1113 Sayı: 566. FUARLAR YASASI (26/1984 Sayılı Yasa) 5'nci Madde Altında Tüzük

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1113 Sayı: 566. FUARLAR YASASI (26/1984 Sayılı Yasa) 5'nci Madde Altında Tüzük"

Transkript

1 1113 Sayı: 566 FUARLAR YASASI (26/1984 Sayılı Yasa) 5'nci Madde Altında Tüzük Fuarlar Yasası'nın 5'inci Maddesi altında yapılan Tüzük: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 26/1984 sayılı Fuarlar Yasası'nın 5'inci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar: Kısa isim 1. Bu Tüzük "Yurt İçi Fuar Düzenleme Tüzüğü" olarak isimlendirilir. Tefsir BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar 2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe:; "Bakanlık", Ekonomi işlerinden sorumlu Bakanlığı, "Müdürlük'.Sanayi Dairesi Müdürlüğü'nü anlatır. "Düzenleyici", Bu Tüzüğün 12'inci maddesinde belirtilen, fuar düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşları anlatır. "Belge", Bakanlık tarafından bu Tüzük hükümleri çerçevesinde öngörülen şartları yerine getiren organizatörlere yurt içi fuar düzenleme yetkisi tanıyan Belgeyi anlatır. "Katılımcı", Aralarında imzalanmış sözleşme hükümleri çerçevesinde düzenleyicinin tahsis ettiği bir stand da ürün veya hizmetlerini sergileyen, gerçek kişiler ile kurum ve kuruluşları anlatır. "Fuar alanı", Bu Tüzüğün 19'uncu maddesinde belirtilen asgari altyapı niteliğini taşıyan ve fuar düzenlenmesine uygun hale getirilmiş açık ve kapalı alanları anlatır. "Stand", Fuar alanı içerisinde sergileme ve bilgi sunma faaliyetleri için elverişli hale getirilmiş açık ve kapalı üniteleri anlatır. "Gözlemci", Bakanlık tarafından organizasyon izni verilen düzenleyicileri, düzenledikleri fuarlarda denetleme görevini yerine getirmek üzere Bakanlıkça görevlendirilen kişileri anlatır. "Puan", Bakanlık gözlemcisi ve katılımcı firmalar tarafından yapılacak, düzenleyicilerin fuardaki yeterlilik ve başarı düzeyini belirleyen değerlendirmeyi anlatır. Amaç 3. Bu Tüzüğün amacı, fuarların yeterli altyapı, modern teknik ve donanımlarla, önceden belirlenmiş bir program dahilinde düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları ve bu konudaki standartları belirlemektir.

2 1114 Kapsam 4. Bu Tüzük, fuar düzenleyeceklerde aranacak nitelikler ile bunların yükümlülüklerini, fuarların düzenlenmesine ilişkin esasları', fuar alanlarında bulunması gereken asgari teknik ve fiziki özellikleri, fuarların denetlenmesine ilişkin kuralları ve bu Tüzüğe aykırı davranışlar konusundaki düzenlemeler ile Bakanlığın bu konudaki görev ve yetkilerini ve konuyla ilgili diğer hususları kapsar. İKİNCİ KİSİM Fuar, Fuar Türleri ve Süreleri Fuar 5. (1) Fuarlar; ticarete konu mal ve hizmetler ile tarım ve sanayi ürünlerine ilişkin teknolojik gelişmelerin, bilgilerin ve yeniliklerin tanıtım amacıyla sergilendiği, yurtiçi ve uluslararası düzeyde bilgi alışverişi, teknik işbirliği, geleceğe yönelik ticari ilişki kurulması ve geliştirilmesi olanaklarının sağlandığı ve bu Tüzüğün 19'uncu maddesinde belirtilen asgari altyapı özelliklerini taşıyan fuar alanlarında düzenlenen, tarih ve süreleri önceden belirlenen organizasyonlardır. (2) Tanıtım isminde sergi sözcüğü kullanılmakla birlikte yukarıdaki fıkradaki niteliklere uygun olarak yapılan düzenlemeler de fuar sayılır. Genel Fuar İhtisas Fuarı Tüketici Fuarı Tek Ülke Fuarı 6. Belli bir sektörü veya ürün grubunu esas almayan, zaman zaman periyodik olarak da tekrarlanan ve çeşitli ürünlerin birlikte sergilendiği, mal ve hizmetlerin ticari tanıtımı ile satışının da amaçlandığı sosyal, kültürel ve eğlence etkinliklerinin de yer aldığı ve süresi 20 günden fazla olmayan herkese açık düzenlemedir. 7. Belli bir ürün veya ürün grubu ya da sektörle doğrudan ilgili ve sektörü yönelik mal ve hizmet üreten katılımcılar bazında teknolojik ve uygulamalı bilgi alış verişinin artırılması ve ticari işbirliğine yönelik bilgi değişimi ortamının yaratılması ile ihtiyaç duyulan ürün siparişlerinin verilmesi amacıyla yapılan ve ziyaretçilerini genel olarak fuarın konusu ile ilgili hedef kitlenin oluşturduğu ve süresi yedi {7} günü geçmeyen organizasyondur. 8. Ziyaretçisini tüketicilerin oluşturduğu ve sergilenen ürünlerin satışının yapıldığı genellikle tüketim talebinin yoğunlaştığı öze! günler, haftalar veya dönemler öncesinde ve/veya sırasında yapılan ve süresi 20 günü geçmeyen organizasyondur. 9. Tek başına yabancı bir ülkenin üretimini veya bir ana tema seçerek o alanda faaliyet gösteren firmaları ile konunun ilgililerini bir araya getiren ve süresi yedi (7) günü geçmeyen fuarlardır. Bu fuarlar; yurt içi fuar düzenleme yetki belgesine sahip şirketlerce ve yapılan anlaşmalar çerçevesinde, o yabancı ülkenin ilgili kurum veya kuruluşlarınca da düzenlenir.

3 1115 Tek Firma Sergisi 10. Bir firmanın kendi kendine ürünlerini tanıttığı ve süresi yedi (7) günü geçmeyen sergiler olup, bu firmalar yetki belgesine sahip şirketlerle işbirliği yaparlar. Uluslararası Fuar Niteliği 11. (1) Bu Tüzüğün 6'ncı, 7'nci, 8'inci, 9'uncu ve 10'uncu maddelerinde tanımı yapılan fuar türlerinden ayrı olarak, bir fuarın "uluslararası fuar" niteliği taşıması aşağıdaki şartların birlikte oluşması ile mümkündür: (A) Bakanlığın belirleyeceği günler dışında perakende mal satışının yapılmadığı, (B) Bir fuarın ayni ad altında ve sektör bazında en az 3 yıl veya üst üste 3 defa yapılmış olması, (C) Genel olarak, doğrudan ve dolaylı (temsilcileri kanalıyla) yabancı katılımcı sayısı, tüm katılımcılara göre en az %15 olması, (D) Yine doğrudan ve dolaylı yabancı katılımcıya satılan net m 2 stand alanı büyüklüğünün toplam stand alanının %10'undan az olmaması, (E) Yabancı ziyaretçi sayısının, toplam ziyaretçi sayısı içerisinde en az %2,5'a ulaşması, (2) Fuarların bu nitelikleri; Yeminli Mali Müşavirler tarafından düzenlenecek raporlar ile belgelenmelidir. Ancak, UFl (Union Des Foires Internatıonales) etiketini taşıyan fuarlarda yukarıdaki işlemler yapılmaz. ÜÇÜNCÜ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Düzenleyiciler ve Yetki Düzenleyiciler İşbirliği Düzenleyicilerde Aranacak 12. Belgesi Fuarlar, kamu idarelerince düzenlenecek olanlar hariç, Bakanlıktan yurt içi fuar düzenleme yetki belgesi alan, limited şirketler tarafından düzenlenir. 13. Faaliyet konuları ile sınırlı olmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile bunların üst kuruluşları, kamuya yararlı dernekler, vakıflar ve ticaretle ilgilj belli bir meslek grubuna dahil bulunanların oluşturdukları dernek ya da birlikler, yetki belgesine sahip düzenleyiciler ile işbirliği yapmak suretiyle fuar gerçekleştirebilirler. 14. (1) Kamu idareleri hariç düzenleyicilerin; (A) Limited şirket şeklinde kurulmuş olmaları,

4 1116 Koşullar Yetki Belgesi Alınması (B) Ana sözleşmelerinde, münhasıran fuarcılık ve bu faaliyetlerle sınırlı olmak kaydıyla yayıncılık, tanıtım, reklam, kongre ve benzeri faaliyetlerde bulunacaklarının ve bu faaliyetleri gerçekleştirmek üzere de gerekli olan işleri yapabileceklerinin belirtilmiş olması ve bu faaliyetler dışında kalan iş konularının ana sözleşmelerinde yer almaması, (C) En az yirmi milyar lira ödenmiş sermayeye sahip bulunması, (D) Ortaklık sıfatına sahip yöneticiler ile diğer imza yetkisine sahip görevlilerin müflis, konkordato ilan etmiş veya taksirli suçlar hariç olmak üzere zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymemiş olması, (E) Bu Tüzüğün 15. maddesi ile düzenlenen yetki belgesine sahip bulunulması, şartları aranır. (2) Bakanlık, (1)'inci fıkrada belirtilen en az sermaye miktarını gerekli gördüğü hallerde artırılmasını isteyebilir. 15. (1) Limited şirket olarak faaliyet gösteren düzenleyiciler yetki belgesi almak üzere, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Bakanlığa doğrudan başvururlar. (A) Dilekçe, (B) Şirketler Mukayyitliğince onaylı şirket ana sözleşmesi, hissedarlar belgesi, direktörler belgesi, (C) Şirketin sermayesinin tamamının ödendiğine ilişkin belge, (D) Ortaklık sıfatına sahip yöneticiler ile diğer imza yetkisine sahip görevlilerin müflis, konkordato ilan etmiş veya taksirli suçlar hariç olmak üzere zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymemiş olduğuna dair Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan belge, (E) Şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda hukuken temsile yetkili kılınan kişilere ilişkin 6 ayı geçmemek şartıyla düzenlenen imza sirküleri, (F) Bu Tüzüğün ekindeki Ek:1 Formu. (2) Bakanlıkça yapılan inceleme sonucunda, başvurulan uygun görülen şirketlere beş yıl süreli "Yurt İçi Fuar Düzenleme Yetki Belgesi" verilir. Yurt içi fuar düzenleme yetki belgesi, her beş (5) yılda bir yenilenir. Süre bitiminden dört ay önce bu maddede belirtilen belgelerle Bakanlığa yeniden müracaat edilir. Bakanlıkça uygun görülenlerin yetki belgeleri yenilenir. Yenileme işlemi için süresi içerisinde ilgili belgelerle birlikte Bakanlığa başvurmayan şirketlerin yetki belgeleri iptal edilir.

5 1117 İKİNCİ BÖLÜM Yıllık Fuar Takviminin Oluşturulması ve İzin Yıllık Fuar Takvimi İzin 16. (1) Yıllık Fuar Takvimi, Bakanlık tarafından düzenlenir ve her yıl en geç Mart ayında Resmi gazete'de yayınlanır. Düzenleyiciler, bir sonraki yıl içerisinde düzenlemek istedikleri fuarları bir önceki yılın Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirir. Geçerli "Yurt İçi Fuar Düzenleme Yetki Belgesi" olmayan düzenleyicilerin talepleri değerlendirilmez. (2) Başvurular arasında bir önceki yıl Fuar Takviminde yer almayan fuar talebi olması halinde Bakanlık değerlendirme sonucunda uygun gördüklerine Fuar Takviminde yer verir ve Resmi Gazete'de yayımlanır. 17. Fuarlar, Resmi Gazete'de yayımlanıp duyurulan, fuar takviminde belirtilen düzenleyiciler tarafından, belirlenen yer ve zamanda düzenlenir. Fuarlar dışında kalan ve her yıl tekrarlanan festival, sergi ve panayırlar bu Tüzük kapsamı dışındadır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Katılım ve Sözleşme Katılım ve Sözleşme 18. (1) Fuarların, firma sayısının sınırlı olduğu sektörler hariç, en az 20 katılımcının iştiraki ile düzenlenmesi esastır. Katılımcı sayısının hesaplanmasında sözleşme yapılan firma sayısı esas alınır. (2) Birinci fıkrada belirtilen en az katılımcı sayıları, aynı sektör bazında önceki yıl açılan fuarların katılımcı sayıları, sektörün ve ekonomik konjoktür de dikkate alınarak Bakanlıkça azaltılabilir. En az katılımcı sayısına ulaşmadan yapılan fuar düzenlemeleri izleyen bir yıl içerisinde aynı tanıtım ismi altında fuar takvimine alınmaz. (3) Fuara iştirak konusunda düzenleyici ile katılımcı arasında bir sözleşme yapılması esastır. Bu sözleşmede katılımcıya tahsis olunacak stand yeri, fuar katılım ücretine nelerin dahil olduğu ve fuar organizasyonu nedeniyle verilecek hizmetler açıkça belirtilmelidir. Sözleşmeye, katılımcının başka fuarlara katılmasını engelleyen ve düzenleyicisinin diğer fuarlarına da katılmayı taahhüt eden hükümler konulamaz.

6 1118 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Fuar Düzenlenebilecek Alanlar Fuar Alanında Aranacak Özellikler 19. Fuar düzenlenecek alanlarda; (A) Ziyaretçiler için ayrı giriş-çıkış ile sergilenen ürünler için tahmil-tahliye kapılarının. (B) Aydınlatma ve gereğinde güç kullanımı için yeterli kapasitede elektrik donanımının ve temel işlevler için yeterli sayıda jeneratörün, (C) Kapalı alanlar için çalışır durumda ısıtma ve havalandırma sistemlerinin, (D) İletişim için gerekli araç ve gereçlerle yeterli alt yapının, (E) Fuar alanına uygun sayıda lavabo ve tuvaletlerin, (F) İhtiyaç ölçüsünde büfe, kafeterya ve lokantanın, (G) Düzenleyici ve görevlendireceği personele ait bir danışma, yönetim, gözetim ye denetim bürosunun, (H) Güvenlik ve ilk yardım hizmetleri için gerekli kapalı ünitelerin, (I) VIP salonu, konuk ağırlama yerleri, basın odası gibi yerlerin, bayrak direklerinin bulunması gerekmektedir. Gerektiğinde bu alanlarda antrepo muamelesi görmesini sağlamak üzere, gümrük ofisleri kurulmalıdır. BEŞİNCİ BÖLÜM Erteleme veya İptal, Fuar Süreci ile Sonrasına İlişkin Kurallar Erteleme veya İptal 20. Zorunlu nedenlerle fuarların düzenleniş tarihleri veya yerlerinin değiştirilmesi veya iptal edilebilmesi, yetkili organ kararı ve belgelendirilmesi kaydıyla, Bakanlığa en az bir (1) ay önceden bildirimde bulunulmasıyla mümkündür. Ancak, tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde bu süre aranmaz. Bu gibi hallerde katılımcıların uğrayacakları zarar ziyandan düzenleyici sorumludur. İsim Kullanma Yasağı 21. Bu Tüzük hükümlerine göre Fuar Takvimine girmeden yapılacak düzenlemelerde hiçbir şekilde "Fuar" veya "Sergi" sözcükleri ile yurt içi ve yurt dışına yönelik olarak hazırlanan mektup, broşür, reklam ve diğer basılı evrak üzerinde yabancı dillerde de "Fuar" veya "Sergi" anlamına gelen sözcükler kullanılamaz. İlan ve Reklamlar 22. Fuarın giriş kapısında görülebilir uygun bir yere fuarın tanıtım ismi, açılış kapanış tarihleri, ziyaret saatleri kolayca okunabilir boyutlarda yazılır. Düzenleyiciler tarafından ziyaretçilere yönelik olarak basın duyuruları, reklam, hedef kitleye doğrudan postalama, poster, ışıklı pano, afişler, pankart ve bu gibi vasıtalarla katılımcıların da iştirakiyle promosyon çalışmaları yapılır.

7 1119 Fuar Kataloğu Fuar Sonrası Düzenlenecek Rapor 23. Fuarlarda, fuarın açılmasından önce veya fuar süresince katılımcılara ve ilgililere dağıtılmak üzere bir katalog hazırlanır. 8u katalogda; katılımcılar, bunların ürettikleri mal ve hizmetler, katılımcı firmaların, kimlik bilgileri ile düzenleyici tarafından gerekli görülecek diğer bilgiler yer alır. Katalogların hazırlanmasında Türkçe yanında yaygın en az bir yabancı dil kullanılır. 24. Düzenleyici; fuar süresince organizasyonda görevlendirilen personelin isim ve görevlerini gösteren liste ile birlikte, katılımcı ve ziyaretçi sayısı, kullanılan net stand alanı, düzenlemenin kaçıncı kez yapıldığı, katılımcılara ilişkin bilgiler, fuar hakkında değerlendirme, görüş ve önerileri içeren bir rapor ile fuar katalogunu fuarın kapanış tarihinden itibaren en geç iki (2) ay içerisinde Bakanlığa gönderir. DÖRDÜNCÜ KISIM Denetim ve Gözetim Kapatılma 25. Denetim ve Gözetime İlişkin Esaslar ve Yaptırımlar (1) Düzenlenen fuarlar, Bakanlığın denetim ve gözetimine tabidir. Bakanlık açılan fuarları, uygulamayı izlemek ve gerekli önlemleri almak üzere fuar öncesi ve süresince yetkili bir gözlemci bulundurabilir. (2) Düzenleyiciler, görevlendirilen Bakanlık personelinin, bu Tüzük hükümleri çerçevesinde isteyeceği bütün bilgi ve belgeleri vermek, denetim ve gözetim görevinin gereğinin yerine getirilmesi açısından, gerekli her türlü kolaylığı göstermek, yardımcı olmak ve yapılan denetimler sonucunda Bakanlığın bu Tüzük hükümleri çerçevesinde vereceği talimatlara uymak zorundadırlar. (3) Bakanlık, açılan fuarların uygulama ve altyapı hizmetleri yönünden geliştirilebilmesi, dünya fuarcılığındaki standartlar ile yeniliklerin yurt içi fuarlara yansıtılabilmesi, yurt içi fuar takviminin diğer ülkelerin fuar takvimleri göz önüne alınarak belirlenebilmesi yönlerinden gerekli hazırlık ve çalışmaların yapılabilmesi için özelliği olan yurt dışı ihtisas fuarlarında, inceleme yaptırabilir. 26. (1) Bu Tüzüğün 15, 16 ve 19 uncu maddeleri hükümlerine ayrı ayrı veya birlikte aykırı hareket etmek suretiyle yapılan fuar düzenlemeleri ile Bakanlığın ön gördüğü fuar sürelerinin aşılması durumunda yapılan organizasyonlar ve asgari teknik ve fiziki özellikleri taşımayan şartlarda yapılan fuarları kapatabilir. (2) Kapatılma işlemi uygulanan fuar düzenleyicisine bir sonraki fuar takviminde aynı isimde veya aynı konuda bir (1) yıl süreyle izin verilmez. (3) Kapatılma işleminin uygulanması nedeniyle, katılımcı, fuar alanı sahibi ve üçüncü şahıslar yönünden doğabilecek zararlardan düzenleyici sorumludur.

8 1120 Yetki Belgesi ile ilgili Yasaklama Fuar Düzenlenmesi ile İlgili Yasaklama Fuarda Satış 27. Bakanlıktan ilk defa "Yurt İçi Fuar Düzenleme Yetki Belgesi" alan düzenleyiciler altı (6) ay geçmeden fuar düzenleyemezler. (2) Yetki belgesine sahip bir şirketin, diğer bir şirketle birleşmesi veya nev'i değiştirmesi halinde (1)'inci fıkradaki hüküm uygulanmaz. Geçerli yetki belgesi bulunmaması nedeniyle hakkında kapatılma işlemi uygulanan fuar düzenleyicileri kapatılma tarihinden bir (1) yıl geçmeden yeniden yetki belgesi talebinde bulunamaz. 28. (1) Fuar takvimine girmeyen konularda düzenleyiciler fuar yapamazlar. (2) Düzenlenen fuar süresinin aşılması ve kapatılma işlemi uygulanması durumlarında düzenleyiciler izleyen yılda fuar takvimine alınmazlar. (3) Belgelendirilmeyen ve haklı sebebe dayandırılmayan, erteleme ve iptal eylemlerinin saptanması durumunda, düzenleyiciler izleyen yıl içerisinde, aynı isim ve benzer konularda fuar organize edemezler. (4) Bu Tüzüğün herhangi bir maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen düzenleyiciler hakkında bu maddenin (2). fıkrasına göre işlem yapılır. 29.(1) Hangi fuarların satıştı olabileceği önceden Bakanlıkça belirlenir. (2) Uluslararası Fuar'larda, fuar bitmeden satış yapılması yasaktır. (3) Satışlı olmayan fuarlarda satış yapan standlar, fuar düzenleyicileri tarafından kapatılır. Buna aykırı hareket eden düzenleyicilerin, bir sonraki yıl düzenleyecekleri fuarlar, fuar takvimine alınmaz. Yurt dışından gelecek katılımcıların yapacakları satışlar, gümrük, ithalat ve KDV mevzuatlarına tabidir.

9 1121 BEŞİNCİ KISIM Son Kurallar Yürütme Yetkisi Yürürlüğe Giriş 30. Bu Tüzük, Ekonomi işlerinden sorumlu Bakanlık tarafından yürütür. 31. Bu Tüzük; Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihden başlayarak yürürlüğe girer.

YURT İÇİNDE FUAR DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

YURT İÇİNDE FUAR DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İş bu Esaslar, TOBB Yönetim Kurulunun 03 Kasım 2014 tarihli ve 94 sayılı Kararına istinaden, 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. YURT İÇİNDE FUAR DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR Amaç MADDE 1

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31.01.2013 tarihli 28545 sayılı düzenlemeli BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Madde 3 Bu Yönetmelik, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 ve 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 Bu Yönetmelik, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 ve 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 03.03.2004 Çarşamba Sayı: 25391 (Asıl) Devlet Bakanlığından: BIREYSEL EMEKLILIK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELIK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Yasal Mevzuat Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik Devlet Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ MART 2015 LEFKOŞA YAYIN VE BİLGİ İÇİN Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti +(392) 228 31 41 +(392) 228 59 88 Devlet Planlama Örgütü Web: http://www.devplan.org

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 12 20 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28713 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA

Detaylı

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03. İlk yardım Yönetmeliği RG Tarih : 22/05/2002 Sayı : 24762 İlk yardım Yönetmeliği İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.2004

Detaylı

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Uygulama Usul ve Esaslarının amacı, Bakanlar

Detaylı

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Telekomünikasyon Kurumundan: Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik imzanın hukuki

Detaylı

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği Bağımsız Denetim Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Tarih: 05.05.2004 Sayı: 25453 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME WORLD ENERGY COUNCIL DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME ANKARA WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WORLD ENERGY CONGRESS) HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı