BÖLÜM I I. GR I.1. YAKIT EKONOMSNN GEREKLL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM I I. GR I.1. YAKIT EKONOMSNN GEREKLL"

Transkript

1 BÖLÜM I I. GR I.1. YAKIT EKONOMSNN GEREKLL nsanl n var oluundan buyana enerji insanlar için bir gereksinim olmutur. lk balarda enerjinin ekli önemli olmasa da daha sonralar insanlar enerjiyi amaçlarna yönlendirmeye balamlardr. nsan nüfusunun da büyük bir hzla artmas baz enerji kaynaklarnn daha hzl tükenmesine yol açmtr. Bu enerji gereksiniminin karlanmasnda petrol ve türevleri ilk srada gelmektedir. Özellikle ulam ve tamaclkta kullanm, petrol kökenli yaktlarn önemini daha da çok artrmaktadr. Dünya üzerinde bulunan birçok tat, petrol kökenli yaktlar kullanmaktadr ylnda dünya genelindeki içten yanmal motorlar ile tahrik edilen tatlarn says yaklak 770 milyon civarndadr ve bu tatlarn üçte ikisinden fazlas OECD ülkelerinde bulunmaktadr. OECD ülkelerinde 2010 ylna kadar tat saysnda yllk %1.7 civarnda bir art beklenmektedir (0ekil I.2.a). Tat saysndaki asl büyük art ise Pasifik, Latin Amerika, Ortado u ve Güney Asya da yer alan gelimekte olan ülkelerde beklenmektedir. Sözü geçen ülkelerde toplam karayolu tat saysnn 2010 ylnda 450 milyona ulamas söz konusu olabilir. Ancak burada vurgulanmas gereken husus bu ülkelerde yaygn olarak kullanlmakta olan iki ve üç tekerlekli tatlarn 1995 ylnda 75 milyon olan toplam saysnn 2010 ylnda 160 milyona ulama olasl dr ylnda karayolu tamacl nda tüketilen yakt miktar yaklak 1300 milyon ton ve tüm tamaclk sektöründe tüketilen yakt ise 1700 milyon ton olmutur. Tüm tamaclkta tüketilen yakt miktar dünya petrol üretiminin yaklak % 50 sini oluturmaktadr ve 2010 yllar arsnda tat saysndaki arta paralel olarak gelimekte olan ülkelerde tamaclkta kullanlan yakt miktar % 80, OECD ülkelerinde ise %20 30 arasnda artacaktr de ABD de bir binek tatnn 100 km mesafede tüketti i yakt miktar 20 litre civarnda iken, petrol krizi sonras meydana gelen gelimeler ile 20 yl sonra (1990) 10lt/100 km ye ulamtr. 1

2 Benzer ekilde Avrupa ülkelerindeki binek tat bana ortalama tüketim ayn dönemde 12 litreden 8lt/100 km ye dümütür. ekil I.1. Almanya da üretilen tatlarn 90 km/saat, 120 km/saat sabit hzlarda ve Avrupa ehir içi çevriminin ortalamas (ECE 1/3 Mix) olarak, yllar arasndaki ortalama yakt tüketim de iimi ve gelece e yönelik tahmini beklenti. [1] 1992 ylnda Birlemi Milletlerin çevre sorunlar ile ilgili Rio de Janerio da düzenledi i konferansta Federal Alman hükümeti Almanya daki insan kaynakl CO 2 emisyonunu 2005 ylnda 1995 ylnda eriilen miktardan %25 daha az gerçeklemesi için taahhütte bulundu. Hükümetin bu taahhüdünü yerine getirebilmesi için Alman otomotiv sanayi, tat ve yakt tüketiminin bu süre içinde %25 düürülmesi yönünde ortak bildirge yaynlad (0ekil I.1) ylnda Avrupa genelinde atmosfere salnan toplam kirletici gaz emisyonlar içinde karayolu tamacl nn pay CO %66,3, NOx %51,3, HC % 34, Partikül % 41, CO 2 %19,1 (binek tatlardan kaynaklanan % 12) olmutur. Almanya da karayolu tamacl ile atmosfere salnan CO 2 emisyonunun 2005 ylnda 1990 ylndakine göre % 25 daha az gerçeklemesi için, tat üreticilerinin çok büyük ilerlemeler kaydetmesi gerekmektedir. Öte yandan baz aratrmalarda, insan kaynakl küresel CO 2 emisyonunun sadece %10 unun karayolu tamacl ndan kaynakland ve tat trafi inin toplam atmosfer snmasna katksnn abartlmakta oldu u belirtilmektedir. 2

3 1997 ylnda Leipzig de düzenlenen Automobil International fuarnda açklanan ve Pragnos Enstitüsü tarafndan yaplan bir çalmaya göre, Alman hükümetinin hedefledi i, 1990 ylndan 2010 ylna kadar CO 2 emisyonunu % 25 düürmenin gerçekçi olmayaca dr. Enstitünün yaynlad rapora göre 2020 ylna kadar karayolu tamacl ndan kaynaklanan CO 2 emisyonunda düü olmayaca söylemektedir. Bunun nedeni olarak da ticari tamaclktaki artn motor teknolojisindeki gelimelerle sa lanacak özgül yakt tüketimindeki düüü tamamen karlamas gösterilmektedir. Karayolu tamacl ndan kaynaklanan CO 2 emisyonunun, ancak 2020 ylndan sonra hafif bir düü gösterece i umulmaktadr. Bu andan sonra toplam primer enerji tüketiminin içindeki karayolu tamacl nn pay % 30 a düece i tahmin edilmektedir. Ayn Enstitü 2020 ylnda karayolu tamacl nda enerji kayna olarak %99 orannda petrol kökenli yaktlarn yer almaya devam edece ini hesaplamaktadr.[1] I.2. ÇTEN YANMALI MOTORLARIN KISA TARHÇES Dtan yanmal bir makine olan buhar makinesinden sonra, s makineleri alanndaki geliim içten yanmal motorlarn buluu ile devam etmitir ylnda Fransz Etienne Lenoir tarafndan bulunan çift etkili içten yanmal motor, bu alanda ticari de eri olan ilk makinedir. Lenoir tarafndan gelitirilen motorda emilen yakt hava karm sktrlmadan atelenmektedir (atmosferik motor). Bu motor en yüksek % 5 civarnda efektif verimle çalmaktayd. Fransz Beau de Rochas ile Lenoir tarafndan gelitirilen motorda yanma öncesi yakt hava karmnn sktrlmasnn makinenin gücünü ve verimini artraca n sezmi ve 1862 ylnda dört zamanl motorun prensibi için patent almtr. Bu bulutan habersiz olan Alman Nicolaus A. Otto ve Eugen Langen, 1867 de Lenoir in atmosferik motorunu bir adm daha ileri götürerek, serbest pistonlu bir makine yapmlardr. Otto ve Langen in gelitirdi i motor en yüksek %11 efektif verime ulamtr. Beau de Rochas n dört zaman prensibinin pratik uygulamas ise yine Nicolaus A. Otto tarafndan 1878 ylnda gerçekletirilerek patenti alnm ve Paris fuarnda sergilenmitir. Bu motorun en yüksek efektif verimi ise % 14 e ulamtr. 3

4 Daha önce Beau de Rochas tarafndan alnan patent, Ottonun rakipleri tarafndan yaplan bir itiraz sonucu 1884 ylnda ortaya çknca, Alman mparatorluk mahkemesi Nicolaus A. Otto nun patentini iptal etmitir. Ancak günümüzde dört zamanl atelemeli motorlar Otto motoru olarak tanmlanmaktadr. lerleyen yllarda içten yanmal motorlar gelitirilmeye devam etmi ve 1881 ylnda ngiliz Dugal Clerk iki zamanl motorun, 1892 de Rudolf Diesel sktrlm hava içine yakt püskürterek tututurma ilkesine dayanan Diesel motorunun patentlerini almlardr. 20. yüzylda ise içten yanmal motor alannda yaplan en önemli bulu Wankel motoru olmutur.[1] 4

5 BÖLÜM II II. OTTO ÇEVRML MOTORLARIN ÇALIMA PRENSBNE GÖRE VERM SINIRLAYAN DEKENLER II.1. ÇTEN YANMALI MOTORLARDA TERMODNAMK ÇEVRMLER II.1.1. deal Hava Çevrimi Bak ölçe i ne olursa olsun en basit bir fiziksel olayn dahi matematik modelinin tam olarak kurulmas mümkün de ildir. Belirli bir yaklam sa layacak teorik bir model kurulurken çeitli kabuller yaplmaktadr. Bu kabuller deneylere, yani gerçek olaydan elde edilen kuvvetli izlenimlere dayanmakta ve olayn sitinize edilmesini sa lamaktadr. Modelin geçerlilik snrlar ve yaklam derecesi için mihenk ta, gene gerçek olayn kendisidir. lk aamada hesaplar ideal hava çevrimleri ile modellenir. Bilindi i gibi Otto motoru termodinamik olarak sabit hacimde s girili bir çevrim ile modellenebilmektedir.[1] Temel modeli olu(turabilmek için 1) Çevrim boyunca silindir içinde sadece hava vardr. 2) Silindir içerisindeki hava ideal gaz olarak davranmaktadr. 3) Çevrim boyunca özgül slar sabit kalmaktadr (c v = sabit, c p =sabit). 4) zantropik bir olayda k = c p / c v =1.4 sabit olup ayrca, p.v k = sabit, p.t k/(1-k) = sbt, V.T 1/(k-1) = sabit tir. II Sabit Hacimde Is/ Giri(li deal Çevrim( Otto Çevrimi) Bu çevrim, gerek 4-zamanl gerekse 2-zamanl benzin, gaz ya ve gaz yaktl motorlarda uygulanmaktadr. Is, çevrime sabit hacimde girer ve iin elde edilmesinden 5

6 sonra kalan s çevrimden gene sabit hacimde atlr. Sktrma ve genileme, yukarda yaplan kabullere uygun olarak adyabatik hal de iimi ile olmaktadr. Bu çevrime ait basn-hacim (P- V) ve scaklk-antropi (T-S) diyagramlar ekil II.1. de gösterilmitir.[3] deal Otto-hava çevrimi 4 aamadan olumaktadr. 1 2: Tersinir adyabatik (izantropik) sktrma. 2 3: Sabit hacimde s girii. 3 4: tersinir adyabatik (izantropik) genileme. 4 1: sabit hacimde s atl. ekil II.1. deal Otto hava çevriminin P-V ve T-S diyagramlar ile gösterimi.[2] Bu çevrimin indike verimi, elde edilen indike iin çevrime sokulan sya orandr. Wi i = Q giren Bu ise sabit hacimli ideal hava çevriminde sadece sktrma oranna ba ldr. i =1-1 1 k 6

7 ekil II.2. deal Otto-hava çevriminde indike verimin sktrma oranna () göre de iimi.[1] Bir çevrim boyunca elde edilen indike iin çevrimin olutu u hacme (strok hacmi) oran, di er bir deyile birim hacimden elde edilen i, ortalama indike basnç olarak adlandrlr(p mi ) ve grafik olarak P-V diyagramnda çevrimin basnç ortalamas eklinde gösterilir. P mi = W i / V s II.1.2. deal Yak/t-Hava Çevrimi deal hava çevrimi motorun birim hacimden elde edilebilecek i (motorun dönme says verildi imde birim hacimden elde edilen güç) ve indike verimin sktrma oranna ba l olarak ulaabilece i snr göstermektedir. Ancak ideal hava çevrimini gerçekletirmek mümkün de ildir. Daha gerçekçi bir yaklam sa lamak için, ideal hava çevrimi için yaplan baz kabulleri, do ada söz konusu olabilecek fiziksel de iimleri daha iyi modelleyebilecek ekilde de itirmek gerekir. Buna göre 1) Çevrim içinde sadece hava olmayp, hava, yakt, su buhar ve bir önceki çevrimden kalan artk gazlar vardr. 2) Çevrimde yer alan gaz karmnn özgül slar scakl a ba l olarak de iim gösterirler (tek atomlu gazlar hariç scaklk artkça özgül slar da artar.) 7

8 () P1 = 1.0 atm T1 = 388 K Xr = 0.05 ndike verim Sktrma oran () ekil.ii.3. deal yakt-hava çevriminde indike verimin sktrma oranna () ve hava fazlalk katsaysna () göre de iimi.[1] 0ekil II.3 den görüldü ü gibi ideal yakt-hava çevriminin indike verimi ideal hava çevriminden farkl olarak sadece sktrma oranna ba l olmayp ayn zamanda hava fazlalk katsaysna (karm oran) ba ldr ve her koulda ideal hava çevriminden daha düük indike verim elde edilmektedir. Bu farkn balca üç nedeni vardr - Birincisi özgül slarn sabit olmamas ve artan scaklk ile beraber artmasdr. - kinci neden ise yüksek scaklkta yanma srasnda kimyasal parçalanmann (Disosiyasyon) meydana gelmesidir. Disosiyasyon özellikle stokiyometrik ve stokiyometrike yakn zengin karm bölgesinde, yanma scakl nn yüksek olmasndan dolay daha yüksek oranlarda meydana gelir. Disosiyasyon sonucu yanma sonunda ideal hava çevriminde ulalan yüksek scaklk ve buna ba l olarak yüksek basnçlara ulalamaz. (0ekil II.4) - ndike verimdeki azalmann üçüncü nedeni ise zengin ve fakir karm bölgesinde eksik yanmann meydana gelmesidir. Burada indike verim ile birlikte ortalama indike basncn da, yani birim hacimden elde edilen iin de azaltld belirtilmelidir. 8

9 ekil II.4. Karm oranna ba l olarak, disosiyasyon (kimyasal parçalanma ) olan ve olmayan yanmada scakl n de iimi.[1] II.1.3. Gerçek Çevrim Yukarda açklanan ideal hava çevrimi, ideal yakt-hava çevrimi ile motor üzerinden yanma odas basnc ölçülerek elde edilen gerçek çevrimin P-V diyagramlar üst üste getirilerek karlatrld nda önemli farklar görülecektir. Daha öncede denildi i gibi ideal hava çevrimine ulamak pratik olarak mümkün de ildir. deal yakt-hava çevrimi motor verimini arttrma çalmalarnda daha gerçekçi bir snr koul olarak ele alnmaldr. Gerçek motordan elde edilen çevrim ile ideal yakt-hava çevrimi arasnda görülen farklarn nedenleri ise öyledir (0ekil II.5).[1] - Erken ateleme kayb (sktrma kayb). - Yanma sürecindeki alan kayb (yanma kayb). - Yanm gazlarn boaltmndaki alan kayplar. - Is kayplar. - Dolgu kaçaklar. - Eksik yanma. - Dolgu de iimindeki pompalama kayplar. 9

10 ekil II.5. E strok hacimli ve sktrma oranl ideal hava, ideal yakt hava ve gerçek Otto çevrimlerinin P-V diyagramlar. [1] II.2. MOTOR ÇEVRMNN KARAKTERSTKLER II.2.1. Efektif Karakteristikler II Ortalama Efektif Bas/nç (p me ) bar (Kg/cm 2 ) Silindir içinde elde edilen indike iin, krank milinden çkncaya kadar bir ksm, mekanik hareketlerden dolay kaybolur. Dolaysyla ortalama efektif basnç, (p me ) ile ortalama indike basnç arasndaki ba nt, p me = p mi T p mr (II.1) 0eklinde olur. Burada, p mr : Çeitli mekanik hareketlerden (kayplardan) dolay ortalama kayp basnçtr. Ortalama efektif basnç ayn zamanda mekanik verim ile de tanmlanabilir. Buna göre, p me = p mi m (II.2) eklinde olur. Burada, m : Mekanik verim 10

11 dir. Ortalama efektif basnç, motorun gücü için önemli bir büyüklük olup özellikle motor yapm hesaplarnda kullanlr. Motorun sürtünme kayplar (kayp basnç) yataklarda, pistonlarda, segmanlarda ve yan tertibatlarda (supap çalmas gibi) meydana gelmektedir. Ayrca motorun çalmas için gerekli yardmc devrelere sarf edilen iler (püskürtme pompas, hava so utucusu, ateleme devresi vs. ) sürtünme kaybna eklenir ve hepsi birden ortalama kayp basnc denir (p mr ). Bu kayplar birçok etkenlere ba l oldu u için her birinin saysal olarak saptanmas çok zordur. Ancak belirli bir motor yaps için ve ya lama cinsine ba l olarak motorun her bir parçasnn sürtünmesi yaklak olarak saptanabilir. Bu hesaplarda, belirli üç etken daima göz önüne alnr. a) Dönme saysnn etkisi. Ortalama kayp basnc p mr ile tanmlanan mekanik kayplar dönme saysnn karesiyle, yani ortalama piston hznn karesiyle artar. Bunun nedeni, sürtünme kuvveti, basma kuvveti ve sürtünme katsaysdr. Ancak pistonun yataklarna, zamana ba l olarak ileri geri giden parçalarn ivmelenmelerinde etkisi vardr. Buna göre, ortalama kayp basncnn (p mr ) piston hzna ba l olarak de iimi ekil II.6. de görülmektedir. ekil.ii.6. Ortalama kayp basncn (p mr ), ortalama piston hzna göre de iimi. Yüksek dönme sayl motorlarda ortalama piston hz m/s arasnda bulunur. Bunun sonucu olarak, gaz kuvvetleri sktrma sonunda ve genileme balangcnda büyük olur. Fakat ayn zamanda, piston kütlesinin atalet kuvveti ona kar etki eder. Böylece kuvvetlerin toplam küçük olur. Benzin motorlarnda düük yüklerde ortalama kayp basnc (p mr ), genellikle büyük olur. b) Ya n cinsi. Ortalama kayp basnc (p mr ), yataklarda ve silindir çeperlerinde kullanlan ya n viskozitesiyle büyür. Düük scaklklarda sürtünme kayb küçük olur. Ya n 11

12 viskozitesi scaklkla de iti i göz önüne alnarak yaplan ölçmelere, motor scakl nn ayn olmasna dikkat edilmelidir. Bu üç ana etkenin yan sra de iik etkenlerde vardr. Genellikle dört zamanl motorlarn ortalama kayp basnc (p mr ) iki zamanl motorlardan daha büyüktür. Çünkü iki zamanl motorlarda hareketli elemanlar daha azdr. Sonuç olarak, halen kullanlmakta olan motorlarda; Dizel motorlar: pmr = c m bar (kg/cm 2 ) Benzin motorlar: pmr = c m bar (kg/cm 2 ) Formüllerine göre ortalama basnç kayb (p mr ) hesaplanabilir. Burada c m ortalama piston hzdr.[4] II Efektif Güç (P e ) Krank mili çkndan alnan motor gücüne efektif veya fren gücü denir ve P e ile gösterilir. Efektif güç mekanik kayplardan dolay indike güçten daima biraz küçüktür. Buna göre efektif güç, P e = p me. V h. n. z/30j (kw) (II.3) dr. Dört zamanl motorlarda ( j = 4 ) oldu una göre; P e4z = p me. V h. n. z/120 (kw) (II.4) ki zamanl motorlarda ( j = 2 ) oldu una göre, P e2z = p me. V h. n. z/60 (kw) (II.5) bulunur. Burada, p me : ortalama indike basnç (bar (kg/cm 2 )) V h : silindir strok hacmi (cm 3 ) n: dönme says (d/d) z: silindir saysdr. II Efektif Verim Ve Efektif Özgül Yak/t Sarfiyat/. a) Efektif Verim. Bir kilogram yaktn verece i efektif i, W e = W i T W mek dr. Bunu W i ye bölersek, W e / W i = 1 T W mek / W i (II.6) (II.7) 12

13 olur. Ayn zamanda mekanik verim, m = W e / W i eklinde yazld ndan, We = W i m olur. Her iki taraf H u ya bölersek, W e / H u = m. W i /H u bulunur. Ayn ekilde, efektif verim, m = W e / H u indike verimde, i = W i / H u oldu una göre, e = i m bulunur. (II.8) b) Efektif Özgül Yak/t Sarfiyat/. ndike özgül yakt sarfiyatnda oldu u gibi, burada da efektif özgül yakt sarfiyatn, efektif verim cinsinden yazabiliriz. e = 632.3/be H u buradan efektif özgül yakt sarfiyat, b ef = 1/H u e (g / kw h) veya (Kg / j) (II.9) dr. Efektif özgül yakt sarfiyat yüke ve dönme saysna ba ldr. De iim ekil II.7. de görülmektedir. Benzin motoru Diesel motoru Tam yük Tam yük d/d ekil II.7. Çeitli yüklerde, efektif özgül yakt sarfiyatnn dönme saysna ba l olarak de iimi.[4] 13

14 Benzin motorlarnda yük azalrken efektif özgül yakt sarfiyat artar. Dizel motorlarnda ise efektif özgül yakt sarfiyat daha az de iir.[4] II.2.2. Mekanik Verim Pistonlara iletilen indike güç krankn ucundan alnncaya kadar daha bir takm kayplara u rar. Bunlar piston ve yatak sürtünmeleri, supap, so utma, ya lama ve arj sistemlerinde harcanan güçlerdir. Bu kayplar çktktan sonra geriye kalan ve kranktan alnan güce faydal güç veya efektif güç (Pe) denir. Faydal gücün indike güce oranna mekanik verim ( m ) denir. Rölantide çalan bir motorun üretti i güç ancak kendi iç sürtünmesini yenecek kadar oldu undan efektif gücü ve dolays ile mekanik verimi sfrdr. Mekanik verim ancak belli bir devir ve yükte maksimum olur. Mekanik verimin genel de eri % 0-85 dolayndadr.[11] m = W e = e Wi Pi P = i e (II.10) II.2.3. Volümetrik Verim Buna hacimsel verim (Volumetric efficiency- Volumetrische Wirkungsgrad) veyahut karm sevk oran (Delivery ratio-luftaufwand) ad da verilmektedir. Kelime olarak hacimsel anlamna gelmekle beraber volümetrik verimin tarifi kütleseldir. v = m d / m h = m d / V h d (II.11) m d = m ds + m dk (II.12) Burada çevrim bana m d m ds taze dolgunun kütlesini, m dk m h d : Silindire geçen gerçek taze dolgu kütlesi, : Emme supab veya süpürme penceresinden geçen ve silindirde kalan gerçek : Egzoza kaçan taze dolgu kütlesi, : V h strok hacminde d yo unlu undaki teorik gaz karm kütlesini, : Gaz karmnn tariflenen giri artlarndaki yo unlu unu göstermektedir. Ar doldurmasz motorlarda hava filtresi ve emme borusundaki basnç ve scaklk fark çok önemli de ildir. Bu yüzden giri artlar olarak filtreye 1m mesafedeki atmosferik artlar seçmek uygundur, d = a 14

15 Dizel veya direkt benzin püskürtmeli motorlarda silindire giren karmn havadan ibaret oldu u, yani ve m d = m Hr = V Hr. Hr d = Hr göz önüne alnrsa V v = V d h (II.13) olarak bulunur. Ar doldurmal motorlarda dahi yukardaki yaklam kullanlabilir. Ancak ar doldurucunun volümetrik verime etkisi büyük olunca doldurucudan sonraki artlar giri artlar olarak almak uygundur.[4] Emme Bas/nc/ Emme basnc volümetrik verimi büyük ölçüde etkilemektedir. Emme basnc, p e emme kanal ve supap konstrüksiyonuna ba l olarak dönme saysnn karesi ile azalr. Çünkü ayn supap açk kalma alan için gaz hz dönme saysyla, basnç kayb da hzn karesi ile orantl olarak artmaktadr. Buna göre volümetrik verimin v = f(n) eklindeki de iimi ekil II.8 de, emme havas veya emilen yakt-hava karmnn hzna ba l olarak v = f(v o ) de iimi de ekil II.9 da gösterilmitir. 0ekil II.8 den görüldü ü gibi volümetrik verim, düük dönme saylarnda da, emme gazlarnn dinamik basncndan yararlanlamad için dümektedir. n (d/dak) ekil II.8. Volümetrik verimin dönme says ile de iimi.[3] 15

16 V (m /s) ekil II.9. Volümetrik verimin hava giri hz ile de iimi.[3] Volümetrik verimi etkileyen parametre olan dönme says yerine ortalama piston hz da kullanlabilir. Ortalama piston hzna ba l olarak volümetrik verimin de iimi ekil II.10 da gösterilmitir. ekil II.10. Volümetrik verimin ortalama piston hz ile de iimi.[3] Emme havas/ s/cakl/e/ Emme gazlarna olan s iletiminin artmas sonucu emme havas scakl, T e arttkça volümetrik verim azalmaktadr.(0ekil II.11) 16

17 ekil II.11. Volümetrik verimin giri scakl ile de iimi.[3] Motor yükünün artmas, so utma suyu scakl nn artmas gibi motor scaklklarn dolays ile emme havas scakl n artrc her etken volümetrik verimde azalmaya neden olur. Benzin motorlarnda gaz kelebe i kslarak volümetrik verim ve dolays ile güç düürülmektedir. Art/k gazlar/n bas/nc/ Artk gazlarn basnc, p r arttkça volümetrik verim azalr. Egzoz donanmndaki aerodinamik kayplar ve sürtünme direnci, gazlarn çk hznn karesine ve bu nedenle dönme saysnn karesine ba ldr. Aerodinamik kayplar arttkça silindirde kalan artk gazlarn miktar ve basnc, p r artar. Böylece, silindire daha az taze hava veya yakt-hava karm girer ve dolaysyla volümetrik verim düer. Ancak egzoz sisteminin kesit alannn emme sisteminin 0,6 0,7 si büyüklükte olmas yeterlidir. Daha büyük egzoz sistemi kesit alanlar volümetrik verimde belirgin bir iyileme sa lamaz. Art/k gazlar/n s/cakl/e/ Artk gazlarn scakl arttkça volümetrik verim büyümektedir. Çünkü scaklk arttkça silindirde kalan gazlarn kütlesi azalmakta ve dolays ile silindir içerisine girebilecek olan gazlarn miktar artmaktadr. S/k/(t/rma oran/ Volümetrik verim ifadesindeki di er parametreler sabit kalmak üzere sktrma oran arttkça, bu ifadeye göre, volümetrik verim azalmaktadr. Ancak deneysel çalmalarda sktrma orannn artmas ile volümetrik verimin azald gibi art da görülmütür. Çünkü sktrma orannn artmas bir yandan scaklk seviyelerini artrd için volümetrik verime olumsuz yönde etki ederken, di er taraftan artk gazlarn miktarn azaltt için volümetrik verimi artrc yönde etki etmektedir. 17

18 II.2.4. Doldurma Verimi ( d ) Silindirde net olarak kalan taze dolgunun teorik dolgu kütlesine oranna doldurma verimi (charging efficiency-liefergrad) denilmektedir. Daha ziyade supap bindirme periyodu (supap süper pozisyonu) büyük olan dört zamanl ve egzoz penceresinden kaçaklar olan 2 zamanl motorlar için kullanlmaktadr. Burada m ds : Silindir içinde sktrma bandaki net taze gaz dolgu kütlesi, m h : V h strok hacminde d yo unlu undaki teorik gaz dolgusu kütlesini göstermektedir. Tarife göre doldurma verimi d = m m ds h mds = V h d (II.14) Egzozuna az dolgu kaçran 4 zamanl motorlarda d v dr. Burada m ds = m Hk + m r + m B = m Hr + m B olup daha önce görülen hesap yöntemi takip edilebilir. Giren gaz karmnn yo unlu u d yerine - Normal emmeli motorlarda atmosferik artlar d = a ; - Gaz motorunda emme borusu, d ; - Ar doldurmal motorlarda kompresör ile silindir aras d seçilmelidir. Doldurma verimi motorlarda u de erlerdedir.[2] Otto 0,70 0,85 Yava Dizel 0,90 0,95 Hzl Dizel 0,80 0,92 II Süpürme Oran/ (Scavenging Ratio Spülungsverhaeltnis) G so 4 zamanl motorlarda supap bindirmesi annda, 2 zamanl motorlarda egzoz penceresinden çok miktarda taze dolgu kaybedilebilir. Bu motorlarda bir miktar so utmay da amaçlayan bu süpürme ileminden dolay volümetrik verim yerine süpürme oran tabiri kullanlr. m ds = silindirdeki taze dolgu m dk = Egzoza kaçan taze dolgu 18

19 m h = Vh. d = silindire teorik olarak alnabilecek dolgu olmak üzere so = (m ds + m dk ) / m h II.2.5. Dolgu Tutma Verimi (Trapping efficiency) G dt Motorlarda emme supabnn açlp kapanma zamanlar sabit oldu undan maksimum tork devrinin altndaki hzlarda bir ksm dolgu emme supabndan geri kaçar. Maksimum tork devrinin üstündeki hzlarda ise bir ksm dolgunun girmesine müsade edilmez. Maksimum dolgu tutma verimi maksimum tork devrinde sa lanr. Dolgu tutma verimi, emme ve egzozuna taze dolgu kaçran motorlarda kullanlr.[2] dt = m ds / (m ds + m dk ) = d / so (II.15) II.2.6. S/k/(t/rma Olay/ Sktrma olay, gerçek çevrimde ideal çevrimdekinden farkldr. deal çevrimde sktrma olaynn tersinir adyabatik (izantropik) oldu u kabul edilmitir. Oysa gerçek motorda, skan taze hava veya yakt-hava karm ile çeperler arasnda scaklk fark bulundu undan, daima bir s al verii vardr. Dolaysyla gerçek motorun sktrma olay politropik durum de iimine göre olmaktadr.bundan baka sktrma balangcnda, silindirde standart hava yerine artk gazlar ile taze hava veya yakt-hava karm vardr. Toplam karmn scakl ise, atmosfer scakl ndan büyüktür. Çünkü çeperlerden s alnmtr. Ayrca ideal gazn sabit basnçta ve sabit hacimdeki özgül slar, sktrma olay süresince sabittir. Oysa motorda özgül slar taze havann veya yakt-hava karmnn bileimine ve scakl na ba l olarak de imektedir.[3] II S/k/(t/rman/n Olu(mas/ deal çevrimde sktrma olay, silindirde, pistonun AÖN dan ÜÖN ya hareketi ile balar. Gerçek çevrimde ise, emme supabnn veya penceresinin kapanmasndan sonra piston taze havay veya yakt-hava karmn sktrmaya balar. Sktrma srasnda taze havann veya yakt-hava karmnn scakl ve basnc yükselmektedir. Sktrma sonu basnç ve scakl nn de eri genellikle sktrma oranna ve s iletimine ba ldr. 19

20 Benzin motorlarnda, sktrma balangcnda silindirde yakt buhar, hava, buharlamam yakt ve artk gazlar bulunmaktadr. Yaktn buharlamas ve hava ile karmas sktrma srasnda da devam eder. Sktrma sonundaki scakl n ve basncn de eri, vuruntu nedeniyle snrlandrlmtr. Gerçek motordaki sktrma ideal sktrmadan daha karmak bir olaydr. Supaplar kapand nda taze hava veya yakt-hava karmnn basnc p 1 ve scakl T 1, sktrma sonundaki basnç p 2 ve scaklk T 2 dir. Silindirin çeper scakl nn ortalama de eri ise T ç ort dr Sktrmann oluumu T V diyagramnda, 0ekil II.12 de gösterilmitir. Sktrma balangcnda, taze hava veya yakt-hava karm çeperlerden s almaktadr. Bu ksmda, çeperlerle taze hava veya dolgu arasndaki scaklk fark (T ç ort T 1 ) olup, politropik sktrma olaynn e risi, adyabatik sktrma e risine göre daha diktir. Burada sktrma e risinin politropik üssü (n 1 ), adyabatik üsten büyük olur (n 1 >k). Sktrmann artmasyla taze hava veya yakt-hava karmnn scakl da artar ve ortalama çeper scakl de erine eriir (T = T ç ort ). Bu do ru üzerindeki r kesime noktasnda ortalama çeper scakl ile taze hava veya yakt-hava karmnn scakl eittir. Kesime noktasnda bir an için sktrma olay adyabatiktir (n 1 = k). Bundan sonra sktrma devam ettikçe, silindirde bulunan taze hava veya yakt-hava karmnn scakl ortalama çeper scakl nn üstüne çkar. Böylece taze hava veya yakt-hava karmndan çepere s geçii balar. Sktrma olaynn e risi, adyabatik sktrma e risine göre daha yatk olur. Bu durumda sktrma e risinin politropik üssü adyabatik üsten daha küçüktür (n 1 < k). Silindir scakl* (T) [K] Silindir hacmi (V) ekil II.12. Sktrma srasnda basncn ve politropik üssün de iimi.[3] 20

21 Piston ÜÖN ya yaklatkça, sktrma e risi diklemektedir. Ancak sktrma sonu noktas (2) adyabatik sktrmaya göre bulunacak sktrma sonu noktasndan (2k) daha aa dadr. Sonuç olarak gerçek çevrimin politropik sktrma e risi sonunda ulalan scaklk ve basnç de erleri adyabatik sktrmaya göre daha düük olacaktr. Yakt-hava karmnn veya havann devaml snmasndan dolay sktrma olaynn politropik üssü, sktrma e risi boyunca de imektedir. Politropik üs sabit alnarak (n 1 =1,3) bulunan sktrma sonu basnç ve scaklk de erleri, yaklak olarak, de iken politropik üslü e rininkilerle hemen hemen ayndr. II S/k/(t/rma Olay/n/n Büyüklükleri S/k/(t/rma sonu bas/nc/ (p 2 ) Sktrma sonu basncnn hesabnda politropik üssün her an de iti i göz önüne alnmaldr. Ancak hesap kolayl açsndan sktrma sonucu basncnn de eri, politropik üssün sktrma süresince sabit kald varsaylarak hesaplanr. Buna göre 0ekil II.12 de görüldü ü gibi 1 2 e risi için, p 1 V 1 n1 = p 2 V 2 n1 (II.16) yazlabilir ve buradan, p 2 = p 1 n1 (II.17) elde edilir. Sktrma sonu basnc, balangç basncnn, sktrma orannn ve politropik üssün artmas ile yükselmektedir. S/k/(t/rma sonu s/cakl/e/ (T 2 ) Sktrma sonu scakl 1 2 noktalar arasndaki durum denkleminden hesaplanabilir. Buna göre, p 1 V 1 = m 1 R 1 T 1 ve p 2 V 2 = m 2 R 2 T 2 yazlp burada m 1 = m 2 ve R 1 = R 2 oldu u kabul edilir ve (II.17) ifadesi kullanlrsa, T2 = T1 ] n1-1 (II.18) 21

22 bulunur. Sktrma sonu scakl, balangç scakl na, sktrma oran ve politropik üsse ba ldr. Sktrma sonu basnc, p 2 ve scakl, T 2 de erleri (II.17) ve (II.18) denklemlerinden hesaplanabilir. Bu denklemlerde p 1 = 0,09 Mpa ve T 1 = 323 K alnarak yaplan hesaplar sonucu basncn ve scakl n sktrma oranna ba l olarak de iimi 0ekil II.13 da gösterilmitir. Basnç (P2) [MPa] Scaklk (T2) [K] Sktrma oran () ekil II.13. Çeitli politropik üs de erleri için, sktrma oranna ba l olarak scakl n ve basncn de iimi.[3] S/k/(t/rma oran/ () deal motorda, sktrma balangcndaki silindir hacminin (V 1 ) sktrma sonu hacmine (V c ) oran eklinde tanmlanan sktrma oran, = V1 V 2 = Vh + V V c c V = 1+ V h c dir. Buradan, V h = V c ( 1) (II.19) elde edilmektedir. 22

23 Gerçek motorda ise sktrma AÖN da de il, emme supab kapandktan sonra balamaktadr. Bu nedenle gerçek motorun sktrma oran, ideal motorun sktrma oranndan biraz farkldr. Gerçek motorun sktrma oran, ] g ( V V ) + V V ( 1 ) h s h c h s g = = + Vc Vc 1 (II.20) yazlabilir. ^s V h, AÖN dan sonra supaplarn veya pencerelerin kapanmasna kadar pistonun tarad hacimdir. Denklem (II.19) ve denklem (II.20) den hareket edilerek, ideal motorun sktrma oran ile gerçek motorun sktrma oran arasndaki ba nt, g = (1 - ^s) + ^s olarak bulunur.[3] II S/k/(t/rma Büyüklüklerini Etkileyen Etkenler Is/ iletim miktar/n/ etkileyen etkenler Sktrma olaynda toplam s de iim miktarn; çeperlerle taze hava veya yakt hava karm arasndaki scaklk fark, çeper alan, çeper alannn silindir hacmine oran, silindirdeki karm miktar, s alverii için geçen zaman, taze hava veya yakt hava karm ile çeper arasndaki s iletim katsays ve ayrca benzin motorunda sktrma srasnda buharlaan benzin, dizel motorunda ise püskürtme baladktan sonra buharlaan yakt miktar etkilemektedir. S/k/(t/rma sonu bas/nc/ ve s/cakl/e/n/ etkileyen etkenler Sktrma sonu basncn, p 2 ve scakl n, T 2, sktrma oran, balangç scakl, T 1 ve basnc, p 1, yanma odasndan kartere taze hava veya yakt hava karmnn kaçak miktar etkiler. Motor so ukken silindir ile piston arasndaki boluklar fazla, ilk harekette ise dönme says düük oldu undan kaçak fazladr. Ayrca silindir ve segmanlarn anmasndan do an szdrmazlk da kaçak miktarn arttrr. Bu durumda sktrma sonu scaklk ve basnç de erleri düük olur. Politropik üssü etkileyen etkenler Politropik üssü, so utma sisteminin tipi, malzemenin özelli i, motorun yükü ve dönme says etkiler. Hava so utmal motorlarda gazlardan snn tanaca yüzeyin scakl yüksektir. Dolaysyla s iletimi az, politropik üs (n) büyüktür. Su so utmal motorlarda s tanm yüzeyinin scakl düük dolaysyla, politropik üs küçüktür. Politropik üssü 23

24 malzemenin özelli i de etkilemektedir. Piston silindir kafasnn alüminyum olmas halinde s geçii artaca ndan politropik üssün de eri düer. Politropik üssü motorun yükü de etkiler. Benzin motorlarnda, yükün artmas halinde yanma odas scakl ve s iletimi artmakta, ancak birim güç bana s kayb azald ndan politropik üs büyümektedir. II.2.7. Motorlarda Tutu(ma Yanma olaynn balamas çeitli ekillerde olabilir. Burada olay bir ksmda dardan ateleme olarak ele alnacak. II.2.8. D/(ar/dan Ate(leme Yanc karm moleküllerinin enerjileri herhangi bir ekilde artrlrsa, bu moleküller aktif ö elere (H,O,OH, CH 3 CHO gibi ) ayrlrlar. Aktif ö eler ise kararl moleküllere sveren egzotermik reaksiyonlar do ururlar. Böylece oluan s birikimi o bölgede reaksiyonlar hzlandrmakta ve bir süre sonra gözle görülür malar ortaya çkmaktadr. Benzin motorlar, Wankel motorlar, gaz türbinleri, jet, ram jet, ocaklar, bekler ve baz roket motorlarnda yanma bu ekilde balatlmaktadr. En çok kullanlan ateleme vastalar buji, fitil, pilot alevi ve elektrikli dirençtir (kzgn buji). Bilinen en klasik örnek olan buji ile atelemede, iki elektrot arasnda teekkül eden kvlcm yüksek hzl (büyük kinetik enerjili) elektron huzmesinden ibarettir. te karm moleküllerine çarparak enerjilerini yükselten bu elektronlardr.[5] Karmn yeterli enerjiye ulaarak tutumas sonucu oluan parlak maya alev, alevin tutumam karmla temas snrna da alev cephesi denir. Alevin rengi balangç karmnn terkibi ve yanma verimiyle ilgilidir. Karm, henüz alev cephesi olumadan çalma artlarna gelir ve yanarsa bu olaya kendi kendine tutuma (autoignition) denir. E er kendi kendine tutuma veya dardan (buji, kzgn yüzey v.s) ateleme sonucu tutuma olaynda basnç yükselmesi çok ani oluyor ve alev cephesi ses üstü hzla hareket ediyorsa buna vuruntu denir. II Benzin Motorlar/nda Yanma Benzin motorlarnda normal yanma, bir noktadan (bujiden ) balayp çevreye do ru gelimektedir. Ancak motorlarda yanma olay baz koullar nedeniyle istenmeyen farkl 24