Teorik Uygulama Kredi Saat GENEL TOPLAM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Teorik Uygulama Kredi Saat GENEL TOPLAM"

Transkript

1 SOSYAL B LG LER Ö RETMENL I. YARIYIL II. YARIYIL L SANS PROGRAMI DERS N ADI T U K DERS N ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri A Genel Fiziki Co rafya A Sosyal Psikoloji A Eskiça Tarihi ve Uygarl A Arkeoloji A Felsefe A Sosyoloji A Ekonomi GK Türkçe I: Yazl Anlatm GK Türkçe II: Sözlü Anlatm GK Bilgisayar I GK Bilgisayar II GK Yabanc Dil I GK Yabanc Dil II GK Atatürk lkeleri ve nklap Tarihi I GK Atatürk lkeleri ve nklap Tarihi II MB E itim Bilimine Giri TOPLAM TOPLAM III. YARIYIL IV. YARIYIL DERS N ADI T U K DERS N ADI T U K A Türkiye Fiziki Co rafyas A Genel Be eri ve Ekonomik Co rafya A slam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü A Antropoloji A Siyaset Bilimine Giri A Ortaça Tarihi A Temel Hukuk A Bilim, Teknoloji ve Sosyal De i me A Sanat ve Estetik* A Vatanda lk Bilgisi A Seçmeli I A Seçmeli II GK Bilimsel Ara trma Yöntemleri GK Türk E itim Tarihi* GK Seçmeli I MB Ö retim lke ve Yöntemleri MB E itim Psikolojisi MB Seçmeli I TOPLAM TOPLAM V. YARIYIL VI. YARIYIL DERS N ADI T U K DERS N ADI T U K A Osmanl Tarihi ve Uygarl I A Osmanl Tarihi ve Uygarl II A Türkiye Be eri ve Ekonomik Co rafyas A Sosyal Bilgiler Sözlü ve Yazl Edebiyat ncelemesi A Yeni ve Yaknça Tarihi A nsan li kileri ve leti im A nsan Haklar ve Demokrasi A Ça da Dünya Tarihi A Ülkeler Co rafyas A Siyasi Co rafya GK Topluma Hizmet Uygulamalar GK Seçmeli III GK Seçmeli II MB Ölçme ve De erlendirme MB Ö retim Teknolojileri ve Materyal Tasar m MB Özel Ö retim Yöntemleri I MB Snf Yönetimi MB Türk E itim Sistemi ve Okul Yönetimi TOPLAM TOPLAM VII. YARIYIL VIII. YARIYIL DERS N ADI T U K DERS N ADI T U K A Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I A Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II A Sosyal Bilgiler Ders Kitab ncelemeleri A Sosyal Proje Geli tirme A Günümüz Dünya Sorunlar A Drama* A Özel Ö retim Yöntemleri II MB Rehberlik MB Program Geli tirme* MB Ö retmenlik Uygulamas MB Özel E itim* MB Seçmeli II MB Okul Deneyimi TOPLAM TOPLAM GENEL TOPLAM Teorik Uygulama Kredi Saat A: Alan ve alan e itimi dersleri, MB: Ö retmenlik meslek bilgisi dersleri, GK: Genel kültür dersleri

2 SOSYAL B LG LER Ö RETMENL L SANS PROGRAMI DERS ÇER KLER I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramlar, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin temel kavramlar, ba l ca sosyal bilimler ve birbirleriyle ili kileri, sosyal bilgiler programlar n n geli tirilmesinde sosyal bilimlerin rolü, sosyal bilgiler ö retiminin felsefi, e itsel ve tarihsel temelleri, sosyal bilgiler gelenekleri. Sosyal Psikoloji (2-0-2) Psikoloji bilimi, psikolojinin alanlar, sosyal psikolojinin psikoloji içindeki yeri, sosyal psikoloji alan ve yöntemleri, insan n do as, toplumsalla ma, sosyal alg, tutumlar ve de i mesi, sosyal etki, grup içinde bireysel davran, ki iler aras çekicilik ve sevgi. Arkeoloji (2-0-2) Arkeolojinin tan m, çal ma alan, kullan lan yöntemler, arkeolojik tarihlendirme, arkeolojik buluntulardan insanl n geçmi teki farkl deneyimlerini (bar nma, beslenme, ticaret, teknoloji vs.) ke fetme; Türkiye ve dünyada ortaya ç kar lan önemli arkeolojik merkezler (M s r, Mezopotamya, Çatalhöyük, Truva, Hattu a vb.); ünlü yabanc ve Türk arkeologlar ve önemli çal malar ndan örnekler. Sosyoloji (2-0-2) Sosyolojinin tan m, konusu, kapsam, sosyolojide temel kavramlar, çal ma alanlar, Dünyada ve Türkiye de sosyolojinin tarihsel geli imi, Türkiyede ve dünyada önemli sosyologlar, sosyolojinin di er bilimler ile ili kisi; sosyal gruplar ve özellikleri, sosyolojide yöntem, birey toplum ili kisi ve toplumun bireye etkisi, sosyolojik aç dan e itim, e itim toplum birey ili kisi, toplumsal bir kurum olarak okul, ö retmen ve ö rencinin sosyolojik aç dan rol ve sorumluluklar, e itimde f rsat e itli i, sosyal hareketlilik, statü, s n f ve tabakala ma, kültür toplum ve medeniyet ili kisi, güncel sosyolojik çal mala örnekleri. Türkçe I: Yaz l Anlat m (2-0-2) Yaz dilinin ve yaz l ileti imin temel özellikleri, yaz dili ile sözlü dilin aras ndaki temel farklar.anlat m: yaz l ve sözlü anlat m; öznel anlat m, nesnel anlat m; paragraf; paragraf türleri (giri -geli me-sonuç paragraflar ). Metnin tan m ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yaz nsal metinler); metin olma ko ullar (ba la kl k, tutarl l k, amaçl l k, kabul edilebilirlik, durumsall k, bilgisellik, metinler aras ili kiler). Yaz l anlat m (yaz l kompozisyon: serbest yazma, planl yazma); planl yazma a amalar (konu, konunun s n rland r lmas, amaç, bak aç s, ana ve yan dü üncelerin belirlenmesi; yazma plan haz rlama, kâ t düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yaz lar, bilimsel yaz lar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çal malar ve yazma uygulamalar ; bir metnin özetini ve plan n ç karma; yaz l uygulamalardaki dil ve anlat m yanl lar n düzeltme.

3 Bilgisayar I (2-2-3) Bili im teknolojileri, yaz l m ve donan m ile ilgili temel kavramlar, genel olarak i letim sistemleri, kelime i lemci programlar, elektronik tablolama programlar, veri sunumu, e itimde Internet kullan m, bili im teknolojilerinin sosyal yap üzerindeki etkileri ve e itimdeki yeri, bili im sistemleri güvenli i ve ilgili etik kavramlar. Yabanc Dil I (3-0-3) Bu ders, üniversite ö rencilerinin kendi alanlar nda yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konu ma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sa layacak biçimde tasarlanm t r. Bu derste ilgi çekici ba lamlar yarat larak, dilin i lekli ini art r c al t rmalar verilerek, dilin gerçek ileti im becerilerinde kullan m gösterilerek ö rencilerin dilsel ve ileti imsel yetileri geli tirilecek ve yabanc dil yeterlikleri art r lacakt r Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi I (2-0-2) Kavramlar, tan mlar, ders yöntemleri ve kaynaklar n tan m, Sanayi Devrimi ve Frans z Devrimi, Osmanl Devleti nin Da l (XIX. Yüzy l), Tanzimat ve Islahat Ferman, I. ve II. Me rutiyet, Trablusgarp ve Balkan Sava lar, I. Dünya Sava, Mondros Ate kes Antla mas, Wilson lkeleri, Paris Konferans, M. Kemal in Samsun a Ç k ve Anadolu daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Aç l, TBMM nin Kurulu u ve ç syanlar, Te kilat- Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kurulu u, I. nönü, II. nönü, Kütahya- Eski ehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtulu Sava s ras ndaki antla malar, Lozan Antla mas, Saltanat n Kald r lmas. E itim Bilimine Giri (3-0-3) E itimin temel kavramlar, e itimin di er bilimlerle ili kisi ve i levleri (e itimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), e itim biliminin tarihsel geli imi, 21.yüzy lda e itim biliminde yönelimler, e itim biliminde ara t rma yöntemleri, Türk Milli E itim Sisteminin yap s ve özellikleri, e itim sisteminde ö retmenin rolü, ö retmenlik mesle inin özellikleri, ö retmen yeti tirme alan ndaki uygulamalar ve geli meler. II. YARIYIL Genel Fiziki Co rafya (4-0-4) Jeomorfoloji (temel jeoloji bilgileri, yeryüzü ekilleri bilgisi), hidrografya (akarsular, yeralt sular, göller, denizler), iklim bilimi, toprak co rafyas (olu um, çe itleri, da l, toprak sorunlar ), bitki co rafyas (yeti me ortam artlar, da l ). Eskiça Tarihi ve Uygarl (2-0-2) Eskiça tarihinin kapsam ve kaynaklar ; Akdeniz uygarl n n önemli merkezleri (Mezopotamya, M s r, Yunan/Helen, Roma vs.) ve Anadolu da kurulan uygarl klar; di er antik uygarl klar; Eskiça uygarl klar n n insanl n geli imine etkileri. Felsefe (2-0-2) Felsefe ile ilgili temel kavramlar, felsefe ve bilim, felsefenin çal ma alanlar ve sosyal bilimler içindeki rolü, ba l ca felsefi ak mlar; Türkiye de ve dünyadaki dü ünürlerin görü lerinin incelenmesi, felsefi perspektifin geli tirilmesi, felsefe e itim ili kisi, e itimin felsefi temelleri ve e itim programlar na etkisi, ça da felsefe ak mlar.

4 Ekonomi (2-0-2) Temel ekonomi kavramlar (ekonomi, üretim, tüketim, arz, talep, enflasyon, devalüasyon, deflasyon, mal, hizmet, yat r m, giri imcilik vb. kavramlar ve güncel hayatla ili kileri), ekonomik sistemler, ekonomi ile ilgili kurumlar, ekonomik ya ama fikri ile toplumsal geli me aras ndaki ili kiler. Türkçe II: Sözlü Anlat m (2-0-2) Sözlü dilin ve sözlü ileti imin temel özellikleri. Sözlü anlat m; konu ma becerisinin temel özellikleri (do al dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konu man n temel ilkeleri; iyi bir konu mac n n temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Haz rl ks z ve haz rl kl konu ma; haz rl kl konu man n a amalar (konunun seçimi ve s n rland r lmas ; amaç, bak aç s, ana ve yan dü üncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konu man n sunulu u). Konu ma türleri:(kar l kl konu malar, söyle i, kendini tan tma, sorular yan tlama, y lba, do um, bayram v.b. önemli bir olay kutlama, yol tarif etme, telefonla konu ma, i isteme, biriyle görü me/röportaj yapma, radyo ve televizyon konu malar, de i ik kültür, sanat programlar na konu mac olarak kat lma v.b.). De i ik konularda haz rl ks z konu ma yapma, konu ma örnekleri üzerinde çal malar ve sözlü anlat m uygulamalar, konu malardaki dil ve anlat m yanl lar n düzeltme. Bilgisayar II (2-2-3) Bilgisayar destekli e itim ile ilgili temel kavramlar, ö eleri, kuramsal temelleri, yararlar ve s n rl l klar, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli ö retimde kullan lan yayg n formatlar, ders yaz l mlar n n de erlendirilmesi ve seçimi, uzaktan e itim uygulamalar, veri taban uygulamalar, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi. Yabanc Dil II (3-0-3) Bu ders, üniversite ö rencilerinin kendi alanlar nda yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konu ma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sa layacak biçimde tasarlanm t r. Bu derste ö rencilerin Yabanc Dil I dersinde kazand klar bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye ç kart lmas hedeflenmelidir. Bu yap l rken ilgi çekici ba lamlar yarat lmas na, dilin i lekli ini art r c al t rmalar yap lmas na, dilin gerçek ileti im becerilerinde kullan lmas na ve bu yolla ö rencilerin dilsel ve ileti imsel yetileri ile yabanc dil yeterliklerinin art r lmas na özen gösterilmelidir. Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi II (2-0-2) Siyasi alanda yap lan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçi denemeleri, hukuk alan nda yap lan devrimler, toplumsal ya ay n düzenlenmesi, ekonomik alanda yap lan yenilikler Döneminde Türk d politikas, Atatürk sonras Türk d politikas, Türk Devriminin lkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkç l k, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler. III. YARIYIL Türkiye Fiziki Co rafyas (2-0-2) Türkiye nin jeolojik yap s, jeomorfolojik özellikleri, akarsular, göller ve denizler, iklimi, topraklar ve korunmas, Türkiye bitki örtüsü, do al hayvan topluluklar.

5 slam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü (2-0-2) slam öncesi kurulan Türk devletlerinin tarihi: (Orta Asya da kurulanlar, Orta Asya d nda kurulanlar), slamiyet öncesi Türk toplumlar nda kültür ve uygarl k. Siyaset Bilimine Giri (2-0-2) Temel kavramlar, konusu, yöntemi, di er bilim dallar yla ili kisi, siyasetin psikolojik, sosyal ve ekonomik temelleri, siyasal kurumlar, iktidar ve devlet, siyasal sistem ve rejimler, siyasal kat l m, siyasal partiler, bask ve ç kar gruplar, kamuoyu, propaganda. Temel Hukuk (2-0-2) Temel hukuk kavramlar, toplumsal düzen ve hukuk kurallar, hukuki olaylar ve hukuki i lemler, hukuk sistemi, Türk hukuk sisteminin tarihsel geli imi ve günümüzdeki yap s, e itim-hukuk ili kileri. Sanat ve Estetik* (2-0-2) Sanat ve estetik konusunda temel kavramlar; ki ilerin zihinsel, duygusal ve devinimsel geli iminde sanat n ve sanat e itiminin yeri ve önemi; yarat c l k sanat ve estetik duyarl l k e itimle sanat aras ndaki ili ki, dünyada ve Türkiye de sanat n geli imi, sanat n kültürle ili kileri, sanat e itiminde tarihi mekanlar n kullan m ve müzelerin önemi. Bilimsel Ara t rma Yöntemleri (2-0-2) Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, do ru, yanl, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ili kin temel bilgiler, bilimsel ara t rman n yap s, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ili kin farkl görü ler, problem, ara t rma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanmas ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanmas ve raporla t r lmas. E itim Psikolojisi (3-0-3) E itim-psikoloji ili kisi, e itim psikolojisinin tan m ve i levleri, ö renme ve geli im ile ilgili temel kavramlar, geli im özellikleri (bedensel, bili sel, duygusal, sosyal ve ahlaki geli im), ö renmeyi etkileyen faktörler, ö renme kuramlar, ö renme kuramlar n n ö retim süreçlerine yans malar, etkili ö renme, ö renmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinami i ve bu faktörlerin s n f içi ö retim sürecine etkisi). IV.YARIYIL Genel Be eri ve Ekonomik Co rafya (4-0-4) Nüfus, yerle me, göçler, diller, dinler, rklar, kültürlerin yeryüzüne da l. Tar m co rafyas, hayvanc l k, ormanc l k, madenler ve enerji kaynaklar, sanayi co rafyas, dünya g da kaynaklar, ticaret, turizm. Antropoloji (2-0-2) Antropolojinin tan m ve kapsam, çal ma alanlar, yöntemi; antropolojinin gündelik ya amla ili kisi; ilk insanlar ve modern insan n ortaya ç k, insano lunun geçim ekillerinin evrimi; akrabal k sistemleri ve sosyal örgüt, siyasal örgütlenmelerin ortaya ç k, toplumsal tabakala ma, toplumsal cinsiyet, din, dil, birey ve kültür gibi antropolojinin çal ma konular ; ülkemiz ve dünyadan belli ba l antropologlar, bunlar n çal ma alanlar ve çal malar ndan örnekler.

6 Ortaça Tarihi (4-0-4) slamiyet in do u u; Arap- slam Devletleri (Dört Halife Dönemi, Emeviler, Abbasiler); Türkslam Devletleri ( dil Bulgarlar, Karahanl lar, Gazneliler, Selçuklular ve varisleri); slam Uygarl (Arap-Türk-Fars kültürlerinin slam uygarl na katk lar ); Bat Dünyas ve Uygarl ; H ristiyanl n do u u, yay l ve Bat dünyas na etkileri; Bizans Tarihi. Bilim, Teknoloji ve Sosyal De i me (2-0-2) Geçmi te ve günümüzde bilim ve teknoloji ili kisi, bilim ve teknolojinin sosyal de i ime etkileri, insanl n ortak bilim miras, ünlü Türk ve yabanc bilim adamlar, doku ve organ nakli, nano-teknoloji, gen teknolojisi gibi ça da bilimsel geli melerin ya ama etkisi, Türk Patent Enstitüsü, telif ve patent haklar, uzay ve havac l k çal malar. Vatanda l k Bilgisi (2-0-2) nsan ve toplum, toplum hayat n düzenleyen kurallar; aile, okul ve çevrede demokratik hayat; devlet ve devlet ekilleri; tarihsel süreç içinde egemenlik anlay n n evrimi; temel hak ve ödevler; anayasa, anayasal kurumlar, anayasal ya am; Türk devlet gelene i, Türkiye Cumhuriyeti nin temel nitelikleri ve yap s. Türk E itim Tarihi* (2-0-2) Türk e itim tarihinin, e itim olgusu aç s ndan önemi. Cumhuriyetten önceki e itim durumu ve ö retmen yeti tiren kurumlar. Türk E itim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka plan, felsefî, dü ünsel ve politik temelleri. Türk E itim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsam, uygulan ve önemi; Türk e itim sisteminde laikle me.türk E itim Devrimi 3: Karma e itim ve k zlar n e itimi, Yaz Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti e itim sisteminin dayand temel ilkeler. Köy Enstitüleri, E itim Enstitüleri ve Yüksek Ö retmen Okullar. Üniversiteler ve ö retmen yeti tirme. Yak n dönem Türk e itim alan ndaki geli meler. Ö retim lke ve Yöntemleri (3-0-3) Ö retimle ilgili temel kavramlar, ö renme ve ö retim ilkeleri, ö retimde planl çal man n önemi ve yararlar, ö retimin planlanmas (ünitelendirilmi y ll k plan, günlük plan örnekleri), ö renme ve ö retim stratejileri, ö retim yöntem ve teknikleri, bunlar n uygulama ile ili kisi, ö retim araç ve gereçleri, ö retim hizmetinin niteli ini art rmada ö retmenin görev ve sorumluluklar, ö retmen yeterlikleri. V. YARIYIL Osmanl Tarihi ve Uygarl I (2-0-2) Osmanl devletinin kurulu undan (1299) Küçük Kaynarca Antla mas na (1774) kadar Osmanl mparatorlu unun, siyasi, kültür ve uygarl k tarihi. Türkiye Be eri ve Ekonomik Co rafyas (2-0-2) Nüfus ve özellikleri, göçler, nüfus say mlar, yerle me, kentle me ve sorunlar, kentlerin s n fland r lmas. Tar m, hayvanc l k, ormanc l k, madenler ve enerji kaynaklar, sanayi, ula m, ticaret, turizm. Yeni ve Yak nça Tarihi (2-0-2) 1453 den 1914 e kadar Avrupa da meydana gelen önemli siyasi ve sosyal geli meler (co rafi ke ifler, Rönesans ve Reform, Ayd nlanma, Frans z htilali, Sanayi Devrimi, sömürgecilik),

7 bu süreçte Osmanl mparatorlu u d ndaki Türk Dünyas nda ortaya ç kan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal geli meler; ayn dönemde dünyan n baz bölgelerinde ya anan önemli geli meler (Japonya n n yükseli i, Amerikan Ba ms zl k Sava vb.) nsan Haklar ve Demokrasi (2-0-2) nsan haklar ve demokrasinin tan m ve tarihi geli imi; demokrasi, özgürlük ve e itlik kavramlar, farkl demokrasi anlay lar, demokratik kültür, okulda ve ailede demokrasi, demokratik yurtta l k; haklar ve özgürlükler, çocuk ve kad n haklar, insan haklar yla ilgili ulusal ve uluslar aras düzenlemeler ( nsan Haklar Evrensel Bildirgesi, Avrupa nsan Haklar Sözle mesi, Çocuk Haklar Sözle mesi vb.); insan haklar alan nda ya anan temel sorunlar, insan haklar ve demokrasi e itimi Ülkeler Co rafyas (2-0-2) K talar (Asya, Avrupa, Afrika, Okyanusya, Kuzey ve Güney Amerika ve Antartika). Ülkeler (Balkan ülkeleri, Kafkasya ülkeleri, Ortado u ülkeleri, Orta Asya ülkeleri ve di erleri). Topluma Hizmet Uygulamalar (1-2-2) Topluma hizmet uygulamalar n n önemi, toplumun güncel sorunlar n belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler haz rlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konu mac yada düzenleyici olarak kat lma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çe itli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çal malar n n okullarda uygulanmas na yönelik temel bilgi ve becerilerin kazan lmas. Ö retim Teknolojileri ve Materyal Tasar m (2-2-3) Ö retim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çe itli ö retim teknolojilerinin özellikleri, ö retim teknolojilerinin ö retim sürecindeki yeri ve kullan m, okulun ya da s n f n teknoloji ihtiyaçlar n n belirlenmesi, uygun teknoloji planlamas n n yap lmas ve yürütülmesi, ö retim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geli tirilmesi ö retim gereçlerinin geli tirilmesi (çal ma yapraklar, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamlar, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), e itim yaz l mlar n n incelenmesi, çe itli nitelikteki ö retim gereçlerinin de erlendirilmesi, nternet ve uzaktan e itim, görsel tasar m ilkeleri, ö retim materyallerinin etkinlik durumuna ili kin ara t rmalar, Türkiye de ve dünyada ö retim teknolojilerinin kullan m durumu. S n f Yönetimi (2-0-2) S n f yönetimi ile ilgili temel kavramlar, s n f içi ileti im ve etkile im, s n f yönetiminin tan m, s n f yönetimi kavram n n s n fta disiplini sa lamadan farkl yanlar ve özellikleri, s n f ortam n etkileyen s n f içi ve s n f d etkenler, s n f yönetimi modelleri, s n fta kurallar geli tirme ve uygulama, s n f fiziksel olarak düzenleme, s n fta istenmeyen davran lar n yönetimi, s n fta zaman n yönetimi, s n f organizasyonu, ö renmeye uygun olumlu bir s n f ortam olu turma (örnekler ve öneriler). VI. YARIYIL Osmanl Tarihi ve Uygarl II (2-0-2) Küçük Kaynarca Antla mas ndan (1774) Osmanl imparatorlu unun y k l na kadar(1922) siyasi, kültür ve uygarl k tarihi.

8 Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yaz l Edebiyat ncelemesi (2-0-2) Edebi metinler ve türleri; mitler, destanlar, efsaneler, seyahatnameler, siyasetnameler, menak pnameler, gazavatnameler, tarihi romanlar masallar, hikâyeler, türküler, kâ if günlükleri, iirler, an lar, denemeler, hikâyecikler (anekdotlar), biyografiler, mektuplar vb.nin sosyal bilgiler ö retiminde kullan lmas. nsan li kileri ve leti im (2-0-2) nsanlar aras ileti im (ailede, okulda, al veri te, i yerlerinde, vb.); etkin konu ma ve dinleme; beden dili; hak ve sorumluluklar; de er yarg lar ve ileti imdeki rolü. Ça da Dünya Tarihi (2-0-2) Birinci Dünya Sava ndan günümüze kadar dünyada meydana gelen önemli olaylar: I. ve II. Dünya Sava lar, So uk Sava dönemi ve sonras geli meler (Birle mi Milletler, NATO ve Var ova Pakt, AET, Avrupa Birli i, SSCB nin da lmas, Körfez Sava, 11 Eylül Terör Sald r s ve yans malar vb.); yeni ba ms z Türk devletlerinin kurulu u ve geli imi. Siyasi Co rafya (2-0-2) Tan mlar, siyasi co rafya ile ilgili ba l ca görü ler; siyasi co rafyada fiziksel etkenler (konum, alan, s n rlar, yer ekilleri, iklim, sular, topraklar, do al kaynaklar), siyasi co rafyada be eri etkenler (nüfus, kültür, askeri ve/veya siyasi, ekonomik topluluklar), Türkiye nin kat ld siyasi olu umlar (NATO, AB), Orta Do u ülkeleri, Balkan ülkeleri, Kafkas ülkeleri ile ili kiler, Türk Cumhuriyetleri, s n r a an sular, bo azlar, k t a sahanl ve Ege sorunu, OECD ülkeleri, Dünyada siyasi ve ekonomik örgütler. Ölçme ve De erlendirme (3-0-3) E itimde ölçme ve de erlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve de erlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlar nda bulunmas istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullan l l k), e itimde kullan lan ölçme araçlar ve özellikleri, geleneksel yakla mlara dayal olan araçlar (yaz l s navlar, k sa yan tl s navlar, do ru-yanl tipi testler, çoktan seçmeli testler, e le tirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), ö renciyi çok yönlü tan maya dönük araçlar (gözlem, görü me, performans de erlendirme, ö renci ürün dosyas, ara t rma ka tlar, ara t rma projeleri, akran de erlendirme, özde erlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçlar üzerinde yap lan temel istatistiksel i lemler, ö renme ç kt lar n de erlendirme, not verme, alan ile ilgili ölçme arac geli tirme. Özel Ö retim Yöntemleri I (2-2-3) Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramlar n alan ö retimiyle ili kisi, alan n n ba ta Anayasa ve Milli E itim Temel Yasas olmak üzere yasal dayanaklar, alan ö retiminin genel amaçlar, kullan lan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. lgili Ö retim Program n n incelenmesi(amaç, kazan m, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, ö retmen ve ö renci çal ma kitab örneklerinin incelenmesi ve de erlendirilmesi. Türk E itim Sistemi ve Okul Yönetimi (2-0-2) Türk e itim sisteminin amaçlar ve temel ilkeleri, e itimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk e itim sisteminin yap s, yönetim kuramlar ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, ö renci, ö retim ve i letmecilikle ilgili i ler, okula toplumsal kat l m. VII. YARIYIL

9 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I (2-0-2) 1919 dan 1945 e kadar Türkiye Cumhuriyeti nde siyasi ve toplumsal ya am, ekonomi, e itim ve bilim, d politika, kültür, sa l k, spor vb. alanlarda meydana gelen geli meler. Sosyal Bilgiler Ders Kitab ncelemeleri (2-2-3) Sosyal bilgiler alan nda yaz lm ö retmen ve ö renci çal ma kitaplar n n incelenmesi. Günümüz Dünya Sorunlar (2-0-2) Do al afetler (küresel s nma, depremler, tsunami vb.), çevre sorunlar, do al kaynaklar n s n rl l, açl k, fakirlik, i sizlik, insan haklar, plans z nüfus art, rkç l k, salg n ve bula c hastal klar, terör gibi sorunlar n incelenmesi; bu sorunlar n çözülmesini amaçlayan ulusal ve uluslar aras kurulu lar ile farkl yakla mlar. Özel Ö retim Yöntemleri II (2-2-3) Sosyal bilgiler e itiminde bilgisayar ve internetten yararlanma, grafik ve tablo okuma becerilerinin geli tirilmesi, görsel materyal ve doküman kullan m, Cumhuriyet ve Atatürkçülük konular n n i lenmesi, sözlü tarih çal malar, belirli gün ve haftalardan yararlanma, güncel olaylar n kullan m ve katk lar, çevre incelemelerinin planlanmas, müze e itimi, soru sorma ve teknikleri, ça da de erlendirme uygulamalar. Program Geli tirme* (2-0-2) Temel kavramlar, program geli tirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temeller ), e itim program tasar m ve modeller, program geli tirme süreci (planlama, tasar haz rlama, deneme- de erlendirme, programa süreklilik kazand rma ), e itim programlar ile ilgili yeni yönelimler (etkin ö renme, çoklu zeka, i birli ine dayal ö renme, ya am boyu ö renme, yap land rmac l k, yarat c dü ünme, v.b ). Özel E itim* (2-0-2) Özel e itimin tan m, özel e itimle ilgili temel ilkeler, engellili i olu turan nedenler, erken tan ve tedavinin önemi, engele bak la ilgili tarihsel yakla m, zihinsel engelli, i itme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve ileti im bozuklu u olan, süregelen hastal olan, özel ö renme güçlü ü gösteren, dikkat eksikli i ve hiperaktivite bozuklu u olan, otistik ve üstün yetenekli çocuklar n özellikleri ve e itimleri, farkl geli en çocuklar n oyun yoluyla e itimi, özel e itime muhtaç çocuklar n ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel e itimin durumu, bu amaçla kurulmu kurum ve kurulu lar. Okul Deneyimi (1-4-3) Ö retmenin ve bir ö rencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, ö retmenin bir dersi i lerken dersi nas l düzenledi ini, dersi hangi a amalara böldü ünü, ö retim yöntem ve tekniklerini nas l uygulad n, derste ne tür etkinliklerden yararland n, dersin yönetimi için ve s n f n kontrolü için ö retmenin neler yapt n, ö retmenin dersi nas l bitirdi ini ve ö renci çal malar n nas l de erlendirdi ini gözlemleme, okulun örgüt yap s n, okul müdürünün görevini nas l yapt n ve okulun içinde yer ald toplumla ili kilerini inceleme, okul deneyimi çal malar n yans tan portfolyo haz rlama. VIII. YARIYIL

10 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II (2-0-2) 1945 dan 2000 li y llara kadar Türkiye Cumhuriyeti nde siyasi ve toplumsal ya am, ekonomi, e itim ve bilim, d politika, kültür, sa l k, spor vb. alanlarda meydana gelen geli meler. Sosyal Proje Geli tirme (1-2-2) Sosyal bilgilerde projenin yeri ve önemi; proje türleri ve proje haz rlama a amalar ; örnek bir sosyal projenin planlanmas, haz rlanmas, sunumu ve de erlendirilmesi, okullarda proje yönetimi. Drama* (2-2-3) E itsel drama teriminin tan m ve anlam, benzer terimlerden (Psiko drama, Yarat c drama, Drama-Oyun, Drama) fark, çocuklarla drama uygulamalar n n tarihçesi, e itsel draman n yap s ve uygulanma a amalar, e itici draman n ya gruplar ve uygulama alanlar na göre s n fland r lmas, e itsel drama ortam ve ö retmen nitelikleri, e itsel drama da özel teknikler, e itsel draman n de erlendirilmesi, uyguland alan n e itim amaçlar na uygun e itici drama örnekleri ve yeni örneklerin geli tirilmesi. Rehberlik (3-0-3) Temel kavramlar, ö renci ki ilik hizmetleri, psikolojik dan ma ve rehberli in bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberli in ilkeleri, geli imi, psikolojik dan ma ve rehberli in çe itleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni geli meler, ö renciyi tan ma teknikleri, rehber-ö retmen i birli i, ö retmenin yapaca rehberlik görevleri. Ö retmenlik Uygulamas (2-6-5) Her hafta bir günlük plan haz rlama, haz rlanan plan uygulama, uygulaman n okuldaki ö retmen, ö retim eleman ve uygulama ö rencisi taraf ndan de erlendirilmesi, de erlendirmeler do rultusunda düzeltmelerin yap lmas ve tekrar uygulama yap lmas, portfolyo haz rlama.

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Yazı Yazma Teknikleri 1 2 2 A Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 2 A Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 A Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri düzeydeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Eğitimde Bilişim Teknolojileri I 3 2 4 A Eğitimde Bilişim Teknolojileri II 3

Detaylı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Dersler ve Đçerikleri I.YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSĐN ADI T U K ECTS KODU DERSĐN ADI T U K ECTS ĐNA101 Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 5 ĐNA102 Bağlamsal Dilbilgisi

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL IDE 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) Bu ders, öğrencilerin ileri seviyedeki dil

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ T.C. SELÇUK ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ ÇOCUK GEL VE EV YÖNET ANA B M DALI ÇOCUK GEL VE E B M DALI 6 YA ÇOCUKLARININ B MSEL SÜREÇ BECER LER GEL RMEYE YÖNEL K YAPILANDIRMACI YAKLA IMA DAYALI B R

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. DÖNEM TRK 101 YAZI YAZMA TEKNİKLERİ (2+0+2) AKTS 3 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel

Detaylı

TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER

TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER Abdullah ÖCALAN TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER (YOL HAR TASI) ABDULLAH ÖCALAN SOSYAL B MLER AKADEM YAYINLARI 1 Bas m Yeri: Azadi Matbaas Bas m Tarihi: Ocak 2011 2 ÖNSÖZ...

Detaylı

DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ

DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ ustos-eylül-ekim 2010 l-5 Say -47 Üç Ayl k deolojik-teorik Dergi DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ HAL R NDEK LER... Demokratik Özerklik...3 Demokratik Özerkli in Siyasi Boyutu...12

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam

Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES ET K LKELER VE ET K KURULU HAKKINDA YÖNERGE NC BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amac Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi nde (ÇOMÜ) etik

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Ali HALICI Ba kent Üniversitesi, Uygulamal

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı