6-7 uluslararas bankalar aras nda Trakya Glass Bulgaria yat r mlar n n finansman için 100 Milyon $ tutar nda kredi anlaflmas imzaland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6-7 uluslararas bankalar aras nda Trakya Glass Bulgaria yat r mlar n n finansman için 100 Milyon $ tutar nda kredi anlaflmas imzaland."

Transkript

1 Ç NDEK LER ED TÖR Çözülme ve yeniden örülmeyi kavramak Eylül - Ekim 2004 Y l 45 Say 240 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule Levent- STANBUL Tel: (0212) Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar A.fi. ile ba l kurulufllar n personeli için iki ayda bir adet yay nlan r Ücretsiz da t l r. Yay na Haz rlayan Dünya Yay nc l k A.fi Y l Mahallesi Ba c lar- stanbul Tel: (0212) Renk Ayr m ve Bask Dünya Yay nc l k A.fi. Tesisleri fiiflecam Dergisi nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak gösterilmeden kullan lamaz. Anadolu Cam 130 milyon dolar yat r mla Avrasya liderli ini pekifltiriyor 4-5 Anadolu Cam, iki y l içinde gerçeklefltirece i yat r mla toplam üretim ve sat fl n yüzde 50 art rarak 1.5 milyon tona ç karmay hedefliyor. Paflabahçe, Dream ile camda k fl modas n yarat yor 8-10 Yurt D fl Bas n nda Soda Sanayii Aç k Kap Günleri Aç k Kap Günleri etkinlikleri yurt d fl bas n kurulufllar n n da dikkatini çekti 11 fiiflecam Toplulu u na 100 milyon dolar kredi fiiflecam Toplulu u ile International Finance Corporation (IFC) liderli inde Fuar 12 Tüyap Ambalaj Fuar na kat l m fiiflecam, Antalya ve Ankara fuarlar nda yer ald 13 Rigi Club üyeleri aras nda AC - Topkap Fabrikas ikinci s raya yükseldi uluslararas bankalar aras nda Trakya Glass Bulgaria yat r mlar n n finansman için 100 Milyon $ tutar nda kredi anlaflmas imzaland. Kütahyal ifl adamlar ndan Cam Elyaf a ziyaret 16 Trakya Cam Fabrikas nda Cam Günü coflkusu 19 Trakya Fabrikas dördüncü Cam Günü nü coflkuyla kutlad Cam Ambalaj Grubu fiiflecam Toplulu unun toplam cam üretiminin de üçte birini gerçeklefltirmektedir. Toplay c -topluluklar, avc -topluluklara dönüfltü ünde insan yaflam nda köklü de iflmeler oldu. Avc - l k bafllamadan önce, bitkiler ve meyveler dura an, insan hareketli idi. nsanlar beslenme kaynaklar na alçak yerlerden yüksek yerlere ulaflma, mevsimlerin izini sürme becerisi ile eriflebiliyordu. Toplay c -avc toplum aflamas na gelindi inde, oyunun kurallar nda önemli de ifliklikler oldu. Avlanacak hayvanlardan hiç olmazsa baz lar insandan daha güçlü, daha h zl idiler; insanlardan farkl olarak keskin diflleri de vard. nsanlar avc l kta baflar l olmak için fizik güçlerinden daha çok zekalar na güvenmek zorundayd. Di- er hayvanlarla bafl etmek için soyut düflünmeyi, kurnazl, pusu kurmay, ayakta koflabilmeyi, m zra n hedefe do ru f rlatmay ö renmeleri gerekiyordu; cesaretlerini kullanmak, riske girmek ve di er insanlarla av yakalama konusunda iflbirli i yapmak da baflar n n olmazsa olmaz koflulu haline gelmiflti. Toplay c topluluklar, toplay c - avc topluluklara, oradan tohumun topra a at lmas ile güçlenen yerleflik topluluklara dönüflürken; insano lu hep akl n gelifltirdi. nsanlar ç plak gücüyle yapamad klar n, ak l kullanarak bulduklar yöntem ve araç-gereçlerle yapabildikleri teknolojiyi devreye soktu. Oltadan sapana, su gücünden rüzgar gücüne, ateflten baruta, makineden bilgisayara uzanan geliflmelerle uygarl n duvarlar n örmeyi baflard. Her köklü dönüflüm bir öncesinin yap lar n k rd ; rolleri de ifltirdi ve kendi koflullar na göre yeni kavramlaflt rmalar yaratt ; yeni yap lar oluflturdu ve bambaflka bir kültürle hayat sürdürebilir hale getirdi. nsan, hayvan, su ve rüzgar gücüne dayanan Organik Enerji Dönemi, düflük bas nçl buhar makinesinin meydan okumas na karfl direnemedi. Sanayi Devrimi, bütün kavramlar çözdü, bütün yap lar k rd ; kültürün dayand çekirdek de erleri çözerek yeniden örülmesini sa lad. Bugün Bilgi Ça ndan söz ediliyor; bilgisayar-odakl üretim, ulafl m ve iletiflim yap s, geçmiflin karar ve kurumlar n çözüyor; kendi ihtiyac na göre yeni kararlar ve farkl yap lara uygun kurumlar oluflturuyor. Desmond Morris in alt n çizdi i gibi, De iflmenin temelinde, de iflmez ve güvenilir olan n rutininden ç k p, denenmemifl ve güvensiz olan deneme baflar s yat yor. Çinlilerin o ünlü bedduas n bilirsiniz: Tanr sizi ilginç dönemlerde yaflats n! derler. En ilginç dönemler, yerleflik bir düzenin çözülmesi; yeniden örülmesi dönemidir. O geçifl sürecini yaflayanlar; belirsizli in korkular, pusular, ihanetleri ve f rsatlar ile yüzleflirler. Kavramlar m zla, kurumlar m zla ve kültürümüzle, tam bir çözülme ve yeniden örülme döneminden geçiyoruz. De iflmez ve güvenilir olan n n rutinine s nma flans m z çok az. Bu k tl kt r ki, çevremizde olup biten her fleyi do ru okumay, israf minimize etmeyi gerektiriyor. Hiçbir insan ve hiçbir kurum bu güncel sorunu kavramadan gelece- ini yaratam yor ve güven alt na alam yor! Rüfltü BOZKURT

2 KÜRESEL ETK NL K Anadolu Cam, 130 milyon dolar fiiflecam Çevre Politikas fiiflecam, çevresel de erlere karfl sorumlulu unun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuflaklara yaflanabilir bir dünya b rakman n gere ine inanmaktad r. Stratejik yönetimin temel unsurlar ndan biri olarak alg lad bu yaklafl m faaliyetlerinin her aflamas nda dikkate almaktad r. Amac m z; Toplulu umuzda sürdürülen çevre koruma çal flmalar n n, çevre yönetim sistemi anlay fl yla yürütülmesi ve tüm çal flanlar n deste i al narak sürekli iyileflmenin sa lanmas d r. yat r mla Avrasya liderli ini pekifltiriyor Anadolu Cam, iki y l içinde Türkiye ve Rusya Federasyonu nda gerçeklefltirece i 130 milyon dolar yat r mla toplam cam ambalaj üretim ve sat fl n yüzde 50 art rarak 1.5 milyon tona ç karmay hedefliyor. Anadolu Cam Türkiye de de 40 milyon dolar yat r mla yeni bir fabrika kurmay ve 2005 y l ikinci yar s nda üretime geçmeyi planl yor. Ruscam ifltiraki, 2004 bafl nda sat n al nan Pokrovsky fabrikas n 30 milyon dolar yat - r mla yüzde 150 büyütecek. Ayr ca, Baflkurtistan Özerk Cumhuriyeti baflkenti Ufa da 60 milyon dolar yat r mla ton kapasiteli yeni bir fabrika kuracak. Rusya Federasyonu ndaki toplam üretim kapasitesi yüzde 90 art flla tonu aflacak ve üç fabrika ile Rusya pazar ndaki co rafi etkinlik art r lacak. Anadolu Cam n son y llarda geliflen Türkiye cam ambalaj pazar n n yan s ra, baflta Rusya Federasyonu ndaki Ruscam flirketi olmak üzere yurtd fl faaliyetleriyle de h zl büyüme ve yüksek performans süreci içinde oldu u biliniyor. Uygulanan do ru stratejiler sonucu Anadolu Cam, cam ambalaj alan nda Avrasya n n liderli ine yükseldi i gibi, ifl hacmi itibariyle de halen Avrupa n n beflinci büyük üreticisi konumuna ulaflm fl bulunuyor. Bugün Anadolu Cam h zl büyümesine yeni bir ivme kazand rma noktas nda. Yurtiçinde istikrarl bir büyüme içinde olan cam ambalaj talebi ve Rusya Federasyonu nun sergiledi i büyük f rsatlar, iki ülkede toplam 130 milyon dolar tutar nda yeni büyüme yat r mlar n n yap lmas n zorunlu k ld. Önümüzdeki 1-2 y l süresinde aflamal olarak ve çok h zl bir uygulama ile tamamlanacak yat r mlar hakk nda afla da ayr nt l bilgi verilmektedir. Yat r mlar n finansman 50:50 özkaynak ve kredi oran içinde gerçeklefltirilecek olup, yurtd fl finansman temini çal flmalar nihai aflamaya gelmifl bulunmaktad r. Türkiye de yeni fabrika Geliflen ve büyüyen Türkiye ambalaj pazar n n taleplerini karfl layabilmek üzere Anado- lu Cam, kurulufl yeri daha sonra aç klanacak olan yeni bir yat r m yapma karar ald. Bu, Anadolu Cam n Türkiye deki dördüncü fabrikas olacakt r. 40 milyon dolar harcama ile gerçeklefltirilecek fabrika, ton/y l cam ambalaj üretecek olup, 2005 y l ortalar nda iflletmeye al - nacakt r. Böylece Anadolu Cam n ülkemizdeki üretim kapasitesi yüzde 22 oran nda artacakt r. Ruscam Pokrovsky büyüyor Anadolu Cam ifltiraki Ruscam n 2004 y l bafl nda Rusya Federasyonu nda sat n ald Petersburg yak nlar ndaki Pokrovsky fabrikas 30 milyon dolar yat r mla ton/y l kapasiteli ikinci bir f r nla büyütülecektir. Fabrikan n üretimi yüzde 150 artarak ton/y l düzeyine ulaflacakt r. nflaat na hemen bafllanacak olan fabrikan n 2005 y l ikinci yar s nda iflletmeye al nmas öngörülmektedir. Ufa-Baflkurtistan da yeni yat r m Rusya Federasyonu cam ambalaj pazar, özellikle bira sektöründen kaynaklanan çok h zl bir büyüme içerisindedir. Hem bu talebi karfl layabilmek, hem de üretimin co rafi da l m n optimize etmek üzere Baflkurtistan Özerk Cumhuriyeti nin baflkenti Ufa, Ruscam n yeni büyüme merkezi olarak belirlendi. Baflkurt Hükümeti gerekli her türlü deste i verdi ve yat r m konusunda tam bir mutabakat sa land. Ruscam-Ufa fabrikas için 60 milyon dolar yat r m harcamas yap lacak ve iki f r nda ton/y l cam ambalaj üretim kapasitesi oluflturulacakt r. Birinci f r n 2005 sonunda, ikinci f r n ise 2006 ortas nda iflletmeye al nacakt r. Böylece Ruscam n Rusya Federasyonu ndaki toplam üretim kapasitesi yüzde 90 art flla ve üç fabrikada ton/y l düzeyini aflacakt r. Halen yüzde 27 olan yeni bira fliflesi pazar ndaki pay yüzde 60 n üzerine ç kacakt r. Anadolu Cam, sektöründe sahip oldu u yüksek teknolojik düzey ve iflletme becerisi ile önümüzdeki y llarda daha büyük geliflmelere imza atma kararl l ndad r. Avrasya co rafyas bu imkan ve f rsatlar fazlas yla sunmaktad r. Sayfa 4 Sayfa 5

3 KÜRESEL ETK NL K KÜRESEL ETK NL K fiiflecam Toplulu u na 100 milyon dolar kredi fiiflecam Toplulu u ile International Finance Corporation (IFC) liderli inde uluslararas bankalar aras nda Trakya Glass Bulgaria yat r mlar n n finansman için 100 milyon $ tutar nda kredi anlaflmas imzaland. mza töreninde konuflan fiiflecam Genel Müdürü A.Do an Ar kan; Toplulu un uluslararas bir flirket olma yönünde büyük bir at l m yapt n, büyümeyi sürdüreceklerini belirterek, 30 y ld r iyi iliflkileri koruyan IFC ye desteklerinden ötürü teflekkür etti. Zamani: Deste imiz tam IFC Güney Avrupa ve Orta Asya Direktörü Khosrow Zamani ise IFC nin fiiflecam n Türkiye deki tüm projelerine, Rusya daki yat r mlar na ve flimdi Bulgaristan a destek verdiklerini, 30 y ld r süren finansal iflbirli- inin her aflamada çok baflar l oldu- unu, bundan böyle de desteklerini sürdürece ini ifade etti. 200 milyon dolar yaklaflan yat r m tutar ile Düzcam Grubu bünyesinde y ll k 200 bin ton kapasiteli bir düzcam tesisi ve 6.8 milyon m 2 kapasiteli bir cam iflleme tesisi ile Cam Ev Eflyas Grubu bünyesinde 53 bin ton kapasiteli bir cam ev eflya tesisi kurulacak. 7 Temmuz da temeli at lan yat - r mlar n inflaat iflleri h zla devam ediyor. Tüm tesisler 2006 y l bafl na kadar tamamlanarak ticari faaliyete geçmifl olacaklar. 100 milyon dolar bu kredi anlaflmas ile yat r m n finansman tamamen sa lanm fl oluyor. Yabanc finans kurumlar kat l mc listesi IFC Khosrow K. Zaman Antonio David Director, Southern Europe Central Asia Portfolio Manager Bulbank Stefan Solinsky Senior Vice President / International Finance Alex Costa Principal Counsel fiiflecam Toplulu u ile International Finance Corporation (IFC) liderli inde uluslararas bankalar aras nda Trakya Glass Bulgaria yat r mlar n n finansman için 100 milyon dolar tutar nda kredi anlaflmas imzaland. fiiflecam Toplulu- u nun Trakya Bulgaria EAD arac l ile Bulgaristan n Targovishte yöresinde bafllatt düzcam ve cam iflleme tesisleri ile ve cam ev eflyas fabrikalar n n planlanan yat r m tutar 200 milyon dolara yaklaflm fl, bunun yaklafl k yüzde 50 sinin özkaynak yüzde 50 si ise uzun vadeli kredi olarak karfl lanmas öngörülmüfltü. Yat r m n kredi k sm IFC liderli inde Citibank N.A., Societe Generale S.A., WestLB AG, ABN Amro Bank N.V., Fortis Bank, Unicredit Banka Medio Credito S.p.A ve ING Bank n kat l m yla sa lanan 100 milyon dolar eflde erinde sendikasyon kredisi 22 Eylül 2004 günü stanbul da fiiflecam Toplulu u nun yönetim merkezinde düzenlenen bir imza töreniyle sonuçland. Kredinin 35 milyon dolarl k k sm 8 y l vadeli olarak IFC taraf ndan, 65 milyon dolarl k k sm da 6 y l vadeli olarak yukar da ad geçen uluslararas bankalarca karfl land. Ar kan: Büyümemiz sürecek Törende konuflan fiiflecam Genel Müdürü Do an Ar kan fiiflecam Toplulu- u nun uluslararas bir flirket olma yönünde büyük bir at l m yapt n ve cam sektöründe uluslararas alanda büyümeyi sürdürece ini vurgularken, Otuz y ld r iflbirli i içinde oldu umuz IFC ve uluslararas bankalara bu iflbirli inde gösterdikleri büyük ilgi ve güvene teflekkür ediyorum dedi. Matthew Morrison Dilara Cuhruk Citibank Steve Bideshi Alper Yüksel Mehmet T rnakl Fortis Bank Jacques Laloux ABN Amro Bilgün Urga Gürkan Can Ünalan Banu Erdal pek Erhan Senior Investment Officer Investment Officer CCO of Citibank Turkey Vice President and Corporate Bank Head Vice President and Corporate Finance Head Chief Representative Assistant General Manager, Head of Industrial Client B.U. Assistant General Manager, Country Risk Head Vice President, Relationship Manager Assistant Vice President WestLB Andreas Schroeter Hasibe Unce Yeliz Tüfekçio lu Societe Generale Eric Faivre Osman K zmaz Asl Tolunay ING Bank John T.McCarthy Benedicte Kariger Ayflegül Akay Kerem Akçanbafl General Manager Head of BU Credit Istanbul Associate Director, Corporate Finance CEO Societe Generale Istanbul Executive Director Relationship Manager Managing Director - Country Manager of Turkey Vice President - Industrial Sectors Vice President - Head of Corporate Banking Senior Account Manager Sayfa 6 Sayfa 7

4 fi RKET HABERLER Paflabahçe, Dream ile camda k fl modas n yarat yor Paflabahçe, 2004 y l n n yeni sonbahar-k fl koleksiyonu Dream ile camda k fl modas n yaratmaya devam ediyor. Dream; rüyams, gizemli ve sofistike bir dünyan n kap lar n aral yor. Sonbahar ve k flla birlikte gelen mor ve lacivert, kahverengi gibi a r k fl tonlar n n hakim oldu u, sisli ve metalik parlakl klar, ayd nl k-karanl k iliflkisi ile klasik ve elegan görünümlü bir koleksiyon Dream. Geleneksel ve romantik k fl renklerinin, küçük desenlerle, su yans - malar, mozaik desenlerle, dantelimsi küçük dokunufllar ve ferforje benzeri desenlerle, parlak tafllarla süslü ihtiflaml dekorlar n yal n formlara uyarlanmas ile hayat bulan bir k fl koleksiyonu. Barok ve minimal dokunufllar n birlikteli i ile fantastik ve sofistike tarzlar n n hakim oldu u bir hayal dünyas. Küçük dokunufllarla cam eflyay adeta mücevhere dönüfltüren fikirler. Klasik kristal kesme tekni i kullan larak uygulanan modern anlay flta kesme dekorlu bardaklar. Dream koleksiyonu renk ve desen anlat m yla, cam tutkunlar n Sayfa 9

5 fi RKET HABERLER fi RKET HABERLER Yurt d fl bas n nda Soda Sanayii Aç k Kap Günleri romantik bir hayal dünyas na çekiyor. Dream ürünleri sat fl ; sonbahark fl dönemine yay larak, geçen y l oldu u gibi katl ma azalarda, fl k zücaciyecilerde, hiper ve süper marketlerde yap lmas planlan yor. Paflabahçe, Dream koleksiyonu yenilikleri ve farkl esintileri ile evlerimize ve sofralar m za girmeye devam ediyor. Soda Sanayii Afi Soda ve Kromsan fabrikalar nda 14 May s 2004 tarihinde gerçeklefltirilen Aç k Kap Günü etkinlikleri, dergimizin 238 say s n n 10. sayfas nda okuyuculara sunulmufltu. Üçlü Sorumluluk Yönetim Sistemi (sa l k, emniyet ve çevre konular nda sürekli geliflim ve ilgili taraflara karfl fleffafl k sa layan, kimya sanayine özgü uluslararas bir giriflimdir) iletiflim ve toplumun bilinçlendirilmesi çal flma grubunun projelerinden biri olarak hayata geçirilen Aç k Kap Günleri etkinlikleri yurt d fl bas n kurulufllar n n da dikkatini çekmifl olup, üç ayda bir yay mlanan ve Amerikan-Avrupa-Kanada-Japonya kimya sanayi federasyonlar - n n ve çok uluslu büyük kimya sanayi flirketlerinin destekledi i, Careline isimli global Üçlü Sorumluluk haberleri derginin 36. say s nda kapak ve 15. sayfas nda uluslararas okuyucu kitlesine sunuldu. An - lan dergi; kapak sayfas n n tamam - n etkinlikler s ras nda çekilen bir resme ve 15. sayfas n n yar s nda ise bir haber özeti ve üç adet foto raf kullanarak bu güzel etkinli i tan tt. 15. sayfada ngilizce olarak verilen haber özetinde: Türkiye de toplum ile büyüyen ba lar bafll alt nda; Türk soda ve krom kimyasallar üreticisi Soda Sanayi Afi May s 2004 de tesislerinin kap lar n halka açt. Yerel toplumdan hedeflenen okul çocuklar, yanlar nda aileleri ve ö retmenleri ile birlikte davet edildiler. Fabrika çal flanlar ndan görevlendirilen rehberler eflli inde 300 ü aflk n ziyaretçi okul kap lar ndan gruplar halinde al - narak tesisler gezdirildi, flirketin üretim faaliyetleri, sa l k, emniyet ve çevre konular ndaki çal flmalar anlat ld. Ziyaretçiler, aç k gün içinde canl müzik eflli inde yemeklerini ald lar, bir okulun halk oyunlar grubunun gösterini izleyip hoflça vakit geçirdiler. fiirketin bildirdi ine göre yap lan etkinlikler için ziyaretçilerden çok övücü geri bildirimler al nm flt r. Firma yetkilisi ziyaretçiler, sahadaki tüm gördükleri ve yaflad klar n çok olumlu izlenimlerle ifade etmifller ve gelecekte bu tip etkinliklerin daha s k organize edilmesi arzu ettiklerini belirtmifllerdir dedi. Sayfa 10 Sayfa 11

6 FUAR FUAR Tüyap Ambalaj Fuar na kat l m 10. Ambalaj Endüstrisi Fuar, stanbul Ambalaj 2004 Tüyap Fuar Merkezi nde gerçekleflti. 29 Eylül-03 Ekim 2004 tarihleri aras nda aç k olan fuara Anadolu Cam ve Camifl Ambalaj ortak bir standla kat ld. Ambalaj üreticileri ile birlikte sektöre hizmet veren yan sanayi firmalar n n genifl kat l m olan fuar, hem yurtiçi hem yurtd fl ndan kalabal k fiiflecam, Antalya ve Ankara fuarlar nda yer ald bir ziyaretçi toplulu unu a rlad. Anadolu Cam olarak hizmet verilen tüm sektörlere ait dolu ve etiketli son ürünlerin sergilendi i standda bu y l özellefltirme sonras ilk olarak Tekel ürünleri de ayr bir sunumla sergilendi. Trakya Otocam, Paris te Motor Fuar nda Trakya Cam San. Afi Otocam Fabrikas, 23 Eylül ile 10 Ekim tarihleri aras nda Paris te düzenlenen International Motor Fuar na kat ld. Otomotiv sektörünün en önemli buluflma noktalar ndan biri olan fuarda, sektörün talep etti i nitelikteki otomotiv camlar sergilendi. Gürültü kontrolü sa layan akustik ön camlar, güneflin afl r parlakl n ve s ca n engelleyerek klima ihtiyac n azaltan atermik ön camlar ve so uk havalarda camdaki buzu k sa sürede çözen s tmal ön camlar ziyaretçiler taraf ndan birebir test edildi. Trakya Otocam, ürünlerini daha genifl kitlelere tan tmak amac yla yurt içi ve yurt d fl fuarlara kat lmaya devam edecek. fiiflecam, Eylül 2004 tarihleri aras nda Antalya da düzenlenen Uluslararas Cam ve Cam Teknolojileri Fuar na; Düzcam, Cam Ev Eflyas, Cam Ambalaj ve Kimyasallar dan oluflan dört grubu ile 156 m 2 lik bir standla, Eylül 2004 tarihleri aras nda Alt npark Expo Center da düzenlenen, yaklafl k 33 bin kiflinin ziyaret etti i Ankara Yap Fuar na ise 100 m 2 lik bir standla kat ld. Her iki fuar stand nda da; enerji tasarrufu, güvenlik, gürültü kontrolü, estetik gibi özelliklerin tümünü veya ihtiyaca göre bir k sm n sa layan cam çözümleri sunuldu. Enerji tasarrufunda cam bölümünde, s ve günefl kontrolü sa layan Is cam ve Is cam Konfor ürünlerinin yal t m özellikleri ziyaretçiler taraf ndan birebir test edildi. Güvenlikte cam panosunda ise, çeflitli darbelere dayan kl güvenlik camlar yer ald. Cephe kaplamada cam düzene- inde; günefl kontrolüne yönelik ISS- ITB Serileri ve Tentesol ün farkl renk ve performans seçenekleri sergilendi. Dekorasyonda cam bölümünde, Elit Glass Serisi ile Lara Cam Tu la ve Lara Cam Parke ürünleri dikkat çekti. Ayr ca Duracam kap ve f r n camlar standda yer ald. Gürültü kontrolünde cam test ünitesinde de gürültünün hayat m z n bir parças olmaktan ç kaca gösterildi. Bu arada Ankara Yap Fuar nda, fiiflecam stand, sergiledi i malzemeyi öne ç karan tasar m nedeniyle Amac - na En Uygun Düzenlenmifl Stand üçüncülük ödülünü de ald. Sayfa 12 Sayfa 13

7 fi RKET HABERLER fi RKET HABERLER Rigi Club üyeleri aras nda AC - Topkap Fabrikas ikinci s raya yükseldi Rigi Club taraf ndan yay nlanan 2003 y l de erlendirme raporunda ortalama üretim de iflimi sürelerinde Cam Ambalaj Grubu Fabrikalar m zdan AC-Topkap Fabrikas spanya - Vidrala Fabrikas n n ard ndan 2. durumda yer al yor. Bu fabrikalar n ard ndan AC-Mersin Fabrikas geliyor. Rigi Club; 6 üyesi olan ve üyeler aras nda teknik yönden bilgi al flveriflinin sa lanabildi i bir kulüptür. Bu kulübe her ülkeden sadece bir üretici kat labilmekte. fiu anda kulüpte grubumuz d fl nda Almanya, sviçre, ngiltere, talya ve spanya dan üyeler yer al yor. Topkap Fabrikas nda hat bafl na düflen imalat de iflim adedi 2003 y l ortalamas ile y lda yaklafl k 46 adet olup ayl k ortalamas ise 3,83 tür. Vidrala Fabrikas ndan daha fazla imalat de iflimi yapan Topkap Fabrikas nda ayr ca Rigi Club üyelerinin hiçbirisinde yap lmayan ve en uzun sürelerde yap labilen makine de iflimi (TD-CD veya tersi) üretim de iflimleri de yap lmakta. Buna ra men Topkap Fabrikas nda yap lan yo un çal flmalar, Mekanik Bak m Onar m fiefli i nde; IGC (Ishizuka Glass) teknik iflbirli i çerçevesi içinde yap lan gelifltirme ve iyilefltirmeler sonucunda üretim de iflim sürelerinde büyük aflamalar kaydedilerek 2003 y l de- erlendirmesinde Rigi Club üyeleri aras nda ortalama üretim de iflim sürelerinde ikincili e kadar ulafl ld. malat / Hat Saat ,8 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 Hat Bafl na Düflen malat Say s BCS BCR HO HG VPS VL VC ZP ZE AT AF AY Ortalama malat De iflim Süresi 8 kollu IS makineleri baz al nd - nda proses de iflimi sürelerinde AC-Topkap Fabrikas, 10 kollu IS makinesi baz al nd nda büyük de iflim sürelerinde yine AC-Topkap Fabrikas ve 12 kollu IS makineleri baz al nd nda ise büyük de iflim sürelerinde AC-Mersin Fabrikas Rigi Club üyeleri aras nda 1 inci durumda BCS BCR HO HG VPS VL VC ZP ZE AT AF AY kollu IS makineleri ise Topkap Fabrikas nda bulunmamaktad r. AC-Topkap Fabrikas n n 2002 y l ortalama üretim de iflim süresi 63 dakika iken Mekanik Bak m Onar m fiefli i nde yap lan iyilefltirme ve gelifltirmeler sonucunda bu süre 2003 y l nda yüzde 14 iyilefltirilerek 52 dakika olarak gerçekleflti. Bu de- erlerle Rigi Club üyeleri aras nda Vidrala Firmas n n arkas ndan 2003 y l de erlendirmesinde ikinci duruma geldi. AC-Topkap Fabrikas n n 2004 ilk 6 ayl k ortalama üretim de iflim 2 Saat Saat 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 8 Kol Makinada malat De iflim Süresi 2 ZP ZE VPS VL BCS BCR AT AF AY 12 Kol Makinada malat De iflim Süresi HO ZP VL 2 süresi ise fiili olarak 43 dakika olarak gerçekleflti. Yani 2003 y l na göre tekrar yüzde 17 iyilefltirme söz konusu. AC-Topkap Fabrikas n n bu baflar l performans n n 2004 y l ortalamas olarak gerçekleflmesi durumunda tahminlere göre Rigi Club üyeleri aras nda yak n bir gelecekte ortalama üretim de iflim sürelerinde birinci s raya yükselmemesi için hiçbir neden gözükmemektedir. 1 Küçük De iflim Orta De iflim Büyük De iflim Proses De iflimi Makina De iflimi Küçük De iflim Orta De iflim Büyük De iflim Proses De iflimi VC AF AY Yukar daki grafiklerde kullan lan k saltmalar n hangi üyelerin hangi fabrikalar na ait oldu u afla da yer almaktad r: K saltma Firma Fabrika Yerleflim BCS Beatson Clark Stairfoot ngiltere BCR Beatson Clark Rotherham ngiltere HO Heye Glass Obernkirchen Almanya HG Heye Glass Germersheim Almanya ZP Zignago Vetro Portogruaro talya ZE Zignago Vetro Empoli talya VPS Vetropack St. Prex sviçre VPP Vetropack Pöchlarn Avusturya VPK Vetropack Kremsmünster Avusturya VPN Vetropack Nemsova Slovakya VPV Vetropack Kyjov Çek Cum. VPSZ Vetropack Straza H rvatistan VL Vidrala Llodio spanya VC Vidrala Caudete spanya AT fiiflecam Topkap Türkiye AF fiiflecam Mersin Türkiye AY fiiflecam Çay rova Türkiye 1 Saat 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 10 Kol Makinada malat De iflim Süresi 2 Küçük De iflim Orta De iflim Büyük De iflim Proses De iflimi Makina De iflimi VL HG HO AT VPS AC - Topkap Fabrikas malat De iflim Süreleri Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Sayfa 14 Sayfa 15

8 fi RKET HABERLER fi RKET HABERLER Kütahyal ifladamlar, Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi K nay n baflkanl - nda 10 Eylül 2004 tarihinde Cam Elyaf ziyaret ettiler. Ziyaretci heyete, Cam Elyaf San. Afi nin k sa bir tan t m yap larak iflletme gezdirildi. flletme gezisi s ras nda; cam elyaf ve CTP ürünleri hakk nda kapsaml bilgiler verildi. Daha sonra Çay rova sosyal tesislerinde yenilen yemek s ras nda bir konuflma yapan Kütahya Milletvekili H. Fehmi K nay; fiiflecam ve Cam Elyaf çal - flanlar na teflekkür ederek bafllad konuflmas nda Türk sanayiinin istenilen seviyeye gelebilmesi ve dünya ile rekabet edebilmesi için yerli giriflimcilerin yeni yat r m alanlar aray fl içeresinde olmalar gerekti- ini vurgulad. Kütahya daki sanayiciler olarak, cam elyaf hakk nda ön araflt rma yapt klar n ve Türkiye de konusunda tek firma oldu unu ö rendiklerini ifade ederek, konunun TS-EN-ISO-9000, kurulufllarda, tasar m aflamas ndan bafllayarak üretim, pazarlama ve sat fl sonras hizmetlere kadar tüm aflamalar kapsayan ve sürekli geliflmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sistemi ne ait kalite standartlar serisidir. Bu seri etkili bir yönetim sisteminin nas l kurulabilece ini, belgenebilece ini ve sürdürülebilece ini göz Kütahyal ifladamlar ndan Cam Elyaf a ziyaret Kütahyal ifladamlar n n ziyaretlerinden görüntüler 2004 TS-EN-ISO 9000 Kalite Ödülü baflar s TS-EN-ISO 9000 Ödülü ilgilerini çekti ini ve daha çok bilgi alabilmek amac yla ziyareti gerçeklefltirdiklerini belirtti. Sanayimizin geliflmesi için mevcut sanayicilerle yeni yat r mc lar n sürekli iletiflim içerisinde olmalar n n kaç n lmazl n vurgulayarak, Kütahyal ifladamlar olarak bu görüflmelerin sürdürülmesi gerekti ini ifade etti. Cam Elyaf San. Afi Genel Müdürü smail Hac alio lu da yapt konuflmada; fiiflecam, Kimyasallar Gurubu na ba l, Cam Elyaf San Afi nin en önemli misyonunun kendi ürünü olan CTP nin üretimi ve teknolojisinin Türkiye de tan t m n yapmak, yayg nlaflt rmak ve kullan m - n n artmas n sa lamak oldu unu belirterek, bu amaçla yap lacak her türlü faaliyetin içerisinde olmay hedeflediklerini belirtti. Kütahyal ifladamlar na flirket hakk ndaki olumlu düflünceleri nedeniyle teflekkür ederek, bu iliflkiyi sürdürmek istediklerini ifade etti. önüne serer. Türk Standartlar Enstitüsü ISO belgesi olan ve baflar l denetim geçiren kurulufllara her y l,ts- EN-ISO 9000 Kalite Ödülü vermektedir. Ocak 2004 ay içerisinde baflar l denetim süreci geçiren Cam Elyaf Sanayii Afi de Türk Standartlar Enstitüsü taraf ndan,ts-en-iso 9000 Kalite Ödülü ne lay k görüldü. Sürdürülebilir Çevre çin Enerji Denetimi ve Yal t m Kongresi Ekim 2004 tarihlerinde ZO- DER ile TÜ Mimarl k Fakültesi Fiziksel Çevre Kontrolü Birimi iflbirli inde gerçeklefltirilen Sürdürülebilir Çevre çin Enerji Denetimi ve Yal t m Kongresi ne fiiflecam olarak kat l mda bulunuldu. Sponsoru olunan kongrede; sa l kl, konforlu ve daha az enerji tüketerek sürdürülebilir bir çevreyi sa lama konusunu içeren iki bildiri flirket yetkilileri taraf ndan sunuldu. Trakya Cam Sanayii Afi Projeli Sat fllar Müdürlü ü nden Haluk Güreren in sundu u Yal t m ve Cam konulu bildiri ile günümüzde en önemli gündem maddesi haline gelen enerji tasarrufunda cam n önemi vurguland. Kongrede fiiflecam fl Gelifltirme Müdürlü ü nden Baha Kuban ise Günefl Pillerinin Yap Uygulamalar konulu bir bildiri sundu. Ayr ca kongre kapsam nda düzenlenen sergiye 8 m 2 lik bir standla kat l - narak Is cam S, Is cam Konfor, Tentesol ve Hat d fl kaplamal camlar tan t ld. Camifl Sigorta Hizmetleri Afi de sigortal olmak Bir ayr cal kt r Çünkü, En uygun sigorta fiyat ve flartlar n bizde bulacaks n z; Poliçeniz vadesinde yenilenir ve adresinize ulaflt r l r. Hasarlar n z zaman nda, eksiksiz olarak ödenir, Yasal de ifliklikler sizin ad n za takip edilir, Siz fiiflecam Toplulu undan ayr lsan z bile ayn flartlarla hizmet devam eder, Camifl Sigorta Hizmetleri Afi sizin sigortac n zd r. Anadolu Sigorta Afi nin En büyük acentesi olarak her türlü sigorta konular nda (yang n, deprem, kasko, trafik, h rs zl k, nakliye, hayat,) tüm çal flanlar m za, bayilerimize, topluluktan ayr lm fl bulunan emeklilerimize ve arkadafllar m za telefonunuz kadar yak n z. Camifl Sigorta Hizmetleri Afi. fl Kuleleri, Kule-3 Kat:2 Tel: (212) Fax: (212) Sayfa 16 Sayfa 17

9 fi RKET HABERLER Trakya Cam Fabrikas nda Cam Günü coflkusu Bilindi i gibi ülkemizde float teknolojisiyle düzcam üretimi ilk kez 5 Eylül 1981 y l nda Trakya Cam Sanayii Afi Trakya Fabrikas nda gerçeklefltirildi. lk ve tek float hatt ile bafllayan bu yürüyüflün Bulgaristan da 5. hatla devam etmesinin gururunun yafland bu y l, Geleneksel Cam Gün ü 5 Eylül ün Pazar gününe rastlamas nedeniyle 08 Eylül Çarflamba günü, genifl bir kat l mla kutland. Bu baflar öyküsünün yaz lmaya baflland Trakya Fabrikas nda, yöneticiler, çal flanlar, emekliler ve aileleri ile birlikte kuruluflunun 26. y l nda dördüncü Cam Günü nü coflkuyla kutlad lar. Cam Günü kutlamalar, Atatürk büstüne çelenk konmas ve sayg duruflu ile bafllad. Daha sonra törene davet edilen emekliler ile aileleri, yöneticiler ve çal flanlar Cam Günü kokteyline kat ld. Bu arada kokteyl salonunda düzenlenen, Trakya Cam n 26 y ll k tarihini yans tacak kesitlerin yer ald Dünden Bugüne Trakya Cam konulu foto raf sergisi büyük bir ilgiyle gezildi, o günlerin an lar tazelendi. Yaraman: As rl k hayali kurmal y z Düzcam Grup Baflkan Alev Yaraman törende yapt konuflmada, Geçmifle bakt - m zda çeyrek as r geride b - rakt k, kuruluflunun 26. y l nda baflar yla yürüttü ümüz float teknolojisi ile düzcam üretimini art k yurt d fl nda da sürdürece iz. Çeyrek as rl k Trakya Cam n; as rl k olaca günlerin hayali, coflkusu ve hedefleri için bizi bugünlere getirenlere sonsuz teflekkürler, gelece e tafl yacak tüm arkadafllara baflar lar dilerim dedi. Daha sonra ise K demi Teflvik Töreni yap larak, 106 çal flana rozetleri tak ld ve hediyeleri verildi. Ayr ca Eylül A ustos 2004 döneminde emekli olan personel için düzenlenen yemek, müzik eflli inde nefleli bir atmosferde gerçeklefltirildi. Sayfa 19

10

11 PROF L PROF L 1935 y l nda 3,000 tonluk kapasite ile üretime bafllayan Türkiye nin ilk cam üretim tesisi fiiflecam; bugün çok de iflik alanlardaki sektörlerin ihtiyaçlar n karfl layan, müflteri memnuniyetini her faaliyetinde ön plana ç karan, sürekli yenilenen teknolojisi ve ulaflt üretim kapasitesi ile dünyada ve Avrupa da cam endüstrisinin önde gelen kurulufllar aras nda yer al yor. fiiflecam bünyesinde yer alan, Cam Ambalaj Grubu, Toplulu un toplam cam üretiminin de üçte birini gerçeklefltiriyor. Grubun rekabet stratejisi, yeni ürünlerle pazardaki pay n yükselterek ithal ve ikame ürünlere karfl üstünlük sa l yor. Bu paralelde bölgesel hakimiyet ve büyümenin ön planda tutulmas hedefleniyor. Kullan lan teknoloji sürekli gelifltirilirken, kalite de ön planda tutuluyor. Müflteri memnuniyetinin oluflturulmas - na verilen önem, ürün tasar m ndan sat fl sonras hizmetlerine kadar yans yor. Cam Ambalaj Grubu nun tarihçesi Grubun kuruluflundan itibaren geliflim evrelerinin kilometre tafllar flöyle: 1935: Paflabahçe de kurulan ilk üretim tesisinde cam ambalaj üretimine baflland. 1958: K br s a ilk flifle ihracat yap ld. 1969: Meflrubat ve bira sanayiinin çok h zl geliflmesi, ilaç sanayiinin artan flifle ihtiyac ve Paflabahçe Fabrikas nda cam ev eflyas üretimine a rl k verilmesi üzerine 1967 y l nda Topkap fiifle Fabrikas n n temeli at ld, cam ambalaj üretimi 1969 y l nda Paflabahçe Cam Fabrikas ndan Topkap fiifle Fabrikas na devredildi. 1970: Cam ambalaj ve cam ev eflyas kal p üretimi yapan Makina Kal p kuruldu. Belediyelerin çöp sahalar nda toplanan cam ambalaj at klar n n bedel ödenerek al nmas na dayal ilk cam ambalaj geri dönüflüm sistemi oluflturuldu. 1975: Mersin fiifle Fabrikas (Anadolu Cam San. Afi) sat nal narak fiiflecam Toplulu u na kat ld. 1976: Döküm üretimi yapan Ferro Döküm kuruldu. 1987: Cam geri dönüflümü faaliyetlerinin bir uzant s olarak gönüllü cam ambalaj at toplama sistemi olan cam kumbara uygulamas bafllad. 1988: Cam ambalaj üretim teknolojisinin önemli bir kilometre tafl olan NNPB (hafif flifle) üretim teknolojisi ilk defa Mersin Fabrikas nda uygulanmaya baflland. 1996: Madensuyu ve bira sektörlerinin artan yeflil flifle talepleri do rultusunda Çay rova da, Topkap fiifle Sanayii Afi ye ba l yeni tesis devreye al nd. 1997: G da ve meflrubat sektörlerinin artan beyaz cam ambalaj talepleri paralelinde Mersin Fabrikas nda tevsi yat r m yap larak 30 no.lu f r n devreye al nd. 1998: Özellefltirme kapsam nda sat n al nan Gürcistan Mina Fabrikas 20,000 ton/y l kapasiteyle üretime bafllad. 2000: Cam Ambalaj Grubu na ba l olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan Cam Ambalaj Pazarlama Afi, Anadolu Cam Sanayii Afi (Mersin Fabrikas ) ve Topkap fiifle Sanayii Afi (Topkap ve Çay rova Fabrikalar ) Anadolu Cam Sanayii Afi çat s alt nda topland. 2001: Fabrikalar n üretim verimlili- inin yükseltilmesi ve üretim kabiliyetlerinin gelifltirilmesi amac yla Toplam Planl Bak m (TPM), imalat de ifltirme (üründen ürüne geçifl) süresinin k salt lmas, imalat n rejime girme sürelerinin k salt lmas konular nda proje çal flmalar na baflland. Grubun kal p üretimi konusunda faaliyet gösteren birimi Makina Kal p ve BMT Grubu na ba l, merkezi Belçika da bulunan OMCO firmas ortakl k sözleflmesi imzalad. Yeni kurulan flirket OM- CO- stanbul ad alt nda faaliyete bafllad. 2002: Rusya Federasyonu nun büyüyen bira pazar ve paralelinde artan kaliteli bira fliflesi talebini karfl lamak hedefiyle 90,000 ton/y l kapasiteli Ruscam Gorohovets Fabrikas üretime bafllad. Artan yerel cam ambalaj talebini karfl lamak amac yla Gürcistan Mina Fabrikas nda tevsi yat r m gerçeklefltirilerek 30,000 ton/y l kapasiteli 2. f r n devreye al nd. 2003: H zl büyüme ivmesini devam ettiren bira sektörünün devam eden cam ambalaj talebini zaman nda karfl lamak hedefiyle Ruscam Gorohovets Fabrikas nda tevsi yat r m yap larak 110,000 ton/y l kapasiteli 2. f r n devreye al nd. Kentli yurttafllar n cam ambalaj at geri toplamada gönüllü ünü desteklemesi amac yla CAMS AD (Cam Geri Dönüflüm Sanayicileri ve fladamlar Derne i) kuruldu. 2004: Ruscam Gorohovets Fabrikas nda 120,000 ton/y l kapasiteli 3. f r n devreye al nd. Rusya pazar n n dinamik yap s n n sa lad olanaklar de erlendirilerek yat r mlara devam edildi ve 2004 y l n n ilk yar s nda Ruscam Pokrovsky Fabrikas sat n al nd lerin bafl nda 55 bin ton/y l kapasiteli Topkap Fabrikas ile cam ambalaj üretimi faaliyetlerini gerçeklefltirmekte olan Anadolu Cam Sanayii Afi, bugün Mersin, Topkap ve Çay rova daki 3 büyük üretim tesisi ile yurt içinde 550,000 ton/y l kapasiteye ulaflt. Yurt içindeki 3 tesisle ulafl lan 550 bin ton/y l kapasiteye, Gürcistan daki Mina Fabrikas ve Rusya daki Ruscam Gorohovets Fabrikas ve Ruscam Pokrovsky Fabrikas ilave edildi inde grubun toplam kapasitesi 1 milyon ton/y la ulaflmaktad r. Sözkonusu üretim hacmine göre Cam Ambalaj Grubu, Avrupa daki ilk befl büyük cam ambalaj üreticisinin aras nda yer almaktad r. Grubun global cam ambalaj üretim tonu içindeki pay ise, Avrupa da yüzde 4, dünyada ise yüzde 2 düzeyinde. Yurt içindeki pazar pay yüzde 90 dan fazla olan Anadolu Cam, üretiminin yaklafl k yüzde 15 ini ihraç etmektedir. Bugün gelinen nokta itibariyle yurtd fl sat fllar içinde Fransa, talya, spanya, ABD gibi nitelikli cam ambalaj üretimi gerçeklefltiren ülkeler de önemli pay almaktad r. Yurt içi cam ambalaj faaliyetleri Cam Ambalaj Grubu genifl ürün yelpazesi ile g da, içecek ve ecza sektörlerinde, yurtiçi talebin tamam n karfl lamakta, g da, su-maden suyu, meflrubatmeyve suyu, süt, bira, flarap ve di er yüksek alkollü içecekler ile ecza ve kozmetik sektörlerine hafif, de iflik hacimlerde, flekil ve renklerde cam ambalaj üretmektedir. Müflteri taleplerine göre 8 ml. den 8 Lt ye kadar de iflik hacimlerde üretim yap lmakta ve ürün özelliklerine göre; çeflitli bask ve yüzey kaplamalar uygulanmaktad r. Anadolu Cam üretim kapasitesi ile dünya cam ambalaj üreticileri içinde önemli bir yere sahiptir. En ileri teknoloji ile üretim yap lan Topkap, Mersin ve Çay rova tesislerinde toplam 8 f r n, 30 hat bulunmaktad r. Mersin ve Çay rova daki tesislerde hafif flifle üretim teknolojisi (NNPB) yayg n olarak kullan lmaktad r. Çay rova Fabrikas nda yeflil, Mersin Fabrikas nda yeflil ve beyaz, Topkap Fabrikas nda ise beyaz ve bal rengi flifle üretimi yap lmaktad r. Mersin Fabrikas n n bir hatt nda flekillendirme öncesi üretim hatt üzerinde cama renk maddesi ilavesi tekni i (forehearthda renklendirme) ile ara renklerin üretimi de gerçeklefltirilmektedir. Geliflen ve büyüyen Türkiye cam ambalaj pazar n n taleplerini karfl layabilmek için önümüzdeki dönemde yurt içinde yeni bir kapasite yat r m planlad. 120,000 ton/y l kapasiteli yeni tesisin 2005 y l ikinci yar s nda devreye al nmas düflünülmekte. Yurt d fl cam ambalaj faaliyetleri Cam ambalaj n bölgesel bir ürün olma özelli i, ihracat flans n zorlaflt rmakta ve navlun giderleri ihracatta önemli bir yük oluflturmakta. Grup, hayati co rafyas n Rusya Federasyonu, Türki Cumhuriyetler, Do u Avrupa ve Ortado- Sayfa 22 Sayfa 23

12 PROF L ÇALIfiANIN DÜNYASI u olarak tan mland ve bu bölgelerde önde gelen bir ambalaj tedarikçisi olma ve geniflleme stratejisini benimsiyor. Anadolu Cam yurt d fl faaliyetlerini Gürcistan ve Rusya da yürütüyor... Gürcistan - Mina Fabrikas Grubun büyüme stratejisi do rultusunda Eski Sovyetler Birli i ve Kafkaslar daki mevcut talep ve potansiyel de dikkate al narak, Gürcistan n baflkenti Tiflis te bulunan Mina Fabrikas özellefltirme kapsam nda sat n al narak, yenileme yat r - m yap ld ve tekrar faaliyete geçirildi y l ortas nda üretime bafllayan tesiste flarap, maden suyu ve meflrubat flifleleri üretilmekte Rusya krizinin etkilerinin azalmas yla birlikte Mina Fabrikas 2000 y l n n ikinci yar s ndan itibaren, gerek yurt içi gerekse yurt d fl pazarlarda önemli talep art fllar yla karfl laflt. Pazar n geliflimi do rultusunda büyüme yat r m planland ve 2002 y l nda devreye al nan 30,000 ton/y l kapasiteli 2. f r n yat r m ile tesisin toplam üretim kapasitesi 50,000 ton/y la ç kar ld. Rusya Federasyonu- Ruscam Gorohovets Fabrikas fiiflecam n ilgi alan ndaki co rafi çevrede Rusya Federasyonu geçmifli, büyüklü ü, at l mc l ve vaat etti i potansiyel ile çok özel bir konumdad r. Rusya Federasyonu ekonomisindeki toparlanmayla birlikte, giderek büyümekte olan bira pazar n n cam ambalaj gereksinimini karfl lamaya yönelik olarak 2000 y l nda bir proje bafllat ld. 90,000 ton/y l kapasiteli 1. f r n n inflaat na A ustos 2001 de baflland ve 10 ay gibi rekor bir sürede tamamlanan tesis Haziran 2002 de devreye al nd. Y lda yaklafl k yüzde 6 büyümekte olan bira pazar n n kaliteli ve özel tasar ml flifle talebini zaman nda karfl lamak amac yla bafllat lan 110,000 ton/y l kapasiteli 2. f r n yat r m da Nisan 2003 de üretime bafllad. 120,000 ton/y l kapasiteli 3. f r n yat r m da Nisan 2004 te devreye al nmas yla Ruscam Gorohovets tesisinin toplam kapasitesi 320,000 ton/y la ulaflt. Anadolu Cam; geliflmifl pazarlardaki ürün standartlar nda cam ambalaj sunarak ve bira pazar n n verimli, h zl dolum ihtiyac n karfl layarak Rusya bira pazar n n geliflimine katk sa lamakta ve yat r m n teknolojik altyap s ve hafifletilmifl dayan kl flifleler sunma imkan yla bu pazar n farkl biçimlerde flekillenmesini sa layabilecek. Rusya Federasyonu- Ruscam Pokrovsky Fabrikas Rusya pazar n n dinamik yap s n n sa lad olanaklar de erlendirilerek yat r mlara devam edildi ve 2004 y l n n ilk yar s nda Pokrovsky tesisi sat n al nd. Tesisteki mevcut f r na ilave ikinci f r n yat r m planland. Böylelikle tesisin net üretim kapasitesi 200,000 ton/y la ulaflacak. Rusya Federasyonu- Ruscam Ufa Fabrikas Pokrovsky yat r m n n akabinde fiiflecam, Bashkortostan Cumhuriyeti hükümetiyle Ufa da cam ambalaj tesisi kurulmas na yönelik niyet protokolü imzaland. Ufa tesisinde, 2005 ve 2006 y llar nda devreye al nacak 2 f r n yat r m planlanmakta. Toplam net üretim kapasitesi 240,000 ton/y l a ulaflmas beklenmektedir y l itibariyle Rusya Federasyonu ndaki toplam kapasite : Yaklafl k 1 milyon ton. Büyüklük 2003 y l itibariyle Grubun ulaflt büyüklük: Toplam cam ambalaj sat fllar : 666 bin ton. Net sat fl gelirleri : 293 milyon $ Toplam istihdam: 3, lerin bafl nda 2 f r nl tek bir tesis iken 2004 itibariyle, Türkiye: 3 tesis, 8 f r n, 30 hat Gürcistan: 1 tesis, 2 f r n, 4 hat Rusya:2 tesis, 4 f r n, 14 hat Cam Elyaf Sanayii etkinlikleri Yüzy l m zda, rekabetin, bilgi teknolojisi ve insan kaynaklar üzerinde yo unlaflaca na, bilgiyi ve insan kayna n en etkin flekilde kullanabilen iflletmelerin, rekabette üstün konuma geçece ine inanan Cam Elyaf Sanayii Afi 2002 y l nda yapm fl oldu u Çal flan Memnuniyeti Anketi sonucu, 2004 y l n sosyal ve sportif etkinlikler için milat olarak ilan etti. Bu kapsamda yap lmas gereken olmazsa olmaz etkinlikleri aras nda, yönetim ve insan kaynaklar bilimcilerinin ortak görüflü olarak, flirket yeme i, piknik ve sportif aktiviteler ilk s ralar almaktad r. Bu etkinlikler çerçevesinde; Kurum kültürünün gelifltirilmesi ve güçlendirilmesi, Eflgüdümün üst düzeye ç kart lmas, Kurum ve çal flanlar aras nda sa l kl, aç k ve güvene dayal iletiflimin tesis edilmesi ve kurumsal hedefler do rultusunda tüm çal flanlar n bütünleflmesi, Çal flanlar aras nda dostluk ve arkadafll n art r lmas, Aidiyet duygusunun güçlendirilmesi amaçland. Bu çerçevede, 2004 y l içerisinde; bölümleraras hal saha futbol turnuvas, flirket pikni i, emeklilik gecesi düzenlendi. Bölümleraras Futbol Turnuvas 2004 y l sportif etkinlikler çerçevesinde düzenlenen bölümleraras hal saha futbol turnuvas na yo un ilgi gösterildi ve 14 tak m n kat l m ile 2 grup halinde tarihinde bafllad. Lig usulü ile yap lan maçlar sonunda gruplar nda ilk dört s ray alan 8 tak m bir üst tura yükseldi. ki etapta eleme usülü ile yap - lan maçlar sonunda Polyesterspor ve Elyafsarmaspor finale yükseldiler. 9 Haziran 2004 tarihinde yap - lan final maç nda Elyafsarmaspor u 9-2 lik bir skorla yenen Polyesterspor turnuvan n flampiyonu oldu. Elyafsarmaspor futbolcusu Ersoy Özkan 40 golle gol kral oldu. Turnuva Genel Müdür ve organizasyon komitesi üyeleri flampiyon tak m ile. boyunca sadece 2 sar kart gören Alt nm zrakspor ise en centilmen tak m olmaya hak kazand. Turnuva sonunda yap lan törende Genel Müdür smail Hacialio lu taraf ndan; flampiyon tak ma, centilmen tak ma ve turnuvan n gol kral na kupalar verildi. Emeklilik yeme i Geçti imiz y l içerisinde emekli olmak suretiyle flirketteki çal flmas n tamamlayan personele Çay rova sosyal tesislerinde yemekli tören düzenlendi. Törende; Genel Müdür, K Müdürü ve emekliler birer konuflma yaparak duygular n dile getirdiler. Çal flanlar taraf ndan al nan hediyeler Genel Müdür smail Hacialio lu taraf ndan emeklilere verildi. Sayfa 24 Sayfa 25

13 ENDÜSTR L fik LER SA LIK Haz rlayan: Dr. A. Naim Keskin ç Hastal klar Uzman Sa l kl Yaflam ve Egzersiz (2) leri yafllara sa l kl ulaflabilmek için spor ve egzersizin önemini geçen say - m zda k saca anlatm flt k. Bu defa, egzersize bafllamadan önce, s ras nda ve sonras nda gözetilmesi gereken genel prensipler gözden geçirilecek. Bu alanda bilimsel olarak da kabul görmüfl bilgilerden k sa bir derleme sunulacak. yi bir egzersiz sonucu kaslar n esnekli i ve eklemlerin hareketlili i artar, solunum, kalp ve damar sistemi daha iyi çal fl r, birçok iç salg bezi ifllevini daha iyi yapar. Yap lacak egzersiz türü için uygun bir zaman ve ortam belirlenmelidir. Planlanan egzersiz süresinin 1/10 u kadar bir süre ön s nmaya ayr lmal d r. Ama sadece tempolu yürüyüfl yap lacaksa ön s nma atlanabilir. yi bir s nma sonunda kalp dakika at m ve solunum say s ile derinli i artar, kapiller kan dolafl m n n da artmas yla cilt s n r, eklemler ve kaslar ana egzersiz için haz r hale gelir. E er egzersiz sabah saatlerinde yap lacaksa s nma seans biraz daha uzun tutulabilir, ö leden sonraki saatlerde vücut egzersize daha haz rl kl d r. Dolay s yla s nma daha k sa olabilir. Ana egzersiz bölümünde ise kifli hem ruh sa l ve hem de bedensel olarak güç ve esneklik kazan r. Burada iki tip egzersizden söz edilebilir: 1. Aerobik egzersiz: Gereken enerji oksijenli ortamda sa lan r. Yürüyüfl, jogging (yürüyüflle koflu aras ), koflu, yüzme, kayak ve bisiklet bu tür egzersiz örnekleridir. 2. Anaerobik egzersiz: Enerji oluflurken ortamda oksijen hiç yoktur veya çok az vard r ve egzersiz için yetersizdir, bu nedenle gerekli enerji bafll ca karbonhidratlardan (fleker) elde edilir; k sa mesafe h z koflular, k sa mesafe yüzme, halter, futbol, basketbol, hentbol ve tenis gibi sporlarda vücudumuz ço u kere bu yolla enerji sa lar... Özet olarak, yavafl tempolu egzersizlerde aerobik yol kullan larak ya yak l r ve enerji bu yolla sa lan r, orta tempolu egzersizde ya ve kabonhidratlar birlikte yak l r, h zl tempoda ise karbonhidrat yak l fl a r basar. Sa l kl yaflamak ve yafllanmak için seçilen bir egzersiz türünün günlük hayata monte edilmesi, ya da haftada 3-5 kere belli sürelerle bu egzersizin tekrarlanmas uygun olur. Kifli egzersiz yapt kça ve yararlar n gördükçe al flkanl k kazanarak, bu egzersizi daha zevkli ve fazlaca yorulmadan yapacakt r... Örne in haftada 3 kez dakika tempolu yürümek, veya haftada 5 kez dakika yürüyüfl iyi bir bafllang ç olabilir. Egzersize bafllamadan 2-3 saat önce yemek ifli bitirilmeli ve egzersizden en afla 1 saat sonra yemek yenmelidir. S v al m egzersizden önce, s ras nda veya sonunda olabilir... Tabii seçilen yiyecekler bol ya l ve kalorili olmamal, hazm kolay, gaz ve fliflkinlik yapmayan cinsten olmal d r. Özellikle yafll lar egzersiz öncesi s nma hareketlerini yavafl tempoda ve daha uzunca süre yapmal, ana egzersize son verirken de so uma hareketlerini ihmal etmemelidir. Egzersiz sonu ani durmalar kan bas nc n birden azaltarak beyne az kan gitmesine, bafl dönmesine, bayg nl k ve kas kramplar na neden olabilir. Ayr ca yorucu egzersizler yafll lar için tehlikelidir de. nsan organizmas çok çaprafl k çal - flan bir makine gibi, yaflland kça kapasitesi düfler. Bu nedenle gençli inden beri egzersiz yapan kifli yafll l nda süre ve s kl n azaltarak bu egzersizlerini sürdürebilir. Fakat antrenmans z kifliler ve yafll lar yeni egzersize bafll yorlarsa, y llarca egzersiz yapan antrenmanl kiflileri örnek almamal d r. Egzersiz s ras nda k sa ve s k solunum yerine, 4-5 ad mda yavafl soluk al p gö üs fliflirilir ve yine yavaflça soluk verilerek belirli bir solunum temposu ayarlan r. Antrenmanl ve sa l kl bir organizma belli sürelerde yeni flartlara uyum sa labildi inden, zamanla egzersizin süresi ve a rl art r larak daha fazla güç ve esneklik kazan labilir. Kiflinin fazlaca yorulmadan nab z ve solunum say s n çok art - madan yapabildi i egzersizler aerobik alanda kalan egzersizlerdir. Egzersiz a rlaflt r l rsa aerobik-anaerobik, ve nihayet anaerobik egzersiz yap lm fl olur. Afl r egzersizle kaslarda laktik asit ve kabondioksit afl r üretilerek yorgunluk ve rahats zl k hissedilir. Yürüyüfl, koflma, yüzme ve bisiklet gibi egzersizler kalpten kaslara ve kaslardan kalbe kan ak m n art rarak çok olumlu etkiler yapar. Halter gibi a rl k egzersizlerinde ise kaslardaki izometrik kas lma nedeniyle kan ak m yavafllar ve kan bas nc artar, bu da tansiyonu yüksek kifliler için tehlikeli olabilir. Uygun egzersizlerle kalbin pompa gücü ve akci erlerin kapasitesi artar, kan bas nc normal seviyelerde sürdürülür. Egzersiz s ras nda ulafl lmas amaçlanan dakika nab z say s maksimal nab z say s na göre hesaplanabilir. Formül flöyledir: Kad n için 226-yafl (+,- 10 vurum) Erkek için 220-yafl (+,- 10 vurum) Egzersize yeni bafllayanlar için maksimal nabz n %50-60 aras hedeflenir. Aerobik egzersizler için maksimal nabz n yüzde i, anaerobik egzersizler için ise maksimal nabz n yüzde amaçlan r. Profesyonel sporcular ise formlar n n doruklar nda maksimal nab z say lar n n yüzde ünü kullanabilirler, fakat sakatlanma riskleri de yüksektir. Çeflitli egzersizlerle, örne in 60 kiloluk bir kiflinin 1 saatte tüketti i enerji kilo-kalori olarak flöyledir: Yürüyüfl 360, yavafl koflu 480, h zl koflu 960, tenis 420, yüzme 480, futbol 420, orta h z bisiklet 420, h zl bisiklet 630. Kilo artt kça harcanan enerji de artar. Amatör veya profesyonel, tüm spor ya da egzersiz yapanlar do al yollarla beslenerek performanslar n art rmal, hiçbir zaman ilaç kullanmamal d r. Hele dopingi hiç düflünmemelidir. Sa l kl ve ayd nl k günler, hoflça kal n. Sayfa 26 Sayfa 27

14

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ HAKKIMIZDA HAS-ER MAK NA geçmiflten günümüze gelen tecrübesi ve birikimleri ile 1991 y l nda, meyve sular meflrubat ve g da sanayi sektörlerinde faaliyet göstermek üzere makine ve yedek parça imalat na

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ.

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 BU DAY, UN ve SEKTÖRÜMÜZ. Ülkemizdeki bu day ve un sektörümüz y ldan y la geliflim göstermektedir. Ülkemizin bu day yetifltirilme elveriflligi, un fabrikalar m z n teknolojik

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı