FÝRMAMIZ HAKKINDA About Our Company

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FÝRMAMIZ HAKKINDA About Our Company"

Transkript

1 FÝRMAMIZ HAKKINDA About Our Company TANITIM Presentation MÝSYON VE VÝZYON Mission and Vision ORGANÝZASYON ÞEMASI Organization Chart BELGELERÝMÝZ Our Certificates KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ SERTÝFÝKASI Certificate of Quality Management System ISO 9001:2000 ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ YÖNETÝM SERTÝFÝKASI Certificate of Occupational Health and Safety Management OHSAS 18001:2007 MARKA TESCÝL BELGELERÝMÝZ Certificate of Trademark Registration

2 Deðerli Sanayici ve Yatýrýmcý Dostlar, Dear Industrialist and Investor Colleagues, Kuruluþumuz olan 1978 yýlýndan günümüze kadar firmamýza olan güveniniz ve teveccühünüz sonucunda siz deðerli müþterilerimize ait yer almýþ olduðumuz bütün proje ve yatýrýmlarýnda tarafýmýza duyulan bu güveni boþa çýkartmamak adýna çok çalýþtýk, iþimizi çok önemsedik ve çok severek yaptýk. From 1978 which is our established date, until today, for keep your trust we have worked hard in all projects and investments which is we had results of valuable customer's like your's confidence and countenance to our company,we cared our job and we loved to have made. Bugün, özellikle Petrokimya ve Kimya sektörleri baþta olmak üzere çok önemli referanslara sahip bir kurum olarak hizmet üretmiþ olduðumuz sektörler içerisinde haklý bir yer edinmiþ olmanýn onurunu yaþamaktayýz. EP SANEL Endüstriyel olarak rekabet ve kalitenin birlikte sürdürülebilmesi için kurumsallaþmanýn önemini idrak etmiþ bir firma olarak 2008 yýlýnýn Ekim ayý itibari ile ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001:2007 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi sertifikasyonlarýný firmamýza kazandýrmýþ bulunmaktayýz. Türk Patent Enstitüsüne yapmýþ olduðumuz patent müracatýmýz 2009 yýlýnýn Nisan ayý itibari ile kabul görmüþ EP SANEL ve SANEL ünvanlarýna ait logo ve markalarýmýz tescil edilerek güvence altýna alýnmýþtýr. Firmamýz, bu anlayýþ ve inanç ile, bugüne kadar olduðu gibi bundan sonraki devam eden süreç içerisinde de kadrosunda barýndýrmýþ olduðu geniþ ve uzman kadrosu, TL sermayesi, güçlü, profesyonel ve kurumsal yapýsý ile siz deðerli müþterilerimizin yanýnda olmaya devam edecektir. Today, especially in the Petrochemical and Chemical sectors,we are a company as having very important references, we are very proud of came to the right place in the sectors which is we have produced services. We, as EP SANEL Industrial have realized competitiveness and the quality can be maintained together for the corporate activity, thus, we got ISO 9001:2000 Quality Management System and OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Management System certification for our company on October in Our patent application to The Turkish Patent Institute, has been approved, since April 2009 then, EP SANEL and SANEL logos and brands registered and guaranteed. Our company, will continue to be near our valuable customers after then as like until now with the same consept and faith, with the large and expert team which we hold, 500,000 TL in capital, strong, professional and institutional structures. EP SANEL Endüstriyel ailesi olarak bizi bugünlere taþýyan siz deðerli dost ve müþterilerimize müteþekkir olduðumuzu bir kez daha ifade ederken, yeni proje ve yatýrýmlarýnýzda da birlikteliðimizin devamýný temenni ederiz. Þükran ve saygý ile, While we are saying once more that as EP SANEL family, we are grateful that our dear colleagues and our customers who has move us up to these days, we also hope to continue to our cooperation for your investings and new projects With Gratitude and Respect Ali Sait ATABAY Kurucu Baþkan Ali Sait ATABAY Founding President

3 Hakkýmýzda Firmamýz, 1978 yýlýnda özel teþebbüs olarak kurucu baþkanýmýz Ali Sait ATABAY tarafýndan Elektronik- Pnömatik Sanayi Elektrik Ölçü Kontrol Sistemleri ünvaný ile kurulmuþ ve Elektronik-Pnömatik Sanayi Elektrik anlamýný ifade eden EP SANEL ile sembolize edilerek 1982 yýlýna kadar kiþisel teþebbüs olarak ticari hayatýna devam etmiþtir. Proje müdürümüz Hakan Mehmet ARTAL ýn 1982 yýlýnda kurucu üye olarak katýlýmý ile Ltd. ünvanýný alan EP SANEL, özel teþebbüs kimliðinden kurumsallýða yürüyen bu yolda ilk adýmlarýný atmýþ bulunmaktadýr. EP SANEL olarak, teknolojideki geliþmelerden doðan ihtitaçlar ve talepler doðrultusunda Mekanik Boru ve Çelik Konstrüksüyon, Proses Enstrumantasyon, OG&AG Elektrik Ýmalat ve Montaj iþlerinin yaný sýra, Elektrik ve Mekanik Bakým Taahhüt, Proje Tasarýmý ve Uygulama, Loop Test ve Devreye Alma aþamasýndaki iþlere yönelik uzman personel temini, danýþmanlýk ve supervizörlük hizmetlerini üretmekteyiz. Lokomatif sektör olarak baþta Petrokimya sektörü olmak üzere, Kimya, Sýnai Gaz, Enerji ve Kaðýt sektörleri faaliyet gösterdiðimiz baþlýca sektörler arasýnda yer almaktadýr. Proses ve teknoloji içeren yeni sektörleri firmamýz referanslarýna dahil etmek ve farklý sektörler içinde hizmet üretmek hedeflerimiz arasýnda yer almaktadýr. EP SANEL Endüstriyel Tesisler olarak edinmiþ olduðumuz bilgi birikimi ve deneyimimiz ile Yatýrýmlarýnýzdaki Profesyonel Çözüm Ortaðýnýz prensibine uygun olarak gerek anahtar teslimi ve gerekse de kapsamý sýnýrlý olan proje ve yatýrýmlarýnýzda çözüm üreten, kurumsallýk anlayýþýný, kadrosunu, ekip ve ekipmanýný geliþtiren profesyonel anlayýþa sahip çözüm ortaðýnýz olarak hizmet üretmekten mutluluk duymaktayýz den günümüze onur ve gurur ile About Us In 1978, our company,was established with the title of Electronic-Pneumatic Industrial Electrical Measurement Control Systems as a private enterprise by Ali Sait ATABAY, who is our founding president and symbolized by as EP SANEL which mean is Electronic-Pneumatic Industrial Electrical then has continiued to commercial life as a personal enterprise until In 1982, our project manager Hakan Mehmet ARTAL attended as a founding members and EP SANEL took the Limited Company title. It was the first step of the transition from the private enterprise identity, to be institutional. We, as EP SANEL, provide Mechanical Pipe and Steel Construction, Process Instrumentation, OG & AG Electrical Manufacturing, assembly works in accordance with the needs and demands as a result of technological developments, as well as Electrical and Mechanical Maintenance Contracting, Project Design and Implementation, Loop Test and producing proffesional personel for the works which have been reached to receiving circuit,providing counseling and supervisor services. We, as Locomative sector, especially in the Petrochemical industry, Chemical, industrial gas, energy and paper sectors of activity are among the major sectors. Our targets are including, add to new companies which has including processes and technologies and to produce services in different sectors. We, as EP SANEL Industrial Plants are glad to serve you as your solution partner, having proffesional perspection by improving institutional understanding, staff, crew and equipments and finding solutions for your turnkey projects or limited scope projects according to " Your Professional Solution Partner in Your Investments " principle with knowledge and wide experience With honor and pride from 1978 to present Hakan Mehmet ARTAL Proje Müdürü Hakan Mehmet ARTAL Project Manager

4 MÝSYON VE VÝZYON / Mission and Vision Misyonumuz Nitelikli personel istihdamýna önem veren, uzman kadrosu ve geniþ referanslarý ile yeni projeler takib eden, lisans ve ön lisans eðitimlerini tamamlamýþ aktif ve dinamik genç neslimizi teknik eleman olarak sektörüne kazandýran, yüklenicisi bulunduðu her projede ülke ekonomisine katmadeðer saðlayan, tertip ettiði eðitim seminerleri ile teknik eðitime katký saðlayan, uygulayýcýsý olduðu projelerde büyük ve küçük ayrýmý yapmaksýzýn projeye ait her kademede teknik destek ve hizmet üretebilecek bilgi ve deneyime sahip olan, müþteri memnuniyetini daima ön planda tutan ve kurumsal olarak kendini sürekli geliþtirerek profesyonel kimliðini daha ileriye taþýyan bir firma olmaktýr Our Mission; To be a company which is make a point of the employment of qualified staff, follow the new projects with expert staff and extensive references, gain to active and dynamic young generation as a technical staff for the sector which have completed under grate and associate degree, as a contractor in each project providing added value to the country's economy, contributing to the technical education with arrange to the training seminars, has knowledge and experience for producing to technical supports and services in implementing the project as large and small without discrimin»ls belonging to the project, always gives priority to customer satisfaction and as a institutional, move forward to professional identity with continuous self improvement. Vizyonumuz Geliþmekte olan Proses Teknolojisini yakýndan takip eden, yeniliklere uygun olarak kurumsal kimliðini geliþtiren, hizmet ürettiði sektörde piyasa itibarýný daima ön planda tutan, çalýþanlarý ile yakýn ve sýcak diyologlar kurabilen, yüklenicisi bulunduðu iþlerde ticari itibarýný maddi itibarýn üzerinde tutan ve daima baþladýðý projelerde prensip olarak projenin bitimine kadar sebat eden ve sadýk kalan, uzman idaresi ve deneyimli kadrosu ile ekipman açýsýndan donanýmlý olan, hedefine koþar adýmlar ile deðil, küçük ve saðlam adýmlar ile emin bir þekilde ilerleyen, büyüyen, geliþen ve hizmetinde bulunduðu sektör içerisinde Kurumsal Yapýsý ve Profesyonel Çözümleri ile örnek teþkil eden ve bu yapýsýný koruyabilen bir kurum olabilmektir. Our Vision; To be an institution which is follow to developing process technology closely, improves the institutional identity with newcomers, always gives priority to market reputation in the sectors that produced services, can establish close and warm dialogue with employees, as contractor gives more importance to commercial reputation than financial reputation in the projects and always the principle is in the started projects, steadfastness and loyal until the end of the projects, equipped with equipment, expert management and experienced team, progress towards to the target with small and strong steps and positively instead of quick steps, growing, developing and being a sample of Institutional Structure and Professional Solutions in the sectors that produced services and keep this structure.

5 ORGANÝZASYON ÞEMASI / Organization Chart

6 Ali Sait ATABAY Kurucu Ba kan Do um Yeri ve Tarihi : zmit 1937 Elektrik-Enstruman / Uzman yillar arasinda sirasi ile Gölcük Tersanesi, SEKA Kagit Fabrikasi ve TÜPRAS Izmit Rafinerisi (IPRAS) sektörlerinde teknisyen olarak hizmet vermis ve TÜPRAS Izmit Rafinerisi Enstruman Bakim Atölyesinden Ustabasi olarak emeklilige hak kazanmistir. Emekliligine müteakiben 3E ve UZMANLAR gibi birkaç piyasa deneyimi geçirmis olan ve serbest piyasada konusunda uzman olarak hizmet üreten Ali Sait ATABAY, 1978 yilinda SANEL Elektronik-Pnömatik-Ölçü ve Kontrol Sistemleri ünvani altinda resmen hizmet üretmeye ve taahhüt alaninda kendine yer bulmaya ba lam t r. Hakan Mehmet ARTAL Kurucu Üye / Proje Müdürü Do um Yeri ve Tarihi : Bal kesir 1953 Elektronik Mühendisi (.T.Ü. / 1974) y llar aras nda s ras ile Üretim Müdürü olarak Profilo Televizyon Fabrikas, Elektrik-Enstruman Mühendisi olarak SEKA Ka t Fabrikas nda ve Elektrik-Enstruman Supervisior olarak BADGER Pan American irketinde görev yapm t r y l nda SANEL firmas ile tan an Hakan Mehmet ARTAL, SANEL firmas na kat lm ve firma bu kat l mla ticari hayat na Ltd. ti. olarak devam etmeye ba lam t r y l ndan günümüze kadar Proje Müdürü s fat ile hizmet üretmeye devam etmektedir. smail Metin ATABAY Üye / Teknik Müdür Do um Yeri ve Tarihi : zmit 1967 Elektrik Mühendisi (.Ü. / 1995) y llar aras nda SANEL Ltd. ti. bünyesinde çe itli antiyelerde s ras ile Enstruman Teknisyeni ve Saha Formeni olarak hizmet verdi. Üniversite ve Yabanc Dil e itimi tamamlad ktan sonra 1997 y l nda SANEL Ltd. ti. nin ortaklar aras na kat ld y l ndan bugüne kadar antyeler koordinatörü ve Teknir Müdür olarak hizmet üretmeye devam etmektedir. Ali SOYCAN Mali ve dari ler Müdürü Do um Yeri ve Tarihi : zmit 1972 letme (KOÜ / 2007), Almanca y llar aras nda s ras ile hlas Holding Derince bölge Muhasebe sorumlusu, Sanel Ltd. ti. Muhasebe efi, Asya tur A.. nsan Kaynaklar Müdürü olarak görev yapm t r y l ndan bugüne kadar irketimiz bünyesinde Muhasebe ve nsan Kaynaklar Sorumlusu olarak hizmet üretmeye devam etmektedir. Muzaffer ÇEB Mali Dan man Do um Yeri ve Tarihi : Gölcük Mali Mü avir Ahmet Ömer UZTET K Hukuk Dan man Do um Yeri ve Tarihi : Gümülcine Avukat / stanbul Barosu Yunanca

7 Elif ALAYDIN Yönetim Temsilcisi Do um Yeri ve Tarihi : Kocaeli Çevre Mühendisi (Mersin Ünv./2005) Hüseyin ÜNLÜ Merkez Muhasebe Personeli Do um Yeri ve Tarihi : Bolu D Ticaret (KOÜ / 2006) Tamer ARDA SG Uzman Do um Yeri ve Tarihi : Ardahan Sa l ve Güvenli i Mehmet ACAR Proje Teknisyeni Do um Yeri ve Tarihi : Karabük Teknisyen Do um Yeri ve Tarihi : Mehmet KAVAKLI Sat nalma Sorumlusu Kocaeli-1960 Elektrik Teknisyeni

8 Selim Laçinler antiye efi Do um Yeri ve Tarihi : zmit Elektrik Mühendisi 1994 Y l nda lisans e itimini tamamlad ktan sonra SANEL Ltd. ti. ye kat lm t r y l ndan bu yana TÜPRA zmit Rafinerisi Genel Elektrik-Enstrüman i leri ile ilgili ihalelerimizde antiye efi olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Hüseyin Kullukçu antiye efi Do um Yeri ve Tarihi : Gümü hane Elektrik Mühendisi 1997 Y l nda lisans e itimini tamamlay p askerlik görevini yapt ktan sonra 1999 y l nda SANEL Ltd. ti. ye kat lm t r y l ndan bu yana zmir Alia a bölgesindeki TÜPRA Rafinerisi, PETK M Petrokimya Kompleksi ve HABA Enerji santralar ndaki antiyelerimizde antiye efi olarak hizmet vermi ve vermeye devam etmektedir Ali R za Mucuko lu antiye efi Do um Yeri ve Tarihi : Giresun Makine Mühendisi Almanca 2004 y l nda SANEL Ltd. ti. Grubuna kat lm t r. Mekanik Çelik Konstruksüyon ve Borulama Grubu antiye efi olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Fatih Ta l Saha Mühendisi Do um Yeri ve Tarihi : zmit Elektrik Mühendisi 2006 y l nda SANEL Ltd. ti. Elektrik-Enstrüman Grubuna kat lm t r. Saha Mühendisi olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Nasuh can Saha Mühendisi Do um Yeri ve Tarihi : zmit Elektrik Mühendisi 2006 y l nda lisans e itimini takiben SANEL Ltd. ti. Elektrik-Enstrüman Grubuna kat lm t r. Saha Mühendisi olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Erdal Arslan O.G. ve Y.G. Dan ma Mühendisi Do um Yeri ve Tarihi : Lüleburgaz Elektrik Mühendisi Burak ARTAL Bilgi lem ve Yeni Teknolojiler Sorumlusu Do um Yeri ve Tarihi : zmit Elektrik Mühendisi

9 Selehattin Alpergin Genel Formen Do um Yeri ve Tarihi : zmit Teknisyen 1991 y l nda SANEL Ltd. ti. kat ld y llarl aras nda çe itli antiyelerimizde usta ve teknik eleman pozisyonunda hizmet verdi y l ndan bu güne TÜPRA zmit Raf. le ilgili ihalelerimizde Elektrik-Enstrüman grubumuz içersinde Formen ve Genel Formen olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Mehmet Kamuran ATIL Enstruman Formeni Do um Yeri ve Tarihi : Bursa Teknisyen 2006 y l nda SANEL Ltd. ti. kat lm t r.tüpra zmit Raf. le ilgili ihalelerimizde Elektrik-Enstrüman grubumuz içersinde Formen olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Mehmet Posto lu Enstruman Teknisyeni Do um Yeri ve Tarihi : Malatya Teknisyen Muharrem GÜLBA Mekanik Formen Do um Yeri ve Tarihi : Sivas Teknisyen 2003 y l nda SANEL Ltd. ti. kat ld. TÜPRA zmit Raf. le ilgili ihalelerimizde Mekanik grubumuz içersinde Formen olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Do um Yeri ve Tarihi : Ömer Korkmaz Elektrik-Elektronik Teknikeri zmit-1961 Elektronik Teknikeri Yasin D kmen Raporlama Teknisyeni Do um Yeri ve Tarihi : zmit Teknisyen 2006 y l nda SANEL Ltd. ti. kat ld. antiyelerimizde personel, idari i ler ve raporlama teknisyeni olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Özcan Cinemre Teknik Emniyet Do um Yeri ve Tarihi : zmit Teknisyen 2006 y l nda SANEL Ltd. ti. kat lm t r.tüpra zmit Raf. le ilgili ihalelerimizde Teknik Emniyet Sorumlusu olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

10 Süleyman Co kun Yard mc Proje Teknisyeni Do um Yeri ve Tarihi : Kocaeli Bilgisayar Programc s Mustafa Gültekin Elektromekanik Montaj Ustas Do um Yeri ve Tarihi : zmit Usta 1998 y l nda SANEL Ltd. ti. kat lm t r.tüpra zmit Raf. le ilgili ihalelerimizde Elektrik-Enstrüman grubumuz içersinde Montaj Ustas olarak hizmet vermeye devam etmektedir. smail Bayrak Elektrik Teknisyeni-Formen Do um Yeri ve Tarihi : Yuvac k-1966 Teknisyen 2002 y l nda SANEL Ltd. ti. kat lm t r, antiyelerimizde elektrik teknisyeni ve formen olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Cengiz Öz Elektromekanik Montaj Ustas Do um Yeri ve Tarihi : Kahramanmara Usta 2007 y l nda SANEL Ltd. ti. kat lm t r.tüpra zmit Raf. le ilgili ihalelerimizde Elektrik-Enstrüman grubumuz içersinde Montaj Ustas olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Ahmet eker Borucu Do um Yeri ve Tarihi : Sakarya Usta 2004 y l nda SANEL Ltd. ti. kat lm t r.tüpra zmit Raf. le ilgili ihalelerimizde Mekanik grubumuz içersinde Kaynakç olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Kaya Gülba Mekanik Ustaba Do um Yeri ve Tarihi : Sivas Ustaba 2004 y l nda SANEL Ltd. ti. kat lm t r.tüpra zmit Raf. le ilgili ihalelerimizde Mekanik grubumuz içersinde Kaynakç olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

11

12

13

14 FAALÝYET ALANLARIMIZ Areas of Actvities PROJE MÜHENDÝSLÝÐÝ Project Engineering BORULAMA ve ÇELÝK KONSTRÜKSÝYON Piping and Steel Construction PROSES ENSTRUMANTASYON Process Instrumentation OG&AG ELEKTRÝK TAAHHÜT MV&LV Electrical Commitment EX-PLOSION PROOF UYGULAMALAR EX-PLOSION PROOF Applications YANGIN ve GÜVENLÝK Fire and Security YAZILIM MÜHENDÝSLÝÐÝ ve TEKNÝK DESTEK Software Engineering and Technical Support

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 MEKANÝK ÝÞ BÝTÝRME BELGELERÝMÝZ Mechanical Work Completion Certificates BORULAMA Piping ÇELÝK KONSTRÜKSÝYON Steel Construction MEKANÝK BAKIM ve TAAHHÜT Mechanical Maintenance and Commitment ATÖLYE ÝMALATLARIMIZ Manufacturing of Workshop

25 MEKANÝK REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI / Some of Our Mechanical References

26 MEKANÝK REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI / Some of Our Mechanical References

27 ELEKTRÝK - ENSTRUMAN ÝÞ BÝTÝRME BELGELERÝMÝZ Electrical - Ýnstrumentation References PROJE MÜHENDÝSLÝÐÝ Project Engineering PROSES ENSTRUMANTASYON Process Instrumentation OG&AG ELEKTRÝK TAAHHÜT MV&LV Electrical Contracting ELEKTRÝK&ENSTRUMAN BAKIM ve TAAHHÜT Electrical&Instrumentation Maintenance YAZILIM MÜHENDÝSLÝÐÝ ve TEKNÝK DESTEK Software Engineering and Technical Supervision

28 ELEKTRÝK&ENSTRUMAN REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI Some of Our Electirical&Instrumentation References

29 ELEKTRÝK&ENSTRUMAN REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI Some of Our Electirical&Instrumentation References

30 ELEKTRÝK&ENSTRUMAN REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI Some of Our Electirical&Instrumentation References

31 ELEKTRÝK&ENSTRUMAN REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI Some of Our Electirical&Instrumentation References