Her ö rencinin 1 a ac olacak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Her ö rencinin 1 a ac olacak"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir de 63 y ll k nöbet de iflimi HABER 18 DE Ankara Shopping Fest in talihlileri otomobillerini ald Emniyet Genel Müdür Yard mc s ve Trafik Hizmetleri Baflkan Mustafa Çankal, bölge trafik müdürlerine hitap ederek, "2020 y l na kadar trafik kazalar sonucu insan ölümlerinde yüzde 50 azalma hedeflenmifltir. Bu hedeflemeyi neye göre yapaca z. Sizin, bizim ve arkadafllar n çal flmas n ve baflar l sonuçlar n bekleyece iz. E er gayret ederseniz oluyor. Ben, sizin gayretinizin sonucunu yollarda gördüm" dedi. Çankal, hatal zamanda ceza yazan, sürücünün ehliyetini alabilen trafik polisinin yetkisinin, hakimlerde, savc larda dahi bulunmad - n ifade ederek, trafik polisinin varl n n dahi kazalar n, ölümlerin önüne geçti ini bildirdi. HABER 17 DE HABER 17 DE Her ö rencinin 1 a ac olacak Ö rencilerle, bahçeye diki en çam fidanlar na toprak atan ve can suyu veren Avc ve Ero lu, daha sonra Orman ve Su flleri Bakanl nca temin edilen çam fidelerini ö rencilere da tt. Orman ve Su flleri Bakan Veysel Ero lu, okullar n a açland - r lmas na yönelik protokol çerçevesinde, okullardan ne kadar fidan talep edilirse verilece ini belirterek, "Okullar veya milli e itim camias her ilde bir orman isterse onu da yapaca z. Böylece Milli E itim Bakanl ormanlar olacak" dedi. Ö rencilere a aç sevgisi afl lanmas n n önemine de iflaret eden Ero lu, art k herkesin "a açlara gözü gibi bakt n " söyledi. Milli E itim Bakan Avc da Ero lu'na okullara kazand r lan 5,5 milyon a aç için teflekkür ederek, "Biz istiyoruz ki her ö rencimizin bir a ac olsun, bu da 20 milyon demektir ve sizin cömertli inize yak fl r. nan yorum ki imzalanacak protokollerle her çocu un ismen tan d, gidip konufltu u, sulad, gözü gibi bakt bir a ac olacak" dedi. HABER 18 DE MAMAK KURBAN BAYRAMI NA HAZIR HALE GELD Haberi 16 da ZAFERTEPE ÇOCUK MERKEZ N N TEMEL ATILDI Haberi 15 da 40 YIL ÖNCE MEZUN OLDU U OKULA MÜDÜR OLDU Haberi 19 da

2 2 YARIN SineMagazin 27 Eylül 2013 Sanat Günefli an ld MU LA - Sanat Günefli Zeki Müren, ölümünün 17. y l nda Bodrum da flark lar yla an ld. Bodrum Antik Tiyatro da düzenlenen etkinlikte, fief Ahmet Sabanc yönetimindeki Bodrum Zeki Müren Sanat Derne i Korosu ve TRT Sanatç s Gökhan Sezen, Müren in sevilen flark lar ndan örnekler sundu. Ayfle Egesoy un sunumunu yapt gecede konuflan Bodrum Kaymakam Mehmet Gödekmerdan, baz insanlar n do up, yaflay p, ölümsüzleflti ini belirterek, Zeki Müren, büyük sanatç m z böyle bir insand. Onu 17. ölüm y l nda an yoruz. Bodrumlular ona vefa duygusunu, flükran duygusunu bir kez daha göstermifl bulunmaktalar dedi. Zeki Müren in Bodrum u çok sevdi ini dile getiren Gödekmerdan, Bodrum un da onu her zaman ba r na bast n söyledi. - Müren in Bodrum daki evinde mevlit okutuldu Sanat Günefli Zeki Müren, ölümünün 17. y l nda Bodrum da düzenlenen törenlerle an l yor. Müren in Bodrum un Paflatarlas mevkisindeki evinde mevlit okutuldu. Bodrum Kaymakaml, Türk E itim Vakf ve Türk Silahl Kuvvetleri Mehmetçik Vakf taraf ndan düzenlenen mevlitte vatandafllar duygulu anlar yaflad. Avusturalya dan gelen ve mevlide kat lan Osman Kemal Altunç, Binlerce kilometre uzaktan geldik. Zeki Müren in mevlidine yetifltik, ne mutlu bize. Onu çok seviyoruz ve rahmetle an yoruz dedi. Türk E itim Vakf Genel Müdürü Y ld z Günay, gazetecilere yapt aç klamada, Zeki Müren in 17. ölüm y l dönümünü çeflitli etkinliklerle and klar n belirterek, Bu kapsamda do du u flehir Bursa da, Emir Sultan mezarl ndaki kabristan bafl nda ve Mehmetçik Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi nde anma programlar düzenledik. Dualarla ve eserleriyle and k. Bodrum da da dualarla, akflam da konserle anaca z diye konufltu. Türk Silahl Kuvvetleri Mehmetçik Vakf Genel Müdürü emekli Tümgeneral Tamer Büyükkantarc o lu ise Zeki Müren in sanat n n güzelli i kadar, halk na son derece sayg duyan ve o flekilde davranan bir insan oldu unu dile getirdi. Büyükkantarc o lu, Halk na olan gönül borcunu ödemek için mal varl n bu iki güzide vakfa ba fllad dedi. Mevlidin ard ndan vatandafllara lokma ve yiyecek ikram nda bulunuldu. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Muhbir, Trans, Man Of Steel, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Acil Arama, Maskeli Süvari, Aflk Taktikleri, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Dünya Savafl Z, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) New York ta 2 Gün, Acil Arama, Maskeli Süvari,Trans, Havada Aflk Var, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Hayalet Ö renciler Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Maskeli Süvari, Trans, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Maskeli Süvari, Ölüm Kapan, Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru,dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Sadece Tanr Affeder, Maskeli Süvari, Man Of Steel, Muhbir, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Maskeli Süvari, Sevimli Canavarlar Üniversitesi, Dünya Savafl Z, Man Of Steel,, Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) New York ta 2 Gün, Maskeli Süvari,Hayalet Ö renciler Ölüm Kapan, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Man Of Steel, Dünya Savafl Z, Man Of Steel, Havada Aflk Var, Do al Kahramanlar Ankara Cinemaximum (Armada) New York ta 2 Gün, Çetesi, H zl ve Öfkeli 6, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Kay p Umutlar, Ölüm Kapan

3 27 Eylül 2013 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 21 Zilkade 14 Eylül Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Mardin deki kan davalar masaya yat r ld MARD N - Mardin Valisi Ahmet Cengiz, Mardin de kan davalar sebebiyle cinayetlerin tekrarlanmamas için Mardin in Kanayan Yaras : Kan Davas ad alt nda proje haz rlad klar n bildirdi. Vali Cengiz baflkanl nda Valilik Toplant Salonu nda kan davalar n n sebepleri, topluma ve bölgeye etkileri, kan davalar yla mücadele yöntemleri ile bu konuda yap labilecek çal flmalar n ele al nd toplant düzenlendi. Mardin E Tipi Kapal Cezaevi önünde meydana gelen silahl sald r da cezaevindeki efllerini ziyaret eden 2 kad n ile kad nlar n 3 çocu unun hayat n kaybetti ini an msatan Cengiz, bu tür olaylar n bir kez daha yaflanmamas n arzu ettiklerini söyledi. Ayn olaylar n tekrarlanmamas için al nacak tedbirleri de erlendirmek için bir araya geldiklerini aktaran Cengiz, Kan davalar sebebiyle cinayetlerin tekrarlanmamas için Mardin nin kanayan yaras : kan davas diye bir proje haz rlad k. Proje ile ilgili herkesin önerisini bekliyorum dedi. - Taraflar sosyal hayattan kopuyor Kan davalar n n taraflar n n, kendilerini huzursuzlu a sevk etti ini, adeta kendilerini evlerine hapsettiklerini ve sosyal hayattan soyutlanarak d flar ya ç kamad klar n hat rlatan Cengiz, flöyle devam etti: Sonra da insanlar, insanlardan, kurumlardan yard m istiyor. Bu s k nt lardan kurtulmak için yard m istiyor. Tüm kurulufllar olarak kanaat önderleri, akil insanlar devreye sokarak meydana gelmifl bu olaylardan do an husumetleri ortadan kald rabilmek için bir bar fl çabas na giriyoruz. Bar fl sa land nda da mutlu oluyoruz. Kan davas n n töre olamayaca n dile getiren Cengiz, E er bu bir töre ise böyle bir töre yere bats n diyorum. Bu asl nda bir töre de il, vahflettir. Mardin in böyle bir olayla an lmas tüm Mardinlileri ve bizleri derinden üzmüfltür diye konufltu. Mardin Belediye Baflkan Mehmet Beflir Ayano lu ise Mardin in, Birleflmifl Milletler E itim Bilim ve Kültür Örgütü nün (UNESCO) Dünya Kültür Miras Listesine aday olmaya haz rland bir zamanda böyle bir olay n meydana gelmesinin kendilerini üzdü ünü belirtti. - Savaflta bile kad n ve çocuklara dokunulmaz Savaflta bile kad nlara ve çocuklara dokunulmad n ifade eden Ayano lu, flöyle konufltu: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. nsanlar, kendilerine karfl ifllenen bir suçtan veya bir eylemden dolay mahkemelerde haklar n aramaktad r. Hak arama mücadelesini, kendi pazu gücümüzden devletin kamu otoritesine b rak rsak bu tür olaylar n yavafl yavafl çözülece ini görürüz. Bu olaylar ancak e itimle önleyebiliriz. Bu ifllerin yarg yolu ile halledilmesi, toplumun insanl n kabul etti i usullerden biridir. Toplant ya, kamu kurum ve kurulufl temsilcileri ile sivil toplum örgütleri kat ld. (AA) Polisin uyar mesaj, doland r lmas n önledi KOCAEL - zmit ilçesinde cep telefonuyla arayan doland r c taraf ndan 27 bin lira istenen yafll adam, havale ifllemi için gitti i PTT flubesinde polisin gönderdi i uyar mesaj n fark edince doland r lmaktan kurtuldu. Cavit Gür (61), Kocaeli Asayifl fiube Müdürlü ü önünde gazetecilere yapt aç klamada, cep telefonuyla arayan kiflinin kendisini komiser olarak tan tt n, savc yla görüfltü ünü, Diyarbak r da operasyon oldu unu, kimseye anlatmamas gerekti ini söyledi ini belirtti. Telefondaki kiflinin kendisinin doland r ld n söyledi ini ifade eden Gür, Daha önce al m sat m ifli yap p yapmad m sordu. stanbul da ev ald m söyledim. Vekalet verdi im müteahhitin ald paray baflka hesaba kayd rd n anlatt diye konufltu. Doland r c n n, hesab ndan çekti i 20 bin 680 liray PTT arac l yla Erol Mert ad na yat rmas n istedi ini kaydeden Gür, flunlar dile getirdi: PTT flubesinde s ram yaklaflt nda s k nt yaflamaya bafllad m. Daha önce polisten mesaj gelmiflti, kimseye inanmay n diye. Akl ma gelince içime iyice kurt düfltü. Ben bu paray yat r rsam geriye ödeyemezdim. Ben kapatt kça onlar telefon açt. Güvenli e anlatt m, polise yönlendirdiler. D flar ya ç kt mda polisi gördüm. Onlar da buraya getirdiler. Son anda uyand m. Yat rmad m paray. (AA) Çorum Belediye Baflkan beraat etti ÇORUM - Çorum Belediye Baflkan Muzaffer Külcü ile baflkan yard mc s Alper Zahir ve baz meclis üyelerinin aralar nda bulundu u 9 kifli, ihaleye fesat kar flt rmak ve irtikap suçlar n iflledikleri iddias yla haklar nda aç lan davada beraat etti. Çorum 1. A r Ceza Mahkemesindeki karar duruflmas nda taraflar n avukatlar haz r bulundu. Müflteki Kadir fiimflek in avukat n n görevden ayr lma ve ek süre taleplerini reddeden mahkeme heyeti, karar aç klamak için duruflmaya bir süre ara verdi. Mahkeme Baflkan Y lmaz fiengül, odas na geçerek mahkeme heyetiyle yaklafl k yar m saatlik bir görüflme gerçeklefltirdi, ard ndan mahkeme heyetinin karar n aç klad. Mahkeme heyeti, ihaleye fesat kar flt rmak ve irtikap suçlar n iflledikleri iddias yla yarg lanan, aralar nda baflkan Külcü, baflkan yard mc s Zahir, belediye meclisi üyeleri Ahmet Özler ve Abdulaziz Lay k ile baz ihale komisyonu üyelerinin bulundu u 9 kiflinin, üzerlerine at l suçlar n ifllendi ine dair yeterli delil olmad gerekçesiyle ayr ayr beraatlerine karar verdi. (AA)

4 4 YARIN Tarakl 'y Avrupa Komisyonu tan tacak ANKARA - Avrupal Seçkin Destinasyonlar Projesi nin (EDEN), Türkiye Ulusal Destinasyonu olarak seçilen Sakarya n n Tarakl ilçesi ile proje finalistleri Karaman ve Seferihisar ödüllerine kavufluyor. Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi nde, yar n düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak ödüller, destinasyonlar için önemli bir tan t m f rsat n n da önünü açacak. Kültür ve Turizm Bakanl na, 2013 y l için yap lan 30 baflvuru içerisinden seçilen Türkiye Ulusal Destinasyonu ve finalistlere ödüllerini Kültür ve Turizm Bakanl Müsteflar Özgür Özaslan verecek. EDEN Projesi kapsam nda seçilen ülke destinasyonlar için tan t m filmleri haz rlayan ve AB ülkelerinde belgesel ve k sa film olarak yay nlanmas n sa layan Avrupa Komisyonu nun her türlü tan t m olana ndan art k Sakarya Tarakl da yararlanacak. Ayr ca Tarakl, Karaman ve Seferihisar Avrupa Turizm Formu kapsam nda düzenlenen fuarlarda di er ülke destinasyonlar yla birlikte tan t lacak. (CHA) MERS N - Mersin in Tarsus ilçesinde, 2012 y l nda semt pazar için yap lan kaz lar sonras nda bulunan mozaiklerin, Tarsus Müze Müdürlü ü'nün yapt çal flmalar sonucu Roma Dönemi'nde kullan lan saray, hamam, villa veya idari birimleri ait oldu u tespit edildi. Tarsus Müze Müdürü Mehmet Çavufl, yapt aç klamada, kurtarma çal flmalar n n 23 Eylül Pazartesi günü bafllad n söyledi. Çavufl, flöyle dedi: Tarsus ilçesi Eski Ömerli Mahallesi, 3590 ada, 1 nolu parsel üzerine (Zeytin Pazar ) 2012 y l nda Tarsus Belediyesi'nce kapal semt pazar yap m hafriyat çal flmalar nda, an tsal nitelikte mimariye sahip kültür dokusuna rastlan lmas sonucu Bakanl m z, Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü'nden al nan kaz ve sondaj izin belgesi gere i, 2012 y l nda çal flmalar gerçeklefltirilmifltir. Tarsus Antik Kenti'nin kuzey noktas nda, üst zemin seviyesinden -90 santimetre kotta karfl lafl lan ve tonozlu olmas muhtemel, d fl ve iç duvarlar tu la örgü sistemi ile içi harçl moloz dolgu kullan lmak suretiyle infla edilen sarn ç yap s n n, Turizm izlenebilen uzant lar n n yap lan ölçümlerinde 52 metre boyunda, 7.60 metre eninde, 4.10 metre iç geniflli e, duvar kal nl klar n n ise 1.75 metre ölçülerinde oldu u, iç duvarlar s val, bat duvar n n güney bölümünün metrelik, do u cephe güney duvar n n da hafriyat çal flmalar nda metrelik k sm n n tamamen, 6.75 metrelik bölümünün de k smen tahribat yap ld tespit edilen 52x7.60 metre boyutlar ndaki an tsal sarn ç yap s ve yap ile ba lant l mimari kültür dokusu, su da t m sistemi, mozaikli zemin ve alandaki yo un kül katmanlar ndan bu alan n Erken Roma Dönemi'nde kullan ma al nan hamam, saray, villa veya idari yap lar kompleksini bar nd rd tespit edilmifltir. Bu ba lamda, Semt Pazar hafriyat çal flmalar nda ortaya ç kan Tarsus Antik Kenti'nin bugüne kadar korunagelen, zengin tarihi kültürel dokusunun bir örne i olan ve kentin simgelerinden birisi konumundaki an tsal boyutlara sahip sarn ç binas n n ve mozaik zeminin tamam n n ortaya ç kar lmas, sarn c n iç dolgusunun temizli inin yap lmas ve an tsal yap n n yak n çevresindeki 27 Eylül 2013 Tarihi saray gün yüzüne ç kar l yor kültürel dokunun uzant lar n n ve niteli inin tamamen belgelenmesine yönelik 2013 y l nda da kurtarma kaz s çal flmalar n n gerçeklefltirilmesi için Bakanl m z, Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü'nden al nan tarih ve say l kaz ve sondaj izin belgesi al nm flt r. Söz konusu kaz alan nda Bakanl m zdan sa lanan ödenekle tarihinden itibaren Müze Müdürlü ümüzce yap lacak kaz çal flmalar nda; sarn ç, zemin mozai i ve bu alandaki kal nt lar n gün fl na ç kar larak Tarsus un tarihi kültürel dokusunun turizme kazand r lmas na yönelik ziyaret edilebilir düzenlenmifl ören yeri haline getirilmesine yönelik çal flmalar gerçeklefltirilecektir. Kurtarma kaz s çal flmalar nda K rflehir Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde görevli bulunan Yrd. Doç. Dr. Ifl k Adak Ad belli, Ö retim Görevlisi Hüseyin Ad belli ile di er ö retim görevlileri ve ö rencileri de Bakanl m z, Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü'nden al nan izin do rultusunda kaz ekibi olarak görev yapacaklard r. (AA)

5 27 Eylül 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Y ld r msavar. 2. Ayn ah r ad na koflan yar fl atlar na verilen ad. Bo az, g rtlak. 3. Ayakkab n n yumuflak olan üst bölümü. Özen. 4. Un, et ve bamya ile yap lan bir tür Arap yeme i. Lahza. 5. Notada durak iflareti. Kas. 6. Bir fleyin niteliklerini övme. Bir makyaj malzemesi. 7. Dar, uzun ve hafif bir yar fl kay. Evli olmayan kimse. 8. lave. Çelik çomak oyunu. Eskiden Roma kentine verilen ad. 9. Güzel, hofl. Mant k. 10. Avrupa da bir baflkent. Hayat arkadafl. 11. Gümüfl parlakl nda, kolayca tel durumuna getirilebilen bir element. Bir nota. 12. Güven. Bir ba laç. 13. Duyurulan, ilanlar. Lityumun simgesi. 14. Vilayet. Kuran güzel ve yüksek sesle, usulünce okuma. 15. Bir olay n gününü, ay n ve y l n bildiren söz veya gün. Faiz, ürem. 16. Bir yerde oturma, e leflme. 17. Bey anlam nda da kullan lan bir unvan. Ma lup. 18. K s rl k, verimsizlik. Müslüman ülkelerde oturan Yunan as ll kimse. 19. Dürülerek boru biçimi verilmifl kâ t tomar. Önde bulunan. 20. Verme, ödeme. Çocuk sahibi olmufl kad n. Bir renk. Yukar dan afla ya: 1. Saçma, de ersiz. Gerçekten öyle olmad halde öyle say lan, saymaca. 2. Eski bir devlet. Y ld r m. Yükselme, yücelme. Çabuk ilerleyen hastal k. 3. Düfl. Yumurtan n bir bölümü. Bir yerden al p baflka bir yere tafl ma, iletme, aktarma. Osmanl donanmas nda tümgenerale efl bir rütbe. 4. Müslüman inan fl na göre k yamet günü bütün ölülerin toplanacaklar yer. Riyaziye. Molibdenin simgesi. 5. Boru sesi. Bayram. Berilyumun simgesi. Sonsuza kadar. 6. Belli bir süre için, geçici olarak. Kök, sap ve yaprak gibi farkl laflmam fl bir bitkinin yaflama ve büyüme organ. Bas l veya el yazmas parça, tekst. 7. Kalite. Halis, ar. Deri tabaklamada kullan lan tad buruk bir madde. Bir nota. 8. Tembih sözü. Belirti, iz, ipucu. fiikâr. Eski dilde süreç. 9. T rpana bal. Kat bir halden s v hale geçme. Ac, keder, dert, üzüntü. Ad çekme. 10. nsan eliyle aç lm fl suyolu, ark. Odun olarak kullan lan bir orman a ac. Paylama, azarlama. Uzakl yer yer de iflen bir uzunluk ölçüsü. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi 27 Eylül 2013 Enerji Oscarlar sahiplerini buldu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, "Kamu ve özel sektörün ortak hareket etmesiyle 2013 y l n inflallah arz fazlas yla kapatm fl olaca z" dedi. ANKARA - ICCI - Uluslararas Enerji ve Çevre Fuar ve Konferans kapsam nda verilen ICCI Enerji Oscar Ödülleri için JW Marriott Hotel'de tören düzenlendi. Ödül törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, TBMM Çevre Komisyonu Baflkan Erol Kaya, Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu Baflkan Hasan Köktafl, ICCI Yürütme Kurulu Baflkan Selahattin Çimen ile kamu üst düzey yetkilileri, akademisyenler, sivil toplum kurulufllar n n temsilcileri ve enerji sektörünün önde gelen profesyonelleri kat ld. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, törende yapt konuflmada, enerji sektörünün farkl alanlar nda üretim yapan aktörlerin Türkiye'nin büyümesine ve arz güvenli- ine katk yapt klar n söyledi. "Kamu ve özel sektörün ortak hareket etmesiyle 2013 y l n inflallah arz fazlas yla kapatm fl olaca z" diyen Y ld z, ancak bunun kendilerini rehavete itmeyece ini vurgulad y l hedeflerinin çok fazla yat r m yap lmas n gerektirdi ini ifade eden Y ld z, bu çerçevede 130 milyar dolar civar nda bir yat r m planlad klar n dile getirdi. Sektörde stratejilerin, politikalar n, denetimlerin belli oldu una iflaret eden Y ld z, özellikle elektrik da- t m n n özelleflmesiyle serbestleflen piyasan n üreticiler için daha büyük bir istikbal vadetti ini söyledi. Sanayide enerji verimlili ini k sa süre içinde Konya'dan bafllatacaklar n belirten Y ld z, flöyle konufltu: "fiu ana kadar yapt m z tespitlerde çok çarp c rakamlar var. 1 ton eflde er petrol tasarrufu yapabilmek için yat r m maliyeti aç s ndan bakt n zda demir-çelik sektöründe 724 dolarl k bir yat r m yapmak laz m. Bunun geri dönüfl süresi de 3 y l. Çimento sektöründe 635 dolarl k bir yat r m yapmam z laz m ve bunun geri dönüfl süresi de 3 y l. Petrokimya sektöründe 279 dolarl k bir yat r mla 2 y l içinde kendini amorti eden, seramik sektöründe 635 dolarl k bir yat r mla geri dönüfl süresi 3 y l olan bir tasarruf miktar - na sahip oluyoruz. Ölçülebilir, tespit edilebilir ve alt çizilebilir rakamlarla çevreye ra men de il, çevreyle beraber yapaca m z bütün bu yat r mlarla y ll k 15 milyar liral k tasarruf yapma imkan m z var. Biz bunu yapaca m za inan yoruz ve son 3 y lda ç kart lan kanunlar n, ilgili mevzuat n yönetmeliklerin ve uygulamayla alakal bütün fiili ifllemler bize bunun geri döndü ünü göstermekte." Konutlarda yap lacak yüzde 70'lik tasarrufun, kamu binalar yla özel sektörün yapaca tasarruflar n, sanayide motorlar n de iflimiyle sa lanacak olanaklar n önemli bir miktar tasarruf yap labilece inin görüldü ünü anlatan Y ld z, baz firmalar n bu konuda baflar l uygulamalara imza att klar n söyledi. Y ld z, "Üretim santrallerinde son 8 y ldan bu yana yap lan 720 milyon liral k bir harcamayla 43 milyar kilovatsaatlik bir tasarrufun önü aç lm fl oldu. Önümüzdeki dönemde rehabilitasyonlara ay raca m z 2 milyar lirayla tasarruf miktar m z 700 milyon lira kadar artm fl olacak. Maksimum 3 y l içindeki bütün geri dönüfl planlar uygulanabilir ve pratik bulmaktad r" diye konufltu. Sokak ayd nlatmalar nda Ankara'da yapt klar pilot çal flmalar n, minimum yüzde 41 civar nda tasarruf yap labilece ini gösterdi ini vurgulayan Y ld z, 18 bin pompan n 4,3 milyar kilovatsaatlik enerji tüketti i gözönüne al n rsa, tar msal sulamada 4 y lda kendini amorti edebilecek çok çarp c tasarruf rakamlar na ulafl labilece ini bildirdi. Eldeki en yerli enerji kayna n n enerji verimlili i ve tasarruf oldu una dikkati çeken Y ld z, günefl ve rüzgara yap lan yat r mlar n meyvelerinin da önümüzdeki süreçte daha fazla toplanaca n belirtti. Bakan Y ld z, üretim flirketlerinin özelleflmesi, piyasan n daha çok libarelleflmesi ve serbest piyasada üreticilerin tüketicileri buldu u, enerji borsas kurulmas n n üretici ve tüketicilere yeni imkanlar sunaca n kaydetti. TBMM Çevre Komisyonu Baflkan Erol Kaya, konuflmas nda, d fla ba ml l n azalt lmas ve çevre hassasiyeti dolay s yla enerji üretiminin üzerinde dikkatle durulmas gerekti- ini söyledi. Kaya, Türkiye'nin enerji alan nda kalk nma ve çevreden taviz vermeden yoluna devam etti ini anlatt. Gezi Park odakl olaylara iliflkin de de erlendirmede bulunan Kaya, Taksim'de, ODTÜ'de yaflanan olaylar n çevreyle ilgisi bulundu unu söylemenin mümkün olmad n dile getirdi. Kaya, bu olaylardaki istismarc lar ve destekçilerini k nad n ifade etti. Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu Baflkan Hasan Köktafl da sektörün son y llarda h zla geliflti ini, bu sistem içerisinde kurulu güç art - fl n n yan s ra sektördeki paydafllar n att n, uzmanlaflman n ilerledi- ini vurgulad. Kurum olarak sektöre katk vermeye çal flt klar n anlatan Köktafl, yerli kaynaklar devreye alma, yerli ve yabanc yat r mlar n artmas için önemli bir gayret içinde olduklar n aktard. Finansman art rmaya yönelik de ciddi giriflimleri bulundu unu dile getiren Köktafl, ayr ca sektöre insan kayna konusunda da desteklerinin sürdü ünü ifade etti. Konuflmalar n ard ndan jüri taraf ndan Enerji Oscar ve jüri özel ödülüne de er bulunan tesislere ödülleri takdim edildi. (AA)

7 27 Eylül 2013 Ekonomi YARIN Ekonomideki performans Merkel i güçlendirdi Almanya bu hafta sonu yap lan seçimlerden sonra üçüncü kez Angela Merkel'i Baflbakan olarak seçti. Merkel'in göreve bafllad 2005 y l ndan bu yana ekonomik göstergelerde önemli de- ifliklikler olurken, piyasa profesyonelleri Almanya'n n tasarruf politikas na devam edece ini ve gelecek y llarda da Avro Bölgesi'nde iyi performans sergileyece i öngörüsünde bulundu. STANBUL - Almanya bu hafta sonu yap lan seçimlerden sonra üçüncü kez Angela Merkel'i Baflbakan olarak seçti. Merkel'in göreve bafllad 2005 y l ndan bu yana ekonomik göstergelerde önemli de ifliklikler olurken, piyasa profesyonelleri Almanya'n n tasarruf politikas na devam edece ini ve gelecek y llarda da Avro Bölgesi'nde iyi performans sergileyece i öngörüsünde bulundu. AA muhabirinin Uluslararas Para Fonu'ndan (IMF) derledi i bilgilere göre, Almanya'da cari fiyatlarda Gayrisafi Yurtiçi Has la (GSYH) Merkel'in ilk kez baflbakan oldu u 2005 y l nda 2,7 trilyon dolarken, bu rakam Merkel'in tekrar seçildi i 2013 dönemine kadar 3,5 trilyon dolara yükseldi. Almanya'da enflasyon 2005'te yüzde 1,9 oran nda art fl gösterirken art fl h z yüzde 1,6'ya düfltü. Mal ve hizmetlerdeki ithalat oran Almanya'da Merkel'in ilk seçildi i zamanda yüzde 6,1 iken Merkel'in seçimleri üçüncü kez kazand dönemde ise art fl h z en son yüzde 1,9'a düfltü. Mal ve hizmetlerdeki ihracat oran ise 2005 y l nda yüzde 7,6 iken bu art fl h z 2013'teki en son verilere göre yüzde 2,3'e geriledi. flsizlik oran ise Almanya'da 2005'te yüzde 11,2 oran ndayken, 2013 y l içerisinde en son derlenen verilere göre yüzde 5,6'ya indi. Almanya'da çal flan say s da 2005 y - l nda 38,8 milyon kifliyken, bu rakam 2013'ün flu anki döneminde 41.4 milyon kifliye yükseldi. Genel Hükümet Gelirlerinin GSYH'ye oran da 2005'te yüzde 43,5'ten yüzde 44,3'e yükselirken, Genel Hükümet Harcamalar 1 trilyon avrodan, 1,2 trilyon avroya yükseldi. Genel Hükümet Harcamalar - n n GSYH'ye oran 2005'te yüzde 46,9 iken, bu oran 2013'te yüzde 44,7'ye geriledi. Genel Hükümet Net Borcu ise 1,1 milyar avrodan, 1,5 milyar avroya yükseldi. Bu net borcun GSHY'ye oran 2005'te yüzde 53,4 iken 2013'te derlenen en son verilere göre yüzde 56,3'e ç kt. Cari fllemler Dengesi de 140,2 milyar dolardan 219,2 milyar dolara, Cari fllemler Dengesinin GSYH'ye oran yüzde 5'ten, yüzde 6,09'a yükseldi. Angela Merkel'in seçimleri kazanmas yla ilgili AA muhabirlerine de- erlendirmelerde bulunan uluslararas finans kuruluflu Capital Economics'in Avrupa Baflekonomisti Jennifer McKeown, seçimlerde Merkel'in tek bafl na iktidara gelebilmesi için yeterli oy alamad n ve bundan sonra Merkel'den ana politik de ifliklikler beklemedi ini kaydetti. Almanya'n n hem d flar da hem de içeride tasarruf politikalar na devam edece ini ifade eden McKeown, mali birlik konusunda da Merkel'in sadece yavafl ve küçük ad mlar ataca n bildirdi. Merkel'in asl nda beklenenden daha fazla oy ald n ancak bunun tek bafl na iktidar olabilmesi için yeterli olmad n dile getiren McKeown, Merkel'in partisi olan Hristiyan Demokrat Parti (CDU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) koalisyona gitmesinin Avro Bölgesi için iyi bir haber olabilece ini çünkü, SPD'nin daha az tasarruf içeren ve daha fazla büyümeye odakl bir büyüme politikas yürütmek istedi ini ve SPD'nin CDU kadar radikal bir yap ya sahip olmad n vurgulad. McKeown, SPD'nin bir koalisyon içerisinde politikalar n gerçeklefltirebilecek kadar güçlü bir konumda olmad n belirterek, Almanya'n n son ekonomik göstergelerin olumlu gelmesinden ve bu olumlu seyrin devam etmesinden dolay bölgeye destek vermede güçlü bir konuma sahip olmad n sözlerine ekledi. ABN AMRO Baflekonomisti Aline Schuiling de Merkel'in bundan önce baflbakanl k yapt dönemlerde Alman ekonomisinin kriz zaman nda ve resesyon geçirdi i zamanlarda güçlü oldu unu ve hala Almanya ekonomisinin Avro Bölgesi'nde iyi bir performans sa lad n belirtti. flsizli in Almanya'da tarihi derecelerde düflük seviyelerde oldu unu ifade eden Schuiling, bütçe aç n n son y llarda eridi ini ve bütçe dengesinde küçük miktarda bir fazlal k meydana geldi ini, Almanya'n n ileriki y llarda da Avro Bölgesi'nde iyi bir performans sergileyece ini dile getirdi. Merkel'in flu anda koalisyon için olas ortaklarla görüflmeye bafllamas gerekti ini vurgulayan Schuiling, büyük ihtimalle CDU'nun ve SPD'nin koalisyon orta olaca n çünkü CDU ve SPD baz noktalarda ortak görüfle sahip oldu unu kaydetti. Schuiling, Merkel'in seçimleri kazanmas n n iyi bir fley oldu unu çünkü bu durumun Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisinde politik istikrar n devam etti i anlam na geldi ini ve bunun da tüm Avrupa'n n ihtiyac olan bir fley oldu unu ifade etti. (AA) 7 Yerli patentte baflvuru ve tescil artt KOCAEL - Türkiye'de yerli patent baflvurular, bu y l n ilk 8 ay nda geçen y l n ayn dönemine göre yüzde yüzde 10,3, tescillenen patent say s ise yüzde 22,4 oran nda artt. Türk Patent Enstitüsü (TPE) verilerinden derlenen bilgiye göre, 2012 y l n ocak-a ustos döneminde 7 bin 296 olan yerli ve yabanc patent baflvuru say s, bu y l n ayn döneminde yüzde 7,4 artarak 7 bin 833'e ulaflt. En çok patent baflvurusu temmuz ay nda yap l rken, en az baflvuru ise a ustos ay nda gerçekleflti. Bu y l n ilk 8 ay nda yerli patent baflvuru say s, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 10,3 artarak 3 bin 24 olurken, yabanc patent baflvuru say s ise yüzde 5,6 artarak 4 bin 809'a ulaflt. Yap lan de erlendirmelerin ard ndan verilen patent belgesi say s da geçen y l n ocak-a ustos dönemine göre yüzde 10,6 oran nda artarak 5 bin 696'ya yükseldi. Söz konusu dönemde tescillenen yerli patent say s yüzde 22,4 artarak 748'e yükselirken, tescillenen yabanc patent say s da yüzde 9 artarak 4 bin 948 oldu. Bu dönemde en çok patent baflvurusu yapan il, bin 237 baflvuruyla stanbul olurken, bunu 378'le Ankara, 194'le Bursa, 178'le zmir, 150 ile Kocaeli izledi. Ocak-a ustos döneminde A r, Ardahan, Bingöl, Hakkari, I d r, Kilis, Mardin, Siirt, Sinop, fi rnak ve Osmaniye'den patent baflvurusu yap lmad. (AA)

8 8 YARIN Ekonomi 27 Eylül 2013 Türkiye de f nd k aç yaflanmayacak Karadeniz F nd k ve Mamulleri hracatç lar Birli i (KFM B) Yönetim Kurulu Baflkan Dursun O uz Gürsoy, 2013 ürünü f nd k rekoltesi ile eldeki stoklar n, Türkiye'nin bu sezon ihracat ve iç tüketim ihtiyac n rahatl kla karfl layaca n söyledi. ANKARA - Türkiye Ziraatçiler Derne i Genel Baflkan brahim Yetkin, Kurban Bayram 'nda et s k nt s yaflanmayaca n ve et fiyatlar nda art fl görülmeyece ini bildirdi. Yetkin, yapt yaz l aç klamada, yaklaflan Kurban Bayram 'n n et piyasas n hareketlendirdi ini belirterek, et s k nt s iddias yla et arz nda ve fiyatlar nda yapay dalgalanmalar yarat ld - n ifade etti. Söz konusu dalgalanma nedeniyle üreticinin ve tüketicinin zarara u rad - n vurgulayan Yetkin, "Bu y l n ilk çeyre inde, benzer nedenlerle koyun eti üretimi, bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 15 art fl gösterdi. Kurban Bayram 'n kapsayan 2012 y l son çeyre ine göre üretim yüzde 48,8 oran nda azald. Toplam k rm z et üretimi aç s ndan da benzer bir durum söz konusu y l ilk çeyre- inde toplam k rm z et üretimi bir önceki y l n ayn dönemine oranla yüzde 21,7 oran nda artarken, 2012 y l son çeyre ine göre yüzde 42,9 G RESUN - Gürsoy, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'nin geçen sezon 300 bin tonun üzerinde f nd k ihracat gerçeklefltirerek Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza att n an msatt. hracat miktar nda yakalanan baflar n n talya ve Gürcistan'da f nd k rekoltelerinin düflük gerçekleflmesi ile Türkiye'de f nd k fiyatlar n n makul seviyede olmas ndan kaynakland n ifade eden Gürsoy, "Türkiye geçen sezon 300 bin tonun üzerinde f nd k ihraç etti. Cumhuriyet tarihinde ilk defa yakalanan bir rakamd r ancak her sene ayn rakam olacak diye bir garanti yok. Çünkü geçti imiz sene Türkiye biraz da flansl yd. talya ve Gürcistan'da f nd k yoktu. Kaliteleri çok bozuktu. Tüm talep bu nedenle Türkiye'ye yönlendi. Fiyatlar da makuldü. O kadar çok yüksek f nd k fiyat yoktu. Dolay s yla Türkiye'ye talep patlamas oldu" dedi. Gürsoy, f nd k ihracat nda bu sezon düflüfl beklediklerini aktararak, "Bu sene talya ve Gürcistan'da mahsul iyi. Dolay - s yla bu durum ihracat m z olumsuz etkileyecektir. Türkiye'nin f nd k ihracat n n 260 bin ton seviyesinde gerçekleflmesini bekliyoruz" diye konufltu. Baz çevrelerin, Türkiye'nin f nd k rekoltesinin 500 bin tonun alt nda gerçekleflece i, buna ba l olarak f nd k s k nt s yaflanaca yönünde aç klamalar n n oldu unu kaydeden Gürsoy, bu iddian n do ru olmad n ve herhangi bir sorunun yaflanmayaca n aktard. "2013 ürünü f nd k rekoltesi ile eldeki stoklar, Türkiye'nin bu sezon ihracat ve iç tüketim ihtiyac n rahatl kla karfl layacak. Bu sezon f nd k ihracat n n 260 bin ton civar nda olmas n bekliyoruz. Bu da ihracat için 520 bin ton f nd k gerekti i anlam na geliyor. Bu sene en az bin ton da iç tüketimde gerekli. Bu hesaplardan yola ç karsak Türkiye'de ortalama olarak bin ton f nd k ihtiyac do acakt r. Türkiye olarak bu ihtiyac mevcut f nd k rekoltesi ve elimizdeki devreden stoklarla rahatl kla karfl layacak durumday z. Türkiye'de söylendi i gibi 500 bin tonun alt nda f nd k yok. Çok daha fazla f nd k var. Bu sene f nd k aç yaflanmayacak." Gürsoy, geçmifl y llarda yüksek rekolte olufltu unda Türkiye'de ciddi sorunlar n yafland n ancak art k 700 bin tonluk rekoltenin kolayl kla eritilebilir hale geldi ini vurgulayarak, flunlar kaydetti: "Art k Türkiye bin ton f nd satacak kabiliyete geldi bin tonluk f nd k rekoltesi Türkiye için korkulacak bir rakam olmaktan ç kt. Bunun ard ndaki en büyük sebep de serbest ticarettir. Çünkü Avrupal fluna inan yor, art k arz talebe müdahale edilmeyecek, serbest piyasada fiyat oluflacak. Bunu görenler f nd a yat r m yapmaya bafllad." (AA) Yetkin: Kurban Bayram nda et s k nt s ve fiyat art fl olmayacak oran nda azald. S r eti üretimi de ilk çeyrekte, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 20,7 oran nda artarken, geçen y l n son çeyre ine göre yüzde 43 oran nda azalma oldu" aç klamas nda bulundu. Yetkin, Et ve Süt Kurumu'nun piyasay düzenlemek için gerekli önlemleri almas gerekti ini belirterek, Kurban Bayram öncesinde belirlenen eflik kapsam nda stoklardan 'dondurulmufl dana karkas et' sat fl na bafllanmas n n bu anlamda önemli bir ad m oldu unu kaydetti. Türkiye'de Kurban Bayram 'nda her y l ortalama 3 milyon küçükbafl, 1 milyona yak n büyükbafl hayvan kesildi ini ifade eden Yetkin, ülkedeki kesime haz r büyük ve küçük bafl hayvan say s n n bu rakamlar aflt n belirtti. Yetkin, vatandafllara kurbanl k hayvan al mlar nda rahat olmalar ça r s nda bulunarak, "Kurban Bayram 'nda et s k nt s ve fiyat art fl olmayacak" ifadesini kulland. (AA)

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Cumhuriyet COfiKUSU HABER 18 DE 29 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr ODTÜ Yolu na asfalt serimine

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Muhtarlara HABER 18 DE MÜJDE Maafllar 875 liraya ç kacak TBMM, tatile girmeden önce sözleflmeli

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Şebeke sularımız TEMİZ içme suyu olarak tüketebileceklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dünyada gelir da l m ndaki uçurum derin Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP),

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yeralt n ilmek ilmek ifllediler 7 EYLÜL 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yiyeceklere AKILLI

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı