Downloaded from AC-Manual.com Manuals

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Downloaded from AC-Manual.com Manuals"

Transkript

1 KULLANIM KILAVUZU DUVAR TÝPÝ SPLIT KLÝMA AFSW-09HRR1R AFSW-12HRR1R AFSW-18HRR1R AFSW-22HRR1R

2

3 Deðerli Müþterimiz; Modern tesislerimizde özen ile üretilen AIRFEL ürünümüzü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Sanko Holding þirketlerinden AIRFEL Adapazarý/Hendek ve Çorlu/Tekirdað'da olmak üzere 4 üretim tesisi ile 1999 yýlýndan bu yana ýsýtma, soðutma ve havalandýrma sektöründe yaygýn satýþ ve servis aðý ile Siz deðerli tüketicilere hizmet vermektedir. Tamamen yerli sermaye ve kendi üretim tecrübesiyle en yüksek teknolojiyi kullanarak üretim yapan AIRFEL'in misyonu, Siz deðerli müsterilerimize dünya standartlarýnda ürün ve hizmet saðlayarak yüksek çevre bilinciyle kalite ve güvenin sembolü olmaktýr. AIRFEL kullaným kýlavuzunda ürün teknik özellikleri, iþlevleri, tanýtýcý bilgileri, çalýþtýrma ve bakýmýna iliþkin açýklamalarý bulunmaktadýr. Cihazýnýzý daha verimli kullanmak için kullaným kýlavuzunu çalýþtýrmadan önce dikkatlice okuyunuz. Herhangi bir sorununuz olduðunda AIRFEL'e baþvurmanýzý rica ederiz. AIRFEL ile yýllarca serinlemeniz ve ýsýnmanýz dileðiyle. TS EN Kitap basým tarihi : 0108 Revizyon no : 0108 Kod. No :AFSW0108-R

4 ÝÇÝNDEKÝLER KLÝMANIZI KULLANIRKEN DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR TEKNÝK ÖZELLÝKLER UZAKTAN KUMANDA FONKSÝYONLAR Soðutma Fonksiyonunda Çalýþma Isýtma Fonksiyonunda Çalýþma Nem Alma Fonksiyonunda Çalýþma Hava Temizleme Fonksiyonunda Çalýþma Otomatik Isýtma ve Soðutma Fonksiyonunda Çalýþma Uyku Konumunda Çalýþma Zaman Ayarlý Çalýþtýrma veya Durdurma DÝKKAT EDÝLECEK NOKTALAR KLÝMANIZI DOÐRU KULLANMAK ÝÇÝN TEMÝZLÝK VE BAKIM AÞAÐIDAKÝ DURUMLAR ARIZA DEÐÝLDÝR YETKÝLÝ SERVÝSÝ ARAMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER ACÝL DURUMLARDA KULLANIM

5 KLÝMANIZI KULLANIRKEN DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR Klimanýzý baðlayacaðýnýz hattýn mutlaka topraklanmýþ olmasý gerekmektedir. Elektrik tesisatýnýzýn uygun olduðunu kontrol ediniz. Topraklama tesisatýný uzman bir elektrikçiye yaptýrýnýz. Elektrik tesisatýndan kaynaklanacak kullaným zararlarýndan firmamýz sorumlu olmayacaktýr. Elektrik beslemesinin V/50Hz olduðundan emin olunuz. Klimanýzýn modeline uygun gecikmeli tip (C-tip) otomatik þalter kullanýnýz. Klimanýzýn elektrik fiþini kablosundan tutarak çýkarmayýnýz. Kabloda olabilecek herhangi bir hasarda, elektrik çarpabilir. Garanti iþlemlerininiz geçerli olabilmesi ve Klimanýzýn ilk çalýþmasýnýn doðru yapýlabilmesi için bu iþlemi AIRFEL yetkili servislerine yaptýrýnýz. Klimanýza ýslak elle dokunmayýnýz. Klimanýzýn üzerinde bulunan filtrelerin periyodik temizliðini yaparken metal parçalara dokunmayýnýz. Bu sizin yaralanmanýza neden olabilir. Klimanýzý, bulunduðunuz mekaný soðutmak, ýsýtmak, nem almak ve hava temizlemek dýþýnda (elbiseleri kurutmak, gýdalarý muhafaza etmek, hayvanlarý yaþatmak, bitki yetiþtirmek gibi) bir amaçla kullanmayýnýz. Klimanýzýn hava giriþ ve çýkýþ menfezlerini kapatmayýnýz. Bu, klimanýzýn performansýnýn düþmesine ve düzensiz çalýþmasýna yol açar. Klimanýzý, þartlara ve saðlýk koþullarýna göre ýsýtacak ya da soðutacak ýsýya ayarlayýnýz. Özellikle küçük çocuklarýn ve yaþlýlarýn bulunduðu odalarýn sýcaklýk düzeyine dikkat ediniz. Hava akýmýnýn uzun süre doðrudan vücudunuza gelmemesine dikkat ediniz. Klimanýz çalýþýrken iç ve dýþ ünitedeki hava giriþ ve çýkýþ menfezlerine elinizi veya baþka bir cismi sokmayýnýz. Ýç kýsýmda bulunan dönen fanlar yaralanmalara neden olabilir. Klimanýzýn yakýnýnda ýsý yayan cihazlar kullanmayýnýz. Bu cihazlardan yayýlabilecek ýsý, klimanýzýn plastik parçalarýna zarar verebilir. Klimaya doðru yanýcý ve soðutucu gazlar içeren spreyler sýkmayýnýz. Not: Firmamýzdaki ürün geliþtirme faaliyetlerinden dolayý ürün özelliklerinin haber verilmeksizin deðiþtirilme hakký tarafýmýzda saklýdýr. Anma deðeri için TS EN de T1 iklim þartlarý ile tarif edilen koþullar esas alýnmýþtýr. Ürünün üzerinde bulunan iþaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diðer basýlý dokümanlarda beyan edilen deðerler, ilgili standartlara göre laboratuar ortamýnda elde edilen deðerlerdir. Bu deðerler, ürünün kullaným ve ortam þartlarýna göre deðiþebilir. Ýç ve dýþ ortam sýcaklýklarýnýn standartlarda esas alýnan deðerlerin dýþýna çýkmasý durumunda klimanýzýn ýsýtma ve soðutma kapasitelerinin etkilenmesi doðaldýr. Satýn almýþ olduðunuz ürünün kullaným ömrü 10 yýldýr. Bu, ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresidir. 01

6 TEKNÝK ÖZELLÝKLER Ýç Ünite Dýþ Ünite Hava filtresi 2. Ön kapak 3. Yatay hava yönlendirici kanat 4. Üst hava giriþ menfezi 5. Çalýþma durumu gösterge ledleri 6. Uzaktan kumanda sinyal algýlayýcý 7. Enerji göstergesi 8. Kompresör durum çalýþma göstergesi 9. Dönüþ havasý sýcaklýk göstergesi (Bazý modellerde) 10. Uyku konumu göstergesi 11. Zamanlayýcý göstergesi 12. Acil çalýþtýrma ve durdurma dügmesi 13. Hava giriþ menfezi (önde ve arkada) 12 02

7 TEKNÝK ÖZELLÝKLER MODELLER KAPASÝTE Soðutma Isýtma ELEKTRÝKSEL ÖZELLÝKLERÝ Çekilen Güç Soðutma Isýtma Çekilen Akým Soðutma Isýtma Elektrik Beslemesi DÝÐER ÖZELLÝKLER Isýtma Tipi Uzaktan Kumanda Uyku Konumu Nem Alma Konumu Zaman Ayarý Özelliði 3dk Güvenlik Özelliði Buz Çözme Özelliði Kompresör Tipi AÐIRLIK Ýç Ünite Net Dýþ Ünite Net Btu/h W Btu/h W W W A A V/Hz Kg Kg AFSW-09HRR1R ,1 3, V~/50Hz Isý Pompalý Rotary 9,5 30 AFSW-12HRR1R , ,4 5, V~/50Hz Isý Pompalý Rotary AFSW-18HRR1R ,15 7, V~/50Hz Isý Pompalý Rotary 13 40,5 AFSW-22HRR1R ,6 10, V~/50Hz Isý Pompalý Rotary 13 54,5 Enerji / Energy Üretici / Manufacturer Klima Air-conditioner Enerji / Energy Üretici / Manufacturer Klima Air-conditioner Enerji / Energy Üretici / Manufacturer Klima Air-conditioner Enerji / Energy Üretici / Manufacturer Klima Air-conditioner Dýþ ünite / Outside Unit Ýç ünite / Inside Unit AFSW-09HRR1R/AD0 AFSW-09HRR1R Dýþ ünite / Outside Unit Ýç ünite / Inside Unit AFSW-12HRR1R/AD0 AFSW-12HRR1R Dýþ ünite / Outside Unit Ýç ünite / Inside Unit AFSW-18HRR1R/AD0 AFSW-18HRR1R Dýþ ünite / Outside Unit Ýç ünite / Inside Unit AFSW-22HRR1R/AD0 AFSW-22HRR1R Çok verimli / More efficient B Çok verimli / More efficient B Çok verimli / More efficient B Çok verimli / More efficient B Az verimli / Less efficient Az verimli / Less efficient Az verimli / Less efficient Az verimli / Less efficient Yýllýk enerji tüketimi Annual energy consuption, (kws. Soðutma modunda) (kwh in cooling mode) (Gerçek tüketim, cihazýn (Actual consuption will nasýl ve hangi iklim depend on how the þartlarýnda kullanýldýðýna appliance is used and baðlýdýr.) climate) Soðutma kapasitesi kw Cooling output kw Enerji verimlilik oraný Energy efficiency ratio 436 2,64 3,03 Yýllýk enerji tüketimi Annual energy consuption, (kws. Soðutma modunda) (kwh in cooling mode) (Gerçek tüketim, cihazýn (Actual consuption will nasýl ve hangi iklim depend on how the þartlarýnda kullanýldýðýna appliance is used and baðlýdýr.) climate) Soðutma kapasitesi kw Cooling output kw Enerji verimlilik oraný Energy efficiency ratio 578 3,52 3,05 Yýllýk enerji tüketimi Annual energy consuption, (kws. Soðutma modunda) (kwh in cooling mode) (Gerçek tüketim, cihazýn (Actual consuption will nasýl ve hangi iklim depend on how the þartlarýnda kullanýldýðýna appliance is used and baðlýdýr.) climate) Soðutma kapasitesi kw Cooling output kw Enerji verimlilik oraný Energy efficiency ratio 868 5,28 3,04 Yýllýk enerji tüketimi Annual energy consuption, (kws. Soðutma modunda) (kwh in cooling mode) (Gerçek tüketim, cihazýn (Actual consuption will nasýl ve hangi iklim depend on how the þartlarýnda kullanýldýðýna appliance is used and baðlýdýr.) climate) Soðutma kapasitesi kw Cooling output kw Enerji verimlilik oraný Energy efficiency ratio ,30 3,06 Tam kapasite (daha yüksekdaha iyi) Full load (the higher the better) Tam kapasite (daha yüksekdaha iyi) Full load (the higher the better) Tam kapasite (daha yüksekdaha iyi) Full load (the higher the better) Tam kapasite (daha yüksekdaha iyi) Full load (the higher the better) Tip / Type Tip / Type Tip / Type Tip / Type Sadece Soðutma / Cooling only Soðutma + Isýtma / Cooling + Sadece Soðutma / Cooling only Soðutma + Isýtma / Cooling + Sadece Soðutma / Cooling only Soðutma + Isýtma / Cooling + Sadece Soðutma / Cooling only Soðutma + Isýtma / Cooling + Hava Soðutmalý / Air cooled Su Soðutmalý / Water cooled Hava Soðutmalý / Air cooled Su Soðutmalý / Water cooled Hava Soðutmalý / Air cooled Su Soðutmalý / Water cooled Hava Soðutmalý / Air cooled Su Soðutmalý / Water cooled Isýtma Kapasitesi Heating Output Isýtma Performansý Heating Performance A:Yüksek / Higher kw G:Düþük/Lower 2,99 A BCDEFG Isýtma Kapasitesi Heating Output Isýtma Performansý Heating Performance A:Yüksek / Higher kw G:Düþük/Lower 3,72 A B CDEFG Isýtma Kapasitesi Heating Output Isýtma Performansý Heating Performance A:Yüksek / Higher kw G:Düþük/Lower 5,86 A BCDEFG Isýtma Kapasitesi Heating Output Isýtma Performansý Heating Performance A:Yüksek / Higher kw G:Düþük/Lower 7,03 ABC DEFG Gürültü / Noise (db(a)re 1 pw): 34 Gürültü / Noise (db(a)re 1 pw): 37 Gürültü / Noise (db(a)re 1 pw): 41 Gürültü / Noise (db(a)re 1 pw): 40 Ayrýntýlý bilgi ürün broþüründedir Further information is contained in product brochures Ayrýntýlý bilgi ürün broþüründedir Further information is contained in product brochures Ayrýntýlý bilgi ürün broþüründedir Further information is contained in product brochures Ayrýntýlý bilgi ürün broþüründedir Further information is contained in product brochures 03

8 UZAKTAN KUMANDA Her iki tuþa, + ayný anda 3 sn den fazla basarsýnýz tuþ kilidi devreye girer. Her iki tuþa, + ayný anda 3 sn den fazla basarsanýz tuþ kilidi devreden çýkar. Herhangi bir tuþa basýldýðýnda ekran ýþýðý yanacaktýr. Sýcaklýk ayarý için için, tuþlarýný kullandýðýnýzda, ekranda göstergesi ayar sýcaklýðýný göstermek üzere yanýp sönecektir. Sabit kaldýðýnda, oda sýcaklýðýný göstermektedir. Ön yüz Hýzlý Seçim Tuþlarý Soðutma veya ýsýtma fonksiyonlarýný kolayca seçebilirsiniz. AUTO HI MED LO Ayarlama Tuþlarý Ýstediðiniz ortam sýcaklýk ayarýný yapabilirsiniz. ON OFF Fan Hýzý Seçim Tuþu Cihazýnýzýn hava üfleme miktarýný ayarlayabilirisiniz. AUTO Hl MED LO Otomatik Yüksek Orta Düþük Çalýþma Fonksiyonu Seçim Tuþu Soðutma, ýsýtma, nem alma, hava temizleme ve otomatik çalýþma fonksiyonlarýný seçebilirsiniz. Zamanlama Tuþu Cihazýnýzýn çalýþma veya durma programýný yapabilirsiniz. Uyku Konumu Tuþu Hava Yönlendirme Tuþu Üfleme havasýnýn yönünü sabit veya aþaðý ve yukarý ayarlayabilirsiniz. Açma / Kapama Tuþu Arka Yüz Sýcaklýk Sensörü (Bazý cihazlarda) Ortam Sýcaklýðýný algýlar Reset Tuþu Uzaktan kumanda ayarlarýný fabrika ayarlarýna dönüþtürür Saat Tuþu Saati ayarlamak için kulanýlýr Ýnce Pil (AAA) (1,5 V x 2 adet) 04 Kapaðý Aþaðýya Çekiniz

9 FONKSÝYONLAR Soðutma Fonksiyonunda Çalýþma AUTO HI MED LO 1) 2) tuþuna basarak klimanýzý çalýþtýrýn. tuþuna (veya çalýþma fonksiyon tuþuna ekranda iþareti çýkana kadar) basýn. ON OFF 3) tuþuna basarak ortamýn soðutulmasýný istediðiniz sýcaklýðý ayarlayýn. 4) tuþuna basarak istediðiniz hava üfleme miktarýný seçin. 5) tuþuna basarak hava yönlendirme seçiminizi yapýn. Isýtma Fonksiyonunda Çalýþma 1) tuþuna basarak klimanýzý çalýþtýrýn. 2) tuþuna (veya çalýþma fonksiyon tuþu ile ekranda iþareti çýkana kadar) basýn. 3) tuþuna basarak ortamýn ýsýtýlmasýný istediðiniz sýcaklýðý ayarlayýn. 4) tuþuna basarak istediðiniz hava üfleme miktarýný seçin. 5) tuþuna basarak hava yönlendirme seçiminizi yapýn. 05

10 FONKSÝYONLAR Nem Alma Fonksiyonunda Çalýþma AUTO HI MED LO 1) 2) tuþuna basarak klimanýzý çalýþtýrýn. tuþuna basarak ekranda iþaretini görün. ON OFF 3) tuþuna basarak ortamýn soðutulmasýný istediðiniz sýcaklýðý ayarlayýn. 4) tuþuna basarak hava yönlendirme seçiminizi yapýn. 5) fan hýzý nem alma fonksiyonunda otomatik olarak (LO) konumuna geçer ve deðiþtirilemez. Hava Temizleme Fonksiyonunda Çalýþma 1) tuþuna basarak klimanýzý çalýþtýrýn. 2) tuþuna basarak ekranda iþaretini görün. 3) tuþuna basarak istediðiniz hava üfleme miktarýný seçin. 4) tuþuna basarak hava yönlendirme seçiminizi yapýn. 06

11 FONKSÝYONLAR Otomatik Isýtma veya Soðutma Fonksiyonu Çalýþmasý AUTO HI MED LO 1) 2) tuþuna basarak klimanýzý çalýþtýrýn. tuþuna basarak ekranda iþaretini görün. 3) tuþuna basarak istediðiniz hava üfleme miktarýný seçin. ON OFF 4) tuþuna basarak hava yönlendirme seçiminizi yapýn. 5) Otomatik ýsýtma veya soðutma fonksiyonu çalýþmasýnda cihaz, mevcut ortam sýcaklýðýna baðlý olarak ýsýtma veya soðutmada çalýþacaðýna karar verir ve sadece bu fonksiyonda çalýþýr. Sýcaklýk ayarý yapýlamaz. Uyku Konumunda Çalýþma 1) Cihazýnýzý ihtiyacýnýza göre ýsýtma veya soðutma fonksiyonunda çalýþtýrýn. 2) tuþuna basarak ekranda iþaretini görün. 3) Cihazýnýz otomatik olarak ayarladýðýnýz sýcaklýk deðerini 2 saat süresince her 1 saatte, soðutmada çalýþýyor ise 1 C arttýrýr, ýsýtmada çalýþýyor ise 1 C azaltýr ve bu yeni ayar sýcaklýðýnda zaman programý veya uzaktan kumanda ile kapatýlýncaya kadar çalýþmaya devam eder. 07

12 FONKSÝYONLAR Zaman Ayarlý Çalýþtýrma veya Durdurma A. Cihazýnýz çalýþýr durumda iken zaman ayarý ile otomatik durdurulmasý Cihazýn herhangi bir fonksiyonda çalýþýr durumda iken (uzaktan kumandanýzýn açýk olduðunu kontrol ediniz) tuþuna basýn (uzaktan kumanda ekranýnda OFF çýkar). Cihazýn kapanmasýný istediðiniz süreyi sýcaklýk ayar tuþlarý ile (yukarý tuþu +1 saat, aþaðý tuþu +10 dk seçimi yapar) ayarlayýp tekrar tuþuna basýn. Cihaz üzerindeki zamanlayýcý ýþýðý yanacaktýr. Uzaktan kumanda üzerinde de 10 sn de bir cihazýn kapanacaðý süre gösterilecektir. Ayarlanan süre sonunda cihaz bir defaya mahsus otomatik kapanacaktýr. B. Cihazýnýz kapalý durumda iken zaman ayarý ile otomatik çalýþtýrýlmasý Cihaz çalýþmýyor iken (uzaktan kumandanýzýn da kapalý olduðunu kontrol ediniz) tuþuna basýn (uzaktan kumanda açýlýr ve ekranýnda ON çýkar). Cihazýn çalýþmaya baþlayacaðý süreyi sýcaklýk ayar tuþlarý ile (yukarý tuþu +1 saat, aþaðý tuþu +10 dk seçimi yapar) ayarlayýp tekrar bu tuþa basýn. Cihaz üzerindeki zamanlayýcý ýþýðý yanacaktýr. Cihazýn daha önce ayarlanmýþ olan çalýþma fonksiyonu, sýcaklýk ayarý, fan hýzý, hava yönlendirme için deðiþiklik yapmak isterseniz bunlarý seçin. Bu seçimleri yaparken cihaz ile uzaktan kumandanýn haberleþtiðine dair sinyal sesine dikkat edin. Cihazýn çalýþmaya baþladýktan sonra kapanmasýný istemiyor iseniz baþka bir iþlem yapmayýn. Uzaktan kumanda 10 sn sonra kapanacak ve 10 sn de bir cihazýn açýlacaðý süre gösterilecektir. Ayarlanan süre sonunda cihaz bir defaya mahsus çalýþmaya baþlayacak ve siz kapatmadýðýnýz süre çalýþmaya devam edecektir. C. Cihazýnýz kapalý durumda iken zaman ayarý ile otomatik çalýþtýrýlmasý ve durdurulmasý Cihaz çalýþmýyor iken (uzaktan kumandanýzýn da kapalý olduðunu kontrol ediniz) tuþuna basýn (uzaktan kumanda açýlýr ve ekranýnda ON çýkar). Cihazýn çalýþmaya baþlayacaðý süreyi sýcaklýk ayar tuþlarý ile (yukarý tuþu +1 saat, aþaðý tuþu +10 dk seçimi yapar) ayarlayýp tekrar bu tuþa basýn. Cihaz üzerindeki zamanlayýcý ýþýðý yanacaktýr. Bu tuþa tekrar basýn (uzaktan kumanda ekranýnda OFF çýkar). Cihazýn çalýþmaya baþladýktan sonra kapanacaðý süreyi sýcaklýk ayar tuþlarý ile (yukarý tuþu +1 saat, aþaðý tuþu +10 dk seçimi yapar) ayarlayýp tekrar bu tuþa basýn. Cihazýn daha önce ayarlanmýþ olan çalýþma fonksiyonu, sýcaklýk ayarý, fan hýzý, hava yönlendirme için deðiþiklik yapmak isterseniz bunlarý seçin. Bu seçimleri yaparken cihaz ile uzaktan kumandanýn haberleþtiðine dair sinyal sesine dikkat edin. Uzaktan kumanda 10 sn sonra kapanacak ve 10 sn ara ile cihazýn açýlacaðý ve kapanacaðý süre gösterilecektir. Ayarlanan süre sonunda cihaz bir defaya mahsus otomatik çalýþmaya baþlayacak ve yine ayarlanan süre sonunda otomatik kapanacaktýr. 08

13 DÝKKAT EDÝLECEK NOKTALAR 1. Aþaðýdaki durumlardan herhangi biri ile karþýlaþýrsanýz, klimayý kapatýn, elektriðini kesin ve servis merkezini arayarak bilgi verin: Tuþlar normal çalýþmýyor. Klimanýn içine bir þey düþürdünüz. Klima anormal çalýþýyor. 2. Klima monte edilirken özel bir kablo ve baðlantý soketi kullanýlmalýdýr. Diðer cihazlarda kullanýlan enerji baðlantý soketlerinin kullanýlmasýna izin verilmez. Eðer, voltaj düþer veya yükselirse, klima devreye girmeyecek veya düzgün çalýþmayacaktýr. Sadece belirlenmiþ kapasitede sigorta kullanýlmalý ve sigorta yandýðýnda yerine tel baðlanmamalýdýr. Klima çalýþýrken, cihazýn ve çevredeki kiþilerin zarar görmesinden kaçýnmak için, hava giriþ ve çýkýþlarýna yabancý cisimlerin konmamasýna dikkat edin. 3. Klimayý temizlerken üzerine su dökmeyin. Cihazýn üzerine içi su dolu kaplar koymayýn. 4. Üflenen havanýn özellikle, çocuklarýn, yaþlýlarýn ve hasta insanlarýn üzerine vurmamasýna dikkat edin. 5. Eðer klimayý uzun süre kullanmayacaksanýz, ana elektrik baðlantýsýný kesin ve uzaktan kumandanýn pillerini çýkarýn. 6. Sýcak nesneleri veya ýsýtýcýlarý çevresine koymayýn. Çünkü, ýsý plastik parçalara zarar verebilir. 7. Çamaþýr veya benzeri þeyleri hava çýkýþ menfezine asmayýn, çünkü, klimanýn performansý düþer ve arýzalara neden olabilir. 8. Üflenen havanýn, özellikle de dýþ üniteden üflenen havanýn direkt olarak hayvanlara ve bitkilere gelmesine izin vermeyin. 09

14 KLÝMANIZI DOÐRU KULLANMAK ÝÇÝN Gürültü ve enerji tüketiminin az olmasý için aþaðýdaki hususlarý aklýnýzda tutun. 1.Hava filtresini sýk sýk temizleyin. Týkanmýþ hava filtresi daha az hava geçiþine izin vereceði için klimanýzýn performansý düþecektir. Hava filtrelerini ayda bir defa temizlenmesini öneririz. Tozlu ortamlarda filtre daha sýk temizlenmelidir. Not:Yýkadýktan sonra hava filtresini gölgede kurutunuz. 2.Hava giriþ ve çýkýþ menfezlerini açýk tutunuz. Oda sýcaklýðýný her noktada eþit tutabilmek için, hava çýkýþ noktalarýnda engel olmadýðýndan veya içerdeki hava akýmýnýn engellenmediðinden emin olun. 3.Soðutma esnasýnda, ýsý kaynaklarýný kontrol edin. Eðer güneþ ýþýðý direkt olarak odanýn içine vuruyorsa, perdeleri kapatmalýsýnýz. Soðutma sýrasýnda, kapý ve pencereleri gerekli olmadýkça açmayýnýz. 4.Uygun oda sýcaklýðýna ayarlayýn En rahat ortam, oda sýcaklýðý ile dýþ sýcaklýk arasýndaki sýcaklýk farký 7~8 ºC olacak þekilde ayarlandýðýnda elde edilir. Eðer ayarlanan sýcaklýk 1ºC arttýrýlýrsa (soðutma modunda) veya 1ºC azaltýlýrsa (ýsýtma modunda) daha fazla enerji tasarrufu yapýlacaktýr.! 10

15 TEMÝZLÝK VE BAKIM Temizlik ve bakým yapmadan önce ana enerji baðlantýsýný kestiðinizden emin olun. Ön Panel 1-Hava filtresinin bakýmý Sökmek Kapaktaki yuvalardan tutun ve ön kapaðý oklarla gösterildiði þekilde açýn. Daha sonra filtreyi dýþarý alýn. Hava Filtresi Temizlemek Filtreyi yavaþça silkeleyin veya üzerindeki toz ve kiri bir elektrik süpürgesi ile temizleyin. Eðer çok kirli ise, su ile temizleyin, durulayýn ve kurutun. Yerine Takmak Ön kapaðý açýn. Hava filtresini, oklarla gösterildiði þekilde orijinal konumuna yerleþtirin. Kapaðý yavaþça düzgün kapandýðýný gösteren bir 'klik' sesi duyulana dek aþaðý bastýrarak kapatýn. Ön Panel Not: Hava filtresini hiçbir zaman direkt gün ýþýðýnda veya ateþte kurutmayýn, çünkü deforme olabilir. 50 ºC'den daha sýcak su ile temizlemekte deformasyona yol açacaktýr. Hava Filtresi 2-Klimanýn temizlenmesi Klimayý hafif nemli bir bez ile siliniz. Notlar: Benzin, boyalar, kimyasal bazlý bezler, deterjanlar bu cihaza zarar verir. Temizlik için bu ürünleri kullanmayýn. Cihazýn üzerine su püskürtmek arýzalara neden olacaktýr. Klimayý temizlemek için, kimyasal spreyleri direkt olarak kullanmayýn. 3-Klimanýn kullanýlacaðý sezon baþýnda Hava giriþlerinde veya iç ve dýþ ünitenin hava çýkýþlarýnda týkanma olup, olmadýðýný kontrol edin. Eðer çok fazla toz birikmiþse, temizlenmelidir. Filtre olmaksýzýn çalýþtýrýlan bir klima toz ve kir yüzünden arýza yapacaktýr. Bu nedenle filtrenin yerine takýlmasý gereklidir. Su tahliye borusunun týkanmadýðýný ve hasar görmediðini kontrol edin. 4-Klimanýn kullanýldýðý sezon sonunda Güneþli bir günde, fan havalandýrma modunu seçin ve iç ünitenin fanýný yarým gün boyunca cihazýn içini kurutmasý için çalýþtýrýn. Filtreyi temizleyin. Elektrik baðlantýsýný kesin. Uzaktan kumandanýn pillerini çýkarýn. 5- Yýlda bir kez yetkili bir servise klimanýza periyodik bakým yaptýrmanýzý öneririz. 11

16 AÞAÐIDAKÝ DURUMLAR ARIZA DEÐÝLDÝR Su akýþ sesleri problem deðildir: Ünite çalýþýrken veya durdurulduðu sýrada hýþýrtý veya þýrýltý sesleri gelebilir.bu sistemde akan soðutkanýn sesidir. Çatýrtý sesleri gelebilir: Ünitenin çalýþmasý sýrasýnda çýtýrtý sesleri gelebilir. Bu ses sýcaklýk deðiþimleri nedeniyle parçalarýn büzüþmesi veya genleþmesi sebebiyle çýkmaktadýr. Cihazdan koku geliyor: Bunun nedeni sistemin içerden aldýðý havayý geri üflemesi ve ortamdaki boya sigara gibi kokularý yeniden odaya vermesidir. Soðutma modundayken, ünite fan moduna dönmekte: Isý deðiþtiricisi üzerinde karlanmayý engellemek için,bir süreliðine ünite fan moduna döner ardýndan soðutma modunda devam eder. Ünite hemen çalýþmaya baþlamýyor: Ünite durdurulduðunda sistem korumasý nedeniyle 3 dakika geçmeden yeniden çalýþmaz. Devre gecikme korumasý etkin durumdadýr. Isýtma modundayken, iç üniteden buhar çýkýyor: Bu dýþ ünitedeki karlanmayý çözerken meydana gelir. (Defrost yapma iþlemi sýrasýnda) Cihazýnýz çalýþýr konumda iken elektrik kesilip tekrar geldiðinde, elektrik kesilmesinden önceki çalýþtýðý þekilde çalýþmaya devam eder. (Auto Restart Özelliði) Cihazýnýz ýsýtma fonksiyonunda çalýþtýrýldýðýnda, ortama soðuk hava üflenmemesi için fan, cihazýn ýsýnma süresi kadar bekledikten sonra devreye girer. Bu süre zarfýnda cihaz üzerindeki göstergede zaman ayarý göstergesi yanýp söner. Isýtma fonksiyonu çalýþmasý sýrasýnda zaman zaman dýþ ünitede buzlanma meydana gelmektedir. Cihazýnýz buz çözme fonksiyonunu yerine getirmek için faný durdurur. Bu süre zarfýnda cihaz üzerindeki göstergede zaman ayarý göstergesi yanýp söner. Buz çözme iþlemi bittikten sonra cihaz normal çalýþmaya devam eder. 12

17 YETKÝLÝ SERVÝSÝ ARAMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER Aþaðýdaki hususlarý gözden geçirerek, sorunlarý giderebilir, böylece zamandan ve paradan tasarruf yapabilirsiniz. 1-Cihaz çalýþmýyor. Cihazýn elektriðe baðlý olduðunu kontrol edin, fiþin sokete takýlý olduðundan ve güç anahtarýnýn kapalý olmadýðýndan emin olun. Sigortanýn atýp atmadýðýný kontrol edin.? 2-Soðutma modunda oda sýcaklýðý düþmüyor. Sýcaklýk ayarýnýn doðru yapýldýðýný kontrol edin. Güneþ ýþýðýnýn odanýn içine direkt olarak girmesini önleyin Kapý, pencere ve perdeleri açýk tutmayýn. Hava giriþini veya iç ve dýþ ünitenin hava çýkýþlarýnýn engellenmediðinden emin olun. Oda içinde, saç kurutma makinasý, elektrikli fýrýn vb. aletler kullanmayýn. Hava filtresinin týkalý olmadýðýný kontrol edin. Odanýn içinde çok fazla insan olmadýðýndan emin olun. 3-Isýtma modunda, oda sýcaklýðý yükselmiyor. Sýcaklýk ayarýnýn doðru yapýldýðýný kontrol edin. Kapý, pencere ve perdeleri açýk tutmayýn. Dýþ hava sýcaklýðýnýn çok düþük olup olmadýðýna bakýn. (0 C nin altýnda). Klimanýn donmadýðýndan emin olun. Cihazýn donma koruma modunda olup olmadýðýný kontrol edin. Uzaktan kumandanýn pillerinin zayýflamadýðýný kontrol edin? 13

18 ACÝL DURUMLARDA KULLANIM Cihazýnýzý hem uzaktan kumanda ile hem de acil çalýþtýrma butonu ile çalýþtýrabilirsiniz. A. Uzaktan kumanda Fonksiyonlarý: Bakýnýz uzaktan kumandanýn kullanýlmasý B. Acil çalýþtýrma butonu aþaðýdaki gibidir. Ön paneli açýn(çekerek). butona basýn, ünite otomatik olarak devreye girecektir. Oda sýcaklýðý 25 C ye eþit veya büyük ise soðutma konumunda çalýþýr. Oda sýcaklýðý 20 C ye eþit veya küçük ise ýsýtma konumunda çalýþýr. Oda sýcklýðý 20 C ile 25 C arasýnda ise sadece soðutmalý modellerde nem giderme, Isý pompalý modellerde fan konumunda çalýþýr Btu/h Btu/h 14

19 KASET TÝPÝ SPLÝT KLÝMA 2 (iki)

20 ÇAÐRI MERKEZÝ www airfel com GÜN Kesintisiz Hizmet %100 MÜÞTERÝ MEMNUNÝYETÝ YAYGIN SERVÝS GARANTÝ AVANTAJLARI AFSW0108-R0

21 USER MANUAL WALL TYPE SPLIT AIR CONDITIONER AFSW-09HRR1R AFSW-12HRR1R AFSW-18HRR1R AFSW-22HRR1R

22

23 Dear Customer; Thank you for purchasing AIRFEL product manufactured with utmost attention in our modern facilities. AIRFEL is one of the SANKO Holding Companies founded in 1999, and up to date, continued developing in the air conditioning industry. AIRFEL offers to its customers with wide range of service and sales network all over the world with 4 production facilities, in Turkey, in Adapazarý/ Hendek. The main goal of AIRFEL is to offer the products and services to the end users with the latest global standards and become the symbol of the quality and reliability by the high environmental sensitivity. In AIRFEL user manual you can find information about product specifications, functions, highlights, operating and maintenance instructions. To use your appliance efficiently please read the manual carefully before operating and keep the manual for future consultation. If you have any enquiries please contact AIRFEL

24 CONTENTS IMPORTANT POINTS WHILE USING YOUR AIR CONDITIONER TECHNICAL SPECIFICATIONS REMOTE CONTROL FUNCTIONS Running on Cooling Function Running on Heating Function Running on Dehumidifying Function Running on Air Cleaning Function Running on Automatic Heating and Cooling Function Running on Sleeping Position Timer Feature IMPORTANT POINTS TO USE YOUR AIR CONDITIONER RIGHT CLEANING AND MAINTENANCE CASES BELOW IS NOT A BREAKDOWN THINGS TO DO BEFORE CALLING AUTHORIZED SERVICE RUNNING ON EMERGENCY CASES

25 IMPORTANT POINTS WHILE USING YOUR AIR CONDITIONER The electric line that you will connect your air conditioner must have grounding. Please check your electric line for compatibility. Make your grounding system with an expert electrician. Our company will not be responsible for the problems resulting from the electric system. Please make sure that your electric feed is V/50Hz. Use an appropriate delayed type (C-type) automatic switch. Do not take out the plug holding from the cord. A damage in the cord could lead to an electric shock. For the validity of your warranty and proper first run of your air conditioner, please make authorized services to do this operation. Do not touch your air conditioner with wet hands. While cleaning your filters, do not touch the metal pieces. This can cause serious injury. Use your air conditioner only for cooling, heating, dehumidifying and air cleaning of the areas besides any purposes (drying clothes, storing food, animals, plant growth etc.). Don't close the air intakes and outlets of your air conditioner. This can lead to performance loss and improper run of your air conditioner. While your air conditioner is running, do not insert your hands or any other objects in inner or outdoor unite, fan blowers in the indoor unit can lead injuries. Do not use any heating device nearby your air conditioner. The heat generated by these devices can damage the parts of your air conditioner. Do not spray any flammable or cooler gases towards air conditioner. Note: Due to development activities in our company, we keep rights to change product specification without any announcement. For nominal value T1 Climate conditions described in TS EN are predicated. Symbols on the product or the values in the printed materials or documents given with the product, are the values according to related standards and realized in laboratory conditions. These values can change according to usage and environmental conditions. Out of the test temperature range it is natural to have change in heating and cooling capacities of your air conditioner. 01

26 TECHNICAL SPECIFICATIONS In Door Unit Out Door Unit Air filter 2. Front cover 3. Louver 4. Air intake 5. Display panel 6. Signal receiver 7. Energy display 8. Compressor status running display 9. Temperature Display (In some models) 10. Sleep mode display 11. Timer display 12. Emergency run and stop button 13. Air Intake (front and back) 02

27 TECHNICAL SPECIFICATIONS MODELS CAPACITY Cooling Heating ELECTRICAL FEATURES Power Load Cooling Heating Current Load Cooling Heating Electric Supply OTHER FEATURES Heating Type Remote Control Sleep Mode Dehumidifying Mode Timer Feature 3 min Security Feature Auto Defrost Feature Compressor Type WEIGHT In Door Unit Net Out Door Unit Net Btu/h W Btu/h W W W A A V/Hz Kg Kg AFSW-09HRR1R ,1 3, V~/50Hz Head Pump Rotary 9,5 30 AFSW-12HRR1R , ,4 5, V~/50Hz Head Pump Rotary AFSW-18HRR1R ,15 7, V~/50Hz Head Pump Rotary 13 40,5 AFSW-22HRR1R ,6 10, V~/50Hz Head Pump Rotary 13 54,5 Enerji / Energy Üretici / Manufacturer Klima Air-conditioner Enerji / Energy Üretici / Manufacturer Klima Air-conditioner Enerji / Energy Üretici / Manufacturer Klima Air-conditioner Enerji / Energy Üretici / Manufacturer Klima Air-conditioner Dýþ ünite / Outside Unit Ýç ünite / Inside Unit AFSW-09HRR1R/AD0 AFSW-09HRR1R Dýþ ünite / Outside Unit Ýç ünite / Inside Unit AFSW-12HRR1R/AD0 AFSW-12HRR1R Dýþ ünite / Outside Unit Ýç ünite / Inside Unit AFSW-18HRR1R/AD0 AFSW-18HRR1R Dýþ ünite / Outside Unit Ýç ünite / Inside Unit AFSW-22HRR1R/AD0 AFSW-22HRR1R Çok verimli / More efficient B Çok verimli / More efficient B Çok verimli / More efficient B Çok verimli / More efficient B Az verimli / Less efficient Az verimli / Less efficient Az verimli / Less efficient Az verimli / Less efficient Yýllýk enerji tüketimi Annual energy consuption, (kws. Soðutma modunda) (kwh in cooling mode) (Gerçek tüketim, cihazýn (Actual consuption will nasýl ve hangi iklim depend on how the þartlarýnda kullanýldýðýna appliance is used and baðlýdýr.) climate) Soðutma kapasitesi kw Cooling output kw Enerji verimlilik oraný Energy efficiency ratio 436 2,64 3,03 Yýllýk enerji tüketimi Annual energy consuption, (kws. Soðutma modunda) (kwh in cooling mode) (Gerçek tüketim, cihazýn (Actual consuption will nasýl ve hangi iklim depend on how the þartlarýnda kullanýldýðýna appliance is used and baðlýdýr.) climate) Soðutma kapasitesi kw Cooling output kw Enerji verimlilik oraný Energy efficiency ratio 578 3,52 3,05 Yýllýk enerji tüketimi Annual energy consuption, (kws. Soðutma modunda) (kwh in cooling mode) (Gerçek tüketim, cihazýn (Actual consuption will nasýl ve hangi iklim depend on how the þartlarýnda kullanýldýðýna appliance is used and baðlýdýr.) climate) Soðutma kapasitesi kw Cooling output kw Enerji verimlilik oraný Energy efficiency ratio 868 5,28 3,04 Yýllýk enerji tüketimi Annual energy consuption, (kws. Soðutma modunda) (kwh in cooling mode) (Gerçek tüketim, cihazýn (Actual consuption will nasýl ve hangi iklim depend on how the þartlarýnda kullanýldýðýna appliance is used and baðlýdýr.) climate) Soðutma kapasitesi kw Cooling output kw Enerji verimlilik oraný Energy efficiency ratio ,30 3,06 Tam kapasite (daha yüksekdaha iyi) Full load (the higher the better) Tam kapasite (daha yüksekdaha iyi) Full load (the higher the better) Tam kapasite (daha yüksekdaha iyi) Full load (the higher the better) Tam kapasite (daha yüksekdaha iyi) Full load (the higher the better) Tip / Type Tip / Type Tip / Type Tip / Type Sadece Soðutma / Cooling only Soðutma + Isýtma / Cooling + Sadece Soðutma / Cooling only Soðutma + Isýtma / Cooling + Sadece Soðutma / Cooling only Soðutma + Isýtma / Cooling + Sadece Soðutma / Cooling only Soðutma + Isýtma / Cooling + Hava Soðutmalý / Air cooled Su Soðutmalý / Water cooled Hava Soðutmalý / Air cooled Su Soðutmalý / Water cooled Hava Soðutmalý / Air cooled Su Soðutmalý / Water cooled Hava Soðutmalý / Air cooled Su Soðutmalý / Water cooled Isýtma Kapasitesi Heating Output Isýtma Performansý Heating Performance A:Yüksek / Higher kw G:Düþük/Lower 2,99 A BCDEFG Isýtma Kapasitesi Heating Output Isýtma Performansý Heating Performance A:Yüksek / Higher kw G:Düþük/Lower 3,72 A B CDEFG Isýtma Kapasitesi Heating Output Isýtma Performansý Heating Performance A:Yüksek / Higher kw G:Düþük/Lower 5,86 A BCDEFG Isýtma Kapasitesi Heating Output Isýtma Performansý Heating Performance A:Yüksek / Higher kw G:Düþük/Lower 7,03 ABC DEFG Gürültü / Noise (db(a)re 1 pw): 34 Gürültü / Noise (db(a)re 1 pw): 37 Gürültü / Noise (db(a)re 1 pw): 41 Gürültü / Noise (db(a)re 1 pw): 40 Ayrýntýlý bilgi ürün broþüründedir Further information is contained in product brochures Ayrýntýlý bilgi ürün broþüründedir Further information is contained in product brochures Ayrýntýlý bilgi ürün broþüründedir Further information is contained in product brochures Ayrýntýlý bilgi ürün broþüründedir Further information is contained in product brochures 03

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. duvar tipi mono split klima kullanma kýlavuzu 70004 90004 12004 18014 24014 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur Kod No: B.1.2.6 Kitap Baský Tarihi:060110 Revizyon No: 060110 FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu .. ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS AKSESUARLAR ACCESSORIES Sayfa/Page 9~ VENCO ER enerji geri kazanım cihazları, rotorlu tip eşanjörü sayesinde, yüksek enerji tasarrufu sağlamak

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kýlavuzu LG-BKE 7635 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 220109 Kitap Baský Tarihi: 220109 Revizyon No: 0 FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Garanti

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

CHARACTERISTICS UNITY KENAR KONTROL CİHAZI (UEC01) KULLANIM KLAVUZU GENEL ÖZELLİKLER UNITY EDGE CONTROL DEVICE (UEC01) USER S MANUAL

CHARACTERISTICS UNITY KENAR KONTROL CİHAZI (UEC01) KULLANIM KLAVUZU GENEL ÖZELLİKLER UNITY EDGE CONTROL DEVICE (UEC01) USER S MANUAL UNITY KENAR KONTROL CİHAZI (UEC01) KULLANIM KLAVUZU UNITY EDGE CONTROL DEVICE (UEC01) USER S MANUAL GENEL ÖZELLİKLER Mikroişlemci tabanlı Yüksek hassasiyet Otomatik merkezleme özelliği Sabit hız, sensöre

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO CAS 13304 DA http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578036

Kullanım kılavuzunuz BEKO CAS 13304 DA http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578036 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022. Kullaným Kýlavuzu

Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022. Kullaným Kýlavuzu Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022 Kullaným Kýlavuzu 2 ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 03 GARANTÝ ve SERVÝS 04 AÇIKLAMALAR 05 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 08 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 PARÇALAR

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kýlavuzu LG-BKE 8500 D LG-BKE 8600 D LG-BKE 8650 D LG-BKE 8700 D LG-BKE 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

CNC MACH breakout board user manual V8 type

CNC MACH breakout board user manual V8 type CNC MACH breakout board user manual V8 type 1 Catalogue CNC Router breakout board V8 type user manual... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1) Brief introduction:...3 2) Breakout board drawing:...4 3) Wiring:...5

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. duvar tipi mono split klima kullanma kýlavuzu 90114 12114 18114 24114 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

VRE SERS ELEKTRONK TERMK RÖLELER VRE SERIES ELECTRONIC THERMAL OVERLOAD RELAY

VRE SERS ELEKTRONK TERMK RÖLELER VRE SERIES ELECTRONIC THERMAL OVERLOAD RELAY VRE SERS ELEKTRONK TERMK RÖLELER VRE SERIES ELECTRONIC THERMAL OVERLOAD RELAY Teknik Özellikler 1.Standartlar : IEC 60947-4-1, TS EN 60947-4-1 2.Depolama Sıcaklıı : - 40 0 C +70 0 C 3.Çalıma Sıcaklıı :

Detaylı

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Fabrika Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi L Blok No: 3 İkitelli / İstanbul Türkiye Telefon: +90 212 494 44 60 Fax: +90 212 494 44 61 E-mail

Detaylı

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code:

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: MOTORLU ÇOKLU ASTAR KESME MAKİNESİ MOTOR DRIVEN LINING CUTTING MACHINE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8461.90.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 190109 Kitap Baský Tarihi: 190109 Revizyon No: 0 FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Garanti

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1185 GRD 1245

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1185 GRD 1245 Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1185 GRD 1245 Ýçindekiler 1. Klimanýzý kullanmadan önce yapýlmasý gereken iþlemler ve güvenlik uyarýlarý...2 2. Klimanýzýn teknik özellikleri...3 Ýç ünite...4

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. Klima Kullanma kýlavuzu 071410 09141 12141 0 0 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Teknik Özellikler Technical Specifications

Teknik Özellikler Technical Specifications Teknik Özellikler Technical Specifications CiHAZ TiPi Nominal Kapasite (kw) Nominal Capacity Kompresör Tipi Compressor Type NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG

Detaylı

KASET TÝPÝ KLÝMA AUG SERÝSÝ

KASET TÝPÝ KLÝMA AUG SERÝSÝ KASET TÝPÝ KLÝMA AUG SERÝSÝ Kullaným Kýlavuzu web: www.alarko-carrier.com.tr e-posta: info@alarko-carrier.com.tr ÝSTANBUL: GOSB - Gebze Org. San. Bölgesi, Þ. Bilgisu Cad. 41480 Gebze-KOCAELÝ Tel: (0262)

Detaylı

ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY. Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06

ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY. Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06 ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06 2 ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 03 GARANTÝ ve SERVÝS 04 AÇIKLAMALAR 05 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 09 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 12 PARÇALAR

Detaylı

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127 Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127 Ýçindekiler 1. Klimanýzý kullanmadan önce yapýlmasý gereken iþlemler ve güvenlik uyarýlarý...2 2. Klimanýzýn teknik özellikleri...3 Ýç ünite...4

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 7505 D 7605 D 7655 D 7705 D 7805 D

Klima Kullanma Kılavuzu 7505 D 7605 D 7655 D 7705 D 7805 D Klima Kullanma Kılavuzu 7505 D 7605 D 7655 D 7705 D 7805 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. Klima Kullanma kýlavuzu 90040 12040 15040 18040 24040 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz.

Detaylı

penremote KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL

penremote KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL penremote KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL 2 İÇİNDEKİLER / CONTENT Airfel kalemkumanda hakkında 5 Giriş 7 Kumanda ayarları ile ilgili genel bilgiler 7 Kumandayı ilk kez açmak 8 Manual sekmesi 10 Automatic

Detaylı

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS aircoolers Evaporatörler Aircoolers CEILING TYPE AIR COOLERS Teknik Bilgiler / Technical Details UYGULAMA Ürünlerimiz, endüstriyel ve ticari soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, şoklama hücreleri ve serinletilme

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. inverter mono split klima kullanma kýlavuzu 12060 18060 24060 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

ALK 5095 - ALK 5125 ALK 5185 - ALK 5245

ALK 5095 - ALK 5125 ALK 5185 - ALK 5245 ALK 5095 - ALK 5125 ALK 5185 - ALK 5245 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için,

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu BEKO 107410 BEKO 109410 BEKO 112410

Klima Kullanma Kılavuzu BEKO 107410 BEKO 109410 BEKO 112410 Klima Kullanma Kılavuzu BEKO 107410 BEKO 109410 BEKO 112410 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. inverter mono split klima kullanma kýlavuzu 12060 18060 24060 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu . Kitap Revizyon Tarihi:050705 Kitap Baský Tarihi: 050705 Kitap Revizyon No: 1 CARRIER Duvar Tipi Klima SilenTECH- 53HQV Kullaným

Detaylı

SM2008FFN Series Fan Coil Controller

SM2008FFN Series Fan Coil Controller SM28FFN Series Fan Coil Controller PRODUCT DATA AND INSTALLATION GUIDE SM28FFN series controllers, mounted onto standard junction boxes are stand alone microprocessor based controllers with LCD display.

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 5465 D

Klima Kullanma Kılavuzu 5465 D Klima Kullanma Kılavuzu 5465 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için, bu kýlavuzun

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 7785 DD

Klima Kullanma Kılavuzu 7785 DD Klima Kullanma Kılavuzu 7785 DD Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için, bu kýlavuzun

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Değerli Daxom Kullanıcısı,

Değerli Daxom Kullanıcısı, Değerli Daxom Kullanıcısı, Cihazın fonksiyonunu doğru olarak yerine getirmesi ve güvenliğiniz için cihazın montaj ve kullanımı esnasında kullanma kılavuzunda belirtilen talimatlara uyunuz. Yetkisiz olarak

Detaylı

Değerli Daxom Kullanıcısı,

Değerli Daxom Kullanıcısı, Değerli Daxom Kullanıcısı, Cihazın fonksiyonunu doğru olarak yerine getirmesi ve güvenliğiniz için cihazın montaj ve kullanımı esnasında kullanma kılavuzunda belirtilen talimatlara uyunuz. Yetkisiz olarak

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Duvar Tipi M5WM010GR Ýç Ünite M5WM015GR Ýç Ünite M5WM020GR Ýç Ünite M5WM025GR Ýç Ünite Kaset Tipi M5CK020CR Ýç Ünite M5CK025AR Ýç Ünite M5CK030AR Ýç Ünite M5CK050AR Ýç Ünite MPLCKCR-G7-R

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS. connectors

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS. connectors 63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS connectors 38 63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS connectors Mermer ocakları ve maden ocakları, limanlar

Detaylı

Nem Giderme konumu... 10 11 Aerosense konumu. 12 Akýllý Nem Kontrolü... 1 3

Nem Giderme konumu... 10 11 Aerosense konumu. 12 Akýllý Nem Kontrolü... 1 3 Inverter Mono Split Klima Kullanma Kýlavuzu LG-BKE 9500 LG-BKE 9600 D D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO 7605 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3980192

Kullanım kılavuzunuz BEKO 7605 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3980192 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO 7605 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Otomatik Konveyörlü Kurutma Fırınları. Automatic Type Ovens with Conveyor

Otomatik Konveyörlü Kurutma Fırınları. Automatic Type Ovens with Conveyor Otomatik Konveyörlü Kurutma Fırınları Otomatik Kot Kurutma Fırını, işletmenin iş akışı veya yerleşim planına göre U önüşlü ya da Tünel Tip olarak seçilir. Fırınlarda termoblok (ısıtma ünitesi) fırının

Detaylı

SC Pre-Heater Kullanma Kılavuzu

SC Pre-Heater Kullanma Kılavuzu Çalıştırma ve Isıtıcı çalıştırma Su ısıtıcısı bir düğmeyi kullanarak ya da bir zamanlayıcı aracılığıyla açılabilir. Isıtıcıyı açmadan önce aracın ısıtma sistemini Ilık olarak ayarlayın. Standart zamanlayıcı

Detaylı

Sirkülasyon Pompaları

Sirkülasyon Pompaları Sirkülasyon Pompaları Circulation Pumps Dünyayı koruyan teknolojilerle daha konforlu bir hayat için çalışıyoruz.. Dünyanın önde gelen markaları, uzmanları, bilim insanları ve profesyonel kadroları, gelişen

Detaylı

ENTES RS-USB2 RS485 / USB CONVERTER

ENTES RS-USB2 RS485 / USB CONVERTER ENTES RS-USB2 RS485 / USB CONVERTER Entes RS-USB2 Converter connects the computer to the devices, which communicate on RS485 communication port via USB port. In this case, you can use your USB port as

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Arıza Giderme. Troubleshooting

Arıza Giderme. Troubleshooting Arıza Giderme Sorun Olası Nedenler Giriş Gerilimi düşük hata mesajı Şebeke giriş gerilimi alt seviyenin altında geliyor Şebeke giriş gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartı hatası

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

MPC 9000 A F.01U.500.376. Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi

MPC 9000 A F.01U.500.376. Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi TR GB Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi Product description / Installation manual Operating and display unit with panel controller F.01U.500.376 HBC 0010 A CPH

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu 6 720 868 66 (2016/11) TR Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kablolu Kumandanın

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BAÞLARKEN... 2 EMNÝYET TEDBÝRLERÝ... 3 PLATINUM A ÝÇ ÜNÝTENÝN GÖRÜNÜMÜ... 4 AIR PLUS ÝÇ ÜNÝTENÝN GÖRÜNÜMÜ... 4 ECOPLUS ÝÇ ÜNÝTENÝN GÖRÜNÜMÜ... 5 DIÞ ÜNÝTENÝN GÖRÜNÜMÜ... 5 UZAKTAN KUMANDA -

Detaylı

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES OPTIONAL FEATURES OPSİYONEL ÖZELLİKLER

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES OPTIONAL FEATURES OPSİYONEL ÖZELLİKLER R41A Heat Pump Isı Geri Kazanım STANDART ÖZELLİKLER Dış ortam atmosfer şartlarına dayanıklı, elektrostatik toz boya kaplı galvaniz çelik saç dış kaset Hava akımından bağımsız kontrol panosu Cihazın çalışma

Detaylı

RAV-SM-KRT. DUVAR TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-KRT. DUVAR TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-KRT DUVAR TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:080306 Kitap Baský Tarihi:080306 Revizyon No: 1 TOSHIBA Duvar Tipi Split Klima RAV-SM-KRT Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

RAV-SM-XT. YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-XT. YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-XT YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:150205 Kitap Baský Tarihi:150205 Revizyon No: 0 TOSHIBA Yer/Tavan (Konsol) Tipi Split Klima RAV-SM-XT

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA

EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA Doğadan Gelen Esinti... İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ TERMODİNAMİK İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Doğadan Gelen Esinti... İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Çevre Dostu Enerji Tasarruflu Akıllı

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Değerli Daxom Kullanıcısı,

Değerli Daxom Kullanıcısı, Değerli Daxom Kullanıcısı, Cihazın fonksiyonunu doğru olarak yerine getirmesi ve güvenliğiniz için cihazın montaj ve kullanımı esnasında kullanma kılavuzunda belirtilen talimatlara uyunuz. Yetkisiz olarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Uzaktan kumandanın Tutulması... Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri... İşlev Tuşları... LCD Üzerindeki Göstergeler...

İÇİNDEKİLER. Uzaktan kumandanın Tutulması... Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri... İşlev Tuşları... LCD Üzerindeki Göstergeler... İÇİNDEKİLER Uzaktan kumandanın Tutulması... Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri... 3 İşlev Tuşları... 4 LCD Üzerindeki Göstergeler... 7 Tuşların kullanılması... 8 AUTO (OTOMATİK) Konumu... 8 Soğutma/Isıtma/Fan

Detaylı

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu VITRUM Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale Instruction Manual Kullan m K lavuzu 2 G R fi Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Vitrum Elektronik Mutfak Tart s n sat n alm

Detaylı

TÜRKÇE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TEHLİKE UYARI

TÜRKÇE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TEHLİKE UYARI TÜRKÇE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TEHLİKE Kapağı takmayın, tamir etmeyin, açmayın veya çıkartmayın. Size tehlikeli seviyede voltaj aktarabilir. Bunu yapması için satıcınıza veya bir uzmana danışın. Cihazın kapatılması

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

RAV-SM-BT. KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-BT. KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-BT KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:150205 Kitap Baský Tarihi:150205 Revizyon No: 0 TOSHIBA Kanal Tipi Split Klima RAV-SM-BT Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

RAV-SM/SP-UT. TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM/SP-UT. TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM/SP-UT TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:080306 Kitap Baský Tarihi:080306 Revizyon No: 1 TOSHIBA Tavan Tipi- Kaset Split Klima RAV-SM/S-UT Kullaným

Detaylı

RAV-SM-CT. TAVAN TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-CT. TAVAN TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-CT TAVAN TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:080306 Kitap Baský Tarihi:080306 Revizyon No: 1 TOSHIBA Tavan Tipi Split Klima RAV-SM-CT Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

e-tartı LTR3 Firmware Upgrade Yazılım Güncelleme Moduler Connection LTR3 Firmware Upgrade / LTR3 Yazılım Güncelleme v1.0.

e-tartı LTR3 Firmware Upgrade Yazılım Güncelleme Moduler Connection  LTR3 Firmware Upgrade / LTR3 Yazılım Güncelleme v1.0. e-tartı LTR3 Firmware Upgrade Yazılım Güncelleme Moduler Connection www.etarti.com LTR3 Firmware Upgrade / LTR3 Yazılım Güncelleme v1.0.0 1 LTR3 Firmware Upgrade / LTR3 Yazılım Güncelleme v1.0.0 2 Contents

Detaylı

Elektrikli Aktütör Bağlantı Şemaları

Elektrikli Aktütör Bağlantı Şemaları Elektrikli Aktütör Bağlantı Şemaları Elektrik Şeması / Wiring Diagram O / OFF Type for 0 / 220 V AC O.. FB CS Tam açık uyarı (lamba) Fully open indicator (lamp) Tam kapalı uyarı (lamba) Fully closed indicator

Detaylı

DemirDöküm A Serisi Duvar Tipi Split Klima

DemirDöküm A Serisi Duvar Tipi Split Klima DemirDöküm A Serisi Duvar Tipi Split Klima Satış Sonrası Hizmetler Yöneticiliği 1 08/2008 Rev 0 İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK ÖZELLİK TABLOSU...3 2. ÇALIŞMA FONKSİYONLARI...4 2.1. Otomatik Çalışma Konumu... 4

Detaylı