6-7 uluslararas bankalar aras nda Trakya Glass Bulgaria yat r mlar n n finansman için 100 Milyon $ tutar nda kredi anlaflmas imzaland.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6-7 uluslararas bankalar aras nda Trakya Glass Bulgaria yat r mlar n n finansman için 100 Milyon $ tutar nda kredi anlaflmas imzaland."

Transkript

1 Ç NDEK LER ED TÖR Çözülme ve yeniden örülmeyi kavramak Eylül - Ekim 2004 Y l 45 Say 240 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule Levent- STANBUL Tel: (0212) Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar A.fi. ile ba l kurulufllar n personeli için iki ayda bir adet yay nlan r Ücretsiz da t l r. Yay na Haz rlayan Dünya Yay nc l k A.fi Y l Mahallesi Ba c lar- stanbul Tel: (0212) Renk Ayr m ve Bask Dünya Yay nc l k A.fi. Tesisleri fiiflecam Dergisi nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak gösterilmeden kullan lamaz. Anadolu Cam 130 milyon dolar yat r mla Avrasya liderli ini pekifltiriyor 4-5 Anadolu Cam, iki y l içinde gerçeklefltirece i yat r mla toplam üretim ve sat fl n yüzde 50 art rarak 1.5 milyon tona ç karmay hedefliyor. Paflabahçe, Dream ile camda k fl modas n yarat yor 8-10 Yurt D fl Bas n nda Soda Sanayii Aç k Kap Günleri Aç k Kap Günleri etkinlikleri yurt d fl bas n kurulufllar n n da dikkatini çekti 11 fiiflecam Toplulu u na 100 milyon dolar kredi fiiflecam Toplulu u ile International Finance Corporation (IFC) liderli inde Fuar 12 Tüyap Ambalaj Fuar na kat l m fiiflecam, Antalya ve Ankara fuarlar nda yer ald 13 Rigi Club üyeleri aras nda AC - Topkap Fabrikas ikinci s raya yükseldi uluslararas bankalar aras nda Trakya Glass Bulgaria yat r mlar n n finansman için 100 Milyon $ tutar nda kredi anlaflmas imzaland. Kütahyal ifl adamlar ndan Cam Elyaf a ziyaret 16 Trakya Cam Fabrikas nda Cam Günü coflkusu 19 Trakya Fabrikas dördüncü Cam Günü nü coflkuyla kutlad Cam Ambalaj Grubu fiiflecam Toplulu unun toplam cam üretiminin de üçte birini gerçeklefltirmektedir. Toplay c -topluluklar, avc -topluluklara dönüfltü ünde insan yaflam nda köklü de iflmeler oldu. Avc - l k bafllamadan önce, bitkiler ve meyveler dura an, insan hareketli idi. nsanlar beslenme kaynaklar na alçak yerlerden yüksek yerlere ulaflma, mevsimlerin izini sürme becerisi ile eriflebiliyordu. Toplay c -avc toplum aflamas na gelindi inde, oyunun kurallar nda önemli de ifliklikler oldu. Avlanacak hayvanlardan hiç olmazsa baz lar insandan daha güçlü, daha h zl idiler; insanlardan farkl olarak keskin diflleri de vard. nsanlar avc l kta baflar l olmak için fizik güçlerinden daha çok zekalar na güvenmek zorundayd. Di- er hayvanlarla bafl etmek için soyut düflünmeyi, kurnazl, pusu kurmay, ayakta koflabilmeyi, m zra n hedefe do ru f rlatmay ö renmeleri gerekiyordu; cesaretlerini kullanmak, riske girmek ve di er insanlarla av yakalama konusunda iflbirli i yapmak da baflar n n olmazsa olmaz koflulu haline gelmiflti. Toplay c topluluklar, toplay c - avc topluluklara, oradan tohumun topra a at lmas ile güçlenen yerleflik topluluklara dönüflürken; insano lu hep akl n gelifltirdi. nsanlar ç plak gücüyle yapamad klar n, ak l kullanarak bulduklar yöntem ve araç-gereçlerle yapabildikleri teknolojiyi devreye soktu. Oltadan sapana, su gücünden rüzgar gücüne, ateflten baruta, makineden bilgisayara uzanan geliflmelerle uygarl n duvarlar n örmeyi baflard. Her köklü dönüflüm bir öncesinin yap lar n k rd ; rolleri de ifltirdi ve kendi koflullar na göre yeni kavramlaflt rmalar yaratt ; yeni yap lar oluflturdu ve bambaflka bir kültürle hayat sürdürebilir hale getirdi. nsan, hayvan, su ve rüzgar gücüne dayanan Organik Enerji Dönemi, düflük bas nçl buhar makinesinin meydan okumas na karfl direnemedi. Sanayi Devrimi, bütün kavramlar çözdü, bütün yap lar k rd ; kültürün dayand çekirdek de erleri çözerek yeniden örülmesini sa lad. Bugün Bilgi Ça ndan söz ediliyor; bilgisayar-odakl üretim, ulafl m ve iletiflim yap s, geçmiflin karar ve kurumlar n çözüyor; kendi ihtiyac na göre yeni kararlar ve farkl yap lara uygun kurumlar oluflturuyor. Desmond Morris in alt n çizdi i gibi, De iflmenin temelinde, de iflmez ve güvenilir olan n rutininden ç k p, denenmemifl ve güvensiz olan deneme baflar s yat yor. Çinlilerin o ünlü bedduas n bilirsiniz: Tanr sizi ilginç dönemlerde yaflats n! derler. En ilginç dönemler, yerleflik bir düzenin çözülmesi; yeniden örülmesi dönemidir. O geçifl sürecini yaflayanlar; belirsizli in korkular, pusular, ihanetleri ve f rsatlar ile yüzleflirler. Kavramlar m zla, kurumlar m zla ve kültürümüzle, tam bir çözülme ve yeniden örülme döneminden geçiyoruz. De iflmez ve güvenilir olan n n rutinine s nma flans m z çok az. Bu k tl kt r ki, çevremizde olup biten her fleyi do ru okumay, israf minimize etmeyi gerektiriyor. Hiçbir insan ve hiçbir kurum bu güncel sorunu kavramadan gelece- ini yaratam yor ve güven alt na alam yor! Rüfltü BOZKURT

2 KÜRESEL ETK NL K Anadolu Cam, 130 milyon dolar fiiflecam Çevre Politikas fiiflecam, çevresel de erlere karfl sorumlulu unun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuflaklara yaflanabilir bir dünya b rakman n gere ine inanmaktad r. Stratejik yönetimin temel unsurlar ndan biri olarak alg lad bu yaklafl m faaliyetlerinin her aflamas nda dikkate almaktad r. Amac m z; Toplulu umuzda sürdürülen çevre koruma çal flmalar n n, çevre yönetim sistemi anlay fl yla yürütülmesi ve tüm çal flanlar n deste i al narak sürekli iyileflmenin sa lanmas d r. yat r mla Avrasya liderli ini pekifltiriyor Anadolu Cam, iki y l içinde Türkiye ve Rusya Federasyonu nda gerçeklefltirece i 130 milyon dolar yat r mla toplam cam ambalaj üretim ve sat fl n yüzde 50 art rarak 1.5 milyon tona ç karmay hedefliyor. Anadolu Cam Türkiye de de 40 milyon dolar yat r mla yeni bir fabrika kurmay ve 2005 y l ikinci yar s nda üretime geçmeyi planl yor. Ruscam ifltiraki, 2004 bafl nda sat n al nan Pokrovsky fabrikas n 30 milyon dolar yat - r mla yüzde 150 büyütecek. Ayr ca, Baflkurtistan Özerk Cumhuriyeti baflkenti Ufa da 60 milyon dolar yat r mla ton kapasiteli yeni bir fabrika kuracak. Rusya Federasyonu ndaki toplam üretim kapasitesi yüzde 90 art flla tonu aflacak ve üç fabrika ile Rusya pazar ndaki co rafi etkinlik art r lacak. Anadolu Cam n son y llarda geliflen Türkiye cam ambalaj pazar n n yan s ra, baflta Rusya Federasyonu ndaki Ruscam flirketi olmak üzere yurtd fl faaliyetleriyle de h zl büyüme ve yüksek performans süreci içinde oldu u biliniyor. Uygulanan do ru stratejiler sonucu Anadolu Cam, cam ambalaj alan nda Avrasya n n liderli ine yükseldi i gibi, ifl hacmi itibariyle de halen Avrupa n n beflinci büyük üreticisi konumuna ulaflm fl bulunuyor. Bugün Anadolu Cam h zl büyümesine yeni bir ivme kazand rma noktas nda. Yurtiçinde istikrarl bir büyüme içinde olan cam ambalaj talebi ve Rusya Federasyonu nun sergiledi i büyük f rsatlar, iki ülkede toplam 130 milyon dolar tutar nda yeni büyüme yat r mlar n n yap lmas n zorunlu k ld. Önümüzdeki 1-2 y l süresinde aflamal olarak ve çok h zl bir uygulama ile tamamlanacak yat r mlar hakk nda afla da ayr nt l bilgi verilmektedir. Yat r mlar n finansman 50:50 özkaynak ve kredi oran içinde gerçeklefltirilecek olup, yurtd fl finansman temini çal flmalar nihai aflamaya gelmifl bulunmaktad r. Türkiye de yeni fabrika Geliflen ve büyüyen Türkiye ambalaj pazar n n taleplerini karfl layabilmek üzere Anado- lu Cam, kurulufl yeri daha sonra aç klanacak olan yeni bir yat r m yapma karar ald. Bu, Anadolu Cam n Türkiye deki dördüncü fabrikas olacakt r. 40 milyon dolar harcama ile gerçeklefltirilecek fabrika, ton/y l cam ambalaj üretecek olup, 2005 y l ortalar nda iflletmeye al - nacakt r. Böylece Anadolu Cam n ülkemizdeki üretim kapasitesi yüzde 22 oran nda artacakt r. Ruscam Pokrovsky büyüyor Anadolu Cam ifltiraki Ruscam n 2004 y l bafl nda Rusya Federasyonu nda sat n ald Petersburg yak nlar ndaki Pokrovsky fabrikas 30 milyon dolar yat r mla ton/y l kapasiteli ikinci bir f r nla büyütülecektir. Fabrikan n üretimi yüzde 150 artarak ton/y l düzeyine ulaflacakt r. nflaat na hemen bafllanacak olan fabrikan n 2005 y l ikinci yar s nda iflletmeye al nmas öngörülmektedir. Ufa-Baflkurtistan da yeni yat r m Rusya Federasyonu cam ambalaj pazar, özellikle bira sektöründen kaynaklanan çok h zl bir büyüme içerisindedir. Hem bu talebi karfl layabilmek, hem de üretimin co rafi da l m n optimize etmek üzere Baflkurtistan Özerk Cumhuriyeti nin baflkenti Ufa, Ruscam n yeni büyüme merkezi olarak belirlendi. Baflkurt Hükümeti gerekli her türlü deste i verdi ve yat r m konusunda tam bir mutabakat sa land. Ruscam-Ufa fabrikas için 60 milyon dolar yat r m harcamas yap lacak ve iki f r nda ton/y l cam ambalaj üretim kapasitesi oluflturulacakt r. Birinci f r n 2005 sonunda, ikinci f r n ise 2006 ortas nda iflletmeye al nacakt r. Böylece Ruscam n Rusya Federasyonu ndaki toplam üretim kapasitesi yüzde 90 art flla ve üç fabrikada ton/y l düzeyini aflacakt r. Halen yüzde 27 olan yeni bira fliflesi pazar ndaki pay yüzde 60 n üzerine ç kacakt r. Anadolu Cam, sektöründe sahip oldu u yüksek teknolojik düzey ve iflletme becerisi ile önümüzdeki y llarda daha büyük geliflmelere imza atma kararl l ndad r. Avrasya co rafyas bu imkan ve f rsatlar fazlas yla sunmaktad r. Sayfa 4 Sayfa 5

3 KÜRESEL ETK NL K KÜRESEL ETK NL K fiiflecam Toplulu u na 100 milyon dolar kredi fiiflecam Toplulu u ile International Finance Corporation (IFC) liderli inde uluslararas bankalar aras nda Trakya Glass Bulgaria yat r mlar n n finansman için 100 milyon $ tutar nda kredi anlaflmas imzaland. mza töreninde konuflan fiiflecam Genel Müdürü A.Do an Ar kan; Toplulu un uluslararas bir flirket olma yönünde büyük bir at l m yapt n, büyümeyi sürdüreceklerini belirterek, 30 y ld r iyi iliflkileri koruyan IFC ye desteklerinden ötürü teflekkür etti. Zamani: Deste imiz tam IFC Güney Avrupa ve Orta Asya Direktörü Khosrow Zamani ise IFC nin fiiflecam n Türkiye deki tüm projelerine, Rusya daki yat r mlar na ve flimdi Bulgaristan a destek verdiklerini, 30 y ld r süren finansal iflbirli- inin her aflamada çok baflar l oldu- unu, bundan böyle de desteklerini sürdürece ini ifade etti. 200 milyon dolar yaklaflan yat r m tutar ile Düzcam Grubu bünyesinde y ll k 200 bin ton kapasiteli bir düzcam tesisi ve 6.8 milyon m 2 kapasiteli bir cam iflleme tesisi ile Cam Ev Eflyas Grubu bünyesinde 53 bin ton kapasiteli bir cam ev eflya tesisi kurulacak. 7 Temmuz da temeli at lan yat - r mlar n inflaat iflleri h zla devam ediyor. Tüm tesisler 2006 y l bafl na kadar tamamlanarak ticari faaliyete geçmifl olacaklar. 100 milyon dolar bu kredi anlaflmas ile yat r m n finansman tamamen sa lanm fl oluyor. Yabanc finans kurumlar kat l mc listesi IFC Khosrow K. Zaman Antonio David Director, Southern Europe Central Asia Portfolio Manager Bulbank Stefan Solinsky Senior Vice President / International Finance Alex Costa Principal Counsel fiiflecam Toplulu u ile International Finance Corporation (IFC) liderli inde uluslararas bankalar aras nda Trakya Glass Bulgaria yat r mlar n n finansman için 100 milyon dolar tutar nda kredi anlaflmas imzaland. fiiflecam Toplulu- u nun Trakya Bulgaria EAD arac l ile Bulgaristan n Targovishte yöresinde bafllatt düzcam ve cam iflleme tesisleri ile ve cam ev eflyas fabrikalar n n planlanan yat r m tutar 200 milyon dolara yaklaflm fl, bunun yaklafl k yüzde 50 sinin özkaynak yüzde 50 si ise uzun vadeli kredi olarak karfl lanmas öngörülmüfltü. Yat r m n kredi k sm IFC liderli inde Citibank N.A., Societe Generale S.A., WestLB AG, ABN Amro Bank N.V., Fortis Bank, Unicredit Banka Medio Credito S.p.A ve ING Bank n kat l m yla sa lanan 100 milyon dolar eflde erinde sendikasyon kredisi 22 Eylül 2004 günü stanbul da fiiflecam Toplulu u nun yönetim merkezinde düzenlenen bir imza töreniyle sonuçland. Kredinin 35 milyon dolarl k k sm 8 y l vadeli olarak IFC taraf ndan, 65 milyon dolarl k k sm da 6 y l vadeli olarak yukar da ad geçen uluslararas bankalarca karfl land. Ar kan: Büyümemiz sürecek Törende konuflan fiiflecam Genel Müdürü Do an Ar kan fiiflecam Toplulu- u nun uluslararas bir flirket olma yönünde büyük bir at l m yapt n ve cam sektöründe uluslararas alanda büyümeyi sürdürece ini vurgularken, Otuz y ld r iflbirli i içinde oldu umuz IFC ve uluslararas bankalara bu iflbirli inde gösterdikleri büyük ilgi ve güvene teflekkür ediyorum dedi. Matthew Morrison Dilara Cuhruk Citibank Steve Bideshi Alper Yüksel Mehmet T rnakl Fortis Bank Jacques Laloux ABN Amro Bilgün Urga Gürkan Can Ünalan Banu Erdal pek Erhan Senior Investment Officer Investment Officer CCO of Citibank Turkey Vice President and Corporate Bank Head Vice President and Corporate Finance Head Chief Representative Assistant General Manager, Head of Industrial Client B.U. Assistant General Manager, Country Risk Head Vice President, Relationship Manager Assistant Vice President WestLB Andreas Schroeter Hasibe Unce Yeliz Tüfekçio lu Societe Generale Eric Faivre Osman K zmaz Asl Tolunay ING Bank John T.McCarthy Benedicte Kariger Ayflegül Akay Kerem Akçanbafl General Manager Head of BU Credit Istanbul Associate Director, Corporate Finance CEO Societe Generale Istanbul Executive Director Relationship Manager Managing Director - Country Manager of Turkey Vice President - Industrial Sectors Vice President - Head of Corporate Banking Senior Account Manager Sayfa 6 Sayfa 7

4 fi RKET HABERLER Paflabahçe, Dream ile camda k fl modas n yarat yor Paflabahçe, 2004 y l n n yeni sonbahar-k fl koleksiyonu Dream ile camda k fl modas n yaratmaya devam ediyor. Dream; rüyams, gizemli ve sofistike bir dünyan n kap lar n aral yor. Sonbahar ve k flla birlikte gelen mor ve lacivert, kahverengi gibi a r k fl tonlar n n hakim oldu u, sisli ve metalik parlakl klar, ayd nl k-karanl k iliflkisi ile klasik ve elegan görünümlü bir koleksiyon Dream. Geleneksel ve romantik k fl renklerinin, küçük desenlerle, su yans - malar, mozaik desenlerle, dantelimsi küçük dokunufllar ve ferforje benzeri desenlerle, parlak tafllarla süslü ihtiflaml dekorlar n yal n formlara uyarlanmas ile hayat bulan bir k fl koleksiyonu. Barok ve minimal dokunufllar n birlikteli i ile fantastik ve sofistike tarzlar n n hakim oldu u bir hayal dünyas. Küçük dokunufllarla cam eflyay adeta mücevhere dönüfltüren fikirler. Klasik kristal kesme tekni i kullan larak uygulanan modern anlay flta kesme dekorlu bardaklar. Dream koleksiyonu renk ve desen anlat m yla, cam tutkunlar n Sayfa 9

5 fi RKET HABERLER fi RKET HABERLER Yurt d fl bas n nda Soda Sanayii Aç k Kap Günleri romantik bir hayal dünyas na çekiyor. Dream ürünleri sat fl ; sonbahark fl dönemine yay larak, geçen y l oldu u gibi katl ma azalarda, fl k zücaciyecilerde, hiper ve süper marketlerde yap lmas planlan yor. Paflabahçe, Dream koleksiyonu yenilikleri ve farkl esintileri ile evlerimize ve sofralar m za girmeye devam ediyor. Soda Sanayii Afi Soda ve Kromsan fabrikalar nda 14 May s 2004 tarihinde gerçeklefltirilen Aç k Kap Günü etkinlikleri, dergimizin 238 say s n n 10. sayfas nda okuyuculara sunulmufltu. Üçlü Sorumluluk Yönetim Sistemi (sa l k, emniyet ve çevre konular nda sürekli geliflim ve ilgili taraflara karfl fleffafl k sa layan, kimya sanayine özgü uluslararas bir giriflimdir) iletiflim ve toplumun bilinçlendirilmesi çal flma grubunun projelerinden biri olarak hayata geçirilen Aç k Kap Günleri etkinlikleri yurt d fl bas n kurulufllar n n da dikkatini çekmifl olup, üç ayda bir yay mlanan ve Amerikan-Avrupa-Kanada-Japonya kimya sanayi federasyonlar - n n ve çok uluslu büyük kimya sanayi flirketlerinin destekledi i, Careline isimli global Üçlü Sorumluluk haberleri derginin 36. say s nda kapak ve 15. sayfas nda uluslararas okuyucu kitlesine sunuldu. An - lan dergi; kapak sayfas n n tamam - n etkinlikler s ras nda çekilen bir resme ve 15. sayfas n n yar s nda ise bir haber özeti ve üç adet foto raf kullanarak bu güzel etkinli i tan tt. 15. sayfada ngilizce olarak verilen haber özetinde: Türkiye de toplum ile büyüyen ba lar bafll alt nda; Türk soda ve krom kimyasallar üreticisi Soda Sanayi Afi May s 2004 de tesislerinin kap lar n halka açt. Yerel toplumdan hedeflenen okul çocuklar, yanlar nda aileleri ve ö retmenleri ile birlikte davet edildiler. Fabrika çal flanlar ndan görevlendirilen rehberler eflli inde 300 ü aflk n ziyaretçi okul kap lar ndan gruplar halinde al - narak tesisler gezdirildi, flirketin üretim faaliyetleri, sa l k, emniyet ve çevre konular ndaki çal flmalar anlat ld. Ziyaretçiler, aç k gün içinde canl müzik eflli inde yemeklerini ald lar, bir okulun halk oyunlar grubunun gösterini izleyip hoflça vakit geçirdiler. fiirketin bildirdi ine göre yap lan etkinlikler için ziyaretçilerden çok övücü geri bildirimler al nm flt r. Firma yetkilisi ziyaretçiler, sahadaki tüm gördükleri ve yaflad klar n çok olumlu izlenimlerle ifade etmifller ve gelecekte bu tip etkinliklerin daha s k organize edilmesi arzu ettiklerini belirtmifllerdir dedi. Sayfa 10 Sayfa 11

6 FUAR FUAR Tüyap Ambalaj Fuar na kat l m 10. Ambalaj Endüstrisi Fuar, stanbul Ambalaj 2004 Tüyap Fuar Merkezi nde gerçekleflti. 29 Eylül-03 Ekim 2004 tarihleri aras nda aç k olan fuara Anadolu Cam ve Camifl Ambalaj ortak bir standla kat ld. Ambalaj üreticileri ile birlikte sektöre hizmet veren yan sanayi firmalar n n genifl kat l m olan fuar, hem yurtiçi hem yurtd fl ndan kalabal k fiiflecam, Antalya ve Ankara fuarlar nda yer ald bir ziyaretçi toplulu unu a rlad. Anadolu Cam olarak hizmet verilen tüm sektörlere ait dolu ve etiketli son ürünlerin sergilendi i standda bu y l özellefltirme sonras ilk olarak Tekel ürünleri de ayr bir sunumla sergilendi. Trakya Otocam, Paris te Motor Fuar nda Trakya Cam San. Afi Otocam Fabrikas, 23 Eylül ile 10 Ekim tarihleri aras nda Paris te düzenlenen International Motor Fuar na kat ld. Otomotiv sektörünün en önemli buluflma noktalar ndan biri olan fuarda, sektörün talep etti i nitelikteki otomotiv camlar sergilendi. Gürültü kontrolü sa layan akustik ön camlar, güneflin afl r parlakl n ve s ca n engelleyerek klima ihtiyac n azaltan atermik ön camlar ve so uk havalarda camdaki buzu k sa sürede çözen s tmal ön camlar ziyaretçiler taraf ndan birebir test edildi. Trakya Otocam, ürünlerini daha genifl kitlelere tan tmak amac yla yurt içi ve yurt d fl fuarlara kat lmaya devam edecek. fiiflecam, Eylül 2004 tarihleri aras nda Antalya da düzenlenen Uluslararas Cam ve Cam Teknolojileri Fuar na; Düzcam, Cam Ev Eflyas, Cam Ambalaj ve Kimyasallar dan oluflan dört grubu ile 156 m 2 lik bir standla, Eylül 2004 tarihleri aras nda Alt npark Expo Center da düzenlenen, yaklafl k 33 bin kiflinin ziyaret etti i Ankara Yap Fuar na ise 100 m 2 lik bir standla kat ld. Her iki fuar stand nda da; enerji tasarrufu, güvenlik, gürültü kontrolü, estetik gibi özelliklerin tümünü veya ihtiyaca göre bir k sm n sa layan cam çözümleri sunuldu. Enerji tasarrufunda cam bölümünde, s ve günefl kontrolü sa layan Is cam ve Is cam Konfor ürünlerinin yal t m özellikleri ziyaretçiler taraf ndan birebir test edildi. Güvenlikte cam panosunda ise, çeflitli darbelere dayan kl güvenlik camlar yer ald. Cephe kaplamada cam düzene- inde; günefl kontrolüne yönelik ISS- ITB Serileri ve Tentesol ün farkl renk ve performans seçenekleri sergilendi. Dekorasyonda cam bölümünde, Elit Glass Serisi ile Lara Cam Tu la ve Lara Cam Parke ürünleri dikkat çekti. Ayr ca Duracam kap ve f r n camlar standda yer ald. Gürültü kontrolünde cam test ünitesinde de gürültünün hayat m z n bir parças olmaktan ç kaca gösterildi. Bu arada Ankara Yap Fuar nda, fiiflecam stand, sergiledi i malzemeyi öne ç karan tasar m nedeniyle Amac - na En Uygun Düzenlenmifl Stand üçüncülük ödülünü de ald. Sayfa 12 Sayfa 13

7 fi RKET HABERLER fi RKET HABERLER Rigi Club üyeleri aras nda AC - Topkap Fabrikas ikinci s raya yükseldi Rigi Club taraf ndan yay nlanan 2003 y l de erlendirme raporunda ortalama üretim de iflimi sürelerinde Cam Ambalaj Grubu Fabrikalar m zdan AC-Topkap Fabrikas spanya - Vidrala Fabrikas n n ard ndan 2. durumda yer al yor. Bu fabrikalar n ard ndan AC-Mersin Fabrikas geliyor. Rigi Club; 6 üyesi olan ve üyeler aras nda teknik yönden bilgi al flveriflinin sa lanabildi i bir kulüptür. Bu kulübe her ülkeden sadece bir üretici kat labilmekte. fiu anda kulüpte grubumuz d fl nda Almanya, sviçre, ngiltere, talya ve spanya dan üyeler yer al yor. Topkap Fabrikas nda hat bafl na düflen imalat de iflim adedi 2003 y l ortalamas ile y lda yaklafl k 46 adet olup ayl k ortalamas ise 3,83 tür. Vidrala Fabrikas ndan daha fazla imalat de iflimi yapan Topkap Fabrikas nda ayr ca Rigi Club üyelerinin hiçbirisinde yap lmayan ve en uzun sürelerde yap labilen makine de iflimi (TD-CD veya tersi) üretim de iflimleri de yap lmakta. Buna ra men Topkap Fabrikas nda yap lan yo un çal flmalar, Mekanik Bak m Onar m fiefli i nde; IGC (Ishizuka Glass) teknik iflbirli i çerçevesi içinde yap lan gelifltirme ve iyilefltirmeler sonucunda üretim de iflim sürelerinde büyük aflamalar kaydedilerek 2003 y l de- erlendirmesinde Rigi Club üyeleri aras nda ortalama üretim de iflim sürelerinde ikincili e kadar ulafl ld. malat / Hat Saat ,8 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 Hat Bafl na Düflen malat Say s BCS BCR HO HG VPS VL VC ZP ZE AT AF AY Ortalama malat De iflim Süresi 8 kollu IS makineleri baz al nd - nda proses de iflimi sürelerinde AC-Topkap Fabrikas, 10 kollu IS makinesi baz al nd nda büyük de iflim sürelerinde yine AC-Topkap Fabrikas ve 12 kollu IS makineleri baz al nd nda ise büyük de iflim sürelerinde AC-Mersin Fabrikas Rigi Club üyeleri aras nda 1 inci durumda BCS BCR HO HG VPS VL VC ZP ZE AT AF AY kollu IS makineleri ise Topkap Fabrikas nda bulunmamaktad r. AC-Topkap Fabrikas n n 2002 y l ortalama üretim de iflim süresi 63 dakika iken Mekanik Bak m Onar m fiefli i nde yap lan iyilefltirme ve gelifltirmeler sonucunda bu süre 2003 y l nda yüzde 14 iyilefltirilerek 52 dakika olarak gerçekleflti. Bu de- erlerle Rigi Club üyeleri aras nda Vidrala Firmas n n arkas ndan 2003 y l de erlendirmesinde ikinci duruma geldi. AC-Topkap Fabrikas n n 2004 ilk 6 ayl k ortalama üretim de iflim 2 Saat Saat 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 8 Kol Makinada malat De iflim Süresi 2 ZP ZE VPS VL BCS BCR AT AF AY 12 Kol Makinada malat De iflim Süresi HO ZP VL 2 süresi ise fiili olarak 43 dakika olarak gerçekleflti. Yani 2003 y l na göre tekrar yüzde 17 iyilefltirme söz konusu. AC-Topkap Fabrikas n n bu baflar l performans n n 2004 y l ortalamas olarak gerçekleflmesi durumunda tahminlere göre Rigi Club üyeleri aras nda yak n bir gelecekte ortalama üretim de iflim sürelerinde birinci s raya yükselmemesi için hiçbir neden gözükmemektedir. 1 Küçük De iflim Orta De iflim Büyük De iflim Proses De iflimi Makina De iflimi Küçük De iflim Orta De iflim Büyük De iflim Proses De iflimi VC AF AY Yukar daki grafiklerde kullan lan k saltmalar n hangi üyelerin hangi fabrikalar na ait oldu u afla da yer almaktad r: K saltma Firma Fabrika Yerleflim BCS Beatson Clark Stairfoot ngiltere BCR Beatson Clark Rotherham ngiltere HO Heye Glass Obernkirchen Almanya HG Heye Glass Germersheim Almanya ZP Zignago Vetro Portogruaro talya ZE Zignago Vetro Empoli talya VPS Vetropack St. Prex sviçre VPP Vetropack Pöchlarn Avusturya VPK Vetropack Kremsmünster Avusturya VPN Vetropack Nemsova Slovakya VPV Vetropack Kyjov Çek Cum. VPSZ Vetropack Straza H rvatistan VL Vidrala Llodio spanya VC Vidrala Caudete spanya AT fiiflecam Topkap Türkiye AF fiiflecam Mersin Türkiye AY fiiflecam Çay rova Türkiye 1 Saat 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 10 Kol Makinada malat De iflim Süresi 2 Küçük De iflim Orta De iflim Büyük De iflim Proses De iflimi Makina De iflimi VL HG HO AT VPS AC - Topkap Fabrikas malat De iflim Süreleri Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Sayfa 14 Sayfa 15

8 fi RKET HABERLER fi RKET HABERLER Kütahyal ifladamlar, Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi K nay n baflkanl - nda 10 Eylül 2004 tarihinde Cam Elyaf ziyaret ettiler. Ziyaretci heyete, Cam Elyaf San. Afi nin k sa bir tan t m yap larak iflletme gezdirildi. flletme gezisi s ras nda; cam elyaf ve CTP ürünleri hakk nda kapsaml bilgiler verildi. Daha sonra Çay rova sosyal tesislerinde yenilen yemek s ras nda bir konuflma yapan Kütahya Milletvekili H. Fehmi K nay; fiiflecam ve Cam Elyaf çal - flanlar na teflekkür ederek bafllad konuflmas nda Türk sanayiinin istenilen seviyeye gelebilmesi ve dünya ile rekabet edebilmesi için yerli giriflimcilerin yeni yat r m alanlar aray fl içeresinde olmalar gerekti- ini vurgulad. Kütahya daki sanayiciler olarak, cam elyaf hakk nda ön araflt rma yapt klar n ve Türkiye de konusunda tek firma oldu unu ö rendiklerini ifade ederek, konunun TS-EN-ISO-9000, kurulufllarda, tasar m aflamas ndan bafllayarak üretim, pazarlama ve sat fl sonras hizmetlere kadar tüm aflamalar kapsayan ve sürekli geliflmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sistemi ne ait kalite standartlar serisidir. Bu seri etkili bir yönetim sisteminin nas l kurulabilece ini, belgenebilece ini ve sürdürülebilece ini göz Kütahyal ifladamlar ndan Cam Elyaf a ziyaret Kütahyal ifladamlar n n ziyaretlerinden görüntüler 2004 TS-EN-ISO 9000 Kalite Ödülü baflar s TS-EN-ISO 9000 Ödülü ilgilerini çekti ini ve daha çok bilgi alabilmek amac yla ziyareti gerçeklefltirdiklerini belirtti. Sanayimizin geliflmesi için mevcut sanayicilerle yeni yat r mc lar n sürekli iletiflim içerisinde olmalar n n kaç n lmazl n vurgulayarak, Kütahyal ifladamlar olarak bu görüflmelerin sürdürülmesi gerekti ini ifade etti. Cam Elyaf San. Afi Genel Müdürü smail Hac alio lu da yapt konuflmada; fiiflecam, Kimyasallar Gurubu na ba l, Cam Elyaf San Afi nin en önemli misyonunun kendi ürünü olan CTP nin üretimi ve teknolojisinin Türkiye de tan t m n yapmak, yayg nlaflt rmak ve kullan m - n n artmas n sa lamak oldu unu belirterek, bu amaçla yap lacak her türlü faaliyetin içerisinde olmay hedeflediklerini belirtti. Kütahyal ifladamlar na flirket hakk ndaki olumlu düflünceleri nedeniyle teflekkür ederek, bu iliflkiyi sürdürmek istediklerini ifade etti. önüne serer. Türk Standartlar Enstitüsü ISO belgesi olan ve baflar l denetim geçiren kurulufllara her y l,ts- EN-ISO 9000 Kalite Ödülü vermektedir. Ocak 2004 ay içerisinde baflar l denetim süreci geçiren Cam Elyaf Sanayii Afi de Türk Standartlar Enstitüsü taraf ndan,ts-en-iso 9000 Kalite Ödülü ne lay k görüldü. Sürdürülebilir Çevre çin Enerji Denetimi ve Yal t m Kongresi Ekim 2004 tarihlerinde ZO- DER ile TÜ Mimarl k Fakültesi Fiziksel Çevre Kontrolü Birimi iflbirli inde gerçeklefltirilen Sürdürülebilir Çevre çin Enerji Denetimi ve Yal t m Kongresi ne fiiflecam olarak kat l mda bulunuldu. Sponsoru olunan kongrede; sa l kl, konforlu ve daha az enerji tüketerek sürdürülebilir bir çevreyi sa lama konusunu içeren iki bildiri flirket yetkilileri taraf ndan sunuldu. Trakya Cam Sanayii Afi Projeli Sat fllar Müdürlü ü nden Haluk Güreren in sundu u Yal t m ve Cam konulu bildiri ile günümüzde en önemli gündem maddesi haline gelen enerji tasarrufunda cam n önemi vurguland. Kongrede fiiflecam fl Gelifltirme Müdürlü ü nden Baha Kuban ise Günefl Pillerinin Yap Uygulamalar konulu bir bildiri sundu. Ayr ca kongre kapsam nda düzenlenen sergiye 8 m 2 lik bir standla kat l - narak Is cam S, Is cam Konfor, Tentesol ve Hat d fl kaplamal camlar tan t ld. Camifl Sigorta Hizmetleri Afi de sigortal olmak Bir ayr cal kt r Çünkü, En uygun sigorta fiyat ve flartlar n bizde bulacaks n z; Poliçeniz vadesinde yenilenir ve adresinize ulaflt r l r. Hasarlar n z zaman nda, eksiksiz olarak ödenir, Yasal de ifliklikler sizin ad n za takip edilir, Siz fiiflecam Toplulu undan ayr lsan z bile ayn flartlarla hizmet devam eder, Camifl Sigorta Hizmetleri Afi sizin sigortac n zd r. Anadolu Sigorta Afi nin En büyük acentesi olarak her türlü sigorta konular nda (yang n, deprem, kasko, trafik, h rs zl k, nakliye, hayat,) tüm çal flanlar m za, bayilerimize, topluluktan ayr lm fl bulunan emeklilerimize ve arkadafllar m za telefonunuz kadar yak n z. Camifl Sigorta Hizmetleri Afi. fl Kuleleri, Kule-3 Kat:2 Tel: (212) Fax: (212) Sayfa 16 Sayfa 17

9 fi RKET HABERLER Trakya Cam Fabrikas nda Cam Günü coflkusu Bilindi i gibi ülkemizde float teknolojisiyle düzcam üretimi ilk kez 5 Eylül 1981 y l nda Trakya Cam Sanayii Afi Trakya Fabrikas nda gerçeklefltirildi. lk ve tek float hatt ile bafllayan bu yürüyüflün Bulgaristan da 5. hatla devam etmesinin gururunun yafland bu y l, Geleneksel Cam Gün ü 5 Eylül ün Pazar gününe rastlamas nedeniyle 08 Eylül Çarflamba günü, genifl bir kat l mla kutland. Bu baflar öyküsünün yaz lmaya baflland Trakya Fabrikas nda, yöneticiler, çal flanlar, emekliler ve aileleri ile birlikte kuruluflunun 26. y l nda dördüncü Cam Günü nü coflkuyla kutlad lar. Cam Günü kutlamalar, Atatürk büstüne çelenk konmas ve sayg duruflu ile bafllad. Daha sonra törene davet edilen emekliler ile aileleri, yöneticiler ve çal flanlar Cam Günü kokteyline kat ld. Bu arada kokteyl salonunda düzenlenen, Trakya Cam n 26 y ll k tarihini yans tacak kesitlerin yer ald Dünden Bugüne Trakya Cam konulu foto raf sergisi büyük bir ilgiyle gezildi, o günlerin an lar tazelendi. Yaraman: As rl k hayali kurmal y z Düzcam Grup Baflkan Alev Yaraman törende yapt konuflmada, Geçmifle bakt - m zda çeyrek as r geride b - rakt k, kuruluflunun 26. y l nda baflar yla yürüttü ümüz float teknolojisi ile düzcam üretimini art k yurt d fl nda da sürdürece iz. Çeyrek as rl k Trakya Cam n; as rl k olaca günlerin hayali, coflkusu ve hedefleri için bizi bugünlere getirenlere sonsuz teflekkürler, gelece e tafl yacak tüm arkadafllara baflar lar dilerim dedi. Daha sonra ise K demi Teflvik Töreni yap larak, 106 çal flana rozetleri tak ld ve hediyeleri verildi. Ayr ca Eylül A ustos 2004 döneminde emekli olan personel için düzenlenen yemek, müzik eflli inde nefleli bir atmosferde gerçeklefltirildi. Sayfa 19

10

11 PROF L PROF L 1935 y l nda 3,000 tonluk kapasite ile üretime bafllayan Türkiye nin ilk cam üretim tesisi fiiflecam; bugün çok de iflik alanlardaki sektörlerin ihtiyaçlar n karfl layan, müflteri memnuniyetini her faaliyetinde ön plana ç karan, sürekli yenilenen teknolojisi ve ulaflt üretim kapasitesi ile dünyada ve Avrupa da cam endüstrisinin önde gelen kurulufllar aras nda yer al yor. fiiflecam bünyesinde yer alan, Cam Ambalaj Grubu, Toplulu un toplam cam üretiminin de üçte birini gerçeklefltiriyor. Grubun rekabet stratejisi, yeni ürünlerle pazardaki pay n yükselterek ithal ve ikame ürünlere karfl üstünlük sa l yor. Bu paralelde bölgesel hakimiyet ve büyümenin ön planda tutulmas hedefleniyor. Kullan lan teknoloji sürekli gelifltirilirken, kalite de ön planda tutuluyor. Müflteri memnuniyetinin oluflturulmas - na verilen önem, ürün tasar m ndan sat fl sonras hizmetlerine kadar yans yor. Cam Ambalaj Grubu nun tarihçesi Grubun kuruluflundan itibaren geliflim evrelerinin kilometre tafllar flöyle: 1935: Paflabahçe de kurulan ilk üretim tesisinde cam ambalaj üretimine baflland. 1958: K br s a ilk flifle ihracat yap ld. 1969: Meflrubat ve bira sanayiinin çok h zl geliflmesi, ilaç sanayiinin artan flifle ihtiyac ve Paflabahçe Fabrikas nda cam ev eflyas üretimine a rl k verilmesi üzerine 1967 y l nda Topkap fiifle Fabrikas n n temeli at ld, cam ambalaj üretimi 1969 y l nda Paflabahçe Cam Fabrikas ndan Topkap fiifle Fabrikas na devredildi. 1970: Cam ambalaj ve cam ev eflyas kal p üretimi yapan Makina Kal p kuruldu. Belediyelerin çöp sahalar nda toplanan cam ambalaj at klar n n bedel ödenerek al nmas na dayal ilk cam ambalaj geri dönüflüm sistemi oluflturuldu. 1975: Mersin fiifle Fabrikas (Anadolu Cam San. Afi) sat nal narak fiiflecam Toplulu u na kat ld. 1976: Döküm üretimi yapan Ferro Döküm kuruldu. 1987: Cam geri dönüflümü faaliyetlerinin bir uzant s olarak gönüllü cam ambalaj at toplama sistemi olan cam kumbara uygulamas bafllad. 1988: Cam ambalaj üretim teknolojisinin önemli bir kilometre tafl olan NNPB (hafif flifle) üretim teknolojisi ilk defa Mersin Fabrikas nda uygulanmaya baflland. 1996: Madensuyu ve bira sektörlerinin artan yeflil flifle talepleri do rultusunda Çay rova da, Topkap fiifle Sanayii Afi ye ba l yeni tesis devreye al nd. 1997: G da ve meflrubat sektörlerinin artan beyaz cam ambalaj talepleri paralelinde Mersin Fabrikas nda tevsi yat r m yap larak 30 no.lu f r n devreye al nd. 1998: Özellefltirme kapsam nda sat n al nan Gürcistan Mina Fabrikas 20,000 ton/y l kapasiteyle üretime bafllad. 2000: Cam Ambalaj Grubu na ba l olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan Cam Ambalaj Pazarlama Afi, Anadolu Cam Sanayii Afi (Mersin Fabrikas ) ve Topkap fiifle Sanayii Afi (Topkap ve Çay rova Fabrikalar ) Anadolu Cam Sanayii Afi çat s alt nda topland. 2001: Fabrikalar n üretim verimlili- inin yükseltilmesi ve üretim kabiliyetlerinin gelifltirilmesi amac yla Toplam Planl Bak m (TPM), imalat de ifltirme (üründen ürüne geçifl) süresinin k salt lmas, imalat n rejime girme sürelerinin k salt lmas konular nda proje çal flmalar na baflland. Grubun kal p üretimi konusunda faaliyet gösteren birimi Makina Kal p ve BMT Grubu na ba l, merkezi Belçika da bulunan OMCO firmas ortakl k sözleflmesi imzalad. Yeni kurulan flirket OM- CO- stanbul ad alt nda faaliyete bafllad. 2002: Rusya Federasyonu nun büyüyen bira pazar ve paralelinde artan kaliteli bira fliflesi talebini karfl lamak hedefiyle 90,000 ton/y l kapasiteli Ruscam Gorohovets Fabrikas üretime bafllad. Artan yerel cam ambalaj talebini karfl lamak amac yla Gürcistan Mina Fabrikas nda tevsi yat r m gerçeklefltirilerek 30,000 ton/y l kapasiteli 2. f r n devreye al nd. 2003: H zl büyüme ivmesini devam ettiren bira sektörünün devam eden cam ambalaj talebini zaman nda karfl lamak hedefiyle Ruscam Gorohovets Fabrikas nda tevsi yat r m yap larak 110,000 ton/y l kapasiteli 2. f r n devreye al nd. Kentli yurttafllar n cam ambalaj at geri toplamada gönüllü ünü desteklemesi amac yla CAMS AD (Cam Geri Dönüflüm Sanayicileri ve fladamlar Derne i) kuruldu. 2004: Ruscam Gorohovets Fabrikas nda 120,000 ton/y l kapasiteli 3. f r n devreye al nd. Rusya pazar n n dinamik yap s n n sa lad olanaklar de erlendirilerek yat r mlara devam edildi ve 2004 y l n n ilk yar s nda Ruscam Pokrovsky Fabrikas sat n al nd lerin bafl nda 55 bin ton/y l kapasiteli Topkap Fabrikas ile cam ambalaj üretimi faaliyetlerini gerçeklefltirmekte olan Anadolu Cam Sanayii Afi, bugün Mersin, Topkap ve Çay rova daki 3 büyük üretim tesisi ile yurt içinde 550,000 ton/y l kapasiteye ulaflt. Yurt içindeki 3 tesisle ulafl lan 550 bin ton/y l kapasiteye, Gürcistan daki Mina Fabrikas ve Rusya daki Ruscam Gorohovets Fabrikas ve Ruscam Pokrovsky Fabrikas ilave edildi inde grubun toplam kapasitesi 1 milyon ton/y la ulaflmaktad r. Sözkonusu üretim hacmine göre Cam Ambalaj Grubu, Avrupa daki ilk befl büyük cam ambalaj üreticisinin aras nda yer almaktad r. Grubun global cam ambalaj üretim tonu içindeki pay ise, Avrupa da yüzde 4, dünyada ise yüzde 2 düzeyinde. Yurt içindeki pazar pay yüzde 90 dan fazla olan Anadolu Cam, üretiminin yaklafl k yüzde 15 ini ihraç etmektedir. Bugün gelinen nokta itibariyle yurtd fl sat fllar içinde Fransa, talya, spanya, ABD gibi nitelikli cam ambalaj üretimi gerçeklefltiren ülkeler de önemli pay almaktad r. Yurt içi cam ambalaj faaliyetleri Cam Ambalaj Grubu genifl ürün yelpazesi ile g da, içecek ve ecza sektörlerinde, yurtiçi talebin tamam n karfl lamakta, g da, su-maden suyu, meflrubatmeyve suyu, süt, bira, flarap ve di er yüksek alkollü içecekler ile ecza ve kozmetik sektörlerine hafif, de iflik hacimlerde, flekil ve renklerde cam ambalaj üretmektedir. Müflteri taleplerine göre 8 ml. den 8 Lt ye kadar de iflik hacimlerde üretim yap lmakta ve ürün özelliklerine göre; çeflitli bask ve yüzey kaplamalar uygulanmaktad r. Anadolu Cam üretim kapasitesi ile dünya cam ambalaj üreticileri içinde önemli bir yere sahiptir. En ileri teknoloji ile üretim yap lan Topkap, Mersin ve Çay rova tesislerinde toplam 8 f r n, 30 hat bulunmaktad r. Mersin ve Çay rova daki tesislerde hafif flifle üretim teknolojisi (NNPB) yayg n olarak kullan lmaktad r. Çay rova Fabrikas nda yeflil, Mersin Fabrikas nda yeflil ve beyaz, Topkap Fabrikas nda ise beyaz ve bal rengi flifle üretimi yap lmaktad r. Mersin Fabrikas n n bir hatt nda flekillendirme öncesi üretim hatt üzerinde cama renk maddesi ilavesi tekni i (forehearthda renklendirme) ile ara renklerin üretimi de gerçeklefltirilmektedir. Geliflen ve büyüyen Türkiye cam ambalaj pazar n n taleplerini karfl layabilmek için önümüzdeki dönemde yurt içinde yeni bir kapasite yat r m planlad. 120,000 ton/y l kapasiteli yeni tesisin 2005 y l ikinci yar s nda devreye al nmas düflünülmekte. Yurt d fl cam ambalaj faaliyetleri Cam ambalaj n bölgesel bir ürün olma özelli i, ihracat flans n zorlaflt rmakta ve navlun giderleri ihracatta önemli bir yük oluflturmakta. Grup, hayati co rafyas n Rusya Federasyonu, Türki Cumhuriyetler, Do u Avrupa ve Ortado- Sayfa 22 Sayfa 23

12 PROF L ÇALIfiANIN DÜNYASI u olarak tan mland ve bu bölgelerde önde gelen bir ambalaj tedarikçisi olma ve geniflleme stratejisini benimsiyor. Anadolu Cam yurt d fl faaliyetlerini Gürcistan ve Rusya da yürütüyor... Gürcistan - Mina Fabrikas Grubun büyüme stratejisi do rultusunda Eski Sovyetler Birli i ve Kafkaslar daki mevcut talep ve potansiyel de dikkate al narak, Gürcistan n baflkenti Tiflis te bulunan Mina Fabrikas özellefltirme kapsam nda sat n al narak, yenileme yat r - m yap ld ve tekrar faaliyete geçirildi y l ortas nda üretime bafllayan tesiste flarap, maden suyu ve meflrubat flifleleri üretilmekte Rusya krizinin etkilerinin azalmas yla birlikte Mina Fabrikas 2000 y l n n ikinci yar s ndan itibaren, gerek yurt içi gerekse yurt d fl pazarlarda önemli talep art fllar yla karfl laflt. Pazar n geliflimi do rultusunda büyüme yat r m planland ve 2002 y l nda devreye al nan 30,000 ton/y l kapasiteli 2. f r n yat r m ile tesisin toplam üretim kapasitesi 50,000 ton/y la ç kar ld. Rusya Federasyonu- Ruscam Gorohovets Fabrikas fiiflecam n ilgi alan ndaki co rafi çevrede Rusya Federasyonu geçmifli, büyüklü ü, at l mc l ve vaat etti i potansiyel ile çok özel bir konumdad r. Rusya Federasyonu ekonomisindeki toparlanmayla birlikte, giderek büyümekte olan bira pazar n n cam ambalaj gereksinimini karfl lamaya yönelik olarak 2000 y l nda bir proje bafllat ld. 90,000 ton/y l kapasiteli 1. f r n n inflaat na A ustos 2001 de baflland ve 10 ay gibi rekor bir sürede tamamlanan tesis Haziran 2002 de devreye al nd. Y lda yaklafl k yüzde 6 büyümekte olan bira pazar n n kaliteli ve özel tasar ml flifle talebini zaman nda karfl lamak amac yla bafllat lan 110,000 ton/y l kapasiteli 2. f r n yat r m da Nisan 2003 de üretime bafllad. 120,000 ton/y l kapasiteli 3. f r n yat r m da Nisan 2004 te devreye al nmas yla Ruscam Gorohovets tesisinin toplam kapasitesi 320,000 ton/y la ulaflt. Anadolu Cam; geliflmifl pazarlardaki ürün standartlar nda cam ambalaj sunarak ve bira pazar n n verimli, h zl dolum ihtiyac n karfl layarak Rusya bira pazar n n geliflimine katk sa lamakta ve yat r m n teknolojik altyap s ve hafifletilmifl dayan kl flifleler sunma imkan yla bu pazar n farkl biçimlerde flekillenmesini sa layabilecek. Rusya Federasyonu- Ruscam Pokrovsky Fabrikas Rusya pazar n n dinamik yap s n n sa lad olanaklar de erlendirilerek yat r mlara devam edildi ve 2004 y l n n ilk yar s nda Pokrovsky tesisi sat n al nd. Tesisteki mevcut f r na ilave ikinci f r n yat r m planland. Böylelikle tesisin net üretim kapasitesi 200,000 ton/y la ulaflacak. Rusya Federasyonu- Ruscam Ufa Fabrikas Pokrovsky yat r m n n akabinde fiiflecam, Bashkortostan Cumhuriyeti hükümetiyle Ufa da cam ambalaj tesisi kurulmas na yönelik niyet protokolü imzaland. Ufa tesisinde, 2005 ve 2006 y llar nda devreye al nacak 2 f r n yat r m planlanmakta. Toplam net üretim kapasitesi 240,000 ton/y l a ulaflmas beklenmektedir y l itibariyle Rusya Federasyonu ndaki toplam kapasite : Yaklafl k 1 milyon ton. Büyüklük 2003 y l itibariyle Grubun ulaflt büyüklük: Toplam cam ambalaj sat fllar : 666 bin ton. Net sat fl gelirleri : 293 milyon $ Toplam istihdam: 3, lerin bafl nda 2 f r nl tek bir tesis iken 2004 itibariyle, Türkiye: 3 tesis, 8 f r n, 30 hat Gürcistan: 1 tesis, 2 f r n, 4 hat Rusya:2 tesis, 4 f r n, 14 hat Cam Elyaf Sanayii etkinlikleri Yüzy l m zda, rekabetin, bilgi teknolojisi ve insan kaynaklar üzerinde yo unlaflaca na, bilgiyi ve insan kayna n en etkin flekilde kullanabilen iflletmelerin, rekabette üstün konuma geçece ine inanan Cam Elyaf Sanayii Afi 2002 y l nda yapm fl oldu u Çal flan Memnuniyeti Anketi sonucu, 2004 y l n sosyal ve sportif etkinlikler için milat olarak ilan etti. Bu kapsamda yap lmas gereken olmazsa olmaz etkinlikleri aras nda, yönetim ve insan kaynaklar bilimcilerinin ortak görüflü olarak, flirket yeme i, piknik ve sportif aktiviteler ilk s ralar almaktad r. Bu etkinlikler çerçevesinde; Kurum kültürünün gelifltirilmesi ve güçlendirilmesi, Eflgüdümün üst düzeye ç kart lmas, Kurum ve çal flanlar aras nda sa l kl, aç k ve güvene dayal iletiflimin tesis edilmesi ve kurumsal hedefler do rultusunda tüm çal flanlar n bütünleflmesi, Çal flanlar aras nda dostluk ve arkadafll n art r lmas, Aidiyet duygusunun güçlendirilmesi amaçland. Bu çerçevede, 2004 y l içerisinde; bölümleraras hal saha futbol turnuvas, flirket pikni i, emeklilik gecesi düzenlendi. Bölümleraras Futbol Turnuvas 2004 y l sportif etkinlikler çerçevesinde düzenlenen bölümleraras hal saha futbol turnuvas na yo un ilgi gösterildi ve 14 tak m n kat l m ile 2 grup halinde tarihinde bafllad. Lig usulü ile yap lan maçlar sonunda gruplar nda ilk dört s ray alan 8 tak m bir üst tura yükseldi. ki etapta eleme usülü ile yap - lan maçlar sonunda Polyesterspor ve Elyafsarmaspor finale yükseldiler. 9 Haziran 2004 tarihinde yap - lan final maç nda Elyafsarmaspor u 9-2 lik bir skorla yenen Polyesterspor turnuvan n flampiyonu oldu. Elyafsarmaspor futbolcusu Ersoy Özkan 40 golle gol kral oldu. Turnuva Genel Müdür ve organizasyon komitesi üyeleri flampiyon tak m ile. boyunca sadece 2 sar kart gören Alt nm zrakspor ise en centilmen tak m olmaya hak kazand. Turnuva sonunda yap lan törende Genel Müdür smail Hacialio lu taraf ndan; flampiyon tak ma, centilmen tak ma ve turnuvan n gol kral na kupalar verildi. Emeklilik yeme i Geçti imiz y l içerisinde emekli olmak suretiyle flirketteki çal flmas n tamamlayan personele Çay rova sosyal tesislerinde yemekli tören düzenlendi. Törende; Genel Müdür, K Müdürü ve emekliler birer konuflma yaparak duygular n dile getirdiler. Çal flanlar taraf ndan al nan hediyeler Genel Müdür smail Hacialio lu taraf ndan emeklilere verildi. Sayfa 24 Sayfa 25

13 ENDÜSTR L fik LER SA LIK Haz rlayan: Dr. A. Naim Keskin ç Hastal klar Uzman Sa l kl Yaflam ve Egzersiz (2) leri yafllara sa l kl ulaflabilmek için spor ve egzersizin önemini geçen say - m zda k saca anlatm flt k. Bu defa, egzersize bafllamadan önce, s ras nda ve sonras nda gözetilmesi gereken genel prensipler gözden geçirilecek. Bu alanda bilimsel olarak da kabul görmüfl bilgilerden k sa bir derleme sunulacak. yi bir egzersiz sonucu kaslar n esnekli i ve eklemlerin hareketlili i artar, solunum, kalp ve damar sistemi daha iyi çal fl r, birçok iç salg bezi ifllevini daha iyi yapar. Yap lacak egzersiz türü için uygun bir zaman ve ortam belirlenmelidir. Planlanan egzersiz süresinin 1/10 u kadar bir süre ön s nmaya ayr lmal d r. Ama sadece tempolu yürüyüfl yap lacaksa ön s nma atlanabilir. yi bir s nma sonunda kalp dakika at m ve solunum say s ile derinli i artar, kapiller kan dolafl m n n da artmas yla cilt s n r, eklemler ve kaslar ana egzersiz için haz r hale gelir. E er egzersiz sabah saatlerinde yap lacaksa s nma seans biraz daha uzun tutulabilir, ö leden sonraki saatlerde vücut egzersize daha haz rl kl d r. Dolay s yla s nma daha k sa olabilir. Ana egzersiz bölümünde ise kifli hem ruh sa l ve hem de bedensel olarak güç ve esneklik kazan r. Burada iki tip egzersizden söz edilebilir: 1. Aerobik egzersiz: Gereken enerji oksijenli ortamda sa lan r. Yürüyüfl, jogging (yürüyüflle koflu aras ), koflu, yüzme, kayak ve bisiklet bu tür egzersiz örnekleridir. 2. Anaerobik egzersiz: Enerji oluflurken ortamda oksijen hiç yoktur veya çok az vard r ve egzersiz için yetersizdir, bu nedenle gerekli enerji bafll ca karbonhidratlardan (fleker) elde edilir; k sa mesafe h z koflular, k sa mesafe yüzme, halter, futbol, basketbol, hentbol ve tenis gibi sporlarda vücudumuz ço u kere bu yolla enerji sa lar... Özet olarak, yavafl tempolu egzersizlerde aerobik yol kullan larak ya yak l r ve enerji bu yolla sa lan r, orta tempolu egzersizde ya ve kabonhidratlar birlikte yak l r, h zl tempoda ise karbonhidrat yak l fl a r basar. Sa l kl yaflamak ve yafllanmak için seçilen bir egzersiz türünün günlük hayata monte edilmesi, ya da haftada 3-5 kere belli sürelerle bu egzersizin tekrarlanmas uygun olur. Kifli egzersiz yapt kça ve yararlar n gördükçe al flkanl k kazanarak, bu egzersizi daha zevkli ve fazlaca yorulmadan yapacakt r... Örne in haftada 3 kez dakika tempolu yürümek, veya haftada 5 kez dakika yürüyüfl iyi bir bafllang ç olabilir. Egzersize bafllamadan 2-3 saat önce yemek ifli bitirilmeli ve egzersizden en afla 1 saat sonra yemek yenmelidir. S v al m egzersizden önce, s ras nda veya sonunda olabilir... Tabii seçilen yiyecekler bol ya l ve kalorili olmamal, hazm kolay, gaz ve fliflkinlik yapmayan cinsten olmal d r. Özellikle yafll lar egzersiz öncesi s nma hareketlerini yavafl tempoda ve daha uzunca süre yapmal, ana egzersize son verirken de so uma hareketlerini ihmal etmemelidir. Egzersiz sonu ani durmalar kan bas nc n birden azaltarak beyne az kan gitmesine, bafl dönmesine, bayg nl k ve kas kramplar na neden olabilir. Ayr ca yorucu egzersizler yafll lar için tehlikelidir de. nsan organizmas çok çaprafl k çal - flan bir makine gibi, yaflland kça kapasitesi düfler. Bu nedenle gençli inden beri egzersiz yapan kifli yafll l nda süre ve s kl n azaltarak bu egzersizlerini sürdürebilir. Fakat antrenmans z kifliler ve yafll lar yeni egzersize bafll yorlarsa, y llarca egzersiz yapan antrenmanl kiflileri örnek almamal d r. Egzersiz s ras nda k sa ve s k solunum yerine, 4-5 ad mda yavafl soluk al p gö üs fliflirilir ve yine yavaflça soluk verilerek belirli bir solunum temposu ayarlan r. Antrenmanl ve sa l kl bir organizma belli sürelerde yeni flartlara uyum sa labildi inden, zamanla egzersizin süresi ve a rl art r larak daha fazla güç ve esneklik kazan labilir. Kiflinin fazlaca yorulmadan nab z ve solunum say s n çok art - madan yapabildi i egzersizler aerobik alanda kalan egzersizlerdir. Egzersiz a rlaflt r l rsa aerobik-anaerobik, ve nihayet anaerobik egzersiz yap lm fl olur. Afl r egzersizle kaslarda laktik asit ve kabondioksit afl r üretilerek yorgunluk ve rahats zl k hissedilir. Yürüyüfl, koflma, yüzme ve bisiklet gibi egzersizler kalpten kaslara ve kaslardan kalbe kan ak m n art rarak çok olumlu etkiler yapar. Halter gibi a rl k egzersizlerinde ise kaslardaki izometrik kas lma nedeniyle kan ak m yavafllar ve kan bas nc artar, bu da tansiyonu yüksek kifliler için tehlikeli olabilir. Uygun egzersizlerle kalbin pompa gücü ve akci erlerin kapasitesi artar, kan bas nc normal seviyelerde sürdürülür. Egzersiz s ras nda ulafl lmas amaçlanan dakika nab z say s maksimal nab z say s na göre hesaplanabilir. Formül flöyledir: Kad n için 226-yafl (+,- 10 vurum) Erkek için 220-yafl (+,- 10 vurum) Egzersize yeni bafllayanlar için maksimal nabz n %50-60 aras hedeflenir. Aerobik egzersizler için maksimal nabz n yüzde i, anaerobik egzersizler için ise maksimal nabz n yüzde amaçlan r. Profesyonel sporcular ise formlar n n doruklar nda maksimal nab z say lar n n yüzde ünü kullanabilirler, fakat sakatlanma riskleri de yüksektir. Çeflitli egzersizlerle, örne in 60 kiloluk bir kiflinin 1 saatte tüketti i enerji kilo-kalori olarak flöyledir: Yürüyüfl 360, yavafl koflu 480, h zl koflu 960, tenis 420, yüzme 480, futbol 420, orta h z bisiklet 420, h zl bisiklet 630. Kilo artt kça harcanan enerji de artar. Amatör veya profesyonel, tüm spor ya da egzersiz yapanlar do al yollarla beslenerek performanslar n art rmal, hiçbir zaman ilaç kullanmamal d r. Hele dopingi hiç düflünmemelidir. Sa l kl ve ayd nl k günler, hoflça kal n. Sayfa 26 Sayfa 27

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar,

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, Küresel s nmayla etkisini daha da art ran s cak yaz günlerine güle güle derken bizler de hedeflerimizi takviminde gerçeklefltirmek üzere yo un çal flma tempomuzu

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi.

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. 2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Altunizade, Oymac Sokak, No: 51 Üsküdar 34662 stanbul-türkiye Tel: +90 216 556 90 00 Faks: +90 216 556 93

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı