YEN!L!KÇ!L!K, ARA"TIRMA- GEL!"T!RME ve ÜN!VERS!TE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEN!L!KÇ!L!K, ARA"TIRMA- GEL!"T!RME ve ÜN!VERS!TE"

Transkript

1

2 YEN!L!KÇ!L!K, ARA"TIRMA- GEL!"T!RME ve ÜN!VERS!TE VOLKAN ATALAY Rektör Yardımcısı 9. TEKN!K MÜ"AV!RL!K KONGRES! 26 MART 2014

3 3

4 4

5 ÜN!VERS!T E! Üniversite felsefi tartı!ma ortamında akıl sürecini duygusal sürecin önüne alarak ki#ilerin olayları görerek ve tartı#arak farkına varılabilirli$ini sa$layan ortamlar! Kendi kendini düzenleyen ve üyelerinin niteliklerini kendisinin belirledi"i bir kurum (doktora dereceleri) 6

6 ÜN!VERS!T E Üniversitelerin Misyonları Bilgi üretmek-ara#tırma ve geli#tirme Bilgiyi yaymak-e$itim programları Bilgiyi uygulamak-sanayi ve toplumla birlikte çalı#mak 7

7 ÜN!VERS!T E Üniversitelerin Rolü Üniversiteler, e$itim sa$layan ve bilimsel bilgi üreten geleneksel rollerinden bunlara ek olarak bilginin ticarile!mesine ve firma ve sanayinin geli!mesine aktif katkı yapan daha karma#ık bir role do$ru hızla kayıyorlar. Etzkowitz et al. (2000) and Etzkowitz (2003a) 8

8 ÜN!VERS!T E Sanayide inovasyon için üniversitelerin bilimsel ve teknolojik kabiliyetlerini kullanabilecekleri üç yol! Endüstrideki ara#tırmacılarla üniversitedeki ara#tırmacıların birlikte bilgi yaratmaları (birlikte veya kontratlı ara!tırma)! Üniversitedeki bilginin sanayiye aktarılması (teknoloji transferi: danı!manlık ve lisanslama)! Üniversitedeki bilgiyi temel alarak yeni #irketlerin kurulması (giri!imcilik) Kondo (2010) 9

9 ÜN!VERS!T E Üçüncü nesil üniversiteler Bilgi üretmek-ara#tırma ve geli#tirme Bilgiyi yaymak-e$itim programları Bilgiyi uygulamak-sanayi ve toplumla birlikte çalı#mak 1 0

10 SANAY! Ana ihtiyaçlar!nitelikli insan kayna$ı (e$itim/ara#tırma)!danı#manlık (bilgi/deneyim transferi)!ortak ara#tırma!teknoloji transferi (patent/lisanslama) 11

11 1 2

12 ÜN!VERS!T E! ABD küresel ekonomide hala rekabetçi: en önemli neden Dünyanın en iyi 10 ara#tırma Üniversitesinin 7 si Amerikan üniversitesi! ABD ara#tırmada dünya lideri! Dünyada yayınlanan ara#tırma makalelerinin %20sinin yazarı ABD den! Dünya ara#tırma üniversitelerinde lider! Kamu ve özel ara#tırma-geli#tirme harcaması yıllık yakla#ık $400 milyar dolar 1 3

13 ÜN!VERS!T E! THE: Bilkent Ü, Bo$aziçi Ü,!TÜ, Koç, ODTÜ! QS: Bilkent Ü, Bo$aziçi Ü, Çukurova Ü, Hacettepe Ü,!TÜ, Koç, ODTÜ, Sabancı Ü,! Türk üniversiteleri arasında! Türkiye: 2012 yılı Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması 6.5 Milyar dolar (ABD 60 katı) 1 4

14

15 ÜN!VERS!T E Recent Research Excellence Initiatives! Germany Excellence Initiative! Brain Korea Program! Japan Top-30 program! China 985 project! UK Funding for Excellent Units! Taiwan Development Plan for University Research Excellence! France Poles de Recherche et d Enseignement Supérieur (PRES) 1 6

16 ÜN!VERS!T E! 1513 TTO Destek Programı! BTSB Yenilikçi ve Giri#imci Üniversite Endeksi! Üniversite! 0.3M Euro/Üniversite/yıl! Türk üniversitelerinde ara#tırma koordinasyonu/stratejisi (var mı?)! YÖK, TÜB!TAK, BSTB, Kalkınma Bakanlı$ı! Temel bilimlerin durumu 1 7

17 ÜN!VERS!T E! Engeller! YÖ yasası, FSMH yasası, Merkezler Yasası! Ö$retim Üyesi Maa#ları! Yayınlarda artı#; kalite-atıflar?! Bayh-Dole Act (FSMH)! Kanada (1985), Japonya (1998),!ngiltere (1998), Almanya (1998, 2001), Fransa (1999), Kore (1998), Çin (2002) 1 8

18 ULUSAL B!L!M, TEKNOLOJ!V E YEN!L!K!STAT!ST!KLER! 1 9

19 Kaynak: TÜ!K 2 0

20 Kaynak: TÜ!K * TÜ!K tarafından yayımlanan OECD ülkelerine Yönelik Kar"ıla"tırmalar Çerçevesinde, Türkiye de Satın Alma Gücü Paritesi Göstergeleri kullanılmı"tır. 2 2

21 Kaynak: TÜ!K *2013 sabit fiyatlarıya 2 3

22 Kaynak: TÜ!K 2 4

23 Kaynak: TÜ!K *2013 sabit fiyatlarıyla. 2 5

24 Kaynak: TÜ!K 2 6

25 Kaynak: TÜ!K 2 7

26 Kaynak: WoS-InCites 2 9

27 Kaynak: WoS-InCites 3 0

28 3 1

29 3 2

30 3 3

31 3 4

32 Di$er Destekler! KOSGEB : Ar-Ge!novasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı! Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakalı$ı: SAN-TEZ 3 5

33 3 6

34 3 7

35

36 Birlikte,*dünyayı*değiş3rebiliriz *

37 Bir$Bakışta$ODTÜ$$

38 $!"#$%&'%()*+&,-.%/)) %%,&35&3*.(-.5136%!"#$!%&'()%$*+,-$$!!! 74)%()*+&,8%% $./&%#%$$ B35.*01%C)*+&,&8%% $01#2"/$$ CEF.2%CGH3G,%C)*+&,&8%% $3%4&%/4'$

39 !"#$%&'(&)&%(&*+$,$%!!!"#$%%&'()*+)&,-&.#/%%&'()*+)0)10& (&&!!!#6%%&&1*7&8*7*+'9&234-:7&0;-)(&,-&!#<%%&234-:7&,-&*4*=>47*& -'-7*+9&!!

40 !"#$"%&%&%$'()"%*+&,"%&-%(./01(!!!"#$%$&'(&)*+(,&)-.%-/&#$012/3(%4&1%56%$03$%-"$&#$,-73-& A*%7<-B-&2"4'(%/47(3(%3(&,5?*"&4B.4%34?4C&!! &DE:&2+(%4&$"3$B0$&43(&F%$/0*/&'(&F%$/0*/GH*"<*/& 1%56%$03$%-"$&,5?*"&#$I3-0&!! '(&<2",$&6("(34"<(&8J:&2+(%4&4B.4%34?4K<(?4B40&$"3$B0$/-& LF%$/0*/&M$%4NO&!! A*%7&<-B-&2"4'(%/47(3(%3(&,2%2723("&N4P&'(&5%7$#&<41350$& 1%56%$03$%-&L!QR&'(&!'%*1$&2"4'(%/47(3(%4,3(&,2%2723("&S& 34/$"/&'(&&8T&34/$"/2/72&1%56%$0-O&

41 7"%:$%"2,$& PN!O&Q2R//:&SC)$2,"%7"T"&KU7C#CV&!C*;"D$W,$2&;$2,"&/7/2B2,/&,C2D/,/&"7;&?>>W$&("*$2&:$;&XU7C#&&! [+2&K/R/*B7B&?\&!/%/*B#&P;-7-[&/*/%B2,/& 17/*/;&;-77/2B7/2&_&%B*/7/#/&%"%:$#"2,$2&\W"2,$&"7;&\>>W$&("*$2&:$;&!C*;&

42

43

44

45

46

47 !"#"$%&%'(&)*+%'(,%-&!!"#$%&'"()$%*! +(,-.(%,&/)0#-$(%)**! 12304%5,0*6#7%)8**

48 !"#$%&'"()$%*)+,-.-/#+#0)+!12#0)3#%4++,-.-/#+#5#.+.#1)0#20#+#36787+/)$3$(%)+!!"#"$"%&"#"'%(#)*#+,-+#%!./%%012+'2%(#)*#+,3%%! 44%5672"7%012+'2%&"%89%!)7:)#+%;#)*#+,3%%! FAB5BGH"%I+D&J#+'%%KLMNNLNNN%+O+P3'%"'%62:%QKH-17%O1-1,1'O"'%! %%! 9U9%O)7:)#+W%4V8%P672"7%-12+'2%&"%9L/M4%-12+'2%O1(-),+23%! F9NK9G%012+'2%,"TJ'J%2+P323'O+%Q/W%P672"7%-12+'2%,"TJ'J% 2+P323'O+%QKUW%O)7:)#+%,"TJ'J%2+P323'O+%O+%QK/%)#+'3'O+% +#XD%%

49 !"#$%&'"()$%*)+,-.-/#+#0)+!12#0)3#%4++,-.-/#+#5#.+.#1)0#20#+#36787+/)$3$(%)+!!"#"$%&"'($)*+,*-%./-",#(+*%,*+/$+%01231/4,/15% /-1()*#/+62$)/$%3(74*891%:;<<1()*#/92$%!2/1)%=21% 6($*,(4(%CHAHD)/I%! JF1#%)585%"$*K(1+*#(,(1,(%6"1"#",($%7*L%K(%21#/-%)*0,24/% 01231/4,/15%:;!M%K(%;K1F0/%"$*K(1+*#(,(1*6,(%6"1"#",($%N%,*+/$+%K(%%AB%,*+/$+"+#"%01231/45I%! OP1(94%Q6(+*%J(98914(%R1231/45S%NCHD)($%=/T,/%)2-#21/,5% (,(4/$%

50 !"#$%&'"()$%*)+,-.-/#+#0)+!12#0)3#%4++,-.-/#+#5#.+.#1)0#20#+#36787+/)$3$(%)!! '0B.C/'01!! D$&E(+F&G(HI(!*&F#$FJFGJ!(K&LM!#*M#8G#!6*#$! #+#9N+M#O:*#+:$P!'(8$68($G!9&+8(L!E(!D$&E(+F&G(!G#+#Q$I#$! 6+G#8*#9#!R(*&+*($($!S#*:9M#!86$TFT!&S&$!U(+(8*&!6*#$! V$#$F#*!I(FG(K&$!F#K*#$#R&*(O(K&!I&K(+!5+6U+#M*#+#!5+67(! W$(+&F&!X#):+*#M#F:!!

51 !"#"$%#%#&'()(*(&+()(#&,-%./01-)(./& 2""3%$(43()%#(&53"6%3(*(7&8"4793")9&!!"#$%&'#(#)'#*+%!,-./*0%10.#*/"'/*0%%! A/B5/*"%0(%*/30C/(D/E%F.GF'#7#3+%! 2#(+-7#%)F*F'F%! :/)(0)%#'".#5+%C/3"/?0H%./*0(C/%F.GF'#7#%&'#(#?+H%

52 !"#$%&'()*+,%-.,/0%1)(*)2,%!!"#$%&'&()*+*,*-*&*(.'-(,/+/-(01()* ( )*3-1,( (19*:-31+(;'<1&31-1,( =( H&.1+&1.('<1+*&;1&(*3,(I1+:J,5(4+DK+5-8&8( K1+L1,316:+-*6:+E((! MN>M(2838&;5(>ONN(,5P (QQERSN(5;5-TI55.3*,(SM( U5+,38(19*:-((

53 !"#$%&'()*+,-./*0),"1+23*(4,!!!!!!!!!!!!!"#$%&"'!"%"()'*+,%-.-/).+0)'!+012,"'30-40"&5' 6).4)'*+,%-.-/).+0)'!+012,"'30-40"&5'789:;<' G(4$."&".5'H)I0-40"2' 7HP9;<'Q'P8!PS'N+?O-0,)%4';R"I+&('' D,.)&'9+M)T),.)M)U'G($&'3-.)1,"."05'#+'*L0,)(+' V+>'*+,%-.-/).+0)'#+'30-40"&."&"' W"#"' 25/03/14 ODTÜ SEM --

54 !"#"$%&%'(&)*+%'(,%-&!!"#$%&'"()$%*! +(,-.(%,&/)0#-$(%)**! 12304%5,0*6#7%)8**

55 !"#$%"&#'()*+$,"&)-.##*+/)0*)"+12)-3#1#/+/*)- 405+*)$+&-!!"#$%&$'()"*("+,-$.-/-*-*$0-1-2"$3-4535$#)/$452$ B2-<;?$$! CD/"E0$F4"3)$G"$6D/"E0$76/"G2)3)$#-<5*-$,F<"*$4B/.$,5<5$#)2)03"2$,"/7)$G"$1).-H.-$0-1-2"$3-4535$3%*$452$ NOPQ$R-45*(5251$

56 !"##$%&'&$(')*+'$,-$(')*'+.+.+*&$/.01-$23'43'-.3$ $!"##$5&'&$*06)$ '-$ $:0;'+<$;.01-'-.$ /.01-$=9.9$ /.01-$>+5&*&$ /01' ' #%('' /27' ' 9%:!;<' 47' 135=405000' 25014' /154/15000' (')*+'$/.01-'-.$=0;'+<&$$ #CD#"$!E!CD!!C"""$ /.01-$=9.9$ /.01-$>+5&*&$ 85'D,)E,F,'()*G)BA-B)H$ 0' 0' 75'D,)E,F,'()*G)BA-B)H$ 0' 0' 35'D,)E,F,'()*G)BA-B)H$ 40' '''''''''''''''''351775=72' >.I,)'()*+,-,)$ 2/' '''''''''''''''''''''''8=45827' (')*'+.+.+*&$/.01-'-.$ =0;'+<&$$ G!$ $$$$$$$$$$$$$$$$$DCHE#CIDD$

57 !"#$"%&%&%$'()&*+,",&(!!! "#$%&'!()$*)+)!,-$.-#-!/$0+$'1*'$23'!4'5*216'!7389*94!!! JK(LJ"MN23!J-11%O!'=236'!='=23*'62P2!$'&0$'!+7$-Q!9*4-1)O6-4)! 4%**'32*'3!"(!R03*'$2!).)36-4)!S!::N*%4!&'=2!)*-!TUJKQ!IV!,-$.-#-! /$0+$'12N36'3!-3!=94E-4!0$'36'!='$'$*'3'3!4%$%16%$V!!

58 ./01'!2*#"#'3#&4565''!"#$%"&#'()"*)+,)"-''!!!"#$%&'()"*+,)'-**./0/1'/2"&,&,0-*34*5&,67&8,*9"&#":/*/'"**,&,67&8,* 9"&#":/*J*G3KOOJ*!! 5&,67&8,*9"&#":/*J*G3KOOJ*!! SHTRUQ9*GS"2/:*H#?0/0$"8'"&/*;"*V#'/8*5&,67&8,',&-*9"&#":/*J* G3KO3J*

59 ))!"! AB>C'DEF>EG'8%59%:-'' H"! D-/I,32:%,%'4%'BI91'8JK%*L-M2-N-'./0123,3'4%'#53675,3'8%59%:-';DO(A8#>=P?'' Q"! D-2-,'4%'>%9*I2IR-'SI T'#53675,3'8%59%:-';>=USAF?'' V"! =WB%42%&'#53675,3'4%'./0123,3'8%59%:-';=B8=G?'' X"! Y-5-6-,Z-2-9'#53675,3'4%'./0123,3'8%59%:-';YE8=G?'' ["! Y)5M%2WE6-&M%2'\-M&%,2%5'#53675,3'4%'C5%+,'8%59%:-';YE\#8?'' ]"! YJ*%6'=*%5R-M-'./0123,3'4%'#53675,3'8%59%:-';YCP#8?'' ^"! E*M3*'_39235T'4%'YJ4%*2-N-'.21M235353MT'#53675,3'4%'./0123,3'8%59%:-''!`"! E*633&'\%9&)5J'=N-+,'#53675,3'8%59%:-';O\=8?''!!"! U3/*39'>%9*I2IR-M-'4%'>3K5-a3&M-:'813/%*%'#53675,3'8%59%:-';U#(P#U?''!H"! UI*$Jb/1M'./0123,3'4%'#53675,3'8%59%:-''!Q"! 8%59%:-'F3aI53&1435';#GWY='=N-+,'4%'c2b,%'8%59%:-'4%'8I2%9J2%5'D-/I2IR-'4%'D-/I&%9*I2IR-'#GWY='8%59%:-'?'!V"! AB>C'Y#S'#53675,3'8%59%:-';Y#S?''!X"! 8-95IW=2%9&5IW8%93*-9'\-M&%,2%5'#53675,3'4%'./0123,3'8%59%:-';AB>CW8=8\?''!["! AB>C'W'SOY8'S%&5I2'#53675,3'8%59%:-';S#F?''!]"! AB>C'W'>\U'8IL%22%,%'4%'\-,J23M/I*'8%59%:-';8AB\O8?''!^"! (3fT2T'e%45%'4%'>3M35T,'./0123,3'4%'#53675,3'8%59%:-';(>8W8#>S.8?' '

60 4/&/$"$*(56&*7"8(9"+"3":7*+(!"#$%&'&()*+(,-(./+-/#0&1/(2/3/+0((!"#$"%"&'()(*+(,!"#$#%&$'#"()"*)+,%-$')"!"#$"%"&'(%+(,!").,-'/0.$)-'"1$2*$#'+#$3""!"#$"%"&-%$.#(+(,&!"4#5#6,"()"721+8'+#",%9,$+,.,"" "!! :;<=C"D$,-D"7)D52+2E,+)$,5")?,5,+')4,"()"05)'+," D8$8'+#$35"D8$8+8%+#$35?#")7D)5"$2+"265#6#*)+',%-$B"!! <A$D,6)F5,5",+D"9,+,'"()"#$#%&$'#"1#$D3"2+#$#D":;<=" <)D521#$DF?3$B""

61 !"#"$%$&'$(#&)%*'+%,%-%.)&,'!!"#"$%&%'%#&()"*+),"-.&/01*1),0&2)34)",.&5!(/26&! 70)809:0)&%'%#&;*<%):%=%&>0:%*1),0&2)34)",.&57;>?26&

62 !"#$%&'#(%)*+"+,#-./0#&1#2#-!!"#"$%&'()(*"&+,&-,.)/#/0"&!(.()#1213& 45)"+,67"8,#,6(6(71&9"6":"$;"#".&+,&<,)"#".="#".& B"#"$7,#&+,&8,.)/#/0".&(6(:C6$(&*,8.")#"2"%&&! D.6"&$E#."*,8&F(+GHG%&&! ":B"6#"2"&+,&,8."#,:"$%&&! I"6":"$;"#".&+,&*,)"#".="#".&.E#8E6E&"#,&&!,./)/$".&.(8.1&+,&J;(6"#,:$,&!!"#"$%&'()(*"&+,&-,.)/#/0"&!(.()#121&8(6(K)?()&+,6"#,)& "#.&E=&E)"+,67"8,&(6(71)?(&

63 !"#$%&'&(#)'*&%+&',)% y m 2!! *-',-./%0&1!'&#23&'%&'45-%-6/#/*%78%90:*-%*-',-./% 5$;-(%-;-'</=/%&'&(#)'*&%78%2>520&*&%*-',-./% 1/>!*&0.-*-%78%"!,2%*$?-;"/=0/6/%&'&(#)'*&%78%2>520&*&%*-',-./% *!0-,$0-'%1/>!0!</%1/>!#-,;!0!</%&'45-%*-',-./% "-+'-*%&'&(#)'*&%*-',-./% =$'-,0/%-6/#/*%*-',-./! "#$%&'($)!*&!+#,-($+.!)(-#$-('.! "/+/,0($&!

64 konsept

65 !"#"$%&%'(&)*+%'(,%-&!!"#$%&'"()$%*! +(,-.(%,&/)0#-$(%)**! 12304%5,0*6#7%)8**

66 @0.6.A%BCDDEF%!! +I*I,6)*)%Q1%Z7*1:61*1%:W'167(%:)X),%Z8:I%1>7G,%/1*G[()%-*8J*),6)*9%Q1% (I*/6)*9%BS.*1(67%\>7G,%N1*(1O7]%43C4%:969'0)%CE33%();69,L9:)%^^U_`3% )0),</))K67(%`4%H)*(69%1>7G,F%% "!"#$%&'%(!)*$*+,*-).+&*!/0+0,01,#+%-2#!3#4%,#-!/#&0530! 35/,#&#,#+%-)#!6789!:54,0&)#!*-!;<=*-.,.+!/0+0&,#+!! #+#'%-)#!'#3%,&%1>+?!%

67 !"#$%&'($)*+,&-.)/(($+0-.$-1+)234536)!!"#$%&'()'&#*+,-.-# /01# 234)56#7')'6#"89&8:'# ;',+98%<'#*+,-.-#!B)%B9#CD)89'#"BEB9)BFB#

68 !"#$%! &'(%)*%+,-./012%12%1'03'4,%15(5+%! 6(278(+2%*9:842(9;'<:,4'(,=%3'4,(4'(,%! #':0/:'0<%! 64<.2C9%D+'(:'E4'(=%42?42(F%%! G5( :H%.I0'J+=%-<(2<'K,=%/(320,E2-./0%A'%.2C9=% L,E+'<%A'%1'-<':4'(% 34

69 35

70

71 J2O;4,/,)D-,+4H) *5,<=5/,) J30B.510A.)',3,20)#<?054070)!5P3)D-,+4H)*5TU.) (08,50)!5P3)J2O;4,/,4,5H))!"#$%&'#(%) *+,-./ ) (%C"DE*&C) '*"*R#) ) 9.:;34,5) *5,<=5/,)9.5+.:4.50) J4;14,5,5,1H)0<? )!30B.510A.)',3,20)) #<?054070)K0:/.A4.50) 63)+;4;N+,F)) '#3.5L0) S05+.A4.5) J4;14,5,5,1H)0<? )

72 )N,N,&NG2(R',5'4Q,7(!!! Türkiye de Teknoparklar

73 Türkiye de Teknoparklar!!"#$%&'()*+&#,$%&'(-(./#0%-/12+3%#45-6%7/8#,9'&*+*:;*# JE%+%8#! FK:A#L**-/M%N%##! "<T!OO:;%'#L*E-*#U%+7('%-#! VJ+J?J-%'#U+(.%#7*MS7SW#M*&-*1S&#ROOO#! $*3*3-*'*'#U+(.%#X*MS7SW#QIOR!O#! QIT!#Y/-M*+#ZX[:;*'#L*E-*#>\+*C*?#! "F#BA-A]&*#Y%+&%E/#!

74 4691 sayılı Teknoloji Geli!tirme Bölgeleri Yasası!"#$$%"&'(')*+"&,-,-(,./" "! "#$%&'!%#!(#)*#'+#,!! 6-!7/"8/-9:)/(1"1;1)"-#+&,!%#,-&)&!./012#3!! F/=):=/)>"31-=/>(/-1"1;1)";+('3+)"0'04#.&'!5#,)67#+! &8&7!) !*#$%&'+#,!

75 ! ""#!! $%%&'()*+,%)!$-&-.-!!!! /(&(0(12(.(3!45!6)%4*+,%)! 7.*8%&1-!!! "53)%35)B!"53)%.%C(! D*E&F12F.*&F!G5&)5H(!!! $I15.5&J! K*4-)1*!K*)*,(! 6<"!>!"5.53%1I)(3*+,%)! "I35L2(!M&I).5&(! K*H.F3!"53)%.%C(.5&(!! G*)F01*).*&N!OPQI1! #&B*3.*&F!!! DP)5L2(!R(&35B! #G"M!"53)%35)B!! SUV:9:!W!! G:A:"V:9:!XYZ[\]!! /S^SRS9<SVS$! SR?S^VS`S!! SR?S^VS`S! SR?S^VS$V:^S!!! S.b(.(!$*1-! $-&-1.*&F!!!!! #K?.5&! K*)*,(2(.5&!!! ;.-+*.!45! -.-+.*&*&*+F!S0c(&.(H(!,*dF.*)!$-&-.-0.*&!! ":$A#V#eS!SR?S^VS`S!f!!!!

76 G!R!"!MC!L!K!"#$%:%,*#%%,*,;%!"#$%&%'!()*+%#*',*-% #./ % %% <8=9>9%%

77 1513!cra Kurulu

78 ÜN!VERS!TE-SANAY!!"B!RL!#! (Ocak 2014 itibariyle)! 2002 den bugüne 975 ortak Ar-Ge projesi! 2002 den bugüne 552 farklı akademisyen ile 1768 sözle!me! 2002 den bugüne 44 farklı Bölüm/Enstitü ile i!birli"i! 2013 yılı sonu itibariyle 97 yeni projede i!birli"i, 2014 te ba!layan 5 yeni proje! Ayrıca, 50 Santez projesi TTO FAAL!YETLER! (Ocak 2014 itibariyle)!! 44 PCT Ba!vurusu, 29 Türkiye, 18 ABD, 16 EPO, 5 EAPO, 11 JAPONYA ve 4 Faydalı Model ba!vurusu 17 TR Patent, 5 ABD Patent, 2 Avrasya Patent, 2 EPO Patent, 3 Japonya Patent, 1 Rusya Patent, 1 Kanada Patent, 1 Gürcistan Patent, 1 Ukrayna Patent ve 3 Faydalı Model

79 ÖNCEL!KL! SEKTÖRLER 012#3)+ '()/*#*4"#(."+ 01DE/%1+ 01/16"+ :#(."+'()/*#*4"+ =>'?'(#()*%+!!"#"$"%&'(#()*%+!,#()-.*/")+! 012#3)+'()/*#*4"#(."+5!"6*-()/*#*4"&7(8")1#+ -()/*#*4"#(.9+! :#(."+71#;(%(+! '1<1.3%+!"#$%$&#$'()(&'*+,-+$.(/' 0%-&%-,'

80 ULUSLARARASI #$B#RL#KLER#!!!!!! BSN Anatolia - Enterprise Europe Network Uluslararası Rekabeti Geli!tirme Projesi URGE (TSSK) Teknopark ve benzeri yapılarla i!birli"i (Sophia Antipolis, Digital City..vb) Projeler Ofisi AB projesi yazma yürütme deste!i FP 6, FP7, CIP ve Leonardo Projeleri AB "#birlikleri Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan, Pakistan, Ukrayna, Suudi Arabistani Libya, Tunus Teknopark Kurulması

81 ODTÜ Teknokent!"RKETLER" (Ocak 2014 itibariyle)!!!!!!!!!""!"#$%&'(!)*+,-./0!1/23/45!#3%!.&1/!6789!8&%0:%&0'-'&!%;$;3.;<! 7&G/>!H.&0!?$:I&!J/K545!%&'""& (!""&R%$#A450/#!>E3%#K&'! ($$"!S#3K:0!T!UF$/V/'! $"!J/0'&2!?$:I&4#! TTO FAAL"YETLER" (Ocak 2014 itibariyle)!! S:.&3!L/PG;$;4;!! [;4K/!?/'&0'(!*!Q/0/./!?/'&0'(!*!BE$V#4'/0!?/'&0'(!!*!\%$/K0/!?/'&0'!G&!!!Z/K./35! S:.&3!

82 !"RKETLER"M"Z!"!#"$%$%$#&' ()*+',+"+)"+%'!

83 ODTÜ TEKNOKENT KENTSEL TASARIM @F6GD#=#>1H#?'! >!"1"""#/!#2'.'*3#'*'4#!"!"#$%&'($)*+#,-.*'/#!0"1"""#/!# 2'.'*3#'*'4## 56'/'/*'4/37#'*,)'.38#

84 YEN!!" MERKEZ! Eski#ehir yolu üzeri ODTÜ MET ALANINDA!!!"#$%&$#&'&()*+,-(./0),$ 1+*&'&,*&/-$$! 2.34'4*$5&'-678*&$%&$*)9-'$ :&(,)');-'&8$.'.,4,<.$=..'-0&:$ $ CDGBBB$*A$:)H'.*$(.H.'4$.'.,$! #&**?3$ABCDE:&$=..'-0&:&$ 5&F-'*&/-$$

85

86 TÜRK!YE N!N B!R NUMARALI TEKNOKENT!!"#"$%&'()(*"&+,&-,.)/#/0"&!(.()#121&3,45/4$()6&7)8,.6&9(#1:$(61&& ;<==&+,&;<=;&+,4"#,4"),&>?4,&&

87 !"#

88 Neden Üniversite ile!#birli$i?! Rekabet: küresel!ar-ge inovasyon! Marka: küresel 3 8

89 !#birli$i Yöntemleri! Formal-informal birliktelikler! Arayüzler! Stratejik ortaklıklar: ortak hedefler 3 9

90 !#birli$i Olanakları! H2020!Smart cities!energy efficiency! Internet of things! Ortak merkezler-sertifikasyon, standartlar! Ortak sertifika programları 4 0

91 4 1