Teorik Uygulama Kredi Saat GENEL TOPLAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Teorik Uygulama Kredi Saat GENEL TOPLAM"

Transkript

1 SOSYAL B LG LER Ö RETMENL I. YARIYIL II. YARIYIL L SANS PROGRAMI DERS N ADI T U K DERS N ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri A Genel Fiziki Co rafya A Sosyal Psikoloji A Eskiça Tarihi ve Uygarl A Arkeoloji A Felsefe A Sosyoloji A Ekonomi GK Türkçe I: Yazl Anlatm GK Türkçe II: Sözlü Anlatm GK Bilgisayar I GK Bilgisayar II GK Yabanc Dil I GK Yabanc Dil II GK Atatürk lkeleri ve nklap Tarihi I GK Atatürk lkeleri ve nklap Tarihi II MB E itim Bilimine Giri TOPLAM TOPLAM III. YARIYIL IV. YARIYIL DERS N ADI T U K DERS N ADI T U K A Türkiye Fiziki Co rafyas A Genel Be eri ve Ekonomik Co rafya A slam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü A Antropoloji A Siyaset Bilimine Giri A Ortaça Tarihi A Temel Hukuk A Bilim, Teknoloji ve Sosyal De i me A Sanat ve Estetik* A Vatanda lk Bilgisi A Seçmeli I A Seçmeli II GK Bilimsel Ara trma Yöntemleri GK Türk E itim Tarihi* GK Seçmeli I MB Ö retim lke ve Yöntemleri MB E itim Psikolojisi MB Seçmeli I TOPLAM TOPLAM V. YARIYIL VI. YARIYIL DERS N ADI T U K DERS N ADI T U K A Osmanl Tarihi ve Uygarl I A Osmanl Tarihi ve Uygarl II A Türkiye Be eri ve Ekonomik Co rafyas A Sosyal Bilgiler Sözlü ve Yazl Edebiyat ncelemesi A Yeni ve Yaknça Tarihi A nsan li kileri ve leti im A nsan Haklar ve Demokrasi A Ça da Dünya Tarihi A Ülkeler Co rafyas A Siyasi Co rafya GK Topluma Hizmet Uygulamalar GK Seçmeli III GK Seçmeli II MB Ölçme ve De erlendirme MB Ö retim Teknolojileri ve Materyal Tasar m MB Özel Ö retim Yöntemleri I MB Snf Yönetimi MB Türk E itim Sistemi ve Okul Yönetimi TOPLAM TOPLAM VII. YARIYIL VIII. YARIYIL DERS N ADI T U K DERS N ADI T U K A Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I A Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II A Sosyal Bilgiler Ders Kitab ncelemeleri A Sosyal Proje Geli tirme A Günümüz Dünya Sorunlar A Drama* A Özel Ö retim Yöntemleri II MB Rehberlik MB Program Geli tirme* MB Ö retmenlik Uygulamas MB Özel E itim* MB Seçmeli II MB Okul Deneyimi TOPLAM TOPLAM GENEL TOPLAM Teorik Uygulama Kredi Saat A: Alan ve alan e itimi dersleri, MB: Ö retmenlik meslek bilgisi dersleri, GK: Genel kültür dersleri

2 SOSYAL B LG LER Ö RETMENL L SANS PROGRAMI DERS ÇER KLER I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramlar, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin temel kavramlar, ba l ca sosyal bilimler ve birbirleriyle ili kileri, sosyal bilgiler programlar n n geli tirilmesinde sosyal bilimlerin rolü, sosyal bilgiler ö retiminin felsefi, e itsel ve tarihsel temelleri, sosyal bilgiler gelenekleri. Sosyal Psikoloji (2-0-2) Psikoloji bilimi, psikolojinin alanlar, sosyal psikolojinin psikoloji içindeki yeri, sosyal psikoloji alan ve yöntemleri, insan n do as, toplumsalla ma, sosyal alg, tutumlar ve de i mesi, sosyal etki, grup içinde bireysel davran, ki iler aras çekicilik ve sevgi. Arkeoloji (2-0-2) Arkeolojinin tan m, çal ma alan, kullan lan yöntemler, arkeolojik tarihlendirme, arkeolojik buluntulardan insanl n geçmi teki farkl deneyimlerini (bar nma, beslenme, ticaret, teknoloji vs.) ke fetme; Türkiye ve dünyada ortaya ç kar lan önemli arkeolojik merkezler (M s r, Mezopotamya, Çatalhöyük, Truva, Hattu a vb.); ünlü yabanc ve Türk arkeologlar ve önemli çal malar ndan örnekler. Sosyoloji (2-0-2) Sosyolojinin tan m, konusu, kapsam, sosyolojide temel kavramlar, çal ma alanlar, Dünyada ve Türkiye de sosyolojinin tarihsel geli imi, Türkiyede ve dünyada önemli sosyologlar, sosyolojinin di er bilimler ile ili kisi; sosyal gruplar ve özellikleri, sosyolojide yöntem, birey toplum ili kisi ve toplumun bireye etkisi, sosyolojik aç dan e itim, e itim toplum birey ili kisi, toplumsal bir kurum olarak okul, ö retmen ve ö rencinin sosyolojik aç dan rol ve sorumluluklar, e itimde f rsat e itli i, sosyal hareketlilik, statü, s n f ve tabakala ma, kültür toplum ve medeniyet ili kisi, güncel sosyolojik çal mala örnekleri. Türkçe I: Yaz l Anlat m (2-0-2) Yaz dilinin ve yaz l ileti imin temel özellikleri, yaz dili ile sözlü dilin aras ndaki temel farklar.anlat m: yaz l ve sözlü anlat m; öznel anlat m, nesnel anlat m; paragraf; paragraf türleri (giri -geli me-sonuç paragraflar ). Metnin tan m ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yaz nsal metinler); metin olma ko ullar (ba la kl k, tutarl l k, amaçl l k, kabul edilebilirlik, durumsall k, bilgisellik, metinler aras ili kiler). Yaz l anlat m (yaz l kompozisyon: serbest yazma, planl yazma); planl yazma a amalar (konu, konunun s n rland r lmas, amaç, bak aç s, ana ve yan dü üncelerin belirlenmesi; yazma plan haz rlama, kâ t düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yaz lar, bilimsel yaz lar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çal malar ve yazma uygulamalar ; bir metnin özetini ve plan n ç karma; yaz l uygulamalardaki dil ve anlat m yanl lar n düzeltme.

3 Bilgisayar I (2-2-3) Bili im teknolojileri, yaz l m ve donan m ile ilgili temel kavramlar, genel olarak i letim sistemleri, kelime i lemci programlar, elektronik tablolama programlar, veri sunumu, e itimde Internet kullan m, bili im teknolojilerinin sosyal yap üzerindeki etkileri ve e itimdeki yeri, bili im sistemleri güvenli i ve ilgili etik kavramlar. Yabanc Dil I (3-0-3) Bu ders, üniversite ö rencilerinin kendi alanlar nda yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konu ma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sa layacak biçimde tasarlanm t r. Bu derste ilgi çekici ba lamlar yarat larak, dilin i lekli ini art r c al t rmalar verilerek, dilin gerçek ileti im becerilerinde kullan m gösterilerek ö rencilerin dilsel ve ileti imsel yetileri geli tirilecek ve yabanc dil yeterlikleri art r lacakt r Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi I (2-0-2) Kavramlar, tan mlar, ders yöntemleri ve kaynaklar n tan m, Sanayi Devrimi ve Frans z Devrimi, Osmanl Devleti nin Da l (XIX. Yüzy l), Tanzimat ve Islahat Ferman, I. ve II. Me rutiyet, Trablusgarp ve Balkan Sava lar, I. Dünya Sava, Mondros Ate kes Antla mas, Wilson lkeleri, Paris Konferans, M. Kemal in Samsun a Ç k ve Anadolu daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Aç l, TBMM nin Kurulu u ve ç syanlar, Te kilat- Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kurulu u, I. nönü, II. nönü, Kütahya- Eski ehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtulu Sava s ras ndaki antla malar, Lozan Antla mas, Saltanat n Kald r lmas. E itim Bilimine Giri (3-0-3) E itimin temel kavramlar, e itimin di er bilimlerle ili kisi ve i levleri (e itimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), e itim biliminin tarihsel geli imi, 21.yüzy lda e itim biliminde yönelimler, e itim biliminde ara t rma yöntemleri, Türk Milli E itim Sisteminin yap s ve özellikleri, e itim sisteminde ö retmenin rolü, ö retmenlik mesle inin özellikleri, ö retmen yeti tirme alan ndaki uygulamalar ve geli meler. II. YARIYIL Genel Fiziki Co rafya (4-0-4) Jeomorfoloji (temel jeoloji bilgileri, yeryüzü ekilleri bilgisi), hidrografya (akarsular, yeralt sular, göller, denizler), iklim bilimi, toprak co rafyas (olu um, çe itleri, da l, toprak sorunlar ), bitki co rafyas (yeti me ortam artlar, da l ). Eskiça Tarihi ve Uygarl (2-0-2) Eskiça tarihinin kapsam ve kaynaklar ; Akdeniz uygarl n n önemli merkezleri (Mezopotamya, M s r, Yunan/Helen, Roma vs.) ve Anadolu da kurulan uygarl klar; di er antik uygarl klar; Eskiça uygarl klar n n insanl n geli imine etkileri. Felsefe (2-0-2) Felsefe ile ilgili temel kavramlar, felsefe ve bilim, felsefenin çal ma alanlar ve sosyal bilimler içindeki rolü, ba l ca felsefi ak mlar; Türkiye de ve dünyadaki dü ünürlerin görü lerinin incelenmesi, felsefi perspektifin geli tirilmesi, felsefe e itim ili kisi, e itimin felsefi temelleri ve e itim programlar na etkisi, ça da felsefe ak mlar.

4 Ekonomi (2-0-2) Temel ekonomi kavramlar (ekonomi, üretim, tüketim, arz, talep, enflasyon, devalüasyon, deflasyon, mal, hizmet, yat r m, giri imcilik vb. kavramlar ve güncel hayatla ili kileri), ekonomik sistemler, ekonomi ile ilgili kurumlar, ekonomik ya ama fikri ile toplumsal geli me aras ndaki ili kiler. Türkçe II: Sözlü Anlat m (2-0-2) Sözlü dilin ve sözlü ileti imin temel özellikleri. Sözlü anlat m; konu ma becerisinin temel özellikleri (do al dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konu man n temel ilkeleri; iyi bir konu mac n n temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Haz rl ks z ve haz rl kl konu ma; haz rl kl konu man n a amalar (konunun seçimi ve s n rland r lmas ; amaç, bak aç s, ana ve yan dü üncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konu man n sunulu u). Konu ma türleri:(kar l kl konu malar, söyle i, kendini tan tma, sorular yan tlama, y lba, do um, bayram v.b. önemli bir olay kutlama, yol tarif etme, telefonla konu ma, i isteme, biriyle görü me/röportaj yapma, radyo ve televizyon konu malar, de i ik kültür, sanat programlar na konu mac olarak kat lma v.b.). De i ik konularda haz rl ks z konu ma yapma, konu ma örnekleri üzerinde çal malar ve sözlü anlat m uygulamalar, konu malardaki dil ve anlat m yanl lar n düzeltme. Bilgisayar II (2-2-3) Bilgisayar destekli e itim ile ilgili temel kavramlar, ö eleri, kuramsal temelleri, yararlar ve s n rl l klar, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli ö retimde kullan lan yayg n formatlar, ders yaz l mlar n n de erlendirilmesi ve seçimi, uzaktan e itim uygulamalar, veri taban uygulamalar, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi. Yabanc Dil II (3-0-3) Bu ders, üniversite ö rencilerinin kendi alanlar nda yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konu ma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sa layacak biçimde tasarlanm t r. Bu derste ö rencilerin Yabanc Dil I dersinde kazand klar bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye ç kart lmas hedeflenmelidir. Bu yap l rken ilgi çekici ba lamlar yarat lmas na, dilin i lekli ini art r c al t rmalar yap lmas na, dilin gerçek ileti im becerilerinde kullan lmas na ve bu yolla ö rencilerin dilsel ve ileti imsel yetileri ile yabanc dil yeterliklerinin art r lmas na özen gösterilmelidir. Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi II (2-0-2) Siyasi alanda yap lan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçi denemeleri, hukuk alan nda yap lan devrimler, toplumsal ya ay n düzenlenmesi, ekonomik alanda yap lan yenilikler Döneminde Türk d politikas, Atatürk sonras Türk d politikas, Türk Devriminin lkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkç l k, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler. III. YARIYIL Türkiye Fiziki Co rafyas (2-0-2) Türkiye nin jeolojik yap s, jeomorfolojik özellikleri, akarsular, göller ve denizler, iklimi, topraklar ve korunmas, Türkiye bitki örtüsü, do al hayvan topluluklar.

5 slam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü (2-0-2) slam öncesi kurulan Türk devletlerinin tarihi: (Orta Asya da kurulanlar, Orta Asya d nda kurulanlar), slamiyet öncesi Türk toplumlar nda kültür ve uygarl k. Siyaset Bilimine Giri (2-0-2) Temel kavramlar, konusu, yöntemi, di er bilim dallar yla ili kisi, siyasetin psikolojik, sosyal ve ekonomik temelleri, siyasal kurumlar, iktidar ve devlet, siyasal sistem ve rejimler, siyasal kat l m, siyasal partiler, bask ve ç kar gruplar, kamuoyu, propaganda. Temel Hukuk (2-0-2) Temel hukuk kavramlar, toplumsal düzen ve hukuk kurallar, hukuki olaylar ve hukuki i lemler, hukuk sistemi, Türk hukuk sisteminin tarihsel geli imi ve günümüzdeki yap s, e itim-hukuk ili kileri. Sanat ve Estetik* (2-0-2) Sanat ve estetik konusunda temel kavramlar; ki ilerin zihinsel, duygusal ve devinimsel geli iminde sanat n ve sanat e itiminin yeri ve önemi; yarat c l k sanat ve estetik duyarl l k e itimle sanat aras ndaki ili ki, dünyada ve Türkiye de sanat n geli imi, sanat n kültürle ili kileri, sanat e itiminde tarihi mekanlar n kullan m ve müzelerin önemi. Bilimsel Ara t rma Yöntemleri (2-0-2) Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, do ru, yanl, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ili kin temel bilgiler, bilimsel ara t rman n yap s, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ili kin farkl görü ler, problem, ara t rma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanmas ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanmas ve raporla t r lmas. E itim Psikolojisi (3-0-3) E itim-psikoloji ili kisi, e itim psikolojisinin tan m ve i levleri, ö renme ve geli im ile ilgili temel kavramlar, geli im özellikleri (bedensel, bili sel, duygusal, sosyal ve ahlaki geli im), ö renmeyi etkileyen faktörler, ö renme kuramlar, ö renme kuramlar n n ö retim süreçlerine yans malar, etkili ö renme, ö renmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinami i ve bu faktörlerin s n f içi ö retim sürecine etkisi). IV.YARIYIL Genel Be eri ve Ekonomik Co rafya (4-0-4) Nüfus, yerle me, göçler, diller, dinler, rklar, kültürlerin yeryüzüne da l. Tar m co rafyas, hayvanc l k, ormanc l k, madenler ve enerji kaynaklar, sanayi co rafyas, dünya g da kaynaklar, ticaret, turizm. Antropoloji (2-0-2) Antropolojinin tan m ve kapsam, çal ma alanlar, yöntemi; antropolojinin gündelik ya amla ili kisi; ilk insanlar ve modern insan n ortaya ç k, insano lunun geçim ekillerinin evrimi; akrabal k sistemleri ve sosyal örgüt, siyasal örgütlenmelerin ortaya ç k, toplumsal tabakala ma, toplumsal cinsiyet, din, dil, birey ve kültür gibi antropolojinin çal ma konular ; ülkemiz ve dünyadan belli ba l antropologlar, bunlar n çal ma alanlar ve çal malar ndan örnekler.

6 Ortaça Tarihi (4-0-4) slamiyet in do u u; Arap- slam Devletleri (Dört Halife Dönemi, Emeviler, Abbasiler); Türkslam Devletleri ( dil Bulgarlar, Karahanl lar, Gazneliler, Selçuklular ve varisleri); slam Uygarl (Arap-Türk-Fars kültürlerinin slam uygarl na katk lar ); Bat Dünyas ve Uygarl ; H ristiyanl n do u u, yay l ve Bat dünyas na etkileri; Bizans Tarihi. Bilim, Teknoloji ve Sosyal De i me (2-0-2) Geçmi te ve günümüzde bilim ve teknoloji ili kisi, bilim ve teknolojinin sosyal de i ime etkileri, insanl n ortak bilim miras, ünlü Türk ve yabanc bilim adamlar, doku ve organ nakli, nano-teknoloji, gen teknolojisi gibi ça da bilimsel geli melerin ya ama etkisi, Türk Patent Enstitüsü, telif ve patent haklar, uzay ve havac l k çal malar. Vatanda l k Bilgisi (2-0-2) nsan ve toplum, toplum hayat n düzenleyen kurallar; aile, okul ve çevrede demokratik hayat; devlet ve devlet ekilleri; tarihsel süreç içinde egemenlik anlay n n evrimi; temel hak ve ödevler; anayasa, anayasal kurumlar, anayasal ya am; Türk devlet gelene i, Türkiye Cumhuriyeti nin temel nitelikleri ve yap s. Türk E itim Tarihi* (2-0-2) Türk e itim tarihinin, e itim olgusu aç s ndan önemi. Cumhuriyetten önceki e itim durumu ve ö retmen yeti tiren kurumlar. Türk E itim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka plan, felsefî, dü ünsel ve politik temelleri. Türk E itim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsam, uygulan ve önemi; Türk e itim sisteminde laikle me.türk E itim Devrimi 3: Karma e itim ve k zlar n e itimi, Yaz Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti e itim sisteminin dayand temel ilkeler. Köy Enstitüleri, E itim Enstitüleri ve Yüksek Ö retmen Okullar. Üniversiteler ve ö retmen yeti tirme. Yak n dönem Türk e itim alan ndaki geli meler. Ö retim lke ve Yöntemleri (3-0-3) Ö retimle ilgili temel kavramlar, ö renme ve ö retim ilkeleri, ö retimde planl çal man n önemi ve yararlar, ö retimin planlanmas (ünitelendirilmi y ll k plan, günlük plan örnekleri), ö renme ve ö retim stratejileri, ö retim yöntem ve teknikleri, bunlar n uygulama ile ili kisi, ö retim araç ve gereçleri, ö retim hizmetinin niteli ini art rmada ö retmenin görev ve sorumluluklar, ö retmen yeterlikleri. V. YARIYIL Osmanl Tarihi ve Uygarl I (2-0-2) Osmanl devletinin kurulu undan (1299) Küçük Kaynarca Antla mas na (1774) kadar Osmanl mparatorlu unun, siyasi, kültür ve uygarl k tarihi. Türkiye Be eri ve Ekonomik Co rafyas (2-0-2) Nüfus ve özellikleri, göçler, nüfus say mlar, yerle me, kentle me ve sorunlar, kentlerin s n fland r lmas. Tar m, hayvanc l k, ormanc l k, madenler ve enerji kaynaklar, sanayi, ula m, ticaret, turizm. Yeni ve Yak nça Tarihi (2-0-2) 1453 den 1914 e kadar Avrupa da meydana gelen önemli siyasi ve sosyal geli meler (co rafi ke ifler, Rönesans ve Reform, Ayd nlanma, Frans z htilali, Sanayi Devrimi, sömürgecilik),

7 bu süreçte Osmanl mparatorlu u d ndaki Türk Dünyas nda ortaya ç kan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal geli meler; ayn dönemde dünyan n baz bölgelerinde ya anan önemli geli meler (Japonya n n yükseli i, Amerikan Ba ms zl k Sava vb.) nsan Haklar ve Demokrasi (2-0-2) nsan haklar ve demokrasinin tan m ve tarihi geli imi; demokrasi, özgürlük ve e itlik kavramlar, farkl demokrasi anlay lar, demokratik kültür, okulda ve ailede demokrasi, demokratik yurtta l k; haklar ve özgürlükler, çocuk ve kad n haklar, insan haklar yla ilgili ulusal ve uluslar aras düzenlemeler ( nsan Haklar Evrensel Bildirgesi, Avrupa nsan Haklar Sözle mesi, Çocuk Haklar Sözle mesi vb.); insan haklar alan nda ya anan temel sorunlar, insan haklar ve demokrasi e itimi Ülkeler Co rafyas (2-0-2) K talar (Asya, Avrupa, Afrika, Okyanusya, Kuzey ve Güney Amerika ve Antartika). Ülkeler (Balkan ülkeleri, Kafkasya ülkeleri, Ortado u ülkeleri, Orta Asya ülkeleri ve di erleri). Topluma Hizmet Uygulamalar (1-2-2) Topluma hizmet uygulamalar n n önemi, toplumun güncel sorunlar n belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler haz rlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konu mac yada düzenleyici olarak kat lma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çe itli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çal malar n n okullarda uygulanmas na yönelik temel bilgi ve becerilerin kazan lmas. Ö retim Teknolojileri ve Materyal Tasar m (2-2-3) Ö retim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çe itli ö retim teknolojilerinin özellikleri, ö retim teknolojilerinin ö retim sürecindeki yeri ve kullan m, okulun ya da s n f n teknoloji ihtiyaçlar n n belirlenmesi, uygun teknoloji planlamas n n yap lmas ve yürütülmesi, ö retim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geli tirilmesi ö retim gereçlerinin geli tirilmesi (çal ma yapraklar, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamlar, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), e itim yaz l mlar n n incelenmesi, çe itli nitelikteki ö retim gereçlerinin de erlendirilmesi, nternet ve uzaktan e itim, görsel tasar m ilkeleri, ö retim materyallerinin etkinlik durumuna ili kin ara t rmalar, Türkiye de ve dünyada ö retim teknolojilerinin kullan m durumu. S n f Yönetimi (2-0-2) S n f yönetimi ile ilgili temel kavramlar, s n f içi ileti im ve etkile im, s n f yönetiminin tan m, s n f yönetimi kavram n n s n fta disiplini sa lamadan farkl yanlar ve özellikleri, s n f ortam n etkileyen s n f içi ve s n f d etkenler, s n f yönetimi modelleri, s n fta kurallar geli tirme ve uygulama, s n f fiziksel olarak düzenleme, s n fta istenmeyen davran lar n yönetimi, s n fta zaman n yönetimi, s n f organizasyonu, ö renmeye uygun olumlu bir s n f ortam olu turma (örnekler ve öneriler). VI. YARIYIL Osmanl Tarihi ve Uygarl II (2-0-2) Küçük Kaynarca Antla mas ndan (1774) Osmanl imparatorlu unun y k l na kadar(1922) siyasi, kültür ve uygarl k tarihi.

8 Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yaz l Edebiyat ncelemesi (2-0-2) Edebi metinler ve türleri; mitler, destanlar, efsaneler, seyahatnameler, siyasetnameler, menak pnameler, gazavatnameler, tarihi romanlar masallar, hikâyeler, türküler, kâ if günlükleri, iirler, an lar, denemeler, hikâyecikler (anekdotlar), biyografiler, mektuplar vb.nin sosyal bilgiler ö retiminde kullan lmas. nsan li kileri ve leti im (2-0-2) nsanlar aras ileti im (ailede, okulda, al veri te, i yerlerinde, vb.); etkin konu ma ve dinleme; beden dili; hak ve sorumluluklar; de er yarg lar ve ileti imdeki rolü. Ça da Dünya Tarihi (2-0-2) Birinci Dünya Sava ndan günümüze kadar dünyada meydana gelen önemli olaylar: I. ve II. Dünya Sava lar, So uk Sava dönemi ve sonras geli meler (Birle mi Milletler, NATO ve Var ova Pakt, AET, Avrupa Birli i, SSCB nin da lmas, Körfez Sava, 11 Eylül Terör Sald r s ve yans malar vb.); yeni ba ms z Türk devletlerinin kurulu u ve geli imi. Siyasi Co rafya (2-0-2) Tan mlar, siyasi co rafya ile ilgili ba l ca görü ler; siyasi co rafyada fiziksel etkenler (konum, alan, s n rlar, yer ekilleri, iklim, sular, topraklar, do al kaynaklar), siyasi co rafyada be eri etkenler (nüfus, kültür, askeri ve/veya siyasi, ekonomik topluluklar), Türkiye nin kat ld siyasi olu umlar (NATO, AB), Orta Do u ülkeleri, Balkan ülkeleri, Kafkas ülkeleri ile ili kiler, Türk Cumhuriyetleri, s n r a an sular, bo azlar, k t a sahanl ve Ege sorunu, OECD ülkeleri, Dünyada siyasi ve ekonomik örgütler. Ölçme ve De erlendirme (3-0-3) E itimde ölçme ve de erlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve de erlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlar nda bulunmas istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullan l l k), e itimde kullan lan ölçme araçlar ve özellikleri, geleneksel yakla mlara dayal olan araçlar (yaz l s navlar, k sa yan tl s navlar, do ru-yanl tipi testler, çoktan seçmeli testler, e le tirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), ö renciyi çok yönlü tan maya dönük araçlar (gözlem, görü me, performans de erlendirme, ö renci ürün dosyas, ara t rma ka tlar, ara t rma projeleri, akran de erlendirme, özde erlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçlar üzerinde yap lan temel istatistiksel i lemler, ö renme ç kt lar n de erlendirme, not verme, alan ile ilgili ölçme arac geli tirme. Özel Ö retim Yöntemleri I (2-2-3) Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramlar n alan ö retimiyle ili kisi, alan n n ba ta Anayasa ve Milli E itim Temel Yasas olmak üzere yasal dayanaklar, alan ö retiminin genel amaçlar, kullan lan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. lgili Ö retim Program n n incelenmesi(amaç, kazan m, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, ö retmen ve ö renci çal ma kitab örneklerinin incelenmesi ve de erlendirilmesi. Türk E itim Sistemi ve Okul Yönetimi (2-0-2) Türk e itim sisteminin amaçlar ve temel ilkeleri, e itimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk e itim sisteminin yap s, yönetim kuramlar ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, ö renci, ö retim ve i letmecilikle ilgili i ler, okula toplumsal kat l m. VII. YARIYIL

9 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I (2-0-2) 1919 dan 1945 e kadar Türkiye Cumhuriyeti nde siyasi ve toplumsal ya am, ekonomi, e itim ve bilim, d politika, kültür, sa l k, spor vb. alanlarda meydana gelen geli meler. Sosyal Bilgiler Ders Kitab ncelemeleri (2-2-3) Sosyal bilgiler alan nda yaz lm ö retmen ve ö renci çal ma kitaplar n n incelenmesi. Günümüz Dünya Sorunlar (2-0-2) Do al afetler (küresel s nma, depremler, tsunami vb.), çevre sorunlar, do al kaynaklar n s n rl l, açl k, fakirlik, i sizlik, insan haklar, plans z nüfus art, rkç l k, salg n ve bula c hastal klar, terör gibi sorunlar n incelenmesi; bu sorunlar n çözülmesini amaçlayan ulusal ve uluslar aras kurulu lar ile farkl yakla mlar. Özel Ö retim Yöntemleri II (2-2-3) Sosyal bilgiler e itiminde bilgisayar ve internetten yararlanma, grafik ve tablo okuma becerilerinin geli tirilmesi, görsel materyal ve doküman kullan m, Cumhuriyet ve Atatürkçülük konular n n i lenmesi, sözlü tarih çal malar, belirli gün ve haftalardan yararlanma, güncel olaylar n kullan m ve katk lar, çevre incelemelerinin planlanmas, müze e itimi, soru sorma ve teknikleri, ça da de erlendirme uygulamalar. Program Geli tirme* (2-0-2) Temel kavramlar, program geli tirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temeller ), e itim program tasar m ve modeller, program geli tirme süreci (planlama, tasar haz rlama, deneme- de erlendirme, programa süreklilik kazand rma ), e itim programlar ile ilgili yeni yönelimler (etkin ö renme, çoklu zeka, i birli ine dayal ö renme, ya am boyu ö renme, yap land rmac l k, yarat c dü ünme, v.b ). Özel E itim* (2-0-2) Özel e itimin tan m, özel e itimle ilgili temel ilkeler, engellili i olu turan nedenler, erken tan ve tedavinin önemi, engele bak la ilgili tarihsel yakla m, zihinsel engelli, i itme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve ileti im bozuklu u olan, süregelen hastal olan, özel ö renme güçlü ü gösteren, dikkat eksikli i ve hiperaktivite bozuklu u olan, otistik ve üstün yetenekli çocuklar n özellikleri ve e itimleri, farkl geli en çocuklar n oyun yoluyla e itimi, özel e itime muhtaç çocuklar n ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel e itimin durumu, bu amaçla kurulmu kurum ve kurulu lar. Okul Deneyimi (1-4-3) Ö retmenin ve bir ö rencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, ö retmenin bir dersi i lerken dersi nas l düzenledi ini, dersi hangi a amalara böldü ünü, ö retim yöntem ve tekniklerini nas l uygulad n, derste ne tür etkinliklerden yararland n, dersin yönetimi için ve s n f n kontrolü için ö retmenin neler yapt n, ö retmenin dersi nas l bitirdi ini ve ö renci çal malar n nas l de erlendirdi ini gözlemleme, okulun örgüt yap s n, okul müdürünün görevini nas l yapt n ve okulun içinde yer ald toplumla ili kilerini inceleme, okul deneyimi çal malar n yans tan portfolyo haz rlama. VIII. YARIYIL

10 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II (2-0-2) 1945 dan 2000 li y llara kadar Türkiye Cumhuriyeti nde siyasi ve toplumsal ya am, ekonomi, e itim ve bilim, d politika, kültür, sa l k, spor vb. alanlarda meydana gelen geli meler. Sosyal Proje Geli tirme (1-2-2) Sosyal bilgilerde projenin yeri ve önemi; proje türleri ve proje haz rlama a amalar ; örnek bir sosyal projenin planlanmas, haz rlanmas, sunumu ve de erlendirilmesi, okullarda proje yönetimi. Drama* (2-2-3) E itsel drama teriminin tan m ve anlam, benzer terimlerden (Psiko drama, Yarat c drama, Drama-Oyun, Drama) fark, çocuklarla drama uygulamalar n n tarihçesi, e itsel draman n yap s ve uygulanma a amalar, e itici draman n ya gruplar ve uygulama alanlar na göre s n fland r lmas, e itsel drama ortam ve ö retmen nitelikleri, e itsel drama da özel teknikler, e itsel draman n de erlendirilmesi, uyguland alan n e itim amaçlar na uygun e itici drama örnekleri ve yeni örneklerin geli tirilmesi. Rehberlik (3-0-3) Temel kavramlar, ö renci ki ilik hizmetleri, psikolojik dan ma ve rehberli in bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberli in ilkeleri, geli imi, psikolojik dan ma ve rehberli in çe itleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni geli meler, ö renciyi tan ma teknikleri, rehber-ö retmen i birli i, ö retmenin yapaca rehberlik görevleri. Ö retmenlik Uygulamas (2-6-5) Her hafta bir günlük plan haz rlama, haz rlanan plan uygulama, uygulaman n okuldaki ö retmen, ö retim eleman ve uygulama ö rencisi taraf ndan de erlendirilmesi, de erlendirmeler do rultusunda düzeltmelerin yap lmas ve tekrar uygulama yap lmas, portfolyo haz rlama.

Saat* 2 Ders:28 Türkçe * Teorik ders ve uygulama ders saati olarak (haftal k ders saati)x 14 (Bir dönemdeki hafta say )

Saat* 2 Ders:28 Türkçe * Teorik ders ve uygulama ders saati olarak (haftal k ders saati)x 14 (Bir dönemdeki hafta say ) DERS ÇER KLER NC YIL I. DÖNEM ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR -I PR103GK 2 Kredi 1.y l- 1.dönem Zorunlu çerik Kavramlar, tan mlar, ders yöntemleri ve kaynaklar n tan, Sanayi Devrimi ve Frans z Devrimi, Osmanl

Detaylı

Teorik Uygulama Kredi Saat GENEL TOPLAM

Teorik Uygulama Kredi Saat GENEL TOPLAM I. YARIYIL II. YARIYIL DERS N ADI T U K DERS N ADI T U K A Okul Öncesi E itime Giri 3 0 3 A Anne-Çocuk Sa l ve lkyardm 3 0 3 A nsan Anatomisi ve Fizyolojisi 3 0 3 GK Türkçe II: Sözlü Anlatm 2 0 2 A Psikoloji

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiçağ

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (2014 2015)

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (2014 2015) TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (2014 2015) BİRİNCİ YIL KODU 1.Sınıf (I.Yarıyıl) ST T U K AKTS KODU 1.Sınıf (II.Yarıyıl) ST T U K AKTS EFTÖ101 Türk

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI IV. YARIYIL

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI IV. YARIYIL EĞİTİM FAKÜLTESİ Adnan Menderes Üniversitesi PROGRAMLAR BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ(İkinci Öğretim) REHBERLİK ve

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF YILLIK PLANI 08-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGR DERSİ 6. SINIF YILLIK PLANI SÜRE ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI ve KONTENJAN VE KOŞULLARI İŞLETME ANABİLİM DALI Muhasebe ve Finansman 15 2 1 18 İİBF, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Mühendislik ve Turizm Fakültelerinin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, Turizm

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-2) Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi,

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI VE DERS İÇERİKLERİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI VE DERS İÇERİKLERİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI VE DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0) 2 (AKTS : 4 ) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları,

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI II. YARIYIL Kodu T U K Kodu T U K TE101 Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 3 TE102 Türk Dil Bilgisi II:

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( )

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Psikolojiye Giriş Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

ALMANCA Ö Ğ RETMENL İĞİ 1

ALMANCA Ö Ğ RETMENL İĞİ 1 ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ 1 ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Almanca Dilbilgisi I 3 0 3 A Almanca Dilbilgisi II 3 0 3 A Sözlü İletişim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 1.1. İlk Çağ da Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.1. İlk Uygarlıklarda Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.2. Antik Yunan da Bilgi ve Bilimin Gelişimi...

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Psikolojiye Giriş (3-0-3) Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji,

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir.

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir. Kök Kavramı Örneklerle Konu Anlatımı 1 TÜRKÇE DERSİNDE ATATÜRKÇÜLÜK 2104 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Temel Eğitim ve Orta Öğretim Kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 1.DÖNEM 2.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS ATA101 ATATÜRK ILK. ınk. I 2 0 2 3 ATA102 ATATÜRK ILK. ınk. II 2 0 2 4 TURK

Detaylı

Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre I (Elektrik ve Manyetik Alanın Toplumsal ve Çevresel Etkileri)

Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre I (Elektrik ve Manyetik Alanın Toplumsal ve Çevresel Etkileri) ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI FEN BĐLGĐSĐ EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI DOKTORA PROGRAMI 2013 2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ Dersin Kodu Dersin Adı T P AKTS ĐFE 600* Seminer 0 3 6 ĐFE 601 Đleri Nicel

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI ANKARA 2011 GENEL

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Güz Yarıyılı Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 Dersin Kodu: TRD 151 Şube Kodu: AKTS Kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2 s/ hafta Teorik: 2s/ hafta Uygulamalı: 0 s/hafta

Detaylı

I. DÖNEM (I.SINIF - I.YARIYIL)

I. DÖNEM (I.SINIF - I.YARIYIL) CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ŞARKIŞLA ÂŞIK VEYSEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI ve GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM (I.SINIF - I.YARIYIL) ATA1001 Atatürk İlkeleri

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

I. YARIYIL. ALA103 Sözlü İletişim Becerileri I

I. YARIYIL. ALA103 Sözlü İletişim Becerileri I I. YARIYIL ALA101 Almanca Dilbilgisi I Almanca basit ve karmaşık dil yapılarının incelenmesi; cümle dizimindeki yapı kurallarının öğretilmesi; sözcük bilgisi ile dil yapıları ilişkisi konusunda bilgi ve

Detaylı

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Ç NDEK LER BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Bellek ve Ö renme... 2 Davran n Yap Ta lar : Nöronlar... 3 Nöronlar n Bütünle tirme Fonksiyonu... 7 Ö renme ve Bellek... 12 Ö renme

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2.SINIF IV. YARIYIL MZ202A - Müziksel Ġşitme Okuma Yazma IV (2-2-3) Akts Kredisi:

Detaylı

ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI

ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI ÖĞRETMENLIK UYGULAMASI DERS DOSYASI Bu ders, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Pedagojik Formasyon programında Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından açılan 2 saat

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ. Modern Türkiye nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeleri ele alır.

DERS İÇERİKLERİ. Modern Türkiye nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeleri ele alır. DERS İÇERİKLERİ Birinci Dönem ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0) 2 (ECTS:2) Modern Türkiye nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeleri ele alır. TUR101 Türk Dili

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Üsküdar Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜ Ders İçerikleri DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL (1. Sınıf, Güz Dönemi) İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı ENGELLİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ Öğretim Dili Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. SBÖ 101 Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2)

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. SBÖ 101 Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL SBÖ 101 Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve

Detaylı

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Fransızca Dilbilgisi I 3 0 3 A Fransızca Dilbilgisi II 3 0 3 A Fransızca Okuma I 3 0 3 A Fransızca Okuma II

Detaylı

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI Sporculara Zihin antrenmanları, tüm çalışanlara ekip ruhu içerisinde sporcu motivasyonuna katkı sağlama, teknik ekibe psikolojik yönetim tarzları konusunda destek olamyı amaçlayan

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS SBP101 Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 4 SBP102 Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 6 SBP103 Sosyal

Detaylı

AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ. (2014 Yılı ve Öncesi Ders İçerikleri)

AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ. (2014 Yılı ve Öncesi Ders İçerikleri) AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ (2014 Yılı ve Öncesi Ders İçerikleri) Ders Adı, Zorunluluk, Teorik, Pratik, Kredi, Akts MATEMATİK (Zorunlu) (2-0-2-3)

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları

Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Örgüt Psikolojisine Giriş PSY 313 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı Talim Terbiye Kurulunun 80 nolu kararında

Detaylı

Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri

Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri Doç. Dr. Haydar TAYMAZ (*) Eğitim sistemimizde, yabancı dil bilen orta düzeyde teknik elem anları okullarda yetiştirilmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığının 2.2.1983 gün

Detaylı

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Projesi BIL401 7 0+4 2 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4. Ön Koşul Dersleri. Dersin Dili. Türkçe.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4. Ön Koşul Dersleri. Dersin Dili. Türkçe. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

Laboratuar (saat/hafta) Mesleki İngilizce II BES310 6. Bahar 3 0 3 4

Laboratuar (saat/hafta) Mesleki İngilizce II BES310 6. Bahar 3 0 3 4 Mesleki İngilizce-II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Mesleki İngilizce II BES310 6. Bahar 3 0 3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili İngilizce Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve Öğrencinin içinde bulunacağı

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Geleneksel Türk El Sanatları I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları

Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Klinik Psikoloji PSY 402 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 301 Dersin Dili

Detaylı

BAŞVURU KILAVUZU. A- YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

BAŞVURU KILAVUZU. A- YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI BAŞVURU KILAVUZU A- ve KONTENJAN VE KOŞULLARI a.1 - İşletme Anabilim Dalı a.15 - Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı a.2 - İktisat Anabilim Dalı a.16 - Felsefe Anabilim Dalı a.3 - Çalışma Ekonomisi Anabilim

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 RESİMLER LİSTESİ... 1 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 RESİMLER LİSTESİ... 1 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 RESİMLER LİSTESİ... 1 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ... 2 I.YARIYIL... 2 Eğitimde Bilişim Teknolojileri I (3-2-4)... 2 Matematik

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

1.Genel Amaçlar Özel Amaçlar... 3

1.Genel Amaçlar Özel Amaçlar... 3 Ç NDEK LER BÖLÜM- 1 AMAÇLAR LKELER PROGRAM... 1 T. C. ANAYASASINDA E T M VE Ö REN M HAKKI VE ÖDEVLER... 1 TÜRK M LL E T M N N AMAÇLARI... 2 1.Genel Amaçlar... 3 2.Özel Amaçlar... 3 TÜRK M LLÎ E T M N N

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM)

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM) I.YARIYIL II.YARIYIL 101 Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 3 3 102 Türk

Detaylı

Pazarlama- İletişim ve Reklam (SGT 430) Ders Detayları

Pazarlama- İletişim ve Reklam (SGT 430) Ders Detayları Pazarlama- İletişim ve Reklam (SGT 430) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Pazarlama- İletişim ve Reklam SGT 430 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Plastik Sanat Eğitimi II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (ETI303) Ders Detayları

Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (ETI303) Ders Detayları Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (ETI303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi ETI303 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri Mikroekonomik Analiz I IKT701 1 3 + 0 6 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih, Talep, Maliyet, Üretim, Kar, Arz.

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ DİKSİYON - 1 40/32 DİKSİYON - 2 40/32 BEDEN DİLİ 40/32 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN AMACI DERSİN

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

I. YARIYIL II. YARIYIL DERS N ADI T U K DERS N ADI T U K

I. YARIYIL II. YARIYIL DERS N ADI T U K DERS N ADI T U K I. YARIYIL II. YARIYIL DERS N ADI T U K DERS N ADI T U K A Genel Matematik 4 2 5 A Soyut Matematik 3 0 3 GK Türkçe I: Yazl Anlatm 2 0 2 A Geometri 3 0 3 GK Atatürk lkeleri ve nklap Tarihi I 2 0 2 GK Türkçe

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl TDE 101 Retorik Bilgisi AKTS 5, KREDİ (3+0) 3 Söz sanatları, tür, şekil bilgilerini kavramak ve bu alanla ilgili terimler bilgisine sahip

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

Psikolojide İstatistiksel Uygulamalar (PSY 318) Ders Detayları

Psikolojide İstatistiksel Uygulamalar (PSY 318) Ders Detayları Psikolojide İstatistiksel Uygulamalar (PSY 318) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Psikolojide İstatistiksel Uygulamalar PSY 318 Bahar 2 2 0

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 1. Tüm çalıģma ünitelerinde araģtırma ödevi verilmesi esastır. Açıklama: Ünite çalıģmaları kapsamında

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönergenin amacı; öğretmenlik becerilerinin kazandırılması

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 OCAK EK-2 2014 SAYI: 2676 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

Öğr. Gör. Banu ELMASTAŞ-DİKEÇ Doç. Dr. Orçun YORULMAZ

Öğr. Gör. Banu ELMASTAŞ-DİKEÇ Doç. Dr. Orçun YORULMAZ DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE Dersin Adı: Psikolojiye Giriş II 2 Dersin Kodu: PSY 072 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: Bahar 7 Dersin AKTS

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Edebiyat ve Dil Öğretimi II 6.Yarıyıl 3+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Edebiyat ve Dil Öğretimi II 6.Yarıyıl 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Edebiyat ve Dil Öğretimi II 6.Yarıyıl 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER SPRI 320 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER SPRI 320 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER SPRI 320 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Endüstri Mühendisliği'ne Giriş IE 103 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları (GTM 084) Ders Detayları

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları (GTM 084) Ders Detayları Kentsel Dönüşüm Uygulamaları (GTM 084) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Kentsel Dönüşüm Uygulamaları GTM 084 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları

Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Islak Mekan Tasarımı İÇM 304 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı