Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 T50/A - T70/A ve T90/B T50 / A T70 / A T90 / B KAPI RAYI 40x10x8 KAPI RAYI 40x10R BAĞLANTI FLANŞLARI Sanayi Bölgesi No:45 Tel: Fax:

12 çindekiler ISNN: mtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı leri Müdürü Özhan EREFL Reklam Koordinatörü Nurullah P REC Yayın Koordinatörü Cem ÖZTÜRK Görsel Yönetmen Meral EREFL Grafi k-tasarım Demet AKIN 22 ED TÖRDEN Cem ÖZTÜRK HABERLER - Asansör sektörünün stratejilerini ASTEK belirleyecek - Melik ah Üniversitesi ile Emak Asansör den örnek i birli i -TMMOB Makine Mühendisleri Odası zmir ubesi, Uygulamalı E itim Merkezi ile sektöre e itim verecek - BURSAD ın yeni Ba kanı Gültekin Baki oldu 42 V ZYONDAN TÜRK ASANSÖR SEKTÖRÜ DÜNYA T CARET NDE ÖNEML PAZAR PAYINA ULA TI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün SEKTÖR RAPORU Türk Asansör Sanayisinin ihracat kabiliyeti her geçen gün artıyor SEKTÖREL BAKI B ZLER TEMS L EDEN EFFAF B R FUAR ORGAN ZE ED YORUZ TAS AD Ba kanı Levent AKDEM R 64 DOSYA NTERL FT Interlift 2013 yine rekorlarla açıldı - AFAG, Interlıft 2013 öncesi uluslararası basını a ırladı - LiftVision, Interlift 2013 te büyük be eni topladı - Mekisan Asansör Yönetim Kurulu Ba kanı Kevser Ak ERSÜ - Stoper letme Müdürü Nurullah GÜNGÖR - Genemek Genel Müdürü Devrim GECEGEZER - RST Asansör Yönetim Kurulu Ba kanı Mustafa MIHÇILAR - Mik-el Satı Müdürü Emrah TERZAN - Baykal Makine Avrupa Bölge Sorumlusu Lütfi AKINCIO LU - Aybey Elektronik Satı ve Pazarlama Müdürü Örsan ÖRS - MKS Kablo Genel Müdürü ükrü ERTU RUL - Arkel Genel Müdürü Melih KÜÇÜKÇALIK -Uzar Paslanmaz thalat & hracat Sorumlusu Mehmet KARAKA - Ametal Yönetim Kurulu Ba kanı smail YILDIRIM - Moston Metalurji letme Mühendisi Da can P RO LU - EMF Motor Yönetim Kurulu Ba kanı H.Basri KAYAKIRAN - Kormas Dı Ticaret Sorumlusu Serkan KARTAL - Kleemann Asansör Satı ve Paz. Müdürü Stefanos PAR ZYANOS - Fenac Encoder hracat Müdürü Aziz BULUT - Bulut Makina Genel Müdürü Murat GÜNGÖR - Elektres Elektrik&Elektronik Satı Müdürü Cantürk AKENG N - leri Lift Genel Koordinatörü Ebru LER & Geli tirme ve Mü teri li kileri Uzmanı Ezgi SEZER - Tempo Rulman Genel Müdürü Erol BATUK - Artan Asansör Genel Müdürü Hakan AYDIN - Merih Asansör Genel Müdürü Berna ÖKMEN - Eren Makina Üretim Müdürü Celal EK C - Nergiz Kablo Genel Müdürü Hasan NERG Z & hracat Müdürü Oskun ANAR - Löher Asansör Genel Müdürü Ergin AKTA 136 YÖNET M AH L K VE B Z Mehmet Nuri KAYA AKADEM K TANITIM T.C. Karabük Üniversitesi Eskipazar M.Y.O Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü FUAR - Uluslararası Avrasya Asansör Fuarı 2014 te kapılarını açıyor - LiftBalkans, 5-7 Mart tarihleri arasında Sofya da gerçekle tirilecek - LIFTEX 2014, Orta Do u Asansör Sektörünü Dünya ile bulu turacak 152 STANDART KAZALAR GEL YORUM D YOR... Mustafa TUTSAK 154 KAL TE LER TEKNOLOJ Y KULLANMAK M. Akif TEMELL Halkla li kiler Yönetmeni Efsa P REC Teknik Müdür - Yazılım Turhan AKÇA dari ler Mustafa AFAK Reklam Rezervasyon / B R KONUK TÜRK YE N N ARAP ÜLKELER LE OLAN S YAS VE SOSYO-EKONOM K L K LER HIZLA LERL YOR Türk-Bahreyn Konseyi Ba kan Yrd. & MÜS AD Körfez Ülkeleri Koordinatörü Muhammet U urcan BARMAN lan ndeksi Z YARET - Avrupa Türk Kültür Dernekleri Birli i Augsburg ubesi ni ziyaret ettik - TAS AD ı ziyaret ettik KAHVE MOLASI Sosyal bir model: AH L K S V L TOPLUM PATENT FAK R TÜRK YE Veli SARITOPRAK YAKLA IM YASA ÇIKMI AMA YÜRÜRLÜK TAR H UNUTULMU ükrü KIZILOT Yayın Adı Asansör Vizyon Dergisi Yayın ekli ve Türü 2 Aylık Türkçe Yerel Süreli Yayın Baskı Tarihi Asansör Vizyon Dergisi: Emek 8. Cadde 3. Sokak 1/8 Çankaya Ankara Tel: Fax: / Baskı SALMAT BASIM YAYIN LTD. T. Tel: Bu yayının tamamı ya da bir bölümü yayıncının yazılı izni olmaksızın ço altılamaz ya da yayınlanamaz. A.HARDROT AHMET ASANSÖR AKKA AMETAL ARGESET ARKEL ASPA ASRON K ASTEK ATS AYBEY AYGÜNSAN BARBAROS BULUT MAK NA BUTON STANBUL BUTTON SHOP CE MUHEND SL K CNR FUARCILIK ÖN KAPAK Ç ARKA KAPAK Ç ARKA KAPAK CYF FUARCILIK ÇEL KRAY ÇELSAN ÇEL K HALAT DENK OTOMASYON DEVAS DMR GÜVENL EFOR FUARCILIK EXPERT FUARCILIK GENEMEK HAS HÜRAS FO KAYA ASANSÖR K PSAN KLEEMANN KONYA STAT K KÖ KERLER ÇEL K HALAT KÜÇÜKGROUP L LYUM AJANS L DYA FUAR LIFT BALKANS MEGARADAR MEK SAN MENEV LER MER H METROPLAST M KROLIFT M K-EL M KRON PLAST K NURL FT ONURAS ÖNDER ASANSÖR ÖNSA ÖZBE LER ÖZHAN ASANSÖR ÖZRAY AÇILIR KAPAK ÖN KAPAK PINAR MÜH. PROLIFT RESMET RST SACCI DEM R SER NH SAR SERL FT SONAR FOTOSEL AHL FT TEOR MÜH. TERAY TOROS ASANSÖR V N W NART ZAFER ASANSÖR ZORLU YAYIN DANI MA KURULU Prof. Dr. Yılmaz KAPTAN Hacettepe Üniv. Müh. Fakültesi Fizik Müh. Bölümü Doç. Dr. Mahir DURSUN Gazi Ün. Tek. Fak. Elk. Elektronik Müh. Bölümü Ö r. Üyesi Müfi t EKERC Yönetim Danı manı Mustafa TUTSAK Elektrik Elektonik Müh. Kalitest Teknik Müdür / Ba Denetçi Mustafa AH N Birle ik n aat Müteahhitleri Federasyonu Genel Ba kanı Veli SARITOPRAK Türkiye Sanayici ve adamları Vakfı Ba kanı M. Akif TEMELL Makina Mühendisi - ASO Meclis Üyesi TOSYÖV Ankara Ba kanı Ali AÇIKGÖZ Çalı ma Ekonomisti & Yön. Danı manı

13

14 ED TÖRDEN De erli Asansör Vizyon Dergisi Okuyucularõ, Bir sayõmõz ile daha birlikteyiz. Her sayõmõzda oldu u gibi bu sayõmõzda da sektörümüzün en güncel haberlerini sizler için derledik. Ausgburg da düzenlenen ve Dünyanõn en etkili asansör fuarlarõ içerisinde yer alan Interlif 2013 e, yurtdõ õ yayõn organõmõz olan Liftvision ile katõldõk. kinci Hall 2134 numaralõ standõmõzda uluslararasõ yayõn organlarõ arasõnda bizler de yerimiz aldõk. Interlift için özel hazõrladõ õmõz ve Türk Asansör Sektörünü Almanya da ba arõ ile temsil etti imiz Lõiftvision Dergimiz, uluslararasõ yayõn yapan meslekta larõmõz ve fuar ziyaretçileri tarafõndan be eni ile kar õlandõ ve takdir gördü. Özenle hazõrladõ õmõz Liftvision da, Türk Asansör Sektörünü en etkin a õzlardan anlatarak, sektörde öne çõkan firma tanõtõmlarõna yer verdik. Interlift Fuarõ nda bir kez daha anladõk ki, Türk Asansör Sektörü artõk dünya genelinde kabul görmü markalar ve ürünlere sahip. Fuar genelinde yaptõ õmõz görü melerde yerli yabancõ tüm katõlõmcõ ve ziyaretçiler, Türk Asansör Sektöründe ya anan geli meleri takdir ediyor ve be eniyorlar. Fuar için özenle hazõrlõk yapan yerli markalarõmõz, stantlarõnda ziyaretçilerini kabul ederek, fuar genelinde önemli anla malara imza atarken, Türk ürünlerinin kalitesinin geldi i noktayõ da ba arõ ile temsil ettiler. Fuar boyunca yaptõ õmõz görü melerimizi sayfalarõmõza ta õyarak bu sayõmõzda sizler ile payla tõk. Ayrõca, fuar izlenimlerimiz ve firma temsilcilerimizin fuar de erlendirmelerini de yine sizler için derledik. Yakla õk 4 yõldõr Türk Asansör Sektörünün geldi i noktanõn önemine ve ya anan geli melerine tanõk olmakta ve sizler ile payla maktayõz. Bazõ kesimlerce abarttõ õmõz dü ünülse ve dile getirilmeye çalõ õlsa da Biz, Interlift Fuarõ nda Türk Asansör Sektörünün ne denli büyük bir yol kat etti ini ve nereden nereye geldi ini gözlerimiz ile gördük ve bundan dolayõ da gurur duyduk. Türk asansör sektörünün yayõn organõ olarak sektörümüzü temsil etmek ve dergimizi inceleyen di er meslekta larõmõzõn da tebriklerini kabul etmek bizler için ayrõ bir onur kayna õ oldu. Fuar öncesi ve sonrasõ fuar organizasyon firmasõ tarafõndan bizlere gösterilen ilgi, di er fuar irketlerinin örnek almasõ gereken bazõ hususlar içermekteydi. Bu hususlarõ kendileri ile bir çok platformda payla tõ õmõz için satõrlarõmõza ta õmak istemiyoruz. Fakat gördü ümüz profesyonelli i takdir etmemek haksõzlõk olur. Umarõm bizim ülkemizde düzenlenen fuarlarda da aynõ profesyonelli i görür ve satõrlarõmõza ta õrõz. Biz, çok çalõ arak ve emek haarcayarak dopdolu bir sayõ hazõrladõk. Umarõm keyifle okur ve de erlendirmelerinizi bizimle payla õrsõnõz. Bir sonraki sayõmõzda görü mek dile iyle Saygõlarõmla Cem ÖZTÜRK 22

15

16 HABERLER Asansör sektörünün stratejilerini ASTEK belirleyecek Asansör sektörünün geleceğine dair stratejileri, Asansör Teknik Komitesi belirleyecek. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, asansör sektörü ile ilgili mevzuatın uygulanması konusunda teknik komitenin oluşturulması, görevlendirilmesi ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarını belirledi. Asansör Teknik Komitesinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (SGM: 2013/17) tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Asansör sektörü ile ilgili mevzuatın uygulanması konusunda teknik komitenin oluşturulması, görevlendirilmesi ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarını belirleyen tebliğ, asansör sektörü ile ilgili mevzuat ve sektörel konulardaki sorunların çözümü amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinden Asansör Teknik Komitesinin oluşturulmasını, görevlendirilmesini ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarını kapsıyor. Asansör Teknik Komitesinin Olu umu, Görevleri ve Çalı ma usul ve Esaslarına Dair Tebli (SGM: 2013/17), Resmi Gazete'nin tarihli sayısında yayımlanarak yürürlü e girdi. Tebliğe göre Asansör teknik komitesi (ASTEK) şu üyelerden 26

17 HABERLER oluşacak: Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye, Bakanlık Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye, Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığını temsilen bir üye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını temsilen bir üye, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye, Türk Standardları Enstitüsünü temsilen bir üye, Toplu Konut İdaresi Başkanlığını temsilen bir üye, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını temsilen bir üye, TMMOB Makine Mühendisleri Odasını temsilen bir üye, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasını temsilen bir üye, TMMOB Mimarlar Odasını temsilen bir üye, Türkiye Belediyeler Birliğini temsilen bir üye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince belirlenecek odaların ilgili meslek komitelerini temsilen iki üye, Asansör sektör derneklerini temsilen dört üye, Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği ni temsilen bir üye, Makina İmalatçıları Birliği ni temsilen bir üye. ASTEK üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine iki yıl için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör dernekleri/birlikleri tarafından belirlenecek ve Bakanlığa bildirilecek. ASTEK üyesinin görev süresi içerisinde değiştirilmesi durumunda, yeni üye bilgisi Bakanlığa bildirilecek. Görev süresi sonunda, Bakanlığa ASTEK üyesine ilişkin değişiklik bildirimi yapılmaması durumunda, temsilcinin komite üyeliğinin sonraki iki yıl için de devam edeceği kabul edilecek. Üyelerin, ASTEK toplantılarına sürekli olarak katılması esas olacak. Arka arkaya üç toplantıya geçerli mazereti olmaksızın katılmayan temsilcinin üyeliği düşecek ve Bakanlık tarafından yeni üye bilgisi talep edilecek. ASTEK in görevleri ASTEK in görevleri ise şöyle belirtildi: İlgili teknik mevzuat kapsamında yer alan asansör ve ekipmanlarını imal, ithal ve/veya ihraç eden sektörün, uyum süreci ile ilgili mevcut durumunu tespit etmek, ilgili teknik mevzuat uyum sürecinde ve sonrasında ilgili yönetmelikler kapsamında yer alan sektörlerden bilgi akışını sağlamak, asansör sektörüne hizmet verecek, ülkemizde yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşu, onaylanmış kuruluş, muayene kuruluşu ve laboratuvar ihtiyacını tespit etmek, asansör sektörüne hizmet veren, ülkemizde yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, onaylanmış kuruluşların, muayene kuruluşlarının ve laboratuvarların faaliyetlerini değerlendirmek, uygulamalara ilişkin olarak görüş ve önerilerde bulunmak, Avrupa Komisyonu ve diğer ilgili uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenecek toplantılara katılım sağlamak için ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilci belirlemek, gelişmelere bağlı olarak ilgili Avrupa Birliği mevzuatında oluşacak değişiklikleri takip ederek, yapılacak uyum çalışmalarında taslak yönetmelikler hakkında görüş ve önerilerde bulunmak, gerekli hallerde, teknik düzeydeki çalışmaları gerçekleştirmek üzere çalışma gruplarının kurulmasına karar vermek ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esaslarını belirlemek, asansör ile ilgili her türlü konuyu incelemek ve karşılaşılan sorunları tespit etmek, çözüm konusunda önerilerde bulunmak, asansör sektörünün geleceğine dair stratejilerin belirlenmesine ilişkin olarak görüş ve önerilerde bulunmak, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin çalışmaları değerlendirmek, etkin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri için görüş ve öneriler sunmak. Asansör Teknik Komitesinin çalışma usul ve esasları Asansör Teknik Komitesinin çalışma usul ve esasları da şöyle belirlendi: ASTEK, toplantı gündemini içeren Bakanlık davet yazısı neticesinde, üye tam sayısının en az 1/2 si ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır, ASTEK başkanlığı, Bakanlık Sanayi Genel Müdürü ya da onun yetkilendireceği Sanayi Genel Müdürlüğü temsilcisi tarafından yapılır, ASTEK in sekreterlik hizmetleri, Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür, toplantılar, Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğünün uygun göreceği tarihlerde veya özel gereksinimler uyarınca gerçekleştirilir, Toplantı gündemi Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. ASTEK üyeleri, bir sonraki toplantıya ilişkin olarak gündem maddesi taleplerini sözlü olarak komite başkanına veya yazılı olarak sekreterlik hizmetini veren Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğüne iletir, toplantıda alınan kararlar, karar defterine yazılır ve kararın bir örneği Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından bir sonraki toplantı daveti ile birlikte ASTEK üyelerine gönderilir, her toplantıda, bir önceki toplantıda alınan kararların yer aldığı karar defteri sayfası, ASTEK üyelerince imzalanır, ancak acil hallerde karar defteri toplantı sonrası imzalanabilir, ASTEK tarafından gerek görülmesi durumunda, konu ile ilgisi bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri, toplantılara gözlemci statüsü ile davet edilir. ASTEK tarafından alınan kararlar tavsiye niteliğinde olup, bu kararlar Bakanlık tarafından değerlendirilecek. 28

18 HABERLER Melikşah Üniversitesi ile Emak Asansör'den örnek işbirliği Öğrenciler arasında düzenlenen asansör tasarım yarışmasında dereceye giren tasarımlar, Emak Asansör tarafından hayata geçirilecek. Daha kullanışlı ve ihtiyaçlara cevap verebilecek asansör imalatı için Melikşah Üniversitesi ile Emak Asansör işbirliği yaptı. Kayseri Melikşah Üniversitesi ile Emak Asansör, üniversite-sanayi işbirliğine örnek bir çalışmaya imza attı. Asansör firmasının işbirliğiyle Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü öğrencileri arasında insan asansörü tasarımı yarışması düzenlendi. Çok sayıda öğrenci yarışmaya katıldı. Emak Asansör yetkilileri ve fakülte öğretim üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonunda 3 proje ödüle layık görüldü. Hasan Yiğit Bilgin in hazırladığı asansör tasarımı birinci, Fatih Zerdeli nin tasarımı ikinci ve Reyhan Çevik in tasarımı ise üçüncü oldu. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Törende konuşan Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Mustafa Yılmaz, bu projenin hem öğrenciler hem de sanayiciler yararına olduğunu söyledi. Bu çalışmayla, üniversite - sanayici işbirliğinin güzel bir örneğini sergilediklerini ifade eden Yılmaz, Burada öğrencilerimizin yetişmesi ve sanayicinin ihtiyaç duyduğu kalifiye iş gücünün ortaya çıkarılması adına çok önemli bir çalışma oldu. dedi. Emak Asansör Proje Koordinatörü İç Mimar Mehmet Akif İlgen de, üniversite gençliğine ve dolayısıyla asansör sektörüne yatırım yaptıklarını kaydetti. Bu işbirliğiyle öğrenciler tasarladıkları ürünleri bir firmaya sunma ve kabul ettirme imkanı bulmuştur. diyen İlgen, Üniversite - sanayi işbirliği içerisinde öğrenciler, gerçeğe yakın iş tecrübesi ve mezuniyet sonrası iş bulabilme ve staj imkanı gibi faydalar görmüştür. diye konuştu. Firma olarak 2023 yılına kadar dünya markası olmayı hedeflediklerini belirten İlgen, bu hedefe ulaşmak için de dünyanın değişik ülkelerindeki asansör fuarlarına katıldıklarını anlattı. İlgen, Önümüzdeki günlerde Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi ne taşınacağız. Burada Türkiye nin en yüksek asansör test kulesini yaparak yurt dışına üst sınıf asansör ihraç eder hale geleceğiz. dedi. Konuşmaların ardından dereceye giren öğrenciler ödüllerini, Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Mat, Emak Asansör Genel Müdür Yardımcısı Ahmet İlgen ve Kayseri Genç Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Hamdi Kınaş ın elinden aldı. Ödül töreninde ayrıca projeye destek veren Emak Asansör Genel Müdürü Hasan İlgen e de, Rektör Mat tarafından hediye takdim edildi. 30

19 HABERLER TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Uygulamalı Eğitim Merkezi ile sektöre eğitim verecek TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Mesleki Eğitim Laboratuvarı açıldı. Mesleki Eğitim Laboratuvarı 2 Kasım 2013 Cumartesi günü İzmir Bayraklı da düzenlenen törenle hizmete girdi. T MMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Mesleki Eğitim Laboratuvarı açıldı. Mesleki Eğitim Laboratuvarı 2 Kasım 2013 Cumartesi günü İzmir Bayraklı da düzenlenen törenle hizmete girdi. Sektör temsilcilerinin desteğiyle tamamlanarak hizmete giren Laboratuvarda sadece mühendis eğitimleri değil, teknik elemanların montaj ve bakım servis hizmetleri eğitimi de sağlanacak. 4 uygulama atölyesi ve 1 derslikte hizmet verecek olan Uygulamalı Eğitim Merkezinde ilk aşamada Kaynak Uygulamalı Eğitim Birimi ile Türkiye de bir ilk olan Asansör Montaj ve Bakım Uygulamalı Eğitim Birimleri yer alacak. İlerleyen dönemde Hidrolik ve Pnömatik Devre Ekipmanları ve Uygulama Teknikleri Eğitimi, Soğutma Teknisyeni Yetiştirme Kursları, PLC Eğitimi ve CNC Programlama Eğitimi de verilmeye başlanacak. Laboratuvar bünyesinde yer alan asansör birimi, sektörel eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet vermeye başladı. Laboratuvar bünyesinde sadece mühendis eğitimleri değil aynı zamanda ara 4uygulama atölyesi ve 1 derslikte hizmet verecek olan Uygulamalı E itim Merkezinde ilk a amada Kaynak Uygulamalı E itim Birimi ile Türkiye de bir ilk olan Asansör Montaj ve Bakım Uygulamalı E itim Birimleri yer alacak. lerleyen dönemde Hidrolik ve Pnömatik Devre Ekipmanları ve Uygulama Teknikleri E itimi, So utma Teknisyeni Yeti tirme Kursları, PLC E itimi ve CNC Programlama E itimi de verilmeye ba lanacak. 32

20 HABERLER teknik elemanların montaj ve bakım servis hizmetlerini uluslararası standartlarda gerçekleştirebilmeleri için gerekli tüm imkanlar sektörün de desteğiyle tamamlandı. Laboratuvarda sektör temsilcilerinin de desteği ile ürüne ait tüm bilgi ve görsel malzemeler sergileniyor. Düzenlenen açılışta söz alan TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Mehmet Özsakarya, Meslek İçi Eğitim Merkezleri vasıtasıyla gerçekleştirdikleri eğitim faaliyetleriyle hem üyelerinin mesleki gelişimlerine, hem de verimliliğin artması adına sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik elemanların sayısının çoğalmasına katkıda bulunduklarına inandıklarını söyledi. Şube olarak, 15 başlık altında 140 a yakın eğitim ile ülke mühendislerinin ve ilgili sektörde çalışan ara teknik elemanların eğitimlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Özsakarya, şöyle konuştu; 2013 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz kurs ve eğitim faaliyetlerine 2 bin 500 ü aşkın kişinin katılması bize gurur ve mutluluk vermektedir. Bu vesileyle, eğitimlerimizin gerçekleşmesine katkıda bulunan deneyimli eğitmenlerimize Şubemiz adına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bugün, bu çabalarımızın bir adım öteye taşınmasını sağlayacak, hâlihazırda vermekte olduğumuz eğitimlerin çeşitliliğini arttıracak olan Uygulamalı Eğitim Merkezimizin açılışı için burada bulunmaktayız. 4 uygulama atölyesi ve 1 derslikte hizmet verecek olan Uygulamalı Eğitim Merkezimizde ilk aşamada Kaynak Uygulamalı Eğitim Birimi ile Türkiye de bir ilk olan Asansör Montaj ve Bakım Uygulamalı Eğitim Birimleri bulunurken, önümüzdeki aylarda bunlara ek olarak Hidrolik ve Pnömatik Devre Ekipmanları ve Uygulama Teknikleri Eğitimi, Soğutma Teknisyeni Yetiştirme Kursları, PLC Eğitimi ve CNC Programlama Eğitimi de verilmeye başla- 34

21 HABERLER nacaktır. Merkezin ortaya çıkışında pay sahibi olan sektör firmalarımız Arkel Elektrik Elektronik, Akar Asansör, Akış Asansör, Arlift Asansör, Artan Elektronik, Asa Asansör, Asray Asansör, Aybey Elektronik, Başar Elektromekanik, Can-Lift Asansör, CE Mühendislik, Ersoylar Asansör, Fupa Asansör, Kat Asansör, Kleemann Asansör, Löher Asansör, Merih Asansör, Mik-El Elektronik, Omas Mühendislik Asansör, Selkas Asansör, Yeterlift Asansör ve Zorlu Asansör firmalarına, Büyükşehir ve Bornova belediyelerimize, Oda ve Şube yönetim kurulu üyelerimize, çalışanlarımıza, eğitmenlerimize, açılışımıza katılarak bizi onurlandıran siz değerli konuklarımıza teşekkürlerimi sunarken, hepinizi şahsım ve yönetim kurulum adına sevgi ve dostlukla selamlıyorum. TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Mehmet Özsakarya nın konuşmasının ardından TMMOB Yönetim Kurulu adına gelen mesajları okumak üzere İzmir Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Melih Yalçın sahneye çıktı. Melih Yalçın ın ardından Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği AYSAD Başkanı Sefa Targıt bir konuşma gerçekleştirdi. Targıt, önemli bir tesisin açılışı için burada olduklarını belirterek, Asansörlerin fenni muayenelerinin yapımına 2012 yılında ciddi bir giriş yapıldı. Bu girişimi yaparken endişelerimiz vardı. Asansörlerin muayenelerinin ne kadar önemli olduğu, kronik problemlerimizin kaynağının bu ölçümlerin yapılmamasından kaynaklandığını biliyorduk. Bir günde bu problemin giderilemeyeceğini de biliyorduk. Ancak işe başlamamızda bunun problem olmaması gerekiyordu. Bakanlığımızın da dirayetiyle bu işlere başlandı. MMO nın özellikle de İzmir Şubesi nin daha önceki yıllardan elde ettiği tecrübelerini bu sürece aktarmasını fevkalade memnuniyetle ve şükranla karşılıyoruz. Eğer MMO bu işe girişmeseydi, nitelikli bir uygulamaya ulaşmamız daha uzun sürerdi. Bu nedenle Odanın bir üyesi ve bir sektör temsilcisi olarak tüm süreç boyunca baskı yaptığımı belirtmek isterim. İşin doğru yöne gidebilmesi için eğitimli personel sorunu ve muayene elemanlarının eğitilmesinin gerekliliğinin karşımıza çıkacağı belliydi. Buradaki tesis buna katkı sağlayacak ve çıtayı yükseltecektir. Elimdeki verilerden bir çıkarım yaptım. Şimdi sizinle paylaşmak istiyorum. Geçen yıl yapılan muayenelerden ortaya çıkan bazı sonuçlar var. Şimdiye kadarki elimizde bulunan en sağlıklı veriler bunlar. Daha önce elimizde veri olmadan gelecek planı ve sektöre yatırım yapıyorduk. Birkaç başlık altında verileri sizinle paylaşmak istiyorum. Sözleşme yapan belediyelerimizden yüzde 55 i MMO ile sözleşme yapmış. Kayıtlı muayene elemanlarının yüzde 50 si MMO bünyesinde. MMO muayene elemanı başına bu periyotta 158 asansör muayene etmiş. Bu rakam bazı kuruluşlarda bine kadar çıkıyor. Burada bir kalite sorunu ve kaygısı olacağını bu rakamlar gösteriyor. Odanın da meslek örgütü olarak burada bir standart belirlemesi ve bir rakam ortaya koyması, aynı zamanda işin içine girmesinin gerekliliği bir kez daha ortaya çıkıyor. Muayenelerden alınan ücretlere baktığımızda en düşük muayene ücreti en yüksek muayene ücretinin yarısı. Yani arasında tam 2 kat var. Odanın fiyatı ise beşinci sırada. Burada da ciddi bir kuruluşun tavır belirlemesi gerekiyor. Şu anda 561 muayene elemanı faaliyet gösteriyor. Biz bu süreci hesaplarken öngördüğümüz rakam 500 dü. Demek ki bu rakama ulaşılmış. Bu verilerin her yerde konuşulan ve en çarpıcı sonucu ise asansörlerimizin yüzde 75 inin kırmızı etiket yediği ve kullanılamaz olduğudur. Bunun için de gerekli düzenlemeler 36

22 HABERLER yapıldı. Gerekli bakımlar yapıldığında bu rakamın anormal boyuttan uzaklaşacağını düşünüyorum. şeklinde konuştu. Ege Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (EAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Tunç ise aldığı sözde, Türkiye de 1950 lerden günümüze özellikle üretimde, asansör sektöründe önemli bir yol alındığını dile getirirken, aksam üretimi konusunda gösterilen başarının maalesef montaj ve bakım alanlarında yakalanamadığını kaydetti. Laboratuvarın açılışında emeği geçen herkese teşekkür eden Emin Tunç, asansör sektörü ve EAYSAD adına TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Mehmet Özsakarya ya teşekkür plaketi verdi. Konuşmaların ardından Mesleki Eğitim Laboratuvarı nın açılışında emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketi verildi. Plaket töreninin ardından Laboratuar ve derslikler gezilerek incelendi. 38

23 HABERLER BURSAD ın yeni Başkanı Gültekin Baki oldu Bursa Asansör Sanayicileri Derneği (BURSAD) 3 Ekim 2013 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi. Genel Kurul da gidilen başkanlık seçiminde BURSAD ın yeni başkanı Gültekin Baki oldu. Bursa Asansör Sanayicileri Derneği (BURSAD) 3 Ekim 2013 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi. Genel Kurul da gidilen başkanlık seçiminde BURSAD ın yeni başkanı Gültekin Baki oldu. Bursa Asansör Sanayicileri Derneği (BURSAD) yeni başkanını seçti. 3 Ekim 2013 tarihinde yapılan Genel Kurul da, BURSAD ın yeni Başkanı Gültekin Baki (Diamant Asansör) olurken, Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Başkan Yardımcısı Hilmi Kaşlıoğlu (Apex Asansör), Sekreter Cem Bozdağ (Ce Mühendislik), Sayman Rıfat Özgür (Uludağ Asansör), Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Öner (Başar Asansör). Yapılan Genel Kurul da Yönetim Kurulu Yedek Üyelerine ise; Salim Uçak (Uçak Asansör), Şaban Bozdemir(ARC Asansör), Kamil Altuntaş (İlkay Asansör), Ali Acar (Acar Asansör) ve Oğuzhan Aydoğdu (Aydoğdu Mühendislik) seçildiler. Bursa Asansör Sanayicileri Derne i (BURSAD) yeni ba kanını seçti. 3 Ekim 2013 tarihinde yapılan Genel Kurul da, BURSAD ın yeni Ba kanı Gültekin Baki olurken, Yönetim Kurulu u isimlerden olu tu; Ba kan Yardımcısı Hilmi Ka lıo lu, Sekreter Cem Bozda, Sayman Rıfat Özgür, Y, Üye Erdo an Öner. Asansör Vizyon Dergisi Ailesi olarak Bursa Asansör Sanayicileri Derneği (BURSAD) ın yeni Yönetim Kurulu nu tebrik ediyor ve sektör adına başarılı projelere imza atmalarını temenni ediyoruz. 40

24 V ZYON'DAN Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün: Türk Asansör Sektörü dünya ticaretinde önemli pazar paylarına ulaştı Bakan Nihat Ergün, dergimize özel açıklamalar yaparak Türk sanayisini ve asansör sektörünü değerlendirdi. Türk Asansör Sektörünün yıllık 600 milyon dolara yaklaşan cirosu, ihracat büyüklüğü ve binlerce kişiye yarattığı istihdam olanağı ile Türkiye ekonomisinin önemli iş kolları arasında yer aldığını belirten Ergün, son yıllarda artan konut yapımının, asansör imalatını da hızlandırdığını, kentsel dönüşüm projelerinin de hayata geçirilmesi ile sektörde süratli bir gelişme yaşandığını kaydetti. Bakan Ergün, dünyada geli en yeni teknolojilerle birlikte, asansör sektörünün de büyük bir de i im sürecine girdi ini hatırlatarak, Türk asansör sektörünün dünya ticaretinde önemli pazar paylarına ula tı ını söyledi. Asansör sanayinde yer alan firmalarımızın önemli bir kısmının dünyanın pek çok bölgesine ihracat yapabilme kabiliyetine eri ti inin altını çizen Ergün, ülkemizdeki taahhüt fi rmalarının özellikle Türk Cumhuriyetleri ba ta olmak üzere; Vietnam'dan Afganistan'a, ran dan Polonya'ya uzanan geni bir co rafyada asansör tesis ettiklerini belirtti. Bilim Sanayi, ve Teknoloji Bakanımız Nihat Ergün, dergimize özel açıklamalar yaparak Türk sanayisini ve asansör sektörünü değerlendirdi. Türk asansör sektörünün yıllık 600 milyon dolara yaklaşan cirosu, ihracat büyüklüğü ve binlerce kişiye yarattığı istihdam olanağı ile Türkiye ekonomisinin önemli iş kolları arasında yer aldığını belirten Nihat Ergün, son yıllarda artan konut yapımının, asansör imalatını da hızlandırmış olduğunu, kentsel dönüşüm projelerinin de hayata geçirilmesi ile birlikte sektörde süratli bir gelişme yaşandığını kaydetti. Bakan Ergün, dünyada gelişen yeni teknolojilerle birlikte, asansör sektörünün de büyük bir değişim sürecine girdiğini hatırlatarak, Türk asansör sektörünün dünya ticaretinde önemli pazar paylarına ulaştığını söyle- V ZYON'DAN di. Asansör sanayinde yer alan firmalarımızın önemli bir kısmının dünyanın pek çok bölgesine ihracat yapabilme kabiliyetine eriştiğinin altını çizen Ergün, ülkemizdeki taahhüt firmalarının özellikle Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere; Vietnam dan Afganistan a, İran dan Polonya ya uzanan geniş bir coğrafyada asansör tesis ettiklerini belirtti. Sayın Bakanım öncelikle Türk sanayisinin bu gününü değerlendirerek, geçmişten günümüze yakaladığımız başarıda izlediğimiz stratejileri anlatabilir misiniz? Ülkemiz sanayi artık eskiye oranla çok daha güçlü ve rekabetçi bir seviyeye ulaştı. Türkiye sanayisi büyüdü ve sanayi üretimi ekonomideki büyümenin, ulusal gelirdeki muazzam artışın adeta lokomotifi haline geldi Türkiye si ile 2002 Türkiye si arasındaki büyük farkı tüm vatandaşlarımızın açıkça görüp değerlendirebildiğini düşünüyorum. Zira Türkiye de son 11 yıllık dönem, güçlü bir sosyal ve ekonomik dönüşümün, bir zihniyet değişiminin gerçekleştiği çok özel bir dönem oldu. Her şeyden önce, daha açık bir toplum haline geldik. Siyasi istikrarı ve güveni yeniden tesis ettik. Doğru sosyal politikalarla toplumun her katmanındaki vatandaşımızın geleceğe daha güvenle bakmasını sağladık. Tüm bu olumlu gelişmeler yaşanırken, makroekonomik politikalara ayrı bir önem vererek geniş katılımlı ve uygulanabilir kalkınma planlarını yürürlüğe koyduk. Bu arada ekonomimiz de açık bir ekonomi haline geldi; ihracatımız, doğrudan sermaye girişleri, milli gelirimiz önemli artışlar gösterdi. Enflasyonu ve faiz hadlerini indirmeye, döviz kurlarını yönetilebilir seviyelerde tutmayı başardık. Bankacılık sektörü reformlarını gerçekleştirdik ve geçmiş durumlarla karşılaştırdığımızda çok daha sağlam bir ekonomik yapıya kavuştuk. Sanayi altyapımızı ve üretim potansiyelimizi kuvvetlendirmek amacıyla Türkiye sanayisinin yol haritasını, Avrupa Birliğindeki çalışmaları baz alarak hazırladık. Dünyada sanayi politikalarının önem kazandığı bir döneme girildiği için yatay ve sektörel sanayi politikalarına ağırlık verdik. Şimdi Türkiye Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı gibi, bu konuda Cumhuriyet tarihinde örnek teşkil edecek önemli bir uygulamayı yürütüyoruz. Bu belgede yer alan 72 eylemden 23 tanesi firmalarımızın teknolojik gelişimini sağlamayı amaçlıyor. Bu arada, eylemlerin gerçekleşme oranında da yüzde 85 gibi oldukça başarılı bir seviyeyi yakaladık. Ancak, Türkiye de sanayicimize verdiğimiz destekler elbette ki politika oluşturma, yönlendirme ve teknik mevzuat altyapısının hazırlanması gibi makro çalışmalarla sınırlı değil. Hizmet ve ticaret sektörlerindeki küçük ve orta boy işletmelerimizin büyüyüp gelişmesinden proje üretir hale getirilmelerine, yatırımcılara OSB ve Sanayi Sitelerinde sunulan imkanlara, girişimcilere verilen eğitimlere, Ar-Ge, inovasyon, patent, marka ve tasarım desteklerine, yeni teknoparkların ve Ar-Ge merkezlerinin kurulmasına, üniversite-sanayi işbirliğine ve helal gıdaya kadar uzanan çok farklı alanlarda Bakanlığımızın yoğun çalışma ve desteği mevcut

OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal

OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal EYLÜL 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Avrupa'dan Afrika'ya korhan@ostim.com.tr OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal gerekse uluslararası ilgi artarak devam ediyor. 6 farklı sektörde güç birliğine

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları

Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları HAZİRAN 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Devlet Geleceği Gördü korhan@ostim.com.tr Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları gündemdeki sıcaklığını koruyor. KOBİ ler başta olmak üzere tüm sanayiciler,

Detaylı

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı

Etkinlik 11 BAYOSB yatırımcısına özel kredi 36 EGEKOBİDER kahvaltı buluşmaları. İçindekiler

Etkinlik 11 BAYOSB yatırımcısına özel kredi 36 EGEKOBİDER kahvaltı buluşmaları. İçindekiler İçindekiler Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeler Derneği EGE KOBİDER Adına İmtiyaz Sahibi Fettah GÜVENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet KAPLAN Yayın Kurulu Aydın TELSEREN Prof. Dr. Edip TEKER Fahrettin

Detaylı

Başkent OSB de toplu açılış. Başkan dan. Türkiye de sanayileşme. Başkent OSB yatırımcılarına enerji desteği. OSB lerin önemi

Başkent OSB de toplu açılış. Başkan dan. Türkiye de sanayileşme. Başkent OSB yatırımcılarına enerji desteği. OSB lerin önemi l Yıl:8 l Sayı: 30 l Ağustos 2012 l ÜCRETSİZDİR Başkent OSB de toplu açılış Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Başkent OSB de katıldığı 20 fabrikanın toplu açılış töreninde, Ankara ciddi bir

Detaylı

EKONOMİNİN YILDIZ KÜMELERİ. www.bebka.org.tr

EKONOMİNİN YILDIZ KÜMELERİ. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 9 Ocak - Şubat - Mart 2014 EKONOMİNİN YILDIZ KÜMELERİ KÜMELER KURULUYOR GÜÇLER BİRLEŞİYOR Kümelenmenin rekabette

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır ŞAHABETTİN BİLGİSU ÇEVRE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU U M. ŞERİF KANIK: N değerlendirmeyi başarmak

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır ŞAHABETTİN BİLGİSU ÇEVRE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU U M. ŞERİF KANIK: N değerlendirmeyi başarmak KOCAELİ SANAYİ ODASI ODAVİZYON KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 93 HAZİRAN 2014 ŞAHABETTİN BİLGİSU ÇEVRE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU D U M. ŞERİF KANIK: A Y Benim işim elimdeki ürünü

Detaylı

Business. Nano Teknoloji Farkındalığı. Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün: Kalkınma İçin Yerli Sanayi Üniversite-Sanayi İşbirliği

Business. Nano Teknoloji Farkındalığı. Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün: Kalkınma İçin Yerli Sanayi Üniversite-Sanayi İşbirliği Business Sanayici ve İşadamları Derneği Aralık 2013 / Sayı:2 /ISSN: 2247-9593 Nano Teknoloji Farkındalığı Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün: Kalkınma İçin Yerli Sanayi Üniversite-Sanayi İşbirliği

Detaylı

Çaycuma nın 3 bin yıllık tarihi hayranlık uyandırıyor. TSO Konsey toplantısı Ankara da yapıldı. Ergün: Şimdi reformları hayata geçirme zamanı

Çaycuma nın 3 bin yıllık tarihi hayranlık uyandırıyor. TSO Konsey toplantısı Ankara da yapıldı. Ergün: Şimdi reformları hayata geçirme zamanı Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi u Yıl: 2 Sayı: 5 u Sahibi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat SARSIK u Sorumlu Müdür Önder ALKAN u Yayın Kurulu Rıfat SARSIK

Detaylı

kobigündem Yüreklere okul açıldı Genç girişimci adayları kolları sıvadı yeni yönetimi gümbür gümbür ASTAŞ Isıl İşlem in yatırımları durmuyor

kobigündem Yüreklere okul açıldı Genç girişimci adayları kolları sıvadı yeni yönetimi gümbür gümbür ASTAŞ Isıl İşlem in yatırımları durmuyor kobigündem Gündem Oluşturur A Y L I K İ Ş D Ü N Y A S I D E R G İ S İ YIL: 2 SAYI: 8 TEMMUZ-AĞUSTOS 2011 Adana Valisi İLHAN ATIŞ Adana Metal Sanayi Sitesi Başkanı CENGİZ ERDOĞANOĞLU KOSGEB Adana Hizmet

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 3. MEVCUT DURUM... 9 3.1. Ülkemizde Otomotiv Sektörünün Gelişimi...

Detaylı

5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor. 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor

5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor. 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor 5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor 22 KAPUSUZ: Öncelikle güneş enerjisi sistemlerini tercih ediyoruz 8 14 24 Yıl: 1 Sayı:2 Mart-Nisan-Mayıs

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Basyazı, Yıl: 52 Sayı: 611 NİSAN 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar Semra AYTEMİZ Aslıhan KÖKER Canan DOĞAN Türkay

Detaylı

Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık

Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık Nisan/Mayıs/Haziran 2013 - Sayı 24 Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık Pakpen, İstanbul Pencere 2013 Fuarı nda standıyla fark yarattı Ekonomi

Detaylı

Ayın röportajı bölümümüzü ise bu ay, aynı zamanda Samsunlu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar a ayırdık.

Ayın röportajı bölümümüzü ise bu ay, aynı zamanda Samsunlu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar a ayırdık. STSO AÇILIM Ekim - Kasım 2013 Yıl 5 Sayı 33 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Necmi ALIÇ Yayın Kurulu Haluk AKYÜZ Mustafa

Detaylı

Pakpen, kalitesini uluslararası

Pakpen, kalitesini uluslararası Ekim/Kasım/Aralık 2012 - Sayı 22 TÜRKAK tarafından akredite edilen Pakpen laboratuvarı, daha profesyonel ve daha sistematik bir yapıya kavuştu Pakpen, kalitesini uluslararası standarda taşıdı İş Bankası

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

2023 E DOĞRU YENİ SENARYOLAR

2023 E DOĞRU YENİ SENARYOLAR ihracatstratejileri Türkiye 2023 ihracat stratejileri özel dergisi Makine - Savunma - İklimlendirme 2023 E DOĞRU YENİ SENARYOLAR Türkiye nin özel sektörü 2023 stratejileri kapsamında yeni senaryolarla

Detaylı

TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ YILYEAR: 17 SAYIISSUE: 82 MARTMARCH- NİSANAPRIL 2015. Otomotiv Sektörü ve İnsanlar

TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ YILYEAR: 17 SAYIISSUE: 82 MARTMARCH- NİSANAPRIL 2015. Otomotiv Sektörü ve İnsanlar TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS YILYEAR: 17 SAYIISSUE: 82 MARTMARCH- NİSANAPRIL 2015 Yetkin İnsan Kaynağı Üstün Rekabet Gücü FİRMA TANITIM

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI AKBANK İLE PROTOKOL İMZALADIK: Özel ürün ve hizmetler sizlerle Dünyayı Umutlandıran Buluş Hannover Fuarına na - GTO Damgası - OSMAN HAMDİ

Detaylı

EYLÜL 2013 MAKARNA CİDDİ İVME KAZANDI KAPAK DOSYASI; önsöz

EYLÜL 2013 MAKARNA CİDDİ İVME KAZANDI KAPAK DOSYASI; önsöz 1 önsöz Yıl:2 Sayı:8 EYLÜL 2013 KAPAK DOSYASI; 26 Özel OSB Anadolu Teknik Lisesi İkinci 500 de 27 Gaziantepli...05 OSBÜK de Nakıboğlu dönemi...08 Ziyaret...11 Sanayi gündemi...14 Temiz Türkiyem yarışması

Detaylı

1 Temmuz tarihi itibariyle ticaret hayatımızda yeni bir dönem başladı. Yürürlüğe giren yeni Türk

1 Temmuz tarihi itibariyle ticaret hayatımızda yeni bir dönem başladı. Yürürlüğe giren yeni Türk BAŞLARKEN > Değerli Üyelerimiz; 1 Temmuz tarihi itibariyle ticaret hayatımızda yeni bir dönem başladı. Yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu ile özel sektörümüz dünya ile rekabetinde büyük bir avantaja

Detaylı

Trabzon için birlikte çalışmalıyız

Trabzon için birlikte çalışmalıyız Trabzon için birlikte çalışmalıyız Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, TTSO nun organize ettiği toplantıda Başkan M. Suat Hacısalihoğlu, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile bir araya geldi.

Detaylı

BAŞKANDAN www.ttmagazin.com

BAŞKANDAN www.ttmagazin.com BAŞKANDAN www.ttmagazin.com 22 Mayıs ta Konsey Toplantısı gerçekleşirken, CELIMO yönetim kurulu ve delegelerinin eşleri de küçük bir İstanbul turuna katıldılar. Günün akşamını da iş ve sohbet ortamının

Detaylı

79. Sayımızla sizlerleyiz...

79. Sayımızla sizlerleyiz... 79. Sayımızla sizlerleyiz... Yaz aylarının sıcaklığının iyice hissedilmeye başlandığı bu günlerde, yeni sayımızla karşınızdayız... Bu sayımızda, ilgiyle okuyacağınızı düşündüğümüz özel bir dosya çalışması

Detaylı

ACTIVE. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan: ABD İş Gezisi: Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz: Business HAZİRAN 2013 SAYI 1

ACTIVE. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan: ABD İş Gezisi: Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz: Business HAZİRAN 2013 SAYI 1 HAZİRAN 2013 SAYI 1 ACTIVE Business ACTIVE Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan: ABD İş Gezisi: Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz: ÖNGERMELİ/ÖNGERMESİZ PREKAST BETON Köprü Kirişleri

Detaylı

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 99 ARALIK 2014 DUAYEN... DUAYEN... DUAYEN

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 99 ARALIK 2014 DUAYEN... DUAYEN... DUAYEN KOCAELİ SANAYİ ODASI ODAVİZYON KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 99 ARALIK 2014 KSO MESLEK KOMİTELERİ MÜŞTEREK TOPLANTISI BOLU BÜYÜK ABANT OTELİ NDE YAPILDI Başkan Zeytinoğlu: Petrol

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. STRATEJİ BELGESİ ÖZETİ... 3 3. MEVCUT DURUM... 5 3.1. TASARIMLARA İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE VE TASARIM BAŞVURULARI... 5 3.2. EĞİTİM... 10 3.3. MESLEKİ ÖRGÜTLENME... 12 3.4. TASARIMA

Detaylı