Romanya İş Başı Eğitimi Çalışma Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Romanya İş Başı Eğitimi Çalışma Raporu"

Transkript

1 T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Aralık 2010 Romanya İş Başı Eğitimi Çalışma Raporu Sosyal Güvenlik Kurumu nun Kapasitesinin Artırılması Projesi (IPA)

2 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM...7 SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN KOORDİNASYONU Ġkili SözleĢmeler Uluslar Arası Göç Örgütü - Uluslar Arası AnlaĢmalar Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Koordinasyonu Konusunda AB nin Uluslar Üstü Düzenlemeleri Temel Tüzük Temel Tüzüğün Mali Kapsamı Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Koordinasyonunun Ġlkeleri Sağlık Yardımlarında EĢitlik Tek Bir Mevzuat Sigortalılık Sürelerinin Toplanması Yardımların Ġhraç Edilebilmesi Sosyal Güvenliğin Koordinasyonunda Ġdari ĠĢbirliği Sosyal Güvenliğin Koordinasyonuna ĠliĢkin Topluluk Tüzüklerinin Romanya da Uygulanması Temel Yetkili Makamlar Sosyal Güvenliğin Koordinasyonunun Sağlanmasında Yardımcı Kurumlar Sosyal Güvenliğin Koordinasyonunun Sağlanmasında Temel Kurum BÖLÜM ULUSAL SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİN BİR BİLEŞENİ OLARAK SOSYAL YARDIM SİSTEMİ Yasal Çerçeve Kurumsal Çerçeve Merkezi Düzeyde Yerel Düzeyde Mali Yapı Sosyal Hizmetlerde Kullanılan Bütçe DıĢı Fonlar... 15

3 5. Sosyal Hizmetler Sistemi Sosyal Ödemeler Sistemi Aile Yardımları Çocuk Yardımı Çocuk Bakım Parası ve Tazminat Özürlü Çocuk YetiĢtirenlere Yapılan Ödemeler Sosyal Yardım Ödemeleri Özürlü KiĢilere Yapılan Ödemeler Gelecekteki Amaçlar BÖLÜM ROMANYA ULUSAL İŞ KURUMU Ulusal ĠĢ Kurumunun Temel Görevleri Organizasyon Ulusal ĠĢ Kurumunun ĠĢsizlikle Mücadele Ġçin Aldığı Pasif Tedbirler Ulusal ĠĢ Kurumunun ĠĢsizlikle Mücadele Ġçin Aldığı Aktif Tedbirler BÖLÜM ROMANYA DEVLETİNDE GÖÇ KONUSUNA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER ve MEVCUT DURUM Dönemi Ġçin Ulusal Göç Stratejisi Kontrollü Göç Beyin göçü Yasa DıĢı Statüde Olan Yabancıların Gönüllü Olarak Ülkelerine Geri DönüĢleri ve Sosyal Entegrasyonları Romanya da Göçe ĠliĢkin Yasal Çerçeve Sosyo-Ekonomik GeliĢmelerin ve Diğer Unsurların Göç Politikası Üzerindeki Etkileri Göç Olgusunun Göç Veren Ülkenin Sosyo-Ekonomik GeliĢimine Olan Etkisi ÇalıĢma Ġzni Verilmesine ĠliĢkin Prosedür ÇalıĢma Ruhsatı ÇalıĢma Ruhsatına ĠliĢkin Kayıt Prosedürü Yabancılar Ġçin Çıkartılabilecek ÇalıĢma Ruhsatı Türleri... 33

4 5. BÖLÜM YILI ROMANYA GÖÇ RAPORU Romanya; dıģ ülkelere verilen ve dıģ ülkelerden gelen göç DıĢ Ülkelere Göç Geçici DıĢ Göç Ulusal ĠĢ Kurumu Aracılık Faaliyetleri Tersine Göç DıĢarıdan Gelen Göç Sürekli Kalma Amaçlı DıĢ Göç AB den Gelen Göç Yılı Ġlk Döneminde Yasal Olmayan Göçler Romanya ya ÇalıĢma Amacıyla Gelenler Ekonomik Krizin Göçmenler Üzerindeki Etkisi DıĢ Göçü Etkileyen Olgular Yabancı DüĢmanlığı ve Irkçılıktaki ArtıĢ Ġstihdam Piyasasındaki Sınırlamaların Devam Etmesi ĠĢsizliğin Artması DıĢarıdan Gelen Göçü Etkileyen Olgular... 42

5 TABLOLAR Tablo: 1 Asgari Gelir için Aylık Miktarları... 1 Tablo: 2 Sosyal Yardımlardan Yararlanan KiĢi Sayısı ve Toplam Yardım Miktarları... 2 Tablo: 3 Romanya Sınırları Ġçindeki Mevcut Yabancı Sayıları... 3 Tablo: 4 ÇalıĢma Ġzni Ġçin BaĢvuran KiĢi Sayısı... 4 Tablo: 5 ÇalıĢma Ruhsatı Tanınan Üçüncü Ülke VatandaĢlarının Sayısı... 5 Tablo: 6 Ülkelere Göre Göç Sayıları... 6 Tablo: Yılları Göçmen Sayısı... 6 Tablo: 8 Romanya Göçmen Ofisine Göre Romanya daki Göçmenlerin Sayısı... 6 Tablo: Ġtibariyle Romanya da Kayıtlı AB VatandaĢları... 6 Tablo: Yılında Verilen ÇalıĢma Ġzinleri... 6 Tablo: Yılları Arası Romen Göçmenlerin YaĢadıkları Ülkelerdeki ĠĢsizlik Oranları... 6 GRAFİKLER Grafik: 1 Romanya Sınırları Ġçindeki Mevcut Yabancı Sayıları... 2 Grafik: Tarihi Ġtibariyle Romanya da Yasal Olarak YaĢayanlar... 2 AB Avrupa Birliği KISALTMALAR EFTA EURES ILO Avrupa Serbest Bölge Birliği Avrupa Ġstihdam Servisi Uluslar Arası ÇalıĢma Örgütü

6 1. BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN KOORDİNASYONU Sosyal güvenlik sistemlerinin her ülkenin ekonomik, politik, sosyal, coğrafik ve geleneksel yapısını yansıtan bölgesel bir boyutu bulunmaktadır. Sosyal güvenliğin sağladığı haklar ve yardımlar, kiģinin doğumundan baģlayarak ölümüne kadar devam ettiği için her bireyin sosyal güvenlik sisteminde hakkı bulunmaktadır. Ulusal sosyal güvenlik sisteminin koordinasyon kuralları, kiģilerin serbest dolaģımı kapsamında değerlendirilmeli ve bu kiģilerin istihdamına katkıda bulunmak ve hayat standartlarını iyileģtirmek konularında katkılar sunmalıdır. Koordinasyon kuralları hem kiģinin AB bünyesinde serbest dolaģımını garanti altına almak, hem de bu kiģilerin bakmakla yükümlü oldukları insanların haklarını elde etmelerini sağlamalıdır. Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Koordinasyonun Düzenleme Usulleri Sosyal Güvenlik Ġkili SözleĢmeleri Uluslar Arası/Çok Uluslu AnlaĢmalar Uluslar Üstü Düzenlemeler - Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Koordinasyonuna ĠliĢkin AB Tüzükleri 1. İkili Sözleşmeler Sosyal güvenlik ikili sözleģmeleri, iki ülkenin vatandaģlarının diğer ülkede bulundukları süre içerisinde, haklarının korunması esasına göre imzalanmaktadır. Sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonlarında ikili sözleģmeler, her iki devletin yasa ve düzenlemelerine bağlı olarak, kiģisel ve finansal varlıklar ile sağlanan çeģitli sosyal güvenlik yardımları ve ülkelerin çıkarları göz önünde bulundurularak düzenlenir. 2. Uluslar Arası Göç Örgütü - Uluslar Arası Anlaşmalar Uluslar Arası Göç Örgütü tarafından imzalanan 121 ülke tarafından onaylanan eģit muamele (kazaların tazmini) ile ilgili 19/1925 nolu AnlaĢma ve 7 ülke (Bahreyn, Hırvatistan, Ġsrail, Ġtalya, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Slovenya) tarafından onaylanan göçmen iģçilerin emeklilik hakları ile ilgili 48/1935 nolu AnlaĢma koordinasyon kapsamında yapılan uluslar arası anlaģmalardır. 3. Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Koordinasyonu Konusunda AB nin Uluslar Üstü Düzenlemeleri Göçmen iģçilerin sosyal güvenliği konusunda 3/1958 ve 4/1958 nolu Tüzükler, Roma AntlaĢmasının 51. maddesine dayanarak 1 Ocak 1959 tarihinde yürürlüğe girmiģtir.

7 ÇalıĢanların, bağımsız çalıģanların ve bu kiģilerin ailelerinin AB içinde hareket halinde olduklarında sosyal güvenlik programının uygulanmasına iliģkin 1408/71 sayılı tüzük ve 1408/71 sayılı tüzüğün uygulama usullerini gösteren 574/72 sayılı uygulama tüzüğü de sosyal güvenlik sistemlerin koordinasyonu konusunda AB nin uluslar üstü düzenlemeleri kapsamındadır. Sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonuna iliģkin 883/2004 sayılı tüzük, tarihinde kabul edilmiģ olup, tarihinde AB nin Resmi Gazetesinde L 166/2 numara ile yayınlanmıģtır tarihinde 987/2009 nolu uygulama tüzüğünün yürürlüğe girmesiyle 883/2004 sayılı tüzük uygulanmaya baģlanmıģtır. Sosyal güvenlik sistemlerin koordinasyonu kapsamında tarihli 987/2009 nolu tüzük, 883/2004 nolu tüzüğün uygulama usullerini açıklayan uygulama tüzüğüdür. Bu tüzük tarihinde AB nin Resmi Gazetesinde L 282/43 numara ile yayınlanmıģ ve tarihinde yürürlüğe girmiģtir Temel Tüzük Sosyal güvenlik sistemlerin koordinasyonu kapsamında tarihli 987/2009 nolu tüzük Temel Tüzük olarak adlandırılmakta olup, Ģu kiģileri kapsamaktadır; VatandaĢlar, Vatansızlar ve mülteciler, Temel Tüzüğün kapsamında olan kiģilerin aile üyeleri, Temel Tüzüğün kapsamında olan kiģilerin soyları, Sigortalılar, kamu görevlileri, Yasal olarak gelen göçmenler, Üçüncü ülkelerin vatandaģları Temel Tüzüğün Mali Kapsamı Mali kapsam, risklere karģı sigortalamak ve korumak olarak tanımlanabilir. Temel Tüzüğün mali kapsamda ele aldığı riskler, ILO nun 1952 yılında kabul edilen 102 nolu SözleĢmesinde tanımlanan, aynı zamanda Avrupa Konseyi SözleĢmelerinden Avrupa Sosyal Güvenlik Kodunda yer alan ve sosyal güvenliğin asgari normları olarak adlandırılan dokuz riskten biri olabilir. Mali kapsamda; ĠĢ kazaları ve meslek Hastalıkları durumlarında sağlanan yardımlar,

8 Analık durumunda sağlanan yardımlar, Hastalık durumunda hem sağlık açısından hem de maddi açıdan sağlanan yardımlar, Malullük durumunda sağlanan yardımlar, YaĢlılık durumunda sağlanan yardımlar, Ölüm durumunda sağlanan yardımlar, ĠĢsizlik durumunda sağlanan yardımlar, Aile yardımları, Erken emeklilik durumunda sağlanan yardımlar yer almaktadır. 4. Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Koordinasyonunun İlkeleri Sunulan sağlık yardımlarının eģitlenmesi Tek bir mevzuat Sigortalılık sürelerinin toplanması Yardımların ihraç edilebilmesi Ġdari iģbirliğinin sağlanması 4.1. Sağlık Yardımlarında Eşitlik Sağlık yardımlarında eģitlik ilkesi, eģitli ülke mevzuatlarındaki düzenlemelerin iģbirliği altında yapılarak Temel Tüzük kapsamındaki kiģilere uygulanan tedavilerin AB içerisinde aynı kalitede yürütülmesini sağlanması ilkesidir. Göçmen iģçilere de kendi vatandaģlarıyla aynı sosyal güvenlik hak ve yükümlülüklerinin sağlanması konusuna Avrupa Birliği AntlaĢmasının 39 uncu bölümünde değinilmiģtir. Konuyla ilgili düzenleme 1408/71 no lu tüzüğün 3 üncü maddesinde ve 883/2004 no lu tüzüğün 4 üncü maddesinde düzenlenmiģtir. 4.2.Tek Bir Mevzuat Tek bir mevzuatın olması belirli bir zamanda, bir göçmen iģçinin kendi mesleki faaliyetini yaparken tek bir AB üyesi devletin sosyal güvenlik mevzuatına tabi olmasıdır. Ortaya çıkabilecek karıģıklıkları önlemenin yanı sıra iç hukuk hükümlerinin uygulanması açısından da AB içerisinde hareket eden kiģilerin tek bir üye devletin sosyal güvenlik sistemine tabi olmaları gerekmektedir.

9 Üye devletlerde çalıģan tüm kiģilerin, eģit muamelelerde istihdam edilmelerini mümkün olduğunca etkinleģtirmek ve garanti altına almak için bu kiģiler bağımlı ya da bağımsız olarak hangi üye devlete bağlı olarak çalıģıyorlarsa genel olarak o ülkenin mevzuatı uygulanmaktadır. Esas olarak AB içinde hareket eden göçmen iģçi baģka AB üye devletinde ikamet etse bile iģin yapıldığı ülkenin üye mevzuatına tabidir. ĠĢverenin baģka bir ülkede faaliyet göstermesi de bu durumu değiģtirmez. Göçmen iģçi birden fazla üye devlette çalıģıyor ise yukarıda belirtilen genel kural dıģında mevzuatta açıkça tanımlanmıģ kurallara tabidir Sigortalılık Sürelerinin Toplanması Temel Tüzük kapsamındaki kiģilerin pek çok devletin iç mevzuatına göre elde ettikleri haklarının korunması ve ödemelerinin yapılması için kiģilerin sigortalılık süreleri toplanır. Sigortalılık sürelerinin toplanması anlaģmalar, sözleģmeler ve tüzükler yürürlüğe girmeden önce düzenlenmiģtir Yardımların İhraç Edilebilmesi Yardımların ihracı mümkün olup, yardımlar faydalanıcının ikamet ettiği yerde ödenmektedir. Bu durum emeklilere yapılan ödemelerde önem taģımaktadır Sosyal Güvenliğin Koordinasyonunda İdari İşbirliği AB üye ülkeleri arasında sosyal güvenliğin koordinasyonuna iliģkin idari iģbirliği 1408/71 sayılı tüzüğün 84 üncü maddesinde ve 883/2004 sayılı tüzüğün 76 ncı maddesinde düzenlenmektedir. Sosyal güvenliğin koordinasyonuna iliģkin idari iģbirliğinin ilk ayağını Ġdari Komisyon oluģturmaktadır. Bu alanda temel yetkili birimlerden biri olan bu Komisyon, her üye ülkenin bir temsilcisinden oluģmakta ve koordinasyon tüzüklerinin uygulamasına iliģkin olarak ortaya çıkan sorunların ortadan kaldırılması amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Komisyona iliģkin düzenlemeler, 1408/71 sayılı tüzüğün 80 ve 81 inci maddelerinde ve 883/2004 sayılı tüzüğün 76 ncı maddesinde yer almaktadır. Sosyal güvenliğin koordinasyonu alanında yetkili birimlerden bir diğeri ise Bilgi ĠĢlem Teknik Komisyonu dur. Elektronik bilgi iģlem sürecinin etkin bir Ģekilde yönetilmesi, Bilgi ĠĢlem Teknik Komisyonu tarafından Ġdari Komisyona yapılan öneriler ile sağlanmaktadır. Bilgi ĠĢlem Teknik Komisyonuna iliģkin düzenlemeler 883/2004 sayılı tüzüğün 73 üncü maddesinde yer almaktadır. Bilgi iģlem hizmetleri genel olarak taraflar arasında elektronik veya yazılı olarak gerçekleģtirilen bilgi değiģimlerinin sistemli bir Ģekilde korunması faaliyetlerini içermektedir. Söz konusu bilgi değiģimleri Bilgi ĠĢlem Teknik Komisyon un öngörmüģ

10 olduğu hükümlere uygun olarak kiģisel bilgilere saygı gösterilerek gerçekleģtirilmektedir. Ġdari iģbirliği sürecinde yer alan bir diğer yapı ise Sosyal Güvenliğin Koordinasyonuna iliģkin DanıĢma Komitesi dir. Komite her üye ülkeden bir hükümet temsilcisi ile iģçi ve iģveren sendikaları temsilcilerinin katılımıyla oluģmaktadır. Komiteye iliģkin düzenlemeler 883/2004 sayılı tüzüğün 75 inci maddesinde yer almaktadır Komitenin temel görevi, gerektiğinde koordinasyona iliģkin hükümlerde değiģiklik taleplerinde bulunmak veya herhangi bir değiģiklik talebi olması durumunda görüģ bildirmektir. Ġdari iģbirliğinin dördüncü ayağını ise ikili anlaģmalar oluģturmaktadır. Taraflar arasında mevcut olan sosyal güvenliğe iliģkin ikili anlaģmalar uygulamayı etkileyen en temel unsurlar arasında yer almaktadır. 5.Sosyal Güvenliğin Koordinasyonuna İlişkin Topluluk Tüzüklerinin Romanya da Uygulanması 5.1.Temel Yetkili Makamlar Her üye ülkede, sosyal güvenlik ile ilgili Bakan, Bakanlar veya sorumlu baģka bir makam bu konuda yetkili kılınmaktadır. Romanya da ise ÇalıĢma, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkili kurumdur. Bu alanda geçerli olan emekli aylıkları, ölüm tazminatları, iģ kazası ve mesleki hastalık yardımları, iģsizlik sigortası ve aile yardımlarına iliģkin yasal düzenlemelerin uygulanması ve takibinden sorumludur. Sağlık Bakanlığı ise hastalık, analık ve babalık ile iliģkili yardımların ayni ve nakdi olarak temininden sorumludur. 5.2.Sosyal Güvenliğin Koordinasyonunun Sağlanmasında Yardımcı Kurumlar Yardımcı kurumlar, kendi faaliyet alanlarına iliģkin mevcut koordinasyon hükümlerinin uygulanmasından sorumlu olan kurumlardır. Romanya da sosyal güvenliğin koordinasyonuna ilişkin yardımcı kurumlar aşağıda yer almaktadır; Ulusal Sağlık Sigortası Kurumu: Hastalık, analık ve babalık konuları ile ilgili yardımların ayni ve nakdi olarak temininden sorumlu birimdir. 883/2004 sayılı tüzüğün 1 inci bölümünde düzenlenmektedir. Emekli Aylığı ve Diğer Sosyal Sigorta Hakları Kurumu: Emekli aylıkları, ölüm tazminatı, iģ kazası ve meslek hastalığı tazminatı gibi konulardan sorumlu olan kurumdur. 883/2004 sayılı tüzüğün 2, 3, 4 ve 5 inci bölümlerinde düzenlemiģtir. Ulusal İstihdam Ajansı: ĠĢsizlik yardımlarından sorumlu olan kurumdur. 883/2004 sayılı tüzüğün 6 ncı bölümünde düzenlenmektedir.

11 Ulusal Sosyal Yardım Ajansı: ĠĢsizlik yardımlarına iliģkin görevleri mevcut olan bir kurumdur ve 883/2004 sayılı tüzüğün 8 inci bölümünde düzenlenmektedir. 5.3.Sosyal Güvenliğin Koordinasyonunun Sağlanmasında Temel Kurum Sosyal güvenliğin koordinasyonuna iliģkin ulusal mevzuatın düzenlemesinden sorumlu olan temel kurum ise Emekli Aylıkları ve Diğer Sosyal Sigorta Hakları Kurumu dur. Yetkili kurumun tespitinde kiģinin ikamet ettiği veya fiilen yaģadığı yer dikkate alınmakta yardımların kiģiye en rahat Ģekilde ulaģtırılabileceği kurum tarafından verilmesi sağlanılmaya çalıģılmaktadır. Romanya da bu sistem kurumların bölge teģkilatları ile sağlanılmaya çalıģılmaktadır. Bu kapsamda Sağlık Sigortası Kurumu Bölge Müdürlüğü, Emekli Aylığı Bölge Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlar Bölge müdürlüğü yetkili kurum olabilen birimlerdir.

12 2. BÖLÜM ULUSAL SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİN BİR BİLEŞENİ OLARAK SOSYAL YARDIM SİSTEMİ Romanya merkezi ve yerel kamu kurum ve kuruluģları, belediyeler ve sivil toplum kuruluģları tarafından yürütülen Romanya sosyal yardımlarının öncelikli amacı ailelerin, grupların ve toplumların maruz kaldığı sosyal dıģlanmayı önlemek ve toplumla bu kesimin bütünleģmelerini sağlamaktır. Romanya nın ulusal sosyal yardımlarla ilgili ilk yasal düzenlemesi 2001 yılında 705/2001 sayılı yasa ile gerçekleģtirilmiģtir. YaĢam kalitesini artırmak ve sosyal uyumu güçlendirmek amacıyla aktif ve pasif koruma programlarını uygulayabilmek için gerekli yasal çerçeveyi oluģturan ve sosyal yardım sisteminin finansmanına iliģkin hükümleri içeren ulusal sosyal yardım sistemini düzenleyen 47/2006 sayılı yasa ise 2006 yılında yayımlanmıģtır. Romanya nın sosyal yardım sistemi iki çeģittir; 1. Sosyal hizmetler 2. Sosyal yardımlar 1. Yasal Çerçeve Romanya daki sosyal yardım sistemi Ģu ilkeler üzerine inģa edilmiģtir; Genellik Ġnsan onuruna saygı Sosyal dayanıģma Ortaklık Yerellik Yardımlardan yararlananların katılımı ġeffaflık Ayrımcılık karģıtlığı Sosyal yardım sisteminden yasal düzenlemeler ile Romanya vatandaģları ve ülkede ikamet eden yabancı uyruklu kiģiler de yararlanabilmektedirler.

13 2. Kurumsal Çerçeve 2.1. Merkezi Düzeyde ÇalıĢma, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, merkezi düzeyde sosyal yardım ve sosyal içermeyle ilgili politikaların ve stratejilerin belirlenmesi, programların yapılması, mevzuatın ve konuyla alakalı raporların hazırlanması, yapılan yasal düzenlemelerin uygulanmasının izlenmesi, değerlendirilmesi ve uygulamaya taraf olanlar arasındaki koordinasyonun sağlanmasından sorumludur. Sosyal hizmetler ve ödemelere iliģkin merkezi düzeyde yapılan iģ ve iģlemlerden sorumlu olan Bakanlık, aynı zamanda sosyal politika ve programların geliģimi için mali ve teknik destek de sağlamaktadır. Örneğin aile içi Ģiddete maruz kalan kiģilerin ve çocukların korunmasına ve özürlülere iliģkin genel düzenlemelerin yapılmasına, stratejilerin belirlenmesine, programların yapılmasına, mevzuatın ve raporların hazırlanmasına yönelik iģlemler Bakanlığın görevidir. Sosyal yardımlardan merkezi düzeyde sorumlu olan bir baģka kurum da Ulusal Sosyal YardımlaĢma Kurumu dur. Bu Kurum tüm sosyal yardımların yönetildiği, Bakanlığa bağlı merkezi bir kurumdur. Sosyal hizmetler ve sosyal ödemeler alanındaki mevzuatın uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, ayrıca Kurumun sorumlu olduğu diğer faaliyetleri kontrol etmek TeftiĢ Kurulunun görevidir Yerel Düzeyde Romanya da sosyal yardım sistemi, yerel düzeyde Sosyal Ödemeler Kurumları ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumları olarak faaliyet göstermektedir. BükreĢ in de yer aldığı 42 ilde örgütlenmiģ Sosyal Ödeme Kurumları, sosyal içerme için hazırlanan stratejik eylem planındaki önceliklerin, sosyal yardım alanındaki ulusal stratejilerin, programların ve mevzuatın yerel düzeyde uygulanması ve izlenmesinden sorumludur. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumları ise BükreĢ te 6 tane olmak üzere ülke genelinde toplam 47 adettir. Bu Kurumların görevleri; çocukların, ailelerin, yaģlıların, özürlülerin ve diğer dezavantajlı grupların korumasına yönelik merkezi düzeyde hazırlanan ulusal strateji ve planların bölge düzeyinde geliģmesini ve uygulanmasını sağlamaktır. 3. Mali Yapı Romanya sosyal yardım sisteminin mali yapısı merkezi bütçe, il genel meclisinin bütçesi, belediye bütçesi ve bütçe dıģı fonlardan oluģmaktadır. Merkezi Bütçeden sağlanan kaynaklar; Sosyal ödemelerin finansmanının sağlanması,

14 Ulusal çıkar programların geliģiminin desteklenmesi, Sosyal hizmetlerin geliģtirilmesi için sübvansiyon verilmesi, Sosyal hizmetlerin ortak finansmanının sağlanması için kullanılmaktadır. Ġl Genel Meclisinin Bütçesine konulan kalemlerle; Ġl Genel Meclisinin sorumlu olduğu bölge sınırları içerisindeki sosyal hizmetlerin örgütlenmesinin finansmanı veya ortak finansmanı, Ġl genel meclisinin, BükreĢ Konseyinin ya da bölgesel yönetimlerin kararı ile yapılan sosyal ödemelerin finansmanı sağlanmaktadır. Belediye Bütçesinden ise yerel düzeyde örgütlenen sosyal yardım sisteminin kendi baģına ya da ortak finansmanı ve yerel düzeyde yapılan sosyal yardımların ve tazminatların finansmanı kapsamında yararlanılmaktadır. 4. Sosyal Hizmetlerde Kullanılan Bütçe Dışı Fonlar Bu fonlar Ģu kapsamdadır; BağıĢlar, Sponsorlardan sağlanan paralar, Ülkedeki tüzel kiģilerden veya yurtdıģından sağlanan diğer katkılar, Sosyal yardımlardan ve hizmetlerden faydalananların sağladığı katkılar. 5. Sosyal Hizmetler Sistemi Sosyal veya ekonomik muhtaçlıklarla karģılaģan kiģilerin, ailelerin, grup ve toplulukların yaģam kalitelerinin artırılması amacıyla gereken önlemlerin alınması, toplumda sosyal uyumun sağlanması ve faaliyetlerin uygulanması sosyal hizmetler olarak tanımlanabilir. Romanya da sosyal hizmetlerden yararlananlar; risk altındaki çocuklar, özürlü kiģiler, yaģlılar, Romen nüfusu, aile içi Ģiddete uğrayanlar ve hizmete ihtiyaç duyan diğer kiģilerdir. Ülkedeki sosyal hizmetler hem kamu hem de özel kuruluģlar aracılığıyla sürdürülmektedir. Bu kuruluģlar, sosyal hizmet sunma yetki belgesi almak zorundadırlar. Yetkili sosyal hizmet sağlayıcılarının ve yürüttükleri sosyal hizmetlerin ulusal düzeydeki elektronik kayıt defterinde kayıtlı olması da gerekmektedir.

15 Sosyal hizmetler, temel sosyal hizmetler ve belirli bir alanda uzmanlaģmıģ sosyal hizmetler olarak farklı Ģekillerde organize edilmektedir. Ġl düzeyinde, evde bakım hizmetleri çerçevesinde evde, kamu veya özel sektöre ait gündüz bakım evlerinde ve sosyal paylaģım alanlarında sosyal hizmetler sürdürülmektedir. Sosyal hizmetler, kalite standartlarına uygun olarak kanunla düzenlenmiģ ve iki çeģittir; Temel sosyal hizmetler: Bireylerin, ailelerin ve grupların zaman içerisinde karģılaģabilecekleri riskleri tanımlamak ve ortadan kaldırmak için gerekli koruyucu önlemleri alan koruyucu hizmetlerdir. Uzmanlaşmış sosyal hizmetler: Korunmaya muhtaç kiģilerin ve ailelere uzman personel tarafından eğitim, danıģmanlık, bakım, tıbbî ve psiko-sosyal rehabilitasyon alanlarında sunulan daha spesifik hizmetlerdir. Sosyal yardım sistemi esnek ve disiplinler arası bir yapı olarak organize ve koordine edilmiģtir. Sistem; sağlık, eğitim, barınma, istihdam vb konularla bağlantılı ve iģbirliği halinde sürdürülmektedir. 6. Sosyal Ödemeler Sistemi Romanya sosyal ödemeler sistemi, merkezi ve yerel kamu otoriteleri tarafından bu alana iliģkin düzenlenmiģ yasalar çerçevesinde ihtiyaç duyan kiģi ve gruplara yapılan ödemeleri içermektedir. Merkezi bütçeden veya yerel kuruluģların bütçesinden karģılanan bu ödemeler ayni ve nakdi olarak yapılmaktadır. Sistemden yararlananlar herhangi bir katılım payı veya prim ödemezler. Sosyal ödemeler sistemi aģağıdaki gibi sınıflandırılmıģtır; Aile yardımı (ödemeleri): Doğum halinde çocukların yetiģtirilmesi ve eğitimlerine katkı sağlamak için yapılan ödemeler, Sosyal yardım ödemeleri: Yeterli gelire sahip olmayan kiģilerin ve ailelerin asgari ihtiyaçlarını karģılamaya yönelik ödemeler, Tazminatlar ve olanaklar: Sosyal dıģlanmaya maruz kalan kiģi ve grupların toplumsal hayata dâhil edilerek toplumla bütünleģmesini sağlamaya yönelik ödemeler, Doğal afet durumunda yapılan ödemeler: Doğal felaketler durumunda zarara uğrayanların zararlarını tazmin etmeye yönelik ödemeler yılından bu yana Romanya da yaģam kalitesini artırmak için yapılan sosyal yardım programları Ģu Ģekilde sınıflandırılmaktadır; Çocuk parası, Çocuk yetiģtirme parası ve aylık teģviki,

16 Özürlü çocuğu olanlara verilen tazminat, Tek ebeveynli ailelerin yaģamlarını sürdürebilmeleri için verilen tamamlayıcı aile yardımları, Özürlü aylığı, HIV/AIDS virüsü taģıyan yetiģkin ve çocuklara verilen tazminat, Yakıt yardımı, Mali ve acil yardımlar Aile Yardımları Çocuk Yardımı 18 yaģ altındaki tüm çocuklara evrensel ilkelere dayalı olarak ayrım gözetmesizin yapılan ödemelerdir. 18 yaģ üstü okuyan ya da mesleki eğitim gören gençler de eğitimlerinin tamamlayana kadar bu yardımlardan yararlanabilmektedirler. Yapılan yardım miktarları Ģu Ģekildedir; 2 yaģından büyük çocuklar için 42 lei (RON) 3 yaģından büyük özürlü çocuklar için 84 lei (RON) 2 yaģına kadar ve 3 yaģından büyük özürlü çocuklar için 200 lei (RON) Çocuk Bakım Parası ve Tazminat Çocuk bakım parası, çocuğun doğumundan önceki 12 ay boyunca çalıģmıģ olan kiģilere çocuklar için 2 ya da özürlü çocuklar için 3 yaģına gelene kadar yapılan ödemelerdir. Çocuk bakım parası, 600 ila lei (RON) arasında değiģmektedir. Tazminat ise çocuk yetiģtiren ama aynı zamanda çalıģmak isteyen kiģilere yapılan ödemelerdir Özürlü Çocuk Yetiştirenlere Yapılan Ödemeler Çocuk bakım parası: Özürlü çocuğu olan kiģilere çalıģsın ya da çalıģmasın çocuk bakım parası verilmektedir. Aynı zamanda özürlü çocuğa sahip ebeveynler, özürlü çocukları 7 yaģına gelene kadar izin alma hakkına sahiptirler. 3 ila 7 yaģ arasındaki özürlü her bir çocuk için verilen bakım parası 450 lei (RON) tutarındadır. Çocuk bakım tazminatı: Özürlü çocuğu olan kiģilerden çalıģsın ya da çalıģmasın çocuk bakım parası almaya hakkı olmayanlara yapılan ödemelerdir. Bu kiģilere 3 yaģına kadarki her bir çocuk için 300 lei (RON), 3 yaģ ila 7 yaģ arasındaki her bir çocuk için ise150 lei (RON) ödenmektedir.

17 Özürlü ebeveynlere çocuk büyütmeleri karşılığında yapılan ödemeler: 3 yaģına kadarki her bir çocuk için 450 lei (RON), 3 yaģ ila 7 yaģ arasındaki her bir çocuk için 300 lei(ron) ödenmektedir Sosyal Yardım Ödemeleri Sosyal yardım ödemeleri, hiç bir geliri olmayan ya da asgari gelirin altında gelir elde eden ailelere ve kiģilere yapılan yardımlardır. Devlet, bir ailenin yaģamak için sahip olması gereken gelir düzeyini ifade eden asgari gelir düzeyi ile ailenin aylık net geliri arasındaki farkı aileye sosyal yardım parası olarak vermektedir. Ailedeki kiģi sayısına göre belirlenen asgari gelir için aylık miktarları Tablo:1 de gösterilmektedir; Tablo: 1 Asgari Gelir için Aylık Miktarları KiĢi Sayısı Aylık Miktarı Tek kiģilik aile için 125 lei (RON) 2 kiģilik aile için 225 lei (RON) 3 kiģilik aile için 313 lei (RON) 4 kiģilik aile için 390 lei (RON) 5 kiģilik aile için 462 lei (RON) Asgari gelir katkıları, belediye meclisleri tarafından sağlanmakla birlikte devlet bütçesinden karģılanmaktadır. Belediye baģkanları, asgari gelir ödemelerinden yararlanan ailelerdeki çalıģabilir durumda olan kiģileri, yasal çalıģma saatlerini geçmemek kaydıyla iģ sağlığı ve güvenliği ilkeleri çerçevesinde çalıģtırma hakkına sahiptir. KiĢi çalıģmayı reddederse sosyal yardım parası da askıya alınmaktadır Özürlü Kişilere Yapılan Ödemeler Özürlülere yapılan ödemeler kiģinin özürlülük derecesine göre değiģmektedir. Herhangi bir geliri olmayan özürlülerden yüksek özürlü oranına sahiplere ayda 202 lei (RON), düģük özürlü oranına sahip kiģilere ise ayda 166 lei (RON) ödeme yapılmaktadır. ÇalıĢan özürlülere ise 33,5-91 lei (RON) arasında ödeme yapılmaktadır. Özürlü aylıkları genel bütçeden belediyelere yapılan transferlerle ödenmektedir yılında Romanya da sosyal yardımlardan yararlanan kiģi sayısı ve yapılan toplam yardım miktarları Tablo: 2 de gösterilmektedir;

18 Tablo: 2 Sosyal Yardımlardan Yararlanan Kişi Sayısı ve Toplam Yardım Miktarları KiĢi ve Yardım Miktarı Sosyal Yardımlar Çocuk Yardımı Çocuk Bakım parası Aile Yardımı Tek Ebevyne Yapılan Yardımlar Sosyal Ödemeler 2010 yılında yardımlardan faydalanan kiģi sayısı yılında yapılan toplam ödemeler (lei) 2.8 milyar 2.1 milyar 405 milyon 180 milyon 414 milyon 7. Gelecekteki Amaçlar Romanya Hükümeti, toplumunun ve ihtiyacı olan vatandaģlarının gereksinimlerini karģılamaya dayalı sosyal yardım sistemini, geliģtirerek sürdürmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede; Sosyal dayanıģmayı sağlamak için ihtiyacı olan ailelere yapılan sosyal yardımları güçlendirerek ailenin sosyo-ekonomik durumlarını iyileģtirmek, Yoksul kiģilere sağlanacak asgari gelir düzeyini belirlerken bu kiģilerin çalıģma yaģamına katılma isteklerini artırıcı tutumlar geliģtirmek, Sosyal ödeme sisteminde ve kurumsal yapıda reform yapmak, Öncelikleri arasında yer alan yoksullukla ve sosyal dıģlanma ile mücadele etmek, Dezavantajlı grupların aktif iģgücü piyasasında yer almalarını teģvik ederek sosyal içermeyi sağlamak, Sosyal hizmetler ve bakım hizmetlerinin uzun vadede geliģtirilmesini sağlamak, Bakım hizmetlerini sosyal hizmetler kapsamına alarak uzun vadede geliģimini sağlamak konularında çalıģmalarını devam ettirmektedir.

19 3. BÖLÜM ROMANYA ULUSAL İŞ KURUMU Romanya Ulusal ĠĢ Kurumu, ulusal hizmet amaçlı 1 Ocak 1999 tarihinde kurulmuģ tüzel kiģiliği olan bir kamu kurumudur. Ulusal ĠĢ Kurumu, ÇalıĢma Bakanlığının Ġstihdam ve Sosyal Koruma Genel Müdürlüğüne bağlı Ġstihdam Ofislerinin görevini devralmıģtır. Bu Kurum ÇalıĢma, Aile ve Sosyal Koruma Bakanlığına bağlı olarak çalıģmakta, Ġstihdam ve Mesleki Eğitim alanındaki politikaları ve stratejilerini uygulamaktadır ve ana hedefleri Ģunlardır; ĠĢ piyasalarını araģtırarak istihdamı artırmak ĠĢsizliği önlemek ĠĢsizlik sigorta sisteminden faydalanan kiģileri korumak ĠĢ arayanların mesleki eğitim kurslarına katılımını teģvik etmek Sosyal içermeyi artırmak Ġstihdam piyasasında eģit muamele ilkesini geliģtirmek 1. Ulusal İş Kurumunun Temel Görevleri ĠĢ arayanlara danıģma ve rehberlik hizmeti sağlayarak, iģ arayanlarla iģverenler arasında aracılık vazifesi görmek. ĠĢsizlik sigortasının bütçesini hazırlayarak Bakanlığa sunmak. AB tarafından fonlanan insan kaynaklarının geliģtirilmesi programının uygulanmasını sağlamak. Ġstihdam piyasası istatistiklerini oluģturarak, kamuoyu ile paylaģmak. Serbest dolaģım kapsamında yurtdıģına giden Romanya vatandaģlarının iģlerini kolaylaģtırmak. Ġstihdam, mesleki eğitim ve sosyal koruma alanlarında çalıģmalar hazırlayarak Bakanlığın bilgisine sunmak. 2. Organizasyon Ulusal ĠĢ Kurumu illerde bulunan 42 Ġstihdam Büroları ve il dıģındaki bazı bölgelerde bulunan merkezlerle iģlerini yürütmektedir. Bu bürolarda 2537 kiģi çalıģmaktadır. Aynı Ģekilde 125 personelle 8 Bölgesel YetiĢkin Eğitim Merkezleri ve 15 personelle kendi personel eğitimi için 1 eğitim merkezi bulunmaktadır.

20 Ulusal ĠĢ Kurumu merkez ofisinde 205 kiģi ve toplamda 2882 kiģi çalıģmaktadır. Yönetim Kurulu ve DanıĢma Kurulu; sendikalar, hükümet ve iģveren örgütleri olmak üzere üçlü sistem esas alınarak oluģturulmuģlardır. Yönetim Kurulunun, BaĢkanlık ve Genel Sekreterlikten oluģan bir organizasyon yapısı bulunmaktadır. Genel sekreterlik BaĢkanlığa bağlıdır. Genel Sekretere bağlı birimlerle birlikte doğrudan baģkana bağlı birimlerde bulunmaktadır. Doğrudan Başkana Bağlı Birimler; Ġç Denetim Genel Müdürlüğü Aktif Tedbirler Kontrol Genel Müdürlüğü ĠletiĢim Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Sekreterliği Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi Operasyonel Programı Aracı Kurulu Genel Sekreterliğe Bağlı Birimler; Ġstihdam Piyasası Analiz ve Ġstihdam Programları Müdürlüğü Mesleki Eğitim Müdürlüğü Ekonomi Müdürlüğü Veri Tabanı Ġdare Müdürlüğü Uluslararası ĠliĢkiler Yasa ve Metodoloji Müdürlüğü ĠĢ Bulma Müdürlüğü EURES Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları ve Ücret Müdürlüğü Ġl Ġstihdam Büroları YetiĢkin Eğitim Merkezleri Personel Eğitim Merkezi 3. Ulusal İş Kurumunun İşsizlikle Mücadele İçin Aldığı Pasif Tedbirler Ulusal ĠĢ Kurumu iģsizlikle mücadele için iģsizlik yardımı uygulamaktadır. ĠĢsizlik yardımında belirlenmiģ prim ödeme süreleri ve iģsizlik yardımını alma süreleri; En az bir yıl prim ödemiģ olanlar için 6 ay,

21 En az 5 yıl prim ödemiģ olanlar için 9 ay, 10 yıl ve fazla prim ödemiģ olanlar içinse, 12 ay olarak belirlenmiģtir. Bu süreler Ģu anda iģsiz olanlar için 3 er ay uzatılmıģtır. Verilen miktar ulusal brüt asgari ücretin %75 i olarak belirlenmiģ ve bu orana hizmet yılıyla orantılı olarak aģağıda belirtilen oranlarda artıģ yapılmaktadır; En az 3 yıllık prim ödemesi varsa %3, En az 5 yıllık prim ödemesi varsa %5, En az 10 yıllık prim ödemesi varsa %7, En az 20 yıllık prim ödemesi varsa % Ulusal İş Kurumunun İşsizlikle Mücadele İçin Aldığı Aktif Tedbirler Ulusal ĠĢ Kurumu iģ arayanlar ve iģverenler için ayrı ayrı aktif tedbirler almaktadır. İş Arayanlar İçin Uygulanan Aktif Tedbirler; Mesleklerle ilgili bilgilendirme ve danıģma hizmetleri, ĠĢ bulma, Mesleki eğitim, Bağımsız çalıģmak veya iģ kurmak için baģlangıçta yapılması gereken faaliyetlere ĠliĢkin danıģma ve yardım hizmetleri, ĠĢgücünün hareketliliğini teģvik uygulamaları. İşverenler İçin Uygulanan Aktif Tedbirler ĠĢverenlerin kendi personel eğitiminin finansmanına destek vermek, Yeni istihdam oluģturanlara düģük faizli kredi sağlamak, Dezavantajlı grupları iģe alanlara vergi teģvikleri uygulamak.

22 4. BÖLÜM ROMANYA DEVLETİNDE GÖÇ KONUSUNA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER ve MEVCUT DURUM Dönemi İçin Ulusal Göç Stratejisi Romanya hükümetinin dönemine ait göç stratejisi ve söz konusu stratejinin temel unsurları alınan 1122 sayılı karar ile belirlenmiģtir. Söz konusu karar ile Romanya nın göç olgusuna karģı resmi yaklaģımı ortaya konularak, stratejinin hazırlık aģamasında uluslar arası standart ve yükümlülüklerin dikkate alındığı belirtilmiģtir dönemi için hazırlanan ulusal göç stratejisi ile göç olgusunun toplum üzerindeki olumsuz etkilerinin minimuma indirme, olumlu etkilerinin ise maksimuma çıkarma çalıģması yapılmıģtır. Bu süreçte göç olgusunun; kontrollü göç, yasa dıģı göçü önleme ve yasa dıģı göçle mücadele, sığınma talebi, yabancıların sosyal entegrasyonu ve Romanya dan dıģa göçün yönetimi gibi farklı alanlarına yönelik eylemler planlanmıģtır. Ulusal Göç Stratejisi ile Romanya, göç konusuna iliģkin politika alanlarında, ulusal çıkarlarına göre uygun olan ve ulusal sınırlarında ikamet edebilecek göçmen kategorilerini belirlemekte ve belirleme sürecinde AB düzeyinde mevcut program ve politika belgelerini dikkate alarak göçmenlerin haklarını da mümkün olduğunca korumaya gayret ettiğini belirtmektedir. Belge ile aynı zamanda Romanya sınırları içinde yasal yollardan ikamet etme hakkı kalmayan göçmenlerin uygun koģullarda ülkelerine iade edilmesi sağlanmaya çalıģılmaktadır. Ulusal Göç Stratejisi ile getirilen yeni yaklaşımın temel unsurları şu şekildedir: Yabancıların ülkeye kabulünde Romanya iģgücü piyasasının ihtiyaçları temel alınması, Özel iģ kurmak isteyen yabancı yatırımcıların ülkeye giriģinin teģvik edilmesi, Eğitim amacıyla ülkeye gelecek olan yabancıların seçimine iliģkin açık, anlaģılır ve etkili bir sistemin kurulması ve uygulanması, Romanya ya göç etmek isteyen ancak Romanya devletinin gerekli kıldığı yasal koģullara sahip olmayan yabancıların göç etme isteklerinin kırılması ve Romanya sınırları içinde yasa dıģı ikamet ve çalıģma ile etkin bir Ģekilde mücadele edilerek yasa dıģı göçlerin azaltılması, Yasa dıģı göçün kontrol edilmesinin geliģtirilmesine iliģkin uluslar arası iģbirliğin artırılması,

23 Yasa dıģı göçmenlerin ülkelerine iade edilmesi konusunda diğer AB üyesi ülkelerle birlikte gerçekleģtirilen ortak faaliyetlere katılımın sağlanması, Bölgesel bir yaklaģım dikkate alınarak Doğu Avrupa da sığınma konusuna iliģkin bir kapasite oluģturulması hususunda aktif rol almaya gayret gösterilmesi. Dört yıllık olarak düzenlenen bu Strateji, somut faaliyetler, sorumluluklar ve faaliyetler için gereken mali kaynakları içeren ve gösterilen hedeflere ne derece yaklaģıldığının etkin takibinin yapılabilmesi için, yıllık eylem planları olarak hazırlanması amaçlanmıģtır. Strateji, Bakanlıklar Arası Koordinasyon Grubunun Teknik Sekretaryası tarafından hazırlanmıģ ve Strateji de belirtilen hedeflerin gerçekleģtirilmesi için gerekli adımlar Yıllık Ulusal Eylem Planlarında belirtilmiģtir. Konu ile ilgili kurumların yüksek temsilcileri uygulamadan sorumlu birim olan Koordinasyon Grubunda yer almaktadır dönemi için hazırlanan Ulusal Göç Stratejisi ile Romanya hükümeti taraf olduğu uluslar arası anlaģmalar ile kabul edilen uluslar arası standart ve yükümlülüklere bağlılığını korumaya çalıģmıģtır. Söz konusu Strateji ile Romanya nın bir AB üyesi ülke olmasından kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmesi ve sürdürmesi de hedef olarak belirtilmektedir. Stratejide Romanya nın sığınma konusuna iliģkin olarak bireylerin istismar edilmesini önlemeye yönelik politika ve tedbirlere uyum göstermeye çalıģılacağı, Doğu ve Güney Doğu Avrupa da iģlevsel bir sığınma sisteminin geliģtirilmesi yönünde üstüne düģeni yapacağı ifade edilmektedir Dönemi Ulusal Göç Stratejisi ile göç konusuna iliģkin çok farklı ve geniģ alanda düzenlemeye gidilmiģtir. Strateji ile temel olarak aģağıdaki konularda somut tedbirler getirilmektedir: 1.1. Kontrollü Göç AB vatandaģlarının Birlik içinde serbest dolaģım ve ikamet hakkından faydalanabilmeleri için gerekli olan idari altyapının oluģturulması ve iģlerliğinin sağlanması, Üçüncü ülke vatandaģlarının iģgücü piyasasının ihtiyaçlarına göre çalıģmak amacıyla ülkeye giriģlerinin teģvik edilmesi, Ticari alanlarda yatırım yapma niyetinde olan yabancıların ülkeye giriģlerinin teģvik edilmesi, Romanya sınırları içinde eğitim görmek isteyen yabancıların seçimine iliģkin etkin bir sistem kurulması, Bilgi teknolojilerinin, ulusal sınırlar içinde göçe iliģkin bilgilerin toplanması ve etkin kontrolünü sağlamak amacıyla teģvik edilerek desteklenmesi,

24 Yasa dıģı göçü engelleyici ve yasa dıģı göçle müdahale edici faaliyetlerin yapılması, Potansiyel göçmenlerin Romanya devleti tarafından yasa dıģı göçe iliģkin alınan tedbirler/cezalar ve mevcut yasal göç fırsatlarına iliģkin etkin bir Ģekilde bilgilendirilmesi, Yasa dıģı göç ve insan kaçakçılığı ile mücadele eden kurumlar arasındaki iģbirliğinin geliģtirilmesi, Romanya sınırları içinde yasa dıģı olarak ikamet eden veya yasal yollardan giren ancak ikamet/çalıģma süresi sona eren yabancıların iadesine iliģkin tedbirlerin yoğunlaģtırılması, Bu alanda faaliyet gösteren Romanya kurumları ve AB üyesi devletlerin kurumları arasındaki iģbirliğinin geliģtirilmesi Beyin göçü Eğitim ve öğretim alanında beģeri sermayeye yapılan yatırımın kaybedilmesi, Ülke genelinde vasıflı iģgücünün kaybedilmesi, (Bunun sonucunda rekabet gücü ve gelir seviyesi düģerek uzun vadede ekonomik büyümenin olumsuz etkilenecektir.) Nitelikli iģgücündeki azalma sonucu niteliksiz veya az nitelikli iģgücünde artıģ gerçekleģmesi. (Bu artıģ ülkenin ekonomik geliģimi için gerekli altyapıyı zayıflatacaktır.) Romanya ekonomisini de etkileyen son ekonomik durgunluk nedeniyle iģgücü piyasasının krize karģı cevap verebilmesi uzun bir zaman alacak gibi görünmektedir. Kriz sonrası dönemde ve içinde bulunulan yıl itibarıyla iģsizlik oranlarının giderek artması, yabancı iģgücüne olan talebin gelecek iki yıl içinde azalacağı yönünde sinyal vermektedir. Romanya da yabancı iģgücünün istihdamına iliģkin ulusal mevzuat, yabancıların ülkede çalıģabilmesi için çalıģma nedenlerinin ulusal ekonomik durumlarla ilgili olmasını ve iģgücü piyasasının hazmetme kapasitesinin yeterli olmasını öngörmektedir. 2. Yasa Dışı Statüde Olan Yabancıların Gönüllü Olarak Ülkelerine Geri Dönüşleri ve Sosyal Entegrasyonları Romanya sınırları içinde ikamet eden yabancıların yasal ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlere aktif olarak katılımlarının desteklenmesi ve kültürel kimliklerine saygı duyulması,

25 Kabul edilen yabancı kategorilerinin Romanya toplumu ile uyum sağlamak için yeterli çabayı gösterdiğinden emin olunması ve Romanya devleti tarafından bu amaçla gerçekleģtirilen programlara katılmalarının teģviki, Göç alanında faaliyet gösteren kiģilerin, (devlet memurları, halk ve yabancılar) entegrasyonun önemi konusunda farkındalık düzeylerinin arttırılması. Söz konusu Strateji ile yukarıda belirtilen alanlarda düzenlemeye gidilmiģ ve göç politikasına iliģkin bir takım yeni unsurlar tespit edilmiģtir. 3. Romanya da Göçe İlişkin Yasal Çerçeve Romanya sınırları içinde çalışma amaçlı göçe ilişkin yasal düzenlemeler temel olarak şu şekildedir: dönemi için Romanya hükümetince kabul edilen 1122 sayılı Ulusal Göç Stratejisi Yabancıların Romanya Sınırları Ġçinde Ġstihdamı ve Görevlendirmesine iliģkin 56/2007 sayılı Hükümet Kararnamesi Yabancılara iliģkin rejimi değiģtiren ve yeniden yayınlanan 194/2002 sayılı Hükümet Kararnamesi 56/2007 sayılı Hükümet Kararnamesi ile Romanya sınırları içinde istihdam edilmek için ikamet eden kiģilere yönelik faaliyetlerin uyumlaģtırılması hedeflenmiģ ve Romanya topraklarında görevlendirilen kiģilere iliģkin düzenlemeler detaylandırılmıģtır. Söz konusu Kararname de Romanya topraklarında ikamet etmek ve çalıģmak isteyen yabancı uyruklu kiģilerin yerine getirmesi gereken koģullar detaylı bir Ģekilde açıklanmaktadır. Kararnamenin oluģturulmasında en önemli unsurlardan birisi daha önce ÇalıĢma Bakanlığı bünyesinde yer alan ĠĢgücü Göçü Ofisi yerine ayrı bir kurum olan Romanya Göç Ofisinin kurulmuģ olmasıdır. Yeni düzenleme ile yabancılar için gerekli olan ilgili yasal belgelerin temini Romanya Göç Ofisi tarafından gerçekleģtirilmektedir. Ayrıca bu Kurum, çalıģma ruhsatı verilmesi konusunda tek yetkili kurum olarak görevlendirilmektedir. 56/2007 kararname ile öngörülen temel unsurlar şu şekildedir: Yabancıların Romanya sınırları içinde çalıģmalarına ve istihdama iliģkin idari prosedürlerin basitleģtirilmesi, Bu alanda mevcut olan uzun ve karmaģık süreçlerin basitleģtirilerek yeni kurulan tek bir kurum altında toplanması ile etkinliğin arttırılması,

26 Romanya da çalıģmak veya görevlendirilmek amacıyla çalıģma izni çıkarmak isteyen yabancılara hem çalıģmak hem de oturmak için tek bir belge çıkarılması, ĠĢverenin, iģçiye aylık ortalama ücret sağlaması zorunluluğunun asgari ücret sigortası ile değiģtirilmesi, Yüksek vasıflara sahip üçüncü ülke vatandaģlarının Romanya ya kabulüne iliģkin özel prosedürlerin geliģtirilmesi, Yetkili kurum içinde etkili ve hızlı bir dosya/iģ akıģının sağlanması. 4. Sosyo-Ekonomik Gelişmelerin ve Diğer Unsurların Göç Politikası Üzerindeki Etkileri Ev sahibi ülke olarak Romanya, kontrollü göçün önemli bir politika alanı olarak ortaya çıkması üzerine yabancılara çalıģma izni verirken daha seçici davranmaya baģlamıģtır. Yakın dönemde ülkeye gelen üçüncü ülke vatandaģlarında artıģ eğiliminin ortaya çıkması da göç konusunun önemini arttırmıģtır. Romanya sınırları içinde mevcut yabancılara iliģkin Romanya Göç Ofisi tarafından açıklanan veriler Tablo: 3 ve Grafik: 1 de gösterilmektedir; 1 Tablo: 3 Romanya Sınırları İçindeki Mevcut Yabancı Sayıları YIL KĠġĠ Grafik: 1 Romanya Sınırları İçindeki Mevcut Yabancı Sayıları Kaynak: Romanya Göç Ofisi verileri AB vatandaģlarını içermekte ancak diğer yıllara ait veriler AB vatandaģlarına iliģkin verileri içermemektedir.

27 Romanya Hükümeti göç konusuna iliģkin alanlarda gerekli düzenlemeleri yapmak amacıyla 1122/2007 nolu kararname ile dönemi için Ulusal Göç Stratejisini yürürlüğe koymuģtur. Söz konusu karar ile Romanya devletinin, iģgücü göçüne iliģkin ve yasa dıģı göçe karģı uygulayacağı politikalar belirtilmekte ve AB üyesi bir ülke olmasından kaynaklanan sorumlulukları dikkate alınmaktadır. Romanya devleti bu amaç doğrultusunda, ulusal ekonomiye uygulanacak bir göç politikası kabul ederek, yabancıların ülkeye kabulünü ve ikametlerini takip etmeyi amaçlamaktadır. Söz konusu Strateji, Romanya iģgücü piyasasının belirli ihtiyaçları ile yabancıların kabulü arasında etkileģim sağlanmasına olanak tanımaktadır. Ġstihdam edilmek üzere ülkeye kabul edilecek uygun üçüncü ülke vatandaģları, Romanya hükümeti tarafından ulusal stratejide belirlenen iģgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda seçilmektedir. Yabancıların çalıģmak amacıyla ülkeye kabul edilmeleri konusunda kota uygulamasına gidilmesi iç piyasada iģgücü sıkıntısı yaģanan alanların tespiti için yapılan çeģitli faaliyetlere bağlı olarak gerçekleģmektedir. Üçüncü ülke vatandaģları için çıkartılması gereken çalıģma ruhsatları da bu alana özgü yasal düzenleme olan Yabancıların Romanya Sınırları Ġçinde Ġstihdamı ve Görevlendirmesi kararına uygun olarak çıkartılmaktadır. 56/2007 sayılı Yabancıların Romanya Sınırları Ġçinde Ġstihdam ve Görevlendirmesi adlı kararının yürürlüğe girmesi ile AB veya Avrupa Ekonomik Alanı üyesi olmayan ülke vatandaģlarının Romanya sınırları içinde iģ sahibi olmasına iliģkin koģullar düzenlenmiģtir. Düzenleme ile verilmesi öngörülen çalıģma ruhsatı, söz konusu üçüncü ülke vatandaģlarının bir iģveren altında istihdam edilmeleri ve görevlendirilmeleri için gerekli tek resmi belge haline gelmiģtir. Gerçekleştirilen düzenlemeye göre üçüncü ülke vatandaşlarının aşağıdaki hallerde Romanya da istihdam edilebilmesi mümkündür: Söz konusu iģ, Romanya vatandaģları, AB vatandaģları, Avrupa Ekonomik Alanı anlaģmasına taraf olan ülke vatandaģları ve Romanya sınırları içinde sürekli oturma iznine sahip kiģilerce doldurulamaması, Ġstihdam edilmek isteyen yabancı uyruklu kiģinin; iģverenin mesleki eğitim, tecrübe ve sertifikaya iliģkin olarak Ģart koģtuğu gereklilikleri yerine getirebilmesi, Hükümetin yıllık olarak belirlemiģ olduğu yabancılara verilecek çalıģma izni sayısını geçmemesi, Yabancı çalıģtırmak isteyen Ģirketin devlet gelirlerine iliģkin borçlu konumda olmaması. 56/2007 sayılı karar ile iģgücü göçüne iliģkin ulusal politikaları, Romanya iģgücü piyasasının ihtiyaçlarını ve ÇalıĢma Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın ilgili

28 kararlarını dikkate alarak yabancılara verilecek çalıģma izinleri sayısının hükümet tarafından yıllık olarak tespit edilmesi öngörülmektedir. Romanya Göç Ofisi dörder aylık dönemler halinde çıkartılan çalıģma ve ikamet izinleri ve Romanya sınırlarında bağlı faaliyetlerde çalıģan AB vatandaģlarının durumuna iliģkin istatistikî verileri ÇalıĢma, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı na göndermekte, Bakanlık da bu veriler ıģığında piyasada iģgücü yetersizliği olan alanları tespit etmektedir. 5. Göç Olgusunun Göç Veren Ülkenin Sosyo-Ekonomik Gelişimine Olan Etkisi 1990 ların ortasından bu yana, özellikle son 10 yıldır, Romanya vatandaģları Batı Avrupa ya büyük çaplı göçler gerçekleģtirmeye baģlamıģtır. GerçekleĢtirilen göçlerin büyük kısmı Almanya, Ġtalya ve Ġspanya ya yönelik olmuģ ancak BirleĢik Krallık, Ġrlanda, Fransa ve diğer AB üyesi ülkelere de kısmı göçler gerçekleģmiģtir. Romanya için iģgücü göçünün etkileri; göç dalgasının büyüklüğüne, göçmenlerin türlerine ve ülkenin iģgücü piyasası göstergelerine göre büyük değiģiklikler gösterebilmektedir. Göçün ülke üzerindeki etkileri çok boyutlu olarak gerçekleģmekte ve tüm ekonomiyi ilgilendirmektedir. Bu nedenle etkileri değerlendirirken iģgücü piyasası için gerekli olan vasıfları yüksek vasıf ve düģük vasıf olmak üzere sınıflandırmak faydalı görülmektedir. a) İşgücü Göçünün Olumlu Etkileri: ĠĢgücü göçü iģsizlik oranının azalmasına katkıda bulunurken ilaveten iģgücü piyasası baskılarının hafiflemesini ve genel bütçeden yapılan sosyal harcamaların azalmasını sağlamaktadır. Romanyalı göçmen işçilerin gerçekleştirdiği para transferleri: Romanyalı göçmenlerin bankalar aracılığıyla gerçekleģtirdiği para transferleri Romanyalı tüketicilerin yaģam standartlarının ve alım güçlerinin artmasını sağlayarak tüketicilerin mal ve hizmetlere yönelik taleplerini arttırmaktadır. DıĢarıdan Romanya ya gerçekleģtirilen para transferi, göçmenlerin göç ettikleri bölgeler üzerinde olumlu etki yapmaktadır. Transferler gerek mikro gerekse makro ekonomik düzeyde etki etmekte, iģgücü, gelir, sağlık ve gelir dağılımı gibi makro ekonomik yönetim unsurlarına katkı sağlamaktadır. Ülke dıģında yaģayan Romanya vatandaģları teknoloji geliģtirilmesi veya transfer edilmesi konusunda önemli bir kaynak niteliği taģımaktadır. b) İşgücü Göçünün Olumsuz Etkileri: Romanya da ki nüfus yapısında olumsuz yönde değiģikliğe sebep olması,

29 Nüfusta yer alan yaģ gruplarında değiģikliğe neden olarak geleceğe yönelik potansiyel iģgücünde olumsuz etkilerde bulunması, BaĢta kırsal kesim olmak üzere nüfusun yaģlanması sorununa neden olması, ĠĢgücünün bölgesel ve sektörel dağılımında değiģikliğe neden olması, Romanya iģgücü piyasasında var olan aksaklıklar özellikle imalat, inģaat ve tarım sektörlerinde yer alan Ģirketler için ekonomik kayba neden olması. Ayrıca göçmen iģçiler devlet bütçesine doğrudan katkı yapan kiģilerden oluģtuğu için bu kiģilerin ülkeyi terk etmesi arkalarında bıraktıkları kiģiler için mali yük oluģturmaktadır. Devlete vergiler yoluyla gelir aktarması gerçekleģtirildiğinden vergi mükelleflerinin azalması devletin gerçekleģtirmekte olduğu kamu transferlerinde de azalmaya neden olmaktadır. 6. Çalışma İzni Verilmesine İlişkin Prosedür Daha önce belirtildiği gibi Romanya da yabancıların istihdam edilmeleri veya görevlendirilmeleri 56/2007 sayılı hükümet kararnamesi ile belirlenmiģtir. Söz konusu karara göre: Romanya, AB veya Avrupa Ekonomik Alanı üyesi bir ülke (Ġzlanda, LihtenĢtayn ve Norveç) vatandaģı olmayan kiģileri yabancı olarak tanımlamaktadır. Yapılan bu tanım neticesinde, ülke sınırları içinde AB düzenlemelerine göre istihdam edilen AB vatandaģları artık yabancı olarak kabul edilmemektedir. Böylece Romanya sınırları içinde istihdam edilen AB vatandaģları Romanya vatandaģlarına uygulanan yasalarla aynı yasalara bağlı olmakta ve eģit muamele görmektedirler. Söz konusu yasalar aşağıda yer almaktadır: Topluluk içinde çalıģanların dolaģımına iliģkin 1612/68 sayılı tüzük Birlik vatandaģları ve aile üyelerinin Birlik içinde serbest dolaģımlarını ve ikametlerini düzenleyen 2004/38 sayılı tüzük 7. Çalışma Ruhsatı Yabancı iģgücünün Romanya sınırları içinde istihdam edilmesi ancak çalıģma ruhsatı alınması ile mümkün olmaktadır. ÇalıĢma ruhsatı, ruhsat sahibinin tek bir iģveren altında istihdam edilmesi veya görevlendirilmesine imkân veren temel yasal belgedir. Belge ile çalıģma izni yerine çalıģma ruhsatı kavramı getirilmiģ olması nedeniyle ilgili yasal belgelerde çalıģma izni geçen yerlerin artık çalıģma ruhsatı olarak yorumlanması gerekmektedir. Örneğin Romanya ĠĢ Kanununun 36 ncı maddesinde geçen Yabancı ülke vatandaģları veya vatansız kiģilerin kanunların öngördüğü Ģekilde çalıģma izni alarak bireysel iģ sözleģmeleri ile istihdam edilmeleri mümkündür. ifadesinde yer alan çalıģma izni ifadesi çalıģma ruhsatı olarak algılanmalıdır.

30 Bu kapsamda Romanya yetkilileri tarafından aktarılan verilere göre çalıģma izni için baģvuran kiģi sayıları ve bu kiģilerin vatandaģı oldukları üçüncü ülkelere iliģkin veriler Tablo: 4 de verilmektedir; 2 Tablo: 4 Çalışma İzni İçin Başvuran Kişi Sayısı ÇalıĢma Ruhsatı Türü Sayısı ÇalıĢma Ruhsatı Türü Sayısı Görevlendirme 291 Görevlendirme 1426 Sürekli ÇalıĢanlar 1590 Sürekli ÇalıĢanlar 2562 Eğitim Amaçlı 24 Eğitim Amaçlı 75 Sezonluk ĠĢçiler 25 Sezonluk ĠĢçiler 2 Sporcular 166 Sporcular 131 Sınır Ötesi ÇalıĢanlar 3 Sınır Ötesi ÇalıĢanlar 1 Aile BirleĢimi 3 KoĢullu ÇalıĢma 1 Toplam 2102 Toplam 4198 Romanya Devleti tarafından çıkarılan çalıģma ruhsatlarında 2009 yılına kıyasla 2010 yılı ruhsat miktarında yarı yarıya bir azalma yaģandığı dikkat çekmektedir. Yine Romanya yetkililerince sağlanan verilere göre çalıģma ruhsatı tanınan üçüncü ülke vatandaģları arasında Türk vatandaģları birinci sırada yer almaktadır. Buna iliģkin veriler Tablo: 5 te gösterilmektedir; 3 Tablo: 5 Çalışma Ruhsatı Tanınan Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Sayısı Göçmenin VatandaĢlığı Sayısı Göçmenin VatandaĢlığı Sayısı TÜRKĠYE 441 TÜRKĠYE 1196 ÇĠN 337 ÇĠN 1168 MOLDOVA 160 MOLDOVA 379 NEPAL 156 FĠLĠPĠN 159 FĠLĠPĠN 153 GÜNEY KORE Çalışma Ruhsatına İlişkin Kayıt Prosedürü Yürürlükte olan yasalara göre AB ve Avrupa Ekonomik Alanı üyesi ülke vatandaģlarının Romanya da çalıģmak için çalıģma ruhsatı alması gerekmemektedir. ÇalıĢma ruhsatı, yabancının talebi üzerine, Romanya mevzuatında belirtilen istihdam ve görevlendirmeye iliģkin gereklilikleri karģılaması durumunda çıkartılmaktadır. Bu kiģilerin Romanya sınırları içinde istihdam edilebilmesi için yasal ve 2010 yıllarında Romanya tarafından çıkartılan çalıģma ruhsatlarına iliģkin veriler ve 2010 yıllarında çalıģma ruhsatı verilen kiģilerin vatandaģı oldukları ülkeler sıralaması

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ NİSAN 2012 6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ 6111 Sayılı Kanunun 74 üncü maddesiyle 4447 sayılı Kanuna eklenen ve ilave istihdam teģvikini düzenleyen geçici 10 uncu maddesi 01.03.2011 tarihi itibari ile yürürlüğe

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ Ġstanbul, 05.02.2010 SİRKÜLER 2010 / 014 KONU: 5951 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER 5951 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Ġle Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014)

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) 1.Kadınların işgücüne katılım oranı ve istihdamı artırılacaktır. TEDBĠR SORUMLU KURUM/ ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK KURUM/ SÜRE AÇIKLAMA 1.1 Kadınlar üzerindeki bakım yükümlülüklerini azaltmaya yönelik tedbirler

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET

ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETĠN ĠLK ÜNĠTESĠ SĠZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERĠLMĠġTĠR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNĠTELERĠ ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBĠLĠRSĠNĠZ. ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET WWW.KOLAYAOF.COM

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ 1.EriĢilebilir Bir Eğitim Sistemi Ġçerisinde Herkese Okul Öncesinden BaĢlayarak Temel Beceri ve Yetkinliklerin Kazandırılması TEDBĠR SORUMLU ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK SÜRE AÇIKLAMA 1.1. Eğitime eriģimde özel

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 TOPLANTI TARĠHĠ : 17.04.2013 TOPLANTI SAATĠ : 10:00 TOPLANTI YERĠ : TMO Genel Müdürlüğü Toprak Mahsulleri Ofisi

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ SOSYAL YARDIM VE DAYANIġMA FONU YENĠ OLANAKLARLA AVUKATIN YANINDA

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ SOSYAL YARDIM VE DAYANIġMA FONU YENĠ OLANAKLARLA AVUKATIN YANINDA 18 SDYF TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ SOSYAL YARDIM VE DAYANIġMA FONU YENĠ OLANAKLARLA AVUKATIN YANINDA Türkiye Barolar Birliği bağıtladığı özel anlaģmalar ile avukatlara sağlık hizmeti verilmesi konusunda yeni

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5746 Kabul Tarihi : 28/2/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/3/2008 Sayı : 26814 Yayımlandığı Düstur : Tertip :

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. S.

İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. S. İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU İzmir, Mayıs - 2015 İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

Esas Birim :Teknik Hizmetler Kurulu BaĢkanlığı Tarih:04.03.2013 Genelge No:25 Özeti : YAS Hak.Kanunda DeğiĢlik Hk

Esas Birim :Teknik Hizmetler Kurulu BaĢkanlığı Tarih:04.03.2013 Genelge No:25 Özeti : YAS Hak.Kanunda DeğiĢlik Hk Esas Birim :Teknik Hizmetler Kurulu BaĢkanlığı Tarih:04.03.2013 Genelge No:25 Özeti : YAS Hak.Kanunda DeğiĢlik Hk ZĠRAAT ODASI BAġKANLIĞI NA... 01/03/2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

Türkiye de İşsizlik Sorunu Çıkmaz Sokakta

Türkiye de İşsizlik Sorunu Çıkmaz Sokakta Türkiye de İşsizlik Sorunu Çıkmaz Sokakta Erdem ALPTEKİN-Sait KAYA Giriş ĠĢsizlik geçmiģte olduğu gibi günümüzde de tüm ülkelerin ortak sorunu. Günümüzde devletlerin en önemli sorunlarından biri haline

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI 1 GİRİŞ TÜRKİYE DE ULUSLARARASI KORUMA MEVZUATI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL İLKELER-TANIMLAR Göç İdaresi Genel Müdürlüğü,

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģ sağlığı

Detaylı

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bekir AKTÜRK* 52 1. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25 inci dönem milletvekili

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın]

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

MESLEKİ EMEKLİLİK PROGRAMLARININ TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

MESLEKİ EMEKLİLİK PROGRAMLARININ TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ MESLEKİ EMEKLİLİK PROGRAMLARININ TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ ġenay GÖKBAYRAK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi senay.gokbayrak@politics.ankara.edu.tr Refah Devletinin Krizi ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI

SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURĠZMĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 20-11-2012-ANKARA 1 SERBEST BÖLGE TANIMI Genel olarak serbest bölge; ülkenin

Detaylı

Kadınların Eğitim Düzeyi Arttıkça, İşgücüne Katılım İmkanları da Artmaktadır

Kadınların Eğitim Düzeyi Arttıkça, İşgücüne Katılım İmkanları da Artmaktadır Kadınların Eğitim Düzeyi Arttıkça, İşgücüne Katılım İmkanları da Artmaktadır Nimet ÇUBUKÇU Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Toprak İşveren: Ülkemizde, kadının çalıģma yaģamındaki sorununu değerlendirir

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI

AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI 13. Alt komisyon Toplantısı FAO Genel merkezi ROMA / ĠTALYA Katılımcı Filiz KĠġTĠN 27.3.2013 AMAÇ FAO tarafından desteklenmekte olan Doğu Akdenizde Sorumlu balıkçılığın

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 3/6/2011, No : 633 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ulusal Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9/2 Maddesine

Detaylı

TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI

TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI 1 AB de Özel Sağlık Sigortası Uygulamaları Geçtiğimiz dönemlerde sağlık harcamalarında kaydedilen artış, kamu sağlık sistemlerinin sürdürülmesinde sorun yaşanmasına

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESĠ, DOĞU KARADENĠZ PROJESĠ VE KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ

DOĞU ANADOLU PROJESĠ, DOĞU KARADENĠZ PROJESĠ VE KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ 1149 DOĞU ANADOLU PROJESĠ, DOĞU KARADENĠZ PROJESĠ VE KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIKLARININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2012 /32

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2012 /32 T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/1006 25/09/2012 Konu : 2011/58 Sayılı Genelgede DeğiĢiklik Yapılması GENELGE 2012 /32 Bilindiği

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

I. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ FİNANSAL HİZMETLER TEK PAZARI. I.1 KURUCU ROMA ANTLAġMASI VE FĠNANSAL HĠZMETLER

I. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ FİNANSAL HİZMETLER TEK PAZARI. I.1 KURUCU ROMA ANTLAġMASI VE FĠNANSAL HĠZMETLER SUNUŞ 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile AB arasında tam üyelik müzakerelerine baģlanması kararı alınmıģtır. Bu kararın ardından Türkiye ile AB arasında katılım süreci baģlamıģtır. Katılım süreci, Türkiye

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU HAZIRLAYAN: MUSTAFA KARAKAYA İÇ DENETÇİ Eylül 2011 SUNUM PLANI GiriĢ 25 adet sunu bulunmaktadır. Kısaca

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü. ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya Mart 2011

Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü. ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya Mart 2011 Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya 29-31 Mart 2011 Sendikamızı temsilen yönetim kurulu üyelerimiz Fikret Civisilli ve Deniz Özalp ETUCE konferansına

Detaylı

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Gaziantep ve AB Projeleri SIRASI KURULUŞ SÖZLEŞME ADEDİ YÜZDESİ HİBE TUTARI ( ) YÜZDESİ 1 Ankara 206 6,39 23.461.895,52 5,83 2 İstanbul 203 6,29 25.963.219,98

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2010 30 HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. Rapor Dönemi, Ortaklığın unvanı, yönetim

Detaylı

19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.tekrar başlatılmayacaksa 4 nolu kod kullanılır)

19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.tekrar başlatılmayacaksa 4 nolu kod kullanılır) 20.03.2017/47-1 1 ŞUBAT 2017 TARİHİNDEN SONRA ÖZEL SEKTÖR İŞVERENLERİNCE İŞE ALINANLAR İÇİN GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ UYGULAMASINA İLİŞKİN GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ÖZET : Tebliğde 1/2/2017 tarihinden

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi :

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi : 01 OCAK 2011-30 EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I. Giriş 1- Raporlama Dönemi : 01.01.2011-30.09.2011 2- Ortaklığın Unvanı : İş Portföy Yönetimi AŞ Şirket Hakkında Genel Bilgi ĠĢ

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire BaĢkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-0310-314186 ANKARA Konu : 5084 sayılı Kanunun 4. ve 7. maddelerinde

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģyerlerinde iģ sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı