NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI 2013-2023"

Transkript

1 Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü Niğde Şube Müdürlüğü 3 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI 3-3

2 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI 3-3 Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü Niğde Şube Müdürlüğü 3 KISALTMALAR UNEP CBS STK D.S.Ġ. TMO DĠE TÜĠK OSB KOSGEB SEK HKD UNESCO SWOT MTA TSO OSĠM AHĠ-KA ÇġĠM KHGB ĠÖĠ ÜN KTĠM KY HEM UDHĠM B WWF D MHT R M DB DG PF DGR KMG P KHġM KeG KuG SOB BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı Coğrafi bilgi sistemleri Sivil Toplum KuruluĢları Devlet Su ĠĢleri Toprak Mahsulleri Ofisi Devlet Ġstatistik Enstitüsü Türkiye Ġstatistik Kurumu Organize Sanayi Bölgesi Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı Süt Endüstrisi Kurumu Hızlı Kırsal Değerlendirme BirleĢmiĢ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Güçlü, Zayıf, Fırsatlar, Tehditler Maden Tetkik Arama Ticaret ve Sanayi Odası Orman ve Su ĠĢleri Müdürlüğü Ahiler Kalkınma Ajansı Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü Köylere Hizmet Götürme Birliği Ġl Özel Ġdaresi Üniversiteler Kültür ve Turizm Ġl Müdürlüğü Kamu Yönetimi Halk Eğitim Merkezi UlaĢtırma, Denizcilik, HaberleĢme ve Ġl Müdürlüğü Belediyeler Doğal Hayatı Koruma Derneği Dernekler Muhtarlıklar Rafting Mağaracılık Dağ Bisikletçiliği Dağ-Yayla Gezisi Ġmkanı Peyzaj Güzelliği/Foto Safari DüzenlenmiĢ Doğa Gezisi Rotası Tabiata Uyumlu Kırsal Miras Gezisi Pansiyonculuk Kır Havasında ġehir Merkezleri Kelebek Gözlemciliği KuĢ Gözlemciliği Sportif Olta Balıkçılığı ii

3 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI 3-3 Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü Niğde Şube Müdürlüğü 3 MP KSP EGB BOG FGĠ EBG KP DÇG BDPKG KMG Y Ts ġ P Mğ Jm Bt Bo At HS KK Milli Park vb Sahalar KıĢ Sporları Potansiyeli Estetik Göl/Baraj Olan Yerler Botanik Gezilere Uygun Saha Ormanaltı Florası, Tanıma Gezi Ġmkanı Endemik Bitkilerin Gözlemi Köy Pazarları Çayır ġeklinde GruplanmıĢ Dağ Çiçekleri Gezisi Bakir Doğa Parçaları KeĢif Gezisi Dokusu BozulmamıĢ Kırsal Miras Gezisi Yaya Gezi Ġmkanı Tarihi Eserler Sit Alanı ġelale Görme Ġmkanı Peyzaj Değeri Yüksek Yerler, Fotoğrafik Yerler Mağara Gezisi Jeolojik ve Jeomorfolojik Değerler Botanik Gezisi Ġmkanı Bakir Orman Gezisi Ġmkanı Atla Geziye Uygun Hava Sporları Kamp Karavan iii

4 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI 3-3 Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü Niğde Şube Müdürlüğü 3 SUNUġ Önümüzdeki yıllarda Niğde ilimizin sadece yerel turizm için değil, uluslararası turizm için de cazip bir turizm üssü haline gelmesi dileğimizdir. Turizmin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan kalkınmadaki katkısı dünyada olduğu gibi ülkemizde de gittikçe daha çok vurgulanmakta, sürdürülebilir kalkınma anlayıģı ile beraber turizmin konusu olan tarihi, kültürel ve doğal değerlerin korunması, turizm faaliyetlerinin yarattığı ekonomik gelir miktarı kadar önem kazanmaktadır. Bu yeni anlayıģ, kitle turizminin sosyal ve fiziki çevredeki tahrip edici özelliklerini barındırmayan alternatif turizm alanındaki talepleri her geçen gün artırmaktadır. Ancak alternatif turizm çeģitlerinin bir bölgede ya da ülkede yaygınlaģtırılmasının sağlanmasında önemli güçlükler bulunmaktadır. Sürdürülebilir turizm çeģitleri planlarda kendilerine rahat yer bulmalarına rağmen turizm aktörlerinin konu hakkında farkındalığının olmaması ve özel sektör giriģimlerinin kitle turizmi üzerine olması uygulamada ciddi sıkıntılara yol açmaktadır. Bu açmazları aģmak için geleneksel hibe desteklerinin yanı sıra, yenilikçi yönetiģim modellerinin de önemi büyüktür. Dileriz bu çalıģma, Doğa Turizmi değerlerimizin korunması, tanıtımının uluslararası düzeylere taģınması ve etkin bir hizmet dengesinin kurularak yöremiz insanlarının refah düzeylerinin arttırılmasına katkı sağlar. iv

5 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI 3-3 Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü Niğde Şube Müdürlüğü 3 ÖNSÖZ Turizmin Türkiye ve dünya için öneminin her geçen gün artması ve turizm gelirlerinin ülkemiz ekonomisindeki yeri göz önünde bulundurulduğunda görülmektedir ki, var olan turizm potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve bu amacın sürdürülebilir kalkınma anlayışına entegre edilmesi gelişmekte olan iller için hayati önem arz etmektedir. Küreselleşen dünyamızda hızla gelişmekte olan turizm; sektörde yükselen eğilimleri yakından izleme ve talep gören çok çeşitli turizm alanlarında sahip olunan zenginliklerden etkili ve verimli şekilde faydalanma gerekliliğini de beraberinde getirmektedir. Niğde ilinin kalkınmasında ciddi katkısı olacağına inandığımız turizm sektörünün gelişimi ve çağın gereklerine uygun olarak desteklenmesi ilimizin öncelikleri arasındadır. İlimizin sahip olduğu turizm çeşitliliği açısından son derece zengin bir bölge olup; önceliklendirilerek açığa çıkarılması gereken büyük bir turizm potansiyelini de sınırları içerisinde barındırmaktadır. Niğde ili; Tarih, kültür, inanç, termal, dağcılık, kış sporları, av, yayla ve alternatif turizm için oldukça geniş bir aktivite yelpazesi sunmaktadır. Nitekim ilimizin zenginlikleri ve sahip olduğu potansiyel, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da göz önünde bulundurulmuş ve ilimiz kendisine 3 Türkiye Turizm Stratejisi nde önemli bir yer bulmuştur. İlimiz için hazırlanan ve 3-3 yıllarını kapsayan Planı nın hazırlık sürecinde gördük ki, turizm, insanımız için de kalkınmada öncelikler arasındadır. Katılımcı bir anlayışla hazırlanan Planımızın vizyonu; Sürekli Üreten, Birlikte Yükselen, Doğal Dokusuyla Fark Niğde olarak belirlenerek ilimiz açığa çıkarılması hedeflenen potansiyelinin sahip Olduğu doğal dokusunda yattığına vurgu yapılmıştır. Kurumumuz halkımızla yaptığı ortak çalışmalar sonucu belirlenen hedeflerden biri olan Turizmin il Ekonomisindeki Ağırlığının Artırılması hedefini gerçekleştirmek adına çalışmalarına başlamıştır. Bu hedefe yönelik aktivitelerin ilk ayağı olarak da kurumumuzun; yapmış olduğu çalışma toplantılarındaki amacı; ilde dağınık ve bireysel çalışmalar sergileyen turizm paydaşlarını bir araya getirip; beraber çalışabilecekleri ortak bir zemin yaratarak gelecekteki benzer çalışmaların ilk adımını atmak ve Niğde de turizmin gelişimi için bir eylem planı oluşturmak olmuştur. Kurumumuz anlayışının temel dayanağını sürdürülebilirlik oluşturmaktadır. Çalışmalarda katkıda bulunan herkese teşekkür ederim. Turgut KOÇAK Şube Müdürü v

6 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI 3-3 Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü Niğde Şube Müdürlüğü 3 ÇALIġMANIN MAKSADI Turistik bir hedefin pazarlanabilmesi ve turist çekebilmesi için çok yönlü çalıģmalar gerekmektedir. Turistik hedeflerde, ulaģım, konaklama, yeme-içme, müze, ören yeri, eğlencedinlence imkânlarının varlığı oldukça önemlidir. Bu imkânlar aynı zamanda hedefin çekiciliğini de oluģturmaktadır. Bir yörenin turistik potansiyelinin pazarlanması son yıllarda alternatif turizm türlerine dayanarak yapıldığı görülmektedir. Niğde yöresi için yapılan Ekoturizm eylem planı, kapsamında bulunan kaynakları Niğde turizminin pazarlanması düģüncesinde bütüncül bir yaklaģımla ele alınarak, turizm aktörlerinin katılımında sağlanması amaçlanmaktadır. Niğde ekonomisinin güçlendirilmesinde stratejik öneme sahip turizm alanında kapasite geliģtirmeye yönelik araģtırma faaliyetleri yaparak gelirlerinin artmasına katkı sağlamak bunun yanı sıra turizmin çeģitlendirilmesine yönelik stratejik öneme sahip olan ekoturizm alanında yapılacakları tartıģmak önem taģımaktadır. vi

7 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI 3-3 Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü Niğde Şube Müdürlüğü 3 ĠÇĠNDEKĠLER KISALTMALAR...ii ÖNSÖZ... v ÇALIġMANIN MAKSADI... vi ĠÇĠNDEKĠLER... vii ġekġller, GRAFĠKLER, HARĠTALAR, RESĠMLER VE TABLOLAR LĠSTESĠ... ix. GĠRĠġ.... Doğal Alanlar, Yöre Ġnsanının Geleneksel Hayatı, Kırsal Kalkınma, Sürdürülebilir Turizm Alternatifi ve Niğde Vilayetinde Sürdürülebilir Doğa Turizmi....3 Sürdürülebilir Doğa Turizmi Sürdürülebilir Doğa Turizmi GeliĢme Stratejisi SÜRDÜRÜLEBĠLĠR DOĞA TURĠZMĠ GELĠġĠMĠNE ĠLĠġKĠN ÇALIġMALAR Kaynak Analizi Kaynak Analizinde Ele Alınacak Unsurlar Turizm Potansiyeli TaĢıma Kapasitesi TaĢıma Kapasitesinin Elemanları; ĠLGĠ GRUBU ANALĠZĠ VE YEREL ORGANĠZASYONUN OLUġTURULMASI Ġlgi Grupları/PaydaĢlar Ġlgi Grubu Kategorileri Ġlgi Grubu Analizi Toplum Temelli YaklaĢım Yerel Organizasyonun OluĢturulması Tarihçe Niğde Ġlinin Genel Özellikleri Ġlin Jeomorfolojik Özellikleri Jeolojik Özellikler Ġklim Özellikleri Hidrografya Toprak Özellikleri Arazi Varlığı Orman Varlığı Flora-Fauna ve Hassas Yöreler YerleĢim Alanları ve Nüfus Tarım ve Hayvancılık... 3 vii

8 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI 3-3 Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü Niğde Şube Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Altyapı, UlaĢım, HaberleĢme ve Konaklama Madencilik Ġlgi Grubu ve PaydaĢ Analizi NĠĞDE DOĞA TURĠZMĠ ARZI Niğde'in Doğa Turizmi Değerleri (Doğa Turizmi Arzı) Korunan Alanlar Niğde Ġlinin Doğa Turizmi (Arzı) Değerleri ve Bilinirlik Değerlendirmesi Niğde Ġlinde Doğa Turizmi Amaçlı Kullanılan ve Koruma Statülü Alanlar Seçkin Özellikli Diğer Sahalar Niğde Ġlinde Doğa Turizm ÇeĢitleri Ve Matrisi SEÇKĠN VE YÜKSEK DEĞER TAġIYAN () YILDIZ ALANLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE POTANSĠYELĠNĠ GELĠġTĠRME ĠMKANLARININ ORTAYA KONULMASINA ĠLĠġKĠN ANALĠZLER NĠĞDE ĠLĠ SÜRDÜRÜLEBĠLĠR DOĞA TURĠZMĠ STRATEJĠLERĠ GELĠġME STRATEJĠLERĠ PAZARLAMA STRATEJĠSĠ ZĠYARETÇĠ YÖNETĠMĠ STRATEJĠSĠ ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME STRATEJĠSĠ (TURĠZMĠN ETKĠLERĠNĠN VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠN ĠZLENMESĠ) SONUÇ VE ÖNERĠLER KAYNAKÇA viii

9 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI 3-3 Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü Niğde Şube Müdürlüğü 3 ġekġller, GRAFĠKLER, HARĠTALAR, RESĠMLER VE TABLOLAR LĠSTESĠ Tablo. Niğde Nüfus Dağılımı 3 Tablo. Niğde ilinde bazı tarla bitkilerinin ekim ve üretim miktarları 3 Tablo 3 Niğde ili hayvan varlığı 4 Tablo 4. Niğde ilinde ĠĢ kayıtlarına göre giriģimci sayıları 6 Tablo 5. Niğde ilindeki karayolu ve demiryolu uzunlukları 6 Tablo 6. Niğde ilindeki motorlu kara taģıtlar 6 Tablo 7. Niğde ilini çevre illere ve bazı büyük merkezlere olan karayolu uzaklıkları 7 Tablo 8. Niğde Ġlindeki Turizm ĠĢletme Belgeli Konaklama Tesisleri 7 Tablo 9. Niğde ilindeki maden yatakları 8 Tablo. AraĢtırmanın PaydaĢları 9 Tablo. Doğa Turizmi Faaliyetlerinde Tercih Edilen Bölgeler 34 Tablo. Ketençimeni Avlağı Envanter Tablosu 38 Tablo 3. Milli Parklar Bilinirlik Tablosu 43 Tablo 4. Milli Park SWOT Analizi Tablosu 44 Tablo 5. YHGS SWOT Analizi Tablosu 45 Tablo 6. Niğde Ekoturizm Değer Matrisi Tablosu 47 Tablo 7. Ġlçelere göre doğa turizmi aktiviteleri 48 Tablo 8. Niğde ili ulaģılabilirlik tablosu 57 Tablo 9. Niğde Altyapı Analizi 58 Tablo. Yeme içme konaklama analizi 59 Tablo. Niğde'nin kendine has seçkin ve diğer önemli özellikleri 6 Tablo. Niğde Sosyal ve Ekonomik TaĢıma Kapasitesi Analizi 6 Tablo 3. Niğde ili ekolojik taģıma kapasitesi analizi 6 Tablo 4. Ekolojik taģıma kapasitesi göstergeleri 63 Tablo 5. Niğde Fiziki/idari taģıma kapasitesi analizi 64 Tablo 6. Niğde Doğa Turizm Potansiyelinin Kıyaslaması 65 Resim. PaydaĢlarla Doğa Turizmi toplantısı 3 Resim. Aladağlar Milli Parkı Genel Görünümü 35 Resim 3. Aladağlar 35 Resim 4. Emli Boğazı 36 Resim 5. Demirkazık Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası 37 Resim 6. Demirkazık Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası 38 Resim 7. Narlıgöl 4 Resim 8. Çiniligöl 4 Resim 9. Narlıgöl 5 Resim.Kilim Seccade 5 Resim.Kilim Seccade 5 Resim.Niğde Müzesi 5 Resim 3.GümüĢler Manastırı 5 Resim 4.Küçükköy Kilisesi 53 Resim 5.Roma Havuzu 53 Resim 6.Tyana Su Kemeri 54 Resim 7.Ak Medrese 54 Resim 8.Bedesten 55 Resim 9.UlukıĢla Öküz Mehmet PaĢa Külliyesi 55 Resim.Kavlaktepe Yeraltı ġehri 56 Harita. Niğde Haritası Harita. Niğde Doğa Turizmi Haritası 3 Harita 3. Aladağlar Milli Parkı 3 Harita 4. Demirkazık Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası 3 Harita 5. Türkiye Turizm Stratejisi Kavramsal Eylem Planı 33 Harita 6. Niğde Veri Haritası 43 ix

10 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI GĠRĠġ. Doğal Alanlar, Yöre Ġnsanının Geleneksel Hayatı, Kırsal Kalkınma, Sürdürülebilir Turizm Alternatifi ve Niğde Vilayetinde Sürdürülebilir Doğa Turizmi Tabiatı korumanın geleceği kırsal alanların geleceğine, kırsal hayatın korunmasına ve sağlıklı yürüyen bir kırsal ekonomiye bağlıdır. Kırsal alanlardaki düģük ve dağınık nüfus ile beraber yetersiz gelir söz konusu olduğunda bu alanların turizm köyleri vb. gibi faaliyetler için kullanılması söz konusu olacaktır. Bu tür giriģimlerin önemli bir kısmı korunan alanlarda veya dıģında yapılmaktadır. Bazı etkinliklerin korunan alanlara ve tabiata çok zarar verdiği de görülmektedir. Bu sebeple tabiatı korumakla görevli olan bizlerin çevremiz ile iyi bir proaktif iliģkiler içinde olmamız gerekmektedir. Proaktif kiģi; iliģkilerde ve faaliyetlerde inisiyatifi eline alan kiģi demektir. Tabiattaki faaliyetlerin kontrolü için Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı taģra kuruluģlarının kırsal sahalarda doğa turizminin geliģtirilmesinde öncü olması doğru bir harekettir. Son yıllarda sivil toplum kuruluģları ve diğer kamu kurum ve kuruluģları; statülü korunan alanlar, doğal alanlar, kırsal kalkınma, kalkınma için iģbirliği gibi konuları tamamıyla farklı bir bakıģ açısı ile algılamaya baģlamıģlardır. Tabiat ve geleneksel kültürler üzerinde turizmin meydana getirdiği olumsuz tesirler ve bunların neticesinde duyulan korkular kitle turizmine karģı alternatif, çevreye duyarlı turizmi ve tabiatı korumayı öne çıkarmıģtır. Sürdürülebilir doğa turizmi ve ekoturizm tabiatın korunması için bir umut olarak ortaya çıkmıģtır. Algılamadaki bu değiģiklik, doğal alanlar, korunan alanlar ve çevresinin bölgesel planlamasında turizme iliģkin proje ve çalıģmaların giderek artmasına yol açmıģtır. Bu sayede turizm, zaman içinde kırsal alanların kalkınmasında, yoksulluğun azaltılması ve yöresel kültürel zenginliğin korunmasında anahtar bir rol haline gelmiģtir. Sürdürülebilir doğa turizmi, kırsal ekonominin çeģitlendirilmesi, kırsal nüfus için yeni bir bakıģ açısı meydana getirilmesi, yoksulluğun ve kırsal göçün azaltılmasında önemli seçeneklerden biri olarak görülmektedir. Ancak, turizmin yalnızca yerel ekonomi ile doğru Ģekilde bütünleģtirildiği takdirde beklentileri karģılayabileceği ve yöre halkı ile diğer ilgi gruplarına fayda sağlayacağı unutulmamalıdır.. Doğal Alanlar ve Sürdürülebilir Kalkınma 98 li yıllardan itibaren BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı (UNEP),çevre konularına iliģkin çalıģmaları arttırmıģ, Bu çalıģma giderek artan bir etkinin meydana gelmesini sağlamıģtır. Dünya Çevre Kalkınma Komisyonu nca 987 yılında tamamlanan çalıģmalar sonunda ortak geleceğimiz adlı bir rapor hazırlanmıģtır. GeliĢmiĢ ve geliģmekte olan ülkelerde, çevre ve kalkınma konularına çok farklı yaklaģılması gerektiği bu raporda vurgulanmıģtır. Kalkınmanın ve insanlığın sahip olduğu kaynakların sürdürülebilir olduğuna vurgu yapılmıģtır. Raporda ortaya konulan sürdürülebilir kalkınma kavramı, insanların elinde bulundurduğu ve onlara muhtaç olduğu ekolojik, kültürel ve sosyo-ekonomik kaynakların nadir ve eģsiz olduğu görüģüne varılmıģtır. Bir sahanın sahip olduğu kaynaklar, çok farklı maksatlar için kullanılabilmektedir. Örneğin, bir orman, kereste imalatı için kullanılabilirken, üzerindeki ağaçlar kesilerek tarım toprağı olarak kullanılabilmekte ayrıca korunan alan olarak da ayrılabilmektedir. Alanın ve alanda

11 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI yaģayan yöre halkının özelliklerine bağlı olarak bu seçeneklerden bazıları uygulanabilirken, bazıları ise kesinlikle uygulanamaz. Yalnızca korumacı bir yaklaģım içine girildiğinde doğru görülen seçenek ormanın el değmemiģ eski haline bırakılması olsa da, yöre halkı ve diğer iģ gruplarının bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı hayat kalitelerini yükseltmek için ormandan hak iddia etmeleri mevzubahistir. Bu sebeple yüzde yüz sürdürülebilir kalkınmaya her zaman ulaģılamasa da bu hedef üzerine yoğunlaģılmalıdır. Doğal ve korunan kırsal alanlarda, geçmiģten günümüze yerel topluluklar ile arazinin beraberliği çok önemlidir. Korunan alan ağı büyüdükçe korunan alan kavramının anlamı da değiģmeye ve geliģme göstermeye baģlamıģtır. Bu geliģme içinde yöre insanlarının varlığı ve faydalanmalarının sürdürülebilirliği de öne çıkmaktadır. Bir doğal alan ve korunan alanın içinde yer aldığı bölgenin sürdürülebilir kullanımı, turizm, ekolojik tarım, hayvancılık, yeni bölgesel ürünler, sürdürülebilir ormancılık, hatta enerji üretimindeki yatırımlarla birlikte düģünüldüğünde daha baģarılı olacağı açıktır. Doğal alanlarda faaliyetlerin açıklanmasında Kırsal alan, Kırsal kalkınma ve Sürdürülebilir Kalkınma gibi kavramlar değerlendirilmelidir. Bu kavramlara baktığımızda; Kırsal Alan; ġehir diye tabir edilen yerleģme sahalarının dıģında kalan tarımla ilgili etkinliklerin yapıldığı alanları da içeren köy, mezra, kom vb. adlarla adlandırılan ve anılan insan yerleģimlerinin var olduğu alanları kırsal alan olarak tanımlayabiliriz. Kırsal Kalkınma Kavramı: Kırsal kalkınma, küçük toplulukların içinde bulundukları ekonomik, toplumsal ve kültürel Ģartları iyileģtirmek amacıyla giriģtikleri çabalarının, devletin bu konudaki çabalarıyla birleģtirilmesi, bu toplulukların tüm ülke insanlarının tümüyle kaynaģtırılması ve ulusal kalkınma çabalarına tam katkıda bulunmalarının sağlanma süreci Ģeklinde tanımlanmıģtır. Kırsal Alan Kalkınması; Hem eğitim hem de örgütlenme iģi olup, kırsal alan;toplumun ihtiyaçlarının göz önünde tutulması, kırsal alan kalkınma politikası ile ilgili planların alınması sırasında topluma zorla kabul ettirilmemesi gereken bir konudur. Toplum istediklerini elde etmedikçe kırsal alan çalıģmalarına katılmayacaktır. Tarımsal çalıģmalar, beslenme, eğitim, mesleki önderlik ve öğretim, kooperatifler, el sanatları, küçük sanayiler, sosyal güvenlik çalıģmaları, planlama ve sağlık politikaları nitelikleri kırsal alan ve ülke planları ile bir bütünlük içinde olmalıdır. Sürdürülebilir Kalkınma: Ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımına dayanmaktadır. Burada ekolojik, ekonomik ve sosyo kültürel sürdürülebilirlik Ģartlarının tamamının sağlanması önemlidir. Kırsal alanlar turizm ve boģ zamanların değerlendirilmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Kırsal alan, turistlere sakin ve huzurlu bir seçenek sunmaktadır. 5 yılında yapılan bir araģtırmada; Fransız vatandaģları tatillerinin, %5 sini ya bir ailenin yanında ya da bir arkadaģının evinde,%6 sı evlerinde geçirdiklerini ve %9 luk bir kısmı ise kırsal alanda ikinci bir eve sahip olduklarını ifade etmiģlerdir. Kırsal alanlar doğa için önemli role sahiptir. Tabii kaynakların korunması, biyolojik çeģitliliğin sürdürülmesi, doğal felaketlere karģı koruma, iyi hayat Ģartlarının korunması ve doğal manzaranın korunması doğal çevre ile ilgili hususlardır.

12 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI Sürdürülebilir Doğa Turizmi Sürdürülebilir kalkınma, ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımına dayanmaktadır. Sürdürülebilir turizmin geliģimi de sürdürülebilir kalkınma ile bağlantılı bir yaklaģımdır. Sürdürülebilir turizmin geliģiminde turistlerin ve ziyaret edilen yerlerin bugünkü ihtiyaçlarının, gelecekteki fırsatları koruyup geliģtirerek ve geniģleterek karģılanması amaçlanmaktadır. Bu yaklaģım, ekonomik, sosyal ve estetik ihtiyaçların, kültürel bütünlüğün, gerekli ekolojik süreçlerin, biyolojik çeģitliliğin ve kırsal hayatı destekleyen süreçlerin devamını içermektedir. BirleĢmiĢ Milletler Dünya Turizm Örgütü nün tanımına göre sürdürülebilir bir turizm geliģimi; Çevresel kaynakların en iyi Ģekilde kullanılmasını sağlamalı, Ziyaret edilen toplulukların sosyo-kültürel yapısına, gelenekselliğine saygı göstermeli, Bütün ilgi gruplarına adil bir Ģekilde dağıtılan sosyo-ekonomik faydalar ile tutarlı ve uzun vadeli ekonomik faaliyetler ortaya koymalıdır. Buna göre sürdürülebilir kırsal/doğa turizminin geliģme ölçütleri; a. Biyolojik çeģitliliğin korunması, b. Ekonomik tutarlılık, c. Kültürel zenginlik, d. Yöre halkının refahı, e. Ġstihdam kalitesi, f. Sosyal eģitlik, g. Ziyaretçi memnuniyeti, h. Yetkinin yerele doğru dağıtılması, i. Toplumun genelinin refah ve mutluluğu, j. Fiziki bütünlük, k. Kaynakların etkin kullanımı, l. Çevre temizliğidir. Korunan alanlar açısından; tabiatın seçkin parçaları olan korunan alanlar ile turizm arasındaki bağ, korunan alanların tarihçesi kadar eskidir. Korunan alanlar turizme, turizm de korunan alanlara ihtiyaç duymaktadır. Turizm korunan alanların kurulması ve yönetiminde göz önüne alınması gereken önemli bileģendir. Turizm; aynı Ģekilde koruma altında olmayan flora ve faunanın tutunduğu tabiat alanlarına ve insanın yaģadığı sahalardaki yöresel kültüre de bağımlıdır. Bu bağımlılık doğa ve kültürün bozulmaması için tedbirleri gerektirir. Bu tedbirlerin neler olacağının sürdürülebilir kırsal kalkınma ilkeleri çerçevesinde tespiti de zorunludur. Turizmin önemli bir ekonomik faaliyet olması ve tüm göstergelerin bu faaliyetin büyüme eğiliminde olacağı yönünde olması önemli bir husustur. Turizmdeki büyümeyle beraber sürdürülebilir turizm, ekoturizm gibi doğayla ilgili turizme olan talep artmıģ ve turizm ürünleri ile destinasyonlar çeģitlenmiģtir. Turistlerin talepleri de 3

13 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI değiģmiģ ve çeģitlenmiģtir. Turistlerin talepleri konaklamada konforun sağlanması yanında, yöreye özgü kültürel değerler hakkında bilgi edinme, yöre halkıyla iletiģim, bölgenin flora ve faunası, özel ekosistemler, doğal hayat ve bunların korunması da dahil olmak üzere daha sorumlu bir seyahat deneyimi kazanmak da söz konusudur. Beklenen büyüme ve yeni eğilimler turizmi o kadar stratejik bir konuma taģımıģtır ki, turizm eģsiz özellikli doğal veya korunan alanların sürdürülebilirliğinin yanı sıra bu alanların çevresinde yaģayan yöre halkının kalkınma potansiyeline de müspet etki sağlayabilmektedir. Bu durumda turizm, doğal alanların korunması ve yöre halkı ile ziyaretçilerin çevre bilincinin arttırılmasında kullanılabilecek çok önemli bir araçtır. Dolayısıyla turizm sayesinde koruma çalıģmaları için gerekli mali kaynakların kazanılmasının yanı sıra ziyaretçiler ile yöre halkına yönelik bilinçlendirme ve eğitim programlarının oluģturulması ve uygulanması gibi hedeflere de kolayca ulaģılabilmektedir. En önemli hususta; turizm faaliyetlerinin uzun dönemde sürdürülebilir olması için geniģ kapsamlı, dikkatli, katılımcı ve paylaģımcı olarak planlaması, sürecin etkin yönetimi ve izlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, bu faaliyetlerin geri dönüģü mümkün olmayan olumsuz etkileri ortaya çıkacak ve turizm bu alanları tahrip eden bir faktör haline gelebilecektir. ĠĢte bu nedenle; SÜRDÜRÜLEBĠLĠR DOĞA TURĠZMĠ GELĠġME (MASTER) PLANI çalıģmasına lüzum duyulmuģtur..4 Sürdürülebilir Doğa Turizmi GeliĢme Stratejisi Yukarda da bahsedildiği üzere, insan kullanımı bakımından hassas olan sahalarda turizm söz konusu olduğunda turizmin iyi planlanması ve yönetilmesi önemli olmaktadır. AlıĢılmıĢ turizm stratejileri ile Sürdürülebilir Doğa Turizmi GeliĢme Stratejisi arasındaki fark Ģudur; alıģılmıģ yöntemler yukarıdan aģağıya bakıģ açısı ile uygulanmaktadır. Yani kararlar merkezden alınmakta ve uygulanması için yerele taģınmaktadır. Yöre halkı katılımcı olamamaktadır. Sürdürülebilir turizm ise aģağıdan yukarıya bir yaklaģım için gayret göstermektedir. Bu yaklaģımda yöre halkının beklentileri ele alınır, yönetime katılmasını sağlayıcı yapı kurulur, yörenin kalkınma potansiyelini bünyesinde barındıran tabii değerlerin korunması için ortak kararlar alınır. Karar almanın yanında uygulama ve izleme aģamalarında da yöre halkının bilgisini, becerilerini, en uygun Ģekilde kullanmak esastır. Bu yaklaģım yöre halkının, yerel otorite ve organizasyonların yetkilendirilmesine dayanır. -Sürdürülebilir turizm geliģim aģamasında doğa ve çevresinin ortak çıkarları söz konusudur. Konaklama ve diğer turizm altyapıları mümkün olduğunca doğal alan dıģında olmalıdır. Bu durum doğaya ve kültüre zararı en aza indirdiği gibi ev pansiyonculuğu gibi faaliyetlerin yapılmasıyla yöreye faydayı arttırabilir. -Yöre halkı ve diğer bölgesel ilgi grupları turizm geliģiminde önemli ortaklardır. Söz konusu gruplar turiste konaklama imkanı sunacaklar, sunacakları ürünün kalitesinin korunmasında da sorumluluk alacaklardır. -Günübirlik ziyaretçiler yerine uzun süreli konaklamaya lüzum duyan turistle hedefleniyorsa, doğal ve kültürel mirasa dayalı çekim noktaları, el sanatları gibi faaliyetler ortaya konmalıdır. 4

14 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI Doğal alanlar genellikle çok hassastır, bu sebeple ekolojik değerler, belirli bir saha ile sınırlı olmayacaktır. Geleneksel hayat, yerel kültür, kırsal, sosyal ekonomik yapılar da aynı zamanda turizmin temel kaynağı olmaktadır. -Sürdürülebilir Doğa Turizmi GeliĢme (Master) Planı nın ilimizde/bölgemizde ve ülkemizde doğa turizmine konu olacak sahaların tüm ilgi grupları için anlamlı ve cazip bir bakıģ açısına dayandırılmasına esas olmalıdır. -Sürdürülebilir Doğa Turizmi GeliĢme (Master) Planı nda turizm; doğayı koruma, kırsal kalkınma için bir araç olarak ele alındığından, doğa turizmi yönetim planı olarak ele alınmalıdır. Halihazırda olan turizm etkinlikleri de tartıģılmalı, değerlendirilmelidir. Ġlde sürdürülemez olan turizm veya gelir getirici faaliyetler de tanımlanmalıdır. Ayrıca iyi bir yönetim için tehditler ve fırsatlar da ele alınarak bunlardan hareketle ortaya çıkacak fikirler ortaya konmalıdır. -Doğaya dayalı turizm yönetiminin entegre bir anlayıģla (alan ve çevresinin sahip olduğu doğal, tarihi ve sosyo-ekonomik kaynakların bütüncül ele alınması) değerlendirilmesi de önemlidir. -Turizm geliģimi genel olarak piyasa talebine göre yönlendirilir. Bir alanın turizm potansiyelinin değerlendirilmesi, rekabetçi özgün ve özellikli bir destinasyon oluģturması için gerçekçi beklentiler ortaya konulmalıdır. Yüksek ekolojik değerlere sahip olan sahalar yüksek turizm değeri içermeyebilir. Turizm, ancak doğru pazar ürünlerini hedeflediği zaman baģarılı olabilir. Özellikle hassas tabiat alanlarında taģıma kapasitesi düģük iken, bu alanlardan beklenen faydalar yüksek olmaktadır. TaĢıma kapasitesinin düģüklüğü sınırlı sayıda turist demektir. Bu sebeple taģıma kapasitesinin değerlendirilmesi de önemlidir. -Entegre Doğal Alan Yönetimi, Sürdürülebilir Doğa Turizmi GeliĢme (Master) Planı ile doğa ve turizm yönetimi için tüm ilgi gruplarının desteğini almayı hedefler. Tüm ilgi gruplarının etkin desteği önem taģır. Turizm geliģiminin karmaģık yapısı göz önüne alınırsa, ilgi gruplarının etkin iģbirliği oldukça önemlidir. Planın herkes tarafından sahiplenilmesi ayrıcalık olacaktır. -Sürdürülebilir kırsal kalkınma için kapsamlı bir vizyon belirlenmesine de ihtiyaç vardır. -Pazarlama Stratejisi; Sürdürülebilir Doğa Turizmi GeliĢme (Master) Planı nın bir parçasıdır. Kalkınma ve rekabete açık ürün-pazar kombinasyonu için yaratıcı yaklaģımlar içermelidir. Pazarlar, hedef gruplar, turist sayısı, ürünler, hizmetler, yaratıcı yaklaģımlar bu stratejide yer almalıdır. -Turizm Destinasyonu Yönetimi; Yaygın bir stratejik yaklaģım olup, destinasyonu rekabete açık hale getirir, bir turizm pazarını iyi bir Ģekilde yönetmek, pazarlamak, bir destinasyonu rekabetçi yapabilmek için gereken tüm unsurları içeren bir yaklaģımdır. -Ġyi tanımlanmıģ amaçlar ve göstergelerle mantıksal bir çerçeve kurmak, ayrıntılı bütçe, mali portre ve ilgi gruplarının tümüne açık görev ve sorumluluklar veren bir iģ planı hazırlamak gereklidir. -Ziyaretçinin Ġzlenmesi ve Ziyaretçi Yönetim Planı: Mademki doğa gibi hassas bir sistemde çalıģılıyor, bu durumda turist ziyaretinin ilkelerini belirleyen bir ziyaretçi yönetim 5

15 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI planı lüzumludur. Aynı zamanda da hem geri bildirim temin etme, hem de taģıma kapasitesinin kontrolü için izleme programı da olmalıdır. Geribildirimler kalitenin arttırılması, sunumların taleplere uygun hale getirilmesi (iyileģtirilmesi), hizmetteki aksamaların ve doğadaki değiģimlerin takibi için çok önemlidir. ġu unutulmamalıdır ki; turizm, doğanın korunması için ortaya konan ana hedeflere ulaģmak garanti edildiği takdirde teģvik edilmelidir.. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR DOĞA TURĠZMĠ GELĠġĠMĠNE ĠLĠġKĠN ÇALIġMALAR. Kaynak Analizi GeliĢme planı ve stratejisi için öncelikle kaynak analizi yapılması mecburidir. Bir alanın sahip olduğu kaynaklar, o alanın kalkınması için bir sermaye veya potansiyel oluģturmaktadır. Bu kaynakların analizi de önemli veri ve bilgi oluģturulmasını temin etmektedir. Ekolojik ve kültürel kaynakların yanında sosyo-ekonomik özellikler de turizm geliģimi için önemli bir temel oluģturmaktadır. Örneğin kırsal turizmin, tarımsal faaliyetleri desteklemediği durumlarda kırsal turizmin gerçekleģtirildiği bölge hem kendi sermayesini hem de kırsal olma özelliğini kaybedecektir. Gerek turizm potansiyeli gerekse taģıma kapasitesi turizm kaynaklarının mevcut durumuna bağlı olduğundan kaynak envanterinin mutlaka yapılması gerekir... Kaynak Analizinde Ele Alınacak Unsurlar a. Doğal Kaynaklar: turizmin geliģimi için önemli olan yöreye özgü doğal kaynaklardır. Bu kaynakların halihazırdaki ekonomik kullanımları, korunma durumları, statüleri, iklim gibi turizm geliģimi için potansiyel kaynakların envanterini içermektedir. Seçkin Doğal Kaynaklar: Turizm yalnızca korunan doğa parçaları ile ilgili değildir. EĢsiz manzaralar, dağlar ve nehirler gibi ve korunmayan türler de turizm için ilgi çekici olmaktadırlar. Örneğin; ormandaki ağaçların üzerinde gezinen sincapları, konakladığımız evin penceresinden gözlemlemek son derece çekicidir. Bir orman öncelikli olarak odunculuk amacıyla kullanılsa da dağ bisikleti gibi bir aktivite için ortamı çekici hale getirebilmektedir. Seçkin Doğal Kaynakların Halihazırdaki Ekonomik Kullanımlarının Tanımlanması Doğal kaynakların çok çeģitli kullanımları söz konusudur, ormanların odunculuk, nehirler ve göllerin sportif balıkçılık, su sporları ve enerji üretmek için kullanımları gibi. Bu kullanımlardan bazıları gelenekseldir ve düģük etkilere sahiptir. Bazıları ise sürdürülebilir değildir. Bu sebeple bunlar turizm geliģimi için de uygun değildir. Kaynağın Korunma Durumu ve Statüsü: Bazı doğal kaynaklar mevcut kanunlarla korunur. Bunların turizmde kullanımı da bu kanunlara uygun olmalıdır. Ġklim; mevsimlerin dağılımı, ortalama sıcaklık, nem ve günlük ortalama optimal güneģ ıģığı saatlerine bağlı olarak iklim analizi yapılmaktadır. Burada önemli olan iklimin farklı mevsimlerde turizm için elveriģli olup olmadığıdır. Turizm GeliĢimi Ġçin Potansiyel Doğal Kaynaklar: Potansiyel kaynakların tespiti turizm planlaması için önemli ve özellikle yönlendirici olmaktadır. Tüm bu kaynakların envanter 6

16 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI çalıģmalarının haritaya aktarılması, turizm ürünleri ve hizmetlerinin geliģmesi ve altyapı ile tesislerin fiziksel planlaması için önemli olmaktadır. b. Kültürel Kaynaklar: Kültürel kaynakların envanteri doğal kaynaklara iliģkin çalıģmalara benzerlik göstermektedir. Özellikle doğal ve kültürel kaynaklardan oluģan kombinasyonlar, turistler tarafından yüksek ilgi ile karģılanmaktadır. Kültürel mirasın korunmasının önemi konusunda farkındalık meydana getirilebilirse, sürdürülebilir turizm geliģimine ve doğa korumaya verilen destek artacaktır. c. Sosyo-Ekonomik Kaynaklar: Altyapı, insan kaynakları ve farklı ekonomik sektörlerin bileģimini içermektedir. Bu konuda yapılacak envanter çalıģması, birbiri ile bağlantılı birçok farklı unsurlar içermesi ve bu unsurların turizm geliģimi için ilk bakıģta kavranamaması mümkündür. Bölgenin kalkınma potansiyelinde, sosyal ve ekonomik rekabet edebilirlik unsurları büyük öneme sahiptir. Yerel nüfusun turizme yaklaģımı, turizm sektöründe çalıģma isteği gibi bazı unsurların turizm ile doğrudan iliģkisi bulunmaktadır. Altyapı: Bir bölgenin turizmde rekabet edebilirliği ve kalkınma seviyesinin tespiti için altyapı kalitesi önemli bir göstergedir. Altyapının kalitesi, yerel nüfusun hayat kalitesini ortaya koymanın yanı sıra turizm geliģimi için de zorunlu bir Ģarttır. Alan, güvenli içme suyu, donanımlı sağlık tesisleri gibi temel unsurları içermiyorsa turizm geliģimi asla baģarılı olamayacaktır. Altyapının farklı unsurları için Ģartlar, kalite ve gelecekteki durum değerlendirilmelidir. Kaynak halihazırda turizm için mi kullanılmaktadır? Sorusu hem kaynağın turizm geliģimi için önemi konusunda hem de kaynak kalitesi hakkında göstergeleri ortaya koyabilmektedir. - Su kaynaklarına yönelik etütler; kaliteli su kaynağının sağlanması, su kaynağının sürdürülebilir kullanımı ve su çıkarmanın çevresel etkisini de içerir. - ĠletiĢim ağına yönelik etütler; turistlerin refahı ve turizm geliģimi için önemli olan cep telefonları da olmak üzere telefon ve internet ağlarının kalitesine yönelik etütleri içermektedir. - Sağlık hizmetlerinin; kalite, miktar ve coğrafi dağılımı son derece önemlidir. - Güç kaynaklarına yönelik etütler; elektrik Ģebekesi, ısınma ve yemek piģirme için enerji kaynaklarının varlığı önemlidir. Her ne kadar resmi standartlara göre planlansa ve tehlike içermese de turistler nükleer santrallerin yakınında konaklamamaktadır. - Su ve toprak kirliliği etkisi olan atık su sistemleri önemli olup, bölgeye gelen turistlerin sayısı ile meydana gelecek atık su miktarı da dikkate alınmalıdır. - Katı atıkların düzenli depolaması toplum için olduğu kadar çevre için de önemlidir. Katı atıkların görüntü kirliliğine de yol açması ayrı bir menfi etkisidir. - Yol ağlarının durumu; çoğu turistin tercihlerini yaparken en önemli etkendir. - Güvenlik; kamu güvenliğini ve asayiģi sağlamak turist güvenliği gibi unsurlar önemli olmaktadır. AĢırı kar yağıģı, kanyon veya dağ kurtarma timlerinin olup olmaması da çok önemlidir. - Politik istikrarsızlık ve suçlar; turist için caydırıcı etki yapmaktadır. Ġnsan Kaynakları; Bir bölgenin insan sermayesini ifade eden bu unsur, turizm geliģiminde anahtar etmenlerden biridir. Ġnsan kaynakları hem hizmeti hem de manevi nitelikteki kültür ve kimliği oluģturmaktadır. 7

17 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI Ġnsan kaynaklarına iliģkin etütler aģağıdaki unsurları içermelidir; - Yöre halkının nüfusu, - Göç vb. eğilimler, - Demografik yapı, - Aktif nüfus ve yapısı, eğitim seviyesi, potansiyel bilgi ve beceriler, açık fikirlilik, geleceğe odaklanma, çalıģma ahlakı, - Yöreye özgü geleneksel ekonomik faaliyetleri ve yöresel sanatları yapabilme, - Turizm geliģimine iliģkin tutum, misafir severlik duygusu, hizmete yönelim, - Sosyal tutarlılık, esneklik, mevcut sosyal iliģkilerin kalitesi ve aralarındaki iģbirliğini içeren sosyal yapı, - Yerel kurumlar, idareler, yönetiģim, bürokrasiden kaçınma vb. hususlarla finansal kaynaklar ve yönetimleri, - Alanın kültürü ve kimliği, alanda etkin görev alacak kiģilerin ortak değerleri, ilgileri, yaklaģımları, algılama Ģekilleri, özel ilgi ve becerileri, özgün gelenekler, o topluma ait olma ve o toplumda yaģamaktan onur duyma gibi durumları içerir, - Farklı ekonomik sektörler; söz konusu coğrafi bölgeye ve ile yoğunlaģma durumları, firma sayısı, ölçeği, ortalama karlılık, geleceğe yönelik bakıģ açısı, pazarları ve dıģ iliģkileri, sektörler arası iģbirliği son derece önemlidir, tüm sektörler turizm sektörü ile iliģkili olabilmektedir. Kaynak analizinin sonuçları; sürdürülebilir turizm yönetimi ve kalkınmada sermayeyi oluģturan kullanılabilir kaynaklara genel bir bakıģı sağlamakla beraber, bölgenin mevcut kalkınma durumunu ve sürdürülebilirliğini değerlendiremeye yönelik bir resim sunmaktadır. Analiz aynı zamanda; bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına yönelik bir vizyon oluģturulmasını ve turizm geliģiminin diğer sektörlerle bütünleģtirilmesini sağlayacaktır.. Turizm Potansiyeli Yüksek değerlere sahip doğal ekolojik sahalar her zaman yüksek turizm potansiyeli içermezler; - Bazı doğa parçaları araģtırma yapan uzmanlara, iyi eğitimli eko turistlere hitap etmektedir. Bu alanlar sayıca az olduğu için de sınırlı bir turizm potansiyeli içerirler, - Bazı doğal sahalar, eriģim, güvenlik gibi nedenlerle turistler için elveriģli olmayan yerlerde bulunurlar, - Ekolojik kaynakların kullanımlar karģısındaki duyarlılığı (taģıma kapasitesi), ziyaretçi giriģinde kısıtlamalara sebep olmaktadır, Bir sahanın daha fazla turist çekebilmesi için ihtimalleri ortaya koyan turizm potansiyeli önemli bir konudur. Turizm potansiyelinin tespiti için arz ve talebin ortaya konması gerekir. Bu potansiyel sınırlıysa baģarılı bir turizm giriģimini baģlatmak imkanı olmayacaktır. Turizm ekonomik bir faaliyet olduğundan ancak turizm pazarında sürdürülebilirliği için bir talebi karģılaması lüzumludur. 8

18 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI Turizme iliģkin motivasyon ve istekler değiģkendir, kaynakların değeri aynı kalırken değiģen tüketici davranıģları turizm potansiyelini etkilemektedir. Dolayısıyla turizm potansiyeli tüketicinin bakıģ açısı (talebi) ile değerlendirilmelidir. Turizm potansiyeline iliģkin veri toplarken, istatistiki veriler, anketler gibi yöntemlerle veri elde edilebilir, ayrıca derinlemesine görüģmeler, katılımcı gözlemleme, olaylar üzerinde çalıģmalar ile veri elde etmek için kullanılan niteliksel araģtırma metotları kullanılmaktadır. Turizm potansiyeli için turizm talebi incelemesi aģağıdaki hususların tespiti ile yapılabilir; - Halen yapılan turizm, - Hâlihazırdaki turist miktarı, - Her bir ziyaretçinin günde harcadığı miktar, - Ortalama kalma zamanları, - Turist profili, - Dürtü analizi; hangi temel etmenlerin turistler için rol oynadığı,(doğa, kültür, sağlık, güneģ, vb.) - Benzer bir il veya saha ile kıyaslama yapılması, milli veya milletlerarası bir il ile kıyaslama yapılması ve neden o ilin tercih edildiği, - Gelecekte rakip olacak iller hangileridir, nedeni, Turizm arzı incelemesinde ise aģağıdaki hususlar öne çıkmaktadır; - Ġlimizde bir uluslar arası havaalanı var mıdır veya yakın bir ilden yararlanma imkanı makul müdür? - Alan ulaģım hangi araçlarla olur?(demiryolu, özel taģıt, genel taģımacılık, vd.), bunlara yaklaģım nasıl olmaktadır (kötü, yeterli, iyi gibi), - Alana ulaģma durumu (kolay-rahat, çaba ile, zor ve tehlikeli) - Ġle gelmek için yabancı turistler ülkemizden vize alıyor mu? - Sahamızın istikrarlı bir yönetimi var mı?, - Güvenlik ve ulaģım açısından ne gibi problemler yaģanabilir? - Alt yapı incelemesi; taģımacılık ağı, yerel yolun durumu(toprak, asfalt), anayolla bağlantısı, demiryolu ağı, yerel genel taģımacılığın yaygınlığı, program, ücretler, hat/duraklar, döngü patikaları, patikalar, yollar, iģaret levhaları, genel enformasyon levhaları, araç-otobüs park kapasitesi, bilgi alma, tercüme kolaylıkları, - Yiyecek içecek ve barınma; restoran sayısı, restoranların sınıflandırılması(iyi-sayısı, orta iyi-sayısı vb.) - Hangi standartta yiyecek sunuluyor?(yüksek, yeterli, kötü) - Ġl ve çevresinde ne tür barınma alanları var? (otel, hotel, yatak kapasitesi, rota üstü barınma kulübeleri, bungalov, parkları, kamp alanı, diğerleri), - Hangi standartlarda barınma sunuluyor? (yüksek, yeterli, kötü), - Ġlinizin seçkin özellikteki doğal alanlarının özellikleri (sundukları ile tek mi?, biraz farklı mı?, diğer seçkin özellikli yerlere benziyor mu?), - Alan turist gezi rotasına girecek Ģekilde turistlerin ilgisini çekebilecek diğer sahalara yakın mı? (diğer çekici sahalara yakın, orta derecede potansiyel, düģük veya yakında böyle bir potansiyel bulunmamakta), 9

19 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI Ġlin alanlarında yaban hayatı; (bayrak tür, ilginç diğer türler, temsil edici yaban hayatı, farklı yaban hayatı izleme aktiviteleri, yürüyerek, botla, gözlem noktası ile vb.), - Yaban hayatı izleme de tatmin edicilik durumu (garanti etme, genellikle, Ģans veya mevsime bağlı), - Bölgedeki önemli yaban hayatının tanımı, - Yardımcı tesislerin durumu (rekreasyonel, spor, diğer; durumu: kötü-yeterli-iyi), Kaynakların turizm potansiyelinin değerlendirilmesi; - doğal değerler: (sahiller, sahil kayalıkları, kumullar, dağlar, ormanlar, korunmuģ izole olmuģ alanlar, Ģelaleler, göller, nehirler, mağaralar, yaban hayatı, hayvan-kuģ, deniz canlıları, iklim, diğerleri), - kültürel değerler; (tarihi binalar, tarihi yerler, anıtlar, arkeolojik yerler ve koleksiyonlar, folklor ve gelenekler, el iģleri, müzeler, sahne sanatları, sanayi mirası vb.) - Toplumun turizm potansiyeli; (insan kaynakları; aktif nüfusun büyüklüğü ve yapısı, eğitim düzeyi ve profesyonel bilgi, beceriler, eğitimler, orijinal-karakteristik ve geleneksel özellikleri, ekonomik faaliyetler-sanatlar profesyonel olmayanlar dahil, resmi olmayan bilgi ve beceriler, turizm geliģimine yaklaģımlar, misafir severlik anlayıģı, hizmet eğilimleri, yerel kuruluģ ve idareler ile yönetiģim, alanın kültürü ve kimliği, - Ekonomik kaynakların turizm potansiyeli; (tarım, ormancılık, balıkçılık, sanayi ve diğer), - Altyapı; (su sistemleri, ulaģım ağları, sağlık imkanları, ulaģım terminalleri, enerji kaynakları, kanalizasyon sistemleri, katı atık ve yok etme sistemi, caddeler/yollar, güvenlik sistemleri vb.) - ĠĢ ve hizmet altyapısı; (fırınlar, kasaplar, bakkallar, süpermarketler, doğrudan satıģ yapan çiftlikler, kiralık araç, servis istasyonları, taksiler, otobüsler, kiralık bisiklet, kiralık spor malzemeleri ve bakımı, postaneler, bankacılık hizmetleri, doktorlar, diģçiler, eczaneler, kafe ve restoranlar, atm ler, bankalar, diğer iģ ve hizmetler.) Turizm Talebi; turizmin mevcut durumunun incelenmesi; Ziyaretçi; boģ zamanlarını geçirmek için bir yere gelen kiģi olarak tanımlanabilir, turist ise alanda bir veya daha fazla gece konaklamaktadır. Her turist bir ziyaretçidir, ancak her ziyaretçi turist değildir. Dolayısı ile turist ve ziyaretçi sayılarının ayrılması gerekmektedir. Ziyaretçi ve turist ayrımı farklı talepleri sebebi ile yapılmak durumunadır, ayrıca her ikisinin de farklı etkileri bulunmaktadır. Bir turistin ortalama harcaması alanda daha fazla zaman geçirdiğinden, konaklamaya, ilave yiyecek ve içeceğe ödeme yaptığından genellikle daha yüksek olmaktadır. Turizme iliģkin mevcut durumun ortaya konabilmesi için; - Turist ve ziyaretçileri ayrı ayrı sayısı (yıllık, mevsimlik, aylık, haftalık, günlük), - Son on yılda turistlerin/ziyaretçilerin değiģimi, - Ortalama kalıģ süreleri, konaklama ve ulaģım Ģekilleri önemlidir. (Sürdürülebilir doğa turizm geliģme planımızda ana unsur turizm olduğundan; turizme iliģkin veri kullanılamaz olduğu hallerde ikinci en iyi seçenek olarak ziyaretçilere ait veriler üzerinden değerlendirme yapılması mecburiyeti doğmaktadır).

20 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI Turist baģına ortalama harcama, - Grup hacmi ve düzeni, - Turistlerin ağırlıklı yaģ grubu, - Yaptıkları faaliyetler, - Ziyaret edecekleri-ettikleri yere iliģkin seçimleri, - Memnuniyeti, deneyimleri ve para harcama Ģekilleri, - Ġkinci ziyaretlerin yüzdesi ve sayısı, - Kullanılabilir ilave veriler. Talep incelemesinde ilimizi rakip olarak gördüğümüz veya bizimle rekabet eden benzer il veya illerle karģılaģtırmak faydalı ve yerinde olacaktır. Turizm Arzı: Konum Faktörü; Bir ilin baģka turizm pazarları ile iliģkili olarak nasıl konumlandığını, bir turistin alana ulaģmak için harcadığı zamanı, parayı/enerjiyi belirtir. Bir saha ne kadar güzel olursa olsun, hedef grup tarafından kolayca ulaģılabilir değilse asla baģarılı bir turizm geliģimi sağlanamayacaktır. Yerel nüfusun değil turistin algılama durumu dikkate alınmalıdır. Örneğin bakir alanları ziyaret etmekten zevk alan ve ilkel patika yollarla ulaģılan yerleri ziyaret etmek isteyen turistler için düģünülen uzak mesafeler için alanın sınırlı sayıda turist potansiyeli olacaktır. - Uzun mesafeden gelen turistler için hava alanına uzaklık çok önemlidir, - Tur operatörlerinin çoğu havayolu ulaģımını zorunlu görmektedirler, bu sebeple bağımsız turistler veya tur operatörleri hedeflenebilir, - Tren, otobüs veya özel araçlarla eriģim de konum faktörleri içinde önemlidir, - Alana ziyaret iklim Ģartları açısından da kısıtlı imkanlara neden olabilir, - Ġle özgü yapılan bürokratik iģlemlerin bıktırıcılığı da önemlidir, sık sık güvenlik birimleri tarafından kimlik sorulmak, aranmak gibi, - Turizm arzında; iģaretlemeler, doğru yönlendirmeler, bilgiye ulaģma kolaylığı da önem arz etmektedir. Haritalar, broģürler, internet imkanı, kılavuz ve rehberler önemli bir arz faktörüdür. - Yiyecek içecek sunumu ve konaklama arzı; Sunumun ürün ve hizmet kalitesi, hijyenik standartlar, özgünlük/otantik, yöresel olması, yer ve ürünlerin çeģitliliği, ortam ve konukseverlik önemlidir. - Restoranların sınıflaması önceden yapılırsa turist için kolaylık olacaktır. - Konaklama tüm türleri içerebilmelidir, ürün ve hizmetlerin kaliteli olması, özellikle hijyeniklik konaklamada çok önemlidir. Doğal Alanın Kendine Has Özellikleri; Doğal alanların değer yaratması, kırsal kalkınmada rol oynaması beklentisi de son yıllarda öne çıkan bir görüģtür. Doğal alanların alternatif kaynak kullanımına dönüģtürülmesi için yapılan baskılar sonucu tehdit altında olduğu yerlerde devamlılığını sürdürebilmeleri, diğer alternatif kaynak kullanımları karģısında koruma ve kullanma dengesinin uzun dönemli ekonomik değerinin gösterilebilmesine bağlıdır. Tabiat ve kültürel miras, yaban hayatının gözlemlenmesi, yöreye özgü özellikler ve

21 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI korunması gereken öncelikli türler, doğa ile ilgili çalıģan ve doğanın kıymetini bilen ekoturistler için son derece önemlidir..3 TaĢıma Kapasitesi - Belirli bir sürede ( yıl, ay, hafta, gün, saat ) bir bölgenin alabileceği ziyaretçi sayısı veya bölgenin kaynakları üzerinde istenmeyen veya planlanmamıģ etkilere sahip olmayan ve sürdürülebilir kalkınmayı tehdit etmeyecek düzeyde bir alanda aynı anda bulunabilecek ziyaretçi sayısı, - Bir bölgenin, hayati önemde olduğu düģünülen değerleri, ekolojik süreç ve koģulları tehlikeye atmadan ve sürdürülebilir kalkınma imkanlarını azaltmadan belirli bir süre boyunca destekleyebileceği insan faaliyetlerinin (ağaç kesimi, avlanma, tarım) ve diğer etmenlerin (örn: iklim değiģikliği, kirlenme vb.) baskısı, - Ziyaret edilen bir alan veya tesisin sahip olduğu kaynaklar üzerinde koruma amaçlarını tehlikeye atmadan, istenmeyen ve planlanmayan etkilere neden olmadan belirli bir süre (yıl, ay, gün, an) boyunca alabileceği ziyaretçi sayısı Ģeklinde tanımlanmaktadır. TaĢıma kapasitesi, Sürdürülebilir Doğa Turizmi GeliĢme (Master) Planında önemli bir planlama aracıdır. Turizmin geliģimi ve korunmasında önemli bir kavramdır. TaĢıma kapasitesinin analizi ve izlenmesi, yönetim kararları yönünden girdi sağlayacaktır. TaĢıma kapasitesi sayesinde kullanımı sınırlamak, en elveriģli ziyaretçi sayısını tamamlayarak müspet etkileri azamiye çıkartmak, olumsuz etkileri en aza indirmek mümkün olabilecektir. Kısaca Doğa Turizmi GeliĢme (Master) Planındaki sürdürülebilirlik taģıma kapasitesinin aģılmaması ile temin edilir. Ziyaretçi sayısı ve etkinin büyüklüğü arasında doğrudan iliģki vardır. Ancak alan içinde tek tehdit unsuru ziyaretçiler değildir. Doğa için önemli olan tehditlerin tümünün birleģik etkisidir..3.. TaĢıma Kapasitesinin Elemanları; Sosyal TaĢıma Kapasitesi, Turizm için yerel tolerans limitleri olarak tanımlanmakta olup yöre halkı üzerindeki olumsuz etkilerinden ve ziyaretçiler ile yöre halkı arasındaki çatıģmalardan kaçınılmasını içerir.bu unsurun turizm geliģimi içerisinde anahtar rolü vardır. Yöre halkı turizmi desteklemezse kalkınma asla olmaz. Yerel kabulü belirleyen temel etmenler, sosyal yapı ve kültürün hassaslığı, toplumun değiģimin üstesinden gelebilme yeteneği, turizmin algılanıģı, yöre halkı ile ziyaretçilerin iliģkileri, kullanıcı grupların davranıģları, birbiri ile uyumu ve paydaģ olmanın ekonomik ve toplumsal faydalarıdır. Ekonomik TaĢıma Kapasitesi; Sürdürülebilir bir turizm geliģiminde turizm, ekonomik yapı ile bütünleģmiģtir ve diğer sektörleri de desteklemektedir.

22 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI Ekonomik taģıma kapasitesi; turizm geliģimini sağlayan bir yerel ekonomi ve yerel ekonominin sürdürülebilirliğini sağlayan bir turizm geliģimi anlamına gelmektedir. Yani temel kıstas; turizm geliģimi ile yerel ekonomi arasındaki sinerjidir. Ekonomik taģıma önemli olan iki unsur; Beklenen faydaları temin etmek için asgari turist sayısı ve ekonominin üstesinden gelebileceği azami turist sayısıdır. Ekolojik TaĢıma Kapasitesi; Ekolojik taģıma kapasitesi, ziyaretçilerin/turistlerin ziyaret edilen alandaki ekosistemler, ikamet yerleri ve canlı türleri üzerinde ortaya koyduğu ekolojik zararlardır. Burada, ekolojik değerlerin, ziyaretçi akıģlarının ve davranıģlarının uzun süreli ve sistematik olarak izlenmesi ve veri toplanması önemli olmaktadır. Ġdari/fiziki TaĢıma Kapasitesi; Fiziki taģıma kapasitesi aynı anda ve belirli bir zamanda müģteri olarak alınabilecek ziyaretçi sayısıdır. Bu kapasite, alana uygun insan sayısına, yani alanın büyüklüğü ve diğer fiziki Ģartlar (doğal, coğrafi koģullar ve hava Ģartları) ile turizm altyapısının kapasitesine dayanmaktadır. Burada temel göstergeler; kalabalık, kuyruklar ve trafik sıkıģıklığıdır. Fiziksel kapasite yönetiminin verimliliği ve etkinliği Ģu unsurlara bağlıdır; - Organizasyon kaynaklarının kapasitesi (insan ve ekonomik kaynaklar vb. gibi), - Ziyaretçi yönetiminin kapasitesi, Fiziksel kapasiteyi değerlendirmek için aģağıdaki bilgiler gerekmektedir; Bir sahanın ziyaretçi kullanımına/ turizm geliģimine karģı hassas olan kaynakları: Kırmızı liste ve endemik türlerin habitatları, alanın savunmasız olan diğer kaynakları, göçe hassas türler, Ziyaretçi yönetimi de dahil olmak üzere yönetim amaçları ve hedefleri: Genel bir doğa koruma planı, amaçlar, hedefler ve doğa koruma politikası, tür koruma politikaları, bölgeleme sistemi, izleme sistemi, Ziyaretçiler/turistler, turizm geliģimi ve etkileri üzerine veriler; tüm güzergahlar, tesisler, konaklama ve ziyaretçi/turist için olan etkinlikler ve detaylı haritalar, ziyaretçi sayısı, özellikleri, akımları, ziyaretçi modelleri, etkinlikler ve mevsime bağlı özelliklere iliģkin bilgiler vb., ziyaretçiler tarafından özel olarak gerçekleģtirilen faaliyetler, ziyaretçi etkilerine iliģkin veriler, etkilerin izlenmesi ve değerlendirilmesine iliģkin yöntemler, ölçütler ve göstergeler. Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) teknikleri ile bilgilerin gösterilmesi mümkündür. Psikolojik TaĢıma Kapasitesi; Psikolojik taģıma kapasitesi bir alanın belirli bir zaman diliminde ziyaretçi deneyimleri üzerinde olumsuz etkilenmeye sebep olmaksızın kaldırabileceği maksimum ziyaretçi sayısıdır. 3

23 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI ĠLGĠ GRUBU ANALĠZĠ VE YEREL ORGANĠZASYONUN OLUġTURULMASI 3. Ġlgi Grupları/PaydaĢlar Ġlgi grupları, belirli bir koruma ve sürdürülebilir kalkınma projesi ile ilgili olarak fayda sağlayan, projenin içinde yer alan veya söz konusu projeden olumlu ya da olumsuz etkilenen bireyler, gruplar veya organizasyonlar olarak tanımlanabilirler. PaydaĢlar, bir problemi çözmek için sürdürülebilir doğa turizmi geliģimine ve amaçlarımıza ulaģmak için güvenebileceğimiz kiģilerdir. Ġlgi gruplarının hepsi sürdürülebilir doğa turizmi geliģimine ortak değildir veya olmaları gerekmez. Çünkü bir ortağın projeye olumlu bir bakıģı, tutumu olmalıdır ve amaçlara ulaģmak için iģbirliği yapmalıdır. Bazen bir ilgi grubu projeye olumsuz bakabilir ve hatta aktif bir tehdit bile olabilir, ilgi gruplarını iģbirliği yapılanlar haline getirmek onlara paydaģ değeri verilmesi ile mümkün olur. 3. Ġlgi Grubu Kategorileri Turizmde ilgi grupları; - Yöre halkı, kiģiler ve kurumlar, - Alana dayalı ilin sorumlu yöneticileri, - Bölgesel yetkililer, - Ulusal yetkililer, - Turizm ofisleri, yerel turizm organizasyonları, konaklama ve hizmet sunanlar, taģımacılar, - Turizmle ilgili sektörler, - Tarım, ormancılık ve balıkçılık gibi farklı ekonomik sektörlerin temsil edildiği ticaret ve sanayi odaları ve el sanatları ile ilgili birimler, - ĠĢçi sendikaları, dernekler, STK lar, - Eğitim ile ilgili birimler, 3.3 Ġlgi Grubu Analizi Ġlgi grubu analizi sürdürülebilir doğa turizmi geliģme planının ortaya konması ve uygulamasında yer alan farklı taraflara iliģkin genel bir izlenim sahibi olabilmek, niyet okumak için kullanılan bir araçtır. Yalnızca bir envanter olarak ele alınmamalıdır, sürdürülebilir doğa turizmi geliģme planının planlanmasında potansiyel ortaklarımızın kimler olduğunu ve hangi tarafla çeliģkiler yaģayacağımızı bize bildirmektedir. Ayrıca projenin farklı seviyelerinde destek temini için de son derece elveriģli bir analizdir. Ġlgi grupları analizine dayalı olarak sürdürülebilir doğa turizmi geliģme planının yönetiminden sorumlu bir organizasyon oluģturulmalıdır. Sürdürülebilir doğa turizmi geliģimi için, detaylı bir ilgi grubu analizi ilgi gruplarının; - Genel hedeflerini, - Turizmden beklediği faydaları - Turizmdeki rollerini tanımlamalıdır. 4

24 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI Bu süreç; Ģu adımlardan oluģur;. Ġlgi gruplarının tanımlanması,. Her ilgi grubunun çıkarlarının, önceliklerinin ve değerlerinin belirlenmesi, 3. Her ilgi grubunun davranıģlarının belirlenmesi, 4. Ġlgi grubunun gücünün ve ilgi grupları arasındaki muhtemel koalisyonlarının gücünün tahmin edilmesi, 5. Ġlgi gruplarının mevcut ihtiyaçlarının ne düzeyde karģılandığının değerlendirilmesi, 6. Ġlgi grupları ile birebir iletiģimlerin baģlatılması ve ilgi gruplarının güveninin kazanılması, 7. Ortak menfaatler, sinerji ve baģarı unsurlarının tanımlanması, 8. PaydaĢların bir araya getirilmesi, 9. Ortak hedef ve amaçların ve onlara ulaģmak için gerekli olan stratejinin ortaya konması,. Organizasyon çerçevesinin oluģturulması,. Uygulama (zaman çizelgesinin ve hedeflerin ortaya konması, iletiģim organizasyonunun oluģturulması, ilgi gruplarına somut sorumlulukların verilmesi.). Ġzleme ve geri bildirimin yapılması 3.4 Toplum Temelli YaklaĢım Sürdürülebilir Doğa Turizmi GeliĢme Planı nın hazırlanmasında toplum temelli yaklaģım uygulanması neticesinde; - Yöre halkı için sürdürülebilir geçim kaynakları ortaya koymak, - Toplulukların kendi yapılarını korumalarını teģvik etmek ve - Doğal alanların koruma hedeflerinde yerel faydayı oluģturmak mümkündür, Toplum temelli turizmin en önemli özelliği, doğal kaynakların kalitesi ile alanın kültürel mirasının bozulmamıģ ve turizmle güçlendirilmiģ olmasıdır. Doğal çevre üzerindeki olumsuz etkiler en aza indirilmeli ve yerel kültür korunmalıdır. Turizm, insanların kendi yerel kültürlerini yaģatma ve değerlendirmeye teģvik etmelidir. 3.5 Yerel Organizasyonun OluĢturulması Ġlgi grubu analizine dayalı olarak, korunan alan ve çevresi için, Sürdürülebilir Doğa Turizmi GeliĢme Planını izlemek veya biçimlendirmek amacıyla, korunan alan yönetimi ve tüm ilgi gruplarının resmi iģbirliğine dayalı bir organizasyon oluģturulmalıdır. Sürdürülebilir Doğa Turizmi GeliĢme Planını uygulamak, desteklemek ve sorumluluklarını, karar verme gibi hususları düzenler. 3.6 Tarihçe Tarihin İlk İzleri Niğde'nin tarihi ile ilk buluntular, neolitik döneme(m.ö ) rastlar. Bunlar Bor Bahçeli Kasabası Roma Havuzu yakınındaki KöĢk Hüyük ten ve Bor PınarbaĢı Höyüğünden çıkartılan eserlerdir. Anadolu'da Hitit dönemi olarak isimlendirilen M.Ö. -7 yıllarına ait eserler ise Kömürcü Köyü Göllüdağ Ören Yeri nden çıkartılmıģtır. Helenistik dönemde ise 5

25 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI (M.Ö.33-3) Niğde bölgesi Büyük Ġskender'in komutanlarından Eumenes' in kurduğu Bergama Krallığı'na dahil olmuģtur. Tepe Bağları ve UlukıĢla Porsuk Höyük kazılarından bu döneme ait eserler çıkartılmıģtır. Roma İmparatorluğu Zamanı M.Ö. 3 - MS. 395 yıllarını kapsayan Roma devrinde Niğde bölgesi tarihinin en önemli konumlarından birini yaģamıģtır. Bu dönemde Tyana (Kemerhisar Kasabası) çevresinde yoğun bir yapılaģma görülür. Saraylar, mabetler, su kemerleri ve yerleģim birimleriyle oldukça büyük bir kent konumuna getirilmiģtir. M.S. 395 yılında ise Anadolu Bizans hükümdarlığı altına girmiģtir. Özellikle Kapadokya ve Ihlara Bölgesi bu dönemi yansıtır. Niğde bölgesi Bizans hükümdarlığında iken Sasani, Pers ve Arapların istilalarına uğramıģtır. Tyana kenti 93 yılındaki Arap Ġstilası sonucu büyük ölçüde yıkılmıģtır. Bu dönemin en güzel ve görkemli eserlerinden birisi GümüĢler Kasabası yakınındaki GümüĢler Ören Yeri ve Manastırıdır. Türklerin Egemenliği Başlıyor 66 ve onu takip eden yıllarda Niğde Yöresi Türklerin eline geçmiģtir. Özellikle Anadolu Selçuklulardan Alâeddin Keykubat zamanında parlak bir dönem daha yaģanmıģtır. Dönemin valisi Zeyneddin BeĢare'nin yaptırdığı Alâeddin Camii (3) ve daha sonra yaptırılan Hüdavend Hatun Türbesi (3) dönemin günümüze bıraktığı miraslardandır. Anadolu Selçukluları Kösedağ SavaĢında (43) Moğollara yenilence bölge Moğolların uç beyliği olan Ġlhanlıların idaresine geçmiģtir. 357 yılında ise Karamanoğulları bölgenin yeni sahibi olmuģlar ve Akmedrese yi yapmıģlardır. (49). 47 yılında ise Fatih Sultan Mehmet Karamanoğullarını yenilgiye uğratarak Niğde'yi ve diğer bölgeleri almıģtır. Osmanlı döneminde Niğde eski önemini büyük ölçüde yitirmiģtir. Cumhuriyetin kurulmasıyla 93 yılında il statüsüne kavuģmuģtur. Cumhuriyet Dönemi Osmanlı nın çöküģ dönemi ile baģlayan ve çok uzun zamandır süregelen kargaģa ve belirsizlik, Milli Mücadele ile baģlayan, Cumhuriyetle devam eden yeni dönemde son buldu. Cumhuriyetle baģlayan istikrar, bütün Türkiye de olduğu gibi, Niğde de de bayındırlık, eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda büyük geliģmeleri beraberinde getirdi. Büyük bir kasaba görüntüsünde olan Niğde Merkezi Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren yapılan değerli çalıģmalarla çehresini değiģtirmeye baģladı. Atatürk ve O nun kurduğu Cumhuriyeti gönülden benimseyen, her zaman ona desteğini devam ettiren Ġllerin baģında Niğde gelmektedir. Cumhuriyetin ilan edildiği gün bu mutlu günü top atıģlarıyla kutlayan ilk Ģehir Niğde dir. Milli Mücadele Dönemi Coğrafi konumu itibariyle Niğde, Akdeniz bölgesini Orta Anadolu'ya ve Sivas baģyaylasına dolayısıyla Doğu Anadolu'ya, Ereğli ve Ankara yolları ile de Batı ve Karadeniz bölgelerine bağlayan iki çok önemli boğazı kontrol altında tutmakta idi. Bunlardan birincisi Gülek Boğazı, ikincisi ise Zamantı-Yahyalı yolu idi. 6

26 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI Çukurova bölgesi iģgale baģlanır baģlanmaz Niğde de bulunan 4 nci Tümen in mevcut askerleri ve Niğde, Bor ve Pozantı gönüllülerinin oluģturdukları Kuvayı Milliye, Pozantı nın olası bir iģgale karģı muhafazası için bölgeye yerleģti. Stratejik noktaları kontrol altına aldı ve buradan gelecek herhangi bir düģman saldırısını bertaraf etmeye hazır bir konuma geldi. Bu iyi tahkimat ve konuģlanma sayesinde bu bölgeden düģman girememiģtir. Pozantı da alınan bu tedbirlerin diğer bir geçiģ yolu olan Zamantı-Yahyalı yolu üzerinde de alınması gerekiyordu. Fransızların Kozan ı ele geçirdikten sonra yukarıdaki yol ile Aladağlar ı aģıp Orta Anadolu ya girecekleri anlaģılınca, hemen bu bölgede faaliyetler baģladı. Aladağlar ın gerek güneyi, gerekse kuzeyinde hızlı bir harekete giriģildi. 9 yılı Kasım ayı baģlarında Yahyalı da adı geçen yolu kontrol altında tutacak 5 kiģilik bir birlik oluģturuldu. Bu birliğin komuta kademesi, askerinin bir kısmı ile silah ve mühimmatını Niğde den temin ediyordu. Fransızların ilerleme ihtimalleri arttıkça bu yoldaki tahkimat ve alınan tedbirlerde artıyordu. Nitekim nci Kolordu Komutanı A.Fuad Bey in Çukurova Bölge Komutanı Kemal Bey e verdiği emirde; Niğde Bölgesinde tertip edilen müfrezeler, kararlaģtırıldığı gibi Karaisalı bölgesine gideceklerdir. Yahyalı da bir nizamiye bölüğü ile milli müfrezeler, Sis dolaylarına hareket edeceklerdir... Alınan bu tedbirlere rağmen, bazı Ermenilerin öncülük ettiği bir grup Fransız öncü birliği Ulupınar Köyü yakınlarındaki bir mağaraya kadar ulaģabildiler ve burayı karakol yaparak bir müddet burada kalmaya çalıģtılar. Bunu haber alan 4 nci Tümen Komutanlığı, ġükrü Efendi komutasındaki bir taburu bölgeye gönderdi. Anılan birlik Yahyalı ya ulaģınca Ulucami yanındaki medreseyi kendisine karargah yaptı, çevre köyler, aģiretler ve Yahyalı ahalisini teģkilatlandırarak bir strateji hazırlamaya baģladı. 4 nci Tümen Komutan Yardımcısı Yarbay Mümtaz Bey in bölgeye gelip komutayı ele almasından hemen sonra baģlayan çatıģma kısa sürede baģarıya ulaģtı, düģman askeri imha edilmiģti. Fransızlara yardım eden Ermenilerin pek çoğu bu çatıģmada Fransızlarla birlikte muamele gördüler, geriye kalanlar ise bölgeyi terk ettiler. Stratejik olarak bu askeri tedbirleri baģarıyla uygulayan Niğde teģkilatı aynı zamanda bölgede meydana gelebilecek anarģik eģkıya hareketlerine karģı da icabeden tedbirleri aldı. Bu suretle Niğde ve civarında Türkiye geneli itibariyle yüksek bir ortalamada bulunan gayr-i müslimlerin olası taģkınlıkları ve iç isyanlarına karģı da gereken tedbirler alınmıģtı. Bilindiği üzere bu dönemde cephede eksikliği hissedilen yegâne Ģey, mühimmat ve erzak idi. Bunların temini hususunda Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilen Tekalif-i Milliye Kanunu herkesin malumudur. Bu büyük ihtiyaç, bütün yurt çapında hamiyetperver insanlarımız tarafından karģılanmaya çalıģıldı. Bu hususta da Niğde üzerine düģen vazifeyi hakkıyla yerine getirdi. Gıda maddeleri olarak özellikle buğday, arpa, baklagiller, soğan vs. gibi temel besin maddeleri ihtiyaç duyulan yerlere gönderildi. Niğde den yapılan bu hayati destek Mustafa Kemal tarafından yollanan takdirnamelerle ödüllendirilmiģtir. Niğde den yapılan lojistik destek sadece gıda maddeleriyle sınırlı kalmadı. Nakil Vasıtaları, araç-gereç ve giyecek maddeleriyle de devam etti. Niğde nin yetiģtirdiği emekli veya terhis olmuģ subay, er vs. askerlerde gönüllü birlikler olarak Batı ve Adana cephelerinde 7

27 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI vuruģmuģlardır. Niğde, gerek Heyet-i Temsiliye döneminde, gerekse Büyük Millet Meclisi döneminde Anadolu hareketini gönülden desteklemiģ ve bu desteğini Sivas ve Ankara ya gönderdiği delegelerle de ispatlamıģtır. 3.7 Niğde Ġlinin Genel Özellikleri Ġlin Jeomorfolojik Özellikleri Türkiye nin bulunduğu saha kuzeyde Avrupa ve Asya güneyde ise Afrika ve Arabistan levhalarının sıkıģtırma alanı içinde kaldığı için Alp orojenezine (Dağ oluģumu) sahne olmuģ ve Paleozoik ve Tersiyerde Anadolu nun yer aldığı bölgeyi kaplayan eski Tetis Okyanusunun derin çukurunda (Jeosenklinal) biriken binlerce metre kalınlığındaki çökeller kıvrılarak yükselmiģtir. Yine bu levha hareketlerine bağlı olarak volkanizma ve metamorfizma olayları meydana gelmiģtir (Atalay,987). Güneydeki Arabistan levhasının kuzeye doğru hareketi değiģik derecelerde sıkıģtırmalara neden olmuģ ve Anadolu blok halinde çökmelere ve yükselmelere uğramıģ, bunun yanında ülkeyi farklı yönlerde kat eden yırtılma faylarının oluģmasına neden olmuģtur. Ayrıca tektonik hareketlerin etkisiyle Anadolu da sık sık deniz ilerlemesi (Trasgresyon) ve çekilmesi (Regresyon) olayları meydana gelmiģtir. Niğde ilinin yer aldığı saha da doğal olarak bu hareketlerden etkilenmiģtir. Nitekim ilin güney sınırını oluģturan Bolkar ve Aladağların oluģumu, Tuzgölü fayı, EcemiĢ Fayı ve Hasan Dağı, Keçiboyduran, Melendiz, Göllüdağ volkanizması ve çevrelerindeki bir çok volkan konisini oluģturan volkanik materyallerin yüzeye çıkıģına olanak sağlayan fayların oluģumu, önemli Tersiyer ve Kuvaterner dönemlerine ait havza ve ovalarının geliģimi (Bor Havzası, Çiftlik Havzası, Misli Ovası), Niğde arazisinin deniz seviyesinden günümüzdeki yükseltisine ulaģması sözü edilen yer hareketlerinin eseridir. Niğde ili arazisini oluģturan ana jeomorfolojik birimler; Dağlar, Platolar Ovalardır (ġekil 4). Bu ana birimler üzerinde kayaç özelliği, iklim, bitki örtüsü derecesi gibi farklılıklara bağlı olarak elemanter Ģekiller oluģmuģtur Jeolojik Özellikler Orta Torosları oluģturan ve Bolkar Dağları kuzeydoğu uzantıları ile,aladağların güneybatı uzantıları arasında bulunan EcemiĢ Koridoru ile birbirinden ayrılırlar. Bolkar Dağları'nda Medetsiz Tepesi (354 m) ve Aladağlar da Demirkazık Tepesi (3756 m) en yüksek noktaları oluģtururlar. Ġç Anadolu volkanizması içinde Aksaray ile Niğde arasında yer alan Hasandağı (368 m), Keçeboyduran (77 m), Niğde'nin yaslandığı Melendiz Dağı (936 m) ve kuzeybatıda Göllüdağ (43 m) baģlıca volkanik dağlardır. Ovalık alanların ortasında yükselen flüvial erozyon ile çevresinin aģındırılması sonucunda tek baģına yüksek bir görünüm sunan farklı aģınma ile oluģan Misli ovası nda görülen yassı Tumba tepe, Yumru tepe farklı aģınılma oluģup, Bor ovası Çukurkuyu Altunhisar hattının bastısında görülen tepelikler volkanik kökenli olurken; Karahöyük, KöĢkhöyük, Kınıkören höyüğü, Misli ovasında Höyükhan höyüğü de tepelik alanlar olarak karģımıza çıkmaktadır. 8

28 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI Ġklim Özellikleri Niğde'de kara iklimi görülür. Kara iklimi nedenleri ise; etrafının dağlarla çevrili olması, deniz seviyesinden m. yükseklik göstermesi, denizin bunaltıcı etkilerini ve denizden gelen rüzgârları alamaması, kuzeyden gelen soğuk rüzgârlara açık olmasındandır. Bu durumda Niğde'nin genel iklim özelliği; yazları sıcak ve kurak, kıģları soğuk ve kar yağıģlıdır. YağıĢlara kar halinde kıģın, yağmur halinde ilkbaharda rastlanmaktadır. Sıcaklık ve GüneĢlenme Niğde kuzey yarımkürenin orta kuģağında bulunmaktadır, en sıcak ay ortalaması Temmuz ayına, en soğuk ay ortalaması ise Ocak ayına rastlar. Gerek mevsimler arasındaki sıcaklık farkı, gerekse gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı kara iklimin en açık örneğidir. Bu durumda Niğde'de 6 yılda yapılan gözlemlere göre sıcaklık ortalaması C dir. Tespit edilen maksimum (En yüksek 37,7 C dir) Temmuz ayına, Minimum (En düģük C dir.) ġubat ayına rastlar. YağıĢlar KıĢ aylarında yüksek basıncın etkisiyle Niğde'de değiģik bir yağıģ rejimi görülür. Ġlkbaharda yüksek basıncın etkisi altında ve batıdan gelen alçak basınç merkezleri Niğde'yi etkisi altında bırakır. Ġlkbaharın gelmesiyle gölgede sıcaklık derecesi yavaģ yavaģ yükselir. Yüksek basıncın hâkimiyeti doğuya çekilir. Bu çekiliģ ilkbaharda depresyon yağıģlarının meydana gelmesine sebep olur. Nisan, Mayıs ve Haziran'ın ilk yarılarına kadar sağanak halinde, bazen de sürekli yağıģ yapan Ģartları görülür. Niğde'de yağıģ ortalaması,9 mm. (Milimetre) dir. YağıĢ en fazla olduğu ay 78,5 mm ile Nisan, en az olduğu ay ise, mm ile Temmuz ayıdır. Nemlilik Niğde'de ortalama nisbi nem % 56 dır. Nemin en fazla olduğu ay % 8 ile ġubat, en düģük olduğu ay % 8 ile Ağustos ayıdır. Bitki Örtüsü YağıĢların azlığı sebebiyle ormanlık bölge azdır. Ormanlar Toroslar bölgesinde, Hasan ve Melendiz dağlarının yüksek yamaçlarında bulunur Hidrografya Karasu : AktaĢ yakınlarından doğarak,kuzey-güney doğrultusunda uzanırken GümüĢler ' den Kereci Deresini, Niğde ġehir merkezini geçtikten sonra uzantı deresini alır. Yer altı ve kaynak sularıyla da beslenen Karasu' da Bor ovasında kaybolur. Üzerinde Akaya barajı yer alır. 9

29 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI Çiftehan Çayı: sahanın en önemli akarsuyu Seyhan Nehri nin kollarından biri olan Çiftehan Çayı dır. Çiftehan Çayı, Adana - Ankara karayolu ve demiryolunun kenarından akarak araģtırma sahasını terk etmektedir. Torosların altından yüzeye çıkan ġekerpınarı Kaynak Suyu da bir diğer akarsudur. Bunlar dıģında da bir çok dere vardır. Ancak bunların suları yazın tamamen kurur. EcemiĢ Suyu: Kaynağını Aladağ dan alır. Kuzeydoğu Güneybatı doğrultusunda ilerlerken, Çamardı yakınlarında Ġçkuyu Deresini alarak Yelatan Güneyinde Ġl sınırlarından çıkarak, Seyhan kolu Güngör Deresine karıģır. Uluırmak: Melendiz dağlarında doğduktan sonra, Asmasız ve Ramat kısımlarından gelen kaynak suları ile beslenir. Çiftlik ve Melendiz Ovasını geçerek Ihlara Vadisine ulaģır. Göller ve Barajlar: Niğde ili, göller bakımından zengin olmamakla birlikte oluģum ve geliģimleri birbirinden farklı göllere de sahiptir. Aladağlar ve Bolkarlar üzerinde buzul aģılımıyla oluģmuģ sirk gölleri yer almaktadır. Akgöl, Alagöl, Çinigöl, Yedi Göller, Karagöl baģlıcalarıdır. Hasandağı, Göllüdağ üzerinde volkanik krater gölleri yer alırken kuzeydeki Narlıgöl ise volkanik çöküntü maar gölü olarak oluģturulmuģtur. Narlıgöl yer altından sıcak su kaynaklarıyla beslenmesi nedeniyle minarelce zengin, suları acı bir göldür. Diğer taraftan akarsu yatakları önünde sulama amacıyla inģa edilen setlerin gerisinde da suların toplanmasıyla baraj göller oluģmuģtur. Melendiz Dağlarından gelen Kırkpınar ve Baldıra dereleriyle beslenen Gebere Barajı yılları arasında inģa edilmiģ. GümüĢler Barajı'na, hemen gerisindeki dağlık alanlarda inen sular toplandığı içinde bol miktarda aynalı sazan balığı yaģamaktadır. Karasunun aģağı mecrası üzerine kurulu olan Akkaya Barajı, Koyunlu, DikilitaĢ, Azatlı, Hacıbeyli ve Murtaza Gölleri de sulama amacıyla yapılmıģ diğer göllerdir Toprak Özellikleri Niğde toprakları Kil, Mika, Karbonat (Kalsit, Dolomit), Kristobalit, Amfibol, Kuvars, Feldispat ve Opal-CT mineralleri belirlenmiģtir. Ana element dağılımlarında Bor yöresinde CaO+AlO+FeO3; UlukıĢla yöresinde CaO+SiO+FeO3; Emirgazi yöresinde CaO+MgO egemenliği gözlenirken, Ġz element analizinde Bor yöresi örneklerde Sr, Ba, Ce, Zn ve As; UlukıĢla yöresinde U, Ce, Ba, Zr, Sr, Ni; Emirgazi yöresinde ise Ba, Sr, La, Ce, Co, Zr elementleri dikkat çekmektedir Arazi Varlığı Niğde il arazisi, kuzeybatıda Aksaray ilinin Gülağaç ve Güzelyurt ilçesi, kuzeyde NevĢehir ilinin Derinkuyu ve Acıgöl ilçesi, kuzeydoğuda Kayseri ilinin Yahyalı ve YeĢilhisar, batı ve güneybatıda Konya ilinin Emirgazi, Ereğli ve Halkapınar, güneyde Ġçel ilinin Çamlıyayla ve Tarsus, güneydoğu ve doğuda Adana ilinin Aladağ ve Pozantı ilçeleri ile komģudur. Ġç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak Bölümünde yer alan il arazisinin bir kısmı Akdeniz Bölgesinin Adana Bölümünde yer alır.

30 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI Orman Varlığı Ġl sınırları içindeki volkanik kütlelerle Bolkar ve Aladağın kuzeye dönük yamaçlarında orman formasyonunun tahrip edilmesiyle bu kesimlerin büyük bir bölümü ya dağ stepleri ya da antropojen ağaçlı steplerle kaplanmıģ durumdadır. Bununla birlikte Ġlin asıl orman potansiyeli bu kesimlerde yoğunlaģmaktadır. Açıkça belirtmek gerekirse; Niğde ili orman örtüsü bakımından zengin sayılmaz. Ġl yüzölçümünün 6 85 ha kadarı orman ve fundalıkla kaplı olup, bu rakam da il arazisinin ancak %7.93 karģılık gelir. Bunun yanında nitelikli kabul edilebilecek orman alanı ise ha kadardır. En yaygın ağaç türü ise meģedir. Nitekim saf meģe ve karıģık meģe toplulukları toplam ağaç türlerinin %63 ünü oluģturmaktadır Ġlin güney çerçevesini çizen ve orman tür çeģitliliği bakımından ilin en zengin bölümü olan Bolkar dağları ile Aladağların sarp ve kuytu yamaçlarına sığınmıģ Ģekilde bulunan ormanlar iç bölgenin yarı kurak ve kurak koģullarından farklı olarak yarı nemli iklim özelliklerine göre ĢekillenmiĢ topluluklar oluģturmaktadır. Bu dağların kuzey eteklerinden baģlayarak 9- m ye kadar kendini gösteren orman sahasında en yaygın türler meģe (Quercus cerris, Quercus infectoria, Quercus pubescens) ve ardıçlardan (Juniperus excelsa/boylu ardıç, J. Oxicedrus/Katran ardıcı) oluģmaktadır. UlukıĢla ilçesinin güneyindeki dağlık kesimin nemli yamaçlarında ve kuytu vadilerde karaçam (Pinus nigra), sedir (Cedrus libani), Çiftehan ın Akdeniz iklimi tesirinde kalan kesimlerinde kızılçam (Pinus brutia) ormanları kendini göstermeye baģlamakta bu ormanlar üst kesimlerinde yer yer göknarlara (Abies cilicica) karıģık birlikler halinde tesadüf edilmektedir. Bu ormanların üstünde Ģeritler oluģturan titrek kavak (Populus tremula) birlikleri seçilmektedir. Niğde ilindeki kuru ormanların yayılıģ sahalarından birisi de Ġlin B-KB sında yer alan volkanik kütlelerdir. Bu kütlelerden Hasan Dağının 6- m yükselti basamakları arasında görülen ormanlar, dağın hemen her yönünde bulunan ancak asıl olarak K-KB yamaçlarda saf birlikler halinde tespit edilen, asıl üyelerini Quercus cerris lerin (Saçlı meģe/türk meģesi) oluģturduğu meģe birliklerinden meydana gelmektedir. Bu meģe türüne eģlik eden diğer meģe türleri; Q. Pubescens (tüylü meģe), Q. Ġthaburensis (palamut meģesi), Q. Vulcanica (kasnak meģesi), Q, Ġnfectoria (mazı meģesi), Q. Robur (Saplı meģe), Q, Libani (Lübnan meģesi/kara meģe), Q. Macranthera (Ġspir meģesi) dir (Kopar, 7). Hasan Dağı nın güneyinde yer alan meģeler daha çok bozuk baltalık diye ifade edilen cılız, fazla büyüyememiģ ve yoğun tahrip görmüģ biçimdedir. Keçiboyduran, Melendiz ve Göllüdağ da da 3-8 metreleri arasındaki yükselti basmağında yer yer birlikler halinde meģeler (Quercus cerris, Q. Pubescens, Q. libani, Q. vulcanica) ve ardıçlar (Juniperus excelsa/boylu ardıç, J. Oxicedrus/Katran ardıcı) yer almaktadır. Bu sahalarda sözü edilen meģe birlikleri yoğun Ģekilde insan baskısı altındadır. Sahanın dağlık kesimlerinde Keçi alıcı (Crataegus momogyna, C. orientalis), Titrek kavak (Populus tremula), Üvez (Sorbus terminalis var. Pinnafida), yabani armut (Pyrus elaeagrifolius), alıç (Crataegus monogyna, C. Orientalis) gibi türler meģe birliklerine eģlik etmektedir Flora-Fauna ve Hassas Yöreler Ġlimiz coğrafi konum nedeniyle flora ve fauna açısından zengindir. UlukıĢla ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Bolkar Dağları nın zirvesinde yer alan Karagöl ve Çiniligöl de yaģayan Toros Kurbağası Türkiye de endemik olup; sadece bu küçük buzul göllerinde bilinir. Yine Bolkarlar da yaģayan Yünlü Kayauyuru ve halk arasında arısıpası denen küçük bir böcekçil türü Türkiye de endemik türüdür.

31 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI FLORA Tohumlu Bitkiler : Tür Niğde de bulunmakta olup, bunlardan 65 i endemiktir. FAUNA KuĢlar: Ülkemizdeki 465 kuģ türünün yarıdan fazlası Niğde il sınırları içerisinde görülmüģtür. Memeliler: Ülkemizdeki 6 kadar memeli türünün karasal olan 45 kadarından yarıya yakını Niğde il sınırları içerisinde de tespit edilmiģtir YerleĢim Alanları ve Nüfus Niğde ilinde Ģehir özelliği gösteren iki yerleģme vardır. Bunlar; Bor ve Niğde Ģehridir. Ġlçe merkezliği görevi üstlenmiģ olan Bor ġehri, kendi ismi ile anılan Bor Ovası ın kuzeydoğu ucunda ve Melendiz Dağı nın güneyinde yer almaktadır. Harita. Niğde Haritası

32 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI ADNKS verilerine dayanarak Niğde ilinin ilçelerine göre nüfus dağılımı ise şu şekildedir [4] : Tablo. Niğde Nüfus Dağılımı İlçe İlçe merkezinin nüfusu Belde ve köylerin nüfusu Toplam nüfusu Merkez İlçe Altunhisar Bor Çamardı Çiftlik Ulukışla TOPLAM Tarım ve Hayvancılık Tarım alanlarının %89 u tarla tarımına ayrılmıģtı. Bu tarım alanlarının da ha (%3) sulu, ha (%69) kuru tarla tarımı faaliyeti gerçekleģtirilmektedir. Kuru tarım faaliyeti gerçekleģtirilen tarla alanlarının ise ha ı (%4) nadasa bırakılmaktadır. Ġlde tarla tarımı yapılan alanların 54 ha ı (%68) tahıl tarımına ayrılmıģtır. Tahıl tarımı içerisinde buğday büyük bir farkla önde gelmektedir. Bundaki temel neden çiftçi ailelerinin, temel gıdaları olan ekmeğin hammaddesini teģkil eden buğdayı öncelikli olarak üretme isteğidir. Ġlde tahıl ekim ve üretim alanları daha çok Konaklı, Edikli, Çukurkuyu ve UlukıĢla çevresinde yapılmaktadır. Niğde ilindeki tarla alanlarındaki belki de en önemli ürün patatestir. Ġlde buğdaydan sonra en geniģ ekim alanına sahip ürün olan patatesin 8 yılı üretim miktarı 7 48 tondur (Tablo 48). Bu üretim miktarı ile Niğde ili ülkemiz patates üretiminin büyük bir bölümünü karģılar. Patates ekim ve üretim alanları il bütününe eģit dağılmıģ değildir. Ticari amaçlı patates üretimi daha çok Niğde Merkez ve Çiftlik ilçelerinde sürdürülmektedir. Tablo. Niğde ilinde bazı tarla bitkilerinin ekim ve üretim miktarları (8). Ürünler Ekim Alanı (Ha) Üretim Miktarı (ton) Ortalama verim (Ton/ha) Buğday Arpa Çavdar Fasulye Nohut Mısır (Dane) Patates ġekerpancarı Yonca ,65 Kaynak: Tarım Ġl Müdürlüğü 8 yılı verileri. Niğde ili ekonomisinde hayvancılık faaliyetleri önemli bir yer tutar. Nitekim sahadaki birçok yerleģmenin temel geçim kaynağını hayvancılık oluģturur. Hayvancılık faaliyeti saha yerleģmeleri için 3

33 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI sonradan geliģtirilen bir olgu olmayıp, geçmiģten gelen ve sahadaki birçok yerleģmenin de kuruluģ yerini belirleyen bir coğrafi fenomendir.. Tablo 3 Niğde ili hayvan varlığı Hayvan cinsi Koyun Keçi Sığır Manda Kaynak: Niğde Ġl Tarım Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Niğde, geliģmekte olan bir imalat sanayisine ve buna paralel ticaret hacmi büyüyen bir ildir. Bununla birlikte bu geliģme yeterli değildir. Ġlin 8 verilerine göre kiģi baģı ihracat rakamları bunu ortaya koymaktadır. Nitekim Niğde kiģi baģına dolarlık üretimle 8 il içinde 5. sıralarda gelmektedir. Ġlde kiģi baģına düģen GSMH ise 78 dolar olup 8 il sıralamasında ancak 33. sırada kalmaktadır (8). Ġlde geleneksel el sanatlarına ve ev tipi imalatla ile baģlayan sanayi faaliyetleri, tarım ve hayvancılık baģta olmak üzere zengin maden yataklarının varlığına bağlı olarak son yıllarda atölye tipi sanayiye geçmiģtir. Niğde de imalat sanayisindeki asıl geliģme 97 lerde baģlamıģtı. Daha 964 yılında dan çok iģçi çalıģtıran iki sanayi tesisi (Çimento Fab, Azot Sanayi) varken, 98 de bu sayı 3 u aģmıģtı. Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) kurulması ile birlikte imalat sanayisinde belirgin bir artıģ olmuģtur. Bugün sadece OSB de çeģitli sektörlere ait 63 faal, i inģaat halinde ve u da proje aģamasında olan 8 den fazla tesis bulunmaktadır. Ġlde belli baģlı sanayi kolları gıda, tekstil, ağaç iģleri, mobilya, taģ ve toprağa dayalı sanayi oluģturur. Ġlde yaklaģık kiģi çalıģtıran 4 a yakın sanayi tesisinde 3 5 civarında nüfus istihdam edilmektedir (Tablo 57). Niğde ilinde bugün mevcut olan sanayi faaliyetlerinin baģlangıcı oldukça eskiye gider. GeçmiĢte geleneksel olarak yapılan birçok faaliyet, geliģerek bugünkü görünümünü kazanmıģtır. Sahadaki önemli geleneksel sanayi faaliyetlerinden biri dericiliktir. VII. yüzyılda, Bor daki dabakhanelerde imal edilen derilerden, Haffaf Hanı nda bulunan 5 dükkânda pabuç, çizme, postal ve zenne çeģitleri imal edilmekte idi. Günümüzde Bor un ekonomisinde dericilik sanayinin önemli bir yeri vardır. Çoğu küçük ölçekli atölye Ģeklindeki tesislerin sayısı yaklaģık kadardır. Bu faaliyetin modern hale getirilmesi için Bor da Deri Organize Sanayi Bölgesi nin inģasına baģlanmıģtır. Niğde ili yerleģmelerinin geleneksel sanayi faaliyetlerinden bir diğeri de dokumacılıktır. Bor da 676 yılında cullahlar tarafından imal edilen pamuklu dokuma çeģitlerine ait tezgâhların sayısı 4 adettir. Bugün Niğde ili sanayi tesislerinin yaklaģık %3 u tekstil ve konfeksiyon alanında faaliyet göstermektedir. yılı verilerine göre çoğunluğu Niğde ġehri nde bulunan si faal ve üçü inģa halinde 5 tekstil ve konfeksiyon tesisi yer almaktadır. Bu tesislerde toplam 39 kiģi faaliyet göstermektedir. Halıcılık, ildeki geleneksel sanayi faaliyetlerinden bir diğeridir. Uzun yıllar evlerdeki tezgâhlarda yürütülen bir faaliyet olmakla birlikte zaman zaman atölye tipine dönüģtürme denemeleri olmuģtur. Günümüzde yakın zamanlara kadar olduğu gibi rağbet görmese de, Niğde ilinde el dokuma halıcılık faaliyetleri de sürdürülmektedir. Yerel yönetimler tarafından da ekonomik sorunlar çeken 4

34 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI yerleģmelerin kalkındırılması amacıyla da teģvik edilmektedir. Bu amaçla Halk Eğitim Merkezleri tarafından eğitim çalıģmaları yürütmekte ve muhtelif yerleģmelerde atölyeler açılmaktadır. Nihayet Ġl Özel Ġdare Müdürlüğü tarafından organize edilen Halıcılık ve El Sanatlarını GeliĢtirme ve Yayma Birliği faaliyetlerine yılında 47 kasaba belediyesi ve 36 köy muhtarlığı katılmakta olup, bu faaliyetin yapıldığı 633 tezgâhta 8 kiģi istihdam edilmektedir. Bu Ģekilde yılda ortalama m el dokuma halı imalatı gerçekleģtirilmekte ve sipariģ veren firmalar tarafından yurtdıģına ihraç edilmektedir. Bu arada Niğde Valiliği Halıcılık, El Sanatları GeliĢtirme Mahalli Ġdareler Birliği DikilitaĢ halı atölyesinde baģlanan (8 Ocak 6), 6 m boyunda ve 6,75 cm eninde, dünyanın en büyük halılarından biri de tamamlanarak sipariģ edilen ülkeye teslim edilmiģtir. Niğde ilinde maden, taģ ve toprağa dayalı sanayi faaliyetleri eski olmakla birlikte, inģaat sektörüne yönelik sanayi faaliyetlerinde son yıllarda büyük geliģmeler görülmektedir. Bunların dıģında ildeki sanayi faaliyetlerin önemli bir miktarının yine inģaat ve meskenlerin ihtiyaçlarına yönelik olduğu dikkat çekmektedir. Geleneksel olarak yapılan marangozluk faaliyetinin, geliģerek mobilya sanayiye dönüģtüğü dikkati çeker. Bu faaliyet türünün de büyük oranda Niğde OSB de yoğunlaģtığı dikkat çekmektedir. Ayrıca ildeki mevcut üç Küçük Sanayi Sitesi dahilinde yer alan marangoz atölyelerinin sayısı ise 9 dur. Bunların dıģında temel ihtiyaçlardan kaynaklanan marangozluk iģlerinin yapılması amacıyla kasaba yerleģmelerinin neredeyse her birinde bir veya birkaç marangoz atölyelerinin bulunduğu görülmektedir. Niğde ilinde en fazla iģçi çalıģtıran sanayi tesislerinden biri de DitaĢ Doğan Yedek Parça Ġmalatı ve Teknik Aġ dir. 97 yılında kurulan tesisi 67 kiģi istihdam etmekte ve otomobiller için rot baģı, rotil ve rot kolu imalatı gerçekleģtirmektedir. Otomobiller için cam imalatı gerçekleģtiren Niğcam San. Tic. Ltd. ġti., 994 yılında kurulmuģ olup, 5 kiģi istihdam etmektedir. Makine sanayisinde ildeki diğer bir sanayi tesisi de dağlıç pompa, patates sökme ve eleme makinaları imalatı gerçekleģtiren Niğmak San. Tic. Ltd. ġti.dir. 997 yılında kurulan tesis 8 kiģi istihdam etmektedir. Bunların dıģında ikisi Niğde de biri Bor da bulunan küçük sanayi sitelerinde yer alan Küçük sanayi sitelerinde mevcut 57 iģyerinin 33 i oto tamirci, soğuk demirci ve tornacılık alanlarında faaliyet göstermektedir. Niğde Ġli sanayi faaliyetleri içerisinde geleneksel olmayan ve tarım ürünlerinin değerlendirilmesine dayanan gıda sanayi tesisleri de mevcuttur. Bu tesisler büyük oranda Niğde Organize Sanayi Bölgesi nde toplanmıģtır. Ġlde büyük sanayi tesisleri Niğde ve Bor Ģehirlerinde toplanmıģtır. Faal nüfusun Niğde de %7 si, Bor da ise %36 sı sanayi sektöründe çalıģmaktadır (Toroğlu,6). Niğde ilinde mevcut nüfusun si (%45) çalıģmaktaydı (). Ġldeki faal nüfusun %73,5 i doğal hammadde üretimi sektöründe, %8,3 ü çoğunluğu genel kamu idaresinde olmak üzere hizmet sektöründe, %8, si sanayi sektöründe çalıģmaktaydı. Ġl ve ilçe merkezlerinde çalıģan nüfusun %65 i hizmet sektöründe, %8 i sanayi sektöründe ve %7 si de doğal hammadde üretimi sektöründe faaldir (Toroğlu,6). yılı verilerine göre faal nüfus içinde ticaretle uğraģanların sayısı tür. Faal nüfusun %7,5 ne karģılık gelen bu oran toplumsal ve hizmetler sektöründe sonra ikinci gelir. Ġlde 7 verilerine göre yıllık kiģi baģına düģen elektrik tüketimi 8 kwh di. Bu aynı yıl ki Türkiye ortalamasından (98 kwh) fazladır. Niğde nin bir yıllık toplam elektrik tüketimi ise milyon kwh dir. TUĠK in belirlediği KırĢehir, Aksaray, Kırıkkale, NevĢehir ve Niğde illerini kapsayan (TR7) bölge illeri içinde bu tüketim miktarı ile Niğde ön sırada gelmektedir. ĠĢ kayıtlarına göre 7 yılındaki toplam giriģimci sayısı ise Niğde de 64 kiģidir (Tablo 59). 5

35 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI Tablo 4. Niğde ilinde ĠĢ kayıtlarına göre giriģimci sayıları (7). Madencilik ve TaĢ ocağı 39 UlaĢtırma-Depolama-haberleĢme 89 Ġmalat 4 Kira 369 Elektrik-Gaz-Su 47 Eğitim 8 ĠnĢaat 364 Sosyal Hizmetler 6 Toptan ve Perakende Diğer 95 Otel-Lokanta-Kahvehane 7 Toplam 64 Kaynak: TUĠK-8 Bölgesel Göstergeler TR7, Altyapı, UlaĢım, HaberleĢme ve Konaklama Niğde ili, coğrafi konum özelliklerine bağlı olarak hem bölgesel hem de ulusal ulaģım ağının önemli bir güzergâhını oluģturur. Nitekim Niğde, bir yandan Güney ve Orta Anadolu yu, bir yandan da Kuzey ve Batı Anadolu yu birbirine bağlayan önemli karayolu ve demiryolu hatlarını geçtiği bir kavģak noktasında yer alır. Bu doğal yol güzergâhı olma özelliği geçmiģte de önemini korumuģtu. Hatırlanacağı üzere Ortaçağ da yollar genellikle üç amaç için kullanılırdı. Bunlar; ticaret yolları, orduların geçtiği sefer yolları ve kutsal mekânlara gitme yollarıydı. Niğde yöresi, her üç amaca da hizmet edecek bir konuma sahipti. O tarihte Anadolu yu Çukurova ya bağlayan dört önemli yol güzergâhı, günümüzde de önemini korumaktadır. Bunlar; Orta Torosları aģan Gülek Boğazı, bunun 5 km doğusundaki Çakıt Boğazı, Göksu ve Saimbeyli dağlık kesimlerinden Kozan a ulaģan yol ve Develi-Karaköy-Çamlıca hattını takiben Zamantı Çayı vadisini takip eden yoldur (Arınç,9:94). Çevre illeri olan Adana, Mersin, Kayseri, Konya, NevĢehir, Aksaray illeriyle karayolu; Adana, Kayseri ve Konya Ġlleri ile de demiryolu bağlantısı vardır. Ġl Merkezi ve tüm Ġlçeleri arasında karayolu, Bor ve UlukıĢla ilçeleriyle ayrıca demiryolu ulaģımı vardır. Ġl sınırları içinde Karayolu ağının toplam uzunluğu 956 km dir. Bunun 474 km il ve Devlet yolu 48 km si de köy yolları oluģturur (Tablo 53). Köy ve ünite yollarının 73 km si (%49.5) asfalt, 68 km (%4.3) lik bir bölümü stabilize, 46 km (%3.) tesviyeli ve 77 km (%5.) de ham yoldan oluģur. Tablo 5. Niğde ilindeki karayolu ve demiryolu uzunlukları (Km). Kaynak: TUĠK-7 Ġl ve Devlet Yolu Otoyol Köy Yolu Demiryolu Ġlde, 8 verilerine göre toplam motorlu araç sayısı adettir. Bunun ini otomobil, 93 ünü otobüs ve minibüs, 7 sini kamyon-kamyonet oluģtururken, ilde 88 de traktör bulunmaktadır (Tablo 54). Niğde, bin kiģi baģına düģen 59 özel otomobil sayısı ile Türkiye iller sıralamasında 5. sırada gelmektedir (TUĠK-8). 7 yılı verilerine göre Niğde il sınırları içinde 58 trafik kazası meydana gelmiģ ve bu kazalarda 45 vatandaģ hayatını kaybederken, 4 yaralanma olayı gerçekleģmiģtir. Tablo 6. Niğde ilindeki motorlu kara taģıtlar (8). Otomobil Minibüs Otobüs Kamyon Kamyonet Motosiklet Öz. Amaçlı Traktör TaĢ Kaynak: TUĠK-8 6

36 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI Niğde nin konumu gereği komģu illere ve büyük merkezlere olan uzaklığı fazla değildir. Niğde ile diğer iller arasında ulaģım hizmeti veren beģ otobüs firması (Niğde ÇağdaĢ Turizm, Ġnan Turizm, Niğde Metro, Niğde Aydoğanlar, Niğde Seyahat) vardır. Tablo 7. Niğde ilini çevre illere ve bazı büyük merkezlere olan karayolu uzaklıkları. Ġller Mesafe (Km) Ġller Mesafe (Km) Niğde-Kayseri 8 Niğde-Ankara 348 Niğde-NevĢehir 8 Niğde-Ġstanbul 797 Niğde-Aksaray 3 Niğde-Ġzmir 785 Niğde-Adana 5 Niğde-Antalya 544 Niğde-Konya 4 Niğde-Bursa 75 Niğde-KırĢehir 73 Niğde-Trabzon 746 Niğde-Mersin 98 Niğde-Samsun 545 Niğde-Antalya 544 Niğde-Erzurum 758 Kaynak: Niğde il sınırları dahilinde 6 km uzunluğunda demiryolu hattı, üç gar ve yedi istasyon bulunmaktadır. Ġlde mevcut demiryolu iki hat Ģeklinde uzanır (ġekil ). Bunlardan birisi 94 yılında inģaatı tamamlanan ve Bağdat demiryolunun bir parçasını oluģturan Ereğli den gelip, UlukıĢla dan Pozantı ya ulaģan hattır. Diğer bir hat ise 933 yılında hizmete açılan ve UlukıĢla dan baģlayıp Bor ve Niğde üzerinden Kayseri ye ulaģan demiryolu hattıdır. Bu iki hat UlukıĢla da birleģmektedir. Ġlde, demiryolu ile yıllık ortalama 6 kadar yolcu ve 54 ton kadar yük taģımacılığı gerçekleģmektedir. Çukurova Mavi Treni, Ankara-Niğde-Adana arasında hizmet vermektedir. Havayolu: Ġlimizde havayolları terminali bulunmamakla beraber en yakın; NevĢehir GülĢehir Ġlçesi ne bağlı Tuzköy Kasabası nda Kapadokya Havalimanı bulunmakta, Adana ve Kayseri hava limanları mevcuttur. Konaklama: Tablo 8. Niğde Ġlindeki Turizm ĠĢletme Belgeli Konaklama Tesisleri. İLÇE TESİSİN ADI BELGE TÜRÜ ODA SAYISI YATAK SAYISI MERKEZ OTELŞAHİNER ***TURĠZM ĠġLETME 45 7 OTEL NAHİTA NİTELİKLİBELEDİYE 55 7 OTEL ŞAHİN NİTELİKLİBELEDİYE 5 5 OTEL MURAT NİTELİKLİBELEDİYE 4 OTEL NİĞDE NİTELİKLİBELEDİYE 3 6 GRAND OTEL ****TURİZM İŞLETME 7 7 OSMANBEY OT. NĠTELĠKLĠ BELEDĠYE 56 4 BOR(İLÇE MERKEZ) OTEL TYANA TOLYS NĠTELĠKLĠ BELEDĠYE 3 6 ULUKIŞLA (MERKEZ) EMRAH OTEL BELEDİYE BELGELİ 39 ULUKIŞLA(ÇİFTEHAN) OTEL ÇİFTEHAN BELGESİZ 5 6 OTELLER(Lüks,) 8 33 ÇAMARDI DAĞ EVİ OBERJ 9 85 DEMİRKAZIKKÖYÜ 7

37 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI Madencilik Niğde ili farklı litolojik özelliklere sahip jeolojik yapısı nedeniyle çok çeģitli maden yataklarına sahiptir. Nitekim çevredeki eski maden ocakları ve o dönemlere ait bir takım eģyalar bunu doğrulamaktadır. Ġldeki maden yatakları daha çok Merkez, Çamardı, UlukıĢla ve Bor ilçelerinde yoğunlaģmıģtır. Ġlde rezervi oranı en fazla olan madenler jips ve bitümlü Ģisttir. Bunun dıģında demir, bakır-kurģun-çinko ve mermer yatakları da nispeten önemlidir (Tablo 56). Bugün faal olarak iģletilen mâden yatakları demir, çinko, antimon, kaolin ve alçıtaģıdır. UlukıĢla daki Azot Sanâyi Aġ yılda yaklaģık bin ton alçıtaģı iģlemektedir. Bunun yanında yıllık ton/yıl üretim kapasiteli doğal karbondioksit gazı üretim tesisleri 987 yılından beri faaliyetini sürdürmektedir. Tablo 9. Niğde ilindeki maden yatakları. Maden Çıkarıldığı Yer Rezerv Arsenopirit Çamardı-Örenköy ton Bakır Çamardı-Üçkapılı, UlukıĢla-Kayserini dere - Bakır-KurĢun-Çinko Çamardı-Sarıtuzla, GümüĢler, UlukıĢla-Madenköy, 4 ton Demir Sulucadere Merkez-Yumrutepe, Çamardı-Armutlar T., AĢılık T., 66 ton Krom Celaller Merkez-Karatepe Köyü, Eynelik Köyü, Kılavuz Köyü - Antimon GümüĢler-Atağıl yaylası ton Antimon-Wolfram-Civa Çamardı-Ortakaya T., Örenköy,GümüĢler, Tandırlı sırtı - Diyatomit Çiftlik-Ovalıbağ - Kaolen Bor-Çömlekçiköyü - Anhidrit-Jips Bor-Badak,Seslikaya, - Jips UlukıĢla-Darboğaz,Zeyve Gediği, UlukıĢla güneyi, 5 ton Tuğla-Kiremit Acıpınar Bor-Bereket, UlukıĢla-Emirler 4 ton Mermer Merkez 354 m³ Bitümlü Ģist UlukıĢla 3 Kaynak: ton Ġlde madencilik faaliyeti arz-talep doğrultusunda ekonomik olduğu sürece yapılan, fakat çoğunlukla atıl bırakılmıģ maden ocaklarından ibarettir. Maden yataklarının bir kısmının yeterli rezerve sahip bulunmaması ve tenörlerinin düģük olması nedeniyle iģletilmemektedir. Bunun yanında ülkemizin pek çok yerinde olduğu gibi Niğde de de madencilik konusunda uygulanan yanlıģ politikalar yüzünden maden ocaklarının atıl kalmıģ olduğu da görülmektedir (Toroğlu,6). Ġlde faal olan diğer maden ocaklarının büyük kısmı inģaat malzemesi temin eden taģ ve toprağa dayalı isletmelerdir. Niğde Çimento Fabrikası nın hammaddesini oluģturan kalker sahada bol bulunan ham maddelerdendir. Niğde ilinde günümüz yerleģmelerinden hiçbirinin esas geçim kaynağını madencilik faaliyeti oluģturmaz. Bununla birlikte Çamardı ilçesinde Çamardı ve Sulucaova, UlukıĢla ilçesinde ise Maden ve GümüĢ yerleģmelerinin esas kuruluģ yerini madencilik faaliyetleri belirlemiģtir. Ġlde inģaat malzemesi olarak kullanılan yapıtaģı ve mermer iģletmeleri yoğun olarak yapılmaktadır Enerji Narköy ve Çiftehan jeotermal alanlarında açılan kuyulardan elde edilen akıģkanların Sıcaklıkları, Narköy de 65ºC, Çiftehan da ise 44.5ºC ile 53ºC arasındadır. Narköy jeotermal alanında 6.43 MWt termal güce sahip akıģkan görünür hale getirilerek, ülke ekonomisine kazandırılmıģtır 8

38 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI Ġlgi Grubu ve PaydaĢ Analizi ÇalıĢmanın amacına uygun olarak, hedefine ve beklenen sonuçlarına ulaģabilmek için; RRA tabanlı katılımlı yöntem sayesinde ofis çalıģmaları, odak grup çalıģmaları, paydaģ anketi, haritalandırma yapılmıģtır. Yapılan çalıģmalar genel olarak özetlenirse; Niğde ile ilgili dergi, doküman, kitap, internet sitelerinin taranması Envanter bilgilerinin gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi Niğde ve ilçeleri ekoturizm değerlerinin tespiti Ekoturizm değer matrisinin yapılması Ġlgili kurum ve kiģilerin ziyareti CBS haritalarının hazırlanması Bilgilendirme toplantısı ve workshop. RRA(Rapid Rural Appraisal), Hızlı Kırsal Değerlendirme Yöntemine baz alınarak yapılan projede; Niğde de ilgili kiģi ve kuruluģlarla yapılan görüģmelerde standart bilgi toplama teknikleri dıģında da teknikler kullanılmıģtır. RRA yöntemine göre yapılanlar; Adım : Katılımcıları Belirlemek Adım : AraĢtırmanın Katılımcı Beklentilerini Belirlemek Adım 3: Bilgi Gereksinimleri Değerlendirmek Adım 4: AraĢtırma Araçlarını Seçmek Adım 5: Alan AraĢtırması Tasarlamak Adım 6: Toplanan Bilgi Değerlendirmek ve haritalandırmaktır. Ofis çalıģmalarında; Eylem planına uygun ekoturizmle ilgili literatür taraması, turizm istatistikleri, rapor formatı, turizm veri altlığı gibi konularda çalıģmalar yapılmıģtır. Odak grup çalıģmalarında; Niğde de ekoturizme etki edebilecek turizm aktörlerinin görüģleri, ekoturizm değer matrisi ve eylem planı için katılımcıların görüģlerine baģvurulmuģtur. Tablo. AraĢtırmanın PaydaĢları. No Adı Soyadı Kurum/KuruluĢ Turgut KOÇAK Orman ve Su ĠĢleri Müdürlüğü Cengiz KAYACILAR Niğde Üniversitesi 3 ġaban TURGUT Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 4 Hüseyin ĠġLER Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü 5 Emin GÜR Orman ve Su ĠĢleri Müdürlüğü 6 A.Turgut KARAMAN Orman ĠĢletme Müdürlüğü 7 Gökmen KILIÇ Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 8 Ferun KARABIYIK Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğü 9 Nuri DOKUZOĞLU NĠDOS Bekir DÖNMEZ DEMAVEND Turizm Ģirketi Özcan ECEMĠġ DĠJON Turizm Ģirketi Ahmet ÜÇER TERRA ANATOLĠA Turizm Ģirketi 3 Murat EROĞLU Niğde Avcılar ve Atıcılar Derneği 9

39 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI Resim. PaydaĢlarla Doğa Turizmi toplantısı 4. NĠĞDE DOĞA TURĠZMĠ ARZI Aladağlar, dağcılık, yürüyüģ ve tırmanıģlar için Torosların en uygun bölümüdür. TırmanıĢlar için en uygun yollar Çamardı ilçesindeki Demirkazık ve Çukurbağ köylerinden baģlar. Hemen bu bölgede konaklamak için 85 yataklı modern bir dağ evi bulunmaktadır. Bolkar dağları da yürüyüģ ve kıģ sporları açısından oldukça cazip bir bölgedir. Özellikle 7 km yi bulan doğal pisti ile tur kayağına ilgi duyanları memnun etmektedir. Bolkar dağlarına özgü kraker gölleri ve baģka yerlerde nadir olan tespit edilebilen e yakın kır çiçekleri olan bu bölge her zaman ziyaretçilerin ilgi odağı olmuģtur. KıĢ turizmi ve kıģ sporları özellikle Bolkar Dağlarında büyük gelecek vadetmektedir. 3

40 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI Harita. Niğde Doğa Turizmi Haritası 4..Niğde'in Doğa Turizmi Değerleri (Doğa Turizmi Arzı) Doğa turizmi faaliyetlerinin yapıldığı alanları korunan alanlar (yönetime tabi) ve henüz doğa turizmi faaliyetlerinin kontrol edilmediği kontrolsüz alanlar olarak iki baģlık altında incelemek mümkündür Korunan Alanlar Korunan alanlar, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, yaban hayatı koruma ve geliģtirme sahaları, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan, biyolojik çeģitliliğin, doğal ve bununla iliģkili kültürel kaynakların korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili mevzuata göre tespit edilen ve yönetilen kara ya da deniz alanlarıdır. 3

41 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI Harita 3. Aladağlar Milli Parkı Harita 4. Demirkazık Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası 3

42 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI Harita 5. Türkiye Turizm Stratejisi Kavramsal Eylem Planı 4.. Niğde Ġlinin Doğa Turizmi (Arzı) Değerleri ve Bilinirlik Değerlendirmesi Niğde ilindeki doğa turizmi faaliyetlerin değerlendirildiğinde, öne çıkan faaliyetlerin Doğa YürüyüĢü, Kamp Turizmi, Dağcılık, Ornitoloji, Foto Safari, Termal Tur, Yayla Turizmi, Av Turizmi Ģeklinde olduğu görülmektedir. Ayrıca Türkiye Turizm Stratejisi 3 Eylem Planında Niğde ili Sağlık Turizmi ve Termal Turizm hedefi içerisinde yer almaktadır. Arz ve talep incelendiğinde, ildeki doğa turizmi faaliyetlerinin yapıldığı alanlarda altyapının yetersiz olduğu, doğa turizmi potansiyeli alanlarının yeterince değerlendirilemediği görülmektedir. ġu an için bir sorun gözükmemekle birlikte, ilerleyen zaman diliminde talebin artacağı tahmin edilebilir. Doğa turizmi faaliyetleri ve doğa turizmi yapılacak alanların tanıtılması sonucunda bu alanlara olan talebin artacağı görülmektedir. Doğa turizmi faaliyetlerinin yapıldığı alanlardaki sorunlar konusunda kamu kurumları ve toplantılara katılan sivil toplum kuruluģları ile yapılan değerlendirmelerde, altyapı eksiklikleri, tanıtım faaliyetlerinin yetersizliği, faaliyetlerin plansız ve kontrolsüz olması ve mevzuat yetersizliği gibi sorunlar ön plana çıkmıģtır. PaydaĢ anketleri ve toplantıları sonucunda Demirkazık Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası ve Aladağlar Milli Parkı'nın en önemli doğa turizm merkezi olduğu ortaya çıkmıģtır. Ancak bununla birlikte henüz yeterince değerlendirilemese de Niğde'de doğa turizmine yönelik olarak değerlendirilebilecek Bolkar Dağları alanın Milli Park alanı olarak uygun yapıda bulunduğu anlaģılmaktadır. 33

43 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI Tablo. Doğa Turizmi Faaliyetlerinde Tercih Edilen Bölgeler Doğa Turizmi Faaliyeti Av Turizmi Dağ ve doğa yürüyüģü Dağcılık KıĢ turizmi ve kayak Fauna ve kuģ gözlemciliği Yayla turizmi Ġzcilik Kamp turizmi Termal kaplıca turizmi Foto safari Botanik turizmi Spor turizmi Tarih turizmi Bölge Demirkazık YHGS, Bolkar Dağları Gebere Vadisi, Aladağlar MP, Bolkar, Melendiz ve Hasandağı Aladağlar MP, Bolkar ve Hasandağı Aladağlar MP, Bolkar ve Hasandağı Akkaya Barajı ve Karagöl Ketençimeni, Çamardı, Darboğaz, Altunhisar-Çiftlik Yolu ve Azatlı Narlıgöl, Demirkazık ve Bolkar Meydan Yaylası Narlıgöl, Göllüdağ, Aladağlar, Bolkar ve Çömlekçi Vadisi Narlıgöl Ġçmeli, Kemerhisar ve Çiftehan Aladağlar MP, Bolkar ve Çömlekçi Vadisi Gebere Vadisi, Bolkar, Aladağlar MP, Keçibuyduran ve Melendiz Dağı Demirkazık Dağ Evi GümüĢler Kale Tyana Su Kem. Kavlaktepe Yer Altı ġehri Ö.M.PaĢa kervansarayı 4.3.Niğde Ġlinde Doğa Turizmi Amaçlı Kullanılan ve Koruma Statülü Alanlar Milli Parklar: 873 sayılı Millî Parklar Kanununun. maddesinin Tanımlar bölümünde, korunan alanlardan Millî Parkın tanımı Ģöyle yapılmaktadır: "Millî Park: Bilimsel ve estetik bakımdan, millî ve milletlerarası ender bulunan tabiî ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarıdır." Türkiye'de de; 3 Ağustos 956 tarihinde kabul edilen 683 sayılı Orman Kanununun "VI. Milli parklar:" baģlığı altındaki 5. maddesinde "Orman Genel Müdürlüğü"; mevkii ve özelliği dolayısıyla lüzum göreceği ormanları ve orman rejimine giren sahaları; bilim ve fennin istifadesine tahsis etmek, tabiatı muhafaza etmek, yurdun güzelliğini sağlamak, toplumun çeģitli spor ve dinlenme ihtiyaçlarını karģılamak, turistik hareketlere imkân vermek maksadıyla, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma sahaları ve orman mesire yerleri olarak ayırır, düzenler, yönetir ve gerektiğinde iģletir veya iģlettirir." denilerek Milli Park kavramı ilk kez yasal zeminde yerini almıģtır (Vikipedi, ). Aladağlar Milli Parkı Niğde ilinin doğu ve güney doğusunda Kayseri ve Adana illeri sınırlar arasında bulunan Aladağlar Milli Parkı nın bir bölümü Niğde ili sınırları içinde kalmaktadır. Toplam ha lık park sahasının 464 ha ı Niğde ilinde yer alır. Sahanın Milli Park ilan edilmesinde; ilginç Jeolojik ve Jeomorfolojik yapısı, bitki ve yaban hayatı açısından zengin oluģu gibi faktörler rol oynamıģtır. Bölgenin, ana ulaģım yollarına uzaklığı ve engebeli bir alan olması, gizlenmek isteyen veya dini inzivaya çekilenler için uygun korunma koģulları sağlamıģtır. 34

44 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI Resim. Aladağlar Milli Parkı Genel Görünümü KuruluĢu: 873 sayılı Milli Parklar Kanununun 3. maddesi gereğince, Bakanlar kurulu Kararı ile tarih ve 396 sayılı Resmi Gazetede; Niğde, Kayseri ve Adana illeri sınırları dahilindeki 5454 Ha.lık alan Aladağlar Milli Parkı olarak tefrik edilmiģtir. Alanı: Millî Parkın Genel Alanı 5454 Ha.dır. Bu Sahanın 3358 hektarı Kayseri ilinde, 7 hektarı Adana ilinde ve 464 hektarı Niğde ili sınırları içerisinde kalmaktadır. Kaynak Değerleri: Aladağlar Milli Parkı gerçek anlamda bir jeomorfolojik açık hava müzesidir. Yörenin belli baģlı jeomorfolojik karakteri, vadilerle derin biçimde parçalanmıģ olmasıdır. Bu özellikte tırmanma ve dağcılık faaliyetleri açısından önem arz etmektedir. Aladağlar Milli Parkı orman açısından çok zengin olmamakla birlikte, Emli vadisindeki ormanı oluģturan hakim türler Karaçam ve Kızılçamdır. Yaban hayatı sakinleri olarak yörede yaban keçisi, vaģak, sansar, tilki, kurt gibi hayvanlara, kuģ türü olarak ur kekliği, kınalı keklik, kartal, Ģahin gibi türler bulunmaktadır. Resim 3. Aladağlar 35

45 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI Resim4. Emli Boğazı Tabiat Parkları: "Bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçalarıdır. Milli parklar ve tabiat parkları söz konusu özellikleri nedeniyle doğa turizmi açısından önemli alanlardır" (Milli Parklar Kanunu, Madde 4). Niğde Ġlinde Tabiat Parkı statüsünde herhangi bir yer bulunmamakla beraber Akkaya Barajı alanı için tabiat parkına dönüģtürülme çalıģmaları devam etmektedir. Tabiatı Koruma Alanları: bilim ve eğitim bakımından önem taģıyan nadir, tehlikeye maruz veya kaybolmaya yüz tutmuģ, ekosistemler, türler ve tabii olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri ihtiva eden ve mutlak korunması gerekli olup sadece bilim ve eğitim amaçlarıyla kullanılmak üzere ayrılmıģ tabiat parçalarına denir (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 3). Niğde Ġlinde Tabiatı Koruma Alanı statüsünde herhangi bir yer bulunmamaktadır. Tabiat Anıtları: tabiat ve tabiat olaylarının meydana getirdiği özelliklere ve bilimsel değere sahip ve milli park esasları dahilinde korunan tabiat parçalarıdır (Milli Parklar Kanunu, 983). Niğde Ġlinde Tabiatı Anıtı statüsünde herhangi bir yer bulunmamaktadır. Yaban Hayatı GeliĢtirme, YerleĢtirme, Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Avlaklar: Demirkazık Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası: 36

46 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI Niğde ili, Çamardı ilçeleri sınırları içerisinde kalan Demirkazık Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası; Demirkazık Dağında bulunan yaban keçilerinden dolayı 988 yılında 4969 ha'lık bir alan olarak Demirkazık Dağı Yaban Keçisi Koruma ve Üretme Sahası olarak tefrik edilmiģtir. Sahanın bir bölümü 995'de Milli Park'a ayrılmıģtır. Saha içerisinde bulunan yerleģim yerlerinin ve tarım arazilerinin de Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası dıģına çıkartılması çalıģmaları sonucunda tarih ve 5/9453 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ha'lık alan Demirkazık Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası olarak tefrik edilmiģtir. Sahada hedef tür yaban keçisidir. Resim 5. Demirkazık Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası Demirkazık Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası sınırları içerisinde kalan alanın büyük bir bölümü orman arazisi, hazine arazisi ve meralardır. Bu alanlarda kullanım hakkı Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğündedir. Alanda köy yerleģim alanlarına yakın yerlerde özel mülkiyetteki araziler de bulunmaktadır. Bu araziler; geleneksel tarım, yerleģim, yaylacılık, otlatma amaçları ile mülkiyet sahiplerince kullanılmaktadır. Alanda 78 familyaya ait 39 genus, 534 tür, 78 alt tür, 4 varyete saptanmıģtır. Alandaki takson sayısı 654' dür. Bu taksonların, 3'ü Pteridophyta, 65'i Spermophyta divisiolarına aittir. 654 taksonun 4'ü Gymnospermae, 647'si Angiospermae'dir. Angiospermlerin 54'ı Dicotyledones, 7'si ise Monocotylodones sınıfında yer almaktadır. yılı envanter sayımı sonucunda 57 adet yaban keçisi sayılmıģ ve Av Turizmi kapsamında -3 av yılında 7 adet yaban keçisi kotası verilmiģtir. 37

47 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI Resim 6. Demirkazık Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası Ketençimeni Genel Avlağı: Ġlimiz Merkez-Çiftlik ilçesi arasında 6.4 hektar alanı kapsamaktadır. Tablo. Ketençimeni Avlağı Envanter Tablosu TÜRLER TÜRÜN AVLAK ĠÇERĠSĠNDE KULLANDIĞI TOPLAM ALAN (TAĠKTA) (ha) HASAT ĠÇĠN GEREKLĠ MĠNĠMUM POPÜLASYON YOĞUNLUĞU (HĠGMPY) ( HEKTARDAKĠ BĠREY SAYISI) AVLANMA KATSAYISI YILLIK AVLANMA KOTASI = (HĠGMPY) (TAĠKTA) / (AVLANMA KATSAYISI) Kınalı Keklik.Bonitet: 8. 6 Yaban TavĢanı

48 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI Sulak Alanlar ve Ramsar Alanları: Sulak Alan: Ġlimizde sulak alan bulunmamakla beraber sulak alan olmaya namzet alanlar bulunmaktadır. Akkaya barajının statüsünün sulak alan olarak belirlenmesi çalıģmalarına Niğde Üniversitesi ve ġube Müdürlüğümüzce oluģturulan komisyon çalıģmalarına baģlanmıģtır. Gerekirse yapılacak çalıģması sonrası Niğde Üniversitesine proje hazırlatılacaktır. Doğal Sit alanları: Niğde'deki sit alanları ile ilgili bilgiler Ģöyledir (Ġllere göre sit alanları istatistiği, 3): NĠĞDE Arkeolojik Sit Alanı: 63 Kentsel Sit Alanı:- Doğal Sit Alanı: 8 Tarihi Sit Alanı: 4 Kentsel Arkeolojik Sit Alanı: Diğer Sit Alanları (üst üste sit alanları): - Doğal ve Tarihi Sit: Arkeolojik ve Doğal Sit: Tarihi-Kentsel-Arkeolojik Sit: Kentsel ve Doğal Sit: Tarihi-Kentsel ve Doğal Sit: Kentsel-Doğal-Arkeolojik Sit: TOPLAM: 79 Özel Çevre Koruma Bölgeleri: Bölge; Bakanlar Kurulu tarafından kara ve deniz sınırları belirtilen Özel Çevre Koruma alanını, Hassas Zon; Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer alan ve BaĢkanlıkça düzenlenen planlarda özel iģaretlerle gösterilen; niteliğine göre tespit edilen tedbirlerle zaman, mekan ve faaliyet türleri açısından çok kısıtlı kullanımlara izin verilen ve gerekli sayı ve nitelikte özel personel tarafından kontrol edilen doğal rezerv alanını, ifade eder. Niğde il sınırları içinde özel çevre koruma bölgesi bulunmamaktadır. Biyosfer Rezerv Alanları: Dünya yüzeyinde canlıların yaģayabildiği aralığa Biyosfer adı verilmektedir. UNESCO nun Ġnsan ve Biyosfer (MaB, Man and Biosphere) Programı içinde yer alan karasal veya kıyı ekosistemlerine sahip yerler ise Biyosfer Rezervi olarak anılmaktadır. Biyosfer rezervlerinde, biyolojik çeģitliliğin korunması, ekonomik kalkınma ve kültürel değerlerin devamlılığı arasındaki sorunların, sürdürülebilir bir Ģekilde çözülmesine dair birçok uygulama geliģtirilmektedir (Türkiye'nin Biyosfer Rezervleri, 3). Türkiye'de yılı itibari ile biyosfer rezerv alanı bir adettir. Niğde il sınırları içerisinde biyosfer rezerv alanı bulunmamaktadır Mesire Yerleri: Ġlimizde adet kent ormanı ve adet mesire yeri bulunmaktadır. 39

49 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI Niğde Kent Ormanı: Niğde ile Bor Ġlçesi arasında yer almakta olup il merkezine ortalama 8 km uzaklıktadır. Çiftehan Mesire Yeri: UlukıĢla ilçesi Çiftehan kasabasında Ġl merkezine 7 km uzaklıktadır. Emirler Mesire Yeri: UlukıĢla ilçesi Emirler köyünde il merkezine 55 km uzaklıktadır Seçkin Özellikli Diğer Sahalar Yaylalar ve platolar: Niğde sınırları içerisindeki relief üzerinde platolar alçak ve yüksek platolar olmak üzere iki kategoride ele alınabilir. Alçak platolar daha çok Miosen-Alt Pliyosen primer volkanizmasının ardından gerçekleģen Kuvaterner asit volkanizma evresinde püsküren piroklastiklerin gölsel ve karasal ortamlarda üst üste depolanmasıyla kalın örtüler meydana getiren ignimbirit platolarıdır. Kapadokya volkanik provensinde onbin km den daha fazla alana sahip olan bu platoların Niğde ili sınırları içindeki yeri oldukça sınırlıdır. Göllüdağ kuzeyi ve Misli Ovası kuzey çerçevesi alanında yersel olarak görülmektedir. Yüksek platolar ise Bolkar ve Aladağ kütleleri üzerinde yer almaktadır. Alp orojenezi sırasında yükselen yereyin derine aģındırma hızı canlanan akarsular tarafından Ģiddetle parçalaması neticesinde oluģmuģ düz ve düze yakın, yer yer yüksek tepelerin yer aldığı, ondülasyonlu relieften meydana gelen bu platoların en önemlileri UlukıĢla ve Üçkapılı (Çamardı) platolarıdır. Bolkarların EcemiĢ Koridoru ile ayrılan KD uzantılarını oluģturan Pozantı Dağı ve çevresine tekabül eden plato sahası EcemiĢ çayına ve Niğde tarafına doğru yönelen akarsular tarafından parçalanmıģtır. Aladağ ve Bolkarların asıl litolojisini oluģturan kireçtaģı içeriğin burada konglomera, breģ ve ofiyolitik içerikli olması ve yüzey drenajına ivme kazandırması plato oluģumunda etkili olmuģtur. Üçkapılı Platosunun GB sında UlukıĢla Platosu uzanmaktadır. Ereğli Ovasına doğru kademeli Ģekilde alçalan platonun oluģumu Üçkapılı Platosuna benzemektedir. UlukıĢla Platosunun oluģmasında Çiftehan çayı ve tabilerinin önemli rolü vardır. Bu akarsuyun açtığı koridor aynı zamanda Ġç bölgenin kıyı bölgesine açıldığı en önemli koridor olup literatürde Çakıt Geçidi olarak tanınmaktadır. Göller ve barajlar: Niğde ilindeki, göller bakımından zengin olmamakla birlikte oluģum ve geliģimleri birbirinde farklı göllere de sahiptir. Aladağlar ve Bolkarlar üzerinde buzul aģılımıyla oluģmuģ sirk gölleri yer almaktadır. Akgöl, Alagöl, Çinigöl, Yedi Göller, Karagöl baģlıcalarıdır. Hasandağı, Göllüdağ üzerinde volkanik krater gölleri yer alırken kuzeydeki Narlıgöl ise volkanik çöküntü maar gölü olarak oluģturulmuģtur. Narlıgöl yer altından sıcak su kaynaklarıyla beslenmesi nedeniyle minarelce zengin, suları acı bir göldür. 4

50 NİĞDE TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI Resim 7. Narlıgöl Resim 8. Çiniligöl Diğer taraftan akarsu yatakları önünde sulama amacıyla inģa edilen setlerin gerisinde da suların toplanmasıyla baraj göller oluģmuģtur. Melendiz Dağlarından gelen Kırkpınar ve Baldıra dereleriyle beslenen Gebere Barajı yılları arasında inģa edilmiģ. GümüĢler Barajı'na, hemen gerisindeki dağlık alanlarda inen sular toplandığı içinde bol miktarda aynalı sazan balığı yaģamaktadır. Karasunun aģağı mecrası üzerine kurulu olan Akkaya Barajı, Koyunlu, DikilitaĢ, Azatlı, Hacıbeyli ve Murtaza Gölleri de sulama amacıyla yapılmıģ diğer göllerdir. Dağlar: Niğde ye yüksek bir görünüm kazandıran yüksek dağlık ve tepelikleri oluģum ve geliģimleri itibarıyla üç grupta değerlendirebiliriz. a- Orta Torosları oluģturan ve EcemiĢ koridoru ile birbirinden ayıran Bolkarlar ve Aladağlar sıradağları b- Ġç Anadolu volkanizması içinde önemli bir yere sahip olan parezit ve piroklastik konileriyle bir bütün oluģturan volkanik dağlar, c- Ovalık alanların ortasında yükselen flüvial erozyon ile çevresinin aģılandırılması sonucunda tek baģına yüksek bir görünüm sunan farklı aģınma ile oluģmuģ dağlar. - Sıradağlar: Kambrienden baģlayan Miosen baģlarına kadar çeģitli fasies ortamlarında geliģmiģ kısmen metamorfizmaya uğramıģ, sonradan kıvrımlanarak yükselmiģ tortul kayaçlardan meydana gelen Toros Dağları nın orta bölümünde yer alan Bolkarlar ve Aladağlar iki önemli yüksek sıradağı oluģtururlar. Eosen sonu Oligosen baģlarından itibaren Ģiddetli tektonik hareketlerle yükselerek karasal ortam Ģarlarına giren Toroslar, Miosen baģlarından itibaren morfoklimatik denüdasyonal süreçlerin etkisinde; Morfolojik evrim sırasındaki tektonik hareketlerle faylanarak basamaklanmıģ ve değiģik ortam koģullarında iģlenerek bugünkü görünümlerini almıģlardır. Çok değiģik yaģ ve cinsteki kireçli kayaçlardan meydana gelen bu dağlık alanlar üzerinde oldukça geliģmiģ yüzey ve derinlik karstik Ģekilleri oluģmuģtur. Bu nedenle bölgede bol miktarda yer altı drenaj kanalları ve turizme açılabilecek nitelikte mağaralar yer almaktadır. Diğer taraftan Anadolu penepleninin yüksek çatı düzlüklerini oluģturan 3 metrenin üzerindeki yerlerde baģta sirk gölleri olmak üzere birçok buzul Ģekli gözlenmektedir. Bolkarkar daki Akgöl, Karagöl, Çinigöl; Aladağlardaki Karagöler, Dipsizgöl, Yedigöller, trekking ve dağcılık faaliyetleri amacıyla dağ turizmi açısından da önemli buzul göllerdir. Bolkar Dağları kuzeydoğu uzantıları ile Aladağlar ın güneybatı uzantıları arasında bulunan KKD-GGB doğrultulu fayın yer aldığı EcemiĢ Koridoru ile birbirinden ayrılırlar. Bolkar Dağlar ında Medetsiz Tepesi (354 m) ve aldağlar da Demirkazık (3756 m) en yüksek noktaları oluģtururlar. 4

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI EDİRNE 2013 SUNUġ Orman ve Su ĠĢleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU nun 2012 yılındaki

Detaylı

MERSĠN ĠLĠNDE DOĞA TURĠZMĠ MASTER PLANI TASLAK

MERSĠN ĠLĠNDE DOĞA TURĠZMĠ MASTER PLANI TASLAK MERSĠN ĠLĠNDE DOĞA TURĠZMĠ MASTER PLANI 2013 2023 TASLAK SUNUġ Önümüzdeki yıllarda Mersin ilimizin sadece yerel turizm için değil, uluslararası turizm için de cazip bir turizm üssü haline gelmesi dileğimizdir.

Detaylı

KONYA TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI

KONYA TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MĠLLĠ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 2016 H A Z I R L A Y A N M E H M E T Ö Z D E M Ġ R D OĞA K O R U M A

Detaylı

PROJE YÖNETĠCĠSĠ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü. PROJE KOORDĠNATÖRÜ Nevzat ALĞAN Kocaeli ġube Müdürü

PROJE YÖNETĠCĠSĠ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü. PROJE KOORDĠNATÖRÜ Nevzat ALĞAN Kocaeli ġube Müdürü PROJE YÖNETĠCĠSĠ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü PROJE KOORDĠNATÖRÜ Nevzat ALĞAN Kocaeli ġube Müdürü PROJE EKĠBĠ Biyolog Songül ÇETĠN Nilgün AÇIKGÖZ Dilek ADIGÜZEL 2013 Ġmtiyaz Sahibi: T.C. Orman ve Su ĠĢleri

Detaylı

PROJE YÖNETĠCĠSĠ M. FEHMĠ YÜKSEL Bölge Müdürü PROJE KOORDĠNATÖRÜ PROJE EKĠBĠ

PROJE YÖNETĠCĠSĠ M. FEHMĠ YÜKSEL Bölge Müdürü PROJE KOORDĠNATÖRÜ PROJE EKĠBĠ GAZĠANTEP ĠLĠNDE DOĞA TURĠZMĠ MASTER PLANI 2013 2023 PROJE YÖNETĠCĠSĠ M. FEHMĠ YÜKSEL Bölge Müdürü PROJE KOORDĠNATÖRÜ MUSTAFA GÖZEL Gaziantep ġube Müdürü PROJE EKĠBĠ ABDULLAH GÖKSEL, DĠLEK KAHRAMAN MÜHENDĠS

Detaylı

PROJE YÖNETİCİSİ Emin KARAMAN Bölge Müdürü PROJE KOORDİNATÖRÜ PROJE EKİBİ

PROJE YÖNETİCİSİ Emin KARAMAN Bölge Müdürü PROJE KOORDİNATÖRÜ PROJE EKİBİ PROJE YÖNETİCİSİ Emin KARAMAN Bölge Müdürü PROJE KOORDİNATÖRÜ Mahmut TEMEL Çorum Şube Müdürü PROJE EKİBİ Yüksel ŞİMŞİR, Zekerya DELİCE, Hayri KÖMÜR, Nuray ÜNAL EDİTÖRLER Yüksel ŞİMŞİR Nuray ÜNAL Kapak

Detaylı

Sayfa 3. 5.1.1. Ġspir YHGS Genel Özellikleri

Sayfa 3. 5.1.1. Ġspir YHGS Genel Özellikleri Ġçindekiler 1. GĠRĠġ 1.1.Doğal Alanlar, Yöre Ġnsanının Geleneksel Hayatı, Kırsal Kalkınma, Sürdürülebilir Turizm Alternatifi ve Erzurum Ġlinde Sürdürülebilir Doğa Turizmi 1.2. Doğal Alanlar ve Sürdürülebilir

Detaylı

KONYA DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI

KONYA DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MĠLLĠ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 H A Z I R L A Y A N M E H M E T Ö Z D E M Ġ R D O ĞA K O R U M A V

Detaylı

NEVŞEHİR TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI 2013-2023

NEVŞEHİR TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI 2013-2023 NEVŞEHİR TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI -3 Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü Nevşehir Şube Müdürlüğü/NEVŞEHİR Şubat NEVŞEHİR TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE

Detaylı

RİZE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2014 2023 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

RİZE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2014 2023 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI RİZE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2014 2023 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ RİZE 2014 SUNUŞ İlimiz, coğrafyası ve stratejik konumu nedeniyle uluslararası

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MĠLLĠ PARKLAR 13.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR ġube MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR DOĞA TURĠZM MASTER PLANI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MĠLLĠ PARKLAR 13.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR ġube MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR DOĞA TURĠZM MASTER PLANI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MĠLLĠ PARKLAR 13.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR ġube MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR DOĞA TURĠZM MASTER PLANI PROJE YÖNETĠCĠSĠ Mete TÜRKOĞLU PROJE KOORDĠNATÖRÜ Mete TÜRKOĞLU PROJE EKĠBĠ

Detaylı

YOZGAT ĠLĠNDE DOĞA TURĠZMĠ MASTER PLANI 2013-2023 TASLAK

YOZGAT ĠLĠNDE DOĞA TURĠZMĠ MASTER PLANI 2013-2023 TASLAK YOZGAT ĠLĠNDE DOĞA TURĠZMĠ MASTER PLANI 2013-2023 TASLAK IX. Bölge Müdürlüğü YOZGAT ġube Müdürlüğü KISALTMALAR AB AD AFAD AÍ AK AKUT ASPÍM AvS AY B Ba BB BSTM Cn CBS Cz ÇEKÜL Çġ D DB DG DGR DKMPGM DSÍ

Detaylı

PROJE YÖNETĠCĠSĠ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü PROJE KOORDĠNATÖRÜ PROJE EKĠBĠ

PROJE YÖNETĠCĠSĠ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü PROJE KOORDĠNATÖRÜ PROJE EKĠBĠ 1 PROJE YÖNETĠCĠSĠ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü PROJE KOORDĠNATÖRÜ Dr. Merih USLU Ġstanbul ġube Müdürü PROJE EKĠBĠ AyĢe KUZLU Biyolog Özge USAL DÖNMEZ Uzm. Biyolog ġükriye GÜN Orman Mühendisi Kapak Tasarımı:

Detaylı

2013-2023 ARDAHAN İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI

2013-2023 ARDAHAN İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 013-03 ARDAHAN İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 1 ARDAHAN ĠLĠNDE DOĞA TURĠZMĠ MASTER PLANI 013 03 ÖNSÖZ Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün yazılı emirleri doğrultusunda Ardahan Ġli Doğa Turizmi

Detaylı

http://bolge5.ormansu.gov.tr

http://bolge5.ormansu.gov.tr T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İLİ (2013 2023) http://bolge5.ormansu.gov.tr Özellikle son yüzyılda sanayileşmeye bağlı olarak

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADIYAMAN DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023

T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADIYAMAN DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023 T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADIYAMAN DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023 EDĠTLEYEN: Yrd. Doç. Dr. A. Kadir ÇORBACI ArĢ. Gör. Caner ÇALIġKAN 2 ÖNSÖZ Zengin bir doğa turizmi potansiyeline

Detaylı

BALIKESİR DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023

BALIKESİR DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023 Bilim ve teknolojide gerçekleşen

Detaylı

KIRIKKALE ĠLĠNDE DOĞA TURĠZMĠ MASTER PLANI

KIRIKKALE ĠLĠNDE DOĞA TURĠZMĠ MASTER PLANI KIRIKKALE ĠLĠNDE DOĞA TURĠZMĠ MASTER PLANI 2013 2023 KISALTMALAR SUNUġ ÖNSÖZ ÇALIġMANIN MAKSADI ĠÇĠNDEKĠLER 1 İÇİNDEKİLER 1. GĠRĠġ... 4 1.1 DOĞAL ALANLAR, YÖRE ĠNSANININ GELENEKSEL HAYATI, KIRSAL KALKINMA,

Detaylı

ISPARTA İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023

ISPARTA İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023 ISPARTA İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023 I s p a r t a İ l i D o ğ a T u r i z m i M a s t e r P l a n ı 2 0 1 3-2 0 2 3 Sayfa 1 ÖNSÖZ Günümüz teknolojilerinde meydana gelen değişimler neticesinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Sunuş... iv İçindekiler...v Tablolar Listesi...xi Şekiller Listesi... xii Kısaltmalar Listesi... xiii GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Sunuş... iv İçindekiler...v Tablolar Listesi...xi Şekiller Listesi... xii Kısaltmalar Listesi... xiii GİRİŞ... v İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Sunuş... iv İçindekiler...v Tablolar Listesi...xi Şekiller Listesi... xii Kısaltmalar Listesi... xiii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TURİZM KAVRAMLARI 1. GENEL TURİZM KAVRAMLARI...5

Detaylı

SİNOP DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI

SİNOP DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI SİNOP DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MĠLLĠ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10. Bölge Müdürlüğü SĠNOP SĠNOP DOĞA TURĠZMĠ MASTER PLANI Hazırlayanlar Ercan YENĠ Orman ve

Detaylı

BİTLİS İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI

BİTLİS İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI BİTLİS İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023 SUNUŞ Turizm faaliyetlerinin uzun dönemde sürdürülebilir olması için geniş kapsamlı, dikkatli, katılımcı ve paylaşımcı olarak planlaması, sürecin etkin yönetimi

Detaylı

Fotoğraf: Ertan KUDUBAN Gölyanı Obası

Fotoğraf: Ertan KUDUBAN Gölyanı Obası Fotoğraf: Ertan KUDUBAN Gölyanı Obası İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER III Şekiller Listesi V Tablo Listesi V Grafik Listesi V KISALTMALAR VI SUNUŞ VII SUNUŞ 8 1- GİRİŞ 1 1.1 DOĞAL ALANLAR, YÖRE İNSANININ GELENEKSEL

Detaylı

1.Bölge Müdürlüğü Kırklareli Şube Müdürlüğü KIRKLARELİ İLİ MASTER PLANI (2013-2023) KIRKLARELİ Trakyanın incisi

1.Bölge Müdürlüğü Kırklareli Şube Müdürlüğü KIRKLARELİ İLİ MASTER PLANI (2013-2023) KIRKLARELİ Trakyanın incisi 1.Bölge Müdürlüğü Kırklareli Şube Müdürlüğü KIRKLARELİ İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI (2013-2023) KIRKLARELİ Trakyanın incisi KIRKLARELİ İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023 KISALTMALAR CBS :Coğrafi

Detaylı

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Yrd.Doç.Dr. Gül GÜNEŞ Atılım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü İşletme Fakültesi ggunes@atilim.edu.tr

Detaylı

AKSARAY İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023

AKSARAY İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023 AKSARAY İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI -3 Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü Aksaray Şube Müdürlüğü Mart KISALTMALAR UNEP CBS STK D.S.İ. TMO DİE TÜİK OSB KOSGEB Başkanlığı SEK HKD UNESCO SWOT

Detaylı

BĠNGÖL ĠLĠNDE DOĞA TURĠZMĠ MASTER PLANI

BĠNGÖL ĠLĠNDE DOĞA TURĠZMĠ MASTER PLANI BĠNGÖL ĠLĠNDE DOĞA TURĠZMĠ MASTER PLANI 013 03 T.C ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MĠLLĠ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BĠNGÖL ġube MÜDÜRLÜĞÜ 013 1 SUNUġ Doğa turizmi çevreye zarar

Detaylı

TEKIRDAG DOĞA TURİZMİ

TEKIRDAG DOĞA TURİZMİ TEKIRDAG DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI (2013-2023) TEKİRDAĞ İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023 KISALTMALAR Bu Master Planda geçen; OSİ: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, ÇŞM: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,

Detaylı

ANKARA İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023 TASLAK

ANKARA İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023 TASLAK ANKARA İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023 TASLAK i KISALTMALAR UNEP CBS STK IUCN TİGEM AŞTİ ÖDA ÖKA ÖBA İUCN WWF WTO TİES UNEP UDGP THK YHGS MP ODTÜ TİES TBMM TCDD MSB TRT :Birleşmiş Milletler

Detaylı

GAZİANTEP İLİNE AİT TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI ÇALIŞMASI

GAZİANTEP İLİNE AİT TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI ÇALIŞMASI 1 2 GAZİANTEP İLİNE AİT TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI ÇALIŞMASI İçindekiler 1. GİRİŞ... 5 1.1. Tabii Alanlar, Yöre İnsanının Geleneksel Hayatı, Kırsal Kalkınma, Sürdürülebilir Turizm Alternatifi Ve Gaziantep

Detaylı

YALOVA DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI

YALOVA DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2012 YALOVA DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YALOVA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KOORDİNATÖRÜ Gürcan OLCAY Yalova Şube Müdürü PROJE EKİBİ Emre Can ÇELİK Alev BEKLER Fahrettin

Detaylı

Şekiller Listesi 6 Tablo Listesi 6 Grafik Listesi 6. Resimler Listesi 6 Harita Listesi 7 SUNUŞ 8 SUNUŞ 10 1.GİRİŞ 12

Şekiller Listesi 6 Tablo Listesi 6 Grafik Listesi 6. Resimler Listesi 6 Harita Listesi 7 SUNUŞ 8 SUNUŞ 10 1.GİRİŞ 12 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No Şekiller Listesi 6 Tablo Listesi 6 Grafik Listesi 6 Resimler Listesi 6 Harita Listesi 7 SUNUŞ 8 SUNUŞ 10 1.GİRİŞ 12 1.1. Doğal Alanlar, Yöre İnsanının Geleneksel Hayatı, Kırsal

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAYBURT ġube MÜDÜRLÜĞÜ BAYBURT ĠLĠNDE DOĞA TURĠZMĠ MASTER PLANI

T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAYBURT ġube MÜDÜRLÜĞÜ BAYBURT ĠLĠNDE DOĞA TURĠZMĠ MASTER PLANI T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAYBURT ġube MÜDÜRLÜĞÜ BAYBURT ĠLĠNDE DOĞA TURĠZMĠ MASTER PLANI 2013 2023 2013 1 ÖNSÖZ Gezmek, görmek, dinlenmek, değiģik kültür ve mekânları tanımak

Detaylı

DENĠZLĠ ĠLĠNDE DOĞA TURĠZMĠ MASTER PLANI

DENĠZLĠ ĠLĠNDE DOĞA TURĠZMĠ MASTER PLANI DENĠZLĠ ĠLĠNDE DOĞA TURĠZMĠ MASTER PLANI 2013 2023 KISALTMALAR SUNUġ ÖNSÖZ ÇALIġMANIN MAKSADI ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ 1.1 DOĞAL ALANLAR, YÖRE ĠNSANININ GELENEKSEL HAYATI, KIRSAL KALKINMA, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR TURĠZM

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R... 2 SUNUŞ... 5 SUNUŞ... 6 1. GİRİŞ...7 1.1. DOĞAL ALANLAR, YÖRE İNSANININ GELENEKSEL HAYATI, KIRSAL KALKINMA, SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ALTERNATİFİ ve ARTVİNİLİNDE

Detaylı

İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon. Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri

İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon. Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri 1 Sürdürülebilir Doğa Turizmi İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon Samsun İli Genel Özellikleri Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri Doğa Turizmi Stratejileri Sonuç ve Öneriler 2 Nispeten bozulmamış, dokunulmamış

Detaylı

TOKAT İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI

TOKAT İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI TOKAT İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023 SUNUŞ Mustafa TAŞKESEN Vali 1 ÖNSÖZ Dünyada her alanda değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde, turizm alanında da önemli değişimler yaşanmaktadır. Deniz-kum-güneş

Detaylı

SAMSUN DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023

SAMSUN DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN-2013 SAMSUN DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023

Detaylı

ġekiller Listesi 6 Tablo Listesi 6 Grafik Listesi 6 Resimler Listesi 6 Harita Listesi 7 SUNUġ 8 SUNUġ 9 1.GĠRĠġ 11

ġekiller Listesi 6 Tablo Listesi 6 Grafik Listesi 6 Resimler Listesi 6 Harita Listesi 7 SUNUġ 8 SUNUġ 9 1.GĠRĠġ 11 1 2 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ġekiller Listesi 6 Tablo Listesi 6 Grafik Listesi 6 Resimler Listesi 6 Harita Listesi 7 SUNUġ 8 SUNUġ 9 1.GĠRĠġ 11 1.1. Doğal Alanlar, Yöre Ġnsanının Geleneksel Hayatı, Kırsal

Detaylı

ZONGULDAK DOĞA TURİZMİ GELİŞME PLANI

ZONGULDAK DOĞA TURİZMİ GELİŞME PLANI ZONGULDAK DOĞA TURİZMİ GELİŞME PLANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10. Bölge Müdürlüğü SİNOP ZONGULDAK DOĞA TURİZMİ GELİŞME PLANI Hazırlayanlar Ercan YENİ

Detaylı

ORDU İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023

ORDU İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023 ORDU İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 013-03 PROJE YÖNETİCİSİ Emin KARAMAN Bölge Müdürü PROJE KOORDİNATÖRÜ N.İlksen KANDEMİR Ordu Şube Müdür V. PROJE EKİBİ Taceddin YÜCE Görkem GENÇ İmtiyaz Sahibi: T.C. Orman

Detaylı

http://bolge5.ormansu.gov.tr

http://bolge5.ormansu.gov.tr T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ UŞAK İLİ (2013 2023) http://bolge5.ormansu.gov.tr Kurtuluş Mahallesi İsmetpaşa Caddesi No: 110 / UŞAK Telefon

Detaylı

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA 29-30 Nisan tarihleri arasında Malatya nın kültür ve turizmde mevcut durumunu ortaya koymak, mevcut yürütülen projeleri ele almak

Detaylı

Sayın Valimizin Önsözü 4 Önsöz 5

Sayın Valimizin Önsözü 4 Önsöz 5 DİYARBAKIR DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI (2013 2023) ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MALATYA XV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Şubat 2013) I İÇİNDEKİLER Sayın Valimizin Önsözü 4 Önsöz 5 1. GİRİŞ

Detaylı

KIRġEHĠR ĠLĠNDE DOĞA TURĠZMĠ MASTER PLANI (2013 2023) TASLAK

KIRġEHĠR ĠLĠNDE DOĞA TURĠZMĠ MASTER PLANI (2013 2023) TASLAK . GĠRĠġ KIRġEHĠR ĠLĠNDE DOĞA TURĠZMĠ MASTER PLANI (3 3) TASLAK. Doğal Alanlar, Yöre Ġnsanının Geleneksel Hayatı, Kırsal Kalkınma, Sürdürülebilir Turizm Alternatifi Ve KırĢehir Vilayetinde Sürdürülebilir

Detaylı

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011 9. GENEL SONUÇLAR... 1 9.1. GĠRĠġ... 1 9.2. DEĞERLENDĠRME... 1 9.2.1. Ġlin Genel Ġçeriği... 1 9.2.2. Proje Bölgesinin Kapasiteleri... 1 9.2.3. Köylülerin ve Üreticilerin Kapasiteleri... 2 9.2.4. Kurumsal

Detaylı

BOLU TABİAT TURİZMİ GELİŞME PLANI. T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ IX. Bölge Müdürlüğü BOLU-2016

BOLU TABİAT TURİZMİ GELİŞME PLANI. T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ IX. Bölge Müdürlüğü BOLU-2016 BOLU TABİAT TURİZMİ GELİŞME PLANI 2016 2019 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ IX. Bölge Müdürlüğü BOLU-2016 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 TABİİ ALANLAR, YÖRE İNSANININ

Detaylı

DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI

DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 1.1. DOĞAL

Detaylı

http://bolge5.ormansu.gov.tr

http://bolge5.ormansu.gov.tr T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI (2013 2023) http://bolge5.ormansu.gov.tr Koordinatörler :

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATAY İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATAY İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATAY İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 013 03 1 ÖNSÖZ Teknolojideki gelişmeler, eğitimli insanların artması, yaşam standardındaki

Detaylı

BOLU. DOĞA TURĠZMĠ GELĠġME PLANI. 1 S a y f a

BOLU. DOĞA TURĠZMĠ GELĠġME PLANI. 1 S a y f a BOLU DOĞA TURĠZMĠ GELĠġME PLANI 3 3 T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MĠLLĠ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Bölge Müdürlüğü BOLU-3 S a y f a İÇİNDEKİLER. GİRİŞ. DOĞAL ALANLAR, YÖRE İNSANININ

Detaylı

KARS ĠLĠNDE DOĞA TURĠZMĠ MASTER PLANI

KARS ĠLĠNDE DOĞA TURĠZMĠ MASTER PLANI KARS ĠLĠNDE DOĞA TURĠZMĠ MASTER PLANI 2013 2023 KISALTMALAR SUNUġ ÖNSÖZ ÇALIġMANIN MAKSADI ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ 1.1 DOĞAL ALANLAR, YÖRE ĠNSANININ GELENEKSEL HAYATI, KIRSAL KALKINMA, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR TURĠZM

Detaylı

ERZĠNCAN ĠLĠNDE DOĞA TURĠZMĠ MASTER PLANI

ERZĠNCAN ĠLĠNDE DOĞA TURĠZMĠ MASTER PLANI ERZĠNCAN ĠLĠNDE DOĞA TURĠZMĠ MASTER PLANI 3 3 ÇALIġMANIN MAKSADI Bu çalıģma ile Erzincan ilinde yapılabilecek doğa turizmi faaliyetlerinin tespit edilerek, bu faaliyetlerin yapılacağı alanların tanıtımını

Detaylı

Fotoğraf: Ertan KUDUBAN. Gölyanı Obası

Fotoğraf: Ertan KUDUBAN. Gölyanı Obası Fotoğraf: Ertan KUDUBAN Gölyanı Obası İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER III Şekiller Listesi V Tablo Listesi V Grafik Listesi V KISALTMALAR VI SUNUŞ VII SUNUŞ III 1- GİRİŞ 1 1.1 DOĞAL ALANLAR, YÖRE İNSANININ GELENEKSEL

Detaylı

PROJE YÖNETİCİSİ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü. PROJE KOORDİNATÖRÜ Nevzat ALĞAN Kocaeli Şube Müdürü

PROJE YÖNETİCİSİ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü. PROJE KOORDİNATÖRÜ Nevzat ALĞAN Kocaeli Şube Müdürü PROJE YÖNETİCİSİ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü PROJE KOORDİNATÖRÜ Nevzat ALĞAN Kocaeli Şube Müdürü PROJE EKİBİ Biyolog Songül ÇETİN Nilgün AÇIKGÖZ Dilek ADIGÜZEL 2013 İmtiyaz Sahibi: T.C. Orman ve Su İşleri

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler v İçindekiler 17. Baskıya Önsöz...iii İçindekiler...v Tablolar Listesi...xiii Şekiller Listesi...xiv Haritalar Listesi...xiv Kısaltmalar Listesi...xv 1. BÖLÜM: TURİZM VE TURİST KAVRAMLARI TURİZMİN

Detaylı

DÜZCE İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023

DÜZCE İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023 DÜZCE İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE 2013 1 DÜZCEİLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

İZMİR İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI

İZMİR İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü IV. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü İZMİR İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI KISALTMALAR AFAD: Afet ve Acil Durum Yönetimi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU Tarih: 7 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 46 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

OSMANİYE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023

OSMANİYE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023 OSMANİYE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023 ORMAN VE SU İŞLER BAKANLIĞI (DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR) VII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÖNSÖZ İnsanoğlu, varoluşundan günümüze kadar doğa ile iç içe bulunmakta ve temel

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi 12.12.12 Atılım Üniversitesi, Ankara Pelin Kihtir Öztürk pelin.kihtir@undp.org UNDP Türkiye üç alanda çalışıyor: 1. Demokratik

Detaylı

Türk Dilinin Başkenti DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2014-2023

Türk Dilinin Başkenti DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2014-2023 KARAMAN İLİ Türk Dilinin Başkenti DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2014-2023 TEMMUZ-2013 Orman ve Su İşleri 8.Bölge Müdürlüğü Karaman Şube Müdürlüğü PROJE YÖNETİCİSİ Mustafa SUNGUR Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

BİLECİK DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI

BİLECİK DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLECİK DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 20132023 ÇALIŞMANIN MAKSADI 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve Milli Parklar Yönetmeliği

Detaylı

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MĠLLĠ PARKLAR 13.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AĞRI ġube MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MĠLLĠ PARKLAR 13.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AĞRI ġube MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MĠLLĠ PARKLAR 13.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AĞRI ġube MÜDÜRLÜĞÜ AĞRI DOĞA TURĠZM MASTER PLANI PROJE YÖNETĠCĠSĠ MEHMET SIDDIK KILINÇER PROJE KOORDĠNATÖRÜ Ahmet Celal KABA

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

Serbest zaman etkinlikleri. Alternatif serbest zaman etkinlikleri. Alternatif Sporlar. Alternatif Turizm... Ekstrem sporlar Yaşam tarzı sporları

Serbest zaman etkinlikleri. Alternatif serbest zaman etkinlikleri. Alternatif Sporlar. Alternatif Turizm... Ekstrem sporlar Yaşam tarzı sporları Serbest zaman etkinlikleri Alternatif serbest zaman etkinlikleri 1 2 Alternatif Sporlar Geleneksel sporlardan farklı olma, onları farklılaştırma Futbol, basketbol, voleybol. Geleneksel sporlara meydan

Detaylı

MALATYAİLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI

MALATYAİLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI MALATYAİLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023 KISALTMALAR SUNUŞ Doğada yapılan turizm çeşitleri toplum içinde doğa bilincini ve saygısını geliştirirken aynı zamanda da iyi bir gelir kaynağı durumuna

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ 1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ ĠÇĠNDEKĠLER 1.GAZĠANTEP SANAYĠDE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ... 2 NEDEN BAġVURMALI?... 3 BAġVURU SÜRECĠ... 4 Hangi kurumlar baģvurabilir?... 4 Büyük Ölçekli ĠĢletmeler...

Detaylı

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya Dr. Müge ŞANAL Ziraat Mühendisi 06.04.2017 Antalya 1 Ülkemiz binlerce yıllık kültürel birikimi ve doğal güzellikleri ile dünyanın önemli kültür ve turizm merkezleri arasında yer almaktadır. 2 Kültür ve

Detaylı

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma Yaban Kuşlarının Korunması Direktifi 2009/147/EC İçerik Kuş Direktifi Ön DEA raporu Rapor sonrası yapılanlar İstişare Süreci

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

ANKARA İLİNDE TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI

ANKARA İLİNDE TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI ANKARA İLİNDE TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 2016 2019 i KISALTMALAR UNEP CBS STK IUCN TİGEM AŞTİ ÖDA ÖKA ÖBA İUCN WWF WTO TİES UNEP UDGP THK YHGS MP ODTÜ TİES TBMM TCDD MSB TRT :Birleşmiş Milletler Çevre

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR)

Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) 1. Dönem İlerlemesi ve 2. Dönem Önerileri Proje neyi hedefledi? Temel vurgu Çoruh vadisinde turizm aracılığıyla yerel ekonomik kalkınmanın sağlanması için

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

BURSA DOĞA TURİZMİ EYLEM PLANI 2013-2017

BURSA DOĞA TURİZMİ EYLEM PLANI 2013-2017 F 2013 BURSA DOĞA TURİZMİ EYLEM PLANI 2013-2017 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI (DOĞAKORUMA VE MİLLİ PARKLAR) II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 1 PROJE YÖNETİCİSİ YAHYA GÜNGÖR BÖLGE MÜDÜRÜ PROJE KOORDİNATÖRÜ ADNAN

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Milli Parklar Daire Başkanlığı Cihad ÖZTÜRK Orman Yüksek Mühendisi PLANLAMA NEDİR? Planlama, sorun

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu ARAZİ VERİLERİ 2006 Grup Koordinatörü: Prof. Dr. Melih Ersoy : Doç. Dr. Tarık ġengül Öğr. Gör. Dr. Bahar Gedikli Osman Balaban Kommagene-Nemrut Alanı için yönetim alanı nın sınırlarının belirlenmesi; bu

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 24-223 TR4 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU , bin Türkiye, milyon Turizm Sektörü Türkiye 223 Turizm Stratejisi nde illerimizin

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Sayın Vali Yardımcısı, Sayın Belediye Başkanları, Deniz Ticaret Odalarının Sayın Temsilcileri; Değerli Konuklar, Kıymetli Basın mensupları, Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Fethiye Kruvaziyer

Detaylı

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU Şekil 1 Kırşehir Sanayi Rekabetçilik Eksenleri İş Yapma Düzeyi Yenilikçilik potansiyeli Girişimcilik Düzeyi Teşviklerden yararlanma

Detaylı

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi TR11C1.01-02/354 3.04.2015 Turizm Platformu Toplantısı/ EDİRNE Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı Text PROJE ORTAKLARI ENPI Ortakları: Orta

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

MARDİN İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI

MARDİN İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI MARDİN İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 203 2023. GİRİŞ. DOĞAL ALANLAR, YÖRE İNSANININ GELENEKSEL HAYATI, KIRSAL KALKINMA, SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ALTERNATİFİ ve MARDİN VİLAYETİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR DOĞA TURİZMİ

Detaylı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü KIRIKKALE TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü KIRIKKALE TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü KIRIKKALE TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 2016-2019 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 4 1.1 TABİİ ALANLAR, YÖRE İNSANININ GELENEKSEL HAYATI, KIRSAL KALKINMA, SÜRDÜRÜLEBİLİR

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

PROJE YÖNETİCİSİ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü. PROJE KOORDİNATÖRÜ Dr. Merih USLU İstanbul Şube Müdürü. PROJE EKİBİ Ayşe KUZLU Biyolog

PROJE YÖNETİCİSİ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü. PROJE KOORDİNATÖRÜ Dr. Merih USLU İstanbul Şube Müdürü. PROJE EKİBİ Ayşe KUZLU Biyolog 1 PROJE YÖNETİCİSİ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü PROJE KOORDİNATÖRÜ Dr. Merih USLU İstanbul Şube Müdürü PROJE EKİBİ Ayşe KUZLU Biyolog Özge USAL DÖNMEZ Uzm. Biyolog Şükriye GÜN Orman Mühendisi Kapak Tasarımı:

Detaylı

MERSİN İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI TASLAK

MERSİN İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI TASLAK MERSİN İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023 TASLAK SUNUŞ Önümüzdeki yıllarda Mersin ilimizin sadece yerel turizm için değil, uluslararası turizm için de cazip bir turizm üssü haline gelmesi dileğimizdir.

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı