PARTÝYLE, HEP BÝRLÝKTE DEVRÝME!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PARTÝYLE, HEP BÝRLÝKTE DEVRÝME!"

Transkript

1

2 MERHABA, Oligarþi halkýn yoðun tepkisine karþýn yeni Lübnan'da bir Kore macerasýna gözü kapalý dalarken dergimizin 44. sayýsý çýkýyor. Doðal olarak bu sayýmýzýn içeriðinde de Lübnan ve Filistin aðýrlýklý bir yer tuttu. Hem Halk Bülteni'nde hem de dergide Lübnan ve Barýþ Gücü ile ilgili yazýlar bulunuyor. Bu arada, hatýrlanacaðý gibi geçen sayýmýzda ÝÇÝNDEKÝLER Devrimci Yenilenme ve Yeniden Ýnþa Mücadele Ýçinde Büyüyecek..1 Ortadoðu nun Kaderi Halklar Tarafýndan Çizilecek...5 Emperyalizmin Taþeron Savaþ Mekanizmasý: Birleþmiþ Milletler Barýþ Gücü...9 Bütünüklü Ýnsan, Yeni Ýnsan Baðlamýnda Kadro II...12 Neoliberalizm Karanlýk Üretiyor...21 HABER...24 Tarýmda IMF Programlarý Küçük Üretimi Felç Ediyor...41 Çernobil, Kanser ve Gereksiz Tetkikler Konusunda Dostça Bir Uyarý...47 Özelleþtirme, En Ciddi Maden Kazasýdýr...49 Yeni Bir Sosyalizm Anlayýþý ve Enternasyonilzm Baðlamýnda: Küba Saðlýk Sistemi...52 Sosyalizm ve Týp Hakkýnda...56 Kavram: Medeniyetler Çatýþmasý...61 Tarih Sayfalarýndan: Guernica Katliamý...63 Portre: Yýlmaz Güney...64 Betül yoldaþýn bir seminer sunumunu vermiþtik. Bu sayýmýzda da ayný sunum sonrasýnda geliþen tartýþmalý bölümü yayýnlýyoruz. Yine geçtiðimiz ay, emekçilerin gündeminin ön cephesine çýkan Fýndýk oyunlarý, Maden kazalarý, enerji sektöründeki þantaj, bu sayýmýzda yer aldýlar. Küba da bu sayýmýzda belli bir yer tutuyor. Yeni bir sosyalizm anlayýþý üzerine yoðunlaþan bütün devrimci sosyalistlerin Küba'yla ilgili metinleri dikkatle okumasýnda yarar var. Özellikle týp, Küba'da yalnýzca halkýn durumunun iyileþtirilmesi anlamýný taþýmýyor; bunun da ötesinde kitlelere ve enternasyonalizme nasýl bakýldýðýyla ilgili dersler içeren bir konu. Halk Bülteni'miz bu sayýda yine haberler ve küçük gündem yazýlarýyla dolu dolu çýkýyor. Eylül sonrasý devrimci sosyalist hareket açýsýndan önemli. Yeni bir süreç baþlýyor ve dergimiz de bu sürecin bir parçasý. Bütün görevlerimize daha güçlü biçimde yönelmek bu süreçte çok ciddi önem taþýyor. Bu arada, son günlerde Atýlým çevresine yönelik polis saldýrýsý oligarþinin devrimci güçlere karþý baþlattýðý kampanyanýn bir parçasý. Sosyalist Barikat, bütün bu saldýrýlarý kýnýyor ve Atýlým çevresiyle olan dayanýþmasýný bir kez daha vurguluyor. 45. sayýmýzda buluþma kararlýlýðýyla CIA nýn Küba Karþýtý Gazeteci lere Akýttýðý Dolarlar Açýklandý DARISI ÖZKÖKLERÝN BAÞINA! Bush yönetiminin 2001'den beri çoðu Küba asýllý 10 gazeteciye, Küba karþýtý propaganda için maaþ baðladýðý açýklandý. The Miami Herald Gazetesi nin hükümet belgelerine dayandýrdýðý haberine göre, Amerikan Küba Yayýncýlýk Ofisi, Fidel i küçük düþüren haberler yapmalarý amacýyla gazetecilere yüz binlerce dolar ödedi. Ayný gazetenin makale yazarý Pablo Alfonso (175 bin dolar), serbest muhabir Olga Connor (71 bin dolar), alýrken, Wilfredo Cancio Isla (15 bin dolar), ve liste böyle uzuyor. Amerikan Küba Yayýncýlýk Ofisi ise gazetecilere para ödendiðini doðruluyor, ancak ayrýntý vermiyor. Listedeki en ilginç isim ise Temmuz daki Mercosur Zirvesi nde sorduðu soru yüzünden Fidel den azar iþiten ve sadece bu yýl 11 bin 500 dolar alan WJAN-TV muhabiri Manuel Cao. Fidel, siyasi bir muhalifin ülkeyi terk etmesine neden izin vermediðini soran Cao'ya, "Sana kim para ödüyor, paralý asker" diye çýkýþmýþtý. Böylece ilk kez resmi aðýzlardan þu insan haklarý þampiyonlarýnýn maaþlarý açýklanmýþ oldu. Ne diyelim, darýsý bizim iþbirlikçi gazetecilerimizin baþýna! PARTÝYLE, HEP BÝRLÝKTE DEVRÝME! Mustafa ÞENPINAR Yaþar BÝLGÝN Mustafa ÞAHÝN Osman HAZNEDAR 8 EYLÜL 1979 Turgutlu da çalýþtýklarý fýrýnda faþist katiller tarafýndan katledildiler Anýlarý yolumuzu aydýnlatýyor Sosyalist BARÝKAT/Aylýk Sosyalist Dergi Sayý:44 /EYLÜL 2006 Fiyatý: 2 YTL (KDV Dahil) Anka Yayýncýlýk Adýna Sahibi ve Sorumlu Yazýiþleri Müdürü: Gönül Sonbahar Yönetim Yeri: Çakýraða Mah. Abdüllatif Paþa Sk. No: 4/5 Aksaray/Ýstanbul Tel/Fax: Abonelik için: Gönül Sonbahar, Ýþ Bankasý hesap No: Web: Avrupa Baský: Ser Matbaacýlýk Fazýlpaþa cad. 4.Zer sanayi sitesi 16/26 Topkapý/ÝST. Tel: /Daðýtým: YAY-SAT

3 1 M. SEYHAN devrimci yenilenme ve yeniden inþa mücadele içinde büyüyecek Eylül düzen açýsýndan toparlanma ve baþlangýç ayý. Adli tatil bitti, okullar açýlýyor, tüm halk yeniden yerleþik konuma geçiyor, meclis açýlýyor... Haziran ortalarýna deðin, toplumsal yaþamýn yeni bir rutin dönemi daha baþlýyor dan 2007 e uzanacak bu dönemin baþýnda, karþý karþýya olduðumuz tablo her açýdan büyük ve keskin çeliþkilerle, çatýþmalarla ve görevlerle yüz yüze olduðumuzu gösteriyor. Ortadoðu da çatýþmalý süreç Lübnan da dinmiþ gibi görünüyor olsa da, Afganistan da, Irak ve Filistin de þiddetleniyor, Ýran baðlamýnda ise mayalanýyor. Afganistan da iþgal güçleri giderek büyüyen darbeler alýyorlar. TC, iþgal güçlerinin bir parçasý, þu anda sýnýrlý görevler üstlenmiþ olmasýna karþýn, onu çatýþmalarýn merkezine çekecek senaryolar giderek daha fazla gündemleþiyor. TC, bundan fazlaca kaçamaz. Afganistan da direniþin büyümesi ve TC nin çatýþmalarýn bir parçasý haline gelmesi önümüzdeki sürecin kaçýnýlmaz olgularýndan biri olacaktýr. Irak taki süreç 2007 de Kerkük ün statüsünün belirlenmesine dönük çalýþmalar nedeniyle daha da kýzýþacaktýr. Güney Kürdistan ýn bir parçasý olan Kerkük ün, Kürdistan a baðlanmasý TC nin geliþtireceði yeni hamlelerle karþýlanacaktýr. TC, ABD yi karþýsýna almamak için bu hamlelerini oldukça sinik biçimlerde geliþtirecektir, ama tablonun bugünkü gibi kalmayacaðý, çeliþki ve çatýþma unsurlarýnýn büyüyeceði açýktýr. Siyonist Ýsrail i korumak için Lübnan a asker gönderme kararýyla birlikte Ortadoðu daki bütün çatýþmalarýn içinde emperyalizmin yanýnda doðrudan saf tutulmuþ durumdadýr. Lübnan daki BM güçlerinin konumu muðlaktýr ve her an Lübnan direniþ güçleriyle çatýþmaya açýk bir pozisyonda bulunmaktadýrlar. Ýran a karþý ABD emperyalizminin hazýrladýðý komplo ve saldýrý planlarý da giderek daha fazla gündemleþecektir. Afganistan, Ýran, Irak, Suriye, Lübnan; TC nin tüm sýnýr komþularý yangýn yerine dönmüþtür, dönmek üzeredir ve TC bu yangýnýn parçasý olmaya doðru hýzla sürüklenmektedir. Bu da kaçmasý çok güçtür. ABD Dýþiþleri Bakaný Rice geçtiðimiz aylarda yaptýðý ziyarete A. Gül ü açýk biçimde tehdit etmiþ; uluslararasý tekellerin TC ye karþý tutumunun deðiþebileceðini söylemiþtir. Kýrýlgan TC ekonomisi bir emperyalist tekellerin bir fiske darbesi ile çökebilecek konumdadýr. Oligarþi bunun farkýndadýr ve ABD emperyalizmine tamamen teslim olmuþ durumdadýr. Bunun anlamý, TC nin Ortadoðu daki yangýndan kaçamayacaðýdýr. Bu ö- nümüzdeki sürecin önemli bir çeliþki ve çatýþma alanýdýr. Emperyalizm ve oligarþinin iradesi ile halkýn talepleri bu alanda tümüyle ve keskin biçimde karþý karþýyadýr. Kürt ulusal hareketi gerilla savaþýný yeniden büyütmesine karþýn ulusal mücadele, Öcalan ýn yakalanmasýndan önceki süreçle kýyaslanamayacak ölçüde geride konumdadýr. Buna raðmen, TC yi ciddi biçimde zorlamaya baþlamýþtýr. Ulusal hareketin geriye düþüþü gerillayla ilgili bir mesele deðildir. Tersine, gerillanýn Öcalan ýn müdahalelerinden kurtulmasý, bizzat savaþan unsurlarýn kendi inisiyatiflerinin öne çýkmasý, daha yetkin bir gerilla tarzýný ortaya çýkarmýþtýr. Gerilla kayýplarý daha da azalmýþ, vuruþ tarzý daha etkili hale gelmiþtir. Oligarþinin Kürt hareketi karþýsýndaki tutumu klasik inkar ve imha boyutunu aþmaktan çok uzaktýr. Özellikle oligarþinin çekirdek yönetici gücü olan Genelkurmay da hem Kürt ulusal hareketinindeki büyümeye, hem de kýzýþan Ortadoðu tablosuna karþýsýnda, NATO ve ABD patentli bir özel savaþçýlar ekibi egemen hale gelmiþtir. Savaþýn týrmanmasý ve sivil faþist güçler eliyle Kürt-Türk çatýþmasý zeminlerinin çoðaltýlmasý ö-

4 nümüzdeki sürecin belirleyici geliþmelerinden biri olacaktýr. Güney Kürdistan daki geliþmeler, özellikle Kerkük ün statüsü konusundaki çatýþmalý süreçlerde bu tabloda katalizör rolü oynayacaktýr. TC, Kürt sorununda çýkýþsýz durumdadýr, demokratik seçenekleri üretecek konumdan uzaktýr. Bu tablo i- çinde þiddetle bastýrmanýn etkili olamayacaðýný bilmekle birlikte baþka seçenek de üretememektedir. Bu çýkýþsýz sarmalýn toplumsal atmosferi özellikle þovenizmle ciddi biçimde kirleteceði açýktýr. Bunun yaratacaðý çeliþki ve çatýþmalar önümüzdeki süreci belirleyecek bir diðer önemli çeliþki alaný olacaktýr. Anadolu kentlerinde ve üniversitlerde devrimci, demokrat güçlere, Kürt yurtseverlerine karþý artan faþist saldýrýlar önümüzdeki sürecin önemli çatýþma alanlarýndan biri olacaktýr. Bu saldýrýlar linç vb. kavramlarla bir tür anlýk toplumsal histeriler olarak nitelendirilmesine karþýn, gerçeklikte planlý ve örgütlü faþist çalýþmalarýn ürünü olarak ortaya çýkmaktadýrlar. Bu saldýrýlar karþýsýnda bugün yaygýn bir tutum haline gelen maðdur pozisyonu terk edilerek, direniþle ve direniþçi duruþla gereken yanýtlar verilmelidir. Haklý ama güçsüz ve maðdur duruþuyla varýlacak, kazanýlacak hiçbir þey yoktur. Faþist saldýrýlar ve direniþ önümüzdeki sürecin önemli bir mücadele alaný ve dinamiði olarak önümüzde durmaktadýr. Baþta iþçi sýnýfý ve yoksul köylülük olmak üzere emekçi sýnýf ve tabakalarýn yaþadýðý ekonomik, sosyal ve kültürel yýkým derin çeliþkiler, çatýþma alanlarý yaratýyor. Ýþsizlik, güvencesiz çalýþma, yaþam alanlarý olan semtlerde uyuþturcu, çeteleþme, fuhuþ, alkolizm vb. unsurlarla büyüyen çürüme ve yozlaþma giderek büyüyen çaresizlik-öfke-çýkýþ arayýþý sarmalý üretiyor. Yoksul, küçük ve orta köylülük yoksulluk ve iflaslar sarmalý içinde un ufak o- luyor. Fýndýk üreticilerinin, tütün üreticilerinin büyük gösterileri ve kimi patlamalar önümüzdeki süreçte köylülüðün refleksleri açýdan oldukça önemli ve uyarýcý bir nitelik taþýmaktadýr. Giderek daha da kýrýlganlaþan ve kriz öðeleri artan ekonomideki herhangi bir geriye düþüþün emekçi sýnýf ve tabakalardaki derin çeliþki ve öfke dalgalarýný olaðanüstü büyüteceði açýktýr. Görünen apaçýk þudur: Büyük patlamalar kendine yol ve öncü arýyor. Önümüzdeki sürecin bir diðer önemli çeliþki ve çatýþma alaný oligarþi içinde önümüzdeki bir yýlda olaðanüstü bir yoðunluk kazanacak olan iç çatýþmalardýr. 2007, önce cumhurbaþkanlýðý seçimi, ardýndan genel seçim yýlýdýr. AKP ve arkasýndaki sermaye gruplarý ile Oligarþi içinde egemen olan ve mevcut statükoyu AKP siz devam ettirmek isteyen sermaye gruplarý ve genelkurmay arasýndaki çeliþki ve çatýþmalarýn cumhurbaþkanlýðý ve genel seçim üzerinden büyük bir hýz kazanacaðý, taraflarýn her araç ve yoldan çatýþacaðý açýktýr. Bu durumun kaçýnýlmaz sonucu daha büyük çatýþma öðeleri için kapýnýn aralanmasýdýr. Yukarýdaki öðelerin bir ya da birkaçýnýn þiddetlenmesi önümüzdeki süreçte büyük çatýþma ve kriz süreçlerini beraberinde kaçýnýlmaz olarak getirecektir. *** Devrimci sosyalist partimiz güncel konjonktürün ilk elde sayýlabilecek ve önümüzdeki kýsa dönemin baþlýca unsurlarý olacak bu öðeleri, tarihsel a- kýþ içinde birbirine eklenen olaylar dizisi olarak kavramýyor. M. Çayan yoldaþýn Marksizme en büyük katkýlarýndan biri olan emperyalist-kapitalist sistemi tarihsel dönemleme sistematiði içinde kavrama anlayýþýna, bunalým dönemleri kavrayýþýna baðlý olarak ele alýyoruz bütün bu geliþmeleri ve bu geliþmeler karþýsýndaki görevlerimizi... Bu baðlamda, bütün bu güncel geliþmeler, 1990 sonrasý baþlayan yeni tarihsel sürecin temel dinamiklerinin güncel görünümleridir. Bu güncel geliþmeleri, 1990 sonrasýný biçimlendiren temel geliþmelerden, dinamiklerden baðýmsýz olarak ele alma, bu geliþmeler karþýsýnda yürütülecek devrimci mücadelenin de sýðlaþmasýný, dönemsel bir perspektiften yoksunluðu, günlük politikaya saplanýp kalmayý beraberinde getirir. Devrimci sosyalizm, bütün pratiðini bu tarih ve süreç kavrayýþýna baðlý olarak biçimlendirmektedir. Devrimci sosyalizm, 1990 sonrasý yeni tarihsel süreçte yeniden büyük bir devrimci dalga yaratabilmenin, ancak hem yeni tarihsel sürece yanýt olabilecek, hem de devrimci hareketin geride býrakýlan dönemlerinden birikip gelen sorunlarýna yanýt olacak ve ideolojik, politik, örgütsel vb. her alaný kapsayan büyük bir devrimci yenilenme ve atýlým süreci geliþtirmekle mümkün olduðunu tespit etmiþtir. Devrimci sosyalizm, pratik olarak 2002 ortalarýndan itibaren tüm çalýþmalarýný, pratiðini, sürecini, devrimci yenilenme eksenine çekmiþ, kendini bu temelde yeniden inþa etme yoluna girmiþtir. Bu, genel geçer çalýþmalara eklenmiþ bir devrimci yenilenme, yeniden inþa söylemi deðildir. Planlý, somut hedefleri ve zamanlamasý olan süreçtir. Devrimci yenileme ve yeniden inþa bir temenni deðil, somut çalýþmalarla yürüyen ve yaþanan, gerçekleþen bir süreç olarak ele alýnmýþtýr. Bu baðlamda, bugün sadece Eylül le baþlayan yeni bir mücadele dönemini-yýlýný karþýlamýyoruz. Bunun yaný sýra, 4 yýllýk yeniden inþa sürecimizin kazanýmlarýný, eksiklik ve zaaflý yanlarýný da demokratik katýlýmcýlýðýn ileri bir örneðini sergileyerek kapsamlý biçimde deðerlendiriyoruz. Kolektif i- radeyi üretme, Hareketin tüm sorunlarýna iliþkin düþünme, çözüm üretme noktasýnda önemli adýmlar atýlmýþtýr. Bu deðerlendirmelerin ýþýðýnda, güncel pratiðe, yeniden inþa sürecimizi daha ileriye nasýl taþýyabiliriz sorusu ekseninde de bakýyoruz. Bu baðlamda; kazanýmlarýmýz, yarattýðýmýz ileri deðerler, hatalarýmýz ve zaaflarýmýz, onarmamýz gereken yanlar artýk daha berrak. Devrimci yenilenmenin, devrimci sosyalist hareketimiz açýsýndan bugünkü somut ifadesi proletarya partisinin ve öncü devrimci müdahalesinin yani 2 devrimci atýlýmýn yeniden inþasýdýr. Yeniden inþanýn stratejik görevlerini üç ana baþlýk altýnda topla-

5 yabiliriz; birincisi, ideolojik-teorik alanda ML in yeniden daha ileri bir tarzda üretiminin ilk somut ifadesi olacak Manifesto ve program çalýþmasýdýr. Günümüzde devrimci sosyalist bilincin somut ve bütünlüklü ifadesi olacak bu çalýþmalar yeniden inþanýn temel görevlerinden biridir. Ýkincisi, devrimci savaþçý proletarya partisinin politik, örgütsel, kültürel, kadrosal düzeyde devrimci yenilenme perspektifine uygun olarak yeniden inþasýdýr. Üçüncüsü, bu çalýþmalarýn bir ürünü olarak ortaya çýkacak, toplumsal yaþama bütünlüklü tarzda devrimci merkezi müdahale olarak geliþecek devrimci atýlýmdýr. Yukarýda sýraladýðýmýz güncel sürecin belli baþlý noktalarýnýn her biri ayný zamanda devrimci müdahalenin birer alanýdýr. Ancak bu güncel görevlere yaklaþýmýmýz kesin biçimde yukarýda sýraladýðýmýz yeniden inþanýn stratejik görevleriyle baðlantýlýdýr. Güncel görevlere yönelik pratiðimiz ancak yeniden inþanýn stratejik görevlerine hizmet ettiði ölçüde orta ve uzun vadede kazaným haline gelebilir. Bunun yerine, güncel görevlere a- deta yeniden inþanýn stratejik görevlerini yerine getirmiþ, manifesto-program çalýþmasýný tamamlamýþ, öncü bilinci bütünüyle berraklaþtýrmýþ, devrimci savaþçý partiyi asgari ölçülerde bütünlüklü olarak yaratmýþ gibi yönelirsek bunun sonucunun hezimet olacaðý açýktýr. Ve partimizin, daha da ötesinde tüm devrimci hareketin bu tür hezimetlere artýk tahammülü yoktur. Yeniden inþa sürecimize, onun stratejik görevlerinin yerine getirilmesine, zarar verecek, onu geriletebilecek hiçbir çalýþma biçimine izin vermemiz söz konusu olamaz. Bu bakýþ açýsýnýn ýþýðýnda baktýðýmýzda, geliþme seyrimiz açýk biçimde göstermektedir ki, devrimci sosyalist hareket yeniden inþa sürecimizin geride býraktýðýmýz dört yýlý içinde, yaþadýðý doðal tasfiye durumunu kesin biçimde aþarak, kendini devrimci bir politik hareket olarak yeniden kurmuþ, devrimci yenilenme yolunda önemli mevziler yaratmýþtýr. Devrimci sosyalizm artýk her alan ve her cephede irili-ufaklý da olsa birikimlere ve birbiriyle organik olarak entegre olmuþ bir yapýya sahip hale gelmiþtir. Ancak dört yýl sonunda ulaþýlmak istenen hedeflere de ulaþýlmýþ deðildir. Bu tablonun güçlü, saðlam bir analizi, eleþtiri-özeleþtiri tutumunu gerektirdiði açýktýr. Devrimci sosyalist hareket bundan kaçmamýþtýr. Ve yukarýda belirtildiði gibi bu göreve demokratik katýlýmcýlýk temelinde yürüttüðü çalýþmalarla karþýlýk oluþturmaktadýr. Durduðumuz noktada; önemli yollar katedilmiþ, pek çok eþik aþýlmýþ, saðlam ve geriye dönüþsüz mevziler yaratýlmýþtýr. Ancak henüz hedeflere ulaþýlmamýþtýr. Tüm devrimci sosyalist hareketin bu tablo karþýsýnda iradesi de açýktýr. Durmak yok, tersine yarattýðýmýz her mevziyi, her zemini saðlamlaþtýracaðýz ve bunu yaptýðýmýz ölçüde daha hýzlý yürüyeceðiz. Yeniden sürecini tamamlamak kolektif devrimci duruþumuzun olmazsa olmaz koþullarýndan biridir. Her adýmda daha saðlamlaþmanýn ve daha hýzlý yürümenin, daha çok yol almanýn zeminlerini yaratan bir hareketiz. Bu zeminleri, potansiyelleri kullanmak konusunda, kendimizi doðru örgütlemek, çalýþmalarýmýzý daha etkin ve sonuç alýcý kýlmak noktasýnda, ideolojik çalýþmalarýmýzý devrimci yenilenme perspektifimizin gereklerine uygun hale getirmek noktasýnda, kadrolaþma süreçlerimizi daha etkin biçimde iþletmek noktasýnda, daha da ötesi bütün çalýþmalarýmýzda saðlam bir düzeltme faaliyeti ile saðlaþtýrmak noktasýnda hýz kazanmamýz, hedeflerimize doðru, daha tempolu bir yürüyüþ geliþtirmemiz mümkündür ve zorunludur. Saðlamlaþmalýyýz; Hareketimizin birikimlerini amaca uygun güçlü ve üretken mevzilere dönüþtürmeliyiz. Bu çalýþmalar temelinde yaratacaðýmýz yeni imkanlar üzerinden nitelik ve nicelik olarak büyümeliyiz. Önümüzdeki görev budur. *** Daha somut baþlýklar halinde açacak olursak: Devrimci sosyalist hareketimiz, ideolojik-teorik alanda yeniden inþa sürecimizin baþlangýcýnda tutturduðumuz düzey ve temponun nispeten zayýfladýðýný görmektedir. Bu öze ve baþlangýçta ortaya koyduðumuz devrimci yenilenme iradesine iliþkin bir zayýflama deðildir. Esasen bu çalýþmalarýn pratik örgütlenmesine iliþkin zayýflýklarla ilgilidir. Önümüzdeki dönem bunu aþtýðýmýz bir süreç olarak biçimlenecektir. Ýdeolojik-teorik-politik çalýþmamýz kesin biçimde manifesto-program eksenine oturacaktýr. Manifesto-program ideolojik çalýþmanýn ilk ve temel halkasýdýr. Bunu ikinci halka olarak ifadesini yayýnlarýmýzda bulacak güncel ve genel teorik-politik çalýþmalar izlemelidir.. Üçüncü halka ise kadrolara, parti kitlesine ve daha geniþ çevre çeper iliþkilerine ve tüm e- mekçilere dönük çok katmanlý ve çok yönlü sistematik ideolojik eðitim çalýþmalarýyla biçimlenmelidir. Bu çalýþmalar birbirinin önünü kesen deðil, birbirini tamamlayan, organik bütünlük oluþturan çalýþmalardýr. Devrimci saflarda ideolojik düzeyin düþüklüðü her dönem en sýk dillendirilen sorunlardan biridir. Devrimci sosyalizm bu sorunun saflarýný sarmasýna izin vermemeye kararlýdýr. Ve bu genel bilgilendirmeler düzeyini aþan, manifesto ve program çalýþmasýyla birleþen eðitim ve üretim süreçleriyle geliþtirilmelidir. Yukarýda belirtildiði üzere, politik çalýþmalarýmýz stratejik çizgimize uygun bir tarz ve içerikte geliþmiyor. Yeniden inþa sürecimiz açýsýndan bu bilinçli bir tercihtir. Stratejik çizginin uygulanabilmesi esas olarak yeniden inþa sürecinin baþarýyla tamamlanmasýna baðlýdýr. Hiç kuþkusuz, stratejik çizgimizi uygulamadan ülke gündemine güçlü biçimde müdahale etme, emekçilerin öfkesinin devrimci sözcüsü-öncüsü olma gibi hayali beklentilerin içinde deðiliz, olmadýk, olmayacaðýz. Yeniden inþa sürecimizin politik pratiði bu bakýþ açýsýna uygun özel bir yol izliyor. Bu yol, stratejik 3

6 çizgimizin ana unsurlarýný içermiyor ve dolayýsýyla sýnýrlý bir etki gücüne sahiptir. Ancak bu yoltaktik, yeniden inþa sürecimizin mantýðýna uygundur ve stratejik mücadele çizgisine giden yolda ara bir çalýþma tarzýný ifade etmektedir. Bu noktada, aceleci beklentiler yersizdir, umutsuzluða kapý aralar ve bu anlamda tehlikelidir. Bugünkü mücadele taktiklerini doðru-düzgün biçimde uygulayamayanlarýn daha ileri mücadele biçimlerini uygulamalarý mümkün deðildir. Yapýlmasý gereken mevcut mücadele taktiklerini yetkin biçimde uygulama yeteneðini kazanmaktýr. Devrimci sosyalizm militan bir sokak hareketi olma yolunda saðlam adýmlar atmýþtýr. Bunu iki yönden geliþtirmek zorunludur. Birincisi, pratiðimizi daha militan hale getirmek zorunludur. Bu baðlamda çalýþma alanlarýnda alan hakimiyeti kazanmaya dönük çalýþmalar yürütmek, kampanya tarzý çalýþmayý, daha esnek, daha hýzlý ve deðiþen toplumsal gündemlere uyum saðlayacak tarzda örgütlemek, faþist teröre militan direniþçi karþýlýklar vermek, bütün bunlarý açýk ve kapalý alanýn ortak çalýþmalarý biçiminde daha güçlü biçimde gerçekleþtirmek pratiðimizi saðlamlaþtýrmak ve hýzlandýrmak için ilk elde yapýlmasý gerekenleri o- luþturuyor. Ýkincisi, politik pratiðimizi emekçilere yaklaþtýrmak, onlarý örgütleyecek biçimlere kavuþturmak gerekiyor. Devrimci güçlere sempati duyan duyarlý demokrat gençliði, kadýnlarý devrimci pratiðimizin içine katacak, doðrudan temas edebilecek hale getirecek eylem biçimleri geliþtirmeli, yerellerdeki eylem pratiðimize bu yönlü bir derinlik kazandýrmalýyýz. Parti ve cephemizin yapýsýnýn büyütülmesi ve saðlamlaþtýrýlmasý yolunda daha güçlü adýmlar ö- nümüzdeki dönemin baþlýca görevleri arasýndadýr. Hem açýk, hem kapalý alanda nicelik, örgütsel yetenekler ve kurumlaþmalar baðlamýnda büyümek ve daha yetkin hale gelmek olmazsa olmazdýr. Devrimci sosyalizm kitle mücadelesinde önemli deneyimler yaratmýþtýr. Bu çalýþmalarýmýz tekil, parça baþý çalýþmalar olmaktan çýkmýþ, pratiðimizin en temel unsurlarýndan biri haline gelmiþtir. Kitle çalýþmasý ve mücadelesi konusunda faaliyetlerimiz henüz yeterince verimli olmamakla birlikte, buna iliþkin bilinçte tüm geri yaklaþýmlar aþýlmýþtýr. Bugün hiç tartýþmasýz biçimde her devrimci sosyalist emekçi kitlelerin kazanýlmasý ve mücadelenin öznesi haline getirilmesinin yaþamsal bir sorun olduðu konusunda nettir. Ancak bugün bu noktada yürüttüðümüz çalýþmalara iliþkin beklentilerin yüksek tutulmamasý gerektiði açýktýr. Geniþ emekçi yýðýnlarýnýn yüzünü devrimci çalýþmaya çevirecek yegana pratik PASS temelinde geliþtirilebilir. Bugünkü pratiðimiz çýtalarý bellidir: politik, kültürel ve örgütsel çalýþmalar yoluyla kitle mücadelesinin temel özelliklerini öðrenmek, bu konuda deneyim, iliþki biriktirmek, derinlikli nüfuz yaratabildiðimiz (küçük ölçekli de olsa) alanlar yaratmak, proletarya içinde derinleþirken diðer kesimler içinde de diðer kesimler i- çinde asgari iliþki temelleri oluþturmak, bu noktada emekçi kitlelerin temas kurduðumuz öncü unsurlarýný kazanmanýn yol ve araçlarýný öðrenmek, kök salma noktasýnda küçük küçük de olsa deneyimler kazanmak için yeni taktik açýlýmlar ve pratikler geliþtirmek gerekiyor. Liseli ve üniversiteli devrimci sosyalistlerin mücadelesini baðýmsýz, militan ve dinamik bir yapýya kavuþturmak önümüzdeki sürecimizin baþlýca çalýþmalarýndan bir olacaktýr. Geniþ öðrenci kesimlerinin yaþamýndan kopmuþ bir gençlik çalýþmasýnýn baþarý þansý olmadýðý görülmüþtür. Öncelikli sorunumuz kendisini geniþ öðrenci kesimlerinin yaþamýyla iç içe geçmiþ bir devrimci gençlik çalýþma örmektir. Bununla baðlantýlý olarak artan faþist teröre karþý militan tutum geliþtirmek, ancak bunu, pratiðimizi aðýrlýklý olarak faþistlerle çatýþma üzerinden kurmadan yapmak gerekiyor. Yeniden inþa önümüzdeki süreçte bu ve daha baþka alanlardaki (kadrolaþma, örgütlenme çalýþmalarýnýn deðiþik boyutlarý vb.) çalýþmalarýmýzýn güncel süreçlerle baðlantýlý olarak geliþtirilmesiyle hedeflerine ulaþacaktýr. Devrimci sosyalizm devrimci politik mücadele görevlerinden baðýmsýz bir yeniden inþa vb. asla kurgulamadý. Devrimci öncü sürece ve hedeflerimize uygun devrimci mücadele süreçleri içinde örgütlenecektir. Önümüzdeki mücadele döneminin yukarýda ortaya koyuduðumuz baþlýca unsurlarý açýk biçimde göstermektedir ki, kat be kat daha örgütlü, daha enerjik, daha militan çalýþmalara ihtiyaç bulunuyor. Ortadoðu halklarýyla, Latin Amerika da yükselen sol dalgayla, dünya proletaryasýnýn eylemleriyle enternasyonalist dayanýþmayý daha etkili biçimler altýnda geliþtirmek, oligarþinin emperyalizmin ve siyonizmin isteklerini yerine getiremesinin önünde militan duruþla karþý durmak, Kürt ulusuna dönük þovenist saldýrganlýða karþý devrimci militan tutumla karþý koymak, emekçi semtlerinde yozlaþmaya ve çürümeye karþý militan ve kurumsallaþmýþ pratikler geliþtirmek, proletaryanýn öncü unsurlarýyla temaslarý geliþtirmek ve mücadelelerine aktif katýlým göstermek, köylülüðün direniþleriyle dayanýþma içinde olmak, giderek içlerinde yer almak, faþist saldýrýlara karþý militan karþýlýklar vermek... ve bütün bunlarý yeniden inþayý büyütmek ve hedefine ulaþtýrmak perspektifiyle yapmak; iþte önümüzdeki sürecin politik pratik yol haritasý en kaba biçimiyle budur. Devrimci sosyalizm devrimci yenilenmeye ve o- nun günümüzdeki somut ifadesi olan yeniden inþa sürecine kilitlenmiþtir. Hiçbir güç hedeflerimize ulaþmamýzý engelleyemez. Bu hedefler devrimci sosyalist saflarda artýk içselleþmiþtir, bilinç ve irade baðlamýnda geriye dönüþsüz süreçlerdir. Ö- nümüzdeki mücadele dönemini bu doðrultuda attýðýmýz adýmlarý saðlamlaþtýrarak ve büyüterek kazanacaðýz. 4

7 D. SENA rak iþgallerinin ardýndan direniþlerle bunalan ABD emperyalistlerinin Büyük Ortadoðu Projesi ni ilan ettiði günler henüz çok geride kalmamýþtý. Bu projenin de esas hedefinin bölgede henüz uysallaþtýrýlamamýþ ya da ezilememiþ o- lan güçlerin tasfiyesi olduðu biliniyordu. Irak direniþinin mezhep kaoslarý içinde kýrýlmasý, Ý- ran ve Suriye gibi sorun yaratan odaklarýn sýkýca baský altýna alýnmasý ve en ciddi sorun olarak gözüken Filistin direniþinin ise rüþvet, baský, kýyým, vs. bütün yollar denenerek, kimi zaman yol haritalarýyla, kimi zaman direniþ önderlerini hedef alan Siyonist füzelerle ezilerek teslimiyete zorlanmasý Tümüyle felçli Hamas liderinin katledilmesinden FHKC liderinin korsanlýkla kaçýrýlmasýna dek her yol kullanýlýyordu bunun için. Öte yandan bu proje, kademe kademe sýralanan bir iþbirlikçiler hiyerarþisini de öngörüyordu, ki kuþkusuz bu bölgesel piramidin tepesinde Siyonist Ýsrail vardý. Daha sonra ise Türkiye gibi her iþe sürülmeye gönüllü iþbirlikçiler, gerici Arap rejimleri, Ürdün ve Lübnan gibi uydurma devletçikler ve Pakistan gibi bölgenin en kötü þöhretli diktatörlükleri geliyordu. Ýran a nükleer dayatma, Suriye ye yüklenen provokatif suikastler, Filistin e hem yol haritasý, hem de tanklar Liste böylece uzuyordu. Tam da bu noktada, Irak direniþi henüz biortadoðu nun kaderi halklar tarafýndan çizilecek Ýþbirlikçiler Cephesinde Bayram Havasý Emperyalizmin ve Siyonizmin uþaklarý nihayet muratlarýna erdiler. Halkýn yüzde sekseninin muhalefetine ve sokaklardan gelen haykýrýþlara raðmen Lübnan a asker gönderme tezkeresini meclisten geçirdiler ve bir kez daha e- fendilerinin gözüne girmeyi becerdiler. Þimdi gurur zamaný! Þimdi televizyonlara çýkýp bir yandan halka raðmen karar alabilmenin keyfini çýkarma, bir yandan da emperyalistlere mesaj gönderme günlerindeyiz. Filistin ve Lübnan da Neler Oldu? Dönüp bir daha hatýrlamakta yarar var: Filistin ve Lübnan da neler oldu da birdenbire Birleþmiþ Milletler denilen emperyalist kukla tiyatrosu, barýþ saðlama görevini anýmsadý? Daha doðrusu þöyle sormak gerekiyor: Lübnan da zaten bir Barýþ Gücü yok muydu? Tabii ki vardý; hem de yýllardýr vardý. Peki o zaman niçin BM, mevcut gücün sayýsýný þu kadar ya da bu kadar artýrmak yerine yeni bir kararla yeni bir güç gönderme gereði duydu? Ve daha önemlisi, bu kararý ne zaman aldý? Bütün bu sorularý anlamak için çok uzaða da deðil, yakýn geçmiþe bakmak yeterli. Bu yakýn geçmiþte gerçekleþen en önemli olay ise kuþkusuz Filistin seçimleriydi. Afganistan ve I- 5

8 tirilememiþken, Filistin seçimleri emperyalist politikalara ciddi bir darbe oldu. Filistin halký ortaya konulan sandýða gitmiþ ve kendisini yönetecek güç olarak Hamas ý seçmiþti. Bu, Hamas ýn kirli geçmiþi ve gerici niteliðinden baðýmsýz olarak halkýn açýk bir tercihini yansýtýyordu. Filistin halký, uzun yýllar boyu uzlaþma yollarýnda gitgide bataklýða saplanan ve bu arada yüzlerce yolsuzluk ve skandalla kirlenen El-Fetih e- kibini reddediyor ve direniþ vaat eden bir gücü iktidara getiriyordu. Bu tercih, özel olarak Hamas la ilgili deðildi; emperyalistler ve siyonistler açýsýndan potansiyel tehlike de buydu zaten. Filistin halký, 70 lerin deyimiyle söylersek, yeniden bir red cephesi ni tercih ediyordu. Provokasyonlar ve saldýrýlar gelmekte gecikmedi. Bir yandan Ýsrail Hamas a karþý resmen savaþ ilan ederken, diðer yandan ise suikast ve iþgal politikalarýný sürdürüyordu. Tam da bu noktada Ýsrailli bir askerin Filistin direniþ güçleri tarafýndan esir alýnmasý gündeme geldi. Çocuklar ve kadýnlar dahil olmak üzere binlerce Filistinli, Ýsrail zindanlarýnda çürütülürken bir Ýsrail askerinin esir alýnmasý aslýnda bir açýdan hiç de vahim deðildi, üstelik hiç olmamýþ bir þey de deðildi. Ama artýk Ýsrail in ipleri çözülmüþtü ve azgýn bir saldýrý dalgasý baþladý. Daha birkaç ay önce sözde boþalttýðý Gazze ye yeniden giren Ýsrail ordusu, bakanlarý, milletvekillerini tutukluyor, ölüm fermanlarý yayýnlýyordu. Ýþler bu aþamaya geldiðinde, süreçte yeni bir perde açýldý ve Lübnan, neredeyse zaman zaman Filistin cephesini unutturacak kadar çok öne çýktý. Lübnan topraklarýna ayaklarýný basan a- ma Ýran la da sýký baðlar içinde olan Hizbullah, bir adým öne çýkýnca bu kez Ýsrail savaþ makinesi Lübnan a yönelmekte gecikmedi. Bir yandan bir baþka hesaplaþmanýn, Ýran-ABD çatýþmasýnýn sanki provasý yapýlýyordu ama bir yandan da bu, Lübnan-Filistin topraklarýnda gerçekleþen, o topraklara özgü bir savaþtý. Ýsrail in planý basit görünüyordu aslýnda. Hitler tipi bir yýldýrým savaþý ile Hizbullah ýn kolu kanadý iyice kýrýldýðýnda ve direniþ kapasitesi iyice düþürüldüðünde biraz yabancý gözlemcilere razý olmak ve böylece Filistin e ciddi moral etki yapan bu odaðýn zayýfladýðý koþullarda yeniden yol haritalarý na geri dönmek Ama, Ýsrail Genelkurmayý dahil olmak üzere herkesin üzerinde hemfikir olduðu gibi, bu plan tutmadý. Yýldýrým Savaþý fiyaskoyla sonuçlandý ve Hizbullah bu savaþtan bütün sivil kayýplara karþýn moral açýdan bir tür zaferle çýktý. Hesaplanmayan olgu, yapay bir devlet olan Lübnan da Hizbullah ýn yýllardýr kazandýðý konum ve büyük askeri-moral gücüydü. Hizbullah üzerinden Ý- ran a mesaj verme projesi, Ýran ýn ABD ve Ýsrail e tersten bir mesaj göndermesiyle bozuldu: Bana dokunamazsýnýz! Ateþkes ve Barýþ Gücü Planý O güne dek bine yakýn çocuk ve kadýnýn vahþice katledilmesine karþý parmaðýný oynatmayan BM, tam da iþlerin Ýsrail açýsýndan sarpa sarmaya baþladýðý bu aþamada ortaya çýktý. O güne dek bütün ateþkes önerilerini Hizbullah ýn iyice ezileceði umuduyla veto eden ABD, sadýk müttefikinin imdadýna yetiþti ve BM bir gün içersinde inanýlmaz bir hýzla kararlar almaya baþladý. Ýsrail in beceremediðini bir baþka yoldan becermek! Hiç lafý uzatmadan açýkça söylenebilir: Bugünkü planýn özü budur. Daha da açýk ve net söylemek, iyice altýný çizmek gerekiyor: Bu, bir iþgal planýdýr! Kararýn içeriði, gizli maddeleri, a- çýk maddeleri, Türkiye nin ne yaptýðý, vs. tartýþmalarýnýn da bu bakýmdan hiçbir anlamý yoktur. Lübnan halkýný korumak, barýþý saðlamak gibi demagojilerin de bir hükmü bulunmamaktadýr; savaþýn tek bir nedeni vardýr ve onu da bütün dünya bilmektedir: Ýsrail. Barýþý korumanýn yolu da gayet basittir: Ýsrail i silahsýzlandýrmak! Oysa, Barýþ Gücü, saldýrgan güç olan Ýsrail topraklarýna deðil Lübnan a konuþlandýrýlmaktadýr. Güney Lübnan da sýnýr boyunca bir bölge belirlenecek, burasý fiilen iþgal edilerek Ýsrail için tehlikesiz hale getirilecek ve sonra bu bölgede resmi Lübnan devletinin, yani aslýnda 6

2-27 Kasýmdan Bugüne... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken... 9

2-27 Kasýmdan Bugüne... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken... 9 2 Sayý 8 Merhaba Merhaba, ÝÇÝNDEKÝLER 8. Sayýmýzla karþýnýzda olmanýn sevincini ve 1- Merhaba...2 gururunu yaþýyoruz. 2-27 Kasýmdan Bugüne..... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken.........

Detaylı

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 316 14 Mart 2008 1 YTL Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe DADA: Düzene

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. El deber de todo revolucionario es hacer la revolución Her devrimcinin görevi, devrim yapmaktýr. V. Ý. Lenin Sosyalizm ve Savaþ

KURTULUÞ CEPHESÝ. El deber de todo revolucionario es hacer la revolución Her devrimcinin görevi, devrim yapmaktýr. V. Ý. Lenin Sosyalizm ve Savaþ H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 13 SAYI: 71 Ocak-Þubat 2003 El deber de todo revolucionario es hacer la revolución

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre Kerküklü soydaþlarý nasýl kurtaracaðýz? - sayfa: 3 Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý? - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 230 2 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL IRAK TA SEÇÝMLER YÝNE ABD YÖNETECEK AMA Demokrasi

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Suni Denge. Lübnan, Diyarbakýr, TSK, TÝT, TAK. Ýþsiz Üretim Merkezleri: Üniversiteler

KURTULUÞ CEPHESÝ. Suni Denge. Lübnan, Diyarbakýr, TSK, TÝT, TAK. Ýþsiz Üretim Merkezleri: Üniversiteler H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 17 SAYI: 93 Eylül-Ekim 2006 Suni Denge Lübnan, Diyarbakýr, TSK, TÝT, TAK Ýþsiz

Detaylı

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler Nepal de yaþanan devrim sayfa: 7 21. yüzyýlda maoculuk Alex Callinicos sayfa: 6 Zeynep Çalýþkan Karl Marks: Ýlk antikapitalist "Filozoflar dünyayý çeþitli biçimlerde yorumlamakla yetindiler; oysa asýl

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:14 Mart 2005 http://iscicephesi.org Gündem ve Politika syf. 3-9 Milliyetçilik bahane! Sömürü/Ýþgal gerçek! Burjuva

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði

Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði HALK insanca bir yaþam yolunda HALKBÜLTENÝ Birleþen halk yenilmez! Hrant Dink in Öldürülmesi Devlet Operasyonudur Bebekten Nasýl Katil Yaratýlýr! SÝSTEMÝN KARANLIK YÜZÜ YABANCI KAÇAK ÝÞÇÝLER Kahrolsun

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 4 OCAK 2008 Ýlk Dört Kongreyi Savunmak Stalin i Karalamanýn Kýlýfý mýdýr? KöZ rehberinin Komünist Enternasyonal in ilk dört kongresi olduðunu söylerken

Detaylı

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri 16 sene sonra 1989 Devrimleri Sosyalizm kötü birþey olamaz 1989 yýlýnda o zamanlar sosyalist blok olarak tanýmlanan Doðu Bloku ülkelerinde ard arda halk ayaklanmalarý oldu. Baskýcý, zorba rejimler birer

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

sosyalist isci Ergenekon terör örgütüdür AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin

sosyalist isci Ergenekon terör örgütüdür AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 319 4 Nisan 2008 1 YTL Ergenekon terör örgütüdür Darbeye karþý acil demokrasi Ýran Devrimi nden ders çýkarmak Sayfa: 9 Seçmenlerin

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

sosyalist isci Anayasa Mahkemesi rejimine 21 Haziran: SOKAKTAYIZ Aldo Moro cinayeti Ýtalyan solunu nasýl çökertmiþti? Baðýmsýzlýk ve anti emperyalizm

sosyalist isci Anayasa Mahkemesi rejimine 21 Haziran: SOKAKTAYIZ Aldo Moro cinayeti Ýtalyan solunu nasýl çökertmiþti? Baðýmsýzlýk ve anti emperyalizm sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 327 13 Haziran 2008 2 YTL Anayasa Mahkemesi rejimine HAYIR 5 Haziran günü Anayasa Mahkemesi tarihi bir karar alarak savunduðunu

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM ERÝÞ YAYINLARI

KURTULUÞ CEPHESÝ DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM ERÝÞ YAYINLARI DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM ERÝÞ YAYINLARI BÝRÝNCÝ BASKI DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM [KURTULUÞ CEPHESÝ DERGÝSÝ] Bu derlemedeki yazýlar, Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede

Detaylı

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı?

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci Marksizm Sayı: 8 Kış 2008/2009 Üç aylık Teorik / Politik dergi (Yerel, süreli yayın) Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler Defol Bush sayfa: 7 Katil Bush, hesap ver, bugün kaç çocuk öldürdün? sayfa: 8-9-10 sosyalist isci SAYI: 221 8 Temmuz 2004 1.000.000 TL. Yeni bir sol üzerine tartýþmalar Sosyalistler hareketi ve ondan çýkan

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Yoðun geçen bir Mart a- yýný geride býrakmýþ bulunuyoruz. 8 Mart ta cinsel, ulusal, sýnýfsal sömüreye karþý sokaklardaydýk, Halepçe,

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

. -DEK in. . Sağlıkta. . Toplu İş . -ULUSAL SORUN- . DEK in. . Yapıya Karşı. . Sosyal. ÇEK-AL 657 Değerlendirmesi. Görüşmesi. Emekçilere Çağrısı

. -DEK in. . Sağlıkta. . Toplu İş . -ULUSAL SORUN- . DEK in. . Yapıya Karşı. . Sosyal. ÇEK-AL 657 Değerlendirmesi. Görüşmesi. Emekçilere Çağrısı Merhaba İlk sayımızda sizlerle buluşmanın heyecanındayız. Bizler Devrimci Emekçi Komiteleri olarak hizmet üretiminin her alanında ve her aşamasında emek veren tüm emekçilerin mücadelesini, emek mücadelesinin

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata!

Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata! PazaR Tarih: 24 Kasým 2013 YIL:(8) SAYI: 445 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata! Aziz Þah Bu sayýda; Aziz Þah, Ümit Ýnatçý, Sungur Savran, Fatma Akilhoca,

Detaylı

Çatý Partisini Eleþtirmenin Dayanýlmaz Hafifliði Çatý partisi tartýþmalarý; üçüncü cephe, çatý partisi, sadece koordinasyon iþlevi görecek geniþ iþlevi olmayan bir çatý partisi, çatý partisine giderken

Detaylı

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE Bursa Valisi Þahabettin Harput, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutaný Tuððeneral Ümit Yýlmaz ve Bursa Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Abdullah Karadað'ýn çelenk koyduðu Atatürk Anýtý'nda saygý duruþunda

Detaylı