Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 T50/A - T70/A ve T90/B T50 / A T70 / A T90 / B KAPI RAYI 40x10x8 KAPI RAYI 40x10R BAĞLANTI FLANŞLARI Sanayi Bölgesi No:45 Tel: Fax:

12 çindekiler ISNN: mtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı leri Müdürü Özhan EREFL Reklam Koordinatörü Nurullah P REC Yayın Koordinatörü Cem ÖZTÜRK Görsel Yönetmen Meral EREFL Grafi k-tasarım Demet AKIN 22 ED TÖRDEN Cem ÖZTÜRK HABERLER - Asansör sektörünün stratejilerini ASTEK belirleyecek - Melik ah Üniversitesi ile Emak Asansör den örnek i birli i -TMMOB Makine Mühendisleri Odası zmir ubesi, Uygulamalı E itim Merkezi ile sektöre e itim verecek - BURSAD ın yeni Ba kanı Gültekin Baki oldu 42 V ZYONDAN TÜRK ASANSÖR SEKTÖRÜ DÜNYA T CARET NDE ÖNEML PAZAR PAYINA ULA TI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün SEKTÖR RAPORU Türk Asansör Sanayisinin ihracat kabiliyeti her geçen gün artıyor SEKTÖREL BAKI B ZLER TEMS L EDEN EFFAF B R FUAR ORGAN ZE ED YORUZ TAS AD Ba kanı Levent AKDEM R 64 DOSYA NTERL FT Interlift 2013 yine rekorlarla açıldı - AFAG, Interlıft 2013 öncesi uluslararası basını a ırladı - LiftVision, Interlift 2013 te büyük be eni topladı - Mekisan Asansör Yönetim Kurulu Ba kanı Kevser Ak ERSÜ - Stoper letme Müdürü Nurullah GÜNGÖR - Genemek Genel Müdürü Devrim GECEGEZER - RST Asansör Yönetim Kurulu Ba kanı Mustafa MIHÇILAR - Mik-el Satı Müdürü Emrah TERZAN - Baykal Makine Avrupa Bölge Sorumlusu Lütfi AKINCIO LU - Aybey Elektronik Satı ve Pazarlama Müdürü Örsan ÖRS - MKS Kablo Genel Müdürü ükrü ERTU RUL - Arkel Genel Müdürü Melih KÜÇÜKÇALIK -Uzar Paslanmaz thalat & hracat Sorumlusu Mehmet KARAKA - Ametal Yönetim Kurulu Ba kanı smail YILDIRIM - Moston Metalurji letme Mühendisi Da can P RO LU - EMF Motor Yönetim Kurulu Ba kanı H.Basri KAYAKIRAN - Kormas Dı Ticaret Sorumlusu Serkan KARTAL - Kleemann Asansör Satı ve Paz. Müdürü Stefanos PAR ZYANOS - Fenac Encoder hracat Müdürü Aziz BULUT - Bulut Makina Genel Müdürü Murat GÜNGÖR - Elektres Elektrik&Elektronik Satı Müdürü Cantürk AKENG N - leri Lift Genel Koordinatörü Ebru LER & Geli tirme ve Mü teri li kileri Uzmanı Ezgi SEZER - Tempo Rulman Genel Müdürü Erol BATUK - Artan Asansör Genel Müdürü Hakan AYDIN - Merih Asansör Genel Müdürü Berna ÖKMEN - Eren Makina Üretim Müdürü Celal EK C - Nergiz Kablo Genel Müdürü Hasan NERG Z & hracat Müdürü Oskun ANAR - Löher Asansör Genel Müdürü Ergin AKTA 136 YÖNET M AH L K VE B Z Mehmet Nuri KAYA AKADEM K TANITIM T.C. Karabük Üniversitesi Eskipazar M.Y.O Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü FUAR - Uluslararası Avrasya Asansör Fuarı 2014 te kapılarını açıyor - LiftBalkans, 5-7 Mart tarihleri arasında Sofya da gerçekle tirilecek - LIFTEX 2014, Orta Do u Asansör Sektörünü Dünya ile bulu turacak 152 STANDART KAZALAR GEL YORUM D YOR... Mustafa TUTSAK 154 KAL TE LER TEKNOLOJ Y KULLANMAK M. Akif TEMELL Halkla li kiler Yönetmeni Efsa P REC Teknik Müdür - Yazılım Turhan AKÇA dari ler Mustafa AFAK Reklam Rezervasyon / B R KONUK TÜRK YE N N ARAP ÜLKELER LE OLAN S YAS VE SOSYO-EKONOM K L K LER HIZLA LERL YOR Türk-Bahreyn Konseyi Ba kan Yrd. & MÜS AD Körfez Ülkeleri Koordinatörü Muhammet U urcan BARMAN lan ndeksi Z YARET - Avrupa Türk Kültür Dernekleri Birli i Augsburg ubesi ni ziyaret ettik - TAS AD ı ziyaret ettik KAHVE MOLASI Sosyal bir model: AH L K S V L TOPLUM PATENT FAK R TÜRK YE Veli SARITOPRAK YAKLA IM YASA ÇIKMI AMA YÜRÜRLÜK TAR H UNUTULMU ükrü KIZILOT Yayın Adı Asansör Vizyon Dergisi Yayın ekli ve Türü 2 Aylık Türkçe Yerel Süreli Yayın Baskı Tarihi Asansör Vizyon Dergisi: Emek 8. Cadde 3. Sokak 1/8 Çankaya Ankara Tel: Fax: / Baskı SALMAT BASIM YAYIN LTD. T. Tel: Bu yayının tamamı ya da bir bölümü yayıncının yazılı izni olmaksızın ço altılamaz ya da yayınlanamaz. A.HARDROT AHMET ASANSÖR AKKA AMETAL ARGESET ARKEL ASPA ASRON K ASTEK ATS AYBEY AYGÜNSAN BARBAROS BULUT MAK NA BUTON STANBUL BUTTON SHOP CE MUHEND SL K CNR FUARCILIK ÖN KAPAK Ç ARKA KAPAK Ç ARKA KAPAK CYF FUARCILIK ÇEL KRAY ÇELSAN ÇEL K HALAT DENK OTOMASYON DEVAS DMR GÜVENL EFOR FUARCILIK EXPERT FUARCILIK GENEMEK HAS HÜRAS FO KAYA ASANSÖR K PSAN KLEEMANN KONYA STAT K KÖ KERLER ÇEL K HALAT KÜÇÜKGROUP L LYUM AJANS L DYA FUAR LIFT BALKANS MEGARADAR MEK SAN MENEV LER MER H METROPLAST M KROLIFT M K-EL M KRON PLAST K NURL FT ONURAS ÖNDER ASANSÖR ÖNSA ÖZBE LER ÖZHAN ASANSÖR ÖZRAY AÇILIR KAPAK ÖN KAPAK PINAR MÜH. PROLIFT RESMET RST SACCI DEM R SER NH SAR SERL FT SONAR FOTOSEL AHL FT TEOR MÜH. TERAY TOROS ASANSÖR V N W NART ZAFER ASANSÖR ZORLU YAYIN DANI MA KURULU Prof. Dr. Yılmaz KAPTAN Hacettepe Üniv. Müh. Fakültesi Fizik Müh. Bölümü Doç. Dr. Mahir DURSUN Gazi Ün. Tek. Fak. Elk. Elektronik Müh. Bölümü Ö r. Üyesi Müfi t EKERC Yönetim Danı manı Mustafa TUTSAK Elektrik Elektonik Müh. Kalitest Teknik Müdür / Ba Denetçi Mustafa AH N Birle ik n aat Müteahhitleri Federasyonu Genel Ba kanı Veli SARITOPRAK Türkiye Sanayici ve adamları Vakfı Ba kanı M. Akif TEMELL Makina Mühendisi - ASO Meclis Üyesi TOSYÖV Ankara Ba kanı Ali AÇIKGÖZ Çalı ma Ekonomisti & Yön. Danı manı

13

14 ED TÖRDEN De erli Asansör Vizyon Dergisi Okuyucularõ, Bir sayõmõz ile daha birlikteyiz. Her sayõmõzda oldu u gibi bu sayõmõzda da sektörümüzün en güncel haberlerini sizler için derledik. Ausgburg da düzenlenen ve Dünyanõn en etkili asansör fuarlarõ içerisinde yer alan Interlif 2013 e, yurtdõ õ yayõn organõmõz olan Liftvision ile katõldõk. kinci Hall 2134 numaralõ standõmõzda uluslararasõ yayõn organlarõ arasõnda bizler de yerimiz aldõk. Interlift için özel hazõrladõ õmõz ve Türk Asansör Sektörünü Almanya da ba arõ ile temsil etti imiz Lõiftvision Dergimiz, uluslararasõ yayõn yapan meslekta larõmõz ve fuar ziyaretçileri tarafõndan be eni ile kar õlandõ ve takdir gördü. Özenle hazõrladõ õmõz Liftvision da, Türk Asansör Sektörünü en etkin a õzlardan anlatarak, sektörde öne çõkan firma tanõtõmlarõna yer verdik. Interlift Fuarõ nda bir kez daha anladõk ki, Türk Asansör Sektörü artõk dünya genelinde kabul görmü markalar ve ürünlere sahip. Fuar genelinde yaptõ õmõz görü melerde yerli yabancõ tüm katõlõmcõ ve ziyaretçiler, Türk Asansör Sektöründe ya anan geli meleri takdir ediyor ve be eniyorlar. Fuar için özenle hazõrlõk yapan yerli markalarõmõz, stantlarõnda ziyaretçilerini kabul ederek, fuar genelinde önemli anla malara imza atarken, Türk ürünlerinin kalitesinin geldi i noktayõ da ba arõ ile temsil ettiler. Fuar boyunca yaptõ õmõz görü melerimizi sayfalarõmõza ta õyarak bu sayõmõzda sizler ile payla tõk. Ayrõca, fuar izlenimlerimiz ve firma temsilcilerimizin fuar de erlendirmelerini de yine sizler için derledik. Yakla õk 4 yõldõr Türk Asansör Sektörünün geldi i noktanõn önemine ve ya anan geli melerine tanõk olmakta ve sizler ile payla maktayõz. Bazõ kesimlerce abarttõ õmõz dü ünülse ve dile getirilmeye çalõ õlsa da Biz, Interlift Fuarõ nda Türk Asansör Sektörünün ne denli büyük bir yol kat etti ini ve nereden nereye geldi ini gözlerimiz ile gördük ve bundan dolayõ da gurur duyduk. Türk asansör sektörünün yayõn organõ olarak sektörümüzü temsil etmek ve dergimizi inceleyen di er meslekta larõmõzõn da tebriklerini kabul etmek bizler için ayrõ bir onur kayna õ oldu. Fuar öncesi ve sonrasõ fuar organizasyon firmasõ tarafõndan bizlere gösterilen ilgi, di er fuar irketlerinin örnek almasõ gereken bazõ hususlar içermekteydi. Bu hususlarõ kendileri ile bir çok platformda payla tõ õmõz için satõrlarõmõza ta õmak istemiyoruz. Fakat gördü ümüz profesyonelli i takdir etmemek haksõzlõk olur. Umarõm bizim ülkemizde düzenlenen fuarlarda da aynõ profesyonelli i görür ve satõrlarõmõza ta õrõz. Biz, çok çalõ arak ve emek haarcayarak dopdolu bir sayõ hazõrladõk. Umarõm keyifle okur ve de erlendirmelerinizi bizimle payla õrsõnõz. Bir sonraki sayõmõzda görü mek dile iyle Saygõlarõmla Cem ÖZTÜRK 22

15

16 HABERLER Asansör sektörünün stratejilerini ASTEK belirleyecek Asansör sektörünün geleceğine dair stratejileri, Asansör Teknik Komitesi belirleyecek. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, asansör sektörü ile ilgili mevzuatın uygulanması konusunda teknik komitenin oluşturulması, görevlendirilmesi ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarını belirledi. Asansör Teknik Komitesinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (SGM: 2013/17) tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Asansör sektörü ile ilgili mevzuatın uygulanması konusunda teknik komitenin oluşturulması, görevlendirilmesi ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarını belirleyen tebliğ, asansör sektörü ile ilgili mevzuat ve sektörel konulardaki sorunların çözümü amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinden Asansör Teknik Komitesinin oluşturulmasını, görevlendirilmesini ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarını kapsıyor. Asansör Teknik Komitesinin Olu umu, Görevleri ve Çalı ma usul ve Esaslarına Dair Tebli (SGM: 2013/17), Resmi Gazete'nin tarihli sayısında yayımlanarak yürürlü e girdi. Tebliğe göre Asansör teknik komitesi (ASTEK) şu üyelerden 26

17 HABERLER oluşacak: Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye, Bakanlık Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye, Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığını temsilen bir üye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını temsilen bir üye, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye, Türk Standardları Enstitüsünü temsilen bir üye, Toplu Konut İdaresi Başkanlığını temsilen bir üye, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını temsilen bir üye, TMMOB Makine Mühendisleri Odasını temsilen bir üye, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasını temsilen bir üye, TMMOB Mimarlar Odasını temsilen bir üye, Türkiye Belediyeler Birliğini temsilen bir üye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince belirlenecek odaların ilgili meslek komitelerini temsilen iki üye, Asansör sektör derneklerini temsilen dört üye, Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği ni temsilen bir üye, Makina İmalatçıları Birliği ni temsilen bir üye. ASTEK üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine iki yıl için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör dernekleri/birlikleri tarafından belirlenecek ve Bakanlığa bildirilecek. ASTEK üyesinin görev süresi içerisinde değiştirilmesi durumunda, yeni üye bilgisi Bakanlığa bildirilecek. Görev süresi sonunda, Bakanlığa ASTEK üyesine ilişkin değişiklik bildirimi yapılmaması durumunda, temsilcinin komite üyeliğinin sonraki iki yıl için de devam edeceği kabul edilecek. Üyelerin, ASTEK toplantılarına sürekli olarak katılması esas olacak. Arka arkaya üç toplantıya geçerli mazereti olmaksızın katılmayan temsilcinin üyeliği düşecek ve Bakanlık tarafından yeni üye bilgisi talep edilecek. ASTEK in görevleri ASTEK in görevleri ise şöyle belirtildi: İlgili teknik mevzuat kapsamında yer alan asansör ve ekipmanlarını imal, ithal ve/veya ihraç eden sektörün, uyum süreci ile ilgili mevcut durumunu tespit etmek, ilgili teknik mevzuat uyum sürecinde ve sonrasında ilgili yönetmelikler kapsamında yer alan sektörlerden bilgi akışını sağlamak, asansör sektörüne hizmet verecek, ülkemizde yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşu, onaylanmış kuruluş, muayene kuruluşu ve laboratuvar ihtiyacını tespit etmek, asansör sektörüne hizmet veren, ülkemizde yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, onaylanmış kuruluşların, muayene kuruluşlarının ve laboratuvarların faaliyetlerini değerlendirmek, uygulamalara ilişkin olarak görüş ve önerilerde bulunmak, Avrupa Komisyonu ve diğer ilgili uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenecek toplantılara katılım sağlamak için ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilci belirlemek, gelişmelere bağlı olarak ilgili Avrupa Birliği mevzuatında oluşacak değişiklikleri takip ederek, yapılacak uyum çalışmalarında taslak yönetmelikler hakkında görüş ve önerilerde bulunmak, gerekli hallerde, teknik düzeydeki çalışmaları gerçekleştirmek üzere çalışma gruplarının kurulmasına karar vermek ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esaslarını belirlemek, asansör ile ilgili her türlü konuyu incelemek ve karşılaşılan sorunları tespit etmek, çözüm konusunda önerilerde bulunmak, asansör sektörünün geleceğine dair stratejilerin belirlenmesine ilişkin olarak görüş ve önerilerde bulunmak, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin çalışmaları değerlendirmek, etkin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri için görüş ve öneriler sunmak. Asansör Teknik Komitesinin çalışma usul ve esasları Asansör Teknik Komitesinin çalışma usul ve esasları da şöyle belirlendi: ASTEK, toplantı gündemini içeren Bakanlık davet yazısı neticesinde, üye tam sayısının en az 1/2 si ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır, ASTEK başkanlığı, Bakanlık Sanayi Genel Müdürü ya da onun yetkilendireceği Sanayi Genel Müdürlüğü temsilcisi tarafından yapılır, ASTEK in sekreterlik hizmetleri, Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür, toplantılar, Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğünün uygun göreceği tarihlerde veya özel gereksinimler uyarınca gerçekleştirilir, Toplantı gündemi Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. ASTEK üyeleri, bir sonraki toplantıya ilişkin olarak gündem maddesi taleplerini sözlü olarak komite başkanına veya yazılı olarak sekreterlik hizmetini veren Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğüne iletir, toplantıda alınan kararlar, karar defterine yazılır ve kararın bir örneği Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından bir sonraki toplantı daveti ile birlikte ASTEK üyelerine gönderilir, her toplantıda, bir önceki toplantıda alınan kararların yer aldığı karar defteri sayfası, ASTEK üyelerince imzalanır, ancak acil hallerde karar defteri toplantı sonrası imzalanabilir, ASTEK tarafından gerek görülmesi durumunda, konu ile ilgisi bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri, toplantılara gözlemci statüsü ile davet edilir. ASTEK tarafından alınan kararlar tavsiye niteliğinde olup, bu kararlar Bakanlık tarafından değerlendirilecek. 28

18 HABERLER Melikşah Üniversitesi ile Emak Asansör'den örnek işbirliği Öğrenciler arasında düzenlenen asansör tasarım yarışmasında dereceye giren tasarımlar, Emak Asansör tarafından hayata geçirilecek. Daha kullanışlı ve ihtiyaçlara cevap verebilecek asansör imalatı için Melikşah Üniversitesi ile Emak Asansör işbirliği yaptı. Kayseri Melikşah Üniversitesi ile Emak Asansör, üniversite-sanayi işbirliğine örnek bir çalışmaya imza attı. Asansör firmasının işbirliğiyle Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü öğrencileri arasında insan asansörü tasarımı yarışması düzenlendi. Çok sayıda öğrenci yarışmaya katıldı. Emak Asansör yetkilileri ve fakülte öğretim üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonunda 3 proje ödüle layık görüldü. Hasan Yiğit Bilgin in hazırladığı asansör tasarımı birinci, Fatih Zerdeli nin tasarımı ikinci ve Reyhan Çevik in tasarımı ise üçüncü oldu. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Törende konuşan Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Mustafa Yılmaz, bu projenin hem öğrenciler hem de sanayiciler yararına olduğunu söyledi. Bu çalışmayla, üniversite - sanayici işbirliğinin güzel bir örneğini sergilediklerini ifade eden Yılmaz, Burada öğrencilerimizin yetişmesi ve sanayicinin ihtiyaç duyduğu kalifiye iş gücünün ortaya çıkarılması adına çok önemli bir çalışma oldu. dedi. Emak Asansör Proje Koordinatörü İç Mimar Mehmet Akif İlgen de, üniversite gençliğine ve dolayısıyla asansör sektörüne yatırım yaptıklarını kaydetti. Bu işbirliğiyle öğrenciler tasarladıkları ürünleri bir firmaya sunma ve kabul ettirme imkanı bulmuştur. diyen İlgen, Üniversite - sanayi işbirliği içerisinde öğrenciler, gerçeğe yakın iş tecrübesi ve mezuniyet sonrası iş bulabilme ve staj imkanı gibi faydalar görmüştür. diye konuştu. Firma olarak 2023 yılına kadar dünya markası olmayı hedeflediklerini belirten İlgen, bu hedefe ulaşmak için de dünyanın değişik ülkelerindeki asansör fuarlarına katıldıklarını anlattı. İlgen, Önümüzdeki günlerde Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi ne taşınacağız. Burada Türkiye nin en yüksek asansör test kulesini yaparak yurt dışına üst sınıf asansör ihraç eder hale geleceğiz. dedi. Konuşmaların ardından dereceye giren öğrenciler ödüllerini, Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Mat, Emak Asansör Genel Müdür Yardımcısı Ahmet İlgen ve Kayseri Genç Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Hamdi Kınaş ın elinden aldı. Ödül töreninde ayrıca projeye destek veren Emak Asansör Genel Müdürü Hasan İlgen e de, Rektör Mat tarafından hediye takdim edildi. 30

19 HABERLER TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Uygulamalı Eğitim Merkezi ile sektöre eğitim verecek TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Mesleki Eğitim Laboratuvarı açıldı. Mesleki Eğitim Laboratuvarı 2 Kasım 2013 Cumartesi günü İzmir Bayraklı da düzenlenen törenle hizmete girdi. T MMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Mesleki Eğitim Laboratuvarı açıldı. Mesleki Eğitim Laboratuvarı 2 Kasım 2013 Cumartesi günü İzmir Bayraklı da düzenlenen törenle hizmete girdi. Sektör temsilcilerinin desteğiyle tamamlanarak hizmete giren Laboratuvarda sadece mühendis eğitimleri değil, teknik elemanların montaj ve bakım servis hizmetleri eğitimi de sağlanacak. 4 uygulama atölyesi ve 1 derslikte hizmet verecek olan Uygulamalı Eğitim Merkezinde ilk aşamada Kaynak Uygulamalı Eğitim Birimi ile Türkiye de bir ilk olan Asansör Montaj ve Bakım Uygulamalı Eğitim Birimleri yer alacak. İlerleyen dönemde Hidrolik ve Pnömatik Devre Ekipmanları ve Uygulama Teknikleri Eğitimi, Soğutma Teknisyeni Yetiştirme Kursları, PLC Eğitimi ve CNC Programlama Eğitimi de verilmeye başlanacak. Laboratuvar bünyesinde yer alan asansör birimi, sektörel eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet vermeye başladı. Laboratuvar bünyesinde sadece mühendis eğitimleri değil aynı zamanda ara 4uygulama atölyesi ve 1 derslikte hizmet verecek olan Uygulamalı E itim Merkezinde ilk a amada Kaynak Uygulamalı E itim Birimi ile Türkiye de bir ilk olan Asansör Montaj ve Bakım Uygulamalı E itim Birimleri yer alacak. lerleyen dönemde Hidrolik ve Pnömatik Devre Ekipmanları ve Uygulama Teknikleri E itimi, So utma Teknisyeni Yeti tirme Kursları, PLC E itimi ve CNC Programlama E itimi de verilmeye ba lanacak. 32

20 HABERLER teknik elemanların montaj ve bakım servis hizmetlerini uluslararası standartlarda gerçekleştirebilmeleri için gerekli tüm imkanlar sektörün de desteğiyle tamamlandı. Laboratuvarda sektör temsilcilerinin de desteği ile ürüne ait tüm bilgi ve görsel malzemeler sergileniyor. Düzenlenen açılışta söz alan TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Mehmet Özsakarya, Meslek İçi Eğitim Merkezleri vasıtasıyla gerçekleştirdikleri eğitim faaliyetleriyle hem üyelerinin mesleki gelişimlerine, hem de verimliliğin artması adına sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik elemanların sayısının çoğalmasına katkıda bulunduklarına inandıklarını söyledi. Şube olarak, 15 başlık altında 140 a yakın eğitim ile ülke mühendislerinin ve ilgili sektörde çalışan ara teknik elemanların eğitimlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Özsakarya, şöyle konuştu; 2013 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz kurs ve eğitim faaliyetlerine 2 bin 500 ü aşkın kişinin katılması bize gurur ve mutluluk vermektedir. Bu vesileyle, eğitimlerimizin gerçekleşmesine katkıda bulunan deneyimli eğitmenlerimize Şubemiz adına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bugün, bu çabalarımızın bir adım öteye taşınmasını sağlayacak, hâlihazırda vermekte olduğumuz eğitimlerin çeşitliliğini arttıracak olan Uygulamalı Eğitim Merkezimizin açılışı için burada bulunmaktayız. 4 uygulama atölyesi ve 1 derslikte hizmet verecek olan Uygulamalı Eğitim Merkezimizde ilk aşamada Kaynak Uygulamalı Eğitim Birimi ile Türkiye de bir ilk olan Asansör Montaj ve Bakım Uygulamalı Eğitim Birimleri bulunurken, önümüzdeki aylarda bunlara ek olarak Hidrolik ve Pnömatik Devre Ekipmanları ve Uygulama Teknikleri Eğitimi, Soğutma Teknisyeni Yetiştirme Kursları, PLC Eğitimi ve CNC Programlama Eğitimi de verilmeye başla- 34

21 HABERLER nacaktır. Merkezin ortaya çıkışında pay sahibi olan sektör firmalarımız Arkel Elektrik Elektronik, Akar Asansör, Akış Asansör, Arlift Asansör, Artan Elektronik, Asa Asansör, Asray Asansör, Aybey Elektronik, Başar Elektromekanik, Can-Lift Asansör, CE Mühendislik, Ersoylar Asansör, Fupa Asansör, Kat Asansör, Kleemann Asansör, Löher Asansör, Merih Asansör, Mik-El Elektronik, Omas Mühendislik Asansör, Selkas Asansör, Yeterlift Asansör ve Zorlu Asansör firmalarına, Büyükşehir ve Bornova belediyelerimize, Oda ve Şube yönetim kurulu üyelerimize, çalışanlarımıza, eğitmenlerimize, açılışımıza katılarak bizi onurlandıran siz değerli konuklarımıza teşekkürlerimi sunarken, hepinizi şahsım ve yönetim kurulum adına sevgi ve dostlukla selamlıyorum. TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Mehmet Özsakarya nın konuşmasının ardından TMMOB Yönetim Kurulu adına gelen mesajları okumak üzere İzmir Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Melih Yalçın sahneye çıktı. Melih Yalçın ın ardından Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği AYSAD Başkanı Sefa Targıt bir konuşma gerçekleştirdi. Targıt, önemli bir tesisin açılışı için burada olduklarını belirterek, Asansörlerin fenni muayenelerinin yapımına 2012 yılında ciddi bir giriş yapıldı. Bu girişimi yaparken endişelerimiz vardı. Asansörlerin muayenelerinin ne kadar önemli olduğu, kronik problemlerimizin kaynağının bu ölçümlerin yapılmamasından kaynaklandığını biliyorduk. Bir günde bu problemin giderilemeyeceğini de biliyorduk. Ancak işe başlamamızda bunun problem olmaması gerekiyordu. Bakanlığımızın da dirayetiyle bu işlere başlandı. MMO nın özellikle de İzmir Şubesi nin daha önceki yıllardan elde ettiği tecrübelerini bu sürece aktarmasını fevkalade memnuniyetle ve şükranla karşılıyoruz. Eğer MMO bu işe girişmeseydi, nitelikli bir uygulamaya ulaşmamız daha uzun sürerdi. Bu nedenle Odanın bir üyesi ve bir sektör temsilcisi olarak tüm süreç boyunca baskı yaptığımı belirtmek isterim. İşin doğru yöne gidebilmesi için eğitimli personel sorunu ve muayene elemanlarının eğitilmesinin gerekliliğinin karşımıza çıkacağı belliydi. Buradaki tesis buna katkı sağlayacak ve çıtayı yükseltecektir. Elimdeki verilerden bir çıkarım yaptım. Şimdi sizinle paylaşmak istiyorum. Geçen yıl yapılan muayenelerden ortaya çıkan bazı sonuçlar var. Şimdiye kadarki elimizde bulunan en sağlıklı veriler bunlar. Daha önce elimizde veri olmadan gelecek planı ve sektöre yatırım yapıyorduk. Birkaç başlık altında verileri sizinle paylaşmak istiyorum. Sözleşme yapan belediyelerimizden yüzde 55 i MMO ile sözleşme yapmış. Kayıtlı muayene elemanlarının yüzde 50 si MMO bünyesinde. MMO muayene elemanı başına bu periyotta 158 asansör muayene etmiş. Bu rakam bazı kuruluşlarda bine kadar çıkıyor. Burada bir kalite sorunu ve kaygısı olacağını bu rakamlar gösteriyor. Odanın da meslek örgütü olarak burada bir standart belirlemesi ve bir rakam ortaya koyması, aynı zamanda işin içine girmesinin gerekliliği bir kez daha ortaya çıkıyor. Muayenelerden alınan ücretlere baktığımızda en düşük muayene ücreti en yüksek muayene ücretinin yarısı. Yani arasında tam 2 kat var. Odanın fiyatı ise beşinci sırada. Burada da ciddi bir kuruluşun tavır belirlemesi gerekiyor. Şu anda 561 muayene elemanı faaliyet gösteriyor. Biz bu süreci hesaplarken öngördüğümüz rakam 500 dü. Demek ki bu rakama ulaşılmış. Bu verilerin her yerde konuşulan ve en çarpıcı sonucu ise asansörlerimizin yüzde 75 inin kırmızı etiket yediği ve kullanılamaz olduğudur. Bunun için de gerekli düzenlemeler 36

22 HABERLER yapıldı. Gerekli bakımlar yapıldığında bu rakamın anormal boyuttan uzaklaşacağını düşünüyorum. şeklinde konuştu. Ege Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (EAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Tunç ise aldığı sözde, Türkiye de 1950 lerden günümüze özellikle üretimde, asansör sektöründe önemli bir yol alındığını dile getirirken, aksam üretimi konusunda gösterilen başarının maalesef montaj ve bakım alanlarında yakalanamadığını kaydetti. Laboratuvarın açılışında emeği geçen herkese teşekkür eden Emin Tunç, asansör sektörü ve EAYSAD adına TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Mehmet Özsakarya ya teşekkür plaketi verdi. Konuşmaların ardından Mesleki Eğitim Laboratuvarı nın açılışında emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketi verildi. Plaket töreninin ardından Laboratuar ve derslikler gezilerek incelendi. 38

23 HABERLER BURSAD ın yeni Başkanı Gültekin Baki oldu Bursa Asansör Sanayicileri Derneği (BURSAD) 3 Ekim 2013 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi. Genel Kurul da gidilen başkanlık seçiminde BURSAD ın yeni başkanı Gültekin Baki oldu. Bursa Asansör Sanayicileri Derneği (BURSAD) 3 Ekim 2013 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi. Genel Kurul da gidilen başkanlık seçiminde BURSAD ın yeni başkanı Gültekin Baki oldu. Bursa Asansör Sanayicileri Derneği (BURSAD) yeni başkanını seçti. 3 Ekim 2013 tarihinde yapılan Genel Kurul da, BURSAD ın yeni Başkanı Gültekin Baki (Diamant Asansör) olurken, Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Başkan Yardımcısı Hilmi Kaşlıoğlu (Apex Asansör), Sekreter Cem Bozdağ (Ce Mühendislik), Sayman Rıfat Özgür (Uludağ Asansör), Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Öner (Başar Asansör). Yapılan Genel Kurul da Yönetim Kurulu Yedek Üyelerine ise; Salim Uçak (Uçak Asansör), Şaban Bozdemir(ARC Asansör), Kamil Altuntaş (İlkay Asansör), Ali Acar (Acar Asansör) ve Oğuzhan Aydoğdu (Aydoğdu Mühendislik) seçildiler. Bursa Asansör Sanayicileri Derne i (BURSAD) yeni ba kanını seçti. 3 Ekim 2013 tarihinde yapılan Genel Kurul da, BURSAD ın yeni Ba kanı Gültekin Baki olurken, Yönetim Kurulu u isimlerden olu tu; Ba kan Yardımcısı Hilmi Ka lıo lu, Sekreter Cem Bozda, Sayman Rıfat Özgür, Y, Üye Erdo an Öner. Asansör Vizyon Dergisi Ailesi olarak Bursa Asansör Sanayicileri Derneği (BURSAD) ın yeni Yönetim Kurulu nu tebrik ediyor ve sektör adına başarılı projelere imza atmalarını temenni ediyoruz. 40

24 V ZYON'DAN Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün: Türk Asansör Sektörü dünya ticaretinde önemli pazar paylarına ulaştı Bakan Nihat Ergün, dergimize özel açıklamalar yaparak Türk sanayisini ve asansör sektörünü değerlendirdi. Türk Asansör Sektörünün yıllık 600 milyon dolara yaklaşan cirosu, ihracat büyüklüğü ve binlerce kişiye yarattığı istihdam olanağı ile Türkiye ekonomisinin önemli iş kolları arasında yer aldığını belirten Ergün, son yıllarda artan konut yapımının, asansör imalatını da hızlandırdığını, kentsel dönüşüm projelerinin de hayata geçirilmesi ile sektörde süratli bir gelişme yaşandığını kaydetti. Bakan Ergün, dünyada geli en yeni teknolojilerle birlikte, asansör sektörünün de büyük bir de i im sürecine girdi ini hatırlatarak, Türk asansör sektörünün dünya ticaretinde önemli pazar paylarına ula tı ını söyledi. Asansör sanayinde yer alan firmalarımızın önemli bir kısmının dünyanın pek çok bölgesine ihracat yapabilme kabiliyetine eri ti inin altını çizen Ergün, ülkemizdeki taahhüt fi rmalarının özellikle Türk Cumhuriyetleri ba ta olmak üzere; Vietnam'dan Afganistan'a, ran dan Polonya'ya uzanan geni bir co rafyada asansör tesis ettiklerini belirtti. Bilim Sanayi, ve Teknoloji Bakanımız Nihat Ergün, dergimize özel açıklamalar yaparak Türk sanayisini ve asansör sektörünü değerlendirdi. Türk asansör sektörünün yıllık 600 milyon dolara yaklaşan cirosu, ihracat büyüklüğü ve binlerce kişiye yarattığı istihdam olanağı ile Türkiye ekonomisinin önemli iş kolları arasında yer aldığını belirten Nihat Ergün, son yıllarda artan konut yapımının, asansör imalatını da hızlandırmış olduğunu, kentsel dönüşüm projelerinin de hayata geçirilmesi ile birlikte sektörde süratli bir gelişme yaşandığını kaydetti. Bakan Ergün, dünyada gelişen yeni teknolojilerle birlikte, asansör sektörünün de büyük bir değişim sürecine girdiğini hatırlatarak, Türk asansör sektörünün dünya ticaretinde önemli pazar paylarına ulaştığını söyle- V ZYON'DAN di. Asansör sanayinde yer alan firmalarımızın önemli bir kısmının dünyanın pek çok bölgesine ihracat yapabilme kabiliyetine eriştiğinin altını çizen Ergün, ülkemizdeki taahhüt firmalarının özellikle Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere; Vietnam dan Afganistan a, İran dan Polonya ya uzanan geniş bir coğrafyada asansör tesis ettiklerini belirtti. Sayın Bakanım öncelikle Türk sanayisinin bu gününü değerlendirerek, geçmişten günümüze yakaladığımız başarıda izlediğimiz stratejileri anlatabilir misiniz? Ülkemiz sanayi artık eskiye oranla çok daha güçlü ve rekabetçi bir seviyeye ulaştı. Türkiye sanayisi büyüdü ve sanayi üretimi ekonomideki büyümenin, ulusal gelirdeki muazzam artışın adeta lokomotifi haline geldi Türkiye si ile 2002 Türkiye si arasındaki büyük farkı tüm vatandaşlarımızın açıkça görüp değerlendirebildiğini düşünüyorum. Zira Türkiye de son 11 yıllık dönem, güçlü bir sosyal ve ekonomik dönüşümün, bir zihniyet değişiminin gerçekleştiği çok özel bir dönem oldu. Her şeyden önce, daha açık bir toplum haline geldik. Siyasi istikrarı ve güveni yeniden tesis ettik. Doğru sosyal politikalarla toplumun her katmanındaki vatandaşımızın geleceğe daha güvenle bakmasını sağladık. Tüm bu olumlu gelişmeler yaşanırken, makroekonomik politikalara ayrı bir önem vererek geniş katılımlı ve uygulanabilir kalkınma planlarını yürürlüğe koyduk. Bu arada ekonomimiz de açık bir ekonomi haline geldi; ihracatımız, doğrudan sermaye girişleri, milli gelirimiz önemli artışlar gösterdi. Enflasyonu ve faiz hadlerini indirmeye, döviz kurlarını yönetilebilir seviyelerde tutmayı başardık. Bankacılık sektörü reformlarını gerçekleştirdik ve geçmiş durumlarla karşılaştırdığımızda çok daha sağlam bir ekonomik yapıya kavuştuk. Sanayi altyapımızı ve üretim potansiyelimizi kuvvetlendirmek amacıyla Türkiye sanayisinin yol haritasını, Avrupa Birliğindeki çalışmaları baz alarak hazırladık. Dünyada sanayi politikalarının önem kazandığı bir döneme girildiği için yatay ve sektörel sanayi politikalarına ağırlık verdik. Şimdi Türkiye Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı gibi, bu konuda Cumhuriyet tarihinde örnek teşkil edecek önemli bir uygulamayı yürütüyoruz. Bu belgede yer alan 72 eylemden 23 tanesi firmalarımızın teknolojik gelişimini sağlamayı amaçlıyor. Bu arada, eylemlerin gerçekleşme oranında da yüzde 85 gibi oldukça başarılı bir seviyeyi yakaladık. Ancak, Türkiye de sanayicimize verdiğimiz destekler elbette ki politika oluşturma, yönlendirme ve teknik mevzuat altyapısının hazırlanması gibi makro çalışmalarla sınırlı değil. Hizmet ve ticaret sektörlerindeki küçük ve orta boy işletmelerimizin büyüyüp gelişmesinden proje üretir hale getirilmelerine, yatırımcılara OSB ve Sanayi Sitelerinde sunulan imkanlara, girişimcilere verilen eğitimlere, Ar-Ge, inovasyon, patent, marka ve tasarım desteklerine, yeni teknoparkların ve Ar-Ge merkezlerinin kurulmasına, üniversite-sanayi işbirliğine ve helal gıdaya kadar uzanan çok farklı alanlarda Bakanlığımızın yoğun çalışma ve desteği mevcut

ASANSÖR SEKTÖRÜ *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR.

ASANSÖR SEKTÖRÜ *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. ASANSÖR SEKTÖRÜ *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. İÇİNDEKİLER Asansör Sektörünün Genel Durumu Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki İhracat ve İthalat Durumu

Detaylı

ASANSÖR SEKTÖRÜ RAPORU (2015/2)

ASANSÖR SEKTÖRÜ RAPORU (2015/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ASANSÖR SEKTÖRÜ RAPORU (2015/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Tablolar Listesi... 3 Kısaltmalar Listesi... 4 YÖNETİCİ ÖZETİ...

Detaylı

ASANSÖR SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2)

ASANSÖR SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ASANSÖR SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 4 Kısaltmalar Listesi...

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu. Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi

Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu. Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi Neden Yazılım Sektörü? Yazılım Sektörü, bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir bileşeni olarak rekabet avantajı sağlama

Detaylı

ASANSÖR SEKTÖRÜ RAPORU (2017)

ASANSÖR SEKTÖRÜ RAPORU (2017) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ASANSÖR SEKTÖRÜ RAPORU (2017) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Tablolar Listesi... 3 Kısaltmalar Listesi... 4 YÖNETİCİ ÖZETİ...

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Bilser Dönmez YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 103 YILLIK DENEYİM 30.000+ ÖĞRENCİ 24.000 Lisans 5.600 Y.Lisans 1.600 Doktora Öğrencisi 1.700+ AKADEMİSYEN 10

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Teknoloji Partneri. Çözüm Ortağı

Teknoloji Partneri. Çözüm Ortağı Mühendislik Çözümleri OTO M A S YO N Teknoloji Partneri MÜHENDiSLiK Çözüm Ortağı DA N I S M A N L I K www.inovamuhendislik.net KURUMSAL Endüstride ve sanayide kullanılan ve üretilen makine, sistem ve ekipmanlarda

Detaylı

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ Türklerin dericiliğe başlamaları kaynaklara göre, 12. yüzyıla kadar gitmektedir. Köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan deri ve deri sanayinin 1970 lerden itibaren ülkemizde

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, doğrudan hizmet ihracatını gerçekleştirmenin yanısıra, mal ve servis ihraç eden birçok sektörün yeni pazarlar bulmasına

Detaylı

15 Ekim 2012. Ankara

15 Ekim 2012. Ankara 15 Ekim 2012 Ankara Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço (Milyon

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ

TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ Savaş M. ÖZAYDEMİR ESO Yönetim Kurulu Başkanı 18 Mayıs 2015 ESOGÜ Türkiye nin Mevcut Durumu ve 2023 Hedefleri! İhracatımız artıyor, ancak yüksek teknolojili

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

UR-GE PROJESİ NEDİR?

UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE NEDİR? KOBİ DÜZEYİNDE FİRMALAR UR-GE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR UR-GE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ UR-GE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI

TEB KOBİ BANKACILIĞI TEB KOBİ BANKACILIĞI Türkiye de KOBİ ler İşletme Büyüklüğü İstihdam Grubu (Çalışan Sayısı) İşletme Sayısı (2013) % Mikro 1 9 3.303.073 93,68% KüçükÖlç.İşl. 10 49 190.514 5,40% OrtaB.İşl. 50 249 27.330

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

Sayın Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası ve Türkiye Kazakistan İş Konseyi Kazak Tarafı Başkanı

Sayın Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası ve Türkiye Kazakistan İş Konseyi Kazak Tarafı Başkanı Sayın Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası ve Türkiye Kazakistan İş Konseyi Kazak Tarafı Başkanı Ayan YERENOV, Sayın Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Türk Tarafı Başkanı Mert SARI, Değerli Katılımcılar,

Detaylı

ASANSÖR İSTANBUL 2015 SONUÇ RAPORU

ASANSÖR İSTANBUL 2015 SONUÇ RAPORU ASANSÖR İSTANBUL 2015 SONUÇ RAPORU Uluslararası ASANSÖR İstanbul Fuarı, 26-29 Mart 2015 tarihlerinde Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği AYSAD ın desteği ile 14. kez kıtaları buluşturdu. 28

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DESTEK MODELLERİ Hamza Alper DOĞRU KOSGEB Burdur Müdürü «KOSGEB Destekleri» Burdur TSO 10 Mart 2016 BURDUR KOSGEB Kimdir?

Detaylı

İnşaat Sektöründe Kalite & Tasarımın Önemi

İnşaat Sektöründe Kalite & Tasarımın Önemi Point Hotel Barbaros 15 Kasım 2011 İnşaat Sektöründe Kalite & Tasarımın Önemi Orhan TURAN Yönetim Kurulu Üyesi İMSAD, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği İnşaat Sektöründe Kalite KALİTE: GELECEĞE BIRAKILACAK

Detaylı

ACP Yapı Elemanları Şirket Müdürü Erhan Karabağ

ACP Yapı Elemanları Şirket Müdürü Erhan Karabağ ACP Yapı Elemanları Şirket Müdürü Erhan Karabağ ACP Yapı Elemanları Şirket Müdürü Erhan Karabağ dan, Röportaj Konumuz Olan 2014 Yılı Değerlendirmeleri ve 2015 Yılı Hedefleriyle İlgili Bilgiler Aldık. Firmanız

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Destek ve Teşvik Programları Ürün ve Üretim Geliştirme Destekleri Ticarileştirme ve Pazarlama Destekleri Araştırma-Geliştirme Destekleri Destek

Detaylı

www.novusens.com 2012, Novusens

www.novusens.com 2012, Novusens www.novusens.com İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ Vizyon... Ulusal ve uluslararası paydaşları ile sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katma değer yaratacak

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

Eskişehir Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM 19 Ağustos 2009

Eskişehir Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM 19 Ağustos 2009 Eskişehir Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM 19 Ağustos 2009 SANGEM, bir ESO kuruluşudur Neden SANGEM? Eskişehir Sanayi Odası ESO nun öncü girişimiyle kurulan ve kâr amaçsız (non-profit) bir kuruluş olan

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI

TEB KOBİ BANKACILIĞI TEB KOBİ BANKACILIĞI Türkiye de KOBİ ler İşletme Büyüklüğü İstihdam Grubu (Çalışan Sayısı) İşletme Sayısı (2013) % Mikro 1 9 3.303.073 93,68% KüçükÖlç.İşl. 10 49 190.514 5,40% OrtaB.İşl. 50 249 27.330

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN 2017 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (24.02.2017-30.03.2017) Oda Meclisimizin 30 Mart 2017 tarih ve 49 sayılı toplantısının gündeminde yer alan, Yönetim

Detaylı

Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları,

Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları, Sayın Başbakanım, Değerli Bakanlarım, Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları, 26 ihracatçı sektörümüzdeki, 61 bin ihracatçımızın temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi nin Sektörler Toplantısı

Detaylı

SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI

SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI etkinlikler SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI IV. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi sekretaryalığında düzenlendi... IV. Makina Tasarım ve İmalat

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 1 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI Mart 2011 - Antalya 2 KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili

Detaylı

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE 20 Eylül 2013, İstanbul DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ 1 Sayın Maliye Bakanım, Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz,

Detaylı

Basın Bülteni Mass İletişim Danışmanlığı / Kemal Arslan kemalarslan@massiletisim.com Tel & Faks: 212 621 41 96 GSM: 0537 388 59 84

Basın Bülteni Mass İletişim Danışmanlığı / Kemal Arslan kemalarslan@massiletisim.com Tel & Faks: 212 621 41 96 GSM: 0537 388 59 84 Basın Bülteni Mass İletişim Danışmanlığı / Kemal Arslan kemalarslan@massiletisim.com Tel & Faks: 212 621 41 96 GSM: 0537 388 59 84 Türkiye de kullanımda olan yaklaşık 400 bin asansör, her gün 50 milyon

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE CANSEN BAŞARAN- SYMES IN

TÜSİAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE CANSEN BAŞARAN- SYMES IN TÜSİAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE ŞİRKET İŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN- SYMES IN FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SEMİNERLERİ 09 Aralık 2013 Trabzon Sanayi ve Ticaret Odası, Trabzon Değerli Konuklar,

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

Yapi.tedarikdergisi.com / 14.05.14

Yapi.tedarikdergisi.com / 14.05.14 Yapi.tedarikdergisi.com / 14.05.14 37. Yapı Fuarı Turkeybuild İstanbul 106.537 ziyaretçiyi ağırladı! Yapı sektörünün zirvesi Yapı Fuarı Turkeybuild İstanbul, uluslararası etkinlikleri ve yarattığı iş fırsatları

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 123

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 123 25.11.2016/Cuma ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 123 Konu: Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ de Değişiklik

Detaylı

FARKINDALIK EĞİTİMİ KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR

FARKINDALIK EĞİTİMİ KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR FARKINDALIK EĞİTİMİ KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Ekonomimizin ve mesleğimizin temel direklerinden olan KOBİ lere yönelik çeşitli devlet destekleri

Detaylı

Sanayi Üniversite Đşbirliği Süreçlerinde Ekosistem Yönetimi Sanayi Üniversite Đşbirliği Faaliyetleri

Sanayi Üniversite Đşbirliği Süreçlerinde Ekosistem Yönetimi Sanayi Üniversite Đşbirliği Faaliyetleri ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ MERKEZLERİ PLATFORMU ÜSİMP 5. ULUSAL KONGRESİ SABANCI ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL 21-2222 HAZİRAN 2012 ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ SÜREÇLERİNDE EKOSİSTEM YÖNETİMİNİN ROLÜ METE MELEKSOY

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

Ürün Tasarımının yapılıp yapılmadığı hakkında anket Tarih: Kime: Ekler: Tuğba ÇETİN Tel: Fax: Adres:

Ürün Tasarımının yapılıp yapılmadığı hakkında anket Tarih: Kime: Ekler: Tuğba ÇETİN Tel: Fax: Adres: Ürün Tasarımının yapılıp yapılmadığı hakkında anket odalar-bounces@tobb.org.tr [odalar-bounces@tobb.org.tr], TUĞBA ÇETİN [tugba.cetin@tobb.org.tr] adına Tarih: 18 Ağustos 2010 Çarşamba 14:54 Kime: odalar

Detaylı

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları,

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları, 21 Aralık 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29212 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/4)

Detaylı

TEKNOVERSİTE YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA!

TEKNOVERSİTE YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA! TEKNOVERSİTE YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA! KOSGEB ile İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) ve İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) arasında Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği protokolü imzalandı Küçük

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU 009-0 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 0 TEMMUZ 009 SONUÇ RAPORU İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi İzmir Kalkınma Ajansı

Detaylı

Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyetin Önemi: Türkiye'de yaşanan gelişmeler. Prof. Dr. Habip ASAN, TPE Başkanı

Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyetin Önemi: Türkiye'de yaşanan gelişmeler. Prof. Dr. Habip ASAN, TPE Başkanı Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyetin Önemi: Türkiye'de yaşanan gelişmeler Prof. Dr. Habip ASAN, TPE Başkanı Sunum içeriği: 1. SM-Ekonomi ilişkisi 2. 2023 Hedeflerinin SM Boyutu ile irdelenmesi 3.Daha

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 02.12.2016 / Ankara TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 1/6 geçirilecek olan KOBİ lere Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık Çankaya Köşkü nde düzenlenen lansman

Detaylı

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler "

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler " Dr. Filiz SAYAR Sanayi Genel Müdürlüğü Kadir Has Üniversitesi, İstanbul 19 Aralık 2013

Detaylı

İdealBülten. BOSB Tekstil Kümesi Ara Dönem Paylaşım Toplantısı Düzenlendi

İdealBülten. BOSB Tekstil Kümesi Ara Dönem Paylaşım Toplantısı Düzenlendi BOSB ekstil Kümesi Ara Dönem Paylaşım oplantısı Düzenlendi Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) Müdürlüğü tarafından Bursa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan tekstil firmalarının rekabetçiliklerinin ve

Detaylı

Rapor. Toyzeria 2014. Türkiye ve Orta Doğu nun Çocuk Fuarı. www.toyzeria.com

Rapor. Toyzeria 2014. Türkiye ve Orta Doğu nun Çocuk Fuarı. www.toyzeria.com Rapor Türkiye ve Orta Doğu nun Çocuk Fuarı www.toyzeria.com Rapor Oyuncak sektörünün Orta Doğu daki merkezi Toyzeria büyüyor Toplam 117 ulusal ve uluslararası katılımcı (2013 de 105) Toyzeria yı 30 Ekim

Detaylı

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur?

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? Kısa adı SANGEM olan Sanayi Geliştirme Merkezi, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) nın öncülüğünde Eskişehir sanayine rekabet üstünlüğü kazandırmak, yenilikçi sanayi modeli

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Doç. Dr. Turan EROL un. Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi. Kapanış Toplantısı Konuşması. 11 Aralık 2007.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Doç. Dr. Turan EROL un. Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi. Kapanış Toplantısı Konuşması. 11 Aralık 2007. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi Kapanış Toplantısı Konuşması 11 Aralık 2007 SPK Ankara Sayın Bakanım, Değerli Büyükelçiler, Saygıdeğer Konuklar,

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI İzmir, 9.Aralık.2016 AB Ağlarıyla Güçlenen Girişimcilik Projesi HEDEF KİTLEMİZ SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI İÇİNDE AB AĞLARIYLA

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI ALIŞVERİŞ GÜNLERİ YAKINDA BAŞLIYOR SAYFA 1 EĞİTİM İÇİN AKSARAY'A GELDİLER SAYFA 2 ATSO SENDİKA ZİYARETLERİ SAYFA 3 ATSO'DAN ALMANYA'YA ÇIKARMA SAYFA 4 KOÇAŞ AYKAŞ'I

Detaylı

KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR

KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Ekonomimizin ve mesleğimizin temel direklerinden olan KOBİ lere yönelik çeşitli

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Kimya Sanayi Meclisi; plastik, boya, soda ve krom kimyasalları, temizlik ürünleri, akrilik ve karbon elyaf,

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 Dicle Kalkınma Ajansı 2013 yılı 1 inci Olağan Kalkınma Kurulu, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu

SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu 28-29 Kasım 2014 - Bursa Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODASI NIN HEYECANLA BEKLEDİĞİMİZ 3 NCÜ İNOVASYON ÖDÜLLERİ TÖRENİNE HOŞ GELDİNİZ DİYOR, HEPİNİZİ SAYGI VE SEVGİYLE SELAMLIYORUM.

İSTANBUL SANAYİ ODASI NIN HEYECANLA BEKLEDİĞİMİZ 3 NCÜ İNOVASYON ÖDÜLLERİ TÖRENİNE HOŞ GELDİNİZ DİYOR, HEPİNİZİ SAYGI VE SEVGİYLE SELAMLIYORUM. SAYIN BAKANIM, SAYIN BAŞKAN, DEĞERLİ KONUKLAR, VE KIYMETLİ MEDYA MENSUPLARI, İSTANBUL SANAYİ ODASI NIN HEYECANLA BEKLEDİĞİMİZ 3 NCÜ İNOVASYON ÖDÜLLERİ TÖRENİNE HOŞ GELDİNİZ DİYOR, HEPİNİZİ SAYGI VE SEVGİYLE

Detaylı

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.06.2015 Haziran ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 42 adet Kapasite Raporu, 10 adet

Detaylı

Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor?

Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor? Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor? Pınar ELMAS Otomotiv sektörü, ekonomide yarattığı katma değer, istihdama olan katkısı ve ilişkide bulunduğu diğer sektörlerdeki teknolojik gelişmenin

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZSİZ FİNANS SEKTÖRÜ İÇİN YASAL ÇERÇEVE SEMPOZYUMU

TÜRKİYE DE FAİZSİZ FİNANS SEKTÖRÜ İÇİN YASAL ÇERÇEVE SEMPOZYUMU TÜRKİYE DE FAİZSİZ FİNANS SEKTÖRÜ İÇİN YASAL ÇERÇEVE SEMPOZYUMU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, İstanbul Üniversitesi nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye de

Detaylı

URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR

URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR URGE PROJESİ NEDİR? URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR URGE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ URGE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

İKLİMLENDİRME KAPSAMI ISITMA, SOĞUTMA, HAVALANDIRMA, KLİMA, DERİN DONDURUCULAR, SOĞUTUCULAR, TESİSAT SİSTEMLERİ VE YALITIM

İKLİMLENDİRME KAPSAMI ISITMA, SOĞUTMA, HAVALANDIRMA, KLİMA, DERİN DONDURUCULAR, SOĞUTUCULAR, TESİSAT SİSTEMLERİ VE YALITIM İKLİMLENDİRME KAPSAMI ISITMA, SOĞUTMA, HAVALANDIRMA, KLİMA, DERİN DONDURUCULAR, SOĞUTUCULAR, TESİSAT SİSTEMLERİ VE YALITIM İKLİMLENDİRME SANAYİİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TURKISH HVAC-R EXPORTER S UNION)

Detaylı

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel)

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel) EKONOMİ BAKANLIĞI & ww.ekonomi.gov.tr URGE Projeleri Desteği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (Link) Kimler Başvurabilir Özel Sektör İşbirliği Kuruluşları TİM, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş Finansal Erişim Konferansı Açılış Konuşması 3 Haziran 2014 Sn. Hazine Müsteşarım, Sn. BDDK Başkanım, Dünya Bankasının ülke direktörü Sn. Raiser, yurtiçinden

Detaylı

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - )

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011 öncesi ( - 23. BTYK) 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) ANA HEDEF 2023 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİSİ OLMAK!!! 500 Milyar

Detaylı