YEN!L!KÇ!L!K, ARA"TIRMA- GEL!"T!RME ve ÜN!VERS!TE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEN!L!KÇ!L!K, ARA"TIRMA- GEL!"T!RME ve ÜN!VERS!TE"

Transkript

1

2 YEN!L!KÇ!L!K, ARA"TIRMA- GEL!"T!RME ve ÜN!VERS!TE VOLKAN ATALAY Rektör Yardımcısı 9. TEKN!K MÜ"AV!RL!K KONGRES! 26 MART 2014

3 3

4 4

5 ÜN!VERS!T E! Üniversite felsefi tartı!ma ortamında akıl sürecini duygusal sürecin önüne alarak ki#ilerin olayları görerek ve tartı#arak farkına varılabilirli$ini sa$layan ortamlar! Kendi kendini düzenleyen ve üyelerinin niteliklerini kendisinin belirledi"i bir kurum (doktora dereceleri) 6

6 ÜN!VERS!T E Üniversitelerin Misyonları Bilgi üretmek-ara#tırma ve geli#tirme Bilgiyi yaymak-e$itim programları Bilgiyi uygulamak-sanayi ve toplumla birlikte çalı#mak 7

7 ÜN!VERS!T E Üniversitelerin Rolü Üniversiteler, e$itim sa$layan ve bilimsel bilgi üreten geleneksel rollerinden bunlara ek olarak bilginin ticarile!mesine ve firma ve sanayinin geli!mesine aktif katkı yapan daha karma#ık bir role do$ru hızla kayıyorlar. Etzkowitz et al. (2000) and Etzkowitz (2003a) 8

8 ÜN!VERS!T E Sanayide inovasyon için üniversitelerin bilimsel ve teknolojik kabiliyetlerini kullanabilecekleri üç yol! Endüstrideki ara#tırmacılarla üniversitedeki ara#tırmacıların birlikte bilgi yaratmaları (birlikte veya kontratlı ara!tırma)! Üniversitedeki bilginin sanayiye aktarılması (teknoloji transferi: danı!manlık ve lisanslama)! Üniversitedeki bilgiyi temel alarak yeni #irketlerin kurulması (giri!imcilik) Kondo (2010) 9

9 ÜN!VERS!T E Üçüncü nesil üniversiteler Bilgi üretmek-ara#tırma ve geli#tirme Bilgiyi yaymak-e$itim programları Bilgiyi uygulamak-sanayi ve toplumla birlikte çalı#mak 1 0

10 SANAY! Ana ihtiyaçlar!nitelikli insan kayna$ı (e$itim/ara#tırma)!danı#manlık (bilgi/deneyim transferi)!ortak ara#tırma!teknoloji transferi (patent/lisanslama) 11

11 1 2

12 ÜN!VERS!T E! ABD küresel ekonomide hala rekabetçi: en önemli neden Dünyanın en iyi 10 ara#tırma Üniversitesinin 7 si Amerikan üniversitesi! ABD ara#tırmada dünya lideri! Dünyada yayınlanan ara#tırma makalelerinin %20sinin yazarı ABD den! Dünya ara#tırma üniversitelerinde lider! Kamu ve özel ara#tırma-geli#tirme harcaması yıllık yakla#ık $400 milyar dolar 1 3

13 ÜN!VERS!T E! THE: Bilkent Ü, Bo$aziçi Ü,!TÜ, Koç, ODTÜ! QS: Bilkent Ü, Bo$aziçi Ü, Çukurova Ü, Hacettepe Ü,!TÜ, Koç, ODTÜ, Sabancı Ü,! Türk üniversiteleri arasında! Türkiye: 2012 yılı Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması 6.5 Milyar dolar (ABD 60 katı) 1 4

14

15 ÜN!VERS!T E Recent Research Excellence Initiatives! Germany Excellence Initiative! Brain Korea Program! Japan Top-30 program! China 985 project! UK Funding for Excellent Units! Taiwan Development Plan for University Research Excellence! France Poles de Recherche et d Enseignement Supérieur (PRES) 1 6

16 ÜN!VERS!T E! 1513 TTO Destek Programı! BTSB Yenilikçi ve Giri#imci Üniversite Endeksi! Üniversite! 0.3M Euro/Üniversite/yıl! Türk üniversitelerinde ara#tırma koordinasyonu/stratejisi (var mı?)! YÖK, TÜB!TAK, BSTB, Kalkınma Bakanlı$ı! Temel bilimlerin durumu 1 7

17 ÜN!VERS!T E! Engeller! YÖ yasası, FSMH yasası, Merkezler Yasası! Ö$retim Üyesi Maa#ları! Yayınlarda artı#; kalite-atıflar?! Bayh-Dole Act (FSMH)! Kanada (1985), Japonya (1998),!ngiltere (1998), Almanya (1998, 2001), Fransa (1999), Kore (1998), Çin (2002) 1 8

18 ULUSAL B!L!M, TEKNOLOJ!V E YEN!L!K!STAT!ST!KLER! 1 9

19 Kaynak: TÜ!K 2 0

20 Kaynak: TÜ!K * TÜ!K tarafından yayımlanan OECD ülkelerine Yönelik Kar"ıla"tırmalar Çerçevesinde, Türkiye de Satın Alma Gücü Paritesi Göstergeleri kullanılmı"tır. 2 2

21 Kaynak: TÜ!K *2013 sabit fiyatlarıya 2 3

22 Kaynak: TÜ!K 2 4

23 Kaynak: TÜ!K *2013 sabit fiyatlarıyla. 2 5

24 Kaynak: TÜ!K 2 6

25 Kaynak: TÜ!K 2 7

26 Kaynak: WoS-InCites 2 9

27 Kaynak: WoS-InCites 3 0

28 3 1

29 3 2

30 3 3

31 3 4

32 Di$er Destekler! KOSGEB : Ar-Ge!novasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı! Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakalı$ı: SAN-TEZ 3 5

33 3 6

34 3 7

35

36 Birlikte,*dünyayı*değiş3rebiliriz *

37 Bir$Bakışta$ODTÜ$$

38 $!"#$%&'%()*+&,-.%/)) %%,&35&3*.(-.5136%!"#$!%&'()%$*+,-$$!!! 74)%()*+&,8%% $./&%#%$$ B35.*01%C)*+&,&8%% $01#2"/$$ CEF.2%CGH3G,%C)*+&,&8%% $3%4&%/4'$

39 !"#$%&'(&)&%(&*+$,$%!!!"#$%%&'()*+)&,-&.#/%%&'()*+)0)10& (&&!!!#6%%&&1*7&8*7*+'9&234-:7&0;-)(&,-&!#<%%&234-:7&,-&*4*=>47*& -'-7*+9&!!

40 !"#$"%&%&%$'()"%*+&,"%&-%(./01(!!!"#$%$&'(&)*+(,&)-.%-/&#$012/3(%4&1%56%$03$%-"$&#$,-73-& A*%7<-B-&2"4'(%/47(3(%3(&,5?*"&4B.4%34?4C&!! &DE:&2+(%4&$"3$B0$&43(&F%$/0*/&'(&F%$/0*/GH*"<*/& 1%56%$03$%-"$&,5?*"&#$I3-0&!! '(&<2",$&6("(34"<(&8J:&2+(%4&4B.4%34?4K<(?4B40&$"3$B0$/-& LF%$/0*/&M$%4NO&!! A*%7&<-B-&2"4'(%/47(3(%3(&,2%2723("&N4P&'(&5%7$#&<41350$& 1%56%$03$%-&L!QR&'(&!'%*1$&2"4'(%/47(3(%4,3(&,2%2723("&S& 34/$"/&'(&&8T&34/$"/2/72&1%56%$0-O&

41 7"%:$%"2,$& PN!O&Q2R//:&SC)$2,"%7"T"&KU7C#CV&!C*;"D$W,$2&;$2,"&/7/2B2,/&,C2D/,/&"7;&?>>W$&("*$2&:$;&XU7C#&&! [+2&K/R/*B7B&?\&!/%/*B#&P;-7-[&/*/%B2,/& 17/*/;&;-77/2B7/2&_&%B*/7/#/&%"%:$#"2,$2&\W"2,$&"7;&\>>W$&("*$2&:$;&!C*;&

42

43

44

45

46

47 !"#"$%&%'(&)*+%'(,%-&!!"#$%&'"()$%*! +(,-.(%,&/)0#-$(%)**! 12304%5,0*6#7%)8**

48 !"#$%&'"()$%*)+,-.-/#+#0)+!12#0)3#%4++,-.-/#+#5#.+.#1)0#20#+#36787+/)$3$(%)+!!"#"$"%&"#"'%(#)*#+,-+#%!./%%012+'2%(#)*#+,3%%! 44%5672"7%012+'2%&"%89%!)7:)#+%;#)*#+,3%%! FAB5BGH"%I+D&J#+'%%KLMNNLNNN%+O+P3'%"'%62:%QKH-17%O1-1,1'O"'%! %%! 9U9%O)7:)#+W%4V8%P672"7%-12+'2%&"%9L/M4%-12+'2%O1(-),+23%! F9NK9G%012+'2%,"TJ'J%2+P323'O+%Q/W%P672"7%-12+'2%,"TJ'J% 2+P323'O+%QKUW%O)7:)#+%,"TJ'J%2+P323'O+%O+%QK/%)#+'3'O+% +#XD%%

49 !"#$%&'"()$%*)+,-.-/#+#0)+!12#0)3#%4++,-.-/#+#5#.+.#1)0#20#+#36787+/)$3$(%)+!!"#"$%&"'($)*+,*-%./-",#(+*%,*+/$+%01231/4,/15% /-1()*#/+62$)/$%3(74*891%:;<<1()*#/92$%!2/1)%=21% 6($*,(4(%CHAHD)/I%! JF1#%)585%"$*K(1+*#(,(1,(%6"1"#",($%7*L%K(%21#/-%)*0,24/% 01231/4,/15%:;!M%K(%;K1F0/%"$*K(1+*#(,(1*6,(%6"1"#",($%N%,*+/$+%K(%%AB%,*+/$+"+#"%01231/45I%! OP1(94%Q6(+*%J(98914(%R1231/45S%NCHD)($%=/T,/%)2-#21/,5% (,(4/$%

50 !"#$%&'"()$%*)+,-.-/#+#0)+!12#0)3#%4++,-.-/#+#5#.+.#1)0#20#+#36787+/)$3$(%)!! '0B.C/'01!! D$&E(+F&G(HI(!*&F#$FJFGJ!(K&LM!#*M#8G#!6*#$! #+#9N+M#O:*#+:$P!'(8$68($G!9&+8(L!E(!D$&E(+F&G(!G#+#Q$I#$! 6+G#8*#9#!R(*&+*($($!S#*:9M#!86$TFT!&S&$!U(+(8*&!6*#$! V$#$F#*!I(FG(K&$!F#K*#$#R&*(O(K&!I&K(+!5+6U+#M*#+#!5+67(! W$(+&F&!X#):+*#M#F:!!

51 !"#"$%#%#&'()(*(&+()(#&,-%./01-)(./& 2""3%$(43()%#(&53"6%3(*(7&8"4793")9&!!"#$%&'#(#)'#*+%!,-./*0%10.#*/"'/*0%%! A/B5/*"%0(%*/30C/(D/E%F.GF'#7#3+%! 2#(+-7#%)F*F'F%! :/)(0)%#'".#5+%C/3"/?0H%./*0(C/%F.GF'#7#%&'#(#?+H%

52 !"#$%&'()*+,%-.,/0%1)(*)2,%!!"#$%&'&()*+*,*-*&*(.'-(,/+/-(01()* ( )*3-1,( (19*:-31+(;'<1&31-1,( =( H&.1+&1.('<1+*&;1&(*3,(I1+:J,5(4+DK+5-8&8( K1+L1,316:+-*6:+E((! MN>M(2838&;5(>ONN(,5P (QQERSN(5;5-TI55.3*,(SM( U5+,38(19*:-((

53 !"#$%&'()*+,-./*0),"1+23*(4,!!!!!!!!!!!!!"#$%&"'!"%"()'*+,%-.-/).+0)'!+012,"'30-40"&5' 6).4)'*+,%-.-/).+0)'!+012,"'30-40"&5'789:;<' G(4$."&".5'H)I0-40"2' 7HP9;<'Q'P8!PS'N+?O-0,)%4';R"I+&('' D,.)&'9+M)T),.)M)U'G($&'3-.)1,"."05'#+'*L0,)(+' V+>'*+,%-.-/).+0)'#+'30-40"&."&"' W"#"' 25/03/14 ODTÜ SEM --

54 !"#"$%&%'(&)*+%'(,%-&!!"#$%&'"()$%*! +(,-.(%,&/)0#-$(%)**! 12304%5,0*6#7%)8**

55 !"#$%"&#'()*+$,"&)-.##*+/)0*)"+12)-3#1#/+/*)- 405+*)$+&-!!"#$%&$'()"*("+,-$.-/-*-*$0-1-2"$3-4535$#)/$452$ B2-<;?$$! CD/"E0$F4"3)$G"$6D/"E0$76/"G2)3)$#-<5*-$,F<"*$4B/.$,5<5$#)2)03"2$,"/7)$G"$1).-H.-$0-1-2"$3-4535$3%*$452$ NOPQ$R-45*(5251$

56 !"##$%&'&$(')*+'$,-$(')*'+.+.+*&$/.01-$23'43'-.3$ $!"##$5&'&$*06)$ '-$ $:0;'+<$;.01-'-.$ /.01-$=9.9$ /.01-$>+5&*&$ /01' ' #%('' /27' ' 9%:!;<' 47' 135=405000' 25014' /154/15000' (')*+'$/.01-'-.$=0;'+<&$$ #CD#"$!E!CD!!C"""$ /.01-$=9.9$ /.01-$>+5&*&$ 85'D,)E,F,'()*G)BA-B)H$ 0' 0' 75'D,)E,F,'()*G)BA-B)H$ 0' 0' 35'D,)E,F,'()*G)BA-B)H$ 40' '''''''''''''''''351775=72' >.I,)'()*+,-,)$ 2/' '''''''''''''''''''''''8=45827' (')*'+.+.+*&$/.01-'-.$ =0;'+<&$$ G!$ $$$$$$$$$$$$$$$$$DCHE#CIDD$

57 !"#$"%&%&%$'()&*+,",&(!!! "#$%&'!()$*)+)!,-$.-#-!/$0+$'1*'$23'!4'5*216'!7389*94!!! JK(LJ"MN23!J-11%O!'=236'!='=23*'62P2!$'&0$'!+7$-Q!9*4-1)O6-4)! 4%**'32*'3!"(!R03*'$2!).)36-4)!S!::N*%4!&'=2!)*-!TUJKQ!IV!,-$.-#-! /$0+$'12N36'3!-3!=94E-4!0$'36'!='$'$*'3'3!4%$%16%$V!!

58 ./01'!2*#"#'3#&4565''!"#$%"&#'()"*)+,)"-''!!!"#$%&'()"*+,)'-**./0/1'/2"&,&,0-*34*5&,67&8,*9"&#":/*/'"**,&,67&8,* 9"&#":/*J*G3KOOJ*!! 5&,67&8,*9"&#":/*J*G3KOOJ*!! SHTRUQ9*GS"2/:*H#?0/0$"8'"&/*;"*V#'/8*5&,67&8,',&-*9"&#":/*J* G3KO3J*

59 ))!"! AB>C'DEF>EG'8%59%:-'' H"! D-/I,32:%,%'4%'BI91'8JK%*L-M2-N-'./0123,3'4%'#53675,3'8%59%:-';DO(A8#>=P?'' Q"! D-2-,'4%'>%9*I2IR-'SI T'#53675,3'8%59%:-';>=USAF?'' V"! =WB%42%&'#53675,3'4%'./0123,3'8%59%:-';=B8=G?'' X"! Y-5-6-,Z-2-9'#53675,3'4%'./0123,3'8%59%:-';YE8=G?'' ["! Y)5M%2WE6-&M%2'\-M&%,2%5'#53675,3'4%'C5%+,'8%59%:-';YE\#8?'' ]"! YJ*%6'=*%5R-M-'./0123,3'4%'#53675,3'8%59%:-';YCP#8?'' ^"! E*M3*'_39235T'4%'YJ4%*2-N-'.21M235353MT'#53675,3'4%'./0123,3'8%59%:-''!`"! E*633&'\%9&)5J'=N-+,'#53675,3'8%59%:-';O\=8?''!!"! U3/*39'>%9*I2IR-M-'4%'>3K5-a3&M-:'813/%*%'#53675,3'8%59%:-';U#(P#U?''!H"! UI*$Jb/1M'./0123,3'4%'#53675,3'8%59%:-''!Q"! 8%59%:-'F3aI53&1435';#GWY='=N-+,'4%'c2b,%'8%59%:-'4%'8I2%9J2%5'D-/I2IR-'4%'D-/I&%9*I2IR-'#GWY='8%59%:-'?'!V"! AB>C'Y#S'#53675,3'8%59%:-';Y#S?''!X"! 8-95IW=2%9&5IW8%93*-9'\-M&%,2%5'#53675,3'4%'./0123,3'8%59%:-';AB>CW8=8\?''!["! AB>C'W'SOY8'S%&5I2'#53675,3'8%59%:-';S#F?''!]"! AB>C'W'>\U'8IL%22%,%'4%'\-,J23M/I*'8%59%:-';8AB\O8?''!^"! (3fT2T'e%45%'4%'>3M35T,'./0123,3'4%'#53675,3'8%59%:-';(>8W8#>S.8?' '

60 4/&/$"$*(56&*7"8(9"+"3":7*+(!"#$%&'&()*+(,-(./+-/#0&1/(2/3/+0((!"#$"%"&'()(*+(,!"#$#%&$'#"()"*)+,%-$')"!"#$"%"&'(%+(,!").,-'/0.$)-'"1$2*$#'+#$3""!"#$"%"&-%$.#(+(,&!"4#5#6,"()"721+8'+#",%9,$+,.,"" "!! :;<=C"D$,-D"7)D52+2E,+)$,5")?,5,+')4,"()"05)'+," D8$8'+#$35"D8$8+8%+#$35?#")7D)5"$2+"265#6#*)+',%-$B"!! <A$D,6)F5,5",+D"9,+,'"()"#$#%&$'#"1#$D3"2+#$#D":;<=" <)D521#$DF?3$B""

61 !"#"$%$&'$(#&)%*'+%,%-%.)&,'!!"#"$%&%'%#&()"*+),"-.&/01*1),0&2)34)",.&5!(/26&! 70)809:0)&%'%#&;*<%):%=%&>0:%*1),0&2)34)",.&57;>?26&

62 !"#$%&'#(%)*+"+,#-./0#&1#2#-!!"#"$%&'()(*"&+,&-,.)/#/0"&!(.()#1213& 45)"+,67"8,#,6(6(71&9"6":"$;"#".&+,&<,)"#".="#".& B"#"$7,#&+,&8,.)/#/0".&(6(:C6$(&*,8.")#"2"%&&! D.6"&$E#."*,8&F(+GHG%&&! ":B"6#"2"&+,&,8."#,:"$%&&! I"6":"$;"#".&+,&*,)"#".="#".&.E#8E6E&"#,&&!,./)/$".&.(8.1&+,&J;(6"#,:$,&!!"#"$%&'()(*"&+,&-,.)/#/0"&!(.()#121&8(6(K)?()&+,6"#,)& "#.&E=&E)"+,67"8,&(6(71)?(&

63 !"#$%&'&(#)'*&%+&',)% y m 2!! *-',-./%0&1!'&#23&'%&'45-%-6/#/*%78%90:*-%*-',-./% 5$;-(%-;-'</=/%&'&(#)'*&%78%2>520&*&%*-',-./% 1/>!*&0.-*-%78%"!,2%*$?-;"/=0/6/%&'&(#)'*&%78%2>520&*&%*-',-./% *!0-,$0-'%1/>!0!</%1/>!#-,;!0!</%&'45-%*-',-./% "-+'-*%&'&(#)'*&%*-',-./% =$'-,0/%-6/#/*%*-',-./! "#$%&'($)!*&!+#,-($+.!)(-#$-('.! "/+/,0($&!

64 konsept

65 !"#"$%&%'(&)*+%'(,%-&!!"#$%&'"()$%*! +(,-.(%,&/)0#-$(%)**! 12304%5,0*6#7%)8**

66 @0.6.A%BCDDEF%!! +I*I,6)*)%Q1%Z7*1:61*1%:W'167(%:)X),%Z8:I%1>7G,%/1*G[()%-*8J*),6)*9%Q1% (I*/6)*9%BS.*1(67%\>7G,%N1*(1O7]%43C4%:969'0)%CE33%();69,L9:)%^^U_`3% )0),</))K67(%`4%H)*(69%1>7G,F%% "!"#$%&'%(!)*$*+,*-).+&*!/0+0,01,#+%-2#!3#4%,#-!/#&0530! 35/,#&#,#+%-)#!6789!:54,0&)#!*-!;<=*-.,.+!/0+0&,#+!! #+#'%-)#!'#3%,&%1>+?!%

67 !"#$%&'($)*+,&-.)/(($+0-.$-1+)234536)!!"#$%&'()'&#*+,-.-# /01# 234)56#7')'6#"89&8:'# ;',+98%<'#*+,-.-#!B)%B9#CD)89'#"BEB9)BFB#

68 !"#$%! &'(%)*%+,-./012%12%1'03'4,%15(5+%! 6(278(+2%*9:842(9;'<:,4'(,=%3'4,(4'(,%! #':0/:'0<%! 64<.2C9%D+'(:'E4'(=%42?42(F%%! G5( :H%.I0'J+=%-<(2<'K,=%/(320,E2-./0%A'%.2C9=% L,E+'<%A'%1'-<':4'(% 34

69 35

70

71 J2O;4,/,)D-,+4H) *5,<=5/,) J30B.510A.)',3,20)#<?054070)!5P3)D-,+4H)*5TU.) (08,50)!5P3)J2O;4,/,4,5H))!"#$%&'#(%) *+,-./ ) (%C"DE*&C) '*"*R#) ) 9.:;34,5) *5,<=5/,)9.5+.:4.50) J4;14,5,5,1H)0<? )!30B.510A.)',3,20)) #<?054070)K0:/.A4.50) 63)+;4;N+,F)) '#3.5L0) S05+.A4.5) J4;14,5,5,1H)0<? )

72 )N,N,&NG2(R',5'4Q,7(!!! Türkiye de Teknoparklar

73 Türkiye de Teknoparklar!!"#$%&'()*+&#,$%&'(-(./#0%-/12+3%#45-6%7/8#,9'&*+*:;*# JE%+%8#! FK:A#L**-/M%N%##! "<T!OO:;%'#L*E-*#U%+7('%-#! VJ+J?J-%'#U+(.%#7*MS7SW#M*&-*1S&#ROOO#! $*3*3-*'*'#U+(.%#X*MS7SW#QIOR!O#! QIT!#Y/-M*+#ZX[:;*'#L*E-*#>\+*C*?#! "F#BA-A]&*#Y%+&%E/#!

74 4691 sayılı Teknoloji Geli!tirme Bölgeleri Yasası!"#$$%"&'(')*+"&,-,-(,./" "! "#$%&'!%#!(#)*#'+#,!! 6-!7/"8/-9:)/(1"1;1)"-#+&,!%#,-&)&!./012#3!! F/=):=/)>"31-=/>(/-1"1;1)";+('3+)"0'04#.&'!5#,)67#+! &8&7!) !*#$%&'+#,!

75 ! ""#!! $%%&'()*+,%)!$-&-.-!!!! /(&(0(12(.(3!45!6)%4*+,%)! 7.*8%&1-!!! "53)%35)B!"53)%.%C(! D*E&F12F.*&F!G5&)5H(!!! $I15.5&J! K*4-)1*!K*)*,(! 6<"!>!"5.53%1I)(3*+,%)! "I35L2(!M&I).5&(! K*H.F3!"53)%.%C(.5&(!! G*)F01*).*&N!OPQI1! #&B*3.*&F!!! DP)5L2(!R(&35B! #G"M!"53)%35)B!! SUV:9:!W!! G:A:"V:9:!XYZ[\]!! /S^SRS9<SVS$! SR?S^VS`S!! SR?S^VS`S! SR?S^VS$V:^S!!! S.b(.(!$*1-! $-&-1.*&F!!!!! #K?.5&! K*)*,(2(.5&!!! ;.-+*.!45! -.-+.*&*&*+F!S0c(&.(H(!,*dF.*)!$-&-.-0.*&!! ":$A#V#eS!SR?S^VS`S!f!!!!

76 G!R!"!MC!L!K!"#$%:%,*#%%,*,;%!"#$%&%'!()*+%#*',*-% #./ % %% <8=9>9%%

77 1513!cra Kurulu

78 ÜN!VERS!TE-SANAY!!"B!RL!#! (Ocak 2014 itibariyle)! 2002 den bugüne 975 ortak Ar-Ge projesi! 2002 den bugüne 552 farklı akademisyen ile 1768 sözle!me! 2002 den bugüne 44 farklı Bölüm/Enstitü ile i!birli"i! 2013 yılı sonu itibariyle 97 yeni projede i!birli"i, 2014 te ba!layan 5 yeni proje! Ayrıca, 50 Santez projesi TTO FAAL!YETLER! (Ocak 2014 itibariyle)!! 44 PCT Ba!vurusu, 29 Türkiye, 18 ABD, 16 EPO, 5 EAPO, 11 JAPONYA ve 4 Faydalı Model ba!vurusu 17 TR Patent, 5 ABD Patent, 2 Avrasya Patent, 2 EPO Patent, 3 Japonya Patent, 1 Rusya Patent, 1 Kanada Patent, 1 Gürcistan Patent, 1 Ukrayna Patent ve 3 Faydalı Model

79 ÖNCEL!KL! SEKTÖRLER 012#3)+ '()/*#*4"#(."+ 01DE/%1+ 01/16"+ :#(."+'()/*#*4"+ =>'?'(#()*%+!!"#"$"%&'(#()*%+!,#()-.*/")+! 012#3)+'()/*#*4"#(."+5!"6*-()/*#*4"&7(8")1#+ -()/*#*4"#(.9+! :#(."+71#;(%(+! '1<1.3%+!"#$%$&#$'()(&'*+,-+$.(/' 0%-&%-,'

80 ULUSLARARASI #$B#RL#KLER#!!!!!! BSN Anatolia - Enterprise Europe Network Uluslararası Rekabeti Geli!tirme Projesi URGE (TSSK) Teknopark ve benzeri yapılarla i!birli"i (Sophia Antipolis, Digital City..vb) Projeler Ofisi AB projesi yazma yürütme deste!i FP 6, FP7, CIP ve Leonardo Projeleri AB "#birlikleri Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan, Pakistan, Ukrayna, Suudi Arabistani Libya, Tunus Teknopark Kurulması

81 ODTÜ Teknokent!"RKETLER" (Ocak 2014 itibariyle)!!!!!!!!!""!"#$%&'(!)*+,-./0!1/23/45!#3%!.&1/!6789!8&%0:%&0'-'&!%;$;3.;<! 7&G/>!H.&0!?$:I&!J/K545!%&'""& (!""&R%$#A450/#!>E3%#K&'! ($$"!S#3K:0!T!UF$/V/'! $"!J/0'&2!?$:I&4#! TTO FAAL"YETLER" (Ocak 2014 itibariyle)!! S:.&3!L/PG;$;4;!! [;4K/!?/'&0'(!*!Q/0/./!?/'&0'(!*!BE$V#4'/0!?/'&0'(!!*!\%$/K0/!?/'&0'!G&!!!Z/K./35! S:.&3!

82 !"RKETLER"M"Z!"!#"$%$%$#&' ()*+',+"+)"+%'!

83 ODTÜ TEKNOKENT KENTSEL TASARIM @F6GD#=#>1H#?'! >!"1"""#/!#2'.'*3#'*'4#!"!"#$%&'($)*+#,-.*'/#!0"1"""#/!# 2'.'*3#'*'4## 56'/'/*'4/37#'*,)'.38#

84 YEN!!" MERKEZ! Eski#ehir yolu üzeri ODTÜ MET ALANINDA!!!"#$%&$#&'&()*+,-(./0),$ 1+*&'&,*&/-$$! 2.34'4*$5&'-678*&$%&$*)9-'$ :&(,)');-'&8$.'.,4,<.$=..'-0&:$ $ CDGBBB$*A$:)H'.*$(.H.'4$.'.,$! #&**?3$ABCDE:&$=..'-0&:&$ 5&F-'*&/-$$

85

86 TÜRK!YE N!N B!R NUMARALI TEKNOKENT!!"#"$%&'()(*"&+,&-,.)/#/0"&!(.()#121&3,45/4$()6&7)8,.6&9(#1:$(61&& ;<==&+,&;<=;&+,4"#,4"),&>?4,&&

87 !"#

88 Neden Üniversite ile!#birli$i?! Rekabet: küresel!ar-ge inovasyon! Marka: küresel 3 8

89 !#birli$i Yöntemleri! Formal-informal birliktelikler! Arayüzler! Stratejik ortaklıklar: ortak hedefler 3 9

90 !#birli$i Olanakları! H2020!Smart cities!energy efficiency! Internet of things! Ortak merkezler-sertifikasyon, standartlar! Ortak sertifika programları 4 0

91 4 1

Türkiye deki ilk kampüs üniversitesi Her yıl Üniversite Giriş Sınavları'nagiren en yüksek puanlı 1000öğrencinin 1/3'ünden fazlası ODTÜ'yü tercih

Türkiye deki ilk kampüs üniversitesi Her yıl Üniversite Giriş Sınavları'nagiren en yüksek puanlı 1000öğrencinin 1/3'ünden fazlası ODTÜ'yü tercih Türkiye deki ilk kampüs üniversitesi Her yıl Üniversite Giriş Sınavları'nagiren en yüksek puanlı 1000öğrencinin 1/3'ünden fazlası ODTÜ'yü tercih etmektedir. Talep çok yüksek olduğundan, pek çok bölüm,

Detaylı

ÖZETLE ODTÜ %30 su rekabetçi araştırma fonlarından en büyük döner sermaye geliri

ÖZETLE ODTÜ %30 su rekabetçi araştırma fonlarından en büyük döner sermaye geliri ÖZETLE ODTÜ Toplam bütçenin %30 su rekabetçi araştırma fonlarından Tıp hariç en büyük döner sermaye geliri: yıllık ~25 milyon AB ve TUBİTAK fonlarından en fazla destek alan üniversite Herhangi bir zamanda

Detaylı

Teknopark teknokent, bilim parkı, araştırma parkı, bilim şehri

Teknopark teknokent, bilim parkı, araştırma parkı, bilim şehri Uygulama-Odaklı Araştırma Üniversite Sanayi İşbirliği Ürün Odaklı AR-GE Ticari Ürün Uygulamaları Üniversite Akademisyenler Öğrenciler Mezunlar Araştırma Merkezleri Laboratuarlar Teknopark teknokent, bilim

Detaylı

Her şey bağlamında anlam kazanır...

Her şey bağlamında anlam kazanır... ODTÜ Teknokent Ve Avrupa İşletmeler Ağı USİMP KONGRESİ-2012 Her şey bağlamında anlam kazanır... ODTU TEKNOKENT Kümeleşme, Platformlar, sinerji Uygulama-Odaklı Araştırma Üniversite Sanayi İşbirliği Ürün

Detaylı

H2020 Açılış Etkinliği TÜRKİYE ve AVRUPA: Araştırma ve Yenilik ile Birlikte Daha Güçlü. TÜBİTAK Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkan

H2020 Açılış Etkinliği TÜRKİYE ve AVRUPA: Araştırma ve Yenilik ile Birlikte Daha Güçlü. TÜBİTAK Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkan H2020 Açılış Etkinliği TÜRKİYE ve AVRUPA: Araştırma ve Yenilik ile Birlikte Daha Güçlü TÜBİTAK Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkan Orta Gelir Tuzağı Yenilik Ekonomileri * Bilgi yoğun teknolojiye odaklanma

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türkiye nin ilk kampüs üniversitesi 23.000 i aşkın öğrenci 16.500 lisans, 4.100 master ve 2.400 doktora 68 farklı ülkeden 1.400 ü aşkın uluslararası öğrenci 2.500 akademik

Detaylı

Türkiye de ArGe. AHMET HAMDİ ATALAY İstanbul Mayıs 2014 8 Mayıs 2014, ISTANBUL Netaş İcra Kurulu Üyesi

Türkiye de ArGe. AHMET HAMDİ ATALAY İstanbul Mayıs 2014 8 Mayıs 2014, ISTANBUL Netaş İcra Kurulu Üyesi Türkiye de ArGe AHMET HAMDİ ATALAY İstanbul Mayıs 2014 8 Mayıs 2014, ISTANBUL Netaş İcra Kurulu Üyesi Teknolojiler Evrimi Dünya Ekonomik Güç Merkezi Kayması Kaynak: Strategy, scenarios, and the global

Detaylı

Sanayinin Araştırma-Teknoloji Geliştirme Yenileşim (ATGY) Süreçlerinde Üniversitelerin Rolü. Hasan Mandal 2 Haziran 2011

Sanayinin Araştırma-Teknoloji Geliştirme Yenileşim (ATGY) Süreçlerinde Üniversitelerin Rolü. Hasan Mandal 2 Haziran 2011 Sanayinin Araştırma-Teknoloji Geliştirme Yenileşim (ATGY) Süreçlerinde Üniversitelerin Rolü Hasan Mandal 2 Haziran 2011 1 SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN REKABET EVRİMİ 1960 lar ÜRETİM üstünlüğü ile rekabet 1970

Detaylı

Atılım Üniversitesi Araştırma, Geliştirme, Danışmanlık ve Teknoloji Transfer Ofisi ARGEDA-TTO. 16 Mayıs 2014 Cuma. Dr.Alper Ünler

Atılım Üniversitesi Araştırma, Geliştirme, Danışmanlık ve Teknoloji Transfer Ofisi ARGEDA-TTO. 16 Mayıs 2014 Cuma. Dr.Alper Ünler Atılım Üniversitesi Araştırma, Geliştirme, Danışmanlık ve Teknoloji Transfer Ofisi ARGEDA-TTO 16 Mayıs 2014 Cuma Dr.Alper Ünler VİZONTELE 16.05.2014 Dr.Aiper Ünler 2 SUNUM PLANI İnovasyon, teknoloji transferi

Detaylı

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ MAYIS KASIM AYI E-BÜLTENİ

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ MAYIS KASIM AYI E-BÜLTENİ ZİRVE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ MAYIS KASIM AYI E-BÜLTENİ Bire Bir Görüşmeler Zirve Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bugüne kadar 28 araştırmacı ve akademisyen ile yüzyüze proje fikirleri,

Detaylı

2023 e Doğru AB Vizyonu ve KOBİ ler Mustafa İhsan KIZILTAŞ Genel Müdür

2023 e Doğru AB Vizyonu ve KOBİ ler Mustafa İhsan KIZILTAŞ Genel Müdür 2023 e Doğru AB Vizyonu ve KOBİ ler Mustafa İhsan KIZILTAŞ Genel Müdür GİRİŞ Ülkelerin rekabetçiliğini, endüstrisinin rekabetçiliği belirlemektedir Endüstri ise rekabetçiliğini yenilikçi (inovatif) olabildiği

Detaylı

Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Yönetim Kurulu Başkanı

Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Yönetim Kurulu Başkanı Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Yönetim Kurulu Başkanı Kısaca Konya Sanayisi Konya, tarımın yanı sıra, sanayicilik kültürü nün oluştuğu, Türkiye nin toplam sanayi üretiminin yüzde 4 ünü gerçekleştiren, İhracatının

Detaylı

Ar-Ge Merkezi Performans Göstergeleri

Ar-Ge Merkezi Performans Göstergeleri 2016 Ar-Ge Merkezi Performans Arçelik in Yerelden Globale Yolculuğu GLOBAL PAZARLARDA MARKALI BÜYÜME 2010lar 2000ler 2000: EFQM 1990lar 1991: Ar-Ge 1997: Lisanslı 1960-80 1955 Kuruluş Türkiye nin ilk Beyaz

Detaylı

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite. İKÜ Rektörlük,

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite. İKÜ Rektörlük, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite İKÜ Rektörlük, 029.09.2017 Girişimci üniversitenin kilit özellikleri : (Robertson, 2008) Tüm üniversite aktörlerinin (akademisyenler / teknik kadrolar / öğrenciler) girişimci

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) SANAYİ İÇİN DESTEK HİZMETLERİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) SANAYİ İÇİN DESTEK HİZMETLERİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) SANAYİ İÇİN DESTEK HİZMETLERİ www.bto.odtu.edu.tr www.odtuteknokent.com.tr ODTÜ-BTO NUN AMACI NEDİR? ODTÜ-BTO, ÜNİVERSİTEMİZ İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK

Detaylı

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü 28 Aralık 2009 DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KÜRESEL REKABETİN YOLU AR-GE Bilgi toplumunun yolu özel sektörün

Detaylı

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinin Araştırma ve Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkılarının Değerlendirilmesi Paneli

Detaylı

Ege Üniversitesi ve Sanayi İlişkileri

Ege Üniversitesi ve Sanayi İlişkileri Ege Üniversitesi ve Sanayi İlişkileri Ege Üniversitesi; Çağdaş kaliteli eğitim, teorik ve uygulamalı araştırma faaliyetlerinin yanında, sanayi ile üniversiteyi Ar-Ge, inovasyon, bilgi ve teknoloji transferi

Detaylı

Koç Üniversitesi (KÜ) TTO Vizyonu

Koç Üniversitesi (KÜ) TTO Vizyonu Koç Üniversitesi (KÜ) TTO Vizyonu Araştırma temelli, katma değeri yüksek ürünlerle bilgi odaklı kalkınmaya destek ve ülke ekonomisinin daha rekabetçi bir ekonomi olarak dünya çapında yarışmasına katkı

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM-TTO...

EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM-TTO... EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM-TTO... 26 Temmuz 2013 EGE ÜNİVERSİTESİ Tüm gelenekleri, zenginlikleri ve kısıtları ile 58 yıllık bir Devlet Üniversitesi 4. Üniversite 55 bin öğrenci, 3000 öğretim elemanı ile

Detaylı

Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Haklarının Rolü - Türkiye Örneği

Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Haklarının Rolü - Türkiye Örneği UNECE & TPE Çalıştayı Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Haklarının Rolü - Türkiye Örneği Doç. Dr. Yüksel BİRİNCİ TPE Başkan Yrd. 12/03/2009 1/41 İçerik Sınai Mülkiyet Hakları ve TPE Sınai Mülkiyet

Detaylı

1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Ahmet Rıza Balım Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu Kom. Sekreteri Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Değişen

Detaylı

ve Ulusal novasyon Giri imi novasyon Ülkemizde novasyon imi Toplumsal Refah içini Türk Mü avir Mühendisler ve Mimarlar Birli i 9 Nisan 2009 - Ankara

ve Ulusal novasyon Giri imi novasyon Ülkemizde novasyon imi Toplumsal Refah içini Türk Mü avir Mühendisler ve Mimarlar Birli i 9 Nisan 2009 - Ankara Ülkemizde novasyon ve Ulusal novasyon Giri imi imi Toplumsal Refah içini in novasyon Türk Mü avir Mühendisler ve Mimarlar Birli i 9 Nisan 2009 - Ankara Doç. Dr. Cemil Arıkan Sabancı Üniversitesi novasyonun

Detaylı

Teknoloji Transfer Ofisi

Teknoloji Transfer Ofisi Teknoloji Transfer Ofisi 2016-17 Akademik Yılı Uyum Eğitimi TTO Tanıtımı Yrd. Doç. Dr. İlker KÖSE MEDİPOL Üniversitesi İçerik Medipol TTO Tanıtımı GYÜ Endeks Göstergeleri Nelerdir? İlk 50 ye Giren Üniversiteler

Detaylı

Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ

Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ Dünya Bankası tarafından yayınlanan İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) 2017 yılı raporuna göre Belarus, iş yapma kolaylığı açısından 190

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

AVRUPA ĐŞLETMELER AĞI- ĐSTANBUL

AVRUPA ĐŞLETMELER AĞI- ĐSTANBUL Avrupa Đşletmeler Ağı 2010 1 AVRUPA ĐŞLETMELER AĞI- ĐSTANBUL AB Ar-Ge Programları KOBĐ Konferansı 9 Haziran 2010, Odakule Avrupa Komisyonu Đşletmeler ve Sanayi AĐA AVRUPA ĐŞLETMELER AĞI Avrupa Đşletmeler

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı 8. ÜSİMP ULUSAL KONGRESİ 10 Haziran 2015 Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Ekosistemi Üniversite-Sanayi İşbirliğinin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Bilser Dönmez YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 103 YILLIK DENEYİM 30.000+ ÖĞRENCİ 24.000 Lisans 5.600 Y.Lisans 1.600 Doktora Öğrencisi 1.700+ AKADEMİSYEN 10

Detaylı

TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU. Sektörel Gelişmeler

TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU. Sektörel Gelişmeler TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU Sektörel Gelişmeler Türkiye Ekonomisi Büyüme Performansı GSYİH Büyüme Hızı, % 10,0 8,4 8,1 6,9 7,0 4,7 5,0 3,8 4,2 3,2 2,6 0,7 0,9 0,0 5,0 4,7 10,0 7,0 7,7 14,5 15,0

Detaylı

100 YILLIK TARİH EN BAŞARILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ 3 KAMPÜS 1500 DÖNÜM ARAZİ 10 FAKÜLTE 1.600 AKADEMİSYEN 30.000 ÖĞRENCİ

100 YILLIK TARİH EN BAŞARILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ 3 KAMPÜS 1500 DÖNÜM ARAZİ 10 FAKÜLTE 1.600 AKADEMİSYEN 30.000 ÖĞRENCİ 100 YILLIK TARİH EN BAŞARILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ 3 KAMPÜS 1500 DÖNÜM ARAZİ 10 FAKÜLTE 1.600 AKADEMİSYEN 30.000 ÖĞRENCİ TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK İKİNCİ TEKNOPARKI ŞİRKET SAYISI: 120 AR-GE ELEMANI SAYISI: 2000

Detaylı

Teknoloji Transfer Ofisi

Teknoloji Transfer Ofisi Teknoloji Transfer Ofisi Sağlık Bilimlerinde Etkin ve Multidisipliner Bilimsel Proje Hazırlama Eğitim Giriş ve Sunuş 06.03.2015 MEDİPOL Üniversitesi İçerik İMÜ TTO Tanıtımı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite

Detaylı

"Yenileşim ve Gelecek" 9. Kalite Sempozyumu. C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011

Yenileşim ve Gelecek 9. Kalite Sempozyumu. C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011 "Yenileşim ve Gelecek" 9. Kalite Sempozyumu C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011 Küresel Rekabetin Sonucu Apple iphone Globalizasyon ve Glokalizasyon Gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkeler için ürün geliştirmesi

Detaylı

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Özyeğin Üniversitesi Kuruluş : 18 Mayıs 2007 Açılış : 15 Eylül 2008 Kampüs : Çekmeköy, Türkiye nin ilk LEED Sertifikası alan kampüsü 220 bin m2 alana kurulu

Detaylı

ERASMUS + YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI 2015-2016 DÖNEMİ "ORTA ASYA" BÜTÇE KATEGORİSİNE AİT LİSTE

ERASMUS + YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI 2015-2016 DÖNEMİ ORTA ASYA BÜTÇE KATEGORİSİNE AİT LİSTE "ASYA" BÜTÇE KATEGORİSİNE AİT LİSTE Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2015 1 TR01 KA107 021130 Hindistan 30.249,50 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2015 1 TR01 KA107 021130 Nepal 5.044,92 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE DE TEKNOLOJİ TRANSFER OFİS YAPILARI

TÜRKİYE DE TEKNOLOJİ TRANSFER OFİS YAPILARI TÜRKİYE DE TEKNOLOJİ TRANSFER OFİS YAPILARI 1. Üniversite Araştır ve Uygulama Merkezi (41 Adet) 2. Teknopark Yönetici Şirketleri ( 32 Adet) 3. KOSGEB-TEKMER Müdürlükleri (20 Adet) 4. DPT Destekli Araştırma

Detaylı

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - )

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011 öncesi ( - 23. BTYK) 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) ANA HEDEF 2023 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİSİ OLMAK!!! 500 Milyar

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Bu yönergenin amacı, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi nin (KOÜ TTO),

Detaylı

Özyeğin Üniversitesi. Teknoloji Transfer Ofisi

Özyeğin Üniversitesi. Teknoloji Transfer Ofisi Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Özyeğin Üniversitesi Kuruluş : 18 Mayıs 2007 Açılış : 15 Eylül 2008 Kampüs : Çekmeköy, Türkiye nin ilk LEED Sertifikası alan kampüsü 220 bin m2 alana kurulu

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE II. Bölüm KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) BAZI KAVRAMLAR Bir ülke vatandaşlarının bir yıl için ürettikleri toplam mal

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) Mayıs 2013

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) Mayıs 2013 GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) Mayıs 2013 Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve üniversite-sanayi

Detaylı

Sanayi Üniversite Đşbirliği Süreçlerinde Ekosistem Yönetimi Sanayi Üniversite Đşbirliği Faaliyetleri

Sanayi Üniversite Đşbirliği Süreçlerinde Ekosistem Yönetimi Sanayi Üniversite Đşbirliği Faaliyetleri ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ MERKEZLERİ PLATFORMU ÜSİMP 5. ULUSAL KONGRESİ SABANCI ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL 21-2222 HAZİRAN 2012 ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ SÜREÇLERİNDE EKOSİSTEM YÖNETİMİNİN ROLÜ METE MELEKSOY

Detaylı

26-28 Kasım 2014 İstanbul, Türkiye Grand Hyatt TÜRK FRANSIZ İN VASY N F RUMU

26-28 Kasım 2014 İstanbul, Türkiye Grand Hyatt TÜRK FRANSIZ İN VASY N F RUMU 26-28 Kasım 2014 İstanbul, Türkiye Grand Hyatt TÜRK FRANSIZ İN VASY N F RUMU HEDEF ETKİNLİK İÇERİK GÜNDEM KATILIMCILAR Türk-Fransız İnovasyon Forumu, firmalara, inovasyon konusunda yeni teknolojiler ve

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Ahmet Rıza Balım Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu ahmet.balim@tubitak.gov.tr

Detaylı

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ IV. ULUSAL KONGRESİ

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ IV. ULUSAL KONGRESİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ IV. ULUSAL KONGRESİ 2-3 Haziran 2011 Atatürk Kongre Merkezi, İzmir Ege Üniversitesi Ege Bölgesi Sanayi Odası BİLGİ Bilgi Toplumu (knowledge society) Bilgi Ekonomisi (knowledge

Detaylı

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI Doç. Dr. Metin TANOĞLU Makina Mühendisliği Bölümü "İnovasyon ve Ar-Ge nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet

Detaylı

Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi (APGTT) Direktörlüğü

Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi (APGTT) Direktörlüğü Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi (APGTT) Direktörlüğü Vizyonumuz Araştırma temelli, katma değeri yüksek ürünlerle bilgi odaklı kalkınmaya destek ve ülke ekonomisinin daha rekabetçi bir

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ... Semih ERDEN EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı

Detaylı

Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu University-Industry Cooperation Centers Platform of TURKEY. USIMP Ulusal Patent Fuarı

Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu University-Industry Cooperation Centers Platform of TURKEY. USIMP Ulusal Patent Fuarı Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu University-Industry Cooperation Centers Platform of TURKEY USIMP Ulusal Patent Fuarı TEŞEKKÜRLERİMİZLE TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ TEŞEKKÜRLERİMİZLE DESTEKLEYENLER

Detaylı

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Mayıs 2017_Antalya TÜBİTAK - TEYDEB TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji

Detaylı

Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Hakları ve Türk Patent Enstitüsünün Rolü

Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Hakları ve Türk Patent Enstitüsünün Rolü Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Hakları ve Türk Patent Enstitüsünün Rolü Prof. Dr. Habip ASAN TPE Başkanı 9 Mayıs 2013 İçerik Sınai Mülkiyet Hakları İnovasyon, Teknoloji Transferi ve Sınai Mülkiyet

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Destek Sistemimizde Ticarileşme Boyutu Yetersiz %98 nin temel araştırmaya aktarıyoruz; % 2 transfere aktarıyoruz 7,5 Milyar TL (%98) * 131 milyon TL (%2)

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) ARAŞTIRMACILAR İÇİN DESTEK HİZMETLERİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) ARAŞTIRMACILAR İÇİN DESTEK HİZMETLERİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) ARAŞTIRMACILAR İÇİN DESTEK HİZMETLERİ www.bto.odtu.edu.tr www.odtuteknokent.com.tr ODTÜ-BTO NUN AMACI NEDİR? ODTÜ-BTO, SANAYİ İLE ORTAK PROJE

Detaylı

Uluslararası Sıralamalarda Türk Üniversiteleri. Atılım Üniversitesi Deneyimleri M. Hasan Atasoy

Uluslararası Sıralamalarda Türk Üniversiteleri. Atılım Üniversitesi Deneyimleri M. Hasan Atasoy Uluslararası Sıralamalarda Türk Üniversiteleri Atılım Üniversitesi Deneyimleri M. Hasan Atasoy Atılım Üniversitesi - Strateji ve İş Geliştirme Müdürlüğü Aralık 2016 Uluslararası Sıralamaların Gelişimi

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

Girişimci-Yenilikçi-Rekabetçi-Teknolojiye Dayalı Zihinsel Dönüşümde Üniversitelerin Rolü. Hasan Mandal Sabancı Üniversitesi

Girişimci-Yenilikçi-Rekabetçi-Teknolojiye Dayalı Zihinsel Dönüşümde Üniversitelerin Rolü. Hasan Mandal Sabancı Üniversitesi Girişimci-Yenilikçi-Rekabetçi-Teknolojiye Dayalı Zihinsel Dönüşümde Üniversitelerin Rolü Hasan Mandal Sabancı Üniversitesi 1 2023 YILI HEDEFLERİ Kaynak: 23. BTYK ANA HEDEF 2023 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK

Detaylı

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Tıp sürekli ilerliyor sözündeki aslan payı bize göre; Tıbbi Malzeme Alt Sektörüne ait. Nitekim; tıbbi malzemeden yoksun sağlık sektörünün eli

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN BİLİM

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN BİLİM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN BİLİM PROF. DR. AHMET CEVAT ACAR TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BAŞKANI 0 5. 11.2016 A NTALYA Sunum İçeriği TÜBA Türkiye de Bilim ve Eğitim Alanlarında Mevcut Durum Sürdürülebilir

Detaylı

TEKNOVERSİTE YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA!

TEKNOVERSİTE YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA! TEKNOVERSİTE YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA! KOSGEB ile İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) ve İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) arasında Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği protokolü imzalandı Küçük

Detaylı

BVKAE www.bornovavet.gov.tr

BVKAE www.bornovavet.gov.tr Bilgi ekonomilerinin giderek etkin olduğ olduğu günümüzde AB 7 Yenilikç ç ilik Yenilik Indeksi Indeksi ne göre ülkemiz.8 ile en sonda... Yenilik Gö Göstergeleri - Bilgi Ü retilmesi - 8 Inovasyon ve Giriş

Detaylı

9. Dubai Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı (İPS) en yeni projemiz olan Dubai Sustainable City yi duyurmak için mükkemmel ve en doğru ortamdi.

9. Dubai Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı (İPS) en yeni projemiz olan Dubai Sustainable City yi duyurmak için mükkemmel ve en doğru ortamdi. 8,000 m 2 FUAR ALANI 291 KATILIMCI 77 YERLİ KATILIMCI 214 ULUSLARARASI KATILIMCI 37 MEDYA ORTAĞI 7,637 MEDYA ORTAĞI IPS (INTERNATIONAL PROPERTY SHOW) 2013, Dubai Arazi ve İskan Departmanı nın katkılarıyla

Detaylı

Özyeğin Üniversitesi. Teknoloji Transfer Ofisi

Özyeğin Üniversitesi. Teknoloji Transfer Ofisi Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Özyeğin Üniversitesi Kuruluş : 18 Mayıs 2007 Açılış : 15 Eylül 2008 Kampüs : Çekmeköy, Türkiye nin ilk LEED Ser?fikası alan kampüsü 220 bin m2 alana kurulu

Detaylı

HAVELSAN, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı nın bir iştirakidir.

HAVELSAN, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı nın bir iştirakidir. HAVELSAN FAALİYET ALANLARI Eğitim, Simülasyon, Test ve Değerlendirme Bilişim ve Güvenlik Sistemleri Komuta Kontrol Mühendislik Çözümleri TESİD YENİLİKÇİLİK YARATICILIK ÖDÜLLERİ 2012/ GVDS İLE YENİLİKÇİLİĞİN

Detaylı

Türk Sanayii için Ufuk 2020. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V.

Türk Sanayii için Ufuk 2020. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V. Türk Sanayii için Ufuk 2020 Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V. 6 Mayıs 2015 2023 Yılı Ulusal Hedeflerimiz Ar-Ge Harcamaları / GSYİH Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri Özel Sektör Ar-Ge Harcamaları

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı Desteklerdeki Ticarileştirme Oranı Arttı 2010 yılından itibaren Ar-Ge desteklerindeki ticarileştirme oranı % 2

Detaylı

ARÇELİK ORACLE PRIMAVERA UYGULAMASI

ARÇELİK ORACLE PRIMAVERA UYGULAMASI ARÇELİK ORACLE PRIMAVERA UYGULAMASI Melda POLAT 1 Kasım 2011 Akış Arçelik Ar-Ge Proje Yönetimi Primavera Uygulaması 2 Arçelik A.Ş. 1955 den bugüne yarım asırdan fazla tecrübe Ev yaşamına yönelik dayanıklı

Detaylı

Webometrics Sıralaması Türk Üniversiteleri

Webometrics Sıralaması Türk Üniversiteleri DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİ Webometrics Sıralaması- 2009 435 Middle East Technical University 330 817 300 354 510 Bogazici University 1,597 281 543 931 630 Bilkent University 559 1,182 409

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ 2013 YILI PERFORMANS ENDEKSİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ 2013 YILI PERFORMANS ENDEKSİ Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ 2013 YILI PERFORMANS ENDEKSİ KASIM 2014 İÇİNDEKİLER Mevcut Durum Performans Endeks

Detaylı

PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / İLK 9 AY

PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / İLK 9 AY PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / İLK 9 AY 1 YÖNETİCİ ÖZETİ: Türkiye, plastik makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

HT-TTM (Hacettepe Teknokent Teknoloji

HT-TTM (Hacettepe Teknokent Teknoloji HT-TTM (Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi) Tanıtımı Dr. Olcay Özçakır 16.12.2014 HT-TTM: Yapılanma Kuruluş : 2008 Temmuz (Hacettepe Teknokent A.Ş. nin bir alt birimi) Şirketleşme (A.Ş.) :

Detaylı

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Makina Mühendisi Hasan ACÜL Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK), 13 Kasım 2008 tarihinde yayınladığı 2007 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

Detaylı

İVEDİK OSB. Misyon-Vizyon

İVEDİK OSB. Misyon-Vizyon İVEDİK OSB Misyon-Vizyon Ankara nın ve üyelerinin; ulusal ve uluslararası ticaretten daha fazla pay alan, rekabet gücüne ulaşmış siyasi ve ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda kullanabilen, varlık

Detaylı

Üniversite Sanayi İşbirliği Sürecinde Son Gelişmeler (Güçlükler, Fırsatlar) Hasan Mandal

Üniversite Sanayi İşbirliği Sürecinde Son Gelişmeler (Güçlükler, Fırsatlar) Hasan Mandal Üniversite Sanayi İşbirliği Sürecinde Son Gelişmeler (Güçlükler, Fırsatlar) Hasan Mandal KÜRESEL SORUNLAR Gıda Temiz Su Sağlık Güvenlik Temiz Enerji Çevre Demografik Değişimler Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi

Detaylı

Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri. Mahmut Kiper TTGV, Başuzman

Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri. Mahmut Kiper TTGV, Başuzman Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri Mahmut Kiper TTGV, Başuzman Misyonlar: Üniversite: bilimsel ilerlemenin temel üreticileri Sanayi : yeni teknolojilerin ve buna bağlı

Detaylı

Küresel Rekabetin ARGE ve İnovasyon Boyutu

Küresel Rekabetin ARGE ve İnovasyon Boyutu Küresel Rekabetin ARGE ve İnovasyon Boyutu Dr.Mesud ÜNAL 03 Ekim 2016 1/24 Sunum Planı Küresel Rekabette ARGE ve İnovasyonun Önemi Küresel Rekabetin ARGE Boyutu ve İnovasyon Boyutu Küresel Rekabet sürecinde

Detaylı

ÜSİMP VE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ 9 M A Y I S 2 0 1 3 V I. U L U S A L K O N G R E S İ

ÜSİMP VE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ 9 M A Y I S 2 0 1 3 V I. U L U S A L K O N G R E S İ ÜSİMP VE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ 9 M A Y I S 2 0 1 3 V I. U L U S A L K O N G R E S İ D Ü Z C E Ü N İ V E R S İ T E S İ ÜSİMP KİMDİR? Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu Kuruluş: Haziran

Detaylı

TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ

TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ Savaş M. ÖZAYDEMİR ESO Yönetim Kurulu Başkanı 18 Mayıs 2015 ESOGÜ Türkiye nin Mevcut Durumu ve 2023 Hedefleri! İhracatımız artıyor, ancak yüksek teknolojili

Detaylı

ETTOM e-bülten SAYI 1

ETTOM e-bülten SAYI 1 ETTOM e-bülten SAYI 1 TEKNOLOJİ TRANSFERİ NEDİR? Teknoloji Transferi; kamu, özel sektör, araştırma ve eğitim kuruluşları, sivil toplum örgütleri gibi paydaşlar arasında bilgi, deneyim ve teçhizat akışı

Detaylı

TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK

TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK Shaping Cotton s Future COTTON USA CONFERENCE TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK CEM NEGRİN TGSD BAŞKANI TÜRK EKONOMİSİ GÖSTERGELER 2012 2013 2014 TAHMİNLERİ EKONOMİK BÜYÜME % 2,1 4,0 4,0 MİLLİ GELİR MİLYAR

Detaylı

TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Üniversite Odaklı Ar-Ge ve Yenilik Programları

TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Üniversite Odaklı Ar-Ge ve Yenilik Programları TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Üniversite Odaklı Ar-Ge ve Yenilik Programları Yasemin ASLAN TÜBİTAK - Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanı 2023 Yılı Ulusal Hedeflerimiz

Detaylı

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 VİZYON BELGESİ(TASLAK) ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 (03-05 Aralık 2015, İstanbul) BÖLÜM 1 Nükleer Güç Programı (NGP) Geliştirilmesinde Önemli Ulusal Politika Adımları Temel

Detaylı

TÜBİTAK 1000 Mersin Üniversitesi Araştırma Proje Potansiyelinin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliği. 11 Aralık 2014

TÜBİTAK 1000 Mersin Üniversitesi Araştırma Proje Potansiyelinin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliği. 11 Aralık 2014 TÜBİTAK 1000 Mersin Üniversitesi Araştırma Proje Potansiyelinin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliği 11 Aralık 2014 TÜBİTAK 1000 Üniversitelerin ARDEB (Araştırma Destek Programları Başkanlığı) Tarafından

Detaylı

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ: KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO PROF. DR BAYRAM SADE YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ: KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO PROF. DR BAYRAM SADE YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ: KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO PROF. DR BAYRAM SADE YÖNETİM KURULU BAŞKANI DÜZCE-9 MAYIS 2013 KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TTO BİLGİLENDİRME SUNUMU ANKARA, 2017 Giriş Teknoloji transferi, fikir ve tekniklerin bir yerde geliştirilip, geliştirildiği yerde veya başka bir yerde uygulamaya

Detaylı

www.novusens.com 2012, Novusens

www.novusens.com 2012, Novusens www.novusens.com İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ Vizyon... Ulusal ve uluslararası paydaşları ile sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katma değer yaratacak

Detaylı

TÜBİTAK. Sistemi. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK. 27 Aralık 2011

TÜBİTAK. Sistemi. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK. 27 Aralık 2011 Bilim ve Teknoloji Yüksek k Kurulu 23. Toplantısı Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Sistemi Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkanı 27 Aralık 2011 Ulusal Hedeflerimiz Ulusal hedeflere ulaşabilmek için güçlü bir

Detaylı

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 Ağustos PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

STARTUPBOOTCAMP İSTANBUL DEMO DAY 1-12 ARALIK 2015

STARTUPBOOTCAMP İSTANBUL DEMO DAY 1-12 ARALIK 2015 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARALIK SAYI 4 KOSGEB SEMİNERİ İNOVASYON HAFTASI STARTUPBOOTCAMP İSTANBUL DEMO DAY 1-12 ARALIK 2015 3-4-5 ARALIK 2015 9 ARALIK 2015 KOSGEB G r ş mc l k ve FSMH Destekler Sem 01.12.2015

Detaylı

Entelektüel Varlık Yönetimi

Entelektüel Varlık Yönetimi Entelektüel Varlık Yönetimi USĐMP 5. Ulusal Kongresi Sabancı Üniversitesi Đstanbul 21-22 Haziran 2012 Samir Deliormanlı Yönetim Kurulu Üyesi Licensing Executives Society (LES) - Türkiye LESI (Licensing

Detaylı

TEKMER. KOSGEB, Üniversite ve Sanayi işbirliğinde Üçlü Sarmal Yapı (Triple Helix) TEKMER. Üniversite KOSGEB. Protokol

TEKMER. KOSGEB, Üniversite ve Sanayi işbirliğinde Üçlü Sarmal Yapı (Triple Helix) TEKMER. Üniversite KOSGEB. Protokol TEKMER Nedir? TEKMER ler, KOSGEB Üniversite Kurum/Kuruluşlar (Sanayi ve Ticaret Odası/Sanayi Odası/Ticaret Odası, Teknokent/ Teknopark/Araştırma Kurumları vb.) arasında işbirliği protokolü imzalanarak

Detaylı

KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO

KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO (1513 TTO Başvuru Deneyimleri Paylaşımı Çalıştayı- Ankara Sanayi Odası-26 Temmuz 2013) PROF. DR BAYRAM SADE YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELÇUK TTO (2006) ; Teknoloji transferi, girişimciliği

Detaylı

PROJE TABANLI ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMI

PROJE TABANLI ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMI PROJE TABANLI ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMI Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşması odaklı süreçlerinde, Niteliğin arttırılmasına yönelik hedefler doğrultusunda

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

Ü S İ. Prof. Dr. Hülya İLBİ Ege Üniversitesi

Ü S İ. Prof. Dr. Hülya İLBİ Ege Üniversitesi Ü S İ Prof. Dr. Hülya İLBİ Ege Üniversitesi 60 lar ÜRETİM ÜSTÜNLÜĞÜ 70 ler MALİYET ÜSTÜNLÜĞÜ 80 ler KALİTE ÜSTÜNLÜĞÜ 90 lar HIZ ÜSTÜNLÜĞÜ 2000 ler BİLGİ ÜSTÜNLÜĞÜ İNOVASYON (YENİLİKÇİLİK) Sanayi Üniversite

Detaylı