Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur"

Transkript

1 Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

2

3

4 Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar 06 > MÜfiTER LER M Z Adnan Çeltikçio lu: Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz 08 > MÜfiTER LER M Z Güvenin ad Dumanlar Makina 10 > FUARLAR HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad BAY LER M Z Defterimde baflar s zl k yoktur BÖLGELER M Z O nun hayat, ifli 12 > 14 > 16 > SERV SLER M Z kinci kuflak arkadafll k 18 > Ç M ZDEN B R nsan çal flt yerde mutluysa evine de mutlu gider 20 > ÜRÜNLER M Z Hyundai den bir yenilik daha HL780-7A 21 > HMF MAK NA VE SERV S SAN. VE T C A.fi. Yayg n süreli yay n Üç ayda bir yay mlan r. Bu dergide yay nlanan haber, foto raf ve yaz lar izin al nmadan kaynak gösterilerek dahi kullan lamaz. Tipografik hatalar ba lay c unsur teflkil etmez. mtiyaz Sahibi Tamer Öztoygar HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Ankara Devlet Yolu Berberbostan Mevkii No: So anl k-kartal/ stanbul Sorumlu Yaz flleri Müdürü Reyhan U urlu Yücel HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Ankara Devlet Yolu Berberbostan Mevkii No: So anl k-kartal/ stanbul Yay n Kurulu Ömer Uzun, Serhad Taflk nmeriç, H. Nüzhet Gökberk, Bora Ça larcan, Elvan Küçükdemiral, Sinan K rgül, P nar Topkaya Yönetim Adresi HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Ankara Devlet Yolu Berberbostan Mevkii No: So anl k-kartal/ stanbul Tel: (0216) Faks: (0216) Yap m Rota Yay n, Yap m, Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No.1 Rota Binas fiiflli- stanbul Tel: Faks: Yaz flleri Türkflan Zeytino lu Cihan Ald k Banu Ayseli Aylin Ünal Görsel Yönetmen Özgül Sarar Kara Görsel Uygulama P nar Gazanfer Yasemin Can Murat Genç Bask Tarihi Temmuz Bask Tor Ofset Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Caddesi No: 26/2 Ayaza a fiiflli- stanbul Tel: (PBX) Da t m HMF MAK NA VE SERV S SAN. VE T C. A.fi.

5 BAfiYAZI BÜYÜYEREK DEVAM ED YORUZ Merhaba, HMFV ZYON dergimizin ilk say s, içeri i ve tasar m ile sizlerden olumlu geri dönüfller ald. Siz okuyucular m z n göstermifl oldu u ilgiye çok teflekkür ederiz. Ayn kaliteyi ilgi çekici konu bafll klar alt nda bu say m zda da sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz y l n n ilk alt ay n geride b rakt m z dönemde HMF Makina olarak h zla önemli çal flmalara imza at yoruz. fl makinalar n n en önemli organizasyonlar ndan biri olan Ankomak 06 Fuar nda, HMF stand Hyundai teknolojisinin en yeni ürünlerinin sergilendi i ve nefes kesen flovlar ile en dikkat çeken stant oldu. Müflterilerimiz ile söylefli bölümünün bu say daki konuklar ndan biri Çeltikçio lu Yönetim Kurulu Baflkan H. Adnan Çeltikçio lu ydu. Kendisi ile uzmanl k alan olan altyap inflaatlar ve sektörle ilgili keyifli ve bilgilendirici bir söylefli yapt k. Yine Ankara müflterilerimizden Erhan Duman ve Aziz Karagöz bizlere tecrübelerini ve çal flmalar n aktard lar. Tüm söyleflilerimizi keyifle okuyaca n z umuyoruz. Her say m zda bir bayimizin tan t m na yer veriyoruz y l nda devam eden bu baflar lar - m zda Türkiye deki iyi ifl ortaklar yla çal fl yor olmam z n büyük katk s var. Bunlardan biri de, stanbul Bayimiz Gürtay Makina. fiirketin kurucusu Gürsel Y ld r m ve tak m n yak ndan tan - ma f rsat n bulacaks n z. Sat fl Sonras Hizmetler, HMF Makina n n müflteriye verdi i de eri en güzel flekilde ifade edebildi i bir bölüm. Bu say m zda zmir Yetkli Servisimiz Bornova 93 ün %100 müflteri odakl çal flma yaklafl m n da sizlere aktarma f rsat buluyoruz. HMF ailesini tan tmaya bu say m zda da devam ediyoruz. Çok güzel projelere imza atan Ankara Bölge Müdürlü ü ekibini ve bu ekibin kaptan Bölge Müdürümüz Suat K ral sizlere tan taca z. çimizden biri köflesinde ise zmir Bölge Müdürümüz Tarkan Yorulmaz ve ailesini konuk ettik. Tarkan Bey i baflar l sat c kimli i d fl nda da tan ma olana bulaca z. Teknoloji köflesinde Yeni ürünümüz HL 780-7A yükleyicimizi ve dergimizin içinde sizlere ulaflt rmak istedi imiz ürün katalo umuzu görebilirsiniz. Ayr ca HMF Makina ailesi olarak h zla büyümeye devam ediyoruz. Sizlerle birlikte gerçekleflen büyüme sürecinde mevcut yerimize s amad m z düflüncesiyle yeni ve daha büyük bir yuvada hizmet vermeye devam edece iz. HMF Makina ailesi olarak h zla büyümeye devam ediyoruz. Sizlerle birlikte gerçekleflen büyüme sürecinde mevcut yerimize s amad m z düflüncesiyle yeni ve daha büyük bir yuvada hizmet vermeye devam edece iz. Yeni say larda tekrar buluflmak dile iyle, bol kazançl günler, nefleli ve güneflli bir yaz dilerim, Sayg lar mla, Tamer Öztoygar Genel Müdür HMFV ZYON N SAN-HAZ RAN 2006 > 05

6 HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik HMF reklamlar her yerde... Son bir ayd r ulusal ve yerel bazl gazetelerde devam eden foklift gazete ilanlar m za müflterilerimizden ilgi büyüktü. Olumlu sonuçlara da imza att m z ilanlar m z sayesinde Hyundai Forklift gücü ve prestiji daha da perçinlendi. HR Dergi taraf ndan yedi y ld r düzenli olarak gerçeklefltirilen Lojistik Yönetimi Zirvesi nin sekizincisi Nisan 2006 tarihleri aras nda Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray nda gerçekleflti. Günümüzde gittikçe önemi artan lojistik sektörünün bulufltu u zirvede lojistik/tedarik zinciri yönetimi konusunda hizmet üreten ya da alan kurumlar n tüm dünyada otorite olarak kabul edilen temsilciler i, bir araya geldi e yak n kat l mc yla gerçekleflen 8. Lojistik Zirvesi nde, Türkiye nin bölgemizde lojistik hizmetlerin baflar yla verildi i bir üs olmas na, bunun yarataca katma de erin milli ekonomimize büyük katk sa lamas na destek vermek ana tema olarak belirlendi. DHL ve BORUSAN Lojistik in ana sponsorlu unda gerçekleflen zirvede UPS, Üçge Raf Sistemleri, Yurtiçi Kargo gibi sektörün önemli firmalar yerlerini ald. fl makinalar sektöründen Toyota stif Makinalar - n n sadece stand yla yer ald zirvede, HMF, Hyundai Forklift ve Atlet Depo çi Ekipman ürünlerini sergileyen stand yla büyük ilgi gördü. Ankomak Fuar n n ard ndan HMF den bir yenilik daha... Hyundai Heavy Industries Co., LTD den ithal edilen orijinal Hyundai yedek parçalar n art k kolayl kla ay rt edebilmek mümkün olacak. Çünkü HMF yedek parça deposundan sevk edilen tüm Hyundai yedek parçalar n n üzerinde yeni yapt r lan özel gümüfl renkli HOLOGRAM lar yer almaya bafllad. Böylelikle müflterilerin taklit yedek parça kullanarak makinalar na istemeden zarar vermelerinin de önüne geçilmifl olacak. HMF Makina çal flanlar 31 May s-4 Haziran tarihleri aras nda gerçekleflen 16. Ankomak Fuar n n ard ndan elde edilen baflar ve performans 6 Haziran akflam, fiaflk nbakkal Tike Restaurant da düzenlenen bir akflam yeme iyle kutlad. 32 kiflinin kat ld akflam yeme inde Genel Müdür Tamer Öztoygar tüm çal flanlara teflekkürlerini sundu. SSH Departman Yeme i SSH departman 12 Haziran 2006 Pazartesi günü yeni Sat fl Sonras Hizmetler Müdürü Sinan K rgül ile Kalam fl Marina Develi Restaurant ta tüm departman n kat ld tan flma ve motivasyon yeme i gerçeklefltirdi. 06 <

7 Gürtay Makina dan kutlama yeme i ve bayii gezisi HMF stanbul Bayisi Gürtay Makina, 2006 y l n n ilk dört ay nda yakalad baflar l sat fl grafi ini düzenledi i bir yemekle tüm ekibi ve HMF yetkilileriyle birlikte Rakkas Restaurant da kutlad. Gürtay Makina ilk çeyrekte 50 adet Hyundai fl Makinas sat fl gerçeklefltirdi. Ukrayna Gezisi Gürtay Makina, müflterilerine özel etkinlikler kapsam nda bir de Ukrayna gezisi düzenledi. 25 Gürtay müflterisi May s da tarihimizde önemli bir yere sahip Sivastopol ve Yalta ya giderek tarihi ve turistik bir geziye kat ld. Müflteriler aras nda düzenlenen mini anket sonucunda Ukrayna n n belirlendi ini söyleyen Gürtay Makina Sat fl Müdürü Mehmet Kuflçu; Y lda ifl makinas satan bir bayiyiz. Müflterilerimiz de do al olarak bizim için çok önemli. Lokal odakl yemek organizasyonlar m z n yan s ra baflar m zda eme i olan tüm müflterilerimizi zaman zaman yurtd fl seyahatlere ç kararak a rlamak istiyorduk. Bu y l sat fllar m z iyi gidince bütçemizi yapt k ve ilk olarak Ukrayna seyahatini gerçeklefltirdik. kinci bir grubu da A ustos sonu için organize etmeye çal fl yoruz. Bayi seyahatlerini düzenlemekte tek bir amac m z var; o da müflterilerimizle olan iliflkilerimizi daha da güçlendirmek dedi. Ukrayna da Yalta Konferas n n yap ld tarihi saraylar gezen Gürtay müflterileri ayr ca Özbek yörük çad rlar n da gezerek otantik Özbek yemeklerini tatt lar. Afyon Merfes 2006 Fuar HMF Makina bu y l yedincisi gerçekleflen scehisar Mermer, Mozaik, El Sanatlar ve Makina, Araç, Ekipmanlar Festivali nde 167 m 2 lik aç k alanda yerini ald Haziran 2006 tarihleri aras nda gerçekleflen fuarda, R360LC-7, HDF30-5, Folex 35DS-7, SG3300S olmak üzere dört ürün sergilendi. Fuarda HMF stand na ve Hyundai marka ürünlere ilgi büyüktü. Uluslararas nflaat Makinalar, Makina Teknolojileri Fuar, INTERMAT Nisan 2006 tarihleri aras nda Paris de düzenlendi. Intermat Fuar Kapal, aç k ve demo alanlar ndan oluflan Intermat Fuar geçmifl y llara nazaran bu y l biraz daha sakin bir tempoda geçti. 6. Hall da yer alan Hyundai Europe un 1000 m 2 lik iki katl stand nda 15 ürün sergilendi. Sergilenen ürünler a rl kl mini ekskavatörlerdi. R 500 ve HL 780 ürünlerinin de tan t mlar yap ld. Yer s k nt s ndan dolay sadece bir forklift model sergilenebildi. Gün içerisinde dansç k zlar n yapt flovlara fuar ziyaretçilerinin yo un ilgisi vard. Hyundai Avrupa, yeni reklam kampanyas yla fuarda etkin yer ald. Fuar süresince aç k ve kapal alanlardaki tüm firmalar ürün maketleri ve promosyon malzemelerini satt lar. Fuar n ifl makinalar salonlar n n ço unda irili ufakl pek çok firman n üretti i mini makinalar dikkat çekti. Sektör d fl nda Sandvik firmas, kurdu u üç boyutlu mini sinemayla ziyaretçilerin ilgisini çekmeye çal flt. Fuarda birçok k r c firmas n n standlar n da gezen Hyundai yetkilileri motor markalar n n yer ald salonda Cummins, Perkins, Deutz, Yanmar ve JCB Motor bölümünün standlar n da yak ndan inceledi. Intemat Fuar nda yer alan Türk firmalar : Hema, Hidromek, mder ve Makina Market Dergisi, nan Makina-MTB ve Mesa malat. HMFV ZYON N SAN-HAZ RAN 2006 > 07

8 MÜfiTER LER M Z Adnan Çeltikçio lu: A l t y a p inflaatlar nda uzman kurulufluz Altyap inflaat nda Türkiye nin önde gelen kurulufllar ndan biri olan Çeltikçio lu Grubu, ayr ayr firmalar halinde hizmet verdi i müteahhitlik sektöründe HMF Makina ile çal fl yor. Altyap inflaat deyince akla gelen birkaç isimden biri olan Çeltikçio lu fiirketler Grubu nun temeli 1953 y l nda baba Hilmi Çeltikçio lu taraf ndan at lm fl. fiah s firmas olarak kurulmufl ve uzun y llar müteahhitlik hizmeti vermifl y l na gelindi inde ise bayra o ullar devralm fl. Böylece Adnan Çeltikçio lu v e Kemal Çeltikçio lu babalar n n kurdu u firmay müesseselefltirerek Çeltikçio lu fiirketler Grubu nu kurmufllar. fli mutfa nda ö rendim Halen Çeltikçio lu fiirketler Grubu nun Yönetim Kurulu Baflkan olarak görev yapan Adnan Çeltikçio lu nun hikayesi sektördeki ço u isimden farkl de il. O da di er müteahhitler gibi bu ifle çocukluk y llar nda gönül vermifl. Kendini bildi bileli inflaatlar n içinde oldu unu söyleyen Adnan Çeltikçio lu, Çocuklu um flantiyelerde geçti. Fiilen maafl almaya ise Lise 1 de bafllad m. Asl nda maafl de il de yevmiye al yordum diye anlat yor o günleri. Çeltikçio lu inflaatç l n her aflamas nda aktif olarak çal flm fl. Boru atölyesinde imalatta çal flm fl, boru döflemifl, makinalar k u l l a n- m fl hatta kamyonla hafriyat bile yapm fl. Deyim yerindeyse ifli mutfa nda ö renmifl, basamaklar tek tek ç km fl. Böyle yapmazsan z bugün flantiyede neler olup bitti ini bilemezsiniz d i y o r. Faaliyete bafllad klar günden bu yana sadece altyap inflaat alan nda hizmet verdiklerini ve genellikle de ller Bankas n n ifllerini yapt klar n söyleyen Çeltikçio lu, müteahhitlikte uzmanlaflman n gerekli oldu unu düflünüyor ve ekliyor: Ben her ifli yapar m tarz ndaki müteahhitlikten hariç tutuyorum kendimi. Biz sadece altyap yapar z. Ama iyi yapar z. Müteahhitlerin uzmanlaflmas gerekiyor Müteahhitlerde uzmanlaflma konusuna büyük önem veren Çeltikçio lu, uzmanlaflm fl müteahhitlerin oluflturdu u Birleflik Altyap Müteahhitleri Derne i nin baflkanl n da yürütüyor. Çeltikçio lu, 1989 y l nda altyap inflaat yapan firmalar n ayn çat alt nda toplanarak ortak sorunlar na çözüm bulunmas amac yla kurulan dernekte dört dönemdir baflkanl k görevini yürütüyor. Ç e l t i k ç i o l u ; Her sektörde olan sorunlar bizde de var. Bunlar kimi zaman idareden kaynaklanan sorunlar kimi zaman da sektörün kendi içinden gelen sorunlar olabiliyor. Mesela kullan lan boru cinsinde de ifliklikler yap l yor. Bizim üyelerimizin zaten boru fabrikalar var. Onla- 08 <

9 r n kalitelerini art rmak için mücadele ediyoruz. Hatta dernek olarak entegre contal beton ve betonarme boru imal edenlere sertifika veriyoruz. Böylece bir kalite standardizasyonu sa lamaya çal fl yoruz d i y o r. A l t y a p m z iyi de il Uzun y llardan bu yana profesyonel olarak altyap inflaat yla u raflan Çeltikçio lu nun Türkiye nin altyap s konusundaki görüflleri pek de iç aç c de il. Türkiye nin altyap s n n geç kalm fl bir yat r m oldu unu düflünüyor. Bu s - k nt n n nedeninin ise altyap çal flmalar için gereken ödene in ayr lmamas ndan kaynakland n söylüyor ve devam ediyor: T ü r k i y e altyap yat r mlar na çok sonra bafllad. Yani 1800 lü y llarda Avrupa n n bitirmifl oldu u kanalizasyonu biz 2000 li y llarda bitirmeye çal fl yoruz. Türkiye deki belediyelerin ve beldelerin %70 inin hem içme suyu hem de kanalizasyon konusunda altyap sorunu var. Çeltikçio lu na göre sorun sadece karayla s n rl de il. Altyap yetersizli inden nasibini denizler, nehirler ve göller de al yor. Deniz deflarjlar n n ve nehirlerin kanalizasyon ve ar tma sistemindeki hâlâ çözülemeyen sorunlar da, bu konuda yaflanan en büyük s - k nt lardan biri. Altyap ihtiyac bitmez Türkiye nin altyap ihtiyac n n bitmeyece ini söyleyen Adnan Çeltikçio lu, Bu sektörü çok uzun y llar çal flt racak bir kapasite var. Türkiye de çok büyük miktarlarda konut yap l yor. Bu konutlar yerleflim alanlar n n içinde de il, hep d fl nda fiehirler büyüdükçe altyap ihtiyaçlar da devam ediyor ve artarak gidiyor. Tabii bu arada 50 sene sonra yeniden yap lanlar da gözden geçirmek gerekecektir. Dolay s yla altyap ihtiyac bitmeyecektir diyor. Ancak Türkiye nin dünyada hem altyap hem de üstyap konusunda önemli projelere imza atabilecek müteahhitlere sahip oldu unu da ifade ediyor. Müteahhitlik sektörünün t pk turizm gibi ülkesine döviz kazand ran bir sektör oldu unu belirten Çeltiko lu; Bu sektörün desteklenmesi gerekiyor. Çünkü müteahhit eninde sonunda kazand paray Türkiye de yat r ma çeviren bir ifladam d r diyor. Bir müteahhidin en önemli sermayesi ifl gücü ve ekipmanlar kuflkusuz. Hele de yaflad - m z yüzy lda fllerin çabuk ve sa lam yap lmas için makina ve ekipmanlar n kaliteli ol- mas kaç n lmaz. Çeltikçio lu bu konuda, Biz üç saç aya ndan bir tanesiyiz. Kendi bafl m za bu sektörde müteahhit olamay z. Hem malzeme imalatç lar hem de makina imalat ve sat c lar bu sektörün içerisinde birlikte yaflamak zorundad r HMF den alt makina ald k flleri gere i çok say da ifl makinalar olan Çeltikçio lu, bir makinayla her ifli yapmaktan ziyade iflin cinsine göre makina alman n daha do ru bir yat r m oldu unu ifade ediyor. Ancak sektörün Türkiye de henüz ifl bitince makinay elden ç kartma noktas na gelmedi- ini de sözlerine ekliyor. Avrupa n n bu konuyu ikinci el piyasa uygulamas yla çözdü ünü ifade ediyor. Türkiye de düzenli ikinci el piyasas oluflursa ifl makinalar n n kullan m olmas gerekti i gibi olacak. Biz olmas gereken flekliyle kullanm yoruz. Makinay al yoruz, makina flantiyede duruyor. Ufak bir ifl de olsa kocaman bir makinayla oraya gidiyoruz. Ama bunlar de iflecek yavafl yavafl. Türkiye nin dört bir yan nda baflar yla altyap çal flmalar n sürdüren Çeltikçio lu fiirketler Grubu, son üç y ld r HMF Makina yla çal fl yor. Biz ilk Hyundai yi HMF Ankara Bölge Müdürü Suat K ral dan ald k. fiimdiye kadar HMF Makina dan alt makinam z var. Kullanmaya da daha yeni bafllad k. Gayet iyi durumdalar. Teknolojiyi yak ndan takip ediyoruz Teknolojik geliflmeler her alanda oldu u gibi ifl makinalar sanayinde de sevindirici geliflmelere yol aç yor. Bu durumdan tüm müteahhitler gibi geliflmeleri yak ndan takip eden Çeltikçio lu oldukça m e m n u n. T e k n o l o j i y e ba l olarak motor de iflikli i oluyor, yak t sarfiyat düflüyor. Yak t zaten yurtd fl ndan al yoruz. Ama yeni makinalar hakikaten yak - t kokluyorlar. Eskiden her bir gözünden ya bas l rd makinalara. Sonralar tek bir noktadan ya layabilir hale geldi. Art k o da de iflti, ya n bile kendi bas yor makinalar. Bundan 15 y l önce ekskavatörler, kontrol levyeleriyle çal fl rd. fiimdi ise pilot kumandayla çal fl - yor. Onun için çok pahal bir makine almak yerine, i k i - ü ç senede bir de ifltirebilece in makul fiyatl bir makina almak laz m. Çeltikçio lu fiirketler Grubu bünyesinde, Çeltikçio lu nflaat n yan s ra ayr ayr müteahhitlik hizmetleri veren bir grup firma bulunuyor. Bunlardan beton inflaatlar konusunda hizmet veren Betel Beton 1992 y l ndan bu 1955 y l nda Artvin de dünyaya gelen H. Adnan Çeltikçio lu, Bo aziçi Üniversitesi flletme Bölümü mezunu. Evli ve iki çocuk babas olan Çeltikçio lu nun özel zevkleri aras nda resim koleksiyonerli i bulunuyor. Çeltikçio lu nun koleksiyonu stanbul ve Ankara daki galerilerden bir araya getirdi i Avni Arbafl, Mustafa Ayaz, çoban ressam Süleyman fiahin ve Nuri Abaç gibi de erli ressamlar n tablolar ndan olufluyor. yana faaliyet gösteriyor. Deniz inflaatlar konusunda 1999 y l nda kurulan Denizalt nflaat, ar tma inflaatlar ile ilgili olarak 2000 y l nda kurulan Uzay Ar tma ve yine ayn y l kurulan proje hizmeti veren Deniz Proje ile Bragfor Besi Tar m Ormanc l k da fiirketler Grubu nun hizmet vermeye devam eden di er firmalar. Müteahhitin kendine has bir zaman olmaz Genel Müdürlü ü Ankara da olan Çeltikçio lu fiirketler Grubu nda zaman zaman 500 ile 1000 kifli istihdam ediliyor. Ankara n n yan s ra stanbul ve Bakü de bürosu bulunan fiirketler Grubu, boru fabrikalar n n bulundu u Mersin, Rize, Manisa ve Adana gibi flehirlerde de bölge büro fleklinde hizmet veriyor. B u kadar büyük ve baflar l bir flirketin Yönetim Kurulu Baflkan olman n yükü de a r oluyor. Adnan Çeltikçio lu da ifliyle ilgili olarak di er meslektafllar yla ayn s k nt lar yafl yor: Müteahhitin kendine has bir zaman olmaz. Sürekli olarak evinden ailesinden uzaktad r ve bu hiçbir kazançla ölçülemeyecek bir kay pt r. Ama maalesef sektör öyle gerektiriyor. HMFV ZYON N SAN-HAZ RAN 2006 > 09

10 MÜfiTER LER M Z Güvenin ad Dumanlar M a k i n a Hafriyatç l kta ailenin üçüncü kuflak temsilcisi olan Erhan Duman, dededen ald ilkeli ticaret anlay fl n sahiplenerek ifllere yön veriyor. Bu meslekte kiflisel duruflun önemine dikkat çeken Duman, Hafriyatç l kta a zdan ç kan söz alt n de erindedir. Çünkü borcu senet de il flahsiyet öder diyor. Erhan Duman, aslen Çorumlu, ancak 35 y ldan beri Ankara da yafl yor y l ndan bu yana hafriyatç l babadan ve dededen ald ö retilerle do ru-dürüst yapan bir isim. Karayollar ve DS de müteahhitlik yapt ktan sonra farkl bir alana, ikinci el makina al m-sat m ifline giriyor. Son 30 y ld r Ankara da ikinci el al m-sat m yap p da üniversite mezunu olan nadir isimlerden. Gazi Üniversitesi flletme Bölümü nden mezun. Okurken de pek okula gidememifl asl nda. fl hayat ve okul hayat bir arada gitmifl. Hafriyatç l kta önemli olan n flantiyenin tozunu yutmak oldu unu söylüyor Erhan Duman. Piyasada kendisi gibi çal flan firmalar da rakip olarak görmüyor. Herkesin müflteri portföyü de hizmet anlay fl da farkl. Herkes farkl flekilde mal n tafl yor diyor. Her meslekte oldu u gibi bu meslekte de namusuyla ifl yapman n en büyük kazanç oldu unu söyleyen Duman, flirket olarak sektördeki sayg n konumlar n flu temele dayand r yor: Ailemizin bize vermifl oldu u dürüstlük ilkesiyle hareket etti imiz için bugün bu noktalara ulaflabildik. Müflterilerimiz seçici, biz de seçiciyiz. Çok fazla eski ve y pranm fl mala girmemek kayd yla bu konumumuzu muhafaza etmeye çal fl yoruz. Dumanlar n 11 i kirada, 30 u depoda, 10 u da sergide olmak üzere 51 makinas var. Dumanlar n fark Kimi zaman 600 kifliye istihdam yaratt klar - n söyleyen Erhan Duman, 1994 deki ekonomik krizin zmir Emlak Bankas Konutlar n yapt klar bir döneme rastlad n ve sektör durma noktas na gelirken kendilerinin çal flmaya devam ettiklerini söylüyor. O halde bir s rr olmal bunun diyoruz ve Erhan Duman a soran gözlerle bak yoruz: Bunu firmam z n ilkeli durufluna, do ru bir ifl anlay fl ve ifl ahlak na sahip olmam za ba l yorum. Babamdan bu yana gelen iyi iliflkiler ve itibar devam ettirmeye, üzerine bir fleyler katmaya çal fl yoruz. Pazar büyüyecek ama nas l? Büyük müteahhitlerden, tafleron firmalara genifl bir müflteri yelpazesinde hizmet veren firma, s f r hasara yak n kalitede veya az y pranm fl ikinci el makinalarla parkurunu geniflletmeyi hedefliyor. Makinan n dili olur mu? kinci eldeki en kritik konu do al olarak makinan n durumu. Bunu anlamak da iflin uzman için hiç zor de il. Erhan Duman makinan n dilinden anlayan üstatlardan. Her makinan n kendine özgü test flekilleri var. Kimi teknik parçalara bak nca makinan n durumunu hemen anlayabiliyorsunuz. Üzerine binip kulland n zda ç kan sesten de yorum yapma olana n z var. Nas l ki otomobilin bir taraf ndan ses geldi inde bir ar za oldu unu anlars n z, ifl makinas nda da öyle. Motor, hidrolik pompa, yürüyüfl motorlar, tekerlekler, döner paletler vs. size çal flt klar nda hangi durumda olduklar yla ilgili ipuçlar n verirler diyor. Altyap ve yeniden yap lanma ad na pazar n önü aç k. Ç kacak yeni ihaleler pazar n büyümesine neden olacak. Ekonominin iyi olmas gerekiyor, borçsuz büyümek esas olan. Bu sektörde kal c olabilmek için, dürüstlük, iyi ifl, kaliteli hizmet çok önemli. Sadece bu yüzden ikinci elde piyasa ortalamas n n üzerinde bir sat fl rakam koyar m ben. Bunun tek nedeni de güvendir. flin arkas nda Dumanlar vard r. nflaat sektöründe önemli sorunlar var. Müteahhit dedi in de ucuza ifl yapan kifli anlafl lmamal ama bugün maalesef bu duruma geldi. Hükümetlerin verdi i ifllerde 50 nin alt ndaki k r mlar n onaylanmamas gerekiyor. Müteahhit için biçilmifl bir kâr vard r ve bu da %25 tir. Yeni ihale yasalar ç k nca bunlar de iflti. Mühendislik hesaplamalar, hak edifller, ekspertiz ç kartma hepsi müteahhite kald. Öncesinde devlet bu iflin keflif bedeli fludur, bu paraya yap lacak diyordu. Devlet yükünü hafifletmek ad na art k bu tür sorumluluklar özel sektöre b rakt. 50 nin alt nda k r m olay nda daha ucuz ve sa l kl nas l yap l r felsefesinden yola ç kt belki ama ucuz fley sa l kl olmaz. Neticede flu an yap lan yollar n hali ortada. 10 <

11 Folklorik hafriyatç Hafriyatç lar n birço unun yetiflti i Sivas- mranl da do uyor Aziz Karagöz. Hafriyatç l ktan önce kültürümüzün en güzel alanlar ndan biri olan halk oyunlar nda sahne tozu yutuyor. Uluslararas yar flmalarda ülkemizi baflar yla temsil eden Aziz Karagöz le hafriyatç l konufltuk. Aziz Karagöz biraz da do du u kentin co rafi yap s gere i baba mesle ine soyunmufl ikinci kuflak hafriyatç lardan rak ml Sivas n tar ma elveriflli olmayan arazi yap s nda tek geçerli mesle in hafriyatç l k olmas, neden bu alanda çok say da Sivas mral l çal fl yor sorusunun da yan t. K z lda eteklerinde büyüyen Aziz Karagöz için hafriyatç l k bafllang çta zorunlu bir seçim gibi gözükse de, sonradan tüm hayat n kaplayacak denli büyük bir paya sahip oluyor. Hatta bu u urda uzun y llar yapt halk oyunlar na bile ara veriyor. Aziz Karagöz, a abeyi ile birlikte babas n n b rakt yerden flirketi daha ileri noktalara tafl yor. Ankara da kazmad m z yer kalmad herhalde. Babalar m z zaman nda bu ifl kazma kürekle yap l rd. Babam Maltepe deki Koç Yurdu nu kazma kürekle iki senede yapt klar n anlat r. Keza Kocatepe Camisi, nönü stadyumu da öyle diyen Aziz Karagöz teknolojinin bugün geldi i noktaya bir gönderme de yap yor. K e nd im izi iyi tan t am ad k Aziz Karagöz hafriyatç l n kamuoyundaki olumsuz imaj na dem vurarak Kendimizi iyi tan tam yoruz. fli bilen de bilmeyen de hafriyatç olursa kurunun yan nda yafl da yanar. Bizim sa lam bir etiketimiz yok. Bizi sahiplenecek, haklar m z savunacak bir sivil toplum örgütü yok diyor. Hafriyatç olmak için belli kriterlere sahip olmak gerekmedi ini, kim daha ucuza ifl yaparsa onun hafriyatç l k yapt n belirten Karagöz, Müteahhitlerin bu noktada daha seçici olmas, kurumsal olmayan hafriyatç larla çal flmamalar gerekiyor diyor. A rt k ifl mak in adan korkar halde Bizim iflimizde kiflisel iliflkiler çok önemli. Güven unsuru ön planda. Böyle olunca suistimale de aç k oluyor diyor Aziz Karagöz ve devam ediyor: bin dolarl k makinay bin dolara almak daha mant kl. Biz hangisi daha avantajl olursa onu kullanmay tercih ediyoruz. 150 bin dolara al nacak bir makinay 200 bin dolara ald m z zaman aradaki fark bizim ç kartmam z pek mümkün de il. Hem ekonomik hem tasarruflu olan makinay tercih ediyoruz. Her yerde her parçay bulabiliyorsunuz art k. Ayn ifli yapacak makinay pahal ya alman n bir mant yok. Biz A kalite çal flt m z için Hyundai fl Ma k i- n a l a r n tercih ediyoruz. Tabi daha önceden tan d m z Suat K ral n da HMF de çal flmaya bafllamas bizim Hyundai yi tercih etmemizde etkili oldu. Elimizdeki makinalar satt k. fiu an Hyundai 290 Ekskavatör kullan yoruz. Herkes eskiden iflten korkard. Art k ifl makinadan korkar oldu. Bir arabay bir makina b e fl dakikada gönderiyorsa Hyundai ü ç dakikada gönderiyor. Çok arabayla ve az makinayla ifl yapm fl oluyorsunuz. K z evine ziy ar ete gitt i k Hyundai Makinalar al nca ifllerinin daha kolaylaflt n söyleyen Aziz Karagöz HMF nin MÜfiTER LER M Z Kore gezisine de kat lm fl. Hyundai tercihinin ne kadar do ru oldu unu bu geziden sonra daha iyi anlad n ifade eden Karagöz; Kore de Hyundai yi ve o makinalar görünce karar m z n ne kadar yerinde oldu unu bir kez daha anlad k. Dünya gemi pazar n n %35 ine sahip bir firma arkam zda. Alan memnun satan memn u n Hyundai fl Makinas alanlar n memnuniyetlerini gören Aziz Karagöz ekskavatörlerin avantajlar n flöyle s ral yor: Makinan n çal flma yeri ve zemini çok önemli. Bir makinan n çal flt nda dolduraca kamyon makinan n alt ndaysa hemen yüklemesi daha tasarrufludur. 30 tonluk bir makinan n litre yak - t var. Di er makinalara göre Hyundai nin daha tasarruflu yak t sarfiyat var. Biz bunu kullan c olarak da söylüyoruz. Bizim için 50 litrelik mazot kâr 100,000 YTL demek. Bu yolla makina kendi kendine borcunu kapat yor. Hyundai fl Makinalar n n kullan m d fl nda bir de HMF taraf ndan sa lanan memnuniyetle aktar yor Karagöz; Hyundai almadan önce baz firmalarla görüflmüfltük. Bana herhangi bir basit mesele için sviçre ve Hollanda ile görüflmeleri gerekti ini ondan sonra karar verebileceklerini söylüyorlard. Benim muhatab m sviçre olamaz ki. Bizim muhatab m z yan m zda olmal. T pk HMF gibi. Bunun HMF nin pazar liderli ine ulaflmas nda çok büyük bir etkisi oldu unu düflünüyorum. HMFV ZYON N SAN-HAZ RAN 2006 > 11

12 FUARLAR HMF Makina Fuar n sallad Hyundai, teknolojisinin sundu u yeni ürünleri ve nefes kesen flovlar yla ANKOMAK Fuar n n en çok ilgi çeken stantlar ndan biri oldu m 2 lik standta Gürtay Makina taraf ndan dizayn edilen endüstriyel ürünler de büyük ilgi gördü. fl makinalar alan nda Avrasya n n en büyük fuar say lan 16. ANKOMAK Uluslararas fl Makinalar ve nflaat Teknolojileri Fuar 31 M a y s-4 Haziran tarihleri aras nda CNR Expo Center da düzenlendi. 38 bin m 2 kapal alan, 22 bin m 2 aç k aland a gerçekleflen fuara 220 firma kat ld. Aç k alanda yer alan HMF Makina n n m 2 lik stand da gerek sergilenen ürünler gerekse düzenlenen b i r b i r i n d e n ilginç flovlarla renkli görüntülere sahne oldu. Fuar n ilk günü meydana gelen kazadan k l pay kurtulan HMF stand nda haz rl klar da kazan n yaratt gerekçelerden dolay sabaha kadar süren çal flmalar sonucunda tamamlanabildi. Bu olumsuzlu a ra men organizasyonuyla rakiplerine fark atan HMF stand en çok ilgi gören noktalardan biri oldu. Hyundai marka paletli ve lastik tekerlekli ekskavatörler, yükleyiciler ve forkliftlerin yan s ra Atlet markal depo içi ekipmanlar, Kwanglim marka k r c lar ve Hyundai teknolojisinin sundu u en büyük ve en güçlü ekskavatör R 500LC-7 ün sergilendi i standta endüstriyel ürünler de fuar kat l mc lar n n dikkatine sunuldu. HMF Makina, ilk defa ANKOMAK Fuar kapsam nda gösteri amaçl bir de yar flma organize etti. Dansç k zlar n hareketli figürlerinden sonra bafllayan yar flmalarda Hyundai ürünlerini halatla çekerek çeflitli güç gösterileri yapan Türkiye nin en güçlü adamlar yer ald. Hyundai En Güçlü Adam Maratonu ad yla yap lan yar flma kimi zaman interaktif kat l mlarla daha da renklendi. Büyük tonajlardaki t rlar ve otobüsleri çeken ancak ilk defa forklift çekme deneyimi yaflayan güçlü adamlar bu sporu daha genifl kitlelere sevdirebilmek amac yla HMF yi temsilen fuara kat ld klar n ifade ettiler. Hyundai En Güçlü Adam Maratonu fikrini 12 <

13 Türkiye nin en güçlü adamlar onlar IFSA taraf ndan alt kere Türkiye nin en kuvvetli adam, dünyan n en kuvvetli Türk ü seçilen Ersin Kuruel, Türkiye A r Siklet fiampiyonu, Balkan ve Akdeniz flampiyonlu u, flampiyonlar flampiyonu gibi unvanlara sahip. Profesyonel bir sporcu olan Kuruel güreflle bafllad spor hayat na basketbolla devam etmifl, tüm uzak do u sporlar n yapm fl, sonra da vücut gelifltirmeye yönelmifl. Bu alanda Hollanda, Almanya, Japonya, Hollanda, K rgizistan gibi pek çok ülkede düzenlenen yar flmalarda çeflitli dereceler elde etmifl. Alt kiflilik Türkiye nin en güçlü adamlar, Emotions Organizasyon yoluyla asl nda tüm Türkiye ye bu sporu sevdirmek üzere kendilerine bir rol biçmifller. Hatta bu yüzden Hyundai ile bir çeflit sponsorluk çal flmas içine girmek üzereler. Biz insano lunun son noktas y z, Hyundai de ifl makinas ndaki son nokta diyen Ersin Kuruel, sporu destekleyen bir firma olmas ndan ötürü HMF ile çal fl yor olmaktan büyük mutluluk duyduklar n ifade ediyor. gelifltiren Pazarlama Müdürü Reyhan U urlu Yücel, Hyundai nin heavy industry, happy industry slogan ndan yola ç karak böyle bir yar flma düflüncesinin flekillendi ini ve uzun u rafllardan sonra Emotions organizasyon arac l yla Türkiye nin en güçlü adamlar n bulabildiklerini söyledi. Son y llarda inflaat sektöründe yaflanan h zl b ü y ü m e, gayrimenkul al m sat mlar n dolay - s yla da ifl makinas sektörünü canland rd. Pazar hacminin 3,2 milyar dolarlara ulaflt ifl makinalar nda, teknoloji otomotivde oldu- u kadar h zl bir de iflkenlik göstermiyor ancak sürekli yeni modeller üretilerek ihtiyaca en uygun çözümler üretiliyor. Fuarlar iflte bu çeflitlili i ve teknolojinin ulaflt son noktay göstermesi aç s ndan büyük önem tafl yor. lk olarak 1984 y l nda düzenlenen ANKOMAK, b a fl l a ng çta her y l düzenli olarak gerçekleflitiriliyordu. Daha sonra sektördeki geliflmelere ba l olarak iki y lda bir olmaya bafllad. Dünyadaki benzer nitelikli fuarlar n genellikle üç y lda bir düzenleniyor olmas sebebiyle Türkiye de en son 2003 y l nda gerçeklefltirildi. Bu y lki kat l mlar n % 75 oran nda artt ANKOMAK, ifl makinalar sektörünün tüm oyuncular n n bir arada oldu u y l n son buluflmas yd. HMFV ZYON N SAN-HAZ RAN 2006 > 13

14 BAY LER M Z Defterimde baflar s zl k yoktur HMF nin stanbul daki en büyük bayisi Gürtay Makina n n kurucusu ve flirket müdürü Gürsel Y ld r m, uzun y llard r ifladaml kimli iyle kazand deneyimlerin kendisine hangi iflte baflar y yakalayabilece ine dair yol gösterdi ini ifade ediyor. Hyundai markas alt nda Gürkama adl yeni endüstriyel tip ürünleriyle HMF iflbirli iyle yeni bir sayfa açan Gürsel Y ld r m ile keyifli bir söylefli yapt k. Bu sektör içinde oldukça do al bir bafllang - c var Gürsel Y ld r m n. fl hayat na ilk ad mlar n, ilkokula bafllad ça da atan Y ld - r m n ilk ifli ayakkab boyac l. Bundan çok daha iyi bir bafllang ç yapabilecek f rsatlara sahip olmas na ra men, en alt kademeden bafllay p basamaklar birer birer ç kmak konusunu daha o yafllarda kendisine bir ilke edindi inden söz ediyor. Ve o günden bugüne ne yollar kat etti ini dile getiriyor Gürtay Makina n n kurucusu. Babam n b rakt paraya hiç dokunmad m. Boyac l ktan bir süre sonra a abeylerimin parça ve tamir dükkân - na geçtim. Y llar geçtikçe ifllerimi de ilerletmifl oldum. Yurt d fl nda nakliye ifline girerek, ran ve Irak a yönelik ticari faaliyetlere bafllad m. fiehirler aras yolcu tafl mac l derken ticari yaflam mdaki portföyümü Rusya da g da, Kanada da ka t fabrikas ile daha da bir zenginlefltirmifl oldum. fiu anda baflta Gürtay Makina olmak üzere temizlikten g daya, inflaattan güvenlik ve ka t sektörüne toplam sekiz flirketin yönetim kurulu baflkanl n yapt m ifl yerlerimde t o p l a m 1150 kifli istihdam ediyorum. Alt ay öncesine kadar yo un ifl temposunda bile her hafta futbol oynayan ve koflan Y ld - r m, büyük bir kalp krizi atlatt ktan sonra futbola da kofluya da süresiz ara vermifl. Seyahat etmekten ve bir de Edremit teki çiftli inde toprakla u raflmaktan büyük keyif alan Y ld r m, iflleri peflinde koflmaktan ne toprak ne de do aya çok fazla zaman ay rabildi ini dile getiriyor de HMF stanbul Ba y i s i Gürtay Makina n n HMF bayisi olmas, ekonomik krizin yafland 2002 deki bir döneme denk geliyor. Yapra n k m ldamad bir dönemde yat r m yaparak HMF bayisi olduk. Çünkü HMF ve Hyundai ismine olan güvenimiz tamd diyen Y ld r m, bu iflbirli inin ileride getirece i katma de eri o zamanda görebildi ini söylüyor. lk tan flma, Y ld r m n flir- 14 <

15 ketlerinden biri olan Y lkay nflaat n müteahhitlik ifllerinde kullan lmak üzere HMF den ifl makinalar sat n al nmas yla bafll yor. HMF nin bayilerine ve müflterilerine yönelik düzenledi i Kore gezisinden adeta büyülenmifl gibi dönüyor Gürsel Y ld r m. Hyundai fl Makinalar n kullan yorduk, herhangi bir sorun yaflamam flt k ama teknolojilerini bildi imiz de söylenemezdi. Kore gezisinde Hyundai nin gücünü yak ndan görmüfl oldum ve o andan itibaren bütün müteahhitlik ifllerimiz için ne kadar makina gerektiyse, di er markalardan vazgeçip Hyundai yi tercih ettim. Sadece ve sadece Hyundai sat yoruz 2002 y l sonunda üç kifliyle bafllayan Gürtay Makina bayilik süreci, sat fllarda yakalad yüksek rakamlar insan kaynaklar alan ndaki büyümeyle pekifltirerek bugün 23 kifliyle yoluna devam ediyor. Gürsel Y ld r m, y lda 140 makina satt klar n söylerken tüm tak m arkadafllar n n bu sonuçtaki katk lar n da göz ard etmiyor ve Bu baflar hepimizin d i y o r. Gürtay Makina, Bursa hariç Marmara Bölgesi nin tamam na hizmet veren bir co rafyadan sorumluydu. Bu y l n bafl nda gerçeklefltirilen yeni bir organizasyon flemas yla Avrupa Yakas, HMF Merkez Ofis in hizmet sahas na girdi. Sadece Anadolu Yakas ndan sorumlu hale gelmifl olsalar da, önceki y llarda tüm bölgeden elde ettikleri ciro ve sat fl rakamlar n yakalama çabas nda olacaklar n söyleyen Gürsel Y ld r m Sadece ve sadece Hyundai markas sat yoruz. Merkez ofisin öngördü ü 80 makina sat fl n daha y l n ortas - na gelmeden aflt k. Nisan ay itibariyle 86 ifl makinas satt k. Bizim hedefimiz 80 de il, 160 asl nda. Burada ufak bir endiflemiz, kurdaki dalgalanmadan kaynaklan yor diyor da fark daha da açaca z Gürsel Y ld r m, kurda yaflanan art fl n talebi yavafllatmas gibi olumsuz etkisinin yan s - ra, satt klar ifl makinalar n n fiyatlar n n düflürülmesi gibi olumlu bir sonuç yaratt n da söylüyor. Euro-dolar baz ndaki paritenin aç lmas sonucunda daha önce 100 bin Euro ya satt m z makina 95 bin Euro ya düfltü; böylece makinam z ucuzlam fl oldu. Biz dolar baz nda sat fl yapt m z için di er firmalar n Euro baz ndaki fiyat art fllar sebebiyle müflteri bize yönelmifl oldu. Bölgemiz baz nda pazar araflt rmalar yap yor, bir ad m önde gitmek için gayret sarf ediyoruz. HMF sonuçta kurumsal bir flirket; bu yüzdendir ki önü aç k olan bu markaya yat r m yapmay de er görüyorum. Rizeliyim. Rizeli olmaktan da gurur duyuyorum. Memleketimin insan duygular n oldukça yo un yaflayan, ac ma hissi olan, yard msever bir halk. Ço unlukla Karadeniz in haflin dalgalar gibi bir anda coflup köpüren ama sonra hemen sakinleflen bir toplum. Fatih Sultan Mehmet in ye eniyim. Üç evlat ve üç torun sahibiyim. Gürsel Y ld r m la Ankomak Fuar nda sohbet etme imkân bulmuflken, fuarda bir anlamda ifl makinalar pazar na damga vuran bir geliflmeye daha tan kl k etmifl olduk. Gürtay Makina, Hyundai fl Makinalar n modifiye ederek Gürkama ad alt nda ortaya ç kard yeni endüstriyel tip ürünlerini HMF stand nda sergiledi. Endüstriyel tip makinalar öyle talep gördü ki, stantta sergilenenlerin sat lmas n n yan s ra fuar süresince ciddi oranda siparifller de al nd. Gürsel Y ld - r m, Gürkama n n ortaya ç k fl sürecini flöyle özetledi: Benim biraz ç lg n bir yan m da var. Yaln z bunu Don Kiflot gibi yel de irmenleriyle savafl fleklinde bir ç lg nl k olarak alg lamay n. Gerçek olan flu ki, Hyundai yi yak ndan tan maya bafllad kça ve üretim yerlerini gördükten sonra akl ma yepyeni fikirler geldi. Türkiye de son zamanlarda ithalat n artmas sonucu endüstriyel tip makinalara çok fazla ihtiyaç duyuldu unu gördüm. HMF ve Hyundai de gerçekten at l mc, yat - r mc, kat l mc, ilerisini gören ve iflini benimseyen insanlar destekliyor. Bu deste i de arkama alarak fikirlerimi gerçe e dönüfltürdüm. Bir y ld r baflka bir firmayla ortak çal flmam z sonucunda Gürkama y ortaya ç kard k. Hatta fuara yetifltirebilmek için adeta gece gündüz çal flt k. HMF nin, özellikle Genel Müdürümüz Tamer Öztoygar n, stand nda bu ürünlerimizi sergileme f rsat n bize tan m fl olmas da bizi ayr ca onurland - ran bir davran fl. Peki Gürkama n n avantajlar neler? Gürsel Y ld r m, Gürkama n n muadili olan di er markalar n makinalar yla k yaslama yaparak bu avantajlar ortaya koyuyor; Di er bir marka 18 metrede 2,5 ton kald rabiliyorken, Gürkama 20 metrede 3,5 ton kald r - yor. Özellikle gemi yükleme-boflaltma ifllerinde kullan lan endüstriyel ifl makinalar nda h z ve makinan n seri olmas art özellikler. Bizim makinam zla gemideki istenen her noktaya ulaflmak çok daha h zl ve seri bir flekilde oluyor. Gürkama n n tercih edilmesinin di er bir nedeni de 280 bin Euro olmas ve bir ayda teslim edilebilmesi. Di er marka 420 bin Euro ve ancak alt ayda teslim ediliyor. Servis ve yedek parça hizmetinin Gürtay Makina çat s alt nda verilmesi, yedek parçan n ucuz ve de bulunabilir olmas, ayr ca limanlarda çal flma saatinin 24 saat olmas nedeniyle gezici servisin 24 saat hizmet vermesi de Gürtay Makina n n sat fl ve sat fl sonras hizmetlerde müflteri memnuniyetini ön planda tuttu unun bir göstergesi. Hyundai servis olarak, stanbul ve zmit flubeleri olmak üzere bu servislerde toplam 16 kifli hizmet veriyor. Her y l adet endüstriyel tip ifl makinas satmak Endüstriyel tip ürünleri daha ucuza mal etmenin yollar n arayan Y ld r m, H M F - K o r e ba lant lar sonucu makinalar daha ucuza mal edip, böylece fiyat avantaj m z daha da art rmak istiyoruz diyor. Her y l adet endüstriyel tip ifl makinas satma gibi bir düflünceleri oldu unu da dile getiriyor. Bu tip makinalara sadece yerli talep de il, yabanc taleplerin de oldu unu vurguluyor. Bu arada Gürkama, Hyundai fl Makinas n n modifiye edilmesiyle ortaya ç k yor demifltik. Hangi parçalar Hyundai ye ait diye sordu umuzda, Makinalar n pompas, motoru, yürüyüfl tak mlar tamamen Hyundai ye ait. Makinan n alt ndaki yükseltme, palet genifllikleri, bomu ve di er ataçmanlar ise bize ait. Bütün bu parçalar kendi imalathanemizde üret i y o r u z diyor Gürsel Y ld r m. HMFV ZYON N SAN-HAZ RAN 2006 > 15

16 BÖLGELER M Z/Ankara Bölge Müdürlü ü O nun hayat, ifli fl makinas sektörünün uzman sat flç lar ndan biri oldu unu anlamam z çok uzun sürmedi. Çünkü o 23 y ld r ifl makinas sat yor y l ndan beri de HMF çat s alt nda Hyundai fl Makinalar n n Ankara pazar nda sa lad yüksek cironun tek suçlusu! Sözünü etti imiz kifli Suat K ral; HMF Ankara Bölge Sat fl Müdürü. Neredeyse satmad ifl makinas markas kalmam fl Suat K ral n. Meslekteki 20. y - l nda HMF ile buluflmas n n ard ndan son gözdesi de Hyundai fl Makinalar. K ral, satt ürüne o kadar güveniyor, kalitesine o kadar inan yor ki ulaflt sat fl rakamlar yla Kostarika n n ülke baz ndaki sat fl rakamlar n egale ediyor. Sat fl uzun bir ö renme süreci 1961 Ankara do umlu olan K ral 23 y ld r ifl makinalar sat yor. Mesle e yeni bafllayacak olan insanlara da tavsiyeleri var 23 y l n tecrübesiyle: Biz ilk ifle bafllad m zda önce ithalat, teflvik mevzuat, yedek parça, servis ve muhasebe ö rendik ard ndan makinay tan tt lar. lk kartvizitimde Sat fl Temsilcisi Yard mc s yaz yordu. Uzun bir ö renme sürecidir sat fl. Bunu göze almak için baz tavizler vermek, ço u zaman da fedakârl klar yapmak gerek. Özel hayat n z neredeyse kalm yor. Cep telefonunuzu daima aç k tutmak, müflterileriniz arad nda her zaman bir yan tla dönmek zorundas n z. Aksi halde basamaklar ç kamazs n z. Özveri ve sürekli iletiflim bu iflin s rr. Suat K ral, sat fl iflinin cilvelerinden de söz ediyor. Gün olur iki y ll k tan fl kl k sonunda müflteriye mal satars n z, gün olur hiç ifl konuflmad n z havadan sudan sohbet etti iniz bir yeme in ard ndan siparifli al rs n z. Ne çok h rs yapmak ne dizginleri elden b - rakmak do ru. Karar nda, samimi ve devaml olabilirseniz avantajl s n z demektir. Bir sevdad r çal flmak Peki sat fl ifline nas l sevdalanm fl Suat K - ral. Hani, Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Hamiyet Yüceses gibi unutulmaz flark c lar m z vard r ya; kaç yafl nda olursan z olun, o flark lar da sesleri de unutmaz, her seferinde keyifle dinlersiniz. Çünkü sizin yaflam n zda 16 <

17 bir iz b rakm flt r. Bu meslek de öyle iflte, sevilirse yap lacak, sevilirse vazgeçilmeyecek bir ifl. Ben de mesle imi çok seviyorum çünkü onu icra ederken kendimi çok özgür hissediyorum. Suat K ral, kendi ifli olmad halde kendini nas l bu kadar özgür hissetti inin s rr n da bizlerle paylafl yor: HMF de bana sa lanan en büyük özgürlük, inisiyatif kullanabilme yetkisi. Çünkü inisiyatif koyabiliyorsan z, çözümü de an nda üretme flans n z var demektir. Bu da ifli çok zevkli hale getiriyor. Çünkü her an kendinizi gelifltirebilece iniz yeni bir mücadele alan yaratm fl oluyorsunuz. Vizyonunuz geniflliyor, ufkunuz aç l yor. Önce güven sonra para Bu meslek yüksek rakamlar n telaffuz edildi- i bir ifl oldu undan güven unsuru da oldukça ön planda. Her fleyin bafl nda güven gelir diyor K ral. Sadece sat c n n da verdi i güven yetmiyor tabi; markan n güvenilirli i de çok önemli. Bundan yana çok flansl oldu unu hissediyor K ral: Arkan zda duran firman n imaj, gücü, marka de eri, tan n rl çok önemli. Bizler arkam zdakilerin s k flt m z a n d a, bize her türlü deste i sa layaca n bildi imiz için rahat z. Bize yans yan güven dolay s yla müflteriye d e yans yor. Heyecan m z ve olumlu elektri i müflteriye aktar yoruz. Biz korkmuyoruz, çünkü arkam zda HMF var. Hyundai en do ru adres fl makinas satt n z müflterinin size duydu u sadakatin, sizin ona duydu unuz sadakatla do ru orant l oldu unu unutmamal s n z diyor Suat K ral. Bu, sadece sat c - al c iliflkisiyle kurulabilen bir ba de il. Biraz özel, biraz samimi ama kendi içinde tutarl ve mesafeyi koruyan, her iki taraf n da birbirlerinin haklar na sayg gösterdi i bir iliflkiyi gerekli k l yor. Bu iliflkinin temelini temsil edilen markan n ya da firman n gücü kadar kiflisel iliflkilerin düzeyi, makina parçalar n n bulunabilirli i, makina kullan l rkenki sarf malzemelerinin maliyeti de etkiliyor. K ral, Do ru kar fl m yakalamak uzmanl k gerektiriyor diyor ve ekliyor; Hyundai y llard r Türkiye de olan bir marka ve en do ru adres. Ad m ad m HMF Ankara Bölge Müdürlü ü nün kurulmas Suat K ral n 2003 y l nda bir hafriyat grubuna 14 adet ifl makinas sat fl n n hemen ard ndan oluyor. Tek bafl na rekor sat fllar n ard ndan bugün 11 kiflilik ekibiyle yola devam eden Suat K ral, kuzeyde Trabzon a, do uda Erzurum a ve güneyde de Kayseri ye kadar uzanan bölgeden sorumlu. Hacimli bir bölge olmas sebebiyle Erzurum ve Kayseri de home office uygulamas n tercih eden K ral, Bizim iflimizde bütünlük çok önemli. Biz bu ifli yap yoruz ama arkam zda da iflin devam n getiren iyi bir ekibimiz var. En alttan en üste kadar hepimiz bir aile gibiyiz. Ekiptekiler Kap dan da kovsan z biz bacadan gireriz diyecek kadar bu ortam sahiplendiler. Hastal klar nda, sa l klar nda hep beraberiz. Her co rafyan n makinas farkl d r Bölgelerin co rafi yap s na göre makina tercihleri de de iflkenlik gösteriyor. K ral uzmanl n ve y llar n birikimini konuflturarak bir genelleme yap yor ve flöyle devam ediyor: Hyundai fl Ma k i n a l a r ndan en çok 290 modeli ra bet görüyor. Karadeniz Bölgesi nde makinalar n nakliye problemi var. 22 tonluk makinayla 30 tonluk makinan n kiras ayn oldu undan daha çok 22 tonluk makina sat l - yor. Çünkü nakliye problemi daha az. Güneydo uya gitti inizde 30 küçük kal yor, 36 ton büyük geliyor. 320 modeli daha çok tercih ediliyor. Di er bölgelerde ise genelde 30 tonluk 290 modeli kullan l yor. Bu y l oldukça hareketlenen ller Bankas projelerindeki müteahhitler genellikle 14 tonluk paletli ekskavatör veya 15 tonluk lastikli ekskavatör kullan yor. Makinan n cinsi o y lki yat r ma göre de- ifliklik gösteriyor. Piyasa bilinçsiz 2004 te baflar l bir sat fl grafi i yakalayan Ankara Bölgesi bunun bir tesadüf veya dönemsel bir baflar olmad n 2005 de de ayn baflar y yakalad klar nda ispatlam fl. Bölge 2006 için de aç k ara önde gidiyor. Piyasada ifl makinas alan kiflilerin ço unun hafriyatç lardan olufltu unu söyleyen K ral, gelece e yönelik bir endiflesini de bizlerle paylafl yor. Bilinçsizce yap lan al mlar ve yanl fl ifl politikalar ndan dolay birkaç y l sonra garip bir demir y n oluflacak. Süreç sonunda piyasada gerçek uzmanl hafriyatç l k olan tan d k bildik birkaç oyuncu kalacak. Bu ifle özenenler bitecek. Müflteri gecenin üçünde de hakl d r Müflteri velinimetimizdir yaz s n birçok iflletmenin bafl köflesinde görürüz de bunu kelimenin tam manas yla uygulayan kaç iflletme vard r bilinmez. Suat K ral anlafl lan o ki bu sözü iliklerine kadar hissetmifl ve hayat na entegre etmifl. Öyle ki sokak ortas nda kendisine fiziksel taciz uygulayan müflterisine, b rak n el kald rmay en ufak kötü bir söz dahi söylememifl. Telefonda yüzüne tüküren bir baflkas na hapfl rd n varsayarak çok yafla abi diyebilecek kadar sab rl. Baz müflteriden zarar edece ini bildi i halde sat fl yaparak uzun vadede kazançlar n hesap edebilecek kadar da öngörü sahibi. lginç bir de anekdotunu aktar yor bu vesileyle: Bir müflterimle 9,5 saat havadan sudan konufltuk. Akflam art k yorgunluk belirtileri bafllam flken o ana kadar hiç makinadan söz etmedik. Kalkt m art k gidiyorum. Adam biraz mahcup, Suat makinay ne yapaca z dedi. Ben a abey hallederiz makina iflini, kafana takma dedim. Ertesi gün telefon açt : Para hesab nda alabilirsin dedi. HMFV ZYON N SAN-HAZ RAN 2006 > 17

18 SERV SLER M Z/Bornova 93- zmir HMF zmir Yetkili Servisi Bornova 93 çal flanlar kinci kuflak arkadafll k HMF nin zmir yetkili servisi Bornova 93 ün bir de il iki tane müdürü var. Ama ayr ayr iki kifli de iller; tek vücut olmufllar. ddialar da büyük: Türkiye nin en iyi servisi olabilmek... Babalar da çocukluktan arkadafl olan Murat Belge ve Yusuf Akgün ayn mahallede büyüm ü fl, ayn okullara gitmifller; flu anda da ayn iflletmeyi baflar l bir flekilde yürütüyorlar dan bu yana ifl makinas sektörünün içinde bulunan ikili makinan n elektronik aksam n n adeta kompetan olmufllar. E itimlerini de elektronik üzerine z a t e n. Murat Belge ve Yusuf Akgün, 1993 te HMF nin kardefl kuruluflu olan S F in bünyesinde önce stanbul servisinde daha sonra da zmir servisinin kur ul ufl u nda yer alm fl ve 2000 y l na kadar da bu poz i sy o nda görev yapm fllar. Befl senelik özel servislik maceras ndan sonra HMF zmir Yetkili Servisi olarak Nisan 2005 te Bornova 93 ü kurm u fllar. HMF nin çiçe i burnunda servisi Bornova 93 bir seneden biraz fazla geçmifline karfl l k oldukça iyi ifller yapm fl. Bölge d fl ndan da ar zalara bakacak kadar nam salm fllar. Yapt klar m z yapacaklar m z n t e m i n a t d r Vizyonlar n s ür e kli geniflletmeye çal flt kl a r n ve en iyi olabilmek gibi bir amaçla yol ald k- l ar n söyl üyor Bornova 93 kurucular. Her ne kadar tüm flikayetlerin ve haks zl klar n buluflma noktas servisler olsa da biz müflterilerimizi yönlendiriyoruz. Yeri geliyor e itiyoruz. Bir defa bak m yap lmayan makina g a r a n t i kapsam d fl ndad r diyoruz müflterilerimize. Dolay s yla makinan n ar za yapmas na sebep olacak nedenler ortadan kalkm fl oluyor diyor Murat Belge. Yusuf Akgün ise birinci önceli in makinan n devaml çal fl r olmas na y ö- nelik çabalar oldu unu söylüyor. Ar zal makinaya 12 saat içinde müdahale ediliyor. Müflteri de bu dur u mdan old u kça memnun tab i. A kgün, mü flt eri memn un iy eti için; K l as i k m ü flt eri probl e ml eri kalm ad art k. Örn e i n y a nl fl mazot kull an m ndan kayn a kl an a n p r o bl e ml e rle çok nad iren karfl l afl y oruz. Bak ml ar n hiçbir flek i lde aks a tt rm yoruz. Böyle olunca da ar za ç karan makina say s oldukça azal yor. Yani bak ms zl ktan kaynaklanan bir problemimiz hiç olmad diyor. Servis iyiyse makina s a t a r HMF nin mutlak müflteri memnuniyeti ilkesine dayal olan misyonlar nda önemli bir yer teflkil ediyor asl nda servisler. HMF Sat fl Sonras Hizmet Müdürlü ü ne ba l olarak çal flmakta olan Bornova 93 ün müdürleri Murat ve Yusuf Beyler makina sat fl n etkileyen unsurlardan birinin de servisin do ru ve hatas z hizmet verip vermedi ine ba l oldu- unu belirtiyorlar. Bizim bölgemiz de di er b ö l g e l e r de iyi çal fl yor ki makinam z pazar lideri konumunda. Makina ne kadar iyi olursa olsun servisi düzgün de ilse iyi satamaz diyor Murat Belge. HMF nin genel müdüründen en ufak personeline kadar eskiye dayanan tecrübelerinin olmas da makinan n Türkiye deki sat fl nda önemli faktörlerden. Yeni kurulmufl bir firma olmas na karfl n hem sat fl hem de sat fl sonras hizmet olarak bu tecrübesiyle birçok firmadan daha iyi konumda olmas na da Yusuf Akgün dikkat çekiyor. Sat fl ne kadar önemliyse sat fl sonras hizmette en az o kadar önemli. Tam bir tak m oyunu asl nda bu ifl. Müflteri memnun olmazsa o makinadan bir daha almaz. Hyundai ye bakt n zda ise durum çok farkl. Bir yere bir tane Hyundai fl Makinas giriyorsa ikincisi, üçüncüsü mutlaka al n yor. Bu da makinan n kalitesi ve sat fl sonras n n iyi oluflundan kaynaklan yor. 18 <

19 Murat Belge Gözümüzü Hyundai ile açt k Uzun y llardan beri ifl makinalar na hizmet veren ikili özel servislik yapt zamanlarda bile yetkili servislerin onaramad ar zalar gidererek dikkat çekmifller. Hyundai fl Makinalar HMF ile ayr konumlan nca hiç tereddüt etmeden HMF yi tercih etmifller. Nedeni ise Hyundai fl Makinas n n kaliteli oluflu ve deneyimli HMF yönetici kadrosu. Tabi bunun yan nda dostane iliflkiler de HMF yi tercih etmelerinde önemli bir etken. Baflka ifl makinalar nda da yetkili servislik teklifi almalar na ra men bütün bu HMF vizyonu Bornova 93 ü HMF ailesine katmaya yetmifl. Bursa, Yalova ve Afyon a genel müdürlü ün talebi üzerine servise giden Bornova 93 bu özelli i ile de fark yaratm fl durumda. Murat Belge Ben bölgeden ç k p da Bursa ya ya da baflka bir bölgeye gidiyorsam, çözülmeyen ifli çözüyorsam benim bir ayr cal m var demektir diyor. Di er servislerden ve genel müdürlükten farks z olan taraflar ise yine müflteri memnuniyeti ad na telefonlar n n 24 saat aç k olmas. Bu durumdan her ne kadar eflleri rahats z olsa da gecenin üçünde çözülebilecek bir problem varsa kalk p gidiyorlar servise. Yusuf Akgün Uflak ve Afyon haricinde tüm Ege Bölgesi nin ar za ve bak mlar ndan sorumlu olan Bornova 93 de toplam 17 kifli çal fl yor. Müdürler Murat Belge ve Yusuf Akgün de tulumlar giyip bizzat ustalarla beraber makinalar n alt ndan girip üstünden ç k yorlar. Üç tane ustalar var. Emektar ustalar uzun y llardan beri ayr lmam fllar yanlar ndan. Ustalardan biri d fl servislere, bir di eri iç servislere, ötekisi ise forklift grubuna bak yor. Fark fiyat! Hyundai fl Makinalar n n di er ifl makinalar ndan ayr lan özelli inin ilk önce fiyat oldu- unu söylüyor Murat Belge. Kalitesine oranla fiyat n n bu kadar uygun oluflunun tercih edilmesinde en büyük etken oldu unu belirtiyor. Çok ifllevsel bir makina. Piyasada, flu anda mevcut bulunan ifl makinalar n n en seri olan Hyundai. Bu piyasa flartlar na göre çal fl labilecek en uygun makina. Yedek parça problemi hiç yaflam yorsunuz. Hemen bulunabilen ve uygun fiyata sahip olunabilen özelli e sahip. Yedek parçadan dolay 15 günü geçen m a k i na yatma olay yaflanmam flt r diyor. Yusuf Akgün ise bu uygun fiyat oluflturan nedenleri teknik bir bak fl aç s yla ortaya koyuyor: Üretici firmalara bakt n zda hidrolik veya makina içindeki di er kompanentler dünya m a k i na pazar n n önde gelen markalar ndan olufluyor. Hiçbir makinan n tamam kendi üretimi de ildir. Üretici firmalardan parçalar temin edilip makina dizayn edilir. Önemli olan makinada motor ve hidroliktir. Hidrolikte önemli olan ise bütün sistemi etkileyen Kapo Sistem denen elektronik sistemle destekleniyor olmas d r. Hangi markaya bakarsan z bak n Hyundai haricindekiler Kapo Sistem kurulumlar d flar dan tafleron firmalara yapt r yor. Hyundai de ise bu sistem kendi bünyesinde oldu undan fiyat olumlu yönde etkiliyor. Bizde CPU denen ana kart YTL iken di er markalarda YTL ye kadar ç kabiliyor. Makinam z ile di er makinlar n fiyat fark elektronik düzen kurulumu ve Hyundai nin dünya pazar nda demir-çelik devi oluflundan kaynaklan yor. Marka Hyundai ise tamamd r fl ma k i n a s n n, H y u n d a i nin kendi ürün yelp a z es inde ufak bir yer kaplad n, çok köklü ve çok büyük bir firma oldu unu söylüyor Akgün. Hyundai markas na oluflan güvenden dolay ifllevsel özelliklerini bilmeden ifl makinas talep edenler dahi oluyor. Makinan n elektronik sistemi ve demir-çeli i kendi üretimi olunca ortaya bariz bir fiyat fark ç k yor. Maliyetler düflük oldu undan fiyat da ucuzluyor. Bizler elektronikçi olarak Hyundai fl Makinlar n n Kapo Sistemi ne çok güveniyoruz. Bunu müflteriye lanse edebilmek için h ep im i- ze büyük görevler düflüyor. Yo unlu a göre yedek parça Tüm ürün gruplar n n yedek parçalar n yedek parça depolar nda bulundurman n olanaks z o l d u u n u, buna karfl l k bölgede en çok tercih edilen lastikli 200W7, paletli L C - 7 v e 290LC-7 serisinin yedek parçalar nda yo unlaflt klar n belirtiyor Murat Belge. Forklift grubunun yedek parçalar nda ise ürün çeflitlili inin fazla oluflundan zaman zaman s k nt yafl a n a b i l d i in i b e l i r t i y o r. HMFV ZYON N SAN-HAZ RAN 2006 > 19

20 Ç M ZDEN B R HMF zmir Bölge Müdürü Tarkan Yorulmaz, soyad ndan ald güçle HMF nin zmir deki organizasyonunu kurarak zorlu bir süreci baflar yla tamamlam fl. Tarkan Yorulmaz; Zorluklar insan güçlü k lar diyor. nsan çal flt yerde mutluysa evine de mutlu gider Kendinizi tan t r m s n z? 19 Mart 1971 de K r kkale de do dum. Babam Albay emeklisi, annem ev han m ve iki yafl büyük a abeyim var. Asker çocu u oldu- umdan Türkiye nin birçok yerinde bulunduk. lkokulu Kars-Sar kam fl-ma r e fl a l F e v z i Ç a k- mak lkokulu nda, ortaokulu Samsun lkad m lkokulu nda, liseyi de Ankara Atatürk Lisesi nde bitirdim y l nda Hacettepe Üniv e r s i t e s i M a d e n Mühendisli i Bölümü nü k a z a n d m. O zamanlarda ailem stanbul a tafl nd için okulun özel yurdunda befl y l k a l d m y l nda mezun olduktan sonra yedek subay olarak askerlik görevimi fi r n a k d a t a m a m l a d m. Çukurova Hold i n g de sat fl temsilcisi olarak çal flmaya b a fl l a d m. Üç y l burada hizmet verdikten sonra; S F Otomotiv A.fi. de çal flma hayat - ma devam ettim y l nda sat fl müdürlü ü görevine getirildim. Ayn y lda sektörün h zla geliflmesiyle, g r u p bünyesinde bulunan HMF Makina ve Servis e transfer olarak bölge müdürü oldum. Sorumluluk alanlar n z neler? fiu andaki pozisyonum Ege Bö l g e s i nde bulunan toplam yedi ilde sat fl organizasyonu kurup, sat fllar belirtilen hedefler do rultusunda yapmak. lk bir y l m z gerçekten zorluklarla geçti; bölge müdürlü ü kurmak, yen i elemanlar al p onlar yetifltirmek, H M F n i n iletiflim bilgilerini sektöre yaymak 1,5 y l m - z ald. Bununla birlikte servis a m z kuvvetlendirmek için yeni servislerle görüflüp kurumsal standartlar m z onlara anlatmam z da belirli bir enerji ve zaman gerektirdi. Ama hayatta zor olan fleyleri baflarmak her zaman insan güçlü k lm flt r. Ancak bu kadar zahmetli yollardan sonra sistemimizi o t u rtup, bu sistemin çal flt n görmek gerçekten büyük bir keyif veriyor. Kolayl klar nedir diye sorarsan z: Sektörde dürüst ve çal flkansan z, referanslar n z iyiyse baflaramayaca n z ve kabul ettiremeyece iniz hiçbir fley yoktur. HMF nin sizce en güçlü alanlar neler? Satt n z ürün iyi olduktan sonra geriye flirketinizin iç yap s n n ne derece kuvvetli oldu- u k a l y o r. HMF nin en güçlü yan insan iliflkilerinin dürüst ve kuvvetli olmas d r. fiirket bünyesinde tabandan tavana kadar her çal - flan birbirine karfl dürüst olan ve sadece ifllerini yapmay p, iletiflimlerini de kuvvetlendiren arkadafllar m z var. Bunun yaratt pozitif enerjiyi düflünebiliyor musunuz? nsan çal flmaktan nas l zevk almaz? HMF de çal flmadan önce ifl hayat n n hep k ran k rana oldu unu düflünürdüm; ama insan çal flt yerde mutluysa evine de mutlu gidiyor. Efline, çocu una, tan d herkese mutluluk enerjisi da t yor. nsan daha ne isteyebilir k i... Hobileriniz, ilgi alanlar n z neler? Kitap okumay severim. En çok zevk ald m fley seyretti im filmleri tekrar seyretmek. lk izlemede kaç rd m detaylar yakalamay seviyorum. Her hafta hal saha maçlar m z oluyor. Stres atman n en güzel yolla r n d a n birisi t a k m sporlar yapmak. Ailenizle birlikte neler yapmaktan h o fl l a n y o r s u n u z? Yaklafl k sekiz y ld r evliyim, eflim ev han m ve alt yafl nda bir o lum var. Haftada en az iki kez ailece tenis oynar z. Eflim ve ben o luma karfl hep arkadafl gibi davranmaya çal fl r z. Ona verebilece imiz en büyük fley, aile kültürümüz oldu undan; yak nlar m zla bol bol vakit geçirmeye çal fl yoruz. fiu s ralar o lumla bilgisayar oynamak son derece zevkli, yafl küçük ama flimdiden beni yenebiliyor. Keflkeleriniz var m? Keflkelerim pek yoktur. stediklerimi hayat - m n bundan sonraki anlar na yayar m. Hayat n her an ndan zevk almay ö renmeye çal - fl y o r u m. Umar m bunda baflar l olurum. Kendinizde en çok neyi sever, en çok neye k zars n z? Dürüst, sab rl, sonuç ve çözüm odakl bir yap m var. Dinlemesini bilirim ve paylafl mc - y m. Ço unlukla güler yüzlüyüm, espri yapmak hofluma gider. nsanlar g ü l d ü r d ü ü n ü z anlar en güzel paylafl m anlar d r bence. Yalan ve yüksek sesle yap lan tart flmalara hiç tahammülüm olmaz. 20 <

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti EK M 2007 SAYI: 05 Formula 1 TM rüzgar gibi geçti Bridgestone un tek lastik sa lay c s oldu u Formula 1 TM Dünya fiampiyonas 'nda sezonun 12. yar fl Ferrari pilotu Brezilyal Felipe Massa n n birincili

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Kiremit ve Çat Dünyas

Kiremit ve Çat Dünyas 26 HAZ RAN 2007 SAYI Kiremit ve Çat Dünyas K l ço lu nun ücretsiz yay n d r. K l ço lu her zaman çevreyle dost... Distribütör NURETT N BALCI Haber ERE L DE FEST VALDEY Z Çat Sohbetleri Mimar HAL T HALAÇ

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar,

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, Küresel s nmayla etkisini daha da art ran s cak yaz günlerine güle güle derken bizler de hedeflerimizi takviminde gerçeklefltirmek üzere yo un çal flma tempomuzu

Detaylı

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu N bag b1 MART 2011 S: 26 lant Noktas Ayl k www.baglantinoktasi.com.tr YHT de güvenlik Ulaflt rma ve letiflim Dergisi UNIVERSITE DUZEYINDE» Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı