HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z"

Transkript

1 Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN Aral k 2013 Sal Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur. CHP belediyesi maalesef kirli bir zihniyettir" dedi. Taha K vanç Belge ngilizce oldu unda ne oluyor? Bugün 12 de sa Kayacan S ras Geldikçe Bugün 8 de Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler Bugün 9 da Prof. Dr. Nurullah Çetin Türkçe Bak fl Bugün 9 da Mehmet Nuri Parmaks z Süveyda ya Mektuplar Bugün 5 de Nurullah Ayd n Ara-S ra Bugün 4 de Mesude Kamal Yasatekin Ressamca Bugün 4 de Erdo an, Edirne, Uzunköprü ve Keflan daki konuflmalar nda, CHP belediyesi, susuzluktur. CHP belediyesi, maalesef kirli bir zihniyettir Haliç'i temizleyen biz, flimdi de Ergene'yi, Meriç'i temizleyece iz. Onun için diyoruz ki beraber yürüyelim dedi. CHP, son dönemdeki en önemli parti etkinliklerinden birine sahne oldu. Eski devlet bakanlar ndan Kemal Dervifl'in moderatörlü- ünde düzenlenen ve dünya çap nda isimlerin kat ld Uluslararas Ekonomi Çal fltay, önemli tespit ve de erlendirmelere sahne oldu. Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, Çal fltay öncesi yapt aç klamada, Türkiye ekonomisini ve sorunlar n görüfleceklerini bildirdi. K l çdaro lu, "Türkiye ekonomisini, sorunlar masaya yat raca z. Çözümleri tart flaca z. 41 kiflilik bir ekibiz. Say n (Kemal) Dervifl, yönetecek. Umuyorum güzel sonuçlar elde ederiz. Elde etti imiz sonuçlar sizinle paylaflaca- z" dedi. Toplant n n moderatörü Kemal Dervifl ise dünya ekonomisinin ve Türkiye'nin de iflim içinde oldu unu söyledi. SPOR Cim Bom un son flans 14. SAYFADA MHP VE BDP YE SUÇLAMALAR Baflbakan Erdo an, "Birisi diyor ki 'ben Kürtlerin partisiyim', birisi diyor ki 'ben Türklerin partisiyim', biz de diyoruz ki 'biz hepsinin partisiyiz'. Hepsine de AK Parti iktidar olarak hizmet veriyoruz. Birisi de ç - k yor diyor ki 'ben de kumsallar n partisiyim'. Biz oran n da partisiyiz" fleklinde konufltu. B RL K VE LA KL K KONUSU Erdo an, Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek yola ç kt klar n aktaran Erdo an, flunlar söyledi: Bizde bölgesel milliyetçilik yok. Bizde do u da ayn bat da ayn, kuzey de ayn güney de ayn. 780 bin kilometrekareyle Türkiye tek vatan. Her yer, 76 milyonun. Kardefllerim; Türküyle Kürtüyle, Laz yla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Roman yla, Arnavutuyla Boflnak yla hepinizi seviyoruz. Yarat lan Yaradan'dan ötürü seviyoruz. Öyle sevece iz. Hepinize eflit mesafedeyiz. Etnik milliyetçilik yapmayaca z, dinsel milliyetçilik de yapmayaca z. Hangi dinden olursa olsun hepsine eflit mesafedeyiz. Laikli inin gere i bu de il mi? UNESCO Azizo lu elçilik aday 13. SAYFADA ASTOP Ödül, belge, alk fl 13. SAYFADA 11 günlük bütçe maratonu TBMM Genel Kurulu, bugünden itibaren kesintisiz 11 gün süreyle 2014 Y l Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasar s ile 2012 Y l Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasar s 'n görüflecek. Genel Kurul, bugün ve 20 Aral k'taki son gün saat 14.00'te, hafta sonu da dahil di er günler saat 11.00'de toplanacak ve günlük çal flmalar n n bitimine kadar çal flacak. Hükümetin bütçe sunumuyla bafllayacak ilk günde, bütçenin tümü üzerinde görüflmeler tamamlanacak. Hükümet ad na Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ile muhalefet partilerinin liderlerinin gruplar ad na konuflma yapmas n n bekledi in bütçe görüflmelerinin ilk gününde, Genel Kurul'u TBMM Baflkan Cemil Çiçek yönetecek. CHP nin stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan adayl için Genel Baflkan Yard mc lar ndan Gürsel Tekin ile yar flan fiiflli Belediye Baflkan Mustafa Sar gül, Perflembe günü saat 13.00'te, CHP'nin stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan aday olaca m. stanbul'un yüzde 10'unu de il, yüzde 20'sini de il, yüzde 100'ünü kucaklayaca m dedi. Geldi i yeri hiç unutmad n, ahde vefaya çok önem verdi ini belirten Sar gül, 1987'de Zeytinburnu'da ön seçimi kazanarak milletvekili oldu- unu, Zeytinburnu'na inand n ifade etti. Sar gül, ''Çare Sar gül'' sloganlar at lmas üzerine, ''Çare ben de ilim, önce Allah, sonra CHP'dir'' dedi. MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli, "MHP 3. Etap Aday Tan t m Toplant s "nda yapt konuflmada, bundan önce 252 aday Ankara'da, ard ndan da 220 aday Kayseri'de muazzam bir coflku ve kat l mla ilan ettiklerini hat rlatt ve partisinin stanbul Büyükflehir Belediyesi baflkan aday n n ifl adam Rasim Acar oldu unu aç klad. AK Parti yi, kangren olmadan kesip at lmas gereken bir yaraya benzeten Bahçeli, MHP'nin her flart ve ortamda AK Parti ve di erleriyle "kaç n lmaz hesaplaflmaya" haz r oldu unu söyledi. "Bu seçimlerde iktidara vade biçilmeli, geldi i gibi gidece inin iflareti verilmelidir" diyen Bahçeli, "Vatan n hayr, milletimizin bekas, devletimizin selameti için, Adalet ve Kalk nma Partisi inifle geçmeli, sand a çak lmayla son bulacak mukadder günlere flimdiden al flmal ve haz rl k yapmal d r" dedi. www. gazetesi.com yi Gazetemiz gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz ta Türkiye, geç de olsa k fl mevsimini yaflamaya bafllad. Geçen hafta sonu stanbul ve Ankara baflta olmak üzere ülkenin bat ve orta kesimlerini etkisi alt na alan kar ya fl, hafta bafl yla birlikte Do u, Güneydo u ve Karadeniz bölgelerinde de hayat felç etti. Baz illerde okullar tatil edilirken baz yerler de kar geçit vermedi, ulafl m aksad. Birçok köy ve mezra ile ulafl m ve haberleflme kesilirken, hastalar sa l k merkezlerine zor koflullarda ulaflt r labildi. Yetkililer, vatandafllar n oluflmas muhtemel risklere karfl tedbirli olmas isterken, baflta lastikler olmak üzere otomobillerin k fll k bak mlar n n yap lmas n istedi. CHP, "Uluslararas Ekonomi Çal fltay " düzenledi Dervifl sahne ald! Askerler serbest Ehliyet s nav için geldikleri Diyarbak r dan dönerken terör örgütü PKK taraf ndan Lice de kaç r lan Bingöl 49 uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanl - nda görevli Astsubay Melik Dikyol, Astsubay Hakan Özer ve Uzman Erbafl U ur Sert ile Erzurum da görevli Uzman Erbafl Ali Akdemir serbest b rak ld. Geliflmeler üzerine güvenlik güçlerinin bir y l aradan sonra bölgeye operasyon düzenlemesi dikkat çekti. Sar gül, fiilen aday aday PERfiEMBE aday m dedi! Bahçeli: AKP yara, kesip atmal https://www.facebook.com/belde.gazetesii 9 Aral k 2013 Resmi Gazete Kalk nma Bakanl na, Ekonomi Bakan Mehmet Zafer ÇA LAYAN n Vekâlet Etmesine Dair Tezkere Milli Savunma Bakanl na, Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati YAZICI n n Vekâlet Etmesine Dair Tezkere Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi

2 2 10 Aral k 2013 Sal Meltem EK Z Ferhat Göçer engelliler için çald söyledi STANBUL - Sanatç Ferhat Göçer, Küçükçekmece'de engelliler için konser verdi. Küçükçekmece Arenamega gösteri merkezinde düzenlenen programda, eserlerini hayranlar için seslendiren Ferhat Göçer'e teflekkür ederek çiçek veren Küçükçekmece Belediye Baflkan Aziz Yeniay, "Muhteflem bir konser yafl yoruz. Bu gece e lencenin ve mutlulu un önünde bir engel olmayacak. Sadece bir gün de il, her gün engellilerin önündeki engelleri kald rmak, bizim boynumuzun borcudur" diye konufltu. Sanatç Göçer de konsere gelen sevenlerine teflekkür ederek, "Bizlere insan oldu umuzu hat rlatan bu özel geceye kat lanlara ve bu gecede eme i geçen herkese çok teflekkür ediyorum" dedi. Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü taraf ndan haz rlanan "Engelliler Masas Tan t m Filmi"nin de gösterildi i konserde, Ferhat Göçer gitar performans yla da büyük be eni toplad. (AA) S NEMA: DEPREM S NEMA: KORKUSUZ Tür Gerilim, Korku Yönetmen : Mikael Salomon Orjinal ismi EARTH- QUAKE IN NEW YORK Yap m : Almanya Oyuncular : Jennifer Garner, Tom Skerritt, Erika Eleniak, Charles S. Dutton, Mitch Ryan New York ta meydana gelen korkunç deprem, gökdelenleri y km fl, Özgürlük Heykeli düflmüfl, beton binalar un ufak olmufl ve dört ailenin hayat n ebediyen de ifltirmifltir. Pek çok farkl insan, farkl yerlerde, y k nt lar aras nda kalm flt r. Tür: AKS YON/ MACERA Yönetmen : RONNY YU Orijinal smi : FEARLESS Yap m :2006 Oyuncular: JET LI, BETTY SUN, SHIDO NA- KAMURA, BRAN- DON RHEA Korkusuz, efsanevi dövüfl sanat ustas Huo Yuanja'n n gerçek hayat ndan esinlenerek yap lm flt r. Büyük bir dövüfl ustas oldu u halde herkesin önünde yenilen babas ndan utanan Huo, kendisini yetifltirmeye ve çok iyi bir dövüflçü olmaya karar verir. Bu büyük yetene i yüzünden, çok sevdi i ailesi intikam amaçl bir sald r sonucu öldürülünce, Huo kenti terkeder. Tüm umudunu kaybetti i anda karfl s na ç kan Büyükanne Sun ve torunu onu hayata tekrar ba larlar. Sizin için seçtiklerimiz Eski sevgiliye flok suçlama DIfi HABERLER- ABD'li flark c Joe Jonas skandallarla ad ndan s kça söz ettiren Miley hakk nda konufltu. ABD'li flark c Joe Jonas, esrar içmeye skandallar ile gündemden düflmeyen Miley Cyrus yüzünden bafllad n söyledi. Disney`in popüler müzik gruplar ndan Jonas Brothers k sa bir süre önce ayr ld klar n aç klad. Bebeksi yüzleri ile tan nan müzisyen kardefllerden Joe Jonas ise grup da ld ktan sonra de ifltirdi i imaj ile hayranlar n n karfl s na ç kt. 24 yafl ndaki Jonas Vulture dergisine verdi i röportajda kendisini marihuana ile tan flt ran Miley Cryus`tan bekaretini kaybetmesine özel hayat yla ilgili bir çok konuda samimi aç klamalarda bulundu. Jonas ilk kez marhiuanayi eski Disney y ld zlar ndan flark c Miley Cyrus ile denedi ini söyledi. ngiliz bas n ndan Daily Mail`in haberine göre Jonas' n eski sevgilisi flark c Demi Lovato ve Cyrus marihuanay mutlaka denemesi gerekti ini söyledi. Dergiye verdi i röportajda bekaretini 20 yafl na kadar korudu unu ve do ru insan bekledi i için çok mutlu oldu unu belirten Jonas 20 yafl nda Alacakaranl k serisinin oyuncular ndan Ashley Green ile ç kmaya bafllam flt.

3 Ankara Evi aç l fl için gün say yor HABER MERKEZ - Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, belediyenin Ankara kültürünü yaflatmak için hayata geçirdi i, içerisinde bar nd rd unsurlar kadar eflsiz manzaras yla da büyüleyen Ankara Evi nin inflaat n gezerek devam eden çal flmalar yerinde inceledi. 4 bin 300 m2 alan üzerine kurulan Ankara Evi nde devam eden çal flmalar hakk nda yetkililerden bilgiler alan Yaflar, inflaatlar tek tek gezmeyi de ihmal etmedi. Yaflar, incelemeleri s ras nda Ankara n n bilim, kültür, sanat ve sergi evi olarak hizmet verecek olan ve yap m büyük ölçüde tamamlanan Ankara Evi ni 27 Aral k ta hizmete sunmay planlad klar n n müjdesini de verdi. Çal flmalar n h zland r lmas talimat veren Yaflar, Vatandafllar n güzel vakit geçirmeleri için her türlü ayr nt n n düflünüldü ü bu 3 10 Aral k 2013 Sal mekan, tamamland nda Ankaral lar n u rak yeri olacak. Ankara d fl ndan buray ziyaret edecekler ise flehrimizi daha yak ndan tan ma f rsat bulacaklar. Bu mekan en k sa zamanda halk m z n hizmetine açmak için çal flmalara aral ks z devam ediyoruz dedi. TAKV M Hicri y l: 1435 ( 7 Safer ) ANKARA STANBUL msak Günefl Ö le kindi Akflam Yats Gözde K fi N Naz m Hikmet te müzik ziyafeti HABER MERKEZ - Naz m Hikmet Kültür Merkezi, muhteflem bir gösteriye ev sahipli i yapt. Yenimahalle Belediyesi ve Kültür Bakanl Güzel Sanatlar Genel Müdürlü ü nün ifl birli inde Cumhuriyetin 90. Y l Konseri düzenlendi. Programda hem kulaklar n pas silindi hem de görsel flölen yafland. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar n ev sahipli inde gerçekleflen konsere CHP Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan, Kültür Bakanl yetkilileri, Yenimahalle Belediyesi birim müdürleri ve çok say da vatandafl kat ld. Cumhuriyetin 90. Y l Konseri, stanbul Tarihi Türk Müzi i Toplulu u Mehter Grubu nun gösterisiyle bafllad. Sahne performanslar yla milli duygular harekete geçiren Mehter Grubu, Mehterbafl Kürflat Tuncay yönetiminde unutulmaz bir gösteri sundu. Daha sonra Ankara Devlet Türk Halk Müzi i Korosu sahne alarak kulaklar n pas n sildi. Koro birbirinden güzel türküleri Cumhuriyetin 90. Y l için seslendirirken solistler Cengizhan Akar, Senem Gül, Nilgün K z lc ve S tk Ak n ise solo performanslar yla Ankaral lardan tam not ald. Konser kapsam nda Ankara Devlet Klasik Türk Müzi i Korosu da sahne ald. Koro, geçmifl dönem eserlerinin yan s ra, yak n tarihimiz ve günümüz bestekârlar n n eserlerini de seslendirdi. Solistler Turgut Karadeniz ve Zerrin Nayc ise seslendirdikleri eserlerle gönüllere hitap etti. Ard ndan 25 y ldan beri Türk kültür ve sanat n baflar ile temsil eden Devlet Halk Danslar Toplulu u, ülkemizin de iflik yörelerine ait Türk halk danslar ndan seçkin örnekler sunarak görsel bir flölene imza att. Geleneksel Türk kültür ve sanat n n do ru bir flekilde tan t lmas n gaye edinen topluluk, salonu dolduran binlerce vatandafltan büyük alk fl ald. Konserde k sa bir konuflma yapan Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal in izinden giderek sanata ve sanatç ya büyük önem verdiklerini anlatt. Türkiye nin yönünü muas r medeniyetler seviyesine döndü ünü kaydeden Yaflar, Bugün slam ülkelerinin önder ülkesi olarak Türkiye gösteriliyorsa bu, Mustafa Kemal in gösterdi i hedeftendir. Bunun için cumhuriyetimize sahip ç kmal y z. Fikir ayr l klar m z olabilir, demokrasinin güzel taraf da budur. Ancak bu ülkede yaflayanlar n dili, dini, rk, mezhebi ne olursa olsun Türk milletinin tutkal Atatürk ün kurdu u demokratik, laik cumhuriyetin de erleridir dedi. Kültür Bakanl sanatç lar ellerindeki Türk bayraklar ile kapan fl, Hoflgelifller ola Mustafa Kemal Pafla eseri ile yapt. Salonda büyük bir coflku yaflatan sanatç lara vatandafllar da hep bir a zdan efllik etti. Yollara Büyükflehir MZASI HABER MERKEZ - Ankara Büyükflehir Belediyesi, yollara Gülen Ankara Kedisi Logo lu Büükflehir imzas at yor. Baflkent Ankara n n dört bir taraf nda yeni yol aç m, geniflletme ve asfaltlama çal flmalar n sürdüren Büyükflehir Belediyesi, boydan boya çizgi çal flmas yapt, levhalar ve bilgilendirme yaz lar yla süsledi i, sinyalizelerle güvenli k ld yollar, üzerlerine çizdi i ünlü Ankara Kedisi logosuyla hareketlendiriyor. Modern ve estetik görünümü, sürüfl güvenli i ve en üst kalitedeki asfalt yla göz dolduran Baflkent yollar nda, her geçen gün büyük be eni kazanan yeniliklere imza atan Büyükflehir Belediyesi, yine öncü bir çal flma gerçeklefltiriyor. Ankara n n merkezi baflta olmak üzere, metropol ilçe ve mahallelerindeki yaya geçitleri, kavflak yaklafl mlar ve benzeri araç yavafllama noktalar nda yol üzerlerine Büyükflehir Ankara yaz s yazan Büyükflehir Belediyesi, araçlar sar ve mavi gözleriyle ünü dünyaya yay lm fl Ankara kedisiyle karfl l yor. Baflkentliler ve flehir d fl ndan gelen ziyaretçi sürücüler taraf ndan da büyük be eni kazanan çal flmay Baflkent in dört bir taraf ndaki benzer bölgelerde de sürdürecek olan Büyükflehir Belediyesi, flu ana kadar yaklafl k 5 bin ayr noktaya imzas n att. Büyükflehir Belediyesi nin sorumluluk alan nda bulunan yollarda yap lan çal flmaya iliflkin bilgi veren Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Bilindi i gibi 12 metreden genifl cadde ve sokaklar yasa gere i Büyükflehir Belediyesi ne aittir. Biz de sorumlulu umuzdaki bu cadde ve sokaklara özellikle en kaliteli flekilde asfalt m z ve di er hizmetlerimizi götürüyoruz dedi. Ancak baz vatandafllar n geniflli i 12 metrenin alt ndaki cadde ve sokaklar n da Büyükflehir Belediyesi sorumlulu unda oldu unu düflündü ünü ve bu yerlere yap lmayan hizmetten de Büyükflehir Belediyesi ni sorumlu tuttu unu anlatan Baflkan Gökçek, flunlar söyledi: Ayr ca, bizim asfalt çal flmas yapt m z kendi sorumluluk alan m z n bitifli ine muhalif belediye baflkanlar, hizmeti kendilerinin yapt gibi bir izlenim veren duyurular asarak vatandafl yan lt yorlard. Bundan dolay biz hizmetin Büyükflehir Belediyesi nce yap ld n belgelemek için özellikle asfalt döktü ümüz yollarda Ankara Büyükflehir logosu ile vatandafl bilgilendiriyoruz. Bu yapt m z son uygulamadan özellikle muhalif belediye baflkanlar çok rahats z oldular. Ama vatandafl art k kimin hizmet etti ini aç k seçik görüyor.

4 4 10 Vaflak iskeleti e itimde kullan lacak BURDUR - Burdur'da silahla vurularak telef edilmifl halde bulunan vafla n kemikleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesinde yap lan çal flmayla iskelet haline getirildi. MAKÜ Rektör Yard mc s ve Veteriner Fakültesi Dekan Prof. Dr. Mümtaz Nazl, gazetecilere yapt aç klamada, 9 Kas m'da Gölhisar Orman flletme Müdürlü ü Dirmil flletme fiefli ine ba l orman muhafaza memurlar taraf ndan bulunan vafla n,12 Kas m'da Veteriner Fakültesine getirildi ini söyledi. Vafla n kendilerine gelene kadar uzun bir süre geçti ini, hayvan n iç organlar n n kötü bir halde oldu unu anlatan Nazl, "Biz de kemiklerini anatomi ö renciler için kullanmaya karar verdik. Anatomi hocalar m z vafla n kemiklerini birlefltirerek iskeletini ortaya ç kard. Kemirgengillerden olan vafla n iskeleti, veteriner fakültemize gelen ö rencilerin dersleri için uygulama salonuna konuldu" dedi. Nazl, yap lan incelemede vafla n tüfekle vurularak telef edildi inin de kesinleflti ini bildirdi. Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dal Baflkan Prof. Dr. Özcan Özgel ise vafla n kemiklerinin kontrollü olarak kaynat larak etinden ayr ld n söyledi. Kemiklerin bir k sm n n da özel s v içerisinde bekletilerek etten ayr ld n anlatan Özgel, flöyle konufltu: "Kemiklerin içerisindeki boflluklardan tel geçirildi. Ön ve arka bacak kemikleri silikon yard m yla birlefltirildi. Hayvan küçük oldu u için s k nt yaflamad k. Kemikleri eksiksiz flekilde tamamlad k ve iskeleti oluflturduk. skeleti yaklafl k 1 haftal k çal flman n ard ndan tamamlad k. Ö renci arkadafllar m z n farkl türlerin kemiklerini görmelerini sa lamak için uygulama salonumuza koyduk."(aa) Aral k 2013 Sal YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN Ressamca Bizden çimizden Bize Dair Mesude Kamal Yasatekin Umut Evi, umutlar oldu BURSA - Umut Evi sayesinde hayatlar de iflen engellilerin, bu uygulamayla sosyal hayata daha rahat uyum sa lamalar hedefleniyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl n n engellileri topluma kazand rmak amac yla hayata geçirdi i "Umut Evleri Projesi" kapsam nda haziran ay nda Bakan fiahin taraf ndan aç l fl yap lan ev, 42 dairenin bulundu u bir sitede yer al yor. Yafllar 12 ile 18 aras nda de iflen 6 engelli k z n kald Umut Evi'nde, bir de bak c anne bulunuyor. negöl Kaymakam Ali Akça, 3 Aral k Dünya Engelliler Günü dolay s yla Umut Evi'ni ziyaret etti. Engelliler, ziyarette Akça'ya, kendi yapt klar kahve ve yaprak ISSN BELDE TÜRK YE N N GAZETES 10 Aral k 2013 Sal Say : Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Ad na Alaeddin KAYA Genel Yay n Müdürü Emin ERENER Genel Yay n Yönetmeni Cüneyt KAYA Yaz flleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSA AN GÜNLÜK S YAS GAZETE Genel Yay n Koordinatörü Zübeyir KAYA Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Murat BÜLBÜL Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Hakk Murat SÖBÜTAY Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Duygu UÇAR, D fl Haberler: Yücel Tanol nternet Editörü: Yi it Y T dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir sarmas ndan ikram etti. Evde kalan çocuklar n sosyal hayata biraz daha fazla entegre olma imkan na sahip oldu unu belirten Akça, flunlar söyledi: "Bir evlad m z çal fl yor, di erleri okula gidiyor. Kendileri de çok güzel çocuklar. Komflular yla bir tak m paylafl mlar içinde bulunuyorlar. Sosyal hayat n gereklilikleri neyse bu çocuklar m z en üst seviyede yafl yorlar. Son zamanlarda, özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl bünyesinde yap lan çal flmalar var. Bu evlatlar m za yönelik çok güzel hizmetler yap ld." Umut Evi'nin, engelli ö rencilere umut oldu unu ifade eden Akça, "Umut olmaya da devam ediyor. Kurumsal kimli in d fl nda sosyal hayat n içinde bu çocuklar bir nevi bar nd rmak ve hayata entegre etmek için yap lm fl bir projedir. Bu proje komflular taraf ndan da sahiplenirse bu çocuklar biraz daha h zl bir flekilde rehabilite etme imkan da sa lanm fl olur" dedi. ÇANAKKALE - Lapseki ilçesine ba l Suluca köyünde, yafllar 65 ila 76 aras nda de iflen 25 kifli, camide haftan n 6 gününde akflamlar kursa kat larak Kur'an- Kerim okumay ö reniyor. Köy camisinin imam hatibi Abdulmuttalip Yaramaz, AA muhabirine yapt aç klamada, genelde yafll lar n kat ld kurs kapsam nda her akflam yats namaz ndan sonra yaklafl k 1,5 saat ders verdi ini söyledi. Köyün yafll cemaatinin, Kur'an- Kerim okumay ö renmek için yapt teklife çok sevindi ini anlatan Yaramaz, "Hemen çal flmalara bafllad k. Haftan n 6 akflam yats namaz ndan sonra ders yap yoruz. Yafllar 65 ila 76 aras nda de iflen köylülerimizin Kur'an okumay ö renmek için gösterdi i azmi görünce gözlerim yaflar yor. Hepsi sanki ilkokula yeni bafllayan çocuklar gibi heyecanl. Her geçen gün kursiyer say m z art yor" dedi. Kursiyerlerden Halil fiahin (76) de çok istemesine ra men sa l k sorunlar yüzünden ara vermek zorunda kald Kur'an- Kerim e itimine bu y l camide devam etti ini anlatt. Camideki kursa kat lmaktan mutluluk duydu unu dile getiren fiahin, "Çok mutluyum. Uzun y llard r ö renmek istiyordum. Ailemde Kur'an- Kerim okumay bilen kimse yok. Çok flükür ben ö renmeye bafllad m" ifadesini kulland. Akça, evde kalma yafl limitinin olarak belirlendi ini dile getirerek, "Evlatlar m z n gidebilece i yer yoksa istedikleri kadar bak m evlerinde, sevgi evlerinde kalmaya devam ederler. Onda bir süreç s k nt m z yok" ifadesini kulland. Evde kalan 18 yafl ndaki Kübra ise günlerinin çok güzel geçti ini vurgulayarak, "Geziyoruz. Bazen birlikte yemek yap yoruz, kitap okuyoruz, televizyon izliyoruz. Hafta sonunda bize bakan bak c annelerimizle d flar ç kabiliyor ve gezebiliyoruz. Komflular m zla aram z çok iyi. Yan komflumuz devaml bizimle ilgileniyor, onu çok seviyoruz" diye konufltu. Sitede kalanlardan Fikret fien, çocuklardan çok memnun olduklar n belirterek, ellerinden geldi ince onlara faydal olmaya çal flt klar n söyledi. Çocuklar n siteye uyum sa lad n dile getiren fien, "Hiç kimseye zararlar yok. Gayet memnunuz. Biz de onlar memnun etmeye çal fl yoruz" dedi. (AA) negöl ilçesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma fiahin'in hizmete açt Umut Evi'nde, yafl aras 6 engelli k z kal yor. Kursa babas Halil Önen (70) ile kat lan ise fiükrü Önen ise ilkokul e itimi sonras yaz aylar nda aç lan kurslara kat larak ö renmesine ra men sonradan unuttu u Kur'an- Kerim okumaya, babas yla kursa gelip yeniden bafllad n bildirdi. Köy Muhtar Faruk Ahmet Ergin, ö renmenin SEN NSANI SEV "Her fiey Hakikaten Güzeldir. Ya Bizzat Güzeldir Veya Netice tibari le Güzeldir." Dünya üzerinde, imtihan meydan nda, noksanl klar içinde, bütün, tam, noksans z olmay arzulayanlar hüsrana u rad lar. Hiç bir zaman, tam, temiz, do ru dürüst, mü'min olamad lar. Do rusu, dört dörtlük olmakta, bir yavanl k,eksiklik, nefl'esizlik söz konusuydu. Çünkü güzeli güzel k lan çirkinin varl yd. Sevab, güzel ameli olgunlaflt ran, kötünün kötülüklerin var olmas yd. Bu z etti imiz fleytand bize cennetin yollar n aratan gösteren, yönlendiren. Takdir-i ilahi, hakk m zda takdir olunan, sapt m z yanl fl sapaklar iyi güzel ve do ru yolu gösterecek olan. zin verildi i müddetçe, kader dairesinde yol al yoruz. Sapaklar bize ait. Söylesenize kendisini mükemmel kusursuz görenler "Hiç hata yapmad n z m?" Kabuslar görmediniz, eyvah yapmasayd m demediniz mi? Baksana flerler içinde, gizli hay rlar... Öyle durumlarla karfl lafl yoruz ki hayatta, bir an flaflk nl n yaflad m z, telafisi, tamiri mümkün olmayan, cereyan etmifl olaylar n karfl s nda dehflete kap l yor, beynimiz adeta donmufl gibi hissiz, öylece kal yoruz. Kalb, olaylar n manevi yönüne ak yor. Nefsin bakt heva ve hevesten, kaçmaya, kurtulmaya çal fl yoruz. Düfltü ümüz, hissetti imiz korkudan, flefkatli ellere firar ediyoruz sonunda. flte o zaman acizli imizi anl yoruz. fiükrün, Rabb'e kavuflman n basama na eriflmiflizdir art k. Kötü mü hata yapmak? Yapmasayd k bulamazd k. Her fley güzel inan bana bakmay bilirsen. Çirkinlikler güzelliklerin alt n çizen unsur. Mevsim mevsim geçer ömrümüz. Her yaflta emaneti yerine b raka b raka gidiyoruz. Çocuktuk yak flan yapt k. Gençtik h zl geçtik. Orta yafl derken âha ihtiyarlad k. Ne do ru söz "Ömür bir nefes derinden." Netice itibariyle, her fleyi, en baflta birbirimizi anlay p, dinleyip, sevmeliyiz. "Sevgiyi sevip düflmanl a düflman olmak, inançla coflan bir kalbin en mümeyyiz vasf d r. Herkesten nefret ise ya gönlünü fleytana kapt rm fll k veya bir cinnet eseridir. Sen insan sev, insanl a hayran ol." (al nt ) nanc incir çekirde ini doldurmayacak kadar zay f olanlard k, yine de kötü bir fley yapmad k yapabiliyorken. Sevgiyle günleri çuvala doldururken, en büyük iyilikti kendimize yapt m z... kinci baharlar nda "ilkokul çocu u" heyecan yla Kur'an ö reniyorlar yafl olmad n, köyde yaflayan büyüklerinin gösterdi ine iflaret ederek, "Kursu açan baflta lçe Müftülü ü olmak üzere köy imam na çok teflekkür ediyorum. Uzun k fl gecelerinde ne kadar güzel; böyle bir etkinlik düzenlemek. Kursa ilginin de yüksek olmas bizi sevindiriyor" diye konufltu.(aa)

5 HABER 10 Aral k 2013 Sal 5 Ar-Ge'de aslan pay petrol ve do al gaza ANKARA - Türkiye'de sosyoekonomik amaçl kamu kesimi Ar-Ge harcamalar nda "yeryüzünün keflfi ve kullan m " yüzde 22,3'lük payla ilk s rada yer ald. Petrol ve do al gaz araflt rmalar, meteorolojik araflt rmalar, deniz yataklar, okyanuslar, atmosferin keflfi ve kullan m n da kapsayan bu alanda yap lan cari harcamalar 239,2 milyon, yat r m harcamalar ise 43,6 milyon lira olarak gerçekleflti. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) taraf ndan yay mlanan 2012 Y l Araflt rma-gelifltirme Faaliyetleri Araflt rmas 'na göre, Türkiye'de Ar- Ge'ye yap lan harcama 13 milyar liray aflarak, harcamalar n Gayri Safi Yurtiçi Has la (GSYH) içindeki pay ise yüzde 0,86'dan yüzde 0,92'ye yükseldi. Geçen y l Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamalar nda yüzde 45,1 ile en büyük paya sahip olan ticari kesimi, yüzde 43,9'luk payla yüksekö retim kesimi ve yüzde 11'lik payla kamu kesimi izledi. Ticari kesim taraf ndan yap lan Ar- Ge harcamalar içinde ise yüzde 53 oran yla aslan pay imalat sektörünün oldu. Motorlu tafl t ve di er ulafl m araçlar n n imalat, elektrikli teçhizat, makine ve ekipman, petrol ve kimyasal ürün ile bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin imalat bu alanda en fazla harcama yap lan alanlar olarak dikkati çekti. Bilgi ve iletiflim sektörü, yüzde 25 oran yla Ar-Ge faaliyetlerine en fazla kaynak ay ran di er ticari sektör olurken, bu grupta en fazla harcama programlama ve dan flmanl k alan nda yap ld. Toplam Ar-Ge harcamalar içinde yüzde 11 oran yla en düflük paya sahip olan kamu kesimine bak ld nda ise sosyo-ekonomik amaçl harcamalarda "yeryüzünün keflfi ve kullan m " ilk s rada yer ald. Petrol ve do al gaz araflt rmalar, meteorolojik araflt rmalar, deniz yataklar, okyanuslar, atmosferin keflfi ve kullan m n da kapsayan bu alanda yap lan cari harcamalar 239,2 milyon, yat r m harcamalar ise 43,6 milyon lira olarak gerçekleflti. Sosyo-ekonomik amaçl kamu kesimi Ar-Ge harcamalar nda, tar m 268,7 milyon lirayla ikinci s rada gelirken, tar m savunma (252,7 milyon lira) ile endüstriyel üretim ve teknoloji (235,6 milyon lira) takip etti. Bu alanda en düflük harcama ulafl m, telekomünikasyon ve di er altyap lar sektöründe görüldü. Kültür, e lence, din ve kitle iletiflim sektöründe Ar-Ge için 3,6 milyon liral k cari harcama yap l rken, bu alanda yat r m harcamas yap lmamas dikkati çekti. Kamu kesimi Ar-Ge harcamalar ndan uzay n keflfi ve kullan m için ayr lan pay ise 36,6 milyon lira olarak belirlendi. Pilotaj e itimi testlerine yeni düzenlemeler geldi ANKARA - Pilotaj e itimi için baflvuran adaylara yönelik testler, e itime bafllamadan önce yap lacak. Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl Sivil Havac l k Genel Müdürlü ünden (SHGM) yap lan yaz l aç klamaya göre, pilotaj e itimi alacak adaylar n e itime bafllamadan önce tabi tutulaca teste iliflkin usul ve esaslar n yer ald Ö renci Pilot Seçiminde Kullan lacak Test Talimat, Sivil Havac l k Genel Müdürü Bilal Ekfli imzas yla uçufl okullar na gönderildi. Buna göre, pilotaj e itimine bafllayan adaylar n e itimlerini tamamlad ktan sonra ifle al m süreçlerinde pilotluk yeteneklerinin ölçüldü ü ancak testlerden geçemeyen adaylar nedeniyle zaman ve maddi kay plar n yafland na yönelik flikayet gelmesi üzerine testlerin ö renci kabulünden önce yap lmas na karar verildi. SHGM'nin yetkilendirdi i uçufl e itim organizasyonlar na pilotluk için baflvuran adaylar n e itime bafllamadan önce teste tabi tutulmas ve sadece baflar l olan adaylar n pilotluk e itimine kabul edilmesi istendi. Talimat kapsam nda uçufl okullar, ngilizce bilgisinin yan s ra matematik, fizik, zeka, görsel ve iflitsel haf za, alg lama ve yo unlaflma, kiflilik testi, uzay oryantasyonu, psikomotor, stres alt nda karar verme, fiziksel uyum konular n kapsayacak flekilde bir test yapt ktan sonra pilotluk e itimi alacak ö rencileri belirleyecek. Uçufl okullar ö renci seçiminde uygulayacaklar test sistemlerini, test sistemi sonuçlar n n ö renci seçiminde nas l kullan laca n ve özelliklerini aç klayan bir baflvuru dosyas n SHGM'ye sunacak ve onayland ktan sonra pilot seçim usulünü bu yönteme göre gerçeklefltirecek. Talimat kurallar, uçufl okullar n n yan s ra yüksekö retim kurumlar nda akademik e itim d fl nda pilotaj e itimi alacak ö renci pilotlar için de 1 Mart 2014'ten itibaren geçerli olacak. (AA) Senin tenine hiç rüzgâr de di mi Süveydâ? Sen hangi k ta-i muhayyilede, sen hangi ülkede nefes al yor ve hüküm sürmektesin? Y llar önce seni görür görmez gönlüme aflk fidan n dikmifltin ya hani; gel gör Sultan m, dikti in fidan öyle büyük bir a aca döndü ki, aflk tarlas na öyle bir kök sald ki; seni görmesem de, sesini duymasam da ça lar boyu söylenecek olan aflk m n dallar k r lmadan büyüyor ve her geçen gün daha da gürlefliyor. Senden esen rüzgârlar beni ayakta tutuyor ve besliyor Sevgili; çünkü sen zann mca gündo usundan günbat s na esen; hem Y ld z dan hem K ble den gelensin. Seni baz lar Poyraz veya Karayel; baz lar Lodos veya Akyel zannediyor; fakat gerçekte sen, istisnas z her yönden kalbime esen bir meltemsin. Sevgili, aflk n n atefli her nefes al fl mda hararetimi öyle bir yükseltiyor ki akl m, benli im ve ruhum ancak senden esecek rüzgârlarla serinleyebilir. Her günümde sen vars n, her ân mda yine sen Sana âfl k oldu umdan beri saatleri, günleri ve isimleri unuttum Sevgili. Gönlümü ayd nlatan günefl olarak her daim sana bak yor ve vakitleri sana göre sabah, ö len, ikindi, akflam ve yats olarak isimlendiriyorum. Gün olarak da Süveydâ dedi im gün, sensizlikte sana Cuma Güzeli diye seslendi im kutsall na ve maneviyat na inand m Cuma günüdür. Sultan m, sen gönlümün oldu u kadar günlerinde sultan s n; sen günlerin en ulvisi, en güzeli olan benim Cuma Güzelimsin. Senden önceki günleri Süveydâ Öncesi, senden sonrakileri Süveydâ Sonras olarak adland rd m. Ömür denen ve bir sonu bulunan fani zaman hep sana do ru yol almakta Sultan m. Sen var lacak olan son nokta ve de son duraks n. Seni tan mayanlar ve aflk nla hemhâl olup kendinden geçemeyenler yanl fl yolda ve hayatlar nefisleri yolunda fuzuli olarak harcan p gitmektedir. Nerde okudu umu hat rlam yorum ama bu gerçe i ve hayat denen yolculu u ne güzel anlatm fl flu cümleleri yazan: Eyvah! Aldand k. fiu hayat- dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zâyi ettik. Evet, flu güzerân- hayat, bir uykudur; bir rüya gibi geçti. fiu temelsiz ömür dahi, bir rüzgâr gibi uçar gider. Ey nefsim! Kalbim gibi a la ve ba r ve de ki: "Fânîyim, fânî olan istemem; âcizim, âciz olan istemem. Ruhumu Rahmân'a teslim eyledim, gayr istemem. sterim, fakat bir yâr- bâkî isterim. Zerreyim, fakat bir flems-i sermed isterim. Hiç ender hiçim, fakat bu mevcûdât umumen isterim. Yazd klar mda mübala a var diyenler yan l r Sultan m. Sana ve aflk na dâir anlatt klar m benim aczimin ve de gönlümün gözyafllar d r. Mehmet Akif in fliirini didaktik bulanlar, onu duygudan ve Süveyda ya Mektup 32 Mehmet Nuri PARMAKSIZ Susmakta befler duydumu isminle ezân Eller gö e kalkm fl okur aflk nla duân lirizmden yoksun sayanlar, onun: Bana sor sevgili kâri, sana ben söyleyeyim Ne hüviyette flu karfl nda duran efl'ar m: Bir y n söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri; Ne tasannu'bilirim, çünkü, san'atkâr m fii'r için ''göz yafl '' derler; onu bilmem, yaln z Aczimin giryesidir bence bütün âsâr m! A lar m a latamam; hissederim, söyleyemem, Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzar m! Oku flâyed sana bir hisli yürek lâz msa Oku, zîrâ onu yazd m iki söz yazd msa. m sralar n okuduklar nda, utanmad lar m düflüncelerinden dolay? Bende Sultan m bende, acziyetimi Akif gibi anlatmaya çal flt m yazd klar mla. Aflk sana kadar tan d m zannederdim, yan lm fl m. fiimdi anl yorum ki aflk do ru yaflan rsa, yasak olan de il; dünyan n ve ukban n en güzel nimeti Süveydâm. Senin aflk nla erdim ben hikmete. Sana hayranl mla gördüm gönül denen gerçe i, senin aflk nla erdim ben s rlar n s rr na ve seninle aflk n ne oldu unu anlay nca aç ld bana mana kap s. Terkedilmifl ve yaln z zannedilenlerin bir sahibi oldu unu senin aflk nla anlad m. Her fleyin sahibinin kim oldu una aflk nla vak f oldum; gönül denen vahay senin aflk nla tan d m ve gezdim ucu buca olmayan o diyar hayranl kla. Anlad m ki Süveydâ, sen gerçekte bir rüzgârs n, O ndan bana esen. Sen gerçek aflks n, sen gerçekte Sultans n lakin O nun izniyle kalbime taht kuran. Gönlü flekil olarak dünyaya benzetsem, sende gönlün içindeki kara noktaysan, teflbihte hata olmaz derler Hafla, sen âfl klar n ço unun yöneldi i ve tavaf etti i gönlün Kabesi sin Süveydâ. Sen aflk nla büyüksün fakat unutma ki ikimizin ve her fleyin de sahibi Yüce Yaradand r Sevgili. Bütün kâinat O nun ismini duyunca lâl kesiliyor. O nun ismi her fleyin anahtar. O nun ismi ifllerimizi kolay k lan. Eller onun için duâya kalk yor, göz kapa her k rp ld nda ona rüku ediyor ve diller her döndü ünde O na flükrediyor. Süveydâ, seni de, beni de, kâinat da her fleyi yaratan O. Sevgini gönlüme koyan da O, sana ulaflmam sa layacak olan da O. GÜNÜN DÖRTLÜ Ü Feryat, figân ve âh n müsebbibi hezârd r, nanmayan insan n korkusuysa mezard r. Ukbaya al rken yol sultan m bu aflk bize Kelebek ömrü de il sonsuz mahfler kadard r. Mehmet Nuri PARMAKSIZ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN Sosyal medyada bizi izleyin /ocedorgtr www.oced.org.tr Çocuklarda Oyun Eğitimi Semineri Gerçekleşti Algı Özel Eğitim Merkezi nden Zihin Engelliler Öğretmeni Medine YILDIZ sunumuyla

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi)

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) 5. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) İstanbul Boğazı'ndaki Köprülerin Etkileri Üzerine İsmail ŞAHİN, Demet ERSOY Boğaziçi Köprüsü nden Sabah Geçişlerinin Düzenlenmesi:

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde,

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı