DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TEKNOPARKLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TEKNOPARKLAR"

Transkript

1 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TEKNOPARKLAR Melih TÖRELt ÖZET Teknopark kavramı üniversite - sanayi ilişkilerinin özgün bir biçimi olarak ortaya çıkmıştır. Teknoparklarm temel amacı, araştırma - geliştirme çalışmalarının sonuçlarını teknoloji tabanlı küçük girişimler aracılığı ile uygulamaya geçirmektedir. Bu alanda ortaya çıkan kavram ve terminolojinin çeşitliliği nedeniyle, ilk olarak teknoparklar konusunda genel tanımlar ve dünyadaki gelişmeler üzerinde durmak zorunlu olmuştur. Daha sonra, dünyada bu alanda sağlanan ilerleme ve Türkiye'de teknoparklarla ilgili olarak sürmekte olan çalışmalar gözden geçirilmiştir. Teknopark projelerinin başlatılması konusunda ilgili tüm tarafların çok istekli olmasına karşın, uygulamaya geçme konusunda halen eksikliklerin olduğu görülmektedir. SUMMARY Technopark concept has emerged as a new form of university - industry interaction in developed countries. The main objective of technoparks is to help commercialization of the results of research and development activities through technology based small enterprises. Because of the wide diversity of concepts and nomenclature regarding technoparks, it was essential to start with defining terms and describing international developments. Then an attempt has been made to review the progress achieved world-wide in this field with a special emphasis on the programme initiated in Turkey. Despite the enthusiasm expressed by all the parties concerned, still there are a number of deficiencies which should be tackled before the full fledged operation of the exisitng technopark projects in Turkey. 236

2 1. GÎRÎŞ Üniversite ve araştırma kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanan kuruluşlar genellikle büyük firmalar ile Bakanlıklar, Belediyeler ve benzer kamu kuruluşlarıdır. Bu tür ilişkiler, amacı, çerçeveci, süresi açıklıkla belirlenmiş sözleşmelerle yürütülürler. Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin, benzeri ilişkilere girerek üniversitelerin araştırma potansiyelinden yararlanma şansları oldukça zayıftır. Türkiye'de sanayi kuruluşlarının teknolojiye ulaşım kanalları içinde teknoloji transferi en önde gelmektedir. Lisans, patent ve know-how anlaşmaları, anahtar teslimi fabrika anlaşmaları, yabancı sermaye ile ortak yatırımlar (joint venture), makina ve teçhizat ithalatı bunun belli başlı yollarıdır. Genellikle yerli ya da kullanılmış yabancı ekipmanla çalışan küçük firmaların bu kanallardan teknoloji transfer etme olanakları da sınırlıdır. Teknopark, üniversite ve araştırma kuruluşları ile sanayi arasındaki ilişkilerin özgün bir biçimidir. Teknoparklar, bir üniversite ya da araştırma kuruluşu yakınında tahsis edilmiş alanlarda, içinde yeni teknolojilere ulaşma isteğinde olan ve bu tür teknolojileri özümseme yeteneği olan küçüak firmaların yer aldığı kuruluşlardır. Bu niteliği ile, Teknoparklar, yeni teknolojilerin geliştirilmesinde ve üretim sürecinde kullanılmasında, küçük girişimlerin yetenek ve dinamizmlerini harekete geçiren bir yapıya sahiptir. 2. TANIM Teknoparklar, örgütlenişleri, amaçları, çalışma biçimleri, idari yapıları bakımından birbirlerinden oldukça farklı bir yapı gösterirler. Bu nedenle, teknoparklar için tek ve kapsayıcı bir tanım yapmak oldukça zordur. Bu kuruluşlar arasındaki en belirgin ortak özellik bir üniversite ya da araştırma kuruluşu ile bir grup gönüllü ya da seçilmiş firma arasında oluşturulmuş yakınlaşma ve etkileşimdir. İngiltere Teknoparklar Birliği (UKSPA) tanımlamasına göre teknopark: - Bir üniversite ya da yüksek öğrenim kurumu ya da bir araştırma merkezi ile resmi ilişkiler kurmuş, - İçinde, teknoloji kökenli firma ve işletmelerin oluşmasını özendirecek ve büyüyüp gelişmelerine destek verecek biçimde tasarımlanmış, - Yönetiminin, ilgili firmalara teknoloji ve işletmecilik becerilerinin transferi konusunda etkin uğraş verdiği bir girişimdir (Başer, 1991). Burada, Bilim Parkı (Science Park) ile Teknoloji Parkı (Technology Park) arasında bir ayırım yapmak gerekecektir. Birleşmiş Milletler Bilim ve Teknoloji Geliştirme Fonu (UNFSTD) bu konuda şu tanımları geliştirmiştir (Lalkaka, 1990). Bilim Parkları, genellikle temel bilimler alanında geniş araştırma kapasitesi olan güçlü teknik üniversitelerle yakın ilişki içinde çalışan araştırma ağırlıklı kuruluşlardır. Teknoloji Parkları da üniversite ya da fakültelerle bağlantılı kuruluşlar olabilirler, ancak, bu kuruluşlarda teknoloji geliştirme ve uygulama (ticarileşme) daha fazla önem ve öncelik taşır. Amaç, uluslararası rekabet olanaklarının artırılması için ürün kalitesinin iyileştirilmesi, yeni ürün ve üretim süreçlerinin geliştirilmesidir. UNFSTD bunlara ek olarak iki tanım daha kullanmaktadır: İş İnkübatörleri (Business Incrubaters): Belirli destek mekanizmaları yardımıyla, yeni kurulan ya da oluşum aşamasındaki yeni-teknoloji bazlı küçük girişimlere, işlerini geliştirmeleri konusunda rehberlik yapan parklardır. Bu tür parklarda yer alan girişimciler ticari üretime hazır duruma geldiklerinde kendi binalarına taşınırlar ve yerlerini yeni bir girişimciye bırakırlar. Etkinliklerini herhangi bir altyapı olmaksızın sürdüren inkübatörlere duvarsız inkübatör (inerubater without a wall) denir. Bu tür bir yapılanma için kuvöz benzetmesini yapan tanımlar da vardır (MPM, 1987, s. 67): "Teknoloji merkezleri (teknoparklar), elinde piyasa değeri olan bir ürünü geliştirme becerisi bulunan 237

3 insanlara ürününü geliştirmek için teknik hizmet, bir şirket kurması için gerekli mekân, sekreterya vb. hizmetleri ve çok önemli olan yönetim ve işletme becerisini belli bir kira karşılığı sağlarlar. Böylelikle küçük teşebbüs için, deyim yerindeyse, bir kuvöz görevini üstlenerek... küçük teşebbüsün yaşama şansını yükseltmeyi amaçlarlar". Her iki tanımda vurgulanmak istenen, küçük girişimciye oluşturulmuş çok özel koşullarda ve çevrede yaşama ve gelişme olanağı sağlanamak ve belirli bir süre içinde yeterli beceriyi gösteren girişimcinin arlık doğal koşullarda yaşamını sürdürmesini sağlamaktır. Teknoloji Geliştirme Merkezleri (Technology Innovation Centres / Technology Development Centres): Teknoloji geliştirme ağırlık ve öncelik veren inkübalör tipi yapılanmalardır. Araştırma * Bilim Parkı * Teknoloji Parkı * Teknoloji Geliştirme Merkezi * îş İnkübalörü îş Geliştirme Bu dört grup yapılanma, araştırmaya ve yeni teknoloji alanlarında iş geliştirmeye verdikleri görece öneme göre yukarıdaki şekilde görüldüğü biçimde sıralanabilirler. Seçilen model ne olursa olsun leknoparkların iki temel ve değişmez amacı (i) yeni buluşlar ile yeni ürünler arasındaki zaman açığını azaltarak teknoloji transferini hızlandırmak, (ii) çevresinde refah ve istihdamın artırılması için üstün teknoloji kullanan sanayilerin kurulmasını özendirecek mekanizmaları geliştirmek olmuştur (Wray, 1990: s. 14). 4. TEKNOPARKLARIN TARİHÇESİ Bilim ve teknoloji parklarının hızla gelişimi 1970'lcrdc ortaya çıkan bir olgudur. Bu kuruluşlar ilk olarak 1970'lerin başında İngiltere'de ortaya çıkmışlardır. Bu gelişmede, aşağı yukarı eşzamanlı iki etken önemli rol oynamıştır, birincisi, bazı homojen grupları (esnaf ve sanatkârlar, küçük işletmeler vb.) için uygun bir çalışma ortamı yaratmaya yönelik girişimlerdir. İkincisi ise, İngiltere'de o dönemde yoğun olarak ortaya çıkan fabrika kapanmaları karşısında, ortak bir kullanım alanında düşük bir maliyetle destek hizmetleri sağlayarak istihdam yaratmayı teşvik edici çabalardır. A.B.D.'dc bilim parkları 1950'lcrin başında ortaya çıkmışlardır (Wray, 1990: s. 12). 1950'lcrin başında Stanford'da kurulan bilim parkı, Kaliforniya'da Silikon Vadisi'ıiilı kurulmasına yol açtı. 1980'c kadar çoğunluğu üstün teknoloji alanında faaliyet gösteren yaklaşık kişi istihdam eden 80 firma ortaya çıktı. 1959'da Kuzey Karolina'da kurulan Araştırma Parkı üç önemli üniversitenin oluşturduğu üçgenin ortasında yeraldı. Tütün ürünleri sanayiinde ortaya çıkan gerilemeden etkilenen bu yörede devlet yeni sanayi işletmelerinin kurulmasını ödendirmek için vergi oranlarını düşürdü. Başvuran firmalar ayrıca, oldukça cazip koşullarda sağlanan risk sermayesinden de yararlandılar. A.B.D.'de inkübatör türü kuruluşların ortaya çıkışındaki itici, güç, küçük işletmelerin istihdam yaratma konusundaki potansiyeli olmuştur (Lalkaka, 1990: s. 8). 1971'dc Federal Hükümet'in özel girişimcilik eğitimi ve buluşların desteklenmesi konusunda dokuz üniversitede başlattığı program, üniversitelere bağlı birçok inkübatörün kurulması ile sonuçlandı. Elde edilen başarılar sonucu devlet ve yerel yönetimler, bu 238

4

5 kuruluşları ekonomik gelişme programları içinde önemli bir araç olarak değerlendirmeye başladılar. 1980'lerin sonunda, faaliyet gösteren parkların toplamı 400'ü buldu. Bu tür yapılanmaların ek istihdam yaratmaya katkıları yanında, küçük işletmeler aracılığı ile teknolojik yeniliklerin uygulamaya konması yönünde önemli bir potansiyel taşıdıkları daha sonraları ortaya çıkmış ve Avrupa'da hızla yayılmaya başlamışlardır. Bugün çeşitli Avrupa ülkelerinde 200'den fazla merkez faaliyet göstermektedir. UNDP, UNFSTD, UNIDO, ILO gibi uluslararası örgütlerin de katkılarıyla son yıllarda birçok gelişmekte olan ülkede teknopark projeleri uygulanmaya başlamıştır. Bu ülkeler arasında Çin, Hindistan, Şili, Meksika, Filipinler, Gabon, Nijerya, Zimbabwe ve Karayip Ülkeleri (Jamaika, Guyana, Barbados) sayılabilir. Çin'de uygulanmakta olan teknopark programı, gelişmekte olan ülkelerde uygulanan programlar içinde en başarılı örneklerden biridir. UNDP, UNFSTD gibi uluslararası kuruluşların katkılarıyla başlatılan ve Devlet Bilim ve Teknoloji Komisyonu (SSTC) ie işbirliği içinde yürütülen program Çin'in değişik bölgelerinde 12 tenoparkın kurulması ile sonuçlanmıştır. Bu program, kısaca TORCH olarak bilinen ve ileri teknolojileri alanında yeni girişimci ve iş idarecisini yetiştirmeyi amaçlayan proramın bir parçasıdır (UNDP, 1989). Teknopark yönetimleri, lazer ile kaynak, otomatik kontrol, bilgisayar yazılımı ve benzeri yeni teknoloji alanlarında kendi küçük firmalarını kurmak, geliştirmek isteyen kamu personelini belirli stratejiler doğrultusunda yönlendirmek için çaba göstermektedir. Firma seçiminde oldukça selektif davranılmakta, buna karşılık, kabul edilen firmalardan çok düşük bir kira ve servis ücreti alınmaktadır. Polonya'da 1989'da başlatılan çalışmalar, 1990'da Wielkapolska Yenilik Merkezi'nin kurulması ile sonuçlandı. Merkez, yerel yönetim, sana.i ticaret ve esnaf odaları ve Wielpalska Ekonomi Derneği tarafından desteklenmektedir. Çeşitli sektörlerden girişimcilere açık olan bu parkı, belirli alanlarda ihtisaslaşmış merkezlerin izlemesi beklenmektedir. (UNDP, 1989). Teknoparkları, ülkenin gelişme önceliklerini destekleyecek bir mekanizma olarak kabul eden ülkelerden birisi de Nijerya'dır. Nijerya Teknoloji Geliştirme Merkezi, ülkedeki genel kalkınma hedefleriyle uyum sağlamak için aşağıdaki öncelikleri benimsemiştir (Enrnsiq& Young, 1989): - Küçük işletmelerin kurulmasını hızlandırarak, ülkede bir yerel sanayi tabanı oluşturmak; - Ar-Ge çalışmalarının sonuçlarının ticarileştirilmesini hızlandırmak; - Nijerya'nın petrol sanayiine aşırı bağımlılığını azaltabilmek için sanayi ürünlerinin çeşitlendirilmesini sağlayacak dinamik işletmelerin yaratılması; - Büyük işletmelere güvenilir yan sanayi desteği sağlayacak ve böylece döviz tasarrufu sağlayacak işletmelerin desteklenmesi. Çizelge l'de çeşitli ülkelerde kurulu teknoparklarda yer alan firmaların ve çalışanların sayıları verilmiştir. Firma başına ortalama çalışan kişi sayısı bölgeden bölgeye büyük değişiklikler göstermektedir. Avrupa Topluluğu'nda 7.5, Kanada'da 31, İskandinav ülkelerinde 88 gibi makul düzeyde olan ortalama çalışan sayısı, Asya Ülkeleri'nde 232 gibi oldukça yüksek bir düzeydedir. Bu teknoparklarda orta ve büyük ölçekli firmaların da yer aldığı anlaşılmaktadır. Aynı oran A.B.D.'deki beş önemli bilim parkı (Pensilvanya, Stanford, NC research Triangle, Forrestal ve Utah) için 230'dur. 4. TÜRKİYE'DE TEKNOPARKLAR 4.1. TÜRKİYE'DE TEKNOPARKLARIN GELİŞİMİ Türkiye'de teknoparklar kurulması düşüncesi oldukça yenidir. Yaklaşık dört yıl önce birbirinden bağımsız beş proje aşağı yukarı aynı zamanda ortaya çıkmıştır. 240

6 Türkiye'de küçük sanayi işletmelerini güçlendirmeye yönelik temel politika 1960'lardan buyana, küçük sanayi sitelerinin sayısını artırmak olmuştur. Bunun başlıca amacı, bu kuruluşların belirli merkezlerde toplulaştırılmasını ve bu yolla üretim ve pazar potansiyellerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Buna paralel olarak yan sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi ve küçük ölçekli işletme' u üyük işletmeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi de amaçlanmakla beraber bu alandaki ge!', ^ıct daha çok tesadüfi ilişkiler ile sınırlı kalmıştır. Çizelge 2'den izlenebileceği gibi yılları arasında işyerini kapsayan toplam 211 küçük sanayi sitesi kurulmuştur yılı sonuna kadar tamamlanacak sitelerle toplam site sayısı 2364ya ve işyeri yası 'a ulaşacaktır (Sanöz, 1991). Bu sitelerde yerleşen firmalar genellikle eski yerlerinden yeni binalara taşman kuruluşlar olduğu için, bu sürecin net istihdam artışına katkısını çıkarmak mümkün değildir. Ayrıca, bu sürecin, küçük işletmelerin teknolojik yapısında ne tür değişikliklere yol açtığı da bilinmemektedir. DPT'in V. Beş Yıllık K.P. Küçük Sanayi Ö.I.K. Raporu'nda da belirtildiği gibi küçük sanayide makina parkı genellikle ekonomik ömrünü doldurmuş, özellikle talaşlı imalatta hassas toleransların elde edilmesine olanak vermeyen tezgâhlardan meydana gelmektedir. Tezgâh yetersizliği yanında işlemlerin uygun yapılmaması da imal edilen parçaların yüksek oranda geri çevrilmesine, dolayısıyla büyük malzeme ve işçilik kayıplarına neden olmaktadır (DPT, 1989: s. 149). Çizelge 2: Yılları Arasında Küçük Sanayi Sitelerinin Gelişimi Dönem Adet İşyeri Sayısı işçi Sayısı Toplam 1991'de Tamamlanacak TOPLAM Kaynak: Sarıöz, İşveren, Mayıs 1991 Küçük işletmelerin daha elverişli bir altyapıya kavuşturulmalarına paralel olarak teknolojik düzeylerinin iyileştirilmesi ya da yeni teknolojileri tanımalarını, uyarmalarını sağlayacak yönde çalışmalar çok yetersiz kalmıştır. Gene Ö.l.K. Raporu'nda belirtildiği gibi, küçük sanayi işletmelerinin know-how, patent, lisans elde etmelerini, modern teknolojinin olanaklarını tanımalarını sağlayacak desteğe ve örgütlere kuvvetle gereksinimleri vardır. Ayrıca, test kalite kontrol ve kalibrasyon konularında laboratuvar ve destek hizmetlerine gereksinimleri vardır. Özetlemek gerekirse, "küçük sanayi sitelerinin sadece bina olarak yapılması yeterli değildir; çağın gereklerine uygun olarak yeni teknolojiyle donatılmalıdırlar" (DPT, 1989: s. 177). KÜSGET'in değişik bölgelerde kurduğu Küçük Sanayi Geliştirme Merkezleri ise daha çok günlük teknik sorunların çözümü, malzeme seçimi, tasarım, kalite kontrol vb. alanlara yönelmiştir. Bu merkezlerin yeni teknolojilerin tanıtılması ve uygulanması konusundaki katkıları sınırlı olmuştur. Diğer yabancı teknik yardım kuruluşları ve vakıflar tarafından yürütülen küçük sanayi projeleri de ağırlıklı olarak ortak kullanım atelyelerinin kurulmasına ye kalite kontrol hizmetlerinin sağlanmasına yönelmişlerdir. Öte yandan, ülkemizde en gelişkin teknik üniversitelerin bile sanayi kuruluşları için yürüttükleri araştırma projelerinin sayısı son derece düşüktür. Bu konuda, sanayiden gelen fiili talep çok azdır. Çizelge 3'de, ODTÜ'nin dışarıya sağladığı araştırmalardan elde ettiği gelir, öğrenci sayısı, araştırma potansiyeli (Doktoro Programı veren Fakülte/Bölüm sayısı) bakımından benzer düzeydeki bazı A.B.D. üni- 241

7 versiteleri iie karşıîaştmlmıştır. ODTÜ için verilen rakamın yalnız sanayiden değil, daha çok kamu kuru- Juşlan için yapılan projelerden eîde edi'en geliri yansıttığı düşünülürse sonuç görünenden de daha çarpıcıdır. Çizelge 3: Bazı A.B.D. Üniversitelerinde ve ODTÜ'de Dışarıdan Finanse Edilen Araştırmaların Düzeyi Ph. D Prog Öğrenci Dışarıdan Alınan Araştırma (Mil. $) Stanford Üniversitesi Georgia Teknoloji Enstitüsü Massachusetts Teknoloji Ens. Michigan Üniversitesi Purdue Üniversitesi Rensselaer Politeknik Ens. Wisconsin Üniversitesi ODTÜ , ,5 124,2 266,7 44,2 33,4 27,0 32,1 0,5* Kaynak: Lalkaka/Schiff, Establishment of Technoparks in Turkey, s Verileri (* ) Tahmini TeknoparkJar konusu ilk kez ayrıntılı biçimde UNDP ve UNIDO tarafından desteklenen ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yürütülen Üniversite-Sanayi ilişkilerini Geliştirme Projesi'nin sonuç raporunda ela alınmış ve tartışmaya açılmıştır. Rapor, teknoparklarm kuruluş ve işleyişinde şu konulara önem verilmesini önermektedir (DPT, 1989: s. 66). - Deneyimli akademisyen ve sanayicilerden oluşan uyumlu bir yönetim kurulu, - Yenilikleri izleyebilen etkin bir entellektüel çevre, - Küçük ve orta ölçekli firmalara çalışma alanı sağlayabilecek altyapı, - İlgili üniversite ya da A+G kuruluşunun elinde bulunan kütüphane, laboratuvar, bilgisayar ve diğer gerekli donanımın ve hizmetlerin teknoparkm yararlanmasına açık olması, - Bölgedeki yenilikçi sanayi kuruluşlarıyla yakm ilişki, - Araştırmacıların, çeşitli teşvik, destek ve kolaylıklar ile Teknopark atmosferine çekilmesi, - Devletin ve yerel yönetimlerin özellikle altyapı çalışmalarındaki katkıları. Mart 1990'da Türkiye'de hazırlıkları yapılan beş Teknopark projesini yerinde inceleyen UNFSTD misyonu bir teknoparkm işleyişinde üç temel özeliğin (i) tüm ilgili taraflarca kabul edilmiş ve açıklıkla tanımlanmış amaçlar, (ii) yetki dağılımını ve ilgili taraflar arasındaki sorumluluk ve ilişkileri açıklıkla ortaya koyan bir organizasyon yapısı, (îii) sistemin başarısını izleyecek ve değerlendirecek mekanizmaların oluşturulması olduğunu vurgulamaktadır. UNFSTD uzmanları kuruluş aşamasındaki teknoparklardan bu üç temel unsurun mutlaka varolması gerektiğini belirtmektedirler (Lalkaka, 1990). Türkiye'de kurulacak teknoparklarla ilgili raporların hemen tümünde, yukarıdakilere ek olarak aşağıdaki üç unsurun gerekliliği özellikle vurgulanmaktadır: - Teknopark'm bir işletme olarak Fizibile Çalışması, - Ayrıntılı bir İş Planı (business plan), - Uzun vadede, danışmanlık ve eğitim hizmetleri, know-how sağlanması, ayrıca işbirliği olanaklarının araştırılması için yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliğine gidilmesi. Bu kuruluşların düzenlediği konferansla- 242

8 ra katılım, önde gelen yabancı kuruluşlar arasında şunlar sayılabilir: - EBN- Avrupa iş tnkübatörleri Ağı (European Business Incbation Network), Brüksel: - ADT, Alman Teknopark Derneği (German Association of Technoparks), Berlin; - NBIA, Ulusal îş Inkübatörleri Demeği (The National Eu^atcss Incubation Association) A.B.D.; - UKSPA, İngiltere Bilim Parkları Derneği (THE UK Science Park Association) MEVCUT TEKNOPARK PROJELERİ Türkiye'de hazırlık çalışmaları sürdürülen beş teknopark projesi bulunmaktadır. Aşağıda bu teknopark projeleri kısaca ele alınmıştır İTÜ - KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü'nde 20,000 metrekarelik bir alan üzerinde kurulu teknopark İTÜ ve KOSGEB arasında imzalanan bir anlaşma uyarınca Teknoloji Geliştirme Merkezi olarak faaliyet göstermektedir. Merkez özellikle elektronik, bilgisayar donanım ve yazılımı ile robot teknolojisi alanında faaliyet gösteren firmalar tarafından paylaşılacaktır. Ancak, illeride başta makina imalat ve malzeme araştırma/imalat olmak üzere diğer alanlarda etkinlik gösteren firmalar da Merkez'de yer alabileceklerdir. Merkezde yer alacak potansiyel adaylardan birisi de beş büyük elektronik şirketinin (Teletaş, Netaş, Vestel, Beko ve Siemens) kurdukları İTÜ-lleri Teknolojiler Vakfı'nın Temel Tasarım Merkezi'dir. İmzalanan işbirliği protokülüne göre Merkez, İTÜ ile mutabakat sağlayacağı bir yönetim modeline göre KOSGEB elemanları tarafından çalıştırılacaktır. Teknopark'ta yeralacak firmaların seçiminde ve bunlara ilişkin projelerin değerlendirilmesinde İTÜ ve KOSGEB'in mutabakatı sağlanacak ve nihai karar birlikte alınacaktır. Merkez, ileri teknolojik araştırmalara dayalı projeler için büyük firmalara da açık olacaktır İZMİR TEKNOPARK A.Ş. (ÎTAŞ) Ege Bölgesi Sanayi Odası ile İzmir'de kurulu iki üniversite arasında ilişkileri güçlendirmek için 1986 yılında başlatılan yoğun çalışmalar, Oda ile Ege Üniversitesi arasında ÜSlGEM'in ve 9 Eylül Üniversitesi'nde BlMER'in kurulması ile noktalanmıştı. Bu denemelerden elde edilen başarılı sonuçlar üzerine 1988 yılı başında, iki üniversitenin, Oda'nın, Belediye'nin, TÜBiTAK'ın ve bölgedeki belli başlı kamu kuruluşlarının katılımıyla İT AŞ kuruldu. İTAŞ'm başlıca maaçlan şöyle özetlenebilir (İTAŞ, 1990: s. 3): i) Sanayinin karşılaştığı darboğazlara, işletme sorunlarına etkin ve ekonomik çözümler bulmak, ii) Sanayide uygulanma şansı olan araştırma projelerini destekleyerek, yeni teknolojileri sanayinin hizmetine sunmak, iii) Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji kuruluşları ile ilişkiler kurarak ve bunların oluşturduğu enformasyon kanallarına bağlanarak, araştırmacıları en son bilimsel ve teknolojik gelişmeler konusunda bilgilendirmek; iv) A + G çalışmalarının sonuçlarından yararlanmak isteyen küçük ve orta ölçekli firmalara özel destek vermek. Yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için İTAŞ çatısı altında bir Teknoloji Geliştirme Merkezi, bir Yönetim Geliştirme Merkezi ve bir Teknik Danışmanlık Servisi kurulması planlanmaktadır. İlk aşamada bir inkübatör olarak faaliyete geçmesi önerilen kuruluş öncelik sırasına göre şu alanlara 243

9 ağırlık verecektir: (i) Gıda, (ii) Tekstil, (iii) Metalürji, (iv) Kimya sanayii, (v) Elektroik (Saygın, 1989). ÎT AŞ altyapısını büyük ölçüde tamamlamış bulunmaktadır ANADOLU TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA PARKI (ATAP) ATAP 1990 yılında Eskişehir Saayi Odası, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversiteye bağlı iki vakıf ile 13 firmanın ortak oldukları bir Anonim Şirket olarak kurulmuştur. ATAP başlıca amaçlarım şöyle belirlemiştir (ATAP, 1991 ): i) Girişimciliği özendirmek, ii) Yeni teknoloji kökenli firmalar oluşturmak ve büyütmek, iii) AR-GE çalışmalarını yatırıma dönüştürmek, iv) Yörenin ekonomik faaliyetlerini çeşitlendirmek için bölgedeki; Araştırmacı/uzman potansiyelinin araştırılması Geliştirilen ya da geliştirilmeye çalışılan teknolojilerin araştırılması Şirketlerin teknolojiye ilişkin sorunlarının araştırılması. ATAP yukarıda dördüncü maddede,yer alan araştırmaları başlatmıştır. Toplanan anket formlarının değerlendirmesi halen sürmekledir. Hazırlanan fizibilete raporuna göre şirketin Kâr Sıfır noktasına gelmesi 4-5 yılda gerekleşeceklir. ATAP'ın malzeme teknolojisi üzerinde yoğunlaşması planlanmaktadır. Henüz bîr binaya ve gerekli altyapıya sahip olmayan ATAP, firmalara danışmanlık ve eğitim hizmetleri veren bir "duvarsız inkübatör" olarak çalışmaya başlamıştır (UNFSDT/UNIDO, 1991 : s. 8). Bölgede gelişmekte olan havacılık sanayii, sivil havacılık eğitim merkezi, Anadolu Üniversitesi'ne bağlı Metalürji Araştırma Enstitüsü, Tıbbi, Bitkiler Araştırma Merkezi (TBAM) ve bu Merkez tarafından yürütülen Tıbbî Bitkilerden İlaç Üretimi Projesi, biyoseramikler konusunda yürütülen çalışmalar gelcekte teknoparka yön verecek çalışma alanları konusunda ipuçları vermektedir ODTÜ TEKNOPARKI Gelişkin mühendislik fakültelerine ve araştırma altyapısına sahip olan ODTÜ, Teknoparklar konusunda Türkiye'd ilk girişimde bulunan kuruluşlardan biridir. Ayrıca, Üniversite içinde kurulu çeşitli vakıf ve enstitüler, Üniversite dışına araştırma hizmeti verebilecek önemli bir potansiyele sahiptir. ODTÜ, Teknopark için Üniversite içinde arazi tahsis eden ve inşaata başlayan ilk kuruluş olmuştur. Ünivresite'nin, Ankara Beledîyesi'nin, bazı kamu ve özel sektör kuruluşlarının katkısı ile bir şirket kurulmuş, Üniversite yetkilileri A.B.D. ve İngiltere'deki çeşitli teknoparkları ziyaret ederek kurulması düşünülen teknopark için bir model geliştirmek üzere hazırlıklar yapmışlardır. Teknopark hem bölgedeki sanayilerden hem üniversite içinden (özellikle lisansüstü öğrencilerinden) gelecek taleplere açık olacaktır. İ.T.Ü.'dekine benzer bir işbirliği için, ODTÜ Teknoparkı da KOSGEB ile bir Protokol imzalamıştır. Kurulacak park muhtemelen bir yenilk merkezi (innovation centre) ya da teknoloji geliştirme merkezi olarak görev yapacaktır. Teknoparkın amaçlan arasında şunlar yer almaktadır (ODTÜ, 1990): - Geleceğin teknolojilerine yönelik girişimcilere yardımcı olmak, - Üniversite-sanayi işbirliğinin gerçekleştirilmesi için etkin araçlar geliştirmek (örneğin, Üniversite personelinin de Teknoparkta yer alması), En yeni teknolojilerin uyulanması ile geleceğe yönelik ürünler geliştirmek ve imal etmek,

10 - Kurulmasına yardımcı olunacak firmalarda ileri teknolojilere yönelik iş olanakları yaratmak. Henüz kesin firma seçimi yapılmamış olmakla birlikte Teknopark'ta yer alacak firmaların, elektronik, bilgisayar (donanım / yazılım), CAD/CAM, malzeme konularında yoğunlaşacakları sanılmaktadır TÜBİTAK TEKNOPARKI Oldukça gelişkin bir altyapıya ve elektronik, malzeme araştırma, biyoteknoloji, gıda teknolojisi v.b. alanlarda önemli bir potansiyele ve yetkinliğe sahip olan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde kurulması planlanan teknopark, Merkez'in sanayi ile ilişkilerini geliştirmek için bir araç olarak düşünülmektedir. Kurulacak olan Teknoparkla ilgili olarak fiziksel ve işlevsel bir modelin geliştirilmesi için halen UNFSTD ve UNIDO ile işbirliği yapılmakladır. Bu proje kapsamında yapılan bir ön değerlendirmede, Merkez'de halen yürütülmekte olan 2-3 araştırmanın sonuçlarının ticari ölçekte geliştirilmesi ile işe başlanması önerilmekedir. Bu çalışmanın TÜBİTAK içinden oluşturulacak ekiplerle sürdürülmesi ve başarı sağlanırsa "inkübatör" tipi bir parkın kurulmasının yararlı olacağı belirtilmekledir (UNFSTD / UNIDO, 1990) GİRİŞİM (RİSK) SERMAYESİ Teknopark programları içinde en önemli konulardan birisi de bu alana yeni giren firmaların finansmanıdır. Gelişmiş ülkelerde başarı ile uygulanan girişim sermayesi ya da risk sermayesi olarak adlandırılan finansman sisteminin Türkiye'de de kurulması konusu, Dünya Bankası ile imzalanan Teknoloi Geliştirme Projesi'nin kredi anlaşması içinde yeralmaktadır. Toplam 100 Milyon Dolar tutarındaki proje TSE ve TÜ- BiTAK'ın yürütecekleri iki proje yanında, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın ve bir Girişim Sermayesi Kuruluşu'nun kurulmasını da öngörmektedir. Dünya Bankası'nın bu konuda hazırladığı bir raporda, Türkiye'de bir girişim sermayesi kuruluşunun etkinlik göstermesi için önemli bir potansiyel bulunduğu belirtilmektedir (Dünya Bankası, 1991). Birincisi, küçük firmaların kurulması ve geliştirilmesi ile ilgili mevzuatta önemli kolaylıklar getirilmiştir, ikincisi yeni kurulan firmaların sayısı 1981'de iken, 1989'da ye yükselmiştir. Bu alanda en çarpıcı gelişme imalat sanayiinde olmuştur (1981'de 1.275, 1989'da 3.871). Üçüncüsü, pazar araştırmaları bazı alt sektörlerde önemli bir döviz kazanma potansiyelinin olduğunu göstermekledir (özellikle, elektronik, yazılım, kontrol ve ölçüm cihazları, televizyon ve bilgisayar komponenüeri, danışmanlık hizmetleri.) 5. SONUÇ Üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile sanayi arasındaki ilişkilerin yelerince güçlü olmadığı Türkiye'de, Teknoparklar konusu da gecikmeli olarak gündeme gelmiştir. Teknopark şirketlerinin kurulması ile ilgili olarak ilk adımların atılması için ilgili tüm tarafların çok istekli olmasına karşın, uygulamaya geçme konusunda halen önemli eksiklikler vardır. Bunların başında, stratejik hedeflerin yeterince belirgin olmaması gelmektedir. Yeni teknolojilerin tanıtılması ve uygulamaya konması dışında somut bir hedef belirlenmemiştir. Teknopark' projeleri arasında eşgüdümün nasıl sağlanacağı da belirsizdir. Halen iki proje (İTÜ ve OD- TÜ) KOSGEB tarafından desteklenmektedir. İki diğer proje (İTAŞ ve ATAP) arasındaki eşgüdüm ile UNFSTD/UNDP/UNIDO tarafından yürütülen teknik yardım projesi ile sağlanmaya çalışılmaktadır. DPT ise teknopark projelerine para desteği sağlayark katkıda bulunmaktadır. Teknopark kurucularının çoğu diğer ülkelerdeki, özellikle A.B.D. ve ingiltere'deki parkları yerinde incelemişlerdir. Bu alanda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla ilişkileri güçlendirme konusunda da girişimler vardır. 245

11 Teknoparklarm tam olarak faaliyete geçmesi önündeki diğer eksiklikleri şöyle sıralayabiliriz: -İş planlarının ve çalışma prosedürünün belirlenmiş olması, - Firmalara sağlanacak olanak ve hizmetlerin yeterince açık olmaması, - Finansal planlamadan yoksunluk, - Teknoparklarm hiç birinde yeterli bir fizibilite çalışmasının hazırlanmamış olması. Eldeki fiziki altyapı, deneyim ve birikim dikkate alındığında, Türkiye'de kurulmakta olan parkların başlangıçta, içlerinde yaklaşık 20 dolayında küçük firmanın yer alacağı, yakınında kuruldukları üniversite ile yakın ilişki içinde çalışan "Teknoloji Geliştirme Merkezleri" olacakları anlaşılmaktadır. Kazanılacak deneyim ile zaman içinde bunların, çok sayıda firmaya yer ve hizmet sağlayan teknoparklara dönüşmeleri mümkündür. KAYNAKÇA ATAP Haberler, Anadolu Üniversitesi Araştırma Parkı A.Ş. Yayını, Eskişehir, Eskişehir, Nisan Baser, H.C, Study Tour to Science Parks In U.K., Yayınlanmamış Rapor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, DPT, VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Küçük Sanayi Ö.I.K. Raporu, Ankara, 1989 DPT, Sanayi ve Üniversite, Sosyal Planlama Başkanlığı, Ankara, Eylül, 1989 Ernst & Young, Nigeria Technology Incubatot Centre, Yayınlanmamış Rapor, Ağustos, 1989 İTAŞ, izmir Teknopark A.Ş. Üze -ne bir Not, İzmir, Lalkaka, R., Schiff, N., Establishment of Technolparks in Turkey, UNFSTD, New York, Mart, 1990 Sarıöz, Deniz. Planlı Kalkınma Döneminde Küçük Sanayi Siteleri. İşveren, Mayıs 1991 Tomak, M. İşler, N., Küçük ve Orta Boy Sanayi Teşebbüslerinde Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Yetersizliği ve Çözüm Yolları: TeknoparWar". Küçük ve Orta Boy Sanayi Teşebbüslerinin Sorunları, Çözüm Yolları ve Geliştirilmesi Semineri, MPM, Ankara, / UNDP, Incubation Centres in Developing Countries, New York, 1989 UNFSTD, Turkey Technopark Development Programme, Report of the Monitoring mission, New York, 1991 Wray, G.R., State - University Industry Linkages, Engineering Design Institute, Loughborough universty of Technology World Bank, Venture Capital Component of Technology Development Project, Washington, ÖZGEÇMİŞ ODTÜ Metalürji Mühendisliği Bölümü'nü 1971 yılında bitirdi. Finansman yönetimi konusunda Yüksek Lisans çalışması yaptı yılları arasında Seydişehir Alüminyum Tesisleri, Etibank Proje Tesis Dairesi, DPT Koordinasyon Dairesi'nde görev yaptı. Bir özel kuruluşta proje koordinatörü olarak çalıştı. 1983'ten buyana Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)'nda çalışmaktadır. 246

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı Madde 0004: Kısaltmalar ve Tanımlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Dayandığı Kanun:12.04.1990-3624 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri. Mahmut Kiper TTGV, Başuzman

Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri. Mahmut Kiper TTGV, Başuzman Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri Mahmut Kiper TTGV, Başuzman Misyonlar: Üniversite: bilimsel ilerlemenin temel üreticileri Sanayi : yeni teknolojilerin ve buna bağlı

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu. Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler

Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu. Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler Devlet Planlama Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Sektörü 12 Ağustos 2010 Sabah Oturumu Araştırma Merkezlerine Đlişkin Genel Bilgilendirme

Detaylı

Dr. Adem TUNCER KOSGEB İSTANBUL HALİÇ MERKEZİ MÜDÜRÜ

Dr. Adem TUNCER KOSGEB İSTANBUL HALİÇ MERKEZİ MÜDÜRÜ Dr. Adem TUNCER KOSGEB İSTANBUL HALİÇ MERKEZİ MÜDÜRÜ KOBİ LER VE KOSGEB 1990 yılında, 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı: Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli

Detaylı

Sunum İçeriği TÜBİTAK

Sunum İçeriği TÜBİTAK Sunum İçeriği 2 TEYDEB KURULUŞ AMACI Teknoloji veyenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI 1 Günümüzde toplumların ekonomik gücünü ve refah düzeyini belirleyen en önemli etken bilim

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI 02.04.2015 1 OFFSET E İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER 663 sayılı KHK nın 13. ve 50. maddeleri, 6518 sayılı Kanunun 45. ve 52. Maddelerine istinaden Bilim, Sanayi

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ... Semih ERDEN EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ Ulusal fon mekanizmalarının ana kaynağı TÜBİTAK destekleridir. TÜBİTAK destek leri 4 ana grupta özetlenebilir: (1) Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri (2) Akademik Ar-Ge Destekleri,

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu?

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu? KONYA "BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ" GÜDÜMLÜ PROJE ÖZETİ Başvuru Sahibi: Konya Sanayi Odası Proje Ortakları: Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası,Konya ABİGEM, Konya Ticaret Borsası,

Detaylı

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinin Araştırma ve Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkılarının Değerlendirilmesi Paneli

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları Gülgün ÇELİK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen

Detaylı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı 8. ÜSİMP ULUSAL KONGRESİ 10 Haziran 2015 Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Ekosistemi Üniversite-Sanayi İşbirliğinin

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Açısından İlaç AR-GE Faaliyetleri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Açısından İlaç AR-GE Faaliyetleri Açısından İlaç AR-GE Faaliyetleri Dr. Filiz Sayar Sanayi Genel Müdürlüğü filiz.sayar@sanayi.gov.tr 3 Mayıs 2013 AR-GE ve İNOVASYON YENİ VEYA İYİLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜN/HİZMET BİLGİ YENİ PAZARLAMA YÖNTEMİ UYGULAMA

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV, 1 Haziran 1991 de bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, Türk Sanayii nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla, teknolojiye dayalı inovasyonun

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi - Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

üniversite ile sanayi işbirlii birliğinin inin ığı,

üniversite ile sanayi işbirlii birliğinin inin ığı, 1 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞ İŞTİRME BÖLGESB LGESİ PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş. 2 yeni işletmelerin i kurulmasında girişimcilere imcilere ve özellikle teknik girişimcilere imcilere yardımc

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ. Özgür Kadir ÖZER

AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ. Özgür Kadir ÖZER AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ Özgür Kadir ÖZER 11 Onuncu Kalkınma Planında bilim, teknoloji ve yenilik Araştırma altyapı yatırımları 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine

Detaylı

KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI. 75 Hizmet Merkezi Müdürlüğü 28 Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) 16 İŞGEM

KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI. 75 Hizmet Merkezi Müdürlüğü 28 Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) 16 İŞGEM KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI 75 Hizmet Merkezi Müdürlüğü 28 Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) 16 İŞGEM KOSGEB Türkiye nin her noktasında Hizmet ve Desteklerini sunmaktadır. 1 İNKÜBATORLER, Kendi işini

Detaylı

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur?

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? Kısa adı SANGEM olan Sanayi Geliştirme Merkezi, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) nın öncülüğünde Eskişehir sanayine rekabet üstünlüğü kazandırmak, yenilikçi sanayi modeli

Detaylı

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR girişimci kimdir? girişimcilik örnekleri iş fikri ve özellikleri sermaye kaynakları Girişimci, bir ihtiyacı teşhis ederek, iş fikrine dönüştüren ve gerekli

Detaylı

F.Kemal ÖZTÜRK Daire Başkanı

F.Kemal ÖZTÜRK Daire Başkanı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ar-Ge Merkezleri San-Tez Programı Teknopazar Destek Programı Teknogirişim Sermayesi Desteği Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Rekabet Öncesi İşbirliği F.Kemal ÖZTÜRK

Detaylı

TEKMER. KOSGEB, Üniversite ve Sanayi işbirliğinde Üçlü Sarmal Yapı (Triple Helix) TEKMER. Üniversite KOSGEB. Protokol

TEKMER. KOSGEB, Üniversite ve Sanayi işbirliğinde Üçlü Sarmal Yapı (Triple Helix) TEKMER. Üniversite KOSGEB. Protokol TEKMER Nedir? TEKMER ler, KOSGEB Üniversite Kurum/Kuruluşlar (Sanayi ve Ticaret Odası/Sanayi Odası/Ticaret Odası, Teknokent/ Teknopark/Araştırma Kurumları vb.) arasında işbirliği protokolü imzalanarak

Detaylı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Türkiye de Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik önemli ilerlemeler kaydedilmiş

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yönetimi ve

Detaylı

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler "

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler " Dr. Filiz SAYAR Sanayi Genel Müdürlüğü Kadir Has Üniversitesi, İstanbul 19 Aralık 2013

Detaylı

Güncelleme: 15 Nisan 2012

Güncelleme: 15 Nisan 2012 İNOVİTA için Gözden Geçirilmiş Sürüm Dünya Bankası Türkiye Ulusal İnovasyon Sistemi Raporu ndan Özet Notlar Haziran 2009 Güncelleme: 15 Nisan 2012 1 2007 ve 2013 yılları arasını kapsayan 9. Kalkınma Planı,

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

Her şey bağlamında anlam kazanır...

Her şey bağlamında anlam kazanır... ODTÜ Teknokent Ve Avrupa İşletmeler Ağı USİMP KONGRESİ-2012 Her şey bağlamında anlam kazanır... ODTU TEKNOKENT Kümeleşme, Platformlar, sinerji Uygulama-Odaklı Araştırma Üniversite Sanayi İşbirliği Ürün

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

HT-TTM (Hacettepe Teknokent Teknoloji

HT-TTM (Hacettepe Teknokent Teknoloji HT-TTM (Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi) Tanıtımı Dr. Olcay Özçakır 16.12.2014 HT-TTM: Yapılanma Kuruluş : 2008 Temmuz (Hacettepe Teknokent A.Ş. nin bir alt birimi) Şirketleşme (A.Ş.) :

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE Süfyan EMİROĞLU Genel Müdür Sanayi Genel Müdürlüğü İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Açılış Toplantısı, İstanbul 11 Nisan 2013 AR-GE ve İNOVASYON YENİ VEYA İYİLEŞTİRİLMİŞ

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 2014 ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI VE EYLEM PLANI

Detaylı

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Bu Dersimizde; Kuruluşla İlgili Bazı Temel Kavramlar Genel Olarak İşletmenin Kuruluş Aşamaları Fizibilite Çalışmalarının

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Bilser Dönmez YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 103 YILLIK DENEYİM 30.000+ ÖĞRENCİ 24.000 Lisans 5.600 Y.Lisans 1.600 Doktora Öğrencisi 1.700+ AKADEMİSYEN 10

Detaylı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı A. Hakan ÖZDEMİR 31 Mayıs 2010 Vakfımızın Kuruluşu TTGV, 1 Haziran 1991 de bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, Türk Sanayii nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun No: 4691 Kabul Tarihi : 26/06/2001 Resmi Gazete Tarihi: 06/07/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24454 AMAÇ Madde 1 - Bu Kanunun amacı, üniversiteler, araştırma kurum

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI Özgür Kadir ÖZER Planlama Uzmanı AR-GE, YENĠLĠK VE TEKNOLOJĠ POLĠTĠKALARI FORUMU, 27 OCAK 2011, ANKARA Sunum Akışı Ar-Ge ve Yenilik Sistemindeki Gelişmeler Kamu

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde;

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Destek Kapsamı Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi,

Detaylı

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - )

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011 öncesi ( - 23. BTYK) 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) ANA HEDEF 2023 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİSİ OLMAK!!! 500 Milyar

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Destek Sistemimizde Ticarileşme Boyutu Yetersiz %98 nin temel araştırmaya aktarıyoruz; % 2 transfere aktarıyoruz 7,5 Milyar TL (%98) * 131 milyon TL (%2)

Detaylı

İhtiyaç Analizi Uygulama Süreci ve Yöntemi

İhtiyaç Analizi Uygulama Süreci ve Yöntemi İhtiyaç Analizi Uygulama Süreci ve Yöntemi Tülay Akarsoy Altay, TTGV Baş Uzman 22 Eylül 2011, Başkent OSB İhtiyaç Analizi Uygulama Yöntemi Firmanın teknolojik yeteneklerinin, yenileşim süreç ve bileşenlerinin

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ AV. SAFİYE SOYUPAK FSMH BİRİMİ YÖNETİCİSİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ AV. SAFİYE SOYUPAK FSMH BİRİMİ YÖNETİCİSİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ AV. SAFİYE SOYUPAK FSMH BİRİMİ YÖNETİCİSİ YASAL DÜZENLEMELER IŞIĞINDA YILDIZ TTO UYGULAMALARI İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER I. Ar-Ge Reform Paketi II. Üretim

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi http://lifesci.boun.edu.tr Rana Sanyal rana.sanyal@boun.edu.tr Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri

Detaylı

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ TÜBİTAK DESTEKLERİ KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Özel sektör kuruluşlarının, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ederek, Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

18 Ekim 2012 AKDENİZ AVRUPASI NDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÇALIŞTAYI

18 Ekim 2012 AKDENİZ AVRUPASI NDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÇALIŞTAYI 18 Ekim 2012 AKDENİZ AVRUPASI NDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ MERKEZLERİ ZİRVESİ 27 Nisan 2012 tarihinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği ile işbirliği içinde Ankara

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI EKİM 2012 Dr. A. Hakan ÖZDEMİR TTGV Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre faaliyet gösteren bir Vakıf tır. Vakıflar Genel Müdürlüğü ne bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Girişim Sermayesi Fonu (SETF)

Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Girişim Sermayesi Fonu (SETF) Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Girişim Sermayesi Fonu (SETF) TÜRKİYE DE ELEKTRİK DAĞITIM SİSTEMİNE YÖNELİK TEKNOLOJİ PROJELERİNE YATIRIM YAPAN TEK ÖZEL FON Özet Kısaca SETF 20 milyon USD Venture Capital

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

AB Entegrasyonunda Büyüme Fırsatları Ulusal Destekler ve AB Fonları Eskişehir 9 Ekim 2008

AB Entegrasyonunda Büyüme Fırsatları Ulusal Destekler ve AB Fonları Eskişehir 9 Ekim 2008 AB Entegrasyonunda Büyüme Fırsatları Ulusal Destekler ve AB Fonları Eskişehir 9 Ekim 2008 Sunumun Amacı Ekonomimizde lokomotif görevi yapan KOBİ lerimizin (ve kadın girişimcilerimizin) a) Proje Üretmeyi

Detaylı

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) S. Hilmi YAVUZ TEYDEB Başkan Yardımcısı 7 Haziran 2011, Bilkent Üniversitesi Özel Sektöre Kamu Ar-Ge Destekleri Projelere hibe destekler TÜBİTAK

Detaylı

3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi

3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi 3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi Tapio Laamanen 12 Ocak 2011 1 Hükümet Programının Stratejiler Aracılığıyla Uygulaması Kurumsal strateji süreci aşağıdakilerle sıkı bir bağlantı

Detaylı

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Pınar AKER Bilimsel Programlar Uzmanı 11 Ekim 2011, Koç Üniversitesi Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 Ar-Ge ve yenilik

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

AB hukuku ve mevzuatına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri Uluslararası pazarlara yönelik eşleştirme faaliyetleri AB uyum sürecinde spesifik

AB hukuku ve mevzuatına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri Uluslararası pazarlara yönelik eşleştirme faaliyetleri AB uyum sürecinde spesifik COSME 2015 2020 CIP 2008 2014 Türkiye ye Avrupa Birliğine adaylık statüsü verilmesinin ardından siyasi ve ekonomik reform sürecini hızlandırmak için Türkiye nin, Avrupa Birliği merkezi ağına katılmasına

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Ahmet Rıza Balım Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu ahmet.balim@tubitak.gov.tr

Detaylı

II.ULUSAL BILDIRIM TEKNOLOJI VE FINANS BÖLÜMÜ

II.ULUSAL BILDIRIM TEKNOLOJI VE FINANS BÖLÜMÜ tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı II.ULUSAL BILDIRIM TEKNOLOJI VE FINANS BÖLÜMÜ Ankara, Temmuz 2011 Slide 2 Gündem I. Ulusal Bildirim İçeriği Uzman Görüşü ve Boşluk Analizi Sonuçları Türkiye

Detaylı

TÜBİTAK TÜBİTAK GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARI

TÜBİTAK TÜBİTAK GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARI GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARI - BİDEB 2238 Üniversite Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması Programın Amacı: Girişimcilik Farkındalığını Artırmak Üniversite düzeyinde öğrenciler arasındaki girişimcilik farkındalığını

Detaylı

İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular. Atilla Hakan ÖZDEMİR

İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular. Atilla Hakan ÖZDEMİR İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular Atilla Hakan ÖZDEMİR PhD, MBA, PMP Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi Semineri 3 Nisan 2013, Ankara İrlanda Göstergeler 2005 2012 Nüfus

Detaylı

ATA Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi (ATA TTO ) Hizmetlerinin Tanıtımı

ATA Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi (ATA TTO ) Hizmetlerinin Tanıtımı ATA Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi (ATA TTO ) Hizmetlerinin Tanıtımı Teknokent Nedir? Teknokentler, üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi Ahiler Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek İnternet üzerinden son başvuru

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı