ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM..."

Transkript

1 "Ya dün, ya dünya" diyor size biri... Diðeri "Fark var, arkasýnda halk var" diyor. Biz de size diyoruz ki, varsa da yoksa da yalnýz yaseminler var! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý MEHMET ÇAKICI NÝÇÝN GÖBEK ATIYOR... l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BÝZDEN DE TWO MINUTES ÝCABINDA Özlem Güneyli TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM... Ali Osman NASIL OY KULLANACAÐIZ?! Erdoðan Baybars "OYUM OLSA BEN DE YASEMÝNLERE VERÝRDÝM" Mehmet Levent UÇAK DOLUSU ÝNSAN... Dolgun Dalgýçoðlu Bu belgeye bakarak siz karar verin... Talat'ýn sözüne güvenilir mi? Aldatan imza n 14 Aralýk 2003 seçimlerinden kýsa bir süre önce üç parti bir iþbirliði protokolü imzaladý. CTP, BDH ve ÇABP... Mehmet Ali Talat, Mustafa Akýncý ve Ali Erel'in imzaladýðý belgede yazýlanlara uymayan Talat oldu. Böylelikle bu iþbirliði protokolü havada kaldý... n 4 Eylül 2003'te imzalanan protokolde üç partinin UBP, DP ve benzeri statükocu partilerle hiçbir þekilde hükümet ortaklýðý yapmayacaðý taahhüt edilmiþti... n Ne var ki CTP 14 Aralýk 2003 seçimlerinden sonra, Akýncý ve Erel ile imzaladýðý protokola sadýk kalmayarak DP ile koalisyona gitmiþti... n 2005 seçimlerinden sonra ise bu protokol CTP tarafýndan bir kere daha çiðnenmiþ ve Akýncý'nýn karþýlýksýz desteði bile reddedilerek önce DP, daha sonra ise ÖRP ile hükümet kurulmuþtu... n Tüm bu gerçekler ortada iken TDP'nin Talat'a verdiði desteðe karþýlýk onunla imzaladýðý yeni iþbirliði protokolüne bir anlam verilemedi... Þener Levent ve Ülker Fahri yazýyor ve 6. sayfalarda... SON MÝTÝNGLER Fotoðraflar: Mustafa Erkan Ýnönü Meydaný... Talat ýn mitingi... Atatürk Meydaný... Eroðlu nun mitingi... Arif H.Tahsin yazýyor: Takyanus'suz yýllara doðru hýzla... n 2. sayfada

2 UYUÞTURUCU Ercan Hava Limaný'ndan KKTC'ye giriþ yapmaya çalýþan bir kiþi, uyuþturucu madde bulundurmaktan tutuklandý. Polisten yapýlan açýklamaya göre önceki gün saat sýralarýnda Ercan Hava Limaný'ndan, KKTC'ye giriþ yapan B.D.'ye. (E-32) narkotik detektör köpeðinin tepki vermesine üzerine, üzerinde yapýlan aramada yaklaþýk 3 gram aðýrlýðýnda hintkeneviri bulundu. B.S. tutuklandý, uyuþturucuya da emare olarak el konuldu. HIRSIZLIKLAR Gazimaðusa'da Burak Aslan'ýn evinden para cüzdaný, iki kimlik kartý, üç kredi kartý, sürüþ ehliyeti, dizüstü bilgisayar ve muhtelif ziynet eþyalarý çalýndý. Polis bültenine göre önceki gün saat sýralarýnda da "Ak Petek" adlý iþyerinden güneþ gözlükleri, parfümler, gümüþ takýlar, iki tavla, bir makyaj çantasý ile 110 TL ve 21 Euro nakit para çalýndý. SICAKLIK 30 DERECEYE KADAR YÜKSELECEK Özellikle öðle saatlerinde yaz günlerini andýran hava sýcaklýðý önümüzdeki günlerde 30 dereceye kadar yükselecek. Hafta sonu ve pazartesi günü ise, yeniden Büyük Sahra üzerinden gelen toz zerrecikleri etkili olacak. TALAT'IN POSTERÝNE YUMURTA... Gönyeli'de Fatma Sonay Ekinci'nin ikametgahýnda asýlý bulunan Cumhurbaþkaný adayý Mehmet Ali Talat'ýn posterine yumurta atýldý. TOPÇUKÖY'DE ARAÇ YANDI Topçuköy'de "Emine Bahçe" mevkiindeki toprak yol içinde Aytekin Kont'a ait araç yandý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, önceki gün saat sýralarýnda, Topcuköy'de, Aytekin Kont'a ait KN 047 plakalý salon araç, muhtemelen motor bölümünde meydana gelen kýsa devreden dolayý tamamen yandý. GEÇÝTKALE'DE HIRSIZLIK Polis, Geçitkale'de de Baðýmsýz Cumhurbaþkaný Adayý Mehmet Ali Talat'ýn seçim bürosundaki pankart ve bayraklarýn çalýndýðýný bildirdi. Açýklamaya göre önceki gün saatleri arasýnda Geçitkale'de köy meydanýnda bulunan Mehmet Ali Talat'ýn seçim bürosunun duvarýnda asýlý olarak bulunan Mehmet Ali Talat'a ait poster ve bina önünde direkte asýlý bulunan TC bayraðý meçhul þahýslar tarafýndan çalýndý. POSTERLERE HASAR VERÝLDÝ Mehmet Ali Talat'ýn posterlerine hasar verildi. Polisten yapýlan açýklamaya göre önceki gün sýralarýnda, Girne'de Doðanköy çemberinde ve Lefkoþa'da Köþklüçiftlik'te bulunan seçim bürosunun duvarý üzerinde asýlý bulunan Mehmet Ali Talat'a ait posterler meçhul þahýslar tarafýndan kesilmek suretiyle hasara uðratýldý. LEFKOÞA'DA HIRSIZLIK Lefkoþa'daki evden bin 315 TL nakit para ve 3 cep telefonu çalýndý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, saatleri arasýnda, Lefkoþa'da, Semiha Zorlu, Nesrin Soykan ve Pembegül Namýk'ýn müþterek olarak kullandýklarý ikametgahýn penceresi meçhul þahýs/lar tarafýndan açýlarak içeriye girildi ve içersinden 1315 TL nakit para ve üç cep telefonu çalýndý. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Doðrusunu istersanýz bugün, tembellik yapmak isterdim. Bazan kendimi, öyle yorgun hissederim ki... "Dünyayý sýrtýnda taþýr gibi" deðil ama... Kendi vücudumu taþýmakta zorlanýrým. Bir yerden kaldýrýp kendimi, öteki yere atmak isterim. Yýllar önceydi. 1975, ya da 1976'da... Ýngiltere'ye ilk gidiþimde... Gezmeðe deðil... Tatile hiç. "Tatile çýkma" gibi bir kültürden gelmedik zaten. Hayret! Bu yaþa geldik de, bir kez bile tatile çýkmadýk. Okullar tatil olunca, biz de tatilde sanýrdýk kendimizi. Ya da sayýlýrdýk. Oysa tatil, galiba baþka bir þey... Þimdi, özlediðim gibi bir þey olsa gerek 'ün yazýnda, Temmuz'dan evvel, Askeri Mahkeme, "Türkiye'ye hakaret ettin" diyerek beni içeri atýnca, çocuklarýn tahsili için Türkiye'yi düþünmedim deðil ama, rahat deðildim. Oysa çocuk üniversite giriþ sýnavýný kazandýydý. Ona raðmen, Ýngiltere'nin yolunu tuttuk. Ýngiltere 1960'a kadar Kýbrýs'ta sömürgeciydi da, gene da ilk aklýmýza gelendi. Oysa okadar çok kýzgýndýk ki, hakkýmýz iken, yurttaþlýðýný da, pasaportunu da almadýk. Onlarýn da çiðnedik haklarýný o akýlla... Ama, dert kapýyý çalýnca, biz de Ýngiltere'nin yolunu tuttuk. TAKYANUS'SUZ YILLARA DOÐRU HIZLA... Söylemesi ayýptýr belki ama, "Türkiye'ye hakaret etti" diyerek Askeri Mahkeme'nin hapse attýðý bir babanýn çocuðu için Ýngiltere'yi, Türkiye'den daha güvende bir yer olarak hissettik. O nedenle gittik Ýngiltere'ye ilk kez... Ýbrahim ile Demirci Ahmet'i nasýl buldum Londra'da bilmem þimdi. Ýbrahim, Tremeþeli Mehmet Ali'nin, Kamyoncu Raif'in kardeþiydi... Kimi "Ýbroþ" derdi, kimi "Bodur Ýbrahim". Ýbrahim de, Demirci de Kýbrýs'ý merak ederdi Harekatý'ndan sonra neydi acaba toplumun hali? Ama konumuz, bu deðil... Gördüler sonra nasýl olmasa. Rahmetli Ýbrahim bir gün bana þöyle Yolun kenarýndaki çam aðaçlarýnýn yanýnda durdum. Niyetim, bir tanesinin altýna yatmaktý. Yatayým da, "uyuyayým, uyuyayým, uyuyayým..." Mesela ne kadar? Takyanus'un hikayesinde olduðu kadar. Ýkiyüz yýl mesela... Ve uyandýðýmda, yine hikayede olduðu gibi, bakkala parayý uzattýðýmda, "nerde gezer Takyanus" desin de almasýn parayý... Takyanus'suz yýllara doðru hýzla... dediydi: "Be Arif yeyen! Bilin ne isterim. Ýsterim köyüme gideyim. Bir aðacýn altýna yatayým, uyuyayým, uyuyayým, uyuyayým." O imkaný saðlýðýnda buldu mu bilmem. Ama mezarý köyündedir. Bir aðaç diktiler de mezarýna gölge yapar mý bilmem? Geçen günlerde arabada gelirken ayný duygu sardý beni. Yolun kenarýndaki çam aðaçlarýnýn yanýnda durdum. Niyetim, bir tanesinin altýna yatmaktý. Yatayým da, "uyuyayým, uyuyayým, uyuyayým..." Mesela ne kadar? Takyanus'un hikayesinde olduðu kadar. Ýkiyüz yýl mesela... Ve uyandýðýmda, yine hikayede olduðu gibi, bakkala parayý uzattýðýmda, "nerde gezer Takyanus" desin de almasýn parayý... Takyanus'suz yýllara doðru hýzla... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý MEHMET ÇAKICI NÝÇÝN GÖBEK ATIYOR... Tarihe mal olmuþ bir belge bu.. 4 Eylül 2003'te Lefkoþa'da imzalanmýþ... Üç imza var altýnda... Mehmet Ali Talat... Mustafa Akýncý... Ali Erel... Üç parti baþkaný... CTP-Birleþik Güçler... Barýþ ve Demokrasi hareketi... Çözüm ve AB Partisi... Kendi aralarýnda anlaþmýþlar... Ve bu protokolu imzalamýþlar... Seçimden üç ay önce... Seçimler ne zamandý? 14 Aralýk'ta... Çok fýrtýnalý günlerdi o günler... Büyük dönüþümlerden geçiyorduk... O güne dek görülmeyen müthiþ kalabalýklar yýðýlýyordu meydana... Ve bir Annan Planý vardý önümüzde... Bir referandum... Bir ölüm-kalým meselesi Nisan'ýnda açýlan kapýlar damgasýný vurmuþtu hayatýmýza... Kapanmasýndan 29 yýl sonra... Barikatlar yýkýlmamýþ, ama bir nefes borusu açýlmýþtý. Bu nefes borusunun barikatlarý daha da saðlamlaþtýrdýðýný ve ayrýlýðý daha kalýcý bir hale getirdiðini sonradan anlayacaktýk... Rumlar "kapý", ya da "barikat" diyeceklerdi buna... Biz ise "sýnýr"... Devlet sýnýrý... Ýki ayrý devlete ilk ciddi mühür Aralýk 2003'te yapýlan seçimlerden CTP birinci parti çýktý milletvekili... UBP 18'de kaldý. DP 7... BDH 6... CTP yanýna DP'yi aldý ve 26 milletvekili ile hükümeti kurdu. Böylelikle seçimlerden önce üç parti arasýnda imzalanan protokol havaya uçtu. Mehmet Ali Talat sözünü tutmadý... Protokolda þöyle deniliyordu: Hiçbir þekilde UBP, DP ve benzeri statükocu partilerle hükümet ortaklýðý yapýlmayacak... Ýkibinli yýllarýn baþýnda halkýn kabaran umutlarýnýn köküne CTP'nin döktüðü ilk kibrit suyuydu iþte bu... Ve Talat'ýn gerçek yüzü... Yirmi yýllýk parti lideri Özker Özgür'ü partiden neden ihraç ettiði böylelikle daha iyi anlaþýlýyordu. Sonralarý daha beteri de oldu seçimlerinde... CTP 25 milletvekiline ulaþtý... UBP 18 milletvekilinde kaldý... 6 DP ve bir de BDH çýkardý. CTP, BDH'dan seçilen tek milletvekili Mustafa Akýncý'yý yanýna alarak 26 ile hükümeti kurabilirdi. Ama yine yan çizdi... DP'yi, yani Denktaþ'larý seçti... Akýncý hiçbir karþýlýk beklemeden dýþtan destek vermeyi de vadetti... Ancak CTP bunu da umursamadý... Üstelik bir süre sonra DP ile de ortaklýðýný bozarak, Turgay Avcý'nýn binbir þaibeyle kurulan ÖRP'si ile nikahý kýydý seçimlerinden sonra halkýn umutlarýna vurulan ikinci büyük CTP darbesi oldu bu protokolu bir kere daha havaya uçuruldu. Tüm bunlardan sonra bir de bugünkü duruma bakalým þimdi. 2005'ten sonra TDP doðmuþ TKP ve BDH'dan... Mustafa Akýncý aktif siyaseti býrakmýþ 'da da bir daha hiç girmemiþ seçime... Mehmet Çakýcý devralmýþ TDP liderliðini... Ve bu seçimlerde de bu parti Mehmet Ali Talat'ý desteklemeye karar vermiþ... Bu desteði verirken bir de protokol imzalamýþ Talat'la... Söz almýþ yani Talat'tan döneminde çözüme ulaþýlacakmýþ Kýbrýs'ta... Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki ortaklýk haklarýmýz korunup geliþtirilecekmiþ... Görüþmeci heyetinde çoðulcu bir yapý oluþturulacakmýþ vesaire... Bu protokolun altýnda da iki imza var... Mehmet Çakýcý... Mehmet Ali Talat 'te attýðý imzaya baðlý kalmayan ve diðer imza sahiplerini arkadan hançerleyen Talat, bu güvene nasýl mazhar olmuþ yeniden bilemem... Ama Talat'ýn mitinglerinde davul zurnayla göbek atan Çakýcý bilir herhalde...

3 AFRÝKA dan mektup... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE kimse Özlem GÜNEYLÝ ÝKÝSÝ ARASINDA FARK VAR MI? Bizimle söyleþi yapan Holandalý gazeteci soruyor: -Talat ile Eroðlu arasýnda ne fark var? Var mý? Bakalým hep birlikte... Garantiler konusunda fark var mý? Yok!.. Ýkisi de ayný þeyleri söylüyor. Söyledikeri þu: "Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçilemez... Garantiler kýrmýzý çizgilerimizin baþýnda gelir." TC'li nüfus konusunda fark var mý? Yok! Ýkisi de ayný þeyleri söylüyor... Adadaki TC'li kardeþlerimiz müzakere masasýnda pazarlýk konusu yapýlamazmýþ... Çözümden sonra hepsi de kalacakmýþ burada... Hepsi de bizimle birlikte AB vatandaþý olacak... Mülkiyet konusunda fark var mý? Yok! Ýkisi de ayný þeyleri söylüyor... Takas ve tazminatla çözülecek mülkiyet meselesi... Biraz da iadeyle... Taþýnmaz Mal Komisyonu'ndan iade isteyen her Ruma iade yapýlmayacak... Mallarýn asýl kaderi bütünlüklü çözümden sonra belli olacak... Türk askerinin adadaki varlýðý konusunda fark var mý? Yok! Ýkisi de ayný þeyleri söylüyor. Çözümden önce tek bir asker bile çekilmeyecek adadan... Ve önemli bir miktar asker çözümden sonra da burada kalacak... Türk askerinin tümünün ebediyen adadan çekilmesini hayal eden Rumlar boþuna hayal ediyor. Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki ortaklýk haklarýmýz konusunda bir fark var mý? Yok! Ýkisi de ayný þeyleri söylüyor 'a dönülemezmiþ... Oradaki haklarýmýz azýnlýk haklarýymýþ... Ýzolasyonlar konusunda bir fark var mý? Yok! Ýkisi de izolasyonlarýn kalmasýndan yana... Ýkisi de izolasyonlar kalkmadan önce Türkiye'nin limanlarýný Rumlara açmasýna karþý... Kapalý Maraþ konusunda fark var mý? Yok! Ýkisine göre de bütünlüklü çözüme ulaþmadan Maraþ açýlamaz ve eski sahiplerine teslim edilemez... Örnekleri daha da çoðaltmak mümkün... Ama ne önemi var? Vatandaþ onlara oy verirken, müzakere masasýnda ikisi arasýndaki farklara mý bakacak? Herkes o masada Türkiye'nin istemediði hiçbir þeyin söylenmediðini öðrenmemiþ mi yani hala? O halde bu mitingler, bu kalabalýklar, bu yarýþ neyin nesi? Bunu Holandalý gazeteci bile bilir de siz mi bilmezsiniz? Birinin adý Mehmet Ali, diðerinin ise Derviþ deðil mi? Kýrk derviþiz biz, birbirimizi biliriz... Oy kullanýrken nereye bakarsýnýz siz? Masaya mý, kendi çýkarýnýza mý yoksa? AKP'li Belediye Baþkaný Feridun Bilge: Biz Eroðlu'ndan yanayýz Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Cemal Bulutoðlularý, Adalet ve Kalkýnma Partisi'nin (AKP) Niðde Konaklý Belediye Baþkaný Feridun Bilge ile makamýnda görüþtü. Görüþmede ilk sözü alan LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý, Anavatan Türkiye'deki belediyelerle her zaman için en iyi iliþkiler içerisinde olduklarýný anýmsatarak, Baþkan Feridun Bilge'yi LTB'de aðýrlamaktan duyduðu onur ve mutluluðu ifade etti. Anavatan Türkiye'deki her belediye ile iyi iliþkiler kurarak, onlarýn bilgi, birikim ve deneyimlerinden yararlanmak istediklerini dile getiren Bulutoðlularý, her zaman birlikte yürümek istencini dile getirdi. Niðde Konaklý Belediye Baþkaný Feridun Bilge ise konuþmasýnda KKTC'de olmaktan her zaman büyük mutluluk duyduðunu belirterek, geçmiþ dönemlerdeki temaslarý hakkýnda Baþkan Bulutoðlularý'na bilgiler verdi. Bilge, 18 Nisan Pazar günü yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi adayý Dr. Derviþ Eroðlu'nun kazanmasýný istediðini belirterek, "Ýnanýyorum ki 18 Nisan'da yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçimlerini, sevgili dostum, aile büyüðüm, her zaman kendisine destek verdiðim Sayýn Derviþ Eroðlu seçilecektir. Biz 12 Eylül 2009 tarihinde kendisi adýna bir park yaptýrdýk, o da açýlýþýný yapmýþtý. Biz istiyoruz ki KKTC Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu olsun. Bu bizim talebimizdir, ama bunun kararýný verecek olan Kýbrýs halkýdýr. Bizler Anavatan olarak her zaman yanýnýzda olduk, olmaya da devam edeceðiz. Siz olmazsanýz, biz olmayýz, biz olmazsak, siz olmazsýnýz. Ben bu iliþkiyi bir baba-evlat iliþkisine benzetirim. Bir baba ile evlat ne kadar yakýnsa, Türkiye de Kýbrýs'a o kadar yakýndýr." diye konuþtu. Talat Ýnönü'de, Eroðlu Sarayönü'nde... Pazar günkü Cumhurbaþkanlýðý seçimine yönelik son mitingler dün akþam Lefkoþa'da yapýldý. Mehmet Ali Talat Ýnönü Meydaný'nda, Derviþ Eroðlu ise Atatürk Meydaný'ndaydý. Dün akþam Talat ve Eroðlu yaklaþýk ayný saatlerde halka seslendiler. Talat'ýn mitinginde, destek veren CTP, TDP, ÖRP ve BKP baþkan veya temsilcileri de konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan Türkiye'nin tanýnmýþ sanatçýsý Zülfü Livaneli konser verdi. Eroðlu'nun mitinginde ise, UBP Lefkoþa Ýlçe Baþkaný Ali Çetin Amcaoðlu ve DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ halka hitap etti. Bu mitingde de Türkiye'nin ünlü sanatçýlarýndan Bengü ve Özcan Deniz sahne aldý. 7 ADAY ÝLK KEZ BRT'DE Mitinglerin hemen ardýndan dün akþam saat 23.00'te Cumhurbaþkanlýðý seçiminin 7 adayý, BRT- 1 televizyonunda yayýnlanan "Cumhurbaþkanlýðý Seçimi 2010" adlý programda ilk kez bir araya geldi. YSK'DAKÝ HAZIRLIKLAR Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve ilçe seçim kurullarý, 18 Nisan Cumhurbaþkanlýðý seçimi için hazýrlýklarýný seçim takvimi uyarýnca sürdürdü. Bu çerçevede, ilçe seçim kurullarý, sandýk kurullarýnda görev alacak personele yönelik baþlattýðý bilgilendirme toplantýlarýna dün de devam etti. Lefkoþa ilçesinde 189 sandýkta 567 kiþi görev alacak. Gazimaðusa'da 161, Ýskele'de ise 74 sandýk kurulacak ve toplam 705 kiþi görev yapacak. Girne ilçesinde 122 sandýkta 366 sandýk görevlisi, Güzelyurt'ta da 83 sandýkta 249 kiþi görev alacak. 164 BÝN 72 SEÇMEN Cumhurbaþkanlýðý seçiminde Lefkoþa ilçesinde 51 bin 381, Gazimaðusa ilçesinde 43 bin 4, Girne ilçesinde 31 bin 233, Güzelyurt ilçesinde 21 bin 214 ve Ýskele ilçesinde 17 bin 240 olmak üzere toplam 164 bin 72 seçmen oy kullanabilecek. Bir adayýn seçilebilmesi için geçerli oylarýn en az yüzde 50'sinden bir fazlasýný almasý gerekiyor. Hiçbir aday bu orana ulaþamazsa, seçim ikinci tura kalacak ve 25 Nisan Pazar günü en çok oyu alan iki aday arasýnda yapýlacak. BÝZDEN DE TWO MINUTES ÝCABINDA Sevgili Vizyon/ Öncelikle son 1 ay boyunca/ her akþam yemeklerden sonra seninle biraraya gelmemize/ karþýlýklý oturmamýza vesile olan Kýbrýs Türk Televizyon kanallarýnýn topuna birden teþekkürü 1 borç bildiðimi söyleyeyim. Yoksa yollarýmýz hiçbir yerde kesiþemezdi seninle/ hatta 1 bahar akþamý/ sevinçli 1 telaþ içindeyken bile. O kadar güzel/ o kadar hoþ anlattýn KÝ/seni her dinlediðimde/ 1 adet WOOOUUUUU çýktý aðzýmdan gayriihtiyari. O kadar harika anlattýn KÝ müzakere masasýndaki durumlarý/ ve o durumlarýn ince ve kalýn taraflarýný. O kadar güzel anlattýn KÝ Urumlarýn ne halt olduklarýný/ O kadar olur YANÝ. Hele Hristofyas'la ilgili düþüncelerinin dalgalý olduðunu söylediðin an/ öyle 1 dalgalandým ve akabinde öyle þiddetli duruldum KÝ/ Daha DA hiçkimse ve hiçbir þey dalgalandýramaz beni. Birlik dahil/ mücadele dahil/ dayanýþma dahil YANÝ. Artýk senin dilinin altýndaki baklayý merak BÝLE etmiyorum. O kadar duruldum YANÝ. Vizyonu Olan ile Vizyonu Olmayan arasýndaki farkýn MÝT kadar deðil BÝT kadar olduðunu DA çok iyi ortaya koydun. Benim þahsi kanaatim þudur ki: MÝT AJANLARININ MÜDAHÝL olmadýðý 1 seçim yaþadýysak ilk defa/artýk BÝTlerin müdahalesiyle bile iþimizi gördükleri içindir. Eskiden seçimlerimizin caný daha 1 kýymetliydi. Seçimlerimize yapýlan müdahalenin 1 karizmasý vardý. Yüksek makamlardan baþlayan müdahale/ direksiyonu öyle derin yerlere doðru kývýrýrdý KÝ/ neyin-nerden geldiðini mümkünü yok anlayamazdýk. Ki zaten anlayamadýk DA bu "ANA" ne zaman "SEVER"/ ne zaman "DÖVER" bu "YAVRU"yu. Þimdi MÝT düzeyinde müdahaleden/být düzeyinde müdahaleye indik/ indirildik. Ne varsa MÝTe dair hepsi de DÜN'de kalmýþ olsa bile/ Mevlana'ya bu kadar kapýlmak/ onu bu kadar saptýrmak/ hele 1 DE kalkýp Mevlana'yý siyasete sokmak/ OLMADI. Mevlana'yý politikaya uyarlayýnca/ kim olursa olsun gelir oldu/ kim olursa olsun gelir olunca DA böyle oldu. Böyle iþte: Baþlar ayak/ ayaklar baþ/ BAÞAK'lar NAR. Haliyle senin DE için BARIÞ'ýn boþalan içi GÝBÝ boþaldý VÝZYON. Memleketin anayollarýnda SOL þeridin nasýl kalktýðýný/neden kalktýðýný/ kalkmazsa DÜNYA'ya baðlanmamýzýn neden/nasýl imkansýz olacaðýný/pratikte ve teoride o kadar güzel anlattýn KÝ... Daha dibini karýþtýrmanýn 1 anlamý kaldý mý? Yok. Heyecaný? Iýýh. Neyse KÝ anayollarda deðilse BÝLE arasokaklarýn SOL yanýnda YASEMÝNLER TÜTÜYOR HÂLÂ. Eh biz DE ne yapalým/ arasokaklarda idare ederiz 2023 yýlýna kadar. Hani Türkiye AB'ye giricek YA 2023 yýlýnda/ ondan/ anlýyosun? Olur da BEÞÝKTEPELÝ AÐBÝM iyi 1 oyla çýkarsa bu seçimden/ kimse tutamaz artýk YASEMÝN HAREKETÝ'ni. Eðer TOMBUL YASEMÝNÝM münasip görürse ben DE eþlik ederim ona. Seçimlerden sonra VER ELÝNÝ ANKARA. Önce Ata'nýn huzurlarýna çýkarýz. Sonra DA dikiliriz Recep Tayyip Erdoðan'ýn karþýsýna/ Heyyyt/ dalarýz mevzuya. BALIKLAMA. -Tayyip Beyciðim/ sen Ýstanbul Belediye Baþkaný iken/ Ýstanbul'a göçü engellemek için þehre giriþleri vizeye baðlamak istemiþtin YA... -Evet, böyle 1 düþüncemiz olmuþtu... -Biz DE fevkalade heyecan yapmýþtýk... -Niye KÝ? Siznen ne alakasý var ya? -Alakasý olmaz mý/ Kýbrýs'ýn kuzeyi sorma gir haný olmuþ/ ayýp olmuyo mu GÖZÜM? -One Minute/One Minute!!! -TWO minutes/ TWO minutes ÝCABINDA...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Kaldý mý hiç birþeyin zincirlerinden baþka Vur mühürü yasemine çatýr çatýr kýrýlsýn Herþey güzel olacak yasemin gelince aþka Kokusu Akdeniz'e buram buram yayýlsýn Ali OSMAN Periyodik TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM... Birçok ülkede çeþitli vesilelerle karnavallar yapýlýr ya... KKTC denen bu prematüre ülkede yapýlan karnavala da seçim derler... Yapýlan araþtýrmalara ve anketlere göre Ankara kesinlikle bu karnavalýn gülü olarak yarýþý birincilikle bitirecek! Ya Talat, ya da Eroðlu göðüsleyecek ipi... Benim adayým belli... Zeki Beþiktepeli... Yarýþý üçüncü sýrada tamamlayacaðýna kesin gözüyle bakýlýyor... Bana göre, tek bir oy almasa da birinci odur... Neden? Verdiði mesajlar açýsýndan yýldýr bu topraklarda anamýzý belleyen ve baþýmýza her türlü felaketin gelmesine sebep olan Türkiye'ye karþý ortaya koyduðu tepkilerden... Yasemin Hareketi'ni omuzladýðýndan... Cesaretinden, onurlu duruþundan dolayý... Kendine Kýbrýslýtürküm diyen kaç kiþi varsa Zeki Beþiktepeli'nin yanýnda durmalý... Bu benim düþüncem, benim doðrum... "O nasýlsa kazanamayacak, gönlüm ondan yana ama ben falana vereceðim" demenin hiçbir mazareti olamaz... Solcuysan önce mazlumun yanýnda yer almak zorundasýn... Bu da Kýbrýslýtürkün duruþunu temsil eden Beþiktepeli'dir, Yasemin Hareketi'dir. Irkçýlýk der bazýlarý, hiç alakasý yoktur... Tükenen bir toplumun feryadý var ortada ve birisi, bunu dile getirmeye, bu feryadý yükseltmeye çaþlýþanlara karþý ortaya çýkýp "ýrkçýlýk yapýyorsunuz" derse bunu söyleyene egemen gücün iþbirlikçisi derler... Karþýlýðý budur sanýrým literatürde... Bizim yaptýðýmýza ýrkçýlýk gözüyle bakanlar, Amerika'da Kýzýlderililerin, Güney Amerika'da Aztek'lerin, Ýnka'larýn ve birçok ülkede yerli halkýn iþgalcisine karþý verdiði mücadeleye de ýrkçýlýk gözüyle bakýyorlar demektir... Kavgamýz, mücadelemiz iþgalden kurtulmaktýr... Boðazýmýzý sýkan o kýllý ellerden kurtulup biraz nefes alabilmektir... Onlarýn istediði kadar ve istediði zaman verecekleri oksijeni deðil... Açýk havada veya bir ormanlýk alanda kollarýmýzý yana açýp, temiz havayý bolca solumaktýr gayemiz... Öne çýkarýlan ve atbaþý yarýþtýrýlan iki adaydan hangisi kazanýrsa kazansýn galip Ankara olacaktýr... Siz hiç at yarýþý izlediniz mi? Canlý veya televizyonda... Düþünün, bir yarýþta diyelim ki 8 at koþacak... 6 atýn yemlerine kapasitelerini düþürücü ilaçlar koydunuz... Geriye kalan ve size ait olan 2 ata da dopingi yüklediniz... Yüreðiniz "týk" eder mi bu yarýþý kaybedeceksiniz diye? Ankara'nýn durumu da böyle... Adaylardan biri hariç tümü de onun... Ne dert... Belki yarýn deðil, ama önümüzdeki süreçte hep birlikte temiz hava almak için kýrlara çýkarsak... Ve de yasemine bir maþrapa su dökersek, belini kýrarýz bu hükümranlýðýn! Kalay CUMHURBAÞKANI DEÐÝL "ANKARA GÜZELÝ" SEÇÝYORSUNUZ Önümüz arkamýz, saðýmýz solumuz Ankara. Önce Ankara, sonra Avrupa, sonra dünya. Bu seçimlerde KKTC cumhurbaþkanýný seçtiðini zanedenler yanýlýyor. Müzakereci seçtiðini zannedenler hepten yanýlýyor. Çünkü bu seçimlerde "Ankara Güzeli"ni seçiyorsunuz. Silihtar'a oturtulacak bir "Taþ"týr seçeceðiniz þunun þurasýnda. Denk gelse de, gelmese de oraya oturacak, oturtulacaktýr. Ankara'nýn "Taþ"ýna bak, þu Kýbrýs'ýn yaþýna bak. Durum budur. Talat ile Eroðlu arasýnda eskiden Ankara farký vardý, þimdi ikisinin arasýnda bir rekabet ki adeta sidik yarýþý: Bakalým hangisi Ankara'ya kadar iþeyebilecek. Bütün mesele bu... Adaylar ve siyasi parti baþkanlarý nerede, saat kaçta oy kullanacak? Kýbrýs Türk halkýnýn, önümüzdeki 5 yýlýn cumhurbaþkanýný seçmek için sandýk baþýna gideceði 18 Nisan Pazar günü, adaylar, siyasi parti baþkanlarý, 1. Cumhurbaþkaný, Meclis Baþkaný ve Yüksek Seçim Kurulu Baþkaný'nýn oy verme yerleri ve saatleri, Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat dýþýnda belli oldu. TAK muhabirinin edindiði bilgilere göre Baðýmsýz Cumhurbaþkaný Adayý Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'ýn oy verme saati henüz kesinleþmedi. UBP Adayý Baþbakan Derviþ Eroðlu, saat 10.00'da Gazimaðusa Polatpaþa Ýlkokulu'ndaki 37 numaralý sandýkta oy verecek. Baðýmsýz adaylardan Tahsin Ertuðruloðlu, saat 11.30'da Lefkoþa Þehit Tuncer Ýlkokulu'ndaki 113 numaralý sandýkta; Mustafa Kemal Tümkan saat 10.00'da Dikmen Ýlkokulu'ndaki 28 numaralý sandýkta; Arif Salih Kýrdað saat 10.00'da Lefkoþa'da eski polis müdürlüðündeki 142 numaralý sandýkta; Ayhan Kaymak saat 11.00'de Gazimaðusa Karakol Ýlkokulu'ndaki 58 numaralý sandýkta; Zeki Beþiktepeli ise saat 11.00'de Þirinevler Ýlkokulu'ndaki 36 numaralý sandýkta kullanacak. 1.Cumhurbaþkaný, Meclis Baþkaný, YSK Baþkaný ve Meclis temsil edilen siyasi parti baþkanlarýnýn oy kullanma yerleri, saatleri ve sandýk numaralarý ise þöyle: Meclis Baþkaný Hasan Bozer, Alsancak'taki büyükler ilkokulunda 7 numaralý sandýkta saatleri arasýnda 1.Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ, saatleri arasýnda Lefkoþa'da Þehit Tuncer Ýlkokulu'ndaki 116 numaralý sandýkta YSK Baþkaný Nevvar Nolan 09.00'da Gelibolu Ýlkokulu 105 numaralý sandýkta CTP Genel Baþkaný Soyer saat 10.00'da Gazimaðusa Maraþ bölgesindeki Þehit Zeki Salih Ýlkokulu'nda 65 numaralý sandýkta DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ saat 08.00'de Gönyeli Belediyesi'nin Yenikent'teki yeni binasýndaki 62 numaralý sandýkta ÖRP Genel Baþkaný Turgay Avcý, 10.30'da Gazimaðusa Belediyesi Atatürk Kültür Salonu'nda TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, Lefkoþa'da Þehit Hüseyin Ruso Ortaokulu'ndaki 112 numaralý sandýkta saat 11.00'de YSK YASAKLARI VE KURALLARI HATIRLATTI Yüksek Seçim Kurulu, Pazar gün saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek Cumhurbaþkanlýðý Seçimi'yle ilgili yasaklarý ve kurallarý, yayýmladýðý iki ayrý duyuruyla hatýrlattý. YSK'dan yapýlan 17 numaralý duyuruda, Seçim ve Halk Oylamasý Yasasý uyarýnca, Pazar gün saat 19.00'a kadar radyo, televizyon ve her türlü yayýn organlarýnýn seçimlerle ilgili haber, tahmin ve yorum yapmalarýnýn yasak olduðu; saatleri arasýnda ise radyo ve televizyonlarda seçimlerle ilgili olarak sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafýndan verilecek haber ve tebliðlerin yayýnlanabileceði ve saat 21.00'den sonra bütün yayýnlarýn serbest olduðu kaydedildi. Seçim gününe iliþkin diðer bazý yasaklar ise þöyle: "Oy verme günü, her ne surette olursa olsun alkollü içki satýlmasý, umumi yerlerle umumi mahallerde her çeþit alkollü içki satýlmasý, verilmesi ve içilmesi yasaktýr; bütün umumi eðlence yerleri oy verme süresince kapalý kalýr. Eðlence yeri niteliðine haiz lokantalarda yalnýz yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayiþi korumakla görevli olanlardan baþka hiçbir kimse, köy, kasaba ve þehirlerde silah taþýyamaz." KÝMLÝÐÝ KANITLAYACAK RESMÝ BELGE ÞART YSK 18 numaralý duyurusunda ise seçmenin oyunu kullanabilmesi için, üzerinde fotoðrafý bulunan ve kimliðini kanýtlamaya yarayan resmi bir belge sunmak zorunda olduðunu hatýrlattý. YSK duyurusuna göre "Resmi belge, Kýbrýs Türk Federe Devleti (KTFD) döneminde veya KKTC döneminde yurttaþ olanlara verilen kimlik kartýný veya polis kimlik kartýný veya KTFD veya KKTC pasaportunu veya KKTC sürüþ ehliyetini anlatýr." Bu belgelerden birini sunmayan oy kullanamaz. SANDIKTA FOTOÐRAF MAKÝNESÝ, TELEFON YASAK Oyunu kullanmak üzere sandýða giden ve sandýk baþkanýndan oy pusulasýný ve "evet" mührünü alan seçmen, varsa yanýnda getirdiði fotoðraf makinesi, telsiz veya cep telefonu ve benzeri cihazlarýný kurul baþkanýna teslim ederek doðruca kapalý oy verme yerine gider ve oyunu kullanmadan baþka yere gidemez. Cumhurbaþkanlýðý seçiminde seçmen kartý kullanmanýn zorunlu olmadýðý belirtilen duyuruda, ancak sandýk kurullarýnda görevli polisler ile görevli olduðu sandýkta kayýtlý seçmen olmayan görevlilerin oylarýný kullanmak için seçmen kartlarýný ibraz etmelerinin zorunlu olduðu kaydedildi. Seçmen kartý eline ulaþmayan seçmenlerin oy kullanacaklarý sandýðýn numarasý ile yerini ilgili ilçe seçim kurullarýna þahsen veya telefonla baþvurarak veya (http // www mahkemeler net) ile (ysk kamunet net) adresli web sitelerinden öðrenebilecekler. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent "OYUM OLSA BEN DE YASEMÝNLERE VERÝRDÝM" Ve son yirmidört saat... Sýkýldýnýz deðil mi? Haklýsýnýz... Sýkýlmayacak gibi deðil... Biraz heyecan olsa haspasý çýksýn diyeceðim. Ama o da yok. Sonucu önceden büyük oranda belli bir seçimin heyecaný mý olur? Anketler demeyeceðim... Ama KADEM'in hakkýný de yememek lâzým. Farklý bir yeri var hepsinin içinde. Ciddiyet ve güvenilirliði yüksek. Geçmiþine baktýðýmýzda yanýlma payý son derece düþük. Ve KADEM'in ibresi Eroðlu'nu gösteriyor. Sonuç belli olunca da heyecaný düþüyor yarýþýn. Yasemin Hareketi ve Zeki Beþiktepeli de olmasa, sýfýr heyecanla vatandaþýn ilgisi iyiden iyiye yok olacak. Ýyi ki yaseminler var... Ýyi ki Beþiktepeli var... Ýyi ki Çankaya'ya karþý bir Dikilitaþ'ýmýz var. Da biraz renk... Biraz heyecan geldi seçime. Herkesin merak ve heyecanla beklediði tek birþey var bu seçimde. Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli'nin alacaðý oy oraný... Rauf Denktaþ, "Nesli tükenmekte olan kelaynaklar" diyerek hiç kaale almamýþtý yaseminleri! Ama o Denktaþ'tý... Ve yasemin düþmanlýðý cük oturuyordu üstüne. Þimdi bakýyoruz Talat'çýlar da ayný Denktaþ gibi düþünüyor... Çoktandýr görmediðim bir dostla karþýlaþtým geçende. Koyu CTP'li ve Talat'çý. "Zeki Beþiktepeli'nin kaç oyu var da ne yapabilir ki bu seçimde?" dedi. Týpký o doktorun televizyondaki canlý yayýna baðlanýp Zeki Beþiktepeli'ye, "Kazanamayacaðýný bile bile neden girdin bu seçime? Adaylýktan çekil de zeki olduðunu anlayalým" þeklindeki saçmalamasý gibi geldi bana bu. Teslimiyete, boyun eðmeye, onursuzluða eyvallah diyen bir zihniyet... Ankara'nýn iki adayý var bu yarýþta. Talat ve Eroðlu. Kim kazanýrsa kazansýn "bango" Ankara'dýr. Kýbrýslýtürklerin ise bir tek adayý vardýr. Yasemin Hareketi'nden Zeki Beþiktepeli. Yani bu seçim yarýþý Ankara ile Yasemin Hareketi arasýnda geçecek. Tarafsýz siyasi gözlemcilerin ve yabancý basýn mensuplarýnýn gözlem ve yorumlarý da aynen böyle. Talat'ýn ya da Eroðlu'nun alacaðý oy oranýyla ilgilenmiyor kimse. Bütün gözler Yasemin Hareketi ile Zeki Beþiktepeli'ye çevrilmiþ. Herkes bu seçimin Çankaya ile Dikilitaþ arasýnda geçeceðinin farkýnda. Türkiyeli bir gazeteci sordu... "Yasemin Hareketi neden Türkiye'ye karþý?" Ona aynen þöyle dedim. "Yasemin Hareketi Türkiye'ye karþý deðil. Türkiye ile ana-yavru, et-týrnak iliþkilerine karþýdýr. Bu iliþkilerin kardeþçe, dostça, uygarca ve insaniyet temelinde, karþýlýklý saygý ve anlayýþa dayanan saðlýklý iliþkiler olmasýný savunuyor Yasemin Hareketi. Türkiye'nin þamar oðlaný deðil, kardeþi olmayý savunuyor. Kýbrýslýtürk toplumunun kendi geleceðini kendisinin tayin etmesini savunuyor. Kendi iradesiyle kendi kendini yönetme konusunda alacaðý kararlara Türkiye'nin saygý ve anlayýþ çerçevesinde yardýmcý olmasý gerektiðini savunuyor. Eðer bütün bunlar Türkiye düþmanlýðýysa yazabilirsin... Yaseminler Türkiye düþmanlýðýna devam ediyor hâlâ..." Hiç araya girmeden dinledi beni... Sonra... "Oyum olsa, ben de yaseminlere verirdim" dedi.

5 17 Nisan 2010 Cumartesi 5 Þaziye nin Görüþü: Hiç o koltuða oturma hevesim olmadý. Zamanla hem kirleniyor, hem kirletiyor. Cumhurbaþkaný Talat son beþ yýlýný deðerlendirirken "Birçok kazanç elde ettik" demiþ. - Ona ne þüphe efendim Ona ne þüphe! Yüksek Ýdare Mahkemesi 14 polisin rütbesini geri almýþ. - Demek ki neymiþ Demek ki "ben yaptým oldu" ile olmuyormuþ amirim! Eski baþbakanlardan Soyer; "hükümet olma sevdalýsý deðiliz" demiþ. - Vay be Ya gözü çok korktu, ya dili çok yandý. Bir siyasetçinin koltuk sevdasý çekmemesi için baþka neden olamaz. BRT Müdürü Özer Kanlý "Talat'a oy vermeyin" demiþ seçimlerine kapak olur bu sözler. Gece açýlan ýþýk kanseri uyandýrýrmýþ. - Hadi be siz de çok oluyorsunuz artýk Mum ýþýðýna mý döndürmeye çalýþýyorsunuz bizi. Yarýndan sonra ne mi olacak Þunlar olacak: - Eroðlu cumhurbaþkaný olacak. - Cumhurbaþkaný Eroðlu, Ýrsen Küçük'ü hükümeti kurmakla görevlendirecek. - Ýrsen Küçük, bir azýnlýk hükümetçiði kurarak, nihayet baþbakan olacak. - DP hükümete dýþarýdan destek verecek... Veya Bunlarýn hiçbiri olmayacak Oya Talat "First Lady" olarak sarayda kalacak; MA Talat da baþarýsýndan büyük gurur ve onur duyacak. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI NASIL OY KULLANACAÐIZ?! Eroðlu nasýl bir çözüm istiyor? Talat Kýbrýs'ý tam olarak nereye baðlayacak? Ertuðruloðlu'nu kim görevlendirdi, kimden yanadýr? Adaylar harcadýklarý bol paralarý nereden buldu? Ankara kimi destekliyor? Siyasi partiler neden kendi adaylarýný göstermedi? Hristofyas'ý masada tutmak mý, kaçýrmak mý baþarýdýr? Talat'la tartýþmayan Hristofyas'la nasýl tartýþacak? Grevler ile seçimlerin bir ilgisi var mý? Ýþlerine geri alýnanlar seçim korkusu ile mi alýndý yoksa hizmetlerine gerçekten ihtiyaç var mý? Talat'ýn olduðu yerde, fýrýldak gibi 360 derecelik dönüþler yapmasýnýn nedeni ne? Vatandaþýn gözlerini kim baðladý? Þiþeleri aðaca kim astý? Seçimlere 2 gün kalmýþken, bu can alýcý sorulara yanýt bulunamamasý vatandaþýn saðlýklý karar vermesini etkileyecek mi? Anlaþýlmadý. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Söyle bana Saray Senin gönlün kimde? Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu UÇAK DOLUSU ÝNSAN... Nedense günler eskiye oranla daha hýzlý geçiyor. Biz mi yaþlandýk ve geçmesini istemediðimiz günlerin geçiþini erkenmiþ gibi hissediyoruz yoksa güneþ ve dünya arasýndaki münasebet mi deðiþti, bilemiyorum. Ýki ay veya biraz daha da öncesi olabilir, nasýlsa Kýbrýs'a yani memleketime gideceðim.. Hazýr gitmiþken seçim zamanýna denk getirip gideyim ki cümbüþü de kaçýrmayayým, dedim ve uçak biletimi o günlerden ayýrttým Biletleri önceden almak iki yönden avantajlý Birincisi, yaþantýmýzýn her anýndaki yarýþmadan birinci çýkmak egomuzu erken rezervasyon yaptýrýp ucuza bilet alarak tamamlamak ikincisi de oradaki arkadaþlara gidiþimi önceden bildirerek görüþme programýný daha bilinçli planlamak. Amaç buydu yani Uçak doluydu. Ýnanamadým. Uçaða girmeden önce oturduðum salonda, uçaða girmeden önce geçtiðim pantolon, kemer, ayakkabý kontrolünde ve uçakta oturduðum koltuk civarýnda þimdiye kadar görmediðim, þahit olmadýðým yoðunlukta Kýbrýslýtürk vardý. Hatta bir kýsmý benim akrabalarýmdý Kendilerini tanýtmasalar tanýmayacaktým. Zamanýn nasýl geçtiðini kendilerini bana tanýtan yeðenlerime bakarken anladým. Meðer evlenmiþler ve çocuklarýnýn geleceklerini bile düþünüyorlar. Þu anda gazetenin bir köþesinde oturmuþ yazýmý yazmaya çalýþýrken... Dýþarýdan yükselen sesleri dinliyorum. Yazacaklarýmý unuttum Ne diyor dýþarýdan gelen ses? "Halk geliyor, fark geliyor" "Ya dün, ya dünya"... Ve baþka birþeyler daha. Hatta bir tanesine çok güldük. Týr geçiyordu Ertuðruloðlu'nun fotoðrafýný taþýyan... Tuhaf geldi bu durum. Sanki çok gürültü çýkaranlara karþý çok daha büyük araç Küçük bir ülkede yaþýyoruz ve herkes herkesi tanýyor. Kimin ne söyleyeceðini de biliyorlar üstelik. Dün Maðusa'da miting vardý. Eroðlu konuþuyordu orada baðýra çaðýra. Bu akþam da Lefkoþa'nýn iki yerinde var Bir yanda Zülfü Livaneli'li, diðer yanda Özcan Deniz'li mitingler yapýlacak. Yine baðýrýþ çaðýrýþ "en çok kim gürültü yapabilir yarýþmasý" gibi. Fotoðrafçýlar veya gazeteciler her mitingte çekilen fotoðraflarý almalý Odalarýnýn sakin -mümkünse ses geçirmeyen- bir odasýnda oturup kalabalýðý incelemeli. Kalabalýðý taþýyan otobüs ve arabalarýn plakalarýný bir yerlere yazmalý. Bir dedektif gibi çalýþmalýlar yani. Görecekler ki o meydanlardaki kalabalýklarýn hepsi de ayný kiþilerden oluþuyor. Düþünün belli bir ücret karþýlýðýnda her gün, ayný otobüslerle ayný kiþiler, ayný þoförler, belki de ayný koltuklarda oturup miting miting geziyorlar. Derler ya "iþkence gibi" Adamlar çocuklarý, belki de kredi kartý borçlarý adýna o gürültüye katlanýyor ve hep ayný sözleri baðýrtýlý hoparlörlerde dinleyip, ezberletilmiþ yerlerde alkýþlýyorlar baðýranlarý. Saçma geldi bu durum. Uçaða girmek için koridora yöneldiðimizde yanýmdakilere "Be ama bu uçak bu kalabalýðý kaldýrabilecek mi?" diye sordum Uçak o yüke raðmen kalkabildi ve þu anda Lefkoþa da seçim atmosferinde yazýmý yazdýðýma göre düþmedi.

6 Seçime giderken Ülker Fahri PROTOKOL GÜNLÜK Gazetemiz Afrika nýn dünkü manþetine iyi bakýnýz... Ýyi bakýnýz ki... Verilen söze güven ve atýlan imzaya baðlýlýk ne demekmiþ, ya da ne demek deðilmiþ iyi anlayabilesiniz... Ýyi anlayabilesiniz ki... Bugün çözüm den yanadýrlar diye iþbirliði yapanlarýn, yarýn birbirlerine nasýl kazýk atabileceklerini göresiniz yýlýnda Kýbrýslý Türkler in, Sendikalar öncülüðünde Bu Memleket Bizim Platformu olarak çýktýðý yolda, diðer Sivil Toplum Örgütleri nin de katýlýmýyla Ortak Vizyon hareketine dönüþtürdüðü, satükoya baþ kaldýrý hareketiyle... Miting meydanýný dolduran halkýn Ne paraný, Ne memurunu Ne paketini diye yeri göðü inlettiði... Çözüm ve Avrupa Birliði istencini dünyaya ilan ettiði... Bu hedefe ulaþabilmek için... Türkiye nin, yerli iþbirlikçileri R.Denktaþ ve UBP-DP hükümetini iktidardan götürmek için korku zincirlerini kýrarak baþlattýðý kavgasýnda, çucuðuyla çoluðuyla, kadýnýyla erkeðiyle, iþcisiyle iþvereniyle, öðrencisiyle öðretmeniyle, geleceði için bütünleþerek sokaða döküldüðü günler... Ve... Seçimlere 3 ay kala... Meydanlarý dolduran halkýn, siyasi öncülüðünü üslenen 3 siyasi parti bir araya gelerek, 4 Eylül, 2003 tarihinde, uzlaþtýklarý ortak hedefleri kamu oyuna duyuracaklarý bir Protokol imzalamýþlar. Ön sayfada yayýnlanan Protokol altýndaký imzalara iyi bakýnýz... Bakýnýz ve hatýrlamaya çalýþýnýz... O imza sahiplerinden ikisi, ilerleyen günlerde, Türkiye nin, hedeflerinden saptýrdýðý Çözüm ve Avrupa Birliði politikalarýna karþý çýktýlar diye... Mustafa Akýncý nýn, partisi BDH nýn nasýl parçalatýldýðýný, arkadaþlarý ile birlikte politika sahnesinden nasýl yok edildiðini... Ali Erel in, AB nin belge vermek için Erol Atabek Yarýn seçim var... Yarýn akþam saatlerinde çok büyük bir süpriz olmazsa Lewfkoþa'daki sarayýn sahibi ve sahibesi deðiþecek! Tüm anketler böyle diyorsa öyledir... Ancak son hafta, özellikle Talat cephesindeki propaganda usulü pek hoþ deðildi.. Herhalde kaybetmenin ayak sesleri yükseldikçe propagandanýn da -çamur atmaibresi yükseldi.. Talatýn seçilmeyeceðini söyleyen, yazan herkes Eroðlu'cu olmakla suçlandý... Ama bu bazý gerçekleri deðiþtirmiyor... Kapalý kapýlar ardýnda bazý oyunlar oynandýðýndan söz ediyor... Bazýlarýný parasal çýkar saðlayacak diye itham ediyor.. Bunlar kaybettiðini anlamanýn dayanýlmaz hafifliði olsa gerek! Ama, neden þunlarý göz ardý ediyor! "Yes be annem" dediler partisi hükümete, kendisi saraya çýktý! Ee Ne oldu!? Ne olduðu ortada! Ferdi Bey de Talat Bey de "Anavatan"larýnýn çizdiði çizgide yürüyüp durdular... Tayyip Bey ne dediyse onu yaptýlar! Halk da bunu beðenmedi önce CTP'yi hükümetten etti þimdi de Talat Bey'i saraydan etmeye yetkilendirdiði K.T.Ticaret Odasý nda, AB ülkeleri ve Güney ile ticareti hayata geçirmeye çalýþmasý nedeniyle, baþkanlýktan nasýl uzaklaþtýrýldýðýný... hatýrlayýnýz. Ve... Türkiye nin politikalarý doðrultusunda, Kýbrýs sorununun çözümünü oyalamak ve ertelemek için, hizmet etmeyi kabul ettiðinden ve sonradan ortaya çýkan oynadýklarý gizli oyunlardan habersiz aralýk 2003 milletvekili seçimlerinde Baþbakan, 17 nisan 2005 Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde de Cumhurbaþkaný yaparak, geleceðinizi teslim ettiðiniz M.A.Talat ve partisini iyi tanýyýnýz. Ýyi tanýyýnýz ki... Üçüncü defa ayni hatayý tekrarlamayasýnýz. Kimbilir... Önümüzdeki 5 yýlda, geride býraktýðýmýz 5 yýlda olduðu gibi... Kimsecikler size... Referandumda, evet dediydiniz diye dünyaya baðlanacaðýnýzý zannettiðiniz o Annan Planý oyununda, R.T.Erdoðan ýn sonradan açýkladýðý gibi, Rum larýn hayýr diyeceklerini bildikleri için evet dedirttiklerini söylemez... Kýbrýslý Rumlar a, Annan Planý ný anlatmak için, Birleþmiþ Milletler den 3 ay erteleme isteyen Rum tarafýnýn talebinin BM Güvenlik Konseyi nde, Rusya dan veto etmesini istediðini Abdullah Gül gibi açýklamaz. Gizlice Rum tarafýna geçip Papadopulos ve D.Hristofyas ile gizli görüþmeler yapan Ömer Kalyoncu gibi meclis kürsüsünden inkar edip sonradan o gün öyle gerekliydi demez. R.T.Erdoðan ýn, R.R.Denktaþ ý nasýl bitirdiðini M.A.Talat a anlattýðý, benzer gizli telefon konuþmalarýnýn band kayýtlarýný, bir daha kimse size anlatmaz. Protokol da yazanlardan bazý hatýrlatmalar yapalým mý? Mesela, 2. maddesinde... Yeni meclis aritmetiðinde temel hedefler doðrultusunda iþbirliði gerçekleþtireceklerdi ve UBP, DP ve benzeri statükocu partilerle hiçbir þekilde hükümet ortaklýðý yapmamayý BAZI SONLAR ÝLKLERÝN BAÞLANGICIDIR hazýrlanýyor.. Olan bu! Neyse, iç politikalardaki baþarýsýzlýklara, Güney komþularla münasebetlere filan girmeyeyim.. Yarýn seçim var nasýlsa! Bir fýkra ile sonlandýrayým yazýmý... "Tarih 21 Nisan Çarþamba.. Sabahýn erken saatlerinde yaþlý adam Cumhurbaþkanýðý konutuna gider; Kapýda ki polise der ki: Evladým Mehmet Ali Talat'la görüþmek istiyorum. Polis: Amca Mehmet Ali Talat seçimleri kaybetti burayý boþalttý O artýk Cumhurbaþkaný deðil der. Ertesi gün ayný amca, ayný polise, Cumhurbaþkanlýðý konutu kapýsýnda;... Evladým Mehmet Ali Talat ile görüþmek istiyorum. Polis bunadýðýný düþünerek ayný cevabý verir: -Amca Mehmet Ali Talat artýk cumhurbaþkaný deðil,dolayýsýyla burada oturmuyor,sen artýk gelme,der. Ertesi gün ayný amca,ayný polise: -Evladým Mehmet Ali TAlat'la görüþebilir miyim? Polis sinirlenerek: -Eeee! bunak mýsýn nesin? Üç gündür ayný þey.kardeþim Mehmet Ali Talat seçimi kaybetti, artýk Cumhurbaþkaný deðil! Burada oturmuyor. Yaþlý amca: -Kýzma! evladým biliyorum, DUYMAK HOÞUMA GÝDÝYOR sadece... -Polis esas duruþa geçerek: yarýn görüþürüz amca; der... taahhüt etmiþlerdi de... Seçimin ertesi günü 19 vekilli CTP, yanýna 7 milletvekilli DP ile 26 sayýsýna ulaþarak koalisyon kurmuþ, 6 vekilli BDH ya yüz çevirmiþti. Daha sonra, DP ile defterleri yýrtýnca UBP ve DP den ayarttýklarý ile kurdurduðu bir baþka statükocu ÖRP ile koalisyona gitmemiþler miydi. R.Denktaþ a bütçe, ofis, makam arabasý ve korumalar tahsis ederek, statükonun mimarýný ayakta tutmadýlar mýydý? Mesela, 3. maddesinde... Meclis çoðunluðunun güvenine sahip bir görüþmeci heyet atayacaktý da... Ne, Baþbakan olarak katýldýðý ne de Cumhurbaþkaný olarak katýldýðý hiçbir görüþmeye, yanýna, býrakýn mecliste temsil edilen diðer partileri, BDH dan kimseyi almadýðý gibi, 18 Nisan 2009 seçimlerinde 26 milletvekili kazanarak tek baþýna hükümet olan UBP den de kimseyi almadý. Þimdilerde... Bir bakýyoruz, BDH nýn küllerinden doðan M.Çakýcý baþkanlýðýndaký TDP, törenle M.A.Talat a destek belirterek, günlerce gazetelerde yayýnladýklarý Ýþbirliði Protokolu imzalayarak erken çözüm mücadelesini kararlýlýkla sürdüreceklerini ilan ediyorlar. Ý. Ýzcan ve M.Çakýcý miting platformlarýnda mikrofunu ellerine alýp çözüm için iþbirliðinden söz ediyorlar! Hükümette bulunduðu 6 yýldan fazla, icraatlarý ile partili partisiz halký kendinden nefret ettiren ve bitmiþ UBP yi canlandýrarak, umut yaparak tek baþýna tekrar hükümete getirme üstün baþarý sýný gösteren... Zamanýnda, deðiþim diyerek yeþile boyadýðý kendi partisi CTP yi, hükümette yaptýklarý sanki kendisinden habersiz yapýlmýþ ve onayýndan geçmemiþ gibi, güya çocuk kandýracak, bir kenara itmiþ gibi yaparak baðýmsýz aday olduðunu ilan eden... Reklamcýlarýnýn ustaca buluþuyla, yeþil den tekrar kýrmýzý ya dönüþü Nar amblemi ile gerçekleþtirerek, araçlarýna asmalarý için, gücenmiþ mürid lere, yeþil deðil kýrmýzý kurdele daðýtarak aldatmaya çalýþarak, arkasýnda koþturtmaya çalýþan... Ve... Ýçinde, kendi kendine güven olmayan ve özgürlükten nasibini almamýþ zavallýlarýn hep bir yerlere baðlý olarak yaþamayý seçtikleri nden habersiz, propagandasýný hep baðlanma üzerine kuran... Geçen dönem Bir Evet de AB ye Baðlan diyerek seçim kazanan... Bu dönem Ya Dün Ya Dünya ile yola çýkýp... Birilerini Bir evet de Türkiye ye Baðlan diyerek... Birilerini Bir Evet de Dünya ya Baðlan diyerek yanýna çekmeye çalýþan... Ve... Yýllar önce söylediði ben perdenin gerisindekilerle deðil, önündekilerle uðraþýrým diyerek korumaya çalýþtýðý perdenin gerisindekiler le artýk el ele yürüdüðü gün gibi ortada olan ve kazanmasý için açýk destek vermelerinden gurur duyan baðýmsýz aday! M.A.Talat... Bilmelisiniz ki... Perdenin gerisindekilerle vardýðý mutabakat gereði çözüm isteyen taraf rolünü baþarý ile oynamaktadýr ve çözüm diye bir hedefi yoktur. Perdenin gerisindekilerin ise bir tek ülkü sü vardýr. Kýbrýs ta askeri varlýðýný sürdürerek ve sürekli nüfus aktararak adayý Türkleþtirme Baþarabilirler mi? Amerika izin verirse, belki... Ama, ne pahasýna... O, baþlý baþýna baþka bir yazý konusu... Bu kirli oyunu bozmak lazým... Keþke... M.A.Talat, Türkiye otur derse oturan, kalk derse kalkan bir Cumhurbaþkaný olacaðýna, bu oyunu onuruyla reddeden bir parti baþkaný olarak kalsaydý. O zaman... Türkiye nin çözümsüzlük politikasýný çözüm politikasý olarak satan ve halkýna ihanet eden bir Cumhurbaþkaný olarak deðil, onurlu bir lider olarak anýlýrdý... AHMET TÜRK: 'BURASI TÜRKÝYE, BURADA HERÞEY OLUR...' Samsun'da yumruklu saldýrýya uðrayan kapatýlan DTP lideri Ahmet Türk taburcu edildi. Taburcu edilirken saldýrýnýn detaylarýna girmeyen Türk, "Ben faili deðil geleceði önemsiyorum. Bir müsibet bazen hayýrlý þeyler getirebilir. Ders çýkarmamýz gerekir. Bin yýllýk geçmiþimiz var, kardeþliði sevgiye dönüþtürmeliyiz" dedi. Bu sahici, samimi ve aklýselim sahibi ender siyasetçinin, Kürt olduðu için, Kürt kimliðine sahip çýktýðý için çekmediði kalmamýþtýr oysa. Diyarbakýr Cezaevi'nin akýllara durgunluk veren iþkencelerinden geçmiþ, defalarca yargýlanmýþ, hapse girmiþ, yasaklanmýþ ama mücadelesini ayný sabýrla, ayný barýþçý ses tonuyla sürdürmeyi baþarmýþtýr. Buna raðmen DTP kapatýlýrken de, adeta Ahmet Türk hedef alýnmýþ ve 5 yýl siyaset yasaðý getirilmiþ. Ahmet Cemal þöyle yazýyordu: "Telefon açtým. Burnu kýrýlmýþ hastanede yatýyordu. "Bir bu kalmýþtý" diye dertlenince, sevgili Ahmet Türk, her zamanki çelebi üslubuyla dedi ki: "Hasan Cemal, burasý Türkiye, burada her þey olur." Haklýydý. Orasý Türkiye'ydi, orada olmayacak þey yoktu. BEN YANMASAM Talat'ýn Girne Kapýsý'ndaki mitinginde en ateþli konuþmayý yapan TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý olmuþ. Boðazýný yýrtarcasýna sahnede haykýran Çakýcý bir de Nazým Hikmet'in dizelerini okumuþ konuþmasýnda, "Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak, nasýl çýkar karanlýklar aydýnlýða..." Hayýrdýr Mehmet'im... Bir yanma durumu mu var? O dizeler komünistler için yazýlmýþ, sömürgecilere uþaklýk yapanlar için deðil!.. Kimse söylememiþ mi sana bunu? BU KAÇINCI Çok renkli bir gece yaþamýþ Lefkoþa dün... Ýnönü Meydaný'nda Talat, Atatürk Meydaný'nda Eroðlu... Haykýran haykýrana... Bu kaçýncý haykýrýþ ey halkým, bu kaçýncý? SON SÖZ Gazetelerde bugünkü yazýlarýn pek çoðu "Son söz halkýn" diye bitecek muhtemelen. Ýlk söz de senin olsun ey halkým! GAZ YAPAR Dünkü mitinginde bol bol havai fiþek patlatmýþ UBP... Abur cuburla idare ederseniz böyle gaz yapar iþte... Týrnak... "Kýbrýs sorunu ile AB politikalarý birbirine karýþtýrýlmamalý diyen Anavatan Türkiye, AB'ye alýnacaðý o meçhul güne dek Kýbrýs'ýn kuzeyini de AB'ye kaptýrmaz.." Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) "Bir gün sonra, Kýbrýs Türk siyasi tarihinin belki de en ilginç, en önemli ve deðiþik bir cumhurbaþkanlýðý seçimi sonuçlandýrýlmýþ olacak. Çünkü her nedense bu seçim, adeta bir referandum olarak görülüyor ve sonucunun, halkýmýzýn siyasi çözüm tercihini de ortaya koyacaðý deðerlendirmesi yapýlýyor." Orhan AYDENÝZ (Halkýn Sesi) "Bu ülkede ilk kez bir sendika bakanlýk basýyor. Belki bu ülkede deðil dünyada ilk ve tek olaydýr bu. Dýþarýdan bakýldýðýnda KTÖS'ün yanlýþ yaptýðý söylenebilir ama iþin içine girdiðinizde, AÖA'de okuyan öðrencilerin gelecek endiþelerini görünce insan kendi kendine bu ne biçim bir iþ diye sormadan edemiyor." Levent ÖZADAM (Havadis) "Ýsmet Hamza'nýn mezar taþýnda yazan, eþdeðer kurbaný kelimeleri, seçim sloganlarý arasýnda yer alsaydý, nasýl tepki koyanlarýn çýkacaðýný hiç düþündünüz mü?" Özcan ÖZCANHAN (StarKýbrýs) Günün Kahramaný FERÝDUN BÝLGE AKP'li Kozan Belediye Baþkaný Kazým Özgan ile ilgiliþ tartýþmalar dinmeden, yine AKP'li baþka bir Belediye Baþkaný olan Feridun Bilge ile ilgili tartýþmalar patlak verdi. Seçimlerimizin tam da arifesinde yurdumuzu þereflendiren Niðde Konaklý Belediye Baþkaný Feridun Bilge dün LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'ný ziyaret ettikten sonra, "Biz KKTC Cumhurbaþkaný Eroðlu olsun istiyoruz" dedi. Ve bu haber daha sonra medyaya servis edildi LTB tarafýndan... Ancak ekranlarda yayýnlandýktan kýsa bir süre sonra bir telaþ baþladý. LTB medya organlarýný arayarak haberde bir düzeltme yaptý. "AKP'li" sözü çýkarýldý. Boþuna paniklemiþler... Adamýn AKP'li olduðunu bilmeyen mi var zaten?

7 17 Nisan 2010 Cumartesi Nurhak Kubilay Özkýraç GREV YASAÐININ HATIRLATTIKLARI yýllarý arasýnda sendikacýlýk yaptým. El-Sen Genel Baþkaný'ydým. Çalýþanlarla birlikte örgütlü ve inançlý bir þekilde ülkemizle ilgili her olumsuz politikaya karþý direniyorduk. Mücadele ediyorduk. 1980'li yýllardan sonra dünyayý sarsan özelleþtirme furyasý, Turgut Özal'ýn talebiyle ülkemizde de yürürlüðe konmaya baþlamýþtý. O yýllarda bozulan UBP-TKP hükümetinin bozulma nedenlerinden bir tanesi de buydu. 1993'te kurulan DP-CTP hükümeti buna daha da önem vermiþti yýlý Ekim ayýnda Teknecik Elektrik Santrali'nde alýnan grev kararý hükümet tarafýndan yasaklanmýþtý. O hükümette emekten yana olduðunu söyleyen CTP vardý... Ve hak aramaya, özelleþtirmeye karþý CTP imza koymuþtu. Grev yasaðýna raðmen çalýþanlar iþbaþý yapmadýlar... Santralin etrafý silahlý güvenlik güçleri tarafýndan çevrilmiþti.. Baskýlar üst düzeydeydi ancak çalýþanlar 16 saat direniþlerini sürdürmüþler, iþbaþý yapmamýþlardý. O dönemde Türk-Sen Genel Baþkaný ile Genel Sekreteri'nin olaðanüstü ve soðukkanlý davranýþlarý olmasa... Tecrübeli olmasalar kan dahi akabilirdi. Direniþ onurlu þekilde sona erdi ama yüzlerce çalýþandan mahekemelerde ve sanýk sandalyelerinde hesap soruldu. Ýþte o hesabý soranlar daha sonra bir kere daha hükümete getirildiler... Benzer yanlýþlýklarý devam ettirdiler... Geçmiþlerinden ders almayanlar buna devam ettiler... O günlerde kurumun özelleþtirilmesi için kararlar alýndý günlük bir direniþten sonra hükümet edenler geri adým atmak zorunda kalmýþlardý. Kurumun özelleþtirilmesini bile Özker Hoca'ya söyletmiþlerdi. Ancak Hoca her seferinde özelleþtirmeye karþý olduðunu söylemiþ ancak bunu CTP'nin etkili ve yetkili kurullarýnýn aldýðý kararlar sayesinde yapmak zorunda kaldýðýný da vurgulamýþtý. TC Büyükelçisi televizyon ekranlarýný kullanarak kurumun STFA denen þirkete satýlmasýndan yana tavýr belirlemiþti. Çalýþma Bakaný Özkan Murat idi. Özkan Murat ise özelleþtirmeye karþý deðil aksine bir Ýskoçyalý þirketle temas halinde olduklarýný söylemiþti bir sohbetimizde. Bizleri direndiðimiz için Bakanlar Kurulu Salonu'na çaðýrýp hakaret yaðdýranlarý unuttuk sanýlmasýn. Ama tüm bunlara raðmen bana, sendika genel sekreterine ve Türk-Sen Genel Baþkaný'na "Siz elçiliðin adamýsýnýz" diyen CTP'li bakanýn hakaretini hiç unutmadýk. Hem elçi ile kurumu özelleþtirmek için planlar yapacaksýnýz, hem de buna karþý olanlarý satýlmýþlýkla suçlayacaksýnýz... Bugün CTP'nin yaptýðý yine budur... Eroðlu'na oy verecek olan çözüme karþýdýr... Zeki'ye oy verecek olan çözüme karþýdýr... Kýrdað'a oy verecek olan çözüme karþýdýr. Çözümcü nasýl olunur? Talat'a oy vererek... Mentalite bu... Ankara'nýn kanatlarý altýnda otur arap kalk arap politikasý güden Talat, kendini eleþtirenleri suçlamak için her yolu deniyor... O dönemin Baþbakaný olan Hakký Atun'un söylediklerini de unutmak mümkün deðildir. Bugün UBP'nin AÖA politikasý, ona direnen öðrenciler ve öðretmen sendikalarý gerçekten onurlu bir mücadele vermektedirler. Hükümet grev yasaðý koydu ya... Beni bu olay o günlere götürdü. Baþkalarýnýn gözünde çöp arayanlar kendi gözlerindeki merteði görmezler... CTP de, UBP kadar günahkardýr bu konuda... Bugün özelleþtirmeye karþý durmaya çalýþýr bir pozisyon aldýlar... Hepsi de yalandýr, sahtedir. Seçime yöneliktir... Güvenilir bir yaklaþým deðildir... KTOEÖS AÖA'DAKÝ GREVE DEVAM EDÝYOR Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) Baþkaný Adnan Eraslan, Atatürk Öðretmen Akademisi (AÖA) öðrencilerinin haklý mücadelesine destek olmak ve akademide yaþanan sorunlara çözüm bulmak amacýyla AÖA'da yaptýklarý uyarý grevine devam edeceklerini bildirdi. Eraslan, dün yaptýðý yazýlý açýklamada, sendikanýn AÖA'da örgütlü tüm gücüyle sürdürdüðü uyarý grevi çerçevesinde, saatleri arasýnda grevde olduklarýný belirtti. Adnan Eraslan, bir bilim yuvasý olarak anýlmasý gereken öðretmen akademisinde, sene baþýndan beridir yaþanan sorunlarýn dayanýlmaz boyutlara ulaþmasý ve kurumun geleceðinin tehlike altýna girmesinin hiçbir þekilde kabul edilemeyeceðini savundu. KTOEÖS için "Kýbrýs Türk eðitim sisteminin köþe taþlarýndan" olan Atatürk Öðretmen Akademisi'nde gerçekleþtirdikleri uyarý grevlerinin bir haftadýr devam ettiðini, ancak gerek Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý gerekse Baþbakan Derviþ Eroðlu baþkanlýðýndaki UBP hükümetinin bu sorun karþýsýnda kayýtsýz kalmayý sürdürdüðünü ileri süren Eraslan, bu yaklaþýmla UBP'nin ülkede hiçbir sorunu umursamadýðý ve tek derdinin seçimler olduðunun bir kez daha açýkça görüldüðünü iddia etti. Eraslan, öðrencilerin verdiði haklý direniþ yanýnda, kendilerinin de akademinin geleceðini garanti altýna alýnýncaya dek her türlü eylem ve grevi ortaya koymakta kararlý olduklarýný vurguladý. KTÖS EYLEMLERÝNÝ ASKIYA ALDI, GREV SÜRECEK Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), 22 Nisan'a kadar eylemlerini askýya aldýðýný bildirerek, hükümete ve Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst'e diyalog çaðrýsý yaptý. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, sorunu çözmek ve imzalanan protokolü hayata geçirmek için diyalog çaðrýsý yapmayý toplumsal sorumluluklarý olarak gördüklerini belirtti. Elcil, "Önümüzdeki hafta kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle sorunu siyasallaþtýrmamak ve çocuklarýmýzýn sevincini paylaþmak amacýyla 22 Nisan Perþembe gününe kadar eylemlerimizi askýya aldýðýmýzý belirtir, Eðitim Bakaný Kemal Dürüst ve UBP hükümetini sorunu GARDÝYANLAR MEVCUT VARDÝYA SÝSTEMÝNDEN ÞÝKAYETÇÝ Kýbrýs Türk Gardiyanlar Birliði Hukuk Müþaviri Av. Barýþ Mamalý, cezaevinin mevcut çalýþma saatlerinin, "gardiyanlarýn sosyal yaþantýlarýný sýfýrladýðýný, aile hayatlarýný sarstýðýný ve psikolojilerini yerle bir ettiðini" savunarak, çalýþma saatlerinde iyileþtirmeye gidilmemesi halinde gardiyanlarýn tepkisinin çok daha büyük boyutlarda olacaðýný belirtti. Mamalý, gardiyanlarýn mevcut vardiya sistemi altýnda kesinlikle çalýþmak istemediðini belirterek, bugün uygulanmakta olan çalýþma sisteminin mevcut koþullar içerisinde gardiyanlarý olumsuz þekilde etkilediðini ve onlar için "mahvedici bir hal aldýðýný", bu yüzden bu uygulamanýn derhal kaldýrýlmasýný ve daha adil, daha huzurlu bir ortam yaratacak yeni bir vardiya saat uygulamasýnýn düzenlenmesini þiddetle talep çözmek için acilen diyaloga davet ederiz" dedi. Diyalogdan kaçýlmasý halinde 22 Nisan tarihinden itibaren sivil itaatsizlik dahil olmak üzere her türlü eylemi daha þiddetli olarak ortaya koyacaklarýný kaydeden Elcil, bunun sonucundan hükümetin ve Dürüst'ün sorumlu olacaðýný savundu. GREV SÜRECEK Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), Atatürk Öðretmen Akademisi'ndeki (AÖA) grevin devam edeceðini açýkladý. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, dün sabah yaptýðý ve 22 Nisan'a kadar tüm eylemlerin askýya alýndýðýný bildiren açýklamanýn ardýndan ikinci bir açýklama yaparak AÖA'daki grevin devam edeceðini, bunun dýþýndaki tüm eylemlerin askýya alýndýðýný bildirdi. ettiklerini bildirdi. Kýbrýs Türk Gardiyanlar Birliði Hukuk Müþaviri Av. Barýþ Mamalý, dün yaptýðý yazýlý açýklamada, Merkezi Cezaevi'nde görev yapan gardiyanlarýn, çalýþma saatleri ile cezaevi koþullarýnýn yetersizliðinden dolayý yaþadýklarý sorunlara deðindi. Mamalý, Lefkoþa Merkezi Cezaevi'nde yaþanan sorunlarýn, iktidarlarýn ilgisizliði ya da somut adým atýlmamasý nedeniyle kangren haline dönüþtüðünü savunarak, "cezaevinin çaðdýþý kalmýþ fiziki yapýsý, yetersiz yasal mevzuatý, güvensiz iþ ortamý, amaca hizmet etmeyen çalýþma sistemi (ýslah etmeye yönelik faaliyet yoksunluðu) ve huzur býrakmayan yýkýcý çalýþma saatlerinin" burada yaþayan herkesi ve hepsinden önemlisi de gardiyanlarý manevi ve ruhsal açýdan yýkýma doðru sürüklediðini kaydetti. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI DESTEK ÇAÐRISI Atatürk Öðretmen Akademisi öðrencilerinin eylemine iliþkin "bir veli" imzasýyla gazetemize bir mektup gönderildi. Mektup aynen þöyle: "Ben eylem yapan bir öðrenci velisiyim. Bugüne kadar Öðretmen Koleji hakkýnda öyle veya böyle kötü bir konuþma duymadým. Ben de buradaki üniversitelerden birine gitmesi için çocuðumu yönlendirebilirdim. Okuyup ilim irfan sahibi olmasýný istedim. Yani daha baþarýlý olmasýný. Gittikçe eðitimimizde kötüye giden þeyler vardýr. Seviye düþüyor. Küçük çocuklarý ellerine aldýklarýnda hamur gibi yoðuranlar öðretmenlerdir. Onlarý öyle bir yoðurmalýdýrlar ki gelecekte bu topraklara, bu ülkeyle birlikte geçmiþimize, kültürümüze sahip çýkabilsinler... Unutulmayalým. Böyle düþünerek yönlendirdim çocuðumu. Üniversitelerin durumu belli... Dertleri yok bu konuda. Sadece gelsin öðrenciler, gelsin paralar. Eðitim ticaretten arýndýrýlmalý. Milli Eðitim Bakaný maalesef tarafýný özel okullardan yana yaptý. Bu liselerden, ortaokullardan belli. Kaliteli eðitim veren AÖA, bu gidiþle 'Dürüst'ün hükümeti sayesinde kapanýp gidecek. Kaliteli eðitim dendiðinde kala kala bir akademi kalmýþtý. Planlý programlý ve amaca uygun eðitim veriyordu. Özel üniversitelere bu konuda verilen yetkiyle memleket öðretmen dolacak. Zaten bir sürü öðretmen iþsiz olarak aramýzda dolaþmakta. Kaliteyi düþürüp ürün imalini artýrmaya benziyor bu iþ... Üniversiteler sürümden kazanacak... Daha doðrusu üniversite sahipleri... UBP hükümetinin Milli Eðitim Bakaný Kemal Dürüst de buna çanak tuttu. Kaç gündür çocuklarýmýz eylem yapýyor. Hiçbir hükümet yetkilisinin umurunda deðil. ODTÜ, ÝTÜ, Çukurova ve TED buraya geldiler. Bu da eski hükümetin ayýbý... Asimile edilmemizin kurumlarýný onlara kurdurdular. Bunlar da halledecekler. Suat Bey'in caný sýkýlmýþtý duruma... Çünkü bu üniversitelerin yakýnda burada faaliyete geçmesi demek yerli üniversitelerin kapýlarýný kapamalarý demektir. Evkaf gibi buradaki Kýbrýs Türk varlýðýnýn simgesi haline gelmiþ olan eski adýyla Öðretmen Koleji, yeni adýyla Atatürk Öðretmen Akademisi'ni de Suat Bey'e bunlara karþýlýk peþkeþ çektiler. Canýnýn sýkýlmamasýný söylediler ve bir kapý kapanýrsa baþka bir kapý açýlýr dediler ona. Az biraz da hükümete kredi verdiði söyleniyor. Çocuklarýmýzýn bu mücadeleyi kazanmasý demek, önümüzdeki günlerde yapýlmasý beklenen özelleþtirmelerde de geri adým atýlmasý demektir. Herkesi çocuklarýmýza desteðe çaðýrýyorum." SLOGANLARA... Bir vatandaþýmýz seçimlerde kullanýlan bazý sloganlara iliþkin, yayýnlamamýz için "Leziz Besin" imzasýyla bir þiir gönderdi. Vatandaþýmýzýn gönderdiði þiir þöyle: "Arkasýnda halký var Ona güveni sonsuz Dönüp bakmýyor bile Çoðu külotsuz donsuz Dün deðil de dünyaymýþ Oy isteyen oyaymýþ Yüzündeki kýzýllýk Tabii deðil boyaymýþ" BÝZÝM DUVAR YASEMÝNLER HARÝÇ, HEPSÝ ANKARA Bizim Mandra Seçime 24 saat kala, çember ve kavþaklardaki bayrak sallama yarýþlarý da, trafikte vatandaþlarýn güvenliðini tehlikeye atacak boyutlara varmýþ bulunmaktadýr. Sözkonusu mahallerde büyük bir sorumsuzlukla yapýlan trafik ihlâllerine ise polisin çoðu zaman kayýtsýz kalmasý, durumu daha da içinden çýkýlmaz noktaya taþýmaktadýr. Vatandaþlar, "bir an önce bu seçimler bitsin de kurtulalým" derken, sokaktaki adam "Her seçimde bu rezaleti yaþamaktan artýk usandýk" diye tepkisini dile getirir.

8 8 17 Nisan 2010 Cumartesi Söz Hakký Zübeyir Aðaoðlu Tel: Bana göre saçma sapan sloganlarýn atýldýðý bir seçim süreci geçirdik... Bana göre saçma sapan suçlamalarýn yapýldýðý bir seçim süreci geçirdik... Bana göre yalan dolanýn hakim olduðu söylemlerin bol olduðu bir seçim süreci geçirdik.. xxx Talat, KKTC'nin ilanýna karþý çýktýðýný ve bu fikri CTP tarafýndan önemsenmediði için aðladýðýný niye seçimlerden önce açýkladý anlamadým... Hade bunu açýkladýn be kardeþim... O zaman buna niye sahip çýkmýyorsun?.. Niye "KKTC'nin ilaný, Rauf Bey'in Cumhurbaþkaný olmasý içindi" diyemiyorsun?.. Niye "KKTC ilan edilmeseydi barýþ yapmak daha kolay olacaktý" diyemiyorsun?.. Federe Devlet olarak kalsaydýk dünyadan daha fazla destek bulurduk.. Ýhracatýmýza ambargo konmazdý... Rum'larýn da bir Federe Devlet kurmalarý halinde "iki Federe Devletten meydana gelen bir Federasyon olabilirdi" diyemiyorsun?.. Seçim kazanmak uðruna niye deðiþtin?... Deðiþmemiþ isen þayet, niye deðiþmiþmiþ gibi görünmek istiyorsun?.. Hani senin "Anavatanýn Kýbrýs'tý"?.. Bu fikirlerini savunmaktan niye kendini aciz hissediyor ve olmayacak dualara amin dedirterek insanlarý "Barra" çekerek yollattýklarýný geri getirmeye teþvik ediyorsun?... Farkýnda deðil misin ki, hareketlerinle ve etrafýnýn hatalarýyla seni desteklemesi gerekenlerin hýþmýna uðruyorsun?... xxx Gelelim Derviþ Eroðlu'na... Eroðlu, ne kadar kýzarsanýz kýzýn, bence Talat'tan daha samimi davranýyor... Farklý düþünebilirsiniz, ama O'na göre çözüm zaten halen olduðumuz durumdur... Yani kuzeyde KKTC, güneyde ise "Kýbrýs Rum Yönetimi"... Kýbrýs Cumhuriyeti yok Derrviþ Bey'e göre... Varsýn bütün dünya Kýbrýs Cumhuriyeti vardýr, desin... Varsýn Türkiye dahil tüm dünya Kýbrýs Cumhuriyeti'nin bir AB ülkesi olduðunu da kabul etsin... Derviþ Bey bunu kabul etmez ve inanmaz... Çözüm için de, iki tane devlet otursun ve aralarýnda bir anlaþma yapsýnlar diyor... Ýki komþu gibi nasýl barýþ içinde yaþayacaklar, ona karar versinler diyor.. Rumlar Kuzeye gelmesin, biz de Güneye gitmeyeceðiz diyor.. Bizim mallarýmýzý Rumlar pay etsin, biz onlarýnkini zaten pay ettik diyor... Aramýzda anlaþýrsak bile, ayrýlabileceðimizi de kabul etsinler diyor.. Yani bunlarý söyleyebilirsiniz... Bunlarý isteyebilirsiniz, serbestsiniz... AMA hem bunlarý savunacak hem de "Ben çözüm isterim" diyecekseniz, iþte bu olmaz Derviþ Bey... Çözüm, ancak iki tarafýn da kabul edebileceði bir formulü masaya koyarsanýz mümkün olur.. Siz böyle bir formulü savunacaksanýz, o zaman çözüm istediðinizi iddia edebilirsiniz.. "Ben de görüþürüm, ben de çözüm isterim" demek yeterli deðildir.. Rumlar'ýn müdahaleyi onaylamalarýný beklemek boþunadýr... Rumlar'ýn global mal takasýný onaylamalarýný beklemek boþunadýr.. Ýki Devlet temelinde çözüme onay vermelerini beklemek boþunadýr.. Denktaþ Bey bu düþüncelerle kýrk yýlýmýzý heba etti... Siz seçim kazanabilirsiniz ama bu netice bize çözüm getirmeyecektir... Türkiye, Kýbrýs sorununu biraz daha geciktirmeyi benimsemiþ olabilir... Bunu saðlamak için sizi kullanmayý da yeðlemiþ olabilir... Bütün bunlar ancak ve ancak Kýbrýs'lý Türklerin zamanla erimesinden baþka bir netice doðurmaz... xxx Bu düþüncelerle ben oyumu Zeki BENÝM OYUM KÝME? Beþiktepeli'den yana kullanacaðým... Adaylar arasýnda, 1960 Anayasasý ile hayat bulan Kýbrýs Cumhuriyeti'ni savunan tek aday Zeki Beþiktepeli'dir... Bence 1960 Anlaþmalarý Kýbrýs Türk Toplumu'nu dünyaya bir "Toplum" olarak tescil etmiþtir... Biz toplum deðil "halkýz" diye diye toplumsal haklarýmýzý da yitirmekteyiz... Olmayacak dualara amin demekten býktým usandým... Size de tavsiyem iyi düþünmenizdir... Hangisi kazanýrsa kazansýn madem ki Erdoðan'ýn, yani Türkiye'nin dümen suyunda gidilecektir deniliyor, ben bu maskaralýkta rol üstlenmeyeceðim... Seçim olsun ve kim kazanýrsa kazansýn, ne sevinecek ne de üzüleceðim... Dönecek dolaþacak ve sonunda 1960 Andlaþmalarýný arar hale geleceðiz... Bari doðruyu gördüðümüzde Kýbrýs'ta yeterli sayýda Kýbrýs'lý Türk yaþasýn, dileðim budur... Hepinize mutluluk dilerim... Talat: Karar verirken Türkiye'yi de düþünmeliyiz Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý, Mehmet Ali Talat, Girne bölgesinde bazý köyleri ziyaret ederek halkla bir araya geldi, sohbet etti, sorularýný yanýtladý ve sorunlarýný dinledi. Mehmet Ali Talat Seçim Komitesi Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Talat, ziyareti çerçevesinde, Alemdað, Hisarköy, Çamlýbel ve Tepebaþý köylerine gitti. Talat'a ziyareti boyunca Cumhuriyetçi Türk Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi ile Özgürlük ve Reform Partisi'nden yetkililer eþlik etti. Cumhurbaþkaný Talat, ziyaretleri sýrasýnda yaptýðý açýklamalarda, büyük mücadelelerle adadaki varlýðýný tescil eden Kýbrýs Türk halkýnýn geleceði ile ilgili karar vereceði "kader seçimine" iki gün kaldýðýný ve halkýn dün veya dünya arasýnda bir seçim yapacaðýný ifade etti. Talat, düne dönme kararýnýn sadece Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ni ve halkýný deðil, Türkiye'nin de Avrupa Birliði sürecini ve uluslararasý iliþkilerini etkileyeceðini belirterek þöyle dedi: "Karar verirken sadece KKTC'yi deðil, Türkiye Cumhuriyeti'ni de düþünmeliyiz. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ne karþý borcumuzdur. Bize her durumda her desteði veren Türkiye'ye karþý kötülük yapamayýz. Türkiye'nin önünü açan ve KKTC'ye kazanýmlar getiren bu politika devam etmeli." Talat, Kýbrýslý Türklerin artýk saygýyla karþýlanan bir halk haline geldiðini; 2004 yýlýndan itibaren izlenen doðru politikalar sayesinde birçok kazanýmlar elde edildiðini ifade ederek, buna örnek olarak Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin kararýný gösterdi. DERVÝÞ EROÐLU %60'A GÖZ DÝKTÝ Ulusal Birlik Partisi'nin Cumhurbaþkaný Adayý Derviþ Eroðlu Gazimaðusa Namýk Kemal Meydaný'nda önceki gece düzenlenen mitinge katýldý. UBP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre mitingde "Eroðlu Saraya" sloganlarý atýlýrken "Ýlk turda halkla, farkla" yazýlý pankartlar açýldý. SOS grubunun konseriyle baþlayan mitingde ilk olarak Demokrat Parti Genel Baþkaný Serdar Denktaþ bir konuþma yaparak seçimlerde Baþbakan Derviþ Eroðlu'na destek verdiklerini bir kez daha vurguladý. Eroðlu, müzakere masasýnda halkýn, Anavatan Türkiye'nin ve vurulan Türklük mührünün savunucusu olacaðýný da ifade ederek, masada, Kýbrýs Türk halkýnýn isteklerinin kendisinin kýrmýzý çizgileri olacaðýný söyledi. Eroðlu "Yüzde 60 yeter, bu iþ birinci turda biter" diyerek Kýbrýs Türk halkýna olan güvenini dile getirdi. TABÝPLER BÝRLÝÐÝ'NDEN AÖA ÖÐRENCÝLERÝ ÝLE KTÖS'E DESTEK Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði, Atatürk Öðretmen Akademisi (AÖA) öðrencileri ile Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý'nýn (KTÖS) sürdürdüðü "haklý mücadeleye tam destek" belirtti. Tabipler Birliði Yönetim Kurulu adýna yazýlý bir açýklama yapan yönetim kurulu üyesi Dr. Suphi Hüdaoðlu, Tabipler Birliði Yönetim Kurullarý Konseyi'nin yaptýðý toplantýda bu kararý aldýðýný bildirdi. ÝPTAL EDÝLEN LONDRA SEFERLERÝ HAKKINDA KTHY'DEN AÇIKLAMA Kýbrýs Türk Hava Yollarý (KTHY) Ýzlanda'da bulunan volkanik yanardaðýn yeniden faaliyete geçmesiyle oluþan hava þartlarý nedeniyle Ýngiltere'nin hava sahasýný trafiðe kapattýðýn bildirerek, KTHY'nin dün gerçekleþtireceði Londra'ya seferlerinin karþýlýklý olarak iptal edildiðini duyurdu. KTHY'den yapýlan açýklamaya göre Londra hava trafiðinin ne zaman açýlacaðýna iliþkin þu an için kesin bilgi bulunmamasý nedeniyle bugün yapýlacak seferlerle iliþkin karar henüz verilemedi. KTHY, ilgili uçuþ noktalarýna seyahat edecek tüm yolculardan, havalimanýna gitmeden önce uçuþlarýyla ilgili þirketin bilet satýþ ofisleri, acenteleri ve Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn numaralý çaðrý merkezinden bilgi almalarýný istedi. TAKSÝCÝ BÝRLÝKLERÝ: ADAYLARA EÞÝT MESAFEDEYÝZ Kuzey Kýbrýs Taksiciler Birliði ile Birleþik Taksiciler Birliði, Cumhurbaþkaný adaylarýna eþit mesafede olduklarýný ve üyelerinin istedikleri kiþiye oy verebileceðini belirtti. Birleþik Taksiciler Birliði Baþkaný Kemal Gözay yaptýðý yazýlý açýklamada "Gazetede çýkan Birleþik Taksicilerle ilgili çýkan haberde yetkili kurulun almýþ olduðu bir karar deðildir. Biz Taksiciler Birliði yönetim kurulu olarak taraflara eþit mesafede olduðumuzu ve üyelerimiz hür iradelerini diledikleri yönde kullanmalarýnda serbesttirler" dedi. FUARA BAÞVURULAR BAÞLADI 34. KKTC Uluslararasý Fuarý'na katýlým için 3 Mayýs Pazartesi gününe kadar baþvuru kabul edildiði duyuruldu. Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý Sanayi Dairesi Müdürü Soley Akçaba'nýn açýklamasýna göre bu yýl 4-13 Haziran tarihlerinde yapýlacak fuar her zamanki gibi Lefkoþa Atatürk Kültür Parký ve Fuar Alaný'nda yer alacak. Satýþýn olmayacaðý fuarýn ziyaret saatleri Pazar-Perþembe , Cuma- Cumartesi olarak açýklandý. EROÐLU GAZÝLERÝN YEMEÐÝNE KATILDI Ulusal Birlik Partisi'nin Cumhurbaþkaný Adayý Derviþ Eroðlu, önceki akþam, Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Gaziler Derneði'nin 18 Nisan seçimlerinde kendisini destekleyen kitlesinin, Salamis Bay Conti Resort Hotel'de düzenlediði yemeðe katýldý. Baþbakan Derviþ Eroðlu yemekte yaptýðý konuþmada, Türklük mührünü vurmak, egemenliðe sahip çýkmak için 18 Nisan seçim sonucunun dünyaya bir mesaj niteliði taþýdýðýný belirtti. TALAT, TATLISU'YU ZÝYARET ETTÝ Baðýmsýz Cumhurbaþkaný Adayý Mehmet Ali Talat dün, eþi Oya Talat ile birlikte Tatlýsu'yu ziyaret etti. Mehmet Ali Talat Seçim Bürosundan yapýlan açýklamaya göre Talat köy halkýna hitaben yaptýðý konuþmada, 18 Nisan cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Kýbrýs Türk halkýnýn çok önemli bir karar vererek dün ile dünya arasýnda bir seçim yapacaðýný belirtti. Talat, Türkiye'yle birlikte oluþturulan çözüm yanlýsý politikalar sayesinde birçok baþarý elde ettiklerini ve artýk dünyada Kýbrýs Türk tarafýnýn hiçbir þekilde suçlanmadýðýný söyledi.

9 17 Nisan 2010 Cumartesi Tünel ALINTI BUZLAMA Adam eroinman. Eroini kaþýða koyup ýsýttý. Þýrýngaya çekti, koluna lastik doladý. Enjektörü damarýna boþalttý. Ýzleyenler eroinin nasýl kullanýldýðýný iyice öðrenirken, adam mutluluktan sigarasýný yaktý ki, sigaranýn üzerine buzlama geldi. Adam ayný zamanda katil. Birisinin kulaðýný kesti. Öbür kulaðýný da kesip ikisini yan yana getirdikten sonra, kulaklarý kesilmiþ adama, "Hani iki kulak bir araya gelmezmiþ" diyerek bir tokat attý. Sonunda öldürüp cesedinin üzerine oturarak tam bir sigara yaktýyakacak. Buzlama. Adam artý gay. Eþcinsel erkekler dudak dudaða öpüþtüler. Birisi öbürünün kucaðýna oturdu. Diðeri onun poposunu öptü. Ekrana yakýn çekim bir kýllý kýç geldi. Tam sigara gözükecekti ki... Buzlama. Ahlaki deðerlerin bekçisi RTÜK... Bekir COÞKUN (haberturk.com) DÝPNOT Ne Talat, ne Eroðlu, ne de Ertuðruloðlu seçim harcamalarýný açýklamadýlar. GELEN DE TÜRK GÝDEN DE TÜRK ARÞÝV TARÝH 7 MART, 2009 Altýnbaþ olayýnda konunun üstüne gitmeyen ve suçlularýn yakasýna yapýþmayan güvenlik makamlarý, vatandaþlardan çalýnan ziynet eþyalarýnýn kuyumculara satýlmasýnýn önüne geçemediler... Gözden kaçmayanlar... KÜFLENMÝÞ ANKARA SÝLAHI UBP'nin CTP'ye-CTP'nin UBP'ye, Denktaþ'ýn CTP'ye-CTP'nin Denktaþ'a karþý kullandýðý eski bir silahtýr Ankara. O silah paslandý artýk. Bir paslý silahý hangi biri kullanacak deðil mi? Ankara parçalanmýþtýr artýk. Eroðlu'nun Talat'ý hala Ankara'ya karþý göstermeye çalýþmasý ne kadar abes ise, Talat'ýn Eroðlu'nu Ankara'ya karþý göstermesi de o kadar abestir. "Talat müzakere masasýnda Ankara'ya raðmen bildiðini okudu" diyen UBP'lilerin aklýna þaþtýðýmýz gibi, "Eroðlu müzakere masasýna oturursa Ankara'ya bayrak açacak" diyen CTP'lilerin de aklýna þaþýyoruz. Allah akýl fikir versin. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ 'Talat beni Türkiye'ye baðlayacak' pankartý nedeniyle deli ettiler ortalýðý. Çarpýtma konusunda yetenekli arkadaþlar var. Kasten büyütüldü konu.' Mehmet EKÝN VAÝZ (Talat'ýn seçim ofisinden) Aklýnýzda bulunsun Diþ, kalp hastalýðýnýn habercisi Ýsveç'teki hastanelerde yapýlan araþtýrmalara göre, kalp-damar hastalýklarý büyük ölçüde diþ sayýsýna baðlý. Ýsveç'teki 3 hastanede yapýlan kadýn ve erkeðin katýldýðý araþtýrmalara imza atan ekip, kalp-damar hastalýklarýnýn büyük ölçüde diþ sayýsýna baðlý olduðunu belirtti. Araþtýrmacýlar, 10 diþini kaybetmiþ bir kiþinin kalp hastalýðýndan ölme riskinin ayný yaþta ve cinsiyetteki 25'ten fazla diþe sahip bir kiþiye göre 7 kat fazla olduðunu vurguladýlar. Araþtýrmada, aðýzdaki ve diþ çevresindeki iltihaplarýn dolaþým sistemiyle yayýlabileceði ve kalp krizine neden olabilen kronik iltihaplanmalara yol açabileceðine dikkat çekildi. "Vatandaþlarýmýz arasýnda asla ayýrým yapmayýz, yaptýrmayýz ve vatandaþlarýmýzý asla pazarlýk etmeyiz" Mehmet Ali TALAT Memleketimden manzaralar 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... BÝZ AB'YE DEÐÝL, AB BÝZE GÝRDÝ Yahu Türkiye AB'ye girmeden Kýbrýs Türkünün AB'ye girmesine göz yumacak olsaydý þimdi zaten çoktan girmiþ olurdunuz AB'ye. 2023'e kadar müzakere masasýnda oyalanacak birini istiyor Türkiye. Yine de üzülmeyin AB'ye giremediniz diye. Siz AB'ye giremediyseniz, AB size girdi, deðil ama? Bu yüzden açýn gözünüzü, uyandýrýn canýnýzý ve sulayýn yaseminleri... Tom MalInowski Foreign Policy'de yazdý: 'Orta Asya'da ABD'nin daðýttýðý paralar yolsuzluklarý derinleþtiriyor...' ABD'Kýrgýzistan'daki isyan gökten zembille inmedi. Son yýllarda Kýrgýzistan'da yaþayan pek çok insan, demokrasi ve reform sözü verip iktidara gelen, fakat baský ve yakýnlarýný kayýrmak dýþýnda bir þey yapmayan bir hükümetin ihanetine uðradýðýný düþünüyordu. Çatýþma aylardýr geliyorum diyor; muhalefet liderleri tutuklanýyordu. Bu sorunlarý ABD yetkililerinin önüne getirdiðinizde þöyle derler: "Evet, hepsi doðru ve endiþe duyuyoruz. Fakat (derin bir nefes) baþka meseleler var." 'Baþka meseleler' ifadesi, bürokratik jargonda "Pentagon bu konuda çýkarlarýný gözetir" demektir. ABD yönetiminin derdinin, yollarý, havaalanlarýný Afganistan'a sevkiyatlar için açýk tutmak olduðu anlamýna geliyor bu. ABD'deki karar vericiler Orta Asya'yý geçiþ noktasý olarak görüyor. Avrupa'ya petrol ve doðalgaz akýþý ile Aganistan'daki ABD ve NATO güçlerine yakýt, gýda ve yedek Afrika nýn sizin için týk ladýklarý... parçalar, siyaset uzmanlarýnýn 'Kuzey Daðýtým Þebekesi' dediði bu bölge üzerinden gidiyor. 'Þebeke'deki odaklardan biri olan ve 20 yýldýr Kerimov hükümetince yönetilen Özbekistan, muhaliflerin sürekli hapse atýlýp iþkence gördüðü bir yer. Mesela, birkaç hafta önce, hükümet bir fotoðrafçýya 'Özbek halkýný aþaðýladýðý' için ceza verdi, zira ülkedeki yoksul insanlarý gösteren fotoðraflar çekiyordu. Beþ yýl önce Özbekistan bir hava üssünden ABD güçlerini kovmuþtu, fakat ABD sevkiyatýnýn topraklarý üzerinden yapýlmasýna hâlâ izin veriyor. Bu nedenle Pentagon, ABD'nin Özbek hükümetine doðrudan yardýmýný yasaklayan yaptýrýmlarýn yumuþatýlmasý için bastýrýyor. Kazakistan, nispeten daha istikrarlý olsa da, Nazarbayev liderliðindeki hükümet muhalif medyaya nefes aldýrmýyor. Nazarbayev, Obama'nýn hapiste bulunan önde gelen insan haklarý savunucusu Yevgeni Zhovtis'in salýverilmesi yönündeki isteðini kaale bile almadý. Ama, Nazarbayev, nükleer güvenlik zirvesine katýlýp Obama'yla yüz yüze görüþen az sayýdaki liderden biri. ABD yönetiminin yaklaþýmý ellerindeki gücü koruduklarý takdirde Beyaz Saray'da aðýrlanmaya, enerji anlaþmalarý yapmaya ve para almaya devam edecekleri yönünde güven veriyor. Ne yazýk ki bu anlaþmalar ve paralar yolsuzluklarý derinleþtiriyor; bu da siyasi karýþýklýðý körüklüyor. Pentagon'un Özbekistan'da, mallarýný taþýmak için diktatörün kýzýnýn þirketiyle çalýþtýðý söyleniyor. Birçok Kýrgýz gösterici, liderlerinin hava üssünü kullandýrmasý karþýlýðýnda ABD'den aldýklarý ve miktarý giderek artan paralardan kiþisel çýkar saðladýðýna dair iþaretlere midesi bulanarak bakýyor ve ABD'nin üssü korumak uðruna hükümetlerinin ihlallerine ses çýkarmadýðýna inanýyor. Kuzey Daðýtým Þebekesi'nde yaþayan gerçek insanlarýn maruz kaldýklarý insan haklarý ihlallerini ve yoksulluða dair sýkýntýlarýný görmezden gelmek bölgenin istikrarýna zarar verebilir ve günün birinde iktidara gelebilecek olan reformcu güçleri küstürebilir. Böyle olursa, Orta Asya'dan herhangi bir þey daðýtmaya çalýþanýn vay haline. (Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü'nün Washington temsilcisi, 9 Nisan 2010)

10 10 17 Nisan 2010 Cumartesi OBAMA ÇÝFTÝ 5,5 MÝLYON DOLAR KAZANDI Beyaz Saray, ABD Baþkaný Barack Obama ve eþi Michelle Obama'nýn, geçen yýl 5,5 milyon dolar kazandýðýný açýkladý. Obama çiftinin 1,8 milyon dolar kadar gelir vergisi ödediði, Obama'larýn hayýr kurumlarýna da 329 bin dolar verdiði kaydedildi. Amerikan Baþkanýnýn ayrýca Nobel Barýþ Ödülü olarak aldýðý 1,4 milyon dolarý, 10 hayýr kurumuna baðýþladýðý belirtildi. Beyaz Saray, Obama çiftinin gelirinin büyük bir kýsmýnýn, Baþkanýn kitap satýþlarýndan elde edildiðini bildirdi. KANADA, IRKÇI CEZA ÝÇÝN 65 YIL SONRA ÖZÜR DÝLEDÝ Kanada, 1946 yýlýnda bir tiyatroda beyazlara ayrýlan yere oturduðu için 20 Kanada Dolarý para ve 30 gün hapis cezasý verilen Viola Desmond isimli zenci kadýndan resmen özür ve baðýþlanma diledi. Kanada'nýn Nova Scotia eyaletinin baþkenti Halifax'ta eyalet parlamentosunda düzenlenen törende konuþan Eyalet Baþbakaný Darrell Dexter, "Viola Desmond'dan, ailesi ve yakýnlarý ile eyaletimizdeki tüm zencilerden, kendilerine geçmiþte uygulanan ayrýmcýlýk için özür ve baðýþlanma diliyorum. Aslýnda olanlar, sadece Desmond ve ailesini deðil eyaletteki tüm zencileri etkilemiþtir. Tüm bunlar, eyalet tarihimizde, acý ve kabul edilemez anýlar olarak yerini koruyacaktýr" dedi. AFGANÝSTAN'DA 5 BM ÇALIÞANI KAYIP Afganistan'da Birleþmiþ Milletler'in (BM) 5 çalýþanýnýn kayýp olduðu belirtildi. Kabil'deki BM misyonu sözcüsü Dan McNorton, kayýp 5 kiþinin BM Proje Hizmetleri için çalýþtýðýný söyledi. Sözcü, çalýþanlarýn nasýl kaybolduðu hakkýnda ayrýntýlý bilgi vermedi. FRANSIZLAR SARKOZY'DEN BIKTI Fransa'da düzenlenen bir kamuoyu araþtýrmasý, seçmenlerin önemli bir çoðunluðunun, Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy'nin 2012 yýlýnda düzenlenecek seçimlerde aday olmasýný istemediðini ortaya koydu. BVA kamuoyu araþtýrma þirketi tarafýndan "Canal Plus" televizyon þirketi için yapýlan araþtýrmaya göre, seçmenlerin yüzde 65'i, Sarkozy'nin tekrar aday olmasýna karþý. TÜRK PÝLOTTAN 7 GÜNDE DEVR-Ý ALEM HAZIRLIÐI Tek motorlu uçaðýyla geçtiðimiz yýl dünyanýn etrafýný 37 günde turlayan ilk Türk pilotu Tufan Sevinçel, yeni bir deneme yaparak bu süreyi bir haftaya indirmeye hazýrlanýyor. Her türlü hava þartýnda ya da tehlikede uçmayý öðrenen ve hobi olarak baþladýðý pilotluktaki en önemli hedefini gerçekleþtiren Tufan Sevinçel þimdi de dünyanýn etrafýnda yedi veya sekiz günde sadece yakýt ikmali için iniþ yaparak bir uçuþ denemesi gerçekleþtirmeyi planlýyor. AA muhabirinin konuyla ilgili sorularýný yanýtlayan Sevinçel, Temel Pilot Brövesi (PPL) aldýðý ilk günden itibaren bu projeyi hayata geçirmeyi istediðini, dünyanýn etrafýný dolaþma fikrinin tüm pilotlarýn hayali olduðunu söyledi. OBAMA: MARS'A GÝDÝLDÝÐÝNÝ DE GÖRECEÐÝM Cape Canaveral ABD Baþkaný Barack Obama, "ABD'nin uzay programý lüks deðil, ülkemizin öz ihtiyacýdýr" dedi. Ulusal Havacýlýk ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Florida eyaletinde Atlas Okyanusu'na nazýr Cape Canaveral Kennedy Uzay Üssü'nde tarihi füze rampalarýný bugün ziyaret eden Obama, "NASA (atalet içinde) son evresine girmiyor. Yüksek emellerinde mümkün olan her yere gitmek için feza görevimize yüzde yüz sadýðýz" dedi. "Burada, ulusumuz son 50 yýlda (20 Temmuz 1969'da insanoðlunun ilk kez Ay'a gidiþi dahil) nice yüksek görevlerini yerine getirmiþtir. Mars'a insan gidecektir" diyen Obama, sözlerini, "NASA, büyük atýlýmlarýn yolundadýr, eski hallerinden devamýndan yana deðildir" diye sürdürdü. Ýzlanda yanardaðý kül-duman püskürtmeyi sürdürüyor... Avrupa çapýnda hava trafiðini felç eden Ýzlanda'daki "Eyfyallayöküll" yanardaðý kül ve duman püskürtmeyi sürdürüyor. Devlet yetkililerinin açýklamasýna göre, 190 yýl aradan sonra ilk patlama iþaretlerini 21 Martta vermeye baþlayan Eyfyallayöküll buzulu altýndaki yanardað ve üstünde eriyen buzul baþkent Reykjavik'in 160 km güneydoðusunda yer alýyor. Kara-kahverengi yanardað dumaný, tüm meteorolojik olaylarýn cereyan ettiði, atmosferde 10 km sýnýrýnda bulunan ilk tabaka troposferi geçerek stratosferde 18 kilometre yüksekliðe kadar çýktý. Ýzlanda gibi Ýskandinav ülkelerinden Norveç, Obama, "Mars'a insanla gidilecek günleri göreceðimizi tahmin ediyorum" diyerek Uzay Üssü'ndekilere moral verdi. Devletin uzay programýnýn yürütülmesine katký saðlayan özel þirketlere yardýmý sürekli kýlacaðýný vurgulayan Obama, "2025'e kadar, 15 yýlý geçmeden Mars'a ve Güneþ Sistemi'nin hudutlarýna gidileceðini" belirterek, "Uzay mekikleri (bu yýl sonuna kadar) tamamen emekli olsa da feza programýmýz, daha hýzlý geliþerek sürecektir" dedi. Obama, eski astronotlar Eugene Cernan ve Neil Armstrong'un sert eleþtirisine de yanýt getirerek, "Bundan sonra ilk aþamada uzun uzay yolculuklarýndan ilki olacak Mars'tan sað salim Dünya'ya dönüþü rahatlýkla yerine getirebileceklerini" bildirdi. kuzey bölgesinde sýnýrlý hava trafiðini yürütüyor. Ýzlanda Üniversitesinden jeolojideprem bilimi uzmaný Prof. Dr. Armann Hosküldsson, Ýngiliz Reuters ajansýna verdiði demeçte, "Eyfyallayöküll'ün duman-gaz püskürmesi aynen sürüyor" dedi. Sismolog Prof. Hosküldsson, "Bu yanardaðýn çýkarabileceði erimiþ kaya katmanlarý olan magma miktarý sýnýrlý" bilgisini verdi. Ýzlanda Doða Bakanlýðý yetkilisi Güdmundür Güdmündsson, iki gün daha ayný hýzla sürmesi beklenen yanardað püskürmesinin kuvvetli rüzgarlarla Avrupa semalarýna taþýnmayý sürdüreceðini bildirdi. FRANSA'DA FABRÝKA ÝÞÇÝLERÝ, ÝKÝ MÜDÜRÜ "REHÝN" ALDI Fransa'nýn Macon kentindeki bir metalürji fabrikasýnda, iþ yerinin kapanma kararýnýn ardýndan kendilerine verilen tazminatý az bulan iþçiler, fabrikanýn üst düzey iki yöneticisini "rehin" aldý. Sanayi Bakaný Christian Estrosi basýna yaptýðý açýklamada, "iþçilerin fabrika müdürlerini serbest býrakmamasý halinde, devletin sorunun çözümünde arabulucu rol üstlenmeyeceðini" söyledi. Güney Koreli þirkete ait fabrikadaki çalýþanlar, kiþi baþýna 120 bin avro tazminat talep ediyor. Þirket yönetimi ise bunun sadece dörtte birini vermeyi taahhüt ediyor. Mali kriz yüzünden kapanan þirkette 87 iþçi çalýþýyordu. Fransa'da fabrikalarý kapanan iþçilerin üst düzey yöneticileri rehin almasý sýkça görülen bir durum. Polis, bu durumlarda, iþveren tarafýndan suç duyurusunda bulunulmamasý halinde genelde müdahale etmekten kaçýnýyor. DÜNYADAN... DÜNYADAN yaþýndaki kýza korkunç iþkence! Evlatlýk olarak aldýðý küçük kýza yaptýðý iþkencelerle tüyler ürpertti! 42 yaþýndaki Laurie Davenport, 2008 yýlýnda çocuklara eziyet suçlamasýndan iki ay hapis cezasý almýþtý. Ancak aldýðý hapis cezasu Davenport'u, 11 yaþýndaki kýzýna iþkence yapmaya devam etmesinden alýkoymadý. Aralýk ayýnda küçük kýzýn ortadan kaybolmasýnýn ardýndan, polis uzun süren aramalardan sonra kýzý bulduðunda, ortaya korkunç bir iþkence gerçeði çýktý. Küçük kýz, Davenport'un kendisini kaynar suyla banyo yapmaya zorladýðýný, falakaya yatýrdýðýný, diþlerini çektiðini hatta genital bölgesinde çeþitli yaralar açtýðýný anlattý. Kýzýn ifadesi üzerine Davenport'u tutuklayan polis, kadýnýn küçük kýza cinsel tacizde de bulunduðunu düþünüyor. Aralýk ayýndan beri küçük kýzýn üç kez doktora gittiði, ancak hiçbirinde anne Davenport'a yönelik bir araþtýrma yapýlmadýðý öðrenildi. Tasarým bebeklerin þafaðýnda mýyýz? Ýngiliz bilim adamlarý, "tasarým bebekler" çaðýnýn öncüsü olan bir çalýþmaya imza atarak, kalýtsal hastalýklardan arýndýrýlmýþ, üç ebevynli insan embriyosu geliþtirdiler. Ýngiliz basýnýnda yer alan habere göre, iki anneli ve bir babalý embriyolar, bazýsý doðumdan birkaç saat içinde ölüme yol açabilen, tedavisi olmayan kas, beyin, kalp ve sindirim sistemi hastalýklarýndan arýndýrýldý. Newcastle üniversitesi bilim adamlarý, üç yýl içinde, ailesinde kalýtsal hastalýk bulunan kadýnlarýn, dünyaya saðlýklý bir bebek getirme imkanýna kavuþabileceðini söylediler. Araþtýrma, gýdayý vücut ve beynin kullanacaðý enerjiye dönüþtüren, hücreler içindeki "enerji santralleri" olan mitokondri üzerinde odaklandý. Bilim adamlarý, mitokondrideki hastalýklý DNA'yý saðlýklý genetik materyalle deðiþtirerek, mitokondriyal hastalýklarý bulunmayan embriyonlar geliþtirdiler. Araþtýrmada, tüp bebek yöntemiyle döllenme tekniði kullanýldý. Müstakbel babanýn spermiyle annenin yumurtasýndaki, ebeveynin DNA'larýný içeren çekirdek (nükleer DNA veya genler) çýkarýlýp alýndý. Diðer taraftan bir donörün yumurtasýyla diðer bir donörün spermi döllendi ve elde edilen embriyo daha birkaç saatlikken yumurta ve spermin nükleer DNA'sý ayýklanarak geride saðlýklý mitokondri býrakýldý. Daha sonra, ebeveynin DNA'sý, çekirdeði alýnmýþ saðlýklý mitokondriyea aþýlandý. Böylece, ebeveynlerin genleri ve donörün mitokondrisinden müteþekkil bir embriyo elde edildi. Oyun oynarken seks baðýmlýsý oldu Ýngiltere, Manchester'da yaþayan 24 yaþýndaki Amanda Flowers, Nintendo'nun oyun konsolu Wii ile oynarken yaralanmasýnýn ardýndan seks baðýmlýsý olduðunu söylüyor. Wii'nin Fit adlý oyun tahtasýnýn üzerinden düþmesinin ardýndan en küçük titreþimlerin bile kendisini tahrik ettiðini söyleyen genç kadýn, doktorunun zarar gören sinirleri yüzünden "kalýcý cinsel uyarým sendromu" yaþadýðýný söylediðini belirtti. Flower'ýn rahatsýzlýðý her gün rastlanan türden olmasa da, Ýngiliz doktorlar haftada on kadar Nintendo Wii oynarken sakatlanan hastalarýný tedavi ettiklerini açýkladýlar. Kýskançlýk, kadýnlarý gerçekten kör ediyor Kadýnlarýn kýskançlýk anlarýnda "gözünün karardýðý" bilimsel olarak da saptandý. Amerikan Delaware Üniversitesi uzmanlarý, genç çiftlere bir dizi fotoðraf gösterdi. Erkeklerin kadýn fotoðraflarýna bakarak ne kadar etkilendiklerini derecelendirmesi istenirken, kadýnlara manzara fotoðraflarý gösterildi. Ancak eþlerini kadýn fotoðraflarýna bakarken kýskanan kadýnlarýn, hedeflerine odaklanamadýklarý gözlendi.

11 17 Nisan 2010 Cumartesi GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. 11 DÜNYADAN... DÜNYADAN... KANDUNAS DÝSÝPLÝN SORUÞTURMASINDA Kýbrýslý Rum Meletis Apostolidis'in Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nde Orams çifti aleyhine açtýðý ve kazandýðý davada Apostolidis'in avukatlýðýný yapan, karar sonarsýnda da tüm Kýbrýslý Rumlara KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonu'na baþvurmalarý çaðrýsýnda bulunan Konstantis Kandunas hakkýnda disiplin soruþturmasý baþlatýldý. Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Avukatlar Barosu, Kandunas hakkýnda, kamuoyuna açýklamalarda bulunarak müþteri çektiði gerekçesiyle disiplin kovuþturmasý baþlattý. KOMÞUYA SORUN YARATMAMASI DURUMUNDA YASADIÞI ÝNÞAATLARA TAPU Rum Meclisi'nin, yasadýþý inþaat yapmalarýndan dolayý tapu alamayanlara, yapýlan inþaatýn komþuya sorun yaratmasý durumunda "imar affý" uygulanmasýný onaylamasýnýn beklendiði bildirildi. Fileleftheros gazetesi, yaklaþýk 130 bin mal sahibinin, sahip olduklarý malýn þehir planlamacýlýðý açýsýnda yasadýþý bir þekilde yapýlandýrýldýðý için tapularýný alamadýklarýný, ancak bu sorunun "imar affý" ile çözülmesinin beklendiðini yazdý. 9 BÝN 67 RUM GENCÝ ÜNÝVERSÝTE ADAYI Yüksek öðretim kurumlarýna giriþ amacýyla Güney Kýbrýs genelinde yapýlacak sýnavlarda bu yýl toplam 9 bin 67 adayýn yarýþacaðý haber verildi. Haravgi, Eðitim Bakanlýðý verilerine dayandýrdýðý haberinde 9 bin 67 adaydan 8 bin 594'ünün lise veya teknik okullardan yeni, 473'ünün de eski mezunlar olduðunu yazdý. Gazeteye göre toplam 9 bin 67 adaydan 6 bin 190'ýnýn Güney Kýbrýs ve Yunanistan'daki yüksek okullara, 610'unun da yalnýz Yunanistan'daki yüksek okullara girmek için yarýþacak. Askeri okullara girmek isteyenlerin sayýsý 620 olarak belirtilirken, yalnýz 38 adayýn Drama (tiyatro) okullarýna girmek istediði kaydedildi. KÝTAS HASTANEYE KALDIRILDI Güney Kýbrýs'ta "Al Capone" lakabýyla tanýnan ve tutuklu bulunduðu hastaneden firar etmesi ve eski baþkanlardan Tasos Papadopulos'un naaþýnýn mezardan çalýnmasýndan sorumlu tutulmasýyla gündeme gelen Andonis Prokopiu Kitas'ýn önceki gece kendi kendini yaraladýðý ve hastaneye kaldýrýldýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Papadopulos'un naaþýnýn çalýnmasýndan sorumlu tutulmasýnýn ardýndan Merkezi Cezaevi'nde hücre hapsinde tutulan Kitas, tuvalete gitmek için hücresinden çýkarýldýðý sýrada tuvalette bulunan çöp sepetinin demir çubuðunu sökerek kendi kendini yaraladý. Yarasýnýn aðýr olmadýðý tespit edilen Kitas, tedavisi yapýldýktan sonra ayný günün akþamý cezaevine geri dönerken, olayla ilgili olarak soruþturma sürüyor. Hristofyas Kýbrýs Grubu'nu toplayarak seçimlerin ertesi gününü görüþtü Dimitris Hristofyas, önceki gün "Kýbrýs Grubu"nu toplayarak, KKTC'de yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin ardýndan, Kýbrýs sorununun ve yabancý arabulucularýn "yönetilmesi" konusunu görüþtü. Fileleftheros "Bakýþlar, Sahte Seçimlerin Ertesi Gününe Çevrilmiþ... Kýbrýs Grubu Dün Baþkan Hristofyas Baþkanlýðýnda Toplandý" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, edindiði bilgilere dayanarak, Rum tarafýnýn; Pazar günkü seçimlerde sandýktan Baþbakan Derviþ Eroðlu'nun çýkmasý halinde baþka, Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'ýn çýkmasý halinde ise baþka taktik izleyeceðinin aþikar olduðunu kaydetti. Kýbrýs sorunundaki arabulucularýn ve BM'nin bekleme pozisyonunda bulunduðuna dikkat çeken gazete, þunlarý yazdý: "Yabancý hükümetler de her þeyin Türkiye'ye baðlý olduðuna iþaret ediyorlar. Ancak Eroðlu'nun kazanmasý halinde, ortaya koyacak tezlerden -ki Türkiye'nin istediklerinin dýþýnda olamaz- baðýmsýz olarak; bir gecikme yaþanacaðý, bir uyum, bilgilenme ve uzlaþý dönemi geçeceði aþikardýr." Gazete devamla; Cumhurbaþkaný adaylarýndan Mehmet Ali Talat'ýn Wiener Zeitung isimli Avusturya gazetesine verdiði mülakattan alýntýlara da yer verdi. Habere göre, "Kosova gibi daimi bir ayrýlýðýn mantýklý olup olmayacaðý" sorusuna muhatap olan Talat, "Bu ihtimale rakiplerim oynuyor ancak Kýbrýslý Türklerin uluslararasý tanýnmaya ihtiyaçlarý var" yanýtýný verdi; "Türkiye'nin yeniden birleþmeyi destekleyip desteklemediði" sorusuna karþýlýk da, "Her halükarda, ben kalsam da gitsem de" ifadesini kullandý. 5 kiþiyi öldürme planý yapan çetenin 8 üyesi tutuklandý Rum polisi, 5 kiþiyi öldürme planý yapan bir çetenin 8 üyesini tutukladý. Haravgi gazetesi,bahis ve elektronik kumar oynanan ofislerle doðrudan baðlantýlý olan çetenin üyeleri arasýnda, ÝKAN (Narkotik Polisi) üyesi bir polis memurunun da bulunduðunu yazdý. Gazete, polisin, Ocak ayýndan beri, 5 kiþiye suikast düzenleneceðine iliþkin çeþitli ihbarlar aldýðýný ve bu bilginin doðruluðunu kanýtlayarak, öldürülmesi söz konusu olan kiþileri bilgilendirdiðini yazdý. Bu kiþilerin yurtdýþýna kaçtýklarýný belirten gazete, polisin Güney Lefkoþa'da, Larnaka'da ve "Maðusa" bölgesinde operasyonlara baþladýðýný kaydetti. Habere göre polis, operasyon çerçevesinde yaptýðý aramalarda kullanýma hazýr bir adet otomatik tüfek, bir adet av tüfeði, bir adet kýsa namlulu tüfek ve çeþitli sayýlarda fiþek ve kurþun gibi mühimmatlar buldu. Çete üyesi olduklarýna inanýlan bu mühimmatlarýn sahipleri, tutuklandý. Öte yandan Fileleftheros gazetesi, tutuklanan 8 kiþiden birinin eski bir cinayet zanlýsý olduðunu, ikisinin Bulgar uyruklu olduðunu, diðerlerinin ise Rum olduklarýný kaydetti. Alithia gazetesi ise, suikast düzenlenecek kiþilerden biri olan Güney Lefkoþa'da sakin Andros Rodotheos'un, suikastýn esas hedefinin kendisi ve çevresindekiler olduðunu açýkladýðýný yazdý. Habere göre Rodotheos, suikast gerçekleþtirmek isteyen çetenin kendisini öldürmek istemesinin nedeninin, bu kiþilerin diðer ilçelerde olduðu gibi Güney Lefkoþa'da faaliyet göstermek istemeleri ve iddialarýna göre kendisi ile çevresindeki iþadamlarýnýn buna engel olmasý olduðunu söyledi. Papa için adaya gelecek olan turistlerin Ercan Havaalaný'ný kullanmamasý için alarm verildi Güney Kýbrýs'ýn yurtdýþýndaki büyükelçiliklerinin, Papa 16. Benedict'in adaya geleceði tarihlerde adada bulunmak isteyen yabancýlarýn Ercan Havaalanýný kullanmalarýný engellemek için alarma geçilmesi çaðrýsýnda bulunduklarý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Türk makamlarýnýn ve KKTC'nin; Papa'nýn adaya gelecek olmasýndan dolayý Akdeniz ve Güney Avrupa bölgesindeki yoðun hareketlilikten ve birçok yabacý insanýn ileri sürdükleri "iþgale" iliþkin bilgilerinin olmamasýndan yararlanarak siyasi ve yatýrýmlar düzeyinde kar elde etmeye çalýþtýðýný iddia etti. Gazete "Yabancýlarýn Ercan Ýçin Yer Ayýrdýðýný Gören Büyükelçilerimizde Alarm - Yabancý Ziyaretçilerden Yararlanmaya Çalýþýyorlar" baþlýklarýyla verdiði haberinde, Güney Kýbrýs'ýn büyük Avrupa ülkelerindeki diplomatik heyet çalýþanlarýnýn; Papa'nýn geleceði günlerde adada bulunmak için Ercan Havaalanýndan bilet alan Avrupa ya da Latin Amerika vatandaþlara iliþkin þikayetlerde bulunduklarýný yazdý. Latin Amerika ülkeleri vatandaþlarýnýn, Güney Kýbrýs'ýn özellikle Madrit, Roma gibi þehirlerdeki Büyükelçiliklerinden "Kýbrýs Cumhuriyetine" giriþ için gerekli olan belgeleri edinmeye gittiklerinde, bazýlarýnýn KTHY ya da Türk Havayollarýyla Ercan Havaalanýna gidiþ bileti aldýklarýnýn görüldüðü belirtildi. Güney Kýbrýs'ýn yurtdýþýndaki diplomatik kurum yetkililerinin, "Kýbrýs Cumhuriyetine" gitmek için giriþ belgelerine ihtiyacý olmayanlarýn da Ercan Havaalanýndan adaya varýþ için bilet aldýklarýna dair bilgilere sahip olduklarýný yazan gazete, söz konusu diplomatlarýn, Rum makamlarýna müdahalede bulunma çaðrýsý yaptýklarýný belirtti. Yetkililerin ayrýca, "Kýbrýs"ýn, Papa'nýn adaya geleceði tarih olan 4-6 Haziran'da dünya kamu oyu önüne gelecek olmasýndan dolayý, ileri sürdükleri "iþgal rejiminin" kar elde etme amacýyla Türk propagandasýnýn dozunu artýrdýðýný iddia ettikleri aktarýldý. Bahçede "krater" var! Ýngiltere'nin Essex þehrinde yaþanan bir olay 'tesadüfün böylesi' dedirtti. Evinin arka bahçesinde oturan elektrikçi Ben Luck, bahçesinde açýlan 8 metre derinliðinde bir çukurdan tesadüf eseri kurtuldu. Bahçede oturup yemeðin hazýrlanmasýný bekleyen Luck eþinin kendisini çaðýrmasý üzerine ayaklandý. Aðýr adýmlarla mutfaða doðru yürüyen Luck birden ani bir sarsýntýyla þok geçirdi. Aile fertlerinin de büyük bir panik yaþadýðý ifade edilirken, Luck bahçeye çýktýðýnda gördüðü manzara karþýsýnda þok oldu. Bahçede kocaman bir delik açýldýðýný ve olay yerinde olan herþeyi yuttuðu belirlenen bir krater þok etkisi yarattý. Olaydan sadece birkaç saniye önce deliðin açýldýðý bölgeden geçen Luck yaþadýðý için kendisini çok þanslý hissediyordu. Astrosuþi Japonya'nýn ikinci kadýn astronotu Naoko Yamazaki, geçen hafta Amerikan uzay mekiði Discovery ile çýktýðý uzayda 'deneysel suþi' yaptý. Pembe kimonosunu giymeyi de ihmal etmeyen Yamazaki, yer çekimsiz ortamda suþi yapmayý baþaran ilk insan olarak, aðýrlýklý olarak balýk eti ve yosunla 'sardýðý' suþisinden ekip arkadaþlarýna da ikram etti. Ýki diþ iki kulak bir hipnoz Ýngiltere'de iki torun sahibi Cliff Penrose (60), tavþanlarý hipnotize edebiliyor. Cornwall'da yaþayan Penrose, emekli olduktan sonra 30 yýldýr beslediði tavþanlarla daha yakýndan ilgilenerek özel bir teknik geliþtirdi. Penrose, karnýna, vücudunun diðer bölgelerine masaj yaparak hipnotize ettiði Tammy isimli tavþanýnýn saldýrganlýðýný iyileþtirdiðini söylüyor. Penrose'ye göre tedaviden sonra Tammy, daha sakin oldu. Þimdi de "sülük" dehþeti! Bilimadamlarý, T-Rex lakabýný verdikleri yeni ve korkunç bir tür sülük keþfedildiðini açýkladý! Dokuz yaþýndaki Perulu bir kýzýn burun deliðinde keþfedilen kan emici, devasa "diþ"i sebebiyle T-Rex olarak adlandýrýldý. Fizikçi Renzo Arauco- Brown, canavarý kýzýn burnunda keþfettiðini söyleyip, kýzýn ülkenin Amazon kýsmýndaki göl ve nehirlerde bolca yüzdüðünü açýkladý. Küçük gövdesi olan yaratýðýn aðzý tek bir parça. Tam ismiyse "Tiran Sülük Kralý" anlamýna gelen Tyrannobdella rex. Kýz, burnunun arkasýndaki hafif kayma hissinden yakýnýnca yaratýk ortaya çýktý. 130 mikronluk boyutuyla diþleri bir insan saçýndan sadece biraz daha geniþ olsa da, diðer sülüklerin sahip olduklarýndan tam beþ kat daha büyük olduðu vurgulanýyor. Vücüdunda bu sülüðü barýndýran herkeste baþýn ön kýsmýnda sürekli bir aðrý þikayeti olduðunu söyleyen araþtýrmacý Mark Siddall, diþlerinin büyüklüðü yüzünden acý verdiklerini belirtiyor. Lise mezunu cellat aranýyor Zimbabve'de son celladýn "aðýr vicdan azabý" sonucu emekli olmasýnýn ardýndan, ilanla yeni bir cellat aranýyor. 50 kadar idam mahkumu, yeni cellat bulununcaya kadar þimdilik 'kurtuldu.' Kýsa sürede yeni bir cellat bulmanýn öyle kolay olmadýðýný anlayan hükümet, son çare olarak ilan vermeyi seçti. Hazýrlanan ilana göre, yeni cellatta doðal olarak iþ tecrübesi aranmýyor ama en az lise mezunu olmasý þart. Hükümet yeni bir cellat arayýþýna girmiþken, idam cezasýnýn kaldýrýlmasý istekleri de yükselmeye devam ediyor. Eski bir polis memuru olduðu söylenen son cellat, Cezaevleri Ýdaresi ve Adalet Bakanlýðý ile biten anlaþmasýný yenilemedi.

12 12 17 Nisan 2010 Cumartesi KÜLTÜR - SANAT Eroðlu, "Egemen olmayan anlaþma yapamaz" demiþ... Maþþallah biz egemen olduðumuza göre, demek ki anlaþma yapmak için önümüzde hiçbir engel yok!.. Bizim Duvar Beþiktepeli yoksa, ben de yokum. GIDI GIDI Mehmet Levent Pano Maþrabbayla deðil, yaseminleri hortumla sulayacaðýz... MUHABBETLÝLER KERAMET SANKÝ DONUN KOKUSUNDA MI?! -Peee... Habere bak habere... Kokusuz çorap yapýlýrmýþ Türkiye'de. Mantar ve bagderileri öldürüp ayak kokusunu da önlermiþ. Biz daha uyuruk allahiçi... -E sana ne be Razi bundan? -Nasýl baa ne? Madem böyle biþey var, ne uðraþalým hâlâ çorap kokusuynan, ayak kokusuynan? -E saa uðraþ deyen mi var? -Nenen mi yýkaycak çoraplarý mezardan çýkýp? Uðraþmayým da ne haltedeyim? Hem ne var bunda da hemen üsdüne alýn annayamadým. -Ne alýnacayým? Kokarsa kokar. Hepsi biddi ona da mý maraz? Erkek adamýndýr o þu ayaðý kokar! -Yörü iþine Kemal, erkekliðnan ilgisi yogdur bunun. Ma ben seni ayýblamadým ya asýndan. Ama madem ki böyle çorablar vardýr þu koku yabmaz, neçün almayasýn? Eyya bu çoraplarý yapannar, kokulu don da yapacaklarmýþ þimdi. -Yok bilmem ne? E þaþýrddý bunnar artýk. Kokusuz çorap, kokulu don... Keramet sanki donun kokusundadýr! Ýþ yoðusa kerestede, isdediðin gadar kokulan! -Hade Kemal hade, çegme iþi baþga tarafa da onuynan alâkasý yok. -Ben onu bunu bilmem Razi. Ýngsanýn gendi kokusu gibi yogdur. Hayvannar bile gendi kokularýynan çekeller birbirlerini... Bu kokular parfümler hep para düzenidir aslýnda. Kokusuz çorapmýþ, kokulu donmuþ. Daha bakalým neler duyacayýk? Nerde o eskiden gullandýðmýz gargolit sabýný? Bir hafda tür tür tüterdi ingsanýn eli ayaðý da, her tarafý da. Asmaaltý konuþmalarý -Þimdi doðru söyle bana... Yüz sene düþünsen aglýna gelir miydi böyle biþey... -Nasýl biþey? -Talat'ýn bizi Türkiye'ye baðlaycaðý gibi biþey. -U... Ma ciddi söylen? Dalga geþmen ya beniminan. -Ne münasebet? Keþge doðru olmasaydý da ben da senininan dalga geþmiþ olsaydým. Ama gosgoca posder asdý adam görmemin. -U... Yani posderini da yabdý bunun? -Of... Ne yazar bilirmin o posderde? Afrika gazeddasý da basdý geçen gün futurafýný... -Ne yazar? -Talat varsa ben da varým çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor!.. -Yog bog... Ýþde þimdi bütün gararsýzlýðým giddi. Talat mý yasemin mi diye ikideydim. Artýk gönül rahadlýðýyla gidib oyumu yaseminci Beþiktepeli'ye verebilirim. Vijdaným da en doðrusunu yapmagdan dolayý huzur içinde olur. Haftanýn Gýdýgýdýsý "Türk tarihinde gurur duyulacak çok þey var, ama utanýlacak hiçbir þey yok" sözü, logarlardaki hamamböcülerini bile kahkahadan gülüp geçirdiði için bu haftanýn gýdýgýdýsý seçilmeye lâyýk görülmüþtür. Tafat tan... ÝMA ETMÝÞ Ýki arkadaþ karakolluk olmuþlardý. Komiser ilk kavgayý baþlatana sordu: -Niçin kapýþtýnýz? -Ahmet bana "Veli, bugün hava da amma bulutlu anlarsýn ya!" dedi de... -Peki bunda ne var? -Birþey olmaz mý komiserim? Hava bulutlu olunca yaðmur yaðar, yaðmur yaðýnca su birikintileri oluþur. Bu birikintilerde de ördekler yüzer! -Yüzsün, ne olacak? -Bana resmen ördek demek istedi!.. SEKS VE BRÝÇ Ýki arkadaþ konuþuyordu. Biri sordu: "Seks ile briç arasýndaki benzerlik nedir?" Biraz düþündükten sonra, "Bilmiyorum" dedi arkadaþý. Bunun üzerine diðeri açýkladý: "Her ikisinde de insanýn iyi bir eþi yoksa eliyle iyi geçinmek zorundadýr!" Fikrinin Fikri CÜÞÞ BE!.. Maþallah Deðirmenci, yaklaþýk 33 bin TL'lik mücevheratý yetkili makamlara bildirmeden KKTC'ye sokmaya çalýþmýþ. -Maþallah'ýn maþallahý varmýþ yani... Türk tarihinde gurur duyulacak çok þey, utanýlacak hiçbir þey yokmuþ! -Cüþþþþ be!.. Talat "Beni eleþtirenler Türkiye'yi de eleþtiriyor" demiþ. -E ne var bunda? Kuklayý eleþtirip de kuklacýyý eleþtirmemek olur mu? Bundan olsa olsa gurur duyulur... Çakýcý, "Çözümsüzlük yanlýlarýna geçit yok" demiþ. -Türkiye çözümsüzlük yanlýsýdýr. Talat da Türkiye ne derse onu yaptýðýna göre, o da çözümsüzlük yanlýsýdýr. TDP de Talat'a destek verdiðine göre o da çözümsüzlük yanlýsý demektir. Eroðlu, "Egemen olmayan anlaþma yapamaz" demiþ. -Çok doðru... Demek ki Kýbrýslýtürk toplumu anlaþma yapamaz, çünkü egemen deðildir, Türkiye'nin egemenliði altýndadýr. Talat "Çözümle ekonomimiz rahatlayacak" demiþ. -Hangi çözümle? Bu statükonun süreceði bir "çözümle" mi?! Tütün Endüstrisi'nden tehlike sinyalleri geliyormuþ. -KTHY gibi onun da canýna okumak üzereyiz. Sýradaki gelsin. Bakan Taçoy, KTHY konusunda "Türkiye üzerine düþeni yapmadý" demiþ. -Türkiye üzerine düþmeyeni yapmaktan, üzerine düþeni yapmaya vakit mi bulur ya Hasan'ým? Ama gene de bunu açýklayabildiðin için sana okkalý bir bravo... Talat, "Önce yolsuzluklarýn hesabýný vermelidirler" demiþ. -Týpký CTP'nin verdiði gibi öyle mi sayýn Talat?! Kaþif "Tüm hastane elden geçirilecek" demiþ. -Siz önce hastalara verecek aspirin bulun Ahmet bey. Da ondan sonra ister elden geçirin, ister ayaktan. Yaz mesaisi 3 Mayýs'ta baþlayacakmýþ. -Desenize... Siestaya az kaldý... Talat "Eroðlu'nun politikasý Sarayönü politikasý" demiþ. -Keþke öyle olsaydý. Çankaya politikasý olmaktan bin kat iyidir. Talat'a göre Eroðlu'nun politikasý Sarayönü politikasýymýþ... Ne gayle Mehmet Ali Bey... Onunki Sarayönü ise biz de o zaman Çankaya ya gideriz!

13 17 Nisan 2010 Cumartesi Yaþamýn Ýçinden Kâzým Denizci YASEMÝNLER ÇÝÇEK AÇTI Bilmem fark ettiniz mi yaseminler çiçek açmaya baþladý. Önce tomurcuklar açtý, ardýndan da bembeyaz yaseminler. Bembeyaz gelinlik giymiþ genç kýzlar gibi bahçeleri süslüyor Kýbrýs'lýlarýn simgesi yasemin Yarýn karar günü, Türkiye seçimlere müdahale etti mi etmedi mi, müdahale var mý yok mu tartýþmalarý ile geçen bir seçim maskaralýðý daha geride kalýyor. Bütün dünyanýn gözü önünde Türkiye tarafýndan Kýbrýslýtürklere karþý uygulanan asimilasyon ve soykýrým gözler önünde uygulanýrken bizim millet bu yaþananlara çanak tutup onay veriyor önce ve özellikle savaþ sonrasýndan günümüze kadar her yaptýðý icraat ve uyguladýðý siyasi, ekonomik ve taþýdýðý nüfus sayesinde gýrtlaða kadar seçimlere müdahale etmiþ sayýlmýyor mu? Toplumu istediði istikamete doðru yönlendiren Ankara bu seçimde de istediðini alacak Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli dýþýnda hiçbir aday Ankara'yý rahatsýz etmiyor. Yarýn sandýklar açýldýðý zaman yasemine çýkacak her oy Ankara ve buradaki iþbirlikçilerin suratýnda bir tokat gibi patlarken yürekleri hop oturup hop kalkacak. Yasemin'e çýkacak her oy karþýsýnda rejim ayaðýný denk alabilir ancak Muhalefete de bu arada büyük bir ders verilmiþ olacak Yasemin'e verilecek her oy bize dayatýlan Ankara paketlerinin reddi anlamý taþýyacak. Paniðe kapýldýlar Yasemin hareketi adayý arkadaþýmýz Zeki Beþiktepeli'nin adaylýktan çekilmesi yönünde bir takým kiþilerin giriþim yaptýklarýna þahit oldum. Onlara verilen cevap çok netti. Artýk istesem de çekilemem Seçim çalýþmalarý baþladýðý günden bu güne kadar Kýbrýslýlardan yüzlerce destek telefonlarý aldýk. Kendini bilen ilerici aydýnlar, emekçiler rejim partilerinden hayal kýrýklýðýna uðradýklarýný biliyoruz. Biz hiç kimseye bir vaatte bulunmadýk, zaten istesek de bulunamazdýk Bizim onurumuzdan baþka bir sermayemiz yok. Yasemin Hareketi dýþýnda kalanlarýn kurduklarý mamma düzeni ve saltanatlarýnýn devamýný istemelerinden baþka bir þey deðildir yaptýklarý. Onlardan baþkasý seçimi kazanýrsa vatan elden gideceðini sanýyorlar. Bizim kökümüz olan siz Londra'dan, Avustralya'dan gelen insanlar, çýkýp çevrenize bir bakýn. Satýlacak bir yer kaldý mý? Dað eteklerini, orman arazilerini bile peþkeþ çektiler yandaþlarýna. Ülkeyi sormagir hanýna çevirdiler. Hýrsýzý, katili, sabýkalýsý dolduruldu Kýbrýs'ýn kuzeyine. Can güvenliði kalmadý. Ama onlar size ne diyorlardý? "Evinizde köpek besleyin, kapýlarýnýza çifte kilit vurun". Ne demiþti þair bunlarýn benzerleri için? "Bunlar engerekler ve çýyanlardýr. Bunlar ekmeðinize, aþýnýza göz koyanlardýr". Bunlar sizin ananýzý, babanýzý aðlatanlardýr, sizi yuvanýzdan edenlerdir. Bunlar insan içine yüzleri kýzarmadan ve utanmadan çýkýyorlar. Sistem bunlarý baþýmýzda tutmaya devam ettikçe saltanatlarýnýn sürmesi, analarýn aðlamaya devam etmesi, göç yollarýnýn hep açýk kalmasýna yarayacaktýr. Sizi seçimden seçime hatýrlayanlarý unutmayýn. Þimdi önünüze neredeyse diz çökecekler. Bir oy uðruna dünün kahramanlarý karþýnýzda sinek kadar oldular deðil mi? Þimdi sizleri hayat pahalýlýðý altýnda ezenleri, faþist baskýlarla karþýnýza dikilenleri baþýnýzda taç yapmaya devam edecekseniz. Siz bilirsiniz. Size barýþ vaat ederek kandýranlarý unutmayýn diyoruz ve yarýn sandýða giderken kararlý gidin diyoruz. Bir güvercin havalansa gökyüzüne... Ve sen onu görsen.. Ona da sor... Kimbilir belki seni gideceðin yere götürür. Yaseminlerin olduðu yere. Kozan Belediye Baþkaný Özgan'a "taciz" n Ailesiyle tatilde bulunan belediye baþkanýnýn yolu UBP'li bir grup tarafýndan kesilerek taciz edilmiþ... n Belediye Baþkaný Özgan: Yol üzerinde durduðumuz lokantada kiþilik bir grup, 'Dipkarpaz'a giderseniz orada hadise çýkar' deyip, bizi tehdit etti... Adana'nýn Kozan ilçesi Belediye Baþkaný Kazým Özgan, KKTC'de ailesiyle tatili sýrasýnda, Ulusal Birlik Partisi (UBP) üyesi bir grup tarafýndan yolu kesilerek taciz edildiðini iddia etti. Akþam KKTC'den ayrýlarak Kozan'a dönen Belediye Baþkaný Kazým Özgan, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, KKTC'de eðitim gören üniversite öðrencisi kýzý Büþra Aslý ve iþ adamý Orhan Doðantemur ile tatil ve akraba ziyareti için KKTC'ye gittiðini söyledi. Orada ikamet eden bazý hemþehrilerinin daveti üzerine beraberindekilerle Dörtyol köyüne gittiklerini bildiren Özgan, orada sohbet ederken, ismini sonradan öðrendiði eski Tarým Bakaný Kenan Akýn'ýn kendisiyle polemiðe girmeye çalýþtýðýný, daha sonra yanýndaki BRT muhabirlerine dönerek, kendisini takip etmesi için talimat verdiðini ifade etti. Özgan, buradan ayrýldýktan sonra televizyon muhabirlerinin bulunduðu aracýn kendilerini takip ettiðini belirterek, "Birkaç defa atlatmaya çalýþtýk ama olmadý. Otele dönüp arabamýzý deðiþtirelim diye düþündük. Ancak o sýrada halamýn kýzý arayýp beni davet etti. Ben de onu görmek için yoluma devam ettim" dedi. Ziyamet köyüne giriþinde bir lokantada mola verdiklerini, burada kendilerini kiþilik bir grubun karþýladýðýný söyleyen Özgan, þöyle devam etti: "Önce bizimle ilgili deðildir diye düþündük, sonra bizi beklediklerini anladýk kiþilik bir grup, 'Dipkarpaz'a giderseniz orada hadise çýkar' deyip, bizi tehdit ettiler. 'Kozan'a da gelir seni buluruz. Buradan git' dediler. Ýsmini sonradan öðrendiðim, KKTC Tarým Bakaný Nazým Çavuþoðlu da aralarýnda vardý. Sonra yolumuza ilerlerken arkadan arabalar takip etti. Aracýn bir tanesi UBP giydirmeli bir araçtý. Güvenlik nedeniyle Magaso'ya gitmekten vazgeçtim. Olaylar sýrasýnda yanýmda olmayan kýzýmý da baþka bir araçla yanýma aldýrdým." Kozan Belediye Baþkaný Kazým Özgan, aralarýnda UBP'lilerin de bulunduðu grubun davranýþý karþýsýnda üzüldüklerini belirterek, "Ben bu olayý saygýsýz, seviyesiz olarak buluyor ve kýnýyorum. Bizleri yalnýz býrakmayan Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Nazým Çavuþoðlu, Adana'nýn Kozan ilçesi Belediye Baþkaný Kazým Özgan'ýn, önceki gün KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) üyesi bir grup tarafýndan yolunun kesilerek taciz edildiði öne sürülen olayýn yanlýþ aktarýldýðýný ve "yol kesme diye bir olayýn" yaþanmadýðýný belirti. Çavuþoðlu, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, "olayýn büyütülmesinin seçimlere dönük olduðunu" ifade etti. Yol kesme olayýnýn meydana geldiði iddia edilen olayda adýnýn geçtiðini belirten Çavuþoðlu, "konuyla ilgili haberlerde yanlýþ bilgiler verildiðini" ifade ederek, "Herhangi bir arkadaþýmýz herhangi bir þekilde Kozan Belediye Baþkanýný engellememiþtir" dedi. Özgan'ýn olaydan bir gece önce UBP'li Büyükkonuk Belediye Baþkaný Sezai Sezen ile birlikte olduðunu ve Özgan'ýn engellendiði iddia edilen yerde bulunan bir kavþaktaki büfede yemek yiyen UBP'lilerin yanýna geldiðini ve buradan Sezai Sezen'le Ziyamet köyüne kadar gittiðini anlattý. Çavuþoðlu, "Bu görüþmelerin hiçbir aþamasýnda ben, Kozan Belediye Baþkaný'ný ne gördüm, ne onunla konuþtum. Hayatým boyunca da onun fotoðrafýný bile görmedim. Sanýrým bu asýlsýz haberler, seçime yönelik yapýlmaya çalýþýlanýn daha etkili olmasý içindir. Bir siyasetçinin, hiç görmediði, tanýmadýðý bir bakanýn ismini bu þekilde kullanmasýnýn da süreç içinde deðerlendirilmesi gerektiðini düþünüyorum" diye konuþtu. BÜYÜKKONUK BELEDÝYE BAÞKANI SEZEN Olayda adý geçen Büyükkonuk Belediye Bakaný Sezai Aydýn da AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Kozan Belediye Baþkaný Kazým Özgan'ýn hemþehrisi olduðunu, Özgan adaya gelmeden önce dayýlarýnýn kendisini arayarak Özgan'ý "misafir etmelerini istediðini" belirtti. Olayýn geçtiði yer olan Büyükkonuk- Tuzluca kavþaðýnda bulunan büfede hemþehrilerimize teþekkür ediyorum. Ziyarette ulaþamadýðým dostlarýmdan da özür diliyorum. Ancak en kýsa sürede yine gideceðim" dedi. Yolunu kesen araçlardan ikisinin plakasýný polise verdiðini ve fiziki bir saldýrý olmadýðýný kaydeden Özgan, "Olayýn tahlilini Kýbrýs halký yapacaktýr" diye konuþtu. Tatilini yarýda keserek Kozan'a dönen Özgan, ziyaret ettiði akraba ve hemþehrilerinin de telefonla tehdit edildiðini söyledi. TALAT'A DESTEK VEREN ÖRGÜTLERDEN PROTESTO Bu arada, Baðýmsýz Cumhurbaþkaný Adayý Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'a destek veren siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri, AKP'li Kozan Belediye Baþkaný Kazým Özgan'ýn 'taciz edilmesini' protesto ederek, olayý "Kýbrýs Türk demokrasisi için utanç" olarak niteledi. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Basýn Bürosundan verilen bilgiye göre, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri Özgan'ýn Tarým Bakaný Nazým Çavuþoðlu, UBP Ýskele Milletvekili Ali Riza Usluer, Büyükkonuk Belediye Baþkaný Sezai Sezen ve iþadamý Halil Falyalý tarafýndan "saldýrýya uðradýðýný" savunarak, olayý, Tuzluca kavþaðýnda basýn toplantýsýyla protesto ettiler. Toplantýya, CTP Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer ile Genel Sekreter Kutlay Erk, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Esat Varoðlu, Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP) Genel Baþkan Yardýmcýsý Sinan Baðdatlý ile Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Ýskele Ýlçe yöneticileri, sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katýldýðý bildirildi. Basýn toplantýsýnda, "akrabalarýný ziyaret amacýyla adada bulunan Kozan Belediye Baþkaný Kazým Özgan'ýn uðradýðý saldýrýnýn Kýbrýs Türk demokrasisi için utanç olduðu" belirtildi. "Belediye Baþkanýnýn seyahatine engel olarak güzergahýný deðiþtirmeye zorlandýðý" ifade edilen açýklamada, "söz konusu saldýrganlýðý gerçekleþtirenlerin UBP'li bakan, milletvekili ve belediye baþkanýn da içinde yer aldýðý bir grup olmasýnýn olayýn vahametini daha da artýrdýðý" kaydedildi. ÇAVUÞOÐLU: ÖYLE BÝR OLAY YOK partilileriyle otururken, Kozan Belediye Baþkaný Özgan'ýn geldiðini ve Özgan'ý orada oturanlarla tanýþtýrdýðýný anlatan Sezen, orada bulunan iþ adamý Halil Falyalý'nýn Özgan'a medeni bir þekilde, "Sayýn Baþkan, hoþ geldiniz, baþýmýzýn üzerinde yeriniz var. Ama sizden bir istirhamýmýz var; biz 2-3 gün sonra seçimlere giriyoruz. Kýbrýs Türk halký belki dünyada eþi benzeri az bulunur demokrasi örneði sergiler, ayný yerde 3-4 rakip bulunabilir, çay-kahve içebilir. Lütfen bizim bu birliðimize müdahale etmeyiniz, insanlarýmýzýn arasýný bozmayýnýz, karþý karþýya getirmeyiniz" gibi sözler söylediðini aktardý. Kozan Belediye Baþkaný Özgan'ýn ise, akrabalarýný ziyarete geldiðini belirterek, "Beni buraya AK Parti gönderdi, ben buraya yalnýz baþýma gelmedim, ben buraya görevli geldim. Dilim yettiðince insanlara bunu telkin ederim" dediðini belirten Sezen, kendisinin burada "aðzýný dahi açmadýðýný" söyledi. Özgan'a ayrýca, "Karpaz bölgesine gidiyorsunuz, insanlar size laf söyleyebilir, üzülürsünüz" denildiðini de belirten Sezen, bunun üzerine, Özgan'ýn isteði üzerine onun aracýna binerek Ziyamet köyüne kadar gidip geri döndüklerini anlattý. "Yol kesme diye bir þeyin söz konusu olmadýðýný, tatsýzlýk dahi yaþanmadýðýný, bölgede sivil polisle, trafik kontrolü yapan polisler bulunduðunu" ifade eden Sezen, Çavuþoðlu'nun da orada bulunmadýðýný ve olayda adýný kullanarak iftira atanlara hukuk davasý açacaðýný bildirdi. Cumhuriyetçi Türk Partisinin olayý siyasi malzeme haline getirmeye çalýþtýðýný kaydeden Sezai Sezen, "birilerinin AK Parti'nin ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn adýný kullandýðýný" iddia etti. "Fanatik bir Tayyip Erdoðan taraftarý" olduðunu söyleyen Sezen, "Burada Tayyip Bey'in adýný kullanýyorlar, 'Bizi Tayyip Bey görevlendirdi, biz Tayyip Bey vasýtasýyla geldik' diyorlar. Bundan da son derece üzüntü duyuyorum" dedi. 13 TALAT: SÖZÜN BÝTTÝÐÝ YERE GELDÝK Baðýmsýz Cumhurbaþkaný Adayý Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, Pazar günü sandýk baþýna gidileceðine iþaret ederek, adaylar için sözün bittiði yere gelindiðini ve sýranýn halka geldiðini belirtti. Talat "Son sözü siz söyleyeceksiniz. Vereceðiniz karara saygým büyüktür. Halkýmýzýn iradesi üzerinde irade yoktur" dedi. Mehmet Ali Talat, Bayrak Radyo Televizyonu'nda yaptýðý son propaganda konuþmasýnda "Bizim anlayýþýmýz budur. Korku yayarak ve baský uygulayarak halkýn iradesine ipotek koyabileceðini sananlarla aramýzdaki fark budur" þeklinde konuþtu. Kýbrýs Türk halkýnýn 18 Nisan günü sandýk baþýna giderek geleceðine sahip çýkacaðýndan; oyunu kullanýrken de sadece ve sadece vicdanýnýn sesini dinleyeceðinden hiç þüphesi olmadýðýný belirten Talat, "halkýn iþ yapanlarla boþ konuþanlarý ayýrabilecek demokratik olgunluða sahip olduðunu" söyledi. Kýbrýs Türk halkýný dünyayla buluþturacak bu mücadeleye bilgisini, emeðini, çabasýný, yüreðini koyan arkadaþlarýyla 30 yýlda kat edilemeyen mesafeyi 1.5 yýlda kat ettiklerini kaydeden Mehmet Ali Talat,"Beþ yýl önce; Kýbrýslý Türkler olarak büyük mücadeleler sonucunda kazanmýþ olduðumuz haklarý tüm dünyaya tescil ettirmek, yarým asýrdýr devam eden belirsizliði ortadan kaldýrarak Kýbrýs Türk halkýnýn geleceðe daha umutla bakmasýný saðlamak, en deðerli varlýklarýmýz evlatlarýmýza daha güzel bir gelecek hazýrlamak, Kýbrýs Türk halkýnýn Avrupa Birliði içerisinde hak ettiði yeri almasýný temin etmek ve Türkiye'nin de bu konuda önünü açmak, Kýbrýs sorununa adil ve kalýcý bir çözüm bularak statükonun yarattýðý kýsýrdöngü ve çýkmazý aþmak, devletimiz Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin her türlü platformda temsiliyetini ve kabulünü artýrarak, Kýbrýslý Türklerin sesini tüm dünyaya duyurmak, dünyayla ile kavga ederek deðil, dünya ile ayný dili konuþarak çýkarlarýmýzý ilerletmek, bir taraftan çözüm politikasý izlerken, diðer taraftan haksýz izolasyonlarýn kaldýrýlmasý için yola çýktýk" þeklinde konuþtu, þunlarý söyledi: "Çocuklarýmýzý kendi topraklarýmýzda, vatanýmýz Kýbrýs'ta güvenlik ve refah içinde yaþatmanýn mücadelesini veriyoruz. Onlarýn meþru haklarýný tescil ettirmeden de görevimiz bitmeyecek. Önümüzde daha yürünecek yolumuz var. Ancak bu yol 5 yýl öncesine göre çok daha kýsalmýþtýr." EROÐLU: SÝZ ÝSTEYÝN YETER, ÝLK TURDA BÝTER Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaþkaný Adayý Baþbakan Derviþ Eroðlu Pazar günü kader seçimi yapýlacaðýný belirterek "Geliniz yarýnlarý hep birlikte aydýnlatalým. Siz isteyiniz yeter, ilk turda biter" dedi. BRT'de propaganda sürecinin son radyotelevizyon konuþmasýný yapan Eroðlu, halkýn doðru kararý vereceðinden emin olduðunu ifade ederek, "Devletinize, egemenliðinize, vatanýnýza, topraðýnýza, çocuklarýnýzýn, torunlarýnýzýn geleceðine sahip çýkacaðýnýzý çok iyi biliyorum" diye konuþtu. UBP Basýn Bürosu'nun açýklamasýna göre Eroðlu, dünü unutmadan geleceðe yönelmek istediklerini ifade ederek, Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'ý takiye yaparak halký aldatacaðýný sanmakla suçladý. Talat'ýn "kendisinin seçilmemesinin Kýbrýs Türk halký açýsýndan intihar demek olacaðýný" söylemesinin, halkýn iradesine saygýsýzlýk ve ipotek koymak olduðunu belirten Derviþ Eroðlu, "Sayýn Talat hiç merak etmesin, Kýbrýs Türk halký doðru tercih yaparak devletine, egemenliðine ve haklarýna sahip çýkacak ve iþte asýl o zaman rahatlayacaktýr" dedi. Derviþ Eroðlu, kendisinin seçilmesinin felaketmiþ gibi gösterilmeye çalýþýlmasýnýn gülünç olduðunu ifade ederek, Talat'ýn kendisine yönelik söylemlerini yanýtladý ve eleþtirdi. Avrupa Birliði'nin Kýbrýs Rum tarafýný üye yapma kararýnýn Kopenhag zirvesinin çok daha öncesine dayandýðýný ve Yunanistan'ýn þantaj politikasýnýn bir ürünü olduðunu belirten Eroðlu, Yunanistan'ýn eðer aralarýnda Rum kesiminin de olduðu 10 ülke bir bütün olarak Avrupa Birliði'ne üye yapýlmazsa diðerlerini veto edeceði tehdidinde bulunduðunu, AB'nin de buna boyun eðerek Güney Kýbrýs'ý üye yaptýðýný kaydetti. Eroðlu, uluslararasý deneyimi olmadýðý ve müzakereleri yürütemeyeceði iddiasýnýn komik olduðunu belirtti.

14 14 17 Nisan 2010 Cumartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Yasemin Hareketi'nin adayýnýn soyadý. 2-Mercek. Alçak, aþaðýlýk. 3-Çok taneli bir sonbahar meyvesi. Ters okunuþu "Öç almayý amaçlayan gizli düþmanlýk". Rütbesiz asker. 4-Yunan alfabesinin ikinci harfi. Yabancý. 5-Kýbrýs Rum Komünist Partisi. Kadýn hükümdar, padiþah karýsý. 6-"Daha kötü" anlamýnda kullanýlýr. Harf DÜN okunuþu. Baðýþlama. 7-Vücutta beliren þiþlik. Dayanýklý, metin. 8-Yersiz yurtsuz, belli bir adresi olmayan. Birçok kalýn direk yan yana baðlanarak yapýlan düz ve korkuluksuz deniz veya ýrmak taþýtý. 9-Dolaylý anlatým. Çift rakamlý bir sayý. Mikroskopta incelenecek maddelerin üzerine konulduðu dar, uzun cam parçasý. 10-"Hande..." Türk kadýn pop sanatçýsý. Ülkemizde birçok þubesi bulunan bir süpermarket. 11-Düþüncesizce her iþe atýlan, cüretkâr. Mýsýr'ýn baþkenti. Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Tuna Eczanesi: Þht. Ecvet Yusuf Cad. Hacýbulgur Apt. No:16 B Yeniþehir Tel: Dema Eczanesi: Öðretmenler Cad. Kermiya Hacý Ali Apt. 25/5 Piyili Petrol ve Foto Özatay Yaný Tel: Maðusa Demet Eczanesi: New Castle Apt. No:1 Bayraktar Yolu Lemar Yaný Tel: Meva Eczanesi: Belça Yolu Açýk Pazar Karþýsý Ordu Sok. No:15 A Tel: Girne Defne Eczanesi: Atatürk Cad. No:20 Tel: Güzelyurt Uyumsal Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1-C Terminal Karþýsý Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Lefkoþa surlariçinin ünlü kapalý çarþýsý. 2-Naz, iþve. Ermiþ kimselerin gösterdiklerine inanýlan, doða üstü, þaþkýnlýk uyandýrýcý durum. 3-Meyve suyu ile þekerli su karýþtýrýlarak yapýlan içecek. Anlam. 4-Dumanýn geride býraktýðý siyah leke. Çeyrek sona katýlacak sporcu ve takýmlarý ayýrmak için düzenlenen seçme yarýþý. Ýlave. 5-Þehir. Daha önce elde edilmemiþ olan sonucu aþan yeni sonuç. 6-Ters okunuþu "Eski dilde, mavi". Güneþ doðmadan önceki alacakaranlýk. 7-Bir iþi yapabilme gücü, kudret, iktidar. Þimdi, þu anda. Bir nota. 8-Harf okunuþu. Yunan halkýndan olan. Bir þeyden veya bir kimseden yana olma. 9-Baþlangýcý olmayan, öncesiz. Eski dilde "Adlar, isimler". 10-Kaynaðý mitolojik çaðlara dayanan kiriþli bir çalgý. Mürekkep balýðýnýn bir türü. 11-Vilayet. Borçlu borcunu ödemediðinde veya bir kimse verdiði sözü yerine getirmediðinde bütün sorumluluðu üzerine alan kimse. Bir nota. TV'DE BU AKÞAM Ýpek Yolu Çocuklarý Türü: Yabancý Sinema TV8 / 21:15 Genç Ýngiliz gazeteci George Hogg, Japonya nýn 1937 de Çin i istila etmesi sýrasýnda, Avustralyalý hemþire ve Çinli bir partizan savaþçýsýnýn yardýmýyla, bir grup çocuðu, tehlikeli Lio Pan Shan daðlarý boyunca 500 millik bir yolculuktan sonra, Moðolistan çöllerinin etekleri boyunca uzanan güvenli bir bölgeye ulaþtýrmaya çalýþýr. Yönetmen : Roger Spottiswonde Oyuncular : Jonathan Rhys Meyers, Radha Mitchell, Yun-Fod Chow, Michelle Yeoh, Guang Li Cenaze ve Aþk Türü: Yabancý Sinema TNT / 20:00 Matt Reeves in yönettiði film, aþký, ölümü arkadaþlar arasýndaki çýkara dayalý iliþkiyi ironik bir dille anlatýyor. Cenaze ve Aþk çoðu romantik komedi filminden aþina olduðumuz kliþe aþk öykülerinden farklý bir senaryoya sahip. Zira aþk ölümle baþlýyor. Tom (David Schwimmer) 25 yaþýnda olmasýna raðmen annesi ile yaþayan, bir iþte diþik tutturamamýþ, hayatýnýn aþkýný arayan, çocuk ruhlu bir genç adamdýr. Bir gün hiç tanýmadýðý bir kadýndan gelen telefon Tom un hayatýnda dönüm noktasý olur. Arayan liseden arkadaþý Bill in annesidir ve oðlununu intihar ettiðini bildirir. Tom dan istediðiyse cenazede Bill in tabutunu taþýyanlardan biri olmasýdýr. Tom her ne kadar Bill i hatýrlamasa da bu aralarýnda geliþecek olan yakýnlaþma için ilk adýmdýr... Aþký, ölümü, arkadaþlar arasýndaki çýkar iliþkilerini ironik bir dille anlatan film Friends dizisinden tanýdýðýmýz David Schwimmer ve Oscar ödüllü oyuncu Gwyneth Paltrow u bir araya getiriyor. Filmdeki önemli rollerden bir diðerini de Boston Public ve en son My Name is Earl de izlediðimiz dev adam Michael Rapaport üstlenmiþ. Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank Kurtlarla Dans Türü: Yabancý Sinema CINE5 / 22:50 Kevin Costner'in ilk yönetmenlik denemesi olan Kurtlarla Dans, gösterildiði 1990 yýlýnda büyük bir coþkuyla karþýlanmýþ ve 12 dalda aday olduðu Oscar'larýn 7 tanesini kazanmayý bilmiþti. Komplo Teorisi Türü: Yabancý Sinema MOVIE SMART / 22:00 Mel Gibson ve Julia Roberts in oynadýðý soluk soluða izleyeceðiniz bir aksiyon. New York'ta bir taksi þoförü olan Jerry Fletcher komplo teorilerine çok meraklýdýr. Etrafýndaki herkesle ülkeyi gerçekten yöneten adamlarý ve sokaklarda serbest dolaþan suikastçileri konuþmayý adet haline getiren Fletcher bir gün Adalet Bakanlýðý avukatý Alice Sutton'un da gerçeklerden haberdar olmasý gerektiðine karar verir. Avukatýn ofisine ziyarete giden Fletcher, kýsa sürede oradan kovulur. Ama çok yakýnda ikisi beraber hayatlarýný kurtarmaya çalýþacaklardýr... MUSUL'DA SÝLAHLI SALDIRI: 4 ÖLÜ Irak'ýn Musul kentinde kimliði belirsiz silahlý kiþilerce bir eve düzenlenen saldýrýda 4 kiþi öldü. Asvat El Irak haber ajansýnýn bir polis kaynaðýna dayanarak verdiði haberde, Musul kentindeki bir eve giren silahlý saldýrganlarýn ayný aileden 1 erkek ve 3 kadýný öldürdüðü belirtildi. 36 GEMÝCÝNÝN CESEDÝ BULUNDU Sarý Deniz'de 26 Martta batan Güney Kore'ye ait donanma gemisinin, geminin dýþýndaki bir patlama sebebiyle battýðý açýklandý. Düzenlenen basýn toplantýsýnda, soruþturma ekibinden Yoon Duk-yong, ''(Geminin su yüzeyine çýkan kýsmýnda) yapýlan inceleme sonucunda gemide deðil gemi dýþýnda bir patlama olduðu ihtimali daha çok öne çýkýyor'' dedi. Yoon, kesin karara varmak için geminin tamamýnýn sudan çýkarýlmasýný bekleyeceklerini söyledi. Askeri bir uzman da ''Gemi ortadan ikiye ayrýlmýþ. Bunun, bir denizaltýndan ateþlenen bir torpido ya da mayýn sebebiyle olmasý ihtimali yüksek'' diye konuþtu. Yerel medyada, olayda Kuzey Kore'nin parmaðý olduðu iddialarý sýklýkla yer alýrken Güney Kore'den iddialarla ilgili resmi bir açýklama gelmedi. Güney Kore, ABD, Avustralya, Britanya ve Ýsveç'ten ortak bir soruþturma için destek istediði, ABD'den sekiz kiþilik bir ekibin ülkeye geldiði bildirildi. AFGANÝSTAN'DA 4 ALMAN ASKERÝNÝN ÖLDÜRÜLDÜÐÜ ÝDDÝASI Afganistan'da 4 Alman askerinin öldürüldüðü, çok sayýda askerin yaralandýðý bildirildi. Haberi veren Alman Haber Ajansý (DPA), Alman askerlerine yönelik saldýrýnýn Kunduz kenti yakýnlarýndaki Baglan bölgesinde meydana geldiðini belirtirken, Focus ve Der Spiegel dergilerinin internet sayfalarýnda da, Alman askerlerine tanksavarlarla saldýrýldýðý ifade edildi. CELLADIN VÝCDANI MAHKUMLARI KURTARDI Zimbabve'de son celladýn "aðýr vicdan azabý" sonucu emekli olmasýnýn ardýndan, ilanla yeni bir cellat aranýyor. Son celladýn, artýk vicdaný rahatsýz olduðu için iþine devam edemeyip emekli olmasý ile 50 kadar idam mahkumunun yeni cellat bulununcaya kadar "kurtulduðu" belirtildi. Kýsa sürede yeni bir cellat bulmanýn öyle kolay olmadýðýný anlayan hükümet, son çare olarak ilan vermeyi seçti. Hazýrlanan ilana göre, yeni cellatta doðal olarak iþ tecrübesi aranmýyor ama en az lise mezunu olmasý þart.. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 17 Nisan 2010 Cumartesi 15 Zeki Beþiktepeli varsa ben de varým. Çünkü beni Lefkoþe'ye deðil Lefkoþa'ya; Ankara Parký'na deðil, Çaðlayan Parký'na baðlýyor! Yasemin Hareketi Baðýmsýz Aday Zeki Beþiktepeli

16 ÜCRETSÝZLER

17 17 Nisan 2010 Cumartesi 17 ÜCRETSÝZLER

18 18 17 Nisan 2010 Cumartesi ÜCRETSÝZLER

19 17 Nisan 2010 Cumartesi 19 TERCÜME YAPILIR Türkçe den Ýngilizce ye Ýngilizce den Türkçe ye tercüme yapýlýr. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK 1- Hamitköy de Türk koçanlý 2+1 apt. dairesi 35 bin Stg 2- Lefkoþa hastane yanýnda Türk koçanlý apt. dairesi 65 bin Stg. 3- Ortaköy de Türk koçanlý apt. dairesi 70 bin Stg. 4- Kaymaklý þehit arsasýnda 3+1 zemin üzeri apt. dairesi 50 bin Stg. 5- Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg. 6- Hamitköy anayol üzerinde Türk koçanlý 1 evl ayakkare arsa, 60 bin Stg Satýlýk ev Gönyeli Güzelyurt yolu yakýnýnda 3+1 þömineli, geniþ balkonlu, barbekülü, özel garajlý ev sahibinden satýlýktýr. Tel: (17.00 den sonra) SATILIK ARAZÝ ARANIYOR Haspolat ve Demirhan çemberi bölgesinde sahibinden satýlýk arazi aranýyor. Tel: Derbide gözler kalecilerde olacak! n Türkcell Süper Lig'de yarýn oynanacak Fenerbahçe- Beþiktaþ derbisinde Rüþtü ve Volkan'ýn performanslarý sonuca etki edecek Turkcell Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beþiktaþ arasýnda yarýn yapýlacak derbi maçta gözler her iki takýmýn kalecilerinde olacak. Derbide kaleyi koruyacak Fenerbahçe'nin milli file bekçisi Volkan Demirel ile Beþiktaþ'ýn deneyimli kalecisi Rüþtü Reçber, pazar günkü performanslarýyla dev maçýn sonucu üzerinde doðrudan etkili olacaklar. VOLKAN DEMÝREL LÝGDE 457 DAKÝKADIR GOL YEMÝYOR Ligde 27 maçýn tamamýnda kaleyi koruyan Volkan Demirel, 27 gol yedi. Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor ile 28 Þubat'ta yapýlan 23. hafta maçýnýn 83. dakikasýnda Ýskender Alýn'dan yediði golün ardýndan son 5 lig maçýnda kalesini gole kapatan Volkan, tam 457 dakikadýr gole geçit vermiyor. Görev yaptýðý 27 maçýn 11'ini gol yemeden tamamlayan 29 yaþýndaki Volkan Demirel, sezonun ilk yarýsýndaki derbilerde SATILIK SU TANKERÝ Leyland Daf 2000 model. 18,5 ton paslanmaz çelik. Herþey hazýr, çok temiz. Tel: Galatasaray'dan 1, Beþiktaþ'tan ise 3 gol yedi. Milli kaleci, sezon baþýnda Beþiktaþ ile yapýlan TFF Süper Kupa maçý ile ikinci yarýdaki Galatasaray derbisinde ise kalesini gole kapadý. 'ÝHTÝYAR DELÝKANLI'' RÜÞTÜ, ÝSTÝM ÜSTÜNDE Beþiktaþ'ýn deneyimli kalecisi Rüþtü Reçber ise, son maçlardaki üstün performansýyla adeta ikinci baharýný yaþýyor. Ýlk yarýnýn sonundaki sakatlýðý sonrasý üstün bir performans sergileyen ve takýmýnýn bu sezon en az gol yiyen ekip olmasýnda büyük payý bulunan Rüþtü, sakatlýðý nedeniyle yarýda býraktýðý son Trabzonspor maçýnýn ardýndan uygulanan tedaviyle derbiye yetiþtirildi. Turkcell Süper Lig'de bu sezon Beþiktaþ'ýn 27 maçýndan 21'inde kaleyi koruyan 37 yaþýndaki Rüþtü, kalesinde 15 gol gördü. LDB Cemil Cem Eðitmen Açýk Aný Dart Turnuvasý yapýldý Anlamlý turnuva Gingi'nin Merhum Cemil Cem Eðitmen anýsýna bir grup öðretmen arkadaþý tarafýndan anýsýný yaþatmak için LDB ile organize ettikleri Dart turnuvasý LDB lokalinde gerçekleþti. Toplam 43 dartsçýnýn mücadele ettiði turnuvada finalde son haftalarýn formunda oyuncularýndan olan Mustafa Erciyes'i 3-1 maðlup eden Cemal Gingi þampiyon oldu. Mustafa Erciyes'in ikincilikle yetinmek zorunda kaldýðý organizasyonda üçüncülük için karþý karþýya gelen Hakan Boral ve Mustafa Awwad arasýndaki karþýlaþmadan Hakan Boral 3-1 galip ayrýlarak geceyi üçüncülükle tamamladý. Mustafa Awwad'ýn dördüncü geldiði turnuvada gecenin "En Yüksek Sayý Atma" ödülünü 180 sayý atarak Avþýn Kanatlý kazanýrken, 14 dartta bitirdiði oyunla Uður Barani "En Az Data Bitirme" ödülünün sahibi oldu. Gecenin ikincisi Mustafa Erciyes 160 sayýdan bitirdiði oyunla "En Yüksek Sayýdan Bitirme" ödülünün de sahibi oldu. Merhum Cemil Cem Eðitmen'in çalýþma arkadaþlarýnýn da hazýr bulunduðu gecede, baþarýlý oldan dartsçýlara ödülleri Nevzat Dalyan, Aziz Binay, Manolya Coþan, Pembe Ökcün, Nagihan Zekai, Hüseyin Özalper, Mustafa Yücelten tarafýndan verildi. Galatasaray Taraftarlarý Derneði yönetimi görev daðýlýmýný yaptý KKTC Galatasaray Taraftarlarý Derneði'nin geçtiðimiz hafta sonu gerçekleþtirilen Olaðanüstü Genel Kurulu'nun ardýndan önceki gün toplanan yeni yönetim kurulu görev bölümü yaptý. Yeni yönetimin ilk yönetim kurulu toplantýsýnda üyelik sisteminin yenilenmesi ve kulüple iliþkilerin geliþtirilmesi konularýnda kararlar alýndý. Derneðin yeni baþkaný Kemal Emin'in baþkanlýðýnda toplanan yönetim kurulunda görev daðýlýmý þu þekilde oluþtu: Yönetim Kurulu Kemal Emin (Baþkan) Halil Akansel (Asbaþkan) Yusuf Eker (Genel Sekreter, Basýn ve Halkla Ýliþkiler) Eran Yumurtacýoðlu (Muhasip Üye) Tahsin Altýncýoðlu (Örgütlenme ve Üye Sorumlusu) Nevzat Barçýn (Üye Sorumlusu) Mert Atakan (Dýþ Ýliþkiler) Erdaþ Erbilen (Hukuk Ýþleri) Julide Besime Coþkun (Sosyal Ýþler) Sertaç Gümüþ (Sosyal Ýþler) Saygýn Gönç (Biliþimden Sorumlu Üye) Denetleme Kurulu Osman Nazlý Ali Yorgancýoðlu Onur Kurulu Nevvar Nolan Akýn Aktunç Mehmet Eziç Tolga Atakan Mustafa Alkaralý Türkiye Genç Bayanlar Basketbol Yarý Finalleri'nin üçüncü karþýlaþmasýnda bayanlarýmýz maðlup oldu... Final þansýmýzý kaybettik n Kocaeli Karþýyaka Koleji'ne maðlup olan bayanlarýmýz grubunda üçüncü oldu... Türkiye genç bayanlar basketbol yarý finallerinin üçüncü karþýlaþmasýnda rakibine 11 sayý farkla kaybeden KKTC Genç Bayan Karmasý finallere gitme þansýný kaybetti. Gruptaki son maçýnda Kocaeli Karþýyaka Koleji ile karþýlaþan bayan takýmýmýz karþýlaþmadan maðlup ayrýlarak grubunda üçüncü oldu. Bayan takýmýmýz alýnan bu sonuç sonrasýnda bugün 5 ve 6'ncýlýk karþýlaþmasýna çýkacak. KKTC Genç Bayan Karmasý'nýn da yer aldýðý grupta sýralama þöyle oluþtu: 1. Kocaeli Karþýyaka Koleji 6 puan 2. Mersin B.Belediye Spor 5 puan 3. KKTC Bayan Karmasý 4 puan 4. Diyarbakýr Baðlar Bld. 3 puan Kiralýk ev aranýyor Yeniboðaziçi nde müstakil ev aranýyor. Öðretmen için... Tel:

20 Galatasaray'da Keita'dan iyi haber Galatasaray, Türkcell Süper Lig'de bu akþam deplasmanda Manisaspor ile yapacaðý maçýn hazýrlýklarýný tamamlarken, perþembe günü tamamlayamayan Keita'nýn son antrenmanýn tamamýnda takýmla birlikte çalýþtýðý açýklandý. Keita'nun bugünkü Manisa maçý kadrosunda yer alabileceði belirtildi. Cumhurbaþkanlýðý seçimleri nedeni ile tüm maçlar bugün oynanacak Futbolda düdükler bugün çalacak n Fly Oil Birinci Ligi'nde 23. haftanýn tüm karþýlaþmalarý bugün oynanacak. Zirvede þampiyonluk yarýþýnda lider Gönyeli Tatlýsu ile, Doðan Türk Birliði Türkmenköy ile, Küçük Kaymaklý da Esentepe ile karþýlaþacak. Yine Çetinkaya- Cihangir, MTG-Baðcýl, Ozanköy-GG ve Lapta-Ocak karþýlaþmalarýnda zorlu 90 dakikalar yaþanacak... (Necati Özsoy) Futbolda Fly Oil Birinci Ligi 23. hafta karþýlaþmalarý bugün oynanýyor. Ülkemizde yarýn gerçekleþecek olan cumhurbaþkanlýðý seçimlerinden dolayý KTFF tüm karþýlaþmalarýn bugün oynanmasýný kararlaþtýrdý. Karþýlaþmalar saat 16.00'da baþlayacak. Ligin tamamlanmasýna 4 hafta kala zirvede þampiyonluk yarýþý ve play-out bölgesindeki mücadele heyecanla takip edilecek. Lider Gönyeli hafta arasý elde ettiði Baðcýl galibiyeti ile Federasyon Kupasý'ný kazanarak büyük bir moral kazandý. Lig þampiyonluðunu da hedefleyen Gönyeli'de kalan maçlarý kazanmak gerek. Bugün oynanacak olan Tatlýsu maçýný galibiyetle tamamlamak isteyen Gönyeli liderliði son 3 haftaya girerken kaptýrmak istemiyor. Tatlýsu ise 9. sýrada 29 puana sahip ve play-out bölgesinden kurtulmak istiyor. Lider ile ayný puanda bulunan Doðan Türk Birliði de sahasýnda Türkmenköy'ü konuk edecek. 10. Sýrada 27 puaný bulunan Türkmenköy bu maçý da kaybederse son 3 haftada çok sýkýntýlý günlere yaþayacak. Lider Gönyeli ve Doðan Türk Birliði'nin puan kaybetmesini bekleyen Kaymaklý galibiyet serisine devam etmek istiyor. Sahasýnda Esentepe ile karþýlaþacak olan Kaymaklý rakibinin 13. Sýrada olmasýndan dolayý rahat bir maç olarak görünüyor. Ancak Esentepe'nin son haftalarda puanlar kazandýðý ve iyi bir takým olduðu görünüyor. Baþkentte yine play-out bölgesinde etki yapacak önemli bir karþýlaþma oynanacak. Çetinkaya ve Cihangir maçýnýn sonucunda konuk ekip Cihangir maðlup olursa playout'tan kurtulma þansý kalmayacak. Çetinkaya ise son haftalarda bir çýkýþ yakalayarak bu tehlikeden kendini kurtarmayý baþardý. Bu maçý da kazanmasý durumunda artýk derin bir nefes almýþ olacak. Günün önemli maçlarýndan biri Lapta- Türk Ocaðý arasýnda oynanacak. Ýlk dönemlerde zirvede mücadele eden bu iki ekip þimdi play-out oynama tehlikesi yaþýyorlar. 31 puaný bulunan iki ekipten maðlup olan zora girecek. Kazanan kurtulacak. Beraberlik durumunda iki ekip de sevinebilecek. Bakalým iki bölge ekibinin bu maçý sonrasýnda nasýl bir sonuç ortaya çýkacak? Ligden düþmesi kesinleþen Gençlik Gücü maçlara artýk prestij için çýkarken futbolcular kazanmam arzusu ile mücadele ediyorlar. Bugün Ozanköy'ün konuðu olacak olan GG bu maça da ayný arzu ile çýkacak. 11. sýrada sýkýntýlý günler geçiren Ozanköy bu maçý kazanýp ligde kalmak için umutlanmak istiyor. Bakalým Ozanköy Gençlik Gücü karþýsýnda istediði sonucu elde edebilecek mi? Ligde en rahat takým olan Maðusa Türk Gücü ise Bostancý Baðcýl'ý konuk edecek. Geçen hafta evinde Lapta'ya maðlup olan Baðcýl kupa finalinde de kaybetmiþti. Baðcýl eðer bu maçý da kaybetmesi durumunda 8. Sýraya kadar düþme tehlikesi yaþayacak ve play-out bölgesine girecek. Hamitköy kritik maça hazýr n Hamitköy Basýn Sözcüsü Nejmi Sýddýk Baf Ülkü Yurdu karþýsýnda alacaklarý galibiyetleri taraftarlarýna hediye edeceklerini söyledi... Baþkentin Ýkinci Lig ekiplerinden Hamitköy, bugün genç ve "A" takýmlarda, bire bir rakibi olan Baf Ülkü Yurdu ile iki kritik maç oynayacak. Camia olarak bu maça odaklanan Hamitköy, genç takým liginde þampiyonluðu, "A" takým liginde ise play out oynamamayý hedefliyor. Zorlu maç öncesinde açýklamalarda bulunan Hamitköy basýn sözcüsü Nejmi Sýddýk, þunlarý söyledi: "Sezonun sonuna doðru yaklaþýrken, gerek genç gerekse de "A" takýmlarda çok kritik durumdayýz. Gençler Ligi'nde þu anda ikinci sýrada bulunuyoruz ve þampiyonluðu hedefliyoruz. A takýmlarda ise play out oynamamayý hedefliyoruz. Bizim hedefimiz ligi 7. veya 8. sýrada rahat bir konumda tamamlamaktýr. Bu nedenle de Baf Ülkü Yurdu karþýsýnda hem genç hem de A takýmlarda galibiyet hedefi ile sahaya çýkacaðýz. Bu nedenle de taraftarýmýzý iki maçýmýza da davet ediyorum. Onlarýn desteðine ihtiyacýmýz olacak. Alacaðýmýz galibiyetleri de taraftarýmýza hediye edeceðiz. Gerek takým gerekse de camia olarak biz buna hazýrýz." Haftanýn maçlarý ve hakemleri Bugün FLYOIL 1'inci Lig'de Doðan T.B.-Türkmenköy (Savaþ Tilki) Çetinkaya-Cihangir (Mehmet Özbilgehan) Gönyeli-Tatlýsu (Mehmet Sezener) Maðusa T.G.-B.Baðcýl (Murat Sapsýzoðlu) Lapta-Türk Ocaðý (Mehmet Malek) K.Kaymaklý-Esentepe (Salih Tekirdaðlý) Ozanköy-G.Gücü (Osman Özpaþa) 2'nci Lig'de Deðirmenlik-Yenicami (Abdullah Adem) Binatlý-A.Yeþilova (Alkýn Gedikoðlu) Mehmetçik-Y.Boðaziçi (Osman Küçük) Hamitköy-Baf Ü.Yurdu (Mehmet Evlat) Yalova-Görneç (Fehim Dayý) Mormenekþe-Düzkaya (Serkan Þimþek) Lefke-G.Birliði (Serdar Bilgimer) Not: "A" takým karþýlaþmalarý 16.00'da, "Genç Takým" karþýlaþmalarý 13.45'de baþlayacak. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör Ali Osman TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: Þener LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI. Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli, "Bir maþrapa da sen dök, kökün kurumasýn" diye çaðrý yapýyor. Vatandaþ, "Maþrapa ile deðil lengerle dökeceðiz" diye karþýlýk veriyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA! "Talat varsa ben de varým, çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor" demiþtiniz... Talat yoksa, siz de mi yoksunuz yani þimdi? Merak etmeyin, Eroðlu daha iyi becerir baðlama iþini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ... Derviþ Eroðlu, ÖRP Genel Baþkaný Turgay Avcý'nýn kendisini desteklemek için 350 bin lira istediðini söylüyor. Avcý av mevsimi ile seçim mevsimini karýþtýrmýþ olmalý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Nisan 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3041 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝTMEYEN YAZI... SINAVDA KOPYA SERBEST

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Nisan 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3041 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝTMEYEN YAZI... SINAVDA KOPYA SERBEST Bugün ne piþirelim diye düþünmeyin sakýn. Mangalý yakýn... Ve saat 19.00'dan önce piknikten eve dönmeye bakýn... Paydos saatinde trafikte sýkýþmayýn!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Nisan 2010 Pazar

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman Talat, "Ankara'nýn gönlünde yatan benim" diyor. Amma da raðbete binmiþ Ankara'nýn gönlünü kazanmak! Eski solcular olsa "Ankara'nýn uþaðý" derlerdi ona. Þimdikiler ise alkýþ tutuyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak?

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? Amerika ve Ýsveç büyükelçilerini geri çaðýran Türkiye dünyaya kapýlarýný kapatýyor. Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

Turgay Avcý Ankara'nýn Kýbrýs valisi mi?

Turgay Avcý Ankara'nýn Kýbrýs valisi mi? Erdoðan ve Davutoðlu'nu çok meþgul adamlar sanýrdýk biz... Yanýlmýþýz anlaþýlan... Turgay Avcý ile 1 saat oturup çene çaldýklarýna göre, demek yapacak baþka iþleri yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3011 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AH O YILLAR (1) TALAT'TIR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3011 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AH O YILLAR (1) TALAT'TIR. Talat'a göre, AB Dönem Baþkaný Ýspanya 6'lý zirveyi piþirmek için epeyce çalýþmýþ. Ama baþaramamýþ bir türlü. Bilmez ki 6 deðil, 7 kocalýdýr Akdeniz'in Hürmüs'ü! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mart

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3017 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Bu manzaraya bakýn ve karar verin

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3017 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Bu manzaraya bakýn ve karar verin Turgay Avcý Ankara'nýn talimatý ile Talat'ý desteklemeye karar verdiðini gizlemedi. Mehmet Çakýcý bunu bildiði için mi Ankara'ya boþuna gitmedi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2010 Perþembe YIL:

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Nisan 2015 Pazartesi YIL: 14 SAYI: 4863 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Nisan 2015 Pazartesi YIL: 14 SAYI: 4863 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Silkiniyoruz, ölü topraðýný üstümüzden atýyoruz, kefeni yýrtýyoruz, diriliyoruz. Kesin zafere ulaþýlmadý henüz, ulaþýlacak fakat... Kýrk yýl dayandýn, bir hafta daha dayan ey halk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Kurtlar vadisinde çiçek tüter mi?

Kurtlar vadisinde çiçek tüter mi? Ne dediniz Cemil Bey? Bu eylemciler yeþil hattýn diðer yanýndan mý geldi? Bravo! Yanýlmadýnýz hiç! Baf'tan, Leymosun'dan ve Larnaka'dan geldik... Ya siz nerden geldiniz? Onu söyleyin! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR? Lefkoþa'daki devlet hastanesinin ameliyathane servisinde de bugün greve gidiliyor. Kalp ameliyatý için KKTC masaya yatýrýlacaðýndan, bugün baþka ameliyat yapýlmayacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı