: Turbo Cleaner (Aerosol)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": Turbo Cleaner (Aerosol)"

Transkript

1 MSDS Version: E01.01 Yayın tarihi: 22/08/2014 Blend Version: 1 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli Ürün adı Ürünün kodu : Karışımlar : Turbo Cleaner (Aerosol) : W Maddenin veya karışımın tanımlanmış uygun kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımlar Tanımlanmış uygun kullanımlar Maddenin / karışımın kullanımı Tavsiye edilmeyen kullanımlar : Internal cleaning of petrol fuel systems including fuel injectors Güvenlik bilgi kağıdını hazırlayan tedarikçiye ilişkin bilgiler Wynn's Belgium Industriepark-West Sint-Niklaas - Belgium T F Acil durumlarda kullanılabilecek telefon numarası Acil durumda aranacak numara : BIG: +32(0)14/ KISIM 2: Olası tehlikeler 2.1. Maddenin veya karışımın sınıflandırılması 1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırma Aerosol 1 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2 H cümleleri tam metni: 16. kısma bkz H222;H229 H315 H318 H336 H411 67/548/AET [DSD] veya 1999/45/AB [DPD] talimatına göre sınıflandırm F+; R12 Xi; R36 N; R51/53 R66 R67 R-cümlelerin tam metni: 16. kısma bkz İnsan sağlığı ve çevre açısından fizyo-kimyasal zararlı etkiler 2.2. Etiket elemanları "1272/2008 (CLP) sayılı AB yönetmeliğine göre etiketlendirme sistemi Zararlılık işareti (CLP) : Uyarı kelimesi (CLP) Tehlikeli içerik maddeleri Zararlılık İfadesi (CLP) : Tehlike GHS02 GHS05 GHS07 GHS09 : Amides, C16-18 and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl), Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N, N-bis(hydroxyethyl), (Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a- (2-propylheptyl)-w-hydroxy- ) : H222 - Çok kolay alevlenir aerosol H229 - Pressurised container: May burst if heated H315 - Cilt tahrişine yol açar H318 - Ciddi göz hasarına yol açar 03/11/2014 TR (Türkçe) 1/10

2 EUH cümleleri Önlem İfadeleri (CLP) H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir H411 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki : EUH208 - isomeric mixture; 2,2'-[[(4or5-methyl-1H-benzotriazol-1-yl)- methyl]imino]bisethanol içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir EUH066 - Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir : P261 - buharlar, aerosoller solumaktan kaçının P280 - bir göz koruyucu donanım, koruyucu eldivenler kullanın P305+P351+P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin P310 - Immediately call a POISON CENTER, a doctor P102 - Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın P210 - Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez. P211 - Aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin P251 - Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın P410+P412 - Güneş ışığından koruyun. 50 C/122 F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın 2.3. Diğer tehlikeler KISIM 3: Bileşim/içindekiler hakkında bilgiler 3.1. Maddeler Uygulanamaz 3.2. Karışımlar Adı Ürün tanımlayıcı % 67/548/CEE Direktifine göre sınıflandırma Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene (AB numarası) (REACH No) N; R51/53 Xn; R65 R66 R67 2-butoxyethanol (CAS numarası) (AB numarası) (AB kimlik numarası) (REACH No) Butane n- (CAS numarası) (AB numarası) (AB kimlik numarası) (REACH No) Propane (CAS numarası) (AB numarası) (AB kimlik numarası) (REACH No) (2-methoxymethylethoxy)propanol substance with a Community workplace exposure limit (CAS numarası) (AB numarası) (REACH No) (2-butoxyethoxy)ethanol (CAS numarası) (AB numarası) (AB kimlik numarası) (REACH No) (Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-(2-propylheptyl)-whydroxy- ) (CAS numarası) (AB numarası) Polymer 5-10 Xn; R20/21/22 Xi; R36/ F+; R F+; R Sınıflandırılmadı 2,5-5 Xi; R36 2,5-5 Xn; R22 Xi; R41 Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N, N-bis(hydroxyethyl) Amides, C16-18 and C18-unsatd., N,Nbis(hydroxyethyl) (AB numarası) (REACH No) (CAS numarası) (AB numarası) ,5 Xi; R41 Xi; R38 1-2,5 Xi; R41 Xi; R38 Ammonium hydroxide (CAS numarası) (AB numarası) (AB kimlik numarası) isomeric mixture; 2,2'-[[(4or5-methyl-1Hbenzotriazol-1-yl)-methyl]imino]bisethanol (CAS numarası) (AB numarası) & ,1-1 C; R34 N; R50 0,1-1 Xn; R22 R52/53 Xi; R41 R43 Naphthalene (CAS numarası) (AB numarası) (AB kimlik numarası) (REACH No) ,1-1 Carc.Cat.3; R40 Xn; R22 N; R50/53 03/11/2014 TR (Türkçe) 2/10

3 Adı Ürün tanımlayıcı Spesifik konsantrasyon sınır değeri Ammonium hydroxide (CAS numarası) (AB numarası) (AB kimlik numarası) (5 =< C < 10) Xi;R36/37/38 (C >= 10) C;R34 Adı Ürün tanımlayıcı % 1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırma Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene (AB numarası) (REACH No) butoxyethanol (CAS numarası) (AB numarası) (AB kimlik numarası) (REACH No) Butane n- (CAS numarası) (AB numarası) (AB kimlik numarası) (REACH No) Propane (CAS numarası) (AB numarası) (AB kimlik numarası) (REACH No) (2-methoxymethylethoxy)propanol substance with a Community workplace exposure limit (CAS numarası) (AB numarası) (REACH No) (2-butoxyethoxy)ethanol (CAS numarası) (AB numarası) (AB kimlik numarası) (REACH No) (Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-(2-propylheptyl)-whydroxy- ) Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N, N-bis(hydroxyethyl) Amides, C16-18 and C18-unsatd., N,Nbis(hydroxyethyl) (CAS numarası) (AB numarası) Polymer (AB numarası) (REACH No) (CAS numarası) (AB numarası) Ammonium hydroxide (CAS numarası) (AB numarası) (AB kimlik numarası) isomeric mixture; 2,2'-[[(4or5-methyl-1Hbenzotriazol-1-yl)-methyl]imino]bisethanol (CAS numarası) (AB numarası) & Naphthalene (CAS numarası) (AB numarası) (AB kimlik numarası) (REACH No) STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H Flam. Gas 1, H Flam. Gas 1, H Sınıflandırılmadı 2,5-5 Eye Irrit. 2, H319 2,5-5 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Dam. 1, H ,5 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H ,5 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 0,1-1 Skin Corr. 1B, H314 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1, H400 0,1-1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412 0,1-1 Carc. 2, H351 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 Adı Ürün tanımlayıcı Spesifik konsantrasyon sınır değeri Ammonium hydroxide (CAS numarası) (AB numarası) (AB kimlik numarası) R- ve H-cümlelerin tam metni: 16 bölümüne bkz KISIM 4: İlk yardıma yönelik tedbirler 4.1. İlk yardıma yönelik tedbirler Genel ilkyardım müdahaleleri Solunması halinde ilkyardım müdahaleleri Deriyle temas etmesi halinde ilkyardım müdahaleleri Gözle temas etmesi halinde ilkyardım müdahaleleri (C >= 5) STOT SE 3, H335 : Check the vital functions. Unconscious: maintain adequate airway and respiration. Respiratory arrest: artificial respiration or oxygen. Cardiac arrest: perform resuscitation. Victim conscious with laboured breathing: half-seated. Vomiting: prevent asphyxia/aspiration pneumonia. Victim in shock: on his back with legs slightly raised. Prevent cooling by covering the victim (no warming up). Keep watching the victim. Give psychological aid. Keep the victim calm, avoid physical strain. Depending on the victim's condition: doctor/hospital. : Nefes almakta güçlük çekiyorsa, zarar gören kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda olmasını sağlayın. Respiratory problems: consult a doctor/medical service. : Kirli ve ıslak giysinin ciltle temas etmesi halinde, hemen çıkartın ve cildi bol su ve sabun ile yıkayın. Take victim to a doctor if irritation persists. : GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Tıbbi tavsiye alın/doktorunuza başvurun. 03/11/2014 TR (Türkçe) 3/10

4 Yutulması halinde ilkyardım müdahaleleri : As it is a spray can packaging it is most unlikely that large quantities will be swallowed. Rinse mouth thoroughly with water. Kendinizi kötü hissediyorsanız tıbbi yardım alın Ciddi dereceli, akut veya gecikmeli ortaya çıkan semptomlar ve etkiler Solumayı takiben semptomlar/lezyonlar Deriyle temas etmesi halinde semptomlar/lezyonlar Gözle teması takiben semptomlar/lezyonlar : Depression of the central nervous system, headaches, dizziness, drowsiness, loss of coordination. Mide bulantısı. Solunum yolu tahrişine yol açabilir. : skin irritation and erythema. Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. : Ciddi göz hasarına yol açar Tıbbi acil yardım veya özel tedavi ile ilgili bilgiler KISIM 5: Yangınla mücadele tedbirleri 5.1. Söndürme maddesi Uygun söndürme maddeleri Uygun olmayan söndürücü maddeler : ABC tozu. AFFF foam. Püskürtme su. : Ağır su buharı kullanmayın Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler Yangın tehlikesi Patlama tehlikesi Reaktivite 5.3. Yangınla mücadele ile ilgili bilgiler Yangınla mücadele tedbirleri Yangın anında korunma : Çok kolay alevlenir aerosol. Isıtma yangına veya patlamaya yol açabilir. : No direct explosion hazard. KISIM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler 6.1. Kişisel tedbirler Acil durumlar için eğitilmiş personel için değil Koruyucu donanım Acil durum planları : On burning: release of carbon monoxide - carbon dioxide. Reacts with (some) acids: (increased) risk of fire/explosion. Reacts with (strong) oxidizers: (increased) risk of fire. : Maruz kalan konteyneri soğutmak için su spreyi veya sis kullanın. Physical explosion risk: extinguish/cool from behind cover. : Solunum sistemi koruyucuları dahil uygun koruyucu ekipmanı kullanmadan yangın alanına girmeyin. : Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın. Protective goggles. Large spills/in enclosed spaces: compressed air apparatus. : Mark the danger area. Close doors and windows of adjacent premises. Seal off lowlying areas. Stop engines and no smoking. No naked flames, sparks, and do not smoke. Exposure to fire/heat: keep upwind. Large spills/in confined spaces: consider evacuation. Use spark-/explosionproof appliances and lighting system. Wash contaminated clothes Acil müdahale ekiplerine Acil durum planları : Alanı havalandırın Çevreyi korumaya yönelik tedbirler Kanalizasyona veya insanların kullandığı sulara karışmasını önleyin. Çevreye verilmesinden kaçının Tutma ve temizleme için yöntem ve malzemeler Sınırlama için Temizlik işlemleri 6.4. Diğer bölümlere gönderme KISIM 7: Kullanım ve depolama 7.1. Güvenli kullanım için koruma tedbirleri Güvenli kullanım için koruma tedbirleri : Try to reduce evaporation. : Take up liquid spill into inert absorbent material. Scoop absorbed substance into closing containers. Wash clothing and equipment after handling. : Meet the legal requirements. Ateş kaynaklarından uzak durunuz - Sigara içmeyiniz. Keep away from naked flames/heat. Use spark-/explosionproof appliances and lighting system. Carry out operations in the open/under local exhaust/ventilation or with respiratory protection. 03/11/2014 TR (Türkçe) 4/10

5 Hijyen ölçütleri : Observe normal hygiene standards. Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın Uyuşmazlıkların dikkate alınmasıyla emniyetli saklama koşulları Depolama ısısı : 45 C Sıcaklık ve ateş kaynakları Birlikte depolama Depolama yeri Ambalaja ilişkin özel talimatlar Ambalaj materyalleri 7.3. Spesifik nihai kullanımlar Ayrıntılı bilgi için ürün bültenine bakınız. : Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun - sigara içmeyin. : Keep away from strong acids and strong oxidizers. : Fireproof storeroom. Meet the legal requirements. Kuru yerde depolayın. Keep container tightly closed in a cool, well-ventilated place. Ventilation at floor level. Protect from heat and direct sunlight. : correctly labelled. meet the legal requirements. : Pressurised small gas containers (aerosol cans). KISIM 8: Maruziyetin sınırlanması ve denetlenmesi / Kişisel koruyucu ekipman 8.1. Kontrol parametreleri 2-butoxyethanol ( ) AB IOELV TWA (mg/m³) 98 mg/m³ AB IOELV TWA (ppm) 20 ppm AB IOELV STEL (mg/m³) 246 mg/m³ AB IOELV STEL (ppm) 50 ppm Belçika Sınır değer (mg/m³) 98 mg/m³ Belçika Sınır değer (ppm) 20 ppm Belçika Short time value (mg/m³) 246 mg/m³ Belçika Short time value (ppm) 50 ppm Belçika Hatırlatma (BE) D Butane n- ( ) Belçika Sınır değer (ppm) 1000 ppm Propane ( ) Belçika Sınır değer (ppm) 1000 ppm (2-methoxymethylethoxy)propanol ( ) AB IOELV TWA (mg/m³) 308 mg/m³ AB IOELV TWA (ppm) 50 ppm Belçika Sınır değer (mg/m³) 308 mg/m³ Belçika Sınır değer (ppm) 50 ppm Belçika Hatırlatma (BE) D 2-(2-butoxyethoxy)ethanol ( ) AB IOELV TWA (mg/m³) 67,5 mg/m³ AB IOELV TWA (ppm) 10 ppm AB IOELV STEL (mg/m³) 101,2 mg/m³ AB IOELV STEL (ppm) 15 ppm Belçika Sınır değer (mg/m³) 67,5 mg/m³ Belçika Sınır değer (ppm) 10 ppm Belçika Short time value (mg/m³) 101,2 mg/m³ Belçika Short time value (ppm) 15 ppm Ammonium hydroxide ( ) AB IOELV TWA (mg/m³) 14 mg/m³ AB IOELV TWA (ppm) 20 ppm AB IOELV STEL (mg/m³) 36 mg/m³ AB IOELV STEL (ppm) 50 ppm Naphthalene ( ) AB IOELV TWA (mg/m³) 50 mg/m³ AB IOELV TWA (ppm) 10 ppm Belçika Sınır değer (mg/m³) 53 mg/m³ Belçika Sınır değer (ppm) 10 ppm Belçika Short time value (mg/m³) 80 mg/m³ Belçika Short time value (ppm) 15 ppm 03/11/2014 TR (Türkçe) 5/10

6 Naphthalene ( ) Belçika Hatırlatma (BE) D 8.2. Maruziyetin sınırlanması ve denetlenmesi Bireysel korunma donanınımı : Güvenlik gözlükleri. Eldivenler. Koruyucu kıyafetler - malzeme seçimi : nitrile rubber. neoprene. KISIM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında veriler Hal : Sıvı madde Görünüş : Aerosol. Renk Koku : characteristic. Koku eşiği ph : Bağıl buharlaşma hızı (bütil asetat=1) refraction index : Denizi kirletici Katılaşma noktası Kaynama noktası Alevlenme noktası Kendi kendini tutuşturma ısısı Ayrışma ısısı Yanabilirlik (katı, gaz) Buhar basıncı 20 C'de bağıl buhar yoğunluğu Rölatif yoğunluk Hacimsel C : 842 kg/m³ Çözünürlük : Kısmi olarak çözünebilir. Log Pow Log Kow Vizkosite, C Vizkosite, C Vizkosite : Vizkosite Index : Patlayıcı özellikler Oksitleyici özellikler Patlama sınırı 9.2. Diğer bilgiler Ek endikasyonlar : Physical and chemical properties of the active product without gas. The physical and chemical data in this section are typical values for this product and are not intended as product specifications. KISIM 10: Stabilite ve reaktivite Reaktivite On burning: release of carbon monoxide - carbon dioxide. Reacts with (some) acids: (increased) risk of fire/explosion. Reacts with (strong) oxidizers: (increased) risk of fire Kimyasal stabilite Normal koşullar altında kararlıdır Tehlikeli reaksiyon olasılığı 03/11/2014 TR (Türkçe) 6/10

7 10.4. Kaçınılması gereken şartlar Bağdaşmayan malzemeler Tehlikeli ayrışma maddeleri KISIM 11: Toksikoloji ile ilgili bilgiler toksikolojik etkileri hakkında bilgiler Akut zahirlenme 2-butoxyethanol ( ) ATE CLP (oral yolla) ATE CLP (deri yoluyla) ATE CLP (toz, sis) 500,000 mg / kg vücut ağırlığı 1100,000 mg / kg vücut ağırlığı 1,500 mg/l/4 sa isomeric mixture; 2,2'-[[(4or5-methyl-1H-benzotriazol-1-yl)-methyl]imino]bisethanol ( ) ATE CLP (oral yolla) Naphthalene ( ) ATE CLP (oral yolla) Deri korozyonu/tahrişi Ağır göz hasarı/tahrişi Solunum yollarının veya derinin duyarlılaşması Germ hücreleri mutajenitesi Kanserojenite 500,000 mg / kg vücut ağırlığı 500,000 mg / kg vücut ağırlığı : Cilt tahrişine yol açar. : Ciddi göz hasarına yol açar. Üreme sistemi için zehirli Spesifik hedef organ toksisitesi (bir kerelik maruziyet) Spesifik hedef organ toksisitesi (tekrarlayıcı maruziyet) Aspirasyon tehlikesi : Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. KISIM 12: Çevreye ilişkin veriler Toksisite Ekoloji - genel Sürüp giderlik / çözünebilirlik (Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-(2-propylheptyl)-w-hydroxy- ) ( ) Sürüp giderlik / çözünebilirlik Biyoakümülasyon potansiyeli Toprakta mobilite biodegradable PBT ve vpvb değerlendirme sonuçları Diğer zararlı etkiler KISIM 13: Atık giderilmesine ilişkin bilgiler Atık işleme yöntemleri Atıkların imhasına yönelik tavsiyeler : Konteyner basınçlıdır. Kullanım sonrası delmeyin veya yakmayın. Remove to an authorized waste treatment plant. 03/11/2014 TR (Türkçe) 7/10

8 KISIM 14: Taşıma bilgileri ADR / RID / IMDG / IATA / ADN talimatlarına uygun olarak UN no UN no. (ADR) : UNO gönderi adı Uygun sevkiyat (ADR) Transport document description (ADR) : AEROSOLS : UN 1950 AEROSOLS, 2.1, (D), ÇEVRE AÇıSıNDAN TEHLIKELI Nakliye için tehlike sınıfı/sınıfları Sınıf (ADR) : 2 ek tehlikeler (IMDG) : 2.1 ek tehlikeler (IATA) : 2.1 Tehlike etiketleri (ADR) : Ambalaj grubu Uygulanamaz Çevre tehlikeleri Çevreye zararlıdır : Diğer bilgiler : Mevcut ek bilgi bulunmamaktadır Kullanıcıya yönelik özel güvenlik önlemleri Karayollarıyla taşıma Sınıflandırma kodu (ADR) : 5F Özel hükümler (ADR) : 190, 327, 344, 625 Nakliye kategorisi (ADR) : 2 Tünel kısıtlama kodu (ADR) : D Sınırlı miktar değerleri (ADR) : 1L Deniz taşımacılığı EmS (1) numarası : F-D, S-U Hava taşımacılığı Instruction "cargo" (ICAO) : 203 Instruction "passenger" (ICAO) : 203/Y MARPOL anlaşması 73/78 ek II ve IBC kodu uyarınca kitle malı taşıması Uygulanamaz KISIM 15: Düzenlemeye yönelik bilgiler Güvenlik, sağlık ve çevre koruması için talimatlar/madde veya karışım için spesifik mevzuat AB talimatları XVII Ekindeki kısıtlandırmalara tabii hiçbir madde içermez Turbo Cleaner (Aerosol) REACH Aday listesinde değil. REACH aday listesindeki hiçbir maddeyi içermez REACH'in XIV ekinde listelenmiş hiçbir madde içermez 03/11/2014 TR (Türkçe) 8/10

9 Ulusal talimatlar su için tehlike sınıfı (WGK) : 2 - suyu kirletici Kimyasal güvenlik değerlendirilmesi KISIM 16: Diğer bilgiler R-, H- ve EUH -cümlelerin tam metni: Acute Tox. 4 (Dermal) Akut Toksisite (cilt yolu ile), Zararlılık Kategorisi 4 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Akut toksisite (soluma:toz,sis) Kategori 4 Acute Tox. 4 (Oral) Akut Toksisite (ağız yolu ile), Zararlılık Kategorisi 4 Aerosol 1 Aerosol, Category 1 Aquatic Acute 1 Sucul Ortama Zararlı-Akut zararlılık, Kategori 1 Aquatic Chronic 1 Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 1 Aquatic Chronic 2 Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 2 Aquatic Chronic 3 Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 3 Asp. Tox. 1 Aspirasyon Zararı, Zararlılık Kategorisi 1 Carc. 2 Kanserojen, Zararlılık Kategorisi 2 Eye Dam. 1 Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi, Zararlılık Kategorisi 1 Eye Irrit. 2 Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi, Zararlılık Kategorisi 2 Flam. Gas 1 Alevlenir Gazlar, Zararlılık Kategorisi 1 Skin Corr. 1B Ciltte Aşınma/Tahriş, Zararlılık Kategorisi 1B Skin Irrit. 2 Ciltte Aşınma/Tahriş, Zararlılık Kategorisi 2 Skin Sens. 1 Hassasiyet Cilt, Zararlılık Kategorisi 1 STOT SE 3 Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 3, Anestezi STOT SE 3 Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 3, Solunum Yolu Tahrişi H220 Çok kolay alevlenir gaz H222 Çok kolay alevlenir aerosol H229 Pressurised container: May burst if heated H302 Yutulması halinde zararlıdır H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar H315 Cilt tahrişine yol açar H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar H318 Ciddi göz hasarına yol açar H319 Ciddi göz tahrişine yol açar H332 Solunması halinde zararlıdır H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir H351 Kansere yol açma şüphesi var H400 Sucul ortamda çok toksiktir H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki R12 Çok kolay alevlenir R20/21/22 Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır R22 Yutulması halinde zararlıdır R34 Yanıklara neden olur R36 Gözleri tahriş eder R36/38 Gözleri ve cildi tahriş edicidir R38 Cildi tahriş eder R40 Kanserojenik etki için sınırlı delil R41 Gözde ciddi hasar riski R43 Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir R50 Sucul organizmalar için çok toksiktir R50/53 Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir R51/53 Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir 03/11/2014 TR (Türkçe) 9/10

10 R52/53 Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir R65 Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir R66 Tekrarlanan maruziyette deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir C Corrosive F+ Extremely flammable N Çevreye zararlıdır Xi Tahriş edicidir Xn Sağlığa zararlı Bahsi geçen tedbirlerin alınmasından ve ürünün kullanımı hakkında tam ve eksiksiz bir bilgiye sahip olunmasından kullanıcının kendisi sorumludur 03/11/2014 TR (Türkçe) 10/10

Engine Oil Stop Leak Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre

Engine Oil Stop Leak Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre MSDS Version: E03.00 Yayın tarihi: 14/08/2013 Blend Version: 4 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün adı Ürünün kodu : Engine Oil Stop Leak : W77441 1.2.

Detaylı

1.2. Maddenin veya karışımın tanımlanmış uygun kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımlar

1.2. Maddenin veya karışımın tanımlanmış uygun kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımlar MSDS Version: E04.01 Yayın tarihi: 11/08/2014 Blend Version: 3 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün adı Ürünün kodu : De-Icer : W32514 1.2. Maddenin veya

Detaylı

: Chain Lube (Aerosol)

: Chain Lube (Aerosol) MSDS Version: E02.02 Yayın tarihi: 18/05/2015 Blend Version: 2 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli Ürün adı Ürünün kodu : Karışımlar : Chain Lube

Detaylı

Super Charge - Oil Treatment Concentrate Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre

Super Charge - Oil Treatment Concentrate Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre MSDS Version: E03.00 Yayın tarihi: 13/08/2013 Blend Version: 3 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün adı Ürünün kodu : Super Charge - Oil Treatment Concentrate

Detaylı

: CIPROFLOXACIN DESFLUORO COMPOUND ICRS

: CIPROFLOXACIN DESFLUORO COMPOUND ICRS Yayın tarihi 27/06/2013 Revizyon tarihi 27/06/2013 Fişi değiştirin 18/09/2009 Versiyon 2.0 KISIM 1 Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli Madde Ticari değil

Detaylı

Petrol Clean 3 Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre

Petrol Clean 3 Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre MSDS Version: E03.00 Yayın tarihi: 15/10/2014 Blend Version: 3 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Karışımlar Ürün adı : Petrol Clean 3 Ürünün

Detaylı

Diesel Particulate Filter Cleaner Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre

Diesel Particulate Filter Cleaner Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre MSDS Version: E03.00 Yayın tarihi: 18/03/2014 Blend Version: 3 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli Ürün adı Ürünün kodu : Karışımlar : Diesel Particulate

Detaylı

: POLY (VINYL ACETATE) DISPERSION 30 PER CENT CRS

: POLY (VINYL ACETATE) DISPERSION 30 PER CENT CRS POLY (VINYL ACETATE) DISPERSION 30 PER CENT CRS Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 27/06/2013 Fişi değiştirin: 13/07/2007 Versiyon: 2.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı

Detaylı

FS-ONE MAX; Hilti Firestop Filler Mastic CFS-FIL

FS-ONE MAX; Hilti Firestop Filler Mastic CFS-FIL Yayın tarihi: 11/12/2015 Revizyon tarihi: 11/12/2015 Yerini alanlar: 11/12/2015 Versiyon: 1.2 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli Adı Ürünün kodu

Detaylı

H. P. L. S. Transmission Treatment (+ stop leak) Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre

H. P. L. S. Transmission Treatment (+ stop leak) Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre MSDS Version: E03.00 Yayın tarihi: 13/08/2013 Blend Version: 4 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün adı Ürünün kodu : H. P. L. S. Transmission Treatment

Detaylı

: WOLF GUARDTECH 15W40 SF/CE

: WOLF GUARDTECH 15W40 SF/CE Veriliş tarihi: 22/03/2004 Revizyon tarihi: 26/01/2015 Yerini alır: 27/12/2011 Versiyon: 5.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün formu : Karışımlar Ürün

Detaylı

Heavy Duty Cooling System Degreaser Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre

Heavy Duty Cooling System Degreaser Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre MSDS Version: E01.00 Yayın tarihi: 14/03/2014 Blend Version: 1 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün adı Ürünün kodu : Heavy Duty Cooling System Degreaser

Detaylı

Hilti Grease 50 ml. Güvenlik Bilgi Formu. KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı. KISIM 2: Olası tehlikeler. 1.1.

Hilti Grease 50 ml. Güvenlik Bilgi Formu. KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı. KISIM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Yayın tarihi: 12/01/2016 Revizyon tarihi: 12/01/2016 Yerini alanlar: 20/09/2013 Versiyon: 3.2 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Adı Ürünün kodu Hilti Grease

Detaylı

Kapalı sistemlerde kullanılır

Kapalı sistemlerde kullanılır Veriliş tarihi: 19/02/2004 Revizyon tarihi: 09/02/2015 Yerini alır: 13/11/2013 Versiyon: 6.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün formu : Karışımlar Ürün

Detaylı

: 3-AMINO-2,4,6-TRIIODOBENZOIC ACID ICRS

: 3-AMINO-2,4,6-TRIIODOBENZOIC ACID ICRS Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 27/06/2013 Fişi değiştirin: 13/08/2009 Versiyon: 2.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

Yayın tarihi: 30/06/2015 Revizyon tarihi: 09/04/2014 Versiyon: 2.0

Yayın tarihi: 30/06/2015 Revizyon tarihi: 09/04/2014 Versiyon: 2.0 Yayın tarihi: 30/06/2015 Revizyon tarihi: 09/04/2014 Versiyon: 2.0 KISIM 1: Maddenin/karişimin ve şirketin/dağiticinin kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürünün şekli : Karışımlar Ürün adı : DIRKO 1.2.

Detaylı

SPR 230-B. Sihhiye6100 Ankara

SPR 230-B. Sihhiye6100 Ankara Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkındaki yönetmelik R.G. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayısına uygun KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun

Detaylı

Permethrin (25:75) CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

Permethrin (25:75) CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 18/07/2014 Revizyon tarihi: 15/01/2015 Fişi değiştirin: 18/07/2015 Versiyon: 1.1 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

1.2. Maddenin veya karışımın tanımlanmış uygun kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımlar

1.2. Maddenin veya karışımın tanımlanmış uygun kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımlar MSDS Version: E02.01 Yayın tarihi: 26/02/2015 Blend Version: 1 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün adı Ürünün kodu : Stop Smoke : W50864 1.2. Maddenin veya

Detaylı

Dağıtıcı olmayan kullanım

Dağıtıcı olmayan kullanım Veriliş tarihi: 14/05/2013 Revizyon tarihi: 11/02/2015 Yerini alır: 17/10/2014 Versiyon: 3.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün formu : Karışımlar Ürün

Detaylı

: DIMENHYDRINATE FOR PEAK IDENTIFICATION CRS

: DIMENHYDRINATE FOR PEAK IDENTIFICATION CRS DIMENHYDRINATE FOR PEAK IDENTIFICATION CRS Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 12/02/2015 Fişi değiştirin: 27/06/2013 Versiyon: 4.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1.

Detaylı

: Diesel Fuel System Cleaner +Plus+

: Diesel Fuel System Cleaner +Plus+ MSDS Version: E04.00 Yayın tarihi: 18/11/2014 Blend Version: 6 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli Ürün adı Ürünün kodu : Karışımlar : Diesel Fuel

Detaylı

: Imatinib impurity F

: Imatinib impurity F Yayın tarihi: 28/02/2014 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari değil : Imatinib impurity F CRS Ürünün

Detaylı

: DULOXETINE IMPURITY A CRS

: DULOXETINE IMPURITY A CRS Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 11/06/2014 Fişi değiştirin: 27/06/2013 Versiyon: 2.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli Ticari değil

Detaylı

: WOLF GUARDTECH 15W40 SG/CD

: WOLF GUARDTECH 15W40 SG/CD Veriliş tarihi: 17/06/2003 Revizyon tarihi: 16/02/2015 Yerini alır: 29/12/2011 Versiyon: 4.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün formu : Karışımlar Ürün

Detaylı

: Milk thistle dry extract HRS

: Milk thistle dry extract HRS Yayın tarihi: 13/02/2014 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari değil : Milk thistle dry extract HRS

Detaylı

1.2. Maddenin veya karışımın tanımlanmış uygun kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımlar GHS02 GHS05 GHS07 GHS08

1.2. Maddenin veya karışımın tanımlanmış uygun kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımlar GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 MSDS Version: E06.00 Yayın tarihi: 22/04/2015 Blend Version: 4 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli Ürün adı Ürünün kodu : Karışımlar : Fuel Biocide

Detaylı

Kapalı sistemlerde kullanılır

Kapalı sistemlerde kullanılır Veriliş tarihi: 07/04/2006 Revizyon tarihi: 24/02/2015 Yerini alır: 15/01/2014 Versiyon: 3.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün formu : Karışımlar Ürün

Detaylı

Airco-Clean Ultrasonic for Cars Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre

Airco-Clean Ultrasonic for Cars Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre MSDS Version: E04.00 Yayın tarihi: 29/08/2013 Blend Version: 3 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün adı Ürünün kodu : Airco-Clean Ultrasonic for Cars : W30205

Detaylı

: TRIMEBUTINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS

: TRIMEBUTINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 12/02/2015 Fişi değiştirin: 27/06/2013 Versiyon: 3.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

TRICHLOROTRIFLUOROETHANE CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

TRICHLOROTRIFLUOROETHANE CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 27/06/2013 Fişi değiştirin: 04/02/2010 Versiyon: 7.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

Kapalı sistemlerde kullanılır

Kapalı sistemlerde kullanılır Veriliş tarihi: 06/11/2003 Revizyon tarihi: 06/03/2015 Yerini alır: 19/01/2012 Versiyon: 4.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün formu : Karışımlar Ürün

Detaylı

: CYCLIZINE IMPURITY B CRS

: CYCLIZINE IMPURITY B CRS Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 27/06/2013 Fişi değiştirin: 03/12/2009 Versiyon: 3.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

Yayın tarihi: 30/06/2015 Revizyon tarihi: 09/04/2014 Versiyon: 2.0

Yayın tarihi: 30/06/2015 Revizyon tarihi: 09/04/2014 Versiyon: 2.0 Yayın tarihi: 30/06/2015 Revizyon tarihi: 09/04/2014 Versiyon: 2.0 KISIM 1: Maddenin/karişimin ve şirketin/dağiticinin kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürünün şekli : Karışımlar Ürün adı : DIRKO TRANSPARENT

Detaylı

1.2. Maddenin veya karışımın tanımlanmış uygun kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımlar

1.2. Maddenin veya karışımın tanımlanmış uygun kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımlar MSDS Version: E07.00 Yayın tarihi: 30/01/2015 Blend Version: 13 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün adı Ürünün kodu : Motor Cleaner : W51272 1.2. Maddenin

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0 Yayın tarihi: Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari Ismi : Dienogest CRS CAS numarası : 65928-58-7

Detaylı

: GRANISETRON IMPURITY E CRS

: GRANISETRON IMPURITY E CRS Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 27/06/2013 Fişi değiştirin: 25/11/2009 Versiyon: 6.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

: DISODIUM EDETATE CRS

: DISODIUM EDETATE CRS Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 27/06/2013 Fişi değiştirin: 04/12/2009 Versiyon: 5.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

Dağıtıcı olmayan kullanım

Dağıtıcı olmayan kullanım Veriliş tarihi: 14/05/2013 Revizyon tarihi: 09/02/2015 Yerini alır: 17/10/2014 Versiyon: 3.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün formu : Karışımlar Ürün

Detaylı

: REPAGLINIDE IMPURITY E CRS

: REPAGLINIDE IMPURITY E CRS Yayın tarihi: 22/08/2013 Revizyon tarihi: 18/03/2016 Yerini alanlar: 22/08/2013 Versiyon: 7.1 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

: Tri-n-butyl phosphate

: Tri-n-butyl phosphate Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Maddenin adı Kimyasal adı : Madde : Tri-n-butyl phosphate : Tribütil

Detaylı

CEFALOTIN SODIUM CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

CEFALOTIN SODIUM CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 27/06/2013 Fişi değiştirin: 10/12/2009 Versiyon: 6.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

Airco-Pure (Aerosol) Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre

Airco-Pure (Aerosol) Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre MSDS Version: E01.00 Yayın tarihi: 23/01/2014 Blend Version: 1 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli Ürün adı Ürünün kodu : Karışımlar : Airco-Pure

Detaylı

Teknik fişi düzenleyen servis Hilti AG Feldkircherstraße 100 9494 Schaan - Liechtenstein T +423 234 2111 chemicals.hse@hilti.com

Teknik fişi düzenleyen servis Hilti AG Feldkircherstraße 100 9494 Schaan - Liechtenstein T +423 234 2111 chemicals.hse@hilti.com Yayın tarihi: 04/12/2015 Revizyon tarihi: 04/12/2015 Yerini alanlar: 04/12/2015 Versiyon: 1.2 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari Ismi Ürünün kodu Hilti

Detaylı

: WOLF GUARDTECH 15W40 SHPD

: WOLF GUARDTECH 15W40 SHPD Veriliş tarihi: 04/10/2005 Revizyon tarihi: 27/01/2015 Yerini alır: 15/12/2011 Versiyon: 5.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün formu : Karışımlar Ürün

Detaylı

: Engine Stop Leak for Petrol or Diesel Engines

: Engine Stop Leak for Petrol or Diesel Engines MSDS Version: E04.00 Yayın tarihi: 03/02/2015 Blend Version: 5 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün adı Ürünün kodu : Engine Stop Leak for Petrol or Diesel

Detaylı

Adı Ürün tanımlayıcı % 1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırma. (CAS numarası) (AB numarası)

Adı Ürün tanımlayıcı % 1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırma. (CAS numarası) (AB numarası) Hazırlanma Tarihi: 04/06/2012 DAP 26%N Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (13 Aralık 2014 Tarih ve 29204) e Uygun Olarak Hazırlanmıştır KISIM 1: Maddenin/

Detaylı

: Second International standard for Vancomycin

: Second International standard for Vancomycin Yayın tarihi: 29/07/2013 Revizyon tarihi: 30/10/2014 Fişi değiştirin: 29/07/2013 Versiyon: 1.2 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

: Ice Proof for Diesel

: Ice Proof for Diesel MSDS Version: E04.00 Yayın tarihi: 13/08/2014 Blend Version: 3 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün adı Ürünün kodu : Ice Proof for Diesel : W22710 1.2.

Detaylı

Ice Proof for Diesel Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre

Ice Proof for Diesel Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre MSDS Version: E04.00 Yayın tarihi: 13/08/2014 Blend Version: 3 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün adı Ürünün kodu : Ice Proof for Diesel : W22798 1.2.

Detaylı

HEXETIDINE CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

HEXETIDINE CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 27/06/2013 Fişi değiştirin: 17/09/2007 Versiyon: 4.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

: Super Friction Proofing

: Super Friction Proofing MSDS Version: E06.01 Yayın tarihi: 26/02/2015 Blend Version: 8 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün adı Ürünün kodu : Super Friction Proofing : W66963 1.2.

Detaylı

: MS410 PERDE RAYI YAPIŞTIRICISI

: MS410 PERDE RAYI YAPIŞTIRICISI Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkındaki yönetmelik R.G. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayısına uygun KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun

Detaylı

: Quinapril for system suitability CRS

: Quinapril for system suitability CRS Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 18/07/2014 Fişi değiştirin: 27/06/2013 Versiyon: 2.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

Kapalı sistemlerde kullanılır

Kapalı sistemlerde kullanılır Veriliş tarihi: 23/02/2004 Revizyon tarihi: 01/07/2014 Yerini alır: 05/04/2013 Versiyon: 5.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün formu : Karışımlar Ürün

Detaylı

: Ace Guglu Temizlik-&-Hijyen

: Ace Guglu Temizlik-&-Hijyen Veriliş tarihi: 27/11/2012 Revizyon tarihi: Versiyon: 1.0 BÖLÜM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Kimyasal türü Ticari ürün ismi/tanımı Ürün kodu : Karışım : Ace

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Temp-Bond Clear Catalyst

Güvenlik Bilgi Formu Temp-Bond Clear Catalyst Güvenlik Bilgi Formu KISIM 1: MADDENIN/ KARIŞIMIN VE ŞIRKETIN/KURULUŞUN TANIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün adı : 1.2. Maddenin veya karışımın tanımlanmış uygun kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

Mesalazine for system suitability CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

Mesalazine for system suitability CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 29/07/2013 Revizyon tarihi: 16/03/2015 Fişi değiştirin: 29/07/2013 Versiyon: 2.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

: AZITHROMYCIN CRS. KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı. KISIM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı

: AZITHROMYCIN CRS. KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı. KISIM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 29/05/2015 Fişi değiştirin: 27/06/2013 Versiyon: 6.1 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

Kapalı sistemlerde kullanılır

Kapalı sistemlerde kullanılır Veriliş tarihi: 29/06/2004 Revizyon tarihi: 24/02/2015 Yerini alır: 27/05/2013 Versiyon: 3.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün formu : Karışımlar Ürün

Detaylı

: WOLF VITALTECH 10W60 M

: WOLF VITALTECH 10W60 M Veriliş tarihi: 13/02/2013 Revizyon tarihi: 16/03/2015 Yerini alır: 13/02/2013 Versiyon: 2.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün formu : Karışımlar Ürün

Detaylı

Isopropyl alcohol CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

Isopropyl alcohol CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 16/07/2014 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari değil : Isopropyl alcohol CRS Kimyasal

Detaylı

TRIMETHYLTETRADECYLAMMONIUM BROMIDE CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

TRIMETHYLTETRADECYLAMMONIUM BROMIDE CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) TRIMETHYLTETRADECYLAMMONIUM BROMIDE CRS Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 27/06/2013 Fişi değiştirin: 04/02/2010 Versiyon: 5.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün

Detaylı

: WOLF SILICONE CLEAN

: WOLF SILICONE CLEAN Veriliş tarihi: 12/01/2004 Revizyon tarihi: 07/04/2015 Yerini alır: 07/01/2013 Versiyon: 3.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün formu : Karışımlar Ürün

Detaylı

: Methylthioninium for system suitability CRS

: Methylthioninium for system suitability CRS Yayın tarihi: 29/05/2015 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari Ismi : Methylthioninium for system

Detaylı

: Ice Proof for Diesel

: Ice Proof for Diesel MSDS Version: E04.00 Yayın tarihi: 22/01/2015 Blend Version: 3 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün adı Ürünün kodu : Ice Proof for Diesel : W22795 1.2.

Detaylı

: Düşük miktarda: Yangın sıçramalarına karşı mücadele etmek için uygun yöntemler kullanın. Yüksek miktarlarda: Uygulanamaz.

: Düşük miktarda: Yangın sıçramalarına karşı mücadele etmek için uygun yöntemler kullanın. Yüksek miktarlarda: Uygulanamaz. DERMATAN SULFATE AND OVER-SULFATED CHONDROITIN Yayın tarihi:27/06/2013 Revizyon tarihi:20/08/2015 Yerini alanlar:07/07/2015 Versiyon: 3.2 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1.

Detaylı

1.2. Maddenin veya karışımın tanımlanmış uygun kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımlar

1.2. Maddenin veya karışımın tanımlanmış uygun kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımlar MSDS Version: E05.00 Yayın tarihi: 22/01/2015 Blend Version: 7 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli Ürün adı Ürünün kodu : Karışımlar : 3 X A Diesel

Detaylı

: DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE CRS

: DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE CRS Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 27/06/2013 Fişi değiştirin: 07/07/2009 Versiyon: 8.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

: E350 EPOKSİ ÇELİK YAPIŞTIRICI SERTLEŞTİRİCİ

: E350 EPOKSİ ÇELİK YAPIŞTIRICI SERTLEŞTİRİCİ Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkındaki yönetmelik R.G. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayısına uygun KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının

Detaylı

: PA550 PVC MEMBRAN PRESS YAPIŞTIRICISI

: PA550 PVC MEMBRAN PRESS YAPIŞTIRICISI Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkındaki yönetmelik R.G. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayısına uygun KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının

Detaylı

: Copper tetramibi tetrafluoroborate CRS

: Copper tetramibi tetrafluoroborate CRS Yayın tarihi: 29/05/2015 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari Ismi : Copper tetramibi tetrafluoroborate

Detaylı

: ERGOCALCIFEROL (VITAMIN D2) ICRS

: ERGOCALCIFEROL (VITAMIN D2) ICRS Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 13/03/2015 Fişi değiştirin: 27/06/2013 Versiyon: 2.1 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

KISIM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

KISIM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Yayın Tarihi : 05/05/2016 Versiyon : 1.0 LBMOLL A Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik R.G. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayısına uygun olarak hazırlanmıştır

Detaylı

BIPERIDEN HYDROCHLORIDE CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

BIPERIDEN HYDROCHLORIDE CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 27/06/2013 Fişi değiştirin: 16/12/2009 Versiyon: 6.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

1.2. Maddenin veya karışımın tanımlanmış uygun kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımlar GHS02 GHS07 GHS08

1.2. Maddenin veya karışımın tanımlanmış uygun kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımlar GHS02 GHS07 GHS08 MSDS Version: E03.00 Yayın tarihi: 23/02/2015 Blend Version: 7 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli Ürün adı Ürünün kodu : Karışımlar : Dry Fuel

Detaylı

Emniyet bilgi fişi, REACH'in 31. maddesine göre ürün için istenmemektedir. Bu Ürün emniyet bilgi fişi, gönüllü olarak oluşturulmuştur.

Emniyet bilgi fişi, REACH'in 31. maddesine göre ürün için istenmemektedir. Bu Ürün emniyet bilgi fişi, gönüllü olarak oluşturulmuştur. Yayın tarihi: 05/02/2016 Revizyon tarihi: 05/02/2016 : Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı Ürün tanımlayıcı Adı AB-Z, AC-D, AF-D, AG-D, AN-D Maddenin / karışımın kullanımı

Detaylı

: TELMISARTAN FOR SYSTEM SUITABILITY

: TELMISARTAN FOR SYSTEM SUITABILITY Yayın tarihi:27/06/2013 Revizyon tarihi:28/08/2015 Yerini alanlar:12/02/2015 Versiyon: 4.1 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari Ismi

Detaylı

: D20 DUŞAKABİN SİLİKONU

: D20 DUŞAKABİN SİLİKONU Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkındaki yönetmelik R.G. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayısına uygun KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının

Detaylı

: Ace Lavanta. Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre Yayın tarihi: 28/02/2014 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.

: Ace Lavanta. Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre Yayın tarihi: 28/02/2014 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1. Yayın tarihi: 28/02/2014 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0 BÖLÜM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli Ticari ürün ismi/tanımı Ürünün kodu Ürün grubu : Karışım

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 2015/830 sayılı AB düzenlemesine göre Yayın tarihi: Revizyon tarihi: Yerini alanlar: Versiyon: 1.0

Güvenlik Bilgi Formu 2015/830 sayılı AB düzenlemesine göre Yayın tarihi: Revizyon tarihi: Yerini alanlar: Versiyon: 1.0 Yayın tarihi: 21.10.2016 Revizyon tarihi: Yerini alanlar: Versiyon: 1.0 www.ardex.com.tr KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün şekli : Karışımlar

Detaylı

: C104 ETİKET & STICKER TEMİZLEYİCİ SPREY

: C104 ETİKET & STICKER TEMİZLEYİCİ SPREY Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkındaki yönetmelik R.G. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayısına uygun KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının

Detaylı

: PA1070 POLİASPARTİK POLİÜRE-A

: PA1070 POLİASPARTİK POLİÜRE-A Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkındaki yönetmelik R.G. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayısına uygun KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının

Detaylı

: 905N NÖTR SİLİKON. KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. KISIM 2: Tehlike tanımlaması

: 905N NÖTR SİLİKON. KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. KISIM 2: Tehlike tanımlaması Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkındaki yönetmelik R.G. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayısına uygun KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının

Detaylı

: Thiocolchicoside for system suitability CRS

: Thiocolchicoside for system suitability CRS Yayın tarihi:15/10/2015 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari Ismi : Thiocolchicoside for system suitability

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

: N26 NÖTRAL DIŞ CEPHE SİLİKONU

: N26 NÖTRAL DIŞ CEPHE SİLİKONU Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkındaki yönetmelik R.G. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayısına uygun KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının

Detaylı

: Ace Bahar. Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre Yayın tarihi: 28/02/2014 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0

: Ace Bahar. Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre Yayın tarihi: 28/02/2014 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0 Yayın tarihi: 28/02/2014 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0 BÖLÜM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli Ticari ürün ismi/tanımı Ürünün kodu Ürün grubu : Karışım

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 2015/830 sayılı AB düzenlemesine göre Yayın tarihi: Revizyon tarihi: Yerini alanlar: Versiyon: 1.0

Güvenlik Bilgi Formu 2015/830 sayılı AB düzenlemesine göre Yayın tarihi: Revizyon tarihi: Yerini alanlar: Versiyon: 1.0 Yayın tarihi: 22.12.2016 Revizyon tarihi: Yerini alanlar: Versiyon: 1.0 www.ardex.com.tr KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün şekli : Karışımlar

Detaylı

: Airco Fresh (Aerosol)

: Airco Fresh (Aerosol) MSDS Version: E03.00 Yayın tarihi: 12/02/2015 Blend Version: 5 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli Ürün adı Ürünün kodu : Karışımlar : Airco Fresh

Detaylı

: Glyceryl trinitrate for system suitability CRS

: Glyceryl trinitrate for system suitability CRS Yayın tarihi: 17/09/2015 Revizyon tarihi: Yerini alanlar: Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Karışımlar Ticari Ismi : Glyceryl

Detaylı

: 100AQ AKVARYUM SİLİKONU

: 100AQ AKVARYUM SİLİKONU Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkındaki yönetmelik R.G. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayısına uygun KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının

Detaylı

: POLYMYXIN B. KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı. KISIM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı. CAS numarası : 1405-20-5

: POLYMYXIN B. KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı. KISIM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı. CAS numarası : 1405-20-5 Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 27/06/2013 Fişi değiştirin: 12/08/2009 Versiyon: 4.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

: RADIATOR SEALER & CONDITIONER

: RADIATOR SEALER & CONDITIONER Veriliş tarihi: 18/03/2015 Revizyon tarihi: 18/03/2015 : Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün formu : Karışımlar Ürün adı : RADIATOR SEALER

Detaylı

: NONOXINOL 9 CRS. KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı. KISIM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı

: NONOXINOL 9 CRS. KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı. KISIM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 27/06/2013 Fişi değiştirin: 31/07/2007 Versiyon: 2.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

DIRKO HT Güvenlik Bilgi Formu

DIRKO HT Güvenlik Bilgi Formu Yayın tarihi: 30/06/2015 Revizyon tarihi: 09/04/2014 Versiyon: 2.0 KISIM 1: Maddenin/karişimin ve şirketin/dağiticinin kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürünün şekli : Karışımlar Ürün adı : DIRKO HT 1.2.

Detaylı

: Octane Booster & Valve Seat Protector for Petrol Engines

: Octane Booster & Valve Seat Protector for Petrol Engines Octane Booster & Valve Seat Protector for Petrol Engines MSDS Version: E03.00 Yayın tarihi: 15/12/2014 Blend Version: 3 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri. Sadece endüstriyel

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7440-44-0 231-153-3 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

: 905E NEUSEAL NÖTR SİLİKON

: 905E NEUSEAL NÖTR SİLİKON Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkındaki yönetmelik R.G. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayısına uygun KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının

Detaylı