FÝRMAMIZ HAKKINDA About Our Company

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FÝRMAMIZ HAKKINDA About Our Company"

Transkript

1 FÝRMAMIZ HAKKINDA About Our Company TANITIM Presentation MÝSYON VE VÝZYON Mission and Vision ORGANÝZASYON ÞEMASI Organization Chart BELGELERÝMÝZ Our Certificates KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ SERTÝFÝKASI Certificate of Quality Management System ISO 9001:2000 ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ YÖNETÝM SERTÝFÝKASI Certificate of Occupational Health and Safety Management OHSAS 18001:2007 MARKA TESCÝL BELGELERÝMÝZ Certificate of Trademark Registration

2 Deðerli Sanayici ve Yatýrýmcý Dostlar, Dear Industrialist and Investor Colleagues, Kuruluþumuz olan 1978 yýlýndan günümüze kadar firmamýza olan güveniniz ve teveccühünüz sonucunda siz deðerli müþterilerimize ait yer almýþ olduðumuz bütün proje ve yatýrýmlarýnda tarafýmýza duyulan bu güveni boþa çýkartmamak adýna çok çalýþtýk, iþimizi çok önemsedik ve çok severek yaptýk. From 1978 which is our established date, until today, for keep your trust we have worked hard in all projects and investments which is we had results of valuable customer's like your's confidence and countenance to our company,we cared our job and we loved to have made. Bugün, özellikle Petrokimya ve Kimya sektörleri baþta olmak üzere çok önemli referanslara sahip bir kurum olarak hizmet üretmiþ olduðumuz sektörler içerisinde haklý bir yer edinmiþ olmanýn onurunu yaþamaktayýz. EP SANEL Endüstriyel olarak rekabet ve kalitenin birlikte sürdürülebilmesi için kurumsallaþmanýn önemini idrak etmiþ bir firma olarak 2008 yýlýnýn Ekim ayý itibari ile ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001:2007 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi sertifikasyonlarýný firmamýza kazandýrmýþ bulunmaktayýz. Türk Patent Enstitüsüne yapmýþ olduðumuz patent müracatýmýz 2009 yýlýnýn Nisan ayý itibari ile kabul görmüþ EP SANEL ve SANEL ünvanlarýna ait logo ve markalarýmýz tescil edilerek güvence altýna alýnmýþtýr. Firmamýz, bu anlayýþ ve inanç ile, bugüne kadar olduðu gibi bundan sonraki devam eden süreç içerisinde de kadrosunda barýndýrmýþ olduðu geniþ ve uzman kadrosu, TL sermayesi, güçlü, profesyonel ve kurumsal yapýsý ile siz deðerli müþterilerimizin yanýnda olmaya devam edecektir. Today, especially in the Petrochemical and Chemical sectors,we are a company as having very important references, we are very proud of came to the right place in the sectors which is we have produced services. We, as EP SANEL Industrial have realized competitiveness and the quality can be maintained together for the corporate activity, thus, we got ISO 9001:2000 Quality Management System and OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Management System certification for our company on October in Our patent application to The Turkish Patent Institute, has been approved, since April 2009 then, EP SANEL and SANEL logos and brands registered and guaranteed. Our company, will continue to be near our valuable customers after then as like until now with the same consept and faith, with the large and expert team which we hold, 500,000 TL in capital, strong, professional and institutional structures. EP SANEL Endüstriyel ailesi olarak bizi bugünlere taþýyan siz deðerli dost ve müþterilerimize müteþekkir olduðumuzu bir kez daha ifade ederken, yeni proje ve yatýrýmlarýnýzda da birlikteliðimizin devamýný temenni ederiz. Þükran ve saygý ile, While we are saying once more that as EP SANEL family, we are grateful that our dear colleagues and our customers who has move us up to these days, we also hope to continue to our cooperation for your investings and new projects With Gratitude and Respect Ali Sait ATABAY Kurucu Baþkan Ali Sait ATABAY Founding President

3 Hakkýmýzda Firmamýz, 1978 yýlýnda özel teþebbüs olarak kurucu baþkanýmýz Ali Sait ATABAY tarafýndan Elektronik- Pnömatik Sanayi Elektrik Ölçü Kontrol Sistemleri ünvaný ile kurulmuþ ve Elektronik-Pnömatik Sanayi Elektrik anlamýný ifade eden EP SANEL ile sembolize edilerek 1982 yýlýna kadar kiþisel teþebbüs olarak ticari hayatýna devam etmiþtir. Proje müdürümüz Hakan Mehmet ARTAL ýn 1982 yýlýnda kurucu üye olarak katýlýmý ile Ltd. ünvanýný alan EP SANEL, özel teþebbüs kimliðinden kurumsallýða yürüyen bu yolda ilk adýmlarýný atmýþ bulunmaktadýr. EP SANEL olarak, teknolojideki geliþmelerden doðan ihtitaçlar ve talepler doðrultusunda Mekanik Boru ve Çelik Konstrüksüyon, Proses Enstrumantasyon, OG&AG Elektrik Ýmalat ve Montaj iþlerinin yaný sýra, Elektrik ve Mekanik Bakým Taahhüt, Proje Tasarýmý ve Uygulama, Loop Test ve Devreye Alma aþamasýndaki iþlere yönelik uzman personel temini, danýþmanlýk ve supervizörlük hizmetlerini üretmekteyiz. Lokomatif sektör olarak baþta Petrokimya sektörü olmak üzere, Kimya, Sýnai Gaz, Enerji ve Kaðýt sektörleri faaliyet gösterdiðimiz baþlýca sektörler arasýnda yer almaktadýr. Proses ve teknoloji içeren yeni sektörleri firmamýz referanslarýna dahil etmek ve farklý sektörler içinde hizmet üretmek hedeflerimiz arasýnda yer almaktadýr. EP SANEL Endüstriyel Tesisler olarak edinmiþ olduðumuz bilgi birikimi ve deneyimimiz ile Yatýrýmlarýnýzdaki Profesyonel Çözüm Ortaðýnýz prensibine uygun olarak gerek anahtar teslimi ve gerekse de kapsamý sýnýrlý olan proje ve yatýrýmlarýnýzda çözüm üreten, kurumsallýk anlayýþýný, kadrosunu, ekip ve ekipmanýný geliþtiren profesyonel anlayýþa sahip çözüm ortaðýnýz olarak hizmet üretmekten mutluluk duymaktayýz den günümüze onur ve gurur ile About Us In 1978, our company,was established with the title of Electronic-Pneumatic Industrial Electrical Measurement Control Systems as a private enterprise by Ali Sait ATABAY, who is our founding president and symbolized by as EP SANEL which mean is Electronic-Pneumatic Industrial Electrical then has continiued to commercial life as a personal enterprise until In 1982, our project manager Hakan Mehmet ARTAL attended as a founding members and EP SANEL took the Limited Company title. It was the first step of the transition from the private enterprise identity, to be institutional. We, as EP SANEL, provide Mechanical Pipe and Steel Construction, Process Instrumentation, OG & AG Electrical Manufacturing, assembly works in accordance with the needs and demands as a result of technological developments, as well as Electrical and Mechanical Maintenance Contracting, Project Design and Implementation, Loop Test and producing proffesional personel for the works which have been reached to receiving circuit,providing counseling and supervisor services. We, as Locomative sector, especially in the Petrochemical industry, Chemical, industrial gas, energy and paper sectors of activity are among the major sectors. Our targets are including, add to new companies which has including processes and technologies and to produce services in different sectors. We, as EP SANEL Industrial Plants are glad to serve you as your solution partner, having proffesional perspection by improving institutional understanding, staff, crew and equipments and finding solutions for your turnkey projects or limited scope projects according to " Your Professional Solution Partner in Your Investments " principle with knowledge and wide experience With honor and pride from 1978 to present Hakan Mehmet ARTAL Proje Müdürü Hakan Mehmet ARTAL Project Manager

4 MÝSYON VE VÝZYON / Mission and Vision Misyonumuz Nitelikli personel istihdamýna önem veren, uzman kadrosu ve geniþ referanslarý ile yeni projeler takib eden, lisans ve ön lisans eðitimlerini tamamlamýþ aktif ve dinamik genç neslimizi teknik eleman olarak sektörüne kazandýran, yüklenicisi bulunduðu her projede ülke ekonomisine katmadeðer saðlayan, tertip ettiði eðitim seminerleri ile teknik eðitime katký saðlayan, uygulayýcýsý olduðu projelerde büyük ve küçük ayrýmý yapmaksýzýn projeye ait her kademede teknik destek ve hizmet üretebilecek bilgi ve deneyime sahip olan, müþteri memnuniyetini daima ön planda tutan ve kurumsal olarak kendini sürekli geliþtirerek profesyonel kimliðini daha ileriye taþýyan bir firma olmaktýr Our Mission; To be a company which is make a point of the employment of qualified staff, follow the new projects with expert staff and extensive references, gain to active and dynamic young generation as a technical staff for the sector which have completed under grate and associate degree, as a contractor in each project providing added value to the country's economy, contributing to the technical education with arrange to the training seminars, has knowledge and experience for producing to technical supports and services in implementing the project as large and small without discrimin»ls belonging to the project, always gives priority to customer satisfaction and as a institutional, move forward to professional identity with continuous self improvement. Vizyonumuz Geliþmekte olan Proses Teknolojisini yakýndan takip eden, yeniliklere uygun olarak kurumsal kimliðini geliþtiren, hizmet ürettiði sektörde piyasa itibarýný daima ön planda tutan, çalýþanlarý ile yakýn ve sýcak diyologlar kurabilen, yüklenicisi bulunduðu iþlerde ticari itibarýný maddi itibarýn üzerinde tutan ve daima baþladýðý projelerde prensip olarak projenin bitimine kadar sebat eden ve sadýk kalan, uzman idaresi ve deneyimli kadrosu ile ekipman açýsýndan donanýmlý olan, hedefine koþar adýmlar ile deðil, küçük ve saðlam adýmlar ile emin bir þekilde ilerleyen, büyüyen, geliþen ve hizmetinde bulunduðu sektör içerisinde Kurumsal Yapýsý ve Profesyonel Çözümleri ile örnek teþkil eden ve bu yapýsýný koruyabilen bir kurum olabilmektir. Our Vision; To be an institution which is follow to developing process technology closely, improves the institutional identity with newcomers, always gives priority to market reputation in the sectors that produced services, can establish close and warm dialogue with employees, as contractor gives more importance to commercial reputation than financial reputation in the projects and always the principle is in the started projects, steadfastness and loyal until the end of the projects, equipped with equipment, expert management and experienced team, progress towards to the target with small and strong steps and positively instead of quick steps, growing, developing and being a sample of Institutional Structure and Professional Solutions in the sectors that produced services and keep this structure.

5 ORGANÝZASYON ÞEMASI / Organization Chart

6 Ali Sait ATABAY Kurucu Ba kan Do um Yeri ve Tarihi : zmit 1937 Elektrik-Enstruman / Uzman yillar arasinda sirasi ile Gölcük Tersanesi, SEKA Kagit Fabrikasi ve TÜPRAS Izmit Rafinerisi (IPRAS) sektörlerinde teknisyen olarak hizmet vermis ve TÜPRAS Izmit Rafinerisi Enstruman Bakim Atölyesinden Ustabasi olarak emeklilige hak kazanmistir. Emekliligine müteakiben 3E ve UZMANLAR gibi birkaç piyasa deneyimi geçirmis olan ve serbest piyasada konusunda uzman olarak hizmet üreten Ali Sait ATABAY, 1978 yilinda SANEL Elektronik-Pnömatik-Ölçü ve Kontrol Sistemleri ünvani altinda resmen hizmet üretmeye ve taahhüt alaninda kendine yer bulmaya ba lam t r. Hakan Mehmet ARTAL Kurucu Üye / Proje Müdürü Do um Yeri ve Tarihi : Bal kesir 1953 Elektronik Mühendisi (.T.Ü. / 1974) y llar aras nda s ras ile Üretim Müdürü olarak Profilo Televizyon Fabrikas, Elektrik-Enstruman Mühendisi olarak SEKA Ka t Fabrikas nda ve Elektrik-Enstruman Supervisior olarak BADGER Pan American irketinde görev yapm t r y l nda SANEL firmas ile tan an Hakan Mehmet ARTAL, SANEL firmas na kat lm ve firma bu kat l mla ticari hayat na Ltd. ti. olarak devam etmeye ba lam t r y l ndan günümüze kadar Proje Müdürü s fat ile hizmet üretmeye devam etmektedir. smail Metin ATABAY Üye / Teknik Müdür Do um Yeri ve Tarihi : zmit 1967 Elektrik Mühendisi (.Ü. / 1995) y llar aras nda SANEL Ltd. ti. bünyesinde çe itli antiyelerde s ras ile Enstruman Teknisyeni ve Saha Formeni olarak hizmet verdi. Üniversite ve Yabanc Dil e itimi tamamlad ktan sonra 1997 y l nda SANEL Ltd. ti. nin ortaklar aras na kat ld y l ndan bugüne kadar antyeler koordinatörü ve Teknir Müdür olarak hizmet üretmeye devam etmektedir. Ali SOYCAN Mali ve dari ler Müdürü Do um Yeri ve Tarihi : zmit 1972 letme (KOÜ / 2007), Almanca y llar aras nda s ras ile hlas Holding Derince bölge Muhasebe sorumlusu, Sanel Ltd. ti. Muhasebe efi, Asya tur A.. nsan Kaynaklar Müdürü olarak görev yapm t r y l ndan bugüne kadar irketimiz bünyesinde Muhasebe ve nsan Kaynaklar Sorumlusu olarak hizmet üretmeye devam etmektedir. Muzaffer ÇEB Mali Dan man Do um Yeri ve Tarihi : Gölcük Mali Mü avir Ahmet Ömer UZTET K Hukuk Dan man Do um Yeri ve Tarihi : Gümülcine Avukat / stanbul Barosu Yunanca

7 Elif ALAYDIN Yönetim Temsilcisi Do um Yeri ve Tarihi : Kocaeli Çevre Mühendisi (Mersin Ünv./2005) Hüseyin ÜNLÜ Merkez Muhasebe Personeli Do um Yeri ve Tarihi : Bolu D Ticaret (KOÜ / 2006) Tamer ARDA SG Uzman Do um Yeri ve Tarihi : Ardahan Sa l ve Güvenli i Mehmet ACAR Proje Teknisyeni Do um Yeri ve Tarihi : Karabük Teknisyen Do um Yeri ve Tarihi : Mehmet KAVAKLI Sat nalma Sorumlusu Kocaeli-1960 Elektrik Teknisyeni

8 Selim Laçinler antiye efi Do um Yeri ve Tarihi : zmit Elektrik Mühendisi 1994 Y l nda lisans e itimini tamamlad ktan sonra SANEL Ltd. ti. ye kat lm t r y l ndan bu yana TÜPRA zmit Rafinerisi Genel Elektrik-Enstrüman i leri ile ilgili ihalelerimizde antiye efi olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Hüseyin Kullukçu antiye efi Do um Yeri ve Tarihi : Gümü hane Elektrik Mühendisi 1997 Y l nda lisans e itimini tamamlay p askerlik görevini yapt ktan sonra 1999 y l nda SANEL Ltd. ti. ye kat lm t r y l ndan bu yana zmir Alia a bölgesindeki TÜPRA Rafinerisi, PETK M Petrokimya Kompleksi ve HABA Enerji santralar ndaki antiyelerimizde antiye efi olarak hizmet vermi ve vermeye devam etmektedir Ali R za Mucuko lu antiye efi Do um Yeri ve Tarihi : Giresun Makine Mühendisi Almanca 2004 y l nda SANEL Ltd. ti. Grubuna kat lm t r. Mekanik Çelik Konstruksüyon ve Borulama Grubu antiye efi olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Fatih Ta l Saha Mühendisi Do um Yeri ve Tarihi : zmit Elektrik Mühendisi 2006 y l nda SANEL Ltd. ti. Elektrik-Enstrüman Grubuna kat lm t r. Saha Mühendisi olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Nasuh can Saha Mühendisi Do um Yeri ve Tarihi : zmit Elektrik Mühendisi 2006 y l nda lisans e itimini takiben SANEL Ltd. ti. Elektrik-Enstrüman Grubuna kat lm t r. Saha Mühendisi olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Erdal Arslan O.G. ve Y.G. Dan ma Mühendisi Do um Yeri ve Tarihi : Lüleburgaz Elektrik Mühendisi Burak ARTAL Bilgi lem ve Yeni Teknolojiler Sorumlusu Do um Yeri ve Tarihi : zmit Elektrik Mühendisi

9 Selehattin Alpergin Genel Formen Do um Yeri ve Tarihi : zmit Teknisyen 1991 y l nda SANEL Ltd. ti. kat ld y llarl aras nda çe itli antiyelerimizde usta ve teknik eleman pozisyonunda hizmet verdi y l ndan bu güne TÜPRA zmit Raf. le ilgili ihalelerimizde Elektrik-Enstrüman grubumuz içersinde Formen ve Genel Formen olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Mehmet Kamuran ATIL Enstruman Formeni Do um Yeri ve Tarihi : Bursa Teknisyen 2006 y l nda SANEL Ltd. ti. kat lm t r.tüpra zmit Raf. le ilgili ihalelerimizde Elektrik-Enstrüman grubumuz içersinde Formen olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Mehmet Posto lu Enstruman Teknisyeni Do um Yeri ve Tarihi : Malatya Teknisyen Muharrem GÜLBA Mekanik Formen Do um Yeri ve Tarihi : Sivas Teknisyen 2003 y l nda SANEL Ltd. ti. kat ld. TÜPRA zmit Raf. le ilgili ihalelerimizde Mekanik grubumuz içersinde Formen olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Do um Yeri ve Tarihi : Ömer Korkmaz Elektrik-Elektronik Teknikeri zmit-1961 Elektronik Teknikeri Yasin D kmen Raporlama Teknisyeni Do um Yeri ve Tarihi : zmit Teknisyen 2006 y l nda SANEL Ltd. ti. kat ld. antiyelerimizde personel, idari i ler ve raporlama teknisyeni olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Özcan Cinemre Teknik Emniyet Do um Yeri ve Tarihi : zmit Teknisyen 2006 y l nda SANEL Ltd. ti. kat lm t r.tüpra zmit Raf. le ilgili ihalelerimizde Teknik Emniyet Sorumlusu olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

10 Süleyman Co kun Yard mc Proje Teknisyeni Do um Yeri ve Tarihi : Kocaeli Bilgisayar Programc s Mustafa Gültekin Elektromekanik Montaj Ustas Do um Yeri ve Tarihi : zmit Usta 1998 y l nda SANEL Ltd. ti. kat lm t r.tüpra zmit Raf. le ilgili ihalelerimizde Elektrik-Enstrüman grubumuz içersinde Montaj Ustas olarak hizmet vermeye devam etmektedir. smail Bayrak Elektrik Teknisyeni-Formen Do um Yeri ve Tarihi : Yuvac k-1966 Teknisyen 2002 y l nda SANEL Ltd. ti. kat lm t r, antiyelerimizde elektrik teknisyeni ve formen olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Cengiz Öz Elektromekanik Montaj Ustas Do um Yeri ve Tarihi : Kahramanmara Usta 2007 y l nda SANEL Ltd. ti. kat lm t r.tüpra zmit Raf. le ilgili ihalelerimizde Elektrik-Enstrüman grubumuz içersinde Montaj Ustas olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Ahmet eker Borucu Do um Yeri ve Tarihi : Sakarya Usta 2004 y l nda SANEL Ltd. ti. kat lm t r.tüpra zmit Raf. le ilgili ihalelerimizde Mekanik grubumuz içersinde Kaynakç olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Kaya Gülba Mekanik Ustaba Do um Yeri ve Tarihi : Sivas Ustaba 2004 y l nda SANEL Ltd. ti. kat lm t r.tüpra zmit Raf. le ilgili ihalelerimizde Mekanik grubumuz içersinde Kaynakç olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

11

12

13

14 FAALÝYET ALANLARIMIZ Areas of Actvities PROJE MÜHENDÝSLÝÐÝ Project Engineering BORULAMA ve ÇELÝK KONSTRÜKSÝYON Piping and Steel Construction PROSES ENSTRUMANTASYON Process Instrumentation OG&AG ELEKTRÝK TAAHHÜT MV&LV Electrical Commitment EX-PLOSION PROOF UYGULAMALAR EX-PLOSION PROOF Applications YANGIN ve GÜVENLÝK Fire and Security YAZILIM MÜHENDÝSLÝÐÝ ve TEKNÝK DESTEK Software Engineering and Technical Support

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 MEKANÝK ÝÞ BÝTÝRME BELGELERÝMÝZ Mechanical Work Completion Certificates BORULAMA Piping ÇELÝK KONSTRÜKSÝYON Steel Construction MEKANÝK BAKIM ve TAAHHÜT Mechanical Maintenance and Commitment ATÖLYE ÝMALATLARIMIZ Manufacturing of Workshop

25 MEKANÝK REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI / Some of Our Mechanical References

26 MEKANÝK REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI / Some of Our Mechanical References

27 ELEKTRÝK - ENSTRUMAN ÝÞ BÝTÝRME BELGELERÝMÝZ Electrical - Ýnstrumentation References PROJE MÜHENDÝSLÝÐÝ Project Engineering PROSES ENSTRUMANTASYON Process Instrumentation OG&AG ELEKTRÝK TAAHHÜT MV&LV Electrical Contracting ELEKTRÝK&ENSTRUMAN BAKIM ve TAAHHÜT Electrical&Instrumentation Maintenance YAZILIM MÜHENDÝSLÝÐÝ ve TEKNÝK DESTEK Software Engineering and Technical Supervision

28 ELEKTRÝK&ENSTRUMAN REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI Some of Our Electirical&Instrumentation References

29 ELEKTRÝK&ENSTRUMAN REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI Some of Our Electirical&Instrumentation References

30 ELEKTRÝK&ENSTRUMAN REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI Some of Our Electirical&Instrumentation References

31 ELEKTRÝK&ENSTRUMAN REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI Some of Our Electirical&Instrumentation References

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company.

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the

Detaylı

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY KURUMSAL BİLGİLER Firmamız 2001 yılında kurulmuştur ve 2003 yılından bu yana da çalışmalarına limited şirket olarak devam etmektedir.

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri SHELF SYSTEMS AND ARCHİTECTURAL SERVİCES Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri Liderlik Yolunda Başarı Kalite ve Yeniliğe Bağlıdır. Hakkımızda Avrupa raf sistemleri sektöründe ekonomik, kaliteli, profesyonel

Detaylı

"Kaliteli Hizmet" "Quality Service" www.neonenerji.com

Kaliteli Hizmet Quality Service www.neonenerji.com "Kaliteli Hizmet" "Quality Service" www.neonenerji.com MİSYON Çözüm ortaklarına, deneyimli kadrosuyla kaliteden ödün vermeyerek enerji teknolojisinin gerektirdiği şekilde müşteri memnuniyetinin sürekliliğini

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering Engin Avlar Address : Turkey - Tekirdağ - Çorlu - muhittin Home Telephone : 90 (532) 285 52 86 Cell Phone : 90 (532) 285 52 86 E-Mail : enginavlar@hotmail.com Personal Information Total experience : 14

Detaylı

Software R&D Center. Generate future softwares

Software R&D Center. Generate future softwares Software R&D Center Generate future softwares WHO WE ARE? Served in Bursa R&D Center and İstanbul Service Office with more than 70 qualified staff, Litera is a turkish software company that established

Detaylı

m a k i n e s a n a y i

m a k i n e s a n a y i GIDA MAKİNELERİ Taneli Dolum Makinesi Granular Filling Machine Z Elevatör Z Elevator Tamburlu Yıkama Makinesi Tumbler Washing Machine GIDA MAKİNELERİ Kasa Yıkama Makinesi Box Washing Machine Kavanoz Yıkama

Detaylı

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır.

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır. 20 yıllık sektörel deneyimle müşterisini merkeze konumlandıran, zamanında istenilen miktarda, en iyi kalitede, doğru fiyatlı ürün üretme idealini kurumsal kültür olarak benimseyerek kurulmuştur. Müşterilerini

Detaylı

Organizasyon Şeması / Organizational Chart Yönetim Kurulu / Board of Directors Genel Koordinatör / General Coordinator Teknik Danışmanlar Technical Consultants Genel Müdür General Manager Finansal Hukuki

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company.

Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company. Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company www.akua-pet.com QUALITY KALİTE HAKKIMIZDA Akua Pet Preform A.Ş. Gaziantep. Organize Sanayi Bölgesinde 011 yılının ilk

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com 335 TRAKTÖR KOLTUKLARI ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.gurexseat.com Certificate Sertifikalarımız Sertifikalarımız Marka Tescil ISO 9001 : 00 HAKKIMIZDA ABOUT US Certificate Marka Tescil Şirket 197

Detaylı

İNŞAAT TAAH. LTD. ŞTİ.

İNŞAAT TAAH. LTD. ŞTİ. BZ G GROUP İNŞAAT TAAH. LTD. ŞTİ. HAKKIMIZDA GMT GENEL MAKINA TASARIM 1996 yýlýnda kurulmuþ olup, bu güne kadar Su Yapýlarý ve Endüstriyel tesislerde bir çok ekipmanýn Proje, Ýmalat ve Montajýný gerçekleþtirmiþtir.

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

METSAN METSAN. TEL : +90 (322) FAX : +90 (322)

METSAN METSAN. TEL : +90 (322) FAX : +90 (322) METSAN M E K A N İ K & M Ü H E N D İ S L İ K METSAN M E K A N İ K & M Ü H E N D İ S L İ K info@metsanmekanik.com TEL : +90 (322) 458 78 78 FAX : +90 (322) 453 00 29 Belediye Evleri Mah. T.Başı Blvr 84127

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

Arkasýnda dev bir teknoloji ve Ar-Ge yatýrýmý bulunduran Fýrat Çelik Kapýlarý, hayatýnýzý kolaylaþtýrmak ve yaþadýðýnýz mekanlarý daha güvenli hale getirmek için ü ret i l m e k te d i r. Amacýmýz; daha

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

t d h k d, t t s a t

t d h k d, t t s a t t d h k d, t t s a t TS EN ISO / IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi standardına uygun olarak ve akreditasyon kapsamında gerçekleştirilen kalite yönetim sistemi ve ürün belgelendirme programına bağlı olarak;.

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

PROJE, İMALAT, SERVİS

PROJE, İMALAT, SERVİS HİZMET KATALOĞU SERVICE BROCHURE PROJE, İMALAT, SERVİS PROJECT, PRODUCTION, SERVICE 2010 TR-EN ÖNSÖZ INTRODUCTION B.N.:34/14.01/9310 B. N.:01.09.0218.513 Onurmak ısı sistemleri 2001 yılında Onur Metal

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

www.bedcovers.com.tr time for the change

www.bedcovers.com.tr time for the change www.bedcovers.com.tr time for the change Adres - Address: Gersan Sanayi Sitesi 2306 Sok. No:39 Ergazi - ANKARA Tel - Phone: (312) 256 46 08-256 50 24 Faks - Fax : (312) 256 38 87 E-posta - E-mail: hakankardesler@hotmail.com

Detaylı

Projects Manufacturing Construction Energy Assembling

Projects Manufacturing Construction Energy Assembling Projects Manufacturing Construction Energy Assembling Proje / Project 01 İmalat / manufacturing 02 İnşaat / construction 03 Enerji / energy 04 Montaj / installation 05 hakkımızda / abaut us Firmamız daha

Detaylı

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R TECHLOLOGYPARTNER agem.com.tr TECHLOLOGYPARTNER 3 Agem, 2005 yılında kurulan bilişim teknolojileri, yazılım ve hizmetleri şirketidir. Agem olarak, sahip olduğumuz uzman kadromuz, bireysel danışma havuzumuz

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

SERVICES Our company has a long business experience with expert technical staff and provides services in the following specialized arm.

SERVICES Our company has a long business experience with expert technical staff and provides services in the following specialized arm. ABOUT US Taylan Çiçek successfully graduated from Department of Civil Engineering, Eskisehir Osmangazi University (ESOGÜ), at 2002, and get his MS degree at 2004 from same university and department. He

Detaylı

"Kaliteli Hizmet" "Quality Service" www.neonenerji.com

Kaliteli Hizmet Quality Service www.neonenerji.com "Kaliteli Hizmet" "Quality Service" www.neonenerji.com MİSYON Çözüm ortaklarına, deneyimli kadrosuyla kaliteden ödün vermeyerek enerji teknolojisinin gerektirdiği şekilde müşteri memnuniyetinin sürekliliğini

Detaylı

VERİMLİLİĞİ YÜKSEK ÇEVRE DOSTU YENİLİKÇİ ÜRÜNLER & ÇÖZÜMLER ENERGY EFFICIENT ENVIRONMENT FRIENDLY INNOVATIVE PRODUCTS & SOLUTIONS

VERİMLİLİĞİ YÜKSEK ÇEVRE DOSTU YENİLİKÇİ ÜRÜNLER & ÇÖZÜMLER ENERGY EFFICIENT ENVIRONMENT FRIENDLY INNOVATIVE PRODUCTS & SOLUTIONS VERİMLİLİĞİ YÜKSEK ÇEVRE DOSTU YENİLİKÇİ ÜRÜNLER & ÇÖZÜMLER ENERGY EFFICIENT ENVIRONMENT FRIENDLY INNOVATIVE PRODUCTS & SOLUTIONS www.planersogutma.com FİRMA PROFİLİ COMPANY PROFILE Firmamız, Planer Mühendislik

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

Design & Project. Construction & Fabrication. Revision & Maintenance. Consulting & Operation

Design & Project. Construction & Fabrication. Revision & Maintenance. Consulting & Operation Water Wastewater Design & Project Construction & Fabrication Revision & Maintenance Consulting & Operation 3/18 Sok. No: 2/D Buca/İZMİR TURKEY Tel: +90 232 348 00 70 Faks: +90 232 348 00 72 Company profile

Detaylı

Trusted solution partner

Trusted solution partner Trusted solution partner Company Profile / Şirket Profili Since our foundation in 1987, Elektrotek has been dedicated to providing our customers with the highest quality products and service. Elektrotek

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

SRM 3000 SRM 3000. Yan Duvarlar Arka Duvar Aksesuar. Side Walls Rear Wall Accesories Ceiling Floor

SRM 3000 SRM 3000. Yan Duvarlar Arka Duvar Aksesuar. Side Walls Rear Wall Accesories Ceiling Floor ASANSÖR Faaliyetlerine 1995 yılında başlayan Serimas Asansör, kurulduğu günden itibaren kaliteyi ve kalıcılığı kendine ilke edinmiş ve müşteri memnuniyetini hep ön planda tutulmuştur. Serimas Asansör bugün,

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

Technical Catalogue / Teknik Katalog

Technical Catalogue / Teknik Katalog Technical Catalogue / Teknik Katalog Architectural Systems / Mimari Sistemleri Important Notes / Önemli Notlar: - Weights of profiles in this catalogue are theoretically calculated / Katalogta yer alan

Detaylı

MADRIX UIIQM1... O.ZMol. 1 aoert. TuVfl THÜRINGEN. ııf 9,r ;e( TOv ThDringen av Cartffiction body lor syetems and pe190nnel

MADRIX UIIQM1... O.ZMol. 1 aoert. TuVfl THÜRINGEN. ııf 9,r ;e( TOv ThDringen av Cartffiction body lor syetems and pe190nnel w MADRIX MUSIC MAKES THE LIGHT Hera Led, günümüz teknolojisini yakından takip eden ve eğlence sektörünün önde gelen led piksel kontrol ve animasyon yazılımı konusunda uzmanlaşmış, dünyanın öncü firmalarından

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

F U E L S İ S. www.fuelsis.com.tr MOBİL İSTASYONLAR FUELSİS. Akaryakıt Otomasyon LPG CNG

F U E L S İ S. www.fuelsis.com.tr MOBİL İSTASYONLAR FUELSİS. Akaryakıt Otomasyon LPG CNG F U E L S İ S MOBİL İSTASYONLAR Akaryakıt Otomasyon LPG CNG FUELSİS Daha Fazla Teknoloji "Akaryakıt Dünyasını teknoloji ile buluşturmak" misyonuyla yola çıkan Fuelsis kurucu ekibi, sektördeki tecrübe ve

Detaylı

Your Warehouse Partner. edessalift

Your Warehouse Partner. edessalift Your Warehouse Partner www. edessalift.com www.edessalift.com EDESSA ELEKTİRİK ASANSÖR SAN. vetic.ltd.şti. 1994 yılında kurulmuş olan firmamız, asansör sektöründeki faaliyetlerini geçen bu süre içinde

Detaylı

bedroom dining room NUMBER ONE ON FURNITURE 2016 new collection

bedroom dining room NUMBER ONE ON FURNITURE 2016 new collection bedroom dining room NUMBER ONE ON FURNITURE 2016 new collection 1987 yılında İnegöl de Zülay Mobilya adıyla bir aile şirketi olarak kurulan, ahşap mobilya üretimiyle hizmet veren firmamız 2008 yılında

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

Food Engineering, University of Gaziantep, Faculty of Engineering, Gaziantep, Turkey Graduation date: July 2000.

Food Engineering, University of Gaziantep, Faculty of Engineering, Gaziantep, Turkey Graduation date: July 2000. Dr. Öznur Ayşe GİRİT PERSONNEL DATA Surname, Name: Girit, Öznur Ayşe Gender: Female Date of Birth: 02.12.1972 Place of Birth: Ankara, Marital Status: Single Foreign Language: English Driving Licence: B

Detaylı

TRAVERTINE COLLECTION

TRAVERTINE COLLECTION TRAVERTINE COLLECTION a trademark of ALISTONE COMPOSITE MARBLE COLLECTION 2015 FİRMA PROFİLİ 1965 de Sayın Ali BAŞARIR ın torna makinesinde başlayan girişimcilik hayatı sırasıyla tarım makineleri, mermer

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

ABOUT US HAKKIMIZDA VISION VİZYON MİSYON MISION

ABOUT US HAKKIMIZDA VISION VİZYON MİSYON MISION ABOUT US Our company, who has begun its services in machining sector in OSTIM in 1987, has been operating as a sub-contractor for defence industry. Production for spare parts for Defence Industry, Aviation

Detaylı

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse www.hidirusta.com İŞİMİZDE UZMANIZ We are professional in our business Geniş ürün gamı ve tecrübeli satış kadromuzla hizmetinizdeyiz. We are ready to serve

Detaylı

Tanıştığımıza. olacaksınız

Tanıştığımıza. olacaksınız Tanıştığımıza Proje tasarımından yönetimine, uygulamadan devreye almaya kadar her aşamada yanınızdayız. İmalat üretimin tüm aşamalarında olduğu gibi servis süreçlerinde de çözüm odaklı yapımızla hizmetinizdeyiz.

Detaylı

best association for camshaft...

best association for camshaft... www.estas.com.tr ESTAŞ Eksantrik San. ve Tic. A.Ş. 1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 2. Cad. No:31 PK. 22 58060 Sivas / TURKEY Tel:+90.346. 218 12 20 (3 Lines) Fax:+90.346. 218 12 31 e-mail : estas@

Detaylı

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 İÇİNDEKİLER (INDEX) 1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type Welded Panelboards) Dikili Tip Modüler Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type

Detaylı

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr FOREIGN TRADE Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets www.worldsert.com.tr www.worldsert.com.tr World Sert Dış Ticaret Hakkında / About World Sert

Detaylı

PROEL-TA MÜHENDÝSLÝK ELEKTRÝK VE MEKANÝK MÜHENDÝSLÝK HÝZMETLERÝ YAS I

PROEL-TA MÜHENDÝSLÝK ELEKTRÝK VE MEKANÝK MÜHENDÝSLÝK HÝZMETLERÝ YAS I PROEL-TA MÜHENDÝSLÝK ELEKTRÝK VE MEKANÝK MÜHENDÝSLÝK HÝZMETLERÝ ITIM N A T YAS I S O D CONTENTS SAYFA / PAGE KAPAK / COVER ÝÇÝNDEKÝLER / CONTENTS TANITIM / PRESENTATION UYGULAMALARIMIZ / PROFESSIONS REFERANSLARIMIZ

Detaylı

GÜRMAK KONSTRÜKSİYON. Çelik Konstrüksiyon. Steel Construction GÜRSOY GRUP

GÜRMAK KONSTRÜKSİYON. Çelik Konstrüksiyon. Steel Construction GÜRSOY GRUP Çelik Konstrüksiyon Steel Construction GÜRSOY GRUP Sektöründe öncü bir firma olan GÜRSOY GRUP a bağlı GÜRMAK KONSTRÜKSİYON un başarıyla tamamladığı projeler arasında; otel inşaatları, sanayi tesisleri,

Detaylı

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr ESKORT MAKİNA A.Ş. Eskort Makina bisküvi makineleri konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Komple anahtar teslimi bisküvi hatları, paketleme makineleri,bisküvi ve gıda ile siparişe özel makinelerin tasarım

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

о компан MISSION By Creating Goldroom Production of Home textilles Products with leading Company Working in the field

о компан MISSION By Creating Goldroom Production of Home textilles Products with leading Company Working in the field Home Collection HAKKIMIZDA Firmamız 2000 Yılında Tursan Oto Gıda Tekstil bünyesinde Goldroom markasıyla ev tekstili üretimi alanında faaliyete başlamıştır. Üretim ve operasyon merkezimiz 3 kat ve 3000m2

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOG

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOG ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOG FİRMA OLARAK KARAÇETİN KİMDİR? Firmamız yıllar boyunca boru profil ve özellikle fırça sapı üzerine, araştırma yapmış, Türkiye de bir sisteme bağlı otomasyonla üretim yapan

Detaylı

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Firma Profili Sardoğan Endüstri ve Ticaret üretim faaliyetlerine 1979 yılında bir çok Türkiye'li sanayiciye ev sahipliği yapan Karaköy'de başlamıştır. Firmamız çalışmalarını

Detaylı

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET BİLGİLERİ VE İLETİŞİM COMPANY İNFORMATİON AND COMMUNİCATİON NİTRO TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. ADRES: ADİL YAŞAR CAD. ZİLAN AP. NO: 2A YENİMAHALLE / SİİRT

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

www.promarkenergy.com

www.promarkenergy.com www.promarkenergy.com pr mark energy ISTANBUL - BAKU - SOCHI promark energy San. Tic. Ltd. Şti Yeni Çamlıca Mah. Eminler Cad.No:54 Ataşehir / İSTANBUL Tel: +90(216) 419 99 44 About Us Hakkımızda Company

Detaylı

HİDROLİK HORTUM RAKOR KATALOĞU Hydraulic Hose Fittings Catalog

HİDROLİK HORTUM RAKOR KATALOĞU Hydraulic Hose Fittings Catalog HİROLİK HORUM RKOR KLOĞU Hydraulic Hose Fittings atalog Güneş Hidrolik Nezir GÜNEŞ tarafından sektörün ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1977 yılında kurulmuştur. Firmamız Hidrolik sektöründe ; Hidrolik Hortum

Detaylı

YILDIZ-AY ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

YILDIZ-AY ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ YILDIZ-AY ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER - CONTENT Kuruluş - Organizations Hakkımızda - About us Misyonumuz - Our Mission Vizyonumuz - Our Vision Yasal dayanak

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE FİRMA PROFİLİ Üretime Buzdolabı Buzlukları imalatıyla başlayan AZAK Soğutma 1979 yılında Konya da kurulmuştur. 1983 yılında Sanayi Tipi

Detaylı

www.yozgatmermer.com.tr Kurumsal Corporate Sizin için işliyoruz... We process for you... 2 3 Hakkımızda About Us KURUCU MESAJI Yozgat Mermer 2002 yılından bu güne doğaltaş sektörünün içerisinde Yozgat

Detaylı

HAKKIMIZDA MİSYONUMUZ

HAKKIMIZDA MİSYONUMUZ HAKKIMIZDA İç ve dış piyasa ihtiyaçlarından olan hidrolik fren merkezleri konusundaki 1985 yılından süre gelen tecrübe ve deneyimlerimizi 2009 yılı itibarıyla FRENMARK tescilli markamız ile tek çatı altında

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Elektrİk Enerjİ Sİstemlerİ İçİn Verİmlİ ve Yenİlİkçİ Çözümler Efficient and Innovative Solutions

Elektrİk Enerjİ Sİstemlerİ İçİn Verİmlİ ve Yenİlİkçİ Çözümler Efficient and Innovative Solutions Elektrİk Enerjİ Sİstemlerİ İçİn Verİmlİ ve Yenİlİkçİ Çözümler Efficient and Innovative Solutions for Electrical Energy Systems www.t4e.com.tr Rüzgar Enerjİsİ Wind Energy GÜNEŞ ENERJİSİ Solar Power HİDROELEKTRİK

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİ İÇİN VERİMLİ VE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER EFFICIENT AND INNOVATIVE SOLUTIONS FOR ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİ İÇİN VERİMLİ VE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER EFFICIENT AND INNOVATIVE SOLUTIONS FOR ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİ İÇİN VERİMLİ VE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER EFFICIENT AND INNOVATIVE SOLUTIONS FOR ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS www.t4e.com.tr RÜZGAR ENERJİSİ WIND ENERGY GÜNEŞ ENERJİSİ SOLAR POWER HİDROELEKTRİK

Detaylı

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products.

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Page 1 We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Alüminyum Hakkındaki Bilgi ve Tecrübemizi Kaliteli Ürünlere Dönüştürüyoruz Highest security with SSL Page 2 Aluminum

Detaylı

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Yildiz Technical University, Environmental Engineering Dept., Istanbul-Turkey Aim and

Detaylı

ISO 9001:2008 ISO 22000:2005

ISO 9001:2008 ISO 22000:2005 Kökleri güçlü bir aile şirketine uzanan Görgel Metal Ltd. Şti. bugünün ve geleceğin mutfağına sunduğu hizmetine bir asıra yakın geçmişiyle bakırcılıktan başlamıştır. Geride kalan iki altın kuşağın mirası

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

HAKKIMIZDA / ABOUT US

HAKKIMIZDA / ABOUT US HAKKIMIZDA / ABOUT US 1985 YILINDAN BERİ TESLA ELEKTROMEKANİK, BULUT TASARIM VE KAYAZ GRUP ŞİRKETLERİMİZ; YURTİÇİ VE YURTDIŞINDA AG, OG, AYDINLATMA, VE KABLO SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE NİN YANI SIRA DÜNYANIN SAYILI

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

Küçük detaylar, büyük farklar

Küçük detaylar, büyük farklar Küçük detaylar, büyük farklar İlk askımızı ürettiğimiz günden bu yana tam 15 yıl geçti ve bu süre zarfında çok değerli kazanımlar sağladık. Edindiğimiz her tecrübeyle size daima en iyisini sunmaya çalıştık.

Detaylı

HAKKIMIZDA / ABOUT US

HAKKIMIZDA / ABOUT US HAKKIMIZDA / ABOUT US 2016 yılında kurulmuştur. Firma ortakları 1995 yılından itibaren sektörde faaliyet göstermektedir. 2016 yılında ise markası altında NBR (Akrilonitril-Butadien) kauçuk karışım esaslı

Detaylı