A Bridge Between East and West Do u ile Bat Aras ndaki Köprü.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A Bridge Between East and West Do u ile Bat Aras ndaki Köprü. www.turkcoat.com"

Transkript

1 ISTANBUL A Bridge Between East and West Do u ile Bat Aras ndaki Köprü 3 rd Coatings, Inks, Adhesives, Sealants, Construction Chemicals, Production Technologies, Conference and Exhibition 3. Boya, Mürekkep, Yapaflt r c, zolasyon, Yap Kimyasallar, Üretim Teknolojileri, Konferans ve Fuar 8-11 Ekim / October 2009 Istanbul Expo Center / Turkey Media Sponsor Paint & Coatings Magazine Organizer

2 At a Glance... / Bir Bakıflta... In 2008, the expected total export of the paint and coatings sector will be around 400 million dollars and the import of the sector around 1,5 billion dollars. The total capacity of the paint and coatings industry in Turkey is around 1 million ton/year and with its 65% capacity consumption it is at the fifth place in Europe. Every year the sector continues its growth and within the coming years it will be one of the three biggest paint and coatings producer of Europe and its goal is to be the manufacturing center of the sector in Europe. Important producers of the sector referring to the last 5 years where the export increased almost 170% are expecting that the sector will reach an export of 600 million dollars in One of the most important changes in the process of Turkey to be a member of the EU were the regulations of the technical paint and coatings standards. At this field important progresses are made in the last period. Turkey's paint and coatings industry imports around 65% of their raw materials and 25% of the finished products. The last 10 years economic parameter of Turkey, with its ascending investments and its production power, Turkey attracts the attention of foreign capital to the local paint and coatings industry. An important part of the large paint and coatings producers are working integrated with foreign capital companies. The needs of raw materials of water based paints are for more than 50% imported. 70% of the totalpaint and coatings raw materials are pigments. In the constructions sector 80% of the decorative paints are water based and 20% solvent based. Lately we see an increase in the production of water based paintings and a decrease in solvent based paints y l nda sektörel ihracat n toplam 400 milyon dolara ulaflaca, sektörel ithalat n ise 1,5 milyar dolar civar nda oluflaca tahmin edilmektedir. Türkiye'de boya sanayinin toplam üretim kapasitesi yaklafl k 1 milyon ton/y l'd r ve %65'lik kapasite kullan m ile Avrupa'da 5. s radad r. Her geçen y l büyümesini sürdüren sektör, önümüzdeki y llarda Avrupa'n n ilk üç boya üreticisinden biri olarak, Avrupa bölgesinin boya üretim merkezi olmay hedefliyor. Boya sektörünün önde gelen isimleri, son 5 y lda ihracat n yüzde 170 oran nda artmas na dayanarak sektörün hedefinin 2010 y l nda 600 milyon dolar olmas gerekti ini dile getirdiler. AB üyelik sürecindeki Türkiye'de sektörü etkileyen en önemli konular n bafl nda sektöre yönelik düzenlenen teknik boya standartlar gelmektedir. Bu alanda da son dönemde önemli geliflmeler sa lanm flt r. Türkiye'nin boya sanayinde ithalata ba ml l k oran ortalama hammaddede %65, mamul madde de %25 düzeyindedir. Son 10 y ll k dönemde Türkiye'nin geliflen ekonomik parametreleri ile beraber, yükselen yat r m ve üretim gücü, yabanc sermayenin de ilgisini sektöre çekmektedir. Büyük boya üreticilerinin önemli bir k sm yabanc sermayeli kurulufllar ile entegre çal flmaktad r. Su bazl boyalar n hammaddesinin %50'den fazlas ithalat yolu ile karfl lanmaktad r. Toplam boya ve boya hammaddeleri ithalat n n %70'ini pigmentler oluflturmaktad r. nflaat sektöründe kullan lan dekoratif amaçl boyalar n; %80'i su bazl boyalara %20'si ise solvent bazl boyalara aittir. Son dönemde su bazl boyalar n üretiminde art fl, solvent bazl boya üretiminde ise giderek düflüfl sürmektedir.

3 Welcome / Hofl Geldiniz The coating sector will come together at the city where the continents meet Istanbul is not only a city; it is far more than that. Hundreds of years, Byzantines and The Ottomans where ruling their Empires from Istanbul and gave the world their directions and is now the most important city where "Coatings" East meets West. The first edition of Turkcoat was organized in 2007, last year (2008) the foreign exhibitors and visitors doubled in numbers and in this short period, from Eastern Europe to the Middle East, from Turkic Republics to East Mediterranean, from North Africa to South America, from 71 countries professionals visited the fair. The success of the fair in the local as well as in the international market is still growing. The fair will be organized every two years from now, what will not only be the most important sector meeting of Turkey, but also for the wide region. The promotion activities of Turkcoat 2009 in the international markets will be continued and the target is to increase the number of exhibitors and also visitors. Sektör, k talar n bulufltu u kentte bir araya geliyor stanbul yaln zca bir flehir de il, çok daha fazlas d r. Yüzy llarca, Roma ve Osmanl gibi büyük imparatorluklar n yönetim merkezi olarak dünya tarihine yön vermifl olan stanbul, art k Coatings alan nda do u ve bat n n bulufltu u en önemli merkezlerden birisi haline gelmifltir. lk kez 2007 y l nda düzenlenen TURKCOAT, geçti imiz y l yabanc kat l mc ve ziyaretçi say lar nda %100'ün üzerinde bir büyüme sa lad ve bu k sa süre zarf nda, Do u Avrupa'dan Orta Do u'ya, Türk Cumhuriyetleri'nden Do u Akdeniz'e, Kuzey Afrika'dan Latin Amerika'ya, 71 ülkeden profesyonel ziyaretçinin gezdi i uluslararas bir marka olmay baflard. Sadece Türkiye'nin de il, bölgesinin en önemli sektörel buluflmas olan etkinlik, 2009 y l ndan itibaren her iki y lda bir düzenlenecek. Yurtd fl nda yürütülen tan t m çal flmalar neticesinde uluslararas pazarlarda her geçen y l daha çok tan nan TURKCOAT'un 2009 y l nda da hem ziyaretçi hem de kat l mc say lar aç s ndan baflar s n katlamas amaçlan yor.

4 Statistics / statistikler Total Visitors: 7129 Toplam Ziyaretçi: st Day 2 nd Day 3 rd Day 4 th Day Total Gün 2. Gün 3.Gün 4.gün Toplam 1853 Foreign visitors from 70 countries Afghanistan, Albania, Algeria, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Brazil, Bulgaria, Chad, Chile, China, Cyprus (north), Cyprus (south), Czech Republic, Denmark, Egypt, Finland, France, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Hungary, India, Iran, Iraq, Israel, Italy, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kiribati, Kuwait, Lebanon, Macedonia, Malaysia, Malta, Moldova, Morocco, Netherlands, Nigeria, Norway, Pakistan, Poland, Qatar, Romania, Russia, Samoa, Saudi Arabia, Serbia, Singapore, Spain, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Syria, Tunisia, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, UAE, UK, USA, Uzbekistan, Vietnam 70 Ülkeden 1853 yabanc ziyaretçi ABD, Afganistan, Almanya, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, BAE, Beyaz Rusya, Belçika, Brazilya, Bulgaristan, Cezayir, Çad, Çek Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, Ermenistan, Fas, Finlandiya, Fransa, Gana, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, Irak, ngiltere, ran, spanya, srail, sveç, sviçre, talya, Japonya, Katar, Kazakistan, K br s Rum Kesimi, Kiribati, KKTC, Kuveyt, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Malezya, Malta, M s r, Moldova, Nijerya, Norveç, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya, Samoa, S rbistan, Singapur, Sudan, Surinam, Suriye, Suudi Arabistan, fiili, Tunus, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Ürdün, Vietnam, Yunanistan Visitors attention to following product ranges in 2008: (multiple answers ) 62% Paint raw materials Type of company 3.6% End user 2.1% Other 31.9 % Distributor / Trader Turkcoat gathers industry leaders Area of responsibility 62.4% Manufacturer 24.6% Production managers 20.8% Marketing and sales managers 18.3% CEO, General managers 17.9% Purchasing managers 14.1% Research and development 2.3% Customer services 2.0% Other 45% Laboratory and manufacturing equipments 29.2% Testing - measuring equipments 21% Ink raw materials 14% Raw materials for construction chemicals and sealants 7% Environment and occupational safety 5% Services 29% Adhesive raw materials 2008 Y l nda ziyaretçilerin ilgilendikleri ürün gruplar : (Çoktan Seçmeli ) 62% Boya hammaddeleri fiirket tipi 3.6% Son kullan c 2.1% Di er 62.4% Üretici 31.9 % Distribütör / Toptanc Turkcoat sektör liderlerini bir araya getiriyor. Sorumluluk alan : 24.6% Üretim müdürleri 20.8% Pazarlama ve sat fl müdürleri 18.3% CEO, Üst düzey yöneticiler 17.9% Sat nalma müdürleri 14.1% Ar-Ge sorumlular 2.3% Müflteri hizmetleri 2.0% Di er 45% Laboratuvar ve üretim ekipmanlar 29.2% Test-ölçüm ekipmanlar 21% Mürekkep hammaddeleri 7% Çevre ve ifl güvenli i 5% Hizmetler 29% Yap flt r c hammaddeleri 14% Yap kimyasalllar ve izolasyon hammaddeleri

5 Products To Be Exhibited / Sergilenecek Ürünler Paint raw materials Binders - Solvents - Pigments - Fillers - Additives Ink raw materials Binders - Solvents - Pigments and Dyes - Additives Adhesive raw materials Polymers - Polymer dispersions - Monomers - Resins - Fillers - Solvents - Plasticizers - Oils - Additives - Waxes Raw materials for construction chemicals and sealants Additives and Admixtures Laboratory and manufacturing equipments Mixers - Extruders - Kneaders - Mills - Engineering Filters and Filtration - Pumps - Metering devices, Balances Conveying systems - Filling systems - Packaging systems Labeling machines - Tinting systems - Coolers Testing and measuring equipments Quality control equipments - Laboratory testing equipments - Production and process control systems Environmental protection and occupational safety Occupational safety - Container cleaning - Emission treatment - Waste water treatment - Solvent recycling systems Services Logistics - REACH services - Software - Hardware E-Commerce - Technical publications - Consultancy Research & Development Boya hammaddeleri Ba lay c lar - Solventler - Pigmentler - Dolgu malzemeleri Katk maddeleri Mürekkep hammaddeleri Ba lay c lar - Solventler - Pigmentler ve Boyar maddeler Katk maddeleri Yap flt r c hammaddeleri Polimerler - Polimer dispersiyonlar - Monomerler - Reçineler Dolgu malzemeleri - Solventler - Yumuflat c lar - Ya lar Katk maddeleri - Vakslar Yap kimyasallar ve izolasyon hammaddeleri Katk maddeleri - Yard mc maddeler Laboratuvar ve üretim ekipmanlar Kar flt r c lar - Ekstrüderler - Yo urucular - De irmenler Filtreler ve Filtrasyon sistemleri - Pompalar - Dozaj sistemleri Tart lar - Nakil sistemleri - Doldurma sistemleri - Ambalajlama sistemleri - Etiketleme makineleri - Renklendirme sistemleri So utucular Test ve ölçüm ekipmanları Kalite kontrol ekipmanlar - Laboratuvar test ekipmanlar Üretim ve proses kontrol sistemleri Çevre sa l ve ifl güvenli i fl güvenli i - Tank temizleme - Hava ar tma - At k su ar tma Solvent geri dönüflüm sistemleri Hizmetler Lojistik - REACH hizmetleri - Yaz l m, Donan m E-Ticaret - Bilimsel literatür - Dan flmanl k hizmetleri Araflt rma ve Gelifltirme

6 Exhibitor Comments / Kat l mc Görüflleri Chemfine International / Michael Mao (CHINA): I think that Turkcoat is the biggest exhibition about coatings in Turkey and Middle East. We've met with many new customers from Turkey and nearby countries of Turkey. Colwell / Roman Fink (BELGIUM): It's the first time that we're exhibiting in Istanbul. We have already quite business in the market. We would like to make it bigger, so that's why we decided to exhibit here. We had very good contacts at Turkcoat which we will work on now. I think it was a great success. Dupont Turkey / Süha Sevin (TURKEY): We are exhibiting at Turkcoat since the first edition. We are satisfied about the visitors and exhibitors. The visitors are interested and real buyers. Also the problems they have are mentioned and as far as possible solved. The atmosphere was in this way professional and stunning. Eforkim Kimya / Cenap Demirgüç (TURKEY): This year Turkcoat contributed enormously at the international character of Eforkim. We had the possibility to meet foreign companies and we talked about the term of participation. We will continue exhibiting at Turkcoat. Erma Makina / Muammer Erkekler (TURKEY): We are exhibiting at Turkcoat since the first edition and every year we increased our stand space. The fair was from our side very successful like other years. We made good contacts with local and foreign companies and booked new customers. The visitors attention was so big that we couldn't help them all. Chemfine International / Michael Mao (Ç N): Bana kal rsa Turkcoat boya üzerine, Türkiye'nin ve Ortado u'nun en büyük fuar. Bu fuarda Türkiye'den ve komflu ülkelerden pek çok firmayla temas kurduk. Colwell / Roman Fink (BELÇ KA): lk kez Istanbul'da bir fuara kat l yoruz. Bu pazarda zaten iyi bir ifl hacmimiz vard. Bunu gelifltirmek için Turkcoat'a kat lma karar ald k ve burada çok iyi temaslar kurduk. Bence çok iyi bir fuard. Dupont / Süha Sevin (TÜRK YE): Turkcoat'a ilk y l ndan beri kat l yoruz. Biz genel olarak kat l mdan memnunuz. Gelen ziyaretçi profili gerçekten ihtiyaçlar n karfl lamak için gelen, birlikte oturup sohbetler etti imiz, sorunlar na çözüm buldu umuz kiflilerdi. Atmosfer bu anlamda çok profesyonel ve çarp c yd. Eforkim / Cenap Demirgüç (TÜRK YE): Turkcoat'un Eforkim'e uluslararas anlamda çok önemli katk s oldu bu sene. Yabanc firmalarla tan flma ve iflbirli i flartlar n görüflme f rsat n bulduk. Gelecek y llarda tekrar burada olmaya devam edece iz. Erma Makina / Muammer Erkekler (TÜRK YE): Fuara bafl ndan beri kat l yoruz ve her geçen y l stand alan m z büyütüyoruz. Bu y lda fuar geçen y llarda oldu u gibi çok baflar l geçti bizim aç m zdan. Yurtiçi ve yurtd fl ndan gelen bir çok önemli firma ile güzel kontaktlar kurduk, yeni müflteriler edindik. Hatta yo unluktan baz ziyaretçilerle ilgilenemedik bile diyebilirim. Irkom-Ekt / Houssein Safarkhanlou (UKRAINE): The fair went very well for us. We have met with new customers and a new market, what was very exciting. In the following years we will be part of this exhibition with a bigger delegation. Jyoti Ceramic / Raju Merani (INDIA): The exhibition was very good. We've made a lot of new contacts and also we've met our customers. Kar Kimya - VMA Getzmann / Koray Gö ebakan (TURKEY): This year we exhibited at the fair after a request from our foreign partner with a small stand. The first day the exhibition was not crowded but the following days it was. Next year we will participate again and this time with a bigger stand. Kimsel Kimya / Hakan Küçükflenlik (TURKEY): Turkcoat was like last year successful. Because of the global crises we had some doubts, but Artkim organized the fair very well. In this time of period to have such quality visitors is only an evidence that the fair has proved itself. We thank everyone who has worked for this fair. Mobel Kimya / Kenan Bayraktar (TURKEY): According to last year the foreign visitors and exhibitiors expanded very well. We had the possibility to show our new products and it was good to have contacts with foreign companies. We are very pleased about Turkcoat. Pump Solutions Group / Louis Mazier (FRANCE): The Turkish market is a very competitive one. There are many foreign and Turkish pump manufacturers in this market, so the competition is very hard. About the exhibition, it was successful. The profile of the show and the design of each booths were very good such like the shows in Europe, no difference at all. Resitan / H. Karimi (IRAN): Turkcoat exceeded our expectations. As an exhibitor from Iran, we are glad to be a part of this exhibition. We made new contacts from Turkey and other countries. Irkom-Ekt / Houssein Safarkhanlou (UKRAYNA): Fuar bizim için çok iyi geçti. Yeni bir pazar ve yeni müflterilerle tan flt k, heyecan vericiydi. leriki dönemlerde çok daha genifl kat l mla burada bulunaca z. Jyoti Ceramic / Raju Merani (H ND STAN): Fuar bizim aç m zdan çok iyi geçti. Bir çok yeni firmayla temas kurduk ve mevcut müflterilerimizi a rlad k. Kar Kimya - VMA Getzmann / Koray Gö ebakan (TÜRK YE): Bu y l yabanc orta m z n talebi ile fuar görmek için nispeten küçük bir standla kat ld k. Birinci gün sakin olmas na karfl n devam eden günler çok yo undu. Gelecek y llarda daha büyük bir standla kat lmay planl yoruz. Kimsel Kimya / Hakan Küçükflenlik (TÜRK YE): Bu y lki fuar da öncekiler gibi çok baflar l. Fuar öncesinde herkeste, ekonomik geliflmelerden kaynaklanan, bir tereddüt vard. Ancak görüyoruz ki, Artkim çok iyi bir ifl ç karm fl. Böyle bir dönemde bu kadar iyi ziyaretçi profilini fuara çekmek art k fuar n kendisini ispatlad na iflarettir. Eme i geçen herkese teflekkür ediyoruz. Mobel Kimya / Kenan Bayraktar (TÜRK YE): Geçen y ldan farkl olarak bu y l yabanc kat l mc ve ziyaretçinin artt n görüyoruz. Yeni ürünlerimizi tan tmak aç s ndan yabanc larla bir araya gelmemiz çok iyi oldu. Fuardan çok memnunuz. Pump Solutions Group / Louis Mazier (FRANSA): Türkiye pazar çok rekabetçi bir pazar. Bir çok ulusal ve uluslararas pompa üreticisi pazarda bulunuyor. Dolay s yla, rekabet üst düzeyde. Fuara gelince, çok baflar l buldum. Fuar n profili ve standlar n dekorasyonu çok iyiydi; Avrupa'daki benzerlerinden hiç bir fark yok. Resitan / H. Karimi ( RAN): Turkcoat beklentilerimizin üzerindeydi. Türkiye'den ve di er ülkelerden birçok ziyaretçimiz oldu. ranl bir kat l mc olarak fuar n bir parças olmaktan dolay memnunuz.

7 Istanbul Located in the center of the Old World, Istanbul is one of the world's great cities famous for its historical monuments and magnificent scenic beauties. It is the only city in the world which spreads over two continents: it lies at a point where Asia and Europe are separated by a narrow strait - the Bosporus. Istanbul has a history of over 2,500 years, and ever since its establishment on this strategic junction of lands and seas, the city has been a crucial trade center. The historic city of Istanbul is situated on a peninsula flanked on three sides by the Sea of Marmara, the Bosporus and the Golden Horn. It has been the capital of three great empires, the Roman, Byzantine and Ottoman empires, and for more than 1,600 years over 120 emperors and sultans ruled the world from here. No other city in the world can claim such a distinction. As a result of the modernization process that has characterized Turkey's Republican history since its beginning, Istanbul has developed an identity as a modern, global city that is unique to itself. From an economic and cultural perspective, Istanbul is the heart of contemporary Turkey. Due to the city's unparalleled historical heritage, it continues to be a uniquely important city, not only for Turkey, but also in the eyes of the world as a whole. Istanbul, which is home to many international political, cultural, fine-arts and sports organizations, is rapidly strengthening its position in the most elite level of world cities. As a unique synthesis of east and west, Istanbul is home to all of the colours of a world that no longer exists within borders. Istanbul, Turkey's open door to the West, has redefined its former status as an imperial capital through becoming a world-class centre of trade, business, tourism and culture. Eski dünyan n merkezinde, yüzy llar boyunca birçok imparatorlu a baflkentlik yapm fl olan stanbul, tarihsel yap lar ve göz kamaflt r c güzelli i ile dünyan n önde gelen flehirleri aras ndad r. Ayr ca, iki k taya uzanan yerleflimiyle dünya üzerinde benzersizdir. Kentin tarihi y l önceye uzanmaktad r ve ilk yerleflimlerden bu yana, deniz ve kara ulafl m nda stratejik önemde bir ba lant noktas olmas nedeniyle, çok önemli bir ticaret merkezidir. Eski stanbul, tarihi yar mada olarak an lan bölgede yer almaktad r ve Marmara denizi, Haliç körfezi, Bo aziçi ile çevrelenmifltir. Üç büyük imparatorlu un, (Roma, Bizans ve Osmanl ) baflkenti olarak y ldan fazla bir zaman dilimi içinde, 120 imparator, kral ve sultan n hakim oldu u bir flehirdir. Yeryüzünde hiçbir flehir böyle bir unvana sahip oldu unu iddia edemez. Türkiye'de Cumhuriyet'in ilan ve ilk büyük de iflim ad mlar ndan bu yana stanbul, modernleflme sürecinde kimli ini modern ve evrensel bir flehir olarak gelifltirdi. Ekonomik ve kültürel aç dan stanbul, ça dafl Türkiye'nin kalbi olan stanbul, eflsiz tarihi miras dolays yla sadece Türkiye aç s ndan de il, ayn zamanda bütün dünyan n gözünde çok özel ve önemli bir flehir olmaya devam etmektedir. Di er yandan, stanbul birçok uluslararas siyaset, kültür-sanat ve spor organizasyonlar na ev sahipli i yapmaktad r ve h zl bir flekilde dünyan n elit flehirleri aras nda yerini sa lamlaflt rmaktad r. Eflsiz Bat ve Do u sentezi ile stanbul, art k s n rlar olmayan dünyan n her rengine ev sahipli i yapmaktad r. Eski imparatorluklar baflkenti stanbul, Türkiye'nin bat ya aç lan kap s olarak konumunu yeniden tan ml yor ve önemli bir ticaret, turizm ve kültür merkezi olma konumunu hak ederek elde ediyor.

8 Conference / Konferans TURKCOAT CONFERENCE October / Ekim 2009 Istanbul is one of the most exciting conference destinations and is an increasingly popular choice for the world's leading international associations, and meeting planners. Istanbul is home to numerous members of the ICCA, the International Congress and Convention Association, which is the most extensive and prominent meetings organization in the world. Our vision is to take the coating industry to the next level with the TURKCOAT CONFERENCE in Istanbul. During the two conference days several focused topical sessions will be held. Based on the potential of the contributions to add value to the industry high-level technical papers and presentations will be prepared. The first TURKCOAT CONFERENCE is poised to provide you with a deep and comprehensive overview on what industry and academia have in store for the technical advancement of coatings formulations. The conference will present scientific and technical insight on how to address today's challenges of increasing customer and legislative demands for both higher coatings performance and greater environmental benefit. Conference themes can be read on The conference will also provide unique networking opportunities through social gatherings to promote industry collaboration and companionship. Do not miss the biggest coatings event of Eurasia and the start of a new level of energy and excitement for the Eurasian Coatings Industry for many years to come. We look forward to meeting you in Istanbul! stanbul son y llarda, dünyan n en etkileyici ve heyecan uyand ran kongre - konferans tercihlerinden biri olarak öne ç k yor. Uluslararas Kongre ve Toplant Derne i nin pek çok üyesi, organizasyonlar na ev sahipli i yapmak üzere bu göz kamaflt r c kenti tercih ediyorlar. TURKCOAT KONFERANSI için hedefimiz; Avrasya bölgesinde boya sanayi için öncü bir rol üstlenmek, ilgili ifl çevrelerini ve bilim insanlar n bir araya getirerek TURKCOAT 2009 fuar ile birlikte yenilikçi ve efektif bir buluflmaya imza atmakt r. ki gün sürecek olan konferansta çeflitli konular ele al nacakt r. Konferans günleri boyunca pek çok odaklanm fl oturumlar düzenlenecek, buradaki yüksek nitelikli sunumlar ve bildiriler ülkemiz boya endüstrisine de er katacakt r. Konferansla ilgili detayl bilgiyi: adresinden takip edebilirsiniz. Konferans ayr ca, iletiflim a n z geniflletece iniz sosyal toplant lar ile size yeni imkanlar sunacak ve sektörel iflbirli i ve dayan flmay güçlendirecektir. Bölgesinin en büyük coatings aktivitesini kaç rmay n ve yepyeni bir enerji ve coflku ile Avrasya'n n coating sektöründe yeni bir dönemi bafllatal m. stanbul'da görüflmek ümidiyle! Registration procedures / Kay t ifllemleri: For registration send an with name, address, telephone, fax to: Kay t için gerekli bilgileri (ad-soyad, adres, telefon, faks) e-posta ile gönderiniz: Overseas registration / Yurtd fl kay t: Demir Büyüközkan (Mr.), Haluk Yavuz (Mr.) Domestic registration / Yurtiçi kay t: Makbule Y lmaz (Mrs.) Tel / Tel: / E-posta: Date / Tarih: 8-10 October - Ekim 2009 Conference Venue / Konferans Yeri: Istanbul Expo Center / stanbul Fuar Merkezi

9 Exhibition Area and Transportation / Fuar Alanı ve Ulaflım The exhibition area is located at the intersection of E-5, Coastal highway and TEM highway is at a close distance from significant locations and the city center of Istanbul. The exhibition center is located opposite to Yeflilköy Airport and is quite suitable for air transport. As it is close to Bak rköy and Yenikap Sea Buses, it is also suitable for sea transport. The metro station is providing access to the city center and many locations of the city are located at the Door of the exhibition area. Karayoluyla geliflte; E-5, Sahil Yolu ve TEM Otoyolu karayollar n n kesiflme noktas nda bulunan fuar alan, stanbul flehir merkezine ve önemli noktalara yak n mesafededir. Yeflilköy'de, Atatürk Havaalan 'n n karfl s nda bulunan fuar merkezi, havayoluyla ulafl ma çok müsaittir. Bak rköy ve Yenikap Deniz Otobüsleri'ne yak nl nedeniyle, deniz ulafl m na da çok uygun bir noktadad r. fiehir merkezi ve stanbul'un birçok semtine ulafl m sa layan metro dura, fuar alan n n giriflindedir. Hall 9-11 PRODUCTS TO BE EXHIBITED / SERG LENECEK ÜRÜNLER G R fi ENTRANCE ÇIKIfi EXIT Hall 9 Hall 11 Paint raw materials Ink raw materials Adhesive raw materials Raw materials for construction chemicals and sealants Laboratory and manufacturing equipments Testing and measuring equipments Environmental protection and occupational safety Services Boya hammaddeleri Mürekkep hammaddeleri Yapıfltırıcı hammaddeleri Yapı kimyasalları ve izolasyon hammaddeleri Laboratuvar ve üretim ekipmanları Test ve ölçüm ekipmanları Çevre sa l ve ifl güvenli i Hizmetler

10 Services / Hizmetler Accommodation & Travel Located at the Istanbul World Trade Center, Istanbul Expo Center is close to Atatürk International Airport and is easily accessible by car, subway and bus. There are several five-star hotels in the area. You can make reservations to these hotels through our official travel agent and benefit from the special rates. Envy Travel Gamze Günefl (Mrs.) Tel. (Istanbul): Mobile: Tel. (Antalya): Mobile: Fax: Web: The services offered by our travel agent are: Airline tickets reservation and sales Hotel accommodation Car rentals Transfers on arrival and departure Daily sightseeing tours Logistics and custom Services Schenker Arkas Nakliyat ve Tic. A.fi. Coflkun Bilen (Mr.) Department Manager F&E Tel : (Ext. 275/281) Fax: Web: Otel ve Seyahat stanbul Fuar Merkezi, stanbul Atatürk Havaliman bölgesinde bulunan stanbul Dünya Ticaret Merkezinin bir fuar alan d r. Metro, otobüs ve araba ile çok kolay ulafl labilinir. Bölgede çeflitli 5 y ld zl oteller bulunmakta. Bu otellerde rezervasyon için resmi seyahat acentemiz arac l ile özel fiyatlardan yararlanarak rezervasyon yapabilirsiniz. Envy Travel Gamze Günefl Tel. (Istanbul): Mobile: Tel. (Antalya): Mobile: Faks: E-posta: Web: Acentam z taraf ndan sunulan hizmetler: Uçak bileti Otel Araç kiralama Gelifl ve gidiflte transferler Günlük gezi turlar Logistik ve gümrükleme hizmetleri Schenker Arkas Nakliyat ve Tic. A.fi. Coflkun Bilen Fuar Hizmetleri Yöneticisi Tel: (Dah. 275/281) Faks: E-posta: Web: Stand construction Detay Tasarım San. Tic. Ltd. fiti. Canan Yar mkol (Mrs.) m.com Gökçe Ifl ltan (Mrs.) m.com Tel: Fax: Web: Stand konstrüksiyonu Detay Tasarım San. Tic. Ltd. fiti. Canan Yar mkol m.com Gökçe Ifl ltan m.com Tel: Faks: Web:

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU ZEMİN FUARI İstanbul Fuar Merkezi, Türkiye. FLOORING TRADE FAIR FOR TURKEY AND MIDDLE EAST Istanbul Expo Center, Turkey

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU ZEMİN FUARI İstanbul Fuar Merkezi, Türkiye. FLOORING TRADE FAIR FOR TURKEY AND MIDDLE EAST Istanbul Expo Center, Turkey TÜRKİYE VE ORTA DOĞU ZEMİN FUARI İstanbul Fuar Merkezi, Türkiye FLOORING TRADE FAIR FOR TURKEY AND MIDDLE EAST Istanbul Expo Center, Turkey BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR

Detaylı

6. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı 6 th International Chemical Industry Group Exhibition KAPANIŞ RAPORU. İş Birliği ile In cooperation with

6. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı 6 th International Chemical Industry Group Exhibition KAPANIŞ RAPORU. İş Birliği ile In cooperation with 6. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı 6 th International Chemical Industry Group Exhibition KAPANIŞ RAPORU POST SHOW REPORT Fuar Ana Sponsoru Exhibition Main Sponsor Medya Partneri Media Partner Destekleyenler

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY Ç NDEK LER _ INDEX Hayat Holding Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated fiirket Profili / Company Profile Temel

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012

WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012 WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012 ENDÜSTRİ DÜNYASINDA YERİNİZİ ALIN JOIN THE WORLD OF INDUSTRY İmalat endüstrisinin kazandıran 4 uluslararası fuarı 4 winning international trade fairs for the manufacturing industry

Detaylı

KAPANIŞ RAPORU POST SHOW REPORT. Organizatör Organiser

KAPANIŞ RAPORU POST SHOW REPORT. Organizatör Organiser Kozmetik,Kişisel ve Ev Bakım Ürünleri Hammaddeleri, Bileşenleri ve Teknolojileri Özel Bölümü Cosmetics, Personal & Home Care Ingredients, Raw Materials and Technologies Special Zone KAPANIŞ RAPORU POST

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

Hindistan: Gelin, Yat r m

Hindistan: Gelin, Yat r m Hindistan: Gelin, Yat r m Yap n, Üretin, Kazan n 68 Invitation from India for Turkish textile producers: Come, Invest, Produce, Profit ünyan n en büyük pamuk üreticisi ve müflterilerinden, tekstil ve haz

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 145 TEMMUZ / JULY 2008 GÜNDEM NEWS ITM 2009 a Kat l m çin Yo un Talep Var Demands are on the Rise to Exhibit at ITM 2009 ELYAF İPLİK FIBRE YARN Varyantlar

Detaylı

Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow

Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow Uluslararas Bilgi ve letiflim Teknolojileri Fuar International Trade Fair for Information Technology,, Software & Services 6-11.9.2005 stanbul, Turkey

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

% 100 İş Dünyasına Dönen CeBIT Bilişim Eurasia da İşinizi Büyütün! 100 % B2B Concept of CeBIT Bilisim Eurasia Make your Business Grow!

% 100 İş Dünyasına Dönen CeBIT Bilişim Eurasia da İşinizi Büyütün! 100 % B2B Concept of CeBIT Bilisim Eurasia Make your Business Grow! % 100 İş Dünyasına Dönen CeBIT Bilişim Eurasia da İşinizi Büyütün! 100 % B2B Concept of CeBIT Bilisim Eurasia Make your Business Grow! CeBIT Bilişim Eurasia CeBIT Global Conferences Uluslararası Bilgi

Detaylı

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel Oceanographic Research Vessel For Turkey Türkiye ye Oflinografik Araflt rma Gemisi lstein Es-Cad has entered U into a contract with the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı

ACE OF M.I.C.E. EXHIBITION 2015 FUAR DOSYASI

ACE OF M.I.C.E. EXHIBITION 2015 FUAR DOSYASI ACE OF M.I.C.E. EXHIBITION 2015 FUAR DOSYASI ACE OF M.I.C.E. EXHIBITION 2015 REPORT 1 ACE OF M.I.C.E. EXHIBITION 2016 10-12 ŞUBAT 2016 / 10-12 FEBRUARY 2016 İstanbul Kongre Merkezi & Lütfi Kırdar Uluslararası

Detaylı

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne

Detaylı

Sezon açılıyor Şimdi show zamanıdır!

Sezon açılıyor Şimdi show zamanıdır! www.berfino.com t.: +90 212 549 30 71-549 01 41 m.: info@berfino.com New line in the accessory MOBİLYA AKSESUARLARI APRIL / NİSAN 2015 Işık Ahşap: Ortadoğu nun parlayan yıldızı ORSIAD JOURNAL OF FOREST

Detaylı

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Umpafl Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman; Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt

Detaylı

Ç NDEK LER CONTENTS. Grup Yap s Group Structure. fltiraklerimiz Our Subsidiaries. Finansal Göstergeler Financial Highlights

Ç NDEK LER CONTENTS. Grup Yap s Group Structure. fltiraklerimiz Our Subsidiaries. Finansal Göstergeler Financial Highlights Ç NDEK LER CONTENTS 2 4 6 8 13 18 24 26 29 30 32 34 35 35 36 39 40 44 Grup Yap s Group Structure Finansal Göstergeler Financial Highlights Operasyonel Göstergeler Operational Highlights Yönetim Kurulu

Detaylı

Global Player in Metallurgy Industry: TURKEY. Metalurji Sektöründe Global Bir Oyuncu: TÜRKİYE

Global Player in Metallurgy Industry: TURKEY. Metalurji Sektöründe Global Bir Oyuncu: TÜRKİYE Concurrent Congresses 7th International ANKIROS Foundry Congress Organized by TÜDÖKSAD - the Turkish Foundry Association 17th International Metallurgy & Materials Congress Organized by the UCTEA Chamber

Detaylı

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe SAYI/NUMBER:106 KASIM/NOVEMBER 2011 ISSN1303-8494 Kasım/November 2011 Sayı/Number:106 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

global brand of Turkey Kastamonu Entegre nin kalbine bir Gül dokundu, her yer mis gibi Cennet koktu... GAZETESİ FLOORING DELUXE...

global brand of Turkey Kastamonu Entegre nin kalbine bir Gül dokundu, her yer mis gibi Cennet koktu... GAZETESİ FLOORING DELUXE... DOMOTEX 2013 ün Öne Çıkan Eseri: PETROL TAHMİNLERİ KORKUTUYOR! FLOORING DELUXE... Hodri meydan diyorum!... Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Veysel Eroğlu, Hiç kimsenin ormanlık alanlarda yer işgal

Detaylı

Müfit Ülke: Duravit, dünyan n banyo modas yaratan tek firmas d r. Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook. Duravit is the only firm in the

Müfit Ülke: Duravit, dünyan n banyo modas yaratan tek firmas d r. Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook. Duravit is the only firm in the 64 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Temmuz - A ustos / July - August 2005 Seramik Türkiye Müfit Ülke: Duravit, dünyan n banyo modas yaratan tek firmas d r Röportaj / Interview fierife Deniz Ulueren serife@serfed.com

Detaylı

Zeynep Bodur Okyay. Germiyan Saatçio lu. germiyan@serfed.com. Hayati Bak fl. hayati.bakis@dunya.com. mutlubaskaya@gmail.com. hsynozcelik@hotmail.

Zeynep Bodur Okyay. Germiyan Saatçio lu. germiyan@serfed.com. Hayati Bak fl. hayati.bakis@dunya.com. mutlubaskaya@gmail.com. hsynozcelik@hotmail. KÜNYE / MASTHEAD Türkiye Seramik Federasyonu Ad na Sahibi / Publisher for Turkish Ceramics Federation Zeynep Bodur Okyay Genel Koordinatör-Sorumlu Müdür / General Coordinator-Responsible editor Germiyan

Detaylı

Event Prospectus Etkİnlİk Kılavuzu

Event Prospectus Etkİnlİk Kılavuzu Event Prospectus Etkİnlİk Kılavuzu A view of Topkapi Palace, Hagia Sophia and Blue Mosque from the Bosphorus in conjunction with WELCOME HOŞGELDİNİZ WELCOME HOŞGELDİNİZ The ISTT International No-Dig Conference

Detaylı