* ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ. DEĞERLENDĠRME ĠLĠġKĠLENDĠRME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "* ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ. DEĞERLENDĠRME ĠLĠġKĠLENDĠRME"

Transkript

1 . (0 Ekim 4 Ekim) E K Ġ M. (0 Ekim 07 Ekim) 5. (6-0 Eylül E Y L Ü L 4. (9- Eylül Eylül) 0-0 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL BAHÇELĠEVLER ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU SOSYAL BĠLGR DERSĠ 6. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI SÜRE ÖĞRENME ALANI: BĠREY VE TOPLUM ÜNĠTE :SOSYAL BĠLGR ÖĞRENĠYORUM DERS ĠÇĠ VE DĠSĠPLĠNLER DĠĞER DERSLER ATATÜRKÇÜLÜK * ĠLĠġKNDĠRME ĠLĠġKNDĠRME. Yakın çevresindeki bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu fark eder.. Olgu ve görüģü ayırt eder.. Bilimsel araģtırma basamaklarını kullanarak araģtırma yapar. Ġnsan Hakları ve VatandaĢlık Eğitimi (4 0,4) 0. VatandaĢ olmanın getirdiği sorumlulukları fark eder. 4. Bütün insanların haklar yönünden eģit ve özgür doğduklarını belirtir. 6. SINIFA GEÇTĠK KUġ GRĠBĠ Etkinlik: Olay ve etkileri OLGU VE GÖRÜġLERLE ĠSTANBUL Etkinlik: Olgu ve görüģlerim BĠR ġtirma HATIRASI Etkinlik: Bilimsel araģtırma yapıyoruz Öz ve gözlem formları, açık uçlu sorular,, kavram haritası, çoktan seçmeli, boģluk doldurmalı testler, dereceleme ölçeği [!] Tümdengelim tümevarım yaklaģımı ile iģlenebilir. Yani genellemeden olguya gidilerek de iģlenebilir. (.. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 4. Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti nin etkin bir vatandaģı olarak geliģimine katkısını fark eder. 5. Atatürk ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliģtirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir. 06 Ekim 0 Perşembe İstanbul un Kurtuluşu Tatil [!]Atatürkçülük (6-5)* Atatürk ün Türk Dili ve Edebiyatına önem verdiğini fark edebilme Atatürk'ün Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili sözlerine yer verilecektir HAKLARIMIZ, SORUMLULUKLARIMIZ Etkinlik: Hak, sorumluluk ve özgürlük NEDEN SOSYAL BĠLGR Etkinlik: Sosyal bilgileri oluģturan sosyal bilimler, Sosyal bilgiler dersinden öğrendiklerimiz ATATÜRK VE SOSYAL BĠLĠMLER Etkinlik: Ġnternetten araģtırıyoruz Öz ve gözlem formları, açık uçlu sorular,, kavram haritası, çoktan seçmeli, boģluk doldurmalı testler, dereceleme ölçeği [!] Dilekçe ve bilgi edinme hakkı ele alınacaktır. (6. NOTLAR:Bu ünitenin sonunda ; [!]Doğrudan verilecek beceri: Bilimsel genelleme yapma [!]Doğrudan verilecek değer: Bilimsellik :Sınıf-okul içi etkinlik :Okul dıģı etkinlik :Ġnceleme gezisi [!] :Uyarı :Ders içi iliģkilendirme :Diğer derslerle iliģkilendirme :Ölçme ve Değerlendirme :Ara disiplinlerle iliģkilendirme (Parantez içindeki. rakam Sosyal Bil. Kazanımını -. rakam ara disiplin alan kazanımını gösterir. [!] :Uyarı (Atatürkçülük konuları ile iliģkilendirme. Parantez içindeki. rakam Sosyal Bil. Kazanımını -. rakamlar Atatürkçülük ile ilgili hedef ve açıklamaları gösterir.) * Atatürkçülük konularında yer alan kodların açılımı için Sosyal bilgiler 6-7 program kitabında da yer alan- Sosyal Bil-6 yılllık plan için ek - Atatürkçülük tablosu - 6.doc dosyasını kullanılmıştır.

2 5. (8 Kasım 0 Aralık) 4. ( Kasım 5 Kasım) K A S I M. (4 Kasım 8 Kasım). (0 Kasım Kasım). ( Ekim 04 Kasım) 4. (4 Ekim 8 Ekim) E K Ġ M. (7 Ekim Ekim) 0-0 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL BAHÇELĠEVLER ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU SOSYAL BĠLGR DERSĠ 6. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI SÜRE ÖĞRENME ALANI: ĠNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER ÜNĠTE : YERYÜZÜNDE YAġAM DĠSĠPLĠNLER ĠLĠġKNDĠR ME DERS ĠÇĠ VE DĠĞER DERSLER ĠLĠġKNDĠRME ATATÜRKÇÜLÜK *. Farklı ölçeklerde çizilmiģ haritalardan yararlanarak ölçek değiģtiğinde haritanın değiģen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar..dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaģantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur..dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaģantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 4. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye de görülen iklim türlerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur Kasım Kurban Bayramı 5. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye deki iklim tiplerinin dağılıģında, konumun ve yeryüzü Ģekillerinin rolünü açıklar 6. Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleģmelerden günümüze, yerleģmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur 7.Anadolu ve Mezopotamya da yaģamıģ ilk uygarlıkların yerleģme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileģimi fark eder. 9 Ekim Cumhuriyet Bayramı (9 Ekim 0) 5-0 Kasım ATATÜRK SI. kazanım için Matematik dersi Oran ve Orantı alt öğrenme alanı (kazanım.) [!] Atatürkçülükle Ġlgili Konular (, -9) )Türkiye nin dünya üzerindeki yerinin önemini kavrayabilme Türkiye nin Asya ve Avrupa kıtalarının birleģtiği yerde olduğu belirtilerek, bulunduğu bölgede güçlü bir devlet olduğu ( kazanımdan sonra ) [!] Atatürkçülükle Ġlgili Konular (7-9) Türkiye nin dünya üzerindeki yerinin önemini kavrayabilme Türkiye nin Asya ve Avrupa kıtalarının birleģtiği yerde olduğu belirtilerek, bulunduğu bölgede güçlü bir devlet olduğu ( kazanımdan sonra vurgulanacaktır HARĠTALARIN DĠLĠ Etkinlik: Harita Koordinatları, Türkiye nin konumu DÜNYI KAĞIDA SIĞDIRABĠLMEK Etkinlik: Ölçekler ĠKLĠMLER VE ĠNSANLAR Etkinlik: Brezilya, Malezya / Sudan, Mali / Eskimolar,Antarktika, Dünyadaki iklimler ve görülen hava Ģartları DÖRT MEVSĠM TÜRKĠYE Etkinlik: Türkiye nin iklimi,ġklim grafikleri MAĞDAN BÜYÜK ġehre ĠNSANIN SERÜVENĠ Etkinlik: Milattan önce Milattan sonra, Ġlkçağdan günümüze yerleģme BU TOPRAĞIN MEDENĠYETLERĠ Etkinlik: Anadolu medeniyetleri, EĢleĢtirelim ġef SEATTLE ın MEKTUBU Etkinlik: Temiz bir çevre için elele I. DÖNEM I. Bu ünitede öz ve gözlem formları, açık uçlu sorular,, kavram haritası, öğrenci ürün dosyası, çoktan seçmeli, boģluk doldurmalı vb. testler kullanılarak [!] Konum ile ilgili kavramlardan kutup, ekvator, paralel ve meridyen alınacaktır. (. [!] Farklı doğal ortam olarak çöller, kutup çevresi, ekvator çevresi, bol yağıģlı alanlar iģlenecektir. (. [!] Tarihsel süreç iģlenirken tarih Ģeridi kullanılarak çağ, yüzyıl ve milât kavramları (6 ve 7. [!] Hitit, Frig, Lidya, Ġyon, Urartu, Sümer, Asur ve Babil uygarlıklarına değinilecektir. (7. Doğrudan verilecek beceri: Harita okuma ve atlas kullanma [!]Doğrudan verilecek değer: Doğal çevreye duyarlılık

3 OCAK. (0 Ocak 06 Ocak) 4. (6 Aralık 0 Aralık). (9 Aralık Aralık) A R A L I K ( Aralık 6 Aralık). (05 Aralık 09 Aralık) 0-0 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL BAHÇELĠEVLER ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU SOSYAL BĠLGR DERSĠ 6. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI SÜRE ÖĞRENME ALANI: KÜLTÜR VE MĠRAS - ÜNĠTE: ĠPEK YOLUNDA TÜRKLER. Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk devletlerinin siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine iliģkin çıkarımlarda bulunur.. Orta Asya ilk Türk devletlerinin kültürel özellikleriyle yaģadıkları yerlerin coğrafî özelliklerini iliģkilendirir.. Günümüz Türk Silahlı Kuvvetleri ni ilk Türk devletlerinin ordusu ile iliģkilendirerek, Türk Silahlı Kuvvetleri nin önemini ve görevlerini kavrar. 4. Ġpek Yolu nun toplumlar arası siyasal, kültürel ve ekonomik iliģkilerdeki rolünü fark eder. 5. Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak Ġslamiyet in ortaya çıkıģı ve yayılıģını inceler. 6. Türklerin Ġslamiyet i kabulleri ile birlikte siyasî, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değiģimleri fark eder. 7. Dönemin devlet adamları ve Türk büyüklerinin hayatından yararlanarak ilk Türk- Ġslam devletlerinin siyasal, sosyal ve kültürel özelliklerine iliģkin çıkarımlarda bulunur. DERS ĠÇĠ VE DĠĞER DĠSĠPLĠNLE DERSLER R ĠLĠġKND ĠLĠġKN ĠRME DĠRME ATATÜRKÇÜL ÜK * [!] Atatürkçülükle Ġlgili Konular (,7 -); (- 7,) Türklerin tarih boyunca birçok güçlü devlet kurdukları belirtilerek Türklerin köklü ve zengin bir tarihe sahip oldukları DESTAN YAZAN TÜRKLER Etkinlik: Ergenekon Destanı, Göç Destanı Etkinlik: Köl tigin Abidesi Batı Yüzü çevirisi Bozkır Kültürü Bir Zamanlar KUTSAL Ocak Etkinlik: Mehmet e Mektup, Türk Ordusu ĠPEK YOLU Etkinlik: Seyyah Oldum DolaĢtım IġIK DOĞUYOR Etkinlik: Bir GüneĢ Doğuyor I. DÖNEM II. Bu ünitede öz ve gözlem formları, açık uçlu sorular,, çoktan seçmeli, boģluk doldurmalı testler kullanılarak I. DÖNEM III. [!]Türk destanları, yazıtlar, döneme ait seyahatnameler vb. belgelerden elde edilen bilgiler çerçevesinde Hun, Kök Türk ve Uygur dönemi ele alınacak; Kavimler Göçü ve sonuçlarına da yer verilecektir. (.[!] Türk adının geçtiği ilk tarihsel metinler olan yazıtların önemi (. [!] Türk kara ordusunun kuruluģu, onlu sistemin bulunuģu, ordu millet geleneği ile ordunun devleti iç ve dıģ tehditlere karģı koruma görevi vurgulanacaktır (.. [!] Kök Türk ve Uygur dönemindeki diğer toplumlarla meydana gelen kültürel ve ekonomik iliģkiler ele alınacaktır. (4. [!] Emevi ve Abbasi dönemleri siyasî sosyal ve kültürel geliģmeleri bu devletlerin Türklerle iliģkileri çerçevesinde iģlenecektir. (5.

4 . (6 Ocak 0 Ocak) O C A K. ( 09 Ocak Ocak) 0-0 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL BAHÇELĠEVLER ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU SOSYAL BĠLGR DERSĠ 6. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI 8. Örnek incelemeler yoluyla kutlama ve törenlerimizdeki uygulamaların kültürümüzü oluģturan unsurlarla iliģkisini değiģim ve süreklilik açısından değerlendirir. 9. Orta Asya ilk Türk devletleri ve Türk-Ġslam devletlerinin Türk kültür, sanat ve estetik anlayıģına katkılarına kanıtlar gösterir.. Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk devletlerinin siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine iliģkin çıkarımlarda bulunur. 7. Dönemin devlet adamları ve Türk büyüklerinin hayatından yararlanarak ilk Türk- Ġslam devletlerinin siyasal, sosyal ve kültürel özelliklerine iliģkin çıkarımlarda bulunur. ASYANIN KANDĠLLERĠ Etkinlik: Biyografi yazıyoruz Müslüman Türk Devletleri TÜRKLERDE BRAM GELENEĞĠ VE NEVRUZ Etkinlik: Düğün ola bayram ola GeçmiĢ zaman olur ki GELENEKSEL TÜRK SANATLARI Etkinlik: Kültür mirasımız ECDADA SGI [!] KaĢgarlı Mahmut, Yusuf Has Hacip, Nizamülmülk, Gazneli Mahmut, Tuğrul Bey, Alparslan ve MelikĢah ın hayatından yararlanılarak Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklular iģlenecektir. (7. [!] Bayramlar, Nevruz kutlamaları ve düğünler incelenerek bu törenlerdeki etkinliklerin kültürümüzü oluģturan unsurlardan dil, din, müzik, edebiyat ile iliģkisi iģlenecektir. (8. [!] Doğrudan verilecek beceri: Çıkarımda bulunma [!]Doğrudan verilecek değer: Kültürel mirasa duyarlılık 4

5 M A R T ( Mart 6 Mart (05 Mart 09 Mart) 5 7 Şubat 0 Mart) ġ U B A T ( 0 Şubat 4 Şubat) ( Şubat 7 Şubat). (06 Şubat 0 şubat) 0-0 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL BAHÇELĠEVLER ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU SOSYAL BĠLGR DERSĠ 6. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI SÜRE ÖĞRENME ALANI: ÜRETĠM, DAĞITIM VE TÜKETĠM ÜNĠTE: ÜLKEMĠZĠN KNAKLARI DERS ĠÇĠ VE DĠĞER DĠSĠPLĠNLER DERSLER ATATÜRKÇÜLÜK ĠLĠġKNDĠRM ĠLĠġKNDĠRME E Ocak 0 ġubat Yarı Yıl Tatili. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini iliģkilendirerek bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini iliģkilendirerek bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir.. Türkiye nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak, yatırım ve pazarlama proje önerleri tasarlar.. Türkiye nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak, yatırım ve pazarlama proje önerleri tasarlar.. VatandaĢlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur 4. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaģamına etkilerini tartıģır. 5. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin geliģmesindeki rolünü değerlendirir. 6. Ġlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim, beceri ve kiģilik özelliklerini araģtırır. Özel Eğitim (5-) GiriĢimcilik (6-) Kariyer Bilincini GeliĢtirme (6-5, 0,, 9, 0, ) Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma (6-6,7). kazanım için Matematik dersi Tablo ve Grafikler alt öğrenme alanı (kazanım.). kazanım için Fen ve Teknoloji dersi Yer Kabuğu Nelerden OluĢur ünitesi (... [!] Atatürkçülükle Ġlgili Konular (-) VatandaĢların devlete karģı görevleri olduğunu ve Atatürk ün vatandaģlık görevlerine önem verdiğini kavrayabilme VatandaĢlık görevlerinden vergi vermenin önemi belirtilerek, Atatürk ün vatandaģlık görevlerine önem verdiği örneklerle [!] Atatürkçülükle Ġlgili Konular (5-8)Eğitimin önemini kavrayabilme Atatürk ün eğitime verdiği önemi gösteren özlü sözleri ile anekdotları, milli eğitim politikasının esası ve önemi ile iliģkilendirilerek eğitimin bir ülkenin geliģmesindeki yeri ÜLKEMĠZĠN EKONOMĠSĠ Etkinlik: Tarım ürünleri Madenlerimiz ve Enerji Kaynaklarımız Turizm Ülkemiz kaynaklarıyla ekonomik faaliyetleri iliģkilendirme YATIRIM VE PAZARLAMA PROJESĠ HAZIRLIYORUZ Etkinlik: Yatırım projesi hazırlıyoruz Reklamımızı kendimiz tasarlıyoruz GÖREVĠMĠZ BĠLĠNÇLENDĠRME Etkinlik: VatandaĢlık sorumluluğumuz vergi Makale yazıyoruz Doğayı koruyalım Çözüm arıyoruz EKONOMĠK KALKINMA VE MESLEKLER Etkinlik:Meslekler, Kelime tamamlama NĠTELĠKLĠ BĠR GĠRĠġĠMCĠNĠN KAZANDIRDIKLARI Etkinlik: Kavram Bankası, Sözlük çalıģması AÇIKLAMALA R Bu ünitede öz ve gözlem formları, açık uçlu sorular,, kavram haritası, çoktan seçmeli, boģluk doldurmalı testler kullanılarak II. DÖNEM I. [!] Kaynak olarak; madenler, topraklar, sular (göl, akarsu ve denizler) ve ormanlar verilecektir. (. [!] Doğrudan verilecek beceri: GiriĢimcilik [!] Doğrudan verilecek değer: Sorumluluk 5

6 . (09 Nisan Nisan) N Ġ S A N. (0 Nisan 06 Nisan) 4. (6 Mart 0 Mart ) M A R T. (9 Mart Mart) 0-0 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL BAHÇELĠEVLER ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU SOSYAL BĠLGR DERSĠ 6. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI SÜRE ÖĞRENME ALANI: KÜRESEL BAĞLANTILAR ÜNĠTE: ÜLKEMĠZ VE DÜNYA.Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılıģının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur..ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik iliģkilerini, kaynaklar ve ihtiyaçlar açısından değerlendirir..türk Cumhuriyetleri komģu ve diğer ülkelerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik iliģkilerimizi Atatürk ün milli dıģ politika anlayıģı açısından değerlendirir. 4.Ülkemizin diğer ülkelerle doğal afetlerde ve çevre sorunlarında dayanıģma ve iģbirliği içinde olmasının önemini fark eder. Uluslararası kültür, sanat, fuar ve spor etkinliklerinin toplumlar arası etkileģimdeki rolünü değerlendirir. DĠSĠPLĠNLER ĠLĠġKNDĠR ME Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Kazanımları (5-,,4,7) Doğrudan verilecek beceri: AraĢtırma DERS ĠÇĠ VE DĠĞER DERSLER ĠLĠġKNDĠR ME Yeryüzünde YaĢam ( Konum bilgisi ve dünya üzerindeki iklimler konusu ile iliģkilendirilir. ) (. Ülkemizin Kaynakları ( Kaynaklar konusu ile iliģkilendirilir. ) (. ATATÜRKÇÜLÜK [!] Atatürkçülükle Ġlgili Konular (,5 -); (-4,6); (-9). Diğer örf ve adetlere hoģgörülü olmanın gereğini kavrayabilme : Diğer milletlerin örf ve adetlere hoģgörü göstermenin önemi belirtilerek, Atatürk ün diğer milletlerin örf ve adetlerine hoģgörülü olduğu 4. Atatürk ün barıģçı bir devlet adamı olduğunu kavrayabilme AÇIKLAMA : Atatürk'ün yurtta ve dünyada barıģa önem verdiği vurgulanarak, Atatürk'ün barıģçı bir devlet adamı olduğu belirtilecektir. 6. Atatürk ün milli dıģ politika hakkındaki düģüncelerini fark edebilme Atatürk ün milli dıģ politikasının temelini oluģturan tam bağımsızlık, karģılıklılık (mütekabiliyet) ve devletlerin eģitliği vurgulanarak Atatürk ün yurtta ve dünyada barıģ prensibi üzerinde durulacaktır. 9. Türkiye nin dünya üzerindeki yerinin önemini kavrayabilme Dünya haritası üzerinde Türkiye nin bulunduğu yer belirtilerek Türkiye nin bulunduğu konum siyasi boyutuyla. kazanımdan önce vurgulanacaktır (Türkiye nin Akdeniz ve Karadeniz i birbirine bağlayan boğazlara hakim olunduğu, Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer aldığı, Karadeniz e kıyısı olan ülkelerin diğer denizlere açılmasındaki yeri, petrol kaynaklarına sahip ülkelerle komģu olduğu, zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip olduğu, büyük bir tarımsal üretim potansiyeline sahip olduğu üzerinde durulacak.) Türkiye nin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğu,. kazanımla iliģkilendirilecektir. Doğrudan verilecek değer: Yardımseverlik KITALARIN BULUġMA NOKTASI TÜRKĠYE Etkinlik: Dünyanın en büyük Ģehirleri, NEREDE NĠÇĠN YAġIYORUZ? NEREDE NĠÇĠN ÜRETĠYORUZ? Etkinlik: Kıtalar ülkeler ve nüfuslar ÜLKEMĠZĠN SATTIKLARI ALDIKLARI Etkinlik: Ġhraç mı edilir,ithal mı edilir. Yıllara göre ihracat ve ithalatımız TUNA DAN ALTL BĠR BÜYÜK MĠLLET Etkinlik: Türk dünyası kültürü Türk dünyası ile ekonomik iliģkilerimiz DAHA GÜZEL BĠR DÜNYA ĠÇĠN ELELE Etkinlik: Bir göl çöle dönüyor Bütün Dünya hep birlikte DÜNYANIN ORTAK DĠLĠ Etkinlik: Bizi birbirimize yakınlaģtıran sanat AĞLATAN MEKTUP Etkinlik: ġampiyonlar ligi Deniz yıldızı, Bu ünitede öz ve gözlem formları, açık uçlu sorular,, öğrenci ürün dosyası, kavram haritası, çoktan seçmeli, boģluk doldurmalı testler kullanılarak II. DÖNEM II. [!] Nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılıģıyla ilgili olarak iklim özelliklerine ait veriler ve haritalar; madenlerin, önemli ticaret yollarının, tarım alanlarının, sanayi bölgelerinin ve nüfusun dağılıģına ait veriler, haritalar kullanılabilir. (. [!] Ekonomik iliģkilerimizin yoğun olduğu 5 ülke ele alınacaktır. (. 6

7 . (4 Mayıs 0 Mayıs) M A Y I S. (07 Mayıs Mayıs). (0 Nisan 04 Mayıs) N Ġ S A N 4. ( Nisan 7 Nisan). (6 Nisan 0 Nisan) SÜRE 0-0 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL BAHÇELĠEVLER ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU SOSYAL BĠLGR DERSĠ 6. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI ÖĞRENME ALANI: GÜÇ, YÖNETĠM VE TOPLUM ÜNĠTE: DEMOKRASĠNĠN SERÜVENĠ DĠSĠPLĠNLER ĠLĠġKNDĠRME DERS ĠÇĠ VE DĠĞER DERSLER ĠLĠġKNDĠRME ATATÜRKÇÜLÜK.Demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karģılaģtırır..değiģik dönem ve kültürlerde demokratik yönetim anlayıģının tarihsel geliģimini tartıģır.. Demokratik yönetimlerde yaģama hakkı, kiģi dokunulmazlığı hakkı, din ve vicdan özgürlüğü ile düģünce özgürlüğüne sahip olunması gerektiğini savunur. 4.Tarihsel belgelerden yola çıkarak insan haklarının geliģim sürecini analiz eder. 4.Tarihsel belgelerden yola çıkarak insan haklarının geliģim sürecini analiz eder. 5. Türk tarihinde kadının konumu ile ilgili örnekleri, kadın haklarının geliģimi açısından yorumlar. Ġnsan Hakları ve VatandaĢlık (4 -,6,,5) Sağlık Kültürü (-) Sağlık Kültürü(5-0) Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ( Nisan 0) 0 Mayıs ĠĢçi Bayramı Kariyer Bilincini GeliĢtirme (5 6) Ġnsan Hakları ve VatandaĢlık (4 -,6,,5) Sağlık Kültürü (-) Sağlık Kültürü(5-0) Kariyer Bilincini GeliĢtirme (5 6) 9 Mayıs Atatürk ü anma Gençlik ve Spor Bayramı (9-0 Mayıs 0 Ġpek Yolunda Türkler (Orta Asya Türk devletlerinde yönetim anlayıģı ve toplum hayatı ile iliģkilendirilecek tir.) Ġpek Yolunda Türkler (Orta Asya Türk devletlerinde yönetim anlayıģı ve toplum hayatı ile iliģkilendirilecek tir.) ) [!] Atatürkçülükle Ġlgili Konular (5 -); (4-0) Türk kadınının toplumdaki yeri ve Atatürk ün kadın haklarına verdiği önem Türk toplum hayatında kadına verilen önem, Türk tarihinden örnekler verilerek. Ġnsanların sahip oldukları hak ve hürriyetler ile Atatürk ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önem Ġnsanların doğdukları andan itibaren sahip oldukları hak ve hürriyetler belirtilerek Atatürk ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önem, onun ilgili görüģlerinden örnekler verilerek YÖNETĠM BĠÇĠMLERĠ Etkinlik: Yönetim biçimleri ġapkamızı önümüze koyup düģünelim Kampanyamız DEMOKRASĠNĠN GELĠġĠMĠ Etkinlik: Demokrasiye yön verenler DEMOKRASĠNĠN TEMEL TAġLARI Etkinlik: Ġnsan hakları Fatih in insan hakları sözleģmesi UZUN ĠNCE BĠR YOL Etkinlik: Mektup TARĠH BOYUNCA TÜRK KADIN HAKLARI Etkinlik: Kadın hakları ĠKĠ LĠDER BĠR DEĞER Etkinlik: Öz ve gözlem formları, açık uçlu sorular,, kavram haritası, öğrenci ürün dosyası, çoktan seçmeli, boģluk doldurmalı vb. testler; dereceleme ölçeği [!] Farklı yönetim biçimleri olarak MonarĢi, OligarĢi, Teokrasi ve Cumhuriyet incelenecektir. (. [!] Tarihsel metinler olarak Hammurabi Yasaları, Veda Hutbesi, Magna Carta ve Kanuni Sultan Süleyman ın ilgili yasaları, 789 Ġnsan Hakları Bildirgesi, Kânun-i Esasî, 948 Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi karģılaģtırmalı olarak incelecektir.(4. [!] Doğrudan verilecek beceri: Sosyal Katılım [!] Doğrudan verilecek değer: Hak ve özgürlüklere saygı 7

8 H A Z Ġ R A N. (04 Haziran 08 Haziran) M A Y I S 5. (8 Mayıs 0 Haziran) 4. ( Mayıs 5 Mayıs) 0-0 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL BAHÇELĠEVLER ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU SOSYAL BĠLGR DERSĠ 6. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI SÜRE ÖĞRENME ALANI: BĠLĠM, TEKNOLOJĠ VE TOPLUM ÜNĠTE: ELEKTRONĠK YÜZYIL.Sosyal bilimlerdeki çalıģma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir..bilimsel ve teknolojik geliģmelerin gelecekteki yaģam üzerine etkilerine iliģkin yaratıcı fikirler ileri sürer..tıp alanındaki buluģ ve geliģmelerle insan hayatı ve toplumsal dayanıģma arasındaki iliģkiyi fark eder. 4.Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 5.Uygulama ve eserlerinden yola çıkarak Atatürk ün akılcılığa ve bilime verdiği önemi fark eder. DĠSĠPLĠNLER ĠLĠġKNDĠ RME Ġnsan Hakları ve VatandaĢlık (4 8) 8. Kitap, kaset, CD gibi materyalleri yasalara uygun bir Ģekilde üreten ve satan yerlerden almaya özen gösterir. DERS ĠÇĠ VE DĠĞER DERSLER ĠLĠġKNDĠRME. kazanım için Fen ve Teknoloji dersi Vücudumuzda Sistemler ünitesi (.7. kazanımları), IĢık ve Ses ünitesi (.4. kazanım için Fen ve Teknoloji dersi Vücudumuzda Sistemler ünitesi (.7,.4 kazanımları) ATATÜRKÇÜLÜK [!] Atatürkçülükle Ġlgili Konular (5 -,,4). Atatürk ün akılcılığa ve bilime verdiği önemi kavrayabilme Atatürk ün akılcılık ve bilim konusundaki uygulamaları, sözlerinden örnekler verilerek, onun yaptığı her iģte akılcılığı ve bilimi esas aldığı SOSYAL BĠLĠMCĠ OLMAK ĠSTERMĠYDĠNĠZ Etkinlik: Sosyal bilimler GELECEĞE YOLCULUK Etkinlik: Elektronik yüzyıl 050 ye yolculuk SAĞLIĞIMIZI KORUYALIM Etkinlik: Organ nakli Ġnsanlığa hizmet EMEĞE SGI Etkinlik: Korsanla mücadele ediyoruz Kavram bankası ATATÜRK VE BĠLĠM Etkinlik:Atatürk ve bilim DEĞERLENDĠR ME II. DÖNEM III. Bu ünitede öz ve gözlem formları, açık uçlu sorular, ödevleri, kavram haritası, öğrenci ürün dosyası, dereceleme ölçeği kullanılarak [!] Psikoloji, felsefe, antropoloji, arkeoloji, vb. bilimlerden örnekler verilerek sosyal bilimleri oluģturan disiplinler fark ettirilecektir. (. [!] ġehirleģme, ulaģım, haberleģme, iletiģim, nükleer enerji, gen teknolojisi, nanoteknoloji ve uzay çalıģmaları vb. konular ele alınacaktır. (. [!] BulaĢıcı hastalıklar, salgın hastalıklar, doku ve organ nakli, kan bağıģı ve aģılar incelenecektir. (. [!] Doğrudan verilecek beceri: Yaratıcılık [!] Doğrudan verilecek değer: ÇalıĢkanlık 55 s. TD ÜnitelendirilmiĢ Yıllık Plana uygun olarak, Sosyal Bilgiler Müfredat Programı ve 588 ile 589 s. TD değiģiklere ve tarihindeki Sosyal Bilgiler Müfredatındaki değiģikliklere ve TTKB Revizyonuna göre hazırlanmıģtır. 08 Haziran 0 tarihinde 0-0 Öğretim Yılı sona erecektir. Uygundur Mehmet Ali Doğan Cüneyt Günay Ahmet Yılmaz Arif Hikmet Karaman Server Gürsoy Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sosyal Bilgiler Öğretmeni Okul Müdürü 8

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16, Sayı 1, Nisan 2015, Sayfa 91-110 Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Deniz TONGA 1, Salih USLU 2 ÖZ Her alanda çok

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

AN ASSESSMENT ON PROBLEMS FACED IN TEACHING THE HISTORY OF CENTRAL ASIAN TURKS

AN ASSESSMENT ON PROBLEMS FACED IN TEACHING THE HISTORY OF CENTRAL ASIAN TURKS - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.563-592, TURKEY ORTA ASYA TÜRK TARĠHĠ KONULARININ ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN SORUNLAR ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

Detaylı

THE OCCURRENCE LEVELS OF THE CONCEPTS ON NATURAL RESOURCES IN THE CURRICULUM OF 6TH GRADE SOCIAL SCIENCES COURSE

THE OCCURRENCE LEVELS OF THE CONCEPTS ON NATURAL RESOURCES IN THE CURRICULUM OF 6TH GRADE SOCIAL SCIENCES COURSE www.jedus.net ISSN: 2199-2053 DOĞAL KAYNAKLARLA İLGİLİ KAVRAMLARIN VI. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA YER ALMA DÜZEYLERİ THE OCCURRENCE LEVELS OF THE CONCEPTS ON NATURAL RESOURCES IN THE CURRICULUM

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE 10. SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE 10. SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE 10. SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2011 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum...

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum... ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe....... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması.... 2 1.3. Fiziki Durum... 3 2. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2008 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

SİS 5 (Nisan 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

SİS 5 (Nisan 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 1 Türkçe 2. sınıf 2 Türkçe 2. sınıf 3 Türkçe 2. sınıf 4 Türkçe 2. sınıf 5 Türkçe 2. sınıf 6 Türkçe 2. sınıf 7 Türkçe 2. sınıf 8 Türkçe 2. sınıf 9 Türkçe 2. sınıf 10 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028 T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028 i ii MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ 20 YILLIK GELĠġĠM PLANI-TEMEL YAKLAġIM- Üniversitemizin, Diyarbakır-Kulp yolu üzerindeki kampus arazisi; yaklaģık

Detaylı

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Yürütme Kurulu Prof. Dr. Yavuz COġKUN Prof. Dr. Ramazan KOÇ Prof. Dr. Canan ÖZGEN Prof. Dr. Erdem YAZGAN Prof. Dr. Ali DEMĠR Prof. Dr. Nail ÜNSAL Prof. Dr. Kemal

Detaylı

ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL )

ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) GEZ GÖR ÖĞREN PROJESİ 1 ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) Bu çalışma Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

9.Sınıf HALİL ÖZSU NİHAT BAŞTÜRK

9.Sınıf HALİL ÖZSU NİHAT BAŞTÜRK 9.Sınıf TARİH Her Ünitede 8 farklı ETKİNLİK Özgün Soru ve yanıtları, araştırma konuları ve bulmacalar Ünite konularına uygun kavramlar ve bilgi köşeleri Konular MEB müfredatına uygun hazırlanmıştır. HALİL

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 1. tema 4 Okuduğunu Anlama Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 2. sınıf 2 1. tema 4 Okuduğunu Anlama Okuduklarında sebep sonuç ilişkileri kurar. 2. sınıf 3 2. tema 1 Okuduğunu Anlama Okuduklarında

Detaylı

MARKA KENT YOLUNDA İLK ADIM PROJESİ SONUÇ RAPORU

MARKA KENT YOLUNDA İLK ADIM PROJESİ SONUÇ RAPORU PROJESİ SONUÇ RAPORU Hümeyra SADAKLIOĞLU M. Said DÖVEN Tokat-2012 Bu rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

SİS 3 2012 (OCAK.2013) 2.SINIFLAR

SİS 3 2012 (OCAK.2013) 2.SINIFLAR SİS 3 2012 (OCAK.2013) 2.SINIFLAR SINIF A KTB DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe

Detaylı

KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI

KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI Rekabetçilik Temelli Bölgesel Kalkınma Projesi KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) nın Doğrudan Faaliyet

Detaylı

AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ

AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLIŞKİLER VE DİPLOMASİ BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SUUDİ ARABİSTANʼIN DIŞ POLİTİKASINDA ENERJİ FAKTÖRÜ SELİMLİ FATİME TEZ

Detaylı

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Uygulama Kılavuzu nda Yer Alan Etkinliklerin Değer Eğitimi Yaklaşımları Açısından İncelenmesi *

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Uygulama Kılavuzu nda Yer Alan Etkinliklerin Değer Eğitimi Yaklaşımları Açısından İncelenmesi * Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 13, Sayı 2, Ağustos 2012, Sayfa 49-73 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Uygulama Kılavuzu nda Yer Alan Etkinliklerin Eğitimi Yaklaşımları

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI Çankırı 2011 1 İçindekiler 1. SUNUġ... 3 2. MĠSYON VĠZYON... 5 3. TEMEL ĠLKE VE DEĞERLERĠMĠZ... 5 4. DURUM ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRME... 6 4.1. ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ...

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK ARAġTIRMA

OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK ARAġTIRMA T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI ĠġLETME BĠLĠM DALI OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK

Detaylı

TÜRKĠYE VE AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

TÜRKĠYE VE AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI 20 TÜRKĠYE VE AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI *ArĢ. Gör. Ġsmail Hakan AKGÜN **Yrd. Doç. Dr. Nihat ġġmġek * Kilis 7 Aralık Üniversitesi, M.R. Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim

Detaylı