HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z"

Transkript

1 Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN Aral k 2013 Sal Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur. CHP belediyesi maalesef kirli bir zihniyettir" dedi. Taha K vanç Belge ngilizce oldu unda ne oluyor? Bugün 12 de sa Kayacan S ras Geldikçe Bugün 8 de Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler Bugün 9 da Prof. Dr. Nurullah Çetin Türkçe Bak fl Bugün 9 da Mehmet Nuri Parmaks z Süveyda ya Mektuplar Bugün 5 de Nurullah Ayd n Ara-S ra Bugün 4 de Mesude Kamal Yasatekin Ressamca Bugün 4 de Erdo an, Edirne, Uzunköprü ve Keflan daki konuflmalar nda, CHP belediyesi, susuzluktur. CHP belediyesi, maalesef kirli bir zihniyettir Haliç'i temizleyen biz, flimdi de Ergene'yi, Meriç'i temizleyece iz. Onun için diyoruz ki beraber yürüyelim dedi. CHP, son dönemdeki en önemli parti etkinliklerinden birine sahne oldu. Eski devlet bakanlar ndan Kemal Dervifl'in moderatörlü- ünde düzenlenen ve dünya çap nda isimlerin kat ld Uluslararas Ekonomi Çal fltay, önemli tespit ve de erlendirmelere sahne oldu. Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, Çal fltay öncesi yapt aç klamada, Türkiye ekonomisini ve sorunlar n görüfleceklerini bildirdi. K l çdaro lu, "Türkiye ekonomisini, sorunlar masaya yat raca z. Çözümleri tart flaca z. 41 kiflilik bir ekibiz. Say n (Kemal) Dervifl, yönetecek. Umuyorum güzel sonuçlar elde ederiz. Elde etti imiz sonuçlar sizinle paylaflaca- z" dedi. Toplant n n moderatörü Kemal Dervifl ise dünya ekonomisinin ve Türkiye'nin de iflim içinde oldu unu söyledi. SPOR Cim Bom un son flans 14. SAYFADA MHP VE BDP YE SUÇLAMALAR Baflbakan Erdo an, "Birisi diyor ki 'ben Kürtlerin partisiyim', birisi diyor ki 'ben Türklerin partisiyim', biz de diyoruz ki 'biz hepsinin partisiyiz'. Hepsine de AK Parti iktidar olarak hizmet veriyoruz. Birisi de ç - k yor diyor ki 'ben de kumsallar n partisiyim'. Biz oran n da partisiyiz" fleklinde konufltu. B RL K VE LA KL K KONUSU Erdo an, Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek yola ç kt klar n aktaran Erdo an, flunlar söyledi: Bizde bölgesel milliyetçilik yok. Bizde do u da ayn bat da ayn, kuzey de ayn güney de ayn. 780 bin kilometrekareyle Türkiye tek vatan. Her yer, 76 milyonun. Kardefllerim; Türküyle Kürtüyle, Laz yla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Roman yla, Arnavutuyla Boflnak yla hepinizi seviyoruz. Yarat lan Yaradan'dan ötürü seviyoruz. Öyle sevece iz. Hepinize eflit mesafedeyiz. Etnik milliyetçilik yapmayaca z, dinsel milliyetçilik de yapmayaca z. Hangi dinden olursa olsun hepsine eflit mesafedeyiz. Laikli inin gere i bu de il mi? UNESCO Azizo lu elçilik aday 13. SAYFADA ASTOP Ödül, belge, alk fl 13. SAYFADA 11 günlük bütçe maratonu TBMM Genel Kurulu, bugünden itibaren kesintisiz 11 gün süreyle 2014 Y l Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasar s ile 2012 Y l Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasar s 'n görüflecek. Genel Kurul, bugün ve 20 Aral k'taki son gün saat 14.00'te, hafta sonu da dahil di er günler saat 11.00'de toplanacak ve günlük çal flmalar n n bitimine kadar çal flacak. Hükümetin bütçe sunumuyla bafllayacak ilk günde, bütçenin tümü üzerinde görüflmeler tamamlanacak. Hükümet ad na Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ile muhalefet partilerinin liderlerinin gruplar ad na konuflma yapmas n n bekledi in bütçe görüflmelerinin ilk gününde, Genel Kurul'u TBMM Baflkan Cemil Çiçek yönetecek. CHP nin stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan adayl için Genel Baflkan Yard mc lar ndan Gürsel Tekin ile yar flan fiiflli Belediye Baflkan Mustafa Sar gül, Perflembe günü saat 13.00'te, CHP'nin stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan aday olaca m. stanbul'un yüzde 10'unu de il, yüzde 20'sini de il, yüzde 100'ünü kucaklayaca m dedi. Geldi i yeri hiç unutmad n, ahde vefaya çok önem verdi ini belirten Sar gül, 1987'de Zeytinburnu'da ön seçimi kazanarak milletvekili oldu- unu, Zeytinburnu'na inand n ifade etti. Sar gül, ''Çare Sar gül'' sloganlar at lmas üzerine, ''Çare ben de ilim, önce Allah, sonra CHP'dir'' dedi. MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli, "MHP 3. Etap Aday Tan t m Toplant s "nda yapt konuflmada, bundan önce 252 aday Ankara'da, ard ndan da 220 aday Kayseri'de muazzam bir coflku ve kat l mla ilan ettiklerini hat rlatt ve partisinin stanbul Büyükflehir Belediyesi baflkan aday n n ifl adam Rasim Acar oldu unu aç klad. AK Parti yi, kangren olmadan kesip at lmas gereken bir yaraya benzeten Bahçeli, MHP'nin her flart ve ortamda AK Parti ve di erleriyle "kaç n lmaz hesaplaflmaya" haz r oldu unu söyledi. "Bu seçimlerde iktidara vade biçilmeli, geldi i gibi gidece inin iflareti verilmelidir" diyen Bahçeli, "Vatan n hayr, milletimizin bekas, devletimizin selameti için, Adalet ve Kalk nma Partisi inifle geçmeli, sand a çak lmayla son bulacak mukadder günlere flimdiden al flmal ve haz rl k yapmal d r" dedi. www. gazetesi.com yi Gazetemiz gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz ta Türkiye, geç de olsa k fl mevsimini yaflamaya bafllad. Geçen hafta sonu stanbul ve Ankara baflta olmak üzere ülkenin bat ve orta kesimlerini etkisi alt na alan kar ya fl, hafta bafl yla birlikte Do u, Güneydo u ve Karadeniz bölgelerinde de hayat felç etti. Baz illerde okullar tatil edilirken baz yerler de kar geçit vermedi, ulafl m aksad. Birçok köy ve mezra ile ulafl m ve haberleflme kesilirken, hastalar sa l k merkezlerine zor koflullarda ulaflt r labildi. Yetkililer, vatandafllar n oluflmas muhtemel risklere karfl tedbirli olmas isterken, baflta lastikler olmak üzere otomobillerin k fll k bak mlar n n yap lmas n istedi. CHP, "Uluslararas Ekonomi Çal fltay " düzenledi Dervifl sahne ald! Askerler serbest Ehliyet s nav için geldikleri Diyarbak r dan dönerken terör örgütü PKK taraf ndan Lice de kaç r lan Bingöl 49 uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanl - nda görevli Astsubay Melik Dikyol, Astsubay Hakan Özer ve Uzman Erbafl U ur Sert ile Erzurum da görevli Uzman Erbafl Ali Akdemir serbest b rak ld. Geliflmeler üzerine güvenlik güçlerinin bir y l aradan sonra bölgeye operasyon düzenlemesi dikkat çekti. Sar gül, fiilen aday aday PERfiEMBE aday m dedi! Bahçeli: AKP yara, kesip atmal https://www.facebook.com/belde.gazetesii 9 Aral k 2013 Resmi Gazete Kalk nma Bakanl na, Ekonomi Bakan Mehmet Zafer ÇA LAYAN n Vekâlet Etmesine Dair Tezkere Milli Savunma Bakanl na, Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati YAZICI n n Vekâlet Etmesine Dair Tezkere Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi

2 2 10 Aral k 2013 Sal Meltem EK Z Ferhat Göçer engelliler için çald söyledi STANBUL - Sanatç Ferhat Göçer, Küçükçekmece'de engelliler için konser verdi. Küçükçekmece Arenamega gösteri merkezinde düzenlenen programda, eserlerini hayranlar için seslendiren Ferhat Göçer'e teflekkür ederek çiçek veren Küçükçekmece Belediye Baflkan Aziz Yeniay, "Muhteflem bir konser yafl yoruz. Bu gece e lencenin ve mutlulu un önünde bir engel olmayacak. Sadece bir gün de il, her gün engellilerin önündeki engelleri kald rmak, bizim boynumuzun borcudur" diye konufltu. Sanatç Göçer de konsere gelen sevenlerine teflekkür ederek, "Bizlere insan oldu umuzu hat rlatan bu özel geceye kat lanlara ve bu gecede eme i geçen herkese çok teflekkür ediyorum" dedi. Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü taraf ndan haz rlanan "Engelliler Masas Tan t m Filmi"nin de gösterildi i konserde, Ferhat Göçer gitar performans yla da büyük be eni toplad. (AA) S NEMA: DEPREM S NEMA: KORKUSUZ Tür Gerilim, Korku Yönetmen : Mikael Salomon Orjinal ismi EARTH- QUAKE IN NEW YORK Yap m : Almanya Oyuncular : Jennifer Garner, Tom Skerritt, Erika Eleniak, Charles S. Dutton, Mitch Ryan New York ta meydana gelen korkunç deprem, gökdelenleri y km fl, Özgürlük Heykeli düflmüfl, beton binalar un ufak olmufl ve dört ailenin hayat n ebediyen de ifltirmifltir. Pek çok farkl insan, farkl yerlerde, y k nt lar aras nda kalm flt r. Tür: AKS YON/ MACERA Yönetmen : RONNY YU Orijinal smi : FEARLESS Yap m :2006 Oyuncular: JET LI, BETTY SUN, SHIDO NA- KAMURA, BRAN- DON RHEA Korkusuz, efsanevi dövüfl sanat ustas Huo Yuanja'n n gerçek hayat ndan esinlenerek yap lm flt r. Büyük bir dövüfl ustas oldu u halde herkesin önünde yenilen babas ndan utanan Huo, kendisini yetifltirmeye ve çok iyi bir dövüflçü olmaya karar verir. Bu büyük yetene i yüzünden, çok sevdi i ailesi intikam amaçl bir sald r sonucu öldürülünce, Huo kenti terkeder. Tüm umudunu kaybetti i anda karfl s na ç kan Büyükanne Sun ve torunu onu hayata tekrar ba larlar. Sizin için seçtiklerimiz Eski sevgiliye flok suçlama DIfi HABERLER- ABD'li flark c Joe Jonas skandallarla ad ndan s kça söz ettiren Miley hakk nda konufltu. ABD'li flark c Joe Jonas, esrar içmeye skandallar ile gündemden düflmeyen Miley Cyrus yüzünden bafllad n söyledi. Disney`in popüler müzik gruplar ndan Jonas Brothers k sa bir süre önce ayr ld klar n aç klad. Bebeksi yüzleri ile tan nan müzisyen kardefllerden Joe Jonas ise grup da ld ktan sonra de ifltirdi i imaj ile hayranlar n n karfl s na ç kt. 24 yafl ndaki Jonas Vulture dergisine verdi i röportajda kendisini marihuana ile tan flt ran Miley Cryus`tan bekaretini kaybetmesine özel hayat yla ilgili bir çok konuda samimi aç klamalarda bulundu. Jonas ilk kez marhiuanayi eski Disney y ld zlar ndan flark c Miley Cyrus ile denedi ini söyledi. ngiliz bas n ndan Daily Mail`in haberine göre Jonas' n eski sevgilisi flark c Demi Lovato ve Cyrus marihuanay mutlaka denemesi gerekti ini söyledi. Dergiye verdi i röportajda bekaretini 20 yafl na kadar korudu unu ve do ru insan bekledi i için çok mutlu oldu unu belirten Jonas 20 yafl nda Alacakaranl k serisinin oyuncular ndan Ashley Green ile ç kmaya bafllam flt.

3 Ankara Evi aç l fl için gün say yor HABER MERKEZ - Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, belediyenin Ankara kültürünü yaflatmak için hayata geçirdi i, içerisinde bar nd rd unsurlar kadar eflsiz manzaras yla da büyüleyen Ankara Evi nin inflaat n gezerek devam eden çal flmalar yerinde inceledi. 4 bin 300 m2 alan üzerine kurulan Ankara Evi nde devam eden çal flmalar hakk nda yetkililerden bilgiler alan Yaflar, inflaatlar tek tek gezmeyi de ihmal etmedi. Yaflar, incelemeleri s ras nda Ankara n n bilim, kültür, sanat ve sergi evi olarak hizmet verecek olan ve yap m büyük ölçüde tamamlanan Ankara Evi ni 27 Aral k ta hizmete sunmay planlad klar n n müjdesini de verdi. Çal flmalar n h zland r lmas talimat veren Yaflar, Vatandafllar n güzel vakit geçirmeleri için her türlü ayr nt n n düflünüldü ü bu 3 10 Aral k 2013 Sal mekan, tamamland nda Ankaral lar n u rak yeri olacak. Ankara d fl ndan buray ziyaret edecekler ise flehrimizi daha yak ndan tan ma f rsat bulacaklar. Bu mekan en k sa zamanda halk m z n hizmetine açmak için çal flmalara aral ks z devam ediyoruz dedi. TAKV M Hicri y l: 1435 ( 7 Safer ) ANKARA STANBUL msak Günefl Ö le kindi Akflam Yats Gözde K fi N Naz m Hikmet te müzik ziyafeti HABER MERKEZ - Naz m Hikmet Kültür Merkezi, muhteflem bir gösteriye ev sahipli i yapt. Yenimahalle Belediyesi ve Kültür Bakanl Güzel Sanatlar Genel Müdürlü ü nün ifl birli inde Cumhuriyetin 90. Y l Konseri düzenlendi. Programda hem kulaklar n pas silindi hem de görsel flölen yafland. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar n ev sahipli inde gerçekleflen konsere CHP Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan, Kültür Bakanl yetkilileri, Yenimahalle Belediyesi birim müdürleri ve çok say da vatandafl kat ld. Cumhuriyetin 90. Y l Konseri, stanbul Tarihi Türk Müzi i Toplulu u Mehter Grubu nun gösterisiyle bafllad. Sahne performanslar yla milli duygular harekete geçiren Mehter Grubu, Mehterbafl Kürflat Tuncay yönetiminde unutulmaz bir gösteri sundu. Daha sonra Ankara Devlet Türk Halk Müzi i Korosu sahne alarak kulaklar n pas n sildi. Koro birbirinden güzel türküleri Cumhuriyetin 90. Y l için seslendirirken solistler Cengizhan Akar, Senem Gül, Nilgün K z lc ve S tk Ak n ise solo performanslar yla Ankaral lardan tam not ald. Konser kapsam nda Ankara Devlet Klasik Türk Müzi i Korosu da sahne ald. Koro, geçmifl dönem eserlerinin yan s ra, yak n tarihimiz ve günümüz bestekârlar n n eserlerini de seslendirdi. Solistler Turgut Karadeniz ve Zerrin Nayc ise seslendirdikleri eserlerle gönüllere hitap etti. Ard ndan 25 y ldan beri Türk kültür ve sanat n baflar ile temsil eden Devlet Halk Danslar Toplulu u, ülkemizin de iflik yörelerine ait Türk halk danslar ndan seçkin örnekler sunarak görsel bir flölene imza att. Geleneksel Türk kültür ve sanat n n do ru bir flekilde tan t lmas n gaye edinen topluluk, salonu dolduran binlerce vatandafltan büyük alk fl ald. Konserde k sa bir konuflma yapan Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal in izinden giderek sanata ve sanatç ya büyük önem verdiklerini anlatt. Türkiye nin yönünü muas r medeniyetler seviyesine döndü ünü kaydeden Yaflar, Bugün slam ülkelerinin önder ülkesi olarak Türkiye gösteriliyorsa bu, Mustafa Kemal in gösterdi i hedeftendir. Bunun için cumhuriyetimize sahip ç kmal y z. Fikir ayr l klar m z olabilir, demokrasinin güzel taraf da budur. Ancak bu ülkede yaflayanlar n dili, dini, rk, mezhebi ne olursa olsun Türk milletinin tutkal Atatürk ün kurdu u demokratik, laik cumhuriyetin de erleridir dedi. Kültür Bakanl sanatç lar ellerindeki Türk bayraklar ile kapan fl, Hoflgelifller ola Mustafa Kemal Pafla eseri ile yapt. Salonda büyük bir coflku yaflatan sanatç lara vatandafllar da hep bir a zdan efllik etti. Yollara Büyükflehir MZASI HABER MERKEZ - Ankara Büyükflehir Belediyesi, yollara Gülen Ankara Kedisi Logo lu Büükflehir imzas at yor. Baflkent Ankara n n dört bir taraf nda yeni yol aç m, geniflletme ve asfaltlama çal flmalar n sürdüren Büyükflehir Belediyesi, boydan boya çizgi çal flmas yapt, levhalar ve bilgilendirme yaz lar yla süsledi i, sinyalizelerle güvenli k ld yollar, üzerlerine çizdi i ünlü Ankara Kedisi logosuyla hareketlendiriyor. Modern ve estetik görünümü, sürüfl güvenli i ve en üst kalitedeki asfalt yla göz dolduran Baflkent yollar nda, her geçen gün büyük be eni kazanan yeniliklere imza atan Büyükflehir Belediyesi, yine öncü bir çal flma gerçeklefltiriyor. Ankara n n merkezi baflta olmak üzere, metropol ilçe ve mahallelerindeki yaya geçitleri, kavflak yaklafl mlar ve benzeri araç yavafllama noktalar nda yol üzerlerine Büyükflehir Ankara yaz s yazan Büyükflehir Belediyesi, araçlar sar ve mavi gözleriyle ünü dünyaya yay lm fl Ankara kedisiyle karfl l yor. Baflkentliler ve flehir d fl ndan gelen ziyaretçi sürücüler taraf ndan da büyük be eni kazanan çal flmay Baflkent in dört bir taraf ndaki benzer bölgelerde de sürdürecek olan Büyükflehir Belediyesi, flu ana kadar yaklafl k 5 bin ayr noktaya imzas n att. Büyükflehir Belediyesi nin sorumluluk alan nda bulunan yollarda yap lan çal flmaya iliflkin bilgi veren Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Bilindi i gibi 12 metreden genifl cadde ve sokaklar yasa gere i Büyükflehir Belediyesi ne aittir. Biz de sorumlulu umuzdaki bu cadde ve sokaklara özellikle en kaliteli flekilde asfalt m z ve di er hizmetlerimizi götürüyoruz dedi. Ancak baz vatandafllar n geniflli i 12 metrenin alt ndaki cadde ve sokaklar n da Büyükflehir Belediyesi sorumlulu unda oldu unu düflündü ünü ve bu yerlere yap lmayan hizmetten de Büyükflehir Belediyesi ni sorumlu tuttu unu anlatan Baflkan Gökçek, flunlar söyledi: Ayr ca, bizim asfalt çal flmas yapt m z kendi sorumluluk alan m z n bitifli ine muhalif belediye baflkanlar, hizmeti kendilerinin yapt gibi bir izlenim veren duyurular asarak vatandafl yan lt yorlard. Bundan dolay biz hizmetin Büyükflehir Belediyesi nce yap ld n belgelemek için özellikle asfalt döktü ümüz yollarda Ankara Büyükflehir logosu ile vatandafl bilgilendiriyoruz. Bu yapt m z son uygulamadan özellikle muhalif belediye baflkanlar çok rahats z oldular. Ama vatandafl art k kimin hizmet etti ini aç k seçik görüyor.

4 4 10 Vaflak iskeleti e itimde kullan lacak BURDUR - Burdur'da silahla vurularak telef edilmifl halde bulunan vafla n kemikleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesinde yap lan çal flmayla iskelet haline getirildi. MAKÜ Rektör Yard mc s ve Veteriner Fakültesi Dekan Prof. Dr. Mümtaz Nazl, gazetecilere yapt aç klamada, 9 Kas m'da Gölhisar Orman flletme Müdürlü ü Dirmil flletme fiefli ine ba l orman muhafaza memurlar taraf ndan bulunan vafla n,12 Kas m'da Veteriner Fakültesine getirildi ini söyledi. Vafla n kendilerine gelene kadar uzun bir süre geçti ini, hayvan n iç organlar n n kötü bir halde oldu unu anlatan Nazl, "Biz de kemiklerini anatomi ö renciler için kullanmaya karar verdik. Anatomi hocalar m z vafla n kemiklerini birlefltirerek iskeletini ortaya ç kard. Kemirgengillerden olan vafla n iskeleti, veteriner fakültemize gelen ö rencilerin dersleri için uygulama salonuna konuldu" dedi. Nazl, yap lan incelemede vafla n tüfekle vurularak telef edildi inin de kesinleflti ini bildirdi. Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dal Baflkan Prof. Dr. Özcan Özgel ise vafla n kemiklerinin kontrollü olarak kaynat larak etinden ayr ld n söyledi. Kemiklerin bir k sm n n da özel s v içerisinde bekletilerek etten ayr ld n anlatan Özgel, flöyle konufltu: "Kemiklerin içerisindeki boflluklardan tel geçirildi. Ön ve arka bacak kemikleri silikon yard m yla birlefltirildi. Hayvan küçük oldu u için s k nt yaflamad k. Kemikleri eksiksiz flekilde tamamlad k ve iskeleti oluflturduk. skeleti yaklafl k 1 haftal k çal flman n ard ndan tamamlad k. Ö renci arkadafllar m z n farkl türlerin kemiklerini görmelerini sa lamak için uygulama salonumuza koyduk."(aa) Aral k 2013 Sal YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN Ressamca Bizden çimizden Bize Dair Mesude Kamal Yasatekin Umut Evi, umutlar oldu BURSA - Umut Evi sayesinde hayatlar de iflen engellilerin, bu uygulamayla sosyal hayata daha rahat uyum sa lamalar hedefleniyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl n n engellileri topluma kazand rmak amac yla hayata geçirdi i "Umut Evleri Projesi" kapsam nda haziran ay nda Bakan fiahin taraf ndan aç l fl yap lan ev, 42 dairenin bulundu u bir sitede yer al yor. Yafllar 12 ile 18 aras nda de iflen 6 engelli k z n kald Umut Evi'nde, bir de bak c anne bulunuyor. negöl Kaymakam Ali Akça, 3 Aral k Dünya Engelliler Günü dolay s yla Umut Evi'ni ziyaret etti. Engelliler, ziyarette Akça'ya, kendi yapt klar kahve ve yaprak ISSN BELDE TÜRK YE N N GAZETES 10 Aral k 2013 Sal Say : Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Ad na Alaeddin KAYA Genel Yay n Müdürü Emin ERENER Genel Yay n Yönetmeni Cüneyt KAYA Yaz flleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSA AN GÜNLÜK S YAS GAZETE Genel Yay n Koordinatörü Zübeyir KAYA Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Murat BÜLBÜL Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Hakk Murat SÖBÜTAY Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Duygu UÇAR, D fl Haberler: Yücel Tanol nternet Editörü: Yi it Y T dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir sarmas ndan ikram etti. Evde kalan çocuklar n sosyal hayata biraz daha fazla entegre olma imkan na sahip oldu unu belirten Akça, flunlar söyledi: "Bir evlad m z çal fl yor, di erleri okula gidiyor. Kendileri de çok güzel çocuklar. Komflular yla bir tak m paylafl mlar içinde bulunuyorlar. Sosyal hayat n gereklilikleri neyse bu çocuklar m z en üst seviyede yafl yorlar. Son zamanlarda, özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl bünyesinde yap lan çal flmalar var. Bu evlatlar m za yönelik çok güzel hizmetler yap ld." Umut Evi'nin, engelli ö rencilere umut oldu unu ifade eden Akça, "Umut olmaya da devam ediyor. Kurumsal kimli in d fl nda sosyal hayat n içinde bu çocuklar bir nevi bar nd rmak ve hayata entegre etmek için yap lm fl bir projedir. Bu proje komflular taraf ndan da sahiplenirse bu çocuklar biraz daha h zl bir flekilde rehabilite etme imkan da sa lanm fl olur" dedi. ÇANAKKALE - Lapseki ilçesine ba l Suluca köyünde, yafllar 65 ila 76 aras nda de iflen 25 kifli, camide haftan n 6 gününde akflamlar kursa kat larak Kur'an- Kerim okumay ö reniyor. Köy camisinin imam hatibi Abdulmuttalip Yaramaz, AA muhabirine yapt aç klamada, genelde yafll lar n kat ld kurs kapsam nda her akflam yats namaz ndan sonra yaklafl k 1,5 saat ders verdi ini söyledi. Köyün yafll cemaatinin, Kur'an- Kerim okumay ö renmek için yapt teklife çok sevindi ini anlatan Yaramaz, "Hemen çal flmalara bafllad k. Haftan n 6 akflam yats namaz ndan sonra ders yap yoruz. Yafllar 65 ila 76 aras nda de iflen köylülerimizin Kur'an okumay ö renmek için gösterdi i azmi görünce gözlerim yaflar yor. Hepsi sanki ilkokula yeni bafllayan çocuklar gibi heyecanl. Her geçen gün kursiyer say m z art yor" dedi. Kursiyerlerden Halil fiahin (76) de çok istemesine ra men sa l k sorunlar yüzünden ara vermek zorunda kald Kur'an- Kerim e itimine bu y l camide devam etti ini anlatt. Camideki kursa kat lmaktan mutluluk duydu unu dile getiren fiahin, "Çok mutluyum. Uzun y llard r ö renmek istiyordum. Ailemde Kur'an- Kerim okumay bilen kimse yok. Çok flükür ben ö renmeye bafllad m" ifadesini kulland. Akça, evde kalma yafl limitinin olarak belirlendi ini dile getirerek, "Evlatlar m z n gidebilece i yer yoksa istedikleri kadar bak m evlerinde, sevgi evlerinde kalmaya devam ederler. Onda bir süreç s k nt m z yok" ifadesini kulland. Evde kalan 18 yafl ndaki Kübra ise günlerinin çok güzel geçti ini vurgulayarak, "Geziyoruz. Bazen birlikte yemek yap yoruz, kitap okuyoruz, televizyon izliyoruz. Hafta sonunda bize bakan bak c annelerimizle d flar ç kabiliyor ve gezebiliyoruz. Komflular m zla aram z çok iyi. Yan komflumuz devaml bizimle ilgileniyor, onu çok seviyoruz" diye konufltu. Sitede kalanlardan Fikret fien, çocuklardan çok memnun olduklar n belirterek, ellerinden geldi ince onlara faydal olmaya çal flt klar n söyledi. Çocuklar n siteye uyum sa lad n dile getiren fien, "Hiç kimseye zararlar yok. Gayet memnunuz. Biz de onlar memnun etmeye çal fl yoruz" dedi. (AA) negöl ilçesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma fiahin'in hizmete açt Umut Evi'nde, yafl aras 6 engelli k z kal yor. Kursa babas Halil Önen (70) ile kat lan ise fiükrü Önen ise ilkokul e itimi sonras yaz aylar nda aç lan kurslara kat larak ö renmesine ra men sonradan unuttu u Kur'an- Kerim okumaya, babas yla kursa gelip yeniden bafllad n bildirdi. Köy Muhtar Faruk Ahmet Ergin, ö renmenin SEN NSANI SEV "Her fiey Hakikaten Güzeldir. Ya Bizzat Güzeldir Veya Netice tibari le Güzeldir." Dünya üzerinde, imtihan meydan nda, noksanl klar içinde, bütün, tam, noksans z olmay arzulayanlar hüsrana u rad lar. Hiç bir zaman, tam, temiz, do ru dürüst, mü'min olamad lar. Do rusu, dört dörtlük olmakta, bir yavanl k,eksiklik, nefl'esizlik söz konusuydu. Çünkü güzeli güzel k lan çirkinin varl yd. Sevab, güzel ameli olgunlaflt ran, kötünün kötülüklerin var olmas yd. Bu z etti imiz fleytand bize cennetin yollar n aratan gösteren, yönlendiren. Takdir-i ilahi, hakk m zda takdir olunan, sapt m z yanl fl sapaklar iyi güzel ve do ru yolu gösterecek olan. zin verildi i müddetçe, kader dairesinde yol al yoruz. Sapaklar bize ait. Söylesenize kendisini mükemmel kusursuz görenler "Hiç hata yapmad n z m?" Kabuslar görmediniz, eyvah yapmasayd m demediniz mi? Baksana flerler içinde, gizli hay rlar... Öyle durumlarla karfl lafl yoruz ki hayatta, bir an flaflk nl n yaflad m z, telafisi, tamiri mümkün olmayan, cereyan etmifl olaylar n karfl s nda dehflete kap l yor, beynimiz adeta donmufl gibi hissiz, öylece kal yoruz. Kalb, olaylar n manevi yönüne ak yor. Nefsin bakt heva ve hevesten, kaçmaya, kurtulmaya çal fl yoruz. Düfltü ümüz, hissetti imiz korkudan, flefkatli ellere firar ediyoruz sonunda. flte o zaman acizli imizi anl yoruz. fiükrün, Rabb'e kavuflman n basama na eriflmiflizdir art k. Kötü mü hata yapmak? Yapmasayd k bulamazd k. Her fley güzel inan bana bakmay bilirsen. Çirkinlikler güzelliklerin alt n çizen unsur. Mevsim mevsim geçer ömrümüz. Her yaflta emaneti yerine b raka b raka gidiyoruz. Çocuktuk yak flan yapt k. Gençtik h zl geçtik. Orta yafl derken âha ihtiyarlad k. Ne do ru söz "Ömür bir nefes derinden." Netice itibariyle, her fleyi, en baflta birbirimizi anlay p, dinleyip, sevmeliyiz. "Sevgiyi sevip düflmanl a düflman olmak, inançla coflan bir kalbin en mümeyyiz vasf d r. Herkesten nefret ise ya gönlünü fleytana kapt rm fll k veya bir cinnet eseridir. Sen insan sev, insanl a hayran ol." (al nt ) nanc incir çekirde ini doldurmayacak kadar zay f olanlard k, yine de kötü bir fley yapmad k yapabiliyorken. Sevgiyle günleri çuvala doldururken, en büyük iyilikti kendimize yapt m z... kinci baharlar nda "ilkokul çocu u" heyecan yla Kur'an ö reniyorlar yafl olmad n, köyde yaflayan büyüklerinin gösterdi ine iflaret ederek, "Kursu açan baflta lçe Müftülü ü olmak üzere köy imam na çok teflekkür ediyorum. Uzun k fl gecelerinde ne kadar güzel; böyle bir etkinlik düzenlemek. Kursa ilginin de yüksek olmas bizi sevindiriyor" diye konufltu.(aa)

5 HABER 10 Aral k 2013 Sal 5 Ar-Ge'de aslan pay petrol ve do al gaza ANKARA - Türkiye'de sosyoekonomik amaçl kamu kesimi Ar-Ge harcamalar nda "yeryüzünün keflfi ve kullan m " yüzde 22,3'lük payla ilk s rada yer ald. Petrol ve do al gaz araflt rmalar, meteorolojik araflt rmalar, deniz yataklar, okyanuslar, atmosferin keflfi ve kullan m n da kapsayan bu alanda yap lan cari harcamalar 239,2 milyon, yat r m harcamalar ise 43,6 milyon lira olarak gerçekleflti. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) taraf ndan yay mlanan 2012 Y l Araflt rma-gelifltirme Faaliyetleri Araflt rmas 'na göre, Türkiye'de Ar- Ge'ye yap lan harcama 13 milyar liray aflarak, harcamalar n Gayri Safi Yurtiçi Has la (GSYH) içindeki pay ise yüzde 0,86'dan yüzde 0,92'ye yükseldi. Geçen y l Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamalar nda yüzde 45,1 ile en büyük paya sahip olan ticari kesimi, yüzde 43,9'luk payla yüksekö retim kesimi ve yüzde 11'lik payla kamu kesimi izledi. Ticari kesim taraf ndan yap lan Ar- Ge harcamalar içinde ise yüzde 53 oran yla aslan pay imalat sektörünün oldu. Motorlu tafl t ve di er ulafl m araçlar n n imalat, elektrikli teçhizat, makine ve ekipman, petrol ve kimyasal ürün ile bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin imalat bu alanda en fazla harcama yap lan alanlar olarak dikkati çekti. Bilgi ve iletiflim sektörü, yüzde 25 oran yla Ar-Ge faaliyetlerine en fazla kaynak ay ran di er ticari sektör olurken, bu grupta en fazla harcama programlama ve dan flmanl k alan nda yap ld. Toplam Ar-Ge harcamalar içinde yüzde 11 oran yla en düflük paya sahip olan kamu kesimine bak ld nda ise sosyo-ekonomik amaçl harcamalarda "yeryüzünün keflfi ve kullan m " ilk s rada yer ald. Petrol ve do al gaz araflt rmalar, meteorolojik araflt rmalar, deniz yataklar, okyanuslar, atmosferin keflfi ve kullan m n da kapsayan bu alanda yap lan cari harcamalar 239,2 milyon, yat r m harcamalar ise 43,6 milyon lira olarak gerçekleflti. Sosyo-ekonomik amaçl kamu kesimi Ar-Ge harcamalar nda, tar m 268,7 milyon lirayla ikinci s rada gelirken, tar m savunma (252,7 milyon lira) ile endüstriyel üretim ve teknoloji (235,6 milyon lira) takip etti. Bu alanda en düflük harcama ulafl m, telekomünikasyon ve di er altyap lar sektöründe görüldü. Kültür, e lence, din ve kitle iletiflim sektöründe Ar-Ge için 3,6 milyon liral k cari harcama yap l rken, bu alanda yat r m harcamas yap lmamas dikkati çekti. Kamu kesimi Ar-Ge harcamalar ndan uzay n keflfi ve kullan m için ayr lan pay ise 36,6 milyon lira olarak belirlendi. Pilotaj e itimi testlerine yeni düzenlemeler geldi ANKARA - Pilotaj e itimi için baflvuran adaylara yönelik testler, e itime bafllamadan önce yap lacak. Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl Sivil Havac l k Genel Müdürlü ünden (SHGM) yap lan yaz l aç klamaya göre, pilotaj e itimi alacak adaylar n e itime bafllamadan önce tabi tutulaca teste iliflkin usul ve esaslar n yer ald Ö renci Pilot Seçiminde Kullan lacak Test Talimat, Sivil Havac l k Genel Müdürü Bilal Ekfli imzas yla uçufl okullar na gönderildi. Buna göre, pilotaj e itimine bafllayan adaylar n e itimlerini tamamlad ktan sonra ifle al m süreçlerinde pilotluk yeteneklerinin ölçüldü ü ancak testlerden geçemeyen adaylar nedeniyle zaman ve maddi kay plar n yafland na yönelik flikayet gelmesi üzerine testlerin ö renci kabulünden önce yap lmas na karar verildi. SHGM'nin yetkilendirdi i uçufl e itim organizasyonlar na pilotluk için baflvuran adaylar n e itime bafllamadan önce teste tabi tutulmas ve sadece baflar l olan adaylar n pilotluk e itimine kabul edilmesi istendi. Talimat kapsam nda uçufl okullar, ngilizce bilgisinin yan s ra matematik, fizik, zeka, görsel ve iflitsel haf za, alg lama ve yo unlaflma, kiflilik testi, uzay oryantasyonu, psikomotor, stres alt nda karar verme, fiziksel uyum konular n kapsayacak flekilde bir test yapt ktan sonra pilotluk e itimi alacak ö rencileri belirleyecek. Uçufl okullar ö renci seçiminde uygulayacaklar test sistemlerini, test sistemi sonuçlar n n ö renci seçiminde nas l kullan laca n ve özelliklerini aç klayan bir baflvuru dosyas n SHGM'ye sunacak ve onayland ktan sonra pilot seçim usulünü bu yönteme göre gerçeklefltirecek. Talimat kurallar, uçufl okullar n n yan s ra yüksekö retim kurumlar nda akademik e itim d fl nda pilotaj e itimi alacak ö renci pilotlar için de 1 Mart 2014'ten itibaren geçerli olacak. (AA) Senin tenine hiç rüzgâr de di mi Süveydâ? Sen hangi k ta-i muhayyilede, sen hangi ülkede nefes al yor ve hüküm sürmektesin? Y llar önce seni görür görmez gönlüme aflk fidan n dikmifltin ya hani; gel gör Sultan m, dikti in fidan öyle büyük bir a aca döndü ki, aflk tarlas na öyle bir kök sald ki; seni görmesem de, sesini duymasam da ça lar boyu söylenecek olan aflk m n dallar k r lmadan büyüyor ve her geçen gün daha da gürlefliyor. Senden esen rüzgârlar beni ayakta tutuyor ve besliyor Sevgili; çünkü sen zann mca gündo usundan günbat s na esen; hem Y ld z dan hem K ble den gelensin. Seni baz lar Poyraz veya Karayel; baz lar Lodos veya Akyel zannediyor; fakat gerçekte sen, istisnas z her yönden kalbime esen bir meltemsin. Sevgili, aflk n n atefli her nefes al fl mda hararetimi öyle bir yükseltiyor ki akl m, benli im ve ruhum ancak senden esecek rüzgârlarla serinleyebilir. Her günümde sen vars n, her ân mda yine sen Sana âfl k oldu umdan beri saatleri, günleri ve isimleri unuttum Sevgili. Gönlümü ayd nlatan günefl olarak her daim sana bak yor ve vakitleri sana göre sabah, ö len, ikindi, akflam ve yats olarak isimlendiriyorum. Gün olarak da Süveydâ dedi im gün, sensizlikte sana Cuma Güzeli diye seslendi im kutsall na ve maneviyat na inand m Cuma günüdür. Sultan m, sen gönlümün oldu u kadar günlerinde sultan s n; sen günlerin en ulvisi, en güzeli olan benim Cuma Güzelimsin. Senden önceki günleri Süveydâ Öncesi, senden sonrakileri Süveydâ Sonras olarak adland rd m. Ömür denen ve bir sonu bulunan fani zaman hep sana do ru yol almakta Sultan m. Sen var lacak olan son nokta ve de son duraks n. Seni tan mayanlar ve aflk nla hemhâl olup kendinden geçemeyenler yanl fl yolda ve hayatlar nefisleri yolunda fuzuli olarak harcan p gitmektedir. Nerde okudu umu hat rlam yorum ama bu gerçe i ve hayat denen yolculu u ne güzel anlatm fl flu cümleleri yazan: Eyvah! Aldand k. fiu hayat- dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zâyi ettik. Evet, flu güzerân- hayat, bir uykudur; bir rüya gibi geçti. fiu temelsiz ömür dahi, bir rüzgâr gibi uçar gider. Ey nefsim! Kalbim gibi a la ve ba r ve de ki: "Fânîyim, fânî olan istemem; âcizim, âciz olan istemem. Ruhumu Rahmân'a teslim eyledim, gayr istemem. sterim, fakat bir yâr- bâkî isterim. Zerreyim, fakat bir flems-i sermed isterim. Hiç ender hiçim, fakat bu mevcûdât umumen isterim. Yazd klar mda mübala a var diyenler yan l r Sultan m. Sana ve aflk na dâir anlatt klar m benim aczimin ve de gönlümün gözyafllar d r. Mehmet Akif in fliirini didaktik bulanlar, onu duygudan ve Süveyda ya Mektup 32 Mehmet Nuri PARMAKSIZ Susmakta befler duydumu isminle ezân Eller gö e kalkm fl okur aflk nla duân lirizmden yoksun sayanlar, onun: Bana sor sevgili kâri, sana ben söyleyeyim Ne hüviyette flu karfl nda duran efl'ar m: Bir y n söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri; Ne tasannu'bilirim, çünkü, san'atkâr m fii'r için ''göz yafl '' derler; onu bilmem, yaln z Aczimin giryesidir bence bütün âsâr m! A lar m a latamam; hissederim, söyleyemem, Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzar m! Oku flâyed sana bir hisli yürek lâz msa Oku, zîrâ onu yazd m iki söz yazd msa. m sralar n okuduklar nda, utanmad lar m düflüncelerinden dolay? Bende Sultan m bende, acziyetimi Akif gibi anlatmaya çal flt m yazd klar mla. Aflk sana kadar tan d m zannederdim, yan lm fl m. fiimdi anl yorum ki aflk do ru yaflan rsa, yasak olan de il; dünyan n ve ukban n en güzel nimeti Süveydâm. Senin aflk nla erdim ben hikmete. Sana hayranl mla gördüm gönül denen gerçe i, senin aflk nla erdim ben s rlar n s rr na ve seninle aflk n ne oldu unu anlay nca aç ld bana mana kap s. Terkedilmifl ve yaln z zannedilenlerin bir sahibi oldu unu senin aflk nla anlad m. Her fleyin sahibinin kim oldu una aflk nla vak f oldum; gönül denen vahay senin aflk nla tan d m ve gezdim ucu buca olmayan o diyar hayranl kla. Anlad m ki Süveydâ, sen gerçekte bir rüzgârs n, O ndan bana esen. Sen gerçek aflks n, sen gerçekte Sultans n lakin O nun izniyle kalbime taht kuran. Gönlü flekil olarak dünyaya benzetsem, sende gönlün içindeki kara noktaysan, teflbihte hata olmaz derler Hafla, sen âfl klar n ço unun yöneldi i ve tavaf etti i gönlün Kabesi sin Süveydâ. Sen aflk nla büyüksün fakat unutma ki ikimizin ve her fleyin de sahibi Yüce Yaradand r Sevgili. Bütün kâinat O nun ismini duyunca lâl kesiliyor. O nun ismi her fleyin anahtar. O nun ismi ifllerimizi kolay k lan. Eller onun için duâya kalk yor, göz kapa her k rp ld nda ona rüku ediyor ve diller her döndü ünde O na flükrediyor. Süveydâ, seni de, beni de, kâinat da her fleyi yaratan O. Sevgini gönlüme koyan da O, sana ulaflmam sa layacak olan da O. GÜNÜN DÖRTLÜ Ü Feryat, figân ve âh n müsebbibi hezârd r, nanmayan insan n korkusuysa mezard r. Ukbaya al rken yol sultan m bu aflk bize Kelebek ömrü de il sonsuz mahfler kadard r. Mehmet Nuri PARMAKSIZ

6 6 10 Aral k 2013 Sal Deri sektörü ihracat art fl nda istikrarl KOCAEL - Bu y l n ilk 11 ay ndaki ihracat n yüzde 17,1 art ran deri sektörü, 1,7 milyar dolarl k ihracat gerçeklefltirdi. Türkiye hracatç lar Meclisi'nin (T M) verilerine göre, Türkiye deri sanayisi, bu y l n ocak-kas m dönemindeki ihracat n yüzde 17,1 yükseltti. Bu y l n 11 ay nda 1 milyar 722 milyon 910 bin dolarl k ihracat gerçeklefltirirken sektör, Türkiye ihracat n n da yüzde 1,2'sini karfl lad. Deri ve deri mamulleri sektöründe, en fazla ihracat Rusya'ya yap ld. Bu ülkeye yap lan 438 milyon 549 bin dolar ihracat, sektörün toplam ihracat n n yüzde 25,5'ine denk geldi. Rusya'y 121 milyon 144 bin dolarla talya, 105 milyon 895 bin dolarla Almanya, 105 milyon 739 bin dolarla Irak, 75 milyon 469 bin dolarla Çin izledi. Ocak-kas m döneminde deri ve deri mamulleri ihracat n geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 16 art flla 1 milyar 327 milyon 35 bin dolara yükselten stanbul, sektörün toplam ihracat n n yüzde 77'sini karfl lad. Gaziantep 99 milyon 211 bin dolar, zmir 97 milyon 678 bin dolar, Antalya 68 milyon 270 bin dolar, Ankara 31 milyon 535 bin dolar ihracat gerçeklefltirdi. Kas m ay nda ise deri sektörü ihracat geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 12,8 oran nda artarak, 177 milyon 456 bin dolar oldu. Bu ayda en fazla ihracat 36 milyon 116 bin dolarla Rusya'ya yap ld. (AA) Hakk Murat SÖBÜTAY Tafl yünü üretimi Makine sanayicileri: Büyüme yeterli de il ÇORUM- Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen ve makine sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerinin kat l m yla gerçekleflen toplant da konuflan MA B Yönetim Kurulu Baflkan Adnan Dalgak ran, ülke genelinde makine sektörünü ele almak ve sektörleraras iflbirli ini gelifltirmek üzere bu tür toplant lar düzenlediklerini söyledi. Türkiye'nin 2023 y l ihracat hedefinin 500 milyar dolar oldu unu hat rlatan Dalgak ran, Türkiye'nin 2023 y l gayrisafi milli has la hedefinin de 2 trilyon dolar oldu unu ve bu hedeflerle Türkiye'nin, dünya ekonomik s ralamas nda üst seviyelerde yer almay hedefledi ini dile getirdi. Kifli bafl milli gelir seviyesinin 20 bin dolar n üzerine ç kar lmas n n arzu edildi ini an msatan Dalgak ran, flunlar kaydetti: "Bu nas l olacak, önümüzdeki dönemde bizleri neler bekliyor, dünyada art k her alanda ön görünün zorlaflt dönemde önümüzdeki 10 y lda Türkiye'yi neler bekliyor, Türkiye lig atlayabilecek mi, 25 bin dolar kifli bafl na gelir seviyesine gelebilecek mi Tabiki bunlar baz flartlara ba l. Orta gelir tuza dedi imiz, asl nda 10 bin Hava trafi i ve yolcu say s nda art fl sürüyor ANKARA- Kas mda havalimanlar ndan hizmet alan yolcu say s, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 16,3 artarak 10 milyon 422 bin 113'e yükseldi. Türkiye'deki havalimanlar ndan hizmet alan yolcu say s, kas mda geçen y l n ayn ay na göre yüzde 16,3 artarak 10 milyon 422 bin 113'e yükseldi. Devlet Hava Meydanlar flletmesi (DHM ) Genel Müdürlü ünden yap lan yaz l aç klamaya göre, havalimanlar nda iç hat uçak trafi i, geçen y l n kas m ay na göre yüzde 16,5 art flla 54 bin 716, d fl hat uçak trafi i yüzde 8,5 art flla 35 bin 716, toplam uçak trafi i ise yüzde 13,2 art flla 90 bin 432 oldu. Türkiye hava sahas ndan üst geçifl yapan 21 bin 979 uçak say s yla toplam 112 bin 411 uçak, havalimanlar ndan hizmet ald. Böylece kas mda uçak trafi inde yüzde 10 art fl sa land. Kas mda havalimanlar ndan hizmet alan yolcu say s, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 16,3 artarak (direkt transit dahil) 10 dolar kifli bafl düzeyinde seyreden gelirimizi, dünyada çok uzun süre aflamayan ülkeler var. Çünkü bunun getirdi i bir refah, bu refah n da insanlar tatmin etme tehlikesi ile karfl karfl yay z." "Sanayide, üretimde çal flmay arzu eden e itimli bir nesil yetifltiremezsek, bu alana gitmekte zorlanaca z" diyeyen Dalgak ran, "2023 y l nda 500 milyar dolar ihracat hedefimiz var. Bu rakam n 100 milyar dolar, makine sanayi sektöründen bekleniyor. Y l sonunda sektörün ihracat milyar dolar seviyesinde olacak y l ndaki 100 milyar dolarl k ihracat hedefine ulaflabilmemiz için makine ihracat n yüzde oran nda artt rmam z laz m. fiu anda bu oran yüzde 7 seviyelerinde. Sektör olarak toplam ihracat büyümesinin iki kat h za sahibiz. Ancak bu yeterli de il" ifadelerini kulland. Sektördeki üreticilerin sorunlar n yak ndan takip ettiklerini vurgulayan Dalgak ran, "Ayn s k nt lar biz de yafl yoruz. Ama bu insan kayna n önemli ölçüde kendimiz yetifltirmek zorunday z. Bu konuda mutlaka flirketlerimiz tedbir almal ve bu alana özen göstermeliyiz" dedi. hracatta karfl laflt klar sorunlar n bafl nda, standardizasyon ve dökümantasyon konusunun geldi ine dikkati çeken Dalgak ran, flöyle devam etti: "Burada bizi engelleyen hususlardan en önemlisi, flirketlerimizin ölçek ekonomisinden uzak olmas. Makine sektörüne bakt m z zaman Almanya'da 6 bin firman n üretim yapt n görüyoruz. Türkiye'de 16 bin firma var. Yani Almanya'n n toplam üretiminin yirmi de birinden daha az üretim yapmam za ra men Almanlardan üç kat fazla firmaya sahibiz. Giriflimci ruhumuz gere inden fazla giriflimci ruha bürünmüfl durumda. Hem küçü üz hem de firma do urmaya devam ediyoruz. Bu böyle devam ederse dünya ile rekabet etmemiz çok zor olacakt r." Hedefe ulafl lmas için birlikteli in önemli oldu unu vurgulayan Dalgak ran, "Çorum'da da oldu u gibi birçok yerde kümelenme var. Aram zda kiflisel ne sorun olursa olsun, bir organizasyon içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Dünya, tarih ve ekonomiler, bu organizasyonlar beceremeyen, didiflmekle geçen vakitlerin de nas l altta kald klar n net flekilde anlat r. Bu iflbirli ini birlikte gerçeklefltiremezsek bu ak bet de kaç n lmaz olur" diye konufltu. (AA) milyon 422 bin 113'e yükseldi. Yolcular n 6 milyon 136 bin 24'ü iç hatlarda, 4 milyon 238 bin 623'ü d fl hatlarda hizmet ald. Geçen y l n kas m ay na göre yolcu say s iç hatlarda yüzde 21,9, d fl hatlarda yüzde 8,9 art fl gösterdi. 2013'ün 11 ay nda Türkiye geneli iç hat yolcusu yüzde 17,4 art flla 70 milyon 253 bin 222'ye, d fl hat yolcu say s yüzde 11,5 art flla 69 milyon 620 bin 860'a ulaflt. 615 bin 252 direkt transit yolcuyla toplam yolcu say s, yüzde 14,3 art flla 140 milyon 489 bin 334 oldu. Türkiye hava sahas ndan üst geçifl hizmeti alan 259 bin 711 uçak say s yla 2013 y l n n 11 ay nda hizmet verilen toplam uçak trafi i 1 milyon 395 bin 489'a ulaflt. Kas m itibariyle yolcu ve uçak trafi indeki art fllara paralel olarak yük tafl mac l da yüzde 12,5 art flla 192 bin 403 ton olarak gerçekleflti y l n n 11 ay nda toplam yük tafl mac l yüzde 14,2 artarak 2 milyon 394 bin 586'ya ulaflt. (AA) Makine ve Aksamlar hracatç lar Birli i (MA B) Yönetim Kurulu Baflkan Adnan Dalgak ran, y l sonunda sektörün ihracat n n milyar dolar seviyesinde olaca n belirterek, "2023 y l ndaki 100 milyar dolarl k ihracat hedefine ulaflabilme miz için makine ihracat n yüzde oran nda artt rmam z laz m" dedi. KAYSER - MUSA ÖZYÜREK - Kayseri OSB'de tafl yünü üreten bir firma, Belçikal orta yla körfez ülkeleri Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Birleflik Arap Emirlikleri ve Umman gibi ülkelerin yan s ra Türk cumhuriyetlerinde izolasyonda kullan lan tafl yününü üretecek. fiirketin Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet Hasyüncü, AA muhabirine yapt aç klamada, Erciyes Da 'n n eteklerinden ç kard klar volkanik bazalt tafl n 1600 derece s da eriterek elyaf haline getirdiklerini ve y lda 60 bin ton yal t m malzemesi tafl yününü elde ettiklerini söyledi. Tafl yününün sahip oldu u özelliklerle dünyan n en iyi yal t m malzemesi oldu unu belirten Hasyüncü, tafl yününün sadece s, ses ve su yal t m yapmad n ayr ca yanmaya karfl da dayan kl oldu unu vurgulad. "Yal t m n sadece so u a karfl yap lmas gerekti i" gibi yanl fl bir inan fl oldu unu dile getiren Hasyüncü, dünyan n birçok yerinde, so utmaya s tmadan çok daha fazla enerji harcand n, Türkiye'de de enerji tüketiminin tavan yapt dönemin yaz n s caklar n artt dönemler oldu unu kaydetti. Tafl yünü ile izole edilen binalar n gerek s cak gerekse so ukta yüzde 50 enerji tasarrufu sa lad n n yap lan araflt rmalarla ispatland n ifade eden Hasyüncü, flunlar kaydetti: "O bak mdan sadece so u a karfl de il asl nda en büyük yal t m n günefle karfl yap lmas gerekiyor. nsanlarda yavafl yavafl bu bilince var yor. Geçmifl y llarda Türkiye'de yal t mda tafl yününün pay 2,5 iken 5'e ç kt. E er bu rakam 30-40'a ç karsa ihtiyac karfl layabilmek için bizim tesis gibi 50 tesis daha gerekir. K fl n s nmak için 400 lira veren bir aile, tafl yünü ile yal t m yapt rd zaman 200 lira ödüyor. Bu durum Türkiye'yi enerji konusunda d fla ba ml l ktan da kurtar r. Çünkü enerjide en iyi yat r m tasarruftur." Di er yal t m ürünlerinin kimyasal olmas, yanma özelli inin bulunmas ve yang n an nda zehirli gaz salg lamas gibi nedenlerden dolay birçok ülkede yasakland n belirten Hasyüncü, "Yal t m malzemesi olarak dünyada yanmayan tek ürün tafl yünü. Türkiye'de ilk defa hastanelerde tafl yünü kullan lmas mecburi hale getirildi. Biz de ülkenin en büyük tafl yünü üreticilerinden birisi olarak üretti imiz yal t m malzemesi ile hastaneleri yang na karfl koruyaca z" dedi. Geçti imiz günlerde ürünlerinin yurt içinde sat fl ve da t m n gerçeklefltiren Belçika merkezli yaklafl k 40 ülkede 350 flirketi bulunan ve y ll k cirosu 6,5 milyar avroyu bulan bir firma ile yüzde 50 ortak olduklar n anlatan Hasyüncü, bu firmayla daha da büyüyerek dünya markas olma yolunda ad mlar atacaklar n söyledi. Özellikle körfez ülkeleri ve Türk cumhuriyetlerinde tafl yünü üretim fabrikas kurmak için araflt rma yapmaya bafllad klar n ifade eden Hasyüncü, flöyle devam etti: "Dünyan n neresinde ne kadar üretim var, ne kadar tüketim var, maliyetler nedir, kaça sat l yor, nerede yat r m yaparsak daha uygun olur gibi araflt rma çal flmalar n tamamlad ktan sonra 2014 y l ndan itibaren körfez ülkeleri veya Türk cumhuriyetlerinde tafl yünü üretece iz. Dünyadaki tafl yünü fabrikalar ndaki makinelerin büyük ço unlu u Almanya ve ngiltere gibi ülkelerde yap l yor. Üretim s ras nda kulland m z makinelerin büyük ço unlu unun yerli olmas nedeniyle yurt d fl nda kuraca m z üretim tesislerini daha ucuza mal edece iz. En büyük avantaj m z bu olacak." (AA)

7 7 EKONOMI 10 Aral k 2013 Sal Marmaray, pek Yolu nun en önemli halkas bir proje STANBUL- Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Binali Y ld r m, Marmaray Projesi'nin tarihi pek Yolu'nun en önemli halkas oldu unu belirterek, "Buna Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye olarak Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu projesini de ilave etmemiz gerek" dedi. Hazar Strateji Enstitüsü (HASEN) taraf ndan bu y l üçüncüsü gerçeklefltirilen Hazar Forumu'nun sonunda kapan fl resepsiyonu gerçeklefltirildi. Bakan Y ld r m, burada yapt konuflmada, art k zenginli in Bat dan Do uya do ru göç etti ini söyledi. ster Bat dan Do uya, ister Do udan Bat ya, göç olsun, ticaret olsun geçece i yerin Türkiye oldu unu belirten Y ld r m, bu nedenle Türkiye'nin, Azerbaycan' n ve Gürcistan' n bölge için büyük önemi bulundu unu kaydetti. Amerika'da havac l n yüzde 1 küçüldü ünü, Avrupa'da ise yüzde yar m büyüdü ünü an msatan Y ld r m, Türkiye'nin 2013 y l nda havac l kta yüzde 15,5 büyüdü ünü dile getirdi. Marmaray Projesi'nin tarihi pek Yolu'nun en önemli halkas oldu unu aktaran Y ld r m, buna Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye olarak Kars- Tiflis-Bakü Demiryolu projesini de ilave etmeleri gerekti ini, böylece pek Yolu'nun Uzak Do u'dan Avrupa'n n kuzeybat s na giderek kesintisiz bir flekilde gerçekleflece ini ifade etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z ise Hazar Forumu'na katk veren herkese teflekkür etti. Daha sonra Y ld r m ile Y ld z, forumun sponsor ve destekçilerine teflekkür plaketi verdi. Ard ndan geçilen ödül töreninde "Y l n Devlet Adam Ödülü" Azerbaycan Cumhurbaflkan lham Aliyev'e takdim edildi. "Y l n Projesi Ödülü" Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'ne de er görülürken, ödülü Binali Y ld r m, Azerbaycan Ulaflt rma Bakan Ziya Mammadov ile Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalk nma Bakan Yard mc s Natio Mikeladze birlikte ald. (AA) Enerji konusunda gelifltirdi imiz projelerle DÜNYAYI DA düflünüyoruz! Bakan Y ld z dan anlaml sözler STANBUL- Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, "Türkiye, kendi enerji talebini karfl lamak için projeler gelifltirirken, Avrupa ve dünya piyasalar - na aç lan yolda en elveriflli güzergah olarak hizmet vermeyi amaçlamaktad r" dedi. Yaz c, Hazar Strateji Enstitüsü (HA- SEN) taraf ndan üçüncüsü gerçeklefltirilecek Hazar Forumu'nun aç l fl galas nda yapt konuflmada, Azerbaycan ve Türkiye'nin komfluluk iliflkileri d fl nda kültürel ba lamda, son derece köklü bir ortak geçmifli paylaflt n belirterek, "Bizler, bu topra n, bu co rafyan n parçalar y z" diye konufltu. Bu toplant da güvenli bir ortak gelecek için enerji a ve tafl mac l k koridorlar yla ülkeleri, flehirleri ve insanlar birbirine ba lamay amaçlad klar n ifade eden Bakan Yaz c, flunlar söyledi: "Asl nda bu amaçla aram zdaki dostluk ba lar n yeniden örüyor, güçlendiriyoruz. Bölgesel iflbirli imizin ve ülkelerimiz aras ndaki ticaret hacminin artmas - n n bar fl, istikrar ve ortak refaha vesile olaca na inan yoruz. Hazar Bölgesi ve Avrasya kritik öneme sahip enerji rezervleri ve genifl tafl mac l k koridorlar yla dünyan n en önemli ekonomik havzalar ndan biridir. Bölge, tarihten bu yana çeflitli uygarl klar n buluflma noktas olmufltur. Ekonomik iliflkiler ve zengin do al rezervleri bak m ndan da tarih boyunca devam eden bir çekim gücüne, cazibeye sahiptir." Yaz c, Hazar Bölgesi'nin etkiledi i alan n nüfus bak m ndan büyüklü ünün 1 milyar 900 milyon civar nda oldu unu vurgulayarak, "Bu rakam dünya nüfusunun 4'te 1'ine karfl l k gelmektedir. Hazar Bölgesi ve çevre bölgelerin Gayri Safi Yurtiçi Has las 20 trilyon dolar geçmektedir. Bu rakam dünya Gayri Safi Yurtiçi Has las n n 4'te 1'idir. Hazar Denizine k - y s olan ülkeler dünya rezervlerinin yüzde 12'sine, do algaz rezervlerinin ise yüzde 4'üne sahiptir" diye konufltu. Son y llarda, Genifl Hazar Havzas hidrokarbon kaynaklar n n Bat pazarlar - na güvenli ve çeflitli güzergahlardan tafl nmas n n hayati önem kazand n anlatan Yaz c, bu durum Türkiye'nin jeostratejik konumunu tekrar ön plana ç kard n dile getirdi. Yaz c, esasen enerji kaynaklar na eriflimin, 2. Dünya Savafl 'ndan itibaren giderek artan bir biçimde ülkelerin d fl politikalar n n önemli bir boyutunu oluflturdu- unu belirterek, "Son geliflmelerin de etkisiyle enerji arz güvenli i uluslararas gündemin en üst s ralar na tafl nm flt r" dedi. Bakan Yaz c, konumu itibariyle Türkiye'nin do al bir enerji koridoru olarak tan mlanabilece ini ifade ederek, enerji sektöründe yap lan araflt rmalara göre dünya enerji ihtiyac n n 2030 y l nda yüzde 60 civar nda artaca n söyledi. (AA) STANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, "Irak için ve petrol üreticisi ülkeler için flunu söylüyorum; siz ancak varl klar paylaflabilirsiniz, yokluklar paylaflamazs n z. Baz politikalar n o noktaya gelmesi üzücü bir konudur" dedi. Y ld z, Hazar Strateji Enstitüsü (HA- SEN) taraf ndan üçüncüsü gerçeklefltirilen Hazar Forumu'nda, Türkiye'nin Avrupa Birli i (AB) üyesi ülkelerin do algazdaki arz güvenli i probleminin bir parças olmak ad na ciddi çözümler üretti ini belirterek, Trans Anadolu Do al Gaz Boru Hatt Projesi'nin (TANAP) fiahdeniz 2 konsorsiyum üyeleri firmalar n ve ülkelerin, Azerbaycan' n SOCAR flirketiyle beraber Türkiye'den BOTAfi ve TPAO'nun içinde bulundu u önemli bir proje oldu unu kaydetti.siyasi fizibilitenin olufltu u ve ekonomik fizibilitede son noktaya gelindi i bir ortamda bulundu unu ifade eden Y ld z, flunlar söyledi:"nihai yat r m karar n n al nmas yla fiahdeniz 2 konsorsiyomu ifllerine bafllam fl olacak. letiminde bir problem olaca n düflünmüyorum. Her ne kadar talya meclisinde tart fl l yor olsa da akl selim bir flekilde Yunanistan ve talya bunu nihayete erdirecektir. Bu do ru bir projedir. Bunun kadar önemli olan farkl nokta da dünyadaki öngörülerin do ru yap l p yap lmad yla ilgili konulard r. Türkiye, 28 OECD üyesi ülkenin bulundu u Uluslararas Enerji Ajans 'nda dönem baflkanl n alm flt r." Y ld z, özellikle ABD'deki kaya gaz n n bulunmas yla beraber baz dengelerin de- iflmekte oldu unun görüldü ünü anlatarak, bundan 5 y l önceki ajans raporlar n n, nükleer güç santrallerine odakland noktadan ç k ld n dile getirdi. Bakan Y ld z, ister Irak'taki petrol kuyular isterse Azerbaycan'daki do algaz noktalar n n her birinin o ülkenin özel sektörle paylaflmak durumunda oldu u imtiyazlar oldu unu belirterek, flunlar kaydetti:"uluslararas finansman çevrelerinin oluflturdu u kurallarla o ülkenin iç politikalar n getirdi- i noktalar zaman zaman çeliflirler. O yüzden son derece dikkatli yönetilmesi gereken bir konudur. Serbestleflen, liberalleflen ve özelleflen piyasalar özel sektör eliyle bu piyasalar n yönetilmesi noktas n getiriyor. Bir k s m yerlerde varl k sat fl, imtiyazlar sunuluyor. Irak için ve petrol üreticisi ülkeler için de ayn fleyi söylüyorum; siz ancak varl klar paylaflabilirsiniz, yokluklar paylaflamazs n z. Baz politikalar n o noktaya gelmesi üzücü bir konudur. Birçok kardefl ve komflu ülkelerimizin asl nda bulunmas gereken refah noktalar n henüz sat n alabilmifl de iller. Ülkeler bu kaynaklar na ulaflt kça normalleflebilirler." (AA) Türkiye, kendi enerji talebini karfl lamak için projeler gelifltirirken, Avrupa ve dünya piyasalar na aç lan yolda en elveriflli güzergah olarak hizmet vermeyi amaçl yor. Bu duruma dikkat çeken Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, (Bakü-Tiflis- Kars demiryolu hatt ) Önümüzdeki y l tamamlamay öngördü üm üz projeyi süratle hayata geçirmek için yo un çaba gösteriyoruz dedi. ARA- SIRA Nurullah AYDIN SLAM I ST SMARDA YARIfiANLAR Birçok isim alt nda slamc l k yapanlar var. Kim en iyi Müslüman, tart flmas yaflan yor y ld r bitmeyen bir kavgad r bu. Kimse kimseyi be enmiyor. Herbiri, birinin peflinden gidiyor, en do ru yol budur diyor. Karfl dakini suçlamada yar fl yorlar. Onlar ki; slam istismarda yar flarak kendilerini ve di er insanlar felakete sürüklüyorlar. Onlar ki; nefislerinin esiri olmufllard r. Tek kutsal kitap, tek peygamber-elçi olmas - na ra men herkese göre bir slam alg s var. Peki ama neden? Kur an tefsirleri bile ayn de il. Kavramlara verdikleri anlam da ayn de il. Siyasal slamc lar n, düflünceleri, fikirleri, yaflad klar, önemsedikleri de ayn de il. Peki neleri ayn? Kardefllikten bahsediyorlar, özgürlükten bahsediyorlar, demokrasiden bahsediyorlar, hurafelerden bahsediyorlar, hurilerden bahsediyorlar, uyan fltan-diriliflten bahsediyorlar, ümmetten bahsediyorlar, adaletten-haktan-hukuktan-insanl ktan bahsediyorlar, kürtajdan bahsediyorlar, imajdan bahsediyorlar, türbandan bahsediyorlar, zenginlefliyorlar, milletten bahsediyorlar, medeniyetler ittifak ndan bahsediyorlar, zalimlerle dostluktan bahsediyorlar, kimliksizlefliyorlar, lahi mesaj b rak p dünyevilefliyorlar, Bilerek, bilmeyerek blisin yolunda gidiyorlar. Müslümanlar; kin, nefret, öfke içinde, kan n vahfletin pençesinde k vran yorlar. Kimisi servetine servet kat yor, kimisi sat rla kafa kesiyor, ci erleri söküp yiyorlar. Yak yorlar, y k yorlar, katlediyorlar. Hepsi de slam ad na hareket etti- ini söylüyor. Birileri, birilerinin saf temiz dini duygular - n n üzerinden servet, flöhret devfliriyor. slam ülkeleri; çat flma bölgeleridir.. slamc lar n kutsad klar ; gerçekte, mal, mülk, cinsellik, katliam, ötekilefltirme bölmedir. blisin çocuklar, ç karc larla birlikte slamc larla ittifak kurarak, Müslüman toplumlar birbirine düflürüyor. Yönetim de iflimi yapt rt yorlar. Her iktidara getirilenler despot oluyor. Dinci, rkç görüfllerin yükselifli de ortaya karamsar bir tablo ç karm flt r. slam ülkelerinde; etnik kimlik ve mezhep öne ç kar larak, kin öfke ve husumet dalgalar yay l yor, Müslümanlar hala uykudad r. Küresel vicdan ; uyand rmal y z. Her birimiz küresel vicdan n bir parças y z. nsanlar n ailelerini, rklar n, ülkelerini, inançlar n seçme özgürlükleri yoktur. nsanlar; Hak, Özgürlük istiyorlar, nsanca yaflamak istiyorlar. Yap lan zulme raz olmamak, kay ts z flarts z teslim olmamak için çabal yorlar. Her bir insan; bir toplumun ve ailesinin oldu u kadar insanl n bir üyesidir. Zulme r za göstermek zulüm, zalimlerin yan nda yer almak zalimlere benzemektir. Gelecekte de sadece iyiler kazanacakt r. Ademin çocuklar yani iyiler kazanacakt r. Günün Sözü: Zalimlerin yan nda yer almak zalimli i benimsemektir.

8 8 10 Aral k 2013 Sal Aylin DEM RHAN Batman Petrol Anadolu Lisesi nde Kürtçe kütüphane aç ld BATMAN - Batman Petrol Anadolu Lisesi kütüphanesinde Kürtçe kitap bölümü oluflturuldu. Müdür ve ö rencilerden toplanan paralarla kütüphaneye 200 Kürtçe kitap al nd. Batman Petrol Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet fiirin Ashi, "Kürtçe kitaplar n kütüphanede bulunmas hem ö rencileri hem de velileri sevindirdi." dedi. Okul Müdürü Mehmet fiirin Ashi, kütüphanede Kürt diline ait çeviriler, Dünya ve Türk klasikleri, dini kitaplar, Kürtçe diyanetin yay n olan Kur an- Kerim meali, Kültür ve Turizm Bakanl yay nlar, Kürtçe sözlükler, fliir, hikaye, roman türü kitaplar, makale, deneme ve tarihle ilgili kitaplar n yer ald n söyledi. Ö rencilerin istedi i zaman kütüphanedeki kitaplardan faydaland n, al p evine götürüp okuyabildi ini belirten Ashi, oluflturulan Kürtçe bölümden ö renci ve velilerin çok memnun oldu unu kaydetti. Kürtçe kitaplar n okul kütüphanesinde bulunmas ndan duyduklar memnuniyeti dile getiren Ö renciler ise Kütüphaneye geliyorduk ama hep Türkçe kitaplar okuyorduk. Kürtçe kitaplar okumak istiyorduk. Çünkü Kürtçeyi konuflabiliyoruz fakat kitaplar okumad m z için anlamada zorlan yorduk. Okulumuzda aç lan Kürtçe kitap bölümünün bize çok faydas olur. Kürtçe kitap fazla okuyarak Kürtçemizi gelifltirece iz." fleklinde konufltu. (CHA) Kömürlü ünü kütüphaneye çevirdi KAYSER - Kayseri'de Mustafa Savranlar, kitaplar eve s may nca kömürlü ünü 5 bin kitaptan oluflan kütüphaneye çevirdi. 50 yafl ndaki Savranlar AA muhabirine yapt aç klamada, 10 yafl ndan beri kitaplara ilgi duydu unu ve okudu u kitaplardan kütüphane oluflturmaya bafllad n söyledi. Özellikle Kayseri'yi anlatan kitaplar okumaktan zevk ald n anlatan Savranlar, kentle ilgili ç kan her kitab kurumlardan temin ederek kütüphanesine katt n belirtti. Zamanla evindeki kütüphanenin yetersiz kald n ifade eden Savranlar, "Evimin çocuk odas n kütüphaneye çevirmifltim. Babam marangozdu. Odaya boydan boya raflar yapm flt. Kitaplar burada muhafaza ediyordum. Ancak çocuklar büyüyünce odaya ihtiyaç oldu, ayn zamanda kitaplar da s may nca çare aramaya bafllad m. Eve do algaz gelince kömürlük boflald. Ben de kömürlü ü raflar yapt r p yeniden düzenleyerek kütüphaneye çevirdim. 5 binden fazla kitab m, ayr ca gazete ve dergi arflivim var" diye konufltu. Savranlar, kütüphanesinde roman, ansiklopedi, tarih kitaplar n n yan s ra 1970'lere ait gazetelerin ve 1950'li y llar n magazin ve aktüel dergilerinin bulundu unu belirtti. Çocuklar n n ve torunlar n n da bu kütüphaneden faydalanmalar n istedi ini ifade eden Savranlar, flöyle devam etti: "1980 y ll ndan sonra okudu um gazeteleri arflivlemeye bafllad m. 70'li y llara ait gazeteleri de çeflitli yerlerden temin ettim. Bir zamanlar n en yüksek tirajl dergileri olan Hayat mecmuas n n ve Ses dergisinin de say lar n biriktirdim. Apartmandakiler kömürlükte kütüphanemin oldu unu biliyorlar. htiyaç olunca buradan kitap al yorlar. Art k internetten çocuklar her fleye ulaflabiliyor. Ancak faydalanmak isteyenler için kütüphanem hep aç k. Baz zamanlar sessiz oldu u için kitaplar m, kütüphaneye çevirdi im kömürlükte okumay tercih ediyorum." (A.A) Türk dünyas nda, alfabe, imla, yaz dili birli i hayata geçirilemiyor SAKARYA - Türk Ocaklar ve Uluslararas Türk Kültürü Teflkilat (TÜRKSOY) taraf ndan Sakarya'daki bir otelde düzenlenen Türk Dünyas Resim Sergisi aç l fl töreninde konuflan sen, Türk Ocaklar 'n n çok zor flartlarda kuruldu unu ve bugünü kadar mücadele etti ini söyledi. 20. yüzy l n bafl nda Anadolu'nun kötü durumda oldu una iflaret eden sen, bu ortamda dönemin idealist insanlar n n bir araya gelerek ülkeyi kurtarmak için Türk Ocaklar n kurdu unu aktard. "Kurtulufl mücadelesi, birçok faktörün bir araya gelmesiyle oldu" diyen sen, "1912'nin Türkiyesi ile bugünün Türkiyesi birbirinden çok farkl. bunu art k herkesin kabul etmesi gerekiyor. 100'üncü y l, bizim için çok önemli bir f rsat. Burada öz elefltiri yapmam z gerekiyor. Bu de erlendirmeler yap ld ama Türk Oca fikri bir kurum olarak düflünsel birtak m çal flmalar yapabilir" ifadesini kulland. sen, Türk dünyas nda birlik ve beraberlik sa lanabilmesi için herkesin üzerine düflen görevi yapmas gerekti ini aktard. Bunun için uygulanabilir projelere ihtiyaç duyduklar n vurgulayan sen, sözlerini flöyle tamamlad : "Türkiye'de muhafazakar ayd nlar n, üzülerek ifade ediyorum çuvald z kendine bat rarak düflünmesi gerekiyor. Biz biraz meseleleri teorik ANKARA - Devlet Tiyatrolar (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, Kültür ve Turizm Bakanl iflbirli iyle yeni bir projeye bafllad klar n belirterek, "DT'nin bulundu u ve turne yapt illerde, tiyatroya hiç gidemeyen yoksul çocuklar m za tiyatroyu götürece iz. Böylece, DT'nin 17 çocuk oyununu, yoksul çocuklarla da paylaflaca z" dedi. Kurt, AA muhabirine yapt aç klamada, büyük önem verdikleri tiyatro izlemeyen çocuklar tiyatroyla buluflturma projesinin 2014'ün Ocak ay nda bafllay p sezon sonuna kadar sürece ini söyledi. Turnelerle ve ücretsiz temsillerin aral ks z gerçeklefltirilece ini bildiren Kurt, "Gelece in seyircilerini, tiyatroyu hiç bilmeyen olarak halletmeyi seviyoruz. Meseleleri, masa bafl nda çözdü ümüz zaman o problemin çözüldü ünü zannediyoruz. Türk dünyas nda alfabe birli ine kimsenin itiraz olmaz ama isteyince olmuyor. Türk dünyas nda alfabe birli i olmal diyerek görevimizi yapt m z düflünüyoruz. Türk dünyas nda, liderler zirvesi yap ld. Bu toplant larda birtak m temel kavramlar al nm fl, alfabe, imla, yaz dili birli i gibi kavramlar ortaya at ld. Bunlar çok güzel düflünceler Cumhurbaflkanl Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa sen, Türkiye'deki muhafazakar ayd nlar n öz elefltiri yapmas gerekti ini belirterek, "Biz biraz meseleleri teorik olarak halletmeyi seviyoruz. Meseleleri, masa bafl nda çözdü ümüz zaman o problemin çözüldü ünü zannediyoruz. Türk dünyas nda alfabe birli ine kimsenin itiraz olmaz ama isteyince olmuyor" dedi. çocuklar m zdan da bafllayarak tiyatroya getirmifl olaca z" diye konufltu. Kurt, proje kapsam ndaki çocuklar n tespit edilmesi için valilikler, kültür ve turizm il müdürlükleri, milli e itim müdürlükleri, sosyal hizmetler müdürlükleri ve özel teflebbüslerle görüflülece ini de ifade etti. Sezonun yeni bafllam fl olmas na ra men yerli oyunlara seyircinin ilgisinin fazla oldu unu anlatan Kurt, flunlar söyledi: "Sezon yeni bafllad ama yerli oyunlara seyircinin ilgisi çok. Yerli yazarlar m z ön plana ç kartal m istemifltik, o da yerini buldu. Neredeyse bütün oyunlar m z, bütün bölgelerimizde ful oynuyoruz. Sezon aç ld ndan bu yana yerli oyunlara ilgi çok fazla, turnelerimizde de bütün oyunlar doluyor hatta seyircilerin ama hayata geçirilemiyor. Art k uygulanabilir projelere ihtiyac m z var. Türkiye'de sosyal bilimler, keflke iflin sadece fikri boyutuyla ilgilenmese ve bunu diplomatik dile dönüfltürerek proje haline getirebilse. Bu flekilde ad mlar at labilir." Türk Ocaklar Genel Baflkan Prof. Dr. Mehmet Öz de Türk Ocaklar 'n n siyasi bir kurum olmad n anlatt. Tüm vatandafllar, etnik grup ve mezhep ayr m yapmadan kucaklad klar n anlatan Öz, "Hep birlikte, Türk milletiyiz. Bugün burada o tarihi buluflman n bir tanesini daha yap yoruz. Derin tarihi olan bir milletiz. mparatorluk bakiyesiyiz, bu topraklarda bin y ld r hakimiyetimizi sürdürüyoruz. Selçuklu'dan, Osmanl 'ya, oradan da cumhuriyete kadar bir gelene in temsilcileriyiz" diye konufltu. Mehmet Öz, Türk Ocaklar 'n n milli mektep oldu unu belirterek, "Geçmiflten ald güçle, gelece e bakan bir ocakt r. 21'inci yüzy lda Türk Oca 'n n ülküsü, kendi medeniyetini yeniden infla etmektir. Buna göre mücadele ediyoruz. As l geçmiflten murad m z, gelecektir. Türk milleti olarak, tarihte defalarca yapt m z gibi bugün de adaletsizli in ve zulmün hüküm sürdü ü dünyada yeniden adaleti tesis etme amac n tafl yoruz. Bunun için de siyasetin d fl nda tefekkür alan nda bir infla hareketini sürdürmeyi görev olarak bildik" fleklinde konufltu. (A.A) Prof. Dr. Mustafa sen yer bulamama s k nt s var. Amaçlad m z hedefe ulaflt m z söyleyebilirim. Farkl dünya görüfllerinden yerli yazarlar n eserlerini de bulmak mümkün, o yüzden çok isabetli bir karar verdi imizi düflünüyorum. Seyirci say s nda da önemli bir art fl var." Kurt, DT'nin Türkiye'yi kucaklayan, herkese de er veren bir kurum oldu unu söyleyerek, flu de erlendirmede bulundu: "DT, Türkiye'de yaflayan her vatandafl n kurumu, o yüzden her yere turne götürüyoruz ve yapt m z her iflte kardeflli imizi, birlikteli imizi pekifltiren ifller yapmak istedik. Yazarlar m z da öyle seçtik. 'Onun rengi bu, bunun rengi flu' diye bakm yoruz, bizim için bütün renkler önemli. Bu kurum da bu ülkedeki herkese hizmet etmek için var, biz SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Gsm: ( ) gidebildi imiz yere kadar farkl dünya görüfllerine sahip yazarlar m z n oyunlar yla herkese gidiyoruz, herkes de bize geliyor. Çok önemli bir görev yap yoruz. DT'yi, sanat üreten, insana dair ifl yapan bir kurum oldu u için can y k c tart flmalar n uza nda tutmak gerekir." Kurt, daha önce Azerbaycan'da Türk cumhuriyetlerinin tiyatro yöneticileriyle bir araya gelerek, Dede Korkut'un eserlerini tiyatro festivaline dönüfltürme Güzide Tarano lu nun iki fliiri Edebiyat m z n önemli isim ve imzalar ndan, Güzide Gülp nar Tarano lu nun iki fliirinin m sralar aras nda gezece im bugün. Bu fliirler, Gönül ve Tabiat n hüneri adlar yla karfl m za ç kanlar. Gönül adl fliiri befl ayr dörtlükten meydana geliyor. Gönlün yaz ve k fl n n bulundu u, güzele ak fl n n varoldu u, kötüyle iflinin olmad için, olmamas gerekti i için, sorumluluk duymas gerekti i üzerinde duruluyor, noktas ndan hareket ediliyor. ki dörtlü ünde de flöyle deniliyor bu fliirin efendim: Gönül bu duygu tafl r, Gülden güle dolafl r, Hedefine ulafl r, ste ince doymal. Hep kaynar fokur fokur, Aflk dokur-sevda dokur, Gönül bildi in okur, Ona boyun e meli. Güzide Gülp nar Tarano lu nun Tabiat n hüneri adl fliirinde de, bahar n yeflil yeflil gülümsedi inden, so uklar n geride kalmas yla güzel günlerin bafllad ndan hareketle kal nan s caklara kavufluldu unu anlat l r. Tabiat n hüneri adl, bafll kl fliirin sonunda ise flu duygulara, flu m sralara yer verildi i görülür: Mevsimlere mahkum insan, Kurtulamazs n ne yapsan, Dört mevsimin, dört karekteri, Tabiat n hüneri, Mevsimler, gece-gündüz, flte bunlar n içinde, Bo ufla bo ufla geçip gidiyor ömrümüz. Bundan sonraki günlerde de Güzide Gülp - nar Tarano lu nun fliirlerinin m sralar aras nda gezmeye devam edece iz inflallah!. Devlet Tiyatrolar, çocuklara yat r m yap yor karar ald klar n belirtti. Bu karar neticesinde Konya'daki "Bin Nefes Bir Ses Uluslararas Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali"nde, Kazakistan, Azerbaycan, K rg zistan ve Tuva'dan 4 Dede Korkut eserinin davet edildi ini bildirdi. Kurt, onun d fl nda Türk dünyas tiyatro topluluklar n n Adana, Trabzon, Antalya ve Ankara'daki "Küçük Han mlar Küçük Beyler" tiyatro festivallerinde yer vereceklerini söyleyerek, "Türki cumhuriyetlerle iliflkilerimiz son derece s cak, iyi. Bunu ne kadar yükseltebilirsek, festivallere dahil edersek biz de karfl l kl gidip gelirsek, sanat yoluyla kültürel al flveriflimiz daha da artacak. Kardefl ülkeler birbiriyle daha da kaynaflacak. Bu alanda ne kadar hizmet edersek o kadar baflar l oluruz" diye konufltu.

9 10 Aral k 2013 Sal 9 TÜRKÇE BAKIfi Prof. Dr. Nurullah ÇET N Mahmut Kaplan: ANALAR (1) Beflikte çocuk ç l klar Kim duyar Krefl duvarlar sa r Bir tavan hissiz bir avize donuk Beflikte çocuk ç l klar Kim duyar Analar sa Kahkahalara gömülü st rap Tebessüme bürünen riya Ruhu bedenden soyar Analar bitkin, analar harap Analar sa Jelatin paketlerde cehennem Cehennem vitrinlerde Gözleri aç lm fl iri Gözler bulan k fl klarda dalg n Çocuklar m h çk ran befliklerde Kim duyar Analar sa YERALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan SIR Öfkeyle, tehlike kucak kuca a gider hayatta; aralar nda mesafe hiç yoktur ya da k ldan incedir. Zor insanlar Dünya da her zaman olmufltur ve olacakt r. Siz olsan z da papatya gibi mütevazi, kaprissiz, kendi halinde ve ince; bela, sizi bulduysa bir kere kavga edenler kaybedebilir, etmeyenler çoktan kaybetmifltir ilkesi gere i zoraki girersiniz dö üfle. Düflman m cesu ve kuvvetli yap;onu yenersem utanç duymama için der Apaçi ta Amerika dan. Ben Dünya n n fanili i karfl s nda zafer ya da yenilgiye de er vermesem de; rakibin cesur ve kuvvetli olmas kavgam n alaca renkleri belirler benim dünyamda. Severi, nitekim; mücadele ve direnmenin koyu renklerini yapan, rakipteki cesaret ve kuvvet alametlerini Ço u insan problemi çözmek yerine onun etraf nda dolaflmay tercih eder. Problemin çözülece ine iliflkin içimizde yaratt m z umut kötülüklerin en kötüsüdür, iflkencedir. Siz bafl n za gelenlere, kaybettiklerinize a larken muhtemelen karfl n zdaki sizden ald ganimetleriyle zevkten dört köfledir Ördü ü kozada esir Kurdu u dünyada flaflk n Yüz as k çat k kafl Dertler üst üste dertler da da Bo azda yumruk yumruk Motor gürültüsünde bo ulan bir h çk r k Beflikte çocuk ç l klar Kim duyar Analar sa Analar analar Analar sa (Öksüz Kubbe, Elif Kitaplar, Ankara 1994, s.22) ÇER K Konu: Modern, seküler ve kapitalistçe hayat tarz. zlek: nsan f trat na uygun olmayan bir sosyal hayat yap lanmas, mutsuzluk ve huzursuzluk kayna d r. Düflünce: fiiirde düflünce unsuru çek belirgin de il. Ya da ön planda de il. fiiirin genelinden s zan bir düflünce katman var. O da seküler ve kapitalist hayat tarz n n insan f trat na ters oldu u düflüncesi. Olay: fiairin kendi ifadesine göre televizyonda dinledi i bir flark n n ilham kaynakl n yapt bu fliir, manzum hikâye ba lam nda bir olay unsuru bar nd rm yor. Ancak derin yap n n üretilmesine bir vesile teflkil eden, yüzey yap da te et geçilen bir olay unsuru var. O da fludur: Çal flan bir anne, ifl ve sosyal hayatta fazlas yla yer al r. Anne flefkatine muhtaç olan çocu u, kreflin so uk duvarlar aras na hapsedilmifltir. Bundan hem çocuk mutsuzdur hem de annenin içi kan a lamaktad r. Varl k: fiiirde göze batan bafll ca varl klar, özelliklerine göre tasnif edildi inde fliirin temel izle ine ba l olarak kendili inden ikiye ayr l yor: 1. nsan f trat n ve do all simgeleyen varl k: Beflik. Fakat fliirde beflik bu anlam yla de erlendirilmiyor. Onu kreflte yer alan bir varl k unsuru olarak görüyoruz. Her ne kadar krefl ortam nda yer alan ve öyle görünen bir varl k ise de ça r fl mlar itibariyle onu kreflten ayr düflünüyoruz. 2. Seküler ve kapitalistçe bir hayat tarz n karfl layan ve bu ba lamda simgesel de erleri olan varl klar: Krefl duvarlar, krefl tavan, krefl avizesi, jelatin paketler, vitrin, motor. fiair, bu varl klara sezgici / idealist aç dan yaklafl yor. Bir baflka deyiflle varl klar, flairin inan fl, duygu ve düflüncelerine göre anlam kazan yor ya da yorumlan p de erlendiriliyor. Meselâ: Krefl duvarlar sa r / Bir tavan hissiz bir avize donuk m sralar nda krefl duvarlar, tavan ve avizesi flairin duyarl na göre anlam kazan yor. Gerçekte, nesnel planda krefl duvarlar n n sa r, tavan n hissiz, avizenin donuk olmas söz konusu de ildir. fiair, bu varl klara teflhis sanat yla insanî anlamda soyut duygular atfediyor. Yani burada belirleyici olan bu varl klar n kendisi de il, flairin duyarl d r. Buna göre çocuk, beflikte avize ve tavan görür ama bunlar annenin yerini tutamaz. Bütün parlakl na ra men avize, anne gözlerindeki flefkati vermez. Duygu: fiiirde yaln zl k ve ac ma duygular egemen. Yaln zl k duygusu, fliire konu olan figürleri bürüyen bir duygu. Ac ma ise flairden kaynaklanan ve fliir figürlerine yönelen bir duygu. fiiir figürlerinin yaln zl hem sosyal hem de metafizik anlamda bir yaln zl kt r. Sosyal anlamda çocuklar ve anneleri birbirlerinden kopuktur. Metafizik anlamda ise anne figürünün ve bunun temsilcili inde ayn hayat tarz n ve düflünce yap s n paylaflan insanlar n kendi f tratlar na ve tabîî insanî yap lar na ayk r ortamlara at lm fl olmalar ndan kaynaklanan bir ruhsal s k nt ve mutsuzluk hâli belirmektedir. (Devam Edecek) Hissettiklerimizi hiç düflünmeden d fla vurmak bir karfl tl k ortam yarat r ve olumsuz duygular t rmand r r. Üstelik bu davran fl biçimi düflman n bizi tan mlamas, onun s n rl alg lamalar n n bizi biçimlendirmesi demektir. fioka u ramak ve o flokun dalga dalga yay lmas na neden olacak bir biçimde karfl l k vermek, rakibin oyununa düflmektir. Mücadele edebilmek için önce karfl taraf n oyununu bozmak laz m gelir Bilinmeyeni tutkuyla hayal etmek gerekir; ac ya kaba kuvvete direnmek için çatt n z flah slar de il fikirler olmal dayanabilmek için, gözünüz görmez-kula n z duymaz olmal mücadele için Size bir s r vereyim mi? Hayatta en çok zevk ve verim alman n yolu tehlikeli yaflamak, düflman sahibi olmak. Bu yaflam tarz na bir al flmaya görün; normalleflmek için ne kadar çaba sarfederseniz edin, kötü flöhretiniz peflinizi b rakmaz; siz esiri olmuflsunuzdur bir kere bela ve tehlikenin GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Bir kümes hayvan. çinde cambazlar n, palyaçolar n ve çeflitli hayvanlar n gösteri yapt klar çad r. 2. Uyuflturucu ile ilgili. 3. Geri, art, pefl. Bir renk. 4. Bebek yiyeceklerine verilen genel ad. Küçük bayrak. 5. Telefonlar n ba l oldu u merkez. 6. Voleybol, masatenisi gibi sporlarda maç n her bir bölümü. Boyun e en, kendini baflkalar n n buyru una b rakan. Radyumun simgesi. 7. Rahat, sessiz, dingin. Türk müzi inde bir makam. 8. T rpana bal. Gözleri görmeyen. 9. Çanakkale ilinin bir ilçesi. Deri tabaklamada kullan lan tad buruk bir madde. 10. syan eden, baflkald ran. Temiz. 11. Vekil. 12. Köpek ve ineklere yedirilmek için un ve kepekle haz rlanan yiyecek. Eski dilde kad n. 13. Kiraya verilerek gelir getiren mülk. bebek ayakkab s. 14. Üzerinde yüzlerce i ne bulunan bal k oltas. 15. Say boncu u. Güney Kafkasyal bir halk. 16. Kolay ifllenen bir maden. Ifl k. 17. Mu la ilinin bir ilçesi. Belli bir konu üzerine olmayan konuflma, dereden tepeden. 18. Kirlili i gösteren iz. Yabanc. Gösterme s fat. 19. Satrançta bir tafl. Lezzetli. 20. Bir tür etli ve büyük zeytin. Yukar dan afla ya: 1. Ehemmiyet. Brezilya kökenli bir dans. Kedigillerden, çakala benzer vahfli bir hayvan. 2. Arjantin in plaka iflareti. Osmanl larda gece bekçisi. Bir peygamber. Bale yapan erkek sanatç. 3. Tiyatro yazarl. Bir tür baykufl. 4. Görüntülük. Slâyt. temelsiz e reti yap. Bir göz rengi. 5. de erli bir kömür türü. Kara tafl tlar ndan biri. Bir cins güvercin. Düfl. Bir organ m z. 6. Kendisini oldu undan büyük gösterip böbürlenme, yüksekten atma. Cüretkâr. Demir kiri. Uzay. 7. Bir nota. Metal parlakl verilmifl deri. Irmak ya da dere suyunun h zl akt yer. K y c, zulmeden. 8. Bütünleme, tamamlama. Bir ilimiz. Kalite. Güney Afrika n n plaka iflareti. 9. Kemiklerin toparlak ucu. Bir makyaj malzemesi. Övme veya övgü. 10. Eflek. Bunun gibi, böyle anlam nda kullan lan bir ba laç. S n r niflan. Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

10 10 10 Aral k 2013 Sal SAGLIK Burcu KER M K fl aylar nda kalp krizi riski art yor Medical Park Hastanesi Kardiyoloji Uzman Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol, so uk havayla özellikle kalp damar hastalar n n k sa eforlarda bile gö üslerinin a r yabilece ini belirterek, Hastalar n bu aylarda daha dikkatli olmalar gerekiyor. STANBUL - Avrupa da yap - lan bir çal flmada k fl aylar nda, yaz aylar na göre insanlar n daha çok kalp krizi geçirdikleri saptanm fl. Ani s caktan so u a geçerken çok dikkatli olmal lar dedi. AA muhabirinin sorular n yan tlayan Erol, k fl aylar nda so ukla birlikte vücutta önemli de ifliklikler oldu unu ve kalbin vücut s s n korumak için daha fazla çal flt n söyledi. Erol, bu nedenle kalp h z - n n da artt n, so u a ba l olarak damarlarda spazm denilen büzüflmenin meydana geldi ini anlatt. Prof. Dr. Erol, bunlar n kalbin ifl yükünün artmas na yol açt n dile KAYIP ER-KA MOB LYA Nfi. TUR. SAN. VE T C. LTD fit ad na kay tl Nolu Sanayi Sicil Belgesi Kaybolmufltur Hükümsüzdür Belde-9 KAYIP K z lbey V.D noda kay tl Ö.K. cihaz levham kaybolmufltur. Hükümsüzdür Erkan Demir Belde-8 getirerek, Dolay s yla so uk havayla özellikle kalp damar hastalar - n n k sa eforlarda bile gö üsleri a r yabilir. Hastalar n bu aylarda daha dikkatli olmalar gerekiyor. Avrupa da yap lan bir çal flmada k fl aylar nda, yaz aylar na göre insanlar n daha çok kalp krizi geçirdikleri saptanm fl. Bu hastalar ani olarak s - caktan so u a geçerken çok dikkatli olmal lar diye konufltu. K fl aylar nda hareketsizli in ve ya l yemek yeme al flkanl n n da artt na iflaret eden Erol, yap lan bir çal flmaya göre, kalp hastalar n n bu sebepler do rultusunda kan bas nçlar n n yaz aylar na göre 3-4 milimetre civar nda artt n kaydetti. Erol, bu durumlar n kalp hastalar n olumsuz yönde etkiledi- ini anlatarak, flöyle devam etti: ARAÇ K RALAMA H ZMET ALINACAKTIR MAK NA VE K MYA ENDÜSTR S KURUMU GENEL MÜDÜRLÜ Ü MKE KAPSÜL FABR KASI MÜDÜRLÜ Ü-T CARET MÜDÜRLÜ Ü Günübirlik Araç Kiralama Hizmet Al m hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : Büyük Kayafl Mah. Kayafl Cad. No: KAYAfi MAMAK/ANKARA b) Telefon ve faks numaras c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : 461 Gün Günübirlik Araç Kiralama Hizmet Al m Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Ankara ili hudutlar içi ve gerekti inde il hudutlar d fl c) Süresi : fle bafllama tarihi , iflin bitifl tarihi halenin a) Yap laca yer : Kayafl Cad. No:163 Kayafl-Mamak /ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Kamu veya özel sektöre yap lan araç kiralama hizmetleri, benzer ifl olarak kabul edilecektir 5.Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l darenin adresindeki Ticaret Müdürlü ü adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kayafl Cad. No: 163 Kayafl- Mamak/ ANKARA Adresindeki Ticaret Müdürlü ü adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n-17436(www.bik.gov.tr) Dolay s yla mevcut kalp hastalar n n k fl aylar na çok dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle gö üs kafeslerini so u a maruz b rakmamal lar. Kendilerini çok iyi korumal lar. Sadece kalp aç - s ndan de il, ayak ve kol damarlar nda problemi olanlar n da bu uyar lar dikkate almalar gerekiyor. Kalp-damar hastalar mutlaka dil alt ilaçlar n yanlar nda bulundurmal. Yine bu so uk havalarda d flar da spor yapmamalar önemli bir korunma yöntemi olur. Ancak bu yanl fl anlafl labiliyor. Biz bu hastalar n k fl aylar nda so uktan etkilenmemeleri için kapal ortamlarda spor yapmalar n, günde en az 30 dakika yürüyüfl yapmalar n öneriyoruz. Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol, kalp hastalar n n enfeksiyonlara da daha yatk n oldu unu, bu nedenle grip gibi hastal klara s k s k yakaland klar n kaydederek, Normal insanlar n basitçe atlatabildi i bu enfeksiyonlar, mevcut kalp hastalar n n dengesini bozarak a r sonuçlar do urabiliyor. Biz zaten kalp hastalar na k fla girmeden önce grip afl s olmalar n öneriyoruz. Yine zatürre, sinüzit, orta kulak enfeksiyonu, menenjit gibi ciddi hastal klara yol açabilecek enfeksiyonlara karfl korunmalar için de pnömokok afl s n öneriyoruz diye konufltu. Prof. Dr. Erol, kalp damar hastalar n n bu aylarda daha ya l yemekten kaç nmalar ve mevsimsel sebze, meyvelerini tüketmeleri gerekti ini vurgulayarak, flunlar kaydetti: Bu hastalar n kilo almamalar gerekiyor. Avrupa da yap lan çal flmaya göre, k fl aylar nda bel çevresinin hareketsiz ve olumsuz beslenme sonucu 1-2 santimetre kal nlaflt - görülmüfl. Bu hastalar n, kapal ortamda olunsa dahi mutlaka hareket etmeleri gerekiyor. Kendilerini yormayacak flekilde hareketli olsunlar. Mesela birkaç merdiven ç k lacaksa asansör ya da yürüyen merdiven kullanmas nlar. Spor için egzersiz bantlar da kullan labilir ama ani s nma olmamas için düflük h zlardan bafllanmas gerekiyor. Tempolu yürüyüfl modunda biraz postac yürüyüflü fleklinde bantlar kullanarak sporlar n yapabilirler. Bu al flkanl klar gün içerisine yedirmek laz m. Hareketi yaflam tarz haline getirmek gerekiyor. Erol, kalp hastalar n n düzenli kardiyoloji kontrollerinden geçmeleri gerekti ini de ifade ederek, ilgili hekimin k fl aylar na girmeden hastan n ilaçlar nda gerekli ayarlamay yapaca n anlatt. Her kalp hastas n n belli aral klarla doktoruna baflvurmas gerekti- ine dikkati çeken Erol, Bu hastalar n ilaçlar n etkileri ve yan etkileri aç s ndan takip edilmesi gerekiyor. Bir kalp hastas n n ilac ömür boyu ayn dozda olacak diye bir kural yok. Hastan n durumuna göre belli aral klarda de ifliklik olabilir. Dolay s yla kalp hastalar hekimlerine belli aralarla gitmeli dedi.(aa) BOYA SÖKME S STEM SATIN ALINACAKTIR ZM R TED.BLG.BfiK (MSB) M LL SAVUNMA BAKANLI I GENEL KURMAY BAfiKANLI I BA LILARI VE MÜSTEfiARLIK KAB NL PLAST K MEDYALI BOYA SÖKME S STEM al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : GAZILER CD./ 1420 SOKAK 1/ YEN fieh R KONAK/ ZM R b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 1(B R) ADET KAB NL PLAST K MEDYALI BOYA SÖKME S STEM Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : 1(B R) ADET KAB NL PLAST K MEDYALI BOYA SÖKME S STEM 5' NC ANA BAKIM MERKEZ KOMUTANLI I GÜVERC NL K ANKARA ya teslim edilecektir. c) Teslim tarihi : Sözleflmenin imzalanmas na müteakip; Kabinli Plastik Medyal Boya Sökme Sistemi 120(yüz yirmi) takvim günü, içerisinde teslime haz r hale getirilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : MSB zmir Ted.Blg.Bflk.l Yeniflehir/ ZM R b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Liras ) karfl l MSB zmir Ted. Blg. Bflk.l lan Memurlu u adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB zmir Ted.Blg.Bflk.l lan Memurlu u Yeniflehir/ ZM R adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YÜZSEKSEN) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n-13829(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar Resmi lanlar

11 10 Aral k 2013 Sal DIS HABERLER 11 Yücel TANOL Netanyahu: srail tarihi bar fla haz r KUDÜS - Amerika Birleflik Devletleri (ABD) D fliflleri Bakan John Kerry, srail - Filistin bar fl müzakerelerinde flu ana kadar baz ilerlemeler kaydedildi ine inan yorum dedi. srail ve Filistin aras nda devam eden bar fl görüflmeleri ve ran la Cenevre de yap lan geçici nükleer silah anlaflmas sonras srail in kayg lar n yat flt rmak için dün srail e gelen Amerika Birleflik Devletleri (ABD) D fliflleri Bakan John Kerry, srail Baflbakan Netanyahu ile Kudüs te baflbakanl k konutunda bir araya geldi. Baflbakan Netanyahu ve Kerry yaklafl k TRABLUS - ç savafl, yoksulluk ve açl k yüzünden ülkelerini terk etmek zorunda kalan göçmenler, Avrupa ya gidebilmek amac yla geldikleri Libya da büyük bir insanl k dram n n tam ortas na düflüyor. Anadolu Ajans (AA) muhabiri, geride b rakt klar ailelerine para gönderebilmek için Avrupa ülkelerine gitmeye çal flan ancak insan tacirlerinin eline düflen göçmenlerin yaflad klar sefalete tan kl k etti. Libya üzerinden talya ya gitmeye çal flan bir göçmen gibi davranan AA muhabiri Assed Beig, insanca yaflayabilme umudu ile Libya da en a r ifllerde çal flan, eziyet gören ve kazand paray insan tacirlerine verdikten sonra denizde kaderine terk edilen göçmenlerle konufltu. Nijerya dan, Çad dan, Mali den ya da Gambia dan gelen kaçak göçmenlerin bir k sm, Libya ya ulaflabilmek için çölü geçiyor. Bu tehlikeli yolculuk s ras nda göçmenlerin ço u, yaflam n yitiriyor. Kimi zaman 10 saat süren uzun yolculuklar s ras nda kamyondan düflen göçmenler, çölde ölüme terk ediliyor. MADR D - spanya da ETA ya ait oldu u belirtilen belgede, skoçya ve Katalonya da at lan ad mlar ve tecrübelerin önemli bir referans oldu u belirtiliyor. spanya da güvenlik güçlerinin yaklafl k 15 gün önce ele geçirdi i belgede, Siyasetin merkezine, gelece ine karar verme hakk n oturtmak öncelikli bir ifltir. skoçya ve Katalonya da at lan ad mlar ve tecrübeler önemli bir referanst r dendi i belirtildi. El Mundo gazetesi taraf ndan bugün manflete tafl nan belgede, ETA n n Katalonya daki ba ms zl k yanl s giriflimleri analiz ederek, kendisine örnekler ç karaca ve Bask bölgesinde ba ms zl k yanl s, büyük bir sosyal kitleyi harekete geçirmek için çal flaca ifade edildi. Bu anlamda 11 Eylül de Katalonya da ba ms zl k talebiyle yap lan insan zinciri eyleminin bir benzerinin gelecek y l 8 Haziran da Bask bölgesinde organize edilece i bildirildi. Söz konusu belgede, ETA n n ayr ca, ekim ay nda ç kan Avrupa nsan Haklar Mahkemesi nin karar na atfen flimdiye kadar spanya da 50 den fazla ETA mahkumunun serbest b rak lmas n Bask bölgesindeki bar fl sürecine olumlu teflvik olarak gördü ünün yaz ld 2 saat süren görüflmenin ard ndan düzenledikleri ortak bas n toplant s nda flunlar söyledi: ki ana konuya odakland k. Biri ran n devam eden nükleer silah yetene i. nan yoruz nihai anlaflmada hayati olan ran n askeri nükleer silah yetene inin sonland r lmas d r Filistinle sürdürülen bar fl görüflmelerine yönelik olarak da Netanyahu flöyle konufltu: Filistin konusunda iki devletli çözüm temelinde srail in tarihi bar fla haz r oldu unu söylemek istiyorum. Bar flta NSANLIK DRAMI srail kendi güçleriyle görülebilir tehditlere karfl kendini savunma gücüne sahip olmal d r. Yapay krizler istemiyoruz. Anlay fl ve anlaflmalar ciddi ve s k bir çal flma gerektirir. Bu konudaki çal flmalarda srail in yer alaca konusunda srail ad na tam taahhütte bulunuyorum, umar m Filistinliler de bu amaca ulaflmak için kararl d rlar. ABD D fliflleri bakan John Kerry de fiu ana kadar görüflmelerde bir tak m ilerlemeler sa land na inan yorum dedi. Kerry ayr ca ABD nin bar fl görüflmelerine kat lan özel elçisi John Allen in güvenlik Nijerya dan, Çad dan, Mali den ve Gambia dan gelen kaçaklar n Libya ya ulaflma çabalar yürek yak yor Libya ya ulaflabilenleri ise daha büyük bir dram bekliyor. Kimsenin yapmak istemedi i iflleri yapmak zorunda kalan göçmenler, biriktirebildikleri tüm paray insan tacirlerine veriyor. Az miktarda yiyecek ve biraz suyla teknelere bindirilen göçmenler ise meçhule do ru yola ç k yor ve içlerinden sadece bir kaç, gitmek istedikleri yere varabiliyor. Aç k denizlerde yitip gidenlerin cesetleri, bazen bal kç lar n a lar na tak l yor. Bal klara yem olan ço unun yoklu undan ise kimsenin haberi olmuyor. AA muhabirinin Libya da göçmenlerin yaflad sorunlar mercek alt na alan izlenimleri, yar ndan itibaren üç gün, Afrika dan talya ya: Meçhule giden yol bafll yla yay nlanacak. (AA) spanya da ETA, Katalonya y örnek alacak kaydedildi. spanyol hükümeti, Katalonya y bir kez daha uyard Öte yandan 2014 y l nda ba ms zl k yanl s bir referandum yap lmas iddias n sürdüren ve spanya merkez hükümetinin tepkilerine ra men bu ay içinde referandumun tarihini ve sorulacak soruyu belirlemek zorunda olan Katalonya özerk yönetimi, spanyol hükümeti taraf ndan bir kez daha uyar ld. NATO D fliflleri Bakanlar toplant s için Brüksel de olan spanya D fliflleri Bakan Jose Manuel Garcia Margallo, Tek tarafl bir flekilde ba ms zl k ilan eden bir Katalonya, Birleflmifl Milletler in (BM) ve bu sisteme ba l IMF ve Dünya Bankas gibi herhangi bir kurumun, ayr ca NATO ve ya AB nin hiçbir parças olmaz, d fl nda kal r dedi. spanyol hükümetinin, skoçya n n olas ba ms zl karfl s nda bu ülkeyi veto edip etmeyece i yönündeki bir soruya net cevap vermekten kaç nan Margallo, Bu oldu u zaman bana sorun. Ama ben, Avrupa n n entegrasyon sürecinin daha derin ve daha h zl olmas gerekti ine inan yorum. Ba ms zl k hareketleri, tarihin ak fl na ters gidiyorlar demekle yetindi. (AA) düzenlemeleri için baz düflünceleri baflbakan Netanyahu ile bu akflam yapacaklar görüflmede iletece ini sözlerine ekledi. Kerry, Amerikan yönetiminin srail in güvenlik, kendini savunma hakk ve yetene i konusunda kararl l n vurgulad. srail in baz direnifllerle karfl karfl ya bulundu unu ifade eden Kerry, ran ve Filistin le yap lan müzakerelerde konunun ABD gündeminin ilk maddesi oldu unun alt n çizdi. ran konusuna da de inen Kerry, ran n nükleer program konusunda da uyan k kalacaklar na söz verdi. (AA) Kendilerini Avrupa ya götürecek bir tekneye binebilmek için en a r iflleri yapan göçmenleri kaçakç lar, denizde kaderine terk ediyor. Varlar n yoklar n kaçakç lara veren göçmenlerden çok az varmak istedikleri yere ulaflabiliyor Çin ile Ukrayna stratejik ortakl n derinlefltiriyor PEK N - Çin Devlet Baflkan fii Cinping in davetiyle Çin e gelen Ukrayna Cumhurbaflkan Viktor Yanukoviç, Pekin deki görüflmelerde stratejik ortakl klar n derinlefltirmek üzere 5 y ll k plan üzerinde görüflmelerde bulundu. Görüflmelerin ard ndan yay mlanan aç klamada, Çin ve Ukrayna n n aras nda tar m, enerji, kaynaklar, altyap inflas, finans, yüksek teknoloji, havac l k ve uzay gibi alanlarda yak n çal flaca kaydedildi. ki ülkenin stratejik ortakl k derinlefltirme plan na göre taraflar n sanayi sektörünü destekleyece i, karfl l kl yat r m geniflletece i ve ülkelerindeki yat r m ve iflletme ortam n iyilefltirmek için ortak çaba harcayaca ifade edildi. Taraflar n görüflmelerde ikili iliflkilerde iflbirli i anlaflmas imzalad belirtilirken, bu anlaflman n ikili iliflkilerin bir sonraki seviyeye tafl nmas anlam na geldi i kaydedildi. ki ülkenin de ulusal egemenlik ve toprak bütünlü ü gibi konularda birbirini destekleyeceklerinin de alt çizildi. Buna göre taraflar n, bir di erinin egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlü üne zarar verebilecek bölücü ve afl r unsurlar n topraklar nda kurulmas na izin verilmeyece i ifade edildi. Ayr ca, iki ülkenin de vatandafllar n ve tüzel kiflilerinin meflru haklar n korumak için etkin tedbirler alaca belirtildi. Çin ve Ukrayna n n BM ve benzeri çok uluslu yap larda diyalog ve iflbirli ini geniflletece i kaydedilen aç klamada, uluslararas ve taraflar ilgilendiren bölgesel konularda yak n temasta olunaca vurguland. (AA) BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Ö R D E K S R K N A R K O T K A E A R K A M O R M A M A F L A M A S A N T R A L K S E T R A M R A A S U D E E V Ç M R N A A M A B G A T A N E N A S P A K L A B A K A N H K Y A L N S A A K A R P A T K R P A R A K E T E A B A K Ü S L A Z K A L A Y Z Y A U L A A F A K L E K E E L U A T L E Z Z R K K A L A M A T A

12 12 Müteahhitler cofltu! ANKARA (AA) - Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, bu sabah Türkmenistan'da üstlenilen yaklafl k 196 milyon dolarl k bir proje ile müteahhitlik sektörün ilk yurt d fl na aç ld 1970'lerden bugüne kadarki ald ülke harici ifllerin toplam tutar n n 264 milyar dolara ulaflt n söyledi. Ça layan, Türkiye nflaat Sanayicileri flveren Sendikas 'n n ( NTES) 25. Ola an Genel Kurulu'nun aç l fl nda, NTES'in 50. kurulufl y l n kutlayarak, genel kurulun baflar l geçmesi dile inde bulundu. Yurt içi ve yurt d fl nda baflar l hizmetler yapan müteahhitlik sektörüne hizmet etmekten onur duydu unu dile getiren Ça layan, müteahhitlik sektörünün baflar lar n n her y l artt n dile getirdi. Bu sabah Türkmenistan'da üstlenilen yaklafl k 196 milyon dolarl k bir proje ile sektörün ilk yurt d fl na aç ld 1970'lerden bugüne kadarki ald ülke harici ifllerin toplam tutar n n 264 milyar dolara ulaflt n vurgulayan Ça layan, flöyle devam etti: "2002 y l na kadarki 30 y lda sektörümüz yurt d fl nda toplam 44 milyar dolarl k ifl alabilmiflti. Son 10 y lda, hükümetlerimiz döneminde, biz bunun üzerine 220 milyar dolar ilave ifl koyduk. Türk müteahhitlik sektörünün bugüne kadar ald ifllerin yüzde 80'i son 10 y lda al nd. Bu, sektörün yapm fl oldu u çabalarla elde etti i önemli bir baflar." Sa lam fl olduklar siyasi istikrarla sektörün önünü açt klar n belirten Ça layan, as l aktörün Türk müteahhitlik sektörü oldu unu söyledi. Sektörün 2000'li y llar n bafllar nda ald ortalama ifl tutar n n 20 milyon dolar oldu unu ifade eden Ça layan, 2012 y l nda bu rakam n 55 milyon dolara yükseldi ine dikkati çekti. Bu y l ise ayn tutar n 100 milyon dolara 10 Aral k 2013 Sal ç kt n anlatan Ça layan, sektörün ald ifllerin niteli i, kalitesi ve büyüklü ünün de paralel bir flekilde büyüdü ünü vurgulad. Ça layan, son 12 y lda siyasi istikrar n, özel sektör ve sivil toplum kurulufllar yla çal flman n sonuçlar n n görüldü üne dikkati çekerek, "Bunlar yetmez, bunlar bizi kesmez. fiimdi 2023 hedeflerimiz var" ifadesini kulland. Bundan 10 y l önce kendisine 36 milyar dolarl k mal ihracat n n 152,5 milyar dolara ç kaca söylense inanmayaca n belirten Ça layan, bugün bunun krize ra men baflar ld n aktard. Türkiye'nin iflçisi ve iflvereni ile önemli baflar lara imza atarken, krize de meydan okudu una iflaret eden HABER BRAH M ARKLAN Ça layan, küresel krizin bafllang c ndan bu yana Avrupa'da 5 milyon 200 bin kiflinin iflini kaybetti ini, Türkiye'de ise 6 milyon 200'in üzerinde yeni istihdam yarat ld n an msatt. Müteahhitlik sektörünün ilgili di er sektörleri de etkileyerek ihracata da katk da bulundu unu dile getiren Ça layan, sektörün bu sayede GSYH'nin yüzde 30'unu oluflturdu unu ifade etti. YILMAZ: 10 büyük ülke aras na girece iz B NGÖL (AA) - Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz, "Türkiye'yi ekonomide 10 büyük ülke aras na sokmaya çal fl yoruz" dedi. Bingöl'e gelen Bakan Y lmaz, havaalan nda çok say da kifli taraf ndan karfl land. Araç konvoyu eflli inde kent merkezine geçen Y lmaz, AK Parti Bingöl l Baflkanl binas önünde düzenlenen aday tan t m toplant s na kat ld. Bakan Y lmaz, buradaki konuflmas na "Size Baflbakan m z n selam n iletiyorum" diyerek bafllad. AK Parti'nin "ben" diyenlerin partisi olmad n belirten Y lmaz, "Yerel seçimlere do ru gidiyoruz. Her seçimde gayet tabii bir flekilde aday adaylar ç k yor. Bunlardan biri aday oluyor. Hepsini keflke aday yapabilsek, böyle bir imkan m z yok. Böyle bir fley mümkün de il. Geçmiflte de bu böyleydi, bugün de bu böyledir. Her kim ki duygusunu, nefsini, kibrini, egosunu akl n n önüne al yorsa onun ne kendisine faydas olur ne de memlekete faydas olur. AK Parti, 'ben' de il, 'biz' diyenlerin partisidir" diye konufltu. AK Parti iktidar nda yap lan hizmetlere de inen Y lmaz, flunlar söyledi:vicdan olan, akl olan, gözü olan hiç kimse bunu inkar edemez. Havaalan ndan, duble yollardan, bitümlü s cak kar fl ml asfalt yollardan geldik. Baflbakanl m za ba l TOK 'nin yapt binalar, kentsel dönüflüm çal flmalar n n ne kadar h zl yükseldi ini gördük. Düzaça aç'ta bir üniversitemiz var. Bundan 10 sene önce bir fakülte yap lacak denilseydi inan r m yd n z? En son, Bingöl'de Difl Hekimli i Fakültesini de gördük. Bingöl Üniversitemiz çok flükür her geçen gün gelifliyor. Bu sene ö renci say m z 9 bine ç kt. Araflt rma altyap lar yla, sosyal tesisleri, lojmanlar yla, yurtlar yla, bütün imkanlar yla çok flükür Bingöl art k bir üniversite flehri oldu. Bu Baflbakan'dan, AK Parti'den, bu partinin kadrolar ndan, 'ben' de il, 'biz' diyen, milleti esas alan, millete hizmeti esas alan bu kadrolardan KONYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, dünyada 7 milyar insan n 1 milyar 200 milyonunun günlük açl k s n r olan 1 dolar n alt nda parayla geçinmek zorunda oldu unu belirterek, "Peki Türkiye'de durum ne? Uygulad m z ekonomik politikalar ve sosyal projeler sayesinde Türkiye'de günde 1 dolar n alt nda parayla geçinmek zorunda olan tek fert yok" dedi. Mevlana'n n 740. Vuslat y l dönümü etkinlikleri kapsam nda Konya'da düzenlenen "Kandil Uyand rma Merasimi" ile "Sevgi ve Hoflgörü Yürüyüflü"ne kat lan Yaz c, ard ndan AK Parti Konya l Baflkan Ahmet Sorgun'u makam nda ziyaret etti. Burada partililerle bir araya gelen Yaz c, daha sonra Konya Büyükflehir Belediye Baflkan Tahir Akyürek'i ziyaret etti. Akyürek'ten belediyenin çal flmalar hakk nda bilgi alan Yaz c, ard ndan Konya Ticaret Odas (KTO), Konya Sanayi Odas ve Konya Ticaret Borsas meclisleri ortak istiflare toplant s na kat ld. KTO'da gerçeklefltirilen toplant da konuflan Yaz c, Türkiye'nin 2008 y l Allah raz olsun. Her kim ki bu Baflbakan'a, bu kadrolara ihanet ediyorsa, s rt n dönüyorsa, edepsiz laflar söylüyorsa bunun cezas n, bunun faturas n Bingöl halk ödetir. Ben inan yorum ki 30 Mart günü Bingöl halk sand klara gidecek ve ileri geri konuflanlar n orada faturas n kesecektir. Biz millete ve Allah'a güveniyoruz. Bizim baflka bir gücümüz yok." Bingöl'de 10 y l önce 5 kilometre duble yol oldu unu hat rlatan Y lmaz, flunlar kaydetti: "Bugün ise 150 kilometreye ulaflt k, 30 kat artt. Türkiye'de 4 kat artarken, Bingöl'de duble yol uzunlu umuz 30 misli artt. Gülbahar Baraj 'ndan göletlerine birçok sulama projesi uyguluyoruz. Do algaz m z Bingöl'e geliyor. Di er taraftan hastaneler infla ediyoruz. Bütün ilçelerimizi bitirdik, Ki 'da inflallah ihale edece iz. Devlet hastanemiz yap l yor, A z ve Difl Sa l Hastanesi bitti. Okullar yap yoruz, organize sanayi bölgesine yat r m yapt k. Et Bal k Kurumunu y k p yeniden infla ettik. Haserek da lar nda kayak tesisleri yap yoruz. Il calar bölgemizde rehabilitasyon merkezleri kurduk. Daha nice hizmetler... Bütün bunlar, sizin bize verdi iniz desteklerle, sizin duan zla oluyor." AK Parti'nin bir hizmet partisi ortas ndan itibaren bafllayan küresel krize ra men, 15 çeyrektir büyümesini hep pozitif yönde tamamlad n belirtti. Türkiye'nin dünyan n en büyük 16'nc, Avrupa'n n 6'nc büyük ekonomisi oldu unu ifade eden Yaz c, bugün Türkiye'nin as rl k projeleri gerçeklefltiren ülke konumunda oldu unu, 29 Ekim'de Baflbakan Recep Tayyip Erdo an taraf ndan aç l fl yap lan Marmaray' n da bu as rl k projelerden biri oldu unu söyledi. Yaz c, Türkiye'nin duble yollarla, konut üretimiyle, sosyal alanda uygulamaya koydu u projeleriyle büyük bir sosyo ekonomik de iflim ve dönüflümü gerçeklefltirdi ini vurgulayarak, flunlar kaydetti: "Dünyada 7 milyar insan n 1 milyar 200 milyonu, günlük açl k s n r olan 1 dolar n alt nda parayla geçinmek zorunda. Peki Türkiye'de durum ne? Uygulad m z ekonomik politikalar ve sosyal projeler sayesinde Türkiye'de günde 1 dolar n alt nda parayla geçinmek zorunda olan tek fert yok. Türkiye, bu skalan n d fl nda. Ülkelerin performans ekonomisinin büyüklü üyle, sosyal dokusunun güçlü oldu unu ifade eden Y lmaz, "Belediye hizmetlerinde hiçbir dönemde olmad kadar hizmet yapt k. Hükümetimiz, hiçbir dönemde olmad kadar bu hizmetlerin arkas na gücünü koydu, paras n koydu, her türlü deste ini verdi. AK Parti, hizmet partisidir, demagoji, kiflisel çekiflmelerin, çekememezliklerin, k skançl klar n ve kavgalar n partisi de il. Birli in, beraberli in, huzurun kardeflli in partisidir ve böyle olmaya devam edecektir" diye konufltu. Türkiye'de demokrasiyi ve ekonomiyi gelifltirdiklerini kaydeden Bakan Y lmaz, konuflmas n flöyle sürdürdü: "Türkiye'yi ekonomide 10 büyük ülke aras na sokmaya çal fl yoruz vizyonu; Türkiye güçlensin, Ortado u'da, slam aleminde çok farkl bir yere gelsin diyoruz. Böyle bir Türkiye'nin paças çekilir mi? Böyle bir hükümetin paças çekilir mi? Bu hükümete, bu Baflbakan'a destek olmak laz m. Türkiye'yi dünyada ön s ralara tafl yan, hiç kafa tutulmaz denilen güçlere kafa tutan ve milletin de erleriyle, M s r' n hukukunu koruyan, Balkanlar' n hukukunu koruyan, di er taraftan Ortado u'dan Asya'ya, Filistin'e kadar bütün slam aleminin, bütün mazlumlar n hakk n hukukunu koruyan, bu sorumlulu u tafl yan hükümete yan gözle bak l r m?" Belediye baflkan adaylar n nas l belirledikleri hakk nda bilgi veren Y lmaz, AK Parti'nin rastgele ifl yapan bir parti olmad n belirterek, "Bak n, biz anket çal flmas yap yoruz. Resmi temayüllerimiz var. Kanaat önderleriyle istiflareler var. Elbette herkesin gönlünde yatan aslan farkl olabilir. Biri bir kardeflimizi, di eri baflka kardeflimizi tercih eder fakat flundan emin olun AK Parti verdi i kararlar birinin keyfine göre vermez, bir tek kiflinin fikrine göre vermez, detayl çal flmalar yapar. Baflbakan m z n baflkanl ndaki komisyonlarda bütün bu bilgiler de erlendirilir. Anketlere, temayüllere bakar, di er birtak m bilgi kaynaklar na bak l r ve en do ru olan neyse o yap lmaya çal fl l r" diye konufltu. Türkiye'de günde 1 dolar n alt nda parayla geçinmek zorunda olan tek fert yok olmas yla ölçülür. Bu aç dan bakt m zda Türkiye'de merkezi yönetim bütçe aç n n Gayri Safi Has la'ya oran 2012 y l itibariyle yüzde 36. AB üyesi ülkelerde bu oran çok yüksek, 80 üzerinde olanlar var. AB'nin bu konuda ekonomik kriterlerinin öngörüsü, yüzde 60' aflmamas. Yüzde 60' afl yorsa orada sorun var. Türkiye'de bu oran yüzde 36." Türkiye'nin bu noktalara gelmesinde birçok etken oldu unu belirten Yaz c, hiçbir zaman milletin gündemiyle Hükümet'in gündemini ay rmad klar n, popülizme kaçmad klar n dile getirdi. Gümrük kap lar n n, ülkelerin adeta aynas oldu unu, ülkeye girifl yapan turistlerin ilk karfl laflt kamu biriminin gümrükler oldu unu anlatan Yaz c, bu nedenle gümrük kap lar n yenilediklerini ifade etti. Taha KIVANÇ Belge ngilizce oldu unda ne oluyor? Baflbakan hayli k zg n... Kendisi söylemese bile destekçisi gazeteler yap lan yay nlar n vatana ihanet ile eflde er oldu unu yaz yor... Yine de böyle s z nt lar n gazetelerde yer almas n n ülke güvenli ini tehdit etti ini kamuoyuyla paylaflmadan duram yor baflbakan... Girifl paragraf nda ad verilmeyen baflbakan Tayyip Erdo an de il, David Cameron... Edward Snowden adl Amerikal genç bilgisayarc n n çal flt yerdeki gizli belgeleri s zd rmas üzerine The Guardian n yapt yay nlara ngiltere Baflbakan David Cameron müthifl k zd. O k zg nl kla milletvekillerine flu konuflmay yapt Cameron: Bizde bas n özgür; bast haber ve yorumlarda ön-sansüre u ramad n hissetmesi çok önemli. fiimdiye kadar bas nla konuflmakla ve bu tür yay nlar n baz s n n ne kadar zararl oldu unu anlatmakla yetindik. Zaten Guardian da elindeki belgelerden baz lar n yok etti, harddikleri tahrip etti. Fakat yine zararl malzemeler sunmaya devam ediyor... Zararl malzemeler ifadesi bu tart flman n bafllamas ndan k sa süre sonra Sun gazetesinden Julian Smith e, çok üst düzey bir istihbarat kayna n n aktard tespite at f. Belgelerin gazetede yay m sonras nda takip alt nda tutulan terörist hücrelerin sessizli e bürünmesine dikkat çekmifl adam ve belgelerin aç klanmas n n çal flmalar na darbe vurdu unu söylemifl... Ülkenin iç-istihbarat ndan sorumlu MI5 n bafl, Gazete teröristlere hediye sundu demifl. Bir eski istihbarat flefi de, Telegraph gazetesine, yay nlar n ngiliz istihbarat na flimdiye kadar vurulmufl en büyük darbe oldu unu söylemifl... Cameron ayn konuflmas nda, istese gazeteye yarg lama süreci bafllatabilece ini, bunun yerine gazetecilere sosyal sorumluluklar n hat rlatmakla yetindiklerini belirtmifl. Ard ndan flu tehdidi savurmufl: E er sosyal sorumluluk sahibi olduklar - n ispatlamazlarsa hükümetin hiçbir fley yapmadan sessiz kalmas zordur... Asl nda bu sözlerin ifadesinden k sa süre önce polis Guardian gazetesini bas p bilgisayarlar na el koymufl, harddisklerdeki Snowden den al nd na inan lan bütün bilgiler silinene kadar da oradan ayr lmam fllard... Ayr ca, Snowden in belgelerin yay n için seçti i gazetenin Brezilya da yaflayan muhabiri Glenn Greenwald un arkadafl Heathrow Havaalan nda gözalt na al nm fl ve bilgisayar na da el konulmufltu... Medyan n anlafl l r sebeplerle büyüttü ü kavga parlamentoya da tafl nm fl, özellikle muhafazakâr milletvekilleri, ülkenin güvenli ini tehdit eden yay nlar yapanlar n mutlaka cezaland r lmas gerekti ini ileri sürmüfller... tiraz edenler ç ksa bile, baz muhalefet milletvekilleri de, yay nlardan duyduklar rahats zl ifadeden çekinmemifller... Peki muhalefet lideri ne yapm fl? flçi Partisi lideri Ed Miliband gazeteyi k nayan bir aç klamadan kaç nsa da sözcüsü onun ad na flunu söylemifl: Gizli belgelerin ifflas e er ulusal güvenli i riske at yorsa, bu elbette kabul edilemez... Evet, bütün bunlar ngiltere de geçiyor... Öyle tarih öncesinde de de il; bizde flimdilerde bafllayan tart flmay ngilizler geçen ay yapt lar... Guardian gazetesi de Baflbakan Cameron gibi mülayim davrand. Gazeteyi basan polislere direnilmedi i gibi, ellerindeki belgeleri teslim de ettiler... Gazete yöneticisi kendilerini savunan bir yaz yla ç kt okur karfl s na, ama hükümetin üzerine öfke kusmaktan kaç nd ; yay nlar na sahip ç kan siyasetçiler ve gazetecilerin görüfllerini sayfalar na aktarmakla yetindi. Baflka gazetelerin sald r s na da edeplice cevap verdi Guardian... Bilgisayarlar uzmanlar taraf ndan paramparça edilirken, olan denetleyen bir istihbaratç, Eh, art k kara helikopterleri ça rabiliriz diye flaka bile yapm fl... ngiltere de flu anda hepsi de gazeteci kimli- ine sahip ve yanl fl yay nc l k anlay fllar yüzünden tutuklan p yarg lananlar var dedi imde, o s - ralarda ngiltere de yaflayan biri, Olamaz öyle fley itiraz nda bulunmufltu. Oysa geçen hafta Old Bailey de yarg ç karfl s na 100 e yak n gazeteci ç kt. Bizim pop sosyolog un kankisi Rebekah Brooks un bir kez daha cezaevine girmesi bekleniyor... Daily Mail gazetesi, Guardian gazetesi düflmana yard m ediyor, yapt vatana ihanettir diyen bir baflyaz yla ç kt. Snowden neden ülkesinden uzakta, Moskova da yafl yor san yorsunuz... nanmayan, bu yaz m bir de internete girerek ve verdi im linklere bakarak okumal. 9 Aral k 2013 Star

13 13 10 Aral k 2013 Sal HABER UNESCO Kültür Elçili i'ne Azizo lu aday gösterildi ANKARA - Uluslararas Üniversiteler Konseyi, UNESCO Kültür Elçili i'ne, 14 ülke 42 üniversiteden 205 imza ile desteklenen konseyin kurucu baflkan Orhan Hikmet Azizo lu'nu aday gösterdi. Konseyin genel sekreteri Süha Atatüre, konsey genel merkezinde gazetecilere yapt aç klamada, konseyin 2010 y l nda Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaflkan Abdullah Gül'ün onay yla hayata geçirildi ini an msatarak, konseye 29 ülkeden 122 üniversitenin üye oldu unu ifade etti. UNESCO'nun e itim, bilim ve kültür organizasyonu oldu unu hat rlatan Atatüre, Azizo lu'- nun adayl na iliflkin "Ben hocama bunu önerdim. Birtak m formlar haz rlad k. Bu formlar dünyan n çeflitli üniversitelerine gönderdik. K sa süre içerisinde bize 14 ülkeden 42 üniversiteden 205 imza geldi. Bununla ilgili çal flmay bitirdik. Bir kitap haz rlad k. Hocam z UNESCO'ya kültür elçisi ya da iyi niyet elçisi olarak aday gösterilmek üzere bir süreci bafllatt k. Dolay s yla bu süreç devam ediyor" diye konufltu. Azizo lu da Türkiye'yi akademik merkez haline getirmek için dev ad mlar atmaya devam edeceklerini vurgulayarak, flunlar kaydetti: "Uluslararas Üniversiteler Konseyi, özellikle co rafyam z n, ülkemizin son y llarda vard ola anüstü yükselifli akademik alanda da co rafyam z n sorunlar n bütün dünyaya iletmek, sorun çözümcü konumda olmak ve tarihten gelen sorumlulu u üstlenerek Türkiye'yi akademik merkez haline getirmek için dev ad mlar atmaya devam edecektir. Uluslararas Üniversiteler Konseyi, 3 y l içerisinde varm fl oldu u 29 ülkeden dünyan n ve co rafyam z n üniversitelerini bünyesinde toplayarak hep co rafyam za ayn zamanda da küresel anlamda dünyam za hizmet eder." H ÇB R GÜÇ AKADEM K VE E T M GÜCÜNDEN BÜYÜK OLAMAZ Dünyada hiçbir ülkenin hiçbir milletin diplomatik, ekonomik veya farkl güçlerinin akademik ve e itim gücünden büyük olamayaca n belirten Azizo lu, "Biz bu felsefe ile yola ç kt k. Dünyaya tarih boyunca yön vermifl olan bütün dinlerin do ufl merkezi olan bizim co rafyam zda yüzy llar önceki konumumuza gelebilmek, yine dünyaya, akademi ile ilim, bilim ve felsefe ile rehber olmak, gezegenimizin bar fl dünyas, hoflgörü dünyas olmas için çaba göstermesi gerekenlerin birinci s rada entelektüel akademisyenlerin olmas gerekti ine inan yorum" ifadelerini kulland. (AA) BELDE Gazetesi ne yay nlar için fiükran Belgesi verildi Platformun Dönem Sözcülü ü Berat TÜS AV Baflkan Veli Sar toprak taraf ndan, Dönem Sözcüsü TÜG AD Ankara ve AS AD Baflkan Bar fl Ayd n a takdim edildi. Gönüllüler Günü coflkuyla kutland ANKARA - (özel) Kuruculu unu TÜS AV Baflkan Veli Sar toprak n, Dönem Sözcülü ünü TÜG AD Ankara ve AS AD Baflkan Bar fl Ayd n n yapt, cra Kurulu nda GGYD Baflkan Nezih All o lu, AF DER Baflkan Selçuk Karakaya, ANG AD Yüksek stiflare Baflkan Mustafa Zengin, SE S Baflkan Metin Demir, fl Kad nlar Konsey Baflkan Zeynep Gülyüz K nay ve Koordinatör üye Altan Palab y ko lu nun yer ald Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu (ASTOP) öncülü ünde düzenlenen Dünya Gönüllüler Günü Kutlamas, coflku dolu anlara sahne oldu. Düzenlenen etkinlikte BELDE Gazetesi ne de plaket verildi. ANKARA- Dünya Gönüllüler Günü, Baflkent te coflkulu bir törenle kutland. Kuruculu unu TÜS AV Baflkan Veli Sar toprak n, Dönem Sözcülü ünü TÜG AD Ankara ve AS AD Baflkan Bar fl Ayd n n yapt, cra Kurulu nda GGYD Baflkan Nezih All o lu, AF DER Baflkan Selçuk Karakaya, ANG AD Yüksek stiflare Baflkan Mustafa Zengin, SE S Baflkan Metin Demir, fl Kad nlar Konsey Baflkan Zeynep Gülyüz K nay ve Koordinatör üye Altan Palab y ko lu nun yer ald Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu (ASTOP) öncülü ünde düzenlenen kutlama program, coflku dolu anlara ev sahipli i yapt. Ankara Se menler Kulübü Derne i üyesi se menlerin renkli bir gösteri sundu u geceye ünlü sanatç Safiye Soyman da hareketli flark s yla renk katt. BELDE YE fiükran BELGES Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara Sanayi Odas (ASO) Baflkan Nurettin Özdebir, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, eski bakanlar Ali Coflkun, Agah Oktay Güner, Rüfltü Kaz m Yücelen in de kat ld ve ödül ald törende çal flmalar yla takdir kazanan 100 sivil toplum kuruluflunun temsilcisine ve sivil toplum kurulufllar na destek veren isimlere fiükran Belgesi ile hediye takdim edildi. BELDE Gazetesi ne yay nlar ndan dolay verilen fiükran Belgesi ni Haber BELDE Gazetesi ne verilen fiükran Belgesi ni Haber Müdürümüz Dursun Erk l ç ald. Ankara Valisi Alaattin Yüksel e fiükran Belgesi ve plaket takdim edildi. Geceye pek çok eski bakan, milletvekili, belediye baflkan ve bürokrat kat ld. Gecede fiükran Plaketi takdim edilenler aras nda TÜKÇEV Baflkan Beyhan Aslan ve Genel Sekreter Nevzat Ceylan da (foto rafta) bulunuyordu. Etkinli i kat lanlar aras nda AK Parti Konya Meram Belediye Baflkan Aday Aday Oktay Mermer de vard. Müdürümüz Dursun Erk l ç ald. Dünya Engelliler Vakf ve Dünya Engelliler Birli i Baflkan sanatç Metin fientürk de ödül ald. KADINLARI KUTLADI ASTOP Kurucusu ve TÜS AV Baflkan Veli Sar toprak n sunumuyla bafllayan gecede ilk konuflmay ASTOP un Dönem Sözcüsü, TÜG AD Ankara ve AS AD Baflkan Bar fl Ayd n gerçeklefltirdi. 5 Aral k Dünya Kad n Haklar Günü nü kutlayarak sözlerine bafllayan Ayd n, Dünya Gönüllüler Günü nün 28 y ld r kutland n belirterek sivil toplum kurulufllar n n önemine dikkat çekti. ORTAK AKIL VURGUSU Bar fl Ayd n, Dünya Gönüllüler Günü nün, gönüllülük kavram n n toplumda daha genifl kitlelere yay lmas ve gönüllü çal flmalar n, yerel, ulusal ve global platformlarda tan t lmas için çok önemli bir f rsat oldu unu belirtti. Ayd n, Toplumsal dayan flman n, sivilleflmenin, demokrasinin geliflmesi, sivil örgütlenmenin güçlenmesiyle mümkün. Sivil Toplum Kurulufllar n n verdi i enerjiyle Ankara, hedeflerine daha çabuk ulaflacak. Bu nedenle diyoruz ki gönüllü olmak, gelecek için karamsar olmaktan daha kolay. Gelin, hep birlikte ortak ak lla çal flal m, ülkemiz ve yaflad m z flehir için daha duyarl olal m dedi. VAL YÜKSEL DEN STK LARA ÇA RI Törende konuflan eski bakanlar, Nurettin Özdebir, Fethi Yaflar ve TÜG AD Genel Baflkan Ali Yücelen de sivil toplum kurulufllar n n önemine dikkat çekti. Vali Alaaddin Yüksel ise STK lara ça r yaparak Ankara için ortak ak l oluflturman n gereklili ini vurgulad. Yüksel, Baflkent için yap lmas gerekenleri flu flekilde s ralad : EXPO ya talip olmal y z. Çocuk ve EXPO kavramlar n birlefltirmeliyiz. Uluslararas kongre ve fuar alanlar yapmal y z. Uluslararas spor tabanl organizasyonu Ankara ya getirmeliyiz. Gelece in reçetesi tar mda Ankara öncü olmal. Bu kent, çiçe in borsas olmal. Bu flehre yak flacak en güzel elbise turizmdir. Biliflim Vadisi kurulmal. Bize düflen ne görev varsa yapmal y z. Çin, patent s ralamas nda 5'inci BURSA - CEM fian - Uluslararas Patent Birli i (UPB) Yönetim Kurulu Baflkan Nuri Coflkun rfan, "taklitçi" olarak bilinen, ucuz mallar üretmesiyle tan nan Çin'in, buna ra men 5 y l önce çok gerilerde oldu u dünya patent s ralamas nda 5'incili e kadar yükseldi ini söyledi. rfan, AA muhabirine yapt aç klamada, bilinçlendirme ve e itim, patent vekilli i s navlar na haz rl k çal flmalar ve üye olan firmalar n bilinçlendirilmesi, dünyadaki geliflmelerden haberdar edilmesi gibi alanlarda hizmet verdiklerini belirtti. Dünya çap nda ülkelerin patent istatistikleri ve s ralamas n n, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü taraf ndan yap ld bilgisini veren rfan, 2012 y l na kadar senede 40 bin civar nda patentle Japonya'n n birinci s rada oldu unu hat rlatt. Geçen sene 49 bin patentle ABD'nin birinci s raya ç kt na dikkati çeken rfan, flöyle devam etti: " kinci s rada 38 bin patentle Japonya var. 3'üncü s raya Almanya yerleflti. Daha önce 3'üncü s rada olan Güney Kore ise 4'üncü s raya düfltü. Bundan 5 y l önce çok gerilerde olan Çin, 19 bin küsur rakamlarla dünyada 5'inci s raya yükseldi. Bugüne kadar 'taklitçi, ucuzcu' olarak bildi imiz Çin, ayn zamanda katma de erli ve patentli ürünlerle çok yüksek bir art fl kat ederek dünya piyasas nda, ticaret hayat nda h zla yükseliyor. Türkiye olarak bu rekabette yerimizi almam z gerekiyor. Her ülkenin göreceli üstünlükleri var. Bu alanda patent çal flmas yla ülkeler, dünya çap nda üne kavuflabilir. Örne in telekomünikasyon alan nda dünyada bir numara; ABD. Elektronik aleminde bir numara Japonya, iki numara Güney Kore. O ülkelerin uluslararas çeflitli markalar n da dikkate ald m zda bu markalar n sat fl oranlar da bu s ralamay do ruluyor." Türkiye'nin, gerçeklerine dayal, öz kaynaklar n de erlendirerek patentleme alan nda yeni bir ifl modeli gelifltirmesi gerekti ini vurgulayan rfan, ithalata dayal ürünlerle baflar ve rekabet imkan n n çok az olaca n anlatt. rfan, Bursa'n n, patent konusunda son 5 y lda büyük mesafeler kat etti ini bildirdi. Bu ilin 2009 y l nda 28 olan tescilli patent say s n n, bu y l 297'ye yükseldi ine iflaret eden rfan, "Bursa, Türkiye'de en büyük s çramay yapan ildir. Türkiye patent s ralamas nda birinci s rada stanbul var. Bursa da 5 y l önce 4'üncü s rada iken bugün ikinci s raya yükseldi. zmir, Ankara gibi illerde 5 y lda yükselme katsay s 2-3 iken Bursa 13 kata kadar yükselmifltir" ifadesini kulland. Bursa'da yakalanan ivmenin, Türkiye ortalamas nda da elde edilmesi gerekti ini dile getiren rfan, bu yap labilirse ülkenin uluslararas patent s ralamas ndaki yerinin çok daha yukar lara ç kabilece ini kaydetti. rfan, Bursa'da patent say lar n n ço unlu unun, otomotiv ve makine sanayisi alanlar nda oldu unu kaydederek, flöyle konufltu: "Bursa ayn zamanda bir tekstil kenti. Tekstilde de daha çok marka ve tasar m tescilleri var ama patent tescili laz m. Marka uzun ömürlü bir konu ama tasar m, moda gibi gelip geçicidir. Patent ise 20 y l ömrü olan korumaya sahip. Onun için tekstil sektörünün de nanoteknolojik çal flmalarla kimya sanayisine önem vermesi gerekir. Bursa, üniversite, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK) ve di er kurumlarla çal flma kültürünü gelifltirerek tekstil alan nda da büyüyebilir. O zaman katma de eri çok yüksek ürünler yapabiliriz. Kilogram baz nda 2,5 avrodan vazgeçip belki 10 avrolara ç kacak bir sat fl potansiyeli yakalayabiliriz." (AA)

14 14 10 Aral k 2013 Sal fienol GÜNÜÇ Bugünlere bile imin hakk yla geldim TRABZON - Trabzonspor formas yla ilk kez A Milli tak m kamp na ça r lan kaleci Zeki Ayvaz, bugünlere bile inin hakk yla geldi ini söyledi. Ayvaz, Futbol Federasyonu'nun Tam Saha Dergisi'ndeki röportaj nda çal flmay çok seven ve hiçbir zaman antrenmanlardan kaçmayan bir kaleci oldu unu belirterek, "Bugünlere bile imin hakk yla geldim. Herhangi bir torpilim ya da arkamda bir day m olmad. Geçmiflte öylelerini de gördük ama onlar flimdi piyasada yok, ben buraday m" dedi. Kaleci antrenörü Alper Bo ufllu'nun kendisine büyük katk s n n oldu unu ifade eden Zeki Ayvaz, flöyle devam etti: "Bana genellikle geçmiflten örnekler veriyor ve çok s k çal flmam istiyor. Önümde Onur'un oldu unu söylüyor ve onu geçebilmek için daha fazla çal flmam gerekti ini vurguluyor. Ben de zaten ço u fleyi Onur'dan gördüm. Onunla gecemiz, gündüzümüz beraber geçti. Kardefl gibi olduk. "Devler Ligi"nde KR T K V RAJ UEFA fiampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki son maç nda bugün talyan ekibi Juventus'u konuk edecek Galatasaray, bu sezon Avrupa'daki kaderini belirleyecek oldukça kritik bir karfl laflmaya ç kacak. STANBUL - B Grubu'nda son maçlar öncesi 13 puanla nama lup lider olan Real Madrid, bir üst tura ç kmay garatileyen tek ekip konumunda yer al rken, di er 3 tak m n kaderleri ise yar n yap lacak Galatasaray-Juventus ve Kopenhag-Real Madrid maçlar n n sonucuna göre belirlenecek. Geride kalan 5 maç n ard ndan 4 puanla 3. s rada son haftaya gelen Galatasaray, 6 puanla 2. durumda bulunan Juventus'la zorlu bir müsabakaya ç kacak. Gruptan ç karak "Devler Trabzon, Avni Aker'de taraftar deste ini fazla bulam yor Spor Toto Süper Lig'de sahas nda Kayseri Erciyesspor'u 3-1 ma lup ederek Hüseyin Avni Aker Stad 'nda yenilmezlik serisini 286 güne tafl yan Trabzonspor, maçlar n dolu tribünler önünde oynayam yor. Ligi"nde son 16 tak m aras na kalabilmek için Galatasaray' n kazanmaktan baflka seçene i bulunmazken, Juventus'a alaca bir beraberlik, tur için yeterli olacak. Galatasaray, Juventus maç n kazanamasa dahi gruptaki Kopenhag-Real Madrid maç nda ç kacak sonuca göre yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme flans n elinde bulunduruyor. Sar - k rm z l ekip, ayn puana sahip oldu u Kopenhag'a karfl, grup maçlar nda stanbul'da 3-1 kazan p, deplasmanda 1-0 yenilmesi nedeniyle ikili averaj üstünlü üne sahip. Sar -k rm z l ekibin Juventus'la olas beraberli i durumunda, Danimarka ekibinin yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edebilmesi için Real Madrid'i yenmekten baflka seçene i bulunmuyor. Galatasaray' n Juventus'a yenilmesi halinde ise UEFA Avrupa Ligi bileti için Kopenhag, Real Madrid'den en az 1 puan almak zorunda ve aksi durumda grubun üçüncü s ras yine "Cim Bom"un olacak. (AA) TRABZON - En son geçen sezon 17 fiubat'ta ligin 22. haftas nda Fenerbahçe ile oynad karfl laflmay 3-0 kaybeden ve o tarihten sonra sahas nda Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupas ve UEFA Avrupa Ligi'nde yapt toplam 20 maçta 16 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek baflar l sonuçlar alan bordo-mavililer, taraftar deste ini arkas nda fazla bulamad. Bu sezon tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde kald gruplarda son maçlar öncesi liderlik koltu unda yer alan ve ligde de son haftalarda ald galibiyetlerle 5. s raya yükselen Karadeniz ekibi, fazla taraftar deste inden mahrum kald. Sahas ndaki 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik alarak rakiplerine galibiyet yüzü göstermeyen bordo-mavili tak m n Kayseri Erciyespor ile dün oynad karfl laflmay 7 bin 848 kombine kartl, 2 bin 515 biletli seyirci olmak üzere 10 bin 363 kiflinin izledi i ö renildi. Yaklafl k 24 bin 600 kapasitesi bulunan Hüseyin Avni Aker Stad 'nda genifl boflluklar gözlenirken 14 bin 237 koltuk ise bofl kald. (AA) Befliktafl'ta gol yükünü Almeida-Olcay ikilisi çekiyor STANBUL - Befliktafl' n, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftas nda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kald maçtaki golleri atan Hugo Almeida ile Olcay fiahan, tak mlar n n bu sezon gol yükünü tafl yan isimler oldu. Siyah-beyazl tak m, Süper Lig'de flu ana dek rakip fileleri 24 kez havaland r rken, bunlar n 13'ünü Almeida ve Olcay ile buldu. Süper Lig'de 8 gole ulaflan Almeida ile 5 kez gol sevinci yaflayan Olcay, tak mlar n n att gollerin yüzde 54,1'ine imza koyarak, hücumda önemli sorumluluklar ald lar. ki futbolcu, ligde oynanan son 5 maçta adeta cofltu. Befliktafl, geride kalan 5 haftada 12 gol atarken, bunlar n 8'ini bu iki oyuncunun aya ndan buldu. Almeida ve Olcay, 4'er golle bu periyotta skora büyük katk verdi. Tak m n en golcü ismi olan Portekizli Almeida, bu sezon geçmifl dönemlere göre daha baflar l performans sergiledi sezonun devre aras nda transfer edilen tecrübeli oyuncu, geride kalan 2,5 sezona göre daha skorer görüntü ortaya koydu. lk geldi i sezonda yar m devrede 4 gol atan Hugo Almeida, ve 'teki performanslar n bu sezon yar m devrede yakalama f rsat yakalad 'de 11 gol kaydeden siyah-beyazl futbolcu, geçen sezonu ise 9 golle tamamlad. Almeida, bu sezonun ilk yar s bitmeden flimdiden 8 gole ulaflt. Portekizli oyuncu, kalan 4 haftada 4 gol daha atarsa en iyi sezonunu yar m devrede yaflam fl olacak. Geçen sezon kadroya dahil edilen ve att 11 golle tak m n en skorer ismi olan Olcay fiahan, bu sezon da hücumdaki katk s n sürdürdü. Almeida'n n ard ndan en skorer isim olarak ön plana ç kan Olcay, flu ana dek 5 kez gol sevinci yaflad. Sezonun ilk haftas nda Trabzonspor karfl s nda gol bulan ancak daha sonra suskun kalan siyah-beyazl oyuncu, son 5 haftada 4 gol atarak hücumda önemli katk da bulundu. Hugo Almeida ile Olcay fiahan' n bu sezon Süper Lig'de gol att maçlar ve Befliktafl' n ald sonuçlar flöyle: Befliktafl-Trabzonspor: 2-0 (Olcay) Kayseri Erciyesspor-Befliktafl: 2-4 (Almeida) Befliktafl-Gaziantepspor: 2-0 (Almeida-2 gol) Bursaspor-Befliktafl: 0-3 (Almeida) Akhisar Belediyespor-Befliktafl: 3-3 (Olcay, Almeida) Kayserispor-Befliktafl: 0-3 (Olcay) Befliktafl-Torku Konyaspor: 3-1 (Olcay, Almeida) Fenerbahçe-Befliktafl: 3-3 (Olcay, Almeida-2 gol) (AA)

15 SPOR 10 Aral k 2013 Sal 15 MAN SA - Spor Toto Süper Lig'de 2. sezonunu geçiren Akhisar Belediyespor, 2 y ld r kas m ay nda oynad 8 karfl laflmada galibiyet alamad. Süper Lig'de Kayserispor'la golsüz berabere kalan Akhisar Belediyespor, bugün oynanacak Torku Konyaspor-Çaykur Rizespor maç öncesinde 16 puanla 11. s rada yer ald. Ligde deplasmanda oynad 7 maçta galip gelemeyen, bu maçlarda henüz gol atamayan Ege temsilcisi, d fl sahada 7 maçta 3 beraberlik ve 4 ma lubiyet ald. Akigo'nun "Kas m" kabusu Spor Toto Süper Lig'de 2. sezonunu geçiren Akhisar Belediyespor, ligde kas m ay nda oynad 8 maçta galibiyet alamad. Geçen sezon kas mda oynad 4 maç da ma lup tamamlayan Ege temsilcisi, bu y l da 4 maçta 2 beraberlik ve 2 ma lubiyet ald. Ligde aral k ay nda da oynad 3 maçta galibiyete ulaflamayan Akhisar Belediyespor, sahadan 2 beraberlik ve 1 ma lubiyetle ayr ld. Ligde ilk haftalarda ald baflar l sonuçlarla 7. haftadaki Galatasaray maç ndan sonra 4.'lü e kadar yükselen Akhisar Belediyespor, Kayserispor beraberli iyle 11.'li e kadar geriledi. Ege temsilcisinin bu akflam oynanacak Torku Konyaspor-Çaykur Rizespor maç n n sonucuna göre s ralamada 1 s ra daha gerileme ihtimali bulunuyor. Ziraat Türkiye Kupas 4. turunda çarflamba günü deplasmanda TK Tavflanl Linyitspor'a konuk olacak Akhisar Belediyespor, ligin ilk yar s n n son 4 haftas nda s ras yla Torku Konyaspor, Fenerbahçe (D), Sivasspor ve Kas mpafla (D) ile karfl laflacak. (AA) Milli cimnastikçi, dünya flampiyonundan e itim alacak 17. Akdeniz Oyunlar 'nda artistik cimnastik barfiks branfl nda Türkiye'ye Akdeniz Oyunlar tarihinde bu kategorideki ilk alt n madalyay kazand ran Ümit fiamilo lu, ayn baflar y di er uluslararas flampiyonalarda da devam ettirmek için çal fl yor. BOLU - Bu kapsamda Türkiye Cimnastik Federasyonu yetkileri, eski Dünya ve Avrupa fiampiyonu Cimnastikçi Aljaz Pegan' tecrübelerini fiamilo lu'na aktarmas için Türkiye'ye getirdi. Türkiye Jimnastik Federasyonu Baflkan Suat Çelen, AA muhabirine yapt aç klamada, fiamilo lu'nun Olimpiyat Oyunlar, Dünya ve Avrupa flampiyonalar gibi önemli müsabakalarda Pegan' n tecrübelerinden yararlanaca n söyledi. Pegan' n Ümit'le kat ld bir Avrupa fiampiyonas 'nda 3. oldu unu an msatan Çelen, fiamilo lu'na rehberlik yapmas için kendisiyle anlaflt klar n dile getirdi. Çelen, Pegan'a sporcuyla ilgili her türlü antrenman yapmas için imkan sa lad klar n kaydederek, bu rehberli i Türk cimnasti i için önemli bir geliflme olarak gördü ünü bildirdi. Eski Dünya ve Avrupa fiampiyonu Cimnastikçi Aljaz Pegan da Çelen'in daveti üzerine Türkiye'ye geldi ini anlatarak, "Sporculuk kariyerimde edindi im bilgileri fiamilo lu'na aktar p, tecrübelerimi onun baflar s için kullanaca m. fiamilo lu, benden daha iyi jimnastik de yap yor ama sonuç olarak benim kadar madalyas yok. Jimnastik zor bir spor. Bazen çok iyi bir seri yap p da hakemler taraf ndan iyi de erlendirilmeyebilirsiniz. Bunun nedenini bulmam z gerekiyor. Bu konuda ona yard m için buraday m" ifadesini kulland. Milli Cimnastikçi Ümit fiamilo lu ise Pegan' n, "dünyan n en büyük cimnastikçisi" oldu unu ifade ederek, kendisinin Türkiye'de oldu u sürede önemli bilgiler edinece ini kaydetti. "fiu anki geçti im yol, büyük flampiyonun gitti yol" diyen fiamilo lu, Pegan' n sporculuk hayat n n son zaman na kadar dünyan n zirvesinde oldu unu belirtti. fiamilo lu, önceleri flampiyonlu a giden do ru yolu kendisinin bulmaya çal flt n dile getirerek, "Pegan, tecrübelerini aktar yor. Son 3 y lda uluslararas tüm müsabakalarda olabildi ince madalya almaya çal flaca m. Avrupa, dünya ve olimpiyat oyunlar için çal fl yorum. Hedefimiz uluslararas müsabakalard r. fiimdi ince ayr nt lar gerçeklefltiriyoruz. Bu spor bedeninizle yap lan bir ifl. Bir anl k hata bile olumsuz sonuçlar do urabiliyor. Madalyalar toplayaca z" fleklinde konufltu. (AA) Meireles sab r tafl rd STANBUL - Spor Toto Süper Lig'de Befliktafl ile yap lan y l n son derbisinde k rm z kart gören Portekizli orta saha oyuncusu Raul Meireles'in, Fenerbahçe kariyeri cezal maçlarla dolu. Derbinin 30. dakikas nda Befliktafll Veli Kavlak'a yapt sert hareket sonucu direkt k rm z kart gören ve en az 2 maç ceza alacak Meireles'in, sar -lacivertli tak mdaki kariyerinde toplam cezal maç say s en az 15'e yükselecek. Fenerbahçe formas n Spor Toto Süper Lig, Avrupa kupalar ve Ziraat Türkiye Kupas mücadeleleri olmak üzere iki sezonda toplam 43 resmi maçta giyen Portekizli futbolcu, geçen sezon maçlarda yaflad klar yla toplam 13 maçta cezal duruma düfltü. Portekizli futbolcu sar -lacivertli tak mdaki kariyerinde 2'si Galatasaray, 1'i Befliktafl derbisi ve bir de Avrupa mücadelesinde olmak üzere cezalarla karfl karfl ya kald. Fenerbahçe'deki ilk sezonunu ( ) cezal maçlar nedeniyle erken kapatan Meireles, geçen sezondan kalanlar nedeniyle Türkiye'de ikinci sezonu da cezal maçlarla bafllad. Sezon bafl nda Galatasaray ile yap lan TFF Süper Kupa maç nda ve Spor Toto Süper Lig'in ilk haftas nda Torku Konyaspor maçlar nda cezal oldu u için forma giyemeyen Meireles, bu sezon forma giydi i 10. resmi maçta gördü ü k rm z kartla da en az 2 maç daha tak mdan uzak kalacak. Sakatl nedeniyle tak mdan 6 maç uzak kald ktan sonra görev ald derbide yine cezal duruma düflen Meireles, cezalar yla gündemde kalmaya devam ediyor.geçen sezon ligde ve Avrupa'da 2'si k rm z olmak üzere toplam 12 kart gören Merieles, 13 maç ceza ald. Meireles ilk k rm z kart n ligin 16. haftas nda Galatasaray derbisinde gördü. Kart n ard ndan hakeme tükürmesi ve hakareti nedeniyle 11 maç ceza alan Meireles'in, bu cezas Tahkim Kurulu taraf ndan 4 maça düflürüldü. Çift sar karttan k rm z kart gördü ü için ekstradan 1 maç cezal duruma düflen Meireles, toplam 5 maç forma giyemedi. UEFA Avrupa Ligi'nde BATE Borisov ile deplasmanda oynanan ilk maç n 4. dakikas nda k rm z kart gören Meireles, önemli 3 Avrupa mücadelesinde cezal duruma düfltü. Fenerbahçeli futbolcu, ligin 33. haftas nda Kad köy'deki Galatasaray maç nda oyundan ç kt ktan sonra rakip tak m sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 4 maç ile cezaland r ld. Portekizli oyuncu, geçen sezonun son bölümünde ald bu ceza nedeniyle, 34. haftadaki Kardemir Karabükspor maç nda ve Ziraat Türkiye Kupas Finali'nde Trabzonspor maçlar nda forma giyemedi. Sar -lacivertli futbolcu, geçen sezon ayr ca ligde 22. haftadaki Trabzonspor maç nda sar kart cezal s oldu u için forma giyememiflti. (AA)

16 TÜRK YE N N GAZETES ELDE B10 Aral k 2013 Sal Yasemin AYDO DU Cumhuriyet paras n n 86 y ll k serüveni ANKARA (AA) - TU BA ÖZGÜR DURMAZ - Kurufllar, liralar, onlar, binler, milyonlar... lk kez tedavüle girdi i 1927 y l ndan itibaren 86 y ll k mazisiyle bugünlere gelen Türkiye Cumhuriyeti nin banknotlar, renkleri, tasar mlar, bas m yerleri, de erlerinin yan s ra tarihe de tan kl k ediyor. Türkiye Cumhuriyeti nin, kuruluflundan bugüne 9 emisyon grubunda 24 farkl de erde, 132 tertip banknot dolafl ma ç kar ld. A rl kl olarak yeflil, kahverengi, mavi tonlar n n kullan ld paralarda çift süren köylüden izcilere, Ankara keçisinden bozkurta, Afyon dan Sivas a, Rumeli Hisar n dan Afflin- Elbistan Termik Santraline, stanbul Üniversitesinden A r Da na pek çok unsura yer verildi. lk emisyon paralarda özellikle baflkentteki, heykel, köprü, okul, kurum gibi unsurlar daha çok kullan l rken, sonraki emisyonlar n tasar m nda Anadolu nun de erleriyle Fatih Sultan Mehmet, Piri Reis gibi önemli kiflilerin portreleri de s kça tercih edildi. KOLEKS YONERLER N KIYMETL S Baflkentin önemli koleksiyonerlerinden Vedat Duman, Osmanl dan bugüne sahip oldu u ka t para koleksiyonunu AA muhabirine açarak, banknotun serüvenini gözler önüne serdi. Paralar n boyutlar, k ymeti, tasar m ve bas mlar yla ilgili bilgi veren Duman, ilk paralarda hem Ankara n n baflkent olmas hem de Merkez Bankas n n Ankara da bulunmas nedeniyle banknotun ön veya arka yüzünde daha ziyade Ankara n n motif ve resimlerinin konuldu unu söyledi. Koleksiyonerler için en önemli paran n ilk emisyon oldu unu da ifade eden Duman, dönemindeki parasal de eri bak m ndan da ilk emisyon liras n n daha k ymetli oldu unu belirtti. Duman, ilk emisyonun 1 reflat alt n de erindeki 1 liras yla 20 ka n üzüm, 50 liras yla ise Necatibey caddesinde bahçeli bir ev al nd n ö rendi ini aktard li y llara kadar ka t paran n ngiltere, Almanya ve ABD de bas ld n bildiren Duman, ilk dönem banknotlar nda sadece Atatürk ün filigran n n yer ald n, fleritin ise son zamanlardaki paralarda kullan ld n ifade etti. Duman, koleksiyonunda yer alan ve Türkiye nin en flans z paras olarak niteledi i tedavüle hiç girmeden kald r lan 50 kuruflu da göstererek, kinci Dünya Savafl y llar nda ngiltere de bas ld ktan sonra Türkiye ye getirilirken gemiye isabet getirilen torpido dolay s yla batan banknotlar da hat rlatt. Duman, Yunan halk n n k y lar na vuran Türk liras n bulunca ganimet bulduk diye sevinip paralar toplamas üzerine Türkiye nin bu paralar hiç dolafl ma ç karmadan iptal etti ini, sonra da Almanya da yeniden banknot bast r ld bilgisini verdi. AYNI ANDA 3 FARKLI 1 L RA Duman, Türkiye nin ilk y llar nda ayn de erdeki üç farkl dönem paras n n da geçerli oldu un an msatarak, flunlar anlatt : Üç 1 lira... Osmanl liras kaime yani yerine geçen, Osmanl Reflat döneminde kullan lan 1 alt n karfl l olan ka t para. Köylümüz nispeten alt n reflat alm fl ve ka t para y rt l r, bozulur, yanar diye bunlara ilgi göstermemifl. Bu arada da Osmanl dönemindeki ara para var, çok k sa bir süre kullan lm fl, bu Osmanl ile Cumhuriyet aras ndaki geçifl dönemi 1 liras d r. Türkiye Cumhuriyeti nin ilk dönemindeki 1 lira ise Cumhuriyetin ilk paras. lginç olansa senelerce bu üç para ayn anda ülkemizde kullan lm flt r, dünyan n hiçbir yerinde böyle bir olaya rast gelinmemifltir. KA IT PARANIN 86 YILLIK TAR H AA muhabirinin derledi i bilgilere göre, Cumhuriyetin paras n n serüveni flöyle: Cumhuriyetin ilk y llar nda para bast r lamad için Osmanl mparatorlu u ndan intikal eden evrak- nakdiyeler, 1927 y l sonuna kadar tedavülde kald. Ancak, bir devletin egemenlik ve ba ms zl n n göstergesi olmas dolay s yla TBMM, 1925 y l nda ilk Türk banknotlar n n bast r lmas karar n almas n n ard ndan Türkiye Cumhuriyetinin ilk banknot serisi ngiltere de bas larak 5 Aral k 1927 tarihinde dolafl ma girdi. Filigranl ka tlara kabartma olarak bas lan liralar, dolafl mda 10 y l aflk n kald. O dönemde henüz harf ink lab gerçeklefltirilmedi i için paran n üzerindeki Türkiye Cumhuriyeti ifadesi Arap harfleriyle, parasal de eri ise Frans zca Livres Turques olarak yaz ld. Cumhuriyetin ilk 1 liras n n ön yüzünde TBMM, Ankara kalesi ve çift süren bir köylü, arka yüzde ise eski Baflbakanl k binas, 5 liran n ise ön yüzünde Ankara Kalesi, bozkurt ve Meclis binas, arka yüzde ise Ankara daki bir köprüye yer verildi. Ön yüzünde Atatürk ün bir portresinin yer ald ilk banknot olan 50 lira ise kahverengi ve yeflil tonlar n n hakim oldu u ka t paran n arka yüzünde Afyon dan bir görünüm kullan ld. Zeytuni yeflilin bask n oldu u 100 lira da da Atatürk ün portresiyle bir köy resmi yer ald. Ön yüzünde Sivas Gökmedrese ve Atatürk ün bir portresinin, arkada ise Sivas tan bir görünümün bulundu u 500 lira daha büyük boyutlar yla cüzdanlara girdi. Paran n tasar m nda kahverengi ve sar hakim oldu lira koyu mavi tasar m nda Atatürk portresi ile Sakarya demiryolu hatt ndan bir görünüm yer ald. Van daki K rg z Türkleri as rl k geleneklerini yaflat yor VAN - AL HSAN ÖZTÜRK - Van n Ercifl ilçesine ba l Ulupamir köyünde yaflayan K rg z Türkleri, as rlard r yaflatt klar geleneklerini Türkiye de de sürdürüyor. Afganistan n Pamir Yaylas ndan 1982 y l nda Türkiye ye göç eden K rg zlar, Ercifl ilçesinde kendileri için oluflturulan Ulupamir köyünde 30 y l aflk n süreden bu yana yaflam mücadelesi veriyor. Uzun y llar yaflad klar topraklardan ayr larak yeni bir vatan ve yeni bir köyde hayatlar na devam eden K rg zlar, her y l düzenledikleri festivalle de as rlard r süren geleneklerini yaflatmaya çal fl yor. Özellikle 2003 y l ndan bu yana K rg zistan da milli spor olarak kabul edilen buzkafl (kökbörü) oyununu, köylerinde yaflatmaya çal flan K rg zlar, resmi günlerde ve dü ün törenlerinde oynad klar buzkafl ile binicilikteki maharetlerini de gözler önüne seriyor. Bozk r yaflant s n temsil eden oyunda iki tak ma ayr lan biniciler, yerdeki o lak postunu kapman n mücadelesini veriyor. Tozla kapl alanda çekiflmeli geçen ve post parçalan ncaya kadar devam eden iki tak m aras ndaki mücadele renkli görüntülere sahne olurken, izleyenlere de keyifli dakikalar yaflat yor. Buzkafl oyunu ile renklendirdikleri dü ünlerini de yine as rlard r devam eden geleneklerine göre yapan Ulupamirliler, yöresel k yafetleri ve K rg z ezgileri eflli inde gönüllerince e leniyor. Davetlilere ikram edilmek üzere haz rlanan dü ün yeme inin yan s ra köyün aksakall lar için de koyun ve keçi gibi küçükbafl hayvanlar n kellesini pifliren K rg zlar, 30 y l aflk n süredir Türkiye de ve Van da bulunmaktan mutluluk duyduklar n dile getiriyor. Ulupamir köyü muhtar Kas mbek Varol, AA muhabirine yapt aç klamada, ülkelerinden binlerce kilometre uzakl ktaki Van da 30 y ldan bu yana yaflam mücadelesi verdiklerini belirterek, aradan geçen süre zarf nda köklerinden hiç kopmadan Türkiye yi as l vatanlar kabul ettiklerini söyledi. K rg zlar n Manas destan ndan bugüne kadar süren gelene ini Türkiye de yaflatman n mutlulu u içinde olduklar n vurgulayan Varol, her y l düzenledikleri festival ve dü ünlerinin yan s ra günlük hayatlar nda da yaflatt klar n geleneklerinin kaybolmamas ve Foto raf n gelecek nesillere ulaflmas için büyük çaba gösterdiklerini ifade etti. (AA)

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( GENELGE )

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( GENELGE ) Sayı : B.11.1.SHG.0.14.03.26 / 697-3898 22/03/2012 Konu : Kabin Memuru Temel Emniyet Eğitimi Verilmesine İlişkin Genelge İlgi : a) b) c) d) ( GENELGE ) 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Ticari Hava

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı