Deneysel kontrast madde nefropatisinin önlenmesinde pentoksifilinin etkinliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Deneysel kontrast madde nefropatisinin önlenmesinde pentoksifilinin etkinliği"

Transkript

1 Deneysel kontrast madde nefropatisinin önlenmesinde pentoksifilinin etkinliği Süleyman ġahġn¹, Kadriye ALTOK REĠS², Eyüp KOdz, Hatice PAġAOĞLU 4, Suna ÖMEROĞLU 5, Canan DEMĠRTAġ 4, Fatma AYERDEN EBĠNDz, Ülver BOZTEPE DERĠCĠ², Galip GÜZ², Yasemin ERTEN² ¹Van Devlet Hastanesi, Ġç Hastalıkları Kliniği ²Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji BD ³Ankara Numune Eğt. ve AraĢt. Hastanesi, Nefroloji Kliniği 4 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya AD 5 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji BD

2 GİRİŞ ve AMAÇ Kontrast nefropati (KN); hipotansiyon ve cerrahiye bağlı ABY den sonra 3. en sık hastane kaynaklı böbrek yetmezliği nedenidir ve olguların %11 inden sorumludur. [1,2] [1] McCullough PA. Crit Care Clin 2005;21(2): [2] Gleeson TG. AJR Am J Roentgenol 2004;183(6):

3 GİRİŞ ve AMAÇ Klinik çalıģmalarda en sık kullanılan tanımlama; farklı bir neden olmaksızın, KM verilmesinden 48 saat sonra SCr düzeyinin 0.5 mg/dl ( 44.2 µmol/l) veya bazal değerin %25 artması Ģeklindedir. [1,2] [1] Mehran R, et al. Kidney Int Suppl 2006;100):S11-5 [2] Ozcan EE, et al. Am Heart J 2007;154(3):539-44

4 GİRİŞ ve AMAÇ KN insidensinin düģürülmesi ile hastaların morbiditesinde, mortalitesinde ve hastanede kalıģ sürelerinde azalma sağlanabilir. Ekstrasellüler volüm geniģletilmesi dıģında, herkes tarafından kabul edilen KN yi önlemede etkili bir protokol henüz yoktur.

5 GİRİŞ ve AMAÇ Pentoksifilin (PTX) [1-(5-oxohexyl)-3,7- dimethylxanthine], bir metilksantin türevi molekül olup, eritrosit deformasyonlarının düzeltilmesinde ve kapiller dolaģımı düzelterek periferik vasküler hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır [1,2]. Nonspesifik bir fosfodiesteraz inhibitörü olup TNF-α gibi çeģitli proinflamatuar sitokinlerin down regülasyonunu sağlar [3,4]. [1] Aviado DM. Pharmacotherapy 4: , [2] Gillings DB. J Cardiovasc Pharmacol 25: S44 S50, [3] Sullivan GW. Infect Immun 56: ,1988 [4] Zabel P. Immunobiology 187: , 1993.

6 PTX in kimyasal yapısı ve major metabolitleri

7 GİRİŞ ve AMAÇ Bir çalıģmada endotoksin iliģkili ABY modeli oluģturulan ratlarda PTX in koruyucu etkilerinin olduğu [1], Ratlarda yapılan ve gentamisin ile oluģturulan ABY modelinde PTX in böbreklerde histolojik dejenerasyonu azalttığı [2], Vasküler endotelyal büyüme faktörü ekspresyonunu düzenleyerek tubulointerstisyel fibrozisi azalttığı [3], Ratlarda amikasin ile oluģturulan ABY modelinde, PTX in TNF-α seviyelerini azalttığı ve böbrek dokusunda koruyucu etkilerinin olduğu [4] gösterilmiģtir. [1] Wang W. Physiol 291: , 2006 [2] Stojiljkovic N. Ren Fail. 2009;31(1):54-61 [3] Zhou QG. Acta Pharmacol Sin. 2009;30(1): [4] Ozer MK. Ren Fail. 2009;31(2):134-9

8 GİRİŞ ve AMAÇ Kontrast nefropatinin fizyopatolojisinde vazokonstrüksiyon, serbest radikal hasarı ve renal iskemi gibi faktörler söz konusudur [1,2]. Bu fizyopatolojik değiģikliklere karģı PTX in koruyucu, olumlu etkileri olabilir [3,4]. Bu çalıģmada, kontrast maddenin böbrek üzerine olan zararlı etkilerinin PTX in kullanımıyla önlenip önlenemeyeceği incelenmiģtir. [1] Goldenberg I. CMAJ 2005;172(11): [2] Persson PB. Kidney Int 2005;68(1):14-22 [3] Davila Esqueda ME.Exp Diabesity Res 2004;5: [4] Horvath B. Clin Neuropharmacol. 2002;25(1):37 42

9 GEREÇ ve YÖNTEM Gazi Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları YetiĢtirme ve Deneysel AraĢtırmalar Merkezinde yetiģtirilen 24 adet Wistaralbino diģi rat (6 haftalık, ort. 235±38 g) çalıģmaya alındı.

10 Çalışma Planı ve İlaçlar Her grupta 6 Ģar rat olmak üzere, ratlar rastgele olarak 4 gruba ayrıldılar: 1.Grup: Kontrol, 2.Grup: Sadece KM verilen grup (KM), 3.Grup: Pentoksifilin grubu (PTX), 4.Grup: Pentoksifilin ve KM verilen grup (PTX+KM).

11 Çalışma Planı ve İlaçlar PTX ve PTX+KM gruplarına, 5 gün süreyle (1. ve 5. günler arasında) PTX 20 mg, günde bir kere ve oral olarak verildi. Bütün ratlar 3. ve 4. günlerde olmak üzere 2 gün susuz bırakıldıktan sonra, KM ve PTX+KM gruplarına (5.günde) yüksek ozmolal KM diatrizoate (Urografin %76, Schering AG, Germany) 6 ml/kg dozunda ĠV (kuyruk veninden) uygulandı.

12 ÇalıĢma planı

13 Biyokimyasal İncelemeler ve Renal Fonksiyon Değerlendirmesi 1. ve 6. günlerde; BUN, kreatinin, Na için kan ve Mikroprotein, Na (FENa için) ve CrCl ölçülmesi için 24 st lik idrar örnekleri elde edildi.

14 6. günde; Biyokimyasal İncelemeler ve Renal Fonksiyon Değerlendirmesi ileri protein oksidasyon ürünü (AOPP), lipid peroksidasyon derecesini göstermek için malondialdehit (MDA), glutatyon düzeyini değerlendirmek için total tiyol, NO, tümör nekroz faktörü- α (TNF-α), interlökin-1β (IL-1β) bakılması için kan örnekleri alındı.

15 Biyokimyasal İncelemeler ve Renal Fonksiyon Değerlendirmesi 6. günde intraperitoneal xylazine ve ketamine ile genel anestezi uygulanıp böbrekler çıkarıldı. Sağ böbrek %10 formaline koyularak histopatolojik değerlendirme için ayrıldı. Soldaki ise böbrek dokusunda AOPP, MDA ve total tiyol bakılmak üzere -70 ºC de saklandı.

16 Histopatolojik İnceleme Böbrek dokusunda oluģan hasar, randomize seçilmiģ mikroskop sahalarında değerlendirildi. Böbrek proksimal ve distal tübülüslerindeki vakuolizasyon, dejenerasyon, nekrotik değiģiklikler ile medulladaki konjesyon, semikantitatif olarak skorlandı: (-) : Hasar yok (+) : Minimal hasar (++) : Orta derecede hasar (+++) : Ġleri derecede hasar

17 İstatistiksel Analiz Bütün istatistiksel incelemeler SPSS for Windows, Version 15.0 (Chicago, USA) programı kullanılarak yapıldı. Veriler ortalama ± standart sapma olarak ifade edildi. P<0.05 anlamlılık sınırı kabul edildi. Gruplar arası verilerin karģılaģtırılması için analysis of variance (ANOVA), post-hoc çalıģma için Bonferroni testi kullanıldı. Bağımsız iki grup arasındaki karģılaģtırma için ise Mann-Whitney U testi kullanıldı.

18 BULGULAR Tüm gruplarda, dehidratasyon sonrasında vücut ağırlığı anlamlı olarak azaldı. Dehidratasyon sonrası 6.gün idrar volümleri bakımından gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı.

19 Tablo. Grupların, vücut ağırlığı ve böbrek fonksiyonları açısından karģılaģtırılması. Kontrol KM PTX PTX+KM Bazal Vücut Ağırlığı 6.gün * * * * (g) Mutlak değişim Bazal İdrar Miktarı 6.gün (ml/100gva) Mutlak değişim Bazal Serum Cr 6.gün * (mg/dl) Mutlak değişim a abc b c Bazal BUN 6.gün * (mg/dl) Mutlak değişim Bazal CrCl 6.gün * (ml/dk/100gva) Mutlak değişim Bazal FENa (%) 6.gün * * * * Mutlak değişim Bazal Mikroproteinüri 6.gün (mg/dl) Mutlak değişim

20 Serum Cr (mg/dl) SCr Mutlak Değişim Düzeyi 0,60 p<0.05 Bazal 6.gün 0,25 p<0.05 0,20 0,40 0,15 0,10 0,20 0,05 0,00 Kontrol KM PTX PTX-KM 0,00 Kontrol KM PTX PTX-KM

21 BUN (mg/dl) BUN Mutlak Değişim Düzeyi 30,00 p<0.05 p>0.05 Bazal 6.gün 6,00 20,00 4,00 10,00 2,00 0,00 0,00 Kontrol KM PTX PTX-KM Kontrol KM PTX PTX-KM

22 CrCl (ml/dk) CrCl Mutlak Değişim Düzeyi 1,00 0,80 p<0.05 Bazal 6.gün 0,00 p>0.05 0,60-0,20 0,40-0,40 0,20-0,60 0,00 Kontrol KM PTX PTX-KM Kontrol KM PTX PTX-KM

23 BULGULAR Oksidasyon ve İnflamatuvar Parametreler Serum AOPP düzeyleri K, PTX ve PTX+KM gruplarında KM grubuna göre anlamlı olarak düşük bulundu (p<0.05). Böbrek dokusundaki AOPP düzeyi KM grubunda en yüksek olmakla birlikte gruplar arasında fark saptanmadı. Serum MDA düzeyleri, PTX+KM alanlarda KM grubuna göre anlamlı olarak daha düşüktü (p<0.05). Böbrek dokusunda MDA düzeyleri PTX+KM grubunda KM grubuna göre anlamlı olarak düşük bulundu. Serum total tiyol düzeyleri PTX grubunda en yüksek olmakla beraber diğer gruplardan anlamlı olarak farklılık saptanmadı. PTX grubundaki böbrek dokusu total tiyol düzeyi KM grubundakinden anlamlı olarak yüksek saptandı (p<0.05). Serum NO düzeyleri, K grubunda en yüksek olmakla birlikte gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı. TNF-α ve İL-1β düzeyleri KM grubunda en yüksek olmakla beraber gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı.

24 Tablo. Oksidasyon ve inflamatuvar parametrelere ilişkin değerler (6.gün) Kontrol KM PTX PTX+KM s AOPP (µmol/l) a a,b,c b c s MDA (µmol/l) a a s Total Thiol (µmol/l) s NO (µmol/l) b AOPP (mmol/g) b MDA (nmol/g) a a b Total Thiol (µmol/g) a a İL-1β (pg/ml) TNF-α (pg/ml)

25 BULGULAR Histopatolojik Bulgular Kontrol grubuna ait kesitlerde, kortekste glomerüllerin normal yapı ve boyutlarda olduğu dikkati çekti. Korteks ve medülladaki tübüllerde herhangi bir patoloji izlenmedi.

26

27 BULGULAR Histopatolojik Bulgular KM grubunda, kortekste glomerüllerde yapı ve boyut bakımından farklılıklar izlendi. Bazı glomerüllerin sklerotik görünümde olduğu gözlendi. Proksimal ve distal tübüller arasında ileri derecede hemorajik alanlar ve fibrotik bölgeler, tübüler hücre zedelenmesi izlendi. Peritübüler fibrozisin bazı bölgelerde ileri derecede artmıģ olduğu, bunun medüllada da devam ettiği dikkati çekti.

28

29

30 BULGULAR Histopatolojik Bulgular KM+PTX grubunda, kortekste glomerüllerin, kontrast nefropati grubuna göre daha normal görünümde olduğu, proksimal ve distal tübüller çevresindeki hemorajik alanların KN grubuna göre azalmıģ olduğu, fibrotik alanların halen var olduğu izlendi.

31

32 Glomerüler fibrotik değişiklikler Kortekste Peritübüler hemoraji Kontrol N= KM N=6 PTX N=6 KM+PTX N= Medüllar peritübüler hemoraji Korteksmedülla peritübüler fibrozis

33 Böbrekte korteks ve medullada, KN ile oluşan hasara PTX in anlamlı derecede iyileştirici etkisi gözlendi.

34 TARTIŞMA Sunulan bu çalıģmada, kontrast nefropati modeli oluģturulan ratlarda uygulanan PTX in, gerek histolojik gerekse biyokimyasal olarak, kontrast maddenin zararlı ekilerini azalttığı gösterilmiģtir. Bu çalıģma, PTX nin KM nefropatisinde etkinliğinin gösterildiği ilk deneysel incelemedir.

35 TARTIŞMA Gruplarda SCr ve BUN mutlak değiģim değerlerinin KM grubunda anlamlı olarak yükseldiği saptandı. KM grubu ile karģılaģtırıldığında; PTX alanlarda SCr mutlak değiģim değerlerinde anlamlı düģüklük bulunurken, BUN mutlak değiģim değerlerinde anlamlı farklılık saptanmadı. SCr değerinin KM+PTX grubunda KM grubuna göre anlamlı ölçüde düģük saptanması PTX nin koruyucu etkisi olduğu görüģünü desteklemektedir.

36 TARTIŞMA PTX, trombosit adherensini ve endotel bağımlı vazokonstrüksiyonu inhibe eder [1,2]. PTX, SOR temizleyici özelliği olduğuna dair kanıtlar mevcuttur [3]. Yapılan çeģitli çalıģmalar bu molekülün potansiyel bir antioksidan özelliği olduğunu göstermektedir [4,5]. [1] Muller R. Pharmatherapeutica 2: , 1980 [2] Marukawa S. J Pharm Pharmacol 46: , [3] Davila Esqueda ME. Exp Diabesity Res 2004;5: [4] Horvath B. Clin Neuropharmacol. 2002;25(1):37 42 [5] Bhat VB. Biochem Biophys Res Commun.2001;288(5):

37 TARTIŞMA Bu çalıģmada da, KM grubundaki serum AOPP düzeyleri ilaç verilen gruplara göre anlamlı olarak daha yüksekti. KM+PTX grubunda serum AOPP düzeyinin KM grubuna göre anlamlı olarak daha düģük olması, PTX in bilinen antioksidan özelliğini ve böbrek üzerinde koruyucu olduğunu desteklemektedir.

38 TARTIŞMA SOR ların oluģturduğu lipid peroksidasyonu hücre membran hasarı ve yıkımının en önemli sebebidir. Serum ve böbrek dokusu MDA seviyeleri KM+PTX grubunda KM grubuna göre anlamlı olarak düģük saptandı. Bu da PTX in antioksidan ve SOR temizleyici etkisini destekler niteliktedir. Davila Esqueda ME. Exp Diabesity Res 2004;5: Horvath B. Clin Neuropharmacol. 2002;25(1):37 42

39 SONUÇ Yoğun bir Ģekilde kullanılmaya devam edilen KM lerin renal toksik etkilerinden kurtulunması tıp dünyasının önemli araģtırma alanlarından biridir. Bu alanda incelenen ilaçlar içerisinde PTX, KM ye bağlı nefropati geliģimini durdurabilir veya hafifletebilirler.

40 SONUÇ PTX, nispeten ucuz olması, kolay bulunması ve oral kullanılabilmesi nedeniyle KN önlenmesinde yeni bir seçenek olarak durmaktadır.

Yüksek Protein İçerikli Diyetin Sıçan Böbrek ve Karaciğer Dokularında Yaşa Bağlı Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi

Yüksek Protein İçerikli Diyetin Sıçan Böbrek ve Karaciğer Dokularında Yaşa Bağlı Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi Yüksek Protein İçerikli Diyetin Sıçan Böbrek ve Karaciğer Dokularında Yaşa Bağlı Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi Sera Kılıç, Pınar Ülgen, Fırat Yıldırım, Deniz Can Başaran, Berk Yasin Ekenci, Caner

Detaylı

Alfa-amanitinle oluşturulmuş böbrek ve karaciğer toksisitesinde alfa-pinen ve silibininin etkisinin sıçanlar üzerinde araştırılması*

Alfa-amanitinle oluşturulmuş böbrek ve karaciğer toksisitesinde alfa-pinen ve silibininin etkisinin sıçanlar üzerinde araştırılması* Alfa-amanitinle oluşturulmuş böbrek ve karaciğer toksisitesinde alfa-pinen ve silibininin etkisinin sıçanlar üzerinde araştırılması* Hanefi Özbek 1, Nureddin Cengiz 2, İrfan Bayram 3, Hatice Öntürk 4 Yüzüncü

Detaylı

Metotreksat ın Neden Olduğu Akut Böbrek Hasarına Karşı Montelukast ın Etkileri +

Metotreksat ın Neden Olduğu Akut Böbrek Hasarına Karşı Montelukast ın Etkileri + ARAŞTIRMA / RESEARCH REPORT İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2011;18(2):73-7. Metotreksat ın Neden Olduğu Akut Böbrek Hasarına Karşı Montelukast ın Etkileri + Evren Köse*, Ali Beytur**, Nigar Vardı***,

Detaylı

Sıçanda Endotoksemiye Bağlı Çoklu Organ Hasarında Kolinerjik Anti-İnflamatuvar Yolun Rolü

Sıçanda Endotoksemiye Bağlı Çoklu Organ Hasarında Kolinerjik Anti-İnflamatuvar Yolun Rolü MÜSBED 2015;1(1):21-30 DOI: 10.5455/musbed.20150306053623 Araştırma / Original Paper Sıçanda Endotoksemiye Bağlı Çoklu Organ Hasarında Kolinerjik Anti-İnflamatuvar Yolun Rolü Meltem Kolgazi 1, Fatih Özgür

Detaylı

Running title: Kontrast Nefropatisi

Running title: Kontrast Nefropatisi KONTRAST MADDE NEFROPATİSİ Running title: Kontrast Nefropatisi Bilge Aygen 1, Ayhan Doğukan 1, Ramazan Ulu 1, Hüseyin Çeliker 1 Özet Kontrast madde nefropatisi (KMN) hastanede yatan hastalarda gelişen

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı AKUT TEK TARAFLI ÜRETERAL TAM OBSTRÜKSİYONA BAĞLI GELİŞEN RENAL HASARIN TEDAVİSİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI:

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir

Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir Belda Dursun 1, Betül Altay-Özer 2, Aytül Belgi 3, Çağatay Andıç 4, Aslı Baykal 2, Ali Apaydın 3,

Detaylı

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Mehmet KENDİR FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (

Detaylı

Omega-3 yağ asitlerinin sıçan testis dokusu üzerine koruyucu etkileri

Omega-3 yağ asitlerinin sıçan testis dokusu üzerine koruyucu etkileri 382 Dicle Tıp Dergisi / İ. Zararsız ve ark. Omega-3 yağ asitleri ve sıçan testisi 2011; 38 (4): 382-386 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.04.0054 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F.

MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F. MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F. Aydın, F.Özdemir, M. Yılmaz 2, S.S. Kartı 2, M. Sönmez 2, H. Kavgacı, E. Ovalı 2. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı 2

Detaylı

Çörek otu yağının sıçan karaciğer gelişimine etkisi

Çörek otu yağının sıçan karaciğer gelişimine etkisi Gaziantep Tıp Derg 13;19(3): 180-184 Gaziantep Med J 13;19(3): 180-184 Gaziantep Tıp Dergisi Gaziantep Medical Journal Araştırma Makalesi Research Article Çörek otu yağının sıçan karaciğer gelişimine etkisi

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Vasküler Kalsifikasyon ve Belirteçlerinin İlişkisi ve Bu İlişkiye Etki Eden Faktörler YAN DAL UZMANLIK TEZİ

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

Klinik Araştırma. doi:10.5222/buchd.2011.051. mergin1969@yahoo.com ÖZET

Klinik Araştırma. doi:10.5222/buchd.2011.051. mergin1969@yahoo.com ÖZET İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi ; ():5-5 doi:.5/buchd..5 Klinik Araştırma Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Patoloji Laboratuvarında - yıllarında incelenen böbrek biyopsilerinin klinik ve histopatolojik

Detaylı

Organik Solventler ile Çalışan İşçilerde Paraoksonaz 1 ve Arilesteraz Aktivite Düzeyleri

Organik Solventler ile Çalışan İşçilerde Paraoksonaz 1 ve Arilesteraz Aktivite Düzeyleri Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry - Turk J Biochem] 25; 3 (2); 194-199. Araştırma Makalesi [Research Article] Yayın tarihi Haziran, 25 TurkJBiochem.com [Published online June, 25]

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

YAŞA BAĞLI MAKÜLA DEJENERASYONUNA BAĞLI KOROİD NEOVASKÜLER MEMBRANLARINDA İNTRAVİTREAL BEVACİZUMAB, VE FOTODİNAMİK TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

YAŞA BAĞLI MAKÜLA DEJENERASYONUNA BAĞLI KOROİD NEOVASKÜLER MEMBRANLARINDA İNTRAVİTREAL BEVACİZUMAB, VE FOTODİNAMİK TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ T.C S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Şef: Prof. Dr. Hasan H. Erbil YAŞA BAĞLI MAKÜLA DEJENERASYONUNA BAĞLI KOROİD NEOVASKÜLER MEMBRANLARINDA İNTRAVİTREAL BEVACİZUMAB,

Detaylı

Sepsis Tanısı. N. Defne ÖNÜR ALTINTAŞ*, Arzu TOPELİ İSKİT*

Sepsis Tanısı. N. Defne ÖNÜR ALTINTAŞ*, Arzu TOPELİ İSKİT* Sepsis Tanısı N. Defne ÖNÜR ALTINTAŞ*, Arzu TOPELİ İSKİT* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, ANKARA Diagnosis of Sepsis Key Words: Sepsis, Systemic

Detaylı

1. HPB CERRAH HEM REL KONGRES Deniz elimen - Nevin Kanan E-mail: den_izin@yahoo.com.tr - nevkanan@yahoo.com

1. HPB CERRAH HEM REL KONGRES Deniz elimen - Nevin Kanan E-mail: den_izin@yahoo.com.tr - nevkanan@yahoo.com BİLİMSEL SEKRETERYA 0. ULUSAL HEPATOPANKREATOB L ER CERRAH KONGRES lgin Özden E-mail: iozden@hotmail.com. HPB CERRAH HEM REL KONGRES Deniz elimen - Nevin Kanan E-mail: den_izin@yahoo.com.tr - nevkanan@yahoo.com

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. TOMRİS ŞENGÖR YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LEVOSİMENDAN VE DOBUTAMİN İN QT DİSPERSİYONU

Detaylı

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment doi: 10.5262/tndt.2011.1002.02 Derleme/Review Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment Öz Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur.

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri. Gerekli midir?

Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri. Gerekli midir? Dicle Tıp Dergisi, 2008 Cilt: 35, Sayı: 2, (120-127) Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri 120 Gerekli midir? Abit Toker*, Nermin Kelebek Girgin** Gürkan Türker**, Oya

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI ACI KIRMIZI BİBER İN (Capsicum annuum L.) SERUM LEPTİN VE SERUM NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİNE AKUT ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK

Detaylı

The Effects of Dexmedetomidine and Propofol on the Antioxidant System

The Effects of Dexmedetomidine and Propofol on the Antioxidant System Original Article / Özgün Araştırma The Effects of Dexmedetomidine and Propofol on the Antioxidant System Deksmedetomidin ve Propofol ün Oksidan ve Antioksidan Sistem Üzerine Olan Etkileri Haluk Dülger

Detaylı

Genç ve Yaşlıların Antihipertansif Bir İlaca Verdikleri Damar Yanıtı Farklı mıdır?

Genç ve Yaşlıların Antihipertansif Bir İlaca Verdikleri Damar Yanıtı Farklı mıdır? Genç ve Yaşlıların Antihipertansif Bir İlaca Verdikleri Damar Yanıtı Farklı mıdır? Burak Arpacı, Burcu Simay Özden, Esra Karataş, Merve Civelek, Gülnihal Aktaş Danışman: Meral Tuncer ÖZET Yaşa bağlı olarak

Detaylı