cereyan ediyor TU NUS Cum hur baþ ka ný Zey nel A bi din Bin A li, gü ven lik güç le ri ne, gös te ri ci le re a teþ aç ma ma la rý em ri ver di. Bin A li, te - le viz yon dan yap tý ðý ko nuþ ma da, gü ven - lik güç le ri ne doð ru dan em ret ti. Ge çen a yýn or ta sýn da baþ la yan ve res mi ra - kam la ra gö re 23 ki þi nin, ba ðým sýz ku ru - luþ la ra gö re 66 ki þi nin öl dü ðü nün be lir - til di ði ça týþ ma la rýn se be bi o lan zam lar la il gi li o la rak da ek mek, süt ve þe ker fi yat - la rýn da in di rim em ri ver di. Ye ni si ya sal öz gür lük ler, ba sýn öz - gür lü ðü sö zü de ve ren Bin A li, in ter - net e ri þim ký sýt la ma la rý nýn da kal dý rý - la ca ðý ný i fa de et ti. Bin A li, 2014 de Cum hur baþ kan lý ðý na a day ol ma ya ca - ðý ný, bu na im kân ve re cek bir a na ya sa de ði þik li ði ne gi dil me ye ce ði ni kay det ti. Ül ke yi 23 yýl dýr yö ne ten, 74 ya þýn da ki Bin A li nin 2014 de a day o la bil me si i - çin, a na ya sa da var o lan 75 yaþ sý ný rý - nýn kal dý rýl ma sý ge re ki yor. Bu a ra da, Cum hur baþ ka ný Zey nel A bi din bin A li nin bir da ha a day ol - ma ya ca ðý ný a çýk la dý ðý sý ra da, Kay ru an þehrin de ça týþ ma lar da i ki si vil po lis a - te þiy le öl dü. Gör gü ta nýk la rý, þehirde ki o lay lar da üç po lis ka ra ko lu, be le di ye bi na sý, cum hur baþ kan lý ðý tem sil ci li ði i le bir çok dük kân ve ma ða za nýn a te þe ve ril di ði ni bil dir di. Ba sýn men sup la rý da, Cum hur baþ ka ný Bin A li nin ya týþ - tý rý cý ko nuþ ma sý nýn ar dýn dan dün sa - bah baþ þehir Tu nus un mer ke zi ne ko - nuþ la nan çok sa yý da ki gü ven lik gü cü - nün or ta da gö rün me di ði ni be lirt ti ler. Tu nus ta baþþehir Tu nus ta ki Cum - hur baþ ka ný Zey ne la bi din bin A li kar þý - tý gös te ri ler, ül ke nin baþ ka bir çok þehrin de de dü zen le ni yor. Baþ þehir Tu nus ta bin ler ce gös te ri ci nin i çiþ le ri ba kan lý ðý na yü rü yüþ le ri po lis ba ri ka - týy la en gel le nir ken, o lay la rýn bir ay ön - ce ilk baþ la dý ðý ül ke nin gü ney ba tý sýn - da ki Si di Bu zid i le ya ký nýn da ki Re ceb þehirle rin de, sa yý la rý bin le ri bu lan pro - tes to cu lar Bin A li kar þý tý gös te ri le re ka týl dý ve cum hur baþ ka ný nýn gö re vi ter ket me si ni is te di. Gü ney do ðu da ki Gaf sa i le or ta ke sim ler de ki Kay ru an þehir le rin de de gös te ri ci ler ön ce ki ak - þam Bin A li nin o lay la rýn ya týþ ma sý a - ma cýy la u zat tý ðý e li red det ti. Ül ke nin ye gâ ne iþ çi sen di ka sý da dün baþþehir Tu nus böl ge sin de i ki sa at lik ge nel grev çað rý sý ya par ken, in ter net kul la - ný cý la rý ve ü ni ver si te öð ren ci le ri de gös te ri le rin sür me si i çin ha re ke te geç ti. Cum hur baþ ka ný Bin A li ni ön - ce ki ak þam ki ko nuþ ma sýn da bil gi ye ve in ter ne te u laþ ma da tam öz gür lük gü ven ce si ver me si nin ar dýn dan, en - gel le nen in ter net si te le ri ne ye ni den gi ri le bi li yor. Tunus / aa Yaklaþýk 1 ay önce Tunus'da yönetime karþý baþlayan gösteriler, bütün Tunus þehirlerine yayýyldý. Göstericiler, 23 yýldýr ülkeyi demir yumrukla idare eden Devlet Baþkaný Bin Ali'nin istifasýný istiyor. TU NUS mu ha le fet li der le rin den Ah med Ne cib eb bi, Cum hur baþ ka ný Zey nel A bi din bin A li nin a çýk la ma la rý nýn mem nu ni yet ve ri ci ol du ðu nu be - lir te rek, a ci len ko a lis yon hü kü me ti ku rul ma sý çað rý sý yap tý. Re u ters a a çýk la ma ya pan eb bi, ku - ru la cak ko a lis yon hü kü me ti nin tüm par ti le ri kap - sa ma sý ge rek ti ði ni söy le di. eb bi, Cum hur baþ ka - ný Bin A li nin 2014 te ye ni den a day ol ma ya ca ðý ný a çýk la ma sý ný çok o lum lu kar þý la dý ðý ný, bu nun, ken di le ri a çý sýn dan bek len me dik bir ka rar ol du ðu - nu i fa de et ti. A çýk la ma nýn si ya sal a çý dan ö nem li ol du ðu nu, mu ha le fe tin bek len ti le ri ni kar þý la dý ðý ný bil di ren eb bi, U zun sü re dir gün dem de o lan ta - lep le ri mi ze o lum lu cevap ve re rek, bir da ha a day ol ma ya ca ðý ný söy le di. Ay rý ca öz gür lük ler ko nu - sun da re form sö zü ve re rek, so ru nun ö zü ne de - ðin di. Bu çok ö nem li ve se lam lý yo rum. Ger çek ten bek le mi yor dum de di. eb bi, ko nuþ ma nýn ge nel çer çe ve si nin o lum lu ol du ðu nu, þim di Cum hur baþ - ka nýn dan, ay rýn tý la rý a çýk la ma sý ný bek le dik le ri ni kay det ti. Ö te yan dan, Tu nus un sür gün de ki li de ri Ra þid Gan nu þi, ül ke de de vam e den pro tes to ha - re ke ti nin Cum hur baþ ka ný Bin A li re ji mi ni sü pü re - ce ði ne i nan dý ðý ný söy le di. Gan nu þi, Bel çi ka da ya - yýn la nan Le So ir ga ze te si ne yap tý ðý a çýk la ma da, Sis te min tek par ti si bit ti. Maf ya re ji mi bit ti, halk kur tul mak is ti yor ve in ti fa da ka za na cak de di. Es ki bir din e ðit me ni ve te o log o lan 69 ya þýn da ki Gan nu þi, par ti si nin þu an ki baþ kal dý rý ha re ke ti nin i çin de ol ma dý ðý ný da söz le ri ne ek le di. Tunus / aa GE NEL SE ÝM LER ÖNE E KÝ LE BÝ LÝR TU NUS Dev let Baþ ka ný Zey ne la bi din bin A li nin, 2014 dev let baþ kan lý ðý se çi - min den ön ce ge nel se çim le rin ya pýl ma sý na ha zýr ol du ðu bil di ril di. Tu nus Dý þiþ - le ri Ba ka ný Ka mil Mor ca ni, Fran sýz E u ro pe 1 rad yo su na ver di ði de meç te, ül ke - de ki pro tes to la rý din dir mek a ma cýy la 2014 te dev let baþ kan lý ðý na ye ni den a day ol ma ya ca ðý ný a çýk la yan Bin A li nin plan la rýy la il gi li bi ri so ru ü ze ri ne, Bin A li nin se çim ya sa sýn da de ði þik lik ya pýl ma sý i çin ko mis yon kur ma ka ra rý ný al ma sýn dan son ra ni ye ti ni a çýk ça i fa de et ti ði ni be lirt ti. Mor ca ni, Bin A li nin dev let baþ kan lý ðý se çi mi ve ge nel se çim le rin ar týk pa ra lel ya pýl ma ya ca ðý ný söy le di ði ni i fa de e de - rek, bu a çýk la ma nýn, ge nel se çim le rin 2014 te ki dev let baþ kan lý ðý se çi min den ön ce ya pýl ma sý ný il ke sel o la rak ka bul et ti ði an la mý na gel di ði ni kay det ti. Tu nus - lu Ba kan, rad yo ya a çýk la ma sýn da, ül ke de bir u lu sal bir lik hü kü me ti ku rul ma sý ih ti ma lin den söz et ti. Mor ja ne, Tu nus ta bir u lu sal bir lik hü kü me ti ku rul ma sý - nýn müm kün ve ay ný za man da nor mal ol du ðu nu söy le di. Paris / aa MU HA LE FET TEN KO A LÝS YON AÐ RI SI BRE ZÝL YA DA Ö LÜ SA YI SI 500 Ü GE TÝ Bre zil ya nýn Ri o de Ja ne i ro þehri ya kýn la rýn da ki dað lýk böl - ge de þid det li ya ðýþ lar son ra sý mey da na ge len sel fe lâ ke tin - de ö len le rin sa yý sý 500 ü geç ti. Glo bo ba sýn gru bu nun in ter - net si te si G1 in ver di ði son sa yý ya gö re, sel ve top rak kay - ma la rý dolayýsýyla ö len le rin sa yý sý 506 ya yük sel di. Da ha ön ce ya pý lan a çýk la ma da, ö lü sa yý sý nýn 400 ü geç ti ði be lir - til miþ ti. Ba sýn, yüz ler ce kur tar ma e ki bi nin, her sa at ba þý bir ce set le kar þý laþ tý ðý ný kay de di yor. Bre zil ya nýn G1 in ter net si - te si, Bre zil ya Dev let Baþ ka ný Dil ma Ro us seff in fe la ket böl - ge sin de in ce le me ler de bu lun du ðu nu du yur du. Ro us seff in ön ce sel fe lâ ke ti nin mey da na gel di ði böl ge yi he li kop ter den in ce le di ði da ha son ra fe la ket ze de ler le ko nuþ tu ðu be lir til di.. Ri o de Ja ne i ro va li si Ser gi o Cab ral ve Sa vun ma Ba ka ný Nel - son Jo bim eþ lik et ti ði Dev let Baþ ka ný, hü kü me tin sý ký tedbir - ler a la ca ðý sö zü nü de ver di. Rio de Janeiro / aa Al man ba kan dan i mam la ra zi ya ret KU ZEY Ren Vest fal ya (KRV) a lýþ ma, U yum ve Sos yal Ýþ ler Ba ka ný Gun tram Schne i der, e - ya let ça pýn da sür dür dü ðü u yum ge zi si tur la rý kap sa mýn da, Dort mund þehrin de Türk le re a it ba zý iþ yer le ri ni, der nek le ri ve i mam lar i çin ve ri len Al man ca kur su nu zi ya ret et ti. Ba kan - lýk Müs te þa rý Zül fi ye Kay kýn i le bir lik te Dort - mund da Türk le rin yo ðun o la rak ya þa dý ðý semt ler de ki ba zý iþ yer le ri ve der nek le ri zi ya - ret e den ba kan Schne i der in ilk du ra ðý, KRV Ya ban cý lar Ce mi ye ti nin des te ði i le Al man ca öð re nen din gö rev li le ri ol du. Dort mund Mer kez Ca mi i ni zi ya re ti sý ra sýn da ko nu þan Ba kan Schne i der, Al man ya da ca mi ler de gö - rev ya pan i mam la rýn Al man ca bil me si nin ö - ne mi ne dik kat çe ke rek, i mam la rýn Al man ca öð ren me si nin Al man ya da ya þa yan her ke sin ya ra rý na o la ca ðý ný söy le di. Ý mam lar la ta nýþ - mak ve on la rýn fi kir le ri ni al mak is te di ði ni be - lir ten Schne i der, o kul lar da Ýs lâm di ni der si ve ril me si ni is te di ði ni ve bu na baþ la nýl ma sý du ru mun da ders le rin Al man ca o la rak an la - týl ma sý nýn top lum da ço ðun lu ðu o luþ tu ran Al man lar i çin ö nem li o la ca ðý ný i fa de et ti. Al - man ya da ba þa rý lý u yum i çin 3 te mel þart ol - du ðu nu ve bu þart la rýn Al man ca, e ði tim ve mes lek e ði ti mi ol du ðu nu kay de den Schne i - der, göç men le rin Al man top lu mu na ba þa rý lý bir þe kil de u yum sað la ma sý i çin her ke sin bir - lik te ha re ket et me si ge rek ti ði ni söz le ri ne ek - le di. Ba kan Schne i der da ha son ra bir si mit çi dük kâ ný na gi re rek si mit ye di. Bu ra da ba zý va - tan daþ lar la soh bet de e den Al man Ba kan, da ha son ra ba zý der nek le r i le Türk le re a it bir e ði tim mer ke zi ni gez di. Dortmund / aa Ýs ra il, Ma vi Mar ma ra ra po ru nu ya kýn da su na cak ÝS RAÝL ÝN, 9 Türk ün vefat et ti ði Gaz ze ye yar dým ta þý yan fi lo da bu lu nan ge mi ler den Ma vi Mar ma ra ya yap tý ðý sal dý rý yý so ruþ - tur mak ü ze re ku ru lan BM So ruþ tur ma Ko - mis yo nu na ra po ru nu çok ya kýn da sun - ma sý nýn bek len di ði bil di ril di. BM Söz cü sü Mar tin Ne sirky, BM So ruþ tur ma Ko mis yo - nu nun Baþ ka ný Ge of frey Pal mer ýn, BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun a, ko mis yo nu - nun ça lýþ ma la rý hak kýn da bil gi ver di ði ni ve Pal mer ýn Ge nel Sek re te re, Ýs ra il in ko mis - yo na ken di u lu sal so ruþ tur ma sýy la il gi li ra - po ru çok ya kýn da sun ma sý ný bek le di ði ni söy le di ði ni be lirt ti. Söz cü Ne sirky, Ýs ra il in ra po ru nu BM So ruþ tur ma Ko mis yo nu na sun ma sý nýn ar dýn dan ko mis yo nun, hem Ýs - ra il ra po ru nu, hem de ken di si ne ge çen Ey - lül a yýn da ra po ru nu su nan Tür ki ye nin ra - po ru nu in ce le ye ce ði ni ve ken di si ne ve ri len gö re vi ye ri ne ge tir mek i çin i ler le me ye de - vam e de ce ði ni kay det ti. BM ku lis le rin de, Ýs ra il in ra po ru nu 15 O cak ve ya he men son ra sýn da ko mis yo na sun ma sý nýn bek le - nil di ði ko nu þu lu yor. Ge nel Sek re ter Ban, baþ kan lý ðý ný Ye ni Ze lan da nýn es ki Baþ ba - ka ný Ge of frey Pal mer ýn, baþ kan yar dým cý lý - ðý ný Ko lom bi ya nýn es ki Dev let Baþ ka ný Al - va ro U ri be nin yap tý ðý, Ýs ra il den Jo seph Ci - ec ha no ve ve Tür ki ye den e mek li bü yü kel çi Öz dem San berk in yer al dý ðý so ruþ tur ma ko mis yo nu nu 2 A ðus tos 2010 da kur muþ - tu. Birleþmiþ Milletler / aa

12 Ý LAN 12 YE NÝ AS YA / 15 OCAK 2011 CUMARTESÝ E SAS NO: 2009/645 KA RAR NO: 2010/169 Da va cý Sos yal Si gor ta lar Ku ru mu Baþ kan lý ðý ve ki li ta ra fýn dan da va lý lar Ak Si gor ta A.Þ. Ve Ha kan Gö koð lu a leyh le rin de a çý lan Rü cu en Taz mi nat da va sý nýn ya pý lan ni ha i ka rar ge re ðin ce; Da va nýn KA BU LÜ NE, PSD'li ge lir yö nün den 5.405,42 TL'nin da va lý Ha kan Gö koð lu yö nün den ge lir o nay ta ri hi , te da vi gi de ri yö nün den 32,10 TL'nin Ha kan Gö - koð lu yö nün den ta ri hin den di ðer da va lý Ak Si gor ta A.Þ. Yö nün den da va ta ri hi ta ri hin den iþ le ye cek ya sal fa i zi i le da va lý lar dan müþ te rek ve mü te - sel si len a lý na rak da va cý ya ve ril me si ne, A lýn ma sý ge re ken 321,08 TL ka rar ve i lam har cý nýn da va lý lar dan müþ te rek ve mü te - sel si len tah si li ne, Da va cý ta raf ça ya pý lan 181,29 TL yar gý la ma gi de ri nin da va lý lar dan müþ te rek ve mü - te sel si len a lý na rak da va cý ya ve ril me si ne, Ka bul e di len mik tar ü ze rin den a vu kat lýk as ga ri üc ret ta ri fe si ne gö re he sap la nan 1.000,00 TL ve kâ let üc re ti nin da va lý lar dan müþ te rek ve mü te sel si len a lý na rak da va cý - ya ve ril me si ne ka rar ve ril miþ o lup; Ýþ bu i la mýn ad re si tes pit e di le me yen Ha kan Gö koð lu na i la nen teb li ði ge rek ti ðin - den i la nen teb li ði ne, i lan ta ri hin den i ti ba ren 15 gün son ra teb lið e dil miþ sa yý la ca ðý ve sü re sin de ka nu ni yol la ra baþ vu rul ma dý ðý tak dir de ka ra rýn ke sin le þe ce ði teb lið o lu nur B: 2604 T. C. KAR ÞI YA KA 2. ÝÞ MAH KE ME SÝ GE REK E LÝ KA RAR Ý LA NI E sas no: 2004/443 Ka rar no: 2010/412 DU YU RU Da va cý Fa ruk Þar lak ta ra fýn dan da va lý lar Ab dül ke rim Taþ tan, Bo ra Taþ tan, Bu rak Taþ - tan, Se vim Taþ tan a ley hi ne a çý lan borç lu ol ma dý ðý nýn tes pi ti da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sý so nun da: Da va lý lar dan Bu rak Taþ tan ýn Te pe mah. Ye ni yol cad. Mar ma ris-muð la, Bo ra Taþ tan ýn Þ. Ah met Ben ler cad. a ký roð lu sok. Ar mu ta lan no: 1 Mar ma ris-muð la ad res le rin de teb li - gat ya pý la ma mýþ, em ni yet mü dür lü ðün ce ya pý lan a raþ týr ma da da teb li ðe el ve riþ li ad res le ri tes pit e di le me miþ, da va di lek çe si, du ruþ ma gün ve sa a ti i lan yo lu i le teb lið e dil miþ, da va so nun da ve ri len ka rar da i lan yo luy la teb li ði ne ka rar ve ril miþ ol du ðun dan: Mah ke me mi zin gün ve 2004/443 E. 2010/412 K. sa yý lý ka ra rý i le: 1- Sa bit gö rü len DA VA NIN KA BU LÜ i le, da va cý nýn ö lü da va lý Ab dül ke rim TAÞ TAN a BOR LU OL MA DI ÐI NIN TES PÝ TÝ NE, 2- Da va de ðe ri ü ze rin den he sap la nan 119,00 TL Nis pi Ý lam Har cýn dan pe þin o la rak a lý nan 27,00 TL harç dü þül dük ten son ra ka lan 92,00 TL har cýn da va lý lar dan a lý na rak Ha zi ne ye ge - lir kay dý na, 3- Yi ne da va de ðe ri ü ze rin den ka rar ta ri hin de yü rür lük te bu lu nan Av. As. Üc. Ta ri fe si nin 12/2 mad de si ne gö re be lir le nen 1.000,00 TL Mak tu Ve kâ let Üc re ti nin da va lý lar dan a lý na rak da va cý ya ve ril me si ne, 4- Da va cý nýn pe þin o la rak ya týr mýþ ol du ðu 37,10 TL harç, 0,60 TL dos ya gi de ri, 42,50 TL çað rý gi de ri, 8,00 TL mü zek ke re gi de ri, 40,00 TL ta nýk üc re ti, 272,58 TL i la nen teb li gat üc - re ti ol mak ü ze re top lam 400,78 TL yar gý la ma gi de ri nin da va lý lar dan a lý na rak da va cý ya ve - ril me si ne da ir, Ya sal yol lar a çýk ol mak ü ze re ka rar ve ril miþ tir. Ka ra rýn i lan ta ri hin den baþ la ya rak 10 gün son ra da va lý lar Bu rak Taþ tan i le Bo ra Taþ tan a teb lið e dil miþ sa yý la ca ðý; teb lið den i ti ba ren 15 gün i çe ri sin de tem yiz yo lu na gi dil me di ði tak - dir de ka ra rýn ke sin le þe ce ði 7201 sa yý lý teb li gat ya sa sý nýn 28. ve iz le yen mad de le ri u ya rýn ca, Du yu ru lur B: 2665 T. C. KA DI KÖY 3. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ Sa yý: 2009/1123 E sas. 10/01/ /1117 Ka rar. Da va cý, E MÝ NE DE MÝ RER i le Da va lý, HA SAN DE MÝ RER a ra sýn da mah ke me miz de gö rül mek te o lan Bo þan ma da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sý so nun da; HÜ KÜM; yu ka rý da a çýk la nan ne den ler le; 1- Da va nýn KA BU LÜ i le; MA NÝ SA Ý li, DE MÝR CÝ Ýl çe si, ÖK SÜZ LÜ Kö yü/mah. Cilt: 87, ha ne: 28 de nü fu sa ka yýt lý, BSN: 36 da bu lu nan MEH MET ve A RÝ FE den ol ma, 29/01/1974 Kar þý ya ka do ðum lu T.C. KÝM LÝK NO: da va lý HA SAN DE MÝ - RER i le ay ný yer BSN: 61 de bu lu nan HaK KI ve FAT MA dan ol ma 12/10/1974 De mir ci do ðum lu T.C. KÝM LÝK NO: da va cý E MÝ NE DE MÝ RER in (ev le ne rek gel di ði yer MA NÝ SA i li, DE MÝR CÝ il çe si, KU ZU KÖY Kö yü/mah. Cilt: 78, Ha ne: 49, Sý ra: 90 so - ya dý U AR), TMK'nun 166/1 mad de si ge re ðin ce BO ÞAN MA LA RI NA, 2- Ta raf la rýn or tak ço cuk la rý 2005 do ðum lu Ba tu han, 1995 do ðum lu E lif ve 1993 do - ðum lu Ya se min in ve la yet hak la rý nýn an ne le ri ne ve ril me si ne, ba ba sý i le kü çük ler a rasýn - da her a yýn 2. ve 4. haf ta la rý Cu mar te si gün le ri ve di ni bay ram la rýn 2. gün le ri sa at 10.00' dan er te si gü nü sa at 18.00'e ka dar ay rý ca her yýl A ðus tos a yý nýn 1. Gü nü sa at 10.00'dan 10. gü nü sa at 18.00'e ka dar gö rüþ me ya pý la cak þe kil de þah si i liþ ki ku rul ma sý na. Da ir da va cý ve ki li nin yü zü ne kar þý da va lý nýn yok lu ðun da ka ra rýn teb lið ta ri hin den i - ti ba ren 15 gün i çin de Yar gý tay a tem yiz yo lu a çýk ol mak ü ze re ve ri len ka rar Da va lý HA - SAN DE MÝ RER e teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re Ý LA NEN teb lið o lu nur. 10/01/ B: 2588 T. C. ÝZ MÝR 4. A Ý LE MAH KE ME SÝ Ý LAN E SAS NO: 2007/632 KA RAR NO: 2010/140 Da va cý Sos yal Si gor ta lar Ku ru mu Baþ kan lý ðý ve ki li ta ra fýn dan da va lý lar Ya pý Kre di Si gor ta A.Þ. i le Rý za Gü ne ri a leyh le ri ne a çý lan A la cak da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sý so nun da ve ri len ka rar da; Te da vi gi de ri yö nün den DA VA NIN KA BU LÜ NE, ,39 TL nin da va lý Ya pý Kre di Si gor ta A.Þ Þir ke ti yö nün den so rum lu lu ðu po li çe li mi ti o lan ,00 TL i le sý nýr lý ol - mak su re tiy le ve bu da va lý si gor ta þir ke ti yö nün den te mer rüd ta ri hi 26/07/2009 ta ri - hin den iþ le ye cek ya sal fa i zi i le di ðer da va lý Rý za Gü ne ri yö nün den i se da va ko nu su a - la ca ðýn ,58 TL si 24/10/2002, 273,18 TL si 19/10/2002, 4,63 TL si 07/07/2002 ta ri hin den iþ le ye cek ya sal fa i zi i le da va lý lar dan müþ te rek ve mü te sel si len a lý na rak da - va cý ya ve ril me si ne, A lýn ma sý ge re ken 1.010,41 TL ka rar ve i lam har cýn dan 653,40 TL si nin da va lý lar dan müþ te rek ve mü te sel si len, 357,01 TL si nin da va lý Rý za Gü ne ri den tah si liy le ha zi ne ye i rad kay dý na, Da va cý ta raf ça ya pý lan top lam 166,79 TL yar gý la ma gi de rin den 107,84 TL lik kýs mý - nýn da va lý lar dan müþ te rek ve mü te sel sil a lý na rak, ka lan 58,95 TL lik kýs mý nýn i se da - va lý Rý za Gü ne ri den a lý na rak da va cý ya ve ril me si ne, 4- Ka bul e di len mik tar ü ze rin den a vu kat lýk as ga ri üc ret ta ri fe si ne gö re he sap la nan 2.041,24 TL ve kâ let üc re ti nin 1.320,00 TL lik kýs mý nýn da va lý lar dan müþ te rek ve mü - te sel sil a lý na rak, ka lan 721,24 TL lik kýs mý nýn i se da va lý Rý za Gü ne ri den a lý na rak da va - cý ya ve ril me si ne ka rar ve ril miþ o lup, Ýþ bu i la mýn ad re si tes pit e di le me yen da va lý Rý za Gü ne ri ye i la nen teb li ði ge rek ti - ðin den i la nen teb li ði ne, i lan ta ri hin den i ti ba ren 15 gün son ra teb lið e dil miþ sa yý la ca ðý ve sü re sin de ka nu ni yol la ra baþ vu rul ma dý ðý tak dir de ka ra rýn ke sin le þe ce ði teb lið o lu - nur B: 2605 T. C. KAR ÞI YA KA 2. ÝÞ MAH KE ME SÝ GE REK E LÝ KA RAR Ý LA NI E SAS NO: 2010/948 E sas. Da va cý Sos yal Gü ven lik Ku ru mu Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan da va lý lar Ah met Do ðan,tür - ker A pak, Ak Si gor ta A.Þ a ley hi ne a çý lan a la cak da va sý nýn mah ke me miz de ya pý lan a - çýk du ruþ ma sýn da: Da va lý Tür ker AK PAK a dý na çý kar tý lan teb li gat bi la teb lið mah ke me mi ze i a de e dil di - ðin den da va lý nýn teb li ga ta ya rar ad re si tes pit e di le me di ðin den, da va lý ya du ruþ ma gü - nü nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ ol mak la, Du ruþ ma gü nü o lan 09/02/2011 gü nü sa at de Ýz mir 10. Mah ke me sin de ha zýr bu lun ma nýz ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, ha zýr bu lun ma dý ðý nýz ve ya bir ve kil le tem sil et tir me di ði niz tak dir de, du ruþ ma nýn yok lu ðu nuz da ya pý lýp ka rar ve ri le - ce ði da ve ti ye ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur B: 2606 ÝZ MÝR 10. ÝÞ MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E SAS NO: 2010/671 E sas. DA VA LI: PA NEL DE KO RAS YON ÝN ÞA AT VE SA NA YÝ LTD. ÞTÝ. Da va cý ta ra fýn dan a ley hi ni ze a çý lan Rü cu an Taz mi nat da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma - sýn da; Mah ke me niz ce da va di lek çe sin de be lir ti len ad re si ni ze du ruþ ma gü nü nü bil di rir da - ve ti ye çý ka rýl mýþ o lup, ad re si niz den ta nýn ma dý ðý nýz ge rek çe siy le teb li gat ya pý la ma - mýþ týr. Ad res a raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lý na ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ - ma gü nü nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Da va cý ve ki li da va di lek çe sin de; Ku rum si gor ta lý sý Ce ma let tin Boz un ta þe ron iþ ve ren Pa nel De ko ras yon Ltd. Þti. iþ çi si o la rak Ves tel Be yaz Eþ ya AÞ fab ri ka sýn da 14/10/1998 gü nü ge çir miþ ol du ðu iþ ka za sý so nu cu ya ra lan ma sý se be biy le, Ýz mir 5. Ýþ Mah ke me si - nin 2006/369 E sas, 2008/464 Ka rar sa yý lý dos ya sýn da a çý lan da va da mah ke me ce a lý - nan ka rar da o la yýn mey da na ge li þin de da va lý iþ ve ren Pa nel De ko ras yon Ltd. Þti. % 60, ka za lý iþ çi % 40 o ra nýn da ku sur lu bu lun du ðu sap ta na rak da va cý nýn da va sý nýn kýs men ka bu lü ne ka rar ve ril di ði ni, ilk pe þin ser ma ye de ðe riy le, sos yal yar dým zam mý top la mý 2.573,49 TL nin % 60 ku sur o ra ný na te kâ mül e den 1.544,09 TL lik kýs mý nýn 797,78 TL si nin o nay ta ri hi 14/04/2005 ta ri hin den i ti ba ren ya sal fa i ziy le bir lik te Pa nel De ko - ras yon Ltd. Þti nden tah si li ne da ir hü küm ku rul du ðu nu Yar gý tay ca O na na rak ke sin le - þen da va so nu cun da ba ki ye ku rum a la ca ðý o lan 746,31 TL pe þin ser ma ye de ðer li ge lir ve sos yal yar dým zam mý nýn 14/04/2005 ta ri hin den i ti ba ren ya sal fa i ziy le tah si li ni, yar - gý la ma gi de ri ve a vu kat lýk üc re ti nin, da va lý la ra yük le til me si ni ta lep ve da va et miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 09/03/2011 gü nü sa at: da du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun - ma nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K. nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu - na ca ðý hu su su, Da va Di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 28/12/ B: 2607 Ý LAN T. C. ÝZ MÝR 6. ÝÞ MAH KE ME SÝ NDEN E SAS NO: 2006/338 KA RAR NO: 2010/641 GA ZE TE Ý LA NI Da va cý Me sut Öz gün i le da va lý lar, Sos yal Gü ven lik Ku ru mu Baþ kan lý ðý, Nil han Tu rizm Ýnþ. San. ve Tic. Ltd. Þti., ve Hu lu si Kes kin mi ras çý la rý: Me ral Kes kin, Ý lkay Þeb nem Kes - kin, Ci han bey Kes kin, Ah met Sab ri Kes kin, Sa vaþ Kes kin, Gü ray Kes kin a ley hi ne a çý lan tes pit da va sýn da mah ke me miz ce ve ri len ta rih li ka rar ge re ðin ce; HÜ KÜM: S.S nu ma ra lý da va cý nýn no lu iþ ye rin de 22/08/ /04/1999 ta rih le ri a ra sýn da hiz met ak di ne da ya lý o la rak as ga ri üc ret le 1305 gün ça lýþ tý ðý, 129 gün lük ça lýþ ma sý nýn ku ru ma bil di ril di ði, 1176 gün lük ça lýþ ma sý nýn ku ru ma bil di ril me di ði, no lu iþ ye rin de 11/06/ /08/2001 ta rih le ri a ra sýn da as ga ri üc ret le 782 gün ça lýþ tý ðý, 644 gün lük ça lýþ ma sý nýn ku ru ma bil di ril di ði, 138 gün lük ça lýþ ma sý - nýn ku ru ma bil di ril me di ði nin tes pi ti ne, 2- Da va cý ya ra rý na 1.000,00 TL ve kâ let üc re ti i le da va cý ta ra fýn dan ya pý lan TL mah ke me mas raf la rý nýn da va lý lar dan a lý nýp da va cý ya ve ril me si ne, 3- Pe þin a lý nan TL harç tan a lýn ma sý ge rek li o lan TL har cýn mah su bu i le ar tan 8.15 TL'nin is tek ha lin de da va cý ya i a de si ne, Da ir, da va cý ve ki li i le da va lý SGK ve ki li nin yüz le ri ne kar þý, di ðer da va lý lar Me ral Kes - kin, Ýl kay Þeb nem Kes kin, Ci han bey Kes kin, Ah met Sab ri Kes kin, Sa vaþ Kes kin, Gü ray Kes kin in yok luk la rýn da, 8 gün i çin de Yar gý tay yo lu a çýk ol mak ü ze re ka rar ve ril miþ, da va lý lar, Me ral Kes kin, Ý lkay Þeb nem Kes kin, Ci han bey Kes kin, Ah met Sab ri Kes kin, Sa vaþ Kes kin, Gü ray Kes kin in teb li ga ta ya rar ad re si bu lu na ma yýp da va di lek çe si nin ve du ruþ ma gü nü de i lan yo lu i le teb lið e dil di ðin den iþ bu ka rar da va lý lar Me ral Kes kin, Ýl kay Þeb nem Kes kin, Ci han bey Kes kin, Ah met Sab ri Kes kin, Sa vaþ Kes kin, Gü ray Kes kin e i la nen teb lið o lu nur B: 2608 T. C. ÝZ MÝR 4. ÝÞ MAH KE ME SÝ HA KÝM LÝ ÐÝ DOS YA NO: 2010/1388 Tal. Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci art týr ma 02/02/2011 gü nü sa at da KAH RA MAN O TO PAR KI (Ve - le di Ka ra baþ Mah. Tek ke Mas la ðý Sok. No: 12) FA TÝH / ÝS TAN BUL ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy met le ri nin % 60 ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 07/02/2011 gü nü ay ný yer ve sa at te Ý kin ci art týr ma ya pý la rak sa tý la ca ðý, Þu ka dar ki art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40 ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o - lan a la cak lý nýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay - laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu,mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den Mev - zu a týn Be lir le di ði o ran da Ya sal K.D.V nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te - ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur Mu ham men kýy me ti LÝ RA A de di CÝN SÝ (Ma hi ye ti ve ö nem li ö zel lik le ri) ,00 TL 1 NOT: Ý ha le ye iþ ti rak i çin % 20 Te mi nat mik ta rý o lan (3.000,00) TL nin ya tý rýl ma sý ge - rek li dir. B: 2789 T. C. FA TÝH 1. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ MEN KU LÜN (A RA) A IK ART TIR MA Ý LA NI 34 EC 0012 Pla ka lý Be yaz Renk li HYUN DA I Mar ka 2006 Mo del KAM YO NET. (Ö zel lik le ri: Ka por ta da Muh te lif i zik ler Mev cut tur, Muh - te lif Yer le rin de Vu ruk lar ve E zik ler mev cut tur.) B: 2652 Ý LAN AF YON KA RA HÝ SAR/AY/KO BEY LÝ BE LE DÝ YE BAÞ KAN LI ÐI NDAN 2010/2225 Tal. Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý - þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma sa at a ra sýn da KÂ ÐIT HA NE/ÝST. DEM KAR MO TOR- AÐ LA YAN MH. MA YA SK. NO: 36 ad re sin de ya pý la cak ve o gün kýy met le ri nin % 60 ýna is - tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la - ca ðý; þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40 ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak % 18 o ra nýn da KDV nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si - nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te - ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Tak dir E di len De ðe ri Li ra Krþ A de di CÝN SÝ (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) 3.000,00 YTL 1 T. C. ÞÝÞ LÝ 2. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ TA ÞI NI RIN A IK AR TIR MA Ý LA NI KA RAR E SAS NO: 2010/602 E sas. KA RAR NO: 2010/678 Da va nýn KA BU LÜ Ý LE, Kon ya i li, Ci han bey li il çe si, Kar - þý ya ka, C.N: 5, H.N: 36, BSN: 38 de nü fu sa ka yýt lý A li oð - lu, A si ye den ol ma, 01/01/1990 Ci han bey li do ðum lu, ,T.C kim lik nu ma ra lý Os man Bir gez in nü fus kay dýn da Os man o lan is mi nin OS MAN KA ÐAN o la rak DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE, B: 2574 T. C. ÞÝÞ LÝ 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ E sas No: 2010/750 Da va cý Mit hat Öz day ýn nü fus ta Öz day o lan so ya dý nýn ÖZ DOY o la rak dü zel til me si ne 28/12/2010 ta ri hin de ka rar ve ril di ði i lan o lu nur. 12/01/ B: 2534 T. C. ÞÝÞ LÝ 4. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ E SAS NO: 2010/395 KA RAR NO: 2010/352 Üs kü dar 3. As li ye Hu kuk Mah ke me si nin 27/12/2010 ta rih ve 2010/395 E sas, 2010/352 Ka rar sa yý lý i la mý i le Ah med Ya sin Sev ben'in a dý AH MET YA SÝN SEV BEN o la rak de ðiþ ti - ril miþ tir. Ý lan o lu nur. 12/01/ B: 2766 ÜS KÜ DAR 3. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN 2010/296 Vas. Ta yi ni. Mah ke me miz ce ve ri len 30/11/2010 ta rih, 2010/296 E., 2010/1738 K. sa yý lý ka rar i le Ah met ve E mi ne den ol ma, 01/07/1927 d.lu HA TÝ CE ER DÖN MEZ in TMK nun 405. mad de si ge re ðin ce VE SA YET AL TI NA A LI NA RAK TMK 419. mad. ge re ðin ce ken di si ne ký zý, 1964 d.lu, Hü se yin ký - zý, MER YEM ER DÖN MEZ va si o la rak ta yin e dil miþ tir. 30/11/ B: 2784 T. C. KA DI KÖY 2. SULH HU KUK MAH KE ME SÝ Ý LAN HON DA MAR KA PC40E MO TOR NO LU, JH2PC4O A77 MO14610 ÞA SE NO LU, 2007 MO DEL MO - TO SÝK LET. ÞA SE VE MO TOR Ý LE AR KA JANT MEV CUT. ÖN TE KER YOK. AR KA TE KER KI RIK, A NAH TAR YOK. E LEK TRÝK TE SÝ SA TI Ý LE MO TOR Ý MAL ZE ME LE RÝ YOK. DIÞ KA POR TA MAL ZE ME LER YOK. FAR YOK, PLA KA YOK. RUH SAT MEV CUT. MO TO SÝK LET YI KIK VE ES KÝ BÝR HAL DE. NOT: RUH SAT TA 34 EN 8925 PLA KA LI MO TO SÝK LET. B. Tashih E SAS NO : 2009/135 E sas. KA RAR NO : 2009/142 Er zin can i li, a yýr lý il çe si, Bü yük yay la Kö yü, Cilt No: 0012, ASN: 00037, SN: 0054 de ka yýt lý TC kim lik nu ma ra lý HE LÝN ÝN CÝ nin mev cut is mi nin ip ta li i le SE LÝN ÝN CÝ o la rak tas hi hi ne ka rar ve ril di. B: 2796 T. C. BA KIR KÖY 10. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ E SAS NO: 2010/279 KA RAR NO: 2010/431 Da va cý lar Ha ti ce Tü ren ve Ab tul lah Tü ren ta ra fýn dan da va lý Nü fus Mü dür lü ðü a ley hi ne mah ke me miz de a çý lan Nü fus (Ad Ve So ya dý Dü zel til me si Ýs tem li) da va sý nýn ya - pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da; Mah ke me mi zin 24/12/2010 ta rih ve ay ný sa yý lý ka ra rý ge re ðin ce, Da va nýn ka bu lü i le, Te kir dað i li, Hay ra bo lu il çe - si, He dey li Mah./kö yü, C: 11, H: 55 de, nü fu sa ka yýt lý Ab tul - lah oð lu, Ha ti ce den ol ma 24/10/2000 do ðum lu kü çük Du ra li Tü ren in is mi nin MU HAM MED A LÝ TÜ REN O LA RAK DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE i liþ kin ka rar i lan o lu nur. B: 2602 BA KIR KÖY 3. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN

13 YE NÝ AS YA / 15 OCAK 2011 CUMARTESÝ EKONOMÝ 13 HABERLER MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 13 OCAK 2011 A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si 1 ÝS VÝ RE FRAN GI 1 ÝS VE KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VE KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,5520 ÖN CE KÝ GÜN 1,5540 S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,0690 ÖN CE KÝ GÜN 2,0470 p DÜN 68,45 ÖN CE KÝ GÜN 69,20 DÜN 462,00 ÖN CE KÝ GÜN 467,00 p p p Ekonominin gurbet kuþlarý Sert kýþ þartlarý dolayýsýyla Avrupa'ya tuz ihracatý arttý. Tuz ü re ti ci si bay ram ya pý yor n TUZ Gö lü nde ki tuz la lar dan Av ru pa ül ke le ri ne ya pý lan tuz ih ra ca tý nýn 400 bin to na u laþ tý ðý bil di ril di. Ký þýn e sir al dý ðý, kar ve buz lan ma nýn et ki li ol du ðu Av ru pa ül ke le ri nin tuz ta le bi ni kar þý la mak i çin Kon ya nýn Ci han bey li ve An ka ra nýn Þe ref li koç hi sar il çe le rin de fa a li yet gös te ren tuz la lar da ça lýþ ma lar 24 sa at a ra lýk sýz de vam e di yor. Son yýl lar da ya pý lan ça lýþ ma lar la yüz de 99,9 saf lýk ve tabiîlik de re ce si ne u la þan, ABD ve Av ru pa nýn tuz ih ti ya cý ný kar þý la dý ðý Mý sýr, Tu nus ve Fas tan da ha ka li te li tu zun ü re til di ði Tuz Gö lü nde ü re tim ya pan fir ma lar, ar tan ih ra cat la bir lik te a de ta bay ram ya pý yor. Sert kýþ þart la rý dolayýsýyla tuz stok la rý tü ke nen Av ru pa ül ke le ri ne ger çek leþ ti ren ih ra cat cid dî ra kam la ra u laþ tý. Konya / aa Buð day tar la la rýn da çü rü yen a lan lar ye ni den e ki li yor n U KU RO VA DA, ge çen yýl 2,5 mil yon de kar a lan da ü re tim ya pý lan buð day da, bu yýl a þý rý ya ðýþ lar dan do la yý çü rü yen a lan lar do la yý sýy la mað dur o lan çift çi le rin, ye ni den to hum a týp çim len me sað lan ma yý he def le di ði bil di ril di. A da na nýn Cey han il çe si Zi ra at O da sý Baþ ka ný Ya vuz Tez can, bu yýl e kim ya pýl ma sý nýn ar dýn dan bek le nen ya ðýþ la rýn ge cik ti ði ni, a ni den baþ la yan yað mu run i se yö re de ki tar la la rýn bir bö lü mün de çim len me ye baþ la yan buð da yý çü rüt tü ðü nü be lirt ti. Tez can, þöy le ko nuþ tu: Bu yýl sa de ce Cey han da a þý rý ya ðýþ lar dan kay nak la nan çü rü me ne de niy le 30 bin de kar a lan da ye ni den to hum a tý la rak çim len me sað lan ma ya ça lý þý lý yor. Bu a þý la ma yön te mi, tar la nýn yüz de i gi bi bö lü mün de çü rü me o lur sa ya pý lý yor. Adana / aa MTV 1. tak si tin ö de me sü re si 31 O cak ta so na e re cek nmo TOR LU Ta þýt lar Ver gi si nin (MTV) 2011 yý lý na i liþ kin bi rin ci tak si ti nin ö de me sü re si 31 O cak 2011 ta ri hin de so na e re cek. Ge lir Ý da re si Baþ kan lý ðý ndan ya pý lan a çýk la ma da, her yýl O cak ve Tem muz ay la rýn da i ki e þit tak sit te ö de nen MTV nin 2011 yý lý na i liþ kin 1. tak si ti nin ö de me sü re si nin 31 O cak 2011 Pa zar te si gü nü so na e re ce ði bil di ril di. A çýk la ma ya gö re MTV mü kel lef le ri, 2011 yý lý MTV 1. tak si ti ni þu yön tem le ri kul la na rak ö de ye bi le cek ler; Kre di kar tý i le Ma li ye Ba kan lý ðý Ge lir Ý da re si Baþ kan lý ðý nýn in ter net say fa sýn da ( yer a lan Ýn ter net Ver gi Da i re si/sýk Kul la ný lan lar/mo tor lu Ta þýt lar Sor gu la ma sý ve kre di kar tý i le ö de me bö lü mü ne gi riþ ya pý la rak. An laþ ma lý ban ka la rýn in ter net ban ka cý lý ðý ný kul la na rak ve ya doð ru dan ban ka la ra baþ vu ra rak. Mo tor lu Ta þýt lar Ver gi si yö nün den mü kel le fi yet kay dý nýn bu lun du ðu ver gi da i re si mü dür lü ðü ne ve ya mo tor lu ta þýt lar ver gi si ni tah si le yet ki li di ðer ver gi da i re si mü dür lük le ri ne baþ vu ra rak. Ankara / aa TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Ýbrahim Fiþek'in muhtereme annesi Nadire Fiþek'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Hasan Yalçýn, Abdülmalik Atom, Turan Tezer, Halit Ceylan, Yalçýn olak T. C. ÝZ MÝR 11. SULH HU KUK MAH KE ME SÝ NDEN Ý LAN E SAS NO: 2009/220 E sas. Da va cý KAD RÝ YE U KUN ta ra fýn dan a ley hi ni ze a çý lan Or tak lý ðýn Gi de ril me si da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Da va lý lar HA SAN HÝL MÝ, CE LA LET TÝN A LÝ, A LÝ VEH BÝ, EMÝNE HA NIM, MEH MET TEV FÝK e ya pý lan tüm a raþ týr - ma la ra rað men bu lu na ma dý ðýn dan du ruþ ma gü nü o lan 08/02/2011 gü nü sa at: da mah ke me miz de biz zat ha zýr bu lun ma nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir - me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K. nun 3156 sa yý lý ya sa i le de - ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, Da va Di lek çe si ve du ruþ ma gü - nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 06/01/ B: 2599 BA KIR KÖY 3. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E SAS NO: 2010/461 KA RAR NO: 2010/443 Da va cý Ma hir Boy raz ta ra fýn dan da va lý Nü fus Mü dür lü ðü a ley hi ne mah ke me miz de a çý lan Nü fus (Ad Ve So ya dý Dü zel - til me si Ýs tem li) da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da; Mah ke me mi zin 24/12/2010 ta rih ve ay ný sa yý lý ka ra rý ge - re ðin ce, Da va nýn ka bu lü i le, Kah ra man ma raþ i li, El bis tan il - çe si, To pal lý Mah./kö yü, C: 98, H: 7 de, nü fu sa ka yýt lý Ma hir ve Ni gar dan ol ma 16/10/2010 do ðum lu kü çük Ber rin Hav - vin Boy raz ýn is mi nin BER RÝN HA VÝN BOY RAZ O LA RAK DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE i liþ kin ka rar i lan o lu nur. B: 2783 ATO NUN ALIÞMASINA GÖRE, 3 BÝN 500 E YAKIN FÝRMAYLA 103 ÜLKEDE FAALÝYET GÖSTEREN TÜRK YATIRIMCILARIN YURT DIÞINDA YAPTIKLARI DOÐRUDAN YATIRIMLAR 24 MÝLYAR DOLARA YAKLAÞTI. Yatýrýmlarýn 1,6 milyar dolarlýk kýsmý ticaret, 1,5 milyar dolarlýk kýsmý bilgi ve iletiþim, 444 milyon dolarlýk kýsmý inþaat sektörüne yönelik olarak yapýldý. AHMET TERZÝ ANKARA TÜRK ya tý rým cý la rýn yurt dý þýn da, bü yük bö lü mü nü e ner ji, ban ka cý lýk, bil gi ve i le ti þim, i ma lat sa na yi ve ti ca ret gi bi sek tör le re yap týk la rý doð ru dan ya tý rým la rýn top lam tu ta rý 24 mil yar do la ra yak laþ tý. An ka ra Ti ca ret O da sý nýn (A TO) Ha zi ne Müs te þar lý ðý ve Mer kez Ban ka sý ve ri le rin den yap tý ðý be lir le me le re gö re, Türk ser ma ye si 3 bin 500 e ya kýn fir may la top lam 103 ül ke de çe þit li sek tör ler de fa a li yet gös te ri yor. Türk ya tý rým cý la rýn yurt dý þý na yap týk la rý doð ru dan ya tý rým la rýn tu ta rý 2001 yý lý na ka dar 3,7 mil yar do lar dü ze yin de bu lu nu yor du. Mer kez Ban ka sý nýn ve ri le ri ne gö re bu tu tar E kim 2010 i ti ba riy le 23,6 mil yar do la ra ka dar yük sel di yý lý so nu i ti ba riy le yurt dý þýn da Tür ki ye ser ma ye li top lam bin 154 fir ma fa a li yet te bu lu nur ken bu sa yý Ey lül 2010 i ti ba riy le, 3 bin 491 e ka dar çýk tý. Söz ko nu su fir ma la rýn yüz de 67 si son 10 yýl da fa a li ye te geç ti. Tür ki ye den ih raç e di len doð ru dan ser ma ye nin sek tö rel da ðý lý mý na ba kýl dý ðýn da ilk sý ra yý e ner ji sek tö rü nün al dý ðý dik kat çe ki yor. Bir ka mu þir ke ti o lan Tür ki ye Pet rol le ri A no nim Or tak lý ðý nýn (TPA O) ö zel lik le Türk Cum hu ri yet le rin de ki pet rol sa ha la rý na i liþ kin pro je le ri TEBRÝK Fatih ve Meliha Sarý kar de þi mizin Ruveyda Ela is mi ni ver dik le ri bir kýz ço cuk la rýnýn dün ya ya gel diðini öðrendik. An ne ve ba ba yý teb rik e der, mi nik yav ru ya Ce nâ b-ý Hak'tan ha yýr lý ve u zun ö mür ler di le riz. YOZGAT YE NÝ AS YA O KU YU CU LA RI ÜS KÜ DAR 3. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN ÝLAN E SAS NO: 2010/175 KA RAR NO: 2010/299 Üs kü dar 3. As li ye Hu kuk Mah ke me si nin 29/11/2011 ta rih ve 2010/175 E sas, 2010/299 Ka rar sa yý lý i la mý i le da va cý An ne Gurr un ön a dý AN NE E LÝ ZA BETH MAY SU - ZAN o la rak de ðiþ ti ril miþ ve Ýs tan bul Ýn gi liz Baþ kon so los - lu ðu 200 no lu ka yýt ta tes cil li bu lu nan An ne E li za beth May Su zan i le Üs kü dar, Bul gur lu mah. 11 C, 122 H, 20 BSN, TC no sun da ka yýt lý, John Henr ve E mi - ne Me ral dan ol ma, 07/11/1950 do ðum lu, An ne Gurr un ay ný ki þi ol du ðu tes pit e dil miþ tir. Ý lan o lu nur. 12/01/2011 E SAS NO: 2010/538 KA RAR NO: 2010/471 B: 2760 T. C. KA DI KÖY 3. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN Da va cý Ma i ter Yýl dý rým ta ra fýn dan Nü fus Mü dür lü ðü a - ley hi ne Mah ke me miz de a çý lan Ad de ðiþ tir me da va sý so - nun da: Mah ke me mi zin ta rih, 2010/471 ka rar sa yý lý i la mý i le MA Ý TER o lan a dý nýn NAZ o la rak de ðiþ ti ril - me si ne ka rar ve ril miþ tir. Du yu ru lur. 06/01/ B: 2518 dolayýsýyla yap tý ðý yo ðun ya tý rým lar, e ner ji sek tö rü nü Tür ki ye nin yurt dý þýn dan faz la ya tý rým yap tý ðý sek tör ha li ne ge tir di. Tür ki ye nin yurt dý þý ya tý rým la rý nýn yak la þýk 4 mil yar do lar lýk kýs mý ný e ner ji ya tý rým la rý o luþ tu ru yor. Yurt dý þýn da ki Türk ya tý rým la rý nýn sek tö rel da ðý lý mýn da i kin ci sý ra yý i se ban ka cý lýk a lý yor. Tür ki ye den di ðer ül ke le re yö ne lik i ma lat sa na yi sek tö rü ya tý rým la rý da 2 mil yar do lar lýk bir bü yük lü ðe u laþ mýþ bu lu nu yor. Ya tý rým la rýn 1,6 mil yar do lar lýk kýs mý ti ca ret, 1,5 mil yar do lar lýk kýs mý bil gi ve i le ti þim, 444 mil yon do lar lýk kýs mý in þa at sek tö rü ne yö ne lik o la rak ya pýl dý. GÖZ DE ÜL KE LER HOL LAN DA, A ZER BAY CAN, MAL TA Tür ki ye den fi i len ih raç e di len doð ru dan ser ma ye tu tar la rý dik ka te a lý na rak ya pý lan da ðý lý ma gö re Tür ki ye den en faz la ser ma ye sý ra sýy la Hol lan da, A zer bay can, Mal ta, Al man ya, ABD, Lük sem burg, Ka za kis tan ve Ýn gil te re gi bi ül ke le re ya pýl dý. Ya tý rým cý lar Hol lan da, Lük sem burg ve Mal ta gi bi ül ke ler de kur duk la rý ö zel a maç lý hol ding þir ket le ri a ra cý lý ðýy la ü çün cü ül ke le re ya tý rým ya pý yor. Bu a ra da söz ko nu su tu tar la ra ve þir ket sa yý la rý na Türk va tan daþ la rý nýn baþ ta Al man ya ve di ðer AB ül ke le ri ol mak ü ze re ya þa dýk la rý ül ke ler de ku rup iþ let tik le ri iþ let me ler dâ hil bu lun mu yor. KAH RA MAN MA RAÞ Süt çü Ý mam Ü ni ver si te si (KSÜ) Zi ra at Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. Ka dir Sal ta lý, söz leþ me li pa muk ü re tim mo de li i le pa muk ü re ti mi nin ar tý ra bi le ce ði ni söy le di. Sal ta lý, sa na yi ke si mi nin ka li te li ve ye te ri mik tar da ham mad de ih ti ya cý nýn çift çi ve sa na yi ci a ra sýn da cid di bir i le ti þi min sað lan ma sý i le müm kün o la bi le ce ði ni be lir ti. Pa muk ta söz leþ me li ü re tim sis te mi nin ge rek çift çi ye ge rek fir ma la ra çe þit li a van taj lar sað la ya ca ðý na i nan dý ðý ný be lir ten Prof. Dr. Sal ta lý, þöy le ko nuþ tu: Bu NÝÝN YURT DIÞINA YATIRIM YAPIYORLAR TÜRK yatýrýmcýlarý yurt dýþýna doðrudan yatýrým yapmaya yönlendiren en önemli etkenin pazar çeþitlendirme isteði olduðu belirlendi. Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan yapýlan bir çalýþmanýn sonuçlarýna göre yatýrýmcýlarýn yüzde 47 si pazar çeþitlendirme, yüzde 8 i iþgücü maliyetlerinin Türkiye ye göre düþük olmasý, yüzde 7 si vergi avantajý, yüzde 6 sý enerji dýþýndaki girdi maliyetlerinin düþüklüðü, yüzde 6 sý siyasî istikrar, yüzde 5 i enerji maliyetlerinin düþüklüðü, yüzde 3 ü finansman maliyetlerinin düþüklüðü, yüzde 1 i tarife ve kota gibi engellerden kaçýnmak amacýyla, yüzde 17 si ise diðer sebeplerle yurt dýþýna yatýrým gerçekleþtirdi. NEDENLERÝ ÜZERÝNDE DÜÞÜNMELÝYÝZ ANKARA Ticaret Odasý Baþkaný Sinan Aygün, Türk yatýrýmcýlarýn baþka ülkelere yatýrým yapabilmelerinin Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisi içerisinde geldiði noktayý göstermesi açýsýndan olumlu bir geliþme olduðunu ancak sermayeyi adeta gurbet kuþlarý gibi yurt dýþýna göç etmeye iten sebeplerin üzerinde de düþünülmesi gerektiðini belirtti. Azýmsanamayacak ölçüde bir sermayenin Türkiye de iþ gücü, hammadde ve enerji maliyetleri ile vergi oranlarýnýn yüksekliði gibi sebeplerle yurt dýþýna çýktýðýnýn anlaþýldýðýný kaydeden Aygün, Türkiye deki yatýrým ortamýný yeniden masaya yatýrarak hem yurt içi yatýrýmlarý artýrabiliriz hem de yurt dýþýna sermaye kaçýþýnýn önüne geçebiliriz dedi. Pa mu ða söz leþ me li ü re tim mo de li mo del le çift çi le re kre di, tek nik yar dým ve gir di te mi nin de ko lay lýk sað la nýr. Ü rün le rin pa zar lan ma sýn da ki risk ve be lir siz lik le rin a zal týl ma sý, ü rün ka li te sin de ve stan dart la rýn da i yi leþ tir me, kü çük çift çi ler i çin den ge li ve sü rek li ge lir kay na ðý sað lan ma sý, sa na yi nin ye ter li mik tar da ve is te nen ka li te de ham mad de sað la ma sý nýn ko lay laþ ma sý, çift çi ve sa na yi ci a ra sýn da ü rün ve tek nik bil gi a ký þý sað la mak ta dýr. Söz leþ me li ü re tim mo de liy le pa muk ü re ti mi ni ar tý ra bi li riz. Kah ra man ma raþ / a a SA YI: 2010/3980 KAM BÝ YO SE NET LE RÝ Ü ZE RÝN DE HA CÝZ YO LU Ý LE YA PI LA CAK TA KÝP LER DE Ö DE ME EM RÝ NÝN Ý LA NEN TEB LÝ ÐÝ A LA CAK LI : SE LÝN A CAR T.C VE KÝ LÝ T. C. ÝS TAN BUL 14. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ : AV. A LÝ YIL MAZ Mil let Cd. e tin Apt. No. 42 K. 4 Ha se ki-fa TÝH/ÝST. 1. BOR LU : MU RAT AY DIN T.C E ser te pe mah. 13.Sok.No. 17/3 Ke çi ö ren/an KA RA A LA CAK MÝK TA RI: ,77 TL.lik a sýl a la cak mik ta rý na iþ le ye cek % 19 fa iz, ic ra mas. ve ve kâ let üc re ti i le bir lik te tah si li. (Kýs mi ö de me ler de BK. 84. md.nin uy gu lan - ma sý) Yu ka rý da ya zý lý a la ca ðýn tah si li i çin a ley hi ni ze ya pý lan ic ra ta ki bin de, ad re si ni ze gön - de ri len Ör nek 10 ö de me em ri teb lið e di le me miþ ve za bý ta tah ki ka tý ne ti ce sin de de ye ni ad re si niz tes pit e di le me di ðin den ö de me em ri nin i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Ýþ bu ö de me em ri nin ga ze te de i la ný ný mü te a kip 25 gün i çe ri sin de yu ka rý da ya zý lý a la ca - ðýn dos ya mýz ö den me si, Ta kip müs te ni di se ne din Kam bi yo vas fýn da ol ma dý ðý ve ya se net al týn da ki im za nýn si ze (borç lu ya) a it ol ma dý ðý ya hut a la ca ðýn it fa ve ya im hal e dil di ði ya da za ma na þý mý na uð ra dý ðý, ya hut Ýc ra Mü dür lü ðü mü zün yet ki si ne o lan i ti ra zý ný zý 20 gün i çin de Ýc ra Tet kik Mer ci i Ha kim li ði ne i ti raz la bu hu sus ta is tih sal e di le cek ka ra rýn Ýc ra Mü - dür lü ðü mü ze ib raz e dil me si. Se net al týn da ki im za nýn hak sýz ye re in kâr e dil me si (borç lu ta ra fýn dan) ha lin de ta kip ko nu su a la ca ðýn % 10 nis pe tin de pa ra ce za sý na mah kûm e di le - ce ði niz, Borç ö den mez ve be lir ti len sü re i çe ri sin de i ti ra zýn ka bul e dil di ði ne da ir ka rar ib raz e dil me di ði tak dir de ceb ri ic ra ya de vam e di le ce ði, borç ö den me di ði tak dir de 25 gün i çin de mal be ya nýn da bu lu nul ma sý (borç lu ta ra fýn dan) ve ya ha ki ka te ay ký rý be yan da bu lu nul ma - sý ha lin de ha pis le ce za lan dý rý la ca ðý nýz teb lið ve ih tar o lu nur. 30/11/ B: 2706 E ko no mik öz gür lük te 67. sý ra da yýz A ME RÝ KAN He ri ta ge Vak fý i le Wall Stre et Jo ur nal ga ze te si nin, ül ke le ri e ko no mik öz gür lük le ri ne gö re sý ra la dý ðý lis te de Tür ki ye, 179 ül ke i çin de 67 in ci, 43 Av ru pa ül ke si a ra sýn da i se 30. sý ra da yer al dý. Ül ke le rin 10 ay rý e ko no mik öz gür lük a la nýn da 100 ü ze rin den ay rý ay rý no ta ta bi tu tul du ðu lis te de Tür ki ye nin top lam no tu, ge çen yýl ki no tu nun 0,4 pu an ü ze rin de, 64,2 o la rak be lir len di. Tür ki ye ye lis te de, iþ kur ma öz gür lü ðün de 68,7, ti ca ret öz gür lü ðün de 85,4, ma li öz gür lük te 78,2, dev let har ca ma la rýn da 83,6, pa ra sal öz gür lük te 72,7, ya tý rým öz gür lü ðün de 70,0, fi nan sal öz gür lük te 50,0, mül ki yet hak la rýn da 50,0, yol suz luk lar da 44,0, iþ gü cü öz gür lü ðün de de 39,6 pu an ve ril di. Ýþ kur ma öz gür lü ðü baþ lýk lý bö lüm de, Tür ki ye de ö zel þir ket kur ma sü re ci nin da ha az za man har ca nan ve da ha az kar ma þýk ha le gel di ði, an cak bü rok ra si ve dü zen le me le rin et ki siz uy gu lan ma sý nýn, gi ri þim ci lik ü ze rin de ö nem li bir en gel o la rak dur ma ya de vam et ti ði kay de dil di. Lis te nin Av ru pa bö lü mün de i se 43 ül ke a ra sýn da 30. sý ra da bu lu nan Tür ki ye nin top lam no tu, dün ya or ta la ma sý nýn üs tün de yer a lý yor. E ko no mik öz gür lük ler lis te si nin ilk 10 sý ra sýn da i se sý ra sýy la Hong Kong, Sin ga pur, A vus tral ya, Ye ni Ze lan da, Ýs viç re, Ka na da, Ýr lan da, Da ni mar ka, ABD ve Bah reyn bu lu nu yor. Washington / aa Kýrmýzý etin üretim maliyeti 16 liranýn altýna düþmediði savunuldu. Kýr mý zý e ti da ha u cu za ü ret mek müm kün de ðil U LU SAL Kýr mý zý Et Kon se yi Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Me lek Us, Tür ki ye de þu an da kýr mý zý e tin ü re tim ma li ye ti nin li ra ol du ðu nu, da ha u cu za ü ret me nin müm kün gö rün me di ði ni be lirt ti. Us, et te ma li yet ler düþ me di ði sü re ce ü re ti ci nin ü re tim yap ma ya de vam e de me ye ce ði ni i fa de e de rek, Bu þart lar da, teþ vik ler ve ril me di ði ve güm rük ver gi le ri art tý rýl ma dý ðý sü re ce, hiç kim se ya tý rý ma de vam et mez de di. Tür ki ye Yem Sa na yi ci le ri Bir li ði Baþ ka ný Mu rat Ül kü Ka ra kuþ, da ham mad de ih ti ya cý nýn it ha lat la kar þý lan ma sý dolayýsýyla yem fi yat la rý nýn yük sel di ði ni söy le di. Bü yük fir ma la rýn ö zel lik le et ü re ti min de vaz geç me si ne dik ka ti çe ken Ka ra kuþ, Koç, Ban vit bu sek tör den ay rýl ma ya ka rar ver di ler. Tür ki ye nin bü yük çift lik le rin den bi ri o lan Kay se ri de ki Sa ray ift li ði de can lý hay van a lý mý ný dur dur ma ka ra rý al dý. Ger çek ten e tin fi ya tý nýn yük sel me si ve it ha la ta yö nel me ne de niy le ül ke miz de ki bü yük fir ma la rýn zor du rum da kal dý ðý a þi kâr. Bu na bi ran ön ce çö züm bul mak lâ zým de di. Be si ci lik te gir di ma li yet le ri nin yüz de i ni yem o luþ tur du ðu nu sa vu nan Ka ra kuþ, ham mad de nin ö nem li bö lü mü nün dý þar dan a lýn dý ðý ný ve fi yat la rýn sü rek li yük sel di ði ni vur gu la dý. Kahramanmaraþ / aa BA KIR KÖY 3. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E SAS NO: 2010/505 KA RAR NO: 2010/449 Da va cý Zül fü Can ta ra fýn dan da va lý Nü fus Mü dür lü ðü a - ley hi ne mah ke me miz de a çý lan Nü fus (Ad Ve So ya dý Dü zel - til me si Ýs tem li) da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da; Mah ke me mi zin 24/12/2010 ta rih ve ay ný sa yý lý ka ra rý ge re ðin ce, Da va nýn ka bu lü i le, E la zýð i li, Ka ra ko çan il çe si, Te pe Mah./kö yü, C: 2, H: 79 da, nü fu sa ka yýt lý A dil oð lu, Ye ter den ol ma 15/08/1986 do ðum lu Zül fü Can ýn is mi - nin ZÜL FÜ EM RE CAN O LA RAK DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE i liþ - kin ka rar i lan o lu nur. B: 2795 T. C. BA KIR KÖY 10. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ GE REK E LÝ KA RAR E SAS NO : 2010/522 E sas. KA RAR NO : 2010/466 Da va cý nýn da va sý nýn Ka bu lü ne, Er zu rum Ý li, Pa sin ler Ýl çe si, A þýt lar Ma hal le si/kö yü, Cilt: 22 Ha ne: 9 Bsn: 57 de ka yýt lý TC Kim lik no lu HA TÝ CE ÖZ DE MÝR in a dý na PI NAR is mi ek le ne rek, a dý nýn HA TÝ CE PI NAR o la rak tas hi hi ne, B: 2805

14 14 YE NÝ AS YA / 15 OCAK 2011 CUMARTESÝ SPOR KAPILARINI AIYOR 52 BÝN 647 SE YÝR CÝ KA PA SÝ TE LÝ YE NÝ STAT TÜRK TE LE KOM A RE NA, GA LA TA SA - RAY Ý LE A JAX A RA SIN DA BUGÜN OY NA NA CAK Ö ZEL MA LA HÝZ ME TE GÝ RE CEK. STAT KAPILARI SAAT 14.00'TE AILACAK nýstanbul Ýl Spor Gü ven lik Ku ru lu, Ga la ta sa - ray'ýn ye ni sta dý Türk Te le kom A re na'nýn bugün ya pý la cak a çý lýþ tö re ni i çin bir di zi ön lem al dý. Ýs tan bul Ýl Spor Gü ven lik Ku ru lu'nun al dý ðý ka rar u ya rýn ca, stat ka pý la rý sa at 14.00'te a çý la - cak. Ka rar da, stat gi ri þin de yo ðun lu ðun a zal ma - sý i çin se yir ci ler den er ken sa at te gel me le ri is te - nir ken, stat ve çev re sin de al kol lü i çe cek le rin tü - ke til me si, bu lun du rul ma sý ve sa týl ma sý nýn ya sak ol du ðu, stat i çin de ki hiç bir a lan da si ga ra i çil me - si ne i zin ve ril me ye ce ði kay de dil di. GÖSTERÝLERDE ASLAN KONSEPTÝ ÖNE IKACAK ntoplam 560 ki þi nin ça lýþ tý ðý Türk Te le kom A re na a çý lý þýn da dü zen le ne cek gös te ri ler sa at 18.00'de baþ la ya cak. Gös te ri ler, Ga la ta sa ray'ýn bu gü ne ka dar A li Sa mi Yen Sta dý'nda ki ba þa rý - la rý ný sim ge le yen ö ge ler le süs le ne cek. Ga la ta sa - ray'ýn sem bo lü o lan ''as lan'' kon sep ti ü ze rin den yo la çý ký la rak ha zýr la nan mul ti med ya e fekt le ri sa ha ya yan sý tý la cak. AILIÞ TÖRENÝ 18.00'DE KONSERLE BAÞLAYACAK nstadin a çý lýþ tö re ni sa at 18.00'de þar ký cý Ke nan Do ðu lu'nun kon se riy le baþ la ya cak. A çý lýþ ta sa at 18.30'da ha zýr la nan gös te ri le rin 1. bö lü mü ya pýl - dýk tan son ra, sa at 20.45'te Ga la ta sa ray-a jax kar þý - laþ ma sý oy na na cak. A çý lýþ tö re ni, sa at 22.30'da gös - te ri le rin 2. bö lü mü nün su nu mu i le so na e re cek. STADA EN KOLAY ULAÞIM METROYLA SAÐLANACAK n A li Sa mi Yen Spor Komp lek si Türk Te le kom A re na'ya u la þým, bir kaç yol dan ya pý la bi le cek. Galatasaray Ku lübu da ha ön ce yap tý ðý a çýk la - ma da, ta raf tar la rý met ro yu ter cih et me le ri ko - nu sun da u ya rýr ken, sta da en ko lay u la þý mýn met roy la sað la na ca ðý be lir til di. Metronun maç sonunda taraftarlara saat 02.00'ye kadarhizmet vereceði açýklandý. F.BAHE'DE KUPA HÜSRANI ZÝ RA AT TÜR KÝ YE KU PA SI'NDA YE NÝ MA LAT YAS POR'A 2-1 YE NÝ LE REK, GRUP TAN IK MA FIRSATI KAL MA YAN SA RI-LA CÝ VERT LÝ LER, SE ZO NUN DAN BU YA NA KA ZA NA MA DI ÐI KU PA YA ER KEN VE DA E DÝ YOR. F.Bahçeli futbolcularýn morallerinin bozuk olduðu görüldü. Antalya'da geceyarýsý alkýþlarla karþýlandýlar FENERBAHE, ya pa ca ðý i kin ci ya rý kamp ça lýþ ma la rý i - çin An tal ya'ya gel di. Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý'nda dep las - man da Ye ni Ma lat yas por i le kar þý la þan sa rý-la ci vert li ta - kým, ma çýn ar dýn dan tam kad ro o la rak ö zel bir u çak la bir sa at rö tar lý o la rak An tal ya'ya in di. Fe ner bah çe ka fi le - si ni, ha va a la nýn da yak la þýk 50 ka dar ta raf tar kar þý la dý. Ta raf tar lar ta ký ma ka la ca ðý o te le ka dar eþ lik et ti ve te za - hü rat la rý ný bu ra da da sür dür dü. Bu sa bah ba sý na ve ta - raf ta ra ka pa lý bir an tren man ya pa cak Fe ner bah çe'nin An tal ya'da ger çek leþ ti re ce ði kamp kad ro sun da, Vol kan De mi rel, Di e go Lu ga no, A lex de So u za, Sel çuk Þa hin, Se mih Þen türk, U ður Bo ral, Gök han Gö nül, Mert Gü - nok, Da ni el Gü i za, Em re Be lö zoð lu, Ö zer Hur ma cý, Meh met To puz, Fa bi o Bi li ca, Be kir Ýr te gün, Er tuð rul Taþ ký ran, An dre San tos, Cris ti an Ba ro ni, Mi ros lav Stoch, Ca ner Er kin, Ýl han E ker, Gö kay I ra vul, O kan Al - kan, Is si ar Di a, Ha san Er bey, Berk E li tez, Ma ma do u Ni - ang, Jo seph Yo bo ve Ser kan Ký rýn tý lý yer a lý yor. Dün ya ca ün lü mi mar Me te A rat'ýn pro je mi mar lý ðý ný yap tý ðý Türk Te le kom A re na, ta sa rý mýn dan iþ let me si ne, u la þý mýn dan ve tek no lo jik alt ya pý sý na ka dar da ha ön ce Tür ki ye'de gö rül - me miþ o lan bir an la yýþ la in þa e dil di. Stat ün ya da ki ço ðu ör ne ðin ter si ne düz a ra zi ye ri ne Sey ran te pe'nin en ge be li a ra zi si ü ze ri ne te pe de konumlandýrýldý. FOTOÐRAF: A.A A I LI ÞA BAÞ BA KAN RE CEP TAY YÝP ER DO ÐAN DA KA TI LA CAK. STAT A I LI ÞIN DA KE NAN DO ÐU LU KON SER VE RE CEK. I ÞIK VE SES GÖS TE RÝ LE RÝ DÜ ZEN LE NE CEK. GALATASARAY'IN bu se zo nun i kin ci ya rý sýn - dan i ti ba ren maç la rý ný oy na ya ca ðý A li Sa mi Yen Spor Komp lek si Türk Te le kom A re na'nýn res mi a çý lý þý bugün ya pý la cak. Stat a çý lý þýn da Ga la ta sa ray i le Hol lan da'nýn A jax ta kým la rý sa - at 20.45'te baþ la ya cak ö zel maç ta kar þý kar þý ya ge le cek. Top lam 52 bin 647 se yir ci se yir ci ka - pa si te si, 190 met re e ni, 228 met re bo yu i le dün ya nýn sa yý lý stat la rý a ra sýn da yer a lan Türk Te le kom A re na, ay ný za man da Tür ki ye'nin en tek no lo jik ve öz gün spor komp leks le rin den bi - ri ol ma ö zel li ði ni ta þý yor. Ku lüp baþ ka ný Ad - nan Po lat'ýn, ''FI FA ve U E FA'nýn 2016 kri ter le - F.Bah çe se zo - nun dan bu ya na Tür ki ye Ku pa sý'nda yer al dý ðý 27 se - zon da 7 de fa fi nal de, 7 de fa ya rý fi nal de ve 6 de fa da çey rek fi nal de e len di. ZÝRAAT Tür ki ye Ku pa sý (C) Gru bu 3. haf ta ma çýn da dep las man da Spor To to 2. Lig ta - kým la rýn dan Ye ni Ma lat yas por'a 2-1 ye ni le rek, grup tan çýk ma þan sý ný yi ti ren Fe ner bah çe, 28 yýl lýk Tür ki ye Ku pa sý has re ti ni bu yýl da so na er di re me di. Þan lý ur fa'da ge çen yýl ya pý lan Zi - ra at Tür ki ye Ku pa sý fi na lin de Trab zons por'a 3-1 ye ni len Fe ner bah çe, bu se zon ku pa ya da - ha grup a þa ma sýn da ve da et ti. Grup ta ilk ma - çýn da An ka ra gü cü'ne dep las man da 4-2, i kin ci ma çýn da Bu cas por'a sa ha sýn da 3-2 ye ni len sa - rý-la ci vert li ler, 3. ma çýn da da Ye ni Ma lat yas - por'a dep las man da 2-1 mað lup o lun ca grup - tan çýk ma þan sý kal ma dý. Fe ner bah çe, grup ta son ma çý ný 27 O cak Per þem be gü nü sa ha sýn - da Genç ler bir li ði i le ya pa cak. EN SON SE ZO NUN DA KA ZAN DI Ta ri hin de 4 kez ku pa yý mü ze si ne gö tü ren Fe ner bah çe, son o la rak se zo nun - da ku pa þam pi yo nu ol du. Ýlk kez se zo nun da ku pa yý ka za nan Fe ner bah çe, , ve se zon la - rý ol mak ü ze re 49 yýl lýk ku pa ta ri hin de 4 kez þam pi yon lu ða u laþ tý se zo nun da fi nal de Al tay i le kar þý la þan sa rý-la ci vert li ta - ri ne sa hip stat'' di ye ni te len dir di ði Türk Te le - kom A re na'nýn top lam 4 bin 500 a raç ka pa si - te li o to par ký bu lu nu yor. Türk Te le kom A re - na'da ay rý ca ö zel VIP gi riþ le ri, ye me iç me hiz - met le ri nin da hil ol du ðu VIP sa lon la rý, lo ca- VIP kol tuk la ra ö zel o la rak ay rýl mýþ stat i çi o to - park a lan la rý, ö zel gi riþ yol la rý, stat gi ri þi ön ce si a raç bý rak ma a lan la rý gi bi bir çok ö zel hiz met su nu lu yor. Ye ni stat ta 3. ve 4. kat lar da sa tý þa su nu lan 6, 8, 10, 12, 15 ve 18 ki þi lik ol mak ü ze - re top lam 157 lo ca ve 4 bin 845 a det VIP kol - tuk bu lu nu yor. Türk Te le kom A re na'nýn mi - ma ri ka li te si, kul la ný lan üs tün tek nik for mu, ka rak te ri ve es te tik ö zel lik le riy le dün ya mi ma - ri sin de u la þý lan en üst se vi ye yi tem sile di yor. Ga la ta sa ray'ýn ye ni sta dý Türk Te le kom A re - na'nýn gör kem li a çý lýþ tö re ni ne Baþ ba kan Re - cep Tay yip Er do ðan'ýn da ka týl ma sý bek le ni yor. Ku lüp yö ne ti mi ta ra fýn dan, sta dýn ya pý mý ve ta mam lan ma sý a þa ma la rýn da bü yük des te ði bu lun du ðu de fa lar ca vur gu la nan Baþ ba kan Er - do ðan, a çý lýþ ge ce sin de de sa rý-kýr mý zý lý ca mi - a yý yal nýz bý rak ma ya cak. A jax ma çý son ra sý met ro yu kul la na cak o lan ta raf tar lar sa at 02.00'ye ka dar tü nel ler den ge çe rek ak tar ma sýz, di rekt se fer ler le yol cu luk e de bi le cek. 28 yýldýr kupayý müzesine götüremeyen Fe ner bah çe, bu se zon ku pa ya da ha grup a þa ma sýn da ve da et ti. FOTOÐRAF: A.A kým, ilk maç ta 2-0 yen di ði ra ki bi ne rö vanþ ta 1-0 ye nil diy se de ku pa nýn sa hi bi ol du se zo nun da fi na lin ilk ma çýn da Bur sas - por'a 1-0 ye ni len Fe ner bah çe, rö vanþ ta ra ki - bi ni 3-0 mað lup e de rek ku pa ya u zan dý se zo nun da da fi nal de Al tay i le eþ le þen sa rý-la ci vert - li ler, ilk maç ta 2-1 ye nil dik le ri ra kip le ri ni rö vanþ ta 2-0 mað - lup e de rek ku pa nýn sa hi bi ol - du se zo nun da i se fi - nal de Mer sin Ýd man yur du i le eþ le þen sa rý-la ci vert li ler 2-0 ve 2-1'lik ga li bi yet ler le ku pa - 7 FÝNALÝN HEPSÝNÝ KAYBETTÝ Fe ner bah çe, se zo nun dan bu ya na Tür ki ye Ku pa sý'nda yer al dý ðý 27 se - zon da, 7 kez fi nal de, 7 kez ya rý fi nal de ve 6 kez de çey rek fi nal de e len di. Fe ner bah çe di - ðer 7 se zon da i se çey rek fi nal ön ce si ku pa ya ve da et ti. Sa rý-la - ci vert li e kip, se zo - nun da ce za sý ne de niy le ku pa ya ka tý la ma dý. Fe ner bah çe, se zo nun dan bu ya na çýk tý - ðý 7 fi nal de, 3 kez Be þik taþ, 2 kez Ga la ta sa ray ve 1'er kez de Genç ler bir li ði ve Trab zons por'a da þam pi yon lu ðu el de et miþ ti. Aykut Kocaman çok üzgündü. kar þý kay bet ti. HABERLER Türkiye Ziraat Kupasýnda bugün 2 maç yapýlýyor nfutbolda Ziraat Türkiye Kupasý gruplarýnda 4. hafta heyecaný bugünden itibaren baþlýyor. Fenerbahçe'nin 3 maçta aldýðý yenilgiler sonrasýnda veda ettiði kupada bugün D Grubunda Bursaspor-Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor ile Karþýyaka-Kasýmpaþa maçlarý oynanacak. A GRUBU 16 Ocak Pazar: Beypazarý Þekerspor-Denizli (Beypazarý Ýlçe) 18 Ocak Salý: MP Antalyaspor-Galatasaray (Mardan) B GRUBU 16 Ocak Pazar Ga zi an tep B.Bel.-K.Tor ku Þe ker (Ka mil O cak Trabzonspor-Manisa (Hüseyin Avni Aker) C GRUBU 16 Ocak Pazar Gençlerbirliði-Yeni Malatya (19 Mayýs 17 Ocak Pazartesi: Ankaragücü-Bucaspor (Ankara 19 Mayýs) D GRUBU Bugün Bursaspor-Ýstanbul B.Bel. (Atatürk-Seyircisiz) Karþýyaka-Kasýmpaþa (Ýzmir Atatürk) Mesut Özil, Real Madrid'in Ýspanya Kupasý'nda Atletico Madrid'i 3-1 yendiði maçta hem asist yaptý, hem gol attý. Madrid derbisinin kralý Mesut Özil oldu n ÝSPANYA Kral Kupasý çeyrek final ilk maçýnda Atletico Madrid'i 3-1 yenen Real Madrid'de sahanýn yýldýzý Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil oldu. Ýspanyol basýný "dahi" baþlýklarýný attýðý Mesut için, "futboluyla Santiago Bernabeu'yu fethetti" yorumunda bulundu. Marca gazetesi, "ok fazla Özil ve az Benzema" ifadesini baþlýðýna çýkarýp, "Bernabeu, Alman futbolcuyu yüceltirken, Fransýzý cezalandýrýyor. Mükemmel bir maç çýkartan Özil, güzel de bir gol attý. Mesut Özil, pili bitine kadar futbolunu arama alýþkanlýðýný asla terk etmiyor" diye yazdý. AS gazetesi de Real Madrid'in gollerini atan Ramos, Cristiano ve Özil'in maçýn gidiþini deðiþtirdiðini belirterek, "Özil alýþýlagelmiþ kalitesine devamlýlýk getirdi. Cristiano'ya 2-1'lik golün asistini verdikten sonra 3-1'i de kendisi attý" deðerlendirmesini yaptý. SPOR TOTO 2. LÝG BEYAZ GRUP 16 Ocak Pazar: Alanyaspor-Bandýrmaspor ( Açýklanmadý) Akçaabat Sebatspor-ankýrý Belediye (Fatih) BUGSAÞ Spor-Adýyaman (Yenikent ASAÞ) Sarýyer-Körfezspor (Açýklanmadý) Hacettepe-Mardinspor (Cebeci Ýnönü) Bozüyükspor-Gebzespor (Bozüyük Ýlçe) Göztepe-orumspor (Ýzmir Atatürk) 23 Ocak Pazar Turgutluspor-Beypazarý Þekerspor ( 7 Eylül) Yeni Malatya-Ýskenderun Demir elik (Ýnönü) SPOR TOTO 2. LÝG KIRMIZI GRUP 16 Ocak Pazar: Balýkesirspor-Ofspor (Balýkesir Atatürk) Pendikspor-Eyüpspor (Pendik) Trabzon-Dardanel (A. Suat Özyazýcý) Elazýðspor-Türk Telekomspor (Atatürk) Tokat-Tarsus Ýdmanyurdu ( Gaziosmanpaþa) Kocaelispor-Þanlýurfaspor (Ýsmetpaþa) Sakaryaspor-Belediye Vanspor (Atatürk) Fethiyespor-Pursaklarspor (Fethiye Ýlçe) 19 Ocak arþamba: Kon ya Tor ku Þe ke ra da na De mir (Re cep Ko nuk) AROMA ERKEKLER VOLEYBOL LÝGÝ 16 Ocak Pazar: Torul Gençlik-Arkasspor ( Torul) Ziraat Bankasý-MEF Okullarý (TVF Baþkent) TOFAÞ-Maliye Milli Piyango (Atatürk) Beþiktaþ-Galatasaray (BJK Cola Turka) AROMA BAYANLAR VOLEYBOL LÝGÝ Bugün: F.Bahçe Acýbadem-Eczacýbaþý (Burhan Felek) 16 Ocak Pazar: Beþiktaþ-TED Kolejliler (BJK Cola Turka) Galatasaray MP-Dicle Üniv. (Burhan Felek) Nilüfer Belediyesi-Ankaragücü (Nilüfer) Vakýfbank T.T -Ýller Bankasý (Burhan Felek) Karþýyaka-Ereðli Belediyesi (Mavi Þehir)

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý Ha zýr la yan: RE CEP BOZ DAÐ YE NÝ AS YA / 15 OCAK 2011 CUMARTESÝ AÝLE - SAÐLIK 15 Þid det ma sal lar da baþ lý yor O CUK ve genç lik ki tap la rý ya za rý Ay þe Ya maç, an ne ve ba ba la rýn ki tap se çi min de ö zen li ol ma la rý, ön ce ken di le ri nin ki tap la rý in ce le ye rek, ço cuk la rý nýn ruh sað lý ðý nýn o lum suz et ki len me si ne i zin ver me me le ri ge rek ti ði ni söy le di. Ya maç, A na do lu nun çok zen gin bir kül tü re sa hip ol du ðu nu be lir te rek, ma sal lar la bü yü müþ bir top lum ol mak la bir lik te gü nü müz genç li ði nin bu nu ne re dey se u nu ta cak ko nu ma ge ti ril di ði ni i fa de et ti. Halk a ra sýn da ma sal la rýn ço cuk lar i çin ya zýl dý ðý na i na nýl dý ðý ný an la tan Ya maç, þöy le de vam et ti: Ma sal, söz lü e de bi yat ge le ne ðin den ge len, bü yük le rin, ses siz ço ðun lu ðun, yö ne ti ci le re söy le ye me dik le ri ni ak tar dýk la rý e de bi bir tür dür. Fa kat gü nü müz de bu e ser ler ço cuk ki ta bý gi bi dü þü nül mek te. Ma a le sef þid det ö ge le riy le, ka dý ný i kin ci sý nýf sa yan yar gý la rýy la, ko lay ca sý nýf at la ný la bi le ce ði ni pom pa la yan bu ma sal lar ço cuk ki ta bý o la rak su nu lu yor. Bu ne den le ço cuk lar i çin ma sal ü re til me li dir. Ma sal la rý mýz ke sin lik le u nut tu rul ma ma lý. Fa kat ça ðý mý za uy gun ma sal lar ye ni den ya zýl ma lý dýr. Ya maç, þid det un su ru i çe ren ma sal la rýn ço cuk la rýn ruh sað lý ðý ný o lum suz et ki le ye bi le ce ði ne söyleye rek, Þid det ma sal lar da baþ lý yor. A i le ler den þid det i çe rik li bu tür ki tap lar dan u zak dur ma la rý ný is ti yo rum. An ne ve ba ba lar, ço cuk la rý na ki tap se çi min de ö zen li ol ma lý, ön ce ken di le ri in ce le me li" dedi. A da na / a a o cuk la rýn yüz de 30 u iþ tah sýz HA YA TIN ilk beþ yý lý i çin de bü yü me yi et ki le yen en ö nem li fak tör, bes len me dir. Da ha son ra hor mon lar da et ki li ol ma ya baþ lar. Bes len me-bü yü me a ra sýn da ki bu ger çek ve ö nem li i liþ ki dolayýsýyla, ye ter siz bes len me du ru mun da bü yü me ge ri li ði or ta ya çý kar. Nor mal ge li þen be bek ler de gö rü len iþ tah so run la rý yüz de a ra sýn da gö rül mek le bir lik te, bü yü me ge ri li ði o lan be bek le rin yüz de 80 in de gö rül mek te dir. Ye me yi red det me gi bi so run lar sa yüz de 1-2 a ra sýn da gö rül mek te dir. Bü yü me, bes len me ve iþ tah a ra sýn da ki kuv vet li i liþ ki dolayýsýyla, iþ tah sýz lýk bü yü me yi çok ö nem li de re ce de risk al tý na so kan bir du rum dur. Bu se bep le uz man lar, a ðýr lýk lý o la rak ay lýk be bek ler de gö rü len bü yü me ve iþ tah bo zuk lu ðu nun, bir bü tün o la rak de ðer len di ril me si ge rek ti ði ni vur gu lu yor. Bes len me ye ter siz li ði ne bað lý o la rak fi zik sel ve men tal ge li þim de et ki len mek te. Hayatýn ilk yý lýn da be yin ge li þi mi nin ger çek leþ ti ði ni be lir ten uz man lar, be bek le re mut la ka O me ga-3 yað a sit le ri nin ve ril me si ge rek ti ði ni de be lir ti yor. Ö zel lik le ba lýk ya ðýn da bu lu nan u zun zin cir li çok lu doy ma mýþ O me ga-3 yað a sit le ri nin, be bek le rin be de nî ve be yin ge li þi mi, ba ðý þýk lýk sis te mi nin güç len me si i çin mut la ka a lýn ma sý ge re ki yor. Ka nýn a kýþ kan lý ðý na yar dým cý o lan, gör me ve si nir sis te mi güç len me si ni sað la yan O me ga 3, vü cu dun bütün fonk si yon la rý ný ba þa rýy la ger çek leþ tir me si ne ze min ha zýr lý yor. Ýs tan bul / Ye ni As ya i ko la ta sa bu nu cil di gü zel leþ ti ri yor AK TEN koz me ti ðin ü ret miþ ol du ðu ta bii ve kat ký sýz tha li a çi ko la ta öz lü sa bu nun cil di genç leþ ti ren ve ba ký mý ný sað la yan ö zel li ði dik kat çe ki yor.muh te va sýn da yer a lan öz ler ba ký mýn dan zen gin o lan çi ko la ta lý sa bun, et ki le yi ci ko ku suy la ta bii bir ra hat la ma sað lý yor. Ay rý ca i çer di ði bit ki sel öz ler sa ye sin de cil di ye ni le yi ci ö zel li ði de bu lu nan tha li a çi ko la ta lý sa bu nun, ay ný za man da a ro ma te ra pi ö zel li ði ne de sa hip. Ay rýn tý lý bil gi i çin: li a sop.com Ýstanbul / Bülent Tokmak Psikiyatr Dr. Mehmet Ya vuz, "Ar týk ar ka daþ lýk lar in ter net ü ze rin den de vam et ti ði i çin kim se bir lik te es ki si ka dar za man ge çir mi yor, ak ti vi te le re ka týl mý yor" dedi. Tv ile daralan sosyal hayatý sanal âlem iyice bozdu DR. MEHMET YAVUZ, TE LE VÝZ YON LAR Ý LE Ý YÝ CE DA RA LAN SOS YAL HA YATIN, SA NAL DÜN YA Ý LE DA HA KAR MA ÞIK BÝR HAL AL DIÐININ ALTINI ÝZDÝ. RECEP BOZDAÐ ÝSTANBUL SON yýl lar da sýk ça kul lan dý ðý mýz in ter net, ha ya tý mý zýn vaz ge çil me zi ha li ne gel di. Ar ka daþ lýk si te le ri, eð len ce li si te ler, o yun lar gi bi he pi mi zin sü rek li kul lan dý ðý si te ler var. Öy le ki ar týk bir çok ev li çift ay ný ev de i ki bil gi sa yar bu lun du ru yor. Ka dýn ay rý bir bil gi sa yar, er kek ay rý bir bil gi sa yar ba þýn da sa nal â lem de sörf ya pý yor. Pe ki, in ter net sos yal i liþ ki le ri na sýl et ki li yor? Her kes ta ra fýn dan ha ya - týn her a la nýn da kul la ný lan in ter ne tin, in san i liþ ki le ri ne za - rar la rý hak kýn da Re em Nö rop si ki yat ri Mer ke zi Yö ne ti ci si Dr. Meh met Ya vuz a çýk la ma lar da bu lun du. Ýn ter net as lýn da fay da lý a lan lar da kul la nýl dý ðý sü re ce çok ya ra lý bir tek no lo ji a ra cý ol du ðu nu fa kat ge li þen tek no lo ji sa ye sin de in ter net ba ðým lý lý ðý nýn gi de rek art tý ðý ný kay de den Dr. Ya vuz, Ýn san la rýn çev re le rin de bu la ma dýk la rý O CU ÐUM o ku la de vam sýz lýk ya pý yor., Sü rek li öf ke li ta výr lar, so rum suz dav ra nýþ lar ser gi li yor., Si ga ra kul lan dý ðýn dan þüp he le ni yo rum., Ders le ri kö tü gi di yor., Öz gü ven ek sik li ði var. cüm le le ri ni sýk sýk ak lý nýz dan ge çi ri yor sa nýz, bel ki de ço cu ðu nu zun Dik kat Ek sik li ði ve Hi pe rak ti vi te Bo zuk lu ðu (DEHB) var dýr. Son 40 yýl dýr ya pý lan ça lýþ ma lar so nu cu DEHB nin ge ne tik ve bi yo lo jik bir ra hat sýz lýk ol du ðu or ta ya çýk mýþ týr. DEHB, bi re yin ge ne tik ve çev re sel bi yo lo jik fak tör le rin et ki le þi mi so nu cun da bey ni nin ön böl ge sin de o lu þan bir bo zuk luk tur. Bey nin ön bö lü mün de ki ça lýþ ma yý dü zen le yen kim ya sal mad de ler o lan Do pa min ve No rad re na lin DEHB o lan lar da nor mal den da ha az ak ti vi te gös te rir ve bu nun so nu - Dr. Mehmet Yavuz bir çok bil gi yi ya da eð len ce li or ta mý in ter net te bul ma sý bu du ru mun art ma sýn da et ken rol oy na dý. Ken di si ni yal nýz his se den bir çok ki þi ma il ya da i le ti ler le an lýk soh bet ler kur ma ya ve ar ka daþ grup la rý ný ge niþ let me ye baþ la dý. Bu sa ye de in ter net ba ðým lý ðý ar tar ken sos yal ha yat tan da kop ma lar ger çek leþ ti. Te le viz yon lar i le i yi ce da ra lan sos yal ha yat, sa nal dün ya i le da ha kar ma þýk bir hal al dý. Ýn ter net kul la ný mýn yay gý laþ ma sý ba zý so run la rý da be ra be rin de ge tir di ði nin al tý ný çi zen Dr. Ya vuz, Ör ne ðin ar týk ar ka daþ lýk lar in ter net ü ze rin den de vam et ti ði i çin kim se bir lik te es ki si ka dar za man ge çir mi yor, ak ti vi te le re ka týl mý yor. Öy le ki bir çok ki þi git ti ði me kân lar da bi le bil gi sa yar dan u zak la þa mý yor. Ö zel lik le ço cuk lar in ter net ü ze rin de da ha ak tif ler ken o kul da ya da a i le i çe ri sin de da ha a sos yal bir ya þam sür me ye baþ la dý. Bir çok ki þi nin pay laþ tý ðý vi de o i le ti ler de ba zý in san la rýn bu pay la þým la rý kö tü a maç lý kul la ným la rý se be biy le ö zel ha ya ta du yul ma sý ge re ken say gý za rar gör dü þek lin de ko nuþ tu. cun da DEHB be lir ti le ri gö rül me ye baþ lar, ya ni be yin hüc re le ri a ra sýn da me saj ta þý ma ya ya ra yan kim ye vî mad de le rin den ge siz li ðin den do la yý me saj ta þý na ma ya bi lir. Bu mad - de ler, öð ren me, uy ku, duy gu du ru mu ve ha re ke ti i çe ren bir çok fa a li ye ti yö ne tir. Uz man lar, DEHB be lir ti le ri er gen bi rey ler de, o kul de vam sýz lý ðý, öf ke li ta výr lar, so rum - SANAL ÂLEM EVLÝLÝKLERÝ NASIL ETKÝLÝYOR? BÝR OK ev li çift e vin de ko nuþ mak ye ri ne ar týk in ter - net ü ze rin den i le ti þi me geç ti ði ni vur gu la yan Dr. Ya - vuz, þöy le ko nuþ tu: Eþ ler den bi ri in ter net ba þýn da va kit ge çi rip eð le nir ken di ðer çift yal nýz kal ma nýn ver di ði et ki i le psi ko lo jik so run lar ya þý yor. Sos yal hiç bir þe yi pay laþ ma yan çift ler za man la bir bir le rin de kop ma ya baþ lý yor ve bo þan ma lar ar tý yor. Ý liþ ki de ki kop ma lar ank si ye te ve kay gý la rý da ar tý rý yor. ift le rin bir bir le ri ne o lan gü ven le ri ze de li yor. Bu du rum da dep res yon ris ki ni art tý rý yor. Dr. Ya vuz, ko nuy la il gi li o la rak ba zý teklif ler de bu lu - na rak, þun la rý söy le di: lýn ter net ba ðým lý sý ol du ðu nu zu dü þü nü yor - sa nýz bir sü re in ter net ten u zak ya þa ma ya ça lý þýn e ðer bu so ru nu a þa mý yor sa nýz uz man lar dan yar dým a lýn. lýn ter net ü ze rin den gö rüþ tü ðü nüz ki þi le ri ha - ya tý ný za al ma dan ön ce mut la ka i yi ta ný yýn. lev li li ði niz de da ha çok sos yal bir ha yat ya þa - ma ya ça lý þýn. Or tak pay la þým la rý ný zý ço ðal týn. lýn ter ne ti fay da sað la yan a lan lar da kul la nýn. 16 ya þýn da ki ço cu ðu ma u la þa mý yo rum! DEHB, kolay tanýnabilen ve tedavisi olan bir bozukluk olmasýna karþýn çok bilinmemesi nedeniyle genellikle ciddiye alýnmayan bir durumdur. suz dav ra nýþ lar, si ga ra kul lan ma e ði li mi, kö tü ders ler ve öz gü ven ek sik li ði o la rak gö rü le bi le ce ði ni i fa de e di yor. DEHB in, ko lay ta ný na bi len ve te da vi si o lan bir bo zuk luk ol ma sý na kar þýn çok bi lin me me si ne de niy le ge nel lik le cid di ye a lýn ma yan bir du rum dur di yen uz man lar, DEHB; an ne-ba ba nýn ço cu ðu na ha ta lý dav ran ma sý gi bi sebep ler le o luþ ma ya ca ðý ný an cak, an ne-ba ba nýn ha ta lý tu tum la rý DEHB be lir ti le rin de ar tý þa ve ya DEHB ye baþ ka psi ki yat rik so run la rýn ek len me si ne yol a ça bi le ði ni be lir te rek, DEHB li ço cuk la rýn o lan an ne ba ba la rýn i þi nin da ha zor ol du ðu nu, tu tar lý lýk gös ter me le ri nin zor laþ tý ðý ný, bu du rum la ba þa çý ka bil mek i çin des te ðe ih ti yaç duy duk la rý ný kay de di yor. Ýs tan bul / Said Temur Kardeþ kýskançlýðý TE RA PÝ GÜN LÜ ÐÜ BA NU YA ÞAR / Psi ko log&psi ko te ra pist ya sar ba ho o.com Kar deþ ler a ra sý re ka bet ve kýs kanç lý ðýn hi kâ ye si, in san lýk ta ri hi ka dar es ki dir. Sev gi yi pay laþ ma, il gi yi ve za ma ný bö lü þe bil me an cak ya þa na rak öð re ni le bi len bir duy gu dur. Do zun da ya þan dý ðý ve u zun yýl la ra ta þýn ma dý ðý sü re ce ya þan ma sý ve ta dýl ma sý ge rek li bir du rum dur. Fa kat a þý rý ya þa nan ve i fa de e dil me si ne i zin ve ril me yen kýs kanç lýk duy gu la rý ba zen öy le si ne bü yür ki, i le ri ki yaþ la ra ka dar de vam e der. ev re niz de ya da ken di a i le niz de or ta yaþ la rý ný geç ti ði hal de hâ lâ an ne ba ba sý ta ra fýn dan di ðer kar de þi ka dar se vil me di ði ni dü þü nen in san la ra rast la ya bi lir si niz. On la rýn ya þa dýk la rý ve his set tik le ri ço ðu za man bir he ze yan da de ðil dir. An ne ba ba nýn ço cuk lar a ra sýn da yap týk la rý ký yas la ma lar ve kar þý laþ týr ma lar ge nel lik le bu so nu cu do ðu rur. Bit me yen bir hi kâ ye, ke sil me miþ bir he sap gi bi sü rek li ha yat la rý nýn bir ta ra fýn da var lý ðý ný sür dü rür. Ge nel lik le bu duy gu la rý nýn kö ke ni çok da ha es ki ler de, ço cuk luk yýl la rýn da ya tar. An ne ba ba nýn ye ni ge le cek kar de þe bü yük ço cu ðu na sýl ha zýr la dý ðý, kar deþ doð duk tan son ra o nun la ge çi re cek le ri za ma nýn ni te li ði bu du ru mun sað lýk lý at la týl ma sýn da ol duk ça ö nem li dir. Kar deþ doð duk tan son ra, sen bü yük sün kar de þi ni að lat ma, sen bü yük sün o na ver gi bi söy lem le rin sü rek li tek rar lan ma sý, bü yük ço cu ðun za ten var o lan kor ku la rý ný da ha da art tý rýr. Bü yü ðün e zil me me si ne dik kat et mek ge re kir. Kar deþ ol duk tan son ra da, o nun la ö zel za man ge çir mek, bir lik te o yun lar oy na mak, sen be nim ilk he di yem sin, i yi ki be nim ço cu ðum sun þek lin de ko nuþ ma lar yap mak, o nun kü çük lü ðü ve be bek li ði hak kýn da ö zel a ný la rý ný an lat mak, pay laþ mak i þe ya ra ya cak týr. O yun bi le tek ba þý na te da vi e di ci dir. Kar de þi ol duk tan son ra an ne, ba bam be nim le hâ lâ oy nu yor lar, kar de þim ol duk tan son ra ba na o lan il gi le rin de ve a yýr dýk la rý za man da çok bü yük de ði þik lik ol ma dý, be ni hâ lâ se vi yor lar di ye dü þü nür. O yun i lâç gi bi dir. o cuk en sý kýn tý lý za man la rý ný o yun oy na ya rak at la týr. O yun la ya ra la rý ný sa rar, te da vi et me ye ça lý þýr. Bir ço cu ða yak laþ mak, o nun yü re ði ne u laþ mak i çin o nun la o yun oy na mak i yi bir a dým dýr. ev re den ve a i le den kýs kanç lýk duy gu la rý tah rik e dil miþ ço cuk lar, da ha nor mal at la ta bi le cek le ri bu dö ne mi da ha sý kýn tý lý ge çi rir ler. Ya nýn da, o nun du ya bi le ce ði þe kil de kýs kan ma se nar yo la rý nýn ko nu þul ma sý, pa bu cu nun da ma a tý la ca ðý þek lin de ki yo rum lar, bü yük ço cu ðu ger çek ten te dir gin e der. Kay gý lan ma sý ge re ken bir du rum ol du ðu na da ir ka na at ge liþ ti rir. Yi ne bü yük ço cuk kýs kan ma sýn di ye ya pý lan ba zý dav ra nýþ þe kil le ri de du ru mu da ha i çin den çý kýl maz ha le ge ti rir. Kar de þi ni sev mi yo ruz, bak o hep be ni ü zü yor, hep að lý yor ve be ni yo ru yor þek lin de ko nuþ mak i þi çö ze ce ði ne, da ha da i çin den çý kýl maz bir ha le ge ti rir. Ma dem an ne mi ü zü yor sa, ne den gel di o za man di ye dü þü ne bi lir ve kar de þi ne za rar ve re bi lir. Kü çük kar de þi ka ra la mak ye ri ne ya da bü yü ðün ya nýn da o nu ku ca ða al ma ma ya ça lýþ mak, bu þe kil de dav ra nýþ lar la so run çöz me ye ça lýþ mak du ru mu da ha da zor laþ tý rýr. Bu ko nu da ra hat ol mak, ger çek çi a çýk la ma lar da bu lun mak da ha i yi so nuç ve re cek tir. He nüz kü çük ol du ðu i çin ken di yi ye mi yor ve se nin gi bi tu va le ti kul la na mý yor. Bu yüz den bir sü re o nun la bi raz da ha faz la il gi len me miz ge re ke cek. Ko nu þa ma dý ðý i çin ih ti yaç la rý ný da söy le ye mi yor. Bu ko nu da sen de ba na yar dým cý o lur san çok se vi ni rim. Bir lik te yap mak da ha eð len ce li o la bi lir. Son ra da o yun oy na rýz se nin le, is ter sen bo ya ma da ya pa bi li riz þek lin de ko nuþ mak o nun kay gý sý ný ve kor ku la rý ný da a zal ta cak týr. An ne ba ba nýn bu ko nu da ra hat ol ma la rý ve bir bir le ri ni des tek le me le ri duy gu la rýn sa ð lýk lý ge li þi mi a çý sýn dan ko lay lýk sað la ya cak týr. Za man za man bü yük ço cuk larla duy gu la rý ve his set tik le ri hak kýn da ko nuþ mak i yi ge le cek tir. Kýs kan dý ðý ný söy le di ðin de; - Ýn san hiç kar de þi ni kýs ka nýr mý ye ri ne, - E vet, se ni an lý yo rum, in san ba zen bu duy gu la rý ya þa ya bi li yor, e mi nim kar de þi o lan bir çok ço cuk da ay ný þey le ri his se di yor dur þek lin de des tek le yi ci ko nuþ mak ge re kir. Gü zel bir dil le i fa de e di len duy gu lar, a bar týl ma dan ve da ha sað lýk lý ya þa ma im kâ ný bu lur lar SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý THY, 29 mil yon yol cu ta þý dý TÜRK Ha va Yol la rý nýn (THY) yol cu sa yý sý, 2010 yý lýn da bir ön - ce ki yý la gö re yüz de 16 o ra nýn da ar týþ la 29,1 mil yo na u laþ tý. THY'dan yapýlan açýklamada; THY nin O cak-a ra lýk 2010 dö ne - mi nde, yol cu sa yý sýnýn O cak-a ra lýk 2009 dö ne min de 25,1 mil - yon i ken, 2010 yý lý nýn ay ný dö ne min de yüz de 16 ar týþ la 29,1 mil - yo na u laþ tðýný belirtti. Dýþ hat lar a uçuþlarda da yüz de 28,8 ve yüz de 13,5 o ra nýn da ar týþ sað lan dý. Ýstanbul / aa Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y15 OCAK 2011 CUMARTESÝ HABERLER "Hür Adam: Bediüzzaman Said Nursi" filminin, yönetmeni Mehmet Tanrýsever, yaptýðý yazýlý açýklamada, Türkiye'nin gizli tarihi olan Said Nursi hakkýnda farklý kesimlerin müzakeresine vesile olduðu için amacýna ulaþtýðýný söyledi. Hür Adam hedefine ulaþtý TAN RI SE VER, 'HÜR A DAM', SO NU O LA RAK HE DE FÝ NE U LAÞ MIÞ TIR. TÜR KÝ YE'NÝN GÝZ LÝ TA RÝ HÝ O LAN SA ÝD NUR SÎ HAK - KIN DA FARK LI KE SÝM LE RÝN MÜ ZA KE RE SÝ NE VE SÝ LE OL MUÞ TUR. SÝ NE MA KA PI LA RI SA ÝD NUR SÎ'YE A IL MIÞ TIR DE DÝ. HÜR A DAM: Be di üz za man Sa id Nur sî fil mi nin ya pým cý, yö net men ve se na ris ti Meh met Tan rý se ver, fil min he de fi ne u laþ - tý ðý ný bil dir di. Tan rý se ver, yap tý ðý ya zý lý a - çýk la ma da, sa na yi ci, gi ri þim ci ve ya pým cýyö net men o la rak 25 yý lý aþ kýn sü re dir ka - mu o yun da bi lin di ði ni, ru hu nun a ra yý þý ve ka ri yer he de fi nin, mü min in san la ra, Tür - ki ye nin ma ne vî kay nak la rý ný ve ü ze ri ör - tü len ha zi ne le ri ni sa nat di liy le, si ne ma i le gün ý þý ðý na çý kar mak ol du ðu nu be lirt ti. Son fil miy le il gi li du a e den, tav si ye de bu - lu nan, e leþ ti ren ve he ye can la sa hip le nen - le rin ol du ðu nu i fa de e den Tan rý se ver, þun la rý kay det ti: Baþ ta Tür ki ye ol mak ü - ze re dün ya se yir ci si ne arz et ti ði miz Hür A dam fil mi, be ra be rin de me þak ka tin en tat lý sý ný, sab rýn en zo ru nu ve ba zen ta ka tin en kri ti ði ni lüt fet miþ tir. Ca mi - a la ra te þek kür e di yo rum. Be di üz za - man Sa id Nur sî gö nül lü le ri ne ve il gi du yan/duy ma yan her ke se bu tak di - mim le a nýl mak is ti yo rum. Hür A - dam, so nuç o la rak he de fi ne u laþ mýþ - týr. Tür ki ye nin giz li ta ri hi o lan Sa id Nur sî hak kýn da fark lý ke sim le rin mü za ke re si ne ve si le ol muþ tur. Si ne - ma ka pý la rý Sa id Nur sî ye a çýl mýþ týr. Bü tün se yir ci le re, ca mi a la ra ve va - tan daþ la rý mý za i yi se yir ler di li yo - rum. Se yir ci le ri mi zi üz düy sek, ö - zür di li yo rum. Ýstanbul / aa Gör me en gel li lere bil gi sa yar kur su TÜR KÝYE Be ya zay Der ne ði Nið de Þu be Baþ ka ný ve Mil lî E ði tim Mü dür Yar dým cý sý Me - sut Al kan, Tür ki ye Ýþ Ku ru mu (ÝÞ KUR) Ge nel Mü dür lü ðü i le yap týk la rý pro to kol i le gör - me en gel li le re yö ne lik cep te le fo nu kul la ný mý ve bil gi sa yar kur su dü zen le ne ce ði ni i fa - de et ti. Al kan, gör me en gel li ler i çin cep te le fo nu kul la ný mý e ði ti mi ni kap sa yan Mo bi - li þim pro je si kap sa mýn da, Nið de de 22 O cak ta ri hin de gör me en gel li le re yö ne lik kurs a ça cak la rý ný be lirt ti. Cep te le fo nu kul la ným kur su nun, 20 i le 22 O cak ta rih le rin de sa at de A ta türk Ýl köð re tim O ku lu sa lo nun da ya pý la ca ðý ný bil di ren Al kan, Kurs la rý - mýz üc ret siz o la cak. Kur sa gel mek is te yen ler de yaþ far ký gö ze til me ye cek, her kes bu kur sa ge le bi le cek. Kurs ta gör me en gel li va tan daþ la rýn cep te le fo nu nu na sýl kul lan - ma sý hak kýn da bil gi ler ve re ce ðiz. Ýl ge ne lin de 100 ya kýn gör me en gel li va tan da þý mý zý kur su muz da gör mek is ti yo ruz. de di. Bil gi sa yar kur suy la il gi li bütün iþ lem le rin ta - mam lan dý ðý ný ve Ýþ-Kur a ka yýt lý gör me en gel li le re dâ ve ti ye gön de re cek le ri ni an la tan Al kan, On la rýn i çe ri sin den ka týl ma yý ar zu e den ler ka tý la cak lar. Kur sa ka tý lan la ra hem kurs ve re ce ðiz hem de 15 TL gün lük harç lýk ve re ce ðiz. di ye ko nuþ tu. Niðde / cihan Kanuni, rolündeki Ergenç'in bacaðýnýn kýrýldýðý açýklandý. Ka nu nî'nin(!) ayaðý kýrýldý n BÜ YÜK tep ki çe ken ve gün ler dir ko nu þu lan Muh te - þem Yüz yýl di zi sin de Os man lý Pa di þa hý Ka nu nî Sul tan Sü ley man ý can lan dý ran Ha lit Er genç, ký lýç ta li mi es na - sýn da ba ca ðý ný kýr dý. Ak þam ýn ha be ri ne gö re; Er genç, ön ce ki gün ký lýç e ði ti mi gö rür ken ters bir ha re ket so - nu cu a ya ðý ný kýr dý. A ya ðý nýn ký rýk ol du ðu nu bir ge ce bo yun ca fark e de me yen Er genç, að rý la rý nýn þid det len - me si ü ze ri ne ge ce has ta ne ye gi de rek film çek tir di. Sol a yak bi le ðin de ký rýk tes bit e di len o yun cu, ken di dok to - ru na mu a ye ne o lup te da vi ye o na gö re þe kil ver me ka - ra rý al dý. Er genç in dok to ru Prof. Dr. Az mi Ham za oð lu, o yun cu nun sol a ya ðý nýn al çý ya a lýn dý ðý ný a çýk la dý. Ha - be ri o ku yan la rýn ço ðun lu ðu nun ilk tep ki le ri va tan da - þýn a hý tut muþ þek lin de ol ma sý dik kat çek ti... Yabancýlar: Pa paz de ðil, i mam def net sin n A LAN YA il çe si nin Mah mut lar bel de sin de ya þa yan ya ban cý lar, pa paz ye ri ne i mam ta ra fýn dan def ne dil mek i çin be le di ye ye baþ vu ru yor. A lan ya be le di ye si ya ban cý - lar dan me zar üc re ti al maz ken, il çe ye bað lý Mah mut lar bel de sin de me zar üc re ti nin be le di ye mec lis ka ra rý so - nu cu bir ki þi den 15 bin li ra a lýn ma sý na ka rar ver di. Be - le di ye Baþ ka ný A li e lik, be le di ye mec li si ka ra rý so nu cu böy le bir ka rar a lýn dý ðý ný söy le di. Mah mut lar bel de si Cum hu ri yet Ma hal le si ne ya ban cý lar i çin o luþ tu ru lan me zar lý ða þu a na ka dar 7 ki þi def ne dil di ði a çýk lan dý. Av ru pa þart la rý nýn göz ö nü ne a lýn dý ðýn da 15 bin TL nin çok pa ra ol ma dý ðý ný be lir ten Baþ kan e lik, Av - ru pa ül ke le rin de bin e u ro ci va rýn da ol du ðu nu söy le di. Yak la þýk 4 bin ya ban cý nýn ya þa dý ðý bel de de bir çok ki þi de def ne dil di ði sý ra da Pa paz ye ri ne Ý ma mýn ken di si ni def net me si i çin Mah mut lar Be le di ye si ne baþ vur du ðu nu be lir ten Baþ kan e lik, Ba zen de hem Pa paz, hem Ý mam da ol ma sý ný is te yen ler de var. A ma sa de ce i mam ta ra fýn dan def ne dil mek is te yen 20 ci va - rýn da ya ban cý bi ze baþ vur du de di. Antalya / cihan SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı