Downloaded from AC-Manual.com Manuals

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Downloaded from AC-Manual.com Manuals"

Transkript

1 KULLANIM KILAVUZU DUVAR TÝPÝ SPLIT KLÝMA AFSW-09HRR1R AFSW-12HRR1R AFSW-18HRR1R AFSW-22HRR1R

2

3 Deðerli Müþterimiz; Modern tesislerimizde özen ile üretilen AIRFEL ürünümüzü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Sanko Holding þirketlerinden AIRFEL Adapazarý/Hendek ve Çorlu/Tekirdað'da olmak üzere 4 üretim tesisi ile 1999 yýlýndan bu yana ýsýtma, soðutma ve havalandýrma sektöründe yaygýn satýþ ve servis aðý ile Siz deðerli tüketicilere hizmet vermektedir. Tamamen yerli sermaye ve kendi üretim tecrübesiyle en yüksek teknolojiyi kullanarak üretim yapan AIRFEL'in misyonu, Siz deðerli müsterilerimize dünya standartlarýnda ürün ve hizmet saðlayarak yüksek çevre bilinciyle kalite ve güvenin sembolü olmaktýr. AIRFEL kullaným kýlavuzunda ürün teknik özellikleri, iþlevleri, tanýtýcý bilgileri, çalýþtýrma ve bakýmýna iliþkin açýklamalarý bulunmaktadýr. Cihazýnýzý daha verimli kullanmak için kullaným kýlavuzunu çalýþtýrmadan önce dikkatlice okuyunuz. Herhangi bir sorununuz olduðunda AIRFEL'e baþvurmanýzý rica ederiz. AIRFEL ile yýllarca serinlemeniz ve ýsýnmanýz dileðiyle. TS EN Kitap basým tarihi : 0108 Revizyon no : 0108 Kod. No :AFSW0108-R

4 ÝÇÝNDEKÝLER KLÝMANIZI KULLANIRKEN DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR TEKNÝK ÖZELLÝKLER UZAKTAN KUMANDA FONKSÝYONLAR Soðutma Fonksiyonunda Çalýþma Isýtma Fonksiyonunda Çalýþma Nem Alma Fonksiyonunda Çalýþma Hava Temizleme Fonksiyonunda Çalýþma Otomatik Isýtma ve Soðutma Fonksiyonunda Çalýþma Uyku Konumunda Çalýþma Zaman Ayarlý Çalýþtýrma veya Durdurma DÝKKAT EDÝLECEK NOKTALAR KLÝMANIZI DOÐRU KULLANMAK ÝÇÝN TEMÝZLÝK VE BAKIM AÞAÐIDAKÝ DURUMLAR ARIZA DEÐÝLDÝR YETKÝLÝ SERVÝSÝ ARAMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER ACÝL DURUMLARDA KULLANIM

5 KLÝMANIZI KULLANIRKEN DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR Klimanýzý baðlayacaðýnýz hattýn mutlaka topraklanmýþ olmasý gerekmektedir. Elektrik tesisatýnýzýn uygun olduðunu kontrol ediniz. Topraklama tesisatýný uzman bir elektrikçiye yaptýrýnýz. Elektrik tesisatýndan kaynaklanacak kullaným zararlarýndan firmamýz sorumlu olmayacaktýr. Elektrik beslemesinin V/50Hz olduðundan emin olunuz. Klimanýzýn modeline uygun gecikmeli tip (C-tip) otomatik þalter kullanýnýz. Klimanýzýn elektrik fiþini kablosundan tutarak çýkarmayýnýz. Kabloda olabilecek herhangi bir hasarda, elektrik çarpabilir. Garanti iþlemlerininiz geçerli olabilmesi ve Klimanýzýn ilk çalýþmasýnýn doðru yapýlabilmesi için bu iþlemi AIRFEL yetkili servislerine yaptýrýnýz. Klimanýza ýslak elle dokunmayýnýz. Klimanýzýn üzerinde bulunan filtrelerin periyodik temizliðini yaparken metal parçalara dokunmayýnýz. Bu sizin yaralanmanýza neden olabilir. Klimanýzý, bulunduðunuz mekaný soðutmak, ýsýtmak, nem almak ve hava temizlemek dýþýnda (elbiseleri kurutmak, gýdalarý muhafaza etmek, hayvanlarý yaþatmak, bitki yetiþtirmek gibi) bir amaçla kullanmayýnýz. Klimanýzýn hava giriþ ve çýkýþ menfezlerini kapatmayýnýz. Bu, klimanýzýn performansýnýn düþmesine ve düzensiz çalýþmasýna yol açar. Klimanýzý, þartlara ve saðlýk koþullarýna göre ýsýtacak ya da soðutacak ýsýya ayarlayýnýz. Özellikle küçük çocuklarýn ve yaþlýlarýn bulunduðu odalarýn sýcaklýk düzeyine dikkat ediniz. Hava akýmýnýn uzun süre doðrudan vücudunuza gelmemesine dikkat ediniz. Klimanýz çalýþýrken iç ve dýþ ünitedeki hava giriþ ve çýkýþ menfezlerine elinizi veya baþka bir cismi sokmayýnýz. Ýç kýsýmda bulunan dönen fanlar yaralanmalara neden olabilir. Klimanýzýn yakýnýnda ýsý yayan cihazlar kullanmayýnýz. Bu cihazlardan yayýlabilecek ýsý, klimanýzýn plastik parçalarýna zarar verebilir. Klimaya doðru yanýcý ve soðutucu gazlar içeren spreyler sýkmayýnýz. Not: Firmamýzdaki ürün geliþtirme faaliyetlerinden dolayý ürün özelliklerinin haber verilmeksizin deðiþtirilme hakký tarafýmýzda saklýdýr. Anma deðeri için TS EN de T1 iklim þartlarý ile tarif edilen koþullar esas alýnmýþtýr. Ürünün üzerinde bulunan iþaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diðer basýlý dokümanlarda beyan edilen deðerler, ilgili standartlara göre laboratuar ortamýnda elde edilen deðerlerdir. Bu deðerler, ürünün kullaným ve ortam þartlarýna göre deðiþebilir. Ýç ve dýþ ortam sýcaklýklarýnýn standartlarda esas alýnan deðerlerin dýþýna çýkmasý durumunda klimanýzýn ýsýtma ve soðutma kapasitelerinin etkilenmesi doðaldýr. Satýn almýþ olduðunuz ürünün kullaným ömrü 10 yýldýr. Bu, ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresidir. 01

6 TEKNÝK ÖZELLÝKLER Ýç Ünite Dýþ Ünite Hava filtresi 2. Ön kapak 3. Yatay hava yönlendirici kanat 4. Üst hava giriþ menfezi 5. Çalýþma durumu gösterge ledleri 6. Uzaktan kumanda sinyal algýlayýcý 7. Enerji göstergesi 8. Kompresör durum çalýþma göstergesi 9. Dönüþ havasý sýcaklýk göstergesi (Bazý modellerde) 10. Uyku konumu göstergesi 11. Zamanlayýcý göstergesi 12. Acil çalýþtýrma ve durdurma dügmesi 13. Hava giriþ menfezi (önde ve arkada) 12 02

7 TEKNÝK ÖZELLÝKLER MODELLER KAPASÝTE Soðutma Isýtma ELEKTRÝKSEL ÖZELLÝKLERÝ Çekilen Güç Soðutma Isýtma Çekilen Akým Soðutma Isýtma Elektrik Beslemesi DÝÐER ÖZELLÝKLER Isýtma Tipi Uzaktan Kumanda Uyku Konumu Nem Alma Konumu Zaman Ayarý Özelliði 3dk Güvenlik Özelliði Buz Çözme Özelliði Kompresör Tipi AÐIRLIK Ýç Ünite Net Dýþ Ünite Net Btu/h W Btu/h W W W A A V/Hz Kg Kg AFSW-09HRR1R ,1 3, V~/50Hz Isý Pompalý Rotary 9,5 30 AFSW-12HRR1R , ,4 5, V~/50Hz Isý Pompalý Rotary AFSW-18HRR1R ,15 7, V~/50Hz Isý Pompalý Rotary 13 40,5 AFSW-22HRR1R ,6 10, V~/50Hz Isý Pompalý Rotary 13 54,5 Enerji / Energy Üretici / Manufacturer Klima Air-conditioner Enerji / Energy Üretici / Manufacturer Klima Air-conditioner Enerji / Energy Üretici / Manufacturer Klima Air-conditioner Enerji / Energy Üretici / Manufacturer Klima Air-conditioner Dýþ ünite / Outside Unit Ýç ünite / Inside Unit AFSW-09HRR1R/AD0 AFSW-09HRR1R Dýþ ünite / Outside Unit Ýç ünite / Inside Unit AFSW-12HRR1R/AD0 AFSW-12HRR1R Dýþ ünite / Outside Unit Ýç ünite / Inside Unit AFSW-18HRR1R/AD0 AFSW-18HRR1R Dýþ ünite / Outside Unit Ýç ünite / Inside Unit AFSW-22HRR1R/AD0 AFSW-22HRR1R Çok verimli / More efficient B Çok verimli / More efficient B Çok verimli / More efficient B Çok verimli / More efficient B Az verimli / Less efficient Az verimli / Less efficient Az verimli / Less efficient Az verimli / Less efficient Yýllýk enerji tüketimi Annual energy consuption, (kws. Soðutma modunda) (kwh in cooling mode) (Gerçek tüketim, cihazýn (Actual consuption will nasýl ve hangi iklim depend on how the þartlarýnda kullanýldýðýna appliance is used and baðlýdýr.) climate) Soðutma kapasitesi kw Cooling output kw Enerji verimlilik oraný Energy efficiency ratio 436 2,64 3,03 Yýllýk enerji tüketimi Annual energy consuption, (kws. Soðutma modunda) (kwh in cooling mode) (Gerçek tüketim, cihazýn (Actual consuption will nasýl ve hangi iklim depend on how the þartlarýnda kullanýldýðýna appliance is used and baðlýdýr.) climate) Soðutma kapasitesi kw Cooling output kw Enerji verimlilik oraný Energy efficiency ratio 578 3,52 3,05 Yýllýk enerji tüketimi Annual energy consuption, (kws. Soðutma modunda) (kwh in cooling mode) (Gerçek tüketim, cihazýn (Actual consuption will nasýl ve hangi iklim depend on how the þartlarýnda kullanýldýðýna appliance is used and baðlýdýr.) climate) Soðutma kapasitesi kw Cooling output kw Enerji verimlilik oraný Energy efficiency ratio 868 5,28 3,04 Yýllýk enerji tüketimi Annual energy consuption, (kws. Soðutma modunda) (kwh in cooling mode) (Gerçek tüketim, cihazýn (Actual consuption will nasýl ve hangi iklim depend on how the þartlarýnda kullanýldýðýna appliance is used and baðlýdýr.) climate) Soðutma kapasitesi kw Cooling output kw Enerji verimlilik oraný Energy efficiency ratio ,30 3,06 Tam kapasite (daha yüksekdaha iyi) Full load (the higher the better) Tam kapasite (daha yüksekdaha iyi) Full load (the higher the better) Tam kapasite (daha yüksekdaha iyi) Full load (the higher the better) Tam kapasite (daha yüksekdaha iyi) Full load (the higher the better) Tip / Type Tip / Type Tip / Type Tip / Type Sadece Soðutma / Cooling only Soðutma + Isýtma / Cooling + Sadece Soðutma / Cooling only Soðutma + Isýtma / Cooling + Sadece Soðutma / Cooling only Soðutma + Isýtma / Cooling + Sadece Soðutma / Cooling only Soðutma + Isýtma / Cooling + Hava Soðutmalý / Air cooled Su Soðutmalý / Water cooled Hava Soðutmalý / Air cooled Su Soðutmalý / Water cooled Hava Soðutmalý / Air cooled Su Soðutmalý / Water cooled Hava Soðutmalý / Air cooled Su Soðutmalý / Water cooled Isýtma Kapasitesi Heating Output Isýtma Performansý Heating Performance A:Yüksek / Higher kw G:Düþük/Lower 2,99 A BCDEFG Isýtma Kapasitesi Heating Output Isýtma Performansý Heating Performance A:Yüksek / Higher kw G:Düþük/Lower 3,72 A B CDEFG Isýtma Kapasitesi Heating Output Isýtma Performansý Heating Performance A:Yüksek / Higher kw G:Düþük/Lower 5,86 A BCDEFG Isýtma Kapasitesi Heating Output Isýtma Performansý Heating Performance A:Yüksek / Higher kw G:Düþük/Lower 7,03 ABC DEFG Gürültü / Noise (db(a)re 1 pw): 34 Gürültü / Noise (db(a)re 1 pw): 37 Gürültü / Noise (db(a)re 1 pw): 41 Gürültü / Noise (db(a)re 1 pw): 40 Ayrýntýlý bilgi ürün broþüründedir Further information is contained in product brochures Ayrýntýlý bilgi ürün broþüründedir Further information is contained in product brochures Ayrýntýlý bilgi ürün broþüründedir Further information is contained in product brochures Ayrýntýlý bilgi ürün broþüründedir Further information is contained in product brochures 03

8 UZAKTAN KUMANDA Her iki tuþa, + ayný anda 3 sn den fazla basarsýnýz tuþ kilidi devreye girer. Her iki tuþa, + ayný anda 3 sn den fazla basarsanýz tuþ kilidi devreden çýkar. Herhangi bir tuþa basýldýðýnda ekran ýþýðý yanacaktýr. Sýcaklýk ayarý için için, tuþlarýný kullandýðýnýzda, ekranda göstergesi ayar sýcaklýðýný göstermek üzere yanýp sönecektir. Sabit kaldýðýnda, oda sýcaklýðýný göstermektedir. Ön yüz Hýzlý Seçim Tuþlarý Soðutma veya ýsýtma fonksiyonlarýný kolayca seçebilirsiniz. AUTO HI MED LO Ayarlama Tuþlarý Ýstediðiniz ortam sýcaklýk ayarýný yapabilirsiniz. ON OFF Fan Hýzý Seçim Tuþu Cihazýnýzýn hava üfleme miktarýný ayarlayabilirisiniz. AUTO Hl MED LO Otomatik Yüksek Orta Düþük Çalýþma Fonksiyonu Seçim Tuþu Soðutma, ýsýtma, nem alma, hava temizleme ve otomatik çalýþma fonksiyonlarýný seçebilirsiniz. Zamanlama Tuþu Cihazýnýzýn çalýþma veya durma programýný yapabilirsiniz. Uyku Konumu Tuþu Hava Yönlendirme Tuþu Üfleme havasýnýn yönünü sabit veya aþaðý ve yukarý ayarlayabilirsiniz. Açma / Kapama Tuþu Arka Yüz Sýcaklýk Sensörü (Bazý cihazlarda) Ortam Sýcaklýðýný algýlar Reset Tuþu Uzaktan kumanda ayarlarýný fabrika ayarlarýna dönüþtürür Saat Tuþu Saati ayarlamak için kulanýlýr Ýnce Pil (AAA) (1,5 V x 2 adet) 04 Kapaðý Aþaðýya Çekiniz

9 FONKSÝYONLAR Soðutma Fonksiyonunda Çalýþma AUTO HI MED LO 1) 2) tuþuna basarak klimanýzý çalýþtýrýn. tuþuna (veya çalýþma fonksiyon tuþuna ekranda iþareti çýkana kadar) basýn. ON OFF 3) tuþuna basarak ortamýn soðutulmasýný istediðiniz sýcaklýðý ayarlayýn. 4) tuþuna basarak istediðiniz hava üfleme miktarýný seçin. 5) tuþuna basarak hava yönlendirme seçiminizi yapýn. Isýtma Fonksiyonunda Çalýþma 1) tuþuna basarak klimanýzý çalýþtýrýn. 2) tuþuna (veya çalýþma fonksiyon tuþu ile ekranda iþareti çýkana kadar) basýn. 3) tuþuna basarak ortamýn ýsýtýlmasýný istediðiniz sýcaklýðý ayarlayýn. 4) tuþuna basarak istediðiniz hava üfleme miktarýný seçin. 5) tuþuna basarak hava yönlendirme seçiminizi yapýn. 05

10 FONKSÝYONLAR Nem Alma Fonksiyonunda Çalýþma AUTO HI MED LO 1) 2) tuþuna basarak klimanýzý çalýþtýrýn. tuþuna basarak ekranda iþaretini görün. ON OFF 3) tuþuna basarak ortamýn soðutulmasýný istediðiniz sýcaklýðý ayarlayýn. 4) tuþuna basarak hava yönlendirme seçiminizi yapýn. 5) fan hýzý nem alma fonksiyonunda otomatik olarak (LO) konumuna geçer ve deðiþtirilemez. Hava Temizleme Fonksiyonunda Çalýþma 1) tuþuna basarak klimanýzý çalýþtýrýn. 2) tuþuna basarak ekranda iþaretini görün. 3) tuþuna basarak istediðiniz hava üfleme miktarýný seçin. 4) tuþuna basarak hava yönlendirme seçiminizi yapýn. 06

11 FONKSÝYONLAR Otomatik Isýtma veya Soðutma Fonksiyonu Çalýþmasý AUTO HI MED LO 1) 2) tuþuna basarak klimanýzý çalýþtýrýn. tuþuna basarak ekranda iþaretini görün. 3) tuþuna basarak istediðiniz hava üfleme miktarýný seçin. ON OFF 4) tuþuna basarak hava yönlendirme seçiminizi yapýn. 5) Otomatik ýsýtma veya soðutma fonksiyonu çalýþmasýnda cihaz, mevcut ortam sýcaklýðýna baðlý olarak ýsýtma veya soðutmada çalýþacaðýna karar verir ve sadece bu fonksiyonda çalýþýr. Sýcaklýk ayarý yapýlamaz. Uyku Konumunda Çalýþma 1) Cihazýnýzý ihtiyacýnýza göre ýsýtma veya soðutma fonksiyonunda çalýþtýrýn. 2) tuþuna basarak ekranda iþaretini görün. 3) Cihazýnýz otomatik olarak ayarladýðýnýz sýcaklýk deðerini 2 saat süresince her 1 saatte, soðutmada çalýþýyor ise 1 C arttýrýr, ýsýtmada çalýþýyor ise 1 C azaltýr ve bu yeni ayar sýcaklýðýnda zaman programý veya uzaktan kumanda ile kapatýlýncaya kadar çalýþmaya devam eder. 07

12 FONKSÝYONLAR Zaman Ayarlý Çalýþtýrma veya Durdurma A. Cihazýnýz çalýþýr durumda iken zaman ayarý ile otomatik durdurulmasý Cihazýn herhangi bir fonksiyonda çalýþýr durumda iken (uzaktan kumandanýzýn açýk olduðunu kontrol ediniz) tuþuna basýn (uzaktan kumanda ekranýnda OFF çýkar). Cihazýn kapanmasýný istediðiniz süreyi sýcaklýk ayar tuþlarý ile (yukarý tuþu +1 saat, aþaðý tuþu +10 dk seçimi yapar) ayarlayýp tekrar tuþuna basýn. Cihaz üzerindeki zamanlayýcý ýþýðý yanacaktýr. Uzaktan kumanda üzerinde de 10 sn de bir cihazýn kapanacaðý süre gösterilecektir. Ayarlanan süre sonunda cihaz bir defaya mahsus otomatik kapanacaktýr. B. Cihazýnýz kapalý durumda iken zaman ayarý ile otomatik çalýþtýrýlmasý Cihaz çalýþmýyor iken (uzaktan kumandanýzýn da kapalý olduðunu kontrol ediniz) tuþuna basýn (uzaktan kumanda açýlýr ve ekranýnda ON çýkar). Cihazýn çalýþmaya baþlayacaðý süreyi sýcaklýk ayar tuþlarý ile (yukarý tuþu +1 saat, aþaðý tuþu +10 dk seçimi yapar) ayarlayýp tekrar bu tuþa basýn. Cihaz üzerindeki zamanlayýcý ýþýðý yanacaktýr. Cihazýn daha önce ayarlanmýþ olan çalýþma fonksiyonu, sýcaklýk ayarý, fan hýzý, hava yönlendirme için deðiþiklik yapmak isterseniz bunlarý seçin. Bu seçimleri yaparken cihaz ile uzaktan kumandanýn haberleþtiðine dair sinyal sesine dikkat edin. Cihazýn çalýþmaya baþladýktan sonra kapanmasýný istemiyor iseniz baþka bir iþlem yapmayýn. Uzaktan kumanda 10 sn sonra kapanacak ve 10 sn de bir cihazýn açýlacaðý süre gösterilecektir. Ayarlanan süre sonunda cihaz bir defaya mahsus çalýþmaya baþlayacak ve siz kapatmadýðýnýz süre çalýþmaya devam edecektir. C. Cihazýnýz kapalý durumda iken zaman ayarý ile otomatik çalýþtýrýlmasý ve durdurulmasý Cihaz çalýþmýyor iken (uzaktan kumandanýzýn da kapalý olduðunu kontrol ediniz) tuþuna basýn (uzaktan kumanda açýlýr ve ekranýnda ON çýkar). Cihazýn çalýþmaya baþlayacaðý süreyi sýcaklýk ayar tuþlarý ile (yukarý tuþu +1 saat, aþaðý tuþu +10 dk seçimi yapar) ayarlayýp tekrar bu tuþa basýn. Cihaz üzerindeki zamanlayýcý ýþýðý yanacaktýr. Bu tuþa tekrar basýn (uzaktan kumanda ekranýnda OFF çýkar). Cihazýn çalýþmaya baþladýktan sonra kapanacaðý süreyi sýcaklýk ayar tuþlarý ile (yukarý tuþu +1 saat, aþaðý tuþu +10 dk seçimi yapar) ayarlayýp tekrar bu tuþa basýn. Cihazýn daha önce ayarlanmýþ olan çalýþma fonksiyonu, sýcaklýk ayarý, fan hýzý, hava yönlendirme için deðiþiklik yapmak isterseniz bunlarý seçin. Bu seçimleri yaparken cihaz ile uzaktan kumandanýn haberleþtiðine dair sinyal sesine dikkat edin. Uzaktan kumanda 10 sn sonra kapanacak ve 10 sn ara ile cihazýn açýlacaðý ve kapanacaðý süre gösterilecektir. Ayarlanan süre sonunda cihaz bir defaya mahsus otomatik çalýþmaya baþlayacak ve yine ayarlanan süre sonunda otomatik kapanacaktýr. 08

13 DÝKKAT EDÝLECEK NOKTALAR 1. Aþaðýdaki durumlardan herhangi biri ile karþýlaþýrsanýz, klimayý kapatýn, elektriðini kesin ve servis merkezini arayarak bilgi verin: Tuþlar normal çalýþmýyor. Klimanýn içine bir þey düþürdünüz. Klima anormal çalýþýyor. 2. Klima monte edilirken özel bir kablo ve baðlantý soketi kullanýlmalýdýr. Diðer cihazlarda kullanýlan enerji baðlantý soketlerinin kullanýlmasýna izin verilmez. Eðer, voltaj düþer veya yükselirse, klima devreye girmeyecek veya düzgün çalýþmayacaktýr. Sadece belirlenmiþ kapasitede sigorta kullanýlmalý ve sigorta yandýðýnda yerine tel baðlanmamalýdýr. Klima çalýþýrken, cihazýn ve çevredeki kiþilerin zarar görmesinden kaçýnmak için, hava giriþ ve çýkýþlarýna yabancý cisimlerin konmamasýna dikkat edin. 3. Klimayý temizlerken üzerine su dökmeyin. Cihazýn üzerine içi su dolu kaplar koymayýn. 4. Üflenen havanýn özellikle, çocuklarýn, yaþlýlarýn ve hasta insanlarýn üzerine vurmamasýna dikkat edin. 5. Eðer klimayý uzun süre kullanmayacaksanýz, ana elektrik baðlantýsýný kesin ve uzaktan kumandanýn pillerini çýkarýn. 6. Sýcak nesneleri veya ýsýtýcýlarý çevresine koymayýn. Çünkü, ýsý plastik parçalara zarar verebilir. 7. Çamaþýr veya benzeri þeyleri hava çýkýþ menfezine asmayýn, çünkü, klimanýn performansý düþer ve arýzalara neden olabilir. 8. Üflenen havanýn, özellikle de dýþ üniteden üflenen havanýn direkt olarak hayvanlara ve bitkilere gelmesine izin vermeyin. 09

14 KLÝMANIZI DOÐRU KULLANMAK ÝÇÝN Gürültü ve enerji tüketiminin az olmasý için aþaðýdaki hususlarý aklýnýzda tutun. 1.Hava filtresini sýk sýk temizleyin. Týkanmýþ hava filtresi daha az hava geçiþine izin vereceði için klimanýzýn performansý düþecektir. Hava filtrelerini ayda bir defa temizlenmesini öneririz. Tozlu ortamlarda filtre daha sýk temizlenmelidir. Not:Yýkadýktan sonra hava filtresini gölgede kurutunuz. 2.Hava giriþ ve çýkýþ menfezlerini açýk tutunuz. Oda sýcaklýðýný her noktada eþit tutabilmek için, hava çýkýþ noktalarýnda engel olmadýðýndan veya içerdeki hava akýmýnýn engellenmediðinden emin olun. 3.Soðutma esnasýnda, ýsý kaynaklarýný kontrol edin. Eðer güneþ ýþýðý direkt olarak odanýn içine vuruyorsa, perdeleri kapatmalýsýnýz. Soðutma sýrasýnda, kapý ve pencereleri gerekli olmadýkça açmayýnýz. 4.Uygun oda sýcaklýðýna ayarlayýn En rahat ortam, oda sýcaklýðý ile dýþ sýcaklýk arasýndaki sýcaklýk farký 7~8 ºC olacak þekilde ayarlandýðýnda elde edilir. Eðer ayarlanan sýcaklýk 1ºC arttýrýlýrsa (soðutma modunda) veya 1ºC azaltýlýrsa (ýsýtma modunda) daha fazla enerji tasarrufu yapýlacaktýr.! 10

15 TEMÝZLÝK VE BAKIM Temizlik ve bakým yapmadan önce ana enerji baðlantýsýný kestiðinizden emin olun. Ön Panel 1-Hava filtresinin bakýmý Sökmek Kapaktaki yuvalardan tutun ve ön kapaðý oklarla gösterildiði þekilde açýn. Daha sonra filtreyi dýþarý alýn. Hava Filtresi Temizlemek Filtreyi yavaþça silkeleyin veya üzerindeki toz ve kiri bir elektrik süpürgesi ile temizleyin. Eðer çok kirli ise, su ile temizleyin, durulayýn ve kurutun. Yerine Takmak Ön kapaðý açýn. Hava filtresini, oklarla gösterildiði þekilde orijinal konumuna yerleþtirin. Kapaðý yavaþça düzgün kapandýðýný gösteren bir 'klik' sesi duyulana dek aþaðý bastýrarak kapatýn. Ön Panel Not: Hava filtresini hiçbir zaman direkt gün ýþýðýnda veya ateþte kurutmayýn, çünkü deforme olabilir. 50 ºC'den daha sýcak su ile temizlemekte deformasyona yol açacaktýr. Hava Filtresi 2-Klimanýn temizlenmesi Klimayý hafif nemli bir bez ile siliniz. Notlar: Benzin, boyalar, kimyasal bazlý bezler, deterjanlar bu cihaza zarar verir. Temizlik için bu ürünleri kullanmayýn. Cihazýn üzerine su püskürtmek arýzalara neden olacaktýr. Klimayý temizlemek için, kimyasal spreyleri direkt olarak kullanmayýn. 3-Klimanýn kullanýlacaðý sezon baþýnda Hava giriþlerinde veya iç ve dýþ ünitenin hava çýkýþlarýnda týkanma olup, olmadýðýný kontrol edin. Eðer çok fazla toz birikmiþse, temizlenmelidir. Filtre olmaksýzýn çalýþtýrýlan bir klima toz ve kir yüzünden arýza yapacaktýr. Bu nedenle filtrenin yerine takýlmasý gereklidir. Su tahliye borusunun týkanmadýðýný ve hasar görmediðini kontrol edin. 4-Klimanýn kullanýldýðý sezon sonunda Güneþli bir günde, fan havalandýrma modunu seçin ve iç ünitenin fanýný yarým gün boyunca cihazýn içini kurutmasý için çalýþtýrýn. Filtreyi temizleyin. Elektrik baðlantýsýný kesin. Uzaktan kumandanýn pillerini çýkarýn. 5- Yýlda bir kez yetkili bir servise klimanýza periyodik bakým yaptýrmanýzý öneririz. 11

16 AÞAÐIDAKÝ DURUMLAR ARIZA DEÐÝLDÝR Su akýþ sesleri problem deðildir: Ünite çalýþýrken veya durdurulduðu sýrada hýþýrtý veya þýrýltý sesleri gelebilir.bu sistemde akan soðutkanýn sesidir. Çatýrtý sesleri gelebilir: Ünitenin çalýþmasý sýrasýnda çýtýrtý sesleri gelebilir. Bu ses sýcaklýk deðiþimleri nedeniyle parçalarýn büzüþmesi veya genleþmesi sebebiyle çýkmaktadýr. Cihazdan koku geliyor: Bunun nedeni sistemin içerden aldýðý havayý geri üflemesi ve ortamdaki boya sigara gibi kokularý yeniden odaya vermesidir. Soðutma modundayken, ünite fan moduna dönmekte: Isý deðiþtiricisi üzerinde karlanmayý engellemek için,bir süreliðine ünite fan moduna döner ardýndan soðutma modunda devam eder. Ünite hemen çalýþmaya baþlamýyor: Ünite durdurulduðunda sistem korumasý nedeniyle 3 dakika geçmeden yeniden çalýþmaz. Devre gecikme korumasý etkin durumdadýr. Isýtma modundayken, iç üniteden buhar çýkýyor: Bu dýþ ünitedeki karlanmayý çözerken meydana gelir. (Defrost yapma iþlemi sýrasýnda) Cihazýnýz çalýþýr konumda iken elektrik kesilip tekrar geldiðinde, elektrik kesilmesinden önceki çalýþtýðý þekilde çalýþmaya devam eder. (Auto Restart Özelliði) Cihazýnýz ýsýtma fonksiyonunda çalýþtýrýldýðýnda, ortama soðuk hava üflenmemesi için fan, cihazýn ýsýnma süresi kadar bekledikten sonra devreye girer. Bu süre zarfýnda cihaz üzerindeki göstergede zaman ayarý göstergesi yanýp söner. Isýtma fonksiyonu çalýþmasý sýrasýnda zaman zaman dýþ ünitede buzlanma meydana gelmektedir. Cihazýnýz buz çözme fonksiyonunu yerine getirmek için faný durdurur. Bu süre zarfýnda cihaz üzerindeki göstergede zaman ayarý göstergesi yanýp söner. Buz çözme iþlemi bittikten sonra cihaz normal çalýþmaya devam eder. 12

17 YETKÝLÝ SERVÝSÝ ARAMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER Aþaðýdaki hususlarý gözden geçirerek, sorunlarý giderebilir, böylece zamandan ve paradan tasarruf yapabilirsiniz. 1-Cihaz çalýþmýyor. Cihazýn elektriðe baðlý olduðunu kontrol edin, fiþin sokete takýlý olduðundan ve güç anahtarýnýn kapalý olmadýðýndan emin olun. Sigortanýn atýp atmadýðýný kontrol edin.? 2-Soðutma modunda oda sýcaklýðý düþmüyor. Sýcaklýk ayarýnýn doðru yapýldýðýný kontrol edin. Güneþ ýþýðýnýn odanýn içine direkt olarak girmesini önleyin Kapý, pencere ve perdeleri açýk tutmayýn. Hava giriþini veya iç ve dýþ ünitenin hava çýkýþlarýnýn engellenmediðinden emin olun. Oda içinde, saç kurutma makinasý, elektrikli fýrýn vb. aletler kullanmayýn. Hava filtresinin týkalý olmadýðýný kontrol edin. Odanýn içinde çok fazla insan olmadýðýndan emin olun. 3-Isýtma modunda, oda sýcaklýðý yükselmiyor. Sýcaklýk ayarýnýn doðru yapýldýðýný kontrol edin. Kapý, pencere ve perdeleri açýk tutmayýn. Dýþ hava sýcaklýðýnýn çok düþük olup olmadýðýna bakýn. (0 C nin altýnda). Klimanýn donmadýðýndan emin olun. Cihazýn donma koruma modunda olup olmadýðýný kontrol edin. Uzaktan kumandanýn pillerinin zayýflamadýðýný kontrol edin? 13

18 ACÝL DURUMLARDA KULLANIM Cihazýnýzý hem uzaktan kumanda ile hem de acil çalýþtýrma butonu ile çalýþtýrabilirsiniz. A. Uzaktan kumanda Fonksiyonlarý: Bakýnýz uzaktan kumandanýn kullanýlmasý B. Acil çalýþtýrma butonu aþaðýdaki gibidir. Ön paneli açýn(çekerek). butona basýn, ünite otomatik olarak devreye girecektir. Oda sýcaklýðý 25 C ye eþit veya büyük ise soðutma konumunda çalýþýr. Oda sýcaklýðý 20 C ye eþit veya küçük ise ýsýtma konumunda çalýþýr. Oda sýcklýðý 20 C ile 25 C arasýnda ise sadece soðutmalý modellerde nem giderme, Isý pompalý modellerde fan konumunda çalýþýr Btu/h Btu/h 14

19 KASET TÝPÝ SPLÝT KLÝMA 2 (iki)

20 ÇAÐRI MERKEZÝ www airfel com GÜN Kesintisiz Hizmet %100 MÜÞTERÝ MEMNUNÝYETÝ YAYGIN SERVÝS GARANTÝ AVANTAJLARI AFSW0108-R0

21 USER MANUAL WALL TYPE SPLIT AIR CONDITIONER AFSW-09HRR1R AFSW-12HRR1R AFSW-18HRR1R AFSW-22HRR1R

22

23 Dear Customer; Thank you for purchasing AIRFEL product manufactured with utmost attention in our modern facilities. AIRFEL is one of the SANKO Holding Companies founded in 1999, and up to date, continued developing in the air conditioning industry. AIRFEL offers to its customers with wide range of service and sales network all over the world with 4 production facilities, in Turkey, in Adapazarý/ Hendek. The main goal of AIRFEL is to offer the products and services to the end users with the latest global standards and become the symbol of the quality and reliability by the high environmental sensitivity. In AIRFEL user manual you can find information about product specifications, functions, highlights, operating and maintenance instructions. To use your appliance efficiently please read the manual carefully before operating and keep the manual for future consultation. If you have any enquiries please contact AIRFEL

24 CONTENTS IMPORTANT POINTS WHILE USING YOUR AIR CONDITIONER TECHNICAL SPECIFICATIONS REMOTE CONTROL FUNCTIONS Running on Cooling Function Running on Heating Function Running on Dehumidifying Function Running on Air Cleaning Function Running on Automatic Heating and Cooling Function Running on Sleeping Position Timer Feature IMPORTANT POINTS TO USE YOUR AIR CONDITIONER RIGHT CLEANING AND MAINTENANCE CASES BELOW IS NOT A BREAKDOWN THINGS TO DO BEFORE CALLING AUTHORIZED SERVICE RUNNING ON EMERGENCY CASES

25 IMPORTANT POINTS WHILE USING YOUR AIR CONDITIONER The electric line that you will connect your air conditioner must have grounding. Please check your electric line for compatibility. Make your grounding system with an expert electrician. Our company will not be responsible for the problems resulting from the electric system. Please make sure that your electric feed is V/50Hz. Use an appropriate delayed type (C-type) automatic switch. Do not take out the plug holding from the cord. A damage in the cord could lead to an electric shock. For the validity of your warranty and proper first run of your air conditioner, please make authorized services to do this operation. Do not touch your air conditioner with wet hands. While cleaning your filters, do not touch the metal pieces. This can cause serious injury. Use your air conditioner only for cooling, heating, dehumidifying and air cleaning of the areas besides any purposes (drying clothes, storing food, animals, plant growth etc.). Don't close the air intakes and outlets of your air conditioner. This can lead to performance loss and improper run of your air conditioner. While your air conditioner is running, do not insert your hands or any other objects in inner or outdoor unite, fan blowers in the indoor unit can lead injuries. Do not use any heating device nearby your air conditioner. The heat generated by these devices can damage the parts of your air conditioner. Do not spray any flammable or cooler gases towards air conditioner. Note: Due to development activities in our company, we keep rights to change product specification without any announcement. For nominal value T1 Climate conditions described in TS EN are predicated. Symbols on the product or the values in the printed materials or documents given with the product, are the values according to related standards and realized in laboratory conditions. These values can change according to usage and environmental conditions. Out of the test temperature range it is natural to have change in heating and cooling capacities of your air conditioner. 01

26 TECHNICAL SPECIFICATIONS In Door Unit Out Door Unit Air filter 2. Front cover 3. Louver 4. Air intake 5. Display panel 6. Signal receiver 7. Energy display 8. Compressor status running display 9. Temperature Display (In some models) 10. Sleep mode display 11. Timer display 12. Emergency run and stop button 13. Air Intake (front and back) 02

27 TECHNICAL SPECIFICATIONS MODELS CAPACITY Cooling Heating ELECTRICAL FEATURES Power Load Cooling Heating Current Load Cooling Heating Electric Supply OTHER FEATURES Heating Type Remote Control Sleep Mode Dehumidifying Mode Timer Feature 3 min Security Feature Auto Defrost Feature Compressor Type WEIGHT In Door Unit Net Out Door Unit Net Btu/h W Btu/h W W W A A V/Hz Kg Kg AFSW-09HRR1R ,1 3, V~/50Hz Head Pump Rotary 9,5 30 AFSW-12HRR1R , ,4 5, V~/50Hz Head Pump Rotary AFSW-18HRR1R ,15 7, V~/50Hz Head Pump Rotary 13 40,5 AFSW-22HRR1R ,6 10, V~/50Hz Head Pump Rotary 13 54,5 Enerji / Energy Üretici / Manufacturer Klima Air-conditioner Enerji / Energy Üretici / Manufacturer Klima Air-conditioner Enerji / Energy Üretici / Manufacturer Klima Air-conditioner Enerji / Energy Üretici / Manufacturer Klima Air-conditioner Dýþ ünite / Outside Unit Ýç ünite / Inside Unit AFSW-09HRR1R/AD0 AFSW-09HRR1R Dýþ ünite / Outside Unit Ýç ünite / Inside Unit AFSW-12HRR1R/AD0 AFSW-12HRR1R Dýþ ünite / Outside Unit Ýç ünite / Inside Unit AFSW-18HRR1R/AD0 AFSW-18HRR1R Dýþ ünite / Outside Unit Ýç ünite / Inside Unit AFSW-22HRR1R/AD0 AFSW-22HRR1R Çok verimli / More efficient B Çok verimli / More efficient B Çok verimli / More efficient B Çok verimli / More efficient B Az verimli / Less efficient Az verimli / Less efficient Az verimli / Less efficient Az verimli / Less efficient Yýllýk enerji tüketimi Annual energy consuption, (kws. Soðutma modunda) (kwh in cooling mode) (Gerçek tüketim, cihazýn (Actual consuption will nasýl ve hangi iklim depend on how the þartlarýnda kullanýldýðýna appliance is used and baðlýdýr.) climate) Soðutma kapasitesi kw Cooling output kw Enerji verimlilik oraný Energy efficiency ratio 436 2,64 3,03 Yýllýk enerji tüketimi Annual energy consuption, (kws. Soðutma modunda) (kwh in cooling mode) (Gerçek tüketim, cihazýn (Actual consuption will nasýl ve hangi iklim depend on how the þartlarýnda kullanýldýðýna appliance is used and baðlýdýr.) climate) Soðutma kapasitesi kw Cooling output kw Enerji verimlilik oraný Energy efficiency ratio 578 3,52 3,05 Yýllýk enerji tüketimi Annual energy consuption, (kws. Soðutma modunda) (kwh in cooling mode) (Gerçek tüketim, cihazýn (Actual consuption will nasýl ve hangi iklim depend on how the þartlarýnda kullanýldýðýna appliance is used and baðlýdýr.) climate) Soðutma kapasitesi kw Cooling output kw Enerji verimlilik oraný Energy efficiency ratio 868 5,28 3,04 Yýllýk enerji tüketimi Annual energy consuption, (kws. Soðutma modunda) (kwh in cooling mode) (Gerçek tüketim, cihazýn (Actual consuption will nasýl ve hangi iklim depend on how the þartlarýnda kullanýldýðýna appliance is used and baðlýdýr.) climate) Soðutma kapasitesi kw Cooling output kw Enerji verimlilik oraný Energy efficiency ratio ,30 3,06 Tam kapasite (daha yüksekdaha iyi) Full load (the higher the better) Tam kapasite (daha yüksekdaha iyi) Full load (the higher the better) Tam kapasite (daha yüksekdaha iyi) Full load (the higher the better) Tam kapasite (daha yüksekdaha iyi) Full load (the higher the better) Tip / Type Tip / Type Tip / Type Tip / Type Sadece Soðutma / Cooling only Soðutma + Isýtma / Cooling + Sadece Soðutma / Cooling only Soðutma + Isýtma / Cooling + Sadece Soðutma / Cooling only Soðutma + Isýtma / Cooling + Sadece Soðutma / Cooling only Soðutma + Isýtma / Cooling + Hava Soðutmalý / Air cooled Su Soðutmalý / Water cooled Hava Soðutmalý / Air cooled Su Soðutmalý / Water cooled Hava Soðutmalý / Air cooled Su Soðutmalý / Water cooled Hava Soðutmalý / Air cooled Su Soðutmalý / Water cooled Isýtma Kapasitesi Heating Output Isýtma Performansý Heating Performance A:Yüksek / Higher kw G:Düþük/Lower 2,99 A BCDEFG Isýtma Kapasitesi Heating Output Isýtma Performansý Heating Performance A:Yüksek / Higher kw G:Düþük/Lower 3,72 A B CDEFG Isýtma Kapasitesi Heating Output Isýtma Performansý Heating Performance A:Yüksek / Higher kw G:Düþük/Lower 5,86 A BCDEFG Isýtma Kapasitesi Heating Output Isýtma Performansý Heating Performance A:Yüksek / Higher kw G:Düþük/Lower 7,03 ABC DEFG Gürültü / Noise (db(a)re 1 pw): 34 Gürültü / Noise (db(a)re 1 pw): 37 Gürültü / Noise (db(a)re 1 pw): 41 Gürültü / Noise (db(a)re 1 pw): 40 Ayrýntýlý bilgi ürün broþüründedir Further information is contained in product brochures Ayrýntýlý bilgi ürün broþüründedir Further information is contained in product brochures Ayrýntýlý bilgi ürün broþüründedir Further information is contained in product brochures Ayrýntýlý bilgi ürün broþüründedir Further information is contained in product brochures 03

M-2020 RDS. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr

M-2020 RDS. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr M-00 RDS FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu www.goldmaster.com.tr GÜVENLÝK BÝLGÝSÝ Bu ürünü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ürünü uygun þekilde kullanmak için lütfen

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE ÜRÜNLER BUILTIN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE FIRIN BUILT IN ELECTRIC OVEN Встраиваемая духовка KULLANMA KLAVUZU INSTRUCTION MANUAL Руководство по эксплуатации TR EN RU AR DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ,

Detaylı

UMOR JUNIOR. Nem alma cihazı Dehumidifier. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

UMOR JUNIOR. Nem alma cihazı Dehumidifier. Instruction Manual Kullan m K lavuzu UMOR JUNIOR Nem alma cihazı Dehumidifier Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun yıllar sorunsuz çalıflması için tasarlanan ve üretilen Fakir Umor Junior Nem Alma Cihazını satın almıfl oldu unuz

Detaylı

*MFL68780136* Safety and Reference. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. www.lg.

*MFL68780136* Safety and Reference. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. www.lg. OWNER S MANUAL Safety and Reference Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. *MFL68780136* www.lg.com P/NO : MFL68780136 (1502-REV01) Printed in Korea

Detaylı

EN Operating instructions TR Kullanma talimatları

EN Operating instructions TR Kullanma talimatları EN Operating instructions TR Kullanma talimatları 13 14 12 15 16 11 10 17 18 9 19 8 20 1 7 21 6 2 5 4 3 HS B16 ACB A C D E B OFF F en it DESCRIPTION OF THE APPLIANCE 1. Turbo brush* 2. Parquet brush* 3.

Detaylı

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu BREAD MAKER Instruction Manual MACHINE À PAIN Mode d emploi BROTBACKAUTOMAT Gebrauchsanweisung PEKAČ KRUHA Upute za Uporabu (TR) Türkçe

Detaylı

VC 20 S. Kullanım Kılavuzu Vantilatör. Instruction Manual Pedestal Cooling Fan

VC 20 S. Kullanım Kılavuzu Vantilatör. Instruction Manual Pedestal Cooling Fan VC 20 S TR GB Kullanım Kılavuzu Vantilatör Instruction Manual Pedestal Cooling Fan Genel İçerik...1 Kullanım Klavuzu Hakkında...2 Sorumluluk...2 Kullanım Klavuzundaki İşaretler...2 Güvenlik CE deklarasyonu...3

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual 3G intelligent monitor User Manual All rights reserved. No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including

Detaylı

LFF 8M121. Kullanım talimatları. Operating instructions. TR Türkçe. EN English

LFF 8M121. Kullanım talimatları. Operating instructions. TR Türkçe. EN English LFF 8M121 TR Türkçe Kullanım talimatları BULAŞIK MAKİNESİ - İçindekiler Kullanım talimatları, 1 Önlem ve öneriler, 2-3 Ürün bilgi sayfası, 5 Servis, 6 Montaj, 7-8 Cihazın tanımı, 9 Rafine tuz ve parlatıcı,

Detaylı

STIMA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Buharlı ütü Steam Iron. Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu

STIMA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Buharlı ütü Steam Iron. Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu STIMA Buharlı ütü Steam Iron Instruction Manual Kullan m K lavuzu Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Stima

Detaylı

Blu-ray Home Entertainment System

Blu-ray Home Entertainment System HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Home Entertainment System user manual imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

SMART 2000. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual

SMART 2000. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual S Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine SMART 2000 Kullanma Kılavuzu Operating Manual FR. 8.2.4-09 SMART 2000SP 21.03.2014 Rev. 00 2-24 25-47 İçindekiler Teknik Özellikler...

Detaylı

EKM 1500. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual

EKM 1500. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual K Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine EKM 1500 Kullanma Kılavuzu Operating Manual FR. 8.2.4-09 EKM 1500 21.03.2014 Rev. 00 2-23 24-44 İçindekiler Teknik Özellikler...

Detaylı

DSE 7320 AMF DSE 7320 AMF CONTROL MODULE OPERATING MANUAL KONTROL MODÜLÜ ÇALIŞTIRMA EL KİTABI DEEP SEA ELECTRONICS DSE 7320 DSE AUTO DSE 7320 AMF

DSE 7320 AMF DSE 7320 AMF CONTROL MODULE OPERATING MANUAL KONTROL MODÜLÜ ÇALIŞTIRMA EL KİTABI DEEP SEA ELECTRONICS DSE 7320 DSE AUTO DSE 7320 AMF DSE 7320 AMF KONTROL MODÜLÜ ÇALIŞTIRMA EL KİTABI DSE 7320 AMF CONTROL MODULE OPERATING MANUAL DSE DEEP SEA ELECTRONICS DSE 7320 AUTO DSE 7320 AMF AUTO DSE DEEP SEA ELECTRONICS DSE 7320 DSE 7320 AMF KONTROL

Detaylı

EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter.

EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter. NEXT YE-220 DIGITAL SATLOCK TR KULLANIM KILAVUZU Ürünü kullanmak için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter. İÇİNDEKİLER :

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

GU230 T Ü R K Ç E E N G L I S H

GU230 T Ü R K Ç E E N G L I S H T Ü R K Ç E E N G L I S H GU230 Bu kılavuzdaki bilgilerden bazıları, telefonunuzdaki yazılıma ya da servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzda farklı olabilir. www.lgmobile.com P/N : MMBB0356519 (1.0)

Detaylı

Mobilya Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi Furniture Using Instruction Book & Certificate of Warranty

Mobilya Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi Furniture Using Instruction Book & Certificate of Warranty Mobilya Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi Furniture Using Instruction Book & Certificate of Warranty Tüm mobilyalar, modeller ve döşemeler için geçerlidir. Valid for all furnitures, models, sofas and

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Teknik Bilgiler Technical Information

Teknik Bilgiler Technical Information 435 Teknik Bilgiler Technical Information Teknik Bilgiler Technical Information 00 00 Teknik Bilgiler Technical Information Temel Aydýnlatma Terimleri Basic Illumination Terminology Iþýk Akýsý (Ø): Bir

Detaylı

Plazma Güç Kaynağı EPP-450

Plazma Güç Kaynağı EPP-450 Plazma Güç Kaynağı EPP-450 Kullanım Kılavuzu TR 0558008001 06/2012 BU BILGILERI MUHAKKAK OPERATÖRE ULAŞTIRINIZ. EK KOPYALARI SATICINIZDAN TEMIN EDEBILIRSINIZ. DIKKAT Bu TALİMATLAR deneyimli operatörler

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller; Zen

Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller; Zen Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller; Zen 2013 Piranha. Tüm hakları saklıdır. Piranha logosu Piranha ya aittir. Diğer tüm logo ve markalar sahiplerine aittir. Yazım ve baskı hatalarından Piranha

Detaylı

5+ yas years. Egitim Kılavuzu Training Guide. your REAL best friend UYARI! WARNING: zoomerpup.com

5+ yas years. Egitim Kılavuzu Training Guide. your REAL best friend UYARI! WARNING: zoomerpup.com your REAL best friend Egitim Kılavuzu Training Guide TM TM 5+ yas years FCC STATEMENT: This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This

Detaylı

Önemli bilgiler 2015

Önemli bilgiler 2015 2015 Önemli bilgiler Sony Tüketici Web sitesi www.sonymobile.com/support adresinde destek amaçlı verilen yardım ve ipuçları birkaç tık uzaklıktadır. Burada en son bilgisayar yazılımı güncellemelerini ve

Detaylı