Her ö rencinin 1 a ac olacak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Her ö rencinin 1 a ac olacak"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir de 63 y ll k nöbet de iflimi HABER 18 DE Ankara Shopping Fest in talihlileri otomobillerini ald Emniyet Genel Müdür Yard mc s ve Trafik Hizmetleri Baflkan Mustafa Çankal, bölge trafik müdürlerine hitap ederek, "2020 y l na kadar trafik kazalar sonucu insan ölümlerinde yüzde 50 azalma hedeflenmifltir. Bu hedeflemeyi neye göre yapaca z. Sizin, bizim ve arkadafllar n çal flmas n ve baflar l sonuçlar n bekleyece iz. E er gayret ederseniz oluyor. Ben, sizin gayretinizin sonucunu yollarda gördüm" dedi. Çankal, hatal zamanda ceza yazan, sürücünün ehliyetini alabilen trafik polisinin yetkisinin, hakimlerde, savc larda dahi bulunmad - n ifade ederek, trafik polisinin varl n n dahi kazalar n, ölümlerin önüne geçti ini bildirdi. HABER 17 DE HABER 17 DE Her ö rencinin 1 a ac olacak Ö rencilerle, bahçeye diki en çam fidanlar na toprak atan ve can suyu veren Avc ve Ero lu, daha sonra Orman ve Su flleri Bakanl nca temin edilen çam fidelerini ö rencilere da tt. Orman ve Su flleri Bakan Veysel Ero lu, okullar n a açland - r lmas na yönelik protokol çerçevesinde, okullardan ne kadar fidan talep edilirse verilece ini belirterek, "Okullar veya milli e itim camias her ilde bir orman isterse onu da yapaca z. Böylece Milli E itim Bakanl ormanlar olacak" dedi. Ö rencilere a aç sevgisi afl lanmas n n önemine de iflaret eden Ero lu, art k herkesin "a açlara gözü gibi bakt n " söyledi. Milli E itim Bakan Avc da Ero lu'na okullara kazand r lan 5,5 milyon a aç için teflekkür ederek, "Biz istiyoruz ki her ö rencimizin bir a ac olsun, bu da 20 milyon demektir ve sizin cömertli inize yak fl r. nan yorum ki imzalanacak protokollerle her çocu un ismen tan d, gidip konufltu u, sulad, gözü gibi bakt bir a ac olacak" dedi. HABER 18 DE MAMAK KURBAN BAYRAMI NA HAZIR HALE GELD Haberi 16 da ZAFERTEPE ÇOCUK MERKEZ N N TEMEL ATILDI Haberi 15 da 40 YIL ÖNCE MEZUN OLDU U OKULA MÜDÜR OLDU Haberi 19 da

2 2 YARIN SineMagazin 27 Eylül 2013 Sanat Günefli an ld MU LA - Sanat Günefli Zeki Müren, ölümünün 17. y l nda Bodrum da flark lar yla an ld. Bodrum Antik Tiyatro da düzenlenen etkinlikte, fief Ahmet Sabanc yönetimindeki Bodrum Zeki Müren Sanat Derne i Korosu ve TRT Sanatç s Gökhan Sezen, Müren in sevilen flark lar ndan örnekler sundu. Ayfle Egesoy un sunumunu yapt gecede konuflan Bodrum Kaymakam Mehmet Gödekmerdan, baz insanlar n do up, yaflay p, ölümsüzleflti ini belirterek, Zeki Müren, büyük sanatç m z böyle bir insand. Onu 17. ölüm y l nda an yoruz. Bodrumlular ona vefa duygusunu, flükran duygusunu bir kez daha göstermifl bulunmaktalar dedi. Zeki Müren in Bodrum u çok sevdi ini dile getiren Gödekmerdan, Bodrum un da onu her zaman ba r na bast n söyledi. - Müren in Bodrum daki evinde mevlit okutuldu Sanat Günefli Zeki Müren, ölümünün 17. y l nda Bodrum da düzenlenen törenlerle an l yor. Müren in Bodrum un Paflatarlas mevkisindeki evinde mevlit okutuldu. Bodrum Kaymakaml, Türk E itim Vakf ve Türk Silahl Kuvvetleri Mehmetçik Vakf taraf ndan düzenlenen mevlitte vatandafllar duygulu anlar yaflad. Avusturalya dan gelen ve mevlide kat lan Osman Kemal Altunç, Binlerce kilometre uzaktan geldik. Zeki Müren in mevlidine yetifltik, ne mutlu bize. Onu çok seviyoruz ve rahmetle an yoruz dedi. Türk E itim Vakf Genel Müdürü Y ld z Günay, gazetecilere yapt aç klamada, Zeki Müren in 17. ölüm y l dönümünü çeflitli etkinliklerle and klar n belirterek, Bu kapsamda do du u flehir Bursa da, Emir Sultan mezarl ndaki kabristan bafl nda ve Mehmetçik Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi nde anma programlar düzenledik. Dualarla ve eserleriyle and k. Bodrum da da dualarla, akflam da konserle anaca z diye konufltu. Türk Silahl Kuvvetleri Mehmetçik Vakf Genel Müdürü emekli Tümgeneral Tamer Büyükkantarc o lu ise Zeki Müren in sanat n n güzelli i kadar, halk na son derece sayg duyan ve o flekilde davranan bir insan oldu unu dile getirdi. Büyükkantarc o lu, Halk na olan gönül borcunu ödemek için mal varl n bu iki güzide vakfa ba fllad dedi. Mevlidin ard ndan vatandafllara lokma ve yiyecek ikram nda bulunuldu. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Muhbir, Trans, Man Of Steel, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Acil Arama, Maskeli Süvari, Aflk Taktikleri, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Dünya Savafl Z, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) New York ta 2 Gün, Acil Arama, Maskeli Süvari,Trans, Havada Aflk Var, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Hayalet Ö renciler Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Maskeli Süvari, Trans, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Maskeli Süvari, Ölüm Kapan, Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru,dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Sadece Tanr Affeder, Maskeli Süvari, Man Of Steel, Muhbir, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Maskeli Süvari, Sevimli Canavarlar Üniversitesi, Dünya Savafl Z, Man Of Steel,, Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) New York ta 2 Gün, Maskeli Süvari,Hayalet Ö renciler Ölüm Kapan, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Man Of Steel, Dünya Savafl Z, Man Of Steel, Havada Aflk Var, Do al Kahramanlar Ankara Cinemaximum (Armada) New York ta 2 Gün, Çetesi, H zl ve Öfkeli 6, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Kay p Umutlar, Ölüm Kapan

3 27 Eylül 2013 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 21 Zilkade 14 Eylül Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Mardin deki kan davalar masaya yat r ld MARD N - Mardin Valisi Ahmet Cengiz, Mardin de kan davalar sebebiyle cinayetlerin tekrarlanmamas için Mardin in Kanayan Yaras : Kan Davas ad alt nda proje haz rlad klar n bildirdi. Vali Cengiz baflkanl nda Valilik Toplant Salonu nda kan davalar n n sebepleri, topluma ve bölgeye etkileri, kan davalar yla mücadele yöntemleri ile bu konuda yap labilecek çal flmalar n ele al nd toplant düzenlendi. Mardin E Tipi Kapal Cezaevi önünde meydana gelen silahl sald r da cezaevindeki efllerini ziyaret eden 2 kad n ile kad nlar n 3 çocu unun hayat n kaybetti ini an msatan Cengiz, bu tür olaylar n bir kez daha yaflanmamas n arzu ettiklerini söyledi. Ayn olaylar n tekrarlanmamas için al nacak tedbirleri de erlendirmek için bir araya geldiklerini aktaran Cengiz, Kan davalar sebebiyle cinayetlerin tekrarlanmamas için Mardin nin kanayan yaras : kan davas diye bir proje haz rlad k. Proje ile ilgili herkesin önerisini bekliyorum dedi. - Taraflar sosyal hayattan kopuyor Kan davalar n n taraflar n n, kendilerini huzursuzlu a sevk etti ini, adeta kendilerini evlerine hapsettiklerini ve sosyal hayattan soyutlanarak d flar ya ç kamad klar n hat rlatan Cengiz, flöyle devam etti: Sonra da insanlar, insanlardan, kurumlardan yard m istiyor. Bu s k nt lardan kurtulmak için yard m istiyor. Tüm kurulufllar olarak kanaat önderleri, akil insanlar devreye sokarak meydana gelmifl bu olaylardan do an husumetleri ortadan kald rabilmek için bir bar fl çabas na giriyoruz. Bar fl sa land nda da mutlu oluyoruz. Kan davas n n töre olamayaca n dile getiren Cengiz, E er bu bir töre ise böyle bir töre yere bats n diyorum. Bu asl nda bir töre de il, vahflettir. Mardin in böyle bir olayla an lmas tüm Mardinlileri ve bizleri derinden üzmüfltür diye konufltu. Mardin Belediye Baflkan Mehmet Beflir Ayano lu ise Mardin in, Birleflmifl Milletler E itim Bilim ve Kültür Örgütü nün (UNESCO) Dünya Kültür Miras Listesine aday olmaya haz rland bir zamanda böyle bir olay n meydana gelmesinin kendilerini üzdü ünü belirtti. - Savaflta bile kad n ve çocuklara dokunulmaz Savaflta bile kad nlara ve çocuklara dokunulmad n ifade eden Ayano lu, flöyle konufltu: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. nsanlar, kendilerine karfl ifllenen bir suçtan veya bir eylemden dolay mahkemelerde haklar n aramaktad r. Hak arama mücadelesini, kendi pazu gücümüzden devletin kamu otoritesine b rak rsak bu tür olaylar n yavafl yavafl çözülece ini görürüz. Bu olaylar ancak e itimle önleyebiliriz. Bu ifllerin yarg yolu ile halledilmesi, toplumun insanl n kabul etti i usullerden biridir. Toplant ya, kamu kurum ve kurulufl temsilcileri ile sivil toplum örgütleri kat ld. (AA) Polisin uyar mesaj, doland r lmas n önledi KOCAEL - zmit ilçesinde cep telefonuyla arayan doland r c taraf ndan 27 bin lira istenen yafll adam, havale ifllemi için gitti i PTT flubesinde polisin gönderdi i uyar mesaj n fark edince doland r lmaktan kurtuldu. Cavit Gür (61), Kocaeli Asayifl fiube Müdürlü ü önünde gazetecilere yapt aç klamada, cep telefonuyla arayan kiflinin kendisini komiser olarak tan tt n, savc yla görüfltü ünü, Diyarbak r da operasyon oldu unu, kimseye anlatmamas gerekti ini söyledi ini belirtti. Telefondaki kiflinin kendisinin doland r ld n söyledi ini ifade eden Gür, Daha önce al m sat m ifli yap p yapmad m sordu. stanbul da ev ald m söyledim. Vekalet verdi im müteahhitin ald paray baflka hesaba kayd rd n anlatt diye konufltu. Doland r c n n, hesab ndan çekti i 20 bin 680 liray PTT arac l yla Erol Mert ad na yat rmas n istedi ini kaydeden Gür, flunlar dile getirdi: PTT flubesinde s ram yaklaflt nda s k nt yaflamaya bafllad m. Daha önce polisten mesaj gelmiflti, kimseye inanmay n diye. Akl ma gelince içime iyice kurt düfltü. Ben bu paray yat r rsam geriye ödeyemezdim. Ben kapatt kça onlar telefon açt. Güvenli e anlatt m, polise yönlendirdiler. D flar ya ç kt mda polisi gördüm. Onlar da buraya getirdiler. Son anda uyand m. Yat rmad m paray. (AA) Çorum Belediye Baflkan beraat etti ÇORUM - Çorum Belediye Baflkan Muzaffer Külcü ile baflkan yard mc s Alper Zahir ve baz meclis üyelerinin aralar nda bulundu u 9 kifli, ihaleye fesat kar flt rmak ve irtikap suçlar n iflledikleri iddias yla haklar nda aç lan davada beraat etti. Çorum 1. A r Ceza Mahkemesindeki karar duruflmas nda taraflar n avukatlar haz r bulundu. Müflteki Kadir fiimflek in avukat n n görevden ayr lma ve ek süre taleplerini reddeden mahkeme heyeti, karar aç klamak için duruflmaya bir süre ara verdi. Mahkeme Baflkan Y lmaz fiengül, odas na geçerek mahkeme heyetiyle yaklafl k yar m saatlik bir görüflme gerçeklefltirdi, ard ndan mahkeme heyetinin karar n aç klad. Mahkeme heyeti, ihaleye fesat kar flt rmak ve irtikap suçlar n iflledikleri iddias yla yarg lanan, aralar nda baflkan Külcü, baflkan yard mc s Zahir, belediye meclisi üyeleri Ahmet Özler ve Abdulaziz Lay k ile baz ihale komisyonu üyelerinin bulundu u 9 kiflinin, üzerlerine at l suçlar n ifllendi ine dair yeterli delil olmad gerekçesiyle ayr ayr beraatlerine karar verdi. (AA)

4 4 YARIN Tarakl 'y Avrupa Komisyonu tan tacak ANKARA - Avrupal Seçkin Destinasyonlar Projesi nin (EDEN), Türkiye Ulusal Destinasyonu olarak seçilen Sakarya n n Tarakl ilçesi ile proje finalistleri Karaman ve Seferihisar ödüllerine kavufluyor. Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi nde, yar n düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak ödüller, destinasyonlar için önemli bir tan t m f rsat n n da önünü açacak. Kültür ve Turizm Bakanl na, 2013 y l için yap lan 30 baflvuru içerisinden seçilen Türkiye Ulusal Destinasyonu ve finalistlere ödüllerini Kültür ve Turizm Bakanl Müsteflar Özgür Özaslan verecek. EDEN Projesi kapsam nda seçilen ülke destinasyonlar için tan t m filmleri haz rlayan ve AB ülkelerinde belgesel ve k sa film olarak yay nlanmas n sa layan Avrupa Komisyonu nun her türlü tan t m olana ndan art k Sakarya Tarakl da yararlanacak. Ayr ca Tarakl, Karaman ve Seferihisar Avrupa Turizm Formu kapsam nda düzenlenen fuarlarda di er ülke destinasyonlar yla birlikte tan t lacak. (CHA) MERS N - Mersin in Tarsus ilçesinde, 2012 y l nda semt pazar için yap lan kaz lar sonras nda bulunan mozaiklerin, Tarsus Müze Müdürlü ü'nün yapt çal flmalar sonucu Roma Dönemi'nde kullan lan saray, hamam, villa veya idari birimleri ait oldu u tespit edildi. Tarsus Müze Müdürü Mehmet Çavufl, yapt aç klamada, kurtarma çal flmalar n n 23 Eylül Pazartesi günü bafllad n söyledi. Çavufl, flöyle dedi: Tarsus ilçesi Eski Ömerli Mahallesi, 3590 ada, 1 nolu parsel üzerine (Zeytin Pazar ) 2012 y l nda Tarsus Belediyesi'nce kapal semt pazar yap m hafriyat çal flmalar nda, an tsal nitelikte mimariye sahip kültür dokusuna rastlan lmas sonucu Bakanl m z, Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü'nden al nan kaz ve sondaj izin belgesi gere i, 2012 y l nda çal flmalar gerçeklefltirilmifltir. Tarsus Antik Kenti'nin kuzey noktas nda, üst zemin seviyesinden -90 santimetre kotta karfl lafl lan ve tonozlu olmas muhtemel, d fl ve iç duvarlar tu la örgü sistemi ile içi harçl moloz dolgu kullan lmak suretiyle infla edilen sarn ç yap s n n, Turizm izlenebilen uzant lar n n yap lan ölçümlerinde 52 metre boyunda, 7.60 metre eninde, 4.10 metre iç geniflli e, duvar kal nl klar n n ise 1.75 metre ölçülerinde oldu u, iç duvarlar s val, bat duvar n n güney bölümünün metrelik, do u cephe güney duvar n n da hafriyat çal flmalar nda metrelik k sm n n tamamen, 6.75 metrelik bölümünün de k smen tahribat yap ld tespit edilen 52x7.60 metre boyutlar ndaki an tsal sarn ç yap s ve yap ile ba lant l mimari kültür dokusu, su da t m sistemi, mozaikli zemin ve alandaki yo un kül katmanlar ndan bu alan n Erken Roma Dönemi'nde kullan ma al nan hamam, saray, villa veya idari yap lar kompleksini bar nd rd tespit edilmifltir. Bu ba lamda, Semt Pazar hafriyat çal flmalar nda ortaya ç kan Tarsus Antik Kenti'nin bugüne kadar korunagelen, zengin tarihi kültürel dokusunun bir örne i olan ve kentin simgelerinden birisi konumundaki an tsal boyutlara sahip sarn ç binas n n ve mozaik zeminin tamam n n ortaya ç kar lmas, sarn c n iç dolgusunun temizli inin yap lmas ve an tsal yap n n yak n çevresindeki 27 Eylül 2013 Tarihi saray gün yüzüne ç kar l yor kültürel dokunun uzant lar n n ve niteli inin tamamen belgelenmesine yönelik 2013 y l nda da kurtarma kaz s çal flmalar n n gerçeklefltirilmesi için Bakanl m z, Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü'nden al nan tarih ve say l kaz ve sondaj izin belgesi al nm flt r. Söz konusu kaz alan nda Bakanl m zdan sa lanan ödenekle tarihinden itibaren Müze Müdürlü ümüzce yap lacak kaz çal flmalar nda; sarn ç, zemin mozai i ve bu alandaki kal nt lar n gün fl na ç kar larak Tarsus un tarihi kültürel dokusunun turizme kazand r lmas na yönelik ziyaret edilebilir düzenlenmifl ören yeri haline getirilmesine yönelik çal flmalar gerçeklefltirilecektir. Kurtarma kaz s çal flmalar nda K rflehir Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde görevli bulunan Yrd. Doç. Dr. Ifl k Adak Ad belli, Ö retim Görevlisi Hüseyin Ad belli ile di er ö retim görevlileri ve ö rencileri de Bakanl m z, Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü'nden al nan izin do rultusunda kaz ekibi olarak görev yapacaklard r. (AA)

5 27 Eylül 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Y ld r msavar. 2. Ayn ah r ad na koflan yar fl atlar na verilen ad. Bo az, g rtlak. 3. Ayakkab n n yumuflak olan üst bölümü. Özen. 4. Un, et ve bamya ile yap lan bir tür Arap yeme i. Lahza. 5. Notada durak iflareti. Kas. 6. Bir fleyin niteliklerini övme. Bir makyaj malzemesi. 7. Dar, uzun ve hafif bir yar fl kay. Evli olmayan kimse. 8. lave. Çelik çomak oyunu. Eskiden Roma kentine verilen ad. 9. Güzel, hofl. Mant k. 10. Avrupa da bir baflkent. Hayat arkadafl. 11. Gümüfl parlakl nda, kolayca tel durumuna getirilebilen bir element. Bir nota. 12. Güven. Bir ba laç. 13. Duyurulan, ilanlar. Lityumun simgesi. 14. Vilayet. Kuran güzel ve yüksek sesle, usulünce okuma. 15. Bir olay n gününü, ay n ve y l n bildiren söz veya gün. Faiz, ürem. 16. Bir yerde oturma, e leflme. 17. Bey anlam nda da kullan lan bir unvan. Ma lup. 18. K s rl k, verimsizlik. Müslüman ülkelerde oturan Yunan as ll kimse. 19. Dürülerek boru biçimi verilmifl kâ t tomar. Önde bulunan. 20. Verme, ödeme. Çocuk sahibi olmufl kad n. Bir renk. Yukar dan afla ya: 1. Saçma, de ersiz. Gerçekten öyle olmad halde öyle say lan, saymaca. 2. Eski bir devlet. Y ld r m. Yükselme, yücelme. Çabuk ilerleyen hastal k. 3. Düfl. Yumurtan n bir bölümü. Bir yerden al p baflka bir yere tafl ma, iletme, aktarma. Osmanl donanmas nda tümgenerale efl bir rütbe. 4. Müslüman inan fl na göre k yamet günü bütün ölülerin toplanacaklar yer. Riyaziye. Molibdenin simgesi. 5. Boru sesi. Bayram. Berilyumun simgesi. Sonsuza kadar. 6. Belli bir süre için, geçici olarak. Kök, sap ve yaprak gibi farkl laflmam fl bir bitkinin yaflama ve büyüme organ. Bas l veya el yazmas parça, tekst. 7. Kalite. Halis, ar. Deri tabaklamada kullan lan tad buruk bir madde. Bir nota. 8. Tembih sözü. Belirti, iz, ipucu. fiikâr. Eski dilde süreç. 9. T rpana bal. Kat bir halden s v hale geçme. Ac, keder, dert, üzüntü. Ad çekme. 10. nsan eliyle aç lm fl suyolu, ark. Odun olarak kullan lan bir orman a ac. Paylama, azarlama. Uzakl yer yer de iflen bir uzunluk ölçüsü. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi 27 Eylül 2013 Enerji Oscarlar sahiplerini buldu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, "Kamu ve özel sektörün ortak hareket etmesiyle 2013 y l n inflallah arz fazlas yla kapatm fl olaca z" dedi. ANKARA - ICCI - Uluslararas Enerji ve Çevre Fuar ve Konferans kapsam nda verilen ICCI Enerji Oscar Ödülleri için JW Marriott Hotel'de tören düzenlendi. Ödül törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, TBMM Çevre Komisyonu Baflkan Erol Kaya, Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu Baflkan Hasan Köktafl, ICCI Yürütme Kurulu Baflkan Selahattin Çimen ile kamu üst düzey yetkilileri, akademisyenler, sivil toplum kurulufllar n n temsilcileri ve enerji sektörünün önde gelen profesyonelleri kat ld. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, törende yapt konuflmada, enerji sektörünün farkl alanlar nda üretim yapan aktörlerin Türkiye'nin büyümesine ve arz güvenli- ine katk yapt klar n söyledi. "Kamu ve özel sektörün ortak hareket etmesiyle 2013 y l n inflallah arz fazlas yla kapatm fl olaca z" diyen Y ld z, ancak bunun kendilerini rehavete itmeyece ini vurgulad y l hedeflerinin çok fazla yat r m yap lmas n gerektirdi ini ifade eden Y ld z, bu çerçevede 130 milyar dolar civar nda bir yat r m planlad klar n dile getirdi. Sektörde stratejilerin, politikalar n, denetimlerin belli oldu una iflaret eden Y ld z, özellikle elektrik da- t m n n özelleflmesiyle serbestleflen piyasan n üreticiler için daha büyük bir istikbal vadetti ini söyledi. Sanayide enerji verimlili ini k sa süre içinde Konya'dan bafllatacaklar n belirten Y ld z, flöyle konufltu: "fiu ana kadar yapt m z tespitlerde çok çarp c rakamlar var. 1 ton eflde er petrol tasarrufu yapabilmek için yat r m maliyeti aç s ndan bakt n zda demir-çelik sektöründe 724 dolarl k bir yat r m yapmak laz m. Bunun geri dönüfl süresi de 3 y l. Çimento sektöründe 635 dolarl k bir yat r m yapmam z laz m ve bunun geri dönüfl süresi de 3 y l. Petrokimya sektöründe 279 dolarl k bir yat r mla 2 y l içinde kendini amorti eden, seramik sektöründe 635 dolarl k bir yat r mla geri dönüfl süresi 3 y l olan bir tasarruf miktar - na sahip oluyoruz. Ölçülebilir, tespit edilebilir ve alt çizilebilir rakamlarla çevreye ra men de il, çevreyle beraber yapaca m z bütün bu yat r mlarla y ll k 15 milyar liral k tasarruf yapma imkan m z var. Biz bunu yapaca m za inan yoruz ve son 3 y lda ç kart lan kanunlar n, ilgili mevzuat n yönetmeliklerin ve uygulamayla alakal bütün fiili ifllemler bize bunun geri döndü ünü göstermekte." Konutlarda yap lacak yüzde 70'lik tasarrufun, kamu binalar yla özel sektörün yapaca tasarruflar n, sanayide motorlar n de iflimiyle sa lanacak olanaklar n önemli bir miktar tasarruf yap labilece inin görüldü ünü anlatan Y ld z, baz firmalar n bu konuda baflar l uygulamalara imza att klar n söyledi. Y ld z, "Üretim santrallerinde son 8 y ldan bu yana yap lan 720 milyon liral k bir harcamayla 43 milyar kilovatsaatlik bir tasarrufun önü aç lm fl oldu. Önümüzdeki dönemde rehabilitasyonlara ay raca m z 2 milyar lirayla tasarruf miktar m z 700 milyon lira kadar artm fl olacak. Maksimum 3 y l içindeki bütün geri dönüfl planlar uygulanabilir ve pratik bulmaktad r" diye konufltu. Sokak ayd nlatmalar nda Ankara'da yapt klar pilot çal flmalar n, minimum yüzde 41 civar nda tasarruf yap labilece ini gösterdi ini vurgulayan Y ld z, 18 bin pompan n 4,3 milyar kilovatsaatlik enerji tüketti i gözönüne al n rsa, tar msal sulamada 4 y lda kendini amorti edebilecek çok çarp c tasarruf rakamlar na ulafl labilece ini bildirdi. Eldeki en yerli enerji kayna n n enerji verimlili i ve tasarruf oldu una dikkati çeken Y ld z, günefl ve rüzgara yap lan yat r mlar n meyvelerinin da önümüzdeki süreçte daha fazla toplanaca n belirtti. Bakan Y ld z, üretim flirketlerinin özelleflmesi, piyasan n daha çok libarelleflmesi ve serbest piyasada üreticilerin tüketicileri buldu u, enerji borsas kurulmas n n üretici ve tüketicilere yeni imkanlar sunaca n kaydetti. TBMM Çevre Komisyonu Baflkan Erol Kaya, konuflmas nda, d fla ba ml l n azalt lmas ve çevre hassasiyeti dolay s yla enerji üretiminin üzerinde dikkatle durulmas gerekti- ini söyledi. Kaya, Türkiye'nin enerji alan nda kalk nma ve çevreden taviz vermeden yoluna devam etti ini anlatt. Gezi Park odakl olaylara iliflkin de de erlendirmede bulunan Kaya, Taksim'de, ODTÜ'de yaflanan olaylar n çevreyle ilgisi bulundu unu söylemenin mümkün olmad n dile getirdi. Kaya, bu olaylardaki istismarc lar ve destekçilerini k nad n ifade etti. Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu Baflkan Hasan Köktafl da sektörün son y llarda h zla geliflti ini, bu sistem içerisinde kurulu güç art - fl n n yan s ra sektördeki paydafllar n att n, uzmanlaflman n ilerledi- ini vurgulad. Kurum olarak sektöre katk vermeye çal flt klar n anlatan Köktafl, yerli kaynaklar devreye alma, yerli ve yabanc yat r mlar n artmas için önemli bir gayret içinde olduklar n aktard. Finansman art rmaya yönelik de ciddi giriflimleri bulundu unu dile getiren Köktafl, ayr ca sektöre insan kayna konusunda da desteklerinin sürdü ünü ifade etti. Konuflmalar n ard ndan jüri taraf ndan Enerji Oscar ve jüri özel ödülüne de er bulunan tesislere ödülleri takdim edildi. (AA)

7 27 Eylül 2013 Ekonomi YARIN Ekonomideki performans Merkel i güçlendirdi Almanya bu hafta sonu yap lan seçimlerden sonra üçüncü kez Angela Merkel'i Baflbakan olarak seçti. Merkel'in göreve bafllad 2005 y l ndan bu yana ekonomik göstergelerde önemli de- ifliklikler olurken, piyasa profesyonelleri Almanya'n n tasarruf politikas na devam edece ini ve gelecek y llarda da Avro Bölgesi'nde iyi performans sergileyece i öngörüsünde bulundu. STANBUL - Almanya bu hafta sonu yap lan seçimlerden sonra üçüncü kez Angela Merkel'i Baflbakan olarak seçti. Merkel'in göreve bafllad 2005 y l ndan bu yana ekonomik göstergelerde önemli de ifliklikler olurken, piyasa profesyonelleri Almanya'n n tasarruf politikas na devam edece ini ve gelecek y llarda da Avro Bölgesi'nde iyi performans sergileyece i öngörüsünde bulundu. AA muhabirinin Uluslararas Para Fonu'ndan (IMF) derledi i bilgilere göre, Almanya'da cari fiyatlarda Gayrisafi Yurtiçi Has la (GSYH) Merkel'in ilk kez baflbakan oldu u 2005 y l nda 2,7 trilyon dolarken, bu rakam Merkel'in tekrar seçildi i 2013 dönemine kadar 3,5 trilyon dolara yükseldi. Almanya'da enflasyon 2005'te yüzde 1,9 oran nda art fl gösterirken art fl h z yüzde 1,6'ya düfltü. Mal ve hizmetlerdeki ithalat oran Almanya'da Merkel'in ilk seçildi i zamanda yüzde 6,1 iken Merkel'in seçimleri üçüncü kez kazand dönemde ise art fl h z en son yüzde 1,9'a düfltü. Mal ve hizmetlerdeki ihracat oran ise 2005 y l nda yüzde 7,6 iken bu art fl h z 2013'teki en son verilere göre yüzde 2,3'e geriledi. flsizlik oran ise Almanya'da 2005'te yüzde 11,2 oran ndayken, 2013 y l içerisinde en son derlenen verilere göre yüzde 5,6'ya indi. Almanya'da çal flan say s da 2005 y - l nda 38,8 milyon kifliyken, bu rakam 2013'ün flu anki döneminde 41.4 milyon kifliye yükseldi. Genel Hükümet Gelirlerinin GSYH'ye oran da 2005'te yüzde 43,5'ten yüzde 44,3'e yükselirken, Genel Hükümet Harcamalar 1 trilyon avrodan, 1,2 trilyon avroya yükseldi. Genel Hükümet Harcamalar - n n GSYH'ye oran 2005'te yüzde 46,9 iken, bu oran 2013'te yüzde 44,7'ye geriledi. Genel Hükümet Net Borcu ise 1,1 milyar avrodan, 1,5 milyar avroya yükseldi. Bu net borcun GSHY'ye oran 2005'te yüzde 53,4 iken 2013'te derlenen en son verilere göre yüzde 56,3'e ç kt. Cari fllemler Dengesi de 140,2 milyar dolardan 219,2 milyar dolara, Cari fllemler Dengesinin GSYH'ye oran yüzde 5'ten, yüzde 6,09'a yükseldi. Angela Merkel'in seçimleri kazanmas yla ilgili AA muhabirlerine de- erlendirmelerde bulunan uluslararas finans kuruluflu Capital Economics'in Avrupa Baflekonomisti Jennifer McKeown, seçimlerde Merkel'in tek bafl na iktidara gelebilmesi için yeterli oy alamad n ve bundan sonra Merkel'den ana politik de ifliklikler beklemedi ini kaydetti. Almanya'n n hem d flar da hem de içeride tasarruf politikalar na devam edece ini ifade eden McKeown, mali birlik konusunda da Merkel'in sadece yavafl ve küçük ad mlar ataca n bildirdi. Merkel'in asl nda beklenenden daha fazla oy ald n ancak bunun tek bafl na iktidar olabilmesi için yeterli olmad n dile getiren McKeown, Merkel'in partisi olan Hristiyan Demokrat Parti (CDU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) koalisyona gitmesinin Avro Bölgesi için iyi bir haber olabilece ini çünkü, SPD'nin daha az tasarruf içeren ve daha fazla büyümeye odakl bir büyüme politikas yürütmek istedi ini ve SPD'nin CDU kadar radikal bir yap ya sahip olmad n vurgulad. McKeown, SPD'nin bir koalisyon içerisinde politikalar n gerçeklefltirebilecek kadar güçlü bir konumda olmad n belirterek, Almanya'n n son ekonomik göstergelerin olumlu gelmesinden ve bu olumlu seyrin devam etmesinden dolay bölgeye destek vermede güçlü bir konuma sahip olmad n sözlerine ekledi. ABN AMRO Baflekonomisti Aline Schuiling de Merkel'in bundan önce baflbakanl k yapt dönemlerde Alman ekonomisinin kriz zaman nda ve resesyon geçirdi i zamanlarda güçlü oldu unu ve hala Almanya ekonomisinin Avro Bölgesi'nde iyi bir performans sa lad n belirtti. flsizli in Almanya'da tarihi derecelerde düflük seviyelerde oldu unu ifade eden Schuiling, bütçe aç n n son y llarda eridi ini ve bütçe dengesinde küçük miktarda bir fazlal k meydana geldi ini, Almanya'n n ileriki y llarda da Avro Bölgesi'nde iyi bir performans sergileyece ini dile getirdi. Merkel'in flu anda koalisyon için olas ortaklarla görüflmeye bafllamas gerekti ini vurgulayan Schuiling, büyük ihtimalle CDU'nun ve SPD'nin koalisyon orta olaca n çünkü CDU ve SPD baz noktalarda ortak görüfle sahip oldu unu kaydetti. Schuiling, Merkel'in seçimleri kazanmas n n iyi bir fley oldu unu çünkü bu durumun Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisinde politik istikrar n devam etti i anlam na geldi ini ve bunun da tüm Avrupa'n n ihtiyac olan bir fley oldu unu ifade etti. (AA) 7 Yerli patentte baflvuru ve tescil artt KOCAEL - Türkiye'de yerli patent baflvurular, bu y l n ilk 8 ay nda geçen y l n ayn dönemine göre yüzde yüzde 10,3, tescillenen patent say s ise yüzde 22,4 oran nda artt. Türk Patent Enstitüsü (TPE) verilerinden derlenen bilgiye göre, 2012 y l n ocak-a ustos döneminde 7 bin 296 olan yerli ve yabanc patent baflvuru say s, bu y l n ayn döneminde yüzde 7,4 artarak 7 bin 833'e ulaflt. En çok patent baflvurusu temmuz ay nda yap l rken, en az baflvuru ise a ustos ay nda gerçekleflti. Bu y l n ilk 8 ay nda yerli patent baflvuru say s, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 10,3 artarak 3 bin 24 olurken, yabanc patent baflvuru say s ise yüzde 5,6 artarak 4 bin 809'a ulaflt. Yap lan de erlendirmelerin ard ndan verilen patent belgesi say s da geçen y l n ocak-a ustos dönemine göre yüzde 10,6 oran nda artarak 5 bin 696'ya yükseldi. Söz konusu dönemde tescillenen yerli patent say s yüzde 22,4 artarak 748'e yükselirken, tescillenen yabanc patent say s da yüzde 9 artarak 4 bin 948 oldu. Bu dönemde en çok patent baflvurusu yapan il, bin 237 baflvuruyla stanbul olurken, bunu 378'le Ankara, 194'le Bursa, 178'le zmir, 150 ile Kocaeli izledi. Ocak-a ustos döneminde A r, Ardahan, Bingöl, Hakkari, I d r, Kilis, Mardin, Siirt, Sinop, fi rnak ve Osmaniye'den patent baflvurusu yap lmad. (AA)

8 8 YARIN Ekonomi 27 Eylül 2013 Türkiye de f nd k aç yaflanmayacak Karadeniz F nd k ve Mamulleri hracatç lar Birli i (KFM B) Yönetim Kurulu Baflkan Dursun O uz Gürsoy, 2013 ürünü f nd k rekoltesi ile eldeki stoklar n, Türkiye'nin bu sezon ihracat ve iç tüketim ihtiyac n rahatl kla karfl layaca n söyledi. ANKARA - Türkiye Ziraatçiler Derne i Genel Baflkan brahim Yetkin, Kurban Bayram 'nda et s k nt s yaflanmayaca n ve et fiyatlar nda art fl görülmeyece ini bildirdi. Yetkin, yapt yaz l aç klamada, yaklaflan Kurban Bayram 'n n et piyasas n hareketlendirdi ini belirterek, et s k nt s iddias yla et arz nda ve fiyatlar nda yapay dalgalanmalar yarat ld - n ifade etti. Söz konusu dalgalanma nedeniyle üreticinin ve tüketicinin zarara u rad - n vurgulayan Yetkin, "Bu y l n ilk çeyre inde, benzer nedenlerle koyun eti üretimi, bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 15 art fl gösterdi. Kurban Bayram 'n kapsayan 2012 y l son çeyre ine göre üretim yüzde 48,8 oran nda azald. Toplam k rm z et üretimi aç s ndan da benzer bir durum söz konusu y l ilk çeyre- inde toplam k rm z et üretimi bir önceki y l n ayn dönemine oranla yüzde 21,7 oran nda artarken, 2012 y l son çeyre ine göre yüzde 42,9 G RESUN - Gürsoy, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'nin geçen sezon 300 bin tonun üzerinde f nd k ihracat gerçeklefltirerek Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza att n an msatt. hracat miktar nda yakalanan baflar n n talya ve Gürcistan'da f nd k rekoltelerinin düflük gerçekleflmesi ile Türkiye'de f nd k fiyatlar n n makul seviyede olmas ndan kaynakland n ifade eden Gürsoy, "Türkiye geçen sezon 300 bin tonun üzerinde f nd k ihraç etti. Cumhuriyet tarihinde ilk defa yakalanan bir rakamd r ancak her sene ayn rakam olacak diye bir garanti yok. Çünkü geçti imiz sene Türkiye biraz da flansl yd. talya ve Gürcistan'da f nd k yoktu. Kaliteleri çok bozuktu. Tüm talep bu nedenle Türkiye'ye yönlendi. Fiyatlar da makuldü. O kadar çok yüksek f nd k fiyat yoktu. Dolay s yla Türkiye'ye talep patlamas oldu" dedi. Gürsoy, f nd k ihracat nda bu sezon düflüfl beklediklerini aktararak, "Bu sene talya ve Gürcistan'da mahsul iyi. Dolay - s yla bu durum ihracat m z olumsuz etkileyecektir. Türkiye'nin f nd k ihracat n n 260 bin ton seviyesinde gerçekleflmesini bekliyoruz" diye konufltu. Baz çevrelerin, Türkiye'nin f nd k rekoltesinin 500 bin tonun alt nda gerçekleflece i, buna ba l olarak f nd k s k nt s yaflanaca yönünde aç klamalar n n oldu unu kaydeden Gürsoy, bu iddian n do ru olmad n ve herhangi bir sorunun yaflanmayaca n aktard. "2013 ürünü f nd k rekoltesi ile eldeki stoklar, Türkiye'nin bu sezon ihracat ve iç tüketim ihtiyac n rahatl kla karfl layacak. Bu sezon f nd k ihracat n n 260 bin ton civar nda olmas n bekliyoruz. Bu da ihracat için 520 bin ton f nd k gerekti i anlam na geliyor. Bu sene en az bin ton da iç tüketimde gerekli. Bu hesaplardan yola ç karsak Türkiye'de ortalama olarak bin ton f nd k ihtiyac do acakt r. Türkiye olarak bu ihtiyac mevcut f nd k rekoltesi ve elimizdeki devreden stoklarla rahatl kla karfl layacak durumday z. Türkiye'de söylendi i gibi 500 bin tonun alt nda f nd k yok. Çok daha fazla f nd k var. Bu sene f nd k aç yaflanmayacak." Gürsoy, geçmifl y llarda yüksek rekolte olufltu unda Türkiye'de ciddi sorunlar n yafland n ancak art k 700 bin tonluk rekoltenin kolayl kla eritilebilir hale geldi ini vurgulayarak, flunlar kaydetti: "Art k Türkiye bin ton f nd satacak kabiliyete geldi bin tonluk f nd k rekoltesi Türkiye için korkulacak bir rakam olmaktan ç kt. Bunun ard ndaki en büyük sebep de serbest ticarettir. Çünkü Avrupal fluna inan yor, art k arz talebe müdahale edilmeyecek, serbest piyasada fiyat oluflacak. Bunu görenler f nd a yat r m yapmaya bafllad." (AA) Yetkin: Kurban Bayram nda et s k nt s ve fiyat art fl olmayacak oran nda azald. S r eti üretimi de ilk çeyrekte, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 20,7 oran nda artarken, geçen y l n son çeyre ine göre yüzde 43 oran nda azalma oldu" aç klamas nda bulundu. Yetkin, Et ve Süt Kurumu'nun piyasay düzenlemek için gerekli önlemleri almas gerekti ini belirterek, Kurban Bayram öncesinde belirlenen eflik kapsam nda stoklardan 'dondurulmufl dana karkas et' sat fl na bafllanmas n n bu anlamda önemli bir ad m oldu unu kaydetti. Türkiye'de Kurban Bayram 'nda her y l ortalama 3 milyon küçükbafl, 1 milyona yak n büyükbafl hayvan kesildi ini ifade eden Yetkin, ülkedeki kesime haz r büyük ve küçük bafl hayvan say s n n bu rakamlar aflt n belirtti. Yetkin, vatandafllara kurbanl k hayvan al mlar nda rahat olmalar ça r s nda bulunarak, "Kurban Bayram 'nda et s k nt s ve fiyat art fl olmayacak" ifadesini kulland. (AA)

9 27 Eylül 2013 ANKARA - AA muhabirinin ald - bilgiye göre, insan sa l n korumaya yönelik kiflisel koruyucu donan mlar n piyasa gözetimi ve denetimine yönelik yap lan çal flmalardan çarp c sonuçlar ç kt. Geçen y l yap lan denetim say s önceki y la göre 3,6, firma say s 4 kat artt. Bu kapsamda geçen y l 3 bin 210 denetim gerçeklefltirildi. Denetimlerde özellikle riskli kabul edilen el-kol, göz ve yüksekten düflmeye karfl koruyucu ürünlere a rl k verildi. Denetimlerin yaklafl k yüzde 85'i (2 bin 718) bu ürünlere yönelik olarak yap ld. Riskli ürünlerdeki uygunsuz ürün oran yüzde 30,2, genel uygunsuzluk oran ise yüzde 35,2 oldu. Denetimler 15 ile yay l rken, denetim say lar nda, toplu denetim yap lan Ankara ve stanbul öne ç kt. Güvensizlik düzeyinin en yüksek oldu u il ise yaklafl k yüzde 50'lik oranla Adana oldu. Denetimler menfleine göre de erlendirildi inde, 1665 yerli, 1545 ithal ürün incelendi. Yerli ürünlerin 771'i uygun, 894'ü uygunsuz bulundu. thal ürünlerin ise 1307'si uygun, 238'i uygunsuz bulundu. Ekonomi Uygun ürünlerin yüzde 37'si yerli, yüzde 63'ü ithal; uygunsuz ürünlerin ise yüzde 79'u yerli, yüzde 21'i ithal ürünlerden olufltu. Ürün gruplar itibariyle yap lan de erlendirmeye göre, uygunsuzluk oran n n en yüksek oldu u ürün grubu iflitme koruyucular oldu. Bu grupta uygunsuzluk oran yüzde 76'ya ç kt. Ayak-bacak koruyucular yüzde 66'l k oranla uygunsuzlukta ikinci s - rada yer ald. Solunum koruyucular nda uygunsuzluk oran yüzde 65, koruyucu giyside yüzde 64, bafl koruycular nda yüzde 54 oldu. Uygunluk oran en yüksek olan ürün grubu ise yüzde 77 ile el-kol koruyucular olarak belirlendi. Yüksekten düflmeye karfl koruyucularda bu YARIN Baretler, maskeler s n fta kald Kiflisel koruyucu donan mlar n piyasa gözetimi ve denetimi sonuçlar na göre, iflitme, ayak-bacak, solunum ve bafl koruyucular ile koruyucu giysilerin önemli bir bölümünün gerekli flartlara uygun olmad belirlendi. ANKARA - Dünyadaki toplam nükleer kapasitenin 2030 y l na kadar yüzde 17 artaca, en yüksek büyümenin Asya'da beklendi i bildirildi. UAEK taraf ndan her y l yay mlanan "Enerji, Elektrik ve Nükleer Enerji Tahminleri Raporu"na göre, dünya nükleer enerji üretim kapasitesinin 2030 y l na kadar artmas bekleniyor. Dünyadaki toplam nükleer kapasitenin 2030 y l na kadar yüzde 17 artaca na iflaret edilen raporda, Fukuflima Nükleer Santrali kazas ndan sonra da nükleer güç kullan m n n artmas beklenirken, bunun kaza öncesine göre daha düflük oranda olaca belirtildi. Rapora göre, k sa vadede, nükleer enerji kullan m, geliflmifl ülkelerdeki düflük do algaz fiyatlar ve yenilenebilir enerjinin teflvikinden olumsuz etkilenecek. Do algaz fiyatlar n n düflük seviyede kalacak olmas n n nedeni ise özellikle kaya gaz ç kart lmas na yönelik kaydedilen teknolojik geliflmeler. Dahas, devam eden ekonomik kriz nükleer enerji gibi sermaye-yo un projelerin önünü t k yor. Raporda, uzun vadede ise nükleer üretim kapasitesinin enerji sektöründe önemli rol oynayaca na dikkat çekiliyor. Bunun nedenlerinin bafl nda ise nüfus art fl ve geliflen dünyada elektri e olan talep say l yor; iklim de iflikli i endifleleri, enerji arz n n güvenli i ve di er enerji alanlar nda görülen fiyat dalgalanmalar ise say - labilecek di er nedenler. Rapora göre, dünyadaki mevcut nükleer enerji kapasitesi 373 gigavat. Bu say 2030'da 435 gigavata ç kacak. En yüksek büyümenin beklendi i k ta olarak gösterilen Asya'da, 2012 sonu itibar yla 83 gigavat olan nükleer enerji kapasitesi 2030'da 147 gigavata ç kacak. çinde Rusya'y da bulunduran Do u Avrupa, Ortado u ve Güney Asya da yüksek geliflme potansiyeli gösteren bölgelerden. Bu bölgelerin 9 oran yüzde 68, göz-yüz koruyucularda yüzde 55 seviyesinde ç kt. Denetim sonucunda, da t c larda uygunsuz ve kullan m halinde hayati risk oluflturabilecek yüksek riskli ürünlerde, piyasada bulunan ürüne müdahale edilerek iadesi, iade imkan bulunmayan durumlarda imhas istendi ya da denetçi taraf ndan imha edilmek üzere el konuldu. Uygunsuzluk tespit edilen ürünlerin sat fl yasakland. Türkçe kullan m k lavuzu eksik ürünlerin sat fl, kullan m k lavuzu temin edilene kadar geçici olarak durduruldu. CE iflareti ve Türkçe kullan m k - lavuzu bulunmayan ürünlerin sat fl - n n yasak oldu u hakk nda bilgilendirme yap ld. Uygunsuz ürünlerin üreticisi, faturas istenerek tedarik zinciri tespit edildi. Uygunsuz ve riskli ürünlerde ürüne iliflkin al nan tedbirin resmi olarak bildirimi talep edildi. Uygunsuzlu un devam etti inin tespiti halinde ifllem yap laca konusunda uyar yap ld. Denetimlerde 5 farkl ürün grubunda 2 bin 77 ürüne müdahale edildi. Ürünün piyasadan çekilmesini sa lamak ve sat fl n engellemek üzere yap lan müdahaleler, sat fl noktas nda piyasaya sat fla sunulan ürünün iadesi, da t c taraf ndan imhas ya da denetçi taraf ndan bertaraf edilmek üzere al nmas fleklinde gerçekleflti. Sonuç olarak 1890 toz maskesi, 130 toz gözlü ü, 28 eldiven, 21 gaz maskesi, 8 emniyet kemeri için imha/iade karar verildi. (AA) Dünyadaki nükleer enerji üretimi 2030 da yüzde 17 artacak toplam nda 2012'de 48 gigavat olan nükleer kapasitenin, 2030'da 79 gigavata ç kaca belirtiliyor. Tahminlere göre, Bat Avrupa'da 114 gigavat olan nükleer enerji kapasitesi 68 gigavata düflecek. Kuzey Amerika'da ise 2012 y l nda 143 gigavat olan nükleer kapasite 2030'da 101 gigavata inecek. Olumlu bak fl aç s yla Asya'da elektrik enerjisine yönelik talep gelecek y llarda da artarak devam edecek. UAEK Direktörü Yukiya Amano, kurumun son tahminlerinin gelecek 20 y lda nükleer kullan m n n özellikle Asya'da artmas yönünde oldu unu söylemiflti. (AA)

10 10 YARIN Ekonomi KARAMAN - fikur l Müdürü Kenan Atefl, AA muhabirine yapt aç klamada, 2013 y l A ustos ay sonu itibar yla Karaman'daki istimdam rakamlar na bak ld nda, kay tl 8 bin 902 iflsiz oldu unu söyledi. Buna karfl n iflverenlerin de kurumdan 4 bin 330 iflçi talebinin oldu unu belirten Atefl, "Bunun bin 730'unu karfl layabilmifliz. 2 bin 597 aç k ifle cevap verememifliz. Bunlar resmi veriler. Bize baflvurusu olmayan iflçi talepleri de oldu unu biliyoruz. 8 bin 900 kifli iflsiz iken, 2 bin 597 kiflilik talep nas l karfl lanam yor? Bu sorunun cevab n bulmak laz m" diye konufltu. Atefl, bu durumun birçok sebebinin olabilece ine dikkati çekerek, flunlar kaydetti: "Burada bir tak m sorunlar var. San r m ifl arayanlar m z çok seçici davran yor. Sanayideki çal flma flartlar n n uygun olmad n düflünüyorlar. Daha iyi flartlara sahip ifl ar yorlar. Türkiye genelinde oldu u gibi, bize baflvuranlar n birço u kamuda ifl ar yor. Özel sektörü çok fazla tercih etmiyorlar. Asgari ücretle de olsa kamudaki tafleron firmalarda çal flmay tercih ediyorlar. Genellikle masa bafl ifl istiyorlar. Karaman'da sanayi, baflka illere göre nüfusuna oranla daha geliflmifl. Tar m da geliflmifl durumda. nsanlar istedi i zaman ifl bulabiliyor. Fabrikada çal flmazsa, tar m iflçisi olarak çal fl yor. Yaz n gençler, güney illerindeki turistik tesislere çal flmaya gidiyor. Karaman'da iflverenlerimizin taleplerini karfl lamakta zorlan yoruz. steriz ki Karaman'daki iflsizlerimiz bu ifllerde çal fls nlar. flverenlerimiz çevre illere ba l ilçelerden, Karap - nar'dan, Ere li'den, Mut'tan, Güneys n r'dan servislerle iflçi tafl yorlar." Kurum olarak hem iflçilerin, hem 27 Eylül 2013 Karaman da iflveren iflçi bulam yor, iflsizler ifl ar yor Geliflmifl g da sanayisiyle bilinen Karaman'da sanayici ve iflverenler ifl yerlerinde çal flacak iflçi bulmada zorlan rken, fikur l Müdürlü üne ifl için baflvuran iflsizlerin say s n n çoklu- u dikkati çekiyor. ANKARA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, gelen verilerden, imalat sektöründe toparlanman n devam etti inin ve imalat n bu y l büyümeye geçen y la göre daha fazla destek verece inin anlafl ld n bildirdi. Ergün, Merkez Bankas 'n n aç klad malat Sanayi Eylül Ay Kapasite Kullan m Oran 'n de erlendirdi. malat Sanayi Kapasite Kullan m oranlar n n eylül ay nda, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 1,4 artarak 75,4 seviyesinde gerçekleflti ini an msatan Ergün, kapasite kullan m - n n A ustos ay na göre ise yüzde 0,1 azald n kaydetti. malat sektöründe toparlanma sürüyor Türkiye'de büyümenin lokomotifinin sanayi üretimi oldu unu ifade eden Ergün, "Özellikle de sanayinin en önemli kolu olan imalat sektörüdür. Gelen veriler incelendi inde imalat sektöründe toparlanman n devam etti i ve imalat n bu y l büyümeye geçen y la göre daha fazla destek verece i anlafl lmaktad r" de erlendirmesinde bulundu. Bu y l bafllar nda öngördükleri üzere ülkenin büyümesinde iç talebin daha bask n hale gelece ini belirten Ergün, ilk iki çeyrek büyüme rakamlar n n bunun sinyallerini verdi ini, üçüncü ve dördüncü çeyrekte için de ayn tablonun devam etti ini kaydetti. de iflverenlerin taleplerini karfl lamak istediklerini dile getiren Atefl, "Kalifiye eleman yetifltirmek için kurslar aç yoruz. Bu kurslardan mezun olanlar ifle yerlefltiriyoruz. Üzücü olan flu; birçok kursiyer aç lan kurslarda belli bir mesle i ö renip mezun olduktan sonra o ifli yapm - yor. Devletin harcamas, eme i bofla gidiyor" dedi. Karaman Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir bisküvi fabrikas n n Üretim Müdürü Bülent Uslu ise iflçi bulmada s k nt yaflad klar n ifade ederek, sözlerini flöyle sürdürdü: "Çok büyük iflçi s k nt s var. Bu say 5 binden fazla. Birçok tesis tam kapasite çal flam yor. Tam kapasite çal fl lmad için bazen sipariflleri geri çeviriyoruz. Türkiye'nin neresinden olursa olsun gerçekten çal flmak isteyen herkese ifl veririz. Erkek, kad n farketmiyor, yeter ki çal flmak istesinler. Kilometrelerce uzaktan servislerle iflçi tafl yoruz. Hatta firma olarak bu s k nt y aflmak için do u illerinden Karaman'a iflçi getirdik." (AA) Ergün, gelen iç talebin sanayi için de bir kald raç olaca n ve sanayicilerin yat r mlar n art rmas n n önünü açaca n ifade etti. Dünyan n, tüm varl k fiyatlar n n yeniden belirlendi i bir dönemden geçti ini, Amerikan Merkez Bankas 'n n her ne kadar tahvil al mlar nda de ifliklik yapamam fl olsa da önümüzdeki dönemlerde Amerikan ekonomisindeki toparlanmaya ba l olarak tahvil al m program nda bir yavafllamaya gidece ini, nihayetinde de program sona erdirece ini belirten Ergün, çünkü kriz döneminde pompalanan ola anüstü likiditenin ortauzun dönemde piyasadan çekilmesinin gerekece ini bildirdi. Hem hükümetin hem de Merkez Bankas 'n n geliflmeleri yak ndan izledi ini ifade eden Ergün, flunlar kaydetti: "Ülkemiz gerek güçlü rezervleri gerekse sa lam kamu mali yap s sayesinde gerekli tedbirleri alacak güçtedir. Yine de sanayicilerimizin de bu dönemde dünyay iyi takip etmeleri gerekmektedir. Özellikle döviz cinsinden geliri olmayan sanayicilerimizin döviz cinsinden borçlanmamalar ve bilançolar nda çok fazla aç k pozisyon vermemeleri bu dönemde gelen haberlerden en az düzeyde etkilenmelerini sa layacakt r." (AA)

11 Ekonomi 27 Eylül STANBUL - UBM Rotaforte Genel Müdürü fiermin Cengiz, alt n al c lar n n art k Dubai yerine Türkiye'ye geldi ini söyledi. AA muhabirinin sorular n yan tlayan Cengiz, Dubaililer'in alt n n yüzde 70'ini Türkiye'den, yüzde 30'unu ise talya ve Hindistan'dan temin etti ini kaydetti. Hem ulafl m, hem de üretim çeflitlili i aç s ndan Türkiye ön plana ç k nca al c lar n arac y ortadan kald r p direkt üretim merkezi olan Türkiye'ye yöneldi ini belirten Cengiz, alt n al c lar n n art k Dubai yerine Türkiye'ye geldi ini aktararak, "Türk kuyumculuk ve mücevherat endüstrisi de hiç kuflkusuz hem üretim, hem de tasar m merkezi olarak her türlü talebe cevap verebilecek nitelikte kaliteli ve genifl üretim yelpazesine sahip" dedi. Türkiye'ye alt n almak için en çok Rusya, Ortado u ve Amerika'dan gelindi i bilgisini veren Cengiz, geçen 10 y lda Türk alt n tak üreticilerinin büyük baflar lara imza att n dile getirdi. Türkiye'nin talya'dan sonra dünyan n en büyük 2. ihracatç s, talya ve Hindistan'dan sonra ise en büyük 3. üreticisi konuma geldi ini vurgulayan Cengiz, Türkiye'nin üretti i 3 alt n mücevherat n 1'ini ihraç etti ini ifade etti. Türk flirketlerin bu anlamda art k fason üretimden ç k p, tasar m ürünlerle dünyada söz sahibi oldu una dikkati çeken Cengiz, "Markalar m z, özellikle Ortado u, Arap Yar madas ve Rusya için aranan ve talep gören markalara dönüfltü" fleklinde konufltu. Bütün toplumlarda yüzy llardan bugüne kadar uzanan bir alt n merak ve tutkusunun hep oldu una iflaret eden Cengiz, sözlerine flöyle devam etti: "Çok daha otantik, klasik ve eski tip tasar m ürünlere Ortado u ve çevre ülkelerinin ilgisinin çok yo un oldu unu söyleyebiliriz. Rusya'n n daha çok mücevher ve alt na yönelik talepleri var. Avrupa ve di er ülkeler ise daha modern ince ve zarif tafll ürünler, gümüfl ve narin alt n ürünler üzerinde duruyor. Tabii Türkiye esnek üretim kapasitesine sahip oldu u için ve müflterinin iste ine göre üretim yap labiliyor. Türk kuyumculuk sektörünün s n rs z ürün çeflitlili i, esnek üretim kapasitesi, ince ifl ve 'finishing' kalitesi, h zl teslimat süreleri, düflük imalat maliyetleri ve yerli tasar mc lar n artmas yla dünya liderli ine do ru kofluyor." fiermin Cengiz, Ortado ulu al c - lar n y lbafl ndan bu yana Türkiye'den 700 milyon dolardan fazla alt n al m yapt n söyledi. Cengiz, gelecek y l bu rakam n 2 milyar dolara ç kmas n beklediklerini kaydertti. Istanbul Jewelry Show hakk nda da bilgi veren Cengiz, bu y l mart ay nda düzenlenen fuar Do u Avrupa'dan Yak n Asya'ya, Rusya'dan Ortado u'ya, Kuzey Afrika'dan Türki Cumhuriyetler'ine kadar 110 ülkeden gelen toplam 26 bin 523 kiflinin ziyaret etti ini dile getirdi. Söz konusu fuarda milyon dolar aras nda bir ifl ba lant s YARIN Alt n al c lar art k Dubai yerine Türkiye ye geliyor KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ yap ld n tahmin ettiklerini vurgulayan Cengiz, konuflmas n flöyle sürdürdü: "Bu y lki hedef tabii ki bunun üzerine ç kmas yönünde... Ancak y ll k ihracat rakamlar na bakt m zda her iki fuarda al nan siparifllerin ihracat n yüzde 80 gibi bir oran na denk geldi ini söyleyebiliriz.sektörün önümüzdeki 3 y l içinde ulaflmay planlad ihracat hedefi 5 milyar dolar oldu unu göz önüne al rsak Türkiye'nin bu hedefe ulaflmas nda Istanbul Jewelry Show'un katk s ve rolü de san r m yads namaz. Türkiye yaklafl k 140 ülkeye alt n ihraç ediyor. Bu ülkelerin bafl nda BAE, ABD, Rusya, Almanya, talya ve srail geliyor." UBM Rotaforte Uluslararas Fuarc l k Afi, Londra Borsas na kote UBM Asia ve Rotaforte Uluslararas Fuarc l k Afi'nin ortak giriflimi olarak faaliyet gösteriyor. (AA) P A R A T O N E R 2 E K Ü R M K 3 S A Y A T N A 4 T A S D E A N 5 E S A D A L E A 6 N A A T R M E L 7 K K B E K A R 8 E K M E T R M 9 R A N A E S E M E 10 A A T N A E 11 N K E L F A E 12 T M A T V E 13 L A N A T L 14 L T L A V E T 15 T A R H N E M A 16 K A M E T P 17 B A Y Y E N K 18 A K A M E T R U M 19 R U L O L E R 20 T A A N A A L

12 12 YARIN Ekonomi NEVfiEH R - "Kör de bilir Avanos'un yolunu, testi bardak k r ndan bellidir" sözüyle özdeflleflen Avanos'ta 5 kuflakt r çömlek ve seramik ifliyle u raflan çanak çömlek imalatç s Güray Tüysüz, AA muhabirine yapt aç klamada, atölyelerinin iki katl kayadan oyma bir yap n n içerisinde oldu unu ifade etti. Tüysüz, burada hem üretim hem de sat fl yapt klar n, üretimin bütün aflamalar n gelen misafirlerine gösterebildiklerini anlatarak, dedelerinden ö rendikleri bu mesle i bugünlere tafl d klar n vurgulad. Çanak çömlek yap m nda kullan lan yöreye özgü çamurun elde edilmesinin geçmiflten günümüze dek problem oldu unu kaydeden Tüysüz, K z l rmak'tan ç kard klar ya da da lardan getirdikleri topra geleneksel yöntemlerle iflleyerek çömlek yapt klar n fakat çamurun içinde kalan en küçük tafl n bile çömle in ya da vazonun pifltikten sonra deforme olmas na sebep olabilece ini anlatt. Bu nedenle bir süredir hem kendilerinin hem de Avanos'taki di er çanak, çömlek imalatç lar n n, zmir, Kütahya gibi illerden haz r çamur sat n alarak üretim yapt klar n belirten Tüysüz, flöyle devam etti: "Yöremizde hammaddemiz vard ama kullanam yorduk. Bunun üzerine yeni bir sistem gelifltirdik ve 4 farkl kar fl mdan çamur üretmeye bafllad k. Da dan ve nehir yata ndan toprak haliyle otlu, çöplü, tafll geliyor. Biz bunlar 2 saat boyunca bir de irmende ö ütüyoruz. Bu süreçte toprak ayran k vam na geliyor, bunu da ince eleklerden geçirerek bir kuyuda biriktiriyoruz. Kuyulardan da çamurun suyunu filtre ederek al yoruz. Daha sonra da çamuru silindirden geçirip vakum presten geçiriyoruz. Bu flekilde çamurun içinde hem hava kalm yor hem de yo unlu u artm fl oluyor. Ard ndan da pofletliyoruz. Bir poflette ortalama kilo çamur bulunuyor." Kurduklar sistem sayesinde günde 3 ton çamur üretebildiklerini vurgulayan Tüysüz, talebe ba l olarak üretim 27 Eylül 2013 Avanos un çamuru da parayla sat l yor Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'n n el sanatlar merkezi konumundaki Avanos'ta, bir iflletmeci, çömlek ve seramik yap m nda kullan lan çamuru paketleyerek satmaya bafllad. kapasitesini 10 kat art rabileceklerini söyledi. Tüysüz, ilk aflamada ürettikleri çamurla Avanos'un ihtiyac n karfl lad klar n, stanbul ve Mersin'e de az da olsa çamur satmaya bafllad klar n ifade etti. Ürettikleri haz r çamurun daha önce geleneksel yöntemlerle haz rlanan çamura oranla daha çabuk kurudu unu ve bunun da zaman tasarrufu sa lad n dile getiren Tüysüz, flunlar kaydetti: "Bizim iki ayr çamur çeflidimiz var. Biri normal çömlek çamuru. Bu çamurla hem vazo hem de kal p çal flmalar yapabiliyoruz. Ayr ca çamurumuzun kuruma süresi çok k sa. Ürünü yapt ktan 2 gün sonra f r na koyabiliyoruz. Normalde geleneksel yöntemlerle haz rlanan ve bizim bu yörenin çamurlar yla yap lan bir ürünün 10 günlük kuruma süresi oluyor. kinci çeflit olarak flamotlu çamurumuz var. Bu çamurla da yine heykel ve pano çal flabiliyoruz. Piflme dereceleri ise 900 ile bin 80 derece aras nda de ifliyor. stedi imiz seramik s rr n rahatl kla yapabiliyoruz." Tüysüz, çamurun tonunu özelli ine göre liradan satt klar n ifade ederek, internet siteleri üzerinden de siparifl ald klar n sözlerine ekledi. (AA) T M Baflkan Büyükekfli: Markalaflmaya büyük önem veriyoruz STANBUL - Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan Yard mc s ve stanbul Ticaret Odas ( TO) Baflkan brahim Ça lar, "Türk özel sektörü olarak hem (Asya Pasifik) bölgedeki f rsatlardan yararlanmak hem de bölgeye gücümüzle daha fazla hizmet vermek istiyoruz" dedi. Ça lar, Asya Pasifik Perakende Kongresi ve Fuar 'n n ikinci gününde yapt konuflmada, iktisadi anlamda güneflin yeniden do udan yükselece i bir ça da olundu una inand n belirterek, tahminlere göre 2025'te Asya'n n dünya ekonomisinin yüzde 50'sine ulaflaca n, 19. yüzy l n Avrupa, 20. yüzy l n Amerika ça oldu unu, 21. yüzy l n ise Asya ça olaca n söyledi. Türkiye olarak ekonomi tasar mlar nda bu bölgeye önem verildi ini ifade eden Ça lar, flunlar kaydetti: "Türk özel sektörü olarak hem bölgedeki f rsatlardan yararlanmak hem de bölgeye gücümüzle daha fazla hizmet vermek istiyoruz. TOBB olarak Asya Pasifik bölgesi ile kurumsal ba lar m z güçlendiriyor ve verimli bir ifl birli i platformunda meslektafllar m z ile birlikte çal flman n yollar n ar yoruz. Yeni ifl birlikleri oluflturmak zorunday z." Ça lar, Türk perakende sektörünün gitti i yerlerde varl n gösterdi ini anlatt. Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) Baflkan Büyükekfli de ihracatç - lar olarak bu kongreye büyük önem verdiklerini, perakende kanallar na eriflim ve ihracat aras nda do rudan bir korelasyon oldu unu gördüklerini belirterek, kongrede, Türkiye ile ifl ba lant - lar n güçlendirmek isteyen dev bir potansiyelin bir araya gelifline flahit olundu unu kaydetti. Bugün dünya organize perakende tüketimindeki pay yüzde 30'lara yaklaflan ve gelecek 30 y lda bu pay n ikiye katlayacak genifl bir aile ile beraber olduklar n ifade eden Büyükekfli, flunlar dile getirdi: "AT Kearney'in yay nlad küresel perakende geliflim endeksinde Türkiye 6. s rada yer al yor. Sadece bir y l önce 13. s radayken, 7 basamak birden atlamas önemli bir mesaj veriyor. Planet Retail verilerine göre ise, AB ülkelerinde her 1 milyon nüfusa ortalama 15 hiper ve 150 süpermarket düflerken, Türkiye'de her 1 milyon nüfusa ortalama, 3 hipermarket ve 17 süpermarket düflüyor. Perakende pastas ndan ana pay alan 250 kuruluflun toplam cirosu tam 3,8 trilyon dolar. En büyük 250 perakende kuruluflu listesinde 2 flirketimiz bulunmakta ve bu flirketlerimiz ayn zamanda en h zl büyüyen 50 perakende kuruluflu aras nda da yer al yor." (AA)

13 27 Eylül 2013 D fl Haberler YARIN 13 Neo-con destekli ran rejimi karfl t protestoya ilgi beklenenden fazla oldu NEW YORK - ABD Baflkan Barack Obama n n Birleflmifl Milletler de (BM) konuflma yapt esnada BM binas n n hemen karfl s nda bulunan parkta 3 bine yak n insan n kat ld protestoda ran rejimi elefltirildi. Protestoya ABD eski baflkanlar ndan George W. Bush döneminde bu ülkenin BM Daimi Temsilcili i görevini üstlenen John Bolton gibi neo-con isimlerin kat lmas dikkat çekti. John Bolton d fl nda gösteriye kat larak konuflma yapanlar aras nda y llar aras nda Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komite Baflkan olan Michael Steele, eski Demokrat Partili ancak son iki y ld r Cumhuriyetçi olan Patrick Kennedy (eski vekil) gibi isimler kat ld. Kat l mc lar Baflkan Obama dan ran Cumhurbaflkan Hasan Ruhani ile görüflmemesi yolunda slogan atarken, ran rejimini Irak taki Eflref mülteci kamp nda 52 kifliyi 1 Eylül de katletmekle suçlad. Obama dan; insan haklar na, demokrasiye, özgürlüklere karfl olan Tahran rejiminin temsilcisi olarak nitelendirdikleri Ruhani ile görüflmemesini isteyen göstericiler Suriye ye Özgürlük fleklinde slogan da att. ABD genelinde yaflayan ve nüfuslar yar m milyondan fazla oldu- u tahmin edilen ran kökenli Amerikal lar n yo unlukla kat ld protestoya siyahi Amerikal lar n da destek vermesi dikkat çekti. smini John Bruce olarak veren ve New York flehrinin Staten Island ilçesinden geldi ini belirten kifli, neden ran konusunda duyarl oldu u sorusuna kilisemiz istedi cevab n verdi. Rahip Lloyd Land in broflür bast rarak kilise mensuplar ndan gösteriye destek vermesi istedi i görüldü. Olays z biten gösteriye bas n da ilgi gösterdi. ran rejimini protesto edenlerin yan nda say lar iki elin parmaklar n geçmeyecek kadar M s rl da ülkelerindeki darbe yönetimi aleyhinde gösteride bulundu. M s rl göstericiler dünya liderlerinden ülkelerinde yaflan lan darbeye karfl eylem beklediklerini dile getirdi. (CHA) Almanya'da seçim sonras partilerde istifa depremi Almanya'da seçimde a r yenilgi yaflayan partilerde yönetici kadrolar istifa etti. Yüzde 4,7'lik oy oran ile meclis d fl nda kalan iktidar orta Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Baflkan Phlipp Rösler partinin yönetim kurulu ile birlikte görevden ayr ld klar n aç klad. BERL N - Yefliller Partisi Eflbaflkan Claudia Roth da önümüzdeki kurultayda yeniden aday olmayaca n duyurdu. stifa edenler aras nda bakanlar da var. Dört y l koalisyon orta- olarak hükümette yer alan Hür Demokrat Parti (FDP), 1949 y l ndan sonra ilk defa yüzde 5 baraj n aflamay nca fatura Genel Baflkan Philipp Rösler'e kesildi. Yüzde 4,7 oy oran yla ile meclis d fl nda kalman n sorumlulu unu üstlenece ini söyleyen politikac, Almanya'da liberaller için kötü bir gün oldu. Bilinçli flekilde meclis d - fl nda b rak ld k. Sorumlulu u üstlenip görevimi b - rakaca m dedi. Liberallerin hem içerik hem yönetim kadrosu olarak yenilenmesi gerekti ini vurgulayan Rösler ile birlikte FDP'nin federal yönetim kurulu üyelerinin de istifa edece i duyuruldu. FDP'nin yönetim kurulunda Baflkan Rösler ile birlikte Baflkan yard mc - lar Christian Lindner, DÜSSELDORF - Almanya n n önde gelen slam bilimcilerinden Prof. Gudrun Krämer, Arap dünyas nda laik bir devletin mümkün olmad n söyledi. Münster Üniversitesi nde düzenlenen Alman fiarkiyatç - lar Buluflmas n n aç l - fl nda konuflan Krämer, bilimsel araflt rmalar n Federal Adalet Bakan Sabine Leutheusser- Schnarrenberger,Genel Sekreter Patrick Döring, Holger Zastrow, Otto Fricke, Jörg- Uwe Hahn,Wolfgang Kubicki, Birgit Homburger, Rainer Brüderle, Alexander Graf Lambsdorf, D fliflleri Bakan Guido Westerwelle, Sa l k Bakan Daniel Bahr ve Kalk nma Bakan Dirk Niebel gibi önemli isimler yer al yor. Hessen Eyalet Meclisi seçiminde son anda 800 oyla yüzde 5 baraj n afl p Meclis'e girmeyi baflaran FDP Hessen'de de parti baflkan ve Hessen Baflbakan Yard mc s Jörg- Uwe Hahn, eyalet yönetim kurulu üyeleriyle birlikte görevlerinden ayr lacaklar n duyurdu. Kas m ay nda yap lacak kurultayda yeniden aday olmayaca n belirten Hahn, sorumlulu u üzerine ald n aç klad. Hür Demokratlar n meclis d fl nda kalmas sadece yönetimi ve milletvekillerini de il, ayn zamanda partinin de iflik kademelerindeki çal flanlar da üzdü. Partinin Meclis bürosunda, milletvekilleri bürolar nda, bas n birimlerinde olmak üzere yaklafl k 600 çal - flan iflsiz kald. Genel seçimlerden bekledi i sonucu alamayan Yefliller, tarihinde en büyük kadro krizlerinden birini yafl yor. Partinin Eflbaflkan Claudia Roth, yüzde 8,4'lük oy oran ndan sonra istifas n sundu ve parti eflbaflkanl için yeniden aday olmayaca- n aç klad. Roth, partisinin kas mdaki kurultay nda parti yönetimine aday olmayaca n belirterek Yeflillerin yeniden flekillenmesi gerekti ine dikkat çekti. 11,5 y ld r partinin eflbaflkanl n yapan Roth, Federal Meclis Baflkanvekili olmak istedi ini ifade ederken, Yefliller'in meclis grubunda daha etkin çal flmalarda bulunmak istedi ini de sözlerine ekledi. Federal Meclis'e milletvekili olarak girmeyi baflaran partinin di er Eflbaflkan Cem Özdemir ise Kas m'da yap lmas öngörülen kurultayda yeniden aday olmak istedi- ini belirtti. Roth gibi, Yeflillerin Federal Meclis Grubu Baflkan Renate Künast da beklenmedik oy sonuçlar neticesinde görevinden istifa etti. (CHA) Arap dünyas nda laik devlet mümkün de il bu dünyada din ile devletin kesin hatlarla ayr - lamayaca n ortaya koydu unu ifade etti. slam bilimci, laik bir devlet modelinin sadece slami kesim taraf ndan de il, neredeyse tüm toplum taraf ndan reddedildi ini aktard. Bu ülkelerde laikli in dinsizlik olarak görüldü ünü ve dinsiz olan n da hiçbir de ere inanmad için s n r n n olamayaca- n n düflünüldü ünü söyledi. Arap Bahar olarak nitelendirilen ayaklanmalar n yafland ülkelerde ve ran gibi di er ülkelerde laikli i toplumsal bar fl olarak sunanlar n flanslar n n olamayaca n n alt n çizen Krämer, Arap dünyas nda laikli in reddinin siyasi, hukuki, ekonomik ve kültürel sebeplerinin oldu unu vurgulad. slam bilimci, Laiklik, otoriter rejimlerin halk zorbal kla bast ran devletlerin ideolojisi olarak görülüyor. dedi. (CHA)

14 14 YARIN Rus vali: Sebze ve meyve üretiminde Türkiye'yi yenmemiz laz m! MOSKOVA - Rusya n n Karadeniz k y s Krasnodar Bölgesi Valisi Aleksandr Tkaçev, bölgede sadece tah l de il, ayn zamanda sebze üretimine de a rl k verilmesi gerekti ini belirtti. Tar m sektöründe Türklerin çal flkanl - n örnek gösteren Tkaçev, "Sebze ve meyve üretiminde Türkiye'yi yenmemiz laz m!" dedi. Bölge tar m sektörü konulu toplant da konuflan Tkaçev, bölgede sebze ürünlerinin yüzde 80 inin ithal oldu una anlam veremedi ini belirtti. Tkaçev, Sadece tah l ürünlerini yetifltirmek do ru olmaz. Bugün sebze üretimi önceli- imiz olmal. Bir kaç ay önce özel olarak Türkiye yi ziyaret ettik. Orda hiç bir yard m ödene i yok. Türkiye en zengin ülke de il, ama onlar Çinliler gibi yorulmadan çal fl yor. Bu onlar n ayakta kalma yöntemi. Türkiye de güneflin d - fl nda bir fley yok, fakat onlar n teknolojileri yüksek kalitede. Onlar da ürünlerini dünyan n her yerine sat yor. dedi. Rus vali, sebze üretiminin art - r lmas yla ilgili gerekli çal flmalar n yap lmas gerekti ini kaydetti. Vali Tkaçev, daha önce yapt bir konuflmada da, Hava koflullar m z göz önünde bulundurursak, bu durumda bizim sebze ve meyve üretiminde tekelci olmam z laz m. Ama flimdiki durum tam paradoks. Patates eskisi gibi Voronej'den (Rusya'n n merkez bölgelerinden), domates ve salatal k ise Türkiye'den getiriliyor. Sebze ve meyve üretiminde Türkiye'yi yenmemiz laz m! Bize lojistik merkezler gerekiyor. ifadelerini kullanm flt. (CHA) MOSKOVA - Suriye ye d fl askeri müdahale ve yapt r ma karfl ç - kan Rusya, fiam a vekil ç karmas yapacak. Rusya parlamentosu alt kanad Duma Baflkan Sergey Nar flkin, parlamentodan bir heyetin fiam a gidece ini ve Suriyeli meslektafllar ile görüflmelerde bulunacaklar n söyledi. Parlamentoda Suriye konusunda yap lan müzakerelerde bilgi veren D fl Haberler 27 Eylül 2013 Rusya, Suriye ye otomatik yapt r m ve askeri müdahaleye karfl Rusya ve ABD aras nda Suriye nin kimyasal silahlardan temizlenmesi konusunda sa lanan mutabakat n BM Güvenlik Konseyi karar na dönüfltürülmesi için yo un diplomasi trafi i sürüyor. MOSKOVA ortas na kadar tamamlanmas planlanan kimyasal temizlik sürecinde Esed rejiminin taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda uygulanacak yapt r m konusunda taraflar yine bölünmüfl durumda. ABD, ngiltere, Fransa ve Türkiye nin bafl n çekti i grup askeri müdahaleyi de öngören 7. maddenin otomatik devreye girmesini savunurken, Rusya ve Çin bu flekilde bir yapt r ma karfl ç k - yor. Moskova ya göre Bat l ülkeler Suriye de kimyasal temizlikten çok, Esed rejimine karfl yeni bir askeri müdahale için f rsat kolluyor. Rusya D fliflleri Bakan Yard mc s Sergey Riabkov, BM Güvenlik Konseyi nde otomatik yapt - r m öngören herhangi bir tasar ya destek vermeyeceklerini aç klad. BM Güvenlik Konseyi nde askeri müdahaleyi de kapsayan yapt r m konusunu de erlendiren Riabkov, Bir kez daha hat rlatmak isteriz ki, BM Güvenlik Konseyi tasar s Kimyasal Silahlar n Yasaklanmas Örgütü nün (OPCW) cra Kurulu nun karar ile uyumlu olmal. 7. madde çerçevesinde otomatik yapt r m ya da askeri müdahale kabul edilemez. dedi. Riabkov, 7. maddenin Esed rejiminin iflbirli ini reddetmesi, yükümlülüklerini yerine getirmemesi ya da taraflardan birinin kimyasal silah kullan m - n n OPCW de karara ba lanmas n n ard ndan ele al nmas gerekti ini kaydetti. ABD nin BM Güvenlik Konseyi ndeki girifliminin mant kl olmad n savunan Rus diplomat, Suriye ye yönelik tehditlerin oldu u bir karar mant kl de il. Suriye hükümeti OPCW ye dahil olaca n aç klayarak iyi niyet ortaya koydu. ABD nin bu aflamada ngiltere ve Rus vekiller Suriye ye gidiyor Fransa ile birlikte Suriye yi tehdit eden bir tasar y gündeme getirmesi mant kl de il elefltirisi getirdi. BM Genel Kurul u vesilesi ile New York ta yap - lacak toplant larda Suriye konusunda bir yol haritas n n belirlenmesi bekleniyor. Rusya D fliflleri Bakan Sergey Lavrov, kalabal k bir diplomat heyeti ile BM Genel Kurul toplant lar na kat lmak üzere Moskova yolcusu. Lavrov, ABD D fliflleri Bakan John Kerry ile ikili bir görüflme yapacak. Bir çok ülke d fliflleri bakanlar ile ikili görüflmeler yapacak Lavrov, BM Suriye Özel Temsilcisi Lahdar brahimi ile de son durumu de erlendirecek. Lavrov-Kerry- brahimi üçlü görüflmesi de planlan - yor. BRICS ülkeleri d fliflleri bakanlar toplant s, ran nükleer program çerçevesinde P5+1 toplant s, BM Güvenlik Konseyi daimi üyeler toplant s gibi bir dizi görüflme trafi i Lavrov u bekliyor.(cha) Nar flkin, Vekillerden oluflan bir delegasyonu Suriye ye göndermeye haz r z. Bu ülkede yaflanan geliflmeleri ele alacaklar. dedi. Nar flkin, ziyaretin ne zaman gerçekleflece i ile ilgili bilgi vermedi. Rusya parlamentosu Duma 11 Eylül de ald kararla Suriye ye yönelik herhangi bir d fl askeri müdahaleye karfl olduklar n aç klam flt. Ay bafl nda ABD ye planlanan gezi ise olumlu cevap al namamas nedeni ile iptal edilmiflti. Amerikal meslektafllar n haz rl ks z olmakla elefltiren Nar flkin, Suriye konusunda tüm diplomatik yollar n henüz tükenmedi ine iflaret etti. Duma Baflkan 20. yüzy lda yaflanan olaylardan ç kar lan ac derslerin uluslar aras hukuk ve kurumlar n göz ard edilmemesini zorunlu k ld n hat rlatt.(cha)

15 27 Eylül 2013 Ankara YARIN Zafertepe Çocuk Merkezi nin temeli at ld Çankaya Belediyesi, gündüz bak mevlerine bir yenisini ekleyerek Zafertepe Gündüz Bak mevi ve Çocuk Merkezi temel atma törenini gerçeklefltirdi. fierife B RCAN Göktürk Mahallesi için bir ilk olacak olan Zafertepe Gündüz Bak mevi ve Çocuk Merkezi nin temel atma törenine Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k n yan s ra CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Gökhan Günayd n, merkezin arsas n ba fllayan The Green Park fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Adil Üstünda, CHP Çankaya lçe Baflkan Mehmet Perçin, CHP Ankara l Örgütü, Çankaya Belediyesi Meclis üyeleri, Çankaya Belediyesi Togan Özliyen Gündüz Bak mevi nde e itim gören çocuklar ve çok say da semt sakini kat ld. nflaat alan 2055 metrekareye sahip olan ve tamamland nda çocu un hizmet alaca merkezi çocuklar n yarar na sunmaktan büyük mutluluk duydu unu belirten The Green Park fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Adil Üstünda, emekçi kad nlar n çocuklar n n burada e itim almalar ndan büyük memnuniyet duyaca n ve çocuklara yat r mlar n n artarak devam edece ini bildirdi. Zafertepe bölgesinin Boztepe ile ncesu Vadisi nden Kolej arkas - na kadar Ankara n n merkezi olmas na ra men belediye hizmetlerinden yeterli flekilde yararlanamad n ifade eden Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k da, Bu bölgenin kaderini de ifltirmek için elimizden gelen her fleyi yapmaya dönük olarak dönem bafl nda verdi- imiz sözün gereklerini yavafl yavafl yapabilir hale geldi imizi bilginize sunmak isterim. Bu tesis bölgedeki nüfusun büyük bölümünü oluflturan kad nlar n dinamizmini, gücünü art ran onlar özgürlefltiren bir projedir, buradaki tesis sayesinde gündüz evde evlatlar na bakmak zorunda kalan anneler sosyal hayata daha fazla kat l m sa layacaklard r. Onlar n yafll, çocuk, engelli bak m n paylaflan bir belediye olmak bizim Yeni Toplumcu Belediyecilik anlay fl m z n en temel unsurlar ndan birisidir. O nedenle gündüz bak mevleri ve çocuk merkezlerimizin bizatihi kad nlar m za yönelik olarak çok önemli bir hizmet oldu unu düflünüyorum. Çankaya Belediyesi olarak önümüzdeki aylar içerisinde bu merkezle birlikte 6 yeni çocuk merkezimizi çocuklar m z n ve ailelerinin hizmetine sunaca m z gururla ifade ediyorum diye konufltu. Tan k ayr ca Gündüz Bak mevi ve Çocuk Merkezi nin hemen yan bafl nda bafllayan bitti inde 30 bin metrekareyi bulacak bir yeflil alan düzenlemesinin projelendirildi inin ve alan n k sa sürede bölge insan - n n kullanabilece i bir yer haline gelece ini müjdeledi. Memleketin adaletsizlik ve eflitsizlik üretti inden yak nan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Gökhan Günayd n, Bizler halk n çocuklar olarak dayan flma ve emekle bir yerlere geliyoruz. Türkiye de bugün 2950 belediye var. Alt ay sonra bu belediyelerin yar s kapanacak belediye kalacak. Öylesine bir toplum ve ülkede yafl yoruz ki birileri milli gelirin neredeyse yüzde 75 ini paylafl yorlar, geriye kalan insan m za ise yoksulluk kal - yor. flte Ankara da sevgili Belediye Baflkan m z n da ifade etti i gibi bütün merkezlere yak n olan bölgede bir eflitsizli in, adaletsizli in tan y z. E er belediyelerimiz bir ifl yapacaklarsa iflte buralarda bu f rsat eflitli inden yararlanamayan yurttafllar m z n yan nda olduklar n gösterecekler. Ben bu çok do ru projeye imza att için Çankaya Belediye Baflkan m z Bülent Tan k a ve çal flma arkadafllar na ve bütün Çankaya Belediyesi emekçilerine huzurlar n zda teflekkür ediyorum. Son olarak Ben burada hayata karfl hiçbir hesaplar olmayan ve yaln zca bizden özen ve destek bekleyen ve Türkiye nin ayd nl k yar nlar na imza atacak bu çocuklarla beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum ve inan yorum ki, bu alt ay yeni temeller atarak yeni aç l fllar yaparak geçirece iz dedi. çerisinde çocuklar n oyun oynayaca, e itici aktiviteler yapacaklar ve hoflça vakit geçirecekleri Zafertepe Gündüz Bak mevi ve Çocuk Merkezi nin temeline ilk toprak at l rken törene yo un kat l m gösteren semt sakinlerinden Özlem Ero lu, 3 yafl na yeni basan k z Ya mur u bu gündüz bak mevine götürece ini aktar rken bölgelerinde faaliyete geçecek olan merkez sayesinde çal flma hayat na da ad m atabilecek olman n mutlulu- unu yaflad n söyledi.

16 16 YARIN Ankara HABER MERKEZ Sincan Belediyesi nin ileri yafltaki büyükler için hizmette sundu u Güngörmüfller Kona nda, kalp ve damar hastal klar ndan korunman n yollar anlat ld. Lokman Hekim Hastanesi Kardiyoloji doktorlar nda Uzman Doktor Mehmet Uslu taraf ndan güngörmüfllere sa l kl hayat n ipuçlar n verdi. Güngörmüfllerin sorular ile kat ld seminer, büyük be eni toplad. Sincan Belediyesi nin ileri yafltaki vatandafllara özel tahsis etti i Güngörmüfller Kona nda sa l k toplant - lar h z kesmeden devam ediyor. Güngörmüfllerin büyük ilgi ve be enisi ile düzenlenen seminerlerin bu haftaki konusu Kalp ve Damar Hastal klar yd. Güngörmüfllerin yo un iste i üzerine tekrar yap lan toplant, dinleyicilerden gelen soru ve isteklerle de oldukça verimli geçti. Dinleyicilerin %90 n n kalp ile ilgili sorunlar yaflad n ö renen Uzman Dr. Mehmet Uslu, pek çok tavsiyede bulundu. Sa l kl yaflam için yürüyüfl ve sa l kl beslenmenin önemine vurgu yapan Uslu; Sa l kl hayat n ilk kural, do ru beslenmekten geçiyor. Do ru ve dengeli beslendi imizde hayat m z daha enerjik ve daha mutlu geçiyor. Vücudumuzun ihtiyac olan vitamin ve minareleri do ru karfl larsak ilerleyen yafllarda oluflmas muhtemel hastal klar n da önünü kesmifl oluruz. Hayat m z n sa l kl ve mutlu geçmesini istiyorsak beslenmemize çok dikkat etmeliyiz. dedi. Günde 4 ila 6 km aras nda yürüyüfl yapma gerekti inin alt n çizen Uslu, sigara ve alkolden uzak durulmas n ve ya l yiyeceklerin tüketilmemesi gerekti ini özellikle vurgulad. 27 Eylül 2013 Güngörmüfller Kona nda sa l k toplant lar sürüyor Güngörmüfller Kona nda, Sincan Belediyesi taraf ndan gerçeklefltirilen sosyal ve kültürel faaliyetler h z kesmeden devam ediyor. Mamak Kurbana haz r Sebze ve meyvenin günde en az 400 gr tüketilmesi gerekti ini belirten Uzm. Dr. Mehmet Uslu, Sebze ve meyveler hipertansiyon, katarak, fleker, kalp hastal klar ve baz kanser türlerine karfl büyük fayda sa lad yap lan araflt rmalar sonucunda kan tland. Çi neme güçlü ü olan yafll lar m z sebze ve meyveleri piflirerek ya da suyunu ç kararak tüketebilir. dedi. Özellikle stres ve afl r kilonun da kalbi çok yordu unu belirten Uslu, tuzun günde sadece 5-6 gramla s n rland r lmas gerekti inin de alt n çizdi. Kalp ve Damar Hastal klar nda erken teflhisinde çok önemli oldu unu belirten Uslu, belli bir yafltan sonra düzenli olarak kontrollere gidilmesini öneriyor. Özellikle gö üs a r s, nefes darl, terleme ve bulant flikayeti olanlar n uzman görünmesini söyleyen Uslu, Belirli yafllarda hiç flikayeti olmadan checkup ve efor testlerinin yapt r lmas büyük önem tafl yor. fiikayet üzerine hastane gidip kontrolden geçmek checkup de il sadece geç kal nm fl bir önlemdir. dedi. Özlem TAfi Mamak Belediyesi taraf ndan Ortaköy de 170 dönümlük arazi üzerine kurulan kurban pazar bayram öncesi halka hizmete haz r hale getirildi. Mamak ta kurban sat fl yapmak isteyen esnaf için de yer da t mlar n tamamlayan Mamak Belediyesi alan içerisinde yol, asfalt, elektrik ve su gibi altyap çal flmalar n da günler öncesinden tamamlayarak kurbanl k alan n hizmete uygun hale getirdi. 366 çad r n kurulaca kurban alan nda 24 saat jandarma görev yapacak. çerisinde tuvalet ve banyolar n bulundu u 2 hizmet binas nda, birçok hizmet bir arada verilecek. Alan içerisinde otopark, veteriner ve doktorlar n da bulundu u sa l k merkezi de bulunacak. Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül; Tüm halk m z n rahat ve huzurlu bir Kurban Bayram geçirmesi için belediye olarak haz rl klar - m z tamamlad k. Alan içerisinde çad r kuracak esnaf nda, al flverifl yapacak vatandafl n da en güzel flekilde dini vecibeyi yerine getirmesi için biz üzerimize düflen görevi en hassas flekilde yerine getiriyoruz dedi. Kurban Bayramlar n n al fl lagelen manzaralar ndan olan kurban kazalar n önlemek üzere bo a yakalama timleri sahada olacak. E itimli timler sayesinde kaçan bo alar çevreye ve kendilerine zarar vermeden yakalanacak. Ayr ca yine vatandafl n ma dur olmamas için Mamak Belediyesi veteriner hekimleri ultrason cihaz yla gebe hayvan testlerini, yafl ve sa l k kontrollerini de yapacak. Mamak Belediyesi Kurban Bayram süresince alana ulafl m sa lamak için servis hizmetini de bafllatacak. bugün bafllayacak servis hizmeti ile vatandafllar n alana rahatl kla ulaflmas sa lanacak. Her saat bafl düzenlenecek servis hizmeti Arefe gününe kadar devam edecek servisler Dikimevi, Mamak Belediyesi önünden ve Abidinpafla Makro Market önünden kald r lacak.

17 27 Eylül 2013 Genel YARIN Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok Emniyet Genel Müdür Yard mc s ve Trafik Hizmetleri Baflkan Mustafa Çankal, bölge trafik müdürlerine hitap ederek, "2020 y l na kadar trafik kazalar sonucu insan ölümlerinde yüzde 50 azalma hedeflenmifltir. Bu hedeflemeyi neye göre yapaca z. Sizin, bizim ve arkadafllar n çal flmas n ve baflar l sonuçlar n bekleyece iz. E er gayret ederseniz oluyor. Ben, sizin gayretinizin sonucunu yollarda gördüm" dedi. ANKARA - Emniyet Genel Müdürlü ü Trafik Hizmetleri Baflkanl - 'nca gerçeklefltirilen ve 27 Eylül'e kadar sürecek Bölge Trafik Denetleme fiube Müdürleri "Bilgi Paylafl - m ve De erlendirme Toplant s " Ankara'da bir otelde bafllad. Emniyet Genel Müdür Yard mc - s ve Trafik Hizmetleri Baflkan Mustafa Çankal, yapt aç l fl konuflmas nda, polisin görevinin önemli oldu una iflaret etti. nsanlar n hizmet bekledi ini dile getiren Mustafa Çankal, "Eski baflkomiser, polis devri bitti. Polisin farkl tavr da bitti. Bitmesi de laz m. nsanca tav r ve davran fl varken niçin zulmedelim. Niçin farkl fleyler verelim" diye konufltu. "Müdürler, güneflin alt nda bekleyen memurun çekti i zorlu u da hissetmeli" Çankal, hatal zamanda ceza yazan, sürücünün ehliyetini alabilen trafik polisinin yetkisinin, hakimlerde, savc larda dahi bulunmad n ifade ederek, trafik polisinin varl - ANKARA - Baflkent'te 14 Haziran-7 Temmuz tarihleri aras nda gerçeklefltirilen Ankara Al flverifl Festivali (Ankara Shopping Fest) kapsam nda kredi kart ile al flverifl yapanlar aras nda yap lan çekiliflle belirlenen 222 talihliye otomobilleri teslim edildi. Milli Piyango daresi taraf ndan yap lan çekiliflle otomobil kazanan 222 talihliye otomobillerinin teslim edilmesi için Congresium Ankara'da tören düzenlendi. Ankara Ticaret Odas (ATO) Baflkan Salih Bezci, buradaki konuflmas nda, "Ankara Heyecanlan yor" slogan yla bu y l Ankara Al aflverifl Festivali'nin ikincisinin 14 Haziran-7 n n dahi kazalar n, ölümlerin önüne geçti ini bildirdi. Trafik konusunda e itimin önemli oldu una de inen Çankal, sadece vatandafl n de il trafik polisinin de e itiminin önemine iflaret etti. Temmuz aras nda düzenlendi ini hat rlatarak, festivalin Ankara'daki tüm sektörleri canland rd n belirtti. Festivalin ana amac n n Ankara'n n bir Paris, Boston gibi marka flehir haline gelerek, tüm dünyada tan nmas oldu unu ifade eden Bezci, Ankara'n n marka flehir olma konusunda eksik hususlar n oldu unu ancak bunlar n giderilmesi noktas nda çal flmalar n yap ld n belirtti. Festival çerçevesinde vatandafllar n "renkli günler" yaflad n ifade eden Bezci, "Bir flehri tümüyle kapsayan bir organizasyon ortaya koymak gerçekten gayret istiyor" dedi. Ayn organizasyonda geçen y l 22 araban n çekiliflle hediye edildi ini an msatan Bezci, bu y l ise 222 otomobilin hediye edilmesinin Ankara ve Türkiye için bir ilk oldu unu söyledi. Festival kapsam nda verilen hediyelerin Ankara d fl ndaki talihlilere de gitmesinden memnuniyet duyduklar - n dile getiren Bezci, "Bu konuda 2 sevindirici husus var. Birincisi, Türkiye'nin her yerinden Ankara'ya turist gelmesi ve ikincisi de sadece Ankara'n n de il, tüm Türkiye'nin festivali olmas " de erlendirmesinde bulundu. Bezci, Türkiye genelinde yay lan Gezi Park olaylar n n ticari yaflama olumsuz yans mas na karfl n, festival 17 Müdürlerden, personellerine e itim vermesini isteyen Mustafa Çankal, "Müdürler, güneflin alt nda bekleyen memurun çekti i zorlu u da hissetmeli" dedi. Vatandaflla iletiflim halindeki memurun k yafetinin de düzgün olmas gerekti ini anlatan Çankal, trafik kurallar na uyma noktas nda polisin örnek olmas gerekti ini söyledi y l na kadar trafik kazalar sonucu insan ölümlerinde yüzde 50 azalma hedeflendi ini dile getiren Çankal, "Sizin, bizim ve arkadafllar n çal flmas n ve baflar l sonuçlar - n bekleyece iz. E er gayret ederseniz oluyor. Ben, sizin gayretinizin sonucunu yollarda gördüm" de erlendirmesinde bulundu. Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Baflkan Hamza Alt ntafl ise geçen y l ilkini gerçeklefltirdikleri toplant n n sonuçlar n n amac na ulaflt n gördüklerini belirterek, o toplant da görüflülen sorunlar n bu y l büyük bölümünün çözüldü ünü söyledi. Alt ntafl, bu y l da önümüzdeki sene neleri yapacaklar n konuflacaklar n ifade ederek, illerdeki bölge müdürlerinin sorunlar n, isteklerini, önerilerini dinleyeceklerini bildirdi. (AA) Ankara Shopping Fest in talihlileri otomobillerini ald süresince Ankara'da cirolar n ortalama yüzde 19,6 oran nda art fl gösterdi ini de kaydetti. Festival süresince Ankara'da sadece kredi kart ile 2,5 milyar lira harcand n aç klayan Bezci, "Geçen y l düzenledi imiz festivalden kredi kart ve banka kartlar yla yap lan harcama 1 milyar 600 milyon lirayd. Ayn flekilde yabanc banka kartlar yla da yap lan al flverifl geçen y la göre yüzde 42 oran nda artt. Tax Free ifllemlerinde de art fl görüldü" diye konufltu. Bezci, 2014'de Ankara Shopping Fest'in 3'üncüsünü de yapmak için flimdiden çal flmalara bafllad klar n da bildirdi. (AA)

18 18 YARIN ANKARA - Orman ve Su flleri Bakan Veysel Ero lu, okullar n a açland r lmas na yönelik protokol çerçevesinde, okullardan ne kadar fidan talep edilirse verilece ini belirterek, "Okullar veya milli e itim camias her ilde bir orman isterse onu da yapaca- z. Böylece Milli E itim Bakanl ormanlar olacak" dedi. Milli E itim ve Orman ve Su flleri Bakanl klar aras nda, okullar n a açland r lmas ve orman iflçilerinin e itimine iliflkin iki protokol imzaland. Milli E itim Bakan Nabi Avc ve Orman ve Su flleri Bakan Veysel Ero lu'nun kat l m yla Haydar Aliyev lkokulu ve Ortaokulu'nda imza töreni düzenlendi. Avc ve Ero lu, okulun spor salonundaki törene gelifllerinde, kendilerini alk fllarla karfl layan ö rencileri el sallayarak selamlad lar. Tören boyunca bakanlara, Sinem ve Efe isimli ö renciler efllik etti. 4. s n f ö rencilerinden oluflan halk oyunlar ekibinin Mardin Reyhanisini sergiledi i törende, 6. s n f ö rencisi Halide Özgümüfl, "A aç ve Çocuk" isimli fliiri okudu. Orman ve Su flleri Bakan Ero lu, törendeki konuflmas na, 30 y l boyunca farkl üniversitelerde ders verdi ini, ö rencileri gördü ünde de ö retmenlik günlerini hat rlayarak heyecanland - n belirterek bafllad. Türkiye'yi yeflillendirmek için gece gündüz çal flt klar n dile getiren Ero lu, gelece in teminat olan gençlere daha yeflil ortamlar haz rlamak, teneffüslerin a açlar n gölgesinde daha e lenceli geçmesini sa lamak için bu protokolü hayata geçirdiklerini söyledi. Afyonkarahisar' n fiuhut ilçesindeki ilkokulunun bahçesinde hiç a aç olmad n ve bir a ac n gölgesine s nma ihtiyac duydu unu anlatan Ero lu, "En az ndan benim gibi a aca, a ac n gölgesine hasret gencimiz olmas n diye ne gerekirse yapaca z" diye konufltu. mzalanacak ikinci protokolün, Milli E itim Bakanl n n tecrübesinden yararlanarak orman köylülerinin e itimine iliflkin oldu unu ifade eden Ero lu, "Onlar n e itimini de sizlere emanet ediyoruz. Ormanda çal flmak kolay de- 27 Eylül 2013 Genel Her ö rencinin bir a ac olacak Orman ve Su flleri Bakan Veysel Ero lu, okullar n a açland r lmas na yönelik protokol çerçevesinde, okullardan ne kadar fidan talep edilirse verilece ini belirterek, "Okullar veya milli e itim camias her ilde bir orman isterse onu da yapaca z. Böylece Milli E itim Bakanl ormanlar olacak" dedi. il. Orada çal flan insanlar n mutlaka iyi bir e itimden geçmesi gerekiyor. Sosyolojik, psikolojik ve teknik aç lardan. 4-5 y l zarf nda 100 bin orman iflçisinin e itimi sa lanacak" diye konufltu. Y lda üretilen fidan say s n 75 milyondan 470 milyona ç kard klar n belirten Ero lu, Türkiye'de her y l kifli bafl na 7 fidan diktiklerini belirtti. Türkiye'nin iklimi itibar yla yo un ya fl almad n, bu nedenle de a açland rman n daha zor oldu unu kaydeden Ero lu, bozuk orman alanlar n n rehabilitasyonuna da büyük önem verdiklerini, geçen y l sonunda tamamlanan çal flmayla yaklafl k 2 milyon 400 bin hektarl k alanda a açland rma çal flmas yap ld n vurgulad. Bakan Ero lu, son 5 y lda 2 milyar, son 10 y lda da 2 milyar 800 milyon fidan n toprakla bulufltu unu dile getirdi. Ö rencilere a aç sevgisi afl lanmas - n n önemine de iflaret eden Ero lu, art k herkesin "a açlara gözü gibi bakt - n " söyledi. "Dünyada orman varl klar - n n büyük ölçüde azald bir dönemde Türkiye, orman varl klar n hem hacim hem de alan olarak art ran nadir ülkelerden birisi. A açland rmada Türkiye dünyada üçüncü s raya yükseldi" diye konuflan Ero lu, 10 y lda odun servetinin 1,2 milyar metreküpten 1,5 milyar metreküpe yükseldi ini aktard. Orman alanlar n n son 10 y lda 9 bin hektar artt na dikkati çeken Ero lu, üç y lda 27 bin okulun bahçesine 5,5 milyon a aç dikildi ini vurgulad. Milli E itim Bakan Avc da Ero lu'na okullara kazand r lan 5,5 milyon a aç için teflekkür ederek, "Biz istiyoruz ki her ö rencimizin bir a ac olsun, bu da 20 milyon demektir ve sizin cömertli inize yak fl r. nan yorum ki imzalanacak protokollerle her çocu- un ismen tan d, gidip konufltu u, sulad, gözü gibi bakt bir a ac olacak" dedi. Eskiflehir'de ortaokul ö rencisiyken, okullar n n, bahçesinde a aç olmayan bir binaya tafl nd n, okul yönetiminin de dört-befl kifliye bir a aç düflecek flekilde bahçeyi a açland rd klar n anlatan Avc, "Ne zaman Eskiflehir'e gitsem, okulumuzu ziyaret etsem dikti imiz, sulad m z o a ac selamlamadan dönmem. Onun için bize çok de erli bir arma an veriyorsunuz. Ö renciler ve ö retmenler ad na size çok teflekkür ediyorum" ifadesini kulland. Milli E itim Bakan Avc, orman iflletmelerinde çal flan köylülere verilecek e itimin de verimli olaca na inand - n söyledi. Avc ve Ero lu, daha sonra okul bahçelerinin a açland r lmas ve okul ormanlar n n oluflturulmas n hedefleyen protokol ile ifl kazas riski yüksek olan orman iflçilerinin e itimine iliflkin protokolü imzalad. Bakan Ero lu, Avc 'n n kendilerinden her ö renci için bir fidan istedi ini an msatarak, "Okullar m z ne kadar fidan talep ederse 81 vilayette bunlar bu dönem teslim edece iz. Okullar veya milli e itim camias her ilde bir orman isterse onu da yapaca z. Böylece Milli E itim Bakanl ormanlar olacak" diye konufltu. Ö rencilerle, bahçeye dikilen çam fidanlar na toprak atan ve can suyu veren Avc ve Ero lu, daha sonra Orman ve Su flleri Bakanl nca temin edilen çam fidelerini ö rencilere da tt. (AA) An tkabir de 63 y ll k nöbet de iflimi ANKARA - An tkabir'e 9 Kas m 1950'de dikilen ve 63 y ld r Türk bayra n n dalgaland bayrak dire i, nöbeti geçici olarak devretti. Amerika'da yaflayan Makedonya do umlu Türk Nazmi Cemal'in üretti- i ve karfl l ks z olarak gönderdi i, zaman nda Avrupa'daki en uzun bayrak dire i, 9 Kas m 1950'de An tkabir'in Çankaya yönündeki merdivenlerine dikilmiflti. Bayrak dire inin o zamandan bu yana geçen 63 y ll k süreçte, meteorolojik etkiler sonucunda zarar gördü ü ODTÜ'nün yapt çal flmalar sonucunda belirlendi. Rapor üzerine 33,53 metre uzunlu undaki, 4 metresi kaidenin alt nda bulunan dire in yenilenmesine karar verildi. Düzenlenen törende görevli askeri personelin stiklal Marfl söylemesi s - ras nda, kaideye 5 metre mesafede geçici olarak haz rlanan dire e bayrak çekildi. Ard ndan, sadece 10 Kas m'da yar ya inen 6x4 metre ebat ndaki Türk bayra, direkten indirildi. Nazmi Cemal'in hediyesi olan dire in bir kaç gün içinde kaidesinden söküldükten sonra Çankaya yönündeki merdivenlerin afla s ndaki alanda sergilenece i, asl na uygun olarak yap lan yeni dire in ise 29 Ekim'e kadar kaidesine konulmas n n planland bildirildi. (AA)

19 27 Eylül 2013 E itim Evli ve çocuklu ö retmenin "motivasyon"u daha yüksek KONYA - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Konya E itimde Giriflimcilik ve novasyon Derne i ile Okul Yöneticileri Derne i iflbirli iyle yap lan "Ö retmenlerin Motivasyonlar " araflt rmas nda, evli ve çocuklu ö retmenlerin, bekar ve hiç çocu u olmayan ö retmenlere göre mesle e ba l l klar n n daha yüksek oldu u tespit edildi. NEÜ Ahmet Keleflo lu E itim Fakültesi E itim Bilimleri Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Ercan Y lmaz, AA muhabirine yapt aç klamada, araflt rman n Türkiye genelinde bin 285 ö retmen üzerinde yap ld n söyledi. Ö retmenlerin, yaflam flartlar, e itim sistemindeki de ifliklikler ve bölgesel faktörlerden do rudan etkilendiklerini belirten Y lmaz, bire bir yap lan görüflmelerde ç kan sonuçlara göre, ö retmenlerin motivasyonlar n art rmaya yönelik çal fltay düzenleyeceklerini dile getirdi. Y lmaz, ö retmenlik mesle inde, birçok meslekte oldu u gibi verimsizli in en büyük nedeninin motivasyon eksikli i oldu unu anlatt. Araflt rma sonuçlar na göre ö retmenlerin motivasyon düzeyinin yüksek oldu una dikkati çeken Y lmaz, "Araflt rmada ö retmenlerimizin mesle e olan ilgi ve ba l l ölçülmeye çal fl ld. Araflt rmam zda ö retmenlerin motivasyon düzeyinin ortan n üzerinde bir de er ald görüldü. Ö retmenlerimizin motivasyonu yüksek. Yani mesleklerini coflkuyla, heyecanla ve mutlulukla yapt klar n ifade edebiliriz" diye konufltu. Doç. Dr. Y lmaz, ö retmenlerin görev yapt bölgelerin motivasyonlar n etkileyen belirleyici unsurlar n bafl nda geldi ini ifade ederek, " ç Anadolu Bölgesinde görev yapan ö retmenler, di er bölgelerde görev yapan ö retmenlere göre kendilerini daha mutlu hissediyor, görevlerini daha içten yap yor. Do u Anadolu ve Güneydo u Anadolu Bölgesinde görev yapan ö retmenlerin motivasyonlar, di er bölgelerde görev yapan ö retmenlerden anlaml bir flekilde düflüktür" dedi. Memleketinde çal flan ö retmenlerin motivasyon düzeyinin memleketinde çal flmayanlara oranla daha yüksek oldu una iflaret eden Y lmaz, ö retmen atamalar nda Milli E itim Bakanl 'n n bu hususu önemsemesi gerekti ini vurgulad. YARIN Mezuniyetinden 40 y l sonra ilkokuluna müdür oldu S NOP - Sinop stiklal lkokulu'ndan mezun olan Mustafa Düzel, 40 y l sonra ayn okula müdür olarak atand. lkokulunda 3 y ld r müdür olarak görev yapan 55 yafl ndaki Düzel, okulda ö renim gören torunu "dede" diye seslenince birçok ö rencinin de "dedesi" oldu AA muhabirinin ald bilgiye göre, ilkö renimini stiklal lkokulu'nda 1970'te tamamlayan Düzel, ortaokul ve liseyi de Sinop'ta okuduktan sonra Sinop E itim Enstitüsü'nden mezun oldu. Türkiye'nin de iflik flehirlerinde s n f ö retmeni ve idareci olarak görev alan Düzel, 1986 y l nda tayini ç kan Sinop'ta çeflitli okullarda ö retmenlik ve yöneticilik yapt. 1990'da, mezun oldu u stiklal lkokulu'nda beden e itimi ö retmeni olarak çal flan Düzel, Sinop'ta baflka bir okulda 16 y l görev yapt ktan sonra 2010'da stiklal lkokulu'na müdür olarak atand. Düzel, AA muhabirine, 3 y ld r stiklal lkokulu'nda müdürlük yapt n anlatt. Okudu u okulun müdürlü ünü yapman n keyif verici oldu unu ifade eden Düzel, "Emekli olana kadar da ayn performansta devam etmeyi düflünüyorum. Bugüne kadar meslek hayat mda çeflitli takdirnameler ald m, ayl kla ödüllendirildim. 2009'da Sinop'ta y l n ö retmeni seçilerek Cumhurbaflkan Abdullah Gül'ü ziyaret ettim. Bundan daha büyük bir onur ve ödül olamaz diye düflünüyorum" dedi. Çocuklar n da görev yapt okulda okuttu unu anlatan Düzel, " kisi de ö retmen oldu. fiimdi 6 yafl ndaki torunum Tunahan Cankol da bizim okulda ana 19 s n f na bafllad. E er yine torunum olursa onu da bu okulda okutmay düflünüyorum" ifadelerini kulland. Okula yeni bafllayan torun Tunahan ise okul zili çal p teneffüse ç kt nda, solu u okul müdürü dedesinin yan nda al yor. Torunu Tunahan' n kendisine "ö retmenim" veya "müdürüm" yerine "dede" diye seslenmesi üzerine di er ö rencilerin de "dede" dedi i Düzel, "Torunum okulda her gördü ü yerde bana maalesef 'dede' diyor. Onu engelleyemiyorum. Baz ö renciler de torunumdan duyduklar 'dede' kelimesini zaman zaman kullan yor. Çocuklar m okurken bana hiç 'baba' demediler, 'müdürüm, ö retmenim' diye hitap ettiler ama torunum bana 'dede' diyor. Ne de olsa torun tatl oluyor, bir fley diyemiyorum" ifadelerini kulland.

20 20 YARIN Kültür Sanat 27 Eylül 2013 Sesine hayran oldu u neyi, hem yap yor, hem üflüyor KAYSER - Kayserili emekli ö retmen Seyfi Günay, sesinden etkilendi i 'neyi' hem üflemesini hem de yap m n ö rendi. Tasavvuf ve dini musikide kullan lan bir üflemeli çalg olan ney, 58 yafl ndaki Seyfi Günay n ellerinde hayat buluyor. Günay, Hunat Hatun Kültür ve Sanat Merkezi ne dönüfltürülen 800 y ll k Hunat Hatun Medresesi nde ney ustalar yetifltiriyor. 7 metrekarelik dükkanda unutulmaya yüz tutan 'neye' flekil veren Günay, bu kadim çalg n n hem üreticisi hem de üfleyicisi. Seyfi Günay ney sesinden etkilenmesiyle 39 yafl nda bu aflka tutulmus. Ney yap m n ö renmek için 3 y l araflt rma yapan Günay, Hatay ve Adana ya giderek kurs alm fl. Meslekte 19 y l n deviren Günay, ünlü neyzenlerden de ders alm fl. Seyfi Günay, Neyin önce sesine afl k oldum. Daha sonra da hem çalmay hem yapmay ö rendim. diyor. Bu iflin maddi taraf n düflünmedi ini dile getiren Seyfi Günay, ilk olarak evinin balkonunu atölye gibi kulland n anlatt. Ney yapmak ve çalmak benim için çok büyük bir tutku. diyen Günay, Sevdi im için b rakmak istemiyorum. Bu iflin zevkli taraf, kendi yapt m neyleri icra etmek ve dinlemek. Zor taraf ise ney yap m na uygun kam fl bulamamak. ifadelerini kullan yor. Ç rak yetifltirmeye devam eden ney ustas Günay, bu sanat n sab r istedi ini vurgulad. Sanaat na ra bet oldu unu anlatan Günay, ömrünün sonuna kadar da ney yap p üfleyece ini söyledi. Günay, Herkesin ney sesi dinlemesini tavsiye ediyorum. Çünkü bu ses insan dinlendiriyor ve huzur veriyor. dedi. (CHA) Malatya Uluslararas Film Festivali'nde kitap hediyesi MALATYA - 4. Malatya Uluslararas Film Festivali(MUFF) kapsam nda Jennifer Van Sijil in 'Sinematik Hikaye Anlat m : Her Yönetmenin Bilmesi Gereken En Etkili 100 Geleneksel Yöntem isimli kitap sinemaseverlere hediye edilecek. Malatya Valili i nin koordinasyonunda, Malatya Kay s Araflt rma- Gelifltirme ve Tan tma Vakf taraf ndan T.C. Kültür Bakanl, Baflbakanl k Tan tma Fonu, Malatya Belediyesi ve nönü Üniversitesi nin destekleri ile düzenlenen Malatya Uluslararas Film sinema teknik kitaplar haz rlamaya devam ediyor. Sinema tekni i üzerine çok az kitab n yay nland Türkiye de Malatya daki festival ilk y l ndan itibaren bu eksikli i giderebilmek için teknik bir kitab yay na haz rl yor. MUFF birinci y l nda Jeremy Vineyard n Sinemada Çekim Teknikleri: Her Sinemac n n Bilmesi Gereken Önemli Kamera Hareketleri kitab n, ikinci y l nda Gael Chandler' n Film Kurgusu: Sinemaseverlerin ve Film Yap mc lar n n Bilmesi Gereken Mükemmel Kesmeler, 2009 kitab n, üçüncü y l nda Dan Fleming in Filmde Dönüflümsel An Yaratmak kitaplar n sinemaseverlere ve sinema ö rencilerine arma an etmiflti. Festivalin dördüncü y l nda ise gelenek devam ediyor. Ve San Francisco Sanat Enstitüsü nde senaryo yazarl e itmenli i yapan ve Sinematik Hikâye Anlat m kitab ile alan nda çok satanlar listesine giren Jennifer Van Sijil in Sinematik Hikaye Anlat m : Her Yönetmenin Bilmesi Gereken En Etkili 100 Geleneksel Yöntem kitab festival konuklar için Türkçe olarak haz rlan yor. Sinema ö rencileri için önemli bir kaynak niteli inde olan ve elefltirmenlerden tam not alan kitap, beyaz perde için daha etkili nas l yaz labilece ini okuyucuya anlat yor. Kitapta aktar lan teknik yöntemlerle daha farkl birer senarist olman n kap lar n aralayan Jennifer Van Sijil, çerçeve oluflturma, ses efektleri, sahne geçiflleri, kamera hareketleri, lensler, sahne, fl k gibi pek çok konuyu ve en etkili sinematik yöntemlerini Yurttafl Kane, Klute, Alt nc His gibi çok bilinen filmlerden örneklendirerek sinemaseverlere aktar yor. (CHA)

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1 SABAH BÜLTENİ Destek FX Piyasa Gözlemi 28 Ekim 2015 08:30 GENEL GÜN ÖZETİ ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklenenden az düştü Küresel piyasalardaki zayıflığın ABD li şirketleri de olumsuz etkilemesiyle

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı