Doğanın Patentlenmesi: TRIPS Anlaşmasının Az Gelişmiş Ülkeler Üzerindeki Etkisi ve Devletin Rolü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğanın Patentlenmesi: TRIPS Anlaşmasının Az Gelişmiş Ülkeler Üzerindeki Etkisi ve Devletin Rolü"

Transkript

1 Doğanın Patentlenmesi: TRIPS Anlaşmasının Az Gelişmiş Ülkeler Üzerindeki Etkisi ve Devletin Rolü Serpil Karlıdağ * Özet: Bu makalenin amacı, TRIPS Anlaşmasının az gelişmiş ülkeler üzerindeki etkisini biyoçeşitlilik çerçevesinde incelemektir. Uluslararası Anlaşmalar biyoçeşitlilik alanında düzenlemede bulunurken, genetik kaynaklara erişmekte ve mülkleştirmekte bir rejim oluşturmaktadırlar. Alanda tek bir biyoçeşitlilik düzenlemesi olmadığından, değişik çıkarlara sahip farklı aktörler ve güç odakları rekabet içerisinde bulunmaktadır. Bu ortamda devletin rolü önemli olmaktadır. Ulus devletler kendi sermayelerini ve ortaklarını desteklerken yabancı sermayeyi de çekme çabası içindedirler. Ancak devlet, türdeş bir yapı göstermemekte ve farklı kurumları farklı düzenlemelerle ilgilenmektedir. TRIPS Anlaşması, hiyerarşide başta gelirken diğer biyoçeşitlilik düzenlemeleriyle çatışmaktadır. Tüm bu sorunlar, çelişkiler bağlamında az gelişmiş ülkelere bakıldığında, biyoçeşitlilik alanında post fordist dönüşümün gerçekleştiği görülmektedir. Anahtar Sözcükler: Biyoçeşitlilik, post-fordist birikim, düzenleme rejimi, TRIPS, az gelişmiş ülkeler. Patenting Nature: The Effects of the TRIPS Agreement on Underdeveloped Countries and The Role of The State Abstract: The aim of this article to analyze the effect of the TRIPS Agreement on developing countries in the context of biodiversity politics. While international agreements regulate the biodiversity field, they are establishing a regime to access genetic resources and appropriation. As there is not only one regulation on biodiversity, different actors with divergent interests and power resources are contested. In this contested field the nation state plays a significant role. As nation states support their national capital and participants, they also try to attract foreign capital to their own territories. However state apparatuses are not homogenous themselves and their different institutions are interested in different regulations. At the helm of the hierarchy, the TRIPS Agreement conflicts with the other biodiversity regulations. When these problems and contradictions are evaluated, it is seen that post Fordist transformation in the biodiversity field has been realized. Key Words: Biodiversity, post-fordist accumulation, regulation regime, TRIPS, underdeveloped countries. * Dr., Başkent Üniversitesi. Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 43 Sayı 1 Mart 2010, s

2 124 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 43 Sayı 1 DOĞANIN PATENTLENMESĐ : TRIPS ANLAŞMASININ AZ GELĐŞMĐŞ ÜLKELER ÜZERĐNDEKĐ ETKĐSĐ VE DEVLETĐN ROLÜ Çoğu az gelişmiş ülke Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması na (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPS) (www.wto.org) uygun olarak yeni bitki çeşitlerini patent ya da patent benzeri araçlarla koruma altına alırken, bu alandaki tartışmalar hem kendi ülkelerinde, hem de uluslararası alanlarda siyasal, ekonomik, etik ve teknik boyutlarda sürmektedir. Tartışmalar ağırlıklı olarak, Batı ya has bir sistem olan fikri mülkiyet haklarının, özellikle de patentlerin TRIPS Anlaşmasıyla birlikte daha sıkı hale getirilip yaşamın hemen her alanına uygulanabilir olması sonucunda, gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler arasındaki eşitsizliğin daha da arttığı ve geleneksel toplumlardaki ilişkilerle birlikte ortak mülkiyet anlayışının da değiştiği yönündedir. Bu bağlamda binlerce yıl boyunca geleneksel toplulukların, çiftçilerin geliştirmiş olduğu üretim bilgileri metalaştırılırken, tohumların yeniden kullanımı ve serbestçe değişiminin engellenmesi endişeyle karşılanmaktadır. Çünkü, bitki çeşitleri ve genetik kaynaklar, toplumların kendilerini yeniden üretmelerinde, bir anlamda ülkelerin kendi güvenlikleri konusunda büyük rol oynamaktadır. Başka bir ifadeyle, her çeşit bitki, hayvan ve mikroorganizmanın kendi genetik gelişmesine bağlı olarak, gerek kendi türleri içinde gerekse birbirleriyle oluşturdukları farklılıkların bütünü olan biyoçeşitlilik, insan yaşamı da dahil olmak üzere tüm canlıların yaşamlarını sürdürmesinde önemli işlevlerde bulunmaktadır. Nitekim biyoçeşitlilik açısından zengin kaynaklara sahip olan ve Güney olarak adlandırılan az gelişmiş olan ülkeler, bu kaynakları beslenmelerinin yanı sıra tedavileri için de kullanmaktadırlar. Zengin kaynakların nasıl kullanılacağı bilgisi yerel halk tarafından binlerce yıl içerisinde geliştirilirken söz konusu bilgiler kendi aralarında serbestçe değiştirilebilmiş ve açlığa, hastalıklara karşı güvence oluşturmuştur. Güney in zenginliğini kullanarak ürün geliştirmek isteyen gelişmiş Kuzey in eczacılık, tarımsal endüstriyel ve kimyasal endüstrileri gibi güçlü aktörleri de bu bilgilere, kaynaklara erişmek ve kontrol altında tutmak amacıyla, fikri mülkiyet haklarını yaşam alanlarına uzatmışlar ve küresel ölçekte uygulamaya koymuşlardır. Dünya Ticaret Örgütü ne (DTÖ; World Trade Organization / WTO) üye olan ve küresel ticaretin dışında kalmak istemeyen tüm ülkelerin kabul etmesi gereken TRIPS anlaşması, asgari düzeyde de olsa fikri mülkiyet haklarının ulusal yasalara dahil edilmesi zorunluluğunu getirirken, ülkeler cezai yaptırımları da içeren daha sıkı fikri mülkiyet yasalarını oluşturup, uygulamaya koyarak bu zorunluluğa yanıt vermişlerdir. Temelde, teknolojik gelişmeyi teşvik ederek daha fazla endüstriyel ve ticari büyüme amacını taşıyan patentler ve faydalı modeller toplumun yeniliklere erişimini sağlarken, buluşçusuna da devlet eliyle belirli bir süre için tekel hakkı

3 Doğanın Patentlenmesi: TRIPS Anlaşması 125 vermektedir. Ulus temelli endüstriyel Fordist birikim rejiminden 1 bilgi ağırlıklı küresel enformasyon ekonomisine dayalı Post Fordist birikim rejimine geçişle birlikte büyük uygulama alanı bulunan fikri mülkiyet haklarının kapsamı gittikçe genişlemiş ve uygulama süreleri uzamıştır. Özde, yirminci yüzyılın sonunda ortaya çıkan sayısal teknoloji ve biyoteknoloji gibi en önemli iki teknolojinin sahipliği ve denetimi güçlü küresel fikri mülkiyet haklarıyla sağlanırken, fikri mülkiyet hakları korumasına gerek bulunmayan doğal alanlar da sermayenin sürekli genişleme mantığına uygun olarak patentlenmeye başlanmıştır. Görg ve Brand e (2003: 266) göre, toplumsal ilişkilerin doğayla olan dönüşümü Post - Fordist yeniden yapılanmanın ana öğesi olurken, devletin de var olan işlevleri gittikçe artmaktadır. Çünkü, ilk bakışta doğanın mülkleştirilmesinde ekonomik ve teknolojik dinamikler önemli görülse de, ekonomik süreçler devlet tarafından çıkarılan yasalar yoluyla siyasal kurumlara dahil edilmektedir. Bir başka deyişle biyoçeşitliliğin valorizasyonu devlet tarafından oluşturulmaktadır. Biyolojik çeşitliliğin önemi, büyük miktarlardaki fosil ya da doğal kaynaklar olmaktan çok, yeni ürün gelişiminde kullanılabilecek olan genetik bilgi içermesindendir. Bu bilgi yeni teknolojik yöntemler geliştirmeden ve bilimsel araştırma ve süreçleri olmadan büyük bir ekonomik değer ifade etmemektedir. Ancak biyoçeşitliliğin ekonomik olarak değer kazandırılması sürecinin her aşamasında farklı aktörler ve çıkarları ortaya çıkmaktadır. Ulusal yasaların uyumunu talep eden farklı uluslararası örgütler ve anlaşmaları arasında hiyerarşi ve çelişkiler bulunurken devlet aygının kendi içerisinde de farklı güç ilişkileri bulunmaktadır (Görg - Brand, 2003: ). Bu nedenle biyoçeşitllik ve doğayla ilgili politikaların, daha geniş ve kapsamlı bir biçimde incelenmesini sağlayacak bir ekonomi politik çerçevede ele alınması uygun bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu makalenin amacı, biyoçeşitlilik ve doğa konularını, sadece çevre ve tarım politikaları ya da piyasaya indirgenen bir ekonomik bakış açısı yerine, siyasal ve yasal düzenlemeleri, teknik stratejileri ve sosyo-kültürel değerlendirmeleri de içeren düzenleme okulu açısından ele alarak tartışmalara katkıda bu- 1 Fordist ve post-fordist birikim rejimleri, kapitalizmin geçirdiği krizler sonucunda kendisini yeniden üretebilmesi için geçirdiği faz değişiklikleri olarak algılanmaktadır. Đlk kez Henri Ford un 1914 yılında hareketli montaj hattını kurmasıyla başlayan kitlesel üretim, asıl etkisini II. Dünya Savaşı sonrası göstermiştir. Mekanik hale getirilmiş emek gücünün yeniden üretiminin toplumsal maliyetinin uzun dönemde düşmesiyle, sermaye birikimi için bir kapasite yaratılmıştır. Standartlaştırılmış ürünlerin kitle tüketimiyle kontrolü halkla ilişkiler, reklam ve pazarlama faaliyetleri ile yapılmıştır. Ancak 1960 ların sonlarında Fordist üretim tarzının yarattığı verimlilik artışının sınırlarına gelinmesiyle, bir anlamda Fordizmin krize girmesiyle post-fordist üretim tarzı olarak nitelenen politikalar uygulanmaya konulmuştur. Bilginin hem ürün hem de üretim faktörü olarak üretim sürecinde kilit konuma gelmesinin yanı sıra hizmetler sektörünün de önem kazanması üretim tarzında büyük değişikliklere yol açmıştır. Üretimle birlikte, tüketim kalıpları, örgütlenme ve devletin işlevleri yeniden tanımlanırken, toplumların siyasal, toplumsal ve kültürel normlarında da büyük dönüşümler yaşanmaktadır. Aglietta tarafından kurulan Düzenleme Okulu Fordizm ve post-fordizmin geniş bir bakış açısıyla incelenmesine olanak sağlamaktadır. Büyük ilgi gören Düzenleme Okulu yayıldıkça çeşitlenip, geniş bir literatür oluşturmuştur. Bob Jessop bu konuda yaptığı yorumlar ve yazdığı eserler ile öne çıkan bir isim olmuştur.

4 126 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 43 Sayı 1 lunmaktır. Aglietta nın kurucusu olduğu ve biçimlendirdiği bu okul, tarihsel bir süreç içerisinde kapitalist gelişmenin analizini yaparken, ekonomiyi kendi bağlamında anlamlandırmanın yanında toplumsal ilişkiler bütünü olarak da değerlendirmektedir. Bunun için, makalede; ilk önce küreselleşme ve teknolojik değişim ile yeni bir tarz alan kapitalist gelişme ele alınacak ve daha sonra bu bağlamda gerçekleşen biyoçeşitlilik alanındaki dönüşümler az gelişmiş ülkeler ve Türkiye açısından incelenerek değerlendirilecektir. KÜRESELLEŞME VE DEVLETĐN DEĞĐŞEN ROLÜ Yeni bir birikim rejimi olan post-fordist süreçte, üretimle birlikte toplumun ve önceliklerinin çok çeşitli kanallarında yaşanan dönüşümler, içinde bulunduğumuz küreselleşme olgusunun da önemli bir dayanağını oluşturmaktadır. Küreselleşmenin tanımı, uygulamaları ve politikaları konusunda bir uzlaşma bulunmamakla birlikte, çoğunlukla bütünleşmiş bir dünya ekonomisinden bahsedilmektedir. Yeni iletişim teknolojilerinin mekan ve zaman farklılıklarını kaldıracak bir hızda gelişmesi piyasalar ve ekonomiler arasındaki işlemlerin anında gerçekleştirilmesine yol açmıştır. Sermaye de böylece, ulusal sınırların arasında büyük bir hızlılıkla hareket edebilirken, dünyanın her köşesine yayılarak kârını ençoklaştırma olanağı bulabilmektedir. Küreselleşme, az gelişmiş olan ülkelere bir fırsat olarak sunulurken yeni koşullara uymalarını sağlayacak düzenlemeler de oluşturulmuştur. Bir anlamda, Fordizmin bunalımına karşı yeniden yapılanan ve yeni birikim rejimine geçen kapitalizm, beraberinde yeni düzenleme 2 biçimini de getirmiştir. Post - Fordist birikim rejiminde ortaya çıkan küresel tekelci düzenleme, ulusal yapıların ötesinde, uluslararası düzeyde olmuş (Aslan, 2005: 113) ve serbestleştirme, özelleştirme, deregülasyon politikalarıyla yayılmıştır. Amaç sermayenin hiçbir engelle karşılaşmadan kâr oranını artırabilmesidir. Gelişmiş ülkeler ulus ötesi şirketlerin az gelişmiş ülkelerin piyasalarına kolaylıkla girebilmeleri için ikili ve çok taraflı anlaşmalar yaparken uluslararası örgütler de küresel tekellerin kullanacağı alt yapıyı hazırlamıştır (Aslan, 2005: ). IMF istikrar önlemlerini içeren stand by, Dünya Bankası yapısal uyarlama anlaşmalarıyla bu alt yapıyı oluştururken DTÖ de hizmetlerin serbestleştirilmesi (General Agreement on Trade in Services / GATS), fikri mülkiyet hakları (TRIPS) ve ticaretle ilgili yatırım tedbirleri anlaşması (The Agreement on Trade Related Investment Measures / TRIMS) ile küreselleşmenin temel aktörü durumunda olmuştur. Birbirine paralel politikaları öneren IMF ve Dünya Bankası düzenlemeleri az gelişmiş ülkelerin ekonomilerini ulus ötesi şirketlere açarken, küreselleşme de dünya ile bütünleşme, ulus ötesi kalkınma, modern dünyanın değerlerine bağlanma ve demokratikleşme olarak yüceltilmiştir (Ayman Güler, 2005: 2 Fordizmin düzenleme biçimi refah devleti olurken, Keynezyen politikalar başta talebin yönetimi ve istihdam olmak üzere kapalı ekonomideki ulus devletin denetimini artırmıştır (Dulupçu, 2005 ).

5 Doğanın Patentlenmesi: TRIPS Anlaşması ). Yine dünya çapında piyasa rasyonelliğine ve kurallarına uyum göstermek demokrasi ve demokratikleşme olarak nitelendirilirken, IMF ve Dünya Bankası projelerini gerçekleştirecek reformlar için toplumsal bir uzlaşmaya gerek görülmemiştir (Ayman Güler, 2005: ). Reformlar az gelişmiş ülkelerin finans ve sermaye piyasalarının bütünleşmesi ve yasal düzenlemelerden muaf tutulmasını sağlamıştır. Böylece uluslararası sermaye ve para akışı hızlanırken, doğrudan yabancı yatırım ve teknoloji transferi üzerindeki engeller azalmıştır. Küreselleşme telekomünikasyon ve hava yolları gibi iletişim ve ulaşım alanındaki ulusal tekellerin gücünün azalmasına da yol açmıştır. Bir anlamda piyasalar serbestleştikçe ve devlet müdahalesi azaldıkça ulus-devletin kurumları gittikçe zayıflamakta ve yerlerini özel kuruluşlar özellikle de ulus ötesi firmalar ve onların kuralları almaktadır. Yapısal uyarlama reformlarının etkisinin en açık görüldüğü alanlardan birisi olan tarımda da, devletin pek çok işlevi yok edilmiş, serbestleşmenin tohumculuk alanında da etkin olmasıyla birlikte, tohum üretimi, denetimi, dışalımı ve dışsatımı konularına özel sektörün girmesi sağlanmıştır. Temelde küreselleşmeyi anlamakta düzenlemeler önemli olurken, bu kurumsal düzenlemelerin demokratik gereksinmelere ve günümüz toplumumuzun sorunlarına hangi düzeyde uygun olduğu; yine bu düzenlemelerin sosyoekonomik reformlar da dahil olmak üzere farklı düzeylerdeki toplumsal sorunlara ve refah devletinin dönüşümü için nasıl bir manevra alanı sağladığı sorgulanmaktadır (Görg - Brand, 2003: ). Gerek hizmetler sektörünün GATT içerisine dahil edilmesi, 3 gerekse TRIPS Anlaşmasının az gelişmiş ülkelere kabul ettirilmesi demokratik çerçeveler içerisinde olmazken amaç sermaye birikiminin sağlanması olmuştur. Ulusal devletler de bu birikim sürecinin bir parçası olarak dış ekonomik güçler ve yurt içi ekonomi arasında tampon olmaktan çıkarak kürsel ekonominin zorunluluklarına uyarlı kalmaktadır. Böylece bir düzenleme biçimi olarak devlet, içinde bulunduğu birikim rejiminin koşullarına göre yeni işlevler ve yapılar kazanmaktadır (Aslan, 2005: 7). Küreselleşmeyle birlikte, sürekli olarak ulus devletin gücünün zayıflatıldığı ve işlevlerinin sınırlandığı söylenmektedir. Bunun nedeni ekonomik alanda doğrudan üretici, dağıtımcı ve düzenleyici olan devletin bu işlevlerini piyasaya devrederken, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi toplumsal nitelikli sağladığı hizmetleri de piyasa mekanizmasına bırakması olmuştur. Ancak piyasadaki ilişkilerin güvenceye alınması ve birikim rejiminin yeniden üretilmesi için devletin düzenlemelerine gerek bulunmaktadır. Nitekim ulus devlet mülkiyet ilişkileri, karmaşık sözleşmelerin yapılabilmesi ve hassas mali işlemlerin sürdürülebilmesi için zorunlu olan istikrar ve öngörülebilirliği sağlamakta ve onun yerini hiçbir ulus ötesi şirket ya da uluslararası örgütün alamayacağı düşünülmektedir 3 Hizmetler sektörünün GATT çerçevesinde alınması isteğine karşı az gelişmiş ülkelerin direnmesi için bk. Geray, 2003:

6 128 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 43 Sayı 1 (Meiksins, 2003: 32). Yine Meiksins in (2003: 157) ifadesiyle devlet sermaye birikiminin koşullarının yaratılması ve sürdürülmesindeki hayati rolü oynamaya devam etmektedir. Dolayısıyla küreselleşme ve uluslararası güçler ulus devletlerin ekonomik haklarını aşındırıyor görülse de dünya hâlâ devletlerin dünyasıdır. Ancak işlevleri değişmiştir. Yeniden yapılanan ulus devlet, sermayenin gereklerine göre biçimlenmiştir. Böylece, Fordist dönemde refah devleti görevini yüklenen ve hem üretici, hem yatırımcı, hem de düzenleyici niteliği olan devlet, artık bu görevlerini bırakarak toplumsal gelir dağılımını sermaye lehine düzenleyecek biçimde işlevini sürdürecektir (Yeldan, 2003: 466). Ayrıca, yeni birikim rejiminde kitlesel üretimde bulunma zorunluluğunun kalkmasıyla, kitlesel tüketicilerin yaratılması, dolayısıyla devletin talebi yönetme görevine de gerek bulunmamaktadır. Onun yerine devlet büyük bir hızla değişen teknolojinin takibi için firmaları destekleme görevini üstlenmiştir. Yüksek teknolojinin neden olduğu maliyetlere tek bir firmanın katlanamaması, diğer firmaların ya da devletin işbirliğini gerekli kılmaktadır. Böyle bir işbirliğini ve ulusal sermayeyi destekleyen devlet, dışsatımı da teşvik ederek kitlesel ulusal tüketiciler yerine küresel piyasalardan pay alma çabasındadır (Dulupçu, 2003: 52-62). Nitekim ulus devletler kendi ulusal ekonomilerini ve düzenlemelerini küresel mali sistem ve piyasalarla uyumlulaştırabilmek için tüm yeteneklerini kullanmaktadırlar. Küresel uyumu sağlamanın yanında küresel yatırımları da çekmek isteyen ulus devletler dışa açılmakta ve birbirleriyle rekabet içerisinde olmaktadırlar. Jessop ve Hirsh in ulusal rekabetçi devlet olarak nitelediği post-fordist devlet, dönüşüm sürecinde etkin ve çeşitli roller üstlenmektedir (Brand - Görg, 2003: 223). Devlet aygıtları neo-liberal çıkarlara karşı daha geçirgen olabilecek biçimde yapılanırken, iç hiyerarşi de bu çıkarlara daha duyarlı olmaktadır. Ulus devlet pek çok biçimde dış egemenliği dış güçlere devrederken uluslararası yapılar ve süreçler de yoğun biçimde ulusal ölçütlere bağlı kalmıştır. Özellikle tüm toplumu ilgilendiren biyoçeşitlilik ve çevre konularında yerel bakış açıları ve yerel bilgiler göz önünde bulundurulmadan küresel stratejiler sürdürülememektedir. Dolayısıyla devlet, ulusal ve uluslararası çeşitli hegemonik güçlerin kendi çıkarını genelleştirmek için çatıştığı alanın merkezinde bulunmaktadır. Bu çeşitli grupların devlet üzerindeki etkisi farklı olurken, devlet aygıtının kendisi de türdeş bir yapı göstermemekte ve bir hiyerarşi içerisinde bulunmaktadır. Bu açıdan, çeşitli politikaların ve anlaşmaların bulunduğu biyoçeşitlilik konusuna bakıldığında, devletin genetik kaynakların değerlendirilmesinde istikrarlı ortamı sağlaması beklenmektedir. Temelde, istikrardan amaç, genetik kaynaklara etkin erişimle birlikte devletin, fikri mülkiyet haklarını, dolayısıyla- sermaye birikimini güvenceye almasıdır.

7 Doğanın Patentlenmesi: TRIPS Anlaşması 129 TRIPS VE DĐĞER ULUSLARARASI BĐYOÇEŞĐTLĐLĐK DÜZENLEMELERĐ Biyoçeşitlilik konusunda, genetik kaynaklara erişim, mülkleştirme, çeşitliliğin korunması, fikri mülkiyet hakları, yerel halkın bilgisi ve haklarının korunması gibi sorunlarla ilgili farklı düzenlemeler bulunmaktadır. Ulus ötesi şirketlerin, az gelişmiş ülkelerdeki biyoçeşitlilik kaynaklarının denetimini kolaylaştıran TRIPS anlaşmasının yanı sıra dünyanın biyoçeşitliliğini koruyarak, gelecek kuşakların çoğalmasını, bir anlamda sürdürebilir kalkınma kavramını içeren Biyoçeşitlilik Üzerine Sözleşme (Convention on Biological Diversity/CBD) ile bitki genetik kaynaklarının insanlığın ortak mirası olduğu anlayışını uluslararası arenaya taşıyan Gıda ve Tarım Örgütü ne (Food and Agriculture Organization/FAO) bağlı Bitki Genetik Kaynakları Üzerindeki Yükümlülük Anlaşması (International Undertaking on Plant Genetic Resources/IUPGR) birbiriyle çelişmekte ve farklı devlet organları tarafından dikkate alınmaktadır. Ülkeler üzerinde bağlayıcılığı olmayan IUPGR, 1983 yılında ortak miras anlayışını ıslah edilmiş elit ürünlere de genişletmek isteyince, ABD tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Yedi yıl süren müzakerelerden sonra, FAO tarafından benimsenen Bitki Genetik Kaynakları üzerine Uluslararası Anlaşması (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture), ülkelerin genetik kaynaklar üzerindeki egemenlik haklarını tanırken, çiftçilerin tohumlarını saklamalarına, karşılıklı olarak değiştirmelerine ve satmalarına olanak vermektedir. Daha sonra Uruguay Toplantıları sonunda ortaya çıkan TRIPS Anlaşması, bu düzenlemeler içerisinde en güçlüsü olurken az gelişmiş ülkelerin fikri mülkiyet hakları rejimlerinde büyük değişikliklere yol açmıştır. Anlaşma, çiftçilerin haklarının yanı sıra geleneksel bilgilere sahip olan yerel toplumlara gerekli önemi vermemekte ve kamuya ait olan alanların patent ya da patent benzeri araçlarla mülkleştirilmesini sağlamaktadır. Bitki genetik kaynaklarına insanlığın ortak mirası anlayışıyla erişen ve buradan aldıkları hammadde ile hammadde bilgilerini daha sonra geliştirerek patentleyen ve gelir elde eden gelişmiş ülke şirketlerine karşı, az gelişmiş ülkeler harekete geçmişler ve uluslararası sivil toplum örgütleriyle birlikte çeşitli eylemlerde bulunmuşlardır. Bu eylemlerin sonucunda Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından oluşturulan CBD, bu ülkelerin kendi bitki genetik kaynakları üzerindeki egemenliklerini kabul ederken, bir anlamda IUPGR nin daha ayrıntılı ve daha açık ifadeli biçimi olmuştur. Sözleşme genetik kaynaklardan elde edilen ürünlerin patentlenmesi sonucunda elde edilen kârın paylaşılmasını da önermektedir. Aslında bitki çeşitlerinin korunmasında yerel toplulukların önemini kabul eden ilk uluslararası sözleşme olan CBD, üçüncü tarafların yerli ve yerel toplulukların yıllar içerisinde geliştirmiş oldukları bilgi, uygulama ve yeniliklere saygılı olmalarını istemektedir. Yine elit olarak adlandırılan ve Batılı biçimde geliştirilen ya da ıslah edilen ürünlere ve bitki çeşitlerine patent verilme-

8 130 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 43 Sayı 1 sine karşı çıkan maddeler içererek, eşitsizlikleri önlemeye çalışmaktadır. Sözleşme ulusal hükümetlere yerel bilgilerini ve genetik kaynaklarını koruma yükümlülüğünü vermekle birlikte, onların gelişmiş ülkeler ve ulus ötesi şirketleriyle birlikte bu sorumlulukları aşmak istediklerinin bilincinde olduğu için, biyoçeşitliliğin korunmasını özellikle cesaretlendirmiş ve bu konudaki uygulamayı sağlamak için, ulusal hükümetlerin gerekli yasal ve idari önlemlerini almasını talep etmiştir (Onwuekve, 2004: 145). Bu olumlu noktalara karşın, Sözleşmeyle ilgili bazı eksik ya da yetersiz alanların bulunduğu da vurgulanmaktadır. Örneğin, teknoloji transferini ele alan 16. madde, biyoteknoloji konusunda zengin olan Kuzey ülkelerinden biyogenetik kaynakları zengin olan Güney ülkelere teknoloji aktarımı yapılırken, etkin ve yeterli fikri mülkiyet haklarına uyulmasını talep etmektedir. Ancak CBD bu koşulu önerirken, hangi fikri mülkiyet rejiminin geçerli olması gerektiğini açıkça belirtmemiştir. Bu nedenle, teknoloji transferi yapılan ülkenin fikri mülkiyet koruma rejiminin geçerli olması ya da Paris ve Bern sözleşmelerine uygun olarak hareket edilmesi konusunda tartışmalar olmuştur (Onwuekve, 2004: 171). Ayrıca, Sözleşmeyi onaylayan ülkeler kendi bakış açılarıyla değerlendirmeler yaparken, CBD kendi koşullarının yerine getirilmesi için bir zaman sınırı koymamıştır. Yine geleneksel ve yerli terimlerinde olduğu gibi bazı tanımlar açık değildir. Önemli bir eksiklik de, ulus devletlerin Sözleşmeyi yürürlüğe koyması için gerekli yasal ve idari mekanizmaları kurmaları istenirken, bunun için mali bir kaynak ayrılmamış olmasıdır (Onwuekve, 2004: ). Dolayısıyla, Sözleşme genel olarak ayrıntılı ve özenli biçimde hazırlanmış olmakla birlikte, bazı belirsizlikler içermesi ve çeşitli spekülasyonlara yol açması nedeniyle eleştirilmiştir. 7 Bölüm ve 73 maddeden oluşan TRIPS Anlaşması ise, fikri mülkiyet hakları konusunda temel ilkeleri, standartları, uygulamaları ve bu hakların yerleştirilip sürdürülmesi için geçici ve kurumsal düzenlemeleri içermektedir. Anlaşma incelendiğinde, sahip olduğu bölüm ve maddeler ile o güne dek fikri mülkiyet hakları kapsamına dahil olmayan alanları koruma altına alırken, korunmakta olan fikri ürünlerin de koruma süresini artırdığı görülmektedir. 4 Yenilik sürecine aktif olarak katılmayan ve yüksek teknolojik altyapısı bulunmayan ekonomiler bu durumdan olumsuz etkilenmektedirler. Anlaşma, yeni, açıklanmamış ve faydalı yenilikleri koruyan patentlere ilişkin olarak, Paris Sözleşmesi uyarınca var olan patent korumasını daha sıkılaştırırken ülkeler arası standart uygulamayı da geliştirmektedir. Patentlerle ilgili 27. madde, patente konu olacak ürün ve süreçleri genişçe tanımlarken teknolojinin hemen her alanı yeniliğe, dolayısıyla patente uygun bulunmaktadır. Bu tanım çoğu az gelişmiş ülkenin eczacılık, besin, 4 Patentlerin koruma süresi uzatılarak yirmi yıla, telif haklarının koruma süresi elli yıldan yetmiş yıla çıkartılırken, daha önce korunmayan bilgisayar programları ile veri tabanları da telif hakları ile koruma altına alınmıştır.

9 Doğanın Patentlenmesi: TRIPS Anlaşması 131 kimyevi ürünler konusundaki patent yasalarını gözden geçirmesini gerektirmektedir. Anlaşmada, insan, hayvan, bitki yaşamını korumak, çevre kirlenmesini önlemek veya kamu düzenini korumak amacıyla patent istisnalarına izin verilmiştir. Đstisnalar tedavi, terapi ve cerrahi yöntemleri de içermektedir. Ancak biyoteknolojideki gelişmeler patent korumasında çatışmalara yol açmaktadır. TRIPS Anlaşması, bu konuda ABD ye göre daha muhafazakar bir yaklaşım benimserken, onun patente uygun olmayan bitki ve hayvanları koruma yanlı görüşüne destek vermemiştir. Bu dışlama mikroorganizma, mikro biyolojik işlemler ve bitki çeşitlerine uygulanmamaktadır (Braga, 1996: 349). TRIPS standartları hem hücre ve gen kullanımları gibi ön yenilikler için hem de fermantasyon süreçleri gibi daha geleneksel olanlar için biyoteknolojik yeniliklerin korunmasını ülkelerden talep etmektedir. Bitki çeşitleri için de koruma getirilmekte ve bu koruma, Anlaşmanın 27(3)b maddesinde belirtilmektedir. Söz konusu madde uyarınca, bitki çeşitlerinin korunması patentle olabileceği gibi o ülkeye özgü (sui generis) etkin bir alternatif sistem tarafından ya da her ikisinin kombinasyonu ile sağlanabilecektir. Ancak bu madde pek çok tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Çünkü piyasayı denetleyip, rekabeti kazanmanın en etkin yolu olan patentler, asıl olarak yeni teknolojilerin ve endüstrilerin geliştirilmesi amacını taşırken, keşifler için değil icatlar/buluşlar için verilmektedir. Geleneksel olarak tarım ve tarımın temel öğesi tohumlar patent dışı tutulmuşlardır. Bitki çeşitlerinin yeni olduğunun gösterilmesindeki güçlükler, standart ıslah yöntemlerinin icatçı adım olmaması ve yazılı olarak tanımlanamaması, onların patentlerle korunmasını sorunlu hale getirmektedir. O nedenle bitki çeşitleri sui generis sistemle korunmaktadır. Ancak TRIPS Anlaşmasında belirtilen etkin bir sui generis ifadesi pek çok soruya neden olmuştur. Đlk olarak patente alternatif olduğu için, patent gibi olmayan, ancak etkin olarak bitki çeşitlerini koruyabilecek ve uluslararası düzeyde geçerliliği olan sistemlere bakılmış, sonuçta bitki üreticilerinin haklarını koruyan Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Birliği (The Union for the Protection of New Varieties of Plants/UPOV) Sözleşmesi bazı yorumcular tarafından en uygun seçenek olarak önerilmiştir (International Enviromental Law Research Center) yılında en gelişmiş ülkeler tarafından kurulan ve çeşitli revizyonlar geçiren bu Birliğe daha sonra az gelişmiş ülkeler de dahil edilmiştir. Çoğu ülke, 1978 yılındaki UPOV Sözleşmesi uyarınca hareket ederken, yeni üye olmak isteyen ülkelerin 1991 yılında gözden geçirilen Sözleşmeyi kabul etmesi istenmektedir yılındaki Sözleşme, ülkelere kendi bitki türleri ve çeşitlerini korumakta inisiyatif verirken, bitki üreticilerinin yanı sıra çiftçilerin de haklarını korumaktadır. Oysa, tüm genetik türlerin ve çeşitlerin korunması zorunluluğu getiren 1991 yılındaki Sözleşme bitki üreticilerinin haklarını genişletirken çiftçilerin haklarını kısıtlamaktadır. Sözleşme ile, yeni bitki çeşitlerinin koruma süresi uzatılmış ve üreticilerin yeni ürün üretmelerini teşvik etmek için

10 132 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 43 Sayı 1 yeni ürünlerinin üzerinde daha fazla denetim hakkı tanınmıştır. Denetimler, rakip üreticilerin bu ürünü üretmesi ya da üretim programında kullanabilmesi ile çiftçilerin tohum saklama ve değiştirme haklarını kapsamaktadır (Tripp vd., 2007: 358). Bir anlamda 1991 yılındaki Sözleşme, zayıflatılmış olsa da patent benzeri bir korumaya olanak vermektedir. Patentler ve patent benzeri korumaların doğa üzerindeki uygulamaları çoğu Güney hükümetleri, yerel toplumlar ve sivil toplum örgütleri tarafından tepkiyle karşılanırken, UPOV özelindeki eleştiriler, Sözleşmenin açıkça az gelişmiş ülke tarımı ve çiftçi toplumu çıkarlarına karşı olduğu yönünde olmuştur. Sözleşmenin daha çok gelişmiş ülkelerin tarımına uygun olarak tasarlandığı, çok uluslu tohum şirketlerini koruduğu, 1961 yılından itibaren sistematik olarak çiftçilerin haklarını azalttığı, hatta tamamen yok ettiği eleştirilerin ana noktaları olmuştur. Ayrıca sistemin pahalı olması, doğal olarak küçük şirketleri, çiftçi kooperatiflerini ve çiftçi üreticilerini dışlamakta ve tohum tekellerinin kârlarını ençoklaştırmalarına olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla, UPOV bilimsel yöntemlerle üretimde bulunan üreticiler, kurumlar yada şirketler için uygun olurken, geleneksel yöntemlerle tarım yapan çitçiler ve çiftçi toplumları için yararlı bulunmamıştır (Suman Sahai, t.y.: 6). TRIPS in patent ya da patentin yerini tutabilecek sui generis maddesi, CBD ile çelişmekte ve bir anlamda onu geçersiz kılmaktadır. Çünkü patent koruması, yerli ve yerel genetik kaynakları ve bilgileri kullandığı halde onları tanımamakta ve patentli üründen elde edilen gelirin paylaşılmasına izin vermemektedir. Başka bir deyişle, ürünün patent koruması laboratuarda doğmaktadır. Patent savunucuları, CBD nin ortak mülkiyet anlayışına karşı çıkarak yasal yolla elde edilen bitki örneğinin serbestçe yenilikte kullanılabileceği ve bu yenilik için yapılan yatırım maliyetleri sonucunda elde edilen başarılı ürün karşılığında patent korumasının hak olduğunu savunmaktadırlar (Marlin - Bennette, 2004: 77-78). Bu nedenle az gelişmiş ülkeler, 27.(3) sui generis maddesinin UPOV a uzatılmasına karşı çıkarken bu maddenin CBD Sözleşmesinin yerli ve yerel topluluklarla ilgili 8(j) maddesinin 5 uygulanmasına olanak sağlayacak şekilde genişletilmesini istemektedirler (Onwuekve, 2004: 153). Fikri mülkiyet hakları konusunda farklı anlayışın bulunduğu bu iki düzenleme arasındaki en önemli ayırım, TRIPS in biyoçeşitlilik temelinde olsun ya da olmasın her türlü yenilik ürün ve ürün süreci için fikri mülkiyet hakları sağlamasına karşın, CBD nin yerli ve yerel bilginin korunmasını talep etmesidir. Tekelciliği teşvik eden TRIPS in CBD ile çatıştığı diğer bir nokta da, CBD nin genetik kaynaklar üzerinde ülke egemenliğini kabul etmesine karşın, TRIPS de yabancı kişi ya da şirketin sahip olduğu fikri mülkiyet haklarının, ulusal devletin yetki alanını aşma- 5 Sözleşmenin bu maddesi, biyoçeşitliliğin kullanımı ve sürdürülebilmesiyle yakından ilişkili olan ve geleneksel yaşam biçimini oluşturan yerli / yerel toplulukların bilgi, yenilik ve uygulamalarına saygılı olmayı ve bu bilgi, yenilik ve uygulamaların kullanımıyla elde edilen yararın eşitçe paylaşımını teşvik etmektedir.