Geçmişten günümüze tekstillerin kurutulması sadece

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geçmişten günümüze tekstillerin kurutulması sadece"

Transkript

1 MAKALE Muaer Duruş, Keal Bilen, İbrahi Uzun ISI POMPALI TEKSTİL KURUTMA MAKİNELERİNDE KURUTMA HAVASI DEBİSİNİN KURUTUCU PERFORMANSINA ETKİSİNİN DENEYSEL ANALİZİ Muaer Duruş Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilileri Enstitüsü, Kırıkkale Keal Bilen * Yrd. Doç. Dr. Yıldırı Beyazıt Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilileri Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölüü, Ankara İbrahi Uzun Prof. Dr., Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölüü, Kırıkkale Experiental Analysis of Effect of Air Flo Rate on the Heat Pup Based Dryer Perforance * İletişi yazarı Geliş tarihi : 6.. Kabul tarihi : 7.3 ÖZET Tekstil (çaaşır) kuruta akineleri, enerji alanında dışarıya bağılı olan ülkeizde bir enerji çıktısı olarak evleriize girektedir. Bu nedenle, daha az enerji tüketen kuruta akinelerinin yapılasına yönelik çalışalar daha da öne kazanıştır. Bu çalışada; farklı kuru tekstil kütlelerinde ve bu tekstilin farklı nelendirile oranlarında kuruta havası debisi değişiinin ısı popalı kurutucu perforansına etkisi deneysel olarak inceleniştir. Yapılan 36 adet deneyden her biri için belirli zaan aralıkları sonunda, soğutucu akışkan tarafındaki sıcaklık değerleri ile kuruta havası tarafındaki bağıl ne ve sıcaklık değerleri veri toplaa sistei aracılığıyla kaydediliştir. Ayrıca; her bir deney için deneylerin sonunda, uzaklaştırılan ne kütlesi ve akinenin harcadığı enerji tespit ediliştir. Deneysel veriler kullanılarak oluşturulan grafikler son bölüde yorulanarak veriliştir. Son olarak, belirsizlik analizi yöntei kullanılarak bütün deneyler için hata analizi yapılıştır. Anahtar Kelieler: Tekstil kuruta akinesi, çaaşır kuruta akinesi, ısı popalı kurutucu, değişken hava debisi, ne ala ABSTRACT Textile drying achines enter our hoes as an energy output in our country hich is dependent on foreign orld in the energy area. Therefore, it has been ore iportant to ake drying achines consuing less energy. In this study; effects of drying air flo rate on the perforance of the heat pup based dryer are investigated for different dry textile ass and different textile huidification rate, experientally. For each experient fro all of the 36 experients, teperature values at the refrigerant side and relative huidity, and teperature values at the air side ere collected by a data acquisition syste at the end of the specific tie intervals. In addition, oisture aount reoved fro textile and energy consuption of the achine ere deterined at the end of each experient. Graphs obtained by using experiental dates are given ith coents in the conclusion. Finally, error analysis as perfored by using uncertainty analysis for each experient. Keyords: Tuble dryer, drying achine, heat pup based dryer, variable air flo rate, oisture extraction Duruş, M., Bilen, K., Uzun, İ.. Isı Popalı Tekstil Kuruta Makinelerinde Kuruta Havası Debisinin Kurutucu Perforansına Etkisinin Deneysel Analizi, Mühendis ve Makina, cilt 53, sayı 635, s. -5. GİRİŞ Geçişten günüüze tekstillerin kurutulası sadece evlerin balkonlarında veya açık alanlarda yapılaktaydı. Fakat bu tür kurutada kuruta işlei doğrudan hava koşullarına bağlı olakta ve kuruta uzun süren bir işle olaktadır. Günüüz yaşa koşullarında tekstilleri kurutacak alanların azalası, insanların hızlı bir kuruta işleine ihtiyaç duyası ve özellikle bazı coğrafi bölgelerde ikliin kuruta için uygun olaası nedeniyle çaaşır kuruta akinelerinin kullanılası ihtiyaç haline geliştir. Geleneksel kuruta işlelerinde herhangi bir enerji sarfiyatı olaaktadır. Buna karşılık, çaaşır kuruta akineleri elektrik enerjisi harcaaktadır. Günüüzde enerjiye olan ihtiyaç; sanayinin gelişesi, dünya nüfusunun artası, günlük yaşada kullandığıız akinelerin sayısının artası gibi nedenlerle devalı artaktadır. Enerjiye olan ihtiyacın artasına rağen kullanılan enerji kaynakları ise sınırlıdır. Bu yüzden günlük yaşada kullandığıız akineler arasında yer alaya başlayan çaaşır kuruta akinelerinin enerji verililiği öneli bir konu haline geliş olup bu konuda sürekli artan sayıda çalışalar yapılaktadır. Çaaşır (tekstil) kuruta akineleri, tekstil yıkandıktan sonra tekstilde kalan nei istenilen orana istenilen sürede kontrollü bir şekilde getiren elektrikli akinelerdir. Birçok farklı odeli olasına rağen genel olarak bu akineler, ne ala kapasitesi artırılış orta havasının tekstil üzerinden geçirilerek tekstilin neini ala prensibiyle çalışırlar. Çaaşır kuruta akinesi olarak birçok farklı odel yapılıştır. Bunlar; bacalı, kondenserli (yoğuşturuculu), ısı popalı, ikrodalgalı, santrifüjlü ve vakulu çaaşır kuruta akineleridir. Piyasada en yaygın olarak kullanılan odeller ise; bacalı, kondenserli ve ısı popalı çaaşır kuruta akineleridir. Bu çalışanın konusu olan ısı popalı çaaşır kuruta akinelerinde, sistede dolaşan havanın neini alak için ısı popası kullanılır. Kuruta akinesi içindeki sıcak ve neli hava ısı popası üzerinden geçirilir. Bu sırada ısı popasının buharlaştırıcısı, havanın içindeki su buharını yoğuşturur ve elde edilen su toplaa haznesine iletilir. Isı popasının yoğuşturucusu ise kuruta havasını ısıtır. Bu yüzden he kuruta akinesi için dışarı açılan kanal sisteine gerek olaz he de ısının dışarı atılası yerine kurutucunun içinde kalası tein ediliş olur. Bu yüzden ısı popalı kurutucular, bacalı veya kondenserli kuruta akinelerine göre enerji sarfiyatı açısından çok daha verili olaktadır. Bu çalışada; evlerde tekstil kurutak için en sık kullanılan kuruta akinesi türü olan ısı popalı çaaşır kuruta akinesine ait deneysel çalışalar yapılıştır. Deneyler, üç farklı kuru tekstil kütlesinde ve bu tekstilleri üç farklı nelendire oranında nelendirerek yapılıştır. Ayrıca bir invertör (frekans değiştirici) yardııyla sistede dolaşan kuruta havasının debisi değiştirilerek dört farklı debide deneyler tekrarlanıştır. Böylece kuruta havası debisinin; S, ve kuruta veriine olan etkisi inceleniştir.. SİSTEMİN TANITIMI. Tekstil Kuruta Makineleri ve Çalışa Sisteleri Kuruta, katı veya katı hâle yakın durudaki addelerden uygun iktarda suyun/su buharının uzaklaştırılası işleidir. Kuruta, günüüzde birçok sektörde kullanılan bir işledir. Kuruta işleinin uygulandığı sektörler arasında tekstil sektörü de bulunaktadır. Tekstil ürünleri üreti süreci içerisinde bir takı ıslak işlelere tabi tutulakta ve bu işlelerden sonra kurutulaları gerekebilektedir. Aynı zaanda, tekstil endüstrisi yanında insanların gündelik kullanıları sonucunda kirlenen tekstil ürünlerinin yıkanasının ardından kurutulası da gerekektedir. Çağıızda nei alınası istenen tekstil ürünlerinin kurutulası farklı yollardan gerçekleştirilektedir. Bu kuruta yöntelerinin başında tabii kaynaklar olan güneş ve rüzgârdan yararlana gelektedir. Fakat güneşte kurutanın bir takı sakıncaları vardır. Kullanıcı açısından zahetli ve zaan alıcı olasının yanında, açık havada ve güneş ışınlarına aruz kalan tekstilin kirlene ve sola gibi duruları bu sakıncalar arasında sayılabilektedir. Aynı zaanda günüüzde yapılan yeni binaların balkonlarının kuruta açısından çok uygun olaası kuruta işleini zorlaştıraktadır. Yukarıda ifade edilen bu sakıncalarla birlikte tüketicilerin ihtiyaç ve beklentileri birleşince tekstil ürünlerini kuruta akinesi ortaya çıkıştır. Çaaşır kuruta akineleri; ıslak tekstilde bulanan nei, kontrollü bir şekilde belirli bir sürede istenilen ne oranına kadar azaltan elektrikli ev aletleridir. Evsel çaaşır kuruta akinelerinin kullanıı gittikçe artaktadır. Bununla beraber, çaaşır kuruta akinelerinin tasarıında, tekstilden ne ala karakterinin irdeleniyor olası öne taşıaktadır. Tüketicilerin çaaşır kuruta akinelerinden beklentileri; kısa sürede, tekstil ürünlerine zarar vereden ve en az enerji tüketiiyle tasarruflu bir kuruta yapasıdır []. Günüüzde genel olarak piyasada kullanılan üç tip çaaşır kuruta akinesi odeli vardır. Bunlar; bacalı, kondenserli ve ısı popalı çaaşır kuruta akineleridir. Bacalı tip çaaşır kuruta akinesinde tekstili kurutak için kullanılan hava ortadan alınır. Sonra ısıtıcıda ısıtılarak tabura verilir böylece tekstilin nei alınır ve en son olarak da ortaa geri verilir. Bacalı tip akinedeki hava çıkış yeri ihtiyacını önleek için başka bir tip çaaşır kuruta akinesi tasarlanıştır. Bu da kondenserli tip çaaşır kuruta akinesidir. Bacalı çaaşır kuruta akinesi ile kondenserli çaaşır kuruta akinesi arasındaki ana fark, kondenserli çaaşır kuruta Mühendis ve Makina Mühendis ve Makina 4

2 Isı Popalı Tekstil Kuruta Makinelerinde Kuruta Havası Debisinin Kurutucu Perforansına Etkisinin Deneysel Analizi Muaer Duruş, Keal Bilen, İbrahi Uzun akinesinde tekstili kurutak için sürekli aynı havanın kullanılasıdır. Tekstili kurutak için kullanılan hava kapalı bir çevri içinde dolaşır. Havanın dolaşıı bir fan ile sağlanır. Isıtıcıdan geçen hava tabura verilerek tekstilin neinin alınası sağlanır. Hava filtreden geçtikten sonra bir yoğuşturucuya gelir ve havanın aldığı ne burada yoğuşur. Hava yeniden ısıtılır, böylece sürekli bir hava çevriiyle tekstil kurutuluş olur. Yoğuşa, havanın soğutulasıyla gerçekleştirilir. Bu duruda ikinci bir fan, yoğuşturucu içinde hava akıını sağlar. Soğutucu hava ile kuruta havası arasındaki sıcaklık farkından dolayı su buharı yoğuşur. Yoğuşan su buharı, bir haznede toplanarak su tankına gönderilir [].. Tekstil Kuruta Makinesi Çeşitleri Genel olarak çaaşır kuruta akinesi çeşitleri kaynaklarda [3] şu şekilde verilir: Bacalı, kondenserli, ısı popalı, ikrodalgalı, santrifüjlü ve vakulu çaaşır kuruta akineleri... Isı Popalı Tekstil Kuruta Makineleri ve Çalışa Prensibi Isı popalı çaaşır kuruta akinelerini diğerlerinden ayıran en büyük fark, diğer kurutucularda evcut olan ve enerji tüketiinin artasında öneli bir rol oynayan ısıtıcının, ısı popalı kurutucuda olaasıdır. Bu akinelerde gerçek anlada enerji tasarrufu olaktadır. Isı popalı çaaşır kuruta akinesi, kuruta havasından nei uzaklaştıran kapalı devreli bir kuruta sisteidir. Çalışa sistei olarak kondenserli çaaşır kuruta akinesine benzese de ikisinin arasında öneli farklılıklar evcuttur. (a) Isı popalı çaaşır kuruta akinesinde ilk önce, taburdan gelen neli hava, buharlaştırıcı borularının üzerinden geçerek içerisindeki ne yoğuşur. Böylece hava, ısısını ve neini buharlaştırıcının üzerine bırakarak yoğuşturucuya geçer. Kuruta havası yoğuşturucudan geçerken ısınır. Isınış olan hava, bir fan yardııyla taburun içine üflenir. Taburun hareketiyle neli tekstil ile teas eden sıcak hava, tekstil içerisindeki nein buharlaşasını sağlar, böylece hava tekrar nelenir. Taburdan gelen neli hava, kanaldan buharlaştırıcıya geçer. Kuruta işlei süresince bu olaylar sürekli olarak tekrarlanır. Isı popalı çaaşır kuruta akinesinde dolaşan havanın sıcaklığının diğer kurutuculara göre düşük olasından dolayı kurutulan tekstil, bunlarda zarar görez [3]. Bu uygulaada taburdan (kurutucudan) gelen egzoz havası, taşıdığı nein uzaklaştırılabilesi için yoğuşa sıcaklığının altına soğutulalıdır. Bu sürecin izlediği yol, psikroetrik diyagrada yine Şekil de görülektedir. Taburdan gelen egzoz havasının ısı popası buharlaştırıcısına giriş koşulları noktası ile belirlenir. Buharlaştırıcıda önce egzoz havasının sıcaklığı düşer (3), ardından içerdiği ne yoğuşarak 4 noktası ile gösterilen koşullara ulaşılır. Nei uzaklaştırılan egzoz havası, ısı popası yoğuşturucusunda ısıtılarak noktası ile gösterilen koşullara tekrar getirilir [4]..3 Tekstil Kurutucularda Kuruta Süreçleri Tekstil kuruta sistelerinde, tekstilin ıslak halden kuru hale geçişinde belirgin olup ayırt edilebilir üç farklı süreç vardır. Bunlar; ısına süreci, kararlı süreç ve düşe sürecidir [5]. Bu süreçlerden ilki olan ısına sürecinde, tekstil en yüksek ne düzeyinde ve kuru hava da yeterli ölçüde kuru haldedir. Bu ilk süreçte, kurutulacak olan tekstilin yüzey sıcaklığı, kuru havanın yaş teroetre sıcaklığından daha düşüktür. Bu duruda, kuru havanın yaş teroetre sıcaklığı azaltılalı ve tekstilin yüzey sıcaklığı artırılalıdır. Kuru hava bu yüzden tekstile ısı geçişi sağlarken tekstil de havaya ne geçişi sağlar. Bu süreç, tekstilin yüzey sıcaklığının havanın yaş teroetre sıcaklığına eşit olduğu zaan sona erecektir. Şekil. a) Kurutucunun Prensip Şeası ve İdeal Çevriin Psikroetrik Diyagrada Gösterii [4]. b) Gerçek Çevriin Psikroetrik Diyagrada Gösterii (b) Tekstil kuruta süreçlerinin ikincisi olan kararlı süreçte ise, tekstilin yüzey sıcaklığı ile havanın yaş teroetre sıcaklığı sürekli aynı kalaktadır. Tekstilden havaya dengeli bir ne geçişi eydana gelektedir ve bu süre zarfında taburdaki kuruta işlei buharlaşa yoluyla olaktadır. Kararlı durudaki bu buharlaşanın nedeni, ıslak tekstilin yüzeyine bitişik havanın kısi basınç değeri ile taburdaki sıcak havanın kısi basınç değeri arasındaki farktır. Tekstil kuruta süreçlerinin sonuncusu olan düşe sürecinde, değişeyen hava-tekstil sınır tabakasında, su buharının kısi basıncını koruyan tekstil yüzeyinin yakınında yetersiz iktarda ne vardır. Böylece; hava-tekstil sınır tabakasında suyun kısi basıncı azalırken, buharlaşa potansiyeli de azalır..4 Kuruta Sistelerinde Kullanılan Veri Tanılaaları Isı popalı çaaşır kuruta akinelerinde sistein veriinin ve etkenliğinin belirlenebilesi için; özgül ne ala hızı, ne ala hızı, kuruta verii ve ısı popası etkenlik katsayısı gibi tanılaalardan yararlanılır..4. Özgül Ne Ala Hızı (S) Isı popalı bir kurutucunun enerji verililiği genellikle özgül ne ala hızıyla belirlenir. Bu büyüklük; biri kwh enerji kullanıı için, kurutulacak üründen uzaklaştırılan su kütlesini gösterir ve kısaca S olarak adlandırılır. Bir kurutucunun işlete giderleri, enerji verililiği için öneli bir paraetredir. S için, S IP ve S ts şeklinde iki tanılaa yapılabilir [6]. Üründen uzaklaştrlan ne kütlesi S Enerji sarfiyat Üründen uzaklaştrlan ne kütlesi S IP Enerji sarfiyat (kopresör için) Üründen uzaklaştrlan ne kütlesi S ts Enerji sarfiyat (tü siste için).4. Ne Ala Hızı () () () kg su (3) kwh Kurutucudan biri zaanda (ortalaa olarak) uzaklaştırılan ne kütlesine ne ala hızı denir ve kısaca olarak adlandırılır [6]. Üründen.4.3 Kuruta Verii uzaklaştrlan ne kütlesi Kuruta süresi su kwh Kuruta verii ise, başlangıçta tekstilde bulunan su ikta- kg kg kg su kwh h su (4) rının ne kadarlık bir yüzdesinin tekstilden uzaklaştırıldığını ifade eder. - % Kuruta verii = (5) su Burada; : Tekstilin ilk durudaki neli kütlesi, : Tekstilin kurutadan sonraki kütlesi, su : Tekstilde ilk duruda bulunan su kütlesi anlalarındadır..5 Fan Kanunları Bu çalışada incelenen en öneli paraetre olan kuruta havası debisinin değiştirilebilesi için, ısı popalı çaaşır kuruta akinesinde bulunan fanın frekansı, bir invertör sayesinde kontrollü bir şekilde değiştiriliştir. Fanın frekansı değiştirilerek fanın gücünün, dolayısıyla da fanın tein ettiği kuruta havasının debisinin değişesi sağlanıştır. Deneyler için ilk önce; fanın noral çalışa şartlarında yani fan, akine içerisindeki şebeke geriliinin frekansı olan 5 Hz frekansında çalışırken fanın çektiği güç enerji analizörü sayesinde tespit ediliştir. Ayrıca; üretici firadan, fanın noral çalışa şartlarında sağladığı hava debisi öğreniliştir. Sonra fan kanunları denkleleri kullanılarak deneyler için belirlenen hava debilerinde fanın gücünün ne olası gerektiği hesaplanıştır. Son olarak; yapılacak deney hangi hava debisinde yapılak isteniyorsa, invertör yardııyla fanın gücü o hava debisi için hesaplanan değere getiriliştir. Mevcut bir fanın fiziksel ölçüleri değiştirileden fanın gücü değiştirildiğinde; fanın sağladığı havanın debisi, basınç değeri, fanın devir sayısı, fanın verii ve fanın ses seviyesi gibi paraetrelerdeki değişileri gösteren denklelere fan kanunları adı verilir ve fan kanunları aşağıda verilen denklelerden oluşur [7].. Fanın debisi (Q), devir sayıları (N) oranıyla doğru orantılı olarak değişir. Q Q N = N. Fanın gücü (W), devir sayıları (N) oranının, diğer bir ifadeyle fanın sağladığı debiler (Q) oranının küpüyle doğru orantılı olarak değişir. 3 3 W N Q = W = N Q 3. Basınç (P), devir sayıları (N) oranının, diğer bir ifadeyle fanın sağladığı debiler (Q) oranının karesiyle doğru orantılı olarak değişir. (6) (7) 4 Mühendis ve Makina Mühendis ve Makina 43

3 Isı Popalı Tekstil Kuruta Makinelerinde Kuruta Havası Debisinin Kurutucu Perforansına Etkisinin Deneysel Analizi Muaer Duruş, Keal Bilen, İbrahi Uzun P N Q = P = N Q 4. Fanın verii (η), devir sayısının (N) değişesiyle değişez. Çünkü veri (η) 9 nuaralı denklele tanılandığından, nuaralı denkleden de görüleceği gibi, devir sayısının değişesiyle veride bir değişi eydana gelez. QP η= W QP ( Q )( 4P) QP η = = = =η W 8W W (8) (9) () Yukarıda açıklanan fan kanunları göz önüne alınarak deneylerde, kurutucuda yer alan fanın beslendiği elektrik geriliinin frekansı değiştirilerek gücü değiştiriliş ve böylece fanın kurutucuya tein ettiği kuruta havasının debisi istenilen değerlere getiriliştir. Bu çalışada elde edilen değerler Tablo de veriliştir. Tablo. Kurutucuda Yer Alan Fanın Güç ve Debisinin Frekans ile Değişii Frekans (Hz) Güç (W) Debi (l/s) DENEYSEL ÇALIŞMALAR Bu çalışaya konu olan ısı popalı çaaşır kuruta akinesindeki kuruta havası çevrii ile soğutucu akışkan çevrii Şekil de, akinenin şeatik resi ise Şekil 3 te gösteriliştir. Kuruta havası çevriinde ilk olarak kuruta havası yoğuşturucu tarafından ısıtılarak tabura gönderilektedir. Taburun içinde ıslak tekstilin neini alan kuruta havası buharlaştırıcıya gönderilir. Buharlaştırıcıda nei alınan kuruta havası tekrar yoğuşturucuya gönderilir. Yoğuşturucuda sıcaklığı artırılan kuruta havası tekrar tabura gönderilir. Böylece hava çevrii taalanış olur. Şekil. Isı Popalı Kuruta Makinesindeki Kuruta Havası ile Soğutucu Akışkan Çevrileri Tabur Hava çevrii Kopresör Fan Yoğuşturucu Soğutucu akışkan çevriinde ise; ısıl enerjinin aktarılasını sağlayan soğutucu akışkanı sıkıştıra görevini kopresör yapar. Kopresörden çıkan soğutucu akışkan yoğuşturucuya yüksek sıcaklıkta ve gaz fazında girer. Gaz fazında olan soğutucu akışkan, yoğuşturucuda ısı enerjisini kuruta havasına aktarır ve kendisi yoğuşturucuyu sıvı fazda terk eder. Soğutucu akışkan yoğuşturucudan sonra kısıla vanasına veya kılcal boruya girer. Kısıla vanasında veya kılcal boruda soğutucu akışkanın basıncı ve sıcaklığı düşer. Kısıla vanasından çıkan ve sıcaklığı düşüş olan soğutucu akışkan buharlaştırıcıya girer. Buharlaştırıcı, orta sıcaklığından daha düşük sıcaklıktadır ve çevresinden ısı alır. Sıvı haldeki soğutucu akışkan buharlaştırıcıdan aldığı ısı enerjisi sayesinde buhar haline gelir ve kopresöre döner. Böylece soğutucu akışkan da ta bir çevri yapış olur. Çalışaya konu olan ısı popalı çaaşır kuruta akinesinin Şekil de gösterilen çalışa sisteinde görüldüğü üzere, kuruta havası çevrii ve soğutucu akışkan çevrii aynı anda olaktadır. 3. Deneylerde Kullanılan Ekipanlar Filtre Filtre Buharlaştırıcı Yoğuşan su Şekil 3. Isı Popalı Çaaşır Kuruta Makinesinin Şeatik Resi [8] Çaaşır kuruta akinesi: Deneylerde, 7 kg kapasiteli Bloberg arka ısı popalı çaaşır kuruta akinesi kullanılıştır. Deneyler sırasında gerekli olan sıcaklık ve bağıl ne değerlerini ölçek için, akinenin uhtelif yerlerine 5 adet ne ve sıcaklıkölçer, 5 adet de teroelean yerleştiriliştir. Masaüstü bilgisayar: Deneyler esnasında veri toplayıcının (data logger) okuduğu verilerin kayıt altına alınasında kullanılan deney tesisatı eleanıdır. Gerekli bağlantı kablolarıyla veri toplayıcıya bağlantısı yapılıştır. Veri toplayıcı: Deneylerde; sıcaklık, basınç ve ne değerleri- nin okunası ve bunların bilgisayara aktarılası için her biri kanallı adet kartı (ultiplexer) ile beraber Agilent arka bir veri toplayıcı kullanılıştır. Enerji analizörü: Bu çalışada; ısı popalı çaaşır kuruta akinesinin deneyler esnasında harcadığı enerjiyi, çekilen gücü, akıı ve voltajı dijital olarak ekranında gösteren ZES Zier arka enerji analizörü kullanılıştır. Ne ve sıcaklıkölçer: Bu ölçü aletleri, bağlantı yapıldıkları yerdeki havanın bağıl neini ve kuru teroetre sıcaklığını ölçen cihazlardır. Bu çalışada, Michell arka 5 adet ne ve sıcaklıkölçer kullanılıştır. Sıcaklıkölçer (teroelean): Bu çalışadaki deneylerde, he hava hattında he de soğutucu akışkan hattında topla 5 farklı noktadaki sıcaklık değerlerini okuak için kullanılan teroeleanlar T tipi olup, ±.5 ºC hassasiyete sahiptirler. T tipi teroeleanlar Bakır-Konstantan ikilisinden üteşekkil olup avi ve kırızı renklerde olurlar. Bunlar ucuz olup çıkış gerilileri yüksektir. Bu teroeleanlarla, -85 ila +37 ºC arasındaki sıcaklıklar ölçülebilir [9]. İnvertör (frekans değiştirici): İnvertörler, bağlantı yapıldıkları elektrikli akinelerin beslendiği elektriğin frekansını değiştirerek bu akinelerin elektriksel gücünü değiştiren cihazlardır. Bu çalışadaki deneylerde, kuruta havasının debisini değiştirek için, Eskon arka bir invertörün fan ile bağlantısı yapılış ve böylece fanın beslendiği elektrik geriliinin frekansı değiştirilerek fanın gücü değiştiriliştir. Hassas terazi: Kurutulacak tekstilin kütlesini ölçek için aksiu 5 g kapasiteli ve ± g ölçü belirsizliğine sahip Oertling arka hassas terazi kullanılıştır. Tekstil (çaaşır): Deneylerde kurutulacak tekstil olarak her biri yaklaşık g kütleye sahip pauklu havlu kullanılıştır. 3.. Hata Analizi 3.. Deneysel Hata Tipleri ve Nedenleri Deneysel çalışaların tüü, çeşitli nedenlerden dolayı hata içerir. Deneysel çalışalarda yapılan bu hatalar genellikle üç grupta toplanabilir. Bunlardan birincisi deneyi yapan araştıracının dikkatsizlik ve tecrübesizliğinden ileri gelen hatalardır. İkinci grup hatalar sabit veya sisteatik olarak adlandırılan hatalardır. Üçüncü grup hatalar ise rastgele hatalardır []. Deneysel sonuçların geçerliliğinin belirlenebilesi için utlaka bir hata analizi yapak gerekektedir. Deneylerden elde edilen veriler kullanılarak hesaplanan paraetrelere ait hata iktarlarının/oranlarının tespiti için pratikte birkaç yönte geliştiriliştir. Bu yönteler içerisinde, akılcı yaklaşı (coonsense basis) ve belirsizlik analizi (uncertainty analysis) yönteleri en çok kullanılanlarıdır. Son yıllardaki çalışalarda hata analizinde; ilk olarak Kline ve McClintock tarafından ortaya atılan ve diğerlerine göre daha hassas bir yönte olan belirsizlik analizi yöntei daha çok tercih edilektedir []. 3.. Hata Analizinde Belirsizlik Analizi Yöntei Herhangi bir deney tesisatı aracılığıyla tespit edilesi/hesaplanası gereken büyüklük R, bu büyüklüğe etki eden n adet bağısız değişkenler ise; x, x, x 3,...,x n olsun. Bu duruda; R = R (x, x, x 3,...,x n ) yazılabilir. Deneylerde etkili olan her bir bağısız değişkene ait sabit hata iktarları (belirsizlikler); ± x, ± x, ± x3,... ± xn, olsun. R büyüklüğünün sabit hata iktarı olan ± R ise, Pythagorean teoreine göre aşağıdaki gibi yazılır []; R R R R R=± x + x + x xn x x x 3 x n () Yukarıdaki bağıntı dikkatle incelendiği zaan, belirsizlik analizi yönteinin diğer yöntelere göre en öneli üstünlüklerinden birinin, deneylerde en büyük hataya neden olan değişkenin heen tespit edilebilesinin olduğu görülecektir. Böylece hatayı azaltak için, söz konusu bu değişkenin ölçüünde kullanılan cihaz üzerine yoğunlaşılabilir. Ayrıca, yukarıdaki bağıntıda yer alan terilerin eş boyutluluk ilkesi açısından uyulu olduğuna dikkat edilelidir. Deneylerde kullanılan ölçü cihazlarında eydana gelebilecek belirsizlikler, bu cihazların kalibrasyonu yapılak suretiyle belirlenir. Buna göre; bağısız değişkenlere (ölçülecek paraetrelere) ilişkin belirsizlikler bilindiğinden, yukarıdaki bağıntı kullanılak suretiyle bağılı değişkenlere (hesaplanacak paraetrelere) ilişkin belirsizlikler de tespit edilebilir [] Hata Analizi Sonuçları Bu çalışa kapsaında yapılan deneyler için, belirsizlik analizi yöntei kullanılarak hata analizi yapılıştır. Ölçülen büyüklüklerin belirsizlik değerleri; ölçü aletlerinin ialatçı firaları tarafından bildirilen değerlerden, deneysel tecrübelerden ve kaynaklardan [] yararlanılarak bulunuştur. Deneylerde ölçülen büyüklükler; ısı popası hattında kullanılan borular üzerindeki sıcaklık değerleri, kuruta havasının kuru teroetre sıcaklığı ve bağıl ne değerleri, kuru ve nelendiriliş tekstilin kuruta öncesi ve kuruta sonrası kütlesi, kuruta süresi ve kuruta için harcanan topla enerji şeklindedir S, ve Kuruta Veriinde Ortaya Çıkan Hatanın Tespiti Bu deneysel çalışada incelee konusu olan; S, 44 Mühendis ve Makina Mühendis ve Makina 45

4 Isı Popalı Tekstil Kuruta Makinelerinde Kuruta Havası Debisinin Kurutucu Perforansına Etkisinin Deneysel Analizi Muaer Duruş, Keal Bilen, İbrahi Uzun ve kuruta verii paraetrelerine ilişkin hata analizinin nasıl yapıldığı aşağıda izah ediliştir Tekstil Kütlesinin Ölçüünde Ortaya Çıkan Topla Hata Tekstil kütlesi ölçüünde ortaya çıkabilecek olan hatalar; deneylerde kullanılan hassas teraziden ve okuyucudan kaynaklanan hatalardır. Tekstil kütlesi ölçüünde ortaya çıkan hatalar kaynaklarda [] şu şekilde verilir: a b c : Hassas teraziden kaynaklanan hata, : Okuaktan kaynaklanan hata, : Tekstilin akineden çıkartılırken el ile teasından kaynaklanan hata şeklindedir. Buna göre; tekstil kütlesi ölçüünde yapılabilecek topla hatayı hesaplaak için nuaralı denkle kullanılır []. =± ( ) + ( ) + ( ) a b c () Enerji Sarfiyatının Ölçüünde Ortaya Çıkan Topla Hata Kuruta sırasındaki topla enerji sarfiyatı bir enerji analizörü yardııyla ölçülüştür. Topla enerji sarfiyatının ölçülesinde ortaya çıkabilecek hatalar, kaynaklarda [] şu şekilde verilir: E : Enerji analizöründen kaynaklanan hata, E : Okuyucudan kaynaklanan hata şeklindedir. Buna göre; topla enerji sarfiyatının ölçüünde yapılabilecek topla hatayı hesaplaak için 3 nuaralı denkle kullanılır []. / E E E (3) Kuruta Süresinin Ölçüünde Ortaya Çıkan Topla Hata Deneylerde kuruta süresi dijital bir saat yardııyla ölçülüştür. Kuruta süresinin ölçülesinde ortaya çıkabilecek hatalar, kaynaklarda [] şu şekilde verilir: t : Dijital saatten kaynaklanan hata, a verii = f (,, su ) şeklinde tanılandığından aşağıdaki gibi bulunur. t : Kuruta süresinin ölçüünde okuyucudan kaynaklanan hata şeklindedir. Buna göre; kuruta süresinin ölçüünde yapılabilecek topla hatayı hesaplaak için 4 nuaralı denkle kullanılır + su kv kv kv kv =± + = su []. (7) ± su / + su + su su (4) (4) t t t Bu deneysel çalışanın kapsalı bir hata analizini yapak için, yukarıda verilen hesaplaa yöntei takip edilelidir. Bu hesaplaalarda kullanılacak verilerin bir kısı deneylerde kullanılan cihazların kataloglarından, bir kısı bu çalışada elde edilen tecrübelerden, bir kısı da yukarıdaki kaynakta [] verilen sayısal değerlerden alınıştır. Belirsizlik analizi yönteinin takip edildiği hata analizinde kullanılan bu sayısal değerler Tablo de gösteriliştir S, ve Kuruta Verii İçin Hata Analiz Bağıntıları S için sabit hata iktarını (belirsizliği) gösteren S ; S f (,, E) şeklinde tanılandığından aşağıdaki gibi bulunur. (5) için sabit hata iktarını gösteren M ; = f (,, t) şeklinde tanılandığından aşağıdaki gibi bulunur. (3) Tablo. Terazi, Enerji Analizörü ve Saat İçin Sabit Hata Miktarları (belirsizlikler) (6) Kuruta verii için sabit hata iktarını gösteren kv ; kurut- Hassas terazi için Enerji analizörü için Dijital saat için a (g) b (g) c (g) (g) / (Wh) E S S S S =± E + + = E ± + + E E E E M M M M =± t + + = t ± + + t t t t (Wh) (Wh) E E (s) t (s) t (s) t ± ±.5 ± 3 ± 3.6 ±.78 ±.5 ±.88 ± 8 ± 3 ± Deneylerin Yapılasında İzlenen Yol Deneylerde ilk olarak kuruta işlei yapılacak olan tekstil (havlu) hassas terazide tartılıştır. Daha sonra bu tekstil, belirlenen ne oranına kadar kontrollü bir şekilde nelendiriliştir ve 6 dakikalık kuruta prograında dakika boyunca kurutuluştur. dakika sonra akineden alınan tekstilin kütlesi, hassas terazi yardııyla; bu süre içerisinde akine tarafından sarf edilen topla enerji ise enerji analizörü yardııyla ölçülüştür. Aynı zaanda; kuruta süresi boyunca s aralıklarla, akinenin çeşitli yerlerine tespit edilen teroeleanlar ve ne ve sıcaklıkölçerler yardııyla ölçülen sıcaklık ve ne değerleri bilgisayara kaydediliştir. Deneyleri aynı şartlar altında yapabilek için; her bir deneye başlanadan önce, taburun kapağında ve akinenin alt kısında bulunan filtreler teizleniş ve su tankında biriken su tahliye ediliştir. Ayrıca, yeni bir deneye başlanadan önce akinenin belirli bir sıcaklığa kadar soğuası bekleniş, sonra deneye başlanıştır. Deney sürelerinin ne kadar olacağının tespit edilebilesi için yapılan çalışada; kuruta işleinin ısına, sabit kuruta ve düşük kuruta fazlarından oluştuğu hususu göz önüne alınıştır. Bununla beraber, ısına ve sabit kuruta fazlarındaki kuruta veriinin, birinci derecede kuruta havası özeliklerine bağlı olduğu belirleniş olup bu duru literatürle de uyuludur. Bu çalışadaki deneylerin aacının da bu doğrultuda; yani kuruta havası özeliklerinin kuruta işlei üzerindeki etkisinin belirlenesi olası nedeniyle çalışada sadece ısına ve sabit kuruta fazları ele alınıştır. Bu iki fazın topla süresinin tespiti için yapılan çalışalar sonucunda, 6 dakikalık prograın yaklaşık. dakikasında sabit kuruta fazının bittiği gözleleniştir. Bu yüzden bu çalışadaki deneylerin taaı için deney süresi dakika, yani ilk iki fazın topla süresi olarak belirleniştir. 4. DENEYSEL BULGULAR Bu çalışaya kaynaklık eden Yüksek Lisans Tezi [] kapsaında; 4 farklı hava debisinde, 3 farklı kuru tekstil kütlesinde ve 3 farklı tekstil nelendire oranında topla 36 adet deney yapılıştır. Yapılan bu deneylerde; kuruta havasının debisi, kuru tekstil kütlesi ve bu tekstilin nelendirile oranı gibi paraetreleri değiştirerek bu paraetrelerin; S, ve kuruta verii gibi, kuruta sistelerinde sıklıkla kullanılan veri tanılaalarını nasıl etkilediği inceleniştir. Deneylerde ölçülen paraetreler şunlardır: : Kuru ve nelendiriliş tekstil kütlesi değerleri, T: Isı popası devresindeki boruların yüzey sıcaklığı değerleri ile kuruta havası çevriindeki havanın sıcaklık değerleri, ϕ : Kuruta havası çevriindeki havanın bağıl ne değerleri, t: Kuruta süresi ve E: Her bir deney sonundaki enerji tüketi değerleri. Deneylerden elde edilen bu verilerin bazıları kullanılarak yapılan hesaplaalar sonucunda her bir deney için S, ve kuruta verii değerleri bulunuştur. S..6. l/s hava l /s hava debisi debisi için nelendire oran oranı - S - S değişii değişii Şekil 4. l/s Debide, Kuru Tekstil Kütlesinin ve Tekstil Nelendire Oranının S e Etkisi S..6. %75 Nelendire %9 %9 Nelendire 5 l/s 5 hava l /s hava debisi için nelendire oran oranı - S - S değişii değişii %6 Nelendire %75 Nelendire %9 %9 Nelendire Şekil 5. 5 l/s Debide, Kuru Tekstil Kütlesinin ve Tekstil Nelendire Oranının S e Etkisi S l/s 6 hava l /s hava debisi için nelendire oran oranı - S - S değişii değişii %75 Nelendire %9 %9 Nelendire Şekil 6. 6 l/s Debide, Kuru Tekstil Kütlesinin ve Tekstil Nelendire Oranının S e Etkisi 46 Mühendis ve Makina Mühendis ve Makina 47

5 Isı Popalı Tekstil Kuruta Makinelerinde Kuruta Havası Debisinin Kurutucu Perforansına Etkisinin Deneysel Analizi Muaer Duruş, Keal Bilen, İbrahi Uzun Çalışa kapsaında yapılan deneylerden elde edilen verilerden hareketle çeşitli grafikler oluşturuluştur. Oluşturulan bu grafiklerden Şekil 4, 5, 6 ve 7 de; 4 farklı kuruta havası debisi için, kuru tekstil kütlesinin ve bu tekstilin nelendirile oranının S e olan etkisi görülektedir. S l/s 65 hava l /s hava debisi debisi için nelendire oran - oranı S - değişii S değişii %75 Nelendire %9 %9 Nelendire Şekil l/s Debide, Kuru Tekstil Kütlesinin ve Tekstil Nelendire Oranının S e Etkisi..6. l/s hava l /s hava debisi debisi için nelendire oran - oranı değişii - değişii %75 Nelendire %9 %9 Nelendire Şekil 8. l/s Debide, Kuru Tekstil Kütlesinin ve Tekstil Nelendire Oranının e Etkisi l/s 5 hava l /s hava debisi için nelendire oran - oranı değişii - değişii %75 Nelendire %9 %9 Nelendire Nelendire Şekil 9. 5 l/s Debide, Kuru Tekstil Kütlesinin ve Tekstil Nelendire Oranının e Etkisi l/s 6 hava l /s hava debisi için nelendire oran oranı - - değişii değişii %75 Nelendire %9 %9 Nelendire Şekil. 6 l/s Debide, Kuru Tekstil Kütlesinin ve Tekstil Nelendire Oranının Mer e Etkisi Şekil 8, 9, ve de ise, yine 4 farklı kuruta havası debisi için, kuru tekstil kütlesinin ve bu tekstilin nelendirile oranının e olan etkisi görülektedir. Şekil, 3, 4 ve 5 de 4 farklı kuruta havası debisi için yine kuru tekstil kütlesinin ve bu tekstilin nelendirile oranının kuruta veriine olan etkisi görülektedir l/s 65 hava l /s hava debisi debisi için için nelendire oran oranı - - değişii değişii %6 Nelendire %75 Nelendire %9 %9 Nelendire Şekil. 65 l/s Debide, Kuru Tekstil Kütlesinin ve Tekstil Nelendire Oranının e Etkisi Kuruta verii (%) 8 6 l/s hava debisi l /s hava için debisi nelendire için oranı oran - kuruta verii verii değişii değişii %75 Nelendire %9 %9 Nelendire Nelendire Şekil. l/s Kuruta Havası Debisinde, Kuru Tekstil Kütlesinin ve Tekstil Nelendire Oranının Kuruta Veriine Etkisi Kuruta verii (%) l/s hava 5 debisi l /s hava için debisi nelendire için oranı oran - kuruta verii verii değişii değişii %75 Nelendire %9 %9 Nelendire Nelendire Şekil 3. 5 l/s Kuruta Havası Debisinde, Kuru Tekstil Kütlesinin ve Tekstil Nelendire Oranının Kuruta Veriine Etkisi Kuruta verii (%) l/s hava 6 debisi l /s hava için debisi nelendire için oranı oran - kuruta verii verii değişii değişii %75 Nelendire %9 %9 Nelendire Nelendire Şekil 4. 6 l/s Kuruta Havası Debisinde, Kuru Tekstil Kütlesinin ve Tekstil Nelendire Oranının Kuruta Veriine Etkisi Kuruta verii (%) l/s hava 65 l debisi /s hava için debisi nelendire için oranı oran -- kuruta verii verii değişii değişii %75 Nelendire %9 %9 Nelendire Nelendire Şekil l/s Kuruta Havası Debisinde, Kuru Tekstil Kütlesinin ve Tekstil Nelendire Oranının Kuruta veriine Etkisi Kuruta verii [%] 6 l/s hava %6 nelendire debisi için oran nelendire için hava debisi - oranı kuruta - verii kuruta değişii verii değişii Hava Hava debisi debisi [l /s ] [l/s] Şekil 6. %6 Tekstil Nelendire Oranında, Hava Debisinin Kuruta Veriine Olan Etkisi Kuruta verii [%] l/s %75 hava nelendire debisi için oran nelendire için hava debisi - oranı kuruta - verii kuruta değişii verii değişii 6 8 Hava debisi [l [l/s] ] Şekil 7. %75 Tekstil Nelendire Oranında, Hava Debisinin Kuruta Veriine Olan Etkisi Kuruta verii [%] l/s hava %9 nelendire debisi için oran nelendire için hava debisi oranı - kuruta - kuruta verii değişii verii değişii 6 8 Hava debisi debisi [l /s[l/s] ] Şekil 8. %9 Tekstil Nelendire Oranında, Hava Debisinin Kuruta Veriine Olan Etkisi Şekil 6, 7 ve 8 de ise, 3 farklı nelendire oranı için kuruta havası debisinin kuruta veriine olan etkisi görülektedir. 5. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME Bu çalışaya kaynaklık eden Yüksek Lisans Tezi [] kapsaında yapılan deneylerden elde edilen verilere göre oluşturulan grafikler Bölü 4 te veriliştir. Bölü 4 te yer alan bu grafikler incelendiğinde aşağıdaki çıkarsaalar yapılabilir. Şekil 4, 5, 6 ve 7 incelendiğinde; 4 farklı kuruta havası debisi ve 3 farklı kuru tekstil kütlesi için de tekstil nelendire oranı arttıkça S in az da olsa arttığı gözleleniştir. Şekil 8, 9, ve incelendiğinde; 4 farklı kuruta havası debisi ve 3 farklı kuru tekstil kütlesi için de tekstil nelendire oranı arttıkça in az da olsa arttığı gözleleniştir. Şekil, 3, 4 ve 5 incelendiğinde; 4 farklı kuruta havası debisi ve 3 farklı kuru tekstil kütlesi için de tekstil nelendire oranı arttıkça kuruta veriinin biraz azaldığı gözleleniştir. Yine, Şekil 4, 5, 6 ve 7 incelendiğinde; 4 farklı kuruta havası debisi ve 3 farklı tekstil nelendire oranı için de kuru tekstil kütlesi arttıkça S in belirgin bir şekilde arttığı gözleleniştir. Yine, Şekil 8, 9, ve incelendiğinde; 4 farklı kuruta havası debisi ve 3 farklı tekstil nelendire oranı için de kuru tekstil kütlesi arttıkça in belirgin bir şekilde arttığı gözleleniştir. Yine, Şekil, 3, 4 ve 5 incelendiğinde; 4 farklı kuruta havası debisi ve 3 farklı tekstil nelendire oranı için de kuru tekstil kütlesi arttıkça kuruta veriinin belirgin bir şekilde azaldığı gözleleniştir. Şekil 4, 5, 6 ve 7 incelendiğinde; 3 farklı kuru tekstil kütlesi ve 3 farklı tekstil nelendire oranı için de kuruta havası debisi arttıkça S in belirgin bir şekilde arttığı gözleleniştir. Şekil 8, 9, ve incelendiğinde; 3 farklı kuru tekstil kütlesi ve 3 farklı tekstil nelendire oranı için de kuruta havası debisi arttıkça in belirgin bir şekilde arttığı gözleleniştir. Şekil, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 incelendiğinde; 3 farklı kuru tekstil kütlesi ve 3 farklı tekstil nelendire oranı için de kuruta havası debisi arttıkça kuruta veriinin belirgin bir şekilde arttığı gözleleniştir. Görüldüğü gibi tekstil nelendire oranı ve kuru tekstil kütlesi arttıkça kuruta verii düşektedir. Buna karşılık ku- 48 Mühendis ve Makina Mühendis ve Makina 49

6 Isı Popalı Tekstil Kuruta Makinelerinde Kuruta Havası Debisinin Kurutucu Perforansına Etkisinin Deneysel Analizi ruta havası debisi arttıkça kuruta veriinin arttığı görülektedir. Son olarak; belirsizlik analizi sonucunda; S için en büyük belirsizliğin % ±.7693, için en büyük belirsizliğin % ±.6439 ve kuruta verii için en büyük belirsizliğin ise % ±.769 olduğu görülüştür. Bütün bu değerler, ölçe tekniğinde kabul edilebilir sınırlar içerisinde yer alaktadır. Sonuç olarak; ısı popalı çaaşır kuruta akinelerinde daha verili bir kuruta sağlaak için kuruta havası debisini artıraya yönelik çalışaların yapılası gerektiği açıktır. Bu duruun, az da olsa enerji sarfiyatını artıracağı gözden uzak tutulaalıdır. E SEMBOLLER : Sistein enerji sarfiyatı (kwh) : Kurutadan önceki tekstil kütlesi (kg) : Kurutadan sonraki tekstil kütlesi (kg) su : Kurutadan önce tekstilde bulunan su kütlesi (kg) N P Q : Fanın devir sayısı (dev/dak) : Fanın sağladığı havanın basıncı (kpa) : Fanın sağladığı havanın debisi (l/s) T buh : Buharlaştırıcı çalışa sıcaklığı (ºC) T yoğ : Yoğuşturucu çalışa sıcaklığı (ºC) W : Fanın gücü (kw) Yunan harfleri t : Kuruta süresi (h) ϕ : Bağıl ne (%) η : Fanın verii (%) Kısaltalar kv : Kuruta verii (%) : Ne ala hızı (Moisture Extraction Rate) (kgsu/h) S : Özgül ne ala hızı (Specific Moisture Extraction Rate) (kg-su/kwh) S IP : Isı popası için özgül ne ala hızı (kg-su/kwh) S ts : Tü siste için özgül ne ala hızı (kg-su/kwh) TEŞEKKÜR Bu çalışaya kaynaklık eden Yüksek Lisans Tezinin deneylerinin yapıldığı Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesindeki Isı Transferi Laboratuvarının ikânlarının artırılasındaki destekleri nedeniyle Mühendislik Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Veli ÇELİK Bey e ve çalışanın her aşaasında her türlü bilgi ve donanı desteklerinden dolayı ARÇELİK A.Ş çalışanlarından, Sayın Yalçın GÜLDALI ve Sayın Önder BALİOĞLU şahsında ARÇELİK A.Ş ye teşekkür ederiz. KAYNAKÇA. Sönez, H.. Tekstil Ürünlerinde Zorlanış Kütle Geçişine Etki Eden Paraetrelerin Analizi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilileri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabili Dalı, İstanbul.. Ganjehsarabi, H. 9. Isı Popalı Çaaşır Kurutucunun Tasarıının Geliştirilesi ve Terodinaik Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilileri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabili Dalı, İzir. 3. Cochran, P. M. 7. A Feasibility Study of Incorporating Surface Tension Eleents to Iprove the Efficiency of Residential Clothes Dryers, M.S. Thesis, Kansas State University. 4. Özbalta, N., Güngör, A.. Kuruta Sistelerinde Isı Popası Kullanı Potansiyeli, III. GAP Mühendislik Kongresi, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, s Goldberg, M., Truan, J., Kniffin, A. 6. Heat Pup Clothes Dryer, Patent Application Publication. 6. Oktay, Z. 3. Testing of a Heat Pup Assisted Mechanical Opener Dryer, Applied Theral Engineering, 3, p Fan Kanunları, İMCO Havalandıra Sisteleri Bilgi Merkezi, (son erişi tarihi:.8.) 8. Nipko, J., Bush, E. Prootion of Energy-Efficient Heat Pup Dryers, Siss Agency for Efficient Energy Use (SAFE), Topten International Group. 9. Genceli, O. F.. Ölçe Tekniği (Boyut, Basınç, Akış ve Sıcaklık Ölçeleri), Birsen Yayınevi, İstanbul.. Bilen, K.. Ölçe Teknikleri Ders Notları (Yayılanaış), Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi.. Akpınar, E. K. 5. Deneysel Çalışalardaki Hata Analizine Bir Örnek: Kuruta Deneylerindeki Hata Analizi, Mühendis ve Makina, cilt: 46, sayı: 5, s Duruş, M.. Isı Popası Destekli Kurutucu Perforansına Etki Eden Paraetrelerin Deneysel Analizi, Yüksek Lisans Tezi, KÜ Fen Bilileri Enstitüsü, Kırıkkale. 5 Mühendis ve Makina

Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğutma Sıcaklık Performanslarının Deneysel İncelenmesi

Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğutma Sıcaklık Performanslarının Deneysel İncelenmesi CÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilileri Dergisi (2003)Cilt 24 Sayı 2 Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğuta Sıcaklık Perforanslarının Deneysel İncelenesi *Hüseyin USTA,

Detaylı

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir.

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir. PANEL RADYATÖR DENEYİ 1. Deneyin Amacı Binalarda ısıtma amaçlı kullanılan bir panel radyatörün ısıtma gücünü oda sıcaklığından başlayıp kararlı rejime ulaşana kadar zamana bağlı olarak incelemektir. 2.

Detaylı

TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ

TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ. AMAÇ Klia sistelerini sınıflandırarak, tipik bir klia tesisatında kullanılan eleanların incelenesi, yaz ve kış kliasına etki eden paraetrelerin deneysel ve teorik olarak gözlenesidir.

Detaylı

ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI

ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ AYNALARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI Ali eal YAUT Erkan DİMEN Aet ABUL ÖZET Yapılan bu çalışayla, örtüaltı tarısal üretiinde Türkiye'de ilk

Detaylı

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE AZOT GAZININ SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE AZOT GAZININ SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ BAÜ Fen Bil Enst Dergisi (2004)62 VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE AZOT GAZININ SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ *Hüseyin USTA *Volkan KIRMACI **Kevser DİNCER *GÜ

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10 OREN000 Final Sınavı 0.06.206 0:30 Süre: 00 dakika Öğrenci Nuarası İza Progra Adı ve Soyadı SORU. Bir silindir içerisinde 27 0 C sıcaklıkta kg hava 5 bar sabit basınçta 0.2 litre haciden 0.8 litre hace

Detaylı

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ MAK-LAB008 1 GĠRĠġ İnsanlara konforlu bir ortam sağlamak ve endüstriyel amaçlar için uygun koşullar yaratmak maksadıyla iklimlendirme yapılır İklimlendirmede başlıca avanın sıcaklığı

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ Serhan Küçüka*, Serkan Sunu, Anıl Akarsu, Emirhan Bayır Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI SOĞUTMA DENEY FÖYÜ DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMANI DENEY

Detaylı

Proses Tekniği TELAFİ DERSİ

Proses Tekniği TELAFİ DERSİ Proses Tekniği TELAFİ DERSİ Psikometrik diyagram Psikometrik diyagram İklimlendirme: Duyulur ısıtma (ω=sabit) Bu sistemlerde hava sıcak bir akışkanın bulunduğu boruların veya direnç tellerinin üzerinden

Detaylı

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi*

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi* Tarısal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Çanakkale 205 Sulaada Kullanılan Santrifüj Popalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenesi* Tanzer Eryılaz (1) Sedat Çalışır (1) (1) S.Ü.Ziraat

Detaylı

220-230V / 50 /1. 280/310/350/400 32/35/37/40 255x730x174 8 340x793x248 10.5. 660 540x712x257 31 595x823x358 34 1/4-3/8 15 10 10 5 20

220-230V / 50 /1. 280/310/350/400 32/35/37/40 255x730x174 8 340x793x248 10.5. 660 540x712x257 31 595x823x358 34 1/4-3/8 15 10 10 5 20 Klialar 3 Serisi Klia 3 Serisi Klia R-4a soğutucu akışkan Jet Cool özelliği nti bakteriyel iç yapı Sıcak kalkış odu LCD display Proa saati uto restart Uyku odu Düşük ses seviyesi ntifriz özelliği Çevre

Detaylı

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 3 GENLİK (AM) MODÜLASYONU

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 3 GENLİK (AM) MODÜLASYONU Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüü EEM 316 Haberleşe I DENEY 3 GENLİK (AM) MODÜLASYONU 3.1 Aaçlar 1. Genlik (AM) odülasyon prensiplerinin anlaşılası 2. Genlik (AM) sinyalinin

Detaylı

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI 5.1 Sprinkler Sistei Su İhtiyacının Belirlenesi 5.2 Tehlike Sınıfına Göre Su İhtiyacının Belirlenesi 5.2.1 Ön Hesaplı Boru Sistelerinde Su İhtiyacı 5.2.2 Ta

Detaylı

PKA. Serisi. Duvar Tipi. Düz Panel & Saf Beyaz Yüzey. Kompakt İç Üniteler

PKA. Serisi. Duvar Tipi. Düz Panel & Saf Beyaz Yüzey. Kompakt İç Üniteler Duvar Tipi PK Serisi Kopakt, duvar tipi iç ünite, kolay ontajı ile rahatlık sağlarken, geniș ürün gaı ile (RP35-RP1) tü ekanlara en iyi uyuu sağlar. Yüksek enerji verililiği için tasarlanıș PK Serisi ürünler,

Detaylı

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 Kapalı Sistem Enerji Analizi TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 4-27 0.5 m 3 hacmindeki bir tank başlangıçta 160 kpa basınç ve %40 kuruluk derecesinde soğutucu akışkan-134a içermektedir. Daha

Detaylı

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No :

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No : Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 06.01.2015 Soru (puan) 1 (15) 2 (15) 3 (15) 4 (20)

Detaylı

nürün gamı Model Seri Standart 4-yöne üflemeli Kaset (PLA-RP) n Yüksek Enerji Verimi için Kilit Teknolojiler Yeni Isı Değiștirgeci Tasarımı

nürün gamı Model Seri Standart 4-yöne üflemeli Kaset (PLA-RP) n Yüksek Enerji Verimi için Kilit Teknolojiler Yeni Isı Değiștirgeci Tasarımı Kasetli Tipi PL Serisi Geniș hava çıkıș enfezi ve i-see Sensörü kullanıı hava dağıtı kontrolünü artırır ve oda genelinde daha yüksek bir konfor seviyesinin elde edilesini sağlar. Daha yüksek enerji verii

Detaylı

Aynı Damlatıcıya Sahip Damla Sulama Borularında Boru Çapının En Uygun Boru Uzunluğuna Etkisi

Aynı Damlatıcıya Sahip Damla Sulama Borularında Boru Çapının En Uygun Boru Uzunluğuna Etkisi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39(3): 120-127 ISSN 1018-8851 Aynı Dalatıcıya Sahip Dala Sulaa Borularında Boru Çapının En Uygun Boru Uzunluğuna Etkisi Vedat DEMİR 1 Hüseyin YÜRDEM 2 Suary The Effect

Detaylı

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 5 SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 55 Santrifüj Popalarda Kıyaslaa Değerleri Daha önce açıklandığı gibi santrifüj popalar çok değişik tip ve yapıdadır Popanın verdi, basınç, hız ve güç gibi karakteristik

Detaylı

YOĞUŞMA DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV

YOĞUŞMA DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV YOĞUŞMA DENEYİ Arş. Gör. Emre MANDEV 1. Giriş Yoğuşma katı-buhar ara yüzünde gerçekleşen faz değişimi işlemi olup işlem sırasında gizli ısı etkisi önemli rol oynamaktadır. Yoğuşma yoluyla buharın sıvıya

Detaylı

GREE U-MATCH TİCARİ TİP KLİMA SERİSİ

GREE U-MATCH TİCARİ TİP KLİMA SERİSİ GREE U-MATCH TİCARİ TİP KLİMA SERİSİ Gree U-Macth Ticari Tip Klia Serisi çeşitli iç ünite odeli, Inverter ya da ON-OFF seçeneği ile iç dekorasyonun ve ihtiyaçların farklılık gösterdiği ofis, restoran,

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klialar Soğuta Kapasitesi : 18.000 48.000 Btu/h Isıta Kapasitesi :.000 52.000 Btu/h Salon Tipi Klialar Soğuta Kapasitesi : 24.000 48.000

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ 2015-2016 Güz Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN Makine

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

Güven Tasarruf. Verim. Konfor. Konfor AİLENİZİN YENİ ÜYESİ

Güven Tasarruf. Verim. Konfor. Konfor AİLENİZİN YENİ ÜYESİ Güven Tasarruf Veri Konfor Konfor AİLENİZİN YENİ ÜYESİ Eniyet Sisteleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Yüksek Su Basınç Eniyeti ( 3 Bar ) Kalorifer ısıta devresini ve cihazı olası basınç artışına karşı

Detaylı

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI ÍKLÍMLEMDÍRME AVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NLARI BÖLÜM İKLİMLENDİRME Isıta, soğuta, havalandıra ve iklilendire/klia konularında ana hedef insanlar için daha iyi, daha rahat, huzurlu, sağlıklı ve eniyetli

Detaylı

MAK TERMODİNAMİK BAHAR YARIYILI ARA SINAV-1

MAK TERMODİNAMİK BAHAR YARIYILI ARA SINAV-1 Soru - Su buharı sürekli akışlı bir türbine Ma basınç, 50ºC sıcaklık e 00 /s hızla irekte, 00 ka basınçta doyuş buhar olarak 50 /s hızla çıkaktadır. ürbinin iriş kısı, çıkış kısından daha yüksektedir.

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 20.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

Multicargo-FMC Fluid Kontrollü Hidrofor

Multicargo-FMC Fluid Kontrollü Hidrofor Multicargo-FMC Fluid Kontrollü idrofor Malzee Çark Noryl Gövde Paslanaz çelik (AISI 4) Mil Paslanaz çelik [AISI 431/ AISI 316L (1,1 kw için)] Mekanik salastra Karbon/seraik Difüzör Noryl Conta Nitril (NBR)

Detaylı

Güven Tasarruf. Verim. Konfor. Konfor AİLENİZİN YENİ ÜYESİ

Güven Tasarruf. Verim. Konfor. Konfor AİLENİZİN YENİ ÜYESİ Güven Tasarruf Veri Konfor Konfor AİLENİZİN YENİ ÜYESİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Eniyet Sisteleri Yüksek Su Basınç Eniyeti ( 3 Bar ) Kalorifer ısıta devresini ve cihazı olası basınç artışına karşı

Detaylı

A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser

A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, o:, 0 7-6 Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, o:, 0 7-6 TEKOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastiralar.co e-i:04-44 Makale Article AII

Detaylı

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 2 SOĞUTMA DENEYİ

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 2 SOĞUTMA DENEYİ T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 2 SOĞUTMA DENEYİ ÖĞRENCİ NO: ADI SOYADI: DENEY SORUMLUSU: YRD. DOÇ. DR. BİROL

Detaylı

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ Deneyin Amacı İklimlendirme tesisatının çalıştınlması ve çeşitli kısımlarının görevlerinin öğrenilmesi, Deney sırasında ölçülen büyüklükler yardımıyla Psikrometrik Diyagramı kullanarak,

Detaylı

KONTROL PANELİ. Kontrol panelinden kontrol menüsüne giriniz

KONTROL PANELİ. Kontrol panelinden kontrol menüsüne giriniz DENEY FÖYLERİ Yeni Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18A BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 http://www.deneysan.com mail: deneysan@deneysan.com BALIKESİR-2014 KONTROL PANELİ Kontrol panelinden

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 23.01.2015 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

Sıcak Soğuk Hava Apareyleri. ...S cak / So uk Hava Apareyleri...

Sıcak Soğuk Hava Apareyleri. ...S cak / So uk Hava Apareyleri... Sıcak Soğuk Hava Apareyleri pareyleri......s cak / So uk Hava Apareyleri... S cak / So uk Hava Apareyleri SICAK / SOĞUK HAVA APAREYLERİ ATLAS SERİSİ Duvar / Tavan Tipi Sıcak Hava Apareyleri KLS,.00 /h

Detaylı

DENEYİN ADI: İKLİMLENDİRME-I DENEYİN AMACI:

DENEYİN ADI: İKLİMLENDİRME-I DENEYİN AMACI: DENEYİN ADI: İKLİMLENDİRME-I DENEYİN AMACI: Kuru hava ile atmosferik hava arasındaki farkın ayırt edilebilmesi. Atmosferik havanın özgül ve bağıl neminin tanımlanıp, hesaplanabilmesi. Atmosferik havanın

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rev: 17.09.2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Termodinamik Genel Laboratuvar Föyü Güz Dönemi Öğrencinin Adı Soyadı : No

Detaylı

Zeparo G-Force. Otomatik hava purjörleri ve ayırıcıları Siklon teknolojili pislik ve manyetit ayırıcı

Zeparo G-Force. Otomatik hava purjörleri ve ayırıcıları Siklon teknolojili pislik ve manyetit ayırıcı Zeparo G-Force Otoatik hava purjörleri ve ayırıcıları iklon teknolojili pislik ve anyetit ayırıcı IMI PNEUMATEX / Hava atıcılar, Tortu Ayırıcılar ve Gaz ala / Zeparo G-Force Zeparo G-Force Isıta ve soğuta

Detaylı

Şekil 2.1 İki kademeli soğutma sistemine ait şematik diyagram

Şekil 2.1 İki kademeli soğutma sistemine ait şematik diyagram 2. ÇOK BASINÇLI SİSTEMLER 2.1 İKİ KADEMELİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ: Basit buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi -30 ye kadar verimli olmaktadır. -40 C ile -100 C arasındaki sıcaklıklar için kademeli soğutma sistemleri

Detaylı

2. Kütlenin korunumu ve Endüstriyel fırınlarda uygulanması

2. Kütlenin korunumu ve Endüstriyel fırınlarda uygulanması ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA KÜTLE VE ENERJİ ANALİZİ Endüstriyel Fırınlar Endüstriyel fırınlar ergite, ısıl işle, pişire, kuruta, teperlee ve benzeri işleleri gerçekleştirek için sanayide yaygın bir biçide kullanılaktadır

Detaylı

MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER

MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU Sıkı Geçeler / 40 Başka bir elean kullanıına erek kaladan il-flanş bağlantısı yapaya olanak veren bir uyulaadır.

Detaylı

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ 1.GİRİŞ Deney tesisatı; içerisine bir ısıtıcı,bir basınç prizi ve manometre borusu yerleştirilmiş cam bir silindirden oluşmuştur. Ayrıca bu hazneden

Detaylı

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ADIĞI NOT:.... Boşluk doldura a) uetin büyüklüğünü ölçek için... kullanılır. b) Uyduların gezegen etrafında dolanasını sağlayan kuet... c) Cisilerin hareket

Detaylı

PEAD. Serisi. Gizli Tavan Tipi. Kompakt İç Ünite. 250mm. Dıș Statik Basınç

PEAD. Serisi. Gizli Tavan Tipi. Kompakt İç Ünite. 250mm. Dıș Statik Basınç Gizli Tavan Tipi PED Serisi u seriye ait ince gizli tavan tipi iç üniteler, dar tavan arası boșluğuna sahip ve yüksek dıș statik basınç gerektiren binaların klia ihtiyaçları için idealdir. Geliștiriliș

Detaylı

PEM Tipi Yakıt Hücresi Sisteminde Kullanılan Kompresör Modelinin Adaptif Denetleyici ile Kontrolü

PEM Tipi Yakıt Hücresi Sisteminde Kullanılan Kompresör Modelinin Adaptif Denetleyici ile Kontrolü PEM ipi Yakıt Hüresi Sisteinde Kullanılan Kopresör Modelinin Adaptif Denetleyii ile Kontrolü Yavuz Eren, Levent Uun, Haluk Görgün, İbrahi Beklan Küçükdeiral, Galip Cansever Elektrik Mühendisliği Bölüü

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 07.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

B) KONDENSERLER. Q=m x Cp x ΔT. Kondenserleri su veya hava kullanma durumuna ve yapılış şekillerine göre 6 grupta toplamak mümkündür.

B) KONDENSERLER. Q=m x Cp x ΔT. Kondenserleri su veya hava kullanma durumuna ve yapılış şekillerine göre 6 grupta toplamak mümkündür. B) KONDENSERLER Kompresörden kızgın buhar olarak basılan soğutucu akışkanın kızgınlığının alındığı, yoğuştuğu ve soğuduğu ısı değiştiricilerdir Bu kısımda evaporatörlerde alınan ısı ile kompresör yoluyla

Detaylı

KONVEKTİF KURUTMA. Kuramsal bilgiler

KONVEKTİF KURUTMA. Kuramsal bilgiler KONVEKTİF KURUTMA Deneyin amacı Deneyin amacı, katı haldeki ıslak gıda maddelerin kritik ve denge nem değerlerini, kuruma eğrisi karakteristiğini ve kurutma prosesinin etkin parametrelerinin araştırılmasıdır.

Detaylı

Investigation of Power Quality Impact on the Textile Factories

Investigation of Power Quality Impact on the Textile Factories Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt:, No:, 009 (-) Electronic Journal of Textile Technologies ol:, No:, 009 (-) TEKNOLOJĐK ARAŞTRMALAR www.teknolojikarastiralar.co e-ssn: 09-99 (Hake Onaylı Makale)

Detaylı

Yıkım Robotu. Yıkım İşlerinde ajınız!

Yıkım Robotu. Yıkım İşlerinde ajınız! Yıkı Robotu Yıkı İşlerinde ajınız! ROBOT 185 Öncü Özellikler Teleskopik kol (bo) 46c ekstra uzunluk sunar ve zorlu uygulaalarda daha fazla uyu sağlar Polikarbon silindirleri koruak için özel kapaklar Sağla

Detaylı

SOĞUTMA EĞİTİM SETİ ŞEMASI

SOĞUTMA EĞİTİM SETİ ŞEMASI SOĞUTMA Soğutma, ısının düşük sıcaklıktaki bir kaynaktan yüksek sıcaklıktaki bir kaynağa transfer edilmesidir. Isının bu şekildeki transferi kendiliğinden olmadığı için soğutma yapan cihazların enerji

Detaylı

Deneyin Adı: Isı Geri Kazanımlı, Sıcaklığı Oransal Olarak Kontrol Edilen Sıcak Hava Üretim Sistemi

Deneyin Adı: Isı Geri Kazanımlı, Sıcaklığı Oransal Olarak Kontrol Edilen Sıcak Hava Üretim Sistemi Deneyin Adı: Isı Geri Kazanımlı, Sıcaklığı Oransal Olarak Kontrol Edilen Sıcak Hava Üretim Sistemi Deneyin yapılacağı yer: Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Laboratuar Binası, 2. Kat Enerji Verimliliği

Detaylı

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Evaporatif Soğutma Deney Raporu

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Evaporatif Soğutma Deney Raporu YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Evaporatif Soğutma Deney Raporu Laboratuar Tarihi: Laboratuarı Yöneten: Numara: Adı Soyadı: Grup/Alt grup:..

Detaylı

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ Kütlenin korunumu: Kütle de enerji gibi korunum yasalarına uyar; başka bir deyişle, var veya yok edilemez. Kapalı sistemlerde: Sistemin kütlesi

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ SICAK SU SİSTEMLERİ

GÜNEŞ ENERJİLİ SICAK SU SİSTEMLERİ GÜNEŞ ENERJİLİ SICAK SU SİSTEMLERİ l AMAÇ Güneş enerjili sıcak su sistemlerinin incelenmesi ve tabii dolaşımlı güneşli su ısıtıcılarının temel özelliklerinin belirlenmesi 2GİRİŞ Günümüzde artan enerji

Detaylı

KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV

KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ Arş. Gör. Emre MANDEV 1. Giriş Pek çok uygulama alanında sıcak bir ortamdan soğuk bir ortama ısı transferi gerçekleştiğinde kaynama ve yoğuşma olayları gözlemlenir. Örneğin,

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUVARI ISI POMPASI DENEY FÖYÜ 1. DENEYİN AMACI Isı pompası deneyi ile, günümüzde bir çok alanda kullanılan ısı pompalarının

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ Hazırlayan: YRD. DOÇ. DR HAKAN ÖZCAN ŞUBAT 2011 DENEY NO: 2 DENEY ADI: ISI POMPASI DENEYĐ AMAÇ: Isı pompası

Detaylı

TAŞINIMLA ISI AKTARIMI DENEYİ

TAŞINIMLA ISI AKTARIMI DENEYİ TAŞINIMLA ISI AKTARIMI DENEYİ Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 1. Amaç Doğal ve zorlanmış taşınımla ısı aktarımının temel ilkelerinin deney düzeneği üzerinde uygulanması. Öğrenme

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Paukkale Üniversitesi Mühendislik Bilileri Dergisi Paukkale University Journal of Engineering Sciences Sakarya Üniversitesi için rüzgâr enerjisi potansiyel belirlee çalışası Study to deterine wind energy

Detaylı

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M DEÜ HASTANESİ KLİMA SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA SİSTEMLERİNİN N ISIL VE HİDROLİK DENGELENMESİ Burak Kurşun un / Doç.Dr.Serhan KüçüK üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M BölümüB GİRİŞ Değişen

Detaylı

Rüzgâr Enerjisi ve Gaziantep Koşullarında (500 kw Altı) Evsel İhtiyaçları Giderecek Rüzgâr Türbin Tasarımı

Rüzgâr Enerjisi ve Gaziantep Koşullarında (500 kw Altı) Evsel İhtiyaçları Giderecek Rüzgâr Türbin Tasarımı TTMD cak Rüzgâr Enerjisi ve Gaziantep Koşullarında (500 kw ltı) Evsel İhtiyaçları Giderecek Rüzgâr Türbin Tasarıı Wind Energy, wind turbine, wind turbine to eet the household needs, Gaziantep wind 51 Serdar

Detaylı

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FAN SİSTEMİ EĞİTİM ÜNİTESİ FAN

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FAN SİSTEMİ EĞİTİM ÜNİTESİ FAN ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FAN SİSTEMİ EĞİTİM ÜNİTESİ FAN Döner bir pervane kanatları tarafından hava veya gazları hareket ettiren basit makinalardır. Eksenel fan: Döner bir mil üzerine pervane

Detaylı

JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE SICAKLIK KONTROLUNUN DÖNÜŞ SICAKLIĞINA ETKİSİ

JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE SICAKLIK KONTROLUNUN DÖNÜŞ SICAKLIĞINA ETKİSİ JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE SICAKLIK KONTROLUNUN DÖNÜŞ SICAKLIĞINA ETKİSİ Doç. Dr. Serhan KÜÇÜKA Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü GİRİŞ Jeotermal kaynaklı bölge ısıtma sistemlerinde,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR 1. Şahsi Bilgiler ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR (Yrd.Doç.Dr. Kemal BİLEN) Adı Soyadı : Kemal BİLEN T.C. Kimlik No : 60997211094 Doğum Tarihi ve Yeri : 30 Kasım 1974 / MUŞ İş Adresi : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Detaylı

SOĞUTMA EĞİTİM SETİ ŞEMASI. 2 kompresör. t 1

SOĞUTMA EĞİTİM SETİ ŞEMASI. 2 kompresör. t 1 DENEY 1 SOĞUTMA DENEYİ Soğutma, ısının düşük sıcaklıktaki bir kaynaktan yüksek sıcaklıktaki bir kaynağa transfer edilmesidir. Isının bu şekildeki transferi kendiliğinden olmadığı için soğutma yapan cihazların

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VITOCAL 200-S Tip AWB 201.B/AWB 201.C Dış ve iç mekan üniteli split

Detaylı

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ 1 Amaçlar Kütlenin korunumu ilkesi geliştirilecektir. Kütlenin korunumu ilkesi sürekli ve sürekli olmayan akış sistemlerini içeren çeşitli sistemlere

Detaylı

SOĞUTMA KULESİ EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ

SOĞUTMA KULESİ EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA KULESİ EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ BALIKESİR 2013 DENEY NO -1: Soğutma Kulesindeki Proseslerin Gözlemlenmesi DENEYİN

Detaylı

OZ-300 OZON JENERATÖRÜ PLC KONTROL SİSTEMİ ARIZA VE UYARI MESAJLARI EL KİTABI

OZ-300 OZON JENERATÖRÜ PLC KONTROL SİSTEMİ ARIZA VE UYARI MESAJLARI EL KİTABI OZ-300 OZON JENERATÖRÜ PLC KONTROL SİSTEMİ ARIZA VE UYARI MESAJLARI EL KİTABI Sayfa: 1/15 FİHRİST Dewpoint Dewpoint değeri düşük F4 trafo termik arızası Trafo bobin arızası Cihaz kapakları açık Soğutma

Detaylı

Şekil 8.6 Bilgi akışının sistem içinde düzenlenmesi

Şekil 8.6 Bilgi akışının sistem içinde düzenlenmesi 97 Bu denkle takıının çözüü belirli bir P1(t) ve P3(t) rejii için Z düzeyinin değişiini verir. Bu çözüün ateatiksel tekniklerle gerçekleştirilesi güçtür. Ancak noral progralaa bilen biri tarafından kolayca

Detaylı

Proses Tekniği HAFTA 11-12 KURUTMA

Proses Tekniği HAFTA 11-12 KURUTMA Proses Tekniği HAFTA 11-12 KURUTMA Kurutma Kurutma nedir? Gözenekli yapıya sahip üründeki nemin, ısı ve kütle transferi yardımıyla alınarak kurutucu akışkana (gaz veya hava) taşınması olayına Kurutma denir.

Detaylı

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1 Y. Doç. Dr. Güray Doğan 1 Kinematik Kinematik: akışkanların hareketlerini tanımlar Kinematik harekete sebep olan kuvvetler ile ilgilenmez. Akışkanlar mekaniğinde

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir AĞIRLIK MERKEZİ Bir cise etki eden yerçekii kuvvetine Ağırlık denir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Yere dik bir kuvvet olup uzantısı yerin erkezinden geçer. Cisin coğrafi konuuna ve yerden yüksekliğine

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI SERİ-PARALEL BAĞLI POMPA DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ 1. GENEL BİLGİLER Buhar türbini, genel olarak yatay ekseni etrafında dönebilen bir rotor,

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1 Y. Doç. Dr. Güray Doğan 1 Kinematik Kinematik: akışkanların hareketlerini tanımlar Kinematik harekete sebep olan kuvvetler ile ilgilenmez. Akışkanlar mekaniğinde

Detaylı

VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile

VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOSOL 222-T

Detaylı

Yeşil Binalar. Green Buildings. makale - article

Yeşil Binalar. Green Buildings. makale - article TTD Dergisi 48 (2007) 45-52 Yeşil Binalar Green Buildings Franco Anzioso; Luca enardi; ÖZET Son yıllarda, Avrupa Birliğinin enerji sektöründe yaptığı çalışalar, enerjinin akıllı" kullanıın üzerinde yoğunlaşıştır:

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI art Kau İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Duru Öngörülen veya ler veya Taala Açıklaa Uygulaa Sonucu (*),

Detaylı

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ Havalandıra kanallarını tasarlayabile ve fan seçiine esas olacak basınç kaybı ve debi değerlerini esaplayabile.. HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI.1. Standart

Detaylı

AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ

AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ Hazırlayan Yrd.Doç.Dr. Lütfü NAMLI SAMSUN AKIŞKANLARIN ISI İLETİM

Detaylı

DEN 322. Pompa Sistemleri Hesapları

DEN 322. Pompa Sistemleri Hesapları DEN 3 Pompa Sistemleri Hesapları Sistem karakteristiği B h S P P B Gözönüne alınan pompalama sisteminde, ve B noktalarına Genişletilmiş Bernoulli denklemi uygulanırsa: L f B B B h h z g v g P h z g v g

Detaylı

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler 27 VR4+ DC Inverter Heat Recovery TEMEL ÖZELLİKLER Eş Zamanlı Isıtma ve Geçerli V4+ Heat Pump sistemi göz önüne alınarak, VR4+ Heat Recovery sisteminde bir oda

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr.

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr. T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Aydın DURMUŞ EYLÜL 2011 SAMSUN SANTRĠFÜJ POMPA DENEYĠ 1. GĠRĠġ Pompa,

Detaylı

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 4 GENLİK (AM) DEMODÜLASYONU

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 4 GENLİK (AM) DEMODÜLASYONU Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüü EEM 316 Haberleşe I DENEY 4 GENLİK (AM) DEMODÜLASYONU 4.1 Aaçlar 1. Genlik odülasyonunun genel prensiplerinin anlaşılası.. Diyot Algılayıı ile

Detaylı

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler Dış Üniteler 27 TEMEL ÖZELLİKLER Eş Zamanlı ve Geçerli V4+ Heat Pump sistemi göz önüne alınarak, VR4+ Heat Recovery sisteminde bir oda soğutulurken diğeri kutusu sayesinde ısıtılır ve bu sayede kullanıcı

Detaylı

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Kasım 2014, Bursa

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Kasım 2014, Bursa ep Telefonu SAR Değerinin İnsan Kulak ve Etrafında Sebep Olduğu Sıcaklık Artışının Teral Görüntülee Tekniği ve Bulanık -Ortalaa Algoritası ile Analizi Analysis of SAR Value of Mobile Phone aused Teperature

Detaylı

KAYMA MOD DENETLEYİCİ KULLANILARAK AKTİF GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTİMİ

KAYMA MOD DENETLEYİCİ KULLANILARAK AKTİF GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTİMİ P A M U K K A E Ü N İ E R İ T E İ M Ü H E N D İ İ K F A K Ü T E İ P A M U K K A E U N I E R I T Y E N G I N E E R I N G F A U T Y M Ü H E N D İ İ K B İ İ M E R İ D E R G İ İ J O U R N A O F E N G I N E

Detaylı

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ Kapalı yüzme havuzlarında nem oranının VDI 2089 a göre 40 % ϕ 64 % değerleri arasında olması gerekmektedir. Bu değerlerin üzerine çıkması ortamda virüs, bakteri ve mantar gibi

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI ZORLANMIŞ TAŞINIM DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMANI DENEY

Detaylı

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ 1. Teorik Esaslar: Isı değiştirgeçleri, iki akışın karışmadan ısı alışverişinde bulundukları mekanik düzeneklerdir. Isı değiştirgeçleri endüstride yaygın olarak kullanılırlar

Detaylı

Bölüm 8 EKSERJİ: İŞ POTANSİYELİNİN BİR ÖLÇÜSÜ. Bölüm 8: Ekserji: İş Potansiyelinin bir Ölçüsü

Bölüm 8 EKSERJİ: İŞ POTANSİYELİNİN BİR ÖLÇÜSÜ. Bölüm 8: Ekserji: İş Potansiyelinin bir Ölçüsü Bölüm 8 EKSERJİ: İŞ POTANSİYELİNİN BİR ÖLÇÜSÜ 1 Amaçlar Termodinamiğin ikinci yasası ışığında, mühendislik düzeneklerinin verimlerini veya etkinliklerini incelemek. Belirli bir çevrede verilen bir halde

Detaylı

SANTRİFÜJ POMPA DENEYİ

SANTRİFÜJ POMPA DENEYİ 1 SANTRİFÜJ POMPA DENEYİ 1. Giriş Deney düzeneği tank, su dolaşımını sağlayan boru sistemi ve küçük ölçekli bir santrifüj pompadan oluşmaktadır. Düzenek, üzerinde ölçümlerin yapılabilmesi için elektronik

Detaylı

Selçuk Üniversitesi. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. Kimya Mühendisliği Bölümü. Kimya Mühendisliği Laboratuvarı. Venturimetre Deney Föyü

Selçuk Üniversitesi. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. Kimya Mühendisliği Bölümü. Kimya Mühendisliği Laboratuvarı. Venturimetre Deney Föyü Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimya Mühendisliği Laboratuvarı Venturimetre Deney Föyü Hazırlayan Arş.Gör. Orhan BAYTAR 1.GİRİŞ Genellikle herhangi bir akış

Detaylı