: Turbo Cleaner (Aerosol)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": Turbo Cleaner (Aerosol)"

Transkript

1 MSDS Version: E01.01 Yayın tarihi: 22/08/2014 Blend Version: 1 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli Ürün adı Ürünün kodu : Karışımlar : Turbo Cleaner (Aerosol) : W Maddenin veya karışımın tanımlanmış uygun kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımlar Tanımlanmış uygun kullanımlar Maddenin / karışımın kullanımı Tavsiye edilmeyen kullanımlar : Internal cleaning of petrol fuel systems including fuel injectors Güvenlik bilgi kağıdını hazırlayan tedarikçiye ilişkin bilgiler Wynn's Belgium Industriepark-West Sint-Niklaas - Belgium T F Acil durumlarda kullanılabilecek telefon numarası Acil durumda aranacak numara : BIG: +32(0)14/ KISIM 2: Olası tehlikeler 2.1. Maddenin veya karışımın sınıflandırılması 1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırma Aerosol 1 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2 H cümleleri tam metni: 16. kısma bkz H222;H229 H315 H318 H336 H411 67/548/AET [DSD] veya 1999/45/AB [DPD] talimatına göre sınıflandırm F+; R12 Xi; R36 N; R51/53 R66 R67 R-cümlelerin tam metni: 16. kısma bkz İnsan sağlığı ve çevre açısından fizyo-kimyasal zararlı etkiler 2.2. Etiket elemanları "1272/2008 (CLP) sayılı AB yönetmeliğine göre etiketlendirme sistemi Zararlılık işareti (CLP) : Uyarı kelimesi (CLP) Tehlikeli içerik maddeleri Zararlılık İfadesi (CLP) : Tehlike GHS02 GHS05 GHS07 GHS09 : Amides, C16-18 and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl), Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N, N-bis(hydroxyethyl), (Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a- (2-propylheptyl)-w-hydroxy- ) : H222 - Çok kolay alevlenir aerosol H229 - Pressurised container: May burst if heated H315 - Cilt tahrişine yol açar H318 - Ciddi göz hasarına yol açar 03/11/2014 TR (Türkçe) 1/10

2 EUH cümleleri Önlem İfadeleri (CLP) H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir H411 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki : EUH208 - isomeric mixture; 2,2'-[[(4or5-methyl-1H-benzotriazol-1-yl)- methyl]imino]bisethanol içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir EUH066 - Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir : P261 - buharlar, aerosoller solumaktan kaçının P280 - bir göz koruyucu donanım, koruyucu eldivenler kullanın P305+P351+P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin P310 - Immediately call a POISON CENTER, a doctor P102 - Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın P210 - Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez. P211 - Aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin P251 - Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın P410+P412 - Güneş ışığından koruyun. 50 C/122 F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın 2.3. Diğer tehlikeler KISIM 3: Bileşim/içindekiler hakkında bilgiler 3.1. Maddeler Uygulanamaz 3.2. Karışımlar Adı Ürün tanımlayıcı % 67/548/CEE Direktifine göre sınıflandırma Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene (AB numarası) (REACH No) N; R51/53 Xn; R65 R66 R67 2-butoxyethanol (CAS numarası) (AB numarası) (AB kimlik numarası) (REACH No) Butane n- (CAS numarası) (AB numarası) (AB kimlik numarası) (REACH No) Propane (CAS numarası) (AB numarası) (AB kimlik numarası) (REACH No) (2-methoxymethylethoxy)propanol substance with a Community workplace exposure limit (CAS numarası) (AB numarası) (REACH No) (2-butoxyethoxy)ethanol (CAS numarası) (AB numarası) (AB kimlik numarası) (REACH No) (Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-(2-propylheptyl)-whydroxy- ) (CAS numarası) (AB numarası) Polymer 5-10 Xn; R20/21/22 Xi; R36/ F+; R F+; R Sınıflandırılmadı 2,5-5 Xi; R36 2,5-5 Xn; R22 Xi; R41 Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N, N-bis(hydroxyethyl) Amides, C16-18 and C18-unsatd., N,Nbis(hydroxyethyl) (AB numarası) (REACH No) (CAS numarası) (AB numarası) ,5 Xi; R41 Xi; R38 1-2,5 Xi; R41 Xi; R38 Ammonium hydroxide (CAS numarası) (AB numarası) (AB kimlik numarası) isomeric mixture; 2,2'-[[(4or5-methyl-1Hbenzotriazol-1-yl)-methyl]imino]bisethanol (CAS numarası) (AB numarası) & ,1-1 C; R34 N; R50 0,1-1 Xn; R22 R52/53 Xi; R41 R43 Naphthalene (CAS numarası) (AB numarası) (AB kimlik numarası) (REACH No) ,1-1 Carc.Cat.3; R40 Xn; R22 N; R50/53 03/11/2014 TR (Türkçe) 2/10

3 Adı Ürün tanımlayıcı Spesifik konsantrasyon sınır değeri Ammonium hydroxide (CAS numarası) (AB numarası) (AB kimlik numarası) (5 =< C < 10) Xi;R36/37/38 (C >= 10) C;R34 Adı Ürün tanımlayıcı % 1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırma Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene (AB numarası) (REACH No) butoxyethanol (CAS numarası) (AB numarası) (AB kimlik numarası) (REACH No) Butane n- (CAS numarası) (AB numarası) (AB kimlik numarası) (REACH No) Propane (CAS numarası) (AB numarası) (AB kimlik numarası) (REACH No) (2-methoxymethylethoxy)propanol substance with a Community workplace exposure limit (CAS numarası) (AB numarası) (REACH No) (2-butoxyethoxy)ethanol (CAS numarası) (AB numarası) (AB kimlik numarası) (REACH No) (Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-(2-propylheptyl)-whydroxy- ) Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N, N-bis(hydroxyethyl) Amides, C16-18 and C18-unsatd., N,Nbis(hydroxyethyl) (CAS numarası) (AB numarası) Polymer (AB numarası) (REACH No) (CAS numarası) (AB numarası) Ammonium hydroxide (CAS numarası) (AB numarası) (AB kimlik numarası) isomeric mixture; 2,2'-[[(4or5-methyl-1Hbenzotriazol-1-yl)-methyl]imino]bisethanol (CAS numarası) (AB numarası) & Naphthalene (CAS numarası) (AB numarası) (AB kimlik numarası) (REACH No) STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H Flam. Gas 1, H Flam. Gas 1, H Sınıflandırılmadı 2,5-5 Eye Irrit. 2, H319 2,5-5 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Dam. 1, H ,5 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H ,5 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 0,1-1 Skin Corr. 1B, H314 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1, H400 0,1-1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412 0,1-1 Carc. 2, H351 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 Adı Ürün tanımlayıcı Spesifik konsantrasyon sınır değeri Ammonium hydroxide (CAS numarası) (AB numarası) (AB kimlik numarası) R- ve H-cümlelerin tam metni: 16 bölümüne bkz KISIM 4: İlk yardıma yönelik tedbirler 4.1. İlk yardıma yönelik tedbirler Genel ilkyardım müdahaleleri Solunması halinde ilkyardım müdahaleleri Deriyle temas etmesi halinde ilkyardım müdahaleleri Gözle temas etmesi halinde ilkyardım müdahaleleri (C >= 5) STOT SE 3, H335 : Check the vital functions. Unconscious: maintain adequate airway and respiration. Respiratory arrest: artificial respiration or oxygen. Cardiac arrest: perform resuscitation. Victim conscious with laboured breathing: half-seated. Vomiting: prevent asphyxia/aspiration pneumonia. Victim in shock: on his back with legs slightly raised. Prevent cooling by covering the victim (no warming up). Keep watching the victim. Give psychological aid. Keep the victim calm, avoid physical strain. Depending on the victim's condition: doctor/hospital. : Nefes almakta güçlük çekiyorsa, zarar gören kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda olmasını sağlayın. Respiratory problems: consult a doctor/medical service. : Kirli ve ıslak giysinin ciltle temas etmesi halinde, hemen çıkartın ve cildi bol su ve sabun ile yıkayın. Take victim to a doctor if irritation persists. : GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Tıbbi tavsiye alın/doktorunuza başvurun. 03/11/2014 TR (Türkçe) 3/10

4 Yutulması halinde ilkyardım müdahaleleri : As it is a spray can packaging it is most unlikely that large quantities will be swallowed. Rinse mouth thoroughly with water. Kendinizi kötü hissediyorsanız tıbbi yardım alın Ciddi dereceli, akut veya gecikmeli ortaya çıkan semptomlar ve etkiler Solumayı takiben semptomlar/lezyonlar Deriyle temas etmesi halinde semptomlar/lezyonlar Gözle teması takiben semptomlar/lezyonlar : Depression of the central nervous system, headaches, dizziness, drowsiness, loss of coordination. Mide bulantısı. Solunum yolu tahrişine yol açabilir. : skin irritation and erythema. Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. : Ciddi göz hasarına yol açar Tıbbi acil yardım veya özel tedavi ile ilgili bilgiler KISIM 5: Yangınla mücadele tedbirleri 5.1. Söndürme maddesi Uygun söndürme maddeleri Uygun olmayan söndürücü maddeler : ABC tozu. AFFF foam. Püskürtme su. : Ağır su buharı kullanmayın Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler Yangın tehlikesi Patlama tehlikesi Reaktivite 5.3. Yangınla mücadele ile ilgili bilgiler Yangınla mücadele tedbirleri Yangın anında korunma : Çok kolay alevlenir aerosol. Isıtma yangına veya patlamaya yol açabilir. : No direct explosion hazard. KISIM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler 6.1. Kişisel tedbirler Acil durumlar için eğitilmiş personel için değil Koruyucu donanım Acil durum planları : On burning: release of carbon monoxide - carbon dioxide. Reacts with (some) acids: (increased) risk of fire/explosion. Reacts with (strong) oxidizers: (increased) risk of fire. : Maruz kalan konteyneri soğutmak için su spreyi veya sis kullanın. Physical explosion risk: extinguish/cool from behind cover. : Solunum sistemi koruyucuları dahil uygun koruyucu ekipmanı kullanmadan yangın alanına girmeyin. : Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın. Protective goggles. Large spills/in enclosed spaces: compressed air apparatus. : Mark the danger area. Close doors and windows of adjacent premises. Seal off lowlying areas. Stop engines and no smoking. No naked flames, sparks, and do not smoke. Exposure to fire/heat: keep upwind. Large spills/in confined spaces: consider evacuation. Use spark-/explosionproof appliances and lighting system. Wash contaminated clothes Acil müdahale ekiplerine Acil durum planları : Alanı havalandırın Çevreyi korumaya yönelik tedbirler Kanalizasyona veya insanların kullandığı sulara karışmasını önleyin. Çevreye verilmesinden kaçının Tutma ve temizleme için yöntem ve malzemeler Sınırlama için Temizlik işlemleri 6.4. Diğer bölümlere gönderme KISIM 7: Kullanım ve depolama 7.1. Güvenli kullanım için koruma tedbirleri Güvenli kullanım için koruma tedbirleri : Try to reduce evaporation. : Take up liquid spill into inert absorbent material. Scoop absorbed substance into closing containers. Wash clothing and equipment after handling. : Meet the legal requirements. Ateş kaynaklarından uzak durunuz - Sigara içmeyiniz. Keep away from naked flames/heat. Use spark-/explosionproof appliances and lighting system. Carry out operations in the open/under local exhaust/ventilation or with respiratory protection. 03/11/2014 TR (Türkçe) 4/10

5 Hijyen ölçütleri : Observe normal hygiene standards. Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın Uyuşmazlıkların dikkate alınmasıyla emniyetli saklama koşulları Depolama ısısı : 45 C Sıcaklık ve ateş kaynakları Birlikte depolama Depolama yeri Ambalaja ilişkin özel talimatlar Ambalaj materyalleri 7.3. Spesifik nihai kullanımlar Ayrıntılı bilgi için ürün bültenine bakınız. : Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun - sigara içmeyin. : Keep away from strong acids and strong oxidizers. : Fireproof storeroom. Meet the legal requirements. Kuru yerde depolayın. Keep container tightly closed in a cool, well-ventilated place. Ventilation at floor level. Protect from heat and direct sunlight. : correctly labelled. meet the legal requirements. : Pressurised small gas containers (aerosol cans). KISIM 8: Maruziyetin sınırlanması ve denetlenmesi / Kişisel koruyucu ekipman 8.1. Kontrol parametreleri 2-butoxyethanol ( ) AB IOELV TWA (mg/m³) 98 mg/m³ AB IOELV TWA (ppm) 20 ppm AB IOELV STEL (mg/m³) 246 mg/m³ AB IOELV STEL (ppm) 50 ppm Belçika Sınır değer (mg/m³) 98 mg/m³ Belçika Sınır değer (ppm) 20 ppm Belçika Short time value (mg/m³) 246 mg/m³ Belçika Short time value (ppm) 50 ppm Belçika Hatırlatma (BE) D Butane n- ( ) Belçika Sınır değer (ppm) 1000 ppm Propane ( ) Belçika Sınır değer (ppm) 1000 ppm (2-methoxymethylethoxy)propanol ( ) AB IOELV TWA (mg/m³) 308 mg/m³ AB IOELV TWA (ppm) 50 ppm Belçika Sınır değer (mg/m³) 308 mg/m³ Belçika Sınır değer (ppm) 50 ppm Belçika Hatırlatma (BE) D 2-(2-butoxyethoxy)ethanol ( ) AB IOELV TWA (mg/m³) 67,5 mg/m³ AB IOELV TWA (ppm) 10 ppm AB IOELV STEL (mg/m³) 101,2 mg/m³ AB IOELV STEL (ppm) 15 ppm Belçika Sınır değer (mg/m³) 67,5 mg/m³ Belçika Sınır değer (ppm) 10 ppm Belçika Short time value (mg/m³) 101,2 mg/m³ Belçika Short time value (ppm) 15 ppm Ammonium hydroxide ( ) AB IOELV TWA (mg/m³) 14 mg/m³ AB IOELV TWA (ppm) 20 ppm AB IOELV STEL (mg/m³) 36 mg/m³ AB IOELV STEL (ppm) 50 ppm Naphthalene ( ) AB IOELV TWA (mg/m³) 50 mg/m³ AB IOELV TWA (ppm) 10 ppm Belçika Sınır değer (mg/m³) 53 mg/m³ Belçika Sınır değer (ppm) 10 ppm Belçika Short time value (mg/m³) 80 mg/m³ Belçika Short time value (ppm) 15 ppm 03/11/2014 TR (Türkçe) 5/10

6 Naphthalene ( ) Belçika Hatırlatma (BE) D 8.2. Maruziyetin sınırlanması ve denetlenmesi Bireysel korunma donanınımı : Güvenlik gözlükleri. Eldivenler. Koruyucu kıyafetler - malzeme seçimi : nitrile rubber. neoprene. KISIM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında veriler Hal : Sıvı madde Görünüş : Aerosol. Renk Koku : characteristic. Koku eşiği ph : Bağıl buharlaşma hızı (bütil asetat=1) refraction index : Denizi kirletici Katılaşma noktası Kaynama noktası Alevlenme noktası Kendi kendini tutuşturma ısısı Ayrışma ısısı Yanabilirlik (katı, gaz) Buhar basıncı 20 C'de bağıl buhar yoğunluğu Rölatif yoğunluk Hacimsel C : 842 kg/m³ Çözünürlük : Kısmi olarak çözünebilir. Log Pow Log Kow Vizkosite, C Vizkosite, C Vizkosite : Vizkosite Index : Patlayıcı özellikler Oksitleyici özellikler Patlama sınırı 9.2. Diğer bilgiler Ek endikasyonlar : Physical and chemical properties of the active product without gas. The physical and chemical data in this section are typical values for this product and are not intended as product specifications. KISIM 10: Stabilite ve reaktivite Reaktivite On burning: release of carbon monoxide - carbon dioxide. Reacts with (some) acids: (increased) risk of fire/explosion. Reacts with (strong) oxidizers: (increased) risk of fire Kimyasal stabilite Normal koşullar altında kararlıdır Tehlikeli reaksiyon olasılığı 03/11/2014 TR (Türkçe) 6/10

7 10.4. Kaçınılması gereken şartlar Bağdaşmayan malzemeler Tehlikeli ayrışma maddeleri KISIM 11: Toksikoloji ile ilgili bilgiler toksikolojik etkileri hakkında bilgiler Akut zahirlenme 2-butoxyethanol ( ) ATE CLP (oral yolla) ATE CLP (deri yoluyla) ATE CLP (toz, sis) 500,000 mg / kg vücut ağırlığı 1100,000 mg / kg vücut ağırlığı 1,500 mg/l/4 sa isomeric mixture; 2,2'-[[(4or5-methyl-1H-benzotriazol-1-yl)-methyl]imino]bisethanol ( ) ATE CLP (oral yolla) Naphthalene ( ) ATE CLP (oral yolla) Deri korozyonu/tahrişi Ağır göz hasarı/tahrişi Solunum yollarının veya derinin duyarlılaşması Germ hücreleri mutajenitesi Kanserojenite 500,000 mg / kg vücut ağırlığı 500,000 mg / kg vücut ağırlığı : Cilt tahrişine yol açar. : Ciddi göz hasarına yol açar. Üreme sistemi için zehirli Spesifik hedef organ toksisitesi (bir kerelik maruziyet) Spesifik hedef organ toksisitesi (tekrarlayıcı maruziyet) Aspirasyon tehlikesi : Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. KISIM 12: Çevreye ilişkin veriler Toksisite Ekoloji - genel Sürüp giderlik / çözünebilirlik (Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-(2-propylheptyl)-w-hydroxy- ) ( ) Sürüp giderlik / çözünebilirlik Biyoakümülasyon potansiyeli Toprakta mobilite biodegradable PBT ve vpvb değerlendirme sonuçları Diğer zararlı etkiler KISIM 13: Atık giderilmesine ilişkin bilgiler Atık işleme yöntemleri Atıkların imhasına yönelik tavsiyeler : Konteyner basınçlıdır. Kullanım sonrası delmeyin veya yakmayın. Remove to an authorized waste treatment plant. 03/11/2014 TR (Türkçe) 7/10

8 KISIM 14: Taşıma bilgileri ADR / RID / IMDG / IATA / ADN talimatlarına uygun olarak UN no UN no. (ADR) : UNO gönderi adı Uygun sevkiyat (ADR) Transport document description (ADR) : AEROSOLS : UN 1950 AEROSOLS, 2.1, (D), ÇEVRE AÇıSıNDAN TEHLIKELI Nakliye için tehlike sınıfı/sınıfları Sınıf (ADR) : 2 ek tehlikeler (IMDG) : 2.1 ek tehlikeler (IATA) : 2.1 Tehlike etiketleri (ADR) : Ambalaj grubu Uygulanamaz Çevre tehlikeleri Çevreye zararlıdır : Diğer bilgiler : Mevcut ek bilgi bulunmamaktadır Kullanıcıya yönelik özel güvenlik önlemleri Karayollarıyla taşıma Sınıflandırma kodu (ADR) : 5F Özel hükümler (ADR) : 190, 327, 344, 625 Nakliye kategorisi (ADR) : 2 Tünel kısıtlama kodu (ADR) : D Sınırlı miktar değerleri (ADR) : 1L Deniz taşımacılığı EmS (1) numarası : F-D, S-U Hava taşımacılığı Instruction "cargo" (ICAO) : 203 Instruction "passenger" (ICAO) : 203/Y MARPOL anlaşması 73/78 ek II ve IBC kodu uyarınca kitle malı taşıması Uygulanamaz KISIM 15: Düzenlemeye yönelik bilgiler Güvenlik, sağlık ve çevre koruması için talimatlar/madde veya karışım için spesifik mevzuat AB talimatları XVII Ekindeki kısıtlandırmalara tabii hiçbir madde içermez Turbo Cleaner (Aerosol) REACH Aday listesinde değil. REACH aday listesindeki hiçbir maddeyi içermez REACH'in XIV ekinde listelenmiş hiçbir madde içermez 03/11/2014 TR (Türkçe) 8/10

9 Ulusal talimatlar su için tehlike sınıfı (WGK) : 2 - suyu kirletici Kimyasal güvenlik değerlendirilmesi KISIM 16: Diğer bilgiler R-, H- ve EUH -cümlelerin tam metni: Acute Tox. 4 (Dermal) Akut Toksisite (cilt yolu ile), Zararlılık Kategorisi 4 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Akut toksisite (soluma:toz,sis) Kategori 4 Acute Tox. 4 (Oral) Akut Toksisite (ağız yolu ile), Zararlılık Kategorisi 4 Aerosol 1 Aerosol, Category 1 Aquatic Acute 1 Sucul Ortama Zararlı-Akut zararlılık, Kategori 1 Aquatic Chronic 1 Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 1 Aquatic Chronic 2 Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 2 Aquatic Chronic 3 Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 3 Asp. Tox. 1 Aspirasyon Zararı, Zararlılık Kategorisi 1 Carc. 2 Kanserojen, Zararlılık Kategorisi 2 Eye Dam. 1 Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi, Zararlılık Kategorisi 1 Eye Irrit. 2 Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi, Zararlılık Kategorisi 2 Flam. Gas 1 Alevlenir Gazlar, Zararlılık Kategorisi 1 Skin Corr. 1B Ciltte Aşınma/Tahriş, Zararlılık Kategorisi 1B Skin Irrit. 2 Ciltte Aşınma/Tahriş, Zararlılık Kategorisi 2 Skin Sens. 1 Hassasiyet Cilt, Zararlılık Kategorisi 1 STOT SE 3 Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 3, Anestezi STOT SE 3 Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 3, Solunum Yolu Tahrişi H220 Çok kolay alevlenir gaz H222 Çok kolay alevlenir aerosol H229 Pressurised container: May burst if heated H302 Yutulması halinde zararlıdır H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar H315 Cilt tahrişine yol açar H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar H318 Ciddi göz hasarına yol açar H319 Ciddi göz tahrişine yol açar H332 Solunması halinde zararlıdır H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir H351 Kansere yol açma şüphesi var H400 Sucul ortamda çok toksiktir H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki R12 Çok kolay alevlenir R20/21/22 Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır R22 Yutulması halinde zararlıdır R34 Yanıklara neden olur R36 Gözleri tahriş eder R36/38 Gözleri ve cildi tahriş edicidir R38 Cildi tahriş eder R40 Kanserojenik etki için sınırlı delil R41 Gözde ciddi hasar riski R43 Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir R50 Sucul organizmalar için çok toksiktir R50/53 Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir R51/53 Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir 03/11/2014 TR (Türkçe) 9/10

10 R52/53 Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir R65 Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir R66 Tekrarlanan maruziyette deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir C Corrosive F+ Extremely flammable N Çevreye zararlıdır Xi Tahriş edicidir Xn Sağlığa zararlı Bahsi geçen tedbirlerin alınmasından ve ürünün kullanımı hakkında tam ve eksiksiz bir bilgiye sahip olunmasından kullanıcının kendisi sorumludur 03/11/2014 TR (Türkçe) 10/10

: WOLF GUARDTECH 15W40 SHPD

: WOLF GUARDTECH 15W40 SHPD Veriliş tarihi: 04/10/2005 Revizyon tarihi: 27/01/2015 Yerini alır: 15/12/2011 Versiyon: 5.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün formu : Karışımlar Ürün

Detaylı

CEFALOTIN SODIUM CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

CEFALOTIN SODIUM CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 27/06/2013 Fişi değiştirin: 10/12/2009 Versiyon: 6.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Art.-No. 514 522, 595 916, 595 9175 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/6 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Maddenin Kullanımı

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014 Sayfa: 1/5 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı Ticari adı: Hilti Firestop Mortar CFS-M RG CP 636 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye

Detaylı

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi Sayfa: 1/8 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Daha başka önemli bilgi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Zemin temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

Güvenlik Veri Levhası

Güvenlik Veri Levhası BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/ÜSTLENICININ TANIMLANMASI 1.1. ÜRÜN TANIMLAYICI PREPARATLARIN TANIMLANMALARI: TİCARİ ADI: TİCARİ KOD: 1817 Kayıt Numarası N/A 1.2. MADDE VEYA KARIŞIMIN ILGILI TANIMLANAN

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası Ürün adı 5-56 Oluşturma tarihi 28.06.13 Version 2.0 Ref.No. BDS000240_28_20130628 BÖLÜM 1 Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı 5-56 Aerosol 1.2. Madde ya da karışımın ilgili

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Revize Edildiği Tarih 01.09.2011 Versiyon 3.0 BÖLÜM 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1 Ürün adı REACH Kayıt Numarası Bu madde için bir kayıt numarası yoktur; çünkü bu madde veya

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Karışımı tanımlama:

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün kodu: 42,0510,0013 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu

weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 7 weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod:... Unvanı WEBER.TEC 905 1.2. Madde veya müstahzarın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: SPANGAS SULFURDIOXIDE 1 PCT OR LESS IN NITROGEN 1.2 Madde veya karışımın ilgili tanımlanan

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: ENGINE WATER TREATMENT 9111 AL Ürün Parça Numarası: 777704(25Ltr plastic) Bilgi Formu Numarası:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: EASYCLEAN LAUNDRY TABLETS Ürün Parça Numarası: 778869 (1 Cartonbox w/30 tablets) 1.2 Madde

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: AQUATUFF Ürün Parça Numarası: 607826 (25 liter), 607827 (210 liter) 1.2 Madde veya karışımın

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/18 Ürün Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Unvanı 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Tanımlama/Kullanım Protettivo

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU CEMENTONE BITUMINOUS WATERPROOFER FOR ROOFS

GÜVENLİK BİLGİ FORMU CEMENTONE BITUMINOUS WATERPROOFER FOR ROOFS GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI ÜRÜN NO. 15501, 15502 KULLANIM TEDARİKÇİ ACIL DURUM TELEFONU 2 TEHLİKELERİN TANITIMI Waterproofing Liquid BOSTIK LIMITED

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Phenol : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenol Madde no. : 203-632-7 1.2 Madde

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye Sayfa No : 1/ 10 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : WOOD&WOOD SPREY AHŞAP RENKLENDİRİCİ 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Solvent bazlı ahşap sprey

Detaylı

Güvenlik verileri föyü

Güvenlik verileri föyü Sayfa: 1/7 BÖLÜM 1: Madde/müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün tanımlayıcı REF 815335.1 Ticari adı Silica gel 60, 0.063-0.2 mm, KOH

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Bu Güvenlik Bilgi Formu, AT Direktifi (1907/2006-453/2010/EC) ye uygun olarak hazırlanmıştır.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Bu Güvenlik Bilgi Formu, AT Direktifi (1907/2006-453/2010/EC) ye uygun olarak hazırlanmıştır. UNICOOL R22 GÜVENLİK BİLGİ FORMU Bu Güvenlik Bilgi Formu, AT Direktifi (1907/2006453/2010/EC) ye uygun olarak hazırlanmıştır. SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 04.06.2013 Sayfa No: 1/18 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI Çok köpüren bir yıkama maddesidir. Elde bulaşık yıkamada kullanılır. İçerdiği yüzey

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Ürün adı Ticari ismi : Maddenin veya karışımın tanımlanan ilgili kullanma biçimleri ve kullanılması önerilmeyen durumlar Kullanımı : Poliüretan

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 Ticari ürün ismi: VBA 2M70

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 Ticari ürün ismi: VBA 2M70 Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Yapıştırıcılar,

Detaylı