A Bridge Between East and West Do u ile Bat Aras ndaki Köprü.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A Bridge Between East and West Do u ile Bat Aras ndaki Köprü. www.turkcoat.com"

Transkript

1 ISTANBUL A Bridge Between East and West Do u ile Bat Aras ndaki Köprü 3 rd Coatings, Inks, Adhesives, Sealants, Construction Chemicals, Production Technologies, Conference and Exhibition 3. Boya, Mürekkep, Yapaflt r c, zolasyon, Yap Kimyasallar, Üretim Teknolojileri, Konferans ve Fuar 8-11 Ekim / October 2009 Istanbul Expo Center / Turkey Media Sponsor Paint & Coatings Magazine Organizer

2 At a Glance... / Bir Bakıflta... In 2008, the expected total export of the paint and coatings sector will be around 400 million dollars and the import of the sector around 1,5 billion dollars. The total capacity of the paint and coatings industry in Turkey is around 1 million ton/year and with its 65% capacity consumption it is at the fifth place in Europe. Every year the sector continues its growth and within the coming years it will be one of the three biggest paint and coatings producer of Europe and its goal is to be the manufacturing center of the sector in Europe. Important producers of the sector referring to the last 5 years where the export increased almost 170% are expecting that the sector will reach an export of 600 million dollars in One of the most important changes in the process of Turkey to be a member of the EU were the regulations of the technical paint and coatings standards. At this field important progresses are made in the last period. Turkey's paint and coatings industry imports around 65% of their raw materials and 25% of the finished products. The last 10 years economic parameter of Turkey, with its ascending investments and its production power, Turkey attracts the attention of foreign capital to the local paint and coatings industry. An important part of the large paint and coatings producers are working integrated with foreign capital companies. The needs of raw materials of water based paints are for more than 50% imported. 70% of the totalpaint and coatings raw materials are pigments. In the constructions sector 80% of the decorative paints are water based and 20% solvent based. Lately we see an increase in the production of water based paintings and a decrease in solvent based paints y l nda sektörel ihracat n toplam 400 milyon dolara ulaflaca, sektörel ithalat n ise 1,5 milyar dolar civar nda oluflaca tahmin edilmektedir. Türkiye'de boya sanayinin toplam üretim kapasitesi yaklafl k 1 milyon ton/y l'd r ve %65'lik kapasite kullan m ile Avrupa'da 5. s radad r. Her geçen y l büyümesini sürdüren sektör, önümüzdeki y llarda Avrupa'n n ilk üç boya üreticisinden biri olarak, Avrupa bölgesinin boya üretim merkezi olmay hedefliyor. Boya sektörünün önde gelen isimleri, son 5 y lda ihracat n yüzde 170 oran nda artmas na dayanarak sektörün hedefinin 2010 y l nda 600 milyon dolar olmas gerekti ini dile getirdiler. AB üyelik sürecindeki Türkiye'de sektörü etkileyen en önemli konular n bafl nda sektöre yönelik düzenlenen teknik boya standartlar gelmektedir. Bu alanda da son dönemde önemli geliflmeler sa lanm flt r. Türkiye'nin boya sanayinde ithalata ba ml l k oran ortalama hammaddede %65, mamul madde de %25 düzeyindedir. Son 10 y ll k dönemde Türkiye'nin geliflen ekonomik parametreleri ile beraber, yükselen yat r m ve üretim gücü, yabanc sermayenin de ilgisini sektöre çekmektedir. Büyük boya üreticilerinin önemli bir k sm yabanc sermayeli kurulufllar ile entegre çal flmaktad r. Su bazl boyalar n hammaddesinin %50'den fazlas ithalat yolu ile karfl lanmaktad r. Toplam boya ve boya hammaddeleri ithalat n n %70'ini pigmentler oluflturmaktad r. nflaat sektöründe kullan lan dekoratif amaçl boyalar n; %80'i su bazl boyalara %20'si ise solvent bazl boyalara aittir. Son dönemde su bazl boyalar n üretiminde art fl, solvent bazl boya üretiminde ise giderek düflüfl sürmektedir.

3 Welcome / Hofl Geldiniz The coating sector will come together at the city where the continents meet Istanbul is not only a city; it is far more than that. Hundreds of years, Byzantines and The Ottomans where ruling their Empires from Istanbul and gave the world their directions and is now the most important city where "Coatings" East meets West. The first edition of Turkcoat was organized in 2007, last year (2008) the foreign exhibitors and visitors doubled in numbers and in this short period, from Eastern Europe to the Middle East, from Turkic Republics to East Mediterranean, from North Africa to South America, from 71 countries professionals visited the fair. The success of the fair in the local as well as in the international market is still growing. The fair will be organized every two years from now, what will not only be the most important sector meeting of Turkey, but also for the wide region. The promotion activities of Turkcoat 2009 in the international markets will be continued and the target is to increase the number of exhibitors and also visitors. Sektör, k talar n bulufltu u kentte bir araya geliyor stanbul yaln zca bir flehir de il, çok daha fazlas d r. Yüzy llarca, Roma ve Osmanl gibi büyük imparatorluklar n yönetim merkezi olarak dünya tarihine yön vermifl olan stanbul, art k Coatings alan nda do u ve bat n n bulufltu u en önemli merkezlerden birisi haline gelmifltir. lk kez 2007 y l nda düzenlenen TURKCOAT, geçti imiz y l yabanc kat l mc ve ziyaretçi say lar nda %100'ün üzerinde bir büyüme sa lad ve bu k sa süre zarf nda, Do u Avrupa'dan Orta Do u'ya, Türk Cumhuriyetleri'nden Do u Akdeniz'e, Kuzey Afrika'dan Latin Amerika'ya, 71 ülkeden profesyonel ziyaretçinin gezdi i uluslararas bir marka olmay baflard. Sadece Türkiye'nin de il, bölgesinin en önemli sektörel buluflmas olan etkinlik, 2009 y l ndan itibaren her iki y lda bir düzenlenecek. Yurtd fl nda yürütülen tan t m çal flmalar neticesinde uluslararas pazarlarda her geçen y l daha çok tan nan TURKCOAT'un 2009 y l nda da hem ziyaretçi hem de kat l mc say lar aç s ndan baflar s n katlamas amaçlan yor.

4 Statistics / statistikler Total Visitors: 7129 Toplam Ziyaretçi: st Day 2 nd Day 3 rd Day 4 th Day Total Gün 2. Gün 3.Gün 4.gün Toplam 1853 Foreign visitors from 70 countries Afghanistan, Albania, Algeria, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Brazil, Bulgaria, Chad, Chile, China, Cyprus (north), Cyprus (south), Czech Republic, Denmark, Egypt, Finland, France, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Hungary, India, Iran, Iraq, Israel, Italy, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kiribati, Kuwait, Lebanon, Macedonia, Malaysia, Malta, Moldova, Morocco, Netherlands, Nigeria, Norway, Pakistan, Poland, Qatar, Romania, Russia, Samoa, Saudi Arabia, Serbia, Singapore, Spain, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Syria, Tunisia, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, UAE, UK, USA, Uzbekistan, Vietnam 70 Ülkeden 1853 yabanc ziyaretçi ABD, Afganistan, Almanya, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, BAE, Beyaz Rusya, Belçika, Brazilya, Bulgaristan, Cezayir, Çad, Çek Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, Ermenistan, Fas, Finlandiya, Fransa, Gana, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, Irak, ngiltere, ran, spanya, srail, sveç, sviçre, talya, Japonya, Katar, Kazakistan, K br s Rum Kesimi, Kiribati, KKTC, Kuveyt, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Malezya, Malta, M s r, Moldova, Nijerya, Norveç, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya, Samoa, S rbistan, Singapur, Sudan, Surinam, Suriye, Suudi Arabistan, fiili, Tunus, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Ürdün, Vietnam, Yunanistan Visitors attention to following product ranges in 2008: (multiple answers ) 62% Paint raw materials Type of company 3.6% End user 2.1% Other 31.9 % Distributor / Trader Turkcoat gathers industry leaders Area of responsibility 62.4% Manufacturer 24.6% Production managers 20.8% Marketing and sales managers 18.3% CEO, General managers 17.9% Purchasing managers 14.1% Research and development 2.3% Customer services 2.0% Other 45% Laboratory and manufacturing equipments 29.2% Testing - measuring equipments 21% Ink raw materials 14% Raw materials for construction chemicals and sealants 7% Environment and occupational safety 5% Services 29% Adhesive raw materials 2008 Y l nda ziyaretçilerin ilgilendikleri ürün gruplar : (Çoktan Seçmeli ) 62% Boya hammaddeleri fiirket tipi 3.6% Son kullan c 2.1% Di er 62.4% Üretici 31.9 % Distribütör / Toptanc Turkcoat sektör liderlerini bir araya getiriyor. Sorumluluk alan : 24.6% Üretim müdürleri 20.8% Pazarlama ve sat fl müdürleri 18.3% CEO, Üst düzey yöneticiler 17.9% Sat nalma müdürleri 14.1% Ar-Ge sorumlular 2.3% Müflteri hizmetleri 2.0% Di er 45% Laboratuvar ve üretim ekipmanlar 29.2% Test-ölçüm ekipmanlar 21% Mürekkep hammaddeleri 7% Çevre ve ifl güvenli i 5% Hizmetler 29% Yap flt r c hammaddeleri 14% Yap kimyasalllar ve izolasyon hammaddeleri

5 Products To Be Exhibited / Sergilenecek Ürünler Paint raw materials Binders - Solvents - Pigments - Fillers - Additives Ink raw materials Binders - Solvents - Pigments and Dyes - Additives Adhesive raw materials Polymers - Polymer dispersions - Monomers - Resins - Fillers - Solvents - Plasticizers - Oils - Additives - Waxes Raw materials for construction chemicals and sealants Additives and Admixtures Laboratory and manufacturing equipments Mixers - Extruders - Kneaders - Mills - Engineering Filters and Filtration - Pumps - Metering devices, Balances Conveying systems - Filling systems - Packaging systems Labeling machines - Tinting systems - Coolers Testing and measuring equipments Quality control equipments - Laboratory testing equipments - Production and process control systems Environmental protection and occupational safety Occupational safety - Container cleaning - Emission treatment - Waste water treatment - Solvent recycling systems Services Logistics - REACH services - Software - Hardware E-Commerce - Technical publications - Consultancy Research & Development Boya hammaddeleri Ba lay c lar - Solventler - Pigmentler - Dolgu malzemeleri Katk maddeleri Mürekkep hammaddeleri Ba lay c lar - Solventler - Pigmentler ve Boyar maddeler Katk maddeleri Yap flt r c hammaddeleri Polimerler - Polimer dispersiyonlar - Monomerler - Reçineler Dolgu malzemeleri - Solventler - Yumuflat c lar - Ya lar Katk maddeleri - Vakslar Yap kimyasallar ve izolasyon hammaddeleri Katk maddeleri - Yard mc maddeler Laboratuvar ve üretim ekipmanlar Kar flt r c lar - Ekstrüderler - Yo urucular - De irmenler Filtreler ve Filtrasyon sistemleri - Pompalar - Dozaj sistemleri Tart lar - Nakil sistemleri - Doldurma sistemleri - Ambalajlama sistemleri - Etiketleme makineleri - Renklendirme sistemleri So utucular Test ve ölçüm ekipmanları Kalite kontrol ekipmanlar - Laboratuvar test ekipmanlar Üretim ve proses kontrol sistemleri Çevre sa l ve ifl güvenli i fl güvenli i - Tank temizleme - Hava ar tma - At k su ar tma Solvent geri dönüflüm sistemleri Hizmetler Lojistik - REACH hizmetleri - Yaz l m, Donan m E-Ticaret - Bilimsel literatür - Dan flmanl k hizmetleri Araflt rma ve Gelifltirme

6 Exhibitor Comments / Kat l mc Görüflleri Chemfine International / Michael Mao (CHINA): I think that Turkcoat is the biggest exhibition about coatings in Turkey and Middle East. We've met with many new customers from Turkey and nearby countries of Turkey. Colwell / Roman Fink (BELGIUM): It's the first time that we're exhibiting in Istanbul. We have already quite business in the market. We would like to make it bigger, so that's why we decided to exhibit here. We had very good contacts at Turkcoat which we will work on now. I think it was a great success. Dupont Turkey / Süha Sevin (TURKEY): We are exhibiting at Turkcoat since the first edition. We are satisfied about the visitors and exhibitors. The visitors are interested and real buyers. Also the problems they have are mentioned and as far as possible solved. The atmosphere was in this way professional and stunning. Eforkim Kimya / Cenap Demirgüç (TURKEY): This year Turkcoat contributed enormously at the international character of Eforkim. We had the possibility to meet foreign companies and we talked about the term of participation. We will continue exhibiting at Turkcoat. Erma Makina / Muammer Erkekler (TURKEY): We are exhibiting at Turkcoat since the first edition and every year we increased our stand space. The fair was from our side very successful like other years. We made good contacts with local and foreign companies and booked new customers. The visitors attention was so big that we couldn't help them all. Chemfine International / Michael Mao (Ç N): Bana kal rsa Turkcoat boya üzerine, Türkiye'nin ve Ortado u'nun en büyük fuar. Bu fuarda Türkiye'den ve komflu ülkelerden pek çok firmayla temas kurduk. Colwell / Roman Fink (BELÇ KA): lk kez Istanbul'da bir fuara kat l yoruz. Bu pazarda zaten iyi bir ifl hacmimiz vard. Bunu gelifltirmek için Turkcoat'a kat lma karar ald k ve burada çok iyi temaslar kurduk. Bence çok iyi bir fuard. Dupont / Süha Sevin (TÜRK YE): Turkcoat'a ilk y l ndan beri kat l yoruz. Biz genel olarak kat l mdan memnunuz. Gelen ziyaretçi profili gerçekten ihtiyaçlar n karfl lamak için gelen, birlikte oturup sohbetler etti imiz, sorunlar na çözüm buldu umuz kiflilerdi. Atmosfer bu anlamda çok profesyonel ve çarp c yd. Eforkim / Cenap Demirgüç (TÜRK YE): Turkcoat'un Eforkim'e uluslararas anlamda çok önemli katk s oldu bu sene. Yabanc firmalarla tan flma ve iflbirli i flartlar n görüflme f rsat n bulduk. Gelecek y llarda tekrar burada olmaya devam edece iz. Erma Makina / Muammer Erkekler (TÜRK YE): Fuara bafl ndan beri kat l yoruz ve her geçen y l stand alan m z büyütüyoruz. Bu y lda fuar geçen y llarda oldu u gibi çok baflar l geçti bizim aç m zdan. Yurtiçi ve yurtd fl ndan gelen bir çok önemli firma ile güzel kontaktlar kurduk, yeni müflteriler edindik. Hatta yo unluktan baz ziyaretçilerle ilgilenemedik bile diyebilirim. Irkom-Ekt / Houssein Safarkhanlou (UKRAINE): The fair went very well for us. We have met with new customers and a new market, what was very exciting. In the following years we will be part of this exhibition with a bigger delegation. Jyoti Ceramic / Raju Merani (INDIA): The exhibition was very good. We've made a lot of new contacts and also we've met our customers. Kar Kimya - VMA Getzmann / Koray Gö ebakan (TURKEY): This year we exhibited at the fair after a request from our foreign partner with a small stand. The first day the exhibition was not crowded but the following days it was. Next year we will participate again and this time with a bigger stand. Kimsel Kimya / Hakan Küçükflenlik (TURKEY): Turkcoat was like last year successful. Because of the global crises we had some doubts, but Artkim organized the fair very well. In this time of period to have such quality visitors is only an evidence that the fair has proved itself. We thank everyone who has worked for this fair. Mobel Kimya / Kenan Bayraktar (TURKEY): According to last year the foreign visitors and exhibitiors expanded very well. We had the possibility to show our new products and it was good to have contacts with foreign companies. We are very pleased about Turkcoat. Pump Solutions Group / Louis Mazier (FRANCE): The Turkish market is a very competitive one. There are many foreign and Turkish pump manufacturers in this market, so the competition is very hard. About the exhibition, it was successful. The profile of the show and the design of each booths were very good such like the shows in Europe, no difference at all. Resitan / H. Karimi (IRAN): Turkcoat exceeded our expectations. As an exhibitor from Iran, we are glad to be a part of this exhibition. We made new contacts from Turkey and other countries. Irkom-Ekt / Houssein Safarkhanlou (UKRAYNA): Fuar bizim için çok iyi geçti. Yeni bir pazar ve yeni müflterilerle tan flt k, heyecan vericiydi. leriki dönemlerde çok daha genifl kat l mla burada bulunaca z. Jyoti Ceramic / Raju Merani (H ND STAN): Fuar bizim aç m zdan çok iyi geçti. Bir çok yeni firmayla temas kurduk ve mevcut müflterilerimizi a rlad k. Kar Kimya - VMA Getzmann / Koray Gö ebakan (TÜRK YE): Bu y l yabanc orta m z n talebi ile fuar görmek için nispeten küçük bir standla kat ld k. Birinci gün sakin olmas na karfl n devam eden günler çok yo undu. Gelecek y llarda daha büyük bir standla kat lmay planl yoruz. Kimsel Kimya / Hakan Küçükflenlik (TÜRK YE): Bu y lki fuar da öncekiler gibi çok baflar l. Fuar öncesinde herkeste, ekonomik geliflmelerden kaynaklanan, bir tereddüt vard. Ancak görüyoruz ki, Artkim çok iyi bir ifl ç karm fl. Böyle bir dönemde bu kadar iyi ziyaretçi profilini fuara çekmek art k fuar n kendisini ispatlad na iflarettir. Eme i geçen herkese teflekkür ediyoruz. Mobel Kimya / Kenan Bayraktar (TÜRK YE): Geçen y ldan farkl olarak bu y l yabanc kat l mc ve ziyaretçinin artt n görüyoruz. Yeni ürünlerimizi tan tmak aç s ndan yabanc larla bir araya gelmemiz çok iyi oldu. Fuardan çok memnunuz. Pump Solutions Group / Louis Mazier (FRANSA): Türkiye pazar çok rekabetçi bir pazar. Bir çok ulusal ve uluslararas pompa üreticisi pazarda bulunuyor. Dolay s yla, rekabet üst düzeyde. Fuara gelince, çok baflar l buldum. Fuar n profili ve standlar n dekorasyonu çok iyiydi; Avrupa'daki benzerlerinden hiç bir fark yok. Resitan / H. Karimi ( RAN): Turkcoat beklentilerimizin üzerindeydi. Türkiye'den ve di er ülkelerden birçok ziyaretçimiz oldu. ranl bir kat l mc olarak fuar n bir parças olmaktan dolay memnunuz.

7 Istanbul Located in the center of the Old World, Istanbul is one of the world's great cities famous for its historical monuments and magnificent scenic beauties. It is the only city in the world which spreads over two continents: it lies at a point where Asia and Europe are separated by a narrow strait - the Bosporus. Istanbul has a history of over 2,500 years, and ever since its establishment on this strategic junction of lands and seas, the city has been a crucial trade center. The historic city of Istanbul is situated on a peninsula flanked on three sides by the Sea of Marmara, the Bosporus and the Golden Horn. It has been the capital of three great empires, the Roman, Byzantine and Ottoman empires, and for more than 1,600 years over 120 emperors and sultans ruled the world from here. No other city in the world can claim such a distinction. As a result of the modernization process that has characterized Turkey's Republican history since its beginning, Istanbul has developed an identity as a modern, global city that is unique to itself. From an economic and cultural perspective, Istanbul is the heart of contemporary Turkey. Due to the city's unparalleled historical heritage, it continues to be a uniquely important city, not only for Turkey, but also in the eyes of the world as a whole. Istanbul, which is home to many international political, cultural, fine-arts and sports organizations, is rapidly strengthening its position in the most elite level of world cities. As a unique synthesis of east and west, Istanbul is home to all of the colours of a world that no longer exists within borders. Istanbul, Turkey's open door to the West, has redefined its former status as an imperial capital through becoming a world-class centre of trade, business, tourism and culture. Eski dünyan n merkezinde, yüzy llar boyunca birçok imparatorlu a baflkentlik yapm fl olan stanbul, tarihsel yap lar ve göz kamaflt r c güzelli i ile dünyan n önde gelen flehirleri aras ndad r. Ayr ca, iki k taya uzanan yerleflimiyle dünya üzerinde benzersizdir. Kentin tarihi y l önceye uzanmaktad r ve ilk yerleflimlerden bu yana, deniz ve kara ulafl m nda stratejik önemde bir ba lant noktas olmas nedeniyle, çok önemli bir ticaret merkezidir. Eski stanbul, tarihi yar mada olarak an lan bölgede yer almaktad r ve Marmara denizi, Haliç körfezi, Bo aziçi ile çevrelenmifltir. Üç büyük imparatorlu un, (Roma, Bizans ve Osmanl ) baflkenti olarak y ldan fazla bir zaman dilimi içinde, 120 imparator, kral ve sultan n hakim oldu u bir flehirdir. Yeryüzünde hiçbir flehir böyle bir unvana sahip oldu unu iddia edemez. Türkiye'de Cumhuriyet'in ilan ve ilk büyük de iflim ad mlar ndan bu yana stanbul, modernleflme sürecinde kimli ini modern ve evrensel bir flehir olarak gelifltirdi. Ekonomik ve kültürel aç dan stanbul, ça dafl Türkiye'nin kalbi olan stanbul, eflsiz tarihi miras dolays yla sadece Türkiye aç s ndan de il, ayn zamanda bütün dünyan n gözünde çok özel ve önemli bir flehir olmaya devam etmektedir. Di er yandan, stanbul birçok uluslararas siyaset, kültür-sanat ve spor organizasyonlar na ev sahipli i yapmaktad r ve h zl bir flekilde dünyan n elit flehirleri aras nda yerini sa lamlaflt rmaktad r. Eflsiz Bat ve Do u sentezi ile stanbul, art k s n rlar olmayan dünyan n her rengine ev sahipli i yapmaktad r. Eski imparatorluklar baflkenti stanbul, Türkiye'nin bat ya aç lan kap s olarak konumunu yeniden tan ml yor ve önemli bir ticaret, turizm ve kültür merkezi olma konumunu hak ederek elde ediyor.

8 Conference / Konferans TURKCOAT CONFERENCE October / Ekim 2009 Istanbul is one of the most exciting conference destinations and is an increasingly popular choice for the world's leading international associations, and meeting planners. Istanbul is home to numerous members of the ICCA, the International Congress and Convention Association, which is the most extensive and prominent meetings organization in the world. Our vision is to take the coating industry to the next level with the TURKCOAT CONFERENCE in Istanbul. During the two conference days several focused topical sessions will be held. Based on the potential of the contributions to add value to the industry high-level technical papers and presentations will be prepared. The first TURKCOAT CONFERENCE is poised to provide you with a deep and comprehensive overview on what industry and academia have in store for the technical advancement of coatings formulations. The conference will present scientific and technical insight on how to address today's challenges of increasing customer and legislative demands for both higher coatings performance and greater environmental benefit. Conference themes can be read on The conference will also provide unique networking opportunities through social gatherings to promote industry collaboration and companionship. Do not miss the biggest coatings event of Eurasia and the start of a new level of energy and excitement for the Eurasian Coatings Industry for many years to come. We look forward to meeting you in Istanbul! stanbul son y llarda, dünyan n en etkileyici ve heyecan uyand ran kongre - konferans tercihlerinden biri olarak öne ç k yor. Uluslararas Kongre ve Toplant Derne i nin pek çok üyesi, organizasyonlar na ev sahipli i yapmak üzere bu göz kamaflt r c kenti tercih ediyorlar. TURKCOAT KONFERANSI için hedefimiz; Avrasya bölgesinde boya sanayi için öncü bir rol üstlenmek, ilgili ifl çevrelerini ve bilim insanlar n bir araya getirerek TURKCOAT 2009 fuar ile birlikte yenilikçi ve efektif bir buluflmaya imza atmakt r. ki gün sürecek olan konferansta çeflitli konular ele al nacakt r. Konferans günleri boyunca pek çok odaklanm fl oturumlar düzenlenecek, buradaki yüksek nitelikli sunumlar ve bildiriler ülkemiz boya endüstrisine de er katacakt r. Konferansla ilgili detayl bilgiyi: adresinden takip edebilirsiniz. Konferans ayr ca, iletiflim a n z geniflletece iniz sosyal toplant lar ile size yeni imkanlar sunacak ve sektörel iflbirli i ve dayan flmay güçlendirecektir. Bölgesinin en büyük coatings aktivitesini kaç rmay n ve yepyeni bir enerji ve coflku ile Avrasya'n n coating sektöründe yeni bir dönemi bafllatal m. stanbul'da görüflmek ümidiyle! Registration procedures / Kay t ifllemleri: For registration send an with name, address, telephone, fax to: Kay t için gerekli bilgileri (ad-soyad, adres, telefon, faks) e-posta ile gönderiniz: Overseas registration / Yurtd fl kay t: Demir Büyüközkan (Mr.), Haluk Yavuz (Mr.) Domestic registration / Yurtiçi kay t: Makbule Y lmaz (Mrs.) Tel / Tel: / E-posta: Date / Tarih: 8-10 October - Ekim 2009 Conference Venue / Konferans Yeri: Istanbul Expo Center / stanbul Fuar Merkezi

9 Exhibition Area and Transportation / Fuar Alanı ve Ulaflım The exhibition area is located at the intersection of E-5, Coastal highway and TEM highway is at a close distance from significant locations and the city center of Istanbul. The exhibition center is located opposite to Yeflilköy Airport and is quite suitable for air transport. As it is close to Bak rköy and Yenikap Sea Buses, it is also suitable for sea transport. The metro station is providing access to the city center and many locations of the city are located at the Door of the exhibition area. Karayoluyla geliflte; E-5, Sahil Yolu ve TEM Otoyolu karayollar n n kesiflme noktas nda bulunan fuar alan, stanbul flehir merkezine ve önemli noktalara yak n mesafededir. Yeflilköy'de, Atatürk Havaalan 'n n karfl s nda bulunan fuar merkezi, havayoluyla ulafl ma çok müsaittir. Bak rköy ve Yenikap Deniz Otobüsleri'ne yak nl nedeniyle, deniz ulafl m na da çok uygun bir noktadad r. fiehir merkezi ve stanbul'un birçok semtine ulafl m sa layan metro dura, fuar alan n n giriflindedir. Hall 9-11 PRODUCTS TO BE EXHIBITED / SERG LENECEK ÜRÜNLER G R fi ENTRANCE ÇIKIfi EXIT Hall 9 Hall 11 Paint raw materials Ink raw materials Adhesive raw materials Raw materials for construction chemicals and sealants Laboratory and manufacturing equipments Testing and measuring equipments Environmental protection and occupational safety Services Boya hammaddeleri Mürekkep hammaddeleri Yapıfltırıcı hammaddeleri Yapı kimyasalları ve izolasyon hammaddeleri Laboratuvar ve üretim ekipmanları Test ve ölçüm ekipmanları Çevre sa l ve ifl güvenli i Hizmetler

10 Services / Hizmetler Accommodation & Travel Located at the Istanbul World Trade Center, Istanbul Expo Center is close to Atatürk International Airport and is easily accessible by car, subway and bus. There are several five-star hotels in the area. You can make reservations to these hotels through our official travel agent and benefit from the special rates. Envy Travel Gamze Günefl (Mrs.) Tel. (Istanbul): Mobile: Tel. (Antalya): Mobile: Fax: Web: The services offered by our travel agent are: Airline tickets reservation and sales Hotel accommodation Car rentals Transfers on arrival and departure Daily sightseeing tours Logistics and custom Services Schenker Arkas Nakliyat ve Tic. A.fi. Coflkun Bilen (Mr.) Department Manager F&E Tel : (Ext. 275/281) Fax: Web: Otel ve Seyahat stanbul Fuar Merkezi, stanbul Atatürk Havaliman bölgesinde bulunan stanbul Dünya Ticaret Merkezinin bir fuar alan d r. Metro, otobüs ve araba ile çok kolay ulafl labilinir. Bölgede çeflitli 5 y ld zl oteller bulunmakta. Bu otellerde rezervasyon için resmi seyahat acentemiz arac l ile özel fiyatlardan yararlanarak rezervasyon yapabilirsiniz. Envy Travel Gamze Günefl Tel. (Istanbul): Mobile: Tel. (Antalya): Mobile: Faks: E-posta: Web: Acentam z taraf ndan sunulan hizmetler: Uçak bileti Otel Araç kiralama Gelifl ve gidiflte transferler Günlük gezi turlar Logistik ve gümrükleme hizmetleri Schenker Arkas Nakliyat ve Tic. A.fi. Coflkun Bilen Fuar Hizmetleri Yöneticisi Tel: (Dah. 275/281) Faks: E-posta: Web: Stand construction Detay Tasarım San. Tic. Ltd. fiti. Canan Yar mkol (Mrs.) m.com Gökçe Ifl ltan (Mrs.) m.com Tel: Fax: Web: Stand konstrüksiyonu Detay Tasarım San. Tic. Ltd. fiti. Canan Yar mkol m.com Gökçe Ifl ltan m.com Tel: Faks: Web:

COMPANY INFORMATION FİRMAMIZ HAKKINDA

COMPANY INFORMATION FİRMAMIZ HAKKINDA COMPANY INFORMATION The company started its work life with copper and lead casting in the 1960s and in the 1980s we started to serve in The Aluminium Sector with a 1200 ton capacity aluminium extrusion

Detaylı

İHRACAT-İTHALAT

İHRACAT-İTHALAT 8462 8462:Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgâhları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak

Detaylı

İhracat-İthalat

İhracat-İthalat 8463 8463: Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer takım tezgâhları 8463.1: Çubuk, boru, profil, tel veya benzerlerini çekme makinaları 8463.2: Diş açma makinaları 8463.3: Tel

Detaylı

Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir!

Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir! Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir! 04-07 Aralık December 2014 Turizm Fuar ve Konferansı Tourism Fair & Conference İzmir Uluslararası Fuar Alanı, Kültürpark İzmir International

Detaylı

MİNİ VANALAR (DN 8) MINI VALVES (DN 8)

MİNİ VANALAR (DN 8) MINI VALVES (DN 8) MİNİ VANALAR (DN 8) (DN 8) SEKTÖRÜNDE DÜNYA MARKASI WORLD S LEADING BRAND IN THE INDUSTRY 56 2.000 Üzerinde Ürün Çeşidi ÜLKEYE İHRACAT More than 2.000 products type in 56 countries 02 MİNİ VANALAR (DN8)

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

FRESH2007 İSTANBUL TÜRKİYE NİN ESKİ DOĞU BLOKU ÜLKELERİNE YAŞ MEYVE SEBZE VE NARENCİYE İHRACATI

FRESH2007 İSTANBUL TÜRKİYE NİN ESKİ DOĞU BLOKU ÜLKELERİNE YAŞ MEYVE SEBZE VE NARENCİYE İHRACATI FRESH2007 İSTANBUL 6-8.06. 2007 TÜRKİYE NİN ESKİ DOĞU BLOKU ÜLKELERİNE YAŞ MEYVE SEBZE VE NARENCİYE İHRACATI - TURKEY FRESH FRUIT. VEGETABLE AND CITRUS EXPORTS TO THE FORMER EASTERN BLOC COUNTRIES Republic

Detaylı

POST SHOW REPORT APRIL ekolojizmir.izfas.com.tr

POST SHOW REPORT APRIL ekolojizmir.izfas.com.tr POST SHOW REPORT 27-30 APRIL -2016 ekolojizmir.izfas.com.tr 2,044 m 2 Exhibition Area 113 Number of Exhibitor 15.063 Number of Visitor DISTRIBUTION by CITIES Organic Food Organic Cosmetics, University

Detaylı

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ İş Birliği İle 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI 21-24 MAYIS 2016 BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY STANBUL FUAR VE KONGRE MERKEZ Büyükçekmece, stanbul / Türkiye Küresel Fuar Endüstrisi Birliği

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI

UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI İTHALAT HARİTASI yılı verilerine göre 4.718.029.000$ büyüklüğü olan pazarın en büyük alıcısı Irak ve ardından Afganistandır. Son 5 yıllık verilere göre Pazar yılında az

Detaylı

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği ERASMUS+ KA-1 : Öğrenme Hareketliliği Learning Mobility of Individuals Yükseköğretim Kurumları İçin Özlem YÜCEL Erasmus Uzmanı 21 Kasım 2013 - Fırat Üniversitesi, Elazığ ERASMUS+ KA1 : Learning mobility

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

smart solutions FUAR KAPANIŞ RAPORU

smart solutions FUAR KAPANIŞ RAPORU 2017 smart solutions FUAR KAPANIŞ RAPORU BAŞARILARLA DOLU BİR YILI DAHA GERİDE BIRAKIRKEN ISAF MARKASI 21. 21.si düzenlenen ISAF; Güvenlik, Bilişim Güvenliği, Akıllı Bina, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Yangın,

Detaylı

MAY 21-24, 2016. 5 th COMMERCIAL VEHICLES, BUSES AND COMPONENTS EXPO STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FAIR CONVENTION AND CONGRESS CENTER

MAY 21-24, 2016. 5 th COMMERCIAL VEHICLES, BUSES AND COMPONENTS EXPO STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FAIR CONVENTION AND CONGRESS CENTER In cooperation with 5 th COMMERCIAL VEHICLES, BUSES AND COMPONENTS EXPO MAY 21-24, 2016 BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY STANBUL FAIR CONVENTION AND CONGRESS CENTER Büyükçekmece, stanbul / Turkey Küresel

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi. Büyükçekmece İstanbul

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi. Büyükçekmece İstanbul ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Detaylı

Secret for perfectness lies in wisdom and ability to join the right parts. Mükemmelli in s rr do ru parçalar birlefltiren ak l ve beceridir.

Secret for perfectness lies in wisdom and ability to join the right parts. Mükemmelli in s rr do ru parçalar birlefltiren ak l ve beceridir. Mükemmelli in s rr do ru parçalar birlefltiren ak l ve beceridir. Secret for perfectness lies in wisdom and ability to join the right parts. Baflar n n tarifini soranlara, tarihimizi örnek veriyoruz. 1985

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton)

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton) DÜNYA ŞARAP ÜRETİMİ Son 15 yılda 2 kat büyüyen dünya şarap ticaretinde, ihracat miktarı açısından üçüncü olmasına rağmen, 8.3 milyar dolarlık gelirle zirvede bulunan Fransa, şarapçılıktaki gelirlerini

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

Türkyılmaz, O. (2007). "Dünya'da ve Türkiye'de Enerji Sektörünün Durumu." Mühendis ve Makina 48(569): s.

Türkyılmaz, O. (2007). Dünya'da ve Türkiye'de Enerji Sektörünün Durumu. Mühendis ve Makina 48(569): s. Türkyılmaz, O. (2007). "Dünya'da ve Türkiye'de Enerji Sektörünün Durumu." Mühendis ve Makina 48(569): 69-77 s. değerlendirme Bölgelerarası Petrol Ana Ticaret Yolları AVRUPA ÇİN, JAPONYA, HİNDİSTAN Enerji

Detaylı

7. Uluslar Arası Süs Bitkileri, Peyzaj ve Yan Sanayileri İhtisas Fuarı

7. Uluslar Arası Süs Bitkileri, Peyzaj ve Yan Sanayileri İhtisas Fuarı 7. Uluslar Arası Süs Bitkileri, Peyzaj ve Yan Sanayileri İhtisas Fuarı 7 th International Istanbul Plants, Landscaping and Supporting Industries Trade Fair 2015 FUAR SONUÇ RAPORU www.eurasiaplantfair.com

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

www.bvs.com.tr Dünyanın Her Yerinde...

www.bvs.com.tr Dünyanın Her Yerinde... 1986 yılında Ankara da faaliyete geçen, 2010 da 25. kuruluş yılını kutlayan firmamız sizlerden aldığı güç ve güvenle bugün sektörünün en önde gelen firmalarından biri olmuştur ve Türk sanayisinde hakkı

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Since 1996 VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Vardar Deri Makinalari 13 yıllık deneyim ile 1996 yılında kuruldu. Firmanın ilk yıllarında, ikinci

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ BİRİNİZ BİN OLSUN! www.artkim.com.tr

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ BİRİNİZ BİN OLSUN! www.artkim.com.tr SPONSORLUK SEÇENEKLERİ BİRİNİZ BİN OLSUN! "Chem Show Eurasia Sponsorluk Seçenekleri" Sponsorluk seçeneklerinin size sunduğu fırsatlar sonucu fuar alanında marka tanınırlığınızı optimum bir noktaya taşıyarak,

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006

ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006 ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006 2007 2008 2000 2005 2006 2007 2008 SIRA / RANK SIRA / RANK SIRA / RANK SIRA / RANK SIRA / RANK FRANSA / FRANCE 77,2 75,9 78,9 81,9 79,3 1 1 1 1 1 İSPANYA / SPAIN 47,9

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ)

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) DÜNYADA HİZMET TİCARETİ SAĞLIK TURİZMİ Dünya ticaret hacmi yaklaşık 100 milyar ABD Doları Her yıl

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

2013 YILI İTHALAT HARİTASI

2013 YILI İTHALAT HARİTASI 940429 YILI İTHALAT HARİTASI yılı verilerine göre 1.796 milyar dolarlık olan pazarın en büyük alıcısı Almanya ve ardından ABD ve Fransa dır. AB ülkeleri pazarın diğer alıcıları arasında önemli bir yer

Detaylı

TURKEY AS AN ENERGY CORRIDOR BETWEEN THE EAST AND THE WEST

TURKEY AS AN ENERGY CORRIDOR BETWEEN THE EAST AND THE WEST SELAHATTİN ÇİMEN DEPUTY UNDERSECRETARY THE MINISTRY OF ENERGY AND NATURAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF TURKEY TURKEY AS AN ENERGY CORRIDOR BETWEEN THE EAST AND THE WEST BRUSSELS, BELGIUM OCTOBER 19-20,

Detaylı

İş Birliği ile In cooperation with

İş Birliği ile In cooperation with Kapanış Raporu / End of Show Report 11-14 Ekim / October 2012 Medya Partneri Media Partner Destekleyen Supporter İş Birliği ile In cooperation with Organizatör Organizer Tel: +90 212 324 00 00 sales@artkim.com.tr

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

VANA KUTULARI Valve Boxes клапанных коробок مامص تاعبرم

VANA KUTULARI Valve Boxes клапанных коробок مامص تاعبرم VANA KUTULARI Valve Boxes клапанных коробок مامص تاعبرم ALMANYA IRAK KOSOVA AZERBAYCAN SUUDİ ARABİSTAN KATAR RUSSIA AUSTRALIA T.R.N.C. LEBANON ROMANIA SYRIA BRAZIL RUSYA AVUSTRALYA K.K.T.C. LÜBNAN ROMANYA

Detaylı

ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006 2007

ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006 2007 ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 SIRA / RANK SIRA / RANK SIRA / RANK SIRA / RANK FRANSA / FRANCE 77,2 75,9 78,9 81,9 1 1 1 1 İSPANYA / SPAIN 47,9 55,9 58,2 59,2 3 2 2 2 A.B.D.

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER. SavaĢ Gürsel

TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER. SavaĢ Gürsel TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER SavaĢ Gürsel DÜNYA TURĠZMĠ (2015) WORLD TOURISM (2015) Turist Sayısı (*) / Tourist Arrivals (*) Turizm Geliri / Tourism Receipts Ülkeler (milyon) (million) % Pay Share

Detaylı

2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3

2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3 2014 2014 2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3 2014 4 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 5 6 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 7

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

FUARA BAKIŞ (2015) 13.463 m 2 Sergi Alanı. 31 Ülkeden 1.008 Katılımcı. 64 Ülkeden 33.688 Ziyaretçi

FUARA BAKIŞ (2015) 13.463 m 2 Sergi Alanı. 31 Ülkeden 1.008 Katılımcı. 64 Ülkeden 33.688 Ziyaretçi Türkiye nin turizm sektöründeki en önemli buluşmalarından biri olan TRAVEL TURKEY İZMİR Turizm Fuar ve Kongresi, 8-11 Aralık 2016 tarihlerinden kapılarını 10.kez dünya turimine açıyor. İZFAŞ ve Türkiye

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ YILLAR PROJE SAYISI PROJE BEDELİ ($) KÜMÜLATİF PROJE BEDELİ ($) ORTALAMA PROJE BEDELİ ($) 2002 ve Öncesi 2.425 49.709.990.160

Detaylı

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application.

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application. 2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de Technology.Transfer.Application. Steinbeis Merkezi Haus der Wirtschaft Willi-Bleicher-Str. 19 70174 Stuttgart Almanya Haus der Wirtschaft, Stuttgart

Detaylı

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX 3. ELEX FUARI 25-28 EYLÜL 2014 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL FUAR MERKEZİ NDE SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ BULUŞMASINA İMZA ATTI 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında organize edilen ve

Detaylı

DIŞ TİCARET RAKAMLARI / FOREİGN TRADE

DIŞ TİCARET RAKAMLARI / FOREİGN TRADE DIŞ TİCARET RAKAMLARI / FOREİGN TRADE Gaziantep Dış Ticareti Genel Görünüm / Gaziantep Foreign Trade Overview (1.000 USD) Yıllara Göre Gaziantep ten Yapılan İhracat Miktarları (Milyon Dolar) Annual Breakdown

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri 1 2 3 Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri Özet Dünyada kişi başına düşen günlük hayvansal protein miktarı 1961 ve 2011 yıllarında sırasıyla 19,7 ve 31,8 gramdır. Bu miktarlar 1961

Detaylı

POLYURETHANE INDUSTRY EXHIBITION POL ÜRETAN SANAY FUARI

POLYURETHANE INDUSTRY EXHIBITION POL ÜRETAN SANAY FUARI POLYURETHANE INDUSTRY EXHIBITION POL ÜRETAN SANAY FUARI 8-11 OCTOBER / EK M 2009 ISTANBUL EXPO CENTER Polyurethane is in every part of life... Poliüretan hayat n her alan nda... automotive White Goods

Detaylı

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

Türkiye nin CERN e Ortak Üyeliği

Türkiye nin CERN e Ortak Üyeliği Türkiye nin CERN e Ortak Üyeliği M. Hakan KIZILTOPRAK TOBB Başkanlık Özel Müşaviri (CERN Industrial Liaison Officer for TURKEY) www.tobb.org.tr/cern CERN@tobb.org.tr hakan.kiziltoprak@cern.ch +90 312 218

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ SUNUM PLANI Hizmet Sektörünün Desteklenmesi Vizyonu Dünya da ve Türkiye de Sağlık Turizmi Film, Bilişim ve Eğitim Sektörlerine

Detaylı

ERV Çok Uluslu Yetkin Güvenilir

ERV Çok Uluslu Yetkin Güvenilir ERV Çok Uluslu Yetkin Güvenilir Seyahat ve Turizm endüstrisi global ekonomiye sürekli artan bir katkı sağlamaktadır Seyahat endüstrisi küresel ekonominin sürekli büyümesini destekler Türkiye 2014 2016

Detaylı

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY The Regional Workshop The World Trade Organisation (WTO) and Fisheries St. Petersburg, 29 31 October 2013 Binnur CEYLAN (MSc) Erdal USTUNDAG (PhD) Department of Aquaculture

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

amerika birleşimiş devletleri

amerika birleşimiş devletleri İngilizce Lesson 15 place Where you want go Türkçe 15 ders yer, mekan nereye istiyorsun git Where do you want to go? nereye gitmek istersin? Countries Country Turkey Turkey is a country America America

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılında % 7,3 oranında bir artışla kapanmış ve 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında ise halı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu 2 BAŞARI GÜVEN TECRÜBE BİLGİ TEKNOLOJİ Plast Eurasia İstanbul Avrasya Plastik Sektörünün Buluşma Noktası T 10 Salon 98.000 m2 S Avrasya nın En Büyüğü SAYISAL

Detaylı

2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 TEMMUZ /

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

RURAL KÜRESEL VANA Rural Ball Valves Полевые шаровые краны صمام كروي رورال

RURAL KÜRESEL VANA Rural Ball Valves Полевые шаровые краны صمام كروي رورال RURAL KÜRESEL VANA Rural Ball Valves Полевые шаровые краны صمام كروي رورال ALMANYA IRAK KOSOVA AZERBAYCAN SUUDİ ARABİSTAN KATAR RUSSIA AUSTRALIA T.R.N.C. LEBANON ROMANIA SYRIA BRAZIL RUSYA AVUSTRALYA K.K.T.C.

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

RURAL EK PARÇALAR Rural Fittings Полевые фитинги قطع وصل رورال

RURAL EK PARÇALAR Rural Fittings Полевые фитинги قطع وصل رورال RURAL EK PARÇALAR Rural Fittings Полевые фитинги قطع وصل رورال ALMANYA IRAK KOSOVA AZERBAYCAN SUUDİ ARABİSTAN KATAR RUSSIA AUSTRALIA T.R.N.C. LEBANON ROMANIA SYRIA BRAZIL RUSYA AVUSTRALYA K.K.T.C. LÜBNAN

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

DAMLA SULAMA KURTAĞZI EK PARÇALARI DRIPLINE BARBED FITTINGS

DAMLA SULAMA KURTAĞZI EK PARÇALARI DRIPLINE BARBED FITTINGS DAMLA SULAMA KURTAĞZI EK PARÇALARI SEKTÖRÜNDE DÜNYA MARKASI WORLD S LEADING BRAND IN THE INDUSTRY 56 2.000 Üzerinde Ürün Çeşidi ÜLKEYE İHRACAT More than 2.000 products type in 56 countries 02 ALMANYA

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

Medya Paylaşım Toplantıları 15

Medya Paylaşım Toplantıları 15 Medya Paylaşım Toplantıları 15 Gündemdeki Konular Reklam Yatırımları - Metodoloji - 2013 Reklam Yatırımları ve Analizler Gündemdeki Konular Reklamcılar Derneği 30. Yılı Reklamcılar Derneği kuruluşundan

Detaylı

24-26 Mart 2016 REKLAM VE TANITIM. İstanbul Fuar Merkezi

24-26 Mart 2016 REKLAM VE TANITIM. İstanbul Fuar Merkezi www.turkcoat-paintistanbul.com / www.paintistanbul-turkcoat.com REKLAM VE TANITIM 6. Uluslararası Boya, Boya Hammaddeleri, Yapı Kimyasalları, Yapıştırıcı ve Hammaddeleri, Laboratuvar ve Üretim Ekipmanları

Detaylı

İhracat-İthalat

İhracat-İthalat 8456 8456 Grubu: Herhangi bir maddenin aşındırılarak, lazerle, diğer ışın veya foton ışınıyla, ultrasonik, elektro -erozyon, elektro -kimyasal, elektron ışını, iyonik ışın veya plazma arkı yöntemleri ile

Detaylı

ZĠYARETÇĠ ARAġTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 13 16 Mart 2013

ZĠYARETÇĠ ARAġTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 13 16 Mart 2013 ZĠYARETÇĠ ARAġTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 13 16 Mart 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece Ġstanbul ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1. ARAġTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESĠ 3 1.2. ARAġTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAġTIRMANIN

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK.

YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK. YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK www.koctank.com KOÇ TANK KİM 1990 yılından bu güne otomotiv sektöründe tüm OEM ve AFTERMARKET Yerli ve

Detaylı

Türkiye Yaş Kayısı Üretimi ve İhracatı M. Temel 1 M. Öztürk. Turkey s Fresh Aprıcot Productıon And Export

Türkiye Yaş Kayısı Üretimi ve İhracatı M. Temel 1 M. Öztürk. Turkey s Fresh Aprıcot Productıon And Export XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 3-5 Eylül 2014, Samsun 1 Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü- Yalova E-posta: mukremintemel@mynet.com Türkiye Yaş Kayısı Üretimi ve İhracatı M. Temel

Detaylı

YEŞİL SERİ ÜRÜN KATALOĞU GREEN SERIES PRODUCTION CATALOGUE

YEŞİL SERİ ÜRÜN KATALOĞU GREEN SERIES PRODUCTION CATALOGUE ÜRÜN KATALOĞU GREEN SERIES PRODUCTION CATALOGUE SEKTÖRÜNDE DÜNYA MARKASI WORLD S LEADING BRAND IN THE INDUSTRY.000 Üzerinde Ürün Çeşidi ÜLKEYE İHRACAT More than.000 products type in countries 0 GREEN

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

FUAR KÜNYESİ: KOSGEB;İNMO ÜRÜN PROFİLİ ZİYARETÇİ PROFİLİ. Fuar Tarihi : NİSAN İnegöl Belediyesi Fuar Alanı Sergi Alanı : 25.

FUAR KÜNYESİ: KOSGEB;İNMO ÜRÜN PROFİLİ ZİYARETÇİ PROFİLİ. Fuar Tarihi : NİSAN İnegöl Belediyesi Fuar Alanı Sergi Alanı : 25. FUAR KÜNYESİ: Fuar Tarihi : 01-07 NİSAN Fuar Açılımı : Yer : 29. İnegöl Mobilya Fuarı İnegöl Belediyesi Fuar Alanı Sergi Alanı : 25.000 m² Düzenlenme Sıklığı : Organizatör : Destekleyenler : Yılda bir

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS Firma Hakkında Firma Kimliği - Firma İsmi: Güneş Enerjisi Sistemleri Alper Uysal - Firma Kurucuları: Timuçin Uysal Elektrik Elektronik Mühendisi (Istanbul Teknik Üniversitesi & İngilizce İşletme) Alper

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı