HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z"

Transkript

1 Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN Aral k 2013 Sal Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur. CHP belediyesi maalesef kirli bir zihniyettir" dedi. Taha K vanç Belge ngilizce oldu unda ne oluyor? Bugün 12 de sa Kayacan S ras Geldikçe Bugün 8 de Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler Bugün 9 da Prof. Dr. Nurullah Çetin Türkçe Bak fl Bugün 9 da Mehmet Nuri Parmaks z Süveyda ya Mektuplar Bugün 5 de Nurullah Ayd n Ara-S ra Bugün 4 de Mesude Kamal Yasatekin Ressamca Bugün 4 de Erdo an, Edirne, Uzunköprü ve Keflan daki konuflmalar nda, CHP belediyesi, susuzluktur. CHP belediyesi, maalesef kirli bir zihniyettir Haliç'i temizleyen biz, flimdi de Ergene'yi, Meriç'i temizleyece iz. Onun için diyoruz ki beraber yürüyelim dedi. CHP, son dönemdeki en önemli parti etkinliklerinden birine sahne oldu. Eski devlet bakanlar ndan Kemal Dervifl'in moderatörlü- ünde düzenlenen ve dünya çap nda isimlerin kat ld Uluslararas Ekonomi Çal fltay, önemli tespit ve de erlendirmelere sahne oldu. Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, Çal fltay öncesi yapt aç klamada, Türkiye ekonomisini ve sorunlar n görüfleceklerini bildirdi. K l çdaro lu, "Türkiye ekonomisini, sorunlar masaya yat raca z. Çözümleri tart flaca z. 41 kiflilik bir ekibiz. Say n (Kemal) Dervifl, yönetecek. Umuyorum güzel sonuçlar elde ederiz. Elde etti imiz sonuçlar sizinle paylaflaca- z" dedi. Toplant n n moderatörü Kemal Dervifl ise dünya ekonomisinin ve Türkiye'nin de iflim içinde oldu unu söyledi. SPOR Cim Bom un son flans 14. SAYFADA MHP VE BDP YE SUÇLAMALAR Baflbakan Erdo an, "Birisi diyor ki 'ben Kürtlerin partisiyim', birisi diyor ki 'ben Türklerin partisiyim', biz de diyoruz ki 'biz hepsinin partisiyiz'. Hepsine de AK Parti iktidar olarak hizmet veriyoruz. Birisi de ç - k yor diyor ki 'ben de kumsallar n partisiyim'. Biz oran n da partisiyiz" fleklinde konufltu. B RL K VE LA KL K KONUSU Erdo an, Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek yola ç kt klar n aktaran Erdo an, flunlar söyledi: Bizde bölgesel milliyetçilik yok. Bizde do u da ayn bat da ayn, kuzey de ayn güney de ayn. 780 bin kilometrekareyle Türkiye tek vatan. Her yer, 76 milyonun. Kardefllerim; Türküyle Kürtüyle, Laz yla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Roman yla, Arnavutuyla Boflnak yla hepinizi seviyoruz. Yarat lan Yaradan'dan ötürü seviyoruz. Öyle sevece iz. Hepinize eflit mesafedeyiz. Etnik milliyetçilik yapmayaca z, dinsel milliyetçilik de yapmayaca z. Hangi dinden olursa olsun hepsine eflit mesafedeyiz. Laikli inin gere i bu de il mi? UNESCO Azizo lu elçilik aday 13. SAYFADA ASTOP Ödül, belge, alk fl 13. SAYFADA 11 günlük bütçe maratonu TBMM Genel Kurulu, bugünden itibaren kesintisiz 11 gün süreyle 2014 Y l Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasar s ile 2012 Y l Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasar s 'n görüflecek. Genel Kurul, bugün ve 20 Aral k'taki son gün saat 14.00'te, hafta sonu da dahil di er günler saat 11.00'de toplanacak ve günlük çal flmalar n n bitimine kadar çal flacak. Hükümetin bütçe sunumuyla bafllayacak ilk günde, bütçenin tümü üzerinde görüflmeler tamamlanacak. Hükümet ad na Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ile muhalefet partilerinin liderlerinin gruplar ad na konuflma yapmas n n bekledi in bütçe görüflmelerinin ilk gününde, Genel Kurul'u TBMM Baflkan Cemil Çiçek yönetecek. CHP nin stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan adayl için Genel Baflkan Yard mc lar ndan Gürsel Tekin ile yar flan fiiflli Belediye Baflkan Mustafa Sar gül, Perflembe günü saat 13.00'te, CHP'nin stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan aday olaca m. stanbul'un yüzde 10'unu de il, yüzde 20'sini de il, yüzde 100'ünü kucaklayaca m dedi. Geldi i yeri hiç unutmad n, ahde vefaya çok önem verdi ini belirten Sar gül, 1987'de Zeytinburnu'da ön seçimi kazanarak milletvekili oldu- unu, Zeytinburnu'na inand n ifade etti. Sar gül, ''Çare Sar gül'' sloganlar at lmas üzerine, ''Çare ben de ilim, önce Allah, sonra CHP'dir'' dedi. MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli, "MHP 3. Etap Aday Tan t m Toplant s "nda yapt konuflmada, bundan önce 252 aday Ankara'da, ard ndan da 220 aday Kayseri'de muazzam bir coflku ve kat l mla ilan ettiklerini hat rlatt ve partisinin stanbul Büyükflehir Belediyesi baflkan aday n n ifl adam Rasim Acar oldu unu aç klad. AK Parti yi, kangren olmadan kesip at lmas gereken bir yaraya benzeten Bahçeli, MHP'nin her flart ve ortamda AK Parti ve di erleriyle "kaç n lmaz hesaplaflmaya" haz r oldu unu söyledi. "Bu seçimlerde iktidara vade biçilmeli, geldi i gibi gidece inin iflareti verilmelidir" diyen Bahçeli, "Vatan n hayr, milletimizin bekas, devletimizin selameti için, Adalet ve Kalk nma Partisi inifle geçmeli, sand a çak lmayla son bulacak mukadder günlere flimdiden al flmal ve haz rl k yapmal d r" dedi. www. gazetesi.com yi Gazetemiz gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz ta Türkiye, geç de olsa k fl mevsimini yaflamaya bafllad. Geçen hafta sonu stanbul ve Ankara baflta olmak üzere ülkenin bat ve orta kesimlerini etkisi alt na alan kar ya fl, hafta bafl yla birlikte Do u, Güneydo u ve Karadeniz bölgelerinde de hayat felç etti. Baz illerde okullar tatil edilirken baz yerler de kar geçit vermedi, ulafl m aksad. Birçok köy ve mezra ile ulafl m ve haberleflme kesilirken, hastalar sa l k merkezlerine zor koflullarda ulaflt r labildi. Yetkililer, vatandafllar n oluflmas muhtemel risklere karfl tedbirli olmas isterken, baflta lastikler olmak üzere otomobillerin k fll k bak mlar n n yap lmas n istedi. CHP, "Uluslararas Ekonomi Çal fltay " düzenledi Dervifl sahne ald! Askerler serbest Ehliyet s nav için geldikleri Diyarbak r dan dönerken terör örgütü PKK taraf ndan Lice de kaç r lan Bingöl 49 uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanl - nda görevli Astsubay Melik Dikyol, Astsubay Hakan Özer ve Uzman Erbafl U ur Sert ile Erzurum da görevli Uzman Erbafl Ali Akdemir serbest b rak ld. Geliflmeler üzerine güvenlik güçlerinin bir y l aradan sonra bölgeye operasyon düzenlemesi dikkat çekti. Sar gül, fiilen aday aday PERfiEMBE aday m dedi! Bahçeli: AKP yara, kesip atmal https://www.facebook.com/belde.gazetesii 9 Aral k 2013 Resmi Gazete Kalk nma Bakanl na, Ekonomi Bakan Mehmet Zafer ÇA LAYAN n Vekâlet Etmesine Dair Tezkere Milli Savunma Bakanl na, Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati YAZICI n n Vekâlet Etmesine Dair Tezkere Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi

2 2 10 Aral k 2013 Sal Meltem EK Z Ferhat Göçer engelliler için çald söyledi STANBUL - Sanatç Ferhat Göçer, Küçükçekmece'de engelliler için konser verdi. Küçükçekmece Arenamega gösteri merkezinde düzenlenen programda, eserlerini hayranlar için seslendiren Ferhat Göçer'e teflekkür ederek çiçek veren Küçükçekmece Belediye Baflkan Aziz Yeniay, "Muhteflem bir konser yafl yoruz. Bu gece e lencenin ve mutlulu un önünde bir engel olmayacak. Sadece bir gün de il, her gün engellilerin önündeki engelleri kald rmak, bizim boynumuzun borcudur" diye konufltu. Sanatç Göçer de konsere gelen sevenlerine teflekkür ederek, "Bizlere insan oldu umuzu hat rlatan bu özel geceye kat lanlara ve bu gecede eme i geçen herkese çok teflekkür ediyorum" dedi. Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü taraf ndan haz rlanan "Engelliler Masas Tan t m Filmi"nin de gösterildi i konserde, Ferhat Göçer gitar performans yla da büyük be eni toplad. (AA) S NEMA: DEPREM S NEMA: KORKUSUZ Tür Gerilim, Korku Yönetmen : Mikael Salomon Orjinal ismi EARTH- QUAKE IN NEW YORK Yap m : Almanya Oyuncular : Jennifer Garner, Tom Skerritt, Erika Eleniak, Charles S. Dutton, Mitch Ryan New York ta meydana gelen korkunç deprem, gökdelenleri y km fl, Özgürlük Heykeli düflmüfl, beton binalar un ufak olmufl ve dört ailenin hayat n ebediyen de ifltirmifltir. Pek çok farkl insan, farkl yerlerde, y k nt lar aras nda kalm flt r. Tür: AKS YON/ MACERA Yönetmen : RONNY YU Orijinal smi : FEARLESS Yap m :2006 Oyuncular: JET LI, BETTY SUN, SHIDO NA- KAMURA, BRAN- DON RHEA Korkusuz, efsanevi dövüfl sanat ustas Huo Yuanja'n n gerçek hayat ndan esinlenerek yap lm flt r. Büyük bir dövüfl ustas oldu u halde herkesin önünde yenilen babas ndan utanan Huo, kendisini yetifltirmeye ve çok iyi bir dövüflçü olmaya karar verir. Bu büyük yetene i yüzünden, çok sevdi i ailesi intikam amaçl bir sald r sonucu öldürülünce, Huo kenti terkeder. Tüm umudunu kaybetti i anda karfl s na ç kan Büyükanne Sun ve torunu onu hayata tekrar ba larlar. Sizin için seçtiklerimiz Eski sevgiliye flok suçlama DIfi HABERLER- ABD'li flark c Joe Jonas skandallarla ad ndan s kça söz ettiren Miley hakk nda konufltu. ABD'li flark c Joe Jonas, esrar içmeye skandallar ile gündemden düflmeyen Miley Cyrus yüzünden bafllad n söyledi. Disney`in popüler müzik gruplar ndan Jonas Brothers k sa bir süre önce ayr ld klar n aç klad. Bebeksi yüzleri ile tan nan müzisyen kardefllerden Joe Jonas ise grup da ld ktan sonra de ifltirdi i imaj ile hayranlar n n karfl s na ç kt. 24 yafl ndaki Jonas Vulture dergisine verdi i röportajda kendisini marihuana ile tan flt ran Miley Cryus`tan bekaretini kaybetmesine özel hayat yla ilgili bir çok konuda samimi aç klamalarda bulundu. Jonas ilk kez marhiuanayi eski Disney y ld zlar ndan flark c Miley Cyrus ile denedi ini söyledi. ngiliz bas n ndan Daily Mail`in haberine göre Jonas' n eski sevgilisi flark c Demi Lovato ve Cyrus marihuanay mutlaka denemesi gerekti ini söyledi. Dergiye verdi i röportajda bekaretini 20 yafl na kadar korudu unu ve do ru insan bekledi i için çok mutlu oldu unu belirten Jonas 20 yafl nda Alacakaranl k serisinin oyuncular ndan Ashley Green ile ç kmaya bafllam flt.

3 Ankara Evi aç l fl için gün say yor HABER MERKEZ - Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, belediyenin Ankara kültürünü yaflatmak için hayata geçirdi i, içerisinde bar nd rd unsurlar kadar eflsiz manzaras yla da büyüleyen Ankara Evi nin inflaat n gezerek devam eden çal flmalar yerinde inceledi. 4 bin 300 m2 alan üzerine kurulan Ankara Evi nde devam eden çal flmalar hakk nda yetkililerden bilgiler alan Yaflar, inflaatlar tek tek gezmeyi de ihmal etmedi. Yaflar, incelemeleri s ras nda Ankara n n bilim, kültür, sanat ve sergi evi olarak hizmet verecek olan ve yap m büyük ölçüde tamamlanan Ankara Evi ni 27 Aral k ta hizmete sunmay planlad klar n n müjdesini de verdi. Çal flmalar n h zland r lmas talimat veren Yaflar, Vatandafllar n güzel vakit geçirmeleri için her türlü ayr nt n n düflünüldü ü bu 3 10 Aral k 2013 Sal mekan, tamamland nda Ankaral lar n u rak yeri olacak. Ankara d fl ndan buray ziyaret edecekler ise flehrimizi daha yak ndan tan ma f rsat bulacaklar. Bu mekan en k sa zamanda halk m z n hizmetine açmak için çal flmalara aral ks z devam ediyoruz dedi. TAKV M Hicri y l: 1435 ( 7 Safer ) ANKARA STANBUL msak Günefl Ö le kindi Akflam Yats Gözde K fi N Naz m Hikmet te müzik ziyafeti HABER MERKEZ - Naz m Hikmet Kültür Merkezi, muhteflem bir gösteriye ev sahipli i yapt. Yenimahalle Belediyesi ve Kültür Bakanl Güzel Sanatlar Genel Müdürlü ü nün ifl birli inde Cumhuriyetin 90. Y l Konseri düzenlendi. Programda hem kulaklar n pas silindi hem de görsel flölen yafland. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar n ev sahipli inde gerçekleflen konsere CHP Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan, Kültür Bakanl yetkilileri, Yenimahalle Belediyesi birim müdürleri ve çok say da vatandafl kat ld. Cumhuriyetin 90. Y l Konseri, stanbul Tarihi Türk Müzi i Toplulu u Mehter Grubu nun gösterisiyle bafllad. Sahne performanslar yla milli duygular harekete geçiren Mehter Grubu, Mehterbafl Kürflat Tuncay yönetiminde unutulmaz bir gösteri sundu. Daha sonra Ankara Devlet Türk Halk Müzi i Korosu sahne alarak kulaklar n pas n sildi. Koro birbirinden güzel türküleri Cumhuriyetin 90. Y l için seslendirirken solistler Cengizhan Akar, Senem Gül, Nilgün K z lc ve S tk Ak n ise solo performanslar yla Ankaral lardan tam not ald. Konser kapsam nda Ankara Devlet Klasik Türk Müzi i Korosu da sahne ald. Koro, geçmifl dönem eserlerinin yan s ra, yak n tarihimiz ve günümüz bestekârlar n n eserlerini de seslendirdi. Solistler Turgut Karadeniz ve Zerrin Nayc ise seslendirdikleri eserlerle gönüllere hitap etti. Ard ndan 25 y ldan beri Türk kültür ve sanat n baflar ile temsil eden Devlet Halk Danslar Toplulu u, ülkemizin de iflik yörelerine ait Türk halk danslar ndan seçkin örnekler sunarak görsel bir flölene imza att. Geleneksel Türk kültür ve sanat n n do ru bir flekilde tan t lmas n gaye edinen topluluk, salonu dolduran binlerce vatandafltan büyük alk fl ald. Konserde k sa bir konuflma yapan Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal in izinden giderek sanata ve sanatç ya büyük önem verdiklerini anlatt. Türkiye nin yönünü muas r medeniyetler seviyesine döndü ünü kaydeden Yaflar, Bugün slam ülkelerinin önder ülkesi olarak Türkiye gösteriliyorsa bu, Mustafa Kemal in gösterdi i hedeftendir. Bunun için cumhuriyetimize sahip ç kmal y z. Fikir ayr l klar m z olabilir, demokrasinin güzel taraf da budur. Ancak bu ülkede yaflayanlar n dili, dini, rk, mezhebi ne olursa olsun Türk milletinin tutkal Atatürk ün kurdu u demokratik, laik cumhuriyetin de erleridir dedi. Kültür Bakanl sanatç lar ellerindeki Türk bayraklar ile kapan fl, Hoflgelifller ola Mustafa Kemal Pafla eseri ile yapt. Salonda büyük bir coflku yaflatan sanatç lara vatandafllar da hep bir a zdan efllik etti. Yollara Büyükflehir MZASI HABER MERKEZ - Ankara Büyükflehir Belediyesi, yollara Gülen Ankara Kedisi Logo lu Büükflehir imzas at yor. Baflkent Ankara n n dört bir taraf nda yeni yol aç m, geniflletme ve asfaltlama çal flmalar n sürdüren Büyükflehir Belediyesi, boydan boya çizgi çal flmas yapt, levhalar ve bilgilendirme yaz lar yla süsledi i, sinyalizelerle güvenli k ld yollar, üzerlerine çizdi i ünlü Ankara Kedisi logosuyla hareketlendiriyor. Modern ve estetik görünümü, sürüfl güvenli i ve en üst kalitedeki asfalt yla göz dolduran Baflkent yollar nda, her geçen gün büyük be eni kazanan yeniliklere imza atan Büyükflehir Belediyesi, yine öncü bir çal flma gerçeklefltiriyor. Ankara n n merkezi baflta olmak üzere, metropol ilçe ve mahallelerindeki yaya geçitleri, kavflak yaklafl mlar ve benzeri araç yavafllama noktalar nda yol üzerlerine Büyükflehir Ankara yaz s yazan Büyükflehir Belediyesi, araçlar sar ve mavi gözleriyle ünü dünyaya yay lm fl Ankara kedisiyle karfl l yor. Baflkentliler ve flehir d fl ndan gelen ziyaretçi sürücüler taraf ndan da büyük be eni kazanan çal flmay Baflkent in dört bir taraf ndaki benzer bölgelerde de sürdürecek olan Büyükflehir Belediyesi, flu ana kadar yaklafl k 5 bin ayr noktaya imzas n att. Büyükflehir Belediyesi nin sorumluluk alan nda bulunan yollarda yap lan çal flmaya iliflkin bilgi veren Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Bilindi i gibi 12 metreden genifl cadde ve sokaklar yasa gere i Büyükflehir Belediyesi ne aittir. Biz de sorumlulu umuzdaki bu cadde ve sokaklara özellikle en kaliteli flekilde asfalt m z ve di er hizmetlerimizi götürüyoruz dedi. Ancak baz vatandafllar n geniflli i 12 metrenin alt ndaki cadde ve sokaklar n da Büyükflehir Belediyesi sorumlulu unda oldu unu düflündü ünü ve bu yerlere yap lmayan hizmetten de Büyükflehir Belediyesi ni sorumlu tuttu unu anlatan Baflkan Gökçek, flunlar söyledi: Ayr ca, bizim asfalt çal flmas yapt m z kendi sorumluluk alan m z n bitifli ine muhalif belediye baflkanlar, hizmeti kendilerinin yapt gibi bir izlenim veren duyurular asarak vatandafl yan lt yorlard. Bundan dolay biz hizmetin Büyükflehir Belediyesi nce yap ld n belgelemek için özellikle asfalt döktü ümüz yollarda Ankara Büyükflehir logosu ile vatandafl bilgilendiriyoruz. Bu yapt m z son uygulamadan özellikle muhalif belediye baflkanlar çok rahats z oldular. Ama vatandafl art k kimin hizmet etti ini aç k seçik görüyor.

4 4 10 Vaflak iskeleti e itimde kullan lacak BURDUR - Burdur'da silahla vurularak telef edilmifl halde bulunan vafla n kemikleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesinde yap lan çal flmayla iskelet haline getirildi. MAKÜ Rektör Yard mc s ve Veteriner Fakültesi Dekan Prof. Dr. Mümtaz Nazl, gazetecilere yapt aç klamada, 9 Kas m'da Gölhisar Orman flletme Müdürlü ü Dirmil flletme fiefli ine ba l orman muhafaza memurlar taraf ndan bulunan vafla n,12 Kas m'da Veteriner Fakültesine getirildi ini söyledi. Vafla n kendilerine gelene kadar uzun bir süre geçti ini, hayvan n iç organlar n n kötü bir halde oldu unu anlatan Nazl, "Biz de kemiklerini anatomi ö renciler için kullanmaya karar verdik. Anatomi hocalar m z vafla n kemiklerini birlefltirerek iskeletini ortaya ç kard. Kemirgengillerden olan vafla n iskeleti, veteriner fakültemize gelen ö rencilerin dersleri için uygulama salonuna konuldu" dedi. Nazl, yap lan incelemede vafla n tüfekle vurularak telef edildi inin de kesinleflti ini bildirdi. Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dal Baflkan Prof. Dr. Özcan Özgel ise vafla n kemiklerinin kontrollü olarak kaynat larak etinden ayr ld n söyledi. Kemiklerin bir k sm n n da özel s v içerisinde bekletilerek etten ayr ld n anlatan Özgel, flöyle konufltu: "Kemiklerin içerisindeki boflluklardan tel geçirildi. Ön ve arka bacak kemikleri silikon yard m yla birlefltirildi. Hayvan küçük oldu u için s k nt yaflamad k. Kemikleri eksiksiz flekilde tamamlad k ve iskeleti oluflturduk. skeleti yaklafl k 1 haftal k çal flman n ard ndan tamamlad k. Ö renci arkadafllar m z n farkl türlerin kemiklerini görmelerini sa lamak için uygulama salonumuza koyduk."(aa) Aral k 2013 Sal YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN Ressamca Bizden çimizden Bize Dair Mesude Kamal Yasatekin Umut Evi, umutlar oldu BURSA - Umut Evi sayesinde hayatlar de iflen engellilerin, bu uygulamayla sosyal hayata daha rahat uyum sa lamalar hedefleniyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl n n engellileri topluma kazand rmak amac yla hayata geçirdi i "Umut Evleri Projesi" kapsam nda haziran ay nda Bakan fiahin taraf ndan aç l fl yap lan ev, 42 dairenin bulundu u bir sitede yer al yor. Yafllar 12 ile 18 aras nda de iflen 6 engelli k z n kald Umut Evi'nde, bir de bak c anne bulunuyor. negöl Kaymakam Ali Akça, 3 Aral k Dünya Engelliler Günü dolay s yla Umut Evi'ni ziyaret etti. Engelliler, ziyarette Akça'ya, kendi yapt klar kahve ve yaprak ISSN BELDE TÜRK YE N N GAZETES 10 Aral k 2013 Sal Say : Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Ad na Alaeddin KAYA Genel Yay n Müdürü Emin ERENER Genel Yay n Yönetmeni Cüneyt KAYA Yaz flleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSA AN GÜNLÜK S YAS GAZETE Genel Yay n Koordinatörü Zübeyir KAYA Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Murat BÜLBÜL Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Hakk Murat SÖBÜTAY Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Duygu UÇAR, D fl Haberler: Yücel Tanol nternet Editörü: Yi it Y T dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir sarmas ndan ikram etti. Evde kalan çocuklar n sosyal hayata biraz daha fazla entegre olma imkan na sahip oldu unu belirten Akça, flunlar söyledi: "Bir evlad m z çal fl yor, di erleri okula gidiyor. Kendileri de çok güzel çocuklar. Komflular yla bir tak m paylafl mlar içinde bulunuyorlar. Sosyal hayat n gereklilikleri neyse bu çocuklar m z en üst seviyede yafl yorlar. Son zamanlarda, özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl bünyesinde yap lan çal flmalar var. Bu evlatlar m za yönelik çok güzel hizmetler yap ld." Umut Evi'nin, engelli ö rencilere umut oldu unu ifade eden Akça, "Umut olmaya da devam ediyor. Kurumsal kimli in d fl nda sosyal hayat n içinde bu çocuklar bir nevi bar nd rmak ve hayata entegre etmek için yap lm fl bir projedir. Bu proje komflular taraf ndan da sahiplenirse bu çocuklar biraz daha h zl bir flekilde rehabilite etme imkan da sa lanm fl olur" dedi. ÇANAKKALE - Lapseki ilçesine ba l Suluca köyünde, yafllar 65 ila 76 aras nda de iflen 25 kifli, camide haftan n 6 gününde akflamlar kursa kat larak Kur'an- Kerim okumay ö reniyor. Köy camisinin imam hatibi Abdulmuttalip Yaramaz, AA muhabirine yapt aç klamada, genelde yafll lar n kat ld kurs kapsam nda her akflam yats namaz ndan sonra yaklafl k 1,5 saat ders verdi ini söyledi. Köyün yafll cemaatinin, Kur'an- Kerim okumay ö renmek için yapt teklife çok sevindi ini anlatan Yaramaz, "Hemen çal flmalara bafllad k. Haftan n 6 akflam yats namaz ndan sonra ders yap yoruz. Yafllar 65 ila 76 aras nda de iflen köylülerimizin Kur'an okumay ö renmek için gösterdi i azmi görünce gözlerim yaflar yor. Hepsi sanki ilkokula yeni bafllayan çocuklar gibi heyecanl. Her geçen gün kursiyer say m z art yor" dedi. Kursiyerlerden Halil fiahin (76) de çok istemesine ra men sa l k sorunlar yüzünden ara vermek zorunda kald Kur'an- Kerim e itimine bu y l camide devam etti ini anlatt. Camideki kursa kat lmaktan mutluluk duydu unu dile getiren fiahin, "Çok mutluyum. Uzun y llard r ö renmek istiyordum. Ailemde Kur'an- Kerim okumay bilen kimse yok. Çok flükür ben ö renmeye bafllad m" ifadesini kulland. Akça, evde kalma yafl limitinin olarak belirlendi ini dile getirerek, "Evlatlar m z n gidebilece i yer yoksa istedikleri kadar bak m evlerinde, sevgi evlerinde kalmaya devam ederler. Onda bir süreç s k nt m z yok" ifadesini kulland. Evde kalan 18 yafl ndaki Kübra ise günlerinin çok güzel geçti ini vurgulayarak, "Geziyoruz. Bazen birlikte yemek yap yoruz, kitap okuyoruz, televizyon izliyoruz. Hafta sonunda bize bakan bak c annelerimizle d flar ç kabiliyor ve gezebiliyoruz. Komflular m zla aram z çok iyi. Yan komflumuz devaml bizimle ilgileniyor, onu çok seviyoruz" diye konufltu. Sitede kalanlardan Fikret fien, çocuklardan çok memnun olduklar n belirterek, ellerinden geldi ince onlara faydal olmaya çal flt klar n söyledi. Çocuklar n siteye uyum sa lad n dile getiren fien, "Hiç kimseye zararlar yok. Gayet memnunuz. Biz de onlar memnun etmeye çal fl yoruz" dedi. (AA) negöl ilçesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma fiahin'in hizmete açt Umut Evi'nde, yafl aras 6 engelli k z kal yor. Kursa babas Halil Önen (70) ile kat lan ise fiükrü Önen ise ilkokul e itimi sonras yaz aylar nda aç lan kurslara kat larak ö renmesine ra men sonradan unuttu u Kur'an- Kerim okumaya, babas yla kursa gelip yeniden bafllad n bildirdi. Köy Muhtar Faruk Ahmet Ergin, ö renmenin SEN NSANI SEV "Her fiey Hakikaten Güzeldir. Ya Bizzat Güzeldir Veya Netice tibari le Güzeldir." Dünya üzerinde, imtihan meydan nda, noksanl klar içinde, bütün, tam, noksans z olmay arzulayanlar hüsrana u rad lar. Hiç bir zaman, tam, temiz, do ru dürüst, mü'min olamad lar. Do rusu, dört dörtlük olmakta, bir yavanl k,eksiklik, nefl'esizlik söz konusuydu. Çünkü güzeli güzel k lan çirkinin varl yd. Sevab, güzel ameli olgunlaflt ran, kötünün kötülüklerin var olmas yd. Bu z etti imiz fleytand bize cennetin yollar n aratan gösteren, yönlendiren. Takdir-i ilahi, hakk m zda takdir olunan, sapt m z yanl fl sapaklar iyi güzel ve do ru yolu gösterecek olan. zin verildi i müddetçe, kader dairesinde yol al yoruz. Sapaklar bize ait. Söylesenize kendisini mükemmel kusursuz görenler "Hiç hata yapmad n z m?" Kabuslar görmediniz, eyvah yapmasayd m demediniz mi? Baksana flerler içinde, gizli hay rlar... Öyle durumlarla karfl lafl yoruz ki hayatta, bir an flaflk nl n yaflad m z, telafisi, tamiri mümkün olmayan, cereyan etmifl olaylar n karfl s nda dehflete kap l yor, beynimiz adeta donmufl gibi hissiz, öylece kal yoruz. Kalb, olaylar n manevi yönüne ak yor. Nefsin bakt heva ve hevesten, kaçmaya, kurtulmaya çal fl yoruz. Düfltü ümüz, hissetti imiz korkudan, flefkatli ellere firar ediyoruz sonunda. flte o zaman acizli imizi anl yoruz. fiükrün, Rabb'e kavuflman n basama na eriflmiflizdir art k. Kötü mü hata yapmak? Yapmasayd k bulamazd k. Her fley güzel inan bana bakmay bilirsen. Çirkinlikler güzelliklerin alt n çizen unsur. Mevsim mevsim geçer ömrümüz. Her yaflta emaneti yerine b raka b raka gidiyoruz. Çocuktuk yak flan yapt k. Gençtik h zl geçtik. Orta yafl derken âha ihtiyarlad k. Ne do ru söz "Ömür bir nefes derinden." Netice itibariyle, her fleyi, en baflta birbirimizi anlay p, dinleyip, sevmeliyiz. "Sevgiyi sevip düflmanl a düflman olmak, inançla coflan bir kalbin en mümeyyiz vasf d r. Herkesten nefret ise ya gönlünü fleytana kapt rm fll k veya bir cinnet eseridir. Sen insan sev, insanl a hayran ol." (al nt ) nanc incir çekirde ini doldurmayacak kadar zay f olanlard k, yine de kötü bir fley yapmad k yapabiliyorken. Sevgiyle günleri çuvala doldururken, en büyük iyilikti kendimize yapt m z... kinci baharlar nda "ilkokul çocu u" heyecan yla Kur'an ö reniyorlar yafl olmad n, köyde yaflayan büyüklerinin gösterdi ine iflaret ederek, "Kursu açan baflta lçe Müftülü ü olmak üzere köy imam na çok teflekkür ediyorum. Uzun k fl gecelerinde ne kadar güzel; böyle bir etkinlik düzenlemek. Kursa ilginin de yüksek olmas bizi sevindiriyor" diye konufltu.(aa)

5 HABER 10 Aral k 2013 Sal 5 Ar-Ge'de aslan pay petrol ve do al gaza ANKARA - Türkiye'de sosyoekonomik amaçl kamu kesimi Ar-Ge harcamalar nda "yeryüzünün keflfi ve kullan m " yüzde 22,3'lük payla ilk s rada yer ald. Petrol ve do al gaz araflt rmalar, meteorolojik araflt rmalar, deniz yataklar, okyanuslar, atmosferin keflfi ve kullan m n da kapsayan bu alanda yap lan cari harcamalar 239,2 milyon, yat r m harcamalar ise 43,6 milyon lira olarak gerçekleflti. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) taraf ndan yay mlanan 2012 Y l Araflt rma-gelifltirme Faaliyetleri Araflt rmas 'na göre, Türkiye'de Ar- Ge'ye yap lan harcama 13 milyar liray aflarak, harcamalar n Gayri Safi Yurtiçi Has la (GSYH) içindeki pay ise yüzde 0,86'dan yüzde 0,92'ye yükseldi. Geçen y l Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamalar nda yüzde 45,1 ile en büyük paya sahip olan ticari kesimi, yüzde 43,9'luk payla yüksekö retim kesimi ve yüzde 11'lik payla kamu kesimi izledi. Ticari kesim taraf ndan yap lan Ar- Ge harcamalar içinde ise yüzde 53 oran yla aslan pay imalat sektörünün oldu. Motorlu tafl t ve di er ulafl m araçlar n n imalat, elektrikli teçhizat, makine ve ekipman, petrol ve kimyasal ürün ile bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin imalat bu alanda en fazla harcama yap lan alanlar olarak dikkati çekti. Bilgi ve iletiflim sektörü, yüzde 25 oran yla Ar-Ge faaliyetlerine en fazla kaynak ay ran di er ticari sektör olurken, bu grupta en fazla harcama programlama ve dan flmanl k alan nda yap ld. Toplam Ar-Ge harcamalar içinde yüzde 11 oran yla en düflük paya sahip olan kamu kesimine bak ld nda ise sosyo-ekonomik amaçl harcamalarda "yeryüzünün keflfi ve kullan m " ilk s rada yer ald. Petrol ve do al gaz araflt rmalar, meteorolojik araflt rmalar, deniz yataklar, okyanuslar, atmosferin keflfi ve kullan m n da kapsayan bu alanda yap lan cari harcamalar 239,2 milyon, yat r m harcamalar ise 43,6 milyon lira olarak gerçekleflti. Sosyo-ekonomik amaçl kamu kesimi Ar-Ge harcamalar nda, tar m 268,7 milyon lirayla ikinci s rada gelirken, tar m savunma (252,7 milyon lira) ile endüstriyel üretim ve teknoloji (235,6 milyon lira) takip etti. Bu alanda en düflük harcama ulafl m, telekomünikasyon ve di er altyap lar sektöründe görüldü. Kültür, e lence, din ve kitle iletiflim sektöründe Ar-Ge için 3,6 milyon liral k cari harcama yap l rken, bu alanda yat r m harcamas yap lmamas dikkati çekti. Kamu kesimi Ar-Ge harcamalar ndan uzay n keflfi ve kullan m için ayr lan pay ise 36,6 milyon lira olarak belirlendi. Pilotaj e itimi testlerine yeni düzenlemeler geldi ANKARA - Pilotaj e itimi için baflvuran adaylara yönelik testler, e itime bafllamadan önce yap lacak. Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl Sivil Havac l k Genel Müdürlü ünden (SHGM) yap lan yaz l aç klamaya göre, pilotaj e itimi alacak adaylar n e itime bafllamadan önce tabi tutulaca teste iliflkin usul ve esaslar n yer ald Ö renci Pilot Seçiminde Kullan lacak Test Talimat, Sivil Havac l k Genel Müdürü Bilal Ekfli imzas yla uçufl okullar na gönderildi. Buna göre, pilotaj e itimine bafllayan adaylar n e itimlerini tamamlad ktan sonra ifle al m süreçlerinde pilotluk yeteneklerinin ölçüldü ü ancak testlerden geçemeyen adaylar nedeniyle zaman ve maddi kay plar n yafland na yönelik flikayet gelmesi üzerine testlerin ö renci kabulünden önce yap lmas na karar verildi. SHGM'nin yetkilendirdi i uçufl e itim organizasyonlar na pilotluk için baflvuran adaylar n e itime bafllamadan önce teste tabi tutulmas ve sadece baflar l olan adaylar n pilotluk e itimine kabul edilmesi istendi. Talimat kapsam nda uçufl okullar, ngilizce bilgisinin yan s ra matematik, fizik, zeka, görsel ve iflitsel haf za, alg lama ve yo unlaflma, kiflilik testi, uzay oryantasyonu, psikomotor, stres alt nda karar verme, fiziksel uyum konular n kapsayacak flekilde bir test yapt ktan sonra pilotluk e itimi alacak ö rencileri belirleyecek. Uçufl okullar ö renci seçiminde uygulayacaklar test sistemlerini, test sistemi sonuçlar n n ö renci seçiminde nas l kullan laca n ve özelliklerini aç klayan bir baflvuru dosyas n SHGM'ye sunacak ve onayland ktan sonra pilot seçim usulünü bu yönteme göre gerçeklefltirecek. Talimat kurallar, uçufl okullar n n yan s ra yüksekö retim kurumlar nda akademik e itim d fl nda pilotaj e itimi alacak ö renci pilotlar için de 1 Mart 2014'ten itibaren geçerli olacak. (AA) Senin tenine hiç rüzgâr de di mi Süveydâ? Sen hangi k ta-i muhayyilede, sen hangi ülkede nefes al yor ve hüküm sürmektesin? Y llar önce seni görür görmez gönlüme aflk fidan n dikmifltin ya hani; gel gör Sultan m, dikti in fidan öyle büyük bir a aca döndü ki, aflk tarlas na öyle bir kök sald ki; seni görmesem de, sesini duymasam da ça lar boyu söylenecek olan aflk m n dallar k r lmadan büyüyor ve her geçen gün daha da gürlefliyor. Senden esen rüzgârlar beni ayakta tutuyor ve besliyor Sevgili; çünkü sen zann mca gündo usundan günbat s na esen; hem Y ld z dan hem K ble den gelensin. Seni baz lar Poyraz veya Karayel; baz lar Lodos veya Akyel zannediyor; fakat gerçekte sen, istisnas z her yönden kalbime esen bir meltemsin. Sevgili, aflk n n atefli her nefes al fl mda hararetimi öyle bir yükseltiyor ki akl m, benli im ve ruhum ancak senden esecek rüzgârlarla serinleyebilir. Her günümde sen vars n, her ân mda yine sen Sana âfl k oldu umdan beri saatleri, günleri ve isimleri unuttum Sevgili. Gönlümü ayd nlatan günefl olarak her daim sana bak yor ve vakitleri sana göre sabah, ö len, ikindi, akflam ve yats olarak isimlendiriyorum. Gün olarak da Süveydâ dedi im gün, sensizlikte sana Cuma Güzeli diye seslendi im kutsall na ve maneviyat na inand m Cuma günüdür. Sultan m, sen gönlümün oldu u kadar günlerinde sultan s n; sen günlerin en ulvisi, en güzeli olan benim Cuma Güzelimsin. Senden önceki günleri Süveydâ Öncesi, senden sonrakileri Süveydâ Sonras olarak adland rd m. Ömür denen ve bir sonu bulunan fani zaman hep sana do ru yol almakta Sultan m. Sen var lacak olan son nokta ve de son duraks n. Seni tan mayanlar ve aflk nla hemhâl olup kendinden geçemeyenler yanl fl yolda ve hayatlar nefisleri yolunda fuzuli olarak harcan p gitmektedir. Nerde okudu umu hat rlam yorum ama bu gerçe i ve hayat denen yolculu u ne güzel anlatm fl flu cümleleri yazan: Eyvah! Aldand k. fiu hayat- dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zâyi ettik. Evet, flu güzerân- hayat, bir uykudur; bir rüya gibi geçti. fiu temelsiz ömür dahi, bir rüzgâr gibi uçar gider. Ey nefsim! Kalbim gibi a la ve ba r ve de ki: "Fânîyim, fânî olan istemem; âcizim, âciz olan istemem. Ruhumu Rahmân'a teslim eyledim, gayr istemem. sterim, fakat bir yâr- bâkî isterim. Zerreyim, fakat bir flems-i sermed isterim. Hiç ender hiçim, fakat bu mevcûdât umumen isterim. Yazd klar mda mübala a var diyenler yan l r Sultan m. Sana ve aflk na dâir anlatt klar m benim aczimin ve de gönlümün gözyafllar d r. Mehmet Akif in fliirini didaktik bulanlar, onu duygudan ve Süveyda ya Mektup 32 Mehmet Nuri PARMAKSIZ Susmakta befler duydumu isminle ezân Eller gö e kalkm fl okur aflk nla duân lirizmden yoksun sayanlar, onun: Bana sor sevgili kâri, sana ben söyleyeyim Ne hüviyette flu karfl nda duran efl'ar m: Bir y n söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri; Ne tasannu'bilirim, çünkü, san'atkâr m fii'r için ''göz yafl '' derler; onu bilmem, yaln z Aczimin giryesidir bence bütün âsâr m! A lar m a latamam; hissederim, söyleyemem, Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzar m! Oku flâyed sana bir hisli yürek lâz msa Oku, zîrâ onu yazd m iki söz yazd msa. m sralar n okuduklar nda, utanmad lar m düflüncelerinden dolay? Bende Sultan m bende, acziyetimi Akif gibi anlatmaya çal flt m yazd klar mla. Aflk sana kadar tan d m zannederdim, yan lm fl m. fiimdi anl yorum ki aflk do ru yaflan rsa, yasak olan de il; dünyan n ve ukban n en güzel nimeti Süveydâm. Senin aflk nla erdim ben hikmete. Sana hayranl mla gördüm gönül denen gerçe i, senin aflk nla erdim ben s rlar n s rr na ve seninle aflk n ne oldu unu anlay nca aç ld bana mana kap s. Terkedilmifl ve yaln z zannedilenlerin bir sahibi oldu unu senin aflk nla anlad m. Her fleyin sahibinin kim oldu una aflk nla vak f oldum; gönül denen vahay senin aflk nla tan d m ve gezdim ucu buca olmayan o diyar hayranl kla. Anlad m ki Süveydâ, sen gerçekte bir rüzgârs n, O ndan bana esen. Sen gerçek aflks n, sen gerçekte Sultans n lakin O nun izniyle kalbime taht kuran. Gönlü flekil olarak dünyaya benzetsem, sende gönlün içindeki kara noktaysan, teflbihte hata olmaz derler Hafla, sen âfl klar n ço unun yöneldi i ve tavaf etti i gönlün Kabesi sin Süveydâ. Sen aflk nla büyüksün fakat unutma ki ikimizin ve her fleyin de sahibi Yüce Yaradand r Sevgili. Bütün kâinat O nun ismini duyunca lâl kesiliyor. O nun ismi her fleyin anahtar. O nun ismi ifllerimizi kolay k lan. Eller onun için duâya kalk yor, göz kapa her k rp ld nda ona rüku ediyor ve diller her döndü ünde O na flükrediyor. Süveydâ, seni de, beni de, kâinat da her fleyi yaratan O. Sevgini gönlüme koyan da O, sana ulaflmam sa layacak olan da O. GÜNÜN DÖRTLÜ Ü Feryat, figân ve âh n müsebbibi hezârd r, nanmayan insan n korkusuysa mezard r. Ukbaya al rken yol sultan m bu aflk bize Kelebek ömrü de il sonsuz mahfler kadard r. Mehmet Nuri PARMAKSIZ

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

HALKBANK I kim bitirmek istedi?

HALKBANK I kim bitirmek istedi? ISSN 1308-7622 25 Ocak 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr STAR Gazetesi BELGELER ile gösterdi HALKBANK I kim bitirmek istedi? Halkbank hedef ald belirtilen geliflmeler üzerindeki sis perdesi

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı

DEM R A gerçeklefliyor

DEM R A gerçeklefliyor Yeni parti GEL YOR Eski Kültür Bakan Ertu rul Günay, 17 Aral k sonras nda AK Parti den istifa eden di er zmir milletvekilleri lhan flbilen ve Erdal Kalkan ile birlikte bas n toplant s düzenledi. Günay,

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik ED TÖRDEN Türkiye örnek oluyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Ocak-fiubat aylar birçok slam ülkesindeki totaliter rejimin kâbusu oldu. Tunus ve M s r

Detaylı

GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde

GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde 1 N SAN 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13923 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye nin Baflkent i Ankara, 30 Mart Yerel Seçimleri nin de baflkenti oldu Sincan da 10 bin fidan da

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

AK Partili Ceylan projelerini tan tt

AK Partili Ceylan projelerini tan tt 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: 13915 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı